Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar flmas Makromarket in kazanç f rsatlar devam ediyor Ülker ve Makromarket ten alt n tad nda hediyeler Makro lezzet, makro mutfak ile mutfa n z flenlendirin Ramazan n bereketi Makromarket te Makromarketlerde Rexona kazand r yor Makromarket ten alt n hediyeler Makro kaliteli hizmet yay l yor En anlaml Ramazan gelene ine Makromarket deste i Makromarket ten yeni bir marka: Nazar Makromarket Ofis-Evim ma azalar n sat n ald Ramazan n doyumsuz e lencesi Makromarket te Makromarket Ramazan Sokaklar nda Ramazan bollu u ve bereketi Makromarket iftarda TV ekranlar nda RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM RÖPORTAJ 44 Neriman Acar: Karl l hedeflerken özümüzü ve hizmet anlay fl m z bozmuyoruz RÖPORTAJ 46 Makromarket gülen personel ve gülen ma azalar n seçiyor RÖPORTAJ 48 Abidinpafla da Makromarket fark hissediliyor RÖPORTAJ 26 Mustafa Songör: Müflterilerimize odaklanarak büyüyoruz RAMAZAN 30 Eski Ramazanlarda yaflamak ARAfiIRMA 32 Çok geç olmadan tasarruf RÖPORTAJ 50 Gülben Ergen: Hayat benim de il evlad m n etraf nda dönüyor LEZZET as r önce iflaret edilen mucize: Hurma RÖPORTAJ 56 Turgay Köse: Mutlaka sahura kalk n 2 EYLÜL/EK M 2008

5 RAMAZAN 62 Bin aydan hay rl gece: Kadir Gecesi TAR H 64 Hulefa-i Raflidin: Dört Büyük Halife RAMAZAN 66 Geçmiflin zengin iftar sofralar GÜNCEL Ekim her y l daha da coflkulu GÜNDEM 70 Dünya plastik pofletle savafl yor RÖPORTAJ 74 Stres ve ifl yo unlu u eflittir PAN K ATAK LEZZET 78 Çay n keyfi her yerde ayn B R PORTRE 84 Mimar Sinan LEZZET 88 Bar fl n temsilcisi sofralar n kraliçesi: Zeytin GIDA 92 Yaz lezzetleri k fl sofralar nda GÜNCEL 98 Ankara, baflkent oluflunun 85. y l n kutluyor GEZ 100 En sevgiliye kavuflmak için yap lan yolculuk PRAT K B LG LER 102 RAFIN KONUKLARI 104 MAKRO TAR F 106 BULMACA 110 MAKRO V ZYON EYLÜL/EK M 2008 SAYI: 8 MAKROMARKET Ad na Sahibi Mustafa Songör Genel Yay n Yönetmeni Nuray Erdo an Yaz flleri Müdürü Hünkar Sibel Görel Yaz flleri Bikem Ö ünç Grafik Tasar m Numan lhan Mustafa Özen Reklam Tasar m Zafer Mert Ayd n Güdüllü Cenk Atarer Mücahit Aktafl Foto raf Salih Y lar Yay na Haz rl k Kocatepe Mah. 12. Sok. C32 Blok Kat: 9 Mega Center-Bayrampafla/ stanbul Tel: (0212) (pbx) Renkayr m/bask ve Cilt Impress Yay n Türü Yerel Süreli Yönetim Yeri fieref Makromarket A.fi. Saray Mah. G dac lar Cad. No: Sarayköy - Kazan / Ankara EYLÜL/EK M

6 MAKRO editör Çok geç olmadan tasarruf Dünya do al kaynaklar n giderek yitiriyor. nsanl k kaç n lmaz sona do ru h zla sürüklenmeden bu gidifle dur dememiz gerekiyor. Do al kaynaklar m z mümkün oldu unca tüketmemeye çal flmal, çevre kirlili ine karfl önlem almal, plastik her türlü maddeyi kullanmaktan sak nmal ve basit yöntemlerle bile olsa enerji tasarrufu yapmal y z. Çevremize karfl çok daha duyarl olmam z gereken bu dönemde, bizden sonra yaflayacak olan her türlü canl y da düflünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle biz de enerji tasarrufu ve plastik kullan m yla ilgili çarp c gerçekleri, yeni say m zda gözler önüne seriyoruz. Yaflam m zda gereksiz tüketime ve israfa hay r! Gelece imiz için tasarrufa hep birlikte evet diyelim ve yaflan lan tek dünyam za sahip ç kal m. 11 ay n sultan Makro Vizyon'da Toplum olarak birlik ve beraberlik duygusunu yo un olarak hissetti imiz, yard mlaflma ve dayan flma gibi olgular n daha da önem kazand Ramazan ay nda, Makro Vizyon yine çok özel bir say yla karfl n zda. Ramazan ay nda yard mlaflman n önemini her seferinde vurgulad m z Makro Vizyon'da birbirimizi önemsemenin, dini de erlerin yan s ra insanl k ad na da ne kadar önemli oldu una de indik. Hoflgörü, sevgi ve sayg n n son derece önemli oldu u, slam alemi için çok özel bir ay olan Ramazanda, Makro Vizyon ekibi olarak sizler için çok özel sayfalar haz rlad k. Her y l daha s cak günlere rastlayan Ramazan ay, bu y l okullar n aç ld döneme denk geldi. Bu nedenle de anneleri hem sahur ve iftar telafl sard hem de minikleri okula haz rlama heyecan bafllad. Makromarket de her iki aç dan annelerin imdad na yetiflti. Makromarket hem haz rlad Ramazan paketleriyle iftar sofralar na zenginlik kat yor hem de dopdolu k rtasiye reyonlar nda her türlü okul ihtiyac n uygun fiyatlarla sunuyor. Makro Vizyon'da özel bir konuk Güncel konular n ve olaylar n yan s ra Makro Vizyon sevdi iniz sanatç larla sizleri buluflturmay da ihmal etmiyor. fiimdilerde Atlas bebekle anneli in tad n ç karan ama f k r f k r flark lar yla tüm sevenlerini coflturan Gülben Ergen ile sizin için çok özel bir söylefli gerçeklefltirdik. Televizyon ekranlar n n sevimli dad s, katk sa lad sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal olaylara karfl son dönemlerin belki de en duyarl annesi ve flark lar yla her yaz ortal kas p kavuran müzik piyasas n n güzel sanatç s Gülben Ergen, samimi yan tlar yla kalbinizi yeniden fethedecek. Her ülkenin kendi varl n temsil eden ulusal bir bayram vard r. Bizim de en önemli ulusal bayram m z olan ve dergimizde de önemli bir yer ay rd m z 29 Ekim Cumhuriyet Bayram n z kutluyorum. 11 ay n sultan mübarek Ramazan ay n n bitiminde, hep birlikte eriflmeyi umut etti imiz Ramazan Bayram 'n z da flimdiden kutluyor ve yine dopdolu bir Makro Vizyon ile keyifli dakikalar geçirmenizi diliyorum. 4 EYLÜL/EK M 2008

7

8 MAKRO haber Konya ya dev yat r m Uyum Al flverifl Merkezi ve Makromarket muhteflem bir törenle aç ld Uyum Al flverifl Merkezi ve Makromarket'in aç l fl Bay nd rl k ve skân Bakan Faruk Nafiz Özak' n kat ld bir törenle gerçeklefltirildi. Anadolu'nun yerli markas Makromarket, Hizmet Tüm Türkiye'ye slogan yla sürdürdü ü yat r m a nda Konya Niflantafl Mahallesi'ne yapt dev yat r m yla perakende sektöründeki istikrarl büyüme sürecine devam ediyor. Afra ma azalar n n sat n almas yla birlikte, Türkiye genelinde, 7 ilde bafllayan Afra ma azalar n n Makromarket konseptine dönüflüm projesi kapsam nda en büyük halka olan Konya Merkez Ma aza, 15 A ustos Cuma günü düzenlenen muhteflem bir aç l fl töreniyle resmi olarak Konyal müflterilerin hizmetine sunuldu. Aç l fla Bay nd rl k ve skân Bakan Faruk Nafiz Özak, Konya milletvekilleri, Konya Valisi Osman Ayd n, Konya Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek ile çok say da davetli kat ld. Törende konuflan Bakan Özak, bir baflar öyküsüne tan k olduklar n ifade etti. Bu baflar öyküsünde karar, azim, ifl ve afl konusunda ülkeye hizmet etme iste i oldu unu anlatan Bakan Özak, Hz. Mevlana'n n bereketi Konya'n n üzerinde. Konya de ifliyor, gelifliyor ve bir dünya flehri oluyor. Baflar l ifladamlar da buraya geliyor. Çünkü Konya, bir cazibe merkezidir. Bizim anlay fl m z halka hizmet, hakka hizmettir. Türkiye'de istihdam ve ihracat artt ysa bunu genç giriflimcilerimizle yapt k dedi. Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör ise, flu an 4 bini aflan çal - flanlar oldu unu, bu say y 40 bine ulaflt - racaklar n söyledi. Dünyan n her yerine hizmet götüren bir market olmay hedeflediklerini belirten Songör, ma azalar n n gerçek sahibi olarak nitelendirdi i müflterilerine verdikleri destekten dolay teflekkür etti. 6 EYLÜL/EK M 2008

9 Sahnede aç l fl kurdelesini kesen Bakan Özak ve beraberindekiler, daha sonra 7 bin metrekarelik sat fl alan na sahip ma azay gezdi. Uyum Al flverifl Merkezleri bünyesinde yer alan Makromarket, 7 bin metrekarelik modern ve ferah müflteri sat fl alan nda, 55 bini aflk n ürün çeflidiyle A'dan Z'ye tüm g da ve ihtiyaç ürünlerini 210 nitelikli personeli ve 38 kasas yla bölge halk n n be enisine sunuyor. Böylece Konya, perakende sektöründe iddial oldu u makro kaliteyi mikro fiyatlarla sunma ilkesini yayg nlaflt r yor. Makromarket, 2008 y l nda, Ankara, Samsun, K r kkale, Malatya, Konya, Karaman, Mersin, Antalya ve Kayseri illerinde 105 ma aza ve metrekarelik sat fl alan na ulaflt. Makromarket Konya'n n da deste iyle bugün ve gelecekte Türkiye'nin öz sermayesiyle geliflen en büyük yerli markas olmay hedefliyor. Konser öncesi Konyaspor Baflkan Mehmet Kurto lu taraf ndan Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör'e forma ve atk hediye edildi. Hediye takdiminden sonra bundan böyle Konyal ve Konyasporlu oldu unu ifade eden Songör, beyaz ve yeflil renkleri de çok sevdi inin belirtti. Al flverifl ve e lenceyi bir arada sunan Uyum Al flverifl Merkezleri bünyesinde, Makromarket'in yan s ra Nazar, LCWaikiki, Nanotech, Flo, Bolulu Hasan Usta, Bücürük, Crispino, Dry Center, xora, Özboyac Kuyumculuk, Samanyolu Playland Çocuk E lence Merkezi, Seden Triko, Seven- Hill, Som Alt n, Sultanahmet Köftecisi gibi ünlü markalardan oluflan 30 ma aza yer al - yor. Sosyal ve kültürel etkinliklerle de faaliyet gösterecek olan Uyum Al flverifl Merkezleri bünyesinde, Makromarket d fl nda di er hizmet sahalar nda ortalama 200 personel görev yap yor ve yaklafl k 450 araç kapasitesine sahip aç k ve kapal otopark da bulunuyor. Makromarket Konya Merkez ma aza aç l fl nda, yerel sanatç lar ve halk oyunlar - n n yer ald tören kapsam nda, ünlü sanatç brahim Tatl ses de coflkulu bir konser verdi. Uzun süre sahnede kalan Tatl ses, sevilen flark lar n seslendirirken konser gecesi, Makromarket'in müflterilerine görkemli bir havai fiflek gösterisiyle sona erdi. Makromarket'ten bilgilendirme toplant s Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör, Konya Niflantafl Mahallesi'nde bulunan Konya Merkez ma azas n n yenilenen ve de iflen yüzüyle ilgili ve Kayseri'de bünyelerine katt klar 14 flubeli Ofis-Evim ma azalar yla yapt klar ticari anlaflma durumunu kamuoyuyla paylaflmak üzere, Konya Dedeman Otel'de bir bas n toplant s düzenledi. fieref Songör, Konya Merkez ma azan n yeni yap s yla ilgili bas n mensuplar na bilgi verdi. Bununla beraber bas n toplant s nda, Ofis-Evim Market Grubu'nun sahibi Bekir Garan, Ofis-Evim olarak perakende piyasas ndan çekilmeye karar verdik ve bu çerçevede Makromarket ile anlaflt k. Sektöre hay rl olsun dedi. Bas n toplant s nda hem Konya Merkez ma azay Konyal lar n hizmetine açman n mutlulu unu paylaflan Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör, hem de yeni bir zincir sat n ald klar n n müjdesini verdi. EYLÜL/EK M

10 MAKRO haber Makromarket Çocuk fienli i bafllad Makromarket, 15 A ustos Cuma günü gerçeklefltirdi i muhteflem Konya Merkez Ma aza aç l fl ndan sonra düzenledi i Çocuk fienli- i ile, müflterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Makromarket, e itim ve ö retim dönemi bafllamadan önce, çocuklar n bol bol e lenmeleri ve hoflça vakit geçirmelerini sa lamak için, dünyan n oyuncaklar n n ve renkli e lencelerinin yer ald, çocuklara özel bir flenlik düzenledi A ustos tarihlerinde, saatleri aras nda bir hafta süren Makromarket Çocuk fienli i kapsam nda, kayd - rak, penalt at fllar için kale, t rmanma gibi oyunlardan oluflan özel dev fliflme oyun park alanlar, profesyonel bir tiyatro ekibi taraf ndan haz rlanan palyaço, animasyon ve kukla gösterileri yer ald. Makromarket Çocuk fienli i'nde, çocuklara özel yar flmalar ve sürpriz hediyeler de vard. Makromarket müflterileri, özellikle de çocuklar, 17 A ustos Pazar günü bafllayan Çocuk fienli i'ne büyük bir ilgi gösterdi. Makromarket, y l içerisinde düzenleyece i farkl içerikli aktivitelerle, müflterilerine sosyal, kültürel ve e lence içerikli hizmet vermeye devam edecek. Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Büyük Ankara Festivali, 1-9 A ustos tarihleri aras nda Atatürk Kültür Merkezi'nde (Eski Hipodrom Alan ) gerçeklefltirildi. Festivalde müzik, sanat ve gösteri dünyas ndan pek çok sanatç sahne ald. Makromarket de Büyük Ankara Festivali kapsam nda ilk defa bir çad r market kurdu. Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Büyük Ankara Festivali'nde brahim Tatl ses, Aliflan, Sibel Can, Ferhat Göçer, Özcan Deniz, Gülben Ergen, Ebru Gündefl ve zzet Y ld zhan hayranlar yla bulufltu. Ayr ca bir lunapark n da bulundu u festivalde pek çok farkl etkinlik gerçeklefltirildi. Makromarket, bu büyük organizasyonda açt ve 9 gün boyunca hizmet verdi i çad r marketiyle bir ilke imza att ve müflterilerinden çok olumlu tepkiler ald. Bu olumlu tepkilerin sonucunda Makromarket'in ikinci çad r marketi, Yenimahalle Belediyesi'nin düzenledi i Ramazan etkinlikleri kapsam nda Yenimahalle Havac lar Sitesi'nde Ramazan boyunca hizmet veriyor olacak. Makromarket'te Oktay Usta ile yemek yar flmas Makromarket müflterileri, Lale Restaurant' n sponsorlu unda, yöresel ve hamur ifli lezzetlerinde, Oktay Usta'n n ve birçok de erli gurmenin bulundu u jüri önünde yar flt. Müflterilerin yo un ilgi gösterdi i yar flmada, iddial yemekler Oktay Usta'dan tam puan al rken yar flmac lar da Makromarket'ten de birbirinden de erli hediyeler kazand. Yemek yar flmas ndan sonra, son kitab n imzalayan Oktay Usta, Makromarket müflterileri taraf ndan gösterilen yo un ilgiden son derece memnun kald. 8 EYLÜL/EK M 2008

11

12 MAKRO haber Makromarket in kazanç f rsatlar devam ediyor Makromarket, makro kalite hizmet, mikro fiyat slogan yla sürekli olarak müflterilerinin kazanc için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Makromarket, mübarek Ramazan ay öncesinde bafllatt 5 yeni ve farkl kampanyayla al flveriflleri kazanç f rsatlar na dönüfltürüyor. Ülker, Lipton, Knorr ve Rexona markalar yla yürütülen kampanyalar n yan s ra 25 adet Renault Symbol kazanma flans sunan Makromarket'ten 365 Alt n Gibi Hediyeler kampanyas büyük bir h z ve yo un ilgiyle sürüyor. Ülker ve Makromarket'ten alt n tad nda hediyeler Makro Kart Gold ile Ülker ürünlerinden 23 A ustos-23 Eylül tarihleri aras nda en çok al flverifl yapan ilk 33 kifli tam alt n, sonraki 333 kifli de 100 YTL'lik Makromarket Al flverifl Çeki kazan yor. Baby Star, Bic, Rozi, Komili, Hero Baby, Bizim Mutfak, Bizim Ya, Alt n Hasat, Kalbim, Kalbim Benecol, Teremya, Çokomel, Caramio, Metro, Dido, Piko, Rodeo, Alpella Krem, Kellogs, Coco Pops, Ülker King Top, Ülker Çokokrem, Çikolatal Gofret, Ülker Golden, Dankek, Cafe Crown, Ülker çim, Krispi, Albeni, Coco Star, Hobby ve Halley ürünlerinden en çok al flverifl yapan müflteriler, alt n tad nda hediyelere kavufluyor. Makro lezzet, makro mutfak ile mutfa n z flenlendirin Makromarket'ten Makro Kart Gold ile en yüksek tutarda Knorr ürünlerinden sat n alan ilk 175 kifliye, Philips mutfak malzemeleri hediye ediliyor. 15 A ustos-15 Eylül 2008 tarihleri aras nda Makro Kart Gold ile Knorr ürünlerinden en az 5 YTL olmak üzere en yüksek tutarda al flverifl yapan ilk 175 Makromarket müflterisi, Philips mutfak malzemelerinden birini kazanma hakk na sahip olacak. Makromarket'ten en yüksek tutarda Knorr al flverifli yapan ilk 175 kifliden ilk 25 müflteriye Philips Cucina El Mikseri, ikinci 75 müflteriye Philips Comfort Tost Makinesi ve üçüncü 75 müflteriye de Philips ekmek k - zartma makinesi hediye edilecek. Ramazan' n bereketi Makromarket'te Ramazan' n Bereketi Makromarket'te slogan yla 15 A ustos'ta bafllayan bu kampanyada, Makromarket, Makro Kart Gold ile 15 YTL ve üzeri her Lipton al flveriflinde, müflterilerine 1 adet stikbal Regina Ankastre Mutfak, 3 adet stikbal oturma grubu, 10 adet Sony Home Theatre, 20 adet Sony DVD Player, 200 adet de Sinbo Çay makinesi hediye edecek. Kampanya, tüm Lipton ürünlerinde geçerli olup 15 Eylül 2008'de sona erecek. Makromarket'lerde Rexona kazand r yor Makromarket'ten A ustos tarihleri aras nda Makro Kart Gold ile tek seferde 2 adet Rexona alan her müflteri, 175 hediyeden birini kazanma flans n yakal yor. Rexona kampanyas kapsam nda, 25 kifliye Philips SA 2110 MP3 çalar, 50 kifliye güzellik paketi ve 100 kifliye de Gülben Ergen CD'si hediye edilecek. 10 EYLÜL/EK M 2008

13

14 MAKRO haber Makromarket ten ALTIN HED YELER Makromarket bu yaz da muhteflem bir kampanyaya imza at yor. Arabadan plazma televizyona, dizüstü bilgisayardan dijital foto raf makinesine kadar 365 Alt n Hediye, Makromarket'in bol hediyeli kampanyas sayesinde Makromarket müflterileriyle buluflacak. Hediye almak, her insan mutlu eder. Bu düflünceyle hareket eden Makromarket, art k Makrokart Gold sayesinde, müflterilerine her an hediyeler veriyor. Makro Kart Gold arac l yla, müflterilerinin al flverifl al flkanl klar n ve tercihlerini tespit edip, onlara daha sa l kl, daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmay amaçlayan Makromarket, büyük bir kampanyaya imza at yor. Makromarket, Makrokart Gold'dan Alt n Hediyeler ad yla sundu u kampanyada 365 Alt n Hediye da tacak. Makrokart Gold ile zaten sürekli kazançl ç kan Makromarket müflterileri, bir de bu hediyelerle yaz n keyfini yaflayacak. Makromarket'ten Makrokart Gold ile, 12 Temmuz-2 Ekim tarihleri aras nda 50 YTL ve üzerinde al flverifl yapan Makromarket müflterileri, çekilifle kat lma hakk elde edecekler. Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçeklefltirilecek olan çekilifl sonucunda 365 talihli Makrokart Gold kullan c - s, 365 muhteflem hediyeye sahip olacak. Çekilifl sonucunda, 25 adet Renault Symbol, 100 adet Datron 106 ekran Plazma TV, 115 adet Datron Notebook ve 125 adet Samsung Dijital Foto raf Makinesi, Makromarket müflterilerine arma an edilecek. Makromarket müflterileri, her zaman oldu u gibi, bu kampanyayla da hediye alman n mutlulu unu ve heyecan n yaflayacaklar y l n n yaz aylar nda düzenledi i 21.Yüzy l n Büyük Yaz Kampanyas yla, müflterilerine yine arabadan dizüstü bilgisayara, yüzlerce hediye veren Makromarket, bu y l da müflterilerini unutmad ve alt n hediyelerini tek tek s ralad. 12 EYLÜL/EK M 2008

15

16 MAKRO haber Makro kaliteli hizmet yay l yor Makromarket Beyflehir de Anadolu'nun yerli markas Makromarket, 19 Temmuz Cumartesi günü, Konya Beyflehir ma azas n lçe Emniyet Müdürü Osman Bilgin, lçe Belediye Baflkan Vekili Halim Gümüflel, Yeflilda Belediye Baflkan Yüksel Ergun ve Makromarket Genel Müdürü Mustafa Songör'ün kat l m yla açt. Perakende sektöründe Beyflehir'e güleryüz ile birlikte makro kaliteli hizmet ve mikro fiyatlar da sunan Makromarket, bölge halk taraf ndan memnuniyetle karfl land. Türkiye'nin her bölgesine iddial oldu u hizmeti yaymaya devam eden Makromarket, Beyflehir'de 800 metrekare net sat fl alan nda 5 kasas ve 30 nitelikli çal flan yla keyifli al flverifl imkan sunmaya devam ediyor. Beyflehir Makromarket ma- azas nda, 35 bini aflk n ürün çeflidi, makro kalite hizmet fark ve mikro fiyatlarla bölge halk n n hizmetine sunuldu y l nda yeni illerde ma aza açmay planlayan Makromarket, Türkiye'nin yerli sermaye ile hizmet veren ve büyüyen tek markas olmak için, çal flmalar na devam edecek. Müflteri memnuniyetini her platformda ön planda tutan Makromarket, Türk halk n n lay k oldu u hizmeti yayg nlaflt racak. Makromarket Etlik'te 2. ma azas n açt Perakende sektöründe baflar l çal flmalar na devam eden Makromarket, ma aza a n istikrar çerçevesinde yayg nlaflt rmaya devam ediyor. Keçiören Etlik'te 2. ma azas n açan Makromarket, müflterilerine en yak n market olmak için çal fl yor. Etlik 2 ma azas, 3 kasa ve 15 çal flan yla kaliteli hizmet sunarak keyifli al flverifl imkan sa l yor. Makromarket'ten Eryaman a 3. ma aza Baflkentte ma aza say s n yüksek talep üzerine artt ran Makromarket, Ankaral lara makro kaliteli hizmeti mikro fiyatlarla sunmaya devam ediyor. 12 Temmuz Cumartesi günü Eryaman 4. Etap'ta bulunan Maksimum Al flverifl Merkezi'nde aç lan Makromarket, 800 metrekare sat fl alan nda 5 kasa ve 31 çal flan yla, modern ve ferah ma azas nda müflterilerini, bildik ve tan d k makro kalite hizmetle buluflturdu. Ankara'da 68, Türkiye'de 8 ilde 88 ma azayla çal flmalar na istikrar çerçevesinde devam eden Makromarket, yeni projeleriyle yeni illerde yayg nlaflmaya devam ediyor. 14 EYLÜL/EK M 2008

17

18 MAKRO haber En anlaml Ramazan gelene ine Makromarket deste i Ramazan ay, insanlar aras nda yard mlaflma duygusunun pekiflmesi aç s ndan son derece önemli. Aç olan n halinden çok daha iyi anlad m z bu kutsal ay, yoksul olan kiflilere yap lan yard mlarla, insanlar aras nda gönül ba kurulmas na da yard mc oluyor. Kimileri yoksul olanla sofras n paylafl yor, kimileriyse farkl yöntemlerle yard mlaflmay tercih ediyor. slami kurallar aç s ndan oldukça önemli olan zekât da yine Ramazan ay nda büyük önem kazan yor. Haz rlanan kumanyalarla yoksullar n yard m na kofluluyor. Makromarket de tüketicilerini unutmuyor ve Ramazan sofralar na, haz rlad kumanyalarla katk da bulunuyor. Ekonomik koflullar n giderek zorlaflt - günümüz dünyas nda, sahip oldu umuz imkanlar ölçüsünde baflkalar na da mutlaka yard m etmemiz gerekiyor. nsan n insan düflünmesi gerekti ini unutmayarak yapaca m z her yard m, maneviyat n ötesinde daha yaflan l r bir dünyaya ad m atmak aç s ndan da gerekli. Zekât da bu ad m atmak için, son derece önemli bir ibadet. slam dininin 5 flart ndan biri olan zekât, Müslümanlar n, Allah' n hakk olanlara verilmesini emretti i belli miktarda mal n vermesi anlam na geliyor. Birlik beraberlik duygusu Yard mlaflma olgusunun slam dinince de ne kadar önemli oldu unu kan tlayan zekât, Kur'an- Kerim'de en çok tekrarlanan emirlerden bir tanesi. Yoksul olan n rahatlamas n amaçlayan bu emir, ayn zamanda Müslümanlar aras ndaki en önemli sosyal dayan flma unsuru. Pek çok varl kl Müslüman, özellikle Ramazan ay nda, çevresindeki yoksul insanlara yard m elini uzatmay ihmal etmiyor. Birlik ve beraberlik duygusunu pekifltirmek için oldukça önemli olan zekât sayesinde, kifliler cimrilikten de kurtulmufl oluyor. Dünya mal n n gelip geçici oldu u düflünülünce, daha büyük bir anlam kazanan zekât, insanlar aras nda eflitlik sa lamak için önemli uygulamalardan biri olarak kabul ediliyor. Zenginle fakir aras nda denge Mal n belli bir oran n n verilmesi, para veya g da deste inde bulunulmas fleklinde gerçeklefltirilen yard mlar, zenginle fakir aras nda önemli bir denge sa l yor ve insanlar n birbirlerini daha iyi anlamalar na yard mc oluyor. Zenginle yoksulu 16 EYLÜL/EK M 2008

19 birbirine yaklaflt ran ve s n rlar ortadan kald ran zekât sayesinde, manevi huzur daha çok hissediliyor. Zenginlerin kalbini cimrilik hastal ndan temizleyen zekât sayesinde, yoksullar n k skançl da ortadan kalk yor. Karfl l kl sevgi ve sayg oluflmas n n yan s ra zekât ile toplumda birlik sa lanm fl oluyor. Hz. Muhammed (S.A.V.) de Zekât, slam' n köprüsüdür diyerek zekât n ne kadar önemli oldu unu dile getirmifl ve soysal hayattaki farkl laflman n zekât gibi bir köprüyle ortadan kald r laca na iflaret etmifltir. Makromarket'ten yard m eli Hizmette çizgi ötesi anlay fl ndan bugüne kadar hiçbir flekilde taviz vermeyen Makromarket de Ramazan ay nda tüketicileriyle yard mlaflarak gönül ba n kuvvetlendiriyor. Yard mlaflma duygusunun pekiflmesine de böylece katk da bulunan Makromarket, tüketicileri için haz rlad kumanya paketleriyle hem sofralar hem de gönülleri zengin ediyor. Makromarket'ten bir yenilik: Makro Para Kart Makromarket, Makro Para al flverifl kart ile bir yenili e daha imza att. Müflteriler taraf ndan Ramazan paketlerine alternatif olarak kullan lan al flverifl çekleri yerine Makromarket, kart sistemini getirerek limitini müflterilerin belirleyece i Makro Para Kart ile ihtiyaç sahibi kiflilere on binlerce ürün çeflidi aras ndan diledikleri gibi al flverifl yapma imkan sunuyor. Ramazan paketleri ve Makro Para Kart al mlar nda belirli tutar üzeri al flverifllerde nakit ve tek seferdeki ödemelerde iskonto ve Ramazan paketleri al mlar nda da Konya flehir merkezi içerisinde ücretsiz teslimatla da müflterilere kolayl k sa lan yor. Makro Para Kart ile Türkiye genelinde bulunan tüm Makromarket ma azalar ndan al flverifl yap labiliyor. En hesapl Ramazan paketleri Makromarket'te Makromarket, Ramazan ay na özel haz rlanan Ramazan paketleri ve Makro Para Kart ile zekât vermek isteyen müflterilerine birbirinden farkl alternatifler sunarak ihtiyaç sahibi kiflilere yard m noktas nda köprü vazifesi görüyor. Makromarket, Ramazan ay nda ihtiyaç sahiplerinin sofralar n zengin etmek için 2 farkl Ramazan paketi haz rlad. En hesapl ve kaliteli ürünlerden oluflan birinci Ramazan paketinde 19 ve ikinci Ramazan paketinde de 13 adet ürün bulunuyor. Özel Ramazan paketi kolilerinde muhafaza edilen ürünler, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi kiflilerin temel ihtiyaçlar n karfl layacak nitelikte. 22,49 YTL ve 37,90 YTL olarak haz rlanan Ramazan paketleri d - fl nda isteyen Makromarket müflterileri, içeri ini kendilerinin belirleyecekleri özel Ramazan paketleri siparifllerini de verebiliyorlar. EYLÜL/EK M

20 MAKRO haber Makromarket ten yeni bir marka: Teknolojide yeni bir marka: Türkiye perakende sektöründe yeni bir marka do uyor: Nanotech. Nanotech Teknoloji Marketi'nin ilk ma azas, 15 A ustos günü, Konya Merkez Uyum Al flverifl Merkezi'nde aç ld. Nanotech ma azas, 750 metrekarelik alanda, konusunda uzman kadrosu, 15 nitelikli çal flan ve 3 kasas yla tüketicilerine, keyifli ve ferah bir ortamda hizmet veriyor. Ürün çeflitlili i bak m ndan A, B ve C grubu müflterilere hitap eden Nanotech ma azas, DVD, CD player, ses sistemleri, LCD, plazma TV, dizüstü bilgisayar, PC, cep telefonu, kiflisel bak m ve elektrikli ev aletleri reyonlar yla Konya'da üstün kaliteli hizmet sunuyor. Nanotech ma- azalar, elektronik perakendecilik alan nda yeni marka olarak iddial ürün yelpazesini ve kaliteli hizmet anlay fl n Türkiye genelinde yayg nlaflt rmay hedefliyor. Öz sermayesi ile yat r mlar na devam eden fieref Makromarket A.fi., fl kl k, zarafet ve güzellikte kalite üstü ürün portföyünü bir arada bulunduran Nazar ma azalar yla perakende sektöründe yeni aç l mlarda bulunuyor. Bu çerçevede Karaman Uyum Al flverifl Merkezi içinde metrekare net sat fl alan nda hizmet veren Nazar ma azas faaliyete girdi. Nazar ma azas n n aç l fl, Karaman'da, ünlü mankenlerin kat ld bir defileyle gerçeklefltirildi. Manken Ece Gürsel, Danimarka Büyükelçisi'nin k z Eliza Hoppe, Golina Fateeva, Alena, Simge Besler, Olga Bülbül ve Kaan Aypulat, Nazar Yaz Koleksiyonu'nu tan tt yaz kreasyonundan oluflan k yafetleri tan - tan mankenler, defilenin sonuna kadar vatandafllar taraf ndan ilgiyle izlendi. Defilenin sonunda mankenler, gösterdikleri performanslar sonucunda müflteriler taraf ndan uzun uzun alk flland. Ünlü mankenler, aç l fl n sonunda davetlilere bol bol Nazar marka tiflört da tt. 2. Nazar ma azas, Konya Uyum Al flverifl Merkezi'nde Nazar Ma azalar 'n n ikinci ma azas, 15 A ustos Cuma günü Konya Merkez Uyum Al flverifl Merkezi'nde düzenlenen aç l fl töreni kapsam nda 1400 metrekare alan üzerinde hizmete aç ld. Toplam 40 çal flan bulunan Nazar ma azas, Karaman'dan sonra Konya'ya da moda, güzellik, keyif ve e lencede kaliteyi sunmay hedefliyor. Tekstil ve renkli kozmetik grubu ürünlerinde ünlü markalar n yer ald Nazar Ma azalar, kalite üstü ürün gruplar yla Konyal müflterilerine seçkin ve keyifli al flverifl imkan sunuyor. Konya Merkez Nazar Ma azas 'nda, biri müflteri hizmetleri kasas olmak üzere toplam 5 adet kasa bulunuyor. Ürün çeflitlili i bak m ndan Nazar, A ve B grubu müflterilere hitap ediyor ve çocuk giyim, erkek klasik giyim, bayan klasik giyim, casual, aktif spor ve ayakkab, deri ve saraciye reyonlar n n yan s ra kozmetik reyonunda da renkli kozmetik, cilt bak m ürünleri ve ithal parfümeriyle hizmet veriyor 18 EYLÜL/EK M 2008

21

22 MAKRO haber Makromarket Ofis-Evim Ma azalar n sat n ald Anadolu'nun yerli markas Makromarket Hizmet Tüm Türkiye'ye slogan yla gerçeklefltirdi i istikrarl ve h zl büyüme hamlelerine devam ediyor. Bu yolda pek çok at l m gerçeklefltiren Makromarket, Kayseri'de faaliyet gösteren 14 flubeli Ofis-Evim Ma azalar 'n da hizmet a na katt. Perakende sektöründe, 1991 y l ndan bugüne, müflteri odakl hizmet anlay fl yla yat r mlar yaparak Türkiye'nin en büyük perakende kurulufllar ndan biri haline gelen Makromarket, sektörde 17. y l n doldurmufl bulunuyor. Binlerce çal flan ve makro kaliteli hizmeti, mikro fiyatlarla sunarak ortaya koydu- u ayr cal kl hizmetiyle Makromarket, büyüme trendini her geçen gün artt rarak devam ettiriyor. Daha önce Nazar ve Afra ma azalar n hizmet zincirine dahil ederek, daha çok insana daha iyi hizmet götürme yolunda ad mlar atan Makromarket, flimdi de Kayseri'deki Ofis-Evim Ma azalar 'n sat n ald. Böylece Makromarket'in hizmet a, Ankara, Samsun, K r kkale, Malatya, Konya, Karaman, Mersin ve Antalya'dan sonra Kayseri'yi de kapsar hale geldi. Ofis-Evim marketleriyle birlikte, Makromarket'in hizmet alan 8 ilden 9 ile, müflteri alan metrekareden metrekareye, personel say s ise 3550'den 3950'ye ulaflt. Böylece Makromarket'in hizmet verdi i günlük müflteri say s da, 'den 'e ç kt. Daha önceki operasyonlar nda oldu u gibi, Ofis-Evim ma azalar n n da Makromarket konseptine uymayanlar elendikten sonra, tamam Makromarket standartlar na uygun hale getirilip müflterilerin hizmetine sunulacak. Rekabetin çok yo un yafland günümüz perakende sektöründe, istikrarl büyüme çizgisini sürdüren Makromarket, sa lam ve güçlü altyap s yla, Türkiye'nin en büyük yerli markas olma yolunda emin ad mlarla yürüyor. 20 EYLÜL/EK M 2008

23

24 MAKRO haber Ramazan n doyumsuz e lencesi Makromarket'te Makromarket, Ramazan ay boyunca, al flverifl ve iftar için gelen ziyaretçilerini geleneksel e lencelerle a rl - yor. Makromarket, Ramazan ay n n gelmesiyle birlikte geleneksel ve özlenen e lenceleri yeniden canland rmak ve müflterilerine keyifli bir Ramazan ay yaflatmak için Ramazan E lencesi kapsam nda etkinlikler düzenledi. Sosyal ve kültürel aktivitelerle müflterilerine farkl ve e lenceli bir al flverifl imkan sunmay amaçlayan Makromarket, her akflam iftardan sonra içeri inin dolu dolu oldu u Ramazan e lenceleri haz rlad. Zamanla unutulan ve yeni nesil taraf ndan bilinmeyen eski geleneklerimizi özel zamanlarda da olsa hat rlatabilmek ve yaflatabilmek amac yla haz rlanan Ramazan e lenceleri kapsam nda geleneksel kültürümüzün vazgeçilmezleri aras nda yer alan ortaoyunu, meddah ve geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz yer al yor. Ramazan e lenceleri kapsam nda geleneksel oyunlar n yan s ra tasavvuf, halk müzi i ve fas l konserleri, palyaço, flaflk n adam, s rt kukla ve ateflbaz show, illüzyon, afluk-mafluk gibi gösterilerle birlikte sema gösterileri de gerçeklefltiriliyor. Makromarket içerisinde dönüflümlü olarak mani okuyan Ramazan davulcusu ve geleneksel lezzeti ikram edecek Osmanl flerbetçisi de ziyaretçilere efllik edecek. Makromarket, Ramazan e lencesinde düzenlenen yar flmalara kat lacak her çocu a da hediye da t l yor. Ramazan n ilk günü iftardan sonra bafllayan e lencelere Uyum Al flverifl Merkezleri ziyaretçileri, Makromarket müflterileri ve çocuklar, yo un ilgi gösteriyor Makromarket'in Ramazan Sokaklar nda Ramazan bollu u ve bereketi Makro kalite hizmet, mikro fiyat slogan yla yoluna devam eden Makromarket, Ramazan ay nda tüketilen ürünleri Ramazan Soka nda müflterilerine sunarak bir ilki gerçeklefltiriyor. Ramazan Soka nda tel kaday f, ekmek kaday f, revani, Kemalpafla, güllaç gibi tatl lardan past rma, sucuk, kuru kay s, böreklik ve baklaval k yufka gibi hem farkl hem de müflterilerin al flveriflini kolaylaflt racak ürünler sunuluyor. Ma azalar nda makro kaliteli binlerce ürün çeflidini mikro fiyatlarla sunan Makromarket, Ramazanda da modern ve ferah al flverifl mekanlar nda binlerce ürün çeflidini hesapl fiyatlarla müflterilerine ulaflt r yor. Ramazan Sokaklar, hem geçmiflten günümüze kadar ulaflan geleneklerimizi yaflatmam z hem de Makromarket müflterilerinin daha rahat Ramazan al flverifli yapmalar n sa l yor. 22 EYLÜL/EK M 2008

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı