ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU"
  • Oz Erol
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Doc Ref: R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No: Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) pbx Faks: 0 (212)

2

3 >> S STEM B LG LER Bu bölümü lütfen eksiksiz olarak doldurup güvenli bir yerde saklay n z! Master Kullan c Kodu: Di er Kullan c Kodlar : 01: 08: 15: 22: 29: 02: 09: 16: 23: 30: 03: 10: 17: 24: 31: 04: 11: 18: 25: 32: 05: 12: 19: 26: 06: 13: 20: 27: 07: 14: 21: 28: Bölgeler ve Tan mlar : No Bölge Tan m No Bölge Tan m Alarm Kontrol Merkezi: Abone No: Dan ma Hatt : 0 (212) pbx 3

4 (Bu sayfa özellikle bo b rak lm t r.)

5 >> Ç NDEK LER Güvenlik Sisteminiz Hakk nda 6 Sistemin Genel Çal mas 7 ifre Paneli ve Kullan mlar 8 Sistem Ana Menülerine Giri 10 Alarm Sistemini Kurma 11 Alarm Sistemini Kapama 13 Bölge Devre D B rakma 14 Sistem Ar zalar n Görme 15 Alarm Haf zas 17 Kap Zili Fonksiyonu (Door Chime) 18 Giri ifreleri (Access Codes) 19 Sistem Saati ile lgili lemler 21 Sistemin Test Edilmesi 23 AKM ONLINE LEM MERKEZ AKM lem Merkezi Hakk nda Sistem Gereksinimleri Kullan c Ad ve ifre Olu turma Oturum Açma

6 >> Ç NDEK LER Abonelik Bilgilerini Güncelleme Yeni Sistem Kullan c s Ekleme Rapor Yaratma Oturumu Kapatma Yang n Kaç Plan 35 Bak m 36 Servis Ça rmadan Önce 37 S kça Sorulan Sorular 38 Güvenli iniz çin puçlar 40 infomet Alarm Merkezi Mü teri Hizmetleri ile leti im

7 >> GÜVENL K S STEM N Z HAKKINDA INFOMET Güvenlik Hizmetleri taraf ndan kurulumu yap lan güvenlik sisteminize ait donan mlar mümkün olan maksimum esnek ve rahatl kla kullan m için tasarlanm t r. Sistemimizin özelliklerini ö renebilmek ve bu özellikleri rahatça kullanabilmek amac yla bu kullan m k lavuzunu dikkatlice okuman z gerekmektedir. Sistem Bilgileri bölümünü eksiksiz olarak doldurman z ve bu k lavuzu, ileride ba vurma ihtimalinize kar güvenli bir yerde saklaman z tavsiye ederiz. Soygun Ve Yang n Alg lama Sistemi Sisteminiz, gerekli detektörlerin kullan m ile (örn: duman veya hareket detektörü) muhtemel olu acak soygun ve yang n durumlar n alg lama özelli ine sahiptir. yi bir güvenlik sistemi, yeterli say da detektörün uygun noktalara yerle tirilmesiyle olu turulabilir. Sisteminizin montaj yap l rken bu konudaki ulusal standartlar n göz önünde bulunduruldu undan emin olunuz. Deneme (Test) Sisteminizin sorunsuz çal t ndan emin olmak için haftada en az bir defa sisteminizi test ediniz. Test prosedürü için Sistem Test bölümüne ba vurunuz. Merkezi zleme DENEME Sisteminiz olu an tüm alarm, hata, giri -ç k vb. sinyalleri telefon hatt üzerinden merkezi bir istasyona iletebilme özelli ine sahiptir. nternet veya GSM/GPRS ba lant seçenekleri sinyallerin merkezi istasyona gönderilmesi için ikincil ba lant olarak kullan labilir. Sisteme ola an d yapaca n z tüm müdahaleleri mutlak ba l oldu unuz merkeze önceden bildiriniz. 7

8 >> S STEM N GENEL ÇALI MASI Sisteminiz genel olarak bir adet kontrol paneli, bir ya da daha fazla tu tak m ve farkl say da sensör ya da detektörden olu ur. Ana kontrol paneli, sistem teknisyenleri d nda hiç kimsenin müdahale etmemesi amac yla gizli bir yere monte edilebilir. LED ve LCD olmak üzere iki farkl tipte olan tu tak mlar sisteme komut vermek ve sistemden gelen uyar lar kullan c ya bildirmek amac yla kullan l r. Farkl tip ve özelliklerdeki detektörleriniz, sisteminizin bölgelerini olu turmaktad r. Yüksek say larda olmas muhtemel bölge tan mlar n mutlaka Sistem Bilgileri bölümüne kaydediniz. (bkz.sayfa 3) 8

9 >> FRE PANEL VE KULLANIMLARI Sisteminizde, kullan m amac ve bölge say s na göre farkl ifre paneli kullan labilir. Genel olarak tu tak mlar, numara tu lar, acil yard m tu lar, durum klar ve bölge klar olmak üzere 4 ana bölümden olu maktad r. Temel sistem fonksiyonlar n n kullan m nda farkl l k göstermeyen tu tak m n n genel bölümleri ve gösterge klar n n aç klamalar u eklidedir. PC1555RKZ LED ifre Paneli PC1508(Z) LED ifre Paneli LCD5500(Z) ifre Paneli 9

10 >> FRE PANEL VE KULLANIMLARI READY : (Ye il I k) READY, alarm sisteminin kurulmaya haz r oldu unu belirtir. READY yan yor ise bütün kap ve pencerelerin kapal olup olmad, hareket detektörlerinin kapsad alanlarda hareket olup olmad kontrol edilmelidir. ARMED : (K rm z I k) ARMED, alarm sisteminin kurulmu oldu unu belirtir. TROUBLE : (Sar I k) TROUBLE, alarm sisteminde bir problem ya da ar za oldu unu belirtir. MEMORY : Memory, alarm sisteminde bir alarm durumu meydana geldi ini belirtir. BYPASS : Bypass, baz bölgelerin alarm sistemi taraf ndan dikkate al nmad n belirtir. PROGRAM : Program, sistemin ayarlar n n yap ld n belirtir. KARE TU U : Kare tu u, sistemin genel olarak yanl yap lan kodlamalar n silinmesi ya da s f rlanmas nda ve programlama i lemlerinde ç k amac yla kullan l r. YILDIZ TU U : Y ld z tu u, programlama menülerine giri tu u olarak kullan l r. 10

11 >> S STEM ANA MENÜLER NE G R ARM BYPASS TROUBLE MEMORY CHIME CODES TIME YANGIN PROGRAM : Otomatik Kurma : Bölge Devre D B rakma : Sistem Problemini Görme : Alarm Haf zas n Görme : Kap Zili Fonksiyonunu Aç/Kapa : ifre De i tirme : Sistem Saat-Tarih Ayar : Yang n Sistemini S f rlama :Programlama Önemli Not: Kare ve y ld z tu lar n takiben yap lan kodlamalarda tu lara sadece bir kere ve arka arkaya bas lmas gerekmektedir. ki ayr tu a ayn anda bas larak yap lan herhangi bir programlama sistemde mevcut de ildir. 11

12 >> ALARM S STEM KURMA Genel Kurma Sistem, READY (ye il) yand zaman kurulabilir. READY n n yanmas, sistemin kurulmaya haz r oldu unu, sistem bünyesinde bölgelerin aktif olmad n belirtir. Sistemin do ru ifre girildikten sonra, sistem taraf ndan, kullan c ya tan nan ç k süresi (Exit delay) ba lar. Ç k süresi bitine kadar, belirtilen kap dan ç k yap lmal d r. Böylece, sistem kurulmu olur ve READY sönerek ARMED (K rm z ) yanar. Ç k süresi iste e ba l olarak de i tirilebilir. Yanl ifre girilir ise tu una basarak ifre panelinden giri i lemine en ba tan ba lanabilir. Sistem, ifre panelleri yard m yla farkl ekillerde kurulabilir. D ar da (Away) Kurma Evde kimsenin olmad durumlardaki (Genel) kurma tipidir. Tüm bölgelerin kurulmas n sa lar. "Away-D ar da" modunda kurmak için giri ifresi girilir ve belirtilen kap dan ç k yap l r. PC 5500 serisi ifre panelinde, yukar da simgesi gösterilen fonksiyon tu una, di er ifre panelinde ise F2 tu una 2 sn süreyle bas l tutularak "Away-D ar da" kurma yap labilir. Giri ifresi yanl girilirse, tu una bas l p i lem tekrarlan r. Ç k süresi bitince sistem tümüyle kurulmu olur. 12

13 >> ALARM S STEM KURMA Evde (Stay) Kurma Önceden belirtilmi tüm çevre bölgelerin kurulmas n ancak içerideki bölgelerin (stay/away tan mlanm bölgelerin) kurulmamas n sa lar. Evde ki iler varken evin etraf n n korunmas durumundaki kurma tipidir. Giri ifresi girilir, ama belirtilen kap dan ç k yap lma ise sistem "Stay" konumunda kurulmu olur. PC5500 serisi ifre paneli yukar da simgesi gösterilen fonksiyon tu una, di er ifre panellerinde ise F1 tu una 2 sn süreye bas l tutularak "stay-evde" kurulum yap labilir. Stay durumunda, aktif olan ve pasif olan bölgeler programlanm olmal d r. Stay konumunda kurulum yap l r ise "stay" programlanm bölgeler otomatik devre d moduna geçer. Ev içinde bulundu unuz sürelerde alarm sisteminizi kurmak istiyorsan z, bu iste inizi mutlaka teknik servise bildiriniz. Otomatik Kurma Sistemi kurmas n istedi iniz ki iye kullan c ifrenizi vermek istemiyor ya da alarm sisteminizi h zl kurmak istiyorsan z: ve tu lar na basarak sistemi direkt olarak ifre girmeden kurabilirsiniz. Saat ile Kurma Alarm sisteminiz otomatik olarak daha önceden ayarlanan bir zamanda kurulabilir. Gerekli programlama için "Sistem Saati" ile ilgili i lemler bölümüne bak n z. Sistemin düzgün çal abilmesi için tarih ve saatin do ru olmas gerekmektedir. 13

14 >> ALARM S STEM KAPAMA Sistem, ifre panelleri yard m yla kapat labilir. Sistem kuruluyken ifre paneline geçerli ifrelerden biri girildi inde sistem kapat lm olur. Hatal bir i lem yap ld ysa tu una bas l p i lem s f rlan r ve tekrar ifre girilir. ifre paneline ula mak için, giri süresi veren kap dan giri yap lmal d r. Giri süresi veren bölgeden giri yap ld nda, daha önceden ayarlanan süre içinde do ru ifrelerden birinin sisteme girilmesi gerekir, aksi takdirde alarm çalar. Sirenleri Susturmak Sisteme ba l sirenleri susturmak için geçerli ifrelerden biri girilmelidir. Siren yang n detektörlerinden dolay çal yor ise, do ru ifre girildikten sonra tu lar na bas larak yang n detektörleri iptal edilmelidir. 14

15 >> BÖLGE DEVRE DI I BIRAKMA [Devre d b rak lacak bölgenin 2 basamakl numaras ] Bölge devre d b rakma özelli i, sistem kuruldu unda belli bölgelerdeki detektörlerin devre d b rak lmas için kullan l r. Devre d b rak lan bölgeden gelen alarmlar, sistem taraf ndan dikkate al nmaz. tu lar na basarak devre d b rakma bölümüne girilir. Ard ndan devre d b rak lacak bölgelerin 2 basamakl numaras girilir. (Örn:6 nolu bölge için 06) Devre d b rakma yap ld nda, devre d b rak lan bölgelerin klar yan k konuma geçecektir. (Hatayla devre d b rak lan bölgeler için ayn i lem tekrarlanarak devre d ndan ç kar l r.) Devre d b rak lacak bölgeler girildikten sonra tu una bas l r. tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. Devre d b rakma i lemi sistem kurulmadan önce yap lmal d r. Sistem kuruluyken devre d b rak lamaz; Her sistem, kurma-kapama sonunda, devre d b rak lan bölgeleri s f rlar. Yap lacak tüm kurma-kapamalardan önce yeniden devre d b rakma yap lmal d r. 15

16 >> S STEM ARIZALARINI GÖRME ifre panelindeki TROUBLE ya da sar n yanmas sistemde bir problem/ar za oldu unu belirtir. Problem/ar za giderilene dek ifre panelindeki TROUBLE yan k kal r. Ar zan n nedenini görmek için ve tu lar na bas lmal d r. Bu tu lara bas ld ktan sonra yanan LED numaras ar zan n nedenini belirtir. (1) numaral LED : Teknik servise haber verilmelidir. (Akü bitmesi, sistem ar zas vs.) (2) numaral LED : Elektrik kesintisi vard r. Bu hata durumunda TROUBLE yanar ancak uyar sesi (bip) gelmez. (3) numaral LED : Telefon hatt problemi vard r. Telefon hatt kesilmi, kopmu veya iptal olmu olabilir. (4) numaral LED : Yo un telefon trafi inden dolay InfoMET Alarm Merkezi ile ba lant kurulam yor demektir. Hatlardaki yo unluk azalmas n n ard ndan ar za durumu düzelecektir. (5) numaral LED : Zone (Bölge) hatas vard r. En az bir zone TROUBLE (hata) durumundad r. Bir kere daha [5] tu una bas larak zone hatas n n bölgesi incelenir. Bu durumda yanan LED hata veren bölgeyi belirtir. (6) numaral LED : Zone tamper hatas vard r. Tamper hatas, dedektörün ana panel ile haberle medi ini belirtir. Bir kere daha [6] tu una bas larak zone tamper hatas n n bölgesi incelenir. Bu durumda yanan LED hata veren bölgeyi belirtir. 16

17 >> S STEM ARIZALARINI GÖRME (7) numaral LED : Zone pili azalma problemi vard r. Bu problem kablosuz sistemler için geçerlidir. [7] tu una bir kere bas ld nda pili azalan bölgelere kar l k dü en LED ler yanar. (1-8) [7] tu una iki kez bas ld nda pili azalan el tipi ifre panellerine kar l k dü en LED ler yanar. (1-4) [7] tu una üç kez bas ld nda, pili azalan uzaktan kumandalara kar l k dü en LED ler yanar.(1-8) (8) numaral LED : Sistemin saat ve tarihinin s f rland belirtir. Sistemi saati tekrar girilmelidir. Uyar : Alarm sisteminizdeki ar zadan dolay ifre panelinizin sar yan yor ve uyar sesi geliyor ise, ifre paneli üzerinden tu una basarak uyar sesi kesilebilir. ÖNEML NOT: Sisteminizde, bilginiz d nda olu an her türlü hata ve ar za durumunda infomet Mü teri Hizmetleri ni aray n z. infomet Mü teri Hizmetleri Tel: 0 (212) pbx 17

18 >> ALARM HAFIZASI Alarm sistemi, olu an tüm alarm durumlar n haf zas nda tutma özelli ine sahiptir. Alarm sistemi, haf zada kay tl olan alarm bölgelerini, kurma i lemi yap lana kadar sakl tutar. Tu tak m nda n n yanmas durumu sistemde bir alarm sinyalinin oldu unu gösterir. Alarm sinyallerinin kayna olan bölge numaralar n görmek için tu lar na bas n z. Bu tu lara bas ld ktan sonra alarm gelen bölgelere kar l k gelen numaralar n klar yanacakt r. Ard ndan tu una bas l r. tu u READY / HAZIR durumuna dönmek için kullan l r. Alarm haf zas sistemin her kurulu unda s f rlan r. Böylece alarm haf zas na bak ld nda sadece son kurulmadan sonra meydana gelen yeni alarm görülür. 18

19 >> KAPI Z L FONKS YONU (DOOR CHIME) Alarm kapal yken belli bir pencere ya da kap aç ld nda, kap zili niyetine bir uyar sesinin ifre panelinden ç kmas için kullan lan bir fonksiyondur. stenilen kap ya da pencere bu tipte kullan m için programlanabilir. Kap zili fonksiyonunu diledi iniz kap ya da pencerede kullanabilmek için teknik servise istekleriniz do rultusunda bilgi veriniz. Kap zili fonksiyonu ve tu lar na basarak aktif ya da pasif hale getirilebilir. Kap zili fonksiyonu aktif hale gelmi ise tu tak m ndan i lem onay na dair 3 adet bip sesi duyulur. Fonksiyon pasif hal gelmi ise onay sesi 1 adet uzun bip sesi olacakt r. lem sonunda tu una bas l r. tu u READY/HAZIR durumuna dönmek için kullan l r. 19

20 >> G R FRELER (ACCESS CODES) Sistemi kurmak, kapatmak ve sirenleri susturmak için giri ifreleri (Access Codes) kullan l r. Do ru ifrelerden biri girildi inde kesik kesik bip sesi, yanl ifre girildi inde ise uzun bir bip sesi duyulur. Sistemde kullan labilir 1 adet master (ana), 32 adet kullan c ifresi ve 2 adet tehdit alt nda zorunlu giri ifresi olmak üzere 33 adet giri ifresi vard r. Sadece master ifre kullan larak kurma-kapama haricindeki sistem ayarlar na müdahale edilebilir. Master ifreniz, teknik servisiniz taraf ndan sistem kurulumunda size verilecektir. Standart fabrika ayarl master ifreniz 1234'tür. Tüm kullan c ifrelerini olu turma yetkisi sadece master ifrededir. ifreler standart olarak 4 hanelidir. htiyaç duyulmas halinde teknik servis taraf ndan 6 haneye ç kar labilir. Master-Ana ifrenin De i tirilmesi ifreler, tu tak m kullan larak de i tirilir. Ana ifre, sistemdeki 40 kod numaral ifredir. Ana ifre silinemez. Sistem yeni kuruldu unda geçerli olan ifre 1234'tür. [Ana ifre] [Yeni ifre] Önemli Not: Güvenli iniz aç s ndan mutlaka master ifrenizi de i tiriniz. Master ifreyi, yetkili kullan c lar haricinde, giri ç k amaçl kullan lmak üzere kesinlikle alarm sistemi kullan c lar na vermeyiniz. 20

21 >> G R FRELER (ACCESS CODES) Yeni Giri ifresi Tan mlama Giri ifreleri, kod numaralar aras olan ifrelerdir. Kod numaralar iki basamak olarak girilmelidir. Yeni ifrelerin girilmesi için; [Ana ifre] [Kod numaras ] [Yeni Giri ifresi] Mevcut Giri Ç k ifresinin De i tirilmesi Sistemde var olan bir ifrenin silinmesi için: [Ana ifre] [Kod Numaras ] 21

22 >> S STEM SAAT LE LG L LEMLER Saat Tarih Ayar [Ana ifre] [Saat] [Tarih] Saat, 4 haneli olarak 24 saat ( ) format nda girilir. Ard ndan, aral ks z olarak tarih (AAGGYY) ay+gün+y l format nda 6 haneli olarak girilir. (ÖRN: ) kullan l r. tu u READY durumuna dönmek için Otomatik Kurma [Ana ifre] Yukar da s ras yla gösterilen i lemler sonucunda 3 kez bip sesi duyulursa otomatik kurulma özelli i "ON/AÇIK", 1 uzun bip sesi duyulursa "OFF/KAPALI" demektir. tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. Otomatik Kurma Saati [ana ifre] [saat] Saat, 4 haneli olarak 24 saat format nda ( aras ) girilir. tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. 22

23 >> S STEM N TEST ED LMES Sistem READY/HAZIR konumunda iken, 2 saniye süreyle ifre panelinin klar, sesi ve sirenleri test edilebilir. Belirtilen tu lara s rayla bas larak test i lemi gerçekle tirilebilir. Test i leminin haftada en az bir defa yap lmas önerilmektedir. [Ana ifre] tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. Program taraf ndan yap lan bu basit test i lemi d nda sistemdeki detektörler, giri ç k süreleri ve benzeri sorunlar ortaya ç karabilmek için sistemde kurma yap l p as ls z alarm yarat lmas gerekmektedir. Yarat lacak olan bu tip as ls z alarm sistemin test edilmesi aç s ndan oldukça faydal olacakt r. Önemli Not: Sistem testi yap lmadan önce mutlaka INFOMET ALARM MERKEZ 'ne haber veriniz. Infomet Alarm Merkezi ne a a daki numaralardan eri ebilirsiniz. Hafta çi 09:00 18:00 aras Tel: 0 (212) Hafta çi 18:00 09:00 aras Tel: 0 (216) Hafta Sonu ve Tatil Günleri Tel: 0 (216)

24 >> AKM ABONE LEM MERKEZ AKM ABONE LEM MERKEZ HAKKINDA Bu k lavuz, infomet Güvenlik Sistemleri Alarm Kontrol Merkezi (AKM) abonelerinin internet üzerinden üyelik bilgilerini güncelleyebilmeleri ve alarm sinyal raporlar n online olarak takip edebilmeleri ve raporlayabilmeleri için haz rlanm t r. S STEM GEREKS N MLER infomet Güvenlik Sistemleri AKM Abone lem Merkezi* uygulamas n kullanabilmek için gerekli olan minimum bilgisayar konfigürasyonu a a daki gibidir : Internet Explorer 5.x (IE5.x) ve üzeri taray c çal t rabilen PC veya uyumlu bir medya Siteyi sorunsuz gezebilmek için taray c n zdaki Java ve Java Script seçenekleri aktif olmal d r. Minimum 800x600 piksel ekran çözünürlü ü (Tavsiye edilen ekran çözünürlü ü 1024x768) * AKM Online lem Merkezini kullanabilmek için infomet 7 Gün / 24 Saat Alarm Kontrol Merkezi abonesi olman z gerekmektedir. E er 7 Gün / 24 Saat Alarm Kontrol Merkezi abonesi de ilseniz, abonelik i lemleri için 0 (212) pbx nolu telefon infomet Mü teri Hizmetleri Dan ma Hatt na ba vurabilirsiniz. Abonelik i lemleri Hafta çi 09:00 18:00 saatleri aras nda yap labilmektedir. 24

25 >> KULLANICI ADI VE FRE OLU TURMA KULLANICI ADI VE FRE OLU TURMA 1. infomet Alarm Kontrol Merkezi ni aramadan önce lütfen abone numaran z haz r bulundurunuz. E er abone numaran z bilmiyorsan z, operatörlerimiz size yard mc olacaklard r. Bu durumda alarm operatörlerimiz size baz ki isel bilgileriniz ve adres bilgilerinizi do rulman z isteyebileceklerdir. 2. AKM Abone lem Merkezi uygulamas n kullanabilmek amac yla için ilk olarak 0 (216) nolu telefon 7 Gün 24 Saat hizmet veren infomet Alarm Kontrol Merkezi ni aray n z. 3. Türkiye nin önde gelen Alarm zleme Merkezlerinden olan infomet Alarm Merkezi, sektördeki birçok güvenlik firmas na da izleme hizmeti verdi inden, infomet Alarm abonesi oldu unuzu belirterek nternet Abone lem Merkezi için Kullan c Ad ve ifre olu turmak istedi inizi belirtiniz. 4. Lütfen alarm operatörlerimiz taraf ndan verilen Kullan c Ad n ve ifrenizi a a da belirtilen alanlara not al n z ve bu kullanma k lavuzunu güvenli bir yerde saklay n z; Kullan c Ad n z : ifreniz : 25

26 >> AKM ABONE LEM MERKEZ NDE OTURUM AÇMA OTURUM AÇMA 1. Kullan c Ad ve ifrenizi olu turduktan sonra Internet Explorer veya Firefox gibi internet taray c n z n adres çubu una yaz larak infomet Güvenlik Internet sitesi aç l r. 2. Aç lan sayfada sa alt tarafta bulunan AKM nternet Abone Giri i menüsü t klan r. 26

27 >> AKM ABONE LEM MERKEZ NDE OTURUM AÇMA 3. Aç lan yeni sayfada Kullan c Kodu alan na kullan c ad n z ve ifre Alan na ifrenizi girmeniz gerekmektedir. Kullan c Türü alan Abone olarak seçilmelidir. E er sisteminizde birden fazla partition özelli i * yani sistem bölümlemesi yoksa Part No alan 00 olarak b rak lmal d r. 4. Gerekli olan tüm alanlar do ru olarak girildikten sonra Sisteme Giri dü mesi t klanarak AKM Abone lem Merkezi ne giri yap l r. * Partition Özelli i tek bir alarm paneli kullanarak ayn mekan içinde farkl mekanlar n birbirinden ayr ve ba ms z olarak kurulmas ve kapat lmas imkan veren bir özelliktir. Ek partition talepleri ücretli opsiyonel bir özelliktir. 27

28 >> AKM ABONE LEM MERKEZ NDE OTURUM AÇMA 5. AKM Abone lem Merkezi ne ilk giri inizde sistem AKM taraf ndan verilen ifrenizi de i tirmenizi isteyecektir. 6. Mevcut ifre alan na Alarm Kontrol Merkezi taraf ndan size verilen ifreyi, Yeni ifre alan na kullanmak istedi iniz yeni ifreyi ve Yeni ifre Tekrar alan na kullanmak istedi iniz yeni ifreyi bir kere daha girmeniz gerekmektedir. Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet dü mesine basman z gerekmektedir. 28

29 >> ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME 1. Adres bilgileriniz, aktive raporlar ve haber verilecek ki ilere ait isim ve telefon bilgileri gibi konularda ekleme, silme ve de i tirme yapabilmek amac yla AKM lem Merkezi arayüzünde sol tarafta bulunan B LG GÜNCELLEME menüsü alt nda bulunan ilgili alt menü t klan r. 2. Örne in alarm sisteminize ili kin kurma, kapama, teknik ar za sinyalleri ve olu an alarmlar n haftal k veya ayl k gönderilmesini istedi iniz e- posta adreslerini belirlemek için B LG GÜNCELLEME menüsü alt nda bulunan Sinyal Raporu Ayarlar alt menüsü t klanarak sa tarafta aç lan Sinyal Listesinin Gönderilece i E-Posta Adresleri Listesi ba l alt nda bulunan ilgili kutucuklara 5 farkl ki iye ait e-posta bilgilerini girebilirsiniz. 29

30 >> ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME YEN S STEM KULLANICISI EKLEME 1. Ev ve i yerinizde alarm sistemini kullanmas amac yla yeni bir ki i için ifre tan mlad n z zaman tan mlanm olan bu ki inin AKM Abone lem Merkezi arac l yla sisteme tan mlanmas gerekmektedir. (Yeni bir ki i için ifre tan mlamak için sayfa 20 ye bak n z.) Sayfa 20 de anlat lan ekilde yeni bir ki i için ifre tan mland nda, bu ki iyi Alarm Sistemi Kullan c Listesine eklemek amac yla* B LG GÜNCELLEME MENÜSÜ ba l alt nda bulunan Sistem Kullan c lar alt menüsü t klan r. Ekran n sa nda aç lan Alarm Sistemi Kullan c lar Listesi alt na YEN simgesi t klan r. * Sayfa 20 de anlat lan ekilde yeni bir kullan c tan mlad n z anda tan mlanan yeni ifre Eklenen yeni ki iyi AKM lem Merkezinde eklemeden geçerli olacakt r. Ancak bu durumda sinyal raporlar nda eklenen yeni ki iye ait bilgiler Ad-Soyad bilgileri olmadan sadece KOD numaras ile görüntülenecektir. Eklenen ki inin AKM lem Merkezine de eklenmesi ile sistem kullan c lar n Ad-Soyad olarak kolayl kla takip edebilirsiniz. 30

31 >> ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME 2. Aç lan yeni pencerede gerekli alan doldurulduktan sonra KAYDET dü mesi t klanarak kullan c ekleme i lemi tamamlan r. Aç lan pencere Kullan c Kodu alan na panel üzerinde kullan c tan mlama a amas nda kullan lan a a daki ad mdaki koyu olarak belirtilen Kod Numaras alan d r. [Ana ifre] [Kod numaras ] [Yeni Giri ifresi] 31

32 >> AKM ONLINE LEM MERKEZ NDE RAPOR YARATMA RAPOR YARATMA 1. Ev ve i yerinizde kullan lan alarm sisteminizdeki kurma, kapama, meydana gelen alarmlar ve elektrik kesintileri gibi tüm olaylar AKM Online lem Merkezi arac l yla geçmi e yönelik olarak tarih ve saat baz nda raporlayabilirsiniz. 2. Raporlama özelli i sayesinde sistemi kullanan ki ilere farkl ifreler vermeniz durumunda i yerinizin hangi saatte aç ld n ve kapand, bak c n z n eve hangi saatler giri -ç k yapt gibi raporlar da yaratman z mümkündür. 3. Rapor olu turmak amac yla ekran n solunda bulunan Raporlar menüsü ba l alt na bulunan Sinyal Raporu alt menüsü t klan r. 4. Sinyal Raporu menüsüne t kland ktan sonra pencerenin sa nda seçti iniz güne ait sinyal raporunu ve tarih aral klar n de i tirebilmek için alanlar görüntülenecektir. lk Tarih ve Son Tarih aral klar n 32

33 >> AKM ONLINE LEM MERKEZ NDE RAPOR YARATMA de i tirerek rapor almak istedi iniz tarih aral n belirleyebilirsiniz. Listelenecek Kay t Adeti alan n de i tirerek bir sayfa görüntülenecek sinyal adedini belirleyebiliriz. 5. lk Tarih, Son Tarih ve Listelenecek Kay t Adeti alanlar istenildi i ekilde seçildikten sonra L STELE dü mesine bas larak seçilen tarih aral için rapor yarat lm olur. 33

34 >> AKM ONLINE LEM MERKEZ NDE OTURUMU KAPATMA OTURUMU KAPATMA 1. AKM Online lem Merkezindeki i lemlerinizi tamamlad ktan sonra güvenli bir ekilde oturumu kapatmak için ekran n sol üst kö esinde bulunan Oturumu Kapat seçene i t klan r. 34

35 >> YANGIN KAÇI PLANI Genellikle yang n n ç k ile öldürücü hale gelmesi aras nda çok az bir zaman vard r. Bu nedenle korunan mekanda bulunan ki ilerin tehlike an nda tahliye olabilmesi için gerekli olan planlama önceden mutlaka yap lmal d r. Yang n tahliye planlamas nda dikkate al nmas gereken önemli noktalar unlard r. Tüm pencere ve kap lar n z n kolayca aç l p-kapanabilir oldu undan emin olun. Boya nedeniyle mente esi s k m ya da kilitli kalm pencere ve kap bulundurmay n z. Korunan mekan n kimlerin kulland ve kullanabilece i dikkate al nmal d r. Çocuklar n ç k n engelleyecek yükseltilerden kaç n lmal, sa rlar için kl uyar lar konulmal d r. Ç k kap s yerden yüksek ise kaç amac yla merdiven ya da ip kullan lmas gerekebilir. Ç k kap lar n n önlerinin geçi e müsait oldu undan emin olun. Kutu, mobilya ya da k aylar nda yo un kar kütleleri ç k zorla t rarak kaç tehlikeye yaratabilir. Yang n durumunda mekan içerisinde de erli e ya ya da evcil hayvan benzeri size zaman kaybettirecek eyleri aramaktansa biran önce ç k yap lmal d r. D ar ç kan ki i kesinlikle mekana tekrar giri yapmamal itfaiye beklenmelidir. Yang n kaç plan n z genel görünür bir yerde muhafaza ederek, herkesin plandan haberdar olmas n sa lay n z. Yang n sisteminizin çal t ndan emin olmak amac yla haftal k olarak sisteminizi test ediniz. Olas her türlü problemi teknik servisinize bildiriniz. Daha profesyonel bir yang n plan için mutlak yerel itfaiye departman ndan yard m al n z. 35

36 >> BAKIM Normal kullan m artlar alt nda sisteminiz minimum bak m gerektirir. Bak m a amas nda dikkat edilmesi gereken hususlar: Sistem merkez kutusu ve donan mlar n kesinlikle y kamay n z. Toz alma i lemi için donan mlar n sadece d yüzeylerinin kuru bir bezle silinmesi yeterli olacakt r. Kablosuz sistemler için pil seviyesi otomatik olarak sistem taraf ndan kontrol edilerek problem an nda merkeze ve ifre paneli yoluyla kullan c ya haber verir. Yine de maksimum 1,5 y l içerisinde tüm sistem pillerinin de i tirilmesi gerekmektedir. Alarm sistemine ait detektör amaçl donan mlar n temizli i ve bak m için mutlak teknik servisinize haber veriniz. ÖNEML NOT: Sisteminize ait detektörlerin temizlik ya da ta nma amac yla sökülmesi döndürülmesi ya da hareket ettirilmesi sisteminizin güvenli ini tehlikeye atacakt r. Bu nedenle teknik servisinize dan madan kesinlikle detektörlere müdahale etmeyiniz. 36

37 >> SERV S ÇA IRMADAN ÖNCE Teknik servisinize alarm sisteminiz konusunda ar za bildiriminde bulunmadan önce a a da bildirilen hususlar mutlaka kontrol ediniz. Aksi takdirde garanti süresi dikkate al nmaks z n, servis masraflar taraf n za faturalanacakt r. Alarm sisteminizin ba l oldu u mekanda elektrik var m? Alarm sisteminizin ba l bulundu u sigorta ya da ana sigorta atm ya da indirilmi mi? Alarm sisteminizin Infomet Alarm Merkezi ne ba lanmak amac yla kulland telefon hatt aktif durumda m? Alarm sisteminizin Infomet Alarm Merkezi ne ba lanmak amac yla kulland telefon hatt nda borcundan dolay ya da Telekom kaynakl herhangi bir kesinti var m? Alarm sisteminizin ola an çal mas n engelleyebilecek yukar daki durumlar n kontrolünün ard ndan, sorununuz hala giderilmemi ise yetkili teknik servisinizi ça r n z. Teknik servis yetkili elemanlar n n kontrolü d nda, kesinlikle sistem donan mlar na müdahalede bulunmay n z. Tüm soru ve sorunlar n z için Infomet Alarm Merkezi ni a a daki telefonlar m zdan arayabilir, adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hafta çi 09:00 18:00 aras Tel: 0 (212) Hafta çi 18:00 09:00 aras Tel: 0 (216) Hafta Sonu ve Tatil Günleri Tel: 0 (216)

38 >> SIKÇA SORULAN SORULAR > Soru: Alarm sistemimde telefon hatt problemim olmamas na ra men s kça 4 numaral problem/hata yan yor. Cevap: 4 numaral ar za yo un telefon hatt trafi ini i aret eder. Telefon hatt nda herhangi bir kesinti problemi olmamas na ra men gerek bölgesel gerekse de genel telefon hatt trafi inden dolay sistem sinyal gönderememi tir. Gün içerisinde sorun kendili inden kaybolmaz ise Infomet Alarm Merkezi ni arayarak test yap n z. > Soru: Geceleri s kça Infomet Alarm Merkezi taraf ndan akü azalmas ve elektrik kesintisi sinyali bildiriliyor. Cevap: Sistemin ba l bulundu u sigorta ya da ana sigorta kapat ld takdirde sistem aküden çal maya ba layacak bir süre sonra azalma sinyali gelecektir. Kesinlikle bu sigortay kapatmay n z. > Soru: Infomet Alarm Merkezi açma/kapama kontrolü nedir? Cevap: yerleri için verilen bu hizmette mekan n z belirtmi oldu unuz çal ma saatleri d nda aç l rsa ya da belirtmi oldu unuz kapan saatinde hala i yeriniz kapat lmam ise Infomet Alarm Merkezi operatörleri taraf ndan yetkili kullan c ya bilgi verilerek onay al n r. Bu hizmetten ayarlanabilmek amac yla mutlak aç l -kapan saat bilgilerinizi Infomet Alarm Merkezi operatörleri ile güncelleyiniz. 38

39 >> SIKÇA SORULAN SORULAR > Soru: Kablosuz Hareket Detektörüm alg lama yapm yor. Cevap: Kablosuz Hareket Detektörleri pil ile çal t klar ndan 3 er dakikal k uyku modu ad verilen bir sistem kullan l r. Bu çal ma prensibi gere ince detektör bir alg lama yapt ktan sonra ikinci bir alg lama için 3 dakika bekleyecektir. Güvenlik konusunda problem yaratmayan bu özellik uzun pil ömrü için bir gerekliliktir. Alg lama yapmad na inand n z kablosuz hareket detektörünüz için, alg lama bölgesinde 3 dakika boyunca hareket olmas n önleyerek bekleyiniz. 3 dakika süreli beklemeden sonra detektörünüzün önüne geçerek alg lama yap p yapmad n kontrol ediniz. 39

40 >> GÜVENL N Z Ç N PUÇLARI EV GÜVENL N Z Ç N PUÇLARI Evde olsan z dahi, özellikle gece uyurken pencerelerinizi ve balkon kap lar n z kapal tutun. Evinizde oldu unuz zaman kap n z tan mad n z ki ilere açmay n. Kap n zda mutlaka zincir bulundurun ve resmi görevli olduklar n belirten ki ilerden kimlik göstermelerini isteyin. Alarm sistemleri h rs zlardan korunmak için en etkili ve bilinen en cayd r c yöntemdir. Mutlaka, alarm merkezi ba lant s olan bir alarm sistemi edinin. Kap ve pencerelerinizde her zaman kaliteli kilitler kullan n. Varsa, apartman n z n bak m ndan sorumlu ki iye, binan za giren ç kanlara, seyyar sat c ve pazarlamac lara dikkat etmesini, üpheli durumlarda derhal polise bilgi vermesini söyleyin. Evinizin civar nda dolasan üpheli ki iler gördü ünüzde polise bilgi verin. Evinize gelen "evlere servis" hizmetinde mutlaka eve gelen ki iye kimlik sorun. Tatilde oldu unuzda, evinizin posta kutusuna gelen mektuplar ve tan t m bro ürlerini tan d klar n za zaman zaman ald rt n. Evinizde kasan z olsa dahi, fazla miktarda para ve ziynet e yas bulundurmay n, bunun yerine banka kasalar n tercih edin. 40

41 >> GÜVENL N Z Ç N PUÇLARI D Güvenli i sa lamak amac yla yeterli oranda çevre ayd nlatmas sa lay n veya yetkililerden talep edin. Gece siz uyurken h rs z n evinize girdi ini fark etti iniz durumda, oldu unuz yerde kal n, fark etti inizi ona hissettirmeyin ve ne istiyorsa al p gitmesi için ona izin verin. Nihayetinde önemli olan sizin emniyetinizdir. Anahtar n z kullanan yard mc n z i ten ayr ld ysa, kilitleri de i tirin. Kap anahtar n z paspas alt, ayakkab içi, elektrik, su saati yan gibi yerlerde saklamay n. Elektronik e yalar n z n, özellikle dizüstü bilgisayarlar n z n seri numaralar n bir kenara yaz p saklay n. De erli mücevherlerinizin foto raflar n veya kamera ile görüntülerini de i ik aç lardan çekip bir yerde muhafaza edin. Evinize h rs z girdi ini anlad n z anda hiçbir eye dokunmadan polise haber verin. H rs za ula abilmek sadece b rakt deliller ile mümkün olabilmektedir. Delilleri bozmamaya dikkat edin. Bu bilgileri, ailenize ve özellikle çocuklar n zla payla n ve aynen uygulamalar konusunda onlar te vik edin. 41

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı