T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr"

Transkript

1 T T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI

2 ÖNSÖZ İnsanoğlunun hayatında huzur ve sükunetin değeri hiçbir varlıkla değiştirilemeyecek kadar yüksektir. Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini hoş görüntüsünü ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültüyü, insanların fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş başarısını azaltan, çevrenin sessizliğini azaltarak ya da yok ederek niteliğini değiştiren hoşa gitmeyen seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisi olarak tanımlayabiliriz. Özellikle ülkemizde plansız kentleşme, altyapısız ve düzensiz yerleşme, trafik yoğunluğunun artması, mekanik araçların ve donanımların günlük yaşamımıza girmesiyle birlikte gürültü meselesi artmakta ve giderek insanlarımızın dinlenebilecekleri, çalışabilecekleri kısaca huzurlu şekilde yaşayabilecekleri mekânların azalmasına sebep olmaktadır. Elbette ki, yaşam kalitemizi iyileştiren birçok teknolojik donanımın aynı zamanda yaşam kalitemizi düşürdüğünü de göz ardı edemeyiz. Çevre ve Orman Bakanlığı olarak gayemiz gürültünün kontrolü ve azaltılmasına yönelik hedef ve ilkeleri belirleyerek konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde belirlenen çevresel gürültü standartlarını sağlayacak şekilde çalışmalar yaparak halkın huzur ve sükûnunu sağlamaktır. Bu gaye doğrultusunda, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına da uyumlu olarak çıkarılan 4 Haziran 2010 tarihinde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik çerçevesinde yerleşim yerleri, karayolları, demiryolları ve hava alanları için gürültü düzeylerini ve bu düzeylere maruz kalan konut, okul, hastane ve nüfus sayısını gösteren gürültü haritaları hazırlanacak ve bu harita sonuçları esas alınarak, özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açtığı yerler ile çevresel gürültü kalitesinin korunması gerekli olduğu yerlerde, gürültünün kontrol altına alınmasına yönelik eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerinin anlaşılabilmesi için öncelikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda bilinçli olunması gerekmektedir ki böylelikle gürültü meselesinin çözümüne yönelik etkin adımlar atabilelim. Bu farkındalığımızla şunu söyleyebiliriz. Öncelikle toplum olarak bilinçlenmeliyiz. Böylece Yönetmeliğin, insanlarımıza getireceği faydalar daha kolay özümsenecek ve bu hazırlanan eylem planını daha etkin ve verimli şekilde hayata geçirmiş olacağız. Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; Çevresel Gürültü Eylem Planı nın uygulanmasıyla birlikte insanlarımızın gürültüden uzak, sessiz ve sakin daha huzurlu, daha sağlıklı, kaliteli bir çevrede yaşamalarını gaye edinmekteyiz. Hoşunuza giden seslerle bezenen bir çevrede huzur ve sükûn dolu bir yaşam dileğiyle Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 2

3 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESĠ VE KONTROLÜNE YÖNELĠK EYLEM PLANI 1. GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ KONUSUNA GENEL BĠLGĠLER GÜRÜLTÜNÜN ĠNSAN SAĞLIĞINA ETKĠLERĠ TÜRKĠYE DE MEVCUT ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DURUMU ANA HEDEF DENETĠM VE ĠZLEME Yetki Devri- Mevzuat ve Mevcut Durum 5.2 Hedef 5.3 SANAYĠ TESĠSLERĠ Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef 5.4 EĞLENCE YERLERĠ Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef 5.5 SOKAK EĞLENCELERĠ Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef 5.6 MOTORLU TAġITLAR Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef 6. GÜRÜLTÜ HARĠTALAMA VE EYLEM PLANLARI ULAġIM Karayolu Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef Demiryolu Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef Havaalanları Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef 6.2 YERLEġĠM ALANLARI Mevzuat ve Mevcut Durum Hedef 6.3 Gürültü Haritalama ve Eylem Planlamasında Sorumlu...34 Kurum/ KuruluĢlar ve Yükümlülükleri 6.4. Gürültü Haritası ve Eylem Planlarının Hazırlanma Amacı Gürültü Eylem Planının Diğer ġehir Planlarıyla Olan Bağlantısı GÜRÜLTÜYÜ AZALTMAK ĠÇĠN ALINABĠLECEK...36 BASĠT TEDBĠRLER 7.BĠNALARDA GÜRÜLTÜ YALITIMI Mevzuat ve Mevcut durum 7.2 Hedef 8. GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESĠ VE KONTROLÜNE YÖNELĠK...39 BAKANLIĞIN YÖNLENDĠRĠCĠ ÇALIġMALARI 9. KURUMSAL KAPASĠTENĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ KAMUOYUNUN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ VE BĠLĠNÇLENDĠRĠLMESĠ EKLER 3

4 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESĠ VE KONTROLÜNE YÖNELĠK EYLEM PLANI 1. GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ KONUSUNDA GENEL BĠLGĠLER Çevre sorunları içinde bulunan gürültü kirliliği (akustik kirlilik) geliģmiģ ülkelerde sanayileģme sürecinin sonuçlarından biri olarak ve teknoloji artığı biçiminde ortaya çıkmıģ ve baģta ulaģım gürültüleri olmak üzere 1960 lı yıllardan sonra toplumun çeģitli kesimleri için büyük bir ilgi alanı durumuna gelmiģtir. Yapılan bilimsel araģtırmalar, gürültünün çevre faktörüne bağlı olarak insan ve toplum sağlığı üzerinde, büyük bir risk oluģturduğunu ve kentlerde gürültüden doğrudan etkilenen kiģi sayısının giderek arttığını ortaya koymaktadır Ses Nedir? Ses günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bize müzik veya kuģların ötüģünü dinlemek gibi hoģ zevkleri tattırır. KonuĢarak anlaģabilmemizi sağlarken, kimi zaman da bizi tehlikelere karģı uyarır. Ses beģ duyudan biri olan iģitme duyu organı kulak aracılığı ile algılanır. Ses her insan tarafından tümüyle farklı algılanır. Bir insan damlayan bir musluk yüzünden rahatsız olurken, diğeri spor arabaların ya da müzik gösterilerinin kulak sağlığını tehdit edebilecek kadar yüksek gürültüsünden zevk alır. Gürültü Nedir? Gürültü; istenmeyen, rahatsız edici ya da sağlığı tehdit eden seslerdir. db(a) olarak ölçülmektedir. db(a) skalası logaritmik bir yapıya sahiptir. Duyma sınırı/eģiği 0 db(a) olup db(a) ise ağrı eģiğidir. YaklaĢık olarak bir ses 6 10 db(a) artırılırsa insan kulağı tarafından 2 kat olarak hissedilir. Trafik akıģındaki yoğunluğun yarıya düģürülmesi yaklaģık olarak 3 dblik bir azaltım sağlarken, yoğunluğun iki kat artırılması yaklaģık olarak 3 dblik bir artıģa neden olur. 4

5 GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI Karayolları, Demiryolları Hava alanları, Endüstri tesisleri, YerleĢim alanlarının yakınında yer alan; taģ ocakları, ĠnĢaat alanları, Konutların altında yer alan; kaset satıģ yerleri, matbaa, konfeksiyon ve ayakkabı atölyeleri ve marketler gibi iģyerleri, Tamirhaneler, satıģ yerleri, benzin istasyonları, otoparklar, Konutlarda; televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, Konut ve iģyerlerinde kullanılan jeneratör, havalandırma, yakma kazanları, Zamansız yapılan bakım ve onarımlar, Eğlence ve dinlenme yerlerinde kullanılan elektronik olarak yükseltilmiģ müzik sesleri, Konut alanlarında yapılan sokak düğünleri ve havai fiģek atımları, Megafonla bağırarak satıģ yapılması, Kornaların zorunlu haller dıģında kullanılması, Konut içinde veya bahçede barındırılan hayvanlardan kaynaklanan gürültülerdir. 5

6 2. GÜRÜLTÜNÜN ĠNSAN SAĞLIĞINA ETKĠLERĠ A. Fiziksel Etkileri Geçici veya sürekli iģitme bozuklukları. B. Fizyolojik Etkileri Kan basıncının artması, dolaģım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atıģlarında yavaģlama, ani refleks. C. Psikolojik Etkileri DavranıĢ bozuklukları, aģırı sinirlilik ve stres. D.Performans Üzerine Olan Etkileri: ĠĢ veriminin düģmesi, konsantrasyon/yoğunlaģma bozukluğu, hareketlerin yavaģlaması, Gürültünün insan sağlığına etkileri gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün düzeyine bağlıdır. Gürültünün insan üzerindeki etkisinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini gösteren araģtırmalar yapılmıģtır. Sesin etkisiyle ilgili dayanak oluģturan değerler Ģunlardır: Tablo 1: Ses Düzeyi ve Etkileri Durum Ses düzeyi Etki 120 db(a) nın üstünde Kısa bir sürede duyma kaybı Askeri uçakların alçak uçuģu, yerde Diskoteklerin iç mekanları 120 db(a) Ağrı eģiği 100 db(a) 85 db(a) Uzun vadede duyma kaybı Gürültülü bir cadde 75 db(a) 65 db(a) Kalp-kan dolaģımı rahatsızlıkları 55 db(a) Rahatsızlık 45 db(a) Sohbet ederken, telefonda konuģurken, TV ve radyo dinlerken rahatsızlık >35 db(a) Uyku bozuklukları Sessiz bir odada 30 db(a) 0 db(a) Duyma eģiği 6

7 3. TÜRKĠYE DE MEVCUT ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DURUMU Türkiye de; gürültü kaynaklarından (karayolu, demiryolu, hava alanı, endüstri, eğlence yerleri vb.) çevreye yayılan çevresel gürültü sorununu ortaya koyacak Ģekilde kapsamlı bir çalıģma yapılmamıģtır. Gerek Çevre ve Orman Bakanlığına ve Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerine, gerekse belediyelere intikal eden Ģikayetlerden; daha çok eğlence yeri gürültüsü, sokak düğünleri ve havai fiģek atımından kaynaklanan gürültüler ile iģyerlerinde bulunan jeneratör, klima ve fan gürültüsü ile mesken olarak kullanılan binaların kazan dairelerinden kaynaklanan gürültüler ve özellikle Ġstanbul ve Antalya da havaalanı gürültüsünden insanların rahatsız olduğu anlaģılmaktadır. ġekil 1: Gürültü ġikayetlerinin Kaynağa Bağlı Olarak Bölgelere Göre Dağılımı. Eğlence Yerleri ĠĢ yeri, atölye ve imalathane Sokak Düğünleri Maden ve taģ ocakları Karayolu Tabanca sesleri Havaalanları 7

8 BÖLGESEL ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DENETİM SAYISI TÜRKİYE GENELİ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DENETİM SAYISI 8

9 Çevresel gürültünün kontrol altına alınması için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği AB Çevresel Gürültü Direktifine (2002/49/EC) uyumlu olarak 4 Haziran 2010 tarihi itibari ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. 4. ANA HEDEF HEDEFE ULAġMAK ĠÇĠN; ANA HEDEF Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kiģilerin gün içerisinde rahatsızlık ve gece boyunca uyku bölünmesi yaģamaması için sessiz ve sakin yaģam alanlarının oluģturulması Eylem Planlarının UYGULAMAYA KONULMASI EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI (Gürültü Haritalama Sonuçları Göz Önünde Bulundurularak) GÜRÜLTÜ HARĠTALARI HAZIRLANARAK Sorunun Belirlenmesi DENETĠM VE ĠZLEME Yapılarak Çevresel Gürültünün Kontrol altına Alınması Gürültü Kaynak Verilerinin Toplanması KURUMSAL KAPASĠTENĠN GÜÇLENMESĠ ġekil 2: Çevresel Gürültü Planlamasında Ana Hedefe UlaĢılacak Eylem Piramidi 9

10 5. DENETĠM VE ĠZLEME 5.1 Yetki Devri - Mevzuat ve Mevcut Durum Çevresel gürültü oluģturan kaynakların denetimi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Çevre Kanunu nun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetleme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına (Merkez ve taģra teģkilatı) aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye baģkanlıklarına, Denizcilik MüsteĢarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilebilir. Yetki Devri Yapan Ġdarelerin Yükümlülükleri ġikayetlere istinaden denetim yapmak. Programlı ve/veya programsız denetim yapmak. Ġhlalin tespiti halinde Çevre Kanunu kapsamında cezai müeyyide uygulamak. Gerekli kontrol tedbirlerini aldırtmak. Mevcut durumda, bugüne kadar toplam 11 i BüyükĢehir belediyesi olmak üzere toplam 76 belediye BaĢkanlığına Haziran 2010 tarihi itibarı ile yetki devri yapılmıģtır. (Ek- Tablo II) 5.2 Hedef Özellikle Ģikayetlere mahallinde ve kısa sürede çözüm getirmek için belediye baģkanlıklarının yetki devri talepleri değerlendirilecek ve uygun görülenlere yetki devri yapılacaktır Yetki devri yapılmadan önce aģağıda belirtilen esasları sağlamıģ olacaklardır. Çevre Denetim Biriminin kurulması, Yeterli personel (Çevre ve Orman Bakanlığı nca belirlenmiģ Temel Akustik konularını içeren eğitim programını tamamlayan, en az dört yıllık üniversite mezunu bir personeli ve gözetiminde iki yıllık yüksek okul veya lise ve dengi okullardan mezun olmuģ bir personel olmak üzere en az iki personel) bulundurulması, Yönetmelik ile getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanının temin edilmesi. Denetimden sorumlu Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediyelerden 3 er aylık periyotlarla gelecek olan denetim sonuçları incelenip, değerlendirilecek, etkin uygulama için politikalar oluģturulacaktır. Gerek Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri gerekse yetki devri yapılan belediyelerin çevresel gürültüden sorumlu personelini bilgilendirmek ve karģılıklı görüģ alıģveriģi sağlamak için periyodik olarak toplantılar ve eğitimler düzenlenecektir. 10

11 Öncelikle BüyükĢehir belediyeleri baģta olmak üzere, yetki devri yapılmıģ belediyeler yaptıkları çalıģmalara yönelik, Bakanlık ve Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından yerinde incelenecek ve çalıģmaları değerlendirilecektir. 5.3 SANAYĠ TESĠSLERĠ Mevzuat ve Mevcut Durum Ülkemizde endüstriyel kaynaklı çevresel gürültü sorunu öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. ÇGDY Yönetmeliği endüstriyel tesisler konusunda bir takım düzenlemeler ortaya koymaktadır. Endüstriyel tesisler çevresel gürültü ile ilgili olarak iģletme aģamasında aģağıdaki tabloda belirtilen sınır değerleri sağlamak zorundadır. Tablo 2: Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Alan L gündüz (dba) L akģam (dba) Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan iģyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Endüstriyel alanlar L gece (dba) Endüstriyel tesisler yukarıda belirtilen sınır değerleri sağlamakla birlikte, 7 Mart 2008 tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Ek VII Liste A ve B de yer alan tesisler Gürültü Kontrol Ġzin Belgesi almakla yükümlüdür. Tablo 3: Gürültü Kontrol Ġzin Belgesi Vermekle Sorumlu KuruluĢlar ĠZĠN BELGESĠNĠN VERĠLMESĠNDE SORUMLULAR Liste A Liste B Çevre ve Orman Bakanlığı Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri Yetki devri yapılan belediyeler 11

12 Tablo 4: Gürültü Kontrol Ġzin Belgesine Tabi Sanayi Tesisleri ve Bakanlığa Yapılan Müracaatlar Bakanlığa Gürültü Kontrol Gürültü Kontrol Ġzin Belgesine Ġzin Belgesi Ġçin Tabi Sanayi Sektörleri Müracaat Eden Sanayi Sektörleri Enerji Endüstrisi Enerji tesisleri Metal Üretimi ve ĠĢlenmesi Demir-çelik, alüminyum jant, Mineral, ĠnĢaat Malzemeleri Endüstrisi Çimento, kireç Kimya ve Petrokimya Endüstrisi Petrol Rafinerisi, kimya Atık Yönetimi Kağıt Endüstrisi Gıda Endüstrisi Tarım sektörü Tekstil Sektörü Diğer 1 Nisan 2010 tarihi itibarı ile 53 sanayi tesisi için Gürültü Kontrol Ġzin Belgesinin alınmasına yönelik Bakanlığa müracaat edilmiģ, Müracaatlar değerlendirilmiģ ve 2 tesise Gürültü Kontrol Ġzin Belgesi verilmiģtir. Önemli Not: 29/4/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik e uyumlu olacak Ģekilde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği revize edilmiģ, Gürültü Kontrol Ġzin Belgesi maddeleri ile yetkili idarenin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiģtir. Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde çevresel gürültü değerlendirmesini de içerecek Ģekilde Çevre Ġzni veya Çevre Ġzni ve Lisansı ; verilecektir. Yönetmelik EK-1 Liste : Çevre ve Orman Bakanlığı, Yönetmelik EK-2 Liste: Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri, tarafından Hedef 29/4/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik in EK-1 ve EK-2 sinde * iģareti bulunmayan endüstri tesisleri Çevre Ġzni veya Çevre Ġzni ve Lisansı kapsamında değerlendirilecek ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne uyumlu olarak çalıģmaları sağlanacaktır. Ġzne tabi olmayan ve özellikle Ģikayete neden olan endüstri tesisleri, imalathane, atölye ve iģyerlerinin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne uyumlu olarak çalıģmaları için etkin denetimler yapılacaktır. Eğlence yerlerinin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne uyumlu olarak çalıģması için ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik gereği canlı müzik izni verilirken Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 12

13 Yönetmeliği nin dikkate alınması için gerekli bilgilendirme, bilinçlendirme ve düzenlemeler yapılacaktır. Ġzne tabi olan ya da olmayan endüstri tesisleri, imalathane, atölye ve iģyerlerinin açılma ve çalıģma ruhsatları verilirken Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin dikkate alınması gerektiğine yönelik gerekli bilgilendirme, bilinçlendirme belediyelere ve il özel idarelerine yapılacaktır EĞLENCE YERLERĠ Mevzuat ve Mevcut Durum Ülkemizde gürültü konusundaki Ģikayetlerin baģında eğlence sektöründen kaynaklanan gürültü gelmektedir. Yaz sezonunun baģlaması ile birlikte sahil kentlerimizde özellikle açık ve yarı açık eğlence mekanlarından kaynaklanan çevresel gürültü problem olmaktadır. Eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültünün önlenmesi ve kontrol altına alınması için mevzuat oluģturulmuģtur Sayılı Çevre Kanunu ve Bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 2803 Sayılı Jandarma TeĢkilat Görev ve Yetkileri Kanunu 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 2634 Sayılı Turizm TeĢvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik, Turizm Yatırım ĠĢletme ve KuruluĢlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik Diğer taraftan, birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlarda, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya yetki devri yapılan belediye baģkanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde çevresel gürültü seviyesinin kontrol altına alınması maksadıyla gürültü seviyesinin sürekli ölçülmesine yönelik sistem kurulması veya kurdurulması mecburiyeti Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile getirilmiģtir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından, birden fazla eğlence yerinin bulunduğu ve yoğun Ģikayetlerin geldiği Ġstanbul Boğazı BeĢiktaĢ Mevkiinde gürültüyü sürekli ölçmek ve izlemek üzere bir sistem kurulmuģtur. Özellikle en çok gürültüye neden olan eğlence yerleri ile etkilediği alanların bulunduğu istasyonlar olan; Beylerbeyi, Raddison Hotel, Sapphire, KuruçeĢme Arena, Reina ve Sortie, istasyonları dikkate alınarak, Bakanlığımızca yılı yaz dönemi sürekli gürültü ölçme ve izleme sonuçları incelenmiģ ve değerlendirilmiģtir. 13

14 2 ġekil 3: Ġstanbul Boğazı ve eğlence yerleri Sürekli gürültü ölçme ve izleme sisteminden yaz dönemleri (Haziran- Temmuz-Ağustos) itibarı ile bazı istasyonların ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde elde edilen grafikler ve değerlendirme sonuçları aģağıda verilmektedir. Değerlendirmelerde, eğlence yerlerinin faaliyette olduğu 23:00-04:00 saatleri arası ve insanların uykuda olduğu eğlence yerlerinin faaliyetinin sona erdiği gündüz aktivitelerinin henüz yoğun olarak baģlamadığı 04:00-06:00 ve 05:00-06:00 saatleri arası dikkate alınmıģ ve kaynak (eğlence yeri) gürültüsü ve arka plan (eğlence yerleri faaliyette olmadığı zaman) gürültüsü belirlenmiģtir. Ġstasyonların yeri ve özellikleri: Reina Ġstasyonu; Hemen yanında mesken bulunmaktadır. Sortıe Ġstasyonu; Hemen yanında park bulunmaktadır. Sapphire Bosphorus Ġstasyonu; Sapphir in arka kısmında solda konut, hemen karģısında sol tarafta park bulunmaktadır. KuruçeĢme Arena Ġstasyonu; Kıyıda bulunuyor. Hemen yanında park var. Raddison Hotel Ġstasyonu; Hemen yanında otel bulunmaktadır. Beylerbeyi Ġstasyonu; Yakınında herhangi bir eğlence yeri bulunmamaktadır. Avrupa yakasında bulunan eğlence yerlerinden yayılan gürültüden etkilenmektedir. 14

15 Gürültü Değerleri 23:00-04:00(toplam gürültü seviyesi) 85,79 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 74,48 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 61,94 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 75,42 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 62,38 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 56,62 15

16 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 78,84 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 61,84 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 64,12 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 80,13 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 64,61 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 61,24 16

17 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 82,80 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 63,58 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 60,26 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 89,21 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 70,54 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 60,40 17

18 Gürültü Değerleri 20:30-24:00 (toplam gürültü seviyesi) 83,88 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 67,24 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 67,71 Gürültü Değerleri 20:30-24:00 (toplam gürültü seviyesi) 81,11 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 67,47 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 63,90 18

19 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 73,11 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 68,11 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 68,12 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 73,55 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 66,35 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 64,55 19

20 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 61,63 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 59,54 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 58,09 Gürültü Değerleri 23:00-04:00 (toplam gürültü seviyesi) 59,18 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 04:00-06:00(arka plan) 57,22 Yaz Sezonu Ort. Gürültü Değerleri 05:00-06:00(arka plan) 57,24 20

21 YAZ DÖNEMĠ KAYNAK VE ARKA PLAN GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ KARġILAġTIRMASI 2008 değerlendirmesi 2009 değerlendirmesi 59,11 58,09 85,64 61,94 78,69 64,12 83,28 60,26 72,53 83,88 68,12 67,71 73,11 59,41 57,24 56,62 78,74 88,19 61,24 60,40 72,94 83,03 64,55 63, yılı yaz sezonu kaynak ortalaması 2008 yılı yaz sezonu arka plan ortalaması (05:00-06:00) 2009 yılı yaz sezonu kaynak ortalaması 2009 yılı yaz sezonu arka plan ortalaması (05:00-06:00) 4 Haziran 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri baģlıklı 24. Maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü gereği çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dba dan ve 7 dbc den daha fazla aģılamaz. Çok ve orta derecede hassas kullanımların içinde ise arka plan gürültü seviyesinin sağlanması gerekir. Birden fazla eğlence yerinin etkilediği alanlarda ise (d) bendi hükmü gereği eğlence yerlerinin bulunduğu alandan çevreye yayılan toplam gürültü seviyesi, çok hassas kullanım alanı dıģında arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 dba aralığından fazla aģılamaz Hedef 2009 yılından itibaren, ülke genelinde ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında yoğun olarak Ģikayete neden olan baģta, Ġstanbul Boğazındaki eğlence yerleri, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Ġzmir, Balıkesir, Bursa gibi sahil kentlerimizdeki eğlence yerlerinin bulunduğu alanlardan baģlamak üzere gürültü.kirliliğini önlemek için; ĠçiĢleri Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, ilgili belediyeler, eğlence yeri sahiplerini de içine alacak Ģekilde çalıģmalar yapılacaktır. Türkiye genelinde mevcut eğlence yerlerinin iģyeri açma ve çalıģma ruhsat durumları ile canlı müzik yayını izin durumları ve turizm teģvik kapsamında olan eğlence yerlerinin turizm iģletme belgesi durumları belirlenecek, izinli ve iģletme belgeli olarak çalıģmaları sağlanacaktır. Ġstanbul Boğazı eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü problemini çözmek için aģağıda belirtilen termin planı hazırlanmıģtır. 21

22 Tablo 5: Ġstanbul Boğazı Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrol Altına Alınması Ġçin Yapılması Gereken ÇalıĢmaları Ġçeren Zaman Çizelgesi YAPILACAK ĠġLER TARĠH 1.1 Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ġstanbul 13 Ocak 2009 Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, BeĢiktaĢ Belediye BaĢkanlığı, Toplantısı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığının katılım sağladığı bir toplantı düzenlenmesi, 1.2 Çevre ve Orman Bakanlığı, Ġstanbul Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Boğaziçi Ġmar Müdürlüğü, BeĢiktaĢ Belediye BaĢkanlığı, BeĢiktaĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve eğlence yeri sahiplerinin de katılım sağladığı ikinci bir toplantı düzenlenmesi ve tarafların talimatlandırılması. 2. ġikayete neden olan eğlence yerleri için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının hazırlatılması ve yetkili idareye sunulması.(çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasına esas olacak ölçümlerin; İl Çevre Orman Müdürlüğü, Yetki devri yapılan belediye/büyükşehir belediye başkanlığı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veren belediye başkanlığının personelinden oluşan bir komisyonun gözetiminde, ön yeterlik/yeterlik verilen kurum ve kuruluşca yapılması.) 3. Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporunun yetkili idareye (Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve/veya yetki devri yapıldı ise yetki devri yapılan belediye) sunulması, yetkili idare tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi. 4. Ġhlal tespit edilen eğlence yerlerinde sınır değerleri sağlayacak Ģekilde gerekli kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesi. 5. Ruhsatı ve canlı müzik yayın izni olmayan iģlemelerin ruhsatlarını ve izinlerini almaları ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne uygun olarak çalıģtırılmasının sağlanması. 6. Belirlenen tarihe kadar ruhsatı ve canlı müzik yayın izni olmayan iģletmeler için mevzuat çerçevesinde gereğinin yapılması. 7. Birden fazla eğlence yerlerinin bulunduğu ve etkilediği sorunlu alanlar için, Çevre ve Orman Bakanlığı ile iģbirliği ve koordinasyon içinde BüyükĢehir belediye baģkanlığı sınırları ve mücavir alanı içinde olması halinde BüyükĢehir Belediyesi, aksi takdirde ilgili Ġl/Ġlçe belediye baģkanlığı tarafından gürültü haritasının çıkarılması ve harita sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak eylem planının hazırlanması ve uygulamaya konulması. 8. Eğlence yerlerinin oluģturduğu çevresel gürültüye maruz kalan kiģilerin ve yaģanan Ģikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak Ġl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile çalıģma saati sınırlaması getirilmesi veya canlı müzik yayınının kaldırılması. 9. Özellikle açık ve yarı açık planlanan eğlence yerlerinin yerleģim yeri içerisinde konut, okul ve hastane gibi çok hassas yapıların bulunduğu alanlarda kurulmasına, ilgili belediye tarafından izin verilmemesi. 13 ġubat 2009 Ġstanbul Toplantısı a kadar 2872 sayılı Çevre Kanunu/ ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının yetkili merciye sunulması, incelenmesi ve uygun görülmesinden sonra en kısa sürede gürültü haritasının hazırlanması sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile ĠĢyeri Açma ve çalıģma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik sayılı Çevre Kanunu ve Belediye Kanunu 22

23 Balıkesir (Ayvalık), Bursa (Mudanya,Gemlik), Ġzmir (Bornova, Konak, Balçova, ÇeĢme), Muğla (Bodrum, Marmaris, Fethiye), Aydın (KuĢadası, Didim), Antalya (Side, Alanya), Mersin (Mezitli,Erdemli), NevĢehir (Ürgüp) için de aģağıda verilen iģ termin planı hazırlanmıģtır. Tablo 6: Balıkesir (Ayvalık), Bursa (Mudanya,Gemlik), Ġzmir (Bornova, Konak, Balçova, ÇeĢme), Muğla (Bodrum, Marmaris, Fethiye), Aydın (KuĢadası, Didim), Antalya (Side, Alanya), Mersin (Mezitli,Erdemli), NevĢehir (Ürgüp) te ġikayete Neden Olan Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrol Altına Alınması Ġçin Yapılması Gereken ÇalıĢmaları Ġçeren Zaman Çizelgesi YAPILACAK ĠġLER TARĠH 1.1 Çevre ve Orman Bakanlığı, ilgili; Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, yetki devri yapılan büyükģehir belediye baģkanlığı, yetki devri 11 Mayıs 2009 Ankara Toplantısı yapılsın, yapılmasın ilçe belediye baģkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katılım sağladığı bir toplantı düzenlenmesi, 1.2 Her bir il/ilçe için; Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yetki devri yapılan büyükģehir belediye baģkanlığı, eğlence yerlerine iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı ve canlı müzik yayın izni veren ilgili belediye baģkanlığı, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, 15 Haziran 2009 Ġl Ġmar Müdürlüğü, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, polisin görev sahası dıģında ise Ġlçe Jandarma Komutanlığı ve eğlence yeri sahiplerinin de katılım sağladığı ikinci bir toplantı düzenlenmesi ve tarafların talimatlandırılması. 2. ġikayete neden olan eğlence yerleri için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının hazırlatılması ve yetkili idareye sunulması. (Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasına esas olacak ölçümlerin; İl Çevre Orman Müdürlüğü, Yetki 15 Ekim 2009 a kadar devri yapılan belediye/büyükşehir belediye başkanlığı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veren belediye başkanlığının personelinden oluşan bir komisyonun gözetiminde, ön yeterlik/yeterlik verilen kurum ve kuruluşca yapılması.) 3. Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporunun yetkili idareye (Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve/veya yetki devri yapıldı ise yetki devri yapılan belediye) sunulması, yetkili idare 30 Kasım 2009 a kadar tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi. 4. Ġhlal tespit edilen eğlence yerlerinde sınır değerleri sağlayacak Ģekilde gerekli kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesi. 5. Ruhsatı ve canlı müzik yayın izni olmayan iģlemelerin ruhsatlarını ve izinlerini almaları ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne uygun olarak çalıģtırılmasının sağlanması. 23

24 6. Belirlenen tarihe kadar ruhsatı ve canlı müzik yayın izni olmayan iģletmeler için mevzuat çerçevesinde gereğinin yapılması. 7. Birden fazla eğlence yerlerinin bulunduğu ve etkilediği sorunlu alanlar için, Çevre ve Orman Bakanlığı ile iģbirliği ve koordinasyon içinde BüyükĢehir belediye baģkanlığı sınırları ve mücavir alanı içinde olması halinde BüyükĢehir Belediyesi, aksi takdirde ilgili Ġl/Ġlçe belediye baģkanlığı tarafından gürültü haritasının çıkarılması ve harita sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak eylem planının hazırlanması ve uygulamaya konması. 8. Eğlence yerlerinin oluģturduğu çevresel gürültüye maruz kalan kiģilerin ve yaģanan Ģikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak Ġl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile çalıģma saati sınırlaması getirilmesi veya canlı müzik yayınının kaldırılması. 9. Özellikle açık ve yarı açık planlanan eğlence yerlerinin yerleģim yeri içerisinde konut, okul ve hastane gibi çok hassas yapıların bulunduğu alanlarda kurulmasına, ilgili belediye tarafından izin verilmemesi sayılı Çevre Kanunu/ ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının yetkili merciye sunulması, incelenmesi ve uygun görülmesinden sonra en kısa sürede gürültü haritasının hazırlanması sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile ĠĢyeri Açma ve çalıģma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik sayılı Çevre Kanunu ve Belediye Kanunu gereği SOKAK EĞLENCELERĠ (NiĢan, Düğün, Kutlama, Havai FiĢek v.b.) Mevzuat ve Mevcut Durum Özellikle yaz sezonunda sokaklarda ve mahalle aralarında düğün, niģan, eğlence, kutlama gibi organizasyonlar düzenlenmekte, bu organizasyonlarda davul-zurna veya elektronik olarak ses yükseltici kullanılarak müzik yayını yapılmakta, maytap, havai fiģek vb. patlayıcı maddeler kullanılarak kiģilerin huzur ve sükunu bozulmaktadır. Bu konuda gerek Bakanlığa gerekse Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediye baģkanlıklarına çok sayıda Ģikayet intikal etmektedir. ġikayetleri ortadan kaldırmak için, 2009 yılından baģlamak üzere toplu merasimler için bildirimde bulunulan ve bu merasimlerde ve merasimler dıģında havai fiģek atımlarına izin veren, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığını da içine alan bir çalıģma baģlatılacaktır. 24

25 5.5.2 Hedef Tüm ilgili kurum /kuruluģlara; Çok hassas kullanım alanları olarak değerlendirilen; konutlar, eğitim, kültür alanı ve yapıları, sağlık tesisleri gibi kullanım alanlarında her ne ad altında olursa olsun düğün, kutlama vb. gibi elektronik olarak ses yükselticidavul- zurna, havai fiģek vs. kullanılarak yapılan açık hava aktivitelerine kesinlikle izin verilmemesi, Bu faaliyetlere ancak Ġl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen alanlarda Yönetmelikte getirilen kriterlere uyulması Ģartıyla izin verilmesi hususlarını içerecek bir talimat gönderilecek olup, bu talimat Valiliklere, kaymakamlıklara, büyükģehir belediye baģkanlıklarına, il ve ilçe belediye baģkanlıklarına, kolluk kuvvetlerine, muhtarlıklara, vatandaģlara duyurulacak ve titizlikle uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için broģür, afiģ, ilan v.b. enstrümanlar hazırlanacak ve dağıtılacaktır MOTORLU TAġITLAR Mevzuat ve Mevcut Durum Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile; trafikte seyreden motorlu taģıtlar için Susturucu ve ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taģıtın trafiğe çıkmasına izin verilmemesi, motorlu taģıtların üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran baģka bir cihazın gereksiz yere kullanılmaması, radyo- televizyon- müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin kiģileri rahatsız edecek Ģekilde toplu taģıma araçlarında kullanılmaması yönünde esaslar belirlenmiģtir sayılı Çevre Kanunu nun 12 nci maddesi çerçevesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Belirlenen Denetleme Görevlilerine, Karayolları Trafik Kanununun 72 ve 73 üncü maddelerindeki esaslar dikkate alınarak Bakanlığın 19 Haziran 2006/16 sayılı Genelgesi ile denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi verilmiģtir. Bu kapsamda; genelgenin yürürlüğe girmesinden bu yana Karayolları Trafik Kanununa Göre Belirlenen Denetleme Görevlilerince, Çevresel gürültü kapsamında yaklaģık olarak 2007 yılında 36215, 2008 yılında , 2009 yılında adet olmak üzere idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiģtir. 25

26 5.6.2 Hedef Motorlu taģıtlardan kaynaklanan gürültünün kontrol altına alınması için; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Belirlenen Denetleme Görevlilerince, yapılan denetimler ve sonuçları periyodik olarak istenecek ve değerlendirilecektir yılından baģlamak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Belirlenen Denetleme Görevlileri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum, kuruluģ, birlik ve derneklerle bilgilendirme ve karģılıklı görüģ alıģveriģi sağlayacak toplantılar yapılacaktır. Sürücüleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için broģür, afiģ, ilan v.b. materyaller hazırlanacak ve dağıtılacaktır. 6 GÜRÜLTÜ HARĠTALAMA VE EYLEM PLANLARI Türkiye genelinde gürültü sorununun belirlenmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin alınabilmesi için gürültü haritalarının ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir ULAġIM Karayolu Mevzuat ve Mevcut Durum Yılda un üzerinde araç geçiģinin olduğu karayolları için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik eylem planlarının yapılması gerekmektedir. 26

27 Alanlar Tablo 7: Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Planlanan/Yenilenmiş/Onarılmış Yollar Mevcut yollar Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar L gündüz L akşam L gece L gündüz L akşam (dba) (dba) (dba) (dba) (dba) (dba) Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Endüstriyel alanlar L gece UlaĢtırma Bakanlığından alınan 2007 verilerine göre Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğundaki yol ağı uzunlukları; Yılda dan fazla taģıt trafiği yaklaģık olarak toplam 1783,8 km devlet karayolu ve otoyolu mevcuttur. Yılda arası taģıt trafiği olan yaklaģık olarak toplam 3335,2 km devlet karayolu ve otoyolu mevcuttur. Bu yol ağlarından; YerleĢim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan (Ek-Tablo-V ve Ek-Tablo-VI) ve belediye sınırı ve mücavir alan içinde olan karayollarının gürültü haritasının hazırlanmasından ilgili belediye, Belediye sınırı ve mücavir alan dıģında bulunan karayollarının gürültü haritasının hazırlanmasından Karayolları Genel Müdürlüğü sorumludur. YerleĢim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan (Ek-Tablo-V ve Ek-Tablo-VI) ve belediye sınırı ve mücavir alan içinde olan Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarının gürültü haritasının hazırlanmasında kullanılacak kaynak verilerinin elde edilmesi ve ilgili belediyeye iletilmesinden Karayolları Genel Müdürlüğü sorumludur. Tablo 8: Yıllık TaĢıt Sayısı ve Yol Ağı Uzunlukları Karayolu Yıllık taģıt sayısı ve üzeri Otoyollar 554,2 km 538,8 km Devlet Yolları 2781 km 1245 km Toplam Yol Ağı Uzunluğu ( km) 3335,2 1783,8 27

28 Hedef Tablo 9: Çevresel Gürültü Kapsamında Karayollarına ĠliĢkin Hedefler EYLEM GÜRÜLTÜ KAYNAĞI HEDEFLENEN ZAMAN SORUMLU KURULUġ LĠSTELERĠN BELĠRLENMESĠ Yılda dan fazla aracın geçtiği ana karayolları En geç 30/6/2011 ( Haziran 2009 tarihi itibarı ile Listeler belirlenmiģtir. DeğiĢiklik olması halinde güncelleme yapılacaktır.) Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Çevre ve Orman Bakanlığı Yılda dan fazla aracın geçtiği ana karayolları En geç 30/6/2014 ( Haziran 2009 tarihi itibarı ile Listeler belirlenmiģtir. DeğiĢiklik olması halinde güncelleme yapılacaktır.) GÜRÜLTÜ HARĠTASI Yılda dan fazla aracın geçtiği ana karayolları En geç 30/6/2013 Yılda dan fazla aracın geçtiği ana karayolları En geç 30/6/2018 EYLEM PLANI Yılda dan fazla aracın geçtiği ana karayolları En geç 18/7/2014 Belediye, Ġl Özel Ġdaresi Yılda dan fazla aracın geçtiği ana karayolları En geç 18/7/

29 6.1.2 Demiryolu Mevzuat ve Mevcut Durum Yılda den fazla tren geçiģinin olduğu ana demiryolları için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik eylem planlarının yapılması gerekmektedir. Tablo 10: Raylı UlaĢım Sistemlerinde Çevresel Gürültü Sınır Değeri. Lgündüz 65 LakĢam 60 Lgece 55 Ulaştırma Bakanlığından alınan bilgilere göre; Yılda fazla trenin geçtiği toplam 42 km ana demiryolu (HaydarpaĢa- Gebze) hattı mevcuttur. Marmaray Projesi çerçevesinde, bu hattın Haziran 2009 da iģletmeden kalkacağı planlanmaktadır. Yılda arasında trenin geçtiği toplam 64 km ana demiryolu (Halkalı-Sirkeci; Sincan-Ankara;Ankara-KayaĢ) hattı mevcuttur. Marmaray Projesi çerçevesinde Halkalı-Sirkeci 27 km lik hattın Haziran 2009 da iģletmeden kalkacağı planlanmaktadır. Ana demiryolları dıģında, yerleģim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan (Ek- Tablo-V ve Ek-Tablo-VI) demiryollarının da gürültü haritasının hazırlanması gerekmektedir. Tablo 11: in üzerinde yıllık tren sayısı olan hatlar (2007 Yılı) KAPASĠTE ĠġLEYEN TREN SAYISI Tren/yıl HAT KESĠMLERĠ KM Tren/yıl TOPLAM HALKALI-SĠRKECĠ Banl. Eksp. Yolcu Yük HAYDARPAġA Banl. Eksp. Yolcu Yük GEBZE SĠNCAN-ANKARA Banl. Eksp. Yolcu Yük ANKARA-KAYAġ Banl. Eksp. Yolcu Yük

30 E G E D E N İ Z İ ġekil 4: 2020 yılı Ġçin Hedeflenen yüksek Hızlı ve Konvansiyonel Tren Hatları HEDEFLENEN TCDD (2020) Yüksek Hızlı ve Konvansiyonel Tren Hatları K A R A D E N İ Z Kapıkule Kırklareli Pityon Uzunköprü Pehlivanköy Mandıra Çerkezköy (Sirkeci) İSTANBUL İzmit Adapazarı Zonguldak Karabük Çankırı Samsun Amasya Kars Bandırma Balıkesir Aliağa BURSA Kütahya OSMANELİ ESKİŞEHİR Alayunt ANKARA Polatlı Irmak Yerköy Yozgat SİVAS Erzincan Divriği Erzurum İZMİR Manisa Uşak AFYON KAYSERİ MALATYA Elazığ Muş Batman Van Gölü Tatvan Van Kapıköy Aydın Denizli Isparta Burdur ANTALYA KONYA Karaman Mersin ADANA Kahramanmaraş Narlı Gaziantep Diyarbakır Mardin Nusaybin Kurtalan Meydanekbez İskenderun HATTI UZUNLUK (km) Ankara-Ġstanbul 533 Ankara-Konya 212 Ankara-Sivas 460 Ankara-Ġzmir 606 Bursa-Osmaneli 106 Ankara Kayseri 150 Halkalı - Kapıkule 230 TOPLAM KONVANSİYONEL HATLAR TEKĠRDAĞ-MURATLI KÜTAHYA-ALAYUNT TECER-KANGAL KEMALPAġA-TURGUTLU KARS-TĠFLĠS TOPLAM 31 km 10 km 48 km 27 km 76 km 192 km Mevcut Çift Hatlar : 440 km Planlanan Çift Hatlar : 813 km PLANLANAN HIZLI TREN HATLARI YAPIMI DEVAM EDEN HIZLI TREN HATLARI YAPIMI DEVAM EDEN KONVANSİYONEL HATLAR Hedef Tablo 12: Çevresel Gürültü Kapsamında Demiryollarına ĠliĢkin Hedefler EYLEM LĠSTELERĠN BELĠRLENMESĠ GÜRÜLTÜ KAYNAĞI Yılda den fazla trenin geçtiği ana demiryolları Yılda den fazla trenin geçtiği ana demiryolları HEDEFLENEN ZAMAN En geç 30/6/2011 ( Haziran 2009 tarihi itibarı ile Listeler belirlenmiģtir. DeğiĢiklik olması halinde güncelleme yapılacaktır.) En geç 30/6/2014 ( Haziran 2009 tarihi itibarı ile Listeler belirlenmiģtir. DeğiĢiklik olması halinde güncelleme yapılacaktır.) SORUMLU KURULUġ Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı GÜRÜLTÜ HARĠTASI Yılda den fazla trenin geçtiği ana demiryolları En geç 30/6/2013 Yılda den fazla trenin geçtiği ana demiryolları En geç 30/6/2018 EYLEM PLANI Yılda den fazla trenin geçtiği ana demiryolları En geç 18/7/2014 Belediye, Ġl Özel Ġdaresi Yılda den fazla trenin geçtiği ana demiryolları En geç 18/7/

31 6.1.3.Havaalanları Mevzuat ve Mevcut Durum Yılda den fazla iniģ-kalkıģın olduğu ana havaalanları için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik eylem planlarının yapılması gerekmektedir. Alanlar Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan iģyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Tablo 13: Havaalanları Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Küçük hava alanları (yılda elli binin altında iniģ/ kalkıģın olduğu hava alanları) L gündüz (dba) L akģam (dba) UlaĢtırma Bakanlığından alınan verilere göre ; L gece (dba) Büyük hava alanları (yılda elli bin ve üstü iniģ/ kalkıģın olduğu hava alanları) L gündüz (dba) L akģam (dba) Endüstriyel alanlar L gece (dba) Türkiye de den fazla iniģ-kalkıģın yapıldığı gürültü haritalaması yapılacak Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Antalya da olmak üzere 4 adet havaalanı mevcuttur. Yılda den fazla iniģ/kalkıģın yapıldığı Ankara, Antalya Ġstanbul (Atatürk) ve Ġzmir hava alanlarında UlaĢtırma Bakanlığı tarafından; havaalanı çevresinde çevresel gürültü seviyesini tespit etmek maksadıyla gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi kurdurulmuģtur. Ana havaalanları dıģında, yerleģim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan (Ek- Tablo-V ve Ek-Tablo-VI) havaalanlarının da gürültü haritasının hazırlanması gerekmektedir. Tüm havaalanlarının listesi Ek-Tablo-IV de verilmektedir

32 ġekil 5: Yılda den Fazla ĠniĢ-KalkıĢın Olduğu Havaalanları Ġstanbul Atatürk Havaalanı Ġzmir Adnan Menderes Havalimanı Antalya Havaalanı Ankara Esenboğa Havalimanı Hedef Tablo 14: Çevresel Gürültü Kapsamında Havayollarına ĠliĢkin Hedefler EYLEM LĠSTELERĠN BELĠRLENMESĠ GÜRÜLTÜ HARĠTASI GÜRÜLTÜ KAYNAĞI Yılda den fazla hareketin gerçekleģtiği ana hava alanları HEDEFLENEN ZAMAN En geç 30/6/2011 ( Haziran 2009 tarihi itibarı ile Listeler belirlenmiģtir. DeğiĢiklik olması halinde güncelleme yapılacaktır.) SORUMLU KURULUġ Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı EYLEM PLANI Yılda den fazla hareketin gerçekleģtiği ana hava alanları En geç 30/6/2013 En geç 18/7/2014 Belediye, Ġl Özel Ġdaresi 32

33 6.2.YERLEġĠM ALANI Mevzuat ve Mevcut Durum ÇGDY Yönetmeliği nde YerleĢim Alanı: Nüfusu yüz binden fazla olan, ĢehirleĢmiĢ alan olarak kabul edilen ve nüfus yoğunluğunun kilometre kare baģına 1000 kiģiden fazla olduğu alanlar olarak tanımlanmıģtır. YerleĢim alanları için hazırlanacak gürültü haritaları; kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüsü ile limanlar, sanayi alanları, atölyeimalathane-eğlence yerleri ve benzeri iģletmelerin bulunduğu alanlar için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir nüfus sayımı sonuçları ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak Türkiye genelinde, gürültü haritaları ve eylem planları yapılması gereken yerleģim alanları belirlenmiģ ve Ek-Tablo-V ve Ek-Tablo-VI da verilmiģtir Hedef Tablo 15: Çevresel Gürültü Kapsamında YerleĢim Yerlerine ĠliĢkin Hedefler YERLEġĠM ALANI EYLEM HEDEFLENEN ZAMAN SORUMLU KURULUġ den fazla yerleģik nüfusu olan yerleģim alanları LĠSTELERĠN BELĠRLENMESĠ GÜRÜLTÜ HARĠTASI En geç 30/6/2013 EYLEM PLANI En geç 18/7/2014 En geç 30/6/2011 (2007 nüfus sayımına göre belirlenmiģtir. Yıllar itibarı ile yerleģim yerlerinin nüfusu ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak güncellenecektir. ) Haritalar Ġçin; Belediye, UlaĢtırma Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı den fazla yerleģik nüfusu olan yerleģim alanları LĠSTELERĠN BELĠRLENMESĠ En geç 30/6/2014 (2007 nüfus sayımına göre belirlenmiģtir. Yıllar itibarı ile yerleģim yerlerinin nüfusu ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak güncellenecektir. ) Eylem Planları Ġçin; Belediye, Ġl Özel Ġdareleri Çevre ve Orman Bakanlığı GÜRÜLTÜ HARĠTASI En geç 30/6/2018 EYLEM PLANI En geç 18/7/

34 6.3. Gürültü Haritalama ve Eylem Planlamasında Sorumlu Kurum/ KuruluĢlar ve Yükümlülükleri Gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanmasından sorumlu kurum, kuruluģlar ve yükümlülükleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiģtir. Ġlgili kurum/kuruluģ ve yükümlülükleri Ek-Tablo-VII de verilmektedir Gürültü Haritası ve Eylem Planlarının Hazırlanma Amacı Akustik planlamanın yapılabilmesi, YerleĢim alanları içinde sakin alanların oluģturulması, Açık arazideki sakin alanların oluģturulması için; Gürültü haritaları, Eylem planlarının yapılması gerekmektedir. Yapılan harita ve planlar; Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler tarafından Çevre Düzeni Planları, Nazım Ġmar Planları ve Uygulama Ġmar Planlarında plan eki olarak istenecek ve plan kararlarında esas alınacaktır Gürültü Eylem Planının Diğer ġehir Planlarıyla Olan Bağlantısı Gürültü azaltım planı yatay kesit odaklı bir planlamadır. Gürültü azaltım planı bir belediyenin hazırlayıcı ve bağlayıcı nitelikteki imar planlarıyla dönüģümlü olarak iç içe olmalı, gürültünün önlenmesine ve gürültünün azaltılmasına yönelik Ģevk ve sevk edici olmalıdır. Gürültü eylem planları çerçevesinde onaylanan konseptlerin, oluģturulacak diğer planlara da katılması ve bu planların sonuçlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevre düzeni planlarına gürültü azatlım planlarının da dahil edilmesi hedeflenmelidir. Stratejik planların oluģturulması aģamasında gürültü seviyesine iliģkin planlamaların da bu planlara entegre edilmesi gerekmektedir. Böylelikle, yerleģim ve konaklama yerleri ve kamusal alanlardaki gürültü seviyelerinde hissedilebilir bir iyileģme sağlanabilecektir. Gürültü kontrol tedbirleri, ulaģım güvenliği ve temiz hava kontrol planlarıyla ilgili önlemler ile sinerji içerisinde etki etmektedir. Çünkü söz konusu önlemler, yerleģim yeri ve daha küçük yerleģim yerlerinden geçen ana kara yollarında trafiği etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. Bunun gerekçesi ise, hava kirliliğine (sınır değerlerin aģılması) dair mevzuat, gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanmasını da genellikle desteklemektedir. Örneğin 30 km/s hız uygulanması ile trafiğin çok yoğun olduğu yollarda, gürültü ve hava kirliliği azaltılabilmektedir. Bunun dıģında kaza sıklığı ve kazanın Ģiddeti de 34

35 azaltılabilmektedir. Bu sinerjiler birçok durumda, önleme karģıt veya önlem lehine belirleyici gerekçeler olup, önlemlerin uygulanmasını hukuki ve siyasi bakımdan kolaylaģtırmaktadır. AĢağıda gürültü azaltım planlamasının, diğer teknik planlamalarla olan bağlantısı (birleģimi) gösterilmektedir. Gelişim planlaması - Ülke geliģim planı - ġehir geliģim planları - Yararlanma konseptli bölgesel geliģim planları Önlem planlaması - Taslak planlama - Yenileme planlaması - Yol yapımı - Toplu taģıma teģviki Vs. GÜRÜLTÜ AZALTIM PLANLAMASI Çevre planlaması -Kırsal bölge programı - Kırsal bölge planı - YeĢil alan düzenleme planı - Temiz hava planı Vs. Trafik gelişim planı - Ana karayolu ağı - Park alanları iģletme konsepti - ġehir içi yükün azatlım konsepti - Hız konsepti - Toplu taģıma ağı - Bisiklet güzergah ağı - TIR güzergahı Şehirsel yapı planlaması - Alan kullanım planlaması - Yapım yönetim planlaması - ġehir yenilemesi - Blok bina konsepti (bitiģik sıra binalar) - ġehirsel yapı taslağı ġekil 6: Gürültü Azaltım Planlamasının ġehir Planlamalarına Entegrasyonu 35

36 6.6. GÜRÜLTÜYÜ AZALTMAK ĠÇĠN ALINABĠLECEK BASĠT TEDBĠRLER Susturucu ve ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taģıtının trafiğe çıkmasına izin verilmemesi, Motorlu taģıtların üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran baģka bir cihazın gereksiz yere kullanmaması, Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin yerleģim alanlarında ve gürültüye duyarlı bölgelerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi veya, konumlandırılmaması, Hava alanları ve sanayi bölgelerinin yerleģim yerlerinden uzakta kurulması, YerleĢim yerlerinde lokomotif sürücülerinin birbirlerine sesli sinyal vermelerinin yasaklanması, Gürültüye duyarlı alanların iyi bir kent planlaması yapılarak trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzakta kurulması, Yol ve bina inģaatı iģlerinde kullanılan aletlerin konut bölgelerinde ve gürültüye duyarlı bölgelerde belli saatlerde çalıģmasına izin verilmesi, tatil günleri ve akģam saatlerinde kullanılmasının önlenmesi, YerleĢim yerlerinde, gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sağlığın bozulmaması için yapılarda ses yalıtımına önem verilmesi 36

37 7 BĠNALARDA GÜRÜLTÜ YALITIMI 7.1 Mevzuat ve Mevcut durum Ses yalıtımı; gerek iç ortam gürültü seviyesinin çevreye, gerekse çevresel gürültü seviyesinin iç ortama geçiģini azaltarak, gürültü seviyesinin toplum üzerindeki etkilenme derecesi ve zararlı etkilerini azalttığı için gürültü kirliliğinin önlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin yürürlüğe giriģ tarihinden sonra (7 Mart 2008) inģa edilecek yapıların mimari projelerinde, yapı tiplerine bağlı olarak iç ortam gürültü seviyesi sınır değerlerinin sağlanması gerekmektedir. Yapıların mimari projelerinde ve yapı ruhsatlarında söz konusu Ģartların sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasıyla, belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye, belediye sınırları ve mücavir alan dıģında ise il özel idareleri yetkili kılınmıģtır. Türkiye de henüz binalarda gürültü yalıtımı konusu, ısı yalıtımı konusu kadar yaygın olarak bilinmemektedir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen sınır değerleri sağlamayan endüstri tesisleri, eğlence yerleri, iģyerleri, atölye ve imalathaneler ile ulaģım kaynakları için sınır değerleri sağlayacak Ģekilde gerekli kontrol tedbirlerinin alınması aģamasında ses yalıtımı konusunda yapılacak çalıģmaların yanı sıra, yeni inģa edilecek binalarda da yalıtım konusunun gündeme gelmesiyle gürültüden etkilenme seviyesi azaltılacaktır. 7.2 Hedef Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği nin uygulamaya konulmasıyla birlikte, binalarda ısı kaybının önlenerek, enerji tasarrufu sağlanmıģ ve bu çerçevede kaynakların verimli kullanımı ile hava kirliliği azaltılmıģ olup, Binalarda Gürültü Yalıtımı Yönetmeliği adı altında bir yönetmeliğin çıkarılması ve uygulamaya konulması da binalarda gürültü probleminin çözülmesinde etken bir yol olacaktır. Gürültü yalıtımı konusunda Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ve belediyeler ile iģbirliği yapılacak ve gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konulması sağlanacaktır. 37

38 Kullanım Alanı Tablo 16: Ġç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Kapalı Pencere L eq (dba) Açık Pencere L eq (dba) Kullanım alanlarında herhangi bir faaliyet olmadığı durumlardaki değerler: Kültürel Tesis Tiyatro salonları Alanları Sinema salonları Konser salonları Konferans salonları Sağlık Tesis Yataklı tedavi kurum ve kuruluģları, Alanları dispanser, poliklinik, bakım ve huzur evleri ve benzeri. Dinlenme ve tedavi odaları Eğitim Tesisleri Okullardaki derslikler, özel eğitim Alanları tesisleri, kreģler, laboratuarlar ve benzeri. Spor salonu, Yemekhane KreĢlerdeki yatak odaları Turizm YerleĢme Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve Alanları benzeri yatak odası Konaklama tesislerindeki restoran Ticari Yapılar Büyük ofis Toplantı salonları Büyük daktilo veya bilgisayar odaları Oyun odaları Özel büro (uygulamalı) Genel büro (hesap, yazı bölmeleri) ĠĢ merkezleri, dükkanlar ve benzeri Ticari depolama Lokantalar Kamu Kurum Ofisler KuruluĢları Laboratuarlar Toplantı salonları Bilgisayar odaları Spor Alanları Spor salonları ve yüzme havuzları Konut Alanları Yatak odaları Oturma odaları Mart 2008 tarihinden sonra inģa edilecek binalarda sağlanacak Ġç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleridir. 38

39 8. GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESĠ VE KONTROLÜNE YÖNELĠK BAKANLIĞIN YÖNLENDĠRĠCĠ ÇALIġMALARI 8.1 Açıklayıcı doküman çalıģmaları ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ EYLEM PLANLAMASINA YÖNELĠK FAYDALI BĠLGĠLER ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERĠ EL KĠTABI Çevresel gürültü konusunda uzmanlaģmayı sağlamak için eğitime önem verilerek temel akustik, gürültü haritaları ve eylem planları konularını içeren eğitim programları hazırlanmıģtır. Bu eğitimleri vermek üzere; ODTÜ, ĠTÜ, BahçeĢehir Üniversitesi ve TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ile protokol yapılmıģtır. Ġzne esas olacak Akustik Rapor Formatı hazırlanmıģtır. Ġzne tabi olmayan faaliyetler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu Formatı hazırlanmıģtır. Planlama aģamasındaki faaliyetler için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, değerlendirme esasları belirlenmiģtir. Gürültü kontrol tedbirleri el kitabı hazırlanmıģtır. Gürültü haritalama (gerekli verilere yönelik) kılavuzu hazırlanmıģtır. Gürültü eylem planlamasına yönelik faydalı bilgileri içeren doküman hazırlanmıģtır.. Çevresel gürültü ölçümüne yönelik el kitabı hazırlama çalıģmaları baģlamıģtır. En kısa sürede tamamlanacaktır. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 Not: Yukarıda belirtilen dokümanlara, adresinden ulaģılabilir. GÜRÜLTÜ HARĠTALAMA KILAVUZU 39

40 8.2. Gürültü haritalama ile ilgili yapılan çalıģmalar Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, aģağıda belirtilen projede yapılan çalıģmalar kapsamında gürültü haritalama ve eylem planlaması yapılmıģtır Çevresel Gürültü ile Ġlgili Avrupa Birliği Direktifinin UyumlaĢtırılması ve Uygulanması EĢleĢtirme Projesi Proje Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı, Bursa BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı, Ankara BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı, Adana BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile yürütülmüģtür. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBĠTAK, Üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluģlar Projenin çalıģtaylarına davet edilmiģtir. Pilot Ġl Ankara Adana Bursa Ġstanbul Ġzmir ÇalıĢılan Gürültü Kaynağı Demiryolu Karayolu Endüstri Tesisi Havaalanı Karayolu Proje sonucunda, Gürültü haritalama (gerekli verilere yönelik) kılavuzu hazırlanmıģtır. Gürültü kontrol tedbirlerine yönelik rehber kitap hazırlanmıģtır. Gürültü eylem planlamasına yönelik faydalı bilgiler dokümanı hazırlanmıģtır. Pilot alanlarda yapılan çalıģmaların sonuçlarına bağlı olarak, AB Gürültü direktifinin uygulanmansa yönelik uyum stratejisi hazırlanmıģ ve maliyet analizi yapılmıģtır. 40

41 ANKARA Pilot alan olarak, ÇGDY Yönetmeliği ne göre gürültü haritası hazırlama yükümlülüğü olan yılda 60 binden fazla trenin geçtiği ana demiryolu kapsamına girmesi sebebi ile 5 km lik Hipodrom-Cebeci hattı seçilmiģtir. Demiryolu kaynağı ile ilgili RMR Hollanda hesaplama metodu kullanılarak gürültü haritası hazırlanmıģ ve eylem planlamasında dikkate alınacak olan sıcak/kritik noktalar belirlenmiģtir. Yönetmelikteki sınır değerler göz önünde bulundurularak gürültüye maruz kalan kiģi sayıları ortaya konulmuģtur. Kamuoyu bilgilendirilmesi kapsamında özellikle belirlenen kritik noktalardaki hattın paralelinde bulunan hastane, okul ve meskenlere anketler dağıtılarak analizler yapılmıģtır. Kritik noktalarda gürültü azaltım önlemlerini belirlemek amacıyla eylem planları dahilinde öncelikle kaynakta, sonrasında kaynak-alıcı arasında ve alıcıda alınabilecek kontrol tedbirlerine iliģkin senaryolar geliģtirilerek gürültü seviyesi ve maruz kalan kiģi sayısındaki düģüģler hesaplanmıģtır. Bu hesaplamalar ve diğer gürültü kaynaklarının da etkisi göz önünde bulundurularak seçilen pilot bölge için eylem planı hazırlanmıģtır. 41

42 ĠSTANBUL Pilot alan olarak, ÇGDY Yönetmeliği ne göre gürültü haritası hazırlama yükümlülüğü olan yılda 50 binden fazla iniģ kalkıģın yapıldığı ana havaalanı kapsamına girmesi ve hem kaynaksal hem de alansal verilerinin daha kolay eriģilebilir olması sebebi ile Ġstanbul Atatürk Havaalanı seçilmiģtir. Havaalanlarından kaynaklanan gürültünün hesaplanabilmesi için ECAC 29 dokümanına uygun hesaplama yöntemini içeren yazılım programı kullanılmıģ ve gürültü haritası oluģturulmuģtur. Belli bir seviyenin üzerinde gürültüye maruz kalan kiģi sayıları da ortaya konulmuģtur. Kamuoyunun bilgilendirilmesi için BüyükĢehir Belediyesi nin web sitesinde gürültü haritası ile ilgili bilgiler sunulmuģtur. Ayrıca, broģürler hazırlanarak anketler yapılmıģtır. Havaalanlarından kaynaklanan gürültünün azaltılmasına yönelik faaliyetler kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere listelenerek maliyet ve sorumlu kuruluģlar açısından değerlendirmeleri içeren eylem planı pilot alan için hazırlanmıģtır. 42

43 ADANA Trafik/karayolu gürültüsünün değerlendirilmesi kapsamında pilot alan olarak, Adana- Seyhan bölgesinde doğuda Fuzuli Caddesi, batıda Mücahitler ve Karaisalı Caddeleri, kuzeyde Atatürk ve Cevat Yurdakul Caddeleri ve güneyde ise D-400 karayolu ile sınırlanmıģ 1.79 km 2 lik bir alan seçilmiģtir. Karayolu gürültüsünün hesaplanması aģamasında trafik bilgileri, yol bilgileri, sayısal haritalar ve nüfus bilgileri programa aktarılarak NMBP Routes 96 hesaplama metodu kullanılmıģ olup gürültü haritası hazırlanmıģtır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi aģamasında ise, ilgili kuruluģların da katılım sağladığı toplantı gerçekleģtirilmiģ ve broģürler dağıtılarak anketler yapılmıģtır. Trafik gürültüsünün azaltılmasına yönelik olarak 5 farklı önlem paketi geliģtirilmiģtir; ġehir planlaması, trafik planlaması, ses dağılımını azaltacak yapısal önlem, toplu taģıma araçlarının teģviki ve halkla iliģkiler. Yukarıda bahsedilen her bir önlemin etkinlik analizleri de yapılmıģ olup, gürültü seviyesinde ve maruz kalan kiģi sayısındaki düģüģ, maliyet ve uygulanabilirlilik karģılaģtırması yapılmıģtır 43

44 BURSA Endüstri gürültüsünün değerlendirilmesi kapsamında pilot alan olarak, Bursa da ağırlıklı olarak dokuma atölyelerinin bulunduğu bir bölge olan Anadolu Mahallesi seçilmiģtir. Endüstri gürültüsünün hesaplanması aģamasında, nüfus verileri, bina bilgileri, eģyükselti eğrileri, tesisin içinde ve dıģında yapılan ölçümlerle elde edilen gürültü emisyon bilgileri programa aktarılarak gürültü haritası hazırlanmıģtır. Endüstri tesislerinden kaynaklanan gürültünün azaltılmasına yönelik faaliyetler kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere listelenerek eylem planı hazırlanmıģtır. 44

45 ĠZMĠR Trafik/karayolu gürültüsünün değerlendirilmesi kapsamında pilot alan olarak, MithatpaĢa Caddesi, Ġnönü Caddesi, Mustafa Kemal PaĢa Sahil Bulvarı, EĢrefpaĢa Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, ġükrü Saraçoğlu Caddesi, Halil Rıfat PaĢa Caddesi, ġehit Nihat Bey Caddesi, Hasan Tahsin Caddesi, Ali Rıza Avni Bulvarı, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Fevzi PaĢa Bulvarı, YeĢildere Caddesi, YeĢillik Caddesi, Ulu Önder Caddesi, Mızraklı Caddesi, Eski Ġzmir Caddesi, Filiz Caddesi, Yıldız Caddesi, Faruk Akar Karasu Caddesi, Polat Caddesi, Türbe Caddesi, Ordu Caddesi ni kapsayacak Ģekilde 36 km 2 lik bir bölge seçilmiģtir. Karayolu gürültüsünün hesaplanması aģamasında trafik bilgileri, yol bilgileri, sayısal haritalar ve nüfus bilgileri programa aktarılarak NMBP Routes 96 hesaplama metodu kullanılmıģ olup gürültü haritası hazırlanmıģtır. Trafik gürültüsünün azaltılmasına yönelik olarak 5 farklı önlem paketi geliģtirilmiģtir; ġehir planlaması, trafik planlaması, ses dağılımını azaltacak yapısal önlem, toplu taģıma araçlarının teģviği ve halkla iliģkiler. Yukarıda bahsedilen her bir önlemin etkinlik analizleri de yapılmıģ olup gürültü seviyesinde ve maruz kalan kiģi sayısındaki düģüģ, maliyet ve uygulanabilirlilik karģılaģtırması yapılmıģtır AB IPA 2009 Programı dahilinde Çevresel Gürültü Direktifinin Türkiye de Uygulanması için Kapasite Güçlendirilmesi adı altında bir proje teklifi hazırlanarak sunulmuģtur. Proje teklifi AB Komisyonu tarafından kabul edilmiģtir. Projenin 2010 yılı dördüncü çeyreğinde baģlayacağı planlanmaktadır. 45

46 9. KURUMSAL KAPASĠTENĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 9.1 Personel Personel sayısı Denetimde; Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri Yetki devri yapılan belediyelerde, yeterli sayıda personel (En az 2 kiģi), Gürültü haritaları ve eylem planları hazırlayacak ve bunlara görüģ verecek; Çevre ve Orman Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyelerin, ilgili birimlerinde veya kurulacak birimlerinde yeterli sayıda personel görevlendirilmesi gerekmektedir Personel Eğitimi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik uzmanlaģmanın sağlanması için yetkili idarelerde ve yetkili idarenin yanı sıra endüstride, üniversitelerde, kurumlarda ve özel danıģmanlık firmalarında eğitimli ve deneyimli personel ihtiyacı mevcuttur. Bu çerçevede Çevre ve Orman Bakanlığınca; Temel Akustik konularını içeren A-1 ve A-2 Tipi Sertifika Programı, Gürültü Haritalama konularını içeren B-1 ve B-2 Tipi Sertifika Programı, Eylem Planları konularını içeren C-1 ve C-2 Tipi Sertifika Programı, hazırlanmıģ ve bu eğitimleri vermek üzere Ortadoğu Teknik Üniversitesi (A-1 ve A-2 Tipi Sertifika Programı), Ġstanbul Teknik Üniversitesi (A-1, A-2, B-1,B-2,C-1 ve C-2 Tipi Sertifika Programı), BahçeĢehir Üniversitesi (A-1, A-2, B-1,B-2,C-1 ve C-2 Tipi Sertifika Programı) ve TMMOB Fizik Mühendisleri Odası (A-1 ve A-2 Tipi Sertifika Programı) ile protokol yapılmıģtır. Protokol çerçevesinde Mart 2006 tarihinden bu yana Türkiye genelinde eğitim alanların sayısı Ek-Tablo-IX da detaylı olarak verilmektedir. 46

47 Hedef Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde denetimden sorumlu idarelerde çalıģan personele, Temel Akustik konularını içeren A Tipi Sertifika Programının alınması zorunluluğu getirilmiģtir. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan ve yapılacak belediyelerde çalıģan personelin A-1/A-2 Tipi Sertifika Programını alması sağlanacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediyelerde çalıģan personelin B ve C Tipi Sertifika Programlarını da almaları sağlanacaktır. Binaların mimari projelerini inceleyen ve yapı ruhsatı veren belediye personelinin de C-1 Tipi Sertifika Programını (Yapı Akustiği) alması gerekmekte olup, belediyelere talimat gönderilecektir. A-1(Belediyelerde çalıģan lise ve dengi personel ile 2 yıllık yüksek okul mezunu personel)/a-2 (Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile yetki devri yapılmıģ belediyelerde çalıģan 4 yıllık üniversite mezunu personel)tipi Sertifika Programını alacak Personel sayısı B-1 Tipi Sertifika Programını alacak Personel sayısı C-2 Tipi Sertifika Programını alacak Personel sayısı C-1 Tipi Sertifika Programını alacak Personel sayısı (Bu personelin Temel Akustik konularını içeren A-2 Tipi Sertifika Programını da alması zorunludur.) Tablo 17:Eğitim Alması Planlanan Personel Sayısı Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yetki devri yapılan belediye baģkanlıkları Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yetki devri yapılan belediye baģkanlıkları Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yetki devri yapılan belediye baģkanlıkları Binaların mimari projelerini inceleyen ve yapı ruhsatı veren belediye baģkanlıkları Gürültü konusunda Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde çalıģan ve bu eğitimi Ģimdiye kadar almamıģ personel En az 162 kiģi En az 162 kiģi En az 1000 En az 1000 En az 1000 En az

48 Çevresel gürültü mevzuatı ve uygulamasına yönelik bu konuda çalıģan personele ihtiyaca göre Çevre ve Orman Bakanlığınca bölgesel eğitim programları düzenlenecektir Ekipman durumu Denetimde görevli olan; Çevre ve Orman Bakanlığı, Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri Yetki devri yapılan belediyelerde yeterli sayıda ve standartlara uygun gürültü ölçüm cihazının bulunması gerekmektedir. TitreĢimin sorun olduğu Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden baģlamak üzere, ilgili Müdürlüklere titreģim ölçer cihazının temin edilmesi gerekmektedir. Gürültü haritaları hazırlayacak ve/veya bunlara görüģ verecek; Çevre ve Orman Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyelerde, yeterli sayıda yazılım programı ve bilgisayar ve donanımı bulunması gerekmektedir. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin ölçüm ekipman durumu Ek-Tablo-VIII de verilmektedir. Hedef Gerek eğitimlerde, gerekse mahallindeki incelemelerde kullanmak üzere Bakanlığa 2010 yılı itibarı ile 1 adet gürültü cihazı alınacak. Gürültü haritaları ve eylem planlarına görüģ verme görevinden dolayı ve bu konularda yol gösterici, eğitici ve öğretici olması nedeniyle 2010 yılı içerisinde 2 adet yazılım programı Bakanlığa temin edilecektir. Gürültü ölçüm cihazı olmayan Ağrı, Amasya, KahramanmaraĢ, Sakarya, Sinop, Kırıkkale, ġırnak, Ardahan, Karabük, Kilis, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerine 2009 yılı içinde cihaz temin etmeleri sağlanacaktır. 48

49 10. KAMUOYUNUN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ VE BĠLĠNÇLENDĠRĠLMESĠ Çevresel Gürültünün kontrol altına alınması ve insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeye indirilebilmesi için sorunlu bölgelerin tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne giden yolda ve uygulamaya konulmasında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı önem teģkil etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi aģamasında, çevresel gürültü kontrolü kapsamında yapılan teknik çalıģmaların kamuoyu tarafından anlaģılabilir ve eriģilebilir olması gerekmekte olup, bu akıģın verimli Ģekilde sağlanması ve çevresel gürültü konusundaki tutumun olumlu yönde değiģimi için konunun uzmanlarının da bu sürece aktif katılımı etkili olacaktır. Bu çerçevede; Hedef Ġlgili bakanlıklar ve genel müdürlükler, Valilik ve kaymakamlıklar, Yerel yönetimler ve bağlı birimleri, Sivil toplum örgütleri, ĠĢyeri sahipleri ve çalıģanları, Basın yayın kuruluģları, Gürültüden etkilenen tüm toplumun kesimleri, yapılacak toplantı ve eğitim seminerleri, düzenlenecek kampanyalar, hazırlanacak yazılı veya görsel yayınlarla bilgilendirilmesi gerekmektedir yılı itibarı ile Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediyeleri bilgilendirmek ve karģılıklı görüģ alıģveriģi sağlamak için bölgesel toplantılar ve eğitimler yapılacak ve periyodik olarak devam edilecektir. Sokak düğünleri, havai fiģek atımı, araçların susturucusuz kullanılmaması, korna çalınmaması, konutun içinde veya dıģında beslenen hayvanlar ve kiģilerin kendi davranıģlarından kaynaklanan gürültünün önlenmesine yönelik broģür, afiģ, ilan v.b. materyaller hazırlanacak ve dağıtılacaktır. UlaĢım ve sanayi tesislerinden kaynaklanan gürültünün kontrol altına alınması için Bakanlığımızca Gürültü Kontrolü El Kitabı hazırlanmıģtır. Bu El Kitabı ilgili tarafların kullanımına sunulmuģtur. Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluģlarca hazırlanarak Bakanlığa gönderilen gürültü haritaları ve eylem planları ile ÇGDY Yönetmeliği nin ekindeki Ek-VI da yer alan her türlü bilgi ve belgeye yönelik veri bankası oluģturulacak ve kamuoyunun kullanımına açılacaktır. 49

50 EKLER Ek-Tablo I: Eylem Planı Çizelgesi YETKĠ DEVRĠ BüyükĢehir belediye baģkanlıkları, il ve ilçe belediye baģkanlıkları GÜRÜLTÜ KONTROL ĠZĠN BELGESĠ/ÇEVRE ĠZNĠ VEYA ÇEVRE ĠZNĠ VE LĠSANSI Gürültü Kontrol Ġzin Belgesi alınması (1 Nisan 2010 dan önceki baģvurular incelenip değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.) Çevre Ġzni veya Çevre Ġzni ve Lisansı Alınması (1 Nisan 2010 dan itibaren) 50

51 GÜRÜLTÜ HARĠTALARI VE EYLEM PLANLARI Listelerin Belirlenmesi Yılda 6 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları Yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları Yılda 60 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları Yılda 30 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları Yılda 50 binden fazla hareketin geçekleģtiği ana hava limanları den fazla yerleģik nüfusu den fazla yerleģik nüfusu olan yerleģim alanlar 51

52 Gürültü Haritalarının Hazırlanması Yılda 6 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları Yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları Yılda 60 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları Yılda 30 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları Yılda 50 binden fazla hareketin gerçekleģtiği ana hava limanları den fazla yerleģik nüfusu olan yerleģim alanlar den fazla yerleģik nüfusu olan yerleģim alanlar 52

53 Eylem Planlarının Hazırlanması Yılda 6 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları Yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları Yılda 60 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları Yılda 30 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları Yılda 50 binden fazla hareketin geçekleģtiği ana hava limanları den fazla yerleģik nüfusu olan yerleģim alanlar den fazla yerleģik nüfusu olan yerleģim alanlar 53

54 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EĞĠTĠMĠ A1-A2 Sertifika Programının alınması Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğündeki personellerin eğitim alması Yetki Devri yapılan belediye baģkanlıklarındaki personelin eğitim alması B-1 Tipi Sertifika Programını alınması Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğündeki personellerin eğitim alması Yetki Devri yapılan belediye baģkanlıklarındaki personelin eğitim alması C-2 Tipi Sertifika Programının alınması il Çevre ve Orman Müdürlüğündeki personellerin eğitim alması Yetki Devri yapılan belediye baģkanlıklarındaki personelin eğitim alması C-1 Tipi Sertifika Programını Binaların mimari projelerini inceleyen ve yapı ruhsatı veren belediye baģkanlıkları 54

55 Ek-Tablo II: Çevresel Gürültü Kapsamında Yetki Devri Yapılan Belediyeler BÖLGE ĠL BELEDĠYE BAġKANLIĞI BALIKESĠR Balıkesir Belediye BaĢkanlığı Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı MARMARA BÖLGESİ EGE BÖLGESİ Osman Gazi Belediye BaĢkanlığı BURSA Nilüfer Belediye BaĢkanlığı Yıldırım Belediye BaĢkanlığı EDĠRNE Edirne Belediye BaĢkanlığı KeĢan Belediye BaĢkanlığı Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Kadıköy Belediye BaĢkanlığı ĠSTANBUL Kartal Belediye BaĢkanlığı ġiģli Belediye BaĢkanlığı Beykoz Belediye BaĢkanlığı Pendik Belediye BaĢkanlığı Beyoğlu Belediye BaĢkanlığı Kağıthane Belediye BaĢkanlığı Bağcılar Belediye BaĢkanlığı Sultanbeyli Belediye BaĢkanlığı AtaĢehir Belediye BaĢkanlığı KOCAELĠ Kocaeli BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Gebze Belediye BaĢkanlığı SAKARYA Adapazarı BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı TEKĠRDAĞ Tekirdağ Belediye BaĢkanlığı Çorlu Belediye BaĢkanlığı YALOVA Yalova Belediye BaĢkanlığı AFYONKARAHĠSAR Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı AYDIN KuĢadası Belediye BaĢkanlığı Didim Belediye BaĢkanlığı Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Bornova Belediye BaĢkanlığı Konak Belediye BaĢkanlığı ĠZMĠR Aliağa Belediye BaĢkanlığı KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığı Bayraklı Belediye BaĢkanlığı KÜTAHYA Kütahya (Merkez) Belediye BaĢkanlığı MANĠSA Salihli Belediye BaĢkanlığı Muğla (Merkez) Belediye BaĢkanlığı Marmaris Belediye BaĢkanlığı MUĞLA Armutalan Belediye BaĢkanlığı Bodrum Belediye BaĢkanlığı Ölüdeniz Belediye BaĢkanlığı Fethiye Belediye BaĢkanlığı UġAK UĢak (Merkez) Belediye BaĢkanlığı Banaz Belediye BaĢkanlığı EĢme Belediye BaĢkanlığı 55

56 AKDENİZ BÖLGESİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ KARADENİZ BÖLGESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ADANA ANTALYA BURDUR MERSĠN HATAY ANKARA KIRġEHĠR KONYA NEVġEHĠR BOLU SAMSUN TRABZON ZONGULDAK DĠYARBAKIR GAZĠANTEP ELAZIĞ MALATYA Karahallı Belediye BaĢkanlığı Sivaslı Belediye BaĢkanlığı Seyhan Belediye BaĢkanlığı Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Kemer Belediye BaĢkanlığı Side Belediye BaĢkanlığı Manavgat Belediye BaĢkanlığı Burdur (Merkez) Belediye BaĢkanlığı Akdeniz Belediye BaĢkanlığı Tarsus Belediye BaĢkanlığı Silifke Belediye BaĢkanlığı YeniĢehir belediye BaĢkanlığı Mezitli Belediye BaĢkanlığı Ġskenderun Belediye BaĢkanlığı Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Altındağ Belediye BaĢkanlığı Yenimahalle Belediye BaĢkanlığı Mamak Belediye BaĢkanlığı Çankaya Belediye BaĢkanlığı KırĢehir (Merkez) Belediye BaĢkanlığı Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Selçuklu Belediye BaĢkanlığı Ürgüp Belediye BaĢkanlığı Bolu (Merkez) Belediye BaĢkanlığı Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Canik Belediye BaĢkanlığı Trabzon (Merkez) Belediye BaĢkanlığı Karadeniz Ereğli Belediye BaĢkanlığı Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Gaziantep BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Elazığ (Merkez) Belediye BaĢkanlığı Malatya (Merkez) Belediye BaĢkanlığı 56

57 Ek-Tablo III: Yıllık Tren Sayısı ve Hat uzunlukları (2007 Yılı) KAPASĠTE ĠġLEYEN TREN SAYISI Tren/gün HAT KESĠMLERĠ KM Tren/gün Banl Eksp Yolcu Yük TOPLAM.. KAPIKULE PEHLĠVANKÖY HALKALI PEHLĠVANKÖY HALKALI-SĠRKECĠ PEHLĠVANKÖY UZUNKÖPRÜ HAYDARPAġA-GEBZE GEBZE-ARĠFĠYE ARĠFĠYE-ADAPAZARI ARĠFĠYE-ĠNÖNÜ ĠNÖNÜ-ESKĠġEHĠR ESKĠġEHĠR-HASANBEY HASANBEY-SĠNCAN SĠNCAN-ANKARA ANKARA-KAYAġ KAYAġ-ĠRMAK IRMAK-KARABÜK KARABÜK-ZONGULDAK IRMAK-KAYSERĠ KAYSERĠ-HANLI HANLI-BOSTANKAYA HANLI-KALIN SĠVAS-KALIN KALIN-SAMSUN

58 Ek-Tablo III: Yıllık Tren Sayısı ve Hat uzunlukları (2007 Yılı) (devamı) HAT KESĠMLERĠ KM Tren/gün Banl. Eksp. Yolcu Yük TOPLAM SĠVAS-ÇETĠNKAYA ÇETĠNKAYA-MALATYA ÇETĠNKAYA-DĠVRĠĞĠ DĠVRĠĞĠ-ERZĠNCAN ERZĠNCAN-ERZURUM ERZURUM-KARS KARS-AHURYAN MALATYA-YOLÇATI MALATYA-NARLI YOLÇATI-TATVAN VAN-KAPIKÖY YOLÇATI-DĠYARBAKIR DĠYARBAKIR-KURTALAN KÖPRÜAĞZI-K.MARAġ NARLI-FEVZĠPAġA FEVZĠPAġA-TOPRAKKALE FEVZĠPAġA-MEYDANEKBEZ NARLI-GAZĠANTEP GAZĠANTEP-KARKAMIġ KARKAMIġ-NUSAYBĠN ġenyurt-mardġn ADANA-TOPRAKKALE TOPRAKKALE-ĠSKENDERUN ADANA-YENĠCE YENĠCE-MERSĠN YENĠCE-ILUKIġLA ULUKIġLA-KAYSERĠ ULUKIġLA-KONYA KONYA-AFYON

59 Ek-Tablo III: Yıllık Tren Sayısı ve Hat uzunlukları (2007 Yılı) (devamı) HAT KESĠMLERĠ km Tren/gün Banl. Eksp. Yolcu Yük TOPLAM AFYON-KARAKUYU BASMANE-ÇĠĞLĠ ÇĠĞLĠ-MENEMEN MENEMEN-ALĠAĞA MENEMEN-MANĠSA MANĠSA-AFYON MANĠSA-BALIKESĠR BALIKESĠR-BANDIRMA BALIKESĠR-TAVġANLI TAVġANLI-TUNÇBĠLEK KÜTAHYA-SEYĠTÖMER TAVġANLI-KÜTAHYA KÜTAHYA-ALAYUNT ALAYUNT-ESKĠġEHĠR ALAYUNT-AFYON A.MENDERES-GONCALI GÜMÜġGÜN-BOZANOKU BOZANOKU-ISPARTA GONCALI-DENĠZLĠ GONCALI-KARAKUYU ORTAKLAR-SÖKE TORBALI-ÖDEMĠġ BOZANOKU-EĞRĠDĠR KARAKUYU-GÜMÜġGÜN GÜMÜġGÜN-BURDUR ALSANCAK-ġĠRĠNYER ġġrġnyer-cumaovasi ÇATAL-TĠRE TOPLAM

60 Ek-Tablo IV: Hava Limanları / Meydanları Listesi İSTANBUL ATATÜRK HAVA LİMANI MALATYA ERHAÇ HAVA MEYDANI İZMİR ADNAN MENDERES HAVA LİMANI MĠLAS-BODRUM HAVA MEYDANI ANKARA ESENBOĞA HAVAALANI ANTALYA HAVAALANI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI BURSA YENĠġEHĠR HAVA MEYDANI TRABZON HAVA LĠMANI DALAMAN HAVALĠMANI ERZURUM HAVA LĠMANI DENĠZLĠ ÇARDAK HAVA MEYDANI TEKĠRDAĞ ÇORLU HAVA MEYDANI MUġ HAVA MEYDANI SAMSUN ÇARġAMBA HAVA MEYDANI HATAY HAVA MEYDANI TOKAT HAVA MEYDANI MERZĠFON HAVA MEYDANI NEVġEHĠR KAPADOKYA HAVA LĠMANI VAN FERĠT-MELEN HAVA MEYDANI ġ.urfa GAP HAVA MEYDANI ISPARTA S.DEMĠREL HAVA LĠMANI ADIYAMAN HAVA MEYDANI AĞRI HAVA MEYDANI ÇANAKKALE HAVA MEYDANI KARS HAVA MEYDANI KONYA HAVA MEYDANI SĠVAS HAVA MEYDANI SĠĠRT HAVA MEYDANI MARDĠN HAVA MEYDANI K.MARAġ HAVA MEYDANI UġAK HAVA MEYDANI BALIKESĠR EDREMĠT(KÖRFEZ) HAVA MEYDANI ERZĠNCAN HAVA MEYDANI SĠNOP HAVA MEYDANI ELAZIĞ HAVA MEYDANI KAYSERĠ ERKĠLET HAVA MEYDANI ADANA HAVA LĠMANI DĠYARBAKIR HAVA MEYDANI BALIKESĠR MERKEZ HAVAMEYDANI GAZĠANTEP HAVALĠMANI 60

61 Ek-Tablo V: Nüfusu den Fazla ve Nüfus Yoğunluğu (KiĢi/km 2 ) 1000 KiĢiden Fazla Olan YerleĢim Yerleri ĠL ĠLÇE BELEDĠYESĠ NÜFUS (KiĢi) YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) ADANA Seyhan Belediyesi NÜFUS YOĞUNLUĞU (kiģi/km 2 ) ANKARA Altındağ Belediyesi Çankaya Belediyesi Etimesgut Belediyesi Keçiören Belediyesi , Mamak Belediyesi Yenimahalle Bld ANTALYA MuratpaĢa Belediyesi BURSA Osmangazi Belediyesi Yıldırım Belediyesi DENĠZLĠ Denizli Belediyesi ELAZIĞ Elazığ Belediyesi ,3 1504,3 ESKĠġEHĠR TepebaĢı Belediyesi ĠSTANBUL Odunpazarı Belediyesi Avcılar Belediyesi Bağcılar Belediyesi Bahçelievler Bld. BayrampaĢa Bld. Esenler Belediyesi Eyüp Belediyesi Fatih Belediyesi GaziosmanpaĢa Bld. Güngören Belediyesi Kadıköy Belediyesi Kağıthane Belediyesi Kartal Belediyesi Küçükçekmece Bld. Maltepe Belediyesi Pendik Belediyesi ġiģli Belediyesi Ümraniye Belediyesi Üsküdar Belediyesi Zeytinburnu Bld. Esenyurt Belediyesi Sultanbeyli Bld

62 Ek-Tablo V: Nüfusu den Fazla ve Nüfus Yoğunluğu (KiĢi/km 2 ) 1000 KiĢiden Fazla Olan YerleĢim Yerleri (devamı) ĠL ĠLÇE BELEDĠYESĠ NÜFUS (KiĢi) ĠZMĠR Bornova Belediyesi YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) NÜFUS YOĞUNLUĞU (kiģi/km 2 ) 6087 Buca Belediyesi KarĢıyaka Belediyesi Konak Belediyesi Karabağlar Belediyesi KAYSERĠ KOCAELĠ Kocasinan Belediyesi Melikgazi Belediyesi Ġzmit (Saraybahçe) Belediyesi ( ) ( ) (92.80) 166 (132.21) (3317) 2560 (2754) Gebze Belediyesi MALATYA Malatya Belediyesi MANĠSA Manisa Belediyesi KAHRAMANM KahramanmaraĢ ARAġ Belediyesi SĠVAS Sivas Belediyesi SAMSUN Ġlkadım Belediyesi ġanliurfa ġanlıurfa Belediyesi VAN Van Belediyesi ,7 BATMAN Batman Belediyesi

63 Ek-Tablo VI: Nüfusu den Fazla ve Nüfus Yoğunluğu (KiĢi/km 2 ) 1000 KiĢiden Fazla Olan YerleĢim Yerleri ĠL ĠLÇE BELEDĠYESĠ NÜFUS (KiĢi) YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) NÜFUS YOĞUNLUĞU (kiģi/km 2 ) ADANA Ceyhan Belediyesi ADIYAMAN Adıyaman (Merkez) , AYDIN Aydın Belediyesi , Nazilli Belediyesi BALIKESĠR Balıkesir Belediyesi Bandırma Belediyesi BOLU Bolu Belediyesi BURSA Nilüfer Belediyesi ÇORUM Çorum Belediyesi DĠYARBAKIR Kayapınar Belediyesi HATAY Antakya Belediyesi Ġskenderun ,5 7091,7 Belediyesi ISPARTA Isparta Belediyesi MERSĠN YeniĢehir Belediyesi Toroslar Belediyesi Tarsus Belediyesi Mezitli Belediyesi ĠSTANBUL Bakırköy Belediyesi BeĢiktaĢ Belediyesi Beykoz Belediyesi Beyoğlu Belediyesi Sarıyer Belediyesi Tuzla Belediyesi Beylikdüzü Bld

64 Ek-Tablo VI: Nüfusu den Fazla ve Nüfus Yoğunluğu (KiĢi/km 2 ) 1000 KiĢiden Fazla Olan YerleĢim Yerleri (devamı) ĠL ĠLÇE BELEDĠYESĠ NÜFUS (KiĢi) ĠZMĠR Çiğli Belediyesi Bayraklı Belediyesi YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) NÜFUS YOĞUNLUĞU (kiģi/km 2 ) KOCAELĠ BekirpaĢa Belediyesi Darıca Belediyesi Derince Belediyesi MANĠSA Turgutlu Belediyesi NĠĞDE Merkez Belediyesi ORDU Ordu Belediyesi SAKARYA Adapazarı Belediyesi SĠĠRT Siirt Belediyesi TEKĠRDAĞ Tekirdağ Belediyesi Çorlu Belediyesi TOKAT Tokat Belediyesi TRABZON Trabzon Belediyesi ġanliurfa Siverek Belediyesi ViranĢehir Belediyesi UġAK UĢak Belediyesi ZONGULDAK Zonguldak Belediyesi AKSARAY Aksaray Belediyesi KARAMAN Karaman Belediyesi KIRIKKALE Kırıkkale Belediyesi KARABÜK Karabük Belediyesi OSMANĠYE Osmaniye Belediyesi

65 Ek-Tablo VII: Gürültü Haritalama ve Eylem Planlamasında Sorumlu KuruluĢlar ve Yükümlülükleri SORUMLU KURULUġ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Çevre ve Orman Bakanlığı ĠĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Sorumlu kurum ve kuruluģlarca hazırlanmıģ gürültü haritaları ve eylem planları hakkında görüģ bildirmek, Sorumlu kurum ve kuruluģlarca hazırlanmıģ ve Bakanlığa gönderilmiģ gürültü haritaları ve eylem planlarını toplamak ve her türlü bilgi ve belgeleri içeren bir veri bankası oluģturmak, Gürültü haritalama ve eylem planlarının hazırlanması için uzmanlaģmayı sağlayıcı eğitim programları içeriğini ve uygulama prosedürünü belirlemek, Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik her türlü açıklayıcı dokümanları hazırlamak. Karayolları Genel Müdürlüğü Belediye sınırları içindeki ve dıģındaki ana kara yollarını belirlemek ve bunları ÇOB na iletmek; Belediye sınırları ve mücavir alan içinde kendilerine ait karayollarının emisyon (kaynak) verilerini belediyeye iletmek, Belediye sınırları ve mücavir alan dıģındaki kendilerine ait ana karayollarının gürültü haritaları hazırlamak, Kamuoyunu gürültü haritaları hakkında bilgilendirmek, 65

66 Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Belediye sınırları içinde ve dıģındaki ana demiryollarını belirlemek ve bunları ÇOB a iletmek, Belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan demiryolları ile dıģındaki ana demiryolları için gürültü haritaları hazırlamak, Kamuoyunu gürültü haritaları hakkında bilgilendirmek. Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki ve dıģındaki ana hava limanlarını belirlemek ve bunları ÇOB a iletmek; Belediye sınırları içinde bulunan havaalanları ile dıģındaki ana hava limanlarının gürültü haritaları hazırlamak, Kamuoyunu gürültü haritaları hakkında bilgilendirmek. Belediyeler Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleģim yerlerini ÇOB ile birlikte belirlemek, Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritaları için kaynak verileri dıģındaki tüm verileri toplamak ve bunları gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluģların kullanımına açmak, Belediye sınırları ve mücavir alan içinde karayolları, tramvaylar, yerüstü metro hatları, endüstriyel tesisler ve/veya eğlence tesisleri, küçük fabrikalar ve benzeri gürültü kaynaklar ve limanlar nedeniyle oluģan gürültü durumunu gösteren gürültü haritalarını her bir kaynak için ayrı ayrı hazırlamak, Belediye sınırları ve mücavir alan içinde, yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluģlarca hazırlanmıģ gürültü haritalarının sonuçlarını dikkate alarak, karayolları, demiryolları, tramvaylar, yerüstü metro hatları, 66

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.03-010.06-54119 13/06/2011 Konu : Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri,

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü Denetim-Yetki Devri ve Uygulamaları 7-12 Mart-21-26 Mart 2011 ANTALYA

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SAYI: B.18.0.ÇYG.0.02.00.03-019.06.02/ 7512-31819 29 HAZİRAN 2006 KONU:Yetki Devri GENELGE (2006/16) Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı nın 56 nc ı maddesinde; Herkes, sağlıkl ı ve dengeli bir çevrede yaşama

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 28 EYLÜL 2010 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2010/14) Hava Kirliliğinin Kontrolü

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam Kanuni Dayanak Uygulama alanı Tanımlar Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları Sanayi,

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 ÖNSÖZ 2008 yılında kabul edilen AB iklim ve enerji paketi kapsamında Avrupa Komisyonu, belediyelerin sürdürülebilir enerji politikalarını desteklemek

Detaylı

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER 1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği nin yürürlüğe giriş tarihinden (07.03.2008) önce kurulmuş ve işletmede olan; a) Ek-VII

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı