YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR IN ÝZLENÝMLERÝ SAY FA 2 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 30 E KÝM 2012 SALI/ 1 TL ni as ya.com.tr EZHER ÞEYHÝ AHMED TAYYÝB DEN Myanmar a yardým çaðrýsý uez her Þey hi Ah med Tay yib, u lus la ra ra sý yar dým ku ru luþ la rý na ve dev let le re, Myan mar da þid de te ma ruz ka lan Müs lü man la ra yar dým et me le ri çað rý sýn da bu lun du. Tay yib, þid de tin ö nü ne ge çi le bil me si i çin Myan mar hü kü me ti ne bas ký ya pýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. nha be ri say fa 16 da Ankara'da polis, yürümek isteyen gruba tazyikli su ve biber gazýyla müdahale etti. Biber gazýndan bazý CHP'li milletvekilleri de etkilendi. FO TOÐ RAF: A A CUMHURÝYET böyle kutlanmaz KUT LA MA LA RI BÝ LE KAV GA VE GER GÝN LÝK SE BE BÝ HA LÝ NE GE TÝ - REN AN LA YIÞ, CUM HU RÝ YE TÝN GER ÇEK AN LA MIY LA BAÐDAÞMAZ. SADECE AKTÖRLER DEÐÝÞTÝ uön ce ki dö nem ler de da ha zi ya de CHP ik ti dar la rýn ca be lir le nen ve dev le tin pro to kol ku ral la rý çer çe ve sin de ic ra e di len res mî bay ram tö ren ve kut la ma la rýn da ev sa hip li ði AKP kad ro la rý na ge çer ken, CHP'nin kut la ma la rý halk la bir lik te yap ma ge rek çe siy le bunlardan uzak durmasý, sistemde sadece aktörlerin deðiþtiði bir tablo oluþturuyor. CUMHURÝYET DEMOKRATÝKLEÞMELÝ ucum hu ri ye tin ger çek an la mý na uy gun þe kil de kut la na bil me si i çin, sis tem de cum hu run, ya ni mil let ek se ri ye ti nin öz lem ve ta lep le ri ni kar þý la ya cak kök lü de mok ra tik dö nü þüm le rin ba þa rýl ma sý, te mel hak ve öz gür lük le ri nin ö nü nün a çýl ma sý, tek par ti dö ne min den kal ma res mî ve ruh suz ri tü el le rin de terk e dil me si ge rek ti ði vur gu la ný yor. Ha be ri say fa 8 de Ýkinci top mer mi si nin Be þas lan kö yü nün 500 met re ku ze yi ne, yer le þim bi rim le rin den u zak böl ge ye düþ tü ðü öð re nil di. FO TOÐ RAF: A A SURÝYE DEN Yi ne top mer mi si u Su ri ye nin Ha rim ka sa ba sýn da son gün ler de E sed güç le ri i le mu ha lif ler a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar þid de ti ni her ge çen sa at ar ttý rýr ken, ça týþ ma lar da Su ri ye top rak la rýn dan a tý lan iki top mer mi si Rey han lý il çe si ne bað lý Be þas lan kö yü kýr sal a la ný na düþ tü. O lay da can ve mal kay bý ya þan ma dý ðý be lir ti lir ken, as ker le ri miz top mer mileri nin i sa bet et ti ði a lan lar da in ce le me yap tý. nha be ri say fa 9 da ESED'ÝN ORDUSUNA BAÐLI 29 SURÝYELÝ ASKER Muhaliflerden kaçýp Türkiye ye sýðýndýlar usuriye nin Ýdlip kentine baðlý Allani köyünde Özgür Suriye Ordusuna yakalanmak ve muhaliflere teslim olmak istemeyen 5 i yaralý 29 Suriye askeri, Hatay ýn Altýnözü ilçesine baðlý Ziyaret köyü yakýnlarýndan Türkiye ye geçti. nha be ri say fa 9 da AMERÝKA'DAKÝ ÞÝDDETLÝ KASIRGA PANÝÐÝ BM yi ka pat týr dý u A me ri ka a na ka ra sýn da son 30 yý lýn en yý ký cý ha sa rý na yol aç ma sý bek le nen Sandy ka sýr ga sý yü zün den BM Ge nel Mer ke zi dün ka pa týl dý. Ka sýr ga nýn et ki du ru mu na gö re bi na nýn bu gün de ka pa lý o la bi le ce ði be lir ti lir ken, bü tün top lan tý lar ip tal e dil di. Met ro ve o to büs se fer le ri nin i kin ci bir du yu ru ya ka dar ip tal e dil di ði New York'ta ha yat dur ma nok ta sýnda. n7 de Borsa ve faizi deðil, üretim ve istihdamý konuþmalýyýz u Ege Bölgesi Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ender Yorgancýlar, küresel spekülatörlerin Türkiye ye oluk oluk sýcak para akýttýðýný hatýrlatarak, Reel sektör zor durumdayken borsadaki artýþlarýn ne anlama geldiði iyi sorgulanmalýdýr dedi. Yorgancýlar, günün borsayý ve faizi deðil, üretimi, istihdamý ve ihracatý arttýrmayý konuþma günü olduðunu ifade etti. nha be ri say fa 10 da UYSAL: AYRIÞMAYI ÜZÜNTÜYLE KARÞILIYORUZu8 ISSN TATÝLCÝNÝN DÖNÜÞ ÇÝLESÝu6

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T..O a ký be tin gel di ði gün i se, dün ya da i ken bu na al dý rýþ et me yen ler der ler ki: Ger çek ten Rab bi mi zin pey gam ber le ri bi ze hak ký ge tir miþ. Þe fa at çi ler den bi ze þe fa at e de cek kim se yok mu? Ve ya dün ya ya ge ri gön de ril sek de, ev vel ce iþ le dik le ri mi zin ye ri ne gü zel iþ ler yap sak!... A raf Sûresi: 53 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Fa iz den da ha çir kin ve da ha bü yük bir gü nah baþ ka la rý nýn ýrz ve na mus la rý na dil u zat mak týr. Dil u zat ma nýn da en çir ki ni hic vet mek tir. Bu tür dil u zat ma la rý baþ ka la rý na ak ta ran ki þi de dil u za tan gi bi dir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 514 / Ha di s-i Þe rif Me â li Bir Cumhuriyet bayramýndan... Bir zaman, Eskiþehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramýnda oturmuþtum. Karþýsýndaki lise mektebinin büyük kýzlarý, onun avlusunda gülerek raksediyorlardý. Birden, mânevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Genç lik Reh ber in de i za hý bu lu nan ib ret li bir ha di se nin hü lâ sa sý þu dur: Bir za man, Es ki þe hir Ha pis ha ne si nin pen ce re sin de, bir Cum hu ri yet Bay ra mýn da o tur muþ tum. Kar þý sýn da ki li se mek te bi nin bü yük kýz la rý, o nun av lu sun da gü le rek rak se di yor lar dý. Bir den, mâ ne vî bir si ne ma i le el li se ne son ra ki va zi yet le ri ba na gö rün dü. Ve gör düm ki, o el li alt mýþ kýz lar dan ve ta le be ler den kýrk el li si, ka bir de top rak o lu yor lar, a zap çe ki yor lar. Ve on ta ne si, yet miþ sek sen ya þýn da çir kin leþ miþ, genç li ðin de if fe ti ni mu ha fa za et me di ðin den sev mek bek le di ði na zar lar dan nef ret gö rü yor lar kat î mü þa he de et tim. On la rýn o a cý na cak hal le ri ne að la dým. Ha pis ha ne de ki bir ký sým ar ka daþ lar að la dý ðý mý i þit ti ler. Gel di ler, sor du lar. Ben de dim: Þim di be ni ken di ha li me bý ra ký nýz, gi di niz. E vet, gör dü ðüm ha ki kat týr, ha yal de ðil. Na sýl ki bu yaz ve gü zün â hi ri kýþ týr; öy le de, genç lik ya zý ve ih ti yar lýk gü zü nün ar ka sý ka bir ve ber zah ký þý dýr. Geç miþ za ma nýn el li se ne ev vel ki ha di sâ tý si ne ma i le hâl-i ha zýr da gös te ril di ði gi bi, ge le cek za ma nýn el li se ne son ra ki is tik bal ha di sâ tý ný gös te ren bir si ne ma bu lun sa, ehl-i da lâ let ve se fa he tin el li alt mýþ se ne son ra ki va zi yet le ri on la ra gös te ril sey di, þim di ki gül dük le ri ne ve gayr-ý meþ rû ke yif le ri ne nef ret le ve te el lüm ler le að la ya cak lar dý. Ben o Es ki þe hir Ha pis ha ne sin de ki mü þa he de i le meþ gul i ken, se fa het ve da lâ le ti ter viç e den bir þahs- ý mâ ne vî, in sî bir þey tan gi bi kar þý ma di kil di ve de di: Biz ha ya týn her bir çe þit lez ze ti ni ve ke yif le ri ni tat mak ve tat týr mak is ti yo ruz; bi ze ka rýþ ma. Ben de ce va ben de dim: Ma dem lez zet ve zevk i çin ö lü mü ha tý ra ge tir me yip da lâ let ve se fa he te a tý lý yor sun. Kat i yen bil ki, se nin da lâ le tin hük müy le bü tün geç miþ za man-ý ma zi öl müþ ve mâ dum dur. Ve i çin de ce na ze le ri çü rü müþ bir vah þet li me za ris tan dýr. Ýn sa ni yet a lâ ka dar lý ðýy la ve da lâ let yo luy la, se nin ba þý na ve var sa ve öl me miþ se kal bi ne, o had siz fi rak lar dan ve o ni ha yet siz dost la rý nýn e be dî ö lüm le rin den ge len e lem ler, se nin þim di ki sar hoþ ça, pek ký sa bir za man da ki cüz î lez ze ti ni im ha et ti ði gi bi, ge le cek is tik bal za ma ný da hi, i ti kat sýz lý ðýn ci he tiy le yi ne mâ dum ve ka ran lýk lý ve ö lü ve deh þet li bir vah þet gâh týr. Ve o ra dan ge len ve ba þý ný vü cu da çý ka ran ve za man-ý ha zý ra uð ra yan bi ça re le rin baþ la rý e cel cel lâ dý nýn sa tý rýy la ke si lip hiç li ðe a týl dý ðýn dan, mü te ma di yen a kýl a lâ ka dar lý ðýy la se nin i man sýz ba þý na had siz e lîm en di þe ler yað dý rý yor. Se nin se fi hâ ne cüz î lez ze ti ni zîr ü ze ber e der. E ðer da lâ le ti ve se fa he ti bý ra kýp i man-ý tah ki ki ve is ti ka met da i re si ne gir sen, Ý mân nu ruy la gö re cek sin ki, o geç miþ za man-ý ma zi mâ dum ve her þe yi çü rü ten bir me za ris tan de ðil, bel ki mev cut ve is tik ba le in ký lâp e den nu ra nî bir â lem ve bâ ki ruh la rýn is tik bal de ki sa a det sa ray la rý na gir me le ri ne bir in ti zar sa lo nu gö rün me si hay si ye tiy le, de ðil e lem, bel ki i ma nýn kuv ve ti ne gö re Cen ne tin bir nev î mâ ne vî lez ze ti ni dün ya da da hi tat týr dý ðý gi bi ge le cek is tik bal za ma ný, de ðil vah þet gâh ve ka ran lýk, bel ki Ý mân gö züy le gö rü nür ki, sa a det-i e be di ye sa ray la rýn da had siz rah me ti ve ke re mi bu lu nan ve her ba har ve ya zý bi rer sof ra ya pan ve ni met ler le dol du ran bir Rah mân-ý Ra hîm-i Zül ce lâ li ve l-ýk ra mýn zi ya fet le ri ku rul muþ ve ih san la rý nýn ser gi le ri a çýl mýþ, o ra ya sev ki yat var di ye Ý mân si ne ma sýy la mü þa he de et ti ðin den, de re ce si ne gö re bâ ki â le min bir nev î lez ze ti ni his se de bi lir. De mek ha ki kî ve e lem siz lez zet yal nýz i man da ve Ý mân i le o la bi lir. Þu â lar, On Bi rin ci Þu â, Ü çün cü Me se le LÛ GAT ÇE: ber zah: Ka bir. hâl-i ha zýr: Þim di ki za man. ehl-i da lâ let ve se fa het: Yol dan çýk mýþ ve gay ri - meþ rû zevk le re dal mýþ o lan lar. se fa het: Zevk, eð len ce ve ya sak þey le re düþ kün lük. da lâ let: Hak ve ha kî kat ten, din den sap ma. ter vic: Re vaç ver me, kýy met ve de ðe ri ni art týr ma, des tek le me. mâ dum: Mev cut ol ma yan. zîr ü ze ber: Al tüst, kar ma ka rý þýk, dar ma da ðýn. Balkanlarda Nur hizmetleri CEVAT ÇAKIR l man ya ya ka ra yo lu i le 1991 yý - A lýn da git ti ðim de o ra lar da ki hiz met le ri gör müþ ve þevk len miþ tim. Çün kü o fe da kâr in san lar 200 ki lo met re u zak la ra ders le re ko þu yor lar dý. Üç yýl ön ce de on gün lük bir hiz met i çin be ni dâ vet et tik le rin de ay ný þevk ve he ye can la rý ný ko ru duk la rý ný bir kez da ha gör müþ tüm. Al man ya nýn Ah len hiz met bi na sýn da per va ne gi bi dö nü yor du bir a vuç fe da kâr in san. He le Mev lud kar de þin iþ dö nü þü bir ge ce de bü yük bir du va rý yý kýp el a ra ba sýy la mo loz la rý ka pý ya ta þý ma la rý na þa hit ol muþ tum. Bir iþ a da mý ol ma sý na rað men Mev lud kar de þi, sa bah da ka lo ri fer ka za ný nýn kü lü nü bo þal týr ken gör müþ tüm. Do la yý sýy la yurt dý þý hiz met le ri ni du yun ca hep he ye can la ný rým. Ay ný þevk ve he ye ca ný bu de fa Yu na nis tan da gör dük. Ýs ke çe de mer ke zî bir yer de ders ha ne a çýl mýþ. Haf ta da bir gün ders ya pý lý yor. Der se ka tý lan la rýn ço ðun lu ðu da genç ler den o lu þu yor. Üç ki þi nin kal dý ðý Se la nik Med re se si de þeh rin mer ke zin de. Di yar ba kýr dan Mus ta fa, Bul ga ris tan dan Ab di, Van dan ge len bir baþ ka i sim... O ku lun yur dun da ka lan ders ha ne mü da vim le rin den Ýs ke çe li Þük rü kar deþ, kýz ve er kek ka rý þýk ka lý nan yurt lar da Nur lar la ken di ni mu ha fa za e den ör nek de li kan lý lar dan bi ri. Köy ler de ki ders ler yaþ lý genç ve ço cuk la rýn ka tý lý mýy la de vam e di yor. Ay rý ca ha ným la rýn ders le ri de de vam e di yor. Hiz met ler de koþ tu ran hep si öð ret men kö ken li ki þi ler. Ýn gi liz ce öð ret me ni Mu har rem, il ko kul öð ret me ni Mus ta fa, U lu dað dan me zun Nu ri kar deþ hiz met te ön de ko þan lar dan. Pa þe vik Kö yün de Re cep kar de þin an lat tý ðý na gö re ha ným lar ders ha ne ye sýð mý yor muþ. Ders ha ne ya pýl ma dan ön ce ki fo toð ra fý ný gö rüp de ye ni ha li ne þa hit o lun ca bu hâ le na sýl gel di ði ne i nan mak zor. RÝ SA LE-Ý NUR TER CÜ ME LE RÝN DE HA NIM LA RIN BÜ YÜK E ME ÐÝ VAR Ay rý ca Ri sa le-i Nur un Yu nan ca ya çev ril me sin de ha ným la rýn çok bü yük kat ký la rý var mýþ. Þu a na ka dar Ha þir Ri sa le si, Mu ci zat-ý Ah me di ye, Ra ma zan, Ýk ti sad, Þü kür Ri sâ le le ri, Has ta lar Ri sa le si, Be di üz za man Kim dir?, Kur ân ne dir, ta ri fi na sýl dýr? ki tap la rý nýn Yu nan ca ya ter cü me si ya pýl mýþ. Ta bi at Ri sa le si nin Yu nan ca ya ter cü me si de vam e di yor muþ. E vet Yu na nis tan da çok gü zel hiz met ler var. U huv vet E ði tim ve Kül tür Der ne ði o la rak fa a li yet gös te ri li yor. Bu ad la Ke ten lik Genç lik Fes ti va li ne ka tý la rak 5000 kü çük ri sa le, i ki kül li yat ve 20 a det Kur ân-ý Ke rîm da ðý týl mýþ. Ay rý ca bu ad la ilk de fa Se la nik U lus lar A ra sý Ki tap Fu a rý na ka tý lýn mýþ. Al lah on lar dan ra zý ol sun. Ge çen yýl Se lâ met Ars lan, Yu na nis tan ge zi si ne dâ vet et ti ðin de çok se vin miþ tim. Fa kat çok ar zu et me me rað men bir mâni çýk tý ve gi de me dim. Geç ti ði miz haf ta ben zer dâ vet va ki o lun ca gi de bil dik. KE TEN LÝ KÖ YÜ NÜ ZÝ YA RET Cu ma gü nü na maz dan son ra Ýs tan bul dan yo la çýk týk. Bu a ra da Se lâ met Ars lan, dön dük ten son ra he men gö zün den a me li yat ol ma sý ge re ki yor du. Bu na rað men o, has ta gö züy le a raç kul lan dý. H. Bay ba ra, H. Cey lan, S. Ars lan ve ben dört ki þi lik bir e kip yo la çýk týk. Üç sa at son ra Ýp sa la sý nýr ka pý sý na u laþ týk. Yo la çýk ma dan ön ce güm rük te u zun kuy ruk lar ol du ðu ha be ri ni du yun ca bi raz en di þe len miþ tim. A ca ba çok bek ler mi yiz? di ye. A ma Al lah a þü kür kork tu ðum ol ma dý. Yu nan güm rü ðün de po li sin Kaç gün ka la cak sý nýz? so ru su na Ý ki gün di ye ce vap ve re rek güm rük ten geç tik. Dik ka ti mi zi çe ken þey ler den bi ri si yer le þim yer le rin de bi na la rýn bir ve i ki kat lý ol ma sý i di. Son ra dan öð re ni yo ruz ki, köy ler de yük sek bi na yap mak ya sak. Gü zel bir uy gu la ma. Ay rý ca te pe le re yer leþ ti ril miþ rüz gâr tür bin le ri var. Ve köy le re ka dar ya yýl mýþ gü neþ pil le ri ve düz a ra zi ler de ku ru lan gü neþ pa nel le ri dik kat çe ken ler den. Hu dut tan ya rým sa at son ra ca mi le ri gör me ye baþ la dýk. Bir ta raf tan da a ce le e di yo ruz, çün kü ak þam der se ye tiþ mek is ti yo ruz. Ak þam ka ran lý ðý çö kün ce lev ha la rý seç me de zor la ný yo ruz. Yu nan ca i sim ler bi zi zor lu yor. Me se lâ biz Ýs ke çe ye gi de ce ðiz. Yu nan ca da bu ra sý nýn a dý XANT HI. Son an da gi riþ ya pa bil dik. Sa at da ders ha ne ye u laþ týk. Kýrk se ne lik dost Yunanistan ýn ikinci büyük þehri olan Selanik'te, Selanik Meydaný'nda arkadaþlarla birlikteyiz. Bu arada öðreniyoruz ki, Selânik te 130 cami varmýþ, fakat þimdi bir tane bile kalmamýþ. gi bi Mu har rem ve Ýl han kar deþ ler le ku cak laþ týk tan son ra he men ak þam na ma zý ný kýl dýk. Mu har rem kar deþ Si zi bi raz ter le te ce ðim di ye rek bi zi bir o da ya dâ vet et ti. Me ðer ye mek ye di re cek miþ. Ye mek ten he men son ra Mu har rem kar de þin a ra ba sýy la Ke ten li kö yün de ki der se ye tiþ mek i çin ha re ket et tik. Ýs ke çe þe hir mer ke zin den be lir li bir ki lo met re son ra he men Müs lü man köy ler baþ lý yor. Mu har rem kar de þin an lat tý ðý na gö re Ke ten li Kö yün de 1990 lý yýl la ra ka dar kö yün gi ri þin de as ker li kon trol nok ta la rý var mýþ, bu kö ye an cak köy de o tu ran lar gi rip çý ka bi li yor muþ. Bu mu sî bet kö yün ma ne vî a çý dan ko run ma sý ný sað la dý de di. Biz kö ye u laþ tý ðý mýz da yat sý na ma zý ol muþ tu ve ce ma at ca mi de i di. Biz far zý na ye ti þe me di ði miz i çin na ma zý mý zý ay rý kýl dýk. Ca mi nin do lu ol du ðu nu gö rün ce se vin dik. San ki te ra vih na tarihinde yapýlmýþ Þahin Köyü Camii. Ketenli Köyünde dört yýldan beri ders yapýlýyormuþ. Bizler de burada yapýlan bir Risale-i Nur dersine iþtirak ettik. Batý Trakya nýn bütününde ilkokul, orta okul ve liselerde karma eðitim yokmuþ. Ayrýca çocuklar saat iki buçuk ve üçten sonra Perþembe, Cuma hariç diðer günler Kur ân okumaya, medreseye gidiyorlar. ma zý gi biy di. Üst kat la rý da ha ným lar dol dur muþ tu. Bu ka la ba lý ðýn bir se be bi de, o ak þam mev lid var mýþ. Ý ki ca mi nin ol du ðu köy de ka dýn la rýn yüz de dok sa ný nýn ba þý ka pa lý i miþ. Biz na ma zý kýl dýk tan son ra ders ha ne ye geç tik. Dört yýl dan be ri bu köy de ders ya pý lý yor muþ. Biz der sa ne ye var dý ðý mýz da bi rin ci ders bit miþ ti. Bi raz soh bet ve çay iç tik ten son ra i kin ci ders ya pýl dý. Ta ný þýp ve da laþ týk tan son ra ge ce tek rar Ýs ke çe de ki med re se ye dön dük. KAR MA E ÐÝ TÝM YOK Cu mar te si prog ram da Se lâ nik var dý. E ko no mik kriz her ke si et ki le miþ, Ýs ke çe de ka lo ri fer ler de sý vý gaz ya ký lý yor muþ, a ma ev le rin al týn da ke sil miþ o dun la rý da gör dük. Pa ha lý lýk tan do la yý ka lo ri fer sis tem le ri ni o du na çe vi ren ler ol muþ. E ko no mik kriz den do la yý Gü mül ci ne de ha ným lar i çin ki ra la nan med re se yi ka pat mýþ lar. Me mur la rýn ma aþ la rýn dan al tý de fa ke sin ti ol muþ. Me se lâ bir il ko kul öð ret me ni 1300 Av ro a lýr ken þim di 800 Av ro a la bi li yor muþ. Yu na nis tan da gün düz sa at üç te bü tün dük kân lar ka pa tý lý yor muþ. E ko no mik du rum as lýn da sý nýr ka pý sýn dan da bel li o lu yor du. So kak lar da ki lam ba lar, o to büs du rak la rý, be le di ye o to büs le ri gi bi her þey de kri zin i zi o ku na bi li yor du. Pa sok Mil let ve ki li Ah met Ha cý Os man Bey le de gö rüþ tü ðü müz de Du rum i yi de ðil de di. Bu böl ge de di nî ya þa yý þýn çok i yi ol du ðu nu gör dük. Ba tý Trak ya nýn bü tü nün de il ko kul, or ta o kul ve li se ler de kar ma e ði tim yok muþ. Ay rý ca ço cuk lar sa at i ki bu çuk ve üç ten son ra Per þem be, Cu ma ha riç di ðer gün ler Kur ân o ku ma ya, med re se ye gi di yor lar. Med re se ye de vam e den ler i çin Ma yýs a yýn da bü yük ka tý lým lý i ca zet tö ren le ri ya pý lý yor muþ. Al lah na sip e der se o tö ren le rin bi ri ne ka týl ma yý dü þü nü yo ruz. Tür ki ye de ol du ðu gi bi Kur ân öð re ti mi ca mi nin i çin de de ðil, ay rý bi na lar da ya pýl mak ta. Di nî bay ram lar da ve kan dil ge ce le rin den son ra ki gün ler de de o kul lar ta til o lu yor muþ. Köy ler de ka dýn la rýn bü yük ço ðun lu ðu fe ra ce gi yi yor. Ha fýz o lan la rýn ay rý bir sa rý ðý var, Ý mam lar da sa rýk la so kak ta ge ze bi li yor. Müs lü man lar a ra sýn da ni kâh ve mi ras, þer î hu ku ka gö re dü zen le ni yor muþ. SELANÝK TE 130 CA MÝ VAR MIÞ, ÞÝM DÝ BÝR TA NE BÝLE KAL MAMIÞ Cu mar te si gü nü sa at de Nu ri kar de þin eþ li ðin de Se lâ nik e ha re ket et tik. Ý lâ hi ler, marþ lar ve Kur ân o ku ya rak i yi bir yol cu luk yap týk. Yol bo yun ca ge niþ ta rým a ra zi le ri, ü züm bað la rý, zey tin a ðaç la rý dik ka ti mi zi çek ti. Se lâ nik, Yu na nis tan ýn i kin ci bü yük þeh ri. Þeh rin gi ri þin de bul var da te miz lik gö re me dik. Çok es ki köh ne miþ be le di ye o to büs le ri, çöp lü ðe dön müþ o to büs du rak la rý ve te le fon ku lü be le ri... Bü tün du var lar bi zim yýl lar ön ce ki se çim sü reç le ri ni ha týr la tý yor du. Es ki tah ta ka pý lý ga ze te ba yi le ri bi zi hay re te dü þür dü. Se lâ nik te 130 ca mi var mýþ, þim di bir ta ne kal ma mýþ. ÜS TA DIN HÜR RÝ YET E HÝ TAB I O KU DU ÐU MEY DA NI ZÝ YA RET Ý ki bu çuk sa at sü ren yol cu lu ðu muz dan son ra Se lâ nik ders ha ne si ne u laþ týk. Üç ki þi nin kal dý ðý ders ha ne de haf ta da bir gün ders ya pý lý yor. Öð le ve i kin di na ma zý ný ký lýp bir ders yap týk tan son ra, Üs ta dýn 1908 de Hür ri ye te Hi tab ý o ku du ðu Hür ri yet Mey da ný ný zi ya ret et tik ve he men ak þam Ýs ke çe de ki der se ka týl mak i çin yo la çýk týk. Pla ný mýz da Ka va la ya da uð ra mak var dý, fa kat der se geç ka la bi li riz di ye Ka va la yý bir da ha ki se fe re bý rak týk. ÇO CUK LAR KUR ÂN ÖÐ RE NÝ YOR Pa zar gü nü kah val tý dan son ra Pa þe vik Kö yü ne git tik. Bu köy de bü yük bir ca mi var. Ca mi nin av lu sun da da tek kat lý bü yük bir med re se var. Per þem be ve Cu ma ha riç ço cuk lar bu ra da Kur ân öð re ni yor muþ. Ay rý ca kü çük bir ders ha ne ya pýl mýþ, ha ným lar ve er kek ler ay rý ay rý ders yap mak ta. Bu köy de ki Re cep kar deþ, e vi nin bir bö lü mü nü med re se yap mýþ. Ders ha ne yi zi ya ret e dip bir ders yap týk tan son ra kö yü bi raz do la þýp öð le na ma zý i çin dört bin nü fus lu Þa hin Kö yü ne geç tik. Üç ta ne ca mi si o lan bu köy de, ca mi le rin bi ri si 1450 de ya pýl mýþ. Ka dýn la rýn hep si fe ra ce li, ço cuk lar el le rin de Kur ân la ki mi si ca mi ye gi di yor, ki mi si de ca mi den dö nü yor du. So kak lar da do la þýr ken her kes hoþ gel di niz di yor du. Çok fark lý bir yer. Ca mi nin he men ya nýn da bir med re se var. Bü yük öð ren ci ler da ðýl dý ðý i çin il ko kul bi rin ci sý nýf öð ren ci le ri nin der si de vam e der ken i zin a la rak re sim le ri ni çek tik. Gi yim le ri de çok gü zel. Öð len na ma zý ný ca mi de kýl dýk tan son ra Ta rih çe-i Ha yat ta Av ru pa Nur Ta le be le rin den di ye bah se di len ki þi le rin 1952 de fo toð raf çek tir di ði ca mi nin av lu sun da re sim çek ti rip ca mi zi ya re tin den son ra Gü mül ci ne ye ha re ket et tik. Yol bo yun ca ye þil li ðin i çe ri sin de ki köy le rin ca mi mi na re le ri ni iz le ye rek Gü mül ci ne ye var dýk. Med re se ye uð ra yýp i kin di na ma zý ný kýl dýk tan son ra Ri sa le-i Nur dan bir ba his o kun du. Mar ma ra Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nden sý nýf ar ka da þým, Pa sok mil let ve ki li Ah met Ha cý os man la gö rü þe rek bi raz soh bet et tik. Ar ka daþ lar ken di le ri ne ba zý ki tap la rý he di ye et ti ler. En ký sa za man da tek rar git mek ü ze re ve da la þa rak Gü mül ci ne den ay rýl dýk. A ma ha ya len hep o ra lar da yýz. Ba tý Trak ya Nur Ta le be le riy le ta nýþ mak, ma ne vî dün ya mýz da çok de ði þik bir te sir bý rak tý. Ýn þa al lah tez za man da ye ni den o Nur lu bel de le re git mek na sip o lur. Â min.

3 Y HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (So rum lu) Re cep BOZ DAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mus ta fa GÖK MEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Ko or di na tö rü Re cep TAÞ CI E rol DO YU RAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Me sut ÇO BAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 15 Zilhicce 1433 Ru mî: 17 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýklim deðiþikliðine karþý vatandaþa çaðrý ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÇEVRE YÖNETÝMÝ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET BAÞ, ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNÝN ETKÝLERÝNÝ EN AZA ÝNDÝRMEK ÝÇÝN VATANDAÞIN ALACAÐI TEDBÝRLERÝ SIRALADI. Hac istatistikleri açýklandý Suudi Arabistan Ýstatistik Kurumu, bu yýl 186 ülkeden 3 milyon 161 bin 573 Müslümanýn hac görevini yerine getirdiðini bildirdi. Ýstatistik ve Enformasyon kurumunun açýklamasýnda, Suudi Arabistan da yaþayan ve çoðunluðunu yabancýlarýn oluþturduðu 500 bin kiþinin gayri resmi yollardan haccettiðini, bu yýlki hacý sayýsýnda ise yüzde 8 lik bir artýþ yaþandýðý belirtildi. Hac mevsiminde ayrýca, 2000 tercüman, imam, yönetici ve teknik adamýn görev yaptýðý, 4500 gönüllü Suudi gencin gece gündüz hacýlara hizmet ettiði kaydedildi. Bu arada Ýslam Kalkýnma Bankasý Baþkan Ahmed Muhammed Ali, bu yýl toplam 1 milyon kurban kesildiðini, kesilen kurbanlarýn 27 ülkedeki fakirlere gönderildiðini bildirdi. Suudi Kýzýlayý ndan yapýlan açýklamada ise, 362 bin 740 hacýnýn hac mevsimi süresince çeþitli rahatsýzlýklarýndan dolayý hastanelerden saðlýk hizmeti aldýðý belirtildi. Açýklamada, 35 hacýnýn açýk kalp ameliyatý olduðu, ayrýca hacýlara saðlýk konularýnda uyarýlar içeren 3 milyon sms kýsa mesajý gönderildiði ifade edildi. Hac mevsiminin sona ermesiyle birlikte Mekke Emiri Prens Halid düzenlediði basýn toplantýsýnda Hac döneminin baþarýyla tamamlandýðýný söyledi. Mekke / aa Engellilere giriþimcilik eðitimi verildi KEÇÝÖREN Belediyesi tarafýndan engelli bireylerin iþgücü piyasasýna aktif katýlýmý için Ankara Kalkýnma Ajansý iþbirliðiyle ortak yürütülen proje eðitimleri devam ediyor. Türkiye Özürlüler Eðitim ve Dayanýþma Vakfý (ÖZEV) tarafýndan da desteklenen proje kapsamýnda engelli giriþimci adaylarý, KOSGEB uzmanlarý tarafýndan bilgilendirildi. Eðitim alan engellileri ziyaret eden uzmanlar, engelli giriþimci adaylarýnýn sorularýný cevaplandýrarak giriþimde bulunabilecekleri sektör dallarý hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Engelliler ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunan KOSGEB uzmanlarý, engellilere yönelik imkânlarý ve fýrsatlarý eðitim alan katýlýmcýlarla paylaþtý. Projenin engelli bireyler için büyük bir fýrsat olduðunu belirten Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, eðitimlere katýlan engelli giriþimci adaylarýna bu süreçte her türlü desteði saðladýklarýný vurguladý. Ankara / cihan Abant, her mevsim ilgi odaðý AN KA RA ve Ýs tan bul a ra sýn da ge çiþ gü zer gâ hýn da bu lu nan, ta biî gü zel - lik le riy le ün lü Bo lu A bant Ta bi at Par - ký, her mev sim zi ya ret çi le rin il gi o da - ðý ol ma ya de vam e di yor. Bo lu nun eþ siz gü zel lik le rin den bi ri o lan A bant Ta bi at Par ký dört mev sim bo yun ca yer li ya ban cý tu rist le rin a ký ný na uð ru - yor. Ýs tan bul i le An ka ra a ra sýn da ge - çiþ gü zer gâ hýn da ve Bo lu ya 40 ki lo - met re me sa fe de bu lu nan A bant Ta - bi at Par ký, fo toð raf tut kun la rý nýn, a i - le le ri i le þeh rin gü rül tü sün den u zak - la þýp ta bi at i le baþ ba þa kal mak is te - yen le rin göz de si ol muþ du rum da. Haf ta son la rý ka pa si te si nin çok üs tü - ne çý kan park ta bu lu nan o tel le rin do - lu luk o ra ný yý lýn dört mev si mi yüz de 75 le rin ü ze rin de. Bo lu / ci han Fay ton i le göl tu ru, at bin me, fo toð raf çek me, ta bi at i le iç i çe sa bah yü rü yü þü ve man gal key fi nin bir a ra da ya þa na bil di ði par kýn ta biî gü zel li ði nin kay bol ma ma sý i - çin Or man Mu ha fa za e kip le rin ce 24 sa at de ne tim ya pý lý yor. FOTOÐRAF: CÝHAN ÇEVRE ve Þehircilik Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, iklim deðiþikliði ile mücadelede vatandaþtan destek istedi. Ýklim deðiþikliði etkilerini en aza indirmenin yollarýna dikkat çeken Baþ, Ýklim deðiþikliðiyle mücadelede vatandaþa çok büyük roller düþüyor. Küçük önlemlerle büyük sonuçlar elde edebiliriz dedi. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, iklim deðiþikliðinin etkilerini en aza indirmede vatandaþlarýn yapabileceklerini þöyle sýraladý: Ampullerinizi enerjiyi verimli kullanan tasarruflu ampullerle deðiþtirin. Elektrikli cihazlarýnýzý stand-by (bekleme) konumunda býrakmayýn. Çamaþýr ve bulaþýk makinenizi sadece tam dolduðunda çalýþtýrýn. Buzdolabýnýzýn ve dondurucunuzun yerini deðiþtirin. Soðutma cihazlarýnýzý evin serin odalarýnda, ýsýtma cihazlarýndan uzakta yerleþtirin. Daha az sýcak su kullanýn. Yemek piþirirken, su kaynatýrken, tencerenizin kapaðýný kapalý tutun. Evinizdeki sýcaklýðýn uzun sürelerle dýþarýya kaçmasýna fýrsat vermeyin. Evinizin yalýtýmýný iyileþtirin. Yeni beyaz eþya alýrken A enerji sýnýfýnda ya da daha ekonomik olanlarý tercih edin. Güneþ enerjisi kullanýn. Evinizdeki atýklarý geri dönüþüme verin ya da yeniden kullanýn. Alýþveriþ yaparken büyük ambalajý tercih edin. Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sývý sabun, kolonya gibi) doldurulabilir olanlarý tercih edin. Donmuþ deðil, taze gýda tüketin ve mümkün olduðunca yerel pazarlarý/kooperatifleri tercih edin. Mümkün olduðunca yürümeyi, bisiklete binmeyi ya da toplu taþýma araçlarýný tercih ederek, otomobil kullandýðýnýz süreyi azaltýn. Aracýnýzýn bakýmlarýný zamanýnda yaptýrýn. Taþýtlarýnýzýn lastiklerini haftada bir kontrol edin ve uygun þekilde þiþmiþ olduklarýndan emin olun. Yeni bir taþýt alacaðýnýzda, az yakýt tüketenleri tercih edin. Bir aðaç dikin. Ankara / cihan Di dim de or man yan gý ný DÝDÝM il çe sin de or man yan gý ný çýk tý. A lý nan bil - gi ye gö re, Te ka ðaç mev ki sin de ki or man lýk a lan da, he nüz be lir le - ne me yen se bep le yan - gýn baþ la dý. Rüz gâ rýn da et ki siy le bü yü yen yan gý na, çev re il çe ve bel de ler den ge len it fa i - ye e kip le ri, iþ ma ki ne le - ri ve a ra zöz ler le mü da - ha le et ti. Yan gýn da 30 de kar a la nýn tah rip ol - du ðu, sön dür me ça lýþ - ma la rý nýn de vam et ti ði bil di ril di. Ay dýn / a a Ýs tan bul da su ke sin ti si BEÞÝKTAÞ ve Þiþ li nin ba zý böl ge le ri ne 31 E - kim de 5 sa at sü rey le su ve ri le me ye cek. Ýs - tan bul Su ve Ka na li - zas yon Ý da re si nden (ÝS KÝ) ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, Le vent Ter fi Mer ke zi nde ki tra fo da ba kým-o na rým ça lýþ ma la rý ya pý la cak. Bu kap sam da, 31 E kim Çar þam ba gü nü i le sa at le ri a ra - sýn da Be þik taþ ta E ti - ler, Be bek, Yýl dýz, Bal - mum cu, U lus, Ru me li Hi sa rüs tü, Le vent, Kuþ te pe ve Ar na vut - köy, Þiþ li de Me ci di ye - köy, Gay ret te pe ve E - sen te pe su a la ma ya - cak. Ýs tan bul / a a Ýklim deðiþikliði ile mücadelede vatandaþa önemli roller düþüyor. Kâzým Güleçyüz'ün kaleminden

4 4 30 KÜLTÜR SANAT EKÝM 2012 SALI Y MERVE ÝRÝYARI Cum hu ri yet Bay ra mý Ben de çok gü zel a ný sý o lan bir gün dür. Bu yüz den bu bay ram ba na her za man te - bes süm bý ra kýr. Tren de bi let ke sen ki þi bi zim a i le ye tek tek bi let ke ser ken; ben o ki þi ye; Cum hu ri yet Bay - ra mý nýz kut lu ol sun de yin ce te bes süm e de rek bak tý ve Bu gün ben den sin u fak lýk di ye rek te - bes süm e de rek git miþ ti. As lýn da o za man bu kav ra mýn tam mâ nâ sý i le ne de mek ol du ðu nun bi le far kýn da ol ma ya cak ka dar kü çük tüm. Bu nu ha týr la yýn ca ço cuk la rýn ne ka dar saf duy gu lar i le kö tü lük bes le me dik le ri ni dü þü nü - rüm. Son ra da ha ço cuk ken o ku du ðum ve din - le di ðim, Üs ta dý mýn en çok ho þu ma gi den tas - vi ri de be ni bu ke li me ye ý sýn dý rýr: Cum hu ri - yet çi ka rýn ca lar. [Es ki þe hir Mah ke me sin de giz li kal mýþ ve res men zap ta geç me miþ ve mü da fa a tým da da - hi ya zýl ma mýþ bir es ki ha tý ra yý ve lâ tif bir kýs - sa-i mü da fa a yý be yan e di yo rum.] O ra da ben den sor du lar ki: Cum hu ri yet hak kýn da fik rin ne dir? Ben de de dim: Yaþ lý mah ke me re i sin den baþ - ka da ha siz dün ya ya gel me den ben din dar bir cum hu ri yet çi ol du ðu mu e li niz de ki ta rih çe-i ha - ya tým is pat e der. Hü lâ sa sý þu dur ki: O za man, þim di ki gi bi, hâ li bir tür be kub be sin de in zi va da i dim. Ba na çor ba ge li yor du. Ben de ta ne le ri ni ka rýn ca la ra ve ri yor dum. Ek me ði mi o nun su yu i le yer dim. Ben den sor du lar, ben de dim: Bu ka - rýn ca ve a rý mil let le ri cum hu ri yet çi dir ler. Cum - hu ri yet per ver lik le ri ne hür me ten, ta ne le ri ka rýn - ca la ra ve ri yo rum. (Be di üz za man) Ýþ te bu ra yý her o ku du ðum da bu ke li me da ha sý cak ge lir ba na. As lýn da he pi miz Cum hu ri - yet çi ki þi lik le riz. Böy le de ol ma lý yýz. Üs ta dý - mýz da biz le re bu nu ö ðüt ler. A ma ö nem li bir ay rýn tý din dar cum hu ri yet çi ol ma mýz dýr. Yi - ne ay ný bah sin de va mýn da Üs ta dýn: Hu le fâ-i Râ þi dîn, her bi ri hem ha li fe, hem re is-i cum hur i di. Sýd dîk-ý Ek ber (ra), A þe re-i Mü beþ þe re ve Sa ha be-i Ki ra ma el bet te re is-i cum hur hük - mün de i di. Fa kat mâ nâ sýz i sim ve re sim de ðil, bel ki ha ki kat-i a da le ti ve hür ri yet-i þer i ye yi ta - þý yan mâ nâ-yý din dar cum hu ri ye tin re is le ri i - di ler söz le riy le ders ver di ði gi bi. Cum hu ri yet kav ra mý i le il gi li o la rak A ris - to; U mu mun men fa a ti ni gö ze ten halk i da re si - dir der. Bu gün bir çok ül ke, bu yö ne tim tar zý - na geç miþ tir. Dün de, bi zim Cum hu ri ye te ge - çi þi mi zin 89. yýl dö nü mü i di. Kur ban Bay ra mý - nýn ar dýn dan bu mil lî bay ra mý mý zýn gel me si çif te bay ram ol du. A ma ta bii tam se vi ne me dik. Zi râ cum hu ri ye ti miz, bun ca yýl dýr hâ lâ de- mok ra tik bir muh te va ka na za ma dý. Cum hu ri yet Bay ra mý gü nü, ay ný za man da Üs ta dýn Es ki þe hir Ha pis ha ne si nin pen ce re sin - den li se li kýz ta le be le ri ve on la rýn a ký bet le ri ni mü þa he de et ti ði â ný ha týr la týr. Bu ve si ley le tüm genç le re bü yük bir ders de ver miþ tir. So nun - da ki i ba re i se þöy le dir:..ha pis ha ne mü dür ve a lâ ka dar la rý, câ ni ve ka til le rin baþ la rýn da ze bâ ni gi bi a zap me mur la rý de ðil, bel ki med re se-i Yu su fi ye de Cen ne te a dam ye tiþ tir mek ve on la rýn ter bi ye si ne ne za ret et mek va zi fe siy le me mur bi rer müs ta kim üs tad ve bi rer þef kat li reh ber ol ma la rý na ça lýþ ma lý yýz. * Bu bay ra mýn ben de ki a ný la rý çok faz la dýr. Bu ve si ley le geç miþ Kur ban Bay ra mý ný zý teb rik, Ha- ki ki Cum hu ri yet bay ra mý ný zý teb þir e de rim. Dip not: *A sa-yý Mu sa, Bi rin ci Ký sým, s. 19 Kül tür ve Sa nat Bü yük Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du CUMHURBAÞKANLIÐI Kül tür ve Sa nat Bü yük Ö - dül le ri bu yýl, e ser le rin de ge le nek le ye ni a ra sýn da köp rü ro lü üst len di ði i çin Se lim Ý le ri ye, Türk ta ri hi ni ev ren sel bir bo yu ta ta þý ma sý do la yý sýy la Prof. Dr. Þük rü Ha ni oð lu na ve Kla sik Türk ve Ta sav vuf mü - zi ði ni ge niþ kit le le re u laþ týr ma sý do la yý sýy la Ah met Ha ti poð lu na ve ril di. Tür ki ye nin ar ke o lo ji a la nýn da ki zen gin bi ri ki mi ni dün ya mi ra sý na su nu la cak zen gin - lik te ser gi le dik le ri i çin Ze ug ma An tik Ken ti ve Mü - ze si de ö dü le la yýk gö rül dü yý lý Cum hur baþ - kan lý ðý Kül tür ve Sa nat Bü yük Ö dül le ri nin Tür ki - ye nin ar ke o lo ji a la nýn da ki zen gin bi ri ki mi ni a ka de - mik dün ya, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ve ye rel yö - ne tim ler iþ bir li ði i le dün ya mi ra sý na su nu la cak bir zen gin lik te ser gi le dik le ri i çin Ze ug ma An tik Ken ti ve Mü ze si ne; e de bi yat aþ ký ný Ýs tan bul tut ku suy la har man la yýp ki þi sel a ný la rý ný þeh rin geç mi þiy le bir a ra ya ge tir di ði e ser le rin de ge le nek le ye ni a ra sýn da köp rü ro lü üst len di ði i çin Se lim Ý le ri ye; gün cel o - lay la rý zen gin ta rih bi ri ki miy le yo ðu rup öz gün bir ta rih söy le mi ge liþ ti re rek Türk ta ri hi ni ev ren sel bir bo yu ta ta þý ma sý do la yý sýy la Prof. Dr. Þük rü Ha ni - oð lu na; Kla sik Türk ve Ta sav vuf mü zi ði ni ken di ne öz gü ic ra tarz la rýy la zen gin leþ ti rip ge niþ kit le le re u laþ týr ma sý do la yý sýy la Ah met Ha ti poð lu na ve ril - me si ni uy gun gör müþ ler dir. An ka ra / a a Batmanlý rehber çocuklar kale giriþindeki maðaralarda çatlak oluþmasý sebebiyle ziyarete kapatýlan Hasankeyf'in ziyarete açýlmasýný dört gözle bekliyor.fo TOÐ RAF:CÝHAN Ta ri hî kent zi ya re te a çýl sýn HA SAN KEYF ÝN ZÝ YA RE TE KA PA TIL MA SI NIN EN ÇOK KEN DÝ LE RÝ - NÝ MAÐ DUR ET TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE YEN REH BER ÇO CUK LAR, YET KÝ LÝ - LER TA RÝ HÝ KEN TÝ BÝR AN ÖN CE ZÝ YA RE TE AÇ SIN DE DÝ LER. BATMANLI reh ber ço cuk lar ka le gi ri þin de ki ma ða ra lar da çat lak o luþ ma sý ne - de niy le zi ya re te ka pa tý lan Ha san keyf il çe sin de ki ta ri hi Ha san keyf Ka le - si nin a çýl ma sý ný dört göz le bek li yor. Ha san keyf in zi ya re te ka pa týl - ma sý nýn en çok ken di le ri ni mað dur et ti ði ni be lir ten reh ber ço - cuk lar, ta ri hi a la nýn bir an ön ce zi ya re te a çýl ma sý ný is ti yor. O - kul harç lýk la rý ný Türk çe, Kürt çe, A rap ça ve Ýn gi liz ce ol mak ü ze re 4 dil de reh ber lik ya pa rak ka za nan Bat man lý reh ber ço cuk lar ta ri hi a la nýn zi ya re te ka pa týl ma sýn dan do la yý harç lýk a la ma mak tan ya ký ný yor. Bin ler ce yýl lýk ta ri hi geç - mi þe sa hip an tik kent Ha san keyf Türk çe, Kürt çe ve Ýn gi - liz ce ol mak ü ze re 3 dil de ya zý lan ta be la sýy la zi ya ret çi le ri ni kar þý lý yor, ço cuk reh ber ler a ra cý lý ðýy la da dün ya ya ta ný tý lý - yor. Yaþ la rý 8 i le 15 a ra sýn da de ði þen ço cuk lar, ez ber le dik - le ri Ýn gi liz ce ve A rap ça me tin ler le, Ha san keyf in tüm ta ri hi - ni bir çýr pý da tu rist le re an la tý yor. Bu yol la o kul harç lýk la rý ný çý kar tan ço cuk lar, a i le le ri ne de e ko no mik kat ký da sað lý yor. Ka - ya la ra o yul muþ 5 bin ma ða ra sý, dün ya nýn ilk ve tek a çý lýr ka pa - nýr taþ köp rü sü ve sarp ka ya lar üs tü ne ku rul muþ ev le ri i le göz ka - maþ tý ran Ha san keyf, zi ya re te ka pa týl ma sý na al dý rýþ et me yen il çe ço cuk la - rý, yer li ve ya ban cý tu rist le re ta ri hi ken ti an la tý yor. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Çi vi li tas - ma.- Yük sek ten bir ye ri bü tün o la rak gö ren. 2. Mer sin - gil ler den, a sýl yur du A vus - tral ya o lan, bo yu 100 m'yi a - þa bi len, top ra ðýn su yu nu çe - ke rek ye rin ba tak lýk du ru ma gel me si ni ön le yen bir a ðaç.- Gam (I I) di zi sin de do i le mi a ra sýn da ki ses. 3. Ý çi ne so - ðan, sa rým sak, may da noz, ha vuç vb. ka tý la rak zey tin ya - ðýy la pi þi ri len ve so ðuk o la - rak ye nen ye mek.-bir ya rýþ - ma da baþ ta bu lu nan ta kým ve ya ya rýþ ma cý. 4. A rap lar da yay gýn bir er kek a dý.- Soy lu, hür. 5. Bir ba yan a dý.- De mir yo lu i le yol cu luk e den le rin ge rek si nim le ri nin ge niþ öl - çü de kar þý lan dý ðý bü yük tren is tas yo nu. 6. Ro man ya di lin de kur ba ða. 7. A vuç i çi.- - Su ri ye nin baþ ken ti.- Bi nek hay van la rý nýn sýr tý na ko nu lan, o tur ma ya ya ra yan nes ne. 8. Ka ra de niz yel - ken li si.- Mo bil ya lar da ki cam raf la rý ta þý mak i çin yan tab la la ra yer leþ ti ri len kap sül le rin i çi ne ta ký lan si - lin di rik, yas sý ve L bi çim li raf ta þý ma a le ti.- Zey bek. 9. Kom þu bir dev let.- Ya ba ni hay van ba rý na ðý. - At - mak fi i li ni ger çek leþ ti ren. 10. Fý kýh il min de uz man ki þi.- Bir i þi ya pa bil me gü cü, kud ret, ik ti dar. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. O zan la rýn çal dý ðý tel li Türk sa zý.- Yö nelt me, çe vir me. 2. Þe ke rin kay na tý la rak ka tý - laþ ma sý yo lu i le ya pý lan, renk li ve ko ku lu, a ðýz da güç e - ri yen þe ker, a ki de þe ke ri.- Kes kin bir þey le ve ya bir vu - ruþ la vü cut ta o lu þan de rin ke sik. 3. Ki mi yö re le ri miz de man da yav ru su.- De re ya ta ðý. 4. Gös te riþ, göz ka maþ - týr ma.- Ha kik ke li me sin de or ta. 5. A ðýz su yu. 6. A rý ü - rün le ri i le te da vi yön te mi. 7. Ra su lü Kib ri ya E fen di - miz'in muh te re me va li de le ri. 8. Ýl han lý Ým pa ra tor lu - ðu'nun ku ru cu su, cen giz ha nýn to ru nu. 9. Ýs tan bul'un es ki dla rýn dan bi ri.- Göz de le ke. 10. Kur'an'ýn ak la gö re ya pý lan tef si ri ne ve ri len i sim Süt sý ðý rý.- Di ðe ri ne gö re ter ci he de ðer o lan. 12. Ye ni di ki len ve he nüz ü - züm ver me yen bað.- Bo ða gü re þi a la ný Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI A K T A R M E S E L T A A T T O R A M A N I R K K A L Ý T E L Ý F Ý N A M M Ý R A S U R B A Ý N H Ý A R Ý A E N K L A N A Y T E N R A M F L A L Ý L Ý P U T F L E S N A S I R A K A R N E A T A N A N ÇO CUK LA RIN AN LA TI MI HER KE SÝ ÞA ÞIR TI YOR Kay ma kam lý ðýn aç tý ðý kurs lar da 20 gün e ði tim gö ren ço cuk lar, an tik ken tin en ö nem li reh ber le ri du ru mun da. Ýl çe ye ge len her tu ris tin ya nýn da bi - ten ço cuk lar, bir kaç dil de ez ber le dik le ri kent ta ri - hi ni ký sa sü re de an la tý yor. Ço cuk la rýn, ba þa rý lý reh ber li ði, yer li ve ya ban cý tu rist le ri þa þýr - tý yor. Yaþ la rý 8 i le 15 a ra sýn da de ði þen yak la þýk 50 ço cuk, gün de bin 5?20 li ra ka za ný yor. O kul harç lýk la rý nýn ya ný sý ra doð ru düz gün ge li ri bu lun ma yan a i le le ri ne de e ko - no mik kat ký sað lý yor. TA RÝ HÝ KENT BÝR AN ÖN CE ZÝ YA RE TE A ÇIL SIN Meh met Fa tih (9), Ta mer Sal kan (12), O zan Sal kan (10), Yu nus Bý çak çý (12), Bi lal Ge zer (12), Vey si Ka ya (8) ve 9 ya þýn da ki Ö mer Kal kan ço cuk reh ber le rin sa de - ce bir ka çý. Sa ba hýn er ken sa at le rin de il çe mer ke zi ne i ne rek tu rist le rin gel me si ni bek le yen, ak þam geç sa at le re ka dar reh ber lik ya pan ço - cuk lar, bu iþ ten bü yük zevk a lý yor. 9 ya þýn da ki Bi lal Ge zer, o kul harç lý ðý ný ken tin ta ri hi ni an la - ta rak çý kar dý ðý ný be lir tir ken, Vey si Ka ra (8) i se yap tý ðý iþ hak kýn da þun la rý söy lü yor: Ha san - keyf in gü zel lik le ri ni dý þa rý dan ge len ya ban cý la ra an lat mak çok ho þu mu za gi di yor. Ha san keyf in es ki köp rü sü nü, ma ða ra la rý ný, ta ri hi e ser le ri ni an la tý yo ruz. Ýn san lar da bu na kar þý lýk bi ze pa ra ve ri yor. An cak Ha san keyf gü ven lik ne de niy le zi - ya re te ka pa týl dý. Bu da en çok biz reh ber ço cuk - la rý mað dur et ti. Yet ki li ler den ta ri hi ken tin bir an ön ce zi ya re te a çýl ma sý ný is ti yo ruz. Ta mer Sal kan (12) da Ha san keyf in zi ya re te ka pa týl ma - sýn dan son ra ge len zi ya ret çi sa yý sý nýn a zal ma sý ya nýn da ge len zi ya ret çi le ri Ha san keyf te do laþ tý - ra ma dýk la rýn dan ve reh ber lik e de me dik le rin den harç lýk a la ma dýk la rý ný be lirt ti. Sal kan, O kul harç lýk la rý mý zý bu ra dan çý kar tý yo ruz. Reh ber lik bi zim ek mek tek ne miz, bu yüz den bir an ön ce zi ya re te a çýl sýn di ye ko nuþ tu. Yap týk la rý reh ber - lik ten tu rist le rin çok et ki len di ði ni vur gu la yan Ta ner Þe ker (12) i se Bi zim bu ra la rý an lat ma mý - za tu rist ler çok þa þý rý yor lar di yor. Bit lis / ci han Kül tü rü mü zü ye ni ne si le ak ta rý yo ruz MERSÝN'ÝN Tar sus Be le di ye si ta ra fýn dan, Cum hu ri ye tin ku ru lu þu nun 89. yýl dö nü - mü do la yý sýy la dü zen le nen 7. Ge le nek sel Cum hu ri yet Yað lý Gü reþ le ri mü sa ba ka la - rýn da baþ peh li van Ta ri hi Kýrk pý nar Gü reþ le ri nde 3 kez baþ peh li van lý ðý ka za nan Re cep Ka ra ol du. 75. Yýl A çýk Ha va Gös te ri Mer ke zi nde ya pý lan Al týn Ke mer Ö - dül lü Yað lý Gü reþ le ri nin a ma cý nýn a ta spo ru na sa hip çýk mak ol du ðu nu be lir ten Be le di ye Baþ ka ný Bur ha net tin Ko ca maz, a ta spo ru nu ye ni ne sil le re sev dir me yi ve ya þat ma yý ga ye güt tük le ri ni söy le di. Ko ca maz, Yýl lar dýr Tar sus ta bel ki de Çu ku ro - va böl ge sin de ilk o la rak ge le nek sel ha le ge tir di ði miz Cum hu ri yet Yað lý Gü reþ le ri ni ter tip e di yo ruz, a de ta Kýrk pý nar ý Tar sus a ta þý yo ruz. El bet te bi zim yö re mi zin gü - reþ le ri Ka ra ku cak Gü reþ le ri a ma va tan daþ lar dan ge len ta lep ü ze ri ne bu yað lý gü reþ - le ri de on la ra sey ret tir me nin gay re ti ni gü dü yo ruz. Biz ler a ta spo ru na sa hip çýk mak mec bu ri ye tin de yiz. Ge le nek le ri mi ze, örf ve a det le ri mi ze sa hip çýk mak mec bu ri ye - tin de yiz. Mil li da va la rý mý za sa hip çýk mak mec bu ri ye tin de yiz. Zi ra hem yö re miz de hem de ül ke mi zin bir böl ge sin de ül ke mi zin ye te ri ka dar düþ ma ný var. Öy ley se bi - zim her za man kin den da ha faz la bir lik ve be ra ber li ðe ih ti ya cý mýz var. Bi zim her za - man kin den da ha faz la yar dým laþ ma ya ve da ya nýþ ma ya ih ti ya cý mýz var. Bi zim her za man kin den da ha faz la bir bi ri mi zi sev me ye, say ma ya, say gý gös ter me ye ve sa hip - len me ye ih ti ya cý mýz var. Bu top rak lar a ta la rý mý zýn kan la rýy la su lan mýþ bi ze a na mý - zýn ak sü tü gi bi he lal e dil miþ top rak lar. Do la yý sýy la bu top rak la ra sa hip çýk mak, ya - þa dý ðý mýz ken te sa hip çýk mak, bu þe hir de ya þa yan in san la rý en i yi þe kil de ya þat ma - nýn, ken ti sa hip len me nin mü ca de le si ni ver mek boy nu mu zun bor cu de di. Yað lý ve al týn ke mer li gü reþ ler de baþ peh li van lý ðý ka za nan Re cep Ka ra, fi nal de ra ki bi Sa lih E - rinç i tuþ et ti. Ser mest Bu lut i le Ra ma zan Ya rar ü çün cü ol du. Ba þal tý ka te go ri sin de Fa tih Sul tan Meh met A la ba cak ý ye nen Se fa Ön gör bi rin ci o lur ken, Ab dul lah Kaç - ma zoð lu i le Ay han Su zan ü çün cü lü ðü pay laþ tý. Mer sin / ci han

5 Y MAKALE 5 H ac yo lu na dü þen bir ha cý a da yý þu nu gö rür, dü þü nür, ko nu þur, meþ ve ret e der: Bu mü ba rek bel de ler de, Hz. Â dem den baþ la yýp, â hir za man pey gam be ri Hz. Mu ham med e ka dar (asm) ge lip ge çen 124 bin pey gam be rin, 124 mil yon ev li ya nýn, 100 bi ni aþ kýn Sa hâ bî nin VE CÝ ZE fer sa dog ni as ya.com.tr hu se yi ne ni as ya.com.tr Üm mî göz lük Be nim bay ram la rým da ke di ler ve yýl dýz lar var dý; ço cuk luk far kýn da lý ðýy la ye ni den keþ fe di yo rum on la rý. Saf ma su mi yet le sa fî gök yü zü ne ba kar ken ke di ler de ba na eþ lik e di yor muþ me ðer. Do ðal ke li me si nin kul la nýl ma dý ðý, her þe yin ta bi i ol du ðu, ta bi at la iç i çe o lun du ðu ma su mi ye tin ku þat tý ðý gü ze lim gün ler; yer de ke di ler, gök te yýl dýz lar Bü yü dük çe ma su mi yet si lik leþ ti, ke di ler yal nýz laþ tý, yýl dýz lar pu sa rýk laþ tý. A dam ol muþ tuk; o ku muþ tuk, öð ren miþ tik, bi li yor duk, ya pý yor duk, ba þa rý yor duk! Ben gi de rim göl gem u zar; ken dim den u zak la þý rým, ke di ler ben den. Aç lýk ve a ra yýþ; o ma su mi yet miþ me ðer; ni me tin fark e dil di ði, kü çük þey ler le mut lu o lun du ðu, az þey le do yul du ðu; tok za man lar; ha ki ka te ya kýn o lun du ðu o üm mî za man lar. Ne re de o yi tik za man lar, kay be dil miþ me kân lar, har can mýþ ö mür ler; ke di ler ay ný yer de, yýl dýz lar ay ný me kân da; o üm mî göz lü ðüm ne re de bu la mý yo rum. O çýk maz so ka ða gi ri yor, bu du va ra tos lu yor, el yor da mý i le ka ran lýk ta yol al ma ya ça lý þý yo rum. Göl gem ben den ön ce, ben im ben den ev vel gi di yor; çu kur lar, ça mur lar Kü çük ken de çu kur la ra dü þer, ça mur la ra bu la nýr dýk; te miz çu kur lar dý on lar, te miz ça mur lar dý on lar Ne yi ne uð ru na kur ban et tik? Ne yi ne pa ha sý na ka zan dýk? Kaç kur ban bay ra mý ya þa dýk? Ken di mi zi ço cuk Ýs ma il in (as) ye ri ne, ba ba Ýb ra him in (as) ye ri ne koy du ðu muz ol du mu; yok sa ko yun gi bi gü dül dük mü; kur ban dan u zak ta ti le ya kýn me kân lar da Kre di kart la rý na ký yýl mýþ kur ban lar do la þý yor a lýþ ve riþ mer kez le rin de, ta til bel de le rin de Ke di yok, yýl dýz yok Göl ge yok Kop ko yu ge ce Ýs li þe hir ý þýk la rý yýl dýz la rý ört tü, ke di le ri ka çýrt tý. Ma sum luk per de per de yýr týl dý, ha yâ a yak lar al tý na a lýn dý. Ço cuk lu ðu mun ça mur la rý misk miþ; e de bin zevk uð ru na kur ban e dil di ði cad de ler le ký yas la yýn ca. Göl ge siz ger çek na sýl bu lu na cak bu cad de ler de, so kak lar da, þe hir ler de Kur ban na sýl id rak e di le cek, me de ni yet na sýl in þa e di le cek is li ve gü rül tü lü þe hir ler de? Bil gi ha ma lý, ma lu mat bu da la sý id rak ler, ger çe ði göl ge ye kur ban e den id rak ler; kur ban ha ki ka ti ni an la ya bi lir, ha ya tý ha ya týn sa hi bi a dý na kur ban e de bi lir mi? Ha ber ler se te rö re, tra fi ðe ve ri len kur ban lar la do lu Zi hin ler çer çöp bil gi ler le kir le ni yor, kalp ler boþ ma lu mat lar la ma su mi ye ti ni yi ti ri yor; ne Ýb ra him an la þý lý yor, ne Ýs ma il. E te in dir gen miþ na zar lar yýl dýz la rý gö re mi yor, ke di le ri se ve mi yor Ken din den ha ber siz fa kat her þey den ha ber dar hoy rat ha yat lar ya þa ný yor Yýl dýz la rý gör mek i çin þeh rin i sin den, se sin den u zak ta, ge ce nin u ya nýk bir vak tin de gök yü zü ne bak mak ge re ki yor. Ke di le ri sev mek i çin de on la rýn er ken den ya tý þý ný ve na maz ön ce si kal ký þý ný gör mek Bu ma sum va kit ler, kay bet ti ði miz o üm mî dem ler den iz ler ta þý yor. Ey nefsim! Kadere iman eden, kederden emin olur kudsî düsturunu kendine rehber et. Hevesli, akýlsýz çocuklar gibi, muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peþinde koþma. Düþün ki, fânî zevkler, sana mânevî elemler, teessüfler býrakýyor; sýkýntýlar, elemler ise, bilâkis, mânevî lezzetler ve uhrevî sevaplar veriyor. Sen dîvâne olmazsan, muvakkat lezzeti yalnýz þükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler þükür için verilmiþ. (Bediüzzaman, Emirdað Lâhikasý, s. 173) Dünya çapýnda kongre olan haccýn kazandýrdýklarý (2) i yi lik ve gü ze lik uð ru na ver miþ ol du ðu mü câ de le le rin hâ tý ra la rý var dýr. Zâ lim ve hak sýz la ra kar þý di ren me le ri var dýr, in san la rý hak yo la dâ vet et me mü ca de le si var dýr. Bü tün bu hâ tý ra lar ha cý nýn dün ya sýn da tek rar ta ze le nir, pe ki þir. l Hac, in sa na ye ni ye ni u fuk ve fi kir ka pý la rý a çar. l Hac ay ný za man da kül tür a lýþ ve ri þi dir. Mem le ke tin den kal kýp hac ca gi den in san lar pek çok bel de, böl ge, ik lim, coð raf ya, in san ve kül tür ler le kar þý la þýr lar. Gü zel â det, örf, ge le nek, ye ni ye ni i câd ve ke þif le ri gö rür; gü zel lik le ri tes bit e der ler. Mem le ket le ri ne dön dük le rin de on la rý hem an la týr lar, hem de müm kün o lan la rý ný uy gu lar lar. l Hac, za ma ný kul lan ma sa na tý ný öð re tir. Çün kü, vak fe ve ta vaf, bel li bir za man di li mi i çin de ya pýl ma lý dýr. l Hac, dün ya ça pýn da bir kon gre ve meþ ve ret tir. Dün ya nýn muh te lif yer le rin den ge len mil yon lar ca in san, i dâ re ci, e ði tim ci, â lim, fi kir a da mý, sa nat kâr, tüc car, zen gin, di râ yet li ki þi ler, me þak kat ve prob lem le re ta ham mül e de bi len ler bir a ra ya gel mek te dir. Hac bo yun ca, bir bir le riy le, ba zan hu sû sî, ba zan u mu mî mah fil, plat form ve me kân lar da kar þý la þýr, bir bir le riy le fi kir a lýþ ve ri þin de bu lu nur; Ýs lâ mî, in sâ nî me se le le ri tar tý þýr, tec rü be le ri ni bir bir le ri ne ak ta rýr lar. Ü ret tik le ri fi kir le ri, mal la rý ve sa nat e ser le ri ni de ðiþ-to kuþ e der, ye ni u sûl ve pren sip le ri bir bir le ri ne gös te rir ler. Kemalist sýðýnmacýlar Sö zü nü et ti ði miz "Ke ma list sý ðýn ma cý lar", Su ri ye li sý ðýn ma cý lar hiç mi, hiç ben ze mi yor. Zul mün da ya nýl maz bas ký sýn dan ka çan Su ri ye li ler, bir ne vi "ýz dý rar ha li" se be biy le gi dip kom þu ül ke le re sý ðý ný yor lar. Biz de ki ja ko ben ka fa lý lar i se, ta ma men is te ye rek ve se ve rek, ya ni gö nül lü þe kil de gi dip Ke ma liz me sý ðý ný yor lar. Do la yý sýy la, Su ri ye li sý ðýn ma cý la ra yar dým e li u za tý lýr; on la ra kom þu luk ve kar deþ lik hu ku kuy la mu a me le e di lir. An cak, Ke ma list sý ðýn ma cý lar böy le si bir mu a me le yi as la hak et mi yor lar. Siz bak ma yýn ve de kan ma yýn on la rýn þim di ler de mar ji nal grup lar ha lin de kav ga þa ma ta çý kar ma, em ni yet kuv vet le riy le ça tý þa rak Cum hu ri yet'i kut la ma nu ma ra la rý na. Böy le yap mak la, as lýn da ken di le ri ni sa de ce rek lâm e di yor lar. "Biz gü cü mü zü kay bet me tik" de me ye ge ti ri yor lar. Ger çek te i se, ta kat tan düþ müþ, kuv vet le ri ni bü yük çap ta kay bet miþ du rum da lar. O nun i çin di yo ruz ki: Bý ra kýn yü rü sün ler, bý ra kýn ko nuþ sun lar. Zi ra, ba ðý rýp söy le dik le ri ne ar týk kim se beþ pa ra de ðer ver mi yor. Za ten, dok san yýl dýr ay ný þey le ri tekar lý yor, ay ný te ra ne yi o ku yup du ru yor lar. Bu na rað men, gün den gü ne ge ri li yor lar. Þim di ler de, e sas teh li ke "din dar Ke ma list" ce nah tan ge li yor. Bu an la yý þýn ö nü ne geç mek, bu zih ni ye ti ýs lâh et mek, di ðe rin den çok da ha zor gö rü nü yor. Her ne i se... Biz yi ne sa de de dö ne lim. Ýs lâm di ni ni dýþ la dý lar; Ke ma liz mi din di ye bel le di ler Vak tiy le, Ýs lâm di ni ni dýþ la yan ja ko ben (zor ba) Ke ma list ler, bir mil le tin din siz o la ma ya ca ðý ný fark e din ce, bu kez dö nüp Ke ma liz mi "Türk'ün di ni" yap tý lar. Týp ký, Hý ris ti yan lý ðý pro tes to e de rek yo la çý kan Fran sýz ih ti lâl ci le ri nin, bir sü re son ra Pro tes tan lý ðý din/mez hep ha li ne dö nüþ tür me ma nev ra la rý gi bi. E vet, yan lýþ o ku ma dý nýz: Bu va tan da, bir za man lar Ke ma lizm "Türk'ün di ni" þek lin de res men lan se e dil me ye ça lý þýl dý. Bu fe ci ger çe ðin de li li ni, is pa tý ný gör mek is te yen ler, tek par ti dev rin de ya yýn la - Aktüel Kýsa kýsa Kürt çe i çin Türk çe ta li mat PKK'nýn kur may la rýn dan Mu rat Ka ra yý - lan'ýn "Kürt çe'yi yay gýn laþ tý rýn" þek lin de ki ta li ma tý na mu ha tap o lan KCK sa nýk la rýn tep ki si þöy le ol muþ: "Ta li ma tý ve rir ken ba - ri Türk çe ko nuþ ma sýn." Cum hu ri ye te sa hip çýk mak Dün Tak sim'de ki Cum hu ri yet A ný tý na çe lenk ko yan CHP Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný Sa lý - nan Türk Dil Ku ru mu na a it "Söz lük"ün DÝN mad de si ne ba ka bi lir. O ra da, di nin söz lük ma na sý ve ril dik ten son ra, ör nek le me kýs mýn da ay nen þu i fa de zik re di li yor: "Ke ma lizm, Türk'ün di ni dir." (TDK Türk çe Söz lük, 1946 ba sý mý.) E vet, re ji min zor ba bek çi le ri, i þi bu rad de ye ka dar çý kar mýþ lar dý. Son ra bak tý lar ki, gi di þat on la rýn is te di ði gi bi de ðil. Bu mil let di nin den, mu kad de sa týn dan kop mu yor. Dahasý, bil ha ssa Nur Ri sâ le le ri sa ye sin de, ye ni ne sil ler din le ri ne da ha sý ký, da ha ih lâs lý þe kil de bað lan dý ðý ný fark et ti ler. Bu du rum kar þý sýn da, he men çark e dip, bu kez bü tün ta bu ve to tem le ri ni din per de si ne bü rün dür me ye ça lýþ tý lar. Ha liy le, mas ka ra ya dön dü ler ve þaþ kýn la rý oy na ma ya baþ la dý lar. Bir ta raf tan "Biz de din da rýz", hat ta "En i yi Müs lü man bi ziz" de me ye, bir ta raf tan da din dar ký yý mý na var güç le ri yle de vam et ti ler. Al lah'tan ki, güç le ri git gi de e ri yip za yýf la dý da, maz lum la ra da ha diþ ge çi re mez ha le gel di ler. * * * Ya zý mý zýn tam da bu ra sýn da, si ze çar pý cý bir mi sâl ve re lim. Zor ba Ke ma list ler, dün kü Cum hu ri yet kut la ma la rý ko nu sun da "din dar Ke ma list ler"le an la þa ma yýp kar þý kar þý ya gel di ler. On la rýn med ya da ki po pü ler söz cü le ri nen (is mi lâ zým de ðil) bi ri, dün kü kö þe ya zý sýn da ge niþ va tan daþ kit le si ne hi ta ben þun la rý dil len dir di: "Lüt fen, cum hu ri yet kut la ma la rý na ka tý lýn. Cum hu ri yet, bi zi bir bi ri mi ze bað la yan en güç lü ku rum dur. Her din den, her mil let ten, her böl ge den in sa ný o bir a ra da tu tar. Bu nu za yýf la týr sak a yak ta ka la ma yýz. "Ýs lâm bir li ði, bu çað da ha yal dir. Ba kýn cý, ay ný tö ren a la nýn da bu lu nan as ker le re Si zin ko ru ma nýz ge re ken Cum hu ri yet e biz sa hip çý ký yo ruz di ye ses len miþ. Bu mü na se bet siz çý kýþ, be ra be rin de bir - kaç so ru yu ha tý ra ge tir di. 1) Cum hu ri yet sa hip siz mi? Ya hut, cum - hu ri ye te sal dý ran mý var? Var sa kim? 2) Bu be ye fen di, dar be dý þýn da a ca ba as ker den ne i sti yor ve or du dan ne bek - li yor? 3) Si ya se ten ge ri le yin ce, a ca ba a kýl la - rý na yi ne "CHP+Or du = Ýk ti dar" for mü lü mü gel di? l Hac, il mî, fik rî, nef sî, sos yal bir ci had e ði ti mi dir. Ki þi, hac ha zýr lýk la rý na baþ la dý ðý an dan i ti ba ren bu ci ha dý ya þa ma ya baþ lar. Son ra di ðer hac me nâ si ki, zi kir ve du â lar la, bu ci ha dýn rû hî, fýk rî ve i ti kâ dî un sur la rý te þek kül e der. Me þak kat ve sý kýn tý la ra kat la nan ve iç ti mâî þu u ra u la þan ha cý lar, â i le, ce mi yet, din, dâ vâ, i yi lik, gü zel lik ve in san lýk i çin her tür lü me þak ka te kat la nýr lar. Çün kü, hac da me le ke hâ li ne ge lir, ruh la rý na yer le þir. Bü tün i bâ det ler de ol du ðu gi bi, hac i bâ de ti nin de, Al lah in din de mak bûl ol ma sý ve bin ler ce hik met le ri mey ve ve re bil me si i çin, ih lâs i le ya pýl ma sý þart týr. Yâ ný, sýrf Al lah rý za sý ve O nun em ri ni ye ri ne ge tir mek mak sa dýy la ya pýl ma lý dýr. Ýs lâm coð raf ya sý pa ram par ça de ðil mi?" Ko yu Ke ma lis tin man tý ðý gö rü yor mu su nuz? O nun tem sil et ti ði zih ni ye te gö re, Ýs lâm i le Cum hu ri yet bir bi riy le u yuþ mu yor, bað daþ mý yor. Ýs lâ mýn kalp ve a kýl lar da mey da na ge tir di ði kud sî it ti ha dýn Kâ be'de ki mu az zam te cel li si ni gör mü yor da, dok san yýl da dok san kez kri ze tu tu lan "Ke ma list Cum hu ri yet çi li ði" kut sa ma ya ça lý þý yor. Bu ki þi, ya zý sý nýn bir pa rag ra fýn da da "Al lah i çin e li ni zi vic da ný ný za ko yun..." di ye rek cüm le ye baþ lý yor. Ýþ te, þaþ kýn la rý oy na mak bu na de nir: Hem Al lah i çin ar zu la nan "Ýs lâm bir li ði"ni kü çüm se mek, hem de "Al lah i çin" di ye rek vic dan la rý ko nuþ tur ma ya ça lýþ mak, an cak biz de ki Ke ma list le re mah sus bir ö zel lik ol sa ge rek tir. Baþ ka yer de ör ne ði ni bu la maz sý nýz. * * * Ýs lâm bir li ði fik ri ni dýþ la yan ve bu nu bir ha yal o la rak ni te len di ren ay ný ya zar, cid den öv gü ye lâ yýk o lan Yah ya Ke mal'i de is tis ma ra kal kýþ mýþ. O bü yük þa i rin sa de ce bir yö nü nü na za ra ve re rek, o na en bü yük ha ka re ti yap mýþ. Ýþ te, "Ýs lâm bir li ði" kar þý tý ya za rýn Yah ya Ke mâl'in 1918'de ki Mon dros Mü ta re ke si ü ze ri ne ka le me al dý ðý þi i rin den ik ti bas et ti ði ba zý mýs ra lar: Va tan da kor ku lu rü ya i çin de yiz, ger çek. Fa kat bu çok sü re mez, mut la ka þa fak sö ke cek. A teþ ve kan la si ler, bir gün, or du muz le ke yi, Bu, in sa noð lu na bir þeyn o lan Mü ta re ke'yi. Þim di de, ay ný Yah ya Ke mâl'in bu kez dört yýl son ra za fe re doð ru gi den "Müs lü man Türk or du su" i çin ka le me al dý ðý o gü zel þi i rin den bir kaç mý sra yý da biz ak ta ra lým: Þu ko pan fýr tý na Türk or du su dur yâ Rab bi. Se nin uð run da ö len or du, bu dur yâ Rab bi. Tâ ki yük sel sin e zan lar la mü ey yed nâ mýn, Ga lip et, çün kü bu son or du su dur Ýs lâm'ýn! Ne der si niz? "Ýs lâ mýn son or du su"na me dih nâ me ya zan bü yük þa ir Yah ya Ke mal mi ha yal ci, yok sa 1924'ten son ra o e za ný da hi sus tu ran ja ko be niz min has re tiy le ya nýp tu tu þan Ke ma list sý ðýn ma cý mý ha yal â le min de do la þý yor? Bu nun tak di ri ni si ze bý ra ka rak, us ta þa i rin ö lüm dö þe ðin de i ken yaz mýþ ol du ðu son mýs ra lar la ya zý mý zý nok ta la ya lým: Öl mek ka der de var; ya þa yýp köh ne mek ha zin, Bir çâ re yok mu dur bu na yâ Rab be'l â le min. Te rö rist ler, hep dik ta tör den ya na PKK nýn Su ri ye ko lu o la rak bi li nen PYD mi li tan la rý, Ba as re ji mi nin zul mü al týn da in le yen mu ha lif ler le ça týþ ma ya gir miþ. Ya par lar bu nu. Zi ra, 1990'lar da da Sad - dam'ýn zul mün den Tür ki ye'ye ka çan I rak lý Kürt le re da ha be te ri ni yap mýþ lar dý. Bun da þa þý la cak bir du rum yok. Zi ra, te rör, ö zün de zul mü ba rýn dýr dý ðý i - çin, te rö rist ler de da i ma za lim den ya na ta výr ko ya lar. Mer ha met de nen þey, on la - rýn sem ti ne da hi uð ra maz. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Allah a sýðýnma secdesi M. F. Ç. Ru muz lu o ku yu cu muz: 23. Cü zün son - la rý na doð ru yer a lan sec de â ye tin de sec de i le il - gi li her han gi bir ke li me geç mi yor. Bu nun hik - me ti ne dir? Bi raz a çar mý sý nýz? Bah set ti ði niz â yet Sâd Sû re si nin 24. â ye ti dir. Bu â yet te Haz ret-i Dâ vud A ley his se lâ ma su-i kast ni ye tiy le ge len, giz li ce du var dan týr ma na rak mes ci de at la yan, fa kat ni yet le ri an la þýl ma sýn di ye kor ku la rýn dan bir bir le rin den dâ vâ cý ol duk la rý ný söy le yen i ki ki þi den Haz ret-i Dâ vud un (as) Al lah a sý ðýn dý ðý ve sec de et ti ði ha ber ve ri lir. Bi lin di ði gi bi, Haz ret-i Dâ vud A ley his se lâm mes cit te i bâ det e di yor du. Mu ha fýz lar i se ya ban cý ve ta nýn ma yan kim se le rin mes ci de gir me si ne i zin ver mi yor lar dý. Haz ret-i Dâ vûd A ley his se la ma su-i kast yap mak is te yen i ki düþ man da mes ci de du var dan týr ma na rak, Haz ret-i Dâ vûd A ley his se lâm ýn ya ný na gir di. Ý çe ri ye gi rin ce de bu yap ma cýk dâ vâ yý uy dur du lar. Haz ret-i Dâ vûd A ley his se lâm bu nun bir fit ne ol du ðu nu an la dý ve Al lah a sec de ye ka pan dý. Ýl gi li â ye tin me a li þöy le dir: (Ey Mu ham med!), Sa na dâ vâ cý la rýn ha be ri u laþ tý mý? On lar mes ci din du va rý na týr man mýþ lar dý. Da vut un ya ný na gir miþ ler di de Da vut on lar dan kork muþ tu. Kork ma! Biz bir bi ri ne ha sým i ki dâ vâ cý yýz, a ra mýz da a da let le hük met, hak sýz lýk et me; bi ze doð ru yo lu gös ter de di ler. (On lar dan bi ri þöy le de di:) Bu, kar de þim dir. O nun dok san do kuz ko yu nu var. Be nim se bir tek ko yu num var. Böy le i ken O nu da ba na ver de di ve tar týþ ma da be ni yen di. Da vut: And ol sun ki, se nin ko yu nu nu ken di ko yun la rý na kat mak is te mek le sa na hak sýz lýk ta bu lun muþ tur. Doð ru su or tak çý la rýn ço ðu, bir bir le ri nin hak la rý na te ca vüz e der ler. Yal nýz i man e dip de i yi iþ ler ya pan lar müs tes na. Bun lar da ne ka dar az! de di. Da vud, ken di si ni de ne di ði mi zi san dý ve Rabb in den mað fi ret di le ye rek e ði lip sec de ye ka pan dý, tev be e dip Al lah a yö nel di. 1 Haz ret-i Da vud A ley his se lâm, mu ha fýz or du sun dan giz le nip du var dan at la yan, fa kat i çe ri de ni yet le ri ni de giz le yip bir bir le rin den dâ vâcý ol duk la rý ný söy le yen bu i ki ki þi nin þer rin den ve gö rün mez þer ler den Al lah a sý ðýn mýþ ve sec de ye ka pan mýþ tý. Bu â ye ti o ku du ðu muz da, gö rü nür gö rün mez fit ne ci le rin ve fe sat çý la rýn þer le rin den Al lah a sý ðýn mak i çin sec de yap mak va cip bu lun mak ta dýr. Peltek dil ile namazda kýraat E yüp Bey: Di li pel tek le þen bi ri si na maz da ký ra a ti na sýl ya par? Ek sik o ku ma i le na ma - zý sa hih o lur mu? Ol ma dý di ye ves ve se ko - nu su ya pý lýr mý? Di lin pel tek li ði bir ö zür dür. Ö zür sa hip le ri i se, ö zür le ri de re ce sin de mâ zur dur lar, mâ sum dur lar. Bi lin di ði gi bi Pey gam ber ler den Haz ret-i Mû sâ A ley his se lâm ýn di li de að da lý i di ve Ce nab-ý Hakk a þu du â yý yap mýþ tý: Rab bi þrah lî sad rî ve yes sir lî em rî, va hlul uk de ten min li sâ nî, yef ka hû kav lî. (Rab bim, gön lü me ge niþ lik ver. Ý þi mi ba na ko lay laþ týr. Di li min ba ðý ný çöz. Ki sö zü mü an la sýn lar.) 2 Ce nâb-ý Hak da Haz ret-i Mû sâ A ley his se lâm ýn du â sý na kar þý lýk: Ey Mû sâ! Ýs te di ðin sa na ve ril di bu yur muþ tu. 3 Þüp he siz du â la rý i þi ten de, hik me ti ge re ðin ce ka bul e den de Ce nâb-ý Hak týr. Biz du â et me ye de vam e de ce ðiz. Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin i fa de et ti ði gi bi, du â la rý ka bul et mek ve is te di ðin ay ný þe yi ver mek Ce nab-ý Hakk ýn hik me ti ne ta bi dir. U nut ma ma lý ki, du â bir i ba det tir. Be di üz za man ýn i fa de siy le, i ba de tin, mey ve si â hi ret te a lý na cak týr. Dün ye vî mak sat lar i se, o ne vî du â nýn ve i ba de tin hu su sî va kit le ri dir ler; o mak sat lar, du â la rýn ha ki kî ga ye le ri de ðil dir ler. Du â çok e dil di ði hal de prob lem çö zül mez se, Du âm ka bul ol ma dý de nil me ye cek; Du â nýn vak ti bit me di! de ni le cek tir. E ðer Ce nab-ý Hak fazl ve ke re miy le prob le mi çö zer se, þi fa ve rir se, di li mi zin ba ðý ný çö zer se baþ göz üs tü ne. O za man du â nýn vak ti bit miþ o lur. Ak si du rum i se, du â ya de vam et me miz ge rek ti ði ne i þa ret tir. 4 Di ðer yan dan, Kur ân-ý Ke rim bir çok â ye tin de, tek lif-i mâ lâ yu tak ol ma dý ðý ný i lan e der. 5 Ya ni Ýs lâm bi ze gü cü mü zü a þan bir þe yi yap ma mý zý tek lif et mez; bu ko nu da bi ze ko lay lýk ta nýr. Ya ni ö zür ve ma ze ret sa hi biy sek e ðer, ya pa bil di ði miz ka da rýn dan so rum lu yuz. Ya pa bil di ði mi zi yap ma ya ça lý þa lým; ye ter. Ce nab-ý Hakk ýn, ek sik le ri miz le ka bul e de ce ðin den u mu du mu zu kes me ye lim. Al lah ýn, bi zim a me li miz den zi ya de, kal bi mi ze bak tý ðý ný u nut ma ya lým. Di li miz pel tek le þi yor i se; bir yan dan du â la rý mý zý ek sik et me ye lim ve Ce nab-ý Mev lâ mýz dan di li mi zin dü zel me si ni is te ye lim, bu nun i çin ge re kir se ve bir ça re var sa dok to ra git me ye de vam e de lim; di ðer yan dan ya pa bil di ði miz ka dar i ba det le ri mi ze de vam e de lim. En di þe ye ve ves ve se ye as la yer ver mek si zin, ya pa bil di ði miz le a mel e de lim. Ol ma dý di ye ves ve se ko nu su yap ma mý za as la ma hal yok tur. Ö zür den do la yý ek sik o ku ma i le na maz bo zul maz; na maz in þa al lah sa hih tir. Dip not lar: 1- Sâd Sû re si, 23/21-24 (Not: Bu â yet sec de â ye ti dir.); 2- Tâ hâ Sû re si, 20/25-28; 3- Tâ hâ Sû re si, 20/36; 4- Söz ler, s. 286, 287; 5- Ba ka ra Sû - re si, 2/233, 286; En am Sû re si, 6/152; A râf Sû re si, 7/42; Mü mi nûn Sû re si, 23/62; Ta lâk Sû re si, 65/7

6 YURT HA BER Y 6 HABERLER Tat van da a i le des tek mer ke zi ku ru la cak AÝLE Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Bit lis in Tat - van il çe si ne a i le des tek mer ke zi a çý la ca ðý be lir til di. Ko - nuy la il gi li a çýk la ma da bu lu nan Tat van Kay ma ka mý Mu rat Er kan, halk sað lý ðý uz ma ný, sos yo log, psi ko log ve uz man la rýn bu lun du ðu A i le Des tek Mer ke zi Pro je si i le a i le i çi i le ti þim, he def ka zan dýr ma, bi rey sel far kýn da lý ðý ge liþ tir me, mo ti vas yon ek sik lik le ri ni gi der me, o lum lu dü þün me yi ar týr ma, öf ke kon tro lü, stres ve a þý rý kay gý, a - na ba ba e ði ti mi, er gen lik, mut lu a i le ders le ri, e be veyn ço cuk i liþ ki le ri gi bi ko nu lar da yar dým cý o lun ma sý nýn a - maç lan dý ðý ný söy le di. A çý la cak a i le des tek mer ke zi nin Tat van Genç lik Mer ke zi bi na sýn da fa a li yet ver me si ni plan la dýk la rý ný kay de den Kay ma kam Er kan þöy le de di: A i le Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý mýz ta ra fýn dan il çe mi ze a çý la cak o lan a i le des tek mer ke zi, top lum sal du yar lý lýk te me lin de kar þý mý za çý kan top lum sal so run la ra yö ne lik sos yo lo jik çö züm ler le ge le ce ðe yol cu lu ðun ha ri ta sý ný çi - ze rek; sað lýk lý dü þü ne bi len, so run lar la ba þa çý ka bi len ve ken di ni ger çek leþ ti re bi len bi rey ler ka zan dýr ma yý a maç lý - yor. Bu pro je i çin 270 bin TL lik ö de nek ay rýl dý. Pro je Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Vak fý ta ra fýn dan yü - rü tü le cek. Pro je nin bir an ön ce ha ya ta geç me si i çin ça - lýþ ma la rý mýz de vam e di yor. Bu pro je nin ha ya ta ge çi ril - me si du ru mun da il çe miz de ki a i le i çi bir çok so ru nun çö - zü mü ne kat ký sað la ya ca ðý na i na ný yo rum. Bit lis/ci han Li man Re ha bi li tas yon Pro je si ne çev re ci tep ki si ÝZ MÝR Kör fe zi ve Li ma ný Re ha bi li tas yon Pro je si kap sa mýn da ya pý la cak dip ta ra ma la rýn dan çý ka rý la - cak ça mur, ba rýn dýr dý ðý can lý lar a çý sýn dan Ak de niz hav za sý nýn en ö nem li su lak a lan la rýn dan bi ri o lan Ge diz Del ta sý nda de po lan mak is te ni yor. Bu pro je - ye çev re ci ler den tep ki var. Ýz mir Bü yük þe hir Be le di - ye si ve Dev let De mir yol la rý Ýþ let me si Ge nel Mü dür - lü ðü nün bir lik te yü rüt tü ðü pro je kap sa mýn da Del - ta nýn gü ney bö lü mün de de niz al týn da 13 km u zun - lu ðun da, 8 met re de rin li ðin de bir sir kü las yon ka na - lý o luþ tu rul ma sý a maç la ný yor. Ka na lýn 10 km lik ke - si mi Ge diz Del ta sý Ram sar A la ný sý nýr la rýn da ve Mut lak Ko ru ma A la ný nda i ken 9 km lik kýs mý i se 1. De re ce Do ðal Sit A la ný sý nýr la rýn da ka lý yor. Ya pý la - cak dip ta ra ma sýn dan çý ka cak ça mu run i se u lu sal ve u lus la ra ra sý mev zu at kap sa mýn da ko ru ma al týn da o - lan ký yý þe ri din de dol gu da de ðer len di ril me si ve yi ne del ta nýn en ö nem li ha bi tat la rýn dan bi ri ne dö kü le rek de po lan ma sý plan la ný yor. SULAK ALANLARA ÇÖP DÖKÜLEMEZ Ge diz Del ta sý Pro je So rum lu su Bu rak Öz kýr lý ya gö re söz ko nu su pro je, hem Tür ki ye nin ta raf ol du ðu Ram sar, Bern, Bar ce lo na gi bi bir çok u lus la ra ra sý söz - leþ me yi ih lal et mek te hem de u lu sal mev zu at kap sa - mýn da Su lak A lan lar yö net me li ði nin su lak a lan la ra çöp, mo loz, haf ri yat, dip ta ra ma ve pro ses ar tý ðý ça - mur la rýn dö kü le me ye ce ði a çýk bir þe kil de be lir til di ði 15. mad de si ne ve Ký yý Ka nu nu na ay ký rý. Ram sar Söz - leþ me si de da hil ol mak ü ze re u lus la ra ra sý ve u lu sal mev zu at kap sa mýn da bi yo lo jik bü tün lü ðü nün gü ven - ce al tý na a lýn ma sý ta ah hüt e di len, fark lý ha bi tat la rý bir a ra da ba rýn dý ran Ge diz Del ta sý nda ki do ðal a lan lar ve be ra be rin de bir çok can lý tü rü bu gü ne ka dar çok cid - dî bir o ran da yok ol du ve ya za rar gör dü. Yok o lu þun en bü yük se be bi i se ta bi a tý hi çe sa yan þe hir leþ me po li - ti ka la rý ne de niy le ya þa nan tah ri bat. DEMOKRATÝK YOLLAR ÝLE MÜCADELE EDÝLECEK Ko nu hak kýn da a çýk la ma ya pan Do ða Der ne ði Ge - nel Mü dü rü En gin Yýl maz Ge diz Del ta sý ba rýn dýr dý - ðý fark lý ha bi tat lar ve zen gin can lý çe þit li li ði i le Ak de - niz in en ön de ge len su lak a lan la rýn dan ve ay rý ca Ýz - mir in en ö nem li de ðer le rin den bi ri si. Del ta nýn gü ne - yin de in þa e di len Çið li A týk su A rýt ma Te si si nin bi rin - ci de re ce do ðal sit a la ný na her gün dök tü ðü 600 ton ça mur gi bi teh dit le re kar þý ön lem a lýn ma sý ge re kir - ken, del ta nýn gü ney bö lü mü nü ge ri dö nü þü ol ma ya - cak bir þe kil de yok e de cek o lan Ýz mir Kör fe zi ve Li - ma ný Re ha bi li tas yon Pro je si i çin ma le sef res mi pro se - dür baþ la týl dý. En gin Yýl maz Do ða Der ne ði o la rak, Ge diz Del ta sý ný ve can lý la rýn ha yat hak ký ný ko ru mak ye ri ne rant i çin gö nül ra hat lý ðý i le yok o lu þun ma ze - ret le ri ni ü re ten le re ve yok o lu þa se bep o lan la ra kar þý, bi lim sel, hu ku kî ve vic da nî bütün de mok ra tik yol lar i le mü ca de le e de cek le ri ni i fa de et ti. Ýzmir / Ye ni As ya Silvan Barajý bölgeye hayat verecek GAP KAPSAMINDA ATATÜRK BARAJI'NDAN SONRA EN BÜYÜK SULAMA BARAJI ÖZELLÝÐÝNÝ TAÞIYAN SÝLVAN BARAJI TAMAMLANDIÐINDA ÜRETECEÐÝ ENERJÝ ÝLE TÜRKÝYE'YE BÜYÜK FAYDA SAÐLAYACAK. BARAJ, EKONOMÝYE YILDA 837 MÝLYON LÝRA KATKI SUNACAK. Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, proje hakkýnda bilgi verdi. Ýzmir Körfezi ve Limaný Rehabilitasyon Projesi'ne tepki var. GAP kap sa mýn da A ta türk Ba ra jý ndan son ra en bü yük su la ma ba ra jý ö zel li ði ni ta þý yan Sil van Ba ra jý ta mam lan dý ðýn da ü re te ce ði e - ner ji i le böl ge ye ve Tür ki ye ye bü yük fay da sað la ya cak. Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý - ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Sil van Ba ra jý nýn ta mam lan ma sýy la, böl ge de ya þa - nan iþ siz lik prob le mi nin çö zü mü, böl ge le - ra ra sý fark lý lýk la rýn gi de ril me si ve köy den ken te gö çün a zal ma sý ko nu sun da bü yük me sa fe a lý na ca ðý i fa de e dil di. Sil van Ba ra jý nda de po la na cak su la rýn ta - rým a ra zi le riy le bu luþ tu rul ma sý ne ti ce sin de yýl da 735 mil yon li ra ge lir el de e di le ce ði ne i þa ret e di len a çýk la ma da þun lar kay de dil di: Hid ro e lek trik san tral de ü re ti le cek e ner ji - nin yýl lýk ge ti ri si i se 102 mil yon TL o la cak. Pro je i le ül ke e ko no mi si ne yýl da 837 mil yon TL kat ký sað la na cak. Baþ ba kan Re cep Tay - yip Er do ðan ýn Di yar ba kýr i çin a çýk la dý ðý çýl gýn pro je o lan Sil van Pro je si, GAP ýn en ö nem li bi le þen le rin den bi ri o la rak Sil van Ba ra jý i le 8 a det de po la ma te si si ni kap sý yor. Pro je kap sa mýn da Pa muk çay, Am bar çay, Ku ru çay, Baþ lar, Bu lak lý de re, Kýb rýs ve Ka - ra ca lar de po la ma te sis le ri de hiz me te a lý na - cak. Böl ge i çin bü yük ö nem arz e den ve 2023 He def le ri i çin de a çýk la nan Sil van Ba - ra jý nýn in þa sý bü tün hý zýy la sü rü yor. GAP kap sa mýn da A ta türk Ba ra jý ndan son ra en bü yük su la ma ba ra jý ol ma ö zel li ði - ni ta þý yan Sil van Ba ra jý ta mam lan dý ðýn da ü - re te ce ði e ner ji i le böl ge ye ve ül ke mi ze bü - yük fay da sað la ya cak. Sil van Ba ra jý ve HES baþ lan gýç ta ta ma men e ner ji ü re ti mi mak sa - dý na hiz met e de cek. Da ha son ra Sil van o va - la rý nýn ge li þi mi ne pa ra lel o la rak e ner ji ü re - ti min de kul la ný lan su, ka de me li o la rak su la - ma ya ve ril me ye baþ la na cak. O va la rýn tam o la rak su la ma ya el ve riþ li ha le ge ti ril me si ni ta ki ben ba raj da de po la nan su bü yük öl çü de su la ma ya ve ri le rek 2 mil yon 453 bin de kar a la nýn su lan ma sý sað la na cak. Ba raj, hiç bir su la ma te si si bu lun ma yan Sil van O va sý nýn suy la bu luþ ma sý ný sað la ya cak. 318 BÝN VATANDAÞA ÝÞ ÝMKANI DOÐACAK A çýk la ma da, Sil van Ba ra jý nýn 5 yýl lýk sü re zar fýn da in þa e dil me si nin plan lan dý ðý, ba raj ta mam lan dý ðýn da 7 mil yar met re küp lük bir göl hac mi nin o lu þa ca ðý ve göl a la ný nýn yak la - þýk 178 ki lo met re ka re o la ca ðý be lir ti le rek, Sil - van Ba ra jý nýn ya pý mý es na sýn da yak la þýk ki þi nin is tih dam e dil di ði, Sil van Ba ra jý ve HES ta mam lan dý ðýn da, zi rai su la ma nýn sað - lan ma sý nýn da et ki siy le 318 bin va tan da þa iþ im ka ný do ða ca ðý vur gu lan dý. Sil van Ba ra jý iþ - let me ye a lýn dý ðýn da su la ma ve e ner ji ü re ti mi - ni kap sa yan 4 ay rý a þa ma da iþ le ti le ce ði ne i þa - ret e di len a çýk la ma da þu bil gi ye yer ve ril - di: Bi rin ci a þa ma da Sil van Ba ra jý ve HES sa - de ce e ner ji ü re ti mi i çin ça lýþ tý rý la cak ve top - lam 681,37 GWh e ner ji ü re te cek. Ý kin ci a þa - ma da Sil van de po la ma la rýn dan o lan Baþ lar, Bu lak lý de re, Kýb rýs ve Ka ra ca lar ba raj la rý i le ca zi be a na ka na lý nýn 71,6 ki lo met re si nin dev - re ye gir me siy le 856 bin 540 de kar a ra zi su la - na cak ve Sil van HES de top lam 465,11 GWh e ner ji ü re ti le bi le cek. Ü çün cü a þa ma da bü tün o va de po la ma la rý nýn; Am bar, Ku ru çay, Pa - muk çay, Baþ lar, Bu lak lý de re, Kýb rýs ve Ka ra - ca lar Ba raj la rý i le ca zi be ka na lý nýn dev re ye gir me siy le su la nan a ra zi mik ta rý 2 mil yon 143 bin 500 de ka ra çý ka cak ve Sil van HES de top lam 153,61 GWh e ner ji ü re ti le bi le cek. Dör dün cü a þa ma da i se 5 nu ma ra lý pom paj a - na ka na lý da hil bü tün su la ma de ve lop ma ný - nýn dev re ye gir me siy le su la nan a ra zi mik ta rý 2 mil yon 453 bin 720 de ka ra çý ka cak ve Sil - van HES de top lam 88,41 GWh e ner ji ü re ti - le bi le cek. Ba raj dan el de e di le cek e ner ji ü re ti - mi nin de yö re hal ký na ve ül ke e ko no mi si ne bü yük kat ký la rý o la cak. An ka ra/a a BÜYÜK BARAJLARIN TAMAMI 2015 YILINDA BÝTÝRÝLECEK OR MAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð - lu, Geç miþ dö nem de baþ la nan ve bi ti ri - le me yen ba raj la rý hal kýn hiz me ti ne sun - duk. Tür ki ye de bü yük ba raj la rýn ta ma mý - ný 2015 yý lýn da bi ti re ce ðiz de di. Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Mil li E ði - tim Ba ka ný Din çer i le Af yon ka ra hi sar ýn Bol va din il çe sin de ba zý te sis le rin a çý lýþ ve te mel at ma tö re ni ne ka týl dý. Bu ra da ko - nu þan Ba kan E roð lu da, Af yon ka ra hi - sar ýn, ka zan dý rý lan te sis ler le ter ma lin baþ ken ti ol ma nýn ya nýn da fi zik te da vi - nin de mer ke zi o la ca ðý ný be lirt ti. Tür ki - ye nin dört bir ya ný na hiz met gö tür dük le - ri ni an la tan E roð lu, Geç miþ dö nem de baþ la nan ve bi ti ri le me yen ba raj la rý hal kýn hiz me ti ne sun duk. Tür ki ye de bü yük ba - raj la rýn ta ma mý ný 2015 yý lýn da bi ti re ce ðiz. Tür ki ye nin su so ru nu nu yý lý - na ka dar çöz dük. Vah þi su la ma sis tem le ri ye ri ne mo dern su la ma sis tem le ri ge ti re - rek faz la su tü ke ti mi nin ö nü ne ge çip, çift çi nin faz la ü rün al ma sý ný sað la dýk de - di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan Din çer ve E roð - lu, pro to kol ü ye le riy le bu to na ba sa rak Bol va din il çe sin de Sos yal Gü ven lik Ku ru - mu Hiz met Bi na sý, Ga zi Ýl ko ku lu, Cey lan E met Ýl ko ku lu, Ku ru cu o va Gö le ti ve Su la - ma sý, Bü yük Ka ra bað Bel de si Taþ kýn Ko - ru ma, Diþ li 1. ký sým, Öz bu run 1. ký sým su la - ma sý i le Kut lu Ýç me Su yu te sis le ri nin a çý - lýþ la rý ný ger çek leþ tir di. Af yon ka ra hi sar/a a MÝLLÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Di ji tal a - raç la rýn e ði tim de kul la nýl ma sý son de re ce ö - nem li bir uy gu la ma. Ar týk ka ra tah ta la rýn ya ný - na bil gi sa yar ko yu yo ruz ve o nun la ço cuk la rý mý - za dün ya nýn her han gi bir ye rin de ü re til miþ bir e ði tim mal ze me si var sa o nu sun ma im kâ ný na sa hip o lu yo ruz de di. Mil lî E ði tim Ba ka ný Din - çer i le Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Bol va din il çe sin de ba zý te sis le rin a çý lýþ ve te mel at ma tö re ni ne ka týl dý. Ba kan Din çer, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de ders lik ba þý na dü þen öð ren ci sa yý sý il köð re tim de 31 i ken, Bol - va din de 22 i le i de al dü zey de ol du ðu nu, bu ra - ka mýn Af yon ka ra hi sar da i se 28 ci va rýn da bu - lun du ðu nu söy le di. Tür ki ye nin, e ði tim de dün ya nýn en gü zel pro je le rin den bi ri o lan Fa - tih Pro je si ni baþ lat tý ðý ný i fa de e den Din çer, Di ji tal a raç la rýn e ði tim de kul la nýl ma sý son de - re ce ö nem li bir uy gu la ma. Ar týk, ka ra tah ta la - rýn ya ný na bil gi sa yar ko yu yo ruz ve o nun la ço - cuk la rý mý za dün ya nýn her han gi bir ye rin de ü - re til miþ bir e ði tim mal ze me si var sa o nu sun - ma im ka ný na sa hip o lu yo ruz. Gi dip ba kýn, he - ye can du ya cak sý nýz. Son de re ce mo dern bir tek no lo jiy le o kul la rý mý zý na sýl do nat tý ðý mý zý gö - re cek si niz di ye ko nuþ tu. Af yon ka ra hi sar/a a MUÐ LA NIN Mar ma ris il çe sin de bir dal gýç tek ne si ya na rak bat tý. O lay da can kay bý ya da ya ra lan ma ya þan ma dý. Mar ma ris Li ma ný ndan sa bah sa at le - rin de ay rý lan Miss ka ti e i sim li 23 met re u zun lu - ðun da ki dal gýç tek ne sin de, he nüz bi lin me yen bir ne den le yan gýn çýk tý. Kum lu bük ya kýn la rýn da çý - kan yan gý ný tek ne kap ta ný sa hil gü ven lik e kip le ri ne ha ber ver di. Mar ma ris Sa hil Gü ven lik e kip le ri ne a - it TCSG 82 i sim li hü cum bot ký sa sü re de o lay ye ri - ne gel di ve yan gý na mü da ha le et ti. Bir ta raf tan a - lev le ri sön dü ren sa hil gü ven lik e kip le ri, bir ta raf tan da 4 mü ret te bat ve 8 yol cu yu ya nan tek ne den tah - li ye et ti. Ya pý lan tüm mü da ha le le re rað men tek ne ya na rak bat tý. Mü ret te bat ve yol cu lar Mar ma ris Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý na ge ti ril di. Sav cý lýk o - lay la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Muð la/ci han Ya lo va da tra fik çi le si 20 ki lo met re yi aþ tý YA LO VA DA KÝ Top çu lar - Es ki hi sar fe ri bot is ke le sin de u zun a raç kuy ruk la rý o luþ tu. Tra fik sý ký þýk lý ðý nýn u zun lu ðu 20 ki lo met re yi geç ti. Bay ram ta ti li nin bit me si ne bir gün ka la Ýs tan bul i le Bur sa, Ýz mir ve gü ney böl ge le ri a ra sýn da ki u la þý mýn ö nem li ge çiþ gü - zer gâh la rýn dan Ya lo va da a raç tra fi ði i yi ce art tý. Ya lo va nýn gi ri þin den i ti ba ren baþ la - yan tra fik yo ðun lu ðu Top çu lar a ka dar de vam e di yor. Em ni yet þe rit le ri nin de dol du ðu ka ra yo lun da iz di ham ya þa ný yor. Sa bah sa at le ri ne ka dar sü re ce ði tah min e di len yo - ðun lu ðun kar þý sýn da a lý nan ted bir ler ve ön lem ler i þe ya ra mý yor. Kav þak lar da tra fik e - kip le ri nin sa yý la rý ar tý rýl dý. Tra fik e kip le ri em ni yet þe rit le ri ni kon trol al tý na al ma ya ça - lýþ tý. Yol ke nar la rýn da ki a rý za lý a raç lar da tra fi ði i yi ce ar týr dý. Ý DO ö nün de sý ra bek le yen þo för ler i le a ra ya kay nak ya pan sü rü cü ler a ra sýn da za man za man tar týþ ma lar ya þan - dý. Bay ram ta ti li dö nüþ le ri do la yý sýy la, se fer ya pan fe ri bot sa yý sý nýn 12 den 15 e yük sel - til di ði öð re nil di. Ýs ke le ö nün de ki yo ðun lu ðun dün zir ve ye u laþ tý. Ya lo va/ci han GAP projesi kapsamýnda inþa edilecek Silvan Barajý, üretilecek enerji ile Türkiye'ye çok büyük fayda saðlayacak. Misskatie adlý 23 metre uzunluðundaki dalgýç teknesi çýkan yangýn sonucu yanarak battý. FO TOÐ RAF: CÝ HAN ELEÞTÝRÝLERÝN EÐÝTÝM GERÇEÐÝYLE ALAKASI YOK DÝN ÇER, Tür ki ye nin mo dern dün ya nýn ders lik ba þý na öð ren ci se vi ye si ne u laþ tý ðý ný bil dir di. Ye ni e ði tim sis te mi ne yö ne lik e leþ ti ri le rin, e ði ti min ger çe ðiy le hat ta dün ya nýn u laþ tý ðý e ði tim i le Tür - ki ye de ki e ði tim a ra sýn da ki fark la a la ka sý yok di - yen Din çer, þöy le de vam et ti: Top lam nü fus la ra ba ka rak mu ka ye se et ti ði miz de, ül ke ler or ta la ma 12 yýl lýk e ði tim de li se me zu nu o la rak gö rü nür - ken, Tür ki ye or ta o kul bi rin ci sý nýf tan terk gö rü - nü yor du yý lýn da dün ya or ta la ma sýn da o - kul laþ ma o ra ný li se se vi ye sin de yüz de 88 i ken, Tür ki ye de bu o ran 2011 de yüz de 69 a çý ka bil di. Dün ya, 2020 yý lý na ka dar yüz de 100 li se e ði ti mi - ne u laþ ma yý hat ta Ja pon ya gi bi ül ke ler nü fu su - nun yüz de 100 ü nü ü ni ver si te me zu nu yap ma yý he def ler ken, AB, ABD gi bi ül ke ler top lam nü fu - su nun yüz de 90 ý ný li se, yüz de 40 ý ný ü ni ver si te me zu nu yap ma ya ça lý þýr ken biz de ma a le sef bu o ran lar çok dü þük tü. Dün yay la a ra mýz da bu ka - dar me sa fe var ken bi zim hâ lâ ya vaþ a dým lar la gi - di yor ol ma mýz doð ru ka bul e di le bi lir mi? Ka ra tah ta la rýn ya ný na bil gi sa yar ko yu yo ruz MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KA NI Ö MER DÝN ÇER, DÝ JÝ TAL A RAÇ LA RIN E ÐÝ TÝM DE KUL LA - NIL MA SININ SON DE RE CE Ö NEM LÝ OL DU ÐU NU BE LÝR TE REK, BU YÜZ DEN KA RA TAH TA LA RIN YA NI NA BÝL GÝ SA YAR KOY DUK LA RI NI SÖY LE DÝ. Dal gýç tek ne si ya na rak bat tý FO TOÐ RAF: CÝ HAN

7 Y DÜNYA 7 Suriye krizi Lübnan a taþýnýyor GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Özel temsilci Ýbrahimi'nin ateþkes saðlama çabalarý sonuçsuz kaldý. Bayram süresince Suriye'de kan durmadý. Son olaylarýn, ülkedeki durumu daha da kötüye götüreceði uyarýlarý yapýlýyor. SURÝYE DE DURUM DAHA DA KÖTÜLEÞÝYOR BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER VE ARAP BÝRLÝÐÝ NÝN SURÝYE ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ EL-AHTAR EL-ÝBRAHÝMÝ, ATEÞKESÝN BOZULMASININ ARDINDAN SURÝYE DE ZATEN KÖTÜ OLAN DURUMUN DAHA DA KÖTÜYE GÝTTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. RUS YA NIN baþ þeh ri Mos ko va da yap tý ðý gö rüþ me le rin ar dýn dan ga ze te ci le re ko nu þan Bir leþ miþ Mil let ler ve A rap Bir li ði nin Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah tar el-ýb ra hi mi, ken di a ra bu lu cu ðun da va rý lan a teþ kes an laþ ma sý na her i ki ta ra fýn da uy ma ma sý ný ü zün tüy le kar þý la dý ðý ný be lirt ti. Ýb ra hi mi yi ne de a teþ ke sin a çýk ça ba þa rý sýz lý ða uð ra ma sý nýn ken di si ni ha yal ký rýk lý ðý na uð rat ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Su ri ye de ki a teþ ke sin 4. gü nün de baþ þe hir Þam ýn sa vaþ u çak la rý ta ra fýn dan bom ba lan ma sý so nu cu yüz ler ce ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Su ri ye li mu ha lif ler Su ri ye sa vaþ u çak la rý nýn Þam ýn Ha ras ta ve Bar zeh ban li yö le ri ni bom ba la dý ðý ný kay det ti. Su ri ye de ki dev let te le viz yo nu da Þam da a raç i çi ne yer leþ ti ril miþ bom bay la dü zen le nen bir sal dý rý da 10 ki þi nin öl dü ðü nü du yur du. An ka ra / a a Fi lis tin, BM ye baþ vu ra cak n FÝ LÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ýn, ABD ve Ýs ra il in ma li ve dip lo ma tik mi sil le me teh dit le ri ne kar þýn ge le cek ay BM de ü ye ol ma yan dev let sta tü sü ka zan mak i çin baþ vu ru da bu lun ma ya ha zýr lan dý ðý bil di ril di. Fe tih ha re ke ti ü ye le rin den Tev fik Ti ra vi, hiç bir teh di de ku lak as ma ya cak la rý ný ve BM ye baþ vu ru la rý ný ya pa cak la rý ný söy le di. Ti ra vi, E ðer bu sta tü yü ka za nýr sak Ýs ra il, bi zi ce za lan dýr ma ya ça lý þa cak. Yi ne de bu bi zim ter ci hi miz ve ge ri a dým at ma ya ca ðýz de di. A dý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen Fi lis tin li bir yet ki li i se, Ab bas ýn ta le bi 15 ya da 29 Ka sým da BM Ge nel Ku ru lu na su na ca ðý ný be lirt ti. Her i ki ta rih de Fi lis tin i çin sem bo lik ö ne me sa hip. Fi lis tin, 15 Ka sým 1988 de ba ðým sýz lý ðý ný i lan et miþ ti. 29 Ka sým 1947 de i se BM, o za man lar Ýn gi liz yö ne ti mi al týn da ki Fi lis tin top rak la rý ný Ýs ra il ve A rap top rak la rý o la rak i ki ye böl me ka ra rý al mýþ tý. Ýs ra il in ka bul et ti ði, A rap la rýn i se kar þý çýk tý ðý ka ra rýn ar dýn dan bir çok ül ke nin da hi ol du ðu sa vaþ lar baþ la mýþ tý. 29 Ka sým, BM ta ra fýn dan Fi lis tin li ler i le da ya nýþ ma gü nü o la rak kut la ný yor. Bu a ra da Ab bas, BM Ge nel Ku ru lu nda ya pý la cak oy la ma nýn ar dýn dan ba rýþ gö rüþ me le ri ne tek rar baþ la ya bi le cek le ri ni söy le di. Ü ye ol ma yan dev let sta tü sü ka za na rak BM nin U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si gi bi di ðer ör güt le ri ne de ka týl ma yý plan la yan Fi lis tin li ler, bu du rum da Ýs ra il e kar þý sa vaþ suç la rý ko nu sun da dâ vâ aç ma yý da u mut e di yor. Fi lis tin, ge çen yýl U NES CO ü ye li ði ne ka bul e dil miþ ti. Ra mal lah / a a Pu tin: Tür ki ye ye gi de ce ðim n RUS YA Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin, 3 A ra lýk a er te le nen Üst Dü zey Ýþ bir li ði Kon se yi (Ü DÝK) zir ve si i çin Tür ki ye ye gi de ce ði ni söy le di. Mos ko va dý þýn da yer a lan No vo O gor yo va dev let baþ kan lý ðý re zi dan sýn da ger çek le þen Val dai Ku lü bü top lan tý sý na ka tý lan Türk uz man Hü se yin Bað cý nýn Tür ki ye ye ge le cek mi si niz? so ru su na Pu tin, Ya kýn da Tür ki ye ye gi de ce ðiz ce va bý ný ver di. Rus üst dü zey yet ki li ler le yu var lak ma sa top lan tý la rýn da gö rüþ me im kan la rý ol du ðu nu i fa de e den Bað cý, Rus yol cu la rýn bu lun du ðu Su ri ye Ha va yol la rý na a it u ça ðýn in di ril me si o la yý na i ki ül ke nin fark lý bak tý ðý ný söy le di. Rus yet ki li le rin ge nel o la rak Su ri ye kri zin de yak la þým lar da ki fark lý lý ðý ve gü ven siz li ði tes pit et ti ði ni kay de den Bað cý, An cak, bu nu a bart mak is te mi yor lar. Bir çok a lan da iþ bir li ði hýz la ge li þi yor. E ko no mi, ti ca ret, kül tü rel ve tu rizm a la nýn da u la þýl mýþ ne ti ce ler ko lay vaz ge çi le bi le cek ka za ným lar ol ma dý ðý ný çok i yi bi li yor lar de ðer len dir me sin de bu lun du. Mos ko va / ci han BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun A ME RÝKA a na ka ra sýn da son 30 yý lýn en yý ký cý ha sa rý na yol aç ma sý bek le nen Sandy Ka sýr ga sý yü zün den Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ge nel Mer ke zi nin Pa zar te si gü nü (dün) ka pan dý ðý bil di ril di. BM nin New York ta ki Ge nel Mer ke zi nin ba sýn o fi sin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Pa zar te si gü nü Ge nel Mer kez in ka pa lý o la ca ðý söy len di. A çýk la ma nýn de va mýn da, Sandy Ka sýr ga sý nýn et ki du ru mu na gö re BM Ge nel Mer ke zi nin Sa lý gü nü de (bu gün) ka pa lý o la bi le ce ði i fa de e di lir ken, Ge nel Mer kez de ki bü tün top lan tý la rýn ip tal e dil di ði du yu rul du. New York / a a BAN KÝ-MUN: KRÝZ DE RÝN LE ÞE BÝ LÝR BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Su ri ye ko nu - sun da u lus lar a ra sý fi kir ay rý lýk la rý nýn de vam et me si ha lin de du ru - mun da ha da kö tü ye gi de ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Gü ney Ko re de bu lu nan Ban, BM nin Su ri ye hal ký nýn ya þa dý ðý a cý la ra son ver mek ve si ya si bir çö züm bul mak i çin ça lýþ ma ya de vam e de ce ði ni be lirt - ti. Su ri ye de ki ça týþ ma la rýn bir an ön ce so na er di ril me si ge rek ti ði - ne i þa ret e den Ban, BM nin ve u lus lar a ra sý top lu mun Su ri ye so ru - nu na çö züm bul mak i çin da ha faz la ça ba har ca ma sý ge rek ti ði ne dik kat çek ti. Ban, Su ri ye ko nu sun da u lus lar a ra sý fi kir ay rý lýk la rý nýn de vam et me si ha lin de du ru mun da ha da kö tü ye gi de ce ði u ya rý - sýn da bu lun du. Su ri ye de 4 gün lük Kur ban Bay ra mý sü re sin ce ça - týþ ma la rý dur dur ma yý ka bul e den ta raf la rýn a teþ ke si ih lal et me si so nu cu 130 dan faz la ki þi ha ya tý ný kay bet miþ ti. Se ul / a a Sandy Kasýrgasý sebebiyle dün kapatýlan BM Genel Merkezi'nin bugün de kapalý kalma ihtimali bulunuyor. Ka sýr ga pa ni ði BM yi ka pat týr dý O BA MA: CÝD DÝ YE A LIN ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, A - me ri ka lý la rý Sandy ka sýr ga sý na kar þý u ya ra rak, Bu, cid di ve bü yük bir ka sýr ga. Cid di ye a lýn de di. Ka - sýr ga nýn, ku zey ve ba tý dan ge len so ðuk ha va dal ga la rýy la bir le þe cek ol ma sý se be biy le, Ta ri hi bir ka sýr - ga o la bi le ce ði u ya rý la rý ya pý lý yor. Pa zar te si ve Sa lý gün kü se çim prog ram la rý ný ip tal e den O ba ma da A me ri kan hal ký ný Sandy ka - sýr ga sý na yö ne lik u yar dý. A me ri ka lý lar dan, ye rel yet ki li le rin u ya rý - la rý na ku lak ver me le ri ni is te yen O ba ma, Do ðu ký yý la rý, or ta At - lan tik ve ku ze yi ne doð ru böl ge ler de ya þa yan tüm in san la ra ilk me sa jým, bu ka sýr ga yý çok cid di ye al ma la rý ve tüm e ya let ve ye - rel yet ki li le ri nin söz le ri ni ta kip et me le ri de di. Was hing ton / a a rut un mer ke zin de yer a lan 19E kim 2012 ta ri hin de Bey ve Ma ru ni H ris ti yan la rýn yo ðun o la rak ya þa dý ðý Eþ re fi ye Sem ti nde mey da na ge len pat la ma, Lüb nan mer kez li böl ge sel mü ca de le nin ye ni den tem po ka zan dý ðý ný gös te ri yor. Zi ra sal dý rý da ö len 8 i sim den bi ri o lan Lüb nan Gü ven lik Teþ ki la tý Ýç Ýs tih ba rat Bi ri mi Di rek tö rü o lan Wis sem El Ha san, Su ri ye kar þý tý tu tu muy la bi li nen ve bu yö nüy le siv ri len bir i sim di te dü zen le nen su i kast so nu cu ya þa mý ný yi ti ren Lüb nan es ki Baþ ba ka ný Re fik Ha ri ri ye o lan ya kýn lý ðý i le ta ný nan El Has san ýn da Ha ri ri i le ay ný ka de ri pay laþ ma sý, Su ri ye Kri zi nin göl ge sin de cid dî bir böl ge sel güç mü ca de le nin ya þan dý ðý Lüb nan ýn ge le ce ði ne i liþ kin bir ta kým ön gö rü ler de bu lun ma mý zý ge rek li kýl mak ta dýr. Si ya sal sis te mi din sel/mez hep sel ay rým la ra da ya lý o la rak þe kil len di ril di ði i çin her da im ka o tik bir gö rü nüm arz e den Lüb nan, El Ha san su i kas tý son ra sý top lum sal ay rým çiz gi le rin den bes le nen çok de rin bir ger gin li ðe sah ne ol mak ta dýr. Üs te lik bu ger gin li ðin ar ka sýn da ki en ö nem li da ya nak nok ta sý da Su ri ye Kri zi dir. Su i kast so nu cu kat le di len Ýç Ýs tih ba rat Di rek tö rü Wis sem El Ha san, Re fik Ha ri ri su i kas ti ni so ruþ tu ran ve bu so ruþ tur ma so nu cun da Su ri ye-hiz bul lah i ki li si ni suç lu o la rak gös te ren bir i sim di. El Ha san, ay ný za man da Su ri ye ye o lan ya kýn lý ðýy la bi li nen Lüb nan Or du Ýs tih bat Ser vi si i le de çok cid dî prob lem ler ya þa mak tay dý ve bu ne den le iç gü ven lik an la mýn da Lüb nan da çift baþ lý bir ya pý o luþ muþ tu. Wis sem El Ha san, Sün ni kö ken li bir i sim o la rak Sa ad Ha ri ri nin li der li ði ni yap tý ðý ve Ma ru ni ler (Fa lanj ve Lüb nan Cep he si) i le Sün ni ço ðun lu ða da ya lý par ti ler den o lu þan Ba tý yan lý sý 14 Mart Ha re ke ti nin en ö nem li des tek çi le rin den bi ri o la rak bi li ni yor du. Bu du rum, Su ri ye-ý ran i ki li si ne da ha ya kýn du ran ik ti dar ko a lis yo nu 8 Mart Ha re ke ti nce de sü rek li o la rak sor gu lan - mak tay dý. Öy le ki, Wis sem El Ha san ýn, ik ti dar or ta ðý o lan Hiz bul lah men sup la rý ve Su ri ye yan lý sý tu tum la rýy la ta ný nan Mic hel A o un un Öz gür Va tan se ver Ha re ke ti i le Þi i ler ce des tek le nen E mel Ha re ke ti ne kar þý ta kýn dý ðý þüp he ci ve düþ man ca tu tum sü rek li o la rak gün de me ge ti ril mek tey di. Wis sem El Ha san ýn En for mas yon es ki ba ka ný Mic hel Sa ma ha yý, Su ri ye Ýs tih ba rat Þe fi A li Mem luk tan al dý ðý pat la yý cý la rý ül ke ye sok mak la ve bu yol la ül ke de ka rý þýk lýk çý kar mak la suç la yýp tu tuk lat ma sý, ik ti dar da yer a lan 8 Mart Ko a lis yo nu nun bü yük tep ki si ni çek miþ ti. Ýk ti dar da yer a lan 8 Mart Ko a lis yo nu nun kur du ðu hü kü met te Sün ni kö ken li mil yar der bir i þa da mý o lan Ne cip Mi ka ti baþ ba kan lýk kol tu ðun da o tu ru yor ol sa da bu ko a lis yo nun e sa sen Su ri ye yan lý sý tu tum la rýy la ta ný nan par ti le ri bün ye sin de top la dý ðý bi lin mek te dir. Za ten Ne cip Mi ka ti nin baþ ba kan lýk kol tu ðun da o tur ma sý nýn en ö nem li ne de ni, Lüb nan baþ ba ka ný nýn Sün ni a sýl lý ol ma sý ge rek li li ði dir. Bu ko a lis yon da Su ri ye yan lý sý Ma ru ni li der Mic hel A o un un Öz gür Va tan se ver Ha re ke ti i le Þi i le re hi tap e den Hiz bul lah ve E mel yer al mak ta dýr lar. Ve lid Can bo lad ýn li der li ði ni yap tý ðý ve Dür zi ler ce des tek le nen Ý le ri ci Sos ya list Par ti de 8 Mart Ko a lis yo nu nda yer a lý yor ol sa da, Su ri ye de ki kriz ek se nin de Can bo lad ýn mu ha lif le re des tek ver me ye baþ la dý ðý ný ve bu ne den le de 8 Mart Ha re ke ti nden ay rýl ma yan lý sý ol du ðu nu bi li yo ruz. 14 Mart Ko a lis yo nu i se, Ba tý yan lý sý bir tu tum ser gi le mek te ve Su ri ye-ý ran kar þýt lý ðýn da bir leþ mek te dir. ABD, AB, Su u di A ra bis tan, Tür ki ye, Ür dün ve Ka tar i le çok ya kýn bað la ra sa hip o lan bu ko a lis yon E sad re ji mi nin dü þü rü le bil me si nok ta sýn da Su ri ye mu ha le fe ti ne cid di bir des tek sun mak ta dýr. Ýþ te geç ti ði miz gün ler de kat le di len Wis sem El Ha san da bu blo ða ya kýn du ran bir i sim di ve bu yö nüy le Lüb nan i çe ri sin de Hiz bul lah; Lüb nan top rak la rý dý þýn da da Su ri ye i le Ý ran ýn tep ki si ni top la mak tay dý. Bu yö nüy le de ðer len di ril di ðin de Su ri ye ve Ý ran ýn lo jis tik ve as ke rî des te ði a ra cý lý ðýy la Hiz bul lah ýn bu su i kas tý ger çek leþ tir miþ o la bi le ce ði söy le ne bi lir. Zi ra Hiz bul lah ýn bu su i kas tý ger çek leþ tir mek yö nün de ye ter li se be bi ve ka pa si te si bu lun mak ta dýr. El Ha san ýn öl dü rül me si, Hiz bul lah mi li tan la rý ve po li ti ka la rý nýn ö nün de ki ö nem li bir en ge li or ta dan kal dý ra cak, Su ri ye yan lý sý o la rak bi li nen Lüb nan Or du Ýs tih ba rat Teþ ki la tý ye ni den a ðýr lýk ka za na cak ve Ý ran-su ri ye-hiz bul lah bað lan tý sý da ha da güç len di ri le bi le cek ti. Su i kas týn Ma ru ni ma hal le sin de Fa lanj Ka rar ga hý na 200 met re me sa fe de ger çek leþ ti ril me si bir me saj o la rak da al gý la na bi lir. Zi ra 14 Mart Ha re ke ti, e sa sen Sün ni-ma ru ni or tak lý ðý na da ya lý dýr ve Sün ni kö ken li o lan El Ha san Ma ru ni ma hal le sin de kat le dil miþ tir. Pe ki El Ha san baþ ka sý ya da baþ ka la rý ta ra fýn dan öl dü rül müþ o la bi lir mi? Ha týr la na ca ðý gi bi Re fik Ha ri ri su i kas týn da da bu ih ti ma lin ü ze rin de faz la ca du rul ma mýþ ve so rum lu luk ta ma mýy la Su ri ye ye ve Hiz bul lah a yük len miþ tir. Hal bu ki bu su i kast so nu cun da Su ri ye Or du su Lüb nan ý terk et mek zo run da kal mýþ ve Su ri ye-hiz bul lah bað lan tý sý da za yýf la mýþ týr. Ya ni Ha ri ri su i kas tý Su ri ye nin de ðil, Ba tý lý ül ke le rin, Lüb nan da Þii ka i de si ne da ya lý Hiz bul lah ýn güç len me si ni is te me yen Su u di A ra bis tan ýn ve ge rek Hiz bul lah ýn ge rek se de Su ri ye nin Lüb nan dan so yut lan ma sý ný is te yen Ýs ra il in i þi ne ya ra mýþ týr. Wis sem El Ha san su i kas tý da bu bað lam da de ðer len di ri le bi lir. Zi ra bu su i kast ne ti ce sin de E sad Yö ne ti mi, Hiz bul lah, Ý ran ve on la ra si ya sal des tek ve ren Rus ya gi bi ak tör ler bi rer zan lý ko nu mu na in dir ge - Siyasetin dinsel/mezhepsel ayrýmlar çerçevesinde meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðý Lübnan, Suriye deki iç savaþýn bölgeye yayýlmasý neticesinde istikrarsýzlaþabilecek / istikrarsýzlaþtýrýlabilecek en önemli ülke. nir ken, Lüb nan top lu mu da mað dur o la rak gös te ri len 14 Mart Ko a lis yo nu na des tek ver me nok ta sý na ge ti ril miþ tir. Wis sem El Ha san Sün ni kö ken li ol du ðu i çin, tüm Sün ni ler tek bir ad res te, Sa ad Ha ri ri nin bay ra ðý al tý na gir me ye doð ru i ti lir ken, ik ti dar da ki 8 Mart Ha re ke ti nden u zak la þan Dür zi ler de Ve lid Can bo lad e liy le Sün ni ler ve Ma ru ni ler (Fa lanj ve Lüb nan Cep he si) in o luþ tur du ðu it ti fa ka doð ru yak laþ mýþ lar dýr. Ya ni El Ha san ýn ö lü müy le Su ri ye yan lý sý Lüb nan Hü kü me ti çök me nok ta sý na ge ti ril miþ ve din/mez hep ta ban lý bir si ya sal ya pý lan ma ya sa hip o lan Lüb nan top lu mu is te ni len nok ta ya doð ru ka na li ze ol ma ya baþ la mýþ týr. Kur gu la nan pro je a ra cý lý ðýy la, Sün ni ler, Hý ris ti yan lar ve Dür zi le rin bir a ra ya ge ti ril me le ri ve Ý ran-su ri ye yan lý sý ol du ðu na i na ný lan Þi i le rin dý þa rý da tu tul ma sý a maç lan mýþ o la bi lir. Wis sem El Ha san su i kas tý, bir ül ke nin ka de riy le na sýl oy na na bi le ce ði ni ve böl ge sel den ge le rin na sýl þe kil len di ril di ði ni gös te ren ba sit bir ör nek tir. Bu nok ta da ü ze rin de du rul ma sý ge re ken a sýl hu sus, gö rü nen ger çek ler le per de nin ar ka sýn da giz le nen un sur la rýn bir a ra da e le a lýn ma sý ge rek li li ði dir. Bu su i kast, ay ný za man da Su ri ye de ki iç sa va þýn böl ge ye ya yýl ma ih ti ma li nin ol duk ça güç lü bir o la sý lýk ol du ðu nu or ta ya koy muþ tur. Si ya se tin din sel/mez hep sel ay rým lar çer çe ve sin de meþ ru laþ tý rýl ma ya ça lý þýl dý ðý Lüb nan i se, Su ri ye de ki iç sa va þýn böl ge ye ya yýl ma sý ne ti ce sin de is tik rar sýz la þa bi le cek/is tik rar sýz laþ tý rý la bi le cek en ö nem li ül ke dir.

8 8 HA BER Y Ve sa yet ten a rýn dý rýl mýþ bir cum hu ri yet ta le bi ca ni as ya.com.tr Mil le tin cum hu ri ye ti Bi li ne ni, 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý ve si le si i le bir de fa da ha tek rar e de lim: Ý sim le rin ve re sim le rin de ðiþ me siy le ha ki kat de ðiþ mez. El ma ya ki raz a dý ný tak mak la el mayý ki raz o la rak sa ta ma yýz. Ay ný þe kil de her han gi bir bas ký, tek a dam olan, mu ha le fe tin ol ma dý ðý re jim e de; de mok ra si, a da let, hür ri yet, ser best lik, hu zur re ji mi di ye me yiz. Ý sim o la rak bel ki böy le de mek müm kün, a ma böy le ol du ðu nu kim se ye i nan dý ra ma yýz. Bun la rýn ger çek leþ me si i çin ön ce te mel ler sað lam a týl ma lý, muh te va de ðiþ me li ve öz ye ni len me li. 29 E kim de An ka ra dan bü tün Tür ki ye ye bir kav ga gö rün tü sü ya yýl dý. Bu kav ga nýn ger çek te ne kav ga sý ol du ðu nu an la mak müm kün de ðil. He pi miz þu nu bil me li yiz ki, mil le tin tas vip et me di ði bir re ji mi sa hip len mek kim se ye bir fay da ver mez. Yü rü mek le yol la rýn a þýn ma ya ca ðý ný da ta rih is pat et miþ tir. O hal de yü rü me ye en gel çý ka rýl ma sý ný an la mak da müm kün de ðil. En gel le re rað men yü rü yen ler, bü yük bir za fer ka zan dýk la rý ný zan ne di yor lar ki, ger çek za fer ka zan mak an cak mil le tin kal bi ni fet het mek le müm kün dür. Mil le ti ya lan lar la, do lan lar la o ya la yan la rýn çok kul lan dý ðý bir pro pa gan da ya gö re mü te dey yin in san lar cum hu ri ye te kar þý dýr. Bu ya la ný or ta ya a tan lar son ra sýn da ken di le ri de i nan mýþ ve bu na gö re ic ra at lar or ta ya koy ma ya ça lýþ mýþ lar. Mü te dey yin in san la rýn ha ki kî mâ nâ da bir cum hu ri ye te i ti raz et me le ri müm kün de ðil dir. Ni te kim böy le bir pro pa gan da, hak sýz ye re hap se a tý lan bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man a kar þý da uy gu lan mýþ. Gü ya o nun tep ki si ni çek mek i çin ha pis ha ne de ki o da sý nýn pen ce se ri ne bay rak a sýl mýþ. Üs tad Be di üz za man bu tu zak çý la rý tek zip i çin þöy le de miþ: Mü dür Bey, si ze te þek kür e de rim ki, Kur tu luþ Bay ra mý nýn bay ra ðý ný ko ðu þu ma tak týr dý nýz. Ha re kât-ý Mil li ye de Ýs tan bul da, Ýn gi liz ve Yu nan a ley hin de ki Hu tu vât-ý Sit te e se ri mi tab ve ne þir le, bel ki bir fýr ka as ker ka dar hiz met et ti ði mi An ka ra bil di ki, Mus ta fa Ke mal þif rey le i ki de fa be ni An ka ra ya tal tif i çin is te di. Hat tâ de miþ ti: Bu kah ra man ho ca bi ze lâ zým dýr. De mek, be nim bu bay ram da bu bay ra ðý tak mak hak kým dýr. (Þu a lar, On Dör dün cü Þu â, s. 462) Mü te dey yin in san la rýn tep ki si ve i ti ra zý, i sim den ve re sim den i ba ret bir yö ne ti me ve yö ne ti ci le re o lur ve ol muþ tur. Ni te kim, mil le te so rul du ðun da da bu i ti raz lar or ta ya ko nul muþ, mil le ti ve de ðer le ri ni dýþla mak la ö vü nen tek par ti hiç bir nor mal ve ser best se çim de ik ti dar yü zü gör me miþ tir. Bu tab lo dan Tür ki ye yi yö ne ten le rin ders ve ib ret al ma sý ge rek mez mi? Mil le ti mi zin i ti ra zý nýn bas ký ya, tek a dam lý ða, i nanç la rý nýn yok sa yýl ma sý na ve ya sak lan ma sý na ol du ðu bu dan da ha a çýk na sýl an la þý la bi lir? Es ki bay ram la rý öz le yen bir çýl gýn Türk þöy le de miþ: Cum hu ri yet Bay ra mý en bü yük bay ram dýr. Yö ne ti ci nin ku lu ol mak tan çý kýp yurt taþ ol ma nýn, yur dun sa hi bi ol ma nýn, ba ðým sýz bir ül ke nin in sa ný ol ma nýn bay ra mý dýr. (Tur gut Ö zak man, Hür ri yet, 29 E kim 2012) Tam bir slo gan, tam bir yan lýþ pro pa gan da. Cum hu ri ye tin i la nýn dan ön ce ki le ri yö ne ti ci nin ku lu o la rak ta rif et mek ha ki ka te u yu yor mu? O nu geç tik, bil has sa 1950 ye ka dar o lan dö nem de ya þa nan la rý bi lip de Yö ne ti ci nin ku lu ol mak tan çý kýp yurt taþ ol mak tan bah se di le bi lir mi? Na sýl bir yurt taþ ki mu ha lif bir fik ri i fa de e de mez, tek par ti/chp dý þýn da bir par ti ye rey ve re mez? Na sýl bir yurt taþ ki i nan cý ný i fa de e de mez, Al lah-ü Ek ber di ye rek e zan o ku ya maz? Na sýl bir yurt taþ ki fa kir lik ve ce ha le te mah kum e di lir? Na sýl bir yurt taþ ki de yip, yüz ler ce mad de say mak müm kün, a ma ge rek li mi? Bir as ra yak la þan bu yan lýþ pro pa gan da lar dan mil le ti miz býk tý. Ne ya zýk ki e ði tim sis te mi de bu yan lýþ te mel ü ze rin de yük sel miþ. Ço cuk la rý mý za hâ lâ yan lýþ bil gi ler ve ril me ye de vam e di yor. Bu pro pa gan da nýn ne ti ce sin de cum hu ri ye tin res mi ni çi zen bir 5. sý nýf öð ren ci si, cum hu ri yet ön ce si ni res me der ken bir kral/pa di þah çiz miþ ve o na sü rü ne rek yak la þan bir halk var or ta yer de. Cum hu ri yet res me di lir ken de halk se çim kuy ru ðun da, se vinç i çe ri sin de san dý ða oy a tý yor... (I þýk O kul la rý nýn rek la mý, Hür ri yet, 29 E kim 2012) Ýn saf e din, 1950 ön ce si se çim ler de mil le tin seç me hak ký var mýy dý? Bir de fa tek par ti nin ol du ðu bir yer de hür ve a dil bir se çim den söz e di le bi lir mi? A pa çýk ya lan, yan lýþ ve ya nýl tý cý bir re sim le kar þý kar þý ya de ðil mi yiz? Bu ya lan ve yan lýþ pro pa gan da la rýn ne ti ce si dir ki dün An ka ra dan ü zü cü gö rün tü ler bü tün â le me neþ re dil di... Ger çek leþ le yüz leþ mek i çin bir a sýr da ha bek le me ye lim... TAZÝYE Millî Gazete Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Kurdaþ ýn muhtereme annesi Penpe Kurdaþ ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenab-ý Hak tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyelerimizi sunarýz. Y AHMET TERZÝ AN KA RA E ÐÝ TÝM-BÝR-SEN DEN ya pý lan a çýk la ma dý, cum hu ri ye tin; mil li e ge men li ðe da ya nan, gü cü nü halk tan a lan, ik ti da rýn mil le te a it ol du ðu; ýrk, din, dil ve ce mi yet far ký gö zet mek si zin tüm va tan daþ la rýn pay laþ týk la rý ve ya rar lan dýk la rý bir re ji min a dý ol du ðu be lir ti le rek, Hal kýn ka tý lým sað la dý ðý bir yö ne tim þek li o lan Cum hu ri yet, mil le tin e ge men li ði ni e sas kýl mýþ ve mil li e ge men lik ça tý sý al týn da i da re e di len ler le i da re e den le ri de mok ra si çiz gi - sin de bu luþ tur muþ tur de ril di. Tür ki ye nin, ku rum ve ku ral la rýy la iþ le yen bir de mok ra si dü ze ni ne, mü kem mel bir e ði tim sis te mi ve güç lü e ko no mi ye, yurt ta sulh, ci han da sulh il ke si te me lin de ak tif bir dýþ po li ti ka ya sa hip ol ma sý, mil le ti mi zin en ö nem li ka za ným la rý o la ca ðý vur gu la nan a çýk la ma da þöy le de nil di: Cum hu ri ye tin 89. yý lýn da ül ke o la rak ge li nen se vi ye nin ve ö nü müz de ki dö nem de ya pýl ma sý ge re ken le rin göz den ge çi ril me si, ül ke mi zin is tik rar lý ge liþ me si a çý sýn dan bü yük ö nem ta þý mak ta dýr. Top lu mun ge li þi mi is ti ka me tin de ye ni bir a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý baþ ta ol mak ü ze re, e ði tim sis te mi ne ya tý rým yap mak, e ko no mi mi zin re ka bet gü cü nü ar týr mak; de mok ra si, in san hak la rý ve hu kuk dev le ti gi bi ev ren sel de ðer ve il ke le ri en i le ri stan dart lar da ha ya ta ge çir mek zo run da ol du ðu muz ka çý nýl maz dýr. De mok ra si ve Cum hu ri ye tin ku rum sal laþ ma sý i çin ya pý sal re form la rýn ya ný sý ra ve sa yet le mü ca de le ve pa ra mi li ter ya pý lan ma la rýn tas fi ye si nok ta sýn da hâlâ a týl ma sý ge re ken bir çok a dým bu lun mak ta dýr. Bun la rýn ba þýn da i se, ev ren sel de ðer ler çer çe ve sin de ha zýr la na cak bir a na ya sa gel mek te dir. Ye ni ve si vil a na ya sa hem mil le ti mi zi bir bi ri ne ke net le ye cek hem de Cum hu ri ye tin te mel le ri ni çok da ha sað lam ve sar sýl maz bir ha le ge ti re cek tir. UYSAL: AYRIÞMAYI ÜZÜNTÜ ÝLE KARÞILIYORUZ DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Gültekin Uysal, Cumhuriyet Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajda, Cumhuriyet Bayramý nýn dahi, iktidar ve muhalefet eliyle bir ayrýþma ve tartýþma konusu haline gelmesini üzüntü ile karþýlýyoruz dedi. Gültekin Uysal, milli bayramlarýn, tüm dünyada millet olmanýn vazgeçilmez þartlarý ve sembollerinden olduðunu belirtti. En önemli milli günümüz olan Cumhuriyet Bayramý nýn dahi toplumda, iktidar ve karþýsýndaki muhalefet eliyle bir ayrýþma ve tartýþma konusu haline gelmesini büyük üzüntü ile karþýladýklarýný ifaden eden Uysal þu deðerlendirmelerde bulundu: Bu ayrýþmanýn taraflarýna Cumhuriyetin anlamýný bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Türk milleti bundan sonra da, bugüne kadar olduðu gibi, Cumhuriyetimizin bu kazanýmlarý ve hedefini sürekli olarak tekamül ettirerek yoluna devam edecektir. Ankara/ Fatih Karagöz Eski Meclis binasý önündeki Bayram kutlamalarýnda arbede çýktý. Barikatlarý aþmak isteyenlere polis, tazyikli su ve gaz bombalarýyla müdahale etti. FOTOÐRAF: AA Cumhuriyet böyle kutlanmaz BAZI SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ VE SÝYASÝ PARTÝLERÝN BÝRÝNCÝ MECLÝS ÖNÜNDE DÜZENLEDÝÐÝ CUMHURÝYET BAYRAMI'NDA ARBEDE ÇIKTI. POLÝS, GRUBA BÝBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTÝ. BÝR POLÝS HAFÝF YARALANDI. BAZI DÜKKANLARIN CAMLARI KIRILDI. BA ZI si vil top lum ör güt le ri ve si ya si par ti ler ta ra fýn dan Bi rin ci Mec lis ö nün de dü zen le nen Cum hu ri yet Bay ra mý et kin li ðin de, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu da ka týl dý. Ký lýç da roð lu, kut la ma ya CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ad nan Kes kin, CHP Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce, a ra la rýn da Bih lun Ta may lý gil, Ka mer Genç, Hü se yin Ay gün, Si nan Ay gün ün de bu lun du ðu CHP mil let ve kil le ri i le gel di. A na far ta lar Cad de si ta ra fýn dan a la na gi riþ ya pan Ký lýç da roð lu nun ge li þi sý ra sýn da iz di ham ya þan dý. CHP li ler i le Tür ki ye Genç lik Bir li ði ü ye le ri a ra sýn da da ký sa sü re li ar be de çýk tý. Po li sin Cum hu ri yet Bul va rý na kur du ðu ba ri ka tý ge çe rek, em ni yet yet ki li le ri nin ya ný na gi den Ký lýç da roð lu, em ni yet mü dür le ri i le ko nu þur ken, ar ka sýn da ki grup da ba ri ka tý aþ mak is te di. Po lis, bu gru ba da bi ber ga zýy la mü da ha le et ti. Bi ber ga zýn dan ba zý CHP li mil let ve kil le ri de et ki len di. Ö te yan dan a la nýn baþ ka bir ye rin de çý kan ar be de de de bir po lis ha fif ya ra lan dý. Ankara / a a CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý teb rik le ri ni ilk kez Çan ka ya Köþ kü nde ka bul et ti. U lu sal ve res mi bay ram lar da ya pý la cak tö ren ler le il gi li yö net me lik u ya rýn ca Cum hur baþ ka ný na teb rik le rin i le til di ði tö ren TBMM ye ri ne Cum hur baþ kan lý ðý nda ger çek leþ ti ril di. Gül, A nýt ka bir de ki tö re nin ar dýn dan Çan ka ya Köþ kü ne gel di. Sa lon da ye ri ni a lan Gül, kut la ma la rý ka bul et ti. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Baþ ba kan POLÝSTEN KALABALIÐA BÝBER GAZI U LUS Mey da ný ndan A nýt ka bir e yü rü mek is te yen gru ba po lis taz yik li su ve bi ber ga zýy la mü da ha le et ti. Bi rin ci Mec lis ö nün de top la nan ka la ba lýk, U lus Mey da ný ndan A nýt ka bir e yü rü mek is te di. Ba ri ka tý aþ mak is te yen ka la ba lý ða po lis, taz yik li su, bi ber ga zý ve gaz bom ba sýy la mü da ha le et ti. Bu sý ra da, CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu ve be ra be rin de ki CHP li ler, as ke ri ye ye a it ga zi no ya gir di. Cum hu ri yet Bul va rý nda ku ru lan po lis ba ri ka tý nýn kal dý rýl ma sý ü ze ri ne de kut la ma ya ka tý lan lar, A nýt ka bir e doð ru slo gan lar eþ li ðin de yü rü yü þe baþ la dý. Po li sin mü da ha le si sý ra sýn da, ci var da ki ba zý dük kan la rýn cam la rý ký rýl dý. Taz yik li su ne de niy le dü þe rek ya ra la nan ve bi ber ga zýn dan et ki le nen ba zý va tan daþ la ra sað lýk e - kip le rin ce mü da ha le e dil di. Bi rin ci Mec lis ö nün de top la nan ka la ba lýk, po lis mü da ha le si nin ar dýn dan, fark lý gü zer gah la rý kul la na rak A nýt ka bir e yü rü me ye baþ la dý. Cum hu ri yet Bul va rý ndan yo la çý kan ka la - ba lýk bir grup, An ka ra Ga rý, Tan do ðan Mey da ný gü zer ga hýn dan A nýt ka bir e u laþ tý. Po li sin mü da ha le si - nin ar dýn dan ba zý va tan daþ lar po lis pan zer le ri nin ü ze ri ne çý ka rak, Türk bay ra ðý ve A ta türk pos te ri as tý. ANKARA GÝRÝÞÝNDE KÝMLÝK KONTROLÜ BA ZI si vil top lum ör güt le ri ve si ya si par ti ler, ta ra fýn dan Bi rin ci Mec lis ö nün de dü zen le nen Cum hu ri - yet Bay ra mý et kin li ði ne di ðer il ler den ka tý la cak lar i çin An ka ra nýn a na gi riþ nok ta la rýn da gü ven lik ön - lem le ri a lýn dý, an cak þe hir dý þýn dan az sa yý da o to bü sün gel di ði göz len di. Ýs tan bul yo lu o to ban gi þe le - ri, Ký rýk ka le Ü ni ver si te si ö nü, Kon ya yo lu gi ri þi Ba la kav þa ðýn da, sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren gü ven lik güç le ri, ka tý lým cý la rýn o to büs le ri ni þe hir gi riþ le rin de dur du rup, kim lik kon tro lü ve gü ven lik a - ra ma sý yap mak ü ze re ön lem al dý. Sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren et kin lik i çin di ðer il ler den çok az sa yý da o to bü sün gel di ði göz len di. Ký rýk ka le gi ri þi ve Kon ya yo lun dan o to büs ler le her han gi bir gi riþ ol maz ken, yal nýz ca Ýs tan bul yo lu o to ban gi þe le rin den gi riþ ya pan 4 o to büs ve 3 mi ni büs dur du ru la - rak kim lik kon tro lü ya pýl dý. Kim lik kon tro lü nün ar dýn dan a raç la rýn þeh re gir me si ne i zin ve ril di. Gül, teb rik le ri Köþk te ka bul et ti Re cep Tay yip Er do ðan, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, a ra la rýn da Yýl dý rým Ak bu lut ve Meh met A li Þa hin in de bu lun du ðu es ki baþ ba kan ve TBMM baþ kan la rý, A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, Yar gý tay Baþ ka ný A li Al kan, Da nýþ tay Baþ ka ný Hü se yin Ka ra kul luk çu, Ba kan lar Ku ru lu ü ye le ri, kuv vet ko mu tan la rý, YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya, TBMM Baþ kan ve ki li Meh met Sað lam, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, mil let ve kil le ri, Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ ka ný A li Em, yük sek yar gý or ga ný ü ye le ri, Baþ ba kan lýk Müs te þa rý Ef kan A la, ba kan yar dým cý la rý, Dev let De net le me Ku ru lu Baþ ka ný Ce mal Bo ya lý, An ka ra da ki ü ni ver si te le rin rek tör le ri, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek, yük sek rüt be li as ker ler, bü rok rat lar i le ya ban cý mis yon þef le ri Gül e teb rik le ri ni i let ti. Ankara / a a FARK LI LIK LAR KAY NAÞ TI RIL MA LI ÇE ÞÝT LÝ dil, i nanç ve kül tür le ri bir a ra da ya þa tan, fark lý lýk la rý kay - naþ tý ran, a da let ve ba rýþ me de ni ye ti nin mi ras çý sý o lan mil le ti mi zin bir bi ri ni kar deþ çe ku cak la ya rak, sým sý ký ke net le ne rek ay dýn lýk ya rýn - la ra yol a lýr ken, da ha i yi ya rýn lar e ði tim ci le rin ve e ði tim ça lý þan la rý nýn ta þý dý ðý so rum lu lu ða eþ de ðer her ke sin so rum lu dav ran ma sý i le ger - çek le þe ce ði vur gu la nan E ði tim-bir-sen a çýk la ma sýn da, Dev le tin mil le tin den mil le tin dev le ti ne ge çiþ te ö nem li me sa fe le rin a lýn dý ðý bir or tam da va tan da þý ný ta ný yan de ðil, ta ným la yan bir dev let ge le - ne ði nin ha la sü rü yor ol ma sý, dev let-mil let kay naþ ma sý nýn ö nün de en bü yük en gel ler den bi ri o la rak dur mak ta dýr. Ü ni ver si te ler de, ka - mu da ve Mec lis te hal kýn ter cih le ri ni hi çe sa yan da yat ma la ra son ve ril me si, ký lýk ký ya fet ek sen li e þit siz li ðin gi de ril me si, seç kin ci bir cum hu ri yet an la yý þýn dan cum hu run ta ma mý ný ku þa tan bir an la yý þa ge çil me si Cum hu ri ye ti da ha güç lü ký la cak týr de nil di. Ký lýç da roð lu: Bu tab lo Tür ki ye nin yüz ka ra sý nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Bu tab lo Tür ki ye nin yüz ka ra sý bir tab lo dur de di. Ký lýç da roð lu, ba zý si vil top lum ör güt le ri ve si ya si par ti ler ta ra fýn dan Bi rin ci Mec lis ö nün de dü zen le nen Cum hu ri yet Bay ra mý kut la ma sý sý ra sýn da A nýt ka bir e yü rü mek is te yen le re gü ven lik güç le rin ce i zin ve ril me me si ü ze ri ne bir ko nuþ ma yap tý. Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ta ri hi ne ya kýþ ma yan bir 29 E kim kut la ma sý ya pýl dý ðý ný ö ne sü ren Ký lýç da roð lu, Halk tan kor kan bir ik ti dar la kar þý kar þý ya yýz. Hal kýn bay ra mý ný en gel le me ye ça lý þan bir ik ti dar la kar þý kar þý ya yýz. Ýlk TBMM de mil let ve ki li de var dý, halk da var dý. Þim di mil let ve ki li i le hal ký ko par mak is ti yor lar. Han gi bas ký yý ya par lar sa yap sýn lar, o bas ký ne re den ge lir se gel sin, Cum hu ri ye ti kut la mak tan hiç bir güç bi zi en gel le me ye cek tir de di. Ký lýç da roð lu, þun la rý kay det ti: Da ha dü ne ka dar di yor lar dý ki Stad yum lar da bay ram kut lan maz, halk la be ra ber kut la mak la zým. Halk bu ra da, on lar stad yum da. Ver dik le ri sö ze ba kýn, or ta ya çý kan tab lo ya ba kýn. Bu tab lo Tür ki ye nin yüz ka ra sý bir tab lo dur. Ya sa sý var 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý kut la na cak di ye. Halk kut la mak is ti yor, AKP en gel li yor. Böy le bir tab lo yu i çi mi ze sin di re mi yo ruz. Po lis le, bas kýy la, bi ber ga zýy la, cop la bay ram mý kut la nýr? Halk tan kor kan bir ik ti dar o la bi lir mi? Bi zi bu ha le ge ti ren, kamp la ra ay rýþ tý ran, bö len ik ti dar AKP ik ti da rý dýr. Han gi i nanç tan o lur sa ol sun, han gi kim lik ten o lur sa ol sun bü tün yurt taþ la rý mýn bay ra mý ný kut lu yo rum. Ankara / a a Bay ram lar hal kýn ka tý lý mýy la kut lan sýn nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ad nan Kes kin, U lu sal ve di ni bay ram lar bi zim vaz ge çil mez de ðer le ri miz dir. Biz di ni bay ram la rý mý zýn da, u lu sal bay ram la rý mý zýn da hal kýn ka tý lý mý ve coþ ku su i le kut lan ma sý ný is ti yo ruz de di. Kes kin, yap tý ðý a çýk la ma da, dün par ti si nin A cý pa yam il çe baþ kan lý ðýn ca dü zen le nen bay ram laþ ma tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma nýn yan lýþ an la þýl dý ðý ný be lirt ti. Di ni bay ram lar la il gi li söz le riy le kas det ti ði þe yin fark lý an la þýl dý ðý ný di le ge ti ren Kes kin, U lu sal ve di ni bay ram lar bi zim vaz ge çil mez de ðer le ri miz dir. Biz di ni bay ram la rý mý zýn da, u lu sal bay ram la rý mý zýn da hal kýn ka tý lý mý ve coþ ku su i le kut lan ma sý ný is ti yo ruz. Ta ri kat ve ce ma at le re her tür lü et kin lik le rin de ko lay lýk sað la nýr ken en bü yük bay ra mý mýz o lan Cum hu ri yet in kut lan ma sý na si ya si ik ti dar ta ra fýn dan ya sak ge ti ril me si dü þün dü rü cü ve a cý bir ge liþ me dir di ye ko nuþ tu. Denizli / a a Ýn ce: Mu ha lif le rin yü rü me si ya sak nchp Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce, bir grup CHP mil let ve ki li i le Cum hu ri yet Yü rü yü þü ne i liþ kin TBMM nin Dik men ka pý sýn da yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da 81 il den yo la çý kan o to büs le rin en gel len di ði ni ö ne sür dü. Tür ki ye nin de mok ra tik bir hu kuk dev le ti ol du ðu nu ve bu na i nan dýk la rý ný di le ge ti ren Ýn ce, Bu ra da ya þa nan bir de mok ra si ci na ye ti dir, a na ya sal bir suç tur. Se ya hat öz gür lü ðü nü en gel le mek a na ya sal bir suç tur. Bu Yü ce Di van lýk bir suç tur. Bu gün bu nu ve ren ler, ya rýn bu nun he sa bý ný ve re cek ler dir di ye ko nuþ tu. Ýn ce, þun la rý kay det ti: Þu nu gös ter miþ tir ki mil let ten kor ku yor AKP, bu, kor ku nun bir e se ri dir. Su ri ye de mu ha lif le rin si lah kul lan ma sý ser best, Tür ki ye de mu ha lif le rin yü rü me si ya sak týr. En gel le yin ge nel ge si ni ta ný mý yo ruz. AKP nin bu fa þist yak la þým la rý ný þid det le ký ný yo ruz ve on la ra so kak lar da, mey dan da, par la men to da pa bu cun pa ha lý ol du ðu nu gös te re ce ðiz. Ankara / a a

9 Y HA BER 9 Kur ban Bay ra mýn da Ýs lâm dün ya sýn da ki kriz böl ge le rin de kan ak ma ya de vam et ti. Ba rýþ ve hu zur gün le ri ol ma sý ge re ken bay ram sü re sin ce de ne ya zýk ki sa vaþ lar sür dü En ev vel BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si Ah dar Ýb ra hi mî nin Þam yö ne ti mi i le si lâh lý mu ha le fet a ra sýn da gün ler ce sü ren yo ðun te mas la rýy la en a zýn dan bay ram bo yun ca mu tâ ba ka ta va rý lan dört gün lük a teþ kes ih lâl e dil di. Ge çi ci a teþ kes i ka lý cý bir a teþ ke sin ta kip et me siy le si lâh la rýn bý ra kýl ma sý, ta raf lar a ra sýn da di ya log ve ba rýþ a ra yý þý i le re form la ra ka pý a ra la na ca ðý ü mit ve bek len ti le ri, sal dý rý lar la pe þi nen ber ha va ol du. Þam ýn Def Eþ-Þevk Böl ge si nde bom ba yük lü bir a ra cýn pat la týl ma sý ü ze ri ne ka dýn ve ço cuk la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu beþ si vi lin öl dü rül me si, 32 si nin ya ra lan ma sý ü ze ri ne pat lak ve ren ve baþ ken tin ban li yö le rin den Ýd lib e, De ra ya, Ha leb e ve Ha ma ya sýç ra yan o lay lar da 51 ki þi nin kat le dil me si ve on lar ca in sa nýn ya ra lan ma sýy la, a teþ kes da ha bay ra mýn ilk gü nün de ký rýl dý. Ö te den be ri A me ri ka ve sa vaþ or ta ðý ki mi Ba tý ül ke le ri nin Tür ki ye ü ze rin den her tür lü si lâh ve lo jis tik des te ði ver di ði Su ri ye si lâh lý mu ha le fe ti sa fýn da em per yal güç le rin çý kar la rý he sa bý na sa va þan El Ka i de nin bu kez Ha lep in Er me ni ve Hris ti yan semt le ri ne sal dýr ma sýy la iç sa va þýn bo yut la rý, et nik ve mez he bî tef ri ka sa va þýn dan din ler sa va þý na ge niþ le til mek is ten di. Bay ram a re fe sin den be ri tah rik e di len ça - Ha tay a yi ne top mer mi le ri düþ tü nha TAY IN Rey han lý il çe si ne bað lý Be þas lan kö yü kýr sal a la ný na bir top mer mi si da ha düþ tü. Su ri ye nin Ha rim ka sa ba sýn da son gün ler de E sed güç le ri i le mu ha lif ler a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar þid de ti ni her ge çen sa at ar tý rýr ken, ça týþ ma lar da Su ri ye top rak la rýn dan a tý lan bir top mer mi si da ha Rey han lý il çe si ne bað lý Be þas lan Kö yü kýr sal a la ný na düþ tü. Top mer mi si nin Be þas lan kö yü nün 500 met re ku ze yi ne, yer le þim bi rim le rin den u zak böl ge ye düþ tü ðü öð re nil di. O lay da can ve mal kay bý ya þan ma dý ðý be lir ti lir ken, as ker ler top mer mi si nin i sa bet et ti ði a lan da in ce le me yap tý. Sa bah sa at le rin de de Be þas lan kö yü nün 300 met re ku ze yi ne, yer le þim bi rim le rin den u zak böl ge ye bir top mer mi si nin düþ tü ðü, a tý þa kar þý lýk ve ril di ði bil di ril di. Bu a ra da, Su ri ye nin Ýd lip ken ti ne bað lý Ha rim ve Sal kin ka sa ba sýn da, E sed güç le ri ve mu ha lif ler a ra sýn da ça týþ ma la rýn sür dü ðü bil di ril di. Ha rim ka sa ba sýn dan du man la rýn yük sel di ði gö rü lür ken, yo ðun top ses le ri du yu lu yor. Hatay / a a E sed in as ker le ri Tür ki ye ye sýðýndý nsu RÝYE NÝN Ýd lip ken ti ne bað lý Al la ni kö yün de mu ha lif le re tes lim ol mak is te me yen 5 i ya ra lý 29 as ker, Ha tay ýn Al tý nö zü il çe si ne bað lý Zi ya ret kö yü ya kýn la rýn dan Tür ki ye ye geç ti. A lý nan bil gi le re gö re, mu ha lif ler ler i le E sed e bað lý güç le rin ça týþ ma sý na sah ne o lan Al la ni kö yün de, E sed as ker le ri nin bir kýs mý Öz gür Su ri ye Or du su na ya ka lan ma mak i çin sý ný rý ge çe rek Tür ki ye ye gel di. Ha tay ýn Al tý nö zü il çe si ne bað lý Zi ya ret kö yün de ki Dost luk Ba ra jý in þa a tý nýn ya kýn la rýn dan Tür ki ye ta ra fý na ge çen 5 i ya ra lý 29 Su ri ye as ke ri, Zi ya ret Hu dut Ka ra ko lu as ker le ri ta ra fýn dan a lýn dý. Ya ra lý lar An tak ya da ki çe þit li has ta ne le re kal dý rý lýr ken, 24 ki þi ka ra kol da i fa de le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan yo ðun gü ven lik ön lem le ri nin a lýn dý ðý kon voy la Al tý nö zü Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na ge ti ril di. Hatay / a a DSP, 2023 yý lýn da ik ti dar o la cak! cev ni as ya.com.tr nde MOK RA TÝK Sol Par ti (DSP) Ge nel Baþ ka ný Ma sum Tür ker, AKP nin 2023 viz yo nu nu e leþ ti re rek, On la ra gö re DSP yok a ma ye min e di yo rum, 2023 yý lýn da DSP ik ti dar o la cak de di. Par ti si nin Ýz mit te ki bir res to rant ta dü zen le di ði Cum hu ri yet Ba lo su na ka tý lan Tür ker, o la ðan kon gre dö ne mi nin baþ la dý ðý ný be lir te rek, par ti mer ke zi nin il çe kon gre le ri ni baþ la ta ca ðý ný, ar dýn dan il kon gre le ri ve ku rul ta yýn ya pý la ca ðý ný söy le di. Tür ker, bu gün kar þý laþ týk la rý so run lar la DSP es ki Ge nel Baþ ka ný Bü lent E ce vit in 1985 yý lýn da kar þý kar þý ya kal dý ðý ný be lir te rek, E ce vit i dev re dý þý bý rak mak i çin bu gün an lý þan lý sol cu yum di ye ge çi nen ya zar lar, a ley hin de ya zý yaz mýþ lar di ye ko nuþ tu. Par ti li le rin ö nün de bir çok en gel çý ka ca ðý ný i fa de e den Tür ker, her ke si ku cak la dýk la rý ný, kim se yi a yýrt et me dik le ri ni di le ge tir di. Dün ve bu gün DSP bay ra ðý ný tu tup sal la mýþ o lan her kes kar de þi miz dir di yen Tür ker, DSP nin i ki kez üst üs te ik ti da rý ný ha yal bi le et mi yor lar dý þek lin de ko nuþ tu. Kocaeli / a a Ýslâm ülkelerindeki dahilî karýþýklýklara karþý týþ ma lar yal nýz Su ri ye i le kal ma dý. Myan mar ýn A ra kan böl ge sin de Bu dist çe te ler yi ne Müs lü man la ra sal dýr dý. Yi ne Müs lü man lar kat le dil di, ev siz bý ra kýl dý, Bang la deþ e göç at mak zo run da kal dý. BM den ve di ðer Ba tý lý ku ru luþ lar dan hiç bir yar dým gel me di. Af ga nis tan da bay ra mýn ilk gü nün de Ta li ban ýn hü kû me te dar be kas týy la bir ca mi ye yap tý ðý in ti har sal dý rý sýn da be þi ço cuk en az 41 ki þi öl dü. A RAP BA HA RI NIN MEN FÎ HA RE KET LE SON BA HAR A DÖ NÜÞÜ! Bu a ra da Lüb nan ý mez hep ça týþ ma sý var ta sý na sü rük le yen ger gin lik de vam e der ken, A rap ba ha rý nýn is yan a te þi nin ký výl cým la rý nýn sýç ra dý ðý Ku veyt de ka rýþ tý, ka rýþ tý rýl dý. E mir in se çim ka nun la rýn da ik ti dar le hi ne yap tý ðý de ði þik lik ler, â de ta pat la ma ya ha zýr hal ký so kak la ra dök tü. On bin ler ce ki þi nin ka týl dý ðý ve ül ke ta ri hi nin en bü yük pro tes to su o lan gös te ri ler de ki ça týþ ma lar da yüz ler ce Ku veyt li ya ra lan dý. Mu ha le fe ti tem sil e den U lu sal Cep he Söz cü sü ve kar de þi nin a ra la rýn da bu lun du ðu 100 ün ü ze rin de mu ha lif gö zal tý na a lýn dý. Ke za Lib ya da on bin ler ce Lib ya lý nýn öl dü rül dü ðü kan lý dev ri min bi rin ci yýl dö nü mün de, A me ri kan ve Fran sýz güç le ri nin ya ka la yýp tes lim et ti ði Kad da fi yi linç e de rek öl dü re nin öl dü rül me siy le, bir yýl dýr sü re ge len ça týþ ma lar a lev len di. Baþ ta Bin ga zi ve Trab lus mer kez li ol mak ü ze re ül ke nin do ðu ve ba tý o la rak i ki ye ve hat ta Or ta ve Ku zey Lib ya nýn da tak si miy le dör de bö lün me si komp lo la rý nýn ku rul du ðu, çe þit li is yan cý grup la rýn ik ti dar dan pay kap ma kav ga sý a dý na hâ lâ si lâh bý rak ma dý ðý ül ke de, ye ni teþ kil e di len or du nun, in ti kam pe þin de ki Kad da fi a þi re ti nin yo ðun luk la ya þa dý ðý Be ni Ve lid ken ti ni bom ba la yýp on lar ca ki þi yi öl dür me siy le a lev le nen iç sa vaþ ye ni ve va him bo yut la ra var mak ta. Mý sýr, di ken üs tün de. Fut bol ta kým la rý nýn mü sâ ba ka la rýn da bi le pat la yan ge ri lim, her de fa sýn da on lar ca, yüz ler ce ki þi nin ö lü mü ne ve ya ra lan ma sý na yol aç mak ta. En son Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü men su bu Cum hur baþ ka ný Mur sî i le Baþ sav cý a ra sýn da ki yet ki an laþ maz lý ðýy la sü ren kriz, A rap ba ha rý nýn nis be ten en kan sýz geç ti ði bu ül ke de de su la rýn du rul ma dý ðý ný gös te ri yor. Ve Su ri ye den Lib ya ya sü re ge len ça týþ ma lar, Tu nus tan Bah reyn e, Ye men den Su u dî A ra bis tan a, her an la ik - li be ral cep he leþ me siy le, ýr kî-mez he bî kav ga lar la kit le le ri kýþ kýr ta bi le cek ký rýl gan va zi yet, Be di üz za man ýn yak la þýk alt mýþ yýl ön ce Ý ran ve Mý sýr da his se di len ha di se ve buh ran la rý ha ber ve re rek i kaz et ti ði, Ec ne bi le rin par mak ka rýþ týr ma la rý na ze min ha zýr lar ve iç ti maî ha ya tý zir ü ze ber (alt-üst) e der i fa de le riy le dik kat çek ti ði, Kur ân ýn Bi ri si nin ci nâ ye tiy le baþ ka la rý, ak ra ba ve dost la rý mes ul o la maz (En âm, 166) â ye ti nin hük mü ne ri â yet e dil me me si nin a ký be ti ni bil dir mek te. (E mir dað La hi ka sý, 393) BÝR CANÝNÝN YÜZÜNDEN PEK ÇOK MASUMLARIN ZARAR GÖRMESÝ Oy sa Be di üz za man, Þim di ki si ya set te, bir câ ni nin yü zün den pek çok mâ sum la rýn za ra rý na rý zâ gös te ri len par ti ci li ðin ve ta raf tar lý ðýn zu lüm ve tah ri ba týy la, bir câ ni nin ci nâ ye ti yü zün den ta raf tar la rý nýn kat le dil me siy le, bir tek ci nâ yet yüz ci nâ ye te çev ril me siy le ga yet deh þet li bir kin ve a da ve ti da mar la ra do kun du rup kin ve ga ra za ve mu ka be le-i bil mi si le mec bur e den deh þet li teh li ke li ha li ne ti ce ver di ði ni na za ra ve rir. Em ni ye tin ve â sâ yi þin te mel ta þý o lan Kur ân ýn bu te mel ka nu nu i le bir ha ne de ve ya bir ge mi de bir mâ sum i le on câ ni bu lun sa, ha ki kî a dâ let le ve em ni yet ve â sâ yiþ düs tur-u e sa sî si i le o mâ su mu kur ta rýp teh li ke ye at ma mak i çin, ge mi ye ve ha ne ye i liþ me mek lâ zýmtâ ki mâ sum çý kýn ca ya ka dar mi sa li ni ve ren Be di üz za man, â sâ yiþ ve da hi lî em ni ye te i li þe rek, on câ ni yü zün den dok san mâ su mu teh li ke ye at ma nýn Ý lâ hî ga za ba se be bi yet ve re ce ði ni i kaz e der. Bu teh li ke ye kar þý ye gâ ne çâ re o la rak, U huv vet-i Ýs lâ mi ye yi (Ýs lâm kar deþ li ði ni) ve e sas Ýs lâ mi yet mil li ye ti ni o kuv ve tin te mel ta þý ya pýp, mâ sum la rý hi mâ ye i çin, câ ni le rin ci nâ yet le ri ni ken di le ri ne mün ha sýr bý rak mak lâ zým dýr der si ni ve rir. Nur ta le be le ri im za lý bir lâ hi ka mek tu bun da ki, Kur ân ýn bu te mel ka nu nu i le, Bi ri si nin gü nâ hýy la baþ ka sý me sul o la maz me â lin de ki â ye tin mâ nâ sý na ve sýr rý na bi na en, þim di â sâ yi þi boz ma ya ça lý þan mâ ne vî, deh þet li kuv vet ler ha ber ve ri lip, 600 bin Nur nüs ha la rý ve 500 bin Nur ta le be le ri za bý ta ya bir mâ ne vî kuv vet o la rak o mâ ne vî tah ri ba ta kar þý da yan dýk la rý i fâ de si de, bu a çý dan dik ka te de ðer. (a.g.e., 315, 405) Ki Biz bü tün kuv ve ti miz le da hil de an cak â sâ yi þi mu hâ fa za i çin müs bet ha re ket e de ce ðiz e sa sý ný va az e den Be di üz za man ýn, Ýs lâm mem le ket le rin de ki da hi lî ka rý þýk lýk lar a ve mâ ne vî tah ri ba ta kar þý mâ ne vî tâ mi rat la, müs bet ha re ket düs tu ruy la â sâ yi þi mu hâ fa za et mek tir i ka zý nýn an la mý bu dur. (a.g.e., 456) Ak si hal de, giz li, if sad çý, a nar þi he sâ bý na ça lý þan ko mi te ler ve de sî se le ri yle iç ça týþ ma ve iç sa vaþ lar la zâ lim ec ne bi le rin o yun a la ný ha li ne ge ti ri len Ýs lâm â le mi bir bi ri ne dü þü rü le rek tâ ru mar e di lir. Ba ha rý gör me den yaz gel di geç ti mi sâ li ge çen ve men fi ha re ket le son ba har a in ký lap e den A rap ba ha rý nýn ge tir di ði fýr tý na ve ka sýr ga lar, bu nun ib ret li ör nek le ri. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Türkiye'nin demokratikleþebilmesi için askerlere ve polis lere de sendika hakký verilmesi gerektiðini söyledi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Asker de polis de sendika kurabilmeli MEMUR-SEN GENEL BAÞKANI AHMET GÜNDOÐDU, ''TÜRKÝYE DEMOKRATÝKLEÞECEKSE ASKERLER DE POLÝSLER DE HAKÝMLER DE SAVCILAR DA ÖRGÜTLENEBÝLMELÝ VE SENDÝKA KURABÝLMELÝDÝR'' DEDÝ. ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Tür ki ye de mok ra tik le þe cek se as ker, po lis, ha kim ve sav cý la rýn da sen di ka ku ra bil me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Po lis-sen i kur mak is te yen ar ka daþ la rý mý za ran de vu ver dim, on la ra sen di ka kur ma nýn yol ha ri ta sý ný ö ne re ce ðim, reh ber lik e de ce ðim de di. Gün doð du, ba zý po lis le rin sen di ka kur mak ü ze re ça lýþ ma lar yü rüt tü ðü nü ha týr la ta rak an cak Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü nün ge nel ge ya yým la dý ðý ný ve sen di ka ku ra cak ve ya sen di ka ya ü ye o la cak po lis ler hak kýn da di sip lin so ruþ tur ma sý a çý la bi le ce ði ni bil dir di ði ni söy le di. Gün doð du, 8 sa at ça lýþ ma sý ge re kir ken 18 sa at ça lýþ tý rý lýp din len me fýr sa tý ve ril me den ye ni den i þe çað rý lan po lis le rin ol du ðu nu ve bu po lis le rin mað du ri yet le ri nin gi de ril me si i çin bir ör gü te ih ti yaç la rý ol du ðu nu i fa de e de rek, Po lis ler sen di ka ya ü ye o la ma dýk la rý ve el le ri-a yak la rý bað lý ol du ðu i çin ses çý ka ra mý yor. Ba kan la rý da on la ra bak mý yor sa ne ya pa cak bu po lis ler? de di. An ka ra / a a SENDÝKA HAKKI VERÝLMELÝ PO LÝS-SEN I kur mak is te yen le rin ken di sin den ran de vu ta lep et ti ði ni di le ge ti ren Gün doð du, þun - la rý kay det ti: Bu ar ka daþ la rý mý za ran de vu ver dim, on la ra sen di ka kur ma nýn yol ha ri ta sý ný ö ne re ce - ðim, reh ber lik e de ce ðim. A yak ta dur ma ya na hiç bir rüz gâr fay da sað la maz a ma a yak ta du rur lar sa on la rý i ti ci güç o la rak des tek le yen rüz gâr ol ma ya ha zý rýz. Tür ki ye de mok ra tik le þe cek se as ker ler de po lis ler de ha kim ler de sav cý lar da ör güt le ne bil me li ve sen di ka ku ra bil me li dir. Ge nel kur may ve Em ni yet te ki si vil me mur la rýn bi le sen di ka hak ký bu lun ma dý ðý ný ha týr la tan Gün doð du, si vil me - mur la rýn sen di ka lý ol ma sý nýn hiç tar tý þýl ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Gün doð du, Ku ru la cak o lan po - lis sen di ka sý nýn grev hak ký, top lu söz leþ me hak ký ol ma ya bi lir hat ta top lu gö rüþ me li o la bi lir. Top lu gö rüþ me li de ol sa as ke re, ha ki me, sav cý ya sen di ka hak ký nýn ve ril me si ge rek di ye ko nuþ tu. SENDÝKANIN GÝRDÝÐÝ YERE DEMOKRASÝ GÝRER GÜN DOÐ DU, sen di ka nýn ol du ðu yer de de mok ra si nin de ol du ðu nu be lir te rek, Sen di ka nýn ol - du ðu ye re, þef faf lýk, si vil i ta at siz lik, e leþ ti ri kül tü rü ve bi rey ol ma hak ký gi rer. Em ni yet Ge nel Mü dür le ri de Di ya net Ýþ le ri Baþ kan la rý da i ta at e den kul lar dan zevk a la bi li yor o la bi lir. A ma de - mok ra siy le yö ne ti len bir ül ke is ti yor sak, tam de mok ra si ye geç me miz la zým, bü tün ku rum ça lý - þan la rýn öz gür i ra de siy le yö ne ti li yor ha le gel me si la zým i fa de le ri ni kul lan dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý nda ça lý þan la rýn sen di ka ku rar ken çok yo ðun mü ca de le ver di ði ni an la tan Gün doð du, bu ra da ku ru lan sen di ka nýn i yi iþ ler yap tý ðý ný di le ge tir di. Gün doð du, þun la rý kay det ti: Di ya net - ten son ra sen di ka ku rul ma sý ge re ken yer ler Em ni yet ve Ge nel kur may Baþ kan lý ðý dýr. Bun la rýn da sen di ka laþ ma ya gir me si la zým. Sen di ka e nin de so nun da Em ni yet teþ ki la tý na gi re cek. Bu bü rok rat la ra tav si yem, kar þý ko yan ol ma yýn. En des pot ka rar lar Di ya net, Em ni yet ve Ge nel kur - may da geç miþ te a lý ný yor du. Di ya net te biz sen di ka yý kur duk. Bi ri le ri bel ki ra hat sýz a ma Di ya - net ça lý þan la rý ar týk öz gür ce ça lý þa bi li yor, ken di öz lük hak la rýy la il gi li sý kýn tý la rýn da öz gür ce ba - ðý ra bi li yor, ra por ha zýr la ya bi li yor ve da ha ka li te li bir din e ði ti mi su na bi li yor lar. drbat ho o.com Sa hip siz in san ve te mel siz hak la rý Ül ke miz de ki a na ya sa tar týþ ma la rýn da en sýk duy du ðu muz kav ram in san hak la rý. Hat ta son yýl lar da in san hak la rý i le bir lik te in san o nu ru da zik re dil me ye baþ lan dý. Mec lis te ye ni ya zý lan tas lak a na ya sa da in san hak la rý i le bir lik te in san o nu ru nun do ku nul maz lý ðý na da yer ve ri le ce ði söy le ni yor. Bun lar gü zel ge liþ me ler. An cak bir þart la, ar ka pla ný ný i yi ve doð ru o ku mak ve fel se fî te me li ni ha ki kat le dol dur mak þar týy la. Me se la þu so ru nun ce va bý ö nem li: Ýn san ken di ma lý nýn ve hak ký nýn sa hi bi dir, pe ki in sa nýn da bir sa hi bi var mý dýr? Bu so ru ya e vet di ye nin hak ký da a na ya sa nýn gü ven ce sin de ol ma lý de ðil mi? Ya ni Be nim bir sa hi bim var ve O be nim hak ký mýn da ken di hak ký nýn da ger çek sa hi bi. Be nim hak kým var sa O nun da hak ký var dýr. Ben hak ký mý ko ru mak is ti yor ve gü cüm nis be tin de kýs men de ol sa ko ru ya bi li yor sam O da hak ký ný ko ru mak is ter ve el bet te mut lak kud re ti se be biy le mut la ka ko rur di yen in sa nýn böy le dü þün me ye de vam e de bil me si ve a na ya sa nýn da bu na yar dým cý ol ma sý ge rek mez mi? A na ya sa nýn bu dü þün ce yi de te mi nat al tý na al ma sý ge rek mez mi? Ýn sa nýn o nu ru nun ya ra tý lý þýn dan ve fýt ra týn da ki yük sek gö rev den gel di ði ni ka bul e de nin, bu o nu ru nu mu ha fa za et mek ge rek mez mi? Dev le tin ko ru ya bil di ði hak lar yö nün den kim se nin kim se ye bir üs tün lü ðü yok tur, ol ma ma lý. Din siz de din dar da ay ný ol ma lý. Bu se bep le, be nim sa hi bim yok tur, ben ken di me ma li kim, ben ken di min ve hak ký mýn sa hi bi yim, hak ký mý ken dim ko ru ya maz sam dev le ti yar dý ma ça ðý rý rým o ko rur. Ben böy le bir dev le ti is te rim, ko ru rum ve ge liþ ti ri rim di yen in sa nýn a na ya say la ve dev let le a ra sýn da ki ko ru ma cý i liþ ki ye kim se nin i ti ra zý ol maz. A ma bu in san dev let ten ü mi di ni ke ser se a nar þist o lur. Top lum da pi mi çe kil miþ el bom ba sý gi bi ge zer. O yüz den de bu tü rün sa yý sý ný a zalt mak dev le tin a na ya sal gö re vi ol ma lý. Ay ný þe kil de ben ken di hak ký mý ko ru rum, ko ru ya maz sam dev let ko rur, a ma en ö nem li si be nim hak ký mý da dev le tin hak ký ný da ken di hak ký ný da Al lah ko rur di yen din dar in sa nýn dev let le i liþ ki si de kýy met li dir. Hat ta da ha kýy met li dir. Zi ra bu tür din dar in san ha ki ki hak ve a da le tin a hi ret te ger çek le þe ce ði ni bi lir. O yüz den de dev let ten ü mi di ni kes mez, ýs la hý i çin gay ret e der, a nar þi ye prim ver mez. O sa ye de bu tür in sa nýn e lin den ve di lin den her kes e min o lur. Ko nu hu kuk la de ðil din le ve i nanç la il gi li dir de me ye kal ka cak o lan la ra ce va bý mýz net tir: Ý na nýp i nan ma mak ve i nan cý nýn ge re ði ni þu ya da bu öl çü de, þu ya da bu bi çim de ya þa mak el bet te in sa nýn ken di ter ci hi dir, dev let in sa na bir din ya da mez hep da yat ma ma lý dýr, ta mam. A ma, i na nan in sa nýn i nan cý ný vic da ný na hap set me dö ne mi çok tan ka pan dý. La ik li ði din siz lik o la rak an la ma dev ri çok tan ge ri de kal dý. Do la yý sýy la, a na ya sa i nanç ve i ba det hür ri ye ti ni in san hak la rý nýn bir ge re ði o la rak ger çek ten ta ný ma lý. Do la yý sýy la, a na ya sa va tan daþ la ra bir i de o lo ji yi din gi bi da yat mak tan vaz geç me li. Do la yý sýy la, ye ni a na ya sa Ke ma lizm den a rýn dý rýl ma lý ki ger çek ten in san hak la rý na say gý lý ve in san o nu ru na da ya nan bir a na ya sa ol sun. Yok sa çe liþ ki ler yu ma ðý du ru mun da ki bu gün kü a na ya sa dan far ký ol maz. Han gi si ya si a kým bu nu yap mak is ter se ve ya par sa doð ru yu he def le miþ ve yap mýþ o lur. A na ya sa nýn di ðer ko nu la rý bu na bað lý te fer ru at týr. A na ya sa nýn tü mü nü ye ni le mek ge rek mez. Ý de o lo ji yi a na ya sa dan çý kar mak, ger çek in san hak la rý i çin de ha ki ki in san o nu ru i çin de ö nem li dir, bir ön þart týr. BDP, ço cuk la rý is tis ma rý bý rak sýn nde MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn, Bat man mi ting de ki, Sa lý gü nü ha ya tý dur du ra rak, kon tak la rý ve iþ yer le ri mi zi ka pa ta rak, o ku la git me ye rek ta lep le ri mi zi hay ký ra lým þek lin de ki dev le te ve ka mu dü ze ni ne mey dan o ku yan söz le ri ne i liþ kin, E ði tim ev ren sel ve A na ya sal bir hak týr. En gel le mek i se en ma sum i fa dey le ço cuk is tis ma rý dýr di ye kar þý lýk ver di. Bu tür çað rý la rý ço cuk la rý þid de tin ve si ya si pro vo kas yo nun i çe ri si ne sok ma ya dö nük ta výr lar o la rak gör dük le ri ni söy le yen Gür kan Av cý, Ço cuk la rý mý zýn ge le ce ði ni si ya si ik bal le ri uð ru na her fýr sat ta kul lan mak tan çe kin me yen le ri ký ný yor ve bu ta lih siz a çýk la ma yý trav ma tik po li tik bir ta výr o la rak gö rü yo rum. E ði tim a na ya sal bir hak týr ve Ço cuk Hak la rý Söz leþ me si ne gö re de ve la yet hak ký nýn kö tü ye kul la nýl ma sý en ma sum i fa dey le ço cuk is tis ma rý dýr de di. Bir si ya si par ti nin kýþ kýr tý cý boy kot çað rý sý nýn say gý sýz lýk ol du ðu nu ve böl ge hal ký a dý na böy le bir ka rar a la ma ya ca ðý ný kay de den Gür kan Av cý, Böl ge de ki öð ret men le ri miz bü tün güç le riy le ça lý þa rak o kul la rý a çýk tu ta cak týr. Ve li le ri miz ço cuk la rý nýn ge le ce ði ni ve ken di ge le cek le ri ni dü þü ne rek bu tip çað rý la ra sý cak bak ma ya cak týr. Halk böy le si bey hu de bir boy ko ta rý za gös ter me ye cek tir þek lin de ko nuþ tu. An ka ra / Recep Gören

10 10 Y EKONOMÝ Vergi borçlarýný ödemeyenler için son gün 31 Ekim ADANA Vergi Dairesi Baþkaný Serdar Aksoy, Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýndaki 6111 Sayýlý Kanun kapsamýnda vergi borçlarýný yapýlandýran; ancak eksik veya ödeme yapmayan mükellefleri uyardý. Serdar Aksoy, yaptýðý yazýlý açýklamada, yapýlandýrdýðý borcunu henüz ödemeyen vatandaþlarýn, 31 Ekim 2012 Çarþamba günü mesai bitimine kadar ödemelerini yapmalarýný istedi. Kanunun getirdiði imkânlardan yararlanýlabilmesi için yapýlandýrýlan alacaklarýn taksit ödeme süresi içinde tam olarak ödenmesi gerektiðini hatýrlatan Aksoy, 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle bir takvim yýlýnda ikiden fazla taksitini süresinde ödemeyen ya da eksik ödemesi nedeniyle kanundan yararlanma hakkýný kaybeden mükelleflerimize 31 Ekim 2012 tarihine kadar yasadan faydalanma imkaný getirilmiþtir. Mükelleflerin, yasayý ihlale neden olan taksitlerini belirtilen tarihe kadar ödemeleri gerekir. dedi. Adana/cihan DO LAR DÜN 1,8070 ÖN CE KÝ GÜN 1,8070 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3370 ÖN CE KÝ GÜN 2,3370 DÜN 99,30 ÖN CE KÝ GÜN 99,30 DÜN 668 ÖN CE KÝ GÜN 668 tu tu tu tu Volk swa gen in ter ci hi Türk yan sa na yii ol du nu LU DAÐ O to mo tiv En düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði nin (O ÝB) or ga ni zas yo nuy la Al man ya da ger çek le þen IZB Wolf sburg 2012 o to mo tiv fu a rý na ka tý lan 12 Türk fir ma sý, dün ya de vi Volk swa gen in ta lep le riy le et kin lik te yer al dý. Türk o to mo tiv yan sa na yi nin ka li te siy le, gü ve ni lir li li ðiy le a ra nan mar ka ol du ðu nu her plat form da söy le dik le ri ni ha týr la tan O ÝB Baþ ka ný Or han Sa bun cu, Volk swa gen in bu ta le bi nin söy lem le ri ni a de ta o nay la dý ðý ný kay det ti ve gu rur du yu yo ruz de di. Türk o to mo tiv yan sa na yi, dün ya nýn en bü yük kü re sel o yun cu la rýn dan Volk swa gen in üs len di ði Wolf sburg da ger çek leþ ti ri len IZB Wolf sburg 2012 fu a rýn da yer al dý. Volk swa gen in ta lep le riy le fu a ra ka tý lan 12 Türk fir ma sý, bu ra da ter cih e di len te da rik çi ler ol ma la rý a dý na Türk yan sa na yi nin gu ru ru ol du. U lu dað O to mo tiv En düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði nin (O ÝB) or ga ni zas yo nuy la fu ar da Türk mil li stan dýn da yer a lan 12 Türk yan sa na yi fir ma sý, bu ra da o to mo tiv iç ve dýþ trim par ça la rý, so ðut ma rad ya tör le ri, ka lo ri fer ler, a ðýr iþ ma ki na sý pe tek le ri, plas tik ha va ka nal la rý, ay dýn lat ma par ça la rý, si le cek gru bu par ça la rý, kri ko lar, yük sek ba sýnç lý a lü min yum en jek si yon par ça la rý, di rek si yon göv de le ri, þan zý man ta þý yý cý, fren kö rük par ça la rý, o to mo tiv i çin ses ve ý sý ya lý tým ke çe le ri gi bi bir çok ü rün ser gi le di. O ÝB Baþ ka ný Or han Sa bun cu nun he yet baþ kan lý ðýn da, O ÝB Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Bur ha noð lu ve yö ne tim ku ru lu ü ye si Mü fit Ka ra de mir ler i le fir ma tem sil ci le ri nin ka týl dý ðý IZB Wolf sburg 2012 fu a rýn da Türk fir ma la rýn stand la rý na yo ðun luk la Volk swa gen yö ne ti ci le ri il gi gös ter di. Di ðer a na sa na yi tem sil ci le ri i le yan sa na yi ci le ri nin de Türk fir ma la rý na ka yýt sýz kal ma dý ðý göz le nen fu ar da i ki li iþ gö rüþ me le ri de ger çek leþ ti. De niz u la þý mýn da yol cu sa yý sý arttý nko CA E LÝ Bü yük þe hir Be le di ye si, de niz u la þý mýn da bu yaz re kor ra kam la ra u laþ tý. Bü yü ka da ve Kör fez tu ru na 3 ay da yak la þýk 13 bin ki þi ta þý nýr ken, 8 yýl da i se top lam 5 mil yon 225 bin yol cu sa yý sý na u la þýl dý. Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si, de niz ta þý ma cý lý ðýn da gö re vi dev ral ma dan ön ce Ýz mit, De ðir men de re, De rin ce ye yýl lýk ki ra la nan de niz mo tor la rýy la Ka ra mür sel ve He re ke ye de A ta türk ve Ý nö nü va pur la rýy la gün de 60 se fer dü zen le ni yor du. Bu nok ta lar da mo dern bek le me sa lon la rý ve is ke le de yok tu. Bü yük þe hir Be le di ye si, gö re vi dev ral dý ðýn da i se de niz u la þým a ðý ný ge niþ let ti. Be le di ye, mev cut A ta türk ve Ý nö nü va pur la rý ný ba ký ma al dý ve o nar dý. Ye ni le nen bu va pur la rýn ya nýn da fi lo su na da 2006 yý lýn da yük sek hýz lý, ha fif yol cu ge mi le ri o la rak sý nýf lan dý rý lan ye ni de niz o to büs le ri kat tý. Böy le ce Ýz mit Kör fe zi nin bü tün nok ta la rýn da de niz u la þý mý ak tif ha le ge ti ril di. Ko ca e li/ci han Ýh ra cat çý la ra e ði tim des te ði ne KO NO MÝ Ba kan lý ðý, Tür ki ye nin 2023 yý lýn da 500 mil yar do lar ih ra cat he de fi ne u la þa bil me si ve Türk ih ra cat çý la rý nýn ra kip le ri i le re ka bet e de bil me le ri i çin ver di ði des te ði sür dü rü yor. Bu kap sam da ih ra cat çý la ra sað la nan dev let yar dým la rý nýn da ha et kin kul la nýl ma sý a ma cýy la E ge Ýh ra cat çý Bir lik le ri (E ÝB) Dev let Yar dým la rý Þu be si nin 4 yýl dýr yü rüt tü ðü Mik ro E ði tim Pro je si 2013 yý lýn da da de vam e de cek. Or ga ni ze sa na yi böl ge le ri, ü ni ver si te ler, ti ca ret ve sa na yi o da la rý ve si vil top lum ku ru luþ la rý nýn iþ bir li ðiy le ih ra cat çý la ra dev let yar dým la rý an la tý la cak. E ÝB, pro je kap sa mýn da 100 ün ü ze rin de prog ram dü zen le ye rek 10 bin den faz la ki þi ye e ði tim ver di. E ÝB Ge nel Sek re te ri Sez men Al per, 2013 yý lý i çin de mev zu at ta ki de ði þik lik le ri dik ka te a la rak bir e ði tim prog ra mý ha zýr la dýk la rý ný be lirt ti. Ge le cek se ne E ge Böl ge si nin ih ra ca týn da lo ko mo tif il ler o lan Ýz mir, Ma ni sa ve De niz li de ki OSB ler baþ ta ol mak ü ze re ti ca ret o da la rý, bor sa lar, i þa da mý der nek le ri ve ü ni ver si te ler de e ði tim prog ram la rý dü zen le me yi he def le dik le ri ni be lir ten Al per, He nüz gi de me di ði miz þe hir ler de ki ih ra cat çý lar i le bu lu þup dev let yar dým la rý ný an la týp en et ki li þe kil de bu yar dým lar dan ya rar lan ma la rý i çin yo la ko yu la ca ðýz. de di. Pro je nin he def kit le si i çe ri sin de sa de ce ih ra cat çý fir ma la rýn yer al ma dý ðý ný vur gu la yan Al per, þun la rý kay det ti: Ü ni ver si te öð ren ci le ri ne, dev let yar dým la rý e ði ti mi ve ri yo ruz. Ge le ce ði mi ze ý þýk tu ta cak ye ni ne sil le ri de dev let yar dým la rý ko nu sun da bi linç len dir me ye ça lý þý yo ruz. Böy le ce me zun o lan genç ler, al dýk la rý e ði ti mi iþ ya þam la rý na a dap te e de bil dik le rin de hem i þe a lým la rýn da fark lý lýk ya ra ta bi lir hem de ih ra cat çý fir ma la rý dev let yar dým la rý ko nu sun da bil gi len di re bi lir. Dev let yar dým la rý na u laþ ma yý ko lay laþ tý ran ro e gi tim.org si te siy le da ha çok ih ra cat çý ya u laþ ma yý he def le yen E ÝB Mik ro E ði tim e ki bi, bu ra da o luþ tu ru lan Dev let Yar dým la rý Da nýþ ma Sis te mi sa ye sin de so ru sor ma im kâ ný sað lý yor. Ýz mir/ci han Ta ci kis tan ýn re zer vi 878,4 mil yon do lar TA CÝ KÝS TAN'IN al týn ve dö viz re zer vi 1 E kim i ti ba rýy la 878,4 mil yon do lar ol du. Ta ci kis tan Mil li Ban ka sý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ül ke nin al týn ve dö viz re zer vi bu yý lýn 9 a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne ký yas la yüz de 10,4 ar ta rak 878,4 mil yon do la ra u laþ tý. A çýk la ma da, top lam re zer vin 1 O cak 2012 i ti ba rýy la 801,6 mil yon do lar ol du ðu ha týr la týl dý. Ta ci kis tan Mil li Ban ka sý Baþ ka ný Ab du ceb bar Þe ri nov, ül ke nin sa de ce dö viz re zerv le ri nin, Ta ci kis tan ýn bir bu çuk ay lýk it ha lat ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bi le ce ði ni be lirt miþ, Mil li Ban ka nýn ül ke nin al týn ve dö viz re zerv le ri nin ar tý rýl ma sý na yö ne lik son bir kaç yýl dýr ül ke de ü re ti len al tý nýn bir kýs mý ný sa týn al dý ðý ný di le ge tir miþ ti. Ta ci kis tan, ge çen yýl yak la þýk 957 ki lo al týn sa týn al mýþ tý. Aþ kent/a a BORSAYI VE FAÝZÝ DEÐÝL, Üretimi ve istihdamý konuþalým EGE BÖLGESÝ SANAYÝ ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANI ENDER YORGAN- CILAR, REEL EKONOMÝYLE FÝNANS SÝSTEMÝ ARASINDAKÝ AYRIÞMANIN ENDÝÞE VERÝCÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. E GE Böl ge si Sa na yi O da sý (EB SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný En der Yor gan cý lar, kü re sel spe kü la tör le rin Tür ki ye ye o luk o luk sý cak pa ra a kýt tý ðý ný i le ri sü re rek, Re el sek tör zor du rum day ken bor sa da ki ar týþ la rýn ne an la ma gel di ði i yi sor gu lan ma lý dýr de di. Gü nün bor sa yý ve fa i zi de ðil, ü re ti mi, is tih da mý ve ih ra ca tý art týr ma yý ko nuþ ma gü nü ol du ðu nu i fa de e den Yor gan cý lar, Re el e ko no mi de çark lar ye te rin ce hýz lý dön me den, fi nans sis te min de ki ba lon la rýn o luþ tu ra ca ðý teh li ke ler ko nu sun da pa ha lý ya e di nil miþ tec rü be ler sa bit tir. U nu tul ma ma lý dýr ki re el e ko no mi ta ra fýn dan des tek len me di ði du rum lar da fi nans sis te min de ki þiþ kin lik ler, pat la ma ris ki yük sek ba lon la ra dö nüþ mek te dir. Bun la rýn a ký be ti ko nu sun da de ðer len dir me yap mak i çin de ka hin ol ma ya ge rek yok di ye ko nuþ tu. EB SO Baþ ka ný Yor gan cý lar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da re el e ko no miy le fi nans sis te mi a ra sýn da ki ay rýþ ma nýn en di þe ve ri ci ol du ðu nu söy le di. Bu gün Tür ki ye e ko no mi sin de, ö zel lik le de ü re tim, is tih dam ve ih ra cat gi bi te mel re el bü yük lük ler de ya þa nan ve ya þan ma sý bek le nen o lum suz ge liþ me ler se be biy le bor sa da gö rü len ar týþ la rýn se vin di ri ci o la ma dý ðý na dik kat çe ken Yor gan cý lar, Tür ki ye nin dün ya e ko no mi sin de ki o lum suz ge liþ me ler den kon jonk tü rel o la rak po zi tif ay rýþ ma gös ter di ði ni di le ge tir di. Bu se bep le e kim a yý nýn ilk ya rý sý na ka dar ço ðu fa iz ka zan cý i çin ka mu borç lan ma ka ðýt la rý ve ban ka cý lýk his se le ri ne ol mak ü ze re 20 mil yar do la rý a þan sý cak pa ra nýn Tür ki ye ye gir di ði ni ha týr la tan Yor gan cý lar, þöy le E GE Böl ge si Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný En der Yor gan cý lar. FOTOÐRAF: CÝHAN ko nuþ tu: Bu dü zey de pa ra, Tür ki ye ye ne den gel di di ye sor mak ge re ki yor. Bu nun baþ lý ca ne de ni, ka mu a çýk la rý ve borç la rý nýn sür dü rü le bi lir ni te lik te ol ma sý ve ban ka cý lýk sis te mi nin sað lam gö rün me si dir. Hal böy ley ken dev let tah vi li fa iz le ri nin hâ lâ AB nin ba týk ül ke le ri dü ze yin de ol ma sý, Tür ki ye yi ca zip ha le ge tir mek te dir an cak ve ri len fa iz le rin hem 2012 hem de 2013 yý lý i çin ön gö rü len bü yü me hý zýn dan da ha yük sek ol ma sý, ay rý ca sý cak pa ra nýn kur lar da ki düþ me ne de niy le i la ve kur ka zan cý da el de e de bil me si söz ko nu su dur. Ya ban cý spe kü la tör le re bu yük sek ka zan cý top lum o la rak ge nel de he pi miz, ö zel de de re el sek tör ö de mek te dir. Ýz mir/ci han Keban'daki bir iþletmede ye tiþ ti ri len a la ba lýk lar fab ri ka da iþ le nip, a ra la rýn da Al man ya, Hol lan da ve Po lon ya nýn da ol du ðu ül ke le re ih raç e di liyor. FOTOÐRAF: AA Av ru pa ya a la ba lýk ih ra ca tý ELAZIÐ'IN Ke ban il çe sin de ku ru lu iþ let me, bu ra da ye tiþ ti ri len a la ba lýk la rý fab ri ka da iþ le yip, a ra la rýn da Al man ya, Hol lan da ve Po lon ya nýn da ol du ðu ül ke le re ih raç e di yor. Ke ban A la ba lýk AÞ Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ay han Þim þek, yap tý ðý a çýk la ma da, 1996 yý lýn da Çýr çýr De re si nin kay nak nok ta sýn da bo þa a kan su da ne ya pý la ca ðý na da ir a raþ týr ma yap týk la rý ný ve ü ni ver si te öð re tim gö rev li le ri nin ken di le ri ne, su yun a la ba lýk ü re ti mi ne çok uy gun ol du ðu nu söy le dik le ri ni ak tar dý. Bu nun ü ze ri ne, yýl da 30 ton ka pa si te li te sis ku ra rak ilk yav ru ba lýk la rý ha vuz la ra at týk la rý ný di le ge ti ren Þim - þek, ge çen sü re de bu ra ka mýn 10 bin to na u laþ tý ðý ný vur gu la dý. Ýs tih dam et tik le ri ki þi sa yý sý nýn da 4 den 256 ya çýk tý ðý ný a çýk la yan Þim þek, ken di le ri nin ar dýn dan i þe baþ la yan lar la a la ba lýk ye tiþ ti ri ci sa yý sý nýn 100 e çýk tý ðý ný kay det ti. Ü re tim de 30 ton dan 10 bin to na u laþ ma la rýn da ki a na et ki nin Fý rat Neh ri ol du ðu na vur gu ya pan Þim þek, Fý rat Neh ri nin ya pý sýn dan do la yý, yý lýn 12 a yý o ra da ba lýk çý lýk ya pý la bi li yor. Bu nun la be ra ber Ke ban Ba raj Gö lü, Ka ra ka ya Ba raj Gö lü, A dý ya man Çe lik han il çe sin de bu lu nan Çat Ba raj Gö lü nde ki ü re tim le ri miz de de vam e di yor de di. Elazýð/aa Mali politikalar daha da sýkýlaþtýrýlacak EB SO Baþ ka ný En der Yor gan cý lar, Or ta Va de li Prog ram da 2013 yý lý bü yü me he de fi nin yüz de 4 e çe kil di ði ni, sa na yi ü re ti mi nin iç ve dýþ ta lep ye ter siz li ði se be biy le i yi ce ya vaþ la dý ðý ný kay det ti. E ner ji ma li yet le ri, dü þük kur ve yük sek fi nans man ma li yet le riy le kü re sel re ka bet gü cü nün za yýf la dý ðý ný, büt çe a çý ðý ný a zalt mak i çin cid di zam lar ve ver gi ar týþ la rý ya pýl dý ðý ný i fa de e den Yor gan cý lar, Bun la ra ye ni le ri ek le ne cek gi bi gö rü nü yor. Bu ge liþ me ler, iç ta le bi da ha da ya vaþ la ta cak. Bu na kü re sel ta lep ya vaþ la ma sý ve sý cak pa ra nýn o luþ tu ra ca ðý re el kur ge ri le me si ek len di ðin de, ih ra ca týn bü yü me ü ze rin de ki o lum lu et ki si de dev re den çý ka cak týr. Do la yý sýy la bü yü me da ha da ya vaþ la ya cak, iþ siz lik ar ta cak týr. Böy le bir or tam da ver gi ge lir le ri re el o la rak dü þe cek, har ca ma ar týþ la rý kon trol e dil me dik çe büt çe a çý ðý da ar ta cak týr. Büt çe a çý ðý ar tý þý nýn sý cak pa ra yý te dir gin et me me si i çin e ko no mi de ki ya vaþ la ma ya rað men ver gi ar týþ la rý gün de me ge le cek, ma li ye po li ti ka sý da ha da sý ký laþ tý rý la cak týr. Yor gan cý lar, Tür ki ye nin fi nans ba lon la rý nýn a cý son la rýy la kar þý laþ ma ma sý i çin i la ve ön lem ler a lýn ma sý ö ne ri sin de bu lun du. Sandy ka sýr ga sýy la pet rol fi yat la rý ge ri li yor ÝABD NÝN do ðu ký yý la rý na yak la - þan Sandy ka sýr ga sý ne de niy le pet rol fi yat la rý ge ri le di. ABD ham pet ro lü nün a ra lýk a yý tes li mi va ril fi ya tý dün kü iþ lem ler de 77 sent a za la rak 85,51 do lar, Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün a ra lýk a yý tes li mi va ril fi ya tý i se 74 sent a - za la rak 108,81 do lar se vi ye sin de bu lu nu yor. Ýstanbul/aa Bay ram da da AVM ler dol du KUR BAN Bay ra mý gün le rin de de baþ kent An ka ra da bu lu nan va - tan daþ lar, AVM le re a kýn et ti. AVM de bu lu nan iþ let me ler va - tan daþ la rýn il gi sin den mem nun ka lýr ken; va tan daþ lar i se ço cuk la rý ve eþ le ri i le ra hat ça za man ge çi re - cek le ri bir a lan bul ma nýn mut lu lu - ðu nu ya þa dý. A i le le rin gel di ði AN - KA mall AVM de bu lu nan iþ yer le ri dol du taþ tý. Da ha çok res ta u rant ve gi yi me yö ne len va tan daþ lar, ço cuk la rý ný eð len dir mek i çin i se pal ya ço la rýn gös te ri yap tý ðý eð len - ce me kan la rý ný ter cih et ti. Genç çift le rin ter cih et ti ði me kan la rýn i - se ge nel de, si ne ma, gi yim ve tek - no lo ji mar ket le ri ol du ðu dik kat ler - den kaç ma dý. Kýþ mev si mi nin yak laþ ma sý i le kýþ lýk el bi se le re il gi du yan va tan daþ la rýn al dý ðý ü rün le - rin ge nel de, ka zak, hýr ka, mont, bot ol du ðu i fa de e dil di. AVM ler - de bu lu nan es naf lar i se bu il gi den son de re ce mem nun. Ün lü bir mar ka nýn ba yi li ði ni ya pan Þe ner Gün doð du, va tan daþ la rýn a lýþ ve ri - þe da ha ö nem gös ter di ði ni söy le - di. Bir ye mek iþ let me si nin yö ne ti - ci si A kýn Ka ra yel de yo ðun lu ðun ga yet i yi ol du ðu nu di le ge ti re rek va tan daþ la rýn bu bay ram da iþ let - me le ri da ha da dol dur du ðu na dik - kat çek ti. Ankara/cihan

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 A na ya sa ve Türk lük A NA YA SA ge le ne ði mi ze ba kýl dý ðýn da, dev le tin hal ký Türk lük le ta ným la ma sý e ði li mi nin, tek par ti re ji mi ü rü nü o lan 1924 A na ya sa sý yla be ra ber baþ la dý ðý ný gör mek müm kün dür. A na ya sal çer çe ve ye en ya kýn ilk me tin Tan zi mat Fer ma ný nda va tan daþ lýk þöy le ta ným lan mýþ týr: Dev let-i Os ma ni ye ta bi i ye tin de bu lu nan ef ra dýn cüm le si ne her han gi bir din ve mez hep ten o lur i se ol sun bi la is tis na Os man lý ta bir o lu nur ve Os man lý sý fa tý ka nu nen mu ay yen o lan ah va le gö re is tih sal ve i za e e di lir. I I. Meþ ru ti yet dö ne miy le be ra ber Os man lý vur gu su, ye ri ni gi de rek e þit va tan daþ lýk söy le mi ne bý ra kýr. Mil lî Mü ca de le yýl la rý na da ba ký lýr sa, Mus ta fa Ke mâl baþ ta ol mak ü ze re ön cü i sim le rin Türk et nik kim li ði ne vur gu yap mak tan ö zen le ka çýn dý ðý ný, ço ðun luk la Tür ki ye ve hat ta Tür ki ye hal ký kav ram la rý ný kul lan ma yý seç tik le ri mü þa he de e di le bi lir. Ya ni ýr ka vur gu ya pan kan te mel li bir va tan daþ lýk ba ðý ye ri ne ay ný coð raf ya da bu lun mak tan mü te vel lit top rak te mel li bir va tan daþ lýk al gý sý ön pla na çý ka rýl mýþ týr. An cak 1924 A na ya sa sý yla be ra ber, Türk lük te mel li va tan daþ lýk an la yý þý nýn yer leþ me ye baþ la dý ðý gö rü le bi lir. A na ya sa da yer a lan ta - E zan lar cum hu ri yet sa ye sin de mi o ku nu yor? KE MA LÝST LER ÝN pek sev dik le ri, be yin le ri yý ka nan la rýn da pa pa ðan gi bi tek rar la dýk la rý bir laf var dýr: Bu gün ül ke miz de e zan o ku nu yor sa cum hu ri yet sa ye sin de o ku nu yor... Ýl han Sel çuk da bu nu i ki de bir ya zar dý. Ya ni mü min le re kýy me ti ni bi lin ve faz la ko nuþ ma yýn der ler. An ka ra hü kü me ti nin An ka ra dan gön der di ði miz ma aþ lý dev let me mu ru nun o ku du ðu e za ný gün de beþ ke re gö nül ra hat lý ðýy la din le ye bi lir si niz ö ne ri si... Pe ki cum hu ri yet i lan e dil me sey di de Tür ki ye hep bir TBMM Hü kü me ti nin yö ne ti min de kal say dý, e zan o kun ma ya cak tý ya ni... Bu mu dur? Pe ki, o TBMM ken di ken di ni An ka ra dan Ýs tan bul a ta þý say dý da (öy le ya, iþ gal kuv vet le ri ta ra fýn dan ka pa tý lan es ki mec li sin top lan ma ye ri Ýs tan bul de ðil miy di?)... Ha li fe Ab dül me cid i Ý kin ci Ab dül me cid a dýy la tah ta ge çir sey di me se la... Ya ni cum hu ri yet ol ma say dý... Meþ ru ti yet sür sey di... De mek ki bu mem le ket te e zan o kun ma ya cak tý. Ca ným biz o nu de ðil, el bet te sa va þýn ka za nýl ma sý ný kas te di yo ruz... Kur tu luþ sa va þý ný cum hu ri yet ka zan ma dý ki! A ma cý nýn Ýs tan bul u ve pa di þa hý e sir lik ten kur tar mak ol du ðu nu söy le yen bir mec li sin or du su ka zan ma dý mý? Cum hu ri yet son ra dan, za fer den tam on dört ay son ra gel di. Ca ným biz de mek is ti yo ruz ki Yu nan or du su her ye ri iþ gal e din ce hiç bir yer de e zan o ku na ma ya cak tý... A na do lu nun yal nýz ca ba tý sý ve Trak ya Yu nan iþ ga li al týn day dý. Ý tal ya ve Fran sa A na do lu dan çok tan çe kil miþ ler di. De mek ki ku va-yý mil li ye nin e lin de ka lan yer ler de bir e zan so ru nu yok tu ve ol ma ya cak tý. Cumhuriyet olmasaydý... Meþrutiyet sürseydi... Demek ki bu memlekette ezan okunmayacaktý. Öyle mi? A ma Ýz mir de o ku na ma ya cak tý me se la, Bur sa da o ku na ma ya cak tý... A ca ba Yu nan iþ ga li sý ra sýn da bu ko nu da ne gi bi bir uy gu la may la kar þý la þýl mýþ týr? Ýz mir de ca mi ler ka pa týl mýþ, Ma ni sa ca mi le ri do muz a hý rý, U þak ve Af yon ca mi le ri ta ver na, Bur sa da Ye þil Ca mi ge ce ku lü bü ya pýl mýþ, E dir ne de Se li mi ye nin kub be si ne haç mý ta kýl mýþ týr? Ca hi lim, bil mi yo rum, ta rih çi ler be ni ay dýn lat sýn lar. Ca ným biz o nu da de me dik, Sev res Ant laþ ma sý uy gu lan say dý de dik... Ýs tan bul hü kü me ti nin e lin de ka lan yer ler de (Or ta ve Do ðu A na do lu) her hal de bir so run çýk ma ya cak tý... Her hal de müt te fik ler, Sin ga pur ben ze ri koz mo po lit bir tür þe hir dev le ti ne dö ne cek o lan Ýs tan bul da da ca mi le ri ka pa ta cak de ðil ler di... Yüz bin ler ce Ýs tan bul lu Müs lü man ý sý nýr dý þý mý e de cek ler di? An cak Yu na nis tan Kral lý ðý na doð ru dan bað la na cak yer ler de böy le so run çý ka bi lir di... Ya ni Ýz mir ve hin ter lan dý... (Yu nan or du su Sa kar ya neh ri ne, An ka ra yý e le ge çi rip An go ra a dýy la kral lý ða bað la mak a ma cýy la de ðil, Türk di re ni þi ni kýr mak a ma cýy la da yan mýþ týr. Ken di le ri ne Sev res de ve ri len den da ha faz la top rak is ti yor de ðil ler di.) A ca ba ger çek uy gu la ma da böy le mi ol muþ tur? Ya ni bu gün Yu na nis tan da ka lan De de a ðaç, Gü mül ci ne, Di me to ka, Ýs ke çe gi bi yer ler de e zan o kun ma mak ta mý dýr? Ben ga ze te ci lik ten hiç an la mý yo rum, bu a lan da hiç bir ba þa rým yok (pos tal cý lar be ni bu nun la suç lu yor lar), ga ze te ci ler be ni ay dýn lat sýn lar. A ma hiç bir þey öð ren me sin ler, hiç bir ko nu da o tu rup dü þün me sin ler, hiç bir ez ber le ri ni boz ma sýn lar. En gin Ar dýç, Sa bah, ným þöy le dir: Tür ki ye a ha li si ne din ve ýrk far ký ol mak sý zýn va tan daþ lýk i ti ba riy le Türk ýt lak o lu nur. Lâ kin çar þý da bi le Kürt çe ko nuþ ma yý ya sak la yan Þark Is la hat Pla ný Ka rar nâ me si nin (1925) yü rür lü ðe gir me siy le ýrk far ký ol mak sý zýn i fa de si nin i çer di ði kap sa yý cý lýk ça ba sý da git tik çe an la mý ný yi ti rir. Kürt is yan la rý bir bi ri ar dý na pat lak ver dik çe, dev let söy le mi de gi de rek sert le þir. Ör ne ðin Ýs met Ý nö nü, A ðus tos 1930 da þöy le bir be ya nat ta bu lu nur: Bu ül ke de sa de ce Türk u lu su et nik ve ýrk sal hak lar ta lep et me hak ký na sa hip tir. Yi ne ay ný dö nem ler de, Ö de miþ te yap tý ðý bir ko nuþ ma da, dö ne min A da let Ba ka ný Mah mut E sad Boz kurt un sarf et ti ði söz ler, et ni si te mer kez li dev let an la yý þý ný en sa rih bi çim de göz ler ö nü ne ser mek te dir: Türk, bu ül ke nin ye gâ ne e fen di si ve sa hi bi dir. Saf Türk so yun dan ol ma yan la rýn bu mem le ket te tek hak la rý var dýr: Hiz met çi ol ma hak ký, kö le ol ma hak ký. Mez kûr an la yýþ, 1960 dar be si dö ne min de de yer bu lur. Ör ne ðin, dar be ci le rin Cum hur baþ ka ný Ce mal Gür sel þöy le bu yur muþ tur: Dün ya ü ze rin de Kürt di ye ad lan dý rý la bi le cek bir ýrk yok tur. Bun lar, as lý as ta rý ol ma yan ÜÇ gün dür, ya rýn ya pý la cak o lan yü rü yüþ i le il gi li o la rak bir Bur sa Nut ku din li yo rum et raf tan.. Bit me di git ti þu 1933 ko nuþ ma sý A ta türk ün.. Na sýl ki göm le ðin ilk düð me si yan lýþ i lik len di ðin de son ra ki le rin doð ru ol ma ih ti ma li yok tur. Ay nen bu ra da da böy le.. So ru yu yan lýþ sor du ðu muz i çin, ce va býn her han gi bir ne den le doð ru ol ma ih ti ma li yok. NE DÝR BU BUR SA NUT KU? An la tý la na gö re, Þu bat 1933 te Bur sa da Türk çe e za na tep ki gös te ren bir grup, e za nýn ye ni den A rap ça o kun ma sý i çin va li li ðe yü rü yor. An cak o lay lar bü yü me den bas tý rý lý yor. Bir yurt ge zi sý ra sýn da bu o la yý ha ber a lan A ta türk, 5 Þu bat 1933 te Bur sa ya ge le rek o lay lar hak kýn da bil gi a lý yor ve Çe kir ge yo lun da ki bir köþk te bir ko nuþ ma ya pý yor.. Dil den di le ku lak tan ku la ða nak le di len bu ko nuþ ma þim di, ya rýn ki ya sa dý þý ter tip len me nin re fe rans kay na ðý o la rak su nu lu yor.. Çün kü ri va ye te gö re de miþ ki A ta türk o ko nuþ ma sýn da;...türk Gen ci, dev rim le rin ve cum hu ri ye tin sa hi bi ve bek çi si dir. Bun la rýn ge re ði ne, doð ru lu ðu na her kes ten çok i nan mýþ týr. Yö ne tim bi çi mi ni ve dev rim le ri be nim se miþ tir. Bun la rý güç süz dü þü re cek en kü çük ya da en bü yük bir ký pýr tý ve bir dav ra nýþ duy du mu, Bu ül ke nin po li si var dýr, jan dar ma sý var dýr, or du su yeni anayasada Türklük dahil Herkesin benimseyebileceði bir kapsayýcýlýkta olmasý arzu edilen hiçbir etnisiteye vurgu yapýlmamalý. pro pa gan da la ra kan mýþ, al dan mýþ, ne ti ce de yo lu nu þa þýr mýþ dað Türk le ri dir. Bu an la yýþ 1961 A na ya sa sý nda da kar þý lýk bu lur ve üs te lik bu se fer, 1924 A na ya sa sý nda ki din ve ýrk far ký ol mak sý zýn i fa de si ne bi le baþ vu rul ma dan, va tan daþ lý ðý ta ným la yan 54. mad de de þöy le de nir: Türk Dev le ti ne va tan daþ lýk ba ðý i le bað lý o lan her kes Türk tür. Ni te kim, 1980 dar be si son ra sý ha zýr la nan mev cut A na ya sa mýz ýn da 66. mad de sin de bu i fa de ol du ðu gi bi ko ru na rak bu gü ne ka dar gel miþ tir. Bu ta rih sel ar ka pla na, ço cuk la ra her gün Tür küm, doð ru yum, ça lýþ ka ným de dir te rek baþ la yan an dý ve Türk ol ma dý ðý ný söy le di ði i - var dýr, a da let ör gü tü var dýr de me ye cek tir. El le, taþ la, so pa ve si lah la; ne si var sa o nun la ken di ya pý tý ný ko ru ya cak týr. Po lis ge le cek, a sýl suç lu la rý bý ra kýp, suç lu di ye o nu ya ka la ya cak týr. Genç, Po lis he nüz dev rim ve cum hu ri ye tin po li si de ðil dir di ye dü þü ne cek, a ma hiç bir za man yal var ma ya cak týr. Mah ke me o nu yar gý la ya cak týr... fa lan fa lan.. De miþ mi dir? Bi le mem. El bet te de miþ o la bi lir. Bu nu ka bul e den ta rih çi ler de var, red de den ta rih çi ler de.. Me se le, A ta türk ün bu sö zü söy le yip söy le me me si de ðil.. De dim ya, so ru yan lýþ ol du mu, ce vap ta man týk a ra ma ya cak sýn.. VE LEV KÝ BUR SA NUT KU DOÐ RU? Ben baþ ta da söy le dim. Bur sa Nut ku doð ru da o la bi lir.. Ne ya pa ca ðýz ya ni.. çin in san la ra ya pý lan iþ ken ce, in faz, vb. kö tü uy gu la ma lar ek le nin ce, a na ya sa da dev le tin, va tan da þý Türk o la rak ta ným la ma sý nýn ne Türk le re ne de di ðer halk la ra bir hay rý ol du ðu nu söy le mek ge re kir. A na ya sa da Türk lük kav ra mý ge çi yor di ye, bu ül ke de Türk ler da ha az zul me uð ra mýþ de ðil ler dir. Bi la kis Türk lük, ay ný cum hu ri yet, A ta türk, lak lik, vb. sem bol le ri ik ti dar dev þir me a ra cý ya pa rak he ge mon ya sý ný sür dür me ye ça lý þan la rýn dý þýn da bir ke si min a ma cý na hiz met et me miþ tir. Ay rý ca, ay ný coð raf ya da ka der bir li ði ya pan a ta la rý mý zýn da Türk lük da va sý uð ru na de ðil, Al lah rý za sý i çin sa vaþ týk la rý; et ni si te le re yük le nen se kü ler an lam lar i çin can la rý ve mal la rýy la ci had et me dik le ri a çýk týr. Ma mak ve ya Di yar be kir ce za ev le rin de iþ ken ce gö ren le re zul me den le rin þi ar e din di ði bir an la yý þýn sür dü rül me si i çin se bep yok tur. Ö zet le, Tür ki ye de mil let ol ma bi lin ci nin di na mik le ri göz ö nün de bu lun du ru lur sa, her ke sin be nim se ye bi le ce ði bir kap sa yý cý lýk ta ol ma sý ar zu e di len ye ni a na ya sa da Türk lük da hil hiç bir et ni si te ye vur gu ya pýl ma ma sý nýn doð ru bir ka rar ol du ðu ka na a tin de yim. Hi lâl Kap lan Ye ni Þa fak, Emad Hajjaj / Ürdün A ta türk de de miþ se yan lýþ de miþ yani.. Deðiþmez ilahi Bursa Nutku doðru da olabilir.. Ne yapacaðýz metin gibi ele alýp oradaki sözleri emir mi telakki edeceðiz? De ðiþ mez i la hi me tin gi bi e le a lýp o ra da ki söz le ri e mir mi te lak ki e de ce ðiz.. Kim bu i þin ku man da ný? Ay dýn lýk çý lar mý? Ma o cu lar mý? U lu sal cý lar mý? Er ge ne kon cu lar mý? CHP mi? He pi niz e le le mi ver di niz?. Ba yý lý yo rum si ze.. A ta türk ün em ri al týn da, Do ðu Pe rin çek sevk ve i da re sin de bir halk (!) ha re ke ti.. Mü kem mel.. GENÇ LÝ ÐE HÝ TA BE YÝ O KU SA NI ZA Bý ra kýn Bur sa Nut ku gi bi tar týþ ma lý me tin le ri. Si ze bir a kýl ve re yim. A pa çýk al týn da ken di im za sý o lan Genç li ðe Hi ta be var or ta da.. Ne di yor o ra da A ta türk?...mem le ke tin da hi lin de, ik ti da ra sa hip o lan lar gaf let ve da lâ let ve hat tâ hý ya net i çin de bu lu na bi lir ler. Hat tâ bu ik ti dar sa hip le ri þah sî men fa at le ri ni, müs tev li le rin si ya si e mel le riy le tev hit e de bi lir ler. Mil let, fakr ü za ru ret i çin de ha rap ve bî tap düþ müþ o la bi lir. Ey Türk is tik ba li nin ev lâ dý! Ýþ te, bu ah val ve þe râ it i çin de da hi, va zi fen; Türk Ýs tik lâl ve Cum hu ri ye ti ni kur tar mak týr! Muh taç ol du ðun kud ret, da mar la rýn da ki a sil kan da mev cut tur!... Or ta da böy le bir an la yýþ a pa çýk du rur ken, Bur sa ya git me ye ge rek yok.. Der di niz ma ra za çý kar mak ve bu na A ta türk ü a let et mek ol sun ye ter ki.. Er soy De de Ye ni A kit, Bil gi dev ri mi nin yö nü NECATÝ KAÐAN ÇETÝN En for mas yo nun i çin de kay bo lan bil gi ne re de? Ne re de bil gi nin i çin de kay bo lan bil ge lik? T.S. E li ot Ya þa mak ta ol du ðu muz bil gi-i le ti þim-ha ber leþ me dev ri mi, dün ya yý sü rek li de ðiþ ti ri yor. Ýn san lar, þir ket ler, ül ke ler her gün da ha fark lý bir dün ya ya u ya ný yor. Ýn ter net, uy du lar, gen tek no lo ji le ri, fi ber op tik bil gi o to yol la rý, cep te le fon la rý, rad yo sin yal le ri, di ji tal tek no lo ji ve bil gi sa yar lar sa ye sin de yep ye ni bir ça ða a dým a tý yo ruz. Bil gi, be ra be ri ne sa nat, kül tür ve e ko no mi yi de a la rak in san lý ðý ko lay ko lay ön gö rü le me ye cek bir e þi ðe ge tir di. Ta rih çað la rý, þim di ye ka dar hiç ya þan ma mýþ o lay la rýn sý ný rý na ge lip da yan dý. Ba ka lým 21. yüz yý lýn i ler le yen dö nem le rin de ne le re ta nýk o la ca ðýz? Sa vaþ lar bi te cek mi? Çev re kir li li ði son bu la cak mý? Al kol ve u yuþ tu ru cu sal gýn la rý du rur mu? Dün ya ba rý þý ku ru la bi lir mi? Ah lâk e roz yo nu ön le ne bi lir mi? Fa kir lik ve aç lýk son bu lur mu? An lam sýz bir ha yat fel se fe si i le da ha ne ka dar da ya ný la bi lir? En for ma tik ka sýr ga nýn þid de ti, za lim le ri de vir me ye ye te cek mi? Bü tün bu so ru la rý ce vap la mak, aþ kýn il ham lar dan, se ma vî ay dýn lýk tan mah rum kal mýþ ku ru man týk ve a kýl i çin çok zor dur el bet te. A çýk ça söy le ye lim: Bil gi ve i le ti þim dev ri mi nin git ti ði yön, da ha ma ne vî, da ha i nan mýþ, da ha ul vî Se mâ vî il ham la ra da ha a çýk bir at mos fer dir. 11 Ey lül 2001 den bu gü ne ya þa nan ge liþ me le re ba ký lýr sa, bü tün din le re, ö zel lik le de be þe rin din-i fýt rî si o lan Ýs lâ mi yet e o lan il gi ar tý yor. Son yýl lar da ya þa nan dep rem le rin, tsu na mi le rin, çev re fe lâ ket le ri nin et ki siy le in san lar da Al lah a i nan ma e ði li mi, i ba det le re yö nel me, ma bet le re o lan me rak git gi de yük sel di. Bir çok ki þi yal nýz laþ ma dan, ya ban cý laþ ma dan býk tý. Tü ke tim ve si lâh lan ma çýl gýn lý ðýn dan gý na gel di. En düs tri leþ me, in sa na a ra dý ðý ger çek hu zu ru ver me di. A lýþ ve riþ mer kez le ri, stad yum lar, in san da ki ul vî a ra yýþ la ra ce vap o la ma dý. Yir mi bi rin ci yüz yý lýn eð len ce ve ma ga zin kül tü rü, ne ya pýp et se de, ger çe ðin pe þin de ki in sa na ce vap ver mek te ba þa rý sýz ol du! Bü tün bun lar dan do la yý in san lar, bir ke re da ha ma bed le re yö nel di. Mu kad des ki tap lar ye ni den gün de min ilk sý ra la rý na yük sel di. Holl ywo od, Ý lâ hî sýr la rý a ra la mak is te yen yüz ler ce si ne ma fil mi i çin büt çe ler tah sis et me ye baþ la dý. Se mâ vi a ra yýþ lar la, ma ne vî me saj lar la yük lü film ler iz le yi ci re kor la rý ký rar ken; her kes te ö lü me ça re bu la bil me, ö lüm den son ra ki â le mi öð ren me me ra ký u yan dý. Bü tün bu a ra yýþ lar ne ti ce sin de, in sa nýn Al lah a o lan ih ti ya cý ke sin lik ka zan dý. E vet, in san, Al lah a i nan mak la, O na i ba det et mek le sa kin le þe bi len, hu zur bu la bi len bir var lýk týr. Bu me se le le ri me rak e den le re trans per so nel psi ko lo ji, din psi ko lo ji si, te o lo ji, din sos yo lo ji si, i lâ hi yat gi bi a lan lar da o ku ma lar yap ma la rý ný ö ne ri riz. Bu na i ti ra zý o lan lar, din fel se fe si, var lýk fel se fe si, ta rih, me de ni yet ler ta ri hi de o kur lar sa, zi hin le rin de ki pek çok so ru ken di li ðin den ce vap bul muþ o lur. Yir min ci yüz yý lý bir bu na lým lar ça ðý hâ li ne ge ti ren ma ter ya liz mi ta ri hin çöp se pe ti ne a týp; þim di ve ge le cek te Al lah a i nan ma nýn key fi ni sür mek ge re kir. Ha yat, Al lah a i nan mak la an lam ka za nýr, öl dük ten son ra çok da ha gü zel þart lar da de vam e der, Al lah ýn iz niy le. Bun dan 35 yýl ön ce, 15 Ey lül 1977 de u za ya fýr la tý lan Vo ya ger 1, þim di ler de Gü neþ Sis te mi nin sý nýr la rý ný geç mek ü ze re dir. Vo ya ger 1 in se rü ve ni, in san da ki son suz luk a ra yý þý nýn en so mut ör nek le rin den bi ri dir. Bil gi dev ri mi nin han gi yö ne git ti ði bel li de ðil mi?

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Y Sykpe so lu ca ný hýz la ya yý lý yor 2001 yý lýn da Mic ro soft ta ra fýn dan sa týn a lý nan gö - rün tü lü soh bet plat for mu Skype, sý ra dan bir soh - bet gi bi ge len me saj la bil gi sa ya rýn bir bot net e dö - nüþ me si ne se bep o lu yor. Dün ya nýn en faz la kul la ný lan a nýn da me saj laþ ma ve gö rün tü lü soh bet plat form la rýn dan bi ri o lan Skype, sal dýr gan la rýn za rar lý ya zý lý mý da ðýt ma sý na a raç ol du. Bir kul la ný cý ya bu laþ ma sý nýn ar dýn dan lis te de ki di ðer ki þi le re de sýç ra yan ya zý lým, þu a na ka dar hem Ýn gi liz ce hem de Al man ca o la rak ra por e dil di. Za rar lý ya zý lý mýn ya yý lým hý zý gö ze a lýn dý ðýn - da Türk çe þi kâ yet le rin de gel me si o la sý gö rü nü yor. Kul la ný lan dil ler fark lý ol sa da me saj lar da gön de - ri len bað lan tý la rýn ay ný ol du ðu nu di le ge ti ren Trend Mic ro Gü ven lik A raþ týr ma la rý ve Ý le ti þim Di rek tö rü Rik Fer gu son, Kul la ný cý la rýn bir bi ri ne gön der me ye baþ la dý ðý me saj lar da, ký sal týl mýþ bir URL doð ru dan hot fi le.com ad re si ne yön len di ri li - yor. Bu ad res ten Skype-to days da te.zip kla sö rü in - di ri lir ken, kla sö rün i çin de ay ný i sim li bir yü rüt me KAS PERSKY Se cu rity Scan, bil gi sa yar lar da ki gü ven lik en - di þe le ri ni çif te de ne tim le or ta dan kal dý ran üc ret siz bir a - raç Bu ü rün, da ha ön ce an ti-vi rüs çö zü mü kul lan ma mýþ, þu an ki gü ven lik ya zý lým la rý hak kýn da þüp he le ri o lan ve ya gü - ven lik çö züm le rin de al ter na tif a ra yan kul la ný cý lar i çin i de al. Ye ni kul la ný cý la rý ya zý lým tek no lo ji le ri li de ri Kas persky Lab en düs tri siy le de ta nýþ týr ma yý he def le yen Kas persky Se - cu rity Scan, uy gu la ma ko lay lý ðýy la da ra kip le rin den ay rý lý - yor. Bu ü rü nü bil gi sa ya ra kur mak ve sil mek ol duk ça ko - lay... Bu ü rün; kul la ný cý la rý u ya rý yor ve yol gös te ri yor!..kas - persky nin bu üc ret siz ü rü nü, kul la ný cý la rýn bil gi sa yar la rý - nýn gü ven lik du ru mu nu kon trol et me le ri ne fýr sat sað la dý ðý gi bi her han gi bir teh di de kar þý on la rý he men u ya rý yor ve Kas persky Lab den ger çek za man lý gü ven lik çö zü mü bul - ma la rý i çin yar dým cý o lu yor. Rik Fer gu son dos ya sý da ha bu lu nu yor. bil gi le ri ni ver di. Dork bot so lu ca ný nýn bir çe þi di o lan bu za rar lý ya zý lým, bil gi sa ya rý bir bot net e dö nüþ tü re rek ge niþ öl çek li bir týk la ma hýr sýz lý ðý (click-fra ud) ak ti vi te si - ne da hil e di yor. Sal dýr gan lar kur ban la rý na sý ra dan bir üs lup la yak la þa rak kur ban la rý nýn ge len me saj - dan þüp he len me me le ri ni sað lý yor lar. Akýllý telefon olmadan hayýr! KAS PERSKY Lab i çin O+K Re se arch ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma ya gö re kul la ný cý la rýn %48 i, a kýl lý te le fon la rý ný ta til ler de kul la ný yor. Ay ný a raþ týr ma ya gö re kul la ný cý la rýn sa - de ce %8 i, ta ti li tüm mo bil i le ti þim ci haz la rýn dan ko puk ge çir me yi ter cih e di yor. Kab lo suz in ter net ve mo bil i le ti þi min po pü ler li ði art týk ça, a kýl lý te le fon la - rý mýz ol ma dan so ka ða çý ka maz ol duk. Gü ven li i çe rik yö ne tim çö züm le - ri a la nýn da ki li der þir ket Kas persky Lab i çin O+K Re se arch ta ra fýn - dan ya pý lan a raþ týr ma da kul la ný cý la rýn ar týk, ta þý na bi lir ci haz la - rý ný ma sa üs tü bil gi sa yar la rýn ye ri ne koy ma ya baþ la dýk la rý ný gös te ri yor. O+K Re se arch in ça lýþ ma sý na gö re, ip ho ne sa hip le ri nin %17 si nin, Black Berry kul la ný cý la rý nýn %7 si nin ve di ðer a kýl lý te le fon sa hip le ri nin %48 i - nin, bil gi sa ya rýn bu lun ma dý ðý ta til or tam la rýn da bi le a kýl lý te le fon la rý a ra cý lý ðýy la o fis ten ve iþ ru ti - nin den ko pa ma dý ðý ný a çý ða çý ka rý yor. %25 o ra nýn da cid dî mik tar da kul la ný cý kit le si i se, e - ðer el le rin de bir bil gi sa yar yok sa, a ký lý te le fon la rý ný kul lan - mak tan mem nun. Tab let bil gi sa yar mo da sý, a kýl lý te le fon la ra ký yas la bu tren di bi raz da ha ge ri den ta kip e di yor. Ör ne ðin, an ke te ka tý lan la rýn sa de ce %15 i ta ti lin - de App le i Pad kul la ný yor. Kul la ný cý la rýn sa de ce %8 i, ta ti li ni tüm mo bil i le ti þim ci haz la rýn - dan ko puk ge çir me yi ter cih e di yor. PROGRAM TANITIMI ÜCRETSÝZ ANTÝ-VÝRÜS ÇÖZÜMLERÝNÝ TERCÝH EDENLER MUTLAKA KULLANMALI YÜKLEMEDEN he men son ra, Kas persky Se cu rity Scan sis te mi de net le mek; za rar lý prog ram la rý, Win - dows gü ven lik du ru mu nu ve po pü ler prog ram lar da ki has sa si yet le ri ta ra mak i çin ha zýr du ru ma ge çi yor. Var sa yý lan a yar la ra uy gun o la rak, sis tem ta ra ma sý haf ta da üç kez o to ma tik o la rak, i ki kez de ar ka plan mo dun da ta mam la ný yor. Bu a yar la rýn kul la ný cý lar ta - ra fýn dan mo di fi ye e di le bil di ði ni de ek le ye lim. Ay ný za man da, sis te mi hýz lý o la rak ya da ta ma men ta ra - mak da müm kün Son ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, dün ya ü ze rin de ki kul la ný cý la rýn %60 ý üc ret siz gü - ven lik ya zý lým la rý ný ter cih e di yor. An cak bu tarz çö - züm ler en üst dü zey de ki gü ven li ði sað la mak ko nu - BÝLGÝSAYARI REHÝN ALIYOR! Fer gu son ýn ver di ði bil gi le re gö re, bu tür Dork bot lar Fa ce bo - ok, Twit ter, Go og le, Pay Pal, NetF lix ve di ðer le ri gi bi sos yal að - la rýn kul la ný cý a dý ve þif re le ri ni de ça la bi li yor. Bu nun ya nýn da DNS le re gi riþ ya pa bi li yor, web say fa la rý na if ra me yer leþ ti re - bi li yor, üç fark lý DDoS sal dý rý sýn da bu lu na bi li yor, Proxy su nu - cu su gi bi dav ra na bi li yor ve fark lý za rar lý ya zý lým la rý bil gi sa ya ra in di rip yük le ye bi li yor. Sal dýr gan lar ba zen de za rar lý ya zý lým bu la þan bil gi sa yar lar - dan sa de ce bil gi çal mak la kal mý yor. Sý zý lan bil gi sa ya rýn kul la - ný cý sý na bir me saj gön de ren sal dýr gan lar, þan taj da bu lu nu yor. Sis te min ta ma men ka pa týl dý ðý, bil gi le rin þif re len di ði ve 48 sa at i çin de 200 do lar ö den mez se tüm ve ri le rin si li ne ce ði teh - di di kul la ný cý la ra i le ti li yor. Vi rü sün ya yýl ma ya baþ la ma sý nýn ar - dýn dan ge çen 24 sa at lik sü re de Trend Mic ro, 2800 den faz la dos ya yý en gel le di. Vi rüs ü ze rin de ça lýþ ma lar sü rer ken, Rik Fer - gu son kul la ný cý la rýn han gi plat form da o lur sa ol sun be lir siz bað lan tý la ra týk la ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ko nuy la il gi li a çýk la ma da bu lu nan Skype da za rar lý ya zý lý mýn far kýn da ol duk la rý ný, kul la ný cý la rýn en ký sa sü re de en ye ni Skype sü rü mü nü yük le me le ri ge rek ti ði ni þid det le tav si ye et ti. EN ÇOK E-POS TA LA RI MI ZI TA KÝP E DÝ YO RUZ ARAÞTIRMA kul la ný cý la rýn ta til or ta mýn da a kýl lý ci haz la rý ný ne a - maç la kul lan dýk la rý na da ir de ö nem li i puç la rý su nu yor. Bu na gö re ta - til ler de ki mo bil ci haz lar, ço ðun luk la e-pos ta i le ti þi mi i çin kul la ný lý yor. Tab let bil gi sa yar kul la ný cý la rý nýn %62 si ve a kýl lý te le fon kul la ný cý la rý - nýn %54 ü, en çok e-ma il le ri ne bak mak i çin a kýl lý ci haz la rý na baþ vur - duk la rý ný be lir ti yor. Ar dýn dan sý ra sýy la %59 ve %54 o ran lar la Fa ce - bo ok ve Twit ter gi bi sos yal að si te le ri nin kul la ný mý ge li yor. Ka tý lým - cý la rýn%47 si i se, mo bil ci haz la rý ný an lýk me saj laþ ma i çin kul la ný yor. A raþ týr ma, kul la ný cý la rýn tab let ve a kýl lý ci haz kul la ným fark lý - lýk la rý ný da or ta ya ko yu yor. Me se la tab let kul la ný cý la rý nýn %58 i ci haz la rý ný vi de o iz le mek i çin kul la ný yor. Kul la ný cý lar, tah - min e di le ce ði ü ze re kü çük a kýl lý te le fon ek ran la rý gö rün tü le me i çin da ha az çe ki ci bu lu yor; bu ne - den le bu tür ci haz kul la ný cý la rý nýn sa de ce %30 u çev ri mi çi gös te rim le ri ta kip e di yor. Mo bil ci haz sa hip le ri nin %41 i, a ra la rýn da çe þit li in ter net rad yo la rý nýn da bu lun du ðu ka nal lar da, dü zen li o la rak çev ri mi çi mü zik din li yor. Tab let kul la ný cý la rý nýn %20 si ve a kýl lý te le fon kul - la ný cý la rý nýn %12 si i se in ter ne te fo toð raf yol lu yor ve gö rün tü lü yor. O+K Re se arch ta ra fýn dan top la nan ve ri ler, a kýl lý te le fon la rýn ve tab - let bil gi sa yar la rýn, en a zýn dan i le ti þim ve eð len ce ba zýn da, bil gi sa - yar la rýn ye ri ne gi de rek ar tan bir sýk lýk la kul la nýl ma ya baþ la dý ðý ný gös te ri yor. Ö te yan da bu ci haz lar, za rar lý ak ti vi te ler ve/ve ya ka yýp, ça lýn tý du ru mun da i zin siz e ri þim ler den ye te ri ka dar ko run du ðu nu söy le mek zor. Bu da ö nem li ki þi sel ve ri le rin risk al týn da ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. Kas persky Lab in i ki ö zel çö zü mü i le bu gü ven li ði sað la mak ol duk ça ko layç A kýl lý te le fon la rýn ko run ma sý i çin ta sar la - nan Kas persky Mo bi le Se cu rity ve tab let le ri ko ru yan Kas persky Tab let Se cu rity, kul la ný cý la ra ge rek li tüm gü ven li ði tek pa ket te su - nu yor. O+K Re se arch ra po ru nun ta ma mý i çin: - persky.com/down lo ads/pdf/kas persky-lab-ok-con su mer-sur veyre port-eng-fi nal.pdf Ye ni baþ la yan lar i çin an ti vi rüs çö zü mü: Kas persy Se cu rity Scan sun da ye ter siz ka lý yor. Ör ne ðin, AV-Test.org ta ra fýn - dan ger çek leþ ti ri len üc ret siz gü ven lik ya zý lým la rý hak kýn da ki ba ðým sýz de ðer len dir me, en po pü ler üc - ret siz an ti-vi rüs ya zý lým la rý nýn bi le bir çok za rar lý ya zý - lý mý tes pit e de me di ði ni gös te ri yor. Bu ve ben ze ri üc - ret siz ü rün le ri ter cih e den kul la ný cý la ra, pe ri yo dik o - la rak gü ven lik du ru mu kon tro lü, gü ven lik o la nak la rý - ný kar þý laþ týr ma ve göz den ge çir me ö zel lik le riy le Kas persky Se cu rity Scan i kul lan ma la rý ö ne ri li yor. Kas persky Se cu rity Scan, Kas persky Lab in res mi web si te sin de üc ret siz yük le me i çin mev cut tur. Da - ha faz la bil gi i çin: persky.com/se cu rityscan ad re si ni zi ya ret e de bi lir si niz. PROGRAM TANITIMI Gençler e-ticaret dedi Kariyer.net in yaptýðý ankete göre gençlerin yüzde 94 ü e- ticaretin gelecek vadettiðine inanýyor ve bu alanda kariyer yapmak istiyor. Türkiye nin en büyük insan kaynaklarý platformu Kariyer.net, son yýllarýn en gözde giriþimcilik alanlarýndan e-ticaret in istihdam verilerini inceledi. Günümüzde pek çok giriþimcinin ilgi odaðý olan e- ticarette iþ ilanlarý 2012 yýlýnýn ilk 9 ayýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 63 arttý ve sektör 3 bine yakýn kiþi için yeni iþ fýrsatý oluþturdu. E-TÝCARET ALANINDA EÐÝTÝM ALMAK ÝSTÝYORLAR Yine Kariyer.net web sitesinden yapýlan ve 2 bin 267 adayýn katýldýðý anket, gençlerin yüzde 94 ünün e-ticaretteki iþ fýrsatlarýnýn gelecek vaat ettiðine inandýklarýný ortaya koydu. Ankete katýlanlarýn yüzde 72 si e-ticaret alanýnda eðitim almak istediklerini belirtirken, yüzde 77 si ise yine e-ticaret alanýnda kariyer yapmak istediðini söyledi. ÝSTÝHDAM HIZLA ARTIYOR Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, internet kullanýmýnýn artmasý ve tüketicilerin internetten alýþveriþ yapmaya her geçen gün daha fazla güvenmesiyle giriþimcilerin e-ticaret e yatýrýmlarýnýn arttýðýný belirterek, e-ticaret çaðýmýzýn hýzla büyüyen pazarý. Giriþimcilerin bu fýrsatý görmesi ve yatýrýmlarýný bu alana yönlendirmeleriyle beraber yeni iþ fýrsatlarý ve yeni iþ alanlarý ortaya çýkýyor. Global yatýrýmcýlarýn da Türkiye de hýzla büyüyen e-ticarete yatýrým yapmasý, bu alanda istihdamýn her geçen gün katlanarak büyümesine büyük etken oluyor. Sektördeki iþ ilanlarý sayýsýnýn bu yýlýn ilk 9 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 63 artmasý, bu büyümeyi çok iyi ifade ediyor dedi. Azoz, gençlerin e-ticareti sahiplenmesi ve bu alanda kariyer yapmak istemelerinin de sektörün gelecek vadettiðini gösterdiðini söyledi. e- Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz ticarette en çok ihtiyaç satýn alma uzmanýnda Kariyer.net veri tabanýndan elde edilen bilgilere göre e-ticaret alanýndaki iþ fýrsatlarýna bakýldýðýnda ise satýn alma uzmanýnýn, þirketler tarafýndan en çok aranan pozisyon olduðu görülüyor. Bunu sýrasýyla satýþ temsilcisi, satýn alma uzman yardýmcýsý ve çaðrý merkezi müþteri temsilcisi takip ediyor. E-ticaret biliþim sektöründe eðitim almýþ adaylara da iþ fýrsatlarý sunuyor. Web tasarým uzmaný, grafiker, yazýlým geliþtirme uzmaný, PHP yazýlým uzmaný, yazýlým uzmaný ve web arayüz geliþtiricisi bu iþler arasýnda öne çýkýyor. Ayrýca en çok aranan pozisyonlar arasýnda e-ticaret kategori sorumlusu, sosyal medya uzmaný, pazarlama uzmaný ve içerik yöneticisi de yer alýyor. Ýstanbul e-ticaret alanýnda en çok iþ fýrsatý sunan iller arasýnda ilk sýrada yerini alýrken, Ankara, Kocaeli ve Ýzmir de Ýstanbul u takip ediyor. BÝLÝÞÝM HABER Windows 8 kullanýcýlar ile buluþtu TÜM dünyanýn sabýrsýzlýkla beklediði Windows 8, 26 Ekim 2012 tarihinden itibaren tüm yenilikleri ile bireysel ve kurumsal kullanýcýlarýn beðenisine sunuluyor. Türkiye lansman organizasyonu 1 Kasým 2012 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Windows 8 yeni teklifleri, uygulamalarý ve çeþitli donaným seçenekleriyle kullanýcýlara yepyeni bir deneyim yaþatýyor. Microsoft tüm dünyadaki bireysel ve kurumsal kullanýcýlarýn Windows 8 in sunduðu yenilikleri 26 Ekim 2012 den itibaren deneyimleyebileceðini duyurdu. Yeni ve akýcý kullanýcý arayüzü, bilgisayar ve tabletlerde kullanýlabilecek binlerce uygulama ile gelen Windows 8 Türkçe dil desteðine de sahip. Windows 8, içinde Türkiye nin de yer aldýðý 140 tan fazla ülkede toplam 37 yerel dilde yüklemeye hazýr. Mevcut bilgisayarlarýný Windows 8 e yükseltmek isteyen kullanýcýlar adresinden yükleme yapabilecekleri gibi teknoloji maðazalarýndan Windows 8 i kutulu olarak da satýn alabilecekler. Türkiye nin önde gelen tüm teknoloji maðaza zincirleri, 26 Ekim den itibaren Windows 8 li yepyeni cihazlarý da kullanýcýlar ile buluþturuyor. Windows 8 in adeta bir devrim olduðunu belirten Microsoft Türkiye Windows Pazarlama Grup Müdürü Onur Altýntaþ, Windows 8 ile Windows yeniden tasarlandý. Windows 8, iþ ve eðlenceyi bir araya getirirken deðiþen kullaným ihtiyaçlarýna yönelik kiþiselleþtirilmiþ uygulamalarý ile farklý cihazlarda kesintisiz bir kullanýcý deneyimi sunuyor diyor. Windows 8 son kullanýcýlar için perakende olarak Windows 8 ve Windows 8 Pro olmak üzere iki ayrý sürümde sunuluyor. Kurumsal kullanýcýlara ise Windows 8 Enterprise ile birlikte Windows To Go, DirectAccess ve BranchCache gibi mobil üretkenlikte yeni fýrsatlarýn yaný sýra BitLocker ve AppLocker gibi özelliklerle de uçtan uca güvenlik saðlanýyor. Windows 8 ile birlikte, yeni cihazlarda önyüklü olarak sunulacak Windows ailesinin ARM tabanlý tabletler için geliþtirdiði yeni üyesi olan Windows RT de piyasaya sunuluyor. Windows 8, kullanýcýlarýn en çok önem verdikleri uygulamalara ve içeriklere tek týkla eriþmesine imkân tanýyan, dokunmatik kullaným için mükemmelleþtirilmiþ yeni, hýzlý ve akýcý bir Baþlangýç ekranýna sahip. Yeni iþletim sistemi ayný zamanda dokunma deneyimi için yeniden tasarlanan Internet Explorer 10 ve bulut depolama hizmeti SkyDrive gibi yerleþik uygulamalarý da bulunduruyor. MÝCROSOFT WÝNDOWS 8'E GEÇÝÞTE CAZÝP FIRSATLAR SUNUYOR Ocak 2013 sonuna kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde, Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 kullanýcýlarý, yeni Windows 8 Pro yu sadece 79TL ye indirerek mevcut bilgisayarlarýnýn iþletim sistemlerini güncelleyebilecekler. 2 Haziran 2012 ve 31 Ocak 2013 tarihleri arasýnda Windows 7 li bilgisayar satýn almýþ kullanýcýlar ise adresinden sunulan Windows Yükseltme Teklifi ile 29 TL ye Windows 8 Pro yu indirebiliyorlar.

13 Y A Ý LE SAÐ LIK 13 Pas tö ri ze e di len ü rün ler teh li ke li BÝYOKÝMYA Uz ma ný Dr. Es ra Ka ra a ðaç, ma ya lan mýþ bir süt i çe ce ði o lan ke fi rin mu ci ze vi sýr la rý nýn, i çer di ði ma ya ve bak te ri ler de giz li ol du ðu nu söy le di. Son yýl lar da ra fi ne gý da la rýn tü ke ti min de ar týþ ol ma sý ve bu na pa ra lel tur þu, ke fir, bo za, çe þit li sa la mu ra lar gi bi ge le nek sel fer man tas yon gý da la rý nýn az tü ke til di ði ni be lir ten Dr. Ka ra a ðaç, Süt ve yo ðurt gi bi faz la tü ke ti len le rin i se ek þi me sin ya da kes me sin di ye e dil me si ya da an ti bi yo tik ka týl ma sý, vü cu du mu zun mü kem mel pro bi yo tik (fay da lý ba ðýr sak mik rop la rý) den ge si ni boz muþ tur de di. Bi yo kim ya uz ma ný Dr. Ka ra a ðaç, ba ðýr sak sis te min de, dost bak te ri ler o la rak ad lan dý rý lan, tu tun ma ö zel li ði o lan pro bi yo tik bak te ri le rin bu lun du ðu nu i fa de et ti. Ka ra a ðaç, bir ka þýk ke fir de mil yon a ra sý Ço cu ðu nu za mey ve su yu di ye renk li su i çir me yin pro bi yo tik bak te ri bu lun du ðu nu kay det ti. Ye ter li mik tar da ye ni len, in san ya da hay van sað lý ðý ný o lum lu yön de et ki le yen mik ro or ga niz ma la ra pro bi yo tik den di ði ne i þa ret e den Uzm. Dr. Es ra Ka ra a ðaç, e riþ kin bir in san ba ðýr sa ðýn da 100 tril yon (1,5 kg) fay da lý bak te ri ve man tar bu lun du ðu nun al tý ný çiz di. Bu ra ka mýn, in san hüc re sa yý sý nýn 10 ka tý ka dar ol du ðu na dik kat çe ken Dr. Ka ra a ðaç, þöy le de vam et ti: Sa yý la rý 400 ün ü ze rin de o lan bu bak te ri ler ve man tar lar nor mal ba ðýr sak flo ra sý ný o luþ tu rur lar. Bu bak te ri ler ve man tar lar 300 met re ka re bü yük lü ðün de bir yü zey o luþ tu ran ba ðýr sa ðýn sü mük sü za rý ný, ko ru yu cu bir ta ba ka þek lin de dö þer. Fay da lý ba ðýr sak mik rop la rý (pro bi yo tik ler) çe þit li ya rar la rý ya nýn da dýþ or tam dan ge len ze hir li ON DO KUZ Ma yýs Ü ni ver si te si (O - MÜ) Fen E de bi yat Fa kül te si Kim ya Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ha san Ko ca o kut gen, ka ra dut tan ye þil mu za, el ma, ar mut, þef ta li den ki ra za, a na nas tan bö ðürt le ne ka dar on lar ca ce þit a ro ma bu lun du ðu nu, a ro ma la rýn i se kim ya sal ü rün ler ol duk la rý ný vur gu la dý. Ço cuk la rý mý za mey ve su yu i çi rir ken sað lýk la rý i çin do ðal o lan la rý ter cih et me li yiz di yen Ko ca o kut gen, a lý nan ü rü nün mut la ka i çin de ki ler kýs mý na ba kýl ma sý ge rek ti ði u ya rý sýn da bu lu na rak þun la rý söy le di: Mey ve su yu a la cak sak i çin de ki ler kýs mý na mut la ka bak ma mýz la zým. Mey ve su yu kon san tre si ya da mey ve su yu, mey ve su yu pü re si di yor sa i çin de do ðal mey ve ler ol du ðu nu gös te rir. A ma i çin de ki ler kýs mý na bak tý ðý nýz za man a ro ma di yor sa, do ða la öz deþ a ro ma di yor - mad de le rin ka na geç me si ni en gel le yen ko ru yu cu bir ba ðýr sak ta ba ka sý o luþ tu rur lar. Ba ðýr sak ta ki sað lýk lý mik rop den ge si nin, za rar lý mik rop lar le hi ne de ðiþ me si, ya ni ba ðýr sak ta ki mü kem mel den ge nin bo zul ma sý çok sa yý da i ve gen ve müz min has ta lý ða yol a çar. Son yýl lar da ra fi ne gý da la rýn tü ke ti min de ki ar týþ ol ma sý ve bu na pa ra lel o la rak, tur þu, ke fir, bo za, çe þit li sa la mu ra lar gi bi ge le nek sel fer man tas yon gý da la rý nýn az tü ke til me si, süt ve yo ðurt gi bi faz la tü ke ti len le rin i se ek þi me sin ya da kes me sin di ye pas tö ri ze e dil me si ya da an ti bi yo tik ka týl ma sý vü cu du mu zun mü kem mel pro bi yo tik den ge si ni boz muþ tur. Uzm. Dr. Ka ra a ðaç, pro bi yo tik le rin gö rev le ri a ra sýn da; ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len dir mek, yi ye cek le rin haz mý ný ka lay laþ týr mak, ba ðýr sak du va rý ný za rar lý mad de ler den ko ru mak ve ba ðýr sak ge çir gen li ði ni a zalt mak, vi ta min le rin (K vit, bi yo tin, B12, ni a sin) sen te zi ni yap mak, be sin al ler ji le ri ni ve ek ze ma yý ön le mek, za rar lý mad de le rin kan do la þý mý na geç me si ni en gel le mek, kan se ri ön le mek, dep res yo nu ha fif let mek, is ha li ön le mek, o tizm bul gu la rý ný ha fif let mek, ka býz lý ðý te da vi et mek ol du ðu nu söy le di. Bur sa / ci han sa do ðal ol ma yan kim ya sal bir ü rün den söz e di li yor de mek tir. Sað lý ðý mýz a çý sýn dan, ço cuk la rý mý zýn sað lý ðý a çý sýn dan müm kün ol du ça do ðal ol ma yan gý da lar dan u zak dur ma ya ça lýþ mak ge re kir. Çün kü mey ve su la rý nýn i çin de mey ve su yun da bu lu nan, mey ve de bu lu nan an ti ok si dan lar, vi ta min ler az ya da çok var dýr. A ro ma lar sen te tik o la rak da do ðal o la rak da ü re ti le bi lir ler. Do la yý sýy la bun la rýn i çin de mey ve ler de bu lu nan an ti ok si dan ti pi sað lý ðý mý zý ko ru yu cu, ra di kal gi de ri ci bir ta kým ü rün ler bu lun ma mak ta dýr. An cak dý þa rý dan kat ký ya par lar sa bu lu nur a ma hiç bir þe yin do ðal o la ný gi bi ol maz. Mey ve su la rý a lýr ken bun la ra dik kat et mek ge re kir. Prof. Dr. Ko ca o kut gen, sað lýk i çin a sit li i çe cek ler den de u zak du rul ma sý ge rek ti ði ni ha týr la ta rak, ço cuk la ra do ðal mey ve su la rý, ay ran, yo ðurt gi bi do ðal gý da la rýn ve ril me si ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. Sam sun / a a Ý sot mi de kan se ri ne i yi ge li yor GÜNEYDOÐU'DA kan ser ü ze ri ne is ta tis tik sel a raþ týr ma lar ya pan Uz man Dok tor Ha luk Ye þil bað dan, Þan lý ur fa da mi de kan se ri nin di ðer kan ser tür le ri ne gö re da ha dü þük o ran da ol du ðu nu ve bu nun se be bi nin i sot tü ke ti mi nin faz la ol ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný kay det ti. TRT ha ber si te sin de ya yým la nan ha be re de, Uz man Dr. Ha luk Ye þil bað dan, Di yar ba kýr da, Bat man da, Van da, Er zu rum da ve Muþ ta mi de kan ser le ri i kin ci ve ü çün cü sý ra da yer a lýr ken, Þan lý ur fa da bu sý ra la ma nýn ye din ci ve se ki zin ci sý ra da yer al dý ðý ný söy le ye rek, O böl ge ler de mi de kan se ri o ra ný da ha faz lay ken, Þan lý ur fa i sot tü ke ti mi nin faz la ol ma sýn dan do la yý mi de kan se ri sý ra la ma sýn da ye din ci ve se ki zin ci sý ra da ge li yor. Biz mi de ve ba ðýr sak prob le mi ya þa yan has ta la rý mý za di yet ve rir ken, bi ber ve bi ber ü rün le ri ni ke sin lik le ya sak la mý yo ruz. Göz lem le ri mi ze gö re i so tun hiç bir has ta lý ða yan et ki si yok tur. Ak si ne an ti kan se ro jen bir ya pý sý bu lun du ðu i çin in san sað lý ðý na ga yet fay da lý bir be sin. Biz i so tu sa de ce yük sek de re ce ref lü sü ve he mo ro i di bu lu nan has ta la rý mý za ya sak lý yo ruz de di. Ye þil bað dan, i so tun bol mik tar da C vi ta mi ni ve di ðer vi ta min le ri i çer di ði i çin, bol bol tü ke til me si ni ö ne ri yor. Has ta lar ke mo te ra pi den mu ci ze bek li yor Rad yas yo na kar þý bu har ban yo su VÜ CUT TA MU TAS YO NA YOL A ÇA CAK ET KÝ LER - DEN BU HAR BAN YO SU Ý LE KO RU NA BÝ LÝR. TEKNOLOJÝ ge liþ tik çe ha ya tý mýz ko lay laþ sa da sað lý ðý mý za o lum suz et ki le ri ço ða lý yor. Mut fak tan o fi se, o to mo bil den u ça ða ka dar her yer de kul lan dý ðý mýz e lek trik li ve e lek tro nik ci haz lar as lýn da bi rer rad yas yon de po su o la rak in san sað lý ðý ný teh dit e di yor. Av ru pa Ko le ji nde bir kon fe rans ve ren Prof. Dr. Tü lay En gi zek, ö zel lik le cep te le fo nu ve mik ro dal ga fý rýn gi bi gün lük ha ya tý mýz da çok ya ký ný mýz da o lan ci haz la rý kul la nýr ken dik kat li ol ma mýz ge rek ti ði ni söy le di. Av ru pa Ko le jin de E ði tim Öð re tim yý lý Fen Bö lü mü fa a li yet le ri kap sa mýn da Rad yas yon ve Ýn san Sað lý ðý ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Ýs tan bul Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Tu lay En gi zek ha ya tý mý zýn her ye rin de o lan rad yas yon dan kaç ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný be lir te rek þun la rý söy le di: Her yer de rast la dý ðý mýz rad yas yo na back gro und a dý ný ve ri yo ruz. Bre zil ya gi bi ba zý ül ke ler de back gro und de di ði miz do ðal rad yas yon di ðer ül ke le re gö re faz la dýr. Ý yo ni ze e di ci ve i yo ni ze ol ma yan i ki tür rad yas yon var dýr. Cep te le fo nu ve mik ro dal ga fý rýn dan ya yý lan rad yas yon i yo ni ze ol ma yan ya ni in san vü cu dun da mu tas yo na ne den ol ma yan rad yas yon dur. BAN YO ET KÝ SÝ A ZAL TIR Bu a let le ri kul la nýr ken faz la yak la þýl ma - ma sý ge rek ti ði ni be lir ten En gi zek, Mut - fak ta mik ro dal ga fý rýn ça lý þýr ken u zak ta dur ma lý yýz. Te le fon la ko nu þur ken de ku la - ðý mý za deð dir me den müm kün se ku lak lýk - la ko nuþ ma mýz sað lý ðý mýz a çý sýn dan çok ö nem li dir de di. Rad yas yo na ma ruz kal - mýþ bir ki þi nin he men bu har ban yo la rýn da duþ al ma sý nýn et ki yi a zal ta ca ðý ný söy le yen Prof. Tü lay En gi zek, teh li ke yi his set ti ði - miz or tam dan he men u zak laþ ma mýz ge - rek ti ði ni be lirt ti. HA VA DAN TA ÞI NI YOR Rad yas yo nun sa de ce kul lan dý ðý mýz a - let ler den de ðil ha va a ký mý i le baþ ka ül ke - ler den de ge le bi le ce ði ni vur gu la yan Prof. En gi zek þu bil gi le ri ver di: Ör ne ðin Çer no - bil de ha va a kým la rýy la çe þit li ül ke le re ta - þý nýp yer yü zü ne i nen rad yo ak tif mad de - ler, in sa ný dýþ tan ve iç ten ol mak ü ze re i ki yol dan ý þýn la dý lar. So lu num yo luy la vü cu - da a lý nan rad yo ak tif mad de ler iç ten, top - rak ve bit ki le re bu laþ ma sý so nu cu dýþ tan ý þýn la mýþ lar dýr. Ül ke miz de kom þu ül ke le - re o lan sý nýr la rý mýz da çok sa yý da rad yas - yon al gý la yý cý la rý var. To mog ra fi çek tir miþ o lan bir ki þi den u zak dur ma ma mýz, fa kat ti ro id te da vi si i çin I-131gi bi rad yo ak tif mad de a lan ki þi ler den u zak dur ma mýz ge re ki yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya Cilt so run la rý i çin bol su i çin ÖZEL Sa ni Ko nu koð lu Has ta ne si Cilt Ha sat lýk la rý Uz ma ný Dr. Fat ma E lif Yýl dý rým, mev sim de - ði þik lik le ri nin cil di et ki le di ði ni, son ba har ve kýþ ta cilt te yo ðun bir ku ru ma ol du ðu nu ve saç dö - kül me si nin de sýk rast la nan bir du rum ol du ðu nu söy le di. Dok tor E lif Yýl dý rým, yaz ay la rý nýn so - na er me siy le gü ne þin ka zan dýr dý ðý can lý bronz ten le rin, ya vaþ ya vaþ ren gi ni kay bet me ye, do - nuk bir ha le gel me ye baþ la dý ðý na dik kat çek ti. Yýl dý rým, Ö zel lik le gü neþ ya ni ul tra vi yo le rad - yas yo nu cilt yaþ lan ma sý nýn en ö nem li ne den le ri a ra sýn da dýr. Gü neþ ý þý ðýy la so lar yum; cilt te ku ru luk, de rin ký rý þýk lýk, sark ma, es nek lik kay bý, renk de ði þim le ri ve de ri yü ze yin de ki da mar lar - da ge niþ le me ye yol a çý yor. Ö zel lik le yaþ lý lar da cilt ku ru lu ðu da ha sýk göz le ni yor. Son ba har ve kýþ la bir lik te cilt te yo ðun bir ku ru ma o lu yor de di. Son ba har da saç dö kül me si nin de sýk rast la - nan bir du rum ol du ðu nu di le ge ti ren Yýl dý rým, Ya þam gi bi saç la rýn da bir öm rü var. Bü yü me, bek le me, din gin dö nem ve ar ka sýn dan da dö kül me. Saç dö kül me si di ðer ay lar da da o lu yor a - ma son ba har da ar tý yor. di ye ko nuþ tu. Gün lük 100 te le ka dar o lan dö kül me nin nor mal ol du - ðu na dik ka ti çe ken Yýl dý rým, Kýþ geç tik ten son ra saç lar tek rar ba har la bir lik te can lan ma ya baþ lar. An cak bu dö nem de saç lar çok yo ðun o la rak dö kül dü ðün de ve 100 te li geç ti ðin de has - ta nýn te da vi ye ih ti ya cý var de mek tir i fa de si ni kul lan dý. Bu o lum suz luk lar la mü ca de le de, týb bi des te ðin ya nýn da, koz me tik ler, ev de uy gu la na bi le cek ba sit çö züm ler gi bi çe þit li se çe nek ler bu lun du ðu nu an la tan Dr. Yýl dý rým, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ör ne ðin han gi mev sim o lur sa ol - sun su iç mek çok ö nem li dir. Su cil din ne mi ni ko ru mak i çin ge rek li dir. Cil din mev sim de ði þi mi - nin ge tir di ði ku ru lu ðu nu ön le mek i çin bol su iç mek i yi bir baþ lan gýç o la cak týr. Cilt te miz li ði nin doð ru ü rün ler le, bi linç li bir þe kil de ya pýl ma sý ge re kir. Ga zi an tep / ci han AKCÝÐER ya da ko lon kan se ri ne ya ka la nan ve i yi leþ me ih ti ma li ol ma yan has ta la rýn ço ðu nun, bu a þa ma da sa de ce bi raz za man ka zan dýr mak ve be lir ti le ri a zalt mak i çin uy gu la nan ke mo te ra pi nin ken di le ri ni i yi leþ ti re ce ði ne i nan dý ðý be lir len di. A me ri ka lý bi li ma dam la rý nýn a raþ týr ma sý na, 4 ay ön ce kan se rin vü cu du na ya yýl dý ðý an la þý lan ve ke mo te ra pi gö ren yak la þýk 1200 has ta ka týl dý. E ði tim dü zey le ri ne o lur sa ol sun, ak ci ðer kan se ri ne ya ka la nan has ta la rýn yüz de 69 u i le ko lon ve rek tum kan se ri ne ya ka la nan la rýn yüz de 81 i ke mo te ra pi nin i yi leþ tir di ði ni his set tik le ri ni be lirt ti. Bi li ma dam la rý ay rý ca, dok tor la rýn da has ta la ra ye te rin ce dü rüst ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Ak ci ðer ve ko lon kan ser le ri nin i ler le miþ hal le rin de ke mo te ra pi nin has ta nýn öm rü nü bir kaç haf ta ya da ay u za ta bil di ði ni, has ta lýk be lir ti le ri nin a zal ma sý ný sað la dý ðý ný an cak has ta lý ðý or ta dan kal dýr ma dý ðý ný be lir ten bi li ma dam la rý, bu nun has ta nýn ke mo te ra pi gör me yi bý rak ma sý an la mý na gel me ye ce ði ni vur gu la dý. A raþ týr ma cý lar, has ta la rýn ke mo te ra pi nin ne ol du ðu nu ve ne ol ma dý ðý ný an la ma la rý ge rek ti ði ne dik ka ti çek ti. New York / a a 30 un dan ön ce bý rak, u zun ya þa SÝGARAYI 40 ya þýn dan ön ce bý ra kan ka dýn la rýn ya þam sü re si nin si ga ra iç me ye de vam e den le re gö re yak la þýk 9 yýl faz la o la bi le ce ði be lir len di. Ýn gil te re de ki Ox ford Ü ni ver si te si nden bi lim a dam la rý yak la þýk 1,2 mil yon ka dý nýn sað lýk du ru mu nu 1996 dan 2011 e ka dar göz lem le di. A raþ týr ma cý lar, yüz de 20 si si ga ra i çen, yüz de 28 i si ga ra yý bý rak mýþ ve yüz de 52 si hiç si ga ra iç me miþ ya þýn da ki ka tý lým cý la ra 3 yýl lýk a ra lar la ya þam tarz la rý ve sað lýk du rum la rý ný sor du. Ýn gi liz Lan cet der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma, si ga ra i çen ka dýn la rýn ya þam sü re si nin hiç si ga ra iç me yen ler den or ta la ma 11 yýl az ve 70 ya þýn dan ön ce öl me ris ki nin yüz de 24 ol du ðu nu gös ter di. Bi lim a dam la rý, 40 ya þýn dan ön ce si ga ra yý bý ra kan ka dýn la rýn öm rü nün 9 yýl u za dý ðý ný, hat ta 35 ya þýn dan ön ce si ga ra yý bý ra kan la rýn 10 yýl ka zan dý ðý ný be lir le di ya þýn da si ga ra yý bý ra kan la rýn er ken do ðum yap ma ris ki nin hiç si ga ra iç me miþ ka dýn lar dan yüz de 56 faz la ol du ðu nu be lir ten bi lim a dam la rý, yi ne de si ga ra yý bu yaþ lar da bý ra kan la rýn öm rü ne 6-7 yýl ek le ne bi le ce ði vur gu la dý. Pa ris / a a

14 14 Y SPOR 2020 imajýmýz zedelendi WTA Cham pi ons hips tur nu va sý nýn ku pa tö re nin de bakanlara yö ne lik pro tes to larýn Türkiye'nin 2020 olimpiyatlarý adaylýðýný olumsuz etkilemesinden endiþe ediliyor. Protestolara tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç: 2020 Olimpiyatlarý adayý Ýstanbul'a bu þekilde zarar vermeye, Türkiye'nin imajýný lekelemeye kimsenin hakký yok. GENÇ LÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, TEB-BNP Pa ri bas WTA Cham pi ons hips tur nu va sý nýn ku pa tö re nin de - ki, si ya set çi le re yö ne lik pro tes to la ra tep ki gös ter di. Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý'ndan ya pý lan ba sýn du yu ru - sun da, Ba kan Ký lýç'ýn ko nuy la il gi li o la rak twit ter he sa - býn dan da pay laþ tý ðý dü þün ce le ri ne yer ve ril di. Ba kan Ký lýç, TEB-BNP Pa ri bas WTA Cham pi ons hips u lus la - ra ra sý ka dýn lar te nis tur nu va sý nýn tek ler fi na li nin ku pa tö re nin de, si ya set çi le re ya pý lan pro tes to lar la il gi li o la - rak, te ni si Tür ki ye'de ta ba na yay ma yý, te nis tut kun la rý - ný dün ya nýn en i yi le ri i le bu luþ tur ma yý ve Tür ki ye'nin ta ný tý mý ný yap ma yý a maç la dýk la rý ný be lirt ti YO LUN DA BÜ YÜK BÝR HAM LE YAP TIK Ba kan Ký lýç, dev let ve spor teþ ki la tý nýn, or ga ni zas yo - nun her a þa ma sýn da mad di ve ma ne vi fe da kar lýk la ra kat lan dý ðý ný be lir te rek, ''E ðer Tür ki ye'de po li tik ve e - ko no mik is tik rar sað lan mýþ ol ma say dý bu tür or ga ni - zas yon la rý ne a la bi lir ne de ya pa bi lir dik. Ge çen yýl ve bu yýl Ýs tan bul'da re kor üs tü ne re kor lar kýr dýk. Ýs tan - bul-2020 yo lun da bü yük bir ham le da ha yap týk, der - ken so rum suz a ma so run lu bir grup, fi nal sah ne si ni mah vet ti'' gö rü þü ne yer ve ril di. Ký lýç, Tür ki ye i çin her a lan da ve her branþ ta çok ö zel im kan lar o luþ tu ran bir hü kü me tin, bu say gý sýz lý ðý hak et me di ði ni kay de de rek, ''2020 O lim pi yat la rý a da yý Ýs tan bul'a bu þe kil de za rar ver me ye, Tür ki ye'nin i ma jý ný le ke le me ye kim se nin hak ký yok'' i fa de si ni kul lan dý. Ký lýç, þöy le de vam et ti: TAH RÝP E DÝ LEN LE RÝ O NA RI RIZ ''Han gi si ne ü zül sek? Ar ka daþ la rý mýn ma ruz kal dý ðý hak sýz lý ða mý, Tür ki ye'nin ze de le nen i ma jý na mý, 2020 fýr sat la rý na mý? Bir kez da ha an la dým ki; hem bü yük iþ - ler yap mak hem de tah rip e di len le ri o nar mak zo run - da yýz. Bu tah ri ba tý da kal dý ra ca ðýz. Ma ruz kal dý ðý mýz dav ra nýþ la ra ta kýl ma ya ca ðýz.'' Ký lýç, "Biz 2023, yet mez, 2071 he def le ri ne ko þa ca ðýz. Ü zü le cek ler a ma Ka sým'da An ka ra'da Dün ya Kick Boks Þam pi yo na sý, A ra lýk'ta Ýs - tan bul'da Dün ya Yüz me Þam pi yo na sý, Ha zi ran'da Mer sin'de Ak de niz O yun la rý var" di ye ko nuþ tu. Final maçý sonrasý düzenlenen kupa törenine katýlan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn tribünlerden gelen ýslýklý protestolar yüzünden morallerinin bozulduðu görüldü. FOTOÐRAF: A.A BAKAN ÞAHÝN PROTESTOLAR ALTINDA KONUÞTU ÝSTANBUL'DA gerçekleþtirilen TEB-BNP Paribas WTA Championships uluslararasý kadýnlar tenis turnuvasýnda tekler finalinde Rus Maria Sharapova ile ABD'li tenisçi Serena Williams 'ýn mücadelesinin hemen ardýndan düzenlenen þampiyonanýn kapanýþ töreninde, tenisçileri ödüllendirmek üzere korta davet edilen Bakanlar Binali Yýldýrým ve Fatma Þahin ile Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'a, tribündeki seyircilerin bir bölümü tepki gösterdi. Seyircilerin tepkisi Bakan Fatma Þahin'in konuþmasý boyunca sürdü. Bakan Binali Yýldýrým, bunun üzerine kupa seremonisini beklemeden tören alanýndan ayrýldý. Seremoni öncesi kýsa bir konuþma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, seyircilere turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür etti ve Ýstanbul'un da düzenlemek için adaylar arasýnda yer aldýðý 2020 Olimpiyat Oyunlarý'ný çok istediklerini söyledi. A MÝLLÝ Fut bol Ta ký mý'nýn ve At le ti co Mad rid'in yýl dý zý Ar da Tu ran, kal bi nin her za man Ga la ta sa ray'la ol du ðu nu söy le di. Ýs pan ya'da, Rad yos por'a ko nu - þan Ar da Tu ran, sa rý - kýr mý zý lý ta ký mýn Þam pi yon lar Li gi'nde ha lâ þan sý ol du - ðu nu be lir te rek, ''Ol maz sa u ma rým Av - ru pa Li gi'ne ge lir ler ve bi zim le kar þý la - þýr lar'' de di. Yýl dýz o yun cu Ga la ta sa ray i le U E FA Av ru pa Li gi'nde kar þý laþ ma - la rý nýn eþ siz o la ca ðý ný söy ler ken, "Çok i - yi gi di yor lar. Za man ne yi gös te rir bi le - mem. Kal bi miz, du a la rý mýz on lar la. Þam pi yon lar Li gi'nde 3 ta ne maç la rý var. Tür ki ye Li gi'nin de li de ri, bu ne - den le hiç bir sý kýn tý yok. Ben ce grup tan çýk ma þan sý var. Kal bim her za man Ga la ta sa ray'la. Ba na gö re Þam pi yon lar Li gi'nde ki 3 ta ne maç ta da Ga la ta sa ray ga yet ba þa rý lýy dý. E ðer grup tan çý ka - maz lar sa u ma rým Av ru pa Li gi'ne ge lir - ler. Kar þý la þýr sak da be nim i çin eþ þiz bir kar þý laþ ma o lur" di ye ko nuþ tu. HA MÝT BÜ YÜK PRO FES YO NEL Mil li Ta kým'dan ta kým ar ka da þý o lan Ha mit Al týn top i çin de de ðer len dir me - ler de bu la nan Ar da; "Ha mit a ða bey i yi his se di yor. Ha mit a ða bey'le te le fon da ko nu þu yo rum her za man çok bü yük bir pro fos yo nel. Çok ö nem li bir ka ri ye ri var. U ma rým böy le de vam e der" de di. Ta kým ar ka da þý Em re Be lö zoð lu'nun gol at ma sý na çok se vin di ði ni söy le yen Ar da Tu ran, "Ýþ ler i yi gi di yor, hem Av - ru pa'da hem de lig de. Em re a ða bey gol at tý, ger çek ten çok mut lu ol dum. San ki ken dim at mýþ ca sý na. Kral Ku pa sý baþ lý - yor bu da bi zim i çin çok ö nem li. Her 3 plat form da da en i yi si ni yap ma ya ça lý - þa ca ðým" di ye ko nuþ tu. SA KAT LI ÐIM DÜ ZE LÝ YOR Sa kat lý ðým hýz la dü zel di ði ni söy le - yen Ar da Tu ran, " Ke mik ö de mi ö - nem li bir nok ta; að rý ya pý yor, dik kat et mek ge re kir. Fa kat da ha i yi his se di - yo rum. Bel ki bu haf ta bel ki de Va len - Arda: Kalbim ve duâlarým G.Saray'la beraber NBA'de perde bugün açýlýyor Cavaliers-Wizards maçýyla baþlayacak ligde bu sezon Türkiye'den 4 basketbolcu forma giyecek. Normal sezonda bin 230 maç oynanacak. AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi'nde (NBA) se zo nu, TSÝ 31 E kim'de 02.00'de oy na na cak Cle - ve land Ca va li ers-was hing ton Wi zards ma çýy la baþ lý - yor. ABD sa a tiy le 30 E kim'de baþ la ya cak ye ni se zon da ilk gün, Cle ve land Ca va li ers-was hing ton Wi zards, Mi a mi He at-bos ton Cel tics ve Los An ge les La kers- Dal las Ma ve ricks maç la rý oy na na cak. Lig de bu se zon Tür ki ye'den 4 bas ket bol cu mü ca de le e de cek. Ge çen se zo nun A ra lýk a yýn da Pho e nix Suns'dan Or lan do Ma gic'e ta kas e di len mil li bas ket bol cu Hi da yet Tür - koð lu, NBA'de ki 13. yý lýn da Ma gic for ma sýy la bas ket - bol se ver le rin kar þý sý na çý ka cak. Er san Ýl ya so va, Mil wa - u ke e Bucks ta ký mýy la NBA'de ki 5. se zo nu na çýk ma ya ha zýr la nýr ken, se zon ön ce sin de Ba tý Kon fe ran sý ta - kým la rýn dan Ho us ton Roc kets i le 3 yýl lý ðý na 25 mil yon do lar kar þý lý ðýn da an la þan Ö mer A þýk, NBA'de ki 3. se - zo nu na çý ka cak draf týn da U tah Jazz ta ra fýn dan 3. sý ra da se çi len E nes Kan ter i se 2. yý lýn da da Jazz for - ma sý gi ye cek. Bu se zon Türk bas ket bol cu la rý kar þý kar þý ya ge ti re cek ilk maç ta 20 Ka sým'da TSÝ 04.00'te Kan ter'in for ma giy di ði U tah Jazz i le A þýk'ýn ta ký mý Ho us ton Roc kets mü ca de le e de cek. Bu se zon NBA All-Star ma çý 17 Þu bat 2013'de Ho us ton'da oy na na - cak. Nor mal se zon 17 Ni san 2013'de so na e re cek ve 20 Ni san'da play-off'lar baþ la ya cak. NBA'DE NORMAL SEZON Do ðu ve Ba tý kon fe rans la rýn da 15'er ta kým dan top lam 30 ta ký mýn mü ca de le et ti ði NBA'de nor - mal se zon da her ta kým 82 maç ya pý yor. Top lam 1230 ma çýn oy nan dý ðý nor mal se zon da ta kým lar 41 kez ev le rin de, 41 kez dep las man da mü ca de le e di yor. NBA'de 15'er ta kým lý Do ðu ve Ba tý kon fe - rans la rý da 3'er gru ba ay rý lý yor. 5'er ta ký mýn mü ca - de le et ti ði bu grup lar, Do ðu'da At lan tik, Mer kez ve Gü ney do ðu, Ba tý'da Gü ney ba tý, Ku zey ba tý ve Pa si fik o la rak ad lan dý rý lý yor. Her ta kým ken di gru - bun da ki ta kým lar la se zon da 4 kez kar þý la þý yor ve bu ta kým lar la top lam 16 maç ya pý yor. Ken di kon - fe ran sýn da bu lu nan, an cak ken di gru bun da yer al - ma yan ta kým lar la, top lam da 36 maç ol mak ü ze re ön ce ki se zon lar da be lir le nen güç den ge si ne gö re 3 ya da 4 maç ya pý yor. Ken di kon fe ran sýn da bu lun - ma yan ta kým lar la i se 2 maç ya pý yor ve top lam da nor mal se zon da 82 ma ça çý ký yor. Nor mal se zo - nun so nun da kon fe rans la rýn da 15 ta kým a ra sýn da ilk 8'e gi ren ta kým lar play-off la ra yük se li yor. 7 maç ü ze rin den oy na nan Play-off lar da 4 ga li bi ye te u la - þan ta raf, bir üst tu ra yük se li yor. A. Madrid, Barça'nýn peþini býrakmýyor Ar da Tu ran, "G. Saray'la Avrupa'da karþýlaþýrsak benim için eþsiz bir maç olur" diye konuþtu. ci a ma çýn da oy na ya bi li rim" de di. En i - yi si ni yap mak is te di ði ni söy le yen yýl dýz o yun cu, "Bi zim ta ký mý mýz da her kes ö - nem li, her ke sin ye ri ay rý. So nuç ta biz sa ha da i þi mi zi ya pý yo ruz. Biz sa ha da i - þi ni i yi ya pan bir ta ký mýz bu ne den le ho ca ma söy le dik le ri i çin te þek kür e de - rim. Be nim i þim sa ha da, ho ca mýn söy - le dik le ri ni sa ha da yap mam i çin tek rar güç lü bir þe kil de dön mek i çin en i yi si - ni yap mak ge re ki yor." di ye ko nuþ tu. Ta ký mýn he def le ri ni an la tan mil li o - yun cu, "Biz her ma ça ay rý ay rý ba ký yo - ruz. Her kul var da en i yi si ni yap ma ya ça lý þý yo ruz. Bek le yip gö re ce ðiz. He nüz çok er ken bu nu ko nuþ mak i çin. Bek le - yip gö re ce ðiz. Bu nu ko nuþ mak i çin he nüz er ken. Re al Mad rid, Bar ce lo na çok güç lü ta kým lar. Biz en i yi si ni yap - ma ya ça lý þý yo ruz. Ta bii ki ha yal le ri miz var. Þam pi yon lar Li gi'ne git mek is ti yo - ruz. Bu nu bek le yip gö re ce ðiz. Her ma - ça ay rý ay rý kon san tre ol ma mýz la zým." di ye rek he def le ri ni a çýk la dý.bu se zon so nun da At le ti co Mad rid'den ay rý la - ca ðý ko nu þu lan yýl dýz o yun cu trans fer id di a la rý na i se "Ben At le ti co Mad rid'in kon trat lý fut bol cu su yum. Bu yüz den i - þim sa ha da to pu mu oy na mak. Za - man ne yi gös te ri rir. Bu nu gö re ce ðiz." þek lin de ce vap ver di. Son olarak milli takýmý deðerlendiren Arda Turan, þunlarý söyledi: "Milli takým olarak, ülke olarak sýkýntýlý dönemler geçiriyoruz. Artýk elimizden geldiði kadar toparlamaya çalýþacaðýz. Nasýl bu duruma düþürdüysek çýkartmak istiyoruz; ama tabii ki sýkýntýlý bir dönem." ÝSPANYA 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasýnda Atletico Madrid, sahasýnda Osasuna'yý 3-1 yenerek, lider Barcelona'yý takibini sürdürdü. Vicente Calderon Stadý'nda oynanan maçta, Atletico Madrid'in gollerini 31. dakikada Miranda, 35. dakikada Raul Garcia ve 73. dakikada Falcao atarken, Osasuna'nýn tek golünü 42. dakikada Lamah kaydetti. Atletico, lig sonuncusu Osasuna'ya karþý maçýn baþýndan sonuna kadar üstün oynayan taraf oldu. Atletico Madrid'deki milli futbolculardan Emre Belözoðlu ilk 11'de sahaya çýkýp, 56. dakikada yerini Adrian'a býraktý. Sakatlýktan yeni kurtulan ve teknik direktör Diego Simeone tarafýndan riske atýlmayýp, yedek kulübesinde bekletilen Arda Turan ise 61. dakikada Raul Garcia'nýn yerine oyuna dahil oldu. La Liga'da Levante karþýsýnda 1-1 berabere kaldýðý ilk hafta sonrasýnda tüm maçlarýný kazanan ve Barcelona ile ligin namaðlup iki takýmýndan biri olan Atletico Madrid, Diego Simeone'nin teknik direktörlüðünde son 22 maçtýr yenilmedi. Bu arada, La Liga'nýn 9. haftasý sonunda, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 5-0 yenen Barcelona, 25 puanla liderliðini sürdürürken, ayný puanda olan Atletico Madrid averajla 2. sýrada yer aldý.

15 Y SPOR 15 Trabzonspor camiasý hakem Meral'e tepkili Hakem Ýlker Me ral ýn ma çýn son sa ni ye le rin de fa ul ge rek çe siy le ip tal et ti ði go lün ni za mi ol du ðu nu sa vu nan bor do-ma vi li yö ne ti ci ler, bu þe kil de bir pu an la rý nýn ça lýn dý ðý ný i fa de et ti. Süper Lig'de Yenilmeyen kalmadý SÜPER Lig'de Or dus por'un Ga zi an teps - por'a 3-0 mað lup ol ma sýy la na mað lup ta - kým kal maz ken, di ðer pro fes yo nel lig ler de he nüz ye nil giy le ta nýþ ma yan 5 e kip bu lu - nu yor. Hec tor Cu per yö ne ti min de bu se - zo na i yi bir baþ lan gýç ya pan ve 9. haf ta ya ka dar li gin ye nil me yen tek e ki bi o lan Or - dus por dün Ga zi an teps por'a 3-0 ye ni le rek bu un va ný ný kay bet ti. Lig de da ha ön ce 6. haf ta da Ka sým pa þa'ya 2-0 ye ni len Fe ner - bah çe i le Or dus por'a ay ný skor la mað lup o - lan Ga la ta sa ray ye nil mez lik le rin kay bet - miþ ler di. Tüm pro fes yo nel lig ler de he ye ca - nýn de vam et ti ði Tür ki ye'de, PTT 1. Lig'de de na mað lup e kip bu lun mu yor. LÝGLERÝN YENÝLMEYENLERÝ Spor To to 2. ve 3. Lig ler de i se top lam 5 e kip ye nil gi siz o la rak yo lu na de vam e di yor. Spor To to 2. Lig Be yaz Grup'ta Ba lý ke sirs - Ýbrahim Yazýcý'nýn durumu iyi G.ANTEP ÇÝFTE BAYRAM YAPTI: Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-0 galip geldikleri Orduspor maçýna iliþkin, ''Böyle bir takýmý farklý yenen futbolcularýmý ayakta alkýþlýyorum'' dedi. Maça farklý baþlayarak golü Profesyonel liglerde henüz yenilgisi bulunmayan 5 takým yer alýyor. Orduspor'un Gaziantepspor'a 3-0 yenilmesiyle, Süper Lig'de namaðlup takým kalmadý. por, Kýr mý zý Grup'ta i se Po lat lý Bug saþs por i le Ha tays por he nüz mað lu bi yet le ta nýþ ma - dý. Spor To to 3. Lig 1. Grup'ta Di yar ba kýr Bü yük þe hir Be le di yes por 9'da 9 ya pa rak yo lu na de vam e der ken, 3. Grup tem sil ci si Al tý nor du da he nüz maç kay bet me di. erken bulduklarýný ifade eden Karaman, ''Golden sonraki bölümlerde rakibimizin ve bizim þanslý olduðumuz pozisyonlar oldu. Rakibin kanatlarý iyi kullanmasý bizi eski sisteme çevirdi'' diye konuþtu. FOTOÐRAF: A.A ORDUSPOR ÜNVANINI KAYBETTÝ Or dus por, Sü per Lig'in 9. haf ta sýn da pa zar gü nü dep las man da Ga zi an teps - por'a 3-0 ye ni le rek, bu se zo nun ilk mað - lu bi ye ti ni al dý. Mor-be yaz lý e kip, se zo - nun ilk 8 haf ta sýn da 3 ga li bi yet, 5 be ra - ber lik le lig de tek na mað lup ta kým un va - ný ný ta þý yor du. Li gin 9. haf ta sýn da ''na - mað lup'' un va nýy la dün dep las man da Ga zi an teps por kar þý sý na çý kan Or dus por, fi le le rin de gör dü ðü 3 gol le ye nil mez lik un va ný ný kay bet ti. Lig de ki son ye nil gi si ni ge çen se zo nun 33. haf ta sýn da dep las - man da oy na dý ðý Ga la ta sa ray ma çýn da 2-0'lýk so nuç la a lan Ka ra de niz e ki bi, 31 Mart'ta oy na dý ðý bu kar þý laþ ma nýn ar dýn - dan lig de maç kay bet me miþ ti. Or dus - por, ge çen se zo nun son ma çýn da sa ha - sýn da Trab zons por i le gol süz be ra be re ka la rak ye nil me me se ri si ne baþ la mýþ tý. SÜPER Lig in 9. haf ta sýn da Bur sas por a 1-0 lýk skor la bo yun e ðen Trab zons por da, kar þý laþ ma nýn ha ke mi Ýl ker Me ral a tep ki var. Me ral ýn ma çýn son sa ni ye le rin de fa ul ge rek çe siy le ip tal et ti ði go lün ni - za mi ol du ðu nu sa vu nan bor do-ma vi li yö ne ti ci ler, bu þe kil de bir pu an la rý nýn ça lýn dý ðý ný i fa de et ti. Trab zons por Ku lü bü Ge nel Sek re te ri Ha san Ye - ner, Bur sa kar þý sýn da Trab zons por a ya ký þýr, ta raf - ta rýn bek le di ði fut bo lu oy na dýk la rý ný söy le me nin doð ru ol ma ya ca ðý ný be lirt ti. Za man za man et ki li ol sa lar da o yu nun ge ne li ne ba kýn ca ma çý ka za na - cak ka dar et ki li oy na ma dýk la rý ö ze leþ ti ri sin de bu - lu nan Ye ner, hak la rý o lan bir pu a ný i se ni za mi gol - le ri nin ip tal e dil me siy le a la ma dýk la rý ný di le ge tir di. SON SANÝYEDE BÜYÜK HATA YAPTI Mü sa ba ka nýn ha ke mi Ýl ker Me ral ýn ma çýn ge - ne lin de i yi bir yö ne tim gös ter di ði ni kay de den Ye - ner, An cak son sa ni ye de po zis yon he men ö nün - de ol ma sý na rað men o fa hiþ ha ta yý yap ma sý a de ta ö lüm cül bir ha ta ol du. Ýp tal e di len ni za mi gol le de hem mað lup ol duk hem de mad di ka yýp ya þa dýk. Sa ný rým bu nun ge re ði ni Mer kez Ha kem Ku ru mu ya pa cak týr. An cak ya pý la cak ne o lur sa ol sun Trab - zons por un kay bý ný ge ri ge tir me ye cek tir. de di. Kay be di len 3 pu a nýn dün ya nýn so nu ol ma dý ðý na da vur gu ya pan Ge nel Sek re ter Ye ner, ö nü müz de - ki haf ta lar da a la cak la rý ga li bi yet ler le bu kay bý te la fi e de cek le ri ne i nan dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Trabzonspor'un evinde Bursaspor'a 1-0 yenildiði maçta hakem Ýlker Meral'in bazý kararlarý tepkilere sebep oldu. FOTOÐRAF: A.A Güneþ: Kaybetmeyi hak etmedik SÜPER Lig'de sa ha sýn da Bur sas - por'a 1-0 mað lup o lan Trab zons - por'un tek nik di rek tö rü Þe nol Gü - neþ, ''Ma çý ka zan ma yý bel ki hak et me miþ o la bi li riz a ma kay bet me - yi hiç hak et me dik'' de di. Gü neþ, ge çen haf ta Be þik taþ ma çýn da 2 pu an kay bet tik le ri ni be lir te rek, ''Bu maç ta da 3 pu an yi ti re rek lig - de i kin ci lik þan sý mý zý kay bet tik. Ýv - me ka zan ma dö ne mi ni i yi kul la - na ma dýk'' di ye ko nuþ tu. Maç ta ön de ham le ya pa rak hü cum da et - ki li oy na ma ya ça lýþ týk la rý ný söy le - yen Gü neþ, þöy le de vam et ti: ''Ma ça i yi baþ la mýþ týk a ma da ki ka dan son ra ra kip o yu na or tak ol du, dö nen top lar da a tak yap tý lar. Ý kin ci ya rý kon tro lü kay - bet me du ru mu ol du. Sa ha nýn ze - mi ni de oy na nan o yu na o lum suz kat ký yap mýþ tý. Ý kin ci ya rý da on la - rýn po zis yon bul ma dan bi zim de hü cu ma çý ka rak ye di ði miz gol, kö tü bir sko ru or ta ya çý kar dý. Son bö lüm de u zun top lar la po zis yon bul ma ya ça lýþ týk a ma ar zu et ti ði - miz go lü bu la ma dýk. Bul du ðu - muz gol de ip tal ol du. Do la yý sýy la Güneþ: Golümüz iptal oldu. ma çý ka zan ma yý bel ki hak et me - miþ o la bi li riz a ma kay bet me yi hiç hak et me dik. Ý ki haf ta da 5 pu an kay bý lig de ki ko nu mu mu zu, da ha yu ka rý la ra çýk ma mý zý en gel le di.'' Gü neþ, son an lar da ip tal e di len go le i liþ kin i se ''Ha kem fa ul ver di her hal de. O yu nu de vam et tir di. Bak tý gol o lun ca vaz geç ti. O gol ol - ma ya ca ðý ný dü þün dü. Ma çýn ba - þýn da da fa ul ler de hak sýz ka rar lar ver di. 'Dep las ma na ge len ta ký mý ez dir mi yo rum' de mek i çin mi, yan lýþ gör dü ðü i çin mi? Bi le mem. Son da ki ka da a tý lan gol de yan lýþ týr, doð ru dur me se le si de ðil o yu nu de - vam et ti rip gol den son ra dü dük çal ma sý çok il ginç. A çýk la ma sý ný ken di si ya par. Bi zim yap ma mýz doð ru ol maz'' i fa de si ni kul lan dý. SÜPER Lig'de Trab zons por i le Bur sas por a ra sýn da oy na - nan kar þý laþ ma nýn ar dýn dan fe na la þan ve Ka ra de niz Tek - nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Fa ra - bi Has ta ne si'nde te da vi al tý - na a lý nan Bur sas por Ku lü bü Baþ ka ný Ýb ra him Ya zý cý'nýn du ru mu nun i yi ol du ðu bil di - ril di. KTÜ Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji Bö lü mü'nde gö - rev li Dr. Fa tih Ak ka ya, yap tý - ðý a çýk la ma da, dün has ta ne - nin yo ðun ba kým ü ni te sin de te da vi al tý na a lý nan Ya zý - cý'nýn, sa bah i ti ba riy le ge nel sað lýk du ru mu nun ga yet i yi ol du ðu nu be lir te rek, ''Ak ci - ðer de sý vý top lan ma sý ve hi - per tan si yon ne de niy le bir ra - hat sýz lý ðý mev cut tu. Bu nu he ye ca nýn te tik le di ði ni dü - þü nü yo ruz. Dü ne gö re sað lýk du ru mu ga yet i yi ve da ha da i yi ye doð ru gi di yor'' de di. Dr. Ak ka ya, Ya zý cý'nýn ne za man ta bur cu o la ca ðý nýn he nüz net leþ me di ði ni i fa de e de rek, bu gi bi du rum lar da bek len - me si ge re ken sü re nin 24 i la 48 sa at ol du ðu nu kay det ti. Trabzonspor'u deplasmanda ilk kez yenen Bursaspor'u, taraftarlarý havalimanýnda tezahüratlarla karþýladý. FOTOÐRAF: A.A Bursaspor'a coþkulu karþýlama TARÝHÝNDE Trabzonspor'u deplasmanda ilk kez yenen Bursaspor'u, taraftarlarý havalimanýnda coþkulu tezahüratla karþýladý. Avni Aker Stadý'ndaki maçý Batalla'nýn 62. dakikada attýðý golle 1-0 kazanan yeþil-beyazlý takým, maçýn ardýndan özel uçakla kente döndü. Takýmlarýnýn tarihindeki ilk Trabzon deplasman galibiyetini almasýndan büyük mutluluk duyan taraftarlar, Yeniþehir Havalimaný'na akýn etti. Uçak piste inmeden önce tezahürata baþlayan 300 dolayýnda taraftarýn coþkusu, yeþil-beyazlý futbolcularýn çýkýþ kapýsýnda görünmesiyle birlikte doruða ulaþtý. Meþaleler yakan ve ''þampiyon'' diye tempo tutan taraftarlar, futbolcularla sevinç yumaðý oluþturdu. Bursasporlu futbolcular, ilgi ve izdiham nedeniyle kulüp otobüsüne güçlükle ulaþabildi. Taraftarlar, kurtarýþlarýyla baþarýda önemli rol oynayan kaleci Carson ile golüyle 3 puaný ve ilk Trabzon deplasman galibiyetini getiren Batalla'ya özel ilgi gösterdi. Teknik direktör Ertuðrul Saðlam da ilgiden fazlasýyla nasibini aldý. Taraftarlar, genç teknik adam için uzun süre, ''Söyleyin kimde var böyle bir adam, adam gibi adam Ertuðrul Saðlam'' tezahüratý yaptý. Bazý taraftarlar, Saðlam'dan, havalimanýna getirdikleri çocuklarýyla hatýra fotoðrafý çektirmesini istedi. Bu isteði geri çevirmeyen Saðlam, çocuklarý kulüp otobüsüne alýp objektiflere poz verdi. Kulüp otobüsü, yoðun ilgi nedeniyle uzun süre havalimanýndan ayrýlamadý. Bazý taraftarlar, kulüp otobüsüne, kendi araçlarýyla kent merkezine kadar konvoy yaparak eþlik etti. Hidayet'ten Kurban ve Cumhuriyet Bayramý mesajý nnba gu ru ru muz Hi da yet Tür koð lu ve e þi Ba nu Tür koð lu, kýz la rý E la ve ya kýn da dün ya ya göz le ri ni a - ça cak be bek le riy le bir lik te hem kur ban bay ra mý ný, hem de 29 E kim Cum hu ri yet bay ra mý bir a ra da kut - la dý lar. 3,5 ay lýk ha mi le o lan e þi i le 2. ço cuk la rý ný he - ye can la bek le yen Hi da yet Tür koð lu, "E þim, ký zým E la ve doð ma sý ný sa býr sýz lýk la bek le di ði miz ye ni be be ði - miz i le va tan dan u zak ta da ol sak tüm Türk hal ký nýn, hem Kur ban Bay ra mý'ný, hem de 29 E kim Cum hu ri - yet Bay ra mý'ný gö nül den kut lu yo ruz" dedi.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Kasýrgalar, istatistiklerinin daha kolay tutulabilmesi için tek tek isimlendiriliyor. Ka sýr ga i sim le ri ne re den ge li yor? Arakanlýlar, sýðýndýklarý Bangladeþ Kutupalong kampýnda zor þartlar altýnda hayata tutunmaya çalýþýyor. Kampta kalanlar, barýþ ve huzur için duâ ediyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Kutupalong da bayram buruk geçti MYANMAR IN BANGLADEÞ SINIRINDAKÝ KUTUPALONG KAMPINDA KURBAN BAYRAMI KARANLIK, SESSÝZ VE BURUK GEÇTÝ. BANGLADEÞ HÜKÜMETÝNÝN YARDIM ULAÞTIRILMASINA ÝZÝN VERMEDÝÐÝ KAMPA GÝRÝÞ ÇIKIÞLAR DA YASAK. KEN DÝ ül ke sin de ya þa ma hak la rý el le rin den a lý nan A - ra kan lý lar, sý ðýn dýk la rý Bang la deþ Ku tu pa long kam pýn - da zor þart lar al týn da ha ya ta tu tun ma ya ça lý þý yor lar. Gi riþ ve çý kýþ la rýn ya sak ol du ðu, ge len yar dým la rýn ge ri çev ril di ði Ku tu pa long Kam pý nda ya þa nan la ra Ci han Ha ber A jan sý (Ci han) ta nýk ol du. Mi sa fir per ver lik le ri i le dik kat çe ken A ran kan lý mað dur lar, ih ti yaç sa hi bi ol ma sý na rað men bay ram ik ra mý ný e sir ge mi yor. Ya þa - dýk la rý ný, dert le ri ni du yur mak is ti yor lar. Bu ra da ya þa - mak zo run da ol du ðu nu be lir ten A ra kan lý A li A bid; Biz kim se siz Bur ma lý yýz, an ne le ri miz ve kýz la rý mýz ü - ze rin de ya pý lan zu lüm ler den do la yý bu ra ya kaç mak zo run da kal dýk. Þim di ne ya pa ca ðýz, gün de bir ke re yi - ye bi lir sek yi yo ruz a ma üç ke re den faz la o tu rup að lý yo - ruz. O ra dan kaç týk, do la yý sýy la e vi miz yok. Tür ki - ye den ge len in san la rýn gý da, gi yim ve ba rýn ma ko nu - sun da ki yar dým la rý na te þek kür e di yo ruz. Al lah a hamd ol sun ki ya ný mýz da ol du lar þek lin de ko nuþ tu. Kamp - ta ki ler, sý ðýn ma cý ol duk la rý i çin po li sin ken di le ri ne sert çýk tý ðý ný, kamp dý þa rý sý na çý ký þýn ya sak ol du ðu nu, hat ta ü zer le rin de pa ra bu lun du ran la rýn ce za lan dý rýl dý ðý ný an la tý yor lar. Yak la þýk 80 bin ki þi nin sý ðýn dý ðý Bang la - deþ te ki Ku tu pa long Kam pý nda ka lan lar, ba rýþ ve hu - zur için du â e di yor lar. Ku tu pa long / ci han Muhtaç durumdaki Arakanlýlar yine de ikramýný esirgemiyor. EZ HER ÞEY HÝ NDEN YAR DIM ÇAÐ RI SI EZ HER Þey hi Ah med Tay yib, u - lus lar a ra sý yar dým ku ru luþ la rý na ve dev let le re, Myan mar da þid de - te ma ruz ka lan Müs lü man la ra yar dým et me le ri çað rý sýn da bu - lun du. Tay yib, Myan mar da ki Müs lü man la ra uy gu la nan þid de te i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, þid de - tin ö nü ne ge çi le bil me si i çin hü kü - me te bas ký ya pýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. A çýk la ma sýn da, Myan - mar da ya þa nan la rýn et nik ay rým - cý lýk ol du ðu ve top lu bas ký lar se - be biy le bin ler ce in sa nýn yurt la rýn - dan zor la çý ka rýl dý ðý ný be lir ten Tay yib, Myan mar da ki o lay la rýn As ya nýn gü ney do ðu sun da ya þa - yan Müs lü man a zýn lýk la rýn da teh li ke al týn da ol du ðu nu or ta ya koy du ðu nu kay det ti. Ka hi re / a a PA SÝ FÝK ve At las Ok ya nu su nda her yýl on lar ca ka sýr ga gö rü lü yor. Bü yük lü kü - çük lü bü tün ka sýr ga lar is ta tis tik le ri nin da - ha ko lay tu tu la bil me si i çin tek tek i sim - len di ri li yor. Pe ki ba zý la rý çok þid det li o lan ve yüz ler ce mil yon do lar za ra ra yol a çan bu ka sýr ga la rýn i sim le ri ne re den ge li yor? Ka sýr ga la ra i sim ver mek çok es ki yýl la ra da yan mý yor. Ýlk o la rak 19. yüz yý lýn son la - rý na doð ru A vus tral ya lý bir me te o ro log, ka sýr ga la ra ka dýn i sim le ri ver me ye baþ la - dý. Bu fik ri be nim se yen A me ri ka U lu sal Ka sýr ga Mer ke zi, 1953 yý lýn dan i ti ba ren uy gu la ma yý res men yü rür lü ðe koy du yý lýn dan son ra da ka dýn i sim le ri nin ya ný na er kek i sim le ri nin ek len me si ne ka - rar ve ril di. Mer kez her yýl i sim tab lo la rý o - luþ tu ru yor. 21 i sim den ve 6 lis te den o lu - Mek ke-me di ne eks pre si 2014 te ta mam la na cak SU U DÝ A ra bis tan a ge len ha cý a day la rý nýn da ha ra hat ve hýz lý se ya hat e de bil me si i çin in þa e di len ye ni yük sek hýz lý de mir yo lu hat tý nýn yak la þýk dört te bi ri nin ta mam lan dý ðý bil di ril di. U laþ týr ma Ba ka ný Dr Cu ba ra bin Ýd el Su rey si ri, Mek ke ve Me di ne þe hir le - ri ni bir bi ri ne bað la ya cak Ha ra meyn de mir yo lu pro je si kap sa mýn da 100 ki lo met re u - zun lu ðun da ray dö þen di ði ni söy le di. Top lam 450 ki lo met re u zun lu ðun da ki de mir yo - lu hat tý nýn 2014 yý lý na ka dar ta mam lan ma sý ön gö rü lü yor. Yet ki li, Mek ke, Cid de ve Me di ne hat la rýn da ki tren le rin hý zý nýn sa at te 300 ki lo met re yi ge çe ce ði ni ve i ki kut sal þe hir a ra sýn da ki se ya hat sü re si nin sa de ce i ki sa at o la ca ðý ný müj de le di. Du bai / ci han Cep telefonundan 1 SMS gönderenler, 14 tane ekmeði ihtiyaç sahiplerine baðýþlamýþ olacak. ÝH TÝYAÇ sa hi bi a i le le re as ký da ek mek pro - je si i le des tek sað la yan Sam sun Ýl ka dým Be le di ye si, þim di de SMS yön te mi i le ek - mek ba ðý þý nýn yo lu nu aç tý. Cep te le fo nun - dan 1 SMS gön de ren her kes 14 ta ne ek - me ði ih ti yaç sa hip le ri ne ba ðýþ la mýþ o la cak. Baþ kan Ne cat tin De mir taþ, Ço cuk la rý mýz bi le 5 TL de ðe rin de ki 1 SMS i le 14 ek mek ba ðý þýn da bu lu na rak, muh taç va tan daþ la - rýn kar ný ný do yu ra bi le cek de di. Yar dým - laþ ma ve da ya nýþ ma duy gu su nu art týr mak þan tab lo, A har fin den baþ la ya rak Z har fi - ne ka dar gi di yor ve bu lis te 6 yýl da bir tek - rar e di yor. An cak her han gi bir ka sýr ga çok sa yý da can ve mal kay bý na se bep ol - muþ sa, ef sa ne ya pý lý yor ve o na ve ri lim i - sim lis te den çý ka rý lýp ye ri ne ye ni bir i sim ek le ni yor. Ör ne ðin, 2005 yý lýn da ö zel lik le New Or le ans e ya le tin de çok cid dî za ra ra se bep o lan Kat ri na lis te den çý ka rý lan i - sim ler den bir ta ne si yý lýn dan i ti ba - ren i se yak la þýk 40 i sim e mek li ye ay rýl mýþ du rum da. Bü tün ka sýr ga lar is mi ni sý ra ya gö re a lý yor. Ya ni sý ra sý ge len i sim, bir son - ra ki ka sýr ga ya a dý ný ve ri yor. ABD yi vur - ma sý bek le nen Sandy, 2012 yý lý lis te si nin 18. sý ra sýn da yer a lý yor. Bun dan son ra ki ka sýr ga lar i se sý ra sýy la Tony, Va le ri e ve Wil li am ad la rý ný a la cak. New York / ci han 1 SMS i le 14 ek mek ba ðý þý i çin as ký da ek mek pro je si ne ye ni bir viz yon ka zan dý ran Ýl ka dým Be le di ye Baþ ka ný Ne - cat tin De mir taþ, ek mek ba ðý þý nýn bü tün GSM o pe ra tör le rin den SMS yön te miy le de ya pý la bi le ce ði ni söy le di. Baþ kan De mir - taþ, Bir ek me ðin 35 ku ruþ ol du ðu nu dü - þü nür sek, 1 SMS kar þý lý ðýn da 14 ek mek ba ðý þýn da bu lu na bi le cek. En kü çük ba ðýþ 5 TL dir. 7 den 70 e her kes bu SMS yön te - miy le bir me saj kar þý lý ðýn da çok ra hat ba ðý - þý ný ya pa bi le cek de di. Sam sun / ci han Kö pe ði ni bý çak la yan ki þi ye 6 ay ha pis cezasý KA NA DA NIN Mon tre al þeh rin de ge çen yýl kö pe ði ni bý çak la yan ki þi, 6 ay ha pis ce za sý al dý. Mon tre al de ki dâvâyý ka ra ra bað la yan ha kim, kö pe ði ni 5 kez bý çak la - yan Ge of frey La ber ge ý, hay van la ra iþ ken ce ya pýl ma sý ný ya sak la yan ka nun mad - de si ni 5 kez uy gu la dý ve 6 ay hap se mah kûm et ti. Ka na da da hay van la ra en faz la kö tü mu a me le nin ya pýl dý ðý e ya let o la rak bi li nen Qu e bec de, ilk kez bir ki þi ye hay va na iþ ken ce et ti ði i çin ha pis ce za sý ve ril di. Mon tre al / a a Tabiî afetlerde en fazla zarar gören ülkelerin baþýnda gelen Pakistan'da kurban etleri aðýrlýklý olarak Pencap'taki sel maðdurlarýna ulaþtýrýldý. Pakistanlý sel ze de le re kur ban e ti KÝM SE Yok Mu gö nül lü le ri ge rek yur ti çin de ge rek se yurt dý þýn da yü rüt tük le ri kur ban or ga - ni zas yon la rýy la yar dým çem be ri ni ge niþ le ti yor. Der nek ha yýr se ver le rin kur ban la rý ný dün ya nýn pek çok ül ke si ne u laþ tý rý yor. Tür ki ye den i ki gün son ra baþ la yan Kur ban Bay ra mý ay ný his ve he ye can la Pa kis tan da da kut lan dý. Tür ki ye bu kur ban bay ra mýn da da Pa kis tan da ih ti yaç sa hip le ri nin yar dý mý na koþ tu. Kim se Yok Mu Der ne ði ve Pak-Türk E ði tim Ku rum la rý ül ke - nin çe þit li böl ge le rin de kes tir di ði kur ban lar la sel ze de ve yok sul la rýn yü zü nü gül dür dü. Kim - se Yok Mu Der ne ði, Pa kis tan da ke sil mek ü - ze re ba ðýþ la nan kur ban la rý gö nül lü ler ta ra fýn - dan ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ týr dý. Der nek Pa - kis tan da 8 bin kur ban ke se rek yak la þýk 35 bin a i le ye et da ðýt tý. Yak la þýk 350 bin in san bu or - ga ni zas yon dan fay da lan dý. Ta biî a fet ler de en faz la za rar gö ren ül ke le rin ba þýn da ge len Pa - kis tan da kur ban et le ri a ðýr lýk lý o la rak Pen - cap ta ki sel mað dur la rý na git ti. Bu nun ya ný sý - ra Ýs la ma bad baþ ta ol mak ü ze re, La hor, Pe þa - ver, Keþ mir, Ka raç, Qu et ta ve Khýr po re gi bi bir çok þe hir de kur ban et le ri Tür ki ye den ge - len ha yýr se ver va tan daþ lar ta ra fýn dan da ðý týl - dý. Ö te yan dan Kim se Yok Mu, Af ri ka nýn en yok sul ül ke le rin den bi ri o lan Çad ý da u nut - ma dý. Der ne ðin or ga ni zas yo nu i le Türk i þa - dam la rý Çad da kes tik le ri bin ler ce kur ban his - se si ni fa kir hal ka da ðýt tý. Ýs la ma bad / ci han Bo ða ko va la ma ca et kin li ði ip tal e dil di TO RON TO DA Sa lý gü nü ya pýl ma sý plan la nan bo ða ko va la ma ca sý, hay van hak la rý sa vu nu cu la rý nýn bas ký sý se be - biy le ip tal e dil di. Ýs pan ya nýn Pamp lo na þeh rin de her yýl dü zen le nen San Fer - min Fes ti va li nden e sin le ni le rek, bu yýl 90. ya þý ný kut la ya cak Ro yal Kýþ Ta rým Fes ti va li kap sa mýn da ya pýl ma sý plan la - nan so kak lar da bo ða ko va la ma ca sýn - dan son an da vaz ge çil di. Fa a li yet, ký sa a dý PE TA o lan Hay van la ra Ah lâ kî Mu - a me le Top lu lu ðu i le Hay van Re fa hý Ý - çin Re form Sa vu nu cu la rý ad lý grup la rýn yo ðun pro tes to la rý so nu cu be le di ye ce ip tal e dil di. To ron to Be le di ye si fa a li ye - tin, ya ya ve a raç tra fi ði ne ka pa tý la cak böl ge nin fi nans ve ça lýþ ma ha ya tý a çý - sýn dan yo ðun bir böl ge ol du ðu nu, ka - ra rýn can ve mal gü ven li ði se be biy le a - lýn dý ðý ný du yur du. To ron to / a a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı