GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. Akçakale'ye iki sene önce düşen top mermisinin ardından angajman kuralları kapsamında Suriye'deki hedeflere verdiği karşılıkla gücünü gösteren Fırtına Obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda üç atışın aynı anda hedefi vurabilmesi özellikleriyle dikkat çekiyor. Mısır da insanlık için susmayacaklar İnsanlık için HABER 17 DE HABERİ 18 DE Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 65 yaş üstü ücretsiz taşımalarda özel sektörün desteklenmesini istedi. Sessiz Kalma Ankara'da birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan İnsanlık İçin Sessiz Kalma Platformu, Mısır'da darbe karşıtı 528 kişinin idama mahkum edilmesi kararını yaklaşık 1 ay süreyle düzenleyecekleri etkinliklerle protesto edecek. FOTOĞRAF SERGİSİ, İMZA KAMPANYASI Başkenteki insan yoğunluğunun fazla olduğu Hamamönü, Abdi İpekçi Parkı, Sakarya Caddesi girişi ve Beşevler metro istasyonu, Hacı Bayram Camii gibi belli merkezlerde stantlar kurarak fotoğraf sergileri açacaklarını, halkı bilinçlendirme faaliyetleri yapacaklarını dile getiren nsan Hakları ve Mazlumları Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkan Yardımcısı Zeynep Naz Tatlıcıoğlu, stantlarda ayrıca 30 bin kişiye ulaşacakları bir imza kampanyası da düzenleyeceklerini, hukuki olmayan bu sürecin durması için imzaları da Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Mısır Müftülüğüne göndereceklerini kaydetti. HABERİ 17 DE Haberi15 de Haberi19 da Haberi 16 da

2 2 SineMagazin ZM R - EMRE UMURB L R - Türkiye de, y l n ilk çeyre inde yaklafl k 24 milyon seyirci ve 250 milyon lira has lat toplayan sinema sektörünün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s na yaklaflt. AA muhabirinin Box Office Türkiye verilerinden derledi i bilgiye göre, son olarak 2009 y l nda bir önceki y la göre yüzde 3,9 luk düflüflle 36 milyon 15 Nisan 2014 Sinemaya seyirci ilgisi azalm yor sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay 904 bin 345 seyircinin gitti i Türkiye deki sinema salonlar, bu y ldan sonra izleyici say s n sürekli art r p, geçen y l 50 milyon 293 bin 837 kifliyle tepe noktas na ulaflt. Bu y l n ilk çeyre inde de Türk sinemas n n en çok izlenen serilerinden olan Recep vedik 4 ve Eyyvah Eyvah 3 ün vizyona girmesinin etkisiyle seyirci say s, geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k yüzde 31 art rartarak, 23 milyon 792 bin 242 ye ulaflt. Sektör, geçen y l, bir önceki y la göre yüzde 13,4 lük art flla 50 milyon 295 bin 805 seyirciyle, yüzde 18,5 lik art flla 504 milyon 347 bin 109 liral k toplam has latla kapatm flt. Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 Buna göre y l n ilk çeyre inde yaklafl k 24 milyon seyirci ve 246 milyon 53 bin 475 lira has lat toplayan sinema sektörünün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s na yaklaflt. - Recep vedik 4 rekorlar altüst ediyor lk 3 günde en çok izlenen film unvan n 1 milyon 641 bin 474, ilk haftada en çok izlenen film unvan n da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenli ini Togan Gökbakar n yapt, fiahan Gökbakar n baflrolünde oynad Recep vedik 4, sadece 7 haftada 6 milyon 778 bin 899 izleyiciye, hem 67 milyon 168 bin 408 liral k has lata ulaflt hem de bu y l sinemaya giden her 4 kifliden birinin tercihi oldu. Recep vedik 4, ayr ca, flu ana kadar toplad seyirci say s yla 1989 dan günümüze en çok izlenen ikinci film unvan n ald. 6 Aral k ta vizyona giren Selçuk Aydemir in yönetti i Dü ün Dernek ise 6 milyon 855 bin 902 seyirciyle 1989 dan bu yana en çok izlenen film unvan n korudu. ki hafta önce 30 dakikal k uzat lm fl versiyonu vizyona giren filmin bu sürede toplad 157 bin 715 seyirci de bu unvan n korumas na katk da bulundu. Y l n en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akba n baflrollerini paylaflt Eyyvah Eyvah 3 oldu. (AA)

3 15 Nisan 2014 SAMSUN - FATMA KALAY - Samsun'da ortaokul ö rencileri, trafik kazalar nda emniyet kemerinin aç lmamas sonucu yaflanan bo ulmalar n önüne geçmek amac yla, nem sensörleri kullanarak suya düflen araçlarda otomatik aç lan emniyet kemeri yapt. Çarflamba ilçesindeki Gökçeçakmak Ortaokulu 8. s n f ö rencisi Erhan Özer (13) ile 7. s n fta okuyan Tunahan Akgün (12), projelerini Milli E itim Bakanl ve TÜB TAK iflbirli iyle düzenlenen "Bu Benim Eserim" projesi kapsam nda haz rlad. Samsun'daki bölge finalinde "fizik" alan nda birinci seçilen proje, Ankara'da yap lacak finallerde yar flacak. Ö rencilerden Erhan Özer, AA muhabirine yapt aç klamada, trafik kazalar nda suya düflen otomobildeki emniyet kemerinin aç lmamas sonucu bo ulma yaflanabildi ini belirterek, bir yak n n n bu flekilde yaflam n yitirmesi üzerine projeyle ilgili çal flmaya karar verdi ini anlatt. Okuldan arkadafl Tunahan Akgün ile tafl tlar suya düfltü ünde, otomatik aç larak hayat kurtarabilecek emniyet kemeri sistemi oluflturduklar n belirten Özer, "As l amac hayat kurtarmak olan emniyet kemeri, baz durumlarda insan n can na mal oluyor. Biz de böyle bir sistem gelifltirdik. Bu sistemimizin Yaflam H CR 15 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 2 Nisan 1430 amac, tafl tlar akarsu, göl, nehir gibi derin sulara düfltüklerinde emniyet kemerinin otomatik aç larak olas can kay plar n n önüne geçmek" dedi. - "Bebek koltuklar nda ve uçaklarda da kullan labilir" Tunahan Akgün ise tafl tlar n suya düflmesi durumunda en so ukkanl kiflinin bile panikleyebilece ini ve emniyet kemerinin tak l oldu unu unutup bo ulma tehlikesiyle karfl karfl ya kalabilece ini aktard. "fioförün arac n pert etmesi kabul edilebilir ama arac n floförü öldürmesi kabul edilemez" diyen Akgün, sistemin çal flma flekline iliflkin flu bilgileri aktard : msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Suda otomatik aç lan emniyet kemeri yapt lar "Günümüzde araçlar n güvenilirli ine çok dikkat edilmekte. Biz de araçlar n güvenilirli ini yükseltmek için bu projemizi yapt k. Nem alg lay c plakalar kulland k. Suyun iletkenli inden yararlanarak emniyet kemerinin otomatik aç lmas n sa l yoruz. Arac n içi su almaya bafllay nca nem sensörleri devreye giriyor ve emniyet kemeri üzerine yerlefltirdi imiz düzene e kablolar arac l yla sinyal gönderip, kemeri otomatik aç yor. Bu sistemi arac n 5 farkl yerine yerlefltirmeyi düflünüyoruz. Çünkü arac n farkl flekilde düflebilece ini bilmeliyiz. Bu sistem bebek koltuklar nda ve uçaklarda da kullan labilir." (AA) Tacizci okul müdürüne 12,5 y l hapis cezas BARTIN - Bart n da 17 yafl ndaki k z ö rencisine cinsel tacizde bulundu u iddias yla yarg lanan lise müdürü, 12 y l 6 ay hapis cezas na çarpt r ld. Bart n A r Ceza Mahkemesindeki duruflmaya san k H.A. ve avukat kat ld. Son sözleri sorulan san k, suçlamalar kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, lise müdürü H:A y küçük yafltaki Z.M ye cinsel istismarda bulundu u gerekçesiyle 12 y l 6 ay hapisle cezaland rd. l Milli E itim Müdürlü ünde Destek Hizmetleri fiube Müdürlü ü görevini yürüten H.A. n n hafta bafl nda y ll k izne ayr ld ö renildi. Davut F r nc o lu Anadolu Lisesi ö rencisi Z.M, 2007 de okul müdürü 55 yafl ndaki H.A. n n kendisini kucaklayarak öpmek istedi ini iddia etmifl ve babas N.M. ile Bart n Cumhuriyet Baflsavc l na suç duyurusunda bulunmufltu. Soruflturman n ard ndan Bart n A r Ceza Mahkemesinde görülen davada H.A n n beraatine karar verilmiflti. Yarg tay n dosyay iadesinin ard ndan yarg lamaya yeniden bafllanm flt. (AA) Ölümden dönen Suriyeli kaçaklar serbest b rak ld MU LA - Mu la'n n Bodrum ilçesinde, kanund fl yollardan yurtd fl na ç kmaya çal flan 16 kaçak göçmen yakaland. Ölümden dönen Suriyeliler, polis merkezinde yap lan ifllemlerin ard ndan ellerinde can yelekleriyle serbest b rak ld. Oolayda Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanl ekipleri, Bitez beldesi aç klar nda saat s ralar nda, içinde çok say da insan n bulundu u 7 metre boyundaki fiber teknenin bozularak sürüklenmekte oldu u bilgisine ulaflt. Bunun üzerine yap lan çal flma sonucu ar zal halde sürüklenen teknede, Suriye uyruklu 16 kaçak bulundu u tespit edildi. Herhangi bir can kayb yaflanmadan kurtar lan kaçaklar, ifllemlerinin ard ndan ellerinde can yelekleriyle serbest b rak ld. Karakol ç k fl nda görüntülenen kaçaklar, Bodrum sokaklar nda gözden kayboldu. Yunanistan'a kaçmak için her yolu deneyen göçmenler, ço u zaman hayat n kaybediyor. Serbest b rak lan Suriyelilerin, daha önce de Yunanistan'a kaçma girifliminde bulundu u ve yakaland ktan sonra tekrar serbest b rak ld ö renildi. Öte yandan sabah saatlerinde Yal kavak'tan Kos Adas 'na geçmeye çal flan 11 kaçak göçmenin de Sahil Güvenlik ekipleri taraf ndan yakaland ö renildi. 3

4 4 Çukurova için tiyatro zaman ANKARA- Sabanc Vakf ve Devlet Tiyatrolar (DT) iflbirli iyle düzenlenen Devlet Tiyatrolar, Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali bu y l 16. kez tiyatroseverler için perde açacak. DT den yap lan yaz l aç klamaya göre, Adana da 14 Nisan- 16 May s ta düzenlenecek festivalin aç l fl n Frans z flov tiyatrosu Ilotopie yapacak. Türkiye de ilk defa gösteri düzenleyecek grup, Seyhan Nehri üzerinde sergileyece i Suya Yans yan Düfller performans yla sanatseverlerle buluflacak. Grup ayr ca, rüya ve lunapark temal geçit seremonileri; mitolojik figürler, flövalyeler, soytar lar, büyücüler, hayaletler, palyaçolar gibi rengarenk karakterlerle izleyicilere masals bir gece yaflatacak. Türkiye nin bir ay süren, en uzun soluklu uluslararas tiyatro festivali olma özelli ini tafl yan etkinlikte, bu y l Türkiye den 16, yurt d fl ndan 5 tiyatro toplulu u, 21 farkl oyun ve atölye çal flmas sergileyecek. Eskiflehir, stanbul ve Kocaeli Büyükflehir Belediyesi flehir tiyatrolar ile stanbul, Bursa, Van, zmir, Ankara Devlet Tiyatrolar n bir araya getirecek etkinlik için Fransa, spanya, ran, Azerbaycan ve Romanya tiyatrolar da Adana ya geliyor. Festivalde ayr ca Ankara Ekin Tiyatrosu Üçüncü Zil, Kenter Tiyatrosu Toplu Hikayeler, Tiyatro Kedi Bana Esmeyi Anlat ve Mersin Opera ve Balesi de Çal kuflu nu tiyatroseverlerin be enisine sunacak May s ta Adana n n simgesi Taflköprü üzerinde gerçekleflecek müzik, dans ve performans gösterileriyle renklenecek festivalde ayr ca danstan müzi e, resimden sahne foto rafç l na kadar birçok farkl konuda Atölye Çal flmalar düzenlenecek. -Festival program DT, Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali program flöyle: Nisan da stanbul DT Çöl F rt nalar oyunu ile Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde seyircinin karfl s na ç kacak Nisan da Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrosu Guguk Kuflu nu Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde sunacak Nisan da spanya Yllana Tiyatrosu Muu yu Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde görücüye ç karacak Nisan da stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrosu stanbul Efendisi yle Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde ve 22 Nisan da spanya Yllana Tiyatrosu Muu yla Sabanc Üniversitesi nde temsil verecek Nisan da Ankara Ekin Tiyatrosu Üçüncü Zil i Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde ve 24 Nisan da Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrosu Guguk Kuflu nu Sabanc Üniversitesi nde sahneleyecek Nisan da Bursa DT Sar p nar 1914 ü Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde tiyatroseverlerin karfl s na ç karacak Nisan da ran Inruzha Tiyatrosu Kurakl k ve Yalan la Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde ve 28 Nisan da stanbul DT Tiyatrosu Çehov Makinesi yle Sabanc Üniversitesi nde sanatseverlerle bir araya gelecek. 29 Nisan da Mersin Opera ve Balesi Çal kufl nu Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde sergileyecek. 30 Nisan, 1-2 May s ta Van DT çocuk oyunu Ay fl Sirki ni Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde görücüye ç karacak. 1-2 May s ta Azerbaycan Milli Akademik Dram Tiyatrosu Lenkaran Han n Veziri ile Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde temsil verecek. 3-4 May s ta zmir DT Son Ç l k la Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde izleyiciyle buluflacak. 5-6 May s ta Ankara DT Nereye yi Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Sahnesi nde sahneleyecek. (AA) Kültür Sanat Kerkük ten Eskiflehir e Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti 2010 y l nda stanbul da düzenlenen Türk Dili Konuflan Ülkeler Devlet Baflkanlar 10.Zirve Toplant s " s ras nda TÜRKSOY taraf ndan önerilen Türk Dünyas Kültür Baflkenti uygulamas oy birli i ile kabul edilmifltir. Bu karar do rultusunda 2011 y l nda Astana 2012 Türk Dünyas Kültür Baflkenti seçilerek yürürlü e girmifl ve 2013 y l için Türk Dünyas Kültür Baflkenti olarak Eskiflehir seçilmifltir y l nda Türk Dünyas Kültür Baflkenti olan Astana 24 fiubat 2012 Aç l fl Galas ile bafllatt etkinliklerini, 30 Kas m 2012 Kapan fl Töreni ile Türk Dünyas Kültür Baflkenti bayra n Eskiflehir'e devretti. Türk Dünyas Kültür Baflkenti Uygulamas n n Amac Türk dili konuflan halklar ve ülkeler aras nda dostane iliflkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanat n, gelenek ve göreneklerini araflt rarak ortaya ç karmak, gelifltirmek, korumak, gelecek kuflaklara aktarmak ve kal c k lmak. Bilimsel, kültürel, sanatsal araflt rma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel birli i ve dayan flmay sa lamaya çal fl rken dünya bar fl na, uygarl na, bilime ve sanata katk da bulunmak. Türk kültürünün sevgi, hoflgörü ve ak lc l k ilkelerine dayand n n bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararas düzeyde benimsenmesine, yayg nlaflt r lmas na çal flmak, bu yolda uygarl a, dünya bar fl na ve insan haklar na hizmet etmek. Türk dünyas halklar n n ortak geçmiflini, tarihini, dil ve edebiyat n, kültür ve sanat n bir bütün halinde ele alan bilimsel araflt rmalar güçlendirmek. Ulusal tarihi, ana dili, edebiyat, kültür ve sanat, gelenek ve görenekleri gelecek kuflaklara aktarmak için ortam haz rlamak. Uluslararas iliflkilerde yeni dengelerin kurulmas n göz önüne alarak, bölge ve dünya çap nda yeni kültürel yap laflmay desteklemek amac yla Türk Dünyas Kültür Baflkentli i oluflturuldu Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans Eskiflehir i 2013 y l Türk Dünyas Kültür Baflkenti olarak haz rlamak. Bu amaçla 2013 y l nda yap lacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek. Kamu ve sivil kurum ve kurulufllar n 15 Nisan 2014 yapacaklar çal flmalarda koordinasyonu sa lamak üzere, "ESK fieh R 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAfiKENT HAKKINDA KANUN" 6303 Say l Kanunda yer alan düzenlemeler d fl nda özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiflili i haiz ve merkezi Eskiflehir de olan Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans kurulmufltur. Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ; Koordinasyon Kurulu, Dan flma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluflur. 3/5/2012 tarihli ve 6303 say l Kanun ile kurulan Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans organlar n n teflkili ile çal flma usul ve esaslar hakk ndaki Bakanlar Kurulu Karar 5 A ustos 2012 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanmas ile yürürlü e giren karar ile ajans, resmen tüzel kiflili i kazanm fl olmas n n yan nda icrai, idari ve mali özerkli e de kavufltu. Koordinasyon Kurulu, 6303 Say l Kanun un 7. maddesine dayan larak kurulmufl olup, Baflbakan' n görevlendirdi i sorumlu Baflbakan Yard mc s, D fliflleri Bakan, çiflleri Bakan, Kültür ve Turizm Bakan, Maliye Bakan, Dan flma Kurulu Baflkan ve Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan oluflur. Koordinasyon Kurulu; 2013 y l nda Türk Dünyas Kültür Baflkenti olarak Eskiflehir de yap lacak etkinliklerin çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirler, haz rl klar izler, kamu ve sivil kurum ve kurulufllar n eflgüdüm içinde çal flmas n sa layacak tedbirleri al r. (Devam Edecek)

5 15 Nisan 2014 Ressam Günefltekin, Hollanda da sergi açacak STANBUL - Ressam Ahmet Günefltekin, Hollanda n n önemli sanat kurumlar ndan Mark Peet Visser Gallery nin Den Bosh taki merkezinde kiflisel sergi açacak. Günefltekin Sanat Merkezi nden yap lan yaz l aç klamaya göre Günefltekin, Yüzleflme bafll kl sergi dizisiyle 2012 de bafllad uluslararas sanat yolculu una geçen y l oldu u gibi bu y l da dünyan n önde gelen sanat merkezlerinde yeni sergilerle devam ediyor. Son dönemde, özellikle ABD ve Avrupa da önemli koleksiyonlarla birçok sanat kurumunda yer alan Günefltekin, kendisini Hollanda ve Belçika da temsil eden Mark Peet Visser Gallery de kiflisel sergi açacak. Galerinin Den Bosch taki merkezinde gerçeklefltirilecek sergi, Gezichtenvan de Zon / Güneflin Yüzleri / Faces of the Sun bafll yla, 21 Nisan-18 May s ta görülebilecek. Sergide, Ahmet Günefltekin in ço u ilk defa sergilenecek Günefl Patlamalar ve Optik Degrade Serisi nden özel tablolarla 3 boyutlu konstrüksiyonlar n n yer ald farkl üsluplardaki 30 a yak n eseri yer alacak. Ressam Günefltekin, Yüzleflme bafll kl uluslararas sergi dizisini 2012 deki stanbul sergisiyle Türkiye den bafllatt. Proje kapsam ndaki son Türkiye sergisini geçen y l n bafl nda Ankara da gerçeklefltirdikten hemen sonra dizinin Türkiye d fl ndaki ilk sergisini Venedik Bienali ile efl zamanl olarak Momentum of Memory bafll yla Venedik te yapt. Sergi, baz sanat çevrelerince görülmesi gereken 3 sergi aras nda gösterildi. Ayn dönemde Marlborough Gallery nin sanatç lar aras na kat lan Günefltekin, galeri bünyesindeki ilk kiflisel sergisini geçen y l sonunda New York ta açt. Marlborough Gallery bünyesinde kat ld Contemporary stanbul, Art Basel Miami Beach, Arco Madrid ve TheArmory Show ile Güler Sanat bünyesinde yer ald Art Market Budapest gibi organizasyonlarda ilgi gören Günefltekin, galeri bünyesindeki ikinci sergisini 18 Eylül de galerinin Monaco daki merkezinde açacak. (AA) Kültür Sanat ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Kontrbas sanatç s F rat Korkmaz, ö renci de iflim program yla gitti i Polonya'da, "International Strings Competitions +" yar flmas nda ikinci oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar ö rencisi Korkmaz, 112 kiflinin kat ld yar flmada tek kontrbasç olarak keman, viyola, viyolonsel ve gitara karfl performans sergiledi. Korkmaz, AA muhabirine, "Tek endiflem keman, viyola, viyolonsel gibi virtüoziteye daha yatk n enstrümanlarla ayn alanda kontrbasla yar flmaya kat lmamd. Yar flman n en ilginç yönüyse di er enstrümanlarla 111 kifli kat l rken benden baflka kontrbasç n n bulunmamas yd " dedi. -"fians m olmad n düflündüler" Daha önce bu gibi karma yar flmalara kontrbas çalanlar n, kazanamad klar için pek baflvuru yapmad klar n belirten Türk ö rencinin, kontrbasla Avrupa baflar s G MAT GIDA VE HT YAÇ MADDELER ANKARA TOPTANCILARI DERNE BAfiKANLI INDAN GENEL KURUL LANI Derne imizin Ola an Genel Kurul Toplant s Cuma günü saat 11.00'da afla da yaz l gündem maddelerini görüflmek üzere G MAT GIDA TOPTANCILAR S TES Sosyal Tesisler Toplant Salonu' nda yap lacakt r. Ço unluk sa lanamad taktirde ikinci toplant Cumartesi günü saat 11.00'da ayn yer ve gündemle yap lacakt r Say n Üyelerimize önemle duyurur, teflrifleri rica olunur. YÖNET M KURULU GENEL KURUL GÜNDEM : 1- Aç l fl, Yoklama, Baflkanl k Divan 'n n teflekkülü ve Sayg duruflu, 2- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlar n n okunmas, 3- Raporlar n müzakeresi, 4- Yönetim ve Denetim Kurullar n n ayr ayr ibra edilmesi, 5- Tahmini bütçelerin ve yeni Çal flma Raporunun görüflülmesi ve oylanmas, 6- Tüzük de iflikli i, 7- Dernek Organlar n n seçimi, 8- Dilekler ve Temenniler, 9- Kapan fl. Yar n-11 Korkmaz, "Hatta jürinin, listede ad m gördükleri zaman, di er enstrümanlar n yan nda pek flans m olmad n düflündüklerini ö rendim ama sonuç öyle olmad. Polonya'daki hocam, daha önce de bu yar flmaya ö rencileriyle kat ld klar n fakat ilk kez benim derece ald m söyledi. Yar flmada, öncelikle Türk oldu um için ve bu topraklardan ç k p Avrupa'da önemli bir yar flmada ikinci olmakla gurur duydum. Türkiye'nin ça dafl medeniyetler seviyesine geldi ini herkese bu sayede ispatlad m" diye konufltu. Korkmaz, Avrupa'da bu müzi in Türklere ait olmad na inan ld için yar flmalarda bir s f r yenik bafllad klar n savunarak, bu yar flmada da jüri üyelerinin bile di er enstrümanlar yan nda kontrbas n flans olmad na inand klar n ileri sürdü. - "Sanatta ne denli ileride oldu umuzun göstergesi" F rat Korkmaz' n hocas Burak Karaa aç da al nan sonucu, Türkiye'nin sanat dünyas nda ne denli ileride oldu unun ve baflar l bir yolda h zla ilerlendi inin göstergesi fleklinde niteledi. Karaa aç, "Ayr ca kazand m z bu baflar lar n en önemli k sm ça dafl Türkiye'nin yurt d fl nda, özellikle Avrupa'da güzel yönleriyle tan nmas n n en önemli alan n n 'sanat' oldu unu da bir kez daha ispatlanmas d r" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

6 6 K fll k Kamuflaj Elbise al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Tak m K fll k Kamuflaj Elbise Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Elbiseler, Emniyet Genel Müdürlü ü Özel harekat Dairesi Baflkanl merkez depolar Gölbafl -ANKARA adresine teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Al nacak olan malzemeler 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl - Dikmen Caddesi No:11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz. Turizm Osmanl dönemine ait eflsiz resimlerden oluflan koleksiyonu Katar emiri sat n ald STOCKHOLM - sveç'in y llar nda görev yapan stanbul Büyükelçileri taraf ndan oluflturulan 102 parçal k ya l ve sulu boya resimlerin, Katar Emiri Sani ailesi taraf ndan sat n al nd belirtildi. Eserlerde Bo az, Belgrad Ormanlar, Bo az k y s ndaki saray bahçeler, sveç Elçili i bahçesinden görüntüler resmedilmifl. Kolekisyonda iki parça halindeki büyük ve panoramik bir resim de yer al yor. Georg Engelhard Schröder taraf ndan yap lan iki büyük resimde ise Osmanl 'ya s nan sveç Kral Demirbafl fiarl'dan alacaklar n tahsili için bu ülkeye gidip aylarca bekleyen Türk heyeti tasvir edilmifl. sveç te bugüne kadarki en büyük sanat al verifllerinden biri büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleflti. Celsing ailesine ait Biby Malikânesinde bulunan Türk koleksiyonunu Katarl bir Emir ailesi sat n ald. sveç gazetesi Dagens Industri nin haberine göre, koleksiyon yaklafl k 300 milyon krona al nd. KIfiLIK KAMUFLAJ ELB SE Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu- unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGM- kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 3 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, Oda No:12, Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Koleksiyon uzmanlar taraf ndan eflsiz bir sveç kültür miras olarak adland r l rken, türünde dünya üzerinde de efli bulunmuyor. Koleksiyonun sat fl ndan sorumlu Sotheby's flirketi al c y ve sat fl fiyat n aç klamamakla birlikte, sat fl n gerçekleflti ini teyit ediyor. Kimli i gizli tutulan kaynaklar, koleksiyonun yaklafl k 300 milyon sveç Kronu tutar nda bir mebla karfl l nda, Katar Emiri Tamim bin Hamad Âl Sani taraf ndan sat n al nd bilgisini veriyor. (CHA)

7 15 Nisan BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: Hilekâr. 2. Mersin ilinin bir ilçesi. Baston. 3. Elinde bulunduran, üzerinde tafl yan. Bir askeri birli in k saltmas. 4. Yüksek, yüce. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. 5. Kesin yarg. Nakit. 6. Tören. 7. Berilyumun simgesi. C l z, zay f, güçsüz. 8. ABD de bir eyalet. 9. Politik. Eski dilde otlar. 10. Yumuflak, hofl, ince bir güzelli i bulunan. 11. Gizem. Kad nlar n sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap. 12. Töre bilimi, ahlak bilimi. At, eflek oturmal. 13. Güzel, hofl, sevimli. Bir baharat. 14. Camilerde namaza kalkmak için okunan iç ezan. 15. Kars yöresinde oynanan bir halk oyunu. 16. Cüsseli. Mesafe. Köpek. 17. Do an n sebep oldu u y k m. T rpana bal. 18. Trabzon ilinin bir ilçesi. Büyük zoka. 19. Hamur tahtas. Radyumun simgesi. 20. Otomatik bir makineli tüfek. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Yukar dan afla ya: ç organlar m zdan biri. Erkek sesinde bir perde. nsan vücudunun d fl yüzü. Bir nota. Yabanc bir a rl k ölçüsü. 2. fiöhret, flan. Asaf Halet çelebi nin bir fliir kitab. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. Sergen. 3. Gere inde kullan lmak için saklanan tah l. Dünyan n uydusu. Yükseltgenerek polimerleflmeye uygun olan. Tavlada bir say. 4. Ba rsaklar. Garaj. Kuzu sesi. Sa l kl, salim. 5. Ö renciye verilen nota. Yap lar, eserler. T rnak, boynuz, k l gibi üst deri ürünü olan yap lar oluflturan proteinli madde. 6. Yayl bir tür at arabas. Susaml halka çörek. Uzun tüylü ngiliz köpe i. Afrika da bir rmak. 7. kayal k k y larda, s sularda yaflayan renkli bir bal k. nce ve de erli bir tür kumafl. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. 8. Güney Afrika n n plaka iflareti. Mektup. Kad ns davran fllar olan erkek. ridyumun simgesi. 9. Sahne ya da film y ld z. nce perde ya da örtü. Avrupal bir halk. Caminin ezan okunan ince, uzun ve yüksek yeri. 10. Mehterhanede yer alan, birbirine ba l iki yar mküre benzeri ve iki de nekle vurularak çal nan bir tür küçük kös. Türlü bitki yaprak ve kabuklar n kokuland rarak yap lan ac bir tür içki. Ticaret mal. Lahza. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 KDP: Suriye ile s n r noktalar m z kapatmad k ERB L - Geçti imiz günlerde PYD'nin yay n organlar, Kürdistan Demokrat Partisi'ni (KDP) Suriye Kürtlerine ambargo uygulamak amac ile Suriye s n r ndaki temas noktalar nda hendek kazmakla suçlam flt. KDP'nin resmi internet sitesinde PYD'nin aç klamalar na sert bir yan t geldi. Söz konusu hende in KDP partisi ile yak ndan uzaktan bir ilgisi olmad n aç klayan KDP, teröristlerin kuzey Irak'a s zd r lmas na karfl bir önlem oldu unu öne sürdü. PYD'nin Suriye Kürtlerine karfl savaflt n ifade eden aç klama flöyle devam etti: "Söz konusu hende in bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetin ve emniyet güçlerin teröristlere karfl ald bir önlemdir. PYD'nin as l amac teröristlere yard m ve yatakl k de ilse do al yollar yani Smelka s n r kap s n kullanabilir. Bu kap 24 saat Suriye Kürtlerine aç kt r. Herkes PYD'nin teröristlerle iflbirlik içinde oldu u bilmektedir." PYD'nin Suriye'de bir hezimet içinde oldu unu saklamak amac ile sa a sola sald rd n savuna KDP, as l ihanetin Suriye Kürtleri karfl s nda teröristler ve iktidar rejiminin yan nda yer almak oldu unu bildirdi. (CHA) D fl Haberler MOSKOVA - Ukrayna'n n devrik Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç, Rusya n n Rostov kentinde düzenledi i bas n toplant s nda, Ukrayna n n iflasa do ru gitti ini, afl r milliyetçi gruplar n diktatörlü ündeki bir ülkeye Ukrayna halk n n asla izin vermeyece ini belirtti. Yanukoviç, Ukrayna ordusundan suçlu yönetimin emirlerine uymamas n istedi ve Ukrayna da yaflananlardan sorumlular n yarg lanaca uyar s nda bulundu. Ukrayna da yaflanan geliflmelere ABD nin do rudan müdahil oldu unu savunan Yanukoviç, Onlar ülkede bir iç savafl n bafllamas n n sorumlulu unu tafl r suçlamas nda bulundu. Yanukoviç, CIA Direktörünün Kiev i ziyaret etti ini, geçici Cumhurbaflkan Oleksandr Turçinov, çiflleri Bakan ve di er güvenlik görevlileri ile de görüfltü ünü iddia etti. Turçinov bir haftadan bu yana ülkenin güneydo usunda devam eden Rusya yanl s ayaklanmalar bast rmak için ordunun kullan lmas emrini vermiflti. Sabah saatlerinden itibaren gerçeklefltirilen terörle mücadele operasyonlar nda en az 3 kifli ölürken, onlarca kifli de yaraland. (CHA) 15 Nisan 2014 Rumlar n do algaz politikas srail'de kayg yaratt Güney K br s n do algaz konusunda izledi i yolun srail de soru iflaretleri ve tereddütler oluflturdu u belirtildi. LEFKOfiA - Rum bas n, Rum hükümetinin tüm y l boyunca hidrokarbonlar konusundaki icraat ve planlamalar nda neredeyse pasif oldu unu düflünen srail in, Rum Yönetimi Baflkan Nikos Anastasiadis in do algaz K br s sorununun çözümüne ba lad sonucuna vard n kaydetti. Rum Kathimerini gazetesi, srail hükümetinin, Güney K br s n terminal ilan nda bulunmas na ra men bir baflka yöne do ru gitti i analizinde bulundu unu yazd. Gazete, sraillilerin düflüncesine göre Anastasiadis in hedefinde siyasi sorunun çözümü bulundu u ve do algaz konusunda Türkiye ile nas l anlaflabilece ini görmek istedi ini belirtti. Yine ayn gazete, sraillilerin Rum Hükümetinin önceliklerinde terminal bulunuyorsa bunu baz icraatlarla ortaya koymas n istedi ini de aktard. (CHA) Yanukoviç ordudan suçlu yönetimin emrine uymamas n istedi

9 15 Nisan 2014 Finlandiya Baflbakan' Katainen; sveç ile birlikte NATO ya kat lmal y z HELS NK - Haziran ay nda istifa edece ini belirten Finlandiya Baflbakan Jyrki Katainen, ülkesinin art k NATO üyeli ini düflünmesi gerekti ini söyledi. Devlet televizyonuna aç klama yapan Baflbakan Jyrki Katainen, Finlandiya art k uluslararas alanda di er ülkelerle birleflmeli ve do ru zamanda sveç ile birlikte NATO ya kat lmas gerekiyor. diye konufltu. Ülkenin d fl politikas ndan dolay parlamentonun kendisi gibi düflünmedi ini dile getiren Baflbakan Katainen, Art k NA- TO ya kat lmal y z çünkü bu Finlandiya n n durumunu güçlendirecektir. Bu konuda yaln z olmad m da biliyorum. dedi. Finlandiya n n Ukrayna gibi güvenlik riski tafl mad n, di er ülkelerle oldu u gibi Rusya ile de birlikte olunmas gerekti ini dile getiren Baflbakan, ülke iliflkilerinin korku içinde sürdürülmemesi gerekti ini ve bunlar n aç k bir flekilde uluslararas entegrasyon ile ortak hareket etmesi gerekiyor diye aktard. Küçük bir ülke olarak savunmam zdan ve güvenli imizden emin olmal y z ifadesini kullanan Baflbakan Jyrki Katainen, Bu nedenle d fl politikam z yeniden gözden geçirmeli ve düflünmeliyiz. diye vurgulad. Bir noktaya daha dikkat çeken Jyrki Katainen, Rusya n n kendi s n rlar nda oldu u gibi yurtd fl ndaki vatandafllar n da korumak içinde haz r oldu unu vurgulamas aç kça tart fl lmas gereken ciddi bir konu oldu unu ifade etti. (CHA) D fl Haberler LEFKOfiA - II. Hrisostomos Rum bas n na verdi i bir mülakatta, yar m yüzy ld r K br s sorununda dirilifle eremediklerini, Rum halk - n n yoruldu unu ifade etti. Rum Baspiskopos, Bunda hepimizin büyük sorumlulu u var çünkü mücadele için halk m z milli aç dan yükseltmedik. sözlerini kulland. K br s sorununda çözüme ulafl laca na inand n dile getiren Hrisostomos, Türklerin ak llar n bafllar na almas durumunda ve Amerikal lar do ru bask yapmas sonucunda çözüme ulafl labilece ini bildirdi. LEFKOfiA - Rum Yönetimi Baflkan Nikos Anastasiadis, Türkiye nin K br s sorununun çözümünün ard ndan, do al gaz konusunda müflteri olmak istemesi durumunda ay r m yapmayacaklar n ancak herhangi bir flekilde stratejik ortaklar olarak addedilmeyece ini savundu. Nikos Anastasiadis, bu aç klamay, Rum Araflt rmalar ve nceleme Kurumu nun Limasol da gerçeklefltirdi i Arap Bahar n n Ard ndan Avrupa-Akdeniz liflkilerine Yönelik Yeni Teflvikler konulu panelin aç l fl nda yapt. Rum Yönetimi Baflkan Nikos Anastasiadis, Türkiye nin K br s sorununun çözümüne katk - s n n, do al gaz temin etme konusunda kendi gereksinimlerine daha çok katk sa layaca n ayr ca K br sl Türk taraf na da fayda sa layaca- n ifade etti. K br s sorununun, baflar lmas durumunda çözümüyle birlikte, K br sl Rumlar taraf ndan da kabul edilen bir çözüm olaca n bu nedenlerle ABD'ye bu konularda yüzde 100 güvenmedi- ini de aktaran Hrisostomos, "Bu nedenle Amerikan büyükelçi buraya geldi inde -ki nabz m ölçmeye geldi ine inan yorum. K rm z çizgileri olanlar yaln z Türkler de il, bizim de k rm z çizgilerimiz var. Kilise için k rm z çizgi, al c lara ay r mc l k yapmayacaklar n söyleyen Anastasiadis, Türkiye nin, bu konuda (do al gaz) stratejik ortak olarak addedilmemesi gerekti ini yineledi. Anastasiadis konuflmas nda ayr ca, K br s ta din konusunun hiçbir zaman anlaflmazl k ve çat flma nedeni olmad n belirtti ve Rum Ortodoks Kilisesi Baflpiskoposu II. Hrisostomos un, KKTC Din flleri Baflkan Talip Atalay ile diyalo u içerisinde üstlenmifl oldu u inisiyatifleri de memnuniyetle karfl lad n ve Hrisostomos: K br sl Türkler yüzde 25'ten fazla toprak almamal Rum Ortodoks Kilisesi Baflpiskoposu II. Hrisostomos K br s sorununun çözüme ulaflaca na inanmad n belirterek K br s sorununun çözümünün gerçekleflmesi durumunda K br sl Türkler adadaki topraklar n yüzde 25'inden fazla almamas gerekti ini savundu. Rum Baflpiskopos, "Bu oran n üstü kilisenin k rm z çizgisidir."dedi. nüfuslar yüzde 18 olan K br sl Türklerin yüzde 25 in üzerinde toprak alamayacaklar d r. "aç klamalar nda bulundu. K br s sorunu daha çok y llan rsa, aleyhimize olacak." diyen Rum Baflpiskopos, "Sorunu kapat p bugünkünden daha kötüsünü mü kazanaca z? Toprak almam z gerek. Yerlefliklerin gitmesi, sadece K br sl Türklerle evlenmifl olanlar n n kalmas gerek. Bize toprak verirlerse ve yerlefliklerin büyük bölümü, örne in 100 bini giderse mülkiyet azalacak."fleklinde konufltu. (CHA) Anastasiadis: Türkiye do algaz konusunda ortak de il bunun da, bölgedeki bar fla, dini diyalo un bar - fla oynayabilece i role yönelik baflka bir boyut kazand rd n söyledi. (CHA)

10 10 Ekonomi Düflük faizli tar msal uygulama tebli i yay mland 15 Nisan liral k kay s n n kilosu 3 gün içinde 20 lira oldu Dünya yafl kay s ihtiyac n n yüzde 20'sini, kuru kay s ihtiyac n n ise yüzde 80'ini karfl layan Malatya'da Mart ta yaflanan zirai don kay s a açlar n vurdu. MALATYA - Don olay ndan il genelindeki kay s a açlar n n yüzde 90 olumsuz etkilendi. Dondan etkilenen a açlardan hiç ürün al - namayaca tespit edildi. Afet düzeyindeki durumun ard ndan kay s fiyatlar yüzde 100 oran nda artt. Kalite aç s ndan en üst kategoride yer alan gün kurusu kuru kay s n n kilo fiyat 20 liradan 20 liraya yükseldi. Malatya Ticaret Borsas Baflkan Gürsel Özbey, konuyla ilgili yapt aç klamada, Mart aras yaflanan don olaylar a açlar n çok büyük bir bölümünü yakt. Rekolte kayb n kesin olarak söylemek için henüz erken fakat benim tahminim yüzde kay p olaca yönünde. Hayat mda hiç bu kadar büyük bir kay p görmedim. dedi. Kuru kay s fiyatlar n n 1 haftada yüzde 100 artt n ifade eden Özbey, Ortalama perakende fiyatlar 10 liradan 20 liraya ç kt. Tüccar n elindeki mal azald kça fiyat daha da artabilir. Yafl kay s n n da piyasaya yüksek fiyatla ç kmas n bekliyoruz. Geçen sene 4-5 liraya yedi iniz kay s bu y l 10 liraya ç kabilir. ifadesini kulland. Malatya Ziraat Odas Baflkan Fevzi Çiçek ise piyasadaki kuru kay s fiyatlar n n rekolte düflüklü- ü nedeniyle yüzde 100 artt n söyledi. Çiçek, Bu iflin ticaretini yapanlar piyasaya ürün ç karmay düflünmüyorlar. Hava s cakl klar - n n eksi 5 dereceleri görmesi kay - s fiyatlar n olumsuz bir flekilde etkiledi. dedi. Melit Kay s isimli iflyeri sahibi Mahmut Deniz de kay s fiyatlar - n n don olay n n ard ndan iki kat - na ç kt n söyledi. Fiyatlar n yüzde 100 oran nda artt n anlatan Deniz, flöyle devam etti: Kuru kay s ürünlerinden elekalt diye tabir etti imiz kay s n n kilosu 1.5 liradan 6 liraya, 1 numaral kay s 6 liradan 12 liraya, jumbo çeflidi 7 liradan 15 liraya gün 8-10 lira aral ndan liraya ç kt. Üreticilerin birço u depodaki ürünlerini ç kard. Yani gelecek y l yaz aylar na kadar s k nt yaflanacak. Yeni ürünü ancak gelecek y l yaz aylar nda görece imizi tahmin ediyoruz. Bu durum sadece Malatya da kay s dan geçimini sa layan 60 bin ailenin olumsuz etkilenmesini sa lad. (CHA) ANKARA - Düflük faizli tar msal kredi uygulama tebli i yay mland. Tebli e göre; hayvanc l k, modern bas nçl sulama ve yurtiçi sertifikal tohum, fide, fidan üretiminde yüzde 100 lük faiz indirimi sa lan yor. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, üreticilerin finansman ihtiyaçlar n n uygun koflullarda karfl lanmas amac yla 2004 y l ndan itibaren kulland r lan düflük faizli kredi uygulamas na iliflkin aç klama yapt. Faizli kredinin 2014 y l nda da devam edece i belirtilen aç kalamada, Ziraat Bankas ve Tar m Kredi Kooperatifleri arac l yla gerçeklefltirilecek ve toplam 30 kalemde bir çok tar msal faaliyet alan n kapsayan bu uygulama ile tar msal maliyetlerin azalt larak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesi hedeflendi i belirtildi. Aç klamada, hayvanc l k (dam zl k etçi s r yetifltiricili i, dam zl k düve yetifltiricili- i, küçükbafl hayvan yetifltiricili i, kanatl sektörü dam zl k yetifltiricili i), modern bas nçl sulama ve yurtiçi sertifikal tohum, fide, fidan üretimi konular nda yüzde 100, di er konularda yüzde 25 ile yüzde 50 faiz indirimi sa lanaca kaydedildi. (CHA) Faruk Çelik: Emeklilere özel enflasyon hesaplamas söz konusu de il ANKARA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, emeklilere özel enflasyon hesaplamas ile ilgili bir çal flman n söz konusu olmad n söyledi. Atatürk Kültür Merkezi nde Artvin Tan t m Günleri kat lan Bakan Çelik, bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Emeklilere özel enflasyon hesaplamas ilgili soruya Çelik, Çal flma hayat ve sosyal güvenlik ile ilgili konular biliyorsunuz milyonlar ilgilendiren konular dolay s yla inan n bu ayaküstü demeçlerle ve de erlendirmelerle ele al n p çözülecek konular de il bin bir türlü konu var. Bunlar üzerine biz çal fl yoruz ama bahsetti iniz konu ile ilgili bir çal flmam z söz konusu de il. Onun için bu konularla ilgili yapaca m z de erlendirmede ben bas ndan da gerekli hassasiyetin göstermesini istiyorum. Çünkü milyonlara yanl fl bir haber verildi- i zaman farkl ümitler. Farkl beklentiler olufluyor. Beklentiler neticesinde de çok farkl s k nt larla karfl karfl ya kalabiliyorsunuz. dedi. Türk Emekli-Sen in ve emekli birleflmifl derneklerinin kalem kalem baz talepleri oldu u hat rlat lmas üzerine Çelik, Kamu emekliliklerini kastediyorsan z bunlarla ilgili toplu sözleflmede al nan kararlar var. O ald m z kararlar neticesinde biliyorsunuz 146 tl lik bir art fl ocak ay itibari ile gerçekleflmifl oldu ve çal flanlarla ilgili brüt olarak 175 tl lik bir art fl sa lanm fl oldu. Yani art k konu kamu çal flanlar ile ilgili emeklilerle ilgili toplu sözleflmeler masas nda görüflülüyor orada karar alt na al n - yor. ifadelerini kulland. (CHA)

11 15 Nisan 2014 Ekonomi Air Malta, Sabiha Gökçen'den uçufllara bafllad STANBUL -Malta n n ulusal havayolu flirketi Air Malta, Sabiha Gökçen Havaliman ndan Malta ya seferlere bafllad. Air Malta n n uçufllar yla ilgili Sabiha Gökçen Havaliman nda etkinlik düzenlendi. lk sefer dolay s yla havaliman nda uçak su tak yla karfl land. Programa, Malta Baflkonsolosu Reuben Gauci, havaliman iflletmecisi SG nin CEO su Gökhan Bu day ve HEAfi Genel Müdürü Hasan Naibo lu kat ld. Yolculara, yerel k yafetli animatörler ile canl müzik ziyafeti sunuldu. Etkinlik bitiminde ise SG ve Air Malta üst düzey yetkililerinin kat l m yla pasta kesimi yap ld. Malta uçufllar, Pazartesi ve perflembe günleri, Temmuz ay ndan itibaren ise çarflamba günü de eklenerek haftan n üç günü karfl l kl gerçeklefltirilecek. stanbul Sabiha Gökçen Havaliman ile Malta aras ndaki seferlerin biletleri, tek yön 85 eurodan bafllayacak.(cha) Yerli otomobil Ç nar kilometrede 3 kurufl yak yor KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ BURSA - Türkiye yerli otomobil üretmeyi tart fl rken Bursa Orhangazi Üniversitesi ö rencileri taraf ndan gelifltirilen, Ç nar ad verilen elektrikli otomobil çevre ve bütçe dostu özelli i ile dikkat çekiyor. Yerli otomobil üretiminin olabilirli ini göstermek amac yla 1,5 y l önce çal flmalar na bafllanan Ç nar projesi, Orhangazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli i ile Makine Mühendisli i bölümlerinin ortaklafla çal flmas sonucu hayata geçirildi. 8 bin liraya mal edilen elektrikli otomobil, tam dolu flarjla 120 kilometre yol alabiliyor, 100 kilometrede ise sadece 3 lira yak - yor.(cha) D Ü Z E N B A Z N 2 A N A M U R A S A 3 L H A M L T K 4 A L A K A N A K 5 K A R A R P A R A 6 M E R A S M R 7 B E A N E Z E 8 A L A B A M A A 9 S Y A S E R A 10 A F L A T F M 11 T S I R P E Ç E 12 E T K S E M E R 13 N K K E K K 14 K A M E T N M 15 S T E R E K E M E 16 R A R A T 17 A F E T R N A 18 O F S N A R A 19 N S E N T R A 20 S T E N L E K E N

12 12 Ekonomi SAMSUN - Sezona 6 TL 50 Kurufltan giren f nd k fiyat, y lbafl nda 5 TL 90 Kurufla kadar geriledi i halde, 30 Mart ta etkili olan so- uk sebebiyle 8 TL 50 kuruflu gördü. Samsun un Terme ilçesinde, halk n geçim kayna n oluflturan f nd k bahçelerini so uk vurdu, inceleme yapmak için bahçeleri gezen yetkililer, so uktan yanan f nd k a açlar - n foto raflay p tutanak tuttu. Mevsim flartlar d fl nda beklenmedik bir zamanda ya an kar ve so uk havayla birlikte oluflan don f nd k üreticisini üzdü. F nd k a açlar n n filizlenme döneminde etkili olan so uk hava nedeniyle çok say da ihbar alan tar m kurulufllar, zararlar n karfl lanmas için tespit yaparak yetkililere ileteceklerini belirtti. Özellikle bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve so uk hava, f nd k üreticilerini tedirgin etti. Çok say da flikâyet ve ihbar alan yetkililer bölgede inceleme bafllat lmas na karar verdi. Özellikle 140 bin hektar alan kapsayan yüksek kesimlerde so uk hava yüzünden f nd k yapraklar n n yand n n görülmesi çiftçiyi tedirgin etti. Vadide dikili olan f nd k bahçeleri de sisle etkili olan so uktan etkilendi. Terme Ziraat Odas Baflkan Yetkin Karamollao lu, f nd k üreticisinin ve bölgede tar mla u raflan çiftçinin, bahar beklerken birden etkili olan kar ve so uk havayla karfl laflt - n ifade etti. Karamollao lu, flöyle dedi: "Mevsim flartlar nedeniyle bahar n erken gelmesi ve s cak havayla birlikte f nd k a açlar canlanm flt Mart akflam etkili olan kar ve so uk hava f nd k a açlar n n yapraklar n yakm fl durumda. Farkl bölgelerden de gelen haberlerden anlafl ld üzere don ve so ukla birlikte etkili olan sis ilk do um dedi imiz f nd n kozala n n yanmas na neden oldu. Bizim kendi ekiplerimiz de bölgede inceleme çal flmalar na bafllad. Geçimini f nd ktan sa layan bölge halk endifleli. Bölgede kapsaml bir çal flma yap lmas gerekir, f nd k olanlar n n afet kapsam na al narak zararlar n n karfl lanmas için gerekli müracaat ve görüflmeler yap lacak." Bu y l sezona 6.30 TL den sat fla giren f nd k, y lbafl nda 5.90'a kadar gerilemiflti. 29 Mart Cumartesi akflam Terme nin yüksek kesimlerinde ya an kar ve don ile 30 Mart günü bahçelerde don yafland söylentileriyle f nd k fiyat yükselmeye bafllad. Ziraat Odas ve lçe Tar m Müdürlü ü ekiplerinin de incelemeleri sonucu Terme nin yüksek kesimlerindeki f nd k dallar n n dona maruz kald belirtilince, f nd k fiyat bir haftada zirveye do ru t rmand TL olan f nd k fiyat, bu günlerde 8,50 TL yi buldu. F nd k tüccarlar, böyle giderse fiyatlar n daha da artaca n belirtti. (CHA) 15 Nisan 2014 F nd so uk vurdu, fiyat rekora kofltu TZOB: Gübre fiyatlar makul seviyede olmal ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, bitkiden bol ürün alabilmek için toprak tahlili yap larak eksik besin maddelerinin verilmesi gerekti ini söyledi. Gübrenin bitkisel üretimde ortalama yüzde 40 lara varan üretimi art r c etkisi unutulmamal d r. diyen Bayraktar, gübre fiyatlar n n makul seviyede olmas n istedi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, bu dayda son 10 y lda ekim alanlar yüzde 14,59 azalmas na karfl n, üretim miktar n n yüzde 16,05 artt n vurgulad. Bayraktar, Ülkemizin bu day ekim alan son 10 y lda 9,1 milyon hektardan 7 milyon 722,6 bin hektara, üretimi 19 milyon tondan 22 milyon 50 bin tona ç kt. dedi. Üretimdeki art flta sertifikal tohum ve gübrelemenin etkili oldu unu bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: Toprakta eksik olan besin maddeleri gübreyle sa lan r. Ülkemizde bitkisel üretimdeki verim ve üretim miktarlar ndaki düflüklü ün en önemli sebeplerinden birisi de fiyatlar n yüksek olmas nedeniyle yeterli miktarda gübre kullan lmay fl d r. Gübrenin bitkisel üretimde ortalama yüzde 40 lara varan üretimi art r c etkisi oldu u dikkate al nd nda yetersiz gübre kullan m ndan kaynaklanan üretim kayb n n da önem arz etti i anlafl lmaktad r. Bayraktar, y llar nda gübre fiyatlar nda görülen yüksek art fl n, 2008 de 5,14 milyon ton olan gübre kullan m - n, 2009 y l nda yüzde 19,6 azaltarak 4,13 milyon tona indirdi ini bildirerek, flu bilgileri verdi: "Gübre fiyatlar yüksek olmakla birlikte 2009 dan bu yana fiyat art fl n n makul bir seviyede seyretmesi, devletçe verilen toprak tahlil destekleri ve bitki besleme konusunda çiftçinin bilinçlenmesi nedeniyle, gübre kullan m art - yor. Gübre tüketimi döneminde yüzde 40,4 artarak 4,13 milyon tondan 5,8 milyon tona ç kt y l nda 5,3 milyon ton gübre tüketimi vard. Tüketim, 2013 y l nda, 2012 y l na göre yüzde 8,87 artt. Bayraktar, bol ve kaliteli bir ürün için topraktan azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, çinko gibi besin elementini bitkiler yeterli miktarlarda almak zorunda oldu- unu vurgulad. Ülkemizde tah l nadas sisteminin uyguland alanlarda genel olarak topraklar n azot, fosfor ve çinko besin maddeleri bak m ndan fakir, potasyumca zengin oldu unu dile getiren Bayraktar, flöyle devam etti: "Toprakta azotun eksikli inin giderilmesi bak m ndan azotlu gübrelerden en çok, amonyum sülfat, amonyum nitrat ve üre kullan lmaktad r. Fosforlu gübre olarak triple süper fosfat, çinko olarak çinko sülfat ve diamonyum fosfat yayg n olarak kullan lmaktad r. Karl bir üretim yap labilmesi için toprak analizi yapt rarak bu elementlerden toprakta eksik olanlar n bitkilere uygun ve dengeli bir gübreleme program yla vermek gereklidir. Bayraktar, gübreleme yaparken iflin uzmanlar olan ziraat mühendislerinden faydalan lmas tavsiyesinde bulundu.(cha)

13 15 Nisan 2014 Ekonomi Çok uluslu otomotiv markalar n n tasar mc lar Bursa'ya geliyor Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i nin (O B) 3. kez organize etti i Otomotiv Sektöründe Geleneksel Ar-Ge Proje Pazar ve Otomotiv Komponent Tasar m Yar flmas, yeni projeleri sektör ile buluflturacak. BURSA - Otomotiv endüstrisinin merkezi olan Bursa, önümüzdeki günlerde sektöre yön verecek önemli bir etkinli e daha haz rlan yor. Türkiye yi 2023 y l ndaki 500 milyar dolar ihracat hedefine Ar-Ge, tasar m ve inovasyon ile tafl maya haz rlanan O B, bu yönde hedefine ulaflabilmek için organize etti i Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel Ar-Ge Proje Pazar ve Otomotiv Komponent Tasar m Yar flmas n n üçüncüsünde sektörün tüm paydafllar n bir araya getiriyor. Bursa da Nisan tarihlerinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleflecek etkinli in ödül töreninde birbirinden ünlü konuklar da otomotiv endüstrisiyle ilgili son geliflmeleri paylaflacak. O B organizasyonu, Ekonomi Bakanl n n deste i ve Türkiye hracatç lar Meclisi nin (T M) koordinatörlü ünde gerçekleflecek yar flmayla otomotiv endüstrisinde nefesler tutulacak. Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, T M Baflkan Mehmet Büyükekfli ve O B Baflkan Orhan Sabuncu nun yer alaca etkinliklerde, birbirinden önemli konuklar da konuflmac olarak kat lacak. Nanovation kitab ve Bir küçük araç dünyaya büyük düflünmeyi ve cesur hareket etmeyi nas l ö retebilir? yaklafl m yla öne ç kan, inovatif uygulamalar yla flirketleri en yenilikçi hale getiren Jackie&Kevin Freiberg çifti, yer alacaklar konferansta sektöre yeni bir bak fl aç s sunacak. Ayr ca hizmet/teknolojik inovasyon süreçlerinin tasarlanmas, operasyon stratejileri ve inovasyon yönetimi konular nda uzman Doç. Dr. Nuran Acur da konferans konuflmac lar ndan. Almanya n n bilim ve teknoloji üretim merkezi olarak öne ç kan Fraunhofer Enstitüsü nde otomotiv, makine, beyaz eflya, elektronik, yan sanayi ve t bbi cihaz sektörlerinde ulusal ve uluslararas çeflitli Ar- Ge teknoloji ve strateji dan flmanl k projelerini yöneten Mehmet Kürümlüo lu da konferans konuflmac lar aras nda yer al yor. Etkinli in bir baflka dikkat çeken ismi ise Volkswagen, General Motor, Nissan gibi önemli markalara tasar mlar yapan Sedat Öztürk olacak. Bunun yan s ra, Murat Arma- an, T. Kaan Do anc o lu, Ernur Mutlu, Tar k Ö üt, Altan Y ld r m, Mustafa Gökler ve Ahmet Hac yunus gibi tasar mc lar, Ar-Ge merkezi müdürleri ve akademisyenlerden oluflan panelist grub, etkinlik kapsam nda düzenlenecek paneller ile sektörle ilgili son geliflmeler anlat lacak. Otomotiv endüstrisinde nitelikli ürün ve katma de eri art rmak amac yla bu y l 3. kez düzenlenecek Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel Ar- Ge Proje Pazar ve Komponent Tasar m Yar flmas na 600 e yak n proje baflvurusu yap ld. Etkinlik tan t m çal flmalar kapsam nda düzenlenen üniversite ziyaretleri ile 15 farkl flehirde 25 üniversite ziyareti yap ld, 1040 ö renci ve 63 ö retim görevlisi ile bir araya gelindi. Baflar l projeler Nisan tarihlerinde Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde sergilenerek otomotiv endüstrisinin ana ve yan sanayi firmalar na tan t lacak. Dereceye girecek projelere toplamda 300 bin TL ödül verilecek. (CHA) Tar mda ÜFE ayl k yüzde 0,82 artt ANKARA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre Mart ay nda Tar m ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki aya oranla yüzde 0,82, bir önceki y l n Aral k ay na oranla yüzde 2,50, bir önceki y l n ayn ay - na oranla yüzde 10,34 artt. Tar m ÜFE, on iki ayl k ortalamalar itibari ile de yüzde 3,09 art fl elde etti. Ayl k de iflim tar m ve avc l k ürünlerinde yüzde 0,91 art fl, ormanc l k ürünlerinde yüzde 0,81 ve bal kç l kta yüzde 0,67 azal fl olarak gerçekleflti. En yüksek ayl k art fl tek y ll k bitkisel ürünler 13 ana grubunda oldu. Bir önceki aya göre tek y ll k bitkisel ürünlerde yüzde 5,40, canl hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda yüzde 1,25 art fl; çok y ll k bitkisel ürünlerde yüzde 13,81 azal fl gözlendi. Alt tar m gruplar ndan çeltik bir önceki aya göre yüzde 6,50 artt. Bu gruplarda Mart ay nda sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda yüzde 9,54 art fl olurken, lifli bitkiler grubunda yüzde 2,41, canl kümes hayvanlar ve yumurtalar grubunda yüzde 2,30 azal fl gerçekleflti. (CHA)

14 14 Ekonomi Bakan Y ld z dan K flanak a petrol pay cevab : Türkiye bir bütün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Diyarbak r Belediye Baflkan Gülten K flanak n Bölgede ç kan petrolden pay almak istiyoruz. sözlerine, Türkiye Antalya daki turizm gelirleri ile, Dilovas ndaki sanayi gelirleri ile Marmara bölgesindeki ticareti ile bütün sektörleri ile beraber Türkiye bir bütün. O yüzden içinde devlet hakk ile ilgili bir durum söz konusu olmaz. Böyle bir fleye s cak bakmam z mümkün de il. fleklinde karfl l k verdi. ANKARA - Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azald. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde fiubat ay nda bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 3,1 artarken imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,3 azald. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) fiubat ay Sanayi Ciro Endeksi ni aç klad. Takvim etkisinden ar nd - r lm fl toplam sanayi ciro endeksi bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 20,3 artt. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde fiubat ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 13,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,5 artt. Mevsim ve takvim etkisinden ANKARA - Bakan Taner Y ld z, Ankara Genç fladamlar Derne i nin (ANG AD) yeni yönetim kurulu ile yapt toplant da gazetecilerin gündeme iliflkin sorular n cevaplad. Bir gazetecinin, Diyarbak r Belediye Baflkan Gülten K flanak n Bölgede ç kan petrolden pay almak istiyoruz. sözlerinin aktarmas üzerine Y ld z, Say n K flanak n aç klamalar n izledik. Antalya daki turizm gelirleri ile, Dilovas ndaki sanayi gelirleri ile Marmara bölgesindeki ticareti ile bütün sektörleri ile beraber Türkiye bir bütün. O yüzden içinde devlet hakk ile ilgili bir durum söz konusu olmaz. Böyle birfleye s cak bakmam z mümkün de il. O zaman Antalya daki turizm gelirleri ile alakal ayr bir uygulama yapmam z laz m. F nd k üretimi ile ilgili Karadeniz de uygulama yapmam z laz m. Türkiye, Edirne den Karsa Hatay dan Sinop a bir bütündür. O petrolün ç kar ld bölgede, yollar ile alakal yeflillikleri ile alakal bir çok proje gerçeklefltiriyoruz. Bunun da o proje çerçevesinde oldu unu bilmemiz laz m. Buradan farkl mesaj ç karanlar böyle bir yaklafl mlar - n n do ru olmad n söylememiz laz m. Türkiye bütün zenginlikleri ile beraber bir bütün. do usu bat s kuzeyi güneyi olmaz. Kazand m z ortak havuza b rak yoruz ve hep beraber oradan paylafl yoruz. diye cevap verdi. Irak Petrol Bakan Abdulkerim Luaibi ile yapt klar görüflmeden hangi sonuçlar n ç kt n n sorulmas üzerine Y ld z, Ba dat ve Erbil aras nda bir komisyon kuruldu undan bahsetmiflti. Yap lan çal flmalarda bir sonuca varacaklar n kendisi söylemiflti. Bu güne kadar net bir haber ulaflm fl de il. Ba dat ve Erbil aras nda uzlafl sa lanmas Irak a fayda sa layacakt r. Günlük 1,5 milyon petrol üretiminin sa lanmas çok önemli bir avantajd r. Ama, Kerkük Yumurtal k ham petrol boru hatt kapasitenin bofl olarak durdu unu, kullan lmad n maalesef söylemek zorunday z. Ürettikleri takdirde iletece imizi ifade etmek isterim. ifadelerini kulland. K br s Rum Yönetimi yetkilerinin Akdeniz deki do al gaz rezervleri için Türkiye yi müflteri kabul ederiz, ama ortak kabul etmeyiz. ifadeleri ile ilgili de erlendirmeleri sorulan Bakan Y ld z, flunlar söyledi: Türkiye de il. K br s n tamam n n, özellikle K br s n çevresinde bulunan zenginliklerden adilane bir flekilde yararlanmas laz m. Ve KKTC ba ms z bir devlettir. Beraberce gelifltirebilecekleri projeye olumlu katk koymaya devam ederiz. Siyaseten bu fizibilite sa lamad takdirde, tabi ki çözümsüzlük yan bafl ndad r. Bafl ndan beri söylüyorum. Uluslararas münhas r sahalarda, netleflmemifl alanlarda üretilen petrolün ve do algaz n K br s n tamam taraf ndan paylafl laca n söylemifltim. O yüzden ortaklar KKTC olacakt r. Türkiye en önemli ulafl m ve iletim noktas d r. Bunu da Say n Rum lideri de belirtiyor. Enerji üretim tesislerinin özellefltirilmesinin bundan sonra nas l devam ar nd r lm fl ana sanayi gruplar nda en yüksek art fl sermaye mal imalat nda gerçekleflti. Ana Sanayi Gruplar s n flamas - na göre fiubat ay nda bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 3,1 ile sermaye mal imalat nda gerçekleflti. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl toplam ciro sanayi endeksinde en yüksek art fl a aç, a aç ve mantar ürünleri (mobilya edece inin sorulmas üzerine de Y ld z, Türkiye nin yerli kömür ve do- al gaz santralleri ile oluflan zincirin hemen hemen tamam n özellefltirmeyi düflündüklerini aktard. Gelirleri gerek enerji sektöründe gerekse geriye dönük borçlanmalar ile alakal kullan laca ifade eden Y ld z, Özellefltirme daresi Baflkanl arac l ile tasavvur edilece ini, hep beraber biliyoruz. Biz, bu süreçte Türkiye nin özel sektörle ile beraber kendi kaynaklar n makul oranda paylaflmas n önceden beri hedeflemifltik. Uygun teklifler gelmesi halinde, buran n belli bir karl vard r bu projenin. O karl l klar kamu özel sektör ile makul oranda paylaflmak istiyor. O yüzden teklifler incelenecek. Yeterli görülmüfl olmas halinde özelleflecek. Türkiye nin ister kamu ister özel sektör verimli çal flmas n temin edecek bütün projelere devam edece iz. Enerji sektörü bütün do al gaz ve elektrik da t m nda bütün özellefltirme programlar n tamamlam fl oluyor. Bundan sonra da üretim tesislerinde benzer flekilde bütün piyasan n serbestleflmesini ve rekabet ortam nda kaliteli hizmet sun- ma- Sanayi ciro endeksi yüzde 0,2 azald hariç) imalat nda oldu. malat sanayi alt sektörleri incelendi inde fiubat ay nda bir önceki aya oranla en yüksek art fl yüzde 6,3 ile a aç, a aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalat nda gözlendi. Onu yüzde 5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalat (makine ve teçhizat hariç), yüzde 4,2 ile kok kömürü ve rafine edilmifl petrol ürünleri imalat takip etti.(cha)

15 15 Nisan 2014 Ankara Gümüflhaneli Dernekler Federasyonu (GÜ- DEF), 30 Mart Yerel Seçimleri nde Yenimahalle de ipi gö üsleyerek baflkanl k koltu una yeniden oturan Fethi Yaflar a tebrik ziyaretinde bulundu. HABER MERKEZ -GÜDEF Baflkan Hamdi Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Yaflar elde etti i büyük baflar dan dolay tebrik ederek, yeni dönem için baflar diledi. Yaflar ise ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade ederek Halk m z n takdiri ile yeniden baflkan seçildim. fiimdi Yenimahalle için çal flmaya devam edece im dedi. Yeni dönemde de dolu dolu hizmet var Yenimahalle Belediyesi nin geçen dönem yap lan büyük yat r mlarla itibar kazand n kaydeden Yaflar, Ankara daki belediyeler içerisinde en düzgün bütçeye sahip belediye, Yenimahalle Belediyesi dir. Yenimahalle nin yakalad bu baflar, artarak devam edecek. Kaynaklar halk yarar na kullanaca z ve insan m z mutlu edecek hizmetlere imza ataca z dedi. Yeni dönemde tüm hemflehri derneklerinin yan nda olmaya devam edeceklerinin alt n çizen Yaflar, Gümüflhanelilerin seçimlerde kendisine vermifl oldu u destek için de konuklar na teflekkür etti. GÜDEF Baflkan Hamdi Arslan ise Yaflar n yeni dönemde de baflar l çal flmalar gerçeklefltirece ine inanc n n tam oldu unu belirterek Kiflili inizle ve flimdiye kadar yapt n z güzel hizmetlerle kazanmay hak ettiniz dedi. Yaflar a tebrik ziyaretleri Can dostlar emin ellerde HABER MERKEZ -Yenimahalle Belediyesi nin Macunköy e infla etti i Sahipsiz Hayvanlar Bak mevi, hayvanlara s cak bir yuva oldu. Tam konforlu hizmetiyle sokak hayvanlar na sahip ç karak bir çat alt nda toplayan Yenimahalle Belediyesi, bu bak mevinde 80 köpe e ev sahipli i yap yor. So uk hava flartlar nda alttan s tmal sistemiyle hayvanlar so uktan koruyan bar nak, hayvanlar n her türlü sa l k sorunlar yla da bire bir ilgileniyor. Hayvanlara özel ilgi 100 hayvan kapasiteli bar na- a gelen hayvanlar n, veterinerler taraf ndan sa l k taramalar yap l - yor. Afl lan p, k s rlaflt r ld ktan sonra küpelenerek al nd klar parklara b rak lan hayvanlar, sa l kl bir flekilde do al ortamlar na geri dönüyor. Türlerine göre ayr larak kulübelere yerlefltirilen hayvanlar, mamalarla besleniyor, steril ortamlarda y kanabiliyor. Alttan s tmal kulübelerde so uktan da etkilenmeyen hayvanlara veterinerler taraf ndan özel bak m uygulan yor. fiu an 80 köpe i içerisinde bar nd ran hayvan bar na, uygulad hizmetle vatandafl n da takdirini kazand.

16 16 Ankara HABER MERKEZ - Mamak Belediye Meclisi nin yeni dönem ikinci toplant s Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ün yönetiminde gerçekleflti. Akgül ün 2013 y l nda Mamak ta yap lan hizmetleri anlatmas - n n ard ndan Meclisin ikinci birlefliminde 2013 y l faaliyet raporu meclis üyeleri taraf ndan de erlendirilerek oyland. Faaliyet raporu oy çoklu uyla kabul edildi. Yeni dönemin yeniliklerin dönemi olaca n kaydeden Akgül, mali disiplini sa layarak, gelir-gider dengesi bozulmayan güçlü bir mali sistemle hizmet hamlesi gerçeklefltirdiklerinin alt n çizdi. Akgül, Göreve bafllad m 2009 y l nda 130 milyon TL ile devrald m belediye bütçesini, 2013 y l nda 262,4 milyon TL ye, 2014 y l nda da 270 milyon TL ye yükselttik. Gerçekleflen bütçeyle hem geçmifl y llar n borcunu ödedik, hem de yat r mlar m z gerçeklefltirdik. Daha nice baflar lara ad m atmay diliyorum dedi. Göreve geldiklerinde en temel 15 Nisan 2014 Mamak Belediyesi 2013 faaliyet raporu onayland Çankaya Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü ne ba l ekipler, bahar n gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki temizlik çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. problemin alg meselesi oldu unu kaydeden Akgül, Mamak fark edilen bir ilçe haline getirdiklerini belirterek, Bugün Mamak Ankara n n en çok konuflulan ilçelerinden biri haline getirdik. Mamak n sorunlar - n n çözülebilece ini gösterdik. Mamak bir taraftan dönüflüm çal flmalar, di er taraftan da yaflam kalitesi ve e itim, kültür, sanat, ulafl m, spor altyap s ve çevresiyle bir marka haline getirece iz dedi. Befl y l öncesine kadar Mamak taki iskanl yap say s n n tüm yap lara oran n n yüzde 45 oldu unu ve bu oran n 2014 y l nda yüzde 65 e ç kt n belirten Akgül, Mamak ta befl y lda 3803 iskan, 3552 yap ruhsat vererek, Mamakl lar için nitelikli yaflam alanlar ürettik dedi. Kentsel dönüflüm projelerinin h zla devam edece ini kaydeden Akgül, Sadece depreme dayan kl konutlar yapmakla kalmayaca z, yeflil alan, park, otopark ve sosyal tesisleri olan modern yaflam alanlar oluflturaca z diye konufltu. Kad n a yönelik fliddet ile mücadelede Keçiören e destek HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi Kad n Dan flma Merkezi kad nlara, fliddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyduklar her konuda ücretsiz destek sa l yor. Kad na yönelik fliddetle mücadele kapsam nda çiflleri Bakanl Mahalli dareler Genel Müdürlü ü taraf ndan AB ve BM Nüfus Fonu nun teknik deste i ile 2008 y l nda bafllat lan projenin Baflkent Ankara daki orta Keçiören Belediyesi oldu. Bu çerçevede Kad n Dan flma Merkezi Aral k 2010 tarihinde hizmet vermeye bafllad. Kad nlara bilgilendirme ve yönlendirme, psikolojik ve hukuksal destek veren Kad n Dan flma Merkezi, bin 981 i telefonla, 470 i yüz yüze yap lan toplam 2 bin 451 baflvuruyu sonuçland rd. Baflvuranlardan bin 100 üne telefonla, 214 üne ise yüz yüze bilgi verilerek yönlendirmede bulunuldu. Baflvuran 193 kad na psikolojik, 407 kad na hukuksal destek veren Dan flma Merkezi, ifl bulma talebiyle yap lan 102, ayni nakdi yard m için yap lan 524 baflvuruyu da sonuçland rd. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Türkiye de en yayg n sorunlar ndan biri olan kad - na yönelik fliddete dur demek amac yla sorumluluk ald klar n belirterek Kad n Dan flma Merkezimiz kad nlar m za her türlü deste i veriyor. Ayr ca kad na karfl fliddetin önlenmesine destek vermek amac yla 400 kad n m z n kat ld bir seminer düzenledik. fiiddetin her türlüsünün zarar ve fler getirece ini halk m za hat rlatman n boynumuzun borcu olaca na inand k dedi.

17 15 Nisan 2014 Ankara nsan Haklar ve Mazlumlar Dayan flma Derne i (MAZLUMDER) Ankara fiube Baflkan Yard mc s Zeynep Naz Tatl c o lu, AA muhabirine yapt - aç klamada, tüm insanlar kardefltir slogan yla yola ç karak Müslüman Kadefller üyesi 528 kifli hakk nda ç kan idam karar na tepki vermek amac yla böyle bir platform kurduklar n belirtti. Baflkenteki insan yo unlu unun fazla oldu u Hamamönü, Abdi pekçi Park, Sakarya Caddesi girifli ve Beflevler metro istasyonu, Hac Bayram Camii gibi belli merkezlerde stantlar kurarak foto raf sergileri açacaklar n, halk bilinçlendirme faaliyetleri yapacaklar n dile getiren Tatl c o lu, stantlarda ayr ca 30 bin kifliye ulaflacaklar bir imza kampanyas da düzenleyeceklerini, hukuki olmayan bu sürecin durmas için imzalar da Birleflmifl Milletler, slam flbirli i Teflkilat ve M s r Müftülü üne göndereceklerini kaydetti. Tatl c o lu, platformda, MAZLUM- DER, Akabe Derne i, Ak nc lar Derne- i, Ankara E itim Bir-sen 1 Nolu fiube, Baflkent Kad n Platformu Derne i, Çat -Der, Genç Birikim, Hak- fl Konfederasyonu, HH Ankara, lkder, lim Yayma Cemiyeti, nfak Vakf, mam Hatipliler Platformu, Memur-Sen Ankara l Baflkanl, Nene Hatun Derne i, Özgür-Der, Özgür E itim-sen, Server M s r da insanl k için susmayacaklar nsanl k için SESS Z KALMA Ankara da birçok sivil toplum örgütünün kat l m yla oluflturulan nsanl k çin Sessiz Kalma Platformu, M s r da darbe karfl t 528 kiflinin idama mahkum edilmesi karar n yaklafl k 1 ay süreyle düzenleyecekleri etkinliklerle protesto edecek. Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi, ilk toplant s n gerçeklefltirdi. Büyükflehir Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Büyükflehir Belediye Meclisi, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek baflkanl nda yeni dönem çal flmalar na bafllad. lk toplant da grup baflkanvekilleri, divan katipleri ile belediye encümen ve ihtisas komisyon üyeleri belirlendi. Gökçek, toplant n n aç l fl konuflmas nda, Bütün seçilen arkadafllara de iflik siyasal partilerde baflar lar diliyorum. nflallah bu dönem içerisinde, uyum içinde, karfl l kl anlay fl içinde bir belediye meclisi serüvenini geçiririz diye Cenab Allah tan temenni ediyorum dedi. Geçen dönem 103 üyesi bulunan Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi nin yeni dönemde üye say s Gökçek ile 140 oldu. AK Parti Grup Baflkanvekili Bekir Y ld z, CHP Grup Baflkanvekili Do an Y lmazkaya, MHP Grup Baflkanvekili ise Ali Metin olarak belirlendi. Yeni dönem meclisin ilk birleflim toplant - s nda birinci ve ikinci baflkanvekilleri, divan katip asil ve yedek üyeleri, belediye encümeni ile ihtisas komisyonu üyeleri belirlendi. AK Parti Grup Baflkanvekili Y ld z n önerisi ile Büyükflehir Belediye Meclisi Birinci Baflkanvekilli ine 132 oyla AK Parti den Ali hsan Ölmez, kinci Baflkanvekilli ine 130 oyla Nail Çimen seçildi. (AA) Vakf, fiehir ve Medeniyet Derne i, Ümran Hareketi, Vahdet Vakf n n bulundu unu söyledi. Kampanya kapsam nda Abdi pekçi Park nda konser, yazar ve gazetecilerin kat l m yla söylefliler, konuflmalar ve imza kampanyas sürecinin devam etti i direnifl çad r kuracaklar n kaydeden Tatl c o lu, gönüllülerinin gece gündüz demeden 10 gün süresince nöbet tutacaklar n belirtti. Tatl c o lu, çad rda nöbet tutanlar n Türkiye genelinde M s r ile ilgili protestolar, geliflmeler veya M s r daki davayla ilgili güncel bilgileri çad ra gelenlerle paylaflacaklar güncel bir network oluflturaca n ifade ederek, M s r daki darbe süreçlerine tan k olanlar getirerek halka buluflturmay planlad klar n söyledi. Türkiye de sosyal medya üzerinden idamlara yönelik tepkilerle kamuoyunda bir duyarl l k oluflturuldu unu, ancak siyaset kesiminden uluslararas kamuoyunu harekete geçirerecek bir ad m göremediklerini dile getiren Tatl c o lu, Avrupa ve ABD den de yeterli bir tepkinin gelmedi ini kaydetti. Tatl c o lu, sadece M s r daki idamlar n de il, dünyan n neresinde olursa olsun tüm idamlara karfl olduklar n belirtti. (AA) Ankara Büyükflehir Belediyesi Grup Baflvekilleri seçildi

18 18 Ankara 15 Nisan 2014 S n r n Hedefi sapt rmayan bekçileri: FIRTINA VE PANTER Akçakale ye iki sene önce düflen top mermisinin ard ndan angajman kurallar kapsam nda Suriye deki hedeflere verdi i karfl l kla gücünü gösteren F rt na Obüsü, gerek yerli üretim olmas gerekse farkl namlu aç lar ndan yapt art arda üç at fl n ayn anda hedefi vurabilmesi özellikleriyle dikkat çekiyor. ANKARA - AA ekibi, Topçu ve Füze Okulu Komutanl ndaki milli üretim F rt na ve Panter öbüslerinin at fllar n görüntüledi. Türk mühendislerince gelifltirilen yüksek ve alçaktan mermi atabilen k sa namlulu bu toplar, Sakarya K fllas Tatbikat Bölgesi ndeki at fllarda baflar lar yla dikkat çekti. Otomatik at fl kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip T-155 F rt na Obüsü, at fl yapaca alana engebeli araziyi kolayl kla aflarak geldi. At fl için k sa sürede haz rlanan obüs, koordinatlar n verilmesinin ard ndan hedefi vurdu. F rt na Obüsü nün en önemli özelli ini farkl namlu aç lar ndan art arda yapt üç at fl hedefe ayn anda ulaflt rabilmesi oluflturuyor. Bu özellik F rt na Obüsü ne üç obüsün at fl gücünü tek bafl na karfl layabilme imkan sa l yor. Saatte 65 kilometre h za sahip obüs, yüzde 60 meyile t rmanabiliyor, 3 metre yüksekli indeki engelleri aflabiliyor, 1,5 metre yüksekli indeki sudan geçebiliyor. ANKARA- Apayd n, yapt aç klamada, ça dafllaflman n en önemli yolunun ulafl mdaki geliflmeler ve teknolojiyi en iyi flekilde kullanmak oldu unu belirterek, toplum olarak bizleri yetifltiren ve bugünlere getiren yafll lara her zaman sahip ç k lmas n istedi. Ankara, stanbul, zmir ve Samsun gibi büyükflehirlerde metroyla ulafl m n yayg nlaflt n ve yeni hatlar n aç ld n an msatan Apayd n, bunlar n halk n daha iyi hizmet almas bak m ndan çok önemli oldu unu ifade etti. Belediyelerin metro ve belediye Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 at m yapabilen F rt na Obüsü, tam z rh özelli iyle mürettebat n da koruyor. F rt na Obüsü nün namlusu Makine ve Kimya Endüstrisinde, at fl kontrol sistemleri Aselsan da, güç grubu otobüsleri hizmetlerinden dolay devlet taraf ndan sübvanse edildi- ini ancak halk otobüsü iflletmecilerine 65 yafl ve üstü vatandafllar tafl maktan dolay herhangi bir sübvanse yap lmad n an msatan Apayd n, uygulaman n halk otobüsü iflletmecilerini zor durumda b - rakt n bildirdi. 65 yafl üzeri ve üzerinde 6 milyon 270 bin kifli oldu unu ve bunlar n toplam nüfusa oran n n yüzde 8,2 oldu unu kaydeden Apayd n, flunlar kaydetti: 2023 y l na gelindi inde bu nüfusun 9 milyon kifliyi geçmesi d fl ndaki di er sistemler ise yurttaki üreticilerden tedarik ediliyor. Obüs, 1 inci Ana Bak m Merkezi Komutanl nda üretiliyor. Yerli üretim F rt na Obüsü at fl kabiliyetini ilk olarak iki sene önce fianl - urfa n n Akçakale ilçesine Suriye bekleniyor. 4 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Ücretsiz ve ndirimli Kart Yönetmeli i ile federasyonumuza ba l meslek odalar m z n üyelerinin sahip olduklar özel halk otobüsleri de dahil edilmifltir. Oysa ticari faaliyetini kendi eme i ve k - s tl sermayesiyle yerine getirmeye çal flan esnaf m z, mesle ini yürütebilmek için pek çok yükümlülü ü yerine getirmek zorundad r. Baflta belediyelere ödenen harçlar olmak üzere vergi, sigorta, arac n bak m, onar m ve lastik gideri durmadan artan akaryak t fiyatlar gibi pek taraf ndan düflen top mermisinin ard ndan yeni angajman kurallar do rultusunda Suriye deki hedeflere verdi i karfl l kla duyurmufltu. Panter Obüsü ise Kara Kuvvetleri Komutanl nca bilgisayar ortam nda dizayn edilerek imalat gerçeklefltirilen, özgün tasar m yla Türkiye nin ilk obüsü olma özelli- ini tafl yor. At fl öncesinde top komutan ve floförün bulundu u obüs, arazideki yerini al yor. Koordinatlar n bildirilmesinin ard ndan Panter Obüsü k sa sürede mevzileniyor. Namlunun öne al nmas n n ard ndan at fl için haz rl klar bafll yor. Obüsün mevzilenmesi sonras 155 mm lik mühimmat namluya yerlefltiriliyor. Top komutan n emriyle at fl baflar yla gerçeklefltiriliyor. Panter Obüsü, araçla çekilebildi i gibi üzerindeki güç grubu sayesinde çekici olmaks z n da hareket edebiliyor. H zla mevzilenebilen ve k sa sürede at fla haz rlanabilen obüs 40 kilometre menzile sahip. (AA) Özel halk otobüsleri ücretsiz tafl ma için destek bekliyor Türkiye fioförler ve Otomobilciler Federasyonu (TfiOF) Baflkan Fevzi Apayd n, 65 yafl üstü ücretsiz tafl malarda özel sektörün desteklenmesini istedi. çok ödemeleri esnaf m z kendi cebinden karfl lamaktad r. Bu düzenleme en çok özel halk otobüs iflletmecilerimizi zarara sokmaktad r. Sosyal devlet ilkesinden hareket eden siyasi otoritenin kendi ad na ba ms z toplu tafl ma faaliyetinde bulunan tafl mac esnaf n üzerine yasayla bu sorumlulu un y k lmas - n n çal flma bar fl n zedeleyece ine dikkati çeken Apayd n, getirilen bu zorunlulu un bir kamu hizmeti yükümlülü ü olup, bunun bedelinin yükümlülü ü zorunlu k lan kamu idaresince karfl lanmas gerekti ini vurgulad. (AA)

19 15 Nisan 2014 Ankara Baflkan Demirel: Halk n tamam n kucaklayaca z Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, düzenledi i bas n toplant s yla önemli mesajlar verdi; Toplumun tüm kesimlerinden destek ald k. Halk n tamam n kucaklayarak, ötekilefltirmeden hizmet sunmaya devam edece iz. Bütün meclis üyelerimizin halk n verdi i mesaj alarak, güzel hizmetlerimize destek vereceklerine inan yorum dedi. HABER MERKEZ - Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Halk Ekmek Fabrikas nda düzenledi i bas n toplant s yla seçim sürecini ve sonras nda oluflan siyasi tabloyu de erlendirdi. 30 Mart seçimlerinde her kesimden oy alarak seçimi kazand klar n ifade eden Demirel, Etimesgut iflini flansa b - rakmad. Etimesgut un yaz-boz tahtas olmad n herkese gösterdi. Vatandafllar m z, Etimesgut ta hizmetlerin devam ndan yana, kaynaklar n hizmete aktar lmas yönünde karar n vermifltir. Sonuçlara bakt m zda, bize toplumun tüm kesimlerinden destek geldi ini görüyoruz. Biz de ilçemizin tamam n kucakl yoruz. Ötekilefltirmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bize oy vermeyenlerin de çal flmalar m z takip etmelerini istiyoruz. Çal flmalar m z her mahallemize, ilçemizin her noktas na ulaflt rma gayreti içindeyiz. Etimesgut büyümeye, geliflmeye devam edecektir. Bu seçim sonuçlar nda yerel hizmetin ön plana ç kt n göstermesi aç s ndan Etimesgut çok büyük önem arzetmektedir. Yapt m z hizmetlerin Yozgatl lar Derne i, Baflkan Çetin'i ziyaret etti HABER MERKEZ -Pursaklar Yozgatl lar Derne i, Baflkan Çetin i makam nda ziyaret ederek hay rl olsun dileklerini iletti. Pursaklar Yozgatl lar Derne i Baflkan ve beraberindeki heyet, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e hay rl olsun ziyaretinde bulundu. Heyete Pursaklar Belediye Meclis Üyesi fievket Aksoy ve Murat Ünal da efllik etti. Pursaklar Yozgatl lar Derne i Baflkan Adnan Çetiner, ilçede bugüne kadar kendilerine her zaman destek veren Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür ederek, yeni dönemde baflar lar diledi. Heyeti makam nda a rlayan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, ilçede yaflayan herkese kucak açt klar belirterek, lçemizde yaflayan herkes bizim hemflerimizdir. Birimizin mutlulu u hepimizin mutlulu udur. Hizmet için ç kt - m z bu yolda bizlere destek veren herkese teflekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberli imizi bozdurtmas n. Bu güzel hemflerilerimize ne kadar hizmet etsek azd r. Onlar hizmetin en iyisine lay kt r. dedi. Ziyaretin sonunda dernek üyeleri Baflkan Çetin e çiçek takdim etti. 19 karfl l n seçimlerde ald k diye konufltu. Siyasi parti temsilcileri ve belediye baflkan adaylar n n seçim sürecinin sorunsuz geçmesi noktas nda ellerinde geleni yapt n kaydeden Demirel, bu yönüyle de tüm parti temsilcilerine ve belediye baflkan adaylar na teflekkür etti. Gazetecilerin sorular n da cevaplayan Demirel, belediye meclisinde AK Parti ve CHP meclis üyelerinin say ca fazlal n n hat rlat lmas üzerine flunlar söyledi: Her zaman flunu söylüyorum; benim 37 meclis üyem var. Tamam bizim meclis üyemizdir. Biz Etimesgut ve kaynaklar üzerinde yanl fl bir düflünce içinde de iliz. Tek gayemiz; halk m za en güzel hizmetleri sunmakt r. Bütün meclis üyeleri de ilçe halk n n menfaatleri do rultusunda hareket etmek zorundad r. Yap lan her güzel çal flmaya destek vereceklerine, katk sa layacaklar na inan yorum. Bütün meclis üyelerimizle birlikte, önümüzdeki 5 y lda güzel çal flmalar yapaca m z düflünüyorum. Sonuçta 2009 yerel seçimlerinde de benzer bir tablo ortaya ç km flt. Önceki meclisle gayet uyumlu bir çal flma ortaya koymufltuk, yine öyle olmas için biz gayret gösterece iz, öyle olaca na, uyumlu ve baflar l bir çal flma dönemi geçirece imize inan yorum.

20 15 Nisan Ankara Oyaca daki ya mur duas na Baflkan Duruay da kat ld R dvan Ege den Baflkan Duruay a anlaml ziyaret Ufuk Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan Profesör Doktor R dvan Ege, beraberindeki heyet ile birlikte Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret ederek, baflar lar diledi. HABER MERKEZ - Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Ufuk Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan Profesör Doktor R dvan Ege taraf ndan ziyaret edildi. Baflkan Fatih Duruay yeni görevi için kutlayan Prof. Dr. R dvan Ege, Baflkan Duruay a çal flmalar nda baflar lar diledi. Prof. Dr. R dvan Ege nin ziyaretinin kendisini onurland rd n belirten Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay da, Ziyaretiniz beni onurland rd. yi dilekleriniz için çok teflekkür ediyorum dedi. Prof. Dr. R dvan Ege ve beraberindeki heyet taraf ndan makam nda ziyaret edilen Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, De erli bir bilim insan m z n tebrik etmek için yapm fl olduklar ziyaret, bizi onurland rd. Biz görevimiz süresince yapaca m z her projede de erli bilim insanlar m z n fikirlerine dan flaca z. Say n Profesör R dvan Ege gibi bilim ve e itim alan nda ülkemize hizmet etmekte olan bir kiflinin yapm fl oldu u nezaket dolu ziyaretten dolay kendisine çok teflekkür ediyorum fleklinde konufltu. Oyaca Mahallesi nde yaklafl k 5 bin Gölbafl l n n bir araya gelerek etti i ya mur duas na, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay da kat ld. HABER MERKEZ - Gölbafl yaretinin ard ndan önce Boyal k Belediye Baflkan Fatih Duruay, Mahallesi ne, ard ndan da ya mur duas için Oyaca Mahalle- Oyaca Mahallesi nde düzenlenen ve yaklafl k 5 bin kiflinin kat l - si ne geçti. m yla gerçekleflen ya mur duas - Oyaca Mahallesi nde düzenlenen ya mur duas na yaklafl k 5 na kat ld. Oyaca daki ya mur duas na kat lmadan önce Dikilitafl ve Boyal k Mahallesi ni ziyahallesi ve çevresindeki 15 ma- bin Gölbafl l kat ld. Oyaca Maret eden Baflkan Fatih Duruay, hallede oturan vatandafllar n kat l m yla edilen ya mur duas na mahallelilerle çay içip, sohbet etti. Ziyaretin ard ndan Oyaca Mahallesi nde 15 çevre mahallenin Duruay da efllik etti. Baflkan Du- Gölbafl Belediye Baflkan Fatih kat l m yla düzenlenen ya mur ruay, vatandafllarla birlikte ya mur ya mas için edilen dualara duas na kat lan Baflkan Duruay, daha sonra vatandafllarla birlikte avuç açt. Edilen dualara vatandafllarla birlikte amin diyen yemek yedi. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, ya mur duas ndan duas ndan sonra vatandafllarla Baflkan Fatih Duruay, ya mur önce mahalleleri ziyaret ederek, birlikte yemek yedi. vatandafllarla bir araya geldi. Duruay n ilk ziyaret dura Dikilitafl mur duas na kat lan ve mahalle- Oyaca Mahallesi ndeki ya - Mahallesi oldu. Dikilitafl taki vatandafllarla mahalle kahvehaneye Baflkan Fatih Duruay a ziyaleri ziyaret eden Gölbafl Beledisinde buluflan Baflkan Duruay, retleri s ras nda; Ak Parti Gölbafl lçe Baflkan Osman Karaaslan mahallelilerle sohbet edip çay içti. Baflkan Duruay, buradaki zi- da efllik etti.

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı