TANITIM KATALOÐU.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM KATALOÐU. www.enovagrup.com"

Transkript

1 TANITIM KATALOÐU

2 ÖNSÖZ ENOVA GRUP ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ MÜHENDÝSLÝK DANIÞMANLIK VE DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. YÖNETÝM Çevre, insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamlarý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri ve karþýlýklý olarak etkileþim içinde bulunduklarý fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdýr. Ýçinde bulunduðumuz yüzyýl; birçok teknolojik imkânlarý insanlýðýn hizmetine sunarken, bir yandan da insanlýðýn ortak malý olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkânsýz olan varlýklarý da alýp götürmektedir. Hýzlý nüfus artýþý, buna baðlý olarak beslenme, enerji, eðitim, çarpýk kentleþme, saðlýksýz sanayileþme, azalan ve tükenen canlý türleri, artan kirlilik ve iklim deðiþiklikleri dünyamýzýn en önemli çevre sorunlarýný oluþturmaktadýr. Doðanýn temel fiziksel unsurlarý olan hava, toprak ve su üzerinde zararlý etkilerin oluþmasý ile ortaya çýkan ve canlýlarýn hayati faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarýnýn tümü çevre kirliliðini meydana getirmektedir. Çevre kirliliði, doðanýn kendini temizleme gücünün üstünde olan yüklerin çevrede meydana getirdiði birikimlerdir. Doðayý kirleten ve ekolojik dengeyi bozan baþlýca etken insan unsurudur. Normal þartlarda kendi kendini temizleme özelliði olan doða, insanlarýn çeþitli faaliyetleri sonucu aþýrý olarak kirlenmekte ve kendi gücünü aþan bu kirlenmeyi temizleyememektedir. GENEL MÜDÜR Koray ÇAKAR ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER MÜDÜRÜ Yasemin ALINANER YÖNETÝM MERKEZÝ Baðlar Caddesi No:58/A Seyranbaðlarý / ANKARA ÝRTÝBAT Tel: Faks: Mobil: Bu aþamada çevrenin korunmasý ve söz konusu kirlilikten arýndýrýlmasý açýsýndan bu konuda uzmanlaþmýþ mühendislere ve bilimsel çalýþmalara ihtiyaç duyulmaktadýr. Çevresel danýþmanlýk ve çevre teknolojileri konusunda gerekli birikim ve beceriye sahip uzman bir kadro ile yola çýkan ENOVA GRUP bu katalog içerisinde yer alan hizmetleri ile çevrenin korunmasý ve sürdürülebilir kalkýnma yolunda atýlacak ilk adýmlarý ve üstün hizmet kalitesini sizlerle paylaþmaktan gurur duyar. ENVIRONMENTAL INNOVATIONS Saygýlarýmýzla... 2 ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU

3 EnovA E-imza 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanunu'nda tanýmlandýðý þekliyle; "elektronik imza" baþka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantýksal baðlantýsý bulunan ve kimlik doðrulama amacýyla kullanýlan elektronik veriyi, "elektronik sertifika" imza sahibinin imza doðrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine baðlayan elektronik kaydý, "güvenli elektronik imza" elle atýlan imza ile ayný hukuki sonucu doðuran ve Kanun'da belirtilen özel þartlarý taþýyan elektronik imzayý, "nitelikli elektronik sertifika" kanun'da belirtilen koþullarý saðlayan, güvenli elektronik imza oluþturmak için sahip olunmasý gereken elektronik sertifikayý, "imza oluþturma verisi" imza sahibine ait olan, imza sahibi tarafýndan elektronik imza oluþturma amacýyla kullanýlan ve bir eþi daha olmayan þifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri, "imza doðrulama verisi; elektronik imzayý doðrulamak için kullanýlan þifreler, kriptografik açýk anahtarlar gibi verileri ifade eder. Güvenli elektronik imza, Kanunlarýn resmi þekle veya özel bir merasime tabi tuttuðu hukuki iþlemler ile teminat sözleþmeleri dýþýnda, elle atýlan imza yerine, ayný hukuki geçerliliðe sahip olarak, elektronik ortamda imza oluþturmak için kullanýlýr. Elektronik imza, elle atýlan imzaya eþdeðer nitelikte kullanýlabildiði için, elektronik ortamda her türlü resmi iþlemin, kâðýt ortamýna göre daha hýzlý, güvenilir ve maliyet etkin biçimde yürütülmesini saðlar. Bu baðlamda elektronik imza, kamu kuruluþlarýyla yapýlan iþlemlerde, bankacýlýk ve sigortacýlýk iþlemlerinde, e-devlet, e-iþ ve e-ticaret uygulamalarýnda, elektronik haberleþme ve sözleþmelerde kýsaca 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanunu kapsamýndaki tüm iþlemlerde kullanýlabilir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin almasý gereken izin ve lisanslarý 1 Nisan 2010 tarihi itibarý ile tek kalemde ve elektronik ortamda verecek olup bu kapsamda görev alacak Çevre Görevlileri ve Yeterlilik Belgesi Sahibi Çevre Danýþmanlýk Firmalarý danýþmanlýklarýný yürüttükleri sanayi tesisleri adýna bu izinler için elektronik ortamda e-imza veya mobil imza ile baþvuru yapabileceklerdir. Baþvurularý deðerlendirip sonuçlandýracak merciler ise, çevreyi kirletici etkisi çok yüksek olan tesisler için Bakanlýk merkez teþkilat, çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için ise Ýl Çevre Orman Müdürlükleri olarak belirlenmiþtir. Çevrimiçi Çevre Ýzinleri Projesi Baþbakanlýk e-devlet danýþma grubu tarafýndan öncelikli 11 adet e-devlet projesi arasýnda gösterilmiþtir. ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU 3

4 EnovA Çevre Görevlisi EnovA Çevre Danýþmanlýk Firmasý Yeterlik Belgesine Sahiptir Çevre Görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliðine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu na göre yürürlüðe konulan düzenlemeler uyarýnca denetime tâbi kurum, kuruluþ veya iþletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluðunu, alýnan tedbirlerin etkili olarak uygulanýp uygulanmadýðýný deðerlendiren, tesis içi yýllýk iç tetkik programlarý düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalýþan görevliyi ifade etmektedir. Çevre Görevlisi adaylarý öncelikle kimlik, meslek, eðitim ve sertifika bilgilerini sisteme girerek Çevre Görevlisi Eðitimi'ne baþvurur. Bu eðitimi baþarýyla tamamlayan adaylar Çevre Görevlisi Sýnavý'na girer. Sýnavý baþarýyla geçen adaylar Çevre Görevlisi Belgesi baþvurusunda bulunur. Ölçüm Denetim Dairesi tarafýndan deðerlendirilen adaylar, tüm aþamalarda baþarýlý olduklarý takdirde Çevre Görevlisi olurlar. Çevre Görevlisi Eðitici olabilmek için ise gerekli kriterleri saðlayan adaylar Çevre Görevlisi Eðiticisi Belgesi alýrlar. Kiþilerin yaný sýra Çevre Danýþmanlýk Hizmeti ya da Çevre Eðitim Hizmeti verecek olan kurum kuruluþlar da, yine yeterlik belgelerine yukarýda verilen link üzerinden baþvururlar. 4 ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU

5 vizyon EnovA Çevre ile sanayi ve teknolojinin en uyumlu biçimde sürdürebilmesi, araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri, çevresel uyum ve standardizasyonun saðlanmasýnýn gerekliliði, çevresel eðitim ve teknolojinin gerekliliði, müþteri memnuniyetinin önemi ve sürekli geliþme yönündedir. misyon Sektörde en önde yer almak, hizmet ve faaliyet sýnýrýný geniþletmek, müþterilerine en kaliteli ve hýzlý hizmeti sunmak, dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip ederek ülkemizde eþzamanlý uygulanmasýný saðlamak, hizmet farkýmýzý daha çok belirginleþtirmek ve daha güçlü kýlmaktýr. ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU 5

6 EnovA 7 içindekiler Madencilik E-imza... 2 Çevre Görevlisi... 3 Vizyon-Misyon... 4 Önsöz... 5 Ýçindekiler... 6 Madencilik... 7 Enerji... 7 Sanayi... 8 Atýklar... 8 Tarým ve Gýda... 9 Ulaþým ve Kýyý Yapýlarý Enerji 9 Tarým 8 Sanayi 9 Ulaþým 9 Atýklar 9 Kimya

7 Madencilik Açýk Maden Ocaklarý Kapalý Ýþletmeler Sondaj Çalýþmalarý Petrol Arama Faaliyetleri Cevher Rezerv Tespiti Arazi Mevcut Durum Tespiti Saha Sýnýrlarýnýn Belirlenmesi Cevher Zenginleþtirme Prosesleri Doðaya Yeniden Kazandýrma Çalýþmalarý Çevresel Etki Deðerlendirmesi Atýk Yönetimi Projeleri Çevre Denetimi Çalýþmalarý Pasa Döküm Sahalarý Sev ve Stabilite Hesaplarý Asit Maden Drenajý Tespiti Toz Ölçümleri ve Modelleme Çalýþmalarý Patlatma Hesaplarý Gürültü Ölçümleri Arka Plan Gürültü Ölçümleri Çevresel Titreþim Ölçüm ve Hesaplamalarý Enerji 154 kv Enerji Ýletim Hatlarý 380 kv Enerji Ýletim Hatlarý Hidroelektrik Santraller Mikro Hidroelektrik Santraller Doðalgaz Kombine Çevrim Santralleri Güneþ Enerjisi Santralleri Rüzgâr Enerjisi Santralleri Termik Santraller Biodizel Üretim Tesisleri Biogaz ve Likid Doðal Gaz Sistemleri Jeotermal Enerji Projeleri Nükleer Enerji Santralleri Organik Atýklardan Enerji Üretimi Yakýtlar ve Alternatif Ek Yakýt Sistemleri Elektrik, Gaz, Buhar ve Sýcak Su Elde Edilmesi ve / veya Nakledilmesi Ýçin Kurulan Endüstriyel Tesisler ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU 7

8 Sanayi Demir Çelik Tesisleri Döküm Fabrikalarý Metal ve Plastik Kaplama Tesisleri Sýrlama ve Emayeleme Tesisleri Tekstil Fabrikalarý ve Ýþleme Tesisleri Kaðýt ve Selüloz Ýþleme Tesisleri Deri Ýþleme Tesisleri Beyaz Eþya Üretim ve Boyama Tesisleri Damper ve Karoser Üretim-Boyama Tesisleri Tuðla ve Kiremit Üretimi Yapan Tesisler Hazýr Beton Tesisleri Gaz Beton ve Benzeri Üretim Yapan Tesisler Seramik ve Porselen Üretimi ile Fýrýnlama Tesisleri Çimento Fabrikalarý Klinker Öðütme Tesisleri Lastik Kaplama Tesisleri Taþýt Üreten Fabrikalar Atýk Kimya Kimyasallarýn Üretildiði Tesisler Atýk Yað Geri Kazaným Tesisleri Týbbi Atýk Yakma Tesisleri Tehlikeli ve Özel Ýþleme Tâbi Atýklarýn Geri Kazanýmý Doðalgaz, Petrokimya, Petrol ve Kimyasal Depolarý Tarým Ýlaçlarý ve Farmasotik Ürün Üreten Tesisler Boya ve Cilâlarýn Üretildiði Tesisler Elastomer Esaslý Ürünler ve Peroksitin Üretildiði Tesisler Katý Atýklarýn Yakýlmasý, Kompostlaþtýrýlmasý ve Bertaraf Tesisleri Atýk Barajlarý ve Atýk Havuzlarý Sabun ve Deterjan Üretimi Yapan Tesisler Kümes ve Ahýr Gübrelerinin Geri Kazaným ve Bertaraf Tesisleri Patlayýcý ve Parlayýcý Maddelerin Depolandýðý Tesisler Organik ve Ýnorganik Kimyasallarýn Üretildiði Tesisler Tehlikeli Atýklarýn Depolandýðý ve Bertaraf Edildiði Tesisler Ömrünü Tamamlamýþ Lastiklerin Geri Kazanýmý Tesisleri Pil ve Akü Üretim Tesisleri 8 ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU

9 Tarým ve Gýda Hayvansal Yað Üretimi Yapan Tesisler Süt Ürünleri Ýþleme Tesisleri Su Ürünleri Ýþleme Tesisleri Balýk Kuluçkahaneleri Kültür Balýkçýlýðý Projeleri Niþasta Üretimi Yapan Tesisler Fermantasyon ile Alkollü Ýçki Üreten Tesisler ve Malt Tesisleri Sigara Fabrikalarý Büyükbaþ ve Küçükbaþ Hayvanlarýn Kesiminin Yapýldýðý Tesisler Kanatlý Hayvanlarýn Kesiminin Yapýldýðý Tesisler Rendering Tesisleri Tarým Arazilerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý Projeleri Orman Alanlarýnýn Baþka Amaçla Kullanýmýna Ýliþkin Projeler Tarýmsal Amaçlý Sulama ve Su Yönetimi Projeleri Kanatlý Hayvan Yetiþtirme Tesisleri Büyükbaþ ve Küçükbaþ Hayvan Besihaneleri Kürk Hayvaný Yetiþtiriciliði Yapýlan Tesisler Ulaþým Demiryolu Hatlarý Balýkçý ve Römorkör Barýnaklarý Kýta Ýçi Su Yollarýnýn Yapýmý Akarsu Yataklarýnýn Düzenlenmesi Deniz Dolgusu Çalýþmalarý Dalgakýran, Mahmuz, Mendirek ve Set Yapýlarý Limanlar, Ýskeleler, Rýhtýmlar ve Tersaneler Demiryolu Terminalleri ve Aktarma Tesisleri Metro ve Hafif Raylý Yolcu Taþýma Sistemleri Havalimanlarý ve Ýlgili Tesisleri Karayollarý ve Otoyollar Köprü, Tünel ve Viyadük Gibi Geçiþ Yapýlarý Dip Tarama Projeleri Yat ve Teknelerin Çekek Yerleri Derin Deniz Deþarjý Projeleri Su Depolama Tesisleri ( Göl, Gölet ve Barajlar) ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU 9

10 Diðer Hizmetlerimiz EMÝSYON ÖLÇÜM VE MODELLEME Sanayi Tesisleri, Maden Ocaklarý ve Ýnþaat Faaliyetlerine Ýliþkin Emisyon Ölçümleri Ölçüm ve Emisyon Ýzni Baþvuru Dosyalarýnýn Hazýrlanmasý Industrial Source Complex 3 (ISC3) Long Term and Short Term AERMOD Modeling System CALPUFF Modeling System SCREEN3 Screening Procedures for Estimating The Air Quality Impact of Stationary Sources GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE MODELLEME Arka Plan Gürültü Ölçümleri Akustik Planlama Gürültü Kontrol ve Önleme Projeleri Akustik Raporlama Gürültü Kontrol Ýzin Belgelerine Ýliþkin Danýþmanlýk Sanayi Tesisleri, Maden Ocaklarý ve Ýnþaat ATIK YÖNETÝMÝ Sanayi Atýklarý Elektronik Atýklar Týbbi Atýklar Kontamine ve Tehlikeli Atýklar Atýk Yönetim Planlarýnýn Hazýrlanmasý Atýk Taþýma Depolama ve Bertarafýna Ýliþkin Danýþmanlýk 8 ENOVA GRUP TANITIM KATALOÐU AMBALAJ ATIKLARININ GERÝ DÖNÜÞÜMÜ Ambalaj Atýðý Toplama Ayýrma Lisanslarý Ambalaj Atýklarý Yönetim Planý Geri Dönüþüm Projeleri

11 Referanslar EnovA

12

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (14.04.2011 ve 27905 sayılı RG değişiklik ile) (30.06.2011 ve 27980

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 HAZİRAN 2011 TARİHLİ 27980 SAYILI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27980 Çevre

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı