SENTETİK Fe-16Mn ALAŞIMININ BORLANMASI. BORONIZING OF SYNTHETIC Fe-16Mn ALLOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENTETİK Fe-16Mn ALAŞIMININ BORLANMASI. BORONIZING OF SYNTHETIC Fe-16Mn ALLOY"

Transkript

1 nternational ron & Steel Symposium, April 2012, Karabük, Türkiye SENTETİK Fe-16Mn ALAŞMNN BORLANMAS Adnan Çalık a, Ali Emre Güleç b, Yücel Gençer c*, Mehmet Tarakçı d a Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği sparta, TÜRKİYE, E-posta: b Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Gebze-Kocaeli, TÜRKİYE, E-posta: c* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Gebze-Kocaeli, TÜRKİYE, E-posta: d Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Gebze-Kocaeli, TÜRKİYE, E-posta: Özet Atomik olarak %16 Mn katkılandırılarak hazırlanan Fe-16Mn ikili alaşımı ve saf Fe, Ekabor kullanılarak 900 C, 1000 C ve 1100 C de 3 saat süre ile borlanmıştır. Elde edilen borür tabakanın faz içeriği, mikroyapısı, kimyasal kompozisyonu ve mikrosertliği; XRD, OM, SEM, SEM-EDS, Mikrosertlik ölçümü ile karakterize edilmiştir. Saf demir üzerinde oluşan FeB ve Fe 2B fazlarına ilave olarak, Fe-16Mn alaşımı üzerinde MnB 2 fazı da oluşmuştur. Kaplama kalınlığı sıcaklığa bağlı olarak doğrusala yakın bir şekilde artmıştır ancak Mn ilavesi, oluşan borür tabakasının kalınlığını etkilememiştir. Bor kaplamaların sertliği altlık malzemelere göre yaklaşık 20 kat fazla ölçülmüştür. Saf demir yüzeyinde oluşan taraklı yapıdaki borür tabakası, Mn ilavesi ile değişmemiştir. Anahtar kelimeler: Borlama, Demir borür, Fe-Mn alaşımı, Mangan borür Abstract BORONZNG OF SYNTHETC Fe-16Mn ALLOY A Fe-16 Mn alloy containing 16% Mn and pure Fe was boronized at 900 C, 1000 C and 1100 C for 3 h using Ekabor powders. The phases, microstructure, chemical composition and hardness of the boride layer was characterized using XRD, OM, SEM, SEM-EDS, and microhardness tests. n addition to the FeB and Fe 2B phases formed on pure Fe, a MnB 2 phase was also formed on the Fe-Mn alloy. The thickness of the boride layer increased almost linearly with increasing temperature; however, the addition of Mn did not influence the thickness of the boride layer. The hardness of the boride layer was approximately 20 times greater than the thickness of the substrate. The saw-tooth morphology of the boride layer remained unchanged with Mn addition. Key words: Boronizing, ron boride, Fe-Mn alloy, Manganese boride 1. Giriş Borlama; demir esaslı malzemelerden, demir dışı malzemelere kadar çok geniş şekilde uygulanabilen termokimyasal bir yüzey sertleştirme işlemidir [1-6]. Borca zengin bir ortamda, sıcaklığın etkisi ile altlık yüzeyinde borlu bileşikler oluşması sonucu yüzeyde sert, korozyon direnci yüksek bir borür tabakası meydana gelmektedir [2-5]. Yüzeyde oluşan borür tabakasının karakteristiğini; proses süresi ve sıcaklığı, kullanılan bor kaynağı ve bor konsantrasyonu ile altlık malzemenin kimyasal bileşimi etkilemektedir. Literatürdeki çalışmalarda altlık malzemenin kimyasal bileşiminin etkisi sınırlı şekilde araştırılmıştır. Dybkov ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, çelik içersinde alaşım elementi olarak kullanılan kromun bor tabakası bileşimini değiştirdiği, dolayısıyla bu tabakanın çeliğin mikroyapısal ve mekanik özelliklerini de etkilediği rapor edilmiştir [7]. Benzer şekilde, Ni elementinin bor tabaka özelliklerini etkilediği rapor edilmiştir [8]. Yapılan bir başka çalışmada, saf Fe içerisine katkılandırılan Ti elementinin etkisi araştırılmış ve Ti miktarına bağlı olarak oluşan borür tabaka kalınlığı, mikroyapı ve kimyasal bileşiminin dikkate değer şekilde değiştiği tespit edilmiştir [9]. Cr, Ni ve Ti gibi elementlerin yanında, çeliklerde kullanılan diğer alaşım elementlerinden biri de mangandır ve %12-20 Mn içeren çelikler yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar [10-11]. Alaşım elementi olarak manganın müstakil etkisi son zamanlarda yapılan araştırmalara konu olmuştur. Çalık ve arkadaşları %1'in altında Mn ilavesinin kaplama kalınlığına etkisi olduğunu rapor ederken, Gençer in yaptığı çalışmada %1-16 Mn ilavesinin borür kaplama kalınlığını etkilemediği rapor edilmiştir [12-13]. Bu çalışma, daha önce sınırlı sıcaklıklarda borlama özellikleri araştırılan Mn nin, farklı sıcaklıklardaki spesifik etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Atomik olarak %16 Mn katkılandırılan sentetik Fe-16Mn ikili alaşımı ve saf demir; 900, 1000 ve 1100ºC de 3 saat süre ile borlanmıştır. Elde edilen borür tabakası XRD, SEM-EDS ve sertlik ölçümü ile karakterize edilmiştir. 665

2 2. Deneysel Çalışma Argon kontrollü atmosferde ark ergitme cihazı kullanılarak, ağırlıkça %99,97 saflıktaki Mn ve %99,9 saflıktaki Fe metal parçaları ile atomik olarak %16 Mn içeren, Fe-16Mn ikili alaşımı hazırlandı. 10 mm x 10 mm x 5 mm boyutlarında kesilen saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımı her iki yüzeyinden nolu zımpara ile aşındırıldıktan sonra alümina içerikli solüsyon ile parlatıldı. Saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımı, pota içerisindeki Ekabor tozuna gömüldü ve pota ağzına oksitlemeyi engelleyici Ekrit tozu koyulup potanın ağzı sıkıca kapatıldı. Altlık malzemeleri barındıran pota, kutu fırın içerisine yerleştirilerek fırın sıcaklığı 900ºC ye 20 dakika içerisinde çıkacak şekilde ayarlandı. Fırın sıcaklığı 900ºC ye ulaştığında 3 saat bu sıcaklıkta beklenilerek borlama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sonrasında fırın kapağı açılarak pota dışarı alındı ve havada soğuması sağlandı. Bu işlem 1000ºC ve 1100ºC için de aynı şekilde yapıldı. Borlanan Fe ve Fe-16Mn numenlerinin borür tabakası yüzeylerine Bruker D8 X-ışınları kırınımı (XRD) cihazı kullanılarak, Cu-Kα ışını ile tarama açısı 20 o ile 100 o olacak şekilde faz analizi yapıldı. Kesitten mikroyapı incelemesi için numuneler hassas kesici ile ikiye kesilerek ve kaplama tabakası ortaya çıkacak şekilde reçine kalıba alınarak, numunelerin yüzeyi nolu silisyum karbür zımparalar ile aşındırıldı ve 3-1 µm boyutunda toz alümina içeren solüsyon kullanılarak parlatıldı. Borür tabaka mikroyapı incelemesi ve kimyasal bileşim tespiti için Zeiss optik mikroskop (OM), Philips XL-30 SEM ve SEM- EDS cihazları kullanıldı. Kaplamaların mikrosertlik ölçümleri yüzeyden altlık malzemeye doğru Zeiss optik mikroskoba bağlı Anton Paar MHT-10 mikrosertlik cihazı kullanılarak yapıldı. 30 gr yük uygulanarak Vickers sertlik izleri oluşturuldu. 3. Deneysel Sonuçlar 3.1. XRD Analizi Saf Fe altlık numunenin 900, 1000 ve 1100ºC' de 3 saat süre ile borlanması sonrasında numune yüzeylerinden alınan XRD sonuçları Şekil 1 de verilmiştir. 900 ve 1000ºC de borlama sonrası elde XRD sonuçlarında FeB ve Fe 2B fazları tespit edilirken 1100ºC de sadece FeB fazı tespit edilmiştir. Şekil 1. Saf Fe altlık üzerine 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC sıcaklıklarda, 3 saat süreyle yapılan borlama işlemi sonrasında yüzeyden alınan XRD pikleri. Fe-16Mn alaşımının 900, 1000 ve 1100ºC'de 3 saat süre ile borlanması sonrasında numune yüzeylerinden alınan XRD sonuçları Şekil 2'de verilmiştir. 900 ve 1000ºC de borlama sonrası elde XRD sonuçlarında FeB, Fe 2B ve MnB 2 fazları tespit edilirken 1100ºC de borlama sonrasında sadece FeB ve MnB 2 fazları belirlenmiştir. 666

3 Şekil 2. Fe-16Mn altlık üzerine 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC sıcaklıklarda, 3 saat süreyle yapılan borlama işlemi sonrasında yüzeyden alınan XRD pikleri Kaplamaların Kesitten Mikroyapı İncelemesi Saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımı numuneleri üzerinde 900 ve 1000ºC'de yapılan borlama işlemi sonucu, altlıklar üzerinde oluşan borür tabakasının, kesitten optik mikroskop (OM) görüntüsü Şekil 3.a-d de verilmiştir. En fazla borür tabaksı kalınlığına sahip olan, 1100ºC de borlanan numunelere ait kesitten BSE ile alınan SEM görüntüsü ise Şekil 3.e-f de verilmiştir. Görüntülerde ile işaretlenmiş bölgeler borür tabakasına, ile işaretlenmiş bölgeler ise altlık malzemelere aittir. Şekil 3.e-f de ile gösterilen borür tabakasının dış kısmını oluşturan, koyu renge sahip bölge FeB fazı iken, literatürde de rapor edildiği üzere hemen bu yapının altında açık renge sahip bölge Fe 2B fazıdır [9,13]. Her iki altlık üzerinde oluşan borür tabaka, taraksı ve devamlı yapıdadır. Taraklı yapının Mn ilavesiyle değişmediği açıkça görülmektedir. Borür tabakasının en dış kısmının oldukça gözenekli, buna karşın altlığa doğru iç kısmının oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Şekil 3.e de A, kaplama yüzeyine paralel oluşmuş bir çatlağı göstermektedir. 1100ºC de borlanan saf demirde görülen bu çatlak (Şekil 3.e), aynı sıcaklıkta borlanan Fe-16Mn numunesinde görülmemektedir (Şekil 3.f). 667

4 a b c d FeB Fe 2 B A FeB Fe 2 B e f Şekil 3. Saf Fe ve Fe-16Mn altlıklar üzerine farklı sıcaklıklarda 3 saat süreyle yapılan borür kaplamaların kesitten optik mikroskop ve SEM görüntüleri; (a) Saf Fe, 900ºC, (b) Fe-16Mn 900ºC, (c) Saf Fe,1000ºC, (d) Fe- 16Mn, 1000ºC, (e) Saf Fe, 1100ºC, (f) Fe-16Mn, 1100ºC Kaplama Kalınlığı Borlanmış saf Fe ve Fe-16Mn numunelerinin kesit mikroyapı görüntülerinden elde edilen borür tabaka kalınlık değerlerinin, borlama sıcaklığına bağlı değişimi Şekil 4 te verilmiştir. Saf Fe üzerinde oluşan kaplama kalınlığı 80 ile 280 µm arasında değişmekte iken Fe-16Mn alaşımı üzerinde oluşan kaplama kalınlığı 75 ile 260 µm arasında değişmektedir. Bu değişim her iki atlık için, doğrusala yakın bir şekilde artış gösterir. Şekil 4 te görüldüğü gibi, aynı sıcaklıkta saf Fe üzerinde elde edilen tabaka ile Fe-16Mn alaşımı üzerinde elde edilen tabaka kalınlıkları hemen hemen aynıdır. Artan borlama sıcaklığı ile her iki altlık için kaplama kalınlığı artış göstermiş olsa da Mn ilavesinin kaplama kalınlığını pek etkilemediği görülmektedir. 668

5 Şekil 4. Saf Fe ve Fe-16Mn altlıklar üzerine 3 saat süreyle yapılan kaplama kalınlıklarının sıcaklığa bağlı olarak değişimi Kaplama Sertliği Saf Fe ve Fe-16Mn alaşımının 900, 1000 ve 1100ºC de 3 saat süre borlanması sonucunda elde edilen kaplamanın dış yüzeyinden başlayarak mesafeye bağlı mikrosertlik değerleri Şekil 5 te verilmiştir. Kaplamaların mikrosertlik değerleri yaklaşık olarak 1600 ile 2200 HV arasında değişmektedir. Mn ilavesiyle birlikte mikrosertlik değerlerinde saçılma daha fazla olmakta, her iki altlık üzerinde oluşan borür tabaka sertliklerinde sıcaklığa ve Mn ilavesine bağlı bir değişim görülmemektedir. Saf Fe'ye ait sertlik değeri yaklaşık olarak 115 HV iken Fe-16Mn alaşımının sertlik değeri yaklaşık olarak 315 HV olarak ölçülmüştür. Şekil 5. Saf Fe ve Fe-16Mn numuneleri üzerine 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC sıcaklıklarda 3 saat süreyle yapılan borür kaplamaların dış yüzeyinden altlık malzemeye doğru kaplama boyunca mikrosertlik değişimi. 669

6 3.4. Kesit SEM-EDS Şekil 6'da, 1100ºC de 3 saat süre ile borlanmış saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımına ait kesit SEM görüntüleri ve kaplama dış kısmından altlığa doğru bir çizgi boyunca alınan elementel analiz sonuçları verilmiştir. Saf Fe ye ait elementel analiz sonuçları incelendiğinde; Fe elementi konsantrasyonu kaplamanın dış kısmında düşük seyrederken, kaplamanın iç kısmında altlığa doğru gittikçe artmaktadır. Bor elementinin kaplama içindeki değişimi incelendiğinde demir elementinin aksine kaplamanın dış kısmında yüksek konsantrasyona sahip iken, kaplamanın iç bölgesine ilerledikçe düşüş gösterdiği gözlenmektedir. Ancak borür tabakasındaki bor saçılma seviyesi, demir ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Fe-16Mn alaşımında, Fe ve B elementleri, saf Fe üzerinde oluşturulan kaplama üzerinde yapılan çizgisel EDS sonuçlarına benzer bir eğilim göstermektedir. Fe-16Mn ikili alaşımında bulunan Mn ve Fe miktarı kaplama dış kısmından kaplama iç bölgesine ilerledikçe artarken B miktarı azalmaktadır. Fe Fe B a Fe Mn B b Şekil ºC sıcaklıkta 3 saat süreyle yapılan borür kaplamaların SEM-EDS çizgi analizi (a) Saf Fe, (b) Fe- 16Mn. 4. Tartışma Saf Fe ve Fe-16Mn alaşımı 900, 1000 ve 1100ºC de 3 saat süre ile başarılı bir şekilde borlanarak bu malzemelerin yüzeyinde borür tabakası oluşturulmuştur. Kaplama yüzeyinden yapılan XRD sonuçları değerlendirildiğinde; saf Fe nin 900 ve 1000ºC de borlanması sonucunda kaplamada FeB ve Fe 2B fazları, 1100ºC de borlanmasında ise sadece FeB fazı oluştuğu anlaşılmaktadır. Kesitten yapılan mikroyapı incelemelerinde, literatürdeki benzer çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, borür tabakasını oluşturan koyu renkli fazın FeB olduğu, açık renkli fazın ise Fe 2B olduğu anlaşılmaktadır. Kaplama yüzeyinden yapılan XRD 670

7 analizinde Fe 2B fazının tespit edilememesi, yüzeyde oluşan devamlı FeB fazının kalınlığının XRD sinyalini engellemesine bağlanabilir. Yüzeydeki yüksek bor konsantrasyonu, Fe 2B fazı yerine borca zengin FeB fazının oluşumunu baskın hale getirmektedir. Fe-16Mn alaşımında, 900 ve 1000ºC de borlama sonrasında yüzeyden alınmış XRD sonuçlarında FeB, Fe 2B ve MnB 2 fazları tespit edilirken, 1100ºC de FeB ve MnB 2 fazları belirlenmiştir. Saf demirin borür tabakasında benzer şekilde, 1100ºC de borlama sonucunda kaplamanın dış kısmında bulunan yüksek bor konsantrasyonu sebebiyle oluşan borca zengin FeB tabakasının kalınlığının artması, Fe 2B fazından sinyal alınamamasına sebep olduğu düşünülmektedir. OM ve SEM görüntüleri incelendiğinde borür tabakası morfolojisinin ve kalınlığının saf Fe içerisine katkılandırılan Mn ile değişmediği görülmüştür. Literatürde bahsi geçen alaşım elementlerinden Ti, Ni, Cr nin kaplama mikroyapısını değiştirdiği ve kaplama kalınlığını düşürücü etki yaptığı belirtilmiştir. Manganın kristal yapısının ve kimyasal özelliklerin demirin özelliklerine benzemesi, borür tabakasının morfolojisinin değişmemesine sebep olduğu düşünülmektedir. Fe-16Mn ikili alaşımında, saf Fe yüzeyinde görülen FeB ve Fe 2B fazlarına ilave olarak, altlıkta bulunan manganın bor ile reaksiyona girmesi sonucu MnB 2 fazı oluşmuştur. 1100ºC de 3 saat borlama yapılan Saf Fe numunesi üzerinde oluşturulan kaplamada, FeB ile Fe 2B fazları arasındaki termal genleşme farkından dolayı FeB-Fe 2B ara yüzeyinde çatlak görülürken, Fe-16Mn ikili alaşımı üzerinde oluşturulan borür tabakasında bu çatlak görülmemiştir. Dolayısıyla altlıkta bulunan Mn nin literatürde rapor edilen ve demir alaşımlarında beklenen FeB-Fe 2B arasındaki çatlağın oluşmasını engellediği anlaşılmaktadır. Bu çatlağın oluşmaması bu çalışmaya benzer bir çalışmada rapor edildiği üzere bor tabakasının ısı genleşme katsayısını değişmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir [13]. Manganın bu olumlu katkısının borlama sıcaklığına bağlı olmadığı da mikroyapı görüntülerinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla endüstriyel uygulamalarda manganın, genellikle iki katmanlı FeB-Fe 2B borür tabakasının arasında oluşan çatlağın çözümüne olumlu katkısı olacağı görülmektedir. Bunun aksine saf Fe ve Fe-16Mn alaşımına ait borür tabakalarından alınan mesafeye bağlı sertlik değerlerinde dikkate değer bir farklılık olmaması, ancak sertlik değerlerinde daha fazla saçılmanın olması, Mn içeren altlık malzemenin özellikle dış bölgesinde oluşan gözenekli yapıdan ve oluşan MnB 2 den kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca mangan ile demirin katı eriyik oluşturduğu ve mangan ilavesinin bu nedenle altlık sertliğinde artış sağladığı düşünülmektedir. Literatürde özellikle demir alaşımlarının borlanmasında kaplama ile altlık arasında bulunduğu sık sık belirtilen geçiş bölgesine, bu çalışmada rastlanmamıştır. Bu mesafeye bağlı mikrosertlik sonuçlarında açık bir şekilde görülmekle birlikte, kesit SEM-EDS sonuçları bu bulguyu desteklemektedir. 5. Genel Sonuçlar Saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımının 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC de 3 saat süre ile borlanması sonucunda elde edilen borür tabakasının karakterizasyonu sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: 1. Her iki altlık malzemede de kaplamanın FeB ve Fe 2B olmak üzere iki bölgeden oluştuğu her 3 sıcaklık için tespit edilmiştir. Bu fazlara ilave olarak, Fe-16Mn üzerinde oluşturulan borür tabaksında MnB 2 fazı da oluşmuştur. 2. Borlama sıcaklığındaki artış ile beraber borür tabakası kalınlığı doğrusala yakın bir şekilde artmıştır. 3. Mn ilavesi borür tabakasının kaplama kalınlığını dikkate değer bir şekilde etkilememekte iken çatlak oluşumunu önlemektedir. 4. Mesafeye bağlı olarak ölçülen borür tabakası sertliğinde, önemli bir değişiklik yoktur ancak Mn içeren altlıkta saçılım daha yüksektir. 5. Saf Fe ve Fe-16Mn alaşımı üzerinde oluşturulan borür tabakası, taraksı bir morfolojiye sahiptir. Sıcaklık ve mangan ilavesi taraksı yapıyı değiştirmemiştir. Teşekkür XRD incelemelerini yapan Adem Şen e ve SEM incelemelerini yapan Ahmet Nazım a teşekkür ederiz. Bu çalışma SDÜ BAP 2554-M-10 desteği ile gerçekleştirilmiştir. Kaynaklar [1] M. Carbucicchio, G. Palombarini, Effects of Alloying Elements on the Growth of ron Boride Coatings, J Mater Sci Lett, 6, , [2] C. Martini, G. Palombarini, M. Carbucicchio, Mechanism of thermochemical growth of iron borides on iron, J Mater Sci, 39, , [3]. Ozbek, C. Bindal, Mechanical properties of boronized AS w4 steel, Surf Coat Tech, 154, 14-20, [4] A.K. Sinha, Boriding (boronizing), in: A.K. Sinha (Ed.) ASM nternational Handbook, ASM nternational, OH, 1991, pp [5] S. Taktak, Some mechanical properties of borided AS H13 and 304 steels, Mater Design, 28, ,

8 [6] M. Tarakci, Y. Gencer, A. Calik, The pack-boronizing of pure vanadium under a controlled atmosphere, Appl Surf Sci, 256, , [7] V.. Dybkov, W. Lengauer, P. Gas, Formation of boride layers at the Fe-25% Cr alloy-boron interface, J Mater Sci, 41, , [8] C.M. Brakman, A.W.J. Gommers, E.J. Mittemeijer, Boriding of Fe and Fe-C, Fe-Cr, and Fe-Ni Alloys - Boride- Layer Growth-Kinetics, J Mater Res, 4, , [9] Y. Gencer, M. Tarakci, A. Calik, Effect of titanium on the boronizing behaviour of pure iron, Surf Coat Tech, 203, 9-14, [10] H. Hermawan, D. Dube, D. Mantovani, Degradable metallic biomaterials: Design and development of Fe-Mn alloys for stents, J Biomed Mater Res A, 93A, 1-11, [11] J.H. Jun, C.S. Choi, Strain amplitude dependence of the damping capacity in Fe-17% Mn alloy, Scripta Mater, 38, , [12] M. Bektes, A. Calik, N. Ucar, M. Keddam, Pack-boriding of Fe-Mn binary alloys: Characterization and kinetics of the boride layers, Materials Characterization, 61, , [13] Y. Gencer, nfluence of Manganese on the Pack Boriding Behavior of Pure ron, Surf Eng, 27, ,

Fe-8Si İKİLİ ALAŞIMININ BORLANMA İLE YÜZEY MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU

Fe-8Si İKİLİ ALAŞIMININ BORLANMA İLE YÜZEY MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 3, 645-655, 2013 Vol 28, No 3, 645-655, 2013 Fe-8Si İKİLİ ALAŞIMININ BORLANMA İLE YÜZEY

Detaylı

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Nursen Turku 1, Şule Doğan 1, Nazım Uçar 1,*, Adnan Çalık 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Günen A., Çarboğa C., Kurt B., Orhan N. Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Ali Günen 1,*, Cemal Çarboğa 2, Bülent Kurt 2, Nuri Orhan 3 1 Barbaros Teknik

Detaylı

Fe-8V AlaĢımı ve Saf Demirin Kutu Borlama Yöntemiyle Kaplanması

Fe-8V AlaĢımı ve Saf Demirin Kutu Borlama Yöntemiyle Kaplanması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Fe-8V AlaĢımı ve Saf Demirin Kutu Borlama Yöntemiyle Kaplanması Y. Gençer* 1, M. Tarakçı 1, K. Ö. Gündüz 1,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet ÖZER 1, İrfan AY 2 1 mozer@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., 10145 Balıkesir

Detaylı

FE-CU İKİLİ ALAŞIMLARININ KUTU BORLAMA DAVRANIŞINA BAKIR MİKTARININ ETKİSİ

FE-CU İKİLİ ALAŞIMLARININ KUTU BORLAMA DAVRANIŞINA BAKIR MİKTARININ ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 3, 339-349, 2015 Vol 30, No 3, 339-349, 2015 FE-CU İKİLİ ALAŞIMLARININ KUTU BORLAMA

Detaylı

HORLAMANIN KAYNAK BÖLGESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

HORLAMANIN KAYNAK BÖLGESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 211 HORLAMANIN KAYNAK BÖLGESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ * Cevdet MERİÇ, * Salim ŞAHİN, * Mehmet UZKUT ÖZET Bu çalışmada, AISI 1040 ve AISI 8620 çelikleri elektrik ark

Detaylı

Investigation of the Kinetics of Borided AISI 420 and AISI 5140 Steels

Investigation of the Kinetics of Borided AISI 420 and AISI 5140 Steels Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 015701 (1-8) AKU J. Sci.Eng.14 (2014) 015701 (1-8) DOI:

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Basınç Destekli Hacim Yanma Sentezi Yöntemi ile Elde Edilen FeAl ve TiAl Kaplamalar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Basınç Destekli Hacim Yanma Sentezi Yöntemi ile Elde Edilen FeAl ve TiAl Kaplamalar Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5751 (325-329) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5751 (325-329)

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) Deneyin Amacı: Demir esaslı bir malzemenin borlanması ve borlama işlemi sonrası malzemenin yüzeyinde oluşan borür tabakasının metalografik açıdan incelenmesi. Teorik

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

BORON 1 (1), 15-19, 2016 JOURNAL OF BORON. Journal homepage: www.journal.boren.gov.tr

BORON 1 (1), 15-19, 2016 JOURNAL OF BORON. Journal homepage: www.journal.boren.gov.tr BORON (), 5-9, 206 BOR DERGİSİ JOURNAL OF BORON Journal homepage: www.journal.boren.gov.tr DIN.282 çeliğinin borlanması ile oluşan borür tabakası üzerine borlama sıcaklık ve süresinin etkileri Polat Topuz

Detaylı

Düşük Karbonlu Çeliklerin Borlanmasında Nikel İçeriğinin Borür Tabakası Özelliklerine Etkileri

Düşük Karbonlu Çeliklerin Borlanmasında Nikel İçeriğinin Borür Tabakası Özelliklerine Etkileri II. Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye Düşük Karbonlu Çeliklerin Borlanmasında Nikel İçeriğinin Borür Tabakası Özelliklerine Etkileri Effects of Ni-Content on Boride Layer

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

BORLANMIŞ AISI 1030 ÇELĐĞĐNĐN ABRAZĐF AŞINMA ÖZELLĐKLERĐ

BORLANMIŞ AISI 1030 ÇELĐĞĐNĐN ABRAZĐF AŞINMA ÖZELLĐKLERĐ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S.1, 2008 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XXI, No:1, 2008 Makalenin Geliş Tarihi : 28.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 18.09.2007

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 47-52 Mayıs 2004 AZ ALAŞIMLI ÇELİKLERDE KARBON MİKTARININ PLAZMA NİTRÜRASYONU DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CARBON CONTENT ON THE

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 4 Sayı 2 (2016), 42-49 Journal of Bartın University Engineering and Technological Sciences Vol. 4 Issue 2 (2016), 42-49 Bartın Üniversitesi

Detaylı

KUTU VE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ 21NiCrMo2 ÇELİĞİNİN YÜZEY KAREKTERİZASYONU

KUTU VE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ 21NiCrMo2 ÇELİĞİNİN YÜZEY KAREKTERİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 99-108, 2012 Vol 27, No 1, 99-108, 2012 KUTU VE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ 21NiCrMo2

Detaylı

TIG kaynağı ile yüzeyi sertleştirilen AISI1020 ve AISI 316 çeliğinin mikroyapı incelemeleri

TIG kaynağı ile yüzeyi sertleştirilen AISI1020 ve AISI 316 çeliğinin mikroyapı incelemeleri SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 3. Sayı, s. 237-244, 2015 TIG kaynağı ile i sertleştirilen AISI1020 ve AISI 316 çeliğinin mikroyapı incelemeleri Ali Alparslan Çelik 1*, Şaduman Şen 2, Uğur Şen 3 ÖZ 11.06.2014

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 77 87 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kobalt Bazlı Tozların PTA Yöntemiyle Düşük Karbonlu Çelik Üzerine Kaplanması

Detaylı

Chapter 9: Faz Diyagramları

Chapter 9: Faz Diyagramları Chapter 9: Faz Diyagramları İki elementi birleştirdiğimizde... ortaya çıkan denklik durumu nedir? genel olarak aşağıdakileri belirlersek... -- kompozisyon (örn., ağ% Cu - ağ% Ni), ve -- sıcaklık (T ) şunlara

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Küresel Grafitti Dökme Demirlerin Horlanması Boronization of Spherical Cast Iron

Küresel Grafitti Dökme Demirlerin Horlanması Boronization of Spherical Cast Iron Küresel Grafitti Dökme Demirlerin Horlanması Boronization of Spherical Cast Iron //. Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye İ. Çelikyürek, B. Baksan, R. Gürler Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ a Kamil DELİKANLI, b Adnan ÇALIK ve c H. Ali UZUN a S.D.Ü.MMF.Makine Müh.Bl. ISPARTA delikan@mmf.sdu.edu.tr b S.D.Ü.TEF.Makine Eğitimi Bl. ISPARTA

Detaylı

GAZ KARIŞIMLARININ İYON NİTRÜRLEME ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAS MIXTURES ON ION NITRIDING)

GAZ KARIŞIMLARININ İYON NİTRÜRLEME ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAS MIXTURES ON ION NITRIDING) DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 87-94 Mayıs 2000 GAZ KARIŞIMLARININ İYON NİTRÜRLEME ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAS MIXTURES

Detaylı

Bortemperlenmiş AISI 1040 Çeliğinin Yüzey Özelliklerinin ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

Bortemperlenmiş AISI 1040 Çeliğinin Yüzey Özelliklerinin ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi 207 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 207 (ISITES207 Baku - Azerbaijan) Bortemperlenmiş AISI 040 Çeliğinin Yüzey Özelliklerinin

Detaylı

Yahya TAŞGIN ve Mehmet KAPLAN Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ yahyatasgin@hotmail.com

Yahya TAŞGIN ve Mehmet KAPLAN Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ yahyatasgin@hotmail.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 217-224, 27 19 (2), 217-224, 27 Sert Kabuklu bir Dökme Demirin Üretilebilirliği ve Abrasiv Aşınma Davranışlarının Araştırılması

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ 6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ Kemal Örs ve Yücel Birol ASAŞ Alüminyum Malzeme Enstitüsü MAM TUBİTAK Maksimum billet uzunluğu :7.300mm, ve152,178,203,254,355mm

Detaylı

N2 GAZI ORANININ KAPLAMA TABAKASININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

N2 GAZI ORANININ KAPLAMA TABAKASININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 4 Article Number: A0104 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TECHNICAL EDUCATION MECHANICAL METALLURGY EDUCATION Received: June 2008

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. AISI D2 Yüzeyinde Oluşturulan TiN Kaplamanın Aşınma Özellikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. AISI D2 Yüzeyinde Oluşturulan TiN Kaplamanın Aşınma Özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5744 (291-296) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5744 (291-296)

Detaylı

Difüzyon (Atomsal Yayınım)

Difüzyon (Atomsal Yayınım) Difüzyon (Atomsal Yayınım) Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi, faz dönüşümleri, içyapıların dengelenmesi ve ısıl işlemlerin gerçekleşmesi

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AISI 316 L TİPİ PASLANMAZ ÇELİĞİN TERMOKİMYASAL DİFÜZYON YÖNTEMİ İLE BORLANMASINDA, BORLAMA BANYOSU BİLEŞENLERİNİN BORÜR TABAKASI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Detaylı

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir.

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir. makale Ostenitik çeliklerde yavaş soğutma veya temperleme işlemi karbürlerin çökelmesine neden olur. Karbür çökelme bölgeleri genel olarak tane sınırlarıdır. Karbür çökelmesi, çeliğin 500-800 C sıcaklıkları

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5763 (395-399) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5763 (395-399)

Detaylı

Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı

Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı Tüdöksad Akademi 10. Uluslararası Döküm Kongresi 25-27 Ekim 2018 Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı Erdem FERİK* Eren

Detaylı

Borlanmış yüksek alaşımlı çeliklerde oluşan artık ısıl gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi

Borlanmış yüksek alaşımlı çeliklerde oluşan artık ısıl gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 3. Sayı, s. 149-155, 2014 Borlanmış yüksek alaşımlı çeliklerde oluşan artık ısıl gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi Yasin Kuddusi Kutucu *, Ahmet Oğur, Yaşar

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

Co-Cr-Mo Esaslı Alaşımın Özelliklerine Bazı Metallerin Etkisinin İncelenmesi

Co-Cr-Mo Esaslı Alaşımın Özelliklerine Bazı Metallerin Etkisinin İncelenmesi Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2013 Vol. 2 No. 2 Co-Cr-Mo Esaslı Alaşımın Özelliklerine Bazı Metallerin Etkisinin İncelenmesi Emine ŞAP* 1, Halis ÇELİK 2 Özet Bu çalışmada kobalt-krom-molibden

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi Al-7Si-,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, * 2 Lokman GEMİ, 1 Osman AYDOĞUŞ, 1 Kerim ÇAM, ** 3 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control «İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri» «The Effect of Heat Treatment To Microstructure and Mechanic Properties of Thin

Detaylı

Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi

Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 20(1), 243-249, (2018) DOI: 10.25092/baunfbed.370595 J. BAUN Inst. Sci. Technol., 20(1), 243-249, (2018) Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı

Detaylı

1560 ppm Bor İlave Edilmiş AISI 1020 Çeliğine Isıl İşlem Yöntemlerinin Etkisi. The Effect of Heat Treatment Methods on 1560 ppm Boron Added AISI 1020

1560 ppm Bor İlave Edilmiş AISI 1020 Çeliğine Isıl İşlem Yöntemlerinin Etkisi. The Effect of Heat Treatment Methods on 1560 ppm Boron Added AISI 1020 DOI: 10.17100/nevbiltek.284736 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.284736 1560 ppm Bor İlave Edilmiş AISI 1020 Çeliğine Isıl İşlem Yöntemlerinin Etkisi Cemal ÇARBOĞA 1,*, Bülent KURT 1, Serkan DAL

Detaylı

B. Baksan, İ. Çelikyürek, R. Gürler Osmangazi Üniversitesi, Metalürji Enstitüsü, Batı Meşelik, 26480, Eskişehir

B. Baksan, İ. Çelikyürek, R. Gürler Osmangazi Üniversitesi, Metalürji Enstitüsü, Batı Meşelik, 26480, Eskişehir FejAI (Fe 74 Aİ26) Alaşımının Borlanması Boronizing of Fe 74 Al M Alloy H.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye N.Ö. Körpe, E.Körpe, Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Metalürji

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

s 0.01 ), borkarbur (B 4

s 0.01 ), borkarbur (B 4 Ç1040 Çeliğinin Borlanmasında Oluşan Borür Tabakasının Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Properties of the Boride Layer Formed in Boronizing of SAE 1040 Steel A. Çalık Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-1 Mayıs 24 FARKLI KARBON İÇERİKLİ ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ISIL İŞLEMLERLE DEĞİŞİMİ (DIFFERENCES IN MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 26 (3) 2-31 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Fe-C-Mo-FeCr Kompozitinin Adhesiv Aşınma

Detaylı

Ç 1035 Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Boronizing Properties of the Ç1035 Steel

Ç 1035 Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Boronizing Properties of the Ç1035 Steel Ç 1035 Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Boronizing Properties of the Ç1035 Steel Il.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye A. Çalık Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

referans Ti-aşılanmış Uygulanan Yük, mn

referans Ti-aşılanmış Uygulanan Yük, mn TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR Ti İyon Aşılama İşleminin AlSiMg Alaşımının Yüzey Özelliklerine Etkisi N. Saklakoglu*, I.E. Saklakoglu**, V.Ceyhun**, P.Evans*** * Celal

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5761 (381-386) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5761 (381-386)

Detaylı

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burçin PİŞKİN, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PİŞKİN YILDIZ TEKNİK

Detaylı

Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi Carbide coating in molten borax bath

Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi Carbide coating in molten borax bath Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi Carbide coating in molten borax bath F. Tayları & A. Özsoy SDÜ, Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi Bölümü, 32260, İsparta, Türkiye ÖZET: Bu çalışmada, Türkiye

Detaylı

CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 12, Sayı 3, s CBU J. of Sci., Volume 12, Issue 3, p

CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 12, Sayı 3, s CBU J. of Sci., Volume 12, Issue 3, p Fe Esaslı Sert Kaplama Alaşımının Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi Nurşen Saklakoğlu 1, Simge Gençalp İrizalp 2*, Gizem İldaş 3, Selçuk Demirok 4 1 Celal Bayar Üniversitesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5743 (285-289) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5743 (285-289)

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

Cu ALAŞIMI YÜZEYİNE KAPLANAN ZrO 2 +Y 2 O 3 /Al 2 O 3 TABAKALARIN MİKROYAPI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

Cu ALAŞIMI YÜZEYİNE KAPLANAN ZrO 2 +Y 2 O 3 /Al 2 O 3 TABAKALARIN MİKROYAPI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir Cu ALAŞIMI YÜZEYİNE KAPLANAN ZrO 2 +Y 2 O 3 /Al 2 O 3 TABAKALARIN MİKROYAPI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ Serkan ÖZEL*, Hüseyin TURHAN** *sozel@bitliseren.edu.tr

Detaylı

Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: (NWSATAS) Received: July 2016 ID: A0105 Accepted: October 2016

Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: (NWSATAS) Received: July 2016 ID: A0105 Accepted: October 2016 Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7223 (NWSATAS) Received: July 2016 ID: 2016.11.4.2A0105 Accepted: October 2016 Turan Gürgenç Cihan Özel Fırat University, Elazığ-Turkey

Detaylı

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:, Kısım:, 45-49 Şubat 6 H SO 4 çözeltisi içerisinde krom-nikelli çeliklerin aşınma davranışları Yavuz SUN *, Hüseyin ÇİMENOĞLU İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAK YÖNTEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ÜRETİLEN Fe-Cr-C-Ti KAPLAMALARININ MİKROYAPISI VE AŞINMA DAVRANIŞI

TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAK YÖNTEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ÜRETİLEN Fe-Cr-C-Ti KAPLAMALARININ MİKROYAPISI VE AŞINMA DAVRANIŞI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: A0043 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: February 2007 Accepted: October 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu M. Erdoğan, A.Erol, A.Yönetken, Ş. Talaş Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 25/1 AN INVESTIGATION ON ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF Fe-C-Mo- COMPOSITE PRODUCED BY POWDER METALLURGY Mustafa AY, Ahmet

Detaylı

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1 09.11.2012 09:34 1 Çinko oda sıcaklıklarında bile deformasyon sertleşmesine uğrayan birkaç metalden biridir. Oda sıcaklıklarında düşük gerilimler çinkonun yapısında kalıcı bozunum yaratabilir. Bu nedenle

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi 1010 1011 1. GİRİŞ Grafitli dökme demirlerde karbon miktarının büyük kısmı katılaşma sırasında ayrışır ve dökme demirin mikro yapısında ayrı bir yapı elemanı olarak görülür. Karbonun oluşturduğu şekil

Detaylı

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Özet Plazma Nitrürleme, nitrürleme yöntemleri arasında en düşük işlem sıcaklığına sahip olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. Bu makalede 1.2379,

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

BOR KARBÜR KAPLANMIŞ AISI 8620 VE HARDOX 400 ÇELİKLERİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Mehmet TABUR

BOR KARBÜR KAPLANMIŞ AISI 8620 VE HARDOX 400 ÇELİKLERİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Mehmet TABUR BOR KARBÜR KAPLANMIŞ AISI 8620 VE HARDOX 400 ÇELİKLERİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Mehmet TABUR DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL

Detaylı

AISI 316 L tipi paslanmaz çeliğin yüzey özelliğinin borlama ile geliştirilmesi

AISI 316 L tipi paslanmaz çeliğin yüzey özelliğinin borlama ile geliştirilmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt: 10, Sayı: 2, 115-121 Nisan 2011 AISI 316 L tipi paslanmaz çeliğin yüzey özelliğinin borlama ile geliştirilmesi Gökhan BAŞMAN *, M. Kelami ŞEŞEN İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Faz Diyagramları Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

Bölüm 4: X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE KANTİTATİF ANALİZ

Bölüm 4: X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE KANTİTATİF ANALİZ Malzeme Karakterizasyonu Bölüm 4: X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE KANTİTATİF ANALİZ X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU (XRD) İLE TEK FAZLI* NUMUNEDE KANTİTAF ANALİZ Kafes parametresinin ölçümü ile kimyasal analiz: Tek

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Güz Yarıyılı Sıcaklık, K Sıcaklık, C 4000 W Ergiyik Ta 3000 T m Mo Nb Hf 2000

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Faz Diyagramları Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara

Detaylı

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: Kaynak Bölgesinin Sınıflandırılması Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: 1) Ergime

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 7-12 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Ti-6Al-4V Alaşımında Sinterleme Sıcaklığının Gözenek Oluşumu ve Mikroyapı

Detaylı

Döküm Yöntemiyle Üretilen Co-28Cr-6Mo Alaşımının Metalurjik Özelliklerinin Araştırılması

Döküm Yöntemiyle Üretilen Co-28Cr-6Mo Alaşımının Metalurjik Özelliklerinin Araştırılması Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2013 Vol. 1 No. 1 Döküm Yöntemiyle Üretilen Co-28Cr-6Mo Alaşımının Metalurjik Özelliklerinin Araştırılması Emine ŞAP 1, Halis ÇELİK 2 1 Bingöl Üniversitesi, Teknik

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ Alp Eren Şahin *, Yasemin

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Emre YALÇIN* *Elba Basınçlı Döküm San. A.Ş. Odöksan Osmaneli Şubesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI VE SERGİSİ ( İTÇ 2010 ) BİLDİRİ KİTABI. Editoryal Grup. Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI VE SERGİSİ ( İTÇ 2010 ) BİLDİRİ KİTABI. Editoryal Grup. Prof. Dr. Ali GÜNGÖR İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI VE SERGİSİ ( İTÇ 2010 ) BİLDİRİ KİTABI Editoryal Grup Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Ali GÜNGÖR Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Doç. Dr. Cengiz KAYA Prof. Dr. Ali ATA Prof. Dr.

Detaylı

Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi

Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi Hakan SESİGÜR Şişecam Cam Araştırma Merkezi 10.01.2013 İş Bankası nın 17 Şubat 1934 tarihli kararname ile görevlendirilmesi çerçevesinde

Detaylı

Düşük Fosforlu Akımsız Ni-P Kaplanmış AISI 1020 Çeliğinin Adhesiv Aşınma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Düşük Fosforlu Akımsız Ni-P Kaplanmış AISI 1020 Çeliğinin Adhesiv Aşınma Karakteristiklerinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, TurkeyU. Matik ve R.Çıtak Düşük Fosforlu Akımsız Ni-P Kaplanmış AISI 1020 Çeliğinin Adhesiv Aşınma Karakteristiklerinin

Detaylı

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-2009 2008BALIKESİR 1 DEMİR-KARBON DEMİR(Fe--C) (Fe DENGE DİYAGRAMI 2 DEMİR KARBON DENGE

Detaylı

AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ METALURJİK ÖZELLİKLERİNE KADMİYUM ELEMENTİNİN ETKİSİ

AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ METALURJİK ÖZELLİKLERİNE KADMİYUM ELEMENTİNİN ETKİSİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ METALURJİK ÖZELLİKLERİNE KADMİYUM ELEMENTİNİN ETKİSİ Nurşen SAKLAKOĞLU*, Yiğit ERÇAYHAN** *nakbas@bayar.edu.tr

Detaylı

T/M Yöntemiyle Üretilmiş Co Esaslı Co-Cr-Mo Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Cr Oranının Etkisi

T/M Yöntemiyle Üretilmiş Co Esaslı Co-Cr-Mo Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Cr Oranının Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 235-241, 2007 19 (2), 235-241, 2007 T/M Yöntemiyle Üretilmiş Co Esaslı Co-Cr-Mo Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine

Detaylı

ÇELİKLERİN BORLANMASI

ÇELİKLERİN BORLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 2 : 189-198

Detaylı

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi 2015 İstanbul ALUS'07 7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposiuırn Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi Fluidity of Lost Foam Cast Al-Si Alloys Nazlıcan

Detaylı