Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr; fakat Tür- Adalet hizmetlerinde büyükb yatýrým hamlesi devam ediyor Hükümlüler Ata nýn huzurunda Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ilk kez düzenlenen bir organizasyonla personel ve hükümlülerden oluþan bir grup, 15 Aðustos'ta Anýtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün 125. doðum yýldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilen ziyarete; Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdürler Metin Özçelik, Faruk Sarýkaya ve Vedat Ali Yýldýrým, Öðretmen Recai Yýldýz, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý da katýldý. Devamý 12 de Paþakapýsý'ndan Çanakkale Þehitliði ne ziyaret Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, personelin millî duygularýnýn pekiþtirilmesi, birbirleriyle kaynaþmalarý, moral ve motivasyonlarýnýn artýrýlmasý amacýyla Çanakkale'ye gezi düzenledi. Devamý 12 de Hatay'ýn Anavatan'a katýlýþýnýn 67. yýlý kutlandý Hatay, Anavatan'a katýlýþýnýn 67. yýlýný büyük bir coþku içinde kutladý. Çok sayýda sanatçýnýn 3 gün süreyle verdikleri konserle eðlenen Hataylýlar, mini golf, uçurtma, künefe ve mahalli yemek þenlikleri gibi etkinliklerle Anatavatan'a katýlýþý kutladý. Devamý 12 de Akhisar da terzilik atölyesi açýldý Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Akhisar Kaymakamlýðýnýn katkýlarýyla kurulan terzilik atölyesi geçtiðimiz ay yapýlan törende açýldý.devamý 12 de Hýnýs Ceza Ýnfaz Kurumunun acý kaybý Hýnýs A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Ýlhan Peker, geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti. 12 Temmuz da yaþamýný yitiren Peker, evli ve 4 çocuk babasýydý doðumlu olan merhuma Allah tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Adalet Bakaný Cemil Çiçek, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdunca mefruþatý yapýlan Gazi- Ek Binadaki yeni makam odasýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru yu kabul etti. Bakan Çiçek, yeni binanýn yapýmý ve tefriþat iþlerinin baþarýyla tamamlanmasý nedeniyle emeði geçenlere teþekkür etti. ADALET Bakaný Cemil Çiçek, geçtiðimiz ay hizmete açýlan Bakanlýk (Gazi-Ek) binasýndaki yeni makam odasýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru'yu kabul etti. BAKAN Çiçek, geçtiðimiz yýl baþlatýlan onarým ve tadilat ile Adalet Bakanlýðýna yakýþýr, modern bir binanýn hizmete açýlmasýndan memnuniyet duyduðunu ifade etti. BAKAN Çiçek, son dönemde çýkarýlan yasalarla, yargýnýn mevzuat yönünden sorununun büyük ölçüde çözüldüðünü belirtirken, adalet hizmetlerinin verildiði fizikî mekânlarýn çaðýn gereklerine uygun hâle getirilmesi için baþlatýlan yatýrým hâmlesinin devam ettiðini söyledi. Devamý 2 de Ýstanbul Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsleri hýzla tamamlanýyor Ýstanbul Avrupa Yakasý Denetimli Serbestlik Hizmet binasý faaliyete geçti ÝSTANBUL un Avrupa yakasýndaki Ýstanbul, Eyüp, Beyoðlu ve Bakýrköy Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüklerinin hizmet vereceði binada; 29 Aðustos'ta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Fuat Arý, Eyüp Cumhuriyet Baþsavcýsý Vuslat Dirim, Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Ýbrahim Karapýnar ve Eyüp Cumhuriyet Savcýsý Ekrem Þakar incelemelerde bulundular. Devamý 5 te Aksaray'da 'bayrak sergisi' Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan çeþitli el sanatlarý ürünleri Adliye Sarayýnda açýlan sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 1 Aðustos'ta açýlan sergide; Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen el sanatlarý kursunda üretilen ürünler arasýnda yer alan çeþitli ebatlardaki bayraklar büyük ilgi gördü. Ziyaretçi akýnýna uðrayan sergide; Ýnfaz ve Koruma Baþmemuresi Zekiye Ülgen'in usta öðretici olarak görev aldýðý el nakýþý kursuna katýlan bayan hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru çalýþmalarý, ziyaretçilerin ilgi odaðý oldu. ANKARA'nýn ardýndan, Ýstanbul'un da ceza infaz kurumu sorunu sona eriyor. Ýstanbul'da iki ayrý merkezde baþlatýlan ceza infaz kurumlarý kampüsü inþaatlarý tamamlanma aþamasýna geldi. CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, beraberinde Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu ile birlikte Maltepe ve Silivri'de yapýmý devam eden kampüslerde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Ýpek, Metris ve Ümraniye deki T tipi ceza infaz kurumu inþaatlarýný da yerinde gördü. Devamý 6-7 de Hükümlü ve tutuklularýn ÖSS baþarýsý 2006 ÖSS ye ceza infaz kurumlarýndan girerek baþarýlý olan 503 hükümlü ve tutukludan 416 sý tercihleri doðrultusunda bir yüksek öðretim programýna yerleþtiler. HÜKÜMLÜ ve tutuklularýn büyük bir çoðunluðu Açýk Öðretim Fakültesini kazanýrken, 32 kiþi örgün öðretim programlarýna kayýt hakký elde etti. Hükümlü ve tutuklular kazandýklarý programa kayýtlarýný yaptýrdýlar. Ceza Ýnfaz Kurumlarda bilgisayar eðitimi dönemi CEZA infaz kurumlarýnda çaðdaþ eðitim anlayýþý çerçevesinde hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar eðitimleri için oluþturulan bilgisayar sýnýflarýna her geçen gün yenisi ekleniyor. Burdur E Tipi ve Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Ýþ-Kur un katkýlarýyla, Paþakapasý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle bilgisayar sýnýfý oluþturuldu. Böylece kurumlardaki bilgisayar sýnýfý sayýsý 51 e yükseldi. Ayrýntýlar 12 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Eylül 2006 Adalet hizmetlerinde büyükb yatýrým hamlesi devam ediyor Bakan Çiçek, "Gerek merkezde, gerekse de taþrada adalet hizmetlerinin gerçekleþtirildiði fizikî mekânlarý düzeltmek için baþlattýðýmýz projeler devam ediyor. Birçok ilde yeni adliye binasý açýldý. Birçok yerde de adliye inþaatlarý devam ediyor. Birkaç yýl içinde, inþaatlarýn tamamlanmasýyla yargýnýn mekân sorunu büyük ölçüde sona erecek."dedi. Adalet alanýnda teknolojik açýdan da büyük yatýrýmlar yaptýklarýný hatýrlatan Bakan Çiçek, bilgisayarsýz adliye binasý kalmadýðýný kaydetti. Bakan Çiçek, "Tüm hâkimlerimize ve Cumhuriyet savcýlarýmýza dizüstü bilgisayar verdik. Bütün adliyelerimizde bilgisayar kullanýlýyor. Adalet hizmetlerinin daha etkin ve ivedi olarak verilebilmesi için e-devlet uygulamalarý çerçevesinde e-adalet sistemi olan Ulusal Yargý Aðý Projesi (UYAP) hayata geçirildi." þeklinde konuþtu Bakan Çiçek, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarýnýn görevlerini lâyýkýyla yapabilmeleri için, son dönemde yoðun bir eðitim faaliyeti baþlatýldýðýný açýklarken, özlük haklarý konusunda çok önemli iyileþtirilmeler yapýldýðýný kaydetti. Bakan Çiçek, þöyle konuþtu: "Bilindiði üzere geçen yýl yürürlüðe giren yasalarla mevzuatýmýzý büyük ölçüde yeniledik. Yanlýþ uygulamalarýn önüne geçmek için, gerek yasalarýn yürürlüðe girmesinden önce, gerekse de sonra hâkimlerimize ve Cumhuriyet savcýlarýmýza hizmet içi eðitimler verdik. Belirli aralýklarla bu eðitimler devam edecek. Özlük haklarý konusunda da çok önemli iyileþtirmeler gerçekleþtirildi. Gazi-Ek Binasý Konferans Salonu Adalet Bakanlýðý Gazi-Ek Binasýnýn dýþ görünümü Gazi-Ek Binasý Hâkim Kafeteryasý Gazi-Ek Binasý Memur Kafeteryasý Gazi-Ek Binasýnda memurlarýn görev yaptýðý kalem Gazi-Ek Binasý Memur Yemekhanesi

3 15 Eylül 2006 Seslenis Sayfa 3 SEV BENÝ Gül yüzünü görüp meyil vereli, Azdý yaralarým, sar da sev beni. Taþ baðrýn erimez, bellidir belli, Gel de bir kerecik gör de sev beni. Sensiz gecem yoktur, hem de gündüzüm, Merhem ol yarama, gülsün bu yüzüm. Baþým bir karlý dað; çözülmez buzum, Baðrýma ateþi yak da sev beni. Bakýþýn baþýma getirir bela, Aþkýn bu gönlüme saldý velvele. Ben bülbül olmuþum, sendeki güle, Sevda peteðini örde sev beni. Bedirhan ým elden ele sürüldüm, Bulanýktým aka aka duruldum. Hasretlik çekmekten artýk yoruldum, Gönül otaðýna gir de sev beni. Bedirhan Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu SEVGÝ YAÞLANMAZ Azalsa da bir gün var olan çoklar, Gönül varlýk ile eþlenmez gülüm. Birgün saçýmýza düþse de aklar, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Ýlahi bir duygu o bize haktan, Seven vaz mý geçer onu tatmaktan? Uzanmazsan bir gün elim tutmaktan, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Ömür tükenmeyip nefes var iken, Sen bana, ben sana yar iken, Hâlâ seni çok seviyorum der iken, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Zaman olur hayat bir sona gelir, Caný canana býrakmaz alýr. Sevgi deðil gülüm insanlar ölür, Korkma sevgi asla yaþlanmaz gülüm. Sadýk Sarýtaþ Amasya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu BANA HÜZNÜN KALDI Ben seni böyle delice severken, Sana durmadan þiirler yazarken, Senin için her gece uykumu bölerken, Sen býrakýp gittin, bana hüznün kaldý. Aþkýmý haykýrýrken daðlara, taþlara, Ýçimi dökerken gökteki yýldýzlara, Sen gibi bakarken yakamozlara, Sen býrakýp gittin, bana hüznün kaldý. Tüm benliðimle sana baðlýyken, Seninle bir saniye bile mutluyken, Senden baþkasýna bu gönül küsken, Sen býrakýp gittin bana hüznün kaldý. Fatma Kýzýlaslan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KÖYÜME HASRET Harap olmuþ Karabayýr köyüme, Kilit vurup terk etmiþler evime. Hüzün çöktü hasret dolu gönlüme, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Tarlayý tabaný oraðý atmýþ, Çobaný aðasý buradan göçmüþ, Genci ihtiyarý hepsi gitmiþ, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Burcu burcu tüter yaylasý serin, Hüzünlü sesime bir kulak verin, Uzaktan da olsa bir selâm verin, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Kýrýktýr kapýsý, tütmez bacasý, Eskilerin burada vardýr anýsý. Giriþinde yatar ana babasý, Terk etmiþler benim güzel köyümü. Sungurlu'da mahpusum gidemem öte, Sýladan uzakta hasretim size. Çok çileler çektim bilmiyorum niye? Terk etmiþler benim güzel köyümü. Muzaffer Aksoy Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Deli Kalbim Ruhumu her gece bir acý kaplar, Susmayan bir kuþtur þu deli kalbim. Yýllardýr içinde her derdi saklar, Derdinle sarhoþtur þu deli kalbim. Rüzgâra tutulmuþ yapraklar gibi, Sararýp solmuþtur þu deli kalbim. Kimi gün kýrýlýr, yine eðilmez, Kimi gün hýçkýrýr sevse de sevilmez, Neler çektiðimi kimseler bilmez, Derdinle sarhoþtur þu deli kalbim. Rüzgâra tutulmuþ yapraklar gibi, Sararýp solmuþtur þu deli kalbim. Yýldýrým Kýrmýzýkan Ýnfaz ve Koruma Memuru Alaþehir M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu YAÞAYANLAR ÝÇÝN Açlara ekmekle sýcak bir çorba, Susamýþlara bir yudum su verin; Biraz serinlesin çatlak dudaklar, Dinsin aç midelerin kazýntýsý. Uykusuz olana bir yatak serin, Evinizde gecelerce uyusun. Ateþler yakýn ki, üþüyenlerin, Sýcak ayaklarý, elleri olsun. Kimi bacaktan, kimi gözden yoksun; Bir dünya üstünde yaþamak için. Çýplakla giyimli, güzelle çirkin... Çýplaðý giydirin, çirkini sevin... Ölüm kapýnýzý çaldýðý zaman; Bir sevginiz olsun dünyada kalan. Hakan Doruk Manisa E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu EY SEVGÝLÝ Bakma öyle yüzümün güldüðüne; Ýçimde nice yorgun üzüntülerim var. Dünyanýn bütün yükünü sýrtýma vurmuþlar, Olanca direncimi yolmuþlar, koparmýþlar... Ey ela gözlerinde dört mevsim yayladýðým güzel! Ey þirin muhabbetine gönül baðladýðým güzel! Yürek o kadar yiðit, o kadar korkak ki Baþý fýrtýnalý dað, ölü deniz ötesi Yýldýzsýz bir gecenin sancýsýdýr benim çektiðim, Hiç öyle olmamýþtý, tek bacakla sektiðim, Dünya o kadar hülya, o kadar tuzak ki; Gölgesi avutuyor, korkutuyor gövdesi, Ötmezliðe yatýyor boynu bükük kekliðim. Ben, yazgýsýnda yalnýzlýða mühürlenmiþ bir daðým, Sense etrafýmda dönüp dolaþan bir kuþsun. Vuslat o kadar yakýn o kadar uzak ki, Bir bulur, bir yitiririm yanar döner kaderim, Kanamazsýn yazgýma uyur gülüm, yapraðým. Mehmet Buðdaycý 2. Müdür Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 60 saniye 1 dakika, 60 dakika 1 saat, 1 gün 24 saat, 1 hafta 7 gün... Mazgal açýlýp da "Ziyaretin var" diye memurun gözüne bakar, sevinirim. Çocuksu bir sevinç kaplar bütün benliðimi Deli dalgalar gibi coþar yüreðim Sevdiklerimden biri gelmiþtir. Ya annem, ya babam, ya da yârimdir gelen. Ýyi bilir gönlüm. Sevdiklerimin yüzünü görecek, sesini duyacak. Onun içindir yüreðimin coþkunluðu, sevincim. Sevdiðimin yüzünü görmeden, sesini duymadan geçirdiðim 1 haftalýk zaman zarfý son bulacakmýþ gibidir. Onunla geçireceðim yarým saatlik zaman cam ardýndan "Nasýlsýn, iyimisin?" derken düðüm düðüm olmaya baþlar kelimeler boðazýmda. Sesim kýsýlýr, konuþamam Resmine bakar gibi bakarým cam ardýndan. Bakarým da görürüm yüzündeki hüznü, acýyý, kederi Beni üzmemek için yüreðine akýttýðý gözyaþlarýný bilirim. Ben de aðlayamam onun daha fazla üzüldüðünü görmemek için. "Nasýlsýn, iyi misin?" diye sorduðunda; bilir yüreðimin çýkmazlarda ZÝYARET GÜNÜ KEMAL ATATÜRK Gaziler, þehitler döktüler kaný, Ürkmeden, korkmadan verdiler caný. Lekesiz kalbinde sakla ataný, En büyük insandýr Kemal Atatürk. Rastlantý deðildir bütün zaferler, Azimle yýlmadan bunca seneler, Latife sanmayýn hepsi gerçekler, Tarihe destandýr Kemal Atatürk. Ufkuna hayraným aydýnlýk dolu, Nasýl da izlenmez Atanýn yolu, Var mýdýr dünyada bir baþka kulu? En yüksek þereftir Kemal Atatürk. Elinde, dilinde, birlik, bütünlük, Sonsuza sürecek elbette Türklük, Rehberi tarihtir eder tanýklýk, Atalar Atasý Kemal Atatürk. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramý, Ziyafet çekmektir bence anlamý, Unutma çileli yüce Ataný, Nihayet emanet size Atatürk. Muammer Bayrambaþ Akkuþ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu olduðunu. "Ýyiyim" dediðinde duyarým feryatlarýný, çaresizliklerini. Cam ardýndan gönül diliyle konuþurken bir düdük çalar. Sesi çýnlatýr kulaklarýmý. Ayrýlýðýn acýsý yavaþ yavaþ sarmaya baþlar bedenimi. Ciðerim yanmaya baþlar aðýr aðýr. "Ziyaret bitti! der memur zor olsa da. "Ýyi bak kendine!" deyip el sallarken sevdiðim, aðlamaklý olur gözlerim. Aðýr aðýr yürürüm maltada. Oda kapýsý açýlýp da odaya girdiðimde her "gözün aydýn!" diyen arkadaþ hançer saplar sanki gönlüme. Unutmak için bahçeye çýktýðýmda 12 adým ileri 12 adým geri gelirim saatlerce. Tekrar odaya dönüp ranzama uzandýðýmda ise dalar giderim kýymetini bilmediðim özgürlük dolu günlere. Sevdiklerimi üzdüðüm günler gelir aklýma da, gülerim yaptýklarýma acý acý. Görürüm hatalarý; iyileri de kötüleri de bilirim de, söyleyemem. Çaresizliðimi söyleyemem zalim yýllara Erhan Saðnýç Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA : 1. Bölümleme, sýnýflama-doðum yaptýran kadýn. 2. Bir haber ajansý-deniz dibinde araþtýrma yapmak için kullanýlan bir araç. 3. Doðu Slav halký-uygun bulan, benimseyen-holyumun simgesi. 4. Bir tür beyaz ipek kumaþ-baharat satýlan dükkan, aktar. 5. Sesli duyuru-eski dilde kumandan. 6. Bir þeyin yere bakan yaný- Geminin yük koymaya ayrýlmýþ yeri. 7. Asalak bir böcek- Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü Namus, haya-halk dilinde yetiþkin. 8. Bir cam türü-kemiklerin a toparlak ucu. 9. Kýr- 1 P A P A T Y A A K S A 2 A N I T K A B Ý R A T mýzý-çinkonun simgesi-camide 3 K O R O R B A T K I yapýlan dini konuþma. 4 T N L K A A N A M 5 S A K A S Ý M A 10. Parlak kumaþ-güzel giyinmiþ, 6 C N T K Ý A S A 7 yakýþýklý. 11. Unun su E N T A R Ý Ö T E K Ý 8 M A D A P A Z A R I veya baþka sývýlarla yoðrulmuþ 9 Ü A N N E M T 10 A M E L Z N A T Ý durumu-ýlgi eki. 12. Aðaç kolu-özverili. 13. Toz 11 Ç Ý E C D A T T A R 12 E T T Ü R K Ý Y E E duru- B U L M A C A mundaki tahýl-giyside kesim-çýplak. 14. Bir yana eðik olan-büyümemiþ karpuz. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Toprak-Budala, bön. 2. Saygýsýz, çekincesi olmayan-bir tür bitki, kelem. 3. Futbolda oyunun baþladýðý nokta-birinin mülkiyetindeki büyükbaþ hayvanlarýn bütünü. 4. Antimonun simgesi-nobelyumun simgesi-çok gerekli-kurçatovyumun simgesi. 5. Yat limaný-en kýsa zaman parçasý-göz erimi. 6. Baba, cet-voleybolda topa vuruþ þekli-bir çeþit ince kumaþ. 7. Çekiþme, bozuþma, kavga-aferin, yaþa anlamýnda bir söz- Gerçekleþmesi istenen þey, umut. 8. Malarya-Kirpik boyasý, rimel. 9. Ýlave-Pamuk ipliði-çabuk davranan, çevik. 10. Gençlik çaðý-ýçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak-çocuðu olan kadýn. 11. Zihince ve bedence ortaya konulan çaba-bir kimseyi kötüleme-ateþi canlandýrmak için kullanýlan, açýlýp-kapandýkça içindeki havayý üfleyen araç. Levent Kunt / Burdur E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu a

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Eylül 2006 USTALARDAN SEÇMELER MUHTAR TEVFÝKOÐLU AKSÝN NE KADARSA Eðil bir bak þu suya Onda belki sen varsýn Ve aksin ne kadarsa En fazla o kadarsýn Bir an'ýn izdüþümü Ama tam, ama yarým San'atýn sýrrý burada Gerisi laf dostlarým Kim çözerse düðümü Kim sürerse bu izi Toplanýr kucaðýnda Elmaslar dizi dizi Ya ince ya da kaba Ya güzel ya da çirkin Günahý kat hesaba Tövbesi olmayan din Yunus'tan, Nedim'den geç Ustalardan usta seç Merk'le yola çýkarsan Sevke varýrsýn er-geç Gerek yok dip notuna Sabýr ve zevk adýnsa Dalma ayrýk otuna Söz yalýn ve altýnsa Tanýnmak muradýnsa Önce kendini taný Ne varsa sessizde var Kim dinler þamataný? Sonsuzluðu özleme Kýsýr deðil bulutlar Gürlesen de yaðmazsýn Her damlada Tanrý var Ölmezlik bir efsâne Onu býrak, eser ver Yeter ki soylu olsun Bir tane, iki tane Gene de geleceði Ümitle beklemeli Pek uzun olmasan da "Kalacaðým" demeli Gel eðil bak þu suya Belki onda sen varsýn Ya aksin ne kadarsa En çoðu o kadarsýn MUHTAR TEVFÝKOÐLU NU TANIYALIM 1924 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Tam adý Ahmet Muhtar Tevfikoðlu dur. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesinden mezun olan Tevfikoðlu, hikâye ve araþtýrmalarýyla tanýnmaktadýr. Þiirlerinde vatan-millet sevgisi, aþk ve tabiat konularýna yer vermiþtir. Türk Kültürünü Araþtýrma Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü, ÝLE- SAV ve Türk Tabipler Birliði üyesidir. Þiir ve yazýlarý Türk Kültürü, Türk Edebiyatý, Töre, Týp Dünyasý, Ýmage (Fransa) gibi dergilerde yayýmlandý. Eserleri: Öykü: Hikâyeler (1980), Hikâyeler II (1986). Araþtýrma-inceleme: Ölümünün 25. yýlýnda Yahya Kemal Beyatlý (1983), Ali Emiri Efendi (1989), Fahri Celal Göktolga (1993), Akil Muhtar Özden (1996) ve Rýfký Melul Meriç (1986) Antoloji: Yeni Türk Nesri Antolojisi (Þükrü Elçin ile, 1987) Bir gün bir kýrlangýç bir adamýn penceresine konar. Gagasýyla camý týklatýr. Adam pencereyi açar, "Ne var" diye. - Biliyorum, der kýrlangýç. Sana garip gelecek ama, müsaade edersen seninle kalabilir miyim? - Niye ki? der adam - Uzun zamandýr seni izliyorum. Önüne kimse girip çýkmýyor. Anlaþýlan ne eþin, ne dostun, ne de arkadaþýn var. Beni içeri al. Ýster kafese koy, istersen avucuna al sev beni. Ne olur bundan sonra seninle kalayým, der kýrlangýç. Adam þaþýrýr. Düþünür, taþýnýr ve rededer kýrlangýçý. - Olmaz, der ve kapatýr pencereyi. Ertesi gün kýrlangýç tekrar gelir ve konar pencereye. Adam açar pencereyi, yüzünde "yine ne var" gibi bir ifadeyle. Kýrlangýç, - Beni içeri al, diye tekrarlar yine. Adam; - Neden sen? diye sorar. - Çünkü; seni seven benim, der kýrlangýç. Üçüncü gün tekrar gelir kýrlangýç. - Bak der Sana bu son geliþim ve son kez sesleniþim. Bak havalar Euphronios'tan Mustafa Kemal'e* ÝÖ 6. yüzyýlýn sonlarýnda eserler vermiþ Helenli bir vazo ressamý olan Euphronios'un boyadýðý Kalix-Krater üzerindeki sahne, kendi yaþamýndan yaklaþýk yedi yüzyýl önce gerçekleþmiþ bir savaþtan, Truva Savaþý ndan bir kesit sunmaktadýr bizlere: Truva önlerinde, onlarla birlikte kendi yiðitlerini yönlendiren Likyalý kahraman Sarpedon'un ölümü. Bu öylesine bir savaþtýr ki, Akalar ýn önderliðinde o dönemin Avrupa'daki hemen tüm etnik gruplarý bir olmuþlar, topyekun Truva'ya saldýrmaktadýrlar; kendilerini savunan Truvalýlar yalnýz deðillerdir bu savaþta. O dönemde Anadolu'da ne kadar etnik grup varsa hepsi Truva önünde bir güç birliði oluþturmuþlardýr. Saldýrganlarýn amacý boðazlarý ele geçirmek ve sonrasýnda Anadolu'nun her türden zenginliðine sahip olmak ve buradan Mezopotamya'ya kadar uzanmaktýr. Burada bizler için önemli olan, ressamýn Sarpedon'a olan bakýþýdýr. Sarpedon, ressamýn atalarýna Truva önünde adeta "kan kusturan" bir can düþmanýdýr. Euphronios, atalarýnýn bu can düþmanýný adeta bir "kahraman" olarak özenle resimlemiþtir, ona Tanrýsal bir anlam yüklemiþtir sanki. Böylesine bir anlayýþ, ressamýn karakterinde var olan "insan sevgisini" yansýtmaktadýr. Týpký Mustafa Kemalimizin, Çanakkale Savaþý sýrasýnda canlarýný veren Anzak askerleri için söylediði veciz sözün özündeki gibi Yýl Truva Savaþý ndan yaklaþýk 3200 yýl sonra Yer, yine boðazlar Kuvvetler, yine ayný Ya amaç? Amaç da ayný Dünyada birbirleriyle bu kadar örtüþen bir baþka savaþ yoktur Ýþte bu savaþýn sonrasýnda, Türk Ulusu nu zafere taþýyan stratejinin baþ mimarý Gazi Mustafa Kemal'in yüreðinden gelen sözcüklerde bu defa çok az dillendirdiðimiz bir baþka karakteri dýþa vurmuþtur: O'ndaki "Ýnsani sevgi" " Bu memleketin topraklarý üstünde kanlarýný döken kahramanlar!... Burada, bir dost vatanýn topraðýndasýnýz!... Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz!... Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasýnýz!... Uzak diyarlardan BÝR KIRLANGIÇ HÝKÂYESÝ soðudu. Artýk göçüyoruz. Sýcak ülkelere gidiyoruz. Altý ay yokuz buralarda. Ne olur beni içeri al. Ýster bir kafese koy kapat, istersen avucunda taþý. Yeter ki sana yakýn olayým, der. - Olmaz, der adam. Ben bir insaným, sen bir kuþ. El alem ne der bu iþe. Hadisenin nihayetinde adam örter yine pencereyi. Ve kýrlangýç uçar gider kýrlangýçlarla sýcak ülkelere. Adam yine yalnýz kalmýþtýr. "Yine yalnýzým" der kendi kendine. Kýrlangýcýn içeri girmesine ve evinde kalmasýna müsaade etmemiþtir ama aslýnda bu iþe içerlemiþtir. Belki bir kuþ, belki bir hayvan ama ilk defa biri ona "SENÝ SEVÝYORUM" demiþti. O güne kadar birinden bu iki kelimeyi duyacaðý günü beklemiþti. Duyduðunda ise yüz çevirmiþti. Adam piþman olur. Kýrlangýcý beklemeye karar verir. Çünkü; bir kuþ da olsa onu seven biri vardýr artýk. Altý ay sonra gelecektir ve sevdiði adamýn evine girecektir. Aradan bir ay geçer. Ýki ay geçer. Prof. Dr. Cengiz Iþýk evlâtlarýný harbe gönderen analar!... Göz yaþlarýnýzý dindiriniz!... Evlâtlarýnýz bizim baðrýmýzdadýr. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardýr. Onlar bu topraklarda canlarýný verdikten sonra, artýk bizim evlâtlarýmýz olmuþlardýr " * Kaunos Kazý Araþtýrma Ekibi Baþkaný Arkelog Prof. Dr. Cengiz Iþýk ýn, Atatürk ün 125. doðum yýldönümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 28 Temmuz da sunduðu Atatürk ün Ýnsani Yönü konulu konferansta yaptýðý konuþmadan bir bölüm. Üç ay geçer. Dört-beþ ay geçer. Adam sabýrla beklemektedir. Altýncý ayda penceresi sonuna kadar açýk Adam sabýrla beklemektedir. Nihayet altýncý ayýn sonunda ufukta kýrlangýçlar görünür. Gökyüzünde bayram havasý esmektedir adeta. Hepsi öbek öbek geçer adamýn penceresinin önünden. Ama bizim kýrlangýcý bir türlü göremez adam. Nihayet son kýrlangýç da geçmektedir. - Bir dakika bakar mýsýn? der adam, son kýrlangýca. - Buyurun beyefendi, der kýrlangýç. - Bir kýrlangýç vardý. Buraya gelir, pencereme konar, beni sevdiðini söylerdi. Gördünüz mü onu? - Ne zaman oldu bu olay beyefendi? - Daha çok yeni. Altý ay kadar oluyor. Siz buradan göçmeden yani. - Ohooo! Siz kýrlangýçlarla ilgili gerçeði bilmiyorsunuz anlaþýlan. - Nedir o gerçek? - Kýrlangýçlarýn ömrü zaten altý aydýr, beyefendi. Özcan Gültekin Öðretmen Nazilli E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Hep bir þiir yazmamý isterdin, sevgi dolu mýsralar beklerdin benden. Oysa benim þiirim gözlerimdeydi, ulaþamadan gözlerime. Sen sevgini sevgimde bulamadýn. Gözlerimle konuþmak istedim. Seninle bir türlü konuþamadým; gözlerimle ruhuna eriþemedim. Sen yokmuþsun bende, sevgin yalanmýþ dilinde Þiir deðil, aðýt yazacaðým sevgine sevgimle. Sonbaharlarý niçin sevmediðini anladým ama nafile, sonbahar zaten senin içinde; baharsa unutulmuþ bir türkünün nakaratý gibi sadece dilinde Ýnadýna hep sonbaharlarý çýkacaðým karþýna, sevgimi dökülen yapraklara yazacaðým. GÖLGEYE MEKTUP Sen sevgi nedir bilmiyorsun, çok geç anladým. Hep güzel gözlerinin arkasýna sýðýndýn. Yalandý sevmelerin Ah! Hiç çýkarmadýn yüzündeki maskeyi. Sen kimsin? Benim için bir saplantýsýn, hatta benim içimdeki bensin. Kahretsin vazgeçemiyorum senden Sözlerin felaketim, hüznüm hep telaþým oldu. Galiba sen sevgini nefretinden almýþsýn, kýsacasý ruhunu bedenine hapsetmiþsin. Ne kadar isterdim bir çiçek gibi olmaný ve senin için nice baharlar beklemeyi Sen beni hep hayaller dünyasýna ittin; yoksa benden beni çalmak mý istiyorsun? Hep basite aldýn hayatý ve sonunda kayboldun Arýyorum seni; gözlerinden baþka birþey bulamýyorum. Sen gözlerine hapsetmiþsin kendini; sadece güzelsin sen. Þimdi korkuyorum gözlerinde kaybolmaktan. Sensizliðin aðýdýný yazarken yavaþ yavaþ kayboluyorum. Ben böyle deðildim. Hep cesurdu yüreðim; þimdi anlamsýz korkular kaplamýþ bedenimi, istemiyorum ne seni, ne sevgini Bulursan þayet bir gün gerçek sevgiyi, iþte o zaman gel, beklerim seni Volkan Çevik/ Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Eylül 2006 Seslenis Sayfa 5 Ýstanbul Avrupa Yakasý Denetimli Serbestlik Hizmet binasý faaliyete geçti Genel Müdür Ýpek, binadaki incelemeleri sýrasýnda beraberindeki heyet ile Denetimli Serbestlik Þubesi yetkililerinden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Genel Müdür Ýpek, denetimli serbestlik hizmetlerinin verileceði binanýn tüm bölümlerini gezerek, yetkililerden bilgi aldý. Genel Müdür Ýpek, geçtiðimiz yýl uygulamaya geçen denetimli serbestlik hizmetlerinin toplum tarafýndan çok kýsa zaman içinde benimsendiðini hatýrlatarak, bu alanda baþarýlý olacaklarýna inandýðýný ifade etti. Denetimli serbestlik memurlarýnýn görev yapmakta olduklarý bürodan bir görünüm. Genel Müdür Ýpek, Denetimli serbestlik ülkemiz için yeni bir sistem. Türk toplumunun yapýsý ve ihtiyaçlarý doðrultusunda, bu sistemi tüm altyapýsýný hazýrlayarak uygulamaya geçirdik. Henüz bir yýl olmasýna raðmen, çok önemli mesafe katettik. Bu alanda dünyada en iyi denetimli serbestlik sistemini oluþturmayý hedefliyoruz. Çok çalýþarak, personelimizle el ele verip, bu amacýmýza ulaþacaðýmýza inanýyorum. Ýstanbul un Avrupa yakasýndaki þubelerin bu binada birarada olmasý dolayýsýyla birlik, beraberlik ve dayanýþma içinde denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin bir þekilde sunulacaðýný düþünüyorum. dedi. Binadaki; Ýstanbul Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 3 uzman, 14 infaz ve koruma memuru; Eyüp Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 4 uzman, 9 infaz ve koruma memuru; Beyoðlu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 1 uzman, 3 infaz ve koruma memuru; Bakýrköy Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezinde 1 Cumhuriyet savcýsý, 1 þube müdürü, 4 uzman, 20 infaz ve koruma memuru çalýþmaktadýr. Almanya'nýn Hessen Eyalet Parlamentosundan bir heyet Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti Genel Müdür Ýpek, Hessen Eyalet Parlamentosu Üyesi ve Adalet Komitesi Baþkaný Alfons Gerling e çini tabak hediye etti. Sakarya L Tipi nden üç sergi Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca yapýlan boncuk iþleme, maket gemi, pano vb. ürünler, Sakarya'nýn Ferizli, Karasu ve Söðütlü Ýlçelerinde açýlan festivallerde sergilendi. 7-9 Temmuz'da Ferizli'de, Temmuz'da Karasu'da ve Temmuz'da ise Söðütlü'de gerçekleþtirilen sergilere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdiler. Belediye Baþkanlarý Hüseyin Kaþkaþ, Ahmet Genç, Ertuðrul Özcan ile Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Mesut Tekin, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Akif Erkan ve Kurum Müdürü Metin Akkaya'nýn ortak çalýþmalarýyla düzenlenen sergileri; Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Hasan Ali Çelik, Recep Yýldýrým, Vali Nuri Okutan ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran ziyaret ettiler. Genel Müdür Ýpek, Almanya'nýn Hessen Eyalet Parlamentosu Üyesi ve Adalet Komitesi Baþkaný Alfons Gerling in baþkanlýðýndaki heyete; Türk Ýnfaz Sistemi hakkýnda bilgiler verdi. Almanya'nýn Hessen Eyalet Parlamentosu Üyesi ve Adalet Komitesi Baþkaný Alfons Gerling in baþkanlýðýndaki Adalet Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Heika Hofmann, Parlamento Üyeleri Hannelore Eckhardt, Nancy Faeset, Jörg-Uwe Hahn, Cristoph Holler, Hugo Klein, Reinhard Otto, Rafael Reiser, Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Thomas Schafer, Adalet Bakanlýðýnda Genel Müdür Helmut Ross ve Daire Baþkaný Volker Fleck, CDU Parlamento Grubu Danýþmaný Andreas Monz, SPD Parlamento Grubu Danýþmaný Ralf Sturm, FDP Parlamento Grubu Danýþmaný Michael Bruder, Halkla Ýliþkiler Görevlisi Pitt von Bedenburg ve Ýdari Görevli Karl- Heinz Thaumüller den oluþan bir heyet Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'i ziyaret etti. 28 Aðustos'ta yapýlan ziyarette; Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Personel Ýþlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Oktay Yörük, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer ve Tetkik Hâkimi Hakan Umut hazýr bulundular. Almanya Büyükelçiliði yetkililerinin de katýldýðý ziyarette; Genel Müdür Ýpek, heyeti Gazi-Ek Bina Toplantý Salonunda kabul etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Ýpek, heyet baþkanýna çini tabak hediye etti. Genel Müdür Ýpek, heyete Türk Ceza Ýnfaz Sistemi hakkýnda bilgiler verdi. Çok samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette; Genel Müdür Ýpek, Alman konuklarýn Türk Ýnfaz Sistemiyle ilgili sorularýný da yanýtladý. Heyet temaslarý çerçevesinde; ilk olarak Ankara Çocuk Eðitimevini ziyaret etti. Kurum idarecileri tarafýndan heyete çalýþmalarla ilgili bilgi verilirken, Kurumun çeþitli bölümlerinde incelemelerde bulunuldu. Daha sonra, Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ziyaret edilerek, Ülkemizdeki Türk Ceza Ýnfaz Sistemi uygulamalarý yerinde görüldü. Heyet üyeleri, ziyaretlerin ardýndan, Türkiye'nin yaptýðý reformlarla ceza infaz kurumlarý yönünden oldukça iyi bir konuma geldiðini gördüklerini ifade ettiler. Heyet, daha sonra Ýstanbul'a geçerek, Paþakapasý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da incelemelerde bulundu.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Eylül 2006 Ýstanbul Ceza Ýnfaz Kampüsleri hýzla tam Ankara da geçtiðimiz Temmuz ayýnda açýlan kamp Silivri ve Maltepe de inþa ediliyor yýlý içeris kampüslerle Ýstanbul un ceza infaz kurumu sorun Aðustos tarihlerinde Ýstanbul'a giden Genel Müdür Ýpek, kampüslerin inþaatlarýný yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldý. Genel Müdür Ýpek, inþaatlarýn hýzla devam ettiðini belirterek, Silivri ve Maltepe'deki kampüslerin 2007 yýlý sonunda açýlmasýnýn plânlandýðýný söyledi. Genel Müdür Ýpek, Ýstanbul'daki kampüslerin tamamlanmasýyla Türkiye'nin ceza infaz kurumu sorununun büyük ölçüde çözüleceðini açýklarken, þöyle konuþtu: "Sincan'da açýlan ceza infaz kurumlarý kampüsüyle Ankara'daki ceza infaz kurumu sorunu ortadan kalktý. Ankara (Ulucanlar) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklularý, kampüste yer alan 1 ve 2 No'lu L Tipi, Çocuk ve Gençlik Kapalý ile Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna naklettik. Þimdi sýra Ýstanbul'da. Silivri ve Maltepe'deki kampüsler tamamlandýðýnda, Türkiye'nin en kalabalýk kurumu olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki hükümlüleri buralara nakledeceðiz. Böylece, Ýstanbul'un ceza infaz kurumu sorunu çözümlenmiþ olacak. Bu kampüslerin tamamlanmasýyla ayný zamanda Türkiye'nin ceza infaz kurumu sorunu ortadan kalkacak. Böylece hem çaðdaþ infaz anlayýþýnýn gereðini daha iyi bir þekilde yerine getireceðiz, hem de uluslararasý alanda ülkemiz ileri bir duruma gelecek." Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü; 3 L Tipi, 1 çocuk ve gençlik, 1 açýk ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 5 ceza infaz kurumundan oluþuyor. Ayrýca, 140 lojman, otopark, restoran ve fast-food, ziyaretçi bekleme mahalli, merkezi ýsýtma sistemi, tüm kampüsün ihtiyacýný karþýlayacak mutfak, hastane ve çamaþýrhane yer alýyor. Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde ise; 8 L Tipi ve 1 açýk ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 9 ceza infaz kurumu bulunuyor. Personel için 500 lojman inþa edilmekte olan kampüste, diðer kampüstekilere benzer hizmet alanlarý bulunuyor. Ayrýca, Metris H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu yýkýlarak, buradaki hükümlü ve tutuklularýn nakledileceði iki yeni ceza infaz kurumu inþa ediliyor. Biri, Metris M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bahçesine, diðeri de Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun hemen yanýna inþa edilmekte olan T Tipi ceza infaz kurumlarýnýn Kasým 2006'da açýlmasý hedefleniyor. Tamamlanma aþam Kurumlarý Kampüs Genel Müdür Ýpek, Maltepe de kampüste inþaatý devam eden ceza infaz kurumunun iç bölümlerinde incelemelerde bulundu. Ýnþaatý devam eden Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünün 2007 yýlý sonunda açýlmasý plânlanýyor. Metris H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun bahçesinde baþlatýlan T Tipi ceza infaz kurumu inþaatý devam ediyor.

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı