NO: 2012/20 TAR H:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012"

Transkript

1 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No: 285 Kat: 3 li / STANBUL Eski ehir Yolu No: 6 Armada Merkezi A Blok Kat: 11 Daire: 15 Sö ütözü / ANKARA VERG S RKÜLER NO: 2012/20 TAR H: KONU Yurtd nda yap lan in aat, onar m, montaj i leri, avans kar pay da ve KDV tevkifat oranlar. Daha önce 2012/16 ve 2012/18 no.lu sirkülerlerimizde aç klam oldu umuz yurtd nda yap lan in aat, onar m, montaj i leri, avans kar pay da ve KDV tevkifat oranlar na ili kin de iklikleri önemliliklerinden dolay yeniden aç klamak istedik. 1. Yurtd nda yap lan in aat, onar m, montaj i leri Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5.maddesinin 1.f kras n (h) bendinde belirtildi i üzere yurtd nda yap lan in aat, onar m, montaj i leri ile teknik hizmetlerden sa lanarak Türkiye de genel sonuç hesaplar na aktar lan kazançlar, herhangi bir ko ula ba lanmaks n Kurumlar Vergisi nden istisna edilmi tir. 6 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i ile gelen de iklik ile teknik hizmetlerin içeri i belirlenmi, in aat, onar m ve montaj i leriyle ilgili olarak yürütülen planlama, projelendirme, mimarl k ve mühendislik, etüd, fizibilite, harita tasar m, metraj, ke if, idari ve teknik artname ile ihale dosyas haz rlama, ihale de erlendirme, mesleki kontrollük, in aat kontrollü ü, tasar m kontrollü ü, i letmeye alma dan manl, proje ve yat m yönetimi vb hizmetleri kapsad ifade edilmi tir. 6 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i ile 1 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i ne yurt d nda yap lan in aat, onar m, montaj i leri ile teknik hizmetlerden sa lanan kazanç veya has lat n Türkiye ye döviz olarak getirilmesi halinde do acak kur farklar n durumu ba kl madde eklenmi tir. Buna göre; Yurtd nda tamamlanm i lere ili kin kazançlar n Türkiye ye getirilmesi durumunda söz konusu yabanc paralar n de erlemesinden kaynaklanan kur farklar Kurumlar Vergisi istisnas na tabi de ildir.

2 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No: 285 Kat: 3 li / STANBUL Eski ehir Yolu No: 6 Armada Merkezi A Blok Kat: 11 Daire: 15 Sö ütözü / ANKARA Yurt d nda devam etmekte olan i lere ili kin has lat n Türkiye ye getirilmesi durumunda ise ilgili i lerin tamamland geçici vergilendirme dönemine kadar söz konusu yabanc paralar n de erlemesinden kaynaklanan kur farklar Kurumlar Vergisi istisnas na tabidir. 2. Avans kar pay da Bilindi i üzere 1 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nin maddesinde avans kar pay da düzenlenmi, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin belirli artlar alt nda geçici vergi dönemlerindeki ticari karlar ndan avans kar pay da tabilecekleri belirtilmi tir. Ancak konunun SPK ya tabi irketler d nda Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenmemi olmas sebebiyle Dan tay 4. Dairesi taraf ndan yürütmeyi durdurma karar verilmi tir. Bu geli melerin ard ndan Maliye Bakanl 1 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nde yer alan Avans kar pay da maddesini komple de tirmi ; avans kar pay n hangi artlarda da laca na de inmemi ancak konunun vergisel sonuçlar na ili kin görü belirtmi tir say Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlü e girdikten sonra tüm irketler belirli artlarda avans kar pay da tabileceklerdir. 6 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nde aç klanan hususlar u ekilde özetlenebilir; Kurum ortaklar aç ndan elde etme, avans n kar da m karar uyar nca da lan kardan mahsup edildi i tarihte gerçekle ecektir. Hesap dönemi itibar yla net kurum kar n da lan avanstan yüksek ç kmas halinde avans kar da na örtülü kazanç da hükümleri uygulanmayacakt r. Hesap dönemi itibar yla zarar do mas ya da da lan avans n kurum kar a mas halinde örtülü kazanç da hükümleri uygulanacakt r. llara yayg n in aat i lerine ili kin da labilecek avans kar pay tutar n, devam eden lerin gerçekle en hak edi lerden, maliyetlerin, kesinti suretiyle ödenen vergilerin, varsa geçmi y l zararlar n tamam n ve yedek akçelerin dü ülmesinden sonra kalan sm n yar üzerinden hesaplanaca, bu konuda ayr ca bilanço düzenlemesine gerek bulunmad belirtilmi tir.

3 3. KDV tevkifat oranlar Bilindi i üzere Maliye Bakanl, KDV Kanunu nun 9. Maddesinin 1.f kras ile mükellefin Türkiye de ikametgah n, i yerinin, kanuni merkezi ve merkezinin bulunmad ya da gerekli gördü ü hallerde vergi alaca güvenceye almak için, taraflar tevkifat yoluyla verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir de yay nlanan 2012/16 no.lu sirkülerimizde de de indi imiz üzere 117 no.lu KDV Genel Tebli i nde KDV tevkifat na ili kin esaslar aç klanm r. Önemlili i sebebiyle konuya tekrar de inerek a daki tablo ile tevkifata tabi durumlar, eski ve yeni tevkifat oranlar ile ilgili aç klamalar özet olarak sunuyoruz. ZMET N C NS ESK TEVK FAT ORANI YEN TEVK FAT ORANI TEVK FATI K M YAPACAK aç ve orman ürünleri Yoktu 9/10 Tüm KDV Mükellefleri AÇIKLAMA Amatör spor klüplerinin formalar na; KDV mükellefi olmayanlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerdeki panolara, bina veya bahçe duvar na; KDV mükellefiyeti gerektirmeyecek ekilde yay nlanan dergi, kitap gibi yaz eserlere reklam vermek Yoktu 100/100 Reklam verenler KDV mükellefi, basit usulde vergilendirilen, BSMV mükellefi olan, sadece KDV'ye tabi i lem yapt dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülen, 5018 say Kanuna ekli cetvelde yer alan reklam verenler. Bak r, çinko ve alüminyum ürünleri 9/10 7/10 Tüm KDV Mükellefleri lk üreticileri ve ihracatç lar faturada gösterilmesi art yla tevkifat uygulanmayacak, di er safhalardaki teslimlerde KDV tevkifat uygulanacakt r.

4 Büyük ve küçükba hayvan etlerinin teslimi 1/2 Kald ld Etüt, plan-proje, dan manl k, denetim ve benzeri hizmetler 1/2 9/10 Belirlenmi al lar (*) Yap m i lerinden ba ms z ve ayr olarak verilen mimarl k, mühendislik, etüt, proje, harita, imar plan haz rlama ve benzeri i ler ile uluslar aras gözetim irketlerinin yapt gözetim i leri de bu kapsamdad r. Fason olarak yapt lan tekstil ve konfeksiyon i leri, çanta ve ayakkab dikim leri ve bu i lere arac k hizmetleri 1/2 5/10 Tüm KDV Mükellefleri Fason imalat n art hammaddenin i i yapt ranlarca temin edilmesidir. Gayr menkuller hariç GVK'nun 70.maddesinde belirtilen mal ve haklar n KDV mükellefi olmayanlarca yanda yaz olan kirac lara kiralanmas Yoktu 100/100 Kirac lar KDV mükellefi, basit usulde vergilendirilen, BSMV mükellefi olan, sadece KDV'ye tabi i lem yapt dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülen, 5018 say Kanuna ekli cetvelde yer alan kirac lar GVK'nun 18. maddesi kapsam nda telif niteli i ta yan sat ve hizmetlerin münhas ran GVK'nun 94.maddesinde say lan stopaj sorumlular na yap lmas Yoktu 100/100 Stopaj sorumlusu mükellefler Her türlü bask ve bas m hizmetleri Yoktu 5/10 Belirlenmi al lar (*) Hurda ve at klardan elde edilen hammadde teslimleri stisnadan vazgeçenlerin hurda ve at k teslimleri 9/10 9/10 Tüm KDV Mükellefleri 9/10 9/10 Tüm KDV Mükellefleri Sürekli olarak telif faaliyetlerinde bulunanlardan eser veya telif hizmeti alan ve GVK'nun 94.maddesi kapsam nda stopaj sorumlusu olan mükellefler Önceki düzenlemeye göre sadece plastik hurdalar n lenmesinden elde edilen hammaddeler KDV tevkifat na tabi idi. KDV 17/4-g den vazgeçilmesi durumunda KDV tevkifat uygulanacakt r.

5 gücü temin hizmetleri ( Özel güvenlik hizmetleri dahil) KDV mükellefleri taraf ndan 5018 sy.l Kanuna ekli cetveldekilere verilen 'Di er bütün hizmetler' 9/10 9/10 Tüm KDV Mükellefleri Yoktu 5/10 Kamu kurulu lar gücü temin hizmeti veren mükellefin söz konusu hizmeti ba ka bir mükelleften temin etti i elemanlar kullanarak sunmas halinde sadece kendisine kendisine verilen ii gücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacakt r. Güvenlik sistemlerinin kurulmas tevkifata tabi de ildir. KDV mükellefleri taraf ndan 5018 sy.l Kanuna ekli cetveldeki kamu kurulu lar Külçe metal teslimleri 9/10 7/10 Tüm KDV Mükellefleri Hurda metaller d ndaki bak r, çinko ve alüminyum külçelerin ithalatç lar ve ilk üreticileri taraf ndan yap lan teslimlerde faturada gösterilmek art yla tevkifat uygulanmayacak, bu safhadan sonraki el de tirmelerde ise tevkifat uygulanacakt r. (Hurda metalden elde edilen külçelerin ise her safhas nda tevkifat uygulanacakt r.) Makine, teçhizat, demirba ve ta tlara ait tadil, bak m ve onar m hizmetleri Pamuk, tiftik, yün ve yapa ile ham post ve deri teslimleri 1/3 5/10 Belirlenmi al lar (*) 9/10 9/10 Tüm KDV Mükellefleri Makine, teçhizat, demirba ve ta tlar n bak m i lemleri ras nda yap lan malzeme, yedek parça gibi teslimler bak m onar m hizmetine dahildir. Ancak yedek parça ve malzemeler piyasadan sat n al p bak m i lerini yapanlara verilmesi halinde tevkifat yaln zca bak m onar m hizmetine uygulanacakt r.

6 Profesyonel spor klüplerinin yay n, reklam ve islem hakk gelirleri 100/100 9/10 KDV Mükellefleri Belirlenmi al lar (*) Önceki düzenlemeye göre amatör ve profesyonel (futbol hariç) oyuncular n formalar na konulan reklam %100 tevkifata tabii iken yeni düzenleme ile yaln zca profesyonel klüpler aç ndan bu oran 9/10'a indirilmi tir. Servis ta mac Yoktu 5/10 Temizlik, çevre ve bahçe bak m hizmetleri Turistik ma azalara verilen mü teri bulma, götürme hizmetleri 2/3 1/2 KDV Mükellefleri Belirlenmi al lar (*) 7/10 Tüm KDV Mükellefleri 2/3 9/10 KDV Mükellefleri Önceki düzenlemeye göre temizlik 2/3, bahçe ve çevre bak m 1/2 idi, yeni düzenleme ile her iki grup için 7/10 haline geldi. Yap denetim hizmetleri 1/2 9/10 Tüm KDV Mükellefleri Yap m i leri ile bu i lerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarl k etüt-proje hizmetleri 1/6 2/10 Belirlenmi al lar (*) aat i leri ile ilgili yap lan tesisat, imalat, ihrazat, ses k görüntü sistemleri, boya badana dahil her türlü bak m onar m ve dekorasyon i leri, sondaj, montaj ve demontaj leri bu kapsamdad r. Yap m i leri ile birlikte ifa edilen mimarl k, mühendislik, etüt, proje, harita, imar plan haz rlama ve benzeri i ler de bu kapsamdad r.

7 Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 1/2 5/10 Belirlenmi al lar (*) Yeme in ilgili kurumlarda haz rlanmas tevkifat n uygulanmas nda engel de ildir. Ayr ca ilgili kurum ve kurulu lar n lokanta, restaurant ve benzeri yerlerde giderek ald klar yemek hizmeti de tevkifata tabidir. lgili kurum ve kurulu lara yap lan fuar, kutlama, kokteyl, seminer gibi organizasyon hizmetleri de tevkifata tabidir. Yurt d ndan sa lanan, KDV kapsam na giren, KDV'den istisna edilmemi olan ve TC s rlar nda faydalan lan hizmetler Belirli hizmet türlerinde 100/ /100 Hizm eti sat n alan herkes (*) Belirlenmi al lar: say Kanun a ekli cetvelde yer alan kamu kurulu lar - Bunlar d ndaki Kanunla kurulan kamu kurulu lar - Döner sermayeli kurulu lar - Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar - Kanunla kurulan ve tüzel ki ili i olan emekli ve yard m sand klar - Bankalar - Kamu iktisad te ebbüsleri

8 - Özelle tirme kapsam ndaki kurulu lar - Organize sanayi bölgeleri - Borsalar - Kalk nma ve yat m ajanslar - Yar dan fazla hissesi do rudan yukar daki kurum ve kurulu lara ait olan (tek ba na ya da birlikte) kurum, kurulu veya i letmeler Sayg lar zla

9 Abide-i Hürriyet C T (+90) Eski ehir Yolu No T (+90) Web:

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı