FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir"

Transkript

1 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar bagajdan ç kar rken Emine kavanozdaki flekerlerin döküldü ünü gördü. Anne, kavanozdaki toz fleker dökülmüfl. Oysa sepete koyarken a z n iyice s km flt m. Is n n etkisiyle gevflemifl olmal. Bugün hava çok s cak. Plastik kapak s n n etkisiyle genleflti i için aç lm flt r. S v larda Genleflme A z na kadar dolu olan çaydanl k ya da tencere s t l nca taflar. Bu olay yaln zca kat lar n de il, s v lar n da genleflti ini gösterir. Genleflen suyun hacmi artt için çaydanl a s amaz, taflar. S v lar, kat lara göre daha fazla genleflir. Çaydanl ktaki su genleflirken, çaydanl k da genleflir. Ancak su daha fazla genleflti i için taflar. Termometreler s v lar n C C genleflmesinden yararlan larak yap lm flt r Termometrelerde civa ya da renklendirilmifl alkol kullan l r. Termometrenin içindeki s v, s cakl k artt nda genleflerek yükselir. S v n n seviyesine karfl l k gelen say o maddenin s cakl n gösterir. Ne Kadar Genleflir? 80 C Is n n etkisiyle s cakl klar artan maddelerin boyutlar da de iflir. Emine nin elindeki kavanoz kapa n n boyutlar de iflmifltir. Is n n etkisiyle maddelerin boyutlar n n de iflmesine genleflme denir. Genleflme, maddelerin cinsine göre farkl l k gösterir. Yukar daki olaydaki plastik kapak kavanozdan daha çok genleflti i için gevfleyerek aç lm flt r. Cam kavanoz da ayn oranda genleflseydi kapak aç lmayacakt. Gözlük camlar çerçeveler s t ld ktan sonra tak l r. Böylece s n n etkisiyle çerçeveler genleflirse cam n düflüp k r lmas önlenmifl olur. 15 C lk s cakl k Son s cakl k I II III I. Termometredeki s v n n ilk s cakl 15 C tur. II. S cak suya konan termometrenin içindeki s v genleflti i için seviyesi yükseldi. S cakl k 80 C tur. III. S cak sudan ç kar lan termometredeki s v bir süre sonra ilk s cakl na dönerek büzülür. 15 C 527

2 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Maddeler s -2 C ald klar nda ne kadar genleflirse ilk s cakl na döndü ünde o kadar büzülür. lk s cakl k ile son s cakl k aras ndaki fark fazlaysa genleflme de fazla olmufltur. Fark azsa genleflme de az olmufltur. Termometredeki s v n n ilk ve son s cakl klar aras ndaki fark fazla oldu u için s v çok genleflmifltir diyebiliriz. Termometreyi buz dolu bir kaba koydu umuzda içindeki s v daha çok büzülür. 528 Yerkabu unu oluflturan kayaçlar n, s cakl n etkisiyle genleflip büzülmesi topra n oluflmas na neden olan etkenlerden biridir. Gazlarda Genleflme cm 15 cm 7 cm 1. Berke, bir balonu fliflirerek bir iple çevresini ölçtü. 2. fiiflirdi i balonu s cak su dolu kab n içine koydu. Bir süre bekledikten sonra yine iple balonun çevresini ölçtü. 3. Bu sefer balonu so uk su dolu kab n içine koydu. ple çevresini ölçtü. Balonun içinde hava vard r. S cak suya konan balonun içindeki hava, s cakl n etkisiyle genleflir ve balon flifler. So uk suya konan balonun içindeki hava büzülür, bu nedenle balon biraz söner. Ali, bir fliflenin a z n slatarak madeni para ile kapatt. fiifleyi s cak su dolu kab n içine koydu unda paran n z plad n gördü. fiiflenin içindeki havan n hacmi genleflerek artm fl, paray yukar z platm flt. Gazlar n hacmi s n n etkisiyle büyük ölçüde artar. Bu nedenle bitmifl deodorant ya da sprey kutular n atefle at nca patlar. Kutular n içinde çok az miktarda gaz kal r. Kutu atefle at l nca çok az olmas na ra men gaz genleflerek kutuyu patlat r. Bu nedenle bofl deodorant kutular n kesinlikle atefle atmamal y z. Gazlar, s v ve kat lara göre daha fazla genleflir. Genleflmenin Olumlu Etkileri Gazlar n genleflmesinden yararlanarak insanlar balonu yapm fllard r. Balondaki hava s t l r. Is nan hava genleflerek hafifler. Böylece balon yükselir, içindeki hava so uyunca balon alçal r. Yang n s ras nda s cakl n yükselmesi ile genleflen maddelerin devre oluflturmas yla yang n alarm sistemleri yap lm flt r. Termometreler maddelerin s cakl kla genleflmesi özelli inden yararlan larak yap lm flt r. Ütü, f r n, buzdolab, çamafl r ve bulafl k makinelerinde kullan lan termostatlar genleflme oranlar farkl maddelerden yap l r. Belli bir s cakl a ulafl nca termostatlar devreyi ya kapatarak ya da açarak cihaz n s cakl n ayarlar. Genleflmenin Olumsuz Etkileri Yaz n genleflen elektrik telleri, k fl n büzülünce çok gerilip kopabilir. S cak su konan cam bardak ya da tabaklar ani genleflmeden dolay k r labilir. Çerçeveler genleflti i için gözlük camlar düflüp k r labilir. Metal malzemelerle yap lan levha, köprü, boru hatt ve tren yollar nda genleflmenin etkisiyle bükülmeler olabilir. Önlem olarak köprüler, raylar yap l rken boru hatlar döflenirken genleflme pay b rak l r. Mutfak tüpleri, konserve kutular ve spreyler aniden s n nca patlayabilir. Kullan lan malzemelerin s k s k genleflip büzülmesi binan n y pranmas na neden olur.

3 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ Buharlaflma Bulutun oluflmas n hat rlayal m: Yeryüzü sular n n s n n etkisiyle buharlaflmas sonucu bulutlar oluflur. E er hava s cakl fazla ise buharlaflma daha çok olur. Çünkü su buharlafl rken çevresinden s al r. Kolonya döktü ümüzde elimiz slan r. Bir süre sonra elimizin slakl gider çünkü kolonya buharlafl r. Bu s rada elimiz serinler. Bunun nedeni kolonya bularlafl rken elimizden s almas d r. S v lar buharlaflabilmek için çevreden s al r. Ya mur ya d ktan sonra s havan n s so umas n n s s nedeni ya mur sular n n bularlafl rken etraftan s almalar d r. Oyun oynad m zda terleriz. Terleyince vücudumuz serinler. Çünkü ter buharlafl rken vücudumuzdan s al r. Yukar da anlatt m z olaylar n tümünde s v maddeler buharlaflarak gaz hâle geçmifltir. S v lar buharlafl rken çevreden s al r. S cak ortamlarda buharlaflma daha fazla oldu u için yaz n çamafl rlar erken kurur. Buharlaflma her s cakl kta olur. K fl n da buharlaflma olur. Ancak k fl n suyun buharlaflmas uzun zaman al r. Bir S v n n Buharlaflmas Nelere Ba l d r? Havan n s cakl : So uk havalarda buharlaflma az olur. K fl n çamafl rlar geç kurur. Havadaki nem oran : Havadaki su buhar (nem) oran fazla ise buharlaflma az olur. Karadeniz Bölgesi nde havan n nem oran fazla oldu u için deniz suyu az buharlafl r. Rüzgâr: Rüzgâr buharlaflmay h zland r r. Suyun yüzey geniflli i: Genifl yüzeylerde buharlaflma h zl olur. fiekildeki pembe ve sar kaba ayn miktarda su konuyor. ki kap da ayn ortamda bir süre bekletiliyor. Kaplardaki su eflit büyüklükteki bardaklara boflalt l yor. Sar kaptan boflalt lan su miktar az olur. Buharlaflma s v n n yüzeyinde meydana gelir. Sar kaptaki suyun yüzeyi daha genifl oldu u için bu kaptaki su daha çok buharlafl r. Yeryüzündeki okyanuslar n yüzeyleri genifl oldu u için okyanuslarda özellikle Pasifik (Büyük) Okyanus ta buharlaflma daha fazla olur. Okyanus, Deniz ve Göllerin Suyunda Bulunan Tuz Buharlafl r m? tuzsuz su damlas (saf su) tuzlu su I II III IV tuz I. Bir kaba s cak su koyal m. II. Suya bir avuç tuz at p kar flt ral m. Tuz suda çözünür. III. Kab n a z n plastik folyo ile kapatal m. Bir süre bekledi imizde buharlaflan su yo uflarak plastik folyonun iç yüzeyinde su damlac klar oluflturur. Folyoyu aç p su damlac klar n n tad na bakt m zda tuzsuz oldu unu fark ederiz. Çünkü tuz buharlaflmaz. Su buhar yo uflarak tekrar suya dönüfltü ünde saf su elde edilir. Ya mur suyu da saf sudur. IV. Kaptaki suyun tamam n buharlaflt rd m zda kab n dibinde tuz kal r. Okyanus, deniz ve göllerde de su buharlafl nca tuz dibe çöker. Yurdumuzdaki Tuz Gölü nde yaz n çok buharlaflma olur. Gölün k y lar nda tuz kal r. Bu tuzlar toplanarak yemeklik tuz elde edilir. 529

4 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Yo uflma Bulutlar oluflturan su buhar, so uk hava katman nda yo uflarak su damlac klar na, sonra da ya mura dönüflür. Buzdolab ndan ç kard m z so uk bir kab n d fl yüzeyinde bu ulanma olur. Bunun nedeni havada bulunan su buhar n n so uk kab n d fl yüzeyine çarparak yo uflmas d r. Su buhar, so uk ortamlarda yo uflarak s v hâle geçer. Gaz hâlindeki maddeler yo uflurken çevreye s verir. Çevre s cakl n n düflmesi yo uflmay h zland r r. Metin, bir erlene su doldurup a z n delikli t pa ile kapatt. T paya suya de meyecek flekilde bir termometre geçirdi. Erleni ispirto oca nda s tt. Erlenin içinde su buhar oluflmufltu. Bu s rada termometrenin s cakl gittikçe artm flt. Erleni ispirto oca ndan alarak buz dolu kab n içine koydu. So uk ortama konulunca erlenin içindeki su buhar yo uflmaya bafllad. O s rada termometrenin s cakl yükselmiflti. Bunun nedeni su buhar yo uflurken etraf na s vermifltir. Su buharlafl rken s al r, yo uflurken ald s y geri verir. Gaz madde so uk ortamlarda s kaybederek yo uflur. Gaz madde s verdi i için so uk ortam s n r. Baz günler ya mur ya arken havan n s cak olmas n n nedeni budur. S v madde s ald nda buharlaflarak gaz hâline geçer. Gaz madde ald s y verdi inde yo uflarak tekrar s v hâle geçer. S v madde s al r. s verir. Gaz madde Kaynama 1) 2) 3) 100 C 100 C 1. Bir kaba su koyup s tt m zda suyun s cakl gittikçe artar. S cakl k artt kça buharlaflma h zlan r. 2. Is vermeye devam etti imizde suyun içinde kabarc klar oluflmaya bafllar. Su belli bir s cakl a geldi inde kabarc klar hâlinde buharlaflmaya bafllar. Bu olaya kaynama denir. Suda oluflan kabarc klar su buhar d r. 3. Kaynayan suyu s tmaya devam etti imizde suyun s cakl de iflmez. Su kaynarken s cakl sabit kal r. Çünkü kaynama s ras nda suya verilen s enerjisi buharlaflma için kullan l r. Kaynama ve buharlaflmay karfl laflt r rsak; Kaynama 1. S v n n her yerinde olur. 2. Belli bir s cakl kta gerçekleflir. 3. Kaynama süresince s cakl k de iflmez. 4. S v n n h zla buharlaflmas d r. Buharlaflma 1. S v n n yüzeyinde olur. 2. Her s cakl kta gerçekleflir. 3. Buharlaflan maddelerin s cakl de iflebilir. 4. S v n n s alarak gaz hâle geçmesidir. 530

5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ Erime ve Donma Kat bir maddenin s alarak s v hâle geçmesine erime denir. Is kaybeden s v bir made donarak kat hâle geçer. -2 C 0 C 0 C Bir kaba buz doldurup oda s cakl nda bekletti imizde buz erimeye bafllar. Buz erirken çevresinden s al r. Buzun erimesi s ras nda s cakl k de iflmez. Sabit kal r. Çünkü çevreden al nan s hâl de ifltirme için kullan l r. Eriyen suyu buzlu a koyup bekletirsek s vererek donar. Eriyen maddelerin hacmi artar. Suda bu durumun tersi olur. Su donunca hacmi artar. Bu nedenle sular donunca su borular patlar. Buharlaflma - Yo uflma - Erime - Donma - Kaynama * Erime ve buharlaflma olaylar gerçekleflirken madde çevresinden s al r. * Yo uflma ve donma olaylar meydana gelirken madde s kaybeder. 5 C 8 C fiekildeki mum yanarken erimifltir. Erimifl hâldeki mum, so uk su dolu kab n içine kondu unda etraf na s vererek donar. Bu nedenle kaptaki suyun s cakl artar. Ortam n s cakl kat bir maddenin erime h z n etkiler. A B C * Sürekli s t lan kat bir madde s ras ile s v ve gaz hâline geçer. * fiekildeki buz sürekli s t l rsa eriyerek su olur. Is verilmeye devam edildi inde su kaynayarak buharlafl r. Borudan ç kan su buhar so uk kaba çarpt nda yo uflarak su damlac klar na dönüflür ve a rlaflan damlac klar mavi kaba damlar. * Is t lan maddeler hâl de ifltiriyorsa s cakl k de iflmez, sabit kal r. E er madde hâl de ifltirmiyorsa s cakl k artmaya devam eder. Ayn büyüklükteki buz parçalar n farkl ortamlarda bekletti imizde erime h zlar farkl olur. B deki buz daha çabuk erir. A daki ise C dekinden daha çabuk erir. * Kaynama, erime ve donma olaylar belli bir s cakl kta gerçekleflir. 531

6 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas ISI MADDELER ETK LER - TEST 5 1. Afla dakilerden hangisi maddenin s alarak genleflmesi sonucu meydana gelir? a. Demirin erimesi b. Çamafl rlar n kurumas c. Telin boyunun uzamas d. Üflenerek balonun fliflirilmesi 2. Ça r, a z na kadar dolu kab bir süre s tt nda taflt n gözlemledi. Suyun taflmas na neden olan olay afla dakilerden hangisidir? a. Ortam n nemli olmas b. Suyun genleflmesi c. Suyun kütlesinin artmas d. Kab n küçülmesi 3. Afla da genleflme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Termometrenin içindeki s v genleflerek yükselir. b. Fazla genleflen maddeler fazla büzülür. c. Genleflen maddeler bir süre sonra buharlafl r. d. Genleflen ve büzülen kayalar, topra n oluflmas na neden olur. 4. Afla dakilerden hangisinde maddeler çok genleflenden az genleflene do ru s ralanm flt r? a. Gaz, s v, kat b. Kat, s v, gaz c. S v, kat, gaz d. Gaz, kat, s v 5. Kaynayan su bir süre sonra azal r. Bunun nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Is nan suyun büzülmesi b. Sudaki buhar n yo uflmas c. Sudaki havan n d flar ç kmas d. Suyun h zla buharlaflmas Kerem, plastik topunun çevresini iple ölçerek kaydetti. Topu buzlu a koyarak birkaç saat bekletti. Buzluktan ç kararak topun çevresini ölçtü. 6, 7 ve 8. sorular yukar daki deneye göre cevaplay n z. 6. I. Topun içindeki hava büzülmüfltür. II. Topun çevresi küçülmüfltür. III. Top s kaybetmifltir. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri topun durumu için do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I, II d. I, II, III 7. Kerem bu deneyi hangi amaçla yapm flt r? a. Topun ne kadar so udu unu belirlemek için b. So uk ortamda havan n büzüldü ünü göstermek için c. Havan n genleflip genleflmedi ini anlamak için d. Topun içinde hava olup olmad n göstermek için 532

7 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ 8. Kerem in bu deneyden ç karaca en genel sonuç afla dakilerden hangisidir? a. Is kaybeden top so ur. b. Hava so uk yerde büzülür. c. Hava topun içinde yer kaplar. d. Is kaybeden gaz maddeler büzülür. 9. I. Termometre II. Yang n alarm III. Termostatlar IV. Balon (Tafl ma balonu) Yukar dakilerden hangileri maddelerin genleflmesinden yararlan larak yap lm flt r? a. I, III b. II, III c. I, II, IV d. I, II, III, IV 10. Su, gaz hâlindeyken so uk bir ortamla karfl laflt nda afla dakilerden hangisi gerçekleflir? a. Is al r. b. Yo uflarak suya dönüflür. c. Kat hâle geçer. d. Is vererek donar. 11. I. Kar II. Dolu III. Ya mur Yukar daki hava olaylar ndan hangisinin ya da hangilerinin oluflumu s ras nda ortama s verilir? a. Yaln z I b. I, II c. I, III d. I, II, III 12. I. Havadaki nem oran n n fazla olmas II. Yüzeyinin genifl olmas III. Bulundu u bölgenin daha serin olmas Yurdumuzun kuzeyinde bulunan Karadeniz in sular, Akdeniz den daha az buharlaflmaktad r. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri Karadeniz de buharlaflman n az olmas n n nedenlerindendir? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I, III d. I, II, III 13. Islak havluya sar larak günefle b rak lan fliflenin içindeki suyun bir süre sonra so umas afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Islak havlu flifleyi so uk tutar. b. Havludaki su buharlafl rken flifleden s al r. c. Günefl fl nlar fliflenin içine ulaflamaz. d. fiifle havludan s al r. 14. Afla daki tablonun hangi sat r nda bir yanl fll k yap lm flt r? a. b. c. d. Erime Donma Buharlaflma Yo uflma Is al r 15. I. Aynan n bu ulanmas II. Suyun kaynamas III. Islak tafl n kurumas IV. Ya murun ya mas Yukar daki olaylardan hangilerinde yo uflma söz konusudur? a. I, II b. I, IV c. II, III d. III, IV Is verir 533

8 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas 16. Afla dakilerden hangisi kat bir maddenin erime grafi i olabilir? a. b. Erime s cakl Erime s cakl S cakl k S cakl k Zaman Zaman 18. I. Madde çevreden s al r. II. Her s cakl kta gerçekleflir. III. Madddenin yüzeyinde olur. Buharlaflma olay için yukar dakilerden hangileri do rudur? a. I, II b. I, III c. II, III d. I, II, III 19. Is t lan bir madde için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Is enerjisi gittikçe artar. b. Hâl de ifltiriyorsa s cakl de iflmez. c. Eriyebilir ya da buharlaflabilir. d. Boyutlar nda bir de ifliklik olmaz. c. S cakl k S cakl k Erime s cakl Zaman d. S cakl k Erime s cakl Zaman Zaman 17. Bir tencereye tuzlu su konularak a z kapat l yor. Su s t larak kaynat l yor. Bu durumda afla dakilerden hangisinin gerçekleflmesi mümkün de ildir? a. Kapakta tuzsuz su damlalar oluflur. b. Kapak aç l rsa suyun tuzluluk oran artar. c. Su tümüyle buharlafl rsa tencerede tuz kal r. d. Tuz, su ile birlikte buharlafl r. 20. Yukar daki grafik bir maddenin hâl de ifltirme s ras ndaki s cakl k de iflimini göstermektedir. Grafi e göre madde hangi dakikalarda hal de ifltirmifltir? a. 1 b. 2 ve 3 c. 4, 5 ve 6 d. 5 ve 6 534

9 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ D. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER Maddeleri Ay rt Etmemizi Sa layan Özellikler Maddeleri görülebilen ve hissedilebilen özelliklerine göre ay rt edebiliriz. Ancak renkleri, yumuflakl klar, biçimleri, büyüklükleri ayn olan birçok madde olabilir. Maddenin ölçülebilen özellikleri olan kütle ve hacimlerine bakarak maddeleri ay rt edemeyiz. Eflit kütle ve hacme sahip birçok madde vard r. 1 kg elma ile 1 kg portakal n kütlesi eflittir. Ayr ca maddelerin kütleleri ve hacmi, maddenin k r lmas ya da buharlaflmas durumunda da de iflir. Maddeleri birbirinden ay rmak için de iflmeyen özelliklerini belirlememiz gerekir. Saf su her s cakl kta buharlafl r ama her s cakl kta kaynamaz. çinde kendinden baflka madde olmayan maddelere saf madde denir. Saf maddeler belli bir s cakl kta kaynamaya bafllar. 20 C Is tmaya bafllad nda 80 C 100 C Suyu oca a koyduktan 5 dakika sonra Su kaynamaya bafllad 100 C Kaynad ktan 5 dakika sonra Kaynama Noktas Mehmet, beherle 200 ml suyu kaynatmak için ispirto oca na koydu. Is nd kça suyun s cakl n n artt n gözlemledi. Kaynamaya bafllad nda suyun s cakl n 100 C olarak belirledi. Saf su 100 C ta kaynamaya bafllar. Kaynama süresince suyun s cakl hiç de iflmez, sabit kal r. Bu s cakl a suyun kaynama noktas denir. Kaynamaya bafllad ktan sonra belirli aral klarla suyun s cakl na bakt nda hiç de iflmedi ini, hep 100 C oldu unu gördü. Kaynay nca su hâl de ifltirerek buharlafl r. Hâl de ifltiren s v lar n s cakl de iflmez. S v lar n kaynama s cakl farkl ortamlarda ve farkl zamanlarda de iflmez. Mehmet, bir baflka gün, baflka bir yerde suyun kaynama s cakl n n ayn olup olmad n anlamak için 200 ml suyu kaynatt. Kaynama 100 C 100 C s cakl n n yine 100 C oldu unu gördü. S v miktar n n az ya da çok olmas kaynama s cakl n de ifltirmez. Zeynep, bir beheri yar s na, di erini a z na kadar su doldurarak ayn miktarda s veren ispirto ocaklar na koyarak kaynatt. A z na kadar dolu olan beherdeki su daha geç kaynad. Ancak her iki beherdeki suyun kaynama s cakl n 100 C olarak belirledi. * Etil alkolün kaynama noktas, suyun kaynama noktas ndan düflüktür. Etil alkol 78 C ta kaynamaya bafllar. Eter de sudan daha erken kaynar. Eter 64 C ta kaynar. Kaynama s cakl klar na bakarak s v lar ay rt edebiliriz. 535

10 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Erime ve Donma Noktas Kat bir madde s alarak erir, s v bir madde s vererek donar. Erime ve donma olaylar aniden gerçekleflmez. Kat bir madde yeterli s cakl a sahip bir ortamda bir süre sonra erir. 1. Bir kaba buz koyup oda s cakl nda bekletti imizde buz hemen erimez. 2. Buzun s cakl 0 C a ulaflt nda erimeye bafllar. 3. Erime süresince s cakl k hep ayn kal r. Bu s cakl a erime noktas denir. Bir kaba buz I doldurup etraf na havlu saral m. Dereceli silindire bir miktar su doldurup içine bir 10 C termometre yerlefltirelim. Dereceli silindiri buz dolu kab n içine yerlefltirelim. II C -3 C 0 C 0 C Suyun s cakl 0 C a kadar düfltü ünde su donmaya bafllar. Su tamamen donana kadar s cakl k sabit kal r. Bu s cakl a donma noktas denir. Saf bir maddenin erime ve donma s cakl eflittir. Su 0 C te donmaya bafllar, buz 0 C ta erimeye bafllar. Yandaki deneyde 0 C buz dolu kaba içinde ayn miktarda alkol olan bir dereceli silindir koyal m. Su 0 C ta donmaya bafllarken alkol donmaz. Alkol 115 C ta donar. Erime s cakl da 115 C tur. Alkol Buz S v lar n donma s cakl klar farkl d r. Kükürt 119 C, naftalin 80 C, bak r 1083 C, demir 1560 C, kurflun 327 C, alt n 1065 C ta erir ve donar. Erime ve donma noktas, s v lar n cinsine göre farkl l k gösterir. Bu nedenle erime ve donma noktas ay rt edici bir özelliktir. Erime ve Donma Olaylar ndan Nas l Yararlan r z? Birçok eflya ve aletin yap m nda maddelerin erime ve donma s cakl klar dikkate al n r. Tencere ve f r n tepsileri yap l rken erime noktas yüksek olan maddeler seçilir. Ampullerde kullan lan teller 2000 C a kadar s t ld nda bile erimez. Araba motorlar nda da erime s cakl yüksek olan metaller kullan l r. fieker, tahta gibi maddeler s t ld klar nda erimeden bozunur. Bu nedenle erime s cakl klar yoktur. 536

11 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ Kaynama Grafi i Afla daki grafikte asetonun kaynama noktas belirlenirken s cakl n zamanla de iflimi gösterilmifltir. Asetonun s cakl 1. dakikada 18 C, 3. dakikada 35 C, 4. dakikada 40 C tur. 6, 7 ve 8. dakikalarda asetonun s cakl sabit kalm flt r. Bu durum asetonun bu dakikalarda hâl de ifltirdi ini yani buharlaflt n gösteriyor. O zaman aseton 6. dakikada kaynamaya bafllam flt r. S cakl k C Zaman (dakika) Hangisi Yüzer? Hangisi Batar? lsu, genifl cam bir kaba su doldurdu. Suyun içine tahta, toplu i ne, leblebi, mercimek, metal dü me ve tahta dü me att. Hangi maddelerin bat p, hangilerinin batmayaca n ö renmek istiyordu. lsu gözlemlerini afla daki gibi not etti. Tahta suda yüzdü, toplu i ne batt. Tahta, toplu i neden büyük ve a rd r. Bir leblebi tanesi, mercimeklerden büyük oldu u hâlde suda yüzdü. Ayn büyüklükte olmalar na ra men tahta dü me yüzdü, metal dü me batt. Sonuç: Kütle ve hacim, maddelerin suda yüzmesi ya da batmas nda tek bafl na etkili de ildir. Suda yüzen maddenin kütlesi art r lsa bile batmaz. Deneydeki tahta parças, tahta dü meden a rd r ama ikisi de batmad. Maddenin hacminin büyük ya da küçük olmas yüzme ve batmay etkilemez. Eflit büyüklükteki dü melerden metal olan batm flt r. Çünkü metal dü menin yo unlu u suyun yo unlu undan büyüktür. Tahta dü menin yo unlu u suyun yo unlu undan küçük oldu u için batmaz. Buna göre mercimek leblebiden, toplu i ne tahtadan daha yo undur. Kütlesi hacmine göre büyük olan maddelere yo un maddeler denir. Hangisi Daha Yo un? Burak, özdefl (ayn özelliklere sahip) beherlere eflit miktarlarda zeytinya, bal ve su koydu. S v lar terazide tartarak kütlelerini ölçtü. Ölçüm sonuçlar na göre maddeleri kütlesi büyük olandan küçük olana do ru bal, su ve zeytinya olarak s ralad. Burak, s v lar n hepsini bir kaba boflaltt. Bal kab n dibine çökerken zeytinya en üstte kald. Burak bu maddeleri yo unluklar na göre büyükten küçü e do ru bal, su ve zeytinya olarak s ralad. Eflit hacimli maddelerden kütlesi büyük olan daha yo undur. Yo un maddelerin birim hacimdeki madde miktar daha fazlad r. O hâlde bir maddenin yo unlu u kütle ve hacim de erlerinin ikisiyle de iliflkilidir. 537

12 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Yo unlu u Hesaplama Maddenin birim hacmindeki kütlesi yo unluk oldu una göre bir maddenin yo unlu unu belirlemek için kütle ve hacmini bilmeliyiz. 1 ml su 1 g gelmektedir. Buna göre suyun yo unlu unun 1 g 1 ml = 1 g/ml oldu u görülür. Maddeler Yo unluk = Kütle (g) Hacim (ml) Yo unluk (g/ml) Demir 7,80 Gümüfl 10,50 Bak r 8,90 Su 1 g/ml Alkol 0,78 Mum 0,80 Tahta 0,60 Su dolu kab n içine eflit hacimli tahta, demir, bak r ve mumdan yap lan bilyeler atal m. Tahta ve mum bilyelerin yüzdü ünü, demir ve bak r bilyelerin ise batt n gözlemleriz. Yandaki tabloda baz maddelerin yo unluklar gösterilmifltir. Demir Bak r Cam Tahta Yo unlu u sudan küçük olan maddeler suda yüzer, yo unlu u sudan büyük olan maddeler suda batar. Hacmi 20 ml olan civa 272 g gelmektedir. Buna göre civan n yo unlu unu bulal m. Civan n yo unlu u; 272 g Kütle (g) Hacim (ml) = = 13,60 20 ml g/ml dir. Maddeleri yo unluklar na bakarak ay rt edebiliriz. Çünkü her maddenin kendine özgü bir yo unlu u vard r. Su Buzdan Yo un mudur? Su dolu barda a birkaç tane buz att m zda buz suda yüzer. O hâlde buzun yo unlu u, suyun yo unlu undan küçüktür. Eriyen kat maddelerin yo unlu u azal r ancak buz erirken yo unlu u artar. Su, yüzeyden donmaya bafllar. Su, buzdan yo un oldu u için buz üstte kal r. Donan göllerin yüzeyinde buz olmas na ra men buzun alt nda su bulunur. Buzun alt ndaki suda canl lar yaflayabilir. Çünkü buz, suyun s cakl n korur, donmas n önler. Suyun bu özelli i olmasayd göl ve denizlerin dipleri buzlarla kapl olur, içlerinde canl lar yaflayamazd. Maddelerin Özellikleri ve Kullan m Alanlar Maddeler, birtak m özelliklerine göre farkl alanlarda kullan l r. Tafl tlar n yap m nda demir, çelik, alüminyum gibi dayan kl maddeler tercih edilir. Bu maddelerin yo unlu u fazlad r. Kay k, sandal gibi küçük su tafl tlar suda batmad için tahtadan yap l r. Binalar n iskeletinde dayan kl oldu u için demir kullan l r. Is y az iletti i için tencere ve tava saplar sert plastikten yap l r. Elektrik tellerinde yo unlu u alüminyum ve demirden fazla olan bak r kullan l r. Bak r ayn zamanda hafif ve ekonomiktir. 538

13 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER - TEST 6 1. Afla daki olaylardan hangisinin bafllang ç s cakl maddenin ay rt edici özelli i de ildir? a. erime b. buharlaflma c. kaynama d. donma 2. fiekildeki gibi a z aç k kapta s t lan s v bir maddenin, I. Is enerjisi II. Hacim III. Kaynama s cakl özelliklerinden hangisi ya da hangileri de iflmez? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I, II d. I, II, III 4. 4, 5 ve 6. dakikalarda s cakl n sabit kalmas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Maddenin s s n n azalmas b. Verilen s n n kesilmesi c. Maddenin hâl de ifltirmesi d. Verilen s miktar n n azalt lmas dakikada s cakl n artmas afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Erime tamamland için s cakl k artm flt r. b. Erime devam etti i için s enerjisi artm flt r. c. Eriyen maddeler çevrelerinden s al r. d. Erime s cakl sabittir, de iflmez. S cakl k Yukar daki grafikte bir maddenin erime s ras ndaki s cakl k de iflimi gösterilmifltir. 3, 4 ve 5. sorular grafi e göre cevaplay n z. 3. Kaç nc dakikadan sonra madde tamamen erimifltir? a. 1. b. 4. c. 5. d. 6. Zaman (dakika) 6. Suda çözünmeyen 3 madde suya at ld klar nda flekildeki gibi duruyorlar. Buna göre, I. Yo unlu u en az olan madde k rm z oland r. II. Mor ve yeflil maddelerin yo unluklar eflittir. III. Mor madde sudan daha yo undur. yarg lar ndan hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z I b. I, III c. II, III d. I, II, III 7. I. Yo unluk II. Hacim III. Kütle Kapal bir kapta eritilen kat maddenin yukar daki özelliklerinden hangisi ya da hangileri de iflmez? a. Yaln z I b. Yaln z III c. II, III d. I, II, III 539

14 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas 8. Aysberg ad verilen buz da lar n n suyun dibine batmamas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Aysberglerin büyük olmas b. Deniz suyunun tuzlu olmas c. Suyun buzdan daha yo un olmas d. Buz da n n hafif olmas 9. I. fiekli de iflir. II. S cakl erime noktas na geldi inde erir. III. Kaynama s cakl na geldi inde kaynar. Kat bir madde sürekli s t larak enerjisi art r l yor. Bu maddede yukar daki de iflikliklerden hangisi ya da hangileri olur? a. Yaln z I b. I, II c. II, III d. I, II, III 10. fiekildeki tencere ve çaydanl k a z na kadar su doludur. Her ikisinde bulunan su kaynat ld nda afla daki özelliklerinden hangisi eflittir? a. kütle b. hacim c. s cakl k d. s 11. fiekildeki suda yüzen madde için afla dakilerden hangisini söyleyemeyiz? a. Yo unlu u suyunkinden azd r. b. Kütlesi az, hacmi büyüktür. c. Birim hacimdeki madde miktar azd r. d. Hacmi artarsa suda batar. 12. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. A r olan maddelerin hepsi suda batmaz. b. Kütleleri eflit farkl maddelerin yo unluklar farkl d r. c. A r olan maddelerin hepsi yo undur. d. Her maddenin kendine özgü yo unlu u vard r. 13. Bir cam kavanoz tamamen su doldurulup a z kapat l yor ve dondurucuya konuluyor. Su donunca kavanoz k r l yor. Bu olay afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. Donan suyun hacminin artt n n b. Cam kavanozun genleflti inin c. Buza dönüflen suyun kütlesinin artt n n d. Kavanozun s n n etkisiyle çatlad n n 14. I. Hacim II. Kütle III. Yo unluk fiekilde iki madde tart ld nda terazideki göstergeler görülmektedir. Bu maddelerin yukar daki özelliklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle eflittir? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I, II d. II, III 15. I. Yo unluk II. Donma noktas III. Kütle IV. Kaynama noktas Görünümleri ayn olan iki s v maddeyi birbirinden ay rmak istiyoruz. Maddelerin yukar da verilen hangi özelliklerini tespit ederek onlar ay rt edebiliriz? a. I, II b. I, III c. I, II, IV d. II, III, IV 540

15 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ 16. fiekildeki flifle delik oldu u için d flar ya su s zd rmaktad r. fiiflenin içindeki su için afla dakilerden hangisi söylenebilir? Hacim Kütle Yo unluk a. Azal r. De iflmez. Artar. b. Azal r. Azal r. De iflmez. c. De iflmez. Artar. Azal r. d. Artar. Azal r. De iflmez. 19. Tablodaki maddelerden hangisinin yo unlu u di erlerinden fazlad r? Hacim (ml) Kütle (g) a. Çinko 1 7 b. Alkol 1 0,78 c. Civa 1 13,60 d. Alt n 1 19, Saf suyun kat hâli için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Belirli flekli vard r. b. Erime noktas tespit edilebilir. c. Hacmi belirlenemez. d. Eriyince hacmi azal r. 18. Afla da bir maddenin erime olay s ras ndaki durumu gösterilmifltir. Hangisinde termometredeki s v seviyesi daha yüksektir? a. b. 20. I. 125 g tahta II. 10 g civa III. 300 ml ispirto IV. 1 g demir Yukar da kütleleri ile verilen maddelerden hangileri suda batar? a. I, III b. II, III c. II, IV d. II, III, IV c. d. 541

16 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas MADDEN N DE fi M VE TANINMASI - ÜN TE TEST 2 1. Yandaki 1. flekil iki çubu a ba lanan telin ilk, 2. flekil 1 ise son durumunu göstermektedir. 2 Telin son durumu için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. S cakl yükselmifltir. b. Boyu uzam flt r. c. Genleflmifltir. d. Çevresine s vermifltir. s al r s al r kat 1 2 s v 4 3 gaz s verir s verir 2. Yukar daki flema kat, s v ve gaz maddelerin hâl de iflimlerini göstermektedir. Numaralar n belirtti i hâl de ifltirmeler afla dakilerden hangisinde verilmifltir? a. Erime Buharlaflma Yo uflma Donma b. Donma Erime Buharlaflma Yo uflma c. Yo uflma Donma Erime Buharlaflma d. Buharlaflma Yo uflma Donma Erime 3. Afla daki olaylardan hangisi s cakl k artt kça buharlaflman n artt n kan tlar? a. Yaz mevsiminde havan n s cak olmas b. Yaz n çamafl rlar n erken kurumas c. K fl n sokaktaki sular n buharlaflmas d. Rüzgârda suyun daha çabuk buharlaflmas 4. Afla daki olaylar n hangisinde hâl de ifltirme söz konusu de ildir? a. Islak saç n kurumas b. Kar n oluflmas c. Kâ d n yanmas d. Pencerelerin bu ulanmas 5. I. Büyük kaptaki su daha s cakt r. II. Küçük kaptaki su s n r. III. Is ak fl büyük kaptaki sudan küçüktekine do ru olur. Yandaki flekilde iç içe konan kaplardaki sular n ilk s cakl klar gösterilmifltir. Buna göre yukar dakilerden hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I, II d. I, II, III 6. Sena, flekildeki gibi bir kâ d kaloriferin üzerine tuttu. Kâ d n döndü ünü gözlemleyen Sena afla dakilerden hangisine örnek bir durum yaratm flt r? a. Is etrafa yay l r. b. Kaloriferin ortam s t r. c. Is hareket enerjisine dönüflebilir. d. Yanan cisimler s verir. 542

17 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ 7. fiekilde bir maddenin ilk ve son durumu gösterilmifltir. 1 2 Maddenin boyutlar ndaki de iflikli in sebebi afla dakilerden hangisidir? (Maddenin her iki durumdada kütlesi ayn d r.) a. Ortam n s cakl artm flt r. b. Madde s verdi i için büzülmüfltür. c. Maddenin s cakl yükselmifltir. d. Is n n etkisiyle madde genleflmifltir. 8. Afla da verilenlerden hangisinde maddenin hâl de ifltirmesinden bahsedilemez? a. Is nan lasti in uzamas b. Bulutun oluflmas c. Alt n n eritilmesi d. Boyan n kurumas 9. Yandaki maddeler aras ndaki s al flverifli için 70 C 35 C afla dakilerden hangisi 12 C do rudur? Yeflil cisim Mor cisim Sar cisim a. Is verir. Is al r. Is al r. b. Is verir. Hem s al r. Is al r. hem de s verir. c. Hem s al r Is verir. Is verir. hem de s verir. d. Is verir. Is al r. Is al r. 10. Küçük bir tafl denize at ld nda batarken bir gemi batmaz. Geminin batmamas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Yo unlu unun sudan küçük olmas b. Hacminin küçük olmas c. Kütlesinin az olmas d. Suyun kald rma gücünün olmas 11. Afla dakilerden hangisinde s al flverifli olur? a. fiekildeki bardaklar so uk s cak aras nda b. Buzdolab ndan ç kar lan so uk su ile hava aras nda c. Yandaki bilyeler aras nda 40 C 40 C d. Günefl ile Dünya aras nda 12. Kaynayan su, kabarc klar ç kararak buharlafl r. Buhar n so uk bir yüzeye çarp nca yo uflarak su damlac klar na dönüflmesi afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. Kabarc klar n içinde hava oldu unun b. Suyun s n nca yo ufltu unun c. Ç kan kabarc klar n su buhar oldu unun d. Su buhar n n havaya kar flt n n 13. Yandaki kutulardan birinin üstü camd r. Her iki kutu da kapal bir flekilde güneflte bir süre bekletilerek s cakl klar ölçülüyor. Üstü cam olan kutunun içindeki s cakl n di er kutunun içindeki s cakl ktan daha yüksek oldu u tespit ediliyor. Bu sonuç afla daki olaylardan hangisinin kan t d r? a. Cam n kutunun s cakl n korudu unun b. Yaz n Günefl in Dünya y daha çok s tt n n c. Cam n saydam bir madde oldu unun d. Günefl in Dünya y fl nlar yla s tt n n 543

18 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas 14. fiekilde birbirine kar flmayan üç s v A maddeden oluflan kar fl m B gösterilmektedir. Maddeleri C birim hacimdeki madde miktarlar çok olandan az olana do ru s ralarsak afla dakilerden hangisi do ru olur? a. A, B, C b. B, C, A c. C, B, A d. C, A, B 15. Afla daki tablonun hangi sat r nda yanl fl iflaretleme yap lm flt r? a. b. c. d. Maddeler Ay rt Demir Kolonya Hava Edici Özellikleri Erime noktas Donma noktas Kaynama noktas Yo unluk 16. S v bir madde, donarak kat hâle geçmektedir. Bu durumda afla dakilerden hangisi do rudur? (Bu madde su de ildir.) a. b. c. d. Donma Noktas Yo unlu u Hacmi Kütlesi De iflmez. Artar. Azal r. De iflmez. De iflmez. Azal r. Azal r. Artar. Artar. Artar. De iflmez. De iflmez. Azal r. Artar. Artar. Azal r. 17. Afla dakilerden hangisi genleflme sonucu meydana gelmez? a. Is nan suyun taflmas b. Köprülerdeki metallerin yaz n uzamas c. Güneflin etkisiyle borular n e ilmesi d. Donan suyun borular patlatmas 18. I ve II numaral kaplardaki su kaynamaktad r. Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? I II a. II numaral kaptaki suyun s enerjisi fazlad r. b. Termometreler yer de ifltirirse gösterdikleri s cakl k de iflmez. c. I numaral kaptaki suyun s cakl düflüktür. d. Her iki kaptaki su h zla buharlaflmaktad r. 19. Ali, s cak olan bir karpuzu keserek günefle b rak yor. Bir süre sonra karpuzun so uyaca n belirten Ali bunu afla dakilerden hangisine dayanarak söylüyor? a. Buharlaflan maddeler çevrelerinden s al r. b. Günefl fl nlar her zaman iyi s tmaz. c. K rm z renk, Günefl fl nlar n yans t r. d. Is alan maddeler so ur. 20. Afla daki olaylardan hangisinde çevreye s verilir? a.karlar n erimesi b. Denizin üstünün buz tutmas c. Ya mur sular n n buharlaflmas d. Islak topra n kurumas 544

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ç. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER

Ç. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER Maddenin De iflimi ve Tan nmas Ç. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER 1. Buzdolab n n buzlu una konulan su, dondu u hâlde kolonya neden donmaz? 2. Suyun miktar n n de iflmesi kaynamaya bafllad s cakl de ifltirir

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ TERMOMETREER AIfiTIRMAAR 1 N ÇÖZÜMÜ 1. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki ba nt y kullan rsak, 4 F, C 1 F 3 18 C 1 4 3 C 4 C olur. 18 b) 4 F Reomür termometresi cinsinden de

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddeyi Tan yal m. D. MADDEN N DE fi M

FEN VE TEKNOLOJ. Maddeyi Tan yal m. D. MADDEN N DE fi M FEN VE TEKNOLOJ D. MADDEN N DE fi M Do al, fllenmifl ve Yapay Maddeleri Nas l Ay rt Ederiz? Çevremizde gördü ümüz eflya ya da alet olarak kulland m z nesnelerin yap m nda çeflitli maddeler kullan l r.

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Baz Cisimler Neden Yüzer?

Baz Cisimler Neden Yüzer? Baz Cisimler Neden Yüzer? Anahtar Kavramlar yüzme batma yo unluk Suda neden bazı cisimler yüzerken bazıları batar? Çoğu kişinin bu soruya verdiği cevap Hafif cisimler yüzer, ağır olanlar batar. şeklindedir.

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

6. ÜN TE MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM

6. ÜN TE MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM 6. ÜN TE 6. MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI Bir madde kat, s v ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir.

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür

1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür 1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür Bir bardak suyun içine buz parçaları koyduğumuzda suyun sıcaklığının azaldığını gözlemleriz. Sonuç olarak ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi sıcaklık

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri FEN VE TEKNOLOJ A. Gökyüzü Maceras B. Dünya ve Ay n Hareketleri Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay A. GÖKYÜZÜ MACERASI Günefl, Dünya ve Ay n fiekli Y llar önce insanlar Dünya, Ay ve Günefl in yuvarlak

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

1. fiekil 2. fiekil. Ak fl Yönümü Kaybettim

1. fiekil 2. fiekil. Ak fl Yönümü Kaybettim Is ve S cakl k Anahtar Kavramlar sı sıcaklık hareket enerjisi Termometre Termometre Yandaki iki flekil arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulalım. Termometredeki sıvıyı oluşturan tanecikleri insan figürlerine

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma MADDE VE ISI Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir. Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde

Detaylı

Isı Cisimleri Hareket Ettirir

Isı Cisimleri Hareket Ettirir Isı Cisimleri Hareket Ettirir Yakıtların oksijenle birleşerek yanması sonucunda oluşan ısı enerjisi harekete dönüşebilir. Yediğimiz besinler enerji verir. Besinlerden sağladığımız bu enerji ısı enerjisidir.

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER MADDE VE ÖZELL KLER ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER 1. a) d) Tuz kristali Alt n külçe Buz Kat kurflun S v kurflun Belirli bir flekilleri olup, tanecikleri titreflim areketi yapar. Potansiyel enerjileri en düflük,

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Lugol. Nitrik asit. Ezilmifl patates

Lugol. Nitrik asit. Ezilmifl patates Ad : oyad : n f : u. : Okulu : Vücudumuz Bilmecesini Çözelim FE VE TEKOLOJ TET 18 1. Bir kiflinin günlük besin tüketiminde hangi g dalara a rl k vermesi gerekti ini gösteren piramide besin piramidi denir.

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

2-) Kütlesi 315 g olan bir kaba, 475 g peynir konuyor. Kap peynirle birlikte kaç gram olur?

2-) Kütlesi 315 g olan bir kaba, 475 g peynir konuyor. Kap peynirle birlikte kaç gram olur? KİRAZLIK CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ KÜTLE-HACİM PROBLEMLERİ Ad-Soyad:. No: Tarih:./../ 1-) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız. 1 Kg g 1 L.ml 8 kg.g 5 L ml 20 kg g 10L.ml 4000 g..kg 6000 ml.l

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı