T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu İle Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : 24/11/1994 MADDE sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertibine liralık ek ödenek verilmiştir. MADDE sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine lira eklenmiştir. MADDE Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve (3) ödenek türü altında yer alan personel giderleri ödenekleri, 77 alt programlarında yer alan fonlara ait ödenekler, konsolide iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri, faiz, acyo ve kur farkları ve hazine bonoları gene! giderleri, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları genel yatırım ve finansman programına dahil kuruluşlara katılma payları ile ilgili kuruluşlara ödenecek görev zararları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan personel giderleri ödeneği, yedek ödenek, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılan ödemeler, Hazine yardımı almayan katma bütçeli idarelerin ödenekleri; Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Dışişleri Bakanlığının diğer cari ödenekleri; Kurumların 999 programında yer alan Dış Proje Kredisi ödenekleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Hizmetleri ödenekleri hariç olmak üzere daire ve idarelerin başlangıç ödeneklerinin %20'si Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine aktarılmak üzere kesilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : Ancak, daire ve idarelerin serbest bırakılan ödeneklerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kalan ödeneklerin %20 kesinti oranından daha az olması halinde, kalan ödeneğin tamamı kesilir. Kuruluş bütçelerinin "100-Personel giderleri" harcama kalemlerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde kullanma imkanı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarılır. Bu kesinti ve aktarma ile ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin (b) fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir. Bu hüküm dış krediler kur farkı fonundan karşılanmayan tutarlar için de uygulanır. MADDE sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 48 inci maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (55) ve (66) alt programlarında yer alan 100- Personel giderleri harcama kalemlerindeki ödenekleri aşmayacak sayıda ve süre ile istihdam edebilirler. Sürekli ve geçici işçilere bütçede tertiplenen ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma yaptırılamaz ve bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti ödenemez. MADDE 6. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, 196 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca tarihi itibariyle doğmuş destekleme görev zararları ödenmez. Buna karşılık, bu Genel Müdürlüğün anılan tarih itibariyle Hazineye olan vergi ve fon borçlarına ilişkin gecikme zam ve gecikme faizleri, aynı miktarda terkin edilir. Söz konusu görev zararının tespitine ilişkin yöntemleri belirlemeye Maliye Bakanı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, bu maddenin gerektirdiği terkin ve diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek Madde. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların 1993 yılına ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirilmeksizin Kuruluşların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE 8. Bu Kanunun 4 uncu maddesi tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9. Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 29/11/1994 Yasama Bölümü Sayfa 2

3 Yasama Bölümü Sayfa : 3 Bölüm Kesim ödenek Madde Harcama (Program) Alt Program Türü (Faaliyet-Proje) Kalemi A ÇIKLAMA 930 Gelir Türü KODLAR 356 Bölüm Kesim Madde (1) SAYILI CETVEL MALÎYE BAKANLIĞI MALİ TRANSFERLER DİĞER MALİ TRANSFERLERLE İLGİLİ ÖDEMELER Harcama Kalemi Yedek ödenek (Bu ödeneğin 50 milyar lirası, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ödenir.) 900 Transferler (2) SAYILI CETVEL B- CETVELİ (Genel Bütçenin Gelirleri) AÇIKLAMA VERGİ GELİRLERİ GELİRDEN ALINAN VERGİLER Kurumlar Vergisi Ekonomik Denge Vergisi SERVETTEN ALINAN VERGİLER Net Aktif Vergisi Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi Ek Vergi Akaryakıt Tüketim Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL.) (Faaliyet Ödenek Kesim Bölüm Proje) Türü (Alt Prog.) (Program) GELİRİN İN MİKTARI Madde Kesim Bölüm (Milyon TL.) Gelir Turu Kasım 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3

4 GAZETE Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. : 4051 Kabul Tarihi : 24/11/1994 MADDE Nisan 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 29/11/1994 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No. : 4052 Kabul Tarihi ; 24/11/1994 MADDE 1. 9 Eylül 1993 tarihinde Moskova'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 29/11/1994 Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 30 Kasım 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Devlet Bakanlığından : Atama Kararları Karar Sayısı : 94/ Sermaye Piyasası Kurulu'nda açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Daire Başkanlığına Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Başmurakıbı İ.Kubilay TEMUÇİN'in 657 sayılı Kanun'un 74 üncü maddesi ve 2499 sayılı Kanun'un 29 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliği'nin 17 nci maddesine göre atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 24 Kasım 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER A. A. DOĞAN Başbakan Devlet Bakanı Milli Savunma Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Bu Kararda kimliği yazılı bir askeri hâkim subayın karşısında gösterilen görev yerine atanması, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-8 inci Maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. 24 Kasım 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER M. GÖLHAN Başbakan Milli Savunma Bakanı 3 üncü Or.K.lığı As. Sav.lığından, Hâk.Yb., Turgay ÇAĞLAR, VAN, 1975-Yd-l, 30/8/1993, Erzincan (2) No.lu DGM. Asıl Üyeliğine Maliye Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları; Erdal SÖN MEZ, Garip AYAZ, Kazım ÇALIŞKAN, Sedat ÇIRTLIK, Hüseyin Özer ERMUMCU, Seyit Ahmet BAŞ, Ramazan YAKIŞIKLI, Murat TOKMAKKAYA, Hakkı KOÇAK, Akın AKBU- LUT, Tevabil ÜSTÜNDAĞ, Sani AK, Mahmut SÜTÇÜ, Rıfat KARAKAYA, Cemal ÖZEL ve Bülent ERSAN'ın açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına 657 sayılı Yasa'nın değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 76 ve 161 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 24 Kasım 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof Dr. Tansu ÇİLLER İ. ATTİLA Başbakan Maliye Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları; Ercüment ELLİBEŞ, Ali Nihat TEKİN, Mustafa BİLİCİ, Mustafa TANIR, Yavuz YÜKSEL, İsmail BOZKURT, Metin SÜERDEM, Mehmet Ali KATI, Faruk FIRATOĞLU'nun, 4 üncü derece kadrolu Müfettişliğe, Sabri GÜDELOĞLU, Mehmet Akif BAHADIR, Salih HARTAVİ, Atilla ÇELİK'in 657 sayılı Kanunun, 36/A-ll, 68/A ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayinleri uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 24 Kasım 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER R. ŞAHİN Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Mahir KARA'nın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 3825 sayılı Kanun ile değişik 13 üncü maddesi gereğince atanmasına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR : 21/11/1994/ Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Mahir KARA, Naklen atanmıştır. Yönetmelik Karar Sayısı : 94/6169 Ekli "Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 1/7/1994 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 14/9/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr Tansu ÇİLLER Başbakan M KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd D. F SAĞLAR Devlet Bakanı N KURT Devlet Bakanı S. SÜMER Devlet Bakanı M GÖLHAN Milli Savunma Bakanı N AYAZ Milli Eğitim Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı M. YILMAZ Sanayi ve Ticaret Bakanı V. H. ÇULHAOĞLU Turizm Bakanı A N. CEVHERİ Devlet Bakam B S. DAÇE Devlet Bakanı KÖYLÜOĞLU Devlet Bakanı A. GÖKDEMİR Devlet Bakanı N. MENTEŞE İçişleri Bakanı M YILMAZ Bayındırlık ve İskan Bakanı R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. AKTUNA Devlet Bakanı Ö. ALPAGO Devlet Bakanı A. A. DOĞAN Devlet Bakanı Ş. ERDEM Devlet Bakanı O. M SOYSAL Dışişleri Bakam V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı H. EKİNCİ Orman Bakam Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI A. Ş. EREK Devlet Bakanı A. E. KIRATLIOĞLU Devlet Bakanı A. ATAÇ Devlet Bakanı M. MOĞULTAY Adalet Bakanı İ. ATTİLA Maliye Bakanı D. BARAN Sağlık Bakanı N. MATKAP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı T SAVAŞ Kültür Bakanı R. AKÇALI Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 30 Kasım 1994 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ile Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol gereğince ülkemize münferiden iltica eden veya başka ülkelere iltica etmek üzere ülkemizden ikamet izni talep eden yabancılar ile topluca iltica veya sığınma amacıyla sınırlarımıza gelen yabancılara ve olabilecek nüfus hareketlerine uygulanacak usül ve esasların tesbiti ile görevli kuruluşların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, yasal veya yasal olmayan yollardan ülkemize gelerek münferiden iltica etmek isteyen veya başka ülkelere iltica etmek üzere ikamet izni talep eden yabancılar ile topluca iltica veya sığınma amacıyla sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara ve olabilecek nüfus hareketlerine karşı alınacak tedbirleri, yapılacak işlemleri, müracaat, karar ve işbirliği yapacak makamlar ile bunların görevlerini ve yabancıların tabi olacakları esasları kapsar. Tanımlar Madde tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki tanımlar saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Mülteci : Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı, Sığınmacı : Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı, Muharip Yabancı Ordu Mensubu : Ülkeye kabul edilen veya ülkede ele geçirilen, mensubu bulunduğu silahlı kuvvetlerin bir üçüncü ülke ile savaş veya silahlı çatışma halinde bulunduğu asker kişiyi, Münferit Yabancı : Tek bir kişi veya anne, baba ve reşit olmayan çocuklardan oluşan bir aileyi, ifade eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : İKİNCİ BÖLÜM Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılara Uygulanacak Usul ve Esaslar Müracaat Makamları Madde 4 Türkiye'ye iltica eden veya üçüncü bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden yabancılardan; Türkiye'ye yasal yollardan gelenler bulundukları yer valiliklerine, yasal olmayan yollardan gelenler ise giriş yaptıkları yer valiliklerine en geç beş gün içerisinde müracaat ederler. Müracaat Makamlarının Görevleri Madde 5 Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancıların valiliklerce; a) Kimlikleri tesbit edilerek fotoğraf ve parmak izleri alınır. b) 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi gereğince mülakatları yapılır. c) Mülakat evrağı valilik görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. d) İçişleri Bakanlığı'ndan bir talimat gelinceye kadar yabancı denetim ve gözetim altında bulundurulur. e) İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak talimata göre gerekli diğer işlemler yapılır. Karar Makamı Madde 6 Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancıların talepleri, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ile Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol gereğince Dışişleri Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlık ve kuruluşların görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı'nca karara bağlanır. İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar valilikler aracılığıyla yabancıya tebliğ edilir. Talebi kabul edilen yabancı, İçişleri Bakanlığı'nca uygun görülecek bir misafirhanede barındırılır veya İçişleri Bakanlığı'nca gösterilecek bir yerde serbest ikamet edebilir. İltica veya ikamet izni talebi uygun görülmeyen yabancılar, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile valilikler tarafından Türkiye'den çıkartılırlar. İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Madde 7 Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancılara ilişkin işlemlerde ve özellikle barınma, iaşe, nakil, üçüncü ülkelere kabul, pasaport ve vize temini gibi hususlarda ilke olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılır. Bu yabancıların özellikle nakillerine ilişkin konularda Uluslararası Göç Örgütü ile de işbirliğinde bulunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sığınmak Amacıyla Topluca Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler Sığınma Hareketinin Başlaması ve Yabancıların Sınırlarımıza Gelmesi Halinde Alınacak Tedbirler Madde 8 Uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak Koşuluyla ve aksine bir siyasi karar alınmadıkça, nüfus hareketinin, arazi avantajları da dikkate alınarak sınırda durdurulması ve sığınmacıların sınırı geçmelerinin önlenmesi esastır. İlgili makamlarca bu konuda gerekli ve etkin tedbirler alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

9 30 Kasım 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınırlarımıza Topluca Gelen veya Sınırlarımızı Topluca Geçen Mülteci ve Sığınmacıların Ülkemize Kabul Edilmeleri Halinde Yapılacak İşlemler ve Alınacak Tedbirler Kimlik Tesbiti, Silahtan Arındırma ve Sevk Madde 9 Mülteciler ve Sığınmacılar, önce askeri makamlar tarafından silahtan arındırılır. Bilahare sınırın uygun bir yerinde muharip yabancı ordu mensupları ve siviller birbirlerinden ayrılarak kimlikleri tesbit edilir. Bunlardan sivil olanlar daha sonra kurulacak olan kamplara sevk edilmek üzere ilgili polis veya jandarma makamlarına teslim edilir. Muharip yabancı ordu mensupları hakkında 4104 sayılı Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Himaye Madde 10 Türkiye'den iltica talep edenler veya sığınmacılar ülkemizde bulundukları süre içinde devletin himaye ve gözetimi altında bulundurulur. Kampların Kurulması Madde 11 Mülteci ve sığınmacıların barınmalarına yönelik ileri toplama bölgeleri Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek, mümkün olduğu kadar sınıra yakın olacak şekilde, İçişleri Bakanlığı'nca tesbit edilir ve valiliklerce kurulur. Toplama bölgeleri Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek İçişleri Bakanlığı'nca tesbit edilir ve valiliklerce kurulur. Yerleştirme ve Mülakat Madde 12 Kara, deniz ve hava yoluyla sınırlarımıza gelen yabancıların sınırlarımız önünde birikimlerinin önlenmesi ve güvenlik içinde geri bölgelere sevk edilmeleri için mülki makamlarca ileri toplama bölgeleri tesis edilir. Buralarda toplanan yabancılar toplama bölgelerine gönderilir. Toplama bölgelerine gönderilen yabancıların kendi dilleri ile veya anladıkları bir dille mülakatları yapılır, deklerasyonları alınır. Bunlar mülakatları sırasında adlarını, soyadlarını, doğum yerleri ve tarihlerini, ülkelerinde bulundukları statülerini, Türkiye'ye geliş sebeplerini, Türkiye'de ya da yurtdışında akraba ve yakınlarının olup olmadığını, varsa adreslerini bildirmek zorundadırlar. Ayrıca, mülteci ve sığınmacıların fotoğraf ve parmak izleri alınarak bunların milliyetlerine göre tasnifi yapılır; terörist, huzur ve güven bozucu, tertipçi ile casus ve sabotörlerin ayrılmalarına özen gösterilir. Mülteci ve sığınmacıların imkanlar ölçüsünde örf ve adetlerine uygun olarak yerleştirilmelerine özen gösterilir. Bunlara, muhafaza altına alan valiliklerce bir tanıtma belgesi verilir ve kimlikleri kütük defterine kaydedilir. Uluslararası kuruluşlarca aranmakta olanların kayıtlarına dair belgeler talep edildiğinde Kızılay'a verilir. Görevlendirilecek Personel Madde 13 İleri toplama bölgeleri ile toplama bölgelerinde görevlendirilecek personel, İçişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından belirlenir. Görev ve Yetki Madde 14 İleri toplama bölgeleri ile toplama bölgelerinde kurulan kamplar bulundukları il valiliği tarafından yönetilir. Valiler ileri toplama ve toplama bölgelerinin tesis edilebilmesi için bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerden geçici olarak yararlanabilir ve gerektiğinde özel kişilerden kiralama yoluna gidebilir. Kampların yönetiminin sağlanması için gerekli araç ve gereç ilgili valilerin talebi üzerine görevli bakanlık veya kuruluşlarca sağlanır. Muhafaza ve Disiplin Madde 15 İleri toplama ve toplama bölgelerinde mülteci ve sığınmacıların muhafazası ve disiplini ile buna ilişkin diğer işlerin yapılması ve görevlerin yerine getirilmesi hususunda ilgili valiler her türlü tedbiri alırlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı: Yabancılar için, aksi gerekmedikçe İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği ile Mülteci Misafirhaneleri İç Hizmet Yönergesi hükümleri uygulanır. Mülteci ve sığınmacıların bulundukları kamptan kısa süreli ayrılmaları kampın bulunduğu yerin mülki amirinin iznine bağlıdır. Durumları uygun olanların yurt içinde serbest ikamet ve seyahatlerine ilgili bakanlık ve kuruluşların esasa ilişkin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nca izin verilebilir. Yabancı Devlet ile Uluslararası Kuruluş Temsilcilerinin Ziyaretleri Madde 16 İleri toplama bölgeleri ve toplama bölgelerini ziyaret etmek isteyen devlet veya uluslararası kuruluş temsilcilerine Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanlığı'nca izin verilebilir. Bu ziyaretler, askeri zaruretler ve milli güvenlik mülahazasıyla geçici olarak kısıtlanabilir. Halkla Temas ve Ziyaretçi Kabulü Madde 17 Mülteci ve sığınmacıların bulundukları yöre halkı ile temasları veya kampa ziyaretçi kabul edilip edilmemesi hususlarına ilişkin esaslar ilgili valilerce belirlenerek uygulanır. Dini Serbestlik Madde 18 Mülteci ve sığınmacılar; ilgili valilerce belirlenen disiplin tedbirlerine uymak şartıyla, din ve mezheplerinin ibadet ve ayinlerini yapabilirler. Bu amaçla, ibadet ve ayinler için imkanlar ölçüsünde uygun mahaller tahsis edilir. Sağlık Muayeneleri Madde 19 Mülteci ve sığınmacılar için sağlık fişi tanzim edilir ve bunların periyodik sağlık muayeneleri yapılır. Bulaşıcı hastalık tesbit edildiğinde, ilgili valilikçe derhal tedbir alınır ve durum ilgili makamlara bildirilir. Ağır bir hastalığa yakalanan veya durumları özel bir tedaviyi, tıbbi müdahaleyi veya hastaneye yatırılmalarını gerektiren yabancıların muayene ve tedavileri ile koruyucu aşıların yapılması devlete ait hastanelerde yapılır ve tedavi ücretleri genel hükümler çerçevesinde karşılanır. Organ nakli, protez, ortez, hemodiyaliz veya uzun süreli tedaviyi gerektiren kronik hastalıkların tedavisine ait ücret ve bedeller ise ilgili kişilerin kendileri tarafından karşılanır. Ölüm ve Defin Madde 20 Mülteci ve sığınmacılardan ölenler, ülkenin belirli mezarlıklarında ayrılacak bir yere veya bulundukları mahalde varsa kendi mezarlıklarına, kendi din ve adetleri uyarınca yapılan merasimle defnedilir. Bu konuda ilgili valiler görevli kuruluşlarla işbirliği içinde bulunur. Ölenlerin vatandaşı olduğu ülkenin bu konuda olabilecek talepleri Dışişleri Bakanlığı'nca uygun görüldüğü taktirde ve imkanlar ölçüsünde yerine getirilir. Haberleşme Madde 21 Mülteci ve sığınmacılara, mümkün olduğu ölçüde yakınları ile bedeli mukabilinde haberleşme imkanı sağlanır. Bunlara gelen veya bunlar tarafından gönderilecek her dildeki mektup, koli ve paketler görevlilerce incelenebilir. Yardım Gönderilmesi Madde 22 Mülteci ve sığınmacılara yurt içinden veya yurt dışından gerekli denetimi yapılmak koşulu ile posta ile veya başka yollarla gıda maddeleri, giyecek, ilaç, dini eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacak maddeler gönderilebilir. Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yardım amacıyla gönderilen eşyalar valiliğin gözetiminde Kızılay Derneği tarafından mülteci ve sığınmacılara dağıtılır. Muafiyet Madde 23 Mülteci ve sığınmacıların vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olup olmayacağı hususu ilgili mevzuata tabidir. Koordinasyon Kurulları Madde 24 Sınırlarımızdan vukubulacak toplu girişler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanı veya İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile konusuna göre ilgili diğer bakanlık ve kuruluşlar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Yürütme v e İdare Bölümü Sayfa : 6

11 30 Kasım 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 temsilcilerinden oluşan geçici üst koordinasyon kurulu kurulur. Kurulun sekreterya hizmetleri koordinasyondan sorumlu bakanlıkça yerine getirilir. İllerde de vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında benzer görevleri yapmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir alt koordinasyon kurulu teşkil edilir. Üst koordinasyon kurulunun toplu girişlerle ilgili oy birliğiyle alacağı kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlarca kendi mevzuatları çerçevesinde öncelik ve ivedilikle yerine getirilir. Türkiye Kızılay Derneğinin Görevleri Madde 25 Türkiye Kızılay Derneği; a) Kendi mevzuatına, uluslararası Kızılay, Kızılhaç anlaşma ilke ve kurallarına, mevzuat, uluslararası anlaşmalar ve yapılan protokol esasları çerçevesinde mevcut imkan ve kabiliyetlerini kullanmak, b) Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ile diğer kurutuşlardan ayni ve nakdi yardım talep etmek ve sağlanan yardımın dağıtımını yapmak, c) Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak sağlık hizmetleri desteği sağlamak, d) Kampların kurulması sırasında gerek görülürse destek sağlamak, ile görevlidir. BEŞİNCİ BOLUM Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Sınırlarımızı Topluca Geçen Mülteci ve Sığınmacılara Uygulanacak Ortak Hükümler İade Madde 26 Toplu sığınanlar ile topluca iltica eden mültecilerin; savaşın, silahlı çatışmanın veya krizin sona ermesi halinde uyruğunda bulundukları devlete iade edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordine edilerek İçişleri Bakanlığınca sağlanır. Münferiden iltica edenlerin iadeleri İçişleri Bakanlığı'nca sağlanır. Çalışma ve Öğrenim Madde 27 Mülteci ve sığınmacıların ülkemizde kalacakları süre ile sınırlı olarak öğrenim görmeleri ve çalışmaları genel hükümlere tabidir. İkamet İzninin Uzatılmaması Madde 28 Başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancılara verilen ikamet izni, yabancının makul bir süre içinde üçüncü ülkelere gidememesi halinde uzatılmayabilir. Bu durumdaki yabancı ülkeyi terke davet edilir. Sınırdışı Madde 29 Türkiye'de muntazam surette bulunan bir mülteci veya sığınmacı ancak milli emniyet veya kamu düzeni sebebi ile 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nca sınırdışı edilebilir. Sınırdışı kararına karşı onbeş gün içinde İçişleri Bakanlığı'na müracaat edilerek itiraz edilebilir. İtiraz, daha önce sınırdışı kararını veren yetkilinin bir üstü tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve valiliklerce ilgiliye tebliğ edilir. Geçici Görevlendirme Madde 30 Bu Yönetmeliğin uygulanabilmesi ve yeterli düzeyde personel ile destek - lenebilmesi için ilgisine göre Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşları, ileri toplama ve toplama bölgelerinde yeteri kadar personeli geçici görevle görevlendirirler. Bu şekilde geçici olarak görevlendirilen personelin, müstehak ise, harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince kendi kurumları tarafından ödenir. Hukuki Dayanak Madde 31 Bu Yönetmelik 29/8/1961 tarihli ve 359 sayılı Kanun ile onaylanan 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ve 25/9/1968 tarihli ve 6/10733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. Yürürlük Madde 32 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 33 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : Başbakanlıktan : Tebliğler BAŞBAKANLIKTAN DUYURULMUŞTUR Uluslararası spor müsabakalarına katılan Türk takımlarını izlemek amacıyla yurtdışına gidenlerden Toplu Konut Fonu harcı alınmayacağı, 28/3/1984 tarihli ve 84/7860 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 6 ncı maddesinin (h) bendi ile öngörülmüş bulunmaktadır. 1 Eczacıbaşı (Erkek) Voleybol Takımının, 3/12/1994 tarihinde Stalnysa (Erkek) Voleybol Takımı ile Polonya'da, 2 Arçelik (Erkek) Voleybol Takımının, 3/12/1994 tarihinde Unıcaja Almena (Erkek) Voleybol Takımı ile İspanya'da, 3 Eczacıbaşı (Bayan) Voleybol Takımının, 10/12/1994 tarihinde Post Teleges Wien (Bayan) Voleybol Takımı ile Avusturya'da, 4 Güneş Sigorta (Bayan) Voleybol Takımının, 10/12/1994 tarihinde RCF Vıllebon (Bayan) Voleybol Takımı ile Fransa'da, yapacakları karşılaşmaları izlemek maksadıyla yurtdışına gideceklerden, sözü edilen Kararname uyarınca aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde harç alınmayacaktır. Tek veya küçük gruplar halinde gidiliyor ise her bir kişinin ayrı ayrı; toplu olarak gidiliyor ise seyahati organize eden şirketin, bu karşılaşma için gidildiğine dair yazılı beyanları aranacaktır. Ayrıca, gidiş-dönüş bileti; çıkış veya girişte, münhasıran karşılaşmanın yapıldığı ülkelere gidildiği hususu yetkili makamlarca ilgilinin pasaportu ile birlikte kontrol edilecektir. Özel taşıtları ile gideceklerin yazılı beyanları yanında pasaportları da çıkış ve girişte kontrol edilecektir. Adıgeçen ülkelere müsabaka tarihinden üç gün önce gidilebilecek ve karşılaşmaların yapıldığı tarihten en geç iki gün sonra dönülecektir. Beyanına uygun davranmayanlardan Toplu Konut Fonu harcı alınacak ve bunlar hakkında genel hükümler çerçevesinde ayrıca işlem yapılacaktır. Tebliğ olunur. Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden : Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun'un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul Kararı Karar No : Kasım 1994 Madde 1 Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları'na uyulur: a) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik, lâik, hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılâpları ve Anayasa'nın 174 üncü maddesinde yazılı "İnkılâp Kanunları" aleyhine yayın yapılamaz. b) Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz. c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı karariyle belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda "Suçsuzluk" ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 30 Kasım 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 ç) Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz. d) Şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu maddeler ve her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz. e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz. f) Kadınların, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki bütün hak ve yetkilerden eşit olarak yararlanmasını engellemeye özendiren, kadın - erkek ayrımcılığını öngören, kadını sadece bir "cinsel nesne" olarak gösteren yayınlar yapılamaz. g) Gazete ve dergiler verdikleri yanlış bilgilerden dolayı, yollanacak cevap ve düzeltme metinlerini, bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, en kısa zamanda yayınlar. ğ) Gazete veya dergiler kadro, baskı, dağıtım veya fiilî satış miktarı konusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi veremez. h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz. ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz. i) Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlâl edilemez. j) Din istismar edilemez. k) Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları sebebiyle kınanamaz, aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayın yapılamaz. 1) Haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz. m) Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz. n) İlân veya reklâm niteliğindeki haber, resim ve yazıların, tereddüte yer bırakmayacak şekilde ilân veya reklâm olduğu belirtilir. Madde 2 Gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları'na aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikâyetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel kişilerce, genel olarak da 195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinde temsili öngörülen kurum veya kuruluşlarca Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulu'na yapılır. Yönetim Kurulu gerekli görürse, söz konusu aykırılığı doğrudan doğruya da ele alabilir. Madde 3 Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının, Basın Ahlâk Esasları'na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmamış ise dikkate alınmaz. Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında (60) gün içinde nihaî kararını verir. Aynı konuda yargı organlarına başvurulmuş olması, Yönetim Kurulu'nun incelemesini ve karar vermesini etkilemez. Madde 4 Gazete ve dergilerin, Basın Ahlâk Esasları'na uymadıkları Yönetim Kurulu'nca, kendiliğinden veya başvuru üzerine tespit edildiğinde, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendi uygulanır. Madde 5 Yönetim Kurulu, gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları'na uyup uymadıklarına karar vermeden önce, gerekli görürse bir veya daha çok uzmanın görüşünü alabilir. Uzman veya uzmanlar, on yıllık Sarı Basın Kartı sahibi gazeteciler ve tercihan Basın İlân Kurumu'nda temsil edilen fakültelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. Madde 6 Resmi Gazete'nin 9/6/1964 tarihli ve sayılı nüshasında yayınlanan 20/5/1964 tarihli ve 25 numaralı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı ile ek ve tâdilleri yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Bu Karar'ın Resmi Gazete'de yayınlanmasından önce işlenmiş fiillere, 25 numaralı Basın İlân Kurumu Gene! Kurul Kararı ite ek ve tâdilleri uygulanır. Madde 7 Bu Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Amasya Valiliğinden : Mahalli Çevre Kurulu Kararı Karar No : 2 Karar Tarihi : 3/10/1994 Mahalli Çevre Kurulu, 3/10/1994 Pazartesi günü saat 14.00'de Vali Hayrullah YIL DIZ Başkanlığında aşağıda isim ve memuriyetleri yazılı üyelerin iştiraki ile toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 1 Egzoz gazı ölçümlerinin Çevre Vakfınca, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Karayolları 72. Şube Şefliği elemanlarından oluşan heyetin kontrolünde, oluşturulan ölçüm ekibi tarafından yapılmasına, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : Egzoz gazı ölçümlerinin TSE'ce yayınlanan Nisan/1994 ve Nisan/1994 standartlarına göre yapılmasına ve standartlarda belirtilen değerlerin esas alınmasına, 3 Karayolları 72. Şube Şefliği fenni muayene istasyonlarına periyodik taşıt muayenesi ve kayıt tescili için gelen araçların teknik muayenesi ile birlikte egzoz emisyonlarının da ölçülmesine, 4 Askeri araçların egzoz emisyonlarının kendi birliklerinde, kendilerine ait cihazlar ile ölçülmesine, istatistiki bilgilerin periyodik olarak Valilik Makamına gönderilmesine, 5 Trafik denetim ekiplerince yapılan denetimlerde egzozlarından siyah duman çıkaran motorlu araçların tespiti halinde bu araçların emisyonlarını ölçtürmek için ilgili ölçüm istasyonuna gönderilmesi ve plakasının iletilmesi, plakası iletilen aracın ölçtürme yapmaması durumunda mevzuat hükümlerince gerekli cezanın verilmesine, 6 Ölçüm yaptırıp standartlara göre emisyonları uygun çıkmayan araç sürücülerine tutanakla 10 günlük bir süre verilip, bu süre içinde aracın gerekli bakımım yaptırması istenecektir. Aracın tescil belgesi alınacaktır. Belirtilen süre içinde gerekli bakımı yaptırıp ölçüme gelmeyen araç sürücüleri trafik ekiplerine bildirilip mevzuat hükümlerince cezalandırılmalarına ve üç gün trafikten men edilmesine. Ayrıca yapılan teknik ölçümlerde ıslahı mümkün olmayan araçların Karayolları Trafik Kanununa göre işlem yapılarak trafikten men edilmesine, 7 Egzoz emisyon ölçümü standartlara uygun çıkan araç sahiplerine bir ölçüm raporu ile birlikte araca yapıştırılmak üzere "Emisyon pulu" verilmesine, 8 Emisyon ölçüm bedeli; 1994 Yılı için TL Yılı için TL. Resmi dairelerden % 50 indirimli tespitine, bu bedelin Çevre Vakfı Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda, yer ve imkanlarından faydalanılan kurumlara ve bu konu ile ilgili alet, cihaz ve diğer giderlerde kullanılmak üzere tahsis edilmesine, 9 Bu uygulama ile ilgili olarak hazırlanan "Amasya'da Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Konusunda Uygulanacak Esaslarla İlgili Tebliğ'in" kabulüne, sayılı İl İdaresi Kanunu ve "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" hükümlerine göre alınan bu kararlara uymayan kurum, kuruluş ve araç sahipleri hakkında, İl İdaresi Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nun 526 ncı maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8 inci ve 20 nci maddeleri, 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği"nin 62 nci maddesine göre işlem yapılmasına, 11 Suluova İlçesinde Suluova Şeker Fabrikasınca kurulmak istenen Etil Alkol Tesislerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, düzenlenen Ön Araştırma kontrol listesi ve ilgili dosya değerlendirilmesinin "ÖNEMLİDİR" olarak kabulüne, 12 İlimizde ısınma amacıyla kullanılacak ithal ve yerli kömürlerin özelliklerinin İlçeler tarafından kendi koşulları dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmesine, Oy birliği ile karar verildi. Amasya'da Egzoz Gazı Ölçümü Konusunda Uygulanacak Esaslarla İlgili Tebliğ Amasya İli Merkezi ve diğer yerleşim yerlerindeki hava kirliliğinin kaynaklarından olan motorlu taşıtların egzoz gazları; özellikle çok eski ve yeterli bakımı yapılmamış taşıtların şehir trafiğinde seyretmeleri sebebiyle hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle emisyonlarının tespiti hava kirliliğine olan katkısının araştırılması ve çevreye olan etkisinin en az düzeye indirilmesi amacıyla hazırlanan esaslar aşağıda belirtilmektedir. 1 Amasya İl Merkezi ve çevresinde hareket halindeki özel, resmi, sivil, askeri tüm motorlu araçları kapsamaktadır. 2 Bu Tebliğdeki tanımlar: a) Egzoz emisyonu; Sıvı ve gaz yakıtla çalışan tekerlekli ve motorlu taşıtların egzozundan çıkan atık ve artık gazları, b) Motorlu taşıt; Sıvı ve gaz yakıtla çalışan tekerlekli ve motorlu, yük ve yolcu taşıyan araçları, c) Emisyon ölçümü; Motorlu taşıtların egzozundan çıkan atık ve artık gazların kimyasal bileşenlerinin ağırlık ve/veya hacimce (%) değerlerinin, elektronik ve/veya mekanik cihazlarla tespitini, d) Emisyon Pulu; Emisyon ölçümü sonucu araç sahiplerine verilecek ölçüm yapıldığını belgeleyen antetli özel olarak hazırlanmış ve araç arka camına yapıştırılacak belgeyi, e) Periyodik ölçümler; Görevlendirilen teknik heyet tarafından bir program dahilinde sürekli olarak yapılan ölçümleri, f) Diğer ölçümler; İlgili kurum ve kuruluşların kendi ölçüm cihazlarıyla yaptıkları ölçümleri, ifade etmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

15 30 Kasım 1954 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 3 Bu Tebliğin yasa dayanağı. al 10/6/1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, b) 9/8/1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, c) 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, d) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, e) İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarınca yayınlanan tebliğ ve genelgeler, f) Mahalli Çevre Kurul Kararları, g) TSE Standartları. 4 Emisyon Ölçüm elemanları: Karayolları 72, Şube Şefliği araç fenni muayene ekibi, Amasya Valiliğinin onayla görevlendireceği elemanlar, Çevre Vakfı Müdürlüğü elemanları, Ölçümünü yapacak olan Kurumun araçlarının emisyon kontrolü için belirleyeceği elemanlar, Egzoz emisyon ölçüm elemanları çalışmalarını sabit ölçüm istasyonlarında veya gerektiğinde mobil istasyonlarında yürütürler, Görevli personele uygun görüldüğü takdirde Amasya İli Çevre Vakfı Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ücret ödenir. 5 Ölçüm cihazı: Egzoz emisyon ölçümünde kullanılacak cihaz/cihazlar kolay taşınabilir, masalı, hafızalı, 8 parametreli, dijital göstergeli, kendisini kalibre edebilen benzinli ve dizel araçlarda birlikte ve ayrı ayrı kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. 6 Ölçüm yerleri: Karayolları 72. Şube Şefliği fenni muayene istasyonu, Amasya Belediyesinin yapacağı egzoz gazı ölçüm istasyonu, Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası tarafından belirlenen yerler, Görevlendirilecek mobil ekiplerinin uygun bulduğu yerler. 7 Periyodik ölçümler: a) Karayolları 72. Şube Şefliği araç muayene istasyonuna periyodik taşıt muayenesi veya kayıt tescil için gelen motorlu araçların muayenesi ile beraber egzoz emisyonlarını orada görevli teknik heyete ölçtürmek zorundadır. b) Egzozlarından aşırı emisyon yayan motorlu taşıtların egzoz emisyonları sabit ölçüm istasyonlarında, ya da bu amaçla oluşturulacak mobil istasyonlarına sevk edilerek ölçüm sağlanır. 8 Diğer ölçümler: a) Askeri birliklere ait araçların egzoz emisyonları, tebliğ hükümlerine göre kendi imkanları ile ölçülerek her ay düzenli olarak Valiliğe bildirilir. b) Amasya İli içindeki diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar emisyon ölçümlerini kendi imkanları dahilinde yapmadıkları takdirde, Tebliğ bükümlerinde belirtilen ölçüm istasyonlarından yararlanabilirler. 9 Ölçüm müddeti: Motorlu taşıt sahipleri 1994 Yılı için 15/10/ Aralık 1994 tarihleri arasında egzoz emisyonlarının ölçümlerini yaptırıp "Emisyon pulu" alarak araçlarının camına yapıştırmak zorundadırlar. Bandrol 1 yıl süreyle geçerlidir. 10 Ölçümde yapılacak işlemler : Ölçüm hizmetleri tatil günleri hariç hergün yapılır, Standarda uygun çıkan araçlara bir bandrol ve ölçüm raporu verilir, Emisyon ölçümleri TSE ve sayılı standartlara göre yapılır, Standartlara uygun çıkmayan araçlara kısa bir süre verilir. Bu süre zarfında araçlarına bakım ve onarım yaptırmayan araç sahibi veya sürücüleri hakkında "Yasal Dayanakta" öngörülen mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 11

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Emisyon ölçüm sonucu TSE'ce yayınlanan 4236 sayılı standartlarda öngörülen sınır değerlerine göre işlem yapılır. 12 Cezai hükümler: Egzoz gazı emisyon ölçümleri sonucu TSE standardına uymayan araçlardan verilen süre sonucu araçlarında gerekli bakım ve onarımını yaptırmayan sürücü ve/veya sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8 inci maddesinin ihlali gerekçesi ile yine aynı Kanun hükümlerine göre Çevre Bakanlığınca 22/10/1992 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"de yer alan miktarlar ölçüsünde para cezası verilir. 13 Yürürlük: Bu Tebliğ 15/10/1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 14 Yürütme: Bu Tebliğ hükümlerini Amasya Valisi yürütür. Sirküler Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından : Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar (94/3) MADDE 1 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında teati edilen 14 Mayıs 1992 tarihli Mektuplarla teyit edilen 18 Eylül 1984 tarihli "Doğal Gaz Sevkiyatına Dair Anlaşma"nın ilgili hükümlerine atfen, 1994 yılında aşağıda cins ve değerleri kayıtlı Türk mallarının Rusya Federasyonu'na ihracı, 14/2/1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 7 nci Maddesi gereğince Müsteşarlığımız kaydına tabi olarak uygun görülmüştür. Madde Adı Tutarı (ABD Doları) TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA MADDELERİ Bitkisel yağlar (Zeytinyağı dahil) Margarin Narenciye Kuru meyveler (Kuru üzüm dahil) Diğer gıda maddeleri ve tarım ürünleri. (Fındık dahil) TÜKETİM MALLARI Hazır giyim eşyası (Deri giyim dahil) Ayakkabı Örme giyim eşyası Diğer tüketim mallan EKİPMAN VE MALZEMELER İlaç, ecz. ürünleri, tıbbi malz. ve teçhizat Demir çelik borular Sıhhi tesisat malzemeleri Seramik karolar Otomotiv sanayi ürünleri (Akü dahil) Diğer mallar MADDE yılında, doğal gaz gelirlerinin 125 milyon ABD Dolarlık bölümü Türk müteahhitlik firmalarının Rusya Federasyonu'nda inşa etmekte oldukları tesislerle ilgili ödemelerde kullanılacaktır. MADDE 3 Doğal gaz ihracatından elde edilen gelirlerin Türk mal ve hizmet alımları yoluyla kullanımında daha etkin bir kontrol yapılacaktır. MADDE 4 İşbu Sirküler yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

17 T»0> C Resmi Gazete İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu: 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Yargı İlânları Sayı : İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1994/37 K. No : 1994/104 Uyuşturucu temin etmek, kullanmak amacı ile uyuşturucu bulundurmak suçundan sanık olup, Sinop, Boyabat, Çattepe Köyü, Cilt: 128/02, Sayfa : 36, Kütük : 44'de nüfusa kayıtlı, İstanbul Avcılar, Gümüşpala Mah., Damtaşı Sokak, No. 5/7'de ikamet etmekte iken yapılan zabıta tetkikatı ile adresi tesbit edilmeyip meçhul kalan Mehmet oğlu Ismet'ten olma 1951 D.lu Feridun Boğa hakkında açılan kamu davasının Yapılan duruşması sonunda: Sanık Feridun Boğa'nın sabit görülen suçundan dolayı TCK.nun 404/2, 405/2 ve 59'ncu maddeleri uyarınca sonuç olarak Beş Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK.nun 40. maddesi uyarınca tutukluluk süresinin cezasından çıkartılmasına, emanette kayıtlı bulunan suça konu maddelerin ve suçta kullanılmak üzere hazırlanmış enjektörün TCK.nun 36. maddesi uyarınca Zoralımına, , -TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline, temyizi kabil olmak üzere 14/7/1994 tarihinde Esas: 1994/37, Karar: 1994/104 sayı ile karar verilmiş olup, işbu hüküm özünün ilânen tebliğinden itibaren bir hafta zarfında temyiz yoluna gidilmediği taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 15 gün süre ile (onbeş gün süre) ilânen tebliğ olunur İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1991/276 K. No : 1994/129 Sanık : Salih Zeki Savaş, Hüseyin oğlu, 1940 D.lu Ankara îçcebeci Şehit İsmail Kılıç Sokak No : 2/7 Oto kaçakçılığından yukarıda açık kimliği Yazılı Sanık hakkında mahkememizin 8/6/1994 gun ve 1994/129 sayılı Kararı ile 1918 S.K. 27/1-3, 27/son, 33/son, 33/son, 11, TCK maddeleri gereğince 11 yıl 15 ay müd. ağır hapis , TL. ağır para cezası ile ek olarak , TL. ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Sanık bunca aramalara rağmen bulunamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri gereğince hüküm özetinin ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş olacağı hususu ilânen tebliğ olunur

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : İzmir 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/2 K. No : 1994/544 Karar Tarihi : 16/6/1994 Suç : 3167S.K.M. Sanık : Metin Keskin-Mehmet oğlu, 1960 D.lu İskenderun İlçesi, Bitişik Köyü nüfusuna kayıtlı Kanun Maddesi : 3167 S.K. 16/1. maddesi Verilen Ceza : Bir Yıl Hapis 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15. gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1993/120 K. No : 1993/794 Karar Tarihi : 26/10/1993 Suç : Hırsızlık Sanık : Hüseyin Mencük-Bahri oğlu, 1969 D.lu Muğla Fethiye nüfusuna kayıtlı Kanun Maddesi : TCK. 493/1-522, 523/1, 81/1 Verilen Ceza : Dört Ay Onbeş Gün Hapis 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine vs ilân tarihinden itibaren 15. gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1992/576 K. No : 1993/383 Karar Tarihi : 18/5/1993 Suç Sanık : 3167 S.K.Muhalefet : Ertuğrul Dağdeviren-Mehmet oğlu 1958 D.lu Yenifakılı İlçesi, Çöplük Çiftliği Köyü nüfusuna kayıtlı Kanun Maddesi : 3167 S.K. 16/1. maddesi Verilen Ceza : Bir Sene Hapis 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15% gun sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1993/424 K. No : 1993/1032 Karar Tarihi : 16/12/1993 Suç : 3167 S.K. Muhalefet Sanık : Yılmaz Demir-Mustafa oğlu, 1965 D.lu Keçarlı İlçesi, Karadut Köyü Nüf. kayıtlı Kanun Maddesi : 3167 S.K. 16/1. Mad. Verilen Ceza : Bir Sene Hapis 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15. gun sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur

19 30 Kasım 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 İzmir 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden E, No : 1991/1509 K. No : 1993/879 Karar Tarihi : 11/11/1993 Suç Sanık : Esrar İçmek : Ceylan Atar-Ali oğlu, 1958 d.lu Bayındır. Hacıbeşir Mah. nüfusuna kayıtlı. Kanun Maddesi : TCK. 404/2-59 Verilen Ceza : On Ay Hapis 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15. gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1994/218 K. No : 1994/527 Karar Tarihi : 10/6/1994 Suç : Hırsızlığa eksik teşebbüs Sanık : Rahmi Karaçuha-Naim oğlu, 1967 D.lu Arpaçay İlçesi Kuzgunlu Köyü Nüf. kayıtlı Kanun Maddesi : TCK. 493/ S.K.4. maddesi Verilen Ceza : , TL. Ağır Para 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15. gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1992/910 K. No : 1993/621 Karar Tarihi : 10/9/1993 Suç : Karşılıksız çek vermek Sanık : Nizamettin Özsucu-Hasan oğlu, 1954 D.lu Lice-Kelvan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kanun Maddesi : 3167 S.K. 16/1. maddesi Verilen Ceza : Bir Sene Hapis 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15. gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1993/668 K. No : 1994/615 Karar Tarihi : 29/6/1994 Suç Sanık : 3167 S.K.Muh. : Nejat Yazan, Nacit oğlu, 1965 D.lu Osmangazi İlçesi Kayan Mah. nüfusuna kayıtlı Kanun Maddesi : 3167 S.K. 16/1. Mad. Verilen Ceza : Bir Yıl Hapis 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve iiân tarihinden itibaren 15. gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa : 20 RESMl GAZETE 30 Kasım 1994 Sayı : Çarşamba Kadastro Hâkimliğinden : E. No : 1994/4 K. No : 1994/428 Tekkeköy İlçesi Kerpiçli Köyü çalışma alanına ait 381 parsel nolu taşınmazla ilgili olarak davacı orman idaresi ve davacı Osman Ataver tarafından davalı maliye hazinesi aleyhine açılan tesbite itiraz davasının duruşması sonunda: Mahkememizce bu dava dosyası ile ilgili olarak yetkisizlik kararı verilmiş, verilen karar davacı Osman Ataver mirasçıları olan Emine Ataver mirasçıları Hatice Ataver ile Muzaffer Ataver'e tebliğ edilemediğinden yukarıda esas ve karar nosu yazılı mahkememizin yetkisizliğine ve yetkili ve görevli olan Tekkeköy Kadastro Mahkemesine dosyanın gönderilmesine dair verilen kararın yukarıda adı geçenlere ilânen tebliğine karar verilmiş olup verilen kararın Resmi Gazete'de ilânından 15 gün sonra adı geçenlere tebliğ edildiği ilân olunur Eskişehir İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/598 K. No : 1994/5070 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Yusuf oğlu Edane'den olma 1951 D.lu Eskişehir İli Merkez Işıklar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Filiz Kuyucu'ya tlk.nun 337. maddesi gereğince temyizi kabil olmak üzere ongun hafif hapis cezası verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi hüküm tebliğ edilemediğinden hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ve devamı maddeleri gereğince yayınlanan hüküm yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur E. No : 1994/1060 K. No : 1994/3684 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Kemal ve Adile'den olma 1969 D.lu Eskişehir İli Mahmudiye İlçesi Topkaya Köyü nüfusunda kayıtlı Yaşar Güven'e İİK.nun 337. maddesi gereğince temyizi kabul olmak üzere on gün hafif hapis cezası verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi hüküm tebliğ edilemediğinden hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğine yayınlanan hüküm yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur E. No : 1993/7115 K. No : 1994/5212 Taahhüdü ihlal suçundan sanık İsmet ve Emine kızı 1964 D.lu Kocaeli İli İzmit İlçesi Karaabülbaki Köyü nüfusuna kayıtlı Nazmiye Şahin'e tlk.nun 340. maddesi gereğince bir ay hapis cezası verilmiş olup tüm aramalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince yayınlanan yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur E. No : 1994/1617 K. No : 1994/5474 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Abdullah ve Zülye'den olma 1969 D.lu Eskişehir İli Alpu İlçesi Gökçekaya Köyü nüfusuna kayıtlı Gürbüz Kuşbaşlı'ya İİK.nun 337. maddesi gereğince on gün hafif hapis cezası verilmiş olup tüm aramalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince yayınlanan hükmün yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ ounur

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkametİzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus HareketlerineUygulanacakUsul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ TÜRKİYEYE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYEDEN İKAMET İZNİ TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS HAREKETLERİNE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Kurum : Kabul Tarihi : 14.09.1994 R.G. Tarihi : 30.11.1994 R.G. No : 22127 ************** BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler. Amaç

Kurum : Kabul Tarihi : 14.09.1994 R.G. Tarihi : 30.11.1994 R.G. No : 22127 ************** BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler. Amaç Türkiyeye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/30 İstanbul, 2Nisan 2007 KONU : Yurt Dışına Çıkış Harcı

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı