MARKA KİŞİLİK KURAMINDA ARKETİP YAKLAŞIMI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ NDE BİR ARAŞTIRMA Faruk BAŞTÜRK * Sebahattin YILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA KİŞİLİK KURAMINDA ARKETİP YAKLAŞIMI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ NDE BİR ARAŞTIRMA Faruk BAŞTÜRK * Sebahattin YILDIZ"

Transkript

1 Özet MARKA KİŞİLİK KURAMINDA ARKETİP YAKLAŞIMI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ NDE BİR ARAŞTIRMA Faruk BAŞTÜRK * Sebahattin YILDIZ Marka kişiliği kavramı, markaya atfedilen insan özelliklerini veya markanın mesajını aktarırken kullandığı genel tarzını ifade etmektedir. Araştırmanın amacı, marka kişilik kuramında yeni bir yaklaşım olan arketip ölçme yöntemi ile Türkiye de önde gelen 5 spor ayakkabısı markaları olan Adidas, Nike, Converse, Asicstiger ve Kinetix in marka kişilik algılarının ölçülmesidir. Araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmıştır. Veri toplama yöntemi ankettir. Ankette arketip marka kişilik ölçeği için 74 ifade kullanılmışken, içerik analizi için 7 başlıkta kelime çağrışımları ve arketip kişiliklerini temsil eden 12 resim çağrışımı kullanılmıştır. Arketipsel marka kişilik ölçeği 12 boyuttan (kral, sihirbaz, bakıcı, vatandaş, aşık, kaşif, asi, masum, bilge, kahraman, yaratıcı, soytarı) oluşmaktadır. Çağrışımlar için kullanılan kelimeler 7 başlıkta (çizgi film kahramanı, masal kahramanı, tarihi şahsiyet, ünlü, tv kanalı, gazete markası ve giyim markası) toplanmıştır ve spor ayakkabı markasını çağrıştıran karşılıklar istenmiştir. Resim çağrışımları için ise 12 adet resim (kral, sihirbaz, bakıcı, vatandaş, aşık, kaşif, asi, masum, bilge, kahraman, yaratıcı, soytarı) kullanılmıştır. Bu 3 veriden elde edilen bilgilere göre marka kişilik sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Evreni temsil edecek düzeyde 485 gözleme kolayda örnekleme ile ulaşılmıştır. Buna göre, Türkiye spor ayakkabısı sektörünün önde gelen markalarının arketipsel kişilikleri incelenmiş ve bir bütün olarak yapılan faktör analizinde sektörde 5 marka kişilik boyutuna (masum kahraman, tutkulu kaşif, kral-kraliçe, yaratıcı ve asi) ulaşılmıştır. Ayrıca tek tek yapılan faktör analizi ve çağrışım analizlerinde her bir markanın kişiliği belirlenmiştir. Adidas için masum kahraman, Nike için kral-kraliçe, Converse için asi, Asicstiger için bilge ve Kinetix için heyecanlı, romantik ve asi arketipi ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Marka kişiliği, Arketip, Marka çağrışımları Abstract ARCHETYPE APPROACH ON THE THEORY OF BRAND PERSONALITY: A STUDY IN MARMARA UNIVERSITY The concept of brand personality refers to human characteristics attributed to the brand or general style used by the brand while conveying its message. The purpose of the study is to measure brand personality perceptions of five leading shoe brands- Adidas, Nike, Converse, Asicstiger and Kinetix- in Turkey using the method of archetype measure, which is a new approach on the theory of brand personality. The study was designed as descriptive. The data collection method was questionnaire. While 74 statements were used for archetype brand personality scale in the questionnaire, word associations under 7 titles and 12 picture associations representing archetype personalities were used for content analysis. Archetypal brand personality scale has 12 dimensions (ruler, magician, caregiver, regular guy, lover, explorer, outlaw, innocent, sage, hero, creator, jester). Words used for associations were collected under 7 titles (cartoon character, legendary character, historical personage, celebrity, television channel, newspaper brand, and clothing brand) and their equivalents associating the shoe brand were asked. On the other hand, 12 pictures were used for picture associations (ruler, magician, caregiver, regular guy, lover, explorer, outlaw, innocent, sage, hero, creator, jester). According to information obtained from these three data, results of brand personality were compared and interpreted. The population of the study consisted of students of Marmara University. 485 observers representing the population were reached via convenience sampling. Accordingly, archetypal personalities of leading brands in * Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi, 1

2 the sport shoes industry of Turkey were examined and in the factor analysis conducted as a whole 5 brand personality dimensions in the industry (innocent hero, passionate explorer, ruler-queen, creator and outlaw) were reached. Moreover in the factor analysis and association analysis conducted individually, personality of each brand was determined. Following archetypes appeared for mentioned brands as follows; innocent hero for Adidas, ruler-queen for Nike, outlaw for Converse, sage for Asicstiger and excited, romantic and outlaw for Kinetix. Key words: Brand personality, Archetype, Brand associations 1. Giriş Rekabetin arttığı günümüz pazarlarında firmalar, belli hedef kitlelere ulaşabilmek için tüketicileri çeşitli gruplara ayırarak incelemekte ve her hedef pazar için farklı marka stratejileri belirlemektedirler. Bu süreçte, tüketicilerin zihinlerinde algılanmak, hatırlanmak ve farklı bir konum elde etmek için markalara kişilik kazandırılmaktadır. Üreticilerin yanı sıra tüketicilerin de çeşitli şekillerde kendilerini markalarla ifade ettikleri görüldüğünden, belli bir markadan bahsetmek o markanın takipçisi olan müşteri gruplarından bahsetmek anlamına da gelebilmektedir. Örneğin, Türkcell in iş dünyası için İştecell, öğrenciler için Kampüscell, ekonomi arayan gruplar için Hazırkart, Muhabbetkart markaları belli müşteri gruplarını ifade etmekte ve her birinin marka kişiliği de kendine özgü farklılıklar taşımaktadır. Yüksek düzeyde rekabetin yaşandığı günümüz pazarlarında, firmalar, rakiplerine göre daha fazla tercih edilebilmek için, ayırıcı özelliklerini öne çıkartarak belli konularda ilk akla gelen marka lar olmaya çalışmaktadırlar. Bu süreçte, ürünlerin tarz, ambalaj, fiyat ve kullanım alanı gibi iletişim unsurlarının tüketicilerin zihninde marka etrafında toplandığı bilinmektedir. Bu noktada, markanın tüketiciler tarafından algılanan bir kişiliğinin olmasının markaya zihinsel bir konum kazandırmada önemli bir işlevi olduğundan bahsedilebilir. Sadece anlık iletişim fırsatlarının mevcut olduğu iletişim çağında, markaların tüketicilerin dikkatini çekecek ve onların aradıkları bilgi sinyallerini hızlı ve net olarak iletecek biçimde tasarlanması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle firmalar, kendilerini hedef kitlelerine tanıtabilmek için bütün faaliyet ve iletişimlerini tüketicilerin beklentilerine yönelik mantıksal ve duygusal kanıtlar taşıyan birer kimlik gibi tasarlamakta, bunun için de belli marka kişilik kalıplarını kullanmaktadırlar (Baştürk, 2009). Çalışmada, firmaların, tutarlı ve net bir imaja sahip olabilmek ve markalarına canlılık ve derinlik katmak için farkında olarak veya olmayarak kültürel arkaplanları olan temel arketip kişiliklerden yararlandıkları varsayımından yola çıkılmaktadır. Çalışmada marka kişiliği konusunda alternatif bir yaklaşım olan arketip yaklaşımı literatürde mevcut olan Aaker (1997) in özellik yaklaşımı yerine önerilmiştir. Bu doğrultuda yapılan araştırmanın amacı, Türkiye de önde gelen spor ayakkabısı markalarının kişiliklerini arketip yoluyla ölçümlemektir. Araştırmanın temel katkısı ise, arketip kişiliklerin ölçülmesi yoluyla hem tüm sektörler için hem de spor ayakkabısı sektörüne özgü ilk çalışmalardan olma niteliğindedir. 2. Teorik Çerçeve 2.1. Marka Kişiliği Kişilik kavramı, bir insanı diğerinden farklı kılan özellikler bütünü veya insani özelliklerin farklı bileşimleri olarak tanımlanmaktadır (Zohar ve Marshall, 2004). Marka kişiliği ise, mesajını aktarırken markanın kullandığı genel tarzı ya da markaya atfedilen insan özelliklerini ifade etmektedir (Erdil ve Uzun, 2009: 91). Bir markayla ilgili insani özelliklerin bütünü olan marka kişiliğinin (Aaker, 1997) belli başlı işlevleri şunlardır (Aaker, 1996: ): Markanın kim olduğu hakkında ipucu verir (Örneğin, Coca cola geleneksel- pepsi aykırı). Markanın vizyon ve misyon ifadelerine katkısı vardır. Tüketicilerle mantıksal ve duygusal 2

3 bağlar kurar. Tüketicilerle ilişkileri sürekli hale getirir. (Örneğin, dost, aile, yardımcı, arkadaş vb. anlamlar). Markaların kimlik farklılaşmasına katkısı vardır (marka imajı: Vestel, Regal). Tüketicilerin kimlik duygularına katkısı vardır (Örneğin, benlik algısı). Marka literatüründe insan kişiliklerinin marka kişiliklerine birebir olarak yansıtılabileceği Aaker, Upshaw, Blackston gibi birçok teorisyen tarafından iddia edilmektedir. Bu teorisyenlerin genel bakış açısıyla markalar zihinlerde yaşayan canlı şahsiyetler şeklinde değerlendirilmektedirler (Baştürk, 2009: 32). Pazar bölümlendirmede kullanılan değişkenler düşünüldüğünde, marka kişiliğini oluşturmak bir markanın hangi pazarlarda nasıl davranacağını belirlemek anlamına gelen stratejik bir karar haline gelmektedir. Başarılı ve güçlü bir marka yaratmanın ön koşulu markanın rakiplerden farklılaşması olarak görülmektedir. Bu bağlamda marka konumlandırmanın, marka farkındalığının sağlanması ile birlikte markanın tüketicilerce hangi kişilik ve kimlik öğeleri ile hatırlanacağını belirlediği söylenebilir (Karadeniz, 2009: 105). Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda, tüketicilerin insana özgü kişilik özelliklerini markalara da yakıştırdıkları ortaya konmuştur. Ayrıca, markaların insan kişilikleri olarak da düşünüldükleri elde edilen bulgular arasındadır (Hayes vd., 2006: 307). Aaker (1997: ) çalışmasında marka kişiliği özelliklerini yetenek, samimiyet, heyecan, seçkinlik ve sağlamlık şekline 5 boyutta incelemiştir. Bu yöntem, kişiliği belirleyen sıfatlardan yola çıkan tümevarımcı bir yöntemdir ve ürün markalarında daha geçerli olabilir Arketipler Arketip terimi Jung un kültürel kişilikleri açıklamak için kullandığı prototip anlamına gelen bir kavramdır (Jung, 2005: 13). Örneğin kahraman, kâşif, bilge, anaç vb. gibi temel kişilikler arketiplere örnek verilebilir. Arketipler bağımsız yapılar oldukları gibi, bazen bir araya gelerek yeni bileşimleri de oluşturabilirler. Örneğin kahraman arketipi, zorba arketipiyle birleşerek acımasız lider tipinde bir kişiliği oluşturabilir. Arketipsel motiflere mitoloji, masal ve edebiyatta sıklıkla rastlanabilir. Mitolojide gördüğümüz tanrılar, kahramanlar ve büyücü, cadı gibi temel karakterler aslında her çağda sözü edilen arketipsel kişiliklerdir. Shakespeare in eserlerindeki Kral Lear, Makbet, Hamlet gibi tipler de bu arketipsel karakterlerin birer göstergesi şeklinde ele alınabilirler. Filmlerde de arketiplere rastlanmaktadır. Örneğin Baba filmi tipik bir kral arketipini anlatırken, Ben Hur, Braveheart gibi filmlerde kahraman arketipi görülebilir (Baştürk, 2009: 57). Yönetim biliminde sistem arketipleri (ilk örnekleri) Peter Senge tarafından davranışları etkileyen yapılar şeklinde ele alınmıştır (Senge, 1993: 106). Ayrıca yönetim biliminde arketip yaklaşımı liderlik (Miller ve Friesen, 1980; Mitroff, 1983), örgüt kültürü (Obert, 1984), kurumsal stratejiler (Miller ve Friesen, 1978) ve organizasyon teorileri (Susan vd, 1998) bağlamında kullanılmaktadır. Tarihsel/kültürel kişiliklerden yola çıkan tümdengelimci bir yaklaşım olan arketip yaklaşımı, kurum markalarını ifade etmede daha kullanışlı olabilir. Mark ve Pearson (2002) ye göre, arketipsel marka kişiliklerinin 12 boyutu vardır. Bu boyutlar, örneklerle aşağıda anlatılmıştır (Baştürk, 2009): Kral (Ruler): Bu arketip temelinde güç, iktidar ve kontrol olan yönetici, patron, düzenleyici vb. karakterleri ifade eder. Karmaşık durumları çözen, sorunların üstesinden gelen güvenilir bir kişiliği yansıtır. Mutlak gücü ve üst düzeyde zenginliği ifade eder. Prestij ve yüksek statü 3

4 sahibi olan IBM, Mercedes, Hilton, Vakko, THY, Divan gibi markalar bu kişilikte sayılabilirler. Bakıcı (Caregiver): Bu arketipin temelinde insanlara iyilik yapmaktan mutluluk duymak yatar. İnsanlara yardımcı olmak, desteklemek, düzeltici olmak gibi özellikler taşır. Özellikle aziz, ebeveyn, dadı ve hasta bakıcı karakterlerinde kendini gösterir. Sigorta, hastane ve medikal endüstrisi için uygun bir marka kişiliği olarak düşünülebilir, ayrıca yardım kuruluşları ve insan hakları örgütleri de bu bağlamda sayılabilirler. Ünlü İngiliz hemşire yardımsever Florence Nightingale ve onun ismiyle kurulan hastanenin bu arketipi temsil ettiği söylenebilir. Günümüzde eğlenceyle özdeşleştirilen Coca Cola dahi aslında ilk ortaya çıktığı yıllarda bir eczacının keşfettiği ilaç olarak piyasaya sürüldüğünden bu arketipten yararlandığı söylenebilir. Uzun yıllar, tazelenme, yenilenme, rahatlama özelliklerini ön plana çıkaran sloganları bu açıdan dikkat çekici sayılabilir. Güvenliği birinci sırada tutan Volvo yu da bu kategoride incelenebilir. Bütün kadınlar çiçektir ve çiçekler su ister diyen Arko, Activia, Sana, Yataş, Protex gibi markalar bu açıdan örnek sayılabilir. Tukcell in son dönemlerde kullandığı anaç tavuk karakterinin de bu arketipe bir referans teşkil ettiği söylenebilir. Bilge (Sage): Bu arketip bilginin insanı özgürleştirdiği motifinden hareket etmektedir. Doğru ve yanlışın ayırdında olma, bilgi ve ustalık özellikleriyle yaşlı bilge, filozof, ermiş, uzman, bilim adamı ve öğretmen isimlerini aldığı söylenebilir. Müşterilerine bilimsel açıdan yaklaşan ve farklı seçeneklerde çözümler sunan, onları bilgi ve görüş açısından geliştiren markalar bu arketipe sahiptir. Harvard, Oxford, CNN, Gallup, A.C. Nilsen, Milupa gibi markalarda bu arketipi görebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, NTV, CNN Türk gibi Tv kanalları, Kurukahveci Mehmet Efendi, Hacı Şakir, Omo (çağdaş anne miti), Paşabahçe markaları bu kategoriye örnek sayılabilirler. Kaşif (Explorer): Kabına sığmayan, sürekli yeni yollar arayan, öncülük yapan bir karakterdir. Bu arketipin bireysellik, özgürlük ve yeni gelişmeleri merak etme duygularından hareket etmekte olduğu söylenebilir. Jeep, Peugeot, Trope-Snacks, Marlboro markaları maceracı ve kaşif arketipini kullanmaktadır. Turkcell in ilk maskotu olan yarı tavşan (hız) yarı salyangozu (iletişimi) temsil eden keşifçi bir kalıp olduğu düşünülebilir. YKB in yenilik yapmadaki öncü yüzü de bu kategoride incelenebilir. Ayrıca Arçelik in Arçelik demek yenilik demek sloganı da bu arketipi sahiplenme çabasını göstermektedir. Bilindiği üzere, Çelik karakteri ilk çıktığı günden bu yana yeni teknolojiyi tüketicilere tanıtan bir kişilikle hareket etmekte ve bu yolla kendisini araştırmacı, yenilikçi (ölümsüz çocuk) arketipiyle desteklemektedir. Masum (İnnocent): Masumiyet, iyilik ve saflık göstergesidir. Ütopik bir dünyanın hassas temsilcisi olarak adlandırılabilecek olan Melek karakteriyle özdeş sayılabilir. Böyle bir marka tüketicilere mutlu, sevimli, çocuksu, otantik, nostaljik, mistik karakterlerde görünebilir. Coco lakaplı Gabrielle Chanel in Cinderella hikayesiyle özdeşleşmiş yaşam öyküsüyle birlikte bu arketipi yansıttığı söylenebilir. Günümüzde, Şişedeki Mutluluk sloganıyla Coca Cola nın marka kişiliğinde genellikle hayatla ilgili iyimser bir atmosfer yaratmaya çalışan mutlu hayat ön plandadır. Ayrıca Dove, Duru, Otacı, Sütaş, Pınar, Falım markalarında da benzer arketiplerin izlerini görebiliriz. Kahraman (Hero, Warrior): Bu arketip bir başarı göstergesi şeklinde incelenebilir. Her zaman önde olmayı ve her şeyin iyisine ulaşma çabasını ifade eder. Örneğin Nike ın zafer tanrıçasını yansıtan Michael Jordan lı iş bitirici görüntüsü bir üstinsan figürü (süperman) gibi savaşçı tablosu çizmektedir. Spor aletleri ve teknik aygıt firmaları, danışmanlık ve eğitim firmaları tarafından kullanılabilir. Vestel, Atlas Jet, Finansbank bu grupta incelenebilir. 4

5 Sihirbaz (Magician): Değişim ve pratik uygulamaları kısa yoldan elde etmeyi, neredeyse mucizevi sonuçlara ulaşmayı vaad eder ve tüketicileri bu hayalle besler. Bu açıdan tüketicilerin zihninde değişim ve dönüşüm etkileri olan arketiptir. Honda, İkea, Tefal, Smirnoff, Polaroid, ipod markalarını bu kategoride sayabilir. Türkiye de pazara girişte Vodafone nun değişim başladı kampanyasında bu arketipin kullanıldığı söylenebilir. Las Vegas gerçek üstü yapılarına benzer şekilde Topkapı ve Kremlin saraylarının benzerlerini hizmet ürünü haline getiren World of Wonders otelleri de sihirbaz karakteristiğine örnek gösterilebilir. Vatandaş (Everyman): Genel anlamda ortalama bireye karşılık gelen arketiptir. Sessiz çoğunluğu temsil eder. İnsanları (kadın-erkek) eşit kabul ederek ortak değerlerden yola çıkar. Sıradan adam oldukça kullanışlı bir arketiptir, dolayısıyla bir çok kitlesel markanın sıradan adam efsanesi vardır. Nike markasının bile kampanyalarında (dans yarışması) şampiyon arketipinin yanısıra vatandaşa yönelik bir sporcu ruhu kullandığı görülmüştür. Fiat, Eti, Ülker, Halk, Saray, Çay markalarının kişilikleri bu arketipe örnek gösterilebilir. Yaratıcı (Creator): Bu arketip kalıcı değerler üreten sanatçı kişiliği karşılamaktadır. Sınırsız hayal gücünü temel alan, sürekli yenilik ve icat yapan markalar için ideal bir kişilik olarak adlandırılabilir. Örneğin Apple marka kişiliğini açıkça bu arketiple ifade etmektedir. Apple ın logosundaki yasak elma bilgi ağacından koparılmış gizli bilgiyi ve yaratıcılığı göstermektedir. Lego, Sony, Swatch ve 3M gibi dizayn ve teknolojide yenilikçi bakış açılarından beslenen markalar, Türkiye de Arstil, Kelebek, Zeki Triko markaları gibi markalar bu kategoride ele alınabilir. Soytarı (Jester): Bu arketip neşeli, şakacı, oyuncu, hilebaz palyaço, deli, aptal-dahi, Joker gibi rolleri karşılayan ironik bir karakterdir. Kültürümüzde Nasrettin Hoca, Keloğlan, Fuzuli, Nesimi gibi bu arketipe uygun bir çok karakter bulunur. Yaşamın ironik, eğlenceli veya uçarı taraflarını ortaya çıkarır. Örneğin Disney insanların ihtiyaç duyduğu eğlenceyi pazarlayarak soytarı arketipini takip etmektedir. Profilo, Regal, Cem Yılmaz lı Opet, Fanta, Ritmix, Polaris gibi markaları bu kategoride inceleyebiliriz. Vodafone markasının anı yaşa sloganı da bu arketipin temel boyutlarından biri sayılmaktadır. Aşık (Lover) : Romantik kişiliği gösterir. Arkadaş, ortak, takım oyuncusu gibi karakterlere sahiptir. Toplumsal sevgi, empati ve hümanizmi kapsar. İnsanların birbiriyle olan bağlarını öne çıkarır. Sevgi arketipi siz her şeye değersiniz mottosuna sahip çıkmaktadır. Tüketicilerle samimiyet ve özel bağ kurmaya çalışan markalar için ideal bir kalıp olduğu söylenebilir. Stratejisi fiziksel ve duygusal açıdan çekici olmak şeklinde açıklanabilir. Nokia, Interflora, Alfa Romeo, Knorr (küçük dokunuşlar büyük mutluluklar %100 Knorr), Akbank, Yurtiçi kargo, Algida gibi markalar bu açıdan örnek sayılabilir. Asi (Outlaw): Genel kurallara karşı devrimci ve uyumsuz tutumları ve sıradışı tavırları gösteren bir arketiptir. Eski yi yıkma ve şok ederek dikkat çekme stratejilerini kullanmaktadır. Skandalları ve radikal özgürlüğü seven bir karakter olarak açıklanabilir. Gençlik miti ve asi tavırların dışavurumu her dönem bazı sembollerle (James Dean, Beatles, Madonna, M. Jackson gibi) temsil edilmiştir. Coca Colanın en yakın rakibi olan Pepsinin klasik geleneksel Coca Cola ya karşı, M. Jackson idoluyle asi gençlik arketipini kullanması toplumsal yapıyla uyumsuz tüketiciler için bir kimlik ve çıkış yolu dolayısıyla da marka tercihi sağlamıştır. Ekstra Bladet, Diesel, Subaru, Harley-Davidson, Motorola markaları bu kategoride sayılabilir. 5

6 Görüldüğü üzere her arketip kişilik birer temel özellik kategorisi gibi ele alınabilmektedir. Bu şekilde tüketici beklentilerine yönelik olarak her arketip karakter markanın belli bir yetkinliğini temsil etmekte ve çıkış noktasında da kurumsal kimlik olarak markanın bu yeteneğini temsil etmektedir. Tüketici davranışları açısından ise; her arketip kişilik belli bir duruma cevaben ortaya çıkmış birer kişilik kalıbı olduğundan dolayı tüketicilerin hangi ihtiyaçlarında nasıl düşündükleri ve ne hissettikleriyle paralel olarak aradıkları duygu ve mantık kalıplarını sunan arketiplere yöneldikleri varsayılabilir. Örneğin her açıdan güvenlik ve garanti arayan bir tüketici için markanın da güven veren bir kişilik olarak konumlandırılması gerekli olmakta bu yüzden örneğin finans sektöründe hatasız çalışan bir firmanın karakter olarak boyutları Güç, Liderlik, Sistem Kuruculuk, Düzenlilik, Prestij, İşlerlik, İstikrar, Sosyal Sorumluluk, Kontrol, olan Kral arketipi ile konumlandırabilmekte (marka imajı) ve tükecilerin karşısına da bu boyutları ifade eden anlatım ve hikayelerle (etkinlik, tanıtım vb.) çıkabilmektedir. 3. Yöntem Tanımlayıcı nitelikte tasarlanan bu araştırmanın veri toplama yöntemi ankettir. Araştırmadaki anket formu, Carol Pearson (2004) un örgüt kültürünü ölçmede kullandığı Organizational and Team Culture Indicator (OTCI) ve Pearson-Marr Archetype Indicator (PMAI) ölçeğinin (Madsen, 2006) derinlemesine mülakat soruları ile Mark ve Pearson (2002) dan derlemeler yapılarak uyarlanmıştır. Araştırmada faktör analizi için 5 li likert 74 yargı kullanılmışken, içerik analizi için 7 başlıkta kelime çağrışımları ve arketip kişiliklerini temsil eden 12 resim çağrışımı kullanılmıştır. Bu 3 veriden elde edilen bilgilere göre marka kişilik sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Türkiye nin önde gelen 5 spor ayakkabısı markalarından Adidas, Nike, Converse, Asicstger ve Kinetix kampus içerisinde de yapılan ön çalışma neticesinde araştırmada kullanılmak üzere seçilmiştir. Arketipsel marka kişilik ölçeği 12 boyut (kral, sihirbaz, bakıcı, vatandaş, aşık, kaşif, asi, masum, bilge, kahraman, yaratıcı, soytarı) ve 74 yargıdan oluşmaktadır. Çağrışımlar için kullanılan kelimeler 7 başlıkta (çizgi film kahramanı, masal kahramanı, tarihi şahsiyet, ünlü, tv kanalı, gazete markası ve giyim markası) toplanmış ve markayı çağrıştıran karşılıklar istenmiştir. Bu çağrışım yöntemi yazında tercih edilen bir yöntemdir (Zaltman, 2003). Resim çağrışımları için ise aynı boyutlara özgü 12 adet resim (kral, sihirbaz, bakıcı, vatandaş, aşık, kaşif, asi, masum, bilge, kahraman, yaratıcı, soytarı) kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Evreni temsil edecek düzeyde 485 gözleme ulaşılmıştır. Örnekleme yöntemi ise kolayda örneklemedir. Araştırma verileri SPSS 16.0 ile analiz edilmiştir. 4. Bulgular 4.1. Demografik Özellikler Araştırmaya katılan öğrencilerin %37 si kadın iken %63 ü erkek; %80 i yaş aralığında iken %20 si yaş aralığında; %51 i İİBF, %34 ü BESYO ve %15 i diğer fakültelerden; %30 u 3. sınıfta, %29 u 4. sınıfta, %23 ü 1. sınıfta ve %18 i 2. sınıfta okumakta; %34 ü Nike, %33 ü Adidas, %20 si Converse, %7 sı Kinetix ve %6 sı Asicstiger marka ayakkabı giymektedir Markaların Arketip Özellikleri İle İlgili Analizler Faktör Analizi Yoluyla Sektöre Özgü Arketipler 6

7 Türkiye spor ayakkabısı sektörünün önde gelen markalarının arketipsel kişilikleri incelenmiş ve ölçekteki yargıların, bu markalar için bütün olarak faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir (KMO örnekleme yeterliliği testi = 0,927; Bartlett küresellik testi için X 2 =7429, 651; Sig=0,00). Ayrıca 74 yargıdan 46 sı Sipahi ve diğerleri (2008) in önerdiği şekilde anti image correlation matris sonucu %50 nin altında olduğu için analizden çıkarılmış ve 28 yargı analize tabi tutulmuştur. Neticede Türkiye spor ayakkabı sektörüne özgü masum kahraman, tutkulu kaşif, kral-kraliçe, yaratıcı ve asi olarak isimlendirilen 5 arketipe ulaşılmıştır. Açıklanan varyans %60,32 ye denk gelmekte ve iç tutarlılığı (Cronbach Alpha= 0,95) oldukça yüksek düzeydedir. Bu faktörler Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Faktör Analizi Sonucu Oluşan Sektörel Arketipler Yargılar Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 Odakçı,741 Güvenilir,643 İddialı,626 Hızlı ve etkin,592 Azimli,589 Şovmen,559 Estetikçi,555 Bağlılık,552 Teknik bilgi,540 Mutlu,704 Canlı,698 Sınırsız,662 Özgür,645 İyimser,632 Enerjik,591 Lider,576 Akıcı,565 Keşifçi,540 Rahatlatıcı,776 Prestijli,718 İstikrarlı,574 Korumacı,551 Güçlü,513 Hayalperestlik,663 Yaratıcılık,577 Komik,519 İniş çıkışlı,827 Minimumcu,537 Faktör 1; Odakçı, güvenilir, iddialı, hızlı ve etkin, azimli, şovmen, estetikçi, bağlılık ve teknik bilgi boyutlarından 4 ü (Odakçı, iddialı, hızlı ve etkin, azimli) kahraman, 2 si (güvenilirlik, bağlılık) masum, diğerleri ise; (estetik) yaratıcı, (teknik bilgi) bilge ve (şovmen) soytarı arketiplerine aittir. En fazla boyutu kahraman ve masum arketiplerinden alan bu faktör Masum Kahraman şeklinde adlandırılmıştır. Bu faktörün iç tutarlılığı (Cronbach Alphas) 0,89 olarak hesaplanmıştır. Faktör 2; Mutlu, sınırsız, canlı, iyimser, özgür, enerjik, keşifçi, lider, akıcı boyutlarından ikisi (mutlu, iyimser) masum, diğer ikisi (özgür, keşifçi) kaşif ve diğerleri; (canlı) aşık, (sınırsız) asi, (enerjik) kahraman, (lider) kral, (akıcı) sihirbaz arketiplerine ait olmaktadırlar. İkişer boyutla öne çıkan arketipler masum ve kaşif olmaktadır. Diğer faktörler de göz önünde bulundurulduğunda bu faktör Tutkulu Kaşif şeklinde adlandırılmıştır. Bu faktörün iç tutarlılığı 0,90 olarak hesaplanmıştır. 7

8 Faktör 3; Rahatlatıcı, prestijli, istikrarlı, korumacı, güçlü şeklindeki boyutlardan üçü; (prestij, istikrar ve güç boyutları) kral arketipini; diğer ikisi (rahatlatıcı ve korumacı boyutları ile) bakıcı arketipini (annelik kurumu) oluşturduğundan dolayı bu iki boyut birleştirilmiş ve bu faktör Kral-Kraliçe şeklinde adlandırılmıştır. İç tutarlılığı 0,83 olarak hesaplanmıştır. Faktör 4; Hayalperestlik ve yaratıcılık boyutları yaratıcı, komik ise soytarı arketipi olması nedeniyle (yaratıcılığın mizahla ilişkisi de düşünüldüğünde) bu faktörün tümü Yaratıcı başlığı altına incelenebilir. İç tutarlılığı 0,67 olarak hesaplanmıştır. Faktör 5; İniş çıkışlı ve minimumcu boyutlar sırasıyla asi ve vatandaş arketiplerine aittir. Vatandaş arketipinin minumumcu boyutu bir tür eleştirel bakış (bardağın boş tarafını görmek) şeklinde ele alındığında bu faktör de Asi arketipi altında incelenebilir. İç tutarlılığı 0,63 olarak hesaplanmıştır Her Bir Markaya Özgü Arketipler Çalışmada ayrıca tek tek markalar bazında faktör analizi de yapılmıştır. Buna göre; Adidas için yapılan faktör analizinde (KMO örnekleme yeterliliği testi = 0,9115; Bartlett küresellik testi için X 2 =1626,594; Sig=0,00) iki faktör ön plana çıkmıştır ve genel itibariyle Adidas marka kişiliğinin Masum Kahraman arketipine karşılık geldiği söylenebilir. Nike için yapılan faktör analizinde (KMO örnekleme yeterliliği testi = 0,900; Bartlett küresellik testi için X 2 =2551,377; Sig=0,00) altı faktör ön plana çıkmıştır ve genel itibariyle Nike marka kişiliğinin Kral-Kraliçe arketipine karşılık geldiği görülmektedir. Converse, Kinetix ve Asicstiger markalarının KMO değeri düşük olduğu için faktör analizi yapılamamıştır. Çağrışım ve kampanya analizleriyle değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır Markalara Özgü Kelime ve Resim Çağrışımları Analizleri Her bir markaya özgü kelime ve resim çağrışımları analizleri de yapılmıştır. Birinci olarak, açık uçlu sorular yoluyla ayakkabı markalarının çağrıştırdığı 7 kelime (çizgi film kahramanı, masal kahramanı, tarihi şahsiyet, ünlü, tv kanalı, gazete markası, giyim markası) sorulmuş, böylelikle markaların hangi kişiliklerle birlikte düşünüldüğü çağrışımlar olarak ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra bu çağrışımlar ile marka kişiliği arasında bağlar kurulmaya çalışılarak çeşitli arketiplere ulaşılmıştır. Bir örnek olarak Tablo 2 de Adidas markasına özgü kelime çağrışımları gösterilmiştir. Diğer markalar için de aynı şekilde çağrışım analizleri yapılmıştır. Tablo 2. Adidas İçin Marka Çağrışımları Çizgi F. Fr. Masal Fr. Tarihi Fr. Ünlü Fr. Tv Fr. Gazete Fr. Giyim Fr. BugsBuny 15 Robin H. 6 Hitler 11 Bekham 8 Knl.D 24 Hürriyet 12 Sarar 2 TomJery 11 Heidi 5 F.S.M. 8 Ronaldo 4. Ntv 10 Posta 10 Damat 2 Tusubsa 7 Peter P. 5 Napolyon 6 M.jordan 4 Ntv S. 8 Sabah 9 Levis 4 Tazmnya 7 Pamk P. 5 Atatürk 5 K.Doğulu 3 Show 5 Milliyet 8 Gap 2 Spidrman 6 Kül kedi 5 İskender 2 Beyaz 2 Atv 5 Fanatik 7 Zara 2 8

9 Çizgi Film Çağrışımları: Adidas markasının, çizgi film kahramanı olarak mizah üzerine kurulu Bugs Bunny çağrışımından dolayı soytarı, çocuksu kişilikler olan Tom ve Jery çağrışımları masum ; disiplin ve dayanıklılık özellikleri gösteren azimli futbolcu kişiliğiyle Tusubasa çağrışımı ve kötülere karşı savaşan örümcek adam (Spiderman) çağrışımı kahraman ve her durumda yıkıcı, saldırgan bir çizgi film kahramanı olan Tazmanya çağrışımı ile asi arketipini hatırlattığı söylenebilir. Bu kategoride dağılım açısından en sık tekrarlanan (frekans) arketipler masum ve soytarı arketipleri olmaktadır. Masal Çağrışımları: Adidas ın, masal kahramanı olarak Heidi, Peter Pan, Pamuk Prenses, Kül kedisi çağrışımları ile masum ; Robin Hood çağrışımı ile asi kahraman arketipini hatırlattığı söylenebilir. Bu faktörde masum arketipi öne geçmektedir. Tarihi Şahsiyet Çağrışımları: Tarihi kişilik çağrışımları olarak Hitler, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk gibi savaşçı ve güçlü liderlerden dolayı hem kahraman hem de kral arketiplerinden bahsedilebilir. Ünlü Çağrışımları: Becham, Ronaldo gibi artistik yönü ağır basan futbolcular ve Kenan Doğulu, Beyaz gibi sanatçılar nedeniyle yaratıcı arketipten bahsedilebilir. Tv ve Gazete Markası Çağrışımları: Adidas markasının, medya markaları ile çağrışımları açısından düşünüldüğünde, en çok tekrar eden Kanal D ve Hürriyet gibi önde giden markalar, kendi sektörlerinde lider şeklinde adlandırılabileceği için, bu faktörün kral arketipi ile algılandığı söylenebilir. Giyim Markası Çağrışımları: Giyim kategorisinde ise Sarar, Damat, Levis, Gap gibi düz (maskülen) olarak adlandırılabilecek markalar kahraman (savaşçı) arketipiyle ilişkilendirebilir. Resim çağrışımlarında ise, tüketicilerden arketip kişiliklerini temsil eden 12 resim arasından kendi ayakkabı markalarını temsil eden resmi seçmeleri istenmiştir. Bir örnek olarak Tablo 3 de Adidas markasına özgü resim çağrışımlarına verilen cevaplar gösterilmiştir. Diğer markalar için de aynı şekilde çağrışım analizleri yapılmıştır. Tablo 3. Adidas İçin Resim Çağrışımları Arketip Frekans Resim Kral 78 Yaratıcı 21 Kaşif 14 Asi 13 Savaşçı 11 Resim Çağrışımı: Adidas ın resim çağrışımlarını değerlendirildiğinde Kral arketipinin ön plana çıktığı görülmektedir. 9

10 Bu çıkan sonuçlarla kelime çağrışımları ve faktör analizi sonuçları karşılaştırılmıştır. Netice itibariyle markalara ait şu arketiplere ulaşılmıştır. Adidas için Masum, kahraman ve kral arketipi ön plandadır. Nike için Kral, bakıcı anne arketipi ön plandadır. Converse için Asi arketipine sahip olduğu söylenebilir. Kinetix ve Asictiger markaları için, örnek kütle açısından yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle kelime ve resim çağrışımı soruları açısından anlamlı bir değerlendirme yapılamamıştır İletişim Kampanyalarının İçerikleri Yoluyla Genel Bir Değerlendirme Bu çalışmada ayrıca markaların reklam vb gibi kampanya içerikleri de yazarlarca incelenmiş ve yukarıda belirtilen faktör analizi ile çağrışım analizleri neticesinde elde edilen algılanan kişilikleri ile karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Adidas ın hiçbir şey imkansız değildir kampanyasının etkin, odaklanmış, iddialı, azimli, cesur, kararlı ve disiplinli gibi mücadeleci boyutları öne çıkartması sebebiyle kahraman arketipini yansıttığı söylenebilir. Bu kampanya dahilinde Beckham, Leila Ali gibi alanında zirve yapmış, güçlü ve prestijli ünlüleri kullanarak tüketicilerde kral arketipinin etkilerinin de kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu durum resim çağrışımı sonucu ortaya çıkan kral kişiliğiyle uyumlu görünmektedir. Masum arketipi doğal, nostaljik, basit, anlaşılır, güvenilir, iyimser, mutlu ve bağlı boyutlarıyla ifade edildiğinden kampanyanın sloganındaki iyimser bakış açısı, ünlülerinin doğal ortamlarından tüketicilere seslenmeleri, Muhammed Ali gibi nostaljik öğelerin Adidas ın marka kişiliğini masum boyutuyla desteklediği söylenebilir. Bu sonuçlar, faktör analizi ve kelime çağrışımlarından çıkan masum kahraman arketipiyle benzeşmektedir. Nike markasının kampanyaları incelendiğinde; klasik sloganı sadece yap ın (just do it) savaşçı bir komutu hatırlatırcasına kahraman arketipinin odaklanmış, kararlı, hızlı ve etkin boyutlarını ifade ettiği söylenebilir. Nike markasının bugünlerde futbol temasıyla kullandığı Farkı sen yarat sloganının da kendini ortaya koyma, iddia ve mücadeleyi anımsatması nedeniyle kahraman arketipine gönderme yapmakta olduğu söylenebilir. Faktör analizi sonuçlarına bakıldığında, Nike markasının Kral-Kraliçe boyutlarında algılandığı, kelime ve resim çağrışımlarında da, Adidas markasından daha fazla kral boyutuna sahip olduğu görülmektedir. Bu durum faktör analizinde Nike ın prestij boyutuyla değerlendirilmiş olmasından yola çıkılarak lider olarak algılanmış olabileceğine dayandırılabilir. Faktör analizinde Kraliçe boyutunun eklenmesi bazı kullanıcıların Nike ı daha rahat kullanım özelliği olduğu için tercih ettikleri yorumundan yola çıkılarak açıklanabilir. Bu nedenle de Nike markası faktör analizinde bakıcı-anaç (Kraliçe) arketipi ile algılanmış olabilir. Bu sonuçlarla markanın kampanyaları ile algılanan kişiliğinin arasında az da olsa bir fark bulunduğu söylenebilir. Converse markası kampanyaları bazında incelendiğinde, markanın sloganlarından daha çok ortaya koyduğu çarpıcı imajlarla dikkat çektiği söylenebilir. Converse in özellikle aykırı imajları kullanarak asi arketipini yansıttığı görülmektedir. Ayrıca, arketipsel marka kişilik ölçeğine göre aşık arketipi yakın ilişki, romantizm, canlılık, heyecan ve sevimlilik boyutlarıyla ifade edilmekte olduğundan Converse markasının kampanyalarında asi arketipinin yanı sıra aşık arketipinin de yansıtılmakta olduğu söylenebilir. Kelime ve resim çağrışımlarından çoğunlukla asi arketipinin çağrışımlarını taşıdığı görülmüştür. Bu sonuçlarla markanın kampanyaları ile algılanan kişiliğinin tutarlı olduğu söylenebilir. Asicstiger markası kampanyalar bazında incelendiğinde, Japonya kökenli bir spor markası olarak, kişilik özelliklerinde doğu felsefesinden izlerin kullanılmakta olduğu görülmektedir. 10

11 Markanın kurucusu Onitsuka nın felsefesinden yola çıkılarak (sound mind, sound body: sağlam kafa sağlam beden), zihin ve beden bütünlüğü vurgulanmaktadır. Bu bakış açısını destekler nitelikte, coğrafi yönler, cinsler ve biyolojik-fiziksel imajlar kullanılarak tamlık ve sinerji kavramlarına göndermeler yapılmaktadır. Kampanya içeriklerden yola çıkılarak bütünlük, sinerji kavramlarına yönelik açılımlar taşıması ve sporcuların gelişimini hem zihin hem de bedensel gelişim olarak ele almakla bilgece bir yaklaşımın benimsenmesi dolayısıyla da bilge arketipinden yararlanıldığı söylenebilir. Kinetix markası 90 larda Göster Enerjini sloganıyla popülerlik kazanmış bir Türkiye markasıdır. Bu slogandan yola çıkarak markanın, kahraman arketipinin boyutları olan iddialı, kahraman ve aşık arketipinin hayat dolu, heyecanlı boyutlarıyla bileşik bir tarz benimsemiş olduğu söylenebilir. Koş yoksa düşersin reklam filminde romantik bir çift baş başa kalmaya çalışmakta fakat gittikleri yerlerde tanıdıkları insanlarla karşılaşmakta ve hızla başka bir yere kaçmaya çalışmaktadırlar. Bu filmde romantizm, canlılık ve heyecan ön planda gösterildiğinden aşık arketipinden bahsedilebilir. Senin olayın ne? reklâm filminde ise, Kinetix marka ayakkabılar ile yapılabilecek sıra dışı sportif olaylar anlatılarak, örneğin metroda yere basmadan yolculuğu tamamlayan çocuk vb. gibi örneklerle tüketicilerin zihninde aykırı ve uç bir imaj çizilmeye çalışıldığından asi motifinin ortaya çıkarıldığından söz edilebilir. Markanın web sitesinin teması da olan reklâm filmini ele alacak olursak, hiphop tarzındaki şarkıda Ayaklanmaya hazır mısın? sloganıyla protest bir tarzın öne çıktığı görülmektedir. Burada ayaklanma fiilinin çift anlamından yola çıkılarak hem giyme fiili hem de isyancılığa gönderme yapılmaktadır. Bu noktada da asi arketipinden bahsedilebilir. Herkese bir Kinetix reklam kampanyası ile markanın ekonomikliğinin ve vatandaş arketipiyle uyumlu yönünün ortaya çıkarıldığı söylenebilir. Sert Ünsüzler de ünlü olmayan (ünsüz) halkın içinden sporcuların hayatlarından kesitler verilerek vatandaş arketipinden yararlanıldığı söylenebilir. Kampanya içeriklerden yola çıkılarak, Kinetix markasının arketipsel kişiliği için asi, romantik, heyecanlı ve vatandaş benzetmeleri yapılabilir. Kampanyalarından anlaşıldığı kadarıyla Kinetix markası hakkında bu güne kadar tek bir marka kişiliğinin sunulmamış olması, dolayısıyla da tüketicilerin zihninde markanın bütüncül, net bir kişilik imajının oluşmadığı yorumu yapılabilir. Netice itibariyle iletişim kampanyaları yoluyla markalara özgü arketipler şunlardır: Adidas için Masum kahraman, kral; Nike için Kral, bakıcı anne; Converse için Asi, aşık; Asicstiger için Bilge; Kinetix için Asi, Kahraman, Aşık ve Vatandaş. 5. Sonuç Bu araştırmayla markaların farkında olarak veya olmayarak belli kişilik kalıplarında algılandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda, firmalar pazarlamada daha etkin olabilmek için markalarına kişilik kazandırmalı ve seçmiş oldukları marka kişiliğini istikrarlı bir şekilde her pazarlama faaliyetinde vurgulamalıdırlar. Bu açıdan temel marka kişiliklerini ifade etmede arketiplerin kullanışlı birer araç oldukları söylenebilir. Araştırmada elde edilen diğer sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: - Arketip marka kişiliklerinin, tarihsel köklere sahip olmaları, belli başlı net anlamları içermeleri ve birbirleriyle ilişkili şekilde kullanılabilmeleri açısından, markalara, doğru algılanmada ve tüketici zihnine entegre olmada önemli işlevler sunduğu söylenebilir. Arketiplerin tüketicilerle kurulan ilişkide, hem duygusal hem de 11

12 mantıksal unsurlara dayalı oldukları için, marka kişiliğini geniş boyutlarda bilgi sunan bir araca dönüştürmektedir. - Markalar açısından arketipsel kişilikler, konumlandırma için uygun birer araç olarak kullanılabilmektedirler. - Marka konumlandırma konusu açısından yapılabilecek olan arketipsel bir araştırmanın faydası, belli bir sektöre yönelik olarak marka kişilikleri açısından boş (niş) alanların olup olmadığını göstermesidir. - Marka konumlandırma açısından, firmalar markalarını stratejik açıdan istedikleri kişiliğe çekebilmek için hangi karakter özelliklerini (boyutlarını) eksik ya da farklı sunduklarını arketipsel bir analizle ortaya çıkarabilirler. - Aaker (1997) ın özellik yaklaşımı kurumsal kimlik açısından fazla bir sonuç doğurmazken arketip yaklaşımı ortak değer ve inanç sistemleri yaratması sebebiyle kurum kültürü yaratan bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Kaynaklar Aaker, D. (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York. Aaker, D. (1997), Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, August, Baştürk, F. (2009), Marka Kişilik Kuramında Arketip Yaklaşımı,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Erdil, S. ve Uzun, Y. (2009), Marka Olmak, Beta Yayınları, İstanbul. Hayes, E.B., Alford, B.L., Silver, L. ve York, R.P. (2006), Looks Matter in Developing Consumer-Brand Relationships, Journal of Product and Brand Management, Vol:15, No:5, Jung, C. G. (2005), Dört Arketip, Metis, İstanbul. Karadeniz, M. (2009) Product Positioning Strategy In Marketing Management, Journal of Naval Science and Engineering, 2009, Vol. 5, No 2, Madsen, R. (2006), Alignment And Applıcation of Brand Archetypes For Performance Improvement And Organısatıonal Change, Cranfield University, School of Industrial And Manufacturing Science, Msc Thesis, September. Mark, M. ve Pearson, C.S. (2002), The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes, McGraw-Hill, New York. Miller, D. ve Friesen, P. H. (1978), Archetypes of Strategy Formulation, Management Science, Vol. 24, No Miller, D. ve Friesen, P. (1980), Archetypes of Organizational Transition, Administrative Science Quarterly, Vol. 25, No. 2., Mitroff, I. (1983), Archetypal Social Systems Analysis: On the Deeper Structure of Human Systems, The Academy of Management Review, Vol. 8, No Obert, S.L. (1984), Archetypal Social Systems Analysis: A Reply to Mitroff, The Academy of Management Review, Vol. 9, No Pearson, C.S. (2004), Organizational and Team Culture Indicator, 12

13 ( ) Senge, P. (1993), Beşinci Disiplin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2008), Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi. 2. Baskı, Beta Basım Yayınları, İstanbul Susan J., Kimberly B., ve James G. (1998), Organizational Adaptation to Institutional Change: A Comparative Study of First-Order Change in Prospector and Defender Banks, Administrative Science Quarterly, Vol. 43, No Zaltman, G. (2003), Tüketici Nasıl Düşünür, Mediacat, İstanbul. Zohar, D. ve Marshall, I. (2004), Ruhsal Zekâmızla Bağlantı Kurmak SQ, (Çev. Burak Erdemli- Kemal Budak) Meta Yayınları, İstanbul. 13

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Yalçın Kırdar Öğretim Görevlisi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İletişim Fakültesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Özet Marka; isim,

Detaylı

KONUMLANDIRMA. Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1

KONUMLANDIRMA. Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1 ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Summer Issue:7 KONUMLANDIRMA Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1 ÖZET İletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler dünyayı açık bir pazaryeri haline getirmektedir. Buna

Detaylı

Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 4 Ekim 2014 ss. 597-610 Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R.

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R. ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA R.Gülay ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

Ö z Bu çalışmada, yaygın mağaza ağı bulunan

Ö z Bu çalışmada, yaygın mağaza ağı bulunan YERLİ VE YABANCI HAZIR GİYİM MARKALARININ TÜKETİCİ ZİHNİNDEKİ KONUMLARI VE ALGILANAN MÜŞTERİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Makale Sunum Tarihi : 06.08.2014 Yayına Kabul Tarihi :

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

LOGO TASARIMINDA MARKA ALGISI

LOGO TASARIMINDA MARKA ALGISI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı LOGO TASARIMINDA MARKA ALGISI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tezi Hazırlayan: Ali ÖZER YEMİN METNİ Yüksek lisans tezi dönem projesi

Detaylı

ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA KİŞİLİĞİNİN ETKİSİ: ALGILANAN MARKA KİŞİLİĞİ - TURİSTLERİN TAVSİYE ETME DAVRANIŞI İLİŞKİSİ

ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA KİŞİLİĞİNİN ETKİSİ: ALGILANAN MARKA KİŞİLİĞİ - TURİSTLERİN TAVSİYE ETME DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA KİŞİLİĞİNİN ETKİSİ: ALGILANAN MARKA KİŞİLİĞİ - TURİSTLERİN TAVSİYE ETME DAVRANIŞI İLİŞKİSİ Hüseyin KANIBİR * Sima NART ** Reha SAYDAN *** ÖZET Bu çalışma, şehir pazarlaması sürecinde

Detaylı

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 33-44 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 33-44 Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI BANKALARIN KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ: GARANTİ BANKASI SALT PROJESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yağmur YAĞIZ Programı:

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği.

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği. 1 GİRİŞ Marka, ürünlerini rakiplerinden ayrıştıracak isim, sembol, kavram, tasarım, veya bunların birkaç bileşeninden oluşmaktadır. Marka olmadan tüketicinin gözünde bütün ürünler aynı niteliklere sahip

Detaylı

Ege Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürünün İş Değerlerinin Dönüşümüne Etkileri

Ege Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürünün İş Değerlerinin Dönüşümüne Etkileri KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 01-14, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Ege Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürünün İş Değerlerinin ne Etkileri Çiğdem

Detaylı

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.223-236 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.223-236 Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Faruk BAŞTÜRK

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:107-128 TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet MARANGOZ ÖZET Tüketicilerin satın alma

Detaylı

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

PAZARLAMADA GELECEĞE YOLCULUK: MOBİL PAZARLAMA

PAZARLAMADA GELECEĞE YOLCULUK: MOBİL PAZARLAMA 16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ PAZARLAMADA GELECEĞE YOLCULUK: MOBİL PAZARLAMA HOLIDAY INN AIRPORT ISTANBUL HOTEL 22-25 KASIM 2011 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 14 Kasım 2011 Değerli Katılımcılar, 22-25

Detaylı

Otel İşletmelerinde Araçsal ve Sembolik Özelliklerin Örgütsel Çekiciliğe Etkisi 1

Otel İşletmelerinde Araçsal ve Sembolik Özelliklerin Örgütsel Çekiciliğe Etkisi 1 Kent Merkezinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Araçsal ve Sembolik Özelliklerin Örgütsel Çekiciliğe Etkisi 1 Alev DÜNDAR AKÇAY Dr., Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi adundar@anadolu.edu.tr

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

SPORDA SPONSORLUK VE TÜRK HAVA YOLLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

SPORDA SPONSORLUK VE TÜRK HAVA YOLLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SPORDA SPONSORLUK VE TÜRK HAVA YOLLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi TÜZÜN TOLGA İNAN İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİMİ

Detaylı