TEMEL PAZARLAMA B LG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL PAZARLAMA B LG S"

Transkript

1 I TEMEL PZRLM B LG S Prof.Dr. hmet Hamdi SLMO LU P Z R L M B L E fi E N L E R P Z R L M F E L S E F E S PZRLM YÖNET M HEDEF PZR TY N TÜKET C DVRNIfiLRI BfiRILR BfiRISIZLIKLR PZRLR

2 II Yay n No : 2147 flletme - Ekonomi Dizisi : Bask dan (T pk 4. Bas m) - Ekim STNBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BET Bas m Yay m Da t m.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Caddesi Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K: 9 Zeytinburnu/ stanbul (0-212) (0-212) Kapak Tasar m : Evren Kayhan Beta BSIM YYIM D ITIM.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STNBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III 3. BSKIY ÖNSÖZ Tahmincilerin söylediklerine göre, 21. yüzy l n parlayan y ld z mesleklerinden biri pazarlama olacakt r. Bunu do rulay c geliflmeler de var. Pazarlama teorisinin uygulama alan n giderek geniflletmesi; mal ve hizmetler d fl nda kâr amaçs z örgütlerin; hay r kurumlar n, kamuoyu yarar na faaliyet gösteren vak f ve derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, ilahi kurum yöneticilerinin yan nda uluslar n ve siyasi partilerin pazarlama teorisini benimseyerek faaliyetlerini yeni bafltan düzenlediklerine tan k olunmaktad r. Öte yandan demokrasi aç l m n n bir sonucu olarak devlet kurumlar n n yurttafllar birer müflteri olarak alg lad klar, faaliyetlerini bu kavram üzerine oturtmaya çal flt klar ve uluslar n da kendilerini pazarlama yolunda ciddi ad mlar atmaya bafllad klar görülmektedir. Bütün bu geliflmelerdeki itici güç, genifl anlam yla, rekabettir. Gezegenimizdeki tüm ülkeler, dolay s yla uluslar, etnik gruplar, farkl kültürler, büyük-küçük tüm ekonomik gruplar ve iflletmeler, sivil toplum örgütleri, e itim-ö retim kurumlar, farkl ç kar gruplar ve siyasi partiler birbiri ile yar fl yor. Bu yar flma kendili inden de il, hayatta kalabilmenin, varl klar n sürdürebilmelerinin ve geliflebilmelerinin bir gere i olarak ortaya ç kan bir olgudur. Bu yar flman n gelecekte daha da artaca na dair ciddi sinyaller var. Böyle bir ortamda kâr amaçl olsun olmas n, tüm örgütlerin ayakta kal p geliflebilmeleri, toplumsal refahla birlikte insanlar n mutlu bir hayat sürmelerine bu da yeniden üretimin gerçekleflmesine ba l d r. Yeniden üretim gerçekleflmedi i sürece, insanlar n ifl bulmalar, gelirlerini art rmalar ve böylece sa l kl bir toplum yaratmalar mümkün de ildir. Yeniden üretim ise, yeni ihtiyaç, istek, arzu ve beklenti yaratmaktan geçer. Pazarlama, iflte bu yarat c l k misyonunu üstlenen bir bilim ya da sanat dal olarak büyüme ve geliflmenin motorunu sa lamaktad r. Pazarlaman n gelece in mesle i olmas n n bir nedeni de budur. Say Kanunu genifl anlamda yorumland nda da, ekonomik geliflmenin ve büyümenin büyük ölçüde teknolojiden çok, pazarlamaya dayand söylenebilir. Pazarlamac ihtiyaç, istek, arzu yarat r ve teknolojinin olanaklar n n nereye yöneltilmesi gerekti ine yol gösterir. Böylece her arz kendi talebini yaratm fl olur. Yoksa rastgele her arz kendi talebini yaratmaz. Nitekim pazara sunulan çok say da mal, yeterli talebi bulamad için pazardan çekiliyor. Bu kitab n oluflumuna ve 3. bask s na katk lar ndan dolay pek çok insana teflekkür borçluyum. Baflta beni bugünlere yetifltiren babama ve rahmetli anneme; bildiklerini hiçbir karfl l k beklemeksizin bana ö reten ö retmen ve hocalar ma minnet ve flükran borç-

4 IV lu oldu umu ifade etmeliyim. Eksiklerimin suçlusu onlar de ildir. Eksiklik bendedir, onlar ellerinden geleni cömertce bana sundular. Ö rencili im ve akademik hayat m flanslarla doludur. En büyük flans m çok de erli ö retmen ve hocalardan e itim görmüfl ve ö renim alm fl olmamd r. Bir akademisyen için, bundan daha büyük bir flans n olabilece- ini sanm yorum. Onlardan sadece bilgi, beceri almad m. Onlardan cesaret, güven, enerji ve ö retme heyecan da ald m. lkokul ö retmenlerimden smail Uzun ve Fuat Özdemir; Ortaokul ö retmenlerimden flair Nabi Üçüncü; Lise ö retmenlerimden Kemal Ülker, Nezahat Ülker, Belk s Topkara, Zühtü Ellezo lu, lhan Duman, li Özdemir, smail Hakk ve daha niceleri k skanmadan her fleyi bana ö retmeye çal flt lar. Ölenlerine rahmet, hayatta olanlar na uzun ve sa l kl günler diliyorum. kademik hayat m n bafllang ç noktas nda, kademi Baflkan m z Prof. Dr. Mehmet Yaz c hocan n hem yönetim hem de akademik yol gösterici yard mlar n ömrüm boyunca hep anaca m. Rahmetli, Prof. Dr. li Sait Yüksel, rahmetli Prof. Dr. smail Özaslan, Prof. Dr.. Hayri Durmufl ve Prof. Fikret Öcal ilk akademik rehberlerim olmufllard r. Doktora derslerimizi büyük bir özveri ile aksatmadan yürüten Uluda Üniversitesi ö retim Üyesi Prof. Dr. Erol yibozkurt..ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Ruflen Kelefl ve.t.ü den Prof. Dr. Cudi Tuncer Gürsoy hocalar mdan çok fleyler ö rendim. Doktora Tez Dan flmanl m üstlenen Prof. Dr. Mehmet Oluç ve tezimi birlikte haz rlad m z, bana sab rla yol gösteren, eme ini esirgemeyen Prof. Dr. Muhittin Karabulut hocalar m olmasayd, bu aflamalar geçemezdim. Onlara minnet ve flükran borçluyum. kademiden..b. Fakültesine dönüfltü ümüzde ilk dekan m z olan Prof. Dr. Halil Seyido lu nun cesaret verici tutumu ve yard mlar oldu. Rotasyonla Fakültemizde görev alan.ü. flletme Fakültesi ö retim Üyesi Prof. Dr. Yücel Ercan ve ktisat fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Mehmet Genceli nin de büyük yard mlar n gördüm. yr ca; Prof. Dr. Kemal Kurtulufl, Prof. Dr. Birol Tenekecio lu, Prof. Dr. Yavuz Odabafl, Prof.Dr. Engin Okyay, Prof. Dr. ykut fiireli, Prof. Dr. Mehmet Karafakio lu, Rahmetli prof. Dr. lhan Cemalc lar ve Prof. Dr. Çevik Uraz, Prof. Dr. Oktay lpugan, Prof. Dr. Tunç Erem, Prof. Dr. Tuncay Kocamaz, Prof. Dr. Tuncer Tokol, Prof. Dr. Tunçtan Baltac o lu, Prof. Dr. Ömer Baybars Tek, Prof. Dr. lptekin Günel Prof.Dr. smet Mucuk ve daha pek çok hocalardan yararland m. Baz hocalar m ve akademisyen arkadafllar m, çal flmamdaki dili basit, sade ve coflkulu bulduklar n ifade ederek içten ve samimi olarak elefltirdiler. Baz hocalar m ve akademisyen arkadafllar m ve özellikle ö rencilerim ise, böyle bir dilin okuyucuyu s kmad - n, kolayca anlafl ld n ve bu nedenle dili de ifltirmememi önerdiler. Ben de onlara ve özellikle de ö rencilerimin iste ine uyarak dili de ifltirmeme karar n verdim. Üçüncü bask n n ö rencilerimize ve di er ilgililere yararl olmas n dilerim. Yahyakaptan- zmit 2008

5 V Ç NDEK LER I. Bölüm PZRLM FELSEFES - KVRMLR 1.0. G R fi PZRLMNIN KONUSU PZRLM ve PZRLM NLYIfiI Pazarlaman n Tan m Pazarlama nlay fl Tüketiciye Dönük Tutum Genel Bir htiyaç Tan m Hedef Gruplar n Tan m Farkl laflt r lm fl Mallar yr Üstünlük Stratejisi Tüketici raflt rmas Bütünleflmifl Pazarlama Müflteri Tatmini Sistematik Planlama Sosyal Pazarlama PZRLM SORUNLRININ ÖZELL KLER VE ELE LINIfiI Pazarlama Sorunlar n n Özellikleri Pazarlamaya Yaklafl mlar fllevsel (Fonsiyonel) Yaklafl m Yönetsel Yaklafl m Sistem Yaklafl m Makro Pazarlama Sistemi Mikro Pazarlama Sistemi...39

6 VI II. Bölüm PZRLM ÇEVRES 1.0. G R fi ULUSLRRSI ÇEVRE DO L ÇEVRE MKRO ÇEVRE Ekonomik Çevre Koflullar Teknolojik Çevre Sosyo-Kültürel Çevre Yasal ve Politik Çevre Rekabetçi Çevre...53 III. Bölüm PZRLM YÖNET M SÜREC 1.0. G R fi STRTEJ LE LG L KVRMLR Politika Taktik Program Yöntem Rekabet vantaj Pazar Çekicili i Pazar Pay filetmen N MÇ ve HEDEFLER...65 IV. Bölüm TÜKET C DVRNIfiLRI 1.0. G R fi TÜKET C PZRI Tüketici Pazar nda Dolaflan Mallar TÜKET C DVRNIfiLRI TÜKET C DVRNIfi MODELLER...78

7 VII ç klay c (Geleneksel-Klasik) Davran fl Modelleri Marshall n Ekonomik Modeli Freudian Model Pavlovian Model Veblen in Toplumsal-Ruhsal Modeli Tan mlay c Tüketici Davran fl Modelleri...88 V. Bölüm HEDEF PZRIN TY N 1.0. G R fi HEDEF PZRIN BEL RLENMES PZRI BÖLÜMLERE YIRMK Co rafik Faktörlere Göre Pazar Bölümlendirmek Demografik Faktörlere Göre Pazar Bölümlendirmek Yarar Bölümlendirmesi Hacim Bölümlendirmesi Psikolojik Bölümlendirme Özel Pazar Bölümleri (Market Niches) HEDEF PZR ULfiM POL T KLRI Farkl laflt r lmam fl Pazarlama Politikas Farkl laflt r lm fl Pazarlama Politikas Yo unlaflt r lm fl Pazarlama Politikas Özel Pazar Bölümü Stratejisi VI. Bölüm ML POL T KSI 1.0. G R fi MLL LG L KVRMLR Ürün Kalemi (Product Item) Ürün Hatt (Product Line-Product Family) Ürün Karmas -Kar fl m (Product Mix) Mal Yaflam E risi (Product Life Cycle)...116

8 VIII 1.2. ML POL T KLRI Piyasan n Gelifltirilmesi Mal Bilefliminin Çeflitlendirilmesi En Uygun Mal Bileflimi Mal Bileflimine l nacak ve Mal Bilefliminden Ç kart lacak Mallar Mal Farkl laflt rmas Mal Bilefliminin Fark laflt r lmas MRK KRRLRI Marka Stratejileri Marka Politikalar VII. Bölüm F YT KRRLRI 1.0. G R fi F YTLM MÇLRI F YTLM STRTEJ LER Yeni Mallar n Fiyatland r lma Stratejileri Yüksek Fiyat Stratejileri Düflük Fiyat Stratejisi Mevcut Mallar Fiyatland rma Maliyete Dayal Fiyatland rma Talebe Yönelik Fiyatlama Rekabete Yönelik Fiyatland rma F YT POL T KLRI ndirimli Fiyat Politikas Co rafik Fiyat Politikas Tek Fiyat-De iflir Fiyat Garantili Fiyat Politikas Eksiltme Fiyat Politikas Psikolojik Fiyat Politikas Fiyat Farkl laflt rmas...155

9 IX VIII. Bölüm D ITIM KNLI 1.0. G R fi D ITIM KNLI D ITIM KNLININ PZRLM S STEM Ç NDEK YER D ITIM KNLI LTERNT FLER D ITIM KNLLRININ SINIFLNDIRILMSI liflkinin Türüne Göre Da t m Kanallar Yönetim Stratejilerine Göre Da t m Kanallar Bütünleflmenin Yönüne Göre Da t m Kanallar D ITIM KNLI ÜYELER Departmanl (Bölümlü) Ma azalar Süpermarket Ma azalar Zincir Ma azalar Yeni Bir Perakendecilik nternet Perakendeci Ma aza Yeri Seçimi Toptanc l k Franchising D ITIM KNLININ SEÇ M Da t m Kalan nda rac lar n Say s Yo un Da t m Politikas S n rl Da t m Politikas Seçimli Da t m Politikas rac lar n Seçimi IX. Bölüm F Z KSEL D ITIM 1.0. G R fi F Z KSEL D ITIM KVRMI F Z KSEL D ITIMIN filevler Teslim lma ç Tafl ma...187

10 X Paketleme (Koruyucu mbalajlama) Gönderme Tafl ma Müflteri Hizmetleri Depolama Depo Yeri Seçimi STOK YÖNET M S PR fi filem X. Bölüm TUTUNDURM KRRLRI 1.0. G R fi REKLM Reklam n fllevleri Bilgilendirme fllevleri kna Etme fllevi Hat rlatma fllevi Destekleme fllevi De er Katma fllevi Reklam Süreci Reklam n mac Reklam Mesaj Reklam raçlar n n Seçimi Reklam Etkinli ini ve Verimlili ini Ölçme STIfiT ÖZEND RME Kuponlar rma anlar Gösteriler Örnek Ürün Da t mlar Yar flmalar Sat flta Özendirmenin lg lanmas HLKL L fik LER...216

11 XI 1.4. K fi SEL STIfi Sat fl Gücünün Hedefleri Sat fl Gücünün Stratejisi Sat fl Gücünün Örgütlendirilmesi Sat fl Gücünün Büyüklü ü Sat fl Gücünün E itimi ve Yetifltirilmesi Sat fl Gücünün Devflirilmesi ve Ücretlendirilmesi Sat flç l k Bir Meslektir Sat fl Faaliyetlerinin Planlanmas Sat fl Faaliyetinin Yürütülmesi YRRLNILN KYNKLR...229

12 XII

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : 303 1. Bas fiubat 2009 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-998 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI 1 SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI ÇÖZÜLMÜfi 200 PROBLEM Prof. Dr. Cevat Erkek Prof. Dr. Necati A ralio lu 6. Bask 2 Yay n No : 2969 Teknik Dizisi : 161 6. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı