Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 2 Özel Sayı Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Eff iciecy Aalyi of the Tea i BEKO Turkih Baketball League Halil TUNCA, Barış GÖK 2 ÖZET Bu çalışada Beko Baketbol Ligideki takıları aha içi perforalarıı, ahip oldukları potaiyellerie e kadar yakı olduğu ölçüleye çalışılıştır. Bu aaçla baketbol takılarıı, , ve oral ezo etkilikleri paraetrik olaya Veri Zarflaa Aalizi (VZA) kullaılarak heaplaıştır. Takıları aha içi perforaıı götere yedi ayrı değişke girdi eti olarak kullaılış, çıktı olarak da takıları oral ezo galibiyet ayıları alııştır. Elde edile ouçlar, Efe Pile ve Feerbahçe Ülker baketbol takılarıı icelee üç ezo boyuca doiat kulüpler olduğuu göterektedir. Buu yaıda oral ezo lig ıralaaı ile heaplaa üper etkilik ıralaaıı birebir örtüşediği acak her iki ıralaaı da birbirie paralel ouçlar verdiği görülüştür. Aahtar Kelieler: Beko Baketbol Ligi, VZA, etkilik, üperetkilik, gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü (SBM) ABSTRACT Thi paper ivetigate how well do tea i the Beko Baketball League play up to their potetial. For thi purpoe uig o-paraetric data evolopet aalyi approach (DEA), the efficiey of baketball tea i the , , eao i eaured. Seve variable which how the perforace of the tea i the field ued a iput ad uber of wi of the tea ued a output for the aalyi. We fid that Efe Pile ad Feerbahçe Ülker tea are the doiat tea i the league for the eao aalyed. We alo coclude that although uper efficiecy core rakig ad eao rakig of the tea are ot the ae, they are quite parellel to each other. Keyword: Beko Balketball League, DEA, efficiecy, uperefficiecy, lack baed eaure (SBM).. GİRİŞ Düyaı birçok yerideki por tutkuları içi por yalızca bir oyu değil öteide bir şey, hatta bir çeşit iaçtır. Spor bir çeşit iaça iaıla şey de ilgili por tutkularıı detekledikleri takıdır. Bu alada por tutkuları çoğulukla detekledikleri takıı avuurcaıa, doğal olarak da aç korlarıa dayaarak hagi takıı iyi olduğuu tartışırlar. Atreörler ie faatiklerde farklı olarak bu tartışayı elde edile korlar üzeride değil, hagi takıı potaiyelii e iyi kullaabildiği üzeride yaparlar. Bu çalışa Beko Baketbol Ligideki takıları potaiyellerii e kadar iyi kullaabildikleri oruua yaıt araayı aaçlaaktadır. Bu aaçla baketbol takılarıı, , ve oral ezo etkilikleri paraetrik olaya Veri Zarflaa Aalizi (VZA) kullaılarak heaplaıştır. Ululararaı literatürde, por takılarıı etkilik aalizlerii yapıldığı birçok çalışa vardır. Bularda Aerika Ulual Baketbol Ligi (NBA) ve kolej baketbol ligi takılarıı etkiliğii ölçe çalışalar VZA (Fizel ve D Itri, 996), SFA (Hoefler ve Paye, 997; Hoefler ve Paye, 2006; Lee ve Berri, 2008; Scully, 994) ve deteriitk frotier aalizi (Zak vd., 979) kullaışlardır. Beybol oyucularıı (Mazur, 994; Adero ve Sharp, 997) ve takılarıı (Porter ve Scully, 982) etkiliğii ölçe çalışalar ile Aerika futbol takılarıı etkiliğii ölçe Haa (2003a) VZA yöteii kullaışlardır. Futbol takılarıı İgiltere, Alaya, İpaya ligleri ve şapiyolar ligi içi etkiliğii ölçe çalışalar da buluaktadır. Bu çalışalarda Haa (2003b), Haa vd., (2004), Barro ve Leach (2006), Guza (2006), Guza ve Morrow (2007), Sachez (2007), Ecuer ve Cebria (200), Barro ve Barrio (20) VZA yöteii kullaışlardır. SFA yöteii kullaa çalışalara ie Dawo vd., (2000a, 2000b), Barro ve Leach (2007), Barro ve Barrio (2008), Frick ve Sio (2008), Barro vd., (2008) olarak ıralaaktadır. Bu çalışalarda farklı olarak Caricheal vd., (2000) ve Hadley vd., (2000) deteriitik frotier aalizi kullaışlardır. Arş. Gör., Ege Üiveritei, İktiadi ve İdari Bililer Fakültei, İktiat Bölüü, 2 Arş. Gör., Ege Üiveritei, İktiadi ve İdari Bililer Fakültei, İktiat Bölüü,

2 Halil TUNCA, Barış GÖK Türkiye ile ilgili literatüre bakıldığıda bu kouda yapıla çalışaları ıırlı olduğu görülektedir. Beko Baketbol ligiyle ilgili olarak Zihrioğlu vd., (200) yaptıkları çalışada ligdeki takıları faktör aalizii yaparak alteratif bir lig ıralaaı ortaya koyaya çalışışlardır. Işık ve Geçer (2007) yaptıkları çalışada Türkiye Beko Baketbol ligide yer ala takıları oral ezoda kedi ahalarıda ve deplaada yaptıkları açlardaki perforalarıı NBA atreörlerii oyucuları değerledirekte kulladığı verililik oraı katayıı ile aaliz etişlerdir. Beko Baketbol ligideki takıları deplaadaki verililik oraları ortalaaıı kedi ahalarıdaki verililik oraları ortalaaıa göre daha düşük olduğuu buluşlardır. Harbili vd., (2009) yaptıkları çalışada baketbol ligi takılarıı farklı ezolardaki perforalarıı verililik puaı ile karşılaştırışlardır. Beko Baketbol Ligii ezou verililiğii ezou ve ezou verililikleride daha yükek buluşlardır. Acak öz kouu çalışalarda ezo ou lig ıralaaıyla etkilik korları araıda bir karşılaştıra yapılaaktadır. Bu çerçevede çalışaı aacı Beko Baketbol ligideki takıları aha içi etkiliklerii ölçerek ezo oudaki lig ıralaaı ile karşılaştırak, bu ayede takıları potaiyellerii ezo ou ıralaaıa e kadar yaıtabildiklerii belirleektir. Beko Baketbol ligideki takıları perforalarıı karşılaştırılaıda diğer çalışalarda farklı olarak VZA yötei kullaılıştır. VZA aalizide elde edile ouçlar takıları evcut potaiyelleri üzeride gelecek ezolardaki hedeflerii belirleeie ika ağlaaktadır. Çalışa şu bölülerde oluşaktadır: Metodoloji kııda gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüüe dayaa VZA odelie değiilecektir. Üçücü kııda aalizde kullaıla veri eti taıtılacak, dördücü kııda ie apirik ouçlara yer verilecektir. Beşici kııda ie elde edile bulgular çerçeveide ouç ve değerledireler yer alacaktır. 2. METODOLOJİ SFA ve VZA literatürde etkiliği ölçekte e çok kullaıla iki yötedir. Bu çalışada iki edele VZA kullaılıştır. İlk olarak VZA verilere aşırı derecede duyarlı olaıa rağe üreti fokiyouda peifik bir for kullaılaıı gerektireektedir. İkici olarak itatitikel tahileede doğabilecek hatalarda kaçıılaıı ağlaaktadır (Coelli vd., 2005). Ayrıca bu çalışada etki karar verici birileri (KVB) kedi araıda da ıralaaya olaak ağlaya üper etkilik odeli kullaıldığı içi de VZA tercih ediliştir. VZA, KVB leri göreceli etkilik eviyelerii heaplaaıda kullaıla, paraetrik olaya bir yötedir. İlk olarak Chare vd., (978) tarafıda geliştirile VZA-CCR odeli daha oraki yıllarda geiş uygulaa alaları edeiyle birçok defalar geliştiriliştir. 2 Bu yöte KVB leri etki ve etki olaya karar birileri olarak iki hooje gruba ayırakta ve etki ola KVB ler içi ilave bir bilgi ağlaaaktadır. Uygulaalar oucuda birçok alada ıklıkla karşılaşıldığı gibi ele alıa örekle içeriide birde fazla etki ola KVB ler buluaktadır. Etki ola bu KVB leri birbiride farklılaştırılaı ie ilgi çekici bir çalışa alaı oluşturaktadır. Bu edele geliştirile birçok üper etkilik odeli evcuttur. Fakat bu odelleri birçoğu çeşitli uygulaa ahalarıda alaız (ifeaible) ouçlar verebilektedir. Bu oluuz ouçları ortada kaldırabilek içi Toe (200 ve 2002) tarafıda gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü geliştiriliştir. 3 Bu ebeplerde dolayı çalışada icelee öreklei oluştura baketbol takılarıı etkilik eviyeleri gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü (Slack Baed Meaureet, SBM) kullaılarak heaplaıştır. Süper etkilik eviyelerii belirleeide de üper-sbm odeli kullaılıştır. 2.. SBM tae KVB olduğu ve pozitif girdi ve çıktı veri eti varayıı altıda üreti olaakları küei aşağıdaki şekilde göterilebiliir. {(, ) λ, λ, λ 0} P= xy x X y Y () Belli bir KVB ( x0, y 0) aşağıdaki gibi taılaabilir. x0 = Xλ (2) y = Yλ 0 Bu dekledeki ve ıraıyla çıktı ekikliğii ve girdi fazlalığıı götere gevşek değişkeleridir. Bu değişkeler kullaılarak aşağıdaki idek ayıı taılaıştır (Toe, 200). ρ = i i x y i0 i0 Bu idek ayıı, girdi /çıktı gevşek değişkelerideki ooto azala ve biride bağıız ola özelliklerii ağlaaktadır. Belli bir KVB i etkiliğii heaplayabilek içi aşağıdaki gibi gevşek değişkelere dayalı odel forüle edilebilir. (3) 2

3 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi i ρ = λ,, i i x y i0 i0 Kııtlar: x0 = Xλ y = Yλ 0 (4) λ 0, 0, 0 Bu odel Chare-Cooper döüşüü kullaılarak aşağıdaki çıktı ekeli doğrual progralaa odelie döüştürülebilir. 4 * ρ 0 = i (5) λ, r yr0 Kııtlar: x0 r= 0 Xλ y = Yλ λ 0, 0 Yukarıdaki odelleri göterdiği gibi bir KVB acak ρ = ie SBM etkidir. Bu ouç gevşek değiş- * keleri ıfıra eşit olaıa eşittir, diğer bir ifadeyle optial çözü küeide çıktı ekikliği yada girdi fazlalığı ükü değildir (Toe, 200) Super-SBM Süper etkilik odelide elde edile etkilik korları, çözü küeide tekrar değerledirilek üzere KVB 0 ı (e etki KVB) veriii eliie edileiyle heaplaır. Bu proedür oucuda KVB 0 a göre üper etki duruudaki KVB leri kor değerleri değişebilir. Değişe bu değerler daha ora KVB lerı ıralaak ve etki olarak buluuş KVB leri de kedi içide tekrar ıralaak içi kullaılır. Etki KVB ler, aşırı etki KVB ler, etki aa aşırı etki olaya KVB ler ve ıfır olaya gevşek değişkee ahip zayıf etki KVB lerde oluşur. Bu ııflaada hareketle etki KVB 0 ı çıkartılaıyla oluşa üreti olaakları küei, P\ ( x, y ), şu şekilde taılaabilir. ( x, y) x λjxj, y λjyj, y 0, λ 0 j=, 0 j=, 0 (6) Yukarıdaki üreti olaakları küeii de göterdiği gibi üper etkilik odelleride refera üreti tekolojii, e etki karar vericii çıkarılaı ile geri kala diğer KVB lere dayaaktadır. Bu edele üper-sbm etodua dayaa, üper etkilik korları aşağıdaki gibi forüle ediliş prograı çözülei ile elde edilebilir (Toe, 2002). i Kııtlar: δ = yr r= xi x y r0 r0 x λ jx j=, 0 y λ jy j=, 0 x x ve y y λ Yukarıdaki odel çıktı ekeli doğrual progralaa foruda aşağıdaki gibi tekrar oluşturulabiliir. 5 iδ = (8) yr yr0 Kııtlar: r= 3.VERİ SETİ x λ jx j=, 0 y λ jy j=, 0 x = x ve 0 y y 0 λ j j j j 0 0 Bu çalışada , ve oral lig ezoları iceleiş ve kullaıla bütü değişkeler Türkiye Baketbol Federayou rei web iteide elde ediliştir. Çalışadaki aacıız baketbol takılarıı aha içi perforalarıı etkiliklerii 0 0 ölçüü olduğu içi takıları, oral ezo galibiyet ayıları çıktı değişkei olarak ele alııştır. y 0, Takıları λ 0 aha içi perforalarıı olulu P\ ( x0, y0) = ( x, y) x λjxj, y λjyj, j=, 0 j=, 0 yöde etkileye dolayııyla ahada galibiyet ile ayrılalarıa olulu katkıı olduğuu düşüdüğüüz topla 7 tae değişke ie odele girdi eti olarak dahil ediliştir. Bu çalışada olduğu gibi takıları aha içi etkiliğii ölçe Zak (979), Hofler ve Paye (997, 2006), Lee ve Berre (2008) de de bezer girdi değişkeleri kullaılıştır. Bu değişkeleri kıaca şu şekilde açıklayabiliriz. (7) 3

4 Halil TUNCA, Barış GÖK X: Saha içi iabet oraı (%). Bu değişke 2 ayılık atışlardaki iabet oraı ile 3 ayılık atışlardaki iabet oraıı ağırlıkladırılış toplaıda oluşaktadır. X2: Serbet atış oraı (%). X3: Hücu Ribaudu. X4: Savua Ribaudu. X5: Ait. X6: Blok. X7: Top Çala. Saha içi iabet oraı ve Serbet atış oraı değişkeleri, takıları şut kaliteii ya da şutlardaki aha içi başarı oraıı göterektedir. Bu oraları yükekliği takıları kor ürete kapaiteii yükek olduğuu ia etektedir. Dolayııyla galibiyet üzeride pozitif etkii buluaktadır. Alıa hücu ribautları takılara ikici hücu ikaı yaratakta ve ayı ürete potaiyellerii arttıraktadır. Ait, takıları topla oyaa beceriii göterektedir. Takı oyuu oyayabile beceriii yükekliğii, galibiyeti pozitif yöde etkileyeceği varayılaktadır. Savua Ribaudu, Blok ve Top Çala değişkeleri ie takıları avua direçlerii göterekte ve iyi avua yapabile takı daha az ayı yiyerek galip gele şaıı arttıraktadır. Tablo de ezo verilerii taılayıcı itatitikel bilgileri yer alaktadır. İcelee üç ezoda da takılar araıdaki perfora farklılığı itikrarlı bir duru göterektedir. Öreği her üç ezodaki akiu ve iiu galibiyet ayıları birbiride çok farklılık götereektedir. Noral ezolardaki akiu ve iiu galibiyet ayıları araıdaki farkı itikrar göterei takılar araıdaki güç farklılığıı yakıaa göterediğii belirtektedir. Bezer duru girdi olarak kullaıla diğer değişkelerde de görülektedir. 4. AMPİRİK BULGULAR Beko Baketbol Ligideki takıları , ve oral ezo üper etkilik korları Süper-SBM odeli kullaılarak heaplaıştır. Tablo 2 de heaplaa etkilik korları, etkilik ıralaaları ve oral ezo lig ıralaaı görülektedir. Tablo 2 de de görüldüğü gibi Beko Baketbol Ligideki doiat kulüpler Efe Pile ve Feerbahçe Ülker takılarıdır. Elde edile tahi ouçlarıa göre Efe Pile ve ezolarıda ıraıyla 35,9 ve 22,3 üper etkilik korlarıyla e etki takı olarak göze çarpaktayke ezouda 00,4 değerideki üper etkilik koruyla ligi üçücü e etki takııdır. Feerbahçe Ülker ie yie çalışada aaliz edile ilk iki ezoda ıraıyla 95,6 ve 05,6 üper etkilik korlarıa ahip ike o ezoda 20 üper etkilik koruyla ligi e etki takıı olarak buluuştur. Bu iki takı dışıda ezouda etki ola takılar Türk Teleko ve Galataaray Cafe Crow, ezouda Bavit ve ezouda ie Galataaray Cafe Crow, Bavit ve Oli Edire takılarıdır. Buu dışıda e düşük üper etkilik korlarıa ahip ola takıları o ezo küe düşe takılar olduğu gözleleektedir. 4

5 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi 5

6 Halil TUNCA, Barış GÖK Tablo 2 de taralı kıılar üper etkilik ıralaaı ile lig ıralaaıı farklı olduğu takıları göterektedir. Etkilik ıralaaı ile lig ıralaaı karşılaştırıldığıda ie e etki takılarla e etkiiz takıları etkilik ıralaaıyla lig ıralaaıı ayı olduğu görülektedir. Etkilik ıralaaı ile lig ıralaaıı farklılık göterdiği takılar ie geellikle ligdeki başarı duruua göre orta düzey takılar olarak karşııza çıkaktadır. Buu yaıda ezou içi e dikkat çekici ouçlar Bavit ve Meri Büyükşehir Bld. Takılarıda görülektedir. Bavit, etkilik ıralaaıa göre play-off a girei gerekirke play-off dışıda kalış, bua karşılık Meri Büyükşehir Bld. etkilik ıralaaıa göre play-off dışıda kalaı gerekirke play-off a giriştir. Bezer şekilde ezouda etkilik korua göre Edreit play-off dışıda Galataaray Cafe Crow ı play-off a kalaı gerekirke bu duruu teri gerçekleşiştir ezouda ie böyle bir duru gözleleeekte, play-off a katıla takıları etkilik koru ıralaaıda da ilk ekiz takı olduğu görülektedir. Buu yaıda ve oral lig ezouda etkilik ıralaaıda ilk iki ırayı ala takılar, ezouda ie etkilik ıralaaıda birici ve dördücü ıradaki takılar şapiyoluk ücadelei veriştir ve ezolarıda e yükek üper etkilik korua ahip ola takı şapiyo oluşke ezouda e yükek ikici etkilik korua ahip ola takı şapiyo oluştur. Bu duru oral ezo etkilik koru bulgularıızı play-off ouçları içi de paralellik göterdiğii işaret etektedir. Şekil de ligdeki takıları üper etkilik korlarıı icelee ezolardaki değerleri görülektedir. İlgili ezolarda Efe Pile, Türk Teleko, Oyak Reault ve Meri Büyükşehir Bld. takılarıı etkilik korlarıı ürekli düşüş göterdiği görülektedir. Niteki bu gerilee ouda Oyak Reault ezou ouda küe düşüş, Türk Teleko da lig ıralaaıda ikici ırada oucu ıraya gerileiştir. Efe Pile icelee ilk iki ezoda fial ücadelei verirke o ezoda bu başarıyı götereeiştir. Buu yaıda Feerbahçe Ülker, Bavit, ve Pıar Karşıyaka takıları ürekli arta etkilik korlarıa ahiptir. Bu duru ilgili takıları oral ezo lig ıralaaıda da kedii göterektedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Bu çalışada Beko Baketbol Ligideki takıları potaiyellerii aha içi perforalarıa e kadar yaıtabildikleri üper-sbm odeli yardııyla araştırılıştır. Bu aaçla tekik etkilik korları gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü (SBM) odeli ile elde ediliş, ta etki çıka takıları da kedi içide ıralaaıı ağlayabilek içi üper etkilik korları heaplaıştır. Çalışada , ve olak üzere üç oral lig ezou ele alıış ve kullaıla itatitikleri taaı Türkiye Baketbol Federayou rei web iteide elde ediliştir. Heaplaa üper etkilik korlarıa göre üç ezo boyuca e etki ola takılar Efe Pile ve Feerbahçe Ülker dir. Bu takıları etki olaıı çeşitli edeleri vardır. İlk olarak bu takılar altyapı takılarıa öe verekte, A takıları içi altyapıda kaliteli oyucular yetiştirilebilektedirler. Buu yaıda ligdeki diğer takıları oyucularıı çoğuluğuu da bu iki takıı altyapııda yetiştiriliş oyucular olduğu gözleleektedir. Ayrıca bu takıları uzu yıllarda beri Avrupa ligide güçlü takılarla rekabet ediyor olaı bu takıları aha içi perforalarıı arttıraya zorlaaktadır. Takıları Avrupa ligide rekabet etei rekla gelirleri, bilet atışları vb. gelirlerii artaıa yol açakta, böylelikle daha yükek bütçelerle daha kaliteli oyucular takıa dahil edilebilektedir. 6

7 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Süper etkilik korlarıa göre yapıla ıralaa ile oral ezo lig ıralaaı birbirie paralel ouçlar verektedir. İcelee üç ezo boyuca Bavit ve Pıar Karşıyaka takılarıı etkilik korları öeli artışlar göterişke Efe Pile ve Türk Teleko takılarıda ie gerilee öz kouudur. Bavit ve Pıar Karşıyaka ı bu perforaıı ürdürei gelecek ezolar içi şapiyoluk adayı olarak ö plaa çıkalarıı ağlayabilecektir. Ligde dikkati çeke bir diğer duru da takılar araıdaki aha içi perfora farkıı yükek olaıdır. Bu çalışada üç ezo içi de heaplaa üper etkilik korları icelediğide e etki takıla etkiiz takılar araıda belirgi farklılıklar olduğu görülektedir. Etkilik korları araıdaki bu farklılık icelee ezolar boyuca koruuştur. Lig takılarıı etkilik korları araıdaki bu üregele belirgi farklılık baketbol ligideki takılar araı rekabetçi ortaı azaltabilekte, bu duru da ligi ilgi çekiciliği üzeride oluuz ouçlar doğaıa ebep olabilektedir. Bu duru ilerleye ezolarda ligi izleebilirliğii ve pazarlaabilirliğii düşürebilecektir. Doğabilecek bu oluuz ouçları öleebilei acak ligdeki rekabetçi ortaı yükeltileiyle ükü olabilir. Bu ie Bavit ve Pıar Karşıyaka gibi etkiliği arta yei takıları ortaya çıkabilei ve bu yükele perforaları da üreklilik arz eteiyle ükü olabilecektir. Beko Baketbol Ligideki rekabetçi ortaı arttırılaı teel olarak kulüpleri ağla bir idari ve ekooik yapı üzerie oturaı ile ükü olabilecektir. Ekooik yapıı güçledirilei içi ilk akla gele politika, uzu vadeli poorluk alaşalarıı yapılaı ve kayakları etki bir şekilde harcaaıdır. Buu yaıda kulüpleri profeyoel peroel tarafıda yöetilei, tutarlı hedefleri koaı ve buları hayata geçirilei içi o derece öelidir. Böylelikle ağla takı kiyaları oluşturulabilecek ve rekabet eviyei arttırılabilecektir. 7

8 Halil TUNCA, Barış GÖK SON NOTLAR Detaylı literatür taraaı içi bkz. Dawo vd., (2000b) ile Barro ve Barrio (2008). 2 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Cooper vd.,(2007). 3 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Toe (200) ve (2002), Morita vd.,(2005), Che (2005), Chiu vd.,(20). 4 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Cooper vd., (2007), Toe (200). 5 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Toe (2002). KAYNAKLAR Adero, T.R. ve Sharp, G.P. (997) A New Meaure of Baeball Batter Uig DEA Aal of Operatio Reearch, 73:4-55. Barro, C.P. ve Leach, S. (2006) Perforace Evaluatio of the Eglih Preier Football League with Data Evelopet Aalyi Applied Ecooic, 38: Barro, C.P. ve Leach, S. (2007) Techical Efficiecy i the Eglih Football Aociatio Preier League with a Stochatic Cot Frotier Applied Ecooic Letter, 4: Barro, C.P., Corral J. ve Barrio, P.G. (2008) Idetificatio of Seget of Soccer Club i the Spaih League Firt Diviio with a Latet Cla Model Joural of Sport Ecooic, 9: Barro, C.P. ve Barrio, P.G. (2008) Efficiecy Meaureet of the Eglih Football Preier League with a Rado Frotier Model Ecooic Modellig, 25: Barro, C.P. ve Barrio, P.G. (20) Productivity Driver ad Market Dyaic i the Spaih Firt Diviio Football League Joural of Productivity Aalyi, 35:5-3. Carichael, F., Thoa, D. ve Ward, R. (2000) Tea Perforace: The Cae of Eglih Preierhip Football Maagerial ad Deciio Ecooic, 2:3-45. Che, Y. (2005) Meaurig Super-efficiecy i DEA i The Preece of Ifeaibility Europea Joural of Operatioal Reearch, 6: Chiu, Y., Che, C. ve Bai, X. (20) Efficiecy ad Rik i Taiwa Bakig: SBM Super-DEA Etiatio Applied Ecooic, 43: Coelli T., Praada, R., O Doell, C. ve Battee G. (2005) A Itroductio to Efficiecy ad Productivity Aalyi, 2d Editio, New York, Spriger -Verlag. Cooper, W.W., Seiford, L.M. ve Toe, K. (2007) Data Evelopet Aalyi-A Copreheive Text with Model, Applicatio, Referece ad DEA-Solver Software, 2d Editio, New York, Spriger. Dawo, P., Dobo, S. ve Gerrard, B. (2000a) Stochatic Frotier ad The Teporal Structure of Maagerial Efficiecy i Eglih Soccer Joural of Sport Ecooic, : Dawo, P., Dobo, S. ve Gerrard, B. (2000b) Etiatig Coachig Efficiecy i Profeioal Tea Sport: Evidece fro Eglih Aociatio Football Scottih Joural of Political Ecooy, 47: Fizel, J.L., D Itri M., (996) Etiatig Maagerial Efficiecy: The Cae of College Baketball Coache Joural of Sport Maageet, 0: Frick, B. ve Sio R. (2008) The Ipact of Maagerial Quality o Orgaizatioal Perforace: Evidece fro Gera Soccer Maagerial ad Deciio Ecooic, 29: Garcia-Sachez, I.M. (2007) Efficiecy ad Effectivee of Spaih Football Tea: A Three-Stage- DEA Approach Cetral Europea Joural of Operatioal Reearch, 5:2-45. Guza, I. (2006) Meaurig Efficiecy ad Sutaiable Growth i Spaih Football Tea Europea Sport Maageet Quarterly, 6: Guza, I. ve Morrow, S. (2007) Meaurig Efficiecy ad Productivity i Profeioal Football Tea: Evidece fro The Eglih Preier League Cetral Europea Joural of Operatioal Reearch, 5: Haa, D.J. (2003a) Techical Efficiecy i The Major League Soccer Joural of Sport Ecooic, 4: Haa, D. J. (2003b) Productivity Efficiecy of Eglih Football Tea: A Data Evelopet Aalyi Approach Maagerial ad Deciio Ecooic, 24: Haa, D.J., Kocher M.G. ve Sutter M. (2004) Meaurig Efficiecy of Gera Football Tea by Data Evelopet Aalyi Cetral Europea Joural of Operatioal Reearch, 2:

9 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Hadley, L., Poitra, M., Ruggiero, J. ve Kowle, S. (2000) Perforace Evaluatio of Natioal Football League Tea Maagerial ad Deciio Ecooic, 2: Harbili, E., Yalçı Y.G. ve Harbili, S. (2009) Türkiye Baketbol Ligi Takılarıı Farklı Sezolardaki Verililik Oralarıı Karşılaştıraı Hacettepe Spor Bilileri Dergii, 20: Hoefler, R.A. ve Paye, J.E. (997) Meaurig Efficiecy i The Natioal Baketball Aociatio Ecooic Letter, 55: Hoefler, R.A. ve Paye, J.E. (2006) Efficiecy i The Natioal Baketball Aociatio: A Stochatic Frotier Approach with Pael Data Maagerial ad Deciio Ecooic, 27: Işık, T. ve Geçer, T. (2007) Baketbolda Takı Perforaıı Tekik Aalizi: İç Saha ve Dış Saha Perforalarıı Değerledirilei Hacettepe Spor Bilileri Dergii, 8:0-08. Lee, Y.H. ve Berri D. (2008) A Re-Exaıatıo of Productio Fuctio ad Effıciecy Etiate for The Natioal Baketball Aociatıo Scottih Joural of Political Ecooy, 55:5-66. Mauel Epitia-Ecuer, M. ve Garcia-Cebria L. I. (200) Meaureet of The Efficiecy of Football Tea i The Chapio League Maagerial ad Deciio Ecooic, 3: Mazur, M. (994) Evaluatig The Relative Efficiecy of Baeball Player, Chare et all (ed.) Data Evelopet Aalyi: Theory, Methodology ad Applicatio, Boto, Kluwer. Morita, H., Hirokawa, K. ve Zhu J. (2005) A Slack- Baed Meaure of Efficiecy i Cotext-Depedet Data Evelopet Aalyi The Iteratioal Joural of Maageet Sciece, 33: Porter, P. ve Scully, G.W. (982) Meaurig Maagerial Efficiecy: The Cae of Baeball Souther Ecooic Joural, 48: Scully, G.W. (994) Maagerial Efficiecy ad Survivability i Profeioal Tea Sport Maagerial ad Deciio Ecooic, 5: Toe, T. (200) A Slack-Baed Meaure of Efficiecy i Data Evelopet Aalyi Europea Joural of Operatioal Reearch, 30: Toe, T. (2002) A Slack-Baed Meaure of Super- Efficiecy i Data Evelopet Aalyi Europea Joural of Operatioal Reearch, 43:32-4. Zak, T.A., Huag, C.J. ve Siegfried, J.J. (979) Productio Efficiecy: The Cae of Profeioal Baketball Joural of Buie, 52: Zihrioğlu, G., Kayri M. ve Atlı, M. (200) 200 BEKO Baketbol Ligie Katıla Takıları Sıralaalarıı Faktör Aalizi ile Belirleei Gazi Üiveritei. Ululararaı Spor Bilileri Kogrei, Kaı 0-2, Atalya. 9

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI

BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI BANKA ÇAĞRI MERKEZERİNDE BEKEME VE MÜŞTERİ İİŞKİER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGUAMASI ÖZ Halim Kaza Ahmet Ergüle Nermi Çoruhlu Hizmet itemleride, özellikle de çağrı merkezlerideki kuyruklar hayatımızı

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama *

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.34-54 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.34-54 Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Feyyaz ZEREN Sorumlu Yazar, Sakarya Üniversitesi, İşletme

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın 2009-2010 Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

Avrupa Futbol Liglerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Cenk İçöz ve Harun Sönmez

Avrupa Futbol Liglerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Cenk İçöz ve Harun Sönmez Cenk İçöz ve Harun Sönmez Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ÖZET Veri zarflama analizi (VZA) çoklu girdileri ve çıktıları kullanarak karar verme birimlerinin (KVB'lerinin) göreli etkinliklerinin

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST de Bir Uygulama

Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST de Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST de Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KAYA

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 4.Bölüm Tahvil Değerlemesi Doç. Dr. Mee Doğaay Prof. Dr. Ramaza Akaş Amaçlarımız Bu bölümü amamladıka sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Tahvillerle ilgili emel kavramları bilmek

Detaylı

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 69-90 ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Babak DANESHVAR ROUYENDEGH

Detaylı

SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS.

SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS. Journal of Yasar University 2014 9(34) 5716-5731 SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS Osman ULUYOL 1 ÖZET Bu makalenin

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı