ELEV Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler"

Transkript

1 ELEV Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf

2 Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar bir taraftan çaappleda l k perspektifiyle çal rken diappleer taraftan da geleneklerin devam etmesine katk da bulunuyorlar. Geleneapplei ta yabilen kurumlar n önemi özellikle eappleitimde ön plana ç k yor. Ke ke ülkemizde Harvard Üniversitesi gibi 200 y ll k tarihi olan üniversitelerden çok say da olsa. Eappleitim ve gelenek ili kisinin önemi kendini ortaöappleretim düzeyinde de gösteriyor zaten. Ba ar l her okulda bunu görüyoruz. Bu bak la stanbul Erkek Lisesinin ve camiam z n, ülkemizin nadir bulunan eappleitim kurumlar ndan biri olduappleunu rahatl kla görebiliyoruz. stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf da bu göz bebeapplei camian n en güçlü destekçisidir. çindeyken asl nda fark edemediappleimiz ama bir ülke için çok önemli bir i levi sizlerin desteappleiyle yürütüyoruz. Hem stanbul Erkek Lisemize katk yapmak hem de eappleitim kurumlar m zla Sar Siyah n apple n gençlere ve Türkiye'ye vermek asl nda çok ciddi bir i. Vakf m za olan güveni ve inanc da 1 lise, 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 anaokulumuzda okuyan öapplerencimizin velisi çocuklar n bizlere emanet ederek gösteriyorlar. ELEV'in yapt apple tüm çal malar n bu bak aç s yla deappleerlendirilmesinde büyük yarar var. Sizlerin destek ve vizyonlar yla yürüyen bu önemli proje için hepinize te ekkür ederiz. Sayg lar m zla, Prof.Dr. Ata An l ELEV Yönetim Kurulu Ba kan

3 Yönetim Kurulumuz Denetim Kurulumuz PROF. DR. ATA ANIL (82) Yönetim Kurulu Ba kan PROF.DR.TARIK YILMAZ (80) Yönetim Kurulu Ba kan Vekili MURAT YALNIZO LU (75) Genel Sekreter MEHMET ADNAN ÖCALG RAY (70) Denetim Kurulu Ba kan TAYFUN ATEfi (73) Denetim Kurulu Üyesi MUHARREM KAYA (87) Denetim Kurulu Üyesi TAN EGEL (88) Muhasip Üye AL HSAN LKBAHAR (57) Yönetim Kurulu Üyesi RÊF K TÜRKO LU (72) Yönetim Kurulu Üyesi PROF. DR. ERHAN ERKUT (75) Yönetim Kurulu Üyesi CAN D KMEN (82) Yönetim Kurulu Üyesi BURAK KILANÇ (88) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi AHU SERTER (91) Yönetim Kurulu Üyesi FERHAT KETEN (93) Yönetim Kurulu Üyesi

4 Ve Bir Y l Daha Geride B rakt k stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf ( ELEV), 1 Eylül Aappleustos 2014 döneminde faaliyetlerini amaçlar na yönelik olarak sürdürmü ve dönemi ba ar yla tamamlam t r. Prof. Dr. Ata An l' n ba kanl apple n yapt apple Yönetim Kurulumuz, bu çal ma döneminde 22 kez toplanm ve bu toplant larda al nan kararlar doapplerultusunda Vakf m z hedeflerine ula t racak çal malar gerçekle tirmi tir. Bu çal malar n ba ar ile sürdürülmesinde bizi destekleyerek motivasyonumuzu art ran mütevellilerimizin, çal malar na amatör ruhlar n da katan profesyonel yönetici ve çal an kadrolar m z n ve hep yan m zda hissettiappleimiz i ortaklar m z n önemli pay bulunmaktad r. K sacas, bu ba ar da tüm camiam z n pay olduappleunu hissediyoruz. Vakf m z n amaçlar n n ba nda, stanbul (Erkek) Lisemizin varl apple n ve ba ar lar n sürdürmesi gelmektedir. Bu amaca yönelik olarak lisemizin eappleitim hizmetlerinin yükseltilmesine ve öapplerencilerimizin ba ar ya te vik edilmesine yoappleunla t k. Önceki y llarda verilen desteapplee ilave olarak, okulumuza kablosuz internet alt yap s kurulmas, yeni kurulan teknoloji kulüplerinin finansman, öapplerenci karde lerimizin yurt içinde ve yurt d nda kat ld klar çok say da faaliyete destek, okulumuzun elektrik, mekanik ve d etkilere aç k fiziksel durumunun belirlenmesi gibi, öapplerenci karde lerimizin geli imine ve çaappleda eappleitime katk da bulunma yönünde çal malar gerçekle tirdik. 130 y ll k köklü bir geçmi in gururunu ta yan camiam z n birlik ve beraberliapplei de Vakf m z için önem ta yan bir ba ka husustur. Y llard r süregelen bu beraberliapplein belirginle tirilmesi için Vakf m z n önemli çal malar olmu tur. Diappleer Sar Siyahl Kurumlar da içine alarak sürdürdüappleümüz bu çal malar, derneappleimiz, vak flar m z, stanbulspor, Okul Aile Birliapplei gibi kurumlar m z n okulumuza bu y l kay t olan karde lerimize kendilerini anlatt klar En Genç Sar Siyahl lar Camia le Tan yor kahvalt ve sohbet toplant s, tüm camian n destek taleplerini duyuracak Sar Siyah Gücün Birle me Noktas adl online baapple platformu ve belki de en önemlisi olan, Sar Siyahl tüm Kurumlar m z n stanbul Lisesi ve camiam z n yarar doapplerultusunda her ay bir araya gelerek bilgi ve fikir al veri inde bulunmas n saapplelayan Sar Siyah Konsey dir. Mezunlar m z n yan s ra camia d ndan olanlar n n da beappleeni ve takdirini kazanan bu faaliyetlerle renklerimize aidiyet duygumuzun daha da güçlendiappleini dü ünüyoruz. Sar Siyah Konsey'in çal malar kapsam nda sürdürülen 2015 stanbul Liseli Çanakkale fiehitlerimizi 100.Anma Y l proje grubunun çal malar n n da bu aidiyet duygusunu peki tireceapplei ve camiam z gururland racaapple inanc nday z. Bu çal malar n ayr nt lar da faaliyet raporunda detayl olarak yer almaktad r. Vakf m z n diappleer önemli amac da çaappleda eappleitimin geli imine katk da bulunmakt r. Bu vizyon ile kurulmu olan okullar m z n ba ar seviyelerinden doapplean memnuniyet her y l art göstermektedir. ELEV okullar m z n akademik ba ar s Vakf m z n övünç kaynaklar ndan biridir. Akademik ba ar n n yan nda topluma çok yönlü bireyler olarak kazand rmay hedeflediappleimiz ELEV Eappleitim Kurumlar öapplerencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki kat l mlar ve ba ar lar bizleri daha da çok çal maya yöneltmektedir. Bu y l, deappleerli mütevellilerimiz taraf ndan kurulmas na onay verilmi olan ELEV Özel Lisemiz, hedeflendiapplei gibi iki haz rl k s n f ile faaliyete geçmi tir. Özel Lisemizin kurulu unda gösterilen ilgi ve güveni Vakf m za ve camiam za olan güvenin bir göstergesi olarak alg l yoruz. ELEV Eappleitim Kurumlar m zda eappleitim ve öappleretim etkinliappleini art rmak için planlad apple m z bilgi ve ileti im teknolojilerinin kullan m projemizi bu dönemde hayata geçirdik. Güvenilir ve güçlü bir internet aapple yap s ile birlikte ders haz rlama, sunma, i leme ve deappleerlendirmede tablet bilgisayarlar n kullan m n yayg nla y rmaya ba lad k. Okullar m z n teknolojik anlamda geli tirilmesi paralelinde, fiziksel aç dan da ihtiyaç duyulan iyile tirmeler yap lmaktad r. Bu kapsamda, rutin

5 Ve Bir Y l Daha Geride B rakt k bak m ve onar m i lerine ilave olarak, Caapplealoapplelu kampüsümüzde önemli bir iyile tirme çal mas yap lm, gösteri salonu tümüyle yenilenmi, öappleretmen odalar n n tüm masa, sandalye ve dolaplar deapplei tirilmi, bina içinde ya ayan öappleretmen ve öapplerencilerimiz ile velilerimizin daha keyif alacaklar renkli, bak ml ve temiz bir ortam yarat lm t r Y l okulumuzun en önemli eksiapplei olduappleu dü ünülen Konferans Salonu, Vakf m z n eappleitim vizyonunu yans t r bir biçimde dö enmi ve en yeni teknoloji ile donat lm t r. Bu eserin ortaya ç kmas na Ad m Yar na Ad m fon toplama çal mam za kat larak katk da bulunan mütevellilerimize, çal anlar m za ve diappleer kat l mc lar m za ve projesini yapan deappleerli mimar m za destekleri için te ekkür ederiz. Bir diappleer ba ar m z ise finansal alandad r. Bu dönemde 4.2 milyon TL banka anapara kredi borcu ödenmi tir. Uzun vadeli döviz kredilerimizde yeniden yap land rma yoluna gidilerek faiz oranlar dü ürülmü ve kur art na raapplemen finansman giderlerimiz geçen seneye göre % 39.2 oran nda dü ü göstermi tir. Kulland apple m z uzun vadeli döviz kredileri kar l apple nda teminat olarak verilen ipoteklerimizden Kültürevi Binas, Çekmeköy ve Caapplealoapplelu okul binalar üzerindeki ipotekler bo alt lm t r. Mevcut yat r mlar m z n te vik belgelerine baapplelanmas yolu ile maliyetlerimiz dü ürülmü ve döneminde yakla k 350 bin TL tutar nda avantaj saapplelanm t r. Profesyonel yöneticilerimizin geçtiappleimiz dönemde sergilediapplei yüksek performans, Vakf m z n dikkati çekecek boyutta tasarruflar yapmas na imkan saapplelam t r. Al nan hizmetlerin maliyetlerinden, öappleretmen say lar n n optimizasyonuna, finansal ürünlerin maliyetlerine kadar pek çok konuda yap lan çal malar sonucu Vakf m z n harcamalar nda ciddi azalmalar gerçekle tirilmi tir. Düzenlemeler sonucunda öappleretmen giderlerinde y ll k 120 bin, temizlik, yemek, ve güvenlik hizmetleri giderlerinde y ll k 385 bin lira tasarruf gerçekle mi tir. Ana gider kalemlerindeki toplam 500 bin liran n üzerindeki tasarrufun yan s ra diappleer birçok harcamada da tasarruflar gerçekle mi tir. Ba ar l ve kontrollü bir yönetim sergilenmesi sonucunda bütçe hedeflerine var lm, net gelir bütçenin % 5,5 üzerinde gerçekle mi tir. Karl l k ve verimliliapplein ölçüsü olarak kabul edilen faiz, amortisman ve vergi öncesi kar m z gösteren EBITDA rakam m z döneminde bir önceki döneme göre % 40 art göstererek 3,5 milyon TL olarak gerçekle mi tir. Vakf m z n bu faaliyet döneminde yapt apple önemli çal malardan biri de ktisadi letmemizin nevi deapplei ikliapplei yoluyla anonim irkete dönü ümü için ba lat lan çal malard r. Yap lan ara t rmalar sonucunda bu deapplei ikliapplein Vakf m za faiz gideri, vergi yükü gibi çe itli konularda önemli avantajlar ve uygulama kolayl apple saapplelayacaapple n n belirlenmesi nedeniyle, konu 2014 y l Haziran ay nda yap lan Mütevelli Heyeti Olaappleanüstü Toplant s nda payla lm ve bu konuda çal malar n sürdürülmesi için yetki al nm t r. Çal malar n belli bir olgunluapplea ula mas sonras nda olu turulan belgeler konuya ili kin bilgi ve deneyim sahibi olduappleunu bildiappleimiz mütevellilerimiz, konunun uzmanlar, Vak f avukat m z ve dan man m z taraf ndan deappleerlendirilmi tir. Toplant sonucunda ELEV Eappleitim Kurumlar Anonim fiirketi Ana Sözle mesi taslaapple, tür deapplei tirme plan ve raporunda mutabakat saapplelanm ve çal ma uygun bulunmu tur. Vizyoner bir yönetim, güvenen mütevelliler, yetkin profesyoneller ve uyumlu bir ekip çal mas ile gelen bu ba ar lar Vakf m z n ve camiam z n geleceappleine k tutmaktad r. Te ekkür ederiz. Sayg lar m zla, ELEV Yönetim Kurulu

6 ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Dönemi Faaliyet Raporu çindekiler stanbul Lisesi ELEV - Camia li kileri ELEV Fon Olu turma ELEV Hukuk leri ELEV Eappleitim Kurumlar ELEV Finans ELEV Kurumsal leti im

7

8 stanbul Lisesi Dönemi stanbul Lisesi - Ba ar lar stanbul Lisesi Vakf m z Taraf ndan Yap lan Çal malar stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri

9 stanbul Lisesi - Ba ar lar stanbul Lisemizin Ba ar lar ile Gurur Duyduk Abitur Ba ar s stanbul Lisemiz yine birçok alanda ba ar larla dolu bir eappleitim dönemini geride b rakt. Okulumuzda görev yapan Türk ve Alman öappleretmenlerin emeappleinin öapplerencilerimizin özverili çal mas ile birle mesi yeni rekorlar n olu mas n da saapplelad. Yabanc üniversitelere giri için uluslararas standartta bir seviye belirlenmesini saapplelayan Abitur'a bu y l rekor seviyede kat l m gerçekle ti. Kat m n n öapplerencinin isteappleine baapplel olduappleu Abitur s nav na ba vuruda bulunan 149 öapplerencimizin 149'u da s nav ba arm t r. Bu rekor kat l m, bir ba ka rekoru da yan nda getirdi; Abitur program n n ba lad apple 2002 senesinden bu yana, sonuçlardaki en yüksek ba ar seviyesi yakaland ve 10 öapplerencimiz 1,0 tam puan ald. Lisemizin Alman Bölümü'nün de gurur duyarak payla t apple bu ba ar seviyesinin Almanya'n n eappleitim ile ilgili birimlerinde büyük yank uyand rd apple biliniyor. Öapplerencilerimizin uluslararas ba ar lar n payla maya devam edelim 2 Abitur mezunumuz, Almanya'da öapplerenim görmek isteyen öapplerencilerin ba vurduklar Alman Akademik Deapplei im Servisi (DAAD)'nden tam burs kazand. 9. s n flar n kat ld apple Almanca Dil Diplomas (DSDI) s nav nda 157 öapplerencimiz, 12. s n flar n kat ld apple DSD II s nav nda ise 35 öapplerencimiz ba ar l oldu. Kaiserslautern Teknik Üniversitesi taraf ndan Lisemiz öapplerencilerine orta öapplerenimleri s ras nda uzaktan üniversite öappleretimine kat lma hakk tan nmaktad r. Uzaktan öappleretimde 2013/2014 k sömestrine 5, 2014 yaz sömestrine 10 öapplerencimiz kay t oldu. stanbul Lisemiz, Uluslararas Kanguru Matematik Olimpiyatlar yar mas nda en ba ar l okul seçildi. 8

10 stanbul Lisesi - Ba ar lar Üniversite Giri Ba ar s 2014 y l nda okulumuzdan mezun olan 179 öapplerencimizden 161'i Üniversite Giri S nav na kat ld ve öapplerencilerimizin tümü bir fakülteyi kazanarak üniversiteye giri te lisemize %100'lük bir ba ar oran saapplelad lar eappleitim y l sonunda gelen bir ba ka ba ar da öapplerencilerimizin yurt d ndaki üniversitelere ba vurular na gelen kabullerdir. 40 öapplerencimiz üniversite eappleitimlerine Avrupa, Amerikan ve Kanada üniversitelerinde devam edecekler. Özellikle Amerika'da bulunan ve pek çok uluslararas üniversite s ralama endeksine göre dünyan n en prestijli okullar olarak görülen Harvard, MIT, Princeton üniversiteleri ba ta olmak üzere, dünyan n en sayg n eappleitim kurumlar ndan çok say da kabul ve burs teklifi gelmi tir: Gurur kaynaapple m z olan öapplerencilerimiz ve kabul ald klar okullar Kaan Alp YAY Harvard and Princeton Mehmet Efe AKENG N MIT and Princeton Yiappleit AKDEM R University of Chicago and Georgetown University SFS pek KIRAL Northwestern University and John Hopkins University Furkan fiener University of California Yiappleit ÖKSÜZ University of British Columbia Lara KARADEN Z University of Virginia Ayça ERM fi Georgia Institute of Technology Oappleuzhan SELÇUK Georgia Institute of Technology Nehir KILAVUZ Georgia Institute of Technology Öapplerencilerimizin tercih ettikleri üniversiteler Devlet Üniversiteleri Öapplerenci Say s Boappleaziçi Üniversitesi 42 TÜ 14 stanbul Üniversitesi 20 ODTÜ 6 Marmara Üniversitesi 6 Galatasaray Üniversitesi 2 Diappleer 9 Öapplerencilerimizin fakülte ve üniversite tercihler Fakülteler Öapplerenci Say s Mühendislik ve Mimarl k Fakülteleri 65 T p ve Di Hekimliapplei Fakülteleri 33 letme ve ktisat Fakülteleri 28 Hukuk Fakülteleri 5 Tercih Yapmayan 8 Yurt D Yükseköappleretim 40 Toplam 179 Toplam 98 Vak f Üniversiteleri Koç Üniversitesi Sabanc Üniversitesi hsan Doappleramac Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Medipol Üniversitesi Diappleer Toplam Öapplerenci Say s stanbul Lisemize Giri öappleretim y l nda da her y l olduappleu gibi, ülkemizin en ba ar l öapplerencileri stanbul Lisesi'ni tercih ettiler. TEOG s nav ile okulumuza giren 170 öapplerencinin tavan puan 501,240 en dü ük puan ise 496,176'tür. Bu öappleretim y l nda okulumuza son giren öapplerencinin Türkiye genelinde ba ar s ras % 0,04'dir. 9

11 stanbul Lisesi - Vakf m z Taraf ndan Yap lan Çal malar stanbul Lisemize Müdür Atanmas Lisemizin son müdürünün 2011 y l nda emekliye ayr lmas ndan bu yana Lisemize müdür atanmam t r. Bu görev Müdür Ba Yard mc s taraf ndan vekaleten yürütülmektedir. Lisemizin vizyonuna uygun bir Müdür atamas yap lmas amac yla Vakf m zca Bakanl k nezdinde giri imlerde bulunulmu tur. stanbul Lisesi Okul Aile Birliapplei ve stanbul Erkek Liseliler Derneapplei'nin de kat l m ile yap lan görü melerden henüz bir sonuç al namam ve atama gerçekle memi tir. stanbul Lisemizin mevcut eappleitim sisteminin korunmas na ve iyile tirilmesine yönelik çal malar yapacak nitelikte bir Müdür atanmas için Bakanl k nezdindeki çal malar Vakf m z taraf ndan diappleer Kurumlar m z ile i birliapplei içinde sürdürülmekte ve k sa sürede olumlu bir sonuç al nmas beklenmektedir. Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) ile li kiler Lisemizde Nakil Yoluyla Kontenjan Art r m Milli Eappleitim Bakanl apple taraf ndan yap lan ve 13 Eylül 2014 tarihinde yürürlüapplee giren Orta Öappleretim Kurumlar n n bo kontenjanlar n n nakil yolu ile doldurulmas na yönelik uygulama sonucunda ba ka okullarda okumakta olan çok say da öapplerenci stanbul Lisemizin ara s n flar na nakil isteappleinde bulunmu tur. 180 olan s n f mevcutlar n n nakiller yoluyla 204'e ç kabilmesine olanak saapplelayan bu uygulaman n gerçekle mesi sonucunda ya anabilecek olumsuzluklar Lisemiz yönetimi ve diappleer Kurumlar m z n bilgisi dahilinde Vakf m z taraf ndan yaz l olarak Bakanl apple m za iletilmi tir. Ayr ca, Lisemiz Okul Aile Birliapplei'nin de bu konuda somut giri imleri olmu tur. Vak f Direktörümüz ile Lisemiz Müdür Vekili, önce l Milli Eappleitim Müdürü ard ndan Ankara'da Milli Eappleitim Bakanl apple Orta Öappleretim Genel Müdürü ile yüz yüze görü erek uygulaman n yaratacaapple sorunlar dile getirmi lerdir. Tüm bu çabalar olumlu sonuç vermi ve Orta Öappleretim Genel Müdürü'nün Bakan onayl yaz s ile stanbul Lisemizin bu uygulama kapsam d nda b rak ld apple hususu Lisemize 2 Ekim 2014 tarihinde tebliapple edilmi tir. Lisemize Alman öappleretmen atayan ve bu öappleretmenleri finanse eden Alman Makam Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Vakf m z Yönetim Kurulu Ba kan Prof.Dr.Ata An l taraf ndan ziyaret edilmi tir. Bonn'da bulunan merkezde gerçekle en görü meye Merkezin Genel Müdürü Joachim Lauer, Türkiye Masas Sorumlusu Elke Rühl ile Alman Bölüm Eski Ba kan Michael Schopp ve Vak f Yöneticimiz Atilla Öztuna da kat lm t r. Almanlar n ülkemize bak, Türkiye nin eappleitim sistemi ve Lisemizin genel durumu üzerinde yoappleunla an konu malar s ras nda Alman yetkiler öapplerencilerimizin ba ar s n övmü, Türkiye'nin Avrupa Birliapplei ve Almanya aç s ndan önemini göz önünde bulundurduklar n ve ülkemizde Almanca eappleitime verilecek desteapplei art rma yönünde planlar n n olduappleunu belirtmi lerdir. stanbul Lisemize Kablosuz nternet Altyap s Lise binam z n tarihi özelliapplei nedeniyle internet aapple için kablolama yap lmas mümkün olamamaktad r. Bu nedenle s n flara Fatih Projesi kapsam nda monte edilmi olan monitörlü interaktif tahtalar s n rl olarak kullan labilmi ve eappleitimde internetten faydalan lamam t r. Binada uzmanlar taraf ndan yap lan inceleme sonras nda çözüm olarak, maliyeti yüksek olan, ancak minimum kablolama gerektiren WiFi aapple yap s önerilmi tir. Vakf m z taraf ndan tüm giderleri kar lanan uygulama sonucunda okulumuzun her noktas ndan kablosuz internet eri imi saapplelanm t r. Okulumuzun Fatih Projesi kapsam na dahil edilmesi için ba vuruda bulunulacakt r. 10

12 stanbul Lisesi - Vakf m z Taraf ndan Yap lan Çal malar Lise Binam z n Fiziksel Altyap Raporu Lisemizin muhte em binas gören herkesi büyülerken eskiyen altyap da zaman içinde yenilenmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda ilk olarak binan n elektrik altyap s Vakf m z taraf ndan incelettirilmi ve bir rapor haz rlanm t r. Yap lacak mekanik ve d cephe durum incelemeleri sonras nda belirlenecek program çerçevesinde yenileme projesinin gerçekle tirilmesi hedeflenmektedir. Pansiyon Binam z n Depreme Dayan kl l apple na li kin ncelemeler As m Kocab y k Konferans Salonu nun Yenilenmesi Lisemizin As m Kocab y k Konferans Salonu nun yenilenmesi amac yla Vakf m zca bir proje ön çal mas yap lm t r. Okullar n kapanmas sonras nda gerçekle tirilmesi planlanan çal malar için Lisemiz Müdürlüappleüne yaz yaz lm ancak deprem incelemelerinin ne eklide sonuçlanacaapple n n bilinmediapplei gerekçe gösterilerek okul idaresi taraf ndan çal man n ertelenmesi sözlü olarak talep edilmi tir. Yenileme çal mas n n ertelenmesine kar n talep edilen acil ihtiyaçlar Vakf m z taraf ndan kar lanmaktad r y l nda l Milli Eappleitim Müdürlüappleüne iki kez iletilen ortak yaz m z ve ard ndan Milli Eappleitim Bakanl apple ile yap lan görü melerde konuyu dile getirmemiz sonras nda, bu y l pansiyon binam zda yetkili makamlarca inceleme yap ld apple öapplerenilmi tir. Ancak inceleme sonras nda nas l bir uygulamaya karar verildiapplei konusunda Vakf m zla bir bilgi payla m nda bulunulmam t r. 11

13 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Almanya dan Birincilik Ödülü stanbul Lisemiz, Almanca eappleitim yapan 140 okul aras nda düzenlenen proje yar mas nda e-learning projesi ile birinci oldu. Alman Sanayi ve Ticaret Odalar taraf ndan her y l Almanya d nda Almanca eappleitim yapan okullar aras nda düzenlenen yar man n ödül töreni Berlin'de gerçekle ti. Ödül törenine Alman Bölüm Ba kan m z Dr. Schult ile birlikte Yönetim Kurulu Ba kan m z Prof. Dr. Ata An l da kat ld. Birincilik ödülünü Alman Bakanlar n elinden ald apple m z törende konu an Prof. Dr. An l stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf olarak, stanbul Liseli karde lerimizin ba ar lar yla gurur duyuyoruz. Geli tirdikleri ve geli tirecekleri uluslararas tüm projelerde onlara f rsatlar ve uygun imkânlar yaratmak için çal yoruz. Vakf m z u anda olduappleu gibi her zaman stanbul Lisesi öapplerencilerinin yan nda olacakt r dedi. Bu ba ar sonucunda stanbul Lisesimiz birincilik ödülü olan Ä ile ödüllendirilmi tir. Bu törene kat lan öapplerenci karde lerimizin tüm ula m giderleri Vakf m z taraf ndan kar lanm t r. 12

14 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri stanbul Lisesi Öapplerenci Kulüpleri Faaliyetleri Bilgisayar Destekli Modelleme ve Tasar m Kulübü Lisemizin bu y l n ba nda kurulan en yeni kulübüdür. Dünyada yayg nla maya ba layan 3D bask teknolojilerinin, yak n gelecekte devrimsel nitelikte deapplei im ve etkilere sebep olacaapple ndan hareketle bu teknolojinin liseli karde lerimize genç ya larda öappleretilmesi hedeflenmi ve Türkiye'de bu alanda kurulmu ilk öapplerenci kulübü olmu tur. Vakf m z, kulübün kurulu unda ihtiyaç duyulan 3D printer, yaz l m ve talep edilen diappleer gereksinimleri kar lam ve kulübün bu dönem ba nda faaliyete geçmesi saapplelanm t r. Giri imcilik Kulübü stanbul Erkek Lisesinde hayata haz rlanan öapplerencilerin i ya amlar nda ba ar l bireyler olabilmeleri amac yla her sene Giri imcilik Günleri Konferanslar düzenlenmektedir. Kulüp, bu konferanslar kapsam nda, stanbul Liseli öapplerencilerin akademik hayatlar nda nas l ba ar l olabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini hedeflemektedir. Vakf m z Giri imcilik Kulübüne talepleri doapplerultusunda mezunlar m z aras ndan konu mac lar saapplelamaktad r. Kültür Etkinlikleri Türkiye'nin en ba ar l öapplerencilerini bar nd ran Lisemiz, öapplerencilerin lise dönemi gibi oldukça verimli olabilecekleri çaapplelar nda yaln zca ders çal mak yerine, hem kendi kültürünü tan mas ve farkl kültürlerle bir araya gelmesi hem de yeteneklerini ke fedip geli tirmesi için her sene Kültür Etkinlikleri Haftas 'n düzenlemektedir. Bu y l yap lan etkinliklere ana sponsor olan ELEV, gençlerimizin büyük emek vererek gerçekle tirdikleri kültürel faaliyetlere ana sponsor olmaktan ve yorucu geçen bir y l sonunda hak ettikleri eapplelence ortam n n saapplelamas na katk da bulunmaktan mutluluk duymaktad r. Model Birle mi Milletler Model Birle mi Milletler (MUN), lise ve üniversite öapplerencilerinin Birle mi Milletler'deki güncel konular tart t apple, devletler ve sivil toplum kurulu lar temsilcilerinin rollerini öapplerencilerin üstlendiapplei bir simülasyondur. MUN, akademik bilgi ve yabanc dil becerilerini kullanarak kültürler aras etkile imi ve payla m saapplelar. Kat l mc lar n gerektiappleinde kendilerini bireysel dü üncelerinden soyutlayarak farkl görü leri de temsil etmelerini saapplelayan MUN, bu sayede kat l mc lar n dünyaya bak aç lar n geli tirir. stanbul Erkek Lisesi Model Birle mi Milletler Kulübü (IELMUN), Model Birle mi Milletler Konferans n 2015 y l nda 4. kez düzenlemek üzere gerekli çal malar sürdürmektedir. Yap lan uluslararas organizasyonun en büyük maddi destek saapplelay c s olmaktan gurur duyan ELEV, öapplerenci karde lerimizin bu büyük ve önemli uluslararas organizasyonda ba ar lar n geli tirmeleri amac yla desteappleini art rmay hedeflemektedir. Robotik Kulübü stanbul Erkek Lisemizin teknoloji konusunda iddial kulüplerindendir. Ürettikleri farkl fonksiyonlara sahip robotlarla birçok uluslararas yar mada becerilerini sergileyen kulüp üyeleri, birbirinden farkl ülkelerden profesyonel ekiplerle teknolojik ve bilimsel aç dan payla mlarda bulunmaktad r. Amerika'da gerçekle tirilen TSA robotik yar mas ndaki ba ar lar sonras nda Avrupa çap nda tan narak uluslararas bilinirliklerini art rm lard r. Kulübün robot yap m nda kulland klar malzemeleri almalar na ve yar malara kat lmalar na destek veren Vakf m z, önümüzdeki dönemde, robot yap m konusunda dan manl k yapacak bir otomotiv irketinin katk s yla bu desteapplei geli tirmeyi hedeflemektedir. 13

15 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Satranç Kulübü Okulumuzda çok yönlü bireyler yeti tirilmesi hedefi paralelinde faaliyet gösteren Satranç Kulübü, satranç oynamay yayg nla t rma misyonunun yan s ra her y l düzenlediapplei Uluslararas Satranç Festivali ile önemli bir organizasyona imza atmaktad r. Yurt d ndan ve yurt içinden okullar n kat l m yla düzenlenen bu uluslararas ölen sayesinde okullar ve milletler aras i birliapplei ve kültürlerin kayna mas saapplelan rken, kulüp üyelerinin sosyal beceri ve sorumluluk bilinçlerinin geli mesi de saapplelanmaktad r. Uluslararas boyutta önemli bir organizasyonu ba ar l yla tamamlayan Satranç Kulübünün ana sponsoru olan Vakf m z, okulumuzda ve ülkemizde bu sporun geli mesine katk da bulunmaktan onur duymaktad r. Sinema Kulübü stanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü, 12 y l önce bir ilke imza atarak düzenlediapplei Liseler Aras K sa Film Yar mas n her geçen y l daha büyük kitlelere ula ma hedefiyle sürdürüyor. Her alanda olduappleu gibi sineman n da geleceappleinin gençler olduappleu bilinciyle Türk Sinemas n n Geleceapplei Aran yor! slogan alt nda 12 y ld r gençlerin konu s n rlamas olmadan, çektikleri k sa filmler arac l apple yla kendilerini özgürce ifade edebilmelerini saapplel yor. Sinema çevreleri taraf ndan büyük beappleeni toplayan stanbul Lisesi, Liseler Aras K sa Film Yar mas, genç yönetmen adaylar na güzel f rsatlar tan yor, gençlerle ustalar bir araya getiriyor ve tüm liseli gençleri k sa film çekmeye davet ediyor. Sinemac lar n yeti mesine katk da bulunan bu organizasyonda ELEV, genç sinemac lara ve ba ar l organizasyonlar gerçekle tiren sinemac karde lerimize ana sponsor olarak destek veriyor. Spor Komitesi Türkiye'nin ilk ve en büyük orta öappleretim spor öleni olma niteliapplei ta yan Spor Haftas etkinliapplei, kulüp üyesi öapplerenciler taraf ndan ba ar ile organize edilmektedir. Bu etkinlik sayesinde lisemiz, Türkiye ve dünyan n seçkin okullar n turnuva, atölye, konferans ve eapplelenceleriyle aapple rlamaya devam etmektedir. 15 y ld r okulun son haftas düzenlenen Spor fiöleni, hafta boyunca 400'ü sporcu olmak üzere, yakla k 4000 kat l mc ya ev sahipliapplei yapmaktad r. Vakf m z bu kapsaml ölenin gerçekle mesine ana sponsor olarak katk da bulunmaktan mutluluk duyuyor. Tarih Kulübü stanbul Lisesi Tarih Kulübü, öapplerenmenin en iyi yolunun ''görmek" olduappleu dü üncesinden hareketle, tarihi önemi olan yerlere her y l ara t rma ve inceleme gezileri düzenlemektedir. Ayr ca, her y l belirlenen farkl bir bölgede tarih, kültür ve ekonomik yap öappleelerinin öne ç kar ld apple çekimler yaparak bir belgesel haz rlamaktad r. Doappleu Anadolu, Mardin, Doappleu Karadeniz ve Kapadokya belgeselleri tamamlanan projelerdir. Bu harika belgesellerin çekiminde ula m sponsoru olan Vakf m z öapplerencilerimiz taraf ndan üretilen bu tür eserlerin çoapplealmas n dilemektedir. Tiyatro Kulübü stanbul Erkek Lisesi Tiyatro Amatör Topluluappleu, okul öapplerencilerinin bir araya gelerek sene boyunca tiyatro eappleitimi ald klar ve bu eappleitimin neticesinde sene sonunda bir tiyatro eserini sahneye koyduklar topluluktur. Tiyatroya ilgi duyan öapplerenciler, bu kulüp çat s alt nda kendilerini özgürce ifade etme ve birbirinden farkl birçok karaktere bürünme f rsat n bularak sanat n keyfini ya amaktad r. 14

16 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri TSA Teknoloji Öapplerenci Birliapplei Kulübü Technology Student Association (TSA), 1978 y l nda kurulmu, lise öapplerencilerinin teknik eappleitimini desteklemeyi amaçlayan uluslararas bir organizasyondur 'den fazla okuldan yakla k öapplerenci, TSA'ya üyedir. Öapplerenciler, organizasyonun düzenlediapplei etkinliklere, yar malara ve toplant lara kat larak hem teknik hem de liderlik yeteneklerini geli tirirler. Bu etkinliklerin en önemlisi olan Ulusal TSA Konferans na (National TSA Conference) Türkiye'den kat lan ilk ve tek tak m olan ELTSA Türkiye, web tasar m, masaüstü yay nc l apple, k sa film, robotik, fotoapplerafç l k gibi otuzdan fazla kategoride yap lan yar malarda dereceler alarak lisemizi ve ülkemizi ba ar yla temsil etmektedir. Bâb- Âlî Gazetesi Bâb- Âlî Gazetesi, stanbul Erkek Lisesi öapplerenci ve mezunlar na hitaben ayl k olarak yay mlanan, Sar Siyahl camian n birbirinden haberdar olmas n hedefleyen bir okul gazetesidir. Gazete, okulumuzdan ve camiadan haberler, kültür-sanat kö esi, tan nm mezunlar m z ve dünyaca ünlü ki ilerle röportajlar, öapplerenciler taraf ndan yaz lan edebiyat kö esi ve üniversite tan t m kö esi gibi renkli ve ilgi çekici bölümlerden olu maktad r. Gazetenin ç kar lmas nda verilen içerik desteappleinin yan s ra tüm bas m giderleri Vakf m z taraf ndan kar lanmaktad r. Kulübü TED, teknoloji, eapplelence ve tasar m alanlar nda yenilikçi ve girisi mci fikirlerin yay lmas ve genis kitlelerle paylas lmas için kurulmus bir organizasyondur. Tiyatro Kulübü TEDx Kulübü, lisemizde 2014 y l nda kurulan yeni bir kulüptür. TEDx k saltmas ndaki 'x' bag?ms z organize edilen TED etkinlikleri anlam na gelmektedir. Is?tanbul Lisesi og r?encileri uluslararas konusm ac lar n yenilikci fikirlerini ve tecrub elerini genc beyinlerle payla malar na ortam haz rlamak ici n okulumuzda TEDx konferanslar duz enlemeyi planlamaktad r. Yeni kurulmu olan ve uluslararas boyutta etkinlik düzenlemeyi planlayan kulübün gelecek dönemde yapacaapple faaliyetlerde gerekmesi halinde Vakf m z ana sponsor olarak destek verebilecektir. Robotik Kulübü ELCAD - Bilgisayar Destekli Modelleme Kulübü 15

17 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Bâb- Âlî Gazetesi TSA Teknoloji Öapplerenci Birliapplei Kulübü Sinema Kulübü ELMUN - Model Birle mi Milletler 16

18 stanbul Lisesi - Vakf m z n Destekleri Sakarya zci Grubu Sakarya zci Grubumuz, 102 y ll k anl geçmi iyle lisemiz bünyesinde ya ayan dev bir ç nar olarak gurur kaynaapple m z olmay sürdürmektedir. Türkiye'de izcilik ate inin ilk defa yand apple yer olan grubumuz 100'ü a k n aktif izcisiyle ülkemizin en büyük gruplar ndan birini olu turmaktad r. Bu y l Alman izci grubu Hubertus ile beraberliappleinin 25.y l n kutlayan Sakarya zci Grubumuz, 12 ay süren yoappleun bir kamp ve aktivite program sürdürmeye devam etmektedir. Aktiviteleriyle, camiam za yeni kat lan öapplerenci karde lerimizin sosyalle melerine arac olan grubumuz, ayn zamanda öapplerencilerimize doappleada temel ya am becerileri edindirme, yöneticilik deneyimi, sorumluluk bilinci geli tirme, ekip çal mas, tak m ruhu kazand rma gibi önemli konularda kendilerini geli tirme imkan saapplelamaktad r. Vakf m z, Sakarya zci Grubu nun kamplara ula m ve malzeme ihtiyaçlar na destek vermekte olup, okulumuzdaki izcilik hareketinin daha da geni lemesi için her türlü desteapplei vermeye haz rd r. Diappleer Desteklerimiz stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Camiam za destek olmaktan dolay memnuniyet duymaktad r. Desteklerimize ilave olarak, Vakf m z n tümünü kar lamaktan memnuniyet duyduappleu giderler: 10 Kas m Atatürk'ü Anma Törenlerinin ula m giderleri, Abitur organizasyonun yeme-içme giderleri, Çanakkale törenlerinin tüm ula m giderleri, Öappleretmenler günü yeme içme giderleri, Öappleretmenler yemekhanesi yemek malzeme giderleri, Pansiyon binas n n öappleretmen nöbet bedelleri ve muhtelif ihtiyaç giderleri, Gelibolu'nun gözya lar projesi öappleretmen giderleri, stanbul Lisemizin tadilat, tamirat, araç, temizlik personeli giderlerine kat l m. 17

19

20 ELEV Camia li kileri Dönemi ELEV - Camia li kileri Camiam za Desteklerimiz

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı