Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr"

Transkript

1 Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni yayýn dönemi hak - kýn da bil gi ver di. NAGEHAN BAYRAM / SAYFA 13 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Kapitalizme öfke KAPÝTALÝST SÝSTEMÝN MERKEZÝ WALL STREET TE BANKALARIN VE PATRONLARIN PARA HIRSINI VE YOLSUZLUKLARI PROTESTO EYLEMLERÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR. BANKACILARIN HEPSÝ NAZÝ New York'ta yak la þýk 2 bin ki þi, da ha ön ce iþ - gal et tik le ri fi nans mer ke zi Wall Stre et'te yü rü yüþ yap tý. Ken di le ri ni sen di ka lar, öð ren ci ler, öð ret - men ler, a i le ler ve iþ siz le rin tem sil ci si o la rak ta - ným la yan pro tes to cu lar, "Ban ka cý la rýn hep si Na - zi, Do lar dan ön ce in san pan kart la rý ta þý dý lar. ÇÜRÜMÜÞLÜÐÜN SIFIR NOKTASI Gös te ri ci ler, Bu, pat ron la rýn pa ra hýr sý na kar þý bir gös te ri. Wall Stre et'e gel dik, çün kü bu ra sý pat - ron la rýn çü rü müþ lü ðü nün sý fýr nok ta sý. Fi nans sis - te mi zen gin ve güçlüleri ka yý rý yor. Bu ra ya ca ný mý za tak et ti ði ni söy le me ye gel dik, ar týk bu na ta ham mül et me ye ce ðiz di ye ko nuþ tu lar. Ha be ri sayfa 7 de DOÐALGAZ DA YÜZDE 14.3 ZAMLANDI Bu zam da dar gelirliyi vuracak Tü ke ti ci Hak la rý Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Tur han Ça kar, Do ðal ga za ko nut lar da ya pý lan yüz de 12,28 i le 14,35 do la yýn da ki zam, za ten e ner ji gi - der le ri yük sek o lan tü ke ti ci le rin mað du ri ye ti ni da - ha da art tý ra cak týr de di. Ça kar, as ga rî üc ret li nin ay lýk or ta la ma do ðal gaz gi de ri nin, ay lýk üc re ti nin yüz de 15,44 ü nü a la ca ðý ný i fa de et ti. 11 de DP LÝDERÝ ZEYBEK MEKTUP YAZACAK Radardan vazgeçin MECLÝSÝN AÇILIÞINDA KONUÞTU Gül: Ýlk gündem yeni anayasa TBMM'nin ye ni ya sa ma yý lý ný nýn a çý - lýþ tö re nin de ko nu þan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ye ni dö nem de Tür ki - ye'nin en ö nem li gün dem mad de si nin ye ni a na ya sa ol du ðu nu söy le di. Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek de ay ný me sa jý ver di. Gül ko nuþ tuk tan son ra BDP'li ler kür sü ye çý ka rak ye min et ti ler. 4 te CHP BÝR YIL YETMEZ DÝYOR Uzlaþmada ilk çatlak: süre Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, CHP nin ye ni a na ya sa yap mak i çin bir yýl lýk sü re nin yet me ye ce ði yö nün de ki a - çýk la ma la rý nýn si ya sî ol du ðu nu be lir te - rek, Halk oy la ma sýn dan son ra Se çi me ka dar ye ni a na ya sa ya pa ca ðýz de ni lir - ken, bu gün bir yýl yet mez den me si ni an la mak ta zor la ný yo rum de di. 4 te Cemil Çiçek ten anayasa profesörlerine mektup 4 te TAHRÝR MEYDANINDA PROTESTO Mýsýr da makyajlý OHAL e hayýr Mý sýr ta Yük sek As ke rî Kon sey ta ra - fýn dan, Mü ba rek dö ne min de 30 yýl bo - yun ca uy gu la nan O la ða nüs tü Hal Ka - nu nunun mak yaj la na rak ye ni den uy - gu la ma ya ko nul mak is ten me si ni pro - tes to e den gös te ri ci ler, Mü ba rek yö ne - ti mi nin as ker e liy le de vam et ti ril di ði gö rü þü nü sa vun du lar. 7 de BM komitesi, Filistin in üyeliði için ilk toplantýyý yaptý 7 de DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu na bi rer mek tup ya za rak, Ma lat ya nýn Kürecik ilçesinde kurulmasý planlanan erken uyarý radar pro je sin - den vaz ge çil me si ni is te ye cek. Ha be ri sayfa 5 te Patlama deðil, uçak sesi 5 Konya da 8 araç kundaklandý 4 Diplomalý dedektifler geliyor 3 Sigara trafikten daha öldürücü 6 Sayýlarý giderek artan protestocular, "www.occupywallst.org" web sitesinde, Wall Street'i ''Amerika'nýn Tahrir Meydaný'' yapmak istediklerini belirtiyorlar. 3 EKÝM DEN 3 OCAK TARÝHÝNE KADAR BU BÖLGELERE GÝRÝÞLER YASAKLANDI Geçici güvenlik bölgelerine devam Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Do ðu ve Gü ney do ðu A - na do lu böl ge le rin de ge çi ci gü ven lik böl ge si i lan e di - len ba zý yer le re i liþ kin ko or di nat la rý ve gi riþ ya sa ðý ta - rih le ri ni be lir le di. Ge nel kur may in ter net si te sin de yer a lan bil gi no tun da, ko or di nat la rý ve ri len böl ge le re 3 E kim 2011 ta ri hin den 3 O cak 2012 ta ri hi ne ka dar gi - riþ ler ya sak lan dý. Ha be ri say fa 5 te CUMA SONRASI GÖSTERÝLERDE Suriye de 32 kiþi daha öldü Yö ne tim kar þý tý gös te ri le rin de vam et ti ði Su ri ye de, Cu ma gü nü ö lü sa yý sý 32 ye çýk tý. Cu ma na ma zý son ra sýn da mey da na ge len gös te ri ler - de, gü ven lik güç le ri nin mü - da ha le si so nu cu, Ha ma da 16, Hu mus ta 13, De ra da 2 ve Ýd lib de 1 ol mak ü ze re top lam 32 ki þi ha ya tý ný kay - bet ti. Ha be ri sayfa 7 de ISSN

2 2 2 EKÝM 2011 PAZAR LÂHÝKA Y Emek ile sermâye nasýl barýþýr? Þu âlemin ihtilâli nedir? Sa yin sermaye ile mücadelesidir. Acaba ikisini barýþtýrmak çaresi yok mudur? Evet, vücub-i zekât ve hurmet-i riba, karz-ý hasen þerait-i sulhiyedir. Þu riba taþýný altýndan çeksek, þu zalim medeniyet kasrý çökecektir. Eski Said Dönemi Eserleri, Rumuz, s. 513 Bu devirde sû-i istimâlât o dereceye vardý ki, bir sermâyedar, kendi yerinde oturup, bankalar vâsýtasýyla bir günde bir milyon kazandýðý halde; bir bîçare amele, sabahtan akþama kadar, tahte l-arz mâdenlerde çalýþýp, kùt-u lâyemût derecesinde, on kuruþluk bir ücret kazanýyor. Þu hal, müthiþ Acaba ikisini barýþtýrmak çaresi yok mudur? Evet, vücub-i zekât ve hurmet-i riba, karz-ý hasen þerait-i sulhiyedir. bir kin, bir iðbirar verdi ki, avâm tabakasý havâssa îlân-ý isyan etti. Þu asrýn tâbiriyle, sosyalistlik, bolþeviklik sûretinde, evvel Rusya yý zîr ü zeber edip geçen Harb-i Umûmiden istifade ederek, her yerde kök saldýlar. Mektûbât, s. 354, (yeni tanzim, s. 618) Ýþârâtü l-ý câz da ispat edildiði gibi, bütün ihtilâlât-ý beþeriyenin mâdeni bir kelime olduðu gibi, bütün ahlâk-ý seyyienin menbaý dahi bir kelimedir. Birinci Kelime: Ben tok olayým, baþkasý açlýktan ölse, bana ne. Ýkinci Kelime: Sen çalýþ, ben yiyeyim. Evet, hayat-ý içtimâiye-i beþeriyede havâs ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvâzeneleriyle rahatla yaþarlar. O muvâzenenin esâsý ise, havâs tabakasýnda merhamet ve þefkat; aþaðýsýnda, hürmet ve itaattir. Þimdi, birinci kelime havâs tabakasýný zulme, ahlâksýzlýða, merhametsizliðe sevk etmiþtir; ikinci kelime avâmý kine, hasede, mübârezeye sevk edip, rahat-ý beþeriyeyi birkaç asýrdýr selb ettiði gibi; þu asýrda, sa y, sermâye ile mübâreze neticesi, herkesçe mâlûm olan Avrupa hâdisât-ý azîmesi meydana geldi. Ýþte, medeniyet, bütün cemiyât-ý hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve þedid inzibat ve nizâmâtýyla, beþerin o iki tabakasýný musâlâha edemediði gibi, hayat-ý beþerin iki müthiþ yarasýný tedâvi edememiþtir. Kur ân, birinci kelimeyi esâsýndan vücûb-u zekât ile kal eder, tedâvi eder; ikinci kelimenin esâsýný hurmet-i ribâ ile kal edip, tedâvi eder. Evet, âyet-i Kur âniye, âlem kapýsýnda durup, ribâya Yasaktýr! der. Kavga kapýsýný kapamak için, ribâ kapýsýný kapayýnýz! diyerek, insanlara ferman eder. Þâkirdlerine, Girmeyiniz! emreder. Sözler, s. 661 LÛ GAT ÇE: vücûb-u zekât: Zekâtýn vâcib, þart oluþu. hurmet-i ribâ: Fâizin haram oluþu. karz-ý hasen: Güzel borç, faizsiz verilen borç. þerait-i sulhiye: Barýþ þartlarý. riba: Faiz. sa y: Gayret, çalýþma, emek. SELÝM GÜNDÜZALP Yýl lar ön ce a da mýn bi ri hac i ba de ti ni de vam lý er te li yor. Ço cuk la rý da has sa si yet le ri i ca bý ha týr la tý yor lar ba ba la rý na: Ba ba cý ðým, hâ lâ git me ye cek mi si niz? di yor lar. Ba ba la rý da Ýn þal lah gi de ce ðim, a ma dâ vet bek li yo rum. di yor. Hep bu tarz i fa de ler le er te li yor gi di þi ni. So ru her se ne so ru lu yor: Ba ba cý ðým, hâ lâ git me ye cek mi si niz? Ce vap: Da ha dâ vet gel me di. Ço cuk la rýn dan bi ri da ya na ma yýp e vin ça tý sý na çý ký yor: Fi lan oð lu fi lan! Hac ca dâ vet li si niz. di yor. A dam er te si sa bah gi di yor, hac ca ka yýt yap tý rý yor. Ço cuk di yor ki: Ba ba cý ðým, ak þam ça tý dan ben ses len miþ tim. Ba ba sý þöy le ce vap ve ri yor: Sen ses len miþ tin de sa na söy le ten kim di?! Hac yol cu lu ðu na çý kan la ra ha yýr lý yol cu luk lar di li yo ruz, duâ la rý ný bek li yo ruz. Hac la rý meb rur ol sun in þal lah. Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ Ra su lal lah An nem ge çen Pa zar gü nü e li ne te le fo nu al mýþ, ba ký yor muþ. Ne re de kal dý bu ço cuk? di ye söy le ni yor muþ. Tam o sý ra da ben a ra dým ken di si ni. Te le fon da se si ne þe li ge li yor du. Hay ro la? de dim. Oð lum, te le fo na ba kýp gü lüm sü yor dum. de di. Kalp kal be kar þý dýr der ler, doð ruy muþ. An ney le oð lun kal bi bir bi ri ne ba kýn ca cen ne te a kar lar. Ab dul lah bin Ab bas a so ru yor lar: Az ra il (as) hem do ðu da hem ba tý da ruh la rý na sýl a lý yor, kabz e di yor? di ye. Siz sof ra da e li ni zi u za týp ye me ði ni zi bir sað dan bir sol dan na sýl ko lay lýk la a lý yor sa nýz, o na da o iþ o ka dar ko lay dýr. di yor. Ö zel lik le öð le ve i kin di na maz la rý ný ka çýr ma ma ya ça lýþ tý ðým Or ta Ca mi mi zin dý þa rý ya a çý lan ca mýn dan yaz ba har ay la rýn da dý þa rý sý ný sey ret mek çok ho þu ma gi der. Es ki ya pý lar ve sý va sý dö kül müþ tuð la lar gö zü me çar pý yor. Tuð la la ra da lýp gi di yor su nuz Ak lý ma Mev lâ nâ Haz ret le ri nin bir sö zü ge li yor: Genç le rin ha ya ta ba kýp gör dük le rin den da ha faz la sý ný ih ti yar lar bir tuð la par ça sýn da gö rür ler. di yor du. E vet, öy le de o lu yor her hal de. Tuð la par ça sý. Kim bi lir, sev dik le ri ni zin, bil mem kaç a sýr ön ce ya þa mýþ in san la rýn ke mik le ri nin ka rý þýp git ti ði top ra ðýn par ça la rýn dan ya pýl mýþ týr her hal de. Ha ya ta ba kýp bir þey ler gö re me yen le re nis pet le bir tuð la par ça sý na ba kýp ha ya tý ve her þe yi gör mek, her hal de ih ti yar la ra has, i man lý ih ti yar la ra ve te fek kür dü þün ce si in cel miþ o lan la ra mah sus bir hal ol sa ge rek. Ko ca ha lam geç ti ði miz yýl lar da rah met li ol du. Ve fa tý na ya kýn se ne ler de bi le has ta lýk lý ha li ne rað men o ru cu nu terk et me di. Has ta lý ðý nýn art tý ðý o yýl da, oð lu Mu am mer A ða bey e der ki : Bu se ne o ru cu tu ta ma ya bi li rim. Ne ka dar fid ye ve ri li yor? Bir he sap yap tý rýr. Oð lu: An ne, se nin ye di ðin iç ti ðin bel li. On li ra dan he sap la ya lým. Or ta la ma üç yüz li ra. der. Ha lam þöy le bir dü þü nür: A man oð lum, çok faz lay mýþ. der. Ben tu ta rým bu o ru cu. El ham dü lil lah, tu tar da. Kun du ra cý Ha lit kar de þi min rah met li ba ba an ne si ter ziy miþ. Ha lit kar de þin ço cuk lu ðun da, Ra ma zan gün le rin de ba ba an ne si: Sen bu gün ya rým gün tut. Ya rýn da bir ya rým da ha tu tar sýn, ben on la rý ek ler, di ke rim, bir gün ya pa rým. der miþ. Eh, ter zi hep sö kük di ke cek de ðil ya Kü çük bir ço cu ðun ya rým gün le ri ni ek le yip bir o ruç ya pa na ve bu in ce li ði ya ka la ya na rah met du â sý ol sun Kýrk ambar yazýlarý-2 Rah met li Os man De mir ci Ho cam, öð ren ci lik yýl la rýn dan þu ha tý ra yý an lat mýþ tý: Bir gün es ki med re se miz de Kül tür Ba ka ný Rýf ký Da nýþ man ýn ba ba sý, ho cam Sa dýk Da nýþ man i le be ra ber ye mek yi yor dum. Bir i ki ka þýk a lýn ca sor du: Bu lez zet li çor ba yý kim yap tý? Ne re den gel di? Ho cam, si zin ev den gel di. de dik. Ho ca dur du, þöy le bir bak tý bi ze: Ben kýrk yýl dýr bi zim ev de bu ka dar lez zet li bir çor ba iç me dim. de di. Sö zü nü þöy le ta mam la dý: De mek ki bir ni met med re se ye ge lin ce o na me lek ler üf lü yor, be re ket le ni yor muþ. Sev gi sar ma þýk gi bi dir. Bir gö nü le gir mek i çin yol bu lur da i ma. He le sev diy se, yol bu la maz sa da týr ma nýr. E fen di miz den (asm) bir ha dis: En üs tün duâ, Rab bin den dün ya ve a hi ret te af ve a fi - Rabbim havalarý birden deðiþtiriverdi. demek nerede, Havalar soðumaya baþladý. demek nerede... Rabbim havalarý birden deðiþtiriverdi. desem, içim rahatlýyor. Ama öteki cümlede özne yok, faili belli deðil, sýkýntý var. Ýlkinde ise faili belli, yapaný belli, öznesi belli. yet di le men dir. Çün kü bun lar dün ya da ve a hi ret te sa na ve ri lir se, kur tul dun de mek tir. (Ca mi us Sa gîr, no: 728) Rab be nâ â ti nâ fi ddün ya ha se ne ten ve fi l â hi re ti ha se ne ten ve gý nâ a zâ ben-nâr. Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ Ha bi bal lah Kim se ye bor cum yok. di yen le re i nan ma yýn. Öy le bir borç la rý var ki, bir yer den a lýp da ö de ne cek gi bi de ðil dir bu borç lar. Ýn san ol mak ve i man ni me ti ne sa hip ol mak ve da hi bun ca ni met Han gi si borç ha ne miz de ya zý lý de ðil ki? Gýrt la ðý mý za ka dar bor ca bat mý þýz as lýn da. Do ðar ken de borç lu do ðu yor in san. Ni ye dün ya da yýz? Ýþ te bu bor cun be de li ni ö de mek i çin. Ýn san o la rak, mü min o la rak, bu bor cun þu u ruy la ya þa ma lý yýz. Bir gün yol da gi der ken bir a ra ba nýn ar ka sýn da ki bir ya zý yý o ku ma ya ça lý þý yor dum. Ne yaz mýþ lar bi li yor mu su nuz? Bo þu na o ku ma ya ça lýþ ma yýn, Cam ký rýk tý, ya pýþ týr dýk. Baþ ka bir de fa sýn da da bir yer de kü çü cük harf ler le ya zýl mýþ bir ya zý gör düm. An cak ya kýn me sa fe den o ku na bi lir di. Ý yi ce yak laþ tým. Þöy le ya zý yor du: Çok ya kýn dan o ku yor su nuz. Bu i ki o lay bi ze þu der si ve ri yor: O kun ma sý ge re ken le ri o ku ma yan la ra iþ te böy le boþ þey le ri o ku tur lar. Ýk ra dan he men son ra ki â ye ti de ha týr la ya lým. O ku! di yor a ma Na sýl ýn da ce va bý var. Al - lah ýn a dýy la di yor. San ki he men her ko nu da ge çer li... Ev lâ dý mýz, öð ren ci le ri miz, ya ný mýz da ça lý þan lar ya da bir ya ký ný mýz is te di ði mi zi yap mý yor lar ve bi ze i ta at et mi yor sa, biz de Al lah a kar þý o lan i ta at ve i ba det le ri mi zi göz den ge çir me li yiz her hal de. Mâ lum ya: Men dak ka duk ka. Mer sin li Ah met Am ca bir yaz ta ti lin de mi sa fi ri miz di. Genç lik yýl la rýn da ö lüm cül bir has ta lý ða ya ka la nýp dok to ra git miþ. Dok to ra sor muþ: Ne ka dar ya þa rým? Dok tor: Bu has ta lýk la sen an cak bir i ki se ne ya þar sýn. de miþ. O da Ma dem öy le, gi de yim de bir Kur ân kur sun da ö le yim. de miþ. So nun da i mam o lup çýk mýþ. Yir mi se kiz yýl bu mes le ði yap mýþ ve e mek li ol muþ. Ha len ha yat ta. Ma þal lah, hiz me te ve Ri sâ le le re dört el le sa rýl mýþ bir in san. Bir a ra sor dum: Ri sâ le-i Nur dan si zi en çok çar pan cüm le ne dir? di ye. Þu ce va bý ver di: He lâl da i re si ge niþ tir, key fe kâ fi ge lir. Ha ra ma gir me ye hiç lü zum yok tur. (Söz ler, 33) Bel ki bi zi de çar par. Bel ki el li, bel ki yüz se ne ça lýþ tý lar. Ha len de dur mu yor lar. Di li mi ze ken di ke li me le ri ni sok mak i çin. Ya za rý, çi ze ri, o yun cu su, se na ris ti el e le ver di ler, ay ný nok ta yý vur du lar. Ve ma a le sef o ke li me le ri, o ze hir li ke li me le ri di li mi ze sok tu lar. Ön ce ta bi at, ar dýn dan do ða, ya rat mak vs Bi li yor su nuz bun la rý. Yüz se ne ön ce Os man lý ca ya zýl mýþ o lan es ki bir ders ki ta bý e li me geç ti. Say fa la rý ný ka rýþ týr dým. A man Al lah ým, Fi zi ðin den Ma te ma ti ði ne ve Ge o met ri si ne ka dar her der si an la tan her cüm le bu ram bu ram tev hid ko ku yor du. Na sýl bir ik lim de ge zin di ði mi tah min e de mez si niz. Oh, el ham dü lil lah de dim. Ken di mi ilk de fa ya ban cý bir dün ya da do laþ mý yor gör düm. Göz gö re gö re bu hýr sýz lýk ya pýl dý kâ i nat ta. Al lah ýn mül kü se bep le re, ta bi a ta tak sim e dil di. Þü kür ki bu ta la na, bu ya la na dur di yen bi ri çýk tý. Hor tum la ma gi ri þim le ri ne kar þý bay rak aç tý Üs tad. Ses siz se da sýz... A ma çað la dý Ri sâ le le riy le. Ön ce Ha þir Ri sâ le si, ar dýn dan Ta bi at Ri sâ le si... A de ta dur de di bu bo zuk gi di þe. Ma ne vi ya tý so yu lan, e lin den a lý nan ne sil ler, o nun e ser le ri sa ye sin de ha ya ta tu tun du lar, u yan dý lar, ne ler o lup bit ti ði nin far ký na var dý lar. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý her bir bah si i le ay ný za man da bo zuk bir dev rin fi kir le ri ne kar þý ko ru yu cu bir i man a þý sý dýr. Ne mut lu o a þý yý vak tin de ya pan la ra ve yap tý ran la ra... Ha va lar so ðu ma ya baþ la dý. de mek, i çim den gel mi yor. Cüm le, tev hid a çý sýn dan prob lem li. Bu tarz ko nuþ ma lar bir ke re baþ la dý mý, ma ka sýn u cu git gi de a çý lý yor. Rab bi mi zin fi i lin den, ic ra a týn dan ha ber ver mi yor. Oy sa: Sa la bet (sað lam lýk) ve ha ra ret (sý cak lýk) da hi e mir tah týn da ha re ket e di yor lar. de ni yor du Bi rin ci Söz de. (Söz ler, 12) Bu nu i yi ce yer et tir me miz ge re ki yor i çi miz de. E vet, Rab bim ha va la rý bir den de ðiþ ti ri ver di. de mek ne re de, Ha va lar so ðu ma ya baþ la dý. de mek ne re de... Rab bim ha va la rý bir den de ðiþ ti ri ver di. de sem, i çim ra hat lý yor. A ma ö te ki cüm le de öz ne yok, fa i li bel li de ðil, sý kýn tý var. Ýl kin de i se fa i li bel li, ya pa ný bel li, öz ne si bel li. Vic da ný mýz i çi miz de ki bu gi di þe hep dur di yor. Rab bi miz den u zak cüm le ler, Rab bi mi zi ha týr lat ma yan cüm le ler kur ma di yor as lýn da. A ma i man has sa si ye ti her gün ay ný ký vam da de ðil. E vet, cüm le ler, ke li me ler O' nu bil dir me li, dil ler O' nu söy le me li. Za ten ke li me ler ve dil ler ni çin var ki? Hüs nü Bay ram A ða bey den bir ha tý ra: Üs tad kýr la ra çý ka ca ðý za man, Ke yif i çin de ðil, te ma þa i çin. der miþ. Bed duâ de ðil, ved du â et. Ved duâ Duâ la rý mýz si zin le be ra ber dir mâ nâ sý na ge len bu ke li me, ev vel ce mek tup la rýn al tý na ya zý lýr mýþ. Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ E mî ne vah yil lah Ves se lâm, ved duâ

3 Y HABER 2 EKÝM 2011 PAZAR 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Diplomalý dedektifler geliyor KOCAELÝ Üniversitesi (KOÜ) Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öðrencilerine, bu eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren seçmeli olarak Araþtýrma Takip Uzmanlýðý dersi verilecek. KOÜ Hereke Ömer Ýsmet Uzunyol Meslek Yükekokulu Müdürü ve Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Gazi Uçkun, toplumda özel dedektife ihtiyaç duyulduðunu söyledi. Yasasý olmamasýna raðmen Türkiye de kurulmuþ 20 den fazla özel araþtýrmacýlýk veya danýþmanlýk gibi ticarî unvanlarla kurulan yasal dedektiflik þirketi bulunduðuna iþaret eden Uçkun, bu þirketlerin devlete vergi ö- dediðini, levhalarýnda özel dedektif yazdýðýný, dernekleþtiklerini, sosyal projelere imza attýklarýný dile getirdi. Uçkun, özel dedektiflik yasanýn çýkmasý halinde, eleman ihtiyacý doðacaðýný belirterek, Bu ihtiyacý karþýlamanýn en yakýn kaynaðý özel güvenlik bölümleri olacaktýr. Emekli askerler, polisler, MÝT mensuplarýyineolacak, amasahadamezunlarýmýz çalýþacak dedi. Kocaeli/aa Manevî himaye NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 5 Zilkade 1432 Rumî: 19 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ile, sonraki a- sýrlarda manevî vârisleri olarak gönderilen müceddid, kutub ve âlimlerin, ümmetin mukadderatý ve gidiþatýyla yakýndan alâkadar olduklarýný, hattâ bu çerçevede bazý zevat ve hadiselerle özel olarak ilgilendiklerini biliyoruz. Birinci Dünya Savaþý devam ederken her asrýn temsilcilerinden teþekkül eden nuranî ve muhteþem meclisteki müzakerelerin anlatýldýðý Rüyada bir hitabe buna bir örnek (Tarihçe, s. 205). Ýmam-ý Geylânî, Mâruf-u Kerhî ve Hayatü l- Harranî (k.s.) gibi, vefatlarýndan sonra da, ikinci hayat tabakasýndaki Hz. Hýzýr a benzer bir nevi hayata mazhar olan evliyalarýn tasarruflarýnýn devam ediyor olmasý da (Barla Lâhikasý, s. 536). Gavs-ý Âzam olarak da anýlan Hz. Geylânî nin, sekiz yüz sene öncesinden çaðýmýza nüfuz eden nazarýyla Üstada gösterdiði çok özel alâka ve teveccühün ilginç bir örneðini birlikte okuyalým: Ben sekiz-dokuz yaþýnda iken, (...) Yâ Gavs-ý Geylânî derdim. Elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz birþey kaybolsa: Yâ Þeyh! Sana bir Fatiha, sen bu þeyimi buldur. Acaiptir ve yemin ediyorum ki, bin defa böyle Hz. Þeyh, himmet ve duasýyla imdadýma yetiþmiþ. (Lem alar, s. 77) Bu alâka ve teveccühün, Üstadý çocukluðundan son ânýna kadar kucaklayacak manevî bir himaye anlamýna da geldiðini, Hz. Gavs'ýn Risale-i Nur a i- þaret ettiði kasidesindeki þu ifadelerde görüyoruz: Yâ Said! Ahirzamanýn fitnelerine yetiþip düþtüðün zaman, benim dua ve himmetimi kendine vesile ve þefaatçi yap. Ýnþaallah, senin herþeyinde ve her iþinde uzun bir zamanda, yani tufuliyet (çocukluk) zamanýndan tâ ihtiyarlýðýn vaktinde iþkenceli esaretine kadar, (...) Allah ýn izniyle ve kuvvetiyle senin imdadýna yetiþeceðim. (s. 112) Bu ifadelerle haber verilen manevî tasarruf ve himayenin Üstadýn hayatýnda görülen çarpýcý örnekleri, Sekizinci Lem a da geniþçe anlatýlýyor. Ve bu himaye Üstadla sýnýrlý deðil. Nitekim o bahiste Gavs-ý Âzam ýn Hulûsi, Süleyman, Bekir, Sabri, Asým, Hüsrev, Refet gibi saff-ý evvel talebelere de iþaret ettiðini yazýyor Üstad (s. 90 ve 96) Dahasý, ayný himaye, Nur hizmetini Üstaddan sonra devam ettirecek nesiller için de geçerli: Kendisi (Üstad) bu dünyadan gitse de, onun yerinde onun talebeleri ve âsârý (eserleri) o inayete ilâmâþaallah mazhar olmasýna... (s. 113) Bu baðlamda bir baþka müjde de þöyle: Kur ân dan muktebes olan (alýnan) Risale-i Nur Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý etrafýnda toplanan, bütün kuvvetleriyle Kur ân ýn hizmetlerine çalýþan hizbü l-kur ân ýn faaliyeti ve dalâlet ve zýndýkaya manen galebe ettikleri bir zamana tevafuku ise, istikbalde tam galebelerine bir i- ma-i gaybîdir (gaybî bir iþarettir).. (s. 107) Ama bütün bu ferahlatýcý ve þevk verici müjdelerin tahakkuku çok önemli bir þarta baðlý. O da en azýndan her on beþ günde bir okumamýz tavsiye edilen Ýhlâs Risalesi nde, Gavs-ý Âzam gibi Hz. Ali nin de (r.a.) bu hizmete yönelik alâka ve müzaheretine atýf yapýlarak þöyle ifade ediliyor: Hz. Ali (r.a.) o mu'cizevâri kerametiyle ve Hz. Gavs-ý Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sýrr-ý ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârane tesellî verip hizmetlerinizi manen alkýþlýyorlar. Evet, hiç þüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binaen gelir. Eðer bilerek bu ihlâsý kýrsanýz, onlarýn tokadýný yersiniz. Onuncu Lem a daki þefkat tokatlarýný tahattur ediniz (hatýrlayýnýz). Böyle manevî kahramanlarý arkanýzda zahîr (yardýmcý), baþýnýzda üstad bulmak isterseniz, ihlâs-ý tammý kazanýnýz. (s. 394) Tam ihlâsý kazanmanýn sýrrý da Onlarý kendi nefislerine tercih ederler mealindeki Haþir Sûresi 9. âyetinde övülen sahabe hasleti. Ve oradan hareketle Üstad bizlere Kardeþlerinizin nefislerini nefsinize þerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i þahsiye gibi nefsin hoþuna giden þeylerde tercih ediniz tavsiyesinde bulunuyor. Hz. Ali nin (r.a.), Gavs-ý Âzam ýn (k.s.) ve de Üstadýn manevî himayesine lâyýk ve mazhar olabilmenin yolu, bu ölçülere uymaktan geçiyor. Doðduðuhastanedegörevebaþladý ORDU NUN Ünye ilçesinde 1986 yýlýnda dünyaya gelen Derya Tan, 25 yýl sonra doðduðu hastanede doktor olarak göreve baþladý. Tan, yaptýðý açýklamada, ilköðretim 4. sýnýftayken kesilen parmaðýna dikiþ attýrmak için geldiði Ünye Devlet Hastanesinde doktor olmaya karar verdiðini ve yýllar sonra pratisyen hekim o- larak doðduðu hastanenin acil servisinde göreve baþlamanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Samsun Fen Lisesinin ardýndan Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesini kazandýðýný ve bu yýl mezun olduðunu anlatan Tan, atanýrken ilk sýrada memleketi Ünye yi tercih ettiðini belirtti. Tan, ilk görev yerinin dünyaya geldiði ve doktor olmaya karar verdiði hastane olmasýnýn kendisi için çok anlamlý olduðunu ifade etti. Ordu / aa 7

4 4 2 EKÝM 2011 PAZAR Y HABER Yeni anayasa özgürlükçü bir zihniyetle hazýrlanmalý Ýsyan ettiren para hýrsý Günümüz insanýnýn kaybetmesi mümkün olan en çetin imtihanlardan biri de para karþýsýndaki imtihandýr. Tarih þahittir ki, para ve mal hýrsýna kapýlan pek çok insan ve millet sonunda felâkete sürüklenmiþtir. En çarpýcý olaný, Hz. Musa nýn (as) devrinde yaþayan Karun un kýssasýdýr. Kur ân-ý Kerim de ve tarih kitaplarýnda da anlatýldýðý üzere çok zengin o- lan bu kiþi nefsine uyup, Ben kazandým demeye baþlamýþ ve imtihaný kaybetmiþtir. Hazinelerinin anahtarlarýný kýrk katýr ýn taþýdýðý rivayet edilen Karun, zengin olunca, fakirliðindeki i- yi, güzel hasletleri kaybetmiþ. Nitekim Kasas Sûresi nin 79. âyet-i kerimesinde onun bu hâli anlatýlýr. Kendisini ikaz edenlere de Bu servet, bana ancak bende olan ilim mukabilinde verilmiþtir diye mukabelede bulunmuþ. Para ve mal hýrsý, Karun un helâk olmasýna, para ve mallarýyla birlikte yerin dibine batmasý na sebep olmuþ. Bu kýssa nýn Kur ân-ý Kerim de anlatýlmasý elbette insanlarýn ibret almasý içindir. Nasýl ki Hz. Musa (as) zamanýnda Karun gibi mal ve para muhibbi insanlar vardý, bugün de benzer þekilde mal, mülk, para ve þöhret düþkünü insan ve topluluklar vardýr. Belki farkýnda deðiliz, ama para, þan, þöhret ve mal sevgisi günümüz insanlarý ve toplumlarýný da maddî deðilse de manevî olarak yerin dibine batýrýyor! Mal, para ve þöhret düþkünü insan ve toplumlarda huzur, saadet ve insaniyet olmamasý buna delil deðil mi? Tabiî ki bozulmamýþ insan fýtratý, dünya malý sevgisi nin tahribatýnýn farkýna varýyor. Bakýnýz, günümüz þartlarýnda en zengin ülke ve topluluk kabul e- dilen Amerika da bile para sevgisi ne isyan baþlamýþ. New York þehrinde yaklaþýk 2 bin kiþi, dünya finansýnýn sembol caddesi Wall Street te bir yürüyüþ yaparak ekonomik krizin etkilerini protesto etmiþ. Yürüyüþte, Bankacýlarýn hepsi Nazi, Dolardan önce insanlar, New York polisi milyarderleri ve Wall Street i koruyor yazýlý pankartlar taþýmýþlar ve çok sayýda polisin önünde Satýldýk diye slogan atmýþlar. (AA, 1 Ekim 2011) Kendilerini, sendikalar, üniversite öðrencileri, öðretmenler, aileler ve iþsizlerin temsilcileri olarak tanýmlayan protestocular, Wall Street i Amerika nýn Tahrir Meydaný yapmak istediklerini de ifade etmiþler. (Wall Street, ABD de, New York kentinde, Manhattan ýn güneyinde, ülkenin önde gelen bazý finans kuruluþlarýnýn toplandýðý sokak. Kýsa sürede zengin olmanýn yolunu simgeliyor.) Göstericiler, Bu, patronlarýn para hýrsýna karþý bir gösteri, Wall Street e geldik, çünkü burasý patronlarýn çürümüþlüðünün sýfýr noktasý. Buraya artýk canýmýza tak ettiðini söylemeye geldik, artýk buna tahammül etmeyeceðiz diye konuþmuþlar. Protestocularýn Sýfýr noktasý benzetmesi de dikkat çekici. Gözlerini para hýrsý bürümüþ bankacý, borsacý ve bilumum para oyuncularýnýn yaptýklarýný belki de sýfýrýn altýnda ki rakamlarla ifade etmek daha iyi o- lur, ama New York taki sýfýr noktasý 11 Eylül saldýrýsý sonrasý yýkýlan Ýkiz Kule yi, onun bulunduðu mevkii de simgeliyor. Protestocularýn, bankacýlarý Nazi lere benzetmesi de dikkat çekici. Ayný þekilde Dolardan önce insanlar sloganý da önemli. Çünkü dolar ýn merkez üssünde bu sloganlar atýlýyor ve para hýrsý sorgulanýyorsa; insanlýk uyanýþta demektir. Ümid edelim ki insanlýðýn uyanýþý devam etsin ve her þeyin paradan, dolardan ve eurodan ibaret olmadýðý anlaþýlsýn. Demirtaþ: Sivil anayasa için parlamentoya giriyoruz BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, her ke sin ken di ni e þit yurt taþ his se de ce ði ve si vil bir a na ya sa ya ka vu þa ca ðý Tür ki ye yi mey da na ge tir mek a dý na par la - men to ya gir dik le ri ni söy le di. De mir taþ, ye ni ya sa ma yý lý nýn a çý lý þý do la yý sýy la, be ra be rin de ki par ti li mil let - ve kil le riy le bir lik te TBMM ye gel di. Ga ze te ci le re a - çýk la ma ya pan De mir taþ, ye ni ya sa ma yý lý nýn ha yýr lý ol ma sý di le ðin de bu lun du. An ka ra/a a Bah çe li: BDP nin Mec lis e ka týl ma sý ya rarlý ol muþ tur MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, BDP mil let - ve kil le ri nin Mec lis ça lýþ ma la rý na ka týl ma ka ra rýy la il - gi li Gel me le rin de ül ke miz a çý sýn dan ya rar ol muþ tur i fa de le ri ni kul lan dý. Bah çe li, MHP Ge nel Mer ke - zi nde ki 5. dö nem Si ya set ve Li der lik O ku lu nun a çý lýþ tö re ni ne ka týl dý. Tö ren son ra sýn da ga ze te ci le rin so ru - la rý ný ce vap la yan Bah çe li, "Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si ve blok o la rak ni te len di ri len ba ðým sýz mil let ve kil le ri - nin Mec lis e ge lip ye min tö re ni ne ka týl mýþ ol ma la rý da 24. dö nem mil let ve kil li ði ça lýþ ma la rý ný da ha dü - zen li ve di sip lin li bir ha le ge ti re rek, ba zý tar týþ ma la ra da son ver dir miþ o la cak týr. O nun i çin gel me le rin de ül ke miz a çý sýn dan ya rar ol muþ tur dedi. An ka ra/a a Cumhurbaþkaný Gül, Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan konuþma yaptý. FO TOÐ RAF: A A Anayasada zaman çatlaðý BAÞBAKAN YARDIMCISI BOZDAÐ, HALK OYLAMASINDAN SONRA CHP TARAFINDAN SEÇÝME KADAR YENÝ ANAYASA YAPACAÐIZ DÝYE AÇIKLAMA YAPILIRKEN, BUGÜN BÝR YIL YETMEZ DENMESÝNÝ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM DEDÝ. Bozdað, Diyanet-Sen Akademisi nin düzenlediði Yeni Anayasada Din ve Vicdan Hürriyeti konulu panelde konuþtu. FOTOÐRAF: AA BDP DOÐRUSUNU YAPIYOR BOZDAÐ, BDP nin boykot kararýný kaldýrdý, yemin edecekler. Ne düþünüyorsunuz sorusu ü- zerine de Doðrusunu yapýyorlar, sürpriz olmadý cevabýný verdi. BDP milletvekillerinin bugüne kadar Meclis e gelmemelerini kendilerine oy veren insanlarýn iradesine aykýrý davranmak ve onlarý aldatmak olarak nitelendiren Bozdað, Onlardan oy isterken Meclis e gideceðiz diye oy istemiþlerdi. Seçimden sonra Meclis e gelmemeleri, sözlerini ihlâl etmeleri ve milletin verdiði talimatý tutmamalarý anlamýna geliyor. Geç de olsa millete verdikleri sözü yerine getirmeleri önemlidir diye düþünüyorum. BDP milletvekillerinin Meclis e gelip yemin edeceklerini her defasýnda ifade ettik. Yaz aylarýný biraz siyasî hesaplarla kullandýklarýný düþünüyoruz diye konuþtu. Bütün çabamýz sivil bir anayasa için HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, darbe anayasasýnýn yerine sivil bir anayasa yapýlmasý yönünde çabaladýklarýný söyledi. Arslan, Bulgaristan Baðýmsýz Sendikalar Konfederasyonunun Baþkanlar Kurulu toplantýsýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, 2 ülke sendikalarý arasýndaki iliþkileri önemsediklerini belirterek, 2 konfederasyon arasýnda geçmiþe dayalý çok iyi iliþkiler bulunduðunu, bunlarýn geliþtirilmesini arzu ettiklerini söyledi. HAK-ÝÞ in üye sayýsý açýsýndan Türkiye nin ikinci büyük konfederasyonu olduðunu, 12 ayrý iþ kolunda sendikalarý bulunduðunu anlatan Arslan, Türkiye nin tamamýna hitap eden önemli bir konfederasyon olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz dedi. Konfederasyonun, Türkiye nin AB sürecini desteklediðini ifade eden Arslan, Türkiye de 30 yýl önce yapýlan askeri darbenin getirdiði bir anayasa ve mevzuat olduðunu belirteti. Arslan, þöyle konuþtu: MECLÝS ÝN ALACAÐI KARARLAR MEÞRÛDUR BOZDAÐ, CHP de bazý milletvekillerinin tutuklu milletvekilleri yokken alýnan kararlarýn meþrû olmayacaðý yönünde ifadeler kullandýklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine de tutuklu milletvekilleriyle ilgili konunun yargýnýn konusu olduðunu ifade etti. Meclis in çalýþma esaslarýnýn anayasa ve iç tüzükte belli olduðuna iþaret eden Bozdað, Bir kiþi parlamentoya gelmedi diye veya falanca kiþi parlamentoda yok diye parlamentonun kararlarýný kimse meþrû deðildir diye ilân edemez. Bu anayasa ve içtüzüðe aykýrý, siyasî bir yaklaþýmdýr. Kararý veren yargýdýr. Bizim siyasetçi olarak yargýnýn kararlarýný etkileyecek yaklaþýmlardan uzak durmamýz lazým dedi. Bütün çabamýz, darbe anayasasýnýn yerine sivil bir anaya yapýlmasý yönündedir. Ayný zamanda anayasaya baðlý olarak çýkarýlan Sendikalar Yasasý da 30 yýl öncesine dayanýyor. Dolayýsýyla dünyadaki genel sorunlardan baþka ülkemizde de anayasa ve yasalarla ilgili sorunlarla karþý karþýyayýz. Ülkemizde yaþadýðýmýz en önemli sorunlardan bir tanesi kayýt dýþý ekonomi ve istihdam. Yaklaþýk yüzde 40 lar civarýnda kayýt dýþýyla karþý karþýyayýz. Bu geliþmiþ ülkelerde yüzde 15 i geçmez. Dolayýsýyla çok ciddî kayýt dýþý sorunumuz var. Taþeronlaþtýrma yaygýnlaþmakta ve bu da sendikal hareket için çok büyük bir tehdit. Bu ve benzeri sorunlarla yüz yüzeyiz. HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, konuþmalarýn ardýndan Bulgar meslektaþýna çini bir vazoyla Safranbolu lokumu, sendikacýlara da duvar saati hediye etti. Ýstanbul / aa CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Ye - ni a na ya sa top lum sal di na mik ler den ya rar lan ma lý ve öz gür lük çü bir zih ni - yet le ha zýr lan ma lý dýr de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Ýs tik lal Mar - þý nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan, TBMM 24. Dö nem i kin ci ya sa ma yý lý nýn baþ la - ma sý ne de niy le Ge nel Ku rul da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ye ni a na ya sa hiç bir ö zel fik rin, par ti nin, i de o lo ji nin ve dok tri nin müh rü nü ta þý ma ma lý dýr. A na ya sa nýn ta þý ma sý ge re ken tek mü hür, mil le ti mi - zin müh rü ol ma lý dýr. Cum hu ri ye ti mi - zin te mel il ke le rin den ta viz ver me yen bir A na ya sa ol ma lý dýr.de mok ra si nin tüm ku rum ve ge le nek le riy le i ler le me - si ne i zin ve re cek, fren ve den ge sis tem - le ri ni i çin de ba rýn dýr ma lý dýr. Sa de ce he sap so ran de ðil, ay ný za man da he - sap ve ren bir dev let an la yý þý ný yan sýt - ma lý dýr. Bu i ti bar la, çað daþ de mok ra si - le rin þef faf lýk ve he sap ve ri le bi lir lik gi bi en ö nem li va sýf la rý ný, ru hun da ve laf - zýn da i çe ren bir a na ya sa ol ma lý dýr di - ye ko nuþ tu. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Hal ký mýz, 12 Ha zi ran se çim le rin - de yük sek ka tý lým o ra nýy la si ya set ku - ru mu nu o nur lan dýr mýþ, si ya se tin tüm renk ve e ði lim le ri nin bü yük öl çü de Mec lis te tem sil e dil me si ni sað la mýþ týr. Yü ce Mec li se is tis na sýz bü tün so run la - rýn ü ze ri ne ce sur bir þe kil de git me gü - cü ver miþ tir de di. TBMM nin; mil le - tin ka yýt sýz þart sýz ha ki mi ye ti ni tem sil e den en kud ret li ku rum ol du ðu nu be - lir te rek, Mec lis in ö ne mi ni þöy le i fa de et ti: Meþ ru i ye ti ni mil le ti miz den a lan, o nun a dý na di ðer ku rum la ra meþ ru i yet ve ren mer ci dir. Mil let o la rak kur tu lu - þu mu zun ka rar ga hý, dev let o la rak ku - ru lu þu mu zun kay na ðý dýr. De mok ra si - mi zin o ca ðý, is tik lal ve e ge men li ði mi zin ni hai te mi na tý dýr. Hal ký mý zýn hak, hu - kuk, öz gür lük, a da let, re fa ha i liþ kin ta - lep ve öz lem le ri nin di le gel di ði; ye ri ne ge ti ril di ði yü ce ma kam dýr. Mil le ti mi - zin or tak ha fý za sý ve vic da ný nýn te ces - süm et ti ði ça tý dýr. Ül ke mi zi mu a sýr me de ni yet dü ze yi ne ve i le ri si ne ta þý ya - cak i ra de ve az min mü þah has i fa de si - dir. Mil le ti mi zin bir lik ve be ra ber li ði - nin tim sa li, hal ký mý zýn ge le ce ðe yö ne - lik ül kü ve öz lem le ri nin te za hür et ti ði ku rum dur. An ka ra / a a BAÞBAKAN Yardýmcýsý Bekir Bozdað, CHP nin yeni anayasa yapmak için bir yýllýk sürenin yetmeyeceði yönündeki açýklamalarýnýn siyasî olduðunu belirterek, Halk oylamasýndan sonra CHP tarafýndan seçime kadar yeni a- nayasa yapacaðýz diye açýklama yapýlýrken, bugün bir yýl yetmez denmesini anlamakta zorlanýyorum dedi. Bozdað, Diyanet-Sen Akademisi nin düzenlediði Yeni Anayasada Din ve Vicdan Hürriyeti konulu panelden ayrýlýrken gazetecilerin sorularýný cevapladý. Uzlaþma Komisyonundan uzlaþma çýkmamasý halinde neler olacaðýnýn sorulmasý üzerine Bozdað, konuya iyimser baktýklarýný ve kötü senaryolarý, olasýlýklarýn düþünmediklerini söyledi. Uzlaþma Komisyonunun baþarýya ulaþacaðýna inandýklarýný ve AKP olarak gayreti ve özveriyi samimî bir þekilde ortaya koyacaklarýný ifade eden Bozdað, siyasî partilerin konuya iliþkin olumlu ve iyi niyetli açýklamalar yaptýklarýný belirterek, bu çerçevede sürecin saðlýklý yürüyeceðine olan i- nancýný dile getirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn sürecin 1 yýlda tamamlanacaðýný, ana muhalefet partisinin ise 1 yýlda yeni anayasanýn hazýrlanamayacaðýný söylediðinin hatýrlatýlmasý üzerine Bozdað, þunlarý söyledi: Parlamento seçimleri 12 Haziran da yapýldý, önümüzde mahalli seçimler var 2014 te Gül ü, Saðlam karþýladý TBMM Genel Kurulu, 24. dönem 2. Yasama Yýlý nýn baþlamasý dolayýsýyla TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in baþkanlýðýnda saat de özel gündemle toplandý. TBMM Baþkaný Çiçek, sunuþ konuþmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM nin 24. Dönem 2. Yasama Yýlý nýn açýlýþ konuþmasýný yaptý. Gül TBMM ye geliþinde, TBMM Baþkanvekili Mehmet Saðlam tarafýndan askeri törenle karþýlanadý. Gül, tören kýtasýný denetledikten sonra, Saðlam eþliðinde Þeref Kapýsý ndan Meclis Ana Binasýna geçti. Gül ü burada TBMM Baþkaný Cemil Çiçek karþýladý. seçimler söz konusu. Bir yýl denildiðinde 2012 nin sonuna doðru veya 2013 e sarkar mý bilemiyoruz. Seçim tartýþmalarýnýn olmadýðý, baþka gündemin olmadýðý kamuoyunun tamamen bu konuya kilitlendiði süreç içerisinde... Zaten Türkiye nin bu konuda önemli birikimleri, çalýþmalarý var. Siyasî partilerimizin önemli çalýþmalarý var, bunun kýsa sürede neticelenmesi için, sonuç almak için iyi niyetli yapýlmýþ bir açýklamadýr. Halk oylamasýnýn sonucunda Sayýn Kýlýçdaroðlu açýklama yapmýþtý, hemen gelin, seçimden önce bu iþi yapalým diye açýklamasý vardý. Halk oylamasý oldu, seçimin Haziranda olacaðý belli, yaklaþýk 8-9 ay içerisinde biz bu iþi yaparýz, seçim takvimine baktýðýmýzda 3 ayda onu çektiðinizde 6 ay içerisinde bunu yaparýz diye a- çýklamalarý vardý. O nedenle amacýmýz üzüm yemekse, netice almaksa süreci saðlýklý deðerlendirdiðimizde yeni anayasayý hayata geçirme imkâný buluruz. Gündemi baþka gündemlerin etkilemesini, seçim endiþesiyle farklý noktalara savrulmasýný engellemiþ oluruz. CHP de kendi geçmiþte yaptýðý açýklamalara sahip çýkarsa ondan da memnun oluruz. Halk oylamasýndan sonra CHP tarafýndan seçime kadar yeni anayasa yapacaðýz diye açýklama yapýlýrken, bugün bir yýl yetmez denmesini anlamakta zorlanýyorum. Ankara / aa Çiçek ten anayasa profesörlerine mektup TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarý için ilk toplantýya katýlan 24 anayasa profesörüne teþekkür mektubu gönderdi. Çiçek, davetine olumlu cevap vererek toplantýya katýlan profesörlere gönderdiði teþekkür mektubunda þunlarý kaydetti: 19 Eylül 2011 Pazartesi günü A- nayasa Hukuku akademisyenleriyle yaptýðýmýz ve farklý görüþleri dinleme fýrsatý bulduðumuz toplantý, yeni anayasa çalýþmalarý öncesinde bizim için son derece verimli olmuþtur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý olarak siz deðerli hocalarýmýzla iþbirliðini geliþtirmek niyetindeyiz. Toplantýya katýlým ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ederim. TBMM Baþkaný Çiçek, 19 Eylülde Yeni Anayasa yapýmýnda yöntem konusunda akademisyenlerin görüþünü almýþtý. Toplantýya, Prof.Dr. Merih Öden, Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. Atilla Özer, Prof.Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Erdal Onar, Prof.Dr. Mehmet Turhan, Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu, Prof.Dr. Hasan Tunç, Prof. Dr. Serap Yazýcý, Prof. Dr. Sibel Ýnceoðlu, Prof.Dr. Mustafa Erdoðan, Prof. Dr. Zafer Gören, Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, Prof. Dr. Ýbrahim Kaboðlu, Prof. Dr. Zühtü Arslan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoðlu, Prof. Dr. Sevtap Yokuþ, Prof. Dr. Oktay Uygun, Prof. Dr. Mustafa Koçak, Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioðlu, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, ve Prof. Dr. Korkut Kanadoðlu katýlmýþtý. Ankara / aa

5 Y HABER 2 EKÝM 2011 PAZAR 5 Kýbrýs Rum yönetiminin Amerikan Noble enerji þirketiyle Ýsrail desteðinde 21 Eylül de Doðu Akdeniz de doðalgaz ve petrol sondaj çalýþmasýný baþlatmasý, Baþbakan ýn da ikrarýyla Türkiye ye tam bir sabotaj. Rum Dýþiþleri Bakaný, bütün dünyaya ABD ve Ýsrail bizi destekliyor diye ilân ediyor. Amerikan yönetimi, sondajý baþlatýp sabotajýn tezgâhýnda istimal edilen Amerikan þirketini geri çekmiyor, ikaz etmiyor. Ýsrail, desteðin ötesinde her türlü tahrike devam ediyor. En son bölgeye gönderilen sismik araþtýrma yapan Piri Reis gemisinin Ýsrail tâcizine uðramasý; Tel Aviv den kalkan iki Ýsrail savaþ jetinin uyarýlarý dikkate almayarak alçak irtifadan KKTC hava sahasýna girip rotalarýný Türkiye ye çevirerek Mersin kýyýlarýný görebilecek þekilde 15 mil kadar yaklaþmasý ve bir Ýsrail helikopterinin Piri Reis in üzerinde uzun bir süre uçmasý, her ne kadar Genelkurmay tarafýndan olay bazýnda- yalansa da, Ýsrail in her koldan gerginliði arttýrmaya devam ettiðini gösteriyor. Daha da vahimi, ABD nin ve Kýbrýs adasýnýn yüzde üçünü kapsayacak askerî üssü bulunan AB içindeki Truva atý Ýngiltere nin destekledikleri ve Ýsrail in baþrolde oynadýðý bu sabotaj, aslýnda Türkiye nin AB projesine karþý düzenleniyor. Uçaklar ses hýzýný geçti GENELKURMAY Baþkanlýðý, Bartýn bölgesinde pilotlarýn füze ateþlediði iddialarýnýn doðru olmadýðýný, duyulan patlama sesinin uçaklarýn ses hýzýný geçmesinden kaynaklandýðýný bildirdi. Genelkurmay Baþkanlýðý internet sitesinde yapýlan yazýlý açýklamada, önceki günkü bir gazetede pilot füzeyi erken ateþledi, 3 il ayaða kalktý baþlýklý haber yayýmlandýðý ahatýrlatýldý. Duyulan patlama sesinin, uçaklarýn ses hýzýný geçmesinden kaynaklandýðý belirtilen açýklama þöyle: 29 Eylül 2011 günü saatleri arasýnda, Bartýn bölgesindeki notamlý hava sahasýnda, Hava Kuvvetleri Komutanlýðýna ait jet uçaklarý tarafýndan icra edilen planlý görevde, kýsa süre ile ses hýzý geçilmiþtir. Duyulan patlama sesi, ses hýzýnýn geçilmesinden kaynaklanmýþtýr. Bahse konu uçaklar tarafýndan anýlan tarih ve bölgede yapýlan uçuþlar esnasýnda herhangi bir a- týþ yapýlmamýþtýr. Ankara / aa Terör örgütü, emeline ulaþamayacak MÝLLÎ Eðitim Vakfý (MEV) Merkez Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan Özçukurlu, terör örgütünün karanlýk emellerine ulaþmasýnýn mümkün olmadýðýný vurgulayarak, Çünkü ülkelerin kaderi eðitimle çizilir. Öðretmenlerimiz yurdun her tarafýnda dimdik ayaktadýr dedi. Öðretmenlerin teröristlerce kaçýrýlmasýna iliþkin açýklama yapan Özçukurlu, amaç ve ideolojilerini gerçekleþtirmek için hiddet, þiddet, zulüm ve tehdit yolunu seçen terör örgütünün bu sefer de eðitim camiasýný seçtiðini söyledi. Özçukurlu, bu þekilde öðretimin aksatýlmaya çalýþýldýðýna dikkati çekti. Terör örgütünün karanlýk emellerine ulaþmasýnýn mümkün olmadýðýný belirten Özçukurlu, Mutlaka hüsrana uðrayacaklardýr. Çünkü ülkelerin kaderi eðitimle çizilir. Öðretmenlerimiz yurdun her köþesinde dimdik ayaktadýr. Terör karþýsýnda eðitim camiasý dimdik ayaktadýr. Öðretmenlere ve diðer masum insanlara yapýlan bu þiddet olaylarýný bütün vatandaþlarýmýzýn kýnamasý ve herkesin de elini taþýn altýna sokmasý gerekmektedir. Toplum olarak mücadele etmek zorundayýz diye konuþtu. Öðretmenlerin koþullar ne olursa olsun durmadan ve yorulmadan öðrencilerin yolunu aydýnlattýðýný ifade eden Özçukurlu, Etnik kökenleri ne olursa herkesin bu þiddet olaylarýna karþý çýkýp, buna dur demesi gerekmektedir. Biz Türk milleti olarak daima barýþtan, kardeþlikten yanayýz dedi. Ankara / aa Sondaj sabotajý Ancak ne yazýk ki Ankara, söz konusu deniz yetki ihtilâfý ný bütün Kýbrýs ýn hak ve menfaatlerini koruma ve kollama açýsýndan uluslar arasý zeminde çözmeye çalýþmak, baþta petrol ve doðalgaz olmak üzere doðal kaynaklarýn âdilce paylaþýmýný saðlamaya çabalamak yerine, yine AB ye rest çekiyor. Daha önce Rumlar AB dönem baþkaný olursa, AB ile iliþkiler donar diyen ve Türkiye nin Rum yönetiminin dönem baþkanlýðýný muhatap almasýnýn söz konusu olmayacaðý çýkýþýnda bulunan hükümet, yarým asýrlýk AB projesi ni, Türkiye nin AB ye girmesini istemeyen ve Kýbrýs taki müzâkereleri geciktirme taktiðini güden Rumlarýn inisiyatifine býrakýyor ve Ýsrail le karþý karþýya Neticede, Obama ya Akdeniz le askerî bir çatýþma olmayacaðý gelmeyeceði teminatýný veren Erdoðan ýn ifâdesiyle, týpký Mavi Marmara meselesi nde olduðu gibi Obama, Türkiye nin haklýlýðýný te yid ediyor ; lâkin destek vermiyor. SABOTAJ, TÜRKÝYE NÝN AB PROJESÝ NE Gerçek þu ki Türkiye nin AB süreci ne karþý bir komplo kurulmuþ. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ýn KKTC ziyareti sýrasýnda tekrarladýðý, Türkiye nin AB ile baðlarýný donduracaðý beyânýnýn, AB karþýtý Batý basýnýnda evvelemirde Ankara nýn AB yi tehdit ettiði ifsadýyla Türkiye nin AB den caydýðý þeklinde lanse e- dilmesinin maksadý bu. Ýngiliz Telegraph gazetesinin, Türkiye nin, Rumlara dönem baþkanlýðýnýn verilmesi halinde AB ile iliþkilerini dondurmakla tehdidi nin, AB-Türkiye baðlarýnda yeni bir düþük nokta ya iþaret edebileceði yazýsý, bunun bir örneði. Ne var ki Dýþiþleri nin Rumlarýn emrivakilerini AB ile iliþkilendirip AB þartý üzerinden politik tavrý, peþinen Türkiye nin Güney Kýbrýs ýn AB dönem baþkanlýðýný tanýmayacaðý açýklamalarý, AB içindeki ve dýþýndaki AB karþýtlarýnýn eline siyasî kozlar veriyor. AB nin lokomotif ülkelerini Türkiye nin aleyhine itiyor. Böylece zaten durma noktasýna gelen ve 36 baþlýktan ancak bir baþlýðýn açýlýp kapandýðý müzâkere süreci, büyük bir yara daha alýyor Gerçek þu ki Rum Kesimi, bu safhaya adým adým geldi. Önce Mýsýr la ve daha sonra Lübnan, Suriye ve Ýsrail le münhasýr ekonomik bölge anlaþmasý yaparak Doðu Akdeniz yataklarýnýn ortaðý olduðunu deklâre ettirdi. Kýbrýs ýn doðu sahilleriyle bu ülkeler arasýnda kalan 300 milyar metreküp doðalgaz rezervinin paylaþýmýnda bulundu. Ankara bu sürede sâdece seyretti. Yýllarca enerji yataklarý zengin Sudan ýn güneyine dadanýp, iç çatýþmalarý körüklemekle petrol ve maden yataklarýnýn bulunduðu Güneye para, terör eðitimi ve silâh desteðiyle ayýrarak bu ülkeyi ikiye bölen Ýsrail, þimdi de Güney Kýbrýs yataklarýna göz dikmiþ ÇÖZÜM, ABD DE DEÐÝL, AB DE Buna karþýlýk Baþbakanýn, Rumlara destek verip kýþkýrtan Ýsrail i þikâyetine Obama, Ýsrail le iliþkileri kötüye götürecek her türlü adýmdan sakýnýlmasý uyarýsýyla karþýlýk veriyor. Davutoðlu nun, Kýbrýs Rum Kesimi nin Ýsrail in arka çýkmasýyla Akdeniz de petrol- doðalgaz arama adý altýnda kýþkýrttýðý itirazýný, Amerikan Dýþiþleri Bakaný Clinton, Rumlarýn Akdeniz de petrol-doðalgaz aramaya hakký vardýr tepkisiyle cevaplýyor. Neticede, Obama ya Akdeniz le askerî bir çatýþma olmayacaðý ve Ýsrail le karþý karþýya gelmeyeceði teminatýný veren Erdoðan ýn ifâdesiyle, týpký Mavi Marmara meselesi nde olduðu gibi Obama, Türkiye nin haklýlýðýný te yid ediyor ; lâkin destek vermiyor. Oysa Ankara nýn, bazý AB diplomatlarýnýn da belirttiði gibi, Rumlarýn, AB nin onayý olmadan doðalgaz sondajý yapmasýnýn mümkün olmadýðý üzerine yoðunlaþmasý gerekiyor. Uluslar arasý hegemonya ve çýkarlarý AB ile çeliþen ve çatýþan küresel AB karþýtlarý na deðil, þikâyetlerini ve itirazlarýný doðrudan AB nezdinde yapmasý lâzým Çünkü Washington destekli ve Telaviv tahrikli Rum çýlgýnlýðý na ve sabotaj a karþý, çözüm mercii ABD deðil, yine AB dir Geçicigüvenlik bölgelerinedevam GENELKURMAY BAÞKANLIÐI, DOÐU VE GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGELE- RÝNDE 3 AY GÝRÝÞ YASAÐIYLA YENÝ GEÇÝCÝ GÜVENLÝK BÖLGELERÝ ÝLÂN ETTÝ. GENELKURMAY Baþkanlýðý, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde geçici güvenlik bölgesi ilan edilen bazý yerlere iliþkin koordinatlarý ve giriþ yasaðý tarihlerini belirledi. Genelkurmay Baþkanlýðý internet sitesinde yer alan bilgi notunda, koordinatlarý verilen bölgelere 3 Ekim 2011 tarihinden 3 Ocak 2012 tarihine kadar giriþler yasaklandý. Buna göre giriþ yasaðý konulan bölgeler þöyle: Küpeli Daðý, Yazlýca Daðý güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan daðlarý, Ýncebel Daðlarý, Altýn Daðlar, Çaðlayan/Pirinçeken, Buzul Daðý, Rejgar Daðý/Alandüz, Ýkiyaka daðlarý, Balkaya Daðý, Karadað/Gedik Tepe/Çimendaðý, Kurþunlu/Dicle/Diyarbakýr, Yassýdað, Yazlýca Daðý. Radarlardan vazgeçin MAHKEME ÝPTAL ETMÝÞTÝ Genelkurmay Baþkanlýðý, Mayýs 2009 da Dokuzkaya Mezrasý nýn da aralarýnda bulunduðu 5 bölgeyi, 3 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan etmiþti yýlýnda güvenlik gerekçesiyle boþaltýlan Dokuzkaya Mezrasý nda daha önce yaþayan ve tüzel kiþiliði iptal edilen Ali Karabulut, avukatý Barýþ Yýldýrým aracýlýðýyla Malatya Bölge Ýdare Mahkemesi nde uygulamanýn iptalini isteyerek dava açtmýþtý. Yýldýrým, dava dilekçesinde, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn geçici güvenlik bölgesi uygulamasýyla, serbest dolaþým özgürlüðü ve mülkiyet hakký gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiðini belirtti. Davayý karara baðlayan mahkeme, yapýlan iþlemin 2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu nun 32 nci maddesinde yer alan hususlara uymadýðý gerekçesiyle geçici askeri güvenlik bölgesi uygulamasý iþleminin iptaline karar vermiþti. Malatya Bölge Ýdare Mahkemesi, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn Tunceli de bir mezranýn geçici güvenlik bölgesi olarak ilan edilmesi kararýný hukuka uyarlýk bulunmadýðý gerekçesiyle iptal etmiþti. DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu na birer mektup yazarak, Malatya ya kurulacak radar projesinden vazgeçilmesini isteyecek. DP Lideri Zeybek mektubunda, Malatya nýn Kürecik ilçesinde kurulmasý planlanan erken uyarý radar sisteminin, Türkiye ile Ýran arasýnda savaþa sebep olabileceðini vurgulayacak. Yazýlý bir açýklama yapan Zeybek mektup konusunda þu bilgileri verdi: Bir felaketi önleyebilecek, yapmayýn, vazgeçin diyecek, radarlarýn önemini anlatacak bir mektup yazýyorum. Atacaðým adým bu, bir süre bekleyeceðim. Ondan sonra bu ülkede Cumhuriyet in yaþamasýný BÖLGE, ATIÞ ALANI VEYA TATBÝKAT SAHASI OLMALI Mahkeme, kararýný þu þekilde açýkladý: Mevzuat hükümleri uyarýnca, bir yerin geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edilmesi için o bölgenin can ve mal güvenliði bakýmýndan girilmesinde sakýnca görülen atýþ alaný veya tatbikat bölgesi olmasý gerekmektedir. Büyükyurt Köyü ne baðlý Dokuzkaya mezrasýnýn atýþ alaný veya tatbikat sahasý içinde kaldýðýna iliþkin bir bilgi ve belge mevcut deðildir. Bu nedenle söz konusu iþlemde hukuka uyarlýk bulunmadýðý sonuç ve kanaatine karar verilmiþtir. Konuyla ilgili bilgi veren A- vukat Barýþ Yýldýrým, kararýn bir ilk olduðunu belirterek, bu kararýn bundan sonra uygulanacak geçici askeri güvenlik bölgesi uygulamalarýna karþý açýlacak davalar için de emsal teþkil edeceðine dikkat çekmiþti. Ýstanbul / Yeni Asya isteyenler, bu uluslararasý tezgaha gelmek istemeyenler, herkes, siyasî parti taraftarlýðýný bir tarafa býrakarak buna karþý çýkacak. Nedir o radarlar, ne iþi var orada? Ýran ýn bize saldýrmasý için hiçbir sebep yok. Biz Ýran la 400 yýldýr savaþmadýk. Buna engel o- lacaðýz, direneceðiz. Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmiþte yaþananlardan ders almýyoruz. Þimdi de Baþbakaný þiþiriyorlar, gazlýyorlar. O da Türkiye yi, Malatya ya kurulacak olan radarlar sonrasý Ýran la savaþa sürüklüyor. Türk kamuoyunun bilinci karartýldý. Füze kalkaný radarlarýnýn Malatya ya konuþlandýrýlmasý çok tehlikeli bir iþtir. Erdoðan ý Amerika ve Ýsrail, Sünni lerin kahramaný gibi göstermeye çalýþýyor. Malatya ya radarlarýn konulmasý, sessiz sedasýz Ýran a savaþ kararýdýr. Ýstanbul / Yeni Asya Sýfýr sorun mu dediniz! Türk Dýþ Politikasý literatürüne Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu nun kazandýrdýðý bir strateji var: Komþularla sýfýr sorun. Gerçekten öyle mi peki? Komþularýmýza bakýyoruz hiç de öyle olmadýðýný görüyoruz. Yunanistan ile Kýbrýs Rum Kesimi, Ýran la füze kalkaný, Ýsrail ile Mavi Marmara, Suriye ile sorun malûm. Irak la hakeza Ermenistan açýlýmý yapýlýrken Azerbaycan la sorun yaþadýk. Azerbaycan la durumu düzeltmeye çalýþýrken açýlým bitti. Sýfýr sorun politikasýný ortaya atanlar þimdi, Biz sýfýr sorun derken komþu ülke halklarýyla sýfýr sorunu hedefledik. Þu anda komþularýmýzla yaþadýðýmýz sorunlarýn hiçbiri Türkiye den kaynaklanmýyor. Komþu ülkelerin halklarýyla da hiçbir sorunumuz yok diyorlar. Bütün bunlarýn ardýndan, Biz sorun yaþatanlarla da hiç sorun yaþamayacaðýz demedik! deyiverdiler. Haydi buyur buradan yak. Ne sýfýr sorunmuþ ama! Sýfýr sorun derken neredeyse sorunsuz komþu kalmadý. Sýfýr sorun mu? O da ne? * * * GÖZ KIRPMAYA DEVAM Geçen hafta yazdýðýmýz bir yazýda, Kýlýçdaroðlu nun MHP de baþdanýþman olarak çalýþan Rasim Bölücek i transfer ettiðini haber vermiþ CHP, gözüne saðý kestirmiþ diye bir yorum yapmýþtýk. Kýlýçdaroðlu bu sözümüzü haklý çýkarýrcasýna saðdan bir danýþman daha almýþ. Refahyol hükümeti döneminde Tansu Çiller in baþdanýþmanlýðýný yapan Þükrü Karaca da kendisine danýþmanlýk yapmaya baþlamýþ. Son seçimlerde AKP den aday adayý da olan Karaca, kendisine siyasal iletiþim alaný nda danýþmanlýk yapacakmýþ. Karaca, CHP nin yeni dönemde merkez saða mý açýlacaðý sorusuna ise O bizim iþimiz deðil demekle yetinmiþ. Siyaset bu Ne zaman ne olacaðýný 24 saat önce bile kestirmek zor * * * BEYAZ GÖZLÜK TAKINCA Yaptýðý hesaplarla matematikçileri bile hayret içinde býrakan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli partisinin il baþkanlarý toplantýsý için gittiði Denizli de Pamukkale yi gezmeye karar vermiþ. Ancak kapýdaki görevli, araçla bölgeye girilemeyeceðini söylemiþ ve içeri almamýþ. Bu durumu espriyle geçiþtiren Bahçeli, partisinin il baþkanýna, Bir beyaz gözlük takarýz. Daða taþa bakarýz, her yer bizim için Pamukkale olur diyerek durumu geçiþtirirken, il baþkanýný teselli de etmiþ. Daha sonra yola çýkan Bahçeli, Afyonkarahisar yakýnlarýnda bir kamyoncu lokantasýnda mola vermiþ. Kamyoncularla sohbet eden Bahçeli, fotoðraf çektirirken, cebindeki tespihi çýkartýp, Þoförler gibi poz verelim diye espriyi patlatmýþ. Miting meydanlarýndaki o baðýran ses tonuyla konuþmasýný bilen birisi olarak Bahçeli nin bu tür durumlardaki esprileri ile çok farklý ve sempatik bir portre çizdiðini söylememiz gerekiyor. * * * ESPRÝ MÝ GERÇEK MÝ? Meclisin açýlmasýna günler kala AKP nin Meclis te grubu bulanan partilerle yeni anayasa görüþmeleri sýrasýnda AKP ile MHP yetkililerinin görüþmelerinin muhtevasý konusu gazetelere yansýdý. Giriþte basýna verilen görüntüdeki yüz hatlarýnýn gerginliði ile çýkýþtaki açýklamalara bakýldýðýnda da içeride esprilerin yapýldýðý görülebiliyordu. Þöyle özetlenebilir, gergin girdiler, rahatlayarak çýktýlar Ama asýl içeride olan bir diyalog görüþmelerin muhtevasýndan daha çok gündeme geldi. Ýçeride, MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, çýkýþta medyaya açýklama yapýlýp yapýlmayacaðýný konuþurken, Son dönemde bütün görüþmeler internete düþüyor, biliyorsunuz partimiz de dinleniyordu. Þimdi bu görüþmeler de internette yayýnlanacak diye endiþe ettim. Ama yok yok düþmez diye düþünüyorum. Artýk burada bir yanda Adalet Bakaný, bir yanda açýlýmdan sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý var. Her halde gerekli önlemleri almýþlardýr. Her halde Adalet Bakaný dýþarý bir jammer falan koydurmuþtur diyerek espri yapmýþ. Bir anda bir þok yaþanmýþ ve Adalet Bakaný Ergin, Yok öyle bir þey nereden çýkardýn karþýlýðýný verirken gülüþmeler olmuþ. Bunu duyunca insanýn aklýna þu geliyor: Her esprinin altýnda bir gerçeklik payý vardýr * * * TAKSÝTLE BÝLE ALAMIYORMUÞ! CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun, maddî durumunun orta halli olduðu hep söylenirdi. Ancak genel baþkan olduðu kongrede giydiði neredeyse bir asgarî ücrete eþ deðer gömleðinden sonra bu imajý yerle bir olmuþtu. Sonrasýnda Erdoðan la arasýndaki havuzlu villa polemiði sýrasýnda bir havuzlu villasýnýn olduðunu da öðrenmiþtik. Geçtiðimiz günlerde yine Kýlýçdaroðlu nun maddî durumunu ortaya koyan bir olay gerçekleþti. Geçen hafta sonu parti yöneticileri ile birlikte Bir Zamanlar Anadolu da adlý filmi izleyen Kýlýçdaroðlu, maddî durumu iyi olmadýðý için Ressam Nuri Ýyem in resimlerini alamadýðýný söylemiþ. Nuri Ýyem in oðlu Ümit Ýyem in, Eðer Kýlýçdaroðlu isterse kendisine Nuri Ýyem tablosu satýþýnda yardýmcý olabiliriz. Dilerse taksitle verebiliriz açýklamasý hatýrlatýlýnca da maddî durumunun ne kadar kötü olduðunu ortaya koyan bir cevap vermiþ. Maddî durumum, taksitle tablo alacak durumda bile deðil Sonra da biraz daha durumunun düzelmesi halinde bu konuyu düþüneceðini söylemiþ. Bunlarý duyunca Kýlýçdaroðlu nun kendi imzasýyla açýkladýðý mal varlýðý listesi akýllara geldi. Listeye bir bakalým: 5 konut, 9 tablo, bir otomobil, 2 kooperatif hissesi ile 7 bin lira alacak. Ne diyelim. Belki Kýlýçdaroðlu o 7 bin lira alacaðý tahsil ederse, o zaman bir tablo almayý düþünebilir...

6 6 2 EKÝM 2011 PAZAR YURT HABER Y Sigara,trafiktendahaöldürücü ASAL ýn zeki bilgisayarý Bilgisayar mühendisleri yapay zekâ adý verilen programlar için boþuna uðraþýyorlar. Zira bizim öyle bir bilgisayarýmýz var ki; akýllara durgunluk verir. Çok zekidir, baþýný belâya sokacak her türlü sonucu, kývrak zekâsý sayesinde çözer ve tatlýya baðlar. Bunu görmeleri ve tanýmalarý gerek. Günümüz bilim kurgu filmlerinde ayný senaryoyu sýk sýk izlemiþsinizdir. Akýllý bilgisayarlar, android adý verilen insansý makineler ve robotlar; insanlara ve dünyaya hükmetmeye baþlar. Bu robotlar bir zaman sonra insanlara savaþ açar ve yeryüzünü ele geçirirler. Baþrol oyuncularý ise bu robotlara karþý direnmeye baþlar ve bir þekilde bilgisayar virüsü kullanarak onlarý maðlup eder. Bilgisayarlarýn zekâsý olmadýðý ve sadece verilen iþleri yapmaya yaradýklarý için böyle bir robotun olmayacaðýný iddia edenler olabilir. Bu kiþilere verilecek en güzel cevap; askere alma iþlemlerine bakan ASAL bilgisayarýdýr. Bu çaðýmýzýn en nadide bilgisayarý, askerlik görevine seçilen erkek vatandaþlarýmýzý öylesine güzel bir þekilde daðýtýr ki, generallerin veya üst düzey bürokratlarýn çocuklarýndan bir tanesini bile Güneydoðu ya yani çatýþma a- lanlarýna göndermez. Daima gariban Anadolu insanýnýn çocuklarýný seçer. Zira bilir ki; vatandaþlarýmýz bu asker evlâtlarýmýza kýnalý kuzu adýný vermiþtir. Vatan sað olsun diyerek þehit olan yavrularýmýzý halkýmýz sinesine çeker. Devlete itiraz etmez. Hiç dikkatinizi çekiyor mu bilemem ama þehit haberlerine baktýkça benzer fotoðraf karelerini görüyorum. Meselâ binlerce þehit asker evlâdýmýz içinde bir generalin veya kelli felli bir bürokratýn çocuðu yok. Hep aðlayan Anadolu kadýnlarý ve gözü yaþlý avam-ý Müslimin. Demek ki askerlerin daðýtýmýný yapan bilgisayar çok akýllý. Öyle yaþ tahtaya basmýyor. Dünyada en fazla generale sahip olmamýza raðmen bir tane bile güneydoðuda askerlik yapan generalin çocuðunu seçmiyor. Sonra da biz baðýrýp duralým; Niçin zorunlu askerlik kaldýrýlmýyor? Profesyonel askerlik ne zaman gelecek? diye. Ýleri teknolojide çað atlamýþýz da farkýnda deðiliz. Millî Savunma Bakanlýðýnýn öyle mükemmel bir bilgisayarý var ki, hiçbir zaman hata yapmaz. Gariban vatandaþýn çocuðunu güneydoðuya, generallerin ve bürokratlarýn çocuklarýný terörün olmadýðý yerlere verir. Güya random yani geliþigüzel atama yapýlýr. Askere gönderilen vatandaþlarýmýzýn adaletli bir þekilde daðýtýmýnýn yapýldýðýný siz gelin benim külâhýma anlatýn. Buna hiçbir kimse i- nanmýyor, ben mi inanacaðým? Nasýl yapýyorlar bilmiyorum, ama bu bilgisayar atamasý dedikleri daðýtýma, birileri müdahale ediyor. Eskiden siyasetçilerin yakýnlarýný da torpilli zannederdim. Lâkin bakanýmýz Ali Babacan ýn bir akrabasý þehit düþünce bunun yanlýþ olduðunu anladým. Fakat hükümetimiz bunca eleþtiri ve karþý çýkýlmasýna raðmen zorunlu askerliðin kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmadýðý için þüphelenmeye baþladým. Sakýn ASAL bilgisayarý yaptýðý hatayý anlayýp mükemmel yapay zekâsý sayesinde onlarý da torpilli kategorisine almýþ olmasýn! Neyse, traji-komik eleþtirilerimizi bir kenara koyup 15 yýldýr yapmýþ olduðumuz ve kamuoyunda olumlu karþýlanmasýna raðmen bir türlü hayata geçirilemeyen profesyonel askerlik konusuna bir daha deðinelim. Askerlik san'atý deðiþmiþtir. Kol gücünün yerini akýllý bilgisayarlar, füzeler ve silâhlar almýþtýr. Bunlarý kullanmak için konusunda uzman profesyonel kadrolara ihtiyaç vardýr. Sonra; ordunun küçülmesinden dolayý milyarlarca dolarlýk tasarruf imkâný doðmaktadýr. Düþünün hem güçlü ve çevik bir orduya sahip oluyorsunuz, hem de daha az masraf yapýyorsunuz. Daha önceki yazýlarýmda örnekleri ile izah ettiðim için kýsa kesiyorum. Mükellef askerliði uygulayan biz ve Azerbaycan dan baþka hiçbir Avrupa devleti kalmamýþtýr. Vicdanî red konusunda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin (AHÝM) verdiði karar gereði Aralýk 2011 sonuna kadar düzenleme yapýlmasý gerekiyor. Osman Murat Ülke isimli bir vatandaþýn müracaatýný AÝHM haklý bulmuþ, Türkiye bir yandan tazminat ödemeye mahkûm edilirken, diðer yandan vicdanî retçilerin karþýlaþtýklarý sorunlar dolayýsýyla yasal düzenleme yapmak zorunda kalmýþtý. Deðerli hukukçu Osman Can ýn dediði gibi Düne kadar bunu, militarist yapýnýn toplumun tüm erkeklerini ideolojik ve psikolojik bir tornadan geçirme sevdasýyla açýklayabilirdik. Peki, bugünden sonra sivil ve demokratik temsilcilerin ayný tutumu devam ettirmelerinin haklý bir nedeni olabilir mi? Tabiî ki hayýr. TÜRKÝYE SÝGARAYLA SAVAÞ DERNEÐÝ KURUCU ÜYESÝ DR. ZAFER SADÝ ÖZOK, ÜLKEMÝZDE YILDA YAKLAÞIK 4 BÝN KÝÞÝ TRAFÝK KAZALARINDA ÖLÜRKEN, SÝGARANIN 115 BÝN ÝNSANIN ERKEN YAÞTA ÖLÜMÜNE YOL AÇTIÐINI KAYDETTÝ. TÜRKÝYE DE yýlda yaklaþýk 4 bin kiþinin trafik kazalarý dolayýsýyla 115 bin kiþinin ise sigaranýn sebep olduðu hastalýklardan öldüðü bildirildi. Türkiye Sigarayla Savaþ Derneði Kurucu Ü- yesi Dr. Zafer Sadi Özok, beyin tümörlerinin yüzde 99 u, beyin kanamalarýnýn yüzde 85 i, akciðer kanserlerinin yüzde 97 si, gýrtlak kanserlerinin de yüzde 98 inin sigara kaynaklý olduðunu söyledi. Sigara içenlerin vücuduna yüzde 15 ila 33 oranýnda daha az oksijen girdiðine dikkati çeken Özok, bunun öncelikle beyin, kalp ve damarlarýn tahribatýna yol açtýðýný belirtti. Özok, günde bir paket sigara içenlerin vücudunda 20 yýlda 7 kilogram is ve katran biriktiðini ifade ederek, tütün dumanýnda siyanürden fare zehiri arseniðe kadar 4 bin zararlý madde bulunduðunu kaydetti. Özok, sigara içenlerde ani ölümün, içmeyenlere oranla 10 kat fazla olduðuna iþaret ederek, Ülkemizde yýlda yaklaþýk 4 bin kiþi trafik kazalarý nedeniyle hayatýný kaybederken, sigara 115 bin insanýn erken yaþta ölümüne yol açmaktadýr. Dünyada bir yýlda sigara nedeniyle ölenlerin sayýsý 5 milyon 500 bin kiþiye ulaþmýþtýr. Her 6 saniyede bir kiþi ölmektedir. Sigara içenler, kendilerini öldürdükleri kadar yanlarýndaki pasif i- Ka ra man ya zý lým da ön cü bir il o la cak KA RA MA NOÐ LU Meh met bey Ü ni - ver si te si (KMÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Sab - ri Gök men, Ka ra man ýn ya zý lým prog - ram la rýn da ön cü bir kent o la ca ðý ný be - lirt ti. KMÜ Sü rek li E ði tim Mer ke zi ta - ra fýn dan yak la þýk 5 ay dýr ya pý lan Prog - ram la ma Dil le ri ve Ya zý lým e ði tim le ri - nin bil gi len dir me top lan tý sýn da ko nu - þan Rek tör Gök men, bi li þim tek no lo ji - le ri nin ö ne mi ne vur gu yap tý. Gök men, ü ni ver si te-sa na yi ve ü ni ver si te-ka mu iþ bir li ði i le ü ni ver si te le rin a raþ týr ma yu - va sý o la rak bu lun du ðu ken tin ge li þi mi - ne de kat ký da bu lun du ðu nu söy le di. Gök men, 2010 yý lýn da ku rulan Sü rek li Uy gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi nin a maç la rý nýn ü ni ver si te li le rin me zu ni - yet le rin den son ra is tih da mý ko lay laþ tý - ra cak ser ti fi kalar vermek ve ü ni ver si te - yi a mu-ö zel sek tör i le buluþturmak ol - du ðu nu i fa de et ti. Ka ra man/ci han çicilerin de ölümüne neden olmaktadýr diye konuþtu. Ankara / aa Si ga ra i çen an ne nin be be ði dü þük ki lo lu oluyor SEL ÇUK Ü ni ver si te si Sel - çuk lu Týp Fa kül te si A i le He - kim li ði A na bi lim Da lý Öð re - tim Ü ye si Doç. Dr. Ka mi le Ma ra koð lu, do ðum ya pan 600 ka dýn ve be bek le ri ü ze - rin de yap týk la rý ça lýþ ma da, ha mi le lik sý ra sýn da si ga ra i - çen an ne le rin be bek le ri nin 130 gram da ha ha fif doð du - ðu nu tesbit et tik le ri ni söy le - di. Ma ra koð lu, si ga ra i çi mi - nin en gel len me si i çin ya pý lan bütün ça ba la ra rað men ka dýn lar a ra sýn da si ga ra kul la ný mý nýn ö zel - lik le ge liþ mek te o lan ül ke ler de hýz la art tý ðý ný be lirt ti. Si ga ra ya sa ðý sa ye sin de ül ke ge ne lin de si ga ra i çen an ne sa yý sýn da cid - dî dü þüþ ler ol du ðu nu di le ge ti ren Ma ra koð - lu, yü rü tü len bu tür ça lýþ ma la rýn bü yük ö - nem ta þý dý ðý ný bil dir di.kon ya/a a Film sahnelerini aratmayan görüntülerin yaþandýðý operasyonda, polislere hava desteði de saðlandý. T. C. DEVREKANÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/431 Tal. Örnek No: Tapu Kaydý: Kastamonu Ýli Seydiler Ýlçesi Emreler Köyü, Attepesi mevkii 3 parsel 1 Cilt, 3 Sayfada kayýtlý ,00 m 2 Tarla vasfýndaki taþýnmazýn tamamý Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz % 2-3 e ði me sa hip düz gün to pog raf ya lý, top rak bün ye si kil li týn lý, top rak pro fi li de rin, ta ban su yu ve e roz yon prob le mi ol ma yan ku ru tarým a ra zi si vas fýn da dýr. Ýk - li min mü sa a de et ti ði her tür lü ü rün ye tiþ ti rici li ði i çin ge rek li top rak ve ve to pog raf ya ö - zel lik le ri ni ta þý mak ta ma ki ne li ta rý ma uy gun dur. Ta þýn ma zýn his se si nin ta ma mý borç lu a dý na ka yýt lý dýr. KDV % 18 O lup a lý cý ya a it tir. Ýmar Durumu : Sey di ler Bel e di ye si'nden a lý nan ce va bi ya zý lar da ta þýn ma zýn Be le di ye i mar pla ný dý þýn - da ol du ðu bil di ril miþ tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý 2- Tapu Kaydý : Kas ta mo nu Ý li Sey di ler Ýl çe si Em re ler Kö yü Ey rek mev ki i 393 par sel 4 Cilt, 387 Say fa - da ka yýt lý 7.100,00 m 2 Tar la vas fýn da ki ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz % 2-3 eðime sahip düzgün topografyalý toprak bünyesi killi týnlý, toprak profili derin, taban suyu ve erozyon problemi olmayan kuru tarým arazisi vasfýndadýr. Ýklimin müsaade ettiði her türlü ürün yetiþtiriciliði için gerekli toprak ve ve topografya özelliklerini taþýmakta makineli tarýma uygundur. Taþýnmazýn tamamý borçlu adýna kayýtlýdýr. KDV % 18 Olup alýcýya aittir. Ýmar Durumu : Seydiler Belediyesi'nden alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn Belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:20-14:30 Arasý 3- Tapu Kaydý : Kas ta mo nu i li Sey di ler Ýl çe si Em re ler Kö yü, Ey rek mev ki i 392 par sel 4 Cilt, 386 Say fa - da ka yýt lý 6.650,00 m 2 Tar la vas fýn da ki ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz % 2-3 eðime sahip düzgün topografyalý, toprak bünyesi killi týnlý, toprak profili derin, taban suyu ve erozyon problemi olmayan kuru tarým arazisi vasfýndadýr. Ýklimin müsaade ettiði her türlü ürün yetiþtiriciliði için gerekli toprak ve topografya özelliklerini taþýmakta makineli tarýma uygundur. KDV 18 Olup alýcýya aittir. Ýmar Durumu : Seydiler Belediyesi'nden alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn Belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:40-14:50 Arasý 4- Tapu Kaydý : Kastamonu ili Seydiler Ýlçesi Emreler Köyü, Çardaklý mevkii 610 parsel 7 Cilt, 595 Sayfada kayýtlý 4.150,00 m 2 Tarla vasfýndaki taþýnmazýn tamamý Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz % 2-3 e ði me sa hip düz gün to pog raf ya lý, top rak bün ye si kil li týn lý, top rak pro fi li de rin, ta ban su yu ve e roz yon prob le mi ol ma yan ku ru ta rým a ra zi si vas fýn da dýr. Ýk - li min mü sa a de et ti ði her tür lü ü rün ye tiþ tiri ci li ði i çin ge rek li top rak ve to pog raf ya ö zel - lik le ri ni ta þý mak ta ma ki ne li ta rý ma uy gun dur. Ta þýn ma zýn ta ma mý borç lu a dý na ka yýt lý - dýr. KDV % 18 O lup a lý cý ya a it tir. Ýmar Durumu : Seydiler Belediyesi'nden alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn Belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : 6.765,00 TL Satýþ Saati : 15:00-15:10 Arasý 5- Tapu Kaydý Kas ta mo nu i li Sey di ler il çe si Em re ler Kö yü, Çar dak lý Mev ki i 613 Par sel 7 Cilt, 598 Say - fa da ka yýt lý 6.900,00 m 2 Tar la vas fýn da ki taþn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz % 2-3 e ði me sa hip düz gün to pog raf ya lý top rak bün ye si kil li, týn lý, top rak Li ce de, 4 ton es rar ve 4 si lâh e le ge çi ril di DÝ YAR BA KIR A bað lý Li ce il çe - sin de, il jan dar ma ko mu tan lý - ðý nýn yap tý ðý o pe ras yon da 4 ton es rar, 3 bin 100 ke ne vir bit ki si, 1 ka leþ ni kof, 1 ta ban ca, 2 av tü fe ði ve bir þar jör e le ge - çi ril di. Di yar ba kýr Va li li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, bu - gün Di yar ba kýr Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na bað lý e kip ler ta - ra fýn dan 21 ay rý nok ta da o pe - ras yon ya pýl dý ðý bil di ril di. Li - ce ye bað lý Di bek ve Yol ça tý Köy le rin de ger çek leþ ti ri len o - pe ras yon lar da, u yuþ tu ru cu mad de i mal, de po la ma ve ti ca - pro fi li de rin ta ban su yu ve e roz yon prob le mi ol ma yan ku ru ta rým a ra zi si vas fýn da dýr, Ýk - li min mü sa a de et ti ði her tür lü ü rün ye tiþ tiri ci li ði i çin ge rek li top rak ve ve to pog raf ya ö - zel lik le ri ni ta þý mak ta ma ki ne li ta rý ma uy gun dur. KDV % 18 O lup a lý cý ya a it tir. Ýmar Durumu Seydiler Belediyesi'nden alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn Belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:20-15:30 Arasý 6- Tapu Kaydý : Kas ta mo nu Ý li Sev di ler Ýl çe si Em re ler Kö yü Köy i çi mev ki i 749 par sel 8 Cilt, 732 say fa da ka yýt lý 1.220,00 m 2 av lu lu ah þap ev, a hýr, har man ye ri vas fýn da ki ta þýn ma zýn ta ma mý. Hali Hazýr Durumu : Söz konusu parsel Seydiler ilçesine 5-6 km mesafede, Seydiler belediyesi sýnýrlarý ve imar dýþýndadýr. Ahþap yapý inþaat tarzýnda yapýlmýþ olup tek katlýdýr. Bina m 2 oturum alanlýdýr. Ev olan kýsým 3 oda banyo ve wc den oluþmaktadýr. Soba ile ýsýtýlmaktadýr. Ev ile ayný binada eski ahýr, kuruluk, kümes ve fýrýn vardýr. Binalar senelik olup % 70 oranýnda yýpranmýþtýr. 2. sýnýf A grubu yapý tarzýna girmektedir. Kargir ahýr: Yýðma tuðladan kargir olarak yapýlmýþtýr m 2 oturum alaný vardýr. Çatý örtüsü oluklu sac ile kaplýdýr. Bina senelik olup % 20 oranýnda yýpranmýþtýr. 2. sýnýf A grubu yapý tarzýna girmektedir. Basit inþaat tarzýnda yapýlmýþtýr. 30,00 m 2 oturum alaný vardýr. Bina senelik olup % 70 oranýnda yýpranmýþtýr. 1. sýnýf A grubu yapý tarzýna girmektedir. Taþýnmazýn tamamý borçlu adýna kayýtlýdýr. KDV % 18 olup alýcýya aittir. Arsa bedeli : 6.100,00 TL, Ahþap ev, ahýr, kümes, fýrýn: ,60 TL, Kargir ahýr bedeli : TL, Basit kuruluk bedeli: TL Ýmar Durumu : Seydiler Belediyesi'nden alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn Belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,60 TL Satýþ Saati : 15:40-15:50 Arasý Satýþ Þarlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da DEV RE KA NÝ HÜ KÜ MET KO NA ÐI O TO PAR KI ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiyle ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü DEV RE KA NÝ HÜ KÜ MET KO NA - ÐI O TO PAR KI ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç hanlý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki. ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan - faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir, ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D V, a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc - re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i l e on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak lar ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýlgi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: SÝGARA ÝÇEN KADIN ERKEN YAÞLANIYOR re ti suç la rý ný iþ le yen þa hýs la ra yö ne lik eþ za man lý o pe ras yon ya pýl dý ðý kay de dil di. Þüp he li le re a it ev ve a ra zi ler de ya pý lan a ra - ma lar da, 21 ay rý nok ta da, 4 ton es rar mad de si, 3 bin 100 kök ke ne vir bit ki si nin e le ge çi ril di ði bil gi si ve ril di. O pe ras yon lar ca ay rý ca 1 Ka leþ ni kof pi ya de tü fe - ði, 7.65 mm ça pýn da As tra mar - ka ta ban ca, 2 av tü fe ði ve 1 ta - ban ca ya a it þar jör e le ge çi ril di ði be lir til di. Ko nuy la il gi li so ruþ - tur ma nýn de vam et ti ði, 8 ki þi - nin da göz al tý na a lýn dý ðý öð re - nil di. Di yar ba kýr / ci han SÝGARA içen kadýnlarýn, içmeyen kadýnlardan 15 yaþ daha fazla ihtiyarladýðýný vurgulayan Özok, þöyle konuþtu: Günde bir sigara içen kiþi, her gün bir, 30 yýlda da 10 bin kez röntgen çektirmiþ kadar radyoaktivite alýr. Ýki paket sigara içen bir kiþi ise 30 yýlda Hiroþima ya a- týlan atom bombasýnýn öldürücü dozunda radyoaktivite etkisinde kalmaktadýr. Erken doðum ve düþüklerin yüzde 80 inin nedeni sigaradýr diyen Özok þöyle devam etti: Doðacak çocuklarýnýn sakatlýk ihtimali, içmeyen annelere göre yüzde 65 daha fazladýr. Sigara kullanan annelerin bebekleri, sigara içmeyenlerin bebeklerine göre yüzde 10 zekâ eksikliðiyle doðmaktadýr.. Özok, bir adet sigaranýn, insan vücudunda 2,5 miligram C vitaminini yok ettiðini, bunun ise hastalýklara karþý vücut direncinin büyük ölçüde azalmasý anlamýna geldiðini bildirdi. Özok, þunlarý kaydetti: Kapalý alanlardaki sigara yasaðýnýn hayata geçmesiyle sigara tüketiminde tarihi bir düþüþ yaþanmýþtýr. Yasakla birlikte halka açýk kapalý alanlarda yüzde 95, iþ yerlerinde yüzde 70, evlerde ise yüzde 15 oranýnda pasif içicilik engellenmiþtir. 44 yýl dýr köy lü le re ar þiv hiz me ti ve ri yor MA NÝ SA NIN Göl mar ma ra il çe si Çam köy de çift çi A li O kur, 44 yýl dýr a ra lýk sýz gün lük tu tu yor. A li O kur (64), A A mu ha bi ri ne yap tý - ðý a çýk la ma da, 1967 yý lýn da gün lük tut ma me ra ký nýn baþ la dý ðý ný, yal nýz ca ba þýn - dan ge çen le ri de ðil, çev re - sin de, ül ke de ve dün ya da o - lup bi ten le re de gün lü ðün - de yer ver di ði ni i fa de et ti. Ö zel lik le 1974 yý lýn da ki Kýb rýs Ba rýþ Ha re kâ tý nýn, 12 Ey lül 1980 de ki as ke rî mü da ha le nin gün lük le rin - de ge niþ bi çim de yer al dý ðý - ný kay de den O kur, þöy le de vam et ti: 1967 den bu ya na be ni et ki le yen Tür ki - ye de ki ve dün ya da ki o lay - la rý bir þe kil de gün lü ðü me kay det tim. Gün lük def ter - le rim be nim i çin ha zi ne ni - te li ðin de. Ko ru ma ya çok ö - zen gös te ri yo rum ve def - ter le ri e vim de ki ba vul da sak lý yo rum. 44 yýl bo yun ca ya þa dýk la rý mý 44 ay rý gün - lük te top la dým. O kur, en bü yük is te ði nin yaz dýk la rý - nýn ge le cek ne sil le re kal ma - sý ol du ðu nu di le ge ti re rek, Gün lük le rim de ki bil gi ler, to run la rý ma, köy lü le re ge - le cek te ya rar sað la ya bi le cek ni te lik te. Ör ne ðin köy de ö - len ol du ðun da ta ri hi ni ya zý - yo rum. Köy den ba ba la rý nýn ö lüm yýl dö nü mü nü u nu - tan lar ba na mü ra ca at e di - yor. Ya da geç miþ te köy le il gi li her han gi bir me se le de bil gi ge rek ti ðin de ba na ge li - yor lar de di. Ma ni sa / a a Te kir dað da fab ri kada yangýn çýktý TE KÝR DAÐ IN Çor lu il çe - sin de ki bir plas tik fab ri ka - sýn da çý kan yan gýn mad di ha sa ra yol aç tý. E di ni len bil - gi ye gö re, Çor lu-te kir dað yo lu ü ze rin de ki plas tik mut fak eþ ya sý ve sak la ma ka bý ü re ti mi ya pan bir fab - ri ka da, he nüz be lir le ne me - yen bir ne den le yan gýn çýk - tý.fab ri ka dan a lev le rin yük - sel di ði ni gö ren ci var da ki te - sis le rin gü ven lik gö rev li le ri, it fa i ye ve po li se ha ber ver di. O lay ye ri ne ge len Çor lu Em ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler çev re de gü ven - lik ön le mi a lýr ken, Çor lu Be le di ye si Ýt fa i ye Mü dür lü - ðü 6 sön dür me a ra cý, iþ ma - ki ne si, ký rým e kip le ri ve çok sa yý da it fa i ye e riy le yan gý na mü da ha le et ti. Te kir dað/a a

7 Y 2 EKÝM 2011 PAZAR DÜNYA 7 Pat ron la rýn pa ra hýr sý na New York ta bü yük pro tes to HABERLER ABD NÝN NEW YORK ÞEH RÝN DE PA RA HIR SI, YOL SUZ - LUK VE SOS YAL BÜT ÇE KE SÝN TÝ LE RÝ NÝ PRO TES TO E DEN GRUP LAR, FÝ NAN SIN MER KE ZÝ OLAN WALL STRE - ET CAD DE SÝ NÝ ÝÞ GAL E DE REK, MA LÝ SÝS TE MÝN ZEN GÝN LE - RÝ VE GÜÇ LÜ LE RÝ KA YIR DI ÐI NI DÝ LE GE TÝR DÝ. NEW York þeh rin de yak la þýk 2 bin ki þi, da - ha ön ce iþ gal et tik le ri dün ya fi nan sý nýn sem - bol cad de si Wall Stre et te bir yü rü yüþ ya pa - rak e ko no mik kri zin et ki le ri ni pro tes to et - ti. Ba sýn men sup la rý, gös te ri nin o lay sýz geç ti ði - ni ve ka tý lý mýn ön ce ki le re gö re da ha yük sek ol - du ðu nu bil dir di ler. Þu an ki e ko no mik ve si ya - si or ta mý pro tes to a ma cýy la Wall Stre et ya ký - nýn da ki Li berty Pla za yý gün ler dir iþ gal e - den gös te ri ci ler, New York Men kul Kýy met - ler Bor sa sý nýn bu lun du ðu Wall Stre - et ten New York Em ni yet Mü dür lü ðü nün bu - lun du ðu sem te ka dar yü rü yüþ le rin de, Ban ka - cý la rýn hep si Na zi, Do lar dan ön ce in san - lar, New York po li si mil yar der le - ri ve Wall Stre et i ko ru yor ya zý lý pan kart - lar ta þý dý lar, çok sa yý da po li sin ö nün de Sa týl - dýk di ye slo gan at tý lar. Gös te ri le ri ne i ki haf - ta ön ce baþ la yan pro tes to cu lar dan 80 ka da - rý 24 Ey lül de gü ven lik güç le ri ta ra fýn - dan gö zal tý na a lýn mýþ tý. MI SIR'IN baþ þeh ri Ka hi re de ki ün lü Tah rir Mey da - ný nda top la nan 3 bin ka dar ki þi, ik ti dar da ki Yük sek As - ke ri Kon sey ta ra fýn dan i lan e di len ye ni se çim sis te - mi ve de ði þik lik ler le ye ni den uy gu lan mak is te ni len Mü - ba rek dö ne min den kal ma O la ða nüs tü Hal Ya sa sý ný pro - tes to et ti. Cu ma na ma zýn dan son ra Tah rir Mey da - ný nda top la nan gös te ri ci ler, Yük sek As ke ri Kon sey Baþ - ka ný Ma re þal Hü se yin Tan ta vi ye Gö re vi bý rak çað rý - sýn da bu lun du lar. Yük sek As ke ri Kon sey ta ra fýn - dan, Mü ba rek dö ne min de 30 yýl bo yun ca uy gu la - nan ve gü ven lik kuv vet le ri ne ge niþ yet ki ler ta ný yan O la - ða nüs tü Hal Ka nu nu nun mak yaj la na rak ye ni den uy gu - lan ma ya ko nul mak is te me si ni pro tes to e den çe þit li si ya - si gö rüþ le re men sup gös te ri ci ler, Mü ba rek yö ne ti mi - nin as ker e liy le de vam et ti ril di ði gö rü þü nü sa vun du - lar. Halk dev ri mi nin ka za ným la rý ný ko ru mak a ma cýy - la gös te ri yap týk la rý ný i fa de e den gös te ri ci ler, ö nü müz de - ki par la men to se çim le rin de uy gu la na cak ye ni se çim sis - te mi ni de pro tes to et ti ler. As ker le rin, ye ni ya sa i le Mü - ba rek in a dam la rý na par la men to ya gir me þan sý ta ný dý ðý - ný i le ri sü ren mu ha lif ler, Yük sek As ke ri Kon sey Baþ ka - ný Ma re þal Hü se yin Tan ta vi a ley hi ne slo gan lar at tý. Mý - sýr da de ðiþ ti ri len Se çim Ya sa sý nýn 5. mad de si, par la - men to nun üç te bi ri nin ba ðým sýz a day lar dan o luþ ma sý - ný sað lý yor. Ül ke de ki par ti le rin ta ma mý na ya ký ný Mü ba - rek in ka pa tý lan par ti si NDP nin es ki ü ye le ri ne ka pý la - rý ný ka pa ta ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Se çim le rin fa vo ri si o la - rak gös te ri len Müs lü man Kar deþ ler in Öz gür lük ve A - da let Par ti si i le Vefd Par ti si nin li der li ðin de ki de mok - ra si it ti fa ký haf ta i çin de yap týk la rý a çýk la ma - da, 5. mad de nin ya sa dan çý ka rýl ma ma sý du ru mun - da 28 Ka sým ta ri hin de ya pýl ma sý plan la nan se çim le - ri boy kot e de cek le ri ni i lan et miþ ler di. Ka hi re / a a WALL STRE ET TAH RÝR GÝ BÝY DÝ cupy wallst.org web si te sin - de ken di le ri ni, sen di ka lar, ü ni ver si - te öð ren ci le ri, öð ret men ler, a i le - ler ve iþ siz le rin tem sil ci le ri o la rak ta - ným la yan pro tes to cu lar, Wall Stre - et i A me ri ka nýn Tah rir Mey da ný yap - mak is te dik le ri ni be lir ti yor lar. Pa ra hýr - sý, yol suz luk ve sos yal büt çe ke sin ti le ri - ni pro tes to e den grup lar, ma li sis te - min zen gin le ri ve güç lü le ri ka yýr dý ðý - ný, ses le ri nin du yul ma dý ðý ný sa vu nu - yor lar. Gös te ri ci ler, Bu, pat ron la - rýn pa ra hýr sý na kar þý bir gös te - ri, Wall Stre et e gel dik, çün kü bu ra - sý pat ron la rýn çü rü müþ lü ðü nün sý - fýr nok ta sý. Bu ra ya ar týk ca ný mý - za tak et ti ði ni söy le me ye gel dik, ar - týk bu na ta ham mül et me ye ce ðiz di - ye ko nuþ tu lar. New York / a a Protestocular, finans merkezi ünlü Wall Street Caddesini iþgal etti. FOTOÐRAF: AA Mýsýr'ýn baþþehri Kahire'deki ünlü Tahrir Meydaný yine gösterilere sahne oldu. FOTOÐRAF: AA Mak yaj lý O HAL is ten mi yor TAHRÝR MEYDANI'NDA TOPLANAN MISIR HALKI, HÜSNÜ MÜBAREK DÖNEMÝNDEN KALMA OLAÐANÜSTÜ HAL YASASI'NI PROTESTO ETTÝ. Lib ya da ki mah kûm la ra þid det uy gu lan ma ma lý ÝNSAN Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, Lib ya nýn ye ni yö ne ti mi U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK) yö - ne ti ci le rin den key fi tu tuk la ma la ra ve mah kum la ra kö tü mu a me le ye son ve ril me si ni is te di. Mer ke zi New York ta bu lu nan in san hak la rý ku ru lu þu ya yým la dý ðý a çýk la ma da, Trab lus ta 20 ce za ve tu tu ke vi ni gez dik le ri ni, 53 mah kum la mü la kat yap týk la rý ný be lir - te rek, Al tý ce za e vin de gö rüþ tü ðü müz mah kum lar, kö tü mu a me le ye ma ruz kal dýk la rý - ný, da yak ye dik le ri ni ve e lek trik ve ril di ði ni an lat tý lar. A ra la rýn dan ba zý la rý suç la ma la rý - na ka nýt o la rak vü cut la rýn da ki ya ra la rý gös ter di ler. Mah kum la rýn hiç bi ri ha la ha kim ö - nü ne çý ka rýl ma dý i fa de si ni kul lan dý. Ön ce lik li bir he def ol ma sý i çin ge rek li ö nem ve ril - me me si ne kar þýn UGK nýn u lus lar a ra sý des tek le bir an ön ce bü tün mah kum la rýn so ru - nu nu çö ze bi le cek bir ad li sis te mi ha ya ta ge çir me si ge rek ti ði ni be lir ten ör güt, es ki li der Mu am mer Kad da fi nin A ðus tos so nun da dev ril me sin den bu ya na bin ler ce ki þi nin tu - tuk lan dý ðý ný, bun la rýn ço ðu nu, Kad da fi yan lý la rý nýn ya nýn da sa vaþ mak la suç la nan si - ya hi Lib ya lý lar i le Sah ra Al tý Af ri ka lý lar ol du ðu nun al tý ný çiz di. Trab lus / a a BM ko mi te si, Fi lis tin i çin ilk kez top lan dý BM Gü ven lik Kon se yi nin de ðer len - dir me ko mi te si, ilk de fa Fi lis - tin in BM ye tam ü ye lik baþ vu ru su - nu e le al mak ü ze re top lan dý. Kon se - yin dö nem baþ ka ný Lüb - nan ýn BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü - kel çi Ne waf Se lam ba sý na ka pa - lý top lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le - re yap tý ðý a çýk la ma da, ko mi te - nin baþ vu ru yu de ðer len dir mek ü ze - re top lan dý ðý ný ve ko nu yu de ðer len - dir me ye de vam et mek ü ze re ge le - cek haf ta uz man lar se vi ye sin de ye - ni den top la na ca ðý ný bil dir di. Se - lam, ko mi te nin ça lýþ ma la rý hak kýn - da ki ra po ru BM Gü ven lik Kon se - yi nin ken di le rin den son ra ki dö - nem baþ ka ný Ni jer ya nýn, kon se - ye 2 haf ta son ra su na ca ðý bil gi si - ni de ver di. Kon se yin 15 ü ye si - nin tem sil e dil di ði de ðer len dir - me ko mi te si nin Fi lis tin in baþ vu ru - su nu o nay la ma sý i çin 15 ü ye nin 8 i - nin o na yý ný al ma sý ge re ki yor. Ko mi - te de Gü ven lik Kon se yin de ol du - ðu gi bi da i mi ü ye le rin (ABD, Ýn gil te - re, Fran sa, Rus ya ve Çin) ve to hak - ký bu lun mu yor. Þu an da 6 kon sey ü - ye si nin (Bre zil ya, Rus ya, Hin dis - tan, Çin, Gü ney Af ri ka ve Lüb - nan) o yu nu ga ran ti le yen Fi lis tin in i - ki oy da ha bul ma sý ge re ki - yor. Bu kap sam da BM ku lis le rin - de Fi lis tin in, kon se yin 3 ka rar sýz ü - ye si o lan Bos na-her sek, Ga - bon ve Ni jer ya yý et ki le mek i çin dev - re de ol du ðu ko nu þu lu yor. Fi lis - tin in ko mi te de 8 ü ye ül ke nin o yu - nu al sa bi le BM Gü ven lik Kon se - yi nde en az 9 ü ye nin o yu nu al ma - sý, ay ný za man da da ABD nin ve to - su nu aþ ma sý ge re ki yor. BM / a a Ha ma ney den re fe ran dum teklifi ÝRAN'IN di ni li de ri A ye tul lah A li Ha ma ney, Fi lis tin so ru nu nun i ki dev let ö ne ri siy le de ðil, Müs lü man, Hý ris ti yan ve Ya hu di bü tün Fi lis - tin li le rin ka tý la ca ðý re fe ran dum la çö zü le bi le ce ði ni söy le di. Fi lis tin in sa de ce bir par ça sý nýn de ðil ta ma - mý nýn öz gür lü ðe ka vuþ ma sý nýn ge rek li li ði ni vur gu la yan Ha ma ney, Fi lis tin i bö le cek her pla ný red det - tik le ri ni bil dir di. A ye tul lah Ha ma - ney, Fi lis tin so ru nu nun ve bu ka - na yan es ki ya ra nýn te da vi si i çin Ý - ran ýn teklifinin re fe ran dum ol du - ðu nu i fa de et ti. Tahran/ a a Cuma namazý sonrasýndaki gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti. Su ri ye de Cu ma bi lân ço su: 32 ö lü n YÖNETÝM kar þý tý gös te ri le rin de vam et ti ði Su ri ye de, ön - ce ki gün kü gös te ri ler de ö lü sa yý sý nýn 32 ye çýk tý ðý bil di ril di. Ak ti vist ler, Cu ma na ma zý son ra sýn da mey da na ge len gös te - ri ler de, gü ven lik güç le ri nin mü da ha le si so nu cun da, Ha - ma da 16, Hu mus ta 13, De ra da 2 ve Ýd lib te 1 ol mak ü ze re top lam 32 ki þi nin vefat et ti ði ni be lirt ti. Ak ti vist ler, gü ven lik güç le ri nin De ra da Ö me ri Ca mi si nin çev re si ni ku þat tý ðý ný ve ca mi çev re sin de ki gös te ri ci le ri da ðýt mak i çin göz ya þar tý cý bom ba kul lan dý ðý ný i fa de et ti ler. Þam / a a Eþ þe bab a ba rýþ çað rý sý n SOMALÝ U lus lar a ra sý Te mas Gru bu, a þý rý din ci Eþ þe bab ör gü tü ne So ma li de ki ba rýþ sü re ci ne ka týl ma çað rý sýn da bu - lun du. Da ni mar ka da dü zen le nen i ki gün lük top lan tý nýn so - nun da ya yým la nan ni hai bil di ri de, Te mas Gru bu, Eþ þe bab ýn ül ke nin gü ne yin de ki Dhob ley ve Gar ba ha rey þe hir le ri ne dü - zen le di ði sal dý rý la rý þid det le ký na ya rak, ör gü te ve ül ke de ki bü - tün güç le re þid de ti so na er di re rek ba rýþ sü re ci ne ka týl ma çað rý sýn da bu lun du. Te mas Gru bu ay rý ca, u lus lar a ra sý top lu - ma, BM ve ri le ri ne gö re, So ma li de aç lýk tan et ki le nen ve 750 bi ni ö lüm ris kiy le kar þý kar þý ya bu lu nan yak la þýk 4 mil yon ki - þi ye yar dý mý ný sür dür me si çað rý sýn da bu lun du. BM / a a Be yaz Sa ray: A li Sa lih, yet ki dev ri ne baþ la ma lý n ABD, Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih i, bir an ön ce yet ki si ni dev ret me ye ça ðýr dý. Be yaz Sa ray söz cü sü Jay Car ney, El Ka i de bað lan tý lý i mam En ver El Ev la ki nin öl dü - rül me sin de ABD ve Ye men hü kü me ti a ra sýn da ki iþ bir li ði nin ö nem li rol oy na dý ðý ný, an cak, ABD nin ha la Ye men Dev let Baþ ka ný Sa lih in ül ke sin de de mok ra si ye ge çi þin sað lan ma sý yö nün de a dým at ma sý ge rek ti ði ni dü þün dü ðü nü be lirt ti. Sa - lih in de mok ra si yan lý sý gös te ri ci le re uy gu la dý ðý bas ký ya de ði - nen Car ney, Sa lih i ve hü kü me ti ni Ye men hal ký na kar þý þid - de te son ver me ye ça ðý rý yo ruz, de di. Was hing ton / a a Te rör, ta zi ye e vi ni de vur du n IRAK'TA bir ta zi ye e vi ne, bom ba yük lü bir a raç la dü zen le - nen sal dý rý da 20 ki þi nin öl dü ðü, 32 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ba bil po li sin den bir kay nak, Ba bil i li El Kifl il çe si nin Ne bi Ey - yub böl ge sin de ku ru lan ta zi ye mec li si ya ký nýn da park ha lin de ki bom ba yük lü a ra cýn ak þa ma doð ru pat la dý ðý ný ve ilk be lir le me - le re gö re 20 ki þi nin öl dü ðü nü, 32 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný bil - dir di. O lay da can kay bý nýn ar ta bi le ce ði be lir ti li yor. Bað dat / a a Ma ca ris tan da Os man lý su ku yu la rý bu lun du n MACARÝSTAN'IN baþ þeh ri Bu da peþ te nin 60 ki lo met re ba tý - sýn da, Sze kes fe her var þeh rin de Os man lý dö ne mi ne a it su ku - yu la rý bu lun du. Ka zý ça lýþ ma la rý ný yü rü ten Ma car ar ke o log Dr. Gyu la Sik lo si, Sze kes fe her var þeh rin de ya pý lan ka zý da yýl la rýn dan Os man lý dö ne mi ne a it ku yu sis te mi bul duk la rý ný söy le di. Os man lý dö ne mi ne a it sis te min bir bi riy le bað lan tý lý bir çok ku yu dan o luþ tu ðu nu a çýk la yan Ma car yet ki li - ler, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun yak la þýk 150 yýl sü ren ( ) Ma ca ris tan e ge men li ði dö ne mi ne a it ku yu la rýn du ru - mu nun ga yet i yi ol du ðu nu, en ký sa za man da bü tün ku yu la rýn ta ma men or ta ya çý ka rý la ca ðý ný be lirt ti ler. Bu da peþ te / a a Dü þen u ça ðýn en ka zý na u la þýl dý n ENDONEZYA'NIN ba tý sýn da ki dað lar da dü þen u çak ta bu lu - nan 18 ki þi nin ce se di ne u la þýl dý ðý bil di ril di. A ra ma ve kur tar ma e ki bin de yer a lan Su nar bo wo San di ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, en ka zýn bu lun du ðu ye re u la þan 15 ki þi lik kur tar ma e ki bi nin, u - çak ta ki 4 ü ço cuk 18 ki þi nin ce se di ni bul duk la rý ný söy le di. Ku - zey Su mat ra dan A çe ye git mek ü ze re ha va lan dýk tan ya rým sa - at son ra a cil du rum sin ya li gön de re rek ra dar dan çý kan CA SA C-212 ti pi u ça ðýn en ka zý nýn bu lun du ðu yer ön ce ki gün be lir - len miþ ti. Yet ki li ler da ha ön ce yap týk la rý a çýk la ma da, u çak ta 4 ü mü ret te bat 18 ki þi nin bu lun du ðu nu be lir miþ ti. Ba ho rok / a a Ev la ki i le bir lik te A sý ri de mi öl dü? n EL KAÝDE bað lan tý lý ABD va tan daþ la rý i mam En ver El Ev - la ki i le Sa mir Han ýn öl dü ðü o pe ras yon da, ör gü tün bom ba uz ma ný Ýb ra him el A sý ri nin de öl dü rül müþ o la bi le ce ði bil di - ril di. Ad la rý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen A me ri ka lý i ki yet ki - li, ABD is tih ba ra tý nýn Ye men de dü zen le nen o pe ras yon da el A sý ri nin de öl dü ðü ne i þa ret et ti ði ni söy le di, an cak Su u di A - ra bis tan a sýl lý te rö ris tin öl dü rül dü ðü he nüz res men doð ru - lan ma dý. El A sý ri, Ams ter dam-det ro it se fe ri ni yap mak ta o - lan yol cu u ça ðý na sal dý rý gi ri þi min de kul la ný lan pat la yý cý la rý ve Ye men den ABD ye gön de ri len bom ba lý pa ket le ri ha zýr la - mak la suç la ný yor. Was hing ton / a a Sal gýn da ö lü sa yý sý ar tý yor n ABD DE Ko lo ra do e ya le tin den ge len bir ka vun tü rü nün yol aç tý ðý sa ný lan lis te ri a sal gý nýn da ö len le rin sa yý sý nýn 15 e yük sel di ði bil di ril di. Sað lýk yet ki li le ri, 69 ki þi nin de has ta - lýk tan et ki len di ði ni be lirt ti. Va ka la rýn 31 Tem muz dan son ra baþ la dý ðý, has ta lý ðýn ya yýl ma sý na yol a çan ka vun la - rýn, Ko lo ra do nun Gra na da þeh rin de ki bir çift lik te ye tiþ ti - ði nin an la þýl dý ðý a çýk lan mýþ tý. Was hing ton / a a

8 8 2 MEDYA POLÝTÝK EKÝM 2011 PAZAR Y Türkiye, 6 ok kýskacýna Allah lâyýklýðýnýzý versin Bu bir duâdýr: Allah lâyýðýný versin. Neye lâyýksan o olasýn, onu bulasýn denilir. Güzel bir duâdýr. Ancak duâ iki türlüdür. Bir dille istersin, bir de fiille. Ýþte yukarýdaki duâ, dille benim sana ettiðim duâ yetmez, önemli olan fiille senin kendine duâ etmendir mânâsýna gelir, o yüzden güzel bir duâdýr. Lâyýklýk meselesine gelince Eski imlâda laiklik, lâyiklik ya da lâyýklýk olarak yazýlýrdý. Bu günlerde Baþbakan ýn Ýslâm dünyasýna laiklik transfer etme gayreti içinde olduðu varsayýmýyla çokça eleþtiriler yazýldý, çizildi. Baþbakan ý eleþtirenlerin bir kýsmý, inþallah söylediklerinde samimî deðildir, yoksa dinden çýkacak dediler. Bir kýsmý da keþke sözlerinde samimî olsa, bir inanabilsek, gizli gündem meselesi açýk gündemden kalkacak dediler. Daha üç hafta önce Dindar demokratlar ne durumda baþlýklý yazýmda da bahsettiðim yaman çeliþki böylece hemen karþýlýk bulmuþ oldu. Bendeniz olaya þu sorularla yaklaþtým: Laik bir düzen ayný zamanda Ýslâmî olabilir mi? Laik bir düzenden Ýslâmî bir düzen e geçilebilir mi, buna laiklik (laikler deðil) izin verir mi? Bu gün Ýslâm ülkelerindeki düzen Ýslâmî mi? Ýslâmî düzen için ön þart Müslümanlýðýný daima önde tutan tebliðci Müslümanlar ýn iktidarda olmasý mýdýr? Sorularýn cevaplarýný gazetenizde yayýnlanan çok sayýda akademik inceleme yazýsý veriyor. Okumanýz yeter. Sadece sonunu söyleyeyim: Devlet bir üstyapý kurumudur, devletin sistemi ve düzeni, uzun vadede ve kalýcý olarak, ancak, altyapý birimi olan insaný ýslâh etmekle mümkün olabilir. Çoðunluðu dindarlardan oluþan bir toplumda, o çoðunluk, farklýlýklara tahammül ediyor ve kendi içindeki azýnlýðýn din hürriyetini tanýyorsa, herkes lâyýk olduðunun en güzeline kavuþmuþ demektir. Yani Eðitim þart! Ýþte bendeniz de bu vesileyle bu duâyý dilime düþürdüm: Allah lâyýðýnýzý ve lâyýklýðýnýzý versin, ey Ýslâm dünyasý. Yani Ýslâmî olaný sözle ya da elle istemek yetmez, gönülden istemek lâzým ki duâ duâ olsun. Baþbakan Erdoðan, son açýklamasýnda, anayasa yapým sürecinde, mecliste bulunmayan partilerin de görüþünü alacaklarýný söyledi. Gerekçe olarak da onlar þimdi mecliste deðillerse de bir zamanlar mecliste idiler ve onlarýn da bazý hazýrlýklarý ve çalýþmalarý olmuþtu, bunlardan da faydalanmak lâzým dedi. Ýsabetli söyledi. Hatýrlarsýnýz, bu konuyu zaman zaman yazdýk. Hatta, Anayasayý koalisyon hazýrlamalý baþlýklý bir yazýmýz bile var. Demek eleþtiriler iþe yarýyor. Ýnþallah Baþbakan ve arkadaþlarý için bu konuda bir samimiyet testine gerek kalmaz. TAZÝYE Kardeþimiz muhasebeci Hayrettin Haksever'in annesi Saniye Haksever'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Erciþ Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Orhan Alagöz'ün babasý Mustafa Alagöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Necdet Þimþek, Ýsmail Eren, Erol Ýnce, Memduh Duymuþ, Zübeyir Ünlü, Gökhan Cuna, Göksenin Ok, Yýlmaz Çelik, Ýsmail Dinçer, Ömer Durgut, Ali Eski, Nuri Akyol, Feyyaz Doðruel, M. Ali Hacýnebioðlu, Salih Zernekli, Ýlhan Kandiya Ýzmir Yeþilyurt Yeni Asya Okuyucularý 1937 yýlýnýn hemen baþýnda yapýlan bir anayasa deðiþikliði, CHP nin altý ilkesini (altý o- ku) anayasal metin haline getirdi. Partinin ilkeleri ile devletinki özdeþleþti. Sorun deðildi; çünkü zaten baþkaca bir parti bulunmuyordu. O tarihten 1961 anayasasýna kadar geçen dönemde Türkiye Cumhuriyeti nin ilkeleri cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçý, devletçi, laik ve inkýlâpçý olarak açýklandý. O tarihten bu yana bu ilkelerin nasýl yorumlanmasý gerektiði, sadece geniþ kamuoyunda tartýþýlmakla kalmadý; fakat belki daha da önemlisi ilkelerin sahibi olan CHP içinde de tartýþýldý. Galiba tartýþma hala devam ediyor. Þükrü Kaya deðiþikliðin nedenlerini ve amacýný anlatýyor Dönemin Ýçiþleri Bakaný Þükrü Kaya, mecliste deðiþikliðin nedenlerini ve amacýný anlatmaya çalýþýyordu. Bunun için kendisine büyük þefler i tarafýndan görev verilmiþti. Kaya, konuþmasýnýn baþýnda birdenbire tarihe atlýyor ve dönemin Türk tarih tezine uygun bir þekilde, zaten insanlýk tarihi Türklerle baþlamýþtýr, Türk olmasaydý belki tarih olmazdý ve muhakkak ki medeniyet de baþlamazdý diyordu. Türkün olmadýðý bir tarih karanlýk ve kaotik olur du. Bu romantik giriþten sonra Kaya, yeni kurulmakta olan devlet sisteminin ilkelerinin baþýnda devletçilik gelir demekten kendisini alamamýþtý. Anayasaya da yazýlmakta olan ilkeler, sadece CHP nin ilkeleri deðildi; aksine yeni kurulan devletin ilkeleriydi. Anayasa deðiþikliði, Atatürk ün prensiplerine milletçe beraber baðlýlýðýmýzýn ve samimi ilgimizin hukukî ifadesi sayýlýyordu. Atatürk ün ortaya koymuþ olduðu ilkeler, Türktü; yani köken olarak ulusun kendi seciyesinden, onun ihtiyaç ve gereklerinden türemiþti; ayný zamanda Türkçüydü de. Hepsinin ortak özelliði millî olmasýydý. Halkçýlýk ise, halka doðru, halk için deðil, halk tarafýndan ve halkla beraber sistemi ydi. Ayrýcalýk sistemine karþýt bir ilkeden söz ediliyordu. Kaya, laiklikten ne anlaþýlmak gerektiðini de þöyle anlatýyordu: Bizim istediðimiz hürriyet, laiklikten maksadýmýz, dinin memleket iþlerinde müessir ve âmil olmamasýný temin etmektir. Bizde laikliðin çerçevesi ve hududu budur. Kaya þöyle devam ediyordu: Biz diyoruz ki, dinler, vicdanlarda ve mabetlerde kalsýn; maddî hayat ve dünya iþine karýþmasýn; karýþtýrmýyoruz ve karýþtýrmayacaðýz. Küçük ve mýrýltý halinde eleþtiriler Hakký Kýlýçoðlu, laikliklik ilkesi karþýsýnda bu ilkeye biraz yan bakan, hatta kafa tutan bir kurum olduðundan söz etmiþti; diyanet iþleri baþkanlýðý. Kendisi dinlerin ve dindarlarýn hasmý deðil di; ancak bütün dini iþleri vicdanlara býraktýktan sonra bir devletin resmî bütçesinde, bilhassa Teþkilâtý Esasiyemizin bu yeni ikinci maddesi karþýsýnda yeri olmayacaðý kanaatindeyim. demekteydi. Kýlýçoðlu, sözünü kesmeye çalýþan hatiplere karþý bunu ölünceye kadar her vakit söylerim de diyecektir. Ona göre, laiklikle diyanet iþleri baþkanlýðý birbiriyle uyum içinde bulunamazdý; bu bakýmdan vakýflar yasasýnda yapýlacak bir düzenlemeyle bu sorun çözülebilirdi. Bir yandan laikiz diyorsunuz diyordu, fakat diðer taraftan ama hala müftüleriniz var diyorlar þeklinde konuþuyordu. Halil Menteþe ise, CHP nin ilkelerinin anayasal ilkeler olarak kabul edilmesi için geçerli hiçbir neden göremediðini açýk yüreklilikle savunuyordu. Dahasý, devletçilik diyordu, mesela devletin þekli meyanýna giriyor; þimdi ekonomide liberal taraftarý ferdiyatçý bir vatandaþ ortaya çýkar da propagandaya baþlarsa þeklinde devam ederken; Rasih Kaplan anýnda yanýtýný veriyordu: Öbür dünyaya gider deriz. Bu yanlýþ arnlamaya imkân vermeyecek yanýt karþýsýnda Menteþe yine de i- yiniyetini bozmuyordu anlaþýlan: Bunu söyleyen kiþi devletin þeklini deðiþtirmeye kalkýþmak suçlamasýyla acaba polisçe yakalanýp nasýl sokuldu? mahkemeye mi verilecekti? Milliyetçilik ilkesi de sorunluydu; ona göre, milliyetçiliði devletin þekli meyanýna koyarken, uluslararasý akýmlara karþý hükûmetin eline bir silâh verilmiþ oluyordu. Ancak eðer bir komünist ortaya çýkýp da, komünist faaliyetleri nedeniyle mahkemeye verildiðinde, devletin þekli olarak tanýmlanan inkýlâpçýlýktan yararlanmaya kalkarsa ne olacaktý? Menteþe bu soruyu sorduktan sonra birazcýk yanýtýný da veriyordu: Komünist kendisinin de inkýlâpçý olduðunu, bu nedenle devletin þeklini deðiþtirmeye çalýþmaktan dolayý yargýlanamayacaðýný ve cezalandýrýlamayacaðýný ileri sürerse, ne olacaktý? Sonunda komünizm propagandasý da inkýlapçýlýk tanýmý altýna girmez miydi? Bu sorular mecliste komünistlik istemiyoruz sesleriyle karþýlýk bulmuþtu. ORTA ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA DÂ VET Orta Anadolu Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen Yer ve Adreste yapýlacaktýr. Tarih: 02/10/2011 Pazar Saat: 10:00 Yer: Akýncýlar sokak no:21 Maltepe/Ankara Ýrtibat: (0506) Recep Peker e göre, altý ilkeye karþý çýkmak, bunlarý uygulamamak ya da bu ilkelere karþý muhalefet göstermek mümkün deðildi. Savunmada güçlü sesler Hüsnü Kitapçý, konuyu çok daha sade ele almýþtý: CHP nin ilkeleri anayasaya geçmekle artýk millete mal oluyor du. Anayasa deðiþikliðinin pratikte önemli bir fark yaratmayacaðý açýktý. Kitapçý, altý ilkenin Atatürk e ait olduðunu belirttikten sonra, bu kadar isabetli kararlarýný uzun zaman görerek, onun fiiliyat vadisinde, fiiliyat sahasýnda tahakkuk eden neticelerine baktýktan sonra bize düþen iþ diyordu, bu iþaret ettiði noktalarda yekvücut olarak birleþmek ve onun gösterdiði umdeleri [ilkeleri] hýrzýcan edecek þekilde [caný gibi koruyarak] kabullenmektir. Kitapçý ardýndan devletçilik ilkesini yorumluyordu: Bu vasfa istinaden devlet gerek nazýmlýðýný ve gerekse baþarýcýlýðýný üzerine aldýðý bir iþte kullandýðý elemanlar eðer bir iþ yapan þahsî teþebbüs sahibi kadar o iþe kendini baðlamazsa ve huzur ve rahatýný feda etmezse, devletçilik vasfýna ihanet etmiþ olur ve bu vasýf semeredar [verimli] olmaz; ayný zamanda Atatürk ün devletçilik vasfýný haiz bir ferdi olamaz. Hayli net bir devletçilik tanýmýydý; lakin geriye dönüp bakýldýðýnda bu tanýma uygun bir devletçilik uygulamasýna ne ölçüde rast gelinmiþti sorusunu yanýtlamak pek güçtür. Kitapçý ya göre, kamu menfaatiyle þahýs çýkarýný baðdaþtýrmak için meclisin inceden inceye çalýþmasý gerekecekti. Kitapçý, o zamana kadar sürüp gelen ve bundan sonra da sürüp gidecek olan devletçilik tartýþmalarýnýn kritik noktasýna deðindiðinin herhalde bilincindeydi. Menteþe nin inkýlâpçýlýkla ilgili olarak ortaya attýðý iddialarý da yanýtlamaya çalýþan Kitapçý, inkýlâpçýlýðýn ne olduðunu ve olmadýðýný açýklama gayretindeydi; bu, ilerleme ve geliþme için vazgeçilmez bir ilkeydi. Ýleriye gitmek için inkýlâpçýlýk þarttý. Ayrýca, Atatürk ün iþaretini bu memleketin hüsnüniyetle kabul etmesi, bu memleketin ve bu milletin menfaatine ydi. Anayasa komisyonu baþkaný Þemsettin Günaltay; týpký Þükrü Kaya gibi, altý ilkenin de Türkün tarihinden kopup geldiðini ileri sürüyordu; Türk milliyetçi ve devletçi olduðu sürece yaþamýþtý. Cumhuriyetçilik Türkün ruhuydu. Yaklaþýk yirmi yýl sonra Baþbakan olacak olan Günaltay; Menteþe nin sorularýný açýk yüreklilikle yanýtlýyordu: Türkün esaslarý olarak tanýmladýðý ilkelere karþý muhalif fikirler ortaya atýlabilecek miydi sorusunu, basitçe hayýr þeklinde yanýtlýyordu. Anayasaya muhalif bir hareket nasýl cürüm oluþturuyorsa, bu takdirde bu esaslara muhalefet de ayný þekilde cürüm sayýlacaktý. Muhittin Baha Pars da, altý oku anayasaya koymakla, bu memleketin müebbet hayatý için esas ittihaz etmiþ olduðumuzu evlatlarýmýza da ilân etmiþ olduk diyordu. General Refet Bele ye göre, aslýnda gayet iyi düþünülürse, bu memleketin dini olan Ýslâmlýk, laik bir dindi. Bele ye göre, devletçilik ilkesi, pek çok kiþinin sandýðýnýn aksine, yalnýzca ekonomik alanla sýnýrlý kabul edilemezdi; aksine o- nun siyasî alaný da kapsamasý gerekirdi. Çünkü, sýnýf mücadelesi denilen bir gerçek vardý ve her ne kadar Türkiye sýnýfsýz bir milletse de, zaman içinde sýnýflar oluþabilirdi. Bugün sýnýfsýz, yarýn sýnýflý olabilirdik. Servet küçük bir zengin grubun eline geçebilir, fakirin karný aç kalabilirdi. O halde devletçilik, sýnýflar arasýnda meydana gelebilecek bu türden siyasî çatýþmalarý da ortadan kaldýrma imkânýna sahip olan bir ilkeydi. Recep Peker sahnede Yaklaþýk altý ay öncesine kadar CHP Genel Sekreteri olan Recep Peker de, deðiþikliðin kararlý savunucusuydu; þöyle diyordu: Þimdiye kadar CHP nin þuuru içinde beslenip büyümüþ olan ve partinin kendi hususî ve profesyonel politika telâkkisi içinde kalan hayatî esaslarý, biz bu madde ile Teþkilatý Esasiye Kanunu na eklemekle yurdun müþterek resmî ve kanunî bir rejimi haline sokmak istiyoruz. Peker, bu esaslarýn anayasal ilkeler haline gelmesiyle birlikte, Profesörlerden, günün politikasýyla uðraþmayanlara ve iþlerin baþýnda bulunan müdür arkadaþlardan, mesela devlet demir yollarýnýn makasçýsýna kadar bütün vatandaþlarýn bu esaslara inanacak, bunlarý sevecek ve itaat mecburiyeti altýna gireceklerini açýklýyordu. Daha da ötesi, Peker e göre; herkes kararýný verirken kendini bu esaslarýn çerçevesi içinde hissetmek mecburiyeti altýna girecekti. Ve artýk bu kanun çýkýnca, resmî hüviyeti olsun olmasýn bütün vatandaþlarýn tertip ettiði millî bünye müþterek ana esaslarla beraber inan sarsýlmaz, büyük ve daha kuvvetli bir kütle haline gelecekti. Peker, konuþmasýnda Menteþe ye yanýt vermeye devam ediyordu: Altý ilkeye karþý çýkmak, bunlarý uygulamamak ya da bu ilkelere karþý muhalefet göstermek mümkün deðildi; yasaktý ve cezasý da vardý. Bu anlamda; milliyetçiliðin karþýtý olan beynelmilelcilik (enternasyonalizm) yasaktý; sýnýfçýlýðýn ya da devletçiliðin karþýtý olan liberallik yasaktý. Laikliðin karþýtý olan klerikallik ile inkýlâpçýlýðýn karþýtý olan irtica lehinde hiçbir faaliyette bulunulamayacaktý. Peker e göre, halkçýlýk, sýnýf kavgalarýndan memleketi koruyan ilkeydi. Diðer yandan liberalizm, devletin hayatý için çok fena ve çok zararlý ydý. Kýsaca, liberalizm her görüldüðü yerde ezilmeliydi! Ýtirazlar sürerken kabul Menteþe hala itirazlarýný sürdürmeye çalýþýyordu; bazý endiþeleri vardý; devletçilik devletin þeklini tanýmlýyordu ve ardýndan devletçilik aleyhine propaganda da devlet þeklini deðiþtirmek suçlamasý içine yerleþiyordu. Bunun ceza yasasýnda yeri vardý ve cezasý çok aðýrdý. Fakat Menteþe bunun anayasanýn diðer ilkeleriyle nasýl baðdaþabileceðini anlamýþ deðildi. Devletçilik ilkesini savunan Refet Bele, diðer yandan karþý propagandanýn serbest býrakýlmasýndan da yanaydý. Devletçilik aleyhine olan bir kiþi acaba anayasanýn bu ilkesini deðiþtirmek için taraftar toplamaya çalýþamaz mýydý? Yanýt aslýnda belliydi ve hatta verilmiþti, ama emin olmak için olacak yapamaz sesleri meclisi doldurmuþtu. Oysa Bele, ikna yöntemiyle yapýlacak bu türden faaliyetlerin önünün kesilmesine karþýydý. Yine de eksik kalmasýn diye olacak Ali Rýza Türel, söz alarak, devletin ve hükûmetin bu yasaya aykýrý bütün faaliyetleri yasaklamak yetkisi bulunduðunu hatýrlatmak ihtiyacýný hissetmiþti. Böyle bir durumda ceza yasasýnýn ünlü 146. maddesi (anayasayý zorla ortadan kaldýrma hükmü) gereðince iþ idama kadar giderdi.2 Þubat 1937 tarihinde anayasa deðiþtirildi. Altý ok anayasal ilkeler haline geldi. Artýk bu ilkelere karþý çýkmak anayasayý zorla deðiþtirmek anlamýna geldiðinden, ceza yasasýna göre aðýr suçtu. Tuhaf olan nokta, devletçilik dýþýnda hiçbir ilkeye karþý çýkýlamayacaðýna iliþkin genel oydaþmadýr. CHP içinde devletçilik tartýþmasý ana anlaþmazlýk konusu olduðundan, bu meselede üyeler daha hassas davranmak ihtiyacýný hissetmiþlerdi. CHP ve altý ok Çok kez sanýldýðýnýn aksine altý ok bir hamlede benimsenmedi. Aksine partinin 1927 yýlýnda yapýlan ilk (ama Sivas kongresi ilk kongre olarak kabul edilince otomatik olarak ikincisi haline gelen) kongresinde, parti tüzüðüne partinin üç oku geçirildi. Bunlar, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve halkçýlýktý. Bu ilkeler parti programýnda yer almýyordu; çünkü partinin o sýrada henüz bir programý yoktu! 1935 yýlýnda kabul edilen ilk parti programýnda geriye kalan üç ilke (laiklik, devletçilik ve inkýlâpçýlýk) ile altý ok tamamlanmýþ oldu ve bir daha da yeni bir ok ilave edilmedi. Altý ok ve sonraki anayasalar Altý oktan bazýlarý sonraki anayasalara da geçti; mesela 1961 anayasasýnýn baþlangýç bölümüne Türk milliyetçiliðinden hýz ve ilham alarak cümlesi yerleþtirildi. Ne hikmetse Atatürk milliyetçiliði tanýmý henüz icat e- dilmemiþti. Diðer yandan, ayný anayasada cumhuriyetin nitelikleri sayýlýrken millî ve laik ilkeler zikredilmiþ; Atatürk devrimlerine baðlýlýk cümlesi ile herhalde geriye kalan ilkeler hatýrlatýlmýþtý. Elbette cumhuriyetçilik, cumhuriyet idaresinin deðiþtirilmesinin dahi önerilemeyeceði formülü altýnda sýkýca vurgulanmýþtý. Sonra sýra 1982 anayasasýna geldiðinde, son formül yinelenmiþ ve Atatürk milliyetçiliði ile laiklik ilkesine özel bir göndermede bulunulmuþtu. Elbette bir zamanlar Refet Bele nin mecliste yaptýðý konuþmada özellikle belirttiði þekilde devletçilik, bütün anayasalarýn ruhuna iþlemiþti anayasasýnda yer alan sosyal devlet ilkesi, aslýnda devletin ekonomik ve siyasal alandaki geniþ faaliyet alanlarýný belirtmek üzere kullanýlmýþtý. Sonraki anayasa da bu formülü ayný þekilde sürdürdü anayasasýnýn aksine son anayasa, devletçiliði daha çok siyasal anlamda benimsemiþti. Devletin ön plana çýkýþý, kiþinin devlet karþýsýnda cüce kalmasý, aslýnda bu anayasa anlayýþýnýn bariz bir sonucuydu. Devletin siyasal alanda güçlenmesi, buna karþýlýk ekonomik alanda piyasa ekonomisinin hâkim olmasýna gayret, bu anlamda ta 1930 lardan gelen bir uyuþmazlýðýn ve tartýþmanýn, devletçi ekonominin sonunu göstermekteydi. Siyasal alanda hâkimiyetin tamamen devlete býrakýlmasýnýn getirdiði sonuçlarýn kalýcý olmasýna çalýþýlmýþtý. Fakat zaman içinde bu iki alanýn kendi içinde bir çatýþma yaratýp yaratmayacaðý sorusu pek de öngörülmemiþ gibidir. Cemil Koçak / Star, TOP LAN TI YA DÂ VET Yeni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Tüm üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih : 8 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 11:00 Yer : A kýn cý lar so kak no: 21 Mal te pe /An ka ra

9 MAKALE 9 2 EKÝM 2011 PAZAR Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Ahirzamanda az çocuk mu? Yarýmca dan Hasan Körpe: Ahir zamanda az çocuk yapýn diye bir hadis var mýdýr? Varsa nasýl anlayacaðýz? Az çocuk yapmayý tavsiye eden bir hadis-i þerif metnine rastlamadým. Fakat sayý tahdidine düþmeksizin çocuk doðurmayý teþvik e- den hadis-i þerifler çoktur ve meþhurdur. Meselâ meþhur bir hadis-i þerifte Peygamber E- fendimiz (asm): Evleniniz, çoðalýnýz. Ben kýyamet gününde diðer ümmetlere karþý sizin çokluðunuzla övüneceðim. 1 bu yu ru yor. Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) hiç þüp he siz, üm me tin den ço cuk la rý ný i yi ye tiþ tir me le ri ni is te - mek te dir. Ý yi ye tiþ ti ril miþ ço cuk lar e be veyn i çin dün ya da ve â hi ret te bi rer yüz a ký o la bi lir ken; i yi ye tiþ ti ril mek ten u zak, bo zuk bir çev re ve ya bâ týl gör gü, a lýþ kan lýk ve dav ra nýþ la rýn hâ kim ol du ðu çev re le rin et ki si al týn da ye tiþ miþ ço cuk la rýn dün - ya-â hi ret he men her hay ra, her ke mâ le ve her i yi þe ye a dap te ol mak ta ne ka dar prob lem ya þa ya ca - ðý a kýl dan u zak tu tul ma ma lý dýr. Â hir za man da þer rin hay ra, kö tü nün i yi ye, da lâ - le tin sâ lih a mel le re, tu tar sýz lýk la rýn is ti ka me te hâ - kim ol du ðu nu na za ra a lýr sak, i yi ev lât ye tiþ tir mek da ha bir ti tiz lik is te yen, da ha bir sa býr ve du yar lý lýk ge rek ti ren, da ha bir ü ze rin de e ðil me mi zi zo run lu ký lan; baþ ka bir tâ bir le da ha çok uy ku mu zu ka çýr - ma sý ge re ken bir me se le o la rak ö nü mü ze ge lir. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) a sýl vur gu su i yi e ði til miþ, dî nî, î mâ nî ve ah lâ kî ter bi ye si i yi ve ril - miþ ve þef kat le bü yü tül müþ ço cuk lar dýr. Dün ye - vî ve uh re vî so rum lu luk la rý kav ra týl mýþ ço cuk lar dün ya da me sud ve bah ti yar o la cak la rý gi bi, â hi - ret sa a de ti i çin de so rum lu luk la rý nýn ne ler ol du - ðu nu bi le rek ya þa ya cak lar dýr. So rum lu luk duy - gu su on lar da ge nel bir ah lâk ve ka rak ter ha li ne gel di ðin de i se, â hi ret le ri ni kur ta ra cak sâ lih a mel - le re in þal lah mu vaf fak o la bi le cek ler dir. Ý çin de bu lun du ðu muz a sýr da na zar la rýn ne ka dar dün ye vî leþ ti ði ni; is tik bal den di ðin de dün - ye vî is tik bal; a dam ol mak den di ðin de çok pa ra ka zan mak; i yi mes lek den di ðin de kö þe yi ça buk dön dü ren iþ le rin kas te dil di ði ni ve ço cuk la ra he - def o la rak sa de ce dün ye vî kay gý lar la bes len miþ bir ge çi ci ge le cek pi ra mi di gös te ril di ði ni dik ka te a lýr sak; â hir za man da ya þa mak la ço cuk e ði ti mi a çý sýn dan i þi mi zin da ha da zor ol du ðu nu hiç þüp he siz tes lim et mek zo run da yýz. An cak in san, bi za ti hî Al lah ýn tak di riy le ya ra tý lan bir var lýk týr. Al lah ýn in san ya rat ma sýn da sa de ce zâ - hi rî bir se bep ten ö te ye geç me yen an ne ve ba ba ya ne faz la ço cuk yap ma tâ li mâ tý ve ril miþ tir; ne de az ço cuk yap ma! Ço cuk la rýn be lir li sa yý da ya ra týl ma - sýn da Al lah ýn tak di ri ve i ra de si e sas týr ve bu nu hiç kim se nin ted bi ri ge çe mez ve ya en gel le ye mez. Pey gam ber E fen di miz (asm); Ev le ni niz, ço ða lý - nýz! bu yu rur ken mut lak ma na da çok ço cuk sa hi bi ol ma yý em ret miþ de ðil dir. Çün kü çok ve ya az ço - cuk sa hi bi ol mak in sa nýn e lin de o lan bir iþ de ðil dir; bu, doð ru dan Al lah ýn tak dir ve i ra de si i le bað lý bir hâ di se dir. Al lah Te â lâ bir in san ya rat mak is te di ðin - de, bu nu, ve si le ký la ca ðý e be vey ne sor maz. Al lah sa - de ce Ol! der ve o o lur! Ge ri si yal nýz se bep tir ve se bep ler de har fi yen Al lah ýn em ri ne bo yun e ðer ler. Ha dîs-i Þe rî fin de va mýn da bu lu nan, Sev gi li Pey gam be ri mi zin (asm) Ký ya met Gü nü ben üm me ti min çok lu ðu i le if ti har e de rim. sö zü nü dik kat le de ðer len di re cek o lur sak, Al lah Re sû - lü nün (asm) mut lak ço ðal mak tan ö te, üm met ol ma vas fý ný ka zan mýþ i man lý ve e dep li bi rey - le rin sa yý sý ný teþ vik et ti ði gö rül müþ o la cak týr. Ne ti ce i ti ba riy le e be vey nin va zi fe si ço cuk la rýn sa yý sý i le meþ gul ol mak tan çok, Al lah ýn ya ra týp ken di le ri ne e ma net et ti ði ço cuk la ra i yi ter bi ye ver - mek ve on la ra sa hip çýk ma ya ça lýþ mak tan i ba ret tir. Ço cuk la rýn bin de do kuz yüz dok san do kuz his se i - le Hâ lýk-ý Ra hîm e a it ol du ðu nu, e be vey nin hem ço cu ðun ar ka da þý, hem de hiz met kâ rý o la rak va zi - fe len di ril di ði ni ve va zi fe le ri nin kar þý lý ðý o la rak üc - ret le ri nin de eþ, ev lât ve a i le sev gi si ve sev gi lez ze ti bi çi min de pe þin ve ril di ði ni 2 dik ka te al dý ðý mýz da, an ne ve ba ba nýn ço cuk yap mak ve ya yap ma mak gi bi bir se çe ne ði ol ma dý ðý an la þýl mýþ o la cak týr. Bin de bir lik bir his se i le han gi se çe nek ten bah se - di le bi lir ki? Ýn sa noð lu is te di ði ka dar do ðum kont - ro lü i le ço cuk la rý nýn sa yý sý na sý nýr ge tir me gay ret le - ri ne gi riþ sin! Al lah di le di ði sa yý da in sa ný, di le di ði kim se ler den, di le di ði þe kil ler de ya ra ta cak týr. Ku lun ted bir de di ði þey, ken di ni boþ ye re o ya la - mak tan ve ha zýr key fi ni boz mak tan baþ ka bir þey de ðil dir. Al lah ýn ya rat mak is te di ði ca ný ya ra týl mak - tan hiç bir þey en gel le mez. Bun dan do la yý, doð ru dan ço cu ðun ca ný ný he def al ma yan ted bir de ne me le rin de Ýs lâ mi yet sus muþ, her han gi bir hü küm or ta ya koy ma mýþ týr. Çün kü bu me se le Ý lâ hî kud re tin me se le si dir. Kul bi ri, i ki yi geç me ye yim der ken, Hâ lýk Te â lâ di ler se bir de fa da be þiz ya ra týr; tak dir ve i ra de si, ku lun i ra de si nin ö nü ne yi ne ge çer. Bu sebep le Pey gam ber E fen di miz (asm), Ký - ya met Gü nü ne ka dar ya ra tý la cak her ha yat sa hi - bi, bu dün ya da her hal de vü cut bu la cak týr. 3 ha di siy le bu na i þa ret e di yor. Öy ley se; bi ze dü þen yal nýz ca Ce nâb-ý Al lah tan ha yýr lý ev lât is te mek ve Ý lâ hî bi rer e ma net o lan ev lât la rý mý zý i yi ye tiþ tir me ye gay ret et mek tir. Dip not lar: 1- Ah med b. Han bel, I, Mek tû bât, S Bu hâ rî, X/1596. NECATÝ YILMAZ Hiç þüp he siz bu dün ya ya im ti han ol ma ya gön de ril dik. Ýn san lar, im ti han dan ge çi ril me den, sa de ce Ý - man et tik de me le riy le bý ra ký lý ve re cek le ri ni mi san dý lar? (An ke bût Sû re si: 2) O ki, han gi ni zin da ha gü zel dav ra na ca ðý ný sý - na mak i çin ö lü mü ve ha ya tý ya rat mýþ týr. (Mülk Sû re si: 2) Þim di dü þün me za ma ný: Dün ye vî im ti han la ra na sýl yo ðun la þýr, na sýl ha zýr la nýr, na sýl gay ret e - de riz, de ðil mi? Ya hem dün ya, hem de son suz ha ya týn mut lu lu ðu nu sað la ya cak o lan, ger çek ve bü yük im ti ha na da ha zýr la ný yor mu yuz? Ýþ te im - ti han so ru la rýn dan bir ka çý: * Fi il, dav ra nýþ, ko nuþ ma, sus ma ve ya sus ma - ma mýz la im ti han e di li riz: An dol sun, biz on lar - dan ön ce ki le ri de im ti han et miþ tik. Al lah, doð ru söy le yen le ri de mut la ka bi lir, ya lan cý la rý da mut - la ka bi lir. (An ke bût Sû re si: 3) * Ma lý mýz, e þi miz, i þi miz, ço cu ðu muz, kar de - þi miz, ar ka da þý mýz, hiz met da þý mýz la im ti han e - di li riz. (En fâl Sû re si: 28.) * Emr-i bil-ma ruf, nehy-i a ni l-mün ker, ya ni i yi yi, doð ru yu, ger çe ði, gü ze li an lat mak, yan lýþ - tan, kö tü lük ten sa kýn dý rýr mak la im ti han e di li riz. (Ba ka ra Sû re si: 44.) * Ý man, Ýs lâm ha ki kat le ri ni teb lið et mek le. (Hac Sû re si: 41.) * Teb li ði de hik met le, a kýl, man týk, i lim le, öl - çü lü, den ge li, gü zel þe kil de yap mak la im ti han e - di li riz. (Nahl Sû re si: 125.) * Yal nýz ca an lat mak la mü kel lef ol du ðu muz ve so nuç al ma nýn i þi miz ol ma dý ðýy la da im ti han e - di li riz. (Nur Sû re si: 54.) * Ni sâ Sû re si 135. â ye ti nin me â li ne gö re, A - da let ü ze re ol mak ve Al lah i çin þa hid lik et mek; ken di a ley hi mi ze ve ya an ne ve ba ba la rý mýz, ak - ra ba la rý mýz a ley hi ne de ol sa dos doð ru þa hit lik yap mak ve doð ru luk tan ay rýl ma mak la da im ti - han e di li riz. * Ý þi eh li ne, ya ni bi le ne, uz ma ný na, us ta sý na ve rip-ver me mek le de im ti han e di li riz. (Ni sâ Sû - re si: 58.) * Ýs ti þa re et me, ya ni me se le le ri bi len ler le mü - za ke re et me, baþ ka la rý nýn gö rüþ le ri ne say gý duy - ma, fi kir a lýþ ve ri þi, da ya nýþ ma i çi ne gir me ve ya gir me me i le de im ti han e di li riz. Çün kü Ve iþ ler - de on lar la is ti þa re et, On la rýn a ra la rýn da ki iþ le ri, is ti þa re i le dir (Al-i Ým rân Sû re si: 159; Þu ra Sû re - si: 38.) â yet le ri ne gö re meþ ve ret bir e mir dir. * Gýy bet, de di ko du et me mek ve ya din le me - mek ve ya din le dik ten son ra ne ya pa ca ðý mýz la da im ti han e di li riz. (Hu cu rat Sû re si: 12.) * Ta a te, gü nah la ra, mu sî bet le re kar þý sab rý - mýz; hiz met te se ba tý mýz, ve fa mýz, doð ru lu ðu - muz, ça lýþ ma mýz, gay re ti miz le im ti han dan ge çi - ri li riz. * Ken di hak ký mý zý ve baþ ka sý nýn hu ku ku nu a - ra yýp a ra ma mak la da im ti han e di li riz. Ve ben bu ya zýy la, siz de de ðer len dir mek le im ti han e di lir si niz! Dün ya im ti ha ný mýz da ka za nýr sak ya þa dýk, son su za dek! Kay be der sek, yan dýk! E be di yen! Rab bim ka za nan lar dan ey le sin. Â min. Nelerle imtihandayýz, farkýnda mýyýz? fer sa dog ni as ya.com.tr Ha ti ce Ba ba can o la yý na biz zat þa hit ol muþtuk Yýl An ka ra da Ýt ti had ga ze te si - nin bü ro sun da ça lý þý yo rum. Be ra be - rim de Mu zaf fer De li göz is min de bir ar ka daþ var dý. O za man Ý la hi yat Fa kül te - si nde Ha ti ce Ba ba can i sim li bir öð ren ci var dý; ba þý ný ört tü ðün de bu ký zý mý za fa - kül te cep he al mýþ tý. Tür ki ye de ü ni ver si te - de o ku yan ba þör tü lü kýz la rý mý za ko nan o - lum suz tav rýn ilk ör ne ðiy di bu. An ka ra Dil Ta rih ve Coð raf ya Fa kül te - si nde Þu le Yük sel Þen ler in ver di ði kon fe - ran sý din le yen Ha ti ce Ba ba can kon fe ran sý din le yin ce ba þý ný ört müþ tü ve ken di si ne pro fe sör ve do çent ler den Ne da Ar ma ner, Bah ri ye Ü çok v.b. öð re tim ü ye le ri ka rýþ - mýþ lar dý. O da on la ra kar þý di ren miþ ti. Biz bu o la yý du yun ca Ýt ti had a man þet at týk. Ý la hi yat ta bas ký var de dik, ba þör - tü sü nü an lat týk. Bu nun ü ze ri ne bu öð re - tim ü ye le ri ký zý ça ðý ra rak a zar la mýþ lar, Sen fa kül te i le il gi li ga ze te de ne den ya zý yaz dý rý yor sun? de miþ ler. Baþ ka sý da bu ký za ba kýp ör tün me sin di ye bas ký ya pý yor - lar dý. Biz de bu bas ký yý Ýt ti had ga ze te sin de ten kit et tik. Ý la hi yat çok ra hat sýz ol du. Bu - nun ü ze ri ne top la nan öð re tim ü ye le ri Ha - ti ce Ba ba can ý ça ðý ra rak Sen bi zim fa kül - te yi ni ye ka ra lý yor sun, ga ze te de a dý mý za ya zý lar çý ký yor di yor lar. Ben de Ýt ti had bü ro sun da o tu rur ken bir te le fon gel di. A - ra yan Ba ba can ýn a ða be yi i di, Kar de þim, biz di ni i ma ný öð ren sin di ye Ý la hi ya ta ký zý - mý zý gön der dik, on lar da ba þör tü sü i le uð - ra þý yor lar, bu o lur mu? de di. Öð re tim ü ye le ri bir o yu nun tez gâ hý ný kur muþ lar, plan yap mýþ lar dý. Ka pý da bek - le yen bir am bu lans i le Ha ti ce Ba ba can ý has ta ne ye gö tü rüp de li ra po ru al mak is ti - yor lar dý, tâ ki kim se ör tün me ye ce sa ret e - de me sin. Ni te kim Ha ti ce Ba ba can ý am - bu lan sa bin di rip gö tür müþ ler. Biz de e ki - bi mi zi has ta ne ye gön der dik, dok tor Siz bu ký zýn ak ra ba sý de ðil si niz, ni ye do la þý - yor su nuz? di yor, bu a ra da ký zýn öz kar de - þi ge li yor Al lah be lâ ný zý ver sin di yor. Ben bu ço cu ðu Ý la hi yat tan a lý yo rum, si ze gü ve nim yok di yor. E ki bi miz Ha ti ce Ba - ba can ý ve a ða be yi ni a la rak Ýs tan bul a yük - sek ih ti sas has ta ne si ne gi di yor, bu ra dan bir ra por a lý ný yor Ha ti ce Ba ba can en yük sek ze kâ ya sa hip tir di ye. O za man Ýs - tan bul da ya yýn la nan Sa bah ga ze te si nin man þe tin de bu ra por ya yýn la ný yor. Bu nu gö ren i la hi yat men sup la rý te mel li çi le den çý ký yor. Biz de Ý la hi yat öð ren ci le ri i le be - ra ber boy kot ça dý rý ya pýp di ren me ye baþ - la dýk. Çev re miz den çok des tek ge li yor du. Ga ze te de ki ya yýn lar ü ze ri ne Ýt ti had ga ze - te si sa týþ yap tý da ha is te di - ler, o bas ký yý ya pa ma dýk. Bu se fer Ý la hi yat tek rar ha re ke te geç ti, Ne da Ar ma ner, Bah - ri ye Ü çok ve Prof. Ne þet Ça ða tay Ha ti ce Ba ba can ý a zar la ya rak fa kül te den kov mak is ti yor lar, kýz da ü zün tü sün den dü þüp ba yý - lý yor. Ba ba sý na ha ber ve ri yor lar, Ký zý nýz ba yýl dý, ge lin a lýn di ye. Biz boy kot ta i ken Ý - la hi yat Fa kül te sin de na maz ký lan la rý mü da - faa e den bir grup ta le be di sip li ne ve ril miþ ti. Biz de Ý la hi ya týn yö ne ti mi de ðiþ sin di ye uð - ra þý yor duk. Ý la hi yat ýn son ka týn da bir i la hi - yat ye mek ha ne si var dý, çor ba mý zý o ra da pi - þi ri yor duk. Gün le ri miz böy le çi le li ge çi yo - du. Bu a ra da Ýt ti had ga ze te si nin Su u di A ra - bis tan da bas ký sý ný ya pýp, bir se fe re mah sus da ðýt ma ya ka rar ver dik. Fi ya tý 1 ri yal di bas ký yap mýþ týk. 18 say fa sý A rap ça, 8 say fa sý Türk çe i di. Son ra Ha ti ce Ba ba can fa kül te den ay rý lýp baþ ka bir yer den me zun ol du; o da, biz de kur tul muþ ol duk. Yü re ði mi zi a cý tan gün ler ya þý yo ruz. Yýl lar dýr Gü ney do ðu da de vam e de ge len te - rör ar týk ka dýn la rý ve ço cuk la rý, doð ma mýþ be - bek le ri he def al mak ta. Ta rih bo yu han gi prob lem böy le çö zü le bil - miþ ki? Ga ze te ler yýl lar dýr hal le di le me yen bu ko nu - nun çö zü mü i çin Ba tý da ki ör nek le rin in ce len - di ði ni yaz mak ta. Ý tal ya, Ýs pan ya gi bi te rör le ba - þý dert te o lan ül ke le rin ka nun la rý göz den ge çi - ri le rek, te rör le mü ca de le de ye ni çö züm le re ka - vu þu la ca ðý u mut e dil mek te i miþ Ak lýn yo lu bir dir þüp he siz. Ha ki kat le rin i se sý nýr la rý yok tur. Do ðu su ba tý sý ol maz. Ýn sa nî de ðer ler dün ya nýn her ye rin de ay ný dýr: Hu kuk ö nün de e þit lik, a da let, em ni yet, e ði tim, sað lýk, di ðer sos yal hak lar HU KUK Ö NÜN DE E ÞÝT LÝK Doð ru söy le yen ta rih þa hit tir ki, hu kuk ö - nün de her ke sin e þit li ði ko nu sun da Ýs lâm a sýr - lar bo yu in san lý ða ön der ol muþ tur. Ýn sa ni yet-i küb ra o lan Ýs lâ mýn hu kuk sis - te min de ye ri gel miþ ha li fe i le gayr-i Müs lim mah ke me e dil miþ, ha li fe dâ vâ sý ný ka za na ma - mýþ ya da ce za ö de mek du ru mun da ka la bil - miþ tir. Hz. A li (ra) i le bir Ya hu di nin mah ke - me si, Fa tih Sul tan Meh med i le Rum mi ma rýn dâ vâ la rý bun la ra bi rer ör nek tir Du rum böy le i ken hu kuk sis te mi i çin baþ ka la - rýn dan a de ta di len ci lik et me ye ge rek var mý dýr? BE DÝ ÜZ ZA MAN IN MED RE SE TÜZ ZEH RA PRO JE SÝ Kal dý ki bu top rak lar da do ðan, böl ge in sa ný - ný i yi ta ný yan, yüz yýl ön ce sin den sos yal has ta - lýk la rý teþ his e den, as rý nýn u le ma sýn ca Be di üz - za man a dý ve ri len bir â li min re çe te le ri ne den dik ka te a lýn maz? Gün dem o luþ tur maz? Ü ze - rin de hu kuk çu lar ça lýþ maz? Ýl ginç, ger çek ten çok il ginç tir bu tab lo. Be di üz za man 1907 de Do ðu dan Ýs tan bul a ilk gel di ðin de Ba tý lý la rýn has ta a dam de di ði Os man lý nýn sos yal has ta lýk la rý ný teþ his et miþ, re çe te si ni de ha zýr la mýþ týr. Mü ca de le e di le cek üç düþ man var dýr: Ce ha - let, yok sul luk ve ih ti lâf. Si lâ hý da ha zýr dýr: E ði tim, kal kýn ma ve it ti - fak. Bu prob lem le ri çö ze bil mek i çin ö nem li bir pro je si var dýr. Do ðu da ü ni ver si te ku ra cak, din ve fen i lim le ri ni bir lik te o ku ta cak týr. Böy le lik le bir bi rin den þi kâ yet çi mek tep ve med re se eh li ni sus tu ra cak týr. Mek tep eh li þüp he den, med re se eh li ta as sub dan kur tu la cak týr. Bu ü ni ver si te pro je sin de A rap ça va cip, Türk çe lâ zým, Kürt çe ca iz dir. Dö ne min pa di þa hý nýn da o nay la dý ðý bu pro - je ne ya zýk ki uy gu lan ma ya ko nu la maz. Meþ rû ti yet i lân e di lir, mem le ke te hür ri - yet ge lir. Bir yan da sý nýr sýz öz gür lük ta raf tar la rý, di ðer yan da di ni ne za rar gel me sin den kor kan ge niþ halk ta ba ka la rý a ra sýn da ki tar týþ ma lar bit mez. Be di üz za man Haz ret le ri i se fark lý bir a çý dan ba kar ya þa nan la ra: Ek mek siz ya þa rým, hür ri yet siz ya þa ya mam di ye rek hür ri ye ti bü yük bir coþ kuy la al kýþ lar. Bu nun la be ra ber hür ri ye ti u bu di yet ve ah lâk la sý nýr lar: Ýn san lar hür ol du lar, a ma yi ne ab dul - lah týr lar der. Os man lý yý ký lýr Be di üz za man ýn da i çin de bu lun du ðu ye ni ku ru lan Cum hu ri ye tin ilk mec li sin de de ay ný ko nu gün de me ge lir. Do ðu da bir ü ni ver si te kur ma ih ti ya cý o za man ki mec lis ta ra fýn dan da o nay la nýr. Hat ta tah si lât da ay rý lýr. Fa kat uy gu la ma ya ko nul maz. Be di üz za man Haz ret le ri nin yüz yý lý aþ kýn sü re ön ce yap tý ðý bu pro je bu gün ta ze li ði ni hâ - len ko ru mak ta. Düþ ma ný mýz yüz yýl dýr hiç de ðiþ me di: Ce - ha let, yok sul luk, ih ti lâf. He pi miz ay ný ge mi de yiz I þýk do ðu dan yük se lir

10 10 2 EKÝM 2011 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT 700 yýllýk bilgiler doðrulandý Süheyl Ünver anýlacak ÜSKÜDAR Belediyesi kültür-sanat sezonunu anlamlý bir gece ile açýyor. Ünlü hekim, sanatkâr ve entelektüel A. Süheyl Ünver vefatýnýn 25. yýlýnda özel bir programla a- nýlacak. Düzenlenen programda Ünver in hayatý, düþüncesi ve eserleri ile ilgili bir panel de yapýlacak. 12 E- kim 2011 Çarþamba saat da Baðlarbaþý Kültür Merkezi nde gerçekleþecek program A. Süheyl Ünver i- le ilgili iki sergi ile misafirlerini karþýlayacak. A. Süheyl Ünver in Gözüyle Üsküdar isimli sergide Ünver in Üsküdar ile ilgili resimleri sergilenirken, Eserleriyle Yaþayan A. Süheyl Ünver isimli sergide hocanýn defterleri ve özel eþyalarý hocanýn yakýnlarý ve sevenleri ile buluþacak. Ünver in hayatý ile ilgili bir slayt gösterisinin de yer alacaðý programda ev sahipliðini Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara yapacak. Oturum baþkanlýðýný Prof. Dr. Ýsmail Kara nýn yaptýðý panelde konuþmacý olarak Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Semih Ýrteþ, Beþir Ayvazoðlu, Nevzat Kaya gibi Süheyl Ünver in kendilerine hocalýk yaptýðý isimler yer alacak. Panel sonunda mini bir konserle Türk Müziði ziyafetinin de sunulacaðý programda katýlýmcýlara Karacaahmetname kitabý hediye edilecek. Ýstanbul / Yeni Asya PROF. DR. ALTINSAPAN: KARACAHÝSAR DAKÝ ZAVÝYENÝN ÝÇÝNDE ORTAYA ÇIKARDIÐIMIZ VE CAMÝ OLDUÐUNU DÜÞÜNDÜÐÜMÜZ YAPI 13. YÜZYILIN SONUNDA YAPILMIÞ. BU YAPI, OSMANLI NIN FETÝHTEN SONRA ÝNÞA ETTÝÐÝ ÝLK CAMÝ OLABÝLÝR. ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Erol Altýnsapan baþkanlýðýndaki ekibin Osmanlý Beyliði nin kurulduðu Karacahisar Kalesi nde yaptýðý kazý çalýþmalarý, Osmanlý nýn zamanýn olaylarýný tesbit etmek ve kayda geçirmekte görevli tarihçilerin yazdýðý Osmanlý kroniklerinde (vakayinamelerinde) yer alan yaklaþýk 700 yýllýk bilgileri teyit etti. Osman Bey tarafýndan 1288 de Bizanslýlardan fethedilen, 1299 da Osman Bey adýna ilk hutbe okunarak Osmanlý Beyliði nin kurulduðu Karacahisar Kalesi ndeki kazý çalýþmalarýnda zaviyeli cami plan tipinin ilk örneði ve bir arasta tesbit edildi. Prof. Dr. Erol Altýnsapan, yaptýðý a- çýklamada, Karacahisar Kalesi nin ve yerleþiminin araþtýrýlmasý düþüncesinin 1999 da ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil Ýnalcýk tarafýndan ortaya konulduðunu, kaledeki kazý çalýþmalarýnýn da te Prof. Dr. Ýnalcýk ve dönemin AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ebru Parman tarafýndan yapýldýðýný bildirdi yýlý kazý çalýþmalarýnýn sonuçlar vermeye baþladýðýný ifade eden Prof. Dr. Altýnsapan, þöyle konuþtu: Ortaya çýkarttýðýmýz iç surun giriþ kapýsýnýn güneyinde içinde birçok ürünün satýldýðý bir arastanýn (iþ a- tölyeleri) varlýðý ortaya çýktý. Arasta, iç sura ve karþý duvara bitiþik iþ atölyelerinden oluþuyor. Arasta, fetihten sonra yapýlmýþ. Bu yýl kazýlarda 12 iþ atölyesini ortaya çýkarttýk. Dirhemler bulduk meselâ, o dükkân baharatçý olabilir. At nallarý, çiviler, menteþeler, makas ve ustura bulduk. Ayrýca kazý çalýþmalarý sonucunda bulduðumuz malzemelerin tamamýnýn Osmanlý dönemine ait olduðu belirlendi. Kazý süresince 28 adet de sikke bulduk. Bu sikkelerden 27 si Osmanlý, biri Bizans dönemine ait. Sikkelerden biri 1. Murad dönemine ait. Biri de Fatih Sultan Mehmed in ilk tahta çýktýðý çocukluk dönemine ait Bursa da bastýrdýðý ilk cülus. Bu, 1444 yýlýna ait çok az bulunan bir sikke. ÇIKAN ESERLER, TARÝH YAZARLARINI DOÐRULUYOR Prof. Dr. Altýnsapan, þunlarý belirtti: Osmanlý ile ilgili kroniklerde yer alan her þey, kazý çalýþmalarýyla örtüþüyor. Kazý sýrasýnda ortaya çýkan eserler, ilk Osmanlý tarih yazarlarýnýn aktardýðý bilgileri doðrular nitelikte. Bir savaþýn gerçekleþtiðini belgeleyen 9 ok ucu da bulduk. Ýlerleyen süreçte daha net sonuçlara elde edeceðiz. Eskiþehir / aa ZAVÝYELÝ CAMÝ PLANI- Karacahisar Kalesi ndeki kazýlarda bir zaviyeyi de (küçük tekke) gün ýþýðýna çýkarttýklarýný hatýrlatan Prof. Dr. Altýnsapan, þunlarý söyledi: Ters T planlý bir yapý. Zaviyede yaptýðýmýz kazý çalýþmalarýndan Osmanlý nýn 16. yüzyýla kadar kullandýðý cami tipinin prototipini ortaya çýkarttýk. Zaviyeli cami plan tipinin ilk örneði olabilir. Çok iþlevli bir yapý. Önümüzdeki yýl zaviyedeki kazýyý tamamlayacaðýz. Daha net sonuçlar elde edeceðiz. Bu yapý, Osmanlý nýn fetihten sonra inþa ettiði ilk cami olabilir. Karabaþ-i Veli Kültür Merkezi nde yarýþmanýn kamuoyuna duyurulmasý için basýn toplantýsý düzenlendi. FOTOÐRAF: CÝHAN Liselerarasý Mevlânâ Þiir Yarýþmasý BURSA DA Osmangazi Belediyesi ile Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü ve Mevlânâ Kültürünü Tanýtma ve Yaþatma Derneði nin ortaklaþa düzenlediði Liselerarasý Mevlânâ Þiir Yarýþmasý bu yýl il genelinde yapýlacak. Yarýþmanýn bu yýlki temasý ise Aþk olarak belirlendi. Yarýþmanýn kamuoyuna duyurusunun yapýldýðý Karabaþ-i Veli Kültür Merkezi nde düzenlenen basýn toplantýsýna Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar, Ýl Millî Eðitim Müdürü Atilla Gülsar, Baþkan Yardýmcýlarý Ayhan Sezer, Kemal Bayraktar, Mevlânâ Kültürünü Tanýtma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Cafer Altay ile jüri ü- yelerinden Saadettin Eðri, Metin Önal Mengüçoðlu ve Cevat Akkanat katýldý. Geçen yýl Gel ne olursan ol yine gel olan yarýþma temasýnýn bu yýl Aþk olarak belirlendiðini söyleyen Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar, þöyle konuþtu: Tarihî ve kültürel deðerlerimize sahip çýkýyor, geçmiþin mirasýný geleceðe taþýyoruz. Ýþte Mevlânâ Celâleddin Rumî de böylesine önemli bir deðer dedi. Geçen yýl yarýþmanýn ilçe çapýnda olmasýna raðmen gösterilen ilginin yoðun olduðunu söyleyen Dündar, bu yýl yarýþmayý Bursa geneline taþýdýklarýný a- çýkladý. Mevlânâ nýn öðretilerinin geleceðe yön verecek gençler arasýnda yaygýnlaþmasý gerektiðini belirten Dündar, Sevgi ve hoþgörü felsefesiyle adýný dünyanýn dört bir yanýna duyuran Mevlânâ yý lise çaðýndaki gençlerimize anlatmak, onlara yeni ufuklar kazandýrmak istiyoruz. diye konuþtu. 30 Eylül de baþlayan baþvurular 1 Aralýk sona erecek. Bursa / cihan K O N Y A D A M Ý S T Ý K M Ü Z Ý K F E S T Ý V A L Ý Konya 8. Uluslararasý Mistik Müzik Festivali nin son gününde, Konya Türk Tasavvuf Müziði Topluluðu, Türk tasavvuf müziðinden örnekler sergiledi, sema ayini icra etti. Konya Valiliði ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce, Hz. Mevlânâ nýn doðumunun 804. yýl dönümü faaliyetleri kapsamýnda Mevlânâ Kültür Merkezi nde düzenlenen festivalin son gününde, Konya Türk Tasavvuf Müziði Topluluðu sahne aldý. Türkiye nin en önemli müzik icra kurumlarýndan biri olan topluluk, iki bölümden oluþan programýn birinci bölümünde Türk Tasavvuf Müziðinden seçkin örnekler sundu, ikinci bölümde ise sema ayini icra etti. Programý, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün eþi Hayrünnisa Gül, Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan, Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek ve çok sayýda dâvetli izledi. Konya / aa FOTOÐRAF: AA Bedirhan Gökçe Yýldýrýmlýlarý mest etti YILDIRIM Belediyesi nin kültür ve san'at faaliyetleri sürüyor. Kaplýkaya Cazibe Merkezi ndeki Bedirhan Gökçe konserinde vatandaþlar þiire doydu. Þiirlerin okunduðu gecede Yýldýrým Belediye Baþkaný Özgen Keskin, fizikî projelerin yaný sýra kültür ve sanat hizmetlerinin de ilçeyi belli bir seviyeye getirdiðini söyledi. Konserde, Selinay Durmaz isimli genç kýzýn okuduðu Dadaþ Kýzý isimli þiir bütün konuklarýn beðenisini kazanýrken, Sanatçý Bedirhan Gökçe nin okuduðu Sol Yaným Acýyor Anne isimli þiiri de herkesi duygulandýrdý. Bursa / cihan Altýn Sofra Ýyilik Ödülleri daðýtýldý ÞANLIURFA Valiliðince düzenlenen, Uluslararasý Halil Ýbrahim Buluþmalarý kapsamýnda daðýtýlan ve bu yýl aralarýnda Ýslâm Konferansý Örgütü (ÝKÖ) Baþkaný Ekmeleddin Ýhsanoðlu nun da bulunduðu kiþi ve kuruluþlara verilen, Altýn Sofra Ýyilik Ödülleri sahiplerini buldu. Faaliyet çerçevesinde Þanlýurfa Belediyesi Nikâh ve Konferans Salonunda Ressamlarýn Fýrçasýnda Urfa adlý resim sergisi, Vali Celalettin Güvenç, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba ile Suudi Arabistan, Tunus, Sudan gibi bazý ülkelerden gelen konuklarýn katýlýmýyla açýldý. Daha sonra sivil toplum kuruluþlarýnýn uyguladýðý baþarýlý projeler ve örnek davranýþlarý ile sosyal yardým alanýna destek veren kiþilere verilen, Altýn Sofra Ýyilik Ödülleri töreni yapýldý. Þanlýurfa / aa Kurslara kayýt 10 Ekim e kadar sürecek. Meslek kurslarý kayýtlarý devam ediyor ÜMRANÝYE Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarý kayýtlarý devam ederken, Ümraniyeli hanýmlarýn kurslara ilgisi oldukça yoðun. Kurslar için son kayýt tarihi ise 10 Ekim farklý branþla eðitim verecek olan Meslek Edindirme Kurslarý nda, 10 Ekim 2011 Pazartesi günü ders baþý yapýlacak. Kurslarda eðitim verilecek olan branþlar þöyle: Giyim, mefruþat, hasta ve yaþlý bakýmý, çocuk geliþimi, resim, ebru, tezhip, taký aksesuar, kurdele nakýþý, kumaþ boyama, ahþap boyama, yabancý dil, bilgisayar, web tasarým, el nakýsý, modelistlik, ahþap rölyef, desinatörlük, cam barak ve okuma yazma. 18 yaþ ve üzeri hanýmlarýn baþvurabildiði kursalar için son kayýt tarihi 10 Ekim 2011 Pazartesi. Kayýt için kimlik fotokopisi ve bir adet resim yeterli olacak. Kurslardan mezun olan öðrencilere Millî Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifika veriliyor. ( ) Ýstanbul / Yeni Asya BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Benzeþmek, kendine uydurmak. - Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. 2. Taþýnan malýn türü, miktarý, ambalajýnýn biçimi, gönderenin ve alýcýnýn isim ve adresleri gibi bilgilerin yer aldýðý ve demiryolu taþýmacýlýðýnda düzenlenen taþýma senedi. 3. Gelir getiren taþýnmaz. - Selin sürükleyip getirdiði çok küçük taneli çamurlaþmýþ kum ve toprak karýþýmý. - Romatizma aðrýsý. 4. Kalp katýlýðý. - Yumurta ve irmikle yapýlan, fýrýnda kabarýp piþtikten sonra üzerine þerbet dökülen bir tür tatlý. 5. Bir seslenme nidasý. - Katýþýksýz, en iyi cinsten, saf. - Anserinae alt familyasýný oluþturan, iri beyaz veya boz, tüylü, ayaklarý perdeli kuþ türleri. 6. Ýki dað yamacýnýn kesiþmesi ile oluþmuþ dere yataðý. - Dorunun açýðý, kýzýla çalan at donu. 7. Özel gezinti gemisi. - Bir þeyi anlamak veya öðrenmek için duyulan istek. 8. Ýçine alan, kaplayan, kapsayan. - Alâmet, belirti. 9. Genellik. - Cirit sopasýný yerden almak için kullanýlan ucu halkalý deðnek. 10. Arap alfabesiyle yazýlmýþ metinlerde üstüne ve altýna konduðu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasýný saðlayan iþaret. - Kümes hayvanlarýnýn civcivlikten çýkmýþ yavrusu, piliç. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Ebedî âlem. - Neþeli ve serbest (kadýn). 2. Hükümdarlarýn veya devlet baþkanlarýnýn oturduðu büyük yapý. - Delik ve yýrtýðý uygun bir parça ile onarma, kapatma. 3. Ýnanmak. - Su ile karýþýp bulaþýr ve içine batýlýr duruma gelmiþ toprak. 4. Ýçel'in bir ilçesi. - Son, nihayet. 5. Yurt, yöre. - Ulaþým saðlayan bir taþýtýn uðradýðý yerlerin bütünü, yol, geçek. - Ýplik eðirmekte kullanýlan iðin eðri demir ucu. 6. Nem, ýslaklýk. - Çölden esen sýcak rüzgâr. - Kur'ân alfabesinde son harf. 7. Atomlar arasýndaki boþluðu ve bütün kâinatý doldurduðu varsayýlan, aðýrlýðý olmayan, ýsý ve ýþýðý ileten töz. - Yapaðý veya keçi kýlýnýn dokunmadan yalnýzca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaþ. 8. Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ, gözenekli tel, kýl, bez vb.nden oluþan araç. - Tifo'da sessizler. 9. Geniþlik. - Hücre kültür çalýþmalarýnda kullanýlan ve hücrelerin çoðalmasý veya yaþamasý için ihtiyaç duyduðu her türlü makro ve mikro elementleri bünyesinde bulunduran çözeltiler. 10. Bir renk, ak. - Erbiyumu simgeleyen harfler. 11. Yemiþlerin yenilen bölümü. - Olaðandan daha hacimli, olaðaný aþan büyüklüðü olan. 12. Dilimlere ayýrmak, dilim dilim etmek BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI HA B L U L L A H S H A A D U V Ý A Ý L E C E K L A T E H Ý M A L A Y A Ý L Ý N E K E M A H A T S E K Ý Z A H A L Ý M S A T A H Ý Z A N S L O R N L C A M Ý D Ý S Ý L O E N A Y E R E L E Y A D R A D E T E K Ý L E N O A Z A T A K A F Ý F Ý S

11 HABERLER S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 97,30 ÖN CE KÝ GÜN 97,04 DÜN 663,15 ÖN CE KÝ GÜN 658,75 DO LAR DÜN 1,8590 ÖN CE KÝ GÜN 1,8585 DÜN 2,4890 ÖN CE KÝ GÜN 2,5095 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 30 EYLÜL ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ EKONOMÝ Y 2 EKÝM 2011 PAZAR 11 Doðalgaz zammý tüketicileri maðdur edecek TÜKETÝCÝ Haklarý Derneði (THD) Genel Baþkaný Turhan Çakar, Doðalgaza konutlarda yapýlan yüzde 12,28 ile 14,35 dolayýndaki zam, zaten enerji giderleri yüksek olan tüketicilerin maðduriyetini daha da arttýracaktýr dedi. Çakar yaptýðý yazýlý açýklamada, hanelerin yýllýk ortalama bin 500 metreküp doðalgaz tükettiðini belirterek, fiyatlarýn konutlarda yüzde 12,28 artmasý durumunda tüketicilerin doðalgaza ortalama olarak ayda 11,13 lira, yýlda 133,60 lira daha fazla para ödeyeceðini kaydetti. Bu durumda, hanelerin aylýk ortalama doðalgaz giderlerinin lira, yýllýk ortalama doðalgaz giderlerinin ise bin 221 lira olacaðýný ifade eden Çakar, aylýk net ücreti 659 lira olan bir asgari ücretlinin aylýk ortalama doðalgaz giderinin aylýk ücretinin yüzde 15,44 ünü alacaðýný ifade etti. Çakar, bu son zamla birlikte milyonlarca iþsiz, gelirleri düþük tüketiciler ile dar gelirli tüketicilerin donacaðýný savundu. Ankara / aa Car din Mo bil ya bü yü me si ni sür dü rü yor CAR DÝN Con cept Mo bil ya nýn Bur sa da ki ilk, Tür ki ye de ki 65 in ci show ro o mu nun res mi a çý lý þý Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A - rýnç ýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di. Yur ti çi ve yurt dý - þýn da ki ma ða za ya tý rým la rýy la ag re sif bü yü me si ni sür dü ren Car din Mo bil ya, Bur sa Mu dan ya Yo lu ü - ze rin de ki ye ni show ro o muy la fonk si yo nel ü rün le - ri ni Bur sa lý tü ke ti ci ler le bu luþ tu ra cak. 29 Ey lül Per - þem be ak þa mý ger çek leþ ti ri len çok sa yý da dâ vet li - nin ka týl dý ðý bir or ga ni zas yon la a çýl dý. A çý lýþ sý ra - sýn da ger çek leþ tir di ði ko nuþ ma da, Car din Con cept Mo bil ya nýn Tür ki ye ge ne lin de u laþ tý ðý þu be sa yý - sýn dan ve ger çek leþ tir di ði is tih dam ra kam la rýn dan do la yý duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge ti ren Bü lent A rýnç, Ar týk gü nü müz de gü zel lik, es te tik ve za ra - fe ti dik ka te a lý nýr ol du. Car din Con cept Mo bil ya A.Þ. Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Mu rat Te ker i se; Bu - ra sý, Bur sa da ki ilk sa týþ nok ta mýz. Ý kin ci ve ü çün cü þu be le ri mi zi de 2012 yý lý i çin de Ýz mir Yo lu ve Ya lo - va Yo lu na aç ma yý plan lý yo ruz de di. DOSYA NO: 2011/2716 TAL. Bir borç tan do la yý i po tek li o lup sa týl ma sý na ka rar ve ri len a þa ðý da ta pu kay dýn da a de - ti, cin si, ev sa fý, kýy me ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len ta þýn maz Mü dür - lü ðü müz ce a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çe vi ri le cek tir. TAÞINMAZLARIN TAPU KAYDI: Kar tal Ta pu Si cil Mü dür lü ðü'nün ta rih, yev mi ye no lu tez ke re sin den; Kar tal Ýl çe si, Ya ka cýk Ma hal le si, Top sel vi mev ki i, 1671 A da, 34 Par sel sa yý lý m 2 yüz öl çüm lü kat mül ki yet li ta þýn maz da; -Ýkinci kat 20/300 arsa paylý 4 nolu meskenin tamamý, -Çatý katý 20/300 arsa paylý 9 nolu meskenin tamamý. TAÞINMAZLARIN ÝMAR DURUMU: Kar tal Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü - dür lü ðü nün ta rih li ve 2011/9947 sa yý lý i mar du ru mu ya zý sýn da söz ko nu su 34 sa yý lý par se lin, T.T.li 1/1000 öl çek li Kar tal Gü ne yi i mar pla nýn da, (5/A/3); ( /2.00) ya pý lan ma þart la rýn da ti ca ret + ko nut a la nýn da, kýs men de yol da kal - dý ðý an la þýl mýþ týr. TAÞINMAZLARIN EVSAFI : Sa tý þa ko nu gay ri men kul ler, Kar tal Ýl çe si, Ya ka cýk (Top - sel vi) Ma hal le sin de, Top sel vi cad de sin den ma hal len 35 ka pý no lu, be to nar me kar kas sis tem de, bir ze min, dört nor mal, bir ça tý kat lý in þa e dil miþ a part ma nýn i kin ci nor mal kat 4 no lu da i re si i le ça tý ka tý 9 no lu da i re si dir. -Ý kin ci nor mal kat 4 no lu da i re, gi riþ te bir hol, ho le a çý lan mut fak, sa lon ve bir ko ri - dor da üç ya tak o da sý, ban yo ve ay rý ca tu va let ma hal le ri mev cut tur. Dö þe me ler ýs lak ze - min ler de se ra mik le, sa lon ve o da lar ah þap par ke i le kap lý dýr. Mut fak ta tez gâh al tý üs tü do lap la rý, ban yo da kü vet, klo zet ve la va bo var dýr. Da i re tak ri ben 110 m 2 sa ha lý o lup da i - re de do ðal gaz ya kýt lý kom bi kat ka lo ri fe ri te si sa tý, da i re gi riþ ka pý sý ö nün de dir. -Ça tý ka tý nor mal kat 9 no lu da i re, gi riþ te bir hol, ho le a çý lan bir o da, mut fak, sa lon i le bir ko ri - dor da üç ya tak o da sý, ban yo ve tu va let ma hal le ri mev cut tur. Dö þe me ler ýs lak ze min ler de se ra - mik le, sa lon ve o da lar ah þap par ke i le kap lý dýr. Mut fak ta tez gâh al tý üs tü do lap la rý, ban yo da kü - vet, klo zet ve la va bo var dýr. Da i re tak ri ben 125 m 2 sa ha lý o lup da i re de do ðal gaz ya kýt lý kom bi kat ka lo ri fe ri te si sa tý var dýr. Bi na va sat mal ze me ve iþ çi lik le bi ti þik ni zam da in þa e dil miþ o lup bi na da su, e lek trik, do ðal gaz te si sat la rý mev cut tur. Bi na her tür lü be le di ye hiz met le rin den is ti fa de e der ko num da o lup u la þý mý ko lay dýr. TAÞINMAZLARIN KIYMETÝ: Bu lun duk la rý semt, semt i çin de ki yer le ri, i mar du ru mu, in þa tarz - la rý, ha li ha zýr va zi yet le ri, bu ci var da ki da i re a lým sa tým ra yiç le ri, kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li - te le ri, bi na nýn yýp ran ma pa yý, kýy me ti ne et ki e den di ðer hu sus lar i le gü nün ik ti sa di ko þul la rý da göz ö nün de bu lun du ru la rak; Kar tal Ýl çe si, Ya ka cýk (Top sel vi) Ma hal le sin de ka in 111/1 Paf ta, 1671 A da, 34 Par sel m 2 yüz öl çüm lü kat mül ki yet li ta þýn maz da, Çatý kat 20/300 arsa paylý (9) nolu meskenin tamamýna (Yüzyetmiþbeþbin) TL, Ýkinci kat 20/300 arsa paylý, (4) nolu meskenin tamamýna (Yüzellibin) TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI 1- Satýþ 18/11/2011 Cuma günü; Çatý kat 20/300 arsa paylý (9) nolu mesken; saat 15:00-15:10, Ýkinci kat 20/300 arsa paylý, (4) nolu mesken; saat 15:20-15:30'a ka dar Kar tal 6. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Pa zar te si gü nü ay ný yer ve ay ný sa a tler de i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hanlý a la cak lý la rýn a la ca ðýný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki; ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri - le bi lir. Kat ma De ðer Ver gi si, Ý ha le be de li ü ze rin den dam ga res mi, ta pu a lým har cý ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rýný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rýný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak larý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu' nun 133. Mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ki dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne ka im o la - ca ðý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K. 126) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ADALET BAKANLIÐI KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) 2010/163 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Manisa ili Selendi Ýlçesi Eski Cami Mahallesi 97 ada, 3 parsel sayýlý avlulu kargir ev niteliðindeki taþýnmaz. Taþýnmaz Özellikleri : Satýþa konu taþýnmaz Selendi ilçesi merkezinde Eski Cami mahallesinde olup, 312 m 2 yüzölçümlü parsel üzerinde iki katlý kargir ev vardýr. Ev 84 m 2 taban alanlý, zemin katta 30 m 2 dükkân ve iki oda bir koridordan ibaret, zemin kata içeriden merdiven marifetiyle iki oda, bir salon, wc, banyo ve mutfaktan oluþan yapýnýn ýslak zeminleri seramik kaplý, diðer odalar tesviye betonlu olup yýllýk yapý grubundandýr. Bina su, kanalizasyon, elektrik ve telefon hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Mevki olarak pazar yerine sýnýrdýr. Arsa deðeri ile birlikte üzerindeki yapýnýn toplam deðeri ,00 TL dir. Taþýnmazýn imar durumu : Bitiþik inþaat nizamýnda olup, 30 K III A imar planýndadýr. Takdir olunan kýymeti : ,00 TL tam hisseli olup tamamý karþýlýðýdýr. Tapu Sicilindeki dið. malumatlar: Tapu kaydýnda olduðu gibidir. Taþýnmaz üzerindeki mük. : Tapu kaydýnda olduðu gibidir. KDV oraný : % 1 Birinci satýþ günü : günü saat Ýkinci satýþ günü : günü saat Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te Se len di Hü kü met Ko na ðý 2. kat Se len di Ýc ra Mü dür lü ðün'de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak - týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý - ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik ta rý ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi ma lý sa tý la na, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Teb lið ya pý la ma yan il - gi li le re bu i lan Ý ÝK'nýn 127. Mad de si ge re ðin ce teb lið ye ri ne geçe cek tir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/163 tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 26/09/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. SELENDÝ /MANÝSA ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Hasan Þen ile Moon Kyung (Rümeysa) Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ýlker Karataþ ve Ailesi 2023 de yerli uçak ya pa bi li riz BÝLÝM, SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ BAKANI NÝHAT ERGÜN: TÜRKÝYE 2023 YILINDA KENDÝ YERLÝ SAVAÞ UÇAÐINI DA, GEREKÝRSE YOLCU UÇAÐINI DA YAPABÝLECEK ÝMKÂN VE KABÝLÝYETE SAHÝPTÝR. BÝLÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er - gün, Tür ki ye 2023 yý lýn da ken di yer li sa vaþ u - ça ðý ný da ge re kir se yol cu u ça ðý ný da ya pa bi le - cek im kân ve ka bi li ye te sa hip tir de di. Ba kan Er gün, Sam sun Or ga ni ze Sa na yi Böl ge sin de ku ru lu týb bý ci haz ü re ten fir ma - la rý gez di. Ar dýn dan KOS GEB de Ma ki na Mü hen dis le ri O da sý Sam sun Þu be si nce dü zen le nen, Týb bî Ci haz Sek tö rü ve So - run la rý ko nu lu top lan tý ya ka tý lan Ba kan Er gün, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, týb bî ci - haz sek tö rü nün ö nem li bir bü yü me po tan - si ye li ne sa hip ol du ðu na i þa ret et ti. Bu nun ö nem li sebep le rin den bi ri nin Tür ki - ye nin sað lýk hiz met le ri a la nýn da son yýl lar da çok cid dî a tý lým lar yap ma sý ol du ðu nu be lir ten Er gün, þöy le de vam et ti: Ken di in sa ný mý za çok da ha ka li te li sað lýk hiz me ti su na cak ve sað lýk i le il gi li har ca ma la rýn ça pý nýn bü yü - dü ðü bir ik li me ge çiþ ya pý yo ruz. 7-8 yýl ön ce ki þi le rin bir yýl da dok to ra baþ vur ma sa yý sý yýl da bir i ken bu yýl da 4 e çýk mýþ du rum da dýr. Bu da ha çok has ta lan ma dan do la yý de ðil, in san la - rýn sað lýk hiz me ti ne da ha ko lay u la þa bil dik le - rin den dir. Bu da sað lýk hiz met le ri nin ça pý ný bü yüt tü, bu a lan da ki e ko no mi yi bü yüt tü. Ta bi ki bu a lan da ki ya tý rým la rýn ça pý - ný bü yüt müþ ol du. Bu ya tý rým la - rýn i çin de ö nem li ka lem ler den bi ri si de sa de ce has ta ne ler ve has ta ne in þa at la rý de ðil, bu ra da kul la ný lan týb bî a let ler ve týb bî do na ným dýr. SA VUN MA SA NA YÝ Ý NÝN YÜZ DE 52 SÝ Sa vun ma sa na yi sin de of-set sis te miy le Türk Si lâh lý Kuv vet le - ri nin ih ti yaç la rý ný kar þý la dýk la rý ný di le ge ti ren Er gün, þöy le de di: Bun dan 8-10 yýl ön ce sa vun ma sa na yi nin yüz de 25 i ni i çe ri de kar þý la ya bi lir ken bu gün yüz de 52 si ni kar þý la - ya bi lir ha le gel dik. Bun lar bi ze he li kop ter ü ret - mek, yer li sa vaþ u ça ðý ü ret mek, u çak mo to ru ü ret mek gi bi im kân la rý ve fýr sat la rý da sun du. Þim di di yo ruz ki Tür ki ye 2023 yý lýn da ken di yer li sa vaþ u ça ðý - ný da ge re kir se yol cu u ça ðý ný da ya pa bi le cek im kân ve ka bi li - ye te sa hip tir. Böy le bir he def ko ya bi li yo ruz. Týb bî ci haz lar ve ba zý a lan lar da da ben zer yön tem le ri bu dö nem sýk lýk la uy gu la ma ya baþ la ta ca ðýz. DE VA SA ÞÝR KET LER EV LE NÝ YOR Ba kan Er gün, týb bî ci haz sek tö rü - nün de ba zý ö nem li a dým la rý at ma sý ge rek ti ði ne de ði ne rek, þöy le ko nuþ tu: Bir lik ten güç do ðar. Ýþ bir li ði, güç bir li ði yap - ma yý da ö nem se me li yiz. Ya ni ih ti sas or ga ni ze sa na yi böl ge si ku rar ken ba zý or tak lýk la rýn ve bir leþ me le rin ya pýl ma sý ge re kir. Bu or tak lýk - lar dan za rar gel mez, bu si ze güç sað lar. Kü - çük ol sun, be nim ol sun dü þün ce si ye ri ne bü - yük ol sun, he pi mi zin ol sun dü þün ce si ni pe - kiþ tir me miz lâ zým. Samsun / aa Ýh ra cat 9 ay da 100 mil yar do la ra u laþ tý TÜR KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, E la zýð da dü zen le nen top lan tý da, Ey lül a yý ih ra - cat ra kam la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Ey lül a yýn da ih ra cat, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de ar týþ la 10 mil - yar 723 mil yon do lar ol du. Ýh ra cat yý - lýn ilk 9 a yýn da yüz de ar týþ la 99 mil yar 453 mil yon do lar se vi ye sin de ger çek leþ ti. Son 12 ay lýk dö nem de i se yüz de ar týþ la 131 mil yar 622 mil yon do lar lýk ih ra cat ya pýl dý. Ey lül a yýn da en faz la ih ra ca tý, 1 mil yar 665 mil yon do lar i le o to mo tiv en düs tri si sek tö rü ya par ken, kim ye vi mad de ler ve ma mul le ri sek tö rü 1 mil yar 308 mil yon do lar i le i kin ci sý ra da, çe lik sek tö rü i se 1 mil yar 277 mil yon do lar i le ü çün cü sý ra da yer al dý. Ta rým sek tör le ri, Ey lül a yýn da 1 mil - yar 486 mil yon do lar ih ra cat la top lam i - çin de yüz de 13,86 pay a lýr ken, 8 mil yar 914 mil yon do lar ih ra cat ger çek leþ ti ren sa na yi sek tör le ri nin pa yý yüz de 83,13 ol - du. Ma den ci lik ü rün le ri sek tö rü i se Ey - lül a yýn da 323 mil yon do lar ih ra cat i le top lam dan yüz de 3 pay al dý. Ey lül a yýn da en faz la ih ra cat ar tý þý ný yüz de 137 i le ge mi ve yat sek tö rü, yüz de 87 i le süs bit ki le ri sek tö rü ve yüz de 72 i - le su ü rün le ri ve hay van sal ma mul ler sek tö rü ya ka la dý. YIL SO NU RE KOR KI RA CA ÐIZ TÝM Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, yap tý ðý a çýk la ma da, ih ra ca týn yý lýn ilk 9 a yýn da yüz de 21,7 o ra nýn da ar týþ gös ter - di ði ni be lir te rek, 2010 yý lý nýn ta ma mýn - da yüz de 12 o ra nýn da ih ra cat ar tý þý ya - ka la mýþ týk de, ge çen se ne ki ih ra - cat ar tý þý ný ne re dey se i ki ye kat la dýk. Bu - ra dan yo la çý ka rak, yýl so nu i çin cum hu - ri yet ta ri hi mi zin ih ra cat re ko ru nu ký ra - ca ðý mý za i na ný yo ruz. de di. DOLAR ARASI OLUMLU KATKI YAPAR Bü yü kek þi, Tür ki ye ye yý lýn ilk ye di a - yýn da 9,1 mil yar do lar lýk net doð ru dan ya ban cý ya tý rým gel di ði ni ha týr la ta rak, an cak kü re sel e ko no mi de çok cid dî risk ler bu lun du ðu nu söy le di. Bu yüz den de ya tý rým cý la rýn ge liþ mek te o lan ül ke le - rin pi ya sa la rýn dan çý kýp do la ra dön dük - le ri i çin, i çe ri de kur la rýn yük sel di ði ni i fa - de e den Bü yü kek þi, þöy le de vam et ti: Tüm dün ya da ge li þen ül ke le rin pa ra bi rim le ri de ðer kay be di yor. Gü ven li son ve tek li man do lar ol du, al týn da hi terk e dil di. Bu du ru ma pa ra lel o la rak Türk Li ra sý da de ðer kay be di yor. Se pet ku run a ra sýn da bir müd det da ha dal - ga lan ma ya de vam e de ce ði ni dü þü nü yo - ruz. Kur lar da ki yük sek dal ga lan ma dö - viz bor cu o lan þir ket le ri, it hal gir di ye ba - ðým lý o lan ü re ti ci le ri o lum suz et ki le ye - bi lir. Biz her za man re ka bet çi dö viz kur - la rý ta lep et tik. Kur la rýn yük sel me si ih ra - ca ta des tek, it ha la ta fren et ki si ya par. En di þe miz dal ga bo yu nun yük sek li ði ve kur la rýn hýz lý ca a þa ðý git me si a ra lý ðýn da o lu þa cak bir do lar ku ru dýþ ti - ca ret den ge si ne po zi tif kat ký ya pa cak - týr. Elazýð / Ahmet Turan Söyler ÝHRACAT EYLÜL AYINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 16,41 ARTIÞLA 10 MÝLYAR 723 MÝLYON DOLAR OLDU. Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün

12 2 EKÝM 2011 PAZAR 12 ÝLAN Y BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Yeni Asya Gazetesi GAP Ýlleri (Adýyaman, Elazýð, Gaizantep, Malatya, Kilis, Þanlýurfa) Bölge Toplantýsý 2 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Þanlýurfa Kýzýlay iþhaný kat: 2 adresinde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin toplantýya iþtirak etmesini bekliyoruz. Ýrtibat : (0 542) (0 505) Dosya No: 2009/40 Talimat. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Tapu Kayýtlarý : Ba lý ke sir Ý li. Ed re mit Ýl çe si, Ak çay Ma hal le si, Ýs tas yon cad de si mev ki in de ka in ta pu- nun cilt 26, say fa 2529'da ka yýt lý, 509 a da, 11 par sel sa yý lý 505 m 2 yü zöl çüm lü ar sa ü ze - rin de ka in bah çe li dört kat lý se kiz da i re li kar gir a part ma nýn 3. kat 64/356 ar sa pay lý 7 No lu mes ke nin de A li Er han E ðil mez a dý na kat mül ki ye ti bu lun mak ta dýr. 2- Gayrimenkullerin Ýmar Durumu ve Evsafý: Ak çay Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü nün 1/275 sa yý, ta rih li i mar du ru mu ya zý sý na gö re par sel ay rýk ni zam 2 kat in þa at mü sa a de li dir. Ön den 5.00 m kom þu par - sel ler den 3.00 met re çek me me sa fe li Taks= 0ç25.Kaks=0.50 dýr. Ta þýn maz Ak çay Ye ni ma hal le, Tur gut Re is cad. Gü zi de a part ma ný No: 92/7 Ed re - mit/ba lý ke sir ad re sin de dir. Par sel i çin de be to nar me kar kas ze min+3 nor mal kat+ça tý kat o la rak in þa e dil miþ bi na bu lun mak ta dýr. 7 no lu ta þýn maz kat üs tü dub leks mes ken vas fýn da dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge sos yal do na tý a lan la rý ba ký mýn dan ye ter li bir böl ge dir. Ta þýn maz mer ke ze yü rü me me sa fe sin de dir. Alt kat ta 1 sa lon, 1 mut fak, 1 o da, ban yo, bal kon ve gi riþ ho lü, üst kat ta 3 o da, 1 ban yo ve ça tý te ra sýn dan o luþ mak ta dýr. Dýþ cep he a çýk lýk la rý pvc e sas lý pan jur la ka pa týl mýþ týr. Kul laným al aný yak la þýk 145 m 2 dir. 3- Gayrimenkulün Kýymeti: Taþýnmazýn mevki, emsal alým satým rayiçleri nazara alýnarak deðeri TL (Yüzkýrkbin Türklirasý)olarak takdir edilmiþtir. Satýþ Þartlarý: Satýþa konu taþýnmaz için 1.Satýþ 18/11/2011 günü, saat 10:00-10:10 sa at le ri a ra sýn da, Ed re mit 2. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de, a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi - der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar týy la, sa tý þa ko nu Ta þýn maz i çin 2. sa týþ 28/11/2011 gü nü, ay ný yer ve sa at ler de, i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, a lým harç ve mas raf la rý i le tah li ye gi der le ri ve kat ma de ðer ver gi si a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler i le tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ket li le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak týr, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/40 Talimat sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur (Ý.Ý.K.126) (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek no: 27 B: T. C. EDREMÝT 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/2717 TAL. Bir borç tan do la yý i po tek li o lup sa týl ma sý na ka rar ve ri len a þa ðý da ta pu kay dýn da a de - ti, cin si, ev sa fý, kýy me ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len ta þýn maz Mü dür - lü ðü müz ce a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAPU KAYDI: Kar tal Ta pu Si cil Mü dür lü ðü'nün ta rih, yev mi ye no lu tez ke re sin den; Kar tal Ýl çe si, Ya ka cýk Ma hal le si, Top sel vi mev ki i, 1671 A da, 34 Par sel sa - yý lý m 2 yüz öl çüm lü kat mül ki yet li ta þýn maz da Ý kin ci kat 20/300 ar sa pay lý, (3) no lu mes ke nin ta ma mý TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU: Kar tal Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü - ðü nün ta rih li ve 2011/9947 sa yý lý i mar du ru mu ya zý sýn da söz ko nu þu 34 sa yý lý par - se lin, T.T.li 1/1000 öl çek li Kar tal Gü ne yi i mar pla nýn da, (5/A/3); ( /2.00) ya pý lan ma þart la rýn da ti ca ret + ko nut a la nýn da, kýs men de yol da kal dý ðý an la þýl mýþ týr. TAÞINMAZIN EVSAFI: Sa tý þý ko nu ta þýn maz, Kar tal Ýl çe si Ya ka cýk (Top sel vi) Ma hal le - sin de, Top sel vi cad de sin de ma hal len 35 ka pý no lu, be to nar me kar kas sis tem de bir ze min, dört nor mal, bir ça tý kat lý in þa e dil miþ a part ma nýn i kin ci nor mal kat 3 no lu da i re si dir. Da i re ye gi riþ te bir hol, ho le a çý lan mut fak, sa lon ve bir ko ri dor da üç ya tak o da sý, ban - yo ve ay rý ca tu va let ma hal le ri mev cut tur. Dö þe me ler ýs lak ze min ler de se ra mik le, sa lon ve o da lar ah þap par ke i le kap lý dýr. Mut fak ta tez gâh al tý üs tü do lap la rý, ban yo da kü vet, klo zet ve la va bo var dýr. Da i re tak ri ben 110 m 2 sa ha lý o lup da i re de do ðal gaz ya kýt lý kom - bi kat ka lo ri fe ri te si sa tý, da i re gi riþ ka pý sý ö nün de dir. Bi na va sat mal ze me ve iþ çi lik le bi ti þik ni zam da in þa e dil miþ o lup bi na da su, e lek trik, do ðal gaz te si sat la rý mev cut tur. Bi na her tür lü be le di ye hiz met le rin den is ti fa de e der ko num da o lup u la þý mý ko lay dýr. TAÞINMAZIN KIYMETÝ: Bulunduðu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, inþa tarzý, hali hazýr vaziyeti, bu civardaki daire alým satým rayiçleri, kullanýlan malzeme ve iþçilik kaliteleri, binanýn yýpranma payý kýymetine etki eden diðer hususlar ile günün iktisadi koþullarý da göz önünde bulundurularak; Kartal Ýlçesi, Yakacýk (Topselvi) Mahallesinde kain 111/1 Pafta, 1671 Ada, 34 Parsel sayýlý m 2 yüz ölçümlü kat mülkiyetli taþýnmazda, Ýkinci kat 20/300 arsa paylý, (3) nolu meskenin tamamýna (Yüzellibin) TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI 1- Satýþ 18/11/2011 günü; Saat 14:30-14:40'a ka dar Kar tal 6. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Pa zar te si gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðýný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki; ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Kat ma De ðer Ver gi si, Ý ha le be de li ü ze rin den dam ga res mi, ta pu a lým har cý ve tah li ye mas raf la rý alýcýya ait olup, birikmiþ vergiler, tapu satým harcý ve tellaliye satýþ bedelinden ödenir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu' nun 133. Mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ki dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ADALET BAKANLIÐI KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) D.NO: 2011/65 TAL. Borç lu'ya a it ve bir borç tan do la yý i po tek li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa - týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len ÝS TAN BUL, SA RI YER ÝL - ÇE SÝ, RU ME LÝ FE NE RÝ KÖ YÜ, F22D01B2A PAF TA, 107 A DA, 3 PAR SEL SA YI LI ,56 MÝK TAR LI AR SA NÝ TE LÝ ÐÝN DE TA ÞIN MA ZIN 827/10000 AR SA PAY LI, BOD RUM+ZE - MÝN+ÇA TI KA TIN DAN O LU ÞAN B2 TÝ PÝ 15 NO LU DUB LEKS MES KE NÝN TA MA MI. Ýs tan - bul 10.lcra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAPU KAYDI: ÝSTANBUL, SARIYER ÝLÇESÝ, RUMELÝFENERÝ KÖYÜ, F22D01B2A PAFTA, 107 ADA, 3 PARSEL SAYILI ,56 MÝKTARLI ARSA NÝTELÝÐÝNDE TAÞIN- MAZIN 827/10000 ARSA PAYLI, BODRUM+ZEMÝN+ÇATI KATINDAN OLUÞAN B2 TÝPÝ 15 NOLU DUBLEKS MESKENÝN TAMAMI. Beyanlar hanesinde Ýl kültür müdürlüðünün 23/8/2000 gün ve sayýlý yazýsý - Rumelifeneri 117 dosyadadýr. 04/9/2000 gün ve 2532 sayý- 01/03/2005 günlü yönetim planý; 14/8/1996 gün ve 1303 SAYI ile 2. DERECE KARA ASKERÝ YASAK SAHADADIR. Bakanlar kurulunun 9/7/2007 tarih 2007/12484 nolu kararý gereðince 25/9/2007 gün ve 4467 SAYI ile "kamu yararý ve ülke güvenliði açýsýndan yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketlerinin taþýnmaz ve sýnýrlý ayni hak edinmeyecekleri alandýr" (YAZI RUMELÝFENERÝ 1 DOSYASINDADIR). ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ; Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im - kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. ÝÝK. 151, 142. MD. GÖRE SIRAYA ÞÝKÂYET ve ÝTÝRAZ; Uy gu la ma ay ký rý lý ðý ne de niy le, a la - ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de li nin Ý ÝK md. cüm le sin de i po tek a la - cak lý sý na ö den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý ÝK md. gö re þi kâ yet ve ya i ti raz la rý o la nýn, bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri Ý ÝK. 83, 100, 142, 151, MK. 789, 777. md. gö re ay rý ca i la nen teb lið o lu nur. ÝMAR DURUMU: Sarýyer belediyesi Ýmar ve þehircilik müdürlüðü'nün dosyada bulunan 01/04/2011 gün ve sayýlý yazýsýnda; söz konusu parsel etkilenme bölgesi, siluet alaný dýþýnda kalmaktadýr. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesince 24/10/2005 onay tarihli 1/5000 ölçekli Kilyos-Demirciköy- Rumelifeneri Bölgesi Koruma amaçlý Nazým imar Planýnda "doðal deðerleri ile geliþmesi kýsýtlý özel yapýlanma koþullu alanlar" lejantýnda kalmaktadýr. 02/5/2008 tasdik tarihli, Sarýyer ilçesi, Zekeriyaköy mevkii, 6 pafta sa yý lý par sel le ri kap sa yan Ka sap ça yý rý mev ki i ge ri gö rü nüm ve et ki len me böl ge si ko ru ma a - maç lý uy gu la ma i mar pla nýn da brüt TAKS: 0.15 MAKS H: M. Ya pý lan ma þart la rýn da KO NUT a la nýn da kal mak ta dýr. Be le di ye de ki iþ lem dos ya sýn da 28/12/2001 ta rih ve 81 sa - yý lý ya pý ruh sa tý dü zen len me si ne kar þýn o nay lý pro je si ne ay ký rý ya pýl ma sý ne de niy le hak - kýn da 18/06/2008 ta rih 808 sa yý lý 1 no lu ya pý ta til tu ta na ðý dü zen le ne rek pro je ye ay ký rý ký sým la rýn yý kýl ma sý i çin be le di ye en cü me nin ce yý kým ka ra rý a lýn dý ðý gö rül müþ tür. Dos ya - sýn da ya pý lan in ce le me de söz ko nu su par se le 8/12/1997 ta rih, 93 sa yý i le 20 a det ba ðým - sýz bö lüm lü ko nut i çin ya pý ruh sa tý ve ril miþ o lup, ruh sa týn ya sal sü re si dol muþ bu lun - mak ta dýr." de nil di ði gö rül müþ tür. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI : Ya pý lan in ce le me ne ti ce sin de paf ta ü ze rin de bu lun du ðu ve fi i li du rum ü ze rin den a ra zi ye uy gu lan dý ðýn da par se lin ye ri ne ve dos ya sýn da mev cut Plan ör ne ði ne þek len uy du ðu an la þýl mýþ týr. Sa rý yer, Ru me li fe ne ri kö yü nün gi ri þin de ki mey dan dan so la ve a þa ðý ya doð ru gi den yo lun de va mýn da ki Ce ne viz ka le sin den de i le ri de Ka ra de niz'e ha kim du rum da, par se lin plan ör ne ðin de ,56 m 2 yü zöl çüm lü boþ par sel o la rak gös te ril me si ne kar þýn fi i li du ru mu kay da uy gun ol ma yan ÝS TANB UL EV LE RÝ a dý al týn da in þa e di len ve i çin de sos yal- kül tü rel ve spor tif ak ti vi te le - re yö ne lik te sis ler ba rýn dý ran bü yük bir yer leþ ke i çin de dir. Si te gi riþ ka pý sýn dan a þa ðý ya doð ru de vam e den yol dan sa ða dö nen yo lun he men al týn da ka lan B2 TÝ PÝ i kiz vil la blo ðu - nun üst yol dan ba kýþ yö nü ne gö re sol ta ra fýn da ka lan vil la nýn sa ðýn da ka la nýn 15 no lu ol - du ðu, ol ma sý ge rek ti ði so nu cun dan ha re ket e dil miþ tir. Bu na gö re o nay lý pro je sin de bod - rum kat ( m 2 ) + ze min kat ( m 2 ) + 1 nor mal kat ( m 2 ) +ça tý pi ye si (30.51 m 2 ) þek lin de ve top lam brüt m 2 kul la ným a lan lý gös te ri len B2/15 NO LU vil - la nýn fi i li du ru mun da "bah çe ka tý +ze min kat+ 1 nor mal kat+ ça tý ka tý" þek lin de ya pýl dý ðý gö rül müþ o lup o nay lý pro je sin de ya þa ma a la ný i çer men bod rum ka tý nýn ya þam a la ný i çe - re cek þe kil de bah çe ka tý na çev ril me si ne ti ce sin de top lam brüt kul la ným a la ný m 2 yi bu lan bi na nýn cep he si nin bo ya lý ve ba kým lý, ça tý sý ki re mit ör tü lü, PVC pen ce re doð - ra ma la rý ta ký lý, e lek trik su ka lo ri fer te si sa tý nýn ya pý lý, du var la rýn sa ten al çý lý ol du ðu, dýþ cep he sin de ý sý ya lý tý mý na uy gun man to la ma ya pý lan bi na nýn iç me kân la rýn da he nüz bir ke sin lik söz ko nu su ol ma dý ðý tes pit e di miþ tir. Köy ge ne lin de ya pý lan göz lem ve in ce le - me ler de Sa rý yer i le bað lan tý yý sað la yan a na yo lun as falt kap lý ol du ðu, e lek trik su ve te le - fon gi bi alt ya pý hiz met le ri nin ya nýn da be lir li ke sim le rin de ka na li zas yon sis te mi bu lun - du ðu, be le di ye nin ver di ði te miz lik hiz met le rin den ya rar la nan ve Ý ETT o to büs se fer le rin - den ya rar la nan kö yün li man çev re sin de az sa yý da iç ki li ba lýk lo kan ta sý ve çay bah çe si bu - lun du ðu göz lem len miþ tir. De tay lý di ðer bil gi ler ve ma hal len çe kil miþ fo toð raf la rý dos ya - sýn da dýr. TAKDÝR EDÝLEN KIYMETÝ : ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI: Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Sa tý þý; 15 KA SIM 2011 SA LI gü nü, sa at 13.30'dan 13.40'a ka dar Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü - dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu va sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal - mak þar týy la, 2. Sa týþ; 25 KA SIM 2011 CU MA gü nü, sa at 13.30'dan 13.40'a ka dar i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra - na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be - de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Ya - ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez, b- Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü - nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 M 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler - de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn da ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di - lir. c- Ý ha le ye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK.. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek len - ti le ri nin (MY. Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK.. md. 879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti - ril me si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti - fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir, d- Uy gu la ma da re hin be de li nin ö den - me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; Ta þýn maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a - di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i - çin de Ý ÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md. 21, 1479 sa yý lý Bað- Kur K. Ya sa sý md. 17, 3065 sa yý lý Kat ma D.V. Ka nu nun 55, Am me A la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki Ka nu nu md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1 Ý ÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi kâ yet ve i ti raz da va hak la rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya - sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. e- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i - zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik - le te mi nat be de lin den a lý na cak týr, g- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re - bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör - ne ði gön de ri le bi lir. h- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/ 65 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur *(ic. if. K. 126) *(*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) SAYI: 2011/9 Örnek no: 64 Tekirdað 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/12/2010 tarih ve 2010/568 esas ve 2010/1041 karar sayýlý ilamý ile; Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: 1- Tekirdað Merkez Ýlçesi Yavuz Mahallesi Mengen Mevkii 460 Ada, 49 Parselde kayýtlý 3.902,44 m 2 miktarlý tapu kaydýnda tarla olup, bir dönümü 4.000,00 TL olup tamamýnýn deðeri ,76 TL. ÝMAR DURUMU: Te kir dað Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 30/06/2011 ta rih ve sa - yý lý ya zý la rý i le "Söz ko nu su ta þýn maz sit böl ge si dý þýn da ay rýk ni zam 2 kat lý TAKS=0,15 KAKS=0,30 makh=6,50 m i mar lý a lan da ka lýp, cü zi kýs mý yol da ka lan ta þýn maz tev hit li - dir." (Satýþ Saati: ) 2- Te kir dað Mer kez Ýl çe si Nus rat lý Kö yü Köy de re si Mev ki i 162 Par sel de ka yýt lý ,00 m 2 mik tar lý ta pu kay dýn da tar la o lup, bir dö nü mü 2.500,00 TL o lup ta ma mý - nýn de ðe ri ,00 TL. (Satýþ Saati: ) 3- Te kir dað Mer kez Nus rat lý Kö yü Ay va cýk Mev ki i 77 Par sel de ka yýt lý ,00 m 2 mik tar lý ta pu kay dýn da tar la o lup, bir dö nü mü 2.000,00 TL o lup ta ma mý nýn de ðe ri ,00 TL. (Satýþ Saati: ) 4- Te kir dað Mer kez Nus rat lý Kö yü Kö yi i çi mev ki i 961 Par sel de ka yýt lý 815,00 m 2 mik - tar lý ta pu kay dýn da ev ve a hýr ve sa man lýk ve av lu o lup, köy yer le þim a la ný i çin de bu lu - nan ta þýn maz ü ze rin de ka yýt lý o lan ker piç ev ve a ðýl e ko no mik öm rü nü ta mam la mýþ o - lup ar sa ü ze rin de 9 yýl ön ce in þa e dil miþ ze min+1 nor mal kat tan o lu þan 2 kat lý mes ken ni te lik li kar kas ya pý bu lun mak ta dýr. Ze min kat ta 60,00 m 2 brüt a lan lý de po ve 1 o da bu lun mak ta dýr. 1. Kat ta 79,00 m 2 brüt a lan lý an tre+2o da+mut fak+bal kon+ban yo+tu - va let ten o lu þan mes ken var dýr. O da ze min le ri, an tre ze mi ni ve di ðer ýs lak a lan ze mi ni ka ro se ra mik kap la ma dýr. I sýt ma sis te mi so ba lý dýr. Pen ce re doð ra ma la rý ý sý cam lý PVC, ça tý sý ah þap ü ze ri ki re mit kap la ma dýr. Bi na çev re si du var la ka pa týl mýþ av lu i çe ri sin de bu lun mak ta dýr ve av lu nun i çe ri sin de e ko no mik de ðe ri kal ma mýþ u fak ba ra ka tar zý ya - pý lar bu lun mak ta dýr. ARSA DEÐERÝ 815m 2 X 8 TL/m 2 = 6.520,00 TL. DEPO YAPI DEÐERÝ =15.000,00 TL. MESKEN YAPI DEÐERÝ =32.000,00 TL. TOPLAM =53.520,00 TL. Deðer üzerinden üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydýyla açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. (Satýþ Saati: ) SATIÞ ÞARTLARI: (Onar dakika ara ile) Satýþ günü 04/11/2011 saat 'a ka dar Te kir dað (Köp rü ba þý) Hu kuk Mah ke - me le ri Ad li ye si Sulh Hu kuk Mah ke me si Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü O da sý'nda a çýk art týr ma su - re ti i le sa tý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý - lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn tahh dü ba ki kal mak þar týy la 14/11/2011 gü nü ay ný gün ve ay ný sa at lar de sa at 'a ka dar i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-) Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le dam ga res mi pu lu Bin de o nal tý bu çuk ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver - gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Ay rý ca % 18 KDV i ha le a lý cý sý na a it tir. (Bin de o nal tý bu çuk ta pu har cý ve tel la li ye his se dar la rýn sa týþ pa yýn dan ke si lir) Tah li ye ve tes lim gi der le ri i - ha le a lý cý sý na a it tir. 3-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su suy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4-) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan, tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/9 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 29/09/2011 NOT: TEB LÝ GAT YA PI LA MA YAN LA RA Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. (Ýc. Ýf. K: 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yönetmelik Örnek no: 27 B: T. C. TEKÝRDAÐ 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝZALE-Ý ÞUYUU SATIÞ MEMURLUÐU (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI ) Dosya No: 2009/29470 E. Bir borç tan do la yý re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri bu lu nan mal - lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci art týr ma 13/10/2011 gü nü, sa at 10:00'dan 10:10'a ka dar Kah ra man 2 O to par ký Ve le di Ka ra baþ Mah. Tek ke Mas la ðý Sok. No: 12 Fa tih/ýs tan bul ad re sin de ya pý la cak o - lup, iþ bu ar týr ma da ar týr ma be de li nin mu ham men kýy me tin % 60'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ - ka pa ra ya çe vir me ve pa ra la rýn pay laþ tý rýl ma sý mas raf la rý ný geç me si þart týr. Bu mik ta ra is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 18/10/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya pý la - cak týr. Þu ka dar ki, i kin ci ar týr ma da, ar týr ma be de li nin ma lýn mu ham men kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pa ra la rýn pay laþ tý rýl ma sý mas raf la rý ný geç - me si þart týr. Mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la - ca ðý, i ha le ye iþ ti rak e den ler den ma lýn be de li nin % 20 o ra nýn da te mi nat a lý na ca ðý ve sa - týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me - nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý - da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Özellikleri) ,00 TL SPY 63 PLAKALI 2008 model TEMSA marka, (SEKSENBÝN TL) PRESTÝJ SÜPER DELUXE tipli, 4DL93766 motor no, NLTPNG13L þasi nolu, BEYAZ renkli Otobüs. Anahtar ve ruhsat yok. Muhtelif çizikler mevcut. B: T. C. ÝSTANBUL 29. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) ADI SOYADI ADA - PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZNO 1-Kazým ÇÝFTÇÝ-Ahmet Naci ONGUN / / /506 Yu ka rý da be lir ti len Ruh sat sýz Ka çak ya pýl mýþ ya pý i çin a lýn mýþ o lan, En cü men ka ra rý ge re ði 3194 sa yý lý i mar ka nu nu nun 32. ve 42. mad de le ri ge re ðin ce Yý kým ka ra rý ve Ý da ri pa ra ce za sý i le ce za lan dý rýl mýþ o lup, -Ýdari para cezalarýna 60 gün içinde Ýdare Mahkemelerine itiraz edilebilir. -Ýdari para cezasýnýn, kanun yoluna baþvurmadan ödenmesi durumunda, 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 17. maddesinin (6) numaralý fýkrasý gereðince, indirimden yararlanabileceði; sa yý lý Ka nu nun 17. mad de si nin, (3) nu ma ra lý ben di ge re ði, tak sit len dir me hak kýn dan ya rar la na bi le ce ði, bu bent ge re ði tak sit len dir me baþ vu ru su nun ka ra rýn teb - li ði ni iz le yen ka nu ni ö de me sü re si i çin de, Be le di ye mi ze ya pýl ma sý ge rek ti ði. -Pa ra ce za sý nýn ö den me me si du ru mun da, 6183 sa yý lý Ka nu nun ye ri ne ge ti ril me si ne oy bir li ði i le ka rar ve ril miþ tir. Basýn Tashih T. C. BUCA BELEDÝYESÝ ENCÜMEN KARARLARI

13 RÖPORTAJ 2 EKÝM 2011 PAZAR 13 NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL Ye ni ya yýn dö ne mi ha zýr lýk la rý nýn son a þa ma sýn da sý nýz, ye ni ya yýn dö ne min de din le yi ci le ri ni zi na sýl bir ya yýn a ký þý bek li yor? Bi zim Rad yo, her dö nem ken di ni ye ni le yen bir rad yo o la rak din le yi ci le ri ne hep ye ni ses ler, ye ni so luk lar, ye ni pro je ler, ye ni ya yýn lar su na bil mek i çin he ye can la sür dür dü ðü ça lýþ ma la rý nýn so nu na gel miþ bu lu nu yor. 3 E kim Pa zar te si gü nü in þal lah Bi zim Rad yo ye ni ya yýn dö ne mi ne gir miþ o la cak. Ye ni ya yýn dö ne mi miz le il gi li ta ný tým frag man la rý mýz yak la þýk 1 haf ta dýr ya yýn la ný yor ve din le yi ci le ri miz den de ta ný tým la rý mý za da ir o lum lu tep ki ler a lý yo ruz. Ýn þal lah 3 E kim Pa zar te si gü nü yep ye ni prog ram la rý mýz la Bi zim Rad yo din le yi ci le ri nin kar þý sý na çýk mýþ o la ca ðýz. Her za man din le yi ci le ri ne en i yi yi, en gü ze li ve en doð ru yu sun ma ya ça lý þan Bi zim Rad yo, bu ya yýn dö ne min de de has bî ya yýn cý lý ðý na de vam e de cek. Çün kü biz ler an cak kalp ten çý kan sö zün baþ ka kalp le re u la þa bi le ce ði ni dü þü ne rek mik ro fon la rý mý zýn ba þý na o tu rur ve ya yýn la rý mý zý bu duy gu lar la ic ra e de riz. Ye ni ya yýn dö ne mi miz de de ay ný has sa si ye ti a ra mý za ye ni ka tý lan prog ram la rý mýz da da ko ru ma ya ça lýþ týk. U ma rým din le yi ci le ri miz le a ra mýz da o lu þan has bî mu hab be ti miz ve ba ðý mýz bu dö nem de de ke sin ti siz bir þe kil de de vam e der. Ýn þal lah bu gay ret le Bi zim Rad yo biz o la bil mek a dý na ü ze ri ne dü þe ni ya pa bil miþ o lur. Gü ne Kur ân, Ri sâ le ve Cev þen le baþ lý yo ruz Ýs ter se niz bu dö nem de ki ye ni lik le ri mi zin ay rýn tý la rýn dan bah se de lim bi raz da... Ön ce lik le rad yo muz ku rul du ðun dan be ri de vam e de ge len mev cut prog ram la rý mýz dan baþ la ya lým. Bu dö nem de yi ne, her sa bah ol du ðu gi bi gü ne ru hu mu zu ve kal bi mi zi bes le ye cek, Kur ân-ý Ke rim, Ri sâ le-i Nur ve Cev þen o ku ma la rýy la baþ la ya ca ðýz. O nun he men a ka bin de yi ne her sa bah ol du ðu gi bi Fat ma Yýl maz ýn Bi zim le Sa bah prog ra mý ya yýn da o la cak ve Tür ki ye de ki, dün ya da ki ge liþ me le rin ga ze te man þet le ri ne yan sý ma la rý din le yi ci le ri mi ze ak ta rý la cak, mi sa fir yo rum cu la rý mýz la gün dem de ðer len di ri le cek. Ko ca Yu suf un ha ya tý Bi zim Rad yo da Bi zim le Sa bah prog ra mý nýn he men ar ka sýn dan din le yi ci le ri mi zin bü yük be ðe niy le ta kip et ti ði, Er Mey da ný prog ra mý me rak lý la rý na bir müj de ve re lim. Bu ya yýn dö ne min de Er Mey da ný ta kip çi le ri, u nu tul maz peh li van lar dan Ko ca Yu suf un ha ya tý ný Bi zim Rad yo dan ta kip et me ye ha zýr ol sun lar. Tah min e di yo rum bü yük he ye can la bek li yor lar dýr. Haf ta i çi her sa bah 09:30 da ya yýn la na cak prog ra mý mý zý ka çý rýr lar sa þa yet ü zül me sin ler, çün kü tek ra rý ak þam 19:00 da ya yýn la na cak. Er Mey da ný nýn he men ar ka sýn dan Bi zim Rad yo da Ha yat A ða cý nda Ay sun Bil ge din le yi ci le ri miz le bir a ra ya ge le cek. Her gün can lý prog ra mýy la din le yi ci le ri mi ze bir bi rin den gü zel ko nu la rý ak tar ma ya ça lý þýr ken ay ný za man da ko nuk la rý ný a ðýr lý yor o la cak. Prog ra mýn da ha ya ta do ku nan, gün dem de o lan ko nu lar ve ya bi zim gün dem et ti ði miz ko nu lar la Ha yat A ða cý haf ta i çi her sa bah sa at 10:00 da din le yi ciy le bu luþ muþ o la cak. Ha yat A ða cý nýn he men ar ka sýn dan yak la þýk dört yýl dýr ke sin ti siz prog ram cý mýz o lan Ýs ma il Te zer le te fek kür dün ya mý zý zen gin leþ tir mek i çin Te fek kür Za ma ný prog ra mý sa at 11:30 da haf ta i çi her gün in þal lah Bi zim Rad yo da se ven le riy le bu lu þa cak. Gün bo yu, Bi zim Rad yo i le ha be re de vam Gün bo yun ca yi ne Fat ma Yýl maz ýn ha zýr la yýp sun du ðu ha ber bül ten le riy le din le yi ci ler le bu luþ ma mýz de vam e de cek. Fat ma Yýl maz gün or ta sýn da Ma ka le Gün de mi nde bir çok ga ze te nin kö þe ya zý la rýn dan seç me le ri biz le re su na cak. Bu nun la be ra ber ha ber bül ten le rin de Tür ki ye ve dün ya da ki ge liþ me le ri din le yi ci le ri mi ze an be an ak tar ma ya de vam e de cek. Ra ma zan ya yýn la rý mýz la a ra mý za ka tý lan Ha ni fe Çý nar ýn sun muþ ol du ðu Ha yat Gü zel dir prog ra mý ye ni ya yýn dö ne min de bi zim le bir lik te li ði ne de vam e de cek. Din le yi ci le ri mi zin be ðe niy le ve se ve rek ta kip et ti ði bu gü zel prog ram in þal lah ye ni ya yýn dö ne min de haf ta i çi her gün sa at 13:00 da bi zim le bir lik te o la cak. Yi ne Bi zim Rad yo da rad yo muz ku rul du ðun dan be ri de vam e den Bir Baþ ka Ýk lim prog ra mýn da Ri sâ le-i Nur soh bet le ri ye ni ya yýn dö ne min de de de vam e di yor o la cak. Haf ta i çi her gün sa at 15:00 da ya yýn la nan prog ram bu dö nem sa at 20:00 da ya yýn da o la cak. Bu nun dý þýn da be nim su nu cu lu ðu nu yap tý ðým Ma na-i Har fi prog ra mýn da Dr. Ha kan Yal man yi ne her Cu ma ak þa mý sa at 22:00 da ye ni ya yýn dö ne min de de Bi zim Rad yo da o la cak. Rad yo muz da u zun yýl lar dýr de vam e den prog ram la rý mýz dan Ay þe gül Ir gaç la Gül ba har Mev si mi de yi ne Bi zim Rad yo da ki ya yýn la rý na de vam e de cek. Geç ti ði miz Ra ma zan a yýn da Sö zün Ö zü prog ra mýy la Ha lil Dül gâr a ra mý za ka týl mýþ tý. O nun prog ram la rý ye ni ya yýn dö ne min de haf ta i çi her gün o la cak þe kil de de vam e de cek. Haf ta son la rý tü ke ti ci hak la rý, in san hak la rý, has ta hak la rý ve gý da gi bi ko nu lar da Tür ki ye de ya þan mak ta o lan ve tü ke ti ci le ri çok ya kýn dan il gi len di ren ko nu la rý Ha be ri niz Ol sun prog ra mýn da Or han De mir ve Av. O kan Bek ta þoð lu din le yi ci le ri mi ze ak tar ma ya, ko nuk la rý ný a ðýr la ma ya de vam e de cek. Bu nun dý þýn da Bi zim Rad yo da u zun yýl lar dýr sü re ge len ha tim ler yi ne de vam e de cek. Bu þe kil de 1 ay i çin de Bi zim Rad yo da ge ce sa at le ri ve sa bah e za ný nýn ar ka sýn dan ger çek le þen hat mi miz le 1 ay i çin de i ki ha tim in di ril miþ o la cak. Bu nun la bir lik te Kur ân-ý Ke rim in lâf zen ma na sý na ku lak ver mek is te yen ler, yi ne Bi zim Rad yo da Kur ân me al le ri mi zi ta kip e de bi le cek. Ye ni prog ram lar rad yo ya zen gin lik ka tý yor Bu mev cut prog ram la rý mý zýn dý þýn da ye ni prog ram la rý mý zýn ge nel baþ lýk la rý e ði tim, psi ko lo ji, ta rihe de bi yat, þi ir ve ço cuk þek lin de o la cak. Bu ya yýn dö ne mi miz de u zun za man dan be ri ço cuk la ra yö ne lik yap ma yý ar zu la dý ðý mýz bir prog ram Bi zim Rad yo da ye ri ni a la cak. Ýn þal lah çok i yi o la cak. Çün kü on yý la da yan mýþ geç mi þiy le çe þit li rad yo lar da ço cuk la rýn be ðe ne rek, se ve rek ta kip et ti ði Tah te re val li ço cuk prog ra mý in þal lah Pa zar sa bah la rý sa at 10:00 da Bi zim Rad yo da ya yýn da o la cak. Tah te re val li yi ta kip et miþ ço cuk la rý mý za, an ne ba ba la rý mý za bu müj de yi ver miþ o la lým. Tah te re val li nin dý þýn da e ði tim ko nu sun da prog ram la rý mýz o la cak. E ði tim ci ya zar Meh met Te ber le bir lik te ya pa ca ðý mýz Doð ru E ði tim i sim li bir prog ra mý mýz o la cak. Din le yi ci le ri mi ze e ði tim ko nu sun da bil gi ler ak tar ma ya ça lý þa ca ðýz. Bu nun dý þýn da sev gi li Ýs lâm Ya þar ye ni ya yýn dö ne min de Ýs tan bul u din le yi ci le re da ha ya kýn dan sev dir mek, bel ki ha yal le rin de ki Ýs tan bul u ye ni den can lan dýr mak i çin bi zim le bir lik te o la cak. t Bi zim Ýs tan bul prog ra mý haf ta i çi her gün din le yi ci le ri miz le bu lu þa cak. Ay sun Bil ge ve Ýs lâm Ya þar dan Bi zim Ýs tan bul a da ir bel ki bil me di ði miz bel ki gö zü müz den kaç mýþ bel ki far ký na va ra ma dý ðý mýz Ýs tan bul un gü zel li ði ni ya þa ma im kâ ný bu la ca ðýz. Bu nun dý þýn da ye ni ya yýn dö ne min de Ma vi Pu su la is min de bir þi ir prog ra mý baþ la ya cak. Cu mar te si ak þam la rý Ýb ra him Ý ne cik prog ra mý su na cak. Do la yý sýy la Cu mar te si ge ce le ri þi ir dost la rý, þi i re gö nül ve ren ler Bi zim Rad yo ya ku lak ve re cek ler di ye dü þü nü yo rum. Her su a le Be di üz za man dan ce vap lar Bun la rýn dý þýn da Be di üz za man Di yor ki is mi ni ver di ði miz ye ni bir prog ra mý mýz o la cak bu dö nem. Prog ra mý Ma lik A tom ha zýr la yýp su na cak. Bu prog ram da ak lý mý za ta kýl mýþ ya da gün dem ol muþ ko nu lar da Be di üz za man Sa id Nur sî ne de miþ di ye sor muþ o la ca ðýz ve Ma lik A tom Ri sâ le-i Nur dan bi ze muk nî ce vap lar ve re cek. Bu prog ram dan is ti fa de et mek is te yen dost la rý mýz haf ta i çi her gün sa at 15:00 de Ma lik A tom un ha zýr la yýp sun du ðu Be di üz za man Di yor ki ad lý prog ra mý ka çýr ma sýn lar. Bu nun dý þýn da psi ko lo jik i çe rik li prog ram la rý mýz o la cak de miþ tik. Psi ko lo ji ku þa ðý so run la rý ma sa ya ya tý rý yor Psi ko log Ba nu Ya þar la ya pa ca ðý mýz in te rak tif bir prog ram Ruh sal Þi fa Bi zim Rad yo da so ru-ce vap þek lin de bir muh te vay la ya yýn da o la cak. Sa lý gün le ri sa at 17:00 da bu prog ram da din le yi ci le ri miz sor mak is te dik le ri her so ru yu biz le re i le te bi le cek ler. Bu prog ram da ö zel lik le eþ ler a ra sý i le ti þim so run la rý ü ze rin de dur ma ya ça lý þa ca ðýz. Psi ko log Ba nu Ya þar la bu prog ra mýn dý þýn da baþ ka bir prog ram da ha ya pa ca ðýz. So run De ðil is mi ni ver di ði miz bu prog ram la haf ta i çi dört gün sü re cek o lan birpsi ko lo ji ku þa ðý o luþ tur muþ o la ca ðýz. Bu nun dý - þýn da ta rih prog ram la rý mýz o la cak, bu nun da ça - lýþ ma la rý de vam e di yor. Cu mar te si gün le ri nin en ke yif li sa at le rin de kon san tre prog ra mýy la Ýb ra him Be dir Bi zim Rad yo da o la cak. Kon san tre prog ra mýn da Ýb ra him Be dir yi ne din le yi ci le ri miz le ga ze te man þet le ri ne bir göz at týk tan son ra gün dem de ge ri plan da kal mýþ il ginç ha ber le ri gü zel mü zik ler eþ li ðin de din le yi ci le ri ne su na cak. Bu say dýk la rý mý zýn dý þýn da ye ni ya yýn dö ne min de 25 e ya kýn prog ram ve prog ram cý mýz la in þal lah 3 E kim Pa zar te si gü nü ye ni bir he ye can baþ la mýþ o la cak Bi zim Rad yo da ip ho ne uy gu la ma sýy la Bi zim Rad yo ce bi niz de Ye ni dö nem de Bi zim Rad yo nun fark lý i le ti þim a raç la rýy la da ha ge niþ bir din le yi ci kit le si ne u la þa ca ðý ha be ri ni al mýþ bu lu nu yo ruz. Bu ko nu da bi zi bil gi len di rir mi si niz? Ýs tan bul mer kez li bir rad yo o la rak fre kan sýn dan ya yýn ya pý yor ol ma nýn ya nýn da zim rad yo.fm ad re sin den bü tün dün ya dan ha li ha zýr da ta kip e dil mek te yiz. Rad yo mu za ge len din le yi ci me saj la rýn dan bu nu gö re bi li yo ruz. Dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan Rus ya dan, A me ri ka dan, Bel çi ka dan, Av ru pa, As ya ve A me ri ka kýt a sýn dan ve hat ta ba zý A rap ül ke le rin den de ge len me saj lar dan gö rü yo ruz ki in ter net ü ze rin den dün ya nýn her ye rin den rad yo muz ta kip e di li yor. Bu nun dý þýn da ye ni uy gu la ma o la rak ip ho ne te le fon la rýn dan rad yo uy gu la ma sý in di ren din le yi ci le ri miz o ra da ki bir çok rad yoy la bir lik te ar týk Bi zim Rad yo yu da ta kip e de bi le cek ler. ip ho ne nun rad yo ve tu ne-in uy gu la ma sý ný te le fo nu na in di ren din le yi ci le ri miz ip ho ne cep te le fon la rýn dan bi zi din le me im kâ ný na ka vuþ tu lar. Bi zim Rad yo nun ö zel ip ho ne uy gu la ma sý i çin de ça lýþ ma lar hýz la de vam e di yor. Ýn þal lah ö nü müz de ki gün ler de Bi zim Rad yo nun sa de ce ken di si ne ö zel ip ho ne uy gu la ma sý da ip ho ne kul la ný cý la rý ta ra fýn dan kul la ný la bi le cek. Çok ya kýn da uy du dan ya yýn baþ lý yor Uy du a ra cý lý ðýy la ya yýn ha zýr lýk la rý nýz ne a þa ma da? Uy du ya yýn cý lý ðý i çin yö net me lik ler de ya pý lan de ði þik lik son ra sý res mî mer ci le re baþ vu ru la rý mý zý yap týk. Bu an lam da res mî pro se dür le ri ta mam la dýk. Yö net me lik ler de ki de ði þik lik ler do la yý sýy la eks tra is te ni len ye ni bel ge ler var. Bu nun la il gi li RTÜK sü re ci mi zi ta mam la ma ya ça lý þý yo ruz. Bu ça lýþ ma la rýn YENÝ YAYIN DÖNEMÝNE 3 EKÝM'DEN ÝTÝBAREN BAÞLAYACAK OLAN BÝZÝM RADYO'NUN GENEL YAYIN YÖNETMENÝ MEHMET YAÞAR, UYDUDAN YAYINA HAZIRLANDIKLARI YENÝ SEZONDA ÇOK FARKLI VE DÝNAMÝK BÝR YAYINCILIK ANLAYIÞI ÝLE ÖNCEKÝ SEZONLARDA YAKALAMIÞ OLDUKLARI RÜZGÂRI YENÝ HEYECANLARLA BÝRLEÞTÝRECEKLERÝ SÝNYALÝNÝ VERDÝ. Mehmet Yaþar, uy du ya yýn cý lý ðý i çin yö net me lik ler de ya pý lan de ði þik lik son ra sý res mî mer ci le re baþ vu ru la rý ný yap týklarýný, bu anlamda resmî pro se dür le ri ta mam la dýklarýný belirterek, Ý zin le ri mi zi al dý ðý mýz an dan i ti ba ren de in þal lah bü tün Tür ki ye, Av ru pa, Or ta As ya, Ku - zey Af ri ka dan ba zý ül ke ler de dâ hil ol mak ü ze re ne re dey se bü tün ya kýn coð raf ya da bi zi din le me im kâ ný ol muþ o la cak dedi. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý He sa bi de ðil, has bi ya yýn cý lý ða im za a tan Bi zim Rad yo din le yi ci - le ri ne bu ya yýn dö ne min de de dü zey li ya yýn cý lýk, ka li te li mü zik ve doð ru ha ber ci lik il ke sin den ay rýl ma dan ya yýn la r sun acaðýz. On lar dan ri ca mýz bi zi bu ye ni ya yýn dö ne min de de yal nýz bý rak ma sýn lar. da so nu na doð ru gel dik. Ý zin le ri mi zi al dý ðý mýz an dan i ti ba ren de in þal lah bü tün Tür ki ye, Av ru pa, Or ta As ya, Ku zey Af ri ka dan ba zý ül ke ler de dâ hil ol mak ü ze re uy du a ra cý lý ðýy la ne re dey se bü tün ya kýn coð raf ya da uy du va sý ta sýy la bi zi din le me im kâ ný ol muþ o la cak. Biz de bü yük bir he ye can la o na yýn çýk ma sý ný, li san sý mý zýn ve ril me si ni bek li yo ruz. Din le yi ci le ri mi ze uy du ü ze rin den u laþ ma yý ha yal e di yo ruz. Ýn þal lah bu da en ký sa za man da ger çek le þe cek. Sür priz ler se zon i çin de de vam e de cek Ya kýn za man da ger çek leþ tir me yi dü þün dü ðü nüz baþ ka pro je ler var mý? Bi zim Rad yo hiç boþ dur mu yor. Ye ni ya yýn dö ne min de baþ la ya ca ðý mýz prog ram lar la bir lik te ça lýþ ma la rý de vam e den, yo ðun luk la rý do la yý sýy la ye ni ya yýn dö ne min de yer bu la ma dý ðý mýz, a ma yak la þýk 1 ay i çe ri sin de bi zim le bir lik te o la cak baþ ka prog ram la rý mýz o la cak. Ta ri hî ko nu lar da prog ram lar ol du ðu gi bi da ha ön ce ki dö nem ler de din le yi ci le ri miz le bu luþ muþ o lan i sim ler den Kap tan ýn Se yir Def te ri yle Veh bi Ho ra san lý, Sü ley man Kös me ne, Se ba had din Ya þar ve Se lim Gün dü zalp gi bi i sim ler ye ni prog ram muh te va la rýy la biz ler le bir lik te o la cak lar. Bu nun dý þýn da ta bi Bi zim Rad yo hiç boþ dur ma ya cak. Ya yýn la rý mýz da her sa ni ye yi ið ney le o ya iþ ler gi bi iþ le me ye ça lý þý yo ruz. O has sa si yet le ça lý þý yo ruz. Bi zim Rad yo i çin her sa ni ye kýy met li, her sa ni ye söy le ye cek bir sö zü müz var. Do la yý sýy la sür priz ya yýn la rý mýz ye ni ya yýn dö ne mi i çe ri sin de de sü rek li ken di ni ye ni le ye rek de vam e de cek. Bun lar sa de ce bu ya yýn lar la sý nýr lý de ðil. Ö nem li gün ve ge ce ler de nak len ya yýn a ra cý lý ðýy la din le yi ci le ri mi ze u laþ ma ge le ne ði ni de vam et ti re ce ðiz. Be di üz za man Haf ta la rýn da ya pý lan fa a li yet ler, Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü nün dü zen le ye ce ði kon gre ler, pa nel ler, Ye ni As ya Ga ze te si nin yýl dö nüm le ri ve genç lik þö len le ri gi bi fa a li yet ler geç ti ði miz dö nem ler de Bi zim Rad yo dan hep nak len ya yýn la din le yi ci mi ze u laþ tý rýl dý. Ýn þal lah bu dö nem de u laþ tý rýl ma ya de vam e de cek. Bi zim Rad yo prog ram cý la rý din le yi ci le riy le bu lu þa cak Din le yi ci le ri niz le rad yo ya yýn la rý dý þýn da bu luþ ma fa a li yet le ri niz o la cak mý? Kad ro mu zun he ye ca ný bit mek bil mi yor. Din le yi ci le ri miz le ö nü müz de ki dö nem bir a ra da o la bi le ce ði miz fa a li yet le ri plan la ma ya ça lý þý yo ruz. Çe þit li o kul lar da, li se ler de, ü ni ver si te ler de genç ar ka daþ lar la Bi zim Rad yo yu bu luþ tur mak gi bi dü þün ce le ri miz var. Ým kân lar ve fýr sat lar çer çe ve sin de in þal lah bu pro je le ri mi zi de uy gu la ma þan sý bu lu ruz. Son o la rak þu nu söy le mek is te rim ki, he sa bi de ðil, has bi ya yýn cý lý ða im za a tan Bi zim Rad yo din le yi ci le ri ne bu ya yýn dö ne min de de dü zey li ya yýn cý lýk, ka li te li mü zik ve doð ru ha ber ci lik il ke sin den ay rýl ma dan ya yýn la rý sun ma ya de vam e de ce ðiz. On lar dan ri ca mýz bi zi bu ye ni ya yýn dö ne min de de yal nýz bý rak ma sýn lar. Her za man ya ný mýz da ol duk la rý gi bi yi ne des tek le ri ni ve du â la rý ný biz den e sir ge me sin ler, bi ze teþ vik e di ci yol daþ ol sun lar...

14 14 2 EKÝM 2011 PAZAR SPOR Y ÞÝKE YÜZÜNDEN futbola ilgi azaldý EGE Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Talimciler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kadýnlar ve 16 yaþ altý çocuklarýn Spor Toto Süper Lig'deki maçlarý ücretsiz olarak izleme projesiyle ilgili, ''Futbol, 'güzel oyun' diyerek güzelleþmiyor. TFF, ortadaki kirli tablo temizlenmediði sürece ne uygularsa uygulasýn, kimseyi ikna edemez'' görüþünü bildirdi. TFF'nin, aldýðý kararlarla futbolun marka deðerini korumayý ve artýrmayý amaçladýðýný belirten Talimciler, þunlarý söyledi: KÝRLÝ PÝSLÝK ORTADA DURUYOR ''Federasyonun, maçlarý ücretsiz yaparak kadýn ve çocuklarýn futbola ilgisini artýrmaya çalýþmasý güzel bir geliþme ama futbol, 'güzel oyun' diyerek güzelleþmiyor. TFF, ortadaki kirli tablo temizlenmediði sürece ne uygularsa uygulasýn, kimseyi ikna edemez. Federasyon ardý ardýna kararlar alýyor ama bu aldýðý kararlarýn hýzýna kimse yetiþemiyor, asýl problemi ortadan kaldýrmýyor. Kamuoyunun asýl beklediði, þike soruþturmasýnda ortaya çýkan soru iþaretlerinin cevaplanmasý. Bu da olmadýðý için alýnan kararlar kamuoyuna inandýrýcý gelmiyor. Kamuoyu bunu gündemi saptýrmaya yönelik adýmlar olarak deðerlendiriyor. Alýnan kararlar þike Doç. Dr. Ahmet Talimciler, birçok futbolseverin eskisi kadar canlý þekilde maçlarý takip etmediðini, çoðunluðun belirsizlik içinde oynanan sezonun bir an önce bitmesini beklediðini, bu durumun lig maçlarýndaki rekabete de olumsuz yansýdýðýný söyledi. soruþturmasý öncesi, geçen sezon açýklanýp uygulamaya geçseydi, kamuoyunun da bunlara sahiplenmesi farklý olurdu. Federasyonun bütün attýðý adýmlar, muhtemelen devamý gelemeyeceði için suya yazýlmýþ yazýlar gibi. Çünkü, insanlarýn sahiplenebileceði bir ortam söz konusu deðil.'' STADLARIMIZ HÝÇ UYGUN DEÐÝL Ahmet Talimciler, alýnan kararýn kadýn ve çocuklarýn futbola ilgisini artýracaðý düþüncesinin güzel bir düþünce olduðunu, ancak uygulamada problemler yaþanacaðýný da öne sürerek, þöyle devam etti: ''Kadýn ve çocuklar için stadyum koþullarý, Fenerbahçe ve Galatasaray'ýnkiler dýþýnda yetersiz. Stadyuma gitmek dert, yeme içme koþullarý dert, tuvaletler ayrý bir dert. Kadýnlar maça gitti diyelim. Bu yetersiz koþullarda bir daha maça gitmelerini nasýl bekleyebilirsiniz? Ayrýca, çoðu maç saat civarýnda baþlýyor. Örneðin Ýzmir ö- zelinde, Atatürk Stadý'na bu saatlerde baþlayan maça, kadýnlar ve çocuklar gidebilir mi? Yetersiz stadyum koþullarýnda, kýþ aylarýnda kadýn ve çocuklarýn maçlara gitmesini de beklemiyorum.'' SEZONUN BÝTMESÝ BEKLENÝYOR Uygulamada, bilet bedellerinin TFF tarafýndan karþýlanacaðýna, kadýn ve çocuklara ayrýlacak kontenjanýn da kulüpler tarafýndan belirleneceðine iþaret eden Talimciler, seyirci sorunu yaþamayan kulüplerin, kadýn ve çocuklara fazla kontenjan ayýrmayacaðýný, Gaziantepspor ve benzer kulüplerde ise tam tersi durum yaþanacaðýna inandýðýný söyledi. Birçok futbol severin eskisi kadar canlý þekilde maçlarý takip etmediðini, mümkün mertebe maçlara göz ucuyla bakýp geçtiklerini anlatan Talimciler, çoðunluðun, belirsizlik içinde oynanan sezonun bir an önce bitmesini beklediðini, bu durumun lig maçlarýndaki rekabete de olumsuz yansýdýðýný sözlerine ekledi. Ligin5. haftasýndabugün Ankaragücü'nekonukolacakGalatasaray, bu maçtan3 puanlaayrýlmanýnhesaplarýnýyapýyor. FOTOÐRAF: A.A G.SARAY'DA GOLÜ KÝM ATACAK? SÜPER LÝG'DE BUGÜN ANKARAGÜCÜ DEPLASMANINDA SAHAYA ÇIKACAK SARI-KIRMIZILI EKÝPTE GOLÜN HEYECANI YAÞANIYOR. SÜPER Lig'in 5. haftasýnda bugün Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, bu karþýlaþmadan 3 puanla ayrýlmanýn hesaplarýný yapýyor. Bu sezon rakip sahalarda yaptýðý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýný 2-0 kaybeden, Kardemir Karabükspor maçýný ise 1-1 berabere tamamlayan sarý-kýrmýzýlý ekip, Ankaragücü'nü yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da sakatlýklarý bulunan Emmanuel Eboue ile Servet Çetin'in düzelerek takýma dönmeleri, kaleci Fernando Muslera'nýn kýrmýzý kart cezasýný tamamlamasý nedeniyle Ankaragücü karþýlaþmasý öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Ankara 19 Mayýs Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak Ankaragücü-Galatasaray mücadelesini hakem Fýrat Aydýnus yönetecek GOL HEYECANI Galatasaray, 54. sezonuna baþladýðý ligde rakip fileleri kez havalandýrmaya çok yakýn. Türkiye 1. Futbol Ligi olarak 1959 yýlýnda baþlayan ve bugün Spor Toto Süper Lig adýyla 54. sezonu oynanan organizasyonda þimdiye dek toplam 1736 maça çýkan sarý kýrmýzýlý takým, rakip fileleri 2 bin 999 kez havalandýrmayý baþarýrken, Ankaragücü maçýnda bulacaðý olasý bir gol ''Cim Bom''un lig tarihindeki golü olacak. Galatasaray'ýn Ankaragücü karþýsýnda olasý ilk golünü atacak oyuncu, takýmýnýn ligdeki golüne imza atmakla birlikte, kendi adýný da tarihe yazdýrmayý baþaracak. Trabzon çýkýþýný sürdürmek istiyor SÜPER Lig'de, bugün deplasmanda Eskiþehirspor ile karþýlaþacak olan Trabzonspor, çýkýþýný sürdürmek istiyor. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Kardemir Karabükspor'u sahasýnda 31 yenerek elde e- den, ardýndan UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde Fransa'nýn Lille takýmý ile 11 berabere kalarak gruptaki liderliðini sürdüren bordomavililer, Eskiþehirspor maçýnda da sahadan galibiyetle ayrýlmanýn hesaplarýný yapýyor. Manisaspor ve Samsunspor deplasmanlarýndan 11'lik eþitlikle dönen Karadeniz ekibi, Eskiþehirspor'u yenmesi halinde ise bu sezon dýþ sahadaki ilk galibiyetini elde edecek. Eskiþehir Atatürk Stadý'nda, saat 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý hakem Yunus Yýldýrým yönetecek. Bursaspor üst üste alýnan maðlubiyetlerin ardýndan ligin 5. haftasýnda Gençlerbirliði'in 4-0 yenerek moral buldu. FOTOÐRAF: A.A BURSA KENDÝNE GELDÝ SAHASINDA G.BÝRLÝÐÝ'NÝ 4-0 YENEN TÝMSAHLAR KÖTÜ GÝDÝÞE DUR DEDÝ. SÜPER Ligde Cuma akþamý oynanan Gençlerbirliði maçýnda 2. yarýda Ýnsua'nýn yerine oyuna girdikten sonra 3 golün asistini yapan Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Pablo Batalla, yaþadýðý mutluluðu dile getirdi. Takým olarak iyi mücadele ettiklerini söyleyen baþarýlý futbolcu, þu deðerlendirmeyi yaptý: "Çok mutluyum. Sivas taki kötü oyunun ardýndan bu maç çok önemliydi. Sivasspor maçý bizim oynadýðýmýz en kötü maçtý. Takým olarak çok iyi mücadele ettik ve 4 golle maçý kazanmayý bildik. Ýyi konsantre olup iyi performans sergilemek önemliydi. Ýkinci goldeki pas benim için çok önemliydi. Maç çok sýkýþmýþtý, ikinci gol bizi rahatlattý." FUTBOLCULAR 4 GÜN ÝZÝNLÝ Üst üste alýnan maðlubiyetlerin ardýndan ligin 5. haftasýnda Gençlerbirliði'in 4-0 yenerek moral bulan Bursaspor'da, futbolculara 4 gün izin verildi. Teknik direktör Ertuðrul Saðlam, milli maç sebebiyle lige verilen arada, oyuncularýna 4 gün izin verdi. 14 gün sonra ligin 6. haftasýnda Galatasaray ile deplasmanda oynayacak olan yeþil-beyazlýlar, 5 Ekim Çarþamba günü Özlüce Tesisleri'nde toplanacak. Bursaspor takýmý, akþam saatlerinde yapacaðý antrenmanla Gatalasaray hazýrlýklarýna baþlayacak. A MÝLLÝLER TOPLANIYOR (A) Milli Futbol Takýmý'nýn 2012 Avrupa Þampiyonasý grup elemelerinde, Ýstanbul'da 7 Ekim Cuma günü Almanya, 11 Ekim Salý günü de Azerbaycan ile yapacaðý karþýlaþmalar için belirlenen aday kadrosu yarýn Ýstanbul'da toplanmaya baþlayacak. Aday kadroya davet edilen futbolculardan kulüp takýmlarýyla lig maçlarýný oynayanlar, bugün saat 17.00'denitibarenSwissotel'debirarayagelecek. EKRANDA BUGÜN MotoGP japonya NTVSPOR Beþiktaþ-Yeþilyurt voleybol NTVSPOR Avrupa Voleybol Þam. 3-4'lik maçý NTVSPOR Eskiþehirspor-Trabzonspor LÝGTV Real Betis-Levante NTV Avrupa Voleybol Þam. Final NTV Ankaragücü-Galatasaray LÝGTV Atletico Madrid-Sevilla NTVSPOR Sporting-Barcelona NTVSPOR Espanyol-Real Madrid NTVSPOR CENK'TEN DÜNYA REKORU MÝLLÝ SPORCU CENK DEVRÝM ULUSOY, PALETSÝZ ÝP DES- TEKLÝ SERBEST 80 METRE DALIÞTA DÜNYA REKORU KIRDI. MÝLLÝ sporcu Cenk Devrim Ulusoy, paletsiz ip destekli 80 metre dalýþta, dünya rekoru kýrdý. Ulusoy, Antalya'nýn Kaþ ilçesindeki Hidayet Koyu açýklarýnda dalýþ rekoru denedi. Dünya Sualtý Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri nezdinde dalýþ yapan Cenk Devrim Ulusoy, 80 metre derinliðe 1 dakika 21 saniyede ulaþýrken, i- niþ-çýkýþ süresi toplam 3 dakika 8 saniye olarak kaydedildi. Rekor denemesini izleyenler arasýnda CMAS Baþkan Yardýmcýsý Ivan Nyidi, CMAS Spor Komitesi Baþkaný Xavier Duran, Türkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ýnkýlap Obruk ile sporcunun antrenörü Levent Ucuzal de yer aldý. Ulusoy yarýn da 87 metrede paletli sabit aðýrlýk serbest dalýþ branþýnda dünya rekoru denemesi yapacak.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 2 EKÝM 2011 PAZAR 15 E mek li Müf tü / ha li le li il.com A i le de þid det Son za man lar da ba sý nýn say fa la rý ný ve te le viz yon ek ran la rý ný en çok meþ gul e den ko nu la rýn ba þýn da ma a le sef a i le i çi þid det ge li yor. Bu du rum sa de ce Tür ki - ye miz de de ðil dün ya ül ke le rin de de ken di - si ni gös ter mek te dir. Bu ya zým da a i le i çi þid - de tin se bep le ri ni Tür ki ye ve dün ya öl çe ðin - de ir de le mek is ti yo rum. A i le i çi þid de tin al týn da eþ le rin bir bir le ri - ni Al lah i çin sev me me var dýr. Hal bu ki eþ ler bir bir le ri ni Al lah i çin sev me li dir. Be di üz za - man, Söz ler ad lý ki ta býn da bu ko nu ya þöy le i þa ret e di yor: Hem, re fî ka-i ha ya tý ný [ha yat ar ka da þý ný], rah met-i Ý lâ hi ye nin mû nis, la tîf bir he di ye si ol du ðu ci he tiy le sev ve mu hab - bet et. 1 Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün (DSÖ) tes bit - le ri ne gö re; þid de tin en yay gýn gö rü len bi çi - mi, er ke ðin ka dý na ve ço cu ða kar þý uy gu la - dý ðý a i le i çi þid det tir. DSÖ nün 2002 yý lýn da ya yýn la dý ðý ra po run da, þid de tin en faz la a i le or ta mýn da ve ka dý na yö ne lik ol du ðu bil di - ril mek te dir. Ka dý na yö ne lik þid det coð ra fî sý nýr, e ko - no mik ge liþ miþ lik ve öð re tim dü ze yi ne ba - kýl mak sý zýn bütün dün ya da ve kül tür ler de son de re ce yay gýn gö rü len bir o lay. 2 Ge liþ miþ ül ke ler de ya pý lan ça lýþ ma lar da ka dýn la rýn 1/3 ü i le 2/3 ü nün e þi ta ra fýn dan þid de te ma ruz kal dý ðý tes bit e dil miþ. Ge liþ - mek te o lan ül ke ler de i se bu o ran da ha yük - sek o lup % ci va rýn da dýr. Ül ke miz de týp fa kül te si öð ren ci le ri ü ze - rin de ya pý lan bir ça lýþ ma da, öð ren ci le rin % 68.3 ü an ne le ri nin fi zik sel ve sö zel þid de te ma ruz kal dýk la rý ný i fa de et miþ ler. 3 Baþ ba kan lýk A i le A raþ týr ma Ku ru mu ta - ra fýn dan ya pý lan bir ça lýþ ma da i se a i le le rin % 34 ün de fi zik sel þid det, % 53 ün de sö zel þid det ya þan dý ðý tes bit e dil miþ. 4 Ka dýn la rýn i fa de et tik le ri a i le i çi þid de tin tür le ri ne gö re da ðý lý mý yer al mak ta dýr. Ka - dýn la ra yö ne lik þid de tin % 59.7 si fi zik sel, % 47.4 ü sö zel, % 21.4 ü duy gu sal þid det o la - rak be lir len miþ. Fi zik sel þid det dav ra nýþ la rý i çin de ilk sý ra - da da yak at ma (% 96.3), i kin ci sý ra da sert ci sim le vur ma (% 92.6), ü çün cü sý ra da to - kat at ma (% 90.7) yer al mak ta dýr. Ka dýn la - rýn sö zel þid det dav ra nýþ la rý i çin de i se ilk sý - ra da a þa ðý la yý cý söz ler söy le me (% 57.4), i - kin ci sý ra da ki þi yi kü çüm se me (% 51.2), son sý ra da lâ kap tak ma (% 38.9) yer al mak ta dýr ta rih li Ye ni As ya ga ze te sin de yer a lan ha be re gö re Ma lat ya Ý nö nü Ü ni - ver si te si Týp Fa kül te si Halk Sað lý ðý A na bi - lim Da lý öð re tim gö rev li si Prof. Dr. Gül sen Gü neþ, Tür ki ye de her 10 ka dýn dan dör dü - nün fi zik sel þid det gör dü ðü nü söy le me si bu ko nu nun cid di ye ti ni or ta ya ko yu yor. Ka dý na yö ne lik þid de tin hâ lâ var lý ðý ný sür dür dü ðü ne de ði nen Gü neþ, þid de tin, ka - dý nýn be den ve ruh sað lý ðý ný et ki le mek le kal ma yýp, o nun sos yal sta tü le ri nin yük sel - me si ne de en gel ol du ðu nu kay det miþ. Dün ya nýn bir çok ül ke sin de ol du ðu gi bi Tür ki ye de de ka dýn la rýn þid det gör dü ðü ne dik kat çe ken Prof. Dr. Gül sen Gü neþ, Ül - ke miz de her 10 ka dýn dan 4 ü fi zik sel þid det gör mek te dir. Da yak ye mek te, vu rul mak ta, i til mek te, fi zik sel o la rak ya ra lan mak ta dýr de miþ. Ka dý na söz lü sal dý rý, a þa ðý la mak, a lay et - mek, kü für et mek, ha ka ret et mek, ka tý ku - ral lar ve sý nýr lar ko ya rak bas ký yap mak, a i - le si ne git me si ne i zin ver me mek gi bi dav ra - nýþ lar duy gu sal þid det; ka dýn is te me di ði hal de cin sel i liþ ki ye zor lan ma sý cin sel þid - det; ka dý nýn ça lýþ ma sý na i zin ver me mek, e - lin de ki pa ra yý al mak da e ko no mik þid det o - la rak ta ným lan mak ta dýr di ye ko nuþ muþ. A i le i çi þid det ten kur tul ma nýn mü him for mü lü: Bu za man da a i le ha ya tý nýn ve dün ye vî ve uh re vî sa a de ti nin ve ka dýn lar da ul vî se ci ye le rin in ki þa fý nýn se be bi, yal nýz da - i re-i þe ri at ta ki â dâb-ý Ýs lâ mi yet le o la bi lir. 5 Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul-1994, s T. C. Baþ ba kan lýk Ka dýn Sta tü sü ve So - run la rý Ge nel Mü dür lü ðü. A i le Ý çin de ve Top - lum sal A lan da Þid det, An ka ra; Yur da - kul M. Ka dýn is tis ma rý, þid det ve hem þi re lik. Ha cet te pe Ü ni ver si te si Hem þi re lik Yük sek O ku lu Der gi si (1): Gü neþ G, Ka ya M, Peh li van C. Týp Fa - kül te si öð ren ci le ri nin a i le le rin de ka dý na yö - ne lik a i le i çi þid det le il gi li bir a raþ týr ma. Top - lum ve He kim 2000; 15(5): T.C Baþ ba kan lýk A i le A raþ týr ma Ku ru - mu. A i le Ý çi Þid de tin Se bep ve So nuç la rý, Ya - yýn no: 86, An ka ra Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, Ye - ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul-1994, s Araþtýrmalar, grip ve kalp hastalýklarý arasýnda önemli bir iliþki olduðunu ortaya koyuyor. Kalp rahatsýzlýðý olanlar grip aþýsýný ihmal etmesin UZMANLAR GRÝP AÞISININ KALP KRÝZÝNDEN KORUDUÐUNU ÝFADE EDÝYOR. ANADOLU Saðlýk Merkezi nin Kardiyoloji Uzmaný Dr. Ayþegül Karahan Zor, Kalp rahatsýzlýklarý, tüm dünyada hâlâ yaþam kayýplarýna neden olan hastalýklar arasýnda ilk sýrada yer alýyor. Bu nedenle, hastalýðýn önüne geçmek için alýnacak önlemler büyük önem taþýyor. Araþtýrmalar, grip ve kalp hastalýklarý arasýnda önemli bir iliþki olduðunu da ortaya koyuyor dedi. Zor, grip aþýsý yaptýran kalp hastalarýnýn kalp krizi riskini ciddî oranda azaltacaðýna dikkat çekerek, diyabet, kalp yetersizliði gibi kronik hastalýðý olanlar ve 50 yaþ üstü kiþilerin her yýl mutlaka grip aþýsý yaptýrmasý gerektiðinin altýný çiziyor. Dr. Zor, Kalp rahatsýzlýðý olanlar, gribe yakalanma açýsýndan daha fazla risk taþýmýyor ancak, kalp yetersizliði olan hastalarda grip ataklarýndan sonra daha ciddî solunum yollarý enfeksiyonlarýnýn oluþtuðunu ve zatürre vakalarýnýn da arttýðýný biliyoruz diye konuþtu. Grip ve kalp hastalarý arasýndaki iliþkiyle ilgili olarak Dr. Zor þu bilgileri verdi: Damar sertliði süreci iltihabi bir durumdur. Damar sertliði baþlangýcý olan hastalarýn damarlarýnda, baðýþýklýk sistem hücreleri plaklar içinde birikir. Grip gibi sistemik hastalýklar ortaya çýktýðýnda ise buradaki hücreler daha aktif hale gelir. Bu da içerisinde yoðun miktarda kolesterol bulunan plaklarda yýrtýlmalara yol açarak pýhtýlaþmayý tetikler. Bu sonucu önlemek için grip aþýsý yapýlmasý faydalýdýr. Grip aþýsý bunlara karþý da bir koruma saðlar. Bir yýl içerisinde eriþkin bireylerin yüzde 10 u ya da yüzde 20 sinde grip hastalýðý görülüyor. Koroner arter hastalýðý olan bireylerde aþýlanma oranýnýn yüzde 30 lar seviyesinde olduðunu söyleyen Dr. Zor, herhangi bir kalp krizi veya planlanmýþ bir anjiyoplasti stent iþlemi için hastaneye yatan hastalara aþý yapýldýðýnda, özellikle grip mevsiminde bu hastalarda ölüm ya da yeniden kalp krizi geçirme oranýnýn yüzde 50 azaldýðýný belirtiyor. Kardiyoloji Uzmaný Dr. Zor un verdiði bilgiye göre, grip aþýsýnýn daha önce kalple ilgili bir sorun yaþamayanlarda, kalp krizini önlediðine dair herhangi bir veri bulunmuyor. Grip aþýsý olmak için önerilen aylar Ekim ve Kasým aylarý ancak grip ataðý yaþayanlar, sonbahar ve kýþ sezonu boyunca da grip aþýsýný yaptýrabiliyor. Ýzmir / cihan Strese karþý beslenmek de önemli DÝ YE TÝS YEN A. Se lin Ok, yaz ta ti li nin so na er me si, ye ni e ði tim öð re tim yý lý nýn baþ - la ma sý, iþ tem po su nun yo ðun laþ ma sýy la baþ la yan ye ni dö nem de stre se kar þý bes - len me nin de ö nem li ol du ðu nu söy le di. Di ye tis yen A. Se lin Ok, yo ðurt, ya ban mer - si ni, por ta kal, ba dem, ýs pa nak, ü züm ve zen ce fi lin, stre si a zal tý cý et ki si ol du ðu nu be lirt ti. Ö zel lik le mev sim de ði þik lik le ri nin bes len me ü ze ri ne o lum suz et ki yap tý - ðý ný be lir ten Ok, Mev sim ler de ði þir ken ken di mi zi ge nel lik le yor gun, hal siz ve is tek siz his se de riz. Ya zýn bit me si, fi zik sel ak ti vi te le - ri mi zin a zal ma sý, ha va la rýn so ðu ma sý gi bi ne den ler iþ ta hý mý - zý et ki le ye bi lir. Ýn san vü cu dun da çe þit li fiz yo lo jik de ði þim - le re ne den o lan bu ge çiþ dö ne min de bes len me ye ö zen gös te ril me me si ve ya sý ký di yet uy gu la ma sý vü cut di ren ci - ni a zal týr di ye ko nuþ tu. Bu dö nem de ye ter li ve dü zen li bes len me yi tav si ye et tik le ri ni kay de den Ok, þöy le de - vam et ti: Gün le rin ký sal ma ya baþ la ma sý ve yaz dan ge len geç ye me a lýþ kan lý ðý na de vam e dil me si çok yan - lýþ týr. Az ve sýk bes len mek bu dö nem de de ol duk ça ö nem ta þý mak ta dýr. Dü zen siz bes len me ve u zun sü re li aç lýk kan þe - ke ri nin yük sel me si ne ve ya düþ me si ne ne den o lur. Bu ne den le mev sim ge çiþ le rin de ol du ðu muz þu dö nem de az ve sýk ye me ye ö zen gös te rip a ra ö ðün yap ma yý ih mal et me me li yiz. A da na / ci han

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Hz. Ýb ra him Y2 EKÝM 2011 PAZAR Pey gam be ri an la ma lý yýz Sabah namazýndan sonra daðýtýlan tirit için vatandaþlar erken saatlerde kuyruða girdi. FOTOÐRAF: AA UR FA DA U LUS LAR A RA SI HA LÝL ÝB RA - HÝM BU LUÞ MA LA RI BAÞ LAR KEN, VA LÝ GÜ VENÇ ÝN SAN LI ÐIN HZ. ÝB RA HÝM Ý AN LA - MA YA ÝH TÝ YA CI OL - DU ÐU NU SÖY LE DÝ. Binlerce kiþi, bir arada yemek yedi. FOTOÐRAF: AA ÞANLIURFA Va li li ðin ce dü zen le nen, U lus la ra ra sý Ha lil Ýb ra him Bu luþ ma la rý fa a li ye ti, Ý yi li ðin Kal bi ne Yü rü yüþ le baþ la dý. Þan lý ur fa Va li si Ce la let tin Gü venç, Be le di ye Baþ ka ný Ah met Eþ ref Fa ký ba ba i le Su u di A ra bis tan, Tu nus, Um man ve di ðer Af ri ka ül ke le rin den ge len ko nuk la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu grup, be le di ye bi na sý ö nün den meh te ran eþ li ðin de, Hz. Ýb ra him in doð du ðu ri va yet e di len ma ða ra nýn bu lun du ðu Ba lýk lý göl e ka dar yü rü dü. Da ha son ra bu ra da ki am fi ti yat ro da ger çek leþ ti ri len a çý lýþ tö re ni, dün ya bi rin ci li ði bu lu nan ha fýz Mus ta fa Öz can Gü neþ doð du nun Kur ân-ý Ke rim o ku ma sýy la baþ la dý. Va li Ce la let tin Gü venç, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, Hz. Ýb ra him Pey gam be ri an la ma ya bü tün in san lý ðýn ih ti ya cý nýn bu lun du ðu nu be lir te rek, Dün in san lý ðýn Hz. Ýb ra him e ne ka dar ih ti ya cý var sa bi lin ki bu gün da ha çok ih ti ya cý var. Bu i nan cý an la ma ya, Mos ko va da ki nin de, Af ri ka da aç lýk tan ö le nin de se fa ha týn i çin de in san lý ðý ný kay bet miþ o lan la rýn da da ha çok ih ti ya cý var. Çün kü o nun i nan cýn da ki o i nanç, bi zim bu top rak la rýn i nan cý dýr, Þan lý ur fa lý, Si ve rek li nin i nan cý dýr. O i nanç ta, kar deþ lik, ba rýþ ve hoþ gö rü var dýr. Ya ra tý la ný ya ra tan dan ö tü rü hoþ gör mek var dýr. Hak sýz ye re ka rýn ca yý in cit me mek var. Do la yý sýy la bu de ðer le re in san lý ðýn dün de ih ti ya cý var dý bu gün de var. E min o lun ya rýn da ha çok ih ti ya cý o la cak týr. Bu i nan cý bu top rak lar da ya þa ta ca ðýz. Mut lak su ret le ço cuk la rý mýz ge le ce ðe Hz. Ýb ra him in an la yý þýy la ha zýr la na cak týr. O nes lin ya þa dý ðý bu top rak lar, es ki den ol du ðu gi bi dün ya nýn gýp tay la bak tý ðý, in san la rýn hu zur ve ba rýþ i çe ri sin de ya þa dý ðý bir ül ke o la cak týr þek lin de ko nuþ tu. PEY GAM BER LER ÞEH RÝ Þan lý ur fa Be le di ye Baþ ka ný Ah met Eþ ref Fa ký ba ba da Þan lý ur fa nýn bu lun du ðu böl ge de çok müs tes na bir yer tut tu ðu nu i fa de e de rek, þeh ri ö zel ký lan en ö nem li un su run, bu ra da ta rih te ya þa mýþ pey gam ber le rin bu lun ma sý ol du ðu nu vur gu la dý. Hz. Ýb ra him in ya ný sý ra Hz. E yüp, Hz. Ya kup, Hz. El ya sa, Hz. Þu ayp ve Hz. Lut pey gam ber le rin, ha yat la rý nýn bir bö lü mü nü bu top rak lar da ge çir di ði ni di le ge ti ren Fa ký ba ba, en çok Hz. Ýb ra him ü ze rin de dur duk la rý ný, bu nun ö ne mi nin i se bu pey gam be rin böl ge de doð ma sý ve pey gam ber le rin or tak a ta sý ol ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný i fa de et ti. ÞA FAK VAK TÝ TÝ RÝT KUY RU ÐU U lus la ra ra sý Ha lil Ýb ra him Bu luþ ma la rý kap sa mýn da sa bah na ma zýn dan son ra bin ler ce ki þi ye ti rit da ðý týl dý. Ti rit zi ya fe ti ne ka týl mak is te yen va tan daþ lar, ik ra mýn ya pýl dý ðý Ba lýk lý göl de ki Der gâh Ca mii av lu su na sýð ma yýn ca yer leþ ke i çe ri sin de u zun kuy ruk o luþ tur du. He nüz gü neþ doð ma dan yer leþ ke ye ge len bir çok va tan daþ, bu ra da sa at ler ce sý ra nýn ken di le ri ne gel me si ni bek le di. Gö nül lü Ku ru luþ lar A þe vi ta ra fýn dan ha zýr la nan ti rit ye me ði, sa bah na ma zý nýn ar dýn dan Der gâh Ca mi i nin av lu sun da da ðý týl ma ya baþ la dý. Ka dýn la rýn da il gi gös ter di ði fa a li yet te en gel li va tan daþ la ra da böl ge de bu lu nan po lis e kip le ri yar dým cý ol du. Bu a ra da 20 bin ki þi lik ha zýr la nan ve et su yu na ký zar týl mýþ ek mek ko nu la rak ya pý lan ye mek i çin 2 ton et, 10 bin ek mek, ya rým ton yo ðurt, 250 þer ki lo li mon ve bi ber kul la nýl dý ðý öð re nil di. U LUS LAR A RA SI TA RIM SER GÝ SÝ Fa a li yet ler kap sa mýn da, u lus lar a ra sý ta ný tým ser gi si de a çýl dý. Ser gi de, Su u di A ra bis tan, Tu nus, Um man gi bi ül ke le rin de ki ha yat hi kâ ye le ri ve ül ke le rin kül tü rü nü sim ge le yen fo toð raf la rýn ya ný sý ra Tür ki ye de ki ba zý yar dým ku ru luþ la rý nýn bu ül ke ler de ki ça lýþ ma la rý nýn yer al dý ðý 150 fo toð raf bu lu nu yor. Ser gi de zi ya ret çi le re, zem zem, hur ma ve mýr ra ik ram e di li yor. Þan lý ur fa / a a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı