FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: Faks :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07"

Transkript

1 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: Faks : e-posta:

2 Hemosoft Kimdir? Hemosoft sağlık yazılımları gel şt rme odaklı faal yetler ne 1999 yılında Ankara'da ODTÜ-KOSGEB Teknoloj Gel şt rme Merkez bünyes nde başlamıştır. Faal yetler ve organ zasyonel yapısı 2002 yılında yen den düzenlenerek, e-eğ t m, kal te kontrol, şletme, proje yönet m, endüstr yel ürün tasarımı ve ler b l ş m teknoloj ler (b lg sayar destekl görüntü şleme, c s m tanıma, ağ s stemler, let ş m protokoller, test s stemler, kullanıcı-sunucu uygulamaları, kr ptoloj, opt m zasyon, yapay s n r ağları, kel me şleme ve d ğer web ve b lg sayar tabanlı uygulamalar) alanlarında uzman akadem k b r kadro le faal yetler n sürdürmüştür. Yen den yapılanma sürec çer s nde Hemosoft faal yetler n elektromekan k s stem tasarım ve üret m, danışmanlık, eğ t m, med kal pazarlama, yaşam b l mler, proje gel şt rme ve yönet m alanlarına gen şletm şt r. Profesyonel ek b m z, tıp doktorları, b yologlar, endüstr mühend sler, ekonom stler, endüstr yel ps koloj uzmanları, endüstr yel ürün tasarımcılarından oluşan anal st ve proje yönet c ler le özell kle haberleşme, güvenl k yazılımları ve web tabanlı yazılımlar konusunda yetk n, elektr kelektron k ve b lg sayar mühend sler nden oluşan akadem k b r yazılım grubundan oluşmaktadır. Hemosoft halen ülkem z n önde gelen ün vers teler n n Teknokent bölgeler nde konuşlu dört of ste faal yetler ne devam etmekted r. Bu bağlamda ün vers teler ve akadem syenler le proje ortaklığı ve danışmanlık temel nde yakın şb rl ğ çer s nde bulunmaktadır. 1

3 Sunulan Hizmetler Yazılım Gel şt rme 2 Hemosoft'un Yazılım Gel şt rme Departmanı güven l r b r temel ve geçm ş üzer ne nşa ed lm şt r. Yazılım gel şt rme alanında yıllar boyunca elde ed len tecrübe ve lg l alanlardak uzmanlarla şb rl kler, uygun çözümler n yaratılması bakımından eşs z b r kuvvet oluşmasını sağlamıştır. Sağlık başta olmak üzere Hemosoft b rçok alanda otonom, gen ş kapsamlı, konsepte dayalı ve destekley c uzman yazılım s stemler sunmaktadır. Yazılım ek b m z, b lg yönet m s stemler, karar destek s stemler, t car çözümler ve özel AR-GE çözümler n n ht yaç duyulduğu her sektörde uzmanlık ve b lg s n uygulama kab l yet ne sah pt r. Hemosoft gen ş b r yazılım ürün portföyüne sah pt r (Y rm den fazla satışa hazır ürün ve özel g r ş mc l k çözümler ) Hemosoft'un yazılım çözümler 1000'den fazla kurulum sayısına ve 6000'den fazla kullanıcıya ulaşmıştır. Hemosoft'un yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uygulama deney m bulunmaktadır. Hemosoft ISO9001 ve ISO27001 sert f kaları sah b d r. Elektro-Mekan k Ürünler Hemosoft mekatron k departmanı, f k rler yaşama dünya standardında ürünler olarak geç ren çok deney ml ve yetenekl mak ne, elektron k, mekatron k, yazılım mühend sler yle endüstr ürünler tasarımcıları ve tıp doktorlarından oluşmaktadır. Sağlık c hazları ve yaşam destek s stemler g b değerl ürün yelpazes ne bütünleş k tasarım döngüsünü uygulayarak konsept tasarımdan n ha ürüne kadar k tüm aşamalarda mükemmel yet lkes n korumak ve uygulamak departmanın ana görev d r. Sağlık c hazları, eczane otomasyon s stemler, e-sağlık, elektromanyet k, m kroakışkanlar, b yomed kal c hazlar, sıcaklık ve tes s zlem s stemler, özel amaçlı mak neler, yen leneb l r enerj ler ve hayvan refahı ve üretkenl ğ ne yönel k veter ner c hazları g b özel konulardak der nlemes ne tecrübes yle Hemosoft donanım ve mekatron k bölümü, hastane, eczane, depo, kl n k ve araştırma merkezler nde sağlık profesyoneller nce nöroloj, hematoloj, enfeks yon hastalıkları, eczacılık ürün ve serv sler, hayvan üretkenl ğ ve gıda kal tes g b alanlarda kullanılan çeş tl yen l kç ürün ve çözümler üret r. Ek p, son kullanıcı ve müşter ler yle ortak çalışmalar yaparak ht yaçlarını bel rley p kavram fazından başlayarak onların hayaller n gerçeğe döndürür. Daha y ürün ortaya koymak ç n mevcut gel şmeler araştırıp akadem k dünya ve stratej k ortaklarla şb rl ğ yaparak teknoloj k gel şmeler günlük olarak tak p eder, SCAMPER yöntem n uygulayarak yen l kç ve yaratıcı ruhunu taze tutar. 3

4 Danışmanlık Sağlık, mühend sl k, sosyal b l mler ve yaşam b l mler ndek kend uzmanlık ve b r k m m z, majör ün vers telerde görevl akadem syenler n uzmanlıklarıyla b rleşt rerek danışmanlık h zmetler vermektey z. Bugüne kadar Hemosoft, b rçok bakanlık, kamu kuruluşu, enst tü, dernek, kooperat f, sağlık merkez, hastane ve b reye sayısız danışmanlık h zmet verm şt r. Eğ t m 4 Hemosoft'un sağladığı h zmetler tamamlayıcı eğ t m h zmetler yle desteklenmekted r. S stem gel şt rme tecrübeler m z b z eğ t c ler n, uygulama ve gel şt r c ler n ve kullanıcıların eğ t lmes gereken b r noktaya taşımıştır. Bu amaca uygun b r şek lde, uzman eğ t m ve destek personel m z (uzaktan eğ t m uzmanları, saha eğ t c ler ) yıllardan ber s stemler m z n son kullanıcıları ç n görev yapmaktadırlar. Eğ t m ve destek personel m z hem yazılım çözümler m z le lg l eğ t m, hem de sağlık, yaşam b l mler, otomasyon, elektron k s stemler ve d ğer konulardak eğ t mler verme sorumluluğunu yer ne get rmekted r. Hemosoft yalnız yazılım çözümü sağlamaz, aynı zamanda lg l alanda uzman olmak ç n gerekl olan eğ t m de ver r. Bugüne kadar: Yazılım çözümler n kullanan 6000'den fazla kullanıcıya eğ t m ver lm şt r. 2000'den fazla profesyonel meslek uzmanlık alanlarında eğ t lm şt r. Proje Gel şt rme ve Yönet m Ş rkette gerçekleşt r len faal yetler n doğası gereğ, Hemosoft'un Proje Gel şt rme ve Yönet m becer s, ş rket n kuruluşundan bu yana sah p olduğu b r kab l yett r. Proje Gel şt rme Departmanı, çeş tl h be programları çerçeves nde proje hazırlama ve yürütme süreçler hakkında öneml deney me sah pt r. Hemosoft bu deney m n, gerçekleşt rm ş olduğu 30'un üzer nde başarılı proje geçm ş ne borçludur. Proje Gel şt rme ek b m z f k rler n z projelend rmen zde ve projeler n z yürütmen zde s zlere yardımcı olur. 30'un üzer nde ulusal ve uluslararası projey başarılı b r şek lde gerçekleşt rm şt r (kapas te oluşturma/artırımı, yen den yapılandırma, tekn k yardım projeler, Ar-Ge projeler, vb.) Uluslararası h be programlarında deney m (Avrupa Kom syonu Çerçeve Programları, Hor zon 2020, Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da V nc, EUREKA, EUROSTAR, UNDP, ERA-NET, vb.) 5

5 Yaşam B l mler 6 Yaşam B l mler Departmanı departmanı 2010 yılında kurulmuştur. Departman çalışan kadrosu uzman veter ner hek mler, z raat mühend sler ve akadem syenlerden oluşmaktadır. Kurulduğu günden t baren departmanımız, Türk ye dek hayvancılık sektörüne katkıda bulunab lmek amacıyla alanında öncü uzman k ş ler, kurum ve kuruluşlarla şb rl ğ hal nded r. Kurum ve kuruluşlar arasında 11 adet veter ner ve z raat fakültes, 5 adet enst tü, 3 adet yet şt r c b rl ğ ve meslek oda mevcuttur. Departmanımız amaçladığı daha yüksek hayvancılık standartlarını ülkem ze kazandırmak adına yoğun olarak saha çalışmaları yürütmekte, sürü dare danışmanlığı h zmet vermekte, anahtar tesl m ç ftl kler kurmakta, yüksek genet k ç ftl k hayvanları ve yüksek kal te et ve süt ürünler thal etmekted r. Ayrıca y ne Hayvancılık ve IT departmanlarının ortak çalışması le onl ne eğ t m s stem çeren gel şm ş b r tarım ve hayvancılık portalı (VETPORT) ve akıllı algor tmalar ve erken uyarı s stemler ne sah p yen nes l b r sürü dare s stem (ASYST Akıllı Sürü Yönet m S stem ) gel şt rm şt r. TUBİTAK tarafından desteklenerek gel şt r len sürü dare s stem dünyada lk olma özell ğ taşıyan 3 boyutlu l neer skorlama, 3 boyutlu kond syon skorlaması, eş zamanlı su çme süres tak b, l neer rasyon opt m zasyonu modülü g b b leşenlere sah pt r. Pazarlama Hemosoft başta med kal ve yaşam b l mler olmak üzere b rçok alanda gen ş b r yelpazede yen l kç ve ler teknoloj ü r ü n l e r s u n m a k t a d ı r. B u ü r ü n l e r n d a ğ ı t ı m v e pazarlanması, yüksek standart ve ver ml l kte, Türk ye, Türk Cumhur yetler, Orta Doğu ve Körfez Bölges n de ç ne alan gen ş b r pazarlama ağı kapsamında gerçekleşt r lmekted r. Tüm ürünler yen l kç ve son teknoloj ler yansıtan özell klere sah pt r. Misyonumuz Türk ye'de ve dünyada toplumların ht yacı olan, yaşam kal tes n artırıcı, gel şt r c, dönüştürücü, var olan s stemler düzenley c, yen ley c, tamamlayıcı, yurdumuzda b reyler n ekonom k, kültürel, sosyal ve ruhsal hayatlarına katkı sağlayıcı, d nam k yapıdak projeler, ulusal ve uluslararası şb rl ğ çerçeves nde oluşturmak, gel şt rmek ve uygulamaktır. 7 Vizyonumuz Sah p olduğumuz b lg b r k m le amaçlarımız doğrultusunda b lg ve teknoloj ağırlıklı projeler üretmek, gel şt r len projeler ç n yaygın uygulama alanları oluşturab lmek ve böylece st hdam artışına katkıda bulunmak, f rmamızın ve ülkem z n adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmaktır.

6 Ödüller ve Destekler Kalite Politikamız Avrupa Birliği Projeleri F rmamız bünyes nde bel rlenen ve hayata geç r len kal te prens pler şu şek lded r: Paydaş Odaklılık: Kuruluşlar paydaşlarına bağlıdırlar, bu nedenle paydaşların şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, paydaş şartlarını yerine getirmeli ve paydaş beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar. 8 Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar. D agnost c Nanotech and M crotech Sensors (DINAMICS): Avrupa B lr ğ 6. Çerçeve Programı tarafından desteklenm şt r. Ped atr k Kem k İl ğ Transplantasyonu Hemş reler İç n İnterakt f Eğ t m Materyal Hazırlanması : : Avrupa Kom syonu Leonardo Da V nc Meslek Eğ t m Programı tarafından desteklenm şt r. Farklı Kültürlerde Yet şm ş Adolesanların Sorunlarının Tesp t İç n Sağlık Personel ne Dönük E-Eğ t m Materyaller Hazırlanması: Avrupa Kom syonu Leonardo Da V nc Meslek Eğ t m Programı tarafından desteklenm şt r. United Nations Development Program (UNDP) Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. UNDP Norveç- Azerbaycan Kan H zmetler ve Transfüzyon H zmetler Rehab l tasyon Projes UNDP Türk ye- Web Tabanlı HIV/AIDS Hasta Kayıt S stem Hemosoft, 2006 yılı t barıyla ISO 9001: 2000 ve ISO akred tasyon çalışmalarını tamamlamıştır. 9

7 TUBİTAK TEYDEB ve 1001 Projeleri Egzers z Reçetes Karar Destek S stem (InnovaFIT): F k r Sah b ve Gel şt r c. TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r. Ps kozda Genom Boyu Anal z : Hacettepe Ün vers tes yürütücülüğünde gerçekleşt r lm şt r. TUBİTAK 1001 numaralı program tarafından desteklenm şt r. Kan Bankası B lg Yönet m S stem (HemOnl ne): TUBİTAK TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r. Doku ve Hücre Bankası B lg Yönet m S stem (CellBIMS): TUBİTAK TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r. Kem k İl ğ Transplantasyonu Tak p ve Karar Destek S stem : TUBİTAK TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r. Terapöt k Kullanımlı 3 Boyutlu (3B) Kültürler n Büyütülmes Amacıyla Yen 10 Nes l Tek Kullanımlık B yoreaktör S stemler n n Gel şt r lmes : F k r Sah b ve Gel şt r c. TUBİTAK - TEYDEB (EUREKA) programı tarafından desteklenm şt r. Kan Tedar k Z nc r Yönet m ve Etk n/güvenl Transfüzyon Karar Destek S stem : F k r Sah b ve Gel şt r c. TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r. Akıllı Sürü ve Ç ftl k Yönet m Karar Destek S stem : F k r Sah b ve Gel şt r c. TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r. Yen Nes l Genet k Tanı ve Araştırma S stem (GeneSense): F k r Sah b ve Gel şt r c. TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r. 3 Boyutlu Esnek Akışkanlar (3DFF): F k r Sah b ve Gel şt r c. TUBİTAK TEYDEB (CATRENE) programı tarafından desteklenm şt r. Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Tes s Kayıt ve İzlem S stem Terapöt k Aferez B lg Yönet m S stem Güvenl Kan Hastane Altyapı Projes Durağan Hal Uyaranları Esnasında Eşzamanlı EEG-fNIRS Ölçümler le Nörovasküler Kuplajın İncelenmes fmri Destekl Opt k Tomograf S stem Anal z Platformu SAN-TEZ Programı Moleküler Baskılama Tekn kler n n Kullanımı le Hepat t B Test K t Üret m : Proje Ortağı. Proje Koord natörü Hacettepe Ün vers tes d r. Sanay ve T caret Bakanlığı tarafından desteklenm şt r. 11 Kalkınma Ajansı Programları VIGENOS PLUS - Ankara Genet k Ver Anal z ve Karar Destek Merkez : F k r Sah b ve Gel şt r c. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenm şt r.

8 Referanslar, Bilimsel İşbirlikleri ve Yayınlar Hemosoft 1000'den fazla akt f müşter ye sah pt r. Hemosoft 30'dan fazla ün vers te ve 50'den fazla akadem syen le b l msel şb rl ğ çer s nded r (12 akadem syen Hemosoft bünyes nde yarı-zamanlı olarak çalışmaktadır). 12 Hemosoft 15'den fazla S v l Toplum Örgütü ve 20'den fazla uluslararası ş rket ve Ar-Ge merkez le şb rl ğ çer s nded r. Bugüne kadar; Hemosoft Ürünler n tanıtan, Hemosoft Ürünler kullanılarak gerçekleşt r len Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını çeren ya da Hemosoft Personel n n b zzat yer aldığı Ar-Ge çalışmaları net ces nde elde ed len sonuçları çeren 50'den fazla b l msel makale yayınlanmıştır. Lütfen seç lm ş Referanslarımızın, B l msel İşb rl kler m z n ve Yayınlarımızın güncel l stes le lg l daha fazla b lg ed nmek ç n web s tem z (www.hemosoft.com) z yaret ed n z.

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes 1992. Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes 1995. Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m

L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes 1992. Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes 1995. Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul 1992 Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara 1995 Doktora Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m Marmara 1999 Profesörlük Mahall İdareler ve Yer nden

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com EĞİTİM TAKVİMİ idea & DentaSolar s mplantoloj konulu e t m etk nl kler n n y l ndak program n a a dak takv mde b lg n ze sunar z: 1 ubat Mini Sempozyum stanbul 14-16 Mart İmplantoloji Geliştirme Kursu

Detaylı

Türk ye kl mlend rme sektörü, 2000 l yılların

Türk ye kl mlend rme sektörü, 2000 l yılların SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Hedef, ü 25 m lyar dolarlık büyüklüğe taşımak / 02 Alarko Carr er, yen ürünlerle ş hacm n artırmaya odaklandı / 04 Baymak ın bu yılk büyüme hedef yüzde 10 / 06 MAYIS 2015

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir 2 Secur tas le B r Adım Önde Olun B r kurumda çalışanlarla lg l k ş sel b lg ler n nternette yayınlanması, nterakt f bankacılık

Detaylı

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu Ankara, 2013 Bu Rapor, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11

5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11 Sürekli değişen pazar koşullarında, yetkin seviyede bilgiye, hıza ve sistemli çalışmaya sahip olan firmalar, şüphesiz daha çok kazanca ve rekabet edebilme gücüne de sahip olacaklardır. Bunun gerçekleşmesi

Detaylı

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor! Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara 24 Aralık 2013-Saat: 09.30 Congresium Ankara Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınmanın yeni uygulayıcıları

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T-BANK 2012 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 04 Tarihçe 06 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 07 Ortaklık

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı