YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR IN ÝZLENÝMLERÝ SAY FA 2 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 30 E KÝM 2012 SALI/ 1 TL ni as ya.com.tr EZHER ÞEYHÝ AHMED TAYYÝB DEN Myanmar a yardým çaðrýsý uez her Þey hi Ah med Tay yib, u lus la ra ra sý yar dým ku ru luþ la rý na ve dev let le re, Myan mar da þid de te ma ruz ka lan Müs lü man la ra yar dým et me le ri çað rý sýn da bu lun du. Tay yib, þid de tin ö nü ne ge çi le bil me si i çin Myan mar hü kü me ti ne bas ký ya pýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. nha be ri say fa 16 da Ankara'da polis, yürümek isteyen gruba tazyikli su ve biber gazýyla müdahale etti. Biber gazýndan bazý CHP'li milletvekilleri de etkilendi. FO TOÐ RAF: A A CUMHURÝYET böyle kutlanmaz KUT LA MA LA RI BÝ LE KAV GA VE GER GÝN LÝK SE BE BÝ HA LÝ NE GE TÝ - REN AN LA YIÞ, CUM HU RÝ YE TÝN GER ÇEK AN LA MIY LA BAÐDAÞMAZ. SADECE AKTÖRLER DEÐÝÞTÝ uön ce ki dö nem ler de da ha zi ya de CHP ik ti dar la rýn ca be lir le nen ve dev le tin pro to kol ku ral la rý çer çe ve sin de ic ra e di len res mî bay ram tö ren ve kut la ma la rýn da ev sa hip li ði AKP kad ro la rý na ge çer ken, CHP'nin kut la ma la rý halk la bir lik te yap ma ge rek çe siy le bunlardan uzak durmasý, sistemde sadece aktörlerin deðiþtiði bir tablo oluþturuyor. CUMHURÝYET DEMOKRATÝKLEÞMELÝ ucum hu ri ye tin ger çek an la mý na uy gun þe kil de kut la na bil me si i çin, sis tem de cum hu run, ya ni mil let ek se ri ye ti nin öz lem ve ta lep le ri ni kar þý la ya cak kök lü de mok ra tik dö nü þüm le rin ba þa rýl ma sý, te mel hak ve öz gür lük le ri nin ö nü nün a çýl ma sý, tek par ti dö ne min den kal ma res mî ve ruh suz ri tü el le rin de terk e dil me si ge rek ti ði vur gu la ný yor. Ha be ri say fa 8 de Ýkinci top mer mi si nin Be þas lan kö yü nün 500 met re ku ze yi ne, yer le þim bi rim le rin den u zak böl ge ye düþ tü ðü öð re nil di. FO TOÐ RAF: A A SURÝYE DEN Yi ne top mer mi si u Su ri ye nin Ha rim ka sa ba sýn da son gün ler de E sed güç le ri i le mu ha lif ler a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar þid de ti ni her ge çen sa at ar ttý rýr ken, ça týþ ma lar da Su ri ye top rak la rýn dan a tý lan iki top mer mi si Rey han lý il çe si ne bað lý Be þas lan kö yü kýr sal a la ný na düþ tü. O lay da can ve mal kay bý ya þan ma dý ðý be lir ti lir ken, as ker le ri miz top mer mileri nin i sa bet et ti ði a lan lar da in ce le me yap tý. nha be ri say fa 9 da ESED'ÝN ORDUSUNA BAÐLI 29 SURÝYELÝ ASKER Muhaliflerden kaçýp Türkiye ye sýðýndýlar usuriye nin Ýdlip kentine baðlý Allani köyünde Özgür Suriye Ordusuna yakalanmak ve muhaliflere teslim olmak istemeyen 5 i yaralý 29 Suriye askeri, Hatay ýn Altýnözü ilçesine baðlý Ziyaret köyü yakýnlarýndan Türkiye ye geçti. nha be ri say fa 9 da AMERÝKA'DAKÝ ÞÝDDETLÝ KASIRGA PANÝÐÝ BM yi ka pat týr dý u A me ri ka a na ka ra sýn da son 30 yý lýn en yý ký cý ha sa rý na yol aç ma sý bek le nen Sandy ka sýr ga sý yü zün den BM Ge nel Mer ke zi dün ka pa týl dý. Ka sýr ga nýn et ki du ru mu na gö re bi na nýn bu gün de ka pa lý o la bi le ce ði be lir ti lir ken, bü tün top lan tý lar ip tal e dil di. Met ro ve o to büs se fer le ri nin i kin ci bir du yu ru ya ka dar ip tal e dil di ði New York'ta ha yat dur ma nok ta sýnda. n7 de Borsa ve faizi deðil, üretim ve istihdamý konuþmalýyýz u Ege Bölgesi Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ender Yorgancýlar, küresel spekülatörlerin Türkiye ye oluk oluk sýcak para akýttýðýný hatýrlatarak, Reel sektör zor durumdayken borsadaki artýþlarýn ne anlama geldiði iyi sorgulanmalýdýr dedi. Yorgancýlar, günün borsayý ve faizi deðil, üretimi, istihdamý ve ihracatý arttýrmayý konuþma günü olduðunu ifade etti. nha be ri say fa 10 da UYSAL: AYRIÞMAYI ÜZÜNTÜYLE KARÞILIYORUZu8 ISSN TATÝLCÝNÝN DÖNÜÞ ÇÝLESÝu6

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T..O a ký be tin gel di ði gün i se, dün ya da i ken bu na al dý rýþ et me yen ler der ler ki: Ger çek ten Rab bi mi zin pey gam ber le ri bi ze hak ký ge tir miþ. Þe fa at çi ler den bi ze þe fa at e de cek kim se yok mu? Ve ya dün ya ya ge ri gön de ril sek de, ev vel ce iþ le dik le ri mi zin ye ri ne gü zel iþ ler yap sak!... A raf Sûresi: 53 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Fa iz den da ha çir kin ve da ha bü yük bir gü nah baþ ka la rý nýn ýrz ve na mus la rý na dil u zat mak týr. Dil u zat ma nýn da en çir ki ni hic vet mek tir. Bu tür dil u zat ma la rý baþ ka la rý na ak ta ran ki þi de dil u za tan gi bi dir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 514 / Ha di s-i Þe rif Me â li Bir Cumhuriyet bayramýndan... Bir zaman, Eskiþehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramýnda oturmuþtum. Karþýsýndaki lise mektebinin büyük kýzlarý, onun avlusunda gülerek raksediyorlardý. Birden, mânevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Genç lik Reh ber in de i za hý bu lu nan ib ret li bir ha di se nin hü lâ sa sý þu dur: Bir za man, Es ki þe hir Ha pis ha ne si nin pen ce re sin de, bir Cum hu ri yet Bay ra mýn da o tur muþ tum. Kar þý sýn da ki li se mek te bi nin bü yük kýz la rý, o nun av lu sun da gü le rek rak se di yor lar dý. Bir den, mâ ne vî bir si ne ma i le el li se ne son ra ki va zi yet le ri ba na gö rün dü. Ve gör düm ki, o el li alt mýþ kýz lar dan ve ta le be ler den kýrk el li si, ka bir de top rak o lu yor lar, a zap çe ki yor lar. Ve on ta ne si, yet miþ sek sen ya þýn da çir kin leþ miþ, genç li ðin de if fe ti ni mu ha fa za et me di ðin den sev mek bek le di ði na zar lar dan nef ret gö rü yor lar kat î mü þa he de et tim. On la rýn o a cý na cak hal le ri ne að la dým. Ha pis ha ne de ki bir ký sým ar ka daþ lar að la dý ðý mý i þit ti ler. Gel di ler, sor du lar. Ben de dim: Þim di be ni ken di ha li me bý ra ký nýz, gi di niz. E vet, gör dü ðüm ha ki kat týr, ha yal de ðil. Na sýl ki bu yaz ve gü zün â hi ri kýþ týr; öy le de, genç lik ya zý ve ih ti yar lýk gü zü nün ar ka sý ka bir ve ber zah ký þý dýr. Geç miþ za ma nýn el li se ne ev vel ki ha di sâ tý si ne ma i le hâl-i ha zýr da gös te ril di ði gi bi, ge le cek za ma nýn el li se ne son ra ki is tik bal ha di sâ tý ný gös te ren bir si ne ma bu lun sa, ehl-i da lâ let ve se fa he tin el li alt mýþ se ne son ra ki va zi yet le ri on la ra gös te ril sey di, þim di ki gül dük le ri ne ve gayr-ý meþ rû ke yif le ri ne nef ret le ve te el lüm ler le að la ya cak lar dý. Ben o Es ki þe hir Ha pis ha ne sin de ki mü þa he de i le meþ gul i ken, se fa het ve da lâ le ti ter viç e den bir þahs- ý mâ ne vî, in sî bir þey tan gi bi kar þý ma di kil di ve de di: Biz ha ya týn her bir çe þit lez ze ti ni ve ke yif le ri ni tat mak ve tat týr mak is ti yo ruz; bi ze ka rýþ ma. Ben de ce va ben de dim: Ma dem lez zet ve zevk i çin ö lü mü ha tý ra ge tir me yip da lâ let ve se fa he te a tý lý yor sun. Kat i yen bil ki, se nin da lâ le tin hük müy le bü tün geç miþ za man-ý ma zi öl müþ ve mâ dum dur. Ve i çin de ce na ze le ri çü rü müþ bir vah þet li me za ris tan dýr. Ýn sa ni yet a lâ ka dar lý ðýy la ve da lâ let yo luy la, se nin ba þý na ve var sa ve öl me miþ se kal bi ne, o had siz fi rak lar dan ve o ni ha yet siz dost la rý nýn e be dî ö lüm le rin den ge len e lem ler, se nin þim di ki sar hoþ ça, pek ký sa bir za man da ki cüz î lez ze ti ni im ha et ti ði gi bi, ge le cek is tik bal za ma ný da hi, i ti kat sýz lý ðýn ci he tiy le yi ne mâ dum ve ka ran lýk lý ve ö lü ve deh þet li bir vah þet gâh týr. Ve o ra dan ge len ve ba þý ný vü cu da çý ka ran ve za man-ý ha zý ra uð ra yan bi ça re le rin baþ la rý e cel cel lâ dý nýn sa tý rýy la ke si lip hiç li ðe a týl dý ðýn dan, mü te ma di yen a kýl a lâ ka dar lý ðýy la se nin i man sýz ba þý na had siz e lîm en di þe ler yað dý rý yor. Se nin se fi hâ ne cüz î lez ze ti ni zîr ü ze ber e der. E ðer da lâ le ti ve se fa he ti bý ra kýp i man-ý tah ki ki ve is ti ka met da i re si ne gir sen, Ý mân nu ruy la gö re cek sin ki, o geç miþ za man-ý ma zi mâ dum ve her þe yi çü rü ten bir me za ris tan de ðil, bel ki mev cut ve is tik ba le in ký lâp e den nu ra nî bir â lem ve bâ ki ruh la rýn is tik bal de ki sa a det sa ray la rý na gir me le ri ne bir in ti zar sa lo nu gö rün me si hay si ye tiy le, de ðil e lem, bel ki i ma nýn kuv ve ti ne gö re Cen ne tin bir nev î mâ ne vî lez ze ti ni dün ya da da hi tat týr dý ðý gi bi ge le cek is tik bal za ma ný, de ðil vah þet gâh ve ka ran lýk, bel ki Ý mân gö züy le gö rü nür ki, sa a det-i e be di ye sa ray la rýn da had siz rah me ti ve ke re mi bu lu nan ve her ba har ve ya zý bi rer sof ra ya pan ve ni met ler le dol du ran bir Rah mân-ý Ra hîm-i Zül ce lâ li ve l-ýk ra mýn zi ya fet le ri ku rul muþ ve ih san la rý nýn ser gi le ri a çýl mýþ, o ra ya sev ki yat var di ye Ý mân si ne ma sýy la mü þa he de et ti ðin den, de re ce si ne gö re bâ ki â le min bir nev î lez ze ti ni his se de bi lir. De mek ha ki kî ve e lem siz lez zet yal nýz i man da ve Ý mân i le o la bi lir. Þu â lar, On Bi rin ci Þu â, Ü çün cü Me se le LÛ GAT ÇE: ber zah: Ka bir. hâl-i ha zýr: Þim di ki za man. ehl-i da lâ let ve se fa het: Yol dan çýk mýþ ve gay ri - meþ rû zevk le re dal mýþ o lan lar. se fa het: Zevk, eð len ce ve ya sak þey le re düþ kün lük. da lâ let: Hak ve ha kî kat ten, din den sap ma. ter vic: Re vaç ver me, kýy met ve de ðe ri ni art týr ma, des tek le me. mâ dum: Mev cut ol ma yan. zîr ü ze ber: Al tüst, kar ma ka rý þýk, dar ma da ðýn. Balkanlarda Nur hizmetleri CEVAT ÇAKIR l man ya ya ka ra yo lu i le 1991 yý - A lýn da git ti ðim de o ra lar da ki hiz met le ri gör müþ ve þevk len miþ tim. Çün kü o fe da kâr in san lar 200 ki lo met re u zak la ra ders le re ko þu yor lar dý. Üç yýl ön ce de on gün lük bir hiz met i çin be ni dâ vet et tik le rin de ay ný þevk ve he ye can la rý ný ko ru duk la rý ný bir kez da ha gör müþ tüm. Al man ya nýn Ah len hiz met bi na sýn da per va ne gi bi dö nü yor du bir a vuç fe da kâr in san. He le Mev lud kar de þin iþ dö nü þü bir ge ce de bü yük bir du va rý yý kýp el a ra ba sýy la mo loz la rý ka pý ya ta þý ma la rý na þa hit ol muþ tum. Bir iþ a da mý ol ma sý na rað men Mev lud kar de þi, sa bah da ka lo ri fer ka za ný nýn kü lü nü bo þal týr ken gör müþ tüm. Do la yý sýy la yurt dý þý hiz met le ri ni du yun ca hep he ye can la ný rým. Ay ný þevk ve he ye ca ný bu de fa Yu na nis tan da gör dük. Ýs ke çe de mer ke zî bir yer de ders ha ne a çýl mýþ. Haf ta da bir gün ders ya pý lý yor. Der se ka tý lan la rýn ço ðun lu ðu da genç ler den o lu þu yor. Üç ki þi nin kal dý ðý Se la nik Med re se si de þeh rin mer ke zin de. Di yar ba kýr dan Mus ta fa, Bul ga ris tan dan Ab di, Van dan ge len bir baþ ka i sim... O ku lun yur dun da ka lan ders ha ne mü da vim le rin den Ýs ke çe li Þük rü kar deþ, kýz ve er kek ka rý þýk ka lý nan yurt lar da Nur lar la ken di ni mu ha fa za e den ör nek de li kan lý lar dan bi ri. Köy ler de ki ders ler yaþ lý genç ve ço cuk la rýn ka tý lý mýy la de vam e di yor. Ay rý ca ha ným la rýn ders le ri de de vam e di yor. Hiz met ler de koþ tu ran hep si öð ret men kö ken li ki þi ler. Ýn gi liz ce öð ret me ni Mu har rem, il ko kul öð ret me ni Mus ta fa, U lu dað dan me zun Nu ri kar deþ hiz met te ön de ko þan lar dan. Pa þe vik Kö yün de Re cep kar de þin an lat tý ðý na gö re ha ným lar ders ha ne ye sýð mý yor muþ. Ders ha ne ya pýl ma dan ön ce ki fo toð ra fý ný gö rüp de ye ni ha li ne þa hit o lun ca bu hâ le na sýl gel di ði ne i nan mak zor. RÝ SA LE-Ý NUR TER CÜ ME LE RÝN DE HA NIM LA RIN BÜ YÜK E ME ÐÝ VAR Ay rý ca Ri sa le-i Nur un Yu nan ca ya çev ril me sin de ha ným la rýn çok bü yük kat ký la rý var mýþ. Þu a na ka dar Ha þir Ri sa le si, Mu ci zat-ý Ah me di ye, Ra ma zan, Ýk ti sad, Þü kür Ri sâ le le ri, Has ta lar Ri sa le si, Be di üz za man Kim dir?, Kur ân ne dir, ta ri fi na sýl dýr? ki tap la rý nýn Yu nan ca ya ter cü me si ya pýl mýþ. Ta bi at Ri sa le si nin Yu nan ca ya ter cü me si de vam e di yor muþ. E vet Yu na nis tan da çok gü zel hiz met ler var. U huv vet E ði tim ve Kül tür Der ne ði o la rak fa a li yet gös te ri li yor. Bu ad la Ke ten lik Genç lik Fes ti va li ne ka tý la rak 5000 kü çük ri sa le, i ki kül li yat ve 20 a det Kur ân-ý Ke rîm da ðý týl mýþ. Ay rý ca bu ad la ilk de fa Se la nik U lus lar A ra sý Ki tap Fu a rý na ka tý lýn mýþ. Al lah on lar dan ra zý ol sun. Ge çen yýl Se lâ met Ars lan, Yu na nis tan ge zi si ne dâ vet et ti ðin de çok se vin miþ tim. Fa kat çok ar zu et me me rað men bir mâni çýk tý ve gi de me dim. Geç ti ði miz haf ta ben zer dâ vet va ki o lun ca gi de bil dik. KE TEN LÝ KÖ YÜ NÜ ZÝ YA RET Cu ma gü nü na maz dan son ra Ýs tan bul dan yo la çýk týk. Bu a ra da Se lâ met Ars lan, dön dük ten son ra he men gö zün den a me li yat ol ma sý ge re ki yor du. Bu na rað men o, has ta gö züy le a raç kul lan dý. H. Bay ba ra, H. Cey lan, S. Ars lan ve ben dört ki þi lik bir e kip yo la çýk týk. Üç sa at son ra Ýp sa la sý nýr ka pý sý na u laþ týk. Yo la çýk ma dan ön ce güm rük te u zun kuy ruk lar ol du ðu ha be ri ni du yun ca bi raz en di þe len miþ tim. A ca ba çok bek ler mi yiz? di ye. A ma Al lah a þü kür kork tu ðum ol ma dý. Yu nan güm rü ðün de po li sin Kaç gün ka la cak sý nýz? so ru su na Ý ki gün di ye ce vap ve re rek güm rük ten geç tik. Dik ka ti mi zi çe ken þey ler den bi ri si yer le þim yer le rin de bi na la rýn bir ve i ki kat lý ol ma sý i di. Son ra dan öð re ni yo ruz ki, köy ler de yük sek bi na yap mak ya sak. Gü zel bir uy gu la ma. Ay rý ca te pe le re yer leþ ti ril miþ rüz gâr tür bin le ri var. Ve köy le re ka dar ya yýl mýþ gü neþ pil le ri ve düz a ra zi ler de ku ru lan gü neþ pa nel le ri dik kat çe ken ler den. Hu dut tan ya rým sa at son ra ca mi le ri gör me ye baþ la dýk. Bir ta raf tan da a ce le e di yo ruz, çün kü ak þam der se ye tiþ mek is ti yo ruz. Ak þam ka ran lý ðý çö kün ce lev ha la rý seç me de zor la ný yo ruz. Yu nan ca i sim ler bi zi zor lu yor. Me se lâ biz Ýs ke çe ye gi de ce ðiz. Yu nan ca da bu ra sý nýn a dý XANT HI. Son an da gi riþ ya pa bil dik. Sa at da ders ha ne ye u laþ týk. Kýrk se ne lik dost Yunanistan ýn ikinci büyük þehri olan Selanik'te, Selanik Meydaný'nda arkadaþlarla birlikteyiz. Bu arada öðreniyoruz ki, Selânik te 130 cami varmýþ, fakat þimdi bir tane bile kalmamýþ. gi bi Mu har rem ve Ýl han kar deþ ler le ku cak laþ týk tan son ra he men ak þam na ma zý ný kýl dýk. Mu har rem kar deþ Si zi bi raz ter le te ce ðim di ye rek bi zi bir o da ya dâ vet et ti. Me ðer ye mek ye di re cek miþ. Ye mek ten he men son ra Mu har rem kar de þin a ra ba sýy la Ke ten li kö yün de ki der se ye tiþ mek i çin ha re ket et tik. Ýs ke çe þe hir mer ke zin den be lir li bir ki lo met re son ra he men Müs lü man köy ler baþ lý yor. Mu har rem kar de þin an lat tý ðý na gö re Ke ten li Kö yün de 1990 lý yýl la ra ka dar kö yün gi ri þin de as ker li kon trol nok ta la rý var mýþ, bu kö ye an cak köy de o tu ran lar gi rip çý ka bi li yor muþ. Bu mu sî bet kö yün ma ne vî a çý dan ko run ma sý ný sað la dý de di. Biz kö ye u laþ tý ðý mýz da yat sý na ma zý ol muþ tu ve ce ma at ca mi de i di. Biz far zý na ye ti þe me di ði miz i çin na ma zý mý zý ay rý kýl dýk. Ca mi nin do lu ol du ðu nu gö rün ce se vin dik. San ki te ra vih na tarihinde yapýlmýþ Þahin Köyü Camii. Ketenli Köyünde dört yýldan beri ders yapýlýyormuþ. Bizler de burada yapýlan bir Risale-i Nur dersine iþtirak ettik. Batý Trakya nýn bütününde ilkokul, orta okul ve liselerde karma eðitim yokmuþ. Ayrýca çocuklar saat iki buçuk ve üçten sonra Perþembe, Cuma hariç diðer günler Kur ân okumaya, medreseye gidiyorlar. ma zý gi biy di. Üst kat la rý da ha ným lar dol dur muþ tu. Bu ka la ba lý ðýn bir se be bi de, o ak þam mev lid var mýþ. Ý ki ca mi nin ol du ðu köy de ka dýn la rýn yüz de dok sa ný nýn ba þý ka pa lý i miþ. Biz na ma zý kýl dýk tan son ra ders ha ne ye geç tik. Dört yýl dan be ri bu köy de ders ya pý lý yor muþ. Biz der sa ne ye var dý ðý mýz da bi rin ci ders bit miþ ti. Bi raz soh bet ve çay iç tik ten son ra i kin ci ders ya pýl dý. Ta ný þýp ve da laþ týk tan son ra ge ce tek rar Ýs ke çe de ki med re se ye dön dük. KAR MA E ÐÝ TÝM YOK Cu mar te si prog ram da Se lâ nik var dý. E ko no mik kriz her ke si et ki le miþ, Ýs ke çe de ka lo ri fer ler de sý vý gaz ya ký lý yor muþ, a ma ev le rin al týn da ke sil miþ o dun la rý da gör dük. Pa ha lý lýk tan do la yý ka lo ri fer sis tem le ri ni o du na çe vi ren ler ol muþ. E ko no mik kriz den do la yý Gü mül ci ne de ha ným lar i çin ki ra la nan med re se yi ka pat mýþ lar. Me mur la rýn ma aþ la rýn dan al tý de fa ke sin ti ol muþ. Me se lâ bir il ko kul öð ret me ni 1300 Av ro a lýr ken þim di 800 Av ro a la bi li yor muþ. Yu na nis tan da gün düz sa at üç te bü tün dük kân lar ka pa tý lý yor muþ. E ko no mik du rum as lýn da sý nýr ka pý sýn dan da bel li o lu yor du. So kak lar da ki lam ba lar, o to büs du rak la rý, be le di ye o to büs le ri gi bi her þey de kri zin i zi o ku na bi li yor du. Pa sok Mil let ve ki li Ah met Ha cý Os man Bey le de gö rüþ tü ðü müz de Du rum i yi de ðil de di. Bu böl ge de di nî ya þa yý þýn çok i yi ol du ðu nu gör dük. Ba tý Trak ya nýn bü tü nün de il ko kul, or ta o kul ve li se ler de kar ma e ði tim yok muþ. Ay rý ca ço cuk lar sa at i ki bu çuk ve üç ten son ra Per þem be, Cu ma ha riç di ðer gün ler Kur ân o ku ma ya, med re se ye gi di yor lar. Med re se ye de vam e den ler i çin Ma yýs a yýn da bü yük ka tý lým lý i ca zet tö ren le ri ya pý lý yor muþ. Al lah na sip e der se o tö ren le rin bi ri ne ka týl ma yý dü þü nü yo ruz. Tür ki ye de ol du ðu gi bi Kur ân öð re ti mi ca mi nin i çin de de ðil, ay rý bi na lar da ya pýl mak ta. Di nî bay ram lar da ve kan dil ge ce le rin den son ra ki gün ler de de o kul lar ta til o lu yor muþ. Köy ler de ka dýn la rýn bü yük ço ðun lu ðu fe ra ce gi yi yor. Ha fýz o lan la rýn ay rý bir sa rý ðý var, Ý mam lar da sa rýk la so kak ta ge ze bi li yor. Müs lü man lar a ra sýn da ni kâh ve mi ras, þer î hu ku ka gö re dü zen le ni yor muþ. SELANÝK TE 130 CA MÝ VAR MIÞ, ÞÝM DÝ BÝR TA NE BÝLE KAL MAMIÞ Cu mar te si gü nü sa at de Nu ri kar de þin eþ li ðin de Se lâ nik e ha re ket et tik. Ý lâ hi ler, marþ lar ve Kur ân o ku ya rak i yi bir yol cu luk yap týk. Yol bo yun ca ge niþ ta rým a ra zi le ri, ü züm bað la rý, zey tin a ðaç la rý dik ka ti mi zi çek ti. Se lâ nik, Yu na nis tan ýn i kin ci bü yük þeh ri. Þeh rin gi ri þin de bul var da te miz lik gö re me dik. Çok es ki köh ne miþ be le di ye o to büs le ri, çöp lü ðe dön müþ o to büs du rak la rý ve te le fon ku lü be le ri... Bü tün du var lar bi zim yýl lar ön ce ki se çim sü reç le ri ni ha týr la tý yor du. Es ki tah ta ka pý lý ga ze te ba yi le ri bi zi hay re te dü þür dü. Se lâ nik te 130 ca mi var mýþ, þim di bir ta ne kal ma mýþ. ÜS TA DIN HÜR RÝ YET E HÝ TAB I O KU DU ÐU MEY DA NI ZÝ YA RET Ý ki bu çuk sa at sü ren yol cu lu ðu muz dan son ra Se lâ nik ders ha ne si ne u laþ týk. Üç ki þi nin kal dý ðý ders ha ne de haf ta da bir gün ders ya pý lý yor. Öð le ve i kin di na ma zý ný ký lýp bir ders yap týk tan son ra, Üs ta dýn 1908 de Hür ri ye te Hi tab ý o ku du ðu Hür ri yet Mey da ný ný zi ya ret et tik ve he men ak þam Ýs ke çe de ki der se ka týl mak i çin yo la çýk týk. Pla ný mýz da Ka va la ya da uð ra mak var dý, fa kat der se geç ka la bi li riz di ye Ka va la yý bir da ha ki se fe re bý rak týk. ÇO CUK LAR KUR ÂN ÖÐ RE NÝ YOR Pa zar gü nü kah val tý dan son ra Pa þe vik Kö yü ne git tik. Bu köy de bü yük bir ca mi var. Ca mi nin av lu sun da da tek kat lý bü yük bir med re se var. Per þem be ve Cu ma ha riç ço cuk lar bu ra da Kur ân öð re ni yor muþ. Ay rý ca kü çük bir ders ha ne ya pýl mýþ, ha ným lar ve er kek ler ay rý ay rý ders yap mak ta. Bu köy de ki Re cep kar deþ, e vi nin bir bö lü mü nü med re se yap mýþ. Ders ha ne yi zi ya ret e dip bir ders yap týk tan son ra kö yü bi raz do la þýp öð le na ma zý i çin dört bin nü fus lu Þa hin Kö yü ne geç tik. Üç ta ne ca mi si o lan bu köy de, ca mi le rin bi ri si 1450 de ya pýl mýþ. Ka dýn la rýn hep si fe ra ce li, ço cuk lar el le rin de Kur ân la ki mi si ca mi ye gi di yor, ki mi si de ca mi den dö nü yor du. So kak lar da do la þýr ken her kes hoþ gel di niz di yor du. Çok fark lý bir yer. Ca mi nin he men ya nýn da bir med re se var. Bü yük öð ren ci ler da ðýl dý ðý i çin il ko kul bi rin ci sý nýf öð ren ci le ri nin der si de vam e der ken i zin a la rak re sim le ri ni çek tik. Gi yim le ri de çok gü zel. Öð len na ma zý ný ca mi de kýl dýk tan son ra Ta rih çe-i Ha yat ta Av ru pa Nur Ta le be le rin den di ye bah se di len ki þi le rin 1952 de fo toð raf çek tir di ði ca mi nin av lu sun da re sim çek ti rip ca mi zi ya re tin den son ra Gü mül ci ne ye ha re ket et tik. Yol bo yun ca ye þil li ðin i çe ri sin de ki köy le rin ca mi mi na re le ri ni iz le ye rek Gü mül ci ne ye var dýk. Med re se ye uð ra yýp i kin di na ma zý ný kýl dýk tan son ra Ri sa le-i Nur dan bir ba his o kun du. Mar ma ra Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nden sý nýf ar ka da þým, Pa sok mil let ve ki li Ah met Ha cý os man la gö rü þe rek bi raz soh bet et tik. Ar ka daþ lar ken di le ri ne ba zý ki tap la rý he di ye et ti ler. En ký sa za man da tek rar git mek ü ze re ve da la þa rak Gü mül ci ne den ay rýl dýk. A ma ha ya len hep o ra lar da yýz. Ba tý Trak ya Nur Ta le be le riy le ta nýþ mak, ma ne vî dün ya mýz da çok de ði þik bir te sir bý rak tý. Ýn þa al lah tez za man da ye ni den o Nur lu bel de le re git mek na sip o lur. Â min.

3 Y HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (So rum lu) Re cep BOZ DAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mus ta fa GÖK MEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Ko or di na tö rü Re cep TAÞ CI E rol DO YU RAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Me sut ÇO BAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 15 Zilhicce 1433 Ru mî: 17 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýklim deðiþikliðine karþý vatandaþa çaðrý ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÇEVRE YÖNETÝMÝ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET BAÞ, ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNÝN ETKÝLERÝNÝ EN AZA ÝNDÝRMEK ÝÇÝN VATANDAÞIN ALACAÐI TEDBÝRLERÝ SIRALADI. Hac istatistikleri açýklandý Suudi Arabistan Ýstatistik Kurumu, bu yýl 186 ülkeden 3 milyon 161 bin 573 Müslümanýn hac görevini yerine getirdiðini bildirdi. Ýstatistik ve Enformasyon kurumunun açýklamasýnda, Suudi Arabistan da yaþayan ve çoðunluðunu yabancýlarýn oluþturduðu 500 bin kiþinin gayri resmi yollardan haccettiðini, bu yýlki hacý sayýsýnda ise yüzde 8 lik bir artýþ yaþandýðý belirtildi. Hac mevsiminde ayrýca, 2000 tercüman, imam, yönetici ve teknik adamýn görev yaptýðý, 4500 gönüllü Suudi gencin gece gündüz hacýlara hizmet ettiði kaydedildi. Bu arada Ýslam Kalkýnma Bankasý Baþkan Ahmed Muhammed Ali, bu yýl toplam 1 milyon kurban kesildiðini, kesilen kurbanlarýn 27 ülkedeki fakirlere gönderildiðini bildirdi. Suudi Kýzýlayý ndan yapýlan açýklamada ise, 362 bin 740 hacýnýn hac mevsimi süresince çeþitli rahatsýzlýklarýndan dolayý hastanelerden saðlýk hizmeti aldýðý belirtildi. Açýklamada, 35 hacýnýn açýk kalp ameliyatý olduðu, ayrýca hacýlara saðlýk konularýnda uyarýlar içeren 3 milyon sms kýsa mesajý gönderildiði ifade edildi. Hac mevsiminin sona ermesiyle birlikte Mekke Emiri Prens Halid düzenlediði basýn toplantýsýnda Hac döneminin baþarýyla tamamlandýðýný söyledi. Mekke / aa Engellilere giriþimcilik eðitimi verildi KEÇÝÖREN Belediyesi tarafýndan engelli bireylerin iþgücü piyasasýna aktif katýlýmý için Ankara Kalkýnma Ajansý iþbirliðiyle ortak yürütülen proje eðitimleri devam ediyor. Türkiye Özürlüler Eðitim ve Dayanýþma Vakfý (ÖZEV) tarafýndan da desteklenen proje kapsamýnda engelli giriþimci adaylarý, KOSGEB uzmanlarý tarafýndan bilgilendirildi. Eðitim alan engellileri ziyaret eden uzmanlar, engelli giriþimci adaylarýnýn sorularýný cevaplandýrarak giriþimde bulunabilecekleri sektör dallarý hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Engelliler ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunan KOSGEB uzmanlarý, engellilere yönelik imkânlarý ve fýrsatlarý eðitim alan katýlýmcýlarla paylaþtý. Projenin engelli bireyler için büyük bir fýrsat olduðunu belirten Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, eðitimlere katýlan engelli giriþimci adaylarýna bu süreçte her türlü desteði saðladýklarýný vurguladý. Ankara / cihan Abant, her mevsim ilgi odaðý AN KA RA ve Ýs tan bul a ra sýn da ge çiþ gü zer gâ hýn da bu lu nan, ta biî gü zel - lik le riy le ün lü Bo lu A bant Ta bi at Par - ký, her mev sim zi ya ret çi le rin il gi o da - ðý ol ma ya de vam e di yor. Bo lu nun eþ siz gü zel lik le rin den bi ri o lan A bant Ta bi at Par ký dört mev sim bo yun ca yer li ya ban cý tu rist le rin a ký ný na uð ru - yor. Ýs tan bul i le An ka ra a ra sýn da ge - çiþ gü zer gâ hýn da ve Bo lu ya 40 ki lo - met re me sa fe de bu lu nan A bant Ta - bi at Par ký, fo toð raf tut kun la rý nýn, a i - le le ri i le þeh rin gü rül tü sün den u zak - la þýp ta bi at i le baþ ba þa kal mak is te - yen le rin göz de si ol muþ du rum da. Haf ta son la rý ka pa si te si nin çok üs tü - ne çý kan park ta bu lu nan o tel le rin do - lu luk o ra ný yý lýn dört mev si mi yüz de 75 le rin ü ze rin de. Bo lu / ci han Fay ton i le göl tu ru, at bin me, fo toð raf çek me, ta bi at i le iç i çe sa bah yü rü yü þü ve man gal key fi nin bir a ra da ya þa na bil di ði par kýn ta biî gü zel li ði nin kay bol ma ma sý i - çin Or man Mu ha fa za e kip le rin ce 24 sa at de ne tim ya pý lý yor. FOTOÐRAF: CÝHAN ÇEVRE ve Þehircilik Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, iklim deðiþikliði ile mücadelede vatandaþtan destek istedi. Ýklim deðiþikliði etkilerini en aza indirmenin yollarýna dikkat çeken Baþ, Ýklim deðiþikliðiyle mücadelede vatandaþa çok büyük roller düþüyor. Küçük önlemlerle büyük sonuçlar elde edebiliriz dedi. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, iklim deðiþikliðinin etkilerini en aza indirmede vatandaþlarýn yapabileceklerini þöyle sýraladý: Ampullerinizi enerjiyi verimli kullanan tasarruflu ampullerle deðiþtirin. Elektrikli cihazlarýnýzý stand-by (bekleme) konumunda býrakmayýn. Çamaþýr ve bulaþýk makinenizi sadece tam dolduðunda çalýþtýrýn. Buzdolabýnýzýn ve dondurucunuzun yerini deðiþtirin. Soðutma cihazlarýnýzý evin serin odalarýnda, ýsýtma cihazlarýndan uzakta yerleþtirin. Daha az sýcak su kullanýn. Yemek piþirirken, su kaynatýrken, tencerenizin kapaðýný kapalý tutun. Evinizdeki sýcaklýðýn uzun sürelerle dýþarýya kaçmasýna fýrsat vermeyin. Evinizin yalýtýmýný iyileþtirin. Yeni beyaz eþya alýrken A enerji sýnýfýnda ya da daha ekonomik olanlarý tercih edin. Güneþ enerjisi kullanýn. Evinizdeki atýklarý geri dönüþüme verin ya da yeniden kullanýn. Alýþveriþ yaparken büyük ambalajý tercih edin. Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sývý sabun, kolonya gibi) doldurulabilir olanlarý tercih edin. Donmuþ deðil, taze gýda tüketin ve mümkün olduðunca yerel pazarlarý/kooperatifleri tercih edin. Mümkün olduðunca yürümeyi, bisiklete binmeyi ya da toplu taþýma araçlarýný tercih ederek, otomobil kullandýðýnýz süreyi azaltýn. Aracýnýzýn bakýmlarýný zamanýnda yaptýrýn. Taþýtlarýnýzýn lastiklerini haftada bir kontrol edin ve uygun þekilde þiþmiþ olduklarýndan emin olun. Yeni bir taþýt alacaðýnýzda, az yakýt tüketenleri tercih edin. Bir aðaç dikin. Ankara / cihan Di dim de or man yan gý ný DÝDÝM il çe sin de or man yan gý ný çýk tý. A lý nan bil - gi ye gö re, Te ka ðaç mev ki sin de ki or man lýk a lan da, he nüz be lir le - ne me yen se bep le yan - gýn baþ la dý. Rüz gâ rýn da et ki siy le bü yü yen yan gý na, çev re il çe ve bel de ler den ge len it fa i - ye e kip le ri, iþ ma ki ne le - ri ve a ra zöz ler le mü da - ha le et ti. Yan gýn da 30 de kar a la nýn tah rip ol - du ðu, sön dür me ça lýþ - ma la rý nýn de vam et ti ði bil di ril di. Ay dýn / a a Ýs tan bul da su ke sin ti si BEÞÝKTAÞ ve Þiþ li nin ba zý böl ge le ri ne 31 E - kim de 5 sa at sü rey le su ve ri le me ye cek. Ýs - tan bul Su ve Ka na li - zas yon Ý da re si nden (ÝS KÝ) ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, Le vent Ter fi Mer ke zi nde ki tra fo da ba kým-o na rým ça lýþ ma la rý ya pý la cak. Bu kap sam da, 31 E kim Çar þam ba gü nü i le sa at le ri a ra - sýn da Be þik taþ ta E ti - ler, Be bek, Yýl dýz, Bal - mum cu, U lus, Ru me li Hi sa rüs tü, Le vent, Kuþ te pe ve Ar na vut - köy, Þiþ li de Me ci di ye - köy, Gay ret te pe ve E - sen te pe su a la ma ya - cak. Ýs tan bul / a a Ýklim deðiþikliði ile mücadelede vatandaþa önemli roller düþüyor. Kâzým Güleçyüz'ün kaleminden

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı