Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?"

Transkript

1 Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Suçlular F tiplerine karşı direniş destanı 4. yılında sürüyor... Devlet mitingleri nde boy gösterenler bir kez daha düflünmelidir: Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Ekmek ve Adalet Adalet Korkuyor! Tayyip! Halk n yaflam yla oynama! Git, Amerikal, srailli dostlar nla birlikte bozk r n ortas nda s naklarda yafla!

2 YÜRÜMEK Yürümek; yürümeyenleri arkanda bofl sokaklar gibi b rakarak, havalar boydan boya yar p ikiye bir mavzer gözü gibi karanl n gözüne bakarak yürümek!.. Yürümek; dost omuzbafllar n omuzlar n n yan nda duyup, kelleni orta yere yüre ini yumruklar n n içine koyup yürümek!.. Yürümek; yolunda pusuya yatt klar n, arkadan çelme att klar n bilerek yürümek... Yürümek; yürekten gülerekten yürümek... Londra da Bush u protesto gösterilerinde, göstericiler sembolik bir Bush heykelini devirdiler... Alanda, televizyon ekranlar nda o sahneyi izleyenler, gerçe ini izliyormufl gibi heyecan duydular, coflkulu sesler yükseldi. Çünkü bir özlemin tezahürüydü o sahne. Bir ütopyan n; gerçekleflmesi mutlak bir ütopya. Bu yafll dünya, Amerikan emperyalizminin devriliflini de görecek. Dünyan n dört bir yan ndaki yeni-sömürgelerde ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm mücadeleleri zafere ulaflt kça, Bush heykellerinin alt ndaki kaidelerden bir tafl sökülmüfl olacak. Sökülen her tafl biraz daha e ecek Amerikan imparatorlu unun heykellerini. Kal n urganlar geçirilecek nihayet Newyork un, Washington un merkezlerinde heykellerin bafl na. Geriye milyonlar n son bir hamleyle ipleri çekip heykelleri yerle yeksan etmesi kalacak... Hayal bu!.. Evet! Bugün için bir hayal. Ancak; bilimsel ve tarihsel bir hayal. Evet, Amerika askeri olarak oldukça güçlü görünüyor bugün. Fakat toplumsal yasalar ondan daha güçlü Tarihin hükmü odur ki, BU DA B RGÜN GERÇEKLEfiECEK! yine de. Tarihin tekerle inin kapitalizmden sosyalizme önlenemez dönüflü alt nda o askeri güç tekerleklerin alt nda ezilip kalacak. Güçlü olan n zaferi ebedi de ildir. Zafer el de ifltirir her dönemde. Kim tarihin tekerle inin dönüflüne uygun siyaset izliyorsa, zafer nihayetinde onun olacakt r. Burjuvazinin dönemi geçti. Amerika n n elindeki ak ll bombalar, flimdilik sadece o dönemi biraz uzatmaya yar yor, ama o kadar. Bushlar n heykellerinin devrilmesini engelleyemeyecek. Faflizmi ezece iz sözü de önce afifllerdeki bir slogandan ibaretti. Avrupa y bir bafltan bir bafla istila eden Hitler ordusunun gücü karfl s nda adeta ütopik bir sözdü. Ama oldu iflte, ütopya gerçek oldu. Karfl durulamaz san lan güç, durduruldu, püskürtüldü, inine kadar kovaland ve yenildi. nsanl k tarihi ütopyalar n gerçeklefltirildi ine tan k olmad m yüzlerce kez! Bush un heykelinin devrilifli de iflte böyle bir ütopyad r. Evet, Londra daki sahne sembolikti. Ama Newyork taki, Washington daki sahneler gerçek olacak... DUYUR ÇA I U Feda Destan Boran Yay nlar KESK L LER: ARALIK TA ÜRET MDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACA IZ! KESK li devrimci, demokrat memurlar, tüm memurlara, emekçilere ça r yap yorlar: 2004 yılı bütçesiyle yoksullaflmaya, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile kamu hizmetlerinin piyasa koflullarına terk edilmesine karflı 0 gelece ine sahip çık! flçiler, memurlar, bizi yok sayanlara karfl gücümüzü ancak örgütlülü ümüzle, eylemimizle gösterebiliriz! Ekmek ve Adalet Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Can Erkan Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Telfaks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Zeytinlibahçe Caddesi Petek Apartman No:26 Kat:1/3 Mersin Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Kat:1 No:33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 3... Korkunun Kayna Ne? 5... Koruma Ad na, Güvenlik Ad na 6... Gere i Düflünüldü Yasak! 7... Halklar n Düflman Kim? 9... flbirlikçi Oligarflinin, AKP nin Düflmanl Polis-Medya Nas l Çal fl r? Baflar Seneryosu Yalan Haberleri Eylemleri Kim Nas l Kullanmak stiyor Temel Haklar dan KÜBA Paneli Abdi pekçi Park na Gidin ve Görün! Tecrite Karfl Ortak Mücadele Ahmet Sarl k a Aç k Mektup Devrimci Sol Ana Davas Tutsaklar Tayyip in Kan na Dokunmuyor Mu? Kas m Fiyaskosu Kitle Kuyrukçulu u Kullan lma Tarihi Kanl Tarihtir Terör Nakaratlar, Her Durumda Baflka Makamdan Söylenir! Devrimci Sol Ana Davas nda Yeralanlara Ça r m zd r Patlayan, Patronun Kar H rs Yozlaflt rma Kitle Çal flmas Almanya da flkence, Hukuksuzluk, Irkç l k Avrupa Sosyal Forumu nun Ard ndan Gürcistan da Ne Oldu? Kahramanlar Ölmez Köyün Delisi Korkunun kayna ne? Amerikan emperyalizmi ve onun en tescilli iflbirlikçileri korku içindeler. Korkular n bast rmak için tarihlerinde hiç olmad kadar büyük paralar harc yorlar korunmak için. Ülkeler aras, ülke içi seyahatlar n küçük çapl bir ordu eflli inde yap yorlar. Ç karmay düflündükleri bask yasalar na gerekçe oluflturmak için zaman zaman korkular n abart yor olsalar da korkular gerçektir. Bu korku hep vard elbette; ony llard r tekelci burjuvazi Avrupa da, Amerika da ve ülkemizde halktan uzak korunakl villalarda, yal t lm fl sitelerde yaflamaktayd. Ama örne in ülkemizde özellikle son y lda bu e ilim daha da artm flt r. Peki neden, çünkü 12 Eylül den bu yana halka karfl daha büyük ve sistemli bir terör uygulanmaktad r. Dünya çap nda Amerikanc lar n korkusunun büyümesinin nedeni de ayn d r. fiiddeti büyütmelerinin dünyay sindirece ini düflünüyorlard, büyüttüler, ancak hesaplar nda yan ld lar, onlar da bugüne kadar görmedikleri büyüklükte bir öfke ve fliddetle karfl karfl yalar. Korkular n daha da büyüten unsurlardan biri de, yak n zamana kadar esas olarak devrimci halk kurtulufl savaflç lar ndan korkarken, flimdi buna ek olarak kendi elleriyle besleyip büyüttükleri çocuklar da onlar için korku kayna haline gelmifltir. Üstelik, kendi yetifltirdikleri bu güçler, onlara ö rettikleri gibi vururken adaletsiz, ölçüsüzdürler. AKP hükümetinin baflbakan Tayyip Erdo an da korkuyor. Onun korkusu niye peki? Amerika istedi i için yasalar ç karan, IMF yi memnun etmifl olmay kendisi için baflar sayan, devrimcilere karfl tecrit ve imhay, Kürt halk na karfl inkar ve asimilasyonu, halk n mücadelesini terör ve tehditle bast rmay sürdüren Tayyip Erdo an korkmas n da kim korksun? O da do al olarak en çok korkanlar içinde. Çünkü en Amerikanc, en iflbirlikçi, en riyakar, en zalim olma s fatlar n çoktan haketti. Halk n içinde yaflama demagojisini yap yordu koltu a oturdu u günlerde. Tükürdü ünü yalayam yor, ama yaflad yeri, halk için küçük çapl bir hapishaneye dönüfltürmüfl durumda. Buna haklar yoktur. Buna izin vermemeliyiz. Bütün suçlular korkarlar; kameralar karfl s nda a zlar n açt klar nda korkumuz yok diye esip gürlerler ama etraflar ndaki koruma ordular onlar yalanlar. Bak n devletin kurumlar na; alarm sistemleri, beton barikatlar, polis kulübeleri, güvenlik çemberleri alt nda hepsi. Sanki savafl içindeki bir devletin kurumlar. Evet, sanki si fazla; halk yla ve emperyalizmin iflbirlikçi oldu u için de dünya halklar yla savafl içindeki bir iktidard r bu iktidar. Korkular bundand r. Korkular iki boyutludur; hem kendi canlar için korkarlar (çünkü vatan için, halk için can n vermek gibi bir de er onlar n çok uza ndad r), hem düzenin bekas aç s ndan korkarlar. Oligarflinin tüm kesimleri altlar ndaki topra n ne kadar zay f oldu unu bilir. Düzene, iktidar n politikalar na vurulacak her darbenin halk sevindirdi ini, halka moral ve güven verece ini bilirler. Nas l korkmas nlar, altlar ndaki toprak nas l zay f olmas n? Bu güzel ülkemizde 70 milyon insan, 16 milyon 400 bin aile yaflar. Ama büyük bir adaletsizlik içinde. 16,5 milyon ailenin en fakir yüzde 20'si toplam gelirin ancak yüzde 9.3'ünü, en zengin yüzde 20'si toplam gelirin yüzde 38.2'sini al r. Tam on milyon insan m z açl k, 40 milyon insan m z yoksulluk s n r ndad r. Böyle bir ülkenin baflbakan korkmayacak da kim korkacak?

4 Dünyan n efendileri de korkuyor: Son 50 y lda dünyada kifli bafl na y ll k milli gelir 2500 dolardan; 4850 dolara yükselirken, 2 milyar 800 milyon kifli 2 dolardan az, 1 milyar 200 milyon kifli ise 1 dolar n alt nda bir parayla yaflamaya mahkum edilmifllerdir. Rakamlar n aldat c l na bak n; kifli bafl na milli gelir deyince binlerce dolardan sözediliyor, ama tam 4 milyar kifliye 2 dolardan az düflüyor. Ayn oranlar ülkemizde de geçerlidir. Böyle bir dünyan n efendileri yani sömürücü ve zorbalar, elbette korkacaklar. Korkular n n nedeni bunlarla da s n rl de il elbette. Bu açl k düzenini, sadakalarla, yard mlarla yaflamay dünya halklar na kabul ettirmek için, ak l almaz bir zorbal k uygulan yor. Ülkeler iflgal ediliyor, onbinler ak ll bombalarla katlediliyor. Açlar n isyan na önderlik edebilece i düflünülen tüm devrimci, yurtsever, islamc kesimlere karfl tam bir tecrit ve tenkil politikas uygulan yor. Boyuna F tipi hücre hapishaneleri yap l yor dünyan n birçok yerinde. nfazlar, kaybetmeler uygulan yor. flkence yöntemleri inceltiliyor ama tezgahlar durmuyor. Bu politikan n ülkemizdeki sürdürücüsü AKP nas l korkmas n? Rüzgar eken f rt na biçer. Onlar da bu gerçe i bildikleri için o f rt nadan korunmaya çal fl yorlar. flte bu korku ve koruma tablolar bundand r. Korkuyu bast rmak için, ony llard r baflvurulan tüm yöntemlere AKP yeniden baflvuruyor; yeni güvenlik önlemleri, yeni terör yasalar, muhbirli e ça r, polisi daha donan ml hale getirmek, telefon dinlemeleri merkezilefltirmek, 81 ilde kontra teflkilatlar n yeniden organize etmek vb. vb. Görülüyor ki, AKP nin di er iktidarlardan, cuntalardan hiç bir fark yoktur. Onun da buldu u tek yöntem, bask, sansür, psikolojik savaflt r. Uyum yasalar yla övünen Adalet Bakan gözalt süresinin k sal ndan yak n yor, iflkence için bu sürenin yetmedi ini söylüyor yani, yollarda, sokaklarda ilan edilmemifl bir s k yönetim havas estiriliyor, halk n hak arama eylemlerine cunta yöntemleriyle müdahale ediliyor, görev d fl kalm fl kontra flefleri parlat l p onlara tekrar görev vermenin zemini yarat l yor. Terör flovdur, kendini gündeme sokmak, tart flt rmak ister diye yaz yor çok bilmifller. Bunu söyleyenler, düzene muhalefet edenlerin düflüncelerine, aç klamalar na, bildirilerine sansür uygulayanlard r. Aman isimlerini kullanmayal m, propagandalar olur diye düflünüyorlar. Bunu söyleyenler, kitlelerin taleplerine marjinal, ideolojik vb. deyip kulak t kayanlard r. Öyleyse flu çok aç kt r; sen düflünceleri, tav rlar sansürlüyorsan, o sansürü aflacak yollar bulacakt r insanlar. Anlamamakta srar ediyorsan, anlad n dilden konuflulacakt r. O zaman sansür teflvik ediyor daha büyük eylemleri. Açl k ve zulüm teflvik ediyor. Terör flov mufl; bu nas l flov ki insanlar ölümü göze al yorlar bunun için? Koruma duvarlar n n ard nda yaflayanlar, terör dedikleri halk n fliddetinin halk de il, esas olarak kendilerini hedef ald klar n çok iyi biliyorlar. Halk n fliddetinin adalet istedi ini biliyorlar. (Adalet ölçüsü olmayan eylemler yok mu, elbette var, ama bu halk n fliddetinin meflrulu- unu ve halklar n açl a ve zulme karfl tepkilerinin ifadesi oldu u gerçe ini de ifltirmez.) Korkuyorlar, çünkü bo azlar na kadar iflbirlikçilik suçunun içindeler. Y llard r Filistin halk na zulmeden srail in en büyük müttefiki Türkiye! Amerika n n Ortado u daki stratejik müttefiki Türkiye! Eylemler karfl s nda iflbirlikçilik suçunu ifllemekten vazgeçmeyi tart flacaklar yerde, teröre karfl uluslararas mücadele den sözediyorlar. (Uluslararas terör senaryolar da çökmek üzere zaten) Önce Mehmet A ar Türkiye nin ça r s yla terör zirvesi toplanmas n önerdi, ard ndan Tayyip Erdo an teröre karfl ortak platform oluflturulmal d r dedi. Tayyip ve A ar günlerdir ayn kelimelerle konufluyorlar. Beyinlerinin ne kadar ayn oldu unu gösteriyor Tayyip. Peki Erdo- an n teröre karfl platform u ne yapacak? Bu öneri, iflgal ve iflbirlikçilik suçuna yeni ortaklar yaratmak istemesinden baflka bir fley de ildir. Teröre karfl mücadele ad na, Irak a oldu u gibi, baflka yerlerde de halklar n mücadelesine karfl Amerika n n yan nda asker gönderecekler. Peki ne olacak? Sadece suçlar ve dolay s yla korkular biraz daha büyüyecek! Suçlar artt kça büyür korkular. Halklar n mücadelesi büyüdükçe büyür. Bugün görevimiz, Amerika n n ve Amerikan iflbirlikçilerinin korkusunu büyütmek için, bütün dünya halklar n n anti-emperyalist mücadelesini birlefltirmek ve büyütmektir. Amerikan imparatorlu una karfl ç kmak, Amerika n n iflbirlikçilerine karfl ç kmakt r. ktidar n saf nda teröre fliddete karfl yürümekle anti-emperyalist olunamaz. AKP yle, patronlarla yan yana durarak anti-amerikan olunamaz. Korkular n büyütmek istiyorsak, kendi korkular m z, düzen içi hesap ve kayg lar m z atmak zorunday z.

5 Koruma ad na, Güvenlik ad na Hak ve özgürlükler gasbediliyor! Halk n Yaflam yla Oynan yor! Dün, Taksim Meydanı'nın görüntüsü ürkütücüydü. Meydana girifller dört bir yandan kesilmifl, Gümüflsuyu'nda konsolosluklara büyük bariyerler konulmufl, kimi kahveler tadilat gerekçesiyle kapatılmıfltı. Sokaklardaki insan sayısı bir arife günü için yok denecek kadar azdı.... ABD Baflkonsoloslu u, son bombalı saldırıların ardından stinye'deki binasının yan soka ını panzer ve bariyerlerle kapattı... Girifl yasa ı yüzünden esnafın iflleri bıçak gibi kesildi. Yasaklı sokakta oturan yakınlarını ziyaret etmek isteyenler ise ABD'lilerin onayını almak zorunda!... Yabancı araçların girmesine izin verilmezken, sokak sakinlerinden de araç plakalarını konsoloslu a bildirmeleri istendi... Sokak sakinlerine misafirli e gelen araçları da durduruyorlar. Önce arıyorlar, ardından araç sürücüsünün sabıkalı olup olmadı ını kontrol ediyorlar.... ngiltere Konsoloslu u'nun taflındı ı Tepebaflı'ndaki eski ABD Konsoloslu u çevresi, Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nin bulundu u caddenin bir bölümü ile Göztepe'deki sinagoga çıkan sokaklara araçların girmesi yasaklandı.... Almanya Konsoloslu u nun bulundu u Gümüflsuyu Caddesi trafi e kapat ld. Caddede bulunan otobüs iflletmecileri, taksi floförleri uygulamalardan ma dur; bofl caddede top oynuyorlar... Buras Türkiye; anlat lanlar Türkiye nin sokaklar n, meydanlar n tasvir ediyor. Peki ne oluyor, nedir bütün bunlar? S k yönetim mi ilan ettiniz? Hangi hak ve yetkiyle yap yorsunuz bu gasplar? stanbul da ola anüstü hal ilan edildi de halk n haberi mi yok? Esnaf n iflyerlerini sorgusuz sualsiz kapatma hakk n, sokaklar iptal etme yetkisini kim, nereden al yor? Amerikan, ngiliz, Alman görevliler, hiçbir yetkileri, haklar olmad halde, güvenlik soruflturmas yap p, sab ka kayd istiyor, keyiflerince sokaklar, caddeleri halka kapat yorlar. Ony llard r terör gerekçe gösterilerek, güvenlik bahane edilerek k s tland haklar. Bugün de ayn kafa yürürlükte. S k yönetim olup olmamas, iflbafl nda bir cuntan n veya AKP nin olmas hiç fark etmiyor. Hak ve özgürlüklerin gasbedilmesi TV lerde yay nlatt r lan halk n güvenlik önlemlerinden flikayetçi olmad propagandas yla meflrulaflt r lmak isteniyor. Tayyip in gezdi i, oturdu u her yerin etraf nda koruma terörü Tayyip Erdo an büyük tantanalar içinde Baflbakanl k Konutu nda de il, halk n içinde oturmaya karar verdi ini aç klam flt. Bir yol kapat ld Tayyip in güvenli i için, yeni bir yol yap ld ; soka a nizamiye yap ld. Yetti mi? Yetmedi! Z rhl araçlar yenileniyor bir bir. koruma ekibi yle de il, koruma ordusu yla dolafl yor Tayyip. Korumalar, etrafta terör estiriyor. Tayyip Erdo an güya halk n içinde kal yor, ama oturdu u sokak adeta iflgal alt nda. Güya halkla iç içe oluyor zaman zaman; ama o iç içe likten önce, gidece i her yere bir ordu taraf ndan ç karma yap l yor. Ne hakk n z var korunman z için halk n vergilerinden bu kadar para sarfetmeye? Ne hakk n z var sizin can n z korunacak diye halk n hayat n alt üst etmeye? Bu korumalar sizi korumaz; gidin s naklarda yaflay n! Amerikan konsoloslu u aç ld nda tüm bas n onu flöyle tarif etmiflti: kale gibi ; do ruydu, ama yine de korkuyorlar... Korktuklar için yaz n n bafl nda özet olarak aktard m z gibi, konsoloslu a giden yollar panzerlerle kapat lm fl, o bölgedeki halk toplama kamp nda gibi yaflamaya zorlanmaktad r. Tepebafl ndaki konsolosluk binas n yeterince güvenlikli bulmay p kale gibi stinye ye tafl nd lar. Peki bundan sonra nereye gidecekler? 5

6 6 AKP nin ilk icraatlerinden biri, Baflbakanl k önündeki yolu vatandafllara açmakt. Böylece onlar halktan korkmad klar n göstermifl oluyorlard. Kendilerinden öncekilerden farkl olduklar n kan tl yorlard. Ne oldu flimdi? Baflbakanl k binas önündeki önlemler, eskisinden daha da art r ld. Yetmedi, Tayyip in evleri baflta olmak üzere, etraflar ndaki koruma çemberi kal nlaflt r ld. Çünkü AKP lilerin korkular da büyüdü. Peki nereye kadar? Emperyalist kurumlar n, oligarflinin kurumlar n, iktidar yetkililerine korumak için daha ne yapacaks n z? Koruma duvarlar n nereye kadar yükseltebilir, ne kadar kal nlaflt rabilirsiniz? Halk n huzuru, geçim derdi onlar için önemli de il; hepsi onlar n korunma s ndan sonra gelir. Al nan bu kadar önlem içinde do rudan halk korumak için ne var? Göstermelik baz uygulamalar d fl nda hiçbir fley. Ama böyle olmas do ald r. 12 Eylül cuntas y llar n hat rlayanlar bilir; 12 Eylül günü yönetime el koyan cuntan n ilk ifllerinden biri bankalar n, tekelci burjuvalar n kap lar na asker dikmek olmufltu. lk korumaya al nacak yerler onlard çünkü. AKP iktidar da ayn kafayla davran - yor. AKP nin kendilerinden öncekilerden hiçbir farklar n n olmad görüldü. fiimdi kendilerinden öncekilerin ald klar önlemleri yeterli bulmayarak yeni bask, k s tlama uygulamalar n yürürlü e koyuyorlar. Öncelikle korunacak yerler; Amerika ve iflbirlikçilerine ait konsolosluk, büyükelçilik binalar, oligarflik cumhuriyetin bakanl k binalar, AKP hükümetinin üyelerinin, müsteflarlar n n, generallerin evleridir. Daha aç k bir deyiflle suçlu olanlar korunuyor. Bunu yaparken de halk n haklar n, özgürlüklerini, geçim derdini, iflinigücünü hiç mi hiç kaale alm yorlar. Halk n ne önemi var zaten; onlar n güvenli- i yerinde olsun da! Gere i düflünüldü Yasak! 1995 Mart ndaki Gazi Katliam na iliflkin aç lan dava, tam 7 y l sürdü. Katliam n sorumlular n n yarg lanmamas, ceza almamas için düzenin tüm kurumlar elinden geleni yapt. Dava sonucunda adalet tecelli etmedi. Bu davay bafl ndan sonuna izleyen avukat Remzi Kazmaz, 7 y ll k dava sürecini Gere i Düflünüldü adl bir belgesel filme dönüfltürdü. Gazi katliam n n suçlular n himaye eden zihniyet, filmin karfl s na da ç kt ve Kültür ve Turizm Bakanl filmi yasaklad. nfaz, katliam politikalar n n düzenin tüm kurumlar taraf ndan sahiplenilip savunulmas n n bundan daha aç k örne i olabilir mi? AKP nin katliam politikalar n n savunucusu oldu unu bundan daha aç k kan tlayan bir baflka örnek olabilir mi? Av. Remzi Kazmaz yapt aç klamada Kültür Bakanl Denetleme Kurulu nun kendi ç kard klar uyum yasalar na bile uymad n belirtirken, filmin yasaklanmas n, Gazi halk n n bir kez daha cezaland - r lmas olarak niteledi. Belgesel filmin yap mc s dil Yap m taraf ndan yap lan aç klamada da yasak protesto edildi. dil Yap m n aç klamas nda ayr ca, daha önce yine Kültür Bakanl taraf ndan yasaklanan ve dil Yap m n ürünü olan "Pardon" isimli film için aç lan davada, idari mahkemenin yürütmeyi durdurma karar verdi i belirtildi. Film çektin, Yasak; Konufltun, Ceza! K sa süre önce Do ubeyazıt ta verdi i konserde "merhaba PKK" dedi i gerekçesiyle tutuklanan Ferhat Tunç a, flimdi de Aydın'daki konserinde yapt konuflma nedeniyle 3 ay hapis cezası verildi. Aydın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza, konserde verilen izin haricinde sanatçının konuflma yaptı ı gerekçesine dayand r ld. Üye oldun; soruflturma! Milli E itim Bakanlı ı müfettiflleri Gemlik te 100 e yak n ö retmen hakk nda soruflturma açt lar. Gerekçeleri gizlenen soruflturmalarda ö retmenlere E itim- Sen e üye misiniz?, sendika için çalıflma yap yor musunuz? fleklinde sorular soruluyor.

7 Halklar n düflman kim? Saf m z nas l belirleyece iz? Türkiye de, Filistin de, Irak ta eylemler oluyorsa bunun nesnel nedenlerinin oldu u tart fl lamaz. Sa dan sola, terör demagojisinin ortaklar, komplo teorisyenleri, eylemlerin alt nda yatan nedenleri ve kendilerinin bu saflaflmada ne tarafta yer ald klar n gizlemeye çal fl yorlar. Ama kim ne kadar çarp t rsa çarp ts n, ne kadar gizlerse gizlesin, eninde sonunda herkesin emperyalizmle halklar aras ndaki saflaflmada nerede oldu u ortaya ç kar. Çünkü bu en temel ayr flmad r ve kimse gizleyemez. Devrim pusulas olmayanlar n yolunu flafl rmas kaç n lmazd r Devrimciler, dünyadaki her geliflmeye halklar n ç karlar aç s ndan, ba ms zl k-demokrasi-sosyalizm mücadelesini gelifltirmek aç s ndan bakarlar. Birçok kesimin söyledi i gibi eylemler karfl s nda kime hizmet ediyor? sorusunu sormak yerinde bir yaklafl md r; ama bu soru komplo teorilerine alet edilirse, do ru sorudan yanl fl cevaplar üretilir. Kime hizmet ediyor sorusunun cevab n n verilece i nokta, emperyalizm cephesine mi, halklar cephesine mi hizmet etti idir. Geliflmeleri bu temel eksende de erlendirmeyenler, kendi beyinleriyle de il, sa dan soldan çal nm fl çarp k düflüncelerle, burjuvazinin yönlendirmeleriyle düflünenlerdir. Bu saflaflmay yok sayan düflünce, burjuvazinin düflüncesidir. Solun reformist kesimi bu eylemler karfl s nda kelimenin tam anlam yla pusulay flafl rd ; o kadar ki, patronlarla birlikte teröre ve fliddete karfl miting düzenleyecek kadar ileri gittiler. Yine soldan baz lar, Sinagog eylemleri üzerine anti-semitizm teorileri yapt lar; ama befl gün sonra HSBC ve ngiliz Konsoloslu u na yönelik eylemlerle söylediklerinin hiçbir hükmü kalmad. Peki solun bu kesimi nas l düflünüyor ki, politikalar nda bu kadar savrulabiliyor, geçerlili i befl gün bile sürmeyen bu teorileri üretebiliyor? Burjuva ideolojisi beyinlerini dumura u ratm flt r, emperyalizmin, oligarflinin icazetinin d fl na ç kmama kayg s politik körlü e yol açm flt r. Bilimsellikten uzaklaflm fl, en basit sosyoloji kurallar n unutmufllard r. Sorunun kayna nda s n flar mücadelesi teorisinin ve prati inin d fl na düflmeleri vard r. Bafl düflman, bafl çeliflki tespiti yapmayanlar n do ru politikalar tespit edebilmesi mümkün de ildir. Çünkü bu durumda onlara gerçek çeliflki ve saflaflmalar de il, demagojiler, pragmatizm yol gösterir. Gerçek çeliflki ve saflaflmadan kaç p ne ondan, ne bundan tavr na s nanlar, halk n ç karlar n savunamaz! Hat rlanacakt r, emperyalizmin 1991 deki Irak sald r s karfl s nda solun bir çok kesiminde Ne Sam Ne Saddam slogan revaçtayd. Bu slogan emperyalizm-halklar saflaflmas n yads yan kafalar n, bu saflaflma içinde siyasi tav r almaya ve savaflmaya cüreti olmayanlar n ürünüydü. 28 fiubat taki Ne Hazrol, Ne Refahyol diye formüle edilen tav r da ayn sapman n devam oldu. Bugün de Yobaza da Yanki ye de karfl y z, Ne ABD füzesi, ne yobaz bombas gibi kafiyeli sözlerle ayn kafa kar fl kl n sürdürüyorlar. Tabii ki, her ikisine de karfl olunabilir; ancak belli bir konjonktürde politik tavr n z böyle ifade etti inizde as l çeliflkiyi gizlemifl, as l hedefe yönelmemifl ve kitleleri de yanl fl yönlendirmifl olursunuz. Reformist sol, 22 Kas m mitinglerinde iflte bunlar yapm flt r. Çeliflkiyi gizlemifl, halka yanl fl hedef göstermifltir. (Tabii böyle yapmakla kime hizmet ettikleri aç kt r.) Bafl çeliflki, Amerikan emperyalizmiyle dünya halklar aras ndaki çeliflkidir. Bu çeliflkiyi yok say p, burjuva siyasetinin diliyle konuflmak, her türlü fliddet karfl tl, gücün terörüne de, terörün gücüne de karfl olmak gibi kliflelerle politika yapmak, veya soyut bar fl savunuculu u hiç kimseyi hiçbir yere götürmez; ama en önemlisi tarafs zl klar, emperyalizme yarar. fiiddete, teröre karfl bar fl! diyenler ne demifl oluyorlar. Söyledikleri siyasal aç dan anlams z ve ifllevsizdir. Bar fl güzel bir fleydir, teorik olarak kimse itiraz etmez; fakat Irak ele alal m. Amerika iflgal etmifl. Amerikan iflgaline karfl silahl mücadele yürütmeden bar fl savunmak mümkün müdür? flgalci çekip gitmiyor. Kovulmad sürece gitmeyecek. Bar fl sloganlar yla m kovacaks n z? Onmilyonlar n meydanlardaki bar fl hayk r fl iflgali engelleyebildi mi? Yan lg m, tercih mi? 22 Kas m da sol ad na ortaya ç k p da teröre fliddete karfl miting düzenleyenler, bunun kime 7

8 8 hizmet etti ini göremeyecek kadar saf m yd lar? stemeden bir yanl fl içine mi düfltüler? Kimileri için bu slogan ve tutumlar n siyasi körlükten kaynakland söylenebilir; nitekim 1991 de emperyalizmin Irak a sald r s nda ne Sam, ne Saddam diyenlerin bir k sm, teki sald r da daha do ru bir konumda yer alm fllard r. Fakat bu slogan kullananlar n büyük bölümü aç s ndan bugün sorun bir yan lg olmay geçmifl, bir saf tutmaya dönüflmüfltür. Demek ki 22 Kas m mitinglerindeki tav r, bir yan lg n n, sadece siyasi körlü ün de il, tercihin sonucudur. Tercih edilen saf n, halklar n saf de il, Amerikanc dünya düzeninin saf oldu u ise tart flmas zd r. Parti taraf ndan yay nlanan bültende bu güçlerin bugünkü durumuna iliflkin bu önemli belirlemeler yap l yor: Bu düzen esas al nm fl, bu düzenin icazetinde politika yapmak benimsenmifltir. Solla art k ancak pamuk ipli iyle ba l d rlar. Mevcut oligarflik yönetime karfl çeflitli demokratik talepleri dile getirmeleri ve bu talepler do rultusunda asgari bir mücadele içinde yer almalar onlar demokratik güçler cephesine yerlefltirmekte; biz de onlar bu konumlar yla de erlendirmekteyiz; ancak ideolojik olarak büyük ölçüde emperyalizmin cephesine yaz lm fllard r. Bu kesimler aç - s ndan yaflan lan dönem bir ara dönem veya bir geçifl dönemi olarak adland r labilir. Ço unlu u ideolojik olarak oldu u gibi, politik ve pratik olarak da emperyalizm cephesine geçeceklerdir, bu yan lg lar ndan kurtulup halklar n saf nda kalmaya karar verenler ç karsa, bu da halklar n mücadelesi için bir kazan m olacakt r. Bu kesimlerle yürüttü ümüz ideolojik mücadelenin amac da budur. Amerikan emperyalizmine ve AKP iflbirlikçili ine karfl ç kmakta net; halklar n iflgallere, iflbirlikçili e karfl silahl -silahs z mücadelesini savunmakta aç k olunmal d r! Dünyaya burjuvazinin veya onlar n çarp k ideolojilerinin de il, halklar n gözünden bakanlar, böyle olmak durumundad r. Son 13 y ll k döneme bakarsak, sosyalist sistemin emperyalizm karfl s nda oluflturdu u dengelerin bozulmas n n, emperyalizmi ve iflbirlikçilerini pervas zlaflt rd n görürüz. Açl k, zulüm, iflgaller, kuflatmalar var karfl m zda. Fakat bütün bu karanl k dünya tablosu na ra men, dünya halklar devrimlere, emperyalizme karfl zaferlere dün oldu undan daha yak nd r. Dünya halklar bugün yeni dünya düzeni veya globalizm, küreselleflme vb. diye adland r lan gerçe in daha fazla fark ndad r. Direnmekten ve savaflmaktan baflka bir yol olmad n bizzat emperyalizm anlat yor. Kimilerinin umut ba lad uluslararas hukuk un, BM nin, AB nin Amerikan imparatorlu u karfl s nda hiçbir hükmü olmad görülmüfl; imparatorlu un önünde durabilecek tek gücün halklar oldu u anlafl lm flt r. Filistin de, Irak ta emperyalizmin zafer kazanmas n n önüne halklar n direnifl ve feda ruhu ç km flt r. 11 Eylül eylemleri, Irak taki direnifl, Filistin direnifli, F tiplerine karfl ülkemizde 4 y ld r sürdürülen direnifl; her biri kendi özellikleri çerçevesinde emperyalizmin güçsüzlü ünün kan tlar d r. Ne herkesin al p verdi i nefesi izleyen teknolojiler, ne ak ll bombalar halklar n iradesi ve örgütlülü ü karfl s nda bir fley ifade etmemektedir ve etmeyecektir. Bu dünya tablosu, fliddet in büyüdü ü zemindir! stanbul u sarsan dört eylemin ard ndan Devrimci Halk Kurtulufl Partisi, bu eylemlere ve eylemlerin gerçekleflti i koflullara iliflkin bir aç klama yapt. 23 Kas m tarihli 29 No lu DHKP Bülteni olarak yay nlanan aç klama Patlayan bombalar... demagoji bombard man... ve komplo-provokasyon teorileri karfl s nda HANG SAFTA, NE Ç N MÜCADELE ETMEL Y Z? bafll n tafl yor. Kapsaml aç klaman n bir bölümünde flöyle deniyor: Irak ta canl bomba lar her gün birkaç hedefi yerle bir ediyorsa, stanbul un dört yerinde, Türkiye tarihinin gördü ü en büyük patlamalara tan k olunduysa, Filistin de 2. ntifada olarak bafllayan kitlesel hareket, flehitlik eylemleriyle sürüyorsa, 33 y ld r bu topraklarda mücadele eden devrimci hareket ilk kez feda eylemlerine baflvuruyorsa, k sacas, fliddet bugüne kadarki tüm boyutlar aflan bir çizgide sürüyorsa, bunun nesnel bir zemini vard r. Sömürünün, zulmün çap ve fliddeti büyümüfltür çünkü. Bu zemini yaratan, küreselleflme denilen emperyalist sömürünün pervas zlaflmas ve Amerika- n n imparatorluk politikas yla yürürlü e koydu u zorbal kt r. Aç klamada ayr ca küreselleflmenin dünyay içine soktu u koflullar, terör demagojilerinin hangi amaçla kullan ld anlat l p, bu demagojilere flu veya bu biçimde kat lan solun politikalar n n de erlendiriliyor ve günümüzün bafl çeliflkisi ve esas saflaflmas ortaya konuluyor.

9 flbirlikçi Oligarflinin, AKP nin Düflmanl Sadece Devrimcileredir Abdulkadir Aksu Hizbullahç Çocuklar n Korumaya Devam Ediyor Terör, terördür demagojileri yapt klar na bakmay n, oligarflinin ve AKP nin düflmanl terör diyerek yok etmek istedikleri, devrimcilere, halk n devrimci mücadelesine karfl d r. stanbul daki eylemleri yapanlar, onlar n çocuklar d r. Y llard r devrimci mücadeleye karfl korunup gelifltirilen, çiflleri Bakan Abdulkadir Aksu nun yetifltirdi i eli tesbihli çocuklar d r onlar. Ortak Platform Kime Karfl? Tayyip Erdo an eylemlerin ard ndan, teröre karfl uluslararas ortak platform kurulmas gerekti ini söyledi. Daha o günlerde eyleme iliflkin bilgiler net de ildi, net olan bir fley varsa, eylemi yapanlar n islamc oldu uydu. Tablo giderek netleflmeye bafll yor. El Kaide ba lant l ya da de il, halka zarar veren eylemi gerçeklefltirenler Abdulkadir Aksu baflta olmak üzere AKP nin, polisin, ordunun koruduklar d r. Tayyip in ortak platform unun da, kimlere karfl oldu unu, Cemil Çiçek daha ilk günlerde Taziye mesaj yay nlayan ülkeler timsah gözyafl döküyor, teröristleri iade etmiyor... sözleriyle, aç klam flt. Devrimciler ve Kürt milliyetçi hareketiydi yokedilmek istenen. Hizbullah ya da benzeri islamc örgütlenmeler de il. Daha iki ay önce Almanya ile teröre karfl ortak mücadele demagojisi etraf ndan yap lan bir toplant da ortaya ç - kanlar, bu gerçe i perçinler niteliktedir. Hizbullah De il PKK ve DHKP-C yi Görüflelim AKP SLAMCILI I KT DAR YÜRÜYÜfiÜNE BURADA BAfiLADI Bas na da yans yan olaya göre; Merkezi Wiesbaden'de bulunan Bundeskriminalamt'tan (BKA) üst düzey yetkililer, eylül ayı baflında çiflleri Bakanlı ı ve emniyet yetkilileriyle bir araya geldi. BKA, bu görüflmelerde PKK/KADEK, DHKP-C nin yanı sıra BDA-C ve Hizbullah konularında da iflbirli i olanaklarını görüflmek istediler. (24 Kas m, bas n) Buraya kadar sorun yok! Emperyalizm, dünya düzeninin önünde kimi engel görüyorsa, yasa, kural, hukuk tan madan yok etmek ister. Devrimciler stratejik olarak yok etmek istediklerinin bafl ndad r. slamc lar bugün, konjonktürel olarak yok etmek istedi i güçlerdir. Ancak, Aksu nun bafl nda bulundu u içiflleri ve emniyet yetkilileri, gerçeklefltirilen operasyonlarla her iki örgütün de çökertildi ini belirterek Artık bu iki örgütün varlı ından bile söz etmek mümkün de il. Aktif de iller. Operasyonel olanakları da yok. Bu konuyu konuflmaya gerek yok cevab verirler. Hani Avrupa sizinle iflbirli i yapm yordu? Bunu söylerken kafalar nda devrimciler vard çünkü. Avrupa n n devrimci düflmanl bile yeterli gelmiyordu onlar için. Hizbullahç çocuklar konusunda ise zaten böyle bir sorunlar yoktu. Her alanda korumaya, kol kanat germeye devam etti Aksu ve AKP. Öyle ya, PKK y imha etsinler, DHKP-C yi yok etsinler, Fehriye Erdal, devrimci önderleri iade etsinler, yeterliydi tarikat partisi AKP için. Devrimcilere karfl savaflmay kendine görev bilen Fethullah n dergisi de, oligarflinin as l hedefinin kim oldu unu flu sözlerle anlat yordu: Ankara daki üst düzey bir istihbarat yetkilisi, En büyük endiflelerimizden biri, uzaktan kumandal bombalarla büyük çapl terör sald r lar n n bafllamas d r demekteydi.... Belirtilen örgüt DHKP-C ydi... Polisin DHKP-C d fl nda dikkatini yo unlaflt rd ikinci yap PKK (KA- DEK) ti. (Aksiyon, 26 Kas m ) Hizbullah Kulland k tiraflar Manfletlere Tafl nm yor, Aksu yu Kimse stifaya Ça rm yor, Hiçbir Hukukçu Soruflturma Açm yor Eski M T Kontrterör Daire Baflkanı Mehmet Eymür ün, PKK hep önceli imiz oldu. Bu ne- 9 Kanl Pazar / 19 fiubat 1969

10 10 denle daha önce hiç terörist gözüyle bakmadı ımız radikal slamcı gruplara fazlaca e ilmemifl olabiliriz. Bu tarihlerde bunlardan faydalanılmıfl da olabilir. sözleri tüm bas nda yer ald. Kimsede ç t yok! Kim kulland, nas l kulland, kullananlar flimdi nerede? diye soran yok. Çünkü onlar iktidardalar. Düzen içi güçler, burjuva medya iktidarla iliflkilerini bozmak istemez. Kullananlar n Aksu lar oldu unu manfletlerine tafl mazlar. Sonra hep birlikte, flu kadar insan m z katleden caniler... diye timsah gözyafl dökerler. Tümü birbirinden riyakard r. Eymür, bilinen bir gerçe e yeniden vurgu yap - yor. Ancak, bu aç klaman n önemi flurda ki, Hizbullah n kullan ld dönemde, bu iliflkilerin içinde ve kimler taraf ndan, nas l kullan ld n çok iyi bilen birisi Eymür. Böylesi bir durumda bölgede teröre karfl eli tesbihlilerin say s n art rmak laz m diyen Aksu baflta olmak üzere, Hizbullah n hamilerinin ç k p halktan af dilemeleri, istifalar gerekir. Oligarflinin savc lar ndan yine ses yok. Aç k olarak suç ifllenmifl, birileri evet suç ifllendi diyor, hukukçusu, siyasetçisi, medyas sanki böyle bir fley söylenmemifl gibi davran yor. Suç ortakl klar dillerini lâl ediyor. AKP, Tarikat Bas n ve Polis Hedef Sapt rmak çin Ç rp n yor AKP ye ihanet eden Aksu nun Hizbullahç çocuklar n n (tersi, yani AKP nin islamc kesimlere ihaneti de do ru bir tespittir) eylemlerinden sonra, özellikle halk n zarar görmesi AKP yi, tarikatç lar ve polisi çok zor durumda b rakt. Üst üste devrimcileri hedef gösteren haberler yay nlatt r l yor. ki örne ini bu say m zda görece iniz haberlerle, yukar da anlatt klar m z birbirine paralel ve ayn kafan n ürünüdür. O kafa, Komünizmle Mücadele Dernekleri ile oligarfliye hizmet etmifl, hizmetlerinin karfl l olarak geliflmesine izin verilmifltir. Devlet örgütlenmesinin her alan nda bu sayede örgütlenmifllerdir. Kanl Pazarlar da devrimci kan döktükçe, devlet politikas hükmünü sürdürmüfl, daha da geliflmifllerdir. Tarihlerinin her döneminde devrimcilere karfl savaflarak, yoksullar n örgütlenmesinin önünü tarikatlarla keserek gelmifllerdir bugüne. Ve o kafa, bugün çiflleri Bakanl yap yor. Ve o kafa, bugün iktidar koltu unda oturuyor. Ve o kafa, oligarfliye hizmete devam ediyor. Ve o kafa, halk katlediyor, tecriti, iflkenceyi sürdürüyor. Eylemler için, M T ve polis istihbarat niye önceden tespit edemedi, neredeydiler diye soruyor. flte size, trilyonlar harcanan devasa istihbarat n nerede olduklar na iki örnek. Polisin ULVî iflleri Sendikac ya ve Ö renciye Ajanl k Dayatmas : SES zmir fiubesi 21 Kas m günü yapt bas n aç klamas yla, sendikalar na üye iflyeri temsilcisi Bar fl Bulut a M T taraf ndan ajanl k dayatmas nda bulunuldu unu duyurdu. Dr. E. Hayri Üstünda Kad n Hastal klar ve Do umevi Hastanesi nde sendika iflyeri temsilcisi olan Bar fl Bulut, 19 Kas m günü Baflhekim Yard mc s Dr. Bülent Dutsa n odas na ça r ld. stihbarattan geldiklerini söyleyen, (M T ten) iki kifli, ajanl k teklif etti ve sendikal faaliyetlerine de son vermesini istedi. Bir baflka örnek yine zmir den, ama bu kez polis istihbarat. Dokuz Eylül Üniversitesi ö rencisi Hasan lingi, 20 Kas m günü düzenledi- i bas n toplant s ile, Ekim ay nda, kendisine sivil polisler taraf ndan ajanl k dayatmas nda bulunuldu unu, Fen Fakültesi Ö renci flleri fiefi Faruk Hatili nin, kendisine, Polis dostlar m sana maddi yard mda bulunmak istiyor. Burs verecekler, ihtiyac n da var iyili ini istiyorlar dedi ini anlatt. Ne yapaca n da flöyle anlatt lingi: Okulda eylemlere kat lanlar hakk nda bilgi vermem karfl l nda, para teklifinde bulundular. Hala, istihbarat neredeydi diyen var m? Halk nerede hak ar yorsa, örgütleniyorsa, onlar engelemek için orada. stanbul Polisi Suç Bata nda : stanbul da son 10 ayda, ad de iflik suçlara kar flt tespit edilen 700 polis hakk nda soruflturma aç ld. Bunlardan 63 ü aç a al nd. Bunlar elbette sadece ortaya ç kanlar, ya ç kmayanlar? Suçlar aras nda neler mi var? Çete, mafya ba lant lar, rüflvet, uyuflturucu elbette en baflta. Demek suç duyurusunda bulunursun : Daha önce, 'silahla adam yaralamak'tan gözalt na al nan ve gördü ü iflkence nedeniyle polisler hakk nda suç duyurusnda bulunan Ahmet Uyan, Beyo lu'nda önü polisler taraf ndan kesilerek komal k edilene kadar dövüldü. Yan nda koli band bulundurup, döverken ses ç karmas n diye Uyan n a z n bantlayan polislerin, önceden tasarlayarak, kasten dövdükleri aç k. Söylenen de belli; sen demek iflkence için suç duyurusunda bulunur, hukuk, adalet dersin, öyle mi!... AKP hukuk devleti yalan na devam edebilir!

11 Halka, Devrimcilere Karfl Birlikte Olan Polis-Medya Nas l Çal fl r? -Neyin Kavgas n Veriyorlar?- stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile medya aras nda yaflanan çat flma, bugüne kadar birçok kez dile getirdi imiz medya-polis iliflkisine dair gerçeklerin de, bizzat kendileri taraf ndan itiraf edildi i geliflmelere sahne oldu. Burnu Sürtülen Emniyet Müdürü stanbul daki eylemler s ras nda ölen polislerin cenaze töreninde konuflan Celalettin Cerrah, 20 Kas m daki eylemleri engelleyeceklerini, ama medya Sinagog eylemleri sonras isimleri yay nlad için, bir saat arayla engelleyemediklerini belirterek bas n resmen katil ilan etti: E er basının sorumsuzlu u olmasaydı 27 vatandaflımız ölmeyecekti. Medyan n tepkisi büyük oldu. Manfletler at ld, köfle yaz lar yaz ld ve b rak n polis flefi olmay, Cerrah kifliliksiz bir s radan polis yerine koyacak düzeye varan bir kampanya bafllat ld. AKP ve polis panikledi. lk olarak, Cerrah, kendini Savafl Ay n program na davet ettirdi ve sözlerim maksad n aflm fl olabilir dedi. Yetmedi! Medya patronlar n n, özellikle Do an Medya n n affetmesi o kadar kolay de ildi. Cerrah süklüm püklüm, yan na stanbul valisini de alarak Do an Medya binas na gitti. Oktay Ekfli ye nedamet getirdi, özür diledi. Basın Konseyi Baflkanı Ekfli, imana geldin mi, unutma patronun biziz dercesine s rt n s vazlay p yaflanmam fl kabul edelim dedi. Afla lanm fl, burnu sürtülmüfl polis flefinin resmi böyle kaz nd beyinlere. Halk coplatan, panzerleri süren, demokratik bir hakk kullanmak için saatlerce pazarl k yapmak zorunda b rak lanlara sald r emirleri veren polis flefinin, medya patronlar karfl s nda boynu k ldan inceydi. Nedamet Getiren AKP ve Polistir Çat flma hem medya-polis, hem de AKPmedya çat flmas d r. Kuyru unu k st r p medyan n aya na koflan Cerrah n özrü, ayn zamanda Tayyip Erdo an n özrüdür. lk önce medyay suçlayan oydu. Cerrah, Tayyip ten güç alarak konufltu. Ama gelin görün ki, beklemedi i bir tepkiyle karfl laflt ve iktidar n n propagandas n yapan, gerçekleri gizleyen bas n n deste ini kaybedece inin pani ine kap larak, özür diledi. Polisin de ayn flekilde iflkencelerini infazlar n gizleyecek bas na ihtiyac vard. Olay n bir di er yan ise, polisin al flkanl. Nedir bu al flkanl k? stedi i zaman yazmay n, göstermeyin diye her türlü suçlar n gizlemeye, susturmaya, ço u zaman bas n n da gönüllü olarak susmaya haz r oldu u bir ortam n polis flefidir o. Ve bu iliflki, sadece polis-medya aras nda de il, genel olarak tüm iktidarlar, Genelkurmay ve medya aras nda böyledir. Cerrah n, bu kez kendisine dönen medyaya, bu mu özgür bas n demesi bu yüzden. Özgürlük ondan soruluyor ya! Tabii, oligarfli içi onlarca çeliflki var. Her zaman sen kullanamazs n, birileri de sana karfl kullan r böyle. Aç k ki, ipiniz patronlar n elinde. Devrimcilere Karfl Hep Birliktedirler Biri Katil, Ötekisi Suç Orta Medya teröre karfl mücadele ad na, hangi suçlar gizledi, bir hat rlay n. Katliamlar, iflkenceler, bask lar, yasaklar bu medya sayesinde ya hiç gündeme getirilmedi, ya da akland. Devrimcilerin katledilmesine onlar zemin haz rlad, polis katletti. Ya da polis önce katletti, sonra medya katliam meflru gösterdi. Devrimcilere karfl polis haberlerini yaparken hiçbir sorun yoktu. Bir tek eylem, oligarfli içi kurumlar birbirine düflürdü. Bas n isteyince, kendine yönelince nas l da gerçe i biliyor. Polis zaaf n örtmek için bas - na yükleniyor diyor. Do ru, polis böyle durumlarda hep ayn s n yapar, baflar senaryolar uydurur. Orta da bas ndan baflkas de ildir. Oktay Ekfli, polis bas na do ru bilgi verecek mekanizmalara sahip de il, her gazetenin poliste kendi adam var, çarp k iliflkiler kuruluyor ve polis de toplumu yönlendirmek için bas n kul- Niye öfkeleniyorsunuz, bu iliflkiyi siz de gönüllü olarak sürdürdünüz, yine sürdüreceksiniz. Do ru haber de il, devletin bekaas ad na, terör demagojilerine bat r l p ç kar lm fl yalan haberler yay nlamaya devam edeceksiniz. 11

12 12 lan yor diyor. Bu bir itiraft r. Bugüne kadar böyle yapt k diyor Ekfli. Peki nas l, kime karfl? Size yönelince mi akl n za geldi? Cevap yoktur bu sorulara. Susurluk günlerinde ya da MGK n n halka karfl savafl genelgesinin ortaya ç kmas n n sonras nda birçok yazar ne diyordu hat rlayal m; biliyorduk, ama yazm yorduk. diyorlard. Resmen halka karfl suç ifllendi ini bile bile gizliyor, devletin suçunu örtbas ediyor, kuyru una bas ld nda da feryat ediyor. Gizliyorlar çünkü bu kokuflmufl düzenin sürmesinden, halka karfl savafltan onlar n da ç karlar var. Bas n düflünmek zorundad r: devrimcilere karfl kaç kontra haber yapt n z? Aç n bak n arflivlerinize, bir külliyat oluflmufltur. Tümünün yalan, yönlendirme, hedef gösterme amaçl oldu- u kan tlanm fl olmas na ra men, bir tek düzeltme yay nlama gere i dahi duymad n z. O zaman polisle yan yana de il miydiniz? Zaman zaman kelimesi kelimesine, sanki bir tek muhabir onlarca gazetede çal fl yormufl gibi yap lan haberleri hat rlay n. flte bu haberlerin muhabiri tektir; polis. Polis yazar verir bas na, onlar yay nlar. Ve bu tür haberlerin tümü istisnas z halk n mücadelesine ve devrimcilere karfl - d r. Bir yetkili dedi ki... diye bafllayan haberler de ayn kapsamdad r, polis kaynakl d r. Niye öfkeleniyorsunuz, bu iliflkiyi siz de gönüllü olarak sürdürdünüz, yine sürdüreceksiniz. Do ru haber de il, devletin bekaas ad na, terör demagojilerine bat r l p ç kar lm fl yalan haberler yay nlamaya devam edeceksiniz. Polis-Do an Medya Rant Çat flmas Elbette sorun ne Cerrah n, o anda flehit polis çocuklar n gördü ü için duygulanmas, ne de medyan n bas n özgürlü ü savunuculu u. Polisin, kendi baflar s zl n ve Hizbullah Bu manfletleri unuttunuz mu? Devrimcilerin katledilmesine nas l zemin haz rlad n z, polis katlettikçe onun suçlar n nas l aklad n z... Siz unutturmak isteseniz de, halk unutmaz, biz unutmay z... Do ru Bir Hat rlatma... Örne in ben 19 Aralık 2000 cezaevi operasyonlarını hatırlıyorum. Gazeteciler, polisten ve jandarmadan aldıkları birçok haberi gerçekmifl gibi günlerce yayımladılar. Sonradan anlaflıldı ki, bu haberlerin ço u gerçe i yansıtmıyordu. O zaman, medya ile güvenlik güçleri mutlu bir beraberlik sergilemifller, ancak halkı yanıltmıfllardı. Kimse o zaman bu konuyu tartıflmadı. Nasıl olsa ölenler teröristler di. (Oral Çal fllar, Cumhuriyet ) koruyan, gelifltiren olarak sorumlulu unu unutturmak istedi i aç kt r. Bir o kadar net olan bir fley varsa, o da, sözünü etti i bilgileri kendi polisinin s zd rd d r. Kendi polisinin disiplinini sa layam yor, medyay suçluyor. Demek ki, senin polisin üç paraya senin milli operasyonlar n s zd rabiliyor d flar ya. Ve bunun ilk örnek olmad n da herkes bilir. Polis-medya iliflkisi böyle flekillenmifltir. Devrimcilere karfl haberler bu mekanizma içinde yapt r l r. Keza, kendi içlerindeki ç kar çat flmalar nda da de iflik taraflar bu mekanizmay birbirine karfl kullan rlar. Her türlü bilgiyi s zd r rlar. Her gazetenin polis muhabirlerinin teflkilat içinde abisi vard r. Kald ki, ngiliz hedeflerine yönelik eylemler öncesi, Sinagog eylemlerinin faillerini nas l tespit ettiklerini, büyük baflar senaryosu olarak ç - k p anlatan Cerrah'ın kendisiydi. Gazete sayfalar polis övgüsüyle dolup tafl yordu. Baflar y perçinlemek için s zd rmalar da Cerrah n bilgisinde yap l yordu. Polisin beklemedi i ikinci eylemler bu oyunu bozmufl oldu. Polis-medya çat flmas olay nezdinde böyle yaflan rken, kimi bas n emekçileri hakl tepkisini gösterirken, özellikle Do an Medya ile Cerrah aras ndaki çat flman n hiç de bu olayla s n rl olmad gözlerden kaçmad. stanbul rant pazar d r. Bu nedenle stanbul Emniyet Müdürlü ü ne, kimin atanaca her dönem tart flma konusu olmufltur. Do an Medya n n Cerrah a tepkisine, s radan bir bas na sahip ç kma olarak bak lamaz. Bu rant pazar nda yollar nerede kesiflti, nerede ç karlar çat flt, ona bak lmal d r. Bafl n Do an Medya n n çekti i medya bir emniyet müdürüne böyle yükleniyorsa, orada mutlaka ç karlar nda ters düflen bir fley var demektir. Medya patronlar da bu rant pazar n n ortaklar ndand r. Yeri gelir çat fl rlar, ama ayn hamurdand rlar. Habercilikmifl, insanm fl, onlarca insan ölmüfl, ne medyan n ne polisin umurunda de ildir.

13 Baflar Senaryosu ve Yalan Haberler, Hizbullah n Hamisi Polisi Aklayabilir Mi? -Polisin canl bomba hikayeleri- AKP ve onun polisi zor durumda. Baflar ya, hedef sapt rmaya ihtiyaçlar var. Durmadan, her gün bir yalan haber yay nlat yorlar. Bir hafta içinde, devrimcileri hedef alan, iki canl bomba haberleri yapt r ld. Canl Bomba Yalanlar ndan Bir Külliyat Olufltu 22 Kas m günü televizyonlarda son dakika haberi olarak yay nlanan, Ankara da DHKP- C li bir canl bomba yakaland haberleri, Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi taraf ndan 22 Kas m tarihli 317 No lu aç klama ile yalanland. Gökçe Tan n canl bomba oldu u yaland r. diyen Cephe, bunun, polisin ne zaman bafl s k flsa baflvurdu u yalanlardan biri oldu unu belirtti. stanbul da patlayan bombalarda polis ve AKP nin sorumlulu unun alt n çizen Cephe, bu nedenle polis ve AKP nin bafl s k flt n, baflar - ya ihtiyac oldu unu söyledi. Polisin Hizbullah besleyip büyüttü ünü hat rlatan, Abdulkadir Aksu nun bu konudaki sorumlulu una de inen Cephe, aç klamas na flöyle devam etti: Suçludurlar. Onlar n besleyip büyüttü ü güçler dökmüfltür stanbul da halk n kan n. Bu ülkenin polisi, tüm devlet mekanizmas, halk n devrimci mücadelesine göre örgütlendirilmifltir. Aksu yla ayn niteliklere sahip Adalet Bakan Cemil Çiçek, islamc lar n yapt eylemi de erlendirirken Avrupa dan devrimcileri iade etmesini istiyor, teröre karfl mücadelemiz sürüyor diye, Bingöl de Kürt gerillalar na karfl gerçeklefltirdi i eylemi örnek veriyor. Beyinleri yaln z bu düflmanl kla doludur. AKP nezdinde de, polis nezdinde de suçluluklar sabittir. Bunu gizlemek için canl bomba masallar uyduruyorlar. Canl bomba yalanlar n n polisin en s k baflvurdu u yalanlardan birisi oldu unu hat rlatan Cephe, Bu konuda yapt m z aç klamalar n say s belirsizdir. Yalanda öylesine pervas zd rlar ki, hapishanelerdeki tutsaklar, örgütümüzle iliflkisiz insanlar canl bomba ilan etmifllerdir defalarca. Onlar n canl bomba diye aç klad klar bir tek kiflinin bile öyle oldu u kan tlanamam flt r bugüne dek. Ama her seferinde yalanlar ortaya ç km flt r. dedi. Bu konuda yap lan aç klamalar n tarih ve numaralar ile dökümü verilen aç klaman n sonunda ise Polisin yalanlar n n art k külliyatl bir arfliv oluflturdu u dile getirildi. AKP- slamc Bas n-polis Devrimci Düflmanl nda Birlikte Yalan haberlerden bir di eri ise, Fethullah n Aksiyon dergisinin 26 Kas m tarihli say s nda ve 27 Kas m tarihli Zaman, islamc Kanal 7 ve baz yay n organlar nda yay nlat lan bir haber oldu. Habere göre; Polis DHKP-C nin 4 kiflilik bir suikast timini, Erdo an n o lunun dü ününden hemen önce yakalam fl, yoksa 2 canl bomba dü ün salonuna girip stfanbul u kan gölüne çevirecekmifl Kas m tarihli, 318 No lu aç klama ile haberi yalanlayan ve aylar sonra böyle bir haberin ortaya at lmas na dikkat çeken Cephe, Ne örgütümüzün savaflç lar ndan o günlerde tutsak düflen olmufl, ne de böyle bir eylem plan m z ortaya ç km flt r. dedi. AKP nin, polisin ve islamc medyan n devrimci düflmanl nda biraraya geldikleri dile getirilen aç klamada flu görüfllere yer verildi: AKP iktidar kendi polisini baflar l göstermek için, baflta islamc bas n kullan yor. Do an Medya her zamanki görevini yerine getiriyor. Tarikat medyas n n ç karlar için, koltuk için yalanda, iftirada s n r tan mad klar n herkes bi- 13

14 14 lir. çine düfltükleri durumdan kurtulmak için, islamc lar b rak n, devrimcilere bak n demek istiyorlar. Ony llard r hizmet ettikleri faflizme, kendilerini kulland rmaya devam ediyorlar. Adaletine, eylem anlay fl na yönelik karalama yapabilmek için bugüne kadar hiçbir f rsat ele geçirememenin h rs yla daha fazla yalana baflvurmaktan baflka çareleri yok. Beyinlerinde hak, hukuk, adalet olmayan AKP islamc lar yalandan, riyadan baflka bir fley bilmez. Tarihleri, emperyalizmin ve oligarflinin ç karlar için halk n ve devrimcilerin kan n dökmenin tarihidir. Vahflet, adaletsizlik, kendilerinden olmayan herkes hakk nda katliam fetvalar vermek onlar n gelene idir. Bizim de il! Do rudur, Erdo an n saltanat dü ününü ve tecriti protesto etmek için, AKP il binas n bombalad k. Ayn gün, Befliktafl Subay Lojmanlar na, 19 Aral k hapishaneler katliam n n hesab n sormak için iki bomba koyduk. Ve, 10 A ustos tarihli, 310 No lu aç klamam zla eylemleri üstlendik. Ama islamc kafa bunu da anlamaz. Hizbullah n hamisi polis bilir ama yalan haberden vazgeçmez. Onlar bütün ifllerini alavere dalavere ile, aldatarak, yalan söyleyerek yaparlar. Ne yapt klar n savunma cüretine sahiptirler, ne de söylediklerini yapabilecek inançlar vard r. AKP nin Polisi ve YÖK çüler Ö renim Hakk m z Gasp ediyor Sakarya ve Samsun da, demokratik eylemlere kat ld klar için ö renciler hakk nda, gençli in sorunlar na sahip ç kmamas ve apolitikleflmeyi kabullenmesi için soruflturmalar aç l yor. Sakarya Gençlik Derne i 21 Kas m günü düzenledi i bas n aç klamas ile, AKP hükümeti ve polisin anayasal haklar olan ö renim hakk - n ellerinden almak istedi ini söyledi. 1 Ekim tarihinde TBMM'nin aç l fl gününde Türkiye'nin dört bir yan ndan gelen Gençlik Dernekleri ne üye ö rencilerin kat ld eylemde yer ald için, üniversite yönetimi taraf ndan, 15 günlük "ö rencilik haklar ndan mahrumiyetle uzaklaflt rma" cezas alan, Murat ALKAN n okudu u aç klamada, bas n aç klamas na kat lman n suç say ld n n mevcut YÖK Disiplin Yönetmeli- i nde dahi olmad n n alt çizildi ve tüm bask lara ra men YÖK'e, tecrite karfl mücadelemize devam edece iz denildi. Samsun Gençlik Derne i de, bir aç klama yaparak, polisin okul idaresine bask yaparak, devrimci demokrat ö rencilere soruflturma açt rd belirtildi ve Üniversitelerin idaresi son uyum paketleri ile emniyet müdürlüklerine ba land da bizim haberimiz mi yok? diye soruldu. 6 Kas m da YÖK ü ve tecriti protesto etti i için dernek baflkan Dilber AYDIN a k nama, dernek yönetim kurulu üyeleri, Serkan DO AN, Serpil ASLAN ile Hüseyin AKTAfi a k nama ve dernek üyesi Nazire AYAT a 1 hafta okuldan uzaklaflt rma cezalar n n verildi i belirtilen aç klamada, Üniversite yönetimi taraf ndan verilen cezalar hukuk d fl - d r, geri çekilmelidir! Hemen sürmekte olan soruflturmalar durdurulmal, e itim hakk m z gasp etmeye yönelik tüm bask lara son verilmelidir! denildi. ÖGB Terörü Protesto Edildi Antakya Gençlik Derne i ö rencileri, 6 Kas m eyleminde Özel Güvenlik Birimleri nin silah s karak yaratt terörü, 20 Kas m günü düzenledi i eylemle protesto etti. Arkeoloji Müzesi önünde yap lan eylemde, ö rencilerin can güvenli inin bulunmad belirtildi. Terör estiren ÖGB elemanlar hakk nda soruflturma aç lmas ve görevlerinden al nmalar - n, ÖGB lerin silahs zland r lmalar n ve keyfi uygulamalara son verilmesini isteyen ö renciler bu konuda bafllatt klar imza kampanyas na herkesi destek olmaya ça rd lar. Polis Terörü gençlik den Mersin Üniversitesi Ö rencileri, 19 Kas m günü düzenledikleri bas n toplant s ile, üniversitedeki polis terörünü protesto ettiler. Güllü Taflk - ran isimli ö rencinin okudu u aç klamada, sivil polislerin okula sokularak, ö rencilere s kça kimlik sorma, kimlik bilgileri kaydetme gibi uygulamalarla gençlik üzerinde bask yarat lmak istendi i belirtildi. Salih Baran isimli ö rencinin polisin sald r s na u rad, yine Sinan Baykal ile Baran Bozkurt adl ö rencilerin ise tehdit edildi i dile getirilen aç klamaya, Mersin Gençlik Derne- i, Mersin Temel Haklar, ESP, SDP, DEHAP, EMEP ve HD kat ld. Ahmet Kaya An ld Kocaeli Gençlik Derne i, 19 Kas m günü düzenledi i bir etkinlikle, ölümünün 3. y l nda Ahmet Kaya y and. lkay Eser Tiyatrosu Yeni Meydan Sahnesi nde gerçeklefltirilen etkinlikte derne in müzik grubu dinleti sunarken, Ahmet Kaya anlat ld ve sanatç y anlatan belgesel gösterildi. fiiirlerin okundu u etkinli e 75 kifli kat ld.

15 Eylemleri Kim, Nas l Kullanmak stiyor? Sinagoglar ve ngiliz hedeflerine yönelik eylemde, hayat n kaybeden insanlar m z n ard ndan gözyafl döküyor görünen birçok kesim, timsah gözyafllar n silip, halk m z n kan n nas l kullanaca n n hesab na bafllad. Bir yandan, oligarfli içi kesimlerin çeliflkileri olay nezdinde ortaya ç k p çat flmalara dönüflürken, öte yandan emperyalist cephe de eylemi kendi ç kar na kullanma hesaplar yap yor. Ancak hemen belirtelim ki, bu hesaplar eylemi yapanlar n amaçlar ndan ba ms z olarak düflünülmelidir, aksi, bak demek ki eylemleri bunlar da yapm fl olabilir gibi ucuz ve bilimsellikten, örgüt ve mücadele gerçe inden yoksun her türlü komplo teorisinin zemini demektir ki, piyasada bolca bulunmaktad r. Her eylemde yaflanabilir böyle bir durum, çeflitli kesimler, eylem kendine yönelik de olsa, baflka birine yönelik de olsa, kendi hesab - na kullanmak ister. Hele, adalet ölçüsü olmayan, halka zarar veren bir eylemse, bunun objektif koflullar daha olgun demektir. Bu hesaplar n ortaya ç kard tabloya bakmadan önce, bu kesimlerin, ayn zamanda bu ülkeyi yöneten, kurtar c gibi gösterilenler oldu- unu unutmay n. Nas l bir riyakarl k, iktidar kavgas yla halk aldat yorlar görün. ABD- srail- ngiltere Cephesi: Bush ve Blair, Irak iflgalinin ne kadar hakl ve gerekli oldu unu kan tlayan, uluslararas teröre karfl savafl ad yla halklara karfl sürdürdükleri savafl n hakl l n do rulayan bir olay olarak kullanmak istemektedirler. Yaratt klar dünya düzeninin, iflgallerinin bir sonucu olarak ortaya ç kan eylemlerde daha kaç insan n öldü ü bile belli olmadan yapt klar aç klamalar flöyleydi: BUSH 11 Eylül sonras yapt aç klamaya benzer, teröristler özgür uluslar demoralize etmeye, sindirmeye çal fl yorlar. sözleriyle, 11 Eylül ün ard ndan bafllayan imparatorluk politikas n meflrulaflt rmak isterken, Türkiye yi teröre karfl savafl n Irak la birlikte ön cephesi oldu- unu söyledi. ngiltere baflbakan BLA R de, terör demagojisine sar larak, terörle uzlaflma olmaz. fiimdi tam kararl ve teröristlerden daha çok istekli oldu umuzu göstermenin zaman dedi. srail ise, Filistin direniflini k rman n, terör demagojisinin yeniden geçerlilik kazanmas n n hesaplar n yapt. Filistin e destek verdi ini söyledi i ran hemen fail ilan ederek bu amac n da gizlemedi. Özellikle Irak iflgali ile birlikte terör demagojisi tüm hükmünü yitirmifl, imparatorluk politikas tüm dünya taraf ndan görülür ve anlafl l r hale gelmifltir. ABD- ngiltere- srail cephesi, bu kan kayb n tazelemek, terör demagojisine güç katmak ve bu çerçevede yeni ittifaklar gelifltirmek isterken, ülkemizdeki tescilli Amerikanc lar da bu çerçevede halk n kafas n nas l kar flt r r z, nas l iflbirlikçili in flart ve do ru oldu unu anlat r z diye ç rp nmaktad rlar. Bu arada Rusya lideri Putin de, Çeçenlere karfl sald r lar n meflrulaflt rmak için Uluslararas terörizme karfl tüm ülkeler genifl bir iflbirli- i bafllatmas gerekti i aç klamalar yla, eylemi kullanmak isteyenler kervan na kat ld. AB ve AB ciler Cephesi: Avrupa Birli i, AKP iktidar n n Irak konusunda ortaya ç kan, AB ile ABD aras nda gidip gelme tavr n kendi cephesinde netlefltirmek istemektedir. Kimi AB çevrelerinde tart fl lan sald r Avrupa ya yap lm flt r... fiimdi Türkiye yi AB ye almak için daha olumlu düflünmeliyiz gibi aç klamalar, ön cepheye sürülen kurban a ucu gösterilen kemik tir. Elbette bu, kemi i bekçi köpe inin önüne ataca anlam na gelmez. Emperyalizm, komünizme karfl da Türkiye yi ön cephede kullanm flt, bugün de yap lmak istenen budur. AKP iktidar n n da bu konuda bir itiraz yoktur. Ülkemizdeki AB ciler ise, utanmazca, daha ilk günden sald r lar AB ye girmemizi h zland - racak teorileri yapt, AB nin teröre karfl deste inin sözde kalmamas gerekti ini, 2004 görüflmelerinde üyelik için tarih verilerek somutlanmas n dile getirdi. Ayn zamanda bu kesimlerde, eylemler bahane edilip AB ye uyum süreci kesilecek telafl da yayg n bir flekilde gündemlerindedir. Burjuva bas n n AB ci köfle yazarlar n n tümü bu telafl aç k bir flekilde yans tmakta, AB her derde deva oldu u için(!) terörün AB ye uyumda daha kararl olunarak afl laca uydurulmaktad r. kiyüzlüdürler, demokratikleflmeden sözederler ama, AB ye üyelik bahanesiyle destekledikleri AKP iktidar n n iflbirlikçilik politikalar n n dökülen kandaki sorumlulu unu, Avrupa n n yeflil kuflak projelerinde islamc lar nas l kullan p gelifltirdi ini gizlemeye çal flmaktad rlar. Genelkurmay Cephesi: Hizbullahlar gelifltiren as l güç oldu unu, tarikatlar nas l kulland klar n, cuntalar na fleriatç kesimleri nas l 15

16 16 destek gücü yap p, karfl l nda geliflmelerine izin verdiklerini unutturmak isteyen Genelkurmay, AKP ye karfl mevzi kazanmak istemektedir. Laikleri de bu yönüyle kullanmaktad r. AKP- slamc Cephe: slamda terör yoktur diye ç rp nan AKP, Çiçek in AB ye yönelik kimi ülkeler timsah gözyafllar döküyor, terörü koruyorlar aç klamas nda da görüldü ü gibi, bu vesileyle devrimci ve Kürt milliyetçi hareketi nas l yok ederiz hesab yapmaktad r. Devrimciler, düzenledikleri panel ve eylemlerle, yapt klar aç klamalarla, gerçek suçlular n kimler oldu unu hayk rd lar. Bunlardan biri, Temel Haklar taraf ndan 23 Kas m günü düzenlenen bas n toplant s yd. Dernek binas nda yap lan toplant ya Temel Haklar dan fiadi Özpolat, TAYAD Baflkan Tekin Tangün, Halk n Hukuk Bürosu avukatlar ndan Behiç Aflç ve flair Ruhan Mavruk kat ld. Yap lan aç klamada, Ülkemizi savafl alan na çevirenler, srail'in Filistin iflgaline destek veren, ABD ve ngiliz emperyalizminin Irak iflgaline destek veren iflbirlikçi oligarfli ve Ortado- u'yu kana bulayan, iflgal eden ABD, ngiliz emperyalizmi ve fiovenistli i ve anti-komünistli i tescilli AKP, bu yolla hem zihniyetine uygun davranmakta, hem de dökülen kandaki sorumlulu unu unutturmak, tart flt rmamak istemektedir. Öte yandan islami terör diye AKP ye yüklenen, terörün ad n koy diye bast ran laik kesimlere karfl kendince bir manevra alan açmaya çal flmaktad r. Ne kadar çok terör demagojisi yaparlarsa, ne kadar çok devrimciyi, yurtseveri katlederlerse, iflbirlikçilikten, Hizbullahlar ba r nda tafl d ndan gelen sorumlulu unu örtbas edece i hesab yapmaktad r AKP. stanbul daki eylemleri soran gazetecilere, hükümet sözcüsü Çiçek in, bugün Bingöl de 14 teröristi (KADEK gerillalar n kastederek) öldürdük, terörle mücadelede kararl y z cevab vermesi, bu politika ve zihniyetin sonucudur. Ancak, iflbirlikçilik eylemlerle birlikte gizlenemez flekilde ortaya ç km flt r. Do rudur bu yan yla AKP de hedef olmufltur. Ama ne ekonomiyi düzeltti i, istikrar sa lad yalan nedeniyle, ne de model islami ülke oldu undan; en baflta srail ve Amerikan iflbirlikçili inden dolay hedef olmufltur. AKP mazlum de il, katildir. Laikler Cephesi: Temelde Genelkurmay a paralel politika yapan bu kesimler, islami terör üzerinden AKP yi vurmaya, genel olarak islamc kesime yönelik 28 fiubat benzeri bir süreci bafllatabilir miyiz hesab yapmaktad r. Hizbullah yaratan ve koruyanlar n AKP de oldu unu, sola karfl y llarca kullan ld klar n söylerken, her ne kadar bir do ruyu dile getirseler de, ayn Hizbullah n J TEM in himayesinde oldu unu, ordunun islamc lar halka karfl savafl nda kulland gerçe inin üzerine hiç u ramayarak tam bir açmaz yaflamaktad rlar. Susurlukçu Cephe: Güvenlik söylemiyle, daha fazla bask, yasak, terör isteyen bu kesimler, eylemin hemen ard ndan A arlar, Tantanlar piyasaya sürdüler. Burjuva bas nda, kimisi aç ktan, kimisi daha utangaçça, onlara olan ihtiyaca vurgu yapmakta, Teröre karfl yumuflan ld böyle oldu... polisi zaafa u ratan yasa varsa, yenileri ç kar lmal... A arlar dökülen kan üzerinde gemilerinin yüzece i günü flimdi daha yak ndan hayal etmeye bafllam flt r. Polis ise, AB ye uyum oyununda k s tlanan kimi yetkilerini bu vesileyle yeniden ele geçirmeye çal flmaktad r. Tüm bu kesimler, gerçek suçlular gizleyen ve gizlenmesine hizmet edenlerdir... Gerçekleri Devrimciler Söylüyor srail Siyonizmidir. denildi. Neden ülkemizin hedef seçildi- ine iliflkinse, AKP iktidar n n iflbirlikçilik politikas olarak belirtildi. Kat lanlar n ayr ayr görüfllerini dile getirdi i toplant da, ba ms z ve demokratik Türkiye talebiyle mücadelenin yükseltilmesi ça r s yap ld. *** Bir baflka eylem de Elaz dayd. Elaz Temel Haklar 20 Kas m da Postane Meydan nda yapt eylemde, "SALDIRILARIN SORUMLUSU EM- PERYAL STLER VE fib RL KÇ LER D R" yaz l dövizleri ile gerçek suçlular n adresini gösterdi. *** Ayr ca, stanbul Gençlik Dernekli Ö renciler, Samsun, Kocaeli ve Bahçelievler Temel Haklar yapt klar yaz l aç klamalarla, As l sorumlular, halklar katleden ve terör demagojileri yapan emperyalistler ve iflbirlikçilerdir dediler ve AKP'nin iflbirlikçili inin diyetini Türkiye halklar - n n ödedi ini belirttiler.

17 Temel Haklar dan KÜBA Paneli Küba, Ba ms zl k ve Onurdur KOCAEL TEMEL HAKLAR AÇILIfiINA YO UN LG Kararl Bir Mücadele Anlay fl 5 Kas m tarihinde tüzel kiflili ine kavuflan Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i 22 Kas m günü düzenledi i aç l flla kuruluflunu kamuoyuna duyurdu. Belediye baflkanlar ndan siyasi partilere, meslek odalar, iflçi ve memur sendikalar ndan demokratik kitle örgütlerine, çok say da kifli ve kurum yönetici ve üyelerinin kat ld aç l flta, kentte hak ve özgürlükler mücadelesinde yeni bir mevzinin aç lmas n n coflkusu vard. Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i 23 Kas m günü Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde Küba'yla Dayan flma Paneli düzenledi. Mehmet Göçebe'nin yönetti i panele konuflmac olarak Temel Haklar'dan fiadi Özpolat, flair Ruhan Mavruk, HHB avukatlar ndan Behiç Aflç kat ld. Mehmet Göçebe nin, "Küba sosyalist oldu u için y k lmak isteniyor. Bu yüzden dayan flmak zorunday z sözleriyle bafllayan panelde ilk sözü, Behiç Aflç ald. Küba'da devrimden bu yana ne de- iflti? sorusunu e itimden, sa l a, kültürden, sosyal alana, ekonomiden günlük yaflama kadar somut örneklerle cevaplayan Aflç, Küba da halk n yönetime kat l m n n en güzel demokrasi örne i oldu unu dile getirdi. Daha sonra söz alan flair Ruhan Mavruk ise, Küba da sosyalizmin kültür-sanata neler getirdi ini, yeni insan n, sosyalist insan n nas l yarat ld n anlatt. Sosyalizm Yaflayacak! Amerika n n Küba'daki rejimi neden y kmak istedi i sorusunu cevapland ran fiadi Özpolat, Küba n n, ABD'nin burnunun dibinde sosyalizmin yaflat labilece inin örne i oldu unu, onunla birlikte Kuzey Kore nin sosyalist sisteminin de dünya halklar na kötü örnek oldu u için y k lmak istendi ini belirtti. Fidel in ba ms zl kaybetmektense aday bat r r z sözünü hat rlatan Özpolat, bunun bir lider için kendi halk na olan büyük bir güvenin ifadesi oldu unun alt n çizerek, böyle bir güvenin ancak adaletin, eflitli in oldu u bir ülkede mümkün olabilece ini söyledi. Özpolat, stanbul da yaflanan son eylemlere de de inerek, ba ms z bir ülke olmaman n onursuzlu- unun sonucu oldu unu belirtti ve Küba y örnek vererek, ba ms z, bafl dik, onurlu bir ülke olmak için örgütlenmeli, mücadele etmeliyiz ça r s yapt. 200 kiflinin izledi i panel izleyicilerden gelen sorular n cevaplanmas n n ard ndan sona erdi. Kat l m n yo un olmas nedeniyle caddede yap lan aç l fl toplant s nda konuflan dernek baflkan Y lmaz fien, stanbul daki eylemleri de erlendirdikten sonra, derne in amaçlar n anlat. "Derne imiz yaflam n tüm alanlar nda karfl lafl labilen her türlü soruna karfl mücadele edecektir. diyen fien, mücadele anlay fl n da, ülke gerçe inden hareketle icazetçilikten uzak, kararl bir mücadele anlay - fl yla yürüyece iz sözleriyle ifade etti. fien, konuflmas na ça r - m z bu mücadeleye inanan dürüst namuslu herkesedir" sözleriyle son verdi. lk üye kay tlar n da yap ld aç l flta Ramazan nedeniyle ikramda bulunulmazken, aç l fla kat lan 200 den fazla kifliye karanfiller da t ld. Yozlaflmaya Karfl mza Kampanyas Dersim: K sa bir süre önce çal flmalar na bafllayan ve aralar nda Tunceli Temel Haklar Kad n Komisyonu'nun da bulundu u, Tunceli l Kad n Platformu, yozlaflmaya, fuhufla ve birahanelere karfl bir imza kampanyas bafllatt. Kampanya çerçevesinde flehir merkezinde aç lan imza stand na gelenlere bu konuda bilgiler de verilirken, "Yozlaflmaya Fuhufla Birahanelere Hay r", "Birahaneler Batakhanedir Dersimde Batakhane stemiyoruz" yaz l dövizlerin as ld stand 3 Aral k gününe kadar aç k kalacak. 17

18 Katledilen Yak nlar n n Cesetlerini, Hücre Hücre Eriyen Bedenlerini Düflünerek Bayram Karfl layan Analar, Babalar, Efller, Kardefller Gördünüz Mü Hiç? ABD PEKÇ PARKI NA G D N VE GÖRÜN! 18 Hava ayaz. So uktan korunabilecekleri bir naylon çad r bile çok görüldü onlara. Çad r kurdular diye gözalt na al nd lar, iflkenceler gördüler. Direniflin atefliyle s nd lar günler boyu. AKP lideri bayram kutlamas flovlar yaparken, onlar yine zulmü hayk r yorlard baflbakanl n birkaç yüz metre ötesindeki Abdi pekçi den. Yalan! Zalimin bayram kutsal olamaz, zulüm alt ndakilerin ne bayramda, ne dü ünde yüzü gülemez! 80 gündür baflvurmad klar yetkili, çalmad klar kap kalmad. Kap m z adalet kap s d r diye yalanlar uyduran Cemil Çiçek in kap lar yüzlerine kapand, içeriden Avrupa onaylad daha niye itiraz ediyorsunuz diyen, iflbirlikçi bir Avrupa memurunun sat rlar çarpt yüzlerine. Bayram gününde de, 80 gündür onlar yaln z b rakmayanlar vard yine. Ve yine yaln z b rakanlar yoktular. Bayram mutluluk, kardefllik getirir derler. Onlar diri diri yak lan yak nlar n n kül olmufl bedenlerini düflünürken nas l mutlu olacaklar? Hücre hücre eriyen evlatlar n n, derisinin alt ndan f rlam fl kemiklerinin görüntüleri gözlerinden hiç silinmezken, nas l bayram yapacaklar? Tecriti sürdürerek, iflkenceye ve katletmeye devam eden AKP nin riyakar islamc lar ile mi kardefl olacaklar? Zulüm Alt nda 4 Ramazan Bayram 26 Kas m günü bir bas n aç klamas düzenleyen TAYAD l Aileler, bayramda, iktidara ve AKP li milletvekillerine, biz bayram ölümle, tecrit iflkencesiyle karfl larken, Ramazan n z mübarek olacak m? diye seslenen TAYAD l - lar flöyle dediler: Bugün bayram. Sizler evlerinizde çocuklarınızla bir arada bayramı geçiriyorsunuz. Bize sadece mezarları layık gördünüz. Bizler çocuklarımızın hayatından kaygı duyarak yaflıyor, görüfl günlerinde iflkence yapılmıfl bedenlerine flahit oluyoruz. Bir anne, baba, bir tutsak yakını, bir insan olarak yaflayabilece imiz en kötü fleyleri yaflatıyorsunuz bizlere. F tipi hapishanelere geçiflin, binlerce tutsa n tecrite konulmas n n üzerinden 4 Ramazan Bayram geçti ini hat rlatan aileler, ölümler devam ediyor dediler. Açl k grevindeki TAYAD l lardan Bülent Özdemir in okudu u aç klamada, Türkiye nin ba- ms z ve halk n da özgür olaca günler dile inde bulunularak, Bizler bu bayramda da tecriti kald r n, çünkü tecrit öldürüyor diye taleplerimizi dile getirmekten vazgeçmiyoruz. Direniflin Her Aflamas nda Onlar n Sesini Duyacaks n z 19 Kas m; 20 Ekim 2000 de bafllayan açl k grevinin, iktidar n tecritte, F tiplerinde srar etmesi üzerine, ölüm orucuna dönüfltürüldü ü gündür. Parktaki TAYAD l Aileler 20 Kas m günü düzenledikleri bas n aç klamas ile, hem depremin y ldönümünde depremzedelerin sorunlar n n çözülmemesini, hem de tecritle katletme ve iflkence politikas n n iktidar taraf ndan sürdürüldü ünü dile getirdiler. TAYAD l Aileler ad na konuflan Bülent Özdemir, Tecriti yok sayan iktidar sahipleri çözüm bulmamakta srar etmektedir. AKP tecriti kald rmak ve çözüm getirmek yerine yasa tasar lar ile bir yandan tecrit koflullar n a rlaflt rmaya devam ediyor, di er taraftan ailelere sald r yor dedi. So ukta bafllar n sokabilecek bir çad r n bile verilmeyip, so u un iflkenceye dönüfltürüldü ünü ve demokratik eylemlerinden vazgeçirme amaçl kendilerine karfl kullan lmak istendi- ini belirten Özdemir, ölüm orucu 10. ekipler de ölüme gidiyor. Tecrit kalkana kadar mücadelemize tavizsiz devam edece iz dedi.

19 HÜCRELERDEN emperyalizmin ve oligarflinin hücrelerine karfl direniflte 4. y l Ölüm Orucu Sürüyor! Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi (10. Ekip) direniflçisi olarak direnifl bayra n tafl yan tutsaklar flunlard r: Selami Kurnaz, Vedat Düflküner (Tekirda F Tipi) Muharrem Karademir (Kand ra F Tipi) Hüseyin Çukurluöz, Bekir Baturu (Sincan F Tipi) Selma Kubat (Bak rköy Kad n ve Çocuk Tutukevi) Raziye Karabulut (Kütahya Kapal Hapishanesi) Günay Ö rener (Uflak Hapishanesi) Tecrite Karfl Ortak Mücadele -Sadece Türkiye de de il tüm dünyada- F tiplerinin, tecriti esas alan hapishanelerin ilk örne i olmad biliniyor. Almanya dan ngiltere ye Avrupa ülkelerinde, Amerika da, emperyalizmin birçok yeni-sömürge ülkesinde geçmiflte uygulanan ve birço unda halen uygulamada olan bir sistemdir. Ancak, kuflkusuz en çarp c sonuçlar n Türkiye de vermifltir. Yine kuflkusuz ki, tecrit hücrelerine karfl en büyük ve uzun süreli direnifl de ülkemizdedir. Denilebilir ki, devrimci mücadelenin oldu u, halk n muhalefetinin geliflti i her ülkede ad m ad m gündeme getirilmifl, irili ufakl direnifller yaflanm fl olsa da, esas olarak Türkiye de kayaya çarpm flt r. Tecrit emperyalizmin politikas d r. Amerikan imparatorlu unun muhalif ülkeleri, halklar, ezilenlerin örgütlerini teslim alma amaçl politikalar- ndan ba ms z ele almak, yap lacak tespitlerde, al nacak tav rda da yanl fl sonuçlara ulafl lmas n n, en az ndan bir yan n n eksik kalmas n n bafltan zeminini oluflturacakt r. Tecrit, emperyalizmin iflgallerinden, tehditlerinden, siyasi ve ekonomik yapt r mlar ndan ba ms z de il, ayn hedefe yöneliktir. flte bu gerçek, tecrite karfl mücadelede, baflta tecritle yokedilmek istenen, as l hedef olan devrimciler olmak üzere, muhalif güçlerin, hukukçular n, bilim insanlar n n, emperyalist devletlerin yörüngesinde olmayan insan haklar kurulufllar n n, anti-emperyalistlerin, emperyalizmin küreselleflme politikalar na karfl ç kanlar n ortak mücadelesi olmal d r. Bu ortakl, sadece ülkemizdeki örgütlenmeler için de il, tüm dünyan n ilerici güçleri için ifade etti imizin alt yeniden çizilmelidir. Emperyalizmin tecrit politikas n n kayaya çarpt ülkemiz, politikan n geri püskürtülmesi için de muazzam bir avantaj beraberinde getirmektedir. 107 flehit verilerek süren direnifl, efli görülmedik bir kararl l dosta ve düflmana kan tlam flt r. fiu ana kadar duyars zl k (istisnalar d fl nda) buna elvermemifl olsa da, halen bu olanak mevcuttur. Hatta, emperyalist politikalar n dünya halklar n n gözünde üst boyutta teflhir oldu u, bir çok yerde emperyalizme karfl direnifllerin geliflti i bugünkü ülkemiz ve dünya koflullar nda daha da fazla mevcuttur denilebilir. Elbette bu mücadelenin içinde, Avrupac lar ve Amerikanca düflünüp konuflanlar n yer almas zordur. Hak ve özgürlükleri Avrupa dan, Amerika dan bekleyenler, ya hiçbir demagojiye sar lmadan tecritin sahibi Avrupa ya da tav r alacak, hak ve özgürlükler mücadelesinde samimiyetini ortaya koyacak, ya da bu mücadelenin d fl nda kalarak, tecritin do rudan ve dolayl destekçisi durumunda olacakt r. Tecrite karfl uluslararas mücadeleye, sadece ilerici güçlerin enternasyonalist dayan flmas olarak bak lmamal d r, sorun herkesindir. Bugün hapishanelerde tecritte olmayanlar yar n olabilece i gibi, ayn politikan n d flar ya yans yan sonuçlar yla karfl karfl ya olduklar kesindir. Uluslararas Tecritle Mücadele Platformu nun düzenleyece i Uluslararas Tecritle Mücadele Günleri, tecrite karfl ortak mücadelenin de bir zeminidir. Onlarca ülkeden, birçok kurum ve kifli bu bilinçle etkinliklerde yer alacaklar. Peki tecrite karfl ortak mücadeleye flu ya da bu platformda, ya da kendi etkinlikleri ile, kat lmayanlar, neden kat lmad klar n n bilincinde mi? 19

20 TAYAD l Aileler Afyon daki Faflist Sald r da Afyon Halk n Ayd nlatmaya Devam Ediyor Ahmet Sarl k'a Aç k Mektup 20 Hat rlanaca gibi, TAYAD'l lar Temmuz ay nda tecrite karfl toplanan imzalar Ankara ya ulaflt rmak için yola ç km fl ve 27 Temmuz da Afyon da polislerin yönlendirdi i MHP li faflistlerin sald - r s na u ram flt. Afyon halk na yönelik bir aç klama yay nlayan TAYAD'l Aileler, yaflananlar, faflistlerin nas l kullan ld n detayl olarak anlatm fl, konu Afyon yerel bas n nda da yer alm flt. T pk faflist sald r da oldu u gibi, bu aç klamaya yönelik de, TAYAD'l Aileler e devlet kafas yla sald ranlar oldu. Bunlardan biri de Afyon yerel Odak Gazetesi ve yazar Ahmet Sarl k idi. TAYAD'l Aileler, kendisinin gündeme getirdi i, yerel televizyonda aç k oturum yapma, tart flma teklifini uzun süre yerine getirmesi için bekledi. 12 A ustos tarihli imzas z aç klama bafll kl köfle yaz s ile TA- YAD l lara sald ran, kuflku, flaibe yaratmaya çal flan Sarl k n sözünü tutmamas, oyalama, geçifltirme yoluna gitmesi üzerine, Ahmet Sarl k'a Aç k Mektup bafll kl bir aç klama yay nlad lar. TA- YAD'l lar n, gerçekleri anlatma, halk bu noktada bilinçlendirme konusundaki srar na örnek teflkil eden bu aç klamas n, özetleyerek yay nl yoruz. *** Ahmet Sarl k'a Aç k Mektup... Afyon'da yay nlanan Odak Gazetesi'nin 12 A ustos tarihli nüshas nda "Biz Bize" köflesinde " mzas z Aç klama" bafll kl imzan z tafl - yan bir yaz yay nland. 1- Yaz n za "imzas z aç klama" bafll n koyarak, "nereden geldi i belli olmayan" ifadesiyle aç klamam z hakk nda kuflku, flaibe yaratmaya çal flt n z. Aç klaman n bir imzas vard. "TA- YAD'l Aileler" imzas y llard r kullan l r, bu imzalar yla tan n r, bilinirler. Bu imzayla gerçeklefltirilen onlarca etkinlik, binlerce bas n aç klamas ve ç kar lm fl pek çok yay n vard r. kincisi ad yla, adresiyle, telefon numaralar yla bu aç klaman n nereden geldi i bellidir. 2- Ve bu yalana ba l kurgu devam ediyor. Diyorsunuz ki; "Kim veya kimler taraf ndan kaleme al nd belli olmayan bu aç klamay haber olarak de erlendirmedik." Neredeyse yaz n z n yar s n neden bu aç klamay gazetenizde yay nlamad n z anlatmaya çal flm fls n z. Belli ki çok zorlanm fls n z. Bu kadar zorlanman za gerek yoktu. Gazeteciler de taraf olabilir. Bu çok da do ald r. Ama bunu aç k yüreklilikle söyleyemiyorsunuz. Do ruyu söyleyin. Deyin ki, bu aç klama 27 Temmuz'da Afyon'da olup bitenleri gözler önüne seriyordu, TA- YAD'l lar n hiç de birilerinin çarp tmaya çal flt gibi "bölücü" ya da "PKK l " olmad n, kim olduklar n ne için mücadele ettiklerini anlat yordu ve bu iflimize gelmedi. Evet gerçek budur. 3- Yaz n zda diyorsunuz ki, "AK Parti, CHP ve Saadet Partisi nden görüflmek için randevu ald - n z belirtiyorsunuz. l Baflkanlar baflta olmak üzere Merkez lçe Baflkanlar yla da görüfltüm. Hiçbiriside randevu vermediklerini söylüyorlar." Tarafs z ve gerçekçi haber yapmak isteyen bir gazeteci oldu unuzu düflünseydik hak verebilirdik. Ancak bu durumda partilerin yöneticilerine sorup sormad n z bile flüpheyle karfl l yoruz. TAYAD'l lar Afyon'a gelmeden önce CHP Merkez lçe Baflkan Ramazan Akgöz ile Saadet Partisi'nden Gençlik Kollar Baflkan Ali Hazer ile görüflülmüfl ve randevu al nm flt r. Randevu günü ve saati 27 Temmuz Pazar günü saat 16.00'd r. AKP Afyon il yöneticileriyle görüflülmüfl ve randevu al nm flt r. AKP'liler, "Kap m z herkese ve size her zaman aç k hatta normalde pazar günleri kapal y z ama sizin için açaca z" demifllerdir. 4- Devam ediyorsunuz: "TAYAD üyeleri hak ararlarken neden PKK 'y simgeleyen zafer iflaretleri yapm fllard r? PKK'ya en fazla flehit veren Afyon ilinin insan n tahrik etmez mi? Aç klaman n bir bölümünde Afyon halk na "Faflist" damgas vurmuflsunuz." Düfltü ünüz durumu görüyor musunuz? Bir taraftan "tarafs z" görünmeye çal fl yor di er yandan bize ait olmayan sözleri bizim yerimize söyleyerek bizi suçlamaya ve Afyon halk n k flk rtmaya devam ediyorsunuz. PKK'y simgeleyen iflaretler yap lm fl da vs... Polis de, "PKK sloganlar at ld, Apo sloganlar at ld " dedi. Bütün bunlar n do ru olmad n bilmiyor musunuz? Biz tüm Afyon halk na yapt m z aç klamada çok aç k söyledik, tüm TV kameralar n n önünde olan bir olay bu. Ama sorun bu de ildir. Hak ve özgürlük mücadelesi yürütenlere yönelik sald r - lara meflruiyet yaratman n klasik ve baya laflm fl numaralar d r bunlar. Memur hakk n m ar - yor. Tamam bu terörist de sald r. flçi hakk n m ar yor, bölücü de sald r. Gençlik paras z e itim

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik

Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik Halk Sinifi 2 (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran yayincilik haziran yayincilik Egitim Dizisi -1 Halk Sinifi - 2 Birinci Basim Tarihi : 2003 Baski : Maya Matbaas i Tel : 501 22 99 HAZIRAN

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı