Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *"

Transkript

1 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye eonomisinin dinamilerinin orta-uzun dönemde izlenmesine olana sağlayaca bir içsel büyüme modeli urgulamatır. Model, büyümenin aynalarını, beşeri sermaye biriimi ve bilgi sermayesi (r-ge) biriimini içsel olara çözme üzere oluşturulmuştur. Model çalışmasının temel vurgusu amunun eğitim ve bilgi sermayesi yatırım harcamalarıyla, özel sermaye grupları tarafından yürütülen bilgi sermayesi ve araştırma/geliştirme yatırım davranışları arasındai tamamlayıcılı ilişisine dayanmatadır. Böylece Türiye eonomisinin büyüme dinamilerini ayrıştırmayı amaçlamatadır. Model yardımıyla şu soruya somut yanıtlar aranmıştır: bütçe ısıtı altında hareet eden amu idaresi, sermaye biriimini ve itisadi büyümeyi artırmaya yöneli olara öncelile hangi ativiteye deste sağlamalıdır: beşeri sermaye maliyetlerinin destelenmesi mi, yosa r-ge yatırım maliyetlerinin destelenmesi mi? Model bulgularına göre devlet desteğinin sadece eğitim harcamalarını teşvi etme stratejisi, ulusal gelirde il başta olumlu bir eti yaratmata, anca bu eti uzun dönemde zayıflamatadır. Salt eğitim yatırımlarının teşvi edilmesine dayalı bir amu teşvi programından belenen olumlu sonuçların ortauzun dönemde zayıflamasının tespiti modelin en önemli bulgusu olara göze çarpmatadır. Bu gözlemler altında, devlet ayna desteleme stratejisi ısaorta dönemde eğitim teşvileriyle oluşturuluren, orta-uzun dönemde r-ge yatırımlarının özendirilmesiyle birleştirilere hibrid bir programın amaçlanması daha uygun gözümetedir. JEL Kodları: O41, O32, I25 nahtar elimeler: içsel büyüme; beşeri sermaye; r-ge; genel denge; Türiye eonomisi; amu eğitim ve r-ge politiaları. * Bu çalışma TÜBĐTK ızlı Deste Programı çerçevesinde 110K057 no lu proje apsamında destelenmiştir. azar, söz onusu proje desteği için TÜBĐTK a; çalışmanın çeşitli aşamalarında değerli görüş ve eleştirilerini esirgemeyen Ebru Voyvoda, Çağrı Sağlam ve Çağaçan Değer e; Eonomi-TEK dergisinin editörü sayın Ercan Uygur a ve ii haemine; ve çalışmada ullanılan verilerin derlenmesi ve ilgili itisat yazınının taibini titizlile yürüten araştırma asistanları Filiz Özge ağcıbaşı ve Güneş Kolsuz a teşeür borçludur. ** aşar Üniversitesi, Bornova, Đzmir.

2 22 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 n pplied Endogenous Growth Model with uman and Knowledge Capital ccumulation for the Turish Economy bstract The main objective of this research is to analyze and assess the interactions among nowledge-driven growth, acquisition of human capital, and strategic public policymaing for the Turish economy within the context of a general equilibrium model. This model aims to investigate those policies that are considered to foster the development of human capital (such as investments in education) and enhance total factor productivity through direct investments in fixed capital and innovation (such as subsidies for R&D activities). Through this model, we see answers to the following question: for a government with significant budgetary constraints, which type of public subsidization policies are more conducive to enhancing economic growth and capital accumulation: promotion of human capital formation through subsidies to education, or promotion of new R&D advances through subsidies for R&D activities? ccording to the model findings, a single-focus strategy of subsidizing only the education sector in order to promote human capital formation falls short of achieving desirable growth in the medium to long run. In fact, the growth and welfare results will be disappointingly wea unless increased human capital leads to a rise in the number of research personnel employed in the R&D sector. That being the case, it can be argued that public policy should be directed toward R&D promotion in the medium to long term, to complement an emphasis on education that is aimed at sustaining human capital formation. JEL codes: O41, O32, I25 Keywords: Endogenous growth; human capital; R&D, general equilibrium, Turish economy; public policy for education and R&D

3 Erinç eldan Giriş Bu çalışmanın amacı Türiye eonomisinin dinamilerinin orta-uzun dönemde izlenmesine olana sağlayaca bir içsel büyüme modeli urgulamatır. Model, büyümenin aynalarını beşeri sermaye biriimi ve bilgi sermayesi (r-ge) biriimini içsel olara çözme üzere urgulamıştır. Model çalışmasının temel vurgusu amunun eğitim ve bilgi sermayesi yatırım harcamalarıyla, özel sermaye grupları tarafından yürütülen bilgi sermayesi ve araştırma/geliştirme yatırım davranışları arasındai tamamlayıcılı ilişisine dayanmatadır. Böylece Türiye eonomisinin büyüme dinamilerini ayrıştırmayı amaçlamatadır. Sadece fizisel sermaye biriimine dayalı bir büyüme modelinin sürdürülebilir nitelite olmadığı artı bilinen bir gerçetir. Solow (1956) çalışmasından bu yana bilinen bu gerçe, sermaye biriimi önündei en önemli engelin azalan getiri oranları olduğunu ortaya oymatadır. Niteim yeni-itisadi büyüme yazını eğitim, bilgi (r-ge) ve diğer sosyal altyapı harcamaları ile milli gelirin büyümesi arasında doğrudan ve uvvetli ilişiler bulunduğunu göstermetedir. Eğitim yatırımları işgücünün verimliliğini doğrudan yüseltmete ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli dışsallılar sağlamatadır. Buna e olara, özel setör ve amu setörü tarafından yürütülen r-ge faaliyetleri, bilgi donanımını yüseltere sermaye biriimine yol açmatadır. Böylece itisadi büyüme biribirini etileyen ii aynatan beslenmetedir: Eğitim ve r-ge sermayesi biriimi. Kuşusuz, her ii eylemin de birbiri üzerinde çarpraz dağılım etisi vardır. Bilgi dahilindei araştırma faaliyetlerinin sonucunda farlılaştırılmış sermaye mallarında artış elde edilmete; bir diğer deyişle tenoloji gelişmeyle birlite bir dizi farlılaştırılmış sermaye malının da çeşitliliği artmatadır. er bir "sermaye malı girdisi", nihai olara r-ge ativitesi sonucunda elde edilmiş bir patent ya da tasarım ile ilişilidir. Tenoloji dağılma etisi fizisel sermaye yatırımı ile değil, beşeri sermaye edinimi ve r-ge faaliyetleri "çeşitlili ile öğrenme" (learning via varieties) aracığıyla oluşturulmata ve her ii ativite sonucu oluşan bilgi biriimi de amu politialarına arşı duyarlılı göstermetedir. Çalışmanın ana oda notasını da bu tür dışsallıların içerilmesine yöneli en uygun amusal deste politia aletlerinin tespiti ve göreceli etinliği onuları oluşturmatadır. eni büyüme teorisindei gelişmeler, ülelerin verimlili, işi başına gelir ve büyüme oranı gibi maroeonomi değişenlerindei farlılıları açılamata, beşeri sermaye ile bilgi sermayesi (r-ge) biriiminin önemini belirtmete ve vurgulamatadır. Bir ısım teoriler beşeri sermayenin dahil edilmesiyle daha geniş bir anlam azanan sermaye biriimini, eonomi büyümenin itici gücü olara görmete ( King ve Rebelo, 1993, ve Romer, 1989); bir diğer

4 24 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 yalaşım ise dışsal eonomilere büyüme sürecinde önemli bir rol vermetedir. Bu modellerde her firmanın fizisel (rrow, 1962) veya beşeri (Lucas, 1988) sermaye yatırımı, dolaylı olara diğer firmaların sermayelerinin verimliliğine de atı yapar. Romer (1990), Grossman ve elpman (1991), ghion ve owitt (1992) tarafından öncülüğü yapılan üçüncü yalaşım ise beşeri sermayenin yeni tenolojilerin gelişmesi ve benimsenmesi analıyla büyümeyi etilemesine odalanmatadır. Sözü edilen yazarların açtığı yoldan giden yenibüyüme yazını bilgiye dayalı eonomi oşullarının temsilinin önemine dayanara, özel sanayi üretim faaliyetlerinin, sermaye çeşitliliği üretiminin ve teni beceri dağılımının büyümeye öncülü ettiği analiti modeller geliştirmetedir. Eğitime yöneli amu harcamaları ve özel harcamalar her yıl OECD ülelerinin onsolide gayrı safi yurt içi hasılasının (GS nın) yüzde altısından fazlasını oluşturmata, ya da abaca 1,550 milyar BD dolarına ulaşmatadır (Temple 2001a ve 2001b). vrupa Birliği Lizbon Stratejisi (2005) de beşeri sermaye ve R-GE ye daha fazla yatırım yapma gereğini önemle vurgulamatadır. Benzer biçimde, OECD verileri sadece eğitime yöneli amu harcamalarının önemini vurgulamala almayıp, aynı zamanda devletin eğitim hizmetlerinin de birincil sağlayıcısı olduğunu göstermetedir (OECD, 2008 ve 2011). Son olara, birço gelişmete olan ülede eğitim, yosulluğu azaltma ve sürdürülebilir eonomi büyüme için bir önceli olara görülmetedir. Barro (1991), Tanzi ve Chu (1998), Jung ve Thorbece (2003) ve Sequiera (2000) eonomi büyümeyi artırmada eğitimin ve yapılan amu harcamalarının boyut ve etinliğinin önemini vurgulayan çalışmalar arasındadır. Özet olara, bu çalışma yuarıda değinilen itisat yazını doğrultusunda üç ana amaç etrafında düzenlenmiştir: 1) Türiye eonomisi için maliye ve eğitim/r-ge politialarının analizinde ullanılabilece bir üçü ve dışa açı eonomi, dinami genel denge modelinin urgulanması; 2) Bu modelleme çerçevesinden yararlanara amunun vergi ve harcama politiaları ile eğitim ve araştırma-geliştirme teşvi politialarının bütçe ısıtları altında itisadi büyüme riterleri diate alınara sınanması; 3) Piyasa eonomisi dengeleri ve optimizasyon davranışları altında özel setör ve amu setörü arasındai regülasyon, vergilendirme, teşvi ve yatırım ilişilerinin Türiye eonomisinin orta-uzun dönem büyüme hedefleri açısından analizi. Bu amaçlar doğrultusunda, çalışmanın temelini oluşturan model, itisat yazınında içsel (endojen) büyüme onusunda atıda bulunan ii ana yala-

5 Erinç eldan 25 şımın, Lucas (1988) ve Romer (1990), analiti urgularına dayanmatadır. er ii analiti yalaşım da büyümeyi teer teer ayrı unsurlara bağlamatadır. Bunun da ötesinde, eonomi faaliyetler büyüme yazınında çoğunlula soyut itisadi modeller üzerinden urgulanmata ve ortalama (representative) bir tüetici şahıs üzerinden çalışmatadır (bz. Cass, 1965). Burada urgulanan model ise gerçe veriler üzerinden ve alınmata olan bir üle olara Türiye eonomisinin genel anlamda maroeonomi özellilerini ve heterojen yapısını oruyara irdelemeyi amaçlamatadır. Kullanılaca model, "hesaplanabilir genel denge" (GD) yalaşımı çerçevesinde ulusal eonominin üretim (gelirlerin yaratılması), talep bileşenlerini piyasa eonomisi ısıtları altında benzetimlemetedir. Modelde dört üretim setörü, formel (beşeri sermaye) ve enformel işgücü ategorilerinden oluşan eme piyasası ve amu setör dengeleri cebirsel denlemler aracılığıyla ayrıştırılmatadır. Üretim süreci eğitilmiş/vasıflı işgücü (beşeri sermaye), basit işgücü ve fizisel sermaye malı girdilerinin ullanıldığı genişletilmiş Cobb- Douglas tipi üretim fonsiyonuyla betimlenmetedir. Setörel üretim fizisel sermaye biriimine bağlı olara artmatadır. Fizisel sermaye ise anca bilgi sermayesinin (r-ge) sürdürülmesi ile mümün olmatadır. Bilgi sermayesi yatırımları oligopolist nitelili (Şumpetergil) işletmeler tarafından sürdürülmete, monopolist arlar r-ge yatırım harcamalarını finanse etmetedir. Bir yandan da ortaya çıan sabit maliyetler fizisel sermaye biriiminde ölçeğe göre artan getiri yaratmata ve büyümenin içsel olara sürdürülmesine olana sağlamatadır. Modelde farlılaştırılmış sermaye malı üretimi setörü monopolisttir ve telif halarına sahip olduğu patentleri iralayara azanç elde ettiği varsayılmatadır. Monopolist olara seçtileri sermaye ira bedeli, nihai mal üretimindei marjinal ürünün üstündedir. Bu ira bedelleri, yatırımcıları, tasarımları elde etme için gereen ön maliyeti yatırmaya teşvi eden ödüllerdir. Bundan dolayı, endinden öncei modeller gibi, bu model de üç notada piyasa töezlemesini geretirmetedir: tasarım üretimindei ayna dağılımı etisi, beşeri sermaye oluşumundai ayna dağılımı etisi ve farlılaştırılmış sermaye malı üretiminde tam reabet ortamının esiliği. Bilgi sermayesinin biriimi aynı zamanda beşeri sermayenin üretilmesine dayanmatadır. Beşeri sermaye hanehallarının dinami, dönemler arası tüetim optimizasyonu davranışlarına bağlı olara içsel olara çözülmete; bir yandan da amu sermayesinin dışsal etileriyle beslenmetedir. Böylelile itisadi büyümeyi sağlayan üç ana unsur ortaya çımatadır: bilgi sermayesi biriimi, beşeri sermaye biriimi ve amu sermayesi biriimi. Bunlardan il iisi özel yatırımcıların piyasa fiyatlarının ısıtları altında rasyonel optimizasyon davranışlarına, sonuncusu ise amunun orta/uzun vadedei r- Ge teşvi ve eğitim sermayesi yatırımlarına bağlıdır. Böylelile bu çalışmada

6 26 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 ullanılan maro genel denge modeli, hem özel setörün optimizasyon öğelerini, hem de amunun strateji büyüme hedeflerini bir araya getiren özgün bir planlama yalaşımını urgulamatadır. Mevcut çalışmanın en ayırd edici özelliği ullanılan metodolojinin ampiri çalışmalara ve itisat siyasası önermelerine doğrudan olana sunmasıdır. Büyüme yazınında yer alan yalaşımlar genelde analiti ve dolayısıyla soyut düzeydedir. Teni modelleme çabalarının ampiri olara gerçe bir veri setinde uygulanması ve uzun dönemli bir dinami genel denge modeli aracılığıyla irdelenmesi daha az rastlanır atılardandır. Temple (2001a ve 2001b), Diao vd. (1999), Diao vd. (2005), Fougere vd. (2009) ve Fougere, Mercenier ve Marette (2007) bu onuda öncü yalaşımlar arasındadır. Stati genel denge modelleri Tür itisat yazınında daha önceleri de çeşitli onular üzerine araştırmalarda inşa edilmiştir. nca, Türiye eonomisi için Cass-Koopmans-Ramsey tipi tüetim patiası esneleştirilmesine (consumption smoothing) dayanan dinami genel denge modeli uygulaması içeren analiti uygulamalı genel denge modelleri olduça az sayıdadır. Diao, Roe ve eldan (1998) modelleme çalışması Türiye nin maliye politiası altermatiflerini; Voyvoda ve eldan (2005a, 2005b) ise amu borcunun sürdürülebilirliği için alternatif politia seçenelerinin nesiller arası refah etisini içsel ve dışsal büyüme modelleri çerçevesinde incelemetedir. Çalışmanın bundan sonrai bölümleri beş başlı altında tasarlanmıştır. Bundan sonrai iinci bölümde Türiye eonomisinin r-ge ve beşeri sermaye verileri tanıtılmata ve Türiye eonomisinin büyüme yolağının arateristi özellileri tartışılmatadır. Modelin analiti cebirsel urgusu üçüncü bölümde tanıtılmata; politia analizleri ise dördüncü bölümde sürdürülmetedir. Çalışmanın bulguları beşinci bölümde özetlenmetedir. Cebirsel modelin ullandığı veri seti ve alibrasyon stratejisi EK bölümde daha detaylı olara tanıtılmatadır. 2. Türiye Eonomisinde r-ge ve Beşeri Sermaye Biriiminin na Özellileri Türiye, r-ge yatırım harcamaları baımından tipi bir gelişmete olan üle görünümü sergilemetedir. Devlet Planlama Teşilatı nca (Kalınma Baanlığı) yayımlanmış olan 2011 ılı Eonomi Programı na göre 2008 yılı itibariyle r-ge harcamalarının GS içindei payı Türiye de yüzde 0.73 ien, bu oranın B-27 ortalamasının yüzde 1.9 olduğu görülmetedir. Özel setör tarafından gerçeleştirilen r-ge harcamalarının toplam r-ge harcamalarına oranı 2005 yılında yüzde 33.8 ien bu oran 2008 yılında yüzde 44.2 ye yüselmiştir. Söz onusu oranın B-27 ortalamasının yüzde 63.7

7 Erinç eldan 27 olduğu düşünülürse, Türiye de özel setörün r-ge talebinin artırılmasının önemini oruduğu görülecetir. ynı veri aynağına göre, 2007 itibarıyla Türiye de r-ge personeli toplam istihdamın yüzde 0.56 sını oluşturmatayen, bu oran B-27 ülelerinde yüzde 1.57 dir. Türiye de tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam r-ge personelinin 2005 te yüzde 30.4 ü özel setör tarafından istihdam ediliren, bu oran 2008 de yüzde 40.8 e çımıştır. B-27 ülelerinde ise toplam r-ge istihdamının yüzde 52 sinin özel setörce yaratıldığı görülmetedir. Türiye nin bilim ve tenoloji üretimi alanına ilişin temel göstergeleri Tablo 1 de özetlenmetedir. Tablo 1. Türiye'nin Bilim ve Tenoloji lanındai Temel Göstergeleri r-ge arcamalarının GS Đçindei Payı Gayrı Safi urt Đçi r-ge arcaması (Milyon TL, 2003 Sabit Fiyatlarıyla) 2, , , , ,447.1 Gayri Safi urt Đçi r-ge arcaması (SGP*, Milyon BD Doları) 3, , , , ,034.0 Kişi Başına Düşen r-ge arcaması (SGP*, BD Doları) Setörlere Göre r-ge arcamasının Payı (%) üse Öğretim Özel Setör Kamu Setörü TZE Cinsinden 10 bin işiye düşen r-ge Personel sayısı *SGP: Satın lma Gücü Paritesi Kaynalar: DPT, 2011 yılı Eonomi Programı, Tab IV.26; Tübita, Tablo 2 de içerilen ilave bilgi seçilmiş OECD üleleri için r-ge harcamalarının yaın geçmiştei trendini ayrıştırmatadır. Tablo 2 de içerilen veriler OECD ülelerinin bir grup olara 2006 da toplam araştırma ve geliştirmeye milyar dolar harcadığını göstermetedir. Bu toplam o yılın milli gelirler toplamının % 2.26 sını oluşturmatadır. r-ge harcamalarında önde gelen üleler, ii Đsandinav refah devleti Đsveç (% 3.73 ile) ve Finlandiya (% 3.41 ile) olup, onları Japonya (% 3.39 ile) ve Güney Kore (% 2.23 ile) taip etmetedir. En düşü r-ge payları Güney vrupa çevre ülelerinde gözlemlenmetedir: Türiye, unanistan ve Porteiz. vrupa nın geçiş eonomisi olara adlandırılan eonomilerinin, özellile Polonya, Romanya ve Slovaya ve Mesia nın milli gelirlerine göre düşü r-ge paylarına sahip oldularını gözlemliyoruz.

8 28 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 Tablo 2. Uluslararası Karşılaştırma: r-ge atırım arcamaları ve GS içindei Payı Üle/eonomi rge arcaması rge arc./gs rge arcaması rge arc./gs (milyon SGP$) (%) Üle/eonomi (milyon SGP$) (%) BD (2006) 343, Danimara (2006) 4, Norveç (2006) 3, G-7 üleleri (2006) 667, Çe Cumhuriyeti (2006) 3, vrupa Birliği-27 (2006) 242, Polonya (2006) 3, OECD, tümü (2006) Đrlanda (2007) 2, , Porteiz (2006) 1, Japonya (2006) 138, Macaristan (2006) 1, lmanya (2006) 66, unanistan (2006) 1, Fransa (2006) 41, eni Zelanda (2005) 1, Güney Kore (2006) 35, Lüsemburg (2006) Birleşi Krallı (2006) 35, Slovaya (2006) Kanada (2007) 23, Đzlanda (2005) Đtalya (2005) 17, Đspanya (2006) 15, Diğer Üleler Đsveç (2006) 11, Çin. Cumh. (2006) 86, vustralya (2004) 11, Rusya Federasyonu (2006) 20, ollanda (2006) 9, Tayvan (2006) 16, vusturya (2007) 7, Đsrail (2006) 7, Đsviçre (2004) 7, Singapur (2006) 4, Belçia (2006) 6, Güney fria (2005) 3, Finlandiya (2007) 6, rjantin (2006) 2, Mesia (2005) 5, Romanya (2006) 1, Türiye (2006) 4, Slovenya (2006) NOT: Veri yılı parantez içinde verilmiştir. Đsrail verisi sadece sivil rge harcamalarına ilişindir. Kaynalar: OECD, Main Science and Technology Indicator (2008/1); National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics Bu sürece oşut olara Türiye de TZE r-ge insan işgücünün düzenli bir artış içinde olduğu, anca söz onusu artışın henüz arzu edilen düzeyin olduça gerisinde olduğu gözlenmetedir (Bz. Şeil 1). Şeil 1. Kişi Başına r-ge arcaması (SGP, Dolar) Eğitim harcamaları üleler arasında büyü farlılılar göstermesine arşın, yoğun bir harcama alemi olara göze çarpmatadır. Örneğin OECD üleleri-

9 Erinç eldan 29 nin bir bütün olara (amu ve özel fonlar dahil olma üzere) eğitim setörüne milli gelirlerinin ortalama yüzde 6.1 i oranında harcama yapmış olduğu gözlenmetedir (OECD, 2011). Türiye nin arşılaştırılabilir verileri 2004 yılı için mevcuttur. Bu dönemde Türiye de amu eğitim harcamalarının milli gelire oranı yüzde 3.12 olara verilmetedir. Söz onusu oran OECD ülelerinin olduça altında seyretmetedir (Bz. Tablo 3). Tablo 3. Kamu Kesimi Eğitim arcamalarının GSM Đçindei Payı (%) Üleler BD lmanya rjantin vusturya Belçia Birleşi Krallı Brezilya Çe Cumhuriyeti Çin Danimara Finlandiya Fransa Güney fria indistan ırvatistan ollanda Đrlanda Đspanya Đsrail Đsveç Đsviçre Đtalya Japonya Kanada Kazaistan Kolombiya Kore Küba Malezya Mesia Norveç Polonya Porteiz Romanya Rusya Türiye 3.12 unanistan

10 30 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 Öte yandan, beşeri sermayenin gelişmişli derecesi avramı UNCTD yayınlarından taip edilebilmetedir. UNCTD tarafından 2005 yılında toplam 119 üle için yapılan hesaplamalara göre Türiye, indistan, Çin ve Endonezya ile birlite yüse beşeri sermayeye sahip üle grubunda yer almatadır. UNCTD söz onusu hesaplama için our yazarlı oranı (nüfusun yüzdesi), orta öğretimdei işi oranı (yaş grubunun yüzdesi) ve meslei-teni eğitimdei işi oranı (yaş grubunun yüzdesi) riterlerine dayanmatadır. UNCTD ın beşeri sermaye endesine ait verileri Şeil 2 de sergilenmetedir. Şeil 2. Üleler Đtibariyle Beşeri Sermaye Endesi, BD Japonya rjantin Brezilya Mesia Şili G. Kore Singapur ong Kong Tayland Malezya Endonezya Filipinler Çin indistan Türiye Bu olumlu edinime arşın, Türiye de eğitim performansının genel görünüm ve alitesi üzerine ulusal yazınımızda önemli endişeler mevcuttur. Örneğin DPT (Kalınma Baanlığı) 2011 ılı Programı belgesi (DPT, 2011, sf 198). "eğitime erişim ve eğitimin alitesi, eğitim sisteminin temel sorun alanlarıdır" şelindei ifadesiyle Tür eğitim sistemindei en önemli yapısal asalığa diat çemetedir. ynı belgeye göre, "Erişim sorunu apsamında oullaşma oranları ve bölgeler, cinsiyetler arası farlılılar, alite sorunu apsamında ise fizii altyapı yetersizlileri, müfredatın güncellenmesi, öğretmen nitelilerinin geliştirilmesi ve eğitim materyallerinin müfredatla uyumu gibi hususlar öne çımatadır." (a.g.e. sf. 198). Niteim, DPT verilerine göre, Türiye de son yıllarda tüm eğitim ademelerindei oullaşma oranlarında sağlanan gelişmelere rağmen, özellile zorunlu eğitim apsamı dışında alan eğitim ademelerinde OECD ve B üle ortalamaları ile arşılaştırıldığında söz onusu oranlar düşü düzeyde almatadır. Tablo 4, bu verileri yaından tanıtmatadır.

11 Erinç eldan 31 Tablo 4. aşlara Göre Oullaşma Oranı 3-4 aş 5-14 aş aş aş Türiye OECD Ortalaması B-19 Ortalaması Kayna: Milli Eğitim Baanlığı, OECD, 2011 Milli Eğitim Baanlığı verilerine göre Türiye de yüseöğretim ademesindei öğrenciye yapılan amu harcaması temel eğitim ademesindei öğrenciye yapılan harcamanın dört atına ulaşmatadır. TÜSĐD tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, Türiye de nüfusun ortalama eğitim süresi 6.5 yıl olara tahmin edilmete; 15 yaş üstü yetişinler arasında ouma yazma bilenlerin oranında da dünya sıralamasında 97. olara göze çarpmatadır. ynı raporda, Türiye de yaş arası nüfusta lise mezunu olanların oranı yüzde 41; üniversiteyi bitirmiş olanların oranı ise yüzde 16.6 olara verilmetedir. er ii ategoride de Türiye 34 OECD ülesi arasında 33. sırada yer almatadır (TÜSĐD, 2011). Özet olara, Türiye de tüm eğitim ademelerine yapılan amu harcamaları, OECD ve B üleleri ile arşılaştırıldığında ço daha düşü düzeydedir. Özellile yüse öğretim öncesi eğitim ademelerinde ilgili yaş grubu nüfusunun yüse olduğu göz önüne alınırsa, bu ademelerdei amu harcamalarının uluslararası standartların altında aldığı görülmetedir. Dolayısıyla ilorta eğitim ademeleri ile yüseöğretim ademesi arasındai dengesizliğin giderilmesi büyü önem arz etmetedir. 3. Modelin apısı Model yeni büyüme teorisi yazınına dayanara r-ge ye dayalı büyüme ve beşeri sermaye azanımı arasındai tamamlayıcılı ilişileri üzerine urulmuştur. Model, nihai mal üretimi ile başlayıp denge oşulları ve maroeonomi özdeşlilerin tartışılmasıyla son bulan beş alt ısım halinde sunulmuştur. 3.1 Üretim faaliyetleri Ulusal eonomi dışa açı ve dünya piyasalarında üçü üle eonomisi 1 olara abul edilmiştir. Ulusal eonomide üçü üretim faaliyeti olma üzere dört faaliyetin sürdürüldüğü varsayılmatadır: (i) nihai mal üretimi, ; (ii) nihai mal üretiminde ullanılaca olan çeşitli sermaye girdi üretimi, i ve 1 ani ulusal düzeydei itisadi arar ve faaliyetlerin dünya fiyatları ve mal ve sermaye aımları üzerinde hiç bir etisinin olmadığı varsayılmatadır.

12 32 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 (iii) R-GE üretimi (tasarımlar, fiirler, vb...); (iv) son faaliyet ise eğitim hizmeti setörüdür (beşeri sermaye oluşumu). Gayrisafi üretim mitarı X, değişenleri atma değer (net ürün) ve aramallar olan bir Leontief üretim fonsiyonu olara düşünülmüştür: X = min [, ϖint] (1) Fonsiyondai ϖ parametresi X üretimindei girdi çıtı atsayısını göstermetedir. Net ürün, vasıfsız işçi, beşeri sermaye (vasıflı işçi) ve farlılaştırılmış sermaye çeşitliliğini girdi olara ullanara oluşturulmuştur: = αl α Lt t t (i) di (2) 0 Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı gereği α L + α + α = 1.0 olara alınmatadır. L vasıfsız işçiyi temsil ederen nihai mal üretiminde ullanılan beşeri sermaye mitarını gösterir. Tüm farlılaştırılmış sermaye çeşitleri eşit mitardadır ve aynı değere sahiptir. Bu mallar simetri firmalar tarafından üretilmiştir (yani her sermaye çeşidi te bir oligopolist firma tarafından üretilmetedir). Dolayısıyla, her i =1,..., için i = eşitliği sağlanmatadır. Bu sebeple α α t (i) di = eşitliği elde edilebilir. 0 Burada {} eonomide mevcut olan sermaye girdi çeşitlerinin toplam endes değerini vermetedir. eni araştırmalarla endes ümesi {} genişler. Sequiera (basıda) izlenere, r-ge setöründei bu gelişmenin aşağıdai şeilde gerçeleştirildiği varsayılmatadır:. = ϕ (3) eni araştırmalar sadece yeni fiirlerin üretimine adanan beşeri sermaye (araştırma personeli), ile yaratılmatadır. er araştırmacının araştırma verimliliği ϕ > 0 ile gösterilmetedir. Modeldei R-GE üretim fonsiyonunun, Romer in lasi (1990) çalışmasında formüle edildiği üzere, araştırmaların yarattığı pozitif dışsallıları içermediği diate alınmalıdır. ani r-ge ürünü ve araştırmacıların verimliliği geçmişte yapılmış olan buluş mitarından bağımsızdır. Bunu taiben, eonominin bir diğer itici gücü olan beşeri sermaye büyüme süreci aşağıdai gibi ifade edilmetedir:. = ξ + (sg E )γ 1- (4) uardai (4) no lu denlemdei beşeri sermaye piyasa faaliyetinin dışında olup, eğitime adanan beşeri sermaye,, var olan bilgi/tasarım stou, ve

13 Erinç eldan 33 eğitime ayrılan amu fonlarının toplam devlet harcamalarına oranıyla (sg E ) üretilmetedir. Biritirilmiş beşeri sermaye aynı zamanda daha fazla beşeri sermaye geliştirme için de gerelidir (öğrenciler, öğretmenler olmadan eğitilemez). Eğitim fonlarının devlet tarafından sağlanması da bu nedenle gereli olmatadır. Dolayısıyla, sge > 0 sağlanmalıdır. (yrıca bz. devlet bütçesi eşitliği (27)). Beşeri sermayenin oluşumu, eğitimin (ξ ) son ürünüdür, ξ eğitimin verimliliğini ölçmete ve eğitime harcanan zamanın özendiricisi olara değerlendirilmetedir. Eşitliğin sağ tarafındai iinci terim "çeşitlili ile öğrenme" olara adlandırılacatır. Bu avram beşeri sermaye stou ile eonomide varolan fiirlerin bir bileşimidir. Bu eti, "çeşitlili ile öğrenme" etisinin göreceli önemini ölçen verimlili parametresi γ ile çoğaltılmata ve amu fonları, s GE ile destelenmetedir. Beşeri sermaye geliştiçe, araştırma işçileri sabit hızda yeni fiirler üretmeyi sürdürür. Bu şartlar altında bilgi üretiminin büyüme oranı, g aşağıdai biçim haline gelir: g = = ϕ (5) uarıda tanımlanan büyüme oranı denge durumunda araştırmaya adanan beşeri sermaye payı, sabit hale gelince artı değişmeyecetir. Bu çözümün sağlandığı dönemi "durağan hal dengesi" olara tanımlayacağız. Diğer yanda, beşeri sermayenin büyüme oranı aşağıdai denlem şelinde ifade edilir. g = = ξ + (sg E ) γ 1 Bu oran, durağan bir (sg E ) ile birlite toplam mevcut fiir sayısının beşeri sermaye stouna oranı sabit olduğu müddetçe değişmez. Bu formülasyon, sabit büyüme oranlı bir denge için nin bileşenleri arasındai dağılımının değişmemesini geretirir. Dolayısıyla, uzun dönem dengesi altında bireylerin işe ve eğitime bölüştürdüleri zaman her dönem için sabit alacatır. Model hem Romer tasarımı olan r-ge ye dayalı sermaye çeşitliliği üretimi firini, hem de Jones nosyonu olan sabit r-ge dağılımlarından aynalanan ölçe etisini bağdaştırmatadır. Büyümenin nihai aynağı, eğitim sermayesi için amu fonlarının ullanılabilirliği ve bireysel gelir tarafından be- (6)

14 34 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 lirlenen beşeri sermaye biriimi ve bilgi üretiminin tamamlayıcılığıdır. Bunların tamamı amu politiaları ve ilgili urumsal nitelilerden etilenecetir. Nihai mal üretiminin tam reabet oşulları altında çalıştığını varsayıyoruz. Üretici, her ii işgücü türünden ve sermaye çeşitlerinden, her fatörün marjinal ürününün endi ücret ve rant maliyetine eşit olduğu notaya adar istihdam edecetir. Buna göre işçi talep fonsiyonu aşağıdai gibidir: w L = = P P L α L L Benzer şeilde, beşeri sermaye talebi aşağıdai gibidir: w = = P P α Sermaye çeşitleri aşağıdai fonsiyona göre talep edilir: P i () = P α L i = 1,..., (9) αl α α 1 i R-GE setöründe, R-GE ye yapılan devlet yardımları verili ien, beşeri sermaye talebi aşağıdai marjinal verimlili eşitliğini sağlamalıdır: (1 s R )w = P (10) Pϕ w = (1- S ) R Son olara, üretim fatörleri piyasasındai reabet oşulları beşeri sermayenin ücret maliyetinin ullanımına eşit olmasını geretirir. ani: P w = ϕ = P α (1 s ) R 3.2 Farlılaştırılmış sermaye ve yatırım ararları Sermaye biriimi süreci sermaye çeşitlerindei (capital varieties), (i), artış aracılığıyla betimlenmetedir. ramal üreticisi olan firma tasarım satın (7) (8)

15 Erinç eldan 35 almata (R-GE setöründe üretilen teni bilgi) ve buradai bilgiyle yeni bir sermaye malı çeşidini üretmetedir. er bir t zamanında üretilen yeni sermaye malı türü sayısı aynı zamanda üretilen yeni bilgi/tasarım/dizaynların sayısına Ȧ eşittir. Sermayenin aşınmasını göz ardı ederse, t zamanında eonomidei biritirilmiş sermaye çeşidi sayısı, eonomide var olan tasarım sayısına eşit olacatır. Tasarım sayısı arttıça, sermaye çeşidi sayısı da artara sermaye biriimine yol açmatadır. er yeni sermaye girdisi i, hammadde ve diğer girdileri ullanara üretilmete; her girdi i, de diğer girdilerden sabit bir oranda, η ullanılmatadır. Burada η, birim i üretiminin girdi-çıtı atsayısı olara görev yapmatadır. Üretim teniği R-GE setöründen satın alınan tasarıda yazılıdır. η nın maliyeti, eonomidei faiz oranı olan rant fiyatıdır, ( r ). ramal üreticisi R-GE tasarımlarını satın aldığında, araştırmanın sabit maliyetine maruz almatadır. Toplamda P eden bu (sabit) araştırma maliyeti, aramal sermaye çeşidi firması tarafından üretimden önce arşılanmalıdır.. ani P.. i üretiminin sabit maliyeti haline gelir ve ölçeğe göre artan getiri sağlar. er bir oligopolcü firma, i üretiminde monopol halarına sahip olduğundan, firma sermaye malları piyasasında esi reabetçi olara hareet eder. Nihai mal üreticisinin i için olan talep fonsiyonunu (9) ullanan her monopolist, monopolist/oligopolist arlarını masimize eder, Max P (). rη P. (11) i i i { i } (11) no lu denlemdei rη i terimi üretimin değişen maliyetidir. Bir birim i üretimi için diğer girdilerden η adarı, faiz oranı r üzerinden iralanır. (11) in çözümü, arı masimize eden fiyatın, (P i ()) marjinal maliyet, rη üzerinde bir ar marjıyla (mar-up) belirlendiğini gösterir. uarıdai nihai mal üreticisinin i için olan talep fonsiyonunu, (9) ullanara monopolist firmanın optimum fiyat stratejisini aşağıdai gibi gösterebiliriz: 2 P α L y αl α α 1 i = rη Buna bağlı olara sermaye çeşitlerinin optimal mitarı aşağıdai gibi belirlenir: i 1 1 α 2 α Pyα L α L = (12) rη Monopolisti ar oranı bir mar-up işlevi gören 1/α olara belirlenmiştir.

16 36 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 rη P i () = (13) α Bütün firmalar simetri olduğu ve ürünlerini satma için aynı fiyatı uyguladıları için, her firma için fiyat ve üretim mitarını P i () = P ve i = olara abul edebiliriz. Bu oşullar altında masimum ar aşağıdai gibidir: max () = P. r. η. = (P - rη) α (13) den r = P olduğu için, oligolipolist (monopolcü) firmaların masimum arını aşağıdai şeilde ifade η edebiliriz: max ( ) = (1 α )P (14) Monopolist firmalar ileri görüşlü bir davranışa sahiptir. ani yeni tasarımlara yaptıları yatırım ve yeni sermaye üretimi ararlarını, monopol arlarının ileridei aışından beledileri uzun dönem getirileri masimize edere alırlar. Özellile, yatırımlarının belenen getirisi, sahip olduları bono veya mevduat gibi "rissiz" finansal varlılarla arşılaştırılabilir olmalıdır. Bu sebepten, varlı piyasası dengesi, her zaman için aşağıdai arbitrajın olmaması oşulunun sağlanmasını geretirir: t + (P t P t - 1 ) = r t P t-1 Burada, (P t P t-1 ) terimi i. firmanın değerindei değişimi ifade eder. Denge durumunda firmanın değeri, yeni bir tasarım (blueprint) geliştirmenin fiyatını (P t ) da içeren, firmanın toplam yatırım harcamalarıyla yatırım mallarının fizisel maliyetinin toplamına eşittir. 3.3 Tüetim ve tasarruf ararları anehalı beşeri sermayeye,, sahiptir ve bunu üç ullanım alanı arasında paylaştırır: nihai mal üretimi, bilgi üretimi ve daha fazla beşeri sermaye üretimi: = + + (15) burada (- ), w ile bağlantılıdır ve, s w ile devlet tarafından teşvi edilmetedir. Temsilci bireyin masimizasyon problemi aşağıda standart biçimde sı ullanılan sabit dönemlerarası iame esneliği atsayılı fayda fonsiyonu (constant intertemporal elasticity of substitution function) aracılığıyla urgulanmatadır:

17 Erinç eldan 37 U t = c 1 1 θ p( τ t) t e d T (16) t 1 θ Tüeticinin ilgili fonsiyonu aşağıdai ısıtlara göre masimize ettiğini varsayacağız:. a = w. = ξ ( + s GE ) + w L γ L 1 + s w + ra C T Burada C toplam özel tüetimi ve ρ sübjetif isonto oranını ifade eder. Tüetici, toplam dönemler arası faydasını cari dönem özel gelir ve beşeri sermaye ısıtlarına göre masimize etmetedir. Devlet bireyin eğitim yüzünden uğradığı zararı, w s oranında teşvilendirere arşılamatadır. uarıdai probleme ilişin amiltongil fonsiyonunu açıça yazarsa, I = 1 θ 1 + λ 1 θ c 1 1 (w ( ) + w LL + s w + C T) + λ 2 ( ξ + s GEγ amiltongil fonsiyonun masimizasyonundan aşağıdai birinci derece gereli oşulları elde etmeteyiz: 2 I I = 0 C C = 0 w 1 θ 1 = λ 1 h λ + λ s w + λ ξ = 0 Problemin çözümünden optimal ücret ve tüetim patiaları elde edilmetedir: 2 ). w w ξ = r (1 s γs ) GE 1 (17) Ċ ρ = r C θ (18) Reabetçi piyasa varsayımı altında, ücret haddi (beşeri sermayeye ödenen) nihai mal ve R-GE setöründe eşit olması gerelidir. Faat ücret haddinin 2 Burada yer ısıtı nedeniyle atlanma zorunda alınan cebirsel ara adımlar ilgili ouyucu tarafından yazardan temin edilebilir.

18 38 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 düzeyi de fayda masimizasyonunun birinci derece oşullarındai argümanlarından biridir. Bu oşul, (17) analıyla ücret haddinin büyüme oranının ye pozitif bir yönde gelişmesini garantileyece şeilde olmasını sağlamatadır. R (1 s )w Buradan hareetle (10) eşitliğindei = P ifadesini ullanara ϕ şunu elde ederiz:. w P = w P. P nın büyüme oranının izlediği patia "arbitraj olmaması oşulunda" yuarıdai denleminde anlatılmış idi. Bu denlemi π ve P için olan eşitlilere eleyere ve bu ii denlemi için çözdüğümüzde de şu ifadeyi elde ederiz: (1 α α h ) α. w w ξ ϕ = γs (1 s ) GE Nihai mal üretimine adanan payını, u olara ifade ettiğimizi varsayalım. ani =u. Bu tanımı ullanara, aşağıdai denlemi elde ederiz: u 1 ξα γsgeα = (19) ϕ(1 s )(1 α ) α ϕ(1 α ) α Son olara, tasarruflar, (18) arar uralındai artı olara bulunur: SV = (1 htax) P C (20) t P t C t t Burada htax ifadesi hanehalları üzerine uygulanan gelir vergisi oranını göstermetedir. 3.4 Đthalat ve ihracat fonsiyonları ve ödemeler dengesi Modelin ihracat arzı ile ithalat talebi davranışları, hesaplanabilir genel denge modellerinde artı gelenesel abul edilen esi iame ve dönüşüm (constant elasticitiy of substitution and transformation) yalaşımı ile belirlenmetedir. Bu urgu altında, her bir setörde ihracat, yurt içi satışlar ve ithalat arasında esi iame olanaları öngörülmetedir. Dolayısıyla, yurt içi fiyat sistemi ile yurt dışı ticaret hadleri arasında bir ayrışma söz onusudur.

19 Erinç eldan 39 Ulusal eonominin yurt dışı ticaret hadlerini etileme olanağı yotur (üçü eonomi varsayımı). nca, yurt içi fiyat sisteminin esi iame ve dönüşüm olanaları nedeniyle göreceli bir "bağımsızlığı" ortaya çımatadır. Bu varsayımlar altında, nihai mal üreticisi, ihracat ve yurtiçi satışlar arasında aşağıdai üretim olanaları ısıtına sahip olara betimlenmetedir (sabit dönüşüm esneliği- SDE ısıtı): X X 1/(1 x ) X Z [ DC (1 )E ] + = ψ + ψ (21) Burada X üretim mitarını, DC yurt içi satış hasılasını, E ise ihracat arzını göstermetedir. Denlemde geçen ψ ve X ifadeleri, sırasıyla, yurt içi satış hasılasının toplam üretim hasılası içindei ağırlılandırılmış payını ve dönüşüm esneliği atsayısını vermetedir. Denge durumunda ihracatın yurtiçi mallara oranı aşağıdai gibi ifade edilir: E DC CET CET E P 1 ψ = D P (22) ψ Đthalat ararları ise ithalat, M ve yurtiçi mallarının, DC ticarette esi iame olara öngörüldüğü rmingtongil mal grubu spesifiasyonundan çözülmetedir. CC CC 1/(1 CC ) CC CC Z [ DC (1 )M ] = µ + µ (23) Burada CC ulusal özümseme (absorption) düzeyini M ise ithalat mitarını göstermetedir. Milli gelir özdeşlileri, (CC=X-E+M) şelinde oluşur. Tüetici dengesi, yurt içi mal talebi ile ithalat arasında göreceli fiyatlara ve iame esneliği atsayısına bağlı olara aşağıdai gibi ifade edilir: M DC CC CC D P 1 µ = M P (24) µ Modelin uzun dönemli durağan hal dengesi altında dış ticaretin dengeleneceğini varsaymamız gerelidir. si tadirde, olası dış açığın finanse edilmesi için yurt dışından süreli bir ayna transferinin varsayılması gereecetir. Uzun dönemli durağan hal dengesi altında uluslararası finans piyasalarının ulusal dış ticaret açığını sonsuza değin finanse etmesi "denge" avramına ayırıdır ve teni olara uygulanabilir bir yalaşım değildir. Dolayısıyla, ulusal döviz piyasalarında her dönemde ticari dengenin sağlandığı ve reel döviz uru ile faiz oranının içsel olara belirlendiği varsayılacatır.

20 40 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs Milli Gelir özdeşlileri ve denge durumunda büyüme Dönem içi denge durumu her dönemde aşağıdai oşulların sağlanmasını geretirir: (1) Üretim fatörlerinin (L,, ) talep mitarları arzlarına eşit olmalıdır; (2) Beşeri sermayenin,, ve arasında dağılımı toplam arz mitarına eşit olmalıdır; (3) er setör için yurt içi ve ihracat mal talebi o malın arzına eşit olmalıdır; (4) R-GE üretimi, yani yeni tasarımlar, yeni sermaye malı çeşidi sayısına eşit olmalıdır; (5) anehalı tasarrufu yatırıma - yeni tasarımların maliyetiyle sermaye malı çeşidi setöründei sermaye mallarının maliyetinin toplamı- eşit olmalıdır; (6) Toplam ithalat değeri toplam ihracat değerine eşit olmalıdır; (7) Devlet bütçesi denli olara sağlanmalıdır. Bu oşullar altında piyasanın denge oşulu,. CC = C + G + sg E GREV + I D + INT (25) olara belirlenir. Tasarruf-yatırım dengesi aşağıdai eşitli yoluyla sağlanır: SV = P C I D + P (26) Devlet bütçesi dengededir: P C G + s w + s R w = (1 - sg E )GREV (27) devlet gelirleri ise toplam vergi gelirleriyle sağlanmatadır: GREV=htax. P. Fatör maliyeti cinsinden gayrısafi yurtiçi hasıla (GS), nihai mal, beşeri sermaye harcamaları ve R-GE setörünün atma değerleri toplamıdır: GDP = P P (28) + α = w L + w ( + ) + (i) di (29) L y 0 Tüm sermaye malı çeşidi üreten firmalar simetri olara görüldüğü için, tüm firmalar i için P i () = P ve i = sağlanır. Bu nedenle (29) denleminde- α i toplam (i) di = P, şelinde yazılabilir ve α P ye eşit olur. Bu t ilişiyi ullanara, (29) denlemindei eşitli de aşağıdai gibi yazılabilir: P. = α (GDP - P ) ya da, (29) ullanılara şu şeilde yazılabilir: [GDP w L L w ( y + 0 )] = P = α t P. (30)

21 Erinç eldan 41 Buna e olara, (14) denlemindei ar tanımı ullanılara GS aşağıdai gibi yazılabilir: P + P = w LL + w ( y + ) + (31) (1 α ) Denge durumunda tüm değişenler, beşeri sermaye oluşumunun büyüme oranıyla orantılı olara sabit bir rasyoda büyür. urt içinde tüetilen nihai mal, R-GE ürününün birim maliyeti, farlı sermaye çeşitleri ve faiz oranı da dahil tüm fiyatlar dengede sabit bir oranda artar. yrıca nin alternatif ullanımları arasındai dağılım da sabit olacatır. Bundan dolayı, = u y veri ien = z (1-u y ), = z (1-u y ), ve z + z = 1 denlemlerinin sağlandığını varsayalım. Bu tanımlar altında, ve nın büyüme oranları aşağıdai durumda ifade edilir: g g = = ξz. = ϕz = ξ (1 u (1 u = = ϕ y + (sg E ) + (sg ) ) γ E 1 ) γ 1 (32) (33) Denge durumunda dengeli büyümenin gerçeleşmesi için oranının sabit alması geretiği gözlemlenebilir. Bu g = g eşitliğini belirtir. Sermaye malı çeşidi talep fonsiyonundan (9) sermaye çeşidinin büyüme oranı çıarılabilir: g. = g i i α = 1 α α = 1 α g. (34)

22 42 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 Son olara, denge durumunda "arbitraj olmaması" durumunu aşağıdai şeilde yazabiliriz: r g SS SS = P + (35) P ani, durağan hal dengesinde faiz haddi, araştırma-geliştirme sabit maliyetlerinin (r-ge şiretinin piyasa değerinin) büyüme hızı ile durağan hal dengesinde süreli ar ödemeyi taahhüt eden onsolün reel değerinin toplamına eşittir. 4. Politia nalizi: Seçilmiş Kamu Deste Politialarının Dinami Etileri 4.1 Baz patia dengesi Modelin urgusundan hareetle il adımımız, politia analizlerinde bir referans patiası olara ullanacağımız "baz - patia" değerlerini bulmatan geçmetedir. Bu amaçla modelimizi il adım olara Türiye eonomisinin 2005 yılı dengesini veren veri setinden başlayara, belli varsayımlar altında uzun dönemli bir maroeonomi dengenin sağlanması amacıyla ullanacağız. Bu amaçla 2005 yılı Türiye eonomisinin genel maroeonomi dengesini veren bir sosyal muhasebe tablosu yardımıyla tutarlı bir veri setini oluşturmatayız. Söz onusu SM verileri maalenin EK bölümünde sergilenmetedir. Türiye 2005 veri setinde r-ge nin yatırım maliyetleri toplam gayrisafi yurt içi hasılanın (GS nin) yüzde 0.75 i olara ullanılmıştır. Model çözümü için denge faiz oranı yüzde 5 olara varsayılmıştır. Bu şartlar altında modelin cebirsel alibrasyonu sonucunda toplam farlılaştırılmış sermayenin milli gelirdei payı (α ) 0.65 olara çözülmetedir. Monopolcü arların milli gelire oranı ise yüzde 20 olara tahmin edilmetedir. Modelde baz patia altında toplam fatör üretenliğinden aynalanan büyüme hızı yüzde 1.5 olara belirlenmiştir. Ulusal eonominin toplam büyüme hızı söz onusu TFP üretenli artışına işgücünün nüfus artış hızının ilave edilmesiyle bulunacatır. Baz patianın seyri altında GS nin 90 periyodu apsayan uzun dönemli çözümü altında sabit 2005 fiyatlarıyla 648 milyar TL den, 3,500 milyar TL ye yüseleceği görülmetedir. Şeil 3 söz onusu patiayı sergilemetedir.

23 Erinç eldan 43 Şeil 3. Baz Patia ltında GS (Milyar TL, Sabit 2005 Fiyatlarıyla) 4, , , , , , , Benzer biçimde, baz patianın uzun dönemde (90 periyodlu bir süre dilimi altında) toplam beşeri sermaye stou ve r-ge stou endes değerleri bulunabilir. 4 ve 5 no lu şeiller söz onusu değişenlerin benzetimlenmiş değerlerini sunmatadır. Şeil 4. Baz Patia ltında Beşeri Sermaye Oluşumu (Endes, Periyod 1 = 1.00)

24 44 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 Şeil 5. Baz Patia ltında Toplam r-ge Stou (Endes, Periyod 1 = 1.00) Baz patiada geçen diğer alibrasyon verileri EK tabloda sunulmatadır. Şimdi modelin baz patia urgusunu bir referans yolağı olara değerlendirere, almaşı amu teşvilendirme politialarını sınayacağız. 4.2 lmaşı teşvi politialarının analizi Bu bölümde, hem R-GE, hem de beşeri sermayenin biriimini diate alara modelde büyümeyi sağlayan dinamilerin belli başlı meanizmalarını analiz edeceğiz. R-GE nin geri bildirim etisi (araştırma ve geliştirmeye dayalı öğrenme) ve beşeri sermayenin farlı setörler arasında paylaştırılması (nihai mal üretimi, R-GE üretimi ve eğitim faaliyetleri) modele zengin dinamiler azandırmata, ayrıca değişi ödünleşim etilerinin analizine olana tanımatadır. Bu analizlerden ili, beşeri sermaye biriimi için devlet yardımı projesinin duyurulmasını içerir. Buna alternatif olara iinci deste program seçeneğimiz r-ge yatırım maliyetlerini ucuzlatmaya yöneli amu teşvii olara düşünülmüştür. Đl politianın hedefi eğitim maliyetlerinin amu teşviiyle düşürülere, beşeri sermaye stounun artırılmasıdır. Đinci politia seçeneği ise beşeri sermaye biriimi yerine, doğrudan r-ge yatırım maliyetlerinin ucuzlatılmasına ve r-ge stounun artırılmasına dayanmatadır. naliz edilen soru somut olara açıtır: bütçe ısıtı altında hareet eden amu idaresi, sermaye birimini ve itisadi büyümeyi artırmaya yöneli olara öncelile

25 Erinç eldan 45 hangi ativiteye deste sağlamalıdır: beşeri sermaye maliyetinin destelenmesi mi; yosa r-ge yatırım maliyetinin destelenmesi mi? Söz onusu ii almaşı politianın arşılaştırılması için yuarıda cebirsel yapısını tanıtmış olduğumuz endojen büyüme modelinden yararlanacağız. Politiaların nicel boyutlarının arşılaştırılabilir olması için öncelile ii program için de teşvi düzeyinin aynı boyutta olmasını sağlayacağız. Bu amaçla, devletin teşvi maliyetini milli gelirin yüzde 1 i olara urgulayıp, buna den düşece teşvi oranını modelde içsel olara bulmatayız. Modelin çözümleri, milli gelirin yüzde 1 ine teabül eden teşvi oranını beşeri sermaye desteleme programı için yüzde 4.0; r-ge teşvii için ise yüzde 4.3 olara belirlemetedir. Devletin bütçe ısıtı altında söz onusu teşvilerin amunun tüetim harcamalarının ısılmasıyla elde edilece fonlardan arşılanacağı düşünülmetedir. Dolayısıyla teşvi sistemi bütçeye e bir mali yü getirmemete, doğrudan doğruya amu tüetiminin yeniden yapılandırılmasıyla bütçeye gelebilece e yü bertaraf edilmetedir. Farlı politia araçları altında GS nin izlediği patia 6 no lu Şeilde sunulmatadır. Şeil de GS baz patiaya görece 30 dönemli bir zaman süreci içerisinde izlenmetedir. Büyüme oranı, beşeri sermayenin nihai mal üretimi, r-ge faaliyetleri, ve eğitim setörü arasında paylaştırılmasına olduğu adar r-ge biriimine de bağlı olduğundan, uygulanan amu desteleme projeleri eonominin genel denge sürecinde ço yönlü, armaşı dinamiler yaratmatadır. r-ge maliyetlerinin destelenmesi politiası, farlılaştırılmış sermaye malı üretimi setörünü etileyere r-ge faaliyetlerini geliştirmeyi amaç edinmetedir. er yeni tasarımın, (r-ge) yatırım maliyetine yapılan devlet desteği, farlılaştırılmış sermaye malı (yeni bilgi tenolojileri) üretimi artışını teşvi etmete ve r-ge faaliyetleri için talebi artırmatadır. Bu da aynaların eonomidei diğer setörlerden ve faaliyetlerden uzalaşmasını ve r-ge faaliyetlerine yönlendirilmesini teşvi etmetedir. Buna alternatif olara, eğitim maliyetlerine devlet yardımı uygulanara hanehalının beşeri sermayesini eonomidei farlı setörlere adaması doğrudan ödünleşim etileri (trade off effects) doğurmatadır. Beşeri sermaye biriimine olan devlet desteğinin, bireylerin dönemlerarası optimizasyon problemine hem nihai mal, hem de r-ge setöründei maaşları belirleyen beşeri sermaye biriimi ararı vasıtasıyla girdiğine diat edilmelidir. Şeil 6 da sergilenen model benzetim sonuçları, devlet desteğinin eğitim harcamalarını teşvi stratejisinin ulusal gelirde il başta son derece güçlü olumlu bir eti yarattığını, anca ulusal gelire olan bu olumlu etinin uzun dönemde zayıflamata olduğunu göstermetedir. Beşeri sermaye biriimine verilen amu teşvileri sayesinde beşeri sermayenin ullanımı üzerine olan ödünleşmenin daha serbestleştirildiği ve nihai mal üretimine daha fazla eği-

26 46 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 tilmiş işgücünün atarılabildiği gözlenmetedir. Eğitim faaliyetlerine ayrılan teşvi sayesinde milli gelirdei azanım baz patiaya görece yüzde 9 a adar yüselmesine arşın, ilerleyen dönemlerde eonomi büyümede hızlı bir yavaşlama yaşanmatadır. Zira, il dönemde göreceli olara gerileyen r-ge aynağı, beşeri sermaye oluşumundan aynalanması belenen pozitif ivmelenmeyi bertaraf etmete ve gayrisafi yurt içi hasılada (GS de) yavaşlamaya yol açmatadır. Öte yandan, beşeri sermayenin uzun dönemde biriimi nihai olara r-ge ativitesini de hızlandırmatadır. Böylesi bir uzun dönem belentisinin sonucunda, r-ge araştırmacı sayısında yeterince artış sağlanmala birlite r-ge üretimi terar yüselmete ve eonomi büyümeyi ivmelendirmetedir. Dolayısıyla eğitimin teşviini benzetimleyen birinci senaryo altında milli gelir önce sert bir şeilde hızlanıp, terardan gerilemete; orta uzun dönemde ise nihai olara baz patianın yalaşı yüzde 1 üzerinde dengelenmetedir. Şeil 6. lmaşı Teşvilendirme Sistemleri ltında GS (Baz Patiaya Oran Olara) Eğitim arcamalarının Teşvii r-geatırım harcamalarının Teşvii Eonomidei bilgi (r-ge) biriimine bağımlı olan üretim büyümesi, uzun dönemde baz patiadainden biraz daha yüsetir. Bunun da ötesinde r-ge üzerinden urgulanan amu teşvi stratejisi, milli gelirde il başta sağlanan artıştan sonra yeniden azalan bir eti sunmata ve uzun dönemde eonominin milli gelir üretimi, baz patianın yüzde 2 üzerinde gerçeleşmetedir; anca eğitim teşvi senaryosunun yüzde 1 üzerinde dengelenmetedir. Görüldüğü üzere, böyle bir modelle tanımlanan ulusal eonomi, dengeye doğru dalgalı

27 Erinç eldan 47 bir yapı ortaya oymatadır. Dengeye doğru izlenen oyna (dalgalı) yapıların varlığı Sequeira (2008) tarafından da vurgulanmatadır. Benzer şeilde, r- Ge faaliyetleri için istihdam edilen beşeri sermaye, nihai mal üretimi için istihdam edilen beşeri sermayeden daha dalgalı bir yapı sergilemetedir. Böyle bir yapı, eonomide en ço ihtiyaç duyulan beşeri sermayenin ödünleşme (trade-off) etisinin doğrudan bir sonucudur. Birinci senaryo altında, eğitim harcamalarında devlet yardımı analıyla daha ço beşeri sermayenin eğitime yönlendirilmesi, r-ge faaliyetlerine daha az eğitilmiş işgücünün ayrılması anlamına gelmete, böylelile bir sonrai dönemde eğitim faaliyetlerinde yeniden düzenleme yapılmasına yol açmatadır. Dolayısıyla, özellile eğitim teşviine dayanan senaryoda milli gelir daha oyna bir tepi göstermetedir. Şeil 7-10 diğer eonomi değişenlerin her ii politia deneyi için izlediği patiaları göstermetedir. r-ge fiyatının destelenmesi durumunda (s R parametresi aracılığıyla) r-ge faaliyetlerine olan talep, baz alınan deneye göre daha yüse bir denge seviyesine yüselmiştir. r-ge stounun söz onusu senaryo altında baz patianın yüzde 4 üstünde dengelenmete olduğu görülmetedir (Şeil 7). r-ge fiyatına yapılan devlet yardımı, farlılaştırılmış sermaye üretimi setöründe talebi artırara, geçiş döneminde eonominin daha fazla sermaye stouna sahip olmasına sebep olur (Şeil 9). Diğer yandan, hanehalının dönemlerarası optimizasyon yapara sebep olduğu tüetimin zamana yayılması davranışı sayesinde özel tüetim ve yatırım harcamaları daha istirarlı bir yapı sergilemetedir. Şeil 7. lmaşı Teşvilendirme Sistemleri ltında Toplam r-ge Stou (Baz Patiaya Oran Olara) Eğitim arcamalarının Teşvii r-geatırım harcamalarının Teşvii

28 48 Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012 Modeldei eğitim yardımı, devlet bütçesinden beşeri sermaye biriimi faaliyetine doğrudan yapılan bir gelir transferi şelinde temsil edilmiştir. Böyle bir transfer, eğitim faaliyetlerindei beşeri sermaye mitarının daha yüse olmasına yol açar. Geri alan aynalar ise r-ge ve nihai mal üretimi setörleri (ücretli çalışanlar) arasında dağılır. Gelir transferi aracılığıyla eğitim faaliyetlerine daha fazla beşeri sermaye istihdam edilmesi, nihai mal ve r-ge setörlerinde daha az beşeri sermayenin bulunmasına yol açmatadır. Bunun sonucunda eonomide beşeri sermaye biriiminin r-ge biriiminden daha hızlı geliştiği gözlenmetedir (bz: Şeil 8). Böylesi bir ayna bölüşümü eonomidei mal büyümesini belirlemede dolaylı olara etili olmatadır. Şeil 8. lmaşı Teşvilendirme Sistemleri ltında Beşeri Sermaye Stou (Baz Patiaya Oran Olara) Eğitim arcamalarının Teşvilendirilmesi 0.99 r-geatırım harcamalarının Teşvilendirilmesi r-ge ve beşeri sermayenin birbirini besleyen süreçler vasıtasıyla artması neticesinde farlılaştırılmış fizisel sermaye (capital varieties) artmatadır. 9 no lu şeilde almaşı politia uygulamaları altında farlılaştırılmış sermayenin izlediği patia verilmetedir. Eğitim harcamalarının teşvii sonucunda ulusal aynaların daha yoğun biçimde beşeri sermaye biriimine yönlendirilmesi, il dönemlerde farlılaştırılmış fizisel sermaye stounun düşmesine neden olmatadır. Ulusal eonomi dengenin yeniden tesisi anca orta dönemde (3 ila 5 periyod sonra) mümün olmata; sonra da farlılaştırılmış sermaye ullanımı baz patianın üstüne çımatadır (bz Şeil 9).

29 Erinç eldan 49 Şeil 9. lmaşı Teşvilendirme Sistemleri ltında Farlılaştırılmış Sermaye Biriimi (Baz Patiaya Oran Olara) Eğitim arcamalarının Teşvii r-geatırım harcamalarının Teşvii Şeil 10. lmaşı Teşvilendirme Sistemleri ltında Beşeri Sermaye Ücreti (Baz Patiaya Oran Olara) r-geatırım harcamalarının Teşvii Eğitim arcamalarının Teşvii Modelden elde edilen ilginç gözlemlerden bir diğeri de beşeri sermayenin ücretlendirilmesine ilişindir. Devlet desteği sonucunda beşeri sermaye sto-

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME *

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 187 DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * Gene M. GROSSMAN ve Elhanan HELPMAN Özet Bu çalışmada, dış ticaret yapan ülkelerin içsel büyümeleri,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER Mehmet Ali Kelleci İktisatçı, DPT Uzmanı Temmuz 2003 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ...1 1. BİLGİ EKONOMİSİ, ÜRETİM YÖNTEMLERİ, İŞ ORGANİZASYONLARI

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı