G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 ÖNEML NOT... 4 KILAVUZUN KULLANIMI... 5 UYARI VE D KKAT BARELER... 7 ARAÇ fias NUMARASI... 7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Modellerimizden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Di er araçlar m zdaki geleneksel itinal iflçili i, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulaca n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya bafllamadan önce Kullan m K lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, flanz man ve arazi flanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koflullar nda ne flekilde tepki verdi ini ö reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di er araçlarda oldu u gibi, arac n za al flmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland n z bölgede yürürlükteki trafik kurallar na uyunuz. NOT: K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld zaman araçta b rak n böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir flekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, di er araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca 4 emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karfl karfl ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal flmas n sa lamak için, arac n z tavsiye edilen aral klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getiriniz. Üretici firma ve yetkili bayiiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad n zla son derece ilgilidirler. E er arzu etti iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl karfl ya gelirseniz bu konuyu yetkili bayiinin yönetimi ile konuflunuz. Yetkili bayiiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. ÖNEML NOT BU KILAVUZ ÇER S NDEK TÜM B LG LER, KILAVUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON B LG LERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HERHANG B R ZAMANDA DE fi KL K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAK- TADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. NOT: Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z.

6 Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KILAVUZUN KULLANIMI htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k sm na baflvurunuz. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. 5

7 FREN S NYAL ARKA CAM S LECE ÖN CAM FASILALI S LECE FREN S STEM UYARI PARK FREN UZUN FAR KORNA ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK DÜfiÜK KAPI K L D ELEKTRON K GAZ KONTROL (ETC) YAKIT ARKA CAM FASILALI S LECEK ÖN CAM SU FISK YES ABS ARIZASI KISA FAR ANAHTAR LE AÇMA (ELEKTR K PR Z ) ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK CAM AÇIP KAPATMA ÇOCUK KOLTU U ALT BA LANTI NOKTALARI VE KANCALARI YAKIT DOLDURMA TARAFI ARKA CAM SU FISK YES ÖN CAM YIKAMA SUYU SEV YES EMN YET KEMER ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M KONVERT BL 4 CAM AÇIK MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ÖN CAM ELEKTR K ISITMALI HAVA YASTI I ARKA S S LAMBASI BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI H DROL K D REKS YON H DROL AKÜ fiarj ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STANSI YAN HAVA YASTI I DIfi AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPA I AÇMA KL MA KULLANICI KILAVUZU ISO ya BAKINIZ. MOTOR SO UTMA SUYU SICAKLI I ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES DÖRTLÜ FLAfiÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI KONVERT BL ÜSTÜ KAPALI AC L DURUM AÇMA KOLU GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA MOTOR YAKITTA SU VAR HAVA YASTI I S STEM KIZDIRMA BUJ S PARK LAMBALARI KAPILAR AÇIK KONVERT BL ÜSTÜ AÇIK ÇAKMAK ANA AYDINLATMA SV C 6 6

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç flasi numaras (VIN) gösterge panelinin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya bas lm flt r. Araç flasi numaras ayr ca arac n z n cam na yap flt r lm fl Otomobil Bilgileri Aç klama Etiketi üzerinde de mevcuttur. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Araç flasi numaras 7

9 8

10 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Otomatik fianz man Kontak Kilit Sistemi Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Kap lar n Anahtarla Kilitlenmesi SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) Yedek Anahtarlar Genel bilgiler ARAÇ GÜVENL K ALARM S STEM -BAZI MODELLERDE Sistemin Tekrar Kurulmas Alarm n Kurulmas Sistemin Devre D fl B rak lmas Güvenlik Sistemini Manuel Olarak Geçersiz K lma G R fi AYDINLATMA S STEM -BAZI MODELLERDE UZAKTAN KUMANDA Kap Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n Kilitlenmesi Bagaj n Kilidinin Aç lmas

11 Otomatik Cam Açma Özelli inin Kullan lmas - Baz Modellerde Kilitleme ile Flaflörlerin Yanma Özelli i nin ptali Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Genel Bilgiler Pillerin De ifltirilmesi KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Emniyet Kilidi Sistemi (Arka kap lar) - Baz modellerde ELEKTR K KUMANDALI CAMLAR Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Otomatik (Ekspres) Cam Açma Fonksiyonu-Baz Modellerde S k flmay Engelleme Özelli i ile Birlikte Otomatik (Ekspres) Cam Kapatma Fonksiyonu - Baz modellerde Cam Kilitleme Dü mesi Otomatik (Ekspres) Cam Kapatma Özelli inin Setlenmesi. 20 Rüzgar Türbülans BAGAJ KAPA I AÇMA YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Otomatik Kilitlemeli Toplay c (ALR) Modu - Baz modellerde Arka Koltuk Emniyet Kemerleri Emniyet Kemeri Ön Gergileri... 24

12 Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (Belt Alert) Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yast Hava Yast Parçalar Ön Koltuk Hava Yast Özellikleri Hava Yast Aç lma Sensörleri ve Kumandalar Olay Veri Kaydedicisi (EDR) Çocuk Koruma Sistemi BAGAJ EMN YET UYARISI Acil Durumda Bagaj n çerden Aç lmas MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS YELER GÜVENL K NOTLARI Egzoz Gaz Arac n z n çinde Yapman z Gereken Güvenlik Kontrolleri Arac n z n D fl nda Yapman z Gereken Güvenlik Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ AWORDABOUT YOUR HAKKINDA KEYS Yeni The dealer arac n z n that sold anahtarlar you your üzerinde new vehicle anahtar haskod the numaras key code numbers yaz l plastik for your bir vehicle torbada locks. verilir. These Anahtarlar n z numbers can be torbas z used to olarak orderal rsan z, duplicateyetkili keys bayiden from yourkod dealer. numaras n Ask your dealer vermesini for these isteyiniz. numbers and Anahtar kodu keep yetkili them bayi in a taraf ndan safe place. arac n z n faturas ndan da ö renilebilir. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) START (MARfi) UYARI Araçtan ayr l rken daima kontak anahtar n ç kart p arac kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde yaln z bafl na b rakmay n z. Bu tür bir durum say s z tehlikeye yol açabilir. Yaralanmalar olabilir. Ölümle sonuçlanabilecek durumlar olabilir. Kontak anahtar n araçta tak l b rakmay n z. Çocuklar anahtar çevirip elektrik kumandal sistemleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Otomatik/ Düz fianz man Vitesi PARK konumuna al n z. Kontak anahtar n ACC konumuna getiriniz, anahtar iterek LOCK konumuna getirip ç kar n z. 12 Araç Anahtar Kontak IgnitionAnahtar Key Positions Konumu NOTE: NOT: If Anahtar you try vitesi to remove PARK thekonumuna key beforegetirmeden you place the ç karmaya lever çal fl rsan z, in PARK, the kontak keysilindiri may become anahtar trapped b rakmayabilir. temporarily Bu durumda in the ignition anahtar cylinder. hafifçe If sa a çevirip belirtildi i flekilde ç kar n z. Bir ar za ç karsa, sistem anahtar silindirden ç karman za izin vermeyip bu özelli in mümkün k l nmad n bildirir. Motor çal flt r l p durdurulabilir ancak siz servis ça rmadan anahtar ç kmayabilir. NOT: Elektrik kumandal cam dü meleri, radyo ve prizler, kontak anahtar KAPALI konumuna getirildikten sonra 45 saniye aktif kal r. Arac n ön kap s n n aç lmas ile bu özellik iptal edilir. D KKAT Kilitlenmemifl bir araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken kontak anahtar n her zaman yan n za al n z ve tüm kap lar kilitleyiniz. Otomatik fianz man Kilit Sistemi Bu sistem, vites PARK konumunda de il iken anahtar n ç kar lmas n önler. Ayn zamanda, anahtar ACC ve ON konumlar d fl nda bir konumundan ve fren pedal bas l de ilse vitesin PARK konumundan ç kar lmas n da önler. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Kontak anahtar yuvas ndaysa sürücü kap s n açt n zda bir sinyal sesi ile size anahtar ç kartman z gerekti i hat rlat lacakt r.

14 Kap lar n Anahtar ile Kilitlenmesi Sadece sürücü kap s üzerinde bir d fl kilit silindiri bulunmaktad r. Anahtar herhangi bir flekilde kap kilidine sokabilirsiniz. Kap y kilitlemek için anahtar geriye do ru çeviriniz, kilidi açmak için anahtar ileriye do ru çeviriniz. Kap kilitlerinin ya lanmas ile ilgili olarak bu k lavuzun 7. bölümüne bak n z. NOT: Sürücü kap s aç kken ve kontak anahtar tak l yken elektrik kumandal kilitler ve uzaktan kumanda (RKE) çal flmaz. SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) Sentry Key Immobilizer Sistemi (SKIS), motoru devre d fl b rakarak arac n yabanc kifliler taraf ndan çal flt r lmas n önlemektedir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlar kullan lmaktad r. Sadece programlanm fl anahtarlarla arac n 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çal flmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmas na veya etkinlefltirilmesine gerek yoktur. Sistem, arac n kilitli olup olmamas ndan ba ms z olarak kendili inden devreye girmektedir. Normal çal flma esnas nda kontak anahtar çevrildikten hemen sonra alarm/skis Uyar lambas ampul kontrolü amac ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n 3 saniyeden uzun bir süre yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na gelir. Uyar lambas n n kontak aç ld ktan hemen sonra yan p sönmeye bafllamas (flafl yapmas ), arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan ld anlam na gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çal flt ktan sonra durur. Anahtar arac n z n kontak kilit silindirine uysa dahi arac n za programlanmam fl olmas halinde sistem taraf ndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Alarm/SKIS Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Böyle bir durumla karfl laflt n z takdirde, arac en k sa zamanda servise götürünüz. NOT: Sentry Key mmobilizer Sistemi piyasalarda sat labilen Uzaktan Kumanda ile bafllatma sistemleri ile uyumlu de ildir. Bu sistemlerin kullan lmas arac n çal flt r lmas nda probleme sebep olabilir ve güvenlik korumas n zay flatabilir. Ayn anahtarl a tak l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ek Sentry Key'ler veya di er vericili parçalar anahtarla ilgili (verici) probleme yol açmaz. Ancak motor çal flt r l rken bu parçalar kontak anahtar ile fiziksel temas içindeyse bir problem oluflabilir. Cep telefonlar, ça r cihazlar veya di er RF (vericili) elektronik eflyalar bu sistemle çak flma problemi yaratmaz. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün anahtarlar arac n elektronik yap s na göre programlanm flt r. Yedek Anahtarlar NOT: Sadece arac n elektronik yap s na göre programlanm fl anahtarlar arac çal flt rabilir. Sentry Key araç için programland ktan sonra bir daha baflka bir araç için programlanamaz. Sat fl s ras nda arac n eski sahibi yeni sahibine dört haneli PIN numaras n vermelidir. Bu numara ile anahtarlar n bayiden de iflimi yap labilir. Anahtar n ço alt lmas ancak yetkili bir bayi taraf ndan ya da Müflteri Anahtar Programlama fllemi kullan larak yap lmal d r. Bu ifllem ile bofl bir anahtar araç elektronik yap s na göre programlan r. Bofl anahtar, daha önce hiç programlanmam fl anahtar anlam na gelir. NOT: Sentry Key mmobilizer Sistemi servise al nd nda bütün araç anahtarlar n da servise getirmeyi unutmay n z. 13

15 Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Eriflim Kontrol ve Güvenlik Sistemleri, Sentry Key mmobilizer, 1999/5/EC Yönergesinin gerektirdikleri ve ilgili hükümleri ile uyumlu oldu unu bildirir. Sentry Key mmobilizer, 134 khz frekansta çal fl r. Bu cihaz, 1999/5/EC yönergesini uygulayan flu Avrupa ülkelerinde kullan l r: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, spanya, sveç, sviçre, Yugoslavya ve Birleflik Krall k. Orijinal Uygunluk bildirgesini görüntülemek için: ec.html internet adresine bak n z. (site ingilizcedir) Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: 1. Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. 2. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. ARAÇ GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Araç Güvenlik Alarm (VSA) sistemi, kap lar, bagaj ve kontak anahtar n izinsiz girifllere karfl izler. Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi inde, sistem korna ve lambalarla (farlar, park lambas, arka lambalar ve gösterge grubu lambalar ) 29 saniye boyunca sinyal verir, Ard ndan bu sinyal 31 saniye boyunca sadece lambalar arac l yla devam eder. Sistemin Tekrar Devreye Al nmas : Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi inde ve devreden ç kart lmad nda sistem kornay 3 dakika sonra susturur, 15 dakika sonra bütün görsel sinyalleri kapat r ve ard ndan sistem tekrar kendi kendini kurar. Alarm n Kurulmas 1. Anahtar kontaktan ç kar n z ve araçtan ininiz. 2. Kap kilit yuvas, elektrikli kap kilidi dü mesi veya Uzaktan Kumanda Vericisinden herhangi birisini kullanarak kap y kilitleyiniz ve tüm kap lar kapat n z. 3. Gösterge panelindeki uyar lambas 16 saniye boyunca h zl bir flekilde yan p sönecektir. Bu sistemin devreye girmekte oldu unu gösterir. Bu durumdayken kap aç l rsa, kontak anahtar ON (AÇIK) konumuna getirilirse veya elektrik kumandal kap kilitleri aç l rsa sistem otomatik olarak devreden ç kar. 16 saniyenin sonunda uyar lambas yavafl bir flekilde yan p sönmeye devam edecektir. Bu sistemin tamamen devrede oldu unu gösterir. NOT: lave emniyet aç s ndan Güvenlik Alarm devreye girdi inde (varsa) Ev/Garaj Kap s Açma mekanizmas da iptal olur. Sistemin Devreden Ç kar lmas : Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA) dü mesine bas n z veya konta a geçerli bir sentry key (anahtar) takarak anahtar ON/START (AÇIK/MARfi BASMA) konumuna getiriniz. NOT: Sistem bagaj girifli bölümünce etkilenmez. Bagaj açma dü mesine bas ld nda sistem devreden ç kmaz. Herhangi biri araca bagajdan girip herhangi bir kap y açarsa alarm uyar vermeye bafllar. Sistem devrede oldu unda iç elektrik kumandal kap kilidi dü meleri kap lar n kilidini açmaz. Araç Güvenlik Alarm sistemi arac n z korumak üzere tasarlanm flt r; ancak, sistemin size yanl fl alarm verece i koflullar geliflebilir. Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad mlar ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz araçta olsan z da olmasan z da 14

16 devreye girecektir. Arac n içinde kal p kap y açarsan z alarm uyar verir. Bu durumda, sistemi devreden ç kar n z. Alarm sistemi devredeyken ve akü ba lant lar ç kar lm flsa sistem akü ba lant lar geri tak ld nda tekrar devreye girer. D fl lambalar yan p söner, korna çalar ve kontak arac çal flt rmaz. Bu durumda, sistemi devreden ç kar n z. Güvenlik Sistemini Manuel Olarak Geçersiz K lma Kap y, kap kilit mandal n kullanarak kilitlerseniz alarm sistemi devreye girmeyecektir. Manuel Kap Kilit Mandal AYDINLATMALI ILLUMINATED G R fi ENTRYS STEM SYSTEM IF BAZI EQUIPPED MODELLERDE Kap The courtesy içi lights lambalar will turnuzaktan on when you kumanday use the kulland n zda keyless entry transmitter veya kap y or açt n zda open the doors. yanar. This Bu özellik featuresadece is onlyuzaktan availablekumandan z if you havevarsa Remote mevcutturless Entry. Key- Lambalar The lightsyaklafl k will fade30 to off saniye after sonra about aflamal 30 seconds olarak or veya they will kontak immediately anahtar fade ON (AÇIK) to off once konumuna the ignition getirildikten switch ishemen turnedsonra on. söner. NOTE: NOT: The front courtesy overhead console and Ön tavan konsolu lambas ve kap içi lambalar, door courtesy lights do not turn on if the iç ayd nlatma kumandas iç lambalar aç k (ON) dimmer control is in the interior lights ON konumundayken (en üst konum) yanmaz. position (extreme top position). Ayd nlatmal girifl sistemi, iç ayd nlatma The illuminated entry system will not operate if the dimmer control is in the defeat kumandas engelli (defeat) konumundaysa (en alt konum) çal flmaz. position (extreme downward position). UZAKTAN REMOTE KEYLESS KUMANDAENTRY Bu Thissistem, systemanahtarl kta allows you tobulunan lock or verici unlockyard m yla, the doors azami and trunk 7 metre frommesafeden distances up arac n z n to aboutkap 7 meters ve bagaj (23 kapa feet) using kilitlerini a hand aç p held kapatman z radio transmitter. sa lar. Sistemi The etkinlefltirmek transmitter need için notvericiyi be pointed araca at do rultman za the vehicle to gerek activate yoktur. the system. NOT: letim s ras nda verici ile araç aras nda herhangi bir engel bulunmamal d r. Vehicle Araç Anahtar Key Kap NOTE: Kilitlerinin Aç lmas Sürücü The linekap s n n of transmission kilitlerini must açmak not için beanahtar n blocked üzerinde with metal bulunan objects. UNLOCK (Kilit açma) dü mesine bir kez, tüm kap lar n ve bagaj n kilitlerini açmak To Unlock the Doors: için Press de and iki kez release bas p the b rak n z. UNLOCK Bu button durumda on girifl the ayd nlatma transmitter once sisteminin to unlocklambalar the driver syanacak door sideve of devredeyse, the vehicle, Kilitleme/Kilit or twice to Açma unlocks ras nda all doors Flaflörlerin liftgate. Yanmas The illuminated özelli i etkinleflecektir. entry system and if en- and abled, the Flash Lights On Lock/Unlock feature Uzaktan will also Kumandaya turn on. lk Bas flta Sürücü Kap s n n Aç lmas özelli i afla daki prosedür ile devreye al n p The Remote devreden Unlock ç kar labilir: Driver s Door 1st feature can be enabled or disabled by performing the followingunlock procedure: (AÇMA) dü mesine 5-10 saniye 1. bas n z. 1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds. 15

17 2. UNLOCK (AÇMA) dü mesi bas l yken (5 saniye sonra) LOCK (K L TLEME) dü mesine bas n z. Ard ndan her iki dü meyi de b rak n z. Uzaktan Kumandaya lk Bas flta Sürücü Kap s n n Aç lmas özelli ini yukar daki ifllemleri tekrar ederek veya mevcutsa Elektronik Araç Bilgi Merkezinde (EVIC) verilen Kiflisel Ayarlar ifllemi uygulayarak tekrar devreye sokabilirsiniz. Kap lar n Kilitlenmesi: Vericideki LOCK (K L TLEME) dü mesine bas p b rakarak bütün kap lar ve bagaj kapa n kilitleyebilirsiniz. Bagaj Kapa n n Aç lmas : Bagaj kapa n açmak için kumanda üzerindeki bagaj dü mesine iki kere bas n z. Otomatik Cam Açma Özelli inin Kullan lmas Baz Modellerde Uzaktan kumanda hem sürücü hem yolcu ön cam n ayn anda açabilir. Ön camlar bu flekilde iki aflamada aç l r: 1. Unlock dü mesine bir kez bas n z. 2. Unlock dü mesine ikinci kez bas p cam iyice aç lana kadar veya istenen seviyeye gelene kadar bas l tutunuz. 16 Kilitleme ile Flaflörlerin Yanma Özelli i nin ptali NOT: Kilitlemede flaflörlerin yanma özelli i devreye al n p ç kart labilir. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) bulunan araçlarda, bu k lavuzun EVIC bölümündeki Kiflisel Ayarlar k sm na bak n z. EVIC bulunmayan araçlarda afla daki ad mlar takip ediniz: 1. UNLOCK (AÇMA) dü mesine 4 ila 10 saniye süresince bas n z. 2. UNLOCK (AÇMA) dü mesi bas l durumdayken, (4 saniye sonra) LOCK (K L TLEME) dü mesine bas n z. Her iki dü meyi de b rak n z. 3. Arac n d fl ndan, kontak LOCK (K L TLEME) konumunda ve anahtar ç kar lm fl durumdayken anahtar fobu üzerindeki LOCK (K L TLEME) dü mesine basarak uyar lambalar n n LOCK özelli ini test ediniz. NOT: Arac n içindeyken anahtar üzerindeki LOCK (K L TLEME) dü mesine basmak Güvenlik Alarm n devreye sokacakt r. Güvenlik Alarm devredeyken bir kap y açmak alarm n devreye girmesine sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç karmak için UNLOCK (AÇMA) dü mesine bas n z. Bu prosedür tekrar edilmesi ile Kilitleme/Kilit Açma s ras nda Flaflörlerin Yanmas özelli i tekrar etkinlefltirilebilir. Uzaktan Kumandan n Programlanmas : Ayr nt l bilgi için bayinize baflvurunuz. Genel Bilgiler Verici ve al c lar MHz frekans nda çal fl r. Bu cihazlar n çal flmas afla da belirtilen iki koflula ba l d r: Bu cihazlar zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihazlar istenmeden çal flmalar na neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. NOT: Uyumdan sorumlu kurulufllar n aç kça onaylamad de ifliklikler kullan c n n ekipman kullanma iznini iptal edebilir. Uzaktan Kumandan z normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol edin: 1. Pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari befl y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz Pillerin De ifltirilmesi CR2032 pil kullan lmas önerilmektedir.

18 1. Uzaktan kumandada vida varsa dü meleri afla ya bakacak flekilde çevirerek küçük viday sökünüz ve düz uçlu bir tornavida ile ek yerinden ikiye ay r n z. Bu s rada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Kap lar içeriden kilitlemek için manuel kilit dü mesini kullan n z. Kap y kapatt n zda kilit dü mesi bas l durumda ise kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtarlar n vehicle arac n içinde beforeolmamas na closing thedikkat door. ediniz. UYARI Araçtan inerken anahtar mutlaka kontaktan ç kar p arac n z kilitleyiniz. Çocuklar n z araç içinde tek bafl na veya kilitli olmayan bir araca girebilecek flekilde b rakmay n z. Araç donan m n n gözetim d fl nda kullan lmas yaralanma veya ölümlere yol açabilir. Separating Uzaktan Kumandan n Transmitter Aç lmas Halves 2. Eski Remove pilleri and ç kar p replace yenisini thetak n z. batteries. Yeni pillere Avoid parmaklar n zla touching the newtemas batteries etmeyiniz. with your Cildinizde fingers. bulunan ya pilin bozulmas na yol açabilir. Pile dokun- Skin man z halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihaz n tekrar monte etmek için iki parças n bast rarak kapat n z. Manuel Kilit Dü mesi UYARI Olas bir kaza an nda güvenli inizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park esnas nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. DiKKAT! Kilitlenmemifl bir araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken kontak anahtar n her zaman yan n za al n z ve tüm kap lar kilitleyiniz. 17

19 Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Sürücü kap panelinde elektrik kumandal kap kilidi dü meleri bulunmaktad r. Bu dü meler ile kap lar kilitleyip açabilirsiniz. Elektrik Power Kumandal DoorKap LockKilidi Switch Dü meleri Otomatik Automatic Kap Door Kilitleri Locks - Baz If Equipped modellerde Otomatik The auto door kap lock kilidi feature özelli i can yetkili be enabled bayiniz or taraf ndan disabled bydevreye your authorized al nabilir dealer. veya devreden See your ç kart labilir. dealer for programming. Programlama için bayinize baflvurunuz. Otomatik Aç lma Afla daki koflullar mevcut oldu unda otomatik kap kilitleri - varsa - devreye girer: 1. Otomatik Kilit özelli i aç k 2. fianz man vitese tak l ve araç h z 0 km ye geri geldi fianz man BOfi veya PARK konumunda 4. Sürücü kap s aç k. 5. Kap lar daha önceden kilitlenmemifl. 6. Araç h z 0 km de. The Auto Unlock feature can be enabled or disabled. Bu özelli in Referdevreye to Personal sokulmas Settings ya da (Customer devreden Programmable ç kart lmas mümkündür. Features) inkullan m the Electronic K lavuzunun Vehicle Information Elektronik Araç Center Bilgi (EVIC) Merkezi if equipped (EVIC) - section Varsa of "Kiflisel this manual. Ayarlar" (Müflteri Taraf ndan For Programlanabilen vehicles not equipped Özellikler) with k sm na the EVIC, baflvurunuz. the Auto Unlock EVIC (Yol Feature Bilgisayar ) can be donan m enabled olmayan or disabled araçlarda by performing Otomatik Kap the following Kilidi özelli i procedure: afla daki ifllem ile 1. devreye Closesokulabilir all doors and ya da place ç kart labilir: the key in the ignition. 1. Bütün kap lar kapat p anahtar kontak yuvas na 2. sokunuz. Cycle the ignition switch between LOCK, and ON 2. Kontak and back anahtar n to LOCK LOCK 4 times (K L TLEME) ending upve in the ON LOCK (AÇIK) position. konumlar aras nda 4 kez hareket ettirip en 3. sonunda DepressLOCK the power (K L TLEME) door unlock konumuna switch to geri unlock getiriniz. the doors. 3. Kap lar kilitlemek için otomatik kap kilidi dü mesine bas n z. 4. Program n tamamland n belirten bir sinyal sesi duyulur. NOT: Otomatik Kap Kilitleme ve Kilit Açma özelliklerini yerel yasalar çerçevesinde kullan n z. "Çocuk Emniyet Kilidi" Sistemi (Arka Kap lar) Arka Kap Çocuk Emniyet Kilitleri kap n n iç taraf nda arka kenardad r. Kontak anahtar n n veya the ignition benzeri key bir düz or similar uçlu tornavidan n flat-bladeducunu objectkilide into the lock and rotate approximately 1 4 sokarak kilitleme veya kilit açma konumlar na turn to the (flekilde lock or gösterildi i unlock position gibi) do ru (as çeviriniz. indicated by the stamped icons). Çocuk Child Kilidi Lock Kontrolü Control UYARI Bir kaza sonras nda araçta insanlar mahsur kalmamal d r. Çocuk emniyet kilitleri etkinlefltirildi inde arka kap lar n sadece d flar dan aç labilece ini akl n zdan ç karmay n z.

20 NOT: Sistem devredeyken acilen araçtan d flar ç k lmas gerekti inde manuel kilit mandal n (aç k kilit konumu) yukar çekip cam indiriniz ve kap y d fl kap kolunu kullanarak aç n z. Elektrik Kumandal Cam Dü meleri ELEKTR K KUMANDALI CAMLAR Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Sol ön kap daki kontrol dü meleri yukar -afla ifllevine sahiptir. Bu dü meler ile arac n bütün camlar na kumanda edebilirsiniz. Yolcu kap lar nda ise sadece o cama ait dü meler vard r. Elektrik kumandal cam dü meleri sadece kontak anahtar ON (AÇIK) konumuna getirildi inde ve OFF (KAPALI) konumuna getirildikten sonraki 45 saniye boyunca veya sürücü kap s aç lana kadar aktif durumda kal r. Bu özellik yetkili bayiniz taraf ndan devre d fl b rak labilir. Otomatik (Ekspres) Cam Açma Fonksiyonu- Baz Modellerde Sürücü kap s n n cam na ait dü menin, hem sürücü kap s cam hem de ön yolcu kap s cam için otomatik açma özelli i vard r. Bu dü mede bu özelli in bulundu unu belirten AUTO yaz s bulunur. Cam dü mesine ilk kademesini geçecek flekilde bas p b rak n z, böylece cam otomatik olarak aç lacakt r. Otomatik aç lma özelli ini iptal etmek için dü meyi afla veya yukar yönde çal flt r p dü meyi serbest b rak n z. NOT: Tek dokunuflla aç lan ön cam özelli i (baz modellerde) uzaktan kumandal anahtar ile de kumanda edilebilir. Cam k smi olarak açmak için, cam dü mesini birinci kademeye gelecek flekilde bas p cam istedi iniz seviyeye geldi inde b rak n z. Elektrik kumandal cam dü meleri kontak kapat ld ktan sonra 45 saniye daha çal flabilir haldedir. Herhangi bir ön kap n n aç lmas bu özelli i iptal eder. Bu süre programlanabilir. Ayr nt l bilgi için, EVIC te (Yol Bilgisayar ) (bölüm 4) özel ayarlar k sm nda Ç k fl sonras aksesuarlara elektrik beslemesinin devam (Delay Power Off to Accessories Until Exit) özelli ine bak n z. S k flmay Önleyen Otomatik (Ekspres) Cam Kapatma Fonksiyonu - Baz Modellerde Cam dü mesini ikinci kademeye getirip b rakt n zda, cam otomatik olarak kapanacakt r. Cam n tam kapanmas n istemiyorsan z, otomatik kapanma s ras nda, dü meye yavaflca bas n z. Cam k smi olarak kapatmak istiyorsan z, cam dü mesini ilk kademeye getirip cam istedi iniz seviyeye geldi inde b rak n z. NOT: Cam otomatik olarak kapan rken herhangi bir engelle karfl lafl rsa, hareket yönü de iflip duracakt r. Engeli cam n önünden çektikten sonra tekrar dü meye basarak cam kapat n z. Kötü yol flartlar nda araç kullan rken sars nt dan dolay otomatik kapanma s ras nda otomatik olarak ters yöne hareket etme özelli i devreye girebilir. Bu durumda, dü meyi ilk kademeye getirip cam manuel yoldan kapat n z. UYARI Cam neredeyse tam olarak kapand s rada s k flmay önleme özelli i yoktur. Kiflisel yaralanmalar önlemek için kollar n z n, ellerinizin, parmaklar n z n ve herhangi bir objenin cam n önünde olmad ndan emin olunuz. 19

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...69 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Commander

KULLANIM KILAVUZU. Commander KULLANIM KILAVUZU Commander Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee KULLANIM KILAVUZU Grand Cherokee Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...87 ARACIN

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN

Detaylı

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Journey

KULLANIM KILAVUZU. Journey KULLANIM KILAVUZU Journey Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...49 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...113 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU COMPASS

KULLANIM KILAVUZU COMPASS KULLANIM KILAVUZU COMPASS Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...105 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler KULLANIM KILAVUZU Wrangler Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...143 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

JEEP COMPASS KULLANIM KILAVUZU

JEEP COMPASS KULLANIM KILAVUZU JEEP COMPASS KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

Kullanım kılavuzundan yararlanın

Kullanım kılavuzundan yararlanın İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 21 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 39 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 57 Göstergeler ve kumanda birimleri... 67 Aydınlatma...

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı