Merhaba Genç Yoldaþlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba Genç Yoldaþlar"

Transkript

1

2

3 Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik neredeyse sokaklardan hiç ayrýlmadý. Özellikle Þili gençliðinin eylemleri dünyaya damgasýný vurdu nin de bir önceki yýlý aratacaðý kesin. Devrimci Kürt halký ise faþizmin kanlý saldýrýlarýndan birine daha uðradý. Roboski katliamý ile faþizm 35 köylüyü katletti. Bu katliam her yerde sokaklarda militan mücadeleler ve yýðýnsal þiddetli gösterilerle cevaplandý. Faþizm attýðý bu adýmla devrimci Kürt halkýnýn örgütlülüðünü, bilinç düzeyini bir kez daha görmüþ oldu. Üniversiteler ve liseler bu katliam duyulur duyulmaz hemen eylemlerle faþizme gerekli yanýtý verdi, vermeye devam ediyor. Kürt kadýnlarýnýn, analarýnýn yiðit mücadelesi bir kez daha gençliðe cesaret ve umut veriyor. Katliam sonrasýnda sokaklarýn hakimiyetini kaybeden faþizm sivil faþist güçlerini de devreye soktu. Özellikle gençliðe dönük yapýlan bu saldýrýlar da gerekli þekilde yanýtlandý. Genç yoldaþlar; Bu sayýmýzda pek çok haberin yaný sýra Sosyalist Kore nin büyük lideri Kim Jong Ýl yoldaþýn ölümsüzlüðe uðurlanmasýný da okuyacaksýnýz. On binlerce Koreli Kim Jong Ýl yoldaþý gözyaþlarý ile ölümsüzlüðe uðradý. Ayrýca bu yýl Küba devriminin 53. yýlý kutlanýyor. Yüzyýlýn komünü Küba bugün gençliðe ve insanlýða hala yol gösteriyor. Sosyalizm her geçen gün dünya halklarýnýn ve gençliðinin önünde daha güçlü bir olasýlýk haline geliyor, geliþmeler sosyalizmi zorunlu kýlýyor. Sosyalizm kazanacak. Bu yaþanan onlarca olay ve olgularla görülüyor, kimsenin reddedemeyeceði bir gerçek haline geliyor. Yeni bir sayýmýzda yeniden görüþmek üzere, sosyalizm mutlaka çürümüþ ve kokuþmuþ kapitalizm karþýsýnda zaferi kazanacak!

4 2 SAVAÞ VE DEVRÝMCÝ GENÇLÝÐÝN TAVRI Umut Güneþ...Proletarya böyle bir savaþa karþý çýkmakla yetinmemeli, bu savaþlarda kendi hükümetinin yenilmesini istemeli ve eðer bir ayaklanma savaþa engel olabilecekse, devrimci ayaklanmalar için savaþtan yararlanmalýdýr. (S.63 - a.g.e - V.Ý.Lenin) Dünyada yeniden savaþ davullarý çalmaya baþladý. Bir tarafta emperyalizmin bölgedeki iþbirlikçi güçlerinden Türkiye, diðer tarafta emperyalizmin tam ilhak politikalarýna karþý tavizlerek vererek geri çekilen Suriye. Türkiye ile Suriye arasýndaki iliþkiler, ortak bakanlar kurulu kurmaktan bahsedilen zamanlarý çoktan geride býraktý ve savaþ çýðlýklarý havada uçuþtu. Türkiye tekelci kapitalizmi uluslararasý politikada bel kemiðinin olmadýðýný, Suriye konusunda aldýðý tavýrla birkez daha gösterdi. Türkiyenin dýþ politikasýnýn özünü baðýmlý olduðu emperyalizmin çýkarlarýný korumak oluþturuyor. Bunun tek nedeni emperyalizme göbekten baðýmlý olmasý deðil,en ö- nemli nedenlerinden biri de içeride geliþen devrim mücadelesini, yalnýz emperyalizmin ekonomik, politik ve askeri desteði i- le engelleyebileceðini düþünüyor olmasýdýr.. Bu karþýlýklý iliþki Türkiyeyi bir anda füzelerin, tanklarýn hedefi haline getirdi. Yazýmýzýn konusu Türkiye nin Ortdadoðu daki politiklarý deðil. Yazýmýzýn konusu olasý bir savaþta devrimci gençliðin almasý gereken tutumun ne olacaðý ve savunmasý gereken politikanýn ne olduðudur. Marksizmden kopuþlarýn hýzla yaþandýðý, burjuva ideolojilerinin çeþitli biçimlerinin sosyalist harekette egemen olduðu bu dönemde savaþ konusunda da savunulan politikalarda ayný kopuþu görmek mümkün. Bu nedenle savaþ konusunda net bir politikaya sahip olmak için marksizmin bu konudaki bakýþ açýsýný hatýrlamak ve Marksist-Leninist ideolojiyi savunmak devrimci gençlik açýsýndan bir zorunluluktur. Yaþanan süreci doðru kavramak için de Marksizm-Leninizmin yol göstericiliðine ihtiyaç vardýr. Çünkü reformist ve oportünistlerin gençliðin kafasýný zehirleyen, uyuþturan politikalarýna karþý etkin bir mücadele yürütmek ve burjuvazinin aldatmacalarýna karþý gençliði uyarmak, doðru anlayýþýn savunulmasý için Marksist-Leninist ideolojinin tekrar tekrar hatýrlanmasý gereklidir. Komünistler halklar arasýnda olan savaþlara karþýdýrlar. Çünkü halklar arasýnda gerçekleþen bir savaþ iþçi ve emekçiler i- çin büyük bir yýkým ve gözyaþýdýr. Ama komünistlerin savaþ karþýsýndaki tutumu sadece bununla açýklanamaz. Bir savaþ kan ve gözyaþýnýn dýþýnda baþka bir þeyi daha i- fade eder. Ýþçiler, emekçiler ve gençler a- çýsýndan kendi burjuvalarýna karþý çok daha etkin bir mücadelenin yürütülmesi ve mücadelenin iç savaþa dönüþtürülmesi gerçeðini. Olasý bir savaþý engellemenin en i- yi yolu budur, savaþ durumunda savaþa son vermek için ve devrimi ilerletmek, gerçekleþtirmek için yapýlacak tek þey budur. Ayrýca devrim mücadelesini sürdürmenin baþka bir ifadesi de savaþ koþullarýnda kendi burjuvalarýnýn iktidarýný devirme ve emekçilerin iktidarýnýn kurulmasý mücadelesinden baþka bir þey deðildir. Lenin in de dediði gibi...ve savaþýn patlamasý durumunda, kapitalizmin devrilmesini hýzlandýrmak için savaþýn neden olacaðý ekonomik ve politik bunalýmlardan yararlanmalarýný, yani sosyalist devrim adýna hükümetlerin savaþtan ileri gelen sýkýntýlý durumlarýndan ve yýðýnlarýn öfkelerinden yararlanýlmasýný öngörmektedir. (Sosyalizm ve Savaþ, sf: 19-20, Sol yayýnlarý, V.Ý. Lenin.) 1912 de Basle de kabul e- dilen ve ilan edilen bu kararlar, uluslar arasý iþçi sýnýfý için, komünistler için emperyalist savaþ karþýsýnda ve koþullarýnda mücadelenin taktiklerinin açýklanmasýnda yer alýyor. Lenin ise o dönemin reformist ve oportünistlerinin 1. emperyalist paylaþým savaþýndaki þoven tutumlarýný eleþtirmek ve proletaryanýn ve gençliðin nasýl mücadele edeceðini açýklamak için yeniden hatýrlatýyor. Savaþa karþý alýnan bu karar bizim i- çin de geçerlidir. Neden? Çünkü Ýþbirlikçi Türkiye nin öne sürülerek emperyalizmin istediði Suriye üzerinde tam ilhak politikasýný acilen gerçekleþtirmektir. Bu nedenle olasý bir savaþ emperyalist bir yaðma savaþý olacaktýr. Bu emperyalist yaðma savaþýnýn karþýsýnda durmak demek, savaþa neden olan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý mücadelesi demektir. Savaþa Neden Olan Koþullar Nasýl Ortadan Kaldýrýlýr? Savaþ gibi olaðan üstü koþullar bir turnosol kaðýdý gibidir. Proletaryanýn ve gençliðin gerçek dostlarý ile sahte dostlarýný birbirinden ayýrýr. Geniþ yýðýnlarýn gözleri önüne serer. Reformist ve oportünistlerle, komünistler arasýnda hemen her alanda görüþ ayrýlýðý vardýr. Çünkü farklý sýnýf ve anlayýþlarý temel alýrlar. Proletaryanýn baðýmsýz ve uzlaþmaz sýnýf politikalarýný savunan komünistler savaþý yaratan koþul-

5 larýn kapitalizmin iþleyiþ yasalarýnýn, emperyalizmin tam ilhak politikalarýnýn, tüm dünyada her yere yayýlan ayaklanmalarýn ve isyanlarýn vs. neden olduðunu öne sürüyor ve yalnýzca kapitalizmin ortadan kaldýrýlmasýyla, yani bir devrimle iktidarýn emekçilerin e- line geçmesi ile savaþýn önlenebileceðini öne sürerken; reformist ve oportinistler hükümetlere, hükümetlerin politikalarýna kimi zaman ise hükümetler içerisinde bulunan bir kiþiye indirgeyerek gençliði, emekçileri aldatýr ve sorunun da hükümetlere karþý yürütülecek mücadeleyle çözülebileceðini öne sürerek, kitlelerin aklýný karýþtýrýp, onlara devrimden bahsetmeyerek, sadece savaþ karþýtlýðý ile kitlelerin öfkelerinin boþalmasýný saðlayarak aslýnda sýnýf içerisinde burjuvazinin gizli ajanlýðýný da yapmýþ olurlar. Savaþ ne reformistlerin ve oprtünistlerin yaptýðý gibi savaþa hayýr demekle önlenir, ne de savaþý doðuran koþullar ortadan kaldýrabilir. Neden? Çünkü savaþ politikanýn baþka araçlarla devamýndan baþka bir þey deðildir. Politika ise ekonominin yoðunlaþmýþ ifadesidir. Buradan çýkarýlacak sonuç ise þudur: Komþularla sýfýr sorun politikasýný yürütme iddiasýnda olan bir hükümeti savaþ durumuna getiren þey, Suriye de yaþanan olaylara Esad hükümetinin sert müdahaleleri, olaylara tanklarla vs. müdahale edip insan haklarýný ihlal etmesi vs. deðil. Emperyalizmin tüm dünyada uyguladýðý tam ilhak politikasýnýn bir devamýdýr. Uzun süredir Suriye emperyalizmle iþbirliðini geliþtirmiþ olsa da emperyalizmin çýkarlarý bu yavaþ iþleyen sürece uymuyor. Emperyalizm Suriye den tam iþbirliði istiyor, onun kendi denetimine tam anlamýyla girmesini ve kendi çöküþ koþullarýna uygun bir iliþkiyi hayata geçirmek istiyor. Oysa Suriye burjuvazisinin vereceði tavizlerin ise bir sýnýrý var. Ýkincisi Tunus la baþlayan ve Arap halklarýný saran devrim dalgasý emperyalizmin elini çabuk tutmaya götürüyor. Zira devrim yangýný sadece Arap halklarý içerisinde deðil, tüm dünyada yanýyor. Bu nedenle savaþ onlarca ekonomik, politik iliþki yumaðýnýn bir sonucu olarak karþýmýza çýkýyor. Bu savaþ bugün deðilse bile baþka bir yerde baþka bir zaman yeniden tezahür edecektir. Bu nedenle savaþa neden olan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý, savaþýn önlenmesi sadece Savaþa Hayýr demekle mümkün deðil ve bunun pek çok örneði var. En yakýn örnek ise Irak savaþý. Bu konudaki bir baþka yanlýþ ise Esad ý açýktan ya da kapalý olarak savunmaktýr. Onu emperyalizme karþý direnen bir güç olarak görmektir. Suriye de egemen olan sýnýf burjuvazidir. Esad ise burjuvazinin temsilcisidir. Ve Suriye nin emperyalizmle olan iliþkileri, iþbirlikçi karakteri Hafýz Esad döneminde baþlamýþ, bugün ise daha da hýzlanmýþtýr. Ýkincisi Esad iþçilerin, emekçilerin çýkarýný savunmuyor, tam tersine emekçileri sömürüyor, devrimcileri, komünistleri iþkencelerde katlediyor. Bu yüzden Suriye de savunulamaz. Özetle 100 kölesi olanla, 200 kölesi olan köle sahipleri arasýndaki savaþta daha az köleye sahip olaný savunmak ya da desteklemek devrime ihanettir. Ve Halklar arasýndaki barýþý desteklemekle de alakasý yoktur. Bir diðer yanlýþ ise savaþa karþý olduðunu ifade edip Suriye üzerindeki baskýyý haklý görecek, destekleyecek bir tutum almaktýr. Bu özünde burjuvaziye hizmet, kitleler içerisinde de burjuvazinin ajanlýðýný yapmak demektir. Leninist Gençlik Devrimin Bayraðýný Yükseltmelidir Bizler leninist gençlik o- larak elbette bir savaþýn yaþanmamasý için tüm gücümüzle bunun karþýsýnda olacaðýz. Ama pasifistlerin yaptýðý gibi yalnýzca Savaþa Hayýr diyerek deðil. Evet etkin bir savaþ karþýtlýðý yapmak gereklidir ve doðrudur. Ama kitlelere bir baþka gerçeði de bununla birlikte býkýp usanmadan anlatmak gerekir ve bu devrim tarafýnda olmanýn esas belirleyiciliðini oluþturur. O da kapitalizm yýkýlmadan dünyada savaþlarýn asla bitmeyeceðini ve mevcut olasý savaþýn emperyalist bir yaðma savaþý olduðu, savaþýn önlenmesi ya da patlak vermesinden sonra savaþý sona erdirmenin tek yolunun bu emperyalist yaðma savaþýný bir iç savaþa dönüþtürmek olduðudur. Proletaryanýn ve onun devrimci gençliðinin savunmasý gereken politika da bu olmalýdýr. Çünkü savaþ yýðýnlarda öfkeyi arttýrýr. Ve bu öfkeyi devrime yönlendirmek yalnýzca bu politikayla mümkündür. Bu devrimin bayraðýný yükseltmek demektir. Henüz koþullarýn bir iç savaþ için uygun olmadýðýný söyleyen reformist oportünistlere ise cevabýmýz þudur:...bu duygularýn bilinçli bir duruma gelmesi, derinleþmesi ve biçimlenmesinde yýðýnlara yardým etmek bizim görevimizdir. Bu görev ancak þu slogan ile doðru olarak ifade edilir: emperyalist savaþý iç savaþ durumuna çeviriniz; ve savaþ sýrasýndaki bütün tutarlý sýnýf savaþýmlarý, ciddi bir biçimde yürütülen bütün yýðýn hareketleri, eninde sonunda bu amaca yönelmelidir. Güçlü devrimci bir hareketin, büyük devletler arasýndaki birinci mi, yoksa ikinci mi emperyalist savaþ sýrasýnda olacaðýný; savaþtan önce mi, savaþtan sonra mý patlak vereceðini þimdiden söyleyemeyiz, a- ma ne olursa olsun bizim görevimiz bu yönde sistemli olarak, yýlmadan çalýþmaktýr. (Sosyalizm ve Savaþ, sf: 25, Sol yayýnlarý, V.Ý. Lenin.) 3

6 4 FAÞÝZM NEDÝR? DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE FAÞÝZM Öncelikle, nedir faþizm? Kominternin tartýþmalarýnda kimileri küçük burjuva ideolojisi dedi, küçük mülkiyete baðladý, kimileri farklý bir açýklama getirmeye, sorunu salt askerlere baðlamaya çalýþtý. A- ma bu konuda Dimitrov un tanýmý Komintern de kabul edildi. Buna göre faþizm Mali- sermayenin en gerici, en þoven, en ýrkçý, en emperyalist unsurlarýnýn açýk terörist diktatörlüðüdür. En gerici tekeller diyor. Hangisidir bu? Açýk, en iri, en güçlü tekellerdir. Çünkü tekel dendiðinde ilk akla gelmesi gereken her alanda egemenliktir; demokrasinin her biçimiyle inkarýdýr. Kapitalizmin kendi geliþimi 20. yüzyýlýn baþýnda, 19. yüzyýlýn sonunda tekelci aþamaya vardý. Daha önce serbest rekabetçi kapitalizmin devlet biçimi burjuva demokratik devletti. Bu kimi yerlerde cumhuriyet, kimi yerlerde (Ýngiltere gibi) krallýk biçiminde görülse de, özünde burjuva sýnýfýn kendisi için demokrasi, diðer sýnýf ve katmanlar için diktatörlük olan devlet biçimiydi. Kapitalizmin kendi geliþimine, sermaye birikimine bakýnca þu onun genel eðilimidir: Sermaye daha çok elden daha az ele doðru bir akýþ gösterir. Tekele yol veren de bu sermaye birikimidir. Bugün tekeller a- rasý rekabette de bu vardýr. Sermaye birikiminin kriz bunalýmla baðý da unutulmamalý. Daha çok elden daha az ele akýþ, kriz dönemlerinde daha da yoðundur; kimi burjuvalar iflas ederken, kimileri onu yutarak daha da büyür. Bugün bu iþleyiþ tekellerin þirketlerin evliliðinden, satýn almaya dek pek çok biçim altýnda sürüyor. Tekellerin 20. yüzyýl baþýnda ekonomide egemen hale gelmesi, onun kendi yapýsý gereði, egemenlik arayýþýný da beraberinde getirdi. Daha önceki dönemden burjuva demokratik devletleri geçirmeye, devleti de kendi egemenliði altýnda bir kuruma dönüþtürmeye yöneldi. Bunu ele alýrken 20. yüzyýl baþlarýndaki dünya konjonktürü asla gözden kaçmamalý. Emperyalizm aþamasýna varan kapitalizm, daha önceki döneme özgü devresel bunalým yerine, sürekli bir bunalým a- þamasýna da varmadý. Bu bunalým, derinleþerek büyüdüðü için 1.Emperyalist Savaþýnda gündeme gelmesinin yolunu döþedi. Savaþ, emekçi yýðýnlarýn, iþçi sýnýfýnýn sefaletini daha da büyütüp, zaten bunalýmýn yarattýðý koþullara karþý biriken öfkeyi daha da artýrdý. Kapitalist toplumda geleceðe dair tasarýsý, vizyonu olan iki sýnýf vardýr: Burjuvazi ve proletarya. Ara katmanlar bunlardan bazen birinin bazen diðerinin peþine takýlýr. Burada þu anlaþýlýyor; bunalýmdan çýkýþýn da iki yolu vardýr: burjuvazinin çýkýþ yolu; proletaryanýn çýkýþ yolu Ekim inde Sovyetlerde proletaryanýn çýkýþ yolu gerçekleþti: devrim zafere ulaþtý. Hemen arkasýndan Batý Avrupa da da proletarya bunalýmdan çýkýþ için harekete geçti Macaristan Devrimi kýsa da sürse bir örnek oldu Spartaküs ayaklanmasý Ocak Devriminin yenilgisi ve yine ayný dönemde Ýtalya da pek çok kentte gerçekleþen ayaklanmalar, kent kent Sovyetlerin komün gibi yerel kalan iktidar deneyimleri. Bütün bu devrim giriþimleri yenildi, bastýrýldý. Kendisini dayatan, burjuvazinin tekellerin çýkýþ yolu olan faþizmdi. Tekellerin en gerici, en ýrkçý, en þoven açýk terörist diktatörlüðü, her ülkenin koþullarýna, toplumsal sýnýflar arasýndaki güç iliþkilerine göre farklý biçimlerde geliþti. Öz itibariyle hepsinde ortak olan tekellerin devleti ele geçirme, onunla bütünleþme, egemenlik altýna almasýdýr. Bu deðiþik yollardan oldu. Ýlk giriþim Almanya da Kap Darbesi diye bilinen askeri darbeydi. Buna karþý Alman iþçi sýnýfý bütün olarak silaha sarýldý; darbeciler yenildi. Sonuçta iki ayrý cumhuriyet ilan edildi: Biri Alman Sosyal Demokratlarýn, yani Kautskylerin Bernsteinlarýn ilan ettiði burjuva cumhuriyet, diðeri de Lüksemburglarýn, Liebnecktlerin ilan ettiði Sovyet cumhuriyeti. Ýki sýnýfýn savaþýnda, bu kez Sosyal Demokrat Parti Spartaküslerle birlikte deðildi; sýnýf bölündü: 1919 Ocak Devrimi yenildi. Sonrasý malum, bilinen hikaye Naziler ve Hitler faþizmi. Spartaküslerin yenilgisinden sonra, Kap darbesi gibi yollardan egemen olamayacaðýný anlayan tekelci sermaye, Hitler i ve onun nasyonal sosyalist partisini her yol ve yöntemle destekledi. Naziler burjuva demokratik devleti ele geçirerek faþist devleti kurdular. Bir baþka örnek ise; Ýtalya: Milano, Torino ve diðer sanayi kentlerinde gerçekleþen konseylerin iktidar deneyimleri kýsa sürede yenildi. Burada Musollini nin faþist partisi iþ baþýna geldi de iktidar olan Musollini Ýtalya da tekellerin egemenliðini saðladý de Bulgaristan da, 1922 Eylül a- yaklanmasýnýn yenilgisinden sonra bir darbe ile faþizm iþbaþýna geldi. Krala dokunmayan, ama devleti tekellerin egemenliðine veren, yukarýdan bir hükümet darbesi gerçekleþti. Burada da Bulgaristan sosyal demokrat iþçi partisinin önderliði altýndaki iþçi ayaklanmasý yenilmiþ, yenilgiden sonra Dimitrov ve bazý yöneticiler yurt dýþýna çýkmak zorunda kalmýþtý. Bu koþullarda faþizm iþbaþýna geldi. Bunlarý Fransa ve Ýspanya izledi. Bu i- kisinde biraz daha geç oldu. Zira bu iki ülkede Halk Cepheleri kurulmuþ; Komünistler, Sosyal demokratlar ve Çiftçi örgütler arasýnda bir cephe gerçekleþmiþti. Fransa da faþistlerin iktidarý ele geçirme giriþimleri sonuçsuz kaldý. Ancak Naziler Fransa yý iþgal ettikten sonra faþist bir iktidar kurabildiler. Savaþ sonunda ise yeni Cumhuriyet De Gaulle baþkanlýðýnda kurulurken, tekelci sermaye devleti kendi istediði gibi þekillendirdi. Ýspanya da da Halk Cephesi, faþistlerin iktidarý ele geçirme giriþimleri karþýsýnda silaha sarýldý. Tekelci sermaye, burjuva sýnýf, yenilginin önüne geçmek, devrimi engellemek için Afrika daki sömürgelerde bulunan General Franko yu ve sömürgeci Falanjlarý Ýspanyaya çaðýrdý. Yýllar süren iç-savaþ sonunda Halk Cephesi yenildi; Falanjist parti iktidarý ele geçirdi. Ýspanya da da faþizm egemen oldu. Ýngiltere ve ABD de savaþ sonunda tekeller yeni þekillenen devlet yapýlarýnda egemen oldu. ABD de yolun üzerindeki engeller Mc Carty vasýtasýyla ve onun adýný alan faþist uygulamalarla temizlendi. Asya da Japonya örneði bundan çok farklý deðil. Orada devlet zaten burjuva demokratik bile deðildi; feodal Monarklýðýn devamý olarak Ýmparatorluðun kendisinde var olan despotizm, faþizmin de temeli olarak deðerlendirilip, tekeller eliyle ve imparatorluk vasýtasýyla uygulandý, iþbaþýna geldi. Ýkinci emperyalist savaþtan sonra neredeyse bütün Latin Amerika da ve Güney Asya da uygulanan cunta yoluyla faþizmin süreklileþtirilmesi bizdekinden pek farklý olmadýðý için üzerinde ayrýca durmayacaðýz.

7 Türkiye de Faþizmin Ýktidara Geliþi Bizdeki duruma gelince, Osmanlý dan yeni burjuva Cumhuriyete kalan köklü bir despotizm geleneði var. Polis olsun, ordu olsun asýl olarak içerdeki ayaklanmalara uygun þekillenmiþ. Zira Osmanlý nýn son dönemleri neredeyse yüzyýl, hep iç isyanlar, ulusal ayaklanmalarla dolu. Cumhuriyetin Osmanlý dan devraldýðý bu despotik yapý Kürt isyanlarý nedeniyle daha da artarak devam etti. Tek parti dönemi ve ikinci emperyalist savaþtan sonraki dönemin ayýrt edici özelliði, emperyalizmin sosyalist dünya dýþýnda kalan bütün dünyada yeniden kurduðu egemenliðe ve uluslar arasý iþbölümüne uygun olarak bu bölgeye verdiði misyona göre þekillenmesi oldu. Kýsaca çok partililik denen dönem, aslýnda bu misyona uygun þekillenen dönemdir. NATO ya giriþle ve iþbirlikçi karakterde de olsa kapitalizmin geliþimi bu dönemde hýzlandý. Kapitalizmin sanayi a- lanýndaki geliþimi ve tabiî ki sermaye birikiminin artýþý, 27 Mayýs 1960 Darbesini getirdi. Bu darbe ne faþist ne de Kemalist bir darbe deðil. Faþist deðil, çünkü tekelcilik henüz ekonomide egemen deðil. Kemalizm ise özellikle 1960 lardan sonra devletin ideolojisi olarak üretilen bir yaklaþýmdý. Nedir 27 Mayýs ýn aslý? Bu darbe, o güne kadar devlet içinde beraber olan Tarým sermayesi ile Sanayi sermayesi arasýndaki hesaplaþmadýr. Sanayi sermayesi, 27 Mayýs la devlette egemenliðini ilan etmiþ, ekonomiyi de buna göre þekillendirmiþtir lý yýllar, bu nedenle Türkiye de sanayi üretimi ve sanayi tesislerinin kuruluþunda atýlým yaþanan yýllardýr. 60 larýn sonuna doðru, Türkiye kapitalizmi belirli bir geliþme kaydetmiþ, iþbirlikçi karakterde tekelcilik, sanayi alanýnda tam bir egemenlik saðlamýþtýr. Bu dönem, iç pazarda belirli bir doygunluk saðlandýðý için 1967 den itibaren Türkiye kapitalizminin bunalýma girmesi ile kendi olaðan sonuçlarýný yaratýr. Bu bunalým, 68 dünyasýyla bütünleþtiðinde, bizdeki gençlik hareketlerinin ve 71 devrimci çýkýþýnýn da nedenlerini ele verir. Ama ondan öncesi var. 1967, DÝSK in kuruluþu ve Ýstinye de Kavel Kablo grevi ile tarihe not düþer. Sanayi geliþim, iþçi sýnýfýnýn nicelik geliþimini arttýrmýþ, 1967 de nitel bir deðiþim geçiren bu nicelik, Türk-Ýþ gibi bir devlet sendikasýnýn dar kapýlarýný kýrarak, DÝSK i yaratmýþ; Cumhuriyet tarihinde bir grev gerçekleþmiþtir. Ayný dönem, Alpagut kömür ocaklarýnda iþçilerin madene el koyup iþletmesinin yanýnda, Trakya dan Çukur ovaya kadar, Ege dahil Tekelci kapitalizme tekellere karþý mücadele, faþizme karþý mücadeledir. Çünkü tekelciliðin ortadan kaldýrýlmasý hem faþizmin ekonomik temellerinin ortadan kaldýracak hem de tekellerin politik egemenlik aygýtý olan devleti de emekçi yýðýnlarýn proletaryanýn eline vereceðinden, faþizmi ve faþizm tehlikesini ortadan kaldýracaktýr. pek çok yerde toprak iþgalleri gerçekleþmiþtir. Yani emekçi sýnýflar ciddi bir mücadele yönelimine girmiþtir. 68 gençlik hareketi, sadece dünyadaki, dýþ dünyadaki olaylarýn deðil, içerdeki bu sýnýf mücadelesinin ivmesi ve itkisiyle de þekillenir. Gençlik, toprak iþgallerine giriþen köylülere yardýma koþtuðu gibi her iþçi eyleminin de yanýnda yer alýr. O dönem iþçi eylemlerinin zirvesi Haziran ayaklanmasýdýr. DÝSK in kapatýlmasý amacýyla sendikalar yasasýnda yapýlan deðiþikliðe karþý bir baþkaldýrýdýr bu hareket. Her ne kadar kendiliðinden bir hareket olsa da, o yýllarda sosyalist hareket içinde yoðun biçimde süren bir tartýþmaya cevaptýr aslýnda. Sosyalist hareket temel güç iþçi sýnýfý mý yoksa köylülük mü tartýþmasý yaparken, iþçi sýnýfý Haziran ayaklanmasý ile bu tartýþmaya son noktayý koymuþ kendisi i- çin bir sýnýf olduðunu, mücadelenin motorunun da kendisi olacaðýný herkese göstermiþtir. Ýþçi sýnýfý, köylülük ve gençlik hareketinin bu yýllardaki müthiþ atýlýmý, burjuva sýnýfta adeta bir panik havasý yarattý. Devrimci geliþmeyi durdurmak amacýyla 12 Mart 1971 de askeri faþist darbe gerçekleþtirildi. Ancak toplumsal mücadelenin geliþimi karþýsýnda uzun süre iþbaþýnda kalamadý. Ýki yýl sonra çekilmek zorunda kalsa da devletin yapýsýnda, önemli deðiþikler yapmayý baþardý. Ordu içindeki ilerici- demokratik unsurlar temizlendi, militarist kurumlarda faþizm egemen ideolojiörgütlenme haline geldi. Bunun yanýnda kimi devlet kurumlarýnda etkili olsa da istediði sonuçlarý( eðitim- saðlýk) elde edemedi. Parlamento yapýsýnda ve siyasi partilerin parlamento bileþimlerinde de tekellerin, tekelciliðin belirgin biçimde kontrolü ele geçirdiði bilinen bir olgu. Daha önceki döneme ait, özelikle tarým sermayesine ve topraða dayalý partilerin tamamen silinip gittiði, var olan burjuva partilerin de artýk tekelci burjuvazinin temsilcileri olduðu biliniyor. Toplumsal mücadelenin yükseliþi karþýsýnda askeri yönetim geliþmiþ olsa da, devlet içindeki deðiþime dayanarak, tekelci sermaye ihtiyaç duyduðu pek çok faþist uygulamayý ve örgütlenmeyi parlamento e- liyle gerçekleþtirebildi. Bu dönem parlamenter faþizm olarak tarihe geçti. Daha sonraki süreçte 70 li yýllar boyunca, özellikle ikinci yarýda gerek iþçi hareketinde gerek gençlik hareketinde büyük bir atýlým yaþandý. Mücadele iki sýnýfýn yer yer göðüs göðse çarpýþmalarý, sert sýnýf savaþlarý biçiminde sürdü. Emperyalist sistemin lerde baþlayan ve hala derinleþerek süren derin krizi Türkiye ye 70 lerin sonuna doðru, den baþlayarak, yani emperyalizmin krizinin yeni dalgalarý, Türkiye burjuvazisinin devrim korkusunu kamçýladý. Emperyalist ülkelerden dayatýlan ekonomik politikalar içerdeki devrimci mücadele, sýnýflar mücadelesi nedeniyle uygulanamýyor, ekonomi gittikçe daha büyük bir açmazla çöküþe sürükleniyordu. Tekelci sermaye üretimi sürdürebilmek için emperyalistler tarafýnda önlerine konan 24 Ocak kararlarýný uygulayamýyor; artý-deðer sömürüsünü arttýramýyor; bu amaçla attýðý her adýmda sýnýfýn ileri kesimleri ve örgütlü güçlerinin yürüttüðü devrimci mücadele çýkýyordu. Dünya konjonktürü; Ýran da gerçekleþen Halk devrimi sonunda iktidar her ne kadar devrimci demokrasinin deðil, Mollalarýn eline geçse de sermayeyi korkutmuþtu. Afganistan dan Orta Doðuya güçler iliþkisinde ciddi bir deðiþim zorlanýyordu. ABD nin ve o dönemki adýyla AET olan AB nin etkin desteði ile 12 Eylül askeri faþist cuntasý gerçekleþti. Uzun yýllar iþ baþýnda kalan cunta, devlet içinde faþist kurumlaþmayý tamamladýðý gibi toplumsal yaþamýn bütün alanlarýna müdahale ederek demokratik geliþmenin önünü almaya çalýþtý. Ýþçi sýnýfýnýn sýnýf örgütleri, devlet sendikasý olan Türk-Ýþ hariç, diðer sendikalar daðýtýldý, yasaklandý. 5

8 6 80 lerin sonuna doðru iþçi sýnýfý yeniden ataða geçti. Bahar eylemleri adýyla bilinen yaygýn eylemler, cuntanýn bastýrdýðý bütün demokratik kanallarýn yeniden açýlmasýný ve devrimci mücadelenin de yeniden atýlýmýný getirdi. 80 lerin sonunda yeniden sertleþen sýnýflar mücadelesi, 90 lý yýllarda tarihin en sert süreci olan iç savaþ sürecini yaþadý. 40 yýllýk iç savaþ bu süreçte en açýk, en kuralsýz biçimde sürdü li yýllara dair çok fazla söze gerek yok. 90 lý yýllarýn bir devamý olarak sürüyor ve sýk sýk döneme iliþkin deðerlendirmeler zaten yayýnlarda yeteri kadar yapýlýyor. Burada özellikle 1970 li yýllarýn ortalarýndan baþlayarak süregelen faþizme karþý mücadeleye dair birkaç söz etmek lazým. Faþizme Karþý Mücadele 12 Mart 71 den sonra kurulan DGM ler bir süre daha varlýðýný sürdürdü. 76 da, DÝSK in sürdürdüðü etkin bir mücadele sonunda DGM ler anayasa mahkemesi kararý ile kapatýldý. Daha sonra Mess grevi sýrasýnda DÝSK, bu baþarýsýný DGM yi ezdik; sýra MESS de! diye sloganlaþtýrdý. Mess grevini de iþveren sendikasýna taleplerini kabul ettirerek baþarýyla bitirdi. Bundan sonraki dönemde öne çýkan sokak eylemleri, daha doðrusu sokaklarýn egemenliðini ele geçirmek için sermayenin sivil faþistleri silahlandýrýp, sokaða saldýðý dönemdir. Giderek artan bir yoðunlukta silahlý sokak çatýþmalarýnýn yaþandýðý bu iç savaþ döneminde, arasýnda 5 bin kiþinin öldüðü biliniyor. Sivil faþistlerin sokaða salýnmasý; önceleri okul kavgalarý, mahalle kavgalarý biçiminde baþlasa da, bir süre sonra sokaklarda adam kurþunlamaya, kaçýrýp ülkü ocaklarý vb. yerlerde iþkenceyle öldürmeye, öðrenci yurtlarý, kahvehanelerin yanýnda grev çadýrlarýný silahla taramaya kadar vardý. Bu sivil faþistler e- liyle 1978 de Maraþ katliamý gerçekleþtirildi; daha sonra ayný oyun Çorum da denendi. Bu kez karþýlarýnda etkin bir savunma gücü bulunca baþarýlý olamadý sonunda ayný oyun Hatay da denendiyse de burada komünist harekete öngelen devrimci güçlerin aktif tavrý ve mücadelesi sonunda hiçbir can kaybý olmadýðý gibi, sivil faþistlerin yanýnda resmi faþist güçlerinde günlerce kentten çekilmelerini zorunlu kýlmýþtýr. Yine 78 de Ýstanbul üniversitesi öðrencilerinin bombalanmasý ve Ankara da 7 TÝP li öðrencinin evlerinde katledilmesi, resmi güçler, özellikle polis tarafýndan desteklenen sivil faþistlerin sokak egemenliði uðruna, devrimin geliþimini engellemek uðruna neleri göze aldýklarýnýn birer göstergesidir. Bütün bu faþist terör, devrimci güçleri ve emekçi yýðýnlarý sindirmeye yetmedi. Devrim, aksine okullarda, mahallelerde, kentlerde, kýrlarda örgütlenmeye devam etti. Devrimin bu geliþimi karþýsýnda sermaye yine son çareye, son çýkýþ yoluna baþvurdu:12 Eylül 1980 askeri faþist cuntasý. 70 li yýllarda devrim nicelik olarak geniþ alanlara ve geniþ kitlelere siyaret edecek kadar yaygýnlaþmýþ olsa da; nitelik bir dönüþümü baþaramamýþ, ideolojik-politik hedeflerini bu geniþ kitleler içerisine salamamýþtý. Bu nedenle 12 Eylül ü gerçekleþtirenler yýllara yayýlacak bir çatýþmayý ve 30 bin ölümü göze aldýklarýný itiraf etseler de devrimin toplumsal tabaný bunu yapabilecek konumda deðildi. Pek çok siyasal yapý daha cuntanýn ilk günlerinde kitleleri öncüsüz býrakarak ya yurt dýþýna Avrupa ya kaçtý, ya da amatörlükleri nedeniyle tutunamayýp daðýldý. 12 Eylül faþizmi karþýsýnda geriye çekilmeyi yurt dýþýna çýkýþý red eden, sonuna kadar mücadeleyi kesintisiz sürdüren tek hareket leninistler oldular. Ýþçi sýnýfý içindeki örgütlülüklerini koruyarak, 90 lý yýllara dek kesintisiz mücadeleyi sürdürdüler. 12 Eylül faþizmi karþýsýnda geniþ kitlelerin tutunamamasýnda, cuntanýn bu kadar kýsa sürede baþarý saðlamasýnda önemli bir etkende o dönem devrimci örgütlerin pek çoðunda egemen olan faþizme karþý mücadele anlayýþýnýn yanlýþlýðýydý. Faþizme karþý mücadeleyi ÜGD, MHP ve sivil faþistlere karþý mücadele olarak kavrayan bu örgütler, cuntanýn bu sivil faþist örgütleri kapatmasý, kadrolarýný tutuklamasý karþýsýnda þaþkýnlýða düþtüler. Her ne kadar o- portünistler faþist devlet söylemini kullanýyor olsalar da faþizmin asýl olarak bir devlet örgütlenmesi olduðunu bilince çýkaramamýþlardý. Bu ideolojik-politik hata pek çok yapýnýn cunta karþýsýnda ya yurt dýþýna kaçýþýnýn ya da tutunamayýp kýsa sürede daðýlýþýnýn asýl nedenidir. Oysa unutulmamasý gereken asýl mesele, faþizmin bir devlet biçimi olmasý olgusudur. Bugün yeniden yer yer sivil faþist güçleri sokaða salýp emekçi sýnýflar üzerinde terör estirmeye yöneldiði açýk. Bu nedenle faþizme karþý mücadelenin salt bu güçlere karþý mücadele olarak algýlanmamasý gerektiðini belirtelim. Faþizme karþý mücadele asýl olarak tekellere, tekelci kapitalizme karþý mücadeledir. Çünkü esas olarak, faþizmin ekonomik temeli tekelci kapitalizmin kendisidir. Bu ekonomik temelden besleniyor olmasýna raðmen, kendisine kitle tabaný olarak yine tekellerin yýkama uðrattýðý kafasý ýrkçýlýk ve þovenizmle zehirlenmiþ küçük mülk sahiplerini seçer. Tekelci kapitalizme tekellere karþý mücadele, faþizme karþý mücadeledir. Çünkü tekelciliðin ortadan kaldýrýlmasý hem faþizmin ekonomik temellerinin ortadan kaldýracak hem de tekellerin politik egemenlik aygýtý olan devleti de emekçi yýðýnlarýn proletaryanýn eline vereceðinden, faþizmi ve faþizm tehlikesini ortadan kaldýracaktýr. Bütün bunlardan sonra þunu söylemek gerekiyor: Faþizm bir devlet biçimidir; faþizme karþý mücadele devrim mücadelesidir; faþizm sorunu bir devrim sorunudur.

9 Hayal kurma eylemi Pankartlarýnýz, flamalarýnýz, önlükleriniz hazýrsa sizi hayal kurma eylemine çaðýrýyoruz. Eyleme, hayallerinizi anlatan bir bildiriyle gelin. Hatta hayalini kurduðunuz eylemi birlikte yapalým. Hayallerinizin peþinden gitmek kadar tehlikeli bir eylem bu. Ýçinde hayallerin peþinden gitme potansiyelini taþýr çünkü. Bu eyleme baþlamadan uyaralým, psikolojik ya da fiziksel saldýrýlarla karþýlaþabilirsiniz. Eylemden vazgeçerseniz kendi içinizdeki savaþý bir süre sonra söndürebilirsiniz ama bu durumda kendiniz olmazsýnýz. Eyleme katýlýp katýlmayacaðýnýza karar verdiyseniz, dünyayý deðiþtirme cesareti ve kararlýlýðý olan herkesle yola çýkmanýn vaktidir. Diðerleri i- çin söylenebilecek bir þey yok. Kendi beyninde hapsolmak ve anahtar elinde olduðu halde dýþarý çýkmaktan korkmak zaten yeterince aðýr bir tutsaklýk. Elbette onlarý dýþarýya çaðýrmaktan vazgeçmeyeceðiz. Bu da bizim hayalimiz. Þimdi aklýnýzdan iþi gücü býrakýp hayal mi kuralým gibi düþüncelerin geçtiðini görmek mümkün. Elbette bahsettiðimiz iþinizi gücünüzü baþkalarýnýn sýrtýna yükleyin ve býrakýn çocuðunuz göbeðini yýrtarcasýna aðlasýn, siz hayal kurmaya bakýn gibi bir önerme deðil. Yaþamýn devamýnýn gerektirdiði zorunluluklar düþ kuramayacaðýmýz hale getirdiyse bizi, zorunluluk o- larak algýladýðýmýz bazý þeyleri elemenin vakti gelmiþtir. Hayal kurmak her insanýn hakký. Hem de insan olmanýn zorunluluklarýndan birisi. Hayal kuranlar olmasaydý ve bunlarýn bedelleri göze alýnmasaydý bugün insanlýk bu düzeyde olmazdý. Sanat, bilim ve hatta spor bile düþ gücüyle geliþmekte. Yaratýcý zeka denilen þey beynin ulaþabildiði kapasitenin kanýtý. Engels in Deha çalýþmaktýr sözünü burada hatýrlatalým. Ancak yaþamýn günlük koþturmacasý vasat bir hayat sürdürmekten baþka bir þey sunmaz bize. Ýþimiz gereði yapageldiklerimiz bizi biz yapmaz. Ýnsanlýðý geliþtirmez. Ben dediðimiz þey günlük zorunlu yaþantýnýn üzerine eklediklerimizden oluþur. Ben i sýradan ya da farklý kýlan da düþ kurma gücü deðil mi? Ýnsanlarý anlayacak içgörüyü ve empatiyi geliþtirmek de hayal gücünün ürünü deðil mi? Oysa insanlýðýn ne çok ihtiyacý var hayal kuran insanlara. Ezberlenmiþ, bir öncekinin yaptýðýný taklit etmekten öteye gitmeyen iþler çöplüðüne dönmüþ bulabiliriz yaþadýðýmýzý. Ev emekçisi kadýnlar, bant baþýndaki iþçiler, evden iþe sürüp giden yaþamlar bunu iyi bilirler. Hatta en yaratýcý iþlerde bile bu bitmez tükenmez tekrarlarý görebilirsiniz. Sanatta, bilim insanlarýnda, senaryolarda, reklam tabelalarýnda, dekorasyonlarda, desenlerde hep birbirini tekrarlar zaten baþarýlmýþ olan. Çünkü tekrarlar risk içermez. Kimse için tehdit oluþturmaz. Ufacýk deðiþikliklerin a- yakta alkýþlanmasý bundan deðil midir? Hayal kurmak bu nedenle son derece ciddi bir iþtir. Tam anlamýyla bir meydan okuyuþ. Bilimsel bir hayal mi kuruyorsunuz, üstelik bu hayalinizi emekçilerle paylaþmak mý istiyorsunuz, sermayenin tam kontrolünü kabul etmiyor musunuz, siz tehlikelisiniz. Sizden önce yükselip (?) koltuklarý kapmýþ olanlar için ciddi bir tehdit. Nano bakterilerin varlýðýný ispatlayan bilim kadýnýnýn yaþadýklarýna þöyle bir göz atmanýz yeterli. Pioncare varsayýmýný çözen matematikçi Perelman ýn uðradýðý saldýrýlar boþuna deðil. Einstein a yapýlan delilik-dahilik yakýþtýrmalarýný hepimiz biliriz. Eðer siz sermayenin, hatta emperyalizmin denetimi dýþýnda hayal kurmaya kalkýþýrsanýz bunun bedelini ödemeniz gerekir. Hayalleriniz deðerliyse, sermayeye çok para kazandýrma potansiyeli taþýyorsa hayallerinizi satýn alýr. Hem de tam denetimle ve inanýlmaz fiyatlarla esir edilmiþ yüzlerce bilim insanýndan biri olabilirsiniz. Gen haritasýný bulan yüzlerce bilim insanýnýn ülkelerinden nasýl toplantýlarýný, aileleriyle bile baðlarýnýn kesildiðini, çok lüks bir otelde aylarca nasýl tutulduklarýný ö- vünçle anlatmaktan da çekinmedikleri gibi. Evet, hayal kurmak ciddi bir iþ. Bunun için pek çok malzemeye ihtiyacýmýz var. Bilgi yoksa hayal de, yaratýcýlýk da kendinden öncekileri tekrarlamaktan öteye geçemez. Renkleri yeterince bilmiyorsanýz ve teknik bilginiz yeterli deðilse bu güne kadar yapýlmýþ olan resimlerden daha ilerisini hayal etmeniz çok zor. Sýnýflar mücadelesinin tarihini bilmiyorsanýz ne kadar yaratýcý bir çalýþma yaparsanýz yapýn mücadelenizde yanýlma payýnýz çok yüksek. Matematiðe ya da temel bilimlere hakim deðilseniz yeni bir buluþ gerçekleþtirmeniz, cevabý henüz bilinmeyen bir þeye þu þöyle olabilir mi diye sormanýz mümkün deðil. Güzel bir yaþam kurmak için güzel yaþamlar hakkýnda seçeneklerinizi bilmeniz gerekir. Dünyanýn en güzel evini kurguluyorsanýz, dünyadaki bugüne kadar yaratýlmýþ evlerin her birinden bir parça bulacaksýnýz. Çimenlere uzanýp gökyüzüne dalýp özlediðiniz, sevdiðinizle gelecek güzel günlerinizi hayal etmek bile insan iliþkileri hakkýnda yaratýcý fikirlere ihtiyaç duyar. Eski Türk filmlerinde aðaçlarýn arasýnda birbirini yakalamak için koþuþan sevgililer ya da yeni filmlerde hýzla giden üstü açýk bir arabada kendilerini rüzgara býrakanlar sizin mutluluk kavramýnýza hitap etmeyebilir. Hayal kýrýklýðý denilen de bu olsa gerek. Hayal kurmak umut yaratmaktýr. Ýflah olmaz umutlulardýr hayalciler. Ama onlarýn hayal kurma haklarýný kullanmalarýnýn arkasýnda yaþamýn devamýný saðlayan milyonlarca emekçi var. Ya ömürlerini yaþamý devam ettirmek için heba eden bu milyonlarca 7

10 8 emekçinin de hayal kurmak için zamaný olsaydý. Bilime, sanata, spora ayýrabilecekleri zamanlarý ve olanaklarý olsaydý. Ýnsanlýðýn ve doðanýn ne büyük bir hýzla geliþebileceðini hayal edebiliyor musunuz? Bunun olanaklarý var. Ýþsizliðin ve teknolojik geliþmenin geldiði noktayý düþünürsek yaþamýn devamý için dört beþ saatlik bir çalýþma yeterli. Ancak bu eylem, son derece denetimsiz bir eylem olurdu sermaye için. Zaten sermayenin çýkarlarýna da uygun deðil böyle bir düzenleme. Az kiþiyle çok iþ yapmak ve onlarý iþsizlik baskýsýyla kölece çalýþtýrmak varken. Yaþamlarýnýn devamý için harcadýklarý zamanýn arta kalanýnda bile özgürlük ve gelecek için hayal kuran kitlelerin ne büyük bir güce ulaþtýklarýna hepimiz tanýk olduk. Kitlesel olarak daha güzel bir dünyanýn mümkün olduðu, otomatikleþmiþ hayatý kabul etmek zorunda olmadýklarý, her þeyi deðiþtirebilecekleri umuduna ulaþmýþ büyük bir tehlike. Öyleyse bunun önüne geçmenin yollarý bulunmalý. Uzun çalýþma saatleri, bilgisayar oyunlarý, birbirini tekrar eden senaryolar, uyuþturucular, dinsel seremoniler, zenginliðe ulaþmanýn türlü yollarý, zamanýmýzý yiyip bitiren, hayal kurma zamanýmýzý gasp eden her þey ama her þey düþünmenin, öðrenmenin ve hayal kurmanýn panzehirleri. Sermaye hayal gücümüzün hepsini ama hepsini kendisi için kullanmak ve ondan yeniden sermaye, yani zenginlik, dolayýsýyla bizim için yoksulluk üretmek ister. Sadece kol emeðini sömürmek yetmez iþçinin deneyimlerini de, yaratýcýlýðýný da ister. Bugün boþ musun? diye soran bir arkadaþýnýza hayýr bugün hayal kuracaðým demeyi bir deneyin. Gelecek hakkýnda hayal kuracaðým. Bu yaþamýmý sorgulayacaðým ve baþka türlü yaþanabilir mi onu araþtýracaðým. Nasýl bir hayatta yaþamak istediðimin hayalini kuracaðým. Eðlenmek için biraraya gelen arkadaþlarýnýza hadi gelin bu þehri nasýl yeni baþtan yaratacaðýmýzýn hayalini kuralým demeyi deneyin. Eðitim sistemini, saðlýk sistemini, adaleti ya da tümüyle yaþamý yeniden yaratmanýn hayali. Birbirine hayal kurmak için zaman yaratmak, dostluðun önemli bir göstergesi olsun. Ýþyerinizde durumu düzeltmek için birileri çalýþmaya baþladýysa onun iþini siz üstlenin. Siz mahallenizde bir þeyleri yeniden düzenlemenin mümkün olduðunu düþünüyorsanýz, hayalleriniz baþarýyý size gösteriyorsa, bunun için bir þeyler yapmak istiyorsanýz, çocuðunuza bakmasý için komþunuzdan destek isteyin. Geliþimin ve deðiþimin hepimizin hayal gücüne ihtiyacý var. Bütün gelecek filmleri bizim uzun yýllar sonra bile bu sistemde, kapitalizmde yaþayacaðýmýzý anlatarak yaratýcý hayallerimizle dalga geçiyor. Ýþçilerin, e- mekçilerin hayalleri için eyleme geçtiklerinde ne kadar yaratýcý olabileceklerini, ayaklanma dönemlerinde yaratýlan hayranlýk uyandýran eserlerden görmek mümkün. Her devrim döneminin özgürlük hayalleri yeniden kuruluþun büyük eserlerini yaratmýþtýr. Sadece egemen sistemin tüm önlemlerine raðmen örgütlenmek bile hayal gücünün yansýmasý deðil mi? Kürt halkýnýn mücadelesinin ulaþtýðý düzey, binlerce yaratýcý deneyimin özgürlük hayalinde ortaklaþmasýnýn sonucu deðil mi? Öyleyse þu konuda hemfikir olmamýz gerek. Düþ kurmak saygýyý hakeden, hatta destek verilmesi gereken bir eylem. Oysa bize hayallerinin peþinde koþanlar hayalperestler olarak yansýtýlýr. Kimdir kastettikleri hayalperestler? Bizler yaþamý yaratma peþinde kan ter içinde çalýþýrken onlar baþýboþ dolaþýr, asalak yaþar, yan gelip yatar ve hayal kurarlar. Aðustos böceðiyle karýnca masalýnda olduðu gibi. Aðustos böceði teorisi týpký aptal karga, hain kurt teorileri gibi Lafonten i çürüttü. Tüm çaba hayal kurma eylemine karþý tepki duymamýzý saðlamak. Oysa insanlýðýn hayallerini kurmak için yola çýkanlar bütün ömürlerini hatta hayatlarýný insanlýk için feda ederler. Ýnsanlýðýn onuru ve vicdanýdýr onlar. Risksiz yaþamlarýn risklerini üzerlerine a- lýrlar. Bazen nostaljik filmlerin kahramanlarý yaparlar onlarý. Ne güzel hayallerdi? Ne de güzel peþinden koþtular ama bitti ve yazýk oldu o çocuklara imalarý ile hayatlarýný tüketmelerinin ve umutsuzluðun arkasýndan gözyaþý dökmemizi ve hayallerimizden vazgeçmemizi beklerler. Oysa hafýzalarýmýzda ölüm orucu savaþçýlarý gibi yüzlerce gün, týbbýn bütün bilgilerini altüst ederek ayakta kalma eylemini gerçekleþtirmiþ yüzlerce hayalci var. Arap devrimlerinin, Avrupa daki ayaklanmalarýn, bugüne kadar gerçekleþmiþ tüm geliþmelerin arkasýnda binlerce, milyonlarca hayal eylemcisi var. Peki bir hayalci nasýl geliþir. Hayata dair kafa yoran, merak eden, soru soran, baþka nasýl olabilir üzerine hep farklý yollar arayan birisi nasýl yetiþir? Düþüncenin yasaklandýðý, yayýnlanmamýþ kitaplarýn toplatýldýðý, ezberci, kopyacý ve elemeye dayalý eðitim sisteminin yerleþtiði, çocuklarýn eðitiminin ailelerin insafýna býrakýldýðý, yöneten yönetilen iliþkisinin mutlak çizgilerle ayrýldýðý bir sistemde yaratýcý, hayalci insanýn yetiþmesi çok zor. Ama imkansýz deðil. Toplumsal hareketlerin bastýrýlan duygularý harekete geçirdiðini görmemek mümkün deðil. Bilinç sýçramasý toplumsal sýçramanýn doðal bir sonucu. Umut hayallerin yola çýktýðý yerde yeniden yeniden doðar. Saçma hayal olur mu? Zihni sinir projelerini bilirsiniz. Karikatürlerle anlatýlan bu projeler çoðumuzu güldürür. Oysa bu projelerin birçoðu hayatta yerini aldý bile. Her hayal gerçekleþmez ama gerçekleþen her ilerlemenin arkasýnda bir hayal vardýr. En saçma görünen hayal bile beyin egzersizlerinin sonucu deðil mi? Hayal kurma engellendiðinde belki de ulaþýlacak bir insanlýk hayali engellenmiþ olabilir. Çocuklarýn kurduklarý oyunlar, düþünme biçimleri bizi bazen þaþkýnlýða uðratýr. Engellenmemiþ hayal gücü ne çok þey öðretir bize. E- dison un ampul deneylerinin yüzlercesi sonuçlanýp baþardýðýnda bütün o deneylerin boþa gittiðini söyleyenlere ben ampulün yüzlerce kez nasýl yapýlamayacaðýný ispatladým der. Bugün uðradýðýmýz bir baþarýsýzlýk yarýnýn bir baþarýsýnýn deneyimi olabilir. Denemek, hiçbir þey yapmamaktan daha iyidir. Elbette hiç kimse deneylerine baþarýsýz olmak üzere baþlamaz. Donaným eksik olabilir, somut durumun somut tahlili iyi yapýlamamýþ olabilir, duygular düþünceleri olumsuz etkilemiþ olabilir. Baþarýsýzlýðýn nedenleri ortaya konulup tartýþýlmalý ve deneyim çýkarýlmalý ama risk almak yerine hiçbir þey yapmamak durumuna düþürülmemeli. Sorumlu eleþtiri hayalleri korumakla da sorumlu olmalý. Neler yapmalýyýz üzerine biraz egzersiz yapmakta fayda var. Bu konuda hayaller kurulmalý. Bu egzersiz yazýsý hayalleri sýnýrlandýrmamalý. Bize müzikle hayal kurmanýn güzel olduðu söylenir. Müzik de bir tema deðil mi? Coþkulu ya da hüzünlü olmasý düþüncelerimizi hayallerimizi yönlendirmez mi? Müziðin temasý hayalin özgürlüðünü ve biricikliðini bozmaz mý? Beethoven, yemek yerken hayal kurmak hem aþçýya hem de müzisyene hakarettir der. Öyleyse bize nasýl hayal kurmamýz gerektiðini söyleyenleri dinleyelim ama kendimizi onlarla sýnýrlandýrmayalým. Hayal kurmak baþlý baþýna bir eylem olmalý. Beynimizin bütün kýsýtlanmýþ, kullanmadýðýmýz alanlarýný zorlayan, cesaret ve kararlýlýk isteyen bir eylem. Beynimizin hýzýný takip etmeye yetiþebilir miyiz? Bunun bir gün gerçekleþeceðini düþünmek büyük ve güzel bir hayal. Beynimiz etrafýmýzdan gelen milyonlarca uyaraný biz farkýna bile varmadan kaydedip, bilgiler arasýnda bað kurup yeni kanýlara ulaþýr. Farkýna bile varmadan beðenilerimiz oluþur. Hani þu beynimizin kaçta kaçýný

11 kullandýðýmýz yönündeki tartýþmalarýn cevabý, hepsini kullanýyoruz ama hepsine hakim deðiliz olmalý. Hayal kurma eylemi verili sýnýrlar içinde yaþayýp giderken bilinç- altý denilen ama bilincin aslýnda ta kendisi olan alana ulaþma çabasýdýr. Hangi konuda eyleme geçerseniz geçin eksiklerinizi göreceksiniz. Kitap okuyandan þüphe duyulan bir sistemde okuduklarý hakkýnda tartýþan, yorumlar yapanýn da tehlikeli görüldüðü aþikar. Her insan doðanýn ona verdiði zekayý nasýl kullandýðýndan sorumludur. Ýnsanlýk ve doðanýn yýkýmý ile ilgili kafa yoranlar ve onlara saðlanan olanaklar arttýrýlmaya çalýþýldýkça karþýt eylemler de yükseltilmeli. Ýnsanlýðýn çoðunluðunun zekasý, aklý ve duyarlýlýðý doðanýn ve insanýn geleceðini kurtarmak için çalýþmak zorunda. Yani insan olmanýn zorunluluðu hayal kurmak. Ne düþünüyorsun sorusuna her birimizin bir cevabý olmalý. Bilmem cevabý yerine bence ile baþlayan cevaplar konulmalý. Mükemmeliyetçilik hayalciliðin düþmaný. Büyük hayaller, tasarýlar, yaratýcýlýklar küçük yanýlgýlarýn eseridir. Ýnsanlýðýn birikimleri bize teknolojik olanaklarý sunuyor. Bunlarý bilmek ve faydalanmak için çaba gerek. Bilime ve sanata ulaþmak her ne kadar bizden uzaklaþtýrýlsa da peþinden var güçle koþmak gerek. Bizden çalýnan zamanla savaþmak gerek. Zorunlu çalýþma zamanlarýndan kalan her dakikayý yabancýlaþmaya karþý egzersiz yapmak için deðerlendirmeliyiz. Büyük hayallerimiz olmalý, büyük umutlarýmýz. Günü kurtarmak, ayakta kalmak, yaþamaya çalýþmak insanýn zekasýný ve duyarlýlýðýný boþa harcamasýndan baþka bir þey deðil. Her insan, insanlýðýn ortak hayalleri için kafa yormalý, hayal kurmalý. Doðanýn yýkýmýnýn ve insanlýðýn çürümesinin önündeki engelleri ortadan kaldýrmak gerek. Þöyle bir baktýðýmýzda dereleri kurtarmak için yola çýkanlardan, zindanlarýn yýkýlmasý için yürüyüþe geçenlere geniþ ve çeþitli bir hareket görürüz. Bütün bu eylemlerin arkasýnda baþarýyý gören hayal kurucular var. Umudu, geleceði gören. Yapacak bir þey yok deyip oturan u- mutsuzluðun yerine daha yapacak çok þey var, henüz hepsini denemedik diyen insanlar yetiþmeli, yetiþtirilmeli. Çocuklardan ya da büyümüþ de hayallerini unutmamýþlardan insanlýðýn öðreneceði çok þey var. Birbirimizi silkelemeliyiz. Birbirimizi dinlemeli ve hayallere katký için kafa yormalýyýz. Burjuva dünyanýn yaratmaya çalýþtýðý makineleþmiþ, umutsuz, hayatý olduðu gibi kabul eden robotlaþmýþ insanlýðýn yerine hayal kurma eylemiyle savaþmalýyýz. Pankartlarýnýzý, flamalarýnýzý, önlüklerinizi, bildirilerinizi ve hayal gücünüzün yarattýðý her þeyi alýp gelin. Hayal kurma eyleminin duvarlarý aþtýðý yerde buluþalým. Daha yapacak çok þey var, henüz hepsini denemedik. Aklýnýzdaki fikir insanlýðýn ö- nünü açacak olan fikir olabilir. FAÞÝZM KAN DÖKMEYE DEVAM EDÝYOR! Merhaba genç yoldaþ okurlarý; Bizler Þair Abay Kunanbay Lisesinden devrimci öðrencileriz. Son dönemde yaþanan faþist saldýrýlara karþý gençlik olarak bizler de bulunduðumuz okullarda ve semtlerde eylem ve anmalarla karþýlýk verdik. Bizler biliyoruz ki artýk faþizmin anladýðý tek dil devrimci þiddettir. Baþta Kürt halký olmak üzere beraberinde iþçi sýnýfý ve gençlik kin dolu ve kapitalizme karþý. Katil devlet bunu bildiði için artýk en ufak bir eyleme kendi güçlerini yýðýyor. Þýrnak ta yapýlan faþist katliamýn ertesi günü bulunduðumuz okulda ilk olarak siyah kurdele daðýtýldý. Sonrasýnda derse girilmedi. Okul bahçesinde onlarca öðrenci sessizlik içerisinde boykotumuz baþladý. Ve sonra o sessizlik yerini slogan ve marþlara býraktý. Ders saatinin ortalarýydý. Bütün öðrenciler ölenlerin anýsýna saygý duruþunda durdu. Bizler saygý duruþunda dururken herkesin yumruklarý havada ve zafer iþaretleri yapýlmýþ, öfke ile katliamý düþünüyorduk. Saygý duruþu sonrasýnda boykota katýlamayan diðer öðrencilerden de destek gördük. Okul dýþýnda çalýþan iþçi ve mahalle sakinlerinden eylemimize alkýþlarla destek verildi. Tabi bu durumdan hoþnut olmayan idare yeter artýk içeri girin dedi. Bizlerde buna karþý Baskýlar Bizi Yýldýramaz sloganýný attýk. Eylemimizi bitirdikten sonra zýlgýt, alkýþ ve sloganlarýmýzla okul koridorlarýný inlettik. Ara ara intikam baðrýþlarý da duyuluyordu. Bizler artýk biliyoruz ki faþizmin Þýrnak ta yaptýðý katliam ne ilktir ne de son. Kapitalizm Türkiye ve Kürdistan da varlýðýný sürdürdüðü sürece daha da yenilerini göreceðiz. Kapitalizme ve faþizme son vermediðimiz sürece kanýmýz akmaya devam e- decektir. Ölümleri durdurmak istiyorsak eðer ve insanca yaþanýlan bir dünya kurmak istiyorsak, meskenimiz sokaklar, meydanlar olmalý. Öyle yaptýk, gençlik olarak sokaklara döküldük. Okul kapýsý önünde bizi devrimciler karþýladý. Onlarla daha güzel oldu eylemimiz. 30 Aralýk saat 12:30 gibi Þehit Teðmen Ali Yýlmaz Ýlköðretim okulu önünden baþladý yürüyüþümüz. Alkýþ ve zýlgýtlarla daha da çoðaldýk. Çoðaldýkça hýzlandýk. Okul önünden Gazi dörtyola oradan da Þair Abay Lisesi önüne yürüdük. Yürüyüþ boyunca Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Gazi Faþizme Mezar Olacak, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Katil Devlet Hesap Verecek, Þýrnak Halký Yalnýz Deðildir, Þehit Namýrýn, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Gençlik Yürüyor Kavga Büyüyor... sloganlarý atýldý. Yürüyüþ boyunca çevre insanlardan eylemimize destek aldýk. Son olarak Þair Abay Lisesi önünde basýn açýklamasý ve saygý duruþuyla eylemimizi sonlandýrdýk. Halklarýmýz, gençlik, iþçi sýnýfý artýk kanýnýn akmasýný istemiyor ve insanca yaþamak istiyorsak devrimcilerin yanýnda meydan da ol! Faþizm kan akýtmaya devam ediyor. Buna dur demek yetmez. Zafer sokakta bize daha yakýn. Bu yazýyý okuyan genç, yaþlý, kadýn, çocuk, iþçi, köylü, emekçi, savaþta yerini al! Þair Abay Lisesi Devrimci Öðrencileri 9

12 Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devrim Tarihi- 1 Kýsa süre önce ölümsüzleþen Kore nin sevgili lideri KimJong Ýl yoldaþtan sonra, burjuvazi elbirliði ederek Sosyalist Kore ye ve onun sevgili liderine saldýrdý. Devrimci gençliðin görevi sosyalist Kore yi savunmak ve burjuvazinin hiç anlamadýðý Sosyalist iliþkileri anlatmak, kavratmaktýr. Burjuvazi kendi çýkarcý, kirli iliþkilerini sosyalizmin insanlarýnda göremeyecektir. Sosyalist Kore ye dair devrimci gençliðin aydýnlanmasý ve Kore devriminin tarihini bilemk açýsýndan, 2006 yýlýnda Stalin arþivinden yapýlan bu çeviriyi yazý dizisi olarak yayýmlýyoruz. Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti), bizde bilinen adýyla Kore Savaþý, Kuzey Korelilerin deyiþiyle Anavatanýn Kurtuluþ Savaþý sonrasýnda ( ) ikiye bölünmüþ, ülkenin güney bölümü emperyalistlerin elinde kalmýþtýr. ABD, Sovyetler Birliði nin Çin in tanýnmamasýný protesto etmek amacýyla oturumlarý boykot ettiði bir sýrada Birleþmiþ Milletlerde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ne karþý savaþ kararý aldýrmýþ, Türkiye de dahil olmak üzere yanýna on beþ uydu ülkeyi alarak genç Kore Cumhuriyeti ne saldýrmýþtýr. ABD nin bu savaþta nükleer silah kullanmasýna ramak kalmýþtý. Bununla birlikte Kore halkýna yapmadýklarý eziyet kalmadý. ABD Hava Kuvvetleri 408 bin nüfuslu Pyongyang kentine 400 bin adet bomba attý! Kimyasal ve biyolojik silahlarý kullanmaktan çekinmediler. Soðuk Savaþýn baþladýðý bu dönemde II. Dünya Savaþý ndan en az zararla çýkan ABD gücünün doruðundaydý. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ise henüz 9 Ekim 1948 de doðmuþ bir bebek sayýlýrdý. Kore nin müttefikleri bile bu ülkenin böyle bir saldýrýya karþý koyamayacaðýný düþünmekteydi. Hatta, Çin Halk Cumhuriyeti nin bile emperyalistlerce ezilme tehlikesi vardý. Ama savaþ emperyalistlerin umduðu gibi sona ermedi. Çin den ve dünyanýn diðer ülkelerinden gönüllülerin de yardýmýyla Kore halký Mareþal Kim Ýl Sung ve Kore Ýþçi Partisi liderliðinde görülmemiþ bir kahramanlýk örneði vererek emperyalistleri ateþkese zorladý (11 Temmuz 1953). Kore halkýnýn bu direniþi emperyalizmin boyunduruðu altýnda yaþayan halklara ilham verdi. Kore Anavatan Kurtuluþ Savaþý ný verdiði sýrada geri kalmýþ ve yoksul bir ülkeydi. Peki bu duruma nasýl gelmiþti? Savaþtan sonra nasýl çaðdaþ bir ülke haline geldi? Kýsaca bunu inceleyelim. Kore, Orta Çað boyunca pek çok a- landa Avrupa uygarlýðýndan daha ileri bir konumdaydý. Teknoloji, týp, bilim, tarým alanlarýnda kültürel alanda dönemin Avrupasýyla karþýlaþtýrýldýðýnda daha ileri gitmiþlerdi. Bununla birlikte, Avrupa da kapitalizmin geliþmesini saðlayan ilkel birikim süreci Kore Yarýmadasýnda gerçekleþmedi. Kore, on altýncý yüzyýldan i- tibaren Li Hanedanlýðý altýnda feodalizmin geriliðinden kurtulamadý. Bu geriliðiyle Kore, diðer sömürge ülkeler gibi, emperyalist ülkeler için potansiyel bir sömürge olarak kaldý. Amerikan ve Ýngiliz emperyalizmi bir süre Kore de faaliyet gösterse de, 1905 Rus-Japonya savaþýndan sonra bu bölgedeki hakimiyeti Japon emperyalizmine býrakmak zorunda kaldýlar ve 1908 yýllarýnda ABD ve Japonya arasýnda yapýlan anlaþmalarla Kore nin korunmasý görevi Japonya ya verilmiþ oldu. Ýngiltere de 1902 ve 1905 yýllarýnda Japonya ile yaptýðý anlaþmayla bu ülkenin Kore üzerindeki politik, ticari ve sýnai egemenliðini kabul etmiþtir. Japonya, Kore yi diðer Asya ülkelerini boyunduruk altýna almak için bir atlama taþý olarak görmüþtür. Yukarýda sözü geçen anlaþmalarla iyice cesaretlenen Japonya, Kore nin baðýmsýzlýðýna a- dým adým son vermiþtir. Kore yi büyük bir borç bataðýna soktuktan sonra 1910 yýlýnda bu ülkeyi resmen sömürgesi ilan etmiþtir. Çürümüþ Li Hanedanlýðý ülkeyi Japonlara karþý koruyacak durumda deðildir. Bununla birlikte çoðunluðu köylülerden oluþan Kore halký feodal baskýya ve Japon iþgaline karþý direnmiþlerdir Aralýðý nda ilerici askerlerden oluþan bir cunta feodalizmi yok etmek ve kapitalist geliþimin önünü açmak için bir darbe düzenlemeyi denemiþ ama baþarýlý olmamýþtýr. Bu, Kore deki ilk burjuva demokratik devrim denemesidir. Ayný güçler bu defa Japon iþgaline direnmek için bir gönüllüler ordusu oluþturmuþlardýr. Bu grup daha çok bireysel terörist eylemlere giriþmiþ, 1908 yýlýnda Kore nin gerici hükümetinin danýþmaný olarak çalýþan ABD li diplomat Stevenson u San Francisco da bulup öldürülmüþ, 1909 yýlýnda ise Kore Genel Valisi, eski Japonya Baþbakaný Ito Hirobumi Çin deki bir tren istasyonunda An Jung Gun adlý bir vatansever tarafýndan öldürülmüþtür. Bununla birlikte bu tür eylemler kesin bir baþarýyý getirmemiþ ve Kore ismi 10

13 dünya haritasýndan silinmiþtir. Kim Ýl Sung un deyiþiyle Japon emperyalistler Kore yi bir hammadde ve iþgücü kaynaðý, metalarýný satacaklarý bir pazar ve Asya kýtasýnda baþka ülkelere yapacaðý saldýrýlar için bir üs haline getirmiþtir. Japon emperyalistleri Kore kültürünün varlýðýný reddetmiþtir. Halka kendi dillerinde konuþmalarý yasaklanmýþtýr. Emperyalistlere göre Kore ve Japonya bölünmez bir bütündü. Kim Ýl Sung un benzetmesiyle Kore Asya nýn Ýrlandasý yapýlmak istenmiþtir. Ýki emperyalist ülkeyi sýrayla yenerek yirmi yýldan kýsa bir süre içerisinde geri kalmýþ ülkesini sanayileþmiþ bir ülke haline getiren Kim Ýl Sung böyle bir zamanda, 15 Nisan 1912 de doðmuþtur. Kim Ýl Sung un çocukluðu, I- I. Dünya Savaþý ve Ekim Devrimi gibi büyük o- laylarýn gerçekleþtiði, dünyanýn büyük dönüþümler yaþadýðý bir zamanda geçmiþtir. Ekim Devrimini gören Koreli vatanseverler arasýnda bu tarihten sonra halk gücüne dayanarak baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý görüþü güçlenmeye baþlamýþtýr. Bununla birlikte hala baþka emperyalist güçlere dayanarak kurtulma hayalleri kuranlarýn sayýsý da az deðildir. Bu görüþte olan bir kesim Baðýmsýzlýk Ýlaný adlý bir broþür yayýnlamýþ ve halk bu broþürü yayýnlayanlarýn hiç beklemedikleri ve istemedikleri biçimde kitleler halinde ayaklanmýþtýr. 1 Mart 1919 da iki milyon kiþi iki ay boyunca 3200 farklý yerde ayaklanmýþ, Japon emperyalistleri buna kiþiyi öldürerek ve kiþiyi de tutuklayarak karþýlýk vermiþtir. Bu ayaklanmanýn baþlamasýna neden olan kiþiler ise yaptýklarýndan dehþete düþmüþ, Japonlardan özür dilercesine halka direnmemelerini telkin etmiþtir. Kanla bastýrýlan bu ayaklanma halkýn emperyalistlere karþý direnmek istediðini, bununla birlikte bu direniþi örgütleyecek bir ideoloji ve liderliðin gerekli olduðunu göstermiþtir. Kim Ýl Sung un babasý Kim Hyong Jik, bu gerekliliði hissetmiþ, Ekim Devrimi nden de etkilenerek diðer emperyalist güçlere deðil, halka dayanan bir direniþ örgütü kurmayý hedeflemiþtir. Bununla birlikte Japon gizli polisi Kim Hyong Jik in bu çabalarýný öðrenmiþ, o- nu yüz yoldaþýyla hapse atmýþtýr. Kim Hyong Jik hapisten çýktýðýnda gizli ve a- çýk çalýþmalarýna devam etmiþ ama hapishanede gördüðü iþkenceler ve polis baskýsýndan kaçmak için soðuk havalarda çýktýðý uzun yolculuklar nedeniyle saðlýðý bozulmuþ ve 1926 yýlýnda ölmüþtür. Kim Ýl Sung un çocukluðu tüm Kore halký gibi acýlar içinde geçmiþ, Kim Ýl Sung babasý sayesinde çok küçük yaþta devrimci hareketle tanýþmýþtýr. Kore de Marksist-Leninist bir partinin kurulma süreci büyük zorluklar içinde gerçekleþmiþtir. Marksizm-Leninizm, Ekim Devrimi nden sonra bütün Doðu ülkelerinde olduðu gibi Kore de de hýzla yayýlmýþtýr. Ülkenin çeþitli bölgelerinde çeþitli Komünist çevreler oluþmuþ Kore Komünist Partisi (KKP) Nisan 1925 te kurulmuþtur. Bununla birlikte partinin kurulduðu ilan edilse de, bu ilk zamanlarda varlýðý sadece sözde kalmýþtýr. Bu parti ülkedeki Komünistlerin birliðini kuramamýþ, koþullar oluþmadan partinin kuruluþunun ilan edilmesi pek çok baþarýsýzlýklara yol açmýþtýr. Koreli Komünistler arasýndaki düzeltilemez sekterlik ve bölünmüþlük nedeniyle parti Komintern tarafýndan 1928 yýlýnda kapatýlmýþtýr. Komünistlerin bu birliði kuramamasýnýn birkaç nedeni vardýr: Öncelikle ülkenin Japon iþgali altýnda olmasý ve Japon gizli servisinin sürekli kovuþturmalarý görüþlerin hýzla yayýlmasýna engel olmuþ, pek çok çevre birbiriyle iletiþim kuramamýþtýr. Parti yöneticilerinin sadece halktan kopuk aydýnlardan oluþmasý da ayrýlýklarý körüklemiþtir. Ayrýca, kendisine Komünist diyen pek çok kiþinin aslýnda Komünizmin ne olduðundan bile haberleri yoktu. Ulusal kurtuluþ hareketi içinde bir zamanlar ABD ya da Ýngiltere yardýmýna güvenen bazý unsurlar, bu defa da sýnýfsal karakterini anlamadýklarý genç Sovyet devletine sýrtlarýný dayamak istediklerinden modaya uyup kendilerine Komünistlik payesi vermiþlerdir. Ülkedeki kültür seviyesinin düþüklüðü de Marksizm-Leninizmi ö- zümseyip ülke koþullarýna uygulayacak kiþilerin oluþmasýna engel olmuþtur. Bu cehalet grupçuluðu doðurmuþ, fraksiyonlar arasý diplomasi oyunlarý sadece ve sadece bu bölünmüþ gruplar arasýna kolaylýkla ajanlarýný sokan Japon emperyalistlerinin iþine yaramýþtýr. Babasýnýn sýký eðitiminden geçen Kim Ýl Sung, burjuva milliyetçileri ve sahte Komünistlere karþý eleþtirel bir tutum takýnmýþ, oluþturacaðý Komünist hareketi küçük sekter gruplar arasýndaki diplomasi oyunlarýna deðil, Kore halkýna dayanarak kurmaya karar vermiþtir. Bu yolda yaptýðý ilk iþ, yukarýda sözü edilen gruplara hiç bulaþmamýþ, halktan gelen militanlar eðitmek olmuþtur. Kim Ýl Sung, sekter gruplarýn Komintern tarafýndan tanýnmak için birbirleriyle girdikleri yarýþý eleþtirmiþ, önemli olanýn halk tarafýndan tanýnmak olduðunu, halk tarafýndan bir kez tanýnýnca zaten Komintern in Koreli Komünistleri kabul edeceðini ileri sürmüþtür. Aklýnda bu fikirlerle, henüz on dört yaþýndayken 17 Ekim 1926 da Emperyalizme Hayýr Birliði ni (EHB) kurmuþtur. EHB ile gerçek Komünist Partisi nin temeli atýlmýþ, bugünkü güçlü Kore Ýþçi Partisi bu temel üzerinde yükselmiþtir. [Keith Bennet in Korea: Pioneer of Communism adlý kitabýnýn Stalin Arþivi çeviri birimi tarafýndan yapýlan özet-çevirisidir. (Ekim 2006)] 11

14 DEVRÝMÝN GÜNCELLÝ 12 Geride býraktýðýmýz yýlý ifade etmemiz gerekirse tek cümle ile þu söylenebilir; devrim günceldir! Bu genel bir propaganda sözü deðildir. Bu gençliðin ve emekçi kitlelerin kapitalizm tarafýndan sürekli eylemlere, ayaklanmalara i- tilmesi; nesnel koþullarýn giderek dayanýlmaz hale gelmesi ve kitlelerin her eyleminde devrimin kendisini bir zorunluluk olarak ortaya koymasý; yýðýnlarýn hergün biraz daha devrim yapmak zorunluluðunu kavramalarý, tüm bunlarýn sonucunda ise devrimin nesnel koþullarýnýn sürekli olgunlaþmasý, devrimin öznel güçlerinin bir devrime giderek daha hazýr hale gelmesinin bir sonucu olarak söylüyoruz. Yýðýnlar çoðu zaman kendiliðinden ayaklandýlar ve bazý yerlerde ise devrimlerini gerçekleþtirdiler. Burjuvalar 2011 yýlýný sürekli ayaklanmalarla ve þatafatlý iktidarlarýný tehtid eden yeryüzünün lanetlilerine öfke duyarak hatýrlayacaklardýr. Burjuvazinin emekçi sýnýflara dair düþüncelerinin, duygularýnýn ne olduðunu biliyoruz ama 2011 yýlý pekçok açýdan burjuvazinin unutamayacaðý bir yýldýr. Elbette devrimci gençliðin de u- nutamayacaðý ve birçok dersin çýkarýldýðý bir mücadele yýlý olarak hatýrlanacaktýr. Türkiye ve Kürdistan da Gençlik Eylemleri Gençlik eylemleri hemen her yerde büyük bir güç kazandý. Devrimin genel yükseliþine paralel olarak gençlik eylemleri de hýz ve yaygýnlýk kazandý. Ayný zamanda gençliðin hareketli olduðu, sokaklara çýktýðý her yerde de devrimci geliþmeler hýzlandý. ODTÜ Baþkaldýrýyoruz eylemi i- le ODTÜ öðrencileri toplumun geniþ kesimlerinin desteðini ve sempatisini kazanmýþtýr. Bu eylemin etkisi o kadar büyüktü ki, sonraki dönemde gençliðin hemen her yaptýðý eylemde ODTÜ eyleminin etkisini görmek mümkün. Ö- zellikle Baþkaldýrýyoruz sloganý sonraki eylemlerin ana sloganlarýndan oldu. Bu gençliðin devrimci duygularýný, isyancý ruh halini belli ettiði gibi; kapitalizm gençliðin geleceðini çürütmüþtür. Gençlik yarýnýndan emin deðildir. Bu nedenle Baþkaldýrýyoruz sloganýnýn ifade ettiði þey anti-kapitalizm, anti-emperyalizm ve anti-faþizmdir. Böyle algýlanýr ve yorumlanýrsa bu eylemi doðuran koþullar gerçekten anlaþýlabilir. Eylemin pratik sonuçlarý doðru anlaþýlabilir. Zaten bu eylem sonrasýnda öðrenci gençliðe dönük yoðun bir gözaltý -tutuklama furyasý yaþandý. 500 kadar devrimci, demokrat, yurtsever öðrenci zindanlara atýldý. Baskýlar arttý. Faþist saldýrýlar sürekli yaþandý ve faþizmle yürütülen mücadele, faþizme karþý gösterilen tepki gençlik hareketinin gerçek gücünü gösteren alan oldu. Geleceksizlik hiç kuþkusuz gençlik mücadelesinin ele aldýðý ve almaya devam edeceði en temel konulardan ve gençliði mücadeleye iten temel nedenlerdendir. Bunu en bariz olarak üniversiteye giriþ sýnavlarýnda görülen þifre skandalýyla gördük. Baþta Ýstanbul, Ýzmir, Ankara gibi yerlerde olmak üzere Antep ve Hatay gibi illerde de üniversiteli, liseli gençlik sokaklara döküldü. Kapitalist sisteme olan güvensizliðini sokaktaki eylemleriyle ortaya koydu. Daha önce hiç politik eyleme dahil olmamýþ binlerce genç ilk kez bu dönemde politik eyleme imza attý. Neþeleri, doðal ve enerjik halleri ile liseli gençlik þifre skandalýnda damgayý vuran kesimdi. Neden olmasýn ki? Eðitim sisteminde uygulanan politikalar gençliðin önündeki sýnýf atlama olanaklarýný ortadan kaldýrýnca, gençlik geleceðini sokaklarda kapitalizme karþý gerçekleþtirdiði mücadeleyle aradý. Burjuvazi her þeyde olduðu gibi burada da devrim için çalýþýyor. Geleceksizlik kaygýsý duyan gençlik tüm dünya da eylem halinde. Burada herkesin dikkatini çeken iki yer var. Biri Þilili liseli gençlik, diðeri ise Yunanistan da üniversiteli gençliktir. Bu iki ülkenin gençliðinin o dönemde tüm dünyada etkisi olduðu su götürmez ki, mücadele nerede geliþiyor ise ileri ve geliþtirici olan ne varsa baþka ülkeler tarafýndan bu deneyimler paylaþýlýyor, ilerletiliyor. Bu konudaki bir baþka örnek ise Ýngiltere de gerçekleþen isyandýr. Bir siyahinin polis tarafýndan öldürülmesi ile gettolar ayaklandý ve Ýngiltere nin gözde kentleri sokak çatýþmalarýyla, yanan araçlarla anýlmaya baþladý. Her þeyin yolunda gittiði düþünülen ülkelerde bir anda patlak veren isyanlar gerçeðin burjuvazi için böyle olmadýðýný göstermiþ oluyor. Gençlik her yerde geleceðini yalnýzca sokakta yürüteceði devrim mücadelesi ile kazanabileceðini, bunu da iþçi sýnýfýyla, ezilen halklarla birlikte yapabileceðini görüyor. Bu konuda dünya gençliðine en iyi örneklerinden birini Fransýz liseli öðrenciler verdi. E- meklilik konusunda yapýlmak istenen bir yasa deðiþikliðine iþçi sýnýfýnýn askerleriyiz diyerek sokaða çýkan ve günlerce sokaklarý yangýn yerine çeviren liseliler, doðru politik hattý ve pratiði göstermiþ oldu. Liseli gençliðinin bir baþka eylemi ise iþçi sýnýfýnýn önünü açmýþ ve mücadeleyi geliþtirmiþtir. Þilili liseli öðrencilerin aylara varan mücadelesi ve okul boykotlarý, Þili iþçi sýnýfýna Pinocet in devrilmesinden sonra ilk kez 2 günlük grevi yaþattý. Ýþçiler bu eylemi liseli öðrencilere destek olmak ve iþçi sýnýfýna dönük saldýrýlara cevap vermek için gerçekleþtirmiþti. 2 gün boyunca çatýþmalarda 300 den fazla gözaltý yaþanmýþ, sokaklar savaþ alanýna dönmüþtü. Ayrýca gençlik iþçilerin ve emekçilerin gerçekleþtirdiði her eylemde yer aldý. Öðrenci gençliðin olmadýðý hiçbir iþçi- emekçi eylemi yok gibidir. Bununla birlikte ise gençliðin devrimci önderlere olan derin sevgisi ve sempatisi gençliðin esas olarak devrimci olduðunu göstermiþ oluyor. 6 Mayýs Denizler anmasýnda yer alan binlerce genç Denizlerin devrimci yolunu sürdürecektir. Ayný þekilde 9 Ekim CHE anmasý da gençliðin devrim ve sosyalizm kavgasýnda devrimci, burjuvaziye karþý devrimci zoru kullanma isteðini gösteriyor. Kürt gençliði ise genel olarak Kürt halkýnýn yürütmüþ olduðu ulusal-sýnýfsal kurtuluþ mücadelesinin en etkin ve dinamik gücü olarak yer alýyor. Faþizme karþý mücadelede etkin bir güç olan Kürt gençliði ayný zamanda UKH nin gerilla gücününde ana gövdesini oluþturuyor. Esas olarak ulusal kurtuluþ hedefini önüne koymuþ olsa da, Kürt gençliði faþist devlet aygýtýný parçalamadan, kapitalizmi ortadan kaldýrmadan gerçek bir kurtuluþa ulaþamayacaðýný her geçen gün daha

15 ÐÝ VE GÖREVLERÝMÝZ fazla anlýyor. Gerek üniversitelerde gerek liselerde ve mahallelerde olsun Kürt gençliði devrimi sürekli dinamik tutan bir faktör. Tutuklanan 500 öðrencinin büyük bir çoðunluðunu yurtsever gençlik oluþturuyor. Ayný zamanda Kürt halký içerisinde Türkiye den farklý olarak; iþçi, köylü gençliði daha fazla örgütlü ve UKH nin esas güç kaynaðýný oluþturuyor. 12 Milletvekilinin veto edilmesinden sonra Ýstanbul da gerçekleþen eylemlerde onbinlerce genç, yaþlý, kadýn, çocuk faþist devlete bir hükmü olmadýðýný gösterdi. Ve bir günde faþizm kendi yasaklarýný çiðnedi. Buralarda da Kürt gençliði; iþçisi, öðrencisi, iþsizi olarak Kürt halkýnýn esas savaþçý gücü olarak birkez daha görüldü. Kürt halkýna dönük yapýlan hemen her saldýrý da militan mücadelesiyle Kürt gençliði sürekli sokaklarda yerini aldý. Tüm bunlarýn yaný sýra ise emperyalizmin iþbirlikçisi Türkiye, emperyalizmin çýkarlarý doðrultusunda bir savaþa sürükleniyor. Bu emperyalist bir yaðma savaþýdýr ve gençlik olasý bir savaþýn karþýsýnda olmalýdýr. Hükümetin demokrasi vs. aldatmacasýna kanmamalýdýr. Böyle bir savaþta kendisini kurtuluþa götürecek olan devrim adýna, savaþýn burjuvazi için yaratacaðý zor koþullardan yararlanmayý bilmelidir. Çýkarýlan Dersler ve Görevlerimiz Geçen bir yýl devrim mücadelesi yürütenler açýsýndan muazzam deneyimler sundu. 1) Arap devrimlerinde de görüldüðü gibi öðrenci gençlik devrim mücadelesinde hem niceliksel olarak hem de mücadelenin belirleyici gücü olarak a- dýndan daha fazla söz ettirir oldu. Özellikle gençlik eylemleri açýsýndan, bu eylemlerin örgütlenmesinde internet etkili bir araç olarak ortaya çýktý. Bu aracýn daha etkin olduðu yerler daha çok nesnel koþullarýn bir devrim için daha olgun olduðu yerlerdir. Ýç-savaþýn uzun süredir sürdüðü ve devrimci koþullarýn olgunlaþtýðý Türkiye ve Kürdistan da bu araç daha etkin kullanýlmalýdýr. 2) Yine genel olaral emekçilerin ve gençliðin eylemlerinde görülen bir baþka gerçeðe de iþaret etmek gerekir. Eylemlerin talepleri ve nedenleri ne olursa olsun sürekli olarak devlet güçleri i- le çatýþan emekçiler ve gençlik, bizzat kapitalizmin kendisi tarafýndan devrime itiliyorlar. Nesnel koþullarýn sürekli devrimcileþmesi ve devrimin dünya ölçeðinde sürekli geliþmesi bu sonuçlarýn temel nedenidir. 3) Emperyalist kapitalist sistemin yaþamýþ olduðu yapýsal kriz ve bunun sonucunda uygulanan politikalar hem kapitalist hükümetlerin, hem de burjuvazinin sonunu getirmektedir. Gençlik yarýnýndan emin olamamaktadýr, kapitalizm ayakta kaldýkça da gençliði bekleyen koyu bir karanlýktýr. Bu nedenle gençliði mücadele içerisine çekecek temel nedenlerden biri geleceksizliktir. Bu konuda ise gençliði geleceksizliði yaratan koþullarýn kendisine yönlendirmeli, yani kapitalizmin temellerini ortadan kaldýrma mücadelesinin kendisine. Üniversiteli ya da liseli olsun, iþçi ya da emekçi olsun, iþsiz olsun geleceðini yalnýzca sosyalizmde güvence altýna a- labileceði anlatýlmalýdýr. Bunun için burjuvazinin iktidarýný yýkmalý, emeðin iktidarý kurulmalýdýr. Bunun geniþ gençlik kitleleri içerisinde sürekli propagandasýný yapmak gerekir. 4) Dünya genelinde olduðu gibi bizde de eylemliklerde kendiliðindenlik egemen durumda. Bu devrimlerin baþarýsý için aþýlmalýdýr. Geniþ yýðýnlarýn hýzla örgütlenebileceði ve mücadeleye çekilebileceði örgütlenmeler komite ve konseylerdir. Ayaklanmalarýn ve devrimlerin her an patlak verebileceði bir dönemi, devrimler çaðýný yaþýyoruz. Bu nedenle komite konsey örgütlenmelerini geliþtirmeli ve yaymalýyýz. 5) Komite konsey örgütlenmeleri birer ayaklanma organlarýdýr. Önlerine devrim ve iktidar hedefini koymalýdýr. Aksi taktirde bu devrimci organlar gerçek iþlevlerini yerine getiremezler. Tunus da yaþananlar bunu kanýtlýyor. Devrimci gençlik komite konsey örgütlenmelerini geliþtirmeli ve iþçi gençliðe aðýrlýk vermelidir. Çünkü mücadelenin belirleyici gücü iþçi gençliktir. 6) Zindanlar sorunu toplumun ciddi bir sorunudur. Binlerce devrimci, demokrat, yurtseveri zindanlara atarak devrimi bastýrmaya çalýþan burjuvazi nereye adýmýný atsa, karþýsýnda daha büyük bir güç buluyor. Analar daha fazla mücadeleye katýlarak, mücadelenin güçlü bir damarýný oluþturuyor. Ayný zamanda zindanlar sorununu sürekli kulak arkasý yapan reformistler dahi bu soruna deðinmek zorunda kalýyor. Kitlelerin üzerinden atlayamayacaðý bir sorundur zindanlar. Gençliðin de sürekli gündemine almasý ve devrimci tutsaklarýn özgürleþmesini devrimin zaferine baðlayarak mücadeleyi büyütmesi gerekiyor. Gençliðin ve emekçilerin öncülerini zindanlara atarak burjuvazi devrim karþýsýnda zaferi kazanamaz! 7) Devrimci mücadelenin bir diðer önemli faktörü de kadýnlardýr. Gerek A- rap devrimlerinde gerekse de dünyanýn geri kalanýnda gösterdikleri cesaret ve azimle toplumun kurtuluþunu hergün daha fazla yaklaþtýrýyorlar. Genç kadýnlar mücadele içerisinde öncülüðü almalýdýr. Çünkü kadýn sorununun tam çözümü ancak kapitalizmin yýkýlmasý i- le mümkündür. 8) Kürt halký devrimin en dinamik gücü ve örgütlü gücüdür. Hem þovenizme karþý tutarlý ve etkin bir mücadele yürütmenin hem de Kürt halkýnýn özgürlüðünü kazanmanýn yolu Kürt ve Türk halklarýnýn mücadele birliði ile mümkündür. Düþman ortaktýr. Türk ve Kürt burjuva sýnýflarý. Çözümde ortaktýr. Türk ve Kürt halklarýnýn gerçekleþtirecekleri Birleþik devrimdir. Türk ve Kürt gençliði bugüne kadar ki birlikteliðin daha da ötesinde mücadelesini birleþtirmeli, kapitalizmin ve faþist devletin yýkýlýþýný hýzlandýrmalýdýr. 9) Olasý bir suriye savaþýnda devrimci gençliðimiz emperyalist savaþý iç savaþa çevir politikasýný savunmalýdýr. Çünkü emekçileri ve gençliði yýkýma götüren savaþlar yalnýzca bu politika i- le önlenebilir ya da son verilebilir. 10) 2012 yýlý her açýdan devrim a- dýna son derece ciddi geliþmelerin yaþanacaðý bir yýl olacaktýr. Ve zafer mutlaka devrimci gençliðin olacaktýr. Devrim günceldir! Zafer sosyalizmin o- lacaktýr. 13

16 ODTÜ DE KATLÝAMA KARÞI YÜRÜYÜÞ 3Ocak tarihinde ODTÜ de üniversiteli öðrenciler, Uludere de gerçekleþen katliamý protesto etmek için yürüyüþ düzenlediler. Öðle saatlerinde Hazýrlýk Binasýnýn önünde toplanan öðrenciler, yürüyüþe geçip, yemekhane ye giderek eylemin duyurusunu yaptýlar. Öðrenciler bu katliama sessiz kalmayacaklarýný söyleyerek, bunu protesto etmek için, ODTÜ sýnýrlarý içerisinde bulunan ve Kürt halkýna atýlan silahlarýn-bombalarýn geliþtirildiði A- selsan a doðru yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþ sýrasýnda Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Biji Biratiya Gelan, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Uludere yi Unutmayacaðýz sloganlarý atýldý. Aselsan ö- nüne gelindiðinde yapýlan basýn açýklamasýnda, Kürt halkýna yapýlan bu saldýrýnýn kabul edilemeyeceði, bunun kaza deðil bir katliam olduðu vurgulandý. Daha sonra öldürülenleri temsili olarak taþýnan bir kara tabut, Aselsan ýn içine býrakýldý. Ardýnda Recep Tayyib Erdoðan, Genelkurmay baþkaný Necdet Özel, Fetullah Gülen ve Hüseyin Çelik in fotoðraflarý yakýldý. Kürtçe ve Türkçe marþlarýn okunduðu marþlarla eylem sona erdi. ÖÐ REN CÝ LE RÝN YURT EY LE MÝ Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu nda kalan kýz ve erkek öðrenciler, iki aydýr sýcak su ve kalorifer sorunlarý olduðu için isyan etti Aralýk günleri, gece saat arasýnda ellerinde havlular ve kovalar ile yurt bahçesinde ve yemekhanesinde eylem yapan öðrenciler, yönetime defalarca dilekçe vermelerine raðmen hiçbir þekilde cevap alamadýklarýný ve sorunla ilgilenilmediðini söylediler. Öðrenciler sýcak su ve kalorifer sorunu çözülünceye kadar eylemler yapacaklarýný söylediler. Yurt yönetimini bahçede protesto eden öðrenciler taleplerini dile getirdikten sonra yemekhaneyi iþgal eden arkadaþlarýnýn yanýna geçerek eylemlerini yemekhane iþgali ile sürdürdüler. ÇU KU RO VA DA U LU DE RE Ý ÇÝN EY LEM Ro bos ki kat li a mý ný pro tes to yü rü yüþ le ri de vam e di yor. 2 O - cak Pa zar te si gü nü, da ha ön ce den du yu ru su ya pý lan pro tes - to ey le mi i çin Çu ku ro va Ü ni ver si te si Kam pü sü nde R1 A la ný nda bir a ra ya gel dik. Ýzmir/ Devrimci Öðrenci Birliði Kürdistan a Uzanan Eller Kýrýlsýn sloganý eþliðinde R2 Alaný na doðru yürüyüþe geçtik. Yürüyüþ boyunca Edi Bese, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Katil Devlet Kürdistan dan Defol, Þehid Namýrýn sloganlarý atýldý. R2 Alaný nda saygý duruþunda bulunuldu ve basýn açýklamasý okundu. Basýn açýklamasýnda, devletin, öldürülenlerin kaçakçý olduðu gerekçesiyle katliamý meþrulaþtýrmaya çalýþmakta olduðundan ve bu katliamýn Kürdistan da süren savaþýn bir parçasý olduðundan bahsedildi. Açýklamanýn ardýndan alana tekrar sloganlar eþliðinde gidildi ve konuþma yapmak isteyenlere söz hakký verildi. Konuþmalarýn ardýndan bu süreçte daha çok mücadele etmek gerektiði ve eylemlerin artýrýlmasý gerektiði sonucuna varýldý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan eylem sonlandýrýldý. KÜRDÝSTAN FAÞÝZME MEZAR OLACAK 14 ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ/DÖB

17 KARİKATÜR 15

18 Bo lu Ge re de Ýl çe si nde yak la þýk 3 bin 500 iþ çi - nin ça lýþ tý ðý De ri Or ga ni ze Sa na yi de ça lý þan iþ çi ler sa bah sa at le rin de fab ri ka la rý nýn ö nün de top la nýp, a - ðýr ça lýþ ma ko þul la rý ný pro tes to et ti ler. Si gor ta sýz, gü - ven ce siz, az ma aþ a lan iþ çi ler, Pat ron kal leþ iþ çi kar deþ, Baþ kan i si fa ve Yuh slo gan la rý at tý. Ge re de Ýl çe Em ni yet Mü dü rü Me tin Þe nol, iþ çi le ri i - zin siz gös te ri yap týk la rý ný be lir te rek da ðýl ma la rý ný is te di. Bu nun ü ze ri ne iþ çi ler top lu hal de fab ri ka la rýn i çe ri sin de yü rü yü þe geç ti. Po lis e kip le ri nin mü da ha le e de ce ði ni söy - le me si ü ze ri ne iþ çi ler bu kez de fab ri ka la rýn bu lun du ðu a - la nýn dý þý na çý ka rak jan dar ma böl ge si ne geç ti. Po lis e kip le ri nin pe þi ni bý rak tý ðý iþ çi ler dað lýk a lan da yak la þýk ya rým sa at bek le di ler. Fab ri ka la rýn bu lun du ðu a la na tek - rar ge ri dö nü þe ge çen iþ çi ler po lis e kip le ri nin yo la ba ri kat kur du ðu nu gö rün ce bu kez dað lýk a lan dan kent mer ke zi - ne doð ru yü rü yü þe geç ti. Yak la þýk 4 sa at po li si pe þin den koþ tu ran iþ çi ler Ge re - de Be le di ye Bi na sý nýn ö nün de Baþ kan is ti fa slo ga ný at - ma ya baþ la dý lar. Be le di ye nin ö nün de iþ çi le re, po lis gaz ve jop la sal dýr dý. Ba zý iþ çi le re po li sin jop la ka fa la rý na vur ma - sý dik kat çek ti. Po li sin bi ber ga zý ve jop la mü da ha le si sý - ra sýn da 16 iþ çi gö zal tý na a lýn dý. O la yýn ar dýn dan ar ka daþ la rý nýn ser best bý ra kýl ma sý ný is te yen iþ çi ler Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ö nün de top lan dý. Po li sin sal dý rý sý ný ve gö zal tý na a lý nan ar ka daþ la rý ný is te di ler. BAS KI LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ 16 Bu gün ler de ya ban cý ol ma dý ðý mýz bir du rum la kar þý kar þý ya yýz. Bi lin di ði ü ze re Meh met çik Li se si öð ren ci le ri dev rim ci de mok ra tik öð ren ci le rin yo ðun ol du ðu bir o kul dur. Li se mi ze ya pý lan bas ký lar ön - ce dev rim ci dü þün ce le re sa hip o lan öð ren ci le ri o kul da bu lun dur ma - mak a dý na i da re nin ad lan dýr dý ðý öð ren ci te miz le me yön te miy le baþ la mýþ týr. Li se miz A na do lu li se si o la rak de ðiþ ti ðin de bu semt te ki öð ren ci le ri ön ce li se ye al ma ya rak bu ve bu gö rüþ le re sa hip o lan la rýn e ði ti mi ne son ve re rek o kul öð ren ci sa yý sý ný a zal mýþ lar dýr öð - ren ci ye sa hip o lan o ku lu muz þim di 1200 e düþ müþ tür. O kul i da re si i le bas ký lar i çer de ve bir de o kul dý þýn da gör dü ðü müz bas ký ve þid - det var! Geç ti ði miz haf ta o kul ö nün de bu lu nan, bu o ku lun öð ren ci - le ri ne si vil po lis ler ta ra fýn dan bu lun duk la rý yer den u sul süz bir þe kil de gön de ril mek is te nil di ler ve a ðýr ha ka ret ler le öð ren ci le ri ken di o ku - lu nun ö nün den kov ma ya ça lýþ tý lar. Bir kaç sa at son ra i se ay ný yer de bu o kul dan si ya si ne den ler den do la yý e ði tim ha ya tý na son ve ri len bir öð ren ci ye o kul ö nün de bu lun du ðu ge rek çe siy le jop lar la sal dý rýl dý. Ay ný za man da o kul ya ký nýn da bil di ri da ðý tan bir ba yan da ha ka ret e - di le rek, sü rük le ne rek jop lan mýþ týr. Bu ið renç deh þet le öð ren ci le re ya pý lan bas ký lar üst bo yu ta çýk mýþ týr. Biz ler ar ka daþ la rý mý zýn bu þe - kil de e zil me si ne se yir ci kal ma ya ca ðýz. Ve bu nu ya pan lar el bet te he - sap ve re cek ler! Bu nun la il gi li li se miz de öð ren ci ler le po lis þid de ti ni pro tes to e de ce ðiz. Biz yýl ma ya ca ðýz, ses siz kal ma ya ca ðýz. Ba sýk lar bi zi yýl dý ra maz! Sa rý ga zi den bir GY o ku ru Bu gün ler de ya ban cý ol ma dý - ðý mýz bir du rum la kar þý kar þý ya yýz. Bi lin di ði ü ze re Meh met çik Li se si öð ren ci le ri dev rim ci de mok ra tik öð ren ci le - rin yo ðun ol du ðu bir o kul dur.

19 SER MA YE NÝN GÖZ DÝK TÝ ÐÝ YER:KEN DÝ ME ZAR LI ÐI Ý þin da ha ba þýn da ol sa da dün ya çok u mut ve ri yor. Bu ha re ket ler çok da ha bü yü yüp ge nel le þe cek, tüm dün ya Tah rir o la cak... Ve iþ te o lu yor! Þim di ser ma ye ve dev let iþ çi sý - ný fý nýn ve e mek çi le rin ký dem taz mi nat la rý na göz dik ti ler. Ye - ni bir dü zen le me i le ký dem taz mi na tý ný ku - þa çe vir me yi plan lý yor lar. Ýþ çi ve e mek çi ler i çin (ka yýt lý o lan lar i çin) ký dem taz mi na tý çok ö nem li ge le cek gü ven ce siy di. Ýþ çi lere mek çi ler e mek li lik dö nem le rin de ký dem taz mi na týy la el le ri ne ge çe cek pa ray la ve ü - ze ri ne ek le ye cek le ri pa ray la, baþ la rý ný so - ka cak bir ev al ma yý ya da fark lý bir ha yal le ri ni ger çek leþ tir me yi u mu yor lar dý. Þim di ký dem taz mi na tý ný öy le bir a zalt ma - yý dü þü nü yor lar ki bu pa ray la de ðil ev, ta - vuk kü me si bi le ya pýl maz. Ya ni ser ma ye iþ çi le rin ge le ce ði ne da ir son ha yal le ri ni de e lin den çe kip a lý yor. Bu nun ya nýn da, ký dem taz mi na tý ný bir fon da top la ya cak lar mýþ. Ya ni tüm iþ çi-e - mek çi le rin ký dem le ri, ça lýþ týk la rý sü re bo - yun ca dü zen li o la rak bu fo na ak ta rý la cak. Ýþ çi iþ ten ay rý lýr sa, pat ron dan de ðil dev le tin e lin de ki bu fon dan taz mi na tý ný a la cak mýþ. Pat ron iþ çi si nin taz mi na tý ný pe þi nen bu fo - na ö de di ði i çin, ce bim den top lu taz mi nat pa ra sý çý kar kor ku su ol ma dan iþ çi yi çok ra hat iþ ten ko va bi le cek. Bi li nir ki, pat ron es ki den iþ çi le rin taz mi nat pa ra sý kor ku su yü zün den kov mak ta zor la ný yor du. Þim di bu ko nu da pat ron la rýn e li ni ra hat la ta cak lar. Bu nu da fon la ya pa cak lar. Ay rý ca, on bin ler ce iþ çi nin, taz mi nat pa ra la rý ya her ay her yýl bu fo na ak ta rýl dý - ðýn da çok bü yük bir pa ra bu fon da top lan - mýþ o la cak. Fon da bi ri ken bu top lu pa ra yý dev let yi ne ser ma ye ya ra rý na mut la ka kul - la na cak, kre di o la rak sa na yi ci le re vs. ak ta - ra cak, ya da dev let ken di gi der le ri i çin kul lan ma im ka ný bu la cak. Bu pa ra yý fa i ze ya týr sa lar bi le dün ya ka dar pa ra ka zan dý ra - cak. Ýþ siz lik fo nun da da böy le tril yon lar var ve dev let bu pa ra yý di le di ði gi bi kul la ný yor. Çok az sa yý da ki iþ si ze gös ter me lik o la rak çok az mik tar da bir ma aþ ö de ni yor. Ge ri si dev le tin kul la ný mýn da. Ve pat ron la ra kre di o la rak ve ril di ðin de a çý ða çýk mýþ tý. Dev le tin e lin de, bu pa ra lar mut la ka pat ron la rýn ya ra rý na kul la ný lý yor. Ve on la ra ak ta rý lý yor. Þim di bu ký dem taz mi na tý fo - nun da bi ri ke cek pa ra da çe þit li bi çim ler de yi ne pat ron la ra ak ta rý la ca ðý na e min o la bi li - riz! Ser ma ye ve dev let iþ çi sý ný fý ný i lik le ri - ne ka dar so yup so ða na çe vir mek is ti yor. Bir de hiç u tan ma dan bu dü zen le me yi iþ çi - le rin ya ra rý nay mýþ gi bi yut tur ma ya ça lý þý - yor lar. Ser ma ye ve Dev let Ne den Bu Ka dar ÝN SAF SIZ Ka pi ta list le re kal sa iþ çi le ri 24 sa at bir bar dak su ver me den ça lýþ týr mak is ter ler. Ýþ - çi le ri en a za en çok ça lýþ týr mak ka pi ta list - le rin te mel e ði lim le rin den bi ri dir. On la rý sý - nýr la yan tek þey iþ çi le rin mü ca de le si ve tep ki si. Di ðer yan dan tüm dün ya da kriz var. Ka pi ta lizm ça týr dý yor. Yý ký lý yor. Ka pi - ta liz min top lum ü ze rin de ya rat tý ðý yý kým o bo yut la ra var dý ki, þim di tüm dün ya iþ çi e - mek çi le ri, ne re dey se her ül ke de so kak lar da a yak lan ma ha lin de ler. Bu kriz Tür ki ye yi de fe na hal de çar pa cak týr. Ser ma ye sý ný fýn - da þim di Yu na nis tan gi bi ol ma kor ku su var. Bu kri ze ya ka lan ma dan, son zam lar ol sun, ký dem taz mi na tý ol sun, ser ma ye kri ze kar - þý e li ni böy le güç len dir me ye ça lý þý yor. O - lan i se iþ çi ve e mek çi le re o lu yor... Dev let her za man ser ma ye sý ný fý nýn çý ka rý ko rur, Çün kü dev let on la ra a it bir iþ let me dir. An cak, bu iþ le rin so nu na da ya vaþ ya vaþ yak la þý yo ruz. Tu nus ta baþ la yan halk a yak - lan ma la rý þim di ABD den Av ru pa ya ka dar en güç lü ka pi ta list ül ke le re ya yýl dý. Ser ma - ye sý ný fý nýn ve ik ti da rý nýn bu kriz den sað çýk ma sý müm kün de ðil. Ýþ çi e mek çi ler ey - lem i çin de ör güt le ne rek bu kri ze son ve re - cek. Kur tu luþ Sos ya lizm de dir. Tüm ça ba lar bu yön de ol ma lý, he def Sos ya lizm ol ma lý. Kit le ler bu he de fi be nim ser se mü ca de le ko lay la þýr, ký sa lýr. Ö de ne cek be del ler a za - lýr. Ý þin da ha ba þýn da ol sa da dün ya çok u - mut ve ri yor. Bu ha re ket ler çok da ha bü yü yüp ge nel le þe cek, tüm dün ya Tah rir o - la cak... Ve iþ te o lu yor! DÖB lü Öð ren ci ler E mek çi le rin Ya nýn da Saf Tut tu 21Aralýk ta genel g(ö)rev ilan eden KESK, Antep te de alanlardaydý. Bizler de DÖB lü öðrenciler olarak emekçilerin grevlerine destek olmak amacýyla bayraklarýmýzla ve önlüklerimizle eylemdeki yerimizi aldýk. Ba lýk lý Par ký nda top la na rak yü rü yü þe geç tik. KESK li Tut sak lar O nu ru muz dur Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak - la ra Öz gür lük E mek çi ler Bir le þin Dev rim Ý çin Sa - va þýn slo gan la rýy la Kýr ka yak Par ký nda top la nan kit le ye yak laþ tý ðý mýz da se si miz da ha da gür çýk tý. Da ha son ra De mok ra si Mey da ný na ka dar bir yü rü yüþ ger - çek leþ ti ril di. A la na gir di ði miz de KESK li Tut sak lar O nu ru muz - dur ve Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük slo gan la rý mýz e mek çi ler ta ra fýn dan coþ kuy la ve al kýþ lar la kar þý lan dý. O ku nan ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan grev ha lay la rý çe kil - me ye baþ lan dý. Biz ler de bay rak la rý mýz la ön lük le ri miz le ha lay - la ra ka týl dýk. Ha lay la rýn ar dýn dan yi ne slo gan lar at ma ya de vam et tik. Ak lý lar a ra sýn da ey lem so na er di. Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük An tep den DÖB lü Öð ren ci ler 17

20 18 Ýzmir GÖZTEPECHE sevenlerden bize gönderilen mektubu yayýnlýyoruz... CHE YÝ BÝR DE GÖZTEPELÝCHE SEVENLER DEN DÝNLEYÝN Mek tup: Ýz mir GÖZ TE PEC HE Se - ven ler Ya þým ge re ði Göz te pe mi zin ta ri hi ba - þa rý la ra im za at tý ðý dö nem le ri ya ka la ya ma - dým. Me se la; dün ya re ko ru kýr dý ðý ma çý iz le ye me dim, Av ru pa da ki ma zi si ne ye ti - þe me dim. E ðer ba þa rý la rýn dan ö tü rü seç ti ðim bir ta kým söz ko nu su ol say dý, ne far kým ka lýr - dý ki gü cün ya nýn da, ba þa rý nýn ya nýn da, i yi gün dos tu o lan, sa yý ca faz la o lan kit le de, en düst ri yel fut bo la me ze ol mak tan ö te ye gi de me yen in san cýk lar dan? Be ni, Biz le ri Göz te pe ye çe ken ne mi ol du? Ýl ki; 2 Ey lül Ýz mir in sim ge si Göz te pe nin Ýs yan Yü rü yü þü. Bu yü rü yüþ; 3. lig de de tu tu na ma yan bir ta ký mýn, on bin ler ce ta raf ta rý nýn tek yum ruk o la rak ÝS YAN et ti ði bir yü rü - yüþ, hay ký rýþ, bir baþ kal dý rýy dý. Ý kin ci si; 20 A ðus tos yýl lýk Ýz mir Ku lü bü nün ku rum sal - laþ tý rý la rak -þir ket leþ ti ri le rek-, bir Ýs tan bul þir ke ti ne sa tý þý ger çek leþ ti ril miþ ti 2007 de. Bu ge liþ me le rin a ka bin de, ta ri hin de biz ler ce is ya nýn, hay ký rý þýn ta ký mý o lan Göz te pe ar týk A no nim Þir ke ti ol muþ - tu. Bu ta rih ten ön ce sý ra dan bir se yir ci o - lan ben de, bu ge liþ me ler so nu cu 2006 da is yan yü rü yü þü son ra sý sem pa ti za ný ol du - ðum bu ta kým i çin ar ka daþ la rým la bir lik te mü ca de le me / kav ga ma baþ la mýþ tým. Fut bo la GÖZ TE PE LÝC HE göz le ba kan bir ta raf tar ol muþ ve bu is ya nýn i çin - de ar týk ben de ye ri mi al mýþ tým. Þim di so ra cak o lur sa nýz Bir fut bol ta ký mý nýn Che GU E VA RA i le na sýl bir bað lan tý sý o la bi lir? Ce vap la ya yým; Dev rim, de rin li ði, var lý ðý, ih ti yaç du - yul du ðu ger çek li ði i le ha ya týn bir ger çe ði - dir. Ba tý em per ya list le ri nin kor ku lu rü ya sý dýr. Bu se bep ten dir ki; a sýl he def her da im dün ya ü ze rin de sol ha re ket le ri kont - rol et mek ol muþ tur. Dü þü nen, öz kay nak - la rý ve ba ðým sýz lý ðý ha yal e den, halk la rýn da ya nýþ ma sý ve kar deþ li ði ni ka bul le nen her kit le ve mil let Er nes to yu öz lem le an mýþ, ir de le miþ ve o nun so yun du ðu ro lün ha ya - liy le ya þam la rý ný sür dür me ye de vam et miþ - ler dir. Bu se bep le; a ra mýz da öy le si ne kök lü bir bað var ki Er nes to i le do ðum gün le rin - de baþ lý yor Er nes to ve Göz te pe nin yol la rý - nýn ke siþ me si 14 Ha zi ran 1925 te Göz te pe 1928 de Er nes to Biz ler týp ký ta ri hin de Çar - þý gru bu nun ya yýn la dý ðý ma ni fes to da de di - ði gi bi; Fut bol, en düst ri yel leþ miþ ol sa da hi ma lul / me ta ol ma yý de ðil ta raf tar ol ma yý seç miþ tir. Tri bü ne a dý mý mý zý at tý ðý mýz an ye min et miþ tik en düst ri yel fut bo la kar þý ol - du ðu mu za Gü nü müz dün ya sýn da spor ku lü bü ta - raf tar la rý nýn bir ço ðu ne re den ve na sýl gel - di ði ni ö nem se me di ði ba þa rý yý he def a lýr ken biz yal nýz ca hal kýn i çin de, halk tan ol ma yý he def le dik ve bu he de fi miz doð rul - tu sun da Þir ket ol ma yý ka bul le ne me dik. Ve þir ket ol du ðu muz i çin is yan et tik. Biz ler her de fa sýn da is yan yü rü yü þü - müz le baþ lat tý ðý mýz ký výl cý mý tek rar yak týk. Bu ký výl cý mýn ilk ý þýl tý sý ný YOL DAÞ pan - kar tý mýz baþ lat tý. Son ra sýn da a te þi da ha da bü yüt tük. Yap tý ðý mýz her bes te, aç tý ðý mýz her pan kart bu u ður day dý. Tri bün le ri miz de yan ký la nan ve ev ren sel bir sim ge o lan ÇAV BEL LA, 1 Ma yýs bes te si ne u yar - la dý ðý mýz söz ler, kar lý ka yýn or ma nýn da þar ký sý na ya pý lan o na mý de ðer ÝS YAN MAR ÞI, u yar lan mýþ A vus tur ya iþ çi mar - þý ve da ha on lar ca sý tüm dün ya ta ra fýn dan tak dir top la dý. An cak; bi zim a ma cý mýz hiç - bir za man tak dir top la mak de ðil dün ya ya a te þi mi zi his set tir mek ti, his set tir dik Bu se bep le dir ki; biz ler Che nin Dün ya nýn ne re sin de o lur sa nýz o lun; bir in san hak sýz lý ða uð ru yor sa, e zi li yor sa; o - nun ya nýn da o lun ve o na kav ga sýn da yar - dým cý o lun. Çün kü bu bir dev rim ci nin en bü yük ö zel li ði dir. sö zü nün ar ka sýn da ol - duk ve þir ket leþ ti ri le rek hak sýz lý ða uð ra yan Göz te pe mi zin kav ga sý nýn ya nýn da ol duk. Che nin Son suz lu ða Yol cu lu ðu Dev ri min ev ren sel sim ge si o lan ve biz le re de il ham kay na ðý o lan Er nes to ö lü - mü i le tüm dün ya da ki yol daþ la rý ný ya sa boð muþ tur. Ve her yýl ay ný ta rih te, Er nes to tüm dün ya da a nýl mak ta dýr. Fa kat Er nes to nun son suz lu ða u ður la ný þý nýn yýl dö nü - mün de Tür ki ye de hiç bir par ti, ku rum, ku - ru luþ ve ko mü nist ha re ket ler ak tif bir an ma yap maz ken, Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði bu a ðýr ve gu rur ve ri ci gö re vi yük len miþ tir. Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði nin bu an ma yýl dö nü mün de, biz ler de yu ka rý da i zah et -

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

FAŞİZM BROŞÜRÜ. www.iscimucadelesi.net

FAŞİZM BROŞÜRÜ. www.iscimucadelesi.net FAŞİZM BROŞÜRÜ www.iscimucadelesi.net Faþizm eldivenini fýrlattý! MHP genel baþkaný Devlet Bahçeli, Kürt açýlýmý karþýsýnda faþist hareketi Türk halkýnýn seçeneði haline getirmeyi hedef belleyerek (MGK

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mao Çe-tung 1 ASKERÝ YAZILAR MAO ÇE-TUNG Mao Çe-tung, Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý, Aralýk 1936 [Bu metin, Mao Zedung un Selected Military Writing

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; DEVRÝM MÝ? REFORM MU? Başyazı Son birkaç ayda yaþananlar, devrimin eþiðindeki halklarýn serüvenini anlatan, soluksuz okunan romanlar gibi. Ama bu durum, gözlerimizi kapatýp, olaylarý aklýmýzdan geçirip

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU 1 Yeni Evre Kitaplığı Kitabın Adı: Marks Engels Komünist Parti Manifestosu Yayına Hazırlayan:Yeni Dönem Yayıncılık Birinci Basım: Mart 2015 Yeni Dönem Yayıncılık

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı