Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr; fakat Tür- Adalet hizmetlerinde büyükb yatýrým hamlesi devam ediyor Hükümlüler Ata nýn huzurunda Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ilk kez düzenlenen bir organizasyonla personel ve hükümlülerden oluþan bir grup, 15 Aðustos'ta Anýtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün 125. doðum yýldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilen ziyarete; Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdürler Metin Özçelik, Faruk Sarýkaya ve Vedat Ali Yýldýrým, Öðretmen Recai Yýldýz, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý da katýldý. Devamý 12 de Paþakapýsý'ndan Çanakkale Þehitliði ne ziyaret Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, personelin millî duygularýnýn pekiþtirilmesi, birbirleriyle kaynaþmalarý, moral ve motivasyonlarýnýn artýrýlmasý amacýyla Çanakkale'ye gezi düzenledi. Devamý 12 de Hatay'ýn Anavatan'a katýlýþýnýn 67. yýlý kutlandý Hatay, Anavatan'a katýlýþýnýn 67. yýlýný büyük bir coþku içinde kutladý. Çok sayýda sanatçýnýn 3 gün süreyle verdikleri konserle eðlenen Hataylýlar, mini golf, uçurtma, künefe ve mahalli yemek þenlikleri gibi etkinliklerle Anatavatan'a katýlýþý kutladý. Devamý 12 de Akhisar da terzilik atölyesi açýldý Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Akhisar Kaymakamlýðýnýn katkýlarýyla kurulan terzilik atölyesi geçtiðimiz ay yapýlan törende açýldý.devamý 12 de Hýnýs Ceza Ýnfaz Kurumunun acý kaybý Hýnýs A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Ýlhan Peker, geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti. 12 Temmuz da yaþamýný yitiren Peker, evli ve 4 çocuk babasýydý doðumlu olan merhuma Allah tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Adalet Bakaný Cemil Çiçek, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdunca mefruþatý yapýlan Gazi- Ek Binadaki yeni makam odasýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru yu kabul etti. Bakan Çiçek, yeni binanýn yapýmý ve tefriþat iþlerinin baþarýyla tamamlanmasý nedeniyle emeði geçenlere teþekkür etti. ADALET Bakaný Cemil Çiçek, geçtiðimiz ay hizmete açýlan Bakanlýk (Gazi-Ek) binasýndaki yeni makam odasýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru'yu kabul etti. BAKAN Çiçek, geçtiðimiz yýl baþlatýlan onarým ve tadilat ile Adalet Bakanlýðýna yakýþýr, modern bir binanýn hizmete açýlmasýndan memnuniyet duyduðunu ifade etti. BAKAN Çiçek, son dönemde çýkarýlan yasalarla, yargýnýn mevzuat yönünden sorununun büyük ölçüde çözüldüðünü belirtirken, adalet hizmetlerinin verildiði fizikî mekânlarýn çaðýn gereklerine uygun hâle getirilmesi için baþlatýlan yatýrým hâmlesinin devam ettiðini söyledi. Devamý 2 de Ýstanbul Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsleri hýzla tamamlanýyor Ýstanbul Avrupa Yakasý Denetimli Serbestlik Hizmet binasý faaliyete geçti ÝSTANBUL un Avrupa yakasýndaki Ýstanbul, Eyüp, Beyoðlu ve Bakýrköy Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüklerinin hizmet vereceði binada; 29 Aðustos'ta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Fuat Arý, Eyüp Cumhuriyet Baþsavcýsý Vuslat Dirim, Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Ýbrahim Karapýnar ve Eyüp Cumhuriyet Savcýsý Ekrem Þakar incelemelerde bulundular. Devamý 5 te Aksaray'da 'bayrak sergisi' Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan çeþitli el sanatlarý ürünleri Adliye Sarayýnda açýlan sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 1 Aðustos'ta açýlan sergide; Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen el sanatlarý kursunda üretilen ürünler arasýnda yer alan çeþitli ebatlardaki bayraklar büyük ilgi gördü. Ziyaretçi akýnýna uðrayan sergide; Ýnfaz ve Koruma Baþmemuresi Zekiye Ülgen'in usta öðretici olarak görev aldýðý el nakýþý kursuna katýlan bayan hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru çalýþmalarý, ziyaretçilerin ilgi odaðý oldu. ANKARA'nýn ardýndan, Ýstanbul'un da ceza infaz kurumu sorunu sona eriyor. Ýstanbul'da iki ayrý merkezde baþlatýlan ceza infaz kurumlarý kampüsü inþaatlarý tamamlanma aþamasýna geldi. CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, beraberinde Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu ile birlikte Maltepe ve Silivri'de yapýmý devam eden kampüslerde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Ýpek, Metris ve Ümraniye deki T tipi ceza infaz kurumu inþaatlarýný da yerinde gördü. Devamý 6-7 de Hükümlü ve tutuklularýn ÖSS baþarýsý 2006 ÖSS ye ceza infaz kurumlarýndan girerek baþarýlý olan 503 hükümlü ve tutukludan 416 sý tercihleri doðrultusunda bir yüksek öðretim programýna yerleþtiler. HÜKÜMLÜ ve tutuklularýn büyük bir çoðunluðu Açýk Öðretim Fakültesini kazanýrken, 32 kiþi örgün öðretim programlarýna kayýt hakký elde etti. Hükümlü ve tutuklular kazandýklarý programa kayýtlarýný yaptýrdýlar. Ceza Ýnfaz Kurumlarda bilgisayar eðitimi dönemi CEZA infaz kurumlarýnda çaðdaþ eðitim anlayýþý çerçevesinde hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar eðitimleri için oluþturulan bilgisayar sýnýflarýna her geçen gün yenisi ekleniyor. Burdur E Tipi ve Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Ýþ-Kur un katkýlarýyla, Paþakapasý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle bilgisayar sýnýfý oluþturuldu. Böylece kurumlardaki bilgisayar sýnýfý sayýsý 51 e yükseldi. Ayrýntýlar 12 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Eylül 2006 Adalet hizmetlerinde büyükb yatýrým hamlesi devam ediyor Bakan Çiçek, "Gerek merkezde, gerekse de taþrada adalet hizmetlerinin gerçekleþtirildiði fizikî mekânlarý düzeltmek için baþlattýðýmýz projeler devam ediyor. Birçok ilde yeni adliye binasý açýldý. Birçok yerde de adliye inþaatlarý devam ediyor. Birkaç yýl içinde, inþaatlarýn tamamlanmasýyla yargýnýn mekân sorunu büyük ölçüde sona erecek."dedi. Adalet alanýnda teknolojik açýdan da büyük yatýrýmlar yaptýklarýný hatýrlatan Bakan Çiçek, bilgisayarsýz adliye binasý kalmadýðýný kaydetti. Bakan Çiçek, "Tüm hâkimlerimize ve Cumhuriyet savcýlarýmýza dizüstü bilgisayar verdik. Bütün adliyelerimizde bilgisayar kullanýlýyor. Adalet hizmetlerinin daha etkin ve ivedi olarak verilebilmesi için e-devlet uygulamalarý çerçevesinde e-adalet sistemi olan Ulusal Yargý Aðý Projesi (UYAP) hayata geçirildi." þeklinde konuþtu Bakan Çiçek, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarýnýn görevlerini lâyýkýyla yapabilmeleri için, son dönemde yoðun bir eðitim faaliyeti baþlatýldýðýný açýklarken, özlük haklarý konusunda çok önemli iyileþtirilmeler yapýldýðýný kaydetti. Bakan Çiçek, þöyle konuþtu: "Bilindiði üzere geçen yýl yürürlüðe giren yasalarla mevzuatýmýzý büyük ölçüde yeniledik. Yanlýþ uygulamalarýn önüne geçmek için, gerek yasalarýn yürürlüðe girmesinden önce, gerekse de sonra hâkimlerimize ve Cumhuriyet savcýlarýmýza hizmet içi eðitimler verdik. Belirli aralýklarla bu eðitimler devam edecek. Özlük haklarý konusunda da çok önemli iyileþtirmeler gerçekleþtirildi. Gazi-Ek Binasý Konferans Salonu Adalet Bakanlýðý Gazi-Ek Binasýnýn dýþ görünümü Gazi-Ek Binasý Hâkim Kafeteryasý Gazi-Ek Binasý Memur Kafeteryasý Gazi-Ek Binasýnda memurlarýn görev yaptýðý kalem Gazi-Ek Binasý Memur Yemekhanesi

3 15 Eylül 2006 Seslenis Sayfa 3 SEV BENÝ Gül yüzünü görüp meyil vereli, Azdý yaralarým, sar da sev beni. Taþ baðrýn erimez, bellidir belli, Gel de bir kerecik gör de sev beni. Sensiz gecem yoktur, hem de gündüzüm, Merhem ol yarama, gülsün bu yüzüm. Baþým bir karlý dað; çözülmez buzum, Baðrýma ateþi yak da sev beni. Bakýþýn baþýma getirir bela, Aþkýn bu gönlüme saldý velvele. Ben bülbül olmuþum, sendeki güle, Sevda peteðini örde sev beni. Bedirhan ým elden ele sürüldüm, Bulanýktým aka aka duruldum. Hasretlik çekmekten artýk yoruldum, Gönül otaðýna gir de sev beni. Bedirhan Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu SEVGÝ YAÞLANMAZ Azalsa da bir gün var olan çoklar, Gönül varlýk ile eþlenmez gülüm. Birgün saçýmýza düþse de aklar, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Ýlahi bir duygu o bize haktan, Seven vaz mý geçer onu tatmaktan? Uzanmazsan bir gün elim tutmaktan, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Ömür tükenmeyip nefes var iken, Sen bana, ben sana yar iken, Hâlâ seni çok seviyorum der iken, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Zaman olur hayat bir sona gelir, Caný canana býrakmaz alýr. Sevgi deðil gülüm insanlar ölür, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Sadýk Sarýtaþ Amasya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu BANA HÜZNÜN KALDI Ben seni böyle delice severken, Sana durmadan þiirler yazarken, Senin için her gece uykumu bölerken, Sen býrakýp gittin, bana hüznün kaldý. Aþkýmý haykýrýrken daðlara, taþlara, Ýçimi dökerken gökteki yýldýzlara, Sen gibi bakarken yakamozlara, Sen býrakýp gittin, bana hüznün kaldý. Tüm benliðimle sana baðlýyken, Seninle bir saniye bile mutluyken, Senden baþkasýna bu gönül küsken, Sen býrakýp gittin bana hüznün kaldý. Fatma Kýzýlaslan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KÖYÜME HASRET Harap olmuþ Karabayýr köyüme, Kilit vurup terk etmiþler evime. Hüzün çöktü hasret dolu gönlüme, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Tarlayý tabaný oraðý atmýþ, Çobaný aðasý buradan göçmüþ, Genci ihtiyarý hepsi gitmiþ, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Burcu burcu tüter yaylasý serin, Hüzünlü sesime bir kulak verin, Uzaktan da olsa bir selâm verin, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Kýrýktýr kapýsý, tütmez bacasý, Eskilerin burada vardýr anýsý. Giriþinde yatar ana babasý, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Sungurlu'da mahpusum gidemem öte, Sýladan uzakta hasretim size. Çok çileler çektim bilmiyorum niye? Terk etmiþler benim güzel köyümü. Muzaffer Aksoy Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Deli Kalbim Ruhumu her gece bir acý kaplar, Susmayan bir kuþtur þu deli kalbim. Yýllardýr içinde her derdi saklar, Derdinle sarhoþtur þu deli kalbim. Rüzgâra tutulmuþ yapraklar gibi, Sararýp solmuþtur þu deli kalbim. Kimi gün kýrýlýr, yine eðilmez, Kimi gün hýçkýrýr sevse de sevilmez, Neler çektiðimi kimseler bilmez, Derdinle sarhoþtur þu deli kalbim. Rüzgâra tutulmuþ yapraklar gibi, Sararýp solmuþtur þu deli kalbim. Yýldýrým Kýrmýzýkan Ýnfaz ve Koruma Memuru Alaþehir M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu YAÞAYANLAR ÝÇÝN Açlara ekmekle sýcak bir çorba, Susamýþlara bir yudum su verin; Biraz serinlesin çatlak dudaklar, Dinsin aç midelerin kazýntýsý. Uykusuz olana bir yatak serin, Evinizde gecelerce uyusun. Ateþler yakýn ki, üþüyenlerin, Sýcak ayaklarý, elleri olsun. Kimi bacaktan, kimi gözden yoksun; Bir dünya üstünde yaþamak için. Çýplakla giyimli, güzelle çirkin... Çýplaðý giydirin, çirkini sevin... Ölüm kapýnýzý çaldýðý zaman; Bir sevginiz olsun dünyada kalan. Hakan Doruk Manisa E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu EY SEVGÝLÝ Bakma öyle yüzümün güldüðüne; Ýçimde nice yorgun üzüntülerim var. Dünyanýn bütün yükünü sýrtýma vurmuþlar, Olanca direncimi yolmuþlar, koparmýþlar... Ey ela gözlerinde dört mevsim yayladýðým güzel! Ey þirin muhabbetine gönül baðladýðým güzel! Yürek o kadar yiðit, o kadar korkak ki Baþý fýrtýnalý dað, ölü deniz ötesi Yýldýzsýz bir gecenin sancýsýdýr benim çektiðim, Hiç öyle olmamýþtý, tek bacakla sektiðim, Dünya o kadar hülya, o kadar tuzak ki; Gölgesi avutuyor, korkutuyor gövdesi, Ötmezliðe yatýyor boynu bükük kekliðim. Ben, yazgýsýnda yalnýzlýða mühürlenmiþ bir daðým, Sense etrafýmda dönüp dolaþan bir kuþsun. Vuslat o kadar yakýn o kadar uzak ki, Bir bulur, bir yitiririm yanar döner kaderim, Kanamazsýn yazgýma uyur gülüm, yapraðým. Mehmet Buðdaycý 2. Müdür Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 60 saniye 1 dakika, 60 dakika 1 saat, 1 gün 24 saat, 1 hafta 7 gün... Mazgal açýlýp da "Ziyaretin var" diye memurun gözüne bakar, sevinirim. Çocuksu bir sevinç kaplar bütün benliðimi Deli dalgalar gibi coþar yüreðim Sevdiklerimden biri gelmiþtir. Ya annem, ya babam, ya da yârimdir gelen. Ýyi bilir gönlüm. Sevdiklerimin yüzünü görecek, sesini duyacak. Onun içindir yüreðimin coþkunluðu, sevincim. Sevdiðimin yüzünü görmeden, sesini duymadan geçirdiðim 1 haftalýk zaman zarfý son bulacakmýþ gibidir. Onunla geçireceðim yarým saatlik zaman cam ardýndan "Nasýlsýn, iyimisin?" derken düðüm düðüm olmaya baþlar kelimeler boðazýmda. Sesim kýsýlýr, konuþamam Resmine bakar gibi bakarým cam ardýndan. Bakarým da görürüm yüzündeki hüznü, acýyý, kederi Beni üzmemek için yüreðine akýttýðý gözyaþlarýný bilirim. Ben de aðlayamam onun daha fazla üzüldüðünü görmemek için. "Nasýlsýn, iyi misin?" diye sorduðunda; bilir yüreðimin çýkmazlarda ZÝYARET GÜNÜ KEMAL ATATÜRK Gaziler, þehitler döktüler kaný, Ürkmeden, korkmadan verdiler caný. Lekesiz kalbinde sakla ataný, En büyük insandýr Kemal Atatürk. Rastlantý deðildir bütün zaferler, Azimle yýlmadan bunca seneler, Latife sanmayýn hepsi gerçekler, Tarihe destandýr Kemal Atatürk. Ufkuna hayraným aydýnlýk dolu, Nasýl da izlenmez Atanýn yolu, Var mýdýr dünyada bir baþka kulu? En yüksek þereftir Kemal Atatürk. Elinde, dilinde, birlik, bütünlük, Sonsuza sürecek elbette Türklük, Rehberi tarihtir eder tanýklýk, Atalar Atasý Kemal Atatürk. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramý, Ziyafet çekmektir bence anlamý, Unutma çileli yüce Ataný, Nihayet emanet size Atatürk. Muammer Bayrambaþ Akkuþ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu olduðunu. "Ýyiyim" dediðinde duyarým feryatlarýný, çaresizliklerini. Cam ardýndan gönül diliyle konuþurken bir düdük çalar. Sesi çýnlatýr kulaklarýmý. Ayrýlýðýn acýsý yavaþ yavaþ sarmaya baþlar bedenimi. Ciðerim yanmaya baþlar aðýr aðýr. "Ziyaret bitti! der memur zor olsa da. "Ýyi bak kendine!" deyip el sallarken sevdiðim, aðlamaklý olur gözlerim. Aðýr aðýr yürürüm maltada. Oda kapýsý açýlýp da odaya girdiðimde her "gözün aydýn!" diyen arkadaþ hançer saplar sanki gönlüme. Unutmak için bahçeye çýktýðýmda 12 adým ileri 12 adým geri gelirim saatlerce. Tekrar odaya dönüp ranzama uzandýðýmda ise dalar giderim kýymetini bilmediðim özgürlük dolu günlere. Sevdiklerimi üzdüðüm günler gelir aklýma da, gülerim yaptýklarýma acý acý. Görürüm hatalarý; iyileri de kötüleri de bilirim de, söyleyemem. Çaresizliðimi söyleyemem zalim yýllara Erhan Saðnýç Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA : 1. Bölümleme, sýnýflama-doðum yaptýran kadýn. 2. Bir haber ajansý-deniz dibinde araþtýrma yapmak için kullanýlan bir araç. 3. Doðu Slav halký-uygun bulan, benimseyen-holyumun simgesi. 4. Bir tür beyaz ipek kumaþ-baharat satýlan dükkan, aktar. 5. Sesli duyuru-eski dilde kumandan. 6. Bir þeyin yere bakan yaný- Geminin yük koymaya ayrýlmýþ yeri. 7. Asalak bir böcek- Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü Namus, haya-halk dilinde yetiþkin. 8. Bir cam türü-kemiklerin a toparlak ucu. 9. Kýr- 1 P A P A T Y A A K S A 2 A N I T K A B Ý R A T mýzý-çinkonun simgesi-camide 3 K O R O R B A T K I yapýlan dini konuþma. 4 T N L K A A N A M 5 S A K A S Ý M A 10. Parlak kumaþ-güzel giyinmiþ, 6 C N T K Ý A S A 7 yakýþýklý. 11. Unun su E N T A R Ý Ö T E K Ý 8 M A D A P A Z A R I veya baþka sývýlarla yoðrulmuþ 9 Ü A N N E M T 10 A M E L Z N A T Ý durumu-ýlgi eki. 12. Aðaç kolu-özverili. 13. Toz 11 Ç Ý E C D A T T A R 12 E T T Ü R K Ý Y E E duru- B U L M A C A mundaki tahýl-giyside kesim-çýplak. 14. Bir yana eðik olan-büyümemiþ karpuz. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Toprak-Budala, bön. 2. Saygýsýz, çekincesi olmayan-bir tür bitki, kelem. 3. Futbolda oyunun baþladýðý nokta-birinin mülkiyetindeki büyükbaþ hayvanlarýn bütünü. 4. Antimonun simgesi-nobelyumun simgesi-çok gerekli-kurçatovyumun simgesi. 5. Yat limaný-en kýsa zaman parçasý-göz erimi. 6. Baba, cet-voleybolda topa vuruþ þekli-bir çeþit ince kumaþ. 7. Çekiþme, bozuþma, kavga-aferin, yaþa anlamýnda bir söz- Gerçekleþmesi istenen þey, umut. 8. Malarya-Kirpik boyasý, rimel. 9. Ýlave-Pamuk ipliði-çabuk davranan, çevik. 10. Gençlik çaðý-ýçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak-çocuðu olan kadýn. 11. Zihince ve bedence ortaya konulan çaba-bir kimseyi kötüleme-ateþi canlandýrmak için kullanýlan, açýlýp-kapandýkça içindeki havayý üfleyen araç. Levent Kunt / Burdur E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu a

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Eylül 2006 USTALARDAN SEÇMELER MUHTAR TEVFÝKOÐLU AKSÝN NE KADARSA Eðil bir bak þu suya Onda belki sen varsýn Ve aksin ne kadarsa En fazla o kadarsýn Bir an'ýn izdüþümü Ama tam, ama yarým San'atýn sýrrý burada Gerisi laf dostlarým Kim çözerse düðümü Kim sürerse bu izi Toplanýr kucaðýnda Elmaslar dizi dizi Ya ince ya da kaba Ya güzel ya da çirkin Günahý kat hesaba Tövbesi olmayan din Yunus'tan, Nedim'den geç Ustalardan usta seç Merk'le yola çýkarsan Sevke varýrsýn er-geç Gerek yok dip notuna Sabýr ve zevk adýnsa Dalma ayrýk otuna Söz yalýn ve altýnsa Tanýnmak muradýnsa Önce kendini taný Ne varsa sessizde var Kim dinler þamataný? Sonsuzluðu özleme Kýsýr deðil bulutlar Gürlesen de yaðmazsýn Her damlada Tanrý var Ölmezlik bir efsâne Onu býrak, eser ver Yeter ki soylu olsun Bir tane, iki tane Gene de geleceði Ümitle beklemeli Pek uzun olmasan da "Kalacaðým" demeli Gel eðil bak þu suya Belki onda sen varsýn Ya aksin ne kadarsa En çoðu o kadarsýn MUHTAR TEVFÝKOÐLU NU TANIYALIM 1924 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Tam adý Ahmet Muhtar Tevfikoðlu dur. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesinden mezun olan Tevfikoðlu, hikâye ve araþtýrmalarýyla tanýnmaktadýr. Þiirlerinde vatan-millet sevgisi, aþk ve tabiat konularýna yer vermiþtir. Türk Kültürünü Araþtýrma Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü, ÝLE- SAV ve Türk Tabipler Birliði üyesidir. Þiir ve yazýlarý Türk Kültürü, Türk Edebiyatý, Töre, Týp Dünyasý, Ýmage (Fransa) gibi dergilerde yayýmlandý. Eserleri: Öykü: Hikâyeler (1980), Hikâyeler II (1986). Araþtýrma-inceleme: Ölümünün 25. yýlýnda Yahya Kemal Beyatlý (1983), Ali Emiri Efendi (1989), Fahri Celal Göktolga (1993), Akil Muhtar Özden (1996) ve Rýfký Melul Meriç (1986) Antoloji: Yeni Türk Nesri Antolojisi (Þükrü Elçin ile, 1987) Bir gün bir kýrlangýç bir adamýn penceresine konar. Gagasýyla camý týklatýr. Adam pencereyi açar, "Ne var" diye. - Biliyorum, der kýrlangýç. Sana garip gelecek ama, müsaade edersen seninle kalabilir miyim? - Niye ki? der adam - Uzun zamandýr seni izliyorum. Önüne kimse girip çýkmýyor. Anlaþýlan ne eþin, ne dostun, ne de arkadaþýn var. Beni içeri al. Ýster kafese koy, istersen avucuna al sev beni. Ne olur bundan sonra seninle kalayým, der kýrlangýç. Adam þaþýrýr. Düþünür, taþýnýr ve rededer kýrlangýçý. - Olmaz, der ve kapatýr pencereyi. Ertesi gün kýrlangýç tekrar gelir ve konar pencereye. Adam açar pencereyi, yüzünde "yine ne var" gibi bir ifadeyle. Kýrlangýç, - Beni içeri al, diye tekrarlar yine. Adam; - Neden sen? diye sorar. - Çünkü; seni seven benim, der kýrlangýç. Üçüncü gün tekrar gelir kýrlangýç. - Bak der Sana bu son geliþim ve son kez sesleniþim. Bak havalar Euphronios'tan Mustafa Kemal'e* ÝÖ 6. yüzyýlýn sonlarýnda eserler vermiþ Helenli bir vazo ressamý olan Euphronios'un boyadýðý Kalix-Krater üzerindeki sahne, kendi yaþamýndan yaklaþýk yedi yüzyýl önce gerçekleþmiþ bir savaþtan, Truva Savaþý ndan bir kesit sunmaktadýr bizlere: Truva önlerinde, onlarla birlikte kendi yiðitlerini yönlendiren Likyalý kahraman Sarpedon'un ölümü. Bu öylesine bir savaþtýr ki, Akalar ýn önderliðinde o dönemin Avrupa'daki hemen tüm etnik gruplarý bir olmuþlar, topyekun Truva'ya saldýrmaktadýrlar; kendilerini savunan Truvalýlar yalnýz deðillerdir bu savaþta. O dönemde Anadolu'da ne kadar etnik grup varsa hepsi Truva önünde bir güç birliði oluþturmuþlardýr. Saldýrganlarýn amacý boðazlarý ele geçirmek ve sonrasýnda Anadolu'nun her türden zenginliðine sahip olmak ve buradan Mezopotamya'ya kadar uzanmaktýr. Burada bizler için önemli olan, ressamýn Sarpedon'a olan bakýþýdýr. Sarpedon, ressamýn atalarýna Truva önünde adeta "kan kusturan" bir can düþmanýdýr. Euphronios, atalarýnýn bu can düþmanýný adeta bir "kahraman" olarak özenle resimlemiþtir, ona Tanrýsal bir anlam yüklemiþtir sanki. Böylesine bir anlayýþ, ressamýn karakterinde var olan "insan sevgisini" yansýtmaktadýr. Týpký Mustafa Kemalimizin, Çanakkale Savaþý sýrasýnda canlarýný veren Anzak askerleri için söylediði veciz sözün özündeki gibi Yýl Truva Savaþý ndan yaklaþýk 3200 yýl sonra Yer, yine boðazlar Kuvvetler, yine ayný Ya amaç? Amaç da ayný Dünyada birbirleriyle bu kadar örtüþen bir baþka savaþ yoktur Ýþte bu savaþýn sonrasýnda, Türk Ulusu nu zafere taþýyan stratejinin baþ mimarý Gazi Mustafa Kemal'in yüreðinden gelen sözcüklerde bu defa çok az dillendirdiðimiz bir baþka karakteri dýþa vurmuþtur: O'ndaki "Ýnsani sevgi" " Bu memleketin topraklarý üstünde kanlarýný döken kahramanlar!... Burada, bir dost vatanýn topraðýndasýnýz!... Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz!... Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasýnýz!... Uzak diyarlardan BÝR KIRLANGIÇ HÝKÂYESÝ soðudu. Artýk göçüyoruz. Sýcak ülkelere gidiyoruz. Altý ay yokuz buralarda. Ne olur beni içeri al. Ýster bir kafese koy kapat, istersen avucunda taþý. Yeter ki sana yakýn olayým, der. - Olmaz, der adam. Ben bir insaným, sen bir kuþ. El alem ne der bu iþe. Hadisenin nihayetinde adam örter yine pencereyi. Ve kýrlangýç uçar gider kýrlangýçlarla sýcak ülkelere. Adam yine yalnýz kalmýþtýr. "Yine yalnýzým" der kendi kendine. Kýrlangýcýn içeri girmesine ve evinde kalmasýna müsaade etmemiþtir ama aslýnda bu iþe içerlemiþtir. Belki bir kuþ, belki bir hayvan ama ilk defa biri ona "SENÝ SEVÝYORUM" demiþti. O güne kadar birinden bu iki kelimeyi duyacaðý günü beklemiþti. Duyduðunda ise yüz çevirmiþti. Adam piþman olur. Kýrlangýcý beklemeye karar verir. Çünkü; bir kuþ da olsa onu seven biri vardýr artýk. Altý ay sonra gelecektir ve sevdiði adamýn evine girecektir. Aradan bir ay geçer. Ýki ay geçer. Prof. Dr. Cengiz Iþýk evlâtlarýný harbe gönderen analar!... Göz yaþlarýnýzý dindiriniz!... Evlâtlarýnýz bizim baðrýmýzdadýr. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardýr. Onlar bu topraklarda canlarýný verdikten sonra, artýk bizim evlâtlarýmýz olmuþlardýr " * Kaunos Kazý Araþtýrma Ekibi Baþkaný Arkelog Prof. Dr. Cengiz Iþýk ýn, Atatürk ün 125. doðum yýldönümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 28 Temmuz da sunduðu Atatürk ün Ýnsani Yönü konulu konferansta yaptýðý konuþmadan bir bölüm. Üç ay geçer. Dört-beþ ay geçer. Adam sabýrla beklemektedir. Altýncý ayda penceresi sonuna kadar açýk Adam sabýrla beklemektedir. Nihayet altýncý ayýn sonunda ufukta kýrlangýçlar görünür. Gökyüzünde bayram havasý esmektedir adeta. Hepsi öbek öbek geçer adamýn penceresinin önünden. Ama bizim kýrlangýcý bir türlü göremez adam. Nihayet son kýrlangýç da geçmektedir. - Bir dakika bakar mýsýn? der adam, son kýrlangýca. - Buyurun beyefendi, der kýrlangýç. - Bir kýrlangýç vardý. Buraya gelir, pencereme konar, beni sevdiðini söylerdi. Gördünüz mü onu? - Ne zaman oldu bu olay beyefendi? - Daha çok yeni. Altý ay kadar oluyor. Siz buradan göçmeden yani. - Ohooo! Siz kýrlangýçlarla ilgili gerçeði bilmiyorsunuz anlaþýlan. - Nedir o gerçek? - Kýrlangýçlarýn ömrü zaten altý aydýr, beyefendi. Özcan Gültekin Öðretmen Nazilli E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Hep bir þiir yazmamý isterdin, sevgi dolu mýsralar beklerdin benden. Oysa benim þiirim gözlerimdeydi, ulaþamadan gözlerime. Sen sevgini sevgimde bulamadýn. Gözlerimle konuþmak istedim. Seninle bir türlü konuþamadým; gözlerimle ruhuna eriþemedim. Sen yokmuþsun bende, sevgin yalanmýþ dilinde Þiir deðil, aðýt yazacaðým sevgine sevgimle. Sonbaharlarý niçin sevmediðini anladým ama nafile, sonbahar zaten senin içinde; baharsa unutulmuþ bir türkünün nakaratý gibi sadece dilinde Ýnadýna hep sonbaharlarý çýkacaðým karþýna, sevgimi dökülen yapraklara yazacaðým. GÖLGEYE MEKTUP Sen sevgi nedir bilmiyorsun, çok geç anladým. Hep güzel gözlerinin arkasýna sýðýndýn. Yalandý sevmelerin Ah! Hiç çýkarmadýn yüzündeki maskeyi. Sen kimsin? Benim için bir saplantýsýn, hatta benim içimdeki bensin. Kahretsin vazgeçemiyorum senden Sözlerin felaketim, hüznüm hep telaþým oldu. Galiba sen sevgini nefretinden almýþsýn, kýsacasý ruhunu bedenine hapsetmiþsin. Ne kadar isterdim bir çiçek gibi olmaný ve senin için nice baharlar beklemeyi Sen beni hep hayaller dünyasýna ittin; yoksa benden beni çalmak mý istiyorsun? Hep basite aldýn hayatý ve sonunda kayboldun Arýyorum seni; gözlerinden baþka birþey bulamýyorum. Sen gözlerine hapsetmiþsin kendini; sadece güzelsin sen. Þimdi korkuyorum gözlerinde kaybolmaktan. Sensizliðin aðýdýný yazarken yavaþ yavaþ kayboluyorum. Ben böyle deðildim. Hep cesurdu yüreðim; þimdi anlamsýz korkular kaplamýþ bedenimi, istemiyorum ne seni, ne sevgini Bulursan þayet bir gün gerçek sevgiyi, iþte o zaman gel, beklerim seni Volkan Çevik/ Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Eylül 2006 Seslenis Sayfa 5 Ýstanbul Avrupa Yakasý Denetimli Serbestlik Hizmet binasý faaliyete geçti Genel Müdür Ýpek, binadaki incelemeleri sýrasýnda beraberindeki heyet ile Denetimli Serbestlik Þubesi yetkililerinden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Genel Müdür Ýpek, denetimli serbestlik hizmetlerinin verileceði binanýn tüm bölümlerini gezerek, yetkililerden bilgi aldý. Genel Müdür Ýpek, geçtiðimiz yýl uygulamaya geçen denetimli serbestlik hizmetlerinin toplum tarafýndan çok kýsa zaman içinde benimsendiðini hatýrlatarak, bu alanda baþarýlý olacaklarýna inandýðýný ifade etti. Denetimli serbestlik memurlarýnýn görev yapmakta olduklarý bürodan bir görünüm. Genel Müdür Ýpek, Denetimli serbestlik ülkemiz için yeni bir sistem. Türk toplumunun yapýsý ve ihtiyaçlarý doðrultusunda, bu sistemi tüm altyapýsýný hazýrlayarak uygulamaya geçirdik. Henüz bir yýl olmasýna raðmen, çok önemli mesafe katettik. Bu alanda dünyada en iyi denetimli serbestlik sistemini oluþturmayý hedefliyoruz. Çok çalýþarak, personelimizle el ele verip, bu amacýmýza ulaþacaðýmýza inanýyorum. Ýstanbul un Avrupa yakasýndaki þubelerin bu binada birarada olmasý dolayýsýyla birlik, beraberlik ve dayanýþma içinde denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin bir þekilde sunulacaðýný düþünüyorum. dedi. Binadaki; Ýstanbul Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 3 uzman, 14 infaz ve koruma memuru; Eyüp Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 4 uzman, 9 infaz ve koruma memuru; Beyoðlu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 1 uzman, 3 infaz ve koruma memuru; Bakýrköy Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 4 uzman, 20 infaz ve koruma memuru çalýþmaktadýr. Almanya'nýn Hessen Eyalet Parlamentosundan bir heyet Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti Genel Müdür Ýpek, Hessen Eyalet Parlamentosu Üyesi ve Adalet Komitesi Baþkaný Alfons Gerling e çini tabak hediye etti. Sakarya L Tipi nden üç sergi Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca yapýlan boncuk iþleme, maket gemi, pano vb. ürünler, Sakarya'nýn Ferizli, Karasu ve Söðütlü Ýlçelerinde açýlan festivallerde sergilendi. 7-9 Temmuz'da Ferizli'de, Temmuz'da Karasu'da ve Temmuz'da ise Söðütlü'de gerçekleþtirilen sergilere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdiler. Belediye Baþkanlarý Hüseyin Kaþkaþ, Ahmet Genç, Ertuðrul Özcan ile Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Mesut Tekin, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Akif Erkan ve Kurum Müdürü Metin Akkaya'nýn ortak çalýþmalarýyla düzenlenen sergileri; Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Hasan Ali Çelik, Recep Yýldýrým, Vali Nuri Okutan ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran ziyaret ettiler. Genel Müdür Ýpek, Almanya'nýn Hessen Eyalet Parlamentosu Üyesi ve Adalet Komitesi Baþkaný Alfons Gerling in baþkanlýðýndaki heyete; Türk Ýnfaz Sistemi hakkýnda bilgiler verdi. Almanya'nýn Hessen Eyalet Parlamentosu Üyesi ve Adalet Komitesi Baþkaný Alfons Gerling in baþkanlýðýndaki Adalet Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Heika Hofmann, Parlamento Üyeleri Hannelore Eckhardt, Nancy Faeset, Jörg-Uwe Hahn, Cristoph Holler, Hugo Klein, Reinhard Otto, Rafael Reiser, Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Thomas Schafer, Adalet Bakanlýðýnda Genel Müdür Helmut Ross ve Daire Baþkaný Volker Fleck, CDU Parlamento Grubu Danýþmaný Andreas Monz, SPD Parlamento Grubu Danýþmaný Ralf Sturm, FDP Parlamento Grubu Danýþmaný Michael Bruder, Halkla Ýliþkiler Görevlisi Pitt von Bedenburg ve Ýdari Görevli Karl- Heinz Thaumüller den oluþan bir heyet Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'i ziyaret etti. 28 Aðustos'ta yapýlan ziyarette; Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Personel Ýþlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Oktay Yörük, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer ve Tetkik Hâkimi Hakan Umut hazýr bulundular. Almanya Büyükelçiliði yetkililerinin de katýldýðý ziyarette; Genel Müdür Ýpek, heyeti Gazi-Ek Bina Toplantý Salonunda kabul etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Ýpek, heyet baþkanýna çini tabak hediye etti. Genel Müdür Ýpek, heyete Türk Ceza Ýnfaz Sistemi hakkýnda bilgiler verdi. Çok samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette; Genel Müdür Ýpek, Alman konuklarýn Türk Ýnfaz Sistemiyle ilgili sorularýný da yanýtladý. Heyet temaslarý çerçevesinde; ilk olarak Ankara Çocuk Eðitimevini ziyaret etti. Kurum idarecileri tarafýndan heyete çalýþmalarla ilgili bilgi verilirken, Kurumun çeþitli bölümlerinde incelemelerde bulunuldu. Daha sonra, Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ziyaret edilerek, Ülkemizdeki Türk Ceza Ýnfaz Sistemi uygulamalarý yerinde görüldü. Heyet üyeleri, ziyaretlerin ardýndan, Türkiye'nin yaptýðý reformlarla ceza infaz kurumlarý yönünden oldukça iyi bir konuma geldiðini gördüklerini ifade ettiler. Heyet, daha sonra Ýstanbul'a geçerek, Paþakapasý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da incelemelerde bulundu.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Eylül 2006 Ýstanbul Ceza Ýnfaz Kampüsleri hýzla tam Ankara da geçtiðimiz Temmuz ayýnda açýlan kamp Silivri ve Maltepe de inþa ediliyor yýlý içeris kampüslerle Ýstanbul un ceza infaz kurumu sorun Aðustos tarihlerinde Ýstanbul'a giden Genel Müdür Ýpek, kampüslerin inþaatlarýný yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldý. Genel Müdür Ýpek, inþaatlarýn hýzla devam ettiðini belirterek, Silivri ve Maltepe'deki kampüslerin 2007 yýlý sonunda açýlmasýnýn plânlandýðýný söyledi. Genel Müdür Ýpek, Ýstanbul'daki kampüslerin tamamlanmasýyla Türkiye'nin ceza infaz kurumu sorununun büyük ölçüde çözüleceðini açýklarken, þöyle konuþtu: "Sincan'da açýlan ceza infaz kurumlarý kampüsüyle Ankara'daki ceza infaz kurumu sorunu ortadan kalktý. Ankara (Ulucanlar) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklularý, kampüste yer alan 1 ve 2 No'lu L Tipi, Çocuk ve Gençlik Kapalý ile Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna naklettik. Þimdi sýra Ýstanbul'da. Silivri ve Maltepe'deki kampüsler tamamlandýðýnda, Türkiye'nin en kalabalýk kurumu olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki hükümlüleri buralara nakledeceðiz. Böylece, Ýstanbul'un ceza infaz kurumu sorunu çözümlenmiþ olacak. Bu kampüslerin tamamlanmasýyla ayný zamanda Türkiye'nin ceza infaz kurumu sorunu ortadan kalkacak. Böylece hem çaðdaþ infaz anlayýþýnýn gereðini daha iyi bir þekilde yerine getireceðiz, hem de uluslararasý alanda ülkemiz ileri bir duruma gelecek." Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü; 3 L Tipi, 1 çocuk ve gençlik, 1 açýk ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 5 ceza infaz kurumundan oluþuyor. Ayrýca, 140 lojman, otopark, restoran ve fast-food, ziyaretçi bekleme mahalli, merkezi ýsýtma sistemi, tüm kampüsün ihtiyacýný karþýlayacak mutfak, hastane ve çamaþýrhane yer alýyor. Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde ise; 8 L Tipi ve 1 açýk ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 9 ceza infaz kurumu bulunuyor. Personel için 500 lojman inþa edilmekte olan kampüste, diðer kampüstekilere benzer hizmet alanlarý bulunuyor. Ayrýca, Metris H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu yýkýlarak, buradaki hükümlü ve tutuklularýn nakledileceði iki yeni ceza infaz kurumu inþa ediliyor. Biri, Metris M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bahçesine, diðeri de Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun hemen yanýna inþa edilmekte olan T Tipi ceza infaz kurumlarýnýn Kasým 2006'da açýlmasý hedefleniyor. Tamamlanma aþam Kurumlarý Kampüs Genel Müdür Ýpek, Maltepe de kampüste inþaatý devam eden ceza infaz kurumunun iç bölümlerinde incelemelerde bulundu. Ýnþaatý devam eden Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünün 2007 yýlý sonunda açýlmasý plânlanýyor. Metris H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun bahçesinde baþlatýlan T Tipi ceza infaz kurumu inþaatý devam ediyor.

7 15 Eylül 2006 Seslenis Sayfa 7 urumlarý amlanýyor üsün benzeri Ýstanbul da inde açýlmasý plânlanan u sona erecek. asýna gelen Silivri Ceza Ýnfaz ü 2007 yýlý sonunda açýlacak. Genel Müdür ipek, beraberindeki heyetle Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü inþaatýný gezerek, çalýþmalarý yerinde gördü. Ümraniye deki T Tipi ceza infaz kurumu inþaatý da ziyaret edilerek, yetkililerden inþaatýn seyri hakkýnda bilgi alýndý. CEZA ÝNFAZ KURUMUNDAN EÐÝTÝM KURUMUNA (2) Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi Geçen sayýda suç iþleyen insanýn eðitimi eksik insan olduðunu belirtmiþtik. Bu sayýda ise "suç iþleyen insanlarý neden ceza infaz kurumuna gönderiyoruz?" sorusuna yanýt aramaya çalýþacaðýz. Aslýnda bu soruya "onlarý cezalandýrmak için" þeklinde kolay bir yanýt verilebilir. Ancak bu soruya iyi bir yanýt bulabilmek için öncelikle eðitim, toplum ve kültür üçlüsü arasýndaki iliþkiyi gözden geçirmekte yarar görüyoruz. Sosyolojinin kurucularýndan E. Durkheim'e göre, eðitimin asli görevlerinden biri toplumun kültürel varlýðýný yeni kuþaklara aktarmaktýr. Eðitim, olgun nesiller tarafýndan henüz yetiþmemiþ nesillere yapýlan etkidir. Eðitimin konusu, çocukta genel olarak toplumun, özel olarak gireceði çevrenin kendisinden istediði ve beklediði fikrî, ahlâkî ve bedenî gerekleri aþýlamaktýr. Toplumun kültürel mirasýnýn aktarýlmasýyla eðitim, toplumdaki düzeni, istikrarý ve uyumu saðlar. Ayný zamanda toplumda arzulanan deðiþikliklerin yapýlmasýnýn en önemli aracý da eðitimdir. Toplumun kültürel varlýðýnýn çocuk, genç, hayatýn belli bir döneminde yetiþkin olmak üzere bireylere aktarýlmasý ve bu þekilde onlarýn sosyalleþmesi saðlanmalýdýr. Bu sosyalleþmeyi saðlayacak olanlar da aile, okul, eðitim kurumlarý, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum ve sosyal kuruluþlardýr. Davranýþ kalýplarýný, yaþam tarzýný, deðer yargýlarýný, toplum kurallarýný ve yaptýrýmlarýný öðrenen birey, buna uygun bir davranýþ biçimini seçtiðinde sosyalleþmiþ olur. Bunlar bireylere öðretilmezse veya bunlara aykýrý deðer ve tutumlar öðretilirse, birey toplumdaki rolünü öðrenemediði için sapkýn davranýþ biçimleri ortaya çýkar ve sosyal kontrol mekanizmalarý (yaptýrýmlar) iþlemeye baþlar. Örneðin, sokakta yaþayan çocuklarýn, aileden, okuldan eðitim almalarý mümkün olmaz, yaþadýklarý çevre de onlara toplumun deðerlerine ve kurallarýna aykýrý davranýþ biçimleri öðretmektedir. Bu nedenle sokakta yaþayan çocuklarýn, yetiþkin olduklarýnda bile sosyalleþmeleri ve topluma uyum saðlamalarý kolay olmayacaktýr. Ayný durum kan davasý ve töre cinayetinin, bulunduðu sosyal çevrede, doðru bir davranýþ biçimi olarak bireye öðretilmesi hâlinde de geçerlidir. Toplumun deðerlerine ve kurallarýna aykýrý davranýþ biçimleri, aile ve çevre tarafýndan bireye öðretildiðinde sapkýn davranýþlarýn ortaya çýkma ihtimali yüksek olmaktadýr. Bazý semtlerde suçu meslek edinen veya suça eðilimi olan insan sayýsý ortalamanýn çok üstündedir. O çevreden doðup büyüyen kiþilerin, büyüklerinden, arkadaþlarýndan, akrabalarýndan öðrendikleri davranýþ biçimleri sonucunda hýrsýzlýk, yaðma, dolandýrýcýlýk gibi suçlar iþlemeyi bir geçim kaynaðý olarak görme ihtimali yüksektir. Bazen de mafya dizilerine özenerek çocuklar okullarda çete kurmakta, özenti þeklinde baþlayan bu davranýþ biçimleri, sapkýn davranýþlara dönüþebilmektedir. Yetiþkinlerin bile televizyondaki filmlerden etkilenerek çeþitli suçlar iþledikleri gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinden anlaþýlabilmektedir. Toplumdaki ahlâk anlayýþýyla baðdaþmayan davranýþ þekillerinin televizyonlarýn magazin programlarýnda normal bir yaþam tarzý olarak gösterilmesi de bireylerin sosyalleþmesini olumsuz etkilemektedir. Sonuçta suç, sosyolojik bir olay olarak pek çok faktörün bir araya gelmesi sonucunda ortaya çýkar. Aile, okul, çevre, toplumsal deðer yargýlarý, kitle iletiþim araçlarýnýn etkisi, arkadaþ çevresi gibi pek çok faktör suçun oluþumunda etkilidir. O hâlde çocuk veya yetiþkin bireyi suç sayýlan sapkýn davranýþýndan tek baþýna sorumlu tutmak ne kadar adil olabilir? Bireyi sosyalleþtirmek toplumun görevi olduðuna göre, ortaya çýkan bu sonuçtan dolayý toplum da sorumlu deðil midir? Hukukî açýdan bakýldýðýnda, kiþinin ceza kanunlarýný ihlâl etmesi cezalandýrýlmasý için yeterli olmakta, sorumluluk tamamen o kiþiye yüklenmekte, suça etki eden faktörlere bir cezaî sorumluluk yüklenmemektedir. Ancak sosyolojik açýdan olaya bakýldýðýnda, gerçekleþtirdiði davranýþýn tüm sorumluluðunu bireye yüklemek; okulun, ailenin, toplumun, devletin sorumluluðunu inkâr etmek en azýndan bazý suç tipleri için adil ve hakkaniyete uygun bir yaklaþým sayýlamaz. Bu nedenle cezalandýrmanýn temel amacý, bireyin sosyalleþtirilerek, onun topluma yeniden kazandýrýlmasýdýr. Bu þekilde toplum, dýþarýda gerçekleþtiremediði sosyalleþtirmeyi ceza infaz kurumunda saðlayarak bu görevini yerine getirmeye çalýþmalýdýr. Bireyin suç iþlemesi, toplumun, onu sosyalleþtirme görevinin sona erdiði anlamýna gelmez. Ceza infaz kurumunda da bu görev devam etmektedir. Devletin suçlularý cezalandýrmasýnýn meþru temeli de onlarýn yeniden eðitilip, sosyalleþmelerini saðlamaktýr. Bu þekilde devlet suçun iþlenmesinde kendi sorumluluðunu inkâr etmeyerek, ceza infaz kurumunda da onlarý eðitip, topluma kazandýrýlmalarýný saðlayarak, daha açýk bir anlatýmla onlarýn eðitim eksikliðini gidererek sorumluluðunu yerine getirmelidir. Bu nedenle ceza infaz kurumlarýnýn eðitim kurumlarý haline getirilmesi infaz hizmetlerinin temel amaçlarýndan birisidir. Sonuç olarak, suç iþleyen insanlarýn ceza infaz kurumlarýna gönderilmesinin en önemli nedenlerinden biri onlarýn sosyalleþmesini saðlayarak yeniden topluma kazandýrmaktýr. Gelecek sayýda ceza infaz kurumu eðitim kurumu hâline nasýl gelir? Sorusuna yanýt arayacaðýz.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Eylül 2006 Bolvadin'de Yolun Baþýndakiler sergisi Bolvadin'de düzenlenen 22. Geleneksel Kaymak Festivali kapsamýnda, Bolvadin Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu "Yolun Baþýndakiler" isimli sergi açtý. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen sergiyi; vatandaþlarýn yaný sýra Milletvekilleri Ahmet Koca ve Halil Aydoðan, Afyonkarahisar Valisi Muzaffer Dilek, Belediye Baþkaný Dr. Ahmet N. Helvacý ve Cumhuriyet Savcýsý Veli San ziyaret ederek, hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri beðeniyle incelediler. Ayfonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca, son yýllarda ceza infaz kurumlarýnýn ortaya koyduklarý projelerle baþarýdan baþarýya koþtuklarýný belirterek, bu kurumlarýnýn birer eðitim yuvasý haline dönüþmesinde katkýsý olan herkese te- þekkür ettiðini bildirdi. Cumhuriyet Savcýsý Veli San da konuþmasýnda; serginin hükümlü ve tutuklular açýsýndan önemine dikkat çekerken, "Bu tür etkinliklerle ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlma çabasýnýn yaný sýra ülke ekonomisine de önemli katký saðlanmaktadýr." þeklinde konuþtu. Kurum Müdürü Mehmet Olcar ise ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklularýn boþ zamanlarýnýn deðerlendirilmesi, bilgi ve becerilerinin artýrýlarak yeteneklerinin geliþtirilmesi, üretken bir fert haline gelmeleri için sosyal, kültürel ve eðitim faaliyetlerine aðýrlýk verildiðini söyledi. Tiyatro gösterisi Bolvadin Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda "Raptiye" grubu tarafýndan sahnelenen "Umut Tacirleri" isimli tiyatro oyunu hükümlü ve tutuklulardan büyük ilgi gördü. 21 Aðustos'ta sahnelenen oyunu; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin, Cumhuriyet savcýlarý, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný, Ýlçe Emniyet Amiri, Kurum Müdürü Mehmet Olcar, 2. müdürler ve personel izledi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin hükümlü ve tutuklular açýsýndan önemine dikkat çekerken, oyun nedeniyle emeði geçenlere teþekkür etti. Kurum Müdürü Mehmet Olcar da konuþmasýnda; "Bu tür etkinliklerle hükümlü ve tutuklularýn sosyal ve kültürel yönden geliþtirilmeleri, topluma kazandýrýlmalarý, moral ve motivasyonlarýnýn yükseltilmesi, eðitim ve üretim faaliyetlerine katýlma isteklerinin artýrýlmasýný amaçlýyoruz."dedi. Kurum Öðretmeni Oðuz Özçoban, açýlýþ konuþmasýnda; küreselleþmenin etkisiyle 21. yüzyýlda her yönden çok farklý bir çaðýn yaþandýðýný belirterek, hükümlü ve tutuklulardan kendilerini sürekli geliþtirmelerini ve eðitime önem vermelerini istedi. Eskiþehir de hükümlülere denetimli serbestlik konferansý Eskiþehir Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýn- Kurullarý Kanunu, Türk Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma dan; Eskiþehir Açýk Ceza ve Ýnfaz Kurumunda hükümlülerin denetimli serbestlik ki rolü ve fonksiyonu, denetimli serbestlik bestlik Sisteminin ceza adalet sisteminde- ve yardým merkezi ile koruma kurullarýnýn ve yardým merkezlerinin görevleri ve amaçlarý, koruma kurullarý tarafýndan yürütülen iþ ve kredi yardýmý, ayni-nakdi yardým, psiko-sosyal yardýmlar gibi çalýþmalarý hakkýnda bilgi edinmelerini saðlamak amacýy- ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tara- projeler ile Eskiþehir Denetimli Serbestlik la 23 Aðustos'ta "Denetimli Serbestlik ve fýndan hazýrlanan Umut Polyester Adlý Ýþ Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý" Yerinin Ýþler Hale Getirilmesi Projesi, koruma kurullarýnýn iþleyiþi, genel amaçlarý, konulu konferans verildi. Konferansa; Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeli görevleri, kimlere ve nasýl yardým edildiði, ve 115 hükümlü katýldý. baþvuru þekli ve koruma kurullarýnýn faydalarý hakkýnda bilgi Konferansta; 5402 sayýlý Denetimli Ser- verildi. Muþ E Tipi'nde badminton etkinliði Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile Türkiye Badminton Federasyonu Baþkanlýðý iþ birliðiyle Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara badminton kursu verildi. Kursun ilk gününde, badminton sporunun tanýtýmý için yapýlan törene; Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn, 2. Müdürler Ali Tekneci, Hüseyin Palancý ve Selahattin Özcan, Badminton Ýl Temsilcisi Nihat Demir, Badminton Millî Takým Antrenörü Metin Sürücü, basýn mensuplarý personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen kursta, Badminton Millî Takým Antrenörü Metin Sürücü, personel ve hükümlü-tutuklulara badminton sporunu uygulamalý olarak öðretti. Antrenör Metin Sürücü, badminton sporunu herkese tavsiye ederken, "Badminton yaþ sýnýrý olmadan toplumun her kesimi tarafýndan yapýlabilecek bir spor. Oldukça zevkli olan bu oyun, insanýn daha zeki ve çevik olmasýný saðlýyor"þeklinde konuþtu. Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn, badmintonun hükümlü ve tutuklular tarafýndan kýsa sürede öðrenildiðini söyledi. Batman'da fotoðraflarla Hasankeyf sinevizyon gösterisi Bandýrma'da tiyatro gösterisi Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulardan oluþan tiyatro grubu "Aziz'in Düþleri" isimli oyunu baþarýyla sahneleyerek, herkesi eðlendirdi. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda gerçekleþtirilen tiyatro gösterisini; hükümlü ve tutuklularýn yaný sýra Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. Müdürler Kadir Erdoðan, Musa Ocak ve Harun Daðlý, Diþ Hekimi Ayþen Akdemir, Öðretmen Ahmet Atýlgan, Psikolog Neslihan Öztürk, Sosyal Çalýþmacý Hakan Börü, Ýdare Memuru Heybetullah Gözcü, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular izledi. Kurum Müdürü Ömer Ekinci, oyuncularý baþarýlarý nedeniyle kutlarken, emeði geçen herkese teþekkür etti. Batman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, aralarýnda Kurumu personeli Dr. Fuat Özgürer Erkabadayý ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Sabri Özdemir'in de yer aldýðý Batman Fotoðraf Grubu'nun çektiði Hasankeyf ve serbest çalýþmalardan oluþan fotoðraflarla sinevizyon gösterisi gerçekleþtirildi. Personel, hükümlü ve tutuklular tarafýndan büyük beðeni toplayan gösteride, Hasankeyf fotoðraflarý ayrý bir ilgi gördü. Sinevizyon gösterimine katýlan Kurum Müdürü Ali Ýhsan Çetindere, bu tür etkinliklerin Kurumda yapýlmasýnýn hükümlü ve tutuklularýn moral ve motivasyonu açýsýndan büyük bir anlam taþýdýðýný belirterek, benzer faaliyetlerin gerçekleþtirilmesi için her türlü yardým ve kolaylýðýn saðlanacaðýný belirtti.

9 15 Eylül 2006 Seslenis Sayfa 9 ALÝ SUAT ERTOSUN Yargýtay Üyesi ANA YÜREÐÝ (2) Çýkan Kýsmýn Özeti : Müzeyyen Haným 18 yýl önce askerde þehit olan oðlu Mehmet'in ölüm yýl dönümünde kýzý ve damadý ile mezar ziyaretine gittiðinde, dönerken arkalarýnda yýllardýr görüþmediði oðlu Ahmet ve torunu Mehmet'i görür. Ahmet, yüksek öðrenimini yaptýðý sýrada öðrenci olaylarýna karýþtýðýndan uzun süre kaçmýþ, yakalanýnca hapse düþmüþ ve devamsýzlýktan sýnýfta kaldýðýndan okuldan atýlmýþtýr. Söylentisi çýkan öðrenci affýný beklerken asker kaçaðý olarak arandýðýndan; lise mezunu olan Mehmet, hakký olduðu hâlde askerliðini ertesi yýla býrakmayarak, aðabeyini rahatlatmak için askere gitmiþtir. Çünkü Askerlik Kanunu uyarýnca, iki oðlu olan bir ailenin, çocuklarýndan biri askerde ise diðeri onun terhisine kadar askere sevk olunmamaktadýr. Ahmet çýkan öðrenci affýndan yararlanarak yüksek öðrenimini tamamlamýþ ve kardeþi þehit olduðundan askerlikten muaf tutulmuþtur. Küçük Mehmet, þehit amcasýna çok benzemektedir. * * * Uzun süre konuþmamakta direnen Müzeyyen Haným, sonunda oðluna dönerek; - O boyalý, asortik karýn ne yapýyor? dedi. Böyle dediðine bir an için piþman oldu. Ancak gelininin kendisine yaptýklarý aklýna gelince, piþmanlýðý geçti. Ahmet; - Anne, biz boþandýk; deyince, yine de üzüldü. Daha sonra Ahmet, iþlerinin bozulduðunu, baþýnýn belâda olduðunu ve paraya ihtiyacý bulunduðunu söyleyince, Müzeyyen Haným patladý; - Sana zýrnýk vermem, babandan kalan payýný da alýp gittin, paraya doymadýn; yýllardýr, annem, kardeþim nerede diye sormadýn; Mehmet, sen okuyasýn diye askere gitti. O þehit olduðundan askerliðini de yapmadýn, hep onun sýrtýndan geçindin, sadece oðluna Mehmet'imin adýný koyarak görevini yaptýðýný sanýyorsun, þimdi mi aklýna geldik? deyince, Ahmet; - Anne, üzerime gelme, her þeyimi kaybettim. Mallarým haczedildi. Karým terk etti. Eski arkadaþlarým kendi hâllerine bakmadan bana dönek deyip sýrtlarýný döndüler, mecbur kaldým, dedi. Müzeyyen Haným; - Ben babanýn Bað-Kur maaþý ile idare ettim. Mehmet'imin parasýndan bir kuruþ yemedim. Babandan kalan kira gelirlerini de ona kattým. O paralarla Mehmet'in okuduðu ilkokulun ihtiyacý olan derslikler için ek bina yaptýracaðým, oraya onun adýný vereceðiz, yýllardýr ben bunun için para biriktirdim, sana hiçbir þey veremem; þimdi de kalkmýþ onun, biriktirdiðim þehit maaþlarýný istiyorsun, kardeþinin kemikleri sýzlýyordur, dedi. Ahmet kýzarak; - Beni kardeþimle karþýlaþtýrma anne. Kardeþim çok farklý bir insandý, o bir kahramandý; ben sýradan bir insaným, diyerek kendini sokaða attý. Müzeyyen Haným, Ahmet evden gidince; kýzý, damadý ve torununun da evde olmadýðýný fark etti. Oðlu ile arasýndaki münakaþaya karýþmamak için gittiklerini düþündü. Bir saat kadar sonra öðle yemeði için Mehmet, halasý ile birlikte geldiðinde, siniri daðýlmýþtý. O gün akþama kadar torunu ile bahçede oturdu. Torunu, o kadar çok Mehmet'ine benziyordu ki kokusu bile aynýydý. Mehmet'in saf ve neþeli hareketleri evin havasýný deðiþtirmiþti. Bir ara Mehmet sokaða çýktýðýnda; Zehra annesine, aðabeyine çok fazla yüklendiðini söyleyince daha da sakinleþmiþti. Hele akþam yemeðine Ahmet de gelince artýk kýzgýnlýðý kalmamýþtý. Yýllardýr yaþamadýðý mutluluðu o gün yaþamýþ, sabah vaktindeki tedirginliði hayýrla bitmiþti. * * * Akþam yemeðinden sonra yapýlacak dua için gelen akraba, komþu ve dostlarla ev daha hareketlenmiþ, Ahmet'in geldiði duyulunca da ziyaretler iyice artmýþtý. Ahmet yýllardýr görmediði akraba, dost ve arkadaþlarý ile onlarýn içten davranýþlarýný görünce duygusallaþmýþtý. Gelenler, Mehmet'i görünce þaþýrýyor; "Sanki Mehmet geri gelmiþ; amcasýna ne kadar da benziyor." diye söyleniyorlardý. Müzeyyen Haným, o gün Mehmet'in ölüm yýldönümü olduðundan hem üzülüyor, hem de oðlu ve özellikle torunu, Mehmet'i geldiðinden seviniyordu. Misafirler gittikten sonra Mehmet uyumuþtu. Müzeyyen Haným, oðluyla baþbaþa kalýnca banka cüzdanlarýný Ahmet'e vererek; - Ýstediðin kadarýný al, deyince, Ahmet; - Anne, teþekkür ederim. Aldýklarýmý fazlasýyla ödeyeceðim. Çünkü borcum olduðu kadar, alacaklarým da var. Hafta baþýnda Ýstanbul'a gideceðim. Oradaki iþlerimi tasfiye edip, Manisa'ya veya Ýzmir'e yerleþeceðim. Yeni bir iþ kuracaðým. Bundan sonra hep birlikte olacaðýz. Kardeþimin adýný taþýyan ek binayý yaptýracaðýz. Affet beni... Mehmet sizin yanýnýzda kalabilir mi? diye sorunca, Müzeyyen Haným; - Bundan sonra Mehmet'imi kimseye vermem, dedi ve Mehmet'in uyuduðu odaya yatmaya gitti. Ahmet, oturduklarý salonun duvarýnda asýlý Türk Bayraðý ve Atatürk resmi altýnda, kardeþinin madalyasý ve beratý ile fotoðraflarýnýn yanýnda; babasýnýn, Zehra ve eþi ile oðlunun resimleri ile birlikte kendisinin de resmini görünce gözyaþlarýný tutamadý. * * * O gece, Müzeyyen Haným çok rahat uyudu. Rüyasýna giren oðlu Mehmet ve kocasý gülerek ona, "en doðrusunu yaptýðýný" söylediler. GÜZEL SÖZLER: Su ateþe galiptir. Ancak bir kaba girerse, ateþ o suyu kaynatýp yok eder. Mevlâna Baþkalarýndan üstün olman önemli deðil; sen düne göre kendinden üstün müsün, önemli olan o... Hint Atasözü Kaderiniz, karar anlarýnýzda biçimlenir. Anthony Robbins Sözcükler bir adamýn zekâsýný gösterebilir, ama amacýný gösteren eylemleridir. Benjamin Franklin Þýrnak'ta hükümlülere badminton eðitimi Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda badminton sporunu tanýtmak, sevdirmek ve yaygýnlaþtýrmak amacýyla 19 Temmuz'da baþlatýlan badminton etkinlikleri 25 Temmuz'da yapýlan gösteri müsabakalarýyla sona erdi. Badminton Millî Takým Antrenörü Metin Sürücü, bir haftalýk eðitimlerle Kurumdaki hükümlü ve tutuklularýn tamamýna yakýnýna badminton öðretti. Bir haftalýk eðitimlerin sonundaki gösteri maçýný; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Salim Duran, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yalçýn Cebiþ, Kurum Seslenis Yýl: 5 Sayý: Eylül 2006 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa SALDIRIM Burhan ALICI Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Nilgün ESKÝ Þube Md. (Psikolog) Sosyal Hiz. Uzm. Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Salim KILIÇ Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Eylül 2006 idarecileri, personel ve basýn mensuplarý izlediler. Ayrýca; süs bitkileri kursunu baþarý ile tamamlayan hükümlü ve tutuklulara badminton gösteri maçýnýn ardýndan sertifikalarý verildi Kütahya Fuarýnda hükümlülerin çini ürünlerine büyük ilgi Kütahya Belediyesince organize edilen 1. Kütahya El Sanatlarý ve Ticaret Fuarý kapsamýnda hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan çini ürünleri sergilendi Temmuz tarihlerinde gerçekleþtirilen fuarda; çeþitli kurumlarýn yaný sýra Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da stand açtý Temmuz tarihlerinde gerçekleþtirilen fuarda birbirinden güzel, deðiþik türdeki çiniler büyük ilgi gördü. Ayrýca, hükümlü ve tutuklulara Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Abdullah Bozgeyik tarafýndan "Kiþisel Geliþim ve Potansiyeli Açýða Çýkarma" konulu seminer verildi. Personelin de yoðun ilgi gösterdiði seminerde, özellikle tahliyeye hazýrlanan hükümlülere iþ arama becerilerinin geliþtirilmesine yönelik bilgiler sunuldu. Semineri; Kurum Müdürü Cengiz Gül, 2. Müdürler Muammer Dilitatlý ve Mail Uçar, Kurum Doktoru Hatice Keskin, Sosyal Hizmet Uzmaný Sedar Yýldýrým da izledi. Balýkesir L Tipi personeli göreve baþladý Bayburt ta konser coþkusu Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Dede Korkut 12. Uluslararasý Kültür ve Sanat Þöleni etkinlikleri kapsamýnda Mahalli Sanatçýlar Çoban Ali, Sincanlý Filiz ve Muhsin Bayburtlu'nun verdikleri konserde büyük coþku yaþandý. 31 Temmuz'da gerçekleþtirilen konserde; sanatçýlar Türk halk müziðinin seçkin parçalarýnýn seslendirerek, davetliler ve hükümlü-tutuklularý eðlendirirken, Vali Musa Küçükkurt'un söylediði türküler programa renk kattý. Konsere; Bayburt Baðýmsýz Milletvekili Ülkü Güney, Vali Musa Küçükkurt, Belediye Baþkaný Bekir Çetin, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Osman Kýlýçaslan, Kurum Müdür Vekili Müdür Mustafa Özçiçek, Ýl Emniyet Müdürü, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Ýl Saðlýk Müdürü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kepsut Ýlçesinde yapýmý tamamlanarak açýlma aþamasýna gelen Balýkesir L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapacak olan personel Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda çalýþmaya baþladý. Yeni atanan 60 personel Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Karayiðit ve Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Metin Günver tarafýndan kabul edildi. Ziyarette; Kurum Müdürü Kemal Tuncer, 2. Müdür M. Hayati Durak, Öðretmen Salih Topsak da hazýr bulundu. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Karayiðit, yeni personele ceza infaz kurumlarýndaki çalýþma þartlarý ile infaz ve koruma memurluðu hakkýnda tavsiyelerde bulundu.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Eylül 2006 Bozüyük Açýk'tan 'resim ve el sanatlarý sergisi' Bozüyük Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Hasan Üstün'ün yaptýðý resimler ile hükümlü ve tutuklularýn yaptýklarý maket gemiler, orlon þal ve çantalar, boncuk iþleme vb. el iþleri 25 Temmuz'da açýlan sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Serginin açýlýþýna; Kaymakam Mehmet Ali Özyiðit, Belediye Baþkaný Ahmet Berberoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Ayhan Demir, Garnizon Komutaný Alb. Zafer Yalçýn, Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çýbýk, Hatay E Tipi ne bilgisayar baðýþý Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna, hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar eðitimlerinde kullanýlmak üzere Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði tarafýndan 2 bilgisayar baðýþlandý. Dernek Baþkaný Av. Nabi Ýnal, bilgisayarlarý Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Aðýrman'a teslim ederken, "Türkiye'nin aydýnlýða gitmesi için çaba sarfediyoruz. Bu çabamýz sürecek." dedi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Aðýrman ise Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneðine bu davranýþlarýndan duyduðu memnuniyetini iletirken, "Bu tür giriþimlerin diðer kurumlara da örnek olmasýný dilerim."þeklinde konuþtu. Bilgisayar baðýþýnda, Kurum Müdürü Muzaffer Avcý da hazýr bulundu. Kurum Müdürü Ali Turan Karadað, iþ adamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. 30 Temmuz'a kadar açýk kalan sergide; Ýnfaz ve Koruma Memuru Hasan Üstün'ün daha çok doðayý konu edinen resimleri büyük ilgi gördü. Sanatseverlerin resimlere ilgisi Ýnfaz ve Koruma Memuru Üstün'ü memnun etti. Hükümlü ve tutuklularýn el iþi çalýþmalarý da ziyaretçilerce beðeniyle karþýlandý. Satýlan ürünlerden elde edilen gelir, ürünleri yapan hükümlü ve tutuklulara verilerek, onlara maddi destek saðlanýyor. Sergide; Ýnfaz ve Koruma Memuru Hasan Üstün ün daha çok doða temalý resimleri yer aldý. Sarayönü'nde hükümlülere organik tarým eðitimi Sarayönü Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara tahliye sonrasýnda icra edecekleri bir meslek edinmeleri amacýyla Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþ birliðiyle organik tarým eðitimi veriliyor. Cumhuriyet Savcýsý Burhanettin Gül'ün giriþimleriyle Ýlçe Tarým Müdürü Mehmet Karlý'nýn gerçekleþtirdiði eðitimler sonunda hükümlü ve tutuklular organik tarým yetiþtiriciliðini öðrendiler. Bahçecilik ve seracýlýkla ilgili bilgilerin de sunulduðu eðitimlerin ardýndan hükümlü ve tutuklularýn, Kurumun bahçesinde gerçekleþtirilen uygulamalarla olumlu sonuçlar elde edildi. Yetiþtirilen ürünlerden Kurumun ihtiyaçlarý da karþýlanýyor. Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan etkinlikler Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, mahalli sanatçýlarýn katýldýðý müzik-eðlence programýnda; açýlan kurslarda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý, emekli olan personele de teþekkür belgesi verildi. Ayrýca, hükümlü ve tutuklularýn karikatür, ebru, resim, biçki-dikiþ ve el sanatlarý gibi dallarda yaptýklarý birbirinden güzel ürünlerin yer aldýðý sergi 20 Temmuz'da Kurumun açýk görüþ mahallinde, programa katýlan Protokol üyeleri tarafýndan açýldý. Programa; Vali Mehmet Ufuk Erden, Adalet Baþmüfettiþi Basri Baðcý, Adalet Müfettiþi Ýzzet Yeþilkaya, Belediye Baþkan Vekili Nurettin Çeledir, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmet Özkorul, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum Müdürü Mustafa Þen, 2. Müdür Mehmet Kösecioðlu, daire amirleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Anadolu Kültür A.Þ. yetkilileri, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmet Özkorul, Kurumda hükümlü ve tutuklularýn meslek edindirme kurslarýna, eðitim ve öðretim faaliyetlerine katýlmalarý için yoðun çaba sarf edildiðini, ayrýca sosyal ve kültürel faaliyetlere de aðýrlýk verildiðini söyledi. Kurum Müdürü Mustafa Þen de konuþmasýnda; 2006 yýlýnda yapýlan eðitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili olarak katýlýmcýlara bilgiler verirken, baþlatýlan kitap kampanyasýyla Kurum kütüphanesine 287 kitap kazýndýrýldýðýný ifade etti. Programda; emekli olan Diþ Hekimi Mustafa Yargýç ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Seyfettin Akyar'a teþekkür belgeleri verildi. Dönem içerisinde düzenlenen hizmet içi eðitim ve bilgisayar kurslarýna katýlýp baþarý gösteren personel ile açýk öðretim okullarýndan mezun olan, saz-baðlama, aþçýlýk, bilgisayar, biçki-dikiþ ve nakýþ, fýrýncýlýk kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara diploma ve sertifikalarý daðýtýldý. Programýn son bölümünde mahalli sanatçýlar, unutulmaz bir konser verdiler. Seslendirilen parçalarý sanatçýlarla birlikte söyleyen hükümlü ve tutuklular, halay çekerek eðlendiler. YILIN BABASINA ÖDÜL Kurumda infaz ve koruma baþmemuru olarak görev yapan Fevzi Durna, Milliyet Gazetesi tarafýndan 'Yýlýn Babasý' seçilmiþti. 7'si kýz 8 çocuk babasý olan Durna'ya, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmet Özkorul tarafýndan plâket verildi. Yýlýn Babasý seçilmekten çok mutlu olan Durna'nýn 5 yaþýndaki kýzý hariç tüm çocuklarýný okula gönderdiði öðrenildi. SÖYLEÞÝ 21 Temmuz'da ise Anadolu Kültür A.Þ. iþ birliðiyle söyleþi gerçekleþtirildi. Söyleþiye konuþmacý olarak Anadolu Kültür A.Þ. Koordinatörü Zafer Kýraç, Aytekin Yýlmaz, Kadýnlarla Dayanýþma Vakfý Temsilcisi Serap Güre, Semiha Þakir Vakfý Koordinatörü Derya Avcý, Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfý Temsilcisi Dilek Çelik katýldý. Mahalli sanatçýlarýn verdiði konserde personel ve hükümlü-tutukular birlikte halay çekerek, eðlendiler. Kütahya E Tipi nden veda yemeði Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekli olan ve baþka bir kuruma atanan personel için Polisevinde veda yemeði düzenlendi. 10 Temmuz'da gerçekleþtirilen yemeðe; Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Muzaffer Karadað, Hâkim Abdurrahman Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýlarý Nazmi Güven, Ahmet Yiðit, Mustafa Þeran ve Mehmet Turgay, Kurum Müdürü Cengiz Gül, 2. müdürler ve personel katýldý. Duygusal anlarýn yaþandýðý yemekte; Cumhuriyet Savcýsý Nazmi Güven ve Kurum Müdürü Cengiz Gül birer konuþma yaptýlar.

11 15 Eylül 2006 Seslenis Sayfa 11 Paþakapýsý ndan Çanakkale Þehitliði ne ziyaret Üsküdar Belediyesinin katkýlarýyla 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleþtirilen ziyarette, baþta Çanakkale Þehitliði olmak üzere önemli tarihi yerler ziyaret edildi. Kurum Müdürü Güngör Altýn, 2. Müdür Mehmet Yasdý, Ýdare Memuru Muammer Aydýn ve bir grup personelin katýldýðý ziyarette duygusal anlar yaþandý. Ulu Önder Atatürk'ün komutasýnda Çanakkale'nin geçilmezliðini ilân eden kahraman Türk Mehmetçiklerini yattýklarý yerde ziyaret eden personel, organizasyondan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Aydýn'da tiyatro gösterisi ve sertifika sevinci Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen programda; çeþitli kurslarda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifika, emekli olan personele ise teþekkür belgesi verilirken, hükümlü ve tutuklulardan oluþan tiyatro grubunun sahnelediði oyun beðeniyle izlendi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Aydýn Barosu Hukukî Yardým Çalýþma Grubu, Kurum idarecileri ve personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ýlk önce, "Hababam Sýnýfý Cezaevinde" adýyla yeniden uyarlanýn Yazar Rýfat Ilgaz'ýn "Hababam Sýnýfý Baskýnda" isimli oyunu hükümlü ve tutuklulardan oluþan "Umut Yolcularý" isimli grup tarafýndan baþarýyla sahnelendi. Oyun sonunda, Türkiye Ýþ Kurumu iþ birliðiyle açýlan aþçýlýk kursundan 13, fýrýncýlýk kursundan ise 12 hükümlü ve tutukluya Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun tarafýndan sertifikalarý daðýtýldý. Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen 1. ve 2. kademe okuma yazma, bayan kuaförlüðü, meslekî yabancý dil ve bilgisayar kurslarýnýn sertifikalarý ise Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri ile Aydýn Barosu Hukukî Yardým Çalýþma Grubu üyeleri tarafýndan verildi. Ayrýca, Kurumda uzun süre hizmet vererek emekli olan bir personele de Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun tarafýndan teþekkür belgesi takdim edildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun, kapanýþ konuþmasýnda; ceza infaz kurumlarýnýn birer eðitim merkezi hâline geldiðini hatýrlatarak, bu yöndeki faaliyetlerin artarak devam edeceðini söyledi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Beytorun, tiyatro oyununu baþarýyla sahneleyen hükümlü ve tutuklara teþekkür ederken, iþ ve meslek eðitimine katýlarak baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara da tebriklerini iletti. Sivas ve Þýrnak ta 'kene konferansý' Ülkemizde son günlerde ölümlere de yol açan, kene ýsýrmasýyla ortaya çýkan "Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý" konusunda, Sivas E Tipi ve Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda konferans verildi. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Tarým Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þubesinden Veteriner Hekim Sami Takçý tarafýndan 8 Aðustos'ta sunulan konferansta, kene ýsýrmasý durumunda erken müdahalenin hayati önem taþýdýðý açýklandý. Veteriner Hekim Sami Takçý, dünyada 850 kene çeþidinden sadece 30'unun Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý virüsü taþýdýðýný belirterek, kenelerin özellikle otlarýn, çimlerin ve çalýlarýn arasýnda yaþadýðýný, uçma ve sýçrama özelliklerinin olmadýðýný söyledi. Veteriner Hekim Takçý, kene ýsýrmasýna maruz kalanlara þu tavsiyelerde bulundu: - Keneyi bir cýmbýz yardýmýyla çýkartýn, - Bu iþlem sýrasýnda kolonya, aseton gibi ürünler kullanmayýn, - Keneyi ezip, parçalamayýn, - Kenenin çýkarýldýðý bölgeyi sabunlu su ile yýkayýn, - En yakýn saðlýk kuruluþuna mutlaka baþvurun. Veteriner Hekim Takçý, kýrsal kesimde yaþayanlara, tarýmla uðraþanlara ve pikniðe gidenlere, kene ýsýrmasýna karþý özellikle beyaz renkli ve kollarý uzun kýyafet ile kapalý ayakkabý giymelerini, pantolon paçalarýný çorap içine sokmalarýný önerdi. Konferansýn ardýndan, 2006 yýlýnda Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan 5 hükümlü ve tutukluya diplomalarý verildi. Kurum Müdür Vekili Hasan Öz, öðrencileri baþarýlarý nedeniyle kutlarken, eðitimlerine Açýk Öðretim Lisesinde devam etmelerini istedi. Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Saðlýk Ýl Müdürlüðünden Dr. Hasan Çelik, Bulaþýcý Hastalýklar Þube Sorumlusu Faruk Yiðit, Tarým Ýl Müdürlüðünden Veteriner Hekim Bülent Yeðin ve Veteriner Saðlýk Teknisyeni Mustafa Güvenir ile Kurum öðretmeni M. Fikri Gönenç tarafýndan 7 Temmuz'da "Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý" konulu konferans verildi. Dr. Hasan Çelik, slayt gösterisi eþliðinde yaptýðý konuþmada; Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþ Hastalýðýna neden olan etken, hastalýðýn bulaþma yollarý ve belirtileri ile tedavisi hakkýnda bilgiler verdi. Veteriner Hekim Bülent Yeðin; hastalýðýn bulaþmasýnda kenelerin önemli rol oynadýðýný, özellikle çiftçilerimizin hayvan barýnaklarýný yýlda en az iki kere Ýnsektisit ilaçlarla ilaçlamalarýný, piknik vb. amaçlarla çimenlik, otluk alanlarla temasý olanlarýn bu yerlerden dönüþlerinde vücutlarýnýn tüm kýsýmlarýný kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kurum Öðretmeni M. Fikri Gönenç; hükümlü ve tutuklularýn tahliye sonrasýnda daha bilinçli olmalarýný ve bulunduklarý yerdeki insanlarý doðru yönlendirmelerini saðlamak için bu konferansý düzenlediklerini söyledi. Öðretmen Gönenç, hükümlü ve tutuklu yakýnlarýnýn da bu konuda bilinçlendirilmesi için, ziyaret mahallerine çeþitli afiþ ve broþür asýldýðýný, ziyaretçilere el ilanlarý daðýtýldýðýný ifade etti. Eðitimden sorumlu 2. Müdür Kazým Ýlyaz, iþ birliði nedeniyle Tarým ve Saðlýk Ýl Müdürlükleri ile konuþmacýlara teþekkür ederken, hükümlü ve tutuklulara da konunun önemiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. KISA... KISA... Yumurtalýk ta Dilberay konseri Ünlü Sanatçý Dilberay, Yumartalýk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda verdiði konserde hükümlü ve tutuklularý coþturdu. Sanatçý geçtiðimiz ay gerçekleþtirdiði konserinde birbirinden güzel parçalarýný seslendirdi. Hareketli parçalarý sanatçýyla birlikte söyleyen hükümlü ve tutuklular, halaylar çekerek eðlendiler. Unutulmaz anlarýn yaþandýðý konsere; Kaymakam Hasan Kürklü, Cumhuriyet Savcýsý Sami Þahin, Belediye Baþkaný Habip Salýç, Zeytinbelli Belediye Baþkaný Beytullah Kýllý, Yzb. Ali Kahraman, Emniyet Amiri Ateþ Taflý ve Kurum personeli katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Sami Þahin, hükümlü ve tutuklulara moral vermek amacýyla konserin düzenlendiðini belirterek, Sanatçý Dilberay'a teþekkür etti. Hükümlü ve tutuklular da, muhteþem konser nedeniyle Sanatçýya saat ve þal hediye ettiler. Amasya E Tipi nde yaz etkinlikleri Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan uygulamalý tiyatro ve enstrüman öðretimi baðlama kurslarý ile Türk halk müziði koro çalýþmalarýna katýlan hükümlü ve tutuklular, 'yaz etkinlikleri' kapsamýnda hünerlerini gösterdiler. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen programda, ilk olarak tiyatro gösterisi sunuldu. Uygulamalý tiyatro kursuna katýlan hükümlü ve tutuklular, Tiyatro Öðretmeni Alaattin Özgen'in yönetiminde Yazar Ekrem Bektaþ'a ait "Damat Adaylarý" isimli oyunla izleyici karþýsýna çýktýlar. Profesyonel oyuncularý aratmayan oyunculuk baþarýlarýyla hükümlü ve tutuklular ayakta alkýþlandý. Baðlama kursuna katýlan hükümlü ve tutuklular da seslendirdikleri koro ve solo türkülerle programý müzik þölenine dönüþtürdüler. Hükümlü Yusuf Ziya Gürözen'in seslendirdiði türküler katýlýmcýlarý kimi zaman neþelendirirken, kimi zaman duygulandýrdý. Protokol üyeleri ve hükümlü-tutuklarýn gönüllerince eðlendikleri programýn sonunda bir konuþma yapan Kurum Müdürü Ýbrahim Er, hükümlü ve tutuklularý oyunculuk baþarýlarý nedeniyle tebrik ederken, bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. Batman M Tipi nde saðlýk taramasý Batman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular, Özel Batman Hastahanesi Üroloji Uzmaný Dr. Acun Saylýk, Kadýn Doðum Uzmaný Dr. Zeynep Ercan, Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Duyþen Oran, Dahiliye Uzmaný Dr. Mustafa Yakut ve Radyoloji Uzmaný Dr. Faysal Ekici tarafýndan genel saðlýk taramasýndan geçirildi.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Eylül 2006 Burdur Kurumlarda bilgisayar ar eðitimi dönemi Konya Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn meslekî eðitimleri için bilgisayar sýnýfý kuruldu. Finansmaný Türkiye Ýþ Kurumunca (Ýþ-Kur) karþýlanan 11 bilgisayar ve 1 yazýcýdan oluþan sýnýfýn açýlýþý geçtiðimiz ay yapýlan törenle gerçekleþtirildi. Açýlýþa; Vali M. Rasim Özbek ve eþi Zeynep Özbek, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ ve eþi Fadim Akbaþ, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ferhat Bursal, Emniyet Müdürü Celal Aydoðan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, çok sayýda davetli ve Kurum idarecileri katýldý. Adalet Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý arasýnda imzalanan iþ birliði protokolü kapsamýnda Ýþ- Kur Burdur Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen proje kapsamýnda Ceza Ýnfaz Kurumunda bilgisayar sýnýfýnýn yaný sýra bayan hükümlü ve tutuklularýn meslek edinmeleri için saç bakýmý ve kuaförlük kursu açýldý. Protokol üyeleri, bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþýný yaptýktan sonra bayan hükümlü ve tutuklularýn eðitim gördükleri saç Þile de bilgisayar sertifikalarý daðýtýldý Þile Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 10 Temmuz-29 Aðustos tarihleri arasýnda düzenlenen bilgisayar kursunu baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklular sertifika sevinci yaþadýlar. 120 saatlik bilgisayar eðitimine katýlarak baþarýlý olan 20 hükümlü ve tutukluya geçtiðimiz ay yapýlan törende sertifikalarý verildi. Törende, sertifikalarýný Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Ateþ ile Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Durak Þirin'in elinden alan hükümlü ve tutuklular, Kurumda yürütülen meslek edindirme faaliyetlerinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Þile Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular, 120 saatlik bilgisayar kursunu baþarýyla tamamladýlar. bakýmý ve kuaförlük kursuyla ilgili çalýþmalarý yerinde gördüler. Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar eðitimleri için finansmaný yine Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) tarafýndan karþýlan 'bilgisayar sýnýfý' açýldý. Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðünce yürütülen 'Bilgisayar Sýnýfý ve Eðitimi' projesi ile Ceza Ýnfaz Kurumunda oluþturulan bilgisayar sýnýfýnda; 11 bilgisayar, 11 bilgisayar masasý ve koltuðu, 1 yazýcý, scanner ve projeksiyon cihazý yer alýyor. Proje kapsamýnda, yýlda dört dönem hâlinde kurs düzenlenmesi ve 80 hükümlü ve tutukluya eðitim verilmesi plânlanýyor. Ýlk dönem bilgisayar eðitimi 10 Temmuz'da baþladý. Ayrýca, bilgisayar sýnýfýnda yabancý dil eðitimi verilmesi de düþünülüyor. Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutulularýn tahliye olduklarýnda yaþamlarýný sürdürebilecekleri, gelir getirici bir meslek edinmeleri amacýyla bilgisayar kursu açýldý. Baþlangýç olarak 5 bilgisayarla açýlan kurs, Ýnfaz ve Koruma Memuru Cemile Açýkça tarafýndan veriliyor. Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen kurslara hükümlü ve tutuklular yoðun ilgi gösteriyor. Ümraniye E Tipi nden örnek uygulama Bitlis E Tipi nden Ýller Sergisi Bitlis'in kurtuluþunun 90. yýlýný kutlama etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Ýller Fuarýnda Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu el sanatlarý sergisi büyük ilgi gördü. 7-9 Aðustos tarihlerinde Ýl Kültür Müdürlüðü Teþhir Salonunda gerçekleþtirilen fuarýn açýlýþýnda; Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Uslu, Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Diler ve Kurum Müdürü Yusuf Kafadar hazýr bulundu. Çeþitli illerden bürokrat, iþ adamý, mülkî erkan ve vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdikleri fuarda hükümlü ve tutuklularýn el iþleri ve resimler ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Murat Topçu tarafýndan yapýlan bakýr iþlemeler büyük beðeni gördü. Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda personel arasýnda birlik, beraberlik, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn artýrýlmasý amacýyla yardým fonu oluþturuldu. Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan, Kurum Müdürü Abdulkadir Öztüfekçi ve 2. müdürler baþta olmak üzere toplam 205 kiþinin katýlýmýyla oluþturulan fona, her üyenin maaþýndan 2 YTL kesiliyor. Personel tarafýndan memnuniyetle karþýlanan bu örnek uygulama kapsamýnda üyelerin niþan, düðün, doðum, ölüm gibi özel günlerinde hediye ve yardýmlarda bulunuluyor. Personel yakýnlarýndan birinin vefat etmesi durumunda 100 YTL verilirken, evlenen personele yarým altýn, sünnet, doðum, çocuklarýnýn evlenmesi hâlinde ise çeyrek altýn hediye ediliyor. 15 Mayýs'ta faaliyete geçen fondan 4 doðum, 7 sünnet ve 1 ölüm yardýmý yapýldý. Ýlk kez gerçekleþtirilen fonun faaliyetlerini, her vardiyada n iki kiþi ile psiko-sosyal yardým servisi elemanlarýndan oluþan yönetim kurulu yürütüyor. Fon yönetim kurulunun 6 ayda bir deðiþtirilmesi hedefleniyor. Bir yýlýn sonunda, katýlým ve yardým miktarýnýn artýrýlarak, fonun daha iþlevsel hâle getirilmesi düþünülüyor. Akhisar da terzilik atölyesi açýldý Törene; Kaymakam Mustafa Çek, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, Hava Pilot Kurmay Albay Salim Cüneyt Kavuncu, Belediye Baþkan Vekili, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ticaret Odasý Baþkaný, Ticaret Borsasý Baþkaný, Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Terzilik atölyesi, Protokol üyeleri tarafýndan açýlýrken; 2. kademe okumayazma, aþçýlýk, budamacýlýk ve voleybol kurslarýný baþarý ile tamamlayan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý daðýtýldý. Ayrýca, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Remzi Akarsu'ya, geçici görevle gitmiþ olduðu Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza infaz Kurumunda göstermiþ olduðu üstün baþarý nedeniyle teþekkür belgesi verildi. KISA... KISA... Hükümlüler Ata nýn huzurunda Ankara Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðýnýn saðlamýþ olduðu toplu taþýma aracý ile Anýtkabir'e giden grup, mihmandar rehberliðinde, Aslanlý Yol'dan Tören Meydaný'na vararak, mozole önünde Ata'nýn huzuruna çýkýp, saygý duruþunda bulundu. Grup, daha sonra þeref holü, mezar odasý, Ýsmet Ýnönü Lahdi, sinevizyon salonu, hediyelik eþya satýþ salonu, Anýtkabir kitaplýðý gibi bölümleri mihmandar öncülüðünde gezdi. Hükümlüler, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, hatýra fotoðrafý çektirdiler. Hükümlüler, daha önce Anadolu Medeniyetleri Müzesini ziyaret etmiþlerdi. Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr; böyle bir ziyaretin ilk kez gerçekleþtirildiðini belirterek, etkinliklerin süreceðini söyledi. Hatay ýn Anavatan a katýlýþýnýn 67. yýlý kutlandý Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da, kutlama etkinlikleri kapsamýnda, Halk Eðitim Müdürlüðünce organize edilen Festivalde, hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri açtýðý sergide, Hataylýlar'ýn beðenisine sundu. Üç gün süren þenliklerde, Ceza Ýnfaz Kurumu sergisi büyük ilgi görürken, ürünlerin satýþýndan elde edilen gelirle hükümlü ve tutuklara maddi destek saðlandý. Paþakapýsý ndan el iþi ürünleri sergisi Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca çeþitli kurslarda elde edilen ürünler, Kadýköy Haldun Taner Tiyatro Salonunda sergilendi. 21 Temmuz'da gerçekleþtirilen serginin açýlýþýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu, Kadýköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Kemal Canbaz, Ümraniye Cumhuriyet Baþsavcýsý Ertan Erbay, Kartal Cumhuriyet Baþsavcýsý Yusuf Ulu, Kadýköy Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Durmuþ Yargý, Kadýköy Kaymakamý, Üsküdar Cumhuriyet Baþsavcý vekilleri, Üsküdar Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ateþ, Kurum Müdürü Güngör Altýn, Üsküdar Adliyesi personeli, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. 25 Temmuz'a kadar açýk kalan sergide; hükümlü ve tutuklularca yapýlan ahþap boyama iþleri, yaðlý boya tablolar, takýlar, kýyafetler ve ev tekstili ürünlerinin satýþý yapýldý. Sivas ta konser coþkusu Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda erkek ve bayan hükümlüler 12 Temmuz'da gerçekleþtirilen konserde stres attýlar. Mahalli Sanatçýlar Cavit Karabay, Erol Demirtaþ ve Adem Metin tarafýndan verilen konserde neþeli anlar yaþandý. Hükümlüler, hareketli parçalara oynayarak eþlik edip, gönüllerince eðlendiler.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2005 Pazartesi - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 4 - Sayý: 41 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2005 Pazartesi - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 4 - Sayý: 41 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2005 Pazartesi - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 4 - Sayý: 41 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Millete efendilik Gençler, siz almakta olduðunuz Bu millete terbiye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Türk milletinin millî dili ve millî benliði bütün hayatýnda egemen ve esas kalacaktýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ýlham ve kuvvet kaynaðý milletin kendisidir. ATATÜRK 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ulu Önder Atatürk törenlerle

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı