ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL"

Transkript

1 EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ıģık, biçim, ritm, oran, ölçek, denge, uyum gibi tasarım elemanları ve ilkeleri ile, iki ve üç boyutlu çalıģmalarda mekan kurgusu ve mimaride mekan geometrisi gibi mekan kavramı konuları. Görsel algının geliģimi sonucunda kazanılan yetiler ile iki ve üç boyutlu mekansal kompozisyonların oluģturulması. Denel, Bilgi Temel Tasarım ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ. Onat, Esen Mimarlık, Form ve Geometri. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Brolin, Brent C. The Designer's Eye; Visual Problem Solving in Architecture. New York, London: W.W.Norton & Comp., 2002 Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim, çev. Ç. Birkan, _stanbul: YEM Yayın, Denel, Bilgi. Temel Tasarım Ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ, 1981 Kasprisin, Ronald J. Visual Thinking for Architects and Designers. New York: Van Nostrand Reinhold, Laseau, Paul. Graphic Thinking for Architects and Designers. 2nd ed. New York: Van Nostrand Reinhold, Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Press, Shen, Janet. Sketching and Rendering for Design Presentations. New York: Van Nostrand Reinhold, Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine Giris. Yem Yayınevi. Ġstanbul, MATEMATĠK (3-2) 4 Mimarlık eğitimi için gerekli olan matematik altyapısı oluģturulur. MĠMARLIĞA GĠRĠġ I (3-0) 3 Mimarlık alanının kapsamı ve kavramları. Farklı özelliklerdeki mekanlar üzerinde analizler. Biçim analizi, yapı, kullanım ve anlam konuları. Mimari anlayıģta etkili olan kültürel ve fiziksel oluģumlar. Yararlanılacak Kaynaklar Kuban, Doğan: Mimarlık Kavramları, YEM yayınları, 2007 Onat, Esen Mimarlığa Yolculuk. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Rasmussen, Steen Eiler YaĢanan Mimari, çev. Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 1

2 Roth, Leland M Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, çev. E. Akça. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Zevi, Bruno Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, çev. H. D. Divanlıoğlu. Ġstanbul: Birsen Yayınevi. ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ I (1 3) 3 Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması; Çizgi çeģitlerinin tanıtılması ve uygulaması; Standart yazı ve rakamların tanıtılması ve uygulaması, Standart resim kâğıtlarının tanıtılması; Çizgi çalıģması (uygulama); Yazı çalıģması(uygulama), Doğrularla ilgili Geometrik çizimler; Açılarla ilgili Geometrik çizimler, Çokgen Çizimleri tanıtımı; Çokgen Çizim uygulamaları, Teğet ve yay ile birleģtirme; Ġki çembere içten ve dıģtan teğet çizimleri (uygulama); Ġki çembere içten ve dıģtan yay ile birleģtirme çizimleri (uygulama), Oval-elips ve Helis eğri çizimleri, Ġz düģüm çeģitleri ve metotlarının tanıtılması (Merkezi, paralel, eğik, dik izdüģüm), Ġz düģüm düzlemleri; Noktanın, doğrunun, düzlemlerin ve geometrik cisimlerin iz düģümleri, GörünüĢ çizimleri, Perspektiften ön, üst ve yan görünüģ çizim uygulamaları; Ġnceoğlu, Necati, Tan Gürer ve Ela Çil Eskizler. Ġstanbul: Helikon Yayınları. ġahinler, Orhan Mimarlıkta Teknik Resim. Ġstanbul. YEM Yayınları. TÜRK DĠLĠ I (2-0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Türkçe nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. YABANCI DĠL I (2 0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Ġngilizce nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ I (2 2) 3 Temel kavramlar, çalıģma penceresi ve araçları, temel düzenleme iģlemleri, seçimler ile çalıģma, katmanlar ile çalıģma, metinler ile çalıģma, maskeler ile çalıģma, rötuģlama ve onarma, boyama ve düzenleme, yollar ve temel kalem teknikleri ile çalıģma, vektör çizimler, filtreleri kullanma, iģlemleri otomatikleģtirme, dosyaları baskıya hazırlama. Grafik tasarım programlarıyla ilgili kavramlar ve komutlar. Bu Ģekilde öğrencilerin daha özel 2D ve 3D sunumları oluģturma, daha ileride de renklendirme teknikleri konusundaki yeteneklerinin geliģimi sağlanacaktır. Aynı zamanda ders, profesyonel iģ yaģamında ve pratik uygulamalarda web tasarımı ve yeni sanal ortam uygulamalarının geliģtirilmesini de içermektedir. II. YARIYIL TEMEL TASARIM II (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları, ilkeleri ve araçlarının tanımlanması ve uygulama çalıģmaları ile kullanılması. Ġki boyutlu kompozisyon ve soyutlamanın yanısıra üç boyutlu kompozisyon teknikleri de derste ele alınacaktır. Bunların bazıları: renk, ıģık; bütünlük; ritm, oran, ölçek, denge, uyum, hiyerarģi, tekrar, süreklilik, zıtlık, simetri, doluluk-boģluk; boģaltma, eksiltme, parçalama, deformasyon. Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Çev. Ç. Birkan, Ġstanbul:.YEM Yayın, Neufert, Ernst. Yapı Tasarımı, Beta Yayınevi Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Pr., 1987 Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, 1989 Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine GiriĢ. Yem Yayınevi. Ġstanbul,

3 MĠMARLIĞA GĠRĠġ II (3-0) 3 ÇağdaĢ mimarlığın geliģim sürecinde kavramsal kimliği, üsluplar, mimarlık hareketleri, teknikler. ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ II (1 3) 3 Doğal ve insan yapısı olan çevrelerin analitik çalıģması ve sunumu; parça-bütün, form-strüktür, kütle-boģluk, biçim-iģlev iliģkileri. Bilgisayar programları ile sunum teknikleri. Ching, Francis D. K Mimarlıkta ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Ġstanbul. YEM Yayınları. TÜRK DĠLĠ II (2-0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Türkçe nin yapısı, dilbilgisi, yazım kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. YABANCI DĠL II (2 0) 2 Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaģamdaki önemi, kültür ve dil iliģkisi; Ġngilizce nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuģma ve kompozisyon teknikleri. III. YARIYIL MĠMARĠ PROJE I (4-4) 6 Mimari tasarımı oluģturan ögelerin tanımlanması ve bunların yorumlarının yapılması konusunda gerekli bilinci kazandırmayı amaçlayan stüdyo dersi. Mimari tasarımda önemli olan kullanıcı gereksinimleri, düģünce-biçim iliģkisi, mekan kurgusu, taģıyıcı ve örtücü konstrüksiyonların tanıtımı, yapı ve çevre iliģkisi, küçük tasarım denemeleri. Yararlanılacak Kaynaklar Alexander, Christopher A Pattern Language: Towns, Buildings, C onstruction. New York: Oxford University Press. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ I (3-0) 3 Mimarlık tarihinin perhistorik dönemden baģlayan, 13.yy a kadar baģlıca dönemleri. Anadolu da Hitit, Urartu Uygarlıkları, Antik Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk ve Gotik mimarinin etkileģimlerle birlikte üslup özellikleri. Mimari geliģim sürecinde önemli yapılar. Bu dönemlerde resim ve heykelin mimarlıkla olan iliģkileri. Konstrüksiyon çeģitleri ve plan tipleri. Akurgal, E Anadolu Uygarlıkları. Ġstanbul: NET Turistik Yayınları. Akurgal, E Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: TÜBĠTAK Naumann, R Eski Anadolu Mimarlığı, çev. B. Madra. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Sevin, V Anadolu Arkeolojisi. Ġstanbul: DER. Vitruvius Mimarlık Üzerine On Kitap, çev. S. Güven. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Gombrich, E. H Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 3

4 Panofsky, Erwin Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley. ġenyapılı, Ö., Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Ankara: METU Pres. STATĠK VE MUKAVEMET (1 2) 2 Mekanik ilkelerine giriģ. Kuvvet kavramı; dengedeki kuvvet sistemleri, kuvvet diyagramları. Bir noktada kesiģen kuvvetler, kuvvet çifti ve moment, düzlem kuvvetlerin genel hali. Ağırlık merkezi, mesnetler, yükler; sürtünme. Kafes sistemler. Kablolar. Atalet momenti. Ġç kuvvetler. Gerilmeler. ġekil değiģtirmeler. Normal kuvvet etkisi, kesme kuvvet etkisi, burulma momenti etkisi, eğilme momenti etkisi, kesmeli eğilme etkisi. BileĢik eğilme. Çubukların burkulması. Beer, F. P. & E. R. Johnston. Statik, çev. F. Keskinel ve T. Özbek. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM (2 4) 4 Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizim, modelleme ve gösterim tekniklerinin tanıtılması ve uygulama çalısmaları ile kullanılması. CAD in iki boyutlu çizim konusunun tanımlanması, sistemin ihtiyaçları ve donanımın tanımlanması; çizgi komutları, layer komutları, nesne yakalama komutları, çizime yardımcı komutlar, tarama stilleri, yazı stilleri ve komutları, ölçülendirme stilleri ve komutları, görüntü komutları, nesne düzenleme komutları, yardımcı komutlar; CAD in üç boyutlu çizim ve modelleme konusunun tanımlanması, modelleme komutları ve teknikleri, koordinat sistemlerinin kullanılması, üç boyutlu görüntüleme komutları, çizimin basılması. Kalay, Yehuda E. Architecture's New Media: Principles, Theories, and Methods of Computer-aided Design. Cambridge, Mass.: MIT Press, YAPI ELEMANLARI I (BUILDING CONSTRUCTION- I) (2 2) 3 Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliģ ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, döģemeler, duvar ve boģlukları (pencere-kapı vs.), döģemeler ve kaplama malzemeleri. Yapının zemininden baģlayarak temel, duvar, döģeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliģkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır. YABANCI DĠLDE OKUMA VE KONUġMA (2-0) 2 Temel Ġngilizce okuma ve sözlü iletiģim bilgilerinin geliģtirilmesi. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (2-0) 2 Devrim tarihi ve Atatürk Ġlkeleri. 4

5 IV. YARIYIL MĠMARĠ PROJE II (4-4) 6 Kullanıcı gereksinimleri; mekan organizasyonu, iç mekan-dıģ mekan iliģkisi, bina, kentsel çevre ve doğal çevre iliģkileri; bu konularda karmaģık olmayan tasarım sorunlarının çözümleri Yararlanılacak Kaynaklar (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK VE SANAT TARĠHĠ II (3-0) 3 Anadolu Türk mimarisinin kaynakları. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, 17.yy sonuna kadar Osmanlı mimarisi. Cami, medrese, kervansaray gibi yapı türlerinde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımlarının özellikleri. Avrupa da Rönesans, Maniyerist ve Barok Dönemlerde mimarlık ve diğer sanatlar. Akın, Nur, Afife Batur ve Selçuk Batur (derleyenler) Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı "Uluslarüstü Bir Miras". Ġstanbul: YEM Yayınları. Cezar, Mustafa Osmanlı BaĢkenti Ġstanbul. Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayınları. Erzen, Jale Nejdet Mimar Sinan: Estetik Bir Analiz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Aslanapa, O., Türk Sanatı, Ġstanbul. Gombrich, E. H Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi. Hillenbrand, Robert Islamic Architecture: Form, Fuction, and Meaning. Edinburgh: Edinburgh University Press. Kuban, Doğan Osmanlı Mimarisi. Ġstanbul: YEM Yayınları. Kuran, Aptullah Ġlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi. Panofsky, Erwin Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley. Akyürek, E., Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Architectural Theory, 2006, TASCHEN TAġIYICI SĠSTEMLER I (BETONARME) (3 0) 3 TaĢıyıcı sistemlerin tarihsel geliģimi ve malzeme özellikleri, yapılara etkiyen yükler, taģıyıcı sistem tipleri, yığma ve çerçeve sistemlerin özellikleri, betonarme, çelik, prefabrik ve ahģap sistemlerin özellikleri. Betonarme kesitlerin eğilme ve bileģik eğilme hallerindeki çözümü, kolon ve kiriģlerin yapımsal özellikleri ve kolonların çözümü, kesme ve burulma hali, döģeme ve temellerin hesap yöntemleri. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve sismik izolasyon. YAPI MALZEMESĠ VE YAPIM YÖNTEMLERĠ (2-0) 2 Yapı- Malzeme-Tasarım iliģkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri; bağlayıcı malzemeler, beton, yapı taģları, seramik, cam, ahģap, plastik, metal, alçı, kerpiç, boyalar ve koruyucular. ĠĢlevsel yapı malzemeleri; su ve buhar yalıtım malzemeleri; duvar çekirdeği ile iç ve dıģ kaplamalar; döģememe ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları; çatı örtü malzemeleri. 5

6 Mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri. Malzeme türlerini tanıma çalıģmaları ve değerlendirmeler. Malzemelerle yapılabilecekler ve yapılamayacaklar konusunda kavramsal tartıģmalar. Ching, Francis D. K Building Construction Illustrated. New York: van Nostrand Reinhold. Neufert, Ernst Yapı Tasarımı Bilgisi. Ġstanbul: Beta. YAPI ELEMANLARI II (2 2) 3 Tenekecilik iģleri, bacalar; nem, ısı ve ses açısından bina yalıtım iģleri; merdiven ve rampa gibi düģey sirkülasyon elemanlarının tasarım ilkeleri; farklı malzeme ve strüktürleri ile düz-eğimli çatıların tasarım ilkeleri ve bu konulara iliģkin uygulama çalıģması, Ģantiye ziyaretleri. Yapının zemininden baģlayarak temel, duvar, döģeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliģkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır. Kütüphane listesinde belirtilen konu ile ilgili kaynaklar MESLEKĠ YABANCI DĠL (2 0) 2 Temel mesleki kavramlar ve terminoloji. Architectural Systems. McGraw Hill Publishing Company, Ching F. Mimarlık; Biçim, Mekan, Düzen. _stanbul: YEM, Krier R. Elements of Architecture. London: Academy Editions, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Devrim tarihi ve Atatürk ilkeleri PEYZAJ TASARIMI (2-3) 3 Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlıgı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel çevrenin peyzaj tasarım ilkeleri baglamında ele alınması. Peyzaja giris, mimarlık ve peyzaj mimarlıgı iliskisi, peyzaj tasarım tarihi, peyzaj tasarımında kültürel yaklasımlar, peyzaj tasarımının temel ilkeleri, peyzaj tasarımında dogal faktörler, peyzaj tasarımında insan, peyzaj tasarımında estetik, peyzaj tasarımında bitkisel materyal, peyzaj tasarımında arazi biçimlendirme, peyzaj tasarımında su elemanları, peyzaj tasarımında sokak mobilyaları konularının açıklanması, ulusal ve yabancı ülke uygulamalarının incelenmesi. Brown, Robert D. Microclimatic Landscape Design: Creating Thermal Comfort and Energy Efficiency. New York: John Wiley and Sons, Clouston, B. Landscape Design with Plants. Landscape Institute, Harris, C.W. & N.T.Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture: Design and Construction Data. New York: McGraw-Hill, Motloch, John. Introduction to Landscape Design. New York: Van Nostrand Reinhold, Schroder, Thies. Changes in Scenery: Contemporary Landscape Architecture in Europe. Basel; Boston: Birkhauser, Seçkin, Öznur Bülend. Peyzaj Uygulama Teknigi. _stanbul: _stanbul Üniversitesi, yayın no: 4105, Steenbergen, Clemens M. & Wouter R. Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser,

7 YAPI ALANINDA UYGULAMA (2 AY) ġantiye çalıģmasına aktif katılımla yapı inģa süreçlerinin ve tekniklerinin tespiti yapılır. Ayrıca, gönüllü öğrenciler bölümün onayı ile arkeolojik kazılara da katılabilirler. Yapı malzemeleri, bunların basit kullanımı ile uygulama teknikleri; ölçümleme aletlerinin kullanımı, topografik incelemeler, ölçüm teknikleri ve uygulamaları. V. YARIYIL MĠMARĠ PROJE III (4-4) 6 Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak doğal ve yapay çevre koģullarının analizi. ĠĢlev, biçim, strüktür, mekan kurgusu ilkeleri. Kavram-biçim iliģkisi. Amaca uygun çevrelerde, sınırlı ihtiyaç programı olan bir veya birden fazla konu üzerinde, stüdyo çalıģmaları. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ III (3-0) 3 Aydınlanma Çağı mimarlığı, sanat ve mimarlıkta Klasizm ve Romantizm. Endüstri Devrimi, yeni yapı malzemeleri ve türleri, 19.yy kentleri. Osmanlı batılılaģma dönemi mimarlığı. 20. yy Türk mimarlık ve sanat ortamındaki geliģmeler, çağdaģ dünya ve Türkiye mimarlığındaki güncel konular. Modernizm, postmodernizm. Aslanoğlu, Ġ Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi. Batur, E (der.) Modernzimin Serüveni. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bozdoğan, S Modernizm Ve Ulusun ĠnĢası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Mimari Kültür. Ġstanbul: Metis Yayınları. Yavuz, Y Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara. Tansuğ, S., ÇağdaĢ Türk Sanatı, Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını. Conrads, U (der.) Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, çev. S. Yavuz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. Frampton, K Modern Architecture: A Critical History. London: Thames & Hudson. Holod, R., Evin, A., Özkan, S., Modern Türk Mimarlığı, çev. M. Saner & T. S. Tağmat. Ankara: Mimarlar Odası. CENGĠSKAN, A , Modernin Saati, Ankara: Mimarlar Derneği-Boyut Yayınevi. ALTAN ERGUT, E., ĠMAMOĞLU, B. (der.), Cumhuriyet in Mekanları Zamanları Ġnsanları, Ankara: Dipnot, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını Cezar, M., Sanatta Batıya AçılıĢ ve Osman Hamdi, Ġstanbul: Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayını. Roth, L.M., Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi Leppert, R., Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Shiner, L., Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sanat Tarihi Ansiklopedisi Germaner, S., Yüzyıl Avrupa Resmi, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Marceau, j., Art A World History, London: DorlingKindersley 7

8 Enis, B. (Haz.), Modernizmin Serüveni, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, çev. Cevat Çapan, Sadi ÖziĢ,Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını. Germaner, S., Sonrası Sanat, Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Hoster, F., Tasarım ve Suç, çev. Elçin Gen, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. Pacteau, F., Güzellik Semptomu, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bürger, P., Avangard Kuramı, çev. Erol Özbek, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. YAPI FĠZĠĞĠ VE ÇEVRE KONTROLÜ (BUILDING PHYSICS) (1 2) 2 Bu ders kapsamında; yapı kabuğunun ısı ile yaptığı alıģveriģ ve alınacak önlemler, ısı-nem iliģkisi ve yoğuģma, ses hakkında genel bilgi, gürültü kontrolü ve denetim ilkeleri, mimari akustik, doğal ve yapay aydınlatma konuları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Mimarın tasarladığı mekanlarda iģlevin gerektirdiği fiziksel konforun elde edilmesine yönelik karar ve ilkeleri yukarıda değinilen yapı fiziği konuları kapsamında ele almak dersin temel amacıdır. Ders, arazi yönelimi, güneģ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüģümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inģaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıģmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koģulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar. TAġIYICI SĠSTEMLER II (Yapı Statiği - Çelik Yapılar)(3-0) 3 Yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Hiperstatik sistemlerin analizi, yük analizi, yükün yapı elemanlarına dagıtılması ve süper pozisyonu sonucu serbest cisim diyagramına yerlestirilmesi, etkiyen yükler altındaki sistemin statik analizi. Yapısal elemanların analizi ve bilgisayar ortamında yapı analizi.. Çelik yapıların genel analiz ve tasarım yöntemleri, çesitli çelik yapı elemanları. Çok katlı bina iskeletlerinin teskilinde ve büyük açıklıkların örtülmesinde çeligin sagladıgı imkânları. _leri yapı malzemeleri ve kullanımları. Can, Hüsnü. Çözümlü Örneklerle Yapı Statigi. Bilim Yayınları, 1996 Çakıroglu, Adnan. Yapı Statigi Cilt: 1. Enver Çetmeli Beta Basım Yayım Dagıtım A.S., Çetmeli, Enver. Yapı Statigi. _stanbul: _.T.Ü _nsaat Fakültesi Matbaası, Doran, B., Alacalı S. N. (2004) Yapısal Analiz Programı Sap2000 Bilgi Kullanımı ve Aktarımı Birsen Yayınevi, 188 s. Ekiz, _brahim. Yapı Statigi 1 _zostatik Sistemler. Seç Yayın Dagıtım, Ersen, Necati. Çelik Yapılar. Birsen Yayınevi. SEÇMELĠ DERS SEÇMELĠ DERS VI. YARIYIL MĠMARĠ PROJE IV (4-4) 6 Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak çevre koģullarının analizi. YerleĢim, konut iliģkileri, iģlevsel karmaģıklık, mekansal çeģitlilik. Amaca uygun olarak seçilmiģ çevrelerde büro,, küçük Ģehir içi oteli, katlı mağaza, apartman gibi konular aracılığıyla stüdyo ortamında bir veya birden fazla konu üzerinde çözüm üretilmesi. 8

9 (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ĠLKELERĠ (3-0) 3 ġehir ve Bölge Planlama süreci ve tarihsel geliģimi. Kentin ögeleri, yerleģme yoğunlukları ve yapılaģma katsayıları. Ġmar planları, amaçları ve ölçekleri. Kentsel tasarım ilkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluģumu. Tarihsel süreç içinde geliģmiģ olan bir kent parçasında kentsel ögelerin ve mekan dokusunun analizi, sorunların tartıģılması ve öneriler. KeleĢ, RuĢen KentleĢme Politikası, 8. Baskı. Ankara: Ġmge Yayınları. Erpi, Feyyaz Urban Traffic Planning. Ankara: ODTÜ. Ersoy, Melih Kentsel Planlama Kuramları. Ankara: Ġmge Yayınları. KeleĢ, RuĢen, Kentbilime Adanan Bir YaĢam, 2007, Cilt 1, Ed. Mengi, A., Ġmge Kitapevi, ÇEVRESEL TASARIM VE EKOLOJĠK MĠMARLIK (3 0) 3 Ders, arazi yönelimi, güneģ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüģümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inģaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıģmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koģulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar. Gün ıģığı; gölgelenme, pasif güneģ ısıtması ve binaların soğutulması. Aydınlatma, gün ıģığıyla aydınlatma, yapay aydınlatma ve mimarlıkta renk olgusu. Akustik; mimari akustik, sesin mekan içinde davranıģı, binalararası ses geçiģi. Yangın; binalarda yangından korunma, tasarımda önlemler. Sıhhi tesisat: su temini, binaya dağılımı ve gerekli ekipmanlar, pis su atılması, boru döģeme, aktif ısıtma ve soğutma sistemleri. Steenbergen, Clemens M. & Wouter Reh Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser. TARĠHĠ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON (3-0) 3 Tarihi yapı korumanın kuramsal temelleri. ÇağdaĢ koruma kuramının 19.yy dan günümüze kadar geliģimi. Restorasyon öncesi çalıģmalar. Restorasyon teknikleri. UygulanmıĢ restorasyon örnekleri. Türkiye de korumanın yasal ve örgütsel yönleri. Yararlanılacak Kaynaklar Ahunbay, Zeynep Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Ġstanbul: YEM Yayınları. Aktüre, Sevgi Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara. Tunçer, Mehmet Tarihsel Çevre Koruma Politikaları: Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara. SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) 9

10 YAZ UYGULAMASI Mimari Büro Stajı (2 ay) Mimari ofis ortamının deneyimlenmesi, proje çalıģmalarının gözlemlenmesi ve aktif katılım. Ayrıca gönüllü öğrenciler bölüm onayıyla arkeolojik kazılara katılabilirler. VII. YARIYIL MĠMARĠ PROJE V (4-4) 6 Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekansal düzenleme ve taģıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleri, Tasarımın geçerli yapı mevzuatına göre oluģturulması. Tasarım aģamalarına uygun olan anlatım tekniklerinin, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması. (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) UYGULAMA PROJESĠ (2-2) 3 Bina ihtiyaç programının, arsa ve çevresinin ve diğer koģulların, gereksinimlerin ve olanakların analizi. Analizlerden elde edilenlerin tasarlama bilgilerine dönüģtürülmesi. MĠMARĠ ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (2 0) 2 Öğrencinin araģtırma konusunda yetkin kılınmasını amaçlayan bu ders, Mimari araģtırma nosyonunu ve yöntemlerini tartıģır. Bilimsel araģtırma yöntemlerini, niceliksel ve niteliksel yaklaģımlarını sınar ve son yıllarda gündeme gelen Mimari Tasarım AraĢtırma yöntemleri üzerinde yoğunlaģarak, öğrencilerin kendi konularını geliģtirmeleri için gerekli akademik donanımı sağlar. Mimarlık eğitimi alan öğrencilere mimarlık eylemine iliģkin kavramların tanıtılması, mimarlık eyleminin iliģkilendiği alanların tariflenmesi, mimarlık eyleminin anlamı ve kapsamı hakkında bilgi verilmesidir. SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) SEÇMELĠ DERS (3) VIII. YARIYIL MEZUNĠYET PROJESĠ (4 4) 6 Mezuniyet projesi mimarlık bölümü son sınıf öğrencisinin nitelikli bir mezun, yani kaliteli bir mimar olma yolundaki son aģamadır. Bu nedenle, proje seçiminde kuramsal ve profesyonel düzlemlerde zenginlik içeren programlar ele alınır. Mimarlık-kentsel tasarım bağlamındaki kavramsal değerlerin irdelenmesi. Amaca uygun seçilmiģ çevrelerde kent koruma, kentsel onarım, yenileme ağırlıklı ve ileri teknoloji problemleri içeren konular üzerinde çözümler.tasarım sürecinde öğrencilerin mimari bir duruģ sergilemeleri ve savunmaları desteklenir. BÜRO YÖNETĠMĠ VE ĠġLETMESĠ (2 02) Büro Kavramı; Tanımı; Büroların ĠĢlev ve Fonksiyonları; Büro Türleri; Büro ÇalıĢanları, Yönetimi, Yönetimin Tarihçesi ve GeliĢimi; Yönetim Kaynakları, Fonksiyonları; Büro Yönetimi; Bürolarda Planlama, Örgütleme; Kadrolama; Koordinasyon; Yöneltme ve Denetim; Büroda ĠĢletme kavramı; ĠĢletmenin Temel özellikleri, Süreci; Kanalları; Biçimleri: Ofis Otomasyonu ve Amaçları; Veri Tabanı OluĢturma Yöntemleri; Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 10

11 (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler) SEÇMELĠ DERS (1) SEÇMELĠ DERS (2) SEÇMELĠ DERS (3) NOT: Zorunlu dersler için belirtilen kaynakların dıģında çok çeģitli kitap ve süreli yayın takibi gerekmektedir. Bu nedenle, üniversite ve bölüm kütüphanesinde yer alan bütün yayınlar derslerin içerikleri bağlamında önem taģımaktadır. 11

12 SEÇMELĠ DERSLER MĠMARLIK ve TASARIM TEORĠLERĠ Mimarlık Üzerine DüĢünmek (Okumak/Yazmak) (3-0) 3 DüĢünme pratiğinin mimari üretim sürecindeki rolü. Öğrencilerin düģünme pratiğindeki becerilerinin okuma ve yazma bakımından da geliģtirilmesi. Alanla ilgili basit metinler ve ardından karmaģık metinler üzerinden giderek, öğrencilerin mimari metinlerin analizi, sentezi ve eleģtirisinde kullanılan yöntemler konularında fikir sahibi olunmasının sağlanması. (Metinler, bağlamsal bir çerçeveye uygun olarak seçilir ve her yıl yenilenir.) Mimarlıkta Matematik (3-0) 3 Problem tanımından yapılanıģın son aģamasına kadar geçen tasarım sürecinde, matematiğin kullanımı, dijital araçlar ve tasarım konusunda geliģmiģ bir kavrayıģ için algoritmik düģünce geliģtirmek üzere alt yapı oluģturma. Matematiğin grafik iletiģimle, tasarım, sanat ve doğa ile ilgili yönlerinin tanıtılması. Mimarlıktaki temel matematiksel kavramların ve ilkelerin, mimari tasarım problemlerini çözebilmeyi sağlayacak Ģekilde, çeģitli örneklerle sunumu. Temel matematiğin yardımı ile bütün tasarım sürecini, problem tanımı ve kısıtlamaları belirlemek, iģlevler ve biçimler arasındaki iliģkileri araģtırmak. Bu iliģkileri en elveriģli hale getirmek ve son yapılanıģı önerebilecek algoritmik düģünce geliģtirebilecek çok boyutlu tasarım problemlerinin çözümü. Mimarlık ve Sanatın Kültürel Bağlamları (3-0) 3 BaĢlıca sanat ve mimarlık yapıtlarının, toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel arkaplanları ile bunların diğer estetik oluģumlarla iliģkilerinin analizi. Modernizmde Konular ve Sorunlar (3-0) Yüzyılın baģında Batı daki mimarlık etkinlikleri ve bunun çeģitli bağlamları arasındaki karmaģık ve çok boyutlu iliģkilerin araģtırılması. Modern Estetik ve Toplumsal Modernite kavramlarının derinlemesine incelenmesi. Modern mimarinin, toplumsal, ekonomik ve entelektüel altyapısının analizi aracılığı ile, modernist normlardan sapmalar göstern örnekler ve farklı modernizmler den örneklerin incelenmesi. Bu amaçla özgül mimari üretimlerin ve sorunların değerlendirilmesi. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Ġlkeleri (3-0) 3 Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel ve çevresel projelerin ele alınıģ teknikleri. Meydan, yaya bölgesi ve kent merkezlerindeki çeģitli projelerin sorun tanımından tasarımına kadar olan süreçler. Bunların örneklerle incelenmesi. MĠMARĠ TASARIM KONULARI 12

13 Çevre ve Ġnsan (3-0) 3 Çevre ve insan iliģkisi. Çevre ve insanın kendi varlık alanlarındaki olgular. bir arada varolmanın koģulları. KarĢılıklı iliģkiler ve etkileģimler. Barınak a dair kavram ve açılımlar. Zamanın ve mekanın sürekliliği. Gereksinimler, etkinlikler ve tepkiler. Etkinlik alanları ve sınırlar. Ġnsanın özellikleri: antropometrik ve ergonometrik. YaĢamın sürekliliği için çevresel bilgi. Tarihte Konut ve Günlük YaĢam (3-0) 3 Gündelik yaģamın ve konut biçimlerinin evrildiği tarih öncesi dönemden 19. yüzyıl sonuna kadar yaģanan süreçte yerli mimarinin ve gündelik yaģamın incelenmesi. Bu dönemde özel ve kamusal alanların dönüģümü ve yerleģimlerin mimari geliģimleri. Konut planları, yeme, uyuma, yıkanma, gündelik toplanma, boģ vakit geçirme gibi belirli yöresel etkinliklerin belirlediği mekan organizasyonlarının incelenmesi. Konut tasarımı ve gerçekleģtirlmesindeki süreklilikler, değiģimler ve / veya dönüģümler. Kontların anlam, kullanım ve biçimsel özelliklerindeki değiģimler, süreklilikler ve dönüģümleri içeren tematik tartıģmalar. ÇağdaĢ Mimarlık Semineri (3-0) yüzyılın kültürel ve mimari ürünlerinin incelenmesi yoluyla modernite düģüncesinin eleģtirel bir anlayıģla değerlendirilmesi. ĠLETĠġĠM ve ANLATIM TEKNĠKLERĠ Serbest Mimari Çizim (3-2) 4 SeçilmiĢ binalar ve bu binaların çevrelerine iliģkin serbest el çizimleri. Seçilen bölgelerin tarihsel ve kültürel özelliklerinin tanıtılması. Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtılması. Serbest eskiz ve tarama tekniklerindeki el becerilerinin geliģtirilmesi. Bilgisayar Yardımlı Çizim ve Tasarım (3-2) 4 Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu gösterim teknikleri. Çizim, tarama, animasyon programları. Öğrencilerin bir projeyi bilgisayar ortamında tümü ile sunmaları. Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci, tasarım yaklaģımları. Mekan planlama modelleri ve biçim gramerleri. Bilgisayar destekli mimari tasarımda değerlendirme. STRÜKTÜR ve MALZEME TEKNOLOJĠSĠ Yeni Yapı Teknolojileri (3-0) 3 Bina yapımında özel yapım teknikleri ve ekipmanlarının sunulması. Özel yapıların fizibilite çalıģmalarından inģasına kadar büyük ölçekli inģa etkinliklerine bakıģ. ÇağdaĢ yapı malzemelerinin özellikleri, türleri, uygulama alanları ve uygulama Ģekilleri. Çelik Yapı Tasarımı (3-0) 3 Modern çelik yapı tasarımındaki ilkeler ve uygulamalar. Yapı tasarımı kuramının uygulanmasının gösterilmesi ve böylece tasarım sürecindeki sorunların değerlendirilmesi. Yüklerin (hareketli hareketsiz yükler ile rüzgar, kar ve deprem yüklerinin) tanımı.çeliğin 13

14 malzeme karakteristikleri. Tekil elemanların davranıģları, gergi ögeleri, basınç ögeleri, kiriģle ve kolonlar. Bağlantı tipleri ve davranıģları, bağlantı tasarımı ve detaylar. Çeliğin mimari tasarımda kullanımı.geniģ açıklıklı çelik yapıların davranıģı ve analizi. Uygulama alanları ve uygulama Ģekilleri. Deprem Mimarlığı (3-0) 3 Deprem bölgelerinde zemin mekaniği, geoteknik etüdler, zemine bağlı tasarım ilkeleri. Radyejeneral (kaygan) temel, fore-kazık temel sistemleri, çelik strüktürlü yapılar. Deprem yönetmeliğine bağlı yapının statik ve mimari özellikleri. Deprem bölgelerde geleneksel ahģap strüktürlerin depreme dayanıklılığı. Prefabrik, yarı prefabrik yapı elemanları ile konstrüksiyon, depreme dayanıklılığı. Çık katlı ve az katlı yapılaģmaların, yerleģim alanlarında deprem ve afete bağlı planlama ilkeleri. Afetzede yerleģim alanları planlaması. Deprempark, depremden kaçıģ noktaları. Önleyici ve deprem sonrası afet yönetiminde mimarlık. YAPIM YÖNETĠMĠ Arkeolojik Alan Planlaması ve Yönetimi (3-0) 3 Arkeolojik alanlarda koruma amaçlı planlama. Ankara, ġanlıurfa Bergama, Perge, Patara, KaĢ, Konya Örnekleri bazında plan örnekleri ve analiz /sentez çalıģmaları. Arkeolojik alanlarda yönetim planı hazırlanması. Arkeolojik Alanlarda giriģ kapısı, tur güzergahları ve dinlenme noktaları projelendirilmesi. Anastilosis ve arkeolojik restorasyon.. Önceliklerin planlanması ve yönetimi. Ġmar Hukuku (3-0) 3 Mimarlık mesleğinin merkezi ve yerel yönetimlerdeki yeri ve konumu. Yasalarda (3194, 2872, 2863 vd) mimarlık mesleğinin durumu, yetkileri ve diğer kardeģ meslek dalları ile (Ģehir planlaması, peyzaj mimarlığı, sanat tarihi, arkeoloji, mühendislik, çevre vd.) iliģkilerinin tanımlanması. Yasal çerçevede imar planları ile mimarlık iliģkisi. Avrupa Birliği ve Mimarlık (3-0) 3 Avrupa Birliği ne giriģ sürecinde ve Avrupa Birliği üyesi olunduğunda mimarlık mesleğinin karģı karģıya bulunduğu teknik ve yasal sorunlar, çözüm önerileri. AB ile yasal ve yönetsel iliģkiler bağlamında mimarlık. Uluslararası yarıģmalarda görev, yetki ve sorumluluklar, telif hakları. AB sürecinde eğitim ve mimarlık mesleğinin geliģtirilmesi, uyumunun sağlanması. Eğitimde AB sürecinin ve geçmiģ deneyimlerin aktarılması. Uluslararası serbest dolaģım ve diplomada eģdeğerlik konuları. MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ Modern Sanatta ve Mimarlıkta GeliĢmeler I-II (3-0) yüzyılda çağdaģ sanat ve mimarlık akımlarının, sanatçıların, mimarların ve yapıtların görsel malzemeler yolu ile incelenmesi. Öğrencilerin sunumları ve tartıģma. (Modern Sanatta GeliĢmeler II dersinin içeriği, Modern Sanatta GeliĢmeler I dersinin devamı niteliğindedir.) 14

15 Tarihte Mimarlar ve Mimari Uygulamalar (3-0) 3 Antikiteden 19. yüzyılın sonuna kadar mimarlar ve bina yapımına katkı sağlayan diğer meslek adamlarının toplumsal ortamdaki kimlikleri. Mimarların eğitimleri ile mimarlık anlayıģlarının, sözel ve görsel kaynaklar ile yazdıkları kuram çalıģmaları üzerinden incelenmesi. Mimari uygulamada kullanılan çizim ve maket gibi anlatım teknikleri ile kimlik göstergesi olan diğer araçlar. Mimarın toplumsal ortamdaki konumu, çalıģma koģulları ve iģverenlerle dayanıģması. Klasik Antikite Semineri (3-0) 3 Anadolu da Yunan ve Roma uygarlıklarının sanat ve mimarlık yapıtlarının incelenmesi. Yapı tipleri ve bina yapımındaki yerel geleneklerde, Anadolu ya özgü karakteristik özelliklerin belirleyiciliği. Erken Dönemde Ģehirler, tapınaklar ve diğer kamu yapıları. Kentsel oluģumda ve yenilenmede yerel programlar. Heykel ve resim sanatındaki geliģmeler. Bu alandaki geliģmelerle ilgili temel bilgilerin edinilmesi ile, eleģtirel okuma ve tartıģma becerilerinin kazandırılması ve geliģtirilmesi. Bu dönemde yaģanan baģlıca dönüģümlerin ve geliģmelerin eleģtirel bir anlayıģla incelenmesi. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığında GeliĢmeler (3-0) 3 Erken Cumhuriyet Dönemi nden günümüze kadar Türk mimarlık ortamı. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, Uluslararası Mimarlık Dönemi ve Ġkinci Ulusal Mimarlık Dönemi nin, politik belirleyiciler, yapılar ve mimarlar üzerinden irdelenmesi. Özellikle baģkent Ankara da ve diğer kentlerde yapılı çevrenin oluģumu ve karakteristik özellikleri sonrasından günümüze mimarlık ortamındaki dönüģümler. Modernizm kavramına güncel yaklaģımlar. Mimarlık mesleğine ve mimarlık eğitim ortamına iliģkin tartıģmalar. Bizans Mimarlığı AraĢtırması (3-0) 3 M.S. 323 ile 1453 yılları arasında, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Yunanistan, Anadolu ve Yakın Doğu da baģlıca Bizans yapılarını içeren bir araģtırma. Bizans yapılarının öğrenciler tarafından, araģtırma ve inceleme sonuçlarına göre tanıtılması ve eleģtirel anlayıģla analiz edilmeleri. Bölgesel özellikler ve etkileģimler. Kentsel geliģim, yapım teknikleri- malzeme iliģkisi. Bizans Kiliseleri, surlar, kentsel altyapı ögeleri, manastırlar, saraylar, kaleler ve konutlar. Osmanlı Mimarlığı AraĢtırması (3-0) 3 Osmanlı Ġmparatorluğu nun kuruluģundan 20.yüzyıl baģına kadar inģa edilen baģlıca yapıtları içeren bir araģtırma. AraĢtırma konuları yolu ile Osmanlı Dönemi yapı türlerinden örneklerin derinlemesine incelenmesi, tanıtılması ve eleģtirel analizi. Yapı tipleri: camiler, mescitler, medreseler, hamamlar, türbeler, külliyeler, köprüler, su yolları. Mekan, strüktür, kütle ve cephe tasarımı. Osmanlı mimarlığında özellikle Mimar Sinan ın tasarım anlayıģının deneyimsel geliģimi, malzeme kullanımı, Osmanlı ve dünya mimarlığına katkıları. RESTORASYON Koruma Teorileri (3-0) 3 Koruma teorisinin temel kavramları. Tarihsel arkaplan. ÇağdaĢ uluslararası düzenlemeler, sözleģme ve bildirgeler. Koruma terminolojisi. Türkiye deki koruma anlayıģının evrimi. TaĢ, ahģap malzemeler, geleneksel yapılardaki kullanımları ve bozulma süreçleri. Koruma Semineri I (3-0) 3 15

16 Mimari ölçekteki temel kavramlar. Kültür varlığının türleri. Anadolu da geleneksel konut mimarisinin karakteristikleri. BaĢlıca anıt ve arkeolojik sitlerin korunma sorunları. Yasal, ekonomik ve yönetsel stratejiler. Koruma modellerinin ekonomik ve sosyolojik açıdan tartıģılması. Eski harita, gravür, resim ve fotografik belgelerle, çevre ve tek yapı ölçeğinde yok olan tarihi değerlerin ve yerlerine yapılan örneklerin incelenmesi. Koruma Semineri II (3-0) 3 Koruma çalıģmalarında yer alan farklı uzmanlık alanlarının tanımları. Kentsel arkeoloji, belgeleme. YerleĢimlerin mimari kimlikleri, turizm-koruma iliģkileri gibi çeģitli konular. Yoğun tarihi çevrelerde yeni bina yaparken göz önüne alınması gerekli ilkeler, uluslararası kararlar. Farklı yaklaģım örnekleri üzerinde tartıģma. Restorasyon Tasarımı (4-8) 8 Türkiye deki geleneksel konutlar. Konutlarda ahģap iskelet sistemi. Belirli bir örneğin grafik, sözlü ve görsel belgelenmesini de içerecek Ģekilde, belgeleme yöntemlerinin ve tekniklerinin incelenmesi. Geleneksel konutun analizi, araģtırması ve restitüsyon projesinin hazırlanması. Geleneksel konut mimarisinin sorunlarının restorasyon/koruma çerçevesinde tartıģılmasının ardından restorasyon projelerinin hazırlanması. Bütün aģamaların yazılı rapor ile desteklenmesi. 16

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YIL. YIL. YIL.YIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL.YARIYIL MIM 11 MIM 1 MIM 1 MAT 17 YDI 11 Temel Tasar Mimari Anlatım Teknikleri I Mimarlık Kavramları

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl :

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl : T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.yarıyıl : MİM 101 TEMEL TASARIM I Bu derste, temel tasarım ilke ve kavramlarının, çizgi, biçim, hacim, perspektif,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnce Yapı ve Malzeme II ICM 212 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i ICM

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1 Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARİ PROJEYE GİRİŞ II & İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ders No : 0010120009 Teorik : 4 Pratik : 8 Kredi : 8 ECTS : 11 Ders Bilgileri

Detaylı

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim II ICM 112 Bahar 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i ICM 111 Teknik Çizim

Detaylı

İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları

İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnce Yapı ve Malzeme I İÇM 211 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i İÇM 112

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Genel Restorasyon Teknikleri Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT,

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL TASARIM VE PLASTİK SANATLAR Ders No : 0010120002 Teorik : 4 Pratik : 4 Kredi : 6 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Konut Mimarisi Sözlüğü Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Geometri Kodu Dönem Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR113 I Zorunlu

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim İÇM 114 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1.Dönem (Güz) 25 saat 2.Dönem (Bahar) 26 saat INAR 110 İç Mimarlıkta Temel İç Mimarlıkta

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi ICM 376 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 015016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 3501151 Stüdyo-I (A+B+C) [G1, G] 4+4+0 6 _ 8 350115 Mimari Anlatım Teknikleri (A+B+C) ++0 3 4 3501153 Temel Tasar

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Teknik Resim I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR103 I-II

Detaylı

Mimarlık Tarihi I (MMR 122) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi I (MMR 122) Ders Detayları Mimarlık Tarihi I (MMR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi I MMR 122 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarihi Mekanların Analizi MMR 444 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT,

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I Ders No : 0010120003 Teorik : 3 Pratik : 3 Kredi : 4.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Matematik Kodu Dönem Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR144 II-III Seçmeli

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Akustik ve Yangın Güvenliği (İÇM 333) Ders Detayları

Akustik ve Yangın Güvenliği (İÇM 333) Ders Detayları Akustik ve Yangın Güvenliği (İÇM 333) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akustik ve Yangın Güvenliği İÇM 333 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı İnce Yapı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR107 I Zorunlu

Detaylı

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fuar Tasarımı ICM 351 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği CE 233 3 3+2+0 4 6 Ön KoĢul Dersleri PHYS101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sanata Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapım Bilgisi I MMR 253 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SANAT TARİHİNE GİRİŞ Ders No : 0310380032 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 215 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS LİSTESİ 1. Yarıyıl İÇT111 İç Mimarlık

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı İnce Yapı II Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR108 II Zorunlu

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Estetiği ICM 374 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı ICM 304 Bahar 2 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL : Mimarlık Fakültesi Toplam Kredi : 136+14 (5i) = 150 MAT 1075 Temel Matematik I 2 0 0 2 2 MAT 1076 Temel Matematik II 2 0 0 2 2 AIT 101

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL İCM 101 Projeye Giriş 1 AKTS 7, KREDİ (4+4)6 Derste, iç mimariye özgü temel kavramlar hakkında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm. Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm. Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : b) Yok: Bu

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat ARCH 110 Temel Tasarım I 2 6 10 ARCH 120 Temel Tasarım II (ön

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması KOR

Detaylı

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapı Bilgisi II MMR 204 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 203 Yapı Bilgisi

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL ADI T+U+L KREDİ AKTS SBP101 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları

Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulama Projesi MMR 403 Güz 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 204 Yapı Bilgisi

Detaylı

Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları

Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi ICM 241 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği I ENE 207 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101,

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekân Analizi GTM 060 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Modelaj-Maket GTM 024 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I ARCH 201T 3 (0+8) 4 7 Ön Koşul Dersler ARCH103,ARCH105,ARCH102,ARCH104

Detaylı

Strüktürel Tasarım I (MMR 331) Ders Detayları

Strüktürel Tasarım I (MMR 331) Ders Detayları Strüktürel Tasarım I (MMR 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Strüktürel Tasarım I MMR 331 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 232 - Strüktürel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 20162017 EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 3501151 Stüdyo-I (A+B+C) [G1, G2] 4+4+0 6 _ 8 3501152 Mimari Anlatım Teknikleri (A+B+C) 2+2+0 3 4 3501153 Temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mekan Tasarımı II İÇM 202 Bahar 4 6 0 7 11 Ön Koşul Ders(ler)i İç Mekan

Detaylı