Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 2 Özel Sayı Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Eff iciecy Aalyi of the Tea i BEKO Turkih Baketball League Halil TUNCA, Barış GÖK 2 ÖZET Bu çalışada Beko Baketbol Ligideki takıları aha içi perforalarıı, ahip oldukları potaiyellerie e kadar yakı olduğu ölçüleye çalışılıştır. Bu aaçla baketbol takılarıı, , ve oral ezo etkilikleri paraetrik olaya Veri Zarflaa Aalizi (VZA) kullaılarak heaplaıştır. Takıları aha içi perforaıı götere yedi ayrı değişke girdi eti olarak kullaılış, çıktı olarak da takıları oral ezo galibiyet ayıları alııştır. Elde edile ouçlar, Efe Pile ve Feerbahçe Ülker baketbol takılarıı icelee üç ezo boyuca doiat kulüpler olduğuu göterektedir. Buu yaıda oral ezo lig ıralaaı ile heaplaa üper etkilik ıralaaıı birebir örtüşediği acak her iki ıralaaı da birbirie paralel ouçlar verdiği görülüştür. Aahtar Kelieler: Beko Baketbol Ligi, VZA, etkilik, üperetkilik, gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü (SBM) ABSTRACT Thi paper ivetigate how well do tea i the Beko Baketball League play up to their potetial. For thi purpoe uig o-paraetric data evolopet aalyi approach (DEA), the efficiey of baketball tea i the , , eao i eaured. Seve variable which how the perforace of the tea i the field ued a iput ad uber of wi of the tea ued a output for the aalyi. We fid that Efe Pile ad Feerbahçe Ülker tea are the doiat tea i the league for the eao aalyed. We alo coclude that although uper efficiecy core rakig ad eao rakig of the tea are ot the ae, they are quite parellel to each other. Keyword: Beko Balketball League, DEA, efficiecy, uperefficiecy, lack baed eaure (SBM).. GİRİŞ Düyaı birçok yerideki por tutkuları içi por yalızca bir oyu değil öteide bir şey, hatta bir çeşit iaçtır. Spor bir çeşit iaça iaıla şey de ilgili por tutkularıı detekledikleri takıdır. Bu alada por tutkuları çoğulukla detekledikleri takıı avuurcaıa, doğal olarak da aç korlarıa dayaarak hagi takıı iyi olduğuu tartışırlar. Atreörler ie faatiklerde farklı olarak bu tartışayı elde edile korlar üzeride değil, hagi takıı potaiyelii e iyi kullaabildiği üzeride yaparlar. Bu çalışa Beko Baketbol Ligideki takıları potaiyellerii e kadar iyi kullaabildikleri oruua yaıt araayı aaçlaaktadır. Bu aaçla baketbol takılarıı, , ve oral ezo etkilikleri paraetrik olaya Veri Zarflaa Aalizi (VZA) kullaılarak heaplaıştır. Ululararaı literatürde, por takılarıı etkilik aalizlerii yapıldığı birçok çalışa vardır. Bularda Aerika Ulual Baketbol Ligi (NBA) ve kolej baketbol ligi takılarıı etkiliğii ölçe çalışalar VZA (Fizel ve D Itri, 996), SFA (Hoefler ve Paye, 997; Hoefler ve Paye, 2006; Lee ve Berri, 2008; Scully, 994) ve deteriitk frotier aalizi (Zak vd., 979) kullaışlardır. Beybol oyucularıı (Mazur, 994; Adero ve Sharp, 997) ve takılarıı (Porter ve Scully, 982) etkiliğii ölçe çalışalar ile Aerika futbol takılarıı etkiliğii ölçe Haa (2003a) VZA yöteii kullaışlardır. Futbol takılarıı İgiltere, Alaya, İpaya ligleri ve şapiyolar ligi içi etkiliğii ölçe çalışalar da buluaktadır. Bu çalışalarda Haa (2003b), Haa vd., (2004), Barro ve Leach (2006), Guza (2006), Guza ve Morrow (2007), Sachez (2007), Ecuer ve Cebria (200), Barro ve Barrio (20) VZA yöteii kullaışlardır. SFA yöteii kullaa çalışalara ie Dawo vd., (2000a, 2000b), Barro ve Leach (2007), Barro ve Barrio (2008), Frick ve Sio (2008), Barro vd., (2008) olarak ıralaaktadır. Bu çalışalarda farklı olarak Caricheal vd., (2000) ve Hadley vd., (2000) deteriitik frotier aalizi kullaışlardır. Arş. Gör., Ege Üiveritei, İktiadi ve İdari Bililer Fakültei, İktiat Bölüü, 2 Arş. Gör., Ege Üiveritei, İktiadi ve İdari Bililer Fakültei, İktiat Bölüü,

2 Halil TUNCA, Barış GÖK Türkiye ile ilgili literatüre bakıldığıda bu kouda yapıla çalışaları ıırlı olduğu görülektedir. Beko Baketbol ligiyle ilgili olarak Zihrioğlu vd., (200) yaptıkları çalışada ligdeki takıları faktör aalizii yaparak alteratif bir lig ıralaaı ortaya koyaya çalışışlardır. Işık ve Geçer (2007) yaptıkları çalışada Türkiye Beko Baketbol ligide yer ala takıları oral ezoda kedi ahalarıda ve deplaada yaptıkları açlardaki perforalarıı NBA atreörlerii oyucuları değerledirekte kulladığı verililik oraı katayıı ile aaliz etişlerdir. Beko Baketbol ligideki takıları deplaadaki verililik oraları ortalaaıı kedi ahalarıdaki verililik oraları ortalaaıa göre daha düşük olduğuu buluşlardır. Harbili vd., (2009) yaptıkları çalışada baketbol ligi takılarıı farklı ezolardaki perforalarıı verililik puaı ile karşılaştırışlardır. Beko Baketbol Ligii ezou verililiğii ezou ve ezou verililikleride daha yükek buluşlardır. Acak öz kouu çalışalarda ezo ou lig ıralaaıyla etkilik korları araıda bir karşılaştıra yapılaaktadır. Bu çerçevede çalışaı aacı Beko Baketbol ligideki takıları aha içi etkiliklerii ölçerek ezo oudaki lig ıralaaı ile karşılaştırak, bu ayede takıları potaiyellerii ezo ou ıralaaıa e kadar yaıtabildiklerii belirleektir. Beko Baketbol ligideki takıları perforalarıı karşılaştırılaıda diğer çalışalarda farklı olarak VZA yötei kullaılıştır. VZA aalizide elde edile ouçlar takıları evcut potaiyelleri üzeride gelecek ezolardaki hedeflerii belirleeie ika ağlaaktadır. Çalışa şu bölülerde oluşaktadır: Metodoloji kııda gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüüe dayaa VZA odelie değiilecektir. Üçücü kııda aalizde kullaıla veri eti taıtılacak, dördücü kııda ie apirik ouçlara yer verilecektir. Beşici kııda ie elde edile bulgular çerçeveide ouç ve değerledireler yer alacaktır. 2. METODOLOJİ SFA ve VZA literatürde etkiliği ölçekte e çok kullaıla iki yötedir. Bu çalışada iki edele VZA kullaılıştır. İlk olarak VZA verilere aşırı derecede duyarlı olaıa rağe üreti fokiyouda peifik bir for kullaılaıı gerektireektedir. İkici olarak itatitikel tahileede doğabilecek hatalarda kaçıılaıı ağlaaktadır (Coelli vd., 2005). Ayrıca bu çalışada etki karar verici birileri (KVB) kedi araıda da ıralaaya olaak ağlaya üper etkilik odeli kullaıldığı içi de VZA tercih ediliştir. VZA, KVB leri göreceli etkilik eviyelerii heaplaaıda kullaıla, paraetrik olaya bir yötedir. İlk olarak Chare vd., (978) tarafıda geliştirile VZA-CCR odeli daha oraki yıllarda geiş uygulaa alaları edeiyle birçok defalar geliştiriliştir. 2 Bu yöte KVB leri etki ve etki olaya karar birileri olarak iki hooje gruba ayırakta ve etki ola KVB ler içi ilave bir bilgi ağlaaaktadır. Uygulaalar oucuda birçok alada ıklıkla karşılaşıldığı gibi ele alıa örekle içeriide birde fazla etki ola KVB ler buluaktadır. Etki ola bu KVB leri birbiride farklılaştırılaı ie ilgi çekici bir çalışa alaı oluşturaktadır. Bu edele geliştirile birçok üper etkilik odeli evcuttur. Fakat bu odelleri birçoğu çeşitli uygulaa ahalarıda alaız (ifeaible) ouçlar verebilektedir. Bu oluuz ouçları ortada kaldırabilek içi Toe (200 ve 2002) tarafıda gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü geliştiriliştir. 3 Bu ebeplerde dolayı çalışada icelee öreklei oluştura baketbol takılarıı etkilik eviyeleri gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü (Slack Baed Meaureet, SBM) kullaılarak heaplaıştır. Süper etkilik eviyelerii belirleeide de üper-sbm odeli kullaılıştır. 2.. SBM tae KVB olduğu ve pozitif girdi ve çıktı veri eti varayıı altıda üreti olaakları küei aşağıdaki şekilde göterilebiliir. {(, ) λ, λ, λ 0} P= xy x X y Y () Belli bir KVB ( x0, y 0) aşağıdaki gibi taılaabilir. x0 = Xλ (2) y = Yλ 0 Bu dekledeki ve ıraıyla çıktı ekikliğii ve girdi fazlalığıı götere gevşek değişkeleridir. Bu değişkeler kullaılarak aşağıdaki idek ayıı taılaıştır (Toe, 200). ρ = i i x y i0 i0 Bu idek ayıı, girdi /çıktı gevşek değişkelerideki ooto azala ve biride bağıız ola özelliklerii ağlaaktadır. Belli bir KVB i etkiliğii heaplayabilek içi aşağıdaki gibi gevşek değişkelere dayalı odel forüle edilebilir. (3) 2

3 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi i ρ = λ,, i i x y i0 i0 Kııtlar: x0 = Xλ y = Yλ 0 (4) λ 0, 0, 0 Bu odel Chare-Cooper döüşüü kullaılarak aşağıdaki çıktı ekeli doğrual progralaa odelie döüştürülebilir. 4 * ρ 0 = i (5) λ, r yr0 Kııtlar: x0 r= 0 Xλ y = Yλ λ 0, 0 Yukarıdaki odelleri göterdiği gibi bir KVB acak ρ = ie SBM etkidir. Bu ouç gevşek değiş- * keleri ıfıra eşit olaıa eşittir, diğer bir ifadeyle optial çözü küeide çıktı ekikliği yada girdi fazlalığı ükü değildir (Toe, 200) Super-SBM Süper etkilik odelide elde edile etkilik korları, çözü küeide tekrar değerledirilek üzere KVB 0 ı (e etki KVB) veriii eliie edileiyle heaplaır. Bu proedür oucuda KVB 0 a göre üper etki duruudaki KVB leri kor değerleri değişebilir. Değişe bu değerler daha ora KVB lerı ıralaak ve etki olarak buluuş KVB leri de kedi içide tekrar ıralaak içi kullaılır. Etki KVB ler, aşırı etki KVB ler, etki aa aşırı etki olaya KVB ler ve ıfır olaya gevşek değişkee ahip zayıf etki KVB lerde oluşur. Bu ııflaada hareketle etki KVB 0 ı çıkartılaıyla oluşa üreti olaakları küei, P\ ( x, y ), şu şekilde taılaabilir. ( x, y) x λjxj, y λjyj, y 0, λ 0 j=, 0 j=, 0 (6) Yukarıdaki üreti olaakları küeii de göterdiği gibi üper etkilik odelleride refera üreti tekolojii, e etki karar vericii çıkarılaı ile geri kala diğer KVB lere dayaaktadır. Bu edele üper-sbm etodua dayaa, üper etkilik korları aşağıdaki gibi forüle ediliş prograı çözülei ile elde edilebilir (Toe, 2002). i Kııtlar: δ = yr r= xi x y r0 r0 x λ jx j=, 0 y λ jy j=, 0 x x ve y y λ Yukarıdaki odel çıktı ekeli doğrual progralaa foruda aşağıdaki gibi tekrar oluşturulabiliir. 5 iδ = (8) yr yr0 Kııtlar: r= 3.VERİ SETİ x λ jx j=, 0 y λ jy j=, 0 x = x ve 0 y y 0 λ j j j j 0 0 Bu çalışada , ve oral lig ezoları iceleiş ve kullaıla bütü değişkeler Türkiye Baketbol Federayou rei web iteide elde ediliştir. Çalışadaki aacıız baketbol takılarıı aha içi perforalarıı etkiliklerii 0 0 ölçüü olduğu içi takıları, oral ezo galibiyet ayıları çıktı değişkei olarak ele alııştır. y 0, Takıları λ 0 aha içi perforalarıı olulu P\ ( x0, y0) = ( x, y) x λjxj, y λjyj, j=, 0 j=, 0 yöde etkileye dolayııyla ahada galibiyet ile ayrılalarıa olulu katkıı olduğuu düşüdüğüüz topla 7 tae değişke ie odele girdi eti olarak dahil ediliştir. Bu çalışada olduğu gibi takıları aha içi etkiliğii ölçe Zak (979), Hofler ve Paye (997, 2006), Lee ve Berre (2008) de de bezer girdi değişkeleri kullaılıştır. Bu değişkeleri kıaca şu şekilde açıklayabiliriz. (7) 3

4 Halil TUNCA, Barış GÖK X: Saha içi iabet oraı (%). Bu değişke 2 ayılık atışlardaki iabet oraı ile 3 ayılık atışlardaki iabet oraıı ağırlıkladırılış toplaıda oluşaktadır. X2: Serbet atış oraı (%). X3: Hücu Ribaudu. X4: Savua Ribaudu. X5: Ait. X6: Blok. X7: Top Çala. Saha içi iabet oraı ve Serbet atış oraı değişkeleri, takıları şut kaliteii ya da şutlardaki aha içi başarı oraıı göterektedir. Bu oraları yükekliği takıları kor ürete kapaiteii yükek olduğuu ia etektedir. Dolayııyla galibiyet üzeride pozitif etkii buluaktadır. Alıa hücu ribautları takılara ikici hücu ikaı yaratakta ve ayı ürete potaiyellerii arttıraktadır. Ait, takıları topla oyaa beceriii göterektedir. Takı oyuu oyayabile beceriii yükekliğii, galibiyeti pozitif yöde etkileyeceği varayılaktadır. Savua Ribaudu, Blok ve Top Çala değişkeleri ie takıları avua direçlerii göterekte ve iyi avua yapabile takı daha az ayı yiyerek galip gele şaıı arttıraktadır. Tablo de ezo verilerii taılayıcı itatitikel bilgileri yer alaktadır. İcelee üç ezoda da takılar araıdaki perfora farklılığı itikrarlı bir duru göterektedir. Öreği her üç ezodaki akiu ve iiu galibiyet ayıları birbiride çok farklılık götereektedir. Noral ezolardaki akiu ve iiu galibiyet ayıları araıdaki farkı itikrar göterei takılar araıdaki güç farklılığıı yakıaa göterediğii belirtektedir. Bezer duru girdi olarak kullaıla diğer değişkelerde de görülektedir. 4. AMPİRİK BULGULAR Beko Baketbol Ligideki takıları , ve oral ezo üper etkilik korları Süper-SBM odeli kullaılarak heaplaıştır. Tablo 2 de heaplaa etkilik korları, etkilik ıralaaları ve oral ezo lig ıralaaı görülektedir. Tablo 2 de de görüldüğü gibi Beko Baketbol Ligideki doiat kulüpler Efe Pile ve Feerbahçe Ülker takılarıdır. Elde edile tahi ouçlarıa göre Efe Pile ve ezolarıda ıraıyla 35,9 ve 22,3 üper etkilik korlarıyla e etki takı olarak göze çarpaktayke ezouda 00,4 değerideki üper etkilik koruyla ligi üçücü e etki takııdır. Feerbahçe Ülker ie yie çalışada aaliz edile ilk iki ezoda ıraıyla 95,6 ve 05,6 üper etkilik korlarıa ahip ike o ezoda 20 üper etkilik koruyla ligi e etki takıı olarak buluuştur. Bu iki takı dışıda ezouda etki ola takılar Türk Teleko ve Galataaray Cafe Crow, ezouda Bavit ve ezouda ie Galataaray Cafe Crow, Bavit ve Oli Edire takılarıdır. Buu dışıda e düşük üper etkilik korlarıa ahip ola takıları o ezo küe düşe takılar olduğu gözleleektedir. 4

5 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi 5

6 Halil TUNCA, Barış GÖK Tablo 2 de taralı kıılar üper etkilik ıralaaı ile lig ıralaaıı farklı olduğu takıları göterektedir. Etkilik ıralaaı ile lig ıralaaı karşılaştırıldığıda ie e etki takılarla e etkiiz takıları etkilik ıralaaıyla lig ıralaaıı ayı olduğu görülektedir. Etkilik ıralaaı ile lig ıralaaıı farklılık göterdiği takılar ie geellikle ligdeki başarı duruua göre orta düzey takılar olarak karşııza çıkaktadır. Buu yaıda ezou içi e dikkat çekici ouçlar Bavit ve Meri Büyükşehir Bld. Takılarıda görülektedir. Bavit, etkilik ıralaaıa göre play-off a girei gerekirke play-off dışıda kalış, bua karşılık Meri Büyükşehir Bld. etkilik ıralaaıa göre play-off dışıda kalaı gerekirke play-off a giriştir. Bezer şekilde ezouda etkilik korua göre Edreit play-off dışıda Galataaray Cafe Crow ı play-off a kalaı gerekirke bu duruu teri gerçekleşiştir ezouda ie böyle bir duru gözleleeekte, play-off a katıla takıları etkilik koru ıralaaıda da ilk ekiz takı olduğu görülektedir. Buu yaıda ve oral lig ezouda etkilik ıralaaıda ilk iki ırayı ala takılar, ezouda ie etkilik ıralaaıda birici ve dördücü ıradaki takılar şapiyoluk ücadelei veriştir ve ezolarıda e yükek üper etkilik korua ahip ola takı şapiyo oluşke ezouda e yükek ikici etkilik korua ahip ola takı şapiyo oluştur. Bu duru oral ezo etkilik koru bulgularıızı play-off ouçları içi de paralellik göterdiğii işaret etektedir. Şekil de ligdeki takıları üper etkilik korlarıı icelee ezolardaki değerleri görülektedir. İlgili ezolarda Efe Pile, Türk Teleko, Oyak Reault ve Meri Büyükşehir Bld. takılarıı etkilik korlarıı ürekli düşüş göterdiği görülektedir. Niteki bu gerilee ouda Oyak Reault ezou ouda küe düşüş, Türk Teleko da lig ıralaaıda ikici ırada oucu ıraya gerileiştir. Efe Pile icelee ilk iki ezoda fial ücadelei verirke o ezoda bu başarıyı götereeiştir. Buu yaıda Feerbahçe Ülker, Bavit, ve Pıar Karşıyaka takıları ürekli arta etkilik korlarıa ahiptir. Bu duru ilgili takıları oral ezo lig ıralaaıda da kedii göterektedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Bu çalışada Beko Baketbol Ligideki takıları potaiyellerii aha içi perforalarıa e kadar yaıtabildikleri üper-sbm odeli yardııyla araştırılıştır. Bu aaçla tekik etkilik korları gevşek değişkelere dayalı etkilik ölçüü (SBM) odeli ile elde ediliş, ta etki çıka takıları da kedi içide ıralaaıı ağlayabilek içi üper etkilik korları heaplaıştır. Çalışada , ve olak üzere üç oral lig ezou ele alıış ve kullaıla itatitikleri taaı Türkiye Baketbol Federayou rei web iteide elde ediliştir. Heaplaa üper etkilik korlarıa göre üç ezo boyuca e etki ola takılar Efe Pile ve Feerbahçe Ülker dir. Bu takıları etki olaıı çeşitli edeleri vardır. İlk olarak bu takılar altyapı takılarıa öe verekte, A takıları içi altyapıda kaliteli oyucular yetiştirilebilektedirler. Buu yaıda ligdeki diğer takıları oyucularıı çoğuluğuu da bu iki takıı altyapııda yetiştiriliş oyucular olduğu gözleleektedir. Ayrıca bu takıları uzu yıllarda beri Avrupa ligide güçlü takılarla rekabet ediyor olaı bu takıları aha içi perforalarıı arttıraya zorlaaktadır. Takıları Avrupa ligide rekabet etei rekla gelirleri, bilet atışları vb. gelirlerii artaıa yol açakta, böylelikle daha yükek bütçelerle daha kaliteli oyucular takıa dahil edilebilektedir. 6

7 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Süper etkilik korlarıa göre yapıla ıralaa ile oral ezo lig ıralaaı birbirie paralel ouçlar verektedir. İcelee üç ezo boyuca Bavit ve Pıar Karşıyaka takılarıı etkilik korları öeli artışlar göterişke Efe Pile ve Türk Teleko takılarıda ie gerilee öz kouudur. Bavit ve Pıar Karşıyaka ı bu perforaıı ürdürei gelecek ezolar içi şapiyoluk adayı olarak ö plaa çıkalarıı ağlayabilecektir. Ligde dikkati çeke bir diğer duru da takılar araıdaki aha içi perfora farkıı yükek olaıdır. Bu çalışada üç ezo içi de heaplaa üper etkilik korları icelediğide e etki takıla etkiiz takılar araıda belirgi farklılıklar olduğu görülektedir. Etkilik korları araıdaki bu farklılık icelee ezolar boyuca koruuştur. Lig takılarıı etkilik korları araıdaki bu üregele belirgi farklılık baketbol ligideki takılar araı rekabetçi ortaı azaltabilekte, bu duru da ligi ilgi çekiciliği üzeride oluuz ouçlar doğaıa ebep olabilektedir. Bu duru ilerleye ezolarda ligi izleebilirliğii ve pazarlaabilirliğii düşürebilecektir. Doğabilecek bu oluuz ouçları öleebilei acak ligdeki rekabetçi ortaı yükeltileiyle ükü olabilir. Bu ie Bavit ve Pıar Karşıyaka gibi etkiliği arta yei takıları ortaya çıkabilei ve bu yükele perforaları da üreklilik arz eteiyle ükü olabilecektir. Beko Baketbol Ligideki rekabetçi ortaı arttırılaı teel olarak kulüpleri ağla bir idari ve ekooik yapı üzerie oturaı ile ükü olabilecektir. Ekooik yapıı güçledirilei içi ilk akla gele politika, uzu vadeli poorluk alaşalarıı yapılaı ve kayakları etki bir şekilde harcaaıdır. Buu yaıda kulüpleri profeyoel peroel tarafıda yöetilei, tutarlı hedefleri koaı ve buları hayata geçirilei içi o derece öelidir. Böylelikle ağla takı kiyaları oluşturulabilecek ve rekabet eviyei arttırılabilecektir. 7

8 Halil TUNCA, Barış GÖK SON NOTLAR Detaylı literatür taraaı içi bkz. Dawo vd., (2000b) ile Barro ve Barrio (2008). 2 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Cooper vd.,(2007). 3 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Toe (200) ve (2002), Morita vd.,(2005), Che (2005), Chiu vd.,(20). 4 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Cooper vd., (2007), Toe (200). 5 Ayrıtılı bilgi içi bkz. Toe (2002). KAYNAKLAR Adero, T.R. ve Sharp, G.P. (997) A New Meaure of Baeball Batter Uig DEA Aal of Operatio Reearch, 73:4-55. Barro, C.P. ve Leach, S. (2006) Perforace Evaluatio of the Eglih Preier Football League with Data Evelopet Aalyi Applied Ecooic, 38: Barro, C.P. ve Leach, S. (2007) Techical Efficiecy i the Eglih Football Aociatio Preier League with a Stochatic Cot Frotier Applied Ecooic Letter, 4: Barro, C.P., Corral J. ve Barrio, P.G. (2008) Idetificatio of Seget of Soccer Club i the Spaih League Firt Diviio with a Latet Cla Model Joural of Sport Ecooic, 9: Barro, C.P. ve Barrio, P.G. (2008) Efficiecy Meaureet of the Eglih Football Preier League with a Rado Frotier Model Ecooic Modellig, 25: Barro, C.P. ve Barrio, P.G. (20) Productivity Driver ad Market Dyaic i the Spaih Firt Diviio Football League Joural of Productivity Aalyi, 35:5-3. Carichael, F., Thoa, D. ve Ward, R. (2000) Tea Perforace: The Cae of Eglih Preierhip Football Maagerial ad Deciio Ecooic, 2:3-45. Che, Y. (2005) Meaurig Super-efficiecy i DEA i The Preece of Ifeaibility Europea Joural of Operatioal Reearch, 6: Chiu, Y., Che, C. ve Bai, X. (20) Efficiecy ad Rik i Taiwa Bakig: SBM Super-DEA Etiatio Applied Ecooic, 43: Coelli T., Praada, R., O Doell, C. ve Battee G. (2005) A Itroductio to Efficiecy ad Productivity Aalyi, 2d Editio, New York, Spriger -Verlag. Cooper, W.W., Seiford, L.M. ve Toe, K. (2007) Data Evelopet Aalyi-A Copreheive Text with Model, Applicatio, Referece ad DEA-Solver Software, 2d Editio, New York, Spriger. Dawo, P., Dobo, S. ve Gerrard, B. (2000a) Stochatic Frotier ad The Teporal Structure of Maagerial Efficiecy i Eglih Soccer Joural of Sport Ecooic, : Dawo, P., Dobo, S. ve Gerrard, B. (2000b) Etiatig Coachig Efficiecy i Profeioal Tea Sport: Evidece fro Eglih Aociatio Football Scottih Joural of Political Ecooy, 47: Fizel, J.L., D Itri M., (996) Etiatig Maagerial Efficiecy: The Cae of College Baketball Coache Joural of Sport Maageet, 0: Frick, B. ve Sio R. (2008) The Ipact of Maagerial Quality o Orgaizatioal Perforace: Evidece fro Gera Soccer Maagerial ad Deciio Ecooic, 29: Garcia-Sachez, I.M. (2007) Efficiecy ad Effectivee of Spaih Football Tea: A Three-Stage- DEA Approach Cetral Europea Joural of Operatioal Reearch, 5:2-45. Guza, I. (2006) Meaurig Efficiecy ad Sutaiable Growth i Spaih Football Tea Europea Sport Maageet Quarterly, 6: Guza, I. ve Morrow, S. (2007) Meaurig Efficiecy ad Productivity i Profeioal Football Tea: Evidece fro The Eglih Preier League Cetral Europea Joural of Operatioal Reearch, 5: Haa, D.J. (2003a) Techical Efficiecy i The Major League Soccer Joural of Sport Ecooic, 4: Haa, D. J. (2003b) Productivity Efficiecy of Eglih Football Tea: A Data Evelopet Aalyi Approach Maagerial ad Deciio Ecooic, 24: Haa, D.J., Kocher M.G. ve Sutter M. (2004) Meaurig Efficiecy of Gera Football Tea by Data Evelopet Aalyi Cetral Europea Joural of Operatioal Reearch, 2:

9 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Hadley, L., Poitra, M., Ruggiero, J. ve Kowle, S. (2000) Perforace Evaluatio of Natioal Football League Tea Maagerial ad Deciio Ecooic, 2: Harbili, E., Yalçı Y.G. ve Harbili, S. (2009) Türkiye Baketbol Ligi Takılarıı Farklı Sezolardaki Verililik Oralarıı Karşılaştıraı Hacettepe Spor Bilileri Dergii, 20: Hoefler, R.A. ve Paye, J.E. (997) Meaurig Efficiecy i The Natioal Baketball Aociatio Ecooic Letter, 55: Hoefler, R.A. ve Paye, J.E. (2006) Efficiecy i The Natioal Baketball Aociatio: A Stochatic Frotier Approach with Pael Data Maagerial ad Deciio Ecooic, 27: Işık, T. ve Geçer, T. (2007) Baketbolda Takı Perforaıı Tekik Aalizi: İç Saha ve Dış Saha Perforalarıı Değerledirilei Hacettepe Spor Bilileri Dergii, 8:0-08. Lee, Y.H. ve Berri D. (2008) A Re-Exaıatıo of Productio Fuctio ad Effıciecy Etiate for The Natioal Baketball Aociatıo Scottih Joural of Political Ecooy, 55:5-66. Mauel Epitia-Ecuer, M. ve Garcia-Cebria L. I. (200) Meaureet of The Efficiecy of Football Tea i The Chapio League Maagerial ad Deciio Ecooic, 3: Mazur, M. (994) Evaluatig The Relative Efficiecy of Baeball Player, Chare et all (ed.) Data Evelopet Aalyi: Theory, Methodology ad Applicatio, Boto, Kluwer. Morita, H., Hirokawa, K. ve Zhu J. (2005) A Slack- Baed Meaure of Efficiecy i Cotext-Depedet Data Evelopet Aalyi The Iteratioal Joural of Maageet Sciece, 33: Porter, P. ve Scully, G.W. (982) Meaurig Maagerial Efficiecy: The Cae of Baeball Souther Ecooic Joural, 48: Scully, G.W. (994) Maagerial Efficiecy ad Survivability i Profeioal Tea Sport Maagerial ad Deciio Ecooic, 5: Toe, T. (200) A Slack-Baed Meaure of Efficiecy i Data Evelopet Aalyi Europea Joural of Operatioal Reearch, 30: Toe, T. (2002) A Slack-Baed Meaure of Super- Efficiecy i Data Evelopet Aalyi Europea Joural of Operatioal Reearch, 43:32-4. Zak, T.A., Huag, C.J. ve Siegfried, J.J. (979) Productio Efficiecy: The Cae of Profeioal Baketball Joural of Buie, 52: Zihrioğlu, G., Kayri M. ve Atlı, M. (200) 200 BEKO Baketbol Ligie Katıla Takıları Sıralaalarıı Faktör Aalizi ile Belirleei Gazi Üiveritei. Ululararaı Spor Bilileri Kogrei, Kaı 0-2, Atalya. 9

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Veri Zarflama Analizi ile Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması: Türkiye deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama

Veri Zarflama Analizi ile Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması: Türkiye deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Saı:2 Celal Baa Üiveitei İ.İ.B.F. MANİSA Vei Zaflaa Aalizi ile Göeli Etkiliklei Kaşılaştıılaı: Tükie deki İllei Kültüel Götegeleie İlişki Bi Ugulaa Yd. Doç. D. Algı

Detaylı

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ .C. PAMUKKALE ÜNİERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Şaziye SURA YLMAZ Yükek Lia ezi DENİZLİ 5 LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Pamukkale Üiveritei Fe Bilimleri

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - )

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - ) 04.05.0 İtatitikel Tahmileme İTATİTİKEL TAHMİNLEME VE YORUMLAMA ÜRECİ GÜVEN ARALIĞI Nokta Tahmii Populayo parametreii tek bir tahmi değerii verir μˆ σˆ p Pˆ Aralık Tahmii Populayo parametreii tahmi aralığıı

Detaylı

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras*

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras* Ç.Ü Fe Bilileri Estitüsü Yıl:2008 ilt:18-3 SERBEST LİE EBİRLERİNDE ESAPLAMALAR * oputatio I Free Lie Algebras* Ebubekir TOPAK Mateatik Aabili Dalı Ahet TEMİZYÜREK Mateatik Aabili Dalı ÖZET Bu çalışada

Detaylı

Sistemin derecesi, sistemin karakteristik denkleminin en sade halinde (çarpansız) paydadaki s nin en yüksek derecesidir.

Sistemin derecesi, sistemin karakteristik denkleminin en sade halinde (çarpansız) paydadaki s nin en yüksek derecesidir. 43 BÖLÜM 3 ZAMAN CEVABI Sitemi derecei, itemi karakteritik deklemii e ade halide (çarpaız) paydadaki i e yükek dereceidir. Bir Trafer Fokiyouu Kutupları Trafer fokiyou G() N()/N() şeklide ifade edilire,

Detaylı

ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ

ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 20 CİLT SAYI (9-26) ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS 5. Ululararaı İleri eknolojiler Sepozyuu (IAS 9), 3-5 Mayı 9, Karabük, ürkiye DALGACIK PAKE ABALI HARMOİK AALİZİ WAVELE PACKE BASED HARMOIC AALYSIS Fahri VAASEVER a, *, Yılaz UYAROĞLU a, Ayhan ÖZDEMİR

Detaylı

BİR FAZLI PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONTROLÜ

BİR FAZLI PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONTROLÜ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gazi Uiv. Cilt 6, No, 3-3, 0 Vol 6, No, 3-3, 0 BİR FAZLI PARALEL AKİF GÜÇ FİLRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONROLÜ İlhami ÇOLAK, Orha KAPLAN Gazi Üiveritei

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühedilik Mimarlık Fakültei İşaat Mühediliği Bölümü E-Pota: ogu.ahmet.topcu@gmail.com We: http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu Bilgiayar Detekli Nümerik Aaliz Der otları 014 Ahmet

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

YÜZME HAVUZUNUN AYARLI SIVI SÖNÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMANSI

YÜZME HAVUZUNUN AYARLI SIVI SÖNÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMANSI . Türkiye Deprem Mühediliği ve Simoloi Koferaı -4 Ekim ODTÜ AKARA ÖZET: YÜZME HAVUZUU AYARLI SIVI SÖÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMASI A. Bozer Yrd. Doç. Dr., İşaat Müh. Bölümü, uh aci Yazga Üiveritei, Kayeri

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ VE BİR UYGULAMA. Gökçe ZEREY¹, Erol TERZݹ. E-posta: ÖZET

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ VE BİR UYGULAMA. Gökçe ZEREY¹, Erol TERZݹ. E-posta: ÖZET IAAOJ, Scientific Science, 206, 4 (), -8 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ VE BİR UYGULAMA Gökçe ZEREY¹, Erol TERZݹ Ondokuz Mayı Üniveritei, Fen-Edebiyat Fakültei, İtatit Bölüü, Saun, Tüiye

Detaylı

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ 9. Ululararaı Makina Taarı ve İalat Kongrei 3 5 Eylül 000, ODTÜ, Ankara, Türkiye PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Meut ŞENGİRGİN, Uludağ Üniveritei

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI S S KUTUSUN NZR -İT GİRİŞ V -İT ÇIKIŞ SHİP S KUTULRININ TSRIMI M. Tola SKLLI, rca ULUŞ, daç ŞHİN, ata ÜYÜKSRÇOĞLU ilisaar Mühedisliği ölüü, Mühedislik-Miarlık akültesi,traka Üiversitesi, dire e-posta:

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Göktuğ Cek AKKAYA Dokuz Eylül Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü cek.akkaya@deu.edu.tr

Detaylı

AÇIK SU PERVANE DENEYLERİ

AÇIK SU PERVANE DENEYLERİ AÇI SU PERNE ENEYLERİ Pervaeleri çalışa kapaitelerii tepiti aacıyla pervae deeyleri erçekleştirilir. Gerçek pervaei itei, trku ibi özellikleri bu deeyleride yararlaılarak tahi edileye çalışılır. Gei direci

Detaylı

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME ÖNEKLEME VE NİCEMLEME Eliizde ürekli bir işaret yada onun graiği olduğunu, bu işareti teleonla arkadaşııza tari edip onun da aynı işareti üreteini/çizeini ağlaak itediğiizi varayalı. Örneğin böyle bir

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANATII 5. ÜNİTE: DAGAAR ETİNİ e TEST ÇÖZÜERİ 31 5. Üite 1. ou Etkilik C i Çözümleri c. 1. Soruda e dalgalarıı hızı eşit erilmiş. Ayrıca şekil icelediğide m = 4 birim, m = 2 birimdir. Burada;

Detaylı

Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği

Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Üniveritei İktiadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergii, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012,.29-45. Demiryollarında Süper Etkinl Ölçümü: Tüiye Örneği Selçuk PERÇİN 1 Süleyman ÇAKIR 2 Özet Günümüzde işletme

Detaylı

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ Süleya Deirel Üiversitesi İtisadi ve İdari Bililer Faültesi Dergisi Y.0, C.6, S., s.-7. Suleya Deirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecooics ad Adiistrative Scieces Y.0, Vol.6, No., pp.-7. PARÇALI

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakülti Drgii 9, 1-17 (007) DÜZGÜN ANYETİK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELİ ELEKTRON İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYA YARI ÖÜRLERİNİN HESAPLANASI Calculatio of Spotaou Emiio Dcay Rat of a Elctro

Detaylı

Mobilya ve levha sektöründe veri zarflama analizi yardımıyla etkinlik ölçümü

Mobilya ve levha sektöründe veri zarflama analizi yardımıyla etkinlik ölçümü Turkih Journal of Foretry Türkiye Orancılık Dergii 2015, 16(1): 50-59 Reearch article (Araştıra akalei) Mobilya ve levha ektöründe veri zarflaa analizi yardııyla etkinlik ölçüü Kadri Ceil Akyüz a,*, Gize

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

BÜLTEN Haziran. Türkiye nin ilk teknoloji öngörüsü anketi uygulaması başladı...

BÜLTEN Haziran. Türkiye nin ilk teknoloji öngörüsü anketi uygulaması başladı... BÜLTEN Hazira Sayı: 23 2003 T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Yılı Geç Araştırıcıları Ödülledirildi TÜBİTAK-Bili Adaı Yetiştire Grubu ca 2002-2003 öğreti yılıda

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING OLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SIENES YIL İLT SAYI SAYFA : 2004 : 0 : : 59-66 KOMPOZİT

Detaylı

limiti reel sayı Sonuç:

limiti reel sayı Sonuç: 6 TÜREV MAT Bara Yücel Taı: a, br veriliş ols. olak üzere : a, b R oksiyo ab, içi li liiti reel sayı ise, b liit değerie oksiyo oktasıdaki türevi deir ve d dy, ya da biçiide gösterilir. d d Ba göre, li

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Dersi (0423412) Grup 4 Uygulama-I -Çözümler

2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Dersi (0423412) Grup 4 Uygulama-I -Çözümler 011-01 Öğreti Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Der (04341) Grup 4 Uygulaa-I -Çözüler Soru 1 (MSY-3+4)- Topla kütle 1,5 ton olan bir otoobil 80 k/a hızla %6,5 eğili bir yol keinde eyrederken yarıçapı 350 olan

Detaylı

DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE PİLOT TON TABANLI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ ÖZET

DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE PİLOT TON TABANLI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ ÖZET Erciye Üiveritei Fe Bilimleri Etitüü Dergii (1-) 75-8 (006) http://fbe.erciye.edu.tr/ ISSN 101-354 DİKGEN FREKANS BÖMEİ ÇOĞUAMA SİSTEMERİNDE PİOT TON TABANI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ M. Nuri SEYMAN a, Necmi

Detaylı

Sistem Modellerinin Zaman Cevabı ve Performans Kriterleri

Sistem Modellerinin Zaman Cevabı ve Performans Kriterleri Korol Siemleri Taarımı Siem Modellerii Zama Cevabı ve Performa Krierleri Prof.Dr. Galip Caever Korol Siemleri Taarımı Prof.Dr.Galip Caever Kapalı dögü iemi oluşurulmaıda öce iem modelide geçici rejim cevabıı

Detaylı

t Dağılımı ve t testi

t Dağılımı ve t testi t Dağılımı ve t teti Studet t Dağılımı Küçük öreklerde (

Detaylı

Bulaık Bir Modelle Firaları Değerledire ve Optial Portföy Oluştura: Çieto Sektörüde Bir Uygulaa GİRİŞ Sürekli olarak değişe seraye piyasaları yatırıcı

Bulaık Bir Modelle Firaları Değerledire ve Optial Portföy Oluştura: Çieto Sektörüde Bir Uygulaa GİRİŞ Sürekli olarak değişe seraye piyasaları yatırıcı Mustafa Keal Üiversitesi Sosyal Bililer Estitüsü Dergisi Mustafa Keal Uiversity Joural of Social Scieces Istitute Yıl/Year: 009 Cilt/Volue: 6 Sayı/Issue: 78-50 BULANIK BİR MODELLE FİRMALARI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ormanların Toprak Koruma ve Su Üretimi Fonksiyonlarının Odun Üretimi İle Birlikte Planlanması (Karanlıkdere Orman Planlama Birimi Örneği)

Ormanların Toprak Koruma ve Su Üretimi Fonksiyonlarının Odun Üretimi İle Birlikte Planlanması (Karanlıkdere Orman Planlama Birimi Örneği) KSÜ Fe ve Mühedisli Dergisi 8()-2005 65 KSU Joural of Sciece ad Egieerig 8()-2005 Oraları Topra Korua ve Su Üretii Fosiyolarıı Odu Üretii İle Birlite Plalaası (Karalıdere Ora Plalaa Birii Öreği) Sedat

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI

PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI SAU Fe Bilileri Estitüsü Dergisi 3.Cilt 1.Sayı (1999) 4-7 PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI Aşkı DEMIRKOL * Mesut RAZBONYALI** *Sakarya Üiversitesi Mühedislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması MMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı, 14. ürkiye Harita Biliel ve eknik Kurultayı, 14-17 Mayı 013, Ankara. GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Heaplanaı İlke

Detaylı

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMI İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN KESTİRİMİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. Rukiye DEMİR (50795255) Tezi Estitüye Verildiği Tarih : 7 Nisa

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması

Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması Makie Tekolojileri Elektroik Derisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (39-47) Electroic Joural of Machie Techoloies Vol: 6, No: 2, 2009 (39-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastiralar.co e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama It.J.Eg.Research & Developmet,Vol.,No.2,Jue 2009 Öğreme Etkili Tam Zamaıda Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama 29 Mesut emil ĐŞLER a, Bilal TOKLU b, Veli ÇELĐK c, Süleyma ERSÖZ d a-devlet Malzeme

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir.

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir. 203-204 Bahar REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyo Basit doğrusal regresyo modeli: y i = β 0 + β x i + ε i Modeli matris gösterimi, y i = [ x i ] β 0 β + ε i şeklidedir. x y 2 gözlem

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Muğla Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Zehra BAŞKAYA * Cüneyt AKAR ** Bu

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

KENDİNDEN TETİKLEMELİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI

KENDİNDEN TETİKLEMELİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI Gazi Üniv. Müh. Mi. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 6, No 4, 77-776, 0 Vol 6, No 4, 77-776, 0 KENDİNDEN TETİKEMEİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSE UYGUAMASI Güngör BA, Seli ÖNCÜ* ve

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerden

8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerden MC TEST I Seriler ve Diziler www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir2@yahoo.com.tr 8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerde hagisidir? A) 0,8 B) 0,9

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI

BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI BANKA ÇAĞRI MERKEZERİNDE BEKEME VE MÜŞTERİ İİŞKİER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGUAMASI ÖZ Halim Kaza Ahmet Ergüle Nermi Çoruhlu Hizmet itemleride, özellikle de çağrı merkezlerideki kuyruklar hayatımızı

Detaylı

BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Yöeti İktisat ve İşlete Dergisi, Cilt 11, Sayı 25, 2015 It. Joural of Maageet Ecooics ad Busiess, Vol. 11, No. 25, 2015 BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Makina Müh. Cem DOLU. Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ. Programı : ISI-AKIŞKAN

Makina Müh. Cem DOLU. Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ. Programı : ISI-AKIŞKAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROKANAL ISIL PERFORMANSI ÜZERİNDE KAYMA AKIŞI MODELİ HASSASİYETİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Makia Müh. Ce DOLU Aabili Dalı : MAKİNA

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

t Dağılımı ve t testi

t Dağılımı ve t testi r. Mehme Akaraylı ağılımı ve ei oç. r. Mehme AKSARAYLI.E.Ü. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehme.akarayli@deu.edu.r Sude ağılımı Küçük öreklerde (

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s -

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s - 18. S rl ve Arta Diziler Bu bölümde ka tlayaca m z teoremi, arta ve üstte s - rl bir gerçel say dizisii üsts ra çarpmas a ramak kal r biçimide özetleyebiliriz. (Üsts r kavram Bölüm 19 da görece iz.) flte

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme Dağıtım Ağı Tasarımı Seçimi Uygu ağ seçimide ürü karakteristiklerii yaısıra dağıtım ağıı güçllü ve zayıf yöleri de göz öüüe alımalıdır. Geçe hafta ele aldığımız tasarımları hem güçlü hem de zayıf yöleride

Detaylı

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA H. Bahadır

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

DÜNYA ÜLKELERİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİNLİĞİ

DÜNYA ÜLKELERİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİNLİĞİ DÜNYA ÜLKELERİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİNLİĞİ Murat Ata Correspodig Author, Doç. Dr. Gazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Ekoometri Bölümü, ata@gazi.edu.tr Yalçı Arslatürk Y. Doç.Dr., Gazi

Detaylı

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005 8.6 Professor Strag FİNAL 6 Mayıs 25 ( Pua) P,..., P R deki oktalar olsu. ( ai, ai2,..., a i) P i i koordiatlarıdır. Bütü P i oktasıı içere bir cx +... + cx = hiperdüzlemi bulmak istiyoruz. a) Bu hiperdüzlemi

Detaylı