ELEV Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler"

Transkript

1 ELEV Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf

2 Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar bir taraftan çaappleda l k perspektifiyle çal rken diappleer taraftan da geleneklerin devam etmesine katk da bulunuyorlar. Geleneapplei ta yabilen kurumlar n önemi özellikle eappleitimde ön plana ç k yor. Ke ke ülkemizde Harvard Üniversitesi gibi 200 y ll k tarihi olan üniversitelerden çok say da olsa. Eappleitim ve gelenek ili kisinin önemi kendini ortaöappleretim düzeyinde de gösteriyor zaten. Ba ar l her okulda bunu görüyoruz. Bu bak la stanbul Erkek Lisesinin ve camiam z n, ülkemizin nadir bulunan eappleitim kurumlar ndan biri olduappleunu rahatl kla görebiliyoruz. stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf da bu göz bebeapplei camian n en güçlü destekçisidir. çindeyken asl nda fark edemediappleimiz ama bir ülke için çok önemli bir i levi sizlerin desteappleiyle yürütüyoruz. Hem stanbul Erkek Lisemize katk yapmak hem de eappleitim kurumlar m zla Sar Siyah n apple n gençlere ve Türkiye'ye vermek asl nda çok ciddi bir i. Vakf m za olan güveni ve inanc da 1 lise, 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 anaokulumuzda okuyan öapplerencimizin velisi çocuklar n bizlere emanet ederek gösteriyorlar. ELEV'in yapt apple tüm çal malar n bu bak aç s yla deappleerlendirilmesinde büyük yarar var. Sizlerin destek ve vizyonlar yla yürüyen bu önemli proje için hepinize te ekkür ederiz. Sayg lar m zla, Prof.Dr. Ata An l ELEV Yönetim Kurulu Ba kan

3 Yönetim Kurulumuz Denetim Kurulumuz PROF. DR. ATA ANIL (82) Yönetim Kurulu Ba kan PROF.DR.TARIK YILMAZ (80) Yönetim Kurulu Ba kan Vekili MURAT YALNIZO LU (75) Genel Sekreter MEHMET ADNAN ÖCALG RAY (70) Denetim Kurulu Ba kan TAYFUN ATEfi (73) Denetim Kurulu Üyesi MUHARREM KAYA (87) Denetim Kurulu Üyesi TAN EGEL (88) Muhasip Üye AL HSAN LKBAHAR (57) Yönetim Kurulu Üyesi RÊF K TÜRKO LU (72) Yönetim Kurulu Üyesi PROF. DR. ERHAN ERKUT (75) Yönetim Kurulu Üyesi CAN D KMEN (82) Yönetim Kurulu Üyesi BURAK KILANÇ (88) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi AHU SERTER (91) Yönetim Kurulu Üyesi FERHAT KETEN (93) Yönetim Kurulu Üyesi

4 Ve Bir Y l Daha Geride B rakt k stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf ( ELEV), 1 Eylül Aappleustos 2014 döneminde faaliyetlerini amaçlar na yönelik olarak sürdürmü ve dönemi ba ar yla tamamlam t r. Prof. Dr. Ata An l' n ba kanl apple n yapt apple Yönetim Kurulumuz, bu çal ma döneminde 22 kez toplanm ve bu toplant larda al nan kararlar doapplerultusunda Vakf m z hedeflerine ula t racak çal malar gerçekle tirmi tir. Bu çal malar n ba ar ile sürdürülmesinde bizi destekleyerek motivasyonumuzu art ran mütevellilerimizin, çal malar na amatör ruhlar n da katan profesyonel yönetici ve çal an kadrolar m z n ve hep yan m zda hissettiappleimiz i ortaklar m z n önemli pay bulunmaktad r. K sacas, bu ba ar da tüm camiam z n pay olduappleunu hissediyoruz. Vakf m z n amaçlar n n ba nda, stanbul (Erkek) Lisemizin varl apple n ve ba ar lar n sürdürmesi gelmektedir. Bu amaca yönelik olarak lisemizin eappleitim hizmetlerinin yükseltilmesine ve öapplerencilerimizin ba ar ya te vik edilmesine yoappleunla t k. Önceki y llarda verilen desteapplee ilave olarak, okulumuza kablosuz internet alt yap s kurulmas, yeni kurulan teknoloji kulüplerinin finansman, öapplerenci karde lerimizin yurt içinde ve yurt d nda kat ld klar çok say da faaliyete destek, okulumuzun elektrik, mekanik ve d etkilere aç k fiziksel durumunun belirlenmesi gibi, öapplerenci karde lerimizin geli imine ve çaappleda eappleitime katk da bulunma yönünde çal malar gerçekle tirdik. 130 y ll k köklü bir geçmi in gururunu ta yan camiam z n birlik ve beraberliapplei de Vakf m z için önem ta yan bir ba ka husustur. Y llard r süregelen bu beraberliapplein belirginle tirilmesi için Vakf m z n önemli çal malar olmu tur. Diappleer Sar Siyahl Kurumlar da içine alarak sürdürdüappleümüz bu çal malar, derneappleimiz, vak flar m z, stanbulspor, Okul Aile Birliapplei gibi kurumlar m z n okulumuza bu y l kay t olan karde lerimize kendilerini anlatt klar En Genç Sar Siyahl lar Camia le Tan yor kahvalt ve sohbet toplant s, tüm camian n destek taleplerini duyuracak Sar Siyah Gücün Birle me Noktas adl online baapple platformu ve belki de en önemlisi olan, Sar Siyahl tüm Kurumlar m z n stanbul Lisesi ve camiam z n yarar doapplerultusunda her ay bir araya gelerek bilgi ve fikir al veri inde bulunmas n saapplelayan Sar Siyah Konsey dir. Mezunlar m z n yan s ra camia d ndan olanlar n n da beappleeni ve takdirini kazanan bu faaliyetlerle renklerimize aidiyet duygumuzun daha da güçlendiappleini dü ünüyoruz. Sar Siyah Konsey'in çal malar kapsam nda sürdürülen 2015 stanbul Liseli Çanakkale fiehitlerimizi 100.Anma Y l proje grubunun çal malar n n da bu aidiyet duygusunu peki tireceapplei ve camiam z gururland racaapple inanc nday z. Bu çal malar n ayr nt lar da faaliyet raporunda detayl olarak yer almaktad r. Vakf m z n diappleer önemli amac da çaappleda eappleitimin geli imine katk da bulunmakt r. Bu vizyon ile kurulmu olan okullar m z n ba ar seviyelerinden doapplean memnuniyet her y l art göstermektedir. ELEV okullar m z n akademik ba ar s Vakf m z n övünç kaynaklar ndan biridir. Akademik ba ar n n yan nda topluma çok yönlü bireyler olarak kazand rmay hedeflediappleimiz ELEV Eappleitim Kurumlar öapplerencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki kat l mlar ve ba ar lar bizleri daha da çok çal maya yöneltmektedir. Bu y l, deappleerli mütevellilerimiz taraf ndan kurulmas na onay verilmi olan ELEV Özel Lisemiz, hedeflendiapplei gibi iki haz rl k s n f ile faaliyete geçmi tir. Özel Lisemizin kurulu unda gösterilen ilgi ve güveni Vakf m za ve camiam za olan güvenin bir göstergesi olarak alg l yoruz. ELEV Eappleitim Kurumlar m zda eappleitim ve öappleretim etkinliappleini art rmak için planlad apple m z bilgi ve ileti im teknolojilerinin kullan m projemizi bu dönemde hayata geçirdik. Güvenilir ve güçlü bir internet aapple yap s ile birlikte ders haz rlama, sunma, i leme ve deappleerlendirmede tablet bilgisayarlar n kullan m n yayg nla y rmaya ba lad k. Okullar m z n teknolojik anlamda geli tirilmesi paralelinde, fiziksel aç dan da ihtiyaç duyulan iyile tirmeler yap lmaktad r. Bu kapsamda, rutin

5 Ve Bir Y l Daha Geride B rakt k bak m ve onar m i lerine ilave olarak, Caapplealoapplelu kampüsümüzde önemli bir iyile tirme çal mas yap lm, gösteri salonu tümüyle yenilenmi, öappleretmen odalar n n tüm masa, sandalye ve dolaplar deapplei tirilmi, bina içinde ya ayan öappleretmen ve öapplerencilerimiz ile velilerimizin daha keyif alacaklar renkli, bak ml ve temiz bir ortam yarat lm t r Y l okulumuzun en önemli eksiapplei olduappleu dü ünülen Konferans Salonu, Vakf m z n eappleitim vizyonunu yans t r bir biçimde dö enmi ve en yeni teknoloji ile donat lm t r. Bu eserin ortaya ç kmas na Ad m Yar na Ad m fon toplama çal mam za kat larak katk da bulunan mütevellilerimize, çal anlar m za ve diappleer kat l mc lar m za ve projesini yapan deappleerli mimar m za destekleri için te ekkür ederiz. Bir diappleer ba ar m z ise finansal alandad r. Bu dönemde 4.2 milyon TL banka anapara kredi borcu ödenmi tir. Uzun vadeli döviz kredilerimizde yeniden yap land rma yoluna gidilerek faiz oranlar dü ürülmü ve kur art na raapplemen finansman giderlerimiz geçen seneye göre % 39.2 oran nda dü ü göstermi tir. Kulland apple m z uzun vadeli döviz kredileri kar l apple nda teminat olarak verilen ipoteklerimizden Kültürevi Binas, Çekmeköy ve Caapplealoapplelu okul binalar üzerindeki ipotekler bo alt lm t r. Mevcut yat r mlar m z n te vik belgelerine baapplelanmas yolu ile maliyetlerimiz dü ürülmü ve döneminde yakla k 350 bin TL tutar nda avantaj saapplelanm t r. Profesyonel yöneticilerimizin geçtiappleimiz dönemde sergilediapplei yüksek performans, Vakf m z n dikkati çekecek boyutta tasarruflar yapmas na imkan saapplelam t r. Al nan hizmetlerin maliyetlerinden, öappleretmen say lar n n optimizasyonuna, finansal ürünlerin maliyetlerine kadar pek çok konuda yap lan çal malar sonucu Vakf m z n harcamalar nda ciddi azalmalar gerçekle tirilmi tir. Düzenlemeler sonucunda öappleretmen giderlerinde y ll k 120 bin, temizlik, yemek, ve güvenlik hizmetleri giderlerinde y ll k 385 bin lira tasarruf gerçekle mi tir. Ana gider kalemlerindeki toplam 500 bin liran n üzerindeki tasarrufun yan s ra diappleer birçok harcamada da tasarruflar gerçekle mi tir. Ba ar l ve kontrollü bir yönetim sergilenmesi sonucunda bütçe hedeflerine var lm, net gelir bütçenin % 5,5 üzerinde gerçekle mi tir. Karl l k ve verimliliapplein ölçüsü olarak kabul edilen faiz, amortisman ve vergi öncesi kar m z gösteren EBITDA rakam m z döneminde bir önceki döneme göre % 40 art göstererek 3,5 milyon TL olarak gerçekle mi tir. Vakf m z n bu faaliyet döneminde yapt apple önemli çal malardan biri de ktisadi letmemizin nevi deapplei ikliapplei yoluyla anonim irkete dönü ümü için ba lat lan çal malard r. Yap lan ara t rmalar sonucunda bu deapplei ikliapplein Vakf m za faiz gideri, vergi yükü gibi çe itli konularda önemli avantajlar ve uygulama kolayl apple saapplelayacaapple n n belirlenmesi nedeniyle, konu 2014 y l Haziran ay nda yap lan Mütevelli Heyeti Olaappleanüstü Toplant s nda payla lm ve bu konuda çal malar n sürdürülmesi için yetki al nm t r. Çal malar n belli bir olgunluapplea ula mas sonras nda olu turulan belgeler konuya ili kin bilgi ve deneyim sahibi olduappleunu bildiappleimiz mütevellilerimiz, konunun uzmanlar, Vak f avukat m z ve dan man m z taraf ndan deappleerlendirilmi tir. Toplant sonucunda ELEV Eappleitim Kurumlar Anonim fiirketi Ana Sözle mesi taslaapple, tür deapplei tirme plan ve raporunda mutabakat saapplelanm ve çal ma uygun bulunmu tur. Vizyoner bir yönetim, güvenen mütevelliler, yetkin profesyoneller ve uyumlu bir ekip çal mas ile gelen bu ba ar lar Vakf m z n ve camiam z n geleceappleine k tutmaktad r. Te ekkür ederiz. Sayg lar m zla, ELEV Yönetim Kurulu

6 ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Dönemi Faaliyet Raporu çindekiler stanbul Lisesi ELEV - Camia li kileri ELEV Fon Olu turma ELEV Hukuk leri ELEV Eappleitim Kurumlar ELEV Finans ELEV Kurumsal leti im

7

8 stanbul Lisesi Dönemi stanbul Lisesi - Ba ar lar stanbul Lisesi Vakf m z Taraf ndan Yap lan Çal malar stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri

9 stanbul Lisesi - Ba ar lar stanbul Lisemizin Ba ar lar ile Gurur Duyduk Abitur Ba ar s stanbul Lisemiz yine birçok alanda ba ar larla dolu bir eappleitim dönemini geride b rakt. Okulumuzda görev yapan Türk ve Alman öappleretmenlerin emeappleinin öapplerencilerimizin özverili çal mas ile birle mesi yeni rekorlar n olu mas n da saapplelad. Yabanc üniversitelere giri için uluslararas standartta bir seviye belirlenmesini saapplelayan Abitur'a bu y l rekor seviyede kat l m gerçekle ti. Kat m n n öapplerencinin isteappleine baapplel olduappleu Abitur s nav na ba vuruda bulunan 149 öapplerencimizin 149'u da s nav ba arm t r. Bu rekor kat l m, bir ba ka rekoru da yan nda getirdi; Abitur program n n ba lad apple 2002 senesinden bu yana, sonuçlardaki en yüksek ba ar seviyesi yakaland ve 10 öapplerencimiz 1,0 tam puan ald. Lisemizin Alman Bölümü'nün de gurur duyarak payla t apple bu ba ar seviyesinin Almanya'n n eappleitim ile ilgili birimlerinde büyük yank uyand rd apple biliniyor. Öapplerencilerimizin uluslararas ba ar lar n payla maya devam edelim 2 Abitur mezunumuz, Almanya'da öapplerenim görmek isteyen öapplerencilerin ba vurduklar Alman Akademik Deapplei im Servisi (DAAD)'nden tam burs kazand. 9. s n flar n kat ld apple Almanca Dil Diplomas (DSDI) s nav nda 157 öapplerencimiz, 12. s n flar n kat ld apple DSD II s nav nda ise 35 öapplerencimiz ba ar l oldu. Kaiserslautern Teknik Üniversitesi taraf ndan Lisemiz öapplerencilerine orta öapplerenimleri s ras nda uzaktan üniversite öappleretimine kat lma hakk tan nmaktad r. Uzaktan öappleretimde 2013/2014 k sömestrine 5, 2014 yaz sömestrine 10 öapplerencimiz kay t oldu. stanbul Lisemiz, Uluslararas Kanguru Matematik Olimpiyatlar yar mas nda en ba ar l okul seçildi. 8

10 stanbul Lisesi - Ba ar lar Üniversite Giri Ba ar s 2014 y l nda okulumuzdan mezun olan 179 öapplerencimizden 161'i Üniversite Giri S nav na kat ld ve öapplerencilerimizin tümü bir fakülteyi kazanarak üniversiteye giri te lisemize %100'lük bir ba ar oran saapplelad lar eappleitim y l sonunda gelen bir ba ka ba ar da öapplerencilerimizin yurt d ndaki üniversitelere ba vurular na gelen kabullerdir. 40 öapplerencimiz üniversite eappleitimlerine Avrupa, Amerikan ve Kanada üniversitelerinde devam edecekler. Özellikle Amerika'da bulunan ve pek çok uluslararas üniversite s ralama endeksine göre dünyan n en prestijli okullar olarak görülen Harvard, MIT, Princeton üniversiteleri ba ta olmak üzere, dünyan n en sayg n eappleitim kurumlar ndan çok say da kabul ve burs teklifi gelmi tir: Gurur kaynaapple m z olan öapplerencilerimiz ve kabul ald klar okullar Kaan Alp YAY Harvard and Princeton Mehmet Efe AKENG N MIT and Princeton Yiappleit AKDEM R University of Chicago and Georgetown University SFS pek KIRAL Northwestern University and John Hopkins University Furkan fiener University of California Yiappleit ÖKSÜZ University of British Columbia Lara KARADEN Z University of Virginia Ayça ERM fi Georgia Institute of Technology Oappleuzhan SELÇUK Georgia Institute of Technology Nehir KILAVUZ Georgia Institute of Technology Öapplerencilerimizin tercih ettikleri üniversiteler Devlet Üniversiteleri Öapplerenci Say s Boappleaziçi Üniversitesi 42 TÜ 14 stanbul Üniversitesi 20 ODTÜ 6 Marmara Üniversitesi 6 Galatasaray Üniversitesi 2 Diappleer 9 Öapplerencilerimizin fakülte ve üniversite tercihler Fakülteler Öapplerenci Say s Mühendislik ve Mimarl k Fakülteleri 65 T p ve Di Hekimliapplei Fakülteleri 33 letme ve ktisat Fakülteleri 28 Hukuk Fakülteleri 5 Tercih Yapmayan 8 Yurt D Yükseköappleretim 40 Toplam 179 Toplam 98 Vak f Üniversiteleri Koç Üniversitesi Sabanc Üniversitesi hsan Doappleramac Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Medipol Üniversitesi Diappleer Toplam Öapplerenci Say s stanbul Lisemize Giri öappleretim y l nda da her y l olduappleu gibi, ülkemizin en ba ar l öapplerencileri stanbul Lisesi'ni tercih ettiler. TEOG s nav ile okulumuza giren 170 öapplerencinin tavan puan 501,240 en dü ük puan ise 496,176'tür. Bu öappleretim y l nda okulumuza son giren öapplerencinin Türkiye genelinde ba ar s ras % 0,04'dir. 9

11 stanbul Lisesi - Vakf m z Taraf ndan Yap lan Çal malar stanbul Lisemize Müdür Atanmas Lisemizin son müdürünün 2011 y l nda emekliye ayr lmas ndan bu yana Lisemize müdür atanmam t r. Bu görev Müdür Ba Yard mc s taraf ndan vekaleten yürütülmektedir. Lisemizin vizyonuna uygun bir Müdür atamas yap lmas amac yla Vakf m zca Bakanl k nezdinde giri imlerde bulunulmu tur. stanbul Lisesi Okul Aile Birliapplei ve stanbul Erkek Liseliler Derneapplei'nin de kat l m ile yap lan görü melerden henüz bir sonuç al namam ve atama gerçekle memi tir. stanbul Lisemizin mevcut eappleitim sisteminin korunmas na ve iyile tirilmesine yönelik çal malar yapacak nitelikte bir Müdür atanmas için Bakanl k nezdindeki çal malar Vakf m z taraf ndan diappleer Kurumlar m z ile i birliapplei içinde sürdürülmekte ve k sa sürede olumlu bir sonuç al nmas beklenmektedir. Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) ile li kiler Lisemizde Nakil Yoluyla Kontenjan Art r m Milli Eappleitim Bakanl apple taraf ndan yap lan ve 13 Eylül 2014 tarihinde yürürlüapplee giren Orta Öappleretim Kurumlar n n bo kontenjanlar n n nakil yolu ile doldurulmas na yönelik uygulama sonucunda ba ka okullarda okumakta olan çok say da öapplerenci stanbul Lisemizin ara s n flar na nakil isteappleinde bulunmu tur. 180 olan s n f mevcutlar n n nakiller yoluyla 204'e ç kabilmesine olanak saapplelayan bu uygulaman n gerçekle mesi sonucunda ya anabilecek olumsuzluklar Lisemiz yönetimi ve diappleer Kurumlar m z n bilgisi dahilinde Vakf m z taraf ndan yaz l olarak Bakanl apple m za iletilmi tir. Ayr ca, Lisemiz Okul Aile Birliapplei'nin de bu konuda somut giri imleri olmu tur. Vak f Direktörümüz ile Lisemiz Müdür Vekili, önce l Milli Eappleitim Müdürü ard ndan Ankara'da Milli Eappleitim Bakanl apple Orta Öappleretim Genel Müdürü ile yüz yüze görü erek uygulaman n yaratacaapple sorunlar dile getirmi lerdir. Tüm bu çabalar olumlu sonuç vermi ve Orta Öappleretim Genel Müdürü'nün Bakan onayl yaz s ile stanbul Lisemizin bu uygulama kapsam d nda b rak ld apple hususu Lisemize 2 Ekim 2014 tarihinde tebliapple edilmi tir. Lisemize Alman öappleretmen atayan ve bu öappleretmenleri finanse eden Alman Makam Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Vakf m z Yönetim Kurulu Ba kan Prof.Dr.Ata An l taraf ndan ziyaret edilmi tir. Bonn'da bulunan merkezde gerçekle en görü meye Merkezin Genel Müdürü Joachim Lauer, Türkiye Masas Sorumlusu Elke Rühl ile Alman Bölüm Eski Ba kan Michael Schopp ve Vak f Yöneticimiz Atilla Öztuna da kat lm t r. Almanlar n ülkemize bak, Türkiye nin eappleitim sistemi ve Lisemizin genel durumu üzerinde yoappleunla an konu malar s ras nda Alman yetkiler öapplerencilerimizin ba ar s n övmü, Türkiye'nin Avrupa Birliapplei ve Almanya aç s ndan önemini göz önünde bulundurduklar n ve ülkemizde Almanca eappleitime verilecek desteapplei art rma yönünde planlar n n olduappleunu belirtmi lerdir. stanbul Lisemize Kablosuz nternet Altyap s Lise binam z n tarihi özelliapplei nedeniyle internet aapple için kablolama yap lmas mümkün olamamaktad r. Bu nedenle s n flara Fatih Projesi kapsam nda monte edilmi olan monitörlü interaktif tahtalar s n rl olarak kullan labilmi ve eappleitimde internetten faydalan lamam t r. Binada uzmanlar taraf ndan yap lan inceleme sonras nda çözüm olarak, maliyeti yüksek olan, ancak minimum kablolama gerektiren WiFi aapple yap s önerilmi tir. Vakf m z taraf ndan tüm giderleri kar lanan uygulama sonucunda okulumuzun her noktas ndan kablosuz internet eri imi saapplelanm t r. Okulumuzun Fatih Projesi kapsam na dahil edilmesi için ba vuruda bulunulacakt r. 10

12 stanbul Lisesi - Vakf m z Taraf ndan Yap lan Çal malar Lise Binam z n Fiziksel Altyap Raporu Lisemizin muhte em binas gören herkesi büyülerken eskiyen altyap da zaman içinde yenilenmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda ilk olarak binan n elektrik altyap s Vakf m z taraf ndan incelettirilmi ve bir rapor haz rlanm t r. Yap lacak mekanik ve d cephe durum incelemeleri sonras nda belirlenecek program çerçevesinde yenileme projesinin gerçekle tirilmesi hedeflenmektedir. Pansiyon Binam z n Depreme Dayan kl l apple na li kin ncelemeler As m Kocab y k Konferans Salonu nun Yenilenmesi Lisemizin As m Kocab y k Konferans Salonu nun yenilenmesi amac yla Vakf m zca bir proje ön çal mas yap lm t r. Okullar n kapanmas sonras nda gerçekle tirilmesi planlanan çal malar için Lisemiz Müdürlüappleüne yaz yaz lm ancak deprem incelemelerinin ne eklide sonuçlanacaapple n n bilinmediapplei gerekçe gösterilerek okul idaresi taraf ndan çal man n ertelenmesi sözlü olarak talep edilmi tir. Yenileme çal mas n n ertelenmesine kar n talep edilen acil ihtiyaçlar Vakf m z taraf ndan kar lanmaktad r y l nda l Milli Eappleitim Müdürlüappleüne iki kez iletilen ortak yaz m z ve ard ndan Milli Eappleitim Bakanl apple ile yap lan görü melerde konuyu dile getirmemiz sonras nda, bu y l pansiyon binam zda yetkili makamlarca inceleme yap ld apple öapplerenilmi tir. Ancak inceleme sonras nda nas l bir uygulamaya karar verildiapplei konusunda Vakf m zla bir bilgi payla m nda bulunulmam t r. 11

13 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Almanya dan Birincilik Ödülü stanbul Lisemiz, Almanca eappleitim yapan 140 okul aras nda düzenlenen proje yar mas nda e-learning projesi ile birinci oldu. Alman Sanayi ve Ticaret Odalar taraf ndan her y l Almanya d nda Almanca eappleitim yapan okullar aras nda düzenlenen yar man n ödül töreni Berlin'de gerçekle ti. Ödül törenine Alman Bölüm Ba kan m z Dr. Schult ile birlikte Yönetim Kurulu Ba kan m z Prof. Dr. Ata An l da kat ld. Birincilik ödülünü Alman Bakanlar n elinden ald apple m z törende konu an Prof. Dr. An l stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf olarak, stanbul Liseli karde lerimizin ba ar lar yla gurur duyuyoruz. Geli tirdikleri ve geli tirecekleri uluslararas tüm projelerde onlara f rsatlar ve uygun imkânlar yaratmak için çal yoruz. Vakf m z u anda olduappleu gibi her zaman stanbul Lisesi öapplerencilerinin yan nda olacakt r dedi. Bu ba ar sonucunda stanbul Lisesimiz birincilik ödülü olan Ä ile ödüllendirilmi tir. Bu törene kat lan öapplerenci karde lerimizin tüm ula m giderleri Vakf m z taraf ndan kar lanm t r. 12

14 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri stanbul Lisesi Öapplerenci Kulüpleri Faaliyetleri Bilgisayar Destekli Modelleme ve Tasar m Kulübü Lisemizin bu y l n ba nda kurulan en yeni kulübüdür. Dünyada yayg nla maya ba layan 3D bask teknolojilerinin, yak n gelecekte devrimsel nitelikte deapplei im ve etkilere sebep olacaapple ndan hareketle bu teknolojinin liseli karde lerimize genç ya larda öappleretilmesi hedeflenmi ve Türkiye'de bu alanda kurulmu ilk öapplerenci kulübü olmu tur. Vakf m z, kulübün kurulu unda ihtiyaç duyulan 3D printer, yaz l m ve talep edilen diappleer gereksinimleri kar lam ve kulübün bu dönem ba nda faaliyete geçmesi saapplelanm t r. Giri imcilik Kulübü stanbul Erkek Lisesinde hayata haz rlanan öapplerencilerin i ya amlar nda ba ar l bireyler olabilmeleri amac yla her sene Giri imcilik Günleri Konferanslar düzenlenmektedir. Kulüp, bu konferanslar kapsam nda, stanbul Liseli öapplerencilerin akademik hayatlar nda nas l ba ar l olabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini hedeflemektedir. Vakf m z Giri imcilik Kulübüne talepleri doapplerultusunda mezunlar m z aras ndan konu mac lar saapplelamaktad r. Kültür Etkinlikleri Türkiye'nin en ba ar l öapplerencilerini bar nd ran Lisemiz, öapplerencilerin lise dönemi gibi oldukça verimli olabilecekleri çaapplelar nda yaln zca ders çal mak yerine, hem kendi kültürünü tan mas ve farkl kültürlerle bir araya gelmesi hem de yeteneklerini ke fedip geli tirmesi için her sene Kültür Etkinlikleri Haftas 'n düzenlemektedir. Bu y l yap lan etkinliklere ana sponsor olan ELEV, gençlerimizin büyük emek vererek gerçekle tirdikleri kültürel faaliyetlere ana sponsor olmaktan ve yorucu geçen bir y l sonunda hak ettikleri eapplelence ortam n n saapplelamas na katk da bulunmaktan mutluluk duymaktad r. Model Birle mi Milletler Model Birle mi Milletler (MUN), lise ve üniversite öapplerencilerinin Birle mi Milletler'deki güncel konular tart t apple, devletler ve sivil toplum kurulu lar temsilcilerinin rollerini öapplerencilerin üstlendiapplei bir simülasyondur. MUN, akademik bilgi ve yabanc dil becerilerini kullanarak kültürler aras etkile imi ve payla m saapplelar. Kat l mc lar n gerektiappleinde kendilerini bireysel dü üncelerinden soyutlayarak farkl görü leri de temsil etmelerini saapplelayan MUN, bu sayede kat l mc lar n dünyaya bak aç lar n geli tirir. stanbul Erkek Lisesi Model Birle mi Milletler Kulübü (IELMUN), Model Birle mi Milletler Konferans n 2015 y l nda 4. kez düzenlemek üzere gerekli çal malar sürdürmektedir. Yap lan uluslararas organizasyonun en büyük maddi destek saapplelay c s olmaktan gurur duyan ELEV, öapplerenci karde lerimizin bu büyük ve önemli uluslararas organizasyonda ba ar lar n geli tirmeleri amac yla desteappleini art rmay hedeflemektedir. Robotik Kulübü stanbul Erkek Lisemizin teknoloji konusunda iddial kulüplerindendir. Ürettikleri farkl fonksiyonlara sahip robotlarla birçok uluslararas yar mada becerilerini sergileyen kulüp üyeleri, birbirinden farkl ülkelerden profesyonel ekiplerle teknolojik ve bilimsel aç dan payla mlarda bulunmaktad r. Amerika'da gerçekle tirilen TSA robotik yar mas ndaki ba ar lar sonras nda Avrupa çap nda tan narak uluslararas bilinirliklerini art rm lard r. Kulübün robot yap m nda kulland klar malzemeleri almalar na ve yar malara kat lmalar na destek veren Vakf m z, önümüzdeki dönemde, robot yap m konusunda dan manl k yapacak bir otomotiv irketinin katk s yla bu desteapplei geli tirmeyi hedeflemektedir. 13

15 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Satranç Kulübü Okulumuzda çok yönlü bireyler yeti tirilmesi hedefi paralelinde faaliyet gösteren Satranç Kulübü, satranç oynamay yayg nla t rma misyonunun yan s ra her y l düzenlediapplei Uluslararas Satranç Festivali ile önemli bir organizasyona imza atmaktad r. Yurt d ndan ve yurt içinden okullar n kat l m yla düzenlenen bu uluslararas ölen sayesinde okullar ve milletler aras i birliapplei ve kültürlerin kayna mas saapplelan rken, kulüp üyelerinin sosyal beceri ve sorumluluk bilinçlerinin geli mesi de saapplelanmaktad r. Uluslararas boyutta önemli bir organizasyonu ba ar l yla tamamlayan Satranç Kulübünün ana sponsoru olan Vakf m z, okulumuzda ve ülkemizde bu sporun geli mesine katk da bulunmaktan onur duymaktad r. Sinema Kulübü stanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü, 12 y l önce bir ilke imza atarak düzenlediapplei Liseler Aras K sa Film Yar mas n her geçen y l daha büyük kitlelere ula ma hedefiyle sürdürüyor. Her alanda olduappleu gibi sineman n da geleceappleinin gençler olduappleu bilinciyle Türk Sinemas n n Geleceapplei Aran yor! slogan alt nda 12 y ld r gençlerin konu s n rlamas olmadan, çektikleri k sa filmler arac l apple yla kendilerini özgürce ifade edebilmelerini saapplel yor. Sinema çevreleri taraf ndan büyük beappleeni toplayan stanbul Lisesi, Liseler Aras K sa Film Yar mas, genç yönetmen adaylar na güzel f rsatlar tan yor, gençlerle ustalar bir araya getiriyor ve tüm liseli gençleri k sa film çekmeye davet ediyor. Sinemac lar n yeti mesine katk da bulunan bu organizasyonda ELEV, genç sinemac lara ve ba ar l organizasyonlar gerçekle tiren sinemac karde lerimize ana sponsor olarak destek veriyor. Spor Komitesi Türkiye'nin ilk ve en büyük orta öappleretim spor öleni olma niteliapplei ta yan Spor Haftas etkinliapplei, kulüp üyesi öapplerenciler taraf ndan ba ar ile organize edilmektedir. Bu etkinlik sayesinde lisemiz, Türkiye ve dünyan n seçkin okullar n turnuva, atölye, konferans ve eapplelenceleriyle aapple rlamaya devam etmektedir. 15 y ld r okulun son haftas düzenlenen Spor fiöleni, hafta boyunca 400'ü sporcu olmak üzere, yakla k 4000 kat l mc ya ev sahipliapplei yapmaktad r. Vakf m z bu kapsaml ölenin gerçekle mesine ana sponsor olarak katk da bulunmaktan mutluluk duyuyor. Tarih Kulübü stanbul Lisesi Tarih Kulübü, öapplerenmenin en iyi yolunun ''görmek" olduappleu dü üncesinden hareketle, tarihi önemi olan yerlere her y l ara t rma ve inceleme gezileri düzenlemektedir. Ayr ca, her y l belirlenen farkl bir bölgede tarih, kültür ve ekonomik yap öappleelerinin öne ç kar ld apple çekimler yaparak bir belgesel haz rlamaktad r. Doappleu Anadolu, Mardin, Doappleu Karadeniz ve Kapadokya belgeselleri tamamlanan projelerdir. Bu harika belgesellerin çekiminde ula m sponsoru olan Vakf m z öapplerencilerimiz taraf ndan üretilen bu tür eserlerin çoapplealmas n dilemektedir. Tiyatro Kulübü stanbul Erkek Lisesi Tiyatro Amatör Topluluappleu, okul öapplerencilerinin bir araya gelerek sene boyunca tiyatro eappleitimi ald klar ve bu eappleitimin neticesinde sene sonunda bir tiyatro eserini sahneye koyduklar topluluktur. Tiyatroya ilgi duyan öapplerenciler, bu kulüp çat s alt nda kendilerini özgürce ifade etme ve birbirinden farkl birçok karaktere bürünme f rsat n bularak sanat n keyfini ya amaktad r. 14

16 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri TSA Teknoloji Öapplerenci Birliapplei Kulübü Technology Student Association (TSA), 1978 y l nda kurulmu, lise öapplerencilerinin teknik eappleitimini desteklemeyi amaçlayan uluslararas bir organizasyondur 'den fazla okuldan yakla k öapplerenci, TSA'ya üyedir. Öapplerenciler, organizasyonun düzenlediapplei etkinliklere, yar malara ve toplant lara kat larak hem teknik hem de liderlik yeteneklerini geli tirirler. Bu etkinliklerin en önemlisi olan Ulusal TSA Konferans na (National TSA Conference) Türkiye'den kat lan ilk ve tek tak m olan ELTSA Türkiye, web tasar m, masaüstü yay nc l apple, k sa film, robotik, fotoapplerafç l k gibi otuzdan fazla kategoride yap lan yar malarda dereceler alarak lisemizi ve ülkemizi ba ar yla temsil etmektedir. Bâb- Âlî Gazetesi Bâb- Âlî Gazetesi, stanbul Erkek Lisesi öapplerenci ve mezunlar na hitaben ayl k olarak yay mlanan, Sar Siyahl camian n birbirinden haberdar olmas n hedefleyen bir okul gazetesidir. Gazete, okulumuzdan ve camiadan haberler, kültür-sanat kö esi, tan nm mezunlar m z ve dünyaca ünlü ki ilerle röportajlar, öapplerenciler taraf ndan yaz lan edebiyat kö esi ve üniversite tan t m kö esi gibi renkli ve ilgi çekici bölümlerden olu maktad r. Gazetenin ç kar lmas nda verilen içerik desteappleinin yan s ra tüm bas m giderleri Vakf m z taraf ndan kar lanmaktad r. Kulübü TED, teknoloji, eapplelence ve tasar m alanlar nda yenilikçi ve girisi mci fikirlerin yay lmas ve genis kitlelerle paylas lmas için kurulmus bir organizasyondur. Tiyatro Kulübü TEDx Kulübü, lisemizde 2014 y l nda kurulan yeni bir kulüptür. TEDx k saltmas ndaki 'x' bag?ms z organize edilen TED etkinlikleri anlam na gelmektedir. Is?tanbul Lisesi og r?encileri uluslararas konusm ac lar n yenilikci fikirlerini ve tecrub elerini genc beyinlerle payla malar na ortam haz rlamak ici n okulumuzda TEDx konferanslar duz enlemeyi planlamaktad r. Yeni kurulmu olan ve uluslararas boyutta etkinlik düzenlemeyi planlayan kulübün gelecek dönemde yapacaapple faaliyetlerde gerekmesi halinde Vakf m z ana sponsor olarak destek verebilecektir. Robotik Kulübü ELCAD - Bilgisayar Destekli Modelleme Kulübü 15

17 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Bâb- Âlî Gazetesi TSA Teknoloji Öapplerenci Birliapplei Kulübü Sinema Kulübü ELMUN - Model Birle mi Milletler 16

18 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Sakarya zci Grubu Sakarya zci Grubumuz, 102 y ll k anl geçmi iyle lisemiz bünyesinde ya ayan dev bir ç nar olarak gurur kaynaapple m z olmay sürdürmektedir. Türkiye'de izcilik ate inin ilk defa yand apple yer olan grubumuz 100'ü a k n aktif izcisiyle ülkemizin en büyük gruplar ndan birini olu turmaktad r. Bu y l Alman izci grubu Hubertus ile beraberliappleinin 25.y l n kutlayan Sakarya zci Grubumuz, 12 ay süren yoappleun bir kamp ve aktivite program sürdürmeye devam etmektedir. Aktiviteleriyle, camiam za yeni kat lan öapplerenci karde lerimizin sosyalle melerine arac olan grubumuz, ayn zamanda öapplerencilerimize doappleada temel ya am becerileri edindirme, yöneticilik deneyimi, sorumluluk bilinci geli tirme, ekip çal mas, tak m ruhu kazand rma gibi önemli konularda kendilerini geli tirme imkan saapplelamaktad r. Vakf m z, Sakarya zci Grubu nun kamplara ula m ve malzeme ihtiyaçlar na destek vermekte olup, okulumuzdaki izcilik hareketinin daha da geni lemesi için her türlü desteapplei vermeye haz rd r. Diappleer Desteklerimiz stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Camiam za destek olmaktan dolay memnuniyet duymaktad r. Desteklerimize ilave olarak, Vakf m z n tümünü kar lamaktan memnuniyet duyduappleu giderler: 10 Kas m Atatürk'ü Anma Törenlerinin ula m giderleri, Abitur organizasyonun yeme-içme giderleri, Çanakkale törenlerinin tüm ula m giderleri, Öappleretmenler günü yeme içme giderleri, Öappleretmenler yemekhanesi yemek malzeme giderleri, Pansiyon binas n n öappleretmen nöbet bedelleri ve muhtelif ihtiyaç giderleri, Gelibolu'nun gözya lar projesi öappleretmen giderleri, stanbul Lisemizin tadilat, tamirat, araç, temizlik personeli giderlerine kat l m. 17

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı