>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI"

Transkript

1

2 SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR MENÜSÜ ALTINDA BULUNAN FAYDALI ARAÇLARIN TANITIMI. PROJELER HESAP MAK NASI BAS T filemler Ç N WINDOWS ALTINDA YER ALAN HESAP MAK NASININ EN VER ML KULLANIM YOLLARI. INTERNET INTERNET ARAÇLARI INTERNET E BA LANMANIN YOLLARI VE TÜM ARAÇLAR. INTERNET YAZILIMLARI INTERNET ÜZER NDE KULLANILAN ÇEfi TL YAZILIMLAR. INTERNET TE PARA KAZANMAK INTERNET N T CAR AMAÇLAR Ç N KULLANIM YOLLARI. 3. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SATIN ALINMASI FAREDEN KORKMAYIN WINDOWS MASAÜSTÜ KILAVUZU PROJELER FAREN N TEM ZL DOSYALARIN KOPYALANMASI ÇOKLU DOSYALARLA ÇALIfiMA INTERNET INTERNET N FAYDALARI INTERNET TE GEZ NT MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA NED R SÖZLÜK B-C 3. SAYIYLA B RL KTE 6 ADET SEPERATÖRÜNÜZ BEDAVA MULTIMED A VE E LENCE WINDOWS OYUNLARI WINDOWS U E LENCE AMAÇLI KULLANMAK. SÖZLÜK A-B ALT - BKSP> B LG SAYAR TER MLER N N SÖZLÜK ANLAMLARI NASIL B R KT RECE M? Herkes çin Bilgisayar 14 günde bir yay nlanacak. Her say da yukar da gördü ünüz alt bölüm yeralacak ve bölümlerin sayfalar kendi içlerinde s ralanacak. kinci say ile birlikte ücretsiz olarak verilecek olan klasör sayesinde, her bölümü ayr ayr biriktirerek, bölümlere ayr lm fl bir Bilgisayar Ansiklopedisi ne sahip olacaks n z. Özel olarak haz rlanm fl bölüm ayraçlar tüm bölümlerin klasörde düzenli flekilde yer almalar n sa layacak. Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonlar Saatleri: , Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Reklam Koordinatörü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Nebi Danac, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi., Vogel Ankara Temsilcisi: Dilek Özgen Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ankara Büro Menevifl Sokak No: 26/ A. Ayrac -ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

3 SA LIK VE RAHATLIK TEMEL B LG LER SA LIK ve RAHATLIK Bir masan n bafl nda oturup yaz yazmak çok basit bir ifl gibi görünebilir, ancak asl nda tüm vücudu yoran bir çal flmad r. Bilgisayarla çal fl rken de ayn fley geçerlidir, ne var ki gereksiz yorgunluklar ve rahats zl önlemek elinizdedir. Masa ve sandalyenizi ayarlarken bu aç lar n 90 olmas na dikkat ederek oturun 60 Gergin kol 180 Filtre S rt kavrayan bir arkal k Yükseklik ayarl sandalye (ölçüler santimetre olarak verilmifltir) Uzun bir süre ayn ifli yapmak sadece s k c de il, ayn zamanda son derece yorucu da olabilir, hem de pek fazla bir fiziksel çaba gerektirmiyor gibi görünmesine ra men. Özellikle bir alet kullan larak yap lan çal flmalarda bu durum kendini daha da belli eder. Günümüzde bilgisayardan tutun da bir tornavidaya kadar hemen her araç kullan c n iflini kolaylaflt racak yap da tasarlanmaktad r, ancak ne var ki sonuçlar her zaman üreticilerin iddia etti i kadar mükemmel olmayabilir. Bu yüzden bilgisayar n z n bafl ndayken çok daha az yorulmak ve daha rahat çal flabilmek için sizin de rahatl kla alabilece iniz baz önlemler bulundu- unu göstermek istiyoruz. Bunlar n baz - lar hiçbir masraf gerektirmeyen, ancak hayat n z çok kolaylaflt ran küçük ama önemli detaylar. Mesela düzgün bir oturma pozisyonu Yükseklik ayarl masa Ayak deste i (30x50) Masan n normal yüksekli i Topraklama (PC, radyatör) deal bir çal flma ortam - n n görünümü böyle olmal d r. uzun süreli çal flmalarda hissetti iniz yorgunlu u azaltabilir, bunun için de tüm yapman z gereken çal flma ortam - n zda küçük de ifliklikler yapmakt r. Derli toplu bir masa klavye ve farenizi uygun flekilde yerlefltirmenize müsaade edecek, uygun yerlefltirilmifl bir sandalye bu kumandalara ulafl rken zorluk çekmenizi önleyecektir. Yani ifle kendinizden bafllaman z gerekmektedir. EVRAK SEHPASI Özellikle bir evrak bilgisayara kopyalarken, bakmakta oldu unuz ka tlar n ekran n zla ayn yükseklikte bulunmas, onlar n masan z n üstünde durmas ndan daha faydal d r. Bunun için özel olarak tasarlanm fl bir evrak sehpas ndan ya da ka t klipsi veya bant gibi basit bir yard mc dan faydalanabilirsiniz. Bu flekilde s k s k gözlerinizi masan n üstünde bulu- I INFO> Masa ve sandalyenizi ayarlarken oturma aç lar n z n 90 o olmas na dikkat edin Gergin kol Filtre S rt kavrayan bir arkal k Yükseklik ayarl sandalye Yükseklik ayarl masa Masan n normal yüksekli i Ayak deste i Topraklama (PC, radyatör) Kaliteli bir fare pedi (mouse pad) kullanman z tavsiye edilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 5

4 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK Bu ka t sehpas iflinizi oldukça kolaylaflt racakt r I INFO> D NLENME ZAMANI E er bilgisayar karfl s nda çal fl rken giderek daha fazla yorulmaya bafllad n z hissederseniz o zaman bir dinlenme molas verme zaman gelmifl demektir. Öncelikle flu kural unutmay n, kendinizi fazla stres alt nda b rakmamaya dikkat edin. Bunun d - fl nda yaklafl k her saat bafl nda k sa bir ara vermeye gayret edin. Aya a kalk p gerinerek kan dolafl m n düzenlemeye çal fl n, biraz dolafl n. En az ndan gözlerinizi ekrandan uzaklaflt r n ve dinlenmelerine f rsay tan y n. Pencereden d flar bak n, çeflitli göz egzersizleri yap n. Sonuç olarak kendinizi tüm gün kesintisiz olarak bilgisayar bafl na ba lamaktan kaç n n. nan evraklara indirmek zorunda kalmayacak, böylece yo un bafl a r lar n n en önemli sebeplerinden biri olan boyun kaslar yorgunlu unun önüne geçmifl olacaks n z. Bilgisayarla çal fl rken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri do ru oturma pozisyonudur. S rt n z dik, elleriniz serbest ve ayaklar n z yere rahatça bas yor olarak oturman z gereklidir. Unutmay n ki masabafl nda çekilen yorgunlu un ve a r lar n büyük bir k sm yanl fl oturma pozisyonundan kaynaklan r. Farenizi düzenli aral klarla temizlemek ve uygun bir ped kullanmak da çok önemlidir. Fare kullan m için en ideal pedler yüzeyi pürüzlü ancak alt yumuflak olanlard r. Uzun süreli kullan mda elinizi de ifltirmek de a r lar n zdan kurtulmaya yard mc olabilir. Ekran ve gözleriniz aras ndaki en uygun mesafe yaklafl k 50 santimetre civar ndad r. E er ekran görmekte zorlan - yorsan z monitörünüzü temizlemeniz gerekiyor olabilir. Bunu sadece bilgisayar - n z kapal yken yap n ve tavsiye edilenden baflka temizlik malzemesi kullanmay n, yoksa ekrana hasar verebilirsiniz. E er bu malzemelerden bulam yorsan z, o zaman tüy b rakmayan yumuflak nemli bir bezle de ekran silebilirsiniz. Kullan m son derece kolay bir klavye. ÇALIfiMA MASASI ve SANDALYES Çal flma masas n n yüksekli i çok önemlidir, ne çok yüksek ne de alçak olmal d r. Bunu ölçmenin en iyi yolu klavyeye ulaflmak için nas l oturdu unuza bakmaktan geçer, e er tufllara eriflebilmek için e ilmek ya da kollar n z yükse e kald rmak zorunda kal yorsan z o zaman yükseklik hatal demektir. Klavyenin konumu da önemlidir, dik otururken ve kollar n z yere paralel olarak uzanm flken rahatl kla eriflebilece iniz Belgeleri uygun konumda yerlefltirmenin bir baflka yöntemi. Elinize uygun bir fare seçmelisiniz. bir konumda bulunmal d r. E er yan destekleri olan bir sandalyeniz varsa, o zaman dirseklerinizi buraya dayayarak daha rahat bir flekilde çal flabilirsiniz. Bu flekilde oturuken klavyedeki tufllara sadece bilek hareketleriyle ulaflabiliyor olman z gereklidir, aksi halde konum hatal demektir. Ayn flekilde fare de klavyeden çok uza a yerlefltirilmemifl olmal - d r. En iyi konum fareye ulaflmak için dirse inizi sandalyenin yan deste inden kald rman z gerektirmeyecek flekilde yerlefltirilmesidir. Hangi elinizi kulland n za ba l olarak fareyi uygun flekilde yerlefltirebilirsiniz, ço u fare tasar - m gere i iki elle de kullan labilir, ancak e- 6 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 SA LIK VE RAHATLIK TEMEL B LG LER er isterseniz kendinize uygun tasar ma sahip fareleri de piyasada bulabilirsiniz. Ayr ca kullan m esnas nda farenin avucunuza tam oturmas ve parmaklar n z n zorlanmadan tufllara eriflebilmesi de önemli unsurlard r. Gere inden büyük ya da küçük bir fare el ve bilek kaslar n z lüzumsuz yere yoracak ve a r lara sebep olacakt r. Kullan lan sandalyenin ve sandalyenin yüksekli inin ayarlanabilmesi çok önemlidir. Yüksekli i ayarlarken dikkat edilmesi gereken tek fley masaya olan yak nl de ildir, ayn zamanda ayaklar n z n da rahatl kla yere basabiliyor olmas gereklidir. Öyle ki ayaklar n z ne havada kalmal, ne de masan n alt ndan ileriye do ru uzat lmak zorunda kalmamal d r, tabanlar n z tam ve düzgün bir biçimde yere basarak Ortam n do ru fl kland r lmas çok önemlidir size destek sa lamal d r. Asl nda bu aç - dan yüksekli i ayarlanabilir bir masa kullanmak çok daha iyidir, ancak tabii bu her zaman bulunamayabilir. Ayr ca sandalyenizin tekerlekli olmas bilgisayarla çal flmaya daha uygun olacakt r, bu sayede e ilip bükülmeden masa bafl nda hareket edebilir ve s rt n z yormaktan kurtulabilirsiniz. E er s k s k yaz l dökümanlar bilgisayar ortam na geçirmeniz gerekiyorsa, o zaman kesinlikle bir evrak sehpas edinmeniz gerekir. Bunu monitörünüzle efl yükseklikte bir noktaya yerlefltirmeli, dökümanlar n z da bunun üzerine koyarak çal flmal s n z. Piyasada bu evrak sehpalar n n çok farkl tipte olanlar n Burada uygun aksesuar ve ayarlamalar n ifl ortam n z nas l iyilefltirdi ini görebilirsiniz. bulmak mümkündür, mutlaka size uygun bir tane vard r. Yeni bir bilgisayar al rken kesinlikle monitörden kesinti yapmay n. Yeterince genifl bir ekran boyu ve düflük radyasyonlu bir tüp tasar m gözlerinizin sa l - için çok önemli özelliklerdir. Göz sa l n z aç s ndan uygun monitörler genelde belirli standardlara uygun olarak üretilirler ve üzerlerindeki etiketlerde bu belirtilir. Mesela TCO 92, TCO 95 ya da Blue Angel gibi kodlar tafl yan monitörler nispeten tercih edilebilirler. Unutmay n ki sadece kötü bir monitör de il, ayn zamanda yanl fl fl kland rma ve afl r parlak fl klar n ekrandan yans - mas gibi etkenler de afl r göz yorgunluklar na sebep olabilir. MON TÖR Çal flma ortam nda kolayca de ifltirebilece iniz bir di er unsur da monitörünüzün yüksekli idir. Ekran öyle bir konumda olmal d r ki, onu görebilmek için kafan z kald rmak ya da e mek zorunda kalmamal s n z. Monitörü yerlefltirmek için en uygun yer do rudan masan z n üzeridir, ince kasa bir bilgisayar kullan yor olsan z bile monitörü kasan n üzerine yerlefltirmenizi tavsiye etmeyiz. Bu bilgisayara bir zarar vermeyecektir, ancak ekran normalden çok daha yukar da kalabilir. Bilgisayarla çal fl rken zaman n ço unu ekran izleyerek geçirirsiniz, bu da boynunuzun uzun saatler boyunca ayn pozisyonda kalmas demektir. Bu pozisyonun mümkün oldu unca rahat olmas gereklidir, aksi halde boyun a r lar çekmeniz kaç n lmaz olacakt r. Ayr ca ekran tam karfl n za gelecek flekilde yerlefltirilmifl olmal d r, onu görebilmek için kafan z sa a ya da sola çevirmek zorunda kalaca n z bir yerlefltirme flekli kesinlikle sa l kl de ildir. Gözleriniz ve ekran aras ndaki mesafe biraz da ekran boyutuna ba l d r, ancak bu uzakl n 50 santimetrenin alt na Ayarlanabilir ayak sehpas HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 7

6 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK Monitör tam karfl n zda bulunmal d r. düflürülmesi hiçbir zaman tavsiye olunmaz. Ayr ca ekranda hiçbir yans ma olmamal d r, monitörü yerlefltirirken herhangi bir fl k kayna ya da pencereden gelen fl yans tmad ndan emin olun. Gözleriniz zaten monitörün fl yüzünden yeterince uyar lmaktad r, onlar daha da yorman n hiçbir anlam yoktur. E er eski model bir monitöre sahipseniz, o zaman bir ekran filtresi almay düflünmelisiniz, böylece hem kendinizi yo un radyasyondan koruyabilir, hem de çok daha iyi bir görüntü kontrast elde edebilirsiniz. Fakat filtre al rken dikkatli olun, çok ucuz ve basit bir filtre yarardan çok zarar verecektir, o yüzden nispeten kaliteli bir ürün aray n. AKSESUARLAR Bilgisayar karfl s ndaki oturma fleklinizi ayarlad ktan ve çal flma ortam n z uygun flekilde yeniden düzenledikten sonra, s ra size yard mc olabilecek birkaç di er unsuru gözden geçirmeye geliyor. Piyasada oturma konumunuzu düzgün tutman za yarayacak ve yorgunlu unuzu azaltacak pek çok el, dirsek ve ayak deste i sat lmaktad r. Ayr ca fare ile çal fl rken iflinizi kolaylaflt racak ve sizi yormayacak kaliteli bir fare pedi almay da ihmal etmemelisiniz, çünkü uzun vadede bile inize binen yük sizi rahats z edecek a r ve rahats zl klara yolaçabilir. Ayr ca e er çal flma alan n z k s tl ysa ve yerden tasarruf etmek zorundaysan z size yard mc olacak çeflitli araçlar bulabilirsiniz. Mesela böyle durumlarda size yerden oldukça tasarruf ettirecek bir monitör sehpas edinmek iyi bir fikir olabilir. Yine ayn flekilde klavye, fare ve belgeleriniz için yer sa layan sehpa ve destekler de mevcuttur. Bunlar n d fl nda hareketli özel bir kolla donat lm fl monitör sehpalar da bulabilirsiniz, bu sehpalar özellikle monitör kullan lmad nda bir kenara çekilerek yerden tasarruf edilmesini sa lad klar ndan dar alanlar için idealdirler. E er masadayken her zaman klavyeyi kullanm yorsan z, o zaman klavyeniz için çekmeceli bir sehpa edinebilirsiniz, bu tür sehpalar masan n alt na itilerek yerden tasarruf sa larlar. Ayr ca bask cihazlar gibi ek donan mlar içinde sehpalar vard r, özellikle nokta vurufllu tipte kesintisiz ka t fleritler kullanan bir bask cihaz n z varsa, alt nda ka t sepeti olan bir sehpa karmaflay oldukça önleyecektir. FARE ve KLAVYE Bilgisayarla çal fl rken en çok kullanaca n z iki ayg t fare ve klavyedir, ancak ço u kifli bu basit ayg tlar n seçimine pek özen göstermezler. Oysa yanl fl seçilmifl bir fare ya da klavye hem çal flma zevkini ve verimini düflürür, hem de uzun vadede ciddi a r lar ve rahats zl klara yolaçabilir. Bu yüzden al flverifl esnas nda birkaç detaya dikkat etmek gerekir. Fareler çok çeflitli boy ve tiplerde üüretilmektedirler, biraz dikkatle elinize uygun büyüklükte bir fare seçebilirsiniz. Ayr ca avucunuza düzgün bir biçimde oturmas için tasarlanm fl olan fareler de mevcuttur. Yine ayn flekilde üstünde ikiden fazla tuflu ve hatta tekerlekleri olan fareler de vard r, bunlar n fazla tufllar çeflitli ifller için programlanabilirler, ayr ca üzerlerinde bulunan tekerlekler çeflitli pencere kayd rma iflleri için kullan - l r, bu flekilde çal flma h zland r lm fl ve kolaylaflt r lm fl olur. Klavyelere gelince, bunlar n da oldukça farkl modelleri mevcuttur, çeflitli boylarda ve tufl dizilimlerinde olanlar, bilek deste i gibi ek aksesuarlar bulunanlar üretilmektedir, kendinize uygun bir tane bulmakta zorlanmayacaks n z. Do ru yard m araçlar n n seçilmesi gün boyu süren çal flmalar n z çok daha rahat bir flekile sokabilir. Mesela bilekleriniz a r yorsa bir bilek deste i kullan n, boynunuz a r yorsa monitörün yerini ve yüksekli ini de ifltirmeyi deneyin. Masa alt na yerlefltirilebilen ayarlan r bir klavye sehpas I INFO> Bilgisayar karfl s nda yemek yemekten kaç n n. Yemek için daha rahat bir ortama geçerek hem yeme- in keyfini ç kararak rahatlay n, hem de bir mola vermifl olma f rsat - n kullan n. Ayr ca bu sayede g da k r nt lar n n klavye ve di er parçalar bozmas n da önlemifl olursunuz. 8 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 MS WORD LE TANIfiMA TEMEL B LG LER MS WORD LE TANIfiMA Önceki bölümlerde kelime ifllem programlar n n yap lar hakk nda genel bir fikir edinmemizi sa layacak baz teorik bilgiler edinmifltik. Bundan sonra ise dikkatimizi Microsoft Word isimli bir kelime ifllem program üzerinde yo unlaflt raca z. Bu program günümüzde yaz l metinler oluflturmak ve okumak için tüm dünya da en yayg n olarak kullan lan kelime ifllem yaz l m d r. Benzer di er programlar n hemen tümü çal flma prensibi aç s ndan bu programa çok benzerler, bu yüzden farkl bir kelime ifllem yaz l m kullanmak durumunda kalmak gözünüzü korkutmas n, çünkü seçenekler hemen tümünde ayn d r. Word yaz l m n n en üstün yanlar ndan biri de, mesela hesap tablolar ve sunumlar haz rlayan yaz l mlar gibi di er programlarla da büyük uyum içinde çal flabilmesidir. Bugün için Word, yaz l dökümanlar n haz rlanmas nda genifl seçenekler sunan üstün bir çal flma arac durumundad r. Word sayesinde basit bir yaz l dökümana resimler, tablolar ve benzeri fleyler ekleyerek genel görünümünü çok daha iyilefltirebilmek mümkündür. Ayr ca otomatik olarak yaz m hatalar n düzelt- Dökümanlarla çal fl rken Efl Anlaml lar (Thesaurus) fonksiyonundan faydalanabilirsiniz. Pencereyi açt ktan sonra aramak ve de ifltirmek istedi iniz kelimeyi girmelisiniz. Word kelime ifllem program ayn zamanda dil bilgisi kontrolü de yapabilir I INFO> BAS T VE TEM Z Belgenizi haz rlarken ayn anda birden fazla tür font kullanmak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Unutmay n ki çok karmafl k görünen bir belge ilgi çekmekten ziyade itici olabilir. Önemli olan sonuçta temiz ve düzenli bir belge haz rlayabilmektir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 9

8 TEMEL B LG LER MS WORD LE TANIfiMA Bu fonksiyon yard m yla belgenizin k sa bir özetini görebilirsiniz. Üzerinde çal flt n z belgeye kolayl kla tablolar ekleyebilirsiniz E er isterseniz Word program yaz l m kontrolünü yapar ve yanl fl yaz lm fl kelimelerin alt n çizer Ayn zamanda Word içinde de tablolar oluflturabilirsiniz me ya da bir kelimenin efl veya z t anlaml lar n bulma gibi fonksiyonlar bu tür programlardaki standard özelliklerdir. Her ne kadar tablolarla ilgili fonksiyonlar bu ifl için özel olarak haz rlanm fl hesap tablosu programlar kadar detayl de ilse de, Word bu alanda da pek becerikli say labilir. Haz rlad belgenin uzunlu u hakk nda bilgi edinmek isteyenler için ise sözcük say m fonksiyonu oldukça yard mc bir unsurdur, bu fonksiyon sizi belgeniz hakk nda çeflitli istatistik verilerle ayd nlat r, mesela kullan lan harf, kelime, sat r ve sayfa say - s gibi. Word ayn zamanda kendine has orijinal bir görüntü yaratabilmeniz için belgenizde düzinelerce farkl fonttan birini kullanabilmenize de izin verir. lgi çekmesini istedi iniz k s mlar renkli harfler ya da gölgelendirme kullanarak daha belirgin hale getirebilirsiniz. Ayn anda birden fazla döküman görmeniz gerekti inde ise, Word birden fazla belgeyi rahatça açarak ve üzerlerinde çal flman za imkan tan yarak iflinizi oldukça kolaylaflt racakt r. Ayr ca e er fonksiyonlar hakk nda kafan z kar fl rsa Word size genifl ve iyi haz rlanm fl bir yard m dosyas arac l ile yol gösterebilir. Bu geliflmifl kelime ifllem program n n tüm özelliklerini anlatabilmek için düzinelerce sayfaya ihtiyac m z olacak, o yüzden bafllang çta en temel özelliklerini gözden geçirece iz. 10 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 WINDOWS DONATILARI WINDOWS WINDOWS DONATILARI Windows 95 içinde, Donat lar menüsünden basit oyunlar n yan s ra hesap makinas ve not defteri gibi araçlara da ulaflabilirsiniz. OYUNLAR May n Tarlas bir oyun alan ndaki may nlar bulmaktan ibaret olan basit bir zeka oyunudur. Solitaire ve Free Cell bir destedeki iskambil ka- tlar n belirli bir s raya koymaya çal flt n z basit kart oyunlar d r. Hearts ise yine oldukça basit bir taktik oyunudur. Oyunun sonunda en az puan alan taraf oyunu kazan r. MULT MEDYA (E LENCE) Windows 98 içindeki E lence menüsü alt nda çeflitli ses kay tlar n çalmak için kullanabilece iniz bir grup program mevcuttur. Mesela bunlardan biri müzik CD lerinizi bilgisayar n zdaki CD- ROM sürücüyü kullanarak çalabilmenize imkan tan r. Bir baflka program ses, görüntü ve resim dosyalar n okuyabilmenizi sa lar. Ses Denetimi seçene- i ise bilgisayar n z n ses ayarlar n yapman z sa lar. Buradaki son program grubu ise ses kay tlar yapabilmenize olanak tan r. S STEM ARAÇLARI Bu gruptaki ayg tlar bilgisayar n z n bak m n yapabilmeniz içindir. ScanDisk ad verilen program bilgisayar n z n disklerindeki hatalar bulmak için tasarlanm flt r. Bir bilgisayar çeflitli tipte disklerin üzerine bilgi kaydederken belirli baz metodlar kullan r. Ancak e er bu esnada bilgisayar n çal flmas zorla durdurulursa, mesela elektrik kesintisi gibi, sistemde bir hata oluflabilir. ScanDisk bu tarz veri depolama hatalar n aray p bulmak, e er mümkünse bu hatalar gidermek için kullan l r. Ancak bu veri onar m ifllemi her zaman baflar l olmayabilir, o yüzden önemli dosyalar n bir yede ini bulundurmak her zaman için iyi bir önlemdir. Bir baflka bak m ayg t olan Disk Birlefltiricisi ise, sabit disk üzerindeki dosyalar n düzenli olarak yerlefltirilmesini sa lar, bu flekilde hem sistem h z n yükseltir ve hem de disk alan ndan tasarruf edilmesini sa lar. Bu menüde bulunan di er araçlar n ço u ise daha ziyade sistem yöneticileri taraf ndan kullan l r. HESAP MAK NASI Bu ayg t kullan rken standart ya da bilimsel tip hesap makinesi olmak üzere iki farkl tür aras nda seçim yapabilirsiniz. Standart Hesap Makinesi temel dört ifllemi yapman za imkan tan yan basitlefltirilmifl bir yap dad r. Bilimsel Hesap Makinesi ise çok daha geliflmifl bir yap ya sahiptir, ileri seviyedeki matematik hesaplamalar yapabilmenize imkan tan r. Hesaplamalar yaparken Düzen seçene i yard m yla baflka bir belgeden kopyalad n z say sal de erleri hesap makinesine girebilir, ve makinedeki sonuçlar yine ayn flekilde baflka belgelere aktarabilirsiniz. * PUCU> MS Word yaz l m ayn zamanda MS Office program paketinin bir parças olarak da piyasaya sürülmektedir. Write isimli metin editörü ise Windows 3.0 iflletim sisteminin eski versiyonlar yla birlikte piyasa sürülmüfltür. * PUCU> Bilgisayar n za Windows iflletim sistemi kurulurken Donat lar menüsü alt na kurulacak programlar seçme imkan n z vard r. O yüzden burada ad geçen tüm programlar kendi sisteminizde bulamayabilirsiniz, çünkü daha en bafl ndan kurulmam fl olabilirler. Ancak e er isterseniz bunlar sonradan kurman z da mümkündür. Paint ile basit resimler çizmek çok kolay HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 5

10 WINDOWS WINDOWS DONATILARI * PUCU> B LG LER N YEDEKLENMES Önemli veri dosyalar n n her zaman için bir kopyas n alman z, bunlar ya disketlerde ya da baflka bir bilgisayar n sabit diskinde saklaman z tavsiye olunur. E er herhangi bir sebepten dolay bilgisayar n zdaki veri kay tlar tahrip olursa, bu flekilde büyük zarar etmekten kurtulabilirsiniz. PAINT Bilgisayar n zdaki bu program basit resimler çizebilmeniz için tasarlanm flt r. Çizim yapmak için ekran n sol taraf ndaki panelde yeralan çizim araçlar ndan faydalanabilirsiniz. Yapaca n z çizimin renkli mi yoksa siyah-beyaz m olaca na da karar verebilirsiniz. Bir çizimde hoflunuza gitmeyen k - s mlar silebilir, o k s mlar yeniden çizebilirsiniz. Bu programla herhangi bir çizim çeflitli flekillerde döndürülebilir, büyütülebilir, ya da deforme edilip de ifltirilebilir. Bu yaz l mla oluflturdu unuz çizimler ayn zamanda baflka dökümanlara da eklenebilir, mesela bir kelime ifllem program yla haz rlanm fl bir elektronik posta döküman na yerlefltirilebilir. * PUCU> S MGE (Character Map) E er arad n z özel bir karakteri klavyenizde bulam yorsan z o zaman bu ayg t size yard mc olabilir. Buradaki karakterler genelde pek s k kullan lmayan özel iflaretlerdir ve yabanc bir ülkeye ya da dile ait olabilirler. htiyac n z olan özel simge ve karakterleri buradan üzerinde çal flmakta oldu unuz dökümana kopyalayarak sorununuzu çözebilirsiniz. NOT DEFTER (NOTEPAD) Bu basit kelime ifllem program yaz l metinleri derlemenize ve gözden geçirmeniz imkan tan r, ancak MS Word gibi yaz l mlar n aksine yetenekleri son derece s n rl d r. Not defteri son derece düflük kapasiteli bir program olmas na ra men, Windows iflletim sisteminin bir parças olarak kurulur ve zaten esas varolufl amac da KONTROL KARAKTERLER Metin editörleri genellikle font tipi ve büyüklü ü gibi ö- nemli verileri ekranda görünmeyen karakterler fleklinde derlenen metinin içine saklarlar, bunlara kontrol karakterleri denir. MET N TÜRÜNÜN ÖNEM Windows iflletim sistemi bir dosyay açarken ya da ifllerken hangi yaz l m kullanmas gerekti ine dosyan n uzant ekine bakarak karar verir. Mesela TXT uzant l bir dosyay okumak istedi inizde, Windows bunu Not Defteri adl yaz l m kullanarak açar. TXT uzant l basit dökümanlar n gözden geçirilmesine imkan tan makt r. Ço u zaman yeni bir program kurarken karfl n za ç kan bu TXT uzant l metin dosyalar genelde kurmakta oldu unuz yaz l mla ilgili baz temel bilgiler içerirler. Windows alt nda oynayabilece iniz basit oyunlara bir örnek. Simge listesi klavyede yer almayan tüm özel karakterleri içermektedir. Standart ya da bilimsel hesap makinas tiplerinden istedi inizi seçip kullanabilirsiniz. 6 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 FAREY EVC LLEfiT RMEK PROJELER FAREY EVC LLEfiT RMEK Bir sürücü kursunda acemi bir sürücüye ilk ö retilen fley direksiyonu do ru tutmakt r. Fakat bir insan fareyi düzgün tutmay ve kontrol etmeyi nereden ö renebilir? flte afla da bunu görece iz. 1. ADIM Öncelikle bilgisayar n z n aç k ve iflletim sisteminizin (mesela Windows 95) çal fl r durumda oldu undan emin olun, ayr ca farenizin sisteme ba l olmas gerekir. Bundan sonra ki ad m farenin gerçekten bilgisayar n z taraf ndan görüldü- ünden emin olmakt r. Fareyi tutup bulundu u 2. ADIM biri onu düzgün tutabilmektir. Avucunuzu farenin tam s rt na gelecek flekilde üzerine yerlefltirin, kablosunun sizden öte yana do ru uzan yor oldu undan emin olun. Fareyi bu flekilde tutarken bile iniz ped üzerine temas ediyor olmal - d r. flaret ve orta parmaklar n z herbiri bir tuflun üzerine gelecek flekilde ileriye do ru uzat n. 1. ADIM 3. ADIM zeminde birkaç defa gezdirin, e er ekrandaki imleç sizinle beraber hareket ediyorsa sorun yok demektir. 2. ADIM Fareye kumanda etmenin en önemli flartlar ndan 4. ADIM 3. ADIM Elinizin fare üzerinde rahat bir flekilde duruyor oldu undan emin olun, kesinlikle kas lm fl * PUCU> FAREN N KONUMU Farenizin zemin üstündeki duruflu önemlidir, kablo sizden öte yana do ru bak yor olmal d r. Bu flekilde fare elinizin do al hareketlerini do rudan ekrandaki imlece yans tacakt r, elinizi sa a oynatt n zda imlecin de sa a hareket etmesi gibi. fiu ÜÇ KURALI UNUTMAYINIZ: Tufllar na basmadan, sadece fareyi hareket ettirerek hiçbir ifllem yapamaz, haliyle yanl fl bir komut verip sistemde ar zaya yol açamazs n z. Fareyi sadece bir elinizle kontrol edin, di er elinizle de klavyeye kumanda ederek ifllerinizi daha h zl halledebilirsiniz. Kendinizi farenin hareketlerini elinize bakmadan, sadece ekrandaki imleci takip ederek izlemeye al flt r n, bu flekilde çok daha kolay çal fl rs n z. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 5

12 PROJELER FAREY EVC LLEfiT RMEK 6. ADIM olmamal d r. Bile iniz ve zemin aras ndaki devaml temas ise cihaza hassas bir flekilde kumanda etmenizi sa layaca ndan önemlidir. 5. ADIM 4. ADIM Bile inizin zemin üzerinde rahat bir flekilde duruyor oldu una emin olun, bundan sonra sadece bile inizi hafifçe sa a ve sola bükmek suretiyle fareyi hareket ettirin. 5. ADIM E er kullan m esnas nda fare pedin d fl na ç karsa, tüm yapman z gereken onu hafifçe kald r p tekrar pedin ortas na koymakt r. Zemine temas etmedi i sürece fare bilgisayara herhangi bir hareketi iletmez ve imleç sabit kal r. 7. ADIM 6. ADIM Baz kullan c lar fareyi yukar da anlat lan fleklin tam tersi biçimlerde kullanabilmektedirler, bu biraz da al flkanl k meselesidir. * PUCU> 7. ADIM Genelde yeni kullan c lar n s k s k yapt bir hata, önce fareyi ekranda istedikleri konuma gelecek biçimde hareket ettirmek, ondan sonra da hangi tufla basacaklar n görmek için gözlerini fareye çevirmektir. Bu esnada genellikle fare fark nda olmadan oynat l r ve sonuç olarak yanl fl FARE PED (MOUSE PAD) Her ne kadar fareyi herhangi düz ve temiz bir zemin üzerinde hareket kullanabilirseniz de, en iyisi bu ifl için tasarlanm fl uygun bir ped almakt r. Piyasada çok çeflitli tip, flekil ve renkte ped bulmak mümkündür. Ancak dikkat edilmesi gereken ne çok yumuflak, ne de çok sert bir yüzeye sahip olmayan n seçmektir. Afl r kaygan olanlar farenin kontrolünü zorlaflt r rken, afl r yumuflak olanlar ise hareketlerinizi zorlaflt racak, hatta uzun vadede bile inizin a r mas na sebep olacakt r. bir yere t klan r. Bunu önlemek için her zaman uygun parmaklar n uygun tufllar üzerinde olmas - na dikkat edin. 8. ADIM Bir baflka s k yap lan hata ise, kullan c n n normalde tufllar n üzerinde duruyor olmas gereken parmaklar n devaml havada tutmas d r. Bu durum k sa sürede parmaklarda ve elde a r ya, hatta tutulmalara sebep olabilir. 8. ADIM FARE KABLOSU Farenizin kablosunun herhangi bir yere tak lmamas na ve hareketi k s tlamayacak uzunlukta olmas na dikkat edin, aksi taktirde çal flmak çok zorlaflabilir. 6 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 HESAP MAK NASI PROJELER HESAP MAK NASI Diyelim ki çabucak birkaç hesaplama yapman z gerekiyor, ancak hesap makinan z bulam yorsunuz. Üzülmeyin, bilgisayar n z bu konuda da size yard mc olabilir. Windows 95 kullan m son derece kolay bir hesap makinas içermektedir. fiimdi alt basit ad mda bu faydal fonksiyonu nas l kullanaca n z size gösterece iz. Birkaç t klamayla sonuca ulaflacaks n z, ad mlar takip edin yeter. 1> Ad m - Bafllang ç Windows 95 içindeki tüm programlar n bafllang ç noktas Bafllat dü mesidir. Bu dü me ekran - Windows masaüstü I INFO> Mavi renkte arka plan o an hangi unsurun seçili ya da çal fl r durumda oldu unu göstermeye yarayan bir ikazd r. Seçili ya da çal fl r durumda olmayan di er unsurlar ekranda gri renkli arka planlarla gösterilir. Fare ikonu Bafllat tufluna sol t klay n n zda gördü ünüz Windows masaüstünde, sol alt köflede bulunmaktad r. htiyac n z olan programlara buradan ulaflacak ve çal flt racaks n z. fiimdi fare ikonunuzu bu dü menin ü- zerine getirin ve sol fare tufluna bir defa bas n. Ana menü seçeneklerini içeren bir sütun aç lacakt r.! D KKAT> YAZICILAR E er hesap makinas seçene ine t klad ktan hemen sonra program ekranda belirmezse, sak n yanl fl bir fley yapt n z düflünüp korkmay n. Özellikle baz yavafl bilgisayarlarda programlar n çal flt r lmas biraz zaman al r ve bu esnada imleç kum saati fleklini alarak beklemeniz gerekti ini belirtir. Temel menü Fare ikonunu Programlar fl kk n n üzerine getirin. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 7

14 PROJELER HESAP MAK NASI I INFO> 2> Ad m - Programlar Açt n z ana menüde Programlar seçene ini bulun ve fare ikonunu bunun üzerine getirin. fiimdi bu seçene in ayd nlat ld n, yani arka plan n n mavi renge dönüfltü ünü göreceksiniz. Ayr ca bu seçene e ba l olan bir dizi program n ad n gösteren yeni bir liste ekranda belirecek. Fare ikonunu Donat lar fl kk n n üzerine getirin E er hesaplama esnas nda say lar fare yard m yla yazmak zor gelirse, o zaman do rudan klavyeyi kullanabilirsiniz. Burada eflittir iflaretinin karfl l olarak ENTER tuflunu kullanman z gerekti ini hat rlay n. Hesap Makinesi fl kk na sol t klay n Programlar menüsü 4> Ad m - Hesap Makinesini Çal flt rmak Donat lar menüsüdeki pek çok seçenekten biri de Hesap Makinesi fl kk d r. Fare ikonunuzu bu fl kk n üzerine getirerek mavi renkle ayd nlanmas n sa lay n, sonra da farenin sol tufluna bas n. Bu flekilde Hesap Makinesi program n çal flt rm fl olacaks n z, ekranda küçük bir pencere aç lacak ve gerçek bir hesap makinesini and ran arabirimiyle Hesap Makinesi kullan ma haz r olarak karfl n za ç kacak. Donat lar Menüsü 3> Ad m - Donat lar Menüsü Bu yeni aç lan menüde, Donat lar fl kk n bulun ve fare ikonunu üzerine getirin. Yine Donat lar fl kk - n n mavi renkle ayd nlat ld n ve yeni bir seçenekler listesinin ekranda belirdi ini göreceksiniz. 5> Ad m - Hesap Makinesi Ekranda gördü ünüz hesap makinesi gerçe inin neredeyse ayn s d r. Gerçek bir makinede bulunan tufllar n ayn lar na sahiptir. Ancak aradaki en büyük fark, bu tufllara parmaklar n zla basmak yerine, farenizle t klayarak kullan yor olman zd r. Temel matematik say ve sembollerini içeren tufllar gerçek bir makinedekiyle t pat p ayn d rlar. Bu pencerede gerçek bir makinada oldu u gibi rakamlar görüntülenir. Bu pencerede gerçek bir makinede oldu u gibi rakamlar görüntülenir. 6> Ad m - Hesaplama Yapmak Art k hesaplamalar n z yapmaya haz rs n z. Birkaç basit deneme yap n, mesela 7x9 gibi. E er resimde gösterilenle ayn sonuca ulaflt ysan z do ru yapm fls n z demektir. Tebrikler! 8 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET ARAÇLARI INTERNET INTERNET ARAÇLARI Internet dünya çap nda bilgiyle dolu bir iletiflim a ve üzerindeki pek çok veriye ulaflmak da genellikle ücretsiz olmas na ra men, bunlara ulaflabilmek için birçok küçük ama önemli unsuru dikkate alman z gereklidir. Bu unsurlardan baz lar ücretsiz temin edilebilir, baz lar na ise bir bilgisayar edinirken dikkat etmek lüzumludur. fiimdi burada bir Internet ba lant s için nelere ihtiyac n z olaca ve bunlar n ne miktar harcama gerektirece ine bir bakaca z. B LG SAYAR Internet ba lant s için nas l bir bilgisayar gerekir? E er sadece bu ifl için kullanacaksan z, yani en son ç kan üç boyutlu oyunlar rahatça oynayabilmek gibi bir kayg n z yoksa, o zaman çok güçlü bir sisteme ihtiyac n z yok demektir. Bugün piyasada sat lan en düflük konfigürasyonlu ve en ucuz bilgisayar bile Internet üzerinde rahatl kla gezinmenize imkan sa layacak kapasitededir. Tabii güçlü bir bilgisayar n kapasitesi biraz daha fazla olacakt r, ancak genellikle ba lant h z - n z etkileyen unsurlar baflkad r. BA LANTI Genelde büyük firmalar Internet ba lant s sa layabilmek için kiral k hatlar (Lease Line) gibi yöntemlere baflvururlar, ancak günümüzde bunlar n maliyeti s radan bir kullan c n n karfl layabilece inden çok fazlad r. O yüzden en s k kullan - lan ba lant yöntemi bir modem vas ta- s yla yap land r. Modem denilen ayg t, bir telefon hatt arac l yla bilgisayar - n z Internet e ba lamaya yarar. Bugünlerde iflinizi görecek iyi bir modemi 40 ile 60 Amerikan Dolar aras nda de iflen fiyatlara sat n almak mümkündür. Baz firmalar satt klar bilgisayara bir de modem dahil ederler ve koflullar da oldukça uygun olabilir. Fuar ya da promosyon gibi etkinliklerde ise iyi bir modemi son derece cazip fiyatlara edinmek mümkündür. SERV S SA LAYICI Internet ba lant s sa lamak isteyen birinin dikkat etmesi gereken ikinci önemli unsur ise seçilecek Internet servis sa lay c s d r (ISP). Servis sa lay c size ba lant n z kurmak için gereken telefon numaras n ve ba lant flifresini veren flirkettir. Verilen telefon numaras n kullanarak bir modem arac l yla flirketin bilgisayar na ba lan r, bu bilgisayar yard m yla Internet üzerindeki gezintilerinizi gerçeklefltirirsiniz. Piyasada pek çok servis sa lay c flirket bulunmaktad r ve verdikleri hizmete karfl l k talep ettikleri ücretler oldukça farkl d r. Genelde bir aydan birkaç Modem, Internet e ba lanman z sa layan bir cihazd r I INFO> Bir modem arac l ile Internet ba lan t s sa larken, telefon hatt n z n kullan ld - n unutmay n. Bu yüzden ba l oldu unuz süre içinde kullan lan hat meflgul olacak ve bu durum do al olarak telefon faturan za da yans yacakt r. Güçlü bir bilgisayar tüm çal flmalar n za h z kazand racakt r. Gider Kalemi Ba lant süresi Yaklafl k fiyat Servis sa lay c ücreti S n rs z 13.95$(*) Telefon gideri Ayl k 20 saat 4.95$ Toplam 18.90$ Telefon gideri ortalama bir fiyat al narak hesaplanm flt r. Ba lant zaman na göre telefon ücretlerinin de iflti ini unutmay n z. (*) Bu bedel Herkes çin Bilgisayar bir ayl k s n rs z Internet eriflim paketi fiyat d r. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 7

16 INTERNET INTERNET ARAÇLARI seneye kadar de iflen süreler için bir ba lant sözleflmesi yap l r, ancak uygulamada baz baflka detaylar daha vard r. Verilen ücret ayl k ba lant süresine göre de de iflir, belirli bir saat s n r içeren ya da hiç saat s n r bulunmayan uygulamalardan birini seçebilirsiniz. TELEFON En önemli detaylardan biri de, Internet e modem ile ba lan rken telefon hatt n z kullanaca n z ve bunun da telefon faturan za yans yaca d r. Ülkemizde Modemi bilgisayara ba lamakta çeflitli kablolar kullan l r. I INFO> Telefon faturalar n za dikkat edin! TELEFON FATURALARI Uzak ülkelerdeki sitelere eriflirken uluslararas telefon ücreti ödemekten çekinmeniz gerekmiyor, tüm gezintinizde sadece servis sa lay c n za ba lan rken ödedi iniz telefon ücreti geçerlidir. genellikle servis sa lay c lara ba lan rken ile bafllayan nispeten düflük ücretli telefon hatlar kullan l r, ancak bu her servis sa lay c için geçerli olmayabilir. Bu yüzden servis sa lay c seçerken ne tür telefon numaras kulland klar na ve bulundu unuz yörede bir ba lant noktalar olup olmad na bak n. Normal bir telefon numaras kullanan servis sa lay - c lara uzun mesafeli aramayla ba lanmaya çal flmak telefon faturan z alt ndan kalk lamayacak bir hâle getirebilir. TOPLAM MAL YET NED R? Peki tüm giderler gözönüne al nd nda Internet ba lant s n n maliyeti ne olacakt r? Bunun kesinlikle ucuz olaca- n düflünmeyin, öncelikle bir bilgisayar ve modem gibi ö- nemli yekünler tutan bafllang ç harcamalar yapman z gerekecektir. Bundan baflka servis sa lay c ücreti ve telefon gideri gibi ayl k daimi harcamalar - n z olacakt r, ba land n z süre uzad kça bu masraf n artaca- n unutmay n. Burada verilen tablolar inceleyerek yaklafl k bir hesaplama yapman z mümkün olacakt r. INTERNET KAFELER E er Internet i çok s k kullanmayacaksan z, sadece göndermek ya da merak n z tatmin etmek istiyorsan z, o zaman Internet kafeleri sizin için çok daha pratik bir çözüm sa layabilir. Bu yerler oldukça mâkul say labilecek saat ücretleri karfl l nda Internet ihtiyaçlar n z gidermenizi sa layan mekanlard r. Saati yaklafl k ila TL aras nda de iflen fiyatlarla hizmet veren bu yerlerin bir avantaj da genelde size yard mc olabilecek tecrübeli elemanlar n bulunmas d r. HANG MODEM Günümüzde piyasada sat lan modemler genelde Kb/s h z ndad rlar ve daha yavafl ve ucuz bir model bulmak da pek mümkün de ildir. Ancak zaten bu modemlerin fiyatlar oldukça uygun oldu undan daha yavafl n ve ucuzunu araman z da tavsiye edilmez. Sonuçta h zl bir modem Internet üzerindeki iflinizi daha çabuk görmenize imkan verece inden ba l kalma süreniz azal r ve telefon giderleriniz oldukça düfler. Bugünlerde büyük flehirlerin hemen her semtinde ve belli bafll yerleflim merkezlerinde bir Internet kafeye rastlamak mümkündür. Yeni model bilgisayarlarda dahili modem bulunur Internet e ilk ad m Internet kafelerde atabilirsiniz 8 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 INTERNET YAZILIMLARI INTERNET INTERNET YAZILIMLARI Internet tüm dünyay kapsayan bir iletiflim a d r, burada bulunan a sitelerinde (Websites) büyük miktarlarda bilgi depolanm flt r. I INFO> me imkan na kavufluruz. Hâlen Internet üzerinde pek çok farkl browser program mevcuttur ve bunlar n büyük bir k sm da ücretsiz olarak kullan c lara sunulmaktad r. Bu programlar aras ndaki fark, k smen sa lad klar ba lant sürati, k smen de içerdikleri geliflmifl kullan m Dikkat ediniz, ücretsiz sözü bazen çok yan lt c olarak kullan labilir. Mesela Internet üzerinde bir siteden video filmler izlemeye yarayan bir program ücretsiz olarak alabilirsiniz, ancak bunu kullanarak ayn sitede filmler izlemeye kalkt n zda sizden belirli bir ücret talep edilebilir. seçeneklerinden kaynaklanmaktad r. En basit yap ya sahip olanlar genelde sadece Internet üzerinde gezinmenizi sa layacak temel fonksiyonlar içerirler, bunun d fl nda pek fazla özellikleri yoktur. Daha geliflmifl olan yaz l mlar ise sadece Internet üzerinde gezinmenizi sa lamakla kalmaz, ayr ca bu gezintileri istedi iniz flekilde organize edebilmenize de imkan tan rlar. Mesela ilginizi çeken bir site buldu unuzda, bunun adresini listenize kaydedebilmenizi ve böylece bir daha ki sefere uzun bir araflt rmaya gerek Tipik bir FTP program Internet üzerinde çal flmak ve tüm bu verilere ulaflabilmek için ne tür yaz l mlara ihtiyac n z olaca n merak ediyorsunuz de il mi? fiundan kesinlikle emin olabilirsiniz ki Internet üzerinde dolaflmak için sadece tek bir programa ihtiyac n z var, Browser ad verilen bu program ücretsiz temin edilebilir. Bunun d - fl nda ço u zaman ihtiyaç duyaca n z daha ufak programlar da Internet üzerinden genellikle ücretsiz olarak temin etmeniz mümkündür, ancak baz durumlarda programc lara küçük bir kullan m bedeli ödemeniz de gerekebilir. Internet üzerinde çal flmak için ihtiyaç duyaca m z ilk ve en önemli program grubu Browser ad n verdi imiz yaz - l mlard r. Bu yaz l mlar sayesinde web sitelerinin içeriklerini ekran m zda gör- WinAmppiyasadaki en iyi MP3 çal c s HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 9

18 INTERNET INTERNET YAZILIMLARI I INFO> Bazen Internet üzerinde sunulan baz verileri ya da yaz l mlar browser ile görüntülemeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda yap lacak fley o yaz l m bilgisayar n za kaydettikten sonra, di er programlar kullanarak incelemektir. Internet Explorer- en yayg n Browser yaz l m. Netscape Navigator- piyasadaki en iyi ikinci Browser yaz l m Günümüzde web üzerinde en yayg n kullan lan iki browser yaz l m vard r. Bunlardan ilki Netscape Navigator ve onun biraz farkl bir versiyonu olan Communicator d r. Di eri ise Microsoft firmas taraf ndan gelifltirilen Internet Explorer olup, bu yaz l m genellikle Windows 98 ile beraber verildi inden en s k rastlanan yaz l mlardan biridir. Biz burada daha ziyade Internet Explorer üzerinde duraca z. Bu browser yaz l mlar genellikle plug-in tabir edilen küçük programlar taraf ndan desteklenerek kapasiteleri daha da gelifltirilebilir. Mesela çeflitli plug-in programlar sayesinde Internet üzerinde bir film seyretmek, bir radyo program n dinlemek ya da oyun oynamak mümkün olabilir. Internet üzerinde s kça ihtiyaç duyaca- n z bir di er yaz l m da bir al - c s d r, bunlar yine ücretsiz olarak temin edilebilirler. Genelde en s k kullan lan- kalmadan ayn siteyi bulabilmenizi sa larlar. Buldu unuz farkl kategorilerdeki adresleri de iflik konu bafll klar alt nda grupland rmak gibi iflinizi kolaylaflt ran seçenekler de mevcuttur. Bunun haricinde modern bir browser genelde bir program n da içerir ve böylece elektronik posta alma ve gönderme ifllemlerinizi de yürütmenizi sa lar. Internet yaz l mlar n n bir listesi INTERNET Ç N PROGRAMLAR PROGRAMLAR PROGRAM TÜRÜ DOSYA T P Internet Explorer, Netscape Navigator WWW browser htm, html Outlook, Outlook Express, Pegasus Mail Program Her tür dosya CuteFTP, LeechFTP FTP Program Her tür dosya Quick Time, Media Player Video oynat c mov, avi, mpg Real audio player Ses çal c s ra Winamp, Winplay, Soritong MP3 ses çal c s mp3, mp2, waw lardan biri Outlook Express olup Windows 98 ile beraber verilmektedir, ayr ca Microsoft Ofis yaz l m pakedi içinde Outlook adl biraz farkl bir versiyonu da mevcuttur. Yine Internet üzerinde Pegasus Mail gibi ücretsiz olarak sunulan pek çok farkl al c yaz l m bulmak mümkündür. Biz burada daha ziyade Outlook Express ve Outlook üzerinde duraca z. 10 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET TE PARA KAZANMAK INTERNET INTERNET TE PARA KAZANMAK fiu ana dek Internet hakk nda hep sadece bir bilgi ve e lence kayna ym fl gibi konufltuk. Ancak flimdi sizlere Interneti nas l para kazanmak ya da tasarruf etmek için kullan labilece inizden bahsedece iz. Internet günümüzde gittikçe artan bir flekilde ekonomik önem kazanmaktad r. Tüm dünyada küçük ve büyük iflletmeler, hatta flah slar kendi web sitelerini ve sunumlar n oluflturmak için çal flmalar yapmaktad r. Tabii ki çal flma alan her türden web sitesi oluflturmak olan çeflitli firmalar mevcuttur, ancak bunlar henüz hem say ca azd r, hem de hizmetlerinin bedeli oldukça yüksek say l r. E er para kazanmak ilginizi çekiyorsa, o zaman bu tür sitelerin nas l haz rland - n ö renerek kendinize bir gelir kayna- yaratabilirsiniz. Bir web sitesi haz rlaman n iki temel yöntemi mevcuttur, ilk yöntem HTML dilini kullanmakt r, bu web sayfalar oluflturmak için kullan lan basit bir programlama dilidir. Bu yöntemin faydas hemen hemen hiçbir malî yük getirmemesidir, ancak tabii ki öncelikle oturup bu dili ö renmeniz gerekmektedir. kinci yöntem ise web sayfa ve siteleri oluflturmak için özel olarak haz rlanm fl programlar kullanmakt r, mesela Microsoft Frontpage, HomeSite veya Macromedia Flash bu yaz l mlara birkaç örnektir. Bu yöntemi kullanman n faydas ise, bu tür bir program n kullan - c ya pek çok tasar m seçene i sunmas ve ifli kolaylaflt rmas d r. Ne var ki bu programlar genellikle profesyonel kullan c lara hitap etti inden ço unlukla ücretsiz da t lmazlar ve hatta s radan bir kullan c için oldukça pahal olabilirler. E er web siteleri oluflturmak konusunda çal flmaya bafllarsan z, genelde birkaç ay içinde iflin inceliklerini ö renebilir, hatta biraz çaba ve yarat c - l kla flirketler için profesyonel web sitele- * PUCU> PARLAK B R GELECEK... Web siteleri oluflturma ifli özellikle bu konuya hergün daha fazla flirketin ilgi göstermeye bafllamas yüzünden oldukça parlak bir gelece e sahiptir. Biraz da flansla bu tarz bir çal flma size k sa vadede bile iyi gelir getirebilir. Internet, ürünlerinizin pazarlanmas nda size çok yard mc olabilir. I INFO> UYGUN PERSONEL SEÇ M Internet üzerinde sanal bir ma aza açarken dikkat edilecek en önemli unsur iyi bir yönetici bulmakt r. Bu kifli sanal ma azan z n her türlü iflini yapaca ndan yeterli bilgi ve kapasitede olmas gerekir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 11

20 INTERNET INTERNET TE PARA KAZANMAK Internet üzerinde bir web sitesi oluflturman za yard mc olacak birçok yaz l m bulabilirsiniz. Web sayfalar tasarlamak için en yayg n kullan lan programlardan biri MS FrontPage dir. ri ve sunumlar haz rlayacak kapasiteye bile ulaflabilirsiniz. Bu da finansal aç - dan oldukça tatminkar sonuçlar do urabilecek bir u raflt r. Diyelim ki iflleri istedi inden daha yavafl giden bir üretici ya da sat c s n z, sat fllar n z canland rmak için bir yol ar - yorsunuz. Belki de Internet üzerinde reklam ve elektronik postayla siparifl verme yöntemlerini denemeniz iyi olabilir? Bu tür bir giriflimin en iyi taraf getirdi i malî külfetin son derece düflük olmas d r. Öncelikle bir dükkan sat n almak ya da yüksek fiyatlarla kiralaman z gerekmemektedir, tüm ihtiyac n z olan yüksek güçlü bir bilgisayar ve bir de servis sa lay c dan kiralayaca n z Internet ba lant s d r. Bu yüzden maliyetler çok daha düflük olacakt r. Ayr ca açt n z sanal dükkanda bir sürü eleman çal flt rman z gerekmeyecek, üstelik mallar n z n çal nmas ndan korkmak zorunda kalmayacaks n z. Bu tür Internet al flverifllerinin en güzel taraflar ndan biri de sistemin basitli idir, bilgisayar n za ba lanan bir müflteri oturdu u koltuktan kalkmadan mallar n z inceler, ihtiyac olan siparifl eder ve siz de verilen adrese sipariflleri gönderirsiniz. Günümüzde dünyadaki en de erli mallardan biri de bilgidir. Internet in bu konudaki avantajlar ndan biri de bilgiye ulaflmay son derece h zl ve ucuz bir hâle getirmesidir. Tüm yapman z gereken bilgi sa lamak üzerine çal flan bir flirket kurmakt r. Bir müflteri uygun ev ve dairelerin bir listesini mi istiyor? Siz onun için bu listeyi çabucak haz rlay p sunabilirsiniz, tabii uygun bir ücret karfl l nda. Biri o anda belirli bir hisse senedinin borsadaki durumunu ya da ikinci el otomobil fiyatlar n m ö renmek istiyor? Bu da pek sorun de ildir, Internet yard m yla gereken bilgiyi k sa sürede derleyebilir ve iletebilirsiniz. Son olarak da nas l para kazanaca n z de il ama nas l tasarruf edebilece iniz yolunda bir ipucumuz olacak. Düflük maliyetler nedeniyle Internet üzerinden sat fl yapan firmalar n ço unun fiyatlar normalden oldukça düflüktür, bazen bu fiyat fark yüzde elli civar nda bile olabilir. Tabii henüz Internet üzerinde sat lan mallar n çeflidi dükkanlarda olandan azd r, ancak özellikle kitap, CD, DVD gibi tüketim ürünlerine çok daha uygun fiyatlarla ulaflabilirsiniz. Macromedia Flash daha yeni ve baflar l bir Web tasar m program d r. 12 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

21 WINDOWS OYUNLARI MULTIMEDIA VE E LENCE WINDOWS OYUNLARI Karmafl k ve zor bilgisayar oyunlar na e ilmeden önce, Windows iflletim sisteminin içinde yer alan baz basit oyunlara bir göz ataca z. Ancak dinlenip rahatlaman n yan nda bu oyunlar n baflka bir amac daha var, fare ile al flt rma yapman z sa lamak, Windows menü ve pencerelerini kullanmaya al flman z sa lamak gibi. MAYIN TARLASI Elinizi fare kullanmaya al flt rman n en iyi yollar ndan biri May n Tarlas ad verilen oyunu biraz oynamakt r, bu amaçs z ve rastgele bir biçimde masaüstüne t klay p durmaktan daha iyi ve e lenceli bir yöntemdir. Oyuna bafllamadan önce seçenekler menüsünden farkl zorluk seviyelerinden istedi iniz birini seçebilirsiniz. Her zorluk seviyesi farkl büyüklükte oyun haritas - na ve tabii ki de iflen miktarlarda rast- gele yerlefltirilmifl may na sahiptir. Daha önce Windows alt nda Hesap Makinesi program n nas l çal flt raca n z göstermifltik, ayn flekilde May n Tarlas oyununu da çal flt r n. Bunun için öncelikle Bafllat tuflundan Programlar menüsünü, oradan Donat lar ve daha sonra da Oyunlar menüsünü aç n, buradan May n Tarlas fl kk n bulup sol t klay n. Kare fleklinde bir oyun alan n içeren May n Tarlas penceresi ekranda belirecektir. Oyunun amac oldukça basittir, oyun alan ndaki tüm bofl kareleri açarak di er karelerde bulunan may nlar aç a ç karmak. Bunu yapmak için seçti iniz bir kareye sol tuflla t klars n z, e er yeterince flansl de ilseniz bir may na rastlars - n z ve oyun sona erer. Ancak o karede may n yoksa o zaman bir say belirir. Bu rakam etraftaki karelerde bulunan may nlar n say s n göstermektedir. E er etrafta hiç may n yoksa o zaman bofl bir karenin etraf nda say lar göreceksiniz, bundan sonra yapman z gereken biraz mant k kullanarak etraftaki karelerden hangisinde may n olabilece ini bulmaya çal flmak. May n bulundu- undan emin oldu unuz bir kareye sa Windows dört adet basit, fakat zevkli oyun içermektedir. Bu oyunda may n ar yorsunuz. * PUCU> KART OYUNLARI Oyunlar menüsü alt ndaki di er oyunlar da Solitaire benzeri kart oyunlar d r. Ayr ca Hearts ad ndan çok ilginç bir kart oyunu daha mevcuttur. May na basarsan z oyun sona erer. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 3

22 MULTIMEDIA VE E LENCE WINDOWS OYUNLARI Bu menüden oyunun zorluk derecesini seçebilirsiniz. tuflla t klayarak bir bayrakla iflaretleyebilirsiniz. E er tam olarak emin de ilseniz ancak o karede may n olabilece inden flüpheleniyorsan z, o zaman sa tufla bir kez daha t klayarak oraya bir soru i- flareti koyabilirsiniz. Soldaki göstergede henüz ortaya ç kar lmam fl may nlar n Bu kart s ras flu an baflka bir yere tafl n yor Kart destesi Bir kenara ayr lm fl olan kartlar say s n, sa dakinde ise geçen süreyi görebilirsiniz. Bu flekilde hem fareyle al flt rma yapm fl, hem de biraz zihin egzersizi yapm fl olacaks n z. Yard m dosyalar nda bu oyunla ilgili daha pek çok bilgi bulabilirsiniz. Solitaire çok sevilen bir iskambil oyundur. SOLITAIRE Solitaire biraz bofl zaman geçirmek istedi inizde size oldukça yard mc olacak düflük tempolu bir iskambil oyunudur. Oyunun amac verilen bir deste kart küçükten büyü e do ru giden bir düzende dört ayr sütun üzerinde dizmektir. Her sütun bir tür karda aittir, buraya di er türlerden kart giremez. Üst sol k s mda bir deste kart bulunmaktad r, buradaki kartlara her sol t klay fl n zda bir kart yandaki bofl sütun üzerine aç l r ve böylece kard n ne oldu- Bu dört sütuna uygun s radaki kartlar yerlefltirmeniz gerekmektedir. Burada kar fl k renkteki kartlar s raya diziliyor Bu oyunda tak l rsan z, yard m dosyas na göz atabilirsiniz. unu görebilirsiniz. Buradan kartlar alarak uygun sütunlara tafl yabilirsiniz. Kartlar tafl ma ifllemi fare yard m yla yap lmaktad r, fare ikonunu tafl mak istedi iniz kard n üzerine getirdikten sonra sol tufla bas n ve bas l tutun. Bu flekilde kart kavram fl oldunuz ve art k ekranda süürükleyerek istedi iniz bir noktaya götürebilirsiniz, kard b rakmak için tüm yapman z gereken ise sol tufla basmay kesmektir. E er bir sütundaki kartlardan bir k sm n ayn anda tafl - mak isterseniz, o zaman tafl mak istedi- iniz k s m n en alt nda kalan kard kavray p kald rman z gerekir. Bu basit sürükle-b rak mant asl nda sadece bu oyunda de il, Windows iflletim sisteminin genel çal flmas nda da kullan l r. Mesela bir döküman iki farkl dizin aras nda tafl mak için sürükleb rak yönteminden faydalan l r. 4 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Zirve Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı Güz 2012 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi Tüketici

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PROXXON MF-70 CNC KİTİ

PROXXON MF-70 CNC KİTİ PROXXON MF-70 CNC KİTİ Ürün Tanımı Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 eksenli CNC makinesine çevirir Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar Kolay

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı