ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Tayyip Erdoðan, "Þehit cenazesi görmek istemiyoruz" diyen vatandaþa "Askerlik yan gelip yatma yeri deðildir " demiþti... "Yan gelip yatmadýk" diyen Eroðlu, Tayyip'in askeri mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KURTULMAYA KARAR VERDÝNÝZ MÝ? 2. sayfada Gazetemiz 'Afrika' ile GKK arasýndaki tartýþma büyüyor. Komutanlýk askeri mükelleflerin saðlýk raporu ile ilgili olarak gazetemize bir açýklama daha gönderdi... Girne'de ölümlü kaza yaþýnda hayata veda etti Alsancak bölgesinde önünü kesen otomobile motoruyla çarpan Sercan Aydýndað kurtarýlamadý sayfada Sevenlerini yasa boðdu... Özerdemli topraða verildi Ýntihar ederek yaþamýna son veren Erkut Özerdemli'nin cenazesinde gözyaþý sel olup aktý sayfada Doktor onayý deðil Komutan onayý Gönderdiði tekzibi çarpýttýðýmýzý öne süren Komutanlýk, Saðlýk Kurulu'ndan gelen raporlarýn tüzüðe uygun görülmemesi halinde geri gönderildiðini, yine ayný yönde rapor geldiði takdirde baþka bir hastaneyi devreye soktuðunu, o da olmazsa yurtdýþýndaki bir hastaneye sevkedildiðini belirtti... Yapýlan açýklamada "Güvenlik Kuvvetlerinin onayý týbbi bir incelemeden ziyade aðýrlýklý olarak idari bir iþlemdir" denildi... GKK: 2013 yýlýndan bugüne kadar Girne Askeri Hastanesi'ne ve Gülhane Askeri Týp Akademisi'ne 17 saðlýk kurul raporunun iadesi gerçekleþmiþtir... Hastanenin Saðlýk Kurulu raporlarýný geri göndermesinin "hekimlerin týbbi kararlarýna kesinlikle bir müdahale olmadýðýný" öne süren komutanlýðý bir açýklama daha yaparak 'idari müdahale'nin ne olduðunu izah etmeye davet ediyoruz... GKK açýklamasý 13. sayfada "En þanslý aday benim" dedi... Eroðlu: Yan gelip yatmadým Adaylýk kararýný 15 Kasým'dan sonra açýklayacaðýný söyleyen Derviþ Eroðlu, "Aldýðým mesajlara göre þu anda mevcut olan adaylardan daha fazla oy alacaðým kesin" dedi... Eroðlu: Çok þükür enerjimiz azalmadý. Çünkü ben hiç yan gelip yatmadým. Her gün saat 'da ofisimde oldum. Randevusuz gelenlerle saat 10.00'a kadar görüþüyorum. Randevulu gelenlerle de saat 11.00'den sonra... Saðlýk sorunum yok... Hem dilim, hem de ayaklarým gücünü koruyor" sayfada El-Sen bugün eylem yapacak Enerji konusunda süren sorunlar dolayýsýyla El-Sen bugün baþbakanlýk önünde eylem yapacaðýný açýkladý sayfada Bir eylem de Lefke Platformu'ndan Cengiz Topel Hastanesi için mücadelesini sürdüren Lefke Platformu bugün hastanenin giriþ yolunda miting düzenleyecek sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DELÝRTEN COÐRAFYA Ali Osman YAZI TURA ATIN!.. Erdoðan Baybars SUYU KÝM MÝ YÖNETECEK? Ülker Fahri Ýþgüzarlýk ve garagözlük Özgün Kutalmýþ YOK DA BU KADAR Mehmet Levent EIDE GELDÝ Eide: Somut fikirlerle geldim... Hidrokarbon için öneriler getirdim sayfada

2 AKARYAKIT FÝYATLARINDA ÝNDÝRÝM KKTC'deki akaryakýt fiyatlarý dün geceden itibaren düþtü. Benzin grubunda litre baþýna yaklaþýk 15, mazot grubunda litre baþýna yaklaþýk 12 kuruþluk bir indirime gidilecek. Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý'ndan konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, akaryakýt fiyatlarýndaki indirimin Akdeniz borsasýndaki ve dolardaki düþüþe paralel olarak yapýldýðý kaydedildi. Dün gece yarýsýndan itibaren geçerli olan yeni uygulamaya þöyle: "95 oktan benzin 3.64'ten 3.49'a, 98 oktan benzin 3.83'ten 3.68'e, motorin 3.24'ten 3.12'ye, gaz yaðý 3.24'ten 3.12'ye, Euro dizel ise 3.65'den 3.53'e gerileyecek." PARK HALÝNDE BULUNAN ARAÇ YAKILDI Gazimaðusa'da Kazým Aydýneri'ye ait KG 807 plakalý jeep, Vahit Güneri Caddesi üzerinde park halinde bulunduðu sýrada bagaj kýsmýna yanýcý madde dökülerek yakýldý. Dün sabah sýralarýnda meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucunda aracýn arka kýsmý tamamen, iç döþemesi ise kýsmen yandý. Soruþturma devam ediyor. AÞURE ETKÝNLÝÐÝ 9 KASIM'DA KKTC Alevi Kültür Merkezi, 9 Kasým'da geleneksel aþure etkinliði düzenleyecek. Merkez'den yapýlan açýklamaya göre, etkinlik, etkinlik, 9 Kasým Pazar günü saat 12:00'de Atatürk Spor Salonu'nda Alevi dedeleri; Hasan Kýlavuz, Ercan Kazým Önder ve Zakir; Süleyman Þaþkara ile Sanatçý Gülcihan Koç'un katýlýmýyla gerçekleþecek. "PARASIZ BÝLÝMSEL DEMOKRATÝK EÐÝTÝM" SEMÝNERÝ Lise Öðrencileri Konseyi, yarýn "Parasýz, Bilimsel, Demokratik Eðitim" konulu seminer düzenleyecek. Konseyden yapýlan açýklamaya göre, seminer bugün saat 19.00'da Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Lokali'nde yer alacak. Seminere, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Avukat Ahmet Said Sayýn, Öðrenci Velileri adýna Boran Kültür Merkezi Temsilcisi Zerif Ürgen ve Lise Öðrencileri Konseyi adýna Eren Þaþkara konuþmacý olarak katýlacak. Seminere, öðrenciler, eðitim emekçileri ve veliler davet edildi. TÜKETÝCÝ ÖRGÜTLERÝNDEN GSM ZAMMINA KARÞI "SÜRESÝZ BOYKOT" Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, cep telefonu tarifelerine yapýlan zam geri alýnýncaya kadar konfederasyona üye tüketici örgütlerinini, sabit telefonlarýný kullanmak suretiyle mobil telefon iletiþimini "süresiz boykot" edeceðini bildirdi. Konfederasyon yazýlý açýklamasýnda, bugün Lefkoþa'da Niyazi Restoran önünde saat 12.00'de basýn toplantýsý düzenleyeceðini ve cep telefonu iletiþimine "süresiz boykot" ilan edeceðini, ardýndan Dereboyu'ndan, Rekabet Kurulu'nun bulunduðu Ortaköy Köprüsü'ne kadar yürüyüþ düzenleyeceðini kaydetti. Konfederasyon, tüketicilere boykot süresince yalnýz sabit telefonlarý kullanma çaðrýsý yaptý. Market hýrsýzýna 1 yýl hapislik (Kamalý Haber)- Lefkoþa'da hýrsýzlýk için girdiði marketten çýkmak üzereyken yakalanan sanýk Aykut Çakýr Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanarak hapse mahkûm edildi. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan heyet sanýk hakkýndaki kararýný açýkladý. Aðýr Ceza hayetinin oy birliði ile vermiþ olduðu kararý okuyan Baþkan Ömer Güran, 24 Þubat 2013 tarihinde saat sýralarýnda, Atatürk Caddesi'nde Mustafa Köksal'a ait isimsiz markette Özel Güvenlik Þirketi görevlisinden alýnan bilgide bahse konu iþyeri içerisinde þüpheli þahýslar olduðu bilgisinin alýndýðýný ve akabinde olay yerine giden Lefkoþa Polis Müdürlüðü ekiplerince sanýk Aykut Çakýr'ýn dýþarý çýkmak üzereyken yakalandýðýný söyledi. Güran, sanýklarýn tasarrufunda 42 paket muhtelif markalarda sigara ve toplam 185,5 TL nakit para bulunarak emare alýndýðýný belirterek, sanýk Dulkadir'in teminatla serbest kaldýðýný ancak yargýlanmaktan kaçtýðýný ve yurt dýþýna gittiðini söyledi. Güran, "Dükkan Açma", "Hýrsýzlýk" ve "Kasti Hasar" davalarýndan sanýðý suçlu bulup mahkum ettiklerini ifade ederek, sanýðýn daha önceden de benzer suç iþlediðini de göz önünde bulundurarak oy birliði ile 1 yýl hapse mahkum ettiklerini açýkladý. Oto teyp aksamý ile 45 adet boþ çek yapraðý çaldýlar... Hapis cezasýna mahkum edildiler Gamze BAYKUR - Vadili köyünde 2013 yýlý Haziran ayý içerisinde "Uyanýk Oto Elektrik" isimli iþyerini açarak içeriden çok sayýda oto teyp aksamý ile 45 adet boþ çek yapraðý çalan sanýk Bülent Yýlmaz, Mehmet Kandurmuþ ve Þahin Zengin, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Bina açma", "Kasti hasar" ve "Sirkat" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýk Yýlmaz 9 ay hapis cezasýna mahkum edilirken, sanýk Kandurmuþ ve Zengin 2'þer ay hapis cezasýna mahkum edildiler. Oto teyp aksamlarý ile çek yapraklarý çalmýþlardý Sanýk Bülent Yýlmaz, Mehmet Kandurmuþ ve Þahin Zengin 8 Haziran 2013 tarihlerinde Vadili'de faaliyet gösteren "Uyanýk Oto Elektrik" isimli iþyerinin kapýsýný kýrarak içeriye girmiþ ve 45 adet boþ çek yapraðý ile 5 bin 700 TL deðerinde oto teyp aksamlarýný sirkat etmiþlerdi. Mesele ile ilgili olarak soruþturma baþlatan polis ise sanýklarý 12 Haziran 2013 tarihinde tespit ederek tutuklamýþtý. Mesutoðlu: "Bu tür suçlar toplumun can ve mal güvenliðini tehdit etmektedir " Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Mesut Mesutoðlu, sanýk Bülent Yýlmaz, Mehmet Kandurmuþ ve Þahin Zengin'i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Mesutoðlu, sanýklarý ýslah ederken kamu yararýnýn korunmasý ve bu iki ilke arasýnda dengenin saðlanmasý gerektiðini belirtti. "Bina açma", Kasti hasar" ve "Sirkat" suçlarýnýn toplum arasýnda tedirginlik ve huzursuzluk yarattýðýna dikkatleri çeken Mesutoðlu, kiþilerin güven içerisinde yaþama duygusunu temelden sarstýðýný vurguladý. Mesutoðlu, bu tür suçlarýn ülkemizde yaygýnlaþtýðýný belirterek, toplumun can ve mal güvenliðini de tehdit ettiðini ifade etti. Sanýk Bülent Yýlmaz, diðer sanýklarý suç iþlemeye teþvik etti Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Mesut Mesutoðlu, sanýk Bülent Yýlmaz'ýn, müþteki ile çalýþtýðý dönemde yaþadýðý sorunlar nedeniyle konu suçu iþlediðini belirterek, sanýk Mehmet Kandurmuþ ile Þahin Zengin'i de konu suçu iþlemeye teþvik ettiðini söyledi. Sanýk Yýlmaz ile diðer sanýklar arasýnda ceza ayrýmý yapýlmasý gerektiðinin altýný çizen Mesutoðlu, iþlenen suçun ciddiyetiyle dengeli bir hapislik cezasý vermeyi uygun ve adil bulduklarýný açýkladý. Mesutoðlu, sanýk Bülent Yýlmaz'ý 9 ay hapis cezasýna mahkum ederken, sanýk Mehmet Kandurmuþ ve Þahin Zengin'i 2'þer ay hapis cezasýna mahkum ettiklerini açýkladý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KURTULMAYA KARAR VERDÝNÝZ MÝ? Þair þöyle diyor: "Ne ceket kaldý Ne metelik Cebinde ceketin Kurtaracaðýz diye geldiler Ýçine sýçtýlar Memleketin..." Uzun söze hacet yok... Bu kadar iþte hepsi... Eski siyah beyaz fotoðraflarda ara artýk... Yitirdiðin memleketi... Býrakýn bu öldük bittik naðmelerini, nasýl kurtulacayýk onu anlatýn bana, diye fýsýldýyor kulaðýma birileri... Ýþte tam da bu anda Anadolu'nun o ücra köyündeki deli kaymakam geliyor yine aklýma... Bir de Dostoyevski... Deli kaymakam bir gün bir adamla bir kadýn gördü... Adam eþeðin sýrtýnda gidiyordu... Kadýn ise yanýnda yaya... Kadýnýn odun yüklüydü sýrtýnda... Kaymakam bunu görünce çýlgýna döndü... Deli ya... Tutamadý kendini... Adamýn üstüne atladý... Eþekten yere indirdi... Bir güzel pataklamaya baþladý... Ama birdenbire kadýný buldu karþýsýnda... Kadýn sýrtýndaki odunlarý yere býrakmýþ ve kocasýný kurtarmak için kaymakama saldýrmýþtý... Bunun üzerine adamý dövmeyi býraktý kaymakam... Büyük bir hayal kýrýklýðý içinde mýrýldandý kendi kendine: -Ýnsan olup da insanlýðýn bu halini gördükten sonra delirmemek mümkün mü? Karlý bir gece vakti Petersburg'taki evinin kapýsý çalýndý Dostoyevski'nin... "Ýnsancýklar"ý ve "Beyaz Geceler"i yeni yazmýþtý... Kapýyý açtý... Gelen Nekrasov'du... Devrin en büyük, en muteber edebiyat eleþtirmeni... Hararetle Dostoyevski'ye sarýldý... Onu kutladý... Ve ayrýlýrken þöyle dedi ona: -Rusya'nýn ümidi sende, Rusya'yý kurtaracak olan adam sensin! Giderken Dostoyevski uzun uzun dalgýn bakýþlarla baktý arkasýndan... Garip bir mahcubiyet duygusuna kapýldý... "Gerçekten ben miyim Rusya'yý kurtaracak olan" diye düþündü... Ýnanamadý... Bu muhteþem iltifatýn aðýrlýðý altýnda ezilmemeye çalýþtý... Deli kaymakam deliliði anlaþýlýnca yeniden týmarhaneye kapatýldý... Kafasýna dank etti: -Kurtulmak istemeyen insaný kimse kurtaramaz! Bir zamanlar köleler de öyleydi... Özgürlüklerine kavuþtuklarý zaman bile efendilerinden ayrýlmak istemediler... Bir dostum, -Ýnsan her türlü kötülüðe alýþýr ve sonunda tatlý da gelir ona, demiþti... Rusya'da çok eski, bir çarlýk dönemi hapisanesini ziyarete gittim bir gün... Ormanlýk bir alandaydý... Kar yaðýyordu ve kayýnlarla çamlar beyaz gelinliðini kuþanmýþtý. Cezaevi müdürüne sordum: -Buradaki en uzun süreli mahkum kim? -Kýrk yýllýk, dedi... Onu serbest býrakýyoruz, ama gitmiyor... Gitse bile geri dönüyor... Kulaðýma fýsýldanan sözler zonkluyor kafamda... Süslü kelimeleri býrak, nasýl kurtulacayýk onu anlat bana... Ýþte manzara: Kurtarýcý diye geldiler... Memleketin içine sýçtýlar... Bu boku yemeye devam mý edeceðiz? Kurtulmak için kurtulmaya karar vermek gerek önce... Ben bu kararýn burada henüz verildiðine inanmýyorum... Bir yazar Rusya için umut olabilir Rusya'da, ama Kýbrýs'ta olamaz... Cezaevine alýþan mahkumdan farkýmýz yok bizim... Mandraya alýþtýk... Kurtulmak isteseydik, bu mandranýn kapýlarýný yýkmak sanki çok mu zor?

3 AFRÝKA dan mektup... ÖÐRETMENLÝK ÇOBANLIK DEÐÝL SAYIN ÇOBANOÐLU Öðretmenleri karalamayý çok sever bazýlarý bu toplumda... Hele de ilkokul öðretmenlerini... Bu öðretmenlerimizin mensup olduklarý sendika siyasi ve toplumsal duruþuyla onlarý rahatsýz eder çünkü... KTÖS'ün yalnýz mesleki deðil, toplumsal bir görev üstlenmesini hazmedemezler... Ayrýca büyük mücadeleler sonucu öðretmenin elde ettiði haklarý da sindiremezler kolay kolay... Buna en yeni örnek de geçtiðimiz hafta 'Havadis' gazetesinde yayýnlanan bir okur mektubu... Okur sýradan bir okur deðil... Eðitim Bakanlýðý'nda bir görevli... Salih Çobanoðlu... Anlaþýlan KTÖS'ün okullardaki eylemlerinden rahatsýz olmuþ ve oturup bir yazý yazmýþ... Hüseyin Ekmekçi kardeþimiz kendi köþesinde yer vermiþ bu yazýya... Yazý da yazý... Sendikanýn baþkan ve genel sekreteri de dahil, tüm yönetimine verip veriþtirmiþ... Biz burada tümü adýna Salih Çobanoðlu'na yanýt verecek deðiliz... Bildiðimiz kadarýyla onlar zaten yargýya taþýyorlar bu yazýyý... Ancak bir konuda Salih Bey'e cevap vermemiz farz oldu... O da yine onun haksýz biçimde karaladýðý bir öðretmenimizle ilgili.. Canan Sümer... 9 Eylül Ýlkokulu'nda görevli... Yirmi yýllýk öðretmen... Salih Çobanoðlu'na göre 'branþ öðretmeni' olarak görev yapmasý yasaya aykýrýymýþ! * Canan Haným'ýn doktor raporlarý var... Bir iþitme kaybý rahatsýzlýðý... Bu nedenle de 'Drama öðretmeni' olarak atanmýþ... Yýllardýr çocuklarýn sanata olan duyarlýlýklarýnýn artmasý, kitap okumayý sevmeleri ve sahneye çýkýp kendilerini ifade edebilmeleri için ciddi ve takdire deðer bir uðraþ veriyor. Sadece geçen yýl 60'a yakýn öðrencisi tiyatro faaliyetlerinde yer aldý. Çocuklarýn sahnelediði oyunlar da yine Canan Haným'ýn kendisinin yazdýðý oyunlar... Þiir ve tiyatro dýþýnda kültür derneklerinde de çocuklarýn o küçücük dünyalarýna zenginlik katmaya çalýþtý... * Salih Çobanoðlu önce karalamaya çalýþtýðý Canan Haným'dan özür diledi bir süre sonra... Yine ayný gazetede, Hüseyin Ekmekçi'nin köþesinde... Özür de özür olsa neyse... Özür dilerken bile "Ýþitme kaybý olan birine drama dersi yaptýrmak doðru mudur?" diye soruyor... Bu kadar cahilce bir soruyu soran adamýn Eðitim Bakanlýðý'nda iþi ne? Hiçbir þeyi bilmezse bile, kulaklarý duymayan Beethoven'in dünyanýn en ünlü senfonisi olan 9. Senfoni'yi yaptýðýný da mý bilmez? Çok örneðimiz var daha... Ama sütunumuz yetmedi... Çobanoðlu'na öðretmenliðin çobanlýk olmadýðýný biz de anlatmazsak kimse anlatamayacak galiba... Sevenlerini yasa boðdu... Özerdemli gözyaþlarý ile topraða verildi Gamze BAYKUR - Maðusa'da önceki gün arkadaþýnýn evinde kendini asarak canýna kýyan 36 yaþýndaki Erkut Özerdemli, dün kýlýnan ikindi namazýna müteakip gözyaþlarý arasýnda Maðusa Kabristanlýðý'nda topraða verildi. Özerdemli'nin cenazesine ailesi, yakýnlarý ve sevenleri yaný sýra baþta Maðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter olmak üzere UBP Maðusa Ýlçe Baþkaný Resmiye Canaltay, CTP-BG Maðusa Ýlçe Baþkaný Erkut Þahali, birçok milletvekili ve Maðusa Türk Gücü futbolcularý da katýldý. MTG Spor Kulübü'nde tören yapýldý Erkut Özerdemli için MTG Spor Kulübü'nde de bir tören yapýldý. MTG Spor Kulübü'nde düzenlenen törende kýsa bir konuþma yapan MTG Spor Kulübü As Baþkaný Derviþ Canaltay, acýlarýnýn büyük olduðunu dile getirerek, Özerdemli'nin yardým severliði ile tanýndýðýný söyledi. Canaltay "Allah ailesine sabýr versin. Onu hiç unutmayacaðýz" þeklinde konuþtu. Otopsi sonucu: "Boyun kýrýlmasý" Dün sabah Erkut Özerdemli'nin cesedi Girne de ölümlü kaza yaþýnda hayata veda etti! Abbas ELMAS - Lapta, 20 yaþýndaki Sercan Aydýndað'ýn ölümüyle sarsýldý. Önceki akþam saat sýralarýnda Alsancak Starling Market önünde önünü kesen otomobile motoruyla çarpan Sercan Aydýndað, kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde dün yaþamýný yitirdi. Kaza, önceki gün saat 3.15 sýralarýnda Sercan Aydýndað'ýn kullanýmýnda bulunan FE835 plakalý motoruyla Girne istikametine gittiði sýrada, Starling Market'ten çýkan Hasan Ordukaya yönetimindeki FA708 plakalý araca yandan çarpmasý sonucu meydana geldi. Olayda hayati yaralar alan 20 yaþýndaki Sercan Aydýndað Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Aydýndað, yapýlan tüm müdahalelere raðmen aldýðý yaralara dayanamayarak öðle saatlerinde hayatýný kaybetti. Polisten yapýlan açýklamaya göre, kaza 5 Kasým 2014 tarihinde saat sýralarýnda Girne - Güzelyurt anayolunun 10-11'inci kilometreleri arasýnda meydana geldiði bildirildi. Lapta'dasakin 20 yaþýndaki Sercan Aydýndað yönetimindeki FE835 plakalý motorun Girne istikametine doðru seyrettiði sýrada, Alsancak'ta sakin 43 yaþýndaki Hasan Ordukaya'nýn kullanýmýnda bulunan FA708 plakalý Mercedes marka aracý ile tali yoldan çýkarak önünü týkamasý sonucu meydana geldiði bildirilirken, Sercan Aydýndað'ýn aldýðý hayati yaralar nedeniyle Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoplu Devlet Hastanesi'nde yoðun bakým ünitesine kaldýrýldýðý açýklandý. Sercan Aydýndað dün öðle saatlerinde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Edinilen bilgide FA708 plakalý araç sürücüsü 43 yaþýndaki Hasan Ordukaya'nýn bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlacaðý öðrenildi. Polisin olayla ilgili soruþturmasý sürüyor. üzerinde yapýlan otopside ölüm nedeni asýlmaya baðlý boyun kýrýlmasý olarak belirlendi. Ýleri tetkik için doku örneði alýnarak Adli Týp'a gönderildiði öðrenildi. EL-SEN BUGÜN EYLEM YAPACAK Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) Yönetim Kurulu, bugün Baþbakanlýk önünde eylem yapacak. El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer'in açýklamasýna göre, eylem sabah saat 10.00'da yer alacak ve "hükümete bir dizi soru sorulacak." Cesurer, sendikanýn, Kýbrýs Türk halkýnýn enerji konusunda karþý karþýya kaldýðý ve kalabileceði sorunlar ile bu sorunlara çözüm önerilerini sunmaya devam ettiðini belirterek, eylemin de bu baðlamda yapýlacaðýný kaydetti. Eylemle, hükümete bir dizi soru sorulacaðýný ve bu þekilde hem hükümetin hem de halkýn enerji konusunda izlenen politikasýzlýða, bilim ve araþtýrma dýþý yapýlmak istenenlere dikkatinin çekileceðini belirten Cesurer, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Kýb-Tek'in özerkleþtirilmesine iliþkin olarak El-Sen tarafýndan hazýrlanan yasa taslaðý muhalefette olduklarý günlerde CTP ve DP milletvekillerinin imzalarý ile öneri olarak KKTC Meclisi'ne sunulmuþtu. Bu imzalarýn mürekkebi henüz kurumamýþtýr. Hükümet programlarýnda Kýb-Tek'in özerkleþeceðine iliþkin düzenleme olduðu yerde durmaktadýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL DELÝRTEN COÐRAFYA Tango yapma yaparsan zina yapmýþ olursun Vücutlarýn birbirine yapýþmasý ne demek? Kahkaha atma atarsan iffetsiz olursun En iyisi çýplak heykelleri giydirmek Ali OSMAN Periyodik Televizyon ekranlarýndan izlemiþsinizdir... "En Son Padiþah" ve dolayýsýyla "En Son Halife" Tayyip Erdoðan hazretleri Ýstanbul'un bazý semtlerini tavafa çýkmýþ... Saðýnda solunda, arkasýnda ve ilerisinde korumalarla tabii ki... Tedbili kýyafet etmeye gerek görmemiþ... O eski zamanlarda kaldý çünkü... Ýstanbul'da Esenler'de dolaþýrken el salladýðý bazý gençlerin onu umursamamalarýna kýzdý ve "Kapalý yerde sigara içiyorlar. Belediye zabýtalarý nerde? Cumhurbaþkaný geçiyor onlar sigara içmeye devam ediyorlar..." diye onlarý azarladý. Zabýtalarýn gerekeni yapmalarýný istedi. Padiþah gibi... Herþey ondan sorulur sanýyor... Cumhurbaþkanlýðý belli iþler dýþýnda protokollerle uðraþýr sadece... Ama Tayyip hem padiþah, hem de kendisini halife sandýðýndan veya arzusu o yönde olduðundan davranýþ ve düþüncelerinin ayarýný öyle yapmýþtýr... Bunlar böyle de, bir de IÞÝD lideri Baðdadi'nin durumu var. O da kendisini halife ilan etmiþti bir süre önce... Bu deliliklere inanacak insan sayýsý Ortadoðu'da çok... O nedenledir ki Ortadoðu mahkumdur! Bu arada bir mahalle muhtarý þöyle bir pankart asmýþ mahallesine.. "4 Kasým 2014 Salý günü Sayýn Cumhurbaþkanýmýz güzergahýnda bulunan Geripaþa caddemizden geçerek mahallemizi onurlandýracaktýr. Günboyu sigara içmek, sakýz çiðnemek, çekirdek çitlemek ve bacak bacak üstüne atmak gibi terbiyesizce hareketler yasaklanmýþtýr. Anlayýþýnýz için teþekkür ederim./mahalle muhtarý Mücahit Uyar"... Zamane padiþahýnýn kullarý da önlemlerini böyle aldýrýrlar herhalde, ki padiþah kýzýp gazaba gelmesin ve onlarý cezalandýrmasýn... Aksine sakýz çiðnemezler, bacak bacak üstüne atmazlar, sigara içmezler ve de çekirdek çitlemezlerse ileride ödüllendirilebileceklerini hatta öteki dünyada cennet-i ala'ya kavuþabileceklerini yakýn zamanda açýklarlarsa hiç kimse þaþmasýn. Dördüncü Murat içkiyi de yasaklamýþtý... Mahalle muhtarý içkiyi menüye yazmadý... Acaba sigara içmez ama içki içerlerse, sakýz çiðnemez ama içki mezesi yerlerse, padiþaha ve halifeye karþý suç iþlemiþ sayýlmazlar mý? Ýçkiye, sigaraya, yenilen yemeðe, kadýnýn rahmine kadar karýþan Türkiye'nin eski baþbakaný, þimdinin cumhurbaþkaný kendini halife veya padiþah zannederse haksýz mý? Bir mahallenin muhtarýnýn sokaða astýðý ve yaðcýlýk deðil de bizim tabirimizle grassoculuktan örnekler verdiði pankarta baktýðýmýzda etrafýnda dolaþan yalakalar bakalým daha ne tür yalakalýklar yapýyorlar kendisine? Bunlar padiþahýn tebasý olduklarýný, onun kulu kölesi olduklarýný kabule hazýrdýrlar da Tayyip padiþah veya halife olmaya hazýr deðil mi? Ortadoðu coðrafyasý delirten bir coðrafya galiba! Kalay 40 YILLIK BAYAT CÜMLELERÝ YUTMAYA DEVAM Derviþ Eroðlu Kýbrýs Sorunu ile ilgili halký bilgilendirme toplantýlarýna baþladý. Müzakere masasý baddoz olduðuna göre Eroðlu aslýnda bilmediði bir þeyi anlatýyor. Ama bir yandan da çok iyi bildiði "hamaset"i tekrar ediyor. Her gittiði köyde "Rumlar sizin köyünüzü de geri ister" diyerek çözüm olduðu takdirde halka neler kaybedeceklerini hatýrlatýyor. 40 yýldýr dinlediðiniz bayat cümleleri yutmaya devam mý edeceksiniz? E afiyet olsun o halde Komþu hýrsýza 8 ay hapis (Kamalý Haber)- Lefkoþa Marmara bölgesinde ikamet eden 83 yaþýndaki Cahit Öztürk'ün evine yatak odasýnýn penceresinden girerek, içeride bulunan 10 bin TL nakit parayý almak isterken, Öztürk'ün kýzý Sinem Yýlmazer'e yakalanan sanýk Hüseyin Taþkýran'ýn Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüþülen davasý tamamlandý. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan Aðýr Ceza heyeti oybirliði ile sanýðý mahkûm etti. Aðýr Ceza Mahkeme heyetinin kararýný okuyan Baþkan Güran, sanýðýn Lefkoþa Marmara bölgesinde ikamet eden Cahit Öztürk'ün evine, yatak odasý penceresini hasar vermeden açarak girdiðini ancak Öztürk'ün kýzý Sinem Yýlmazer tarafýndan fark edildiðini ve polise bildirildiðini söyledi. Sanýðýn aleyhine getirilen davalarý kabul ettiðini belirten Güran, ifadesinde paraya ihtiyacý olduðu için bu suçu iþlediðini söylediðini ancak ceza takdir ederken bu savunmanýn kabul edilir bir yaný olmadýðý için deðerlendirmeye alýnmadýðýný ifade etti. Baþkan Güran, "Kimsenin baþkasýnýn hanesine girmeye hakký yoktur. Paraya ihtiyacý olan alýn teri ile çalýþýp kazanýr" dedi. Olay tarihinin 2 Mart 2014 olduðunu, sanýðýn 6 Mart tarihinden beridir hükümsüz (Kamalý Haber)- Lefkoþa Küçük Kaymaklý bölgesinde Uyan isimli iþyerinin kapýsýný kýrarak para, telefon kartý, sigara ve bisküvi çaldýklarý gerekçesi ile yargýlanan Yusuf Ayter ile Hasan Karaoðlan hakkýndaki dava karara baðlandý. Lefkoþa Aðýr Ceza mahkemesi heyeti Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'ýn oybirliði ile vermiþ olduðu kararý Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý okudu. Sanýklarýn 27 Ekim tarihinde Lefkoþa'da Uyan isimli iþyerinin kapýsýný kýrarak içeri girdiklerini söyleyen Yargýç sanýklarýn kasadan 150 TL bozuk madeni para, çeþitli markalarda sigara, yine çok sayýda çorap ve iç çamaþýrý çaldýklarýný açýkladý. Kararda sanýklar aleyhine ve lehine olan olgularýn deðerlendirdiklerini, ancak huzurda bulunan sanýklarýn daha önceden de benzer suçlardan mahkûm olduklarýný ve ýslah olmadýklarýnýn da görüldüðünü belirtti. tutuklu olarak cezaevinde bulunduðunu kaydeden Güran, kiþilerin yargýlanmak amacý ile uzun süre cezaevlerinde tutuklu kalmasýnýn doðru olmadýðýný dile getirdi. Güran, sanýðýn hükümsüz tutuklu olarak bulunduðu 8 aylýk süreyi yeterli bulduklarýný belirterek, yargýlandýðý davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini ve 8 ay hapis cezasý ile cezalandýrdýklarýný açýkladý. Sabýkalý hýrsýzlara 15 ay ceza Esendaðlý sanýklarý mahkûm olduklarý davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini ceza takdir ederken ýslah edici olmasýna dikkat ettiklerini belirterek sanýklarýn 15 ay süre ile cezaevine gönderilmelerine karar verdiklerini açýkladý. Vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar var Abbas ELMAS - Girne-Alagadi anayolunda dün sabah saatlerine meydana gelen ve tek aracýn karýþtýðý trafik kazasýnda Alagadi'de sakin 22 yaþýndaki Feride Öztekin yaralanarak Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldýrýldý. Feride Öztekin'in hayati tehlikesinin olmadýðý, vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar meydana geldiði öðrenildi. Kaza, dün saat sýralarýnda Girne - Tatlýsu anayolu 1-2 kilometreleri arasýnda Feride Öztekin (K-22) kullanýmýnda bulunan aracý ile Girne istikametine doðru seyrettiði sýrada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dýþarýya çýkarak, Karayollarý Dairesi'ne ait demir bariyerlere çarpmasý sonucu meydana geldi. Bariyerlere çarpan araç yolun dýþýna savrularak bir takla atarak tavaný üzerinde durdu. Olayda aðýr yaralý olarak Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Feride Öztekin'in hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenilirken, vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar meydana geldiði belirtildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YOK DA BU KADAR Geçtiðimiz günlerde yerel gazetelerimizden birinde okumuþtum. Gazetenin "önemli" diye tanýmladýðý bir Kýbrýslýrum kaynak, kendileri ile yaptýðý bir mülâkatta þöyle demiþ: "Eðer Kýbrýs Türk liderliði çözüm ister, çözümde kararlý olursa, Türkiye buna engel olmaz, karþý çýkmaz." (!!!) Belli ki ismini açýklayacak kadar medeni cesarete ve kendine güvene sahip olmayan bu "önemli kaynaðýn" Kýbrýs'ta olup bitenlerden hiç haberi olmamýþ yýllardýr. Kýbrýs sorununun seyrini, getirildiði noktayý ve içinde debelenip durduðu sarsýcý gerçekleri hiç ama hiç bilmiyor! Kuþkusuz, yaþadýðý adanýn acý gerçeklerini bile görüp doðru teþhis koymaktan aciz bir kiþinin dünyada olup bitenlerden de hiç haberi olmadýðý rahatlýkla söylenebilir. O zaman da, böylesine yanlýþ, böylesine sakat, böylesine saçma bir görüþ sahibinin, nasýl "önemli bir kaynak" olabildiði sorusu hayretle zihinlerde dolaþmaya baþlar. "Önemli kaynaðýn" þu müthiþ teþhisine bir daha bakalým isterseniz... Eðer Kýbrýs Türk liderliði çözüm ister, çözümde kararlý olursaymýþ, Türkiye buna engel olmaz, karþý çýkmazmýþ! Yani demek istiyor ki bu "önemli Rum kaynak" Kýbrýs Türk liderliði Kýbrýs'ta bir çözüme varýlmasýný istemiyor! Bu konuda bir kararlýlýk ortaya koymuyor! Ve Türkiye de bu Kýbrýs Türk liderliðine söz geçiremiyor! Tam aksine, çözüm istemeyen bu Kýbrýs Türk liderliði, çözüm isteyen Türkiye'nin elini ayaðýný baðlýyor, çözüm konusunda adým atmasýný engelliyor! Sanki bu liderlik, "Ben çözüm istiyorum. Artýk yeter. Önümden çekil. Karýþma..." derse Türkiye buna baþüstüne diyerek pat atacakmýþ gibi! Aþkýn gözü kördür, derler. Ýþgalcisine bu kadar aþýk, bu kadar hayran bir zihniyetin, Kýbrýs'taki gerçekleri göremeyecek kadar körleþmesini baþka türlü okumak mümkün deðildir. Bunun son örneklerinden biri de, Türkiye'deki son cumhurbaþkanlýðý seçiminde, Erdoðan hayranlýðýný gizlemeyip açýða vuran, ancak Türkiye'nin müzakereleri dinamitlediði son krizde, hayran olduðu Erdoðan'ýn þahsýnda Türkiye'nin yumruðunu suratýna yiyen Anastasiadis'tir! Belli ki Rum toplumu içinde, yýllardýr sürdürülen müzakerelerde karþýlarýnda Türkiye'nin deðil de Kýbrýslýtürk liderlerin oturduðunu sanacak kadar gaflet içinde olan "önemli kaynaklar" var! Burada hasbelkader varýlabilecek bir çözümün mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin onayýndan geçmesi gerektiðini, Kýbrýslýtürklerin bunun dýþýnda herhangi bir çözüm formülünü masaya getirmelerinin sözkonusu olmadýðý gerçeðini hâlâ gözardý edenler var! Kýbrýs sorununda herkes çözüm istiyor bay "Önemli kaynak"! Çözüm istemiyorum diyen çýkmadý þimdiye kadar. Sorun, herkesin kendi çözümünü istemesinde! Türkiye de Kýbrýs Türk liderliðinin çözüm istemesine karþý deðil tabii. Buna engel de olmaz. Yeter ki bu liderlik masaya Türkiye'nin çýkarlarýný gözeten ve tamamen Türkiye'nin dizayn ettiði bir "çözüm" formülünü koysun! Türkiye çözüme deðil, kendi "çözümü" dýþýndaki çözümlere karþý çýkýp engel olma peþindedir ancak! Sizin anlamadýðýnýz, anlamak istemediðiniz de budur! Masada karþýnýzda Kýbrýslýtürk lider oturuyor... Ama masa üzerindeki dosya "Made in Turkey"dir! Anladýk aþkýn gözü kördür... Ama yok da bu kadar!

5 7 Kasým 2014 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ona bindiði dalý kesiyor diye gülüyorsunuz ama, dalýn altýnda durduðunuzun farkýnda deðilsiniz. MÝÞ-MIÞLAR * Bir Rum kaynaða göre, Kýbrýslý Türkler çözüm isterse, Türkiye bunu onaylayacakmýþ. - Dünya da bilir ki Kýbrýs Türkü çözüm istiyor Ama garip bir huyu var. Sandýða gidinca þeytan dürtüyor, çözüm istemeyen "cumhurbaþkanlarýna" oy veriyor Ve bir türlü çözüm olmuyor. Deðil mi Cenk! * Masada harita yokmuþ. - Masada hiçbir þey yok zaten. Her þey kafalarda. * Bir suikast silahý bulunmuþ. - Demek þimdi sýra geldi bir da suikastçý bulmaya. * Eylemciler "Bizim diðer KTHY çalýþanlarýndan farkýmýz ne?" diye soruyormuþ. - Öðretmenler Hekimler Þimdi de iþçiler Eþit iþe eþit muameleler isteyenler dalga dalga çoðalýyor... Ne yasaymýþsýn be "göç yasasý" sen böyle! * Çevre Bakaný Dinçyürek, Su Yönetimi Yasasý yapýlacaðýný açýklamýþ. - Hade hayýrlýsý Allah zihin açýklýðý versin, Allah yardýmcýnýz olsun Umarýz saman altýndan su yürütmeye çalýþmazsýnýz. * Baþbakan Yorgancýoðlu "Halkýn beklentisi yüksek" demiþ. - Vallahi haklý Hanlar, hamamlar, havuzlu villalar neyinize be sizin? Bir kulübe, bir asgari ücret de mi yetmez? * Maðusa'da kýz meselesi yüzünden baþlayan kavga 3 gün sürmüþ. - Ne kýzmýþ be! Ne kýzdýrmýþ, azýtmýþ böyle YAZI TURA ATIN!.. Rum Ulusal Konseyi toplanmýþ. Görüþmüþler Konuþmuþlar Öneriler sunmuþlar Kararlar almýþlar. Önerilerden bir tanesi þu: Barikatlarý kapatalým Kýbrýslý Türklerin pasaport ve kimliklerini askýya alalým. Þaþýrdýnýz deðil mi? Ýrkildiniz Tüyleriniz diken diken oldu bir anda. Ve þimþek hýzý ile geçti kafanýzdan Pasaportumu, kimliðimi iptal edebilirler mi? Geçti deðil mi? Ve sordunuz kendinize: Pasaportcuðumu iptal ederlerse, nasýl gideceyik Venediðe binelim gondola? Sordunuz deðil mi? Yaaaa Ýþte her þey bu kadar pamuk ipliðine baðlý Yapamazlar mý sanýyorsunuz? Kimse bilemez. Çok merak ettiyseniz ve ille de doðruyu öðrenmek istiyorsanýz, yazý tura atýn. Ben attým tura geldi. KURTULUÞUNUZ YOKTUR Ve telefoncular zamcýklarýný bir güzel oturttu. Þimdi muhterem halkým, bu zamdan nasýl kurtulurum un peþine düþtü. Ve hükümete sesleniyor. Kurtar bizi!.. Kurtuluþunuz yoktur yeyceksiniz deyip BÖYLE BÝR ANDI de moralinizi bozmak istemem. Ama Canlarým benim... Uyanýn artýk lütfen. Canlarým benim, açýn gözlerinizi de boþ boþ konuþmayýn, ele güne komik olmayýn artýk. Daha farkýnda deðilsiniz ama!.. Hükümet açýyor bunlara kapýyý be Ortaktýrlar be bunlar, ortakkk Þsst Hade uyanýn, gakýn gidin ödeyin tezikan da ceza da vereceksiniz üstüne sora... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kaza yaptýktan sonra araç plakalarýný çýkarmak usuldendir...

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Bizim ülkede adettendir. Bir makama dün atanan adam, o konuda bilgi sahibidir deðildir, hiç önemi yok, ertesi gün uzman kesilir ve ahkam kesmeye baþlar. Türkiye den borularla su getirilmesi projesi de bunlardan biridir. Kabul ettik... Bu toplum unutma özürlü dür, ama siyasilerin her yalan larýna kafa salladýklarý o devir de artýk geçiyor. Üstelik... Eskiden yalancýnýn mumu yatasýya kadar yanar derlerdi. Þimdilerde, teknoloji geliþti... Ve... Söz unutulsa da yazý kalýyor. Ýþin gerçeði þu ki... Bu memlekette Bakanlýk makamýna her gelen Asrýn Projesi diye aðzýnýn suyu akarak açýklamalar yapsa da Türkiye den borularla su getirilmesi meselesi, tamamen Türkiye yetkilileri ve Türkiye de açýlmýþ olan ihaleyi alan þirketlerin kontrol ve denetiminde devam etmektedir ve bizimkiler zerre kadar söz sahibi deðildir. KKTC Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasýnda 20 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan ve 8 Haziran 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanan Hükümetler Arasý Çerçeve Antlaþmasý ný açýp okusalar, kendilerinin hiç kaale alýnmadýklarýný açýk ve net olarak görecekler ama, açýp da okuyan kim... Anlaþmada bakýn ne maddeler var... Dikkatle ve yavaþ yavaþ okuyun ki, KKTC nin Sayýn Büyüklerinin söyledikleri ile KKTC Baþbakaný nin imzalayýp Bakanlar Kurulu nun onayladýðý anlaþmada yazanlar midenize oturmasýn. Hazýr mýsýnýz? 1. Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan gerçekleþtirilecek kara yapýlarý, deniz geçiþli boru hattýnýn ve proje kapsamýnda inþa edilen tüm tesislerin mülkiyeti, inþasýna baþlandýðý andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti ne ait olacak. 2. Boru hattýnýn geçeceði KKTC ye ait araziler, Türkiye hükümetinin mülkiyetine geçecek. 3. KKTC ye ticari koþullarla arz edilecek su, satýþ noktasýna yani Geçitköy Barajý na kadar Türkiye Cumhuriyeti nin mülkiyetinde olacak. 4. KKTC topraklarý ve isale hattý kullanýlarak Türkiye Cumhuriyeti üçüncü ülkelere su satma hakkýný saklý tutulacak, yani su baþka ülkelere satýlabilecek. 5. Mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti ne ait olacak proje sahalarýnýn istimlak ve irtifak hakký iþlemlerinin gerektirdiði masraflar, söz konusu iþlemleri yapan devlet tarafýndan yani KKTC tarafýndan ödenecek. 6. Proje kapsamýnda KKTC de inþa edilecek tesislerde çalýþtýrýlacak iþçiler Türkiye den getirilecek ve çalýþmak üzere KKTC ye geliþlerinden önce KKTC nin ilgili makamlarýna bilgi vermek koþuluyla ön izinden muaf tutulacak. 7. KKTC Bakanlar Kurulu kararlarýna göre de ihaleyi alan þirket, inþaatta kullanacaðý malzemeleri Türkiye den ithal edebilecek ve bu malzemelerin getirilmesinde þirkete LAÜ'DE KAN BAÐIÞI KAMPANYASI - Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) "Damlaya damlaya can olur" kan baðýþý kampanyasýnýn ikincisini düzenledi. LAÜ'den verilen bilgiye göre, kampanya, LAÜ Dr. Fazýl Küçük Eðitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4. sýnýf öðrencileri tarafýndan "Topluma Hizmet Uygulamalarý Dersi" kapsamýnda, Thalassaemia Derneði yararýna yapýldý. MAÐUSA BELEDÝYESÝ'NDE KAN BAÐIÞI Gazimaðusa Belediyesi, Kýzýlay Haftasý dolayýsýyla sosyal sorumluluk gereði ülkedeki kan ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla dün kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Belediyeden verilen bilgiye göre, Kan Bankasý'nda yaþanan kan sýkýntýsýnýn giderilmesi amacýyla düzenlenen etkinlikte, belediye çalýþanlarý kan baðýþýnda bulunurken, bu konuda toplumsal duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý gerekliliðine de dikkat çekildi. SUYU KÝM MÝ YÖNETECEK? her türlü vergi ve fondan muafiyet saðlanacak. Bakmayýn siz... Suyu Kim Yönetecek diye çýkan tartýþmalara; Çevre eski Bakaný Suyu Biz Yönetemeyiz yeterli bilgi ve donanýma sahip deðiliz demesi ile baþlayan, CTP Genel Sekreteri nin Biz Yöneteceðiz ve Özelleþtirmesine Karþýyýz diye devam eden sürtüþmeye veya yeni atanan Çevre Bakaný nýn Biz Yöneteceðiz ve Yönetmelik Hazýrlamaktayýz gibi iþkembeden atmalarýna... Be efendiler... Ýki devlet arasýnda yapýlan anlaþmada... Yok sadece gelecek olan suyun, borularýn geçeceði, suyun depolanacaðý baraj ve pompalama istasyonlarýnýn inþa edileceði arazilerin mülkiyeti de Türkiye ye ait olacak yazýyor. Su, KKTC ye ticari koþullarda satýlacak diye yazýyor. Ve... Üçüncü ülkelere de bu sudan satýlabileceði yazýyor. Vallahi ahali ile dalga geçiyorlar. Yukarýda bir bölümünü aktardýðým anlaþmada maddelerinden sonra; Hangi yüzle insan içine çýkýp da... Suyun daðýtýmýný, kullanýmýný, fiyatýný biz belirleyeceðiz, biz yöneteceðiz, Yönetmelik hazýrlýyoruz diyebiliyorsunuz? Hangi yüzle insan içine çýkýp da... Suyun özelleþtirilmesine karþýyýz diyebiliyorsunuz? Be efendiler, bu su sizin deðil ki... Be efendiler, bu suyun depolandýðý baraj da sizin deðil ki... Be efendiler, bu suyu borulara pompalayan pompa istasyonlarý da sizin deðil ki... Be efendiler, bu suyun taþýndýðý borular da sizin deðil ki... Be efendiler, bu suyu taþýyan borularýn geçtiði araziler de sizin deðil ki... Artýk... Bu ülkede yaþayan insanlarýn büyük bölümü, nasýl yönetildiðini anlamýþ olmalýdýr. Anlamayanlar varsa... Suyun geldiði gün olacaklarla onlar da anlayacaklardýr. Ve... Bugüne kadar seçtiklerinin tamamýnýn Türkiye den aldýklarý talimatlarla hareket ettiklerini göreceklerdir. Belki o zaman... Ülkesini yönetmek için kimi seçeceklerini de öðrenmiþ olacaklardýr. Bir ülke... Ne... Anavatan ýn izinde anavatanla birlikte sonsuz kadar sloganlarý ile yönetilebilir; Ne... Peþine takýldýklarýnýn arkasýnda birlik mücadele dayanýþma sloganlarý atmakla; Ne de... Ýþine geldiðinde KKTC yi sonsuza dek yaþatacaðýz demekle; Ve... Ýþine geldiðinde Çözüm ve AB demekle. Bir ülke... Ýnsanýný ezerek deðil, insanýný severek; Ülkesini soyarak deðil, ülkesine deðer vererek; Uluslararasý hukuk çiðneyerek deðil, baðlý kalarak; Ve... Demokrasi ile yönetilir. Gerisi... Gerisi, iþte ortada, bizde yaþananlar... GÜNLÜK EL KAÝDE LÝDERÝNÝ EPÝLASYON REKLAMINDA YILDIZ YAPTILAR Tüy dökücü sprey satan Türk þirketi hazýrladýðý reklamlarla bir anda dünyanýn gündemine oturdu. Þirket tüy dökücü sprey reklamý yapmak isterken, dünyanýn en ünlü teröristlerinden birini reklamýnda model olarak kullandý.reklamda kullanýlan kiþinin Khalid Sheikh Mohammed adlý Pakistanlý bir El Kaide lideri olduðu belirtildi. Khalid Sheikh Mohammed, 11 Eylül 2001 saldýrýlarýnýn planlanmasýnda yer almýþtý. Tüy dökücü ürünün reklamýnda kullanýlan fotoðraf ilk defa, ABD hükümeti tarafýndan 2003 baþýnda Pakistan'da yakalanmasýndan sonra basýna verilmiþti. El Kaide lideri hâlen Guantanamo'da tutuluyor.dýþ basýnda yer alan haberlere göre, tüy dökücü sprey reklamý yapan Türk kozmetik þirketinin kimin reklamýný yaptýklarýndan haberdar olmadýðý düþünülüyor.firmanýn Google'dan "kýllý adam" taramasý yaptýðý, kötü bir mizah anlayýþýna sahip olduðu belirtiliyor. RÜÞVETÝ SORAN OLMADI Mecliste gündem dýþý konuþmalar vardý dün. Ama kimse söz alýp da þu 3 milyon dolarlýk rüþvet meselesinin de olduðunu sormadý. Çok önemsiz olmalý herhalde... Ya da böyle yeyip yutmalara alýþýk olduklarý için garipsemiyorlar belki... OLMADI RASIH... Suikast silahýnýn bulunmasýndan sonra 'Kýbrýs Postasý' gazetesi suikastin Derviþ Eroðlu'na karþý planlandýðýný yazdý. Kudret Özersay da bu habere küçük bir taþ attý sosyal medyada... Yani asparagas anlamýnda... Vay sen misin aslan gazeteciye taþ atan? Rasýh kardeþimiz neredeyse Kudret'i bir kaþýk suda boðacaktý! Ayýp yahu ayýp... Elinde bir gazete var diye herkesi korkutacak mýsýn? GÜLLÜ DONDURMA "Ben hiç yan gelip yatmadým" diyor Derviþ Bey... Vaktinde kalkmýþ, vaktinde iþe gitmiþ, vaktinde misafirlerini kabul etmiþ! E, bir güllü dondurmayý hak etmiþ sayýlýr! ÝHBAR 3 milyon dolar rüþvet ihbarý için polis yazýlý ifade olmadan soruþturma yapmazmýþ! Bomba ihbarý için ifade gerekmez de, rüþvet için neden gerekir? Týrnak... "50 milyon lira tahsil edildi. 174 milyon lira kayýt altýna alýndý. Peki!.. Kaç para affedildi? Ne kadar 'vergi borcu' affa girdi? Henüz bir 'rakam' ortada yok!.. Tahminim 'tahsil' edilenden 'fazlasý'! Hele bir de 'kimin, ne kadar borcu silindi' gibi meraklar var ki!.. Ýþte 'kýyamet' orada kopar..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Bazý gazeteci arkadaþlarýn, hayali bir harita yaratarak, Rumlarýn istediði bölgeyi ta Maðusa Boðazý'na kadar uzatmasý ise, sansasyonel ve fýrsatçý bir yaklaþým deðilse, açýkça, halký kýþkýrtacak, çok büyük bir provokasyon olarak tarihe geçecektir." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) "Önemli olan yýllardýr gömülü kalan bir silahýn 'bugünlerde' ortaya çýkmýþ olmasý. Önemli olan Cumhurbaþkanýnýn adaylýðýný açýklamaya hazýrlandýðý ve kamuoyunun bu konudaki merakýnýn oldukça yükseldiði günlere denk gelmesi." Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Adaylýðýný henüz açýklamayan Derviþ Eroðlu 15 Kasým'dan sonra bu açýklamayý yapacaðýný söyledi. 5 yýl önceki enerjisinin þimdi de azalmadýðýný belirten Eroðlu herhangi bir saðlýk sorunu olmadýðýný kaydetti... Ama en önemlisi "Ben mevcut adaylardan daha çok oy alacaðým" dedi. Neden? Çünkü söylediðine göre hiç yan gelip yatmamýþ... Ýþe vaktinde gitmiþ hep ve kabullerini hep vaktinde yapmýþ... Eroðlu'nun bu sözleri adaylýðýnýn kesin olduðunu gösteriyor... Ama kazanacaðý çok su kaldýrýr...

7 7 Kasým 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu RÜÞVET KOLÝK (Ýstanbul)- Elinde çanta içeri girdiler. "Size bir paketimiz var", dediler. "Neymiþ o paket" diye sordum "Açýp bakýn" dediler. Açtým, mübalaðasýz 500 bin dolar vardý "Neyin karþýlýðý", diye sordum "Bir imza karþýlýðý", dediler "Çanta benim olsun, içindekileri alýn, gidin" dedim. Sonra da aðzýma geleni söyledim Özet buydu Neyin özeti derseniz içinde bulunduðumuz durumun Rüþvet kelimesini lisede okutmamýþlardý Ġez, göz, arpacýk kelimelerini çok duymuþtum Tomson, Piyade, raþon, iane, iaþe gibi kelimeleri de öyle Anguþu babam çok kullanýrdý Barea da öyle Ama rüþvet kelimesini hiç duymamýþtým. Mahallede de kimse söylememiþti Ne zaman ki üniversite eðitimine geldim Ne zaman ki siyasetle az uðraþmaya baþladým Bilgi daðarcýðýma girmeye baþladý Rüþvet Bir menfaat karþýlýðý birisine menfaat saðlamak Alan razý, satan razý gibidir ilk bakýþta. Ne olacak ki, deriz O verir, bu alýr. Zaten verilmese de o iþ yapýlacaktý Örnek mi? Bol Durup dururken Beþparmak Daðlarý'mýzý kim un ufak yaptýrmak için izin verir? Denizlerimizin ölümü için imza atmak kolay bir þey deðildir. Bunun karþýlýðý olmalý. Karþýlýðýnda ille Bond çanta þart deðil Bu rüþvet, koltuk da olur, makam da Bulunduðun yeri diyelim "Elinden alýrýz ha", derlerse ne yaparsýnýz? "Aman gözünün yaðýný yiyim, benim elimden almayýn da ne istersen yaparým", dersiniz deðil mi? Rüþvet çeþit çeþittir Ama ilk akla gelen yeþildir. Üzerinde "Allaha güvenirim" diye yazan ABD yeþili Ne güzeldir o çil çiller Ondan sonra akla gelenler villadýr mesela Güzel bir araziyi devletin elinden ucuza kapatmak Bir ihaleyi kendi þartlarýnda bitirmek 1974 çok þey gibi rüþveti de çeþitlendirmiþtir Ne gibi demeyin Bugün referandum yapýlsa Herkes evine dönecek, denilse Baþta çözüm isteyenlerin çoðunluðu olmak üzere, "hayýr" diyecekler Çünkü onlara verilen, mücahit puaný, hatta güya puan karþýlýðý denilerek tahsis edilen mallar birer rüþvettir Düþünmek dahi istemiyorsunuz ama gerçek bu. Tahsisler, tapular, sahte her ne ile alýnmýþsa mallarýnýzýn topu da çözüm olmasýn, asker adadan ayrýlmasýn diye sizlere verilen rüþvetten baþka bir þey deðildir Çanta içinde 500 bin dolar getirip sunmuþlar Þaþýrdýk deðil mi? Oysa hükümettekilerin altýndaki koltuklar bile rüþvet Rüþveti bilmezdik, þimdi olduk rüþvet kolik NAÝMOÐLULARI: ÜLKEYÝ 3 TÜCCAR YÖNETEMEZ TDP heyeti, Kýbrýs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði'ni ziyaret etti. Ziyarette, TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit'e, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de eþlik etti. Ziyarette konuþan Kýbrýs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðlularý, sektörün yaþadýðý sorunlarý anlatarak, geçmiþte yaþanan kuraklýklarý atlatacak günü bulduklarýný ama atýlan adýmlarýn olumlu olmamasý nedeniyle þu an yaþadýklarý sýkýntýlara çözüm üretemediklerini söyledi. Naimoðlularý, günü kurtarmak adýna atýlan günlük kararlarýn sektörü kaosa sürüklediðini belirterek, "sadece hayvancý deðil yan sektörler de sýkýntý içinde" dedi. Naimoðlularý, hükümetten 2 aydýr süt bedellerini alamadýklarýný ancak diðer yandan yine hükümetin farklý bir kurumunun tohum için para istediðini bu nedenle Seçimler Eroðlu: En þanslý aday benim Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Derviþ Eroðlu, katýldýðý bir televizyon programýnda; dýþ politika, doðalgaz krizi, müzakerelerin kesilmesi ve Türk donanma gemilerinin sismik araþtýrma yapmasý ile iç politika konularýndaki sorularý yanýtladý. "Adaylýk kararýnýz konusunda son gün, son dakikayý mý bekliyorsunuz? Yani bu beklemenizin ardýnda bir neden mi var? Bir yerden mesaj mý bekliyorsunuz?" yönündeki soruya Eroðlu, herhangi bir yerden mesaj beklemediðini, 15 Kasým'da yurt dýþýndan gelecek misafirlerin olacaðýný ve o tarihten sonra da kararýný açýklayacaðýný belirtti. Eroðlu bir dönem daha Cumhurbaþkanlýðý yapmak için 5 yýl önceki enerjisinin olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine þunlarý söyledi: "Çok þükür enerjimiz azalmadý. Çünkü ben hiç yan gelip yatmadým. Cumhurbaþkanlýðýnda da her gün saat 08:00-08:30'da ofisimde oldum. Randevusuz gelenlerle saat 10:00'a kadar görüþüyorum. Randevulu gelenlerle de saat 10:00'dan sonra görüþmelerime devam ediyorum. Saðlýk bakýmýndan sorunum yok. Dolayýsýyla hem dilim, hem de ayaklarým gücünü korumaktadýr." de birçok hayvancýnýn çek yasaðýna girdiðini anlatý. Kuraklýk nedeniyle hayvanlara yedirecek balya bulamadýklarýný ithal edilen balyalarýn hem çok pahalý olduðunu hem de hayvanlarýn dengesiz beslenmekten telef olduðunu dile getiren Naimoðlularý, her alanda olduðu gibi kendilerinin de bütünlüklü çözüme ihtiyacý olduðunu belirtti. Naimoðlularý, yetkililerle birçok kez görüþüp çeþitli öneriler sunduklarýný ancak hiçbir yetkilinin ve kurumun kendilerini ciddiye alarak çözüm üretmediðini kaydederek, "Ülkeyi 3 tüccar yönetemez doðru projeler üretmek ve uygulamak hükümetin görevi" dedi. Naimoðlularý, kýsa süre önce kitle toplantýsý yaptýklarýný ve eylem planýný görüþtüklerini belirterek, ekim döneminin ardýndan sorunlarýna çözüm bulmak için eylem yapma kararý aldýklarýný söyledi. "MEVCUT ADAYLARDAN FAZLA OY ALACAÐIM KESÝN" "Þu an sizin dýþýnýzda üç aday var. Bu üç adayla, kamuoyu araþtýrmalarýnda ne kadarlýk bir fark olursa sizi cesaretlendirir. Kamuoyu araþtýrmalarýnda yüzde 10 öndeyseniz bu sizin için yeterli olur mu" þeklindeki soruya Eroðlu, þöyle yanýt verdi: "Yeterli olmaz. Ama ben zaten yýllardan beri halkýn nabzýný tutabilen bir kiþiyim. Ben farkýndaysanýz fazla da dolaþmadým. Cumhurbaþkanlýðýnda müzakerelere konsantre oldum. Ama gördüðüm kadarýyla ve aldýðým mesajlara göre þu anda mevcut olan adaylardan daha fazla oy alacaðým kesin. Ama bu seçimdir. Seçime girmeden, sandýklar açýlmadan seçim kazandým diyemezsin. Bunlarý göze alacak kiþi seçime girecek kiþidir. Benim Cumhurbaþkaný olarak görevim bitti mi bitmedi mi, vatandaþýn beklentilerine cevap verebildim mi, bu aþamadan sonra daha kritik dönemler mi olacak, bu kritik dönemlerde ben görevde olmalý mýyým, olmamalý mýyým, bunlarý hep deðerlendirmem gerekir. Hele bir 15 Kasým'ý geçirelim, ondan sonra kararýmý açýklayacaðým." NEZAKET ZÝYARETÝ - Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Baþkaný Sedat Hacýmehmet ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý ana sponsoru Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ayhan Barýþ da hazýr bulundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KÖY YOLUNU TELLEYEREK ARAZÝSÝNE KATTI... Ýnönü köyünden arayan bir vatandaþýmýz, sokaklarýndaki yolun yaklaþýk 150 metrelik bölümünün bir köylüleri tarafýndan kendi malýdýr diye kapatýlmasýna sokak sakinleri olarak isyan ettiler. "Ben Ýnönü köyünden arýyorum. Ýnönü Cami Sokak'ta oturuyorum. Ýçinde yaþadýðýmýz sokak en son sene önce asfaltlandý. Ancak bu sokak, bu yol ta Ýngiliz döneminden beri vardý. Bir vatandaþ yol kendisine aitmiþ diyerek yolu kapatmaya çalýþtý. Kaymakamlýk ve Belediye izin vermemesine raðmen o aklýna keseni yaptý ve yaklaþýk 150 metrelik asfalt yola kazýk çakarak yolu kesti. Bu sokakta insanlar yaþadýðýna ve o insanlarýn da çeþitli ihtiyaçlarý olduðuna göre bir vatandaþýn kendisine aittir diyerek bir yolu kapatmasý uygun mudur? Kaymakamlýðýn ve belediyenin kapatamazsýn demesine raðmen yolu kapattý. Sokakta araç sahipleri araçlarýný anayol kenarlarýna park ederek evlerine gidiyorlar. Kaba kuvvetle deðil de hukuk yoluyla sorunlarýmýzý çözme niyetindeyiz. Kaymakamlýk hiçbir þey yapmýyor, seyrediyor sadece... Belediye de ayný... Ýnönü köyünde Cami Sokak eðer vatandaþýn tapulu malýysa devletin o yolu hemen istimlak ederek vatandaþýn hizmetine açmasý gerekmektedir. Ýngiliz döneminden beri kullanýlan yol dediðim gibi yýl önce de asfaltlandý. Bu vatandaþ bugüne kadar neredeydi? Ansýzýn mý aklýna geldi asfalt yolun tapulu malý olduðu? Biz sokak sakinleri olarak Maðusa Kaymakam'ýna ve Ýnönü Belediye Baþkaný'na çaðrýda bulunuyoruz. Arabalarýmýzla bu sokaða girmemiz bir vatandaþýnýz tarafýndan siz bulunuyoruz. Arabalarýmýzla bu sokaða girmemiz bir vatandaþýnýz tarafýndan sizaðmen engelleniyor. Bu vatandaþ sizden daha mý güçlüdür yasalar karþýsýnda? Bu sokakta meydana gelebilecek bir kaza, bir hastalýk ve benzeri bir durum karþýsýnda olabilecek zararlardan sizler sorumlu olmayacak mýsýnýz? Lüfen bu yolun çaresini bulun, sorunu çözün." BÝZÝM DUVAR TAYYÝP BÝR SÝGARA MARKASIDIR Bizim Mandra Mandra, iki þirket tarafýndan bir siyasetçiye verilen 3 milyon dolarlýk rüþvet skandalýyla sarsýlýr. Ýsmi belirlenmeyen bir þahsýn ihbarý üzerine ortaya çýkan olay, ihbarý yapan kiþinin polise gidip ifade vermek istememesi üzerine henüz aydýnlýða kavuþturulmazken, rüþveti veren ve alanlarýn da ihbarda belirtilmesine raðmen, polis ifade eksikliðine saplanýp kalýr. Olayý hayretle izleyen vatandaþlar, bu skandalýn meclis soruþturulmasý gerektirecek kadar önemli olduðunu ve aydýnlatýlmasý gerektiðini belirtmekten kaçýnmazlar.

8 8 7 Kasým 2014 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ýþgüzarlýk ve garagözlük KKTC denen bu kurumsal yapý zaten garagöz bir yapýdýr. Bu garagöz yapýyý yönettiðini zannedenlerin yaptýðý garagözlükler ise, insana yok da bu kadar dedirtecek cinstendir. Ama onlara sorarsanýz herþey güllük gülistanlýktýr. Bir yönettiðini zanneden, "Suyu biz yönetemeyiz, özelleþtirilmelidir" der. Onun yerine gelen yönettiðini zanneden diðer zatý muhterem ise "Suyu bizi yöneteceðiz" der. Der ama, nasýl ve kimlerle yöneteceðini söylemez. GSM operatörleri zam yapar, hükümetin baþý, yani baþ bakan, "Bu konuda bizim haberimiz yoktur" der. Telekomünikasyonun baðlý olduðu bakan ise, "Önümüzde onaylanmýþ bulduk" der. Hoppala. Senden önceki bakan senin partinden deðil mi? Nasýl onaylanmýþ bulduk? Yanlýþ ise iptâl et. GSM Lisans devri konusuna hiç girmeyelim. Salih Usar, o zamanki ilgili bakan lisans devirlerini süresi dolmadan ve ihalesiz devretmek için canýný yemiþti. Þimdi ise gelinen noktada nasýl bir devir yaptýklarýný kazýklarý yiyerek öðreniyoruz. Aslýnda zam kazýðý %10 deðil, %24 imiþ ama Taçoy'dan önceki bakan bunu %10'a düþürtmeyi baþarmýþ. Yani bizden bir de teþekkür bekliyorlar. Ekonomi Bakanlýðýnýn Müsteþarý Hüda Hüdaoðlu, yerli ürünleri daha kolay ihraç edebilmek için standardlarýn yükseltilmesi gerektiðini söyledi. Bunun için de Kýbrýs Türk Standardlarý Enstitüsü (KTSE) kuracaklarmýþ. Benim bildiðim Türkiye'deki Türk Standarlarý Enstitüsü'nün KKTC'de bir þübesi var. Ýlk kurulduðunda da baþkaný Ayþe Çoþar'dý. Yani yeni kurulacak KTSE'nün vereceði standard belgeleri daha geçerli mi olacak? Yahu devletinizi tanýyan yok. Onun bir kurumunun vereceði belgeyi kim tanýyacak? Ýþgüzarlýk yapacaksýnýz diye garagözlüðe soyunmanýza gerek yok. Ercan ihalesini alan Emrullah Turanlý, Ercan'ý mamur etmiþ gibi, þimdi tarým iþine de el atarak KKTC'de kimsenin bilmediði aspir bitkisini üretecekmiþ. Bunun için de Ercan ihalesini hükümete gelir gelmez iptâl edeceðini söyleyen Serdar Denktaþ'ý ikna etti. Tarým Bakanýnýn haberi bile yokken, Ekonomi Bakanlýðý arazi ve tohum saðlamak için baþvuru kabulü için gazetelere paralý ilânlar verdi. Garagözlüðe bakar mýsýnýz? Esas iþi Tarým olan Bakanlýðýnýn haberi yok ama, tarým ile uzaktan yakýndan ilgisi olmamasý gereken Ekonomi Bakanlýðý bu iþi üstleniyor. Emrullah Bey diyor ki Aspir bitkisinden yað çýkar. Bunun için Türkiye'de 100 milyon dolara kurulu bir fabrikamýz var. Üreticilere alým garantisi de veriyoruz demiþ. Bu alým garantisi, Ercan Ýhalesinde ödenmesi gereken 16 milyon euroluk KDV'nin garantisi gibi olmasýn. Zira o KDV daha ödenmedi. Üstelik senin Türkiye'de kurulu fabrikan varsa, Aspir bitkisini neden fabrika yakýnlarýndaki yörelerde deðil de deniz aþýrý KKTC'de yapacaksýn? Bizi çok mu seviyorsun? Böyle vaatlara kanýp karanfil ekenler halâ daha borç ödemektedirler. Ýþgüzarlýk ve garagözlüðü býrakýn lütfen. Özür Pazartesi günkü köþe yazýmda, Demirhan Köyündeki dini faaliyetleri konu ederken, öncülüðünü bir Kürt ailenin yaptýðýný, biraz da maksadý aþacak þekilde yazarak, bu aileyi rencide ettim. Yaptýðým daha ileri araþtýrmada bu Kürt ailenin dini faaliyetler konusunda çalýþmalarý olmadýðýný öðrendim. Evet Demirhan köyünde lastikçinin yanýnda bir dükkânda her hafta kadýn ve çocuklara dini içerikli ne olduðu belirsiz bilgiler verilmekte ve baðýþ toplanmaktadýr. Ancak Kürt Ailenin bu dini faaliyetle iliþkisi yoktur. Düzeltir, özür dilerim. UKÜ'DE "MUHARREM AYI" ÝÇÝN PROGRAM... ÜNÝVERSÝTEDE KURAN VE ÝLAHÝ Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde (UKÜ) Muharrem Ayý nedeniyle dini program düzenlendi. UKÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, UKÜ Lake View öðrenci yemekhanesinde gerçekleþtirilen programa "Din Ýþleri Müþaviri Ahmet Durmuþ, Arabahmet Cami'nden Nurettin Kardaþ, Hz. Ebubekir Cami'nden Hakan Moral, Din Sitesi Cami'nden Muhterem Çalým, Laleli Cami'nden Hakký Þener ve UKÜ Cami Ýmam Hatibi Yusuf Dað" katýldý. Program Yusuf Dað'ýn açýþ GSM OPERATÖRLERÝNE BÜYÜK KIYAK SANER: YAPILAN SÖZLEÞMEYLE GSM OPERATÖRLERÝNE 6 AYDA BÝR DEÐÝL, HER AY ZAM YAPILABÝLME ÝMKÂNI VERÝLDÝ UBP Gazimaðusa Milletvekili Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, özelleþtirmelerle ilgili güncel konuþma yaptý. Saner, ülkedeki GSM operatörlerinin yapýlan sözleþmelerle özelleþtirildiðini kaydederek, CTP-BG'nin "özelleþtirmelere karþýyýz" demesine raðmen özelleþtirmeleri uyguladýðýný savundu. Yapýlan sözleþmenin 12'nci maddesine göre zamlarýn 6 ayda bir deðil, her ay yapýlabilmesine imkân verildiðini belirten Saner, hükümeti bu konuyu açýklamaya çaðýrdý. Saner kendi hükümet dönemlerinde de zam yapýldýðýný ancak 6 ayda bir deðil 2 senede birle kýsýtlandýðýný dile getirerek, mevcut durumda halkýn önceki yýllara göre daha az konuþup daha fazla fatura ödediðini söyledi. Þu anda yaþanan sorunlarýn sözleþmedeki maddelerden kaynaklandýðýný anlatan Saner, hükümetin konuyla ilgili icraatlarýný eleþtirdi. Biliþim Teknoloji ve Haberleþme konuþmasýyla baþladý. Hakan Moral'in Kuran-ý Kerim okumasýnýn ardýndan, program, imamlarýn çeþitli ilahiler seslendirmesiyle devam etti. Kerbela Olayý ve Muharrem Ayý'na özgü þiirler okuyan Hakký Þener, yaptýðý kýsa konuþmada, "Bu gibi olaylar bizim bir araya gelmemizi, yakýnlaþmamýzý saðlar. Din, bir araya gelen farklý kiþilerin ötekinin varlýðýný inkar etmediðinin sembolüdür." dedi. Din Ýþleri Müþaviri Ahmet Durmuþ'un da konuþma yaptýðý program aþure daðýtýlmasýyla son buldu. Kurulu'ndan (BTHK) gerektiði gibi faydalanýlmadýðýný savunan Saner, ilgili yasa gereði BTHK'da bir hükümet bir de muhalefet temsilcisi olduðunu, bu temsilcilerin yazdýðý raporda GSM operatörleri konusunda izlenmesi gereken yolun anlatýldýðýný söyledi. Kendileri hükümette iken eleþtirilerin yaðmur gibi yaðdýðýný, ancak þimdi muhalefette olduklarýný ve eleþtiri yaptýklarýnda kabul görmediðini söyleyen Saner, özelleþtirilen þirkete sözleþme ile zam hakký saðlandýðýný belirtti. Saner, Yenidüzen gazetesinde bu konuya iliþkin çýkan haberlere de deðinerek, haberlerde Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy'un bu zamlarýn yerinde olmadýðýný söylediðini, BTHK baþkanýnýn da onaylamadýðý bu zammýn nasýl halka yansýtýldýðýný sordu. Türkiye'de operatörlerin kullandýðý tarife ile KKTC'de kullandýðý tarife arasýnda uçurum olduðunu savunan Saner, hükümetin "ülkeyi idare ettiðini sandýðýný" ileri sürdü. TDP Taçoy'a sordu: GSM zammýný geri alacak mýsýnýz? Dün mecliste söz alan TDP Milletvekili Çakýcý, Bakan Taçoy'u operatörlerle yaptýðý görüþmede neden zamlar konusuna deðinmediðini sordu. Çakýcý'ya cevap vermek üzere kürsüye gelen Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakan Taçoy da, 2007 yýlýnda imzalanan GSM sözleþmesinin ekinde yer alan fiyat tarifelerinin GSM operatör fiyatlarýný belirlediðini; sözleþmelerin 12. maddesi gereði Bakanlýða bilgi verilerek her altý ayda bir zam yapma hakký verdiðini anlattý. Taçoy, sonlandýrma ücretlerinin düþtüðünü böylece her yöne olan konuþma fiyatlarýnýn bir süre sonra düþeceðini kaydederek, konuyla ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini, sonuçlarý meclis ve halka paylaþacaklarýný söyledi. TDP Milletvekili Zeki Çeler'in GSM operatörlerinin yaptýklarý zammý geri çekip çekmeyeceklerini sormasý üzerine Taçoy, Pazartesi gününden itibaren çalýþma baþlattýklarýný ve sonuçlarýn kamuoyuyla paylaþýlacaðýný belirtti. Taçoy, "Biz kimseyi zora sokmak istemeyiz. Elektronik Haberleþme Yasasý'na göre tüm düzenlemeler yapýlacak" dedi. ÇEVRE ÖRGÜTLERÝ DÝNÇYÜREK'LE GÖRÜÞTÜ Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, doðal yaþamýn zenginliðinin ve insan saðlýðýnýn mümkün olduðu kadar fazla oranda korunduðu, yaþanýlabilir bir çevrede, bir yaþam ortaya çýkarmak için kararlý olduklarýný belirtti. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Bakan Dinçyürek, Biyologlar Derneði ile Çevre Mühendisleri Odasý'ndan oluþan heyeti kabul etti. Kabulde çevre ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ele alýndý. Bakan Dinçyürek kabulde yaptýðý konuþmada, sorunlarý da çözüm önerilerini de birlikte paylaþmaya hazýr olduklarýný, ülkenin þartlarýný göz önüne alarak en ideal çözüm yöntemlerini bulmalarý gerektiðini vurguladý. Hekim olduðunu anýmsatan Dinçyürek, "Benim için temel olan insan saðlýðýdýr. Ýnsan bünyesine zarar verecek her türlü olayýn karþýndayým. Belki de bugün alacaðýmýz tedbirler bu masada oturanlarý kurtaramayacaktýr. Hepimiz bugüne kadar çevreyle olan kimyasallarla olan iliþkilerden dolayý aldýðýmýz düzenli olarak ve sürekli olarak aldýðýmýz birçok zararlý etkenin etkisini vücudumuza taþýmaktayýz. Faturasýný ne gün kimin ödeyeceðini bilemiyoruz " ifadesine yer verdi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BUNU HEP YAPIYORLAR "Kýbrýs Postasý Gazetesi", geçtiðimiz gün bulunan "kanas" marka silahýn Eroðlu'na suikast yapýlmak için adaya getirildiðini iddia etti... Bu iddiasýný ise, "güvenilir kaynaklara" dayandýrdý... Öncelikle haberin deðeri çok yüksek... O nedenle okunup geçinilmemesi gerekiyor... Eminim bazýlarýnýz bu haberi "uydurma" olarak görüyordur... Hatta Eroðlu'nun seçim yatýrýmý olarak deðerlendirenleriniz de vardýr... Zaten sosyal medyada yapýlan yorumlar da bu yönde!.. Ancak olaya bir de baþka yönden bakmak lazým!.. Yani o silah gerçekten de bu amaçla ülkeye sokulmuþ olabilir!.. Fakat "anti Eroðlucular" ve fanatik muhalif partililer bu konu ile alay etmeyi tercih ediyorlar... Çünkü onlara göre bu ülkede kendilerinden baþka çözümcü, kendilerinden baþka doðrucu, kendilerinden baþka dürüst, kendilerinden baþka solcu veya milliyetçi olmadýðý gibi kendilerinden baþka da suikaste uðrama riski olan birisi de yok!.. Eskiden çözümü, þimdi ise her þeyi tekelleri altýna almýþ durumdalar... Dikkatlice bakarsanýz, Türkiye ile anlaþmanýn, partizanlýðýn, atamalarýn, vatan severliðin, KKTC'nin haklarýný savunmanýn bile tekeli bunlarýn elinde!.. O nedenle böylesi tüyler ürperten bir iddiayý bile dikkate almýyorlar... Aksine dalga geçiyorlar... Afrika Gazetesi bombalandýðýnda destek olmaya geleceklerine, hiç utanmadan "Þener kendi kendine bomba koydu" diye yorum yapan yine bu kesimdi... Ayný þekilde Afrika Gazetesi kurþunlandýðýnda da ayaklanýp "neler oluyor" demesi gerekirken mutluluktan uçanlar da bu kiþilerdi... Halbuki bombalanan ya da kurþunlanan kendi gazeteleri olsa dünyayý ayaða kaldýrýrlardý... "Susma sustukça sýra sana gelecek" diye slogan atarlardý... Deðerli okurlar, bu tür konular dikkate alýnmalýdýr... Sýrf bir insaný sevmiyorsunuz diye o insana yapýlmasý muhtemel bir saldýrýya sessiz kalmak, kendinize gelecek olan saldýrýlara yeþil ýþýk yakmak anlamýna gelir... Annan Planý döneminde meydanlara konan patlayýcýlarý hangimiz unuttu? Ya evinin önünde katledilen Kutlu Adalý'yý? Yatak odasýnda vurulan Ayhan Hikmet ile arabasýnda pusuya düþürülen Muzaffer Gürkan'ý... Kavazoðlu ve Miþaulis'i!.. Afrika'ya konan bombalarý ve sýkýlan kurþunlarý!.. Eroðlu'nun baskýlar yüzünden adaylýktan çekildiðini!.. Memduh Hoca'nýn anlattýðý o tatbikat sýrasýnda gözünden vurularak öldürülen albayý!.. Allahverdi Kýlýç ve diðerlerini!.. Söyleyiniz hangisini unuttuk? Bunlarý ve dahasýný biz yaþamadýk mý? Ancak herkes iþine geleni hatýrlýyor... Kutlu Adalý'yý ananlar, Ayhan Hikmet ve Muzaffer Gürkan'ý anmýyorlar... Hatta býrakýnýz anmayý, ölüm yýl dönümlerinde isimlerini aðýzlarýna bile almýyorlar... Zaten Kutlu Adalý'yý da anmaktan baþka bir þey yapmýyorlar... Bugün suikast haberiyle dalga geçenlerin hangisi Kutlu Adalý'nýn kanýný yerde býrakmamak için küçücük de olsa bir adým attý? Daha geçen aylarda bu ülkeye suikast amaçlý jet sky ile silahlar getirilmedi mi? Peki, bu silahlarýn hedefi kimdi? Ýþte konuþmamýz gereken konular bunlar... Ýsimleri bir kenara býrakalým ve konulara odaklanalým... Bu silahlar ülkemize nasýl sokuluyor!.. Hangi amaçla bu ülkeye getiriliyor!.. Ve hedeflerinde kimler var!.. Bir an önce bu konularýn açýklýða kavuþmasý gerekiyor... Yapýlan haberle dalga geçen arkadaþlarýmýzýn atladýðý önemli bir nokta daha var!.. Eðer düþündükleri gibi bu silah Eroðlu'na suikast için getirilmediyse, o zaman hedefteki kiþi kimdi? Kim bilir!.. Belki de haberle dalga geçenlerden bir tanesi!.. O nedenle çocukluðu, partizanlýðý, nefreti, çekememezliði bir kenara býrakýp yapýlan her haberi ciddiye almalýyýz... Tabii kaynak "Mandýra Times" olmadýðý sürece...

9 7 Kasým 2014 Cuma Tünel ALINTI MACHIACVELLI TC'YÝ TANISA Machiavelli'ye göre Prens amaçlarýna ulaþmak için aldatmaktan, ihanet etmekten ve düþmanlarýna diz çöktürmek için hileye baþvurmaktan çekinmemelidir. Eðer halk ile baðýný 'iyi' olma üzerine inþa ederse, halk eline geçen ilk fýrsatta, kendi çýkarlarý için o baðý koparacaktýr. En güvenli yol Prensten korkulmasýdýr, çünkü korku, insanlarý cezaya uðrayacaklarýna iliþkin dehþet duygusuyla baðlar.machiavelli þiddete merkezi bir rol biçer. Ona göre adaletin, sözleþmelerin, özel mülkiyetin, kurumlarýn ve uluslararasý iliþkilerin temelinde þiddet vardýr. Oyunun kurallarýnýn temelden deðiþtiði deðiþimler toplumun gövdesine ancak þiddet yoluyla çizilir. Eðer biri askeri olarak güçlüyse zayýf olana vurur.machiavelli TCDevleti'ni yakýndan izleme imkânýna sahip olsaydý, hile ve þiddet konusundaki sýnýr tanýmazlýðýna hayran olurdu. SibelYERDENÝZ (t24) DÝPNOT Trabzon'da Tayyip Erdoðan'ýn konvoyuna yumurta attýðý iddiasýyla hakkýnda soruþturma açýlan 17 yýllýk Seçil Esmanur Erdem isimli öðretmen meslekten ihraç edildi... HAKKIDIR "ANA"SINA TAPAN "YAVRU"NUN BU KAZIK ARÞÝV TARÝH 12 EKÝM 2013 KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in Turgay Avcý aleyhine açtýðý tazminat davasý dün sonuçlandý ve karar Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Emine Dizdarlý tarafýndan okundu... Elcil'i vatan haini ilan eden Avcý Elcil'e 10 bin TL ödemeye mahkum edildi.. Gözden kaçmayanlar... GÜLLE'NÝN BECEREBÝLDÝÐÝ TEK ÞEY Derviþ Eroðlu'nun himayesinde, Kýbrýs Geriatri Vakfý ve Türkiye Diyabet Vakfý ortaklýðýnda DAÜ'de düzenlenen Uluslararasý Kardiyometabolik Sendromu Doðu Akdeniz Kongresi baþladý. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, büyük bir organizasyon ve çalýþma ile çok güzel bir kongre hazýrlandýðýný söyledi. Zaten Gülle'nin bugüne kadar becerebildiði tek þey var, o da kongrelerde, seminerlerde konuþmak. 10 MS hastasýnýn ilacýný getirtmek kolay mý? Hele aralarýnda yüksek yerden torpilli hasta yoksa ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Çok þükür enerjimiz azalmadý. Çünkü ben hiç yan gelip yatmadým." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... KAKATECE MUCÝZESÝ Geçmiþ yýllara göre daha az elektrik tüketip daha çok elektrik faturasý ödemek, daha az su harcayýp daha çok su faturasý ödemek, belediyelere daha çok temizlik parasý ödeyip daha çok pislik içinde yaþamak ve þimdi de cep telefonunda geçmiþ yýllara göre daha az konuþup daha çok telefon faturasý ödemek Bu bir KKTC mucizesidir Böyle bir yönetime söylenecek tek þey "Arif Hoca'nýn dediðinden"dir "GSM operatörleri ile yapýlan sözleþmenin 12'nci maddesinde zamlarýn 6 ayda bir deðil, her ay yapýlabilmesine imkân verildi." Ersan SANER (UBP milletvekili) KARÝKATÜR / 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "IÞÝD'i ABD'nin piyonlarý gibi görenler fena aldanýyorlar..." Uysa da uymasa da birçok kiþi siyaset alanýnda satranç sözünü geçirmekten çok hoþlanýyor. Özellikle "piyon" sözcüðü çok revaçta. IÞÝD'in ABD'nin piyonu olduðu, Peþmergelerin piyon olarak öne sürüldüðü, Türk askernin piyon olarak kullanýlmak istendiði, ABD'nin piyonu olduðumuz vb. ulu orta kullanýlýyor. Benzetmelere bakýnca yetersiz olduðu hemen göze çarpýyor. Satranç piyonlar arasý oynanan bir oyun olmadýðý gibi, piyonlar zaman zaman tahtanýn en kuvvetli taþý haline gelebilir.piyon deyip geçmemek gerek, zira hiçbir taþta olmayan bir özelliði vardýr: Sekizinci paralele indiði anda Þah ve kendisi dýþýnda istediði taþ olma özelliðine sahiptir.þah deyince akla ABD Hepimiz Kobaniliyiz... gelecektir. Oysa Þah "korunmaya muhtaç" bir taþtýr. Kendi etrafýna yaklaþýlmadýkça hücum hamlesi yapamaz. Hücum hamlesi yapmasý için saldýrdýðý taþýn bir baþka taþ tarafýndan korunmuyor olmasý gerekir.o halde Þah, siyasi baðlamda kullanýlacak bir figür deðldir. Olsa olsa Katar, Sudan, S.Arabistan gibi "otoriter" rejimler özelinde kullanýlýr, zira oradaki "muktedir" kiþi saldýrý yeteneðine sahip deðildir, ama müthiþ korunur ve saldýrýyý gizli yönetir. Taþlarýn görevi, kendilerini feda etmek pahasýna Þah'ý korumaktýr.tahtanýn en saldýrgan taþý Vezir tüm ülkelerdeki icraatýn baþýnda bulunan yöneticilere yakýþtýrýlabilir. Vezir tahtada en çok hareket kabiliyetine sahip taþ olduðundan, demokrasiyle yönetilen ülkelerde devlet baþkanlarý Vezir hükmündedir.( ) IÞÝD, Suriye'nin kuzeyinde Musul yönünde harekete geçince, Musul beklemediði bu saldýrý karþýsýnda hazýrlýksýz yakalandý ve teslim oldu. Ýlk hamlede Musul'a yaptýðý saldýrýyý Kobane'ye yapsa, belki orayý iþgal etmiþ olacaktý. Tuhaftýr ki IÞÝD, Vezirini Kobane üzerine salýp, Kale ile desteklerken, diðer taþlarýný Irak topraklarýna sürdü. Piyonlar da, Kobane'yi sýkýþtýrmak üzere Suriye'nin kuzeyinde konuþlandýlar. IÞÝD burada, geçer bir piyon elde edip, sekizinci paralele indirdiðinde, þu anda IÞÝD mevzilerinde savaþan Vezirine ihtiyaç kalmayacak. Ama feda ettiði Vezir öylesine büyük tahribat yaratacak ki, yeni gelen Vezirin iþi kolaylaþacak ve orayý daðýttýktan sonra, Baðdat ve Irak'ýn kuzeyine saldýrýsýný artýracak.elbette bu bir varsayým. Sosyal yaþam bir dereceye kadar satranca benziyor ve asla tahta üzerinde oynanmýyor. Bunlarý IÞÝD'in planý olarak yazdým. Gerçekleþtirebilir mi, biraz zor. Kobane direniþi neredeyse bir Stalingrad ya da Moskova savunmasýna dönüþtü.buraya kadar oyuna ilk baþlayan olduðu içinbeyaz taþlar olarak düþündüðüm IÞÝD cephesinden olaya baktým. Siyah taþlar olarak Kobane'de savaþan YPG ve Peþmerge güçlerihakimiyeti ele geçirmese de IÞÝD'e de býrakmadý.kobane'nin önemini bir gün gelecek öðreneceðiz. Neden IÞÝD için bu kadar önemli olduðunu öðreneceðiz. IÞÝD Kobane'de yenilir ve tahtayý terk ederse, Baðdat'a yüklenecek, bir tahtada kaybettiði oyunu baþka bir tahtada kazanmaya çalýþacaktýr.þimdi birkaç masada tüm gücüyle rakiplerine karþý simultane oyun oynayan IÞÝD, hangi tahtalarda kaybedecek?iþýd'i ABD'nin piyonlarý gibi görenler fena aldanýyorlar.siyah taþlar, Kobane'de savunmasýný oturtmuþ durumda. Kobane'de kaybederse IÞÝD, tüm Irak'taki savaþýný kaybeder. Çünkü ek umudu, sekizinci paralele ulaþacak piyonudur, o da Kobane'de ateþ altýnda. ( Bu yazý Ahmet Mümtaz Ýdil'in sol'da yayýmlanan "IÞÝD Kobane'deki geçer piyonunu vezir yapmaya çalýþýyor" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 7 Kasým 2014 Cuma Barýþ Varoðlu... Feza Güzeloðlu Ey Kýbrýs Türk'ü! Henüz tükenmedik! En azýndan yöneticilerimiz (bakanlar v.b) hala Kýbrýslý Türk!.. 1 an önce taþýma nüfus akýþýna dur demeli!. Aile birleþtirme v.s hikayeleri ile buraya nüfus taþýnmasý engellenmeli! (ailelerinin birleþmeleri isteniyorsa, buradaki yerleþikler, vatanlarýna Türkiye'ye geri dönmeli ve kendi vatanlarýnda birleþmeli aileleri!) buraya iþçi olarak çalýþmaya gelmek isteyenler yasal prosedürlere uyarak müracaat edip bilahare gelebilirler! Ey yöneticilerimiz, buranýn yerli nüfusunun Türkiye'li nüfus taþýyarak asimile edilmesi felaketimiz olur!. Durum vahim!. Daha dün Güzelyurt/Kalkanlý'da Türkiye'lilerin inþa etmekte olduklarý caminin inþaatýný durdurduk diye Kýbrýs'ta yerleþik yobazlar ayaða kalkýp Kýbrýs'lýlara bu adayý dar edeceklerini baðýrdýlar! Bugün artýk Atatürk Türkiye'si ortadan kalkmýþ, Türkiye Ortadoðu bataklýðý içine sürüklenen 1 kan gölüne dönüþmek üzeredir!.. N'olur Kýbrýs Kýbrýs'lýlarýn kalsýn!.. Ortadoðu'nun bataklýðý içine itilmiþ Türkiye ile artýk aramýza 1 mesafe koymalýyýz! yeter artýk!.. Biz Türkiye'lilerden farklýyýz! Bizler medeni insanlarýz! Onlar bize uymazlar! Kýbrýs'a nüfus taþýnmasýna engel olmalýyýz! Zaten adamlar bu adaya ayak basalý beri hergün cinayet, soygun, hýrsýzlýk, ahlaksýzlýk, sapýklýk, ve bilimum suçlar eksik olmadý! bu adaya kerhane, kumarhane, ve her pisliði taþýdýlar! Ve de þimdi en vahimi, sakallýlar, yobazlar buraya taþýnmaya baþladýklarýna göre -ki bu yobazlar en tehlikeli mahlukatlardýr- "vurun kahpeye filmini hatýrlayanýnýz var mý?! Bunlarý baþka 1 þekilde tarife gerek yok sanýrým! Susma sustukça sýra sana, ailene, çoluðuna çocuðuna gelecek! Kýbrýs'ýmýzýn 1 Ortadoðu ülkesi yapýlmasýna ve buna çanak tutanlara karþý birlik olalým!.. Haydi Kýbrýs Türk'ü susma! Sustukça sýra sana, ailene, çoluðuna çocuðuna gelecek! Hakan Mengüç Ercan Gündoðan Bu saatten sonra RTE'yi ve partisini eleþtirenlerin çoðu için sadece þu denebilir: "Hepiniz oradaydýnýz!" Tahsin Berk Yalan dünya herþey yalan bugün varsýn yarýn yoksun. Yakýn Doðu Hastanesinde ölen yaþlý Rus komþumdu. Her gün köpegini dolaþtýrýyordu. Bazen karþýlaþýr ve sohbet ederdik. Ambulans geldiðini ve hastaneye kaldýrýldýðýný duymuþtuk. Bugün ölüm haberi geldi. Neþeli þen þakrak bir adamdý. Huzur içinde yatsýn... Bumin Bezmen Georgios Andreou... HALK CTP DEN NE BEKLÝYORDU Uzun yýllar Kýbrýs'ýn kuzeyinde mandra düzeninde yasayan Kýbrýslý Türkler, dünyadan koparýlmýþ, milliyetçi söylemlerle yýllarca uyutulmuþ, yasaklar, antidemokratik uygulamalarla adeta tecrit edilmiþti, o günlerde ezilen Kýbrýslý Türkler için CTP bir ümit bir ýþýktý, özlemdi, yediden yetmiþe herkes sokaklardaydý, bir an önce Kýbrýs'ta bir çözüm, dünyayla bütünleþme umuduyla, ama hepimiz maalesef hayal kýrýklýðýna uðradýk, beðendiðimiz daðlara kar yaðma durumundan beter olduk, halkýn büyük çoðunluðunun desteðiyle halkýn önünü açma, Kýbrýs'ta hemen bir çözümle, uluslararasý hukuk þemsiyesi altýna girme,iddiasýyla iktidar oldum hevesine kapýlan CTP bir anda kendini sistemin, rejimin çarký içinde buldu. Makamlar, koltuklar, ünvanlar, bizimkilerin adeta baþýný döndütdü, ve halkýn beklentilerini unutturdu. Makamlarda, koltuklarda milli amblemlerle görüntüler, resmi geçitlerde yine milli amblemlerle Kuzey Kore, Çin, Rusya gibi ülkelerde yapýlan kutlamalar gibi gösterilerle Kýbrýs'taki þoven akýmlarý destekleyen uygulamalar. Egemen güçlerin senaryolarýnda rol almak CTP'yi sanýrým hiç rahatsýz etmiyor, sahte gündemlerle halkýn gündemini deðiþtirmeye Lütfi Özter... yeltenenlere adeta önayak oluyor, ekonomiyi düzelteceðiz, halký refaha ulaþtýracaðýz gibi söylemlerle makam ve koltuklarda oturmanýn karþýlýðýnda Kýbrýs'ýn çözümsüzlüðünü kalýcýlaþtýrmaya katký yaptýklarýnýn farkýnda deðil mi bu beyler? Bizim kendi paramýz, ýhracatýmýz, merkez bankamýz var mý ki ekonomimizi düzenleyebýlelým, herþey TC'ye baðlý, paranda, ekonominde,o zaman neyin uðraþýndasýnýz? Ey CTP yönetimi, biz kendi baþýmýza ekonomiyi düzeltme gücümüz ve imkanýmýz olabilir mi Allah aþkýna? Hükümet olabilme çabalarýnýzýn üçte birini sokakta, uluslararasý arenalarda Kýbrýs sorunu için harcasaydýnýz bu halka çok daha fazla hizmet etmiþ olurdunuz, ve de partiyi bu kadar yýpratýp halkýn gözünden düsürmezdiniz. Kýsacasý makamlar, ünvanlar karþýlýðýnda Kýbrýs sorununu unuttunuz, geleceðimizin bir çözümle mümkün olacaðýný gözardý ettiniz, ve kredinizi tükettiniz ve de Kýbrýs sorununda statüko denilen egemen güçlere malesef yardýmcý oldunuz. O makamlarda olduðunuz süre de statükonun,rejimin, ve de sistemin temellerinin saðlamlaþmasýna yardýmcý olacaðýnýzýn farkýna ne zaman varacaksýnýz acaba? MANDIRA TIMES MAHMUT ANAYASA MARAÞ'TAN ELLERÝ BOÞ DÖNDÜLER Kýrk yýl sonra halka açýlan kapalý Maraþ hayal kýrýklýðý yaþattý... Ganimet için 74'de fýrsat bulamayan eski Kýbrýslýlar, Brand New Kýbrýslýlar ve yeni kuþak ganimet sevdalýlarý, atalarýndan kalan, baba yadigarý Maraþ'tan bir ganimetcik alabilmek için dün yoðun bir þekilde Maraþa akýn etti... "Burasý tutulmuþtur" diye yazmak için, ellerinde boya tenekeleri ve fýrçalar ile boþ ev, dükkan ve otel avýna çýkanlar, dört duvardan baþka biþey bulamadýlar... Liderliðini Onursal Akdeniz'in yaptýðý gurup, hayal kýrýklýðý içerisinde evlerine geri döndü... Bu arada "yükte hafif, pahada aðýr" cinsi ganimetçiler ise banka binalarýna ve kuyumcu dükkanlarýna daldý ancak keçi bokundan daha hafif ve pahalý biþey bulamadý... Eski ganimetçilerden Hasan Kaþarlýganimet, Mandýra Times'a yaptýðý açýklamada, "Delidir bu insannar, Maraþta biþey galmadý ki, evelallah biz temizledik hepsini, allah gumandanýmýzdan razý olsun, "2 bana, bir size" diye anlaþma yaptýydýk, bütün Maraþý güðül gibi temizledik, yalasang, yalanýr" dedi... Diðer taraftan ganimetten zengin olan ünlü iþadamý Memduh Gani Met, "Hakkýmdaki iddialar yeniden alevlendi, oysa ben Güneyde 300 dönüm arazi, Leymosunda 2 otel, Ýskelede de süper lüx hanaylý bir ev ve Barcleys Bank'ta da bir milyon Kýbrýs lirasý býraktýydým, beni çekemeyenler ýsbaho baðlasýn" diyerek yeniden gündeme oturdu... Yeni Kýbrýslýlardan Murtaza Çelik ise, "Biz görev adamýyýz, daha önce "Rumlar Maraþa giriyor, gelin" dediler, sopalarýmýzý alýp vatan savunmasýna gittik, tekme, tokat giriþtik... Þimdi de "Ganimet var" dediler, çoluk, çocuðu toplayýp geldik... Görev kutsaldýr, gerekirse Maraþta þafak nöbeti bile tutarýz" dedi... Damdaki kiremitlere, evlerdeki fayanslara, tüm su ve elektrik alt yapýsýna kadar soyulup, soðana çevrilen Maraþ, tam bir hayalet þehir olarak duruyor... Bunu deðerlendirmek isteyen Turizm Bakanlýðý ise önümüzdeki yýl, uluslararasý bir cadýlar bayramý düzenleyerek ülkeye turist getirme planlarý yapýyor... Haber: Annad Da Açýlýng Ajans Ali Behic Ben bir Kýbrýs aþýðýyým doðuþtan ve yüzyillardan beri Venediklilerden kalma sevgi ateþi hala yanýyor içimde Uðraþ Beratlý Sn. Töre, KKTC Meclis'inde orjinal adý "Der Himmel über Berlin" olan Wim Wenders Filminden bahsediyor. Filmin yapým yýlý 1987'dir. Filmin konusu da benim yýlolar önce izlediðimden aklýmda kalan kadarýyla da bir aþk hikayesidir. Bir ölümlüye aþýk olan bir meleðin hikayesi. (zannederim sonradan Hollywood'da kopyasýný çekti)... iyi bir filmdir. Herþeye raðmen iyi bir filmin isminin Mecliste geçmesine de sevindim... Ama 50 tane milletvekilinden- ki aralarýnda aðýr entellektüel olduðunu iddia edenler de var...birinin kalkýp da filmin sosyalizmle ne alakasý var dememesini fena halde içerledim.:))))

11 7 Kasým 2014 Cuma 11 Lila Hayri Hava sýcak, soðuk, rüzgarlý, yaðmurlu, kiþisel çýkar beklenti. Kodamanlarýn gözünden düþmemek, neme lazýmcýlýk birilerini kýzdýrmamak, tembellik.vs aklýnýza gelemeyen her türlü sebepten dolayý biz gösteri yapamýyoruz, sokaða dökülemiyoruz! Anlamadýnýz deðil mi? Bizi ancak biz anlarýz... Necati özsoy Kasým ayý, veda ayýdýr... Geçmiþe veda, geride kalan tüm mevsimlere elveda... Mevsimsizdir; Içinde yaz da vardýr,bahar da... Oysa kýþtýr. Kafalarý karýþtýrmakta o yüzden ustadýr... Ömer Sarýoðlu Eline her av tüfeði alan avcý deðildir..bu tasvip etmediðimiz olaylarý yapanlar,her zaman olmuþtur.. CAYDIRICI CEZA MI? Tabii ki, kim vurursa, terk ederse,zehirlerse,en aðýr cezaya çarptýrýlsýn, ayni zamanda en adi yaratýktýr,derim.. Yalnýz fýrsat bu fýrsat, ava karþý olan arkadaþlar ki onlara da saygým var.. Son günlerde bu konularý bahane ederek bizlere seviyesizce hakaretler ettiler.. Vurduðum avlarý sýrf rahatsýz olurlar diye, bu sene paylaþmama kararý da aldým.. Ancak genelleme yaparak, üstümüze gelmeye devam ediyorlar.. Gerek kendi köpeklerim, gerekse sokak köpekleriyle ilgili düþüncelerimi, bir çok kiþi biliyor.. Ancak benim için, bir KEKLÝK BÝR TURAÇ, BÝR TAVÞAN evimizde yediðimiz tavuk, kuzu dana ve balýk etlerinden farklý deðildir.. Tek bir farklarý vardýr o da saðlýk.. her gün yediðimiz hormonlu beyaz ve kýrmýzý etlerden, daha saðlýklýdýr.. Avcýlýk benim için bir kültürdür, terapi yapmaktýr.. Spordur, keyiftir, daðlarda özgürlüktür.. Her av dönemi yazdým, yine yazýyorum.. Balýk, tavuk, þiþ kebapcýðý, pirzolacýk, dana bonfile, kýymalý döner kebapcýðý köftecik, ciðercik, kellecik fýrýnda.. Suvanný tavýþancýðý, lalangýcýðý, keklikli magarýnacýðý, bunlarý lupurdadýrken, sofralarýnýza nerden nasýl geldiðini bilmiyor musunuz? Ayse Öztabay Sevgili boþanmýþ ya da boþanma arifesinde olan çocuklu çiftler en hassas konuda hatýrlatma yapmak isterim. Sizlerin kendi arasýndaki duygusal bað kopmuþ olabilir lakin çocuklarýnýzla olan asla kopmaz! Siz daha önce hiç tanýþmýyordunuz ama çocuklarýnýz doðduðu gündem beri sizi çok iyi tanýyor! Yaþanan hukuki süreçlerde çocuklarýn geleceðini huzursuzlukla döþemeyin! Çocuklarýn alýnýþ ve veriliþ günlerini onlara zindan etmeyin! Yaþadýðýmýz durumdan bir tek onlar sorumlu deðil! Çocuklarýnýzla münasebetiniz mahkeme direktiflerinin çok üstünde bir vicdanla siz tarafýndan yönetilir! Önümüze gelen meselelerde hassasiyetin ve öfke kontrolunun önemini her defasýnda vurgulasak da sonuçta bu hususta henüz yeterli bilince sahip olmadýðýmýz aþikar! Parasý olanýmýz var olmayanýmýz var biliyorum ama bu süreçlerde psikologlar ile hareket etmek geleceðe yatýrýmdýr! En içten dileðim gerginlikleri anlayýþla aþmamýzdýr. Bizler ilerici düþünmezsek, bizler çocuklarýmýzýn saðlýðý için huzurlu adýmlar atmazsak hiçbir hukuk sistemi bize mucizevi bir hayat saðlayamaz... Mutlu kararlar almamýz dileðiyle... Hasan Cezaroðlu Hem Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmýyorum hem de Kýbrýs Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin ve toprak bütünlüðünün garantörüyüm diyeceksin... E bu ne lahana ne turþu yahu?.. Üstelik Kýbrýs'ýn kuzeyinde oluþturduðun ayrýlýkçý statüko (KKTC) ile Kýbrýsýn güney topraklarý ve denizlerinde de hak iddiasýnda bulunuyorsun yýldýr topraklarýmýz üzerinde yaptýklarýn ve uyguladýðýn politikalarýna Arif Hoca'nýn dediðinden denmez de ne denir sana?.. Menteþ Ýnatçý 103 gün var emekçinin partisi emekçiyi çadýrlarda süründürür. Ben kendilerine artýk bu söylemi artýk býrakmalarýný tavsiye ederim. Býraksýnlar bu lololoyu Cumhuriyet gazetesi... Bir orantýsýz zeka pankartý... Barýþ Mamalý Ýþkence altýnda baþka kiþiler tarafýndan alýnan ifadelere dayanarak ölmüþ bir kiþiyi suikastçý ilan eden ve bunu cumhurbaþkanlýðý seçimlerine bilinçli olarak malzeme yapan alçak bir düzende yaþýyoruz. Önce bize bu Canas'ýn üzerinde kimin parmak izinin çýktýðýný açýklayýnýz. Süleyman Tosun University of Brighton Harper Orhon ALIN SÝZE BÝR FEDERASYON KLASÝÐÝ DAHA... BEYKÖY ATIÞ ALANI... Hatýrlayacaðýnýz gibi önce Limnidi bölgesi ayrýcalýklara açýldý ve avlanýldý. Geçen yýl Tremeþe de federasyonun adamlarýna açýldý ve avlanýldý. Bu yýl birçok bölge ava açýlýrken haritada kasýtlý olarak yeni açýlan bölgeler farklý renklerle gösterilmedi. Açýlan yerlerin tanýmý yapýlmadý. Pazar günü telefonla bana Beyköy açýkmý diye soruldu. O bölgeyi iyi bilen yeðenimi aradým sordum.. Bana hayýr dedi kendisinin de duyduðunu, yetkililerle konuþtuðunu ve bölgeye giren bazý kiþiler olduðunu, ancak tutuklandýðýný söyledi. Kendisinin de Yeþilýrmak'ta avlandýðýný böyle bir þey olsa oraya gideceðini söyledi. Bugün bilgime geldi ki, bölge yer yer km'lik derinlikte tabelalandýðýný ancak eski tabelalarýn da dün söküldüðünü öðrendim. Yaptýðým araþtýrmada federasyon yönetimine ve baþkanýna yakýn kiþilerin bu alan içinde av yaptýklarýný, her birinin de güzel av vurduðunu öðrendim. Kalavaç köyünün muhtarýnýn bile haberi olmadan yapýlan bu geniþletme neden haritada gösterilmedi? Eski tabelalar neden avdan sonra kaldýrýldý? Aplýç gibi daracýk (neredeyse 300 m'lik bir bölge ) alan bile haritada gösterilirken burasý ve comando olarak bilinen tepe halktan saklandý ve Pazar günü bile telefon eden avcýlara bölgenin yasak olduðu oraya giden bazý kiþilerin tutuklandýðý yalanýn bizzat federasyon baþkaný söyledi. Orada avlanan ayrýcalýklýlar kimlerdi? Bu ayrýcalýklý kiþiler avcýlardan daha çok para mý veriyorlar ki her yýl bu þahýslar özel avlakta av yapar gibi av yapýyorlar? Bu kiþilerin hep ayný þahýslar olmasý tesadüf mü? Ýbrahim Bektaþ Trafikte araç ya da motor kullanmanýn þakasý yok. Bunu defalarca çok acý þekilde tecrübe ettik. Gerek yollarýn durumu, gerekse yeterli ýþýklandýrmanýn olmamasý vb. daha bir çok eksiklik var. Ama biz gene de kendi üstümüze düþeni eksiksiz bir þekilde yerine getirelim. Araç kullanýrken emniyet kemerimizi, motor kullanýrken helmetimizi mutlaka takalým. Azami dikkat ve tedbiri gösterelim. "Keþke" yaþamdaki en boþ kelimedir.

12 12 7 Kasým 2014 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Toplumca gördük neler Ensemizde keneler Kaybolan ümitlerle Geçip gitti seneler Çocukluðumun Mavi Düþleri Shemi Zarhin MARTI YAYINLARI "Eðitim bir okul sorunu deðildir, o insanýn kendi üstünde taþýdýðý birkaç erdemdir." Louis Bromfield Anýmsar mýsýn odamýzýn talan ediliþini her katta yaralý bir kardeþin çýðlýðýný sonra kantinde kitaplar yýrtýlýyordu, delik deþikti duvarlar mosmor bir çýðlýktý gözleri malatyalý kýzýn sana hep o huysuzu anýmsatýrdý, bilirdim Ahmet Telli "Kayýp adresteki" adlý þiirinden MÜZE KÜRATÖRÜ MOGABGAB'IN 1940'LI YILLARDA YAYINLANAN KÝTABININ TÜRKÇE SÜRÜMÜ ÇIKTI Ýngiliz Sömürge döneminde, Maðusa kazasý eski eserler görevlisi ve müze küratörü olarak çalýþan Theophilus Amin Haul Mogabgab'ýn 1940'lý yýllarda Ýngilizce olarak yayýnladýðý çalýþmasýnýn Türkçe sürümü, "Kýbrýs Yazýlarýna Ek MÖ MS 1581" adý altýnda okurlara sunuldu yýlýnda Galeri Kültür Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan, C.D. Cobham'ýn "Excerpta Cypria, Kýbrýs Yazýlarý MS " kitabýnýn devamý olan 176 sayfalýk çalýþma, C.D. Cobham'ýn kitabýnda bulunmayan ve Mogabgab tarafýndan derlenen Kýbrýs yazýlarýndan oluþuyor. Her iki yazarýn "Excerpta Cypria"larý, Kýbrýs'ýn temel kaynak kitaplarý arasýnda yer alýp birincil baþvuru niteliðine ve Kýbrýs'ýn bilinmeyen öteki tarihine ýþýk tutan zengin içeriðe sahip. UMUT TÝYATROSU'NUN '9 CANLI' OYUNU BU AKÞAM AKOVA'DA SAHNELENECEK Umut Tiyatrosu '9 Canlý' oyunuyla baþlattýðý turnesini sürdürüyor. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, '9 Canlý' adlý oyunu Dörtyol, Dikmen, Ýskele, ve Güzelyurt'un ardýndan, bu akþam saat 20.00'de Akova Kadýnlar Derneði Lokali'nde sahnelenecek. YDÜ RESÝM ÇALIÞTAYI DÜZENLÝYOR Yakýn Doðu Üniversitesi, (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi 11 Kasým'da "Uluslararasý Resim Çalýþtayý" düzenliyor. Yakýn Doðu Üniversitesi, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Arnavutluk, Belarus, Bosna- Hersek, Kosova, Ürdün, Sýrbistan, Filipinler, Kýrgýzistan, Suriye, Kýbrýs, Bulgaristan, KKTC, Makedonya, Moldova, Yunanistan, Ýspanya ve Türkiye'den sanatçýlarýn katýlacaðý çalýþtay, 19 Kasým'a kadar YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Resim atölyelerinde devam edecek. Çalýþtay Düzenleme Kurulu adýna Prof.Dr. Uðurcan Akyüz yaptýðý açýklamada, davetli sanatçýlarýn yaný sýra etkinliðin resim sanatýna ilgi duyan herkese açýk olduðunu belirtti. Akyüz, "Önümüzdeki süreçte, yine YDÜ çatýsý altýnda 'sanatýn mabedi' bir sanat müzesine de kavuþacaðýmýzdan kuþkum yok. O müzenin duvarýnda küçük bir taþ olacak Uluslararasý Resim Çalýþtayý ile biz, çabalamalarýmýzý uluslararasý boyutu ile gerçeðe dönüþtürmede hýzla yol alýyoruz" dedi. "ANILIR ART GALLERY" - Hasan Anýlýr'a ait "Anýlýr Art Gallery" önceki akþam düzenlenen törenle Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber tarafýndan açýldý. Hamitköy'de yer alan sanat galerisinde düzenlenen açýlýþ töreninde konuþan Meclis Baþkaný Siber, sanat ve kültürün ülkenin en önemli deðerlerinden olduðunu belirterek, ülkede sanat galerilerinin artmasýný diledi. Anýlýr Art Gallery'nin sahibi Hasan Anýlýr ise galeri hakkýnda bilgi vererek, Kýbrýs kültürü ve sanatýný yaþatmaya çalýþtýklarýný söyledi. ALTIN ADA ULUSLARARASI FÝLM FESTÝVALÝ DEVAM EDÝYOR Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamýnda bugün 17 film gösterime girecek. Creditwest Bank sponsorluðunda düzenlenen uluslararasý film festivalinde, bugün saat 13.30'da Maðusa Lemar Cineplex'te Yard. Doç Dr. Fevzi Kasap'ýn yönttiði "Ahde Vefa - Umut Yolu" ve Girne Lemar Cineplex'te yönetmenliðini Yeliz Shukri'nin yaptýðý "Murid" filmleri gösterilecek. Ada Film Festivali'nin ikinci günü saat 16.15'te Kaymaklý Lemar Cineplex'te Orhan Tekeoðlu'nun yönettiði "I Loved You So Much- Öyle Sevdim Ki Seni", Maðusa Lemar Cineplex'te de Bob Entrop'un yönettiði "Broken Silence" filmleri gösterime girecek 'da Kaymaklý Lemar Cineplex'te Nezahat Gündoðan'ýn yönettiði "Hay Way Zaman" ve Maðusa Lemar Cineplex'te Olli Waldhauer-Farid Eslam'ýn yönetmenliðini yaptýðý "Istanbul United" filmlerinin gösterimleri gerçekleþecek. 3 ÞEHÝR 3 FÝLM 21.00'de ise Kaymaklý Lemar Cineplex'te, Nina Maria Paschalidou'nun yönetmen koltuðuna oturduðu "Kýsmet" adlý film gösterilecek, Maðusa Lemar Cineplex'te ise "Wolfskinder" ve Girne Lemar Cineplex'te "Uzun Yol" adlý filmler sanatseverlerle buluþturulacak. DAÜ'DE 3 FÝLM Doðu Akdeniz Üniversitesi Salonu'nda 11.30'da "Hitler's Children", 15.30'da "Plotfor Peace" ve 18.30'da çocukluk aþký olan ama on yýldýr konuþmamýþ Michael ve Kristen'ýn, otuzlu yaþlarýn baþlarýnda tesadüfen karþýlaþmalarýný ve sonrasýnda yaþananlarý anlatan "Dead Cat" adlý filmler gösterilecek. Goethe Institut'te ise saat 21.00'de Mirjam Leuze'ýn yönettiði Flowers of Freedom filmi izleyicileriyle buluþacak. Ayrýca H4C'de Finding Family adlý film saat 20.00'de izleyicileriyle buluþacak. Festival kapsamýnda ayrýca birçok filmin yönetmeniyle ve oyuncularýyla soru cevap kýsýmlarý da gerçekleþecek. Festival için tam bilet fiyatlarý 10 Türk Lirasý olarak belirlenirken indirimli bilet (öðrenci, engelli, 65 yas üstü) 5 Türk Lirasý, kombine bilet ise 85 Türk Lirasý olarak belirlendi. Ayrýca ara bölge ve üniversitelerdeki gösterimler ücretsiz olacak. Festivalle ilgili detaylý bilgi için adresi ziyaret edilebilir. KÜLTÜR DAÝRESÝ ÝSTANBUL'DAKÝ SANAT FUARINA KATILIYOR Kültür Dairesi, Kýbrýs Türk yayýnlarýný "33. Ýstanbul Uluslararasý Kitap Fuarý'na", Kýbrýs Türk sanatýný da; "ARTÝST 2014/24. Uluslararasý Ýstanbul Sanat Fuarý'na" taþýyor. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin, Kültür Dairesi koordinasyonuyla katýlacaðý fuarda, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp'ýn baþkanlýk edeceði KKTC heyetinde, sergi komiseri olarak görev yapacak Güzel Sanatlar Memuru Bedia Kale ile kitap stand görevlisi olarak dönüþümlü çalýþacak Kütüphane Memurlarý Ceyhan Özyýldýz, Tuðba Arkan, Aysun Avcýkadir ve Rukiye Kaymak yer alacak. Kýbrýs Türk yazýn sanatýný temsilen Dr. Bülent Dizdarlý'nýn ve Kýbrýs Türk sanatýný temsilen Hüseyin Özinal'ýn da bulunacaðý KKTC heyeti, bugün Ýstanbul'a gidecek. 35 ülkeden 91 yayýnevini aðýrlayacak 33. Ýstanbul Uluslararasý Kitap Fuarý'ndaki Salon 2 Stand 601B adresli KKTC Yayýnlarý standýnda, Yazar Bülent Dizdarlý'nýn ve Fuara kendi imkanlarý ile katýlacak Yazar Özlem Çatal Eserer'in imza günleri de düzenlenecek. Fuarýn açýlacaðý 8 Kasým Cumartesi günü ve 9 Kasým Pazar günlerinde gerçekleþtirilecek imza günü etkinliði çerçevesinde Yazar Dr. Bülent Dizdarlý, "Dünyanýn Merkezinde Hayatla Polemik", "Güneþe Kaçmak", "Kuyu Mezarlarý Ülkesi" ve "Ýmhotep'in Ýzinde 50 Cefa 50 Deva" isimli kitaplarýný imzalayacak. Yazar Özlem Çatal Eserer'in "Ýçimdeki Ayaz" isimli kiþisel geliþim kitabýný imzalayacaðý imza günü ise Kasým 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilecek. ÝBRÝS EL-SANATLARI MERKEZÝ'NDE ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ "BENÝM ÇOCUÐUM" ADLI BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMÝ GERÇEKLEÞECEK Maðusa Gençlik Merkezi ile Kuir Kýbrýs Derneði, Gazimaðusa'da uluslararasý alanda birçok ödül kazanmýþ "Benim Çocuðum" adlý belgesel film gösterimi gerçekleþtirecek. MAGEM'den yapýlan açýklamaya göre, belgesel gösterimi, 11 Kasým Salý saat 19:30'da Maðusa Suriçi Ýbris El-Sanatlarý Merkezi Binasý'nda ücretsiz olarak gerçekleþecek. Film gösteriminden sonra düzenlenecek söyleþide izleyiciler belgesel yapým ve hazýrlanmasýnda rol almýþ Þule Ceylan ve Ömer Ceylan ile tanýþarak sohbet edebilecek. Türkiye'den 5 ailenin katýlýmýyla hayata geçirilen belgesel projede, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans çocuklarýnýn hikayelerini anne-babalarýn gözünden anlatýyor.

13 7 Kasým 2014 Cuma 13 PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK VE REHBERLÝK DERNEÐÝ BAÞKANI AYSEL ÇELÝKTAÞLILAR Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði, baþkanlýðýna Aysel Çeliktaþlýlar getirildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, gerçekleþtirilen görev daðýlýmýyla Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: "Baþkan Aysel Çeliktaþlýlar, Baþkan Yardýmcýsý Dr. Yaðmur Çerkez, Genel Sekreter Seyran Borucu, Sayman (Mali Ýþler) Ebru Ervandar. Faal üyeler; Yrd.Doç.Dr. Müge Beidoðlu, Cemaliye Karsu, Elcan Çiner Hilal Erenköylü. Yedek Üyeler Ali Erden, BurçeGüliçli, Naciye Batýlý" BAÞARILI KADIN GÝRÝÞÝMCÝLERE ÖDÜL - Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin Telsim iþbirliðiyle düzenlediði "2014 Yýlýn Kadýn Giriþimcileri Ödül Töreni" dün akþam Bedesten'de yapýldý. Jüri tarafýndan belirlenen kriterlere göre "Yýlýn Kadýn Giriþimcisi" ödülüne Sercan Görgüner Bahçeci, "Yýlýn Sosyal Kadýn Giriþimcisi" ödülüne Nahide Merlen, "Yýlýn Bölgesinde Fark Yaratan Kadýn Giriþimcisi" ödülüne, Narin Hulusioðlu, "Yýlýn Genç Kadýn Giriþimcisi" ödülüne Deniz Gürgöze, "Yýlýn Vedia Barut Onur Ödülü"ne Sadiye Destur, "Telsim Özel Ödülü"ne ise Sevim Erdal layýk görüldü. Ödül alan kadýn giriþimcilerin de duygularýný paylaþtýðý törende Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semral Erel ve Telsim Genel Müdürü Rasim Karas birer konuþma yaptý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, ödül törenindeki konuþmasýnda, KKTC'nin demokratik ortamýnda giriþimci kadýnlarýn her geçen gün artmakta olduðunu görmenin onur verici olduðunu söyledi. Kadýn erkek eþitliði konusunun zaman zaman KKTC'de de tartýþýlan bir konu olduðunu belirten Eroðlu, KKTC'de kadýn erkek eþitliði konusunda ortaya azami hassasiyet konulduðunu ifade etti. EIDE: SOMUT FÝKÝRLERLE GELDÝM "HÝDROKARBON KAYNAKLARI KONUSUNDA ÖNERÝLERLE GELDÝM.. OLDUKÇA SPESÝFÝKLER" BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide, Kýbrýs'a somut fikirlerle geldiðini ve taraflarla bunlarý geliþtirmeyi umut ettiðini belirtti. Kýbrýs konusunda "gerçekçi iyimserlik" içinde olduðunu çünkü statüko karþýtý görüþlerin her geçen gün güçlendiðini söyleyen Eide, statükonun, bölgesel koþullardan dolayý eskiden olduðu gibi istikrarlý olmayacaðý düþüncesinde olduðunu söyledi. Eide, "Çözümsüzlük için kötü bir zaman" dedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un kendisine inandýðýný ve desteklediðini kaydeden Eide, Ban'ýn gerekmesi halinde sürece dahil olmaya hazýr olduðunu söyledi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin görüþmesi saat sýralarýnda sona erdi. Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþen görüþme yaklaþýk 1 saat sürdü. Eide, görüþmeden çýkýþta gazetecilerin sorularýný yanýtladý. "SOMUT FÝKÝRLERLE GELDÝM" Espen Barth Eide, hidrokarbonun ortak kaynak olduðu yönündeki mevcut görüþü ileri götürmeyi amaçladýðýný, kaydederek, oldukça somut fikirlerle geldiðini ancak Rum liderle bunlarý konuþmadan basýnla paylaþmayacaðýný söyledi. Eide, bir soru üzerine, kendisiyle oldukça iyi bir iliþkisi bulunan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun fikirlerine oldukça yapýcý yaklaþtýðýný belirtti. Adada bulunduðu süre içinde Eroðlu ile temaslarýn süreceðini kaydeden Eide, fikirlerinin, her iki tarafýn da masaya dönmesi saðlayacak þekilde geliþtirilmesi konusunu ele alacaklarýný ifade etti. BM diplomatý, liderlerin ne zaman bir araya geleceði yönündeki soruyu yanýtýnda, "Bu soruyu yanýtlamayý çok isterim ancak her iki tarafla görüþmeden bir þey söyleyemem" dedi. Eide, bir soru üzerine, hidrokarbon kaynaklarý konusunda önerilerle geldiðini ve oldukça spesifik olduklarýný söyledi. "HÝDRO KARBONDAN KISA ZAMANDA GELÝR ELDE EDÝLEMEZ" BM Genel Sekreteri Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide, bir baþka soruyu yanýtýnda, hidro karbon konusunda nasýl çalýþma yapýlýrsa yapýlsýn kýsa zamanda bir gelir elde edilemeyeceðinin bilinmesi gerektiðini söyledi. Eide, þöyle devam etti: "Önce oldukça fazla masraf olacak. Bir sürü de hayal kýrýklýðý olacak. Sonra yeni denemeler olacak. Araþtýrma þirketlerine ödemeler yapýlacak ve bir sene sonra ilk para gelecek. Bu sürede çok fazla konu düþünmeniz gerekecek. Doðal gaz nasýl iþlenecek, özel mi olacak devlet mi olacak, çevre konularýný nasýl gözeteceksiniz. Ülkede turizm çok önemli. Sahillerinizde petrol istemeyeceksiniz. Güvenlik standartlarýný nasýl saðlayacaksýnýz. Kýbrýslý Türk ya da Rum olduðunun fark etmeyeceði oldukça fazla ortak konu ve sorun olacak. Çevrenin Kýbrýslý Türk ya da Rum kimliði diye bir þey yoktur. Bu nedenle her iki taraf da bu büyük konularý birlikte düþünüp, birlikte çalýþmasý gerekir" LEYMOSUN KÜLTÜR VAKFI'NDAN ÖÐRETMENLER GÜNÜ ETKÝNLÝÐÝ Leymosun Kültür Vakfý, 24 Kasým Öðretmenler günü nedeniyle, Leymosun ve köylerinde ana sýnýf, ilkokul ve lise öðretmenliði yapmýþ öðretmenler ile vefat eden öðretmenlerin aile bireyleri için etkinlik düzenliyor. Leymosun Kültür Vakfý'ndan verilen bilgiye göre, öðretmenler için 23 Kasým Pazar akþamý saatlerinde Güzelyurt Belediyesi Kapalý Çarþý'da kokteyl düzenlenecek. Kokteylde Leymosun ve köylerinde öðretmenlik yapmýþ olan tüm öðretmenlere belge verilecek. Vefat etmiþ öðretmenlerin belgeleri de aile bireylerine veya yakýnlarýna teslim edilecek. Etkinlik için, Girne, Lefkoþa ve Maðusa'dan ücretsiz otobüsler kalkacak. Terminalden saat 16.00'da hareket edecek Girne otobüsü için , Gönyeli Belediyesi önünden 15.45'de hareket edecek Lefkoþa otobüsü için ve Maðusa Belediyesi önünden 15.00'de hareket edecek otobüs için no'lu telefonlardan kayýt yaptýrýlabilecek. Etkinliðe kendi arabalarýyla gelecek olanlarýn ise, no'lu telefona kayýt yaptýrmalarý gerektiði duyuruldu. EROÐLU: "MASADA HARÝTA VAR" DEMEDÝM Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu müzakere masasýnda "Harita var" diye bir söyleminin olmadýðýný, buna karþýn Rum tarafýnýn masaya belli köy isimleriyle geldiðini söyledi. Geçtiðimiz hafta Yenierenköy'de halka açýk sohbet toplantýsýnda müzakere masasýnda kendilerine sunulan köy isimlerinden bahsettiðini ifade eden Cumhurbaþkaný, bu köy isimlerine bakýldýðý zaman aþaðý yukarý bir haritanýn ister istemez ortaya çýktýðýný belirtti. Eroðlu dün bir kabulü sýrasýnda "müzakere masasýnda harita olup olmadýðý yönünde iddialar bulunduðunun" hatýrlatýlmasý üzerine, Cenevre'de yapýlan 3'lü zirvede Rumlarýn masaya ýsrarla bir harita getirmek istediklerini, Türk tarafýnýn da toprak konusundaki kriterleri ortaya koyarak Genel Sekreter Ban Ki Moon'u da "harita konusunun en son masaya geleceði konusunda" ikna ettiðini söyledi. YDÜ'DE HAYVAN HASTANESÝ AÇILIYOR Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin, adanýn ve bulunduðu coðrafyanýn ilk ve tek özel Veteriner Eðitim Kurumu olma özelliðini taþýdýðý belirtilen Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Veteriner Fakültesi yeni binasý ve Hayvan Hastanesi'nin 15 Kasým'da törenle açýlacaðý bildirildi. YDÜ'den yapýlan açýklamada, yeni eðitim binasý ve Hayvan hastanesi ile birlikte hâlihazýrda öðrenci eðitiminde kullanýlmakta olan ve çiftlik hayvanlarýnýn bakým ve beslenmelerine, yetiþtirilmelerine ve saðlýk kontrollerinin yapýlmasýna iliþkin uygulamalarýn yürütüldüðü Havva Haným Eðitim-Öðretim, Uygulama ve Araþtýrma Çiftliði ve Arapköy'deki at çiftliðinden oluþan eðitim kompleksinde öðrencilere Veteriner Hekimlik mesleðinin ve sanatýnýn uluslararasý standartlarda öðretileceði kaydedildi. DAÜ OKULLARI PEÞKEÞ ÇEKÝLDÝ DAÜ-SEN ve DAÜ BÝR-SEN, Cumhuriyet Meclisi Ýçtüzüðü'nün 113'üncü ve 114'üncü maddeleri uyarýnca CTP-BG Gazimaðusa Milletvekili Asým Akansoy ile Lefkoþa Milletvekili Tufan Erhürman'ýn önerisiyle kurulan Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne Baðlý Doðu Akdeniz Ýlkokulu, Doðu Akdeniz Koleji ve Kreþin Ýþletmesinin Özel Hukuk Tüzel Kiþine Devrinin Araþtýrýlmasý Hakkýnda Meclis Araþtýrma Komitesi'nin çalýþmalarýný tamamladýðýný ve hazýrlanan raporun kamuoyunun bilgisine getirildiðini belirterek, raporun 2011 yýlýnýn Haziran ayýnda DAÜ'ye ait kurumlarýn dönemin rektörü Abdullah Öztoprak ve dönemin Vakýf Yöneticiler Kurulu Baþkaný Eþber Serakýncý tarafýndan "peþkeþ çekildiðini ve üniversitenin maddi ve manevi zarara uðratýldýðýný" ortaya koyduðunu savundu. GENEL TARIM SÝGORTASI EK BEYAN ÝTÝRAZLARI 12 KASIM'A KADAR Genel Tarým Sigortasý, üretim yýlýnda fona yapýlan tahýl, hâsýllýk, baklagil ve nadas ek beyanlarý için hazýrlanan listelerin köy ve üretici bazýnda askýya alýndýðýný ifade ederek, ek beyan itirazlarýnýn 12 Kasým tarihine kadar kabul edileceðini bildirdi. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan yazýlý açýklamasýnda, üretim yýlýnda Genel Tarým Sigortasý Fonu'na yapýlan Tahýl (Arpa, Buðday Yulaf, Tritikale), Hâsýllýk, Baklagil ve Nadas ek beyanlarý için hazýrlanan listelerin, köy ve üretici bazýnda köylerde askýya alýndýðýný belirtti.

14 14 7 Kasým 2014 Cuma DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ülker Pozan Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:28/2 Kermiya Lemar Yolu (Creditwest Bankasý Karþýsý) Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15 C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... BULMACA Soldan Saða: 1-Ham ipekten dokunmuþ ince bez. Þan, þöhret. 2-En çok, maksimum. Tanzimat'tan önce Osmanlý Ýmparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 3-Kadýn için "Irzýna geçmek, namusuna zarar vermek" anlamýnda kullanýlýr. 4-Ters okunuþu "Genellikle tavþan avýnda kullanýlan, uzun bacaklý, çekik karýnlý, çok çevik bir köpek türü". Ýskan, Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý'nýn kýsa yazýlýþý. 5-Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. Özen, 6-Vilayet. Dini inançlara göre, ilk yaratýlan insan ve ilk peygamber. Geniþ karýnlý, mýzrapla çalýnan, kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. 7-Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. Namus. Kutsal inanç, din inancý. 8-Ýþaret, alâmet. Ters okunuþu "Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi". Radyum'un kýsaltmasý. 9-Genellikle erkeklerin giydiði önü siperli baþlýk. Eðilimi olan. 10-Çocuðu olan kadýn. Boyu normalden çok daha kýsa olan kimse. Ters okunuþu "Sýkýntý, bezginlik, usanç ve acý gibi duygular anlatýr". 11-Yorumlamak (iki kelime). Önceki bulmacanýn çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Boþ inanç (iki kelime). 2-Bir emir. Acýmasýz bir biçimde, acýmasýzca. 3-Sayýlarý göstermek için kullanýlan iþaretlerden her biri. Katýþýksýz, halis. 4-Ummaktan doðan güven duygusu. Ýlave. 5-Eski dilde "Baþ, kumandan, amir". Yönetici. 6-Herhangi bir bilim dalýnda yazýlmýþ olan yazý veya eserlerin bütünü. 7-Ýnsanlarýn, toplumun varlýðý ve geliþmesi için gerekli olan nesneleri saðlamak üzere, amaçlý etkinlikleriyle doðal çevrelerini deðiþtirmeleri, istihsal. Seryum'un kýsaltmasý. 8-Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Hem kadýn, hem erkek ismi olabilen bir isim. 9-Ters okunuþu "Anlaþýlmayan, bilinmeyen þey". 10-Aza. Fiyat gösteren çizelge. 11-Birikmiþ hazýr para. Ters okunuþu "Hayvanýn semerini veya eyerini baðlamak için göðsünden aþýrýlarak sýkýlan yassý kemer". Financial Times'tan Ak Saray yorumu: Otoriter Erdoðan'ýn ifratý Ýngiliz Financial Times gazetesinde yayýmlanan bir yazýda, "Maliyetinin önceki tahminlerin iki katý olan 600 milyon dolarýn üzerinde olduðunun hükümet tarafýndan kabul edilmesi üzerine, Erdoðan'ýn 1000 odalý sarayýyla ilgili tartýþmalar daha da derinleþti" yorumu yapýldý. Aðýr eleþtiriler getirenlerin Ak Saray'ý "gelmiþ geçmiþ en otoriter ve güçlü bir liderin *ifratý" olarak gördüðünün kaydedildi. Gazetede Daniel Dombey imzasýyla yayýmlanan, "Erdoðan'ýn yeni sarayýnýn fiyatý açýklandý: 600 milyon dolar"baþlýklý haberde, "Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Beyaz Saray, Elysee ve Buckingham Sarayý'nýn bile yanýnda 'cüce' gibi kaldýðý tesisin toplam 1.37 milyar TL'ye mal olacaðýný, bunun þimdiye dek harcanan 964 milyon TL'sinin baþbakanlýk bütçesinden çýktýðýný söyledi" ifadelerine yer verildi. Haberde, mahkeme kararýna karþý gelinerek koruma altýndaki ormanlýk alana inþa edilen sarayýn, Erdoðan tarafýndan yeni ve daha dinç bir Türkiye'nin sembolü olarak gördüðünü dile Alman hesabý: Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðý Türklere 1 milyar dolara mal oldu Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn, hakkýnda birden fazla yürütmeyi durdurma kararý varken inþa edilen yeni konutu 'Ak Saray' dünyanýn dilinden düþmüyor. Alman Die Welt Gazetesi, cumhurbaþkanlýðý sarayýna yapýlan harcamalarý gündeme getirdiði haberi için, 'Erdoðan'ýn Türklere maliyeti 1 milyar dolar' baþlýðýný kullandý. Baþlangýçta 250 milyon dolar olarak açýklanan 'Ak Saray'ýn maliyetinin ikiye katlandýðýný ve saray için yapýlacak toplam harcamanýn 615 milyon dolarý bulacaðýný hatýrlatan Die Welt'in haberinde Erdoðan için yapýlan diðer harcamalar da sýralandý.buna göre, cumhurbaþkanlýðý harcamalarý için 178 milyon dolar bütçe öngörülüyor. Yeni alýnan Airbus A tipi uçak için de 185 milyon dolar harcandý. Bunlarýn toplamý 978 milyon dolar ediyor. Boðaz'da ve Ege'de Cumhurbaþkanlýðý için ayrýlan köþklerin tadilat masraflarý ise bu rakama dahil deðil. Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðý görevine baþlamasýnýn Türkiye'ye maliyetinin 1 milyar dolarý bulduðu belirtilen haberde ülkenin 2013 yýlý bütçe açýðýnýn ise resmi rakamlara göre 8 milyar dolar civarýnda olduðuna dikkat çekildi. (diken.com.tr) DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ getirildi.ancak eleþtirenlerin sarayý, "gelmiþ geçmiþ en otoriter liderin ifratý" olarak gördüðünün kaydedildiði haberde, CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun, "Sözde sultan 3 milyon kiþinin iþsiz olduðu bir ülkede kendisine bunu inþa etti"þeklindeki sözlerine yer verdi. Gazete, Kýlýçdaroðlu'nun müteahhitlere fazla para ödendiðine de vurgu yaptýðýný belirterek, CHP liderinin, "Yüzlerce aðacý kesiyorsunuz ve kendinize bu sarayý yaptýrýyorsunuz" dediðini yazdý.baþlangýçta burada ülkenin baþbakanýnýn iskan edilmesinin amaçlandýðý hatýrlatýlan haberde, "Ama Erdoðan Türkiye'nin seçilen ilk cumhurbaþkaný olunca o makamý býraktý, tesis devlet baþkanýnýn makamýna uygun hale getirilerek Çankaya Köþkü'nün yerine geçti" ifadesine yer verildi. *"Söz veya iþte haddi aþmak, aþýrý gitmek" anlamýna gelen ifrat, ahlâkî bir kavram olarak, ahlâkî davranýþlarýn kaynaðý olan psikolojik yeteneklerin iþleyiþinde itidal noktasýnýn ilerisine geçen sapmalar demektir. (diken.com.tr) Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 7 Kasým 2014 Cuma TEKZÝP KKTC GÜVENLÝK KUVVETLERÝ KOMUTANLIÐI BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ LEFKOÞA SAYI: (550) 06 Kasým 2014 KONU: TEKZÝP AFRÝKA YAYINCILIK LTD.'E Gazetenizin 05 Kasým 2014 tarihli sayýsýnýn birinci sayfasýna "GKK Saðlýk Kurumu raporunu tanýmýyor" baþlýðý altýnda, yayýmlanan haber için Güv. K. K.lýðýnca hazýrlanan aþaðýdaki "Cevap ve Düzeltme"nin KKTC Basýn Yasasý 48/2006 sayýlý deðiþiklik madde 24 gereði, gazetenizin ikinci baskýsýndan geç olmamak üzere; ayný sayfada, ayný büyüklükte ücretsiz olarak yayýmlanmasýný rica ederim. Bora HASKARA Dz. Bnb. Güv.K.K.lýðý Bas. Yay. ve Hlk. Ýlþ. Þ. Md. Cevap ve Düzeltme Metni 1. Afrika Gazetesi'nin 05 Kasým 2014 tarihli sayýsýnýn birinci sayfasýna "GKK Saðlýk Kurulu raporunu tanýmýyor" baþlýðý altýnda, P. Er Ali ÇAÐMAN ile ilgili olarak "Saðlýk Kurulunun verdiði elveriþsiz raporuna Komutanlýðýn itibar etmediði ve yeni bir rapor için onu yeniden kurula yönlendirdiði açýkça ifade ediliyor" yorumu ile bir haber yayýnlanmýþtýr. 2. Güv.K.K.lýðý tarafýndan yapýlan tekzibe raðmen, Afrika Gazetesi tarafýndan hâlâ konu çarptýrýlarak kamuoyu yanlýþ bilgilendirmeye çalýþýlmaktadýr. 3. Güv.K.K.lýðý, hekimlerin ve saðlýk kurullarýnýn týbbi tetkik ve muayenelerine asla müdahale etmemektedir. Güv.K.K.lýðý, tabiplerin teþhislerinin Güv.K.K.lýðý Saðlýk Yeteneði Tüzüðüne uygun olarak ilgili yükümlünün saðlýk ve askerlik safahatýna yansýtýlýp yansýtýlmadýðýný tetkik ederek verilen kararý onaylamakta veya tekrar incelenmek üzere raporu veren hastane saðlýk kuruluna göndermektedir. Güvenlik Kuvvetlerinin onayý týbbi bir incelemeden ziyade aðýrlýklý olarak idari bir iþlemdir. 4. Yapýlan inceleme, 1989 yýlýnda yürürlüðe giren Güv.K.K.lýðý Saðlýk Yeteneði Tüzüðünün 32'nci maddesi uyarýnca yapýlmakta olup söz konusu madde "Bu Tüzük kapsamýna giren personelin aldýklarý kesin iþlemli tüm kurul raporlarý Güvenlik Kuvvetleri Komutaný tarafýndan onaylanýr ve yürürlüðe girer. Rapor kararýnda bir noksanlýk varsa Güvenlik Kuvvetleri Komutaný tarafýndan rapor kararýný tekrar incelemek üzere rapor kararýný veren hastane saðlýk kuruluna gönderir. Saðlýk kurulu ilk kararýnda direnirse Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýnca yurt içinde tam teþekküllü ikinci bir hastanede kontrol muayenesi yaptýrýlýr. Muayene sonucunda kararlarýn uyumlu olmasý halinde gerekli iþlem yapýlýr, uyumlu olmamasý durumunda ise yurt dýþýnda uygun görülecek tam teþekküllü bir hastanede ibraz ve hakem hastane muayenesi yaptýrýlýr. Neticeye göre iþlem yaptýrýlýr hükmünü içermektedir. 5. Bu uygulama, sadece KKTC Devlet Hastanelerinde verilen kurul kararlarýna iliþkin deðil, ayný zamanda Girne Askeri Hastanesi ve Türkiye'deki TSK Hastaneleri tarafýndan verilen kurul kararlarý için de geçerli olup bu kapsamda 2013 yýlýndan bu güne kadar Girne Asker Hastanesine ve Gülhane Askeri Týp Akademisine 17 saðlýk kurul raporunun iadesi gerçekleþmiþtir. 6. Bahse konu rapor incelemeleri, Güv.K.K.lýðý Saðlýk Þube Müdürlüðü koordinatörlüðünde yaklaþýk 15 yýldýr bu görevi icra eden Þ.Md. bir Tabip Albay ve gerektiðinde Kýdemli Tabip Askeri Memur vasýtasýyla yürütülmektedir. 7. Aðýrlýklý olarak idari nitelikte olan ve hekimlerin týbbi kararlarýna kesinlikle müdahale amacý taþýmayan yasal bir uygulamayý çarpýtarak kamuoyuna sunmasýnýn 05 Kasým 2014 tarihinde gazetenizde yayýmlanan tekzip yazýmýzda da belirtildiði gibi ilgili mahkemeyi etkileme ve baský altýna alma amacýna yönelik olduðu deðerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygý ile duyurulur. LEFKE HURMA FESTÝVALÝ HÝÇBÝR SÝYASETÇÝ DAVET EDÝLMEDÝ Lefke Turizm Derneði, Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) iþbirliði ile 8-9 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek geleneksel 5. Lefke Hurma Festivali için son hazýrlýklar tamamlandý. Lefke Turizm Derneði Yönetim Kurulu'nun verdiði bilgiye göre, hurma ürününün tanýtýlmasý, üreticilerinin desteklenmesi ve Kýbrýs kültürünü tanýtmak ve yaþatmak amacýyla düzenlenen festivalin açýlýþý 8 Kasým Cumartesi günü saat da gerçekleþtirilecek. Hiçbir siyasetçinin davet edilmediði festivalin açýlýþý, Lefke Belediye Baþkaný, LAÜ Rektörü, bölge sivil toplum örgüt temsilcileri, muhtarlar, hurma üreticileri ve Lefke'de yaþam süren en yaþlý isim olan 102 yaþýndaki Þevket Uzunoðlu tarafýndan yapýlacak. Festival, Lefke Kapalý Pazar'da ( Bandabuliya) gerçekleþtirilecek. Festival kapsamýnda, Lefke'yi yakýndan tanýmak isteyen ziyaretçiler için iki gün boyunca ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek, en güzel hurma macunu ve hurmadan yapýlan el sanatlarý yarýþmalarý da düzenlenecek. Sabah saatleri arasýnda devam edecek olan etkinlik çerçevesinde, Kýbrýs halk danslarý gösterileri, sanatsal sunumlar, çeþitli müzik dinletileri ve genç yeteneklerin sahne alacaðý bir program akýþý izlenecek. LEFKE PLATFORMU EYLEM YAPACAK Lefke ve yöresi sivil toplum örgütlerinden oluþan Lefke Platformu, "Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatýlmasý veya saðlýk ocaðý seviyesine düþürülmesini önlemek" amacýyla baþlattýðý eylemlere bir yenisini daha ekliyor. Lefke Platformu Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, bugün saat 10.00'da, Cengiz Topel Hastanesi giriþ yolunda, Lefke ve yöresi sivil toplum örgütleri üye ve yöneticileri, Lefke bucaðýna baðlý tüm yerleþim birimlerinin muhtarlarý, siyasi partilerin bölge örgüt yöneticileri ve halkýn katýlýmýyla, "Cengiz Topel Hastanesi'ni Sahiplenme Mitingi" yapýlacak. Açýklamada, yukarýda belirtilen mitingden sonra, söz konusu eylemlerin yeni bir safhasýna geçileceði ve "daha radikal eylemlerin", Lefkoþa'ya, Meclis Baþkanlýðý, Baþbakanlýk ve Saðlýk Bakanlýðý önüne taþýnacaðý, ayný amaçla toplanmýþ olan 5,000'i aþkýn imzanýn ilgililere iletileceði bildirildi. Açýklamaya göre, eylemlerin 2. aþamasý da tamamlandýðýnda, Bakanlar Kurulu'nun almýþ olduðu Güzelyurt'a yeni hastane yapýlmasý kararý kaldýrýlmadýðý taktirde, 3. aþama eylemlerin planlanmasý amacýyla Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri geniþletilmiþ bir katýlýmla yeniden toplanacak. 15 GÜNEYDEN... AÝHM "TRAÞLAMANIN GERÝ ALINMASI" BAÞVURUSUNU REDDETTÝ Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM), bazý Rumlarýn, Euro Grubu'nun 25 Mart 2013'te almýþ olduðu, Rum bankalarýndaki mevduatlarýn "traþlanmasý" kararýnýn geri alýnmasý için yaptýðý baþvuruyu reddettiði bildirildi. Alithia gazetesi, Rumlarýn, geçen yýl Ekim ayýnda AÝHM'e, "Euro Grubu'nun Rum ekonomisinin kurtarýlmasý için aldýðý mevduatlarýn traþlanmasý kararýnýn, AB Tüzüðü'nün kendisine verdiði yetkileri aþtýðý ve bu nedenle geri alýnmasý gerektiði" gerekçesiyle baþvurduðunu anýmsattý. Haberde, AÝHM'nin dünkü oturumunda, bu talebin reddedildiði kaydedildi. FAKÝRLÝK SINIRI Güney Kýbrýs'ta, 2013 yýlýnda nüfusun yüzde 27.8'i fakirlik tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðý belirtildi. Simerini gazetesi Avrupa Ýstatistik Birimi'nin verilerine dayanarak 2013 yýlýnda Güney Kýbrýs'ta, nüfusun yüzde 27.8'ine denk gelen 240 bin kiþinin fakirlik sýnýrýnda olduðunu yazdý. Her dört kiþiden birinin fakirlik sýnýrýnda olduðunu yazan gazete, bu rakamýn 2008 yýlýnda yüzde 23.3 oranýyla 180 bin kiþi olduðunu belirtti. TABANCA BULUNDU Rum polisinin, aldýðý bir ihbar üzerine Limasol'daki bir açýk alanda çalýlarýn arasýnda, naylon poþet içerisinde bir adet tabanca bulduðu belirtildi. Politis gazetesi oksitlenmiþ halde olan tabancanýn, geçmiþteki suçlarda kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn, yapýlacak olan balistik incelemenin ardýndan belirleneceðini yazdý. ULUSLARARASI DENÝZCÝLÝK ÖRGÜTÜ BAÞKANLIÐINA RUM ADAY Güney Kýbrýs, BM Uluslararasý Denizcilik Örgütü Genel Sekreterliðine Rum Deniz Ticareti Dairesi Genel Müdürü Andreas Hrisostomu'yu aday gösterecek. Alithia ve diðer gazeteler, Uluslararasý Denizcilik Örgütü Genel Sekreterliði seçiminin 2015 yýlýnýn Haziran ayrýnca yapýlacaðýný ve Danimarka, Panama ve Meksika'nýn da aday göstermelerinin beklendiðini yazdýlar. AP BAÞKAN YARDIMCISI PAPADÝMULÝS GÜNEY'DE Avrupa Parlamentosu (AP) Baþkan Yardýmcýsý Dimitrios Papadimulis, Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen "Economist" konferansýna katýlmasýnýn ardýndan Rum siyasi parti baþkan ve yetkileriyle temaslarda bulundu. Fileleftheros gazetesinin haberine göre Papadimulis, Rum Meclisi Baþkaný Yannakis Omiru'yla ve diðer Rum siyasi parti yetkileriyle görüþmelerde bulunurken, Toplumcu Demokrasi Partisi'nden üç kiþilik bir heyeti de kabul ederek Kýbrýs sorununa iliþkin görüþlerini dinledi. Gazete, Papadimulis'in Economist konferansýnda yaptýðý konuþmada ise özetle, Kýbrýs sorununun BM þemsiyesi altýnda çözülebileceðini, Türkiye'nin Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'indeki hareketlerinin ise sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarýnýn çiðnenmesi anlamý taþýdýðýný" iddia etti. BAÞPÝSKOPOSLUÐA YATIRIM ÝÇÝN BÝR MÝLYON METREKARE Rum hükümeti, Baf'ýn "Yeroskipos" (Yeroþibu) bölgesinde bulunan devlet arazisini, Macar iþadamýyla ortak yatýrým gerçekleþtirmesi amacýyla Rum Baþpiskoposluðu'na uzun süre kiralama yöntemiyle devretti. Fileleftheros ve diðer gazeteler, "Yeroskipos'un" sahil þeridini ve "Çiftlik" bölgesini de içine alan, yaklaþýk bir milyon metrekarelik alaný içeren kararýn, Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposluðu'na 7,2 milyar Euroluk yatýrým yapmasý amacýyla uzun süreliðine kiralama (land license/lease agreement) yöntemiyle devredilmesini öngördüðünü yazdýlar.

16 16 7 Kasým 2014 Cuma

17 7 Kasým 2014 Cuma 17

18 18 7 Kasým 2014 Cuma

19 7 Kasým 2014 Cuma 19 ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:415/2014 ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:416/2014 AB Koordinasyon Merkezinde kullanýlmak üzere 9 adet masaüstü bilgisayar alýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminatýn miktarý Ýhale Katýlýmcýsý tarafýndan, Devlet Ýhale Tüzüðü'nün 11(1). maddesindeki oranlar dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Teminat mektubunun bitiþ süresi en az 05 Ocak, 2015 tarihli olacaktýr. 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 21 Kasým, 2014 Cuma günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak 10 TL+KDV makbuz karþýlýðý AB Koordinasyon Merkezi adresinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý Kiþisel Bilgisayar, 120 Dizüstü Bilgisayar, 2 Projeksiyon Cihazý Konferans koltuðu, 1 Sunum Platformu alýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminatýn miktarý Ýhale Katýlýmcýsý tarafýndan, Devlet Ýhale Tüzüðü'nün 11(1). maddesindeki oranlar dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Teminat mektubunun bitiþ süresi en az 05 Ocak, 2015 tarihli olacaktýr. 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 21 Kasým, 2014 Cuma günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak 10 TL+KDV (her konu için) makbuz karþýlýðý Milli Eðitim Bakanlýðý (Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Birimi) adresinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. ARANIYOR Cafe-Bar da part-time çalýþacak bayan barmen aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: SATILIK 1- Elektrostatik Komple Konveyörlü Sac/Alüminyum Boyama Fabrikasý 2- Eksantrik Press Makineleri - 40 ton / 60 ton / 80 ton / 125 ton / 150 ton ton Hidrolik Sývama Press - Sac Rulo Açýcý - Plastik Enjeksiyon Makineleri Ton / 150 Ton - Plastik Kýrma Makinesi - Chiller - Clavemeneta 108 / 102 Kcal/h - Çift Kompresör Ýletiþim için telefon: ELEMAN ARANIYOR SATILIK -Büyükkonuk'ta 240 adet koyun satýlýktýr (10 tanesi doðurmuþ durumda) -Buzluklu Volvo TIR satýlýktýr Stg. -Öztoprak marka saman makinesi + 2 adet saman arabasý + saman atma aspiratörü satýlýktýr. Tel: SATILIK Yayla köyü yakýnýnda 14 dönüm arsa nitelikli sulu bahçe satýlýktýr. Tel: Kiralýk daire Küçük Kaymaklý'da 3+1 eþyalý daire kiralýktýr. 350 Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Göçmenköy de Park Station Cafe de çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: SATILIK ARSALAR Girne Karmi de satýlýk dört arsa. Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel:

20 APOEL, PSG'yi de zorladý Þampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Paris St Germain, Kýbrýs Rum ekibi APOEL Nicosia'yý konuk etti. Maçý 1-0 kazanan Paris St Germain'in golünü 1. dakikada Edinson Cavani kaydetti. Bu skorla birlikte puanýný 10'a yükselten Fransýz ekibi grup liderliðini sürdürdü. APOEL Nicosia ise 1 puanla son sýrada yer aldý. Genç hakemlere görev Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Sadýk Özbilgehan, 7'nci haftada Utku Hamamcýoðlu'nun ilk kez bir derbi karþýlaþmayý yöneteceðini, Cemal Sakallý'nýn ise ilk kez "B" Klasman olarak orta hakemlik yapacaðýný açýkladý Özbilgehan, "Genç hakemlerimizin önünü açýyoruz. Baþarýlý olduklarýný gösterdikleri sürece onlardan daha çok yararlanacaðýz. Böylece hakem görevlendirmede daha çok alternatif isim olacak" þeklinde konuþtu Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Komitesi (MHK), yeni jenerasyon hakemleri futbolumuza kazandýrma çalýþmalarýný sürdürüyor. MHK Baþkaný Sadýk Özbilgehan, 7'nci haftada Utku Hamamcýoðlu'nun ilk kez bir derbi karþýlaþmayý yöneteceðini, Cemal Sakallý'nýn ise ilk kez "B" Klasman olarak orta hakemlik yapacaðýný açýkladý. Utku Hamamcýoðlu 8 Kasým 2014, Cumartesi günü Çetinkaya ile Küçükkaymaklý arasýnda Þampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. maçlar tamamlandý Þampiyonlar Liginde gruplardav 4. Maçlar tamamlandý. Sonuçlar þöyle: Malmö-Atletico Madrid: 0-2 Juventus-Olympiakos: 3-2 Basel-Ludogorets;: 4-0 Real Madrid-Liverpool: 1-0 Zenit-Bayer Leverkusen: 1-2 Benfica-Monaco: 1-0 Arsenal-Anderlecht: 3-3 B. Dortmund-Galatasaray: 4-1 Man. City- CSKA Moskova: 1-2 Bayern Münih-Roma: 2-0 Paris St Germain-APOEL: 1-0 Ajax-Barcelona: 0-2 Sporting Lizbon-Schalke 04: 4-2 Maribor-Chelsea: 1-1 Shakhtar Donetsk-BATE: 5-0 Athletic Bilbao-Porto: 0-2 oynanacak Lefkoþa Derbisi karþýlaþmasýnda orta hakem olarak görev yapacak. Hamamcýoðlu ilk kez K-Pet Süper Ligi'nde bir derbi karþýlaþmasý yönetmiþ olacak Yine genç hakemlerimizden, bu yýl B Klasman olan Cemal Sakallý ise 8 Kasým 2014, Cumartesi günü K-Pet 2'nci Ligi'nde oynanacak Çanakkale - Doðancý karþýlaþmasýnda ilk kez orta hakemlik görevini yerine getirecek. Yeni Ýsimlere Þans Hemen her hafta yeni jenerasyondan bir hakeme ilk kez orta hakemlik veya zor maç vermeyi sürdürdüklerini belirten MHK Baþkaný Sadýk Özbilgehan, "Genç hakemlerimizin önün açýyoruz. Baþarýlý olduklarýný gösterdikleri sürece onlardan daha çok yararlanacaðýz. Böylece hakem görevlendirmede daha çok alternatif isim olacak" þeklinde konuþtu. 7. hafta maçlarý ve hakemleri 8 Kasým Cumartesi K-Pet Süper Lig'de Baðcýl- Maðusa Türk Gücü (Mehmet Malek) Doðan Türk Birliði - Gençler Birliði (Fehim Dayý) Serdarlý - Mormenekþe (Kerem Eran) Çetinkaya - Kaymaklý (Utku Hamamcýoðlu) K-Pet 1'inci Lig'de Denizli - Binatlý (Emre Öztaþlý) Akýncýlar - Göçmenköy (Hakan Muhtaroðlu) K-Pet 2'nci Lig'de Çanakkale - Doðancý (Cemal Sakallý) Baf Ülkü Yurdu - Karþýyaka (Hüseyin Eyyüpler) Dipkarpaz - Ozanköy (Fatih Bardakçýoðlu) Tatlýsu - Türkmenköy (Mustafa Öztugay) Maraþ - Ortaköy (Osman Küçük) 9 Kasým Pazar K-Pet Süper Lig'de Lefke - Yeniboðaziçi (Timur Ercan Bodi) Lapta - Gönyeli (Serdar Bilgimer) Cihangir - Yenicami (Osman Özpaþa) K-Pet 1'inci Lig'de Dumlupýnar - Deðirmenlik (Ýhsan Payas) Görneç - Düzkaya (Ali özer) Gençlik Gücü - Geçitkale (Serkan Durmaz) Yalova - Hamitköy (Irmak Emin) Türk Ocaðý - Esentepe (Savaþ Tilki) K-Pet 2'nci Lig'de Vadili - Akova (Tufan Çerçioðlu) Girne Halk Evi - Gaziköy (Ozan Kel) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 14:00'da, A2 takým karþýlaþmalarý 11:30'da baþlayacaktýr. Vücut geliþtirme Cumhuriyet Þampiyonasý yapýldý KKTC Halter Ve Vücut Geliþtirme Federasyonu Vücut Geliþtirme-Fitnes- Atletik Fizik-Welness Cumhuriyet Þampiyonasý, Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýldý. Çok yoðun seyirci ve sporcu katýlýmýyla gerçekleþen þampiyonada yarýþmalarýn yaný sýra gösterilerde ilgiyle izlendi. Avrupa ikincisi çocuk fitnes milli takýmýnýn nefes kesen gösterisini ardýndan vücut geliþtirme ve fitnes dallarýnda Ülkemizi uluslararasý alanda baþarýyla temsil etmiþ milli sporcular gösterilerini sundu. Gösteri yapan sporcular þunlar: Çocuk Fitnes milli takýmý: Bilin Akgürgen, Alisya Özkoççatlý, Nehir Özerkan, Sevim Koç, Yusuf Uçar, Hasan Avukat, Arif Kondoz. Yakup Çavuþgil (Vücut Geliþtirme Dünya Þampiyonu) Tarýk Mustafa (Muscle Model Dünya Þampiyonu) Murat Þenyiðit (Universe ikincisi) Mustafa Behlül (Vücut Geliþtirme Dünya ikincisi) Serden Akþar (KKTC Þampiyonu) Cuma Çeker Çise Özada Þampiyona Sonuçlarý: GENÇ ERKEKLER FÝTNES 1.Mehmet Emin Yýldýrým 2.Mateo Toska 3.Engin Yeþilyurt BÜYÜK ERKEKLER FÝTNES 1.Mehmet Kan 2.Kadir Marangoz GENÇ ERKEKLER ATLETÝK FÝZÝK 1.Mehmet Ali Demir 2.Batuhan Bilgehan 3.Tuðrul Adam 4.Ahmet Alkýþ 5.Çetin Keskiner 6.Ali Rýza Tuð 7.Enver Mesutoðlu 8.Aykut Özakýn 9.Erdem Bayram 10.Ahmet Djemal 11.Burhan O. Altýner 12.Sergen Bingöl BÜYÜK ERKEKLER ATLETÝK FÝZÝK 1.Kemal Gürgöze 2.Hasan Efe 3.Ergün Dereli 4.Necati Simitçioðlu ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı