GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. Akçakale'ye iki sene önce düşen top mermisinin ardından angajman kuralları kapsamında Suriye'deki hedeflere verdiği karşılıkla gücünü gösteren Fırtına Obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda üç atışın aynı anda hedefi vurabilmesi özellikleriyle dikkat çekiyor. Mısır da insanlık için susmayacaklar İnsanlık için HABER 17 DE HABERİ 18 DE Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 65 yaş üstü ücretsiz taşımalarda özel sektörün desteklenmesini istedi. Sessiz Kalma Ankara'da birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan İnsanlık İçin Sessiz Kalma Platformu, Mısır'da darbe karşıtı 528 kişinin idama mahkum edilmesi kararını yaklaşık 1 ay süreyle düzenleyecekleri etkinliklerle protesto edecek. FOTOĞRAF SERGİSİ, İMZA KAMPANYASI Başkenteki insan yoğunluğunun fazla olduğu Hamamönü, Abdi İpekçi Parkı, Sakarya Caddesi girişi ve Beşevler metro istasyonu, Hacı Bayram Camii gibi belli merkezlerde stantlar kurarak fotoğraf sergileri açacaklarını, halkı bilinçlendirme faaliyetleri yapacaklarını dile getiren nsan Hakları ve Mazlumları Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkan Yardımcısı Zeynep Naz Tatlıcıoğlu, stantlarda ayrıca 30 bin kişiye ulaşacakları bir imza kampanyası da düzenleyeceklerini, hukuki olmayan bu sürecin durması için imzaları da Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Mısır Müftülüğüne göndereceklerini kaydetti. HABERİ 17 DE Haberi15 de Haberi19 da Haberi 16 da

2 2 SineMagazin ZM R - EMRE UMURB L R - Türkiye de, y l n ilk çeyre inde yaklafl k 24 milyon seyirci ve 250 milyon lira has lat toplayan sinema sektörünün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s na yaklaflt. AA muhabirinin Box Office Türkiye verilerinden derledi i bilgiye göre, son olarak 2009 y l nda bir önceki y la göre yüzde 3,9 luk düflüflle 36 milyon 15 Nisan 2014 Sinemaya seyirci ilgisi azalm yor sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay 904 bin 345 seyircinin gitti i Türkiye deki sinema salonlar, bu y ldan sonra izleyici say s n sürekli art r p, geçen y l 50 milyon 293 bin 837 kifliyle tepe noktas na ulaflt. Bu y l n ilk çeyre inde de Türk sinemas n n en çok izlenen serilerinden olan Recep vedik 4 ve Eyyvah Eyvah 3 ün vizyona girmesinin etkisiyle seyirci say s, geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k yüzde 31 art rartarak, 23 milyon 792 bin 242 ye ulaflt. Sektör, geçen y l, bir önceki y la göre yüzde 13,4 lük art flla 50 milyon 295 bin 805 seyirciyle, yüzde 18,5 lik art flla 504 milyon 347 bin 109 liral k toplam has latla kapatm flt. Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 Buna göre y l n ilk çeyre inde yaklafl k 24 milyon seyirci ve 246 milyon 53 bin 475 lira has lat toplayan sinema sektörünün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s na yaklaflt. - Recep vedik 4 rekorlar altüst ediyor lk 3 günde en çok izlenen film unvan n 1 milyon 641 bin 474, ilk haftada en çok izlenen film unvan n da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenli ini Togan Gökbakar n yapt, fiahan Gökbakar n baflrolünde oynad Recep vedik 4, sadece 7 haftada 6 milyon 778 bin 899 izleyiciye, hem 67 milyon 168 bin 408 liral k has lata ulaflt hem de bu y l sinemaya giden her 4 kifliden birinin tercihi oldu. Recep vedik 4, ayr ca, flu ana kadar toplad seyirci say s yla 1989 dan günümüze en çok izlenen ikinci film unvan n ald. 6 Aral k ta vizyona giren Selçuk Aydemir in yönetti i Dü ün Dernek ise 6 milyon 855 bin 902 seyirciyle 1989 dan bu yana en çok izlenen film unvan n korudu. ki hafta önce 30 dakikal k uzat lm fl versiyonu vizyona giren filmin bu sürede toplad 157 bin 715 seyirci de bu unvan n korumas na katk da bulundu. Y l n en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akba n baflrollerini paylaflt Eyyvah Eyvah 3 oldu. (AA)

3 15 Nisan 2014 SAMSUN - FATMA KALAY - Samsun'da ortaokul ö rencileri, trafik kazalar nda emniyet kemerinin aç lmamas sonucu yaflanan bo ulmalar n önüne geçmek amac yla, nem sensörleri kullanarak suya düflen araçlarda otomatik aç lan emniyet kemeri yapt. Çarflamba ilçesindeki Gökçeçakmak Ortaokulu 8. s n f ö rencisi Erhan Özer (13) ile 7. s n fta okuyan Tunahan Akgün (12), projelerini Milli E itim Bakanl ve TÜB TAK iflbirli iyle düzenlenen "Bu Benim Eserim" projesi kapsam nda haz rlad. Samsun'daki bölge finalinde "fizik" alan nda birinci seçilen proje, Ankara'da yap lacak finallerde yar flacak. Ö rencilerden Erhan Özer, AA muhabirine yapt aç klamada, trafik kazalar nda suya düflen otomobildeki emniyet kemerinin aç lmamas sonucu bo ulma yaflanabildi ini belirterek, bir yak n n n bu flekilde yaflam n yitirmesi üzerine projeyle ilgili çal flmaya karar verdi ini anlatt. Okuldan arkadafl Tunahan Akgün ile tafl tlar suya düfltü ünde, otomatik aç larak hayat kurtarabilecek emniyet kemeri sistemi oluflturduklar n belirten Özer, "As l amac hayat kurtarmak olan emniyet kemeri, baz durumlarda insan n can na mal oluyor. Biz de böyle bir sistem gelifltirdik. Bu sistemimizin Yaflam H CR 15 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 2 Nisan 1430 amac, tafl tlar akarsu, göl, nehir gibi derin sulara düfltüklerinde emniyet kemerinin otomatik aç larak olas can kay plar n n önüne geçmek" dedi. - "Bebek koltuklar nda ve uçaklarda da kullan labilir" Tunahan Akgün ise tafl tlar n suya düflmesi durumunda en so ukkanl kiflinin bile panikleyebilece ini ve emniyet kemerinin tak l oldu unu unutup bo ulma tehlikesiyle karfl karfl ya kalabilece ini aktard. "fioförün arac n pert etmesi kabul edilebilir ama arac n floförü öldürmesi kabul edilemez" diyen Akgün, sistemin çal flma flekline iliflkin flu bilgileri aktard : msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Suda otomatik aç lan emniyet kemeri yapt lar "Günümüzde araçlar n güvenilirli ine çok dikkat edilmekte. Biz de araçlar n güvenilirli ini yükseltmek için bu projemizi yapt k. Nem alg lay c plakalar kulland k. Suyun iletkenli inden yararlanarak emniyet kemerinin otomatik aç lmas n sa l yoruz. Arac n içi su almaya bafllay nca nem sensörleri devreye giriyor ve emniyet kemeri üzerine yerlefltirdi imiz düzene e kablolar arac l yla sinyal gönderip, kemeri otomatik aç yor. Bu sistemi arac n 5 farkl yerine yerlefltirmeyi düflünüyoruz. Çünkü arac n farkl flekilde düflebilece ini bilmeliyiz. Bu sistem bebek koltuklar nda ve uçaklarda da kullan labilir." (AA) Tacizci okul müdürüne 12,5 y l hapis cezas BARTIN - Bart n da 17 yafl ndaki k z ö rencisine cinsel tacizde bulundu u iddias yla yarg lanan lise müdürü, 12 y l 6 ay hapis cezas na çarpt r ld. Bart n A r Ceza Mahkemesindeki duruflmaya san k H.A. ve avukat kat ld. Son sözleri sorulan san k, suçlamalar kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, lise müdürü H:A y küçük yafltaki Z.M ye cinsel istismarda bulundu u gerekçesiyle 12 y l 6 ay hapisle cezaland rd. l Milli E itim Müdürlü ünde Destek Hizmetleri fiube Müdürlü ü görevini yürüten H.A. n n hafta bafl nda y ll k izne ayr ld ö renildi. Davut F r nc o lu Anadolu Lisesi ö rencisi Z.M, 2007 de okul müdürü 55 yafl ndaki H.A. n n kendisini kucaklayarak öpmek istedi ini iddia etmifl ve babas N.M. ile Bart n Cumhuriyet Baflsavc l na suç duyurusunda bulunmufltu. Soruflturman n ard ndan Bart n A r Ceza Mahkemesinde görülen davada H.A n n beraatine karar verilmiflti. Yarg tay n dosyay iadesinin ard ndan yarg lamaya yeniden bafllanm flt. (AA) Ölümden dönen Suriyeli kaçaklar serbest b rak ld MU LA - Mu la'n n Bodrum ilçesinde, kanund fl yollardan yurtd fl na ç kmaya çal flan 16 kaçak göçmen yakaland. Ölümden dönen Suriyeliler, polis merkezinde yap lan ifllemlerin ard ndan ellerinde can yelekleriyle serbest b rak ld. Oolayda Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanl ekipleri, Bitez beldesi aç klar nda saat s ralar nda, içinde çok say da insan n bulundu u 7 metre boyundaki fiber teknenin bozularak sürüklenmekte oldu u bilgisine ulaflt. Bunun üzerine yap lan çal flma sonucu ar zal halde sürüklenen teknede, Suriye uyruklu 16 kaçak bulundu u tespit edildi. Herhangi bir can kayb yaflanmadan kurtar lan kaçaklar, ifllemlerinin ard ndan ellerinde can yelekleriyle serbest b rak ld. Karakol ç k fl nda görüntülenen kaçaklar, Bodrum sokaklar nda gözden kayboldu. Yunanistan'a kaçmak için her yolu deneyen göçmenler, ço u zaman hayat n kaybediyor. Serbest b rak lan Suriyelilerin, daha önce de Yunanistan'a kaçma girifliminde bulundu u ve yakaland ktan sonra tekrar serbest b rak ld ö renildi. Öte yandan sabah saatlerinde Yal kavak'tan Kos Adas 'na geçmeye çal flan 11 kaçak göçmenin de Sahil Güvenlik ekipleri taraf ndan yakaland ö renildi. 3

4 4 Çukurova için tiyatro zaman ANKARA- Sabanc Vakf ve Devlet Tiyatrolar (DT) iflbirli iyle düzenlenen Devlet Tiyatrolar, Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali bu y l 16. kez tiyatroseverler için perde açacak. DT den yap lan yaz l aç klamaya göre, Adana da 14 Nisan- 16 May s ta düzenlenecek festivalin aç l fl n Frans z flov tiyatrosu Ilotopie yapacak. Türkiye de ilk defa gösteri düzenleyecek grup, Seyhan Nehri üzerinde sergileyece i Suya Yans yan Düfller performans yla sanatseverlerle buluflacak. Grup ayr ca, rüya ve lunapark temal geçit seremonileri; mitolojik figürler, flövalyeler, soytar lar, büyücüler, hayaletler, palyaçolar gibi rengarenk karakterlerle izleyicilere masals bir gece yaflatacak. Türkiye nin bir ay süren, en uzun soluklu uluslararas tiyatro festivali olma özelli ini tafl yan etkinlikte, bu y l Türkiye den 16, yurt d fl ndan 5 tiyatro toplulu u, 21 farkl oyun ve atölye çal flmas sergileyecek. Eskiflehir, stanbul ve Kocaeli Büyükflehir Belediyesi flehir tiyatrolar ile stanbul, Bursa, Van, zmir, Ankara Devlet Tiyatrolar n bir araya getirecek etkinlik için Fransa, spanya, ran, Azerbaycan ve Romanya tiyatrolar da Adana ya geliyor. Festivalde ayr ca Ankara Ekin Tiyatrosu Üçüncü Zil, Kenter Tiyatrosu Toplu Hikayeler, Tiyatro Kedi Bana Esmeyi Anlat ve Mersin Opera ve Balesi de Çal kuflu nu tiyatroseverlerin be enisine sunacak May s ta Adana n n simgesi Taflköprü üzerinde gerçekleflecek müzik, dans ve performans gösterileriyle renklenecek festivalde ayr ca danstan müzi e, resimden sahne foto rafç l na kadar birçok farkl konuda Atölye Çal flmalar düzenlenecek. -Festival program DT, Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali program flöyle: Nisan da stanbul DT Çöl F rt nalar oyunu ile Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde seyircinin karfl s na ç kacak Nisan da Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrosu Guguk Kuflu nu Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde sunacak Nisan da spanya Yllana Tiyatrosu Muu yu Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde görücüye ç karacak Nisan da stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrosu stanbul Efendisi yle Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde ve 22 Nisan da spanya Yllana Tiyatrosu Muu yla Sabanc Üniversitesi nde temsil verecek Nisan da Ankara Ekin Tiyatrosu Üçüncü Zil i Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde ve 24 Nisan da Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrosu Guguk Kuflu nu Sabanc Üniversitesi nde sahneleyecek Nisan da Bursa DT Sar p nar 1914 ü Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde tiyatroseverlerin karfl s na ç karacak Nisan da ran Inruzha Tiyatrosu Kurakl k ve Yalan la Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde ve 28 Nisan da stanbul DT Tiyatrosu Çehov Makinesi yle Sabanc Üniversitesi nde sanatseverlerle bir araya gelecek. 29 Nisan da Mersin Opera ve Balesi Çal kufl nu Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde sergileyecek. 30 Nisan, 1-2 May s ta Van DT çocuk oyunu Ay fl Sirki ni Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde görücüye ç karacak. 1-2 May s ta Azerbaycan Milli Akademik Dram Tiyatrosu Lenkaran Han n Veziri ile Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde temsil verecek. 3-4 May s ta zmir DT Son Ç l k la Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde izleyiciyle buluflacak. 5-6 May s ta Ankara DT Nereye yi Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde sahneleyecek. (AA) Kültür Sanat Kerkük ten Eskiflehir e Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti 2010 y l nda stanbul da düzenlenen Türk Dili Konuflan Ülkeler Devlet Baflkanlar 10.Zirve Toplant s " s ras nda TÜRKSOY taraf ndan önerilen Türk Dünyas Kültür Baflkenti uygulamas oy birli i ile kabul edilmifltir. Bu karar do rultusunda 2011 y l nda Astana 2012 Türk Dünyas Kültür Baflkenti seçilerek yürürlü e girmifl ve 2013 y l için Türk Dünyas Kültür Baflkenti olarak Eskiflehir seçilmifltir y l nda Türk Dünyas Kültür Baflkenti olan Astana 24 fiubat 2012 Aç l fl Galas ile bafllatt etkinliklerini, 30 Kas m 2012 Kapan fl Töreni ile Türk Dünyas Kültür Baflkenti bayra n Eskiflehir'e devretti. Türk Dünyas Kültür Baflkenti Uygulamas n n Amac Türk dili konuflan halklar ve ülkeler aras nda dostane iliflkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanat n, gelenek ve göreneklerini araflt rarak ortaya ç karmak, gelifltirmek, korumak, gelecek kuflaklara aktarmak ve kal c k lmak. Bilimsel, kültürel, sanatsal araflt rma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel birli i ve dayan flmay sa lamaya çal fl rken dünya bar fl na, uygarl na, bilime ve sanata katk da bulunmak. Türk kültürünün sevgi, hoflgörü ve ak lc l k ilkelerine dayand n n bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararas düzeyde benimsenmesine, yayg nlaflt r lmas na çal flmak, bu yolda uygarl a, dünya bar fl na ve insan haklar na hizmet etmek. Türk dünyas halklar n n ortak geçmiflini, tarihini, dil ve edebiyat n, kültür ve sanat n bir bütün halinde ele alan bilimsel araflt rmalar güçlendirmek. Ulusal tarihi, ana dili, edebiyat, kültür ve sanat, gelenek ve görenekleri gelecek kuflaklara aktarmak için ortam haz rlamak. Uluslararas iliflkilerde yeni dengelerin kurulmas n göz önüne alarak, bölge ve dünya çap nda yeni kültürel yap laflmay desteklemek amac yla Türk Dünyas Kültür Baflkentli i oluflturuldu Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans Eskiflehir i 2013 y l Türk Dünyas Kültür Baflkenti olarak haz rlamak. Bu amaçla 2013 y l nda yap lacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek. Kamu ve sivil kurum ve kurulufllar n 15 Nisan 2014 yapacaklar çal flmalarda koordinasyonu sa lamak üzere, "ESK fieh R 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAfiKENT HAKKINDA KANUN" 6303 Say l Kanunda yer alan düzenlemeler d fl nda özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiflili i haiz ve merkezi Eskiflehir de olan Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans kurulmufltur. Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ; Koordinasyon Kurulu, Dan flma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluflur. 3/5/2012 tarihli ve 6303 say l Kanun ile kurulan Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans organlar n n teflkili ile çal flma usul ve esaslar hakk ndaki Bakanlar Kurulu Karar 5 A ustos 2012 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanmas ile yürürlü e giren karar ile ajans, resmen tüzel kiflili i kazanm fl olmas n n yan nda icrai, idari ve mali özerkli e de kavufltu. Koordinasyon Kurulu, 6303 Say l Kanun un 7. maddesine dayan larak kurulmufl olup, Baflbakan' n görevlendirdi i sorumlu Baflbakan Yard mc s, D fliflleri Bakan, çiflleri Bakan, Kültür ve Turizm Bakan, Maliye Bakan, Dan flma Kurulu Baflkan ve Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan oluflur. Koordinasyon Kurulu; 2013 y l nda Türk Dünyas Kültür Baflkenti olarak Eskiflehir de yap lacak etkinliklerin çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirler, haz rl klar izler, kamu ve sivil kurum ve kurulufllar n eflgüdüm içinde çal flmas n sa layacak tedbirleri al r. (Devam Edecek)

5 15 Nisan 2014 Ressam Günefltekin, Hollanda da sergi açacak STANBUL - Ressam Ahmet Günefltekin, Hollanda n n önemli sanat kurumlar ndan Mark Peet Visser Gallery nin Den Bosh taki merkezinde kiflisel sergi açacak. Günefltekin Sanat Merkezi nden yap lan yaz l aç klamaya göre Günefltekin, Yüzleflme bafll kl sergi dizisiyle 2012 de bafllad uluslararas sanat yolculu una geçen y l oldu u gibi bu y l da dünyan n önde gelen sanat merkezlerinde yeni sergilerle devam ediyor. Son dönemde, özellikle ABD ve Avrupa da önemli koleksiyonlarla birçok sanat kurumunda yer alan Günefltekin, kendisini Hollanda ve Belçika da temsil eden Mark Peet Visser Gallery de kiflisel sergi açacak. Galerinin Den Bosch taki merkezinde gerçeklefltirilecek sergi, Gezichtenvan de Zon / Güneflin Yüzleri / Faces of the Sun bafll yla, 21 Nisan-18 May s ta görülebilecek. Sergide, Ahmet Günefltekin in ço u ilk defa sergilenecek Günefl Patlamalar ve Optik Degrade Serisi nden özel tablolarla 3 boyutlu konstrüksiyonlar n n yer ald farkl üsluplardaki 30 a yak n eseri yer alacak. Ressam Günefltekin, Yüzleflme bafll kl uluslararas sergi dizisini 2012 deki stanbul sergisiyle Türkiye den bafllatt. Proje kapsam ndaki son Türkiye sergisini geçen y l n bafl nda Ankara da gerçeklefltirdikten hemen sonra dizinin Türkiye d fl ndaki ilk sergisini Venedik Bienali ile efl zamanl olarak Momentum of Memory bafll yla Venedik te yapt. Sergi, baz sanat çevrelerince görülmesi gereken 3 sergi aras nda gösterildi. Ayn dönemde Marlborough Gallery nin sanatç lar aras na kat lan Günefltekin, galeri bünyesindeki ilk kiflisel sergisini geçen y l sonunda New York ta açt. Marlborough Gallery bünyesinde kat ld Contemporary stanbul, Art Basel Miami Beach, Arco Madrid ve TheArmory Show ile Güler Sanat bünyesinde yer ald Art Market Budapest gibi organizasyonlarda ilgi gören Günefltekin, galeri bünyesindeki ikinci sergisini 18 Eylül de galerinin Monaco daki merkezinde açacak. (AA) Kültür Sanat ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Kontrbas sanatç s F rat Korkmaz, ö renci de iflim program yla gitti i Polonya'da, "International Strings Competitions +" yar flmas nda ikinci oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar ö rencisi Korkmaz, 112 kiflinin kat ld yar flmada tek kontrbasç olarak keman, viyola, viyolonsel ve gitara karfl performans sergiledi. Korkmaz, AA muhabirine, "Tek endiflem keman, viyola, viyolonsel gibi virtüoziteye daha yatk n enstrümanlarla ayn alanda kontrbasla yar flmaya kat lmamd. Yar flman n en ilginç yönüyse di er enstrümanlarla 111 kifli kat l rken benden baflka kontrbasç n n bulunmamas yd " dedi. -"fians m olmad n düflündüler" Daha önce bu gibi karma yar flmalara kontrbas çalanlar n, kazanamad klar için pek baflvuru yapmad klar n belirten Türk ö rencinin, kontrbasla Avrupa baflar s G MAT GIDA VE HT YAÇ MADDELER ANKARA TOPTANCILARI DERNE BAfiKANLI INDAN GENEL KURUL LANI Derne imizin Ola an Genel Kurul Toplant s Cuma günü saat 11.00'da afla da yaz l gündem maddelerini görüflmek üzere G MAT GIDA TOPTANCILAR S TES Sosyal Tesisler Toplant Salonu' nda yap lacakt r. Ço unluk sa lanamad taktirde ikinci toplant Cumartesi günü saat 11.00'da ayn yer ve gündemle yap lacakt r Say n Üyelerimize önemle duyurur, teflrifleri rica olunur. YÖNET M KURULU GENEL KURUL GÜNDEM : 1- Aç l fl, Yoklama, Baflkanl k Divan 'n n teflekkülü ve Sayg duruflu, 2- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlar n n okunmas, 3- Raporlar n müzakeresi, 4- Yönetim ve Denetim Kurullar n n ayr ayr ibra edilmesi, 5- Tahmini bütçelerin ve yeni Çal flma Raporunun görüflülmesi ve oylanmas, 6- Tüzük de iflikli i, 7- Dernek Organlar n n seçimi, 8- Dilekler ve Temenniler, 9- Kapan fl. Yar n-11 Korkmaz, "Hatta jürinin, listede ad m gördükleri zaman, di er enstrümanlar n yan nda pek flans m olmad n düflündüklerini ö rendim ama sonuç öyle olmad. Polonya'daki hocam, daha önce de bu yar flmaya ö rencileriyle kat ld klar n fakat ilk kez benim derece ald m söyledi. Yar flmada, öncelikle Türk oldu um için ve bu topraklardan ç k p Avrupa'da önemli bir yar flmada ikinci olmakla gurur duydum. Türkiye'nin ça dafl medeniyetler seviyesine geldi ini herkese bu sayede ispatlad m" diye konufltu. Korkmaz, Avrupa'da bu müzi in Türklere ait olmad na inan ld için yar flmalarda bir s f r yenik bafllad klar n savunarak, bu yar flmada da jüri üyelerinin bile di er enstrümanlar yan nda kontrbas n flans olmad na inand klar n ileri sürdü. - "Sanatta ne denli ileride oldu umuzun göstergesi" F rat Korkmaz' n hocas Burak Karaa aç da al nan sonucu, Türkiye'nin sanat dünyas nda ne denli ileride oldu unun ve baflar l bir yolda h zla ilerlendi inin göstergesi fleklinde niteledi. Karaa aç, "Ayr ca kazand m z bu baflar lar n en önemli k sm ça dafl Türkiye'nin yurt d fl nda, özellikle Avrupa'da güzel yönleriyle tan nmas n n en önemli alan n n 'sanat' oldu unu da bir kez daha ispatlanmas d r" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

6 6 K fll k Kamuflaj Elbise al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Tak m K fll k Kamuflaj Elbise Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Elbiseler, Emniyet Genel Müdürlü ü Özel harekat Dairesi Baflkanl merkez depolar Gölbafl -ANKARA adresine teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Al nacak olan malzemeler 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl - Dikmen Caddesi No:11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz. Turizm Osmanl dönemine ait eflsiz resimlerden oluflan koleksiyonu Katar emiri sat n ald STOCKHOLM - sveç'in y llar nda görev yapan stanbul Büyükelçileri taraf ndan oluflturulan 102 parçal k ya l ve sulu boya resimlerin, Katar Emiri Sani ailesi taraf ndan sat n al nd belirtildi. Eserlerde Bo az, Belgrad Ormanlar, Bo az k y s ndaki saray bahçeler, sveç Elçili i bahçesinden görüntüler resmedilmifl. Kolekisyonda iki parça halindeki büyük ve panoramik bir resim de yer al yor. Georg Engelhard Schröder taraf ndan yap lan iki büyük resimde ise Osmanl 'ya s nan sveç Kral Demirbafl fiarl'dan alacaklar n tahsili için bu ülkeye gidip aylarca bekleyen Türk heyeti tasvir edilmifl. sveç te bugüne kadarki en büyük sanat al verifllerinden biri büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleflti. Celsing ailesine ait Biby Malikânesinde bulunan Türk koleksiyonunu Katarl bir Emir ailesi sat n ald. sveç gazetesi Dagens Industri nin haberine göre, koleksiyon yaklafl k 300 milyon krona al nd. KIfiLIK KAMUFLAJ ELB SE Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu- unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGM- kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Oda No:12, Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Koleksiyon uzmanlar taraf ndan eflsiz bir sveç kültür miras olarak adland r l rken, türünde dünya üzerinde de efli bulunmuyor. Koleksiyonun sat fl ndan sorumlu Sotheby's flirketi al c y ve sat fl fiyat n aç klamamakla birlikte, sat fl n gerçekleflti ini teyit ediyor. Kimli i gizli tutulan kaynaklar, koleksiyonun yaklafl k 300 milyon sveç Kronu tutar nda bir mebla karfl l nda, Katar Emiri Tamim bin Hamad Âl Sani taraf ndan sat n al nd bilgisini veriyor. (CHA)

7 15 Nisan BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: Hilekâr. 2. Mersin ilinin bir ilçesi. Baston. 3. Elinde bulunduran, üzerinde tafl yan. Bir askeri birli in k saltmas. 4. Yüksek, yüce. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. 5. Kesin yarg. Nakit. 6. Tören. 7. Berilyumun simgesi. C l z, zay f, güçsüz. 8. ABD de bir eyalet. 9. Politik. Eski dilde otlar. 10. Yumuflak, hofl, ince bir güzelli i bulunan. 11. Gizem. Kad nlar n sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap. 12. Töre bilimi, ahlak bilimi. At, eflek oturmal. 13. Güzel, hofl, sevimli. Bir baharat. 14. Camilerde namaza kalkmak için okunan iç ezan. 15. Kars yöresinde oynanan bir halk oyunu. 16. Cüsseli. Mesafe. Köpek. 17. Do an n sebep oldu u y k m. T rpana bal. 18. Trabzon ilinin bir ilçesi. Büyük zoka. 19. Hamur tahtas. Radyumun simgesi. 20. Otomatik bir makineli tüfek. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Yukar dan afla ya: ç organlar m zdan biri. Erkek sesinde bir perde. nsan vücudunun d fl yüzü. Bir nota. Yabanc bir a rl k ölçüsü. 2. fiöhret, flan. Asaf Halet çelebi nin bir fliir kitab. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. Sergen. 3. Gere inde kullan lmak için saklanan tah l. Dünyan n uydusu. Yükseltgenerek polimerleflmeye uygun olan. Tavlada bir say. 4. Ba rsaklar. Garaj. Kuzu sesi. Sa l kl, salim. 5. Ö renciye verilen nota. Yap lar, eserler. T rnak, boynuz, k l gibi üst deri ürünü olan yap lar oluflturan proteinli madde. 6. Yayl bir tür at arabas. Susaml halka çörek. Uzun tüylü ngiliz köpe i. Afrika da bir rmak. 7. kayal k k y larda, s sularda yaflayan renkli bir bal k. nce ve de erli bir tür kumafl. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. 8. Güney Afrika n n plaka iflareti. Mektup. Kad ns davran fllar olan erkek. ridyumun simgesi. 9. Sahne ya da film y ld z. nce perde ya da örtü. Avrupal bir halk. Caminin ezan okunan ince, uzun ve yüksek yeri. 10. Mehterhanede yer alan, birbirine ba l iki yar mküre benzeri ve iki de nekle vurularak çal nan bir tür küçük kös. Türlü bitki yaprak ve kabuklar n kokuland rarak yap lan ac bir tür içki. Ticaret mal. Lahza. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı