BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý"

Transkript

1 Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma ve 20 yýllýk tecrübenin bir ürünüdür. 4 zone dan 344 zone kadar sadece 1 kurulum ve sistem programlama dili kullanýlýr. KYO sistemi kurulumcularýn bütün ürünlerini tele izleme yazýlým programlama ve çalýþtýrabilme iþlevi sunan alarm sistemlerini standardize eder. Bir KYO kontrol panelini öðrendiðiniz zaman bütün KYO panellerini tanýmýþ olursunuz. Her ne kadar hepsi kendi özelliklerine sahip olsada, kurulumda ve programlamada ayný metodu paylaþýrlar. Arayüz ve yazýlým yapýsý bütün fonksiyonlarýn kolay bir þekilde programlanmasýný saðlar. B-MOD 2 ÜCRETSÝZ BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý KYO kontrol panelleri yazýlýmýný içeren BENTEL SECURITY SUITE bütün panel fonksiyonlarýnýn tam yönetim ve programlanmasýný aktif kýlar. RS- 232 Baðlantýsý ile panel parametrelerinin programlanmasý B-MOD 2 ile telefon üzerinden panel parametrelerinin programlanmasý Olay kaydý yönetimi Müþteri veri tabaný yönetimi Gerçek zamanlý kontrol Tele servis ve Tele izleme KYO320 için B-NET ile internet ve ethernet üzerinden yönetim Olay ve program dökümlerinin yedeklenmesi yada yazdýrýlmasý Ücretsiz 126

2 Bentel Alarm Sistemleri KYO 4 / KYO 8 8 programlanabilir bölge ( KYO4 için 4 bölge ) 24 saat tamper zonu 8 zona kadar Vector-VRX ile kablosuz kullaným (KYO8 için) Telefonla kurma, kapama ve output kontrolleri (Ev otomasyonu hazýrlýðý) Bilgisayar üzerinden sistem kontrolü Metal kutu yada Plastik kutu seçeneði 1 A. aux röle 3 adet programlanabilir çýkýþ (150 ma gücünde open-collector ) aux çýkýþý BPI bus ile 8 tuþtakýmý baðlantýsý (BPI Bus : 4 Kablolu veri hattý) LED ve LCD tuþtakýmý kullanabilme BPI Bus'tan 16 reader baðlantýsý ECLIPSE ve PROXI reader seçeneði 4 baðýmsýz partition sayesinde baðýmsýz STAY-AWAY kurulum Tüm partition 'lar kendi zonlarýný,tuþ takýmlarýný, readerlarýný, kodlarýný, anahtarlarýný, kartlarýný, çýkýþlarýný ve zamanlarýný baðýmsýz kullanýr. Her kod için ayarlanabilen anahtar yada kart ile kurulumlarda gecikmeli yada gecikmesiz kurulum için 2 programlanabilir kurma modu Her partition için ayrý ayrý programlanabilen haftalýk otomatik kurma Patrol ( Devriye ) için otomatik by pass kaldýrma 24 Kullanýcý kodu 4 yada 6 dijit kullanýcý kodu 128 adet saat ve tarih içeren olay geçmiþi Vibrasyon yada roller cam sensörüne uygun zon ayarý NC2/VOX kart ile 8 mesaj / 90 saniye kaytý olanaðý / Olay ve telefonlarý iliþkilendirip çeþitli arama konbinasyonlarý oluþturma KYO4 (4 Zonlu Kablolu Kontrol Paneli Seti) KYO8 (8 Zonlu Kablolu Kontrol Paneli Seti) KYO 32 8 programlanabilir bölge (32 bölgeye geniþleyebilir) 24 saat tamper zonu Telefonla kurma, kapama ve çýkýþ kontrolleri (Ev otomasyonu hazýrlýðý) Bilgisayar üzerinden sistem kontrolü 4 adet 6 bölgeli kablolu bölge geniþletme modül baðlantýsý 32 zona kadar Vector-VRX ile kablosuz kullaným ( Vector / RX8 ile 8 bölge ) Vector-VRX ile 16 adet 4 tuþlu kumanda kullaným imkaný Metal kutu yada plastik kutu seçeneði 4 tip zon baðlantý imkaný (NC-NO-Dirençli- Çift Dirençli) 1 A aux röle 3 adet programlanabilir 150 ma gücünde open-collector çýkýþ Çýkýþ modülleri kullanýlarak 16 adet PGM çýkýþý ayarlama imkaný BPI bus ile 8 tuþtakýmý baðlantýsý (BPI Bus : 4 Kablolu veri hattý) LED ve LCD tuþtakýmý kullanabilme ECLIPSE ve PROXI reader seçeneði 24 Kullanýcý kodu KYO4 / KYO8 tip panellerin tüm özelliklerini kapsar KYO32 ( 8 Zonlu (32 Zone Kadar Yükseltilebilen) Kablolu-Kablosuz Kontrol Paneli Seti) Ürün Bilgisi KYO32 Kontrol paneli baþlangýçta 8 bölgeli bir paneldir, 32 bölgeye kadar geniþletilebilir. Özellikle lüks konutlar ve orta çaplý iþ yerleri için geliþtirilmiþ bir paneldir. Sistem kablolu yada kablosuz geniþletme modülleri ile 32 bölgeye kadar çýkartýlabilir. KYO4,8,32 baðýmsýz partition sayesinde baðýmsýz STAY-AWAY kurulum Tüm partition 'lar kendi zonlarýný,tuþ takýmlarýný, readerlarýný, kodlarýný, anahtarlarýný, kartlarýný, çýkýþlarýný ve zamanlarýný baðýmsýz kullanýr. Tuþ takýmý ve modül baðlantýlarý 4 kablolu BUS hattý üzerinden yapýlýr. KYO32 paneli kontrol etmek için LED yada LCD tuþ takýmlarý kullanýlabilir. Yine sistem kumandasýnda dijital anahtarlar ve proximity kartlar kullanýlabilir. Vibrasyon yada roller cam sensörüne uygun zon ayarlarý mevcuttur. Tree-view menü sayesinde programcýnýn, program klavuzuna gerek kalmadan sistem kurulumunu yapmasýna olanak saðlar.kyo32 izleme istasyonu baðlantýsý için multiprotokol dialer ile donatýlmýþtýr. NC2/VOX kart ile 8 mesaj toplam 90 sn. ses kaydý Vector / RX receiver ile 32 kablosuz bölge ve 16 kablosuz kumanda kullaným imkaný saðlar.her partition için ayrý ayrý programlanabilen haftalýk otomatik kurma programý yapýlabilir. DTMF telefon ile panelin tüm fonksiyonlarýný uzaktan kontrol imkâný saðlar. BSS yönetim ve programlama yazýlým kullanarak, olay izlemesi ve kolay programlama yapýlabilir. 127

3 Bentel Alarm Sistemleri KYO 320 Bentel Alt panellerinin tüm özelliklerini taþýr. Büyük kurulumlar için artýrýlabilir Hybrid Kontrol Paneli 344 zon ve 32 partition'a kadar artýrýlabilir 2 kablosuz alýcýyý destekler(64 kablosuz zon) 500 proximitiy anahtar ve/veya kartý yönetir. 200 e kadar kullanýcý kodu Sistem giriþinin maksimum yönetimi için 16 takvim ve 64 zamanlayýcý profili Bentel security suite yazýlýmýný kullanýrken sistem olaylarýnýn grafikal haritasý B-NET aracýlýðý ile alarm izleme ve sistem yönetiminde Hýz ve güvenlik için ip komünikasyonu BGSM-G modülü aracýlýðý ile GSM/GPRS alarm komünikasyonu TÜRKIYE'DE TEK BENTEL Profesyonel Alarm Sistemleri KYO32 ( 8 Zonlu (344 Zone Kadar Yükseltilebilen) Kablolu-Kablosuz Kontrol Paneli Seti) 128

4 Bentel Alarm Sistemleri ALS 8 / ALS 16 Keypad Türü Bölge Sayisi Hata Mesaji Okuma Buton Koruma Uyumluluk Sabotaj Switch LED keypad 8 / 16 bölge LED Tek tus ile ilgili ledlerden, detayli hata okuma Alta dogru açilan tus kapagi Tüm KYO4, KYO8 serisi panellerde kullanim Opsiyonel / 16 Zonlu Led Tuþ Takimi ALS 32P Keypad Türü Bölge Sayisi Hata Mesaji Okuma Kart Okuyucu Giris/Çikis Buton Koruma Uyumluluk Sabotaj Switch LED keypad / Proximity Reader 32 bölge LED Tek tus ile ilgili ledlerden detayli hata okuma Dahili Proximity reader 1 bölge girisi, 1 pgm çikisi Alta dogru açilan tus kapagi Tüm KYO serisi panellerde kullanim Opsiyonel Zonlu Tuþ Takimi / Proximity Reader CLASSICA Keypad Türü Hata Mesaji Okuma Durum Bildirim Ledleri OSD Menü Buton Koruma Uyumluluk Sabotaj Switch LCD LCD Keypad Kullanici kodu ile menüden hata okuma 3 adet sinyal ledi Kolay kullanim ve kolay program menüsü Alta dogru açilan tus kapagi Tüm KYO serisi panellerde kullanim Var Mavi Kristal Ekran / 2 Satýr 16 Karakter LCD Tuþ Takimi PREMIUM Keypad Türü Hata Mesaji Okuma Durum Bildirim Ledleri Giris/Çikis OSD Menü Uyumluluk Sabotaj Switch LCD Diðer LCD Keypad Kullanici kodu ile menüden hata okuma 7 adet sinyal ledi 3 bölge girisi Kolay kullanim ve programcý menüsü Tüm KYO serisi panellerde kullanim Var Mavi Kristal Ekran / 2 Satýr 16 Karakter Montaj için dahili terazi LCD Tuþ Takimi PROXI READER / PROXI CARD Sinyal Led Fonksiyon Kullanim Yeri 3 Adet sinyal ledi Kartla sistemin kurulup kapatilmasi ve Stay Mod seçme imkani Indoor - Outdoor (IP 34)

5 Bentel Alarm Sistemleri BMD 501 GÜVENLÝ KORUMA Ýleri ASIC tabanlý iþlemci can ve mal güvenliðini saðlamak için yüksek algýlama saðlar ve yanlýþ alarmý engelleme özelliðine sahiptir. Quad Linear görüntü teknolojisi keskin analizi ile insan vucutlarýný, diðer eþya ve hayvanlardan ayýrt eder. DIJITAL SINYAL ISLEMCI Etkili hareket algýlama hýrsýzý tanýmlamada sensörün yeteneðine baðlýdýr ve yanlýþ alarma karþý tam bir direnç gösterir. LC serisi algýlama aygýtlarý dijital sinyal iþlemci sayesinde hýrsýzlarýn tam yerini gösterir. Dijital bilgi yazýlým sayesinde daha kesin analiz edilir ve ýsý yükselmesine baðlý sinyal alçalmasý, gürültü, deðiþim ve sinyal kesikliði söz konusu deðildir. HAYVAN ALGILAMAMA Yüksek hassasiyetli sensörler 25 kg a kadar hayvan algýlamama ile birlikte kaliteli algýlama sunar. HIZLI ve KOLAY KURULUM Dedektör bir kere istenilen yüksekliðe kurulduðunda kurulumcu basit bir yürüme testi yapar, diðer gerekli birkaç ayarlamayý yaptýktan sonra cihaz çalýþmaya hazýrdýr.tam olarak görülebilen LED ler tek seferde görülerek kurulumcunun algýlama alanýný tanýmlamasýna yardýmcý olur. Algilama Metodu Güç girisi Güç (Standby) Aktif Tamper Switch RFI korumasi Statik Koruma Boyutlar(wxhxd) Agirlik Quad(4 element) PIR 8.2 den 16Vdc ye kadar 8mA (+- 5%) 10mA (+- 5%) Kontakt orani: 28VDC 30V / m Mhz. EMI 50,000V 92x62,5x40mm 58gr 26.- (Quad Element Blue Wave Teknoloji) (Hayvan Algýlamayan Pýr Dedektör) BMD 503 BMD 501'in özelliklerini içerir. Ayrýca ; ANTI-MASKING BMD503 pýr ve mikrowave sensörlerini sunar. Mikrowave sensörlü dedektör 2 kanal, mikrowave algýlama için 1 kanal ve Anti-maskeleme algýlamasý için de 1 kanal sunar. Anti-maskeleme özelliði dedektöre 0.8m ve daha yakýn mesafedeki sabotajý algýlar. Dedektörün görüþ alaný bir hýrsýz tarafýndan kasten kapatýldýðýnda Anti-maskeleme rölesi açýlýr(nc den NO ya döner) ve pýr sensörü aktive olana kadar bu durumda kalýr. Algýlama Metodu Güç giriþi Güç (Standby) Aktif Kontakt Çýkýþlarý Tamper Switch RFI korumasý Statik Koruma Boyutlar(wxhxd) Aðýrlýk Quad(4 element) PIR & Mikrowave Pulse Doppler 8.2 den 16Vdc ye 18mA (+- 5%) 25.5mA (+- 5%) Mikrodalga ve Pýr için ayrý ayrý yada ortak çýkýþ Kontakt oraný: 28VDC 30V / m Mhz. EMI 50,000V 118x62,5x41mm 97gr 80.- (Quad Element ) (Mikrodalga hayvan Algýlamayan Pýr Dedektör) 130

6 Bentel Alarm Sistemleri GB 08 Ses Algilama Hassasiyet Ayari RF Korumasi Kurulum Çalisma Voltaji Enerji Harcamasi Sinyal Analizi Cam Türleri Algilama Mesafesi Koruma Sinifi Boyutlar Agirlik Yüksek performansli mikrofon Ayarlanabilir hassasiyet Mükemmel RF korumasi Kolay kurulum 9.5~14Vdc 15mA Yanlis alarmlari ayristiran dijital sinyal analizi Lamine, telli ve sertlestirilmis cam tiplerinin tam olarak algilanmasi 8 mt IP 50 89x64x20 mm (wxhxd) 56 gr Cam Kýrýlma Dedektörü Cam kirilmasi gibi sesleri algilamak için dizayn edilmistir. Yüksek performansli mikrofon ses algilama ayrimi yapar. Dinamik sinyal islemcisi 8 mt ye kadar olan lamine, telli ve sertlestirilmis cam tiplerinin algilanmasini saglar. GB08 tavana veya duvara monte edilebilir. M-IN/6 Bölge Sayisi Dis Koruma Sabotaj Switch KYO 32 için KYO 320 için Diger 6 Zone kapasiteli Kutulu Sabotaj Korumali 4 Adet Çoklu kullanim BPI Bus Kullanimi için 4 Kablo baglantisi Kablosuz Zone Artttýrma Modülü VECTOR RX 8 Çalisma Frekansi Bölge Sayisi Dis Koruma Sabotaj Switch KYO 8 için KYO 32 için KYO 320 için Diger Sinyal Güçlendirme 433 Mhz 8 Zone kablosuz kapasiteli Kutulu Sabotaj Korumali 1 Adet Kullanilabilir 1 Adet Kullanilabilir 2 Adet Kullanilabilir BPI Bus Kullanimi için 4 Kablo baglantisi Zayif Kalan sinyal durumunda VECTOR QUAD ile 4 Adet Paralel Kullanim Kablosuz 8 Zone Artttýrma Modülü VECTOR VRX Çalýþma Frekansý Bölge Sayýsý Dýþ Koruma Sabotaj Switch KYO 8 için KYO 32 için KYO 320 için Diðer Sinyal Güçlendirme 433 Mhz 32 Zone kablosuz kapasiteli Kutulu Sabotaj Korumalý 1 Adet Kullanýlabilir 1 Adet Kullanýlabilir 2 Adet Kullanýlabilir BPI Bus Kullanýmý için 4 Kablo baðlantýsý Zayýf Kalan sinyal durumunda VECTOR QUAD ile 4 Adet Paralel Kullaným Kablosuz 32 Zone Artttýrma Modülü 131

7 Bentel Alarm Sistemleri AMD20 AMC30 Kablosuz pet-immune Pýr Dedektör Kod kombinasyon Batarya 2Lityum Batarya (CR123A) Algýlama Alaný 4 seviye üzerinde 26 Beam (Uzun, Orta, Kýsa seri) Kod kombinasyon Boyutlar 33x58x12 mm Batarya 2Lityum Batarya (CR123A) Harici kablolu Zone giriþi (2 Ayrý Zone gibi çalýþýr, fabrikasyon kodun bir üst numarasý olarak panele tanýmlama yapýlýr. ) Sabotaj korumalý ASD20 ARC20 Test Butonu Alarm Ledi Sesli Ýkaz Batarya 2Lityum Batarya (CR123A) Boyutlar Taban 147mm Yükseklik 58,8 mm 4 Fonksiyon tuþu Deðiþtirilebilir tuþ takýmý Kod kombinasyon Batarya 2Lityum Batarya (CR2025) Kemer ve Duvar aský aparatý AKSESUARLAR Classica LCD Tuþ Takýmý Premium LCD Tuþ Takýmý ALS-8 Led Keypad (8 Zone) ALS-32P Led Keypad (32 Zone) Proximity Reader ECLIPSE SAT Proximity Key Reader PROXI / PROXI CARD Proximity Reader / Proximity Kart M-IN /6 Zone Arttýrma Kartý (6 Zone) M-OUT / 6 PGM Arttýrma Kartý (6 Çýkýþ) NC2 / VOX 8 Mesaj 90 Saniye Voice Modül BGSM-G Üniversal GSM / GPRS Alarm Kominikatör B-NET Network / Ýnternet Kontrol Modülü VOX-REM Dinleme ve Konuþma Modülü B-ISOL BPI/Bus Ýzalatör SECURITY SUITE Kontrol ve Program Yazýlýmý B-MOD2 Telefonla Servis Ýçin (Program Kontrol) Modem B-MOD2RX Site gibi toplu mekanlarýn bulunduðu yerlerde güvenlikten panellerin takip edilmesi için kullanýlýr. (Düþük kapasiteli izleme istasyonu gibi çalýþýr.) VECTOR VRX Kablosuz 32 Zone Artýrým Ünitesi VECTOR/RX8 Kablosuz 8 Zone Artýrým Ünitesi VECTOR / QUAD Çoklu Kablosuz Ünite Baðlantý Modülü K3 / VOX2 62 Mesaj 8 Dakika Voice Modül K3 / PRT2 Printer Ýnterface Kartý BXM 12/50B 5 Amper / BPI Power Supply Ýstasyonu KST Termal Prob (Akü ve Power Supply Sýcaklýðýný Kontrol Etmek Ýçin) 132

8 Bentel Alarm Sistemleri LADY Kendinden beslemeli LADY siren sanatsal dizayn ile geliþmiþ teknolojinin muhteþem birleþimidir. Bütün fonksiyonlar tam olarak çalýþmayý garanti eden mikro iþlemci tarafýndan yönetilir. LADY farklý seslerin mümkün olduðu 3 giriþe sahiptir: bu özellik çok fazla sirenin kullanýmýný kapsar. Herhangi bir siren sesi seçmek mümkündür bu özellik bir kurulumun diðerlerinden farklý olmasýný yada yerlerin ve alarmlarýn farklý tiplerini belirlemek için kullanýlabilir. Flaþör ses yayýlmasý istenmediði zamanlarda-özel bir giriþ sayesinde yönetilir, Bütün kontrol panelleri ile uyumlu olmasý, alarm sinyali ve giriþlerin polaritelerinin programlanabilmesi garanti edilmiþtir. Yüksek standartlý Bentel sirenlerde ek olarak, dual dedektör kullamýyla, LADY köpük enjeksiyonuna karþý da korumalýdýr. Bataryanýn seviyesi ve etkinliði bir mikro iþlemci tarafýndan sürekli izlenir. Eðer batarya zayýfsa, flaþör pasif olur ve kalan güç ses için kullanýlýr. LADY için kullanýlan materyaller Doða þartlarýna uydurulmuþ polikarbon kutu içinde metal koruma mevcutur. LADY için kullanýlan materyaller çok sert hava koþullarýna karþý korumayý garanti eder Dayanýklý polikarbon kutu, çok sert hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Tropikal þartlara uydurulmuþ çelik iç kaplama Siren ve flaþör üzerinde alarm sinyali için 3 giriþ Flaþör üzerinde alarm sinyali için 1 giriþ Çalýþma durumunu gösteren ledler Kontrol panelleri için standart giriþler Ayarlanmýþ ses emisyonu frekansý, alarm giriþlerine farklý seslerin birleþtirilmesi olasýlýðýna karþý yüksek performanslý magnetodinamik siren Tamper (sökme),flaþöre zarar verme, kablo kesilmesine karþý koruma Köpük enjeksiyon tamperý aygýtý ilavesi Programlanabilir maksimum alarm zamaný Düþük batarya flaþörün kesilmesi ile batarya seviyesi ve etkinliðinin test devresi Kolay kurulum için delme þablonu CEI 79-2/2nd Ed ile uyumlu Güç kaynaðý: Batarya12VDC, 7Ah takýlabilir. Geçerli alarm: 1.4A(max.2.8A) Ses seviyesi: 103 db(3mt.) Esas frekans 1475Hz. Çalýþma sýcaklýðý : -25 C ~+55 C Boyutlar(wxhxd): 208x252x98mm Aðýrlýk (baterisiz): 2.5Kg Harici Siren VECTOR VRX Bu yüksek performanslý dahili siren herhangi bir alarm durumunda görsel ve iþitsel uyarý için özel olarak dizayn edilmiþtir. Ayný zamanda ince yapýsý sayesinde, hotel,hastane,sinema, ev, iþyeri gibi tüm çevrelerde kullanmak için idealdir. Çalýþma voltajý Siren akým harcamasý Ses çýkýþ þiddeti Boyutlar(wxhxd) Koruma sýnýfý Çalýþma sýcaklýðý Aðýrlýk 12VDC 90mA 104dBA 1m 126x132x53 mm IP31 5~40 C 245gr 22.- Kablolu Dahili Siren 133

9 Electronics-Line Kablolu Alarm Sistemleri PENTA XL Keypad 4 Zone Uzun Süreli Akü Kullanýmý Programlanabilir 4 Zone ve Tamper Algýlama 4 Kullanýcý Kodu 3 Keypad Baðlanabilir Çok Seçenekli Kurma Ýmkaný Olay Kayýtlarý Kominikatör Programlanabilir Çýkýþlar Uzaktan ve Lokal Programlama PENTA XL PLS Keypad 8 Zone Uzun Süreli Akü Kullanýmý Programlanabilir 8 Zone ve Tamper Algýlama 4 Kullanýcý Kodu 3 Keypad Baðlanabilir Çok Seçenekli Kurma Ýmkaný Olay Kayýtlarý Kominikatör Programlanabilir Çýkýþlar Uzaktan ve Lokal Programlama Kontrol Paneli +Keypad Kontrol Paneli +Keypad 3104 PENTA XL 4 Zone (3104 Plus 8 Zone) Led Keypad Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý Sistem Durum Sinyalleri 3 Tehlike Butonu Tamper Switch 3104 (4 Zone) (8 Zone) 80.- Keypad SUMMIT 3208 GOLD PANEL Uzun Süreli Akü Kullanýmý Programlanabilir 8 Zone ve Tamper Algýlama 3508 ilave Zone Kartlarý ile 32 Zone Çýkabilme 2530 Modül ile Sistemin Kablosuz Cihazlara Uyumlu Hale Getirilmesi 100 Adet Olay Hafýzasý Kominikatör Uzaktan ve Lokal Programlama 8 Keypad Baðlanabilir 3128 LCD Keypad Büyük Boy 2 Satýr 16 Karakter LCD Keypad Koruyucu Keypad Kapaðý Programlanabilir Ekran Seçenekleri Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý Sistem Durum Sinyalleri Tek Tuþla Kurulum Tamper Switch 3 Tehlike Butonu a2,p 134

10 Electronics-Line Kablolu Alarm Sistemleri 3508 Bölge Sayýsý Baðlantý Tipi Diðer Enerji Harcamasý Summit 3208 Gold Model Kontrol Paneli Ýçin 8 Zone Ýlavesi 4 Kablolu BPI Bus Hattýyla Panele Baðlantý 3208 Panel Kutusuna Monte Edilebilme Ýmkaný 10mA Zone Arttýrma Modülü EL 2530 Bölge Sayýsý Baðlantý Tipi Diðer Summit 3208 Gold Model Kontrol Paneli Ýçin 32 Kablosuz Zone Ýlavesi 4 Kablolu BPI Bus Hattýyla Panele Baðlantý 3208 Panel Kutusuna Monte Edilebilme Ýmkaný Kablosuz Zone Arttýrma Modülü PRESIDENT Montaj Ayar Seçenekleri Kolay PCB Montajý 1,2,3 Pulse Seçenekleri 24.- Gösterge Tipi Algýlama Led Göstergesi Algýlama Elemaný Dual Element Sensör Enerji Harcamasý 12 V 15mA Boyutlar 10.5X6.5X5 cm Görüþ Mesafesi 15 m Görüþ Mesafesi Koruma Yüksek RFI/EMI Korumasý Görüþ Alaný Altýný ve Ýleriyi Ayný Anda Görme Ayak Dahil Hareket Dedektörü ORION EL-55 Montaj Ayar Seçenekleri Kolay PCB Montajý 1,2,3, Pulse Seçenekleri 23.- Gösterge Tipi Algýlama Led Göstergesi Algýlama Elemaný Dual Element Sensör Enerji Harcamasý 12 V 15mA Boyutlar 11.4X6X5 cm Görüþ Mesafesi 14 m Koruma Yüksek RFI/EMI Korumasý Ayak Dahil Hareket Dedektörü a2,p 135

11 Infinite Kablosuz Alarm Sistemleri EL adet EL adet EL adet INFINITE PRIME LCD KONTROL PANELÝ 1 adet INFINITE PRIME LCD SET (Kablosuz Alarm Seti) EL 2600 Görüþ Mesafesi Sinyal Türü Isý Uyumu RFI/EMI Uyumu Sinyal Sayýmý Pil Kullanýmý GSM / PST /X-10 Kominikasyon modül kullanýlabilir. Çift yönlü ses (Full Dublex - Simplex) PSTN özellikli GSM back up kullanýmlý haberleþme SMS veya (opsiyonel) olarak kullanýcý bildirimi SMS SIA text ile GSM üzerinden raporlama SIA ve Contact ID Rapor (PSTN üzerinden) GSM'den sesli mesaj GSM 900/1800/1900 MHz uyumlu 8 Teleton hafýzasý (3 izleme istasyonu, 3 sesli mesaj, 2 teknik hizmet için) PSTN ve GSM ile uzaktan program PSTN ve GSM ile izleme istasyonu baðlantýsý FM teknoloji ile RF gürülülerden etkilenmeme Sabit Frekans Digital RSSI (Reception Signal Strength Indication) Þifreleme ile Sinyal duvar gibi engellerden az etkilenir. Düþük standby güç harcamasý 6mA PLL teknolojisi Frequency opsiyonlarý 868, 433, 418, 315 MHz Kolay okunan LCD panel Multi-lingual dil seçeneði ve ses mesajý Tek tuþla servis arama ve görüþme Mesaj merkezi ve hafýza kaydý (opsiyonel ) Çift yönlü ses özelliði ile dinleme yapýlabilir. Bölgesel kurmayý otomatik algýlar. Tüm modüller tek kutu içinde Sistem yazýlým yükseltmeye açýk Besleme ünitesi dahil GSM modül (opsiyonel) X 10 modül (opsiyonel) 32 Zone 14 m x 14 m Kapsama Alaný Mikro Ýþlemci Tabanlý Sinyal Üretimi Isý Deðiþikliklerine Uyumlu Geliþmiþ RFI/EMI Uyumlu 1,2,3 Sinyal Sayýmý Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat (6Mikroamper Bekleme) 32 Kullanýcý Kodu 256 olay hafýzasý Seri port ile Laptop'tan program programlanabilir röle çýkýþý ve versiyon yükseltme Dahili Sirenl (105 db yada 85 db) Çalýþma Sýcaklýðý 0-60 C Dahili-harici hareket dedektörü Cam kýrýlma dedektörü Manyetik kontak Duman, Karbonmonoksit, Bütan, Propan ve Metan dedektör Su baskýný dedektörü Düþük sýcaklýk dedektörü Vibrasyon sensör 19 Kumanda 16 Smartkey Ýlk yardým butonu Kablolu yada kablosuz keypad 4 Adet repeater tanýmlama Harici 2 yollu kablosuz siren Modüler kolay kurulum ve programlama Modüler yapýyla tak çalýþtýr Tek yada çoðul kablosuz tanýtým geliþmiþ uzak programlama PSTN ve GSM üzerinden hýzlý veri alma-verme Uzaktan program ile kumanda silme Tüm kablosuz ürünleri uzaktan görebilme 3 adet özelleþtirilebilir default program Real time verici uzaklýðý ve durumu görme ve listeleme GSM alýþ gücü görme Kolay yürüme testi verici testi, kablosuz siren testi, dahili siren testi, - -modül ve hoparlör testi. Geniþ tesisler için uzun mesafeli repearter. EL 2645/PI Görüþ Mesafesi Hayvan Algýlama Sinyal Türü Isý Uyumu RFI/EMI Uyumu Sinyal Sayýmý Pil Kullanýmý Tüm kablosuz ürünler INFINITE PRIME ve I CONNECT panellerde kullanýlabilir 14 m x 14 m Kapsama Alaný 23Kg a kadar evcil hayvan uyumu Mikro Ýþlemci Tabanlý Sinyal Üretimi Isý Deðiþikliklerine Uyumlu Geliþmiþ RFI/EMI Uyumlu 1,2,3 Sinyal Sayýmý Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat (6Mikroamper Bekleme) a2,p 136

12 Kablosuz Alarm Sistemleri Fiyat Sorunuz EL adet El adet EL adet I CONNECT KONTROL PANELÝ I CONNECT EL-2650XL Geliþmiþ kullanýcý dostu kontrol sistemi Kolay okunabilir LCD Çok dilli text ve sesli mesaj ve bildirimler Tek butonla arm / disarm ve bölgesel kurma Servis arama ve programlanabilir hýzlý arama tuþu Kayýt hafýzasý opsiyonu Ev içi dinleme ve karþýlýklý görüþme Tüm üniteler ayný panel kabini içerisine monte edilebilir. Esnek ve saðlýklý çalýþabilen kablosuz sistem sabotaj korumasý 32 Zon 32 Kullanýcý Kodu 256 Olay Kaydý USB Port üzerinden program ve firmware güncellenmesi yapýlabilir Programlanabilir röle çýkýþý ( 100mA) Kabin içerisinde dahili siren 105dB yada 85dB 0-60 C Çalýþma Sýcaklýðý Dýþarýdan ilave edilebilir ekstra batarya ( Opsiyonel ) Ýletiþim Özellikleri Dahili GPRS / Ethernet / GSM / PSTN iletiþim modülleri, ilk yada back-up duruma ayarlanabilir. X10 modül Çift yönlü ses iletiþimi - full duplex / simplex Son Kullanýcýlar için SMS ve/veya gönderim SMS-SIA ( text ) GSM / SMS ile hýzlý olay raporlama SIA ve Contact ID, GSM / PSTN ile olay raporlama IP Protokol, Ýnternet üzerinden olay raporlama ( statik IP ye ihtiyaç duymaz) Ses, SMS ve data iletiþimi için kullanýlan GPRS class 10 destekli GSM R Siemens MC-55 tri-bant ( 900 / 1800 / 1900MHz ) R PSTN high-speed Silicon Labs modem chip set, 2400 baut rate Kablosuz Perde Tipi Pýr Dedektör Quad elemanlý perde tipi pýr dedektör çevresel koruma için kullanýlýr. Dar perde tipi algýlamasý ile binalara güvenli bir çevresel koruma saðlar Smart Terminal Ýkonlarla gösterime olanak saðlayan geniþ LCD Saat ve sýcaklýk göstergesi Son kullanýcýlar tarafýndan rahatlýkla deðiþtirilebilen batarya tipi Batarya ömrünü uzatmak için kullanýlan ýþýk sensörü Sesli bildirimler ( Dil ayarlama seçeneði ) Kayýt hafýza opsiyonu Montaj braketi Smartkey okuyucu Saðlam, Güvenilir Özel Kodlu FM Teknoloji Optimal RF gürültü seviyesinde FM teknoloji Super-heterodin, sabit frekans alýcý Dijital RSSI ( Reception Signal Strength Indication ) TM 66 bit özel kodlu SecuriCode teknoloji ( Hopping and rolling kod ) Sinyal bastýrýlmasýna karþý özel koruma Geliþmiþ sinyal sabitleme için çift aþamalý verici PLL Frekanslar : 868, 433, 418 MHZ Kontrol Elemanlarý ve Dedektörler Ýç ortam ve dýþ ortam hareket dedektörleri Cam kýrýlma ve vibrasyon dedektörleri Duman, Gaz ve su baskýný dedektörleri Ýlkyardým amaçlý panik butonu Harici iki yollu siren 19 adet kablosuz kumanda 16 adet smartkey Uzaktan Bakým ve Servis Uzaktan firmware güncelleþtirmesi ( Sadece GPRS platformda ) GPRS, Ethernet, GSM ve PSTN den uzaktan programlama EIAS güvenlik tescilli web server kullanýlarak uzak servis merkezinden tanýtým, -servis, yönetim ve kontrol imkaný Ýzleme istasyonu için PSTN / GSM / IP receiver EL-2607 Vibrasyon Dedektörü Hassas geçiþ noktalarinda ( vitrin ) kýrilma olusmadan önce erken uyari yapmak için kullanýlir Tüm kablosuz ürünler INFINITE PRIME ve I CONNECT panellerde kullanýlabilir 137

13 Alarm Sistemleri EL 2601 Kompakt Estetik Tasarým Kablolu Alarm Giriþi Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat (7 Mikroamper Bekleme) 72.- EL-2603EN EN-54-7 Onaylý Foto-Elektrik Duman Dedektörü Kablosuz Manyetik Kontak EL-2652SR / PI Dýþ mekanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ 5m algýlama mesafesi bulanan dual PIR dedektör 10kg a kadar hayvanlarý ayýrt edebilme özelliðine sahiptir EL-2662 Gaz Dedektörü Doðal gaz ve LPG yi algýlmak için kullanýlýr EL-2664 Karbon Monoksit Dedektör Karbon monoksit gazýný algýlar ve uyarýr EL-2611 Ýlk yardým çaðrý butonu Su geçirmez kablosuz ilk yardým butonu Boyun asthma yada sabitlenmiþ EL-2663 Düþük Sýcaklýk Dedektörü 5 C nin altýndaki sýcaklýk derecesini algýlamak için kullanýlýr EL 2645 Algýlama Þekli Algýlama Mesafesi Algýlama Özellikleri Pil Kullanýmý Mikrofon ile Cam Kýrýlmasýnýn Algýlanmasý 6 M Yarýçapta Kapsama Alaný Boþluklardan ve Perde Arkasýndan Gelen Kýrýlma Sinyallerinin Algýlanmasý Lityum Pil Kullanýmý ve Düþük Sarfiyat 96.- Kablosuz Cam Kýrýlma Dedektörü EL-2661 Su Baskýný Dedektörü Su sýzýntýsý - kaçaðýný algýlamak için kullanýlýr EL-2623 Dahili Siren Tek yönlü kablosuz siren 110dB ses þiddetinde ve DC beslenmelidir

14 Alarm Sistemleri EL-2724 Kablosuz Keypad 16 adet ev otomasyonu ünitesi kontrol edilebilir. Saat ve tarih göstergeli, alarm hafýza kayýt opsiyonu ve dil seçenekli sesli yönlendirme kullanýcý tarafýndan yapýlabilen kolay pil deðiþimi. Smartkey okuyucu ( Opsiyonel ) KABLOLU KEYPAD Tüm sistemin kontrol ve programýna olanak saðlar. Kasa içinde dahili siren ve sistem durum ledleri EL Ev Otomasyon Ünitesinin Uzaktan Kontrolü Tek Tuþla Tam / Yarým / Çevre Alarm Kurumu Panik Alarm Fonksiyonu Pil Durum Göstergesi Dahili Hoparlör EL-2714 Kablosuz Multi Fonksiyon Komple / Bölgesel / Çevresel kurma, Sistem kapatma, Ev otomasyonu ve panik fonksiyonu Kablosuz TuþTakýmý EL 2614 Tipi Dizayn Fonksiyonlar Gösterge Diðer Anahtarlýk Kumanda Kompakt Tasarým 4 Tuþ 5 Programlama Fonksiyonu Tam /Yarým/ Çevre Alarm Kurulumu, Ev Otomasyonu, Panik Led Ýle Sinyal Akýþýnýn Gösterimi Pil Bitmesine Karþý Sabit Sinyal Aktarým Zamaný EL-2640 Kablosuz Uzaktan Kumanda Komple / Bölgesel / Çevresel kurma, sistemkapatma ve 16 adet ev otomasyonu modülünün tek tek kontrol edilmesi. Uzaktan Kumanda Kablolu Harici Konuþma Ünitesi Telefon hattýný kullanarak karþýlýklý görüþmeye yarayan ilave mikrofon ve hoparlör ünitesi. Alarm komutlarý bu ünite üzerinden sesli olarak takip edilebilir Kablolu Zon Modülü Güç Giriþi Batarya Dedektör Besleme Voltajý Programlanabilir Röle- Özellikleri BUS Baðlantý Özellikleri Zon Sayýsý Adresleme Loop Tipi Loop Hýzý Tamper sw Çalýþma Sýcaklýðý Ölçüler V AC yada 15V AC ( AC-AC Adaptör ile ) 12VDC / 7.2A 10.5VDC - 13VDC - 40mA 14VDC yada 600mA (PGM çýkýþý kuru kontak yada open kollektör olarak konfigüre edilebilir) 3 yada 4 kablo ( 24 AWG ) m 8 Jumper Seçme N:C / N.O / E.O.L.R programlanabilir. Hýzlý ve yavaþ algýlama programlanabilir N.C 0 ~ 50C 260 x 240 x 85 mm EL 2635 Anten Frekans Çalýþma Voltajý Güç Harcamasý Batarya Tipi Ses Þiddeti Ölçüler Dýþ Çubuk Anten , or 418 MHz FM 9VAC or 12VDC 6V/850mAh (5 x 1.2 Ni-MH Þarjedilebilir pil, size AAAL) 100mA max. (transmisyon durumunda) 0-60ºC 123 x 109 x 27mm EL-2635 Kablosuz Repeater, kontrol paneli ile kablosuz dedektörler arasýndaki mesafenin uzunluðundan dolayý meydana gelen sinyal zayýflýklarý önlemek ve düzenli sinyal aktarmak için kullanýlýr. EL-2635 Kablosuz Repeater'in Test ve sistem programý, kendi program keypad'i olan LCD Keypad'le yapýlýr. LCD Keypad'ten 32 adet verici programlanýr. Batarya ve AC giriþimlerin yaný sýra bu giriþler led ile izlenir. 9V AC yada 12V DC transformatör ile beslenir. 6V / 850 mah batarya ile yedeklenir. (5X1.2 Ni-MH þarjedilebilir pil. AAAL tipi ) Ayrýca sabotaj swich ile korunmuþtur. Kablosuz Repeater

15 Alarm Sistemleri Infinite Prime Ev Otomasyon Modülü INFINITE PRIME alarm sistemi kontrol paneline ilave edilen bu modül ile; binada hazýr bulunan elektrik tesisatý üzerinden, istenilen cihazlar ve lambalar kontrol edilebilir. INFINITE PRIME kontrol paneli elektrik tesisatý üzerinden özel bir data akýþý ile modülleri kontrol eder. 16 adet lamba ve güç kontrol modülü kontrol edilebilir. Bu modüller, panel üzerinde bulunan tuþlarla, kumanda ile zonlara baðlý olarak ve saat ayarlý olarak kontrol edilebilir. PRIME panele SMS modül ilavesi yapýldýðý zaman sistemi cep telefonundan SMS atarak kontrol etmekte mümkündür. Fiyat Sorunuz EL 2626AC Anten Frekans Çalýþma Voltajý Güç Harcamasý Batarya Tipi Ses Þiddeti Ölçüler Cihaz içinde kablo tip anten , or 418 MHz FM 12V (nominal) 250mA (alarm + strobe), 10mA (standby) 7.2V/910mAh NiMH (þarj edilebilir) 1m 300 x 170 x 75mm Ýki yönlü iletiþim ile kontrol edilebilen siren. Kýrmýzý ayarlanabilen strobe ile yüksek görüþ netliði. Turuncu ve Mavi ýþýk kabý (Opsiyonel) 1. Ledli iletiþim göstergesi 2. Ön, arka ve power supply sabotaj korumasý 3. Alýcý ve verici modüller ayný kart üzerinde 4. Verici silme butonu 5. 12VDC yada 9VAC, 500mA transformatör besleme 6. Þarj edilebilir 7.2V/910mAh NiMH batarya Kablosuz Dýþ Siren HS 2383 Keypad Sayisi Keypad Tipi Hata Okuma Telefon Baglantisi Diger Zone Sayisi 4 Keypad baglanabilir Led Keypad Detayli Hata ve Bilgi Okuma Merkez Baglantisi Elektronik Sigorta ile Koruma Programlanabilir 4 Zone Alarm Paneli HS 2383 Keypad Keypad Tipi Ilave Alarm Fonksiyonlari Diger Led Keypad Polis, Ambulans ve Yangin Alarm Fonksiyonlari Kapi Zili Açik/Kapali Tuslari Tus Aydinlatma 70.- Keypad B03LW 22.- Tamper Switch Dual Element Düþük Parazitli Sensör En Üst Seviye Yanlýþ Alarm Kontrol Beyaz Iþýk Filtresi RFI Filtresi Statik Koruma Otomatik Isý Ayarý Alarm Çýkýþýnda NC/NO Kontak Durumu Seçilebilir LH 934IC MCU Ýþleme Özel optik filtre lensi, Lux de beyaz ýþýk ayýrýcýlýðý Dýþ ortam için su geçirmez gövde Böcekten etkilenmeme Mikrodalga algýlama aralýðý ayarlanabilir. Otomatik sýcaklýk ayarý, yanlýþ alarmdan kaçýnma Ýsteðe baðlý alarm çýkýþý N.C / N.O farklý alarm sistemi için uygunluðu Üçlü teknoloji ile parazit sinyalden davetsiz misafir sinyalini fark etme 20Kg dan aþaðý evcil hayvanlarý seçebilme Hareket Dedektörü Dýþ Ortam Pýr Dedektörü 140

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi Vitec AV - 864 4+1 Zonlu Alarm Kontrol Paneli Türkçe KeyPad+Trafo+Kominikatör+Telefon Arama 7 Segment alfanumerik göstergeli 7 ayrı merkez formatına uygun programlanabilir. 8 Kullanıcı şifresi 99 Olay

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB TEKNİK ÖZELLİKLER 8 bölge kablolu, 32 bölge kablosuz toplam 40 bölge Türkçe sesli yönlendirme özelliği, 85 db dahili siren Sökülmelere karşı tamper swich PTSN

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ ALARM BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK 2012 GENEL FİYAT LİSTESİ ALARM RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI ALARM SETLERİ ES-401P ES-401M ES-404P 4+4 ZONLU KABLOLU ALARM SETİ (trafo dahil) (EA-504) + (EK-518)

Detaylı

Hırsız Alarm Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT FUJITRON KABLOLU HIRSIZ İHBAR SET

Hırsız Alarm Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT FUJITRON KABLOLU HIRSIZ İHBAR SET Hırsız Alarm Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT KABLOLU HIRSIZ İHBAR SET FCA-824 & FCA-LCD824 Panel+LCD'li Keypad+Trafo + Sigortalı Klemens 8/16 Zonlu Alarm Paneli, Zon Arttırım Kartı İle 24, 2

Detaylı

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ CN-7104 AHD CN-7108 AHD CN-7116 AHD CN-N401 AHD CN-N801 AHD CN-N816 AHD CN-C832 AHD CN-7204 AHD CN-7208 AHD CN-7216 AHD 4 KANAL / 720P - 4 SES - HDD 1X6 TB - P2P - 3G MODEM - DVR,AHD,NVR 8 KANAL / 720P

Detaylı

ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1

ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1 ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1 Görsel Model Özellik Paneller Liste Fiyatı USD Eclipse8 Alarm kontrol paneli; 8 programlanabilir zon; 1 bölge; dijital komunikatör; plastik

Detaylı

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu DSC WLS-4945 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK 75 mm x 31 mm x 22 mm Pencere ve kapılarda uygulanan kablosuz bir üründür, 1 adet 3V CR-2 lityum pil ile çalışır ve pil ömrü minimum 2

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

YangınAlarmSistemleri

YangınAlarmSistemleri YangınAlarmSistemleri ALPHA 2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 ALPHA 4/8/12 4 Bölgeli (12 Bölgeye Kadar Genişleyebilir) Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 EX4A4 4 Bölge Yükseltme Kartı

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020 OKIDA İlave Kumanda TD 200 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir.

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP OKIDA İlave Kumanda TD 0 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel,

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Görüntü Sensörü Yatay Çözünürlük Lens Görüş Açısı IR LED Sayısı Resim Pixel Sayısı Shutter Hızı AGC, BLC White Balance S/N Oranı Model Sayfa Besleme Adresli Yangın Çalışma Algılama

Detaylı

1960 tan beri kalitede efsane marka...

1960 tan beri kalitede efsane marka... 1960 tan beri kalitede efsane marka... 1 2 Görüntülü Sistemler 3 NR007 WHITE 4,3 EKRAN : M.U.NRL.00007 : 295,00 TL. BLACK 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00008 : 335,00 TL. SILVER 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00009 : 335,00

Detaylı

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TEKNİM ANOLOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TFP-1001 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ 1 LOOP, 240 CİHAZ 1 Çevrim, 240

Detaylı

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI 6.7.2015 KSENİA LARES 16 KSI1000016.300 ALARM PANEL KARTI Max. 16 Giriş, Board Üzerinde Programlanabilir Zone Sayısı 6+4, 8 Partition Lares 16 Yapılabilir, 16

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ Yangın Alarm Panelleri MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ AA402 Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI 1.9.4870 KSENİA LARES 16 KSI1000016.300 ALARM PANEL KARTI Max. 16 Giriş, Board Üzerinde Programlanabilir Zone Sayısı 6+4, 8 Partition Lares 16 Yapılabilir, 16

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

AMAX Hırsız Alarm Sistemleri Sistem bilgileri

AMAX Hırsız Alarm Sistemleri Sistem bilgileri Çalıştırma ve Programlama Uzantılar Alarm A-Link Tuş takımları 8 Bölge Giriş Modülü * Çıkış Modülü Kablolu IP/GPRS aktarım IP iletişim cihazı Alarm Haber Alma Merkezi (İletişim Alıcısı/Ağ Geçidi) doğrudan

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 B 4 5 6 7 8 9 10 11 legrand HIRSIZ ALARM SİSTEMİ CELEST SERİSİ Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU CELEST CELEST HIRSIZ ALARM Alarm Sisteminin

Detaylı

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör GS3055-I Genel Bakış GS3055-I: 1. GSM universal kablosuz alarm haberleştiricisi yedeklemede birincil rol oynar. 2. Bir GSM network cihazı; alarm kontrol

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

işlevsiz hale getirilebilir.

işlevsiz hale getirilebilir. 1.0.2017 ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel, klavye ve / veya kart okuyucu ile kontrol imkanı sağlar. Panelin ТР2000 transmiter ile seri

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 )

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 ) SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme Paket Sistem Fiyatları Temmuz.0 No ACIKLAMA Adet GSM Modülü Alternatif- ( x ) ( Ekranlı, tuştakımlı, DTMF kontrollü, giriş, çıkışlı ) GSM Modülü -: SMS yada telefon

Detaylı

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron k.com web: www.d ncerelektron k.com B a ş a r ı l

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

Yangın Algılama Ürünleri

Yangın Algılama Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT SD3 KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMİ ALPHA 4/8/12 SD3 Yangın Algılama Ürünleri Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 12 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 4 Bölgeli

Detaylı

RS 232 veya 485 seri port. Kapı manyetiği girişi

RS 232 veya 485 seri port. Kapı manyetiği girişi Everfocus ELA-821 NB Tek Kapı Kontrol Ünitesi 300 kullanıcı ve 1393 olay kapasitesi RS 232 veya 485 seri port 4 dijital, 7 segment LED'li ekran 3 adet LED'li gösterge Tuş takımı ve entegre kart okuyucu

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ ALARM LERİ VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-545 Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren 12V 7Ah Akü Dahildir. 218 $ VAP-304PT Diğer tüm içerik

Detaylı

CCTV Sistemleri VIONTY ES-01M ALARM SETÝ 19 USD zon / zon çiftleme ile 8 zon 1 Adet EA-50 PRO Panel ( keypad baðlanabilir, bölgelendirme yapýlamaz) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 1320 1425 1122 1121 1504 1503 1519 1528 1368 1377 1375 1381 1308 2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP,

Detaylı

Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri

Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri s e c u r i t y t e c h n o l o g i e s Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ AA402 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR PANELİ AA402 Adresli Yangın Algılama ve

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) ALARM LERİ VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-545 Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren 12V 7Ah Akü Dahildir. 198 $ VAP-304PT 12V 7Ah Akü

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

2010/7 FİYAT LİSTESİ

2010/7 FİYAT LİSTESİ BÖLÜM 1: Maxlogic serisi 2 çevrime kadar genişleyebilen adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network $1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic

Detaylı

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ KABLOSUZ ALARM SETİ JK-82 mesaj kapasiteli komünikator, 2 programlanabilir çıkış) 1 Adet JA-81E Kablolu prox. kart okuyuculu LCD keypad (2,3Ah Akü ve Siren Hariç) 536 $ JK-83 mesaj kapasiteli komünikator,

Detaylı

Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri

Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri Marka (ürün) Resim Ürün Açıklama Liste Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri GST200-2/1 Intelligent adresli Yangın paneli 1 loop 235 adres 30 zon led gösterge paneli dahil LC200 loop arttırma kartı

Detaylı

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS 1387S 1368 1366 1359 1380 1377 1375 1309 1313 1308 1320 1105 1304 2015-OCAK FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 3,6-6 mm Lens

Detaylı

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4136 CCD Sony 1/3 480 TV LİNE Renkli 48 IR Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 40$ SY-2448 CCD Sony 1/3 480

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 6TB DESTEĞİ

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 6TB DESTEĞİ 1 MEGAPİKSEL AHD DVR KAYIT CİHAZI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI CN-A401 720P 1 x 4TB P2P-İOS ANDROİD 113.$ CN-7104AHD 720P 1 x 6TB HYBRİD DVR - P2P-İOS ANDROİD

Detaylı

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ 1441 1437 1418 1416 1490 1523 1434 1481 1433 1399 1474 1413 1513 1425 1122 2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ BOX CCD KAMERALAR CCD SENSOR CM-733B 1/3" SONY CHIP CCD, 700 TVL ÇÖZÜNÜRLÜK, AES, AGC, ALC, AWB,

Detaylı

GLOBAL KONVENSİYONEL DEDEKTORLER LEDLER BORULU KORNALAR TEPE LAMBALARI ZİLLER SEYYAR LAMBALAR SİRENLER KORNALAR. w w w. s e l d a. c o m.

GLOBAL KONVENSİYONEL DEDEKTORLER LEDLER BORULU KORNALAR TEPE LAMBALARI ZİLLER SEYYAR LAMBALAR SİRENLER KORNALAR. w w w. s e l d a. c o m. KORNALAR SİRENLER SEYYAR LAMBALAR ZİLLER TEPE LAMBALARI BORULU KORNALAR LEDLER DEDEKTORLER KONVENSİYONEL GLOBAL w w w. s e l d a. c o m. t r YANGIN ALGILAMA & UYARI SİSTEMLERİ 2 0 1 4 Ü R Ü N K ATA L O

Detaylı

RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI

RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI Kablosuz Alarm Seti JK-82-1 adet JA-82 868 Mhz., 50 kablosuz cihaz + 4 kablolu zone panel, 4 tel.no ve 6 sesli mesaj kapasiteli komunikator, 2 programlanabilir çıkışlı. ( Aku Hariç) - 1 Adet JA-81E Kablolu

Detaylı

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Ürün Kod Açıklama Liste Fiyatı 2014 BSM Kartlı Geçiş Yönetim Yazılımı Sorunuz FA C2001.NET 1 Kapı, 2 Okuyucu Kontrol Ünitesi, TCP/IP Haberleşme 716,30

Detaylı

ALARM SİSTEMLERİ. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr

ALARM SİSTEMLERİ. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr ALARM SİSTEMLERİ 18 www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr Alarm Sistemleri IP-CRW001 8 Bölge kablolu veya 8 bölge kablosuz alarm kontrol paneli Toplam 100 adete kadar kullanıcı kapasitesi 8 adete kadar

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

YANGIN ALARM Sistemleri ELEKS * Ana Besleme : 230V AC 50 Hz * Max. Akým : 1.7 A @ 230V AC * Besleme Gerilimi : 21V DC - 30V DC * Ana Sigorta : 4A * Max. Akü : 2x 12V DC 2Ah Veya 2x 12V DC 7 Ah * Batarya

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

WYREKS Kablosuz Wiegand Proximity Kart Okuyucu 1.560 USD Kategori C Kablosuz Wiegand Proximity kart okuyucu. El ünitesi içerisinde Standard olarak HID ProxPoint okuyucu barýndýrýr, Wiegand giriþli tüm

Detaylı

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 83 Telefonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ 1 Membran panelli 8 çevrime kadar genişleyebilen

Detaylı

AR-GE ÜRETİM YAZILIM HİZMET TEKNİK SERVİS

AR-GE ÜRETİM YAZILIM HİZMET TEKNİK SERVİS AR-GE ÜRETİM Mobiltrust, Mobil takip ve uzaktan veri iletim sistemleri konularında son derece güçlü elektronik tasarım, yazılım ve üretim geliştirme yeteneklerine sahip, sektöründe güvenilir ve öncü bir

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 4TB DESTEĞİ. 2 x 4TB DESTEĞİ.

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 4TB DESTEĞİ. 2 x 4TB DESTEĞİ. AHD DVR KAYIT CİHAZLARI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT CN-A401 720P 1 x 4TB MOUSE-KUMANDA ADAPTÖR CN-A801 8 KANAL 8 KANAL 720P 1 x 4TB MOUSE-KUMANDA ADAPTÖR 300.$

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 1390 1122 1121 1368 1359 1436 1377 1375 1381 1308 1320 1425 1105 2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 30 IR Pro

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015 KKDT FİYAT LİSTESİ *Hırdavat Grubu*Elektronik Grubu*Cam Aksesuar Grubu HIRDAVAT GRUBU ÜRÜN CİNSİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ÖZELLİĞİ KOLİ (AD) LİSTE FİYATI TL/Kr Asma Kilit KD001/10-120 GRİ - 20 mm 600 2,30 Asma Kilit

Detaylı

electrosec www.electrosec.com Access Control Systems

electrosec www.electrosec.com Access Control Systems R electrosec Access Control Systems BAĞIMSIZ ŞİFRELİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ ABS Plastik kasa şifre cihazı, kırılmaz plastik ABS kasa, 4 haneli şifre, 1 master ve 1 kullanıcı şifresi, 1 röle çıkışlı,

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ 2 Çevrime kadar genişleyebilen plastik önyüzlü, adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network 1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic Akıllı

Detaylı

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

PROXIMITY KART VE ANAHTARLIK 125 khz. Proximiti kart düz beyaz termal baskıya uygundur.

PROXIMITY KART VE ANAHTARLIK 125 khz. Proximiti kart düz beyaz termal baskıya uygundur. GEC_PO0R GEC_PO0W GEC_MO0R GEC_MO0W PR_1K PR_0A MY_1K MY_0A PROXIMITY OKUYUCU ROLELİ PROKXIMITY OKUYUCU WIEGAND MIFARE OKUYUCU ROLELİ MIFARE OKUYUCU WIEGAND PROXIMITY KART PROXIMITI ANAHTARLIK MIAFERE

Detaylı

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 )

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02] [ZON TİPİ]

Detaylı

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ 1.04.2017 K3-3 Standalone Access Kontrol/Okuyucu 500 Kullanıcı Kapasitesi, Arkadan Aydınlatmalı Tuşlar, Dayanıklı Plastik Mat Dış Yüzey, Proximity EM Kart (125KHz),

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 4 KANAL 720P (1280x720) 1 x 6TB DESTEĞİ

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 4 KANAL 720P (1280x720) 1 x 6TB DESTEĞİ 1 MEGAPİKSEL AHD DVR KAYIT CİHAZI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI CN-7104AHD 720P (1280x720) 1 x 6TB HYBRİD DVR - P2P-İOS ANDROİD 138.$ 2 MEGAPİKSEL AHD DVR

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.09 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Komple güvenirlik için sağlam motor Çalışma güvenliği için ileri teknoloji Çevre ile uyumlu, modern ve zarif tasarım Çok yönlülük Globe otomasyon sistemi,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

Mıknatıslı Portatif GPS Takip Cihazı

Mıknatıslı Portatif GPS Takip Cihazı Genel Açıklama MTK7 BOYUTU KÜÇÜK, TAŞINABİLİR GPS İZLEME/ TAKİP CİHAZIDIR. ÖZEL NEODMİUM MIKNATISLARI İLE HER TÜRLÜ METAL AKSAMIN ÜSTÜNE KOLAYCA VE SANİYELER İÇİNDE MONTAJ YAPILABİLİR. ÜSTÜN GPS MODÜLÜ

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

AYNET GÜVENLİK HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ 2012 FİYAT LİSTESİ

AYNET GÜVENLİK HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ 2012 FİYAT LİSTESİ 5 KORUMALI SİSTEM 5 korumalı güvenlik paketi ile sadece hırsızlardan korunmakla kalmayacak, yangın ve sağlık sorunları gibi acil müdahele edilmesi gereken durumlar karşısında da, itfaiye ve ambulansın

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR HV-2021 CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ 100$ HV-2030 CCD HİGH DEFİNATİON IMAGE SENSOR 600TV LİNE MENÜLÜ 1 ADET ARRAY

Detaylı

KABLOLU ALARM PANELLERİ

KABLOLU ALARM PANELLERİ VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) ALARM LERİ VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-540N Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren 12V 7Ah Akü Dahildir. VAP-304PT 12V 7Ah Akü Hariçtir.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ

2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ 1418 1416 1490 1523 1434 1538 1433 1480 1474 1413 1561 1425 1122 M 1559 2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ 5400 TVL SONY CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 540 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony CCD, 6 mm Sabit Lens, 72 Ir Led,

Detaylı

16 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT 16 KANAL FULL D 1 8 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT

16 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT 16 KANAL FULL D 1 8 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT POLAT TEKNOLOJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ Firma adres bilgisi : 1143 SK. NO:3 KEREMOĞLU İŞMERKEZİ YENİŞEHİR / İZMİR Tel&fax nosu : 0 232 449 7441-0 232 449 7430 www.polatteknolojiguvenlik.com.tr İSKONTANIZ:

Detaylı

2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1555 1418 1625 1604 1669 1603 1600 1657 1656 1606 1571 1598 1474 1561 1425 2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı