Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr"

Transkript

1 Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni yayýn dönemi hak - kýn da bil gi ver di. NAGEHAN BAYRAM / SAYFA 13 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Kapitalizme öfke KAPÝTALÝST SÝSTEMÝN MERKEZÝ WALL STREET TE BANKALARIN VE PATRONLARIN PARA HIRSINI VE YOLSUZLUKLARI PROTESTO EYLEMLERÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR. BANKACILARIN HEPSÝ NAZÝ New York'ta yak la þýk 2 bin ki þi, da ha ön ce iþ - gal et tik le ri fi nans mer ke zi Wall Stre et'te yü rü yüþ yap tý. Ken di le ri ni sen di ka lar, öð ren ci ler, öð ret - men ler, a i le ler ve iþ siz le rin tem sil ci si o la rak ta - ným la yan pro tes to cu lar, "Ban ka cý la rýn hep si Na - zi, Do lar dan ön ce in san pan kart la rý ta þý dý lar. ÇÜRÜMÜÞLÜÐÜN SIFIR NOKTASI Gös te ri ci ler, Bu, pat ron la rýn pa ra hýr sý na kar þý bir gös te ri. Wall Stre et'e gel dik, çün kü bu ra sý pat - ron la rýn çü rü müþ lü ðü nün sý fýr nok ta sý. Fi nans sis - te mi zen gin ve güçlüleri ka yý rý yor. Bu ra ya ca ný mý za tak et ti ði ni söy le me ye gel dik, ar týk bu na ta ham mül et me ye ce ðiz di ye ko nuþ tu lar. Ha be ri sayfa 7 de DOÐALGAZ DA YÜZDE 14.3 ZAMLANDI Bu zam da dar gelirliyi vuracak Tü ke ti ci Hak la rý Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Tur han Ça kar, Do ðal ga za ko nut lar da ya pý lan yüz de 12,28 i le 14,35 do la yýn da ki zam, za ten e ner ji gi - der le ri yük sek o lan tü ke ti ci le rin mað du ri ye ti ni da - ha da art tý ra cak týr de di. Ça kar, as ga rî üc ret li nin ay lýk or ta la ma do ðal gaz gi de ri nin, ay lýk üc re ti nin yüz de 15,44 ü nü a la ca ðý ný i fa de et ti. 11 de DP LÝDERÝ ZEYBEK MEKTUP YAZACAK Radardan vazgeçin MECLÝSÝN AÇILIÞINDA KONUÞTU Gül: Ýlk gündem yeni anayasa TBMM'nin ye ni ya sa ma yý lý ný nýn a çý - lýþ tö re nin de ko nu þan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ye ni dö nem de Tür ki - ye'nin en ö nem li gün dem mad de si nin ye ni a na ya sa ol du ðu nu söy le di. Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek de ay ný me sa jý ver di. Gül ko nuþ tuk tan son ra BDP'li ler kür sü ye çý ka rak ye min et ti ler. 4 te CHP BÝR YIL YETMEZ DÝYOR Uzlaþmada ilk çatlak: süre Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, CHP nin ye ni a na ya sa yap mak i çin bir yýl lýk sü re nin yet me ye ce ði yö nün de ki a - çýk la ma la rý nýn si ya sî ol du ðu nu be lir te - rek, Halk oy la ma sýn dan son ra Se çi me ka dar ye ni a na ya sa ya pa ca ðýz de ni lir - ken, bu gün bir yýl yet mez den me si ni an la mak ta zor la ný yo rum de di. 4 te Cemil Çiçek ten anayasa profesörlerine mektup 4 te TAHRÝR MEYDANINDA PROTESTO Mýsýr da makyajlý OHAL e hayýr Mý sýr ta Yük sek As ke rî Kon sey ta ra - fýn dan, Mü ba rek dö ne min de 30 yýl bo - yun ca uy gu la nan O la ða nüs tü Hal Ka - nu nunun mak yaj la na rak ye ni den uy - gu la ma ya ko nul mak is ten me si ni pro - tes to e den gös te ri ci ler, Mü ba rek yö ne - ti mi nin as ker e liy le de vam et ti ril di ði gö rü þü nü sa vun du lar. 7 de BM komitesi, Filistin in üyeliði için ilk toplantýyý yaptý 7 de DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu na bi rer mek tup ya za rak, Ma lat ya nýn Kürecik ilçesinde kurulmasý planlanan erken uyarý radar pro je sin - den vaz ge çil me si ni is te ye cek. Ha be ri sayfa 5 te Patlama deðil, uçak sesi 5 Konya da 8 araç kundaklandý 4 Diplomalý dedektifler geliyor 3 Sigara trafikten daha öldürücü 6 Sayýlarý giderek artan protestocular, "www.occupywallst.org" web sitesinde, Wall Street'i ''Amerika'nýn Tahrir Meydaný'' yapmak istediklerini belirtiyorlar. 3 EKÝM DEN 3 OCAK TARÝHÝNE KADAR BU BÖLGELERE GÝRÝÞLER YASAKLANDI Geçici güvenlik bölgelerine devam Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Do ðu ve Gü ney do ðu A - na do lu böl ge le rin de ge çi ci gü ven lik böl ge si i lan e di - len ba zý yer le re i liþ kin ko or di nat la rý ve gi riþ ya sa ðý ta - rih le ri ni be lir le di. Ge nel kur may in ter net si te sin de yer a lan bil gi no tun da, ko or di nat la rý ve ri len böl ge le re 3 E kim 2011 ta ri hin den 3 O cak 2012 ta ri hi ne ka dar gi - riþ ler ya sak lan dý. Ha be ri say fa 5 te CUMA SONRASI GÖSTERÝLERDE Suriye de 32 kiþi daha öldü Yö ne tim kar þý tý gös te ri le rin de vam et ti ði Su ri ye de, Cu ma gü nü ö lü sa yý sý 32 ye çýk tý. Cu ma na ma zý son ra sýn da mey da na ge len gös te ri ler - de, gü ven lik güç le ri nin mü - da ha le si so nu cu, Ha ma da 16, Hu mus ta 13, De ra da 2 ve Ýd lib de 1 ol mak ü ze re top lam 32 ki þi ha ya tý ný kay - bet ti. Ha be ri sayfa 7 de ISSN

2 2 2 EKÝM 2011 PAZAR LÂHÝKA Y Emek ile sermâye nasýl barýþýr? Þu âlemin ihtilâli nedir? Sa yin sermaye ile mücadelesidir. Acaba ikisini barýþtýrmak çaresi yok mudur? Evet, vücub-i zekât ve hurmet-i riba, karz-ý hasen þerait-i sulhiyedir. Þu riba taþýný altýndan çeksek, þu zalim medeniyet kasrý çökecektir. Eski Said Dönemi Eserleri, Rumuz, s. 513 Bu devirde sû-i istimâlât o dereceye vardý ki, bir sermâyedar, kendi yerinde oturup, bankalar vâsýtasýyla bir günde bir milyon kazandýðý halde; bir bîçare amele, sabahtan akþama kadar, tahte l-arz mâdenlerde çalýþýp, kùt-u lâyemût derecesinde, on kuruþluk bir ücret kazanýyor. Þu hal, müthiþ Acaba ikisini barýþtýrmak çaresi yok mudur? Evet, vücub-i zekât ve hurmet-i riba, karz-ý hasen þerait-i sulhiyedir. bir kin, bir iðbirar verdi ki, avâm tabakasý havâssa îlân-ý isyan etti. Þu asrýn tâbiriyle, sosyalistlik, bolþeviklik sûretinde, evvel Rusya yý zîr ü zeber edip geçen Harb-i Umûmiden istifade ederek, her yerde kök saldýlar. Mektûbât, s. 354, (yeni tanzim, s. 618) Ýþârâtü l-ý câz da ispat edildiði gibi, bütün ihtilâlât-ý beþeriyenin mâdeni bir kelime olduðu gibi, bütün ahlâk-ý seyyienin menbaý dahi bir kelimedir. Birinci Kelime: Ben tok olayým, baþkasý açlýktan ölse, bana ne. Ýkinci Kelime: Sen çalýþ, ben yiyeyim. Evet, hayat-ý içtimâiye-i beþeriyede havâs ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvâzeneleriyle rahatla yaþarlar. O muvâzenenin esâsý ise, havâs tabakasýnda merhamet ve þefkat; aþaðýsýnda, hürmet ve itaattir. Þimdi, birinci kelime havâs tabakasýný zulme, ahlâksýzlýða, merhametsizliðe sevk etmiþtir; ikinci kelime avâmý kine, hasede, mübârezeye sevk edip, rahat-ý beþeriyeyi birkaç asýrdýr selb ettiði gibi; þu asýrda, sa y, sermâye ile mübâreze neticesi, herkesçe mâlûm olan Avrupa hâdisât-ý azîmesi meydana geldi. Ýþte, medeniyet, bütün cemiyât-ý hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve þedid inzibat ve nizâmâtýyla, beþerin o iki tabakasýný musâlâha edemediði gibi, hayat-ý beþerin iki müthiþ yarasýný tedâvi edememiþtir. Kur ân, birinci kelimeyi esâsýndan vücûb-u zekât ile kal eder, tedâvi eder; ikinci kelimenin esâsýný hurmet-i ribâ ile kal edip, tedâvi eder. Evet, âyet-i Kur âniye, âlem kapýsýnda durup, ribâya Yasaktýr! der. Kavga kapýsýný kapamak için, ribâ kapýsýný kapayýnýz! diyerek, insanlara ferman eder. Þâkirdlerine, Girmeyiniz! emreder. Sözler, s. 661 LÛ GAT ÇE: vücûb-u zekât: Zekâtýn vâcib, þart oluþu. hurmet-i ribâ: Fâizin haram oluþu. karz-ý hasen: Güzel borç, faizsiz verilen borç. þerait-i sulhiye: Barýþ þartlarý. riba: Faiz. sa y: Gayret, çalýþma, emek. SELÝM GÜNDÜZALP Yýl lar ön ce a da mýn bi ri hac i ba de ti ni de vam lý er te li yor. Ço cuk la rý da has sa si yet le ri i ca bý ha týr la tý yor lar ba ba la rý na: Ba ba cý ðým, hâ lâ git me ye cek mi si niz? di yor lar. Ba ba la rý da Ýn þal lah gi de ce ðim, a ma dâ vet bek li yo rum. di yor. Hep bu tarz i fa de ler le er te li yor gi di þi ni. So ru her se ne so ru lu yor: Ba ba cý ðým, hâ lâ git me ye cek mi si niz? Ce vap: Da ha dâ vet gel me di. Ço cuk la rýn dan bi ri da ya na ma yýp e vin ça tý sý na çý ký yor: Fi lan oð lu fi lan! Hac ca dâ vet li si niz. di yor. A dam er te si sa bah gi di yor, hac ca ka yýt yap tý rý yor. Ço cuk di yor ki: Ba ba cý ðým, ak þam ça tý dan ben ses len miþ tim. Ba ba sý þöy le ce vap ve ri yor: Sen ses len miþ tin de sa na söy le ten kim di?! Hac yol cu lu ðu na çý kan la ra ha yýr lý yol cu luk lar di li yo ruz, duâ la rý ný bek li yo ruz. Hac la rý meb rur ol sun in þal lah. Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ Ra su lal lah An nem ge çen Pa zar gü nü e li ne te le fo nu al mýþ, ba ký yor muþ. Ne re de kal dý bu ço cuk? di ye söy le ni yor muþ. Tam o sý ra da ben a ra dým ken di si ni. Te le fon da se si ne þe li ge li yor du. Hay ro la? de dim. Oð lum, te le fo na ba kýp gü lüm sü yor dum. de di. Kalp kal be kar þý dýr der ler, doð ruy muþ. An ney le oð lun kal bi bir bi ri ne ba kýn ca cen ne te a kar lar. Ab dul lah bin Ab bas a so ru yor lar: Az ra il (as) hem do ðu da hem ba tý da ruh la rý na sýl a lý yor, kabz e di yor? di ye. Siz sof ra da e li ni zi u za týp ye me ði ni zi bir sað dan bir sol dan na sýl ko lay lýk la a lý yor sa nýz, o na da o iþ o ka dar ko lay dýr. di yor. Ö zel lik le öð le ve i kin di na maz la rý ný ka çýr ma ma ya ça lýþ tý ðým Or ta Ca mi mi zin dý þa rý ya a çý lan ca mýn dan yaz ba har ay la rýn da dý þa rý sý ný sey ret mek çok ho þu ma gi der. Es ki ya pý lar ve sý va sý dö kül müþ tuð la lar gö zü me çar pý yor. Tuð la la ra da lýp gi di yor su nuz Ak lý ma Mev lâ nâ Haz ret le ri nin bir sö zü ge li yor: Genç le rin ha ya ta ba kýp gör dük le rin den da ha faz la sý ný ih ti yar lar bir tuð la par ça sýn da gö rür ler. di yor du. E vet, öy le de o lu yor her hal de. Tuð la par ça sý. Kim bi lir, sev dik le ri ni zin, bil mem kaç a sýr ön ce ya þa mýþ in san la rýn ke mik le ri nin ka rý þýp git ti ði top ra ðýn par ça la rýn dan ya pýl mýþ týr her hal de. Ha ya ta ba kýp bir þey ler gö re me yen le re nis pet le bir tuð la par ça sý na ba kýp ha ya tý ve her þe yi gör mek, her hal de ih ti yar la ra has, i man lý ih ti yar la ra ve te fek kür dü þün ce si in cel miþ o lan la ra mah sus bir hal ol sa ge rek. Ko ca ha lam geç ti ði miz yýl lar da rah met li ol du. Ve fa tý na ya kýn se ne ler de bi le has ta lýk lý ha li ne rað men o ru cu nu terk et me di. Has ta lý ðý nýn art tý ðý o yýl da, oð lu Mu am mer A ða bey e der ki : Bu se ne o ru cu tu ta ma ya bi li rim. Ne ka dar fid ye ve ri li yor? Bir he sap yap tý rýr. Oð lu: An ne, se nin ye di ðin iç ti ðin bel li. On li ra dan he sap la ya lým. Or ta la ma üç yüz li ra. der. Ha lam þöy le bir dü þü nür: A man oð lum, çok faz lay mýþ. der. Ben tu ta rým bu o ru cu. El ham dü lil lah, tu tar da. Kun du ra cý Ha lit kar de þi min rah met li ba ba an ne si ter ziy miþ. Ha lit kar de þin ço cuk lu ðun da, Ra ma zan gün le rin de ba ba an ne si: Sen bu gün ya rým gün tut. Ya rýn da bir ya rým da ha tu tar sýn, ben on la rý ek ler, di ke rim, bir gün ya pa rým. der miþ. Eh, ter zi hep sö kük di ke cek de ðil ya Kü çük bir ço cu ðun ya rým gün le ri ni ek le yip bir o ruç ya pa na ve bu in ce li ði ya ka la ya na rah met du â sý ol sun Kýrk ambar yazýlarý-2 Rah met li Os man De mir ci Ho cam, öð ren ci lik yýl la rýn dan þu ha tý ra yý an lat mýþ tý: Bir gün es ki med re se miz de Kül tür Ba ka ný Rýf ký Da nýþ man ýn ba ba sý, ho cam Sa dýk Da nýþ man i le be ra ber ye mek yi yor dum. Bir i ki ka þýk a lýn ca sor du: Bu lez zet li çor ba yý kim yap tý? Ne re den gel di? Ho cam, si zin ev den gel di. de dik. Ho ca dur du, þöy le bir bak tý bi ze: Ben kýrk yýl dýr bi zim ev de bu ka dar lez zet li bir çor ba iç me dim. de di. Sö zü nü þöy le ta mam la dý: De mek ki bir ni met med re se ye ge lin ce o na me lek ler üf lü yor, be re ket le ni yor muþ. Sev gi sar ma þýk gi bi dir. Bir gö nü le gir mek i çin yol bu lur da i ma. He le sev diy se, yol bu la maz sa da týr ma nýr. E fen di miz den (asm) bir ha dis: En üs tün duâ, Rab bin den dün ya ve a hi ret te af ve a fi - Rabbim havalarý birden deðiþtiriverdi. demek nerede, Havalar soðumaya baþladý. demek nerede... Rabbim havalarý birden deðiþtiriverdi. desem, içim rahatlýyor. Ama öteki cümlede özne yok, faili belli deðil, sýkýntý var. Ýlkinde ise faili belli, yapaný belli, öznesi belli. yet di le men dir. Çün kü bun lar dün ya da ve a hi ret te sa na ve ri lir se, kur tul dun de mek tir. (Ca mi us Sa gîr, no: 728) Rab be nâ â ti nâ fi ddün ya ha se ne ten ve fi l â hi re ti ha se ne ten ve gý nâ a zâ ben-nâr. Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ Ha bi bal lah Kim se ye bor cum yok. di yen le re i nan ma yýn. Öy le bir borç la rý var ki, bir yer den a lýp da ö de ne cek gi bi de ðil dir bu borç lar. Ýn san ol mak ve i man ni me ti ne sa hip ol mak ve da hi bun ca ni met Han gi si borç ha ne miz de ya zý lý de ðil ki? Gýrt la ðý mý za ka dar bor ca bat mý þýz as lýn da. Do ðar ken de borç lu do ðu yor in san. Ni ye dün ya da yýz? Ýþ te bu bor cun be de li ni ö de mek i çin. Ýn san o la rak, mü min o la rak, bu bor cun þu u ruy la ya þa ma lý yýz. Bir gün yol da gi der ken bir a ra ba nýn ar ka sýn da ki bir ya zý yý o ku ma ya ça lý þý yor dum. Ne yaz mýþ lar bi li yor mu su nuz? Bo þu na o ku ma ya ça lýþ ma yýn, Cam ký rýk tý, ya pýþ týr dýk. Baþ ka bir de fa sýn da da bir yer de kü çü cük harf ler le ya zýl mýþ bir ya zý gör düm. An cak ya kýn me sa fe den o ku na bi lir di. Ý yi ce yak laþ tým. Þöy le ya zý yor du: Çok ya kýn dan o ku yor su nuz. Bu i ki o lay bi ze þu der si ve ri yor: O kun ma sý ge re ken le ri o ku ma yan la ra iþ te böy le boþ þey le ri o ku tur lar. Ýk ra dan he men son ra ki â ye ti de ha týr la ya lým. O ku! di yor a ma Na sýl ýn da ce va bý var. Al - lah ýn a dýy la di yor. San ki he men her ko nu da ge çer li... Ev lâ dý mýz, öð ren ci le ri miz, ya ný mýz da ça lý þan lar ya da bir ya ký ný mýz is te di ði mi zi yap mý yor lar ve bi ze i ta at et mi yor sa, biz de Al lah a kar þý o lan i ta at ve i ba det le ri mi zi göz den ge çir me li yiz her hal de. Mâ lum ya: Men dak ka duk ka. Mer sin li Ah met Am ca bir yaz ta ti lin de mi sa fi ri miz di. Genç lik yýl la rýn da ö lüm cül bir has ta lý ða ya ka la nýp dok to ra git miþ. Dok to ra sor muþ: Ne ka dar ya þa rým? Dok tor: Bu has ta lýk la sen an cak bir i ki se ne ya þar sýn. de miþ. O da Ma dem öy le, gi de yim de bir Kur ân kur sun da ö le yim. de miþ. So nun da i mam o lup çýk mýþ. Yir mi se kiz yýl bu mes le ði yap mýþ ve e mek li ol muþ. Ha len ha yat ta. Ma þal lah, hiz me te ve Ri sâ le le re dört el le sa rýl mýþ bir in san. Bir a ra sor dum: Ri sâ le-i Nur dan si zi en çok çar pan cüm le ne dir? di ye. Þu ce va bý ver di: He lâl da i re si ge niþ tir, key fe kâ fi ge lir. Ha ra ma gir me ye hiç lü zum yok tur. (Söz ler, 33) Bel ki bi zi de çar par. Bel ki el li, bel ki yüz se ne ça lýþ tý lar. Ha len de dur mu yor lar. Di li mi ze ken di ke li me le ri ni sok mak i çin. Ya za rý, çi ze ri, o yun cu su, se na ris ti el e le ver di ler, ay ný nok ta yý vur du lar. Ve ma a le sef o ke li me le ri, o ze hir li ke li me le ri di li mi ze sok tu lar. Ön ce ta bi at, ar dýn dan do ða, ya rat mak vs Bi li yor su nuz bun la rý. Yüz se ne ön ce Os man lý ca ya zýl mýþ o lan es ki bir ders ki ta bý e li me geç ti. Say fa la rý ný ka rýþ týr dým. A man Al lah ým, Fi zi ðin den Ma te ma ti ði ne ve Ge o met ri si ne ka dar her der si an la tan her cüm le bu ram bu ram tev hid ko ku yor du. Na sýl bir ik lim de ge zin di ði mi tah min e de mez si niz. Oh, el ham dü lil lah de dim. Ken di mi ilk de fa ya ban cý bir dün ya da do laþ mý yor gör düm. Göz gö re gö re bu hýr sýz lýk ya pýl dý kâ i nat ta. Al lah ýn mül kü se bep le re, ta bi a ta tak sim e dil di. Þü kür ki bu ta la na, bu ya la na dur di yen bi ri çýk tý. Hor tum la ma gi ri þim le ri ne kar þý bay rak aç tý Üs tad. Ses siz se da sýz... A ma çað la dý Ri sâ le le riy le. Ön ce Ha þir Ri sâ le si, ar dýn dan Ta bi at Ri sâ le si... A de ta dur de di bu bo zuk gi di þe. Ma ne vi ya tý so yu lan, e lin den a lý nan ne sil ler, o nun e ser le ri sa ye sin de ha ya ta tu tun du lar, u yan dý lar, ne ler o lup bit ti ði nin far ký na var dý lar. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý her bir bah si i le ay ný za man da bo zuk bir dev rin fi kir le ri ne kar þý ko ru yu cu bir i man a þý sý dýr. Ne mut lu o a þý yý vak tin de ya pan la ra ve yap tý ran la ra... Ha va lar so ðu ma ya baþ la dý. de mek, i çim den gel mi yor. Cüm le, tev hid a çý sýn dan prob lem li. Bu tarz ko nuþ ma lar bir ke re baþ la dý mý, ma ka sýn u cu git gi de a çý lý yor. Rab bi mi zin fi i lin den, ic ra a týn dan ha ber ver mi yor. Oy sa: Sa la bet (sað lam lýk) ve ha ra ret (sý cak lýk) da hi e mir tah týn da ha re ket e di yor lar. de ni yor du Bi rin ci Söz de. (Söz ler, 12) Bu nu i yi ce yer et tir me miz ge re ki yor i çi miz de. E vet, Rab bim ha va la rý bir den de ðiþ ti ri ver di. de mek ne re de, Ha va lar so ðu ma ya baþ la dý. de mek ne re de... Rab bim ha va la rý bir den de ðiþ ti ri ver di. de sem, i çim ra hat lý yor. A ma ö te ki cüm le de öz ne yok, fa i li bel li de ðil, sý kýn tý var. Ýl kin de i se fa i li bel li, ya pa ný bel li, öz ne si bel li. Vic da ný mýz i çi miz de ki bu gi di þe hep dur di yor. Rab bi miz den u zak cüm le ler, Rab bi mi zi ha týr lat ma yan cüm le ler kur ma di yor as lýn da. A ma i man has sa si ye ti her gün ay ný ký vam da de ðil. E vet, cüm le ler, ke li me ler O' nu bil dir me li, dil ler O' nu söy le me li. Za ten ke li me ler ve dil ler ni çin var ki? Hüs nü Bay ram A ða bey den bir ha tý ra: Üs tad kýr la ra çý ka ca ðý za man, Ke yif i çin de ðil, te ma þa i çin. der miþ. Bed duâ de ðil, ved du â et. Ved duâ Duâ la rý mýz si zin le be ra ber dir mâ nâ sý na ge len bu ke li me, ev vel ce mek tup la rýn al tý na ya zý lýr mýþ. Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ E mî ne vah yil lah Ves se lâm, ved duâ

3 Y HABER 2 EKÝM 2011 PAZAR 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Diplomalý dedektifler geliyor KOCAELÝ Üniversitesi (KOÜ) Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öðrencilerine, bu eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren seçmeli olarak Araþtýrma Takip Uzmanlýðý dersi verilecek. KOÜ Hereke Ömer Ýsmet Uzunyol Meslek Yükekokulu Müdürü ve Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Gazi Uçkun, toplumda özel dedektife ihtiyaç duyulduðunu söyledi. Yasasý olmamasýna raðmen Türkiye de kurulmuþ 20 den fazla özel araþtýrmacýlýk veya danýþmanlýk gibi ticarî unvanlarla kurulan yasal dedektiflik þirketi bulunduðuna iþaret eden Uçkun, bu þirketlerin devlete vergi ö- dediðini, levhalarýnda özel dedektif yazdýðýný, dernekleþtiklerini, sosyal projelere imza attýklarýný dile getirdi. Uçkun, özel dedektiflik yasanýn çýkmasý halinde, eleman ihtiyacý doðacaðýný belirterek, Bu ihtiyacý karþýlamanýn en yakýn kaynaðý özel güvenlik bölümleri olacaktýr. Emekli askerler, polisler, MÝT mensuplarýyineolacak, amasahadamezunlarýmýz çalýþacak dedi. Kocaeli/aa Manevî himaye NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 5 Zilkade 1432 Rumî: 19 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ile, sonraki a- sýrlarda manevî vârisleri olarak gönderilen müceddid, kutub ve âlimlerin, ümmetin mukadderatý ve gidiþatýyla yakýndan alâkadar olduklarýný, hattâ bu çerçevede bazý zevat ve hadiselerle özel olarak ilgilendiklerini biliyoruz. Birinci Dünya Savaþý devam ederken her asrýn temsilcilerinden teþekkül eden nuranî ve muhteþem meclisteki müzakerelerin anlatýldýðý Rüyada bir hitabe buna bir örnek (Tarihçe, s. 205). Ýmam-ý Geylânî, Mâruf-u Kerhî ve Hayatü l- Harranî (k.s.) gibi, vefatlarýndan sonra da, ikinci hayat tabakasýndaki Hz. Hýzýr a benzer bir nevi hayata mazhar olan evliyalarýn tasarruflarýnýn devam ediyor olmasý da (Barla Lâhikasý, s. 536). Gavs-ý Âzam olarak da anýlan Hz. Geylânî nin, sekiz yüz sene öncesinden çaðýmýza nüfuz eden nazarýyla Üstada gösterdiði çok özel alâka ve teveccühün ilginç bir örneðini birlikte okuyalým: Ben sekiz-dokuz yaþýnda iken, (...) Yâ Gavs-ý Geylânî derdim. Elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz birþey kaybolsa: Yâ Þeyh! Sana bir Fatiha, sen bu þeyimi buldur. Acaiptir ve yemin ediyorum ki, bin defa böyle Hz. Þeyh, himmet ve duasýyla imdadýma yetiþmiþ. (Lem alar, s. 77) Bu alâka ve teveccühün, Üstadý çocukluðundan son ânýna kadar kucaklayacak manevî bir himaye anlamýna da geldiðini, Hz. Gavs'ýn Risale-i Nur a i- þaret ettiði kasidesindeki þu ifadelerde görüyoruz: Yâ Said! Ahirzamanýn fitnelerine yetiþip düþtüðün zaman, benim dua ve himmetimi kendine vesile ve þefaatçi yap. Ýnþaallah, senin herþeyinde ve her iþinde uzun bir zamanda, yani tufuliyet (çocukluk) zamanýndan tâ ihtiyarlýðýn vaktinde iþkenceli esaretine kadar, (...) Allah ýn izniyle ve kuvvetiyle senin imdadýna yetiþeceðim. (s. 112) Bu ifadelerle haber verilen manevî tasarruf ve himayenin Üstadýn hayatýnda görülen çarpýcý örnekleri, Sekizinci Lem a da geniþçe anlatýlýyor. Ve bu himaye Üstadla sýnýrlý deðil. Nitekim o bahiste Gavs-ý Âzam ýn Hulûsi, Süleyman, Bekir, Sabri, Asým, Hüsrev, Refet gibi saff-ý evvel talebelere de iþaret ettiðini yazýyor Üstad (s. 90 ve 96) Dahasý, ayný himaye, Nur hizmetini Üstaddan sonra devam ettirecek nesiller için de geçerli: Kendisi (Üstad) bu dünyadan gitse de, onun yerinde onun talebeleri ve âsârý (eserleri) o inayete ilâmâþaallah mazhar olmasýna... (s. 113) Bu baðlamda bir baþka müjde de þöyle: Kur ân dan muktebes olan (alýnan) Risale-i Nur Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý etrafýnda toplanan, bütün kuvvetleriyle Kur ân ýn hizmetlerine çalýþan hizbü l-kur ân ýn faaliyeti ve dalâlet ve zýndýkaya manen galebe ettikleri bir zamana tevafuku ise, istikbalde tam galebelerine bir i- ma-i gaybîdir (gaybî bir iþarettir).. (s. 107) Ama bütün bu ferahlatýcý ve þevk verici müjdelerin tahakkuku çok önemli bir þarta baðlý. O da en azýndan her on beþ günde bir okumamýz tavsiye edilen Ýhlâs Risalesi nde, Gavs-ý Âzam gibi Hz. Ali nin de (r.a.) bu hizmete yönelik alâka ve müzaheretine atýf yapýlarak þöyle ifade ediliyor: Hz. Ali (r.a.) o mu'cizevâri kerametiyle ve Hz. Gavs-ý Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sýrr-ý ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârane tesellî verip hizmetlerinizi manen alkýþlýyorlar. Evet, hiç þüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binaen gelir. Eðer bilerek bu ihlâsý kýrsanýz, onlarýn tokadýný yersiniz. Onuncu Lem a daki þefkat tokatlarýný tahattur ediniz (hatýrlayýnýz). Böyle manevî kahramanlarý arkanýzda zahîr (yardýmcý), baþýnýzda üstad bulmak isterseniz, ihlâs-ý tammý kazanýnýz. (s. 394) Tam ihlâsý kazanmanýn sýrrý da Onlarý kendi nefislerine tercih ederler mealindeki Haþir Sûresi 9. âyetinde övülen sahabe hasleti. Ve oradan hareketle Üstad bizlere Kardeþlerinizin nefislerini nefsinize þerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i þahsiye gibi nefsin hoþuna giden þeylerde tercih ediniz tavsiyesinde bulunuyor. Hz. Ali nin (r.a.), Gavs-ý Âzam ýn (k.s.) ve de Üstadýn manevî himayesine lâyýk ve mazhar olabilmenin yolu, bu ölçülere uymaktan geçiyor. Doðduðuhastanedegörevebaþladý ORDU NUN Ünye ilçesinde 1986 yýlýnda dünyaya gelen Derya Tan, 25 yýl sonra doðduðu hastanede doktor olarak göreve baþladý. Tan, yaptýðý açýklamada, ilköðretim 4. sýnýftayken kesilen parmaðýna dikiþ attýrmak için geldiði Ünye Devlet Hastanesinde doktor olmaya karar verdiðini ve yýllar sonra pratisyen hekim o- larak doðduðu hastanenin acil servisinde göreve baþlamanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Samsun Fen Lisesinin ardýndan Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesini kazandýðýný ve bu yýl mezun olduðunu anlatan Tan, atanýrken ilk sýrada memleketi Ünye yi tercih ettiðini belirtti. Tan, ilk görev yerinin dünyaya geldiði ve doktor olmaya karar verdiði hastane olmasýnýn kendisi için çok anlamlý olduðunu ifade etti. Ordu / aa 7

4 4 2 EKÝM 2011 PAZAR Y HABER Yeni anayasa özgürlükçü bir zihniyetle hazýrlanmalý Ýsyan ettiren para hýrsý Günümüz insanýnýn kaybetmesi mümkün olan en çetin imtihanlardan biri de para karþýsýndaki imtihandýr. Tarih þahittir ki, para ve mal hýrsýna kapýlan pek çok insan ve millet sonunda felâkete sürüklenmiþtir. En çarpýcý olaný, Hz. Musa nýn (as) devrinde yaþayan Karun un kýssasýdýr. Kur ân-ý Kerim de ve tarih kitaplarýnda da anlatýldýðý üzere çok zengin o- lan bu kiþi nefsine uyup, Ben kazandým demeye baþlamýþ ve imtihaný kaybetmiþtir. Hazinelerinin anahtarlarýný kýrk katýr ýn taþýdýðý rivayet edilen Karun, zengin olunca, fakirliðindeki i- yi, güzel hasletleri kaybetmiþ. Nitekim Kasas Sûresi nin 79. âyet-i kerimesinde onun bu hâli anlatýlýr. Kendisini ikaz edenlere de Bu servet, bana ancak bende olan ilim mukabilinde verilmiþtir diye mukabelede bulunmuþ. Para ve mal hýrsý, Karun un helâk olmasýna, para ve mallarýyla birlikte yerin dibine batmasý na sebep olmuþ. Bu kýssa nýn Kur ân-ý Kerim de anlatýlmasý elbette insanlarýn ibret almasý içindir. Nasýl ki Hz. Musa (as) zamanýnda Karun gibi mal ve para muhibbi insanlar vardý, bugün de benzer þekilde mal, mülk, para ve þöhret düþkünü insan ve topluluklar vardýr. Belki farkýnda deðiliz, ama para, þan, þöhret ve mal sevgisi günümüz insanlarý ve toplumlarýný da maddî deðilse de manevî olarak yerin dibine batýrýyor! Mal, para ve þöhret düþkünü insan ve toplumlarda huzur, saadet ve insaniyet olmamasý buna delil deðil mi? Tabiî ki bozulmamýþ insan fýtratý, dünya malý sevgisi nin tahribatýnýn farkýna varýyor. Bakýnýz, günümüz þartlarýnda en zengin ülke ve topluluk kabul e- dilen Amerika da bile para sevgisi ne isyan baþlamýþ. New York þehrinde yaklaþýk 2 bin kiþi, dünya finansýnýn sembol caddesi Wall Street te bir yürüyüþ yaparak ekonomik krizin etkilerini protesto etmiþ. Yürüyüþte, Bankacýlarýn hepsi Nazi, Dolardan önce insanlar, New York polisi milyarderleri ve Wall Street i koruyor yazýlý pankartlar taþýmýþlar ve çok sayýda polisin önünde Satýldýk diye slogan atmýþlar. (AA, 1 Ekim 2011) Kendilerini, sendikalar, üniversite öðrencileri, öðretmenler, aileler ve iþsizlerin temsilcileri olarak tanýmlayan protestocular, Wall Street i Amerika nýn Tahrir Meydaný yapmak istediklerini de ifade etmiþler. (Wall Street, ABD de, New York kentinde, Manhattan ýn güneyinde, ülkenin önde gelen bazý finans kuruluþlarýnýn toplandýðý sokak. Kýsa sürede zengin olmanýn yolunu simgeliyor.) Göstericiler, Bu, patronlarýn para hýrsýna karþý bir gösteri, Wall Street e geldik, çünkü burasý patronlarýn çürümüþlüðünün sýfýr noktasý. Buraya artýk canýmýza tak ettiðini söylemeye geldik, artýk buna tahammül etmeyeceðiz diye konuþmuþlar. Protestocularýn Sýfýr noktasý benzetmesi de dikkat çekici. Gözlerini para hýrsý bürümüþ bankacý, borsacý ve bilumum para oyuncularýnýn yaptýklarýný belki de sýfýrýn altýnda ki rakamlarla ifade etmek daha iyi o- lur, ama New York taki sýfýr noktasý 11 Eylül saldýrýsý sonrasý yýkýlan Ýkiz Kule yi, onun bulunduðu mevkii de simgeliyor. Protestocularýn, bankacýlarý Nazi lere benzetmesi de dikkat çekici. Ayný þekilde Dolardan önce insanlar sloganý da önemli. Çünkü dolar ýn merkez üssünde bu sloganlar atýlýyor ve para hýrsý sorgulanýyorsa; insanlýk uyanýþta demektir. Ümid edelim ki insanlýðýn uyanýþý devam etsin ve her þeyin paradan, dolardan ve eurodan ibaret olmadýðý anlaþýlsýn. Demirtaþ: Sivil anayasa için parlamentoya giriyoruz BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, her ke sin ken di ni e þit yurt taþ his se de ce ði ve si vil bir a na ya sa ya ka vu þa ca ðý Tür ki ye yi mey da na ge tir mek a dý na par la - men to ya gir dik le ri ni söy le di. De mir taþ, ye ni ya sa ma yý lý nýn a çý lý þý do la yý sýy la, be ra be rin de ki par ti li mil let - ve kil le riy le bir lik te TBMM ye gel di. Ga ze te ci le re a - çýk la ma ya pan De mir taþ, ye ni ya sa ma yý lý nýn ha yýr lý ol ma sý di le ðin de bu lun du. An ka ra/a a Bah çe li: BDP nin Mec lis e ka týl ma sý ya rarlý ol muþ tur MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, BDP mil let - ve kil le ri nin Mec lis ça lýþ ma la rý na ka týl ma ka ra rýy la il - gi li Gel me le rin de ül ke miz a çý sýn dan ya rar ol muþ tur i fa de le ri ni kul lan dý. Bah çe li, MHP Ge nel Mer ke - zi nde ki 5. dö nem Si ya set ve Li der lik O ku lu nun a çý lýþ tö re ni ne ka týl dý. Tö ren son ra sýn da ga ze te ci le rin so ru - la rý ný ce vap la yan Bah çe li, "Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si ve blok o la rak ni te len di ri len ba ðým sýz mil let ve kil le ri - nin Mec lis e ge lip ye min tö re ni ne ka týl mýþ ol ma la rý da 24. dö nem mil let ve kil li ði ça lýþ ma la rý ný da ha dü - zen li ve di sip lin li bir ha le ge ti re rek, ba zý tar týþ ma la ra da son ver dir miþ o la cak týr. O nun i çin gel me le rin de ül ke miz a çý sýn dan ya rar ol muþ tur dedi. An ka ra/a a Cumhurbaþkaný Gül, Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan konuþma yaptý. FO TOÐ RAF: A A Anayasada zaman çatlaðý BAÞBAKAN YARDIMCISI BOZDAÐ, HALK OYLAMASINDAN SONRA CHP TARAFINDAN SEÇÝME KADAR YENÝ ANAYASA YAPACAÐIZ DÝYE AÇIKLAMA YAPILIRKEN, BUGÜN BÝR YIL YETMEZ DENMESÝNÝ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM DEDÝ. Bozdað, Diyanet-Sen Akademisi nin düzenlediði Yeni Anayasada Din ve Vicdan Hürriyeti konulu panelde konuþtu. FOTOÐRAF: AA BDP DOÐRUSUNU YAPIYOR BOZDAÐ, BDP nin boykot kararýný kaldýrdý, yemin edecekler. Ne düþünüyorsunuz sorusu ü- zerine de Doðrusunu yapýyorlar, sürpriz olmadý cevabýný verdi. BDP milletvekillerinin bugüne kadar Meclis e gelmemelerini kendilerine oy veren insanlarýn iradesine aykýrý davranmak ve onlarý aldatmak olarak nitelendiren Bozdað, Onlardan oy isterken Meclis e gideceðiz diye oy istemiþlerdi. Seçimden sonra Meclis e gelmemeleri, sözlerini ihlâl etmeleri ve milletin verdiði talimatý tutmamalarý anlamýna geliyor. Geç de olsa millete verdikleri sözü yerine getirmeleri önemlidir diye düþünüyorum. BDP milletvekillerinin Meclis e gelip yemin edeceklerini her defasýnda ifade ettik. Yaz aylarýný biraz siyasî hesaplarla kullandýklarýný düþünüyoruz diye konuþtu. Bütün çabamýz sivil bir anayasa için HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, darbe anayasasýnýn yerine sivil bir anayasa yapýlmasý yönünde çabaladýklarýný söyledi. Arslan, Bulgaristan Baðýmsýz Sendikalar Konfederasyonunun Baþkanlar Kurulu toplantýsýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, 2 ülke sendikalarý arasýndaki iliþkileri önemsediklerini belirterek, 2 konfederasyon arasýnda geçmiþe dayalý çok iyi iliþkiler bulunduðunu, bunlarýn geliþtirilmesini arzu ettiklerini söyledi. HAK-ÝÞ in üye sayýsý açýsýndan Türkiye nin ikinci büyük konfederasyonu olduðunu, 12 ayrý iþ kolunda sendikalarý bulunduðunu anlatan Arslan, Türkiye nin tamamýna hitap eden önemli bir konfederasyon olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz dedi. Konfederasyonun, Türkiye nin AB sürecini desteklediðini ifade eden Arslan, Türkiye de 30 yýl önce yapýlan askeri darbenin getirdiði bir anayasa ve mevzuat olduðunu belirteti. Arslan, þöyle konuþtu: MECLÝS ÝN ALACAÐI KARARLAR MEÞRÛDUR BOZDAÐ, CHP de bazý milletvekillerinin tutuklu milletvekilleri yokken alýnan kararlarýn meþrû olmayacaðý yönünde ifadeler kullandýklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine de tutuklu milletvekilleriyle ilgili konunun yargýnýn konusu olduðunu ifade etti. Meclis in çalýþma esaslarýnýn anayasa ve iç tüzükte belli olduðuna iþaret eden Bozdað, Bir kiþi parlamentoya gelmedi diye veya falanca kiþi parlamentoda yok diye parlamentonun kararlarýný kimse meþrû deðildir diye ilân edemez. Bu anayasa ve içtüzüðe aykýrý, siyasî bir yaklaþýmdýr. Kararý veren yargýdýr. Bizim siyasetçi olarak yargýnýn kararlarýný etkileyecek yaklaþýmlardan uzak durmamýz lazým dedi. Bütün çabamýz, darbe anayasasýnýn yerine sivil bir anaya yapýlmasý yönündedir. Ayný zamanda anayasaya baðlý olarak çýkarýlan Sendikalar Yasasý da 30 yýl öncesine dayanýyor. Dolayýsýyla dünyadaki genel sorunlardan baþka ülkemizde de anayasa ve yasalarla ilgili sorunlarla karþý karþýyayýz. Ülkemizde yaþadýðýmýz en önemli sorunlardan bir tanesi kayýt dýþý ekonomi ve istihdam. Yaklaþýk yüzde 40 lar civarýnda kayýt dýþýyla karþý karþýyayýz. Bu geliþmiþ ülkelerde yüzde 15 i geçmez. Dolayýsýyla çok ciddî kayýt dýþý sorunumuz var. Taþeronlaþtýrma yaygýnlaþmakta ve bu da sendikal hareket için çok büyük bir tehdit. Bu ve benzeri sorunlarla yüz yüzeyiz. HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, konuþmalarýn ardýndan Bulgar meslektaþýna çini bir vazoyla Safranbolu lokumu, sendikacýlara da duvar saati hediye etti. Ýstanbul / aa CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Ye - ni a na ya sa top lum sal di na mik ler den ya rar lan ma lý ve öz gür lük çü bir zih ni - yet le ha zýr lan ma lý dýr de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Ýs tik lal Mar - þý nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan, TBMM 24. Dö nem i kin ci ya sa ma yý lý nýn baþ la - ma sý ne de niy le Ge nel Ku rul da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ye ni a na ya sa hiç bir ö zel fik rin, par ti nin, i de o lo ji nin ve dok tri nin müh rü nü ta þý ma ma lý dýr. A na ya sa nýn ta þý ma sý ge re ken tek mü hür, mil le ti mi - zin müh rü ol ma lý dýr. Cum hu ri ye ti mi - zin te mel il ke le rin den ta viz ver me yen bir A na ya sa ol ma lý dýr.de mok ra si nin tüm ku rum ve ge le nek le riy le i ler le me - si ne i zin ve re cek, fren ve den ge sis tem - le ri ni i çin de ba rýn dýr ma lý dýr. Sa de ce he sap so ran de ðil, ay ný za man da he - sap ve ren bir dev let an la yý þý ný yan sýt - ma lý dýr. Bu i ti bar la, çað daþ de mok ra si - le rin þef faf lýk ve he sap ve ri le bi lir lik gi bi en ö nem li va sýf la rý ný, ru hun da ve laf - zýn da i çe ren bir a na ya sa ol ma lý dýr di - ye ko nuþ tu. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Hal ký mýz, 12 Ha zi ran se çim le rin - de yük sek ka tý lým o ra nýy la si ya set ku - ru mu nu o nur lan dýr mýþ, si ya se tin tüm renk ve e ði lim le ri nin bü yük öl çü de Mec lis te tem sil e dil me si ni sað la mýþ týr. Yü ce Mec li se is tis na sýz bü tün so run la - rýn ü ze ri ne ce sur bir þe kil de git me gü - cü ver miþ tir de di. TBMM nin; mil le - tin ka yýt sýz þart sýz ha ki mi ye ti ni tem sil e den en kud ret li ku rum ol du ðu nu be - lir te rek, Mec lis in ö ne mi ni þöy le i fa de et ti: Meþ ru i ye ti ni mil le ti miz den a lan, o nun a dý na di ðer ku rum la ra meþ ru i yet ve ren mer ci dir. Mil let o la rak kur tu lu - þu mu zun ka rar ga hý, dev let o la rak ku - ru lu þu mu zun kay na ðý dýr. De mok ra si - mi zin o ca ðý, is tik lal ve e ge men li ði mi zin ni hai te mi na tý dýr. Hal ký mý zýn hak, hu - kuk, öz gür lük, a da let, re fa ha i liþ kin ta - lep ve öz lem le ri nin di le gel di ði; ye ri ne ge ti ril di ði yü ce ma kam dýr. Mil le ti mi - zin or tak ha fý za sý ve vic da ný nýn te ces - süm et ti ði ça tý dýr. Ül ke mi zi mu a sýr me de ni yet dü ze yi ne ve i le ri si ne ta þý ya - cak i ra de ve az min mü þah has i fa de si - dir. Mil le ti mi zin bir lik ve be ra ber li ði - nin tim sa li, hal ký mý zýn ge le ce ðe yö ne - lik ül kü ve öz lem le ri nin te za hür et ti ði ku rum dur. An ka ra / a a BAÞBAKAN Yardýmcýsý Bekir Bozdað, CHP nin yeni anayasa yapmak için bir yýllýk sürenin yetmeyeceði yönündeki açýklamalarýnýn siyasî olduðunu belirterek, Halk oylamasýndan sonra CHP tarafýndan seçime kadar yeni a- nayasa yapacaðýz diye açýklama yapýlýrken, bugün bir yýl yetmez denmesini anlamakta zorlanýyorum dedi. Bozdað, Diyanet-Sen Akademisi nin düzenlediði Yeni Anayasada Din ve Vicdan Hürriyeti konulu panelden ayrýlýrken gazetecilerin sorularýný cevapladý. Uzlaþma Komisyonundan uzlaþma çýkmamasý halinde neler olacaðýnýn sorulmasý üzerine Bozdað, konuya iyimser baktýklarýný ve kötü senaryolarý, olasýlýklarýn düþünmediklerini söyledi. Uzlaþma Komisyonunun baþarýya ulaþacaðýna inandýklarýný ve AKP olarak gayreti ve özveriyi samimî bir þekilde ortaya koyacaklarýný ifade eden Bozdað, siyasî partilerin konuya iliþkin olumlu ve iyi niyetli açýklamalar yaptýklarýný belirterek, bu çerçevede sürecin saðlýklý yürüyeceðine olan i- nancýný dile getirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn sürecin 1 yýlda tamamlanacaðýný, ana muhalefet partisinin ise 1 yýlda yeni anayasanýn hazýrlanamayacaðýný söylediðinin hatýrlatýlmasý üzerine Bozdað, þunlarý söyledi: Parlamento seçimleri 12 Haziran da yapýldý, önümüzde mahalli seçimler var 2014 te Gül ü, Saðlam karþýladý TBMM Genel Kurulu, 24. dönem 2. Yasama Yýlý nýn baþlamasý dolayýsýyla TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in baþkanlýðýnda saat de özel gündemle toplandý. TBMM Baþkaný Çiçek, sunuþ konuþmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM nin 24. Dönem 2. Yasama Yýlý nýn açýlýþ konuþmasýný yaptý. Gül TBMM ye geliþinde, TBMM Baþkanvekili Mehmet Saðlam tarafýndan askeri törenle karþýlanadý. Gül, tören kýtasýný denetledikten sonra, Saðlam eþliðinde Þeref Kapýsý ndan Meclis Ana Binasýna geçti. Gül ü burada TBMM Baþkaný Cemil Çiçek karþýladý. seçimler söz konusu. Bir yýl denildiðinde 2012 nin sonuna doðru veya 2013 e sarkar mý bilemiyoruz. Seçim tartýþmalarýnýn olmadýðý, baþka gündemin olmadýðý kamuoyunun tamamen bu konuya kilitlendiði süreç içerisinde... Zaten Türkiye nin bu konuda önemli birikimleri, çalýþmalarý var. Siyasî partilerimizin önemli çalýþmalarý var, bunun kýsa sürede neticelenmesi için, sonuç almak için iyi niyetli yapýlmýþ bir açýklamadýr. Halk oylamasýnýn sonucunda Sayýn Kýlýçdaroðlu açýklama yapmýþtý, hemen gelin, seçimden önce bu iþi yapalým diye açýklamasý vardý. Halk oylamasý oldu, seçimin Haziranda olacaðý belli, yaklaþýk 8-9 ay içerisinde biz bu iþi yaparýz, seçim takvimine baktýðýmýzda 3 ayda onu çektiðinizde 6 ay içerisinde bunu yaparýz diye a- çýklamalarý vardý. O nedenle amacýmýz üzüm yemekse, netice almaksa süreci saðlýklý deðerlendirdiðimizde yeni anayasayý hayata geçirme imkâný buluruz. Gündemi baþka gündemlerin etkilemesini, seçim endiþesiyle farklý noktalara savrulmasýný engellemiþ oluruz. CHP de kendi geçmiþte yaptýðý açýklamalara sahip çýkarsa ondan da memnun oluruz. Halk oylamasýndan sonra CHP tarafýndan seçime kadar yeni anayasa yapacaðýz diye açýklama yapýlýrken, bugün bir yýl yetmez denmesini anlamakta zorlanýyorum. Ankara / aa Çiçek ten anayasa profesörlerine mektup TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarý için ilk toplantýya katýlan 24 anayasa profesörüne teþekkür mektubu gönderdi. Çiçek, davetine olumlu cevap vererek toplantýya katýlan profesörlere gönderdiði teþekkür mektubunda þunlarý kaydetti: 19 Eylül 2011 Pazartesi günü A- nayasa Hukuku akademisyenleriyle yaptýðýmýz ve farklý görüþleri dinleme fýrsatý bulduðumuz toplantý, yeni anayasa çalýþmalarý öncesinde bizim için son derece verimli olmuþtur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý olarak siz deðerli hocalarýmýzla iþbirliðini geliþtirmek niyetindeyiz. Toplantýya katýlým ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ederim. TBMM Baþkaný Çiçek, 19 Eylülde Yeni Anayasa yapýmýnda yöntem konusunda akademisyenlerin görüþünü almýþtý. Toplantýya, Prof.Dr. Merih Öden, Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. Atilla Özer, Prof.Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Erdal Onar, Prof.Dr. Mehmet Turhan, Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu, Prof.Dr. Hasan Tunç, Prof. Dr. Serap Yazýcý, Prof. Dr. Sibel Ýnceoðlu, Prof.Dr. Mustafa Erdoðan, Prof. Dr. Zafer Gören, Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, Prof. Dr. Ýbrahim Kaboðlu, Prof. Dr. Zühtü Arslan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoðlu, Prof. Dr. Sevtap Yokuþ, Prof. Dr. Oktay Uygun, Prof. Dr. Mustafa Koçak, Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioðlu, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, ve Prof. Dr. Korkut Kanadoðlu katýlmýþtý. Ankara / aa

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı