ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU"
  • Oz Erol
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Doc Ref: R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No: Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) pbx Faks: 0 (212)

2

3 >> S STEM B LG LER Bu bölümü lütfen eksiksiz olarak doldurup güvenli bir yerde saklay n z! Master Kullan c Kodu: Di er Kullan c Kodlar : 01: 08: 15: 22: 29: 02: 09: 16: 23: 30: 03: 10: 17: 24: 31: 04: 11: 18: 25: 32: 05: 12: 19: 26: 06: 13: 20: 27: 07: 14: 21: 28: Bölgeler ve Tan mlar : No Bölge Tan m No Bölge Tan m Alarm Kontrol Merkezi: Abone No: Dan ma Hatt : 0 (212) pbx 3

4 (Bu sayfa özellikle bo b rak lm t r.)

5 >> Ç NDEK LER Güvenlik Sisteminiz Hakk nda 6 Sistemin Genel Çal mas 7 ifre Paneli ve Kullan mlar 8 Sistem Ana Menülerine Giri 10 Alarm Sistemini Kurma 11 Alarm Sistemini Kapama 13 Bölge Devre D B rakma 14 Sistem Ar zalar n Görme 15 Alarm Haf zas 17 Kap Zili Fonksiyonu (Door Chime) 18 Giri ifreleri (Access Codes) 19 Sistem Saati ile lgili lemler 21 Sistemin Test Edilmesi 23 AKM ONLINE LEM MERKEZ AKM lem Merkezi Hakk nda Sistem Gereksinimleri Kullan c Ad ve ifre Olu turma Oturum Açma

6 >> Ç NDEK LER Abonelik Bilgilerini Güncelleme Yeni Sistem Kullan c s Ekleme Rapor Yaratma Oturumu Kapatma Yang n Kaç Plan 35 Bak m 36 Servis Ça rmadan Önce 37 S kça Sorulan Sorular 38 Güvenli iniz çin puçlar 40 infomet Alarm Merkezi Mü teri Hizmetleri ile leti im

7 >> GÜVENL K S STEM N Z HAKKINDA INFOMET Güvenlik Hizmetleri taraf ndan kurulumu yap lan güvenlik sisteminize ait donan mlar mümkün olan maksimum esnek ve rahatl kla kullan m için tasarlanm t r. Sistemimizin özelliklerini ö renebilmek ve bu özellikleri rahatça kullanabilmek amac yla bu kullan m k lavuzunu dikkatlice okuman z gerekmektedir. Sistem Bilgileri bölümünü eksiksiz olarak doldurman z ve bu k lavuzu, ileride ba vurma ihtimalinize kar güvenli bir yerde saklaman z tavsiye ederiz. Soygun Ve Yang n Alg lama Sistemi Sisteminiz, gerekli detektörlerin kullan m ile (örn: duman veya hareket detektörü) muhtemel olu acak soygun ve yang n durumlar n alg lama özelli ine sahiptir. yi bir güvenlik sistemi, yeterli say da detektörün uygun noktalara yerle tirilmesiyle olu turulabilir. Sisteminizin montaj yap l rken bu konudaki ulusal standartlar n göz önünde bulunduruldu undan emin olunuz. Deneme (Test) Sisteminizin sorunsuz çal t ndan emin olmak için haftada en az bir defa sisteminizi test ediniz. Test prosedürü için Sistem Test bölümüne ba vurunuz. Merkezi zleme DENEME Sisteminiz olu an tüm alarm, hata, giri -ç k vb. sinyalleri telefon hatt üzerinden merkezi bir istasyona iletebilme özelli ine sahiptir. nternet veya GSM/GPRS ba lant seçenekleri sinyallerin merkezi istasyona gönderilmesi için ikincil ba lant olarak kullan labilir. Sisteme ola an d yapaca n z tüm müdahaleleri mutlak ba l oldu unuz merkeze önceden bildiriniz. 7

8 >> S STEM N GENEL ÇALI MASI Sisteminiz genel olarak bir adet kontrol paneli, bir ya da daha fazla tu tak m ve farkl say da sensör ya da detektörden olu ur. Ana kontrol paneli, sistem teknisyenleri d nda hiç kimsenin müdahale etmemesi amac yla gizli bir yere monte edilebilir. LED ve LCD olmak üzere iki farkl tipte olan tu tak mlar sisteme komut vermek ve sistemden gelen uyar lar kullan c ya bildirmek amac yla kullan l r. Farkl tip ve özelliklerdeki detektörleriniz, sisteminizin bölgelerini olu turmaktad r. Yüksek say larda olmas muhtemel bölge tan mlar n mutlaka Sistem Bilgileri bölümüne kaydediniz. (bkz.sayfa 3) 8

9 >> FRE PANEL VE KULLANIMLARI Sisteminizde, kullan m amac ve bölge say s na göre farkl ifre paneli kullan labilir. Genel olarak tu tak mlar, numara tu lar, acil yard m tu lar, durum klar ve bölge klar olmak üzere 4 ana bölümden olu maktad r. Temel sistem fonksiyonlar n n kullan m nda farkl l k göstermeyen tu tak m n n genel bölümleri ve gösterge klar n n aç klamalar u eklidedir. PC1555RKZ LED ifre Paneli PC1508(Z) LED ifre Paneli LCD5500(Z) ifre Paneli 9

10 >> FRE PANEL VE KULLANIMLARI READY : (Ye il I k) READY, alarm sisteminin kurulmaya haz r oldu unu belirtir. READY yan yor ise bütün kap ve pencerelerin kapal olup olmad, hareket detektörlerinin kapsad alanlarda hareket olup olmad kontrol edilmelidir. ARMED : (K rm z I k) ARMED, alarm sisteminin kurulmu oldu unu belirtir. TROUBLE : (Sar I k) TROUBLE, alarm sisteminde bir problem ya da ar za oldu unu belirtir. MEMORY : Memory, alarm sisteminde bir alarm durumu meydana geldi ini belirtir. BYPASS : Bypass, baz bölgelerin alarm sistemi taraf ndan dikkate al nmad n belirtir. PROGRAM : Program, sistemin ayarlar n n yap ld n belirtir. KARE TU U : Kare tu u, sistemin genel olarak yanl yap lan kodlamalar n silinmesi ya da s f rlanmas nda ve programlama i lemlerinde ç k amac yla kullan l r. YILDIZ TU U : Y ld z tu u, programlama menülerine giri tu u olarak kullan l r. 10

11 >> S STEM ANA MENÜLER NE G R ARM BYPASS TROUBLE MEMORY CHIME CODES TIME YANGIN PROGRAM : Otomatik Kurma : Bölge Devre D B rakma : Sistem Problemini Görme : Alarm Haf zas n Görme : Kap Zili Fonksiyonunu Aç/Kapa : ifre De i tirme : Sistem Saat-Tarih Ayar : Yang n Sistemini S f rlama :Programlama Önemli Not: Kare ve y ld z tu lar n takiben yap lan kodlamalarda tu lara sadece bir kere ve arka arkaya bas lmas gerekmektedir. ki ayr tu a ayn anda bas larak yap lan herhangi bir programlama sistemde mevcut de ildir. 11

12 >> ALARM S STEM KURMA Genel Kurma Sistem, READY (ye il) yand zaman kurulabilir. READY n n yanmas, sistemin kurulmaya haz r oldu unu, sistem bünyesinde bölgelerin aktif olmad n belirtir. Sistemin do ru ifre girildikten sonra, sistem taraf ndan, kullan c ya tan nan ç k süresi (Exit delay) ba lar. Ç k süresi bitine kadar, belirtilen kap dan ç k yap lmal d r. Böylece, sistem kurulmu olur ve READY sönerek ARMED (K rm z ) yanar. Ç k süresi iste e ba l olarak de i tirilebilir. Yanl ifre girilir ise tu una basarak ifre panelinden giri i lemine en ba tan ba lanabilir. Sistem, ifre panelleri yard m yla farkl ekillerde kurulabilir. D ar da (Away) Kurma Evde kimsenin olmad durumlardaki (Genel) kurma tipidir. Tüm bölgelerin kurulmas n sa lar. "Away-D ar da" modunda kurmak için giri ifresi girilir ve belirtilen kap dan ç k yap l r. PC 5500 serisi ifre panelinde, yukar da simgesi gösterilen fonksiyon tu una, di er ifre panelinde ise F2 tu una 2 sn süreyle bas l tutularak "Away-D ar da" kurma yap labilir. Giri ifresi yanl girilirse, tu una bas l p i lem tekrarlan r. Ç k süresi bitince sistem tümüyle kurulmu olur. 12

13 >> ALARM S STEM KURMA Evde (Stay) Kurma Önceden belirtilmi tüm çevre bölgelerin kurulmas n ancak içerideki bölgelerin (stay/away tan mlanm bölgelerin) kurulmamas n sa lar. Evde ki iler varken evin etraf n n korunmas durumundaki kurma tipidir. Giri ifresi girilir, ama belirtilen kap dan ç k yap lma ise sistem "Stay" konumunda kurulmu olur. PC5500 serisi ifre paneli yukar da simgesi gösterilen fonksiyon tu una, di er ifre panellerinde ise F1 tu una 2 sn süreye bas l tutularak "stay-evde" kurulum yap labilir. Stay durumunda, aktif olan ve pasif olan bölgeler programlanm olmal d r. Stay konumunda kurulum yap l r ise "stay" programlanm bölgeler otomatik devre d moduna geçer. Ev içinde bulundu unuz sürelerde alarm sisteminizi kurmak istiyorsan z, bu iste inizi mutlaka teknik servise bildiriniz. Otomatik Kurma Sistemi kurmas n istedi iniz ki iye kullan c ifrenizi vermek istemiyor ya da alarm sisteminizi h zl kurmak istiyorsan z: ve tu lar na basarak sistemi direkt olarak ifre girmeden kurabilirsiniz. Saat ile Kurma Alarm sisteminiz otomatik olarak daha önceden ayarlanan bir zamanda kurulabilir. Gerekli programlama için "Sistem Saati" ile ilgili i lemler bölümüne bak n z. Sistemin düzgün çal abilmesi için tarih ve saatin do ru olmas gerekmektedir. 13

14 >> ALARM S STEM KAPAMA Sistem, ifre panelleri yard m yla kapat labilir. Sistem kuruluyken ifre paneline geçerli ifrelerden biri girildi inde sistem kapat lm olur. Hatal bir i lem yap ld ysa tu una bas l p i lem s f rlan r ve tekrar ifre girilir. ifre paneline ula mak için, giri süresi veren kap dan giri yap lmal d r. Giri süresi veren bölgeden giri yap ld nda, daha önceden ayarlanan süre içinde do ru ifrelerden birinin sisteme girilmesi gerekir, aksi takdirde alarm çalar. Sirenleri Susturmak Sisteme ba l sirenleri susturmak için geçerli ifrelerden biri girilmelidir. Siren yang n detektörlerinden dolay çal yor ise, do ru ifre girildikten sonra tu lar na bas larak yang n detektörleri iptal edilmelidir. 14

15 >> BÖLGE DEVRE DI I BIRAKMA [Devre d b rak lacak bölgenin 2 basamakl numaras ] Bölge devre d b rakma özelli i, sistem kuruldu unda belli bölgelerdeki detektörlerin devre d b rak lmas için kullan l r. Devre d b rak lan bölgeden gelen alarmlar, sistem taraf ndan dikkate al nmaz. tu lar na basarak devre d b rakma bölümüne girilir. Ard ndan devre d b rak lacak bölgelerin 2 basamakl numaras girilir. (Örn:6 nolu bölge için 06) Devre d b rakma yap ld nda, devre d b rak lan bölgelerin klar yan k konuma geçecektir. (Hatayla devre d b rak lan bölgeler için ayn i lem tekrarlanarak devre d ndan ç kar l r.) Devre d b rak lacak bölgeler girildikten sonra tu una bas l r. tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. Devre d b rakma i lemi sistem kurulmadan önce yap lmal d r. Sistem kuruluyken devre d b rak lamaz; Her sistem, kurma-kapama sonunda, devre d b rak lan bölgeleri s f rlar. Yap lacak tüm kurma-kapamalardan önce yeniden devre d b rakma yap lmal d r. 15

16 >> S STEM ARIZALARINI GÖRME ifre panelindeki TROUBLE ya da sar n yanmas sistemde bir problem/ar za oldu unu belirtir. Problem/ar za giderilene dek ifre panelindeki TROUBLE yan k kal r. Ar zan n nedenini görmek için ve tu lar na bas lmal d r. Bu tu lara bas ld ktan sonra yanan LED numaras ar zan n nedenini belirtir. (1) numaral LED : Teknik servise haber verilmelidir. (Akü bitmesi, sistem ar zas vs.) (2) numaral LED : Elektrik kesintisi vard r. Bu hata durumunda TROUBLE yanar ancak uyar sesi (bip) gelmez. (3) numaral LED : Telefon hatt problemi vard r. Telefon hatt kesilmi, kopmu veya iptal olmu olabilir. (4) numaral LED : Yo un telefon trafi inden dolay InfoMET Alarm Merkezi ile ba lant kurulam yor demektir. Hatlardaki yo unluk azalmas n n ard ndan ar za durumu düzelecektir. (5) numaral LED : Zone (Bölge) hatas vard r. En az bir zone TROUBLE (hata) durumundad r. Bir kere daha [5] tu una bas larak zone hatas n n bölgesi incelenir. Bu durumda yanan LED hata veren bölgeyi belirtir. (6) numaral LED : Zone tamper hatas vard r. Tamper hatas, dedektörün ana panel ile haberle medi ini belirtir. Bir kere daha [6] tu una bas larak zone tamper hatas n n bölgesi incelenir. Bu durumda yanan LED hata veren bölgeyi belirtir. 16

17 >> S STEM ARIZALARINI GÖRME (7) numaral LED : Zone pili azalma problemi vard r. Bu problem kablosuz sistemler için geçerlidir. [7] tu una bir kere bas ld nda pili azalan bölgelere kar l k dü en LED ler yanar. (1-8) [7] tu una iki kez bas ld nda pili azalan el tipi ifre panellerine kar l k dü en LED ler yanar. (1-4) [7] tu una üç kez bas ld nda, pili azalan uzaktan kumandalara kar l k dü en LED ler yanar.(1-8) (8) numaral LED : Sistemin saat ve tarihinin s f rland belirtir. Sistemi saati tekrar girilmelidir. Uyar : Alarm sisteminizdeki ar zadan dolay ifre panelinizin sar yan yor ve uyar sesi geliyor ise, ifre paneli üzerinden tu una basarak uyar sesi kesilebilir. ÖNEML NOT: Sisteminizde, bilginiz d nda olu an her türlü hata ve ar za durumunda infomet Mü teri Hizmetleri ni aray n z. infomet Mü teri Hizmetleri Tel: 0 (212) pbx 17

18 >> ALARM HAFIZASI Alarm sistemi, olu an tüm alarm durumlar n haf zas nda tutma özelli ine sahiptir. Alarm sistemi, haf zada kay tl olan alarm bölgelerini, kurma i lemi yap lana kadar sakl tutar. Tu tak m nda n n yanmas durumu sistemde bir alarm sinyalinin oldu unu gösterir. Alarm sinyallerinin kayna olan bölge numaralar n görmek için tu lar na bas n z. Bu tu lara bas ld ktan sonra alarm gelen bölgelere kar l k gelen numaralar n klar yanacakt r. Ard ndan tu una bas l r. tu u READY / HAZIR durumuna dönmek için kullan l r. Alarm haf zas sistemin her kurulu unda s f rlan r. Böylece alarm haf zas na bak ld nda sadece son kurulmadan sonra meydana gelen yeni alarm görülür. 18

19 >> KAPI Z L FONKS YONU (DOOR CHIME) Alarm kapal yken belli bir pencere ya da kap aç ld nda, kap zili niyetine bir uyar sesinin ifre panelinden ç kmas için kullan lan bir fonksiyondur. stenilen kap ya da pencere bu tipte kullan m için programlanabilir. Kap zili fonksiyonunu diledi iniz kap ya da pencerede kullanabilmek için teknik servise istekleriniz do rultusunda bilgi veriniz. Kap zili fonksiyonu ve tu lar na basarak aktif ya da pasif hale getirilebilir. Kap zili fonksiyonu aktif hale gelmi ise tu tak m ndan i lem onay na dair 3 adet bip sesi duyulur. Fonksiyon pasif hal gelmi ise onay sesi 1 adet uzun bip sesi olacakt r. lem sonunda tu una bas l r. tu u READY/HAZIR durumuna dönmek için kullan l r. 19

20 >> G R FRELER (ACCESS CODES) Sistemi kurmak, kapatmak ve sirenleri susturmak için giri ifreleri (Access Codes) kullan l r. Do ru ifrelerden biri girildi inde kesik kesik bip sesi, yanl ifre girildi inde ise uzun bir bip sesi duyulur. Sistemde kullan labilir 1 adet master (ana), 32 adet kullan c ifresi ve 2 adet tehdit alt nda zorunlu giri ifresi olmak üzere 33 adet giri ifresi vard r. Sadece master ifre kullan larak kurma-kapama haricindeki sistem ayarlar na müdahale edilebilir. Master ifreniz, teknik servisiniz taraf ndan sistem kurulumunda size verilecektir. Standart fabrika ayarl master ifreniz 1234'tür. Tüm kullan c ifrelerini olu turma yetkisi sadece master ifrededir. ifreler standart olarak 4 hanelidir. htiyaç duyulmas halinde teknik servis taraf ndan 6 haneye ç kar labilir. Master-Ana ifrenin De i tirilmesi ifreler, tu tak m kullan larak de i tirilir. Ana ifre, sistemdeki 40 kod numaral ifredir. Ana ifre silinemez. Sistem yeni kuruldu unda geçerli olan ifre 1234'tür. [Ana ifre] [Yeni ifre] Önemli Not: Güvenli iniz aç s ndan mutlaka master ifrenizi de i tiriniz. Master ifreyi, yetkili kullan c lar haricinde, giri ç k amaçl kullan lmak üzere kesinlikle alarm sistemi kullan c lar na vermeyiniz. 20

21 >> G R FRELER (ACCESS CODES) Yeni Giri ifresi Tan mlama Giri ifreleri, kod numaralar aras olan ifrelerdir. Kod numaralar iki basamak olarak girilmelidir. Yeni ifrelerin girilmesi için; [Ana ifre] [Kod numaras ] [Yeni Giri ifresi] Mevcut Giri Ç k ifresinin De i tirilmesi Sistemde var olan bir ifrenin silinmesi için: [Ana ifre] [Kod Numaras ] 21

22 >> S STEM SAAT LE LG L LEMLER Saat Tarih Ayar [Ana ifre] [Saat] [Tarih] Saat, 4 haneli olarak 24 saat ( ) format nda girilir. Ard ndan, aral ks z olarak tarih (AAGGYY) ay+gün+y l format nda 6 haneli olarak girilir. (ÖRN: ) kullan l r. tu u READY durumuna dönmek için Otomatik Kurma [Ana ifre] Yukar da s ras yla gösterilen i lemler sonucunda 3 kez bip sesi duyulursa otomatik kurulma özelli i "ON/AÇIK", 1 uzun bip sesi duyulursa "OFF/KAPALI" demektir. tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. Otomatik Kurma Saati [ana ifre] [saat] Saat, 4 haneli olarak 24 saat format nda ( aras ) girilir. tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. 22

23 >> S STEM N TEST ED LMES Sistem READY/HAZIR konumunda iken, 2 saniye süreyle ifre panelinin klar, sesi ve sirenleri test edilebilir. Belirtilen tu lara s rayla bas larak test i lemi gerçekle tirilebilir. Test i leminin haftada en az bir defa yap lmas önerilmektedir. [Ana ifre] tu u READY durumuna dönmek için kullan l r. Program taraf ndan yap lan bu basit test i lemi d nda sistemdeki detektörler, giri ç k süreleri ve benzeri sorunlar ortaya ç karabilmek için sistemde kurma yap l p as ls z alarm yarat lmas gerekmektedir. Yarat lacak olan bu tip as ls z alarm sistemin test edilmesi aç s ndan oldukça faydal olacakt r. Önemli Not: Sistem testi yap lmadan önce mutlaka INFOMET ALARM MERKEZ 'ne haber veriniz. Infomet Alarm Merkezi ne a a daki numaralardan eri ebilirsiniz. Hafta çi 09:00 18:00 aras Tel: 0 (212) Hafta çi 18:00 09:00 aras Tel: 0 (216) Hafta Sonu ve Tatil Günleri Tel: 0 (216)

24 >> AKM ABONE LEM MERKEZ AKM ABONE LEM MERKEZ HAKKINDA Bu k lavuz, infomet Güvenlik Sistemleri Alarm Kontrol Merkezi (AKM) abonelerinin internet üzerinden üyelik bilgilerini güncelleyebilmeleri ve alarm sinyal raporlar n online olarak takip edebilmeleri ve raporlayabilmeleri için haz rlanm t r. S STEM GEREKS N MLER infomet Güvenlik Sistemleri AKM Abone lem Merkezi* uygulamas n kullanabilmek için gerekli olan minimum bilgisayar konfigürasyonu a a daki gibidir : Internet Explorer 5.x (IE5.x) ve üzeri taray c çal t rabilen PC veya uyumlu bir medya Siteyi sorunsuz gezebilmek için taray c n zdaki Java ve Java Script seçenekleri aktif olmal d r. Minimum 800x600 piksel ekran çözünürlü ü (Tavsiye edilen ekran çözünürlü ü 1024x768) * AKM Online lem Merkezini kullanabilmek için infomet 7 Gün / 24 Saat Alarm Kontrol Merkezi abonesi olman z gerekmektedir. E er 7 Gün / 24 Saat Alarm Kontrol Merkezi abonesi de ilseniz, abonelik i lemleri için 0 (212) pbx nolu telefon infomet Mü teri Hizmetleri Dan ma Hatt na ba vurabilirsiniz. Abonelik i lemleri Hafta çi 09:00 18:00 saatleri aras nda yap labilmektedir. 24

25 >> KULLANICI ADI VE FRE OLU TURMA KULLANICI ADI VE FRE OLU TURMA 1. infomet Alarm Kontrol Merkezi ni aramadan önce lütfen abone numaran z haz r bulundurunuz. E er abone numaran z bilmiyorsan z, operatörlerimiz size yard mc olacaklard r. Bu durumda alarm operatörlerimiz size baz ki isel bilgileriniz ve adres bilgilerinizi do rulman z isteyebileceklerdir. 2. AKM Abone lem Merkezi uygulamas n kullanabilmek amac yla için ilk olarak 0 (216) nolu telefon 7 Gün 24 Saat hizmet veren infomet Alarm Kontrol Merkezi ni aray n z. 3. Türkiye nin önde gelen Alarm zleme Merkezlerinden olan infomet Alarm Merkezi, sektördeki birçok güvenlik firmas na da izleme hizmeti verdi inden, infomet Alarm abonesi oldu unuzu belirterek nternet Abone lem Merkezi için Kullan c Ad ve ifre olu turmak istedi inizi belirtiniz. 4. Lütfen alarm operatörlerimiz taraf ndan verilen Kullan c Ad n ve ifrenizi a a da belirtilen alanlara not al n z ve bu kullanma k lavuzunu güvenli bir yerde saklay n z; Kullan c Ad n z : ifreniz : 25

26 >> AKM ABONE LEM MERKEZ NDE OTURUM AÇMA OTURUM AÇMA 1. Kullan c Ad ve ifrenizi olu turduktan sonra Internet Explorer veya Firefox gibi internet taray c n z n adres çubu una yaz larak infomet Güvenlik Internet sitesi aç l r. 2. Aç lan sayfada sa alt tarafta bulunan AKM nternet Abone Giri i menüsü t klan r. 26

27 >> AKM ABONE LEM MERKEZ NDE OTURUM AÇMA 3. Aç lan yeni sayfada Kullan c Kodu alan na kullan c ad n z ve ifre Alan na ifrenizi girmeniz gerekmektedir. Kullan c Türü alan Abone olarak seçilmelidir. E er sisteminizde birden fazla partition özelli i * yani sistem bölümlemesi yoksa Part No alan 00 olarak b rak lmal d r. 4. Gerekli olan tüm alanlar do ru olarak girildikten sonra Sisteme Giri dü mesi t klanarak AKM Abone lem Merkezi ne giri yap l r. * Partition Özelli i tek bir alarm paneli kullanarak ayn mekan içinde farkl mekanlar n birbirinden ayr ve ba ms z olarak kurulmas ve kapat lmas imkan veren bir özelliktir. Ek partition talepleri ücretli opsiyonel bir özelliktir. 27

28 >> AKM ABONE LEM MERKEZ NDE OTURUM AÇMA 5. AKM Abone lem Merkezi ne ilk giri inizde sistem AKM taraf ndan verilen ifrenizi de i tirmenizi isteyecektir. 6. Mevcut ifre alan na Alarm Kontrol Merkezi taraf ndan size verilen ifreyi, Yeni ifre alan na kullanmak istedi iniz yeni ifreyi ve Yeni ifre Tekrar alan na kullanmak istedi iniz yeni ifreyi bir kere daha girmeniz gerekmektedir. Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet dü mesine basman z gerekmektedir. 28

29 >> ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME 1. Adres bilgileriniz, aktive raporlar ve haber verilecek ki ilere ait isim ve telefon bilgileri gibi konularda ekleme, silme ve de i tirme yapabilmek amac yla AKM lem Merkezi arayüzünde sol tarafta bulunan B LG GÜNCELLEME menüsü alt nda bulunan ilgili alt menü t klan r. 2. Örne in alarm sisteminize ili kin kurma, kapama, teknik ar za sinyalleri ve olu an alarmlar n haftal k veya ayl k gönderilmesini istedi iniz e- posta adreslerini belirlemek için B LG GÜNCELLEME menüsü alt nda bulunan Sinyal Raporu Ayarlar alt menüsü t klanarak sa tarafta aç lan Sinyal Listesinin Gönderilece i E-Posta Adresleri Listesi ba l alt nda bulunan ilgili kutucuklara 5 farkl ki iye ait e-posta bilgilerini girebilirsiniz. 29

30 >> ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME YEN S STEM KULLANICISI EKLEME 1. Ev ve i yerinizde alarm sistemini kullanmas amac yla yeni bir ki i için ifre tan mlad n z zaman tan mlanm olan bu ki inin AKM Abone lem Merkezi arac l yla sisteme tan mlanmas gerekmektedir. (Yeni bir ki i için ifre tan mlamak için sayfa 20 ye bak n z.) Sayfa 20 de anlat lan ekilde yeni bir ki i için ifre tan mland nda, bu ki iyi Alarm Sistemi Kullan c Listesine eklemek amac yla* B LG GÜNCELLEME MENÜSÜ ba l alt nda bulunan Sistem Kullan c lar alt menüsü t klan r. Ekran n sa nda aç lan Alarm Sistemi Kullan c lar Listesi alt na YEN simgesi t klan r. * Sayfa 20 de anlat lan ekilde yeni bir kullan c tan mlad n z anda tan mlanan yeni ifre Eklenen yeni ki iyi AKM lem Merkezinde eklemeden geçerli olacakt r. Ancak bu durumda sinyal raporlar nda eklenen yeni ki iye ait bilgiler Ad-Soyad bilgileri olmadan sadece KOD numaras ile görüntülenecektir. Eklenen ki inin AKM lem Merkezine de eklenmesi ile sistem kullan c lar n Ad-Soyad olarak kolayl kla takip edebilirsiniz. 30

31 >> ABONEL K B LG LER N GÜNCELLEME 2. Aç lan yeni pencerede gerekli alan doldurulduktan sonra KAYDET dü mesi t klanarak kullan c ekleme i lemi tamamlan r. Aç lan pencere Kullan c Kodu alan na panel üzerinde kullan c tan mlama a amas nda kullan lan a a daki ad mdaki koyu olarak belirtilen Kod Numaras alan d r. [Ana ifre] [Kod numaras ] [Yeni Giri ifresi] 31

32 >> AKM ONLINE LEM MERKEZ NDE RAPOR YARATMA RAPOR YARATMA 1. Ev ve i yerinizde kullan lan alarm sisteminizdeki kurma, kapama, meydana gelen alarmlar ve elektrik kesintileri gibi tüm olaylar AKM Online lem Merkezi arac l yla geçmi e yönelik olarak tarih ve saat baz nda raporlayabilirsiniz. 2. Raporlama özelli i sayesinde sistemi kullanan ki ilere farkl ifreler vermeniz durumunda i yerinizin hangi saatte aç ld n ve kapand, bak c n z n eve hangi saatler giri -ç k yapt gibi raporlar da yaratman z mümkündür. 3. Rapor olu turmak amac yla ekran n solunda bulunan Raporlar menüsü ba l alt na bulunan Sinyal Raporu alt menüsü t klan r. 4. Sinyal Raporu menüsüne t kland ktan sonra pencerenin sa nda seçti iniz güne ait sinyal raporunu ve tarih aral klar n de i tirebilmek için alanlar görüntülenecektir. lk Tarih ve Son Tarih aral klar n 32

33 >> AKM ONLINE LEM MERKEZ NDE RAPOR YARATMA de i tirerek rapor almak istedi iniz tarih aral n belirleyebilirsiniz. Listelenecek Kay t Adeti alan n de i tirerek bir sayfa görüntülenecek sinyal adedini belirleyebiliriz. 5. lk Tarih, Son Tarih ve Listelenecek Kay t Adeti alanlar istenildi i ekilde seçildikten sonra L STELE dü mesine bas larak seçilen tarih aral için rapor yarat lm olur. 33

34 >> AKM ONLINE LEM MERKEZ NDE OTURUMU KAPATMA OTURUMU KAPATMA 1. AKM Online lem Merkezindeki i lemlerinizi tamamlad ktan sonra güvenli bir ekilde oturumu kapatmak için ekran n sol üst kö esinde bulunan Oturumu Kapat seçene i t klan r. 34

35 >> YANGIN KAÇI PLANI Genellikle yang n n ç k ile öldürücü hale gelmesi aras nda çok az bir zaman vard r. Bu nedenle korunan mekanda bulunan ki ilerin tehlike an nda tahliye olabilmesi için gerekli olan planlama önceden mutlaka yap lmal d r. Yang n tahliye planlamas nda dikkate al nmas gereken önemli noktalar unlard r. Tüm pencere ve kap lar n z n kolayca aç l p-kapanabilir oldu undan emin olun. Boya nedeniyle mente esi s k m ya da kilitli kalm pencere ve kap bulundurmay n z. Korunan mekan n kimlerin kulland ve kullanabilece i dikkate al nmal d r. Çocuklar n ç k n engelleyecek yükseltilerden kaç n lmal, sa rlar için kl uyar lar konulmal d r. Ç k kap s yerden yüksek ise kaç amac yla merdiven ya da ip kullan lmas gerekebilir. Ç k kap lar n n önlerinin geçi e müsait oldu undan emin olun. Kutu, mobilya ya da k aylar nda yo un kar kütleleri ç k zorla t rarak kaç tehlikeye yaratabilir. Yang n durumunda mekan içerisinde de erli e ya ya da evcil hayvan benzeri size zaman kaybettirecek eyleri aramaktansa biran önce ç k yap lmal d r. D ar ç kan ki i kesinlikle mekana tekrar giri yapmamal itfaiye beklenmelidir. Yang n kaç plan n z genel görünür bir yerde muhafaza ederek, herkesin plandan haberdar olmas n sa lay n z. Yang n sisteminizin çal t ndan emin olmak amac yla haftal k olarak sisteminizi test ediniz. Olas her türlü problemi teknik servisinize bildiriniz. Daha profesyonel bir yang n plan için mutlak yerel itfaiye departman ndan yard m al n z. 35

36 >> BAKIM Normal kullan m artlar alt nda sisteminiz minimum bak m gerektirir. Bak m a amas nda dikkat edilmesi gereken hususlar: Sistem merkez kutusu ve donan mlar n kesinlikle y kamay n z. Toz alma i lemi için donan mlar n sadece d yüzeylerinin kuru bir bezle silinmesi yeterli olacakt r. Kablosuz sistemler için pil seviyesi otomatik olarak sistem taraf ndan kontrol edilerek problem an nda merkeze ve ifre paneli yoluyla kullan c ya haber verir. Yine de maksimum 1,5 y l içerisinde tüm sistem pillerinin de i tirilmesi gerekmektedir. Alarm sistemine ait detektör amaçl donan mlar n temizli i ve bak m için mutlak teknik servisinize haber veriniz. ÖNEML NOT: Sisteminize ait detektörlerin temizlik ya da ta nma amac yla sökülmesi döndürülmesi ya da hareket ettirilmesi sisteminizin güvenli ini tehlikeye atacakt r. Bu nedenle teknik servisinize dan madan kesinlikle detektörlere müdahale etmeyiniz. 36

37 >> SERV S ÇA IRMADAN ÖNCE Teknik servisinize alarm sisteminiz konusunda ar za bildiriminde bulunmadan önce a a da bildirilen hususlar mutlaka kontrol ediniz. Aksi takdirde garanti süresi dikkate al nmaks z n, servis masraflar taraf n za faturalanacakt r. Alarm sisteminizin ba l oldu u mekanda elektrik var m? Alarm sisteminizin ba l bulundu u sigorta ya da ana sigorta atm ya da indirilmi mi? Alarm sisteminizin Infomet Alarm Merkezi ne ba lanmak amac yla kulland telefon hatt aktif durumda m? Alarm sisteminizin Infomet Alarm Merkezi ne ba lanmak amac yla kulland telefon hatt nda borcundan dolay ya da Telekom kaynakl herhangi bir kesinti var m? Alarm sisteminizin ola an çal mas n engelleyebilecek yukar daki durumlar n kontrolünün ard ndan, sorununuz hala giderilmemi ise yetkili teknik servisinizi ça r n z. Teknik servis yetkili elemanlar n n kontrolü d nda, kesinlikle sistem donan mlar na müdahalede bulunmay n z. Tüm soru ve sorunlar n z için Infomet Alarm Merkezi ni a a daki telefonlar m zdan arayabilir, adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hafta çi 09:00 18:00 aras Tel: 0 (212) Hafta çi 18:00 09:00 aras Tel: 0 (216) Hafta Sonu ve Tatil Günleri Tel: 0 (216)

38 >> SIKÇA SORULAN SORULAR > Soru: Alarm sistemimde telefon hatt problemim olmamas na ra men s kça 4 numaral problem/hata yan yor. Cevap: 4 numaral ar za yo un telefon hatt trafi ini i aret eder. Telefon hatt nda herhangi bir kesinti problemi olmamas na ra men gerek bölgesel gerekse de genel telefon hatt trafi inden dolay sistem sinyal gönderememi tir. Gün içerisinde sorun kendili inden kaybolmaz ise Infomet Alarm Merkezi ni arayarak test yap n z. > Soru: Geceleri s kça Infomet Alarm Merkezi taraf ndan akü azalmas ve elektrik kesintisi sinyali bildiriliyor. Cevap: Sistemin ba l bulundu u sigorta ya da ana sigorta kapat ld takdirde sistem aküden çal maya ba layacak bir süre sonra azalma sinyali gelecektir. Kesinlikle bu sigortay kapatmay n z. > Soru: Infomet Alarm Merkezi açma/kapama kontrolü nedir? Cevap: yerleri için verilen bu hizmette mekan n z belirtmi oldu unuz çal ma saatleri d nda aç l rsa ya da belirtmi oldu unuz kapan saatinde hala i yeriniz kapat lmam ise Infomet Alarm Merkezi operatörleri taraf ndan yetkili kullan c ya bilgi verilerek onay al n r. Bu hizmetten ayarlanabilmek amac yla mutlak aç l -kapan saat bilgilerinizi Infomet Alarm Merkezi operatörleri ile güncelleyiniz. 38

39 >> SIKÇA SORULAN SORULAR > Soru: Kablosuz Hareket Detektörüm alg lama yapm yor. Cevap: Kablosuz Hareket Detektörleri pil ile çal t klar ndan 3 er dakikal k uyku modu ad verilen bir sistem kullan l r. Bu çal ma prensibi gere ince detektör bir alg lama yapt ktan sonra ikinci bir alg lama için 3 dakika bekleyecektir. Güvenlik konusunda problem yaratmayan bu özellik uzun pil ömrü için bir gerekliliktir. Alg lama yapmad na inand n z kablosuz hareket detektörünüz için, alg lama bölgesinde 3 dakika boyunca hareket olmas n önleyerek bekleyiniz. 3 dakika süreli beklemeden sonra detektörünüzün önüne geçerek alg lama yap p yapmad n kontrol ediniz. 39

40 >> GÜVENL N Z Ç N PUÇLARI EV GÜVENL N Z Ç N PUÇLARI Evde olsan z dahi, özellikle gece uyurken pencerelerinizi ve balkon kap lar n z kapal tutun. Evinizde oldu unuz zaman kap n z tan mad n z ki ilere açmay n. Kap n zda mutlaka zincir bulundurun ve resmi görevli olduklar n belirten ki ilerden kimlik göstermelerini isteyin. Alarm sistemleri h rs zlardan korunmak için en etkili ve bilinen en cayd r c yöntemdir. Mutlaka, alarm merkezi ba lant s olan bir alarm sistemi edinin. Kap ve pencerelerinizde her zaman kaliteli kilitler kullan n. Varsa, apartman n z n bak m ndan sorumlu ki iye, binan za giren ç kanlara, seyyar sat c ve pazarlamac lara dikkat etmesini, üpheli durumlarda derhal polise bilgi vermesini söyleyin. Evinizin civar nda dolasan üpheli ki iler gördü ünüzde polise bilgi verin. Evinize gelen "evlere servis" hizmetinde mutlaka eve gelen ki iye kimlik sorun. Tatilde oldu unuzda, evinizin posta kutusuna gelen mektuplar ve tan t m bro ürlerini tan d klar n za zaman zaman ald rt n. Evinizde kasan z olsa dahi, fazla miktarda para ve ziynet e yas bulundurmay n, bunun yerine banka kasalar n tercih edin. 40

41 >> GÜVENL N Z Ç N PUÇLARI D Güvenli i sa lamak amac yla yeterli oranda çevre ayd nlatmas sa lay n veya yetkililerden talep edin. Gece siz uyurken h rs z n evinize girdi ini fark etti iniz durumda, oldu unuz yerde kal n, fark etti inizi ona hissettirmeyin ve ne istiyorsa al p gitmesi için ona izin verin. Nihayetinde önemli olan sizin emniyetinizdir. Anahtar n z kullanan yard mc n z i ten ayr ld ysa, kilitleri de i tirin. Kap anahtar n z paspas alt, ayakkab içi, elektrik, su saati yan gibi yerlerde saklamay n. Elektronik e yalar n z n, özellikle dizüstü bilgisayarlar n z n seri numaralar n bir kenara yaz p saklay n. De erli mücevherlerinizin foto raflar n veya kamera ile görüntülerini de i ik aç lardan çekip bir yerde muhafaza edin. Evinize h rs z girdi ini anlad n z anda hiçbir eye dokunmadan polise haber verin. H rs za ula abilmek sadece b rakt deliller ile mümkün olabilmektedir. Delilleri bozmamaya dikkat edin. Bu bilgileri, ailenize ve özellikle çocuklar n zla payla n ve aynen uygulamalar konusunda onlar te vik edin. 41

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

İçindekiler pronet.com.tr

İçindekiler pronet.com.tr İçindekiler Pronet Alarm Haber Alma Merkezi 4 Pronet Online İşlem Merkezi 5 Güvenlik Hizmetimiz Hakkında 6 Sistemin Genel Çalışması 7 Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) 8/9 Sistem Ana Menülerine Giriş

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması Amaç: Tedarikçi Firmaların Barkod basabilmesi için Kullanacakları Uygulamanın Tanıtımı ve Kullanılması Eğitim İçeriği 1. Uygulamanın Teknik Özellikleri 2. Uygulamanın Çalıştırılması 3. Kullanıcı Girişi

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA AEEE Yönetmeliğine Uygundur 53 6 hane 3650 gün Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u Açma: Cihaz kapal yken açar. Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI Yapılacak işlemleri 4 basamak halinde inceleyelim. 1. (Bilgi aktarımı) İdarenin yapması gereken bilgi güncelleme işlemleri 2. (Bilgi aktarımı)

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Tahsilat Kolay. POS Ürün ve Portföy Yönetimi 20 Kasım 2015

Tahsilat Kolay. POS Ürün ve Portföy Yönetimi 20 Kasım 2015 Tahsilat Kolay POS Ürün ve Portföy Yönetimi 20 Kasım 2015 Tahsilat Kolay Tahsilat Kolay Nedir? Faydaları Nelerdir? Başvuru Girişinde Nelere Dikkat Edilmelidir? Tahsilat Kolay ile Neler Yapılabilir? Sıkça

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI Amaç Bu bilgi kitapçığının amacı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğunuz

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir.

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir. DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Programlama şifresi:5555 Kullanıcı şifresi:1234 Programa giriş: * 8 5555 Programdan çıkış: # # Zone tanımları: 00 Kullanılmayan zone 01 1.gecikmeli zone 03 Ani zone

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1.TUŞ LED TAKIMI 6 zil (chime) özelliği aktif zil özelliği aktif olmasın * FONKSIYON TUŞLARI: (STAY KURMADA DEVREDE) VESCO-R 510 KULLANICI KILAVUZU LED 8 hızlı algılama (50ms) yavaş algılama (300ms) *

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

VEGAWINA5 2016 VERSION

VEGAWINA5 2016 VERSION VEGAWINA5 2016 VERSION Bundan Böyle Her Yıla Ait Hazırlanan Setup İçin Login Ekranında Version Yılı Yazacaktır Program Kurulumunda Ana Sayfa ( Boss ) Modülü Kurulumu Zorunlu Hale Getirilmiştir Hizmet\Firma\Kullanıcı

Detaylı