EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri"

Transkript

1

2

3 TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Yasemin ÖZCAN GÖNÜLAL Gülay GÜDEN Yasemin BEYDOÐAN Elçil KARAKÜLAH Yayýn Ýdare Merkezi Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi Gülbahçe Urla - ÝZMÝR Tel: / 6024 / 6025 Faks: Grafik Tasarým Basým Yeri Þanal Matbaacýlýk Amb. San. Tic. Ltd. Þti Fatih Caddesi No:105/128 Çamdibi - Ýzmir Tel Basým Tarihi 26/ 09 /2011 Bu dergi, Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi tarafýndan 3 ayda bir, hiçbir kar amacý güdülmeden çýkarýlmaktadýr. ÝYTE BÜLTEN de yer alan yazýlar, fotoðraflar kaynak belirtmeden alýntýlanamaz.. EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri 6 Ses, Matematik ve Estetik - Yrd.Doç.Dr. Barýþ Bozkurt 11 TOPLULUK FAALÝYETLERÝ Birinci ÝYTE Kariyer Günleri 15 Onüçüncü Geleneksel Halk Danslarý Gecesi 17 ÝYTE GO Oyuncularý 23 HALKLA ÝLÝÞKÝLER - TANITIM Ulaþtýrma Bakaný Binali YILDIRIM Üniversitemizi Ziyaret Etti 21 ÝYTE 2011 Mezuniyet Töreni 24 Mandalina Kabuklarý Kýsa Film Gösterisi ÝYTE Satýnalma Personeli Eðitim Çalýþmalarý 28 Karþýyaka Uçurtma Þenliði Kamusal Alanda Protokol Eðitimi 29 ÝYTE Erasmus Etkinliðinde Türkiye Üçüncüsü Kimya ve Makine Mühendisliði Bölümlerimiz Akredite Edildi 30 Üniversitemizde Sýnýf Kontenjanlarý Avrupa Standardýnda ÝYTE ye Yapýlan Okul Ziyaretleri Bilgisayar Müh., Mimari Restorasyon ve Ýnþaat Müh. Bölümleri Doktora Programý 31 ANKOS 11. Yýllýk Toplantýsý 33 ÝYTE Þehir ve Bölge Planlama Bölümü Ýlköðretim Öðrencileri Tanýtým Etkinliði 34 Mezunlarýmýzdan 36 ÝYTE Web Sitesi Yenilendi 39 ÝYTE deki Farklý Yüzler 40 Strateji Daire Baþkanlýðýndan 43 Acý Kaybýmýz Atalay Bahadýr K0Ç AKADEMÝK ÝYTE Mühendislik Fakültesi Kiþisel Geliþim Seminerleri 45 Yaþar Üniversitesi Rektörü - Prof.Dr. Murat BARKAN Seminer Verdi 46 Yedinci Ulusal Fizik Öðrencileri Kongresi 47 Beþinci Ulusal Süperiletkenlik Sempozyumu 49 Yakýt Pili Yaz Okulu Gübre ve Gübre Fabrikalarý Semineri 50 PROJELER Enstitümüzde Yürütülen Bilimsel Projeler 51 Tasarým Projesi Eðitim - - Staj - Eðitsel Geziler REKTÖR OFÝSÝNDEN Haberler 60 BÝLGÝMÝZ OLSUN Mükemmeliyetçilik 64

4

5 EDÝTÖRDEN dört gencimizle yapýlan e-söyleþileri de ilerleyen sayfalarýmýzda bulacaksýnýz. Söyleþilerin, yeni öðrencilerimiz için önemli ipuçlarýyla dolu olduðunu belirtmeliyim. Baþarýnýn anahtarýnýn; zeka-akýldoðuþtan gelen yeteneklerin, mutlaka uzun soluklu-planlý-programlý bir çalýþma ile desteklenmesinde olduðu daha iyi anlatýlamazdý. ÝYTE nin, neden ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olduðunun ardýndaki etmenler gençlerimizin cümlelerinde gizli. "Ýçimizden Biri"ni de konuk ettik sayfalarýmýza bu sayýda. Geçtiðimiz yýl Dört Dörtlük isimli romanýný yayýmlayan Personel Daire Baþkanlýðýnda görevli arkadaþýmýz Zeynep Saylýk ile yaptýðýmýz söyleþiyi büyük ilgiyle okuyacaðýnýzdan eminim. Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Deðerli ÝYTE liler, Yoðun bir yaz döneminin ardýndan ÝYTE Bülten in 7. sayýsýyla bir kez daha merhaba. Yeni akademik yýlýn baþlamak üzere olduðu bu günlerde birçoðunun içinde zaten yer aldýðýnýz, bazýlarýný bildiðiniz, belki birkaçýný yeni öðreneceðiniz faaliyetleri ve geliþmeleri derledik 7. sayýda. ÝYTE 13. Bahar Þenliði ile ilgili yazý ve fotoðraflarý ilk sayfalarda bulacaksýnýz. Tüm bir akademik yýlýn, sýnavlarýn ve sýnav stresinin kýsa bir süre askýya alýndýðý üç gün boyunca, öðrencilerimiz baþta olmak üzere tüm ÝYTE liler Þenliðin tadýný gönüllerince çýkardýlar. Halk Danslarý Topluluðumuzun gösterileriyle baþlayan, çeþitli kültürel ve sportif etkinliklerle dolu Þenliðin her günü, akþam gerçekleþen ve artýk kendi tarzýný oluþturmakta olan açýk konser alanýndaki büyük bir konserle tamamlandý. Bu tür büyük organizasyonlarýn çok sayýda küçük detay üzerinde durduðunu bilerek büyük bir özveriyle 13. Bahar Þenliði nin baþarýlý bir þekilde gerçekleþmesini saðlayan SKS Daire Baþkanlýðýnda, Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðýnda ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimindeki tüm çalýþma arkadaþlarýma, çeþitli þekillerde katkýda bulunan tüm ÝYTE lilere bir kez de buradan teþekkür etmek isterim. Bir teþekkür de etkinliklerin ana öðesi olan öðrencilerimiz ve diðer katýlanlara tabii ki. Bahar Þenliði nde olduðu gibi, ÝYTE nin temsil edildiði birçok platformda çeþitli gösteriler gerçekleþtiren Halk Danslarý Topluluðunun geleneksel gecesi de var ilerleyen sayfalarda. Topluluðun yýllar önce oluþturarak sürdürdüðü güzel bir geleneði var; ÝYTE den mezun olan topluluk üyesi arkadaþlarýný vefa ile uðurluyorlar. Bu sayýnýn ana konularýndan biri Mezuniyet Töreni oldu Akademik Yýlý sonunda 214 lisans ve 59 lisansüstü öðrencimiz eðitimlerini tamamlayarak hayatlarýndaki en önemli adýmlardan birini attýlar. Spor Salonunda, öðrencilerimizin ailelerinin de katýlýmýyla büyük bir coþku içinde gerçekleþen Mezuniyet Töreni nde diplomalarýný alan tüm mezunlarýmýza bir tebrik ve baþarý dileði de buradan gönderiyoruz. Geçen sayýda baþladýðýmýz Mezunlarýmýzdan bölümünü bu kez yeni lisans mezunlarýmýza ayýrdýk. ÝYTE yi dereceyle bitiren çok baþarýlý Ýlginizi çekeceðinden emin olduðum bir diðer yazý Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Barýþ Bozkurt un Ses, Matematik ve Estetik baþlýklý yazýsý. Barýþ Hoca gitar teli üzerinde geziniyor, sesin matematiðiyle oyalanýyor-formüller veriyor, biraz da mühendisliðini konuþturuyor. Uyum, denge derken gitar telini karmaþýk bir yumak haline getirip býrakýyor ortaya. Takip etmek isteyene ipin ucunu göstererek ama Deðiþik vesilelerle artýk daha iyi fark ediliyor ki, ÝYTE sürekli geliþiyor. Hepimizin bildiði gibi, özellikle üniversite tercihlerinin yapýlacaðý günlere yakýn çeþitli anketler yayýnlanýr; En Ýyi Üniversiteler listeleri gazete sayfalarýnda yer bulur. Peþinden baþka listeler, bir önceki listeyi eleþtiren listeler de yayýnlanýr. Bu listelerin bizim için dikkat çekici yaný þu; ÝYTE hep ön sýralarda. ÝYTE nin bilimsel yayýnlar baðlamýnda ulaþtýðý seviyeyi gösteren bir diðer olgu YÖK tarafýndan yayýnlanan üniversite yayýn listeleri yýlýnda SCI+SSCI+AHCI dergilerinde yayýmlanan yayýnlar göz önüne alýndýðýnda, 100 den fazla öðretim üyesi olan üniversiteler içinde, yayýn sayýsý/öðretim üyesi sayýsý oranýna göre ÝYTE, 1.27 ortalamayla 1. sýrada. Bu baþarýya imza atan tüm akademisyenlerimizi kutluyoruz. Bilimsel araþtýrmalarýn teknolojik ürünlere dönüþmesi, üniversitesanayi iþbirliðinin saðlanmasý bir sonraki adým olmalý. Bildiðiniz gibi, Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TEKNOPARK), ÝYTE kampüs arazisi içinde yer almakta. Baþarýlý geliþmeler elde edilmiþ olmasýna karþýn Bölge nin henüz istenen seviyeye gelmiþ olduðu söylenemez. Bu konuda son zamanlardaki en dikkat çekici giriþim Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn ÝYTE yi ziyareti oldu. Bu baðlamda bu sayýnýn en önemli baþlýklarýndan birini söz konusu ziyaret oluþturdu. Sayýn Bakan Enstitümüzü ziyareti sýrasýnda kampüs alanýndaki Teknopark ýn Ar-Ge ve Biliþim Merkezi olmasý için her türlü desteði saðlayacaklarýný belirtti. Teknoparkýn geliþmesinin sadece ÝYTE için deðil, Ýzmir ve tüm Ege bölgesi için ne kadar önemli olduðu açýktýr. Þu anki akademik düzeyinin, yaný baþýnda daha da geliþecek bir teknopark ile pekiþtirilmesi halinde ÝYTE nin, önümüzdeki yýllarda sadece ülkemizin deðil dünyanýn da dikkat çekici araþtýrma kurumlarýndan birisi olma hedefinin gerçekçi bir hedef olduðunu düþünüyoruz. 8. sayýda buluþmak üzere... Sevgi ve saygýlarýmla, Prof.Dr. Ahmet E. Eroðlu Rektör Yardýmcýsý TEMMUZ 2011 ÝYTE BÜLTEN 5

6

7 KÜLTÜREL ÝYTE BAHARDA ÞENLENDÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 13. Bahar Þenliði Mayýs 2011 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Þenlik, Kütüphane Gösteri Merkezi nde, Öðrenci Konsey Baþkaný ve Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun açýlýþ konuþmalarý ile baþladý. Ýlk gün gösterilerinde, ÝYTE Halk Danslarý ve ÝYTE Dünya Danslarý Topluluklarýnýn yaný sýra Ekonomi Üniversitesi Ritim Topluluðu ve Enstitümüzün Kardeþ Okulu olan Urla 80. Yýl Gazi Ýlköðretim Okulu Halk Danslarý ekiplerinin renkli, özgün ve modernize dans ve gösterileri; ÝYTE Tiyatro Topluluðu nun ise Ýçerdekiler adlý oyunu büyük beðeni topladý. TEMMUZ 2011 ÝYTE BÜLTEN 7

8 KÜLTÜREL Üç gün süren etkinliklerde üç büyük konsere de yer verildi. Açýk havada gerçekleþtirilen, Türk Pop Rock müziðinin sevilen gruplarýnýn verdiði konserlere katýlým üst düzeydeydi. Yaptýklarý dizi müzikleri ile de bir çýkýþ yakalayan ve ilk gece sahne alan PÝNHANÝ grubu öðrencilerimizin yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Konser sonunda Rektör Yardýmcýmýz Prof.Dr. Sedat AKKURT tarafýndan PÝNHANÝ grubuna plaket takdim edildi. Þenlik alanýndaki spor aktiviteleri, turnuvalar, yarýþmalar ve çeþitli etkinlikler Þenlik boyunca öðrencilerin yoðun katýlýmýyla devam etti. Öðrenciler, ÝYTE Öðrenci Müzik Topluluklarýndan Vice, Rocc Bottom, Gerilimdemangal, She Came From The Rainbow, Reçete Gruplarýnýn verdikleri konserlerle eðlendiler. 8 ÝYTE BÜLTEN TEMMUZ 2011

9 KÜLTÜREL KURBAN Ýkinci gece sahne alan KURBAN grubu rock severlere unutulmaz anlar yaþattý; eski ve yeni þarkýlarýndan oluþan sahne performansýyla rock tutkunlarýný coþturdu. Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanýmýz Bahattin TAYANÇ konserin ardýndan KURBAN grubuna plaket takdim etti. TEMMUZ 2011 ÝYTE BÜLTEN 9

10 KÜLTÜREL GRUP LAÇÝN Kapanýþ gecesi ise Grup LAÇÝN sahne aldý. Duygusal ve hareketli þarký ve türküleriyle hayranlarýna muhteþem bir gece yaþatan gruba sevenleri de eþlik etti. Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanýmýz Bahattin TAYANÇ tarafýndan Grup LAÇÝN e plaket takdim edilmesiyle sonuçlanan konser, ayný zamanda 13. Bahar Þenliði ni de bitiriyordu. 10 ÝYTE BÜLTEN TEMMUZ 2011

11 Yrd.Doç.Dr. Barýþ BOZKURT Elektrik Elektronik Mühendisliði Bölümü

12 KÜLTÜREL Müzik, bugün yaþamýmýzdaki hemen herþey gibi sürekli tükettiðimiz, varlýðýný belki neredeyse hava ve su kadar doðal karþýladýðýmýz bir meta. Sosyal iletiþim aðlarýnýn en çok paylaþýlan nesnesi, minibüslerde-otobüslerde bize kiþisel izolasyon saðlayan bir faunus. Kimi zaman huzurun, kimi zaman özgürlüðün simgesi, taþkýnlýðýn ifadesi,... seks drugs and rock-and-roll. Kültürde öyle merkezi bir rolü var ki müziði olmayan toplum bilinmiyor, toplumsal kimliðin en önemli yapý taþlarýndan sayýlýyor. Çok Ýnsan anlayamaz eski musikimizden. Ve ondan anlamayan bir þey anlamaz bizden", Yahya Kemal Beyatlý. Müzik dev bir ekonomi. Ýnsanlar evlenirken, eðlenirken, savaþýrken müziði duymak istediler. Birçok toplantýya valsle baþlayýp geceyi türkülerle, halayla bitirdiler. Birbirlerine milyonlarca CD ler, mp3 çalarlar hediye ettiler. Müzik yapmak binyýllardýr bir meslek. Bu mesleði icra edenler bazen tanrýlaþtýlar, bazen yerlerde süründüler, ama o yaþam/varoluþ þekli hiç kaybolmadý. Parti liderleri türkücüleri partilerine katmak için ellerinden geleni yaptýlar, ama bir yandan da çalgýcýya kimse kýzýný vermek istemedi. Bu yazýnýn amacý bu karmaþýk yumaðý çeþitli yönleriyle tarif etmekten çok içinden bir ip çekmek, müzik ve bilim iliþkisine ilgi duyabilecek, bu konuda yeni olan okurlara bazý çýkýþ noktalarý saðlamak. Çorap söküðü gibi gelmeyecek çektiðimiz ip, dolandýkça dolanacak. Amacýmýz da ipi çözüp bir kenara yýðmak deðil zaten. Müziðin matematik ve diðer bilimlerle baðý binyýllar öncesine dayanýyor. Pisagor dan ortaçaða kadar olan dönemde, bilginin dört yolu (quadrium) aritmetik, geometri, müzik/armoni ve 1 astronomi olarak kabul edilmiþ. Pisagor ve Farabi, gibi çok ünlüleri de dahil birçok coðrafyada birçok filozof müzik üzerine önemli eserler vermiþler. Müzik-bilim-felsefe iliþkisi çaðlar boyu devam etmiþ. Bugüne geldiðimizde, müzik biliminin birçok bilim dalýyla disiplinlerarasý iþbirliðine devam ettiðini de görmekteyiz: matematik, fizik, akustik, biliþ bilimi, duyma ve biyoloji, sinyal iþleme ve elektronik, sosyoloji, arkeoloji, kültür çalýþmalarý, saðlýk... hatta din bilimleri. Birçok saygýn üniversitede sadece bu disiplinlerarasý konular üzerine çalýþan yüzlerce akademisyen/araþtýrmacý bulunmakta, düzenli olarak her yýl konferanslar düzenlenmekte, yüzlerce yayýn yapýlmakta. Gözünü Web of Science dan ayýrmayanlar için SCI kapsamýnda müziði ana konu olarak alan bilimsel dergilerimiz de var: Journal of New Music Research, Computer Music Journal, Music Eucation Research, IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Signal Processing,... Titreþimler fiziði ve estetik, mühendis konuyu masaya yatýrýnca... Son yüzyýlda ortaya çýkan elektronik enstrümanlarý dýþarýda tutarsak, müzik enstrumanlarýnýn hepsini düzenli titreþimler oluþturan mekanik sistemler olarak düþünebiliriz. Örneðin bir gitar telini ele alýrsak; tele vurulduðunda oluþan titreþimleri, iki ucu sabitlenmiþ, gerilmiþ bir yaya yapýlan anlýk bir uyarý sonucu 2 oluþan titreþimler olarak modelleyebiliriz. Bu bizi bütün mühendislerin ve temel bilimcilerin çok iyi bildiði türev denklemlerine, ardýndan denklemlerin çözümü olarak modlara/harmoniklere/doðuþkanlara (harmonics, overtones) götürecektir: yani oluþan ses çok sayýda farklý frekans ve genliklerde doðuþkanlar içerecektir. Bunu þimdilik bir kenara yazarak ilerleyelim. Müzik kuramý sesin daha çok melodi ve ritim boyutlarý üzerine kuruludur. Müziðin melodisini oluþturan ana parametre (temel titreþim) frekansýdýr. Frekansýn (bir saniyedeki titreþme miktarý/sayýsý), aynen ölçülen ve hissedilen sýcaklýktaki gibi, ölçülen ve hissedilen olarak ayrý ayrý ele alýnmasýnda fayda var. Hissedilen frekans için pitch terimi kullanýlmakla beraber bunun yer yer ölçülen frekans yerine de kullanýldýðý görülür. Ölçülen frekans için saniyedeki titreþim sayýsý olarak Hz birimi, pitch için ise farklý skalalar kullanýlmakla beraber özellikle iþaret iþleme uygulamalarýnda sýkça Mel-frekansý kullanýlmaktadýr. Mel ile Hz birimleri arasýndaki iliþkiyi (bunu araþtýrmayý okuyucularýmýza býrakalým) kuran formüllerden görebileceðimiz, ve saðduyuyla tahmin edilebileceðimiz gibi frekans algýmýz logaritmiktir. Sesleri duymamýzý saðlayan kokleadaki mekanizma, frekans uzayýný doðrusal deðil logaritmik adýmlara bölen bir yapýya sahip. Örneðin 150Hz ile 300Hz arasýndaki tizlik artýþýný ve 300Hz ile 600Hz arasýndaki tizlik artýþýný, bir oktavlýk bir artýþ olarak, hemen hemen ayný miktarda bir fark olarak duyarýz. Bu deneyi yapmak, ÝYTE liler için gerçekten kolay. Bilgisayarýnýzýn sesi açýkken Matlab da yazmanýz gereken sadece iki satýr: t=0:1/16000:2;x=[sin(2*pi*150*t) sin(2*pi*300*t)]; y=[sin(2*pi*300*t) sin(2*pi*600*t)]; soundsc([x zeros(1,8000) y],16000); 150Hz-300Hz ve 300Hz-600Hz iþaretlerini dinlediniz. Bunu da bir kenara not ederek ilerleyelim. Müziðin en önemli boyutlarýndan olan melodinin, notalarýn ardarda dizilmesiyle, armoninin ise notalarýn ayný anda çalýnmasýyla oluþtuðunu biliyoruz. Ýþte binyýllarca bilim insanlarýný ve sanatçýlarý meþgul etmiþ ve halen eden temel bir soru: ayný anda ve/veya ardýþýk çalýnan iki notanýn frekans deðerleri arasýnda nasýl bir iliþki olmalý ki insan kulaðý onu güzel duysun?. Pisagor dan Farabi ye, Al-Kindi den Helmholtz e birçok bilim adamý bu soruyla meþgul olarak geçirmiþ yýllarýný. Estetiðin matematikle ve fizikle keþfine dair bu macerayý izlemek için kütüphanemizde çok güzel bir de kaynak 3 var:. 12 ÝYTE BÜLTEN TEMMUZ 2011

13 KÜLTÜREL Yazýlým teknolojisinin geliþmesi sayesinde bu süreçte tasarlanmýþ güzellik formüllerini 5 dk.da indirip kuracaðýnýz bir program aracýlýðýyla kendi bilgisayarýnýzýn klavyesinde test etme þansýnýz da bulunmakta: Konu ilginizi mi çekti, Google a yazacaðýnýz anahtar kelimeler: tuning and temperament. Bak þu mühendisin iþine Ýnternet taramasý hemen ilk sayfalarda sizi bir okyanusa sürükleyecektir. Sörfe dalacak gezginlere temel birkaç yaklaþýmý burada tanýtarak bir pusula saðlayalým. Konunun bizzat kahramaný olarak hissedebilmek için meþhur soruyu bir mühendis olarak kendimize soralým: kulaðýmýza güzel gelen ses ikililerinin frekanslarý arasýndaki iliþkiyi nasýl bulabilirim? En güzel nota dizisinin frekanslarý arasýnda nasýl bir matematiksel iliþki olmalý?. Bu soruyu cevaplayabilsek belki herkesi baþtan çýkaran bir çalgýyý icat edebiliriz, öyle deðil mi? Þimdilik uçmayý býrakýp konuyu sakince masaya yatýralým ve kendimize gerçekten soralým: ben ne yapardým? Frekanslarýný parametrik olarak belirleyebileceðim ses üreteçleriyle bir deney düzeneði kurarým. Çeþitli yaþ, cinsiyet sýnýflarýndan çok sayýda dinleyici ile bir deney grubu oluþturur ve onlardan sesleri ardýþýk veya beraber duyduklarýnda algýladýklarý güzellik veya çirkinliði bir skalada (diyelim ki 1 den 10 a kadar) iþaretlemelerini isterim. Daha sonra genel deðerlendirme sonuçlarýný toparlar bu iliþkiyi bir grafikte göstermeye çalýþýrým: bir frekans oraný ( vs ) 4 çirkinlik/güzellik iliþkisi grafiðinde. Aynen Helmholtz un 1863 te, 5 veya daha sonra Plomp, Levelt ve diðerlerinin yaptýðý gibi. bulmuþlar diyecek noktada deðiliz). Ama bu þekilde kaydýrmaya bir baþladýktan sonra adým adým bütün notalarýn birbirine göre yerleri deðiþecek ve ister istemez biz de o girdaba kendimizi kaptýracaðýz gibi duruyor. Zaten bu kadar kolay olsaydý çoktan bulunurdu. Türk müziði sevenler soracaktýr: ya Türk müziðinin sesleri. Ýþte sizi o dehlize sokacak baþlangýç 6 noktasý:. Helmholtz 150 yýl önce yaptýðý testlerinde kendi icadý olan osilatörler yardýmýyla ürettiði tek doðuþkanlý sentetik sesler kullanmýþtý. Algý testlerinden yola çýkarak evrensel güzeli bulma çabasý daha sonra da birçok araþtýrmacý tarafýndan farklý tipte ses kaynaklarý kullanýlarak tekrarlandý. Þekil 1, frekanslarý temel titreþim frekansýnýn tam sayý katlarýnda birden fazla doðuþkan içeren sentetik seslerle (doðal seslerin de benzer özelliðe sahip olduðundan yukarýda sözetmiþtik) yapýlan testler sonucunda elde edilmiþti. Son gelinen noktada, bir sesin doðuþkanlarýnýn frekanslarý arasýndaki iliþki ile oluþacak eðri arasýnda önemli bir 7 iliþki bulunduðu sonucuna varýldý. Birçok enstrümanda doðuþkanlarýn frekanslarý tam sayýlý katlar þeklinde olmakla beraber (örneðin bir gitar teli 100Hz frekansýnda titreþirken ayný zamanda 200Hz, 300Hz,..de de titreþimler (doðuþkanlar) içermektedir) kselofon ve çan benzeri enstrumanlarda (hatta telleri çok uzun ve aðýr olduðu için piyanoda) durum farklý olabiliyordu. Enstrümanýn týnýsý-spektrumu ile, hangi nota frekanslarý seçildiðinde güzel duyulan aralýklar elde edileceði 7 doðrudan ilgiliydi. Burada kapsamý sýnýrlý tutup Þekil 1 den yola çýkarak bir ses sistemi nasýl tasarlanabilir (beraber veya ardarda çalýndýðýnda güzel duyulacak sesler kümesinin nasýl belirlenebilir) konusunu ele alalým. Þekilde en güzel duyulan oranlarýn dip noktalar olduðundan söz etmiþtik. 1/1 ve 2/1 oranlarý sesin kendisini ve oktavýný iþaret ediyor. Bunlarýn dýþýndaki en derin dip noktasý 3/2 oranýnda oluþmuþ. 3/2 ile kurulan ünlü bir denklem var, bunu önce yazalým sonra açýklayalým: (3^n/2^m)=2^k denkleminin, n,m ve k tam sayý olacak þekilde çözümü yoktur. Þekil 1: Dissonance curve (http://sethares.engr.wisc.edu/consemi.html) Þekil 1 de böyle bir deneyin sonucunu görüyoruz. Y ekseni Çirkinlik/Çarpýþma, X ekseni ise ayný anda çalýnan iki sesin frekansý arasýndaki oraný gösteriyor. Eðrinin minimum noktalarý: 6/5, 5/4, 4/3, 3/2, 5/3, 2/1 güzel duyulan ikililerin frekans oranlarýný veriyor. Batý müziði kuramý konusunda bilgili olanlarýmýz için ek bir bilgi: üstte bugün kullanýlan Batý müziði skalasýnda oluþan aralýklarýn karþýlýk geldiði yerler gösterilmiþ. Örneðin minör üçlü (m3, örneðin Do-Mi bemol aralýðý), 6/5 ten daha küçük bir deðere sahip ve sanki 6/5 e çekilse(yani Mi bemol biraz tizleþtirilse) daha güzel duyulacakmýþ gibi duruyor. (Evet, hiç de adamlar yüzyýllarca çalýþmýþ, en güzelini Denklemin saðýndaki ifade tanýdýk geliyor; oktav iliþkisi bu. Ayný notanýn farklý oktavlardaki sürümleri arasýndaki iliþki. Örnek kalýn la: 220Hz, la: 440Hz(220*2), ince la 880Hz(220*2^2),...k.ncý oktavdaki la: 220*2^k. Denklemin solundaki ifade ise Pisagor un bir nota frekansýndan yola çýkarak yeni nota frekansý bulmaya yarayan ünlü operatörü. Bu da þöyle çok basit bir mantýða dayanýyor: ben madem bir tele vurduðumda 100 Hz, 200Hz, 300Hz,vs. kendiliðinden var, o zaman zaten 300Hz de bir notayý da çalmýþ/duymuþ oluyorum. Bu nota, ben istemesem de 100Hz çaldýðýmda var. O zaman 300Hz i de, arayýp bulmak zorunda olmadýðým, fiziksel olarak kendiliðinden var olan bir frekans olarak müzik gamýma yerleþtireyim. TEMMUZ 2011 ÝYTE BÜLTEN 13

14 KÜLTÜREL 300Hz, 100Hz e göre bir üst oktavda, ayný oktavda çalýþmak için onu bir oktav aþaðýya çekeyim: 300/2=150Hz. Bu durumda gamdaki ilk nota ile oraným 3/2. Madem bu þekilde (3/2 ile çarparak) yeni bir notanýn yerini bulabiliyorum, o zaman çarpmaya devam ederek baþka yeni notalarýn yerlerini de bulabilirim. Bulacaðým yeni notalarýn frekanslarýnýn çýkýþ notamýn frekansý ile iliþkisi ise denklemin sol tarafýnda ifadeyi verecektir: 3^n/2^m. Gerektiðinde, oktav dýþýna taþan, yani 2 yi aþan deðerleri, 2 ye bölerek oktav içerisine taþýdýðýmýz için n ve m farklý deðerler alabiliyor. Peki bu iki ifadeyi niye eþitliyorum: çünkü Pisagor operatörü ile yeni notalar bularak ilerlediðimde bir yerde oktavla buluþmak istiyorum. Oktavý bulduðum anda iþlemi durudurup ana oktavýmdaki seslerim bunlardýr, diðer oktavlarda da bu notalarýn oktavlarý var diyebilirim. Ýþte heyhat bu olmuyor, dön-dur (geleneksel olarak 8 (yüzyýllardýr) bu iþlemler çemberler üzerinde yapýlýyor: ) 3^n/2^m, 2^k olmuyor. Hangi adýmda k nýn tam sayýya ne kadar yaklaþtýðýný görmek için yine Matlab dan yardým isteyebilirim: x=log2((3/2).^(1:100))';plot(abs(x-round(x))) Oluþan þekilde 0'a en yakýn noktalar, denklemin çözülmeye en yakýn olduðu, dolap beygirinin tam oktava çok yaklaþtýðý noktalar oluyor. 12'de var, 41'de var, 53'te var, 65, 94, 665. adýmda fark * 10. Ne yani, 1 oktavda 665 nota mý kullanacaðým? Birincisi 12. adým... Bir dakika, ben bunu bir yerden hatýrlýyorum, bu iþin ucu tapýnak þovalyelerine varmasýn? Yýlda 12 ay var, galiba gezegenlerle ilgili de birþey vardý,... bir düzinede 12 adet þey var piyanoda da bir oktavda 12 tuþ var. Evet, müzikle ilgili olan nokta bu. Gerçekten piyanoda bu sebeple bir oktavda 12 adet tuþ var. Müzik gamýndaki 12 sihirli sayýsý ile diðer 12ler arasýnda bað kuran da çok olmuþ. Bu, daha fantastik bir yazýnýn konusu. 53 sayýsýnýn da bir ýþýk yaktýðý insanlar olacaktýr. Hani Türk müziðinde sayarken komaya sokan komalar vardýr, sayýlarý 53 tür. Evet, o 53 de bu 53. Peki bir yaylý tanbur Hüzzam taksimi dinlerken dünya bambaþka görünür insanýn gözüne, o frekanslar bunlar mý? Belki, orada ip düðümleniyor iþte, o düðümü çözmek için de ayrý mühendislik taklalarý lazým. Konu ilginizi çektiyse yakýn dönemde ÝYTE'de yapýlmýþ bir çalýþmanýn raporuna göz atmayý da 9 düþünebilirsiniz. 10 Daha az ünlü ama literatürde bulacaðýnýz diðer bir deðer: 41. Paul von Janko, 41 tonlu Janko piyanosunu yaptýðýnda tarih 1882'yi gösteriyordu. Diðer örneklerini de bulmayý yine meraklý okuyucuya býrakalým. Anahtar kelimeleriniz tone equal temperament. Özetle, bütün bu en sihirli diziyi bulma çabalarýnda denklemin tam sayýlý çözüme en çok yaklaþtýklarý yerlerin bulunduðunu görebiliyoruz. Burada çoðunlukla bir de yedirme iþlemi yapýlýp oktav çemberi kapatýlýyor. 12 ses için bunun nasýl yapýldýðýný görelim: 3/2 operatörü ile 12 adet adým atarak frekans oranlarý belirlersek vardýðýmýz nokta: k=log2((3/2)^12)= k tam sayýya çok yakýn ama bir miktar fark var. Bu farký yedirmenin bir yolu 3/2 yerine ona çok yakýn þu deðeri kullanmak: 2^(7/12)= /2 yerine kullandýðýmýzda çemberin kapandýðýný ve sonuçta ardýþýk notalarýn frekanslarý arasýnda 2^(1/12)= oraný olduðunu göreceðiz. Diðer bir deyiþle Do ile Do diyez notalarýnýn frekanslarý arasýndaki oran ve bu þekilde 12 adým attýðýmýzda vardýðýmýz yer ince Do sesi (oran 2, k=1). Bu ses sistemine 12TET ( twelve tone equal temperament yani 12 eþit yedirimli) ses sistemi ismi veriliyor. Notalarýn frekanslarýný belirlemek için bir de çýkýþ noktasý frekansý belirlemeye ihtiyacýmýz var çünkü þu an sadece frekans oranlarýný bulduk, mutlak frekans deðerlerini deðil. Bu frekansý istediðimiz gibi seçebiliriz. Ancak diðer müzisyenlerle beraber çalarken seslerimiz arasýnda belirli bir uyum olsun istiyorsak hepimizin üzerinde anlaþtýðý bazý standart deðerlere ihtiyacýmýz var. Batý müziði için en sýk kullanýlan referans la=440hz olmakla beraber 443Hz veya 438Hz gibi deðerlerini tercih eden orkestralar da bulunmakta. Türk müziði için çok sayýda referans var ve referanslar ney boylarýyla da iliþkilendirilerek isimlendirilmekte (örnek: mansur, kýz, bolahenk,..). En sýk kullanýlan referans, halk dilinde yerinden tabir edilen Bolahenk referansý/akordu ile Batý müziði için sýkça kullanýlan la=440hz arasýnda 4 tam ses fark bulunmakta. Peki güzellik sadece uyumlu seslerle mi oluþur? Hep rahatlýk ve gevþeme hali yerine gerilim-çözülmeleri tercih ettiðimiz durumlar yok mu? Belki de mükemmel denge noktasý aramanýn yerine hareketin, yani gerilimlerle çözülmeler arasýndaki dengenin keþfinin peþinde olmalýyýz. Buyurun size çektikçe dolanacak bir ip daha. Kaynakça 1. O. Pedersen, Early Physics and Astronomy: A Historical Introduction, Cambridge, Cambridge Univ. Pr., 1993, syf J. Fauvel, R. Flood ve R. Wilson,(Editörler), Music and mathematics : from Pythagoras to fractals, New York, Oxford University Press, IYTE kütüphanesi yer numarasý: ML3800.M H. Helmholtz, On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, Longmans, Green, and Co, ( Die Lehre von den Tonempfindungen, 1885'ten çeviri) 5. R. Plomp, W. J. M. Levelt, Tonal Consonance and Critical Bandwidth, Journal of the Acoustical Society of America, 38, , O. Yarman,, 79-tone tuning & theory for Turkish maqam music, Doktora Tezi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýstanbul, William A. Sethares, Tuning, Timbre, Spectrum, Scale, Springer, B. Bozkurt, A.C. Gedik, M.K. Karaosmanoðlu, M.K. Özbek, F.A. Savacý, 2010, "Klasik Türk müziði kayýtlarýnýn otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanýma", Tübitak 1001 Proje Teknik Raporu, ftp://ftp.iyte.edu.tr/share/ktmnota/107e024_sonucraporu_eylul2010.pdf 10. Diðer faydalý baðlantýlar: 14 ÝYTE BÜLTEN TEMMUZ 2011

15 TOPLULUK FAALÝYETLERÝ ÝYTE KARÝYER GÜNLERÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi ve Giriþimcilik Topluluðu tarafýndan 1. ÝYTE KARÝYER GÜNLERÝ düzenlendi. Etkinlik, Mayýs 2011 tarihlerinde ÝYTE Kütüphane Gösteri Merkezi nde gerçekleþtirildi. Öðrencilerimizde kariyer bilincinin oluþturulmasý ve mezun adaylarýnýn iþ dünyasýna hazýrlanmasý amacý ile düzenlenen ve alanýnda önde giden çok sayýda þirket ve temsilcilerinin davet edildiði etkinlik, kariyer hedeflerinde ÝYTE öðrencilerine bir ýþýk oldu. Etkinliðin birinci günü Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Funda TIHMINLIOÐLU ve Rektör Prof.Dr. Mustafa GÜDEN in konuþmalarý ile baþladý. Konuk konuþmacýlar, Mazhar Zorlu Holding ve Güç Birliði Holding Yönetim Kurullarý Baþkaný Kemal ZORLU, Ege Genç Ýþ Adamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Temel Aycan ÞEN, KOSGEB KOBÝ Uzman Yardýmcýsý Dr. Özgür ARMANERÝ, Rexam Ýnsan Kaynaklarý Yöneticisi Mehmet KOÇUM idi. Ýlk gün, Rektör Prof.Dr. Mustafa GÜDEN in konuþmacýlara katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek plaketlerini sunmasýyla sona erdi. TEMMUZ 2011 ÝYTE BÜLTEN 15

16 Ýkinci gün programýnda Hayes-Lemmers Ýnci Çelik Ýþletmesi ve HL Jantaþ Genel Müdürü Cemal AYDOÐAN, Pabbuc.com kurucusu Serdar YAMAN, ShiftDelete.net kurucularý Ecevit BIKTIM ve Hakký ALKAN ýn konuþmalarý vardý. ÝYTE KARÝYER GÜNLERÝ Büyük ilgi gören etkinliðin sonunda ÝYTE Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Funda TIHMINLIOÐLU katkýlarýndan dolayý konuþmacýlara teþekkür etti ve plaketlerini sundu. 16 ÝYTE BÜLTEN TEMMUZ 2011

17 13.GELENEKSEL HALK DANSLARI GECESÝ

18 TOPLULUK FAALÝYETLERÝ 13.GELENEKSEL HALK DANSLARI GECESÝ ÝYTE Halk Danslarý Topluluðu yýl sonu gösterisi 21 Mayýs 2011 tarihinde Ýzmir Sabancý Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Program, Rektör Prof.Dr. Mustafa GÜDEN'in açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Gece sonunda Rektör Prof.Dr. GÜDEN tarafýndan topluluk eðitmenleri ve danýþmanlarýna plaket verildi. Ayrýca, bu yýl mezun olan topluluk öðrencileri öðrenimleri boyunca gösterdikleri performanstan dolayý Okutman Nüket DALCI tarafýndan izleyiciler eþliðinde takdim edilen ödül plaketlerini aldýlar. ÝYTE Halk Danslarý Topluluðu'nun her yýl yaptýðý çeþitli gösterileri gibi bu yýl gerçekleþtirdiði gösteri de izleyenler tarafýndan büyük bir beðeniyle izlendi. Öðrenci velileri, idari ve akademik personel baþta olmak üzere izleyiciler tarafýndan büyük beðeniyle karþýlanan dans gösterileri ile, ÝYTE Halk Danslarý Topluluðu Akademik Yýlý faaliyet programlarýný baþarýlý þekilde tamamlamýþ oldu. 18 ÝYTE BÜLTEN TEMMUZ 2011

19

20 TOPLULUK FAALÝYETLERÝ ÝYTE GO OYUNCULARI ÝYTE Go Oyuncularý, Türk-Japon Kültürü Topluluðu ve Japonya- Ýzmir Kültürlerarasý Dostluk Derneði (JÝKAD) iþbirliði ile, 04 Mayýs 2011 tarihinde Torasan-Asiye Hüseyin AKYÜZ Bilim Ýlköðretim Okulu'nda Japon kültürünü tanýtýcý bir etkinlik düzenlendi. Yaklaþýk 70 öðrenci, öðretmenleriyle beraber etkinliðe katýldý. Japonya ve Japon insanýný tanýtýcý bir sunum ile baþlayan program, Japon geleneksel kýyafetlerinin tanýtýmý, Chopsticklerle þeker tutma yarýþmasý, Origami ve Japon fýrça sanatý tanýtým ve uygulamasý ile devam etti. Benzer etkinlik, yine ÝYTE Go Oyuncularý ve JÝKAD tarafýndan geçen yýl Gülbahçe Avni Kokucu Ýlköðretim Okulu'nda gerçekleþtirilmiþti. 20 ÝYTE BÜLTEN TEMMUZ 2011 Kaynak: Okutman Hayat Gürdal

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı