TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ"

Transkript

1 TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ ( KASTAMONU L-NEBOLU LÇES ) NEBOLU ANKARA-HAZRAN

2 BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2

3 Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan mer i yönetmelikler nezdinde, ÇED Olumlu Kararı / ÇED Gerekli Deildir Kararı, Çevre ve Orman Bakanlıından / lgili Valililikten, temin edilen Enerji letim Tesisine (havai hat, kablo, trafo merkezi vb) ait Nihai ÇED Raporu / Nihai Proje Tanıtım Dosyasında SAHB tarafından taahhüt edilen yükümlülüklere YÜKLENC uymakla yükümlüdür. YÜKLENC tarafından Çevre Mevzuatı gereince uyulması gereken yükümlülükler Önlemler ve zleme Planlarında yer almaktadır. ÇYP kapsamında yapılacak olan ilemlerin ÇYP Uygulama Raporu balıı altında, 24 ubat 2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüe giren Yeterlilik Belgesi Teblii kapsamında Çevre ve Orman Bakanlıından yeterlik almı firmalara hazırlatılması zorunludur. YÜKLENC tarafından, sözlemenin imzası ve yer teslimini müteakiben geçici kabule kadar, 1 ayda bir hazırlanacak ÇYP Uygulama Raporları, Çevre ve Orman Bakanlıı na/lgili Valilie/Dünya Bankasına iletilmek üzere SAHBNE sunmakla yükümlüdür. YÜKLENC, raporlama döneminin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde SAHBNE ibraz etmekle yükümlüdür. Eer, ÇYP Uygulama Raporları SAHBNE zamanında ibraz edilmemi ise, rapor baına TL (bebinlira) bedeli YÜKLENCNN hak ediinden kesilecektir. Çevre Mevzuatı gereince uyulması gerek yükümlülüklere, YÜKLENCNN uymadıı SAHBNCE, Çevre ve Orman Bakanlıınca/lgili Valilikçe veya üçüncü ahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm sorumluluk YÜKLENCYE ait olacaktır. 3

4 BÖLÜM - 2 ÖNLEMLER PLANI 4

5 1. ÖNLEMLER PLANI Bu bölümde, 154 kv (Küre-Ayancık)Br-nebolu TM EH PTD Raporunda belirlenmi olan, yapımı planlanan projenin önemli olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylıı salamak amacıyla, projenin her aamasında alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında (Tablo 2.1) sunulmaktadır. Önlemler Planı aaıdaki konuları kapsayacak ekilde düzenlenmitir: 5

6 Tablo 2.1. Önlemler Planı Aama Konu Alınacak Önlemler Sorumlu Kurum/Kurulu Planlama/ Dizayn Yer Seçimi Yer seçiminde aaıdaki konulara dikkat edilmelidir. otoporafyanın mümkün olduunca düz olması, overimli arazilerden geçmemesi (tarım ve orman), okamulatırma maliyetinin düük olması, otesis, iletme ve bakımı için ulaım kolaylıı okorunan alanlardan geçilememelidir, okurum ve kurulularca planlaması yapılan alanlardan geçilmemelidir (Baraj, gölet, maden sahası vb.) naat Tarihi, Kültürel ve arkeolojik varlıklar Proje alanında yapılan arazi çalımaları sırasında; enerji iletim hattının 900 m kuzeyindeki Geri tepe mevkiinde Rumlardan kalma kilise kalıntısı için Kültür ve Turizm Bakanlıı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel nden izin alınacaktır. Proje kapsamında yapılacak kazılar sırasında kültürel veya arkeolojik olarak deer barındıran bir varlıa rastlandıında çalımalar durdurularak, l Kültür ve Turizm ne haber verilecektir. naat Hafriyat Atıı -EH için direk temellerinden çıkacak hafriyat tekrar çukurların doldurulmasında ve etrafının düzenlenmesinde kullanılacaktır. -Kazılarak boaltılmı malzemenin yüzeysel su kaynaklarına (dereler, nehirler, göller, vb.) bırakılmasına kesinlikle izin verilmemelidir. naat Bitkisel toprak EH inaatında üst toprak ayrı olarak depolanacak ve tekrar peyzaj amaçlı proje sahasında kullanılacaktır. naat Toz Emisyonu Özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda çalıma alanının nemlendirilmesi naat Hava Kirlilii naat aamasında çalıacak i makinalarından kaynaklanacak emisyonları minimum düzeyde tutabilmek için söz konusu araçların mümkün olduunca yeni olması ve gerekli bakımlardan geçmi olması salanacaktır. naat Katı Atık naat faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar, evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilip, bu atıkları alan lisanslı firmalara verilerek yeniden deerlendirilmesi salanacaktır. Evsel Katı atıklar ise nebolu Belediyesinin hizmet alanındaki en yakın çöp konteynerine götürülerek bertaraf edilecektir. naat Atık Su naat aamasında ilçe merkezinde altyapısı olan bir ev kiralanacaktır. Çalıanların ihtiyaçları için TM nin yapılacaı alandaki mevcut altyapı sisteminden karılanacaktır. 6

7 naat Gürültü naat normal gündüz vakti yapılmalıdır (07:00-19:00). Akam ve gece zaman diliminde, Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii Madde 26.c gerei çalıma yapılmayacaktır. makineleri ve kamyonların susturucuları çalıır vaziyette ve standartlara uygun olacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlıınca hazırlanan ve 22 / 01 / 2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile lgili Yönetmelik (2000/14/AT) deerlerine uygun i makineleri ve ekipmanlarla çalıılacaktır. Eski i makinelerinin de bu Yönetmelikte verilen deerleri salaması gerekir. naat Topraa, yüzey ve yeraltı suyuna ya, atık ya vb. kirletici maddelerin karıması Sızıntıyı önleme ve kontrol etmeye yönelik iletimsel prosedürler hazırlanıp Çevre tarafından onaylandıktan sonra uygulanmalı (naat aamasında kullanılacak i makinelerinin ya ve yakıt deiimleri servis istasyonlarında yapılmalıdır, yapılmadıı durumlarda sızdırma tavaları kullanılmalıdır). Ayrıca sızıntı döküntü acil durum müdahale planı ve ekipleri oluturulmalıdır. naat PCB PCB içeren teçhizat almak veya teçhizat için PCB satın almak kesinlikle yasaktır naat Salıı ve Salıı ve Güvenlii planı tarafından Güvenlii hazırlanmalı ve ie balamadan önce Çevre ne onay için sunulmalıdır. Salıı ve Güvenlii risk analizi, (Plan hazırlanması) eitim planı, Salıı ve Güvenlii Yönetim Programı, ölçüm-izleme planı yapılmalı, yangın, i kazası, çevresel kaza ve ilkyardım acil durum planları hazırlanmalı, periyodik kontrol listeleri oluturularak kontroller yapılmalıdır. Kanunu ve Salıı ve Güvenlii yönetmelikleri çerçevesinde çalıılmalı KKE (Kiisel Koruyucu Ekipman) kullanılmalıdır., Çevre Yönetim Planı çerçevesinde hazırlanacak prosedür, plan, ölçüm programı, periyodik kontrol listelerini Çevre ne onaylatmadan inaata balayamaz. naat Kamu güvenlii Projenin kamu güvenlii açısından herhangi bir tehlike oluturmaması için inaat alanında uyarı levhaları, bariyerler, eritler vb. yerletirilecektir. letme Manyetik Alan Türk Standartları Enstitüsünün nsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması Düük Frekanslar (O Hz 10 khz)standardında belirtilen sınır deerlerin altında kalınacaktır. Elektrik Alan: 30 kv/m içiler için 10 kv/m halk için Manyetik Alan: 16 (*) Gauss içiler için 6.4 (*) halk için letme Katı Atık Evsel Katı atıklar ise bir Belediyenin hizmet alanındaki en yakın çöp konteynerine götürülerek bertaraf edilecektir. letme Salıı ve Güvenlik eitimi ve tatbikatları içeren bir "Salık ve güvenlii Güvenlik" planının hazırlanıp, uygulanması salanacaktır. letme Gürültü lgili Türk yönetmeliinde endüstriyel tesisler için verilen sınır deer (65 dba) e balı kalınacaktır., (Plan Hazırlanması) Çevre (Plan onayı) 7

8 BÖLÜM - 3 ZLEME PLANLARI 8

9 3. ZLEME PLANLARI Çevresel izleme, projenin uygulanması aamasında, anahtar çevresel hususlar hakkında, özellikle alınmı önlemlerin etkinlii ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi salar. Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluturan önlemlerin baarısını deerlendirmeye ve gerekli olduu zamanlarda doru eylemlere izin verebilmeye imkan tanır. Böylece ÇYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, PTD Raporu içinde tanımlanmı olan etki deerlendirmeleri ve ÇYP içinde tanımlanmı olan önlem ölçütleri ile baıntı kurarak tanımlar. 9

10 Aama zlenecek Parametreler Parametrelerin zlenecei yer Tablo 3.1. zleme Planı Parametrelerin nasıl izlenecei hangi tip ekipmanla izlenecei Parametreler Ne Zaman zlenecek /Ölçüm Sıkılıı veya sürekli ölçüm Sorumlu Kurum / Kurulu naat Tarihi, Kültürel ve arkeolojik varlıklar Arazi Kültür ve Turizm Bakanlıı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel nden izin alınacaktır. naat sırasında da ayrıca Görsel olarak izlenecektir. naat Hafriyat Atıı naat sahası Önlemler planı, Proje Tanıtım Dosyası ve kontratta belirtilen önlemlerin alınıp alınmadıının gözlenmesi naat Bitkisel toprak naat sahası Önlemler planı, Proje Tanıtım Dosyası ve kontratta belirtilen önlemlerin alınıp alınmadıının gözlenmesi naat Toz Emisyonu Toz ölçümleri, inaat sahasında ve inceleme alanındaki hassas alanlarda gerçekletirilecektir naat Hava Kirlilii naat sahası ve inaat sırasında kullanılan i makineleri Toz ölçümlerinde kullanılacak cihazlar, toz konsantrasyonunu ölçüm sırasında belirtecek tipte olacaktır. Projede çalıacak i makinelerinin bakım sözlemeleri incelenecek Kültür varlıına rastlanılması durumunda Kazı sırasında her gün Kazı sırasında her gün Kazı sırasında 1 kez ve ikayet olması durumunda ikayet noktasında naat balarken naat Katı Atık naat sahası Görsel Haftalık 10

11 Aama zlenecek Parametreler Parametrelerin zlenecei yer Parametrelerin nasıl izlenecei hangi tip ekipmanla izlenecei Parametreler Ne Zaman zlenecek /Ölçüm Sıkılıı veya sürekli ölçüm Sorumlu Kurum / Kurulu naat Atık Su Çalıacak personelin kaldıı yerde naat Gürültü naat sahası ve inceleme alanı içerisindeki en yakın binalarda naat Topraa, yüzey ve yeraltı suyuna ya, atık ya vb. kirletici maddelerin karıması naat PCB Teçhizat ve malzemenin daıtım noktasında Çalıacak personel için lçede kiralanacak binaya ait Kira kontratı Gürültü ölçüm aletiyle, Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii ne uygun olarak yetkili laboratuarlara ölçüm yaptırılacaktır. naat balamana önce -naata balamadan önce - naat sırasında 3 ayda 1 kez -ikayet olması durumunda ikayet noktasında naat sahasında Görsel Aylık PCB kullanılmadıına dar var olan sertifikalar incelenecektir. Teçhizat ve malzeme geldiinde Çevre ve naat Salıı ve Güvenlii naat sahasında Periyodik kontrol listeleri doldurularak Kanunu ve Yönetmelii gerekleri kontrol edilir. Günlük/Haftalık/Aylık Çevre ve naat Kamu güvenlii naat sahasında Kontratta yer alan indirgeyici önlemlere uyulup uyulmadıı gözlemlenmelidir (ikaz panolarının yerinde olup olmadıı vb. ) Test Kabul ilemleri letme letme Manyetik Alan Proje sahası Kabul testleri sırasında elektromanyetik alan ölçümü yapılacaktır. Katı Atık (tesis kaynaklı) Salıı ve güvenlii EH bakım onarım noktalarında EH nda bakım onarım noktalarında Gözlemlerle Risk analizi ve Salıı ve Güvenlii Yönetim Programına göre kontrol edilecek Günlük Kabul testleri sırasında Her bakım ve onarım sırasında Her bakım ve onarım sırasında letme Gürültü EH güzergahında Gürültü ölçüm aleti ikayet durumunda ikayet noktasında Çevre ve letim letim letim letim 11

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/1997 - Sayı: 23019 BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

27.01.2014 İÇERİK. TAEK Kanunu Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Tıbbi Görüntüleme Cihazları Lisanslama Sistemi

27.01.2014 İÇERİK. TAEK Kanunu Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Tıbbi Görüntüleme Cihazları Lisanslama Sistemi TEKNİKERLERE YÖNELİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİSTEMLERİNDE RADYASYONDAN KORUNMA VE PERFORMANS TESTLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ 24-25 OCAK 2014 RADYASYON GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve RADYASYON KONTROLÜ Figen

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı