ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL"

Transkript

1 EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ıģık, biçim, ritm, oran, ölçek, denge, uyum gibi tasarım elemanları ve ilkeleri ile, iki ve üç boyutlu çalıģmalarda mekan kurgusu ve mimaride mekan geometrisi gibi mekan kavramı konuları. Görsel algının geliģimi sonucunda kazanılan yetiler ile iki ve üç boyutlu mekansal kompozisyonların oluģturulması. Denel, Bilgi Temel Tasarım ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ. Onat, Esen Mimarlık, Form ve Geometri. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Brolin, Brent C. The Designer's Eye; Visual Problem Solving in Architecture. New York, London: W.W.Norton & Comp., 2002 Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim, çev. Ç. Birkan, _stanbul: YEM Yayın, Denel, Bilgi. Temel Tasarım Ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ, 1981 Kasprisin, Ronald J. Visual Thinking for Architects and Designers. New York: Van Nostrand Reinhold, Laseau, Paul. Graphic Thinking for Architects and Designers. 2nd ed. New York: Van Nostrand Reinhold, Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Press, Shen, Janet. Sketching and Rendering for Design Presentations. New York: Van Nostrand Reinhold, Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine Giris. Yem Yayınevi. Ġstanbul, MATEMATĠK (3-2) 4 Mimarlık eğitimi için gerekli olan matematik altyapısı oluģturulur. MĠMARLIĞA GĠRĠġ I (3-0) 3 Mimarlık alanının kapsamı ve kavramları. Farklı özelliklerdeki mekanlar üzerinde analizler. Biçim analizi, yapı, kullanım ve anlam konuları. Mimari anlayıģta etkili olan kültürel ve fiziksel oluģumlar. Yararlanılacak Kaynaklar Kuban, Doğan: Mimarlık Kavramları, YEM yayınları, 2007 Onat, Esen Mimarlığa Yolculuk. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Rasmussen, Steen Eiler YaĢanan Mimari, çev. Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 1

2 Roth, Leland M Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, çev. E. Akça. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Zevi, Bruno Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, çev. H. D. Divanlıoğlu. Ġstanbul: Birsen Yayınevi. ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ I (1 3) 3 Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması; Çizgi çeģitlerinin tanıtılması ve uygulaması; Standart yazı ve rakamların tanıtılması ve uygulaması, Standart resim kâğıtlarının tanıtılması; Çizgi çalıģması (uygulama); Yazı çalıģması(uygulama), Doğrularla ilgili Geometrik çizimler; Açılarla ilgili Geometrik çizimler, Çokgen Çizimleri tanıtımı; Çokgen Çizim uygulamaları, Teğet ve yay ile birleģtirme; Ġki çembere içten ve dıģtan teğet çizimleri (uygulama); Ġki çembere içten ve dıģtan yay ile birleģtirme çizimleri (uygulama), Oval-elips ve Helis eğri çizimleri, Ġz düģüm çeģitleri ve metotlarının tanıtılması (Merkezi, paralel, eğik, dik izdüģüm), Ġz düģüm düzlemleri; Noktanın, doğrunun, düzlemlerin ve geometrik cisimlerin iz düģümleri, GörünüĢ çizimleri, Perspektiften ön, üst ve yan görünüģ çizim uygulamaları; Ġnceoğlu, Necati, Tan Gürer ve Ela Çil Eskizler. Ġstanbul: Helikon Yayınları. ġahinler, Orhan Mimarlıkta Teknik Resim. Ġstanbul. YEM Yayınları. TÜRK DĠLĠ I (2-0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Türkçe nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. YABANCI DĠL I (2 0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Ġngilizce nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ I (2 2) 3 Temel kavramlar, çalıģma penceresi ve araçları, temel düzenleme iģlemleri, seçimler ile çalıģma, katmanlar ile çalıģma, metinler ile çalıģma, maskeler ile çalıģma, rötuģlama ve onarma, boyama ve düzenleme, yollar ve temel kalem teknikleri ile çalıģma, vektör çizimler, filtreleri kullanma, iģlemleri otomatikleģtirme, dosyaları baskıya hazırlama. Grafik tasarım programlarıyla ilgili kavramlar ve komutlar. Bu Ģekilde öğrencilerin daha özel 2D ve 3D sunumları oluģturma, daha ileride de renklendirme teknikleri konusundaki yeteneklerinin geliģimi sağlanacaktır. Aynı zamanda ders, profesyonel iģ yaģamında ve pratik uygulamalarda web tasarımı ve yeni sanal ortam uygulamalarının geliģtirilmesini de içermektedir. II. YARIYIL TEMEL TASARIM II (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları, ilkeleri ve araçlarının tanımlanması ve uygulama çalıģmaları ile kullanılması. Ġki boyutlu kompozisyon ve soyutlamanın yanısıra üç boyutlu kompozisyon teknikleri de derste ele alınacaktır. Bunların bazıları: renk, ıģık; bütünlük; ritm, oran, ölçek, denge, uyum, hiyerarģi, tekrar, süreklilik, zıtlık, simetri, doluluk-boģluk; boģaltma, eksiltme, parçalama, deformasyon. Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Çev. Ç. Birkan, Ġstanbul:.YEM Yayın, Neufert, Ernst. Yapı Tasarımı, Beta Yayınevi Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Pr., 1987 Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, 1989 Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine GiriĢ. Yem Yayınevi. Ġstanbul,

3 MĠMARLIĞA GĠRĠġ II (3-0) 3 ÇağdaĢ mimarlığın geliģim sürecinde kavramsal kimliği, üsluplar, mimarlık hareketleri, teknikler. ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ II (1 3) 3 Doğal ve insan yapısı olan çevrelerin analitik çalıģması ve sunumu; parça-bütün, form-strüktür, kütle-boģluk, biçim-iģlev iliģkileri. Bilgisayar programları ile sunum teknikleri. Ching, Francis D. K Mimarlıkta ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Ġstanbul. YEM Yayınları. TÜRK DĠLĠ II (2-0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Türkçe nin yapısı, dilbilgisi, yazım kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. YABANCI DĠL II (2 0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Ġngilizce nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. III. YARIYIL MĠMARĠ PROJE I (4-4) 6 Mimari tasarımı oluģturan ögelerin tanımlanması ve bunların yorumlarının yapılması konusunda gerekli bilinci kazandırmayı amaçlayan stüdyo dersi. Mimari tasarımda önemli olan kullanıcı gereksinimleri, düģünce-biçim iliģkisi, mekan kurgusu, taģıyıcı ve örtücü konstrüksiyonların tanıtımı, yapı ve çevre iliģkisi, küçük tasarım denemeleri. Yararlanılacak Kaynaklar Alexander, Christopher A Pattern Language: Towns, Buildings, C onstruction. New York: Oxford University Press. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ I (3-0) 3 Mimarlık tarihinin perhistorik dönemden baģlayan, 13.yy a kadar baģlıca dönemleri. Anadolu da Hitit, Urartu Uygarlıkları, Antik Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk ve Gotik mimarinin etkileģimlerle birlikte üslup özellikleri. Mimari geliģim sürecinde önemli yapılar. Bu dönemlerde resim ve heykelin mimarlıkla olan iliģkileri. Konstrüksiyon çeģitleri ve plan tipleri. Akurgal, E Anadolu Uygarlıkları. Ġstanbul: NET Turistik Yayınları. Akurgal, E Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: TÜBĠTAK Naumann, R Eski Anadolu Mimarlığı, çev. B. Madra. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Sevin, V Anadolu Arkeolojisi. Ġstanbul: DER. Vitruvius Mimarlık Üzerine On Kitap, çev. S. Güven. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Gombrich, E. H Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 3

4 Panofsky, Erwin Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley. ġenyapılı, Ö., Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Ankara: METU Pres. STATĠK VE MUKAVEMET (1 2) 2 Mekanik ilkelerine giriģ. Kuvvet kavramı; dengedeki kuvvet sistemleri, kuvvet diyagramları. Bir noktada kesiģen kuvvetler, kuvvet çifti ve moment, düzlem kuvvetlerin genel hali. Ağırlık merkezi, mesnetler, yükler; sürtünme. Kafes sistemler. Kablolar. Atalet momenti. Ġç kuvvetler. Gerilmeler. ġekil değiģtirmeler. Normal kuvvet etkisi, kesme kuvvet etkisi, burulma momenti etkisi, eğilme momenti etkisi, kesmeli eğilme etkisi. BileĢik eğilme. Çubukların burkulması. Beer, F. P. & E. R. Johnston. Statik, çev. F. Keskinel ve T. Özbek. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM (2 4) 4 Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizim, modelleme ve gösterim tekniklerinin tanıtılması ve uygulama çalısmaları ile kullanılması. CAD in iki boyutlu çizim konusunun tanımlanması, sistemin ihtiyaçları ve donanımın tanımlanması; çizgi komutları, layer komutları, nesne yakalama komutları, çizime yardımcı komutlar, tarama stilleri, yazı stilleri ve komutları, ölçülendirme stilleri ve komutları, görüntü komutları, nesne düzenleme komutları, yardımcı komutlar; CAD in üç boyutlu çizim ve modelleme konusunun tanımlanması, modelleme komutları ve teknikleri, koordinat sistemlerinin kullanılması, üç boyutlu görüntüleme komutları, çizimin basılması. Kalay, Yehuda E. Architecture's New Media: Principles, Theories, and Methods of Computer-aided Design. Cambridge, Mass.: MIT Press, YAPI ELEMANLARI I (BUILDING CONSTRUCTION- I) (2 2) 3 Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliģ ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, döģemeler, duvar ve boģlukları (pencere-kapı vs.), döģemeler ve kaplama malzemeleri. Yapının zemininden baģlayarak temel, duvar, döģeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliģkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır. YABANCI DĠLDE OKUMA VE KONUġMA (2-0) 2 Temel Ġngilizce okuma ve sözlü iletiģim bilgilerinin geliģtirilmesi. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (2-0) 2 Devrim tarihi ve Atatürk Ġlkeleri. 4

5 IV. YARIYIL MĠMARĠ PROJE II (4-4) 6 Kullanıcı gereksinimleri; mekan organizasyonu, iç mekan-dıģ mekan iliģkisi, bina, kentsel çevre ve doğal çevre iliģkileri; bu konularda karmaģık olmayan tasarım sorunlarının çözümleri Yararlanılacak Kaynaklar (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK VE SANAT TARĠHĠ II (3-0) 3 Anadolu Türk mimarisinin kaynakları. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, 17.yy sonuna kadar Osmanlı mimarisi. Cami, medrese, kervansaray gibi yapı türlerinde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımlarının özellikleri. Avrupa da Rönesans, Maniyerist ve Barok Dönemlerde mimarlık ve diğer sanatlar. Akın, Nur, Afife Batur ve Selçuk Batur (derleyenler) Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı "Uluslarüstü Bir Miras". Ġstanbul: YEM Yayınları. Cezar, Mustafa Osmanlı BaĢkenti Ġstanbul. Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayınları. Erzen, Jale Nejdet Mimar Sinan: Estetik Bir Analiz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Aslanapa, O., Türk Sanatı, Ġstanbul. Gombrich, E. H Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. Hillenbrand, Robert Islamic Architecture: Form, Fuction, and Meaning. Edinburgh: Edinburgh University Press. Kuban, Doğan Osmanlı Mimarisi. Ġstanbul: YEM Yayınları. Kuran, Aptullah Ġlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi. Panofsky, Erwin Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley. Akyürek, E., Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Architectural Theory, 2006, TASCHEN TAġIYICI SĠSTEMLER I (BETONARME) (3 0) 3 TaĢıyıcı sistemlerin tarihsel geliģimi ve malzeme özellikleri, yapılara etkiyen yükler, taģıyıcı sistem tipleri, yığma ve çerçeve sistemlerin özellikleri, betonarme, çelik, prefabrik ve ahģap sistemlerin özellikleri. Betonarme kesitlerin eğilme ve bileģik eğilme hallerindeki çözümü, kolon ve kiriģlerin yapımsal özellikleri ve kolonların çözümü, kesme ve burulma hali, döģeme ve temellerin hesap yöntemleri. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve sismik izolasyon. YAPI MALZEMESĠ VE YAPIM YÖNTEMLERĠ (2-0) 2 Yapı- Malzeme-Tasarım iliģkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri; bağlayıcı malzemeler, beton, yapı taģları, seramik, cam, ahģap, plastik, metal, alçı, kerpiç, boyalar ve koruyucular. ĠĢlevsel yapı malzemeleri; su ve buhar yalıtım malzemeleri; duvar çekirdeği ile iç ve dıģ kaplamalar; döģememe ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları; çatı örtü malzemeleri. 5

6 Mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri. Malzeme türlerini tanıma çalıģmaları ve değerlendirmeler. Malzemelerle yapılabilecekler ve yapılamayacaklar konusunda kavramsal tartıģmalar. Ching, Francis D. K Building Construction Illustrated. New York: van Nostrand Reinhold. Neufert, Ernst Yapı Tasarımı Bilgisi. Ġstanbul: Beta. YAPI ELEMANLARI II (2 2) 3 Tenekecilik iģleri, bacalar; nem, ısı ve ses açısından bina yalıtım iģleri; merdiven ve rampa gibi düģey sirkülasyon elemanlarının tasarım ilkeleri; farklı malzeme ve strüktürleri ile düz-eğimli çatıların tasarım ilkeleri ve bu konulara iliģkin uygulama çalıģması, Ģantiye ziyaretleri. Yapının zemininden baģlayarak temel, duvar, döģeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliģkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır. Kütüphane listesinde belirtilen konu ile ilgili kaynaklar MESLEKĠ YABANCI DĠL (2 0) 2 Temel mesleki kavramlar ve terminoloji. Architectural Systems. McGraw Hill Publishing Company, Ching F. Mimarlık; Biçim, Mekan, Düzen. _stanbul: YEM, Krier R. Elements of Architecture. London: Academy Editions, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Devrim tarihi ve Atatürk ilkeleri PEYZAJ TASARIMI (2-3) 3 Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlıgı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel çevrenin peyzaj tasarım ilkeleri baglamında ele alınması. Peyzaja giris, mimarlık ve peyzaj mimarlıgı iliskisi, peyzaj tasarım tarihi, peyzaj tasarımında kültürel yaklasımlar, peyzaj tasarımının temel ilkeleri, peyzaj tasarımında dogal faktörler, peyzaj tasarımında insan, peyzaj tasarımında estetik, peyzaj tasarımında bitkisel materyal, peyzaj tasarımında arazi biçimlendirme, peyzaj tasarımında su elemanları, peyzaj tasarımında sokak mobilyaları konularının açıklanması, ulusal ve yabancı ülke uygulamalarının incelenmesi. Brown, Robert D. Microclimatic Landscape Design: Creating Thermal Comfort and Energy Efficiency. New York: John Wiley and Sons, Clouston, B. Landscape Design with Plants. Landscape Institute, Harris, C.W. & N.T.Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture: Design and Construction Data. New York: McGraw-Hill, Motloch, John. Introduction to Landscape Design. New York: Van Nostrand Reinhold, Schroder, Thies. Changes in Scenery: Contemporary Landscape Architecture in Europe. Basel; Boston: Birkhauser, Seçkin, Öznur Bülend. Peyzaj Uygulama Teknigi. _stanbul: _stanbul Üniversitesi, yayın no: 4105, Steenbergen, Clemens M. & Wouter R. Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser,

7 YAPI ALANINDA UYGULAMA (2 AY) ġantiye çalıģmasına aktif katılımla yapı inģa süreçlerinin ve tekniklerinin tespiti yapılır. Ayrıca, gönüllü öğrenciler bölümün onayı ile arkeolojik kazılara da katılabilirler. Yapı malzemeleri, bunların basit kullanımı ile uygulama teknikleri; ölçümleme aletlerinin kullanımı, topografik incelemeler, ölçüm teknikleri ve uygulamaları. V. YARIYIL MĠMARĠ PROJE III (4-4) 6 Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak doğal ve yapay çevre koģullarının analizi. ĠĢlev, biçim, strüktür, mekan kurgusu ilkeleri. Kavram-biçim iliģkisi. Amaca uygun çevrelerde, sınırlı ihtiyaç programı olan bir veya birden fazla konu üzerinde, stüdyo çalıģmaları. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ III (3-0) 3 Aydınlanma Çağı mimarlığı, sanat ve mimarlıkta Klasizm ve Romantizm. Endüstri Devrimi, yeni yapı malzemeleri ve türleri, 19.yy kentleri. Osmanlı batılılaģma dönemi mimarlığı. 20. yy Türk mimarlık ve sanat ortamındaki geliģmeler, çağdaģ dünya ve Türkiye mimarlığındaki güncel konular. Modernizm, postmodernizm. Aslanoğlu, Ġ Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi. Batur, E (der.) Modernzimin Serüveni. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bozdoğan, S Modernizm Ve Ulusun ĠnĢası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Mimari Kültür. Ġstanbul: Metis Yayınları. Yavuz, Y Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara. Tansuğ, S., ÇağdaĢ Türk Sanatı, Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını. Conrads, U (der.) Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, çev. S. Yavuz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Frampton, K Modern Architecture: A Critical History. London: Thames & Hudson. Holod, R., Evin, A., Özkan, S., Modern Türk Mimarlığı, çev. M. Saner & T. S. Tağmat. Ankara: Mimarlar Odası. CENGĠSKAN, A , Modernin Saati, Ankara: Mimarlar Derneği-Boyut Yayınevi. ALTAN ERGUT, E., ĠMAMOĞLU, B. (der.), Cumhuriyet in Mekanları Zamanları Ġnsanları, Ankara: Dipnot, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını Cezar, M., Sanatta Batıya AçılıĢ ve Osman Hamdi, Ġstanbul: Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayını. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Germaner, S., Yüzyıl Avrupa Resmi, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley 7

8 Enis, B. (Haz.), Modernizmin Serüveni, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, çev. Cevat Çapan, Sadi ÖziĢ,Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını. Germaner, S., Sonrası Sanat, Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Hoster, F., Tasarım ve Suç, çev. Elçin Gen, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. Pacteau, F., Güzellik Semptomu, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bürger, P., Avangard Kuramı, çev. Erol Özbek, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. YAPI FĠZĠĞĠ VE ÇEVRE KONTROLÜ (BUILDING PHYSICS) (1 2) 2 Bu ders kapsamında; yapı kabuğunun ısı ile yaptığı alıģveriģ ve alınacak önlemler, ısı-nem iliģkisi ve yoğuģma, ses hakkında genel bilgi, gürültü kontrolü ve denetim ilkeleri, mimari akustik, doğal ve yapay aydınlatma konuları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Mimarın tasarladığı mekanlarda iģlevin gerektirdiği fiziksel konforun elde edilmesine yönelik karar ve ilkeleri yukarıda değinilen yapı fiziği konuları kapsamında ele almak dersin temel amacıdır. Ders, arazi yönelimi, güneģ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüģümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inģaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıģmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koģulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar. TAġIYICI SĠSTEMLER II (Yapı Statiği - Çelik Yapılar)(3-0) 3 Yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Hiperstatik sistemlerin analizi, yük analizi, yükün yapı elemanlarına dagıtılması ve süper pozisyonu sonucu serbest cisim diyagramına yerlestirilmesi, etkiyen yükler altındaki sistemin statik analizi. Yapısal elemanların analizi ve bilgisayar ortamında yapı analizi.. Çelik yapıların genel analiz ve tasarım yöntemleri, çesitli çelik yapı elemanları. Çok katlı bina iskeletlerinin teskilinde ve büyük açıklıkların örtülmesinde çeligin sagladıgı imkânları. _leri yapı malzemeleri ve kullanımları. Can, Hüsnü. Çözümlü Örneklerle Yapı Statigi. Bilim Yayınları, 1996 Çakıroglu, Adnan. Yapı Statigi Cilt: 1. Enver Çetmeli Beta Basım Yayım Dagıtım A.S., Çetmeli, Enver. Yapı Statigi. _stanbul: _.T.Ü _nsaat Fakültesi Matbaası, Doran, B., Alacalı S. N. (2004) Yapısal Analiz Programı Sap2000 Bilgi Kullanımı ve Aktarımı Birsen Yayınevi, 188 s. Ekiz, _brahim. Yapı Statigi 1 _zostatik Sistemler. Seç Yayın Dagıtım, Ersen, Necati. Çelik Yapılar. Birsen Yayınevi. SEÇMELĠ DERS SEÇMELĠ DERS VI. YARIYIL MĠMARĠ PROJE IV (4-4) 6 Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak çevre koģullarının analizi. YerleĢim, konut iliģkileri, iģlevsel karmaģıklık, mekansal çeģitlilik. Amaca uygun olarak seçilmiģ çevrelerde büro,, küçük Ģehir içi oteli, katlı mağaza, apartman gibi konular aracılığıyla stüdyo ortamında bir veya birden fazla konu üzerinde çözüm üretilmesi. 8

9 (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ĠLKELERĠ (3-0) 3 ġehir ve Bölge Planlama süreci ve tarihsel geliģimi. Kentin ögeleri, yerleģme yoğunlukları ve yapılaģma katsayıları. Ġmar planları, amaçları ve ölçekleri. Kentsel tasarım ilkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluģumu. Tarihsel süreç içinde geliģmiģ olan bir kent parçasında kentsel ögelerin ve mekan dokusunun analizi, sorunların tartıģılması ve öneriler. KeleĢ, RuĢen KentleĢme Politikası, 8. Baskı. Ankara: Ġmge Yayınları. Erpi, Feyyaz Urban Traffic Planning. Ankara: ODTÜ. Ersoy, Melih Kentsel Planlama Kuramları. Ankara: Ġmge Yayınları. KeleĢ, RuĢen, Kentbilime Adanan Bir YaĢam, 2007, Cilt 1, Ed. Mengi, A., Ġmge Kitapevi, ÇEVRESEL TASARIM VE EKOLOJĠK MĠMARLIK (3 0) 3 Ders, arazi yönelimi, güneģ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüģümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inģaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıģmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koģulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar. Gün ıģığı; gölgelenme, pasif güneģ ısıtması ve binaların soğutulması. Aydınlatma, gün ıģığıyla aydınlatma, yapay aydınlatma ve mimarlıkta renk olgusu. Akustik; mimari akustik, sesin mekan içinde davranıģı, binalararası ses geçiģi. Yangın; binalarda yangından korunma, tasarımda önlemler. Sıhhi tesisat: su temini, binaya dağılımı ve gerekli ekipmanlar, pis su atılması, boru döģeme, aktif ısıtma ve soğutma sistemleri. Steenbergen, Clemens M. & Wouter Reh Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser. TARĠHĠ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON (3-0) 3 Tarihi yapı korumanın kuramsal temelleri. ÇağdaĢ koruma kuramının 19.yy dan günümüze kadar geliģimi. Restorasyon öncesi çalıģmalar. Restorasyon teknikleri. UygulanmıĢ restorasyon örnekleri. Türkiye de korumanın yasal ve örgütsel yönleri. Yararlanılacak Kaynaklar Ahunbay, Zeynep Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Ġstanbul: YEM Yayınları. Aktüre, Sevgi Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara. Tunçer, Mehmet Tarihsel Çevre Koruma Politikaları: Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara. SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) 9

10 YAZ UYGULAMASI Mimari Büro Stajı (2 ay) Mimari ofis ortamının deneyimlenmesi, proje çalıģmalarının gözlemlenmesi ve aktif katılım. Ayrıca gönüllü öğrenciler bölüm onayıyla arkeolojik kazılara katılabilirler. VII. YARIYIL MĠMARĠ PROJE V (4-4) 6 Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekansal düzenleme ve taģıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleri, Tasarımın geçerli yapı mevzuatına göre oluģturulması. Tasarım aģamalarına uygun olan anlatım tekniklerinin, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) UYGULAMA PROJESĠ (2-2) 3 Bina ihtiyaç programının, arsa ve çevresinin ve diğer koģulların, gereksinimlerin ve olanakların analizi. Analizlerden elde edilenlerin tasarlama bilgilerine dönüģtürülmesi. MĠMARĠ ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (2 0) 2 Öğrencinin araģtırma konusunda yetkin kılınmasını amaçlayan bu ders, Mimari araģtırma nosyonunu ve yöntemlerini tartıģır. Bilimsel araģtırma yöntemlerini, niceliksel ve niteliksel yaklaģımlarını sınar ve son yıllarda gündeme gelen Mimari Tasarım AraĢtırma yöntemleri üzerinde yoğunlaģarak, öğrencilerin kendi konularını geliģtirmeleri için gerekli akademik donanımı sağlar. Mimarlık eğitimi alan öğrencilere mimarlık eylemine iliģkin kavramların tanıtılması, mimarlık eyleminin iliģkilendiği alanların tariflenmesi, mimarlık eyleminin anlamı ve kapsamı hakkında bilgi verilmesidir. SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) SEÇMELĠ DERS (3) VIII. YARIYIL MEZUNĠYET PROJESĠ (4 4) 6 Mezuniyet projesi mimarlık bölümü son sınıf öğrencisinin nitelikli bir mezun, yani kaliteli bir mimar olma yolundaki son aģamadır. Bu nedenle, proje seçiminde kuramsal ve profesyonel düzlemlerde zenginlik içeren programlar ele alınır. Mimarlık-kentsel tasarım bağlamındaki kavramsal değerlerin irdelenmesi. Amaca uygun seçilmiģ çevrelerde kent koruma, kentsel onarım, yenileme ağırlıklı ve ileri teknoloji problemleri içeren konular üzerinde çözümler.tasarım sürecinde öğrencilerin mimari bir duruģ sergilemeleri ve savunmaları desteklenir. BÜRO YÖNETĠMĠ VE ĠġLETMESĠ (2 02) Büro Kavramı; Tanımı; Büroların ĠĢlev ve Fonksiyonları; Büro Türleri; Büro ÇalıĢanları, Yönetimi, Yönetimin Tarihçesi ve GeliĢimi; Yönetim Kaynakları, Fonksiyonları; Büro Yönetimi; Bürolarda Planlama, Örgütleme; Kadrolama; Koordinasyon; Yöneltme ve Denetim; Büroda ĠĢletme kavramı; ĠĢletmenin Temel özellikleri, Süreci; Kanalları; Biçimleri: Ofis Otomasyonu ve Amaçları; Veri Tabanı OluĢturma Yöntemleri; Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 10

11 (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) SEÇMELĠ DERS (3) NOT: Zorunlu dersler için belirtilen kaynakların dıģında çok çeģitli kitap ve süreli yayın takibi gerekmektedir. Bu nedenle, üniversite ve bölüm kütüphanesinde yer alan bütün yayınlar derslerin içerikleri bağlamında önem taģımaktadır. 11

12 SEÇMELĠ DERSLER MĠMARLIK ve TASARIM TEORĠLERĠ Mimarlık Üzerine DüĢünmek (Okumak/Yazmak) (3-0) 3 DüĢünme pratiğinin mimari üretim sürecindeki rolü. Öğrencilerin düģünme pratiğindeki becerilerinin okuma ve yazma bakımından da geliģtirilmesi. Alanla ilgili basit metinler ve ardından karmaģık metinler üzerinden giderek, öğrencilerin mimari metinlerin analizi, sentezi ve eleģtirisinde kullanılan yöntemler konularında fikir sahibi olunmasının sağlanması. (Metinler, bağlamsal bir çerçeveye uygun olarak seçilir ve her yıl yenilenir.) Mimarlıkta Matematik (3-0) 3 Problem tanımından yapılanıģın son aģamasına kadar geçen tasarım sürecinde, matematiğin kullanımı, dijital araçlar ve tasarım konusunda geliģmiģ bir kavrayıģ için algoritmik düģünce geliģtirmek üzere alt yapı oluģturma. Matematiğin grafik iletiģimle, tasarım, sanat ve doğa ile ilgili yönlerinin tanıtılması. Mimarlıktaki temel matematiksel kavramların ve ilkelerin, mimari tasarım problemlerini çözebilmeyi sağlayacak Ģekilde, çeģitli örneklerle sunumu. Temel matematiğin yardımı ile bütün tasarım sürecini, problem tanımı ve kısıtlamaları belirlemek, iģlevler ve biçimler arasındaki iliģkileri araģtırmak. Bu iliģkileri en elveriģli hale getirmek ve son yapılanıģı önerebilecek algoritmik düģünce geliģtirebilecek çok boyutlu tasarım problemlerinin çözümü. Mimarlık ve Sanatın Kültürel Bağlamları (3-0) 3 BaĢlıca sanat ve mimarlık yapıtlarının, toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel arkaplanları ile bunların diğer estetik oluģumlarla iliģkilerinin analizi. Modernizmde Konular ve Sorunlar (3-0) Yüzyılın baģında Batı daki mimarlık etkinlikleri ve bunun çeģitli bağlamları arasındaki karmaģık ve çok boyutlu iliģkilerin araģtırılması. Modern Estetik ve Toplumsal Modernite kavramlarının derinlemesine incelenmesi. Modern mimarinin, toplumsal, ekonomik ve entelektüel altyapısının analizi aracılığı ile, modernist normlardan sapmalar göstern örnekler ve farklı modernizmler den örneklerin incelenmesi. Bu amaçla özgül mimari üretimlerin ve sorunların değerlendirilmesi. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Ġlkeleri (3-0) 3 Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel ve çevresel projelerin ele alınıģ teknikleri. Meydan, yaya bölgesi ve kent merkezlerindeki çeģitli projelerin sorun tanımından tasarımına kadar olan süreçler. Bunların örneklerle incelenmesi. MĠMARĠ TASARIM KONULARI 12

13 Çevre ve Ġnsan (3-0) 3 Çevre ve insan iliģkisi. Çevre ve insanın kendi varlık alanlarındaki olgular. bir arada varolmanın koģulları. KarĢılıklı iliģkiler ve etkileģimler. Barınak a dair kavram ve açılımlar. Zamanın ve mekanın sürekliliği. Gereksinimler, etkinlikler ve tepkiler. Etkinlik alanları ve sınırlar. Ġnsanın özellikleri: antropometrik ve ergonometrik. YaĢamın sürekliliği için çevresel bilgi. Tarihte Konut ve Günlük YaĢam (3-0) 3 Gündelik yaģamın ve konut biçimlerinin evrildiği tarih öncesi dönemden 19. yüzyıl sonuna kadar yaģanan süreçte yerli mimarinin ve gündelik yaģamın incelenmesi. Bu dönemde özel ve kamusal alanların dönüģümü ve yerleģimlerin mimari geliģimleri. Konut planları, yeme, uyuma, yıkanma, gündelik toplanma, boģ vakit geçirme gibi belirli yöresel etkinliklerin belirlediği mekan organizasyonlarının incelenmesi. Konut tasarımı ve gerçekleģtirlmesindeki süreklilikler, değiģimler ve / veya dönüģümler. Kontların anlam, kullanım ve biçimsel özelliklerindeki değiģimler, süreklilikler ve dönüģümleri içeren tematik tartıģmalar. ÇağdaĢ Mimarlık Semineri (3-0) yüzyılın kültürel ve mimari ürünlerinin incelenmesi yoluyla modernite düģüncesinin eleģtirel bir anlayıģla değerlendirilmesi. ĠLETĠġĠM ve ANLATIM TEKNĠKLERĠ Serbest Mimari Çizim (3-2) 4 SeçilmiĢ binalar ve bu binaların çevrelerine iliģkin serbest el çizimleri. Seçilen bölgelerin tarihsel ve kültürel özelliklerinin tanıtılması. Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtılması. Serbest eskiz ve tarama tekniklerindeki el becerilerinin geliģtirilmesi. Bilgisayar Yardımlı Çizim ve Tasarım (3-2) 4 Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu gösterim teknikleri. Çizim, tarama, animasyon programları. Öğrencilerin bir projeyi bilgisayar ortamında tümü ile sunmaları. Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci, tasarım yaklaģımları. Mekan planlama modelleri ve biçim gramerleri. Bilgisayar destekli mimari tasarımda değerlendirme. STRÜKTÜR ve MALZEME TEKNOLOJĠSĠ Yeni Yapı Teknolojileri (3-0) 3 Bina yapımında özel yapım teknikleri ve ekipmanlarının sunulması. Özel yapıların fizibilite çalıģmalarından inģasına kadar büyük ölçekli inģa etkinliklerine bakıģ. ÇağdaĢ yapı malzemelerinin özellikleri, türleri, uygulama alanları ve uygulama Ģekilleri. Çelik Yapı Tasarımı (3-0) 3 Modern çelik yapı tasarımındaki ilkeler ve uygulamalar. Yapı tasarımı kuramının uygulanmasının gösterilmesi ve böylece tasarım sürecindeki sorunların değerlendirilmesi. Yüklerin (hareketli hareketsiz yükler ile rüzgar, kar ve deprem yüklerinin) tanımı.çeliğin 13

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİLGİ KATALOĞU

MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİLGİ KATALOĞU MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİLGİ KATALOĞU MİMARLIK BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı: Prof. Dr.Nesrin Dengiz Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr.Nezih R. Aysel Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr.Burcu

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim i MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Ağustos - 2005 ii JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Aslı Özçevik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

TMMOB İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İÇMEK / İÇMİMARLIK EĞİTİMİ 2.ULUSAL KONGRESİ DANIŞMA KURULU Ahmet Eyüce Hasan Şener İnci Deniz Ilgın Orhan Hacıhasanoğlu Zafer Ertürk Adil Öngel Levent Tümer Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı