TÜRK HAVA KUVVETLERİ TA RİH ÇESİ Türk ordusu havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlamıştır yılında Türk Askeri Havacılık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA KUVVETLERİ TA RİH ÇESİ Türk ordusu havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlamıştır. 1911 yılında Türk Askeri Havacılık"

Transkript

1

2

3 TÜRK HAVA KUVVETLERİ TA RİH ÇESİ Türk ordusu havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlamıştır yılında Türk Askeri Havacılık Teşkilatı, dünya havacılık teşkilatlarının ilk sıralarında yerini almış ve 1912 yılı başlarında Türk Ordusu ilk pilotlarına ve ilk uçaklarına kavuşmuştur. Uçuş okulunun 03 Temmuz 1912 yılında Yeşilköy de açılmasıyla da, ilk uçucu subaylarını ülkesinde yetiştirmeye başlamıştır yılında Eskişehir de Hava Okulu yeniden kurulmuş ve aynı yıl ilk mezunlarını vermiştir yılında yürürlüğe giren bir kanunla havacı personel, ayrı bir muharip sınıf olarak kabul edilmiş ve 1933 yılından itibaren ise havacılığın sembolü olan mavi renkli üniformayı giymeye başlamışlardır yılında Hava Harp Akademisi açılmış, 1939 tarihinde de Hava Tugayları kurulmuştur yılında envanterindeki uçak sayısı yaklaşık 500 civarına ulaşan Hava Kuvvetleri, Balkanlarda en güçlü Hava Kuvveti haline gelmiştir. Hava birliklerinin tek bir komuta altında toplanmasına karar verilerek, 31 Ocak 1944 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ismini aldıktan sonra komutanlığına da ilk olarak Korgeneral Zeki DOĞAN atanmıştır de Hava Kuvvetleri Komutanlığında üs ve filo kuruluşuna geçilmeye başlanmış ve Balıkesir de kurulan 9 uncu Jet üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin ilk Jet Üssü, 191 inci, 192 nci ve 193 üncü filolar da ilk Jet Filoları olmuşlardır. Hava Kuvvetleri komutanlığı, Türk Vatanına ve Türk Milletine havadan gelebilecek tehditlerin önlenmesi ve muhtemel bir savaşta Kara ve Deniz Kuvvetlerinin görevlerini daha kolay başarabilmesi amacıyla kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetlerinin Karargahı Ankara dadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, personelini, muvazzaf ve yedek personel olmak üzere iki ana grup altında; subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur, erbaş ve erler oluşturmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı teşkilatında kolordu seviyesinde birer Komutanlık olan 1 inci Hava Kuvveti Komutanlığının Karargahı Eskişehir de, 2 nci Hava Kuvveti Komutanlığının Karargahı Diyarbakır da, Hava Eğitim Komutanlığının Karargahı İzmir de, Hava Lojistik Komutanlığının Karargahı ise Etimesgut (Ankara) tadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığına direkt bağlı birlikler ise 11 inci ve 12 nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlıklarıdır. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan muharip, eğitim ve ulaştırma uçakları F-4, F-5, F-16, SF-260, T-41, T-38, C-130, C-160, CN-235, CIT-II, CIT-VII, GIV, KC-135, UH-IH, COUGAR (AS-532), KT-1T, İHA, G550, GÖKTÜRK-2, A400-M, HİK (AEW&C), GÖZCÜ dür. Kurulduğu tarihten günümüze kadar geçen her dönemde modern ve güçlü bir yapı içerisinde olan Türk Hava Kuvvetleri bugün; sahip olduğu uçak, silah sistemleri, eğitimli ve tecrübeli personeli ile günümüz hava kuvvetleri arasında, seçkin bir yeri olan, sadece içinde bulunduğu bölgede değil, okyanus aşırı, dünyanın hemen her bölgesinde etkin varlığını gösterebilen, bu yapısıyla düşmanı saldırgan niyetinden caydırmasının yanında, bölgesinde ve dünyanın her yerinde barışın en büyük teminatı olarak her türlü görevi başarıyla yerine getirme imkan ve kabiliyetine sahip bir kuvvettir. 1

4 HAVA LOJİSTİK KOMUTANLİĞİ TARİHÇE Hv.K.K.lığın da ki lo jis tik hiz met ve fa ali yet ler; 1955 yı lı na ka dar Hv.K.Loj.Bşk.lığı ile Hv.K.İn şa at Grubu adıyla faaliyet gösteren iki ayrı ünite tarafından müştereken yürütülmüştür. 15 Kasım 1955 tarihinde bu ünitelerin görevlerini yerine getirecek şekilde Hava İkmal ve Malzeme Kolordu Komutanlığı adıyla bir Komutanlık ve Hv.K.K.lığı Karargahında Lojistik Şube Müdürlüğü adıyla bir şube kurulmuştur. Hava İkmal ve Malzeme Kolordu Komutanlığı 17 Temmuz 1961 yılına kadar faaliyetine devam etmiş ve bu tarihten itibaren Hv.K.Loj Başkanlığı, lağvedilen Hava İkmal ve Malzeme Komutanlığı faaliyetlerini de içerecek şekilde yeniden faaliyete geçirilmiştir. 05 Ocak 1982 yılında Hv.K.K.lığı Lo jis ti ği ni bil gi sa yar lı oto mas yo na ka vuştur mak ve fab ri ka otomasyonunu geliştirmek amacıyla Lojistik Baflkanlığı bünyesinde LOGBİ Ş.Md.lüğü (Lojistik Geliştirme ve Bilgisayar Şubesi) kurulmuştur. Bu çalışmalar sonucu İhtiyaçlar Dağıtım Sistemi (İDS) oluşturulmuştur. Müteakip yılda da İDS nin ihtiyaç duyduğu Silah Sistem Sorumluluğu kapsamında malzeme, fon ve sistem yöneticisi ile kataloglama ihtisaslarında personelin eğitimine başlanmıştır. Teknik yönetim konularındaki faaliyetler de artırılmıştır yılında Hv.K.K.lığı bünyesinde oluşturulan Yeniden Lojistik Teşkilatlanma Çalışma Grubu ileride kurulacak olan Hava Lojistik Komutanlığının nüvesini oluşturmak üzere Merkezi Malzeme Yönetim Komutanlığının teşkilat ve kadrosunu hazırlamıştır. Da ha son ra Mer ke zi Mal ze me Yö ne tim Ko mu tan lığı is mi, Ha va Mal ze me Yö ne tim Ko mu tan lığı ola rak de ğiş ti ril miş; 21 Temmuz 1986 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkan lığına bağlı ola rak Eti mes gut-an ka ra da fii len gö re ve başlamıştır. Anılan Komutanlık, yaklaşık üç yıl faaliyet gösterdikten sonra lağvedilmiş, 03 Nisan 1989 tarihinde aynı garnizonda Hava Kuvvetleri Ko mu tan lığının ana bağ lısı ola rak Ha va Lo jis tik Ko mu tan lığı fiilen faaliyete geçmiştir. Hv.Loj.K.lığı kuruluşundan bugüne kadar Hv.K.K.lığı Stan dartlar Yö ner ge sin de be lir ti len sis tem fa ali yet yüzdelerini standartların üzerinde gerçekleştirerek Hv.K.K.lığı lojistik faaliyetlerinin etkin, ekonomik ve emniyetli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır. VİZYON Hava Kuvvetleri Komutanlığının mevcut ve öngörülen kuvvet yapısında yer alan sistemler, tesisler ve hizmetlerin ömür devri boyunca desteği için taktik ve teknik seviyede lojistik fonksiyonları etkinlikle, emniyetli ve ekonomik olarak yö net mek, bu nu ya par ken; müm kün ol du ğun ca mil li sa vun ma sa na yi ne dayanan, bilgi sistemlerinin sağladığı imkanlardan azami yararlanan, modern yönetim tekniklerini benimsemiş, alanında öncü bir kurum olmaktır. GÖREV Mevcut silah ve destek sistemleri ile envantere yeni girecek olanların harekat etkinliğini emniyetli ve ekonomik olarak en üst düzeyde idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla; Si lah des tek ve altya pı sis tem le ri nin ida me ve iş let me ih ti yaç la rının he sap lan ma sı, temini, dağıtımı ve idamesini sağlamak üzere sistem, malzeme, teknik ve fon yönetimini gerçekleştirmek, 2

5 En van te re ye ni gi re cek si lah ve des tek sis tem ih ti yaç la rının sap tan ma sı, se çi mi, te da rik ve entegrasyonu ile hizmet ömrü sonunda envanterden çıkarılması konularında danışmanlık yapmak, Bir lik le rin lo jis tik fa ali yet le ri ni, bil gi işle tim sis tem le ri va sıta sıy la ta kip et mek, En van ter de ki sis tem le rin kul la nım ömür le ri ni uzat mak için ge rek li mo di fi kas yon ve mo der ni zas yon la rı geliştirmek ve uygulamaktır. ORGANİZASYON Hv.K.K.lığının lojistik icra faaliyetlerinin yönetim merkezi olan Ha va Lo jis tik Ko mu tan lığı Ka rar ga hı Ankara da konuşlanmıştır. Karargah faaliyetleri Kurmay Başkanına bağlı Başkanlık, Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Hava Lojistik Komutanığının bağlı birlik komutanlıkları; 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (Eskişehir), 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (Kayseri), 3 üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (Etimesgut/Ankara), Hava Malzeme Transit Komutanlığı (Haydarpaşa/İstanbul) dır. KALİTE POLİTİKASI a. Hv.K.K.lığının harekata yönelik her türlü ihtiyacını karşılayacak, çağdaş, tümleşik (entegre) lojistik süreçleri ihtiva eden, kurumsal dinamizmi yüksek, azami ölçüde ulusal sanayi ve teknolojiye dayanan, Hava Kuvvetlerinin icra edeceği görev/harekatta etkin ve kesintisiz çevik muharebe desteği sağlayacak, aynı zamanda hareket edebilirlik (mobil) imkan kabiliyeti de olan lojistik sistem oluşturulmasına yönelik tüm faaliyetlerinde beklentiye uygun kaliteyi temin etmeyi temel ilke olarak benimser. b. Lojistik çevrimin her aşamasında kendisinden beklenen işleri hatasız yaparak, kalitesi teminat altına alınmış ve sürekli iyileştirilen ürünlerini (malzeme ve hizmeti) zamanında kullanıma sunmak ve her an hazır halde bekletmek Hv.Loj.K.lığı kalite anlayışının hayati esasını teşkil eder. c. Lojistikte etkinlik, emniyetlilik ve ekonomiklik alanında Hv.Loj.K.lığı sorumluluğuna verilmiş sistem, tesis ve hizmetlerin faaliyetini öngörülen faaliyet standardında gerçekleştirirken, maliyet etkin, doğru işi, bir defada, tam ve eksiksiz olarak yapacak şekilde tüm lojistik faaliyetlerde uygun seviyede kaliteyi temin etmektir. Hv.Loj.K.lığı ve bağlı alt komutanlıkların her kademesindeki çalışmalarında çağdaş kalite yönetim ve sistem anlayışının tesisini, muhafazasını ve geliştirilmesini amaçlayan gerekli faaliyetler başlatılır ve sürdürülür, bu faaliyetler için üst yönetim tarafından her türlü destek sağlanır. Bu faaliyetlerde insan faktörü ön planda tutulur ve insanın en önemli yatırım olduğu ilkesi daima göz önünde bulundurulur. Yukarıda belirtilen Kalite Politikası kapsamında bağlısı birlik Komutanlıkları vasıtasıyla icra faaliyetlerini NA TO AQAP-2110, AQAP 160, TS EN ISO 9001:2000, TS-EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO/IEC 17025:2005, JAR-145, AS 9110, AFMETCAL belgeleri ile sürdürmektedir. ÜRÜN/HİZMET YELPAZESİ Hv.Loj.K.ığı bağlı birlik komutanlıkları vasıtasıyla uçak ve yer destek sistemlerinin; Fab ri ka se vi ye si ba kım, ona rım, ka lib re le ri ni yap mak/yap tır mak, sis tem, üni te ve ye dek mal ze me le ri ni imal etmek/ettirmek, Kul la nım ömür le ri ni uzat mak için ya pısal ye ni le me, sis tem ge liş tir me ve bü tün le me, ya zı lım ha zır la ma ve geliştirme gibi çalışmaları içeren modernizasyon faaliyetlerini uygulamak, Araştır ma-ge liş tir me, test ve değer len dir me ile ka li te gü ven ce te mi ni ne yö ne lik mü hen dis lik des te ği vermek, Yurt içi ve yurt dışın dan te da rik edi len ik mal mal ze me le ri ni de po la mak, ko ru mak ve dağıtımını yap mak, Sa hip ol du ğu im kan ve ka bi li yet le ri kapsamında Türk Si lah lı Kuv vet le ri ne mal ve hiz met des te ğin de bulunmaktır. 3

6 1 İNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI FABRİKA SEVİYESİ BAKIM VE TADİLAT (FASBAT) FAALİYETLERİ 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi sorumluluğundaki uçakların, hidrolik, pnömatik, mekanik, elektrik ve aviyonik sistemlerinin bakımı / testi, tadilat ve modernizasyonu ile yapısal parça onarım ve değişim hizmetlerini kapsamaktadır. ÜRÜN YELPAZESİ F-16 F-4E/2020, RF-4E NF-5A/B 2000 T-38A/M TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Tah ri bat sız Kon trol (X-Ray, Re al Ti me X-Ray, FPI, MPI, ECI, Ultrasonik Kontrol) Ho ney comb Mal ze me İma la tı/ona rı mı Kab lo Do na nım İma la tı ve Tes ti Bo ya Sö kü mü (Kim ya sal, Be ad-blas ting) Bo ya İşlemleri Ka no pi/si per lik Re viz yo nu Pi lot Kur tar ma Sis te mi Re viz yo nu Ma ki ne li Top (M61-A2/M39) Ba kımı Ha ri ci Ya kıt Tan kı Ba kımı 4

7 UÇAK MOTOR FABRİKA SEVİYESİ BAKIMI ÜRÜN YELPAZESİ Turbofan Motorlar F110-GE-100/100B/100C F110-GE-129/129B TF33-PW-100A Turbojet Motorlar J79-GE-17C J85-GE-5H J85-GE-13 J85-CAN-15 Turboprop Motorlar TYNE-MK-22 T56-A-15LFE CT7-9C Turboşaft Motorlar T A/C T A/C MAKİLA-1A1 Uçak Çalıştırıcı Motorlar JFS GTC 85-70/71 GTCP A/180/184 TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Ölçme Koordinat Ölçüm (CMM) Electronic Read Out Measurement (EROM) Video Boroskop Floresan Penetrant Kontrol(FPI) Manyetik Parçacık Kontrolü (MPI) Eddy Akımı Kontrolü (ECII) Ultrasonik Kontrol (UI) Temizleme/Soyma Mekanik Temizleme/Kumlama Kimyasal Temizleme Boyama Dry Film Kaplama Gliptal Sermetal Balans Statik Dinamik Klasik Onarımlar TIG Kaynağı Dabber TIG Kaynağı CNC Tornalama CNC Frezeleme Elektrokimyasal Taşlama Taşlama Tesviye Lapping EDM Fonksiyonel Kontrol Turbojet Bremzesi Turboprop Bremzesi JFS Bremzesi GTC Bremzesi Yüksek Teknolojik Onarımlar Plazma Sprey Alev Sprey Vakum Isıl İşlem Braze ADH Elektron Işın Kaynağı SWET Kaynağı Lazer CODEP Kaplama Florür İyon Temizleme Bilyalı Dövme İndiksüyon Braze 5

8 1 İNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI AKSESUAR REVİZYON FAALİYETLERİ Teknolojik Onarım Merkezi (TOM) 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı olarak belirlenmiş olan uçak, uçak motoru ve yer destek teçhizatlarına ait ünitelerin bakım, onarım, yenileme (revizyon) ve tadilatları ile fonksiyonel testleri yapılmaktadır. ÜRÜN YELPAZESİ Hidrolik ve İniş Takımı Sistemi Elemanları Pompa ve Motorlar Servo ve Solenoid Valfler Silindirler Servo Akçuatörler Depolar Filtreler Damperler Aküler Fren elemanları Jantlar Dikmeler/Silindirler Elektrik Güç Sistemi Elemanları AC/DC Jeneratörler Kontrol Panelleri Aydınlatma Elemanları Regülatörler Lineer ve Rotary Akçuatörler Pilot Kontrol Elemanları (Gaz/Kumanda Kolları) Starterler Motor Yakıt/Yağ Sistem Elemanları Yakıt Kontrol Üniteleri Pompalar Valfler Akçuatörler Yakıt Püskürtme Elemanları Soğutucular Dişli Kutuları/Devir Sabitleyiciler TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Bilyalı Yatak Kontrol ve Onarımı Plastik Parçacıkla Boya Sökümü Tahribatsız Kontroller Bilgisayar Kontrollü Ölçme Cihazları (Yüzey düzgünlüğü/profil Kontrolü) Pnömatik Sistem Elemanları Soğutma Türbinleri Kabin Basınç Regülatörleri ve Emniyet Valfleri Isı Değiştiricileri/Seperatörler Buz Önleyici Valfler Oksijen Regülatörler/Konvertörler 6

9 AVİYONİK ÜNİTELER FABRİKA SEVİYESİ BAKIMI 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi sorumluluğundaki hava araçları ile bunların güç gruplarına ait aviyoniklerin bakım, onarım, tadilat/ modernizasyonları ile fonksiyonel testlerini kapsamaktadır. ÜRÜN YELPAZESİ Uçuş Göstergeleri Uçuş Kumanda ve Kontrol Sistem Elemanları SAS Com pu ter AO A Trans mit ter Sen sor CAD Com pu ter Atış Kontrol Sistem Elemanları An ten Trans mit ter Con trol Unit Seyrüsefer/İletişim Sistem Elemanları Uçak Motor Elektronik Sistem Elemanları Optik Sistem Elemanları Baskılı Devre Elemanları TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Test Program Yazılımı Ha zır la ma/kon trol TPS/ATE En teg ras yo nu Hassas Lehimleme Otomatik Test Analog/Digital fiase Testi 7

10 1 İNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI HAS SAS ÖL ÇÜ ALET LE Rİ KA LİB RASYON FAALİYETLERİ 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi sorumluluğundaki hassas ölçü aletlerinin belirlenmiş standartlara göre uluslararası izlenebilirliğe sahip olarak kalibresi, kontrolü, bakımı ve onarımlarını kapsamaktadır. ELEKTRONİK KALİBRASYON ALANINDA AC/DC Gerilim Kalibrasyonu AC/DC Akım Kalibrasyonu Direnç Kalibrasyonu İndüktans Kalibrasyonu Kapasitans Kalibrasyonu Faz/Açı Kalibrasyonu Dijital/Analog Multimetre Kalibrasyonu Kalibrator Kalibrasyonu Yüksek Gerilim Kalibrasyonu Zayıflatıcı Kalibrasyonu Düşük/Yüksek Seviye RF/Mikrodalga Güç Kalibrasyonu Zaman/Frekans Kalibrasyonu Analog/Sayısal Osiloskop Kalibrasyonu Titreşim Ölçer Kalibrasyonu Uçak Test Setlerinin Kalibrasyonu VXI Kalibrasyonu Fonksiyonel Kontrol/Test Tezgahları Kalibrasyonu Hidrolik Analiz Cihazları Kalibrasyonu Yağ Analiz Cihazları Kalibrasyonu Sıvı Akış Ölçer Cihazları Kalibrasyonu - Türbin, Rotometer ve Manyetik tip ölçerler - Yakıt (MIL-PRF-7024), Yağ (MIL-PRF-7808) ve Hidrolik (MIL-H-5606) tipi sıvılar kullanılarak FİZİK/MEKANİK ÖLÇÜM KABİLİYETLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: Basınç/Vakum Boyut Form Açı Sıcaklık Kuvvet Tork Akış (Gaz/Sıvı) Kütle/Terazi YERİNDE KALİBRASYON ALANINDA Turbo/Jet Motor Test Ölçüm Sistemleri (Bremze) Kalibrasyonu - J79, J85, F110, CT7/T700, T56/TYNE22, PGB, GTC, JSF, ADG tipi motorlara ait 8

11 YEDEK PARÇA İMA LAT FA ALİ YET LE Rİ 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı sorumluluğundaki uçak, helikopter, havacılık ve yer sistemleri ile bunların güç grupları, ünite ve aksesuarlarına ait yapısal parça, yedek parça ve özel takımlarının imalat, onarım ve kontrollerini kapsayan alanda hizmet vermektedir. TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) Saç İşleme / Şekillendirme / Delme / Bükme Boru İmalatı / Bükme / İşleme / Test işlemleri Hortum Asamblesi İmalatı / Test işlemleri Kablo Sıvama / Test CNC Tel Erezyon / Dalma EDM Plastik Şekillendirme NDI (MPI / FPI) Kuma Döküm Kaynak Kaynak Nok ta TIG Oto ma tik Talaşlı İmalat 5 Ek sen li İşle me C-Y Ek sen Tor na la ma/fre ze le me Tes vi ye Taş la ma Uçak Yakıt Depolarının Onarımı/Testi CMM (Koordinat Ölçme Cihazı) Boyama Po li üre tan Se lü lo zik Dövme (1000 Ton, Alü min yum 1-1,5 kg.lık Par ça lar) Isıl İşlem Nor ma li zas yon Ge ri lim Gi der me Sert leş tir me Tem per le me So lüs yon Al ma Yaş lan dır ma Se men tas yon Tav la ma Kaplama Bo ra zon Sert Krom Akım sız Ni kel Ni kel Sül fa mat Kro mik Asit Ano di ze Si yah Ok sit Fos fat Ba kır Kad mi yum Gü müş Sül fü rük Asit Ano di ze Kim ya sal Aşın dır ma Sert Anodize 9

12 1 İNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KALİTE FAALİYETLERİ Tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı; NATO-AQAP-2110, Endüstriyel Kalite Güvence NATO-AQAP-160, Yazılım İçin Kalite Güvence TS-EN-ISO-9001, Kalite Yönetim Sistemi TS-EN-ISO-14001, Çevre Yönetim Sistemi AFMETCAL Kalibre Laboratuvarı Yeterlilik GE Firması Kalite Uygunluk IAI Firması Kalite Uygunluk TAI Firması Kalite Uygunluk THY Firması Kalite Uygunluk JOAP TSC Yağ Analiz Laboratuvarı Yeterlilik ABO Oksijen Azot Analiz Laboratuvarı Yeterlilik TS İş Sağlığı ve Güvenliği AS 9110B Askeri Havacılık Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Çevre Laboratuvarı Sertifikası belgelerine sahiptir. Çevre Laboratuvarı Atık Su Test/Analizleri Baca Gazı Analiz/Ölçümleri Gürültü Ölçümleri İletkenlik ve ph Ölçümleri KALİTE LABORATUVAR FAALİYETLERİ Kimya Laboratuvarı Uçak Akışkanları Test/Analiz Yağ, Yakıt, Hidrolik, Oksijen, Nitrojen Metal Analiz ICP-OES, AAS, Karbon-Kükürt cihazı Raf Ömürlü Malzeme Kontrolleri FT-IR Spektrometre Proses Kontrolleri Girdi Kontrolleri Yağ ve Ok si jen Ana liz le ri Kap sa mın da Uluslararası Korelasyon Programlarına Üyelik (JOAP-TSC ve ABO) Fuel Sniffer Cihazı ile Uçak Motor Yağlarında Yakıt Seyrelmesi Ölçümü Metalurji Laboratuvarı Hasar Mekanizmalarının Tespiti Proses Kontrol Testleri Sörtifiye Testleri Metalurjik İncelemeler Taramalı Elektron Mikroskobu İncelemeleri Elemental Analiz ( Küçük veya Orijinal malzemelerde B 5 ten U 92 ye kadar) YAMAHA (Yabancı Madde Hasarı) Analizi Görüntü Analizi Ha sar lı mal ze me le rin kı rık ke sit yü zey le ri nin çeşitli büyütmelerde görüntü analizlerinin yapılması ve yapıdaki hasar mekanizmalarının bıraktığı izlerden yola çıkılarak hasarlanma sebebinin bulunması 10

13 TEKNOLOJİ VE SİLAH SİSTEM GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 1 inci HİBM Komutanlığı sorumluluğundaki uçakların uçuş emniyetini, ekonomik kullanımını ve harekat etkinliğini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan geliştirme ve yenileme projeleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, modern aviyonik ve silah sistemlerinin uçaklara entegrasyonu, harekat uçuş yazılımı geliştirilmesi, yapısal ve aerodinamik analizleri, yer ve uçuş testleri, uçuş test ölçümlendirme kabiliyeti ile test verilerinin toplanması, harici yük sertifikasyonunu yapılabilmektedir. Modern Aviyonik ve Silah Sistem Entegrasyonu Harekat Uçuş Yazılımı Geliştirilmesi Pilot Uçak Arayüzü Tasarımı Kablo Donanım Tasarımı Mekanik Tasarım Sonlu Elemanlar Yapısal Analizleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri Harici Yük Sertifikasyonu Analizleri ve Testleri Gerçek Zamanlı Veri / Görüntü Aktarımı, Veri İşleme ve Değerlendirme Mobil Telemetri İstasyonu Kabiliyeti F-4E/2020 ve F-5/2000 Sistem Entegrasyon Laboratuvarları F-4E/2020 Yazılım Geliştirme ve Test Laboratuvarı F-16 Blok 40/50, F-16 Blok 30TM Entegrasyon Yazılım Geliştirme ve Test Laboratuvarı Işık Uçakları Sistem Entegrasyon Laboratuvarı 11

14 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI FABRİKA SEVİYESİ BAKIM VE TADİLAT (FASBAT) FAALİYETLERİ 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi sorumluluğundaki uçakların, hidrolik, pnömatik, mekanik, elektrik ve aviyonik sistemlerinin bakımı / testi, tadilat ve modernizasyonu ile yapısal parça onarım ve değişim hizmetlerini kapsamaktadır. ÜRÜN YELPAZESİ KC-135R C-130 C-160 CN-235 SF-260D T-41D Ayrıca pervaneli yolcu uçakları ile Cougar helikopterlerinin, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi, Zirai ilaçlama ve özel firmalara ait küçük uçakların da fabrika seviyesi bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılmaktadır metrekare kapalı alana metrekare açık alana sahip olan uçak FASBAT (Fabrika Seviyesi Bakım Tadilat) atölyeleri 4 hangardan oluşmaktadır. TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Sıcak ke şif, Sto kaj la ma, Ya kıt bo şalt ma, Bo ya sö küm/yı ka ma, Gi riş fonk si yon kon trol le ri, Do ka al ma, Sö küm/so ğuk keşif, Ba kım/ona rım/ta di lat, Mon taj, Fonk si yon kon trol le ri, Bo ya, Yer ve uçuş tec rü be le ri, yapılmaktadır. 12

15 UÇAK BOYA VE KOROZYON ATÖLYESİ FAALİYETLERİ Her türlü uçağa ait; Bo ya sö kü mü nün, Uçak yıka ma ve ko roz yon gi der me işlem le ri nin, Yeniden boyanmasının, yapıldığı Türkiye nin en büyük uçak boya ve korozyon önleme atölyelerinden biri olan tesiste; poliüretan, su ve solvent bazlı boyama ile, fırınlı boya teknikleri ile çalışılmaktadır. Kontrollü ortam flartlarına sahip olan uçak boya ve korozyon önleme atölyesinde; Sa at te 8.4 de fa ha va deği şi mi sağ la na bil mek te, Sıcak lık 10 C ile 28 C ara sın da de ğiş ti ri le bil mek te, Nem ora nı % 30 ila % 70 ara sın da ayar la na bil mek te dir. Hangar yüksekliği 14 m, kullanılabilir kapalı alanı 2034 m 2 dir. Sür gü lü ka pı yük sek liği 7.90 m ka pı genişliği ise m 2 dir. KC-135R, C-130, C-160, CN-235 nak li ye uçak la rı, T-41D ve SF-260D eği tim uçak la rı, Barış Kartalı (Havadan İhbar Kontrol - HİK Uçağı), Cougar Helikopterleri ve si vil uçak la rın bo ya işlemleri yapılmaktadır. 13

16 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI UÇAK MOTORLARI FAALİYETLERİ Pistonlu uçak motorlarının ve aksesuarlarının fabrika seviyesi bakım ve onarımlarının yapıldığı motor revizyon atölyesi 3000 m 2 kapalı alana sahiptir. Motor revizyon atölyesinde; SF-260D uçaklarında kullanılan AEIO-540D4A5 motorlarının, T-41D uçaklarında kullanılan IO-360D motorlarının ve TB-20 uçaklarında kullanılan 245 HP gücünde 6 silindirli LYCOMING IO-540-C4D5D motorlarının revizyon ve bakım ifllemleri yapılmaktadır. Ay rıca 450 HP bey gir gü cü ne ka dar olan pistonlu uçak motorlarının revizyon ve yetki sertifikasına sahip uçak revizyon atölyesi, LYCOMING ve CONDINENTAL motor serisinin tamamının revizyon kabiliyetine sahiptir. Uçak ve motor parçalarının üç boyutlu ortamda.0005 inch hacimsel hassasiyetli dokunmatik ölçüm kabiliyeti ile uçak, uçak motoru ve aksesuarlarına ait parçaların hatasız olarak hassas bir şekilde; İki nok ta ara sı me sa fe, Ek sen ler ara sı me sa fe, İki düz lem ara sı me sa fe, Ko or di nat İç/dış çap, Oval lik, Eğim, Dik lik, Açı, ölçümleri yapılabilmektedir. Mekanik ve kimyasal temizleme bölümünde uçağa ve motora ait parçaların temizliği; Kum la ma, Cam to zu, Plas tik med ya, Ul tra so nik yön tem ler, kullanılarak yapılmaktadır. 750 SHP gü cü ne ka dar olan pis ton lu uçak motorlarının bremze kabiliyetine sahip olan motor bremze atölyesinde bremze işlemleri bilgisayarlı ortamda yapılmaktadır. Bil gi sa yar kon trol lü mo tor brem ze sin de SF260D uçak motorlarının; Yağ taz yi ki, Ya kıt taz yi ki, Ma ni fold taz yi ki, Si lin dir ba şı ha ra re ti, Yağ ha ra re ti, Ya kıt ha ra re ti, Mo tor dev ri, Kom pres yon ka çak kon tro lü, Man ye to de vir dü şür me, Ha ri ci ka çak kon trol le ri ya pıl mak ta dır. Uçak motor atölyesinde bulunan Hoffman Yatay ve dikey balans cihazları ile hassas (bilgisayar kontrollü) balanslama işlemleri yapılmaktadır. Dikey balans cihazında 153 cm çap, kg ağır lığa ka dar, ya tay ba lans ci ha zın da ise 2.5 m uzun luk ve 135 kg ağır lığı na kadar olan malzemelerin balans işlemleri yapılabilmektedir. 14

17 AVİYONİK SİSTEMLER Muharip, nakliye ve eğitim uçaklarına ait uçuş göstergeleri, otopilot üniteleri, seyrüsefer gös ter ge le ri, uçak mo tor gös ter ge le ri ve ge nel du rum gös ter ge le ri nin ba kım, test ve ona rım işlemleri yapılmaktadır. 700 m sı nı fı kon trol lü or tam flartlarına sahip olan uçuş göstergeleri atölyelerinde; C-130, C-160 uçak la rı nın; A/P (Au to pi lot Computers & Access) KC-135 uçağı nın; F/D (Flight Di rec tor Roll & Pitch Computers) C-130, C-160, F-16 ve F-4 uçak la rının; HSI (Horizontal Situation Indicator) ADI (Attitude Direction Indicator) CN-235, C-130, C-160, KC-135 uçak la rının; IAS (Indicated Airspeed) TAS (Tru e Air Spe ed) RPM (Revolutions Per Minute) FTIT (Fan Turbine Inlet Temperature) ACC (Accelerometer) AOA (Angle Of Attack) RMI (Radio Magnetic Indicator) ALT (Altimeter) PRESS (Indicators, Transmitters,) CLK (Clock) FQTY (Fuel Quantity Indicators & Control Amplifiers) CN-235 uça ğının; Ser vo ed En co ding Altimeter, CACP (Cabin Area Control Panel) F-16, F-4, KC-135 uçak la rının; SALT (Servoed Altitude Indicator) CN-235, C-130, C-160 uçak la rının; EN CALT (Encoding Altitude Indicator) bakım ve onarım işlemleri yapılmaktadır. Türkiyedeki tek GYRO onarım merkezi olan GYRO atölyesinde her türlü Non-inertial gyroların Vertical Gyro, Rate Gyro, Platform Gyro ve Directional Gyro ların onarımları yapılmaktadır. Topaç balans kabiliyetleri kapsamında devire kadar olan topaçların balansı yapılmaktadır sınıfı 200 m 2 temiz ortam şartlarına sahip olan GYRO atöl ye sin de; CN-235, C-130, C-160, KC-135, F-4, F-5, SF-260 uçaklarının; DG (Directional Gyro) CN-235, C-130, C-160, KC-135, F-4, F-5, SF-260 uçaklarının; VG (Vertical Gyro) F-4, F-5 ve T-38 uçak la rının; RA TE Gyro la rın onarım işlemleri yapılmaktadır. 15

18 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ELEKTRONİK SİSTEMLER Uçakların diğer uçaklarla ve kuleyle haberleşmesini ve havadaki seyrini sağlayan sistemlerinin onarımın yapıldığı sınıfı kontrollü ortam şartlarına sahip elektronik sistemler atölyelerinde; Haberleşme (Telsiz) Sistemlerinden: C-130, C-160, UH-1H uçak la rının; HF (High Fre qu ency), C-160, SF-260 uçak la rının; VHF (Very High Fre qu ency), C-130, C-160, KC-135, F-4, F-5 uçak la rı nın; UHF (Ul tra High Fre qu ency) Alıcı-Verici kumanda kutularının test, arıza giderme ve onarım işlemleri Radar Sistemlerinden: C-130, C-160, CN-235 uçak la rının; Ha va Ra dar üni te le ri ve ak se su ar la rı, C-130, C-160 uçak la rı nın; Dopp ler Ra dar üni te le ri ve ak se su ar la rı, F-16, F-4, C-130 uçak la rı nın; Al ti me ter Ra dar üni te le ri ve ak se su ar la rının test, arıza gi der me ve onarım işlemleri Seyrüsefer Sistemlerinden: C-130, KC-135, F-16, F-5 uçak la rı nın; TA CAN (Tac ti cal Air Na vi ga ti ons), CN-235, SF-260 uçak la rının; DME (Dis tan ce Me asu ring Equ ip ment), CN-235,SF-260,C-130,T-41 uçak la rı nın; ADF (Au to ma tic Di rec ti on Fin der), CN-235, SF-260, C-130, C-160 uçak la rı nın; VOR (VHF Om ni-ran ge) üni te le ri nin test, arıza gi der me ve onarım işlemleri yapılmaktadır. 16

19 RADOM ONARIM VE TEST LABORATUVARI Kendi alanında ülkemizdeki tek tesis olan Uçak Radom Test Laboratuvarı test programı yazılımı gibi çok yüksek bir teknolojiyi güncel olarak takip edebilmektedir. Radom test tesislerinde uçak burun radomlarının elektromanyetik geçirgenlik testleri yapılmaktadır. Mikrodalga teknolojisinin kullanıldığı sistem bir bilgisayar tarafından kontrol ve kumanda edilmekte ve test edilen radomun radar dalgalarında meydana getirdiği kırılma açıları ölçülebilmektedir. Sistem alıcı ünitelerin, radom bağlantı donanımı, kumanda konsolu, sistem bilgisayarının bulunduğu ana bina ve X bant verici, kontrol konsolunun bulunduğu verici kuleden oluşmaktadır. KC-135R, CN-235, RF-4E, F-4E 2020, F-16C/D, C-130B/E, C-160 uçaklarına ait radomlar ve bunlara ilave olarak sivil uçakların da radomlarının onarım ve test işlemleri yapılmaktadır. Onarım işlemi tamamlanan F-4E 2020 radomunun; Mono Pulse köprü ile RFO ayarı, Radomsuz test işlemi, Radomla birlikte test işlemi, Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, bilgisayar kontrollü ortamda yapılmaktadır. PERVANE BAKIM ONARIM VE REVİZYONU Türkiye ve Orta Doğuda tek olan, iki adet bağımsız ve her biri 420 m 2 kapalı alana sahip olan pervane bakım onarım merkezinde, pistonlu ve turboprop motorlu uçakların pervanelerinin bakım ve revizyon işlemleri yapılmaktadır. Pervane atölyesinde; C-130, C-160, CN-235, KT-1T, SF-260, T-41 uçakları pervaneleri ile sivil uçak ve helikopterlere ait pervanelerinin, Bakım ve revizyon işlemleri, Açı kontrolü, İrtifa kontrolü, Balans kontrolü, Parçaların ölçüm kontrolü, Ayar işlemleri, Korozyon giderme, Pervane anti-ice sistemlerinin kontrolü ve yenilenmesi yapılmaktadır. Hidrolik fonksiyon test tezgahında C-160 pervanesinin; Açı uyum testleri, Feder açısının kontrolü, Küçük hatve açısının kontrolü, Fren (Reverse) açısının kontrolü, Hidrolik Pitchlock kontrolü, Mekanik Pitchlock kontrolü, Dahili ve harici yağ kaçak kontrolü, Artık yağ miktarlarının kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca C-130 uçak pervane palelerinin MWM (Meandering Winding Magnetometri) ile malzeme doku yapısı ve yorgunluğu ile Cougar helikopterlerinin Sleve and Spindle revizyon işlemleri yapılmaktadır. 17

20 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI UÇAK YAĞYAKIT AKSESUARLARI REVİZYONU Yağ-yakıt atölyesinde; piston motorlu uçakların yakıt enjektörlerinin, yakıt depolarının, yakıt filtrelerinin, yağ pompalarının, yağ soğutucu radyatörlerinin bakım, onarım ve revizyon işlemleri ile Turboprop motorların yağ soğutucu radyatörlerinin, yakıt seviye valflerinin, yağ ve yakıt kesme valflerinin, yakıt filtrelerinin yakıt tanklarının bakım revizyon ve onarım işlemleri yapılmaktadır. Yağ yakıt atölyesinde; C-130, KC-135, SF-260, T-41 uçaklarının yakıt tankları C-130, SF-260, CN-235, F4E, UH-1H, T-41 uçaklarının yakıt pompaları C-130, CN-235, KC-135, SF-260, T-41, F-16, F-5, F-4 uçaklarının yakıt kapama valfleri C-130, CN-235, KC-135, F-5, F-4 uçaklarının kontrol valfleri, F-16 uçağının; Yakıt Transmitter lerinin, yakıt akış Proportioner ı SF-260, TB-20 uçaklarının yakıt enjektörü, C-130, CN-235, TB-20, SF-260, T-41 uçaklarının yağ radyatörlerinin onarım işlemleri yapılmaktadır. Yakıt akış test tezgahı PPH a kadar akış verebilecek sistemde, % ± 2.5 doğrulukta PSI basınç ± 0.05º ölçme imkanına sahip yüksek debili yakıt akış tezgahında, yakıt trasmitterlerinin, kontrol valflerinin, kapama valfleri ve yakıt pompalarının test işlemleri yapılmaktadır. 18

21 HİDROLİK SİSTEMLER TYS (Teknik Yönetim Sorumlusu) ve TOM (Teknik Onarım Merkezi) olunan uçaklara ait; Frenlerin, İniş takımlarının, Akümülatörlerin, Valflerin, Governörlerin, Hidrolik pompaların, Jantların, Tazyik regülatörlerinin, Amörtisörlerin, Soğutma fanlarının ve Akış regülatörlerinin bakım, onarım, revizyon ve test işlemleri yapılmaktadır. 19

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009 HİZMETE ÖZEL 1 Faaliyet Alanları Tasarım, Geliştirme ve Üretim Paletli Zırhlı Muharebe Araçları Lastik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Silah Sistemleri Zırhlı Araç Modernizasyonu, Bakımı ve Onarımı Entegre Lojistik

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

UTC-ACE sistemi kapsamında 9 Yalın üretim hücresi şeklinde düzenlenmiş atölye yerleşimi. HİZMETE ÖZEL 2

UTC-ACE sistemi kapsamında 9 Yalın üretim hücresi şeklinde düzenlenmiş atölye yerleşimi. HİZMETE ÖZEL 2 ALP HAVACILIK 10 MEVCUT DURUM Havacılık ve Uzay sanayisine münhasır, ağırlıklı olarak uçuş kritik komponent, asamble ve alt sistem imalatı Tamamı Türk vatandaşı 437 çalışan. 81 Mühendis, 256 Teknisyen

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No: 6 16140 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 243 80 00 Faks : 0224 243 83 21 E-Posta : bursakalibrasyon@tse.org.tr

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Dördüncü yarıyıl Üçüncü yarıyıl İkinci yarıyıl Birinci yarıyıl K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. İşletme Yönetimi: Yarıyıl Dersin adı Haftalık ders saati AKTS si

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Formplast üretimli her ürün çok titiz ve sabırlı bir çalışmanın ürünüdür ve kalitesi uluslararası belgeler ile onaylanmıştır.

Formplast üretimli her ürün çok titiz ve sabırlı bir çalışmanın ürünüdür ve kalitesi uluslararası belgeler ile onaylanmıştır. E N D Ü S T R İ Y E L Y A L I T I M D A Ç Ö Z Ü M O R T A Ğ I N I Z HAKKIMIZDA Formplast 1991 yılından bu yana, yarı mamul olarak ithal ettiği yalıtım malzemeleri ve yapışkanları kendi tesislerinde müşterilerin

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :251. sokak No: 33/1-2 Bayraklı 35030 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 348 40 50 Faks : 0232 348 63 98 E-Posta : kalmem@mmo.org.tr Website

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI AKINCI 12 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI GÖREVE ÖZGÜ ÖZELLIKLER Çok maksatlı görev yeteneği Mekanize / Zırhlı piyade Keşif Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebeler Piyade müstakil operasyonları Özel operasyonlar

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta : ukm@ukm.com.tr

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Hoş Geldiniz Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Merhaba MEGA Hakkında Ürünlerimiz Servis Ekibi Demir-Çelik Uygulamaları K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg."

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg. +90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg." Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adres: Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İşgücü İstem Formu (Form 1) Meslek Adı: Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İstenen Meslek : Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

SINIFINDA RAKİPSİZ. ejderyalcin.com.tr

SINIFINDA RAKİPSİZ. ejderyalcin.com.tr SINIFINDA RAKİPSİZ Ankara Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA / TÜRKİYE t:+90.312.267 05 30 f:+90.312.267 01 55 www.nurolmakina.com.tr NurolMakina ejderyalcin.com.tr OPERASYONEL

Detaylı

Keşke Kelimesini Unutun!

Keşke Kelimesini Unutun! OPTUM CVX Serisi Keşke Kelimesini Unutun! Yeni Case IH Optum CVX Serisi; yeni, sınıfında fark oluşturan kaporta dizaynı, farklı tasarımı, güçlü ve ekonomik motor gücü seçenekleri, her türlü koşulda etkin

Detaylı

ZMA-15 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

ZMA-15 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI ZMA-15 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI 28 Genel Bakış Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15); 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com 2012 OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ www.ogendidactic.com OAG-122 AÇIK KANAL EĞİTİM SETİ VE UYGULAMA MODÜLLERİ GİRİŞ Bu akış kanalı ve aparatları, öğrencilere barajlar, yapay suyolları, nehirlerin

Detaylı

ATIŞ, TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ Konya-Karapınar-TÜRKİYE

ATIŞ, TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ Konya-Karapınar-TÜRKİYE ATIŞ, TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ Konya-Karapınar-TÜRKİYE ATDM-I Projesi, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile ROKETSAN arasında imzalanan sözleşme ile anahtar teslim bir proje olarak Millî Savunma

Detaylı

1182.(Eski 12) Sk.No:15-17 Ostim / Ankara

1182.(Eski 12) Sk.No:15-17 Ostim / Ankara Merkez Adresi: 1182.(Eski 12) Sk.No:15-17 Ostim / Ankara Fabrika Adresi: Yuva yolu 3701. Sokak No:9/1-2 İvedik / Ankara Muhtelif ebatlarda basınçlı ve basınçsız hidrolik,yakıt,fren ve ekzoz boruları şekillendirme,

Detaylı

www.izmir.mmo.org.tr ASANSÖR KONTROL MERKEZİ MMO Asansör Kontrol Merkezi, CE işaretlemesi kapsamında yer alan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2016 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Tarihçe 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2012 2014 2015 Izmir de 400 m 2 lik bir atölyede, Öz-Ay kamlok ve çabuk bağlantı

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ

ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ ÇAĞIRMA TESİSATLARI GÜVENLİK TESİSATLARI HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ZAYIF AKIM TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI AYDINLATMA

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.7.0 Yenilenebilir Enerji Yatırımları 302.7.6 Mikro kojenerasyon Sistemleri Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

Hakkımızda. Yönetim Sistemi Lojistik. Yönetim Sistemi IAS ERP» Sertifikalarımız ISO 9001-2008» AQAP 2110»

Hakkımızda. Yönetim Sistemi Lojistik. Yönetim Sistemi IAS ERP» Sertifikalarımız ISO 9001-2008» AQAP 2110» 2 3 Hakkımızda 3E Elektro Optik Sistemler, 3E EOS, savunma sanayinde belirlediği hedefler doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yurtdışı kaynaklı ana ürün ve alt malzemeleri yurt içinde üretmek ve geliştirmek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : ÇİLEK MAH. 63125 SOK. NO : 14 / A AKDENİZ / MERSİN 33020 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0324 361 07 05 Faks : 0324 361 07 65 E-Posta : info@kalmer.com.tr

Detaylı

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere...

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni PUMA Serisi Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni Case IH Puma Serisi traktörlerde kullanılan yeni nesil common rail motorlar, gücü ve ekonomiyi bu güne kadar üretilmiş olan en

Detaylı

iplasma PLAZMA-OXY KESİM

iplasma PLAZMA-OXY KESİM iplasma PLAZMA-OXY KESİM 1950 1971 1974 1981 1994 2001 2003 2011 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant presler

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Makinelerin sınıflandırılması MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Enerji çevirici olarak makineler, motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Motorlar elektrik, termik, hidrolik,

Detaylı

Ateş Destek C 4 I Sistemleri.

Ateş Destek C 4 I Sistemleri. Ateş Destek C 4 I Sistemleri www.aselsan.com.tr ADOP-2000 Ateş Destek C 4 I Sistemi ATEŞ DESTEK C 4 I SİSTEMLERİ Günümüzün muharebe koşulları, daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312 386 25 87 E-Posta

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

CEJN. Pnömatik Focus Programı. Kalitesi için mükemmel bir örnek, Performans ve Güvenlik.

CEJN. Pnömatik Focus Programı. Kalitesi için mükemmel bir örnek, Performans ve Güvenlik. CEJN Pnömatik Focus Programı Kalitesi için mükemmel bir örnek, Performans ve Güvenlik www.cejn.com esafe 320 Serisi CEJN ORIJINALSTANDART, EUROSTANDART 7,6 (7,4) GLOBAL z Aşırı yüksek akış kapasitesi z

Detaylı

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ Image here Makaslı Kapasite: 400 KG Hızı: 0,5-0,15 m/sn Kat ve Durak: 2/2 Askı Tipi: Makaslı Kat Rumuzları: 0,1 Makina Dairesi: Aşağıda Seyir: max-1700 mm Sistem: Hidrolik

Detaylı

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK Opsiyonel 15 ton kapasiteli iş masası olan tezgahlarda X-ekseninde 3 sıra yatak vardır. HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK 60 takımlık magazin, HBM-5T nin opsiyonel olarak alınabilir aksesuarlarındandır. Kollu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez COMMON RAİL MOTORLARIN AVANTAJLARI Düşük motor devrinde maksimum performans Düşük yakıt tüketimi Düşük ses seviyesi Daha az

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Sahilyolu Bulvarı Güzelyalı Mahallesi Gümüşsu Sokak No:5 Güzelyalı Pendik 34903 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 593 27 40 41 Faks

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı,

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı, Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 1976 dan beri Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki kendi

Detaylı

Basınçlı Havanın Yeni Yüzü...

Basınçlı Havanın Yeni Yüzü... Basınçlı Havanın Yeni Yüzü... 2 Neden Ekosan Kompresör 3 Pazarda tecrübe edinmiş müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan dinamik ve tecrübeli kadrosu ile imalatını sürdüren EKOSAN KOMPRESÖR, Türkiye

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) UKL Uzmanlar Laboratuvarı Serv. Ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yavuz Selim Mah. 9.Cadde 2/4 OSB Yönetim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Nilüfer Ticaret Merkezi 2.kısım 635 sokak Otomasyon plaza No:7 Nilüfer 16120 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0 224 441 55 77 Faks : 0 224

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Renault Megane 1.5 dci Privilege 105 bg

Renault Megane 1.5 dci Privilege 105 bg İlan no: 242636 Renault Megane 1.5 dci Privilege 105 bg Sahibinden Dizel, Sunroof, 4 Parça Boyanan Var Kusur Yok 32.000 TL İlan tarihi: 7 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya Model yılı

Detaylı

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline İlan no: 209679 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline Sahibinden Kiralık Scirocco - SİYAH - Günlük : 149 TL Haftalık : 148 TL Aylık : 147 TL BEYAZ - GRİ - UYGUN FİYAT GARANTİ İlan tarihi: 17 Ekim

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI

KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI Kasım 2012 GİRİŞ 1989 yılında, İstanbul da faaliyetlerine başladı Türkiye nin önde gelen tel, bant ve yay makineleri tedarikçisidir. Paslanmaz Tel alanında Türkiye nin en büyük

Detaylı

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ PARS 8X8 32 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ TEMEL ÖZELLİKLER Şoför/Komutan için mevcut durum bilgisi sağlayan önde ve arkada iki adet termal ve CCD gündüz kameraları Tüm tekerleklerden direksiyon kontrolü

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.6.0 Makine Parkları 302.6.1 Makine Parkları Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar olmak kaydıyla ve iş planı hazırlamaya

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS Hidrolik Devirmeli Makas HGS Hidrolik Devirmeli Makas Dünyada ispatlamış olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, yüksek teknoloji kullanarak 19 den beri

Detaylı

Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri

Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri KUVVETLİ ALETLER. KOLAY TERCİH. CWC S E R İ PERFORMANS, ERGONOMİ VE DAYANIKLILIK DENGESİNDE SON NOKTA. CWC Serisi güçlü performansı, kaya gibi dayanıklılığı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312

Detaylı