BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý"

Transkript

1 Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma ve 20 yýllýk tecrübenin bir ürünüdür. 4 zone dan 344 zone kadar sadece 1 kurulum ve sistem programlama dili kullanýlýr. KYO sistemi kurulumcularýn bütün ürünlerini tele izleme yazýlým programlama ve çalýþtýrabilme iþlevi sunan alarm sistemlerini standardize eder. Bir KYO kontrol panelini öðrendiðiniz zaman bütün KYO panellerini tanýmýþ olursunuz. Her ne kadar hepsi kendi özelliklerine sahip olsada, kurulumda ve programlamada ayný metodu paylaþýrlar. Arayüz ve yazýlým yapýsý bütün fonksiyonlarýn kolay bir þekilde programlanmasýný saðlar. B-MOD 2 ÜCRETSÝZ BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý KYO kontrol panelleri yazýlýmýný içeren BENTEL SECURITY SUITE bütün panel fonksiyonlarýnýn tam yönetim ve programlanmasýný aktif kýlar. RS- 232 Baðlantýsý ile panel parametrelerinin programlanmasý B-MOD 2 ile telefon üzerinden panel parametrelerinin programlanmasý Olay kaydý yönetimi Müþteri veri tabaný yönetimi Gerçek zamanlý kontrol Tele servis ve Tele izleme KYO320 için B-NET ile internet ve ethernet üzerinden yönetim Olay ve program dökümlerinin yedeklenmesi yada yazdýrýlmasý Ücretsiz 126

2 Bentel Alarm Sistemleri KYO 4 / KYO 8 8 programlanabilir bölge ( KYO4 için 4 bölge ) 24 saat tamper zonu 8 zona kadar Vector-VRX ile kablosuz kullaným (KYO8 için) Telefonla kurma, kapama ve output kontrolleri (Ev otomasyonu hazýrlýðý) Bilgisayar üzerinden sistem kontrolü Metal kutu yada Plastik kutu seçeneði 1 A. aux röle 3 adet programlanabilir çýkýþ (150 ma gücünde open-collector ) aux çýkýþý BPI bus ile 8 tuþtakýmý baðlantýsý (BPI Bus : 4 Kablolu veri hattý) LED ve LCD tuþtakýmý kullanabilme BPI Bus'tan 16 reader baðlantýsý ECLIPSE ve PROXI reader seçeneði 4 baðýmsýz partition sayesinde baðýmsýz STAY-AWAY kurulum Tüm partition 'lar kendi zonlarýný,tuþ takýmlarýný, readerlarýný, kodlarýný, anahtarlarýný, kartlarýný, çýkýþlarýný ve zamanlarýný baðýmsýz kullanýr. Her kod için ayarlanabilen anahtar yada kart ile kurulumlarda gecikmeli yada gecikmesiz kurulum için 2 programlanabilir kurma modu Her partition için ayrý ayrý programlanabilen haftalýk otomatik kurma Patrol ( Devriye ) için otomatik by pass kaldýrma 24 Kullanýcý kodu 4 yada 6 dijit kullanýcý kodu 128 adet saat ve tarih içeren olay geçmiþi Vibrasyon yada roller cam sensörüne uygun zon ayarý NC2/VOX kart ile 8 mesaj / 90 saniye kaytý olanaðý / Olay ve telefonlarý iliþkilendirip çeþitli arama konbinasyonlarý oluþturma KYO4 (4 Zonlu Kablolu Kontrol Paneli Seti) KYO8 (8 Zonlu Kablolu Kontrol Paneli Seti) KYO 32 8 programlanabilir bölge (32 bölgeye geniþleyebilir) 24 saat tamper zonu Telefonla kurma, kapama ve çýkýþ kontrolleri (Ev otomasyonu hazýrlýðý) Bilgisayar üzerinden sistem kontrolü 4 adet 6 bölgeli kablolu bölge geniþletme modül baðlantýsý 32 zona kadar Vector-VRX ile kablosuz kullaným ( Vector / RX8 ile 8 bölge ) Vector-VRX ile 16 adet 4 tuþlu kumanda kullaným imkaný Metal kutu yada plastik kutu seçeneði 4 tip zon baðlantý imkaný (NC-NO-Dirençli- Çift Dirençli) 1 A aux röle 3 adet programlanabilir 150 ma gücünde open-collector çýkýþ Çýkýþ modülleri kullanýlarak 16 adet PGM çýkýþý ayarlama imkaný BPI bus ile 8 tuþtakýmý baðlantýsý (BPI Bus : 4 Kablolu veri hattý) LED ve LCD tuþtakýmý kullanabilme ECLIPSE ve PROXI reader seçeneði 24 Kullanýcý kodu KYO4 / KYO8 tip panellerin tüm özelliklerini kapsar KYO32 ( 8 Zonlu (32 Zone Kadar Yükseltilebilen) Kablolu-Kablosuz Kontrol Paneli Seti) Ürün Bilgisi KYO32 Kontrol paneli baþlangýçta 8 bölgeli bir paneldir, 32 bölgeye kadar geniþletilebilir. Özellikle lüks konutlar ve orta çaplý iþ yerleri için geliþtirilmiþ bir paneldir. Sistem kablolu yada kablosuz geniþletme modülleri ile 32 bölgeye kadar çýkartýlabilir. KYO4,8,32 baðýmsýz partition sayesinde baðýmsýz STAY-AWAY kurulum Tüm partition 'lar kendi zonlarýný,tuþ takýmlarýný, readerlarýný, kodlarýný, anahtarlarýný, kartlarýný, çýkýþlarýný ve zamanlarýný baðýmsýz kullanýr. Tuþ takýmý ve modül baðlantýlarý 4 kablolu BUS hattý üzerinden yapýlýr. KYO32 paneli kontrol etmek için LED yada LCD tuþ takýmlarý kullanýlabilir. Yine sistem kumandasýnda dijital anahtarlar ve proximity kartlar kullanýlabilir. Vibrasyon yada roller cam sensörüne uygun zon ayarlarý mevcuttur. Tree-view menü sayesinde programcýnýn, program klavuzuna gerek kalmadan sistem kurulumunu yapmasýna olanak saðlar.kyo32 izleme istasyonu baðlantýsý için multiprotokol dialer ile donatýlmýþtýr. NC2/VOX kart ile 8 mesaj toplam 90 sn. ses kaydý Vector / RX receiver ile 32 kablosuz bölge ve 16 kablosuz kumanda kullaným imkaný saðlar.her partition için ayrý ayrý programlanabilen haftalýk otomatik kurma programý yapýlabilir. DTMF telefon ile panelin tüm fonksiyonlarýný uzaktan kontrol imkâný saðlar. BSS yönetim ve programlama yazýlým kullanarak, olay izlemesi ve kolay programlama yapýlabilir. 127

3 Bentel Alarm Sistemleri KYO 320 Bentel Alt panellerinin tüm özelliklerini taþýr. Büyük kurulumlar için artýrýlabilir Hybrid Kontrol Paneli 344 zon ve 32 partition'a kadar artýrýlabilir 2 kablosuz alýcýyý destekler(64 kablosuz zon) 500 proximitiy anahtar ve/veya kartý yönetir. 200 e kadar kullanýcý kodu Sistem giriþinin maksimum yönetimi için 16 takvim ve 64 zamanlayýcý profili Bentel security suite yazýlýmýný kullanýrken sistem olaylarýnýn grafikal haritasý B-NET aracýlýðý ile alarm izleme ve sistem yönetiminde Hýz ve güvenlik için ip komünikasyonu BGSM-G modülü aracýlýðý ile GSM/GPRS alarm komünikasyonu TÜRKIYE'DE TEK BENTEL Profesyonel Alarm Sistemleri KYO32 ( 8 Zonlu (344 Zone Kadar Yükseltilebilen) Kablolu-Kablosuz Kontrol Paneli Seti) 128

4 Bentel Alarm Sistemleri ALS 8 / ALS 16 Keypad Türü Bölge Sayisi Hata Mesaji Okuma Buton Koruma Uyumluluk Sabotaj Switch LED keypad 8 / 16 bölge LED Tek tus ile ilgili ledlerden, detayli hata okuma Alta dogru açilan tus kapagi Tüm KYO4, KYO8 serisi panellerde kullanim Opsiyonel / 16 Zonlu Led Tuþ Takimi ALS 32P Keypad Türü Bölge Sayisi Hata Mesaji Okuma Kart Okuyucu Giris/Çikis Buton Koruma Uyumluluk Sabotaj Switch LED keypad / Proximity Reader 32 bölge LED Tek tus ile ilgili ledlerden detayli hata okuma Dahili Proximity reader 1 bölge girisi, 1 pgm çikisi Alta dogru açilan tus kapagi Tüm KYO serisi panellerde kullanim Opsiyonel Zonlu Tuþ Takimi / Proximity Reader CLASSICA Keypad Türü Hata Mesaji Okuma Durum Bildirim Ledleri OSD Menü Buton Koruma Uyumluluk Sabotaj Switch LCD LCD Keypad Kullanici kodu ile menüden hata okuma 3 adet sinyal ledi Kolay kullanim ve kolay program menüsü Alta dogru açilan tus kapagi Tüm KYO serisi panellerde kullanim Var Mavi Kristal Ekran / 2 Satýr 16 Karakter LCD Tuþ Takimi PREMIUM Keypad Türü Hata Mesaji Okuma Durum Bildirim Ledleri Giris/Çikis OSD Menü Uyumluluk Sabotaj Switch LCD Diðer LCD Keypad Kullanici kodu ile menüden hata okuma 7 adet sinyal ledi 3 bölge girisi Kolay kullanim ve programcý menüsü Tüm KYO serisi panellerde kullanim Var Mavi Kristal Ekran / 2 Satýr 16 Karakter Montaj için dahili terazi LCD Tuþ Takimi PROXI READER / PROXI CARD Sinyal Led Fonksiyon Kullanim Yeri 3 Adet sinyal ledi Kartla sistemin kurulup kapatilmasi ve Stay Mod seçme imkani Indoor - Outdoor (IP 34)

5 Bentel Alarm Sistemleri BMD 501 GÜVENLÝ KORUMA Ýleri ASIC tabanlý iþlemci can ve mal güvenliðini saðlamak için yüksek algýlama saðlar ve yanlýþ alarmý engelleme özelliðine sahiptir. Quad Linear görüntü teknolojisi keskin analizi ile insan vucutlarýný, diðer eþya ve hayvanlardan ayýrt eder. DIJITAL SINYAL ISLEMCI Etkili hareket algýlama hýrsýzý tanýmlamada sensörün yeteneðine baðlýdýr ve yanlýþ alarma karþý tam bir direnç gösterir. LC serisi algýlama aygýtlarý dijital sinyal iþlemci sayesinde hýrsýzlarýn tam yerini gösterir. Dijital bilgi yazýlým sayesinde daha kesin analiz edilir ve ýsý yükselmesine baðlý sinyal alçalmasý, gürültü, deðiþim ve sinyal kesikliði söz konusu deðildir. HAYVAN ALGILAMAMA Yüksek hassasiyetli sensörler 25 kg a kadar hayvan algýlamama ile birlikte kaliteli algýlama sunar. HIZLI ve KOLAY KURULUM Dedektör bir kere istenilen yüksekliðe kurulduðunda kurulumcu basit bir yürüme testi yapar, diðer gerekli birkaç ayarlamayý yaptýktan sonra cihaz çalýþmaya hazýrdýr.tam olarak görülebilen LED ler tek seferde görülerek kurulumcunun algýlama alanýný tanýmlamasýna yardýmcý olur. Algilama Metodu Güç girisi Güç (Standby) Aktif Tamper Switch RFI korumasi Statik Koruma Boyutlar(wxhxd) Agirlik Quad(4 element) PIR 8.2 den 16Vdc ye kadar 8mA (+- 5%) 10mA (+- 5%) Kontakt orani: 28VDC 30V / m Mhz. EMI 50,000V 92x62,5x40mm 58gr 26.- (Quad Element Blue Wave Teknoloji) (Hayvan Algýlamayan Pýr Dedektör) BMD 503 BMD 501'in özelliklerini içerir. Ayrýca ; ANTI-MASKING BMD503 pýr ve mikrowave sensörlerini sunar. Mikrowave sensörlü dedektör 2 kanal, mikrowave algýlama için 1 kanal ve Anti-maskeleme algýlamasý için de 1 kanal sunar. Anti-maskeleme özelliði dedektöre 0.8m ve daha yakýn mesafedeki sabotajý algýlar. Dedektörün görüþ alaný bir hýrsýz tarafýndan kasten kapatýldýðýnda Anti-maskeleme rölesi açýlýr(nc den NO ya döner) ve pýr sensörü aktive olana kadar bu durumda kalýr. Algýlama Metodu Güç giriþi Güç (Standby) Aktif Kontakt Çýkýþlarý Tamper Switch RFI korumasý Statik Koruma Boyutlar(wxhxd) Aðýrlýk Quad(4 element) PIR & Mikrowave Pulse Doppler 8.2 den 16Vdc ye 18mA (+- 5%) 25.5mA (+- 5%) Mikrodalga ve Pýr için ayrý ayrý yada ortak çýkýþ Kontakt oraný: 28VDC 30V / m Mhz. EMI 50,000V 118x62,5x41mm 97gr 80.- (Quad Element ) (Mikrodalga hayvan Algýlamayan Pýr Dedektör) 130

6 Bentel Alarm Sistemleri GB 08 Ses Algilama Hassasiyet Ayari RF Korumasi Kurulum Çalisma Voltaji Enerji Harcamasi Sinyal Analizi Cam Türleri Algilama Mesafesi Koruma Sinifi Boyutlar Agirlik Yüksek performansli mikrofon Ayarlanabilir hassasiyet Mükemmel RF korumasi Kolay kurulum 9.5~14Vdc 15mA Yanlis alarmlari ayristiran dijital sinyal analizi Lamine, telli ve sertlestirilmis cam tiplerinin tam olarak algilanmasi 8 mt IP 50 89x64x20 mm (wxhxd) 56 gr Cam Kýrýlma Dedektörü Cam kirilmasi gibi sesleri algilamak için dizayn edilmistir. Yüksek performansli mikrofon ses algilama ayrimi yapar. Dinamik sinyal islemcisi 8 mt ye kadar olan lamine, telli ve sertlestirilmis cam tiplerinin algilanmasini saglar. GB08 tavana veya duvara monte edilebilir. M-IN/6 Bölge Sayisi Dis Koruma Sabotaj Switch KYO 32 için KYO 320 için Diger 6 Zone kapasiteli Kutulu Sabotaj Korumali 4 Adet Çoklu kullanim BPI Bus Kullanimi için 4 Kablo baglantisi Kablosuz Zone Artttýrma Modülü VECTOR RX 8 Çalisma Frekansi Bölge Sayisi Dis Koruma Sabotaj Switch KYO 8 için KYO 32 için KYO 320 için Diger Sinyal Güçlendirme 433 Mhz 8 Zone kablosuz kapasiteli Kutulu Sabotaj Korumali 1 Adet Kullanilabilir 1 Adet Kullanilabilir 2 Adet Kullanilabilir BPI Bus Kullanimi için 4 Kablo baglantisi Zayif Kalan sinyal durumunda VECTOR QUAD ile 4 Adet Paralel Kullanim Kablosuz 8 Zone Artttýrma Modülü VECTOR VRX Çalýþma Frekansý Bölge Sayýsý Dýþ Koruma Sabotaj Switch KYO 8 için KYO 32 için KYO 320 için Diðer Sinyal Güçlendirme 433 Mhz 32 Zone kablosuz kapasiteli Kutulu Sabotaj Korumalý 1 Adet Kullanýlabilir 1 Adet Kullanýlabilir 2 Adet Kullanýlabilir BPI Bus Kullanýmý için 4 Kablo baðlantýsý Zayýf Kalan sinyal durumunda VECTOR QUAD ile 4 Adet Paralel Kullaným Kablosuz 32 Zone Artttýrma Modülü 131

7 Bentel Alarm Sistemleri AMD20 AMC30 Kablosuz pet-immune Pýr Dedektör Kod kombinasyon Batarya 2Lityum Batarya (CR123A) Algýlama Alaný 4 seviye üzerinde 26 Beam (Uzun, Orta, Kýsa seri) Kod kombinasyon Boyutlar 33x58x12 mm Batarya 2Lityum Batarya (CR123A) Harici kablolu Zone giriþi (2 Ayrý Zone gibi çalýþýr, fabrikasyon kodun bir üst numarasý olarak panele tanýmlama yapýlýr. ) Sabotaj korumalý ASD20 ARC20 Test Butonu Alarm Ledi Sesli Ýkaz Batarya 2Lityum Batarya (CR123A) Boyutlar Taban 147mm Yükseklik 58,8 mm 4 Fonksiyon tuþu Deðiþtirilebilir tuþ takýmý Kod kombinasyon Batarya 2Lityum Batarya (CR2025) Kemer ve Duvar aský aparatý AKSESUARLAR Classica LCD Tuþ Takýmý Premium LCD Tuþ Takýmý ALS-8 Led Keypad (8 Zone) ALS-32P Led Keypad (32 Zone) Proximity Reader ECLIPSE SAT Proximity Key Reader PROXI / PROXI CARD Proximity Reader / Proximity Kart M-IN /6 Zone Arttýrma Kartý (6 Zone) M-OUT / 6 PGM Arttýrma Kartý (6 Çýkýþ) NC2 / VOX 8 Mesaj 90 Saniye Voice Modül BGSM-G Üniversal GSM / GPRS Alarm Kominikatör B-NET Network / Ýnternet Kontrol Modülü VOX-REM Dinleme ve Konuþma Modülü B-ISOL BPI/Bus Ýzalatör SECURITY SUITE Kontrol ve Program Yazýlýmý B-MOD2 Telefonla Servis Ýçin (Program Kontrol) Modem B-MOD2RX Site gibi toplu mekanlarýn bulunduðu yerlerde güvenlikten panellerin takip edilmesi için kullanýlýr. (Düþük kapasiteli izleme istasyonu gibi çalýþýr.) VECTOR VRX Kablosuz 32 Zone Artýrým Ünitesi VECTOR/RX8 Kablosuz 8 Zone Artýrým Ünitesi VECTOR / QUAD Çoklu Kablosuz Ünite Baðlantý Modülü K3 / VOX2 62 Mesaj 8 Dakika Voice Modül K3 / PRT2 Printer Ýnterface Kartý BXM 12/50B 5 Amper / BPI Power Supply Ýstasyonu KST Termal Prob (Akü ve Power Supply Sýcaklýðýný Kontrol Etmek Ýçin) 132

8 Bentel Alarm Sistemleri LADY Kendinden beslemeli LADY siren sanatsal dizayn ile geliþmiþ teknolojinin muhteþem birleþimidir. Bütün fonksiyonlar tam olarak çalýþmayý garanti eden mikro iþlemci tarafýndan yönetilir. LADY farklý seslerin mümkün olduðu 3 giriþe sahiptir: bu özellik çok fazla sirenin kullanýmýný kapsar. Herhangi bir siren sesi seçmek mümkündür bu özellik bir kurulumun diðerlerinden farklý olmasýný yada yerlerin ve alarmlarýn farklý tiplerini belirlemek için kullanýlabilir. Flaþör ses yayýlmasý istenmediði zamanlarda-özel bir giriþ sayesinde yönetilir, Bütün kontrol panelleri ile uyumlu olmasý, alarm sinyali ve giriþlerin polaritelerinin programlanabilmesi garanti edilmiþtir. Yüksek standartlý Bentel sirenlerde ek olarak, dual dedektör kullamýyla, LADY köpük enjeksiyonuna karþý da korumalýdýr. Bataryanýn seviyesi ve etkinliði bir mikro iþlemci tarafýndan sürekli izlenir. Eðer batarya zayýfsa, flaþör pasif olur ve kalan güç ses için kullanýlýr. LADY için kullanýlan materyaller Doða þartlarýna uydurulmuþ polikarbon kutu içinde metal koruma mevcutur. LADY için kullanýlan materyaller çok sert hava koþullarýna karþý korumayý garanti eder Dayanýklý polikarbon kutu, çok sert hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Tropikal þartlara uydurulmuþ çelik iç kaplama Siren ve flaþör üzerinde alarm sinyali için 3 giriþ Flaþör üzerinde alarm sinyali için 1 giriþ Çalýþma durumunu gösteren ledler Kontrol panelleri için standart giriþler Ayarlanmýþ ses emisyonu frekansý, alarm giriþlerine farklý seslerin birleþtirilmesi olasýlýðýna karþý yüksek performanslý magnetodinamik siren Tamper (sökme),flaþöre zarar verme, kablo kesilmesine karþý koruma Köpük enjeksiyon tamperý aygýtý ilavesi Programlanabilir maksimum alarm zamaný Düþük batarya flaþörün kesilmesi ile batarya seviyesi ve etkinliðinin test devresi Kolay kurulum için delme þablonu CEI 79-2/2nd Ed ile uyumlu Güç kaynaðý: Batarya12VDC, 7Ah takýlabilir. Geçerli alarm: 1.4A(max.2.8A) Ses seviyesi: 103 db(3mt.) Esas frekans 1475Hz. Çalýþma sýcaklýðý : -25 C ~+55 C Boyutlar(wxhxd): 208x252x98mm Aðýrlýk (baterisiz): 2.5Kg Harici Siren VECTOR VRX Bu yüksek performanslý dahili siren herhangi bir alarm durumunda görsel ve iþitsel uyarý için özel olarak dizayn edilmiþtir. Ayný zamanda ince yapýsý sayesinde, hotel,hastane,sinema, ev, iþyeri gibi tüm çevrelerde kullanmak için idealdir. Çalýþma voltajý Siren akým harcamasý Ses çýkýþ þiddeti Boyutlar(wxhxd) Koruma sýnýfý Çalýþma sýcaklýðý Aðýrlýk 12VDC 90mA 104dBA 1m 126x132x53 mm IP31 5~40 C 245gr 22.- Kablolu Dahili Siren 133

9 Electronics-Line Kablolu Alarm Sistemleri PENTA XL Keypad 4 Zone Uzun Süreli Akü Kullanýmý Programlanabilir 4 Zone ve Tamper Algýlama 4 Kullanýcý Kodu 3 Keypad Baðlanabilir Çok Seçenekli Kurma Ýmkaný Olay Kayýtlarý Kominikatör Programlanabilir Çýkýþlar Uzaktan ve Lokal Programlama PENTA XL PLS Keypad 8 Zone Uzun Süreli Akü Kullanýmý Programlanabilir 8 Zone ve Tamper Algýlama 4 Kullanýcý Kodu 3 Keypad Baðlanabilir Çok Seçenekli Kurma Ýmkaný Olay Kayýtlarý Kominikatör Programlanabilir Çýkýþlar Uzaktan ve Lokal Programlama Kontrol Paneli +Keypad Kontrol Paneli +Keypad 3104 PENTA XL 4 Zone (3104 Plus 8 Zone) Led Keypad Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý Sistem Durum Sinyalleri 3 Tehlike Butonu Tamper Switch 3104 (4 Zone) (8 Zone) 80.- Keypad SUMMIT 3208 GOLD PANEL Uzun Süreli Akü Kullanýmý Programlanabilir 8 Zone ve Tamper Algýlama 3508 ilave Zone Kartlarý ile 32 Zone Çýkabilme 2530 Modül ile Sistemin Kablosuz Cihazlara Uyumlu Hale Getirilmesi 100 Adet Olay Hafýzasý Kominikatör Uzaktan ve Lokal Programlama 8 Keypad Baðlanabilir 3128 LCD Keypad Büyük Boy 2 Satýr 16 Karakter LCD Keypad Koruyucu Keypad Kapaðý Programlanabilir Ekran Seçenekleri Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý Sistem Durum Sinyalleri Tek Tuþla Kurulum Tamper Switch 3 Tehlike Butonu a2,p 134

10 Electronics-Line Kablolu Alarm Sistemleri 3508 Bölge Sayýsý Baðlantý Tipi Diðer Enerji Harcamasý Summit 3208 Gold Model Kontrol Paneli Ýçin 8 Zone Ýlavesi 4 Kablolu BPI Bus Hattýyla Panele Baðlantý 3208 Panel Kutusuna Monte Edilebilme Ýmkaný 10mA Zone Arttýrma Modülü EL 2530 Bölge Sayýsý Baðlantý Tipi Diðer Summit 3208 Gold Model Kontrol Paneli Ýçin 32 Kablosuz Zone Ýlavesi 4 Kablolu BPI Bus Hattýyla Panele Baðlantý 3208 Panel Kutusuna Monte Edilebilme Ýmkaný Kablosuz Zone Arttýrma Modülü PRESIDENT Montaj Ayar Seçenekleri Kolay PCB Montajý 1,2,3 Pulse Seçenekleri 24.- Gösterge Tipi Algýlama Led Göstergesi Algýlama Elemaný Dual Element Sensör Enerji Harcamasý 12 V 15mA Boyutlar 10.5X6.5X5 cm Görüþ Mesafesi 15 m Görüþ Mesafesi Koruma Yüksek RFI/EMI Korumasý Görüþ Alaný Altýný ve Ýleriyi Ayný Anda Görme Ayak Dahil Hareket Dedektörü ORION EL-55 Montaj Ayar Seçenekleri Kolay PCB Montajý 1,2,3, Pulse Seçenekleri 23.- Gösterge Tipi Algýlama Led Göstergesi Algýlama Elemaný Dual Element Sensör Enerji Harcamasý 12 V 15mA Boyutlar 11.4X6X5 cm Görüþ Mesafesi 14 m Koruma Yüksek RFI/EMI Korumasý Ayak Dahil Hareket Dedektörü a2,p 135

11 Infinite Kablosuz Alarm Sistemleri EL adet EL adet EL adet INFINITE PRIME LCD KONTROL PANELÝ 1 adet INFINITE PRIME LCD SET (Kablosuz Alarm Seti) EL 2600 Görüþ Mesafesi Sinyal Türü Isý Uyumu RFI/EMI Uyumu Sinyal Sayýmý Pil Kullanýmý GSM / PST /X-10 Kominikasyon modül kullanýlabilir. Çift yönlü ses (Full Dublex - Simplex) PSTN özellikli GSM back up kullanýmlý haberleþme SMS veya (opsiyonel) olarak kullanýcý bildirimi SMS SIA text ile GSM üzerinden raporlama SIA ve Contact ID Rapor (PSTN üzerinden) GSM'den sesli mesaj GSM 900/1800/1900 MHz uyumlu 8 Teleton hafýzasý (3 izleme istasyonu, 3 sesli mesaj, 2 teknik hizmet için) PSTN ve GSM ile uzaktan program PSTN ve GSM ile izleme istasyonu baðlantýsý FM teknoloji ile RF gürülülerden etkilenmeme Sabit Frekans Digital RSSI (Reception Signal Strength Indication) Þifreleme ile Sinyal duvar gibi engellerden az etkilenir. Düþük standby güç harcamasý 6mA PLL teknolojisi Frequency opsiyonlarý 868, 433, 418, 315 MHz Kolay okunan LCD panel Multi-lingual dil seçeneði ve ses mesajý Tek tuþla servis arama ve görüþme Mesaj merkezi ve hafýza kaydý (opsiyonel ) Çift yönlü ses özelliði ile dinleme yapýlabilir. Bölgesel kurmayý otomatik algýlar. Tüm modüller tek kutu içinde Sistem yazýlým yükseltmeye açýk Besleme ünitesi dahil GSM modül (opsiyonel) X 10 modül (opsiyonel) 32 Zone 14 m x 14 m Kapsama Alaný Mikro Ýþlemci Tabanlý Sinyal Üretimi Isý Deðiþikliklerine Uyumlu Geliþmiþ RFI/EMI Uyumlu 1,2,3 Sinyal Sayýmý Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat (6Mikroamper Bekleme) 32 Kullanýcý Kodu 256 olay hafýzasý Seri port ile Laptop'tan program programlanabilir röle çýkýþý ve versiyon yükseltme Dahili Sirenl (105 db yada 85 db) Çalýþma Sýcaklýðý 0-60 C Dahili-harici hareket dedektörü Cam kýrýlma dedektörü Manyetik kontak Duman, Karbonmonoksit, Bütan, Propan ve Metan dedektör Su baskýný dedektörü Düþük sýcaklýk dedektörü Vibrasyon sensör 19 Kumanda 16 Smartkey Ýlk yardým butonu Kablolu yada kablosuz keypad 4 Adet repeater tanýmlama Harici 2 yollu kablosuz siren Modüler kolay kurulum ve programlama Modüler yapýyla tak çalýþtýr Tek yada çoðul kablosuz tanýtým geliþmiþ uzak programlama PSTN ve GSM üzerinden hýzlý veri alma-verme Uzaktan program ile kumanda silme Tüm kablosuz ürünleri uzaktan görebilme 3 adet özelleþtirilebilir default program Real time verici uzaklýðý ve durumu görme ve listeleme GSM alýþ gücü görme Kolay yürüme testi verici testi, kablosuz siren testi, dahili siren testi, - -modül ve hoparlör testi. Geniþ tesisler için uzun mesafeli repearter. EL 2645/PI Görüþ Mesafesi Hayvan Algýlama Sinyal Türü Isý Uyumu RFI/EMI Uyumu Sinyal Sayýmý Pil Kullanýmý Tüm kablosuz ürünler INFINITE PRIME ve I CONNECT panellerde kullanýlabilir 14 m x 14 m Kapsama Alaný 23Kg a kadar evcil hayvan uyumu Mikro Ýþlemci Tabanlý Sinyal Üretimi Isý Deðiþikliklerine Uyumlu Geliþmiþ RFI/EMI Uyumlu 1,2,3 Sinyal Sayýmý Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat (6Mikroamper Bekleme) a2,p 136

12 Kablosuz Alarm Sistemleri Fiyat Sorunuz EL adet El adet EL adet I CONNECT KONTROL PANELÝ I CONNECT EL-2650XL Geliþmiþ kullanýcý dostu kontrol sistemi Kolay okunabilir LCD Çok dilli text ve sesli mesaj ve bildirimler Tek butonla arm / disarm ve bölgesel kurma Servis arama ve programlanabilir hýzlý arama tuþu Kayýt hafýzasý opsiyonu Ev içi dinleme ve karþýlýklý görüþme Tüm üniteler ayný panel kabini içerisine monte edilebilir. Esnek ve saðlýklý çalýþabilen kablosuz sistem sabotaj korumasý 32 Zon 32 Kullanýcý Kodu 256 Olay Kaydý USB Port üzerinden program ve firmware güncellenmesi yapýlabilir Programlanabilir röle çýkýþý ( 100mA) Kabin içerisinde dahili siren 105dB yada 85dB 0-60 C Çalýþma Sýcaklýðý Dýþarýdan ilave edilebilir ekstra batarya ( Opsiyonel ) Ýletiþim Özellikleri Dahili GPRS / Ethernet / GSM / PSTN iletiþim modülleri, ilk yada back-up duruma ayarlanabilir. X10 modül Çift yönlü ses iletiþimi - full duplex / simplex Son Kullanýcýlar için SMS ve/veya gönderim SMS-SIA ( text ) GSM / SMS ile hýzlý olay raporlama SIA ve Contact ID, GSM / PSTN ile olay raporlama IP Protokol, Ýnternet üzerinden olay raporlama ( statik IP ye ihtiyaç duymaz) Ses, SMS ve data iletiþimi için kullanýlan GPRS class 10 destekli GSM R Siemens MC-55 tri-bant ( 900 / 1800 / 1900MHz ) R PSTN high-speed Silicon Labs modem chip set, 2400 baut rate Kablosuz Perde Tipi Pýr Dedektör Quad elemanlý perde tipi pýr dedektör çevresel koruma için kullanýlýr. Dar perde tipi algýlamasý ile binalara güvenli bir çevresel koruma saðlar Smart Terminal Ýkonlarla gösterime olanak saðlayan geniþ LCD Saat ve sýcaklýk göstergesi Son kullanýcýlar tarafýndan rahatlýkla deðiþtirilebilen batarya tipi Batarya ömrünü uzatmak için kullanýlan ýþýk sensörü Sesli bildirimler ( Dil ayarlama seçeneði ) Kayýt hafýza opsiyonu Montaj braketi Smartkey okuyucu Saðlam, Güvenilir Özel Kodlu FM Teknoloji Optimal RF gürültü seviyesinde FM teknoloji Super-heterodin, sabit frekans alýcý Dijital RSSI ( Reception Signal Strength Indication ) TM 66 bit özel kodlu SecuriCode teknoloji ( Hopping and rolling kod ) Sinyal bastýrýlmasýna karþý özel koruma Geliþmiþ sinyal sabitleme için çift aþamalý verici PLL Frekanslar : 868, 433, 418 MHZ Kontrol Elemanlarý ve Dedektörler Ýç ortam ve dýþ ortam hareket dedektörleri Cam kýrýlma ve vibrasyon dedektörleri Duman, Gaz ve su baskýný dedektörleri Ýlkyardým amaçlý panik butonu Harici iki yollu siren 19 adet kablosuz kumanda 16 adet smartkey Uzaktan Bakým ve Servis Uzaktan firmware güncelleþtirmesi ( Sadece GPRS platformda ) GPRS, Ethernet, GSM ve PSTN den uzaktan programlama EIAS güvenlik tescilli web server kullanýlarak uzak servis merkezinden tanýtým, -servis, yönetim ve kontrol imkaný Ýzleme istasyonu için PSTN / GSM / IP receiver EL-2607 Vibrasyon Dedektörü Hassas geçiþ noktalarinda ( vitrin ) kýrilma olusmadan önce erken uyari yapmak için kullanýlir Tüm kablosuz ürünler INFINITE PRIME ve I CONNECT panellerde kullanýlabilir 137

13 Alarm Sistemleri EL 2601 Kompakt Estetik Tasarým Kablolu Alarm Giriþi Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat (7 Mikroamper Bekleme) 72.- EL-2603EN EN-54-7 Onaylý Foto-Elektrik Duman Dedektörü Kablosuz Manyetik Kontak EL-2652SR / PI Dýþ mekanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ 5m algýlama mesafesi bulanan dual PIR dedektör 10kg a kadar hayvanlarý ayýrt edebilme özelliðine sahiptir EL-2662 Gaz Dedektörü Doðal gaz ve LPG yi algýlmak için kullanýlýr EL-2664 Karbon Monoksit Dedektör Karbon monoksit gazýný algýlar ve uyarýr EL-2611 Ýlk yardým çaðrý butonu Su geçirmez kablosuz ilk yardým butonu Boyun asthma yada sabitlenmiþ EL-2663 Düþük Sýcaklýk Dedektörü 5 C nin altýndaki sýcaklýk derecesini algýlamak için kullanýlýr EL 2645 Algýlama Þekli Algýlama Mesafesi Algýlama Özellikleri Pil Kullanýmý Mikrofon ile Cam Kýrýlmasýnýn Algýlanmasý 6 M Yarýçapta Kapsama Alaný Boþluklardan ve Perde Arkasýndan Gelen Kýrýlma Sinyallerinin Algýlanmasý Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat 96.- Kablosuz Cam Kýrýlma Dedektörü EL-2661 Su Baskýný Dedektörü Su sýzýntýsý - kaçaðýný algýlamak için kullanýlýr EL-2623 Dahili Siren Tek yönlü kablosuz siren 110dB ses þiddetinde ve DC beslenmelidir

14 Alarm Sistemleri EL-2724 Kablosuz Keypad 16 adet ev otomasyonu ünitesi kontrol edilebilir. Saat ve tarih göstergeli, alarm hafýza kayýt opsiyonu ve dil seçenekli sesli yönlendirme kullanýcý tarafýndan yapýlabilen kolay pil deðiþimi. Smartkey okuyucu ( Opsiyonel ) KABLOLU KEYPAD Tüm sistemin kontrol ve programýna olanak saðlar. Kasa içinde dahili siren ve sistem durum ledleri EL Ev Otomasyon Ünitesinin Uzaktan Kontrolü Tek Tuþla Tam / Yarým / Çevre Alarm Kurumu Panik Alarm Fonksiyonu Pil Durum Göstergesi Dahili Hoparlör EL-2714 Kablosuz Multi Fonksiyon Komple / Bölgesel / Çevresel kurma, Sistem kapatma, Ev otomasyonu ve panik fonksiyonu Kablosuz TuþTakýmý EL 2614 Tipi Dizayn Fonksiyonlar Gösterge Diðer Anahtarlýk Kumanda Kompakt Tasarým 4 Tuþ 5 Programlama Fonksiyonu Tam /Yarým/ Çevre Alarm Kurulumu, Ev Otomasyonu, Panik Led Ýle Sinyal Akýþýnýn Gösterimi Pil Bitmesine Karþý Sabit Sinyal Aktarým Zamaný EL-2640 Kablosuz Uzaktan Kumanda Komple / Bölgesel / Çevresel kurma, sistemkapatma ve 16 adet ev otomasyonu modülünün tek tek kontrol edilmesi. Uzaktan Kumanda Kablolu Harici Konuþma Ünitesi Telefon hattýný kullanarak karþýlýklý görüþmeye yarayan ilave mikrofon ve hoparlör ünitesi. Alarm komutlarý bu ünite üzerinden sesli olarak takip edilebilir Kablolu Zon Modülü Güç Giriþi Batarya Dedektör Besleme Voltajý Programlanabilir Röle- Özellikleri BUS Baðlantý Özellikleri Zon Sayýsý Adresleme Loop Tipi Loop Hýzý Tamper sw Çalýþma Sýcaklýðý Ölçüler V AC yada 15V AC ( AC-AC Adaptör ile ) 12VDC / 7.2A 10.5VDC - 13VDC - 40mA 14VDC yada 600mA (PGM çýkýþý kuru kontak yada open kollektör olarak konfigüre edilebilir) 3 yada 4 kablo ( 24 AWG ) m 8 Jumper Seçme N:C / N.O / E.O.L.R programlanabilir. Hýzlý ve yavaþ algýlama programlanabilir N.C 0 ~ 50C 260 x 240 x 85 mm EL 2635 Anten Frekans Çalýþma Voltajý Güç Harcamasý Batarya Tipi Ses Þiddeti Ölçüler Dýþ Çubuk Anten , or 418 MHz FM 9VAC or 12VDC 6V/850mAh (5 x 1.2 Ni-MH Þarjedilebilir pil, size AAAL) 100mA max. (transmisyon durumunda) 0-60ºC 123 x 109 x 27mm EL-2635 Kablosuz Repeater, kontrol paneli ile kablosuz dedektörler arasýndaki mesafenin uzunluðundan dolayý meydana gelen sinyal zayýflýklarý önlemek ve düzenli sinyal aktarmak için kullanýlýr. EL-2635 Kablosuz Repeater'in Test ve sistem programý, kendi program keypad'i olan LCD Keypad'le yapýlýr. LCD Keypad'ten 32 adet verici programlanýr. Batarya ve AC giriþimlerin yaný sýra bu giriþler led ile izlenir. 9V AC yada 12V DC transformatör ile beslenir. 6V / 850 mah batarya ile yedeklenir. (5X1.2 Ni-MH þarjedilebilir pil. AAAL tipi ) Ayrýca sabotaj swich ile korunmuþtur. Kablosuz Repeater

15 Alarm Sistemleri Infinite Prime Ev Otomasyon Modülü INFINITE PRIME alarm sistemi kontrol paneline ilave edilen bu modül ile; binada hazýr bulunan elektrik tesisatý üzerinden, istenilen cihazlar ve lambalar kontrol edilebilir. INFINITE PRIME kontrol paneli elektrik tesisatý üzerinden özel bir data akýþý ile modülleri kontrol eder. 16 adet lamba ve güç kontrol modülü kontrol edilebilir. Bu modüller, panel üzerinde bulunan tuþlarla, kumanda ile zonlara baðlý olarak ve saat ayarlý olarak kontrol edilebilir. PRIME panele SMS modül ilavesi yapýldýðý zaman sistemi cep telefonundan SMS atarak kontrol etmekte mümkündür. Fiyat Sorunuz EL 2626AC Anten Frekans Çalýþma Voltajý Güç Harcamasý Batarya Tipi Ses Þiddeti Ölçüler Cihaz içinde kablo tip anten , or 418 MHz FM 12V (nominal) 250mA (alarm + strobe), 10mA (standby) 7.2V/910mAh NiMH (þarj edilebilir) 1m 300 x 170 x 75mm Ýki yönlü iletiþim ile kontrol edilebilen siren. Kýrmýzý ayarlanabilen strobe ile yüksek görüþ netliði. Turuncu ve Mavi ýþýk kabý (Opsiyonel) 1. Ledli iletiþim göstergesi 2. Ön, arka ve power supply sabotaj korumasý 3. Alýcý ve verici modüller ayný kart üzerinde 4. Verici silme butonu 5. 12VDC yada 9VAC, 500mA transformatör besleme 6. Þarj edilebilir 7.2V/910mAh NiMH batarya Kablosuz Dýþ Siren HS 2383 Keypad Sayisi Keypad Tipi Hata Okuma Telefon Baglantisi Diger Zone Sayisi 4 Keypad baglanabilir Led Keypad Detayli Hata ve Bilgi Okuma Merkez Baglantisi Elektronik Sigorta ile Koruma Programlanabilir 4 Zone Alarm Paneli HS 2383 Keypad Keypad Tipi Ilave Alarm Fonksiyonlari Diger Led Keypad Polis, Ambulans ve Yangin Alarm Fonksiyonlari Kapi Zili Açik/Kapali Tuslari Tus Aydinlatma 70.- Keypad B03LW 22.- Tamper Switch Dual Element Düþük Parazitli Sensör En Üst Seviye Yanlýþ Alarm Kontrol Beyaz Iþýk Filtresi RFI Filtresi Statik Koruma Otomatik Isý Ayarý Alarm Çýkýþýnda NC/NO Kontak Durumu Seçilebilir LH 934IC MCU Ýþleme Özel optik filtre lensi, Lux de beyaz ýþýk ayýrýcýlýðý Dýþ ortam için su geçirmez gövde Böcekten etkilenmeme Mikrodalga algýlama aralýðý ayarlanabilir. Otomatik sýcaklýk ayarý, yanlýþ alarmdan kaçýnma Ýsteðe baðlý alarm çýkýþý N.C / N.O farklý alarm sistemi için uygunluðu Üçlü teknoloji ile parazit sinyalden davetsiz misafir sinyalini fark etme 20Kg dan aþaðý evcil hayvanlarý seçebilme Hareket Dedektörü Dýþ Ortam Pýr Dedektörü 140

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET.

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET. s i s t e m l e r i ALARM SETLERİ Teknim VAP 304 SET Alarm Seti 4 zone / zone çiftleme ile 8 zone 1 Adet VAP 304 Panel (2 keypad bağlanabilir) 1 Adet VPC 104 LED Keypad 1 Adet ATP-510S kablolu PIR Dedektör

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ

İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ 11-12 OEM IP KAMERA ÜRÜNLERİ 13 TAK ÇALIŞTIR IP ÜRÜNLER

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla Önsöz De erli Meslektafllarımız, Koza Güvenlik Sistemleri Ltd. fiti. 2005 yılında faaliyetine bafllamıfl ve bu güne kadar dünya güvenlik sektöründeki geliflmeleri yakından takip ederek en yeni ve en sa

Detaylı

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ. 1 adet PC-02G Proximity Anahtarlık

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ. 1 adet PC-02G Proximity Anahtarlık KABLOSUZ ALARM SETİ JK-82 mesaj kapasiteli komünikator, 2 programlanabilir çıkış) 1 Adet JA-81E Kablolu prox. kart okuyuculu LCD keypad (2,3Ah Akü ve Siren Hariç) 536 $ JK-83 mesaj kapasiteli komünikator,

Detaylı

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ KABLOSUZ ALARM SETİ JK-82 mesaj kapasiteli komünikator, 2 programlanabilir çıkış) 1 Adet JA-81E Kablolu prox. kart okuyuculu LCD keypad (2,3Ah Akü ve Siren Hariç) 536 $ JK-83 mesaj kapasiteli komünikator,

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar Ürün Fiyat Listesi Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 320 80 36 *Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G Araç İçi Kayıt Cihazı MOBİL DVR SERİSİ Kumanda Alıcı Tak çalıştır araç için kamera, görüntü ve koordinat kayıt sistemi (All in one) VGA Cmos sensörlü ve 90 derece görüş açılı entegre kamera Video çıkışından

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence

güven üretiyoruz generating confidence güven üretiyoruz generating confidence 2 Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz. İstanbul, Yukarı Dudullu da

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 4. YANGIN İHBAR BUTONLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 4. YANGIN İHBAR BUTONLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 4 Bu öğrenme faaliyetinde uygun ortam sağlandığında İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak yangın ihbar butonlarının montajını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Binalardaki

Detaylı

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr Datakom Elektronik Mühendislik Biz Ne Yaparız? Datakom Elektronik Mühendislik,

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

YANGIN VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ YANGIN VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 2013-2014 Bayi Fiyat Listesi YANGIN VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 3 Değerli bayilerimiz ve çözüm ortaklarımız; ABC ENSER Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence

güven üretiyoruz generating confidence güven üretiyoruz generating confidence 2 Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz. İstanbul, Dudullu da bulunan

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY 2014 FİYAT LİSTESİ GÜVENLiK 7000'e 17:00'a Çalışma Saatlerimiz Hafta içi 08:30-19:00 Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasındadır. GÜVENLiK Misyonumuz GENEL MÜDÜRLÜK Yönetim. İstanbul Bölge Müdürlüğü istanbul

Detaylı