G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 ÖNEML NOT... 4 KILAVUZUN KULLANIMI... 5 UYARI VE D KKAT BARELER... 7 ARAÇ fias NUMARASI... 7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Modellerimizden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Di er araçlar m zdaki geleneksel itinal iflçili i, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulaca n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya bafllamadan önce Kullan m K lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, flanz man ve arazi flanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koflullar nda ne flekilde tepki verdi ini ö reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di er araçlarda oldu u gibi, arac n za al flmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland n z bölgede yürürlükteki trafik kurallar na uyunuz. NOT: K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld zaman araçta b rak n böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir flekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, di er araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca 4 emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karfl karfl ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal flmas n sa lamak için, arac n z tavsiye edilen aral klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getiriniz. Üretici firma ve yetkili bayiiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad n zla son derece ilgilidirler. E er arzu etti iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl karfl ya gelirseniz bu konuyu yetkili bayiinin yönetimi ile konuflunuz. Yetkili bayiiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. ÖNEML NOT BU KILAVUZ ÇER S NDEK TÜM B LG LER, KILAVUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON B LG LERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HERHANG B R ZAMANDA DE fi KL K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAK- TADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. NOT: Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z.

6 Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KILAVUZUN KULLANIMI htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k sm na baflvurunuz. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. 5

7 FREN S NYAL ARKA CAM S LECE ÖN CAM FASILALI S LECE FREN S STEM UYARI PARK FREN UZUN FAR KORNA ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK DÜfiÜK KAPI K L D ELEKTRON K GAZ KONTROL (ETC) YAKIT ARKA CAM FASILALI S LECEK ÖN CAM SU FISK YES ABS ARIZASI KISA FAR ANAHTAR LE AÇMA (ELEKTR K PR Z ) ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK CAM AÇIP KAPATMA ÇOCUK KOLTU U ALT BA LANTI NOKTALARI VE KANCALARI YAKIT DOLDURMA TARAFI ARKA CAM SU FISK YES ÖN CAM YIKAMA SUYU SEV YES EMN YET KEMER ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M KONVERT BL 4 CAM AÇIK MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ÖN CAM ELEKTR K ISITMALI HAVA YASTI I ARKA S S LAMBASI BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI H DROL K D REKS YON H DROL AKÜ fiarj ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STANSI YAN HAVA YASTI I DIfi AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPA I AÇMA KL MA KULLANICI KILAVUZU ISO ya BAKINIZ. MOTOR SO UTMA SUYU SICAKLI I ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES DÖRTLÜ FLAfiÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI KONVERT BL ÜSTÜ KAPALI AC L DURUM AÇMA KOLU GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA MOTOR YAKITTA SU VAR HAVA YASTI I S STEM KIZDIRMA BUJ S PARK LAMBALARI KAPILAR AÇIK KONVERT BL ÜSTÜ AÇIK ÇAKMAK ANA AYDINLATMA SV C 6 6

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç flasi numaras (VIN) gösterge panelinin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya bas lm flt r. Araç flasi numaras ayr ca arac n z n cam na yap flt r lm fl Otomobil Bilgileri Aç klama Etiketi üzerinde de mevcuttur. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Araç flasi numaras 7

9 8

10 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Otomatik fianz man Kontak Kilit Sistemi Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Kap lar n Anahtarla Kilitlenmesi SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) Yedek Anahtarlar Genel bilgiler ARAÇ GÜVENL K ALARM S STEM -BAZI MODELLERDE Sistemin Tekrar Kurulmas Alarm n Kurulmas Sistemin Devre D fl B rak lmas Güvenlik Sistemini Manuel Olarak Geçersiz K lma G R fi AYDINLATMA S STEM -BAZI MODELLERDE UZAKTAN KUMANDA Kap Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n Kilitlenmesi Bagaj n Kilidinin Aç lmas

11 Otomatik Cam Açma Özelli inin Kullan lmas - Baz Modellerde Kilitleme ile Flaflörlerin Yanma Özelli i nin ptali Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Genel Bilgiler Pillerin De ifltirilmesi KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Emniyet Kilidi Sistemi (Arka kap lar) - Baz modellerde ELEKTR K KUMANDALI CAMLAR Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Otomatik (Ekspres) Cam Açma Fonksiyonu-Baz Modellerde S k flmay Engelleme Özelli i ile Birlikte Otomatik (Ekspres) Cam Kapatma Fonksiyonu - Baz modellerde Cam Kilitleme Dü mesi Otomatik (Ekspres) Cam Kapatma Özelli inin Setlenmesi. 20 Rüzgar Türbülans BAGAJ KAPA I AÇMA YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Otomatik Kilitlemeli Toplay c (ALR) Modu - Baz modellerde Arka Koltuk Emniyet Kemerleri Emniyet Kemeri Ön Gergileri... 24

12 Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (Belt Alert) Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yast Hava Yast Parçalar Ön Koltuk Hava Yast Özellikleri Hava Yast Aç lma Sensörleri ve Kumandalar Olay Veri Kaydedicisi (EDR) Çocuk Koruma Sistemi BAGAJ EMN YET UYARISI Acil Durumda Bagaj n çerden Aç lmas MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS YELER GÜVENL K NOTLARI Egzoz Gaz Arac n z n çinde Yapman z Gereken Güvenlik Kontrolleri Arac n z n D fl nda Yapman z Gereken Güvenlik Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ AWORDABOUT YOUR HAKKINDA KEYS Yeni The dealer arac n z n that sold anahtarlar you your üzerinde new vehicle anahtar haskod the numaras key code numbers yaz l plastik for your bir vehicle torbada locks. verilir. These Anahtarlar n z numbers can be torbas z used to olarak orderal rsan z, duplicateyetkili keys bayiden from yourkod dealer. numaras n Ask your dealer vermesini for these isteyiniz. numbers and Anahtar kodu keep yetkili them bayi in a taraf ndan safe place. arac n z n faturas ndan da ö renilebilir. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) START (MARfi) UYARI Araçtan ayr l rken daima kontak anahtar n ç kart p arac kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde yaln z bafl na b rakmay n z. Bu tür bir durum say s z tehlikeye yol açabilir. Yaralanmalar olabilir. Ölümle sonuçlanabilecek durumlar olabilir. Kontak anahtar n araçta tak l b rakmay n z. Çocuklar anahtar çevirip elektrik kumandal sistemleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Otomatik/ Düz fianz man Vitesi PARK konumuna al n z. Kontak anahtar n ACC konumuna getiriniz, anahtar iterek LOCK konumuna getirip ç kar n z. 12 Araç Anahtar Kontak IgnitionAnahtar Key Positions Konumu NOTE: NOT: If Anahtar you try vitesi to remove PARK thekonumuna key beforegetirmeden you place the ç karmaya lever çal fl rsan z, in PARK, the kontak keysilindiri may become anahtar trapped b rakmayabilir. temporarily Bu durumda in the ignition anahtar cylinder. hafifçe If sa a çevirip belirtildi i flekilde ç kar n z. Bir ar za ç karsa, sistem anahtar silindirden ç karman za izin vermeyip bu özelli in mümkün k l nmad n bildirir. Motor çal flt r l p durdurulabilir ancak siz servis ça rmadan anahtar ç kmayabilir. NOT: Elektrik kumandal cam dü meleri, radyo ve prizler, kontak anahtar KAPALI konumuna getirildikten sonra 45 saniye aktif kal r. Arac n ön kap s n n aç lmas ile bu özellik iptal edilir. D KKAT Kilitlenmemifl bir araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken kontak anahtar n her zaman yan n za al n z ve tüm kap lar kilitleyiniz. Otomatik fianz man Kilit Sistemi Bu sistem, vites PARK konumunda de il iken anahtar n ç kar lmas n önler. Ayn zamanda, anahtar ACC ve ON konumlar d fl nda bir konumundan ve fren pedal bas l de ilse vitesin PARK konumundan ç kar lmas n da önler. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Kontak anahtar yuvas ndaysa sürücü kap s n açt n zda bir sinyal sesi ile size anahtar ç kartman z gerekti i hat rlat lacakt r.

14 Kap lar n Anahtar ile Kilitlenmesi Sadece sürücü kap s üzerinde bir d fl kilit silindiri bulunmaktad r. Anahtar herhangi bir flekilde kap kilidine sokabilirsiniz. Kap y kilitlemek için anahtar geriye do ru çeviriniz, kilidi açmak için anahtar ileriye do ru çeviriniz. Kap kilitlerinin ya lanmas ile ilgili olarak bu k lavuzun 7. bölümüne bak n z. NOT: Sürücü kap s aç kken ve kontak anahtar tak l yken elektrik kumandal kilitler ve uzaktan kumanda (RKE) çal flmaz. SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) Sentry Key Immobilizer Sistemi (SKIS), motoru devre d fl b rakarak arac n yabanc kifliler taraf ndan çal flt r lmas n önlemektedir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlar kullan lmaktad r. Sadece programlanm fl anahtarlarla arac n 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çal flmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmas na veya etkinlefltirilmesine gerek yoktur. Sistem, arac n kilitli olup olmamas ndan ba ms z olarak kendili inden devreye girmektedir. Normal çal flma esnas nda kontak anahtar çevrildikten hemen sonra alarm/skis Uyar lambas ampul kontrolü amac ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n 3 saniyeden uzun bir süre yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na gelir. Uyar lambas n n kontak aç ld ktan hemen sonra yan p sönmeye bafllamas (flafl yapmas ), arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan ld anlam na gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çal flt ktan sonra durur. Anahtar arac n z n kontak kilit silindirine uysa dahi arac n za programlanmam fl olmas halinde sistem taraf ndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Alarm/SKIS Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Böyle bir durumla karfl laflt n z takdirde, arac en k sa zamanda servise götürünüz. NOT: Sentry Key mmobilizer Sistemi piyasalarda sat labilen Uzaktan Kumanda ile bafllatma sistemleri ile uyumlu de ildir. Bu sistemlerin kullan lmas arac n çal flt r lmas nda probleme sebep olabilir ve güvenlik korumas n zay flatabilir. Ayn anahtarl a tak l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ek Sentry Key'ler veya di er vericili parçalar anahtarla ilgili (verici) probleme yol açmaz. Ancak motor çal flt r l rken bu parçalar kontak anahtar ile fiziksel temas içindeyse bir problem oluflabilir. Cep telefonlar, ça r cihazlar veya di er RF (vericili) elektronik eflyalar bu sistemle çak flma problemi yaratmaz. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün anahtarlar arac n elektronik yap s na göre programlanm flt r. Yedek Anahtarlar NOT: Sadece arac n elektronik yap s na göre programlanm fl anahtarlar arac çal flt rabilir. Sentry Key araç için programland ktan sonra bir daha baflka bir araç için programlanamaz. Sat fl s ras nda arac n eski sahibi yeni sahibine dört haneli PIN numaras n vermelidir. Bu numara ile anahtarlar n bayiden de iflimi yap labilir. Anahtar n ço alt lmas ancak yetkili bir bayi taraf ndan ya da Müflteri Anahtar Programlama fllemi kullan larak yap lmal d r. Bu ifllem ile bofl bir anahtar araç elektronik yap s na göre programlan r. Bofl anahtar, daha önce hiç programlanmam fl anahtar anlam na gelir. NOT: Sentry Key mmobilizer Sistemi servise al nd nda bütün araç anahtarlar n da servise getirmeyi unutmay n z. 13

15 Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Eriflim Kontrol ve Güvenlik Sistemleri, Sentry Key mmobilizer, 1999/5/EC Yönergesinin gerektirdikleri ve ilgili hükümleri ile uyumlu oldu unu bildirir. Sentry Key mmobilizer, 134 khz frekansta çal fl r. Bu cihaz, 1999/5/EC yönergesini uygulayan flu Avrupa ülkelerinde kullan l r: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, spanya, sveç, sviçre, Yugoslavya ve Birleflik Krall k. Orijinal Uygunluk bildirgesini görüntülemek için: ec.html internet adresine bak n z. (site ingilizcedir) Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: 1. Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. 2. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. ARAÇ GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Araç Güvenlik Alarm (VSA) sistemi, kap lar, bagaj ve kontak anahtar n izinsiz girifllere karfl izler. Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi inde, sistem korna ve lambalarla (farlar, park lambas, arka lambalar ve gösterge grubu lambalar ) 29 saniye boyunca sinyal verir, Ard ndan bu sinyal 31 saniye boyunca sadece lambalar arac l yla devam eder. Sistemin Tekrar Devreye Al nmas : Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi inde ve devreden ç kart lmad nda sistem kornay 3 dakika sonra susturur, 15 dakika sonra bütün görsel sinyalleri kapat r ve ard ndan sistem tekrar kendi kendini kurar. Alarm n Kurulmas 1. Anahtar kontaktan ç kar n z ve araçtan ininiz. 2. Kap kilit yuvas, elektrikli kap kilidi dü mesi veya Uzaktan Kumanda Vericisinden herhangi birisini kullanarak kap y kilitleyiniz ve tüm kap lar kapat n z. 3. Gösterge panelindeki uyar lambas 16 saniye boyunca h zl bir flekilde yan p sönecektir. Bu sistemin devreye girmekte oldu unu gösterir. Bu durumdayken kap aç l rsa, kontak anahtar ON (AÇIK) konumuna getirilirse veya elektrik kumandal kap kilitleri aç l rsa sistem otomatik olarak devreden ç kar. 16 saniyenin sonunda uyar lambas yavafl bir flekilde yan p sönmeye devam edecektir. Bu sistemin tamamen devrede oldu unu gösterir. NOT: lave emniyet aç s ndan Güvenlik Alarm devreye girdi inde (varsa) Ev/Garaj Kap s Açma mekanizmas da iptal olur. Sistemin Devreden Ç kar lmas : Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA) dü mesine bas n z veya konta a geçerli bir sentry key (anahtar) takarak anahtar ON/START (AÇIK/MARfi BASMA) konumuna getiriniz. NOT: Sistem bagaj girifli bölümünce etkilenmez. Bagaj açma dü mesine bas ld nda sistem devreden ç kmaz. Herhangi biri araca bagajdan girip herhangi bir kap y açarsa alarm uyar vermeye bafllar. Sistem devrede oldu unda iç elektrik kumandal kap kilidi dü meleri kap lar n kilidini açmaz. Araç Güvenlik Alarm sistemi arac n z korumak üzere tasarlanm flt r; ancak, sistemin size yanl fl alarm verece i koflullar geliflebilir. Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad mlar ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz araçta olsan z da olmasan z da 14

16 devreye girecektir. Arac n içinde kal p kap y açarsan z alarm uyar verir. Bu durumda, sistemi devreden ç kar n z. Alarm sistemi devredeyken ve akü ba lant lar ç kar lm flsa sistem akü ba lant lar geri tak ld nda tekrar devreye girer. D fl lambalar yan p söner, korna çalar ve kontak arac çal flt rmaz. Bu durumda, sistemi devreden ç kar n z. Güvenlik Sistemini Manuel Olarak Geçersiz K lma Kap y, kap kilit mandal n kullanarak kilitlerseniz alarm sistemi devreye girmeyecektir. Manuel Kap Kilit Mandal AYDINLATMALI ILLUMINATED G R fi ENTRYS STEM SYSTEM IF BAZI EQUIPPED MODELLERDE Kap The courtesy içi lights lambalar will turnuzaktan on when you kumanday use the kulland n zda keyless entry transmitter veya kap y or açt n zda open the doors. yanar. This Bu özellik featuresadece is onlyuzaktan availablekumandan z if you havevarsa Remote mevcutturless Entry. Key- Lambalar The lightsyaklafl k will fade30 to off saniye after sonra about aflamal 30 seconds olarak or veya they will kontak immediately anahtar fade ON (AÇIK) to off once konumuna the ignition getirildikten switch ishemen turnedsonra on. söner. NOTE: NOT: The front courtesy overhead console and Ön tavan konsolu lambas ve kap içi lambalar, door courtesy lights do not turn on if the iç ayd nlatma kumandas iç lambalar aç k (ON) dimmer control is in the interior lights ON konumundayken (en üst konum) yanmaz. position (extreme top position). Ayd nlatmal girifl sistemi, iç ayd nlatma The illuminated entry system will not operate if the dimmer control is in the defeat kumandas engelli (defeat) konumundaysa (en alt konum) çal flmaz. position (extreme downward position). UZAKTAN REMOTE KEYLESS KUMANDAENTRY Bu Thissistem, systemanahtarl kta allows you tobulunan lock or verici unlockyard m yla, the doors azami and trunk 7 metre frommesafeden distances up arac n z n to aboutkap 7 meters ve bagaj (23 kapa feet) using kilitlerini a hand aç p held kapatman z radio transmitter. sa lar. Sistemi The etkinlefltirmek transmitter need için notvericiyi be pointed araca at do rultman za the vehicle to gerek activate yoktur. the system. NOT: letim s ras nda verici ile araç aras nda herhangi bir engel bulunmamal d r. Vehicle Araç Anahtar Key Kap NOTE: Kilitlerinin Aç lmas Sürücü The linekap s n n of transmission kilitlerini must açmak not için beanahtar n blocked üzerinde with metal bulunan objects. UNLOCK (Kilit açma) dü mesine bir kez, tüm kap lar n ve bagaj n kilitlerini açmak To Unlock the Doors: için Press de and iki kez release bas p the b rak n z. UNLOCK Bu button durumda on girifl the ayd nlatma transmitter once sisteminin to unlocklambalar the driver syanacak door sideve of devredeyse, the vehicle, Kilitleme/Kilit or twice to Açma unlocks ras nda all doors Flaflörlerin liftgate. Yanmas The illuminated özelli i etkinleflecektir. entry system and if en- and abled, the Flash Lights On Lock/Unlock feature Uzaktan will also Kumandaya turn on. lk Bas flta Sürücü Kap s n n Aç lmas özelli i afla daki prosedür ile devreye al n p The Remote devreden Unlock ç kar labilir: Driver s Door 1st feature can be enabled or disabled by performing the followingunlock procedure: (AÇMA) dü mesine 5-10 saniye 1. bas n z. 1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds. 15

17 2. UNLOCK (AÇMA) dü mesi bas l yken (5 saniye sonra) LOCK (K L TLEME) dü mesine bas n z. Ard ndan her iki dü meyi de b rak n z. Uzaktan Kumandaya lk Bas flta Sürücü Kap s n n Aç lmas özelli ini yukar daki ifllemleri tekrar ederek veya mevcutsa Elektronik Araç Bilgi Merkezinde (EVIC) verilen Kiflisel Ayarlar ifllemi uygulayarak tekrar devreye sokabilirsiniz. Kap lar n Kilitlenmesi: Vericideki LOCK (K L TLEME) dü mesine bas p b rakarak bütün kap lar ve bagaj kapa n kilitleyebilirsiniz. Bagaj Kapa n n Aç lmas : Bagaj kapa n açmak için kumanda üzerindeki bagaj dü mesine iki kere bas n z. Otomatik Cam Açma Özelli inin Kullan lmas Baz Modellerde Uzaktan kumanda hem sürücü hem yolcu ön cam n ayn anda açabilir. Ön camlar bu flekilde iki aflamada aç l r: 1. Unlock dü mesine bir kez bas n z. 2. Unlock dü mesine ikinci kez bas p cam iyice aç lana kadar veya istenen seviyeye gelene kadar bas l tutunuz. 16 Kilitleme ile Flaflörlerin Yanma Özelli i nin ptali NOT: Kilitlemede flaflörlerin yanma özelli i devreye al n p ç kart labilir. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) bulunan araçlarda, bu k lavuzun EVIC bölümündeki Kiflisel Ayarlar k sm na bak n z. EVIC bulunmayan araçlarda afla daki ad mlar takip ediniz: 1. UNLOCK (AÇMA) dü mesine 4 ila 10 saniye süresince bas n z. 2. UNLOCK (AÇMA) dü mesi bas l durumdayken, (4 saniye sonra) LOCK (K L TLEME) dü mesine bas n z. Her iki dü meyi de b rak n z. 3. Arac n d fl ndan, kontak LOCK (K L TLEME) konumunda ve anahtar ç kar lm fl durumdayken anahtar fobu üzerindeki LOCK (K L TLEME) dü mesine basarak uyar lambalar n n LOCK özelli ini test ediniz. NOT: Arac n içindeyken anahtar üzerindeki LOCK (K L TLEME) dü mesine basmak Güvenlik Alarm n devreye sokacakt r. Güvenlik Alarm devredeyken bir kap y açmak alarm n devreye girmesine sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç karmak için UNLOCK (AÇMA) dü mesine bas n z. Bu prosedür tekrar edilmesi ile Kilitleme/Kilit Açma s ras nda Flaflörlerin Yanmas özelli i tekrar etkinlefltirilebilir. Uzaktan Kumandan n Programlanmas : Ayr nt l bilgi için bayinize baflvurunuz. Genel Bilgiler Verici ve al c lar MHz frekans nda çal fl r. Bu cihazlar n çal flmas afla da belirtilen iki koflula ba l d r: Bu cihazlar zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihazlar istenmeden çal flmalar na neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. NOT: Uyumdan sorumlu kurulufllar n aç kça onaylamad de ifliklikler kullan c n n ekipman kullanma iznini iptal edebilir. Uzaktan Kumandan z normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol edin: 1. Pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari befl y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz Pillerin De ifltirilmesi CR2032 pil kullan lmas önerilmektedir.

18 1. Uzaktan kumandada vida varsa dü meleri afla ya bakacak flekilde çevirerek küçük viday sökünüz ve düz uçlu bir tornavida ile ek yerinden ikiye ay r n z. Bu s rada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Kap lar içeriden kilitlemek için manuel kilit dü mesini kullan n z. Kap y kapatt n zda kilit dü mesi bas l durumda ise kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtarlar n vehicle arac n içinde beforeolmamas na closing thedikkat door. ediniz. UYARI Araçtan inerken anahtar mutlaka kontaktan ç kar p arac n z kilitleyiniz. Çocuklar n z araç içinde tek bafl na veya kilitli olmayan bir araca girebilecek flekilde b rakmay n z. Araç donan m n n gözetim d fl nda kullan lmas yaralanma veya ölümlere yol açabilir. Separating Uzaktan Kumandan n Transmitter Aç lmas Halves 2. Eski Remove pilleri and ç kar p replace yenisini thetak n z. batteries. Yeni pillere Avoid parmaklar n zla touching the newtemas batteries etmeyiniz. with your Cildinizde fingers. bulunan ya pilin bozulmas na yol açabilir. Pile dokun- Skin man z halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihaz n tekrar monte etmek için iki parças n bast rarak kapat n z. Manuel Kilit Dü mesi UYARI Olas bir kaza an nda güvenli inizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park esnas nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. DiKKAT! Kilitlenmemifl bir araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken kontak anahtar n her zaman yan n za al n z ve tüm kap lar kilitleyiniz. 17

19 Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Sürücü kap panelinde elektrik kumandal kap kilidi dü meleri bulunmaktad r. Bu dü meler ile kap lar kilitleyip açabilirsiniz. Elektrik Power Kumandal DoorKap LockKilidi Switch Dü meleri Otomatik Automatic Kap Door Kilitleri Locks - Baz If Equipped modellerde Otomatik The auto door kap lock kilidi feature özelli i can yetkili be enabled bayiniz or taraf ndan disabled bydevreye your authorized al nabilir dealer. veya devreden See your ç kart labilir. dealer for programming. Programlama için bayinize baflvurunuz. Otomatik Aç lma Afla daki koflullar mevcut oldu unda otomatik kap kilitleri - varsa - devreye girer: 1. Otomatik Kilit özelli i aç k 2. fianz man vitese tak l ve araç h z 0 km ye geri geldi fianz man BOfi veya PARK konumunda 4. Sürücü kap s aç k. 5. Kap lar daha önceden kilitlenmemifl. 6. Araç h z 0 km de. The Auto Unlock feature can be enabled or disabled. Bu özelli in Referdevreye to Personal sokulmas Settings ya da (Customer devreden Programmable ç kart lmas mümkündür. Features) inkullan m the Electronic K lavuzunun Vehicle Information Elektronik Araç Center Bilgi (EVIC) Merkezi if equipped (EVIC) - section Varsa of "Kiflisel this manual. Ayarlar" (Müflteri Taraf ndan For Programlanabilen vehicles not equipped Özellikler) with k sm na the EVIC, baflvurunuz. the Auto Unlock EVIC (Yol Feature Bilgisayar ) can be donan m enabled olmayan or disabled araçlarda by performing Otomatik Kap the following Kilidi özelli i procedure: afla daki ifllem ile 1. devreye Closesokulabilir all doors and ya da place ç kart labilir: the key in the ignition. 1. Bütün kap lar kapat p anahtar kontak yuvas na 2. sokunuz. Cycle the ignition switch between LOCK, and ON 2. Kontak and back anahtar n to LOCK LOCK 4 times (K L TLEME) ending upve in the ON LOCK (AÇIK) position. konumlar aras nda 4 kez hareket ettirip en 3. sonunda DepressLOCK the power (K L TLEME) door unlock konumuna switch to geri unlock getiriniz. the doors. 3. Kap lar kilitlemek için otomatik kap kilidi dü mesine bas n z. 4. Program n tamamland n belirten bir sinyal sesi duyulur. NOT: Otomatik Kap Kilitleme ve Kilit Açma özelliklerini yerel yasalar çerçevesinde kullan n z. "Çocuk Emniyet Kilidi" Sistemi (Arka Kap lar) Arka Kap Çocuk Emniyet Kilitleri kap n n iç taraf nda arka kenardad r. Kontak anahtar n n veya the ignition benzeri key bir düz or similar uçlu tornavidan n flat-bladeducunu objectkilide into the lock and rotate approximately 1 4 sokarak kilitleme veya kilit açma konumlar na turn to the (flekilde lock or gösterildi i unlock position gibi) do ru (as çeviriniz. indicated by the stamped icons). Çocuk Child Kilidi Lock Kontrolü Control UYARI Bir kaza sonras nda araçta insanlar mahsur kalmamal d r. Çocuk emniyet kilitleri etkinlefltirildi inde arka kap lar n sadece d flar dan aç labilece ini akl n zdan ç karmay n z.

20 NOT: Sistem devredeyken acilen araçtan d flar ç k lmas gerekti inde manuel kilit mandal n (aç k kilit konumu) yukar çekip cam indiriniz ve kap y d fl kap kolunu kullanarak aç n z. Elektrik Kumandal Cam Dü meleri ELEKTR K KUMANDALI CAMLAR Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Sol ön kap daki kontrol dü meleri yukar -afla ifllevine sahiptir. Bu dü meler ile arac n bütün camlar na kumanda edebilirsiniz. Yolcu kap lar nda ise sadece o cama ait dü meler vard r. Elektrik kumandal cam dü meleri sadece kontak anahtar ON (AÇIK) konumuna getirildi inde ve OFF (KAPALI) konumuna getirildikten sonraki 45 saniye boyunca veya sürücü kap s aç lana kadar aktif durumda kal r. Bu özellik yetkili bayiniz taraf ndan devre d fl b rak labilir. Otomatik (Ekspres) Cam Açma Fonksiyonu- Baz Modellerde Sürücü kap s n n cam na ait dü menin, hem sürücü kap s cam hem de ön yolcu kap s cam için otomatik açma özelli i vard r. Bu dü mede bu özelli in bulundu unu belirten AUTO yaz s bulunur. Cam dü mesine ilk kademesini geçecek flekilde bas p b rak n z, böylece cam otomatik olarak aç lacakt r. Otomatik aç lma özelli ini iptal etmek için dü meyi afla veya yukar yönde çal flt r p dü meyi serbest b rak n z. NOT: Tek dokunuflla aç lan ön cam özelli i (baz modellerde) uzaktan kumandal anahtar ile de kumanda edilebilir. Cam k smi olarak açmak için, cam dü mesini birinci kademeye gelecek flekilde bas p cam istedi iniz seviyeye geldi inde b rak n z. Elektrik kumandal cam dü meleri kontak kapat ld ktan sonra 45 saniye daha çal flabilir haldedir. Herhangi bir ön kap n n aç lmas bu özelli i iptal eder. Bu süre programlanabilir. Ayr nt l bilgi için, EVIC te (Yol Bilgisayar ) (bölüm 4) özel ayarlar k sm nda Ç k fl sonras aksesuarlara elektrik beslemesinin devam (Delay Power Off to Accessories Until Exit) özelli ine bak n z. S k flmay Önleyen Otomatik (Ekspres) Cam Kapatma Fonksiyonu - Baz Modellerde Cam dü mesini ikinci kademeye getirip b rakt n zda, cam otomatik olarak kapanacakt r. Cam n tam kapanmas n istemiyorsan z, otomatik kapanma s ras nda, dü meye yavaflca bas n z. Cam k smi olarak kapatmak istiyorsan z, cam dü mesini ilk kademeye getirip cam istedi iniz seviyeye geldi inde b rak n z. NOT: Cam otomatik olarak kapan rken herhangi bir engelle karfl lafl rsa, hareket yönü de iflip duracakt r. Engeli cam n önünden çektikten sonra tekrar dü meye basarak cam kapat n z. Kötü yol flartlar nda araç kullan rken sars nt dan dolay otomatik kapanma s ras nda otomatik olarak ters yöne hareket etme özelli i devreye girebilir. Bu durumda, dü meyi ilk kademeye getirip cam manuel yoldan kapat n z. UYARI Cam neredeyse tam olarak kapand s rada s k flmay önleme özelli i yoktur. Kiflisel yaralanmalar önlemek için kollar n z n, ellerinizin, parmaklar n z n ve herhangi bir objenin cam n önünde olmad ndan emin olunuz. 19

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

Honda Yetkili Servisiniz

Honda Yetkili Servisiniz 00-Hybrid 10/10/08 10:54 AM Page 2 Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanım kılavuzu

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı