ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL"

Transkript

1 EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ıģık, biçim, ritm, oran, ölçek, denge, uyum gibi tasarım elemanları ve ilkeleri ile, iki ve üç boyutlu çalıģmalarda mekan kurgusu ve mimaride mekan geometrisi gibi mekan kavramı konuları. Görsel algının geliģimi sonucunda kazanılan yetiler ile iki ve üç boyutlu mekansal kompozisyonların oluģturulması. Denel, Bilgi Temel Tasarım ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ. Onat, Esen Mimarlık, Form ve Geometri. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Brolin, Brent C. The Designer's Eye; Visual Problem Solving in Architecture. New York, London: W.W.Norton & Comp., 2002 Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim, çev. Ç. Birkan, _stanbul: YEM Yayın, Denel, Bilgi. Temel Tasarım Ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ, 1981 Kasprisin, Ronald J. Visual Thinking for Architects and Designers. New York: Van Nostrand Reinhold, Laseau, Paul. Graphic Thinking for Architects and Designers. 2nd ed. New York: Van Nostrand Reinhold, Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Press, Shen, Janet. Sketching and Rendering for Design Presentations. New York: Van Nostrand Reinhold, Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine Giris. Yem Yayınevi. Ġstanbul, MATEMATĠK (3-2) 4 Mimarlık eğitimi için gerekli olan matematik altyapısı oluģturulur. MĠMARLIĞA GĠRĠġ I (3-0) 3 Mimarlık alanının kapsamı ve kavramları. Farklı özelliklerdeki mekanlar üzerinde analizler. Biçim analizi, yapı, kullanım ve anlam konuları. Mimari anlayıģta etkili olan kültürel ve fiziksel oluģumlar. Yararlanılacak Kaynaklar Kuban, Doğan: Mimarlık Kavramları, YEM yayınları, 2007 Onat, Esen Mimarlığa Yolculuk. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Rasmussen, Steen Eiler YaĢanan Mimari, çev. Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 1

2 Roth, Leland M Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, çev. E. Akça. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Zevi, Bruno Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, çev. H. D. Divanlıoğlu. Ġstanbul: Birsen Yayınevi. ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ I (1 3) 3 Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması; Çizgi çeģitlerinin tanıtılması ve uygulaması; Standart yazı ve rakamların tanıtılması ve uygulaması, Standart resim kâğıtlarının tanıtılması; Çizgi çalıģması (uygulama); Yazı çalıģması(uygulama), Doğrularla ilgili Geometrik çizimler; Açılarla ilgili Geometrik çizimler, Çokgen Çizimleri tanıtımı; Çokgen Çizim uygulamaları, Teğet ve yay ile birleģtirme; Ġki çembere içten ve dıģtan teğet çizimleri (uygulama); Ġki çembere içten ve dıģtan yay ile birleģtirme çizimleri (uygulama), Oval-elips ve Helis eğri çizimleri, Ġz düģüm çeģitleri ve metotlarının tanıtılması (Merkezi, paralel, eğik, dik izdüģüm), Ġz düģüm düzlemleri; Noktanın, doğrunun, düzlemlerin ve geometrik cisimlerin iz düģümleri, GörünüĢ çizimleri, Perspektiften ön, üst ve yan görünüģ çizim uygulamaları; Ġnceoğlu, Necati, Tan Gürer ve Ela Çil Eskizler. Ġstanbul: Helikon Yayınları. ġahinler, Orhan Mimarlıkta Teknik Resim. Ġstanbul. YEM Yayınları. TÜRK DĠLĠ I (2-0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Türkçe nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. YABANCI DĠL I (2 0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Ġngilizce nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ I (2 2) 3 Temel kavramlar, çalıģma penceresi ve araçları, temel düzenleme iģlemleri, seçimler ile çalıģma, katmanlar ile çalıģma, metinler ile çalıģma, maskeler ile çalıģma, rötuģlama ve onarma, boyama ve düzenleme, yollar ve temel kalem teknikleri ile çalıģma, vektör çizimler, filtreleri kullanma, iģlemleri otomatikleģtirme, dosyaları baskıya hazırlama. Grafik tasarım programlarıyla ilgili kavramlar ve komutlar. Bu Ģekilde öğrencilerin daha özel 2D ve 3D sunumları oluģturma, daha ileride de renklendirme teknikleri konusundaki yeteneklerinin geliģimi sağlanacaktır. Aynı zamanda ders, profesyonel iģ yaģamında ve pratik uygulamalarda web tasarımı ve yeni sanal ortam uygulamalarının geliģtirilmesini de içermektedir. II. YARIYIL TEMEL TASARIM II (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları, ilkeleri ve araçlarının tanımlanması ve uygulama çalıģmaları ile kullanılması. Ġki boyutlu kompozisyon ve soyutlamanın yanısıra üç boyutlu kompozisyon teknikleri de derste ele alınacaktır. Bunların bazıları: renk, ıģık; bütünlük; ritm, oran, ölçek, denge, uyum, hiyerarģi, tekrar, süreklilik, zıtlık, simetri, doluluk-boģluk; boģaltma, eksiltme, parçalama, deformasyon. Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Çev. Ç. Birkan, Ġstanbul:.YEM Yayın, Neufert, Ernst. Yapı Tasarımı, Beta Yayınevi Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Pr., 1987 Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, 1989 Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine GiriĢ. Yem Yayınevi. Ġstanbul,

3 MĠMARLIĞA GĠRĠġ II (3-0) 3 ÇağdaĢ mimarlığın geliģim sürecinde kavramsal kimliği, üsluplar, mimarlık hareketleri, teknikler. ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ II (1 3) 3 Doğal ve insan yapısı olan çevrelerin analitik çalıģması ve sunumu; parça-bütün, form-strüktür, kütle-boģluk, biçim-iģlev iliģkileri. Bilgisayar programları ile sunum teknikleri. Ching, Francis D. K Mimarlıkta ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Ġstanbul. YEM Yayınları. TÜRK DĠLĠ II (2-0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Türkçe nin yapısı, dilbilgisi, yazım kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. YABANCI DĠL II (2 0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Ġngilizce nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. III. YARIYIL MĠMARĠ PROJE I (4-4) 6 Mimari tasarımı oluģturan ögelerin tanımlanması ve bunların yorumlarının yapılması konusunda gerekli bilinci kazandırmayı amaçlayan stüdyo dersi. Mimari tasarımda önemli olan kullanıcı gereksinimleri, düģünce-biçim iliģkisi, mekan kurgusu, taģıyıcı ve örtücü konstrüksiyonların tanıtımı, yapı ve çevre iliģkisi, küçük tasarım denemeleri. Yararlanılacak Kaynaklar Alexander, Christopher A Pattern Language: Towns, Buildings, C onstruction. New York: Oxford University Press. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ I (3-0) 3 Mimarlık tarihinin perhistorik dönemden baģlayan, 13.yy a kadar baģlıca dönemleri. Anadolu da Hitit, Urartu Uygarlıkları, Antik Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk ve Gotik mimarinin etkileģimlerle birlikte üslup özellikleri. Mimari geliģim sürecinde önemli yapılar. Bu dönemlerde resim ve heykelin mimarlıkla olan iliģkileri. Konstrüksiyon çeģitleri ve plan tipleri. Akurgal, E Anadolu Uygarlıkları. Ġstanbul: NET Turistik Yayınları. Akurgal, E Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: TÜBĠTAK Naumann, R Eski Anadolu Mimarlığı, çev. B. Madra. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Sevin, V Anadolu Arkeolojisi. Ġstanbul: DER. Vitruvius Mimarlık Üzerine On Kitap, çev. S. Güven. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Gombrich, E. H Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 3

4 Panofsky, Erwin Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley. ġenyapılı, Ö., Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Ankara: METU Pres. STATĠK VE MUKAVEMET (1 2) 2 Mekanik ilkelerine giriģ. Kuvvet kavramı; dengedeki kuvvet sistemleri, kuvvet diyagramları. Bir noktada kesiģen kuvvetler, kuvvet çifti ve moment, düzlem kuvvetlerin genel hali. Ağırlık merkezi, mesnetler, yükler; sürtünme. Kafes sistemler. Kablolar. Atalet momenti. Ġç kuvvetler. Gerilmeler. ġekil değiģtirmeler. Normal kuvvet etkisi, kesme kuvvet etkisi, burulma momenti etkisi, eğilme momenti etkisi, kesmeli eğilme etkisi. BileĢik eğilme. Çubukların burkulması. Beer, F. P. & E. R. Johnston. Statik, çev. F. Keskinel ve T. Özbek. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM (2 4) 4 Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizim, modelleme ve gösterim tekniklerinin tanıtılması ve uygulama çalısmaları ile kullanılması. CAD in iki boyutlu çizim konusunun tanımlanması, sistemin ihtiyaçları ve donanımın tanımlanması; çizgi komutları, layer komutları, nesne yakalama komutları, çizime yardımcı komutlar, tarama stilleri, yazı stilleri ve komutları, ölçülendirme stilleri ve komutları, görüntü komutları, nesne düzenleme komutları, yardımcı komutlar; CAD in üç boyutlu çizim ve modelleme konusunun tanımlanması, modelleme komutları ve teknikleri, koordinat sistemlerinin kullanılması, üç boyutlu görüntüleme komutları, çizimin basılması. Kalay, Yehuda E. Architecture's New Media: Principles, Theories, and Methods of Computer-aided Design. Cambridge, Mass.: MIT Press, YAPI ELEMANLARI I (BUILDING CONSTRUCTION- I) (2 2) 3 Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliģ ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, döģemeler, duvar ve boģlukları (pencere-kapı vs.), döģemeler ve kaplama malzemeleri. Yapının zemininden baģlayarak temel, duvar, döģeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliģkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır. YABANCI DĠLDE OKUMA VE KONUġMA (2-0) 2 Temel Ġngilizce okuma ve sözlü iletiģim bilgilerinin geliģtirilmesi. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (2-0) 2 Devrim tarihi ve Atatürk Ġlkeleri. 4

5 IV. YARIYIL MĠMARĠ PROJE II (4-4) 6 Kullanıcı gereksinimleri; mekan organizasyonu, iç mekan-dıģ mekan iliģkisi, bina, kentsel çevre ve doğal çevre iliģkileri; bu konularda karmaģık olmayan tasarım sorunlarının çözümleri Yararlanılacak Kaynaklar (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK VE SANAT TARĠHĠ II (3-0) 3 Anadolu Türk mimarisinin kaynakları. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, 17.yy sonuna kadar Osmanlı mimarisi. Cami, medrese, kervansaray gibi yapı türlerinde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımlarının özellikleri. Avrupa da Rönesans, Maniyerist ve Barok Dönemlerde mimarlık ve diğer sanatlar. Akın, Nur, Afife Batur ve Selçuk Batur (derleyenler) Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı "Uluslarüstü Bir Miras". Ġstanbul: YEM Yayınları. Cezar, Mustafa Osmanlı BaĢkenti Ġstanbul. Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayınları. Erzen, Jale Nejdet Mimar Sinan: Estetik Bir Analiz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Aslanapa, O., Türk Sanatı, Ġstanbul. Gombrich, E. H Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. Hillenbrand, Robert Islamic Architecture: Form, Fuction, and Meaning. Edinburgh: Edinburgh University Press. Kuban, Doğan Osmanlı Mimarisi. Ġstanbul: YEM Yayınları. Kuran, Aptullah Ġlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi. Panofsky, Erwin Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley. Akyürek, E., Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Architectural Theory, 2006, TASCHEN TAġIYICI SĠSTEMLER I (BETONARME) (3 0) 3 TaĢıyıcı sistemlerin tarihsel geliģimi ve malzeme özellikleri, yapılara etkiyen yükler, taģıyıcı sistem tipleri, yığma ve çerçeve sistemlerin özellikleri, betonarme, çelik, prefabrik ve ahģap sistemlerin özellikleri. Betonarme kesitlerin eğilme ve bileģik eğilme hallerindeki çözümü, kolon ve kiriģlerin yapımsal özellikleri ve kolonların çözümü, kesme ve burulma hali, döģeme ve temellerin hesap yöntemleri. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve sismik izolasyon. YAPI MALZEMESĠ VE YAPIM YÖNTEMLERĠ (2-0) 2 Yapı- Malzeme-Tasarım iliģkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri; bağlayıcı malzemeler, beton, yapı taģları, seramik, cam, ahģap, plastik, metal, alçı, kerpiç, boyalar ve koruyucular. ĠĢlevsel yapı malzemeleri; su ve buhar yalıtım malzemeleri; duvar çekirdeği ile iç ve dıģ kaplamalar; döģememe ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları; çatı örtü malzemeleri. 5

6 Mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri. Malzeme türlerini tanıma çalıģmaları ve değerlendirmeler. Malzemelerle yapılabilecekler ve yapılamayacaklar konusunda kavramsal tartıģmalar. Ching, Francis D. K Building Construction Illustrated. New York: van Nostrand Reinhold. Neufert, Ernst Yapı Tasarımı Bilgisi. Ġstanbul: Beta. YAPI ELEMANLARI II (2 2) 3 Tenekecilik iģleri, bacalar; nem, ısı ve ses açısından bina yalıtım iģleri; merdiven ve rampa gibi düģey sirkülasyon elemanlarının tasarım ilkeleri; farklı malzeme ve strüktürleri ile düz-eğimli çatıların tasarım ilkeleri ve bu konulara iliģkin uygulama çalıģması, Ģantiye ziyaretleri. Yapının zemininden baģlayarak temel, duvar, döģeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliģkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır. Kütüphane listesinde belirtilen konu ile ilgili kaynaklar MESLEKĠ YABANCI DĠL (2 0) 2 Temel mesleki kavramlar ve terminoloji. Architectural Systems. McGraw Hill Publishing Company, Ching F. Mimarlık; Biçim, Mekan, Düzen. _stanbul: YEM, Krier R. Elements of Architecture. London: Academy Editions, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Devrim tarihi ve Atatürk ilkeleri PEYZAJ TASARIMI (2-3) 3 Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlıgı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel çevrenin peyzaj tasarım ilkeleri baglamında ele alınması. Peyzaja giris, mimarlık ve peyzaj mimarlıgı iliskisi, peyzaj tasarım tarihi, peyzaj tasarımında kültürel yaklasımlar, peyzaj tasarımının temel ilkeleri, peyzaj tasarımında dogal faktörler, peyzaj tasarımında insan, peyzaj tasarımında estetik, peyzaj tasarımında bitkisel materyal, peyzaj tasarımında arazi biçimlendirme, peyzaj tasarımında su elemanları, peyzaj tasarımında sokak mobilyaları konularının açıklanması, ulusal ve yabancı ülke uygulamalarının incelenmesi. Brown, Robert D. Microclimatic Landscape Design: Creating Thermal Comfort and Energy Efficiency. New York: John Wiley and Sons, Clouston, B. Landscape Design with Plants. Landscape Institute, Harris, C.W. & N.T.Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture: Design and Construction Data. New York: McGraw-Hill, Motloch, John. Introduction to Landscape Design. New York: Van Nostrand Reinhold, Schroder, Thies. Changes in Scenery: Contemporary Landscape Architecture in Europe. Basel; Boston: Birkhauser, Seçkin, Öznur Bülend. Peyzaj Uygulama Teknigi. _stanbul: _stanbul Üniversitesi, yayın no: 4105, Steenbergen, Clemens M. & Wouter R. Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser,

7 YAPI ALANINDA UYGULAMA (2 AY) ġantiye çalıģmasına aktif katılımla yapı inģa süreçlerinin ve tekniklerinin tespiti yapılır. Ayrıca, gönüllü öğrenciler bölümün onayı ile arkeolojik kazılara da katılabilirler. Yapı malzemeleri, bunların basit kullanımı ile uygulama teknikleri; ölçümleme aletlerinin kullanımı, topografik incelemeler, ölçüm teknikleri ve uygulamaları. V. YARIYIL MĠMARĠ PROJE III (4-4) 6 Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak doğal ve yapay çevre koģullarının analizi. ĠĢlev, biçim, strüktür, mekan kurgusu ilkeleri. Kavram-biçim iliģkisi. Amaca uygun çevrelerde, sınırlı ihtiyaç programı olan bir veya birden fazla konu üzerinde, stüdyo çalıģmaları. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ III (3-0) 3 Aydınlanma Çağı mimarlığı, sanat ve mimarlıkta Klasizm ve Romantizm. Endüstri Devrimi, yeni yapı malzemeleri ve türleri, 19.yy kentleri. Osmanlı batılılaģma dönemi mimarlığı. 20. yy Türk mimarlık ve sanat ortamındaki geliģmeler, çağdaģ dünya ve Türkiye mimarlığındaki güncel konular. Modernizm, postmodernizm. Aslanoğlu, Ġ Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi. Batur, E (der.) Modernzimin Serüveni. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bozdoğan, S Modernizm Ve Ulusun ĠnĢası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Mimari Kültür. Ġstanbul: Metis Yayınları. Yavuz, Y Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara. Tansuğ, S., ÇağdaĢ Türk Sanatı, Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını. Conrads, U (der.) Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, çev. S. Yavuz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Frampton, K Modern Architecture: A Critical History. London: Thames & Hudson. Holod, R., Evin, A., Özkan, S., Modern Türk Mimarlığı, çev. M. Saner & T. S. Tağmat. Ankara: Mimarlar Odası. CENGĠSKAN, A , Modernin Saati, Ankara: Mimarlar Derneği-Boyut Yayınevi. ALTAN ERGUT, E., ĠMAMOĞLU, B. (der.), Cumhuriyet in Mekanları Zamanları Ġnsanları, Ankara: Dipnot, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını Cezar, M., Sanatta Batıya AçılıĢ ve Osman Hamdi, Ġstanbul: Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayını. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Germaner, S., Yüzyıl Avrupa Resmi, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley 7

8 Enis, B. (Haz.), Modernizmin Serüveni, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, çev. Cevat Çapan, Sadi ÖziĢ,Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını. Germaner, S., Sonrası Sanat, Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Hoster, F., Tasarım ve Suç, çev. Elçin Gen, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. Pacteau, F., Güzellik Semptomu, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bürger, P., Avangard Kuramı, çev. Erol Özbek, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. YAPI FĠZĠĞĠ VE ÇEVRE KONTROLÜ (BUILDING PHYSICS) (1 2) 2 Bu ders kapsamında; yapı kabuğunun ısı ile yaptığı alıģveriģ ve alınacak önlemler, ısı-nem iliģkisi ve yoğuģma, ses hakkında genel bilgi, gürültü kontrolü ve denetim ilkeleri, mimari akustik, doğal ve yapay aydınlatma konuları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Mimarın tasarladığı mekanlarda iģlevin gerektirdiği fiziksel konforun elde edilmesine yönelik karar ve ilkeleri yukarıda değinilen yapı fiziği konuları kapsamında ele almak dersin temel amacıdır. Ders, arazi yönelimi, güneģ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüģümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inģaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıģmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koģulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar. TAġIYICI SĠSTEMLER II (Yapı Statiği - Çelik Yapılar)(3-0) 3 Yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Hiperstatik sistemlerin analizi, yük analizi, yükün yapı elemanlarına dagıtılması ve süper pozisyonu sonucu serbest cisim diyagramına yerlestirilmesi, etkiyen yükler altındaki sistemin statik analizi. Yapısal elemanların analizi ve bilgisayar ortamında yapı analizi.. Çelik yapıların genel analiz ve tasarım yöntemleri, çesitli çelik yapı elemanları. Çok katlı bina iskeletlerinin teskilinde ve büyük açıklıkların örtülmesinde çeligin sagladıgı imkânları. _leri yapı malzemeleri ve kullanımları. Can, Hüsnü. Çözümlü Örneklerle Yapı Statigi. Bilim Yayınları, 1996 Çakıroglu, Adnan. Yapı Statigi Cilt: 1. Enver Çetmeli Beta Basım Yayım Dagıtım A.S., Çetmeli, Enver. Yapı Statigi. _stanbul: _.T.Ü _nsaat Fakültesi Matbaası, Doran, B., Alacalı S. N. (2004) Yapısal Analiz Programı Sap2000 Bilgi Kullanımı ve Aktarımı Birsen Yayınevi, 188 s. Ekiz, _brahim. Yapı Statigi 1 _zostatik Sistemler. Seç Yayın Dagıtım, Ersen, Necati. Çelik Yapılar. Birsen Yayınevi. SEÇMELĠ DERS SEÇMELĠ DERS VI. YARIYIL MĠMARĠ PROJE IV (4-4) 6 Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak çevre koģullarının analizi. YerleĢim, konut iliģkileri, iģlevsel karmaģıklık, mekansal çeģitlilik. Amaca uygun olarak seçilmiģ çevrelerde büro,, küçük Ģehir içi oteli, katlı mağaza, apartman gibi konular aracılığıyla stüdyo ortamında bir veya birden fazla konu üzerinde çözüm üretilmesi. 8

9 (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ĠLKELERĠ (3-0) 3 ġehir ve Bölge Planlama süreci ve tarihsel geliģimi. Kentin ögeleri, yerleģme yoğunlukları ve yapılaģma katsayıları. Ġmar planları, amaçları ve ölçekleri. Kentsel tasarım ilkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluģumu. Tarihsel süreç içinde geliģmiģ olan bir kent parçasında kentsel ögelerin ve mekan dokusunun analizi, sorunların tartıģılması ve öneriler. KeleĢ, RuĢen KentleĢme Politikası, 8. Baskı. Ankara: Ġmge Yayınları. Erpi, Feyyaz Urban Traffic Planning. Ankara: ODTÜ. Ersoy, Melih Kentsel Planlama Kuramları. Ankara: Ġmge Yayınları. KeleĢ, RuĢen, Kentbilime Adanan Bir YaĢam, 2007, Cilt 1, Ed. Mengi, A., Ġmge Kitapevi, ÇEVRESEL TASARIM VE EKOLOJĠK MĠMARLIK (3 0) 3 Ders, arazi yönelimi, güneģ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüģümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inģaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıģmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koģulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar. Gün ıģığı; gölgelenme, pasif güneģ ısıtması ve binaların soğutulması. Aydınlatma, gün ıģığıyla aydınlatma, yapay aydınlatma ve mimarlıkta renk olgusu. Akustik; mimari akustik, sesin mekan içinde davranıģı, binalararası ses geçiģi. Yangın; binalarda yangından korunma, tasarımda önlemler. Sıhhi tesisat: su temini, binaya dağılımı ve gerekli ekipmanlar, pis su atılması, boru döģeme, aktif ısıtma ve soğutma sistemleri. Steenbergen, Clemens M. & Wouter Reh Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser. TARĠHĠ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON (3-0) 3 Tarihi yapı korumanın kuramsal temelleri. ÇağdaĢ koruma kuramının 19.yy dan günümüze kadar geliģimi. Restorasyon öncesi çalıģmalar. Restorasyon teknikleri. UygulanmıĢ restorasyon örnekleri. Türkiye de korumanın yasal ve örgütsel yönleri. Yararlanılacak Kaynaklar Ahunbay, Zeynep Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Ġstanbul: YEM Yayınları. Aktüre, Sevgi Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara. Tunçer, Mehmet Tarihsel Çevre Koruma Politikaları: Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara. SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) 9

10 YAZ UYGULAMASI Mimari Büro Stajı (2 ay) Mimari ofis ortamının deneyimlenmesi, proje çalıģmalarının gözlemlenmesi ve aktif katılım. Ayrıca gönüllü öğrenciler bölüm onayıyla arkeolojik kazılara katılabilirler. VII. YARIYIL MĠMARĠ PROJE V (4-4) 6 Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekansal düzenleme ve taģıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleri, Tasarımın geçerli yapı mevzuatına göre oluģturulması. Tasarım aģamalarına uygun olan anlatım tekniklerinin, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) UYGULAMA PROJESĠ (2-2) 3 Bina ihtiyaç programının, arsa ve çevresinin ve diğer koģulların, gereksinimlerin ve olanakların analizi. Analizlerden elde edilenlerin tasarlama bilgilerine dönüģtürülmesi. MĠMARĠ ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (2 0) 2 Öğrencinin araģtırma konusunda yetkin kılınmasını amaçlayan bu ders, Mimari araģtırma nosyonunu ve yöntemlerini tartıģır. Bilimsel araģtırma yöntemlerini, niceliksel ve niteliksel yaklaģımlarını sınar ve son yıllarda gündeme gelen Mimari Tasarım AraĢtırma yöntemleri üzerinde yoğunlaģarak, öğrencilerin kendi konularını geliģtirmeleri için gerekli akademik donanımı sağlar. Mimarlık eğitimi alan öğrencilere mimarlık eylemine iliģkin kavramların tanıtılması, mimarlık eyleminin iliģkilendiği alanların tariflenmesi, mimarlık eyleminin anlamı ve kapsamı hakkında bilgi verilmesidir. SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) SEÇMELĠ DERS (3) VIII. YARIYIL MEZUNĠYET PROJESĠ (4 4) 6 Mezuniyet projesi mimarlık bölümü son sınıf öğrencisinin nitelikli bir mezun, yani kaliteli bir mimar olma yolundaki son aģamadır. Bu nedenle, proje seçiminde kuramsal ve profesyonel düzlemlerde zenginlik içeren programlar ele alınır. Mimarlık-kentsel tasarım bağlamındaki kavramsal değerlerin irdelenmesi. Amaca uygun seçilmiģ çevrelerde kent koruma, kentsel onarım, yenileme ağırlıklı ve ileri teknoloji problemleri içeren konular üzerinde çözümler.tasarım sürecinde öğrencilerin mimari bir duruģ sergilemeleri ve savunmaları desteklenir. BÜRO YÖNETĠMĠ VE ĠġLETMESĠ (2 02) Büro Kavramı; Tanımı; Büroların ĠĢlev ve Fonksiyonları; Büro Türleri; Büro ÇalıĢanları, Yönetimi, Yönetimin Tarihçesi ve GeliĢimi; Yönetim Kaynakları, Fonksiyonları; Büro Yönetimi; Bürolarda Planlama, Örgütleme; Kadrolama; Koordinasyon; Yöneltme ve Denetim; Büroda ĠĢletme kavramı; ĠĢletmenin Temel özellikleri, Süreci; Kanalları; Biçimleri: Ofis Otomasyonu ve Amaçları; Veri Tabanı OluĢturma Yöntemleri; Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 10

11 (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) SEÇMELĠ DERS (3) NOT: Zorunlu dersler için belirtilen kaynakların dıģında çok çeģitli kitap ve süreli yayın takibi gerekmektedir. Bu nedenle, üniversite ve bölüm kütüphanesinde yer alan bütün yayınlar derslerin içerikleri bağlamında önem taģımaktadır. 11

12 SEÇMELĠ DERSLER MĠMARLIK ve TASARIM TEORĠLERĠ Mimarlık Üzerine DüĢünmek (Okumak/Yazmak) (3-0) 3 DüĢünme pratiğinin mimari üretim sürecindeki rolü. Öğrencilerin düģünme pratiğindeki becerilerinin okuma ve yazma bakımından da geliģtirilmesi. Alanla ilgili basit metinler ve ardından karmaģık metinler üzerinden giderek, öğrencilerin mimari metinlerin analizi, sentezi ve eleģtirisinde kullanılan yöntemler konularında fikir sahibi olunmasının sağlanması. (Metinler, bağlamsal bir çerçeveye uygun olarak seçilir ve her yıl yenilenir.) Mimarlıkta Matematik (3-0) 3 Problem tanımından yapılanıģın son aģamasına kadar geçen tasarım sürecinde, matematiğin kullanımı, dijital araçlar ve tasarım konusunda geliģmiģ bir kavrayıģ için algoritmik düģünce geliģtirmek üzere alt yapı oluģturma. Matematiğin grafik iletiģimle, tasarım, sanat ve doğa ile ilgili yönlerinin tanıtılması. Mimarlıktaki temel matematiksel kavramların ve ilkelerin, mimari tasarım problemlerini çözebilmeyi sağlayacak Ģekilde, çeģitli örneklerle sunumu. Temel matematiğin yardımı ile bütün tasarım sürecini, problem tanımı ve kısıtlamaları belirlemek, iģlevler ve biçimler arasındaki iliģkileri araģtırmak. Bu iliģkileri en elveriģli hale getirmek ve son yapılanıģı önerebilecek algoritmik düģünce geliģtirebilecek çok boyutlu tasarım problemlerinin çözümü. Mimarlık ve Sanatın Kültürel Bağlamları (3-0) 3 BaĢlıca sanat ve mimarlık yapıtlarının, toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel arkaplanları ile bunların diğer estetik oluģumlarla iliģkilerinin analizi. Modernizmde Konular ve Sorunlar (3-0) Yüzyılın baģında Batı daki mimarlık etkinlikleri ve bunun çeģitli bağlamları arasındaki karmaģık ve çok boyutlu iliģkilerin araģtırılması. Modern Estetik ve Toplumsal Modernite kavramlarının derinlemesine incelenmesi. Modern mimarinin, toplumsal, ekonomik ve entelektüel altyapısının analizi aracılığı ile, modernist normlardan sapmalar göstern örnekler ve farklı modernizmler den örneklerin incelenmesi. Bu amaçla özgül mimari üretimlerin ve sorunların değerlendirilmesi. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Ġlkeleri (3-0) 3 Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel ve çevresel projelerin ele alınıģ teknikleri. Meydan, yaya bölgesi ve kent merkezlerindeki çeģitli projelerin sorun tanımından tasarımına kadar olan süreçler. Bunların örneklerle incelenmesi. MĠMARĠ TASARIM KONULARI 12

13 Çevre ve Ġnsan (3-0) 3 Çevre ve insan iliģkisi. Çevre ve insanın kendi varlık alanlarındaki olgular. bir arada varolmanın koģulları. KarĢılıklı iliģkiler ve etkileģimler. Barınak a dair kavram ve açılımlar. Zamanın ve mekanın sürekliliği. Gereksinimler, etkinlikler ve tepkiler. Etkinlik alanları ve sınırlar. Ġnsanın özellikleri: antropometrik ve ergonometrik. YaĢamın sürekliliği için çevresel bilgi. Tarihte Konut ve Günlük YaĢam (3-0) 3 Gündelik yaģamın ve konut biçimlerinin evrildiği tarih öncesi dönemden 19. yüzyıl sonuna kadar yaģanan süreçte yerli mimarinin ve gündelik yaģamın incelenmesi. Bu dönemde özel ve kamusal alanların dönüģümü ve yerleģimlerin mimari geliģimleri. Konut planları, yeme, uyuma, yıkanma, gündelik toplanma, boģ vakit geçirme gibi belirli yöresel etkinliklerin belirlediği mekan organizasyonlarının incelenmesi. Konut tasarımı ve gerçekleģtirlmesindeki süreklilikler, değiģimler ve / veya dönüģümler. Kontların anlam, kullanım ve biçimsel özelliklerindeki değiģimler, süreklilikler ve dönüģümleri içeren tematik tartıģmalar. ÇağdaĢ Mimarlık Semineri (3-0) yüzyılın kültürel ve mimari ürünlerinin incelenmesi yoluyla modernite düģüncesinin eleģtirel bir anlayıģla değerlendirilmesi. ĠLETĠġĠM ve ANLATIM TEKNĠKLERĠ Serbest Mimari Çizim (3-2) 4 SeçilmiĢ binalar ve bu binaların çevrelerine iliģkin serbest el çizimleri. Seçilen bölgelerin tarihsel ve kültürel özelliklerinin tanıtılması. Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtılması. Serbest eskiz ve tarama tekniklerindeki el becerilerinin geliģtirilmesi. Bilgisayar Yardımlı Çizim ve Tasarım (3-2) 4 Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu gösterim teknikleri. Çizim, tarama, animasyon programları. Öğrencilerin bir projeyi bilgisayar ortamında tümü ile sunmaları. Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci, tasarım yaklaģımları. Mekan planlama modelleri ve biçim gramerleri. Bilgisayar destekli mimari tasarımda değerlendirme. STRÜKTÜR ve MALZEME TEKNOLOJĠSĠ Yeni Yapı Teknolojileri (3-0) 3 Bina yapımında özel yapım teknikleri ve ekipmanlarının sunulması. Özel yapıların fizibilite çalıģmalarından inģasına kadar büyük ölçekli inģa etkinliklerine bakıģ. ÇağdaĢ yapı malzemelerinin özellikleri, türleri, uygulama alanları ve uygulama Ģekilleri. Çelik Yapı Tasarımı (3-0) 3 Modern çelik yapı tasarımındaki ilkeler ve uygulamalar. Yapı tasarımı kuramının uygulanmasının gösterilmesi ve böylece tasarım sürecindeki sorunların değerlendirilmesi. Yüklerin (hareketli hareketsiz yükler ile rüzgar, kar ve deprem yüklerinin) tanımı.çeliğin 13

14 malzeme karakteristikleri. Tekil elemanların davranıģları, gergi ögeleri, basınç ögeleri, kiriģle ve kolonlar. Bağlantı tipleri ve davranıģları, bağlantı tasarımı ve detaylar. Çeliğin mimari tasarımda kullanımı.geniģ açıklıklı çelik yapıların davranıģı ve analizi. Uygulama alanları ve uygulama Ģekilleri. Deprem Mimarlığı (3-0) 3 Deprem bölgelerinde zemin mekaniği, geoteknik etüdler, zemine bağlı tasarım ilkeleri. Radyejeneral (kaygan) temel, fore-kazık temel sistemleri, çelik strüktürlü yapılar. Deprem yönetmeliğine bağlı yapının statik ve mimari özellikleri. Deprem bölgelerde geleneksel ahģap strüktürlerin depreme dayanıklılığı. Prefabrik, yarı prefabrik yapı elemanları ile konstrüksiyon, depreme dayanıklılığı. Çık katlı ve az katlı yapılaģmaların, yerleģim alanlarında deprem ve afete bağlı planlama ilkeleri. Afetzede yerleģim alanları planlaması. Deprempark, depremden kaçıģ noktaları. Önleyici ve deprem sonrası afet yönetiminde mimarlık. YAPIM YÖNETĠMĠ Arkeolojik Alan Planlaması ve Yönetimi (3-0) 3 Arkeolojik alanlarda koruma amaçlı planlama. Ankara, ġanlıurfa Bergama, Perge, Patara, KaĢ, Konya Örnekleri bazında plan örnekleri ve analiz /sentez çalıģmaları. Arkeolojik alanlarda yönetim planı hazırlanması. Arkeolojik Alanlarda giriģ kapısı, tur güzergahları ve dinlenme noktaları projelendirilmesi. Anastilosis ve arkeolojik restorasyon.. Önceliklerin planlanması ve yönetimi. Ġmar Hukuku (3-0) 3 Mimarlık mesleğinin merkezi ve yerel yönetimlerdeki yeri ve konumu. Yasalarda (3194, 2872, 2863 vd) mimarlık mesleğinin durumu, yetkileri ve diğer kardeģ meslek dalları ile (Ģehir planlaması, peyzaj mimarlığı, sanat tarihi, arkeoloji, mühendislik, çevre vd.) iliģkilerinin tanımlanması. Yasal çerçevede imar planları ile mimarlık iliģkisi. Avrupa Birliği ve Mimarlık (3-0) 3 Avrupa Birliği ne giriģ sürecinde ve Avrupa Birliği üyesi olunduğunda mimarlık mesleğinin karģı karģıya bulunduğu teknik ve yasal sorunlar, çözüm önerileri. AB ile yasal ve yönetsel iliģkiler bağlamında mimarlık. Uluslararası yarıģmalarda görev, yetki ve sorumluluklar, telif hakları. AB sürecinde eğitim ve mimarlık mesleğinin geliģtirilmesi, uyumunun sağlanması. Eğitimde AB sürecinin ve geçmiģ deneyimlerin aktarılması. Uluslararası serbest dolaģım ve diplomada eģdeğerlik konuları. MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ Modern Sanatta ve Mimarlıkta GeliĢmeler I-II (3-0) yüzyılda çağdaģ sanat ve mimarlık akımlarının, sanatçıların, mimarların ve yapıtların görsel malzemeler yolu ile incelenmesi. Öğrencilerin sunumları ve tartıģma. (Modern Sanatta GeliĢmeler II dersinin içeriği, Modern Sanatta GeliĢmeler I dersinin devamı niteliğindedir.) 14

15 Tarihte Mimarlar ve Mimari Uygulamalar (3-0) 3 Antikiteden 19. yüzyılın sonuna kadar mimarlar ve bina yapımına katkı sağlayan diğer meslek adamlarının toplumsal ortamdaki kimlikleri. Mimarların eğitimleri ile mimarlık anlayıģlarının, sözel ve görsel kaynaklar ile yazdıkları kuram çalıģmaları üzerinden incelenmesi. Mimari uygulamada kullanılan çizim ve maket gibi anlatım teknikleri ile kimlik göstergesi olan diğer araçlar. Mimarın toplumsal ortamdaki konumu, çalıģma koģulları ve iģverenlerle dayanıģması. Klasik Antikite Semineri (3-0) 3 Anadolu da Yunan ve Roma uygarlıklarının sanat ve mimarlık yapıtlarının incelenmesi. Yapı tipleri ve bina yapımındaki yerel geleneklerde, Anadolu ya özgü karakteristik özelliklerin belirleyiciliği. Erken Dönemde Ģehirler, tapınaklar ve diğer kamu yapıları. Kentsel oluģumda ve yenilenmede yerel programlar. Heykel ve resim sanatındaki geliģmeler. Bu alandaki geliģmelerle ilgili temel bilgilerin edinilmesi ile, eleģtirel okuma ve tartıģma becerilerinin kazandırılması ve geliģtirilmesi. Bu dönemde yaģanan baģlıca dönüģümlerin ve geliģmelerin eleģtirel bir anlayıģla incelenmesi. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığında GeliĢmeler (3-0) 3 Erken Cumhuriyet Dönemi nden günümüze kadar Türk mimarlık ortamı. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, Uluslararası Mimarlık Dönemi ve Ġkinci Ulusal Mimarlık Dönemi nin, politik belirleyiciler, yapılar ve mimarlar üzerinden irdelenmesi. Özellikle baģkent Ankara da ve diğer kentlerde yapılı çevrenin oluģumu ve karakteristik özellikleri sonrasından günümüze mimarlık ortamındaki dönüģümler. Modernizm kavramına güncel yaklaģımlar. Mimarlık mesleğine ve mimarlık eğitim ortamına iliģkin tartıģmalar. Bizans Mimarlığı AraĢtırması (3-0) 3 M.S. 323 ile 1453 yılları arasında, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Yunanistan, Anadolu ve Yakın Doğu da baģlıca Bizans yapılarını içeren bir araģtırma. Bizans yapılarının öğrenciler tarafından, araģtırma ve inceleme sonuçlarına göre tanıtılması ve eleģtirel anlayıģla analiz edilmeleri. Bölgesel özellikler ve etkileģimler. Kentsel geliģim, yapım teknikleri- malzeme iliģkisi. Bizans Kiliseleri, surlar, kentsel altyapı ögeleri, manastırlar, saraylar, kaleler ve konutlar. Osmanlı Mimarlığı AraĢtırması (3-0) 3 Osmanlı Ġmparatorluğu nun kuruluģundan 20.yüzyıl baģına kadar inģa edilen baģlıca yapıtları içeren bir araģtırma. AraĢtırma konuları yolu ile Osmanlı Dönemi yapı türlerinden örneklerin derinlemesine incelenmesi, tanıtılması ve eleģtirel analizi. Yapı tipleri: camiler, mescitler, medreseler, hamamlar, türbeler, külliyeler, köprüler, su yolları. Mekan, strüktür, kütle ve cephe tasarımı. Osmanlı mimarlığında özellikle Mimar Sinan ın tasarım anlayıģının deneyimsel geliģimi, malzeme kullanımı, Osmanlı ve dünya mimarlığına katkıları. RESTORASYON Koruma Teorileri (3-0) 3 Koruma teorisinin temel kavramları. Tarihsel arkaplan. ÇağdaĢ uluslararası düzenlemeler, sözleģme ve bildirgeler. Koruma terminolojisi. Türkiye deki koruma anlayıģının evrimi. TaĢ, ahģap malzemeler, geleneksel yapılardaki kullanımları ve bozulma süreçleri. Koruma Semineri I (3-0) 3 15

16 Mimari ölçekteki temel kavramlar. Kültür varlığının türleri. Anadolu da geleneksel konut mimarisinin karakteristikleri. BaĢlıca anıt ve arkeolojik sitlerin korunma sorunları. Yasal, ekonomik ve yönetsel stratejiler. Koruma modellerinin ekonomik ve sosyolojik açıdan tartıģılması. Eski harita, gravür, resim ve fotografik belgelerle, çevre ve tek yapı ölçeğinde yok olan tarihi değerlerin ve yerlerine yapılan örneklerin incelenmesi. Koruma Semineri II (3-0) 3 Koruma çalıģmalarında yer alan farklı uzmanlık alanlarının tanımları. Kentsel arkeoloji, belgeleme. YerleĢimlerin mimari kimlikleri, turizm-koruma iliģkileri gibi çeģitli konular. Yoğun tarihi çevrelerde yeni bina yaparken göz önüne alınması gerekli ilkeler, uluslararası kararlar. Farklı yaklaģım örnekleri üzerinde tartıģma. Restorasyon Tasarımı (4-8) 8 Türkiye deki geleneksel konutlar. Konutlarda ahģap iskelet sistemi. Belirli bir örneğin grafik, sözlü ve görsel belgelenmesini de içerecek Ģekilde, belgeleme yöntemlerinin ve tekniklerinin incelenmesi. Geleneksel konutun analizi, araģtırması ve restitüsyon projesinin hazırlanması. Geleneksel konut mimarisinin sorunlarının restorasyon/koruma çerçevesinde tartıģılmasının ardından restorasyon projelerinin hazırlanması. Bütün aģamaların yazılı rapor ile desteklenmesi. 16

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl :

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl : T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.yarıyıl : MİM 101 TEMEL TASARIM I Bu derste, temel tasarım ilke ve kavramlarının, çizgi, biçim, hacim, perspektif,

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları

İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnce Yapı ve Malzeme I İÇM 211 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i İÇM 112

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL İCM 101 Projeye Giriş 1 AKTS 7, KREDİ (4+4)6 Derste, iç mimariye özgü temel kavramlar hakkında

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm. Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm. Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : b) Yok: Bu

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat ARCH 110 Temel Tasarım I 2 6 10 ARCH 120 Temel Tasarım II (ön

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapı Bilgisi II MMR 204 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 203 Yapı Bilgisi

Detaylı

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL : Mimarlık Fakültesi Toplam Kredi : 136+14 (5i) = 150 MAT 1075 Temel Matematik I 2 0 0 2 2 MAT 1076 Temel Matematik II 2 0 0 2 2 AIT 101

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I ARCH 201T 3 (0+8) 4 7 Ön Koşul Dersler ARCH103,ARCH105,ARCH102,ARCH104

Detaylı

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ürün Tasarımında Renk GTM 039 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fotoğraf GTM 023 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Önlisans Programı 1. Yıl Ders Programı I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS GTA 111 Karşılaştırmalı 3 0 3 4 GTA 112

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi Ders Adı T

Detaylı

I. YARIYIL DERSLERİ T U K AKTS TEMEL TASARIM I/Z 2 1 2,5 6 T U K AKTS GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I/Z 2 2 3 7

I. YARIYIL DERSLERİ T U K AKTS TEMEL TASARIM I/Z 2 1 2,5 6 T U K AKTS GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I/Z 2 2 3 7 I. YARIYIL DERSLERİ TEMEL TASARIM I/Z 2 1 2,5 6 Temel sanat ilkeleri doğrultusunda iki ve üç boyutlu kompozisyonlar, sanatsal yaratıcılığın geliģtirilmesi. Temel sanatın kavramları ve önemi, Sanatın temelini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Mimarlık Tarihi ve Teorisi ARCH 512 2014-15 Spring 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat Kodu Ders T U K AKTS INAR 110 INAR 113 İç

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PEM 101 Peyzaj Mimarlığına Giriş (3+0+0) 3 AKTS: 4 (Introduction to Landscape Architecture) Peyzaj Mimarlığında

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

MİMARİYE GİRİŞ. BaÜ mimarlık / 2005. Y. Doç. Dr. Gaye BİROL

MİMARİYE GİRİŞ. BaÜ mimarlık / 2005. Y. Doç. Dr. Gaye BİROL MİMARİYE GİRİŞ Y. Doç. Dr. Gaye BİROL DERSİN AMACI Bu dersin amacı, mimarlık 1. sınıf öğrencilerinin mimarlığın etkinlik alanı ve söylemiyle tanıştırılmasıdır. Bu kapsamda, mekan, biçim, işlev, biçimlendirme,

Detaylı

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ DERSĠN KODU ABYS-215 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERSĠN TÜRÜ ZORUNLU SEÇMELĠ X TEORĠK 2 PRATĠK 0 ECTS KREDĠSĠ 4 Bürolarda kullanılan genellikle iletiģimi sağlayan ya da verilerin iģlenmesine olanak sağlayan

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ MIM 101 Mimari Tasarıma Giriş (4+4) MIM 103 Temel Tasarım (4+4) MIM 105 Yapım Bilgisine Giriş (2+2) MIM 141 Bina Bilgisi I (2+0)

DERS İÇERİKLERİ MIM 101 Mimari Tasarıma Giriş (4+4) MIM 103 Temel Tasarım (4+4) MIM 105 Yapım Bilgisine Giriş (2+2) MIM 141 Bina Bilgisi I (2+0) DERS İÇERİKLERİ MIM 101 Mimari Tasarıma Giriş (4+4) Strüktür, mekan, biçim, ve çevrenin bir bütün olarak ele alındığı bir tasarım süreci içinde 3 boyutlu, soyut çalışmalarla öğrencilerin tasarım yeteneğini

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat Kodu Ders T U K AKTS Kodu Ders T U K AKTS

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI (2014-2015) DERS İÇERİKLERİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI (2014-2015) DERS İÇERİKLERİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI (2014-2015) DERS İÇERİKLERİ PEM 101T Peyzaj Mimarlığına Giriş (3+0+0) 3 AKTS 4 (Introduction to Landscape Architecture)

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROGRI I.YARIYIL Y. YIL ÖN KOŞUL KODU DERSİN ADI Z/M/S T U TOPL MIM14101 TEMEL TASARIM Z 2 4 6 4 8 MIM14103 ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ I

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF 1. YARIYIL 0020030001 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL AIT181 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve ÇöküĢü, Tanzimat ve MeĢrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve

Detaylı

DERS BĠLGĠ FORMU. Yıl-Dönem: 2-3. Saatler/Yerel Kredi: 3 / 3 *Öğretim Eleman(lar)ı: Öğr. Gör. Ünal DERELĠ (dunal@mu.edu.tr )

DERS BĠLGĠ FORMU. Yıl-Dönem: 2-3. Saatler/Yerel Kredi: 3 / 3 *Öğretim Eleman(lar)ı: Öğr. Gör. Ünal DERELĠ (dunal@mu.edu.tr ) Ders Adı:AHġAP MALZEME VE YAPI TEKNĠĞĠ Ders Kodu: Ders Düzeyi: Bölüm/Program:MĠMARLIK VE ġehġr PLANLAMA MĠMARĠ RETORAYON MR 2503 AKT Kredisi: 3 : 2-3 eçmeli/zorunlu: Öğretim Dili: aatler/yerel Kredi: 3

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TC FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ĠNġAAT BÖLÜMÜ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

TC FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ĠNġAAT BÖLÜMÜ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ TC FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ĠNġAAT BÖLÜMÜ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI I.YARIYIL 1610 AIT109 ATATÜRK ĠLK. VE ĠNK. TARĠHĠ I 2 0 2

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Mimari Akustik Uygulamaları 1 (GTM 107) Ders Detayları

Mimari Akustik Uygulamaları 1 (GTM 107) Ders Detayları Mimari Akustik Uygulamaları 1 (GTM 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mimari Akustik Uygulamaları 1 GTM 107 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programında Okutulmakta Olan Derslerin İçeriklerini Gösteren

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2010 2011 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2010 2011 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2010 2011 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat Kodu Ders D U K E Kodu Ders D U K E ARCH 105 Temel Tasarım

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 3.DÖNEM 4.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 217 GÖRSEL SANATLAR EĞIT. VE ÖĞR. 2 2 3 5 SNF 220 MÜZIK EĞITIMI VE ÖĞRETIMI

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (25.09.2011)

IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (25.09.2011) IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (25.09.2011) PEM 101 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ (2+0+0) 2 AKTS: 4 (Introduction to Landscape Architecture) Peyzaj Mimarlığında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde inģaat sanayi, ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine istihdam düzeyinde önemli

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı 1. Yıl I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS TUR 101 Türkçe I 2 0 2 2 TUR 102 Türkçe II

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

PROJE Kentpark Alışveriş Merkezi. Kentpark Alışveriş Merkezi

PROJE Kentpark Alışveriş Merkezi. Kentpark Alışveriş Merkezi Kentpark Alışveriş Merkezi Kentpark projesi, arsasının Ankara nın büyüme ekseni Eşkişehir Yolu üzerinde konumlanması sebebiyle çevrenin gelecekteki gelişimi göz önünde bulundurularak planlanmış. Alışveriş

Detaylı

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi MERSİN İLİNDE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM LERİN YÜZDELERİ VE BİR ÖNCEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ 1. DÖNEMİNE GÖRE Atatürk Teknik ve Endüstri

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00/269 Üniversitemiz Fen

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i GRT 207 GRT 208 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve YENİ PROGRAM

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve YENİ PROGRAM 1. GEREKÇE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve Rektörlüğümüzce Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, lisans/yüksek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MAKET YAPIMI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Grafiği Tasarımı SGT 322 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Önerilen Dersler : Grafik İletişim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581022400001451 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581022400001451 3 0 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Tarihi Çevre koruma ve Restorasyon Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 581022400001451 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : c) Yok: Bu

Detaylı