Bölgenin en iyi terminali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölgenin en iyi terminali"

Transkript

1 Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi. Bölge iller arasýnda en büyük ve modern terminal olarak nitelendirilen Yeni Çorum Terminali büyüklüðü ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Av. Ahmet ÜNAL * HABERÝ DE Milletvekili Adayý Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi. ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimiz ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, sýhhat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz. Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:50) HAZÝRAN 05 PAZARTESÝ Not: Otoparkýmýz mevcuttur. Üreticiye 6 milyon TRT kandil programý Güldal Akþit destek primi bugün Ulucamii de bayanlarla buluþuyor * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 8 DE Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. (Ç.HAK:95) KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: No: 3 ÇORUM Tel: Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. DEMÝRCÝOÐLU HARFÝYAT ve ÝNÞAAT Mustafa YAZICI (Ç.HAK:939) Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:889) Ýsmet - Yakup - Galip Hýþýroðlu (Ç.HAK:89) Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 8 ÇORUM Tel: pbx - * Forklif * Kanal * Bina yýkýmý * Duvar Taþý * Kýrýcý Ýþleri Çepni Mahallesi Akþemsettin Cad. No: 89/B UÐUR TEL ÖRGÜ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Sektörde yeni bir anlayýþ Ahmet DEMÝRCÝ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Leblebi-Kuruyemiþ Merkez : Çevreyolu No: 60 ÇORUM Tel: Þube : Halkbank Karþýsý No: Tel: Terminal Þubeler: Tel: * Kazý * Nakliye * Kum * Mýcýr * Stabilize Beton Çit Direk Ýmalat San. Tic. Ltd. Þti. Bordur Taþý, Kalvenizli ve Pvc Tel Çeþitleri Hanifi Uður Adres: Akkent Mah. Ýskilip Yolu. Km. No: 43 ÇORUM Tel-Fax: Cep: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÇUHA Namýk Çuha Jeoloji Mühendisi Tel: Fax: Cep: Mobil: Kubbeli Cad. No: / ÇORUM * Madencilik * Mühendislik * Su sondajý * Temel Sondajý * Zemin Etütleri * Yeraltý suyu araþtýrmasý (Ç.HAK:786) (Ç.HAK:5) HAK-EL ÝNÞAAT TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:890) (Ç.HAK:800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Berat Kandilini Kutlarýz.

2 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Daha fazlasýný isteyenler için Rektör teþekkür etti Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan 9-30 Nisan 05 tarihlerinde düzenlenen 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günle- ri ne katkýda bulunan öðrencilere teþekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan verildi. Rektör PAlkan, öð- Rektör Alkan, öðrencilerine teþekkür belgesi verdi. SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS 7/4 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL renci odaklý yönetim anlayýþýyla hareket ettiklerini ve öðrencilerininkendilerini geliþtirmeleri adýna bu ve benzeri etkinliklerin büyük önem arz ettiðini belirterek, bu yýl 4. sü gerçekleþtirilen Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri nin önümüzdeki yýllarda daha kapsamlý bir þekilde yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Üni- versite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve Hitit Üniversitesi olarak bu tür faaliyetlere verilen desteklerin artarak devam edeceðinivurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri nin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Sivil toplum kuruluþ- larý ve kamu kurumlarý iþbirliðinde öðrenci kongresi, kýsa film yarýþmasý, kariyer zirvesi, kariyer söyleþileri, mezunlarla buluþma, sergiler, kitap fuarý, münazara, proje, fotoðraf ve resim yarýþmalarýnýn yoðun bir katýlýmla düzenlendiði etkinlikte ayrýca lise öðrencilerine yönelik kariyer koçluðu programý da uygulandý. YÖK Üyesi Hitit i beðendi Necip Fazýl Kýsakürek in doðumunun. yýlý dolayýsýyla düzenlenen etkinlik kapsamýnda söyleþi yapmak üzere Çorum a gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, Hitit Üniversitesi ni ziyaret etti. Tekrar rektör olarak atanan Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý kutlamak ve geliþmeleri yerinde görmek için ziyaret gerçekleþtirdiðini ifade eden YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, yýl önce ziyaret ettiði üniversitenin çok büyük mesafeler kat ettiðini belirterek, baþarý ivmesinin YÖK adýna memnuniyet verici olduðunu açýkladý. Üniversitenin büyük ölçüde fiziki yapýlanmasýný ve insani kaynak altyapýsýný tamamlamýþ olduðunu gördüðünü belirten Prof. Dr. Günay Anadolu nun bozkýrýnda, insanlýðýn bilgi daðarcýðýna etki yapan ürün- leri ortaya koyan üniversitelerimiz, hepimiz için çok önemli. Sayýn Rektörü ve Hitit Üniversitesi nin tüm mensuplarýný yürekten kutluyor ve baþarýlar diliyorum diye konuþtu. Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten üniversitenin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile nitel ve nicel olarak geliþtiðini aktaran Rektör Prof. Dr. Alkan, Prof. Dr. Günay a teþekkür etti. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay ýn üniversbiteye gerçekleþtirdiði ziyarette, Tarým ve Köyiþleri Eski Bakaný Prof. Dr. Sami Güçlü, Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Þevki Aydýn ve Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yer aldý. Üçtutlar Caddesi Alaybey Sokak No: ÇORUM Hitit Üniversitesi mensubu gönüllü kan baðýþçýlarý için madalya töreni düzenlendi. Kýzýlay baðýþçýlarýna madalya Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulübü ve Türk Kýzýlay ý Çorum Kan Baðýþý Merkezi nin iþ birliðinde toplam kan baðýþý sayýsý 0 ve üzerinde olan Hitit Üniversitesi mensubu gönüllü kan baðýþçýlarý için madalya töreni düzenlendi. Kýzýlay tanýtým filminin gösterimi ile baþlayan etkinlik, üniversite Kýzýlay Kulübü Baþkaný Muhammed Akgül, Türk Kýzýlay ý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn konuþmalarý ile devam etti. Kýzýlay Kulübü Baþkaný Muhammed Akgül, kulütbün kuruluþ süreci ve faaliyetleri hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak, kan baðýþý, yardým kampanyalarý ve belirli gün ve haftalarla ilgili faaliyetlerini aktardý. Türk Kýzýlay ý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, ülkemizdeki kan ihtiyacýna dikkat çekerek, Türk Kýzýlayý nýn ülkemizdeki kan ihtiyacýný karþýlamakla görevlendirilmiþ tek kuruluþ olduðunu hatýrlattý. Kan baðýþ oranlarýna iliþkin bilgiler vererek kan baðýþýnýn bir toplum sorunu olduðunu belirten Dr. Biçer, Üniversitemizin kan baðýþý konusunda göstermiþ olduðu özen ve destekler için Rektör Prof. Dr. Alkan a teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, güzel bir vesile ile bir arada olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, öðrenci kulüplerinininsanlýk için böylesi önemli faaliyetlerde baþarý olmasýnýn gurur verici olduðunu belirtti. Kanýn sadece insandan üretilen bir madde olduðunu hatýrlatarak, kan baðýþýnýn bir gönüllülük faaliyetinin ötesinde insan hayatý ve toplum açýsýndan önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, bu önemli durum karþýsýnda üniversitenin üzerine düþen görevi yerine getirmeye hazýr olduðunu, bu sürece katký saðlayan tüm mensuplarýna, kurtarýlan hayatlar adýna, insanlara verilen ümitler adýna teþekkür etti. Açýlýþ konuþmalarý sonrasýnda toplam kan baðýþý sayýsý 0 ve üzerinde olan gençlere madalyalarý verildi, Kýzýlay Marþý okundu. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, bu önemli günün barýþ, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. BÖLGE BAYÝÝ Serkan - Abdurrahman BORAN (Ç.HAK:06) Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 9/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: Paslanmaz ve Alüminyum Doðrama, Alüminyum ve Paslanmaz Korkuluk Sistemleri (Ç.HAK:83) ÜRETÝCÝ BAYÝÝ * Paslanmaz çelik merdiven ve *Camlý korkuluk sistemleri balkon korkuluklarý * Ferforje ve demir doðrama * Alüminyum korkuluk sistemleri sistemleri Erol Öksüz Mimar Sinan Mah. 76. Sokak No: 0 Tel-Faks: Cep: KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. (Ç.HAK:50) Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: (Ç.HAK:38) (Ç.HAK:540) SÝPAHÝ ÝNÞAAT Selim SÝPAHÝ

3 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 3

4 4 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. (Ç.HAK:89) Grand Park Turizm Otelcilik Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýnönü Cd. No: 60 ÇORUM Tel: pbx Faks: Gsm: Yaðlý tohumlara destek primi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ticaret Borsasý ziyaretinde 4 bin 56 çiftçiye 6 milyon bin TL yaðlý tohumlar destekleme primi ödeneceðini açýkladý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bir grup parti yöneticisi ile Ticaret Borsasý ný ziyaret eden Uslu, Çorumlu üreticilere saðlanan destek ve primler hakkýnda bilgi verdi, ayrýca hububat prim desteklerinin önümüzdeki günlerde ödeneceðini söyledi. Zaman zaman yük treni ile ilgili kamuoyunda çeþitli spekülasyonlarýn ortaya atýldýðýný dile getiren Uslu, Çorum un çift hatlý demiryoluna kavuþacak. Bunlardan birisi hýzlý tren diðeri yük treni. Kim yük treni yok diyorsa yalan söylüyor, iþkembeden atýyor. Þimdi bas bas baðýrýyorlar, bilbordlarý donatýyorlar otoban Sungurlu dan geçmiyor. Bir baþka iþadamý da çýkýyor ben demiþtim zaten otoyol Sungurlu nun içinden geçmeyecek diye açýklama 4 ilçeye hibe araç yolda AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca Boðazkale, Ortaköy, Uðurludað ve Ýskilip'e hibe araç desteðinde bulunulacaðýný bildirdi Uslu, yaptýðý açýklamada, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yerel yönetimlere sunduðu 'Çevre Destekleri' kapsamýnda Boðazkale, Ortaköy ve Uðurludað'a arazöz, Ýskilip 'e de vidanjör verileceðini belirtti. Ýhtiyaç ve taleplere göre araç yardýmlarýnýn devam ettiðini vurgulayan Uslu, desteklemelerle ilgili þu bilgileri verdi: "Boðazkale, Ortaköy ve Uðurludað ilçelerimize Arazöz, Ýskilip ilçemize de Vidanjör Aracý onayýmýzý aldýk. Araçlar önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris Güllüce'ye katký ve desteklerinden dolayý Çorum adýna teþekkür ediyorum. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 00 yýlýndan bugüne kadarki süre içerisinde Çorum geneline 6, Milyon TL'nin lira tutarýnda 39 araç temin etti. Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý ve iyileþtirilmesi amacýyla da 6,8 milyon liralýk yardýmda bulunuldu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, seçim çalýþmalarýnda çevre dostu araçlar kullanýyor. Gürültüye ve israfa yol açmadan üzerinde dijital ekran ve pano bulunan iki elektrikli bisikletin yaný sýra dört reklam vagonuyla tanýtýmlarýný yapan Uslu, AA muhabirine, insanlara sempatik gelen daha yeni, daha çevre Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. SAKKAOÐLU AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 7. Km. No: 77 ÇORUM Tel: pbx Faks: yapýyor. Þehir içinden geçen otoyol gördünüz mü? Þehir içinden otoyol geçmez. Delice den gelen otoyol Sungurlu nun içerisinden geçmeyecek. Sungurlu dan geçecek otoyol dýþarýdan geçecek. Ama 35 kilometre uzaklýktan da geçmeyecek. Sungurlu ya 3, kilometre baðlantýsý olacak. 3 kilometre dediðiniz nedir. Dolaþtýðý yerler var. Ormanlýk alandan, tarým alanýndan otoyol geçiremezsiniz. Göletten geçiremezsiniz. Bazý arkadaþlarýn açýkladýklarý haritada Sungurlu nun yeri fotoshopla deðiþtirilmiþ. Sungurlu otoyol baðlantýsý OSB nin yakýnýnda, Kemallý köyünün de giriþinde. Bu kadar yakýn geçmesine raðmen yalan konuþuyorlar. Ayný adamlar TC.Çevre Bakanlýðý diye bir þey yayýnlamýþlar. Yolu Çevre Bakanlýðý deðil, Ulaþtýrma Bakanlýðý yapar dedi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise, çeltikte KDV oranýnýn yüzde 8 den yüzde e düþürülmesinden dolayý teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bektaþ, Uslu ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Yaðlý tohum üreticilerine iyi haber Milletvekili Uslu dan geldi. Çevre dostu seçim araçlarý Milletvekili Salim Uslu nun çevreci olarak tanýmladýðý araçlar Anadolu Ajansý na özel haber oldu. Kadir SUNEL dostu tanýtým araçlarý kullandýðýný, seçtiði araçlarla gürültü ve çevre kirliliðine yol açmadýðýný söyledi. Seçim çalýþmalarýnda kullandýðý çevre dostu araçlarýn ilgi gördüðünü ve bundan dolayý takdir edildiðini anlatan Uslu, "Üzerinde dijital ekran olan, video gösterimi yapan iki elektrikli bisiklet koyduk. Bunlar tamamen çevre dostudur. Bunlar hem trafiðe kapalý alanda gezebiliyor hem de video gösterimi ile tanýtým yapýyor. Yine ayný þekilde Avrupa'da yaygýn vagonlarý kullanýyoruz. Bunlar da ses ve görüntü kirliliði oluþturmaz" diye konuþtu. Böyle bir yöntemin, Çorum'da ve Türkiye'de artarak devam etmesi gerektiðini ifade eden Uslu, þunlarý kaydetti: "Halkýmýzdan aldýðýmýz tepkiler de son derece müspet. Kimse rahatsýz olmadan biz propagandamýzý yapýyoruz. Umuyorum örnek bir çalýþma olur. Artýk Türkiye, bu afiþler, yoðun pankart yarýþlarý ve bunlarýn yarattýðý israftan kurtulur. Herkes kendi söylemek istediðini, hizmetini ya da vaatlerini, taahhütlerini böylesine çaðdaþ, modern iletiþim araçlarýný kullanarak yapar. Çevrecilik sadece sözde olmuyor. Ayný zamanda çevre dostu olmak, çevreciliði fiilen yaþamak ve bunu göstermekle olur." SEVAL ZÝRAAT ALETLERÝ San. ve Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 4. Km. No: 7 ÇORUM Tel: Yzh: AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Sungurlu nun Arifegazili köyünde otoban tartýþmalarýna dikkat çekti. Otoban Sungurlu dan geçiyor AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu nun Arifegazili köyünü ziyaret etti. Uslu, ziyaretinde otoyolun Sungurlu'dan geçmediði yönündeki söylentilere cevap verdi. Otoyolun Sungurlu'nun 35 kilometre dýþýndan geçtiði yönündeki iddialarý sert bir þekilde eleþtiren Uslu, söylenenlerin gerçekleri yansýtmadýðýna vurgu yaparak, otoyolun Sungurlu'nun 3, kilometre dýþýndan geçtiðini ve eleþtirenlerin sýfýrlarý karýþtýrdýðýný belirtti. SUNGURLU YA OTOYOL 3, KÝLOMETRE MESAFEDE OLACAK Bunun için yalan söylemenin, bunun için çarpýtmanýn, kafa karýþtýrmanýn, bunun için siyaseti yerlerde süründürmenin bir alemi yok diyen Uslu, þöyle konuþtu; Diyorlar ki otoyol Sungurlu'ya 35 kilometre, þimdi de vazgeçtiler 4 kilometre diyorlar. Daha düþecekler, daha düþecekler hakikati gördüklerinde. Onlar hakikati görmek istemiyorlar. Televizyon ve billboardlardaki ilanlardaki resimlerde Sungurlu'nun yeriyle oynamýþlar. Kemalli bölgesi Sungurlu'ya 3 kilometre 00 metre. Bakýnýz Kemalli'yi söylemiyorum, Kemalli'deki kavþaðý söylüyorum. Buradan otoyol 3, kilometre, ayrýca Boðazkale ve Alaca'ya da ayrý bir kavþak daha veriyor. Orada da bir kavþak olacak. Yani Sungurlu ile OSB arasýnda bir kavþaðýmýz olacak. Peki, Sungurlu'ya 34 kilometre nere, 3, km nere. Sen oraya birkaç sýfýr ekledin ya da orada bir sýfýr hayal ettin. Sungurlu 3, km gidince çevre yolundan otoyola girmiþ olacak. Hakikati göreceksin. Yalancýnýn mumu biz gelinceye kadar ancak yanýyor. Vaatleri söndürmüyoruz. Vaatler fos çýkmýyor, fos çýkan senin kafandaki yalan. Sen Sungurlu'ya otoyol gelmesini çok görüyorsun, Sungurlu'ya otoyol geldiði için teþekkür etmen gerekirken Sungurlu'ya otoyol gelmiyor, yalan çýktý, fos çýktý demek sana yakýþmýyor. Her kim söylüyorsa sana yakýþmýyor." Sungurlu'dan çift hatlý demiryolunun geçeceðine de deðinen Uslu, 95 yýlýnda Ýsmet Ýnönü den Çorumlular ýn ümran yolu istediðini hatýrlatarak, "90 yýllýk beklentiyi biz gerçekleþtireceðiz. Hýzlý treni yapmak bize nasip olacak. Sungurlu'dan geçen hem yük treni hem de hýzlý tren olacak" dedi. ÇORUM BÜYÜKÞEHÝR OLA- CAK Beldelerin kapatýlmasý konusunu da deðinen Uslu, "Biz beldeleri kaldýrdýk bundan sonra belde olmayacak. Ne olacak? Þehir olacak. Çünkü Çorum'u büyükþehir yapacaðýz, bütün þehir yapacaðýz. Köyle, merkezin, ilçenin, il merkezinin bir farký kalmayacak. þeklinde konuþtu. Sungurlu'da yapýlan hizmetlere baþkalarý tarafýndan sahip çýkýldýðýna dikkat çeken Uslu, Onlar bir yýlda üç eser býraktýlar. 40 adamý iþsiz býraktýlar. Bir makam arabasý aldýlar, bir de ortada ölü var. Ýþsiz býraktýðýn iþçilerle mi, hak etmediðin makam arabasý ile mi övünüyorsun? Sungurlu'ya hangi hizmeti yaptýn sen onu söyle. Bizim getirdiðimiz Yüksekokul binasýna, Fen Lisesi ne, Adliye binasýna, Hastaneye sahip çýkacaksýn, doðalgaza sahip çýkacaksýn! peki senin yetkini bu halk bilmiyor mu? Bunlarý senin yapma gücün de, imkânýn da yok. Bunlar devletin, iktidarýn iþi. Sen çöp toplar, temizlik yaparsýn, kanalizasyona bakarsýn, ruhsat verirsin senin yapacaðýn iþ bu kardeþim. Yoksa adama ruhsat vermeyip ertesi günde ceza kestiðin kiþiye ruhsat verirsen adama sorarlar, onun cevabýný da veremezsin, altýnda kalýrsýn deðerlendirmesinde bulundu. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:55) (Ç.HAK:863) Üçtutlar Cad. No: 7/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 3 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep:

5 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 5 (BASIN:89995)

6 6 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Baþýbüyükler Saygýdeðer Çorumlularýn ve tüm müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. SONDAJ-BOBÝNAJ ÝNÞAAT SULAMA VE TARIM ALETLERÝ TÝCARETÝ Tek ve Çok Pompalý Raket Hidroforlar Pistonlu ve Vidalý Kompresörler (Ç.HAK:) Yaðmurlama Borularý Derin Kuyu Kolon Borularý Yüksek Basýnçlý Yýkama Makinalarý Derin Kuyu Dalgýç Pompalarý Yangýn Pompalarý Tel : Fax: Çepni Mahallesi Taþhan Cad No: 7/B - Çorum Ýskilip, Ankara ve Ýstanbul a baðlanýyor Bekiroðlu ndan MHP ye sorular AK Parti Ýl Baþkanlýðý Gülabibey Mahallesi nde mahalle toplantýsý düzenledi. AK Parti Ýl Baþkanlýðý Gülabibey Mahallesi nde mahalle toplantýsý düzenledi. Hafta sonu Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen mahalle toplantýsýna AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Gülabibey Mahallesi Kadýn Kollarý Baþkaný Leyla Patici Eker ile mahalle sakinleri katýldý. Milletvekilleri, adaylar ve teþkilatlarýn hazýr bulunduðu toplantýya AK Parti 4. Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan katýlmadý. riþinde neler yapmýþ görsünler. Yapacaklarýný hazinemizde bulunan 0 milyar dolar paraya gözlerini dikerek gerçekleþtirecekler, 3 yýl öncesi hazinede para býrakmadýlar, IMF ye köle ettiler. Memur maaþlarýný almak için IMF nin kapýsýnda bekleyen bunlar deðil miydi? IMF ye 5,6 Milyar dolar borcu ödeyip þimdi IMF ye borç veren bir ülkeyiz. Bunlar 3 yýllýk AK Parti Hükümeti zamanýnda yapýlanlardan bazýlarýdýr. Doðum yardýmý kapsamýnda Türk vatandaþý olan herkese, canlý doðan çocuk için doðum yardýmý ödemeleri fiilen baþladý. 5 Mayýs tan sonra doðan çocuklar için devlet en Rumi Bekiroðlu az 300 lira ödeme yapacak.5 Mayýs 05 tarihinden sonra doðan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baþvuranlar, doðan bebeðin ailenin kaçýncý ço Gülabibey bizim kalemiz cuðu olduðuna baðlý olarak birinci çocuðu için 300 TL, Gülabibey Mahallesi nin AK Parti için ayrý bir önem ikinci çocuðu için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklarý taþýdýðýný, AK Parti nin Çorum da yýkýlmaz kalesi olduðuiçinse 600 TL doðum yardýmý alacaklar. Doðum yardýmýna nu dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gülabiiliþkin yönetmelik,bakanlar Kurulu kararý ile yayýmlanarak bey bizim için farklý bir mahalle. Bu salon farklý salon. 0 yürürlüðe girdi. seçim geçirdik. O seçimlerin hepsi kendi döneminde önemliydi. Ancak bu seçimler 03 hedeflerimize ulaþmamýz ANASOL-M hükümeti zamanýnda Ýmam Hatip Liseiçin diðerlerinden çok daha önemli. diye konuþtu. si mezunlarýný maðdur etmek için katsayýyý getiren bunlar deðil miydi? Ülkeyi Kaos ortamýna sürükleyen bunlar deðil Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Belediye Baþkaný Mumiydi.? zaffer Külcü nün konuþmalarýnýn ardýndan milletvekili adaylarý birer konuþma yaparak kendilerini ve iktidarýn icbiz hiçbir zaman laf yapmadýk, halkýmýzýn refah seviraatlarýný anlattýlar. yesini artýrmak için 3 yýldýr durmaksýzýn çalýþtýk. Laf üreten bir parti deðil, icraat üreten bir partiyiz ve bu þekilde olbekiroðlu sert çýktý maya da devam edeceðiz. Her zaman AK Parti yapar onlar AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, yaptýðý ayzýkonuþur. lý açýklamada, son zamanlarda görsel ve yazýlý basýnda çýkan haberlere AK Parti mensuplarýnýn itimat etmemelerini, yalan yanlýþ haberler yapýlarak partilerini zarara uðratmak isteyenlerin var olduðunu iddia etti. Seçim sürecinin son haftasýný iyi deðerlendireceklerini belirten Bekiroðlu, þöyle dedi: Artýk son günlerdeyiz ve gezilmedik köy, ilçe, mahalle býrakmadýk. Ýnþallah bundan sonrada çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Biz bir aileyiz ve herkese düþen bir görev var, bu görevleri yerine getirmeye çalýþýyoruz. Son zamanlarda gerek görsel basýnda gerekse yazýlý basýnda çok sýk muhalif beyanlar var ve iftiralar var. Bunlar malum partinin ya da malum partide yer alanlarýn yönlendirilmesiyle yapýldýðýnýn bilinmesini istiyorum. Bunlarýn amacý bizleri kýrmak, dökmektir. Biz aklý baþýnda insanlarýz ve bu devlet için, bu memlekette bayrak sevgisiyle çalýþan insanlara hizmet eden ak kadrolarýn ak temsilcileriyiz. Bunun bilincinde insanlar olarak hiçbir þekilde itibar etmediðimizi bilmenizi istiyoruz. Yalan yanlýþ beyanlara kanmamanýzý rica ediyorum 999 da seçimlerle gelen, 5 yýl görev tevdi edilen ANASOL-M hükümetinde koalisyon ortaklarýndan birisi MHP deðil miydi.? Çorum a hangi çiviyi çaktý.? Bir vali konaðý yaptý, trilyonlarý harcadý ve memur maaþýný ödeyemeyip insanlarý inim inim inletip sonra dayanamayýp kaçmadýlar mý? 3,5 yýlda hükümeti býrakmadýlar mý? Sosyal alanda yaptýðýmýz politikalardan haberi olmayan MHP milletvekili adayý daðýtmýþ olduðu el broþürlerinde gaziler, þehit yakýnlarý, maluller, yaþlýlar, engelliler, emeklilere yapacaklarý vaatleri belirtmiþ, biz vaat yapmýyoruz, yapýlan hizmetleri anlatýyoruz. Bunlar vaat ederken, bizler yaptýk. Kadýn sýðýnmaevleri, çocuk yaþam merkezleri, yaþlý bakým ve rehabilitasyon merkezleri, engelli yaþam merkezleri sosyal politikalarda yaptýðýmýz hizmetlerin bir kýsmýdýr. Bu hizmetler 3 yýldýr durmaksýzýn gerçekleþtirildi. Bilmiyorlarsa daðýtmýþ olduðumuz materyallerden alýp okusunlar ki, AK Parti Hükümeti 3 yýl içe- AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip'i Ankara, Çorum ve Tosya-Ýstanbul yoluna baðlantýsýný baðlayan yollarýn ihalesinin yapýldýðýný, bu dönem tamamlanacaðýný açýkladý. Baðcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýskilip'i ziyaret etti. Baðcý'ya parti yöneticileri Ýsmail Yaðbat, Mahmut Öztemiz, Adem Oðuzhan Kaya ve Mesut Ceylan, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi eþlik etti. Ýskilip sanayi esnafýný ziyaret eden Baðcý, "hayýrlý iþler temennisinde bulundu. AK Parti'nin esnafa bakýþ açýsýný özetleyen Baðcý, "Esnafýmýzý ekonominin can damarý olarak görüyoruz esnafýmýzý ve sanatkârlarýmýzý yakýndan ilgilendiren iyileþtirmeler ve yasalar çýkardýk. Krediye ulaþma yollarýný kolaylaþtýrdýk. iþyerini yenilemek isteyen, yeni makinalar almak isteyen iþyerini büyütmek isteyen esnafýmýza kolay kredi imkanlarý ve teþvikler saðladýk. Türkiye 3 yýlda büyük mesafe aldý. Toplumun tamamýnýn yaþamýný kolaylaþtýracak politikalar uyguladýk. 4. Akparti iktidarýnda Türkiye'yi þaha kaldýracak politikalara uygulayacak, kararlar alacak ve yatýrýmlar yapacaðýz. Seçim beyanname- Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip te sanayi esnafýný ziyaret etti. mizde ve ekonomik dönüþüm programlarýmýzla yok haritamýzý belirledik. Türkiye ekonomisi önümüzdeki 4 yýlda trilyon dolarlýk bir büyüklüðe ulaþacak milli gelirimiz artacaktýr" dedi. 'ÝSKÝLÝP'TEN KONYA VE ALMANYA'YA MAKÝNA YAPILIYOR' Ýskilip'te bir iþyerinde imal edilen makinelerin Konya ve Almanya'ya gönderileceðini öðrenen Baðcý, "Çorum makinada iddialý dediðimizde bunu öylesine söylediðimizi sananlar var. Ýþte ispatý. Ýskilip'ten hem yurt içine hem yurt dýþýna makina yapýlýyor. Özellikle dozer kepçe, paletli araçlarýn ve biçer deðerlerin çeþitli aksamlarý ve yedek parçalarýný da Ýskilip'te yapýldýðýný görmek sevindirici ve gurur verici. Çalýþan kendini ve teknolojisini yenileyen teþviklerden yaralanan kazanýyor ve büyü- yor. Biz düzenleyen denetleyen ve teþvik eden bir ekonomi politikasý ile özel sektörün ve müteþebbisin önünü açmaya destek olmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. DÝ ESNAF YOL ÝSTE- Esnafla kýsa süreli sohbet ederek görüþ, öneri ve düþüncelerini alan Baðcý, esnafýn Ýskilip'e yapýlan hizmetler ve yatýrýmlar için Tayyip Erdoðan, Parti emeði geçen milletvekillerine teþekkür ettiðini aktardý. Sanayi esnafý ise, Ýskilip'i Ankara, Çorum ve Tosya-Ýstanbul yoluna baðlayan yollarýn bir an önce yapýlmasýný talep ettiler. Baðcý her 3 yolunda ihale edildiðini ve bu dönemde tamamlanacaðýný söyledi. 'TIMARLI BÖLGEYÝ ZENGÝNLEÞTÝRECEK' Milletvekili Baðcý, ayrýca ihale edilen Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Pro- jesi'nin önemine deðinerek, 'Bayat Uðurludað ve Ýskilip ilçelerimizin ekonomisi bu sulama projesi ile daha da canlanacak, tarým ve hayvancýlýk geliþecek, verim artacak, üreticinin geliri artacak ve ticaret canlanacaktýr" diye konuþtu. YENÝ CEZAEVÝ PROJESÝ Milletvekili Baðcý, cezaevinin taþýnmasý ve yeni cezaevinin devam ettiðini ve amaçlarýnýn 05 yýlý içinde proje yapým ihalesine çýkýlmasýný saðlamak olduðunu kaydetti. Turizm Projeleri hakkýnda bilgiler veren Baðcý, þöyle devam etti: "Hem Ýskilip'te yaþam kalitesini artýrmak hem de ilçenin ekonomisini daha iyi duruma getirmek için çalýþacaðýz. Ýskilip AK Parti'ye güvendi ve destek verdi. Bu seçimlerde hemþerilerimizin artan desteðini alacaðýmýza eminiz. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

7 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 7 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:438) (Ç.HAK:48) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ALS ÝNÞAAT Ali Sözüdoðru Gazi Cad. Mahmut Akaydýn Ýþ Merkezi 7. Kat No: Tel: (Ç.HAK:9) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Berat Kandilini Kutlarýz. Alüminyum Doðrama Cephe Giydirme Silikon Cephe Kompozit Kaplama Fotoselli Kapýlar Otomatik Garaj Kapýlarý Alüminyum Küpeþteler Korkuluklar Ofis Bölmeleri ve daha fazlasý... AYKAÇ ALÜMÝNYUM &PLASTÝK DOÐRAMA ÝNÞAAT ve ÝNÞAAT MALZ. ÝMALAT SAN. ve TÝC. Tüm Hemþehrilerimizin ve Ýslâm Aleminin Berat Kandilini kutlarýz. Bu gece de yapýlan tüm dualarýn ve ibadetlerin kabulünü Allah tan niyaz ederiz. Bu mübarek gecenin baþta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. UÐUR GRUBU YÖNETÝM KURULU adýna Uður BARLIK - Uygun BARLIK Saygýdeðer hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. Yeniyol Mah. Sel Sok. Kip Ýþ Merkezi No: 33/3 Tel: Fax: (Ç.HAK:64) Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No: 7/A (Sanat Okulu Karþýsý) ÇORUM Tel: Fax: Gsm: (Ç.HAK:35)

8 8 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Çölyak hastalarýna umut olan projede sona gelindi AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Poyraz ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Öztekin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, üniversitelerin ülkelerin geliþimindeki en önemli itici güçlerden birisi olduðunu, bu anlamda Hitit Üniversitesi nin de Çorum ve bölgenin geliþiminde büyük katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Rektör Alkan ýn kýsa sürede Hitit Üniversitesi nde hýzlý geliþmeler kat ettiðini belirten Kurt, üniversiteye ellerinden geldiðince destek vermekten büyük bir mutluluk duyacaklarýný sözlerine ekledi. :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Gram Takvim Yapraðý ALIÞ 4 Þa bân : 436 Hicri Þemsi:393 Rûmi:9 Mayýs 43 Hýzýr:7 05 HAZÝRAN Evinizi kiliseye benzetmeyin! Namaz ile ziynetlendirin. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ 0, SATIÞ AKÞAM YATSI 0,45 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz BERÂT KANDÝLÝ'NÝZ MÜBÂREK OLSUN - Hava Kuvvetleri Günü - Hava kuvvetleri'nin kuruluþu (9) NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE ECZANESÝ BÝLGE KAKAÇ (TEL: 05 55) BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI METEOROLOJÝ MURAT ECZANESÝ TURGUT OVA (TEL: ) OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI Ziyaretlerinden dolayý Kurt a teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi nde kýsa sürede yaþanan geliþmelerin Çorum un tüm paydaþlarý ile hep birlikte yapýlan çalýþmalar sonucunda ortaya çýktýðýný belirtti. Alkan, üniversite ile Kurt un birlikte yaptýðý ve Çorum da önemli bir eksiklik olan çölyak hastalarý için glutensiz ekmek üretimi projesinde sona gelindiðini belirterek, böylesi önemli bir projedeki iþbirliðinden dolayý da teþekkür etti. Güldal Akþit bayanlarla buluþuyor Güldal Akþit AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Rektör Alkan ý ziyaret etti. Eski Devlet Bakaný Güldal Akþit, bugün saat.30'da Alyans Düðün Salonu'nda Çorumlu bayanlarla bulaþmaya geliyor. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, AK Parti Hükümeti'nin Çorum'a gösterdiði önemin bir kez daha görüldüðünü, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Çorum mitinginin AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ramazan ayýnýn müjdecisi Berat Kandili ni kutladý. Berat Kandili nin bütün insanlýða barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, tüm Ýslam aleminin kandilini kutlayan Bekiroðlu, mesajýnda; þu ifadelere yer verdi; Yüce Allah'ýn biz kullarýna olan maddi ve manevi nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Berat Kandili de bu nimetlerden biridir. Berat kelimesinin berattan kurtulma, ceza ve sorumluluktan kurtulma, temize çýkýp aklanma gibi anlamlara gelir. Berat Kandili, Allah'ýn ekstra rahmet, lütuf ve maðfiretiyle tecelli ederek biz kullarýna baðýþlanma kapýlarýný sonuna kadar açtýðý, dualara icabet ettiði, günahlarý affettiði, ibadetleri normal zamanlardan fazlasýyla ödüllendirdiði bir zamandýr. Berat Gecesi beþer mukadderatýn programý çizilirken insanlara verilen bir fýrsattýr. Bu geceye Müminlerin günah yüklerinden kurtulup, ilahi baðýþa ermeleri umulduðu için de Berat Gecesi denmiþtir. Gönüllerimizin farklý bir coþku yaþadýðý bir mübarek geceyi fýrsat bilerek hata ve kusurlarýmýza tövbe etmeli Yüce Allah'tan baðýþlanma dilemeliyiz. Bütün insanlýðý hayýr dualarýnda bulunmalýyýz. ardýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Baþbakan Yardýmcýsý ve Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Eski Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Mustafa Demir'in Çorum' a gelerek kendilerini onurlandýrdýðýný, bugün de Eski Devlet Bakaný Gülþat Akþit'i aðýrlayacaklarýný ifade etti. Bekiroðlu, Berat ý kutladý (Ç.HAK:94) Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Rumi Bekiroðlu Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Mais Yetkili Satýcýsý SÝMA OTOMOTÝV Yýl:5 Sayý: 70 HAZÝRAN 05 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Ankara Yolu 4. kilometre Tel: Fax: Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, STK temsilcileri ile buluþtu. STK larla sýký iþbirliði Seydim de sevgi seli Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x0 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :, 50 50, 00 5, 00 50, 00 50, 00 5, 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 00 : 300 Yurt Dýþý: 00 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 60 : 00 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Çorum un sivil toplu kuruluþlarý ile birlikte büyüyeceðini söyledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Eðitim Bir Sen Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen kahvaltýda Çorum daki sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulundu. Sivil toplum kuruluþlarýný önemsediklerini dile getiren Ceritoðlu, Dünyayý sivil toplum kuruluþlarý yönetiyor. Türkiye de sivil toplum anlayýþý geçmiþte geri býrakýldý. Ötelendi. Sivil toplum kuruluþlarýn ve derneklerin sadece tabelada kalmasý istendi. Güç verilmedi. Cumhurbaþkanýmýzla birlikte sivil toplum kuruluþlarý güçlendi. AK Parti iktidarý ile sivil toplum kuruluþlarýmýz gerçekten toplumun temsil ettikleri kesimin dili olmaya baþladý. Böyle olunca devlette güçlendi. Siz doðru bilgileri yetkili mercilere ulaþtýrýrsanýz ona göre yol haritasý oluþturur. Böylece ülkedeki dinamikler yap boza dönmez. Türkiye yapbozlarla gitti. Biz hep birlikte yol yürüyoruz. Sorun nedir cevap nedir yolundaki çalýþma meclisi güçlendirir. Tek baþýnýza sivil toplum kuruluþu deðil platform oluþturmuþunuz. Beyin fýrtýnasý sürüyor dedi. Sivil toplum kuruluþlarýnýn mecliste sesi olmak istediðini ifade eden Ceritoðlu, baþkanlýk sisteminin de olmazsa olmazlarýndan birisinin sivil toplum kuruluþlarý olduðuna dikkat çekti. Türkiye nin hep ben demekten kaybettiðini dile getiren Ceritoðlu, artýk, biz dediklerini ifade etti. Ceritoðlu, buradaki kahvaltýnýn ardýndan Ensar Vakfý na geçti. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Ceritoðlu, vakfýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Ensar Vakfý nýn çalýþmalarýyla örnek olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Ensar Vakfý her alanda yapütýðý çalýþmalarla güzel iþlere imza atýyr. Gençlere yönelik faaliyetlerini önemsiyorum. Örnek çalýþmalarýndan dolayý vakýf yöneticilerimize teþekkür ediyorum diye konuþtu. Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn da, amaçlarýnýn topluma ve ülkeye faydalý bireyler yetiþtirmek olduðunu belirtti.(ýha) AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý Seydim köyünü ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ýnda hazýr bulunduðu köy ziyaretinde Ceritoðlu na, vatandaþlarýn ilgisi yoðun oldu. 00 yýlýndan bugüne kadar Türkiye nin çok büyük mesafe kat ettiðini dile getiren Ceritoðlu, AK Parti den önce neredeyse iflas etmiþ bir Türkiye vardý. Yazar kasalarýn fýrlatýldýðý, borcunu ödeyemediði için insanlarýn kendini yaktýðý bir ülke vardý. Hastanelerin durumu içler acýsýydý. Ýnsanlar hastane kuyruklarýnda hayatlarýný kaybediyordu. Yollarýn durumu hepiniz biliyorsunuz. Bugün ülkenin her tarafýna duble yollar yapýldý. Hastanelerde insanlarýmýz rehin kalmýyor. Öðrencilerimiz kitaplarýný sýralarýnda buluyor. Kýsacasý AK Parti ile Türkiye çað atladý. Birileri konuþtu, AK Parti hizmet üretti þeklinde konuþtu. Çorum un kalkýnmasýnda kadýnlara büyük görevler düþtüðünü kaydeden Ceritoðlu, milletvekili seçildiðinde kadýn ve gençlerin önünü açacak, istihdamlarýný artýracak projeler üzerinde çalýþacaklarý açýkladý. 7 Haziran seçimlerinde Seydimlilere sandýða gitmelerini çaðrýsýnda bulunan Ceritoðlu, Özellikle haným kardeþlerimize seslenmek istiyorum.bu seçimler önemli. Sadece Çorum deðil, Türkiye için deðil dünya mazlumlarý için de bu seçimler son derece önemli. Bu yüzden ev ev gezeceðiz, kapý kapý dolaþacaðýz. Türkiye'nin nereden gelip, bugün nereye gittiðini Türkiye'de istikrar ortamýnýn bozulmasý halinde ülkenin neler kaybedeceðini anlatacaðýz. Türkiye de güven ve istikrar ortamýnýn devam etmesi için AK Parti nin bu seçimlerden de zaferle çýkmasý gerekiyor. Bu seçim beraberinde yeni anayasayý ve baþkanlýk sistemini beraberinde getirecek. Sandýklara sahip çýkacaðýz. Sadece partimize deðil, davamýza da sahip çýkacaðýz dedi.(ýha) KOÇTÜRK MATBAACILIK lksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý Seydim köyünü ziyaret etti. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

9 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 9 Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:54) TUZCULAR BÜYÜK OTEL PETROL OFÝSÝ Adres: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 5/C ÇORUM Pbx: Fax: Adres: Ýnönü Cad. No: 90 Pbx: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Berat Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini Cenab-ý Hakk'tan niyaz ederiz. UHUD ÝNÞAAT MALZEMELERÝ GÜVEN ROT BALANS (Ç.HAK:55) (Ç.HAK:94) ÞENÖZ PARKE (Ç.HAK:60) (Ç.HAK:59) MERÝNOS GRUNDÝG Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Þamlýoðlu Toyota Plaza Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Niyazi Bulut Çepni Mah. Aþaðý Sanayi Tarým Cad. No: 37 (Tuzcular Benzinliði Arkasý) (Ç.HAK:58) Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 5 Hat Faks: Bilgisayarlý Rot Balans - Far Ayarý - Jant Düzeltme Lastik Tamiri ve Deðiþimi Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Küçük Sanayi Sitesi 7. Sk. No: 5 Çorum Tel: (Ç.HAK:57) Tic. ve San. Ltd. Þti. DOÐALGAZ ISI DÖNÜÞÜM SÝSTEMLERÝ Merkez: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 8/44 Tel: Fax: Þube: Osmancýk Cad. No: 50 ÇORUM Tel: TOTAL BAYÝ Adres: Küçük San. Sitesi. Cad. Pbx: Fax: Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 5 Tel: Gsm: Ankara Yolu. Km. Erzurum Dede Sk. No: 0 Tel: Gsm: Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. TEMÝZEL MERMER GRANÝT Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. ÜNAL YEM (Ç.HAK:63) Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: Tel&Fax: Tel&Fax: Küçük San. Sit. 9. Cad. No: (TV Vericileri Karþýsý) - (Ç.HAK:6) Kalite Anlatýlmaz Yaþanýr Çimstone-Belenco-Granit-Mermer-Akrilik (Samsung LG) Toptan ve Perakende Satýþý Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YALÇIN Isý, Ses, Su, Yangýn yalýtýmý, Ýç-Dýþ Cephe Mantolama, Dekorasyon ve Taahhüt BAYRAM YALÇIN Tel: Fax : Gsm: Çöplü Mah. Osmancýk Cad.. Uç Sk. No: 0/D ÇORUM (Ç.HAK:65) K.S.S. 3. Cadde No:3/A ÇORUM Tel: Faks: Gsm: (Ç.HAK:64) (Ç.HAK:56) Eyyüp&Fettah PEHLÝVAN

10 0 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Dualarýnýzýn kabul ve makbul olmasý dileðiyle Berat Kandilinizi kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. KAMÝL AKGÖNÜL * Yöresel Çeþitler * Izgara Çeþitleri * Özel günlerinizde yanýnýzdayýz. GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. AKKENT MAH. GÝMAT 5. SOK. NO: -4-6 ÇORUM TEL: FAX: (Ç.HAK:38) (Ç.HAK37) Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz.Sk.No:5 Tel: 0 konaðý YALITIM VE YAPI MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 4. KM. ÇORUM TEL: FAX: Berat Kandiliniz Mübarek Olsun. Birlikte Nice Kandillere Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu (BASIN:0000) (Ç.HAK:39) Çorumlu hemþehrilerimizin, oda üyelerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, tüm milletimize saðlýk, esenlik ve mutluluk dolu günler dilerim. ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS ÞAHÝNLER *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý ÝÇ ve DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ. Çorum - Amasya Paþabahçe Bölge Bayii, Þiþe Cam Ana Bayii (Ç.HAK:343) (Ç.HAK:954) Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Sk. No: Ankara Yolu Üzeri. Km. Çorum Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. TESAN ASANSÖR (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:5) Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum Tahsin ÞAHÝN Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Tel: Faks: adýna Baþkan Erol Karahan Adres: Eþrefhoca Cad. Ýmam Hatip Lisesi Karþýsý No: /A Tel: ÇORUM

11 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. MERT PÝDE SALONLARI ALO PAKET: Garaj Pide ve Et Lokantasý ALO PAKET: ÞUBE: ÞUBE: Tüm çorba çeþitleri, sulu yemek ve ýzgara çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Gülabibey Mah. Ata Cad. Gülabibey Mah. Ata Cad. No: 63/B Güvenlik Apt. No: Tel: ÇORUM ÇORUM Yeni Kamyon Garajý (Ç.HAK:78) YENÝ ÞUBEMÝZ HÝZMETTE ERCAN - FATÝH ÞÝÞLÝ Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Milletimizin, tüm hemþehrilerimizin dost ve müþterilerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlik ve mutluluklar dileriz. ÇAÐLAYAN PLASTÝK ÞAMLILAR ZÜCCACÝYE KOLLEKTÝF ÞÝRKETÝ MERKEZ: Eðridere Cad. No: 36 ÇORUM Tel: Fax: BORU ÝNÞ. NAK. SAN. TÝC. LTD. Jumbo Corner - Kütahya Porselen - Güral Porselen Showroom Sel Sok. No: 47 ÇORUM Tel: Tel: Fax: (Ç.HAK:80) (Ç.HAK:79) Tefal Shop: Gazi Cad. No: 7 ÇORUM Fabrika: Küçük Sanayi Sitesi 73. Sok. No: 3 (Köfteci Kel Adil Karþýsý) Tel: Þube: BORUBANK Ankara Yolu. Km. (Karayollarý altý) Tel: 999 Müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÝZMÝR LOKANTASI Küçük Sanayi Sitesi 4. Sok. No: ÇORUM Tel: Fax: Merkez: 9. Hürriyet Sk. No: Tel: ÇORUM Þube: Camii Kebir Sk. No: 3 Tel: ÇORUM Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:40) TÜRK HAVA YOLLARI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN-BERAT-TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR (Ç.HAK:85) Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:8) ALO PAKET Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Merkez Atölye : Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 9 Tel: : K.S.S. 6. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:84) (Ç.HAK:87) (Ç.HAK:86) ÞÝRÝN BÜRO MOBÝLYA Tel: Faks:

12 (Ç.HAK:48) (Ç.HAK:48) PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÜNAL AMASYA ÜNAL ÜNAL ÝTÝMAT OTOMOTÝV KUYUMCULUK (Ç.HAK:57) Hamdi ÜNAL Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sk. No: 3 ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. MURAT KAROSER DAMPER-TREYLER SAN. ve KUMLAMA Murat-Kerep ORUÇ (Ç.HAK:5) Küçük Sanayi Sitesi 79. Cad. No: 4 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YAMANLAR ÝNÞAAT (Ç.HAK37) (Ç.HAK:964) Muammer YAMAN Tel: Fax: Cep: Çepni Mah. Kubbeli Cadde No: 84/E ÇORUM

13 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 3 BERAT KANDÝLÝNÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:0) ERDAL BÜRO MOBÝLYA (Ç.HAK:0) eliaçýk mühendislik mobilya & dekorasyon Kaðan Eliaçýk Ýrtibat Tel: Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad. No: 5 ÇORUM Saygýdeðer hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:04) (Ç.HAK:03) Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:05) (Ç.HAK:00) Merkez Maðaza : Ýþ Bankasý Arkasý No: 7/B Fabrika Satýþ Maðazasý : Bahabey Caddesi Kýz Meslek Lisesi Karþýsý No: 4/C Toptan Satýþ Maðazasý : Ankara Yolu Kavþaðý No: ÇORUM Tel: web: web: mail: Tel: Cep: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 7 ÇORUM Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. R Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ * AMBALAJ * ÞIRINGA * ELDÝVEN Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6 - ÇORUM Tel: Fax: HAYAT TIBBÝ ALETLER ve OLUKLU MUKAVVA SAN. ve TÝC. A.Þ. Osmancýk Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:07) Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket ERZEN (Ç.HAK:06) (Ç.HAK:08) Hemþehrilerimizin ve Cemiyet üyelerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve afiyet dilerim. HAYAT KAÐIT ve ENERJÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (pbx) Faks:

14 4 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum Tel: Faks: web: (Ç.HAK:45) Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:) (Ç.HAK:6) ZORLULAR Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Ulukavak Mh. Mavral Sk. No: 79/A ÇORUM Tel: Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. BAÞAR NAKLÝYAT Murat AYDAR Soner AYDAR Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Krþ.) ÇORUM Tel: Kayseri: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. BAYRAMOÐLU Ýnþaat - Kerestecilik Ltd. Þti. (Ç.HAK:5) Tel Merkez: Büro: ÇORUM Tüm halkýmýzýn ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Bersa MUSTAFA AKKAYA OTOMOTÝV ORJÝNAL YEDEK PARÇALARI (Ç.HAK:7) Ali Rýza KIRIÞ (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:4) BAYÝÝ Selim ZORLU Tel: Fax: 68 9 Cep: Aþaðý Sanayi Çarþýsý 4. Sk. No: 7 ÇORUM Kazým Kurt Adres: Cengiz Topel Cad. No: 44/B ÇORUM Tel: 4 4 Fax: (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:49) Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz.

15 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 5 Hep Bir Arada; Sevgi Dolu ve Huzurlu Nice Kandiller Geçirmeniz Dileðiyle... (Ç.HAK:9) Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. (Ç.HAK:30) (Ç.HAK:3) Tüm Çorum halkýnýn Berat Kandilini tebrik ediyor cami inþaatýmýza baðýþlarýnýzý bekliyoruz. Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu Ýrtibat Telefonlarý: Yardýmlarýnýzý VAKIFBANK nolu hesaba yatýrabilirsiniz. (Ç.HAK:3) Dost ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. AFRA KÜLTÜR MERKEZÝ Bekir-Mustafa Böçek Tel: Cep: Karakeçili Mh. 4. Karakeçili Sk. No: 7 ÇORUM (Ç.HAK:33) Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. KAYNAK MAKÝNELERÝ EKÝPMANLARI Adem Altun Keser / K.S.S. 3. Cad. No:5/C Çorum Tel: Faks: Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:34) Ýstanbul Yolu Üzeri 3. Km. Osmancýk / ÇORUM Tel: Fax: Tüm Çorum halkýnýn Berat Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Hizmet-Ýþ Sendikasý Hak Ýþ Ýl Temsilcisi-Hizmet Ýþ Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu (Ç.HAK:36) Saygýdeðer hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:35) AL-KA Ýnþaat

16 6 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU (Ç.HAK:09) Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM Uður Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad. 48. Sk. Kafkas Sitesi No: 9 Ümitköy/ANKARA DEMÝRER Tel: Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. BERAT KANDÝLÝNÝZÝ KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. SANAYÝ TÝCARET LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:) Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. AS DÜNYA HALI (Ç.HAK:3) ANKARA YOLU 6.KM. ÇORUM TEL/FAX : GSM: Güzel Çorumumuzun tertemiz geleceði için Gazi Cad. Kültür Sitesi Yaný 49/B ÇORUM Tel: (Ç.HAK:4) (Ç.HAK:93) Halkýmýzýn ve tüm müþterilerizin Berat Kandilini kutlarýz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. HAS EKMEK FABRÝKASI FA-AL ÝNÞAAT Adem Genç ve Oðullarý SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Alaattin BARDAKÇI Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:6) Fazlý UZUN Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sakarya. Cad. No: (Ç.HAK:4)

17 ÖZLEM ÝPEK GALERÝA (Ç.HAK:894) Osmancýk Cad.. Ýstiklal Sk. No: 9 ÇORUM Tel: Faks: Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: Fax: Tüm Çorum halkýnýn Berat Kandilini en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI (Ç.HAK:43) (Ç.HAK:49) Ölçerler Tarým Makina Ýmalat ve Pazarlama Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... NÝCE KANDÝLLERE AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (Ç.HAK:965) Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 03 Çorum Tel: (0364) (Ç.HAK:53) Volkswagen Yetkili Satýcýsý 7 Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten mobilyanýn duayeni dileklerimizle kutlarýz. Sayýn Velilerimizin, Öðrencilerimizin ve Tüm Çorum Halkýnýn Berat Kandilini Kutlarýz problem yok çözüm var PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Fabrika: K.S.S 4. Cad. No: 5 Merkez Çorum Teþhir: Kunduzhan Mah. Akþemsettin Cad Ýskilip Kavþaðý Tel:

18 8 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini tebrik ederiz. (Ç.HAK:88) Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar; saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. KARABEKÝR ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: BERAT KANDÝLÝNÝZÝ KUTLAR, SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. KASAP OKTAY Oktay PAK - Hasan BENLÝ Karakeçili Mh. Ilýca Cd. 8/C (Eski Final Dershanesi Yaný) Tel: Cep: (Ç.HAK:9) KARADENÝZ TÝCARET TRAKTÖR ZÝRAÝ ALETLER ve YEDEK PARÇA ÝNÞ.GIDA ÝTH.ÝHR.SAN. ve TÝC.LTD.ÞTÝ. Mustafa ÜNAL ve oðullarý (Ç.HAK:90) (Ç.HAK:89) GÜLÜMOÐLU YEM Ýnönü Cd. No:54 ÇORUM Tel: Fax: Ýnönü Cd. No:3 ÇORUM Tel: Fax: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:9) Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. HÝTÝT DÝZEL POMPA Pompa Enjektör Ayarý ve Orjinal Yedekleri Common Rail Pompa Enjektör Tamiri (Ç.HAK:93) (Ç.HAK:94) FÝRMAMIZDA YAPILAN ÝÞLER YIL GARANTÝLÝDÝR Tel: Tel: Fax: Gsm: Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 98 ÇORUM web:www.hititdizel.com HÝTÝT ELEKTRÝK Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. (Ç.HAK:96) (Ç.HAK:95) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S.. Cad. No: 36/B ÇORUM Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. ESTAÞ Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi 6/C (Ç.HAK:99) Tel: Adres: Çöplü Mah. 3. Camii Kebir Sok. No: 0 (Ulu Camii Yaný) ÇORUM (Ç.HAK:98) (Ç.HAK:97) ÞENTÜRKLER YAPI ÝNÞAAT KIRAATHANESÝ Metin ÞENTÜRK

19 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 9 S.S. 3 NOLU ÇORUM MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ BAÞKANI Hasan EKER (Ç.HAK:46) (Ç.HAK:58) Çorum Halkýnýn ve Kooperatif üyelerimizin, Berat Kandilini en içten dileklerimle kutlar, saðlýk, mutluluk, huzur ve esenlikler temenni ederim. Berat Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, 05 yýlýnýn tüm müþterilerimize, Çorum halkýna ve Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini Cenab-ý Hakk'tan niyaz ederiz. Berat Kandilinizi kutlar, esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. GÜL BAHÇEM HAC MALZEMELERÝ Toptan-Perakende Satýþ Maðazasý Tel: Osmancýk Cad. No: 3/A (Ölçek Ýþ Merkezi Yaný) ÇORUM (Ç.HAK:4) Emin KANTAR Küçük Sanayi Sitesi 0. Sk. No:5/A ÇORUM Tel&Faks: HAC ve UMRE ORGANÝZASYONU Selahattin-Yasir KÜÇÜK Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. (Ç.HAK:44) Bizi bizimle Hac ca gidenlere sorun SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS BERAT KANDÝLÝNÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ Serkan - Abdurrahman BORAN Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 9/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: Baþkent Hasar Yönetim Merkezi Hemþehrilerimizin, meslekdaþlarýmýzýn Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorum Bölge Müdürlüðü Çorum Barosu Yönetim Kurulu adýna Baþkan Av. Altan Akpýnar (BASIN:0000) (Ç.HAK:0) (Ç.HAK:0) BÖLGE BAYÝÝ 7/4 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 7/ ÇORUM Tel: Faks: Cep: Adres: Yeniyol Mah. Gazi. Sok. No: 9 Kat: -3 (Bilgi Ýþ Merkezi) Tel:

20 0 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 OTO RADYATÖR SANAYÝ ANKARA YOLU 7. Km. TEL: Fax: (Ç.HAK:66) Sayýn Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlik dileriz. Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Mutfak, Denizlik, Merdiven, Mezar iþleri tecrübeli kadromuzla itina ile yapýlýr. RENAULT-DACIA ORJÝNAL YEDEK PARÇA Mustafa AKÇA Oðuz AKÇA Adres: Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sok. No: 9 Tel: Cep: (Ç.HAK:67) Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. No: 7 ÇORUM BERAT KANDÝLÝNÝZ KUTLU OLSUN... (Ç.HAK:68) AK MERMER GRANÝT SERPA OTOMOTÝV Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. LÝDER Halit BEKTAÞ Küçük San. Sit. San. Cad. No: 86 Ýþ Tel: Cep: Üyelerimizin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileriz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. SER-KOOP. Segam Ýnþaat S.S. Nolu Servis Otobüsçüleri Kooperatifi Erdal BUDAK Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Memur Sen Ýl Baþkaný Numan ÇÝFTÇÝ (Ç.HAK:73) Tel: Gsm: Cemilbey Cad. No: 3 ÇORUM Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. UZUNLAR MOBÝLYA * Yatak Odasý * Misafir Odasý * Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri 975 (Ç.HAK:76) Osman Ýzgi Erhan Þenal Ahmet UZUN Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:54/A ÇORUM Küçük Sanayi Sitesi 3. Sk. No: 4 ÇORUM Tel: Fax: Acil: (0 533) (Ç.HAK:77) YENÝ CÝÐERCÝ (Ç.HAK:75) NAZAR OPTÝK Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 3. Cad. No: 5 ÇORUM Tel: Gazi Cad. Gazi 3. Sok. No: 3 Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. (Ç.HAK:74) Ahmet Saatçi (Ç.HAK:7) Ýlham Duðan - Selami Duðan (Ç.HAK:7) adýna baþkan Tel: (Ç.HAK:70) MOTOR YENÝLEME (Ç.HAK:69) MERKEZ: KUBBELÝ CADDESÝ NO:3/C TEL: FAX: ÞUBE: GAZi CADDESi NO:43/A (VERGi DAiRESi KARÞISI) TEL:

21 Çorum terminali bölgenin en iyisi EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi. Bölge iller arasýnda en büyük ve modern terminal olarak nitelendirilen Yeni Çorum Terminali büyüklüðü ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Mehter kongresi ile baþlayan açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Müftü Mehmet Aþýk, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve çok sayýda davetli katýldý. Çorum Ulaþým ve Acentalar Derneði Baþkaný Seyit Þahin'in teþekkür konuþmasý ile baþlayan törende söz alan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, büyük deðiþim sözüyle yola çýktýklarýný ve sözlerine yerine getiriyor olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý yaptýklarý konuþmada, Çorum Terminali'nin hayýrlý olmasýný ve kazasýz yolculuklarýn yapýlmasýný dileyerek, emeði geçenlere teþekkür ettiler. Müftü Mehmet Aþýk'ýn okuduðu duanýn ardýndan açýlýþ kurdelasý kesildi ve terminal esnafý ziyaret edilerek, hayýrlý olsun dilekleri iletildi. 0 bin merterake arsa üzerini kurulu 3 bin metrekarelik kapalý alaný olan eski terminalle kýyaslandýðýnda yeni terminalin 55 bin metrekare üzerine kurulu 0 bin metrekarelik kapalý alanýyla hizmet vereceðini bildiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un bölgenin en iyi terminaline sahip olduðunu açýkladý. Heyecanýmýz ilk gün gibi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, terminal açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmasýnda, ilk günki heyecanla çalýþtýklarýný ve daha güzel bir Çorum ortaya koymak için eserler ürettiklerini söyledi. Büyük deðiþim diyerek hizmet yoluna çýktýklarýný ifade eden Baþkan Külcü, "Söz verdiðimiz hangi iþimiz varsa, onlarýn hepsini tamamlayýp bitirmenin mutluluðunu yaþýyoruz." dedi. Yola çýkan insanlarýn belirli bir hedefe varýnca yorgunluk yaþadýklarýný hatýrlatan Külcü, kendilerinin asla böyle bir yorgunluk hissi yaþamadýklarýný, ilk günün heyecanýyla asla bir duraðanlaþma hissi yaþamadýklarýný anlattý. "Her zaman yeniden baþlangýç hazzý yaþýyoruz. Daha yaþanabilir bir Çorum istiyorsak, gece demeyip, gündüz demeyip çalýþmalýyýz, biz de aynen böyle yapýp gece gündüz çalýþarak eserler ortaya koyuyoruz." diyen Külcü, koltuk ve makamlarýn geçici olduðunu, aslolanýn geride hoþ bir seda býrakýp, gönülleri kazanmak olduðunu dile getirdi. Hizmet eserleriyle gönüllerde iz býrakmayý tercih edenlerden olduklarýný anlatan Külcü, asla küçük hesaplarýn adamý olmadýklarýný ifade etti. Yeni terminalin eskisiyle asla kýyaslanamayacaðýný da söyleyen Külcü, yeni terminalin bölgenin en iyi terminali konumunda olduðunu aktardýðý konuþmasýnda, yeni terminalin Çorum'a ve terminal esnafýna hayýrlý olmasýný temenni etti. Esnaftan pankartlý teþekkür Yeni terminal binasýnýn açýlýþ töreninde, terminal esnafý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü pankartlý teþekkürlerle karþýladý. Pek çok standýn üzerinde yazan teþekkür pankartlarýnýn içerisinde en dikkat çekeni, "Herkes konuþur, benim baþkaným yapar." yazýlý pankart oldu. AK Parti'nin "Onlar konuþur, AK Parti yapar." seçim sloganýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye uyarlayan esnaf, Baþkan Külcü ile birlikte hatýra fotoðrafý çekindi. Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi. Mehter kongresi ile baþlayan açýlýþ törenine yoðun katýlým oldu. Muzaffer Külcü Terminal esanfý Baþkan Külcü'yü pankartlý teþekkürlerle karþýladý. Firmalardan teþekkür plaketi Terminalde hizmet veren firmalar adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür plaketi verildi. Çorum terminalinde hizmet veren firmalar adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür plaketi verildi. Yeni terminal binasýnýn açýlýþ töreninde söz alan Çorum Ulaþým ve Acentalar Derneði Baþkaný Seyit Sahin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yeni terminal nedeniyle tüm esnaf adýna teþekkür plaketi verdi. (Ç.HAK:535) PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, terminal açýlýþýnda demiryoluna dikkat çekti. Çorum demiryolu ile gerçek Anadolu Kaplaný olacak AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, terminal açýlý töreninde yaptýðý selamlama konuþmasýnda, Çorum un bölgesinde en çok ihracat yapan bir il olduðuna dikkat çekerek, Çorum demiryolu süreci ile birlikte büyüme trendini artýrýp gerçek Anadolu Kaplaný olacak. dedi. Çorum un büyüyen ve geliþen bir il olduðunun altýný çizen Baðcý, ihracat rakamlarýnýn birileri tarafýndan farklý ifade edilerek, Rusya dan yapýlan buðday ithalatýnhdan habersiz olarak rakamsal deðerlendirmeler Cahit Baðcý yaptýklarýný, Bilmeden eleþtiriyorlar. sözüyle ifade etti. Çorum un makine, ihracaat, turizm baþta olmak üzere pek çok alanda ön planda olduðuna vurgu yapan Baðcý, Çorum demiryolu ile bu süreci tamamlayýnca, gerçek Anadolu Kaplaný olmaya hak kazanacak. dedi. Yeni terminal binasýnýn Çorum a ve Çorumlu ya hayýrlý olmsasýný temenni eden Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ettiðini ve kutladýðýný dile getirdi. Eserler fetih ruhuyla inþa ediliyor AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'da inþa edilen eserlerin fetih ruhuyla yapýldýðýný söyledi. "Altýn nesiller altýn eserler yapýyor." diyen Uslu, terminal binasý açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmasýnda, bu neslin uzun süre okulundan, inancýndan ve kýlýf kýyafetinden dolayý horlandýðýný ve zulüm gördüðünü dile getirdi. Uslu konuþmasýnda, "Artýk öyle deðil, bu nesil belediye baþkanýndan baþbakana kadar çalýþýp, fethin sorumluluðu ile bir devri kapatýp bir devri açýyor. Bu hizmetlerin fetih coþkusuyla yapýlýyor olmasý, devam edeceðini de gösteriyor. Çorum'u çevre illerle kýyaslanmayacak bir esere kavuþturduðu için Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye ve ekibine teþekkür ediyorum." dedi. Salim Uslu Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz.

22 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:50) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:5) Mustafa ve Necati YAÐLI YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. TOPAKTAÞ TRAKTÖR VE TARIM MALZEMELERÝ TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ. JOHN DEERE TRAKTÖR ÇORUM BAYÝ Ankara Yolu Bulvarý No: / ÇORUM Tel: (Ç.HAK:53) ÇÝMENTO ÇORUM FABRÝKASI Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Murat Çaðlayan Genel Müdür

23 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 3 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. ÇORUM HAC UMRE (Ç.HAK:6) Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentasý Üçtutlar Mah.. Osmancýk Sok. No: 4/A ÇORUM Tel: Gsm: Bostancý kaza geçirdi Adalet ve Kalkýnma Partisi Grup Baþkanvekili Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancý, Çorum' un Sungurlu ilçesine baðlý Arifegazili köyü yakýnlarýnda trafik kazasý geçirdi. Edinilen bilgiye göre Ankara - Samsun Karayolu 7. kilometresinde havanýn yaðýþlý olmasý münasebeti ile kontrolden çýkan, Milletvekili Bostancý' ya ait 06 FD 705 Plakalý araç ile ayný istikamette seyir Kazada Naci Bostancý nýon aracý hasar gördü. halinde olan Ahmet Serhat Uludað'a ait 55 LM 4 plakalý araca çarpmasý sonucu kontrolden çýkan araçlar bariyerlere vurarak durdu. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta aðýr hasar aldý. Kaza sonrasý Sungurlu Bölge Trafik Amirliðince misafir edilen Bostancý, yaptýðý açýklamada; '' Havanýn yaðýþlý olmasý nedeniyle otomobilin kaymasý sonucu kaza meydana geldi. Bir baþka arkadaþýn aracýna vurarak ve bariyerlere çarparak durabildik. Yaðýþ yollarýn bazý kesimlerinde su birikintisi yapabiliyor. Tahminim öyle bir yere denk geldik. Allah'tan cana gelmedi. Hani derler ya cana gelmesin mala gelsin takdir, baþkada denilecek herhangi bir þey yok.'' dedi. Milletvekili Mehmet Naci Bostancý kendisine tahsis edilen makam aracýyla Ýlçeden ayrýlarak AnMehmet Naci Bostancý kara' ya hareket etti.(ýha) Su birikintisine düþen yaþýndaki çocuk öldü Çorum'da tavuk çiftliðinde su birikintisine düþen yaþýndaki çocuk yaþamýný yitirdi. Merkeze baðlý Çay köyü yolu mevkisinde bir tavuk çiftliðinde çalýþan Metin Gürel'in kýzý Saniye Ceylin Gürel (), çiftliðin bahçesinde oynadýðý sýrada yaðmur nedeniyle oluþan su birikintisine düþtü. Ailesi tarafýndan su birikintisinin içinde bulunan ve Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan minik kýz, müdahaleye raðmen hayatýný kaybetti. Saniye Ceylin Gürel'in cenazesi Cumhuriyet Savcýsýnýn incelemesinin ardýndan otopsi için Ankara Adli Týp Kurumuna gönderildi.(a.a.) SES eylem yapacak SES Çorum Þubesi Baþkaný Merter Çünkü onlar kendi iktidarlarýný korumak Kocatüfek, saðlýkta þiddetin can almaya için saðlýk çalýþanlarýný korumasýz býrakdevam ettiðini bildirdi. maya niyetliydiler. Ve bir arkadaþýmýz daha görev yaptýðý hastanede yaþamýný 9 Mayýs 05 tarihinde Samsun yitirdi. Öfkeliyiz. Sadece katiller deðil, Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi azmettirenler ve önlem almayanlar da bu Hastanesi'nde görevli Göðüs Cerrahisi cinayetten sorumludur. Uzmaný Operatör Doktor Kamil Furtun uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný Bir daha ölmemek ve hesap sormak yitirdiðini hatýrlatan Kocatüfek, þöyle deiçin, Haziran 05 Pazartesi günü kadi: "Dr. Ersin Arslan ve diðer saðlýk mu saðlýk kurumlarýnda hizmet üretmeemekçileri gibi. Yastayýz. Görev yaptýðý yeceðiz. Haziran 05 Pazartesi günü hastanede hunharca katledildi Dr. Kamil Saat :5 de Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünfurtun. Gece gündüz demeden günün 4 de toplanarak Eðitim ve Araþtýrma Hassaati insanlarýn iyileþtirilmesi için hizmet tanesine yürüyecek ve hastane bahçesinmerter Kocatüfek verdiði hastanede katledildi. de basýn açýklamasý gerçekleþtireceðiz. Halkýmýzý da, saðlýkta þiddete karþý saðlýk çalýþanlarýartýk aramýzda olmayacak, geride ailesini, mesai na sahip çýkmaya davet ediyoruz." arkadaþlarýný ve hastalarýný býrakarak ayrýldý aramýzdan. Oysa uyarmýþtýk, Saðlýk Bakaný'ný ve AKP iktidarýný. Saðlýðý piyasalaþtýran, saðlýk çalýþanlarýný köleleþtiren ve itibarsýzlaþtýran uygulama ve söylemlerinizden vazgeçin diye. Artýk saðlýkta þiddet olaðan bir hal almýþtý. Her gün bir þiddet vakasý ile karþý karþýya kalýyor ve Saðlýk Bakanlýðý baþta olmak üzere saðlýk müdürlükleri ve hastane önlerinde eylem ve etkinlikler gerçekleþtiriyorduk. Duysunlar diye sesimizi. Ama nafile. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:56) Çorum Özel Hastane Kadýn Doðum Servisi veda yemeði düzenledi. Doktora veda yemeði MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum Özel Hastane Kadýn Doðum Servisi veda yemeði düzenledi. Dr. Sait Altan Uykur'un Kýrþehir'de baþka bir hastaneye gitmesi sebebiyle Çorum Özel Hastane Kadýn Doðum Servisi personeli tarafýndan Kaymak Kafe'de veda yemeði verildi. Kaymak Kafe'de düzenlenen veda yemeði sonunda Dr. Sait Altan Uykur'a hediye takdim edildi. Kaymak Kafe'de düzenlenen veda yemeði sonunda Dr. Sait Altan Uykur'a hediye takdim edildi Çorum da saðlýðýna kavuþacak Çorum Özel Hastanesi nde 40 kilograma ulaþan bir hastanýn midesine, 0 dakika süren müdahaleyle balon yerleþtirildi. Hindistan'da öðretmenlik yapan 3 yaþýndaki Önder Þahan isimli hastanýn, bu yöntemle 6 ayda 35 kilo vermesi hedefleniyor. Obezitenin günümüönder Þahan zün saðlýk sorunlarýnýn baþýnda yer aldýðýný belirten Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Murat Akbaba, hastalarýn genelde günlük aktiviteleri, spor faaliyetlerini yerine getiremediðinden dolayý kalori dengesizliði ve sedanter yaþandýðý, kilo vermekte zorluk çektikleri için de böyle bir uygulamayý Çorum'da baþlattýklarýný söyledi. Cerrahi müdahale yapýlmadan aðrýsýz, hastanýn midesine 0 dakika içinde balon yerleþtirildiðini belirten Op. Dr. Murat Akbaba, Çorum'a artýk çok yaygýnlaþa- cak bir hizmet getiriyoruz. Bu da, mideye balon yerleþtirilmesi. Yani aðrýsýz ve ameliyatsýz 0 dakikada hafif uyutma anestezisi altýnda balon yerleþtirme sistemidir. 6 ay sonra yine hafif bir uyutma anestezisi altýnda bu balonu çýkarýyoruz. Hastalarýmýz uygun diyetle yaklaþýk 5 ile 35 araop. Dr. Murat Akbaba sýnda kilo kaybýna uðruyor. Þiþmanlýk ameliyatlarýna göre çok az riskleri olan bu uygulamanýn komplikasyonlarý, literatürde çok düþüktür. O konuda hastalarýmýz bize baþvurabilirler. dedi. Hindistan da Fen Bilgisi öðretmenliði yapan Önder Þahan ise, saðlýk konusunda çok ciddi adýmlar atan Çorum u ve Çorum Özel Hastanesi ni titizlikle araþtýrdýktan sonra geldiðini söyledi. Þahan, bu uygulamanýn en güzel yönünün de müdahale yapýldýktan saat sonra normal yaþantýsýna devam etmesi olduðunu belirtti. Kargý Ýl Müftülüðü nde görevlileri Muzaffer Akgül (5), geçirdiði bir kalp krizi neticesi vefat etti. Çevresinde sayýlan ve sevilen bir sima olan Akgül, geçtiðimiz gün görevi esnasýnda fenalaþmýþ Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edilmiþti. Evli ve iki çocuk babasý olan Akgül ün Kargý Ulu Camii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Kargý Asri Mezarlýðý nda topraða verildi. Muzaffer Akgül (Ç.HAK:) Muzaffer Akgül vefat etti Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

24 4 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Ýktidarýn Alacalý vekillerine eleþtiri Kayrýcý nýn Sungurlu beklentisi MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Seçim Komitesi Baþkaný Mehmet Fatih Arslan'dan oluþan heyet kurum ve kuruluþlarýn yaný sýra köylere ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak, S.S 8 No'lu Sungurlu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi, Sungurlu Ticaret Borsasý, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ardýndan MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý annesinin köyü olan Tatlý köyünü ziyaret etti. Köy MHP adaylarý Sungurlu yu ziyaret etti. Kayrýcý bürokrasiye çattý! MUSTAFA BURAK YALÇIN Atatürkçü Düþünce Derneði Karadeniz Bölge Toplantýsý Çorum'da yapýldý. Ticaret Sanayi Odasý Konferans Salonu'nda düzenlenen bölge toplantýsýna Çankýrý, Kastamonu, Amasya ve Yozgat'tan katýlýmlar oldu. Bölge toplantýsýnda ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer ve ADD Genel Baþkaný Tansel Çölaþan açýþ konuþmasý yaptýlar. ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, ADD'nin bulunduðu her yerde, her alanda bir direnç odaðý olduðunu söyledi. 7 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduðunu belirten ADD Genel Baþkaný Tansel Çölaþan ise, þöyle dedi:'' Biz Cumhuriyeti temsil ediyoruz. Son 50 yýllýk demokrasiye geçiþ dediðimiz ama demokrasinin gelmediði bir süreçten geçtik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik günlerinden geçmektedir. Gelinen noktada ulusun birliði, vatanýn bütünlüðü tehlikededir. Atatürkçü Düþünce Derneði olarak, Türk Ulusuna gerçekleri göstermek en temel görevimizdir. 7 Haziran 05'teki genel seçimler bu nedenle tarihi önem arz etmektedir. Bu bilinçle; öncelikle tüm yurttaþlarýmýzý oy kullanmaya, geçersiz oy vermemeye, sandýklarda gözlemci ya da müþahit olarak görev almaya, oy verme iþlemi bittiðinde de sandýklarý terk etmemeye, sahip çýkmaya davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduðu ulus devletimizin ve devrimlerimizin yok olmamasý için hedef; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidara, tek baþýna ya da HDP ile birlikte Türkiye'yi ortaçað diktatörlüðüne ve bölünmeye götürecek olan bir Anayasa yapma yetkisi vermemek olmalýdýr. 7 Haziran'da HDP'nin oylarý ile kararsýzlarýn oylarý sonucu belirleyecektir. HDP'nin barajýn altýnda kalýp kalmamasý AKP ile (APO-HDP- PKK) ittifakýnda sadece masada kimin elinin daha güçlü olacaðýný belirler ki, bu nedenle demokrasi adýna HDP'ye kayacak oylar cumhuriyetçi cephe için bir kayýp olarak düþünülmelidir. Ulusu ve vataný parçalayacak olan bu anayasaya karþý MHP Alaca Ýlçe Teþkilatý'nca Battal Dede Parký'nda mahalle ve köy muhtarlarý, sivil toplum kuruluþ temsilcileri ve sandýk görevlilerine yönelik bir program düzenlendi. Programa, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Alaca Ülkü Ocaklarý Baþkaný Gökhan Arslan, il ve ilçe teþkilatlarý yönetim kurulu üyeleri katýldý. MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, iktidarýn tüm baskýlarýna raðmen dimdik ayakta duran MHPAlaca Teþkilâtýna teþekkür ederek, þöyle dedi:"alacamýzda bizi temsil eden Alim Baþkan'a ve yönetimine 3 yýldýr tek baþýna iktidar olan bir partinin birinci sýra milletvekili adaylarýnýn Alacalý olmasýna karþý, her türlü zulmü yapmalarýna karþý Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilalli bayraðýný ayakta tuttuklarý için, onlara karþý dimdik ayakta kaldýklarý için çok teþekkür ederim. Allah kendilerinden razý olsun. Bu 3 yýllýk zulüm iktidarýnda ilçede birinci sýra milletvekillerine karþý durabilmek kolay deðildir. Eskiden partilerin hükümetleri vardý. Þimdi parti devleti haline getirdikleri için bütün güçleriyle saldýrýyorlar. Siyaseti artýk çileden çýkarttýlar, insanlarý öteleyerek siyaset yapmaya baþladýlar. Eðer ülkeyi iyi yönetselerdi biz þu an burada olamazdýk. Þu anda beþ buçuk kilo buðday sattýðýnýz zaman bir litre mazot alamýyorsunuz. Þu anda iç-dýþ borcumuz 486 milyar dolara gelmiþ. Bir kilo ekmek 00 yýlýnda bir liraydý, þu anda iki lira. Pancarýn polarý alýndýktan sonraki fiyatý 00 kuruþtu, þu anda polarý alýnmadan 70 kuruþa pancar alýyorlar. Mazot 00 kuruþtu, þu anda 4 liraya çýkmýþ. Dab gübresinin torbasý 00 yýlýnda 5 lira idi, þu anda 70 lira. 00'de çiftçiye dönüm ba- MHP adaylarý Alaca da toplantý yaptý. þýna verilen destek 8 liraydý, 05 yýlýnda 0 liraya düþmüþ. Bütün bunlar tek baþýna bir iktidarýn biz yaptýk biz ettik diyerek ülkeyi getirdikleri durumu gösteriyor. Türkiye'nin senelik et ihtiyacý 800 bin tondur. Seçimlerden önce beþ firmaya 750 bin ton et ithalat izni verdiler.türkiye'nin iki senelik et ihtiyacýný ithalatla karþýlayarak Türkiye'de hayvancýlýðý tamamen bitirecekler" Kayrýcý, Baþkanlýk Sistemi'nin ülkenin bölünmesine yönelik bir proje olduðunu ve devletin Güneydoðu'da gücünü yitirdiðini iddia ederek," Önümüzde seçim var. Bu haksýzlýða, yolsuzluða, haksýz rekabete dur deyin. Ülkeyi uçuruma götürüyorlar. Çorumlulara ekmeden biçtiniz diyorlar. Ayný sözleri kendinize güveniyorsanýz doðuda söyleyin bakýn bakalým ne yapýyorlar. Çorumumuza bir þey yapýlsaydý, yatýrým yapýlsaydý nüfusumuz göç etmezdi. Vatanýný seven insanlarý destekleyin" dedi. Programdan sonra esnaf ziyareti yapýldý. ziyaretleri daha sonra Kemallý, Fýndýklý, Kara Hocalý ve Kertme Köyleri'ni içine alan programla devam etti. Gittiði her yerde halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtýðýný belirten Vahit Kayrýcý, "7 Haziran seçimleri Sungurlumuz için çok önemlidir. Ben sizin içinizden bir insaným. Sungurlu'ya hizmet benim için bir þereftir. Ýnþallah hizmet noktasýnda geç kalmayýz. Ýnanýyorum ki Sungurlu beni destekleyecek ve Sungurlu'da birinci parti olarak çýkacaðýz.sungurlu öz evladýný baðrýna basacak. Eðer birlik olursak çok þey yaparýz" dedi. Kayrýcý, Ülke sürekli kan kaybediyor. Bu kan kaybýný önleyebilmemiz için milliyetçi dik duruþlu insanlara ihtiyacýmýz var. Bu olay parti meselesinden ziyade memleket meselesidir. Sungurlu'nun organize sanayisini harekete geçirip, sulu tarýma geçebilmenin yollarýný arayacaðýz. Sungurlu'da geliþen bir otoban konusu var. Bu proje üç sene önce yapýlmýþ bir projedir. Bu proje Sungurlu'nun bitiþi demektir. Onun için iyi düþünün seçildikten sonra bir daha uðramayanlardan ve Sungurlu'ya yatýrým yapmayanlardan hesap sorun. dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarý kapsamýnda Dodurga'da programlarýna devam etti. MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Salih Tomak, Seçim Komitesi Baþkaný Mehmet Fatih Arslan ve yönetim Kurulu üyelerinden oluþan heyet Dodurga'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Dodurga Meydanýnda halka hitap eden Kayrýcý, ilçeye baðlý Tutuþ, Alpagut ve Dikenli Köyü'nde vatandaþla bir araya geldi. MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, yaptýðý açýklamada Türkiye'nin ekonomik sýkýntýlarý, Baþkanlýk Sistemi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatandaþlara yönelik politikalarýný anlattý. Hükümet doðudan alamadýðý vergiyi Anadolu'dan alýyor diyen Kayrýcý, "Bu haksýz rekabeti getiriyor. Böyle dengesiz bir devlet yönetimi olamaz. Devletin güvenlik güçlerinin ellerini kollarýný baðlayýp, itleri PKK'yý ortalýða ortaya salarak doðuda haksýz rekabeti yarattýlar.her yaptýklarý açýlým sonrasýnda ülke ciddi zararlara uðradý. Þehit kanýyla kazandýðýmýz vatan topraklarýný baþkanlýk sistemiyle federasyonlara bölerek, masa baþýnda birilerine peþkeþ çekemezsiniz" dedi. Tarýma ve hayvancýlýða yönelik yanlýþ politikalar olduðunu iddia eden Kayrýcý, þöyle dedi: Türkiye'nin senelik et ihtiyacý 800 bin tondur. Seçimlerden önce beþ firmaya 750 bin ton et ithalat izni verdiler.türkiye'nin iki senelik et ihtiyacýný ithalatla karþýlayarak Türkiye'de hayvancýlýðý tamamen bitirecekler. Beldelerimizin hepsini köy yapýyorlar. Yakýnda Dodurga'yý da köy yaparlar. Bunlar siyaseti kaðný gölgesinde yapýyorlar. Bugün Dodurga'da toplantý yapýlýyor. Bizim mitingimize katýlým olmasýn diye yapýyorlar. Sayýn Kaymakam sen devletin kaymakamýsýn. Sayýn belediye baþkaný sen Dodurga'nýn belediye baþkanýsýn, AKP'nin deðil. Seçildikten sonra adam gibi görevinizi yapýn. Ýnsanlarýn bu konuþmayý dinlemesine engel olmak seni aklamaz, paklamaz. Keser döner sap döner bir gün olur hesap döner. O hesap verenlerin yanýndaki yalakalar o zaman benim arkamdan yürümesinler. Dodurga'ya ne yaptýlar devlet hastanesini saðlýk ocaðý'na çevirdiler. Maden Ocaðýný yer altý iþletmesini kapattýlar. Bir çok insanýmýzý iþsiz býraktýlar. Maden ekonomik bir deðerdir. Onu kapatarak bir yere varamazsýnýz. Halký maðdur edersiniz. AKP'nin þýmarýk milletvekillerine bir tokat vurmazsanýz ezilmeye devam edersiniz. Elinizi vicdanýnýza koyun seçimden seçime sizi hatýrlayanlara deðil, yüreði sizinle sýzlayanlara oy verin. Ülkenin memleketi sevenlere her þeyden önce ülkem diyenlere ihtiyacý var. Allah birliðimizi bozmasýn. MHP adaylarý Dodurga da seçmene hitap etti. 'HDP'ye kayacak oylar kayýptýr' mücadele etmek, tüm cumhuriyetçi, yurtsever Türk halkýnýn en demokratik anayasal hakkýdýr. Bu Nedenle Atatürkçü Düþünce Derneði olarak; milletin birliðinden, vatanýn bütünlüðünden yana olan tüm cumhuriyetçi güçlerin, 7 Haziran genel seçimlerinde aralarýndaki her türlü önyargý ve ayrýlýklarý bir yana býrakarak, ülkemizi kaosa götürecek olan gerici - bölücü ittifaka karþý güç birliði oluþturmalarý 'ittifak' yapmalarýný bir zorunluluk olarak görmekteyiz. Bu aþamada elini taþýn altýna sokmayanlar, Lozan yerine Sevr'e giden yolun taþlarýný döþemeye hizmet edenler, seçim sonrasý süreçte doðacak olumsuzlarýn da sorumlusu olacaklardýr.'' Dedi. Atatürkçü Düþünce Derneði Karadeniz Bölge Toplantýsý Çorum'da yapýldý. Toplantý Ticaret Sanayi Odasý Konferans Salonu'nda düzenlendi. Saadet Partisi Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. OSB de iþçilere hitap etti YÜKSEL BASAR Cumhuriyet Halk Partisi Halkcý Liseliler Komisyonu, 7 Haziran seçimlerinde CHP'ye oy vereceklerini açýkladý. Parti merkezinde düzenlenen toplantýda CHP Halk-Lis Baþkaný Fatih Þanal, 'Yaþanacak Bir Türkiye' için ilk oylarýný CHP'ye vereceklerini belirterek,'' Bizler halkçý liseliler olarak partimizin gençler için vaatlerini kitlelere duyurmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de 3.5 milyon yeni seçmen var. Bizler halkçý liseliler olarak ilk oyumuzu Kazasýz günler dileðiyle, Berat Kandiliniz Kutlu Olsun... Ford Yetkili Satýcýsý Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: (0364) 35 0 Çorum Saadet Partisi Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Bölükbaþ, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve bazý parti yöneticileri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Armor Isý Transfer Sistemleri San. Tic. A.Þ.'yi ziyaret etti. Ýþletme sahibi MÜSÝAD Baþkaný Mücahid Ahmed Köksal Saadet Partisi heyetine iþ yerini gezdirdi Armor çalýþanlarýyla öðle yemeðinde bir araya gelerek kýsa bir konuþma yapan Bölükbaþ, "Deðerli emekci kardeþlerim, malumunuz dünyayý yönetenler faiz mübtelasýyla bizleri inim inim inletmekteler. Bu faiz mikrobu akýl yoluyla kendilerine zarar veren Japonya'da yüzde sýfýr, Amerika'da sýfýr, Avrupa'nýn bir çok ülkesinde durum ayný, hatta Yahudi Ýsrail'de yasak iki yahudi birbirleriyle faizle alýþveriþ yapsalar suç iþlediklerinden dolayý hapse atýlýyor. Bunlar bu faizi akýl yoluyla çözmüþken, biz Müslümanlar neden bu zülüm altýnda eziliyoruz. Faiz dinimizce haram olmasý hasebiyle mevcut siyasi iktidarlar neden bizleri bu sömürü çarkýna yitmektedirler. Artýk yeter diyoruz, biz 54. Erbakan Hükümeti'nde bu faiz düzenini ayaklarýmýzýn altýna aldýk bir dolar almadan kendi kaynaklarýmýzý kullanarak ilk defa denk bütce yaptýk, bize oylarýnýzla destek verin bu sistemi tekrar eski özlenen güzel tablolara döndürelim. Allah'ýn selamý, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Halk-Lis'in ilk oyu CHP'ye Mustafa Kemal'in partisine yani Cumhuriyet Halk Halkcý Liseliler Komisyonu, 7 Haziran seçimlerinde CHP'ye oy vereceklerini açýkladý. Partisi'ne vereceðiz. '' dedi. Otomotiv

25 Efþan Led açýldý RECEP MEBET Enver Güney ve Þerafettin Ergün ün sahibi olduðu Efþan Led Aydýnlatma Maðazasý önceki gün hizmete açýldý. Ulukavak Mahallesi Akþemseddin Caddesi numara 6/A da gerçekleþen açýlýþa AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Büyük Birlik Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Çorum Ticaret Borsasý eski Baþkaný Ömer Güney, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini kesen protokol mensuplarý maðazayý gezerek yetkililerden bilgi aldýlar. Kokteylle devam eden açýlýþta basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Efþan Led Aydýnlatma Elektrik Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi ortaklarýndan Enver Güney, sektöre yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. Aydýnlatmada gelinen son nokta sloganýyla hizmete giren Efþan Led in 40 yýllýk Ergün Elektrik tecrübesi ýþýðýnda faaliyet göstereceðini anlatan Güney, þöyle konuþtu: Çocuk odasý, salon ve mutfak için her türlü avize çeþitleri, dekoratif Enver Güney ve Þerafettin Ergün duvar saatleri ve tablolar, led aydýnlatma sistemleri, aksesuar, bahçe aydýnlatmalarý ve bahçe dekorasyon ürünleri, ýþýklý bordür taþlarý, ýþýklý saksýlar ve muhtelif aydýnlatma çeþitlerinin satýþý ile müþterilerimizin hizmetindeyiz. Ergün Elektrik adý altýndaki 40 yýllýk tecrübemizle elektrik tesisatý, taahhüt, inþaat, sanayi, proje ve otel iþlerinde müteahhit ve iþ adamlarýna elektrik uygulamasý hakkýnda her türlü imkan ve kolaylýðý saðlýyoruz. Halkýmýza daha iyi hizmet verebilmek, aydýnlatma alanýndaki ihtiyaçlarýný karþýlamak için arayýp bulabilecekleri her türlü aksesuarlarý beðenilerine sunuyoruz. Bundan sonra þehir dýþýna çýkýp aksesuar ve avize aramaya gerek kalmayacak. Artýk hiçbir yerde bulunmayan tüm kaliteli ürünleri müþterilerimizin ayaðýna getirdik. Zengin ürün çeþidimizin yaný sýra tüm ürünlerimizi firma garantisi altýnda satýþa sunuyoruz. Ürün çeþitlerimizi yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Efþan Led Aydýnlatma Maðazamýz a bekliyoruz. Açýlýþa katýlan protokol mensuplarý maðazayý gezerek hayýrlý olsun dileðinde bulundular. Efþan Led Aydýnlatma Maðazasý, Akþemseddin Caddesi numara 6/A da dualarla hizmete açýldý. TRT kandil programý bugün Ulucamii de RECEP MEBET Berat Gecesi nedeniyle TRT kanallarýnda ekrana gelecek Kandil Özel programý bugün akþam namazýný müteakiben Ulucamii den canlý olarak yayýnlanacak. Bu gecenin Berat Kandili olduðunu hatýrlatan Müftü Mehmet Aþýk, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in katýlýmýyla gerçekleþecek kandil programýna tüm Çorum halkýný davet etti. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. H. Kamil Yýlmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit, Cami Hizmetleri Daire Baþkaný Selahattin Çelebi nin de hazýr bulunacaðý kandil programýndan bahseden Aþýk, Akþemseddin Camii ndeki bazý eksiklikler nedeniyle televizyon çekimlerinin Ulucamii ye alýndýðýný hatýrlattý. Kandil hazýrlýklarýyla ilgili açýklamalarda bulunan Müftü Aþýk, Türkiye nin önde gelen mevlidhanlarýnýn da programda görev alacaðýný söyledi. Ulucamii üst katýnýnýn kadýnlara ayrýlacaðýný belirten Aþýk, cami bahçesine ise hasýr örtüler serileceðini kaydetti. Çocuk ve gençleri, kandil gecesinde özellikle Ulucamii ye beklediklerini vurgulayan Aþýk, Berat Gecesi nin yaklaþan Ramazan Ayý nýn müjdecisi olduðunu ifade ederek, Berat, günahlardan temizlenme ve manevi arýnma açýsýndan önemli bir fýrsat. Bu fýrsatý zevk ve eðlenceye kurban etmeyelim. Kandil gecesini uyanýk bir kalple deðerlendirip günahlarýmýzdan tevbe edip baðýþlanma dileyelim diye konuþtu. OTOPARK HAFTAYA DEVAM Otomobil tutkunlarýnýn buluþma noktasý OTOPARK, Berat Kandili ilanlarý nedeniyle bu hafta zorunlu bir mola verdi. Okurlarýmýzdan özür diliyor, OTO- PARK otomobil sayfamýzýn gelecek haftadan itibaren yine her Pazartesi karþýnýzda olmaya devam edeceðini saygýlarýmýzla bilginize sunuyoruz. RECEP MEBET Ýstanbul un fethinin 56 nci yýl dönümü Çorum da düzenlenen programla kutlandý. Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan organize edilen kutlama programý önceki akþam Buhara Kültür Merkezi nde gerçekleþti. Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla gerçekleþen programa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk konuþmacý olarak katýldý. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, bazý daire ve okul müdürleri ile sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de katýldýðý programý çok sayýda vatandaþ izledi. Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ve Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt un Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Baþkan Vekili Bekir Bolat yaptý. Günün anlam ve öneminden bahseden Bekir Bolat, Fatih Sultan Mehmet in manevi mirasýna sahip çýkmalý ve yaþatmalýyýz. Hayatlarýnýn temelinde iman olan fethin önderlerini örnek almalýyýz. dedi. Bolat, organizasyona destek veren ve emeði geçenlere teþekkür etti. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Müftü Mehmet Aþýk ise konuyla ilgili ayet ve hadislerden örnekler verdiði konuþmasýnda Ýstanbul un fethinin manevi yönünü anlattý. Ýstanbul un fethini anlayabilmek için Ýslâm Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatýndaki hak ve batýl mücadelesine bakmak gerektiðini anlatan Mehmet Aþýk, Çað açýp kapatan þanlý fetih, ecdadýn imanýnýn zaferidir dedi. Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu Ýlahi Korosu konseri, PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 5 Ýstanbul un fethinin 56. yýlý kutlamasýnda konuþan Müftü Mehmet Aþýk: Fetih, imanýn zaferi Mehmet Aþýk taekwondo ve wushu sporcularýnýn sunduðu gösteriyle devam eden program, organizasyonda emeði geçenlere teþekkür plaketi takdimiyle sona erdi. Bekir Bolat Ýstanbul un fethinin 56 nci yýl dönümü düzenlenen programla kutlandý. Kutlama programý önceki akþam Buhara Kültür Merkezi nde gerçekleþti. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz.

26 6 PAZARTESÝ HAZÝRAN ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol da A ve B gruplarýnda mücadele sona erdi A grubundan Fen Ýþ Yolspor birinci Þellale Cafe&Efe Döþeme takýmý ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. B grubunda ise Hýþýroðlu nun ardýndan çeyrek finale yükselen ikinci takým Kalehisan Köyü oldu. 0. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda A ve B gruplarýnda mücadele sona erdi. A grubunda çeyrek finali daha önce garantileyen Fen Ýþ Yolspor son maçýnda Öncü Ýnþaat karþýsýnda aldýðý 3-0 lýk galibiyetle grubu 0 puanla lider olarak tamamladý. Diðer çýkan takým Þellale Cafe&Efe Döþeme takýmý ise Hasanpaþa MTAL önünde zorlansa- ÞELLALE CAFE-EFE DÖÞEME: Burak, Sedat, Nurullah, Murat, Halit, Hasan, Adem, Hanifi, Ramazan Daþcý, Tekin, Engin, Ramazan Aksoy, Fatih, Ayhan. HASANPAÞA MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ: Oðuzhan, Halil, Ýsa, Ömer, Özgür, Engin, Özcan, Levent, Volkan, Atakan, Erdal, Özgür Bayar. GOLLER: 4. dak. Engin (Hasanpaþa). 9. dak. Adem, 54. dak. Sedat (Þellale Cafe). KIRMIZI KART : 56. dak. Adem (Þellale Cafe). ASGD Orta Kuþak Turnuvasý A Grubu Puan Durumu TAKIMLAR O G Fen Ýþ Yolspor 4 3 Þellale-Efe Döþeme 4 3 Göktuð Mobilya 4 4 Öncü Ýnþaat B M A O G B M 3 3 A Y P O G B 0 M 0 0 A Y P O G B M 0 A Y P Y B Grubu Puan Durumu TAKIMLAR Ýþkur Bozboða Balaban-Park Balaban Makina Özgür Çelik D Grubu Puan Durumu Metyol Yapý Ayka Enerji Dominos-Akmaz Abdalata-Koçak SAHA: No lu Dýþ saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Mehmet Zeki sevim, Yunus Dursun. FEN ÝÞ YOLSPOR: Ferhat, Yasin, Murat Karabayýr, Fatih Özmen, Ömer, Ekrem, Murat Söðütçü, Fatih Özkaya,Hakký, Davut, Hamdi, Fatih Çalýþkan, Talat, Oktay. ÖNCÜ ÝNÞAAT: Engin, Hakan, Ömer, Osman, Okan, Cemal, Ýdris, Fatih, Tuncay, Þükrü, Erdal, Mehmet. GOLLER:. dak. Ömer, 3. ve 6. dakikalarda Hamdi (Fen Ýþ Yolspor). SAHA: No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER : Yüksel Basar, Sedat serhat Tataroðlu, Hasan Sýnýrtaþ. KALEHÝSAR KÖYÜ: Ýskender, Ali, Savaþ, Mehmet Darýcýk, Metin, Levent, Mehmet Dalyan, Muammer, Sedat, Erol, Yahya, Atila, Ethem, Niyazi, Özcan, Emre, Bayram. ÇORUM BARO- SU: Özkan, Öztürk, Ahmet, Muharrem, Hakan, Ceylan, Ekrem, Turgay, Ýsmail, Nurullah, Halil, Atalay, Vedat, Adem, Turan. GOLLER: 9. dak. Sedat, 3. dak. Muammer, (Kalehisar Köyü). 8. (penaltýdan) dak. Halil (Çorum Barosu). Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Ýlkadým Basýmevi Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Kadir Sol (Ç.HAK:56) TAKIMLAR P Fen Ýþ Yol: 3-Öncü Ýnþaat: 0 Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, tercihen E sýnýfý ehliyeti olan YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel : Adres : Ankara yolu 6.km Çorum (Ç.HAK:536) Mehmet, Ali Kelam, Onur Kaçmaz, Onur Büyükçindil, Hakan, Orhan, Engin. KIRMIZI KART: 58. dak. Mesut (Anitta Otel). GOLLER:. ve 6. dakikalarda Barýþ, 0. ve 60. dakikalarda Tayfur (Omancýk Kale Otel) ve 5. dakikalarda Onur Büyükçindil (Anitta). C Grubu Puan Durumu Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat: no: (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz DEVREN SATILIK MARKET (Ç.HAK:5) SAHA : Serhat Sarkandý, Abdullah Akkoyun, Arslan Iðnak. OSMANCIK KALE OTEL: Burak, Kerim, Ayhan, Arslan, Ýsmail, Tayfur, Özcan, Mustafa, Ramazan, Nadir, Barýþ, Muharrem, Selçuk, Tuncay, Sadýk. ANÝTTA : Bektaþ, Erkan, Ali Mýsýrlý, Soner, Gökhan, Adem, Mesut, Hýþýroðlu Kalehisar Köyü Osmancýk Kale Anitta Otel (BASIN:89805) Osmancýk Kale Otel: 4-Anitta : TAKIMLAR kazandý ve gruptan çýkan ikinci takým olmayý baþardý. da - lik skorla üç puanlý grupu 8 puanla ikinci sýrada tamamladý. B grubunda ise Hýþýroðlu Kuruyemiþ in ardýndan çýkacak ikinci takýmý belirleyecek maçlar tam anlamýyla nefes kesti. Ayný saatte baþlatýlan maçlarda Osmancýk Kale Otel, Anitta önünde 30 öne geçti ancak oyundan kopmayan Anitta skoru 3-3 e getirdi. Son dakikalarý nefes kesen maçta son dakika golüy- (Ç.HAK:537) SAHA: No lu Dýþ saha. HAKEMLER: Burak Þahinkara, Emre Alagöz, Harun Tecimer. Kalesihar Köyü, Çorum Barosu önünde son bölümde bulduðu golle - Hazýr müþteri potansiyeline sahip, gelir durumu iyi olan market devren satýlýktýr. Mür. Tel: Makina Mühendisi, Endüstri Mühendisi ve yetiþtirilmek üzere Lazer Operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:347) Þellale&Efe Döþeme: Hasanpaþa MTAL : le maçý 4-3 kazanan Osmancýk Kale Otel oldu. Diðer sahada ise Baþer Makina Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 3 Tel: 50

27 PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 7 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:538) ELEMAN ARANIYOR Oto kuaför ve pasta cila yapabilen, tecrübeli oto yýkama ustasý alýnacaktýr. Adres: Yeniyol Mah. Sel Sok. Ak Ýþ Merkezi No: 3/4 Tel: Satýlýk Lokanta Malzemeleri (Ç.HAK:409) Komple lokanta malzemeleri ve közde tavuk makinesi satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:408) Elemanlar Alýnacaktýr * Fabrikamýzda ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere (yüksekokul mezunu, araç kullanabilen) tecrübeli bay-bayan eleman ve * Autocad kullanabilen Endüstri Mühendisi alýnacaktýr. Baþaranlar Ahþap Ltd.Þti. Osb 3. Cad. No: (Ç.HAK:50) Bayan Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz Þirketimiz bünyesinde sekreterya bölümünde görev yapmak üzere iyi derecede Ýngilizce bilen bayan çalýþma arkadaþý arýyoruz. Ýlgilenenlerin cv ile beraber þahsen baþvurulmasýný rica ederiz. Mutlukal Gýda A.Þ (Ç.HAK:38) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 3 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:60) Organize San. Bölg. 6. Cd. No:0 Çorum. Tel..: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Yeni açýlan Rota AVM maðazamýzýn züccaciye, tekstil ve hediyelik eþya bölümünde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Binevler Kavþaðý (Ç.HAK:387) (Ç.HAK:40) Ýletiþim : (Kadifeler Modlife) yaný Tel: Gsm: Personeller Alýnacaktýr Þirketimizin üretim departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþ altý erkek personeller alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ Organize San. Bölg. 6. Cd. No:0 Çorum. Tel..: Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:54) Hamza Asil GÖKGÖZ Bülent oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:735) GÜNLÜK KEÇÝ SÜTÜ BULUNUR (Ç.HAK:4) (Ç.HAK:37) ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: 4 (Teknosa üstü) (Ç.HAK:375) (Ç.HAK:4) (Ç.HAK:59) Kaynakçý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Piramit Makina Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 3/A-5 Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 0 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:399) satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LGS GO programýný bilen, Word ve Excel programlarýna hakim 0-35 yaþlarý arasýnda Bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sebat Makina San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:407) El deðmeden makina ile saðým yapýlýr. Not: Ev ve iþyerlerine teslimat. Tel: BAKICI AÝLE ARANIYOR Çorum Ortaköy Karahacip Köyü nde çiftliðe bakacak bakýcý aile aranýyor. Ücret dolgundur. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 0. Sk. No: 6 (Hitit Motorun olduðu yer) K.S.Sitesi 3. Cad. No: 6 (Çýraklýk Eðitim Karþýsý) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Makine, elektrik veya elektronik teknik lise mezunu, tercihen meslek yüksekokulu veya lisans mezunu, Fabrikamýzdaki makinelerin bakým ve arýzalarýndan sorumlu olacak, Benzer rolde en az 5 yýl deneyimli, Vardiyalý çalýþabilecek, Sürücü belgesi olan ve aktif olarak araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamýþ Çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. (Ç.HAK:397) Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:08 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:46) (Ç.HAK:394) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:55) SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 000 m villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:349) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ Org. San. Bölg. 6. Cd no:0 Çorum * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 5 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Tez-el Metal Kimya da çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:40) Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) No: 6 Tel: Adres: K.S.S. 3. Cad. No: 49 Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR EKÝP ÇALIÞMASINA ÝNANAN VE KOLAY UYUM SAÐLAYABÝLEN VARDÝYALI ÇALIÞABÝLECEK MESAÝYE KALABÝLECEK HERHANGÝ BÝR SAÐLIK PROBLEMÝ BULUNMAYAN ÜRETÝM BÖLÜMLERÝNDE ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE BAY ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARAMAKTAYIZ. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. (Ç.HAK:370) PERSONEL ALINACAKTIR " En az Lise mezunu, " Müþteri memnuniyetini saðlayacak, " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþarak, " Müþteri odaklý hizmet verebilecek, " Güler yüzlü, pozitif ve dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Çorumda ikamet eden, BAY, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere Ön sahada aktif görev alacak AKARYAKIT SATIÞ için takým arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:58) (Ç.HAK:75) (Ç.HAK:784) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:84 Merkez - ÇORUM ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 050 m eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 0 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:86) Yorgan, Stor Perde Temizliði Deðeri: TL Bay Eleman Aranýyor Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Tekin Karo San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:396) No: 6 Tel: Akkent Mah. Buluz Yolu Sk. No: 6 Çorum Tel:

28 Fahrettin Aslanoðlu, Gürsel Kýlýç ve Cafer Aydýn öne çýkan isimler Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan yeni hoca isimler netleþmeye baþladý. Kýrmýzý Siyahlý kulüpte görev yapmak için bir çok isim farklý yerlerden kulübe ulaþýrken öne çýkan isimlerin Fahrettin Aslanoðlu, Gürses Kýlýç ve Cafer Aydýn olduðu öðrenildi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn öncelikli isimler arasýnda yer alan Fahrettin Aslanoðlu biten sezonda Anadolu Üsküdar takýmýndaki performansý ile þampiyonlukla büyük baþarý kazanan Fahrettin Aslanoðlu olduðu öðrenildi. Diðer isimler ise Çorumspor da da görev yapan Gürses Kýlýç ile Alaca lý olan ve kýrmýzý siyahlý takýmda görev yapmayý çok isteyen Cafer Aydýn. Çorum Belediyespor yönetimi hoca konusunda henüz net bir görüþme yapmamakla birlikte alternatif isimler üzerindeki arayýþlarýrý sürdürdüðünü öðrenildi. Ýncedal Sözleþmem devam ediyor Öte yandan Çorum Belediyespor Genel Kurul 6 Haziran da Çorum Belediyespor yönetimi 6 Haziran da genel kurula giderek talip çýkmasý halinde devretmeyi aksi halde ise yönetimi güçlendirerek yeni sezon hazýrlýklarýna start vermeyi planlýyor. Çorum Belediyespor da Yönetimin Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yollarý ayýrma kararýnýn ardýndan gözler genel kurula çevrildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün güçlü bir yönetim isteði doðrultusunda Zeki Gül Baþkanlýðýndaki yönetim kurulu 6 Haziran da genel kurula gidecek. Belediyespor da mevcut yönetimin göreve güçlü bir talip çýkmasý Hoca isimleri netleþiyor durumunda Baþkan Muzaffer Külcü nün onayý ile devretmeyi planladýðý ancak talip çýkmamasý halinde de mevcut yönetime güçlü isimler yazýlarak yeni sezon hazýrlýklarýna baþlamayý planladýðý öðrenildi. Genel Kurul un 6 Haziran Salý günü yapýlarak yeni sezon için vakit kaybetmeden önce Teknik Direktör ardýndan da kadro yapýlanmasýyla ilgili olarak çalýþmalara baþlamayý planlýyor. Yönetimi geçen sezon takýmý emanet ettiði Yavuz Ýncedal ile sözleþmesinin feshi konusundaki sorunu çözemedi. Hafta sonunda yollarý ayýrma kararý alan Çorum Belediyespor Yönetimi Ýncedal a bu kararý iletti. Tecrübeli teknik adamýn kendisinin sözleþmesinin bir yýl daha devam ettiðini baþka bir kulüple anlaþmamasý durumunda zarara uðrayacaðýný belirterek sözleþmeyi fesh etmeye sýcak bakmadýðý belirtildi. Çorum Belediyespor Yönetimi ise bu geliþme üzerine farklý formüller üzerinde durduðu öðrenildi. Ýncedal ýn sözleþmesini fesh etmeden baþka bir teknik adamla resmi sözleþme imzalayamayan kýrmýzý siyahlý yönetim bu sorunu çözmenin çabasýnda. Fahrettin Aslanoðlu Gürses Kýlýç Cafer Aydýn PAZARTESÝ HAZÝRAN 05 Engin Çetin sayý vermeden þampiyon 8. Uluslararasý Mahmut Atalay & Yaþar Erkan Gençler Güreþ Turnuvasýnda 46 Kg da milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin yaptýðý dört maçýda sayý vermeden ve sayý tuþu ile kazanarak altýn madalyayý aldý ve milli mayoyu garantiledi. Ýzmir de yapýlan 8. Uluslararasý Mahmut Atalay & Yaþar Erkan Gençler Güreþ Turnuvasýnda 46 Kg da milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin sýkletinde þampiyon olarak Avrupa Þampiyonasýnda milli formayý giymeyi garantiledi. Cuma günü baþlayan ve dün sona eren turnuvada 46 Kg da Engin Çetin Türk milli takýmýndan beþ sporcu ile birlikte Gürcistan, iki Kazakistan, Macaristan ve Romanya lý rakipleri ile mücadele etti. Finale kadar Görkemspor. lig için Ankara da mücadele edecek Gençlik Görkemspor. lige yükselme yarý final maçlarýný 6-8 Haziran da Ankara da oynayacak. Kayseri de yapýlan grup maçlarýndan birinci olarak çýkan ve yarý finallerde mücadele etmeye hak kazanan Gençlik Görkemspor diðer gruplardan gelecek on takýmýn mücadele edeceði yarý final grubunda ilk iki sýrayý alan takýmlar. lige yükselmeye hak kazanacak. Hentbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre.lige yükselemeyen ve yeni baþvuru yapan takýmlar sezonu için Eylül-Ekim 05 tarihlerinde yapýlacak olan Bölgesel Ligden sezonuna yükselme müsabakalarýna katýlacak. U liginde final grubuna yükselen son ÝYC de þampiyon Abdulhamit in Torunlarý Ýlim Yayma Cemiyeti tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Bahar Kupasý futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Abdulhamit in Torunlarý takýmý kazandý. Ýlim Yayma Cemiþeti Buhara Yükseköðretim Öðrenci yurdunda kalan öðrenciler arasýnda Mart ayýnda baþlatýlan turnuva hafta sonu oynanan final maçý ile sona erdi. Turnuvanýn final maçýnda Abdulhamit in Torunlarý ile Teknik Heyetspor arasýndaki maçý kazanan Abdulhamit in Torunlarý takýmý þampiyonluðu kazandý. Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz, gençlerin sosyal kültürel ve sportif yönlerden geliþmelerini saðlamak ve saðlýklý bir yaþam sürmelerini, sevgi ve kardeþliðin ön plana çýkartýlmasý amacýyla düzenledikleri turnuvanýn baþarýlý þekilde tamamlandýðýný belirterek mücadele eden ve dereceye giren takýmlarý kutladý. Ýlim Yayma Cemiyeti futbol turnuvasýnda finalde mücadele eden iki takým oyuncularý toplu halde görülüyor dört maç yapan ve hiç bir rakibine sayý vermeden sayý tuþu yaparak gelen Engin Çetin bunu finalde de sürdürdü. Engin Çetin, geçen yýl yýldýzlarda Dünya ve Avrupa üçüncüsü olan Gürci rakibi KhacHýdze Gýorgi önünde de maçýn ikinci periyotunun baþlarýnda sayý tuþu yaparak sýkletinde birinci oldu ve altýn madalyanýn sahibi oldu. Turnuvada milli mayoyu giyen diðer Çorumlu güreþçi Özgür Yiðit ise dün akþam bölümünde mindere çýktý. Öte yandan Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve Çorum Belediyespor güreþ antrenörü Rüþen Çetin de turnuvayý Federasyon davetlisi olarak Ýzmir de izlediler. SAHA : Mecitözü Ýlçe stadý. HAKEMLER : Yüksel Basar, Burak Þahinkara, Yunus Dursun. MECÝTÖZÜ : Bekteþ, Murat, Elvan, Mustafa, H. Ýbrahim, Nurettin, Gökhan, Ercan, Can, Ruhi, Ersan. ORTAKÖY BELEDÝYE ÞAPÝNOVAS- POR : Hamza, Seyfi, Hüsamettin, Yalçýn, Osman, Ýbrahim, Taner, Anýl, Hüseyin, Cihangir. GOLLER : 7. Ve 35. dakikalarda Taner, 3. dak. Cihangir ( Ortaköy Belediye Þapinovaspor ). 4. Dak. Ercan ( Mecitözüspor ). KIRMIZI KART : U de Final grubunun son takýmý Osmancýkspor takým Osmancýkspor oldu. Ýki grupta yapýlan mücadelede son hafta maçlarý öncesinde final grubuna yükselen üç takým belli olmuþtu. Ligde haftanýn en kritik maçýnda Osmancýkspor ile 907 Gençlikspor takýmlarý karþýlaþtý. Zorlu bir mücadeleye sahne olan maçtan -0 lýk galibiyetle ayrýlan Osmancýkspor final grubuna yükselen son takým oldu. Final Grubuna A grubundan Mimar Sinan Gençlikspor ve Osmancýkspor, B grubundan ise HE Kültürspor ve Gençlerbirliði takýmlarý yükseldiler. Bu dört takým çift devreli lig statüsünde þampiyonu belirlemek için mücadele edecektler. Karaman da devam eden Okullu Küçükler Badminton Türkiye Þampiyonasý nda Cumhuriyet Ortaokulu kýz takýmý bugün madalya için mücadele edecek. Cuma günü yapýlan müsabakalar ile baþlayan Türkiye finallerinde Beden Eðitimi Öðretmeni Alev Býyýkoðlu Mumcu yönetimindeki Cumhuriyet Ortaokulu kýz badminton takýmýnda Esma Dilekci, Melike Uysal, Merve Nur Yetiþgen, Damla Keskin ve Elif Öz mücadele ediyor. Grubunda Osmaniye ve Kýbrýs Engin Çetin ödül töreni sonunda Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve antrenörü Ruþen Çetin ile birlikte görülüyor. Amatör Küme Þampiyonu Ortaköy Belediye Þapinovaspor -3.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda ilk iki mücadelesi veren Mecitözüspor, sahasýnda oynadýðý son maçta Ortaköy Belediye Þapinovaspor'a 3- yenilerek birinci Amatör Kümeye çýkma hayallerini seneye erteledi. Bu sonuçla aldýðý 3-'lik galibiyetle Ortaköy Belediye Þapinovaspor puanýný 5'e Çýkararak. Amatör Kümeye Þampiyon olarak çýktý. Bayatspor ise son hafta Uðurludað ile oynanacaðý maça rakibi çýkmadýðý için 3-0 hükmen galip sayýlarak aldýðý üç puanla. Amatör Kümeye topladýðý puan ile ikinci olarak çýkan takým oldu. Maçtan sonra Emniyet nedeni ile Mecitözü'nde yapýlmasý gereken kupa töreni yapýlamadý. Þampiyon Ortaköy Belediye Þapinovaspor gecikmeli de olsa kupasýna Çorum da. Nolu sahada düzenlenen törenle kavuþtu. Kupa töreni ile ilgili fotoðraf ayrýntýlý haberlerimizi gazetemizin yarýn ki spor sayafasýnda görebilirsiniz. Cumhuriyet ilk sekizde Cumhuriyet Ortaokulu küçük kýz badminton takýmý Türkiye finallerinde ilk sekize kalmayý baþardý bugün kürsüye çýkmak için mücadele edecek. TED i yenen Bursa ya ise yenilen Cumhuriyet Ortaokulu yarý final grubuna yükselmeyi baþarmýþtý. Dört grupta ilk iki sýrayý alan sekiz takýmýn mücadele edeceði yarý final maçlarý öncesinde dün takýmlar dinlendi. Bu sabah çekilecek kura sonucunda sekiz takým dörderli iki gruba ayrýlacak ve tek devreli lig statüsünde gruplarda ilk iki sýrayý alan takýmlar yarýn çapraz olarak finale yükselmek için karþýlaþacaklar. Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni Alev Býyýkoðlu Mumcu amaçlarýnýn kürsüye çýkmak olduðunu söyledi. Cumhuriyet Ortaokulu Karaman da bugün kürsüye çýkmak için mücadele edecek

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Liderler mitinge geliyor Milli Egemenlik coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum da da coþkuyla kutlanacak. HABERÝ 24 DE (Ç.HAK:2800)

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA Mübarek Olsun. Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.101 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Berat Kandili ÖZEL EK Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar, Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Mevlid Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.444

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar, K.K.253 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Ramazan Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç K.K.358 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Miraç Kandilini Kutlarýz. Ahlatcý dan Çorum a AVM Ýþadamý Ahmet Ahlatçý, eski buðday pazarýnýn bulunduðu arsayý satýn alarak, Çorum'a

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.41 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Miraç Kandili ÖZEL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. www.eksmelikgrup.com EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. TANITIM DOSYASI 2017 İÇİNDEKİLER FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİRMANIN KISA GEÇMİŞİ ve

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890)

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890) Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Vali sözünü tuttu Þüphelendiðiniz her þeyi ihbar edin HABERÝ 21 DE (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný Kutlarýz. Valilik Hizmet Binasý'nda Engelli

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS SAATTE 6

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS 1 OTOBÜS

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli Hitit Rallisi ne görkemli final Çorum Belediyesi 42. Hitit Rallisi nin bitiþi görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. Belediye binasý önünde düzenlenen törenle yarýþmacýlara kupalarýný teslim eden Belediye

Detaylı

SENKR N. doğru tercihiniz.

SENKR N. doğru tercihiniz. SENKR N doğru tercihiniz SENKR N 2006 yılı itibariyle bir araya gelen ekibimiz bu tarihten itibaren geçmiş kariyerlerindeki tecrübeleri kullanarak sizlere hizmet vermeye başlamıştır. Farklı sektör ve dallarda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı