DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ"

Transkript

1 Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) Faks : (312) DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler 4.Cadde 140/A Dikmen-ANKARA Tel: (312) Faks: (312) EYLÜL 2009 ANKARA

2 Proje Sahibinin Adı : Adresi : Telefon Numarası : (312) Faks Numarası : (312) Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No: 11 Çankaya/Ankara Projenin Adı : Proje Bedeli : Proje için Seçilen Yerin Açık Adresi (Đli, Đlçesi, Mevkii) : Proje için Seçilen Yerin Koordinatları, Zone : Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) : PTD yi Hazırlayan Kuruluşun Adı : PTD yi Hazırlayan Kuruluşun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları : Avro Afyonkarahisar Đli, Dinar Đlçesi, Alacaatlıtaşı Tepe, Yelliboyun Tepe, Büyükgözlek Tepe, Gölyolu Tepe, Kürtlü Tepe, Sarıtaş Tepe, Akdağ Tepe, Kocagedik Tepe, Taşınbaşı Tepe, Gölalan Tepe, Yellibaba Gediği Tepe ve Đncesu Tepe Türbin No. Koordinatlar (ED 50 UTM Zone 36) Doğu Kuzey , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,465 ÇED Yönetmeliği, Ek-II Enerji Sektörü Rüzgar Enerji Santralı DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler 4.Cadde No:140/A Dikmen / ANKARA Telefon: (312) Faks: (312) PTD Sunum Tarihi : EYLÜL 2009 ii/viii

3 PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU Projenin Adı Faaliyet Sahibi Faaliyetin Mevkii : : Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. : Afyonkarahisar Đli, Dinar Đlçesi, Alacaatlıtaşı Tepe, Yelliboyun Tepe, Büyükgözlek Tepe, Gölyolu Tepe, Kürtlü Tepe, Sarıtaş Tepe, Akdağ Tepe, Kocagedik Tepe, Taşınbaşı Tepe, Gölalan Tepe, Yellibaba Gediği Tepe ve Đncesu Tepe Mevkiileri Raporu Hazırlayan Kuruluş : DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Yeterlilik Belgesi No. : 82 Yeterlilik Belgesi Veriliş Tarihi : TEBLĐĞĐN ĐLGĐLĐ MADDESĐ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL ADI VE SOYADI MESLEĞĐ SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM (SAYFA, BÖLÜM,EKLER VB.) ĐMZASI Çevre Mühendisi (5-1-a) Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin mezunu personel (5-1-b) Rapor Koordinatörü (5-1-c) A. Aynur Öztaş Ergün Çevre Mühendisi Bütün Rapor Esra Yılmaz Jeoloji Mühendisi Bütün Rapor D. Emre Kaya Çevre Mühendisi Bütün Rapor Đlave Personel (5-ç) Hakan Abbas Okumuşoğlu Maden Mühendisi Bütün Rapor iii/viii

4 Đçindekiler Eklerin Listesi Tabloların Listesi Şekillerin Listesi Kısaltmalar ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa iv vi vii vii viii 1 PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ a Projenin Đş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı a.1 Đş Akım Şeması a.2 Projenin Kapasitesi a.3 Projenin Kapladığı Alan a.4 Projenin Teknolojisi a.5 Çalışacak Personel Sayısı b Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) b.1 Toprak ve Arazi Kullanımı b.2 Su Kaynaklarının Kullanımı b.3 Hava b.4 Kullanılan Enerji Türü c Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri c.1 Hafriyat ve Đnşaat Atıkları c.2 Evsel Katı Atıklar c.3 Ambalaj Atıkları c.4 Atık Pil ve Akümülatörler c.5 Tıbbi Atıklar c.6 Evsel Atıksu c.7 Atık Yağlar c.8 Atık Lastikler c.9 Tehlikeli Atıklar d Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski10 1.d.1 Đnşaat Dönemi d.2 Đşletme Dönemi e Projenin Muhtemel Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler e.1 Đnşaat Dönemi e.2 Đşletme Dönemi...20 iv/viii

5 2 PROJENĐN YERĐ a Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.) b Ek-V teki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak; Sulak Alanlar, Kıyı Kesimleri, Dağlık ve Ormanlık Alanlar, Tarım Alanları, Milli Parklar, Özel Koruma Alanları, Nüfusça Yoğun Alanlar, Tarihsel, Kültürel, Arkeolojik vb Önemi Olan Alanlar, Erozyon Alanları, Heyelan Alanları, Ağaçlandırılmış Alanlar, Potansiyel Erozyon ve Ağaçlandırma Alanları ile 16/12/1960 Tarihli ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun Gereğince Korunması Gereken Akiferler PROJENĐN VE YERĐN ALTERNATĐFLERĐ (PROJE TEKNOLOJĐSĐNĐN VE PROJE ALANININ SEÇĐLME NEDENLERĐ) a Enerji Üretimi Alternatifleri b Teknoloji Alternatifleri c Yer Alternatifi SONUÇLAR v/viii

6 EKLERĐN LĐSTESĐ Ek- A EPDK nın Üretim Lisansı Başvurusuna Đlişkin Yazısı Ek- B Bulduru Haritası, Genel Yerleşim Planı ve Türbin Koordinatları Ek- C Sızdırmasız Fosseptik Projesi Ek- D Flora ve Fauna Envanterleri Ek- E Đşletme Aşaması Gürültü Haritası Ek- F Bölgeye Ait Nüfus Bilgileri Ek- G Bölgenin Jeoloji, Hidrojeoloji ve Doğal Afet Durumu Bilgileri ile Genel Jeoloji Haritası Ek- H Bölgeye Ait Meteoroloji Bilgileri Ek- I 1: Ölçekli Afyonkarahisar Đli Çevre Düzeni Planı Örneği Ek- J Proje Sahası na Ait Fotoğraflar Ek- K Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYANLARIN TANITIMI vi/viii

7 TABLOLARIN LĐSTESĐ Sayfa Tablo 1-1 Şalt Sahasının Öngörülen Konumuna Ait Koordinatlar... 3 Tablo 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Türbinin Teknik Özellikleri... 5 Tablo 1-3 Dizel Araçlardan Yayılan Kirleticiler için Emisyon Faktörleri,Kirletici miktarları ve Đlgili Sınır Değerler...15 Tablo 1-4 Makine ve Ekipmanlara Ait Eşdeğer Gürültü Seviyeleri...15 Tablo 1-5 Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı...17 Tablo 1-6 Şantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDYY Ek-VIII, Tablo 5).18 Tablo 1-7 Endüstri Tesisleri için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri...21 Tablo 2-1 Proje den En Çok Etkilenmesi Beklenen Yerleşimlere Đlişkin Nüfus Bilgileri...26 ŞEKĐLLERĐN LĐSTESĐ Sayfa Şekil 1-1 Đnşaat Aşaması Đş Akım Şeması... 2 Şekil 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Modeli Türbin Çizimi... 4 Şekil 1-3 Gürültü ve Toz Ölçümlerinin Yapıldığı Lokasyonu Gösteren Fotoğraf...14 Şekil 1-4 Đş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültünün Mesafeye Göre Dağılımı...17 Şekil 1-5 Türbinlerin Alacaatlı Köyü nden Güney Yönünde Temsili Görünümleri...22 Şekil 1-6 Göçmen Kuşların Đzlediği Rotalar...25 Şekil 3-1 Türkiye Rüzgar Atlası...31 vii/viii

8 KISALTMALAR A.Ş. ADUYBĐM AEP AWEA CITES CO 2 ÇED ÇGDYY db dba DOKAY-ÇED EPDK EÜAŞ gr ha IUCN kg km kw kwh L L eq L W m m 2 m 3 MW ODTÜ-SEM ÖBA ÖKA Proje RES s SKHKKY TMMOB TÜBĐVES TUĐK USEPA Anonim Şirket T.C. Afyonkarahisar Valiliği Acil Durum Yönetimi ve Bilgi Đşlem Merkezi Acil Eylem Planı American Wind Energy Association Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Đlişkin Sözleşme ( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) Karbondioksit Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Desibel A-Ağırlıklı desibel DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Üretim A.Ş. gram hektar Uluslararası Doğa Koruma Birliği ( International Union for Conservation of Nature ) kilogram kilometre KiloWatt kilowatt-saat Litre Cihazın Ölçtüğü Eşdeğer Gürültü Seviyesi Gürültü düzeyi metre metre kare metre küp Mega Watt Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Sürekli Eğitim Merkezi Önemli Bitki Alanı Önemli Kuş Alanı Rüzgar Enerji Santralı Saniye Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Türkiye Bitkileri Veri Servisi Türkiye Đstatistik Kurumu Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı ( USA Environment Protection Agency ) viii/viii

9 1 PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş., yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar gücünden faydalanarak Afyonkarahisar Đli, Dinar Đlçesi sınırları içerisinde, Alacaatlıtaşı Tepe, Yelliboyun Tepe, Büyükgözlek Tepe, Gölyolu Tepe, Kürtlü Tepe, Sarıtaş Tepe, Akdağ Tepe, Kocagedik Tepe, Taşınbaşı Tepe, Gölalan Tepe, Yellibaba Gediği Tepe ve Đncesu Tepe mevkiilerinde toplam 60 MW kurulu gücünde Dinar Rüzgar Enerji Santralı (RES) Projesi ni (Proje) hayata geçirmeyi planlamaktadır. Üretim Lisansı nın temin edilmesi amacı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na (EPDK) başvuru yapılmış olup, başvurunun EPDK tarafından inceleme ve değerlendirmeye alındığına ilişkin yazı Ek-A da sunulmaktadır. Proje, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi nde (Ek-II) yer almakta olup, ÇED Yönetmeliği Ek-IV te verilen Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri esas alınarak, işbu Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. 1.a Projenin Đş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı 1.a.1 Đş Akım Şeması Proje nin inşaat aşamasında yürütülecek faaliyetlere, gerekmesi halinde mevcut yolların iyileştirilmesi ve yeni yolların yapımı ile başlanacaktır. Arazinin hazırlanması ve kulelere ait temel kazılarının yapılması ile devam edecek olan çalışmalar, kule ve türbinlerin montajı, kablo hatları ve elektrik sisteminin tesisi ile tamamlanacaktır. Đnşaat çalışmalarının yaklaşık 20,5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak ve gerek duyulması halinde yapılacak yollar ile ilgili ayrıntılar, kat i proje aşamasında belirlenecektir. Đnşaat faaliyetlerine ilişkin iş akım şeması ile bu faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel başlıca atık türleri Şekil 1-1 de verilen Đş Akım Şeması nda gösterilmiştir. Proje nin işletme aşamasında ise Dinar RES te üretilecek olan elektrik enerjisinin Dinar Trafo Merkezi vasıtası ile ulusal şebekeye aktarımı dışında önemli bir iş adımı bulunmamaktadır. 1.a.2 Projenin Kapasitesi Proje nin kurulu gücü 60 MW olup, Proje ile öngörülen ortalama yıllık enerji üretim miktarı 210 GWsaat tir. 1

10 Đnşaat Aşamasında Yürütülecek Faaliyetler Kaynaklanması Muhtemel Atık Türleri Gerekmesi Halinde Sahaya Ulaşım Yollarına Đlişkin Đyileştirilme veya Yol Yapımı Çalışmaları H S E L T G T P Proje Sahası nın Hazırlanması H E P T S L G T Kazı ve Hafriyat Đşleri 1) Ulaşım Yolları Kazıları 2) Kule Temel Kazıları 3) Kablolama Kazıları H S E L P T G T Türbinlerin Bağlanacağı Kule Temellerinin Đnşası S E G L T P Kulelerin Montajı S E T P G L Türbin, Rotor ve Türbin Kanatlarının Montajı S G E A P L T Kablolama Đşleri ve Elektrik Sistemlerinin Kurulumu S G E A P T L T H Hafriyat Atığı E Evsel Nitelikli Katı Atık L Atık Lastik S Evsel Nitelikli Atıksu A Ambalaj Atığı T Tehlikeli Atık G Gürültü P Atık Pil ve Akümülatör T Toz Emisyonu Şekil 1-1 Đnşaat Aşaması Đş Akım Şeması 2

11 1.a.3 Projenin Kapladığı Alan Bu Proje de bir türbinin inşası için 576 m 2 lik (24 m x 24 m) alana ihtiyaç duyulmaktadır. Proje kapsamında 20 adet türbin kurulacak olup, türbinlerin inşası için kazılacak toplam alan m 2 dir. Proje de üretilecek elektrik enerjisi şalt sahası vasıtasıyla Dinar Trafo Merkezi ne iletilecektir. Şalt sahasının öngörülen konumuna ait koordinat bilgileri Tablo 1-1 de verilmiştir. Tablo 1-1 Şalt Sahasının Öngörülen Konumuna Ait Koordinatlar Doğu (X) Kuzey (Y) Proje de yer altında tesis edilecek şebeke içi iletim hattı için yaklaşık m 2 lik alan kullanılacaktır. Đletim yapıları, şalt sahası ve binası ile trafo merkezi bu rapor kapsamında değerlendirmeye alınmamış olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği uyarınca ayrı bir raporda incelenecektir. 1.a.4 Projenin Teknolojisi Proje de rüzgar marifetiyle elektrik enerjisi üretilecektir. Proje de 20 adet 3 MW güce sahip Danimarka menşeli VESTAS Wind Systems A/S firması tarafından üretilen V model rüzgar türbinleri kullanılacaktır. VESTAS V model rüzgar türbinlerinin yapısı ve teknik özellikleri sırasıyla Şekil 1-2 ve Tablo 1-2 de verilmektedir. 3

12 1- Yağ Soğutucu 7- Jeneratör 13- Pervane Yatağı 2- Jeneratör Suyu Soğutucusu 8- Kompozit Disk Bağlantısı 14- Pevane Göbeği 3- Yüksek Gerilim Trafosu 9- Hız Düzenleyici Dişliler 15- Pervane 4- Ultrasonik Rüzgar Sensörü 10- Dişli Kutusu 16-Kanat Açısı Ayarlayıcı 5- Konvertörlü Tepe Kontrolü 11- Mekanik Disk Fren 17- Göbek Kontrolü 6- Asansör 12- Motor Kabini Şekil 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Modeli Türbin Çizimi 4

13 Tablo 1-2. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan VESTAS V90-3 MW Türbinin Teknik Özellikleri Bölüm ROTOR Çapı Özellik 90,0 m Süpürme Alanı m 2 Nominal Dönme Hızı Çalışma Aralığı 16,1 rpm 8,6 rpm 18,4 rpm Kanat Sayısı 3 KULE Göbek Yüksekliği ĐŞLETME BĐLGĐSĐ Başlama Rüzgar Hızı Nominal Rüzgar Hızı Durma Rüzgar Hızı JENERATÖR Tipi Nominal Çıkış Gücü Đşletme Bilgisi KONTROL Tipi MAKĐNE AĞIRLIKLARI Makine Yeri Rotor KULE AĞIRLIKLARI Göbek Yüksekliği Kaynak: 1.a.5 Çalışacak Personel Sayısı 80 m, 105 m 4 m/s 15 m/s 25 m/s Asenkron (Konvertörlü) kw 60 Hz 1000 V Türbin fonksiyonları, uzaktan görüntüleme sistemine sahip mikroprosesör teknolojisiyle sağlanmaktadır. 70 ton 41 ton 80 m 160 ton 105 m 285 ton Proje nin inşaat aşamasında 15 kişi çalışacaktır. Proje nin işletme aşamasında ise daimi güvenlik personeline ilaveten periyodik bakım dönemlerinde görev yapacak bakım personeli çalışacaktır. Proje nin işletme aşamasında toplam 7 personel istihdam edilecektir. 1.b Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) 1.b.1 Toprak ve Arazi Kullanımı Proje kapsamında kurulacak olan toplam 20 adet türbin için yaklaşık olarak 1,2 ha alan kullanılacaktır (bk. Bölüm 1.a.3). Her bir türbin için 4 m derinliğinde kazı yapılacak olup, Proje kapsamında inşa edilecek toplam 20 adet türbin için takribi m 3 hafriyat yapılacağı öngörülmektedir. Ancak, kesin hafriyat miktarı ayrıntılı zemin etütlerinin yapılmasından sonra belirlenecektir. 5

14 Đnşaat çalışmaları öncesinde, yüzeyde bulunan bitkisel toprak sıyrılarak mümkün mertebe üstü kapalı bir şekilde depolanacak ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yüzeye serilecektir. Türbin yerlerinin kazısı sırasında oluşacak hafriyat toprağı, türbin temellerinin tekrar doldurulması ve arazi tesfiyesi gibi işlemlerde kullanılacağından, kazı sahasının hemen yakınında bir alanda geçici bir süre bekletilecektir. Bu nedenle, hafriyat toprağının saha dışında bir yere taşınarak depolanması söz konusu değildir. 1.b.2 Su Kaynaklarının Kullanımı Proje Sahası nın yakın çevresinde bulunan tek yüzey suyu kaynağı Kumalar Çayı olup, en yakın türbin yerine yaklaşık 650 m mesafededir (Ek-B). Đnşaat aşamasında toz bastırma ve beton ıslatma amacıyla su kullanılacaktır. Bu ve benzeri amaçlarla kullanılacak olan su, Proje Sahası na tankerlerle taşınacaktır. Ayrıca, inşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personelin içme suyu ihtiyacı damacanalarla karşılanacaktır. Đşletme aşamasında başka bir su kullanımı olmayacaktır. Proje kapsamında, yüzey suyu kaynakları ile yeraltı suları kullanılmayacaktır. 1.b.3 Hava Proje nin inşaat aşamasındaki başlıca hava emisyonları, iş makinelerinden kaynaklı egzoz ve inşaat faaliyetlerine bağlı toz emisyonlarıdır. Proje nin işletme aşamasında ise herhangi bir hava emisyonu olmayacaktır. 1.b.4 Kullanılan Enerji Türü Proje nin inşaat aşamasında şantiye faaliyetleri için gerekli elektrik enerjisi, mevcut şebeke ve/veya jeneratör ile sağlanacaktır. 1.c Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında genel olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına Đlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacak olup, oluşacak başlıca atık türleri aşağıda verilmiştir. 6

15 1.c.1 Hafriyat ve Đnşaat Atıkları Bölüm 1.b.1 de de belirtildiği gibi Proje kapsamında yürütülecek inşaat faaliyetleri sırasında, kurulması planlanan 20 türbin için takribi m 3 hafriyat yapılacağı öngörülmektedir. Ancak, kesin hafriyat miktarı ayrıntılı zemin etütlerinin yapılmasından sonra belirlenecektir. Bahsi geçen hafriyat malzemesi, kimyasal olarak aktif olmayan inert bir malzeme olup, bu malzemenin saha içerisinde dolgu ve arazinin tesviyesi gibi işlemlerde kullanılması sağlanacaktır. Bu işlemler sonrasında hafriyat malzemesi artmayacaktır. Proje de şebeke içi iletim hattı için yapılacak kablolama kazıları 50 cm genişlikte ve 50 cm derinlikte yapılacak olup, yaklaşık m 3 hafriyat malzemesi oluşacaktır. Bu kazılardan kaynaklanacak hafriyat malzemesi döşenen kabloların üzerinin örtülmesinde kullanılacak olup, hafriyat artığı oluşmayacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek inşaat çalışmaları sonucu oluşması beklenen ve geri kazanımı mümkün olan demir ve çelik gibi inşaat atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve bu atıkların yeniden kullanılması sağlanacaktır. Proje kapsamında yürütülecek inşaat faaliyetleri sırasında tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. 1.c.2 Evsel Katı Atıklar Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarının hesaplanmasında, kişi başına evsel nitelikli katı atık oluşumunun günde 1,34 kg 1 olacağı öngörülmektedir. Proje Sahası nda inşaat çalışmaları sırasında 15 personel, işletme aşamasında ise 7 personel istihdam edilecektir (bk. Bölüm 1.a.5). Đnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı olarak günde 20,1 kg katı atık (15 kişi 1,34 kg/kişi-gün) oluşması beklenmektedir. Đşletme aşamasında çalışacak 7 işçiden kaynaklanacak katı atık miktarının ise günde 9,4 kg (7 kişi 1,34 kg/kişi-gün) olması beklenmektedir. Đşçilerin yemek ihtiyacı yemek firmalarından karşılanacak olup, oluşan yemek artıkları yemek firmaları tarafından Proje Sahası ndan uzaklaştırılacaktır. Böylece işçilerden oluşan organik kökenli katı atıkların miktarı önemli oranda azalacaktır. 1 Türkiye Đstatistik Kurumu 2004 yılı verilerine göre Türkiye deki kişi başı evsel katı atık miktarı 1,34 kg/kişi-gün dür 7

16 Yemek artığı dışında oluşacak diğer evsel nitelikli katı atıklar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8. Maddesi ne uygun olarak, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek, bunlarla ilgili tedbirler alınacaktır. Aynı yönetmeliğin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili 4. Bölüm de yer alan 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak, katı atıkların çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek biriktirilecektir. Toplanan bu katı atıklar, ilgili belediye tarafından ücreti mukabilinde alınacaktır. 1.c.3 Ambalaj Atıkları Proje nin inşaat aşamasında, ekipman naklinde kullanılan ambalaj malzemelerinden kaynaklanan atıklar oluşacaktır. Bu tür ambalaj atıklarının bertarafı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılacak, bu atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve lisanslı firmalara verilerek, değerlendirilmesi yoluna gidilecektir. 1.c.4 Atık Pil ve Akümülatörler Proje nin inşaat aşamasında, ulaşım araçları, iş makineleri ve haberleşme ile iletişim araçlarından kaynaklanabilecek atık pil ve akümülatörler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca Proje Sahası nda biriktirilerek, en geç altı ayda bir kez bu tür atıkların geri dönüşümü ve bertarafı konusunda yetkili kuruluşlara gönderilecektir. 1.c.5 Tıbbi Atıklar Đşyerlerinde iş kazalarına karşı alınacak tedbirler ile ilgili tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde hekim ve revir bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Proje nin gerek inşaat ve gerekse de işletme aşamalarında çalışacak işçi sayısı, 50 kişinin altında olacaktır. Bu nedenle Proje Sahası nda revir kurulmayacağı için tıbbi atık oluşumu beklenmemektedir. Đnşaat ve işletme dönemlerinde Proje de çalışacak olan personel en yakın ilçe veya il merkezinde yer alan sağlık kuruluşlarından yararlanacaktır. Proje Sahası na en yakın sağlık ocağı, 3 km uzaklıktaki Çağlayan Köyü nde bulunmaktadır. 8

17 1.c.6 Evsel Atıksu Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak evsel atıksu miktarının hesaplanmasında, kişi başına evsel atıksu oluşumunun 150 L/gün (Eroğlu vd., 1998) olacağı öngörülmektedir. Proje Sahası nda inşaat çalışmaları sırasında 15, işletme aşamasında ise 7 personel istihdam edilecektir (bk. Bölüm 1.a.5). Đnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklanacak atıksu miktarının günde 2,3 m 3 (15 kişi x 150 L/kişi-gün) olması beklenmektedir. Đşletme aşamasında ise 7 kişilik personelden kaynaklı olarak oluşacak atıksu miktarının günde 1,1 m 3 (7 kişi 150 L/kişi-gün) olması beklenmektedir. Oluşacak olan atıksu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Lağım Mecrası Đnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca açılacak olan sızdırmasız fosseptikte biriktirilerek ilgili belediye tarafından ücreti mukabilinde bertaraf edilecektir. Đnşaat ve işletme aşamaları göz önünde bulundurulduğunda, Proje kapsamında en fazla 15 kişi çalışacak olup, sızdırmasız fosseptiğin toplam hacmi yaklaşık 3 m 3 olarak öngörülmektedir. Sızdırmasız fosseptiğin her bir gözünün en ve derinliği sırasıyla, 0,9 m ve 1,33 m, birinci ve ikinci gözün boyu ise sırasıyla 1,68 m ve 0,84 m olarak öngörülmektedir. Açılacak sızdırmasız fosseptik çukurun içi beton ile kaplanacaktır. Sızdırmasız fosseptik projesi Ek-C de sunulmaktadır. 1.c.7 Atık Yağlar Proje nin inşaat aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların bakımları ile yağ değişimleri, Proje Sahası dışında ve bu çalışmalar için gerekli altyapının sağlanmış olduğu tesislerde yapılacaktır. Bu nedenle, Proje Sahası nda makine ve ekipmanlardan kaynaklı atık yağ oluşumu söz konusu değildir. Proje nin işletme aşamasında ise türbinlerin bakım ve onarımına bağlı olarak bir miktar atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Bir türbinin bakımı sırasında çıkan atık yağ miktarı yaklaşık 60 L dir 2. Bu nedenle, türbinlerin yılda bir kez yapılması öngörülen bakımları sırasında toplam 20 türbin için oluşacak atık yağ miktarı yıllık L olacaktır. Türbinlerin bakım ve onarımı sırasında çıkacak atık yağlar, türbin yağlarının temin edileceği firmanın bünyesindeki uzman ekiplerce toplanarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun şekilde Proje Sahası ndan uzaklaştırılacaktır. Böylece, atık yağların 2 00UK.pdf adresinden alınmıştır. 9

18 çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi önlenecektir. Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında personelin yemek ihtiyacı anlaşmalı yemek şirketlerinden sağlanacaktır. Bu nedenle Proje Sahası nda yemek pişirilmeyecek olup, Proje kapsamında bitkisel atık yağ oluşmayacaktır. 1.c.8 Atık Lastikler Proje nin inşaat aşamasında, araç ve iş makinelerinin lastiklerinin Proje Sahası nda değiştirilmesinin gerekmesi halinde değişen lastiklerin, tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca toplanması ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 1.c.9 Tehlikeli Atıklar Atık yağ, pil ve lastikler dışında, Proje kapsamında oluşabilecek başlıca tehlikeli atık türleri arasında makine ve ekipman bakımından kaynaklanacak atık üstübüler ile şantiye kapsamında oluşacak evsel tehlikeli atıklar ( household hazardous waste ) sayılabilir. Bu atıklar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca biriktirilerek, tehlikeli atıkların toplanması konusunda yetkili firmalara verilecektir. 1.d Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 1.d.1 Đnşaat Dönemi Proje nin inşaat döneminde kullanılacak olan teknoloji ve malzemelere ilişkin kaza riski, inşaat çalışmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına harfiyen uyulması durumunda çok düşüktür. Đş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürler, inşaat döneminin her aşamasında geçerli olacak ve yürütülecek olan tüm faaliyetler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Proje kapsamında Acil Eylem Plan (AEP) hazırlanacak ve bu plana harfiyen uyulacaktır. AEP lerin en önemli amacı, acil bir durumda yapılması gerekenleri tanımlamaktır. Doğal felaketler, kazalar ve sabotaj, bu Proje kapsamında Acil Durum olarak nitelendirilmektedir. Tehlike durumundan önce, nüfusun uyarılabilmesi için alınan önlemler, AEP nin en önemli parçasını oluşturmaktadır. AEP hazırlanırken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. Acil bir durumda (yangın v.b.), anında müdahale edebilmek için gerekli olan araç ve gereçler belirlenerek, ayrı bir yerde tutulacaktır. Bu tür araç ve gereçlerin arasında kazma ve kürekler, yüz maskeleri, koruyucu gözlükler, eldivenler, çeşitli pompalar, 10

19 patlamaya mahal vermeyen elektrik motorları, telsizler ve benzeri ekipmanlar bulunacaktır. Proje Sahası nda patlatma yapılmayacağı için heyelan veya kaya kopması beklenmemektedir. AEP ler, acil müdahale ekiplerinin listesini, güvenlik araç ve gereçlerinin yerlerini, kaçış yollarını ve prosedürlerini de kapsayacaktır. Ayrıca acil durumlarda irtibat için verilmiş telefon numaraları da plan içinde bulunacaktır. AEP ler, sürekli olarak kontrol edilecek ve ilgili tüm ekipmanın periyodik muayene ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Kilit personel bu konuda eğitilecektir. Acil bir durumda, en yakın güvenlik birimine (polis veya jandarma) ve en yakın itfaiye birimlerine haber verilecektir. 1.d.2 Đşletme Dönemi Proje nin inşaat döneminde olduğu gibi, işletme döneminde de yürütülecek tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına harfiyen uyulacak ve böylece işletme döneminde kullanılacak teknoloji ve malzemeden kaynaklı kaza riski en aza indirilmiş olacaktır. Proje nin inşaat aşamasında olduğu gibi, işletme aşamasında karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması gerekenleri tanımlamak üzere AEP hazırlanacak ve bu plana harfiyen uyulması sağlanacaktır. Bu AEP sürekli olarak kontrol edilecek ve ilgili tüm ekipmanın periyodik muayene ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Ayrıca, kilit personel AEP ile ilgili olarak eğitilecektir. 1.e Projenin Muhtemel Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler Proje nin muhtemel çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler inşaat ve işletme aşamaları için ayrı ayrı ele alınmıştır. 1.e.1 Đnşaat Dönemi 1.e.1.1 Toprak Üzerine Etkiler Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler sırasında, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bunun yanı sıra, inşaat öncesinde, sıyrılacak bitkisel toprak sahada mümkün mertebe üstü kapalı bir şekilde depolanarak, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yüzeye serilecektir. Makine ve ekipmanların çalışması, bakım ve onarım çalışmaları esnasında 11

20 oluşabilecek atık yağlar kontrol altında tutulup toprak ile karışması engellenecektir. 1.e.1.2 Su Kaynakları Üzerine Etkiler Đnşaat faaliyetleri sırasında sadece personel kullanımından kaynaklı atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Bölüm 1.c.6 da da belirtildiği gibi, oluşacak bu atıksu sızdırmasız fosseptiklerde toplanacak olup, vidanjörlerle çekilerek ilgili belediyeye ait kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Dolayısıyla, Proje nin inşaat döneminde herhangi bir yüzey su kaynağına atıksu deşarjı yapılmayacaktır. Proje kapsamında içme ve kullanma amacı ile gerekli olan su, tankerler ve damacanalarla sahaya getirilecek olup, civarda bulunan yüzey veya yeraltı suyu kullanılmayacaktır. 1.e.1.3 Toz Emisyonları Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında, kazı ve dolgu işlemleri sırasında toz oluşumu söz konusu olacaktır. Türbinlerin kurulabilmesi için kazılacak toplam alan m 2 olarak öngörülmektedir. Đnşaat faaliyetlerinden oluşabilecek toz emisyonları hesaplanırken, 9,9 gr/m 2 /gün'lük toz emisyon faktörü alınmıştır. Bu faktör, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından verilen ve çeşitli inşaat alanlarını göz önüne alan formüle göre hesaplanmıştır. Toz Emisyonu g = 9,9 m 2 2 gün Alan( m ) x x kazısüresi( saat) kazısüresi( gün) kazısüresi( ay) x 1ay Proje kapsamında yapılacak tüm kazıların 3 ay sürmesi beklenmekte olup günde 10 saat ve ayda 26 gün çalışılması planlanmıştır. Proje de türbin ve kablolama kazıları toplam m 2 lik bir alanda yapılacaktır. Yukarıda verilen formülde bu değer yerine konulduğunda; 2 g gün m = 9,9 x x 176,35 / 0,17 2 = m 10saat 26gün 3ayx 1ay ( ) Toplam Toz Emisyonu = g saat kg saat / Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda 0,17 kg/saat olarak belirlenen toplam toz emisyonu, Resmi Gazete'de tarih ve sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" (SKHKKY) EK- 12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yığıntaş Tepe, Söğütoluk Tepe, Terzibağı Tepe, Mirektaş Tepe, Esentepe Yaylası

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK PLANLAMA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ S. Hacıabdullahoğlu Cad.(1. Cad.) No: 55/8 Balgat/Çankaya/ANKARA

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY RÜZGAR Rüzgar nedir? Rüzgarı etkileyen faktörler Türbülans Tepe etkisi Tünel etkisi Rüzgar

Detaylı

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 17 Mayıs 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27231 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HAYVAN GÜBRESİ KURUTMA, PAKETLEME VE YAKIT ÜRETİMİ TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI DENİZLİ İLİ, ÇİVRİL İLÇESİ,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ BEŞİR OPTUR BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, GÖKÇELER MAHALLESİ, İNCEYOL MEVKİİ, 998 NOLU PARSEL ATASAR MÜHENDİSLİK İMAR İNŞAAT MAD.PET. VE SAĞ.ÜRN.DAN.LTD.ŞTİ. Proje Tanıtım

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU PROJENİN AMACI Projenin amacı rüzgar enerjisinden elektrik üretmek, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlılığı azaltmak, enerji üretiminde pörtföy çeşitliliği yaratmaktır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

PROJE AKUSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU HELİPORT

PROJE AKUSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU HELİPORT ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. Öveçler Huzur Mahallesi 1139. Sokak Çınar Apt. No:6/3 06460 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE Tel: 0 312 472 38 38 Fax: 0 312 472 38 33 Ofis GSM: 0 530 326 40 06 web: www.cinarlab.com.tr

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI MADENCĐLĐK VE ÇEVRE ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ EK-I ( 45 ĐŞ GÜNÜ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIR BAKANLIĞA SUNULUR(2 adet) Uygunluk yönünden inceleme 3 gün BAŞVURU

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. TEKNİK BİLGİLER Türbin modeli : LARUS45 Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. Kule : Bakım ve kurulum eğilmesi yapılabilen, hidrolik piston monte edilebilen, galvanizli çelik kule. Yükseklik

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı