Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?"

Transkript

1 Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Suçlular F tiplerine karşı direniş destanı 4. yılında sürüyor... Devlet mitingleri nde boy gösterenler bir kez daha düflünmelidir: Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Ekmek ve Adalet Adalet Korkuyor! Tayyip! Halk n yaflam yla oynama! Git, Amerikal, srailli dostlar nla birlikte bozk r n ortas nda s naklarda yafla!

2 YÜRÜMEK Yürümek; yürümeyenleri arkanda bofl sokaklar gibi b rakarak, havalar boydan boya yar p ikiye bir mavzer gözü gibi karanl n gözüne bakarak yürümek!.. Yürümek; dost omuzbafllar n omuzlar n n yan nda duyup, kelleni orta yere yüre ini yumruklar n n içine koyup yürümek!.. Yürümek; yolunda pusuya yatt klar n, arkadan çelme att klar n bilerek yürümek... Yürümek; yürekten gülerekten yürümek... Londra da Bush u protesto gösterilerinde, göstericiler sembolik bir Bush heykelini devirdiler... Alanda, televizyon ekranlar nda o sahneyi izleyenler, gerçe ini izliyormufl gibi heyecan duydular, coflkulu sesler yükseldi. Çünkü bir özlemin tezahürüydü o sahne. Bir ütopyan n; gerçekleflmesi mutlak bir ütopya. Bu yafll dünya, Amerikan emperyalizminin devriliflini de görecek. Dünyan n dört bir yan ndaki yeni-sömürgelerde ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm mücadeleleri zafere ulaflt kça, Bush heykellerinin alt ndaki kaidelerden bir tafl sökülmüfl olacak. Sökülen her tafl biraz daha e ecek Amerikan imparatorlu unun heykellerini. Kal n urganlar geçirilecek nihayet Newyork un, Washington un merkezlerinde heykellerin bafl na. Geriye milyonlar n son bir hamleyle ipleri çekip heykelleri yerle yeksan etmesi kalacak... Hayal bu!.. Evet! Bugün için bir hayal. Ancak; bilimsel ve tarihsel bir hayal. Evet, Amerika askeri olarak oldukça güçlü görünüyor bugün. Fakat toplumsal yasalar ondan daha güçlü Tarihin hükmü odur ki, BU DA B RGÜN GERÇEKLEfiECEK! yine de. Tarihin tekerle inin kapitalizmden sosyalizme önlenemez dönüflü alt nda o askeri güç tekerleklerin alt nda ezilip kalacak. Güçlü olan n zaferi ebedi de ildir. Zafer el de ifltirir her dönemde. Kim tarihin tekerle inin dönüflüne uygun siyaset izliyorsa, zafer nihayetinde onun olacakt r. Burjuvazinin dönemi geçti. Amerika n n elindeki ak ll bombalar, flimdilik sadece o dönemi biraz uzatmaya yar yor, ama o kadar. Bushlar n heykellerinin devrilmesini engelleyemeyecek. Faflizmi ezece iz sözü de önce afifllerdeki bir slogandan ibaretti. Avrupa y bir bafltan bir bafla istila eden Hitler ordusunun gücü karfl s nda adeta ütopik bir sözdü. Ama oldu iflte, ütopya gerçek oldu. Karfl durulamaz san lan güç, durduruldu, püskürtüldü, inine kadar kovaland ve yenildi. nsanl k tarihi ütopyalar n gerçeklefltirildi ine tan k olmad m yüzlerce kez! Bush un heykelinin devrilifli de iflte böyle bir ütopyad r. Evet, Londra daki sahne sembolikti. Ama Newyork taki, Washington daki sahneler gerçek olacak... DUYUR ÇA I U Feda Destan Boran Yay nlar KESK L LER: ARALIK TA ÜRET MDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACA IZ! KESK li devrimci, demokrat memurlar, tüm memurlara, emekçilere ça r yap yorlar: 2004 yılı bütçesiyle yoksullaflmaya, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile kamu hizmetlerinin piyasa koflullarına terk edilmesine karflı 0 gelece ine sahip çık! flçiler, memurlar, bizi yok sayanlara karfl gücümüzü ancak örgütlülü ümüzle, eylemimizle gösterebiliriz! Ekmek ve Adalet Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Can Erkan Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Telfaks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Zeytinlibahçe Caddesi Petek Apartman No:26 Kat:1/3 Mersin Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Kat:1 No:33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 3... Korkunun Kayna Ne? 5... Koruma Ad na, Güvenlik Ad na 6... Gere i Düflünüldü Yasak! 7... Halklar n Düflman Kim? 9... flbirlikçi Oligarflinin, AKP nin Düflmanl Polis-Medya Nas l Çal fl r? Baflar Seneryosu Yalan Haberleri Eylemleri Kim Nas l Kullanmak stiyor Temel Haklar dan KÜBA Paneli Abdi pekçi Park na Gidin ve Görün! Tecrite Karfl Ortak Mücadele Ahmet Sarl k a Aç k Mektup Devrimci Sol Ana Davas Tutsaklar Tayyip in Kan na Dokunmuyor Mu? Kas m Fiyaskosu Kitle Kuyrukçulu u Kullan lma Tarihi Kanl Tarihtir Terör Nakaratlar, Her Durumda Baflka Makamdan Söylenir! Devrimci Sol Ana Davas nda Yeralanlara Ça r m zd r Patlayan, Patronun Kar H rs Yozlaflt rma Kitle Çal flmas Almanya da flkence, Hukuksuzluk, Irkç l k Avrupa Sosyal Forumu nun Ard ndan Gürcistan da Ne Oldu? Kahramanlar Ölmez Köyün Delisi Korkunun kayna ne? Amerikan emperyalizmi ve onun en tescilli iflbirlikçileri korku içindeler. Korkular n bast rmak için tarihlerinde hiç olmad kadar büyük paralar harc yorlar korunmak için. Ülkeler aras, ülke içi seyahatlar n küçük çapl bir ordu eflli inde yap yorlar. Ç karmay düflündükleri bask yasalar na gerekçe oluflturmak için zaman zaman korkular n abart yor olsalar da korkular gerçektir. Bu korku hep vard elbette; ony llard r tekelci burjuvazi Avrupa da, Amerika da ve ülkemizde halktan uzak korunakl villalarda, yal t lm fl sitelerde yaflamaktayd. Ama örne in ülkemizde özellikle son y lda bu e ilim daha da artm flt r. Peki neden, çünkü 12 Eylül den bu yana halka karfl daha büyük ve sistemli bir terör uygulanmaktad r. Dünya çap nda Amerikanc lar n korkusunun büyümesinin nedeni de ayn d r. fiiddeti büyütmelerinin dünyay sindirece ini düflünüyorlard, büyüttüler, ancak hesaplar nda yan ld lar, onlar da bugüne kadar görmedikleri büyüklükte bir öfke ve fliddetle karfl karfl yalar. Korkular n daha da büyüten unsurlardan biri de, yak n zamana kadar esas olarak devrimci halk kurtulufl savaflç lar ndan korkarken, flimdi buna ek olarak kendi elleriyle besleyip büyüttükleri çocuklar da onlar için korku kayna haline gelmifltir. Üstelik, kendi yetifltirdikleri bu güçler, onlara ö rettikleri gibi vururken adaletsiz, ölçüsüzdürler. AKP hükümetinin baflbakan Tayyip Erdo an da korkuyor. Onun korkusu niye peki? Amerika istedi i için yasalar ç karan, IMF yi memnun etmifl olmay kendisi için baflar sayan, devrimcilere karfl tecrit ve imhay, Kürt halk na karfl inkar ve asimilasyonu, halk n mücadelesini terör ve tehditle bast rmay sürdüren Tayyip Erdo an korkmas n da kim korksun? O da do al olarak en çok korkanlar içinde. Çünkü en Amerikanc, en iflbirlikçi, en riyakar, en zalim olma s fatlar n çoktan haketti. Halk n içinde yaflama demagojisini yap yordu koltu a oturdu u günlerde. Tükürdü ünü yalayam yor, ama yaflad yeri, halk için küçük çapl bir hapishaneye dönüfltürmüfl durumda. Buna haklar yoktur. Buna izin vermemeliyiz. Bütün suçlular korkarlar; kameralar karfl s nda a zlar n açt klar nda korkumuz yok diye esip gürlerler ama etraflar ndaki koruma ordular onlar yalanlar. Bak n devletin kurumlar na; alarm sistemleri, beton barikatlar, polis kulübeleri, güvenlik çemberleri alt nda hepsi. Sanki savafl içindeki bir devletin kurumlar. Evet, sanki si fazla; halk yla ve emperyalizmin iflbirlikçi oldu u için de dünya halklar yla savafl içindeki bir iktidard r bu iktidar. Korkular bundand r. Korkular iki boyutludur; hem kendi canlar için korkarlar (çünkü vatan için, halk için can n vermek gibi bir de er onlar n çok uza ndad r), hem düzenin bekas aç s ndan korkarlar. Oligarflinin tüm kesimleri altlar ndaki topra n ne kadar zay f oldu unu bilir. Düzene, iktidar n politikalar na vurulacak her darbenin halk sevindirdi ini, halka moral ve güven verece ini bilirler. Nas l korkmas nlar, altlar ndaki toprak nas l zay f olmas n? Bu güzel ülkemizde 70 milyon insan, 16 milyon 400 bin aile yaflar. Ama büyük bir adaletsizlik içinde. 16,5 milyon ailenin en fakir yüzde 20'si toplam gelirin ancak yüzde 9.3'ünü, en zengin yüzde 20'si toplam gelirin yüzde 38.2'sini al r. Tam on milyon insan m z açl k, 40 milyon insan m z yoksulluk s n r ndad r. Böyle bir ülkenin baflbakan korkmayacak da kim korkacak?

4 Dünyan n efendileri de korkuyor: Son 50 y lda dünyada kifli bafl na y ll k milli gelir 2500 dolardan; 4850 dolara yükselirken, 2 milyar 800 milyon kifli 2 dolardan az, 1 milyar 200 milyon kifli ise 1 dolar n alt nda bir parayla yaflamaya mahkum edilmifllerdir. Rakamlar n aldat c l na bak n; kifli bafl na milli gelir deyince binlerce dolardan sözediliyor, ama tam 4 milyar kifliye 2 dolardan az düflüyor. Ayn oranlar ülkemizde de geçerlidir. Böyle bir dünyan n efendileri yani sömürücü ve zorbalar, elbette korkacaklar. Korkular n n nedeni bunlarla da s n rl de il elbette. Bu açl k düzenini, sadakalarla, yard mlarla yaflamay dünya halklar na kabul ettirmek için, ak l almaz bir zorbal k uygulan yor. Ülkeler iflgal ediliyor, onbinler ak ll bombalarla katlediliyor. Açlar n isyan na önderlik edebilece i düflünülen tüm devrimci, yurtsever, islamc kesimlere karfl tam bir tecrit ve tenkil politikas uygulan yor. Boyuna F tipi hücre hapishaneleri yap l yor dünyan n birçok yerinde. nfazlar, kaybetmeler uygulan yor. flkence yöntemleri inceltiliyor ama tezgahlar durmuyor. Bu politikan n ülkemizdeki sürdürücüsü AKP nas l korkmas n? Rüzgar eken f rt na biçer. Onlar da bu gerçe i bildikleri için o f rt nadan korunmaya çal fl yorlar. flte bu korku ve koruma tablolar bundand r. Korkuyu bast rmak için, ony llard r baflvurulan tüm yöntemlere AKP yeniden baflvuruyor; yeni güvenlik önlemleri, yeni terör yasalar, muhbirli e ça r, polisi daha donan ml hale getirmek, telefon dinlemeleri merkezilefltirmek, 81 ilde kontra teflkilatlar n yeniden organize etmek vb. vb. Görülüyor ki, AKP nin di er iktidarlardan, cuntalardan hiç bir fark yoktur. Onun da buldu u tek yöntem, bask, sansür, psikolojik savaflt r. Uyum yasalar yla övünen Adalet Bakan gözalt süresinin k sal ndan yak n yor, iflkence için bu sürenin yetmedi ini söylüyor yani, yollarda, sokaklarda ilan edilmemifl bir s k yönetim havas estiriliyor, halk n hak arama eylemlerine cunta yöntemleriyle müdahale ediliyor, görev d fl kalm fl kontra flefleri parlat l p onlara tekrar görev vermenin zemini yarat l yor. Terör flovdur, kendini gündeme sokmak, tart flt rmak ister diye yaz yor çok bilmifller. Bunu söyleyenler, düzene muhalefet edenlerin düflüncelerine, aç klamalar na, bildirilerine sansür uygulayanlard r. Aman isimlerini kullanmayal m, propagandalar olur diye düflünüyorlar. Bunu söyleyenler, kitlelerin taleplerine marjinal, ideolojik vb. deyip kulak t kayanlard r. Öyleyse flu çok aç kt r; sen düflünceleri, tav rlar sansürlüyorsan, o sansürü aflacak yollar bulacakt r insanlar. Anlamamakta srar ediyorsan, anlad n dilden konuflulacakt r. O zaman sansür teflvik ediyor daha büyük eylemleri. Açl k ve zulüm teflvik ediyor. Terör flov mufl; bu nas l flov ki insanlar ölümü göze al yorlar bunun için? Koruma duvarlar n n ard nda yaflayanlar, terör dedikleri halk n fliddetinin halk de il, esas olarak kendilerini hedef ald klar n çok iyi biliyorlar. Halk n fliddetinin adalet istedi ini biliyorlar. (Adalet ölçüsü olmayan eylemler yok mu, elbette var, ama bu halk n fliddetinin meflrulu- unu ve halklar n açl a ve zulme karfl tepkilerinin ifadesi oldu u gerçe ini de ifltirmez.) Korkuyorlar, çünkü bo azlar na kadar iflbirlikçilik suçunun içindeler. Y llard r Filistin halk na zulmeden srail in en büyük müttefiki Türkiye! Amerika n n Ortado u daki stratejik müttefiki Türkiye! Eylemler karfl s nda iflbirlikçilik suçunu ifllemekten vazgeçmeyi tart flacaklar yerde, teröre karfl uluslararas mücadele den sözediyorlar. (Uluslararas terör senaryolar da çökmek üzere zaten) Önce Mehmet A ar Türkiye nin ça r s yla terör zirvesi toplanmas n önerdi, ard ndan Tayyip Erdo an teröre karfl ortak platform oluflturulmal d r dedi. Tayyip ve A ar günlerdir ayn kelimelerle konufluyorlar. Beyinlerinin ne kadar ayn oldu unu gösteriyor Tayyip. Peki Erdo- an n teröre karfl platform u ne yapacak? Bu öneri, iflgal ve iflbirlikçilik suçuna yeni ortaklar yaratmak istemesinden baflka bir fley de ildir. Teröre karfl mücadele ad na, Irak a oldu u gibi, baflka yerlerde de halklar n mücadelesine karfl Amerika n n yan nda asker gönderecekler. Peki ne olacak? Sadece suçlar ve dolay s yla korkular biraz daha büyüyecek! Suçlar artt kça büyür korkular. Halklar n mücadelesi büyüdükçe büyür. Bugün görevimiz, Amerika n n ve Amerikan iflbirlikçilerinin korkusunu büyütmek için, bütün dünya halklar n n anti-emperyalist mücadelesini birlefltirmek ve büyütmektir. Amerikan imparatorlu una karfl ç kmak, Amerika n n iflbirlikçilerine karfl ç kmakt r. ktidar n saf nda teröre fliddete karfl yürümekle anti-emperyalist olunamaz. AKP yle, patronlarla yan yana durarak anti-amerikan olunamaz. Korkular n büyütmek istiyorsak, kendi korkular m z, düzen içi hesap ve kayg lar m z atmak zorunday z.

5 Koruma ad na, Güvenlik ad na Hak ve özgürlükler gasbediliyor! Halk n Yaflam yla Oynan yor! Dün, Taksim Meydanı'nın görüntüsü ürkütücüydü. Meydana girifller dört bir yandan kesilmifl, Gümüflsuyu'nda konsolosluklara büyük bariyerler konulmufl, kimi kahveler tadilat gerekçesiyle kapatılmıfltı. Sokaklardaki insan sayısı bir arife günü için yok denecek kadar azdı.... ABD Baflkonsoloslu u, son bombalı saldırıların ardından stinye'deki binasının yan soka ını panzer ve bariyerlerle kapattı... Girifl yasa ı yüzünden esnafın iflleri bıçak gibi kesildi. Yasaklı sokakta oturan yakınlarını ziyaret etmek isteyenler ise ABD'lilerin onayını almak zorunda!... Yabancı araçların girmesine izin verilmezken, sokak sakinlerinden de araç plakalarını konsoloslu a bildirmeleri istendi... Sokak sakinlerine misafirli e gelen araçları da durduruyorlar. Önce arıyorlar, ardından araç sürücüsünün sabıkalı olup olmadı ını kontrol ediyorlar.... ngiltere Konsoloslu u'nun taflındı ı Tepebaflı'ndaki eski ABD Konsoloslu u çevresi, Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nin bulundu u caddenin bir bölümü ile Göztepe'deki sinagoga çıkan sokaklara araçların girmesi yasaklandı.... Almanya Konsoloslu u nun bulundu u Gümüflsuyu Caddesi trafi e kapat ld. Caddede bulunan otobüs iflletmecileri, taksi floförleri uygulamalardan ma dur; bofl caddede top oynuyorlar... Buras Türkiye; anlat lanlar Türkiye nin sokaklar n, meydanlar n tasvir ediyor. Peki ne oluyor, nedir bütün bunlar? S k yönetim mi ilan ettiniz? Hangi hak ve yetkiyle yap yorsunuz bu gasplar? stanbul da ola anüstü hal ilan edildi de halk n haberi mi yok? Esnaf n iflyerlerini sorgusuz sualsiz kapatma hakk n, sokaklar iptal etme yetkisini kim, nereden al yor? Amerikan, ngiliz, Alman görevliler, hiçbir yetkileri, haklar olmad halde, güvenlik soruflturmas yap p, sab ka kayd istiyor, keyiflerince sokaklar, caddeleri halka kapat yorlar. Ony llard r terör gerekçe gösterilerek, güvenlik bahane edilerek k s tland haklar. Bugün de ayn kafa yürürlükte. S k yönetim olup olmamas, iflbafl nda bir cuntan n veya AKP nin olmas hiç fark etmiyor. Hak ve özgürlüklerin gasbedilmesi TV lerde yay nlatt r lan halk n güvenlik önlemlerinden flikayetçi olmad propagandas yla meflrulaflt r lmak isteniyor. Tayyip in gezdi i, oturdu u her yerin etraf nda koruma terörü Tayyip Erdo an büyük tantanalar içinde Baflbakanl k Konutu nda de il, halk n içinde oturmaya karar verdi ini aç klam flt. Bir yol kapat ld Tayyip in güvenli i için, yeni bir yol yap ld ; soka a nizamiye yap ld. Yetti mi? Yetmedi! Z rhl araçlar yenileniyor bir bir. koruma ekibi yle de il, koruma ordusu yla dolafl yor Tayyip. Korumalar, etrafta terör estiriyor. Tayyip Erdo an güya halk n içinde kal yor, ama oturdu u sokak adeta iflgal alt nda. Güya halkla iç içe oluyor zaman zaman; ama o iç içe likten önce, gidece i her yere bir ordu taraf ndan ç karma yap l yor. Ne hakk n z var korunman z için halk n vergilerinden bu kadar para sarfetmeye? Ne hakk n z var sizin can n z korunacak diye halk n hayat n alt üst etmeye? Bu korumalar sizi korumaz; gidin s naklarda yaflay n! Amerikan konsoloslu u aç ld nda tüm bas n onu flöyle tarif etmiflti: kale gibi ; do ruydu, ama yine de korkuyorlar... Korktuklar için yaz n n bafl nda özet olarak aktard m z gibi, konsoloslu a giden yollar panzerlerle kapat lm fl, o bölgedeki halk toplama kamp nda gibi yaflamaya zorlanmaktad r. Tepebafl ndaki konsolosluk binas n yeterince güvenlikli bulmay p kale gibi stinye ye tafl nd lar. Peki bundan sonra nereye gidecekler? 5

6 6 AKP nin ilk icraatlerinden biri, Baflbakanl k önündeki yolu vatandafllara açmakt. Böylece onlar halktan korkmad klar n göstermifl oluyorlard. Kendilerinden öncekilerden farkl olduklar n kan tl yorlard. Ne oldu flimdi? Baflbakanl k binas önündeki önlemler, eskisinden daha da art r ld. Yetmedi, Tayyip in evleri baflta olmak üzere, etraflar ndaki koruma çemberi kal nlaflt r ld. Çünkü AKP lilerin korkular da büyüdü. Peki nereye kadar? Emperyalist kurumlar n, oligarflinin kurumlar n, iktidar yetkililerine korumak için daha ne yapacaks n z? Koruma duvarlar n nereye kadar yükseltebilir, ne kadar kal nlaflt rabilirsiniz? Halk n huzuru, geçim derdi onlar için önemli de il; hepsi onlar n korunma s ndan sonra gelir. Al nan bu kadar önlem içinde do rudan halk korumak için ne var? Göstermelik baz uygulamalar d fl nda hiçbir fley. Ama böyle olmas do ald r. 12 Eylül cuntas y llar n hat rlayanlar bilir; 12 Eylül günü yönetime el koyan cuntan n ilk ifllerinden biri bankalar n, tekelci burjuvalar n kap lar na asker dikmek olmufltu. lk korumaya al nacak yerler onlard çünkü. AKP iktidar da ayn kafayla davran - yor. AKP nin kendilerinden öncekilerden hiçbir farklar n n olmad görüldü. fiimdi kendilerinden öncekilerin ald klar önlemleri yeterli bulmayarak yeni bask, k s tlama uygulamalar n yürürlü e koyuyorlar. Öncelikle korunacak yerler; Amerika ve iflbirlikçilerine ait konsolosluk, büyükelçilik binalar, oligarflik cumhuriyetin bakanl k binalar, AKP hükümetinin üyelerinin, müsteflarlar n n, generallerin evleridir. Daha aç k bir deyiflle suçlu olanlar korunuyor. Bunu yaparken de halk n haklar n, özgürlüklerini, geçim derdini, iflinigücünü hiç mi hiç kaale alm yorlar. Halk n ne önemi var zaten; onlar n güvenli- i yerinde olsun da! Gere i düflünüldü Yasak! 1995 Mart ndaki Gazi Katliam na iliflkin aç lan dava, tam 7 y l sürdü. Katliam n sorumlular n n yarg lanmamas, ceza almamas için düzenin tüm kurumlar elinden geleni yapt. Dava sonucunda adalet tecelli etmedi. Bu davay bafl ndan sonuna izleyen avukat Remzi Kazmaz, 7 y ll k dava sürecini Gere i Düflünüldü adl bir belgesel filme dönüfltürdü. Gazi katliam n n suçlular n himaye eden zihniyet, filmin karfl s na da ç kt ve Kültür ve Turizm Bakanl filmi yasaklad. nfaz, katliam politikalar n n düzenin tüm kurumlar taraf ndan sahiplenilip savunulmas n n bundan daha aç k örne i olabilir mi? AKP nin katliam politikalar n n savunucusu oldu unu bundan daha aç k kan tlayan bir baflka örnek olabilir mi? Av. Remzi Kazmaz yapt aç klamada Kültür Bakanl Denetleme Kurulu nun kendi ç kard klar uyum yasalar na bile uymad n belirtirken, filmin yasaklanmas n, Gazi halk n n bir kez daha cezaland - r lmas olarak niteledi. Belgesel filmin yap mc s dil Yap m taraf ndan yap lan aç klamada da yasak protesto edildi. dil Yap m n aç klamas nda ayr ca, daha önce yine Kültür Bakanl taraf ndan yasaklanan ve dil Yap m n ürünü olan "Pardon" isimli film için aç lan davada, idari mahkemenin yürütmeyi durdurma karar verdi i belirtildi. Film çektin, Yasak; Konufltun, Ceza! K sa süre önce Do ubeyazıt ta verdi i konserde "merhaba PKK" dedi i gerekçesiyle tutuklanan Ferhat Tunç a, flimdi de Aydın'daki konserinde yapt konuflma nedeniyle 3 ay hapis cezası verildi. Aydın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza, konserde verilen izin haricinde sanatçının konuflma yaptı ı gerekçesine dayand r ld. Üye oldun; soruflturma! Milli E itim Bakanlı ı müfettiflleri Gemlik te 100 e yak n ö retmen hakk nda soruflturma açt lar. Gerekçeleri gizlenen soruflturmalarda ö retmenlere E itim- Sen e üye misiniz?, sendika için çalıflma yap yor musunuz? fleklinde sorular soruluyor.

7 Halklar n düflman kim? Saf m z nas l belirleyece iz? Türkiye de, Filistin de, Irak ta eylemler oluyorsa bunun nesnel nedenlerinin oldu u tart fl lamaz. Sa dan sola, terör demagojisinin ortaklar, komplo teorisyenleri, eylemlerin alt nda yatan nedenleri ve kendilerinin bu saflaflmada ne tarafta yer ald klar n gizlemeye çal fl yorlar. Ama kim ne kadar çarp t rsa çarp ts n, ne kadar gizlerse gizlesin, eninde sonunda herkesin emperyalizmle halklar aras ndaki saflaflmada nerede oldu u ortaya ç kar. Çünkü bu en temel ayr flmad r ve kimse gizleyemez. Devrim pusulas olmayanlar n yolunu flafl rmas kaç n lmazd r Devrimciler, dünyadaki her geliflmeye halklar n ç karlar aç s ndan, ba ms zl k-demokrasi-sosyalizm mücadelesini gelifltirmek aç s ndan bakarlar. Birçok kesimin söyledi i gibi eylemler karfl s nda kime hizmet ediyor? sorusunu sormak yerinde bir yaklafl md r; ama bu soru komplo teorilerine alet edilirse, do ru sorudan yanl fl cevaplar üretilir. Kime hizmet ediyor sorusunun cevab n n verilece i nokta, emperyalizm cephesine mi, halklar cephesine mi hizmet etti idir. Geliflmeleri bu temel eksende de erlendirmeyenler, kendi beyinleriyle de il, sa dan soldan çal nm fl çarp k düflüncelerle, burjuvazinin yönlendirmeleriyle düflünenlerdir. Bu saflaflmay yok sayan düflünce, burjuvazinin düflüncesidir. Solun reformist kesimi bu eylemler karfl s nda kelimenin tam anlam yla pusulay flafl rd ; o kadar ki, patronlarla birlikte teröre ve fliddete karfl miting düzenleyecek kadar ileri gittiler. Yine soldan baz lar, Sinagog eylemleri üzerine anti-semitizm teorileri yapt lar; ama befl gün sonra HSBC ve ngiliz Konsoloslu u na yönelik eylemlerle söylediklerinin hiçbir hükmü kalmad. Peki solun bu kesimi nas l düflünüyor ki, politikalar nda bu kadar savrulabiliyor, geçerlili i befl gün bile sürmeyen bu teorileri üretebiliyor? Burjuva ideolojisi beyinlerini dumura u ratm flt r, emperyalizmin, oligarflinin icazetinin d fl na ç kmama kayg s politik körlü e yol açm flt r. Bilimsellikten uzaklaflm fl, en basit sosyoloji kurallar n unutmufllard r. Sorunun kayna nda s n flar mücadelesi teorisinin ve prati inin d fl na düflmeleri vard r. Bafl düflman, bafl çeliflki tespiti yapmayanlar n do ru politikalar tespit edebilmesi mümkün de ildir. Çünkü bu durumda onlara gerçek çeliflki ve saflaflmalar de il, demagojiler, pragmatizm yol gösterir. Gerçek çeliflki ve saflaflmadan kaç p ne ondan, ne bundan tavr na s nanlar, halk n ç karlar n savunamaz! Hat rlanacakt r, emperyalizmin 1991 deki Irak sald r s karfl s nda solun bir çok kesiminde Ne Sam Ne Saddam slogan revaçtayd. Bu slogan emperyalizm-halklar saflaflmas n yads yan kafalar n, bu saflaflma içinde siyasi tav r almaya ve savaflmaya cüreti olmayanlar n ürünüydü. 28 fiubat taki Ne Hazrol, Ne Refahyol diye formüle edilen tav r da ayn sapman n devam oldu. Bugün de Yobaza da Yanki ye de karfl y z, Ne ABD füzesi, ne yobaz bombas gibi kafiyeli sözlerle ayn kafa kar fl kl n sürdürüyorlar. Tabii ki, her ikisine de karfl olunabilir; ancak belli bir konjonktürde politik tavr n z böyle ifade etti inizde as l çeliflkiyi gizlemifl, as l hedefe yönelmemifl ve kitleleri de yanl fl yönlendirmifl olursunuz. Reformist sol, 22 Kas m mitinglerinde iflte bunlar yapm flt r. Çeliflkiyi gizlemifl, halka yanl fl hedef göstermifltir. (Tabii böyle yapmakla kime hizmet ettikleri aç kt r.) Bafl çeliflki, Amerikan emperyalizmiyle dünya halklar aras ndaki çeliflkidir. Bu çeliflkiyi yok say p, burjuva siyasetinin diliyle konuflmak, her türlü fliddet karfl tl, gücün terörüne de, terörün gücüne de karfl olmak gibi kliflelerle politika yapmak, veya soyut bar fl savunuculu u hiç kimseyi hiçbir yere götürmez; ama en önemlisi tarafs zl klar, emperyalizme yarar. fiiddete, teröre karfl bar fl! diyenler ne demifl oluyorlar. Söyledikleri siyasal aç dan anlams z ve ifllevsizdir. Bar fl güzel bir fleydir, teorik olarak kimse itiraz etmez; fakat Irak ele alal m. Amerika iflgal etmifl. Amerikan iflgaline karfl silahl mücadele yürütmeden bar fl savunmak mümkün müdür? flgalci çekip gitmiyor. Kovulmad sürece gitmeyecek. Bar fl sloganlar yla m kovacaks n z? Onmilyonlar n meydanlardaki bar fl hayk r fl iflgali engelleyebildi mi? Yan lg m, tercih mi? 22 Kas m da sol ad na ortaya ç k p da teröre fliddete karfl miting düzenleyenler, bunun kime 7

8 8 hizmet etti ini göremeyecek kadar saf m yd lar? stemeden bir yanl fl içine mi düfltüler? Kimileri için bu slogan ve tutumlar n siyasi körlükten kaynakland söylenebilir; nitekim 1991 de emperyalizmin Irak a sald r s nda ne Sam, ne Saddam diyenlerin bir k sm, teki sald r da daha do ru bir konumda yer alm fllard r. Fakat bu slogan kullananlar n büyük bölümü aç s ndan bugün sorun bir yan lg olmay geçmifl, bir saf tutmaya dönüflmüfltür. Demek ki 22 Kas m mitinglerindeki tav r, bir yan lg n n, sadece siyasi körlü ün de il, tercihin sonucudur. Tercih edilen saf n, halklar n saf de il, Amerikanc dünya düzeninin saf oldu u ise tart flmas zd r. Parti taraf ndan yay nlanan bültende bu güçlerin bugünkü durumuna iliflkin bu önemli belirlemeler yap l yor: Bu düzen esas al nm fl, bu düzenin icazetinde politika yapmak benimsenmifltir. Solla art k ancak pamuk ipli iyle ba l d rlar. Mevcut oligarflik yönetime karfl çeflitli demokratik talepleri dile getirmeleri ve bu talepler do rultusunda asgari bir mücadele içinde yer almalar onlar demokratik güçler cephesine yerlefltirmekte; biz de onlar bu konumlar yla de erlendirmekteyiz; ancak ideolojik olarak büyük ölçüde emperyalizmin cephesine yaz lm fllard r. Bu kesimler aç - s ndan yaflan lan dönem bir ara dönem veya bir geçifl dönemi olarak adland r labilir. Ço unlu u ideolojik olarak oldu u gibi, politik ve pratik olarak da emperyalizm cephesine geçeceklerdir, bu yan lg lar ndan kurtulup halklar n saf nda kalmaya karar verenler ç karsa, bu da halklar n mücadelesi için bir kazan m olacakt r. Bu kesimlerle yürüttü ümüz ideolojik mücadelenin amac da budur. Amerikan emperyalizmine ve AKP iflbirlikçili ine karfl ç kmakta net; halklar n iflgallere, iflbirlikçili e karfl silahl -silahs z mücadelesini savunmakta aç k olunmal d r! Dünyaya burjuvazinin veya onlar n çarp k ideolojilerinin de il, halklar n gözünden bakanlar, böyle olmak durumundad r. Son 13 y ll k döneme bakarsak, sosyalist sistemin emperyalizm karfl s nda oluflturdu u dengelerin bozulmas n n, emperyalizmi ve iflbirlikçilerini pervas zlaflt rd n görürüz. Açl k, zulüm, iflgaller, kuflatmalar var karfl m zda. Fakat bütün bu karanl k dünya tablosu na ra men, dünya halklar devrimlere, emperyalizme karfl zaferlere dün oldu undan daha yak nd r. Dünya halklar bugün yeni dünya düzeni veya globalizm, küreselleflme vb. diye adland r lan gerçe in daha fazla fark ndad r. Direnmekten ve savaflmaktan baflka bir yol olmad n bizzat emperyalizm anlat yor. Kimilerinin umut ba lad uluslararas hukuk un, BM nin, AB nin Amerikan imparatorlu u karfl s nda hiçbir hükmü olmad görülmüfl; imparatorlu un önünde durabilecek tek gücün halklar oldu u anlafl lm flt r. Filistin de, Irak ta emperyalizmin zafer kazanmas n n önüne halklar n direnifl ve feda ruhu ç km flt r. 11 Eylül eylemleri, Irak taki direnifl, Filistin direnifli, F tiplerine karfl ülkemizde 4 y ld r sürdürülen direnifl; her biri kendi özellikleri çerçevesinde emperyalizmin güçsüzlü ünün kan tlar d r. Ne herkesin al p verdi i nefesi izleyen teknolojiler, ne ak ll bombalar halklar n iradesi ve örgütlülü ü karfl s nda bir fley ifade etmemektedir ve etmeyecektir. Bu dünya tablosu, fliddet in büyüdü ü zemindir! stanbul u sarsan dört eylemin ard ndan Devrimci Halk Kurtulufl Partisi, bu eylemlere ve eylemlerin gerçekleflti i koflullara iliflkin bir aç klama yapt. 23 Kas m tarihli 29 No lu DHKP Bülteni olarak yay nlanan aç klama Patlayan bombalar... demagoji bombard man... ve komplo-provokasyon teorileri karfl s nda HANG SAFTA, NE Ç N MÜCADELE ETMEL Y Z? bafll n tafl yor. Kapsaml aç klaman n bir bölümünde flöyle deniyor: Irak ta canl bomba lar her gün birkaç hedefi yerle bir ediyorsa, stanbul un dört yerinde, Türkiye tarihinin gördü ü en büyük patlamalara tan k olunduysa, Filistin de 2. ntifada olarak bafllayan kitlesel hareket, flehitlik eylemleriyle sürüyorsa, 33 y ld r bu topraklarda mücadele eden devrimci hareket ilk kez feda eylemlerine baflvuruyorsa, k sacas, fliddet bugüne kadarki tüm boyutlar aflan bir çizgide sürüyorsa, bunun nesnel bir zemini vard r. Sömürünün, zulmün çap ve fliddeti büyümüfltür çünkü. Bu zemini yaratan, küreselleflme denilen emperyalist sömürünün pervas zlaflmas ve Amerika- n n imparatorluk politikas yla yürürlü e koydu u zorbal kt r. Aç klamada ayr ca küreselleflmenin dünyay içine soktu u koflullar, terör demagojilerinin hangi amaçla kullan ld anlat l p, bu demagojilere flu veya bu biçimde kat lan solun politikalar n n de erlendiriliyor ve günümüzün bafl çeliflkisi ve esas saflaflmas ortaya konuluyor.

9 flbirlikçi Oligarflinin, AKP nin Düflmanl Sadece Devrimcileredir Abdulkadir Aksu Hizbullahç Çocuklar n Korumaya Devam Ediyor Terör, terördür demagojileri yapt klar na bakmay n, oligarflinin ve AKP nin düflmanl terör diyerek yok etmek istedikleri, devrimcilere, halk n devrimci mücadelesine karfl d r. stanbul daki eylemleri yapanlar, onlar n çocuklar d r. Y llard r devrimci mücadeleye karfl korunup gelifltirilen, çiflleri Bakan Abdulkadir Aksu nun yetifltirdi i eli tesbihli çocuklar d r onlar. Ortak Platform Kime Karfl? Tayyip Erdo an eylemlerin ard ndan, teröre karfl uluslararas ortak platform kurulmas gerekti ini söyledi. Daha o günlerde eyleme iliflkin bilgiler net de ildi, net olan bir fley varsa, eylemi yapanlar n islamc oldu uydu. Tablo giderek netleflmeye bafll yor. El Kaide ba lant l ya da de il, halka zarar veren eylemi gerçeklefltirenler Abdulkadir Aksu baflta olmak üzere AKP nin, polisin, ordunun koruduklar d r. Tayyip in ortak platform unun da, kimlere karfl oldu unu, Cemil Çiçek daha ilk günlerde Taziye mesaj yay nlayan ülkeler timsah gözyafl döküyor, teröristleri iade etmiyor... sözleriyle, aç klam flt. Devrimciler ve Kürt milliyetçi hareketiydi yokedilmek istenen. Hizbullah ya da benzeri islamc örgütlenmeler de il. Daha iki ay önce Almanya ile teröre karfl ortak mücadele demagojisi etraf ndan yap lan bir toplant da ortaya ç - kanlar, bu gerçe i perçinler niteliktedir. Hizbullah De il PKK ve DHKP-C yi Görüflelim AKP SLAMCILI I KT DAR YÜRÜYÜfiÜNE BURADA BAfiLADI Bas na da yans yan olaya göre; Merkezi Wiesbaden'de bulunan Bundeskriminalamt'tan (BKA) üst düzey yetkililer, eylül ayı baflında çiflleri Bakanlı ı ve emniyet yetkilileriyle bir araya geldi. BKA, bu görüflmelerde PKK/KADEK, DHKP-C nin yanı sıra BDA-C ve Hizbullah konularında da iflbirli i olanaklarını görüflmek istediler. (24 Kas m, bas n) Buraya kadar sorun yok! Emperyalizm, dünya düzeninin önünde kimi engel görüyorsa, yasa, kural, hukuk tan madan yok etmek ister. Devrimciler stratejik olarak yok etmek istediklerinin bafl ndad r. slamc lar bugün, konjonktürel olarak yok etmek istedi i güçlerdir. Ancak, Aksu nun bafl nda bulundu u içiflleri ve emniyet yetkilileri, gerçeklefltirilen operasyonlarla her iki örgütün de çökertildi ini belirterek Artık bu iki örgütün varlı ından bile söz etmek mümkün de il. Aktif de iller. Operasyonel olanakları da yok. Bu konuyu konuflmaya gerek yok cevab verirler. Hani Avrupa sizinle iflbirli i yapm yordu? Bunu söylerken kafalar nda devrimciler vard çünkü. Avrupa n n devrimci düflmanl bile yeterli gelmiyordu onlar için. Hizbullahç çocuklar konusunda ise zaten böyle bir sorunlar yoktu. Her alanda korumaya, kol kanat germeye devam etti Aksu ve AKP. Öyle ya, PKK y imha etsinler, DHKP-C yi yok etsinler, Fehriye Erdal, devrimci önderleri iade etsinler, yeterliydi tarikat partisi AKP için. Devrimcilere karfl savaflmay kendine görev bilen Fethullah n dergisi de, oligarflinin as l hedefinin kim oldu unu flu sözlerle anlat yordu: Ankara daki üst düzey bir istihbarat yetkilisi, En büyük endiflelerimizden biri, uzaktan kumandal bombalarla büyük çapl terör sald r lar n n bafllamas d r demekteydi.... Belirtilen örgüt DHKP-C ydi... Polisin DHKP-C d fl nda dikkatini yo unlaflt rd ikinci yap PKK (KA- DEK) ti. (Aksiyon, 26 Kas m ) Hizbullah Kulland k tiraflar Manfletlere Tafl nm yor, Aksu yu Kimse stifaya Ça rm yor, Hiçbir Hukukçu Soruflturma Açm yor Eski M T Kontrterör Daire Baflkanı Mehmet Eymür ün, PKK hep önceli imiz oldu. Bu ne- 9 Kanl Pazar / 19 fiubat 1969

10 10 denle daha önce hiç terörist gözüyle bakmadı ımız radikal slamcı gruplara fazlaca e ilmemifl olabiliriz. Bu tarihlerde bunlardan faydalanılmıfl da olabilir. sözleri tüm bas nda yer ald. Kimsede ç t yok! Kim kulland, nas l kulland, kullananlar flimdi nerede? diye soran yok. Çünkü onlar iktidardalar. Düzen içi güçler, burjuva medya iktidarla iliflkilerini bozmak istemez. Kullananlar n Aksu lar oldu unu manfletlerine tafl mazlar. Sonra hep birlikte, flu kadar insan m z katleden caniler... diye timsah gözyafl dökerler. Tümü birbirinden riyakard r. Eymür, bilinen bir gerçe e yeniden vurgu yap - yor. Ancak, bu aç klaman n önemi flurda ki, Hizbullah n kullan ld dönemde, bu iliflkilerin içinde ve kimler taraf ndan, nas l kullan ld n çok iyi bilen birisi Eymür. Böylesi bir durumda bölgede teröre karfl eli tesbihlilerin say s n art rmak laz m diyen Aksu baflta olmak üzere, Hizbullah n hamilerinin ç k p halktan af dilemeleri, istifalar gerekir. Oligarflinin savc lar ndan yine ses yok. Aç k olarak suç ifllenmifl, birileri evet suç ifllendi diyor, hukukçusu, siyasetçisi, medyas sanki böyle bir fley söylenmemifl gibi davran yor. Suç ortakl klar dillerini lâl ediyor. AKP, Tarikat Bas n ve Polis Hedef Sapt rmak çin Ç rp n yor AKP ye ihanet eden Aksu nun Hizbullahç çocuklar n n (tersi, yani AKP nin islamc kesimlere ihaneti de do ru bir tespittir) eylemlerinden sonra, özellikle halk n zarar görmesi AKP yi, tarikatç lar ve polisi çok zor durumda b rakt. Üst üste devrimcileri hedef gösteren haberler yay nlatt r l yor. ki örne ini bu say m zda görece iniz haberlerle, yukar da anlatt klar m z birbirine paralel ve ayn kafan n ürünüdür. O kafa, Komünizmle Mücadele Dernekleri ile oligarfliye hizmet etmifl, hizmetlerinin karfl l olarak geliflmesine izin verilmifltir. Devlet örgütlenmesinin her alan nda bu sayede örgütlenmifllerdir. Kanl Pazarlar da devrimci kan döktükçe, devlet politikas hükmünü sürdürmüfl, daha da geliflmifllerdir. Tarihlerinin her döneminde devrimcilere karfl savaflarak, yoksullar n örgütlenmesinin önünü tarikatlarla keserek gelmifllerdir bugüne. Ve o kafa, bugün çiflleri Bakanl yap yor. Ve o kafa, bugün iktidar koltu unda oturuyor. Ve o kafa, oligarfliye hizmete devam ediyor. Ve o kafa, halk katlediyor, tecriti, iflkenceyi sürdürüyor. Eylemler için, M T ve polis istihbarat niye önceden tespit edemedi, neredeydiler diye soruyor. flte size, trilyonlar harcanan devasa istihbarat n nerede olduklar na iki örnek. Polisin ULVî iflleri Sendikac ya ve Ö renciye Ajanl k Dayatmas : SES zmir fiubesi 21 Kas m günü yapt bas n aç klamas yla, sendikalar na üye iflyeri temsilcisi Bar fl Bulut a M T taraf ndan ajanl k dayatmas nda bulunuldu unu duyurdu. Dr. E. Hayri Üstünda Kad n Hastal klar ve Do umevi Hastanesi nde sendika iflyeri temsilcisi olan Bar fl Bulut, 19 Kas m günü Baflhekim Yard mc s Dr. Bülent Dutsa n odas na ça r ld. stihbarattan geldiklerini söyleyen, (M T ten) iki kifli, ajanl k teklif etti ve sendikal faaliyetlerine de son vermesini istedi. Bir baflka örnek yine zmir den, ama bu kez polis istihbarat. Dokuz Eylül Üniversitesi ö rencisi Hasan lingi, 20 Kas m günü düzenledi- i bas n toplant s ile, Ekim ay nda, kendisine sivil polisler taraf ndan ajanl k dayatmas nda bulunuldu unu, Fen Fakültesi Ö renci flleri fiefi Faruk Hatili nin, kendisine, Polis dostlar m sana maddi yard mda bulunmak istiyor. Burs verecekler, ihtiyac n da var iyili ini istiyorlar dedi ini anlatt. Ne yapaca n da flöyle anlatt lingi: Okulda eylemlere kat lanlar hakk nda bilgi vermem karfl l nda, para teklifinde bulundular. Hala, istihbarat neredeydi diyen var m? Halk nerede hak ar yorsa, örgütleniyorsa, onlar engelemek için orada. stanbul Polisi Suç Bata nda : stanbul da son 10 ayda, ad de iflik suçlara kar flt tespit edilen 700 polis hakk nda soruflturma aç ld. Bunlardan 63 ü aç a al nd. Bunlar elbette sadece ortaya ç kanlar, ya ç kmayanlar? Suçlar aras nda neler mi var? Çete, mafya ba lant lar, rüflvet, uyuflturucu elbette en baflta. Demek suç duyurusunda bulunursun : Daha önce, 'silahla adam yaralamak'tan gözalt na al nan ve gördü ü iflkence nedeniyle polisler hakk nda suç duyurusnda bulunan Ahmet Uyan, Beyo lu'nda önü polisler taraf ndan kesilerek komal k edilene kadar dövüldü. Yan nda koli band bulundurup, döverken ses ç karmas n diye Uyan n a z n bantlayan polislerin, önceden tasarlayarak, kasten dövdükleri aç k. Söylenen de belli; sen demek iflkence için suç duyurusunda bulunur, hukuk, adalet dersin, öyle mi!... AKP hukuk devleti yalan na devam edebilir!

11 Halka, Devrimcilere Karfl Birlikte Olan Polis-Medya Nas l Çal fl r? -Neyin Kavgas n Veriyorlar?- stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile medya aras nda yaflanan çat flma, bugüne kadar birçok kez dile getirdi imiz medya-polis iliflkisine dair gerçeklerin de, bizzat kendileri taraf ndan itiraf edildi i geliflmelere sahne oldu. Burnu Sürtülen Emniyet Müdürü stanbul daki eylemler s ras nda ölen polislerin cenaze töreninde konuflan Celalettin Cerrah, 20 Kas m daki eylemleri engelleyeceklerini, ama medya Sinagog eylemleri sonras isimleri yay nlad için, bir saat arayla engelleyemediklerini belirterek bas n resmen katil ilan etti: E er basının sorumsuzlu u olmasaydı 27 vatandaflımız ölmeyecekti. Medyan n tepkisi büyük oldu. Manfletler at ld, köfle yaz lar yaz ld ve b rak n polis flefi olmay, Cerrah kifliliksiz bir s radan polis yerine koyacak düzeye varan bir kampanya bafllat ld. AKP ve polis panikledi. lk olarak, Cerrah, kendini Savafl Ay n program na davet ettirdi ve sözlerim maksad n aflm fl olabilir dedi. Yetmedi! Medya patronlar n n, özellikle Do an Medya n n affetmesi o kadar kolay de ildi. Cerrah süklüm püklüm, yan na stanbul valisini de alarak Do an Medya binas na gitti. Oktay Ekfli ye nedamet getirdi, özür diledi. Basın Konseyi Baflkanı Ekfli, imana geldin mi, unutma patronun biziz dercesine s rt n s vazlay p yaflanmam fl kabul edelim dedi. Afla lanm fl, burnu sürtülmüfl polis flefinin resmi böyle kaz nd beyinlere. Halk coplatan, panzerleri süren, demokratik bir hakk kullanmak için saatlerce pazarl k yapmak zorunda b rak lanlara sald r emirleri veren polis flefinin, medya patronlar karfl s nda boynu k ldan inceydi. Nedamet Getiren AKP ve Polistir Çat flma hem medya-polis, hem de AKPmedya çat flmas d r. Kuyru unu k st r p medyan n aya na koflan Cerrah n özrü, ayn zamanda Tayyip Erdo an n özrüdür. lk önce medyay suçlayan oydu. Cerrah, Tayyip ten güç alarak konufltu. Ama gelin görün ki, beklemedi i bir tepkiyle karfl laflt ve iktidar n n propagandas n yapan, gerçekleri gizleyen bas n n deste ini kaybedece inin pani ine kap larak, özür diledi. Polisin de ayn flekilde iflkencelerini infazlar n gizleyecek bas na ihtiyac vard. Olay n bir di er yan ise, polisin al flkanl. Nedir bu al flkanl k? stedi i zaman yazmay n, göstermeyin diye her türlü suçlar n gizlemeye, susturmaya, ço u zaman bas n n da gönüllü olarak susmaya haz r oldu u bir ortam n polis flefidir o. Ve bu iliflki, sadece polis-medya aras nda de il, genel olarak tüm iktidarlar, Genelkurmay ve medya aras nda böyledir. Cerrah n, bu kez kendisine dönen medyaya, bu mu özgür bas n demesi bu yüzden. Özgürlük ondan soruluyor ya! Tabii, oligarfli içi onlarca çeliflki var. Her zaman sen kullanamazs n, birileri de sana karfl kullan r böyle. Aç k ki, ipiniz patronlar n elinde. Devrimcilere Karfl Hep Birliktedirler Biri Katil, Ötekisi Suç Orta Medya teröre karfl mücadele ad na, hangi suçlar gizledi, bir hat rlay n. Katliamlar, iflkenceler, bask lar, yasaklar bu medya sayesinde ya hiç gündeme getirilmedi, ya da akland. Devrimcilerin katledilmesine onlar zemin haz rlad, polis katletti. Ya da polis önce katletti, sonra medya katliam meflru gösterdi. Devrimcilere karfl polis haberlerini yaparken hiçbir sorun yoktu. Bir tek eylem, oligarfli içi kurumlar birbirine düflürdü. Bas n isteyince, kendine yönelince nas l da gerçe i biliyor. Polis zaaf n örtmek için bas - na yükleniyor diyor. Do ru, polis böyle durumlarda hep ayn s n yapar, baflar senaryolar uydurur. Orta da bas ndan baflkas de ildir. Oktay Ekfli, polis bas na do ru bilgi verecek mekanizmalara sahip de il, her gazetenin poliste kendi adam var, çarp k iliflkiler kuruluyor ve polis de toplumu yönlendirmek için bas n kul- Niye öfkeleniyorsunuz, bu iliflkiyi siz de gönüllü olarak sürdürdünüz, yine sürdüreceksiniz. Do ru haber de il, devletin bekaas ad na, terör demagojilerine bat r l p ç kar lm fl yalan haberler yay nlamaya devam edeceksiniz. 11

12 12 lan yor diyor. Bu bir itiraft r. Bugüne kadar böyle yapt k diyor Ekfli. Peki nas l, kime karfl? Size yönelince mi akl n za geldi? Cevap yoktur bu sorulara. Susurluk günlerinde ya da MGK n n halka karfl savafl genelgesinin ortaya ç kmas n n sonras nda birçok yazar ne diyordu hat rlayal m; biliyorduk, ama yazm yorduk. diyorlard. Resmen halka karfl suç ifllendi ini bile bile gizliyor, devletin suçunu örtbas ediyor, kuyru una bas ld nda da feryat ediyor. Gizliyorlar çünkü bu kokuflmufl düzenin sürmesinden, halka karfl savafltan onlar n da ç karlar var. Bas n düflünmek zorundad r: devrimcilere karfl kaç kontra haber yapt n z? Aç n bak n arflivlerinize, bir külliyat oluflmufltur. Tümünün yalan, yönlendirme, hedef gösterme amaçl oldu- u kan tlanm fl olmas na ra men, bir tek düzeltme yay nlama gere i dahi duymad n z. O zaman polisle yan yana de il miydiniz? Zaman zaman kelimesi kelimesine, sanki bir tek muhabir onlarca gazetede çal fl yormufl gibi yap lan haberleri hat rlay n. flte bu haberlerin muhabiri tektir; polis. Polis yazar verir bas na, onlar yay nlar. Ve bu tür haberlerin tümü istisnas z halk n mücadelesine ve devrimcilere karfl - d r. Bir yetkili dedi ki... diye bafllayan haberler de ayn kapsamdad r, polis kaynakl d r. Niye öfkeleniyorsunuz, bu iliflkiyi siz de gönüllü olarak sürdürdünüz, yine sürdüreceksiniz. Do ru haber de il, devletin bekaas ad na, terör demagojilerine bat r l p ç kar lm fl yalan haberler yay nlamaya devam edeceksiniz. Polis-Do an Medya Rant Çat flmas Elbette sorun ne Cerrah n, o anda flehit polis çocuklar n gördü ü için duygulanmas, ne de medyan n bas n özgürlü ü savunuculu u. Polisin, kendi baflar s zl n ve Hizbullah Bu manfletleri unuttunuz mu? Devrimcilerin katledilmesine nas l zemin haz rlad n z, polis katlettikçe onun suçlar n nas l aklad n z... Siz unutturmak isteseniz de, halk unutmaz, biz unutmay z... Do ru Bir Hat rlatma... Örne in ben 19 Aralık 2000 cezaevi operasyonlarını hatırlıyorum. Gazeteciler, polisten ve jandarmadan aldıkları birçok haberi gerçekmifl gibi günlerce yayımladılar. Sonradan anlaflıldı ki, bu haberlerin ço u gerçe i yansıtmıyordu. O zaman, medya ile güvenlik güçleri mutlu bir beraberlik sergilemifller, ancak halkı yanıltmıfllardı. Kimse o zaman bu konuyu tartıflmadı. Nasıl olsa ölenler teröristler di. (Oral Çal fllar, Cumhuriyet ) koruyan, gelifltiren olarak sorumlulu unu unutturmak istedi i aç kt r. Bir o kadar net olan bir fley varsa, o da, sözünü etti i bilgileri kendi polisinin s zd rd d r. Kendi polisinin disiplinini sa layam yor, medyay suçluyor. Demek ki, senin polisin üç paraya senin milli operasyonlar n s zd rabiliyor d flar ya. Ve bunun ilk örnek olmad n da herkes bilir. Polis-medya iliflkisi böyle flekillenmifltir. Devrimcilere karfl haberler bu mekanizma içinde yapt r l r. Keza, kendi içlerindeki ç kar çat flmalar nda da de iflik taraflar bu mekanizmay birbirine karfl kullan rlar. Her türlü bilgiyi s zd r rlar. Her gazetenin polis muhabirlerinin teflkilat içinde abisi vard r. Kald ki, ngiliz hedeflerine yönelik eylemler öncesi, Sinagog eylemlerinin faillerini nas l tespit ettiklerini, büyük baflar senaryosu olarak ç - k p anlatan Cerrah'ın kendisiydi. Gazete sayfalar polis övgüsüyle dolup tafl yordu. Baflar y perçinlemek için s zd rmalar da Cerrah n bilgisinde yap l yordu. Polisin beklemedi i ikinci eylemler bu oyunu bozmufl oldu. Polis-medya çat flmas olay nezdinde böyle yaflan rken, kimi bas n emekçileri hakl tepkisini gösterirken, özellikle Do an Medya ile Cerrah aras ndaki çat flman n hiç de bu olayla s n rl olmad gözlerden kaçmad. stanbul rant pazar d r. Bu nedenle stanbul Emniyet Müdürlü ü ne, kimin atanaca her dönem tart flma konusu olmufltur. Do an Medya n n Cerrah a tepkisine, s radan bir bas na sahip ç kma olarak bak lamaz. Bu rant pazar nda yollar nerede kesiflti, nerede ç karlar çat flt, ona bak lmal d r. Bafl n Do an Medya n n çekti i medya bir emniyet müdürüne böyle yükleniyorsa, orada mutlaka ç karlar nda ters düflen bir fley var demektir. Medya patronlar da bu rant pazar n n ortaklar ndand r. Yeri gelir çat fl rlar, ama ayn hamurdand rlar. Habercilikmifl, insanm fl, onlarca insan ölmüfl, ne medyan n ne polisin umurunda de ildir.

13 Baflar Senaryosu ve Yalan Haberler, Hizbullah n Hamisi Polisi Aklayabilir Mi? -Polisin canl bomba hikayeleri- AKP ve onun polisi zor durumda. Baflar ya, hedef sapt rmaya ihtiyaçlar var. Durmadan, her gün bir yalan haber yay nlat yorlar. Bir hafta içinde, devrimcileri hedef alan, iki canl bomba haberleri yapt r ld. Canl Bomba Yalanlar ndan Bir Külliyat Olufltu 22 Kas m günü televizyonlarda son dakika haberi olarak yay nlanan, Ankara da DHKP- C li bir canl bomba yakaland haberleri, Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi taraf ndan 22 Kas m tarihli 317 No lu aç klama ile yalanland. Gökçe Tan n canl bomba oldu u yaland r. diyen Cephe, bunun, polisin ne zaman bafl s k flsa baflvurdu u yalanlardan biri oldu unu belirtti. stanbul da patlayan bombalarda polis ve AKP nin sorumlulu unun alt n çizen Cephe, bu nedenle polis ve AKP nin bafl s k flt n, baflar - ya ihtiyac oldu unu söyledi. Polisin Hizbullah besleyip büyüttü ünü hat rlatan, Abdulkadir Aksu nun bu konudaki sorumlulu una de inen Cephe, aç klamas na flöyle devam etti: Suçludurlar. Onlar n besleyip büyüttü ü güçler dökmüfltür stanbul da halk n kan n. Bu ülkenin polisi, tüm devlet mekanizmas, halk n devrimci mücadelesine göre örgütlendirilmifltir. Aksu yla ayn niteliklere sahip Adalet Bakan Cemil Çiçek, islamc lar n yapt eylemi de erlendirirken Avrupa dan devrimcileri iade etmesini istiyor, teröre karfl mücadelemiz sürüyor diye, Bingöl de Kürt gerillalar na karfl gerçeklefltirdi i eylemi örnek veriyor. Beyinleri yaln z bu düflmanl kla doludur. AKP nezdinde de, polis nezdinde de suçluluklar sabittir. Bunu gizlemek için canl bomba masallar uyduruyorlar. Canl bomba yalanlar n n polisin en s k baflvurdu u yalanlardan birisi oldu unu hat rlatan Cephe, Bu konuda yapt m z aç klamalar n say s belirsizdir. Yalanda öylesine pervas zd rlar ki, hapishanelerdeki tutsaklar, örgütümüzle iliflkisiz insanlar canl bomba ilan etmifllerdir defalarca. Onlar n canl bomba diye aç klad klar bir tek kiflinin bile öyle oldu u kan tlanamam flt r bugüne dek. Ama her seferinde yalanlar ortaya ç km flt r. dedi. Bu konuda yap lan aç klamalar n tarih ve numaralar ile dökümü verilen aç klaman n sonunda ise Polisin yalanlar n n art k külliyatl bir arfliv oluflturdu u dile getirildi. AKP- slamc Bas n-polis Devrimci Düflmanl nda Birlikte Yalan haberlerden bir di eri ise, Fethullah n Aksiyon dergisinin 26 Kas m tarihli say s nda ve 27 Kas m tarihli Zaman, islamc Kanal 7 ve baz yay n organlar nda yay nlat lan bir haber oldu. Habere göre; Polis DHKP-C nin 4 kiflilik bir suikast timini, Erdo an n o lunun dü ününden hemen önce yakalam fl, yoksa 2 canl bomba dü ün salonuna girip stfanbul u kan gölüne çevirecekmifl Kas m tarihli, 318 No lu aç klama ile haberi yalanlayan ve aylar sonra böyle bir haberin ortaya at lmas na dikkat çeken Cephe, Ne örgütümüzün savaflç lar ndan o günlerde tutsak düflen olmufl, ne de böyle bir eylem plan m z ortaya ç km flt r. dedi. AKP nin, polisin ve islamc medyan n devrimci düflmanl nda biraraya geldikleri dile getirilen aç klamada flu görüfllere yer verildi: AKP iktidar kendi polisini baflar l göstermek için, baflta islamc bas n kullan yor. Do an Medya her zamanki görevini yerine getiriyor. Tarikat medyas n n ç karlar için, koltuk için yalanda, iftirada s n r tan mad klar n herkes bi- 13

14 14 lir. çine düfltükleri durumdan kurtulmak için, islamc lar b rak n, devrimcilere bak n demek istiyorlar. Ony llard r hizmet ettikleri faflizme, kendilerini kulland rmaya devam ediyorlar. Adaletine, eylem anlay fl na yönelik karalama yapabilmek için bugüne kadar hiçbir f rsat ele geçirememenin h rs yla daha fazla yalana baflvurmaktan baflka çareleri yok. Beyinlerinde hak, hukuk, adalet olmayan AKP islamc lar yalandan, riyadan baflka bir fley bilmez. Tarihleri, emperyalizmin ve oligarflinin ç karlar için halk n ve devrimcilerin kan n dökmenin tarihidir. Vahflet, adaletsizlik, kendilerinden olmayan herkes hakk nda katliam fetvalar vermek onlar n gelene idir. Bizim de il! Do rudur, Erdo an n saltanat dü ününü ve tecriti protesto etmek için, AKP il binas n bombalad k. Ayn gün, Befliktafl Subay Lojmanlar na, 19 Aral k hapishaneler katliam n n hesab n sormak için iki bomba koyduk. Ve, 10 A ustos tarihli, 310 No lu aç klamam zla eylemleri üstlendik. Ama islamc kafa bunu da anlamaz. Hizbullah n hamisi polis bilir ama yalan haberden vazgeçmez. Onlar bütün ifllerini alavere dalavere ile, aldatarak, yalan söyleyerek yaparlar. Ne yapt klar n savunma cüretine sahiptirler, ne de söylediklerini yapabilecek inançlar vard r. AKP nin Polisi ve YÖK çüler Ö renim Hakk m z Gasp ediyor Sakarya ve Samsun da, demokratik eylemlere kat ld klar için ö renciler hakk nda, gençli in sorunlar na sahip ç kmamas ve apolitikleflmeyi kabullenmesi için soruflturmalar aç l yor. Sakarya Gençlik Derne i 21 Kas m günü düzenledi i bas n aç klamas ile, AKP hükümeti ve polisin anayasal haklar olan ö renim hakk - n ellerinden almak istedi ini söyledi. 1 Ekim tarihinde TBMM'nin aç l fl gününde Türkiye'nin dört bir yan ndan gelen Gençlik Dernekleri ne üye ö rencilerin kat ld eylemde yer ald için, üniversite yönetimi taraf ndan, 15 günlük "ö rencilik haklar ndan mahrumiyetle uzaklaflt rma" cezas alan, Murat ALKAN n okudu u aç klamada, bas n aç klamas na kat lman n suç say ld n n mevcut YÖK Disiplin Yönetmeli- i nde dahi olmad n n alt çizildi ve tüm bask lara ra men YÖK'e, tecrite karfl mücadelemize devam edece iz denildi. Samsun Gençlik Derne i de, bir aç klama yaparak, polisin okul idaresine bask yaparak, devrimci demokrat ö rencilere soruflturma açt rd belirtildi ve Üniversitelerin idaresi son uyum paketleri ile emniyet müdürlüklerine ba land da bizim haberimiz mi yok? diye soruldu. 6 Kas m da YÖK ü ve tecriti protesto etti i için dernek baflkan Dilber AYDIN a k nama, dernek yönetim kurulu üyeleri, Serkan DO AN, Serpil ASLAN ile Hüseyin AKTAfi a k nama ve dernek üyesi Nazire AYAT a 1 hafta okuldan uzaklaflt rma cezalar n n verildi i belirtilen aç klamada, Üniversite yönetimi taraf ndan verilen cezalar hukuk d fl - d r, geri çekilmelidir! Hemen sürmekte olan soruflturmalar durdurulmal, e itim hakk m z gasp etmeye yönelik tüm bask lara son verilmelidir! denildi. ÖGB Terörü Protesto Edildi Antakya Gençlik Derne i ö rencileri, 6 Kas m eyleminde Özel Güvenlik Birimleri nin silah s karak yaratt terörü, 20 Kas m günü düzenledi i eylemle protesto etti. Arkeoloji Müzesi önünde yap lan eylemde, ö rencilerin can güvenli inin bulunmad belirtildi. Terör estiren ÖGB elemanlar hakk nda soruflturma aç lmas ve görevlerinden al nmalar - n, ÖGB lerin silahs zland r lmalar n ve keyfi uygulamalara son verilmesini isteyen ö renciler bu konuda bafllatt klar imza kampanyas na herkesi destek olmaya ça rd lar. Polis Terörü gençlik den Mersin Üniversitesi Ö rencileri, 19 Kas m günü düzenledikleri bas n toplant s ile, üniversitedeki polis terörünü protesto ettiler. Güllü Taflk - ran isimli ö rencinin okudu u aç klamada, sivil polislerin okula sokularak, ö rencilere s kça kimlik sorma, kimlik bilgileri kaydetme gibi uygulamalarla gençlik üzerinde bask yarat lmak istendi i belirtildi. Salih Baran isimli ö rencinin polisin sald r s na u rad, yine Sinan Baykal ile Baran Bozkurt adl ö rencilerin ise tehdit edildi i dile getirilen aç klamaya, Mersin Gençlik Derne- i, Mersin Temel Haklar, ESP, SDP, DEHAP, EMEP ve HD kat ld. Ahmet Kaya An ld Kocaeli Gençlik Derne i, 19 Kas m günü düzenledi i bir etkinlikle, ölümünün 3. y l nda Ahmet Kaya y and. lkay Eser Tiyatrosu Yeni Meydan Sahnesi nde gerçeklefltirilen etkinlikte derne in müzik grubu dinleti sunarken, Ahmet Kaya anlat ld ve sanatç y anlatan belgesel gösterildi. fiiirlerin okundu u etkinli e 75 kifli kat ld.

15 Eylemleri Kim, Nas l Kullanmak stiyor? Sinagoglar ve ngiliz hedeflerine yönelik eylemde, hayat n kaybeden insanlar m z n ard ndan gözyafl döküyor görünen birçok kesim, timsah gözyafllar n silip, halk m z n kan n nas l kullanaca n n hesab na bafllad. Bir yandan, oligarfli içi kesimlerin çeliflkileri olay nezdinde ortaya ç k p çat flmalara dönüflürken, öte yandan emperyalist cephe de eylemi kendi ç kar na kullanma hesaplar yap yor. Ancak hemen belirtelim ki, bu hesaplar eylemi yapanlar n amaçlar ndan ba ms z olarak düflünülmelidir, aksi, bak demek ki eylemleri bunlar da yapm fl olabilir gibi ucuz ve bilimsellikten, örgüt ve mücadele gerçe inden yoksun her türlü komplo teorisinin zemini demektir ki, piyasada bolca bulunmaktad r. Her eylemde yaflanabilir böyle bir durum, çeflitli kesimler, eylem kendine yönelik de olsa, baflka birine yönelik de olsa, kendi hesab - na kullanmak ister. Hele, adalet ölçüsü olmayan, halka zarar veren bir eylemse, bunun objektif koflullar daha olgun demektir. Bu hesaplar n ortaya ç kard tabloya bakmadan önce, bu kesimlerin, ayn zamanda bu ülkeyi yöneten, kurtar c gibi gösterilenler oldu- unu unutmay n. Nas l bir riyakarl k, iktidar kavgas yla halk aldat yorlar görün. ABD- srail- ngiltere Cephesi: Bush ve Blair, Irak iflgalinin ne kadar hakl ve gerekli oldu unu kan tlayan, uluslararas teröre karfl savafl ad yla halklara karfl sürdürdükleri savafl n hakl l n do rulayan bir olay olarak kullanmak istemektedirler. Yaratt klar dünya düzeninin, iflgallerinin bir sonucu olarak ortaya ç kan eylemlerde daha kaç insan n öldü ü bile belli olmadan yapt klar aç klamalar flöyleydi: BUSH 11 Eylül sonras yapt aç klamaya benzer, teröristler özgür uluslar demoralize etmeye, sindirmeye çal fl yorlar. sözleriyle, 11 Eylül ün ard ndan bafllayan imparatorluk politikas n meflrulaflt rmak isterken, Türkiye yi teröre karfl savafl n Irak la birlikte ön cephesi oldu- unu söyledi. ngiltere baflbakan BLA R de, terör demagojisine sar larak, terörle uzlaflma olmaz. fiimdi tam kararl ve teröristlerden daha çok istekli oldu umuzu göstermenin zaman dedi. srail ise, Filistin direniflini k rman n, terör demagojisinin yeniden geçerlilik kazanmas n n hesaplar n yapt. Filistin e destek verdi ini söyledi i ran hemen fail ilan ederek bu amac n da gizlemedi. Özellikle Irak iflgali ile birlikte terör demagojisi tüm hükmünü yitirmifl, imparatorluk politikas tüm dünya taraf ndan görülür ve anlafl l r hale gelmifltir. ABD- ngiltere- srail cephesi, bu kan kayb n tazelemek, terör demagojisine güç katmak ve bu çerçevede yeni ittifaklar gelifltirmek isterken, ülkemizdeki tescilli Amerikanc lar da bu çerçevede halk n kafas n nas l kar flt r r z, nas l iflbirlikçili in flart ve do ru oldu unu anlat r z diye ç rp nmaktad rlar. Bu arada Rusya lideri Putin de, Çeçenlere karfl sald r lar n meflrulaflt rmak için Uluslararas terörizme karfl tüm ülkeler genifl bir iflbirli- i bafllatmas gerekti i aç klamalar yla, eylemi kullanmak isteyenler kervan na kat ld. AB ve AB ciler Cephesi: Avrupa Birli i, AKP iktidar n n Irak konusunda ortaya ç kan, AB ile ABD aras nda gidip gelme tavr n kendi cephesinde netlefltirmek istemektedir. Kimi AB çevrelerinde tart fl lan sald r Avrupa ya yap lm flt r... fiimdi Türkiye yi AB ye almak için daha olumlu düflünmeliyiz gibi aç klamalar, ön cepheye sürülen kurban a ucu gösterilen kemik tir. Elbette bu, kemi i bekçi köpe inin önüne ataca anlam na gelmez. Emperyalizm, komünizme karfl da Türkiye yi ön cephede kullanm flt, bugün de yap lmak istenen budur. AKP iktidar n n da bu konuda bir itiraz yoktur. Ülkemizdeki AB ciler ise, utanmazca, daha ilk günden sald r lar AB ye girmemizi h zland - racak teorileri yapt, AB nin teröre karfl deste inin sözde kalmamas gerekti ini, 2004 görüflmelerinde üyelik için tarih verilerek somutlanmas n dile getirdi. Ayn zamanda bu kesimlerde, eylemler bahane edilip AB ye uyum süreci kesilecek telafl da yayg n bir flekilde gündemlerindedir. Burjuva bas n n AB ci köfle yazarlar n n tümü bu telafl aç k bir flekilde yans tmakta, AB her derde deva oldu u için(!) terörün AB ye uyumda daha kararl olunarak afl laca uydurulmaktad r. kiyüzlüdürler, demokratikleflmeden sözederler ama, AB ye üyelik bahanesiyle destekledikleri AKP iktidar n n iflbirlikçilik politikalar n n dökülen kandaki sorumlulu unu, Avrupa n n yeflil kuflak projelerinde islamc lar nas l kullan p gelifltirdi ini gizlemeye çal flmaktad rlar. Genelkurmay Cephesi: Hizbullahlar gelifltiren as l güç oldu unu, tarikatlar nas l kulland klar n, cuntalar na fleriatç kesimleri nas l 15

16 16 destek gücü yap p, karfl l nda geliflmelerine izin verdiklerini unutturmak isteyen Genelkurmay, AKP ye karfl mevzi kazanmak istemektedir. Laikleri de bu yönüyle kullanmaktad r. AKP- slamc Cephe: slamda terör yoktur diye ç rp nan AKP, Çiçek in AB ye yönelik kimi ülkeler timsah gözyafllar döküyor, terörü koruyorlar aç klamas nda da görüldü ü gibi, bu vesileyle devrimci ve Kürt milliyetçi hareketi nas l yok ederiz hesab yapmaktad r. Devrimciler, düzenledikleri panel ve eylemlerle, yapt klar aç klamalarla, gerçek suçlular n kimler oldu unu hayk rd lar. Bunlardan biri, Temel Haklar taraf ndan 23 Kas m günü düzenlenen bas n toplant s yd. Dernek binas nda yap lan toplant ya Temel Haklar dan fiadi Özpolat, TAYAD Baflkan Tekin Tangün, Halk n Hukuk Bürosu avukatlar ndan Behiç Aflç ve flair Ruhan Mavruk kat ld. Yap lan aç klamada, Ülkemizi savafl alan na çevirenler, srail'in Filistin iflgaline destek veren, ABD ve ngiliz emperyalizminin Irak iflgaline destek veren iflbirlikçi oligarfli ve Ortado- u'yu kana bulayan, iflgal eden ABD, ngiliz emperyalizmi ve fiovenistli i ve anti-komünistli i tescilli AKP, bu yolla hem zihniyetine uygun davranmakta, hem de dökülen kandaki sorumlulu unu unutturmak, tart flt rmamak istemektedir. Öte yandan islami terör diye AKP ye yüklenen, terörün ad n koy diye bast ran laik kesimlere karfl kendince bir manevra alan açmaya çal flmaktad r. Ne kadar çok terör demagojisi yaparlarsa, ne kadar çok devrimciyi, yurtseveri katlederlerse, iflbirlikçilikten, Hizbullahlar ba r nda tafl d ndan gelen sorumlulu unu örtbas edece i hesab yapmaktad r AKP. stanbul daki eylemleri soran gazetecilere, hükümet sözcüsü Çiçek in, bugün Bingöl de 14 teröristi (KADEK gerillalar n kastederek) öldürdük, terörle mücadelede kararl y z cevab vermesi, bu politika ve zihniyetin sonucudur. Ancak, iflbirlikçilik eylemlerle birlikte gizlenemez flekilde ortaya ç km flt r. Do rudur bu yan yla AKP de hedef olmufltur. Ama ne ekonomiyi düzeltti i, istikrar sa lad yalan nedeniyle, ne de model islami ülke oldu undan; en baflta srail ve Amerikan iflbirlikçili inden dolay hedef olmufltur. AKP mazlum de il, katildir. Laikler Cephesi: Temelde Genelkurmay a paralel politika yapan bu kesimler, islami terör üzerinden AKP yi vurmaya, genel olarak islamc kesime yönelik 28 fiubat benzeri bir süreci bafllatabilir miyiz hesab yapmaktad r. Hizbullah yaratan ve koruyanlar n AKP de oldu unu, sola karfl y llarca kullan ld klar n söylerken, her ne kadar bir do ruyu dile getirseler de, ayn Hizbullah n J TEM in himayesinde oldu unu, ordunun islamc lar halka karfl savafl nda kulland gerçe inin üzerine hiç u ramayarak tam bir açmaz yaflamaktad rlar. Susurlukçu Cephe: Güvenlik söylemiyle, daha fazla bask, yasak, terör isteyen bu kesimler, eylemin hemen ard ndan A arlar, Tantanlar piyasaya sürdüler. Burjuva bas nda, kimisi aç ktan, kimisi daha utangaçça, onlara olan ihtiyaca vurgu yapmakta, Teröre karfl yumuflan ld böyle oldu... polisi zaafa u ratan yasa varsa, yenileri ç kar lmal... A arlar dökülen kan üzerinde gemilerinin yüzece i günü flimdi daha yak ndan hayal etmeye bafllam flt r. Polis ise, AB ye uyum oyununda k s tlanan kimi yetkilerini bu vesileyle yeniden ele geçirmeye çal flmaktad r. Tüm bu kesimler, gerçek suçlular gizleyen ve gizlenmesine hizmet edenlerdir... Gerçekleri Devrimciler Söylüyor srail Siyonizmidir. denildi. Neden ülkemizin hedef seçildi- ine iliflkinse, AKP iktidar n n iflbirlikçilik politikas olarak belirtildi. Kat lanlar n ayr ayr görüfllerini dile getirdi i toplant da, ba ms z ve demokratik Türkiye talebiyle mücadelenin yükseltilmesi ça r s yap ld. *** Bir baflka eylem de Elaz dayd. Elaz Temel Haklar 20 Kas m da Postane Meydan nda yapt eylemde, "SALDIRILARIN SORUMLUSU EM- PERYAL STLER VE fib RL KÇ LER D R" yaz l dövizleri ile gerçek suçlular n adresini gösterdi. *** Ayr ca, stanbul Gençlik Dernekli Ö renciler, Samsun, Kocaeli ve Bahçelievler Temel Haklar yapt klar yaz l aç klamalarla, As l sorumlular, halklar katleden ve terör demagojileri yapan emperyalistler ve iflbirlikçilerdir dediler ve AKP'nin iflbirlikçili inin diyetini Türkiye halklar - n n ödedi ini belirttiler.

17 Temel Haklar dan KÜBA Paneli Küba, Ba ms zl k ve Onurdur KOCAEL TEMEL HAKLAR AÇILIfiINA YO UN LG Kararl Bir Mücadele Anlay fl 5 Kas m tarihinde tüzel kiflili ine kavuflan Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i 22 Kas m günü düzenledi i aç l flla kuruluflunu kamuoyuna duyurdu. Belediye baflkanlar ndan siyasi partilere, meslek odalar, iflçi ve memur sendikalar ndan demokratik kitle örgütlerine, çok say da kifli ve kurum yönetici ve üyelerinin kat ld aç l flta, kentte hak ve özgürlükler mücadelesinde yeni bir mevzinin aç lmas n n coflkusu vard. Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i 23 Kas m günü Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde Küba'yla Dayan flma Paneli düzenledi. Mehmet Göçebe'nin yönetti i panele konuflmac olarak Temel Haklar'dan fiadi Özpolat, flair Ruhan Mavruk, HHB avukatlar ndan Behiç Aflç kat ld. Mehmet Göçebe nin, "Küba sosyalist oldu u için y k lmak isteniyor. Bu yüzden dayan flmak zorunday z sözleriyle bafllayan panelde ilk sözü, Behiç Aflç ald. Küba'da devrimden bu yana ne de- iflti? sorusunu e itimden, sa l a, kültürden, sosyal alana, ekonomiden günlük yaflama kadar somut örneklerle cevaplayan Aflç, Küba da halk n yönetime kat l m n n en güzel demokrasi örne i oldu unu dile getirdi. Daha sonra söz alan flair Ruhan Mavruk ise, Küba da sosyalizmin kültür-sanata neler getirdi ini, yeni insan n, sosyalist insan n nas l yarat ld n anlatt. Sosyalizm Yaflayacak! Amerika n n Küba'daki rejimi neden y kmak istedi i sorusunu cevapland ran fiadi Özpolat, Küba n n, ABD'nin burnunun dibinde sosyalizmin yaflat labilece inin örne i oldu unu, onunla birlikte Kuzey Kore nin sosyalist sisteminin de dünya halklar na kötü örnek oldu u için y k lmak istendi ini belirtti. Fidel in ba ms zl kaybetmektense aday bat r r z sözünü hat rlatan Özpolat, bunun bir lider için kendi halk na olan büyük bir güvenin ifadesi oldu unun alt n çizerek, böyle bir güvenin ancak adaletin, eflitli in oldu u bir ülkede mümkün olabilece ini söyledi. Özpolat, stanbul da yaflanan son eylemlere de de inerek, ba ms z bir ülke olmaman n onursuzlu- unun sonucu oldu unu belirtti ve Küba y örnek vererek, ba ms z, bafl dik, onurlu bir ülke olmak için örgütlenmeli, mücadele etmeliyiz ça r s yapt. 200 kiflinin izledi i panel izleyicilerden gelen sorular n cevaplanmas n n ard ndan sona erdi. Kat l m n yo un olmas nedeniyle caddede yap lan aç l fl toplant s nda konuflan dernek baflkan Y lmaz fien, stanbul daki eylemleri de erlendirdikten sonra, derne in amaçlar n anlat. "Derne imiz yaflam n tüm alanlar nda karfl lafl labilen her türlü soruna karfl mücadele edecektir. diyen fien, mücadele anlay fl n da, ülke gerçe inden hareketle icazetçilikten uzak, kararl bir mücadele anlay - fl yla yürüyece iz sözleriyle ifade etti. fien, konuflmas na ça r - m z bu mücadeleye inanan dürüst namuslu herkesedir" sözleriyle son verdi. lk üye kay tlar n da yap ld aç l flta Ramazan nedeniyle ikramda bulunulmazken, aç l fla kat lan 200 den fazla kifliye karanfiller da t ld. Yozlaflmaya Karfl mza Kampanyas Dersim: K sa bir süre önce çal flmalar na bafllayan ve aralar nda Tunceli Temel Haklar Kad n Komisyonu'nun da bulundu u, Tunceli l Kad n Platformu, yozlaflmaya, fuhufla ve birahanelere karfl bir imza kampanyas bafllatt. Kampanya çerçevesinde flehir merkezinde aç lan imza stand na gelenlere bu konuda bilgiler de verilirken, "Yozlaflmaya Fuhufla Birahanelere Hay r", "Birahaneler Batakhanedir Dersimde Batakhane stemiyoruz" yaz l dövizlerin as ld stand 3 Aral k gününe kadar aç k kalacak. 17

18 Katledilen Yak nlar n n Cesetlerini, Hücre Hücre Eriyen Bedenlerini Düflünerek Bayram Karfl layan Analar, Babalar, Efller, Kardefller Gördünüz Mü Hiç? ABD PEKÇ PARKI NA G D N VE GÖRÜN! 18 Hava ayaz. So uktan korunabilecekleri bir naylon çad r bile çok görüldü onlara. Çad r kurdular diye gözalt na al nd lar, iflkenceler gördüler. Direniflin atefliyle s nd lar günler boyu. AKP lideri bayram kutlamas flovlar yaparken, onlar yine zulmü hayk r yorlard baflbakanl n birkaç yüz metre ötesindeki Abdi pekçi den. Yalan! Zalimin bayram kutsal olamaz, zulüm alt ndakilerin ne bayramda, ne dü ünde yüzü gülemez! 80 gündür baflvurmad klar yetkili, çalmad klar kap kalmad. Kap m z adalet kap s d r diye yalanlar uyduran Cemil Çiçek in kap lar yüzlerine kapand, içeriden Avrupa onaylad daha niye itiraz ediyorsunuz diyen, iflbirlikçi bir Avrupa memurunun sat rlar çarpt yüzlerine. Bayram gününde de, 80 gündür onlar yaln z b rakmayanlar vard yine. Ve yine yaln z b rakanlar yoktular. Bayram mutluluk, kardefllik getirir derler. Onlar diri diri yak lan yak nlar n n kül olmufl bedenlerini düflünürken nas l mutlu olacaklar? Hücre hücre eriyen evlatlar n n, derisinin alt ndan f rlam fl kemiklerinin görüntüleri gözlerinden hiç silinmezken, nas l bayram yapacaklar? Tecriti sürdürerek, iflkenceye ve katletmeye devam eden AKP nin riyakar islamc lar ile mi kardefl olacaklar? Zulüm Alt nda 4 Ramazan Bayram 26 Kas m günü bir bas n aç klamas düzenleyen TAYAD l Aileler, bayramda, iktidara ve AKP li milletvekillerine, biz bayram ölümle, tecrit iflkencesiyle karfl larken, Ramazan n z mübarek olacak m? diye seslenen TAYAD l - lar flöyle dediler: Bugün bayram. Sizler evlerinizde çocuklarınızla bir arada bayramı geçiriyorsunuz. Bize sadece mezarları layık gördünüz. Bizler çocuklarımızın hayatından kaygı duyarak yaflıyor, görüfl günlerinde iflkence yapılmıfl bedenlerine flahit oluyoruz. Bir anne, baba, bir tutsak yakını, bir insan olarak yaflayabilece imiz en kötü fleyleri yaflatıyorsunuz bizlere. F tipi hapishanelere geçiflin, binlerce tutsa n tecrite konulmas n n üzerinden 4 Ramazan Bayram geçti ini hat rlatan aileler, ölümler devam ediyor dediler. Açl k grevindeki TAYAD l lardan Bülent Özdemir in okudu u aç klamada, Türkiye nin ba- ms z ve halk n da özgür olaca günler dile inde bulunularak, Bizler bu bayramda da tecriti kald r n, çünkü tecrit öldürüyor diye taleplerimizi dile getirmekten vazgeçmiyoruz. Direniflin Her Aflamas nda Onlar n Sesini Duyacaks n z 19 Kas m; 20 Ekim 2000 de bafllayan açl k grevinin, iktidar n tecritte, F tiplerinde srar etmesi üzerine, ölüm orucuna dönüfltürüldü ü gündür. Parktaki TAYAD l Aileler 20 Kas m günü düzenledikleri bas n aç klamas ile, hem depremin y ldönümünde depremzedelerin sorunlar n n çözülmemesini, hem de tecritle katletme ve iflkence politikas n n iktidar taraf ndan sürdürüldü ünü dile getirdiler. TAYAD l Aileler ad na konuflan Bülent Özdemir, Tecriti yok sayan iktidar sahipleri çözüm bulmamakta srar etmektedir. AKP tecriti kald rmak ve çözüm getirmek yerine yasa tasar lar ile bir yandan tecrit koflullar n a rlaflt rmaya devam ediyor, di er taraftan ailelere sald r yor dedi. So ukta bafllar n sokabilecek bir çad r n bile verilmeyip, so u un iflkenceye dönüfltürüldü ünü ve demokratik eylemlerinden vazgeçirme amaçl kendilerine karfl kullan lmak istendi- ini belirten Özdemir, ölüm orucu 10. ekipler de ölüme gidiyor. Tecrit kalkana kadar mücadelemize tavizsiz devam edece iz dedi.

19 HÜCRELERDEN emperyalizmin ve oligarflinin hücrelerine karfl direniflte 4. y l Ölüm Orucu Sürüyor! Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi (10. Ekip) direniflçisi olarak direnifl bayra n tafl yan tutsaklar flunlard r: Selami Kurnaz, Vedat Düflküner (Tekirda F Tipi) Muharrem Karademir (Kand ra F Tipi) Hüseyin Çukurluöz, Bekir Baturu (Sincan F Tipi) Selma Kubat (Bak rköy Kad n ve Çocuk Tutukevi) Raziye Karabulut (Kütahya Kapal Hapishanesi) Günay Ö rener (Uflak Hapishanesi) Tecrite Karfl Ortak Mücadele -Sadece Türkiye de de il tüm dünyada- F tiplerinin, tecriti esas alan hapishanelerin ilk örne i olmad biliniyor. Almanya dan ngiltere ye Avrupa ülkelerinde, Amerika da, emperyalizmin birçok yeni-sömürge ülkesinde geçmiflte uygulanan ve birço unda halen uygulamada olan bir sistemdir. Ancak, kuflkusuz en çarp c sonuçlar n Türkiye de vermifltir. Yine kuflkusuz ki, tecrit hücrelerine karfl en büyük ve uzun süreli direnifl de ülkemizdedir. Denilebilir ki, devrimci mücadelenin oldu u, halk n muhalefetinin geliflti i her ülkede ad m ad m gündeme getirilmifl, irili ufakl direnifller yaflanm fl olsa da, esas olarak Türkiye de kayaya çarpm flt r. Tecrit emperyalizmin politikas d r. Amerikan imparatorlu unun muhalif ülkeleri, halklar, ezilenlerin örgütlerini teslim alma amaçl politikalar- ndan ba ms z ele almak, yap lacak tespitlerde, al nacak tav rda da yanl fl sonuçlara ulafl lmas n n, en az ndan bir yan n n eksik kalmas n n bafltan zeminini oluflturacakt r. Tecrit, emperyalizmin iflgallerinden, tehditlerinden, siyasi ve ekonomik yapt r mlar ndan ba ms z de il, ayn hedefe yöneliktir. flte bu gerçek, tecrite karfl mücadelede, baflta tecritle yokedilmek istenen, as l hedef olan devrimciler olmak üzere, muhalif güçlerin, hukukçular n, bilim insanlar n n, emperyalist devletlerin yörüngesinde olmayan insan haklar kurulufllar n n, anti-emperyalistlerin, emperyalizmin küreselleflme politikalar na karfl ç kanlar n ortak mücadelesi olmal d r. Bu ortakl, sadece ülkemizdeki örgütlenmeler için de il, tüm dünyan n ilerici güçleri için ifade etti imizin alt yeniden çizilmelidir. Emperyalizmin tecrit politikas n n kayaya çarpt ülkemiz, politikan n geri püskürtülmesi için de muazzam bir avantaj beraberinde getirmektedir. 107 flehit verilerek süren direnifl, efli görülmedik bir kararl l dosta ve düflmana kan tlam flt r. fiu ana kadar duyars zl k (istisnalar d fl nda) buna elvermemifl olsa da, halen bu olanak mevcuttur. Hatta, emperyalist politikalar n dünya halklar n n gözünde üst boyutta teflhir oldu u, bir çok yerde emperyalizme karfl direnifllerin geliflti i bugünkü ülkemiz ve dünya koflullar nda daha da fazla mevcuttur denilebilir. Elbette bu mücadelenin içinde, Avrupac lar ve Amerikanca düflünüp konuflanlar n yer almas zordur. Hak ve özgürlükleri Avrupa dan, Amerika dan bekleyenler, ya hiçbir demagojiye sar lmadan tecritin sahibi Avrupa ya da tav r alacak, hak ve özgürlükler mücadelesinde samimiyetini ortaya koyacak, ya da bu mücadelenin d fl nda kalarak, tecritin do rudan ve dolayl destekçisi durumunda olacakt r. Tecrite karfl uluslararas mücadeleye, sadece ilerici güçlerin enternasyonalist dayan flmas olarak bak lmamal d r, sorun herkesindir. Bugün hapishanelerde tecritte olmayanlar yar n olabilece i gibi, ayn politikan n d flar ya yans yan sonuçlar yla karfl karfl ya olduklar kesindir. Uluslararas Tecritle Mücadele Platformu nun düzenleyece i Uluslararas Tecritle Mücadele Günleri, tecrite karfl ortak mücadelenin de bir zeminidir. Onlarca ülkeden, birçok kurum ve kifli bu bilinçle etkinliklerde yer alacaklar. Peki tecrite karfl ortak mücadeleye flu ya da bu platformda, ya da kendi etkinlikleri ile, kat lmayanlar, neden kat lmad klar n n bilincinde mi? 19

20 TAYAD l Aileler Afyon daki Faflist Sald r da Afyon Halk n Ayd nlatmaya Devam Ediyor Ahmet Sarl k'a Aç k Mektup 20 Hat rlanaca gibi, TAYAD'l lar Temmuz ay nda tecrite karfl toplanan imzalar Ankara ya ulaflt rmak için yola ç km fl ve 27 Temmuz da Afyon da polislerin yönlendirdi i MHP li faflistlerin sald - r s na u ram flt. Afyon halk na yönelik bir aç klama yay nlayan TAYAD'l Aileler, yaflananlar, faflistlerin nas l kullan ld n detayl olarak anlatm fl, konu Afyon yerel bas n nda da yer alm flt. T pk faflist sald r da oldu u gibi, bu aç klamaya yönelik de, TAYAD'l Aileler e devlet kafas yla sald ranlar oldu. Bunlardan biri de Afyon yerel Odak Gazetesi ve yazar Ahmet Sarl k idi. TAYAD'l Aileler, kendisinin gündeme getirdi i, yerel televizyonda aç k oturum yapma, tart flma teklifini uzun süre yerine getirmesi için bekledi. 12 A ustos tarihli imzas z aç klama bafll kl köfle yaz s ile TA- YAD l lara sald ran, kuflku, flaibe yaratmaya çal flan Sarl k n sözünü tutmamas, oyalama, geçifltirme yoluna gitmesi üzerine, Ahmet Sarl k'a Aç k Mektup bafll kl bir aç klama yay nlad lar. TA- YAD'l lar n, gerçekleri anlatma, halk bu noktada bilinçlendirme konusundaki srar na örnek teflkil eden bu aç klamas n, özetleyerek yay nl yoruz. *** Ahmet Sarl k'a Aç k Mektup... Afyon'da yay nlanan Odak Gazetesi'nin 12 A ustos tarihli nüshas nda "Biz Bize" köflesinde " mzas z Aç klama" bafll kl imzan z tafl - yan bir yaz yay nland. 1- Yaz n za "imzas z aç klama" bafll n koyarak, "nereden geldi i belli olmayan" ifadesiyle aç klamam z hakk nda kuflku, flaibe yaratmaya çal flt n z. Aç klaman n bir imzas vard. "TA- YAD'l Aileler" imzas y llard r kullan l r, bu imzalar yla tan n r, bilinirler. Bu imzayla gerçeklefltirilen onlarca etkinlik, binlerce bas n aç klamas ve ç kar lm fl pek çok yay n vard r. kincisi ad yla, adresiyle, telefon numaralar yla bu aç klaman n nereden geldi i bellidir. 2- Ve bu yalana ba l kurgu devam ediyor. Diyorsunuz ki; "Kim veya kimler taraf ndan kaleme al nd belli olmayan bu aç klamay haber olarak de erlendirmedik." Neredeyse yaz n z n yar s n neden bu aç klamay gazetenizde yay nlamad n z anlatmaya çal flm fls n z. Belli ki çok zorlanm fls n z. Bu kadar zorlanman za gerek yoktu. Gazeteciler de taraf olabilir. Bu çok da do ald r. Ama bunu aç k yüreklilikle söyleyemiyorsunuz. Do ruyu söyleyin. Deyin ki, bu aç klama 27 Temmuz'da Afyon'da olup bitenleri gözler önüne seriyordu, TA- YAD'l lar n hiç de birilerinin çarp tmaya çal flt gibi "bölücü" ya da "PKK l " olmad n, kim olduklar n ne için mücadele ettiklerini anlat yordu ve bu iflimize gelmedi. Evet gerçek budur. 3- Yaz n zda diyorsunuz ki, "AK Parti, CHP ve Saadet Partisi nden görüflmek için randevu ald - n z belirtiyorsunuz. l Baflkanlar baflta olmak üzere Merkez lçe Baflkanlar yla da görüfltüm. Hiçbiriside randevu vermediklerini söylüyorlar." Tarafs z ve gerçekçi haber yapmak isteyen bir gazeteci oldu unuzu düflünseydik hak verebilirdik. Ancak bu durumda partilerin yöneticilerine sorup sormad n z bile flüpheyle karfl l yoruz. TAYAD'l lar Afyon'a gelmeden önce CHP Merkez lçe Baflkan Ramazan Akgöz ile Saadet Partisi'nden Gençlik Kollar Baflkan Ali Hazer ile görüflülmüfl ve randevu al nm flt r. Randevu günü ve saati 27 Temmuz Pazar günü saat 16.00'd r. AKP Afyon il yöneticileriyle görüflülmüfl ve randevu al nm flt r. AKP'liler, "Kap m z herkese ve size her zaman aç k hatta normalde pazar günleri kapal y z ama sizin için açaca z" demifllerdir. 4- Devam ediyorsunuz: "TAYAD üyeleri hak ararlarken neden PKK 'y simgeleyen zafer iflaretleri yapm fllard r? PKK'ya en fazla flehit veren Afyon ilinin insan n tahrik etmez mi? Aç klaman n bir bölümünde Afyon halk na "Faflist" damgas vurmuflsunuz." Düfltü ünüz durumu görüyor musunuz? Bir taraftan "tarafs z" görünmeye çal fl yor di er yandan bize ait olmayan sözleri bizim yerimize söyleyerek bizi suçlamaya ve Afyon halk n k flk rtmaya devam ediyorsunuz. PKK'y simgeleyen iflaretler yap lm fl da vs... Polis de, "PKK sloganlar at ld, Apo sloganlar at ld " dedi. Bütün bunlar n do ru olmad n bilmiyor musunuz? Biz tüm Afyon halk na yapt m z aç klamada çok aç k söyledik, tüm TV kameralar n n önünde olan bir olay bu. Ama sorun bu de ildir. Hak ve özgürlük mücadelesi yürütenlere yönelik sald r - lara meflruiyet yaratman n klasik ve baya laflm fl numaralar d r bunlar. Memur hakk n m ar - yor. Tamam bu terörist de sald r. flçi hakk n m ar yor, bölücü de sald r. Gençlik paras z e itim

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Soner Yalçın ı hem Sözcü hem de sahibi olduğu site sansürledi!

Soner Yalçın ı hem Sözcü hem de sahibi olduğu site sansürledi! Soner Yalçın ı hem Sözcü hem de sahibi olduğu site sansürledi! Tarih: Aralık 05, 2013 MEDYAGUNDEM.COM- Çok ilginç şeyler oluyor. Türkiye de yeni cuntanın kirli ittifakı ndaki karakterler her geçen gün

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK*

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK* Kenan ERTÜRK* AKP Hükümetinin son günlerde Suriye ve PKK terör örgütüne karfl efl zamanl sert mücadeleci ç k fl ne anlama geliyor? Bu yaz da bir senaryo çerçevesinde, Türk d fl ve iç politikas nda son

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı