FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir"

Transkript

1 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar bagajdan ç kar rken Emine kavanozdaki flekerlerin döküldü ünü gördü. Anne, kavanozdaki toz fleker dökülmüfl. Oysa sepete koyarken a z n iyice s km flt m. Is n n etkisiyle gevflemifl olmal. Bugün hava çok s cak. Plastik kapak s n n etkisiyle genleflti i için aç lm flt r. S v larda Genleflme A z na kadar dolu olan çaydanl k ya da tencere s t l nca taflar. Bu olay yaln zca kat lar n de il, s v lar n da genleflti ini gösterir. Genleflen suyun hacmi artt için çaydanl a s amaz, taflar. S v lar, kat lara göre daha fazla genleflir. Çaydanl ktaki su genleflirken, çaydanl k da genleflir. Ancak su daha fazla genleflti i için taflar. Termometreler s v lar n C C genleflmesinden yararlan larak yap lm flt r Termometrelerde civa ya da renklendirilmifl alkol kullan l r. Termometrenin içindeki s v, s cakl k artt nda genleflerek yükselir. S v n n seviyesine karfl l k gelen say o maddenin s cakl n gösterir. Ne Kadar Genleflir? 80 C Is n n etkisiyle s cakl klar artan maddelerin boyutlar da de iflir. Emine nin elindeki kavanoz kapa n n boyutlar de iflmifltir. Is n n etkisiyle maddelerin boyutlar n n de iflmesine genleflme denir. Genleflme, maddelerin cinsine göre farkl l k gösterir. Yukar daki olaydaki plastik kapak kavanozdan daha çok genleflti i için gevfleyerek aç lm flt r. Cam kavanoz da ayn oranda genleflseydi kapak aç lmayacakt. Gözlük camlar çerçeveler s t ld ktan sonra tak l r. Böylece s n n etkisiyle çerçeveler genleflirse cam n düflüp k r lmas önlenmifl olur. 15 C lk s cakl k Son s cakl k I II III I. Termometredeki s v n n ilk s cakl 15 C tur. II. S cak suya konan termometrenin içindeki s v genleflti i için seviyesi yükseldi. S cakl k 80 C tur. III. S cak sudan ç kar lan termometredeki s v bir süre sonra ilk s cakl na dönerek büzülür. 15 C 527

2 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Maddeler s -2 C ald klar nda ne kadar genleflirse ilk s cakl na döndü ünde o kadar büzülür. lk s cakl k ile son s cakl k aras ndaki fark fazlaysa genleflme de fazla olmufltur. Fark azsa genleflme de az olmufltur. Termometredeki s v n n ilk ve son s cakl klar aras ndaki fark fazla oldu u için s v çok genleflmifltir diyebiliriz. Termometreyi buz dolu bir kaba koydu umuzda içindeki s v daha çok büzülür. 528 Yerkabu unu oluflturan kayaçlar n, s cakl n etkisiyle genleflip büzülmesi topra n oluflmas na neden olan etkenlerden biridir. Gazlarda Genleflme cm 15 cm 7 cm 1. Berke, bir balonu fliflirerek bir iple çevresini ölçtü. 2. fiiflirdi i balonu s cak su dolu kab n içine koydu. Bir süre bekledikten sonra yine iple balonun çevresini ölçtü. 3. Bu sefer balonu so uk su dolu kab n içine koydu. ple çevresini ölçtü. Balonun içinde hava vard r. S cak suya konan balonun içindeki hava, s cakl n etkisiyle genleflir ve balon flifler. So uk suya konan balonun içindeki hava büzülür, bu nedenle balon biraz söner. Ali, bir fliflenin a z n slatarak madeni para ile kapatt. fiifleyi s cak su dolu kab n içine koydu unda paran n z plad n gördü. fiiflenin içindeki havan n hacmi genleflerek artm fl, paray yukar z platm flt. Gazlar n hacmi s n n etkisiyle büyük ölçüde artar. Bu nedenle bitmifl deodorant ya da sprey kutular n atefle at nca patlar. Kutular n içinde çok az miktarda gaz kal r. Kutu atefle at l nca çok az olmas na ra men gaz genleflerek kutuyu patlat r. Bu nedenle bofl deodorant kutular n kesinlikle atefle atmamal y z. Gazlar, s v ve kat lara göre daha fazla genleflir. Genleflmenin Olumlu Etkileri Gazlar n genleflmesinden yararlanarak insanlar balonu yapm fllard r. Balondaki hava s t l r. Is nan hava genleflerek hafifler. Böylece balon yükselir, içindeki hava so uyunca balon alçal r. Yang n s ras nda s cakl n yükselmesi ile genleflen maddelerin devre oluflturmas yla yang n alarm sistemleri yap lm flt r. Termometreler maddelerin s cakl kla genleflmesi özelli inden yararlan larak yap lm flt r. Ütü, f r n, buzdolab, çamafl r ve bulafl k makinelerinde kullan lan termostatlar genleflme oranlar farkl maddelerden yap l r. Belli bir s cakl a ulafl nca termostatlar devreyi ya kapatarak ya da açarak cihaz n s cakl n ayarlar. Genleflmenin Olumsuz Etkileri Yaz n genleflen elektrik telleri, k fl n büzülünce çok gerilip kopabilir. S cak su konan cam bardak ya da tabaklar ani genleflmeden dolay k r labilir. Çerçeveler genleflti i için gözlük camlar düflüp k r labilir. Metal malzemelerle yap lan levha, köprü, boru hatt ve tren yollar nda genleflmenin etkisiyle bükülmeler olabilir. Önlem olarak köprüler, raylar yap l rken boru hatlar döflenirken genleflme pay b rak l r. Mutfak tüpleri, konserve kutular ve spreyler aniden s n nca patlayabilir. Kullan lan malzemelerin s k s k genleflip büzülmesi binan n y pranmas na neden olur.

3 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ Buharlaflma Bulutun oluflmas n hat rlayal m: Yeryüzü sular n n s n n etkisiyle buharlaflmas sonucu bulutlar oluflur. E er hava s cakl fazla ise buharlaflma daha çok olur. Çünkü su buharlafl rken çevresinden s al r. Kolonya döktü ümüzde elimiz slan r. Bir süre sonra elimizin slakl gider çünkü kolonya buharlafl r. Bu s rada elimiz serinler. Bunun nedeni kolonya bularlafl rken elimizden s almas d r. S v lar buharlaflabilmek için çevreden s al r. Ya mur ya d ktan sonra s havan n s so umas n n s s nedeni ya mur sular n n bularlafl rken etraftan s almalar d r. Oyun oynad m zda terleriz. Terleyince vücudumuz serinler. Çünkü ter buharlafl rken vücudumuzdan s al r. Yukar da anlatt m z olaylar n tümünde s v maddeler buharlaflarak gaz hâle geçmifltir. S v lar buharlafl rken çevreden s al r. S cak ortamlarda buharlaflma daha fazla oldu u için yaz n çamafl rlar erken kurur. Buharlaflma her s cakl kta olur. K fl n da buharlaflma olur. Ancak k fl n suyun buharlaflmas uzun zaman al r. Bir S v n n Buharlaflmas Nelere Ba l d r? Havan n s cakl : So uk havalarda buharlaflma az olur. K fl n çamafl rlar geç kurur. Havadaki nem oran : Havadaki su buhar (nem) oran fazla ise buharlaflma az olur. Karadeniz Bölgesi nde havan n nem oran fazla oldu u için deniz suyu az buharlafl r. Rüzgâr: Rüzgâr buharlaflmay h zland r r. Suyun yüzey geniflli i: Genifl yüzeylerde buharlaflma h zl olur. fiekildeki pembe ve sar kaba ayn miktarda su konuyor. ki kap da ayn ortamda bir süre bekletiliyor. Kaplardaki su eflit büyüklükteki bardaklara boflalt l yor. Sar kaptan boflalt lan su miktar az olur. Buharlaflma s v n n yüzeyinde meydana gelir. Sar kaptaki suyun yüzeyi daha genifl oldu u için bu kaptaki su daha çok buharlafl r. Yeryüzündeki okyanuslar n yüzeyleri genifl oldu u için okyanuslarda özellikle Pasifik (Büyük) Okyanus ta buharlaflma daha fazla olur. Okyanus, Deniz ve Göllerin Suyunda Bulunan Tuz Buharlafl r m? tuzsuz su damlas (saf su) tuzlu su I II III IV tuz I. Bir kaba s cak su koyal m. II. Suya bir avuç tuz at p kar flt ral m. Tuz suda çözünür. III. Kab n a z n plastik folyo ile kapatal m. Bir süre bekledi imizde buharlaflan su yo uflarak plastik folyonun iç yüzeyinde su damlac klar oluflturur. Folyoyu aç p su damlac klar n n tad na bakt m zda tuzsuz oldu unu fark ederiz. Çünkü tuz buharlaflmaz. Su buhar yo uflarak tekrar suya dönüfltü ünde saf su elde edilir. Ya mur suyu da saf sudur. IV. Kaptaki suyun tamam n buharlaflt rd m zda kab n dibinde tuz kal r. Okyanus, deniz ve göllerde de su buharlafl nca tuz dibe çöker. Yurdumuzdaki Tuz Gölü nde yaz n çok buharlaflma olur. Gölün k y lar nda tuz kal r. Bu tuzlar toplanarak yemeklik tuz elde edilir. 529

4 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Yo uflma Bulutlar oluflturan su buhar, so uk hava katman nda yo uflarak su damlac klar na, sonra da ya mura dönüflür. Buzdolab ndan ç kard m z so uk bir kab n d fl yüzeyinde bu ulanma olur. Bunun nedeni havada bulunan su buhar n n so uk kab n d fl yüzeyine çarparak yo uflmas d r. Su buhar, so uk ortamlarda yo uflarak s v hâle geçer. Gaz hâlindeki maddeler yo uflurken çevreye s verir. Çevre s cakl n n düflmesi yo uflmay h zland r r. Metin, bir erlene su doldurup a z n delikli t pa ile kapatt. T paya suya de meyecek flekilde bir termometre geçirdi. Erleni ispirto oca nda s tt. Erlenin içinde su buhar oluflmufltu. Bu s rada termometrenin s cakl gittikçe artm flt. Erleni ispirto oca ndan alarak buz dolu kab n içine koydu. So uk ortama konulunca erlenin içindeki su buhar yo uflmaya bafllad. O s rada termometrenin s cakl yükselmiflti. Bunun nedeni su buhar yo uflurken etraf na s vermifltir. Su buharlafl rken s al r, yo uflurken ald s y geri verir. Gaz madde so uk ortamlarda s kaybederek yo uflur. Gaz madde s verdi i için so uk ortam s n r. Baz günler ya mur ya arken havan n s cak olmas n n nedeni budur. S v madde s ald nda buharlaflarak gaz hâline geçer. Gaz madde ald s y verdi inde yo uflarak tekrar s v hâle geçer. S v madde s al r. s verir. Gaz madde Kaynama 1) 2) 3) 100 C 100 C 1. Bir kaba su koyup s tt m zda suyun s cakl gittikçe artar. S cakl k artt kça buharlaflma h zlan r. 2. Is vermeye devam etti imizde suyun içinde kabarc klar oluflmaya bafllar. Su belli bir s cakl a geldi inde kabarc klar hâlinde buharlaflmaya bafllar. Bu olaya kaynama denir. Suda oluflan kabarc klar su buhar d r. 3. Kaynayan suyu s tmaya devam etti imizde suyun s cakl de iflmez. Su kaynarken s cakl sabit kal r. Çünkü kaynama s ras nda suya verilen s enerjisi buharlaflma için kullan l r. Kaynama ve buharlaflmay karfl laflt r rsak; Kaynama 1. S v n n her yerinde olur. 2. Belli bir s cakl kta gerçekleflir. 3. Kaynama süresince s cakl k de iflmez. 4. S v n n h zla buharlaflmas d r. Buharlaflma 1. S v n n yüzeyinde olur. 2. Her s cakl kta gerçekleflir. 3. Buharlaflan maddelerin s cakl de iflebilir. 4. S v n n s alarak gaz hâle geçmesidir. 530

5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ Erime ve Donma Kat bir maddenin s alarak s v hâle geçmesine erime denir. Is kaybeden s v bir made donarak kat hâle geçer. -2 C 0 C 0 C Bir kaba buz doldurup oda s cakl nda bekletti imizde buz erimeye bafllar. Buz erirken çevresinden s al r. Buzun erimesi s ras nda s cakl k de iflmez. Sabit kal r. Çünkü çevreden al nan s hâl de ifltirme için kullan l r. Eriyen suyu buzlu a koyup bekletirsek s vererek donar. Eriyen maddelerin hacmi artar. Suda bu durumun tersi olur. Su donunca hacmi artar. Bu nedenle sular donunca su borular patlar. Buharlaflma - Yo uflma - Erime - Donma - Kaynama * Erime ve buharlaflma olaylar gerçekleflirken madde çevresinden s al r. * Yo uflma ve donma olaylar meydana gelirken madde s kaybeder. 5 C 8 C fiekildeki mum yanarken erimifltir. Erimifl hâldeki mum, so uk su dolu kab n içine kondu unda etraf na s vererek donar. Bu nedenle kaptaki suyun s cakl artar. Ortam n s cakl kat bir maddenin erime h z n etkiler. A B C * Sürekli s t lan kat bir madde s ras ile s v ve gaz hâline geçer. * fiekildeki buz sürekli s t l rsa eriyerek su olur. Is verilmeye devam edildi inde su kaynayarak buharlafl r. Borudan ç kan su buhar so uk kaba çarpt nda yo uflarak su damlac klar na dönüflür ve a rlaflan damlac klar mavi kaba damlar. * Is t lan maddeler hâl de ifltiriyorsa s cakl k de iflmez, sabit kal r. E er madde hâl de ifltirmiyorsa s cakl k artmaya devam eder. Ayn büyüklükteki buz parçalar n farkl ortamlarda bekletti imizde erime h zlar farkl olur. B deki buz daha çabuk erir. A daki ise C dekinden daha çabuk erir. * Kaynama, erime ve donma olaylar belli bir s cakl kta gerçekleflir. 531

6 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas ISI MADDELER ETK LER - TEST 5 1. Afla dakilerden hangisi maddenin s alarak genleflmesi sonucu meydana gelir? a. Demirin erimesi b. Çamafl rlar n kurumas c. Telin boyunun uzamas d. Üflenerek balonun fliflirilmesi 2. Ça r, a z na kadar dolu kab bir süre s tt nda taflt n gözlemledi. Suyun taflmas na neden olan olay afla dakilerden hangisidir? a. Ortam n nemli olmas b. Suyun genleflmesi c. Suyun kütlesinin artmas d. Kab n küçülmesi 3. Afla da genleflme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Termometrenin içindeki s v genleflerek yükselir. b. Fazla genleflen maddeler fazla büzülür. c. Genleflen maddeler bir süre sonra buharlafl r. d. Genleflen ve büzülen kayalar, topra n oluflmas na neden olur. 4. Afla dakilerden hangisinde maddeler çok genleflenden az genleflene do ru s ralanm flt r? a. Gaz, s v, kat b. Kat, s v, gaz c. S v, kat, gaz d. Gaz, kat, s v 5. Kaynayan su bir süre sonra azal r. Bunun nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Is nan suyun büzülmesi b. Sudaki buhar n yo uflmas c. Sudaki havan n d flar ç kmas d. Suyun h zla buharlaflmas Kerem, plastik topunun çevresini iple ölçerek kaydetti. Topu buzlu a koyarak birkaç saat bekletti. Buzluktan ç kararak topun çevresini ölçtü. 6, 7 ve 8. sorular yukar daki deneye göre cevaplay n z. 6. I. Topun içindeki hava büzülmüfltür. II. Topun çevresi küçülmüfltür. III. Top s kaybetmifltir. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri topun durumu için do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I, II d. I, II, III 7. Kerem bu deneyi hangi amaçla yapm flt r? a. Topun ne kadar so udu unu belirlemek için b. So uk ortamda havan n büzüldü ünü göstermek için c. Havan n genleflip genleflmedi ini anlamak için d. Topun içinde hava olup olmad n göstermek için 532

7 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ 8. Kerem in bu deneyden ç karaca en genel sonuç afla dakilerden hangisidir? a. Is kaybeden top so ur. b. Hava so uk yerde büzülür. c. Hava topun içinde yer kaplar. d. Is kaybeden gaz maddeler büzülür. 9. I. Termometre II. Yang n alarm III. Termostatlar IV. Balon (Tafl ma balonu) Yukar dakilerden hangileri maddelerin genleflmesinden yararlan larak yap lm flt r? a. I, III b. II, III c. I, II, IV d. I, II, III, IV 10. Su, gaz hâlindeyken so uk bir ortamla karfl laflt nda afla dakilerden hangisi gerçekleflir? a. Is al r. b. Yo uflarak suya dönüflür. c. Kat hâle geçer. d. Is vererek donar. 11. I. Kar II. Dolu III. Ya mur Yukar daki hava olaylar ndan hangisinin ya da hangilerinin oluflumu s ras nda ortama s verilir? a. Yaln z I b. I, II c. I, III d. I, II, III 12. I. Havadaki nem oran n n fazla olmas II. Yüzeyinin genifl olmas III. Bulundu u bölgenin daha serin olmas Yurdumuzun kuzeyinde bulunan Karadeniz in sular, Akdeniz den daha az buharlaflmaktad r. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri Karadeniz de buharlaflman n az olmas n n nedenlerindendir? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I, III d. I, II, III 13. Islak havluya sar larak günefle b rak lan fliflenin içindeki suyun bir süre sonra so umas afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Islak havlu flifleyi so uk tutar. b. Havludaki su buharlafl rken flifleden s al r. c. Günefl fl nlar fliflenin içine ulaflamaz. d. fiifle havludan s al r. 14. Afla daki tablonun hangi sat r nda bir yanl fll k yap lm flt r? a. b. c. d. Erime Donma Buharlaflma Yo uflma Is al r 15. I. Aynan n bu ulanmas II. Suyun kaynamas III. Islak tafl n kurumas IV. Ya murun ya mas Yukar daki olaylardan hangilerinde yo uflma söz konusudur? a. I, II b. I, IV c. II, III d. III, IV Is verir 533

8 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas 16. Afla dakilerden hangisi kat bir maddenin erime grafi i olabilir? a. b. Erime s cakl Erime s cakl S cakl k S cakl k Zaman Zaman 18. I. Madde çevreden s al r. II. Her s cakl kta gerçekleflir. III. Madddenin yüzeyinde olur. Buharlaflma olay için yukar dakilerden hangileri do rudur? a. I, II b. I, III c. II, III d. I, II, III 19. Is t lan bir madde için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Is enerjisi gittikçe artar. b. Hâl de ifltiriyorsa s cakl de iflmez. c. Eriyebilir ya da buharlaflabilir. d. Boyutlar nda bir de ifliklik olmaz. c. S cakl k S cakl k Erime s cakl Zaman d. S cakl k Erime s cakl Zaman Zaman 17. Bir tencereye tuzlu su konularak a z kapat l yor. Su s t larak kaynat l yor. Bu durumda afla dakilerden hangisinin gerçekleflmesi mümkün de ildir? a. Kapakta tuzsuz su damlalar oluflur. b. Kapak aç l rsa suyun tuzluluk oran artar. c. Su tümüyle buharlafl rsa tencerede tuz kal r. d. Tuz, su ile birlikte buharlafl r. 20. Yukar daki grafik bir maddenin hâl de ifltirme s ras ndaki s cakl k de iflimini göstermektedir. Grafi e göre madde hangi dakikalarda hal de ifltirmifltir? a. 1 b. 2 ve 3 c. 4, 5 ve 6 d. 5 ve 6 534

9 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ D. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER Maddeleri Ay rt Etmemizi Sa layan Özellikler Maddeleri görülebilen ve hissedilebilen özelliklerine göre ay rt edebiliriz. Ancak renkleri, yumuflakl klar, biçimleri, büyüklükleri ayn olan birçok madde olabilir. Maddenin ölçülebilen özellikleri olan kütle ve hacimlerine bakarak maddeleri ay rt edemeyiz. Eflit kütle ve hacme sahip birçok madde vard r. 1 kg elma ile 1 kg portakal n kütlesi eflittir. Ayr ca maddelerin kütleleri ve hacmi, maddenin k r lmas ya da buharlaflmas durumunda da de iflir. Maddeleri birbirinden ay rmak için de iflmeyen özelliklerini belirlememiz gerekir. Saf su her s cakl kta buharlafl r ama her s cakl kta kaynamaz. çinde kendinden baflka madde olmayan maddelere saf madde denir. Saf maddeler belli bir s cakl kta kaynamaya bafllar. 20 C Is tmaya bafllad nda 80 C 100 C Suyu oca a koyduktan 5 dakika sonra Su kaynamaya bafllad 100 C Kaynad ktan 5 dakika sonra Kaynama Noktas Mehmet, beherle 200 ml suyu kaynatmak için ispirto oca na koydu. Is nd kça suyun s cakl n n artt n gözlemledi. Kaynamaya bafllad nda suyun s cakl n 100 C olarak belirledi. Saf su 100 C ta kaynamaya bafllar. Kaynama süresince suyun s cakl hiç de iflmez, sabit kal r. Bu s cakl a suyun kaynama noktas denir. Kaynamaya bafllad ktan sonra belirli aral klarla suyun s cakl na bakt nda hiç de iflmedi ini, hep 100 C oldu unu gördü. Kaynay nca su hâl de ifltirerek buharlafl r. Hâl de ifltiren s v lar n s cakl de iflmez. S v lar n kaynama s cakl farkl ortamlarda ve farkl zamanlarda de iflmez. Mehmet, bir baflka gün, baflka bir yerde suyun kaynama s cakl n n ayn olup olmad n anlamak için 200 ml suyu kaynatt. Kaynama 100 C 100 C s cakl n n yine 100 C oldu unu gördü. S v miktar n n az ya da çok olmas kaynama s cakl n de ifltirmez. Zeynep, bir beheri yar s na, di erini a z na kadar su doldurarak ayn miktarda s veren ispirto ocaklar na koyarak kaynatt. A z na kadar dolu olan beherdeki su daha geç kaynad. Ancak her iki beherdeki suyun kaynama s cakl n 100 C olarak belirledi. * Etil alkolün kaynama noktas, suyun kaynama noktas ndan düflüktür. Etil alkol 78 C ta kaynamaya bafllar. Eter de sudan daha erken kaynar. Eter 64 C ta kaynar. Kaynama s cakl klar na bakarak s v lar ay rt edebiliriz. 535

10 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Erime ve Donma Noktas Kat bir madde s alarak erir, s v bir madde s vererek donar. Erime ve donma olaylar aniden gerçekleflmez. Kat bir madde yeterli s cakl a sahip bir ortamda bir süre sonra erir. 1. Bir kaba buz koyup oda s cakl nda bekletti imizde buz hemen erimez. 2. Buzun s cakl 0 C a ulaflt nda erimeye bafllar. 3. Erime süresince s cakl k hep ayn kal r. Bu s cakl a erime noktas denir. Bir kaba buz I doldurup etraf na havlu saral m. Dereceli silindire bir miktar su doldurup içine bir 10 C termometre yerlefltirelim. Dereceli silindiri buz dolu kab n içine yerlefltirelim. II C -3 C 0 C 0 C Suyun s cakl 0 C a kadar düfltü ünde su donmaya bafllar. Su tamamen donana kadar s cakl k sabit kal r. Bu s cakl a donma noktas denir. Saf bir maddenin erime ve donma s cakl eflittir. Su 0 C te donmaya bafllar, buz 0 C ta erimeye bafllar. Yandaki deneyde 0 C buz dolu kaba içinde ayn miktarda alkol olan bir dereceli silindir koyal m. Su 0 C ta donmaya bafllarken alkol donmaz. Alkol 115 C ta donar. Erime s cakl da 115 C tur. Alkol Buz S v lar n donma s cakl klar farkl d r. Kükürt 119 C, naftalin 80 C, bak r 1083 C, demir 1560 C, kurflun 327 C, alt n 1065 C ta erir ve donar. Erime ve donma noktas, s v lar n cinsine göre farkl l k gösterir. Bu nedenle erime ve donma noktas ay rt edici bir özelliktir. Erime ve Donma Olaylar ndan Nas l Yararlan r z? Birçok eflya ve aletin yap m nda maddelerin erime ve donma s cakl klar dikkate al n r. Tencere ve f r n tepsileri yap l rken erime noktas yüksek olan maddeler seçilir. Ampullerde kullan lan teller 2000 C a kadar s t ld nda bile erimez. Araba motorlar nda da erime s cakl yüksek olan metaller kullan l r. fieker, tahta gibi maddeler s t ld klar nda erimeden bozunur. Bu nedenle erime s cakl klar yoktur. 536

11 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ Kaynama Grafi i Afla daki grafikte asetonun kaynama noktas belirlenirken s cakl n zamanla de iflimi gösterilmifltir. Asetonun s cakl 1. dakikada 18 C, 3. dakikada 35 C, 4. dakikada 40 C tur. 6, 7 ve 8. dakikalarda asetonun s cakl sabit kalm flt r. Bu durum asetonun bu dakikalarda hâl de ifltirdi ini yani buharlaflt n gösteriyor. O zaman aseton 6. dakikada kaynamaya bafllam flt r. S cakl k C Zaman (dakika) Hangisi Yüzer? Hangisi Batar? lsu, genifl cam bir kaba su doldurdu. Suyun içine tahta, toplu i ne, leblebi, mercimek, metal dü me ve tahta dü me att. Hangi maddelerin bat p, hangilerinin batmayaca n ö renmek istiyordu. lsu gözlemlerini afla daki gibi not etti. Tahta suda yüzdü, toplu i ne batt. Tahta, toplu i neden büyük ve a rd r. Bir leblebi tanesi, mercimeklerden büyük oldu u hâlde suda yüzdü. Ayn büyüklükte olmalar na ra men tahta dü me yüzdü, metal dü me batt. Sonuç: Kütle ve hacim, maddelerin suda yüzmesi ya da batmas nda tek bafl na etkili de ildir. Suda yüzen maddenin kütlesi art r lsa bile batmaz. Deneydeki tahta parças, tahta dü meden a rd r ama ikisi de batmad. Maddenin hacminin büyük ya da küçük olmas yüzme ve batmay etkilemez. Eflit büyüklükteki dü melerden metal olan batm flt r. Çünkü metal dü menin yo unlu u suyun yo unlu undan büyüktür. Tahta dü menin yo unlu u suyun yo unlu undan küçük oldu u için batmaz. Buna göre mercimek leblebiden, toplu i ne tahtadan daha yo undur. Kütlesi hacmine göre büyük olan maddelere yo un maddeler denir. Hangisi Daha Yo un? Burak, özdefl (ayn özelliklere sahip) beherlere eflit miktarlarda zeytinya, bal ve su koydu. S v lar terazide tartarak kütlelerini ölçtü. Ölçüm sonuçlar na göre maddeleri kütlesi büyük olandan küçük olana do ru bal, su ve zeytinya olarak s ralad. Burak, s v lar n hepsini bir kaba boflaltt. Bal kab n dibine çökerken zeytinya en üstte kald. Burak bu maddeleri yo unluklar na göre büyükten küçü e do ru bal, su ve zeytinya olarak s ralad. Eflit hacimli maddelerden kütlesi büyük olan daha yo undur. Yo un maddelerin birim hacimdeki madde miktar daha fazlad r. O hâlde bir maddenin yo unlu u kütle ve hacim de erlerinin ikisiyle de iliflkilidir. 537

12 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas Yo unlu u Hesaplama Maddenin birim hacmindeki kütlesi yo unluk oldu una göre bir maddenin yo unlu unu belirlemek için kütle ve hacmini bilmeliyiz. 1 ml su 1 g gelmektedir. Buna göre suyun yo unlu unun 1 g 1 ml = 1 g/ml oldu u görülür. Maddeler Yo unluk = Kütle (g) Hacim (ml) Yo unluk (g/ml) Demir 7,80 Gümüfl 10,50 Bak r 8,90 Su 1 g/ml Alkol 0,78 Mum 0,80 Tahta 0,60 Su dolu kab n içine eflit hacimli tahta, demir, bak r ve mumdan yap lan bilyeler atal m. Tahta ve mum bilyelerin yüzdü ünü, demir ve bak r bilyelerin ise batt n gözlemleriz. Yandaki tabloda baz maddelerin yo unluklar gösterilmifltir. Demir Bak r Cam Tahta Yo unlu u sudan küçük olan maddeler suda yüzer, yo unlu u sudan büyük olan maddeler suda batar. Hacmi 20 ml olan civa 272 g gelmektedir. Buna göre civan n yo unlu unu bulal m. Civan n yo unlu u; 272 g Kütle (g) Hacim (ml) = = 13,60 20 ml g/ml dir. Maddeleri yo unluklar na bakarak ay rt edebiliriz. Çünkü her maddenin kendine özgü bir yo unlu u vard r. Su Buzdan Yo un mudur? Su dolu barda a birkaç tane buz att m zda buz suda yüzer. O hâlde buzun yo unlu u, suyun yo unlu undan küçüktür. Eriyen kat maddelerin yo unlu u azal r ancak buz erirken yo unlu u artar. Su, yüzeyden donmaya bafllar. Su, buzdan yo un oldu u için buz üstte kal r. Donan göllerin yüzeyinde buz olmas na ra men buzun alt nda su bulunur. Buzun alt ndaki suda canl lar yaflayabilir. Çünkü buz, suyun s cakl n korur, donmas n önler. Suyun bu özelli i olmasayd göl ve denizlerin dipleri buzlarla kapl olur, içlerinde canl lar yaflayamazd. Maddelerin Özellikleri ve Kullan m Alanlar Maddeler, birtak m özelliklerine göre farkl alanlarda kullan l r. Tafl tlar n yap m nda demir, çelik, alüminyum gibi dayan kl maddeler tercih edilir. Bu maddelerin yo unlu u fazlad r. Kay k, sandal gibi küçük su tafl tlar suda batmad için tahtadan yap l r. Binalar n iskeletinde dayan kl oldu u için demir kullan l r. Is y az iletti i için tencere ve tava saplar sert plastikten yap l r. Elektrik tellerinde yo unlu u alüminyum ve demirden fazla olan bak r kullan l r. Bak r ayn zamanda hafif ve ekonomiktir. 538

13 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER - TEST 6 1. Afla daki olaylardan hangisinin bafllang ç s cakl maddenin ay rt edici özelli i de ildir? a. erime b. buharlaflma c. kaynama d. donma 2. fiekildeki gibi a z aç k kapta s t lan s v bir maddenin, I. Is enerjisi II. Hacim III. Kaynama s cakl özelliklerinden hangisi ya da hangileri de iflmez? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I, II d. I, II, III 4. 4, 5 ve 6. dakikalarda s cakl n sabit kalmas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Maddenin s s n n azalmas b. Verilen s n n kesilmesi c. Maddenin hâl de ifltirmesi d. Verilen s miktar n n azalt lmas dakikada s cakl n artmas afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Erime tamamland için s cakl k artm flt r. b. Erime devam etti i için s enerjisi artm flt r. c. Eriyen maddeler çevrelerinden s al r. d. Erime s cakl sabittir, de iflmez. S cakl k Yukar daki grafikte bir maddenin erime s ras ndaki s cakl k de iflimi gösterilmifltir. 3, 4 ve 5. sorular grafi e göre cevaplay n z. 3. Kaç nc dakikadan sonra madde tamamen erimifltir? a. 1. b. 4. c. 5. d. 6. Zaman (dakika) 6. Suda çözünmeyen 3 madde suya at ld klar nda flekildeki gibi duruyorlar. Buna göre, I. Yo unlu u en az olan madde k rm z oland r. II. Mor ve yeflil maddelerin yo unluklar eflittir. III. Mor madde sudan daha yo undur. yarg lar ndan hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z I b. I, III c. II, III d. I, II, III 7. I. Yo unluk II. Hacim III. Kütle Kapal bir kapta eritilen kat maddenin yukar daki özelliklerinden hangisi ya da hangileri de iflmez? a. Yaln z I b. Yaln z III c. II, III d. I, II, III 539

14 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas 8. Aysberg ad verilen buz da lar n n suyun dibine batmamas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Aysberglerin büyük olmas b. Deniz suyunun tuzlu olmas c. Suyun buzdan daha yo un olmas d. Buz da n n hafif olmas 9. I. fiekli de iflir. II. S cakl erime noktas na geldi inde erir. III. Kaynama s cakl na geldi inde kaynar. Kat bir madde sürekli s t larak enerjisi art r l yor. Bu maddede yukar daki de iflikliklerden hangisi ya da hangileri olur? a. Yaln z I b. I, II c. II, III d. I, II, III 10. fiekildeki tencere ve çaydanl k a z na kadar su doludur. Her ikisinde bulunan su kaynat ld nda afla daki özelliklerinden hangisi eflittir? a. kütle b. hacim c. s cakl k d. s 11. fiekildeki suda yüzen madde için afla dakilerden hangisini söyleyemeyiz? a. Yo unlu u suyunkinden azd r. b. Kütlesi az, hacmi büyüktür. c. Birim hacimdeki madde miktar azd r. d. Hacmi artarsa suda batar. 12. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. A r olan maddelerin hepsi suda batmaz. b. Kütleleri eflit farkl maddelerin yo unluklar farkl d r. c. A r olan maddelerin hepsi yo undur. d. Her maddenin kendine özgü yo unlu u vard r. 13. Bir cam kavanoz tamamen su doldurulup a z kapat l yor ve dondurucuya konuluyor. Su donunca kavanoz k r l yor. Bu olay afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. Donan suyun hacminin artt n n b. Cam kavanozun genleflti inin c. Buza dönüflen suyun kütlesinin artt n n d. Kavanozun s n n etkisiyle çatlad n n 14. I. Hacim II. Kütle III. Yo unluk fiekilde iki madde tart ld nda terazideki göstergeler görülmektedir. Bu maddelerin yukar daki özelliklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle eflittir? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I, II d. II, III 15. I. Yo unluk II. Donma noktas III. Kütle IV. Kaynama noktas Görünümleri ayn olan iki s v maddeyi birbirinden ay rmak istiyoruz. Maddelerin yukar da verilen hangi özelliklerini tespit ederek onlar ay rt edebiliriz? a. I, II b. I, III c. I, II, IV d. II, III, IV 540

15 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ 16. fiekildeki flifle delik oldu u için d flar ya su s zd rmaktad r. fiiflenin içindeki su için afla dakilerden hangisi söylenebilir? Hacim Kütle Yo unluk a. Azal r. De iflmez. Artar. b. Azal r. Azal r. De iflmez. c. De iflmez. Artar. Azal r. d. Artar. Azal r. De iflmez. 19. Tablodaki maddelerden hangisinin yo unlu u di erlerinden fazlad r? Hacim (ml) Kütle (g) a. Çinko 1 7 b. Alkol 1 0,78 c. Civa 1 13,60 d. Alt n 1 19, Saf suyun kat hâli için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Belirli flekli vard r. b. Erime noktas tespit edilebilir. c. Hacmi belirlenemez. d. Eriyince hacmi azal r. 18. Afla da bir maddenin erime olay s ras ndaki durumu gösterilmifltir. Hangisinde termometredeki s v seviyesi daha yüksektir? a. b. 20. I. 125 g tahta II. 10 g civa III. 300 ml ispirto IV. 1 g demir Yukar da kütleleri ile verilen maddelerden hangileri suda batar? a. I, III b. II, III c. II, IV d. II, III, IV c. d. 541

16 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas MADDEN N DE fi M VE TANINMASI - ÜN TE TEST 2 1. Yandaki 1. flekil iki çubu a ba lanan telin ilk, 2. flekil 1 ise son durumunu göstermektedir. 2 Telin son durumu için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. S cakl yükselmifltir. b. Boyu uzam flt r. c. Genleflmifltir. d. Çevresine s vermifltir. s al r s al r kat 1 2 s v 4 3 gaz s verir s verir 2. Yukar daki flema kat, s v ve gaz maddelerin hâl de iflimlerini göstermektedir. Numaralar n belirtti i hâl de ifltirmeler afla dakilerden hangisinde verilmifltir? a. Erime Buharlaflma Yo uflma Donma b. Donma Erime Buharlaflma Yo uflma c. Yo uflma Donma Erime Buharlaflma d. Buharlaflma Yo uflma Donma Erime 3. Afla daki olaylardan hangisi s cakl k artt kça buharlaflman n artt n kan tlar? a. Yaz mevsiminde havan n s cak olmas b. Yaz n çamafl rlar n erken kurumas c. K fl n sokaktaki sular n buharlaflmas d. Rüzgârda suyun daha çabuk buharlaflmas 4. Afla daki olaylar n hangisinde hâl de ifltirme söz konusu de ildir? a. Islak saç n kurumas b. Kar n oluflmas c. Kâ d n yanmas d. Pencerelerin bu ulanmas 5. I. Büyük kaptaki su daha s cakt r. II. Küçük kaptaki su s n r. III. Is ak fl büyük kaptaki sudan küçüktekine do ru olur. Yandaki flekilde iç içe konan kaplardaki sular n ilk s cakl klar gösterilmifltir. Buna göre yukar dakilerden hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I, II d. I, II, III 6. Sena, flekildeki gibi bir kâ d kaloriferin üzerine tuttu. Kâ d n döndü ünü gözlemleyen Sena afla dakilerden hangisine örnek bir durum yaratm flt r? a. Is etrafa yay l r. b. Kaloriferin ortam s t r. c. Is hareket enerjisine dönüflebilir. d. Yanan cisimler s verir. 542

17 Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ 7. fiekilde bir maddenin ilk ve son durumu gösterilmifltir. 1 2 Maddenin boyutlar ndaki de iflikli in sebebi afla dakilerden hangisidir? (Maddenin her iki durumdada kütlesi ayn d r.) a. Ortam n s cakl artm flt r. b. Madde s verdi i için büzülmüfltür. c. Maddenin s cakl yükselmifltir. d. Is n n etkisiyle madde genleflmifltir. 8. Afla da verilenlerden hangisinde maddenin hâl de ifltirmesinden bahsedilemez? a. Is nan lasti in uzamas b. Bulutun oluflmas c. Alt n n eritilmesi d. Boyan n kurumas 9. Yandaki maddeler aras ndaki s al flverifli için 70 C 35 C afla dakilerden hangisi 12 C do rudur? Yeflil cisim Mor cisim Sar cisim a. Is verir. Is al r. Is al r. b. Is verir. Hem s al r. Is al r. hem de s verir. c. Hem s al r Is verir. Is verir. hem de s verir. d. Is verir. Is al r. Is al r. 10. Küçük bir tafl denize at ld nda batarken bir gemi batmaz. Geminin batmamas n n nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Yo unlu unun sudan küçük olmas b. Hacminin küçük olmas c. Kütlesinin az olmas d. Suyun kald rma gücünün olmas 11. Afla dakilerden hangisinde s al flverifli olur? a. fiekildeki bardaklar so uk s cak aras nda b. Buzdolab ndan ç kar lan so uk su ile hava aras nda c. Yandaki bilyeler aras nda 40 C 40 C d. Günefl ile Dünya aras nda 12. Kaynayan su, kabarc klar ç kararak buharlafl r. Buhar n so uk bir yüzeye çarp nca yo uflarak su damlac klar na dönüflmesi afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. Kabarc klar n içinde hava oldu unun b. Suyun s n nca yo ufltu unun c. Ç kan kabarc klar n su buhar oldu unun d. Su buhar n n havaya kar flt n n 13. Yandaki kutulardan birinin üstü camd r. Her iki kutu da kapal bir flekilde güneflte bir süre bekletilerek s cakl klar ölçülüyor. Üstü cam olan kutunun içindeki s cakl n di er kutunun içindeki s cakl ktan daha yüksek oldu u tespit ediliyor. Bu sonuç afla daki olaylardan hangisinin kan t d r? a. Cam n kutunun s cakl n korudu unun b. Yaz n Günefl in Dünya y daha çok s tt n n c. Cam n saydam bir madde oldu unun d. Günefl in Dünya y fl nlar yla s tt n n 543

18 Temel Kaynak 5 Maddenin De iflimi ve Tan nmas 14. fiekilde birbirine kar flmayan üç s v A maddeden oluflan kar fl m B gösterilmektedir. Maddeleri C birim hacimdeki madde miktarlar çok olandan az olana do ru s ralarsak afla dakilerden hangisi do ru olur? a. A, B, C b. B, C, A c. C, B, A d. C, A, B 15. Afla daki tablonun hangi sat r nda yanl fl iflaretleme yap lm flt r? a. b. c. d. Maddeler Ay rt Demir Kolonya Hava Edici Özellikleri Erime noktas Donma noktas Kaynama noktas Yo unluk 16. S v bir madde, donarak kat hâle geçmektedir. Bu durumda afla dakilerden hangisi do rudur? (Bu madde su de ildir.) a. b. c. d. Donma Noktas Yo unlu u Hacmi Kütlesi De iflmez. Artar. Azal r. De iflmez. De iflmez. Azal r. Azal r. Artar. Artar. Artar. De iflmez. De iflmez. Azal r. Artar. Artar. Azal r. 17. Afla dakilerden hangisi genleflme sonucu meydana gelmez? a. Is nan suyun taflmas b. Köprülerdeki metallerin yaz n uzamas c. Güneflin etkisiyle borular n e ilmesi d. Donan suyun borular patlatmas 18. I ve II numaral kaplardaki su kaynamaktad r. Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? I II a. II numaral kaptaki suyun s enerjisi fazlad r. b. Termometreler yer de ifltirirse gösterdikleri s cakl k de iflmez. c. I numaral kaptaki suyun s cakl düflüktür. d. Her iki kaptaki su h zla buharlaflmaktad r. 19. Ali, s cak olan bir karpuzu keserek günefle b rak yor. Bir süre sonra karpuzun so uyaca n belirten Ali bunu afla dakilerden hangisine dayanarak söylüyor? a. Buharlaflan maddeler çevrelerinden s al r. b. Günefl fl nlar her zaman iyi s tmaz. c. K rm z renk, Günefl fl nlar n yans t r. d. Is alan maddeler so ur. 20. Afla daki olaylardan hangisinde çevreye s verilir? a.karlar n erimesi b. Denizin üstünün buz tutmas c. Ya mur sular n n buharlaflmas d. Islak topra n kurumas 544

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

6. ÜN TE MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM

6. ÜN TE MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM 6. ÜN TE 6. MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI Bir madde kat, s v ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir.

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

1. fiekil 2. fiekil. Ak fl Yönümü Kaybettim

1. fiekil 2. fiekil. Ak fl Yönümü Kaybettim Is ve S cakl k Anahtar Kavramlar sı sıcaklık hareket enerjisi Termometre Termometre Yandaki iki flekil arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulalım. Termometredeki sıvıyı oluşturan tanecikleri insan figürlerine

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Maddeleri birbirinden ayırt etmek için her bir maddenin kendine özgü özelliklerini kullanırız. Örneğin; renk, koku, tat ve sertlik gibi özellikleri ile maddeleri ayırt

Detaylı

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR Modülün ilgili olduğu ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR SINIF: 7. SINIF ÜNİTE: IŞIK KONU: IŞIĞIN SOĞURULMASI KAZANIMLAR:

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ. 2.ÜNĠTE :MADDENĠ DEĞĠġĠMĠ VE TANINMASI KONU ÖZETĠ KONULAR

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ. 2.ÜNĠTE :MADDENĠ DEĞĠġĠMĠ VE TANINMASI KONU ÖZETĠ KONULAR FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 2.ÜNĠTE :MADDENĠ DEĞĠġĠMĠ VE TANINMASI KONU ÖZETĠ KONULAR A. Su Hâlden Hâle Girer B. Isı ve Sıcaklık C. Isı Maddeleri Etkiler D. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri A. SU HALDEN HALE

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular MA V ÖZLLİKLRİ Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /ayanıklılık/adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi Sorular MA GAZ PLAZMA ÖZKÜTL Maddenin 4 hali bulunmaktadır. KATI Tanecikler arası boşluk

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n Dün, Bugün, Yar n HAYAT B LG S Yaflad m z Yerin De iflimi Yerleflim yerleri insanlar n da etkisiyle sürekli de iflmekte ve geliflmektedir. Yeni, çok katl binalar infla edilmekte, trafik s k nt s n gidermek

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ELEK ANALİZİ Zemin malzemelerin tane boyu dağılımı, iyi derecelenmiş ve iyi derecelenmemiş olarak tanımlanır. Sedimantolojideki tanımlama ile mühendislikteki tanımlamaların

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MADDEN N TANEC KL YAPISI

MADDEN N TANEC KL YAPISI 3. ÜN TE 3. MADDEN N TANEC KL YAPISI 1. MADDEN N YAPI TAfiLARI 2. MADDEN N YAPISI VE ÖZELL KLER 3. MADDEN N DE fi M VE YAPISI 4. MADDEN N F Z KSEL HÂLLER LE YAPISININ L fik S 1. MADDEN N YAPI TAfiLARI

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Kozmetik konusu. Çalışma sayfaları. Bu doküman ile Keşif Dünyası programının içeriği ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır.

Kozmetik konusu. Çalışma sayfaları. Bu doküman ile Keşif Dünyası programının içeriği ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır. Kozmetik konusu Çalışma sayfaları Bu doküman ile Keşif Dünyası programının içeriği ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır. Konsept ve içerikler, Henkel uzmanlarının desteği ile birlikte Ruhr Üniversitesi

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Zirve Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı Güz 2012 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi Tüketici

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı