Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Bibliyografyası (Kitaplar)"

Transkript

1

2 TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I)

3 AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : Baskı : MN Ofset

4 SUNUŞ Kitaplar, ilim ve fikir dünyasına açılan kapılardır. İnsanın kendini tanıması i ç i n d e yer a l d ığı cemiyeti kavraması, böylece yeryüzü macerasına katılması ancak k itapların dünyasına girmekle mümkün olur. Aile Araştırma Kurumu, bu kitap dünyasına "Özel amaçlı", ama çok önemli bir seri yayınla kat ılarak yeni bir hizmeti başlatmış bulunuyor. Türk cemiyet i nin temel taşı olan aile, bütün yönleriyle bu yayın serim i z i n konusu olacak. Aileyi oluşturan sosyal ve kültürel değerlerimizin yücel i ğ i n d e n bahsediyor, aile kurumunun cemiyetimizin en büyük manevi zenginliğ ini teşkil ettiğini söylüyoruz. Bu çok değerli manevi servetimize ait bilgilerimizin bir çoğu ne yazık ki eski ve yetersiz. Bugün, başta üniversitelerimiz olmak üzere bir dizi kuruluş, aileyi çeşitli yönleriyle ele alan araştırmalar yapıyor, bu konudaki bilgileri yeniliyorlar. Bu bilgilerin pek çoğu üretildiğ i çevrelere s ı k ı ş ı p kaldığı için halka ulaşmıyor. Biz, yaşamaya b a şladığımız bilgi çağı ile birlikte; bil im,felsefe,edebiyat, ve sanatın bir avuç seçkinler zümresi içinde dolaş ı p durduğu dönemlerin de artık sona ereceğine inanmak istiyoruz. Bu inançla "aile" ile ilgili elde edeceğimiz bütün bilgileri yayınlar haline dönüştüreceğiz. Aile kitapları serimiz "Bilim", "Aile Eğitimi", "Halk Kitapları" ve " Tanıtma " dizileri olarak dört alt gruptan meydana geliyor. Bu d i z i l e r i miz vasıtasıyla en yeni bilimsel araştırmaları geniş kitlelere duyuracağız. Aile fertlerinin aile içi eğitimi ile ilgili yerli ve yabancı temel e ğ itim kitaplarından seçilmiş zengin

5 bir kolleksiyonu, aile kitaplıklarına kazandıracağız. Halk Kitapları dizimiz, konuları ve rahatça okunup anlaşılabilecek üsluplarıyla geniş halk kitlelerinin aile konusundaki başucu kitabı olacaktır. Bu yayınlardan beklediğimiz, cemiyetimizi yaşatan ve ebediyen yaşatacak olan kendi sosyal gerçeğimize ait değer hükümlerini; zeka ve kültürün, i l i m ve sanatın ilgi alanında, herdem taze tutmaktır. Türk ailesinin durmadan değişen dünya şartlarına, kiml i ğ ini koruyarak uyum sağlaması, bu değerlerin toplumun bütün fert-leri tarafından paylaşılarak korunmasına bağlıdır. Her bakımdan güzel neticeler vadeden bu teşebbüse, ilim, fikir ve sanat adamlarımızın da beklenen katkıları sağlamasını temenni ediyorum. Aile yayınları serisinin, bugünkü ve yarınki nesillerin düşünce ve zevk olgunluğuna katacağı zenginlik ise, milletçe elde edeceğimiz en büyük kazanç olacaktır. Cemil ÇİÇEK Devlet Bakanı

6 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA AİLE BİBLİYOGRAFYASI TARAMASINDA KULLANILAN ANAHTAR KELİMELER III - IV V - VI VII - XI XIII - XIV KONU BAŞLIKLARI: AHLAK AMME İDARESİ ASKERLİK BİNA YAPIMI BİYOGRAFYA COĞRAFYA VE TURİZM ÇOCUK KİTAPLARI DERS KİTAPLARI DİN EDEBİYAT EĞİTİM EKONOMİ EV EKONOMİSİ FELSEFE GAZETELER GENEL ANSİKLOPEDİLER HUKUK İSLAM DİNİ İSTİRAHAT VE EĞLENCE KÜLLİYATLAR METAFİZİK TEORİLERİ

7 MİMARÎ ÖRF VE ADETLER PSİKOLOJİ RİSALELER RUHBİLİM SİYASI BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER SOSYAL REFAH ŞEHİRCİLİK TARİH TÖRELER TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÖTEKİ ESERLER YENİÇAĞ FELSEFESİ DİZİN

8 AÇIKLAMA Ülkemizde bilgi b i r i k i m i n i n yeterince sistematize edilememesi ve bilgi alışverişinde organize akışın kurulamaması sonucu her konuda bilgi birikimi, bilgi yı ğ ı n ı n a dönüşmektedir dersek, keskin bir i d d i a ileri sürmüş olmayız. Zira bu, bilgi kaynaklarını bulmak ve onlara ulaşmak isteyen herkesin yaşadığı bir durumun ifadesidir. Gerçekliği anlamaya yönelik çeş i t l i türde bilgilerin tümü ile gerçekliğin dış yüzünün bilgisi yani enformasyon-bilgi ve enformasyon kelimelerini eş anlamlı kullanmıyoruz- insan hayatının bütün boyutlarını kapsar. Sanat, din, felsefe, dil, bilim, ideoloji ve teknoloji g ibi bilgi türlerine i l i ş kin kaynaklar giderek genişlemekte ve derinleşmektedir. Bilginin sadece niteliğ i ve niceliğ i de değ il, ifade edilme tarzlarında da çeşitlenme söz konusudur. Bilgi sadece kitap ve makale türüyle değil çalı ş m a ve araştırma raporları, akademik' tezler, konferans ve sempozyumlarda sunulan tebliğler, basın ve kitle iletiş i m araçları gibi yollarla da yayılmakta ve yansıtılmaktadır. Bu yayılmanın dağ ı n ı klı k i ç i n d e kaybolmaması, yansımanın kalı c ı olabilmesi için bilgi ve enformasyonun sistematik şekilde depolanması ve eriş iminin kolaylaş t ı r ı lması gerekmektedir. Bibliyografyalar kültüre a ç ı lan pencerelerdir. Zira yayın dünyası sanat eserlerinin çeş itliliğ i, teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmaları hatta gündelik hayatın ve p o l i t i kanın bütün haber ve yorumları i l e bir toplumun hayatını yansıtan ipuçlarını verir.bu ipuçlarından herhangi bir zaman kesitinde toplum hayatında önem kazanan, gündeme gelen konuların neler VII

9 olduğu izlenebilir ve seçmeler yapılabilir. Bibliyografya penceresinden y a p ı lan izleme ve seçmeden sonra, toplama ve inceleme için kapıdan bahçeye çıkarsınız. Üst katta hakim manzaralı bir pencereden gözlem yapmadan yola çıkıldığında, geniş ve dolambaçlı bilgi birikimi bahçesinde kaybolma göze alınmış ya da kapı önündeki bir kaç bilgi ile sın ı rlar çizilmiş demektir. Çağımızda bilgi ve enformasyondaki ç e ş itlilik ve genişlik giderek artmış, bu durum yeni depolama ve e r i ş im sisteml e ri ni n kurulmasına yol açmıştır. Bu yeni oluşumda bilgisayarlar baş rolü oynamaktadır. Bu anlamda bilgisayarlar çağdaş bibliyografyalardır. Bilindiğ i üzere ülkemizde belli başlı kütüphanelerde ve TÜBİTAK'ta yabancı dilde yazılmış kaynaklara b i l g is a yar yolu i l e ulaşmak mümkündür. Ne var ki, Türkçe kaynaklar için b i l g i erişim merkezleri ve ağı kurulab i l m i ş değildir. Aile olgusu odak noktası olmak üzere, ilgili konularda çeşitli kaynakları kapsayan b ilgi bankasının oluşturulması Kurumun hedefleri arasında yer almaktadır. Sadece AAK bünyesinde yapılacak çalışmalara değil, ülkemizde aile olgusuyla doğrudan ya da dolaylı olmak üzere ç e ş itli konularda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara da kaynak tarama çalışmalarında hizmet verilecektir. Bu hizmetin gerçekleşebilmesi için ö n celikle Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası taramaları tamamlanmış ve buna paralel olarak yüksek lisans, doktora tez taramalarının bir kısmı yapı lmıştır. Türkiye Makaleler Bibliyografyası kapsamına girmeyen süreli yayınlar da taranacak ve yeni eserler de izlenecektir. VIII

10 Bu çalışma, Aile Araştırma Kurumu'nda projelendirilen bilgi-işlem ve dokümantasyon faaliyetlerinin birinci safhasının ilk yan ürünüdür. Ülkemizde bütün bibliyografyaların ifade ettiği ortak gerçeğe biz de katılıyoruz: bu bibliyografya çalışması eksiksiz, tam ve hatasız değildir. Mevcut bilgi birikiminde titiz çalışmalara rağmen eksik kalan kaynaklar ve gelecekte basılacak eserler takip edilerek b i l g i -işleme katılacak ve zaman zaman özellikle Ankara dışındaki araştırmacılara ulaşmak amacıyla bibliyografya ya da katalog olarak basılacaktır. Dağınıklıktan ya da kısırlıktan kurtulmamızı sağlayan bibliyografyaların sayı ve çeşitleri, bilgi birikimi genişledikçe artmıştır. Öyle ki bibliyografyaları tanıtan bibliyografyalara ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Nitekim Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü tarafından 1973 y ı l ı nda hazırlanan ve Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Cumhuriyet Döneminde BİBLİYOGRAFYALARIN BİBLİYOGRAFYASI" adlı çalışma bu konuda araştırmacılar için önemli bir eserdir. Bir başka bibliyografya çeşidi olarak çok sayıda eserleri bulunan yazarları, bilim adamlarını konu olarak alan şahıs bibliyografyalarının önemini zikretmek gerekir. Bilim dallarına iliş k i n bibliyografya çalışmaları söz konusu olduğunda ise Ankara Üniversitesi E ğ i t i m Fakültesi tarafından yayınlanan Mahmut Tezcan'ın hazırladığı "TÜRK SOSYOLOJİ BİBLİYOGRAFYASI " örneğini verirken, 1968'den günümüze kadar yayılan eserleri kapsayan ikinci cilde duyulan ihtiyacı belirtmeden geçemeyiz. Bu tür faydalı bir başka bilim dalı bibliyografyası örneği, Ege Üniversitesi yayını olarak 1988'de basılan Prof. Dr. Nuri Bilgin'in hazırlamış olduğu IX

11 "Başlangıçtan Günümüze TÜRK PSİKOLOJİ BlBLÎYOGRAFYASI"dır. Türkiye Aile Bibliyografyası hazırlanırken tarama işleminin sadece aile kelimesi ile sınırlandırılması şüphesiz düşünülemezdi. Aile gibi çok boyutlu bir olgunun boyutlarındaki özellikleri, iç ve dış süreçleri ifade eden kelime grupları ile anahtar kelimeler oluşturulmuştur. Sözgelimi kadın,erkek, çocuk,genç,yaşlı gibi aile fertlerini ifade eden ve ana,baba, karı,koca,eş,ebeveyn,evlat g i b i rolleri simgeleyen kavramlar anahtar kelime olarak belirlenmiştir, ilk etapta liste halinde sunulan anahtar kelimeler bilgisayar ile yapılacak kaynak taramada araştırıcıya geniş bir imkan sunmaktadır. Ancak anahtar kelimelere göre yapılan taramada aile olgusu ile doğrudan ilgisi bulunmayan bazı kitapların yer alması kaçınılmaz olmuştur. Taramadan sonra tekrarlanan elemelerde bu durum asgariye indirilmeye çalışılmıştır. Benzeri konulardaki zorluklar bibliyografya çalışması yapanların ortak gerçeğidir. Bu yüzden ülkemiz şartlarında kitapların kapsamları incelenerek bibliyografya hazırlamak hayali bir yana bırakılarak, diğer bibliyografya çalışmalarındaki yol izlenmiştir. Bir araştırmacının kendi özel çalışma konusu için yaptığı s ınırlı kaynak tarama işleminin bile ne denli yorucu hatta zaman zaman usandırıcı olduğu hatırlandığında, üstelik gözler önüne serilecek bir çalışmanın sorumluluğu daha iyi anlaşılabilir. Bu uzun ve yorucu tarama işleminde görev alan Banu NİRON Hasan Hüseyin TEKÎN,Murat KORYAN, Özer KIVILCIM,Rıza ALANKO, Rahşan ŞENALP,Selime ŞENTÜRK, Suna TEKEL, Şeyh Adil GÜNDEŞLİ, Tülay DURMAZ'a sürdürdükleri şevk ve gayretleri için teşekkür ederiz.bu çalışmalara yardımlarını esirgemeyen Milli Kütüp- X

12 hane yetkilileri ve görevlilerine ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Kartların bilgisayara kaydını gerçekleştirip, Laser dökümünü yapan ENTEGRE B i l g i -işlem'e ve son dökümleri kıymetli zamanım vererek titizlikle kontrol eden Doç. Dr. Mustafa isen'e, o yoğun çalışma temposu içinde yardımlarını esirgemeyen Arif AY'a ve iş bölümü anlayışında sorumluluğunu istekle yerine getiren İrfan ÇAYBOYLU'ya teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Son olarak sadece bu kitabın değil, henüz kitap haline dönüşmemiş diğer verilerin kontrolünde de tüm emeği geçenlerin verdiği desteklerin bizim için ne kadar değer t a şıdığını duyurmayı görev sayıyoruz. AAK Araştırma Dairesi Başkanı Doç. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL XI

13

14 AİLE BİBLİYOGRAFYASI TARAMASINDA KULLANILAN ANAHTAR KELİMELER AÇLIK ERGENLİK KARDEŞ PEDAGOJİ AD-SOYAD ERKEK KARI-KOCA PORNOGRAFİ AHLAK EŞ KENT SAADET-MUTLULUK AİLE ETNOLOJİ KIZ SAĞLIK AİLE PLANLAMASI EV KIRA SEVGİ AKRABALIK EVLAT KİRVELİK SİGORTA AKRABA EVLİLİĞİ EVLATLIK KİŞİ SOSYAL GÜVENLİK ANNE EVLENME KREŞ SÖZ KESME APARTMAN EVLİ LİK KOMŞULUK SUÇ AŞK FEMİNİZM KONUT-MESKEN SUSUZLUK BABA FOLKLOR KÖY SÜNNET BAŞLIK GEBE-GEBELİK KUMA ŞAHSİYET BAYAN GECEKONDU KUŞAK-NESİL ŞENLİK BEBEK GELENEK KÜLTÜR TALEBE BEKAR GELİN MAHALLE TUTUM BESLENME GENÇ MEHR-MİHR YAŞ BOŞANMA GENÇLİK MESKEN YAŞLI CEMİYET GENETİK MESUT YEMEK CİNSELLİK-SEKS GİYİM MİRAS YETİM CİNSİYET GÖÇ MUTFAK ZİFAF ÇEVRE GÜVENLİK MUTLULUK ZİNA ÇOCUK HASTALIK MÜSTEHCEN DAMAT HUKUK NAFAKA DİN İHTİYAR NİKAH DOĞUM İLETİŞİM NİŞAN DOĞURGANLIK İNSAN NÜFUS DUL İNSANÜSTÜ NÜFUS PLANLAMASI DÜĞÜN İNTİHAR OKUL EBEVEYN İŞ ÖĞRENCİ EĞİTİM KADIN ÖLÜM EMEKLİLİK KARAKTER ÖRF VE ADET

15

16 AHLAK

17

18 Ahlak 1 AKALTIN, Nevzat, Ahlak ve Terbiye Rehberi, İstanbul Çelik Cilt Matbaası, 1961 ALKOR, Haydar, Çocuklarımıza Öğütler,İstanbul, La- tin Matbaası,1959 ANDREAS, Dr.Gotfried, BELER Turan Aziz, Görgü 1. ve 2.Baskı.İstanbul,Ü1kü Basımevi,1943 ANET, Claude, KAKMACI Vural, Erkekler Kadınlar ve Aşk Hakkında Mütalaalar., İstanbul, Halk Basımevi, 1945 AREL, Süheyla,Halk ve Talebeye Muaşeret Bilgileri Yemekte Muaşeret ve Ziyafet Mesele.Masaları Tertibi, Ankara, İdeal Basımevi, 1939 ARSLAN, Fikriye S.,Annelere ve Genç Kızlara Öğütler İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1949 ARUOBA, Muazzez, Kadın ve Ahlak ( ), Cilt III, Ankara, Alaattin Kıral Basımevi, 1943 BAŞGİL, A.Fuat, Gençlerle Başbaşa 22.Baskı., İstan- bul,yağmur Yayınevi, 1988 BAYI, Harun Rıza, Aşka Başlarken, Ankara, Ulus Basımevi, 1952 CARREL, Dr.Alexis, İnsanlar Uyanın, 2.Baskı, İstan- bul, Arif Bolat Kitabevi, 1956, Çev:Leyla YAZICIOĞLU

19 Ahlak 2 ÇEKMEGİL, M.Said, Ahlak Anlayışımız,Sanı Kültür Yayınları No:12, Malatya, Ünal Matbaası, 1960 DANİŞMENT, İ.Hakkı, Garp Membalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı İstanbul, İstanbul Kitabevi 1961 DEMİRHAN, Gnrl.Pertev, Türk Çocuğuna ve Türk Gencine Öğütlerim,İlaveli 3.Baskı, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1962 DURU, A.Kadir,Erkeklerin İpi Kızların Elinde, Özden Yayınları E ğ itim Serisi:4, Özden Ofset 1975 DÜMER, Safi, Ana ve Babalarla Dertleşme, İstanbul Baha Matbaası,1963 ENSON, Kemal Ragıp, Oğlumla Başbaşa,İstanbul, Cumhuriyet Matbaası,1954 ERZİ, Sadık,GençlereAhlak Rehberi. İstanbul, Bur- haneddin Erenler Matbaası,1955 EXNER, Dr.Max J.,Mükemmel İzdivacın Şartları, Sex-soloji Yayınları:1, İstanbul, Tan Matbaası, 1950,Çev: Aşkın MUZAFFER FOERSTER, F.W.,İyiİnsan İyi Vatandaş, İstanbul. Doğan- kardeş Yayın.,1960, Çev: Müşerref HEKİMOĞLU

20 Ahlak 3 GÖNCER, Dr.Cavit, İlim Bakımından Şehvet , Cilt:1, İstanbul, Numune Basımevi,1945 GRUNDFELD, Dr.F.,AKMAN E.Hamdi,Nasıl Yaşamalıyız?,İstanbul,Kanaat Kitabevi,1941 GÜVENTÜRK, Ö.Faruk, Önder ve Gençler,İstanbul,Okat Yayınevi,1965 HAFIZ, Dr.Cemal, İspirtolu İçki Kullananların ve Evlatlarının Gelecekleri, Hastalıklar ve Belalar, istanbul, Milli Mecmua Basımevi, 1945 HANÇERLİOĞLU, Orhan, Başlangıcından Bugüne Kadar Mutluluk Düşüncesi, Faydalı Kitaplar:23, Sayı:1108, istanbul,varlık Yayınevi, 1965 İBNİ, SINA Abu Ali, Risaleler 3, Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale Preface: Ülken H.Z., İstanbul,İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yay:552, 1953, Çev: ATEP Ahmet KARAHAN, Müfide Şeref, Annelerle Başbaşa,Ankara, Resimli Posta Matbaası,1960 KAYA, Ahmet, Gençler İçin,İlaveli 2.Baskı, Ankara Kardeş Matbaası, 1981 KORKUD, Refik, İnsan Olmak Sanatı, Ankara, Türkiye Fikir Ajansı,1969

21 Ahlak 4 KURTBEK, Seyfi, Modern Yaşayış Bilgileri, istanbul Maarif Kitabevi,1939 KUR, Vural, Ahlak Dersleri Lise I. Lise ve Dengi Okullar İçin,İstanbul, Arif Balat Kitabevi, 1974 MAUROIS, Andre L.C., Yaşamak Sanatı,İstanbul, Kanaat Kitabevi,1939 MAVİ, M.Sungur, Kız ve Erkek Çocuklar İçin Ahlak Kuralları, Sivas, Doğuş Matbaası, 1959 MC, MAULDIN Prof.Dr.Fred, Kızıma Nasıl Söyleyeceğim? Her Genç Kız Neler Bilmelidir?, İstanbul,Hadise Y.evi,1956,Çev: Selim YETKİLİ MENNINGER, William Claire, Arkadaşlık Nasıl Kurulur ve Devam Ettirilir? (Güzel Sanatlar), Ankara, M.E.B.Yayım Müd.Eğ.Mal.Haz.M.,1964, Çev:Te-mel İSKİT NEBAHAT, Hamit, Cinsi Terbiye,İzmit, Ahmet Fevzi Basımevi, 1933 OKSAL, F.Sedat,Genç Kız Yetişirken,İstanbul Kanaat Kitabevi,1940 OMAÇER, Necmi, Türk Gencine Armağan Öğütler, İstanbul, Ekin Basımevi,1965

22 Ahlak 5 ONGUN, Cemil Sena, İnsanlar ve Ahlaklar, İstanbul, Okat Yayınevi, 1970 ÖYMEN, Münir Raşit, Bugünkü Ahlak Terbiyesi Meseleleri ve Ahlakın Testle Ölçülmesi, 2.Baskı İstanbul,Matbaacılık Okulu,1955 ÖZBAY, Dr. Şefik, Hayat ve Saadet, İstanbul, 1953 ÖĞÜT, Mehmet Cemal, Ahlak Çocuklarda Ana ve Baba Saygısı 3.Baskı, İstanbul,Fethi Demir Matbaası,1955 ÖZDENİZ, Bahri, Sosyal Tam Adabı Muaşeret, İstanbul İkbal Kitabevi, 1942 PAULHA, Fr., Ahlakın Ahlaksızlığı.Kültür Serisi:13 İstanbul,Remzi Kitabevi, 1969, Çev: M. Naci ECER PAZARLI, Osman, Gençlerimize Ahlak Dersi/Lise 1.Sınıf, İstanbul,Remzi Kitabevi,1975 PAZARLI, Osman, Gençlerimize Ahlak Dersi/Lise II.Sınıf, İstanbul,Remzi Kitabevi,1975 ROUSSEAU, J.J., İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, Anadolu Yayınları, Ankara, Mars Matbaası, 1968,Çev: Erdoğan BAŞAR

23 Ahlak 6 RUNYUN, Mustafa, Kadının ve Erkeğin Evlerine Karşı Vazifeleri. Radyoda Dini ve Ahlaki Konuşmalardan, Diyanet İşleri Başk. Yayınları, Ankara,Güzel Sanatlar Matbaası,1957 RUNYUN, Mustafa, Ana-Babaya Hürmet, Radyoda Dini ve Ahlaki Konuşmalar, 3.Baskı, Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, Ankara, Güzel Sanatlar Matbaası,1957 RUSSELL, Bertnard,Evlilik ve Ahlak,Faydalı Kitaplar: 24,istanbul,Varlık Yayınevi, 1967,Çev: Ender GÜROL SALZMANN, C.G.,Yengeç Kitabı Çocuğu Fena Terbiye Ediyorsunuz, Ana-Babalara Terbiye Hikayeleri, 4.Baskı,istanbul,Türkiye Yayınevi,1959,Çev: M.Cavit GÜNDOĞDU SERTELLİ, İskender Fahrettin, Çocuklarımıza Muaşeret Dersi eri,istanbul,tefeyyüz Kitabevi, 1941 SÜHEYLA, Muzaffer, Herkes İçin Modern Adabı Muaşeret istanbul,i n k ılap Kitabevi, 1942 SÜHEYLA, Muzaffer, Modern Adabı Muaşeret, İstanbul, İnkılap Kitabevi, ŞAŞMAZ, Tahsin,Medeni İnsan Bilgileri,2.Baskı,izmir Tonya Kitabevi,1947

24 Ahlak 7 ŞAŞMAZ, Tahsin,Yaşama Tarzı. Ferdin Topluluk İçindeki Vazifeleri, İzmir, Tonya Kitabevi, 1947 SEMİN, Dr Refia, Çocukta Ahlaki Davranış ve Ahlaki Hüküm. İ.Ü.Edebiyet Fakültesi Yayınları,No: 606,İstanbul,1954 SEMİN, Dr Refia, Çocukta Ahlaki Davranış ve Ahlaki Yargı, 2.Baskı, İstanbul,1.Ü.Edebiyat Fak. Yayınları,1979 TANSU, Semih Nafiz, Talebeye Muaşeret Usulleri, İstanbul,Kanaat Kitabevi, 1939 TARAKÇIOĞLU, M.Raşit, Ahlak ve Milli Ahlak,Ankara,Ankara Basım ve Ciltevi, 1951 TUNÇ, Cevat Kazım, Ahlak Kuralları,İzmir, Karınca Matbaası, 1962 TÜFEKÇİOĞLU, Kemal, Oğlum Ahmet Tüfekçioğlu'na Öğütlerim Ankara, 1960 ÜLKEN, Hilmi Ziya,Aşk Ahlakı.4.Baskı, Ülken Yayınları:2 H.Z.Ülken Bütün Eserleri:2, İstanbul Kardeşler Matbaası,1981 ÜZEL, Basri, Genç Nesille Konuşmalarım, 2.Kitap Eskişehir, Güzel iş Matbaası, 1949

25 Ahlak 8 ÜZEL, Basri, "Genç N e s i l l e Konuşmalarım" 3.Kitap, Bursa, Vilayet Matbaası,1953 VATSYAYANA, Malla Naga, Aşk İlmi (Kama Sutra),İstanbul M.Sıralar Matbaası,1956,ÇevrSüleyman ALPATA WILSON, Margery, Ka dınlık Sanatı,Beğenilmek Elinizdedir, İstanbul, Arif Balat Kitabevi, 1949, Çev: Semih YAZICIOĞLU YILMAZ, Hakkı, Kumar ve Gençlik,İstanbul, Yaylacık Matbaası,1969 YÜCEL, Ayhan, İnsan ve Şahsiyetin Teşekkülü,İstanbul,Milliyetçiler Derneği Neş.4,1956 YÜCEL, Hasan Ali, İyi Vatandaş, İyi İnsan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 67,İstanbul 1971 YÜKSEL, Tuncel, Tanrı ve İnsanlar,Tanrının İnsanlara Hitabesi, İstanbul, Baha Matbaası, 1961

26 AMME İDARESİ

27

28 Amme İdaresi 9 ABADAN, Doç.Dr. Nermin, Modern Toplumlarda Halkla Münasebetler, Ankara, Balkonoğlu Mat. Ltd. Şti., 1964 ALPTEKİN, Haşmet, M i l l i Savunma Hizmetinde Kadın. Ankara, E.Ü.Rs.Yay.,1954 GÖLÖNÜ, Feridun E., Halen Yürürlükte Olan Emeklilik Mevzuatı,Ankara, Bayur Matbaası, 1954 GÜCÜYENER, Nuri, ASLANOĞLU Hikmet, Yabancı Milletlerde Gençliğin Askerlik Öncesi Harp Eğitimi Nasıldır, Bizde Nasıl Olmalıdır? Genel Kurmay Bask.Yay.Milli Sef.Dai.Yay.No:2, 1952 Kemal Vehbi, Köy ye Mahalle İdaresi. En Son Değişikliğiyle Köy ve Mahalle Mevzuatı, l.c. Gen. Esaslar Köy Organları 720 S, 3. C.Köy İdaresinin tem.gör.803 S.Ankara, Fer-yal Matbaası,1981 KURTBEK, NECDET, Seyfi, M i l l i Savunma Hizmetinde Kadın.,157 Sayılı Ordu Dergisi Lahikası: 2, Genel Kurmay Milli Seferberlik Yay. No:3, İstanbul, K.K.K.,İstanbul Bas.,1951 Rüştü, Kadın Asker Olursa , II. Cilt, İstanbul, Akşam Kitabevi, 1933

29

30 ASKERLİK

31

32 Askerlik 10 TUĞRUL, Afif, Donanmanın Genç Subaylarına Öğütler, İstanbul, Deniz Basımevi, 1940 TÜRKMENOĞLU, D.Ulvi, Türk Genci ve Ordu, Ankara, Alaed- din Kıral Basımevi, 1944 YAMAN, Kadri, Yurt Müdafasında Türk Gençliği, İs- tanbul, Devlet Basımevi, 1938

33

34 BİNA YAPIMI

35

36 Bina Yapımı 11 ALPAY, Dr.Ahmet Celal, Türkiye'de Konut Sorunu ve Çözümünde Geliştirilen Yeni Teknolojiler, (Tez),İstanbul,İTÜ Sakarya Müh.Fak.Mat,1983 AYDOSLU, Dr.Güngör, Konut Yapılarında Kişi Alanı Maliyeti Bağıntıları (Doktora Tezi),İstanbul, ÇİNİCİ, Behruz, Şehir ve İnsan, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1968 FROMMER, Prof.P.,Ev Enstalasyonları, Temiz Su, Pis Su Isıtma, Aydınlatma, Yıldırımlık, I.T.Ü. Teknik OkulKütüphanesi: 43, İstanbul, İ.T.Ü. Matbaası,1965, Çev: Prof.E.A.KÖMÜRCÜOĞLU GÖKÇELİ, M.Feyzi,Betonarme Plakalarda Prefabrik Yapı <Kendi Evi n i Kendin Yap>, Kalıcı ve Geçici Biçimleriyle, 2.Baskı.İstanbul,Ercivan Matbaası, 1982 KAFESCİOĞLU, Ruhi, Orta Anadolu'da Köy Evlerinin Yapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi,İstanbul, 1949 ÜLKÜTAŞIR, M.Şakir, Meşhur Türk İmparatoriçeleri, İstanbul, Varoğlu Yayınevi, 1947 YELLOTT, John, Yapıların Isıtılması ve Soğutulması İçin Güneş ve Gök Işınlarının Kullanılması, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 1976, Çev: Ayşe ALAGÖZ

37

38 BİYOGRAFYA

39

40 Biyografya 12 ATAY, Falih Rıfkı, Babanız Atatürk 4. Kitap [1. Cilt Birl.], l.k: Babanız Atatürk-Say:129, 2.K Bayrak-Say:171, 3.K:Atatürkçülük Nedir? Say:57, 4.K:Atatürkçülük Ne idi SS:136, İstanbul, 1980 AYDIN, Mehmet, Meşhur Olan Fakir Çocuklar, 3.Baskı İstanbul, Anten Yayınevi, 1969 İ.T.Ü. Fak.Mat.,1967 DONNEL, Dorethy, RÜŞTÜ Lütfiye, Büyük Adamların Çocukluk Hayatları I,İstanbul, A.Halit Kitab-evi,1932 KÜÇÜK, Yalçın, Yirmibir Yaşında Bir Çocuk Fatih Sultan Mehmet, Ankara, Tekin Yay.,1987 SIMGER, Kart, İkinci Dünya Harbinde Kadın Casuslar Bütün Dünyanın 48 Sayısına İlave, İstanbul Nebioğlu Yayınevi, Çev: Nuriye MÜSTAKİMOĞLU 1952 STEVENSON, Augusts, HYRI.S George Curver, Fen Çocuğu, İstanbul, 1948 TANERİ, Aydın, Mevlana Ailesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri, Ankara TANJU, Sadun, Sadıka Ana: Sadıka Sabancı'nın Hayat Hikayesi, Faik Yolaç Matbaası

41

42 COĞRAFYA VE TURİZM

43

44 Coğrafya ve Turizm 13 AKYÜREK, Ferhat, Allah'ı n Nimetleri ve İnsanlar. Ankara, İş Matbaası, 1969 ERİNÇ, Prof.Dr.Sırrı, ÖNGÖR Prof.Dr.Sami, Genel Coğrafya <Tabiat ve İnsan.> 9.Baskı, T.C.B. M.E.B. Devlet Kitapları Müdürlüğü,İstanbul, Milli E ğ itim Basımevi, 1981 VAN, Loon,Hendrik Willem, NÜRİT Osman, İnsanlı- ğın Vatanı, İstanbul Üniversitesi Kit. 1946

45

46 ÇOCUK KİTAPLARI

47

48 Çocuk Kitapları 14 Çocuk AKOL, Osman K., 1919 Y ı l ı nda Ankara Çocukları, Öğretmen dergisi Yay.:21, Ankara, 1955 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat:I, İstanbul, Kaynak Kitabevi, 1929 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat:II.,İstanbul, Kanaat Kitabevi 1929 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kiraat:III.,İstanbul, Kanaat Kitabevi 1929 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat:IV.,İstanbul, Kanaat Kitabevi 1929 ATAK, Ali Osman, Çocuk Kitapları Hakkında., İstanbul, Sıralar Matbaası, 1956 BAHAETTİN, Tevfik, Çocuklarımın Alfabesi., İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi, 1929 BAHAETTİN, Tevfik, Çocuklarımın Alfabesi ( Cilt II), İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi., 48 Sayfa BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı, İyi Çocuk 15.Bin.,Ankara, Buket Basımevi, 1949

49

50 DERS KİTAPLARI

51

52 Ders Kitapları 15 ASLANGÜL, Halil, Din, Bilim ve İnsan, Ankara, Benli Mat., 1982 BERKOL, Bedia.Ev Ekonomisi ve Uygulaması 2 Ortaokul 11.Baskı, Ankara, M.E.G. ve S.B. Yay. CICERO, Maraus Tullius, Dostluk, 2.Baskı, Ankara, Ankara Üniv.Bas.,1963, Çev: Türkan TUNGA MARDİN, Ömer Fevzi, Prayer From Child's Mouth, İstanbul, Çeltüt Matbaası, 1940 MARDİN, Ömer Fevzi, Child's <A> Prayer, İstanbul, Akın Basımevi, 1940 MORRISON, Abraham Cressy, İnsanın Yaratılış ve Yücelişi, İstanbul, Otağ.Mat.,1981, Çev:Aykut EDİBALİ PLATON, Şölen. Sevgi Üstüne. Lysis. Dostluk Üstüne, 2.Baskı, Yunan ve Latin Klasikleri, İstanbul, Remzi Kitapevi, 1961, Çev: Azra ERHAT, Sabahattin EYÜBOĞLU PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali, Seçilmiş Çocuk Adları Sözlüğü, 2.Baskı Özgür Yayın Dağıtım, Ankara, 1987 TAPLAMACIOĞLU, Doç.Dr.Mehmet, Din Sosyolojisi. Giriş, Ankara, Resimli Posta Mat., 1961

53 Ders Kitapları 16 YAVUZ, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Ge- lişmesi 7-12 Yaş,VIII,Ankara,Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.,1987

54 DİN

55

56 Din 17 AKALIN, Abdülhamit, Peygamber Anneleri, İstanbul, Okat Yay., 1960 SELAMI, Münir, Yeni ve Mufassal Aşk ve Evlenme Mek- tupları, İstanbul, 4.Baskı, 1938 YASAROĞLU, A.Halid, Peygamberimiz Hazreti Muhammedi Öğreniyorum, İstanbul, A.Halid Yaşaroğlu Yayınevi, 1951

57

58 EDEBİYAT

59

60 Edebiyat 18 AHISKALI, Yusuf, Yeni İnsanlık Bildirisi ve Bilimi İstanbul, Mete Matbaası 1970 AKÇAM, H.İ., Cumhuriyet Çocuklarına. Resimli, II. Cilt, İstanbul, Ülkü Basımevi, 1937 ÇELİKKOF, M.Galip, Bir Türk Gencinin Atatürk'e Duygusu, İstanbul, Keteon Basımevi, 1938 DEMİRAY, Kemal, Türk Çocuk Edebiyatı, 8.Baskı,Yayınlayan: M.E.B. Öğretmen Okulları Kitapları, İstanbul, Ne Basımevi, 1965 DEMİRAY, Kemal, Türkçe Çocuk Edebiyatı, Yayınlayan: M.E.B.Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1966 D0CT0R0W, E.L, İki Kardeş, İstanbul, Hürriyet Yayınları, 1979, Çev: Seçkin CILIZOĞLU DUGAS, L., BALDAŞ Fehmi,Edebiyat ve Sanatta Sıkıl- ganlar, İstanbul, Remzi kitapevi EGEMEN, İlhan, Genç Neslin İnsancı Şairleri, 1944 EVLİYAGİL Necdet, Aşk Antolojisi Aşk İçin Söylenenler ( Cilt:II), İstanbul, Halk Kitab-evi, 1948

61 Edebiyat 19 ES, Hikmet Feridun, Aşk Tamtamları, İstanbul Çağlayan Yayınevi, 1954 FAST, Haward, Genç Kuşaklar, İstanbul, Altın Ki- taplar Yayınevi, 1979, Çev: Özsoy SÜSOY GÖKŞEN, Enver Naci, Örnekleriyle Çocuk Edebiyatı, İstanbul, Okat Yayınevi, 1966 GÜCÜYENER, Fatma Fuad, İlkokullarda Türk Çocuğunun Şiir Kitabı 3.Baskı,İstanbul, Fuad Gücüye-ner Yayınevi, 1951 GÜLEN, Zeki, Hayat ve Aşk Hakkında Düşünceler, İs- tanbul, Bütün Kitabevi, 1945 GÜREL, Nail, Evde Kalmış Kızlar, Röportajlar, İs- tanbul, Nilüfer Matbaası Tesisleri, 1978 HASAN, Cemil, Gençlik Ruhu ve Gençleşme, İstanbul, Kader Basımevi, 1934 HAYRI, Sevda-Evlenme ve Bayan Mektupları, İzmir Ege Kitabevi, 1936 İLHAN, Atilla, Hangi Seks (Anılar ve Acılar),Bilgi Yayınları:152, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1976 KEMAL, Tahir, DERVİŞ Suad,CEVAD Ahmed, 1936 Modeli Gençler ve Zavallı Peyami Safa, İstanbul Seliğmet Basımevi, 1936

62 Edebiyat 20 KORGUNAL, Muharrem Zeki, Hakiki Aşk,Evlenme ve Ayrılma Mektupları, İstanbul, Emniyet Kitabevi 1937 NEVVARE, Hülya, Hakiki Aşk Mektupları,İstanbul Orha-niye Matbaası, 1931 NEVVARE, Hülya, Hakiki Aşk Mektupları ,11. Cilt, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1931 ÖZGÜ, Prof.Dr.Melahat, İnsanın Estetik Terbiyesi Üzerine Mektuplar, Ayrı Baskı A.Üniv Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 7.Cilt 2.Sayı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1949 PAKALIN, Mehmet Zeki, Tarih Boyunca Kadın-Erkek Dedikoduları, İstanbul, A.Sait Basımevi, 1949 REUTER, Prof.E., Mesken Meselesinin Hal Çareleri İstanbul, Klişecilik ve Mat., 1946 SAFA, Peyami, Cumhuriyet Çocuklarına Kıraat. 5 Türk Neşriyat Yurdu, İstanbul, 1929 SARIŞ, Behçet Macit, Gençlik,İstanbul, Hüsnü Tabiat Basımevi, 1936 SEGAL, Erich, Kadın, Erkek ve Çocuk, İstanbul, Al tın Kitaplar Yayınevi, Çev: Armağan İLKİN

63 Edebiyat 21 SELAMİ, Münir, Aşk ve Evlenme Mektupları, İstanbul Güneş Matbaası, 1933 TURUNÇ, Nazım, Acun Gençlik Örgütleri, İstanbul Cemal Azmi Basımevi, 1936 URAZ, Murat, Kadın Şair ve Muharrirlerimiz,Resim- li, İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi, 1941 UYGUR, Prof Dr.Nermi, İnsan Açısından Edebiyat, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat. Fak. Yayınları:1468, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1977 UYSAL, Tahsin, ÖZEL Servet, DUMAN Fethi, Genç Şa- irlerle Başbaşa,Ankara, Yargıcıoğlu Matbaası, 1968 YAZAR, Mehmet Behçet, Genç Şairlerimiz ve Eserle- ri, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1936 YAZAR, Mehmet Behçet, Genç Romancılarımız ve Eser- leri, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1937 YENİSEY, Fazıl, Bektaşi Kadın Şairlerimiz, İzmir Pazar Neşriyat Yurdu, 1946

64 EĞİTİM

65

66 Eğitim 22 ABADAN, Doç.Dr.Nermin, Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri, Ank.Üniv. Siy. Bil.Fak.Yay.No: Ankara Yüksek Öğrenim Gençliği Üzerinde Bir Araştırma,Ankara, 1966 ABDULBAKİ, Sabri Esat, Yavrumuzun Tarih Kitabı, İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi, 1930 ADASAL, Prof.Dr.Rasim, Çocuğun Ruh Sağlığı ve Terbiye Esasları,İstanbul,Kader Basımevi, 1952 ADLER, Dr. Alfred, Güç Çocuğun Eğitimi, İstanbul Varlık Yayınevi, Çev: Nihal ÖNAL, 1966 ADLER, Dr. Alfred [ ], Güç Çocuğun Eğitimi 2.Bas.,istanbul.Varlık Yayınevi, Çev: Nihal ÖNAL, 1971 AHMET, Hikmet, Aile Toplantıları Konuşmaları: 16 Kanunusani 1933,Ankara, Başvekalet Müdürev-venat Mat., AK, Hüseyin, Yeni İlkokul Programının Getirdikleri ve Uygulaması, Ankara, Emek Matbaası 1968 AKAL, Selami, KINALI Fahriye,İlkokullar İçin Aile Bilgisi IV,İstanbul, İnkılap ve Aka Kitap-evleri, 1955

67 Eğitim 23 AKAL, Selami, KINALI Fahriye,İlkokullar İçin Aile Bilgisi V,İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabev,-leri, 1955 AKDİK, M., İlk Okulun İlk Sınıflarındaki Çocukların Türlü Bakımlardan Özellikleri, İhtiyaçları ve Bu İhtiyaçları Karşılama Yolları ( Cilt:2), Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1948 AKMAN, Eyüp Hamdi, İnatçı Çocuk, İstanbul, İpek Matbası, 1951 AKSAN, Halit, SAFFET Rona, Ortaokullarda Din Dersleri 1., İstanbul, Ercan Matbaası, 1960 AKSAN, Halit, RONA Saffet, Ortaokullarda Din Dersleri II., İstanbul, Ercan Matbaası, 1960 ALLANDY, Dr.Rene, Çocuklarda Eğitim Güçlükleri ve Pedegojik Çareler., Ankara, Köy ve Eğitim Öğretim Yayımcılık, 1956, Çev: ODABAŞ Se-lahattin ALPASLAN, Suna, Çocuk Gelişimi ve Çocuk Sağlığı Kız Sanat Okulları 1-2-3, 3.Baskı M.E.B..Ankara M.E.Basımevi, 1989 ALPAY, Fahri, Aile ve Eğitim Sanatı.,Çorum, İl Basımevi, 1947

68 Eğitim 24 ALTUNYAN, Dr. Nurhan, Çocuklar Nasıl Doğar, İstanbul A.B.C. Matbaası, 1956 ALTUNYAN, Dr.Nurhan, Çocuklar Nasıl Doğar? Dığakıurge Gukan? Tseyl Hamar,Dznağner <Serayin Tosdi Anagutyan Hertsı>,İstanbul, A.B.C.Mat.,1956 ANTEL, Sadrettin Celal, Pedagoji Üçüncü Basımevi İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1936 APUHAN, Recep Şükrü, Öğrenci Velisinin El Kitabı İstanbul, Gümüş Basımevi, 1982 AREL, Süheyl a, Ev idaresi I Kız Sanat Okulları ile İlkokullar için., İstanbul, Kültür KİKitabevl, 1968 AREL, Süheyla, Ev İdaresi II. Sınıf.,İstanbul,İstanbul Matbaası, 1966 AREL, Süheyla, Ev İdaresi III, Kız Enstitüleri. Kız Sanat Ortaokulları İçin., İstanbul, İstanbul Matbaası, 1961 AREL, Süheyla, Ev İdaresi II. Kız Sanat Okullar ve İlkokullar için.,istanbul, Kültür Kitabevi, 1968 AREL, Süheyla, Ev İdaresi III, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1962

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU EGT5037 Program Geliştirme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU EGT5037 Program Geliştirme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 17.06.2016 03 2016 03/01 0? Enstitü Kurulumuz 17.06.2016 tarihinde Enstitü

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. ÇALIŞMA KONULARI Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı(Örgün ve Yaygın Eğitim

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ALIMYERİ BAZINDA BUDAMA YAPMAYAN ÜRETİCİLERE AİT LİSTE 2014-01/11/2013-25/04/2014 Alımyeri Kodu / Adı : 34001 / AKTEPE Üretici

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER Doktora Öğrencileri İçin T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Takvimi Programlara

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları Bilim Dalı Alman Kültürü ve Edebiyatı Almanca Dilbilim

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.01.2017 01 2017 01/01 04 Enstitü Kurulumuz 20.01.2017 tarihinde

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri

ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ATSO Yönetim Kurulu leri 1882-1886 Mustafa Nafiz Bey Pandili Efendi Hacı Vasil Ağa Rıza Beğ (Dizdarzâde) Ligori Efendi Vasili Efendi Hâfız Mehmed Efendi (Kâtip) 1886-1898 Barutçuzade Abdi Efendi Başçıoğlu

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 56 HATİCE YALÇIN 2 104 HATİCE ALTINÖZ AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 126 BÜŞRA KILINÇ 2 269 NERMİN

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

TÜRKİYE DE FELSEFENİN GELENEĞİ VE GELECEĞİ İstanbul Felsefe Toplantısı 2010

TÜRKİYE DE FELSEFENİN GELENEĞİ VE GELECEĞİ İstanbul Felsefe Toplantısı 2010 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE FELSEFENİN GELENEĞİ VE GELECEĞİ İstanbul Felsefe Toplantısı 2010 24-26 Mart 2010 Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu Ordu Cad. No:196

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı İlgili Ders : OKUL DENEYİMİ Sabah (X) Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu 00 LEYLA KAYAALP........ 9. 0... 009 ZÜLFİYE BOZDAĞ 0 AZAT

Detaylı

AYDIN TENİS KULÜBÜ FORUM AYDIN TENİS TURNUVASI VETERAN ERKEKLER

AYDIN TENİS KULÜBÜ FORUM AYDIN TENİS TURNUVASI VETERAN ERKEKLER GRUP H GRUP G GRUP F GRUP E GRUP D GRUPC GRUP B GRUP A AYDIN TENİS KULÜBÜ - 0 FORUM AYDIN TENİS TURNUVASI VETERAN ERKEKLER GRUPLAR SKOR MAÇ TARİHİ VE SAATİ SKOR MAÇ TARİHİ VE SAATİ FATİH KILINÇ FATİH KILINÇ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI

SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI DERS ADI 1 MELİKŞAH ÇETİNKAYA İDARE HUKUKU II 2 FATİH SADULLAH SELMAN HUKUK SOSYOLOJİSİ 3 EREN BAŞAR ÇETİN BORÇLAR HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER) 4 ZEYNEP SENA KULAKOĞLU 5 ABDÜLSAMET

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri

ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ATSO Yönetim Kurulu leri 1882-1886 Mustafa Nafiz Bey Pandili Efendi Hacı Vasil Ağa Rıza Beğ (Dizdarzâde) Ligori Efendi Vasili Efendi Hâfız Mehmed Efendi (Kâtip) 1886-1898 Barutçuzade Abdi Efendi Başçıoğlu

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SPORLARI KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SPORLARI KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL 1- DİKMEN ÖĞRETMEN NECLA KIZILBAĞ ORTAOKULU 2- GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU 3- AHMET YESEVİ ORTAOKULU 4- ÖZEL BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU 5- ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 6- BEYTEPE

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU İSTANBUL GENELİ MARATON 1.(YOZGAT )ETABI

TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU İSTANBUL GENELİ MARATON 1.(YOZGAT )ETABI TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU İSTANBUL GENELİ MARATON 1.(YOZGAT )ETABI YARIŞAN BÖLGELER SALINAN 2792 KLASMAN %33 921 AVRASYA POSTA SALINAN SAAT 06.38.51 AVRUPA YAKASI TARİH 19.06.2013 BOGAZICI POSTA PENDIK

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ I. YARIYILDAKİ DERSLER VE DERSLERİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Kamu Maliyesi Araştırma Yöntemleri Yrd. Harun KILIÇASLAN İktisada Giriş Salih ŞİMŞEK Ekrem

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle 2 DBSKP-21-GP13-1080 Emine COŞKUN Telli Terbiye Sistemli

Detaylı

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR 55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 - İZMİR 55. YILINDA EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Yayıma Hazırlayan: C. Orhan

Detaylı

ABDULBAKİ SATILMIŞ Dargeçit Belediye Başkanlığı MARDİN DARGEÇİT. MUHAMMED NURBAKİ BİLGİN Mardin İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü MARDİN MERKEZ

ABDULBAKİ SATILMIŞ Dargeçit Belediye Başkanlığı MARDİN DARGEÇİT. MUHAMMED NURBAKİ BİLGİN Mardin İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü MARDİN MERKEZ T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 03-04-05 MAYIS 016 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNE KATILACAK KİŞİLER AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR. İL: MARDİN EĞİTİM YERİ: HILTON GARDEN

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1)

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ABDULLAH DEMİR ABDURAHMAN ŞENTÜRK ABDURRAHİM ORHAN ABİDİN PELİT ADNAN DALYAN ADNAN KAYA AHMET AKÖZ AHMET AKSEKİLİ AHMET DEMİR AHMET DEMİRER

Detaylı