DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ"

Transkript

1 Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) Faks : (312) DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler 4.Cadde 140/A Dikmen-ANKARA Tel: (312) Faks: (312) EYLÜL 2009 ANKARA

2 Proje Sahibinin Adı : Adresi : Telefon Numarası : (312) Faks Numarası : (312) Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No: 11 Çankaya/Ankara Projenin Adı : Proje Bedeli : Proje için Seçilen Yerin Açık Adresi (Đli, Đlçesi, Mevkii) : Proje için Seçilen Yerin Koordinatları, Zone : Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) : PTD yi Hazırlayan Kuruluşun Adı : PTD yi Hazırlayan Kuruluşun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları : Avro Afyonkarahisar Đli, Dinar Đlçesi, Alacaatlıtaşı Tepe, Yelliboyun Tepe, Büyükgözlek Tepe, Gölyolu Tepe, Kürtlü Tepe, Sarıtaş Tepe, Akdağ Tepe, Kocagedik Tepe, Taşınbaşı Tepe, Gölalan Tepe, Yellibaba Gediği Tepe ve Đncesu Tepe Türbin No. Koordinatlar (ED 50 UTM Zone 36) Doğu Kuzey , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,465 ÇED Yönetmeliği, Ek-II Enerji Sektörü Rüzgar Enerji Santralı DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler 4.Cadde No:140/A Dikmen / ANKARA Telefon: (312) Faks: (312) PTD Sunum Tarihi : EYLÜL 2009 ii/viii

3 PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU Projenin Adı Faaliyet Sahibi Faaliyetin Mevkii : : Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. : Afyonkarahisar Đli, Dinar Đlçesi, Alacaatlıtaşı Tepe, Yelliboyun Tepe, Büyükgözlek Tepe, Gölyolu Tepe, Kürtlü Tepe, Sarıtaş Tepe, Akdağ Tepe, Kocagedik Tepe, Taşınbaşı Tepe, Gölalan Tepe, Yellibaba Gediği Tepe ve Đncesu Tepe Mevkiileri Raporu Hazırlayan Kuruluş : DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Yeterlilik Belgesi No. : 82 Yeterlilik Belgesi Veriliş Tarihi : TEBLĐĞĐN ĐLGĐLĐ MADDESĐ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL ADI VE SOYADI MESLEĞĐ SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM (SAYFA, BÖLÜM,EKLER VB.) ĐMZASI Çevre Mühendisi (5-1-a) Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin mezunu personel (5-1-b) Rapor Koordinatörü (5-1-c) A. Aynur Öztaş Ergün Çevre Mühendisi Bütün Rapor Esra Yılmaz Jeoloji Mühendisi Bütün Rapor D. Emre Kaya Çevre Mühendisi Bütün Rapor Đlave Personel (5-ç) Hakan Abbas Okumuşoğlu Maden Mühendisi Bütün Rapor iii/viii

4 Đçindekiler Eklerin Listesi Tabloların Listesi Şekillerin Listesi Kısaltmalar ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa iv vi vii vii viii 1 PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ a Projenin Đş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı a.1 Đş Akım Şeması a.2 Projenin Kapasitesi a.3 Projenin Kapladığı Alan a.4 Projenin Teknolojisi a.5 Çalışacak Personel Sayısı b Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) b.1 Toprak ve Arazi Kullanımı b.2 Su Kaynaklarının Kullanımı b.3 Hava b.4 Kullanılan Enerji Türü c Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri c.1 Hafriyat ve Đnşaat Atıkları c.2 Evsel Katı Atıklar c.3 Ambalaj Atıkları c.4 Atık Pil ve Akümülatörler c.5 Tıbbi Atıklar c.6 Evsel Atıksu c.7 Atık Yağlar c.8 Atık Lastikler c.9 Tehlikeli Atıklar d Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski10 1.d.1 Đnşaat Dönemi d.2 Đşletme Dönemi e Projenin Muhtemel Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler e.1 Đnşaat Dönemi e.2 Đşletme Dönemi...20 iv/viii

5 2 PROJENĐN YERĐ a Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.) b Ek-V teki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak; Sulak Alanlar, Kıyı Kesimleri, Dağlık ve Ormanlık Alanlar, Tarım Alanları, Milli Parklar, Özel Koruma Alanları, Nüfusça Yoğun Alanlar, Tarihsel, Kültürel, Arkeolojik vb Önemi Olan Alanlar, Erozyon Alanları, Heyelan Alanları, Ağaçlandırılmış Alanlar, Potansiyel Erozyon ve Ağaçlandırma Alanları ile 16/12/1960 Tarihli ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun Gereğince Korunması Gereken Akiferler PROJENĐN VE YERĐN ALTERNATĐFLERĐ (PROJE TEKNOLOJĐSĐNĐN VE PROJE ALANININ SEÇĐLME NEDENLERĐ) a Enerji Üretimi Alternatifleri b Teknoloji Alternatifleri c Yer Alternatifi SONUÇLAR v/viii

6 EKLERĐN LĐSTESĐ Ek- A EPDK nın Üretim Lisansı Başvurusuna Đlişkin Yazısı Ek- B Bulduru Haritası, Genel Yerleşim Planı ve Türbin Koordinatları Ek- C Sızdırmasız Fosseptik Projesi Ek- D Flora ve Fauna Envanterleri Ek- E Đşletme Aşaması Gürültü Haritası Ek- F Bölgeye Ait Nüfus Bilgileri Ek- G Bölgenin Jeoloji, Hidrojeoloji ve Doğal Afet Durumu Bilgileri ile Genel Jeoloji Haritası Ek- H Bölgeye Ait Meteoroloji Bilgileri Ek- I 1: Ölçekli Afyonkarahisar Đli Çevre Düzeni Planı Örneği Ek- J Proje Sahası na Ait Fotoğraflar Ek- K Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYANLARIN TANITIMI vi/viii

7 TABLOLARIN LĐSTESĐ Sayfa Tablo 1-1 Şalt Sahasının Öngörülen Konumuna Ait Koordinatlar... 3 Tablo 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Türbinin Teknik Özellikleri... 5 Tablo 1-3 Dizel Araçlardan Yayılan Kirleticiler için Emisyon Faktörleri,Kirletici miktarları ve Đlgili Sınır Değerler...15 Tablo 1-4 Makine ve Ekipmanlara Ait Eşdeğer Gürültü Seviyeleri...15 Tablo 1-5 Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı...17 Tablo 1-6 Şantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDYY Ek-VIII, Tablo 5).18 Tablo 1-7 Endüstri Tesisleri için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri...21 Tablo 2-1 Proje den En Çok Etkilenmesi Beklenen Yerleşimlere Đlişkin Nüfus Bilgileri...26 ŞEKĐLLERĐN LĐSTESĐ Sayfa Şekil 1-1 Đnşaat Aşaması Đş Akım Şeması... 2 Şekil 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Modeli Türbin Çizimi... 4 Şekil 1-3 Gürültü ve Toz Ölçümlerinin Yapıldığı Lokasyonu Gösteren Fotoğraf...14 Şekil 1-4 Đş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültünün Mesafeye Göre Dağılımı...17 Şekil 1-5 Türbinlerin Alacaatlı Köyü nden Güney Yönünde Temsili Görünümleri...22 Şekil 1-6 Göçmen Kuşların Đzlediği Rotalar...25 Şekil 3-1 Türkiye Rüzgar Atlası...31 vii/viii

8 KISALTMALAR A.Ş. ADUYBĐM AEP AWEA CITES CO 2 ÇED ÇGDYY db dba DOKAY-ÇED EPDK EÜAŞ gr ha IUCN kg km kw kwh L L eq L W m m 2 m 3 MW ODTÜ-SEM ÖBA ÖKA Proje RES s SKHKKY TMMOB TÜBĐVES TUĐK USEPA Anonim Şirket T.C. Afyonkarahisar Valiliği Acil Durum Yönetimi ve Bilgi Đşlem Merkezi Acil Eylem Planı American Wind Energy Association Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Đlişkin Sözleşme ( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) Karbondioksit Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Desibel A-Ağırlıklı desibel DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Üretim A.Ş. gram hektar Uluslararası Doğa Koruma Birliği ( International Union for Conservation of Nature ) kilogram kilometre KiloWatt kilowatt-saat Litre Cihazın Ölçtüğü Eşdeğer Gürültü Seviyesi Gürültü düzeyi metre metre kare metre küp Mega Watt Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Sürekli Eğitim Merkezi Önemli Bitki Alanı Önemli Kuş Alanı Rüzgar Enerji Santralı Saniye Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Türkiye Bitkileri Veri Servisi Türkiye Đstatistik Kurumu Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı ( USA Environment Protection Agency ) viii/viii

9 1 PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş., yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar gücünden faydalanarak Afyonkarahisar Đli, Dinar Đlçesi sınırları içerisinde, Alacaatlıtaşı Tepe, Yelliboyun Tepe, Büyükgözlek Tepe, Gölyolu Tepe, Kürtlü Tepe, Sarıtaş Tepe, Akdağ Tepe, Kocagedik Tepe, Taşınbaşı Tepe, Gölalan Tepe, Yellibaba Gediği Tepe ve Đncesu Tepe mevkiilerinde toplam 60 MW kurulu gücünde Dinar Rüzgar Enerji Santralı (RES) Projesi ni (Proje) hayata geçirmeyi planlamaktadır. Üretim Lisansı nın temin edilmesi amacı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na (EPDK) başvuru yapılmış olup, başvurunun EPDK tarafından inceleme ve değerlendirmeye alındığına ilişkin yazı Ek-A da sunulmaktadır. Proje, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi nde (Ek-II) yer almakta olup, ÇED Yönetmeliği Ek-IV te verilen Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri esas alınarak, işbu Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. 1.a Projenin Đş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı 1.a.1 Đş Akım Şeması Proje nin inşaat aşamasında yürütülecek faaliyetlere, gerekmesi halinde mevcut yolların iyileştirilmesi ve yeni yolların yapımı ile başlanacaktır. Arazinin hazırlanması ve kulelere ait temel kazılarının yapılması ile devam edecek olan çalışmalar, kule ve türbinlerin montajı, kablo hatları ve elektrik sisteminin tesisi ile tamamlanacaktır. Đnşaat çalışmalarının yaklaşık 20,5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak ve gerek duyulması halinde yapılacak yollar ile ilgili ayrıntılar, kat i proje aşamasında belirlenecektir. Đnşaat faaliyetlerine ilişkin iş akım şeması ile bu faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel başlıca atık türleri Şekil 1-1 de verilen Đş Akım Şeması nda gösterilmiştir. Proje nin işletme aşamasında ise Dinar RES te üretilecek olan elektrik enerjisinin Dinar Trafo Merkezi vasıtası ile ulusal şebekeye aktarımı dışında önemli bir iş adımı bulunmamaktadır. 1.a.2 Projenin Kapasitesi Proje nin kurulu gücü 60 MW olup, Proje ile öngörülen ortalama yıllık enerji üretim miktarı 210 GWsaat tir. 1

10 Đnşaat Aşamasında Yürütülecek Faaliyetler Kaynaklanması Muhtemel Atık Türleri Gerekmesi Halinde Sahaya Ulaşım Yollarına Đlişkin Đyileştirilme veya Yol Yapımı Çalışmaları H S E L T G T P Proje Sahası nın Hazırlanması H E P T S L G T Kazı ve Hafriyat Đşleri 1) Ulaşım Yolları Kazıları 2) Kule Temel Kazıları 3) Kablolama Kazıları H S E L P T G T Türbinlerin Bağlanacağı Kule Temellerinin Đnşası S E G L T P Kulelerin Montajı S E T P G L Türbin, Rotor ve Türbin Kanatlarının Montajı S G E A P L T Kablolama Đşleri ve Elektrik Sistemlerinin Kurulumu S G E A P T L T H Hafriyat Atığı E Evsel Nitelikli Katı Atık L Atık Lastik S Evsel Nitelikli Atıksu A Ambalaj Atığı T Tehlikeli Atık G Gürültü P Atık Pil ve Akümülatör T Toz Emisyonu Şekil 1-1 Đnşaat Aşaması Đş Akım Şeması 2

11 1.a.3 Projenin Kapladığı Alan Bu Proje de bir türbinin inşası için 576 m 2 lik (24 m x 24 m) alana ihtiyaç duyulmaktadır. Proje kapsamında 20 adet türbin kurulacak olup, türbinlerin inşası için kazılacak toplam alan m 2 dir. Proje de üretilecek elektrik enerjisi şalt sahası vasıtasıyla Dinar Trafo Merkezi ne iletilecektir. Şalt sahasının öngörülen konumuna ait koordinat bilgileri Tablo 1-1 de verilmiştir. Tablo 1-1 Şalt Sahasının Öngörülen Konumuna Ait Koordinatlar Doğu (X) Kuzey (Y) Proje de yer altında tesis edilecek şebeke içi iletim hattı için yaklaşık m 2 lik alan kullanılacaktır. Đletim yapıları, şalt sahası ve binası ile trafo merkezi bu rapor kapsamında değerlendirmeye alınmamış olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği uyarınca ayrı bir raporda incelenecektir. 1.a.4 Projenin Teknolojisi Proje de rüzgar marifetiyle elektrik enerjisi üretilecektir. Proje de 20 adet 3 MW güce sahip Danimarka menşeli VESTAS Wind Systems A/S firması tarafından üretilen V model rüzgar türbinleri kullanılacaktır. VESTAS V model rüzgar türbinlerinin yapısı ve teknik özellikleri sırasıyla Şekil 1-2 ve Tablo 1-2 de verilmektedir. 3

12 1- Yağ Soğutucu 7- Jeneratör 13- Pervane Yatağı 2- Jeneratör Suyu Soğutucusu 8- Kompozit Disk Bağlantısı 14- Pevane Göbeği 3- Yüksek Gerilim Trafosu 9- Hız Düzenleyici Dişliler 15- Pervane 4- Ultrasonik Rüzgar Sensörü 10- Dişli Kutusu 16-Kanat Açısı Ayarlayıcı 5- Konvertörlü Tepe Kontrolü 11- Mekanik Disk Fren 17- Göbek Kontrolü 6- Asansör 12- Motor Kabini Şekil 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Modeli Türbin Çizimi 4

13 Tablo 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Türbinin Teknik Özellikleri Bölüm ROTOR Çapı Özellik 90,0 m Süpürme Alanı m 2 Nominal Dönme Hızı Çalışma Aralığı 16,1 rpm 8,6 rpm 18,4 rpm Kanat Sayısı 3 KULE Göbek Yüksekliği ĐŞLETME BĐLGĐSĐ Başlama Rüzgar Hızı Nominal Rüzgar Hızı Durma Rüzgar Hızı JENERATÖR Tipi Nominal Çıkış Gücü Đşletme Bilgisi KONTROL Tipi MAKĐNE AĞIRLIKLARI Makine Yeri Rotor KULE AĞIRLIKLARI Göbek Yüksekliği Kaynak: 1.a.5 Çalışacak Personel Sayısı 80 m, 105 m 4 m/s 15 m/s 25 m/s Asenkron (Konvertörlü) kw 60 Hz 1000 V Türbin fonksiyonları, uzaktan görüntüleme sistemine sahip mikroprosesör teknolojisiyle sağlanmaktadır. 70 ton 41 ton 80 m 160 ton 105 m 285 ton Proje nin inşaat aşamasında 15 kişi çalışacaktır. Proje nin işletme aşamasında ise daimi güvenlik personeline ilaveten periyodik bakım dönemlerinde görev yapacak bakım personeli çalışacaktır. Proje nin işletme aşamasında toplam 7 personel istihdam edilecektir. 1.b Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) 1.b.1 Toprak ve Arazi Kullanımı Proje kapsamında kurulacak olan toplam 20 adet türbin için yaklaşık olarak 1,2 ha alan kullanılacaktır (bk. Bölüm 1.a.3). Her bir türbin için 4 m derinliğinde kazı yapılacak olup, Proje kapsamında inşa edilecek toplam 20 adet türbin için takribi m 3 hafriyat yapılacağı öngörülmektedir. Ancak, kesin hafriyat miktarı ayrıntılı zemin etütlerinin yapılmasından sonra belirlenecektir. 5

14 Đnşaat çalışmaları öncesinde, yüzeyde bulunan bitkisel toprak sıyrılarak mümkün mertebe üstü kapalı bir şekilde depolanacak ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yüzeye serilecektir. Türbin yerlerinin kazısı sırasında oluşacak hafriyat toprağı, türbin temellerinin tekrar doldurulması ve arazi tesfiyesi gibi işlemlerde kullanılacağından, kazı sahasının hemen yakınında bir alanda geçici bir süre bekletilecektir. Bu nedenle, hafriyat toprağının saha dışında bir yere taşınarak depolanması söz konusu değildir. 1.b.2 Su Kaynaklarının Kullanımı Proje Sahası nın yakın çevresinde bulunan tek yüzey suyu kaynağı Kumalar Çayı olup, en yakın türbin yerine yaklaşık 650 m mesafededir (Ek-B). Đnşaat aşamasında toz bastırma ve beton ıslatma amacıyla su kullanılacaktır. Bu ve benzeri amaçlarla kullanılacak olan su, Proje Sahası na tankerlerle taşınacaktır. Ayrıca, inşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personelin içme suyu ihtiyacı damacanalarla karşılanacaktır. Đşletme aşamasında başka bir su kullanımı olmayacaktır. Proje kapsamında, yüzey suyu kaynakları ile yeraltı suları kullanılmayacaktır. 1.b.3 Hava Proje nin inşaat aşamasındaki başlıca hava emisyonları, iş makinelerinden kaynaklı egzoz ve inşaat faaliyetlerine bağlı toz emisyonlarıdır. Proje nin işletme aşamasında ise herhangi bir hava emisyonu olmayacaktır. 1.b.4 Kullanılan Enerji Türü Proje nin inşaat aşamasında şantiye faaliyetleri için gerekli elektrik enerjisi, mevcut şebeke ve/veya jeneratör ile sağlanacaktır. 1.c Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında genel olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına Đlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacak olup, oluşacak başlıca atık türleri aşağıda verilmiştir. 6

15 1.c.1 Hafriyat ve Đnşaat Atıkları Bölüm 1.b.1 de de belirtildiği gibi Proje kapsamında yürütülecek inşaat faaliyetleri sırasında, kurulması planlanan 20 türbin için takribi m 3 hafriyat yapılacağı öngörülmektedir. Ancak, kesin hafriyat miktarı ayrıntılı zemin etütlerinin yapılmasından sonra belirlenecektir. Bahsi geçen hafriyat malzemesi, kimyasal olarak aktif olmayan inert bir malzeme olup, bu malzemenin saha içerisinde dolgu ve arazinin tesviyesi gibi işlemlerde kullanılması sağlanacaktır. Bu işlemler sonrasında hafriyat malzemesi artmayacaktır. Proje de şebeke içi iletim hattı için yapılacak kablolama kazıları 50 cm genişlikte ve 50 cm derinlikte yapılacak olup, yaklaşık m 3 hafriyat malzemesi oluşacaktır. Bu kazılardan kaynaklanacak hafriyat malzemesi döşenen kabloların üzerinin örtülmesinde kullanılacak olup, hafriyat artığı oluşmayacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek inşaat çalışmaları sonucu oluşması beklenen ve geri kazanımı mümkün olan demir ve çelik gibi inşaat atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve bu atıkların yeniden kullanılması sağlanacaktır. Proje kapsamında yürütülecek inşaat faaliyetleri sırasında tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. 1.c.2 Evsel Katı Atıklar Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarının hesaplanmasında, kişi başına evsel nitelikli katı atık oluşumunun günde 1,34 kg 1 olacağı öngörülmektedir. Proje Sahası nda inşaat çalışmaları sırasında 15 personel, işletme aşamasında ise 7 personel istihdam edilecektir (bk. Bölüm 1.a.5). Đnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı olarak günde 20,1 kg katı atık (15 kişi 1,34 kg/kişi-gün) oluşması beklenmektedir. Đşletme aşamasında çalışacak 7 işçiden kaynaklanacak katı atık miktarının ise günde 9,4 kg (7 kişi 1,34 kg/kişi-gün) olması beklenmektedir. Đşçilerin yemek ihtiyacı yemek firmalarından karşılanacak olup, oluşan yemek artıkları yemek firmaları tarafından Proje Sahası ndan uzaklaştırılacaktır. Böylece işçilerden oluşan organik kökenli katı atıkların miktarı önemli oranda azalacaktır. 1 Türkiye Đstatistik Kurumu 2004 yılı verilerine göre Türkiye deki kişi başı evsel katı atık miktarı 1,34 kg/kişi-gün dür 7

16 Yemek artığı dışında oluşacak diğer evsel nitelikli katı atıklar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8. Maddesi ne uygun olarak, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek, bunlarla ilgili tedbirler alınacaktır. Aynı yönetmeliğin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili 4. Bölüm de yer alan 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak, katı atıkların çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek biriktirilecektir. Toplanan bu katı atıklar, ilgili belediye tarafından ücreti mukabilinde alınacaktır. 1.c.3 Ambalaj Atıkları Proje nin inşaat aşamasında, ekipman naklinde kullanılan ambalaj malzemelerinden kaynaklanan atıklar oluşacaktır. Bu tür ambalaj atıklarının bertarafı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılacak, bu atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve lisanslı firmalara verilerek, değerlendirilmesi yoluna gidilecektir. 1.c.4 Atık Pil ve Akümülatörler Proje nin inşaat aşamasında, ulaşım araçları, iş makineleri ve haberleşme ile iletişim araçlarından kaynaklanabilecek atık pil ve akümülatörler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca Proje Sahası nda biriktirilerek, en geç altı ayda bir kez bu tür atıkların geri dönüşümü ve bertarafı konusunda yetkili kuruluşlara gönderilecektir. 1.c.5 Tıbbi Atıklar Đşyerlerinde iş kazalarına karşı alınacak tedbirler ile ilgili tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde hekim ve revir bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Proje nin gerek inşaat ve gerekse de işletme aşamalarında çalışacak işçi sayısı, 50 kişinin altında olacaktır. Bu nedenle Proje Sahası nda revir kurulmayacağı için tıbbi atık oluşumu beklenmemektedir. Đnşaat ve işletme dönemlerinde Proje de çalışacak olan personel en yakın ilçe veya il merkezinde yer alan sağlık kuruluşlarından yararlanacaktır. Proje Sahası na en yakın sağlık ocağı, 3 km uzaklıktaki Çağlayan Köyü nde bulunmaktadır. 8

17 1.c.6 Evsel Atıksu Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak evsel atıksu miktarının hesaplanmasında, kişi başına evsel atıksu oluşumunun 150 L/gün (Eroğlu vd., 1998) olacağı öngörülmektedir. Proje Sahası nda inşaat çalışmaları sırasında 15, işletme aşamasında ise 7 personel istihdam edilecektir (bk. Bölüm 1.a.5). Đnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklanacak atıksu miktarının günde 2,3 m 3 (15 kişi x 150 L/kişi-gün) olması beklenmektedir. Đşletme aşamasında ise 7 kişilik personelden kaynaklı olarak oluşacak atıksu miktarının günde 1,1 m 3 (7 kişi 150 L/kişi-gün) olması beklenmektedir. Oluşacak olan atıksu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Lağım Mecrası Đnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca açılacak olan sızdırmasız fosseptikte biriktirilerek ilgili belediye tarafından ücreti mukabilinde bertaraf edilecektir. Đnşaat ve işletme aşamaları göz önünde bulundurulduğunda, Proje kapsamında en fazla 15 kişi çalışacak olup, sızdırmasız fosseptiğin toplam hacmi yaklaşık 3 m 3 olarak öngörülmektedir. Sızdırmasız fosseptiğin her bir gözünün en ve derinliği sırasıyla, 0,9 m ve 1,33 m, birinci ve ikinci gözün boyu ise sırasıyla 1,68 m ve 0,84 m olarak öngörülmektedir. Açılacak sızdırmasız fosseptik çukurun içi beton ile kaplanacaktır. Sızdırmasız fosseptik projesi Ek-C de sunulmaktadır. 1.c.7 Atık Yağlar Proje nin inşaat aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların bakımları ile yağ değişimleri, Proje Sahası dışında ve bu çalışmalar için gerekli altyapının sağlanmış olduğu tesislerde yapılacaktır. Bu nedenle, Proje Sahası nda makine ve ekipmanlardan kaynaklı atık yağ oluşumu söz konusu değildir. Proje nin işletme aşamasında ise türbinlerin bakım ve onarımına bağlı olarak bir miktar atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Bir türbinin bakımı sırasında çıkan atık yağ miktarı yaklaşık 60 L dir 2. Bu nedenle, türbinlerin yılda bir kez yapılması öngörülen bakımları sırasında toplam 20 türbin için oluşacak atık yağ miktarı yıllık L olacaktır. Türbinlerin bakım ve onarımı sırasında çıkacak atık yağlar, türbin yağlarının temin edileceği firmanın bünyesindeki uzman ekiplerce toplanarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun şekilde Proje Sahası ndan uzaklaştırılacaktır. Böylece, atık yağların 2 00UK.pdf adresinden alınmıştır. 9

18 çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi önlenecektir. Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında personelin yemek ihtiyacı anlaşmalı yemek şirketlerinden sağlanacaktır. Bu nedenle Proje Sahası nda yemek pişirilmeyecek olup, Proje kapsamında bitkisel atık yağ oluşmayacaktır. 1.c.8 Atık Lastikler Proje nin inşaat aşamasında, araç ve iş makinelerinin lastiklerinin Proje Sahası nda değiştirilmesinin gerekmesi halinde değişen lastiklerin, tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca toplanması ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 1.c.9 Tehlikeli Atıklar Atık yağ, pil ve lastikler dışında, Proje kapsamında oluşabilecek başlıca tehlikeli atık türleri arasında makine ve ekipman bakımından kaynaklanacak atık üstübüler ile şantiye kapsamında oluşacak evsel tehlikeli atıklar ( household hazardous waste ) sayılabilir. Bu atıklar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca biriktirilerek, tehlikeli atıkların toplanması konusunda yetkili firmalara verilecektir. 1.d Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 1.d.1 Đnşaat Dönemi Proje nin inşaat döneminde kullanılacak olan teknoloji ve malzemelere ilişkin kaza riski, inşaat çalışmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına harfiyen uyulması durumunda çok düşüktür. Đş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürler, inşaat döneminin her aşamasında geçerli olacak ve yürütülecek olan tüm faaliyetler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Proje kapsamında Acil Eylem Plan (AEP) hazırlanacak ve bu plana harfiyen uyulacaktır. AEP lerin en önemli amacı, acil bir durumda yapılması gerekenleri tanımlamaktır. Doğal felaketler, kazalar ve sabotaj, bu Proje kapsamında Acil Durum olarak nitelendirilmektedir. Tehlike durumundan önce, nüfusun uyarılabilmesi için alınan önlemler, AEP nin en önemli parçasını oluşturmaktadır. AEP hazırlanırken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. Acil bir durumda (yangın v.b.), anında müdahale edebilmek için gerekli olan araç ve gereçler belirlenerek, ayrı bir yerde tutulacaktır. Bu tür araç ve gereçlerin arasında kazma ve kürekler, yüz maskeleri, koruyucu gözlükler, eldivenler, çeşitli pompalar, 10

19 patlamaya mahal vermeyen elektrik motorları, telsizler ve benzeri ekipmanlar bulunacaktır. Proje Sahası nda patlatma yapılmayacağı için heyelan veya kaya kopması beklenmemektedir. AEP ler, acil müdahale ekiplerinin listesini, güvenlik araç ve gereçlerinin yerlerini, kaçış yollarını ve prosedürlerini de kapsayacaktır. Ayrıca acil durumlarda irtibat için verilmiş telefon numaraları da plan içinde bulunacaktır. AEP ler, sürekli olarak kontrol edilecek ve ilgili tüm ekipmanın periyodik muayene ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Kilit personel bu konuda eğitilecektir. Acil bir durumda, en yakın güvenlik birimine (polis veya jandarma) ve en yakın itfaiye birimlerine haber verilecektir. 1.d.2 Đşletme Dönemi Proje nin inşaat döneminde olduğu gibi, işletme döneminde de yürütülecek tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına harfiyen uyulacak ve böylece işletme döneminde kullanılacak teknoloji ve malzemeden kaynaklı kaza riski en aza indirilmiş olacaktır. Proje nin inşaat aşamasında olduğu gibi, işletme aşamasında karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması gerekenleri tanımlamak üzere AEP hazırlanacak ve bu plana harfiyen uyulması sağlanacaktır. Bu AEP sürekli olarak kontrol edilecek ve ilgili tüm ekipmanın periyodik muayene ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Ayrıca, kilit personel AEP ile ilgili olarak eğitilecektir. 1.e Projenin Muhtemel Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler Proje nin muhtemel çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler inşaat ve işletme aşamaları için ayrı ayrı ele alınmıştır. 1.e.1 Đnşaat Dönemi 1.e.1.1 Toprak Üzerine Etkiler Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler sırasında, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bunun yanı sıra, inşaat öncesinde, sıyrılacak bitkisel toprak sahada mümkün mertebe üstü kapalı bir şekilde depolanarak, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yüzeye serilecektir. Makine ve ekipmanların çalışması, bakım ve onarım çalışmaları esnasında 11

20 oluşabilecek atık yağlar kontrol altında tutulup toprak ile karışması engellenecektir. 1.e.1.2 Su Kaynakları Üzerine Etkiler Đnşaat faaliyetleri sırasında sadece personel kullanımından kaynaklı atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Bölüm 1.c.6 da da belirtildiği gibi, oluşacak bu atıksu sızdırmasız fosseptiklerde toplanacak olup, vidanjörlerle çekilerek ilgili belediyeye ait kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Dolayısıyla, Proje nin inşaat döneminde herhangi bir yüzey su kaynağına atıksu deşarjı yapılmayacaktır. Proje kapsamında içme ve kullanma amacı ile gerekli olan su, tankerler ve damacanalarla sahaya getirilecek olup, civarda bulunan yüzey veya yeraltı suyu kullanılmayacaktır. 1.e.1.3 Toz Emisyonları Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında, kazı ve dolgu işlemleri sırasında toz oluşumu söz konusu olacaktır. Türbinlerin kurulabilmesi için kazılacak toplam alan m 2 olarak öngörülmektedir. Đnşaat faaliyetlerinden oluşabilecek toz emisyonları hesaplanırken, 9,9 gr/m 2 /gün'lük toz emisyon faktörü alınmıştır. Bu faktör, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından verilen ve çeşitli inşaat alanlarını göz önüne alan formüle göre hesaplanmıştır. Toz Emisyonu g = 9,9 m 2 2 gün Alan( m ) x x kazısüresi( saat) kazısüresi( gün) kazısüresi( ay) x 1ay Proje kapsamında yapılacak tüm kazıların 3 ay sürmesi beklenmekte olup günde 10 saat ve ayda 26 gün çalışılması planlanmıştır. Proje de türbin ve kablolama kazıları toplam m 2 lik bir alanda yapılacaktır. Yukarıda verilen formülde bu değer yerine konulduğunda; 2 g gün m = 9,9 x x 176,35 / 0,17 2 = m 10saat 26gün 3ayx 1ay ( ) Toplam Toz Emisyonu = g saat kg saat / Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda 0,17 kg/saat olarak belirlenen toplam toz emisyonu, Resmi Gazete'de tarih ve sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" (SKHKKY) EK- 12

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL 0 212 261 48 00 & 0 212 261 48 50 20.000.

BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL 0 212 261 48 00 & 0 212 261 48 50 20.000. BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM PROJE TANITIM DOSYASI ĐSTANBUL ĐLĐ SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ ÇANTA MEVKĐĐ HAKSER MADENCĐLĐK 0266 239 23 09 OCAK 2009 1 PROJE SAHĐBĐNĐN ADI Adresi Telefon ve Fax Numaraları PROJENĐN BEDELĐ

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı