Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Bibliyografyası (Kitaplar)"

Transkript

1

2 TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I)

3 AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : Baskı : MN Ofset

4 SUNUŞ Kitaplar, ilim ve fikir dünyasına açılan kapılardır. İnsanın kendini tanıması i ç i n d e yer a l d ığı cemiyeti kavraması, böylece yeryüzü macerasına katılması ancak k itapların dünyasına girmekle mümkün olur. Aile Araştırma Kurumu, bu kitap dünyasına "Özel amaçlı", ama çok önemli bir seri yayınla kat ılarak yeni bir hizmeti başlatmış bulunuyor. Türk cemiyet i nin temel taşı olan aile, bütün yönleriyle bu yayın serim i z i n konusu olacak. Aileyi oluşturan sosyal ve kültürel değerlerimizin yücel i ğ i n d e n bahsediyor, aile kurumunun cemiyetimizin en büyük manevi zenginliğ ini teşkil ettiğini söylüyoruz. Bu çok değerli manevi servetimize ait bilgilerimizin bir çoğu ne yazık ki eski ve yetersiz. Bugün, başta üniversitelerimiz olmak üzere bir dizi kuruluş, aileyi çeşitli yönleriyle ele alan araştırmalar yapıyor, bu konudaki bilgileri yeniliyorlar. Bu bilgilerin pek çoğu üretildiğ i çevrelere s ı k ı ş ı p kaldığı için halka ulaşmıyor. Biz, yaşamaya b a şladığımız bilgi çağı ile birlikte; bil im,felsefe,edebiyat, ve sanatın bir avuç seçkinler zümresi içinde dolaş ı p durduğu dönemlerin de artık sona ereceğine inanmak istiyoruz. Bu inançla "aile" ile ilgili elde edeceğimiz bütün bilgileri yayınlar haline dönüştüreceğiz. Aile kitapları serimiz "Bilim", "Aile Eğitimi", "Halk Kitapları" ve " Tanıtma " dizileri olarak dört alt gruptan meydana geliyor. Bu d i z i l e r i miz vasıtasıyla en yeni bilimsel araştırmaları geniş kitlelere duyuracağız. Aile fertlerinin aile içi eğitimi ile ilgili yerli ve yabancı temel e ğ itim kitaplarından seçilmiş zengin

5 bir kolleksiyonu, aile kitaplıklarına kazandıracağız. Halk Kitapları dizimiz, konuları ve rahatça okunup anlaşılabilecek üsluplarıyla geniş halk kitlelerinin aile konusundaki başucu kitabı olacaktır. Bu yayınlardan beklediğimiz, cemiyetimizi yaşatan ve ebediyen yaşatacak olan kendi sosyal gerçeğimize ait değer hükümlerini; zeka ve kültürün, i l i m ve sanatın ilgi alanında, herdem taze tutmaktır. Türk ailesinin durmadan değişen dünya şartlarına, kiml i ğ ini koruyarak uyum sağlaması, bu değerlerin toplumun bütün fert-leri tarafından paylaşılarak korunmasına bağlıdır. Her bakımdan güzel neticeler vadeden bu teşebbüse, ilim, fikir ve sanat adamlarımızın da beklenen katkıları sağlamasını temenni ediyorum. Aile yayınları serisinin, bugünkü ve yarınki nesillerin düşünce ve zevk olgunluğuna katacağı zenginlik ise, milletçe elde edeceğimiz en büyük kazanç olacaktır. Cemil ÇİÇEK Devlet Bakanı

6 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA AİLE BİBLİYOGRAFYASI TARAMASINDA KULLANILAN ANAHTAR KELİMELER III - IV V - VI VII - XI XIII - XIV KONU BAŞLIKLARI: AHLAK AMME İDARESİ ASKERLİK BİNA YAPIMI BİYOGRAFYA COĞRAFYA VE TURİZM ÇOCUK KİTAPLARI DERS KİTAPLARI DİN EDEBİYAT EĞİTİM EKONOMİ EV EKONOMİSİ FELSEFE GAZETELER GENEL ANSİKLOPEDİLER HUKUK İSLAM DİNİ İSTİRAHAT VE EĞLENCE KÜLLİYATLAR METAFİZİK TEORİLERİ

7 MİMARÎ ÖRF VE ADETLER PSİKOLOJİ RİSALELER RUHBİLİM SİYASI BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER SOSYAL REFAH ŞEHİRCİLİK TARİH TÖRELER TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÖTEKİ ESERLER YENİÇAĞ FELSEFESİ DİZİN

8 AÇIKLAMA Ülkemizde bilgi b i r i k i m i n i n yeterince sistematize edilememesi ve bilgi alışverişinde organize akışın kurulamaması sonucu her konuda bilgi birikimi, bilgi yı ğ ı n ı n a dönüşmektedir dersek, keskin bir i d d i a ileri sürmüş olmayız. Zira bu, bilgi kaynaklarını bulmak ve onlara ulaşmak isteyen herkesin yaşadığı bir durumun ifadesidir. Gerçekliği anlamaya yönelik çeş i t l i türde bilgilerin tümü ile gerçekliğin dış yüzünün bilgisi yani enformasyon-bilgi ve enformasyon kelimelerini eş anlamlı kullanmıyoruz- insan hayatının bütün boyutlarını kapsar. Sanat, din, felsefe, dil, bilim, ideoloji ve teknoloji g ibi bilgi türlerine i l i ş kin kaynaklar giderek genişlemekte ve derinleşmektedir. Bilginin sadece niteliğ i ve niceliğ i de değ il, ifade edilme tarzlarında da çeşitlenme söz konusudur. Bilgi sadece kitap ve makale türüyle değil çalı ş m a ve araştırma raporları, akademik' tezler, konferans ve sempozyumlarda sunulan tebliğler, basın ve kitle iletiş i m araçları gibi yollarla da yayılmakta ve yansıtılmaktadır. Bu yayılmanın dağ ı n ı klı k i ç i n d e kaybolmaması, yansımanın kalı c ı olabilmesi için bilgi ve enformasyonun sistematik şekilde depolanması ve eriş iminin kolaylaş t ı r ı lması gerekmektedir. Bibliyografyalar kültüre a ç ı lan pencerelerdir. Zira yayın dünyası sanat eserlerinin çeş itliliğ i, teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmaları hatta gündelik hayatın ve p o l i t i kanın bütün haber ve yorumları i l e bir toplumun hayatını yansıtan ipuçlarını verir.bu ipuçlarından herhangi bir zaman kesitinde toplum hayatında önem kazanan, gündeme gelen konuların neler VII

9 olduğu izlenebilir ve seçmeler yapılabilir. Bibliyografya penceresinden y a p ı lan izleme ve seçmeden sonra, toplama ve inceleme için kapıdan bahçeye çıkarsınız. Üst katta hakim manzaralı bir pencereden gözlem yapmadan yola çıkıldığında, geniş ve dolambaçlı bilgi birikimi bahçesinde kaybolma göze alınmış ya da kapı önündeki bir kaç bilgi ile sın ı rlar çizilmiş demektir. Çağımızda bilgi ve enformasyondaki ç e ş itlilik ve genişlik giderek artmış, bu durum yeni depolama ve e r i ş im sisteml e ri ni n kurulmasına yol açmıştır. Bu yeni oluşumda bilgisayarlar baş rolü oynamaktadır. Bu anlamda bilgisayarlar çağdaş bibliyografyalardır. Bilindiğ i üzere ülkemizde belli başlı kütüphanelerde ve TÜBİTAK'ta yabancı dilde yazılmış kaynaklara b i l g is a yar yolu i l e ulaşmak mümkündür. Ne var ki, Türkçe kaynaklar için b i l g i erişim merkezleri ve ağı kurulab i l m i ş değildir. Aile olgusu odak noktası olmak üzere, ilgili konularda çeşitli kaynakları kapsayan b ilgi bankasının oluşturulması Kurumun hedefleri arasında yer almaktadır. Sadece AAK bünyesinde yapılacak çalışmalara değil, ülkemizde aile olgusuyla doğrudan ya da dolaylı olmak üzere ç e ş itli konularda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara da kaynak tarama çalışmalarında hizmet verilecektir. Bu hizmetin gerçekleşebilmesi için ö n celikle Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası taramaları tamamlanmış ve buna paralel olarak yüksek lisans, doktora tez taramalarının bir kısmı yapı lmıştır. Türkiye Makaleler Bibliyografyası kapsamına girmeyen süreli yayınlar da taranacak ve yeni eserler de izlenecektir. VIII

10 Bu çalışma, Aile Araştırma Kurumu'nda projelendirilen bilgi-işlem ve dokümantasyon faaliyetlerinin birinci safhasının ilk yan ürünüdür. Ülkemizde bütün bibliyografyaların ifade ettiği ortak gerçeğe biz de katılıyoruz: bu bibliyografya çalışması eksiksiz, tam ve hatasız değildir. Mevcut bilgi birikiminde titiz çalışmalara rağmen eksik kalan kaynaklar ve gelecekte basılacak eserler takip edilerek b i l g i -işleme katılacak ve zaman zaman özellikle Ankara dışındaki araştırmacılara ulaşmak amacıyla bibliyografya ya da katalog olarak basılacaktır. Dağınıklıktan ya da kısırlıktan kurtulmamızı sağlayan bibliyografyaların sayı ve çeşitleri, bilgi birikimi genişledikçe artmıştır. Öyle ki bibliyografyaları tanıtan bibliyografyalara ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Nitekim Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü tarafından 1973 y ı l ı nda hazırlanan ve Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Cumhuriyet Döneminde BİBLİYOGRAFYALARIN BİBLİYOGRAFYASI" adlı çalışma bu konuda araştırmacılar için önemli bir eserdir. Bir başka bibliyografya çeşidi olarak çok sayıda eserleri bulunan yazarları, bilim adamlarını konu olarak alan şahıs bibliyografyalarının önemini zikretmek gerekir. Bilim dallarına iliş k i n bibliyografya çalışmaları söz konusu olduğunda ise Ankara Üniversitesi E ğ i t i m Fakültesi tarafından yayınlanan Mahmut Tezcan'ın hazırladığı "TÜRK SOSYOLOJİ BİBLİYOGRAFYASI " örneğini verirken, 1968'den günümüze kadar yayılan eserleri kapsayan ikinci cilde duyulan ihtiyacı belirtmeden geçemeyiz. Bu tür faydalı bir başka bilim dalı bibliyografyası örneği, Ege Üniversitesi yayını olarak 1988'de basılan Prof. Dr. Nuri Bilgin'in hazırlamış olduğu IX

11 "Başlangıçtan Günümüze TÜRK PSİKOLOJİ BlBLÎYOGRAFYASI"dır. Türkiye Aile Bibliyografyası hazırlanırken tarama işleminin sadece aile kelimesi ile sınırlandırılması şüphesiz düşünülemezdi. Aile gibi çok boyutlu bir olgunun boyutlarındaki özellikleri, iç ve dış süreçleri ifade eden kelime grupları ile anahtar kelimeler oluşturulmuştur. Sözgelimi kadın,erkek, çocuk,genç,yaşlı gibi aile fertlerini ifade eden ve ana,baba, karı,koca,eş,ebeveyn,evlat g i b i rolleri simgeleyen kavramlar anahtar kelime olarak belirlenmiştir, ilk etapta liste halinde sunulan anahtar kelimeler bilgisayar ile yapılacak kaynak taramada araştırıcıya geniş bir imkan sunmaktadır. Ancak anahtar kelimelere göre yapılan taramada aile olgusu ile doğrudan ilgisi bulunmayan bazı kitapların yer alması kaçınılmaz olmuştur. Taramadan sonra tekrarlanan elemelerde bu durum asgariye indirilmeye çalışılmıştır. Benzeri konulardaki zorluklar bibliyografya çalışması yapanların ortak gerçeğidir. Bu yüzden ülkemiz şartlarında kitapların kapsamları incelenerek bibliyografya hazırlamak hayali bir yana bırakılarak, diğer bibliyografya çalışmalarındaki yol izlenmiştir. Bir araştırmacının kendi özel çalışma konusu için yaptığı s ınırlı kaynak tarama işleminin bile ne denli yorucu hatta zaman zaman usandırıcı olduğu hatırlandığında, üstelik gözler önüne serilecek bir çalışmanın sorumluluğu daha iyi anlaşılabilir. Bu uzun ve yorucu tarama işleminde görev alan Banu NİRON Hasan Hüseyin TEKÎN,Murat KORYAN, Özer KIVILCIM,Rıza ALANKO, Rahşan ŞENALP,Selime ŞENTÜRK, Suna TEKEL, Şeyh Adil GÜNDEŞLİ, Tülay DURMAZ'a sürdürdükleri şevk ve gayretleri için teşekkür ederiz.bu çalışmalara yardımlarını esirgemeyen Milli Kütüp- X

12 hane yetkilileri ve görevlilerine ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Kartların bilgisayara kaydını gerçekleştirip, Laser dökümünü yapan ENTEGRE B i l g i -işlem'e ve son dökümleri kıymetli zamanım vererek titizlikle kontrol eden Doç. Dr. Mustafa isen'e, o yoğun çalışma temposu içinde yardımlarını esirgemeyen Arif AY'a ve iş bölümü anlayışında sorumluluğunu istekle yerine getiren İrfan ÇAYBOYLU'ya teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Son olarak sadece bu kitabın değil, henüz kitap haline dönüşmemiş diğer verilerin kontrolünde de tüm emeği geçenlerin verdiği desteklerin bizim için ne kadar değer t a şıdığını duyurmayı görev sayıyoruz. AAK Araştırma Dairesi Başkanı Doç. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL XI

13

14 AİLE BİBLİYOGRAFYASI TARAMASINDA KULLANILAN ANAHTAR KELİMELER AÇLIK ERGENLİK KARDEŞ PEDAGOJİ AD-SOYAD ERKEK KARI-KOCA PORNOGRAFİ AHLAK EŞ KENT SAADET-MUTLULUK AİLE ETNOLOJİ KIZ SAĞLIK AİLE PLANLAMASI EV KIRA SEVGİ AKRABALIK EVLAT KİRVELİK SİGORTA AKRABA EVLİLİĞİ EVLATLIK KİŞİ SOSYAL GÜVENLİK ANNE EVLENME KREŞ SÖZ KESME APARTMAN EVLİ LİK KOMŞULUK SUÇ AŞK FEMİNİZM KONUT-MESKEN SUSUZLUK BABA FOLKLOR KÖY SÜNNET BAŞLIK GEBE-GEBELİK KUMA ŞAHSİYET BAYAN GECEKONDU KUŞAK-NESİL ŞENLİK BEBEK GELENEK KÜLTÜR TALEBE BEKAR GELİN MAHALLE TUTUM BESLENME GENÇ MEHR-MİHR YAŞ BOŞANMA GENÇLİK MESKEN YAŞLI CEMİYET GENETİK MESUT YEMEK CİNSELLİK-SEKS GİYİM MİRAS YETİM CİNSİYET GÖÇ MUTFAK ZİFAF ÇEVRE GÜVENLİK MUTLULUK ZİNA ÇOCUK HASTALIK MÜSTEHCEN DAMAT HUKUK NAFAKA DİN İHTİYAR NİKAH DOĞUM İLETİŞİM NİŞAN DOĞURGANLIK İNSAN NÜFUS DUL İNSANÜSTÜ NÜFUS PLANLAMASI DÜĞÜN İNTİHAR OKUL EBEVEYN İŞ ÖĞRENCİ EĞİTİM KADIN ÖLÜM EMEKLİLİK KARAKTER ÖRF VE ADET

15

16 AHLAK

17

18 Ahlak 1 AKALTIN, Nevzat, Ahlak ve Terbiye Rehberi, İstanbul Çelik Cilt Matbaası, 1961 ALKOR, Haydar, Çocuklarımıza Öğütler,İstanbul, La- tin Matbaası,1959 ANDREAS, Dr.Gotfried, BELER Turan Aziz, Görgü 1. ve 2.Baskı.İstanbul,Ü1kü Basımevi,1943 ANET, Claude, KAKMACI Vural, Erkekler Kadınlar ve Aşk Hakkında Mütalaalar., İstanbul, Halk Basımevi, 1945 AREL, Süheyla,Halk ve Talebeye Muaşeret Bilgileri Yemekte Muaşeret ve Ziyafet Mesele.Masaları Tertibi, Ankara, İdeal Basımevi, 1939 ARSLAN, Fikriye S.,Annelere ve Genç Kızlara Öğütler İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1949 ARUOBA, Muazzez, Kadın ve Ahlak ( ), Cilt III, Ankara, Alaattin Kıral Basımevi, 1943 BAŞGİL, A.Fuat, Gençlerle Başbaşa 22.Baskı., İstan- bul,yağmur Yayınevi, 1988 BAYI, Harun Rıza, Aşka Başlarken, Ankara, Ulus Basımevi, 1952 CARREL, Dr.Alexis, İnsanlar Uyanın, 2.Baskı, İstan- bul, Arif Bolat Kitabevi, 1956, Çev:Leyla YAZICIOĞLU

19 Ahlak 2 ÇEKMEGİL, M.Said, Ahlak Anlayışımız,Sanı Kültür Yayınları No:12, Malatya, Ünal Matbaası, 1960 DANİŞMENT, İ.Hakkı, Garp Membalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı İstanbul, İstanbul Kitabevi 1961 DEMİRHAN, Gnrl.Pertev, Türk Çocuğuna ve Türk Gencine Öğütlerim,İlaveli 3.Baskı, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1962 DURU, A.Kadir,Erkeklerin İpi Kızların Elinde, Özden Yayınları E ğ itim Serisi:4, Özden Ofset 1975 DÜMER, Safi, Ana ve Babalarla Dertleşme, İstanbul Baha Matbaası,1963 ENSON, Kemal Ragıp, Oğlumla Başbaşa,İstanbul, Cumhuriyet Matbaası,1954 ERZİ, Sadık,GençlereAhlak Rehberi. İstanbul, Bur- haneddin Erenler Matbaası,1955 EXNER, Dr.Max J.,Mükemmel İzdivacın Şartları, Sex-soloji Yayınları:1, İstanbul, Tan Matbaası, 1950,Çev: Aşkın MUZAFFER FOERSTER, F.W.,İyiİnsan İyi Vatandaş, İstanbul. Doğan- kardeş Yayın.,1960, Çev: Müşerref HEKİMOĞLU

20 Ahlak 3 GÖNCER, Dr.Cavit, İlim Bakımından Şehvet , Cilt:1, İstanbul, Numune Basımevi,1945 GRUNDFELD, Dr.F.,AKMAN E.Hamdi,Nasıl Yaşamalıyız?,İstanbul,Kanaat Kitabevi,1941 GÜVENTÜRK, Ö.Faruk, Önder ve Gençler,İstanbul,Okat Yayınevi,1965 HAFIZ, Dr.Cemal, İspirtolu İçki Kullananların ve Evlatlarının Gelecekleri, Hastalıklar ve Belalar, istanbul, Milli Mecmua Basımevi, 1945 HANÇERLİOĞLU, Orhan, Başlangıcından Bugüne Kadar Mutluluk Düşüncesi, Faydalı Kitaplar:23, Sayı:1108, istanbul,varlık Yayınevi, 1965 İBNİ, SINA Abu Ali, Risaleler 3, Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale Preface: Ülken H.Z., İstanbul,İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yay:552, 1953, Çev: ATEP Ahmet KARAHAN, Müfide Şeref, Annelerle Başbaşa,Ankara, Resimli Posta Matbaası,1960 KAYA, Ahmet, Gençler İçin,İlaveli 2.Baskı, Ankara Kardeş Matbaası, 1981 KORKUD, Refik, İnsan Olmak Sanatı, Ankara, Türkiye Fikir Ajansı,1969

21 Ahlak 4 KURTBEK, Seyfi, Modern Yaşayış Bilgileri, istanbul Maarif Kitabevi,1939 KUR, Vural, Ahlak Dersleri Lise I. Lise ve Dengi Okullar İçin,İstanbul, Arif Balat Kitabevi, 1974 MAUROIS, Andre L.C., Yaşamak Sanatı,İstanbul, Kanaat Kitabevi,1939 MAVİ, M.Sungur, Kız ve Erkek Çocuklar İçin Ahlak Kuralları, Sivas, Doğuş Matbaası, 1959 MC, MAULDIN Prof.Dr.Fred, Kızıma Nasıl Söyleyeceğim? Her Genç Kız Neler Bilmelidir?, İstanbul,Hadise Y.evi,1956,Çev: Selim YETKİLİ MENNINGER, William Claire, Arkadaşlık Nasıl Kurulur ve Devam Ettirilir? (Güzel Sanatlar), Ankara, M.E.B.Yayım Müd.Eğ.Mal.Haz.M.,1964, Çev:Te-mel İSKİT NEBAHAT, Hamit, Cinsi Terbiye,İzmit, Ahmet Fevzi Basımevi, 1933 OKSAL, F.Sedat,Genç Kız Yetişirken,İstanbul Kanaat Kitabevi,1940 OMAÇER, Necmi, Türk Gencine Armağan Öğütler, İstanbul, Ekin Basımevi,1965

22 Ahlak 5 ONGUN, Cemil Sena, İnsanlar ve Ahlaklar, İstanbul, Okat Yayınevi, 1970 ÖYMEN, Münir Raşit, Bugünkü Ahlak Terbiyesi Meseleleri ve Ahlakın Testle Ölçülmesi, 2.Baskı İstanbul,Matbaacılık Okulu,1955 ÖZBAY, Dr. Şefik, Hayat ve Saadet, İstanbul, 1953 ÖĞÜT, Mehmet Cemal, Ahlak Çocuklarda Ana ve Baba Saygısı 3.Baskı, İstanbul,Fethi Demir Matbaası,1955 ÖZDENİZ, Bahri, Sosyal Tam Adabı Muaşeret, İstanbul İkbal Kitabevi, 1942 PAULHA, Fr., Ahlakın Ahlaksızlığı.Kültür Serisi:13 İstanbul,Remzi Kitabevi, 1969, Çev: M. Naci ECER PAZARLI, Osman, Gençlerimize Ahlak Dersi/Lise 1.Sınıf, İstanbul,Remzi Kitabevi,1975 PAZARLI, Osman, Gençlerimize Ahlak Dersi/Lise II.Sınıf, İstanbul,Remzi Kitabevi,1975 ROUSSEAU, J.J., İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, Anadolu Yayınları, Ankara, Mars Matbaası, 1968,Çev: Erdoğan BAŞAR

23 Ahlak 6 RUNYUN, Mustafa, Kadının ve Erkeğin Evlerine Karşı Vazifeleri. Radyoda Dini ve Ahlaki Konuşmalardan, Diyanet İşleri Başk. Yayınları, Ankara,Güzel Sanatlar Matbaası,1957 RUNYUN, Mustafa, Ana-Babaya Hürmet, Radyoda Dini ve Ahlaki Konuşmalar, 3.Baskı, Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, Ankara, Güzel Sanatlar Matbaası,1957 RUSSELL, Bertnard,Evlilik ve Ahlak,Faydalı Kitaplar: 24,istanbul,Varlık Yayınevi, 1967,Çev: Ender GÜROL SALZMANN, C.G.,Yengeç Kitabı Çocuğu Fena Terbiye Ediyorsunuz, Ana-Babalara Terbiye Hikayeleri, 4.Baskı,istanbul,Türkiye Yayınevi,1959,Çev: M.Cavit GÜNDOĞDU SERTELLİ, İskender Fahrettin, Çocuklarımıza Muaşeret Dersi eri,istanbul,tefeyyüz Kitabevi, 1941 SÜHEYLA, Muzaffer, Herkes İçin Modern Adabı Muaşeret istanbul,i n k ılap Kitabevi, 1942 SÜHEYLA, Muzaffer, Modern Adabı Muaşeret, İstanbul, İnkılap Kitabevi, ŞAŞMAZ, Tahsin,Medeni İnsan Bilgileri,2.Baskı,izmir Tonya Kitabevi,1947

24 Ahlak 7 ŞAŞMAZ, Tahsin,Yaşama Tarzı. Ferdin Topluluk İçindeki Vazifeleri, İzmir, Tonya Kitabevi, 1947 SEMİN, Dr Refia, Çocukta Ahlaki Davranış ve Ahlaki Hüküm. İ.Ü.Edebiyet Fakültesi Yayınları,No: 606,İstanbul,1954 SEMİN, Dr Refia, Çocukta Ahlaki Davranış ve Ahlaki Yargı, 2.Baskı, İstanbul,1.Ü.Edebiyat Fak. Yayınları,1979 TANSU, Semih Nafiz, Talebeye Muaşeret Usulleri, İstanbul,Kanaat Kitabevi, 1939 TARAKÇIOĞLU, M.Raşit, Ahlak ve Milli Ahlak,Ankara,Ankara Basım ve Ciltevi, 1951 TUNÇ, Cevat Kazım, Ahlak Kuralları,İzmir, Karınca Matbaası, 1962 TÜFEKÇİOĞLU, Kemal, Oğlum Ahmet Tüfekçioğlu'na Öğütlerim Ankara, 1960 ÜLKEN, Hilmi Ziya,Aşk Ahlakı.4.Baskı, Ülken Yayınları:2 H.Z.Ülken Bütün Eserleri:2, İstanbul Kardeşler Matbaası,1981 ÜZEL, Basri, Genç Nesille Konuşmalarım, 2.Kitap Eskişehir, Güzel iş Matbaası, 1949

25 Ahlak 8 ÜZEL, Basri, "Genç N e s i l l e Konuşmalarım" 3.Kitap, Bursa, Vilayet Matbaası,1953 VATSYAYANA, Malla Naga, Aşk İlmi (Kama Sutra),İstanbul M.Sıralar Matbaası,1956,ÇevrSüleyman ALPATA WILSON, Margery, Ka dınlık Sanatı,Beğenilmek Elinizdedir, İstanbul, Arif Balat Kitabevi, 1949, Çev: Semih YAZICIOĞLU YILMAZ, Hakkı, Kumar ve Gençlik,İstanbul, Yaylacık Matbaası,1969 YÜCEL, Ayhan, İnsan ve Şahsiyetin Teşekkülü,İstanbul,Milliyetçiler Derneği Neş.4,1956 YÜCEL, Hasan Ali, İyi Vatandaş, İyi İnsan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 67,İstanbul 1971 YÜKSEL, Tuncel, Tanrı ve İnsanlar,Tanrının İnsanlara Hitabesi, İstanbul, Baha Matbaası, 1961

26 AMME İDARESİ

27

28 Amme İdaresi 9 ABADAN, Doç.Dr. Nermin, Modern Toplumlarda Halkla Münasebetler, Ankara, Balkonoğlu Mat. Ltd. Şti., 1964 ALPTEKİN, Haşmet, M i l l i Savunma Hizmetinde Kadın. Ankara, E.Ü.Rs.Yay.,1954 GÖLÖNÜ, Feridun E., Halen Yürürlükte Olan Emeklilik Mevzuatı,Ankara, Bayur Matbaası, 1954 GÜCÜYENER, Nuri, ASLANOĞLU Hikmet, Yabancı Milletlerde Gençliğin Askerlik Öncesi Harp Eğitimi Nasıldır, Bizde Nasıl Olmalıdır? Genel Kurmay Bask.Yay.Milli Sef.Dai.Yay.No:2, 1952 Kemal Vehbi, Köy ye Mahalle İdaresi. En Son Değişikliğiyle Köy ve Mahalle Mevzuatı, l.c. Gen. Esaslar Köy Organları 720 S, 3. C.Köy İdaresinin tem.gör.803 S.Ankara, Fer-yal Matbaası,1981 KURTBEK, NECDET, Seyfi, M i l l i Savunma Hizmetinde Kadın.,157 Sayılı Ordu Dergisi Lahikası: 2, Genel Kurmay Milli Seferberlik Yay. No:3, İstanbul, K.K.K.,İstanbul Bas.,1951 Rüştü, Kadın Asker Olursa , II. Cilt, İstanbul, Akşam Kitabevi, 1933

29

30 ASKERLİK

31

32 Askerlik 10 TUĞRUL, Afif, Donanmanın Genç Subaylarına Öğütler, İstanbul, Deniz Basımevi, 1940 TÜRKMENOĞLU, D.Ulvi, Türk Genci ve Ordu, Ankara, Alaed- din Kıral Basımevi, 1944 YAMAN, Kadri, Yurt Müdafasında Türk Gençliği, İs- tanbul, Devlet Basımevi, 1938

33

34 BİNA YAPIMI

35

36 Bina Yapımı 11 ALPAY, Dr.Ahmet Celal, Türkiye'de Konut Sorunu ve Çözümünde Geliştirilen Yeni Teknolojiler, (Tez),İstanbul,İTÜ Sakarya Müh.Fak.Mat,1983 AYDOSLU, Dr.Güngör, Konut Yapılarında Kişi Alanı Maliyeti Bağıntıları (Doktora Tezi),İstanbul, ÇİNİCİ, Behruz, Şehir ve İnsan, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1968 FROMMER, Prof.P.,Ev Enstalasyonları, Temiz Su, Pis Su Isıtma, Aydınlatma, Yıldırımlık, I.T.Ü. Teknik OkulKütüphanesi: 43, İstanbul, İ.T.Ü. Matbaası,1965, Çev: Prof.E.A.KÖMÜRCÜOĞLU GÖKÇELİ, M.Feyzi,Betonarme Plakalarda Prefabrik Yapı <Kendi Evi n i Kendin Yap>, Kalıcı ve Geçici Biçimleriyle, 2.Baskı.İstanbul,Ercivan Matbaası, 1982 KAFESCİOĞLU, Ruhi, Orta Anadolu'da Köy Evlerinin Yapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi,İstanbul, 1949 ÜLKÜTAŞIR, M.Şakir, Meşhur Türk İmparatoriçeleri, İstanbul, Varoğlu Yayınevi, 1947 YELLOTT, John, Yapıların Isıtılması ve Soğutulması İçin Güneş ve Gök Işınlarının Kullanılması, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 1976, Çev: Ayşe ALAGÖZ

37

38 BİYOGRAFYA

39

40 Biyografya 12 ATAY, Falih Rıfkı, Babanız Atatürk 4. Kitap [1. Cilt Birl.], l.k: Babanız Atatürk-Say:129, 2.K Bayrak-Say:171, 3.K:Atatürkçülük Nedir? Say:57, 4.K:Atatürkçülük Ne idi SS:136, İstanbul, 1980 AYDIN, Mehmet, Meşhur Olan Fakir Çocuklar, 3.Baskı İstanbul, Anten Yayınevi, 1969 İ.T.Ü. Fak.Mat.,1967 DONNEL, Dorethy, RÜŞTÜ Lütfiye, Büyük Adamların Çocukluk Hayatları I,İstanbul, A.Halit Kitab-evi,1932 KÜÇÜK, Yalçın, Yirmibir Yaşında Bir Çocuk Fatih Sultan Mehmet, Ankara, Tekin Yay.,1987 SIMGER, Kart, İkinci Dünya Harbinde Kadın Casuslar Bütün Dünyanın 48 Sayısına İlave, İstanbul Nebioğlu Yayınevi, Çev: Nuriye MÜSTAKİMOĞLU 1952 STEVENSON, Augusts, HYRI.S George Curver, Fen Çocuğu, İstanbul, 1948 TANERİ, Aydın, Mevlana Ailesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri, Ankara TANJU, Sadun, Sadıka Ana: Sadıka Sabancı'nın Hayat Hikayesi, Faik Yolaç Matbaası

41

42 COĞRAFYA VE TURİZM

43

44 Coğrafya ve Turizm 13 AKYÜREK, Ferhat, Allah'ı n Nimetleri ve İnsanlar. Ankara, İş Matbaası, 1969 ERİNÇ, Prof.Dr.Sırrı, ÖNGÖR Prof.Dr.Sami, Genel Coğrafya <Tabiat ve İnsan.> 9.Baskı, T.C.B. M.E.B. Devlet Kitapları Müdürlüğü,İstanbul, Milli E ğ itim Basımevi, 1981 VAN, Loon,Hendrik Willem, NÜRİT Osman, İnsanlı- ğın Vatanı, İstanbul Üniversitesi Kit. 1946

45

46 ÇOCUK KİTAPLARI

47

48 Çocuk Kitapları 14 Çocuk AKOL, Osman K., 1919 Y ı l ı nda Ankara Çocukları, Öğretmen dergisi Yay.:21, Ankara, 1955 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat:I, İstanbul, Kaynak Kitabevi, 1929 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat:II.,İstanbul, Kanaat Kitabevi 1929 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kiraat:III.,İstanbul, Kanaat Kitabevi 1929 ANTEL, Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat:IV.,İstanbul, Kanaat Kitabevi 1929 ATAK, Ali Osman, Çocuk Kitapları Hakkında., İstanbul, Sıralar Matbaası, 1956 BAHAETTİN, Tevfik, Çocuklarımın Alfabesi., İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi, 1929 BAHAETTİN, Tevfik, Çocuklarımın Alfabesi ( Cilt II), İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi., 48 Sayfa BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı, İyi Çocuk 15.Bin.,Ankara, Buket Basımevi, 1949

49

50 DERS KİTAPLARI

51

52 Ders Kitapları 15 ASLANGÜL, Halil, Din, Bilim ve İnsan, Ankara, Benli Mat., 1982 BERKOL, Bedia.Ev Ekonomisi ve Uygulaması 2 Ortaokul 11.Baskı, Ankara, M.E.G. ve S.B. Yay. CICERO, Maraus Tullius, Dostluk, 2.Baskı, Ankara, Ankara Üniv.Bas.,1963, Çev: Türkan TUNGA MARDİN, Ömer Fevzi, Prayer From Child's Mouth, İstanbul, Çeltüt Matbaası, 1940 MARDİN, Ömer Fevzi, Child's <A> Prayer, İstanbul, Akın Basımevi, 1940 MORRISON, Abraham Cressy, İnsanın Yaratılış ve Yücelişi, İstanbul, Otağ.Mat.,1981, Çev:Aykut EDİBALİ PLATON, Şölen. Sevgi Üstüne. Lysis. Dostluk Üstüne, 2.Baskı, Yunan ve Latin Klasikleri, İstanbul, Remzi Kitapevi, 1961, Çev: Azra ERHAT, Sabahattin EYÜBOĞLU PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali, Seçilmiş Çocuk Adları Sözlüğü, 2.Baskı Özgür Yayın Dağıtım, Ankara, 1987 TAPLAMACIOĞLU, Doç.Dr.Mehmet, Din Sosyolojisi. Giriş, Ankara, Resimli Posta Mat., 1961

53 Ders Kitapları 16 YAVUZ, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Ge- lişmesi 7-12 Yaş,VIII,Ankara,Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.,1987

54 DİN

55

56 Din 17 AKALIN, Abdülhamit, Peygamber Anneleri, İstanbul, Okat Yay., 1960 SELAMI, Münir, Yeni ve Mufassal Aşk ve Evlenme Mek- tupları, İstanbul, 4.Baskı, 1938 YASAROĞLU, A.Halid, Peygamberimiz Hazreti Muhammedi Öğreniyorum, İstanbul, A.Halid Yaşaroğlu Yayınevi, 1951

57

58 EDEBİYAT

59

60 Edebiyat 18 AHISKALI, Yusuf, Yeni İnsanlık Bildirisi ve Bilimi İstanbul, Mete Matbaası 1970 AKÇAM, H.İ., Cumhuriyet Çocuklarına. Resimli, II. Cilt, İstanbul, Ülkü Basımevi, 1937 ÇELİKKOF, M.Galip, Bir Türk Gencinin Atatürk'e Duygusu, İstanbul, Keteon Basımevi, 1938 DEMİRAY, Kemal, Türk Çocuk Edebiyatı, 8.Baskı,Yayınlayan: M.E.B. Öğretmen Okulları Kitapları, İstanbul, Ne Basımevi, 1965 DEMİRAY, Kemal, Türkçe Çocuk Edebiyatı, Yayınlayan: M.E.B.Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1966 D0CT0R0W, E.L, İki Kardeş, İstanbul, Hürriyet Yayınları, 1979, Çev: Seçkin CILIZOĞLU DUGAS, L., BALDAŞ Fehmi,Edebiyat ve Sanatta Sıkıl- ganlar, İstanbul, Remzi kitapevi EGEMEN, İlhan, Genç Neslin İnsancı Şairleri, 1944 EVLİYAGİL Necdet, Aşk Antolojisi Aşk İçin Söylenenler ( Cilt:II), İstanbul, Halk Kitab-evi, 1948

61 Edebiyat 19 ES, Hikmet Feridun, Aşk Tamtamları, İstanbul Çağlayan Yayınevi, 1954 FAST, Haward, Genç Kuşaklar, İstanbul, Altın Ki- taplar Yayınevi, 1979, Çev: Özsoy SÜSOY GÖKŞEN, Enver Naci, Örnekleriyle Çocuk Edebiyatı, İstanbul, Okat Yayınevi, 1966 GÜCÜYENER, Fatma Fuad, İlkokullarda Türk Çocuğunun Şiir Kitabı 3.Baskı,İstanbul, Fuad Gücüye-ner Yayınevi, 1951 GÜLEN, Zeki, Hayat ve Aşk Hakkında Düşünceler, İs- tanbul, Bütün Kitabevi, 1945 GÜREL, Nail, Evde Kalmış Kızlar, Röportajlar, İs- tanbul, Nilüfer Matbaası Tesisleri, 1978 HASAN, Cemil, Gençlik Ruhu ve Gençleşme, İstanbul, Kader Basımevi, 1934 HAYRI, Sevda-Evlenme ve Bayan Mektupları, İzmir Ege Kitabevi, 1936 İLHAN, Atilla, Hangi Seks (Anılar ve Acılar),Bilgi Yayınları:152, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1976 KEMAL, Tahir, DERVİŞ Suad,CEVAD Ahmed, 1936 Modeli Gençler ve Zavallı Peyami Safa, İstanbul Seliğmet Basımevi, 1936

62 Edebiyat 20 KORGUNAL, Muharrem Zeki, Hakiki Aşk,Evlenme ve Ayrılma Mektupları, İstanbul, Emniyet Kitabevi 1937 NEVVARE, Hülya, Hakiki Aşk Mektupları,İstanbul Orha-niye Matbaası, 1931 NEVVARE, Hülya, Hakiki Aşk Mektupları ,11. Cilt, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1931 ÖZGÜ, Prof.Dr.Melahat, İnsanın Estetik Terbiyesi Üzerine Mektuplar, Ayrı Baskı A.Üniv Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 7.Cilt 2.Sayı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1949 PAKALIN, Mehmet Zeki, Tarih Boyunca Kadın-Erkek Dedikoduları, İstanbul, A.Sait Basımevi, 1949 REUTER, Prof.E., Mesken Meselesinin Hal Çareleri İstanbul, Klişecilik ve Mat., 1946 SAFA, Peyami, Cumhuriyet Çocuklarına Kıraat. 5 Türk Neşriyat Yurdu, İstanbul, 1929 SARIŞ, Behçet Macit, Gençlik,İstanbul, Hüsnü Tabiat Basımevi, 1936 SEGAL, Erich, Kadın, Erkek ve Çocuk, İstanbul, Al tın Kitaplar Yayınevi, Çev: Armağan İLKİN

63 Edebiyat 21 SELAMİ, Münir, Aşk ve Evlenme Mektupları, İstanbul Güneş Matbaası, 1933 TURUNÇ, Nazım, Acun Gençlik Örgütleri, İstanbul Cemal Azmi Basımevi, 1936 URAZ, Murat, Kadın Şair ve Muharrirlerimiz,Resim- li, İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi, 1941 UYGUR, Prof Dr.Nermi, İnsan Açısından Edebiyat, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat. Fak. Yayınları:1468, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1977 UYSAL, Tahsin, ÖZEL Servet, DUMAN Fethi, Genç Şa- irlerle Başbaşa,Ankara, Yargıcıoğlu Matbaası, 1968 YAZAR, Mehmet Behçet, Genç Şairlerimiz ve Eserle- ri, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1936 YAZAR, Mehmet Behçet, Genç Romancılarımız ve Eser- leri, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1937 YENİSEY, Fazıl, Bektaşi Kadın Şairlerimiz, İzmir Pazar Neşriyat Yurdu, 1946

64 EĞİTİM

65

66 Eğitim 22 ABADAN, Doç.Dr.Nermin, Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri, Ank.Üniv. Siy. Bil.Fak.Yay.No: Ankara Yüksek Öğrenim Gençliği Üzerinde Bir Araştırma,Ankara, 1966 ABDULBAKİ, Sabri Esat, Yavrumuzun Tarih Kitabı, İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi, 1930 ADASAL, Prof.Dr.Rasim, Çocuğun Ruh Sağlığı ve Terbiye Esasları,İstanbul,Kader Basımevi, 1952 ADLER, Dr. Alfred, Güç Çocuğun Eğitimi, İstanbul Varlık Yayınevi, Çev: Nihal ÖNAL, 1966 ADLER, Dr. Alfred [ ], Güç Çocuğun Eğitimi 2.Bas.,istanbul.Varlık Yayınevi, Çev: Nihal ÖNAL, 1971 AHMET, Hikmet, Aile Toplantıları Konuşmaları: 16 Kanunusani 1933,Ankara, Başvekalet Müdürev-venat Mat., AK, Hüseyin, Yeni İlkokul Programının Getirdikleri ve Uygulaması, Ankara, Emek Matbaası 1968 AKAL, Selami, KINALI Fahriye,İlkokullar İçin Aile Bilgisi IV,İstanbul, İnkılap ve Aka Kitap-evleri, 1955

67 Eğitim 23 AKAL, Selami, KINALI Fahriye,İlkokullar İçin Aile Bilgisi V,İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabev,-leri, 1955 AKDİK, M., İlk Okulun İlk Sınıflarındaki Çocukların Türlü Bakımlardan Özellikleri, İhtiyaçları ve Bu İhtiyaçları Karşılama Yolları ( Cilt:2), Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1948 AKMAN, Eyüp Hamdi, İnatçı Çocuk, İstanbul, İpek Matbası, 1951 AKSAN, Halit, SAFFET Rona, Ortaokullarda Din Dersleri 1., İstanbul, Ercan Matbaası, 1960 AKSAN, Halit, RONA Saffet, Ortaokullarda Din Dersleri II., İstanbul, Ercan Matbaası, 1960 ALLANDY, Dr.Rene, Çocuklarda Eğitim Güçlükleri ve Pedegojik Çareler., Ankara, Köy ve Eğitim Öğretim Yayımcılık, 1956, Çev: ODABAŞ Se-lahattin ALPASLAN, Suna, Çocuk Gelişimi ve Çocuk Sağlığı Kız Sanat Okulları 1-2-3, 3.Baskı M.E.B..Ankara M.E.Basımevi, 1989 ALPAY, Fahri, Aile ve Eğitim Sanatı.,Çorum, İl Basımevi, 1947

68 Eğitim 24 ALTUNYAN, Dr. Nurhan, Çocuklar Nasıl Doğar, İstanbul A.B.C. Matbaası, 1956 ALTUNYAN, Dr.Nurhan, Çocuklar Nasıl Doğar? Dığakıurge Gukan? Tseyl Hamar,Dznağner <Serayin Tosdi Anagutyan Hertsı>,İstanbul, A.B.C.Mat.,1956 ANTEL, Sadrettin Celal, Pedagoji Üçüncü Basımevi İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1936 APUHAN, Recep Şükrü, Öğrenci Velisinin El Kitabı İstanbul, Gümüş Basımevi, 1982 AREL, Süheyl a, Ev idaresi I Kız Sanat Okulları ile İlkokullar için., İstanbul, Kültür KİKitabevl, 1968 AREL, Süheyla, Ev İdaresi II. Sınıf.,İstanbul,İstanbul Matbaası, 1966 AREL, Süheyla, Ev İdaresi III, Kız Enstitüleri. Kız Sanat Ortaokulları İçin., İstanbul, İstanbul Matbaası, 1961 AREL, Süheyla, Ev İdaresi II. Kız Sanat Okullar ve İlkokullar için.,istanbul, Kültür Kitabevi, 1968 AREL, Süheyla, Ev İdaresi III, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1962

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ i TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Filiz OKMAK Danışman: Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sahibi Prof.Dr. Ömer ÖZBAKIR TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER. Sahibi Prof.Dr. Ömer ÖZBAKIR TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER Sahibi Prof.Dr. Ömer ÖZBAKIR TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Müdürü Arif Sırrı ŞİRİN TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Genel Müdür & Lise Müdürü Hukuk Müşaviri Av.

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSUNA SORULAN SORULAR IŞIĞINDA İSTANBUL DA AİLE HAYATININ SOSYOLOJİK ANALİZİ

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSUNA SORULAN SORULAR IŞIĞINDA İSTANBUL DA AİLE HAYATININ SOSYOLOJİK ANALİZİ T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSUNA SORULAN SORULAR IŞIĞINDA İSTANBUL

Detaylı

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ.

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ. b Bakış MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092 Üniversitemizde NEVRUZ Şenliği Antakya Sokaklarından bir kare Sunuş Eğitim kurumları, içinde

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

okulöncesi eğitim ve sorunları

okulöncesi eğitim ve sorunları okulöncesi eğitim ve sorunları OKULÖNCESİ EĞİTİM VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VII. EÖİTÎM TOPLANTISI 1.7-18 Kasım 1983 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO : 7 Yayına Hazırlayan

Detaylı

TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA

TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA Başyazı TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA Nail TAN * 20 Mayıs 2011 tarihinde kuruluşunun 80. yılını kutlayan Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türk ekonomi ve sosyal kültür tarihinin önemli kilometre taşlarından

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ANMA-KUTLAMA OMÜ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni 2 Canik Başarı Üniversitesinin Akademik Yılı Törenle Başladı 5 Cumhuriyetin 89. Yılı Törenlerle Kutlandı 6

Detaylı

Uygarlığın, ilerlemenin ve güçlülüğün temeli aile yaşamıdır. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,

Uygarlığın, ilerlemenin ve güçlülüğün temeli aile yaşamıdır. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, 1 Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Uygarlığın, ilerlemenin ve güçlülüğün temeli aile yaşamıdır. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır,

Detaylı

ÜCRETSİZDİR Ocak 2015 Yıl 8 / Sayı 31 ISSN 1307 6604

ÜCRETSİZDİR Ocak 2015 Yıl 8 / Sayı 31 ISSN 1307 6604 ÜCRETSİZDİR Ocak 2015 Yıl 8 / Sayı 31 ISSN 1307 6604 İçindekiler 2 8 5. Temel Eğitim Sempozyumu XIV. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 11 Eğitim Sektörünün Gelecegin Öğretmenlerinden Beklentisi Paneli Yeni

Detaylı

Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek

Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek G aziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, 24 Şubat tarihinde Halep Üniversitesini ziyareti

Detaylı