Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar flmas Makromarket in kazanç f rsatlar devam ediyor Ülker ve Makromarket ten alt n tad nda hediyeler Makro lezzet, makro mutfak ile mutfa n z flenlendirin Ramazan n bereketi Makromarket te Makromarketlerde Rexona kazand r yor Makromarket ten alt n hediyeler Makro kaliteli hizmet yay l yor En anlaml Ramazan gelene ine Makromarket deste i Makromarket ten yeni bir marka: Nazar Makromarket Ofis-Evim ma azalar n sat n ald Ramazan n doyumsuz e lencesi Makromarket te Makromarket Ramazan Sokaklar nda Ramazan bollu u ve bereketi Makromarket iftarda TV ekranlar nda RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM RÖPORTAJ 44 Neriman Acar: Karl l hedeflerken özümüzü ve hizmet anlay fl m z bozmuyoruz RÖPORTAJ 46 Makromarket gülen personel ve gülen ma azalar n seçiyor RÖPORTAJ 48 Abidinpafla da Makromarket fark hissediliyor RÖPORTAJ 26 Mustafa Songör: Müflterilerimize odaklanarak büyüyoruz RAMAZAN 30 Eski Ramazanlarda yaflamak ARAfiIRMA 32 Çok geç olmadan tasarruf RÖPORTAJ 50 Gülben Ergen: Hayat benim de il evlad m n etraf nda dönüyor LEZZET as r önce iflaret edilen mucize: Hurma RÖPORTAJ 56 Turgay Köse: Mutlaka sahura kalk n 2 EYLÜL/EK M 2008

5 RAMAZAN 62 Bin aydan hay rl gece: Kadir Gecesi TAR H 64 Hulefa-i Raflidin: Dört Büyük Halife RAMAZAN 66 Geçmiflin zengin iftar sofralar GÜNCEL Ekim her y l daha da coflkulu GÜNDEM 70 Dünya plastik pofletle savafl yor RÖPORTAJ 74 Stres ve ifl yo unlu u eflittir PAN K ATAK LEZZET 78 Çay n keyfi her yerde ayn B R PORTRE 84 Mimar Sinan LEZZET 88 Bar fl n temsilcisi sofralar n kraliçesi: Zeytin GIDA 92 Yaz lezzetleri k fl sofralar nda GÜNCEL 98 Ankara, baflkent oluflunun 85. y l n kutluyor GEZ 100 En sevgiliye kavuflmak için yap lan yolculuk PRAT K B LG LER 102 RAFIN KONUKLARI 104 MAKRO TAR F 106 BULMACA 110 MAKRO V ZYON EYLÜL/EK M 2008 SAYI: 8 MAKROMARKET Ad na Sahibi Mustafa Songör Genel Yay n Yönetmeni Nuray Erdo an Yaz flleri Müdürü Hünkar Sibel Görel Yaz flleri Bikem Ö ünç Grafik Tasar m Numan lhan Mustafa Özen Reklam Tasar m Zafer Mert Ayd n Güdüllü Cenk Atarer Mücahit Aktafl Foto raf Salih Y lar Yay na Haz rl k Kocatepe Mah. 12. Sok. C32 Blok Kat: 9 Mega Center-Bayrampafla/ stanbul Tel: (0212) (pbx) Renkayr m/bask ve Cilt Impress Yay n Türü Yerel Süreli Yönetim Yeri fieref Makromarket A.fi. Saray Mah. G dac lar Cad. No: Sarayköy - Kazan / Ankara EYLÜL/EK M

6 MAKRO editör Çok geç olmadan tasarruf Dünya do al kaynaklar n giderek yitiriyor. nsanl k kaç n lmaz sona do ru h zla sürüklenmeden bu gidifle dur dememiz gerekiyor. Do al kaynaklar m z mümkün oldu unca tüketmemeye çal flmal, çevre kirlili ine karfl önlem almal, plastik her türlü maddeyi kullanmaktan sak nmal ve basit yöntemlerle bile olsa enerji tasarrufu yapmal y z. Çevremize karfl çok daha duyarl olmam z gereken bu dönemde, bizden sonra yaflayacak olan her türlü canl y da düflünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle biz de enerji tasarrufu ve plastik kullan m yla ilgili çarp c gerçekleri, yeni say m zda gözler önüne seriyoruz. Yaflam m zda gereksiz tüketime ve israfa hay r! Gelece imiz için tasarrufa hep birlikte evet diyelim ve yaflan lan tek dünyam za sahip ç kal m. 11 ay n sultan Makro Vizyon'da Toplum olarak birlik ve beraberlik duygusunu yo un olarak hissetti imiz, yard mlaflma ve dayan flma gibi olgular n daha da önem kazand Ramazan ay nda, Makro Vizyon yine çok özel bir say yla karfl n zda. Ramazan ay nda yard mlaflman n önemini her seferinde vurgulad m z Makro Vizyon'da birbirimizi önemsemenin, dini de erlerin yan s ra insanl k ad na da ne kadar önemli oldu una de indik. Hoflgörü, sevgi ve sayg n n son derece önemli oldu u, slam alemi için çok özel bir ay olan Ramazanda, Makro Vizyon ekibi olarak sizler için çok özel sayfalar haz rlad k. Her y l daha s cak günlere rastlayan Ramazan ay, bu y l okullar n aç ld döneme denk geldi. Bu nedenle de anneleri hem sahur ve iftar telafl sard hem de minikleri okula haz rlama heyecan bafllad. Makromarket de her iki aç dan annelerin imdad na yetiflti. Makromarket hem haz rlad Ramazan paketleriyle iftar sofralar na zenginlik kat yor hem de dopdolu k rtasiye reyonlar nda her türlü okul ihtiyac n uygun fiyatlarla sunuyor. Makro Vizyon'da özel bir konuk Güncel konular n ve olaylar n yan s ra Makro Vizyon sevdi iniz sanatç larla sizleri buluflturmay da ihmal etmiyor. fiimdilerde Atlas bebekle anneli in tad n ç karan ama f k r f k r flark lar yla tüm sevenlerini coflturan Gülben Ergen ile sizin için çok özel bir söylefli gerçeklefltirdik. Televizyon ekranlar n n sevimli dad s, katk sa lad sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal olaylara karfl son dönemlerin belki de en duyarl annesi ve flark lar yla her yaz ortal kas p kavuran müzik piyasas n n güzel sanatç s Gülben Ergen, samimi yan tlar yla kalbinizi yeniden fethedecek. Her ülkenin kendi varl n temsil eden ulusal bir bayram vard r. Bizim de en önemli ulusal bayram m z olan ve dergimizde de önemli bir yer ay rd m z 29 Ekim Cumhuriyet Bayram n z kutluyorum. 11 ay n sultan mübarek Ramazan ay n n bitiminde, hep birlikte eriflmeyi umut etti imiz Ramazan Bayram 'n z da flimdiden kutluyor ve yine dopdolu bir Makro Vizyon ile keyifli dakikalar geçirmenizi diliyorum. 4 EYLÜL/EK M 2008

7

8 MAKRO haber Konya ya dev yat r m Uyum Al flverifl Merkezi ve Makromarket muhteflem bir törenle aç ld Uyum Al flverifl Merkezi ve Makromarket'in aç l fl Bay nd rl k ve skân Bakan Faruk Nafiz Özak' n kat ld bir törenle gerçeklefltirildi. Anadolu'nun yerli markas Makromarket, Hizmet Tüm Türkiye'ye slogan yla sürdürdü ü yat r m a nda Konya Niflantafl Mahallesi'ne yapt dev yat r m yla perakende sektöründeki istikrarl büyüme sürecine devam ediyor. Afra ma azalar n n sat n almas yla birlikte, Türkiye genelinde, 7 ilde bafllayan Afra ma azalar n n Makromarket konseptine dönüflüm projesi kapsam nda en büyük halka olan Konya Merkez Ma aza, 15 A ustos Cuma günü düzenlenen muhteflem bir aç l fl töreniyle resmi olarak Konyal müflterilerin hizmetine sunuldu. Aç l fla Bay nd rl k ve skân Bakan Faruk Nafiz Özak, Konya milletvekilleri, Konya Valisi Osman Ayd n, Konya Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek ile çok say da davetli kat ld. Törende konuflan Bakan Özak, bir baflar öyküsüne tan k olduklar n ifade etti. Bu baflar öyküsünde karar, azim, ifl ve afl konusunda ülkeye hizmet etme iste i oldu unu anlatan Bakan Özak, Hz. Mevlana'n n bereketi Konya'n n üzerinde. Konya de ifliyor, gelifliyor ve bir dünya flehri oluyor. Baflar l ifladamlar da buraya geliyor. Çünkü Konya, bir cazibe merkezidir. Bizim anlay fl m z halka hizmet, hakka hizmettir. Türkiye'de istihdam ve ihracat artt ysa bunu genç giriflimcilerimizle yapt k dedi. Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör ise, flu an 4 bini aflan çal - flanlar oldu unu, bu say y 40 bine ulaflt - racaklar n söyledi. Dünyan n her yerine hizmet götüren bir market olmay hedeflediklerini belirten Songör, ma azalar n n gerçek sahibi olarak nitelendirdi i müflterilerine verdikleri destekten dolay teflekkür etti. 6 EYLÜL/EK M 2008

9 Sahnede aç l fl kurdelesini kesen Bakan Özak ve beraberindekiler, daha sonra 7 bin metrekarelik sat fl alan na sahip ma azay gezdi. Uyum Al flverifl Merkezleri bünyesinde yer alan Makromarket, 7 bin metrekarelik modern ve ferah müflteri sat fl alan nda, 55 bini aflk n ürün çeflidiyle A'dan Z'ye tüm g da ve ihtiyaç ürünlerini 210 nitelikli personeli ve 38 kasas yla bölge halk n n be enisine sunuyor. Böylece Konya, perakende sektöründe iddial oldu u makro kaliteyi mikro fiyatlarla sunma ilkesini yayg nlaflt r yor. Makromarket, 2008 y l nda, Ankara, Samsun, K r kkale, Malatya, Konya, Karaman, Mersin, Antalya ve Kayseri illerinde 105 ma aza ve metrekarelik sat fl alan na ulaflt. Makromarket Konya'n n da deste iyle bugün ve gelecekte Türkiye'nin öz sermayesiyle geliflen en büyük yerli markas olmay hedefliyor. Konser öncesi Konyaspor Baflkan Mehmet Kurto lu taraf ndan Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör'e forma ve atk hediye edildi. Hediye takdiminden sonra bundan böyle Konyal ve Konyasporlu oldu unu ifade eden Songör, beyaz ve yeflil renkleri de çok sevdi inin belirtti. Al flverifl ve e lenceyi bir arada sunan Uyum Al flverifl Merkezleri bünyesinde, Makromarket'in yan s ra Nazar, LCWaikiki, Nanotech, Flo, Bolulu Hasan Usta, Bücürük, Crispino, Dry Center, xora, Özboyac Kuyumculuk, Samanyolu Playland Çocuk E lence Merkezi, Seden Triko, Seven- Hill, Som Alt n, Sultanahmet Köftecisi gibi ünlü markalardan oluflan 30 ma aza yer al - yor. Sosyal ve kültürel etkinliklerle de faaliyet gösterecek olan Uyum Al flverifl Merkezleri bünyesinde, Makromarket d fl nda di er hizmet sahalar nda ortalama 200 personel görev yap yor ve yaklafl k 450 araç kapasitesine sahip aç k ve kapal otopark da bulunuyor. Makromarket Konya Merkez ma aza aç l fl nda, yerel sanatç lar ve halk oyunlar - n n yer ald tören kapsam nda, ünlü sanatç brahim Tatl ses de coflkulu bir konser verdi. Uzun süre sahnede kalan Tatl ses, sevilen flark lar n seslendirirken konser gecesi, Makromarket'in müflterilerine görkemli bir havai fiflek gösterisiyle sona erdi. Makromarket'ten bilgilendirme toplant s Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör, Konya Niflantafl Mahallesi'nde bulunan Konya Merkez ma azas n n yenilenen ve de iflen yüzüyle ilgili ve Kayseri'de bünyelerine katt klar 14 flubeli Ofis-Evim ma azalar yla yapt klar ticari anlaflma durumunu kamuoyuyla paylaflmak üzere, Konya Dedeman Otel'de bir bas n toplant s düzenledi. fieref Songör, Konya Merkez ma azan n yeni yap s yla ilgili bas n mensuplar na bilgi verdi. Bununla beraber bas n toplant s nda, Ofis-Evim Market Grubu'nun sahibi Bekir Garan, Ofis-Evim olarak perakende piyasas ndan çekilmeye karar verdik ve bu çerçevede Makromarket ile anlaflt k. Sektöre hay rl olsun dedi. Bas n toplant s nda hem Konya Merkez ma azay Konyal lar n hizmetine açman n mutlulu unu paylaflan Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör, hem de yeni bir zincir sat n ald klar n n müjdesini verdi. EYLÜL/EK M

10 MAKRO haber Makromarket Çocuk fienli i bafllad Makromarket, 15 A ustos Cuma günü gerçeklefltirdi i muhteflem Konya Merkez Ma aza aç l fl ndan sonra düzenledi i Çocuk fienli- i ile, müflterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Makromarket, e itim ve ö retim dönemi bafllamadan önce, çocuklar n bol bol e lenmeleri ve hoflça vakit geçirmelerini sa lamak için, dünyan n oyuncaklar n n ve renkli e lencelerinin yer ald, çocuklara özel bir flenlik düzenledi A ustos tarihlerinde, saatleri aras nda bir hafta süren Makromarket Çocuk fienli i kapsam nda, kayd - rak, penalt at fllar için kale, t rmanma gibi oyunlardan oluflan özel dev fliflme oyun park alanlar, profesyonel bir tiyatro ekibi taraf ndan haz rlanan palyaço, animasyon ve kukla gösterileri yer ald. Makromarket Çocuk fienli i'nde, çocuklara özel yar flmalar ve sürpriz hediyeler de vard. Makromarket müflterileri, özellikle de çocuklar, 17 A ustos Pazar günü bafllayan Çocuk fienli i'ne büyük bir ilgi gösterdi. Makromarket, y l içerisinde düzenleyece i farkl içerikli aktivitelerle, müflterilerine sosyal, kültürel ve e lence içerikli hizmet vermeye devam edecek. Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Büyük Ankara Festivali, 1-9 A ustos tarihleri aras nda Atatürk Kültür Merkezi'nde (Eski Hipodrom Alan ) gerçeklefltirildi. Festivalde müzik, sanat ve gösteri dünyas ndan pek çok sanatç sahne ald. Makromarket de Büyük Ankara Festivali kapsam nda ilk defa bir çad r market kurdu. Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Büyük Ankara Festivali'nde brahim Tatl ses, Aliflan, Sibel Can, Ferhat Göçer, Özcan Deniz, Gülben Ergen, Ebru Gündefl ve zzet Y ld zhan hayranlar yla bulufltu. Ayr ca bir lunapark n da bulundu u festivalde pek çok farkl etkinlik gerçeklefltirildi. Makromarket, bu büyük organizasyonda açt ve 9 gün boyunca hizmet verdi i çad r marketiyle bir ilke imza att ve müflterilerinden çok olumlu tepkiler ald. Bu olumlu tepkilerin sonucunda Makromarket'in ikinci çad r marketi, Yenimahalle Belediyesi'nin düzenledi i Ramazan etkinlikleri kapsam nda Yenimahalle Havac lar Sitesi'nde Ramazan boyunca hizmet veriyor olacak. Makromarket'te Oktay Usta ile yemek yar flmas Makromarket müflterileri, Lale Restaurant' n sponsorlu unda, yöresel ve hamur ifli lezzetlerinde, Oktay Usta'n n ve birçok de erli gurmenin bulundu u jüri önünde yar flt. Müflterilerin yo un ilgi gösterdi i yar flmada, iddial yemekler Oktay Usta'dan tam puan al rken yar flmac lar da Makromarket'ten de birbirinden de erli hediyeler kazand. Yemek yar flmas ndan sonra, son kitab n imzalayan Oktay Usta, Makromarket müflterileri taraf ndan gösterilen yo un ilgiden son derece memnun kald. 8 EYLÜL/EK M 2008

11

12 MAKRO haber Makromarket in kazanç f rsatlar devam ediyor Makromarket, makro kalite hizmet, mikro fiyat slogan yla sürekli olarak müflterilerinin kazanc için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Makromarket, mübarek Ramazan ay öncesinde bafllatt 5 yeni ve farkl kampanyayla al flveriflleri kazanç f rsatlar na dönüfltürüyor. Ülker, Lipton, Knorr ve Rexona markalar yla yürütülen kampanyalar n yan s ra 25 adet Renault Symbol kazanma flans sunan Makromarket'ten 365 Alt n Gibi Hediyeler kampanyas büyük bir h z ve yo un ilgiyle sürüyor. Ülker ve Makromarket'ten alt n tad nda hediyeler Makro Kart Gold ile Ülker ürünlerinden 23 A ustos-23 Eylül tarihleri aras nda en çok al flverifl yapan ilk 33 kifli tam alt n, sonraki 333 kifli de 100 YTL'lik Makromarket Al flverifl Çeki kazan yor. Baby Star, Bic, Rozi, Komili, Hero Baby, Bizim Mutfak, Bizim Ya, Alt n Hasat, Kalbim, Kalbim Benecol, Teremya, Çokomel, Caramio, Metro, Dido, Piko, Rodeo, Alpella Krem, Kellogs, Coco Pops, Ülker King Top, Ülker Çokokrem, Çikolatal Gofret, Ülker Golden, Dankek, Cafe Crown, Ülker çim, Krispi, Albeni, Coco Star, Hobby ve Halley ürünlerinden en çok al flverifl yapan müflteriler, alt n tad nda hediyelere kavufluyor. Makro lezzet, makro mutfak ile mutfa n z flenlendirin Makromarket'ten Makro Kart Gold ile en yüksek tutarda Knorr ürünlerinden sat n alan ilk 175 kifliye, Philips mutfak malzemeleri hediye ediliyor. 15 A ustos-15 Eylül 2008 tarihleri aras nda Makro Kart Gold ile Knorr ürünlerinden en az 5 YTL olmak üzere en yüksek tutarda al flverifl yapan ilk 175 Makromarket müflterisi, Philips mutfak malzemelerinden birini kazanma hakk na sahip olacak. Makromarket'ten en yüksek tutarda Knorr al flverifli yapan ilk 175 kifliden ilk 25 müflteriye Philips Cucina El Mikseri, ikinci 75 müflteriye Philips Comfort Tost Makinesi ve üçüncü 75 müflteriye de Philips ekmek k - zartma makinesi hediye edilecek. Ramazan' n bereketi Makromarket'te Ramazan' n Bereketi Makromarket'te slogan yla 15 A ustos'ta bafllayan bu kampanyada, Makromarket, Makro Kart Gold ile 15 YTL ve üzeri her Lipton al flveriflinde, müflterilerine 1 adet stikbal Regina Ankastre Mutfak, 3 adet stikbal oturma grubu, 10 adet Sony Home Theatre, 20 adet Sony DVD Player, 200 adet de Sinbo Çay makinesi hediye edecek. Kampanya, tüm Lipton ürünlerinde geçerli olup 15 Eylül 2008'de sona erecek. Makromarket'lerde Rexona kazand r yor Makromarket'ten A ustos tarihleri aras nda Makro Kart Gold ile tek seferde 2 adet Rexona alan her müflteri, 175 hediyeden birini kazanma flans n yakal yor. Rexona kampanyas kapsam nda, 25 kifliye Philips SA 2110 MP3 çalar, 50 kifliye güzellik paketi ve 100 kifliye de Gülben Ergen CD'si hediye edilecek. 10 EYLÜL/EK M 2008

13

14 MAKRO haber Makromarket ten ALTIN HED YELER Makromarket bu yaz da muhteflem bir kampanyaya imza at yor. Arabadan plazma televizyona, dizüstü bilgisayardan dijital foto raf makinesine kadar 365 Alt n Hediye, Makromarket'in bol hediyeli kampanyas sayesinde Makromarket müflterileriyle buluflacak. Hediye almak, her insan mutlu eder. Bu düflünceyle hareket eden Makromarket, art k Makrokart Gold sayesinde, müflterilerine her an hediyeler veriyor. Makro Kart Gold arac l yla, müflterilerinin al flverifl al flkanl klar n ve tercihlerini tespit edip, onlara daha sa l kl, daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmay amaçlayan Makromarket, büyük bir kampanyaya imza at yor. Makromarket, Makrokart Gold'dan Alt n Hediyeler ad yla sundu u kampanyada 365 Alt n Hediye da tacak. Makrokart Gold ile zaten sürekli kazançl ç kan Makromarket müflterileri, bir de bu hediyelerle yaz n keyfini yaflayacak. Makromarket'ten Makrokart Gold ile, 12 Temmuz-2 Ekim tarihleri aras nda 50 YTL ve üzerinde al flverifl yapan Makromarket müflterileri, çekilifle kat lma hakk elde edecekler. Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçeklefltirilecek olan çekilifl sonucunda 365 talihli Makrokart Gold kullan c - s, 365 muhteflem hediyeye sahip olacak. Çekilifl sonucunda, 25 adet Renault Symbol, 100 adet Datron 106 ekran Plazma TV, 115 adet Datron Notebook ve 125 adet Samsung Dijital Foto raf Makinesi, Makromarket müflterilerine arma an edilecek. Makromarket müflterileri, her zaman oldu u gibi, bu kampanyayla da hediye alman n mutlulu unu ve heyecan n yaflayacaklar y l n n yaz aylar nda düzenledi i 21.Yüzy l n Büyük Yaz Kampanyas yla, müflterilerine yine arabadan dizüstü bilgisayara, yüzlerce hediye veren Makromarket, bu y l da müflterilerini unutmad ve alt n hediyelerini tek tek s ralad. 12 EYLÜL/EK M 2008

15

16 MAKRO haber Makro kaliteli hizmet yay l yor Makromarket Beyflehir de Anadolu'nun yerli markas Makromarket, 19 Temmuz Cumartesi günü, Konya Beyflehir ma azas n lçe Emniyet Müdürü Osman Bilgin, lçe Belediye Baflkan Vekili Halim Gümüflel, Yeflilda Belediye Baflkan Yüksel Ergun ve Makromarket Genel Müdürü Mustafa Songör'ün kat l m yla açt. Perakende sektöründe Beyflehir'e güleryüz ile birlikte makro kaliteli hizmet ve mikro fiyatlar da sunan Makromarket, bölge halk taraf ndan memnuniyetle karfl land. Türkiye'nin her bölgesine iddial oldu u hizmeti yaymaya devam eden Makromarket, Beyflehir'de 800 metrekare net sat fl alan nda 5 kasas ve 30 nitelikli çal flan yla keyifli al flverifl imkan sunmaya devam ediyor. Beyflehir Makromarket ma- azas nda, 35 bini aflk n ürün çeflidi, makro kalite hizmet fark ve mikro fiyatlarla bölge halk n n hizmetine sunuldu y l nda yeni illerde ma aza açmay planlayan Makromarket, Türkiye'nin yerli sermaye ile hizmet veren ve büyüyen tek markas olmak için, çal flmalar na devam edecek. Müflteri memnuniyetini her platformda ön planda tutan Makromarket, Türk halk n n lay k oldu u hizmeti yayg nlaflt racak. Makromarket Etlik'te 2. ma azas n açt Perakende sektöründe baflar l çal flmalar na devam eden Makromarket, ma aza a n istikrar çerçevesinde yayg nlaflt rmaya devam ediyor. Keçiören Etlik'te 2. ma azas n açan Makromarket, müflterilerine en yak n market olmak için çal fl yor. Etlik 2 ma azas, 3 kasa ve 15 çal flan yla kaliteli hizmet sunarak keyifli al flverifl imkan sa l yor. Makromarket'ten Eryaman a 3. ma aza Baflkentte ma aza say s n yüksek talep üzerine artt ran Makromarket, Ankaral lara makro kaliteli hizmeti mikro fiyatlarla sunmaya devam ediyor. 12 Temmuz Cumartesi günü Eryaman 4. Etap'ta bulunan Maksimum Al flverifl Merkezi'nde aç lan Makromarket, 800 metrekare sat fl alan nda 5 kasa ve 31 çal flan yla, modern ve ferah ma azas nda müflterilerini, bildik ve tan d k makro kalite hizmetle buluflturdu. Ankara'da 68, Türkiye'de 8 ilde 88 ma azayla çal flmalar na istikrar çerçevesinde devam eden Makromarket, yeni projeleriyle yeni illerde yayg nlaflmaya devam ediyor. 14 EYLÜL/EK M 2008

17

18 MAKRO haber En anlaml Ramazan gelene ine Makromarket deste i Ramazan ay, insanlar aras nda yard mlaflma duygusunun pekiflmesi aç s ndan son derece önemli. Aç olan n halinden çok daha iyi anlad m z bu kutsal ay, yoksul olan kiflilere yap lan yard mlarla, insanlar aras nda gönül ba kurulmas na da yard mc oluyor. Kimileri yoksul olanla sofras n paylafl yor, kimileriyse farkl yöntemlerle yard mlaflmay tercih ediyor. slami kurallar aç s ndan oldukça önemli olan zekât da yine Ramazan ay nda büyük önem kazan yor. Haz rlanan kumanyalarla yoksullar n yard m na kofluluyor. Makromarket de tüketicilerini unutmuyor ve Ramazan sofralar na, haz rlad kumanyalarla katk da bulunuyor. Ekonomik koflullar n giderek zorlaflt - günümüz dünyas nda, sahip oldu umuz imkanlar ölçüsünde baflkalar na da mutlaka yard m etmemiz gerekiyor. nsan n insan düflünmesi gerekti ini unutmayarak yapaca m z her yard m, maneviyat n ötesinde daha yaflan l r bir dünyaya ad m atmak aç s ndan da gerekli. Zekât da bu ad m atmak için, son derece önemli bir ibadet. slam dininin 5 flart ndan biri olan zekât, Müslümanlar n, Allah' n hakk olanlara verilmesini emretti i belli miktarda mal n vermesi anlam na geliyor. Birlik beraberlik duygusu Yard mlaflma olgusunun slam dinince de ne kadar önemli oldu unu kan tlayan zekât, Kur'an- Kerim'de en çok tekrarlanan emirlerden bir tanesi. Yoksul olan n rahatlamas n amaçlayan bu emir, ayn zamanda Müslümanlar aras ndaki en önemli sosyal dayan flma unsuru. Pek çok varl kl Müslüman, özellikle Ramazan ay nda, çevresindeki yoksul insanlara yard m elini uzatmay ihmal etmiyor. Birlik ve beraberlik duygusunu pekifltirmek için oldukça önemli olan zekât sayesinde, kifliler cimrilikten de kurtulmufl oluyor. Dünya mal n n gelip geçici oldu u düflünülünce, daha büyük bir anlam kazanan zekât, insanlar aras nda eflitlik sa lamak için önemli uygulamalardan biri olarak kabul ediliyor. Zenginle fakir aras nda denge Mal n belli bir oran n n verilmesi, para veya g da deste inde bulunulmas fleklinde gerçeklefltirilen yard mlar, zenginle fakir aras nda önemli bir denge sa l yor ve insanlar n birbirlerini daha iyi anlamalar na yard mc oluyor. Zenginle yoksulu 16 EYLÜL/EK M 2008

19 birbirine yaklaflt ran ve s n rlar ortadan kald ran zekât sayesinde, manevi huzur daha çok hissediliyor. Zenginlerin kalbini cimrilik hastal ndan temizleyen zekât sayesinde, yoksullar n k skançl da ortadan kalk yor. Karfl l kl sevgi ve sayg oluflmas n n yan s ra zekât ile toplumda birlik sa lanm fl oluyor. Hz. Muhammed (S.A.V.) de Zekât, slam' n köprüsüdür diyerek zekât n ne kadar önemli oldu unu dile getirmifl ve soysal hayattaki farkl laflman n zekât gibi bir köprüyle ortadan kald r laca na iflaret etmifltir. Makromarket'ten yard m eli Hizmette çizgi ötesi anlay fl ndan bugüne kadar hiçbir flekilde taviz vermeyen Makromarket de Ramazan ay nda tüketicileriyle yard mlaflarak gönül ba n kuvvetlendiriyor. Yard mlaflma duygusunun pekiflmesine de böylece katk da bulunan Makromarket, tüketicileri için haz rlad kumanya paketleriyle hem sofralar hem de gönülleri zengin ediyor. Makromarket'ten bir yenilik: Makro Para Kart Makromarket, Makro Para al flverifl kart ile bir yenili e daha imza att. Müflteriler taraf ndan Ramazan paketlerine alternatif olarak kullan lan al flverifl çekleri yerine Makromarket, kart sistemini getirerek limitini müflterilerin belirleyece i Makro Para Kart ile ihtiyaç sahibi kiflilere on binlerce ürün çeflidi aras ndan diledikleri gibi al flverifl yapma imkan sunuyor. Ramazan paketleri ve Makro Para Kart al mlar nda belirli tutar üzeri al flverifllerde nakit ve tek seferdeki ödemelerde iskonto ve Ramazan paketleri al mlar nda da Konya flehir merkezi içerisinde ücretsiz teslimatla da müflterilere kolayl k sa lan yor. Makro Para Kart ile Türkiye genelinde bulunan tüm Makromarket ma azalar ndan al flverifl yap labiliyor. En hesapl Ramazan paketleri Makromarket'te Makromarket, Ramazan ay na özel haz rlanan Ramazan paketleri ve Makro Para Kart ile zekât vermek isteyen müflterilerine birbirinden farkl alternatifler sunarak ihtiyaç sahibi kiflilere yard m noktas nda köprü vazifesi görüyor. Makromarket, Ramazan ay nda ihtiyaç sahiplerinin sofralar n zengin etmek için 2 farkl Ramazan paketi haz rlad. En hesapl ve kaliteli ürünlerden oluflan birinci Ramazan paketinde 19 ve ikinci Ramazan paketinde de 13 adet ürün bulunuyor. Özel Ramazan paketi kolilerinde muhafaza edilen ürünler, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi kiflilerin temel ihtiyaçlar n karfl layacak nitelikte. 22,49 YTL ve 37,90 YTL olarak haz rlanan Ramazan paketleri d - fl nda isteyen Makromarket müflterileri, içeri ini kendilerinin belirleyecekleri özel Ramazan paketleri siparifllerini de verebiliyorlar. EYLÜL/EK M

20 MAKRO haber Makromarket ten yeni bir marka: Teknolojide yeni bir marka: Türkiye perakende sektöründe yeni bir marka do uyor: Nanotech. Nanotech Teknoloji Marketi'nin ilk ma azas, 15 A ustos günü, Konya Merkez Uyum Al flverifl Merkezi'nde aç ld. Nanotech ma azas, 750 metrekarelik alanda, konusunda uzman kadrosu, 15 nitelikli çal flan ve 3 kasas yla tüketicilerine, keyifli ve ferah bir ortamda hizmet veriyor. Ürün çeflitlili i bak m ndan A, B ve C grubu müflterilere hitap eden Nanotech ma azas, DVD, CD player, ses sistemleri, LCD, plazma TV, dizüstü bilgisayar, PC, cep telefonu, kiflisel bak m ve elektrikli ev aletleri reyonlar yla Konya'da üstün kaliteli hizmet sunuyor. Nanotech ma- azalar, elektronik perakendecilik alan nda yeni marka olarak iddial ürün yelpazesini ve kaliteli hizmet anlay fl n Türkiye genelinde yayg nlaflt rmay hedefliyor. Öz sermayesi ile yat r mlar na devam eden fieref Makromarket A.fi., fl kl k, zarafet ve güzellikte kalite üstü ürün portföyünü bir arada bulunduran Nazar ma azalar yla perakende sektöründe yeni aç l mlarda bulunuyor. Bu çerçevede Karaman Uyum Al flverifl Merkezi içinde metrekare net sat fl alan nda hizmet veren Nazar ma azas faaliyete girdi. Nazar ma azas n n aç l fl, Karaman'da, ünlü mankenlerin kat ld bir defileyle gerçeklefltirildi. Manken Ece Gürsel, Danimarka Büyükelçisi'nin k z Eliza Hoppe, Golina Fateeva, Alena, Simge Besler, Olga Bülbül ve Kaan Aypulat, Nazar Yaz Koleksiyonu'nu tan tt yaz kreasyonundan oluflan k yafetleri tan - tan mankenler, defilenin sonuna kadar vatandafllar taraf ndan ilgiyle izlendi. Defilenin sonunda mankenler, gösterdikleri performanslar sonucunda müflteriler taraf ndan uzun uzun alk flland. Ünlü mankenler, aç l fl n sonunda davetlilere bol bol Nazar marka tiflört da tt. 2. Nazar ma azas, Konya Uyum Al flverifl Merkezi'nde Nazar Ma azalar 'n n ikinci ma azas, 15 A ustos Cuma günü Konya Merkez Uyum Al flverifl Merkezi'nde düzenlenen aç l fl töreni kapsam nda 1400 metrekare alan üzerinde hizmete aç ld. Toplam 40 çal flan bulunan Nazar ma azas, Karaman'dan sonra Konya'ya da moda, güzellik, keyif ve e lencede kaliteyi sunmay hedefliyor. Tekstil ve renkli kozmetik grubu ürünlerinde ünlü markalar n yer ald Nazar Ma azalar, kalite üstü ürün gruplar yla Konyal müflterilerine seçkin ve keyifli al flverifl imkan sunuyor. Konya Merkez Nazar Ma azas 'nda, biri müflteri hizmetleri kasas olmak üzere toplam 5 adet kasa bulunuyor. Ürün çeflitlili i bak m ndan Nazar, A ve B grubu müflterilere hitap ediyor ve çocuk giyim, erkek klasik giyim, bayan klasik giyim, casual, aktif spor ve ayakkab, deri ve saraciye reyonlar n n yan s ra kozmetik reyonunda da renkli kozmetik, cilt bak m ürünleri ve ithal parfümeriyle hizmet veriyor 18 EYLÜL/EK M 2008

21

22 MAKRO haber Makromarket Ofis-Evim Ma azalar n sat n ald Anadolu'nun yerli markas Makromarket Hizmet Tüm Türkiye'ye slogan yla gerçeklefltirdi i istikrarl ve h zl büyüme hamlelerine devam ediyor. Bu yolda pek çok at l m gerçeklefltiren Makromarket, Kayseri'de faaliyet gösteren 14 flubeli Ofis-Evim Ma azalar 'n da hizmet a na katt. Perakende sektöründe, 1991 y l ndan bugüne, müflteri odakl hizmet anlay fl yla yat r mlar yaparak Türkiye'nin en büyük perakende kurulufllar ndan biri haline gelen Makromarket, sektörde 17. y l n doldurmufl bulunuyor. Binlerce çal flan ve makro kaliteli hizmeti, mikro fiyatlarla sunarak ortaya koydu- u ayr cal kl hizmetiyle Makromarket, büyüme trendini her geçen gün artt rarak devam ettiriyor. Daha önce Nazar ve Afra ma azalar n hizmet zincirine dahil ederek, daha çok insana daha iyi hizmet götürme yolunda ad mlar atan Makromarket, flimdi de Kayseri'deki Ofis-Evim Ma azalar 'n sat n ald. Böylece Makromarket'in hizmet a, Ankara, Samsun, K r kkale, Malatya, Konya, Karaman, Mersin ve Antalya'dan sonra Kayseri'yi de kapsar hale geldi. Ofis-Evim marketleriyle birlikte, Makromarket'in hizmet alan 8 ilden 9 ile, müflteri alan metrekareden metrekareye, personel say s ise 3550'den 3950'ye ulaflt. Böylece Makromarket'in hizmet verdi i günlük müflteri say s da, 'den 'e ç kt. Daha önceki operasyonlar nda oldu u gibi, Ofis-Evim ma azalar n n da Makromarket konseptine uymayanlar elendikten sonra, tamam Makromarket standartlar na uygun hale getirilip müflterilerin hizmetine sunulacak. Rekabetin çok yo un yafland günümüz perakende sektöründe, istikrarl büyüme çizgisini sürdüren Makromarket, sa lam ve güçlü altyap s yla, Türkiye'nin en büyük yerli markas olma yolunda emin ad mlarla yürüyor. 20 EYLÜL/EK M 2008

23

24 MAKRO haber Ramazan n doyumsuz e lencesi Makromarket'te Makromarket, Ramazan ay boyunca, al flverifl ve iftar için gelen ziyaretçilerini geleneksel e lencelerle a rl - yor. Makromarket, Ramazan ay n n gelmesiyle birlikte geleneksel ve özlenen e lenceleri yeniden canland rmak ve müflterilerine keyifli bir Ramazan ay yaflatmak için Ramazan E lencesi kapsam nda etkinlikler düzenledi. Sosyal ve kültürel aktivitelerle müflterilerine farkl ve e lenceli bir al flverifl imkan sunmay amaçlayan Makromarket, her akflam iftardan sonra içeri inin dolu dolu oldu u Ramazan e lenceleri haz rlad. Zamanla unutulan ve yeni nesil taraf ndan bilinmeyen eski geleneklerimizi özel zamanlarda da olsa hat rlatabilmek ve yaflatabilmek amac yla haz rlanan Ramazan e lenceleri kapsam nda geleneksel kültürümüzün vazgeçilmezleri aras nda yer alan ortaoyunu, meddah ve geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz yer al yor. Ramazan e lenceleri kapsam nda geleneksel oyunlar n yan s ra tasavvuf, halk müzi i ve fas l konserleri, palyaço, flaflk n adam, s rt kukla ve ateflbaz show, illüzyon, afluk-mafluk gibi gösterilerle birlikte sema gösterileri de gerçeklefltiriliyor. Makromarket içerisinde dönüflümlü olarak mani okuyan Ramazan davulcusu ve geleneksel lezzeti ikram edecek Osmanl flerbetçisi de ziyaretçilere efllik edecek. Makromarket, Ramazan e lencesinde düzenlenen yar flmalara kat lacak her çocu a da hediye da t l yor. Ramazan n ilk günü iftardan sonra bafllayan e lencelere Uyum Al flverifl Merkezleri ziyaretçileri, Makromarket müflterileri ve çocuklar, yo un ilgi gösteriyor Makromarket'in Ramazan Sokaklar nda Ramazan bollu u ve bereketi Makro kalite hizmet, mikro fiyat slogan yla yoluna devam eden Makromarket, Ramazan ay nda tüketilen ürünleri Ramazan Soka nda müflterilerine sunarak bir ilki gerçeklefltiriyor. Ramazan Soka nda tel kaday f, ekmek kaday f, revani, Kemalpafla, güllaç gibi tatl lardan past rma, sucuk, kuru kay s, böreklik ve baklaval k yufka gibi hem farkl hem de müflterilerin al flveriflini kolaylaflt racak ürünler sunuluyor. Ma azalar nda makro kaliteli binlerce ürün çeflidini mikro fiyatlarla sunan Makromarket, Ramazanda da modern ve ferah al flverifl mekanlar nda binlerce ürün çeflidini hesapl fiyatlarla müflterilerine ulaflt r yor. Ramazan Sokaklar, hem geçmiflten günümüze kadar ulaflan geleneklerimizi yaflatmam z hem de Makromarket müflterilerinin daha rahat Ramazan al flverifli yapmalar n sa l yor. 22 EYLÜL/EK M 2008

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı