ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði"

Transkript

1 Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di. Üm ra ni ye Aða oð lu My Ci ty Otel'de ya pý lan tö re ne Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Üm ra ni ye Kay ma kam lý ðý na ve kâ le ten San cak te pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, Ýþ ada mý Ali Aða oð lu, AK Par ti Üm ra ni ye Ýl çe Baþ ka ný Öz türk Oran, Üm ra ni ye be le di ye Baþ kan yar dým cý la rý, bi - rim mü dür le ri ve çok sa yý da da vet - li ka týl dý. Tö ren de ko nu þan AK Par ti Üm - ra ni ye Ýl çe Baþ ka ný Öz türk Oran, Tür ki ye'de ki de ði þi me dik kat çe - ke rek, 'Ül ke ge liþ tik çe ede bi yat ve sa nat da o oran da ge li þir' de di. 01 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 15 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: BAKAN GÜNAY: ÜMRANÝYE, ÝSTANBUL'U ÇEKEN BÝR LOKOMOTÝFE DÖNÜÞTÜ Üm ra ni ye Be le di ye si'nin dü zen le di ði 8. Ge le nek sel Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rýn da de re ce ye gi ren le re ödül le ri nin ve - ril di ði ge ce de ko nu þan Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, 'Üm ra ni ye, Ýs tan bul'u çe ken bir lo ko mo ti fe dö nüþ tü' de di. Üm ra ni ye Be le di ye si'nin dü zen le - di ði 8. Ge le nek sel Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nýn öne mi ne dik kat çe ken Oran, 8 yýl dýr ya rýþ - ma la rý ay ný ba þa rýy la sür dü ren Üm ra ni ye Be le di ye si'ni kut la dý. HA SAN CAN: 'YA RIÞ MA LA RI - MIZ MAR KA OL DU' Törende bir konuþma yapan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ý aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarýný söyledi. Bu yýl 8.'lerini düzenledikleri Geleneksel Resim, Hikâye ve Þiir Yarýþmalarý'nýn artýk marka haline geldiðini belirten Baþkan Hasan Can, her yýl binlerce yeteneðin bu yarýþmalar vesilesiyle kendilerini kanýtladýklarýný ve bu yolda cesaret kazandýklarýný söyledi. Yarýþmalarý her yýl ayrý bir heyecanla düzenlediklerini vurgulayan baþkan hasan Can, dereceye giren tüm yarýþmacýlarý Sancaktepe'ye 4100 Yataklý Hastane ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði ko nuþ ma sýn da, Ge le nek sek Re - sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la - rý'nýn bü yük bir mis yon üst len di - ði ni söy le di. 05 TE Baþkan Hasan Can Yerel Medya Temsilcileri Ýle Bir Araya Geldi Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! AYDOS GENÇLÝK FESTÝVALÝ SONA ERDÝ Sul tan bey li Be le di ye si'nin yaz ta ti li ne gi ren genç ler için dü zen le di ði Ay dos Kül tür Sa nat ve Genç lik Fes ti va li'nde bin ler ce genç do ya sý ya eð len di. Fes ti val de özel lik le genç le rin sev di ði sa nat çý ve grup lar sah ne al dý. Mus ta - fa Ce ce li, Ge ce Yol cu la rý, Kut si ve Mu rat Gö ðe ba kan gi - bi ün lü sa nat çý la rýn ya ný sý ra, il çe nin genç ye te nek le ri de hü ner le ri ni ser gi le di. Dört gün sü ren fes ti val de se vi - len sa nat çý la rýn kon ser le ri nin ya ný sý ra il çe nin ba þa rý lý genç le ri ne de ödül ler yað dý yý lý ný "Eði tim ve Kül tür Yý lý" ilan eden Sul - tan bey li Be le di ye si, kül tür et kin lik le ri kap sa mýn da bir - bi rin den ün lü sa nat çý la rý Sul tan bey li li genç ler le bu - luþ tur du. Uzun ve yo ru cu eði tim öð re tim se zo nu nu ge - ri de bý ra kan genç ler, fes ti val bo yun ca hem eð len di ler hem de yaz ta ti li ne coþ kuy la 'mer ha ba' de di ler. 05 TE Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Üm - ra ni ye ve çev re il çe ler de fa a li yet gös te ren ye rel ga ze te yö ne ti ci ve mu ha bir le ri ne bir ye mek ver di. Ga ze te ci ler le soh bet eden Baþ kan Ha san Can, çe þit li ko nu lar la il gi li so ru la rý da ya nýt la dý. Baþ kan Er dem, Av ru pa nýn en bü yük has ta ne si San cak te pe'ye ya - pý lý yor. San cak te pe Ýl çe sin de bu lu nan as ke ri böl ge nin Trak ya'ya ta þý na ca ðý ný söy le yen Baþ kan Ýs mail Er dem, 4100 ya tak lý þe hir has ta ne si ge li yor de di. San cak te pe'ye müj de li ha ber San cak te pe Gen co Er kal Kül - tür Mer ke zin de ko nu þan Baþ kan Ýs mail Er dem, Sa man dý ra, Sa rý - ga zi ara sýn da bu lu nan m2'lik ala na sa hip as ke ri böl ge de ya tak lý þe hir has te ne si ola - ca ðý ný söy le di. Baþ kan Er dem bu - nun San cak te pe için bir müj de ol du ðu nu ifa de et ti. Ýs tan bul'un bir çok il çe sin den, Ana do lu nun bir çok ken tin den ve Av ru pa'dan San cak te pe'ye sað lýk has ta ne si ne ge le bi le cek le ri ni ifa de eden Baþ - kan Er dem " Ana do lu ya ka sýn da in san lar San cak te pe'ye ge le cek. Bu is tih dam an la mýn da kat ký sað - la ya cak, en az 'e ya kýn per - so nel ça lý þa cak. Bu da San cak te pe hal ký na önem li bir fýr sat su na cak. Bu nun so nu cun da has ta ne nin çev re sin de önem li ya tý rým lar ola - cak. Çün kü, Av ru pa'nýn en bü yük has ta ne si ola cak. Bu ra da ki ti ca - ret bu gün ol du ðu nun iki ka tý na çý ka cak. San cak te pe'li komþ ula - rý mý za ha yýr lý ol sun di yo ruz."de - di. Tev fik Erk / San cak te pe Çe þit li ve si le ler le ga ze te ci ler le bir ara ya ge len Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Üm ra ni ye ve çev re il çe ler de fa a li yet gös te ren ye rel ga ze te yö ne ti ci ve mu ha bir le ri ne bir ye mek ver di. Üm ra - ni ye Be le di ye si Sos yal Te sis le ri'nde ger çek leþ ti ri - len ye me ðe Üm ra ni ye Baþ kan Ha san Can, Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Kü çük kap dan, Ba sýn Ya yýn ve Halk la Ýliþ ki ler Mü dü rü Fay sal Þan si ile Üm ra ni ye ve çev re il çe ler de fa a li yet gös te ren ye rel ga ze te yö ne ti ci ve mu ha bir le ri ka týl dý. Ye me ðin ar dýn dan ga ze te ci le rin gün cel ko nu - lar la il gi li so ru la rý ný ya nýt la yan Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, yap týk la rý hiz met ler le Üm ra - ni ye'de bü yük bir de ði þim ger çek leþ tir dik le ri ni söy le di. Hiz met le ri nin ilk gün kü he ye can ve sa mi - mi yet le de vam et ti ði ni ifa de eden Baþ kan Ha san Can, ya pý mý de vam eden Üm ra ni ye Be le di ye si ye - ni hiz met bi na sý ve ya rýn te me li atý la cak olan Üm - ra ni ye met ro su ile il gi li ola rak da bil gi ver di. Baþ - kan Ha san Can, Üm ra ni ye'de ki kent sel dö nü þüm ça lýþ ma la rý nýn da de vam et ti ði ni vur gu la dý.

2 HAZİRAN 2012 AYDOS GENÇLiK FESTiVALi SONA ERDi Sultanbeyli Belediyesi nin yaz tatiline giren gençler için düzenlediği Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali nde binlerce genç doyasıya eğlendi. Festivalde özellikle gençlerin sevdiği sanatçı ve gruplar sahne aldı. Mustafa Ceceli, Gece Yolcuları, Kutsi ve Murat Göğebakan gibi ünlü sanatçıların yanı sıra, ilçenin genç yetenekleri de hünerlerini sergiledi. Dört gün süren festivalde sevilen sanatçıların konserlerinin yanı sıra ilçenin başarılı gençlerine de ödüller yağdı yılını Eğitim ve Kültür Yılı ilan eden Sultanbeyli Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Sultanbeylili gençlerle buluşturdu. Uzun ve yorucu eğitim öğretim sezonunu geride bırakan gençler, festival boyunca hem eğlendiler hem de yaz tatiline coşkuyla merhaba dediler. Coşku Dolu Şölen Dört gün süren festival her gün ayrı coşkuya ve heyecana sahne oldu. Festivalin ilk günü gençler, Kutsi, Grup Laçin ve Grup Kumsal la eğlendiler. İkinci gün ise Murat Göğebakan, Grup Maviler ve Grup Künye sahne aldı. Murat Göğebakan sahne performansıyla sevenlerinin kalbinde bir kez daha taht kurdu. Birbirinden güzel şarkılarını Sultanbeylili gençler için seslendiren Göğebakan, hastalığı dolayısıyla yaşadığı zor günleri sevenlerinin duasıyla atlattığını söyledi ve herkese teşekkür etti. Sevilen sanatçı sevenlerine bir de müjde verdi ve son klibinde festival görüntülerinin yer alacağını söyledi. Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali nin üçüncü gün sanatçıları Doğaçlama, Pera Tayfa ve Gece Yolcuları oldu. Alanı dolduran kalabalığı coşturan Sultanbeyli nin genç yeteneği Alpay Şahin ve grubu Doğaçlama, Hoşgeldin Yeni Dünya ve Bensizsin gibi kendilerine ait şarkıları geçler için seslendirdi. Grup Pera nın ardından sahneye çıkan Gece Yolcuları ile coşku zirveye çıktı. Yüzlerce genç sevilen grubun şarkılarına eşlik etti. Son gün ise festival coşkusu Belediye Spor Tesisleri ne sığmadı. Çevre ilçelerden de Sultanbeyli ye akın eden binlerce Mustafa Ceceli hayranı, festival alanını hınca hınç doldurdu. Ceceli den önce sahne alan Grup Silent Room ve Cihan Yıldız ile eğlenen gençler, hayranı oldukları Mustafa Ceceli nin sahneye çıkmasıyla birlikte adeta kendilerinden geçtiler. Sevilen sanatçının şarkılarıyla gönüllerince eğlenen yüzlerce genç, kapanış gününü bayram havasına dönüştürdü. Festivalde dört gün boyunca Sultanbeylili öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri de izleyicilerden tam not aldı. Başarıya ödül yağdı Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali sevilen sanatçıların konserleriyle sınırlı kalmadı. 4 gün boyunca ilçenin okullarında, dershanelerinde, gittikleri sanat kurslarında ve spor müsabakalarında başarı yakalamış gençlerin tamamına ödül yağdı. Sultanbeyli Belediyesi başarıyı ödüllendirerek bu gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İlk gün SBS 1001 Eğitim Destek Projesi kapsamında gittikleri dershanelerde dereceye giren öğrenciler ödüllerin ilk sahibi oldu. Sultanbeyli nin Eğitim ve Kültür Yılı nın en önemli projelerinden olan ve ilçenin SBS başarı çıtasını yükseltmesi hedeflenen SBS 1001 Eğitim Destek Projesi, Belediye, Kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim in koordinasyonu neticesinde hayata geçirilmişti.festivalde ikinci gün, okullarında birinciliği göğüsleyen gençler sahnedeydi. 41okulun birincileri için düzenlenen törende şampiyonlara diz üstü bilgisayar ve çeşitli hediyeler verildi. Üçüncü gün ödülleri, ilçenin kültür, sanat ve sporda başarı yakalamış gençlerine gitti. Aydos Kütüphanesi nde düzenlenen kitap okuma yarışmasında en çok kitap okuyanlara, belediyenin kurslarında Osmanlıca, yazarlık ve kısa film branşlarında eğitim gören başarılı gençlerine ve atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi. Son gün ise KOSGEB kurslarında eğitim Sabri Ülker in cenaze namazı Fatih Camii nde kılınacak. Cenaze namazı öncesi Ülker in dostu, akrabası ve yüzlerce çalışanı camiye akın etti. Sabri Ülker in oğlu Murat Ülker ve ailenin diğer üyeleri cenazeye gelenlerin taziyesini kabul etti. Caminin avlusunda kuyruğa giren yüzlerce insan, Ülker ailesine taziyelerini iletmek için bekledi. Taziye için sıraya girenlerden bazıları Sabri Ülker ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: 18 sene orada çalıştım Biz 'Sabri Baba' derdik kendisine. En büyük sanayicilerden biri. Herkes şükran ve minnetle anıyor. Şükran borcumu ödemek için burada bulunuyorum. Büyük insan kendisi. Ben Sabri beyle 25 sene çalıştım. Allah nur içinde yatırsın. Sabri bey babamızdı her şeyimizdi. Sabri bey bizimle sıraya girer yemek yerdi. Mekanı cennet olsun. gören yeni girişimciler, sertifikalarını Belediye Başkanı Hüseyin Keskin in elinden aldı. Eğitim ve Kültür Yılı na özel çalışmalar Festivalin tamamında gençleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ödül törenlerinden önce gençlere hitap ederek SBS ve LYS sınavları öncesi moral verdi. Başkan Keskin, Uzun ve yorucu eğitim-öğretim sezonunu geride bıraktınız. Bazı arkadaşlarınız bir yıl boyunca Lisans Yerleştirme Sınavı na, bazıları ise Seviye Belirleme Sınavı na hazırlandı. Tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyorum diyerek gençlerin sınav stresini üzerlerinden atmaları için güzel bir festival geçirmeleri dileğinde bulundu Eğitim ve Kültür Yılı dolayısıyla İlçede yapılan çalışmalara değinen Başkan Keskin, Biz Sultanbeyli nin geleceği olan siz değerli gençlerimize yeni imkanlar ve fırsatlar sunabilmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. SBS 1001 Eğitim Destek Projesi, ilçemizde hizmete giren yeni okullar, kültür sanat kurslarımız bunlardan sadece bazıları dedi. Göreve geldikten sonra 10 yeni okulun hizmete açıldığını ve 7 okulun da inşasının devam ettiğini söyleyen Keskin, kültür ve sanatın eğitimin bir parçası olduğunu ifade etti. Son dönemde Sultanbeyli nin iki kültür merkezine kavuştuğunu hatırlatan Keskin, Sultanbeyli Kültür Merkezi ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi üç sezondur birbirinden güzel konser, tiyatro, söyleşi ve konferanslara ev sahipliği yapıyor. Yine bu merkezlerimizde uluslararası etkinlikler düzenliyoruz. Tüm bu çalışmaları siz gençlerimizin geleceğine katkı sunabilmek için gerçekleştirdik dedi. Belediyenin yürüttüğü ve ilçenin vizyonunu değiştirecek çalışmalara da değinen Keskin, 23 yıldır hayali kurulan Gölet Projesi nin ve 400 yataklı devlet hastanesinin başladığını, Sultanbeyli ye metro müjdesi verildiğini söyledi. 2B konusunda da vatandaşları rahatlatan açıklamalar yapan Başkan Keskin, 2B yasasıyla ilgili olarak vatandaşlarımızın hissiyatını ve taleplerini bakanlarımıza ve konuyla ilgili tüm makamlara sürekli iletiyoruz. TEM otoyolu bağlantısının açılması ilçemize çok büyük değer kattı. Sultanbeyli, 3. Köprünün ve Marmaray ın kavşağında yer alacak. Bu nedenle tapularını alan vatandaşlarımızın yerleri eskisine göre çok daha değerli olacak. Bu konuda vatandaşlarımızın endişe etmemesini istiyoruz dedi. Ülker e vefa borcunu ödemek için camiye koştular Ülker Grubu nun kurucusu ve Onursal Başkanı Sabri Ülker in ekmeğini yiyen yüzlerce çalışan vefa borcunu ödemek için Fatih Camii ne akın etti. Ülker ailesine taziyelerini iletmek için kuyruğa giren dostları ve Ülker çalışanları, Sabri Ülker in çok iyi bir insan olduğunu, vatana millete hayırlı işler yaptığını anlattı. Kız Kulesine ok yağdı Türklerin ata sporu olan ve kültürümüzde önemli bir yer tutan okçuluk sporunun tanıtımı ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Festivali" kapsamında sekiz ülkeden yüzden fazla okçu Kız Kulesi'ni ok yağmuruna tuttular. Okçuluk sporuna gönül vermiş olan Hattat Kemankeşlerin son temsilcisi merhum Hezarfen Necmeddin Okyay adına düzenlenen festivale, aralarında dünya şampiyonu Macar okçu Monus Wtaf'ın da yer aldığı Almanya, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Rusya, Macaristan ve KKTC gibi ülkelerden yüzden fazla sporcu katıldı. Festivalin ilk gününde ülkelerinin geleneksel savaşçı kıyafetlerini giymiş okçular, Validebağ Korusu'nda, 10, 15, 20 ve 25 metrelik parkurlarda yumurta, kavun, karpuz ve kalkanları hedef alarak kıyasıya mücadele ettiler. 3 ayrı kategoride dereceye giren sporculara ödülleriüsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından verildi. BOĞAZİÇİ OK YAĞMURUNA TUTULDU Sıcak havaya karşın büyük ilgi toplayan yarışmaların ikinci gününde ise festivale katılan okçular önce mehteran takımı ve Issız Adam filmi ile tanınan Cemal Hünal'ın da bindiği atlar eşliğinde Üsküdar meydanından Kız Kulesi'ne kadar bir gösteri yürüyüşü düzenlediler, ardından da Salacak'tan Boğaziçi'ni Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın işareti sonrası "Ya Hakk" nidalarıyla ok yağmuruna tuttular. Festival kapsamında 9 Haziran Cumartesi günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde çok önemli bir sergi açıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve "Ok-Yay Güzeli" adındaki okçuluk konulu karma sergide, aralarında Hattat Mahmut Şahin, Ebru ve Cilt sanatçısı Melike Kazaz, Hattat Müzehhib Abdullah Aydemir ve yay ustası Ercan Özek gibi sanatçıların Osmanlı tarzında süslenmiş eserleri, yeni yapılmış Osmanlı tarzı yaylar, oklar, zihkir, kandil, siper gibi Türk okçuluğuna özel 100'e yakın metaryal sergilendi. Sergide ayrıca okçulukla ilgili ayet, hadis, beyit ve şiirler ile tezhib, ebru, hat uygulamaları ve ahşap sanatı eserleri de yer aldı. Festivalde ayrıca "Geleneksel Türk Okçuluğu ve Necmettin Okyay" konulu bir de panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Adnan Mehel'in yaptığı panelde, Prof. Dr. Uğur Derman Necmettin Okyay'ın okçuluğu, Prof. Dr. Altan Çetin Memluk okçuluğu, Doç. Dr. Tilla Deniz Baykuzu eski Türklerde okçuluk ve Mahmut Şahin de Hattat Kemankeşler konularında bilgilendirmelerde bulundular.

3 14 HAZÝRAN 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 14 HAZÝRAN 2012 Y l : 9 Say : 267 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 14 HAZÝRAN 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Aydos Gençlik Festivali Sona Erdi Sultanbeyli Belediyesi'nin yaz tatiline giren gençler için düzenlediði Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali'nde binlerce genç doyasýya eðlendi. Festivalde özellikle gençlerin sevdiði sanatçý ve gruplar sahne aldý. Mustafa Ceceli, Gece Yolcularý, Kutsi ve Murat Göðebakan gibi ünlü sanatçýlarýn yaný sýra, ilçenin genç yetenekleri de hünerlerini sergiledi. Dört gün süren festivalde sevilen sanatçýlarýn konserlerinin yaný sýra ilçenin baþarýlý gençlerine de ödüller yaðdý. 1. SAYFADAN DEVAM Coþku Dolu Þölen Dört gün süren festival her gün ayrý coþkuya ve heyecana sahne oldu. Festivalin ilk günü gençler, Kutsi, Grup Laçin ve Grup Kumsal'la eðlendiler. Ýkinci gün ise Murat Göðebakan, Grup Maviler ve Grup Künye sahne aldý. Murat Göðebakan sahne performansýyla sevenlerinin kalbinde bir kez daha taht kurdu. Birbirinden güzel þarkýlarýný Sultanbeylili gençler için seslendiren Göðebakan, hastalýðý dolayýsýyla yaþadýðý zor günleri sevenlerinin duasýyla atlattýðýný söyledi ve herkese teþekkür etti. Sevilen sanatçý sevenlerine bir de müjde verdi ve son klibinde festival görüntülerinin yer alacaðýný söyledi. Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali'nin üçüncü gün sanatçýlarý Doðaçlama, Pera Tayfa ve Gece Yolcularý oldu. Alaný dolduran kalabalýðý coþturan Sultanbeyli'nin genç yeteneði Alpay Þahin ve grubu Doðaçlama, "Hoþgeldin Yeni Dünya ve Bensizsin" gibi kendilerine ait þarkýlarý geçler için seslendirdi. Grup Pera'nýn ardýndan sahneye çýkan Gece Yolcularý ile coþku zirveye çýktý. Yüzlerce genç sevilen grubun þarkýlarýna eþlik etti. Son gün ise festival coþkusu Belediye Spor Tesisleri'ne sýðmadý. Çevre ilçelerden de Sultanbeyli'ye akýn eden binlerce Mustafa Ceceli hayraný, festival alanýný hýnca hýnç doldurdu. Ceceli'den önce sahne alan Grup Silent Room ve Cihan Yýldýz ile eðlenen gençler, hayraný olduklarý Mustafa Ceceli'nin sahneye çýkmasýyla birlikte adeta kendilerinden geçtiler. Sevilen sanatçýnýn þarkýlarýyla gönüllerince eðlenen yüzlerce genç, kapanýþ gününü bayram havasýna dönüþtürdü. Festivalde dört gün boyunca Sultanbeylili öðrencilerin sergilediði halk oyunlarý gösterileri de izleyicilerden tam not aldý. Baþarýya ödül yaðdý Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali sevilen sanatçýlarýn konserleriyle sýnýrlý kalmadý. 4 gün boyunca ilçenin okullarýnda, dershanelerinde, gittikleri sanat kurslarýnda ve spor müsabakalarýnda baþarý yakalamýþ gençlerin tamamýna ödül yaðdý. Sultanbeyli Belediyesi baþarýyý ödüllendirerek bu gençlerin yanýnda olduðunu bir kez daha gösterdi. Ýlk gün SBS 1001 Eðitim Destek Projesi kapsamýnda gittikleri dershanelerde dereceye giren öðrenciler ödüllerin ilk sahibi oldu. Sultanbeyli'nin Eðitim ve Kültür Yýlý'nýn en önemli projelerinden olan ve ilçenin SBS baþarý çýtasýný yükseltmesi hedeflenen SBS 1001 Eðitim Destek Projesi, Belediye, Kaymakamlýk ve ilçe Milli Eðitim'in koordinasyonu neticesinde hayata geçirilmiþti.festivalde ikinci gün, okullarýnda birinciliði göðüsleyen gençler sahnedeydi. 41okulun birincileri için düzenlenen törende þampiyonlara diz üstü bilgisayar ve çeþitli hediyeler verildi. Üçüncü gün ödülleri, ilçenin kültür, sanat ve sporda baþarý yakalamýþ gençlerine gitti. Aydos Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap okuma yarýþmasýnda en çok kitap okuyanlara, belediyenin kurslarýnda Osmanlýca, yazarlýk ve kýsa film branþlarýnda eðitim gören baþarýlý gençlerine ve atletizm BAKAN GÜNAY: ÜMRANÝYE, ÝSTANBUL'U ÇEKEN BÝR LOKOMOTÝFE DÖNÜÞTÜ Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, törende yaptýðý konuþansýnda, 'Türkiye'nin bütün yaþam standartlarý demokrasinin sayesinde, milletimizin kendi verdiði oya sahip çýkmasýnýn sayesinde, bizim de milletin verdiði oyu baþýmýzýn üzerinde bir emanet olarak saymamýz sayesinde iyiye ve ileriye doðru gidiyor. Allah yolumuzu açýk ve aydýnlýk etsin' dedi. Bakan Günay, konuþmasýnda þunlarý söyledi: 'Ümraniye son yýllarda geliþen bir Ýstanbul parçasý haline geldi. Eski yýllarda Ümraniye, Anadolu'nun dört bir tarafýndan barýnmaya gelinen, gecekondu yaþamýnýn sürdürüldüðü, siyasi çekiþmelerin arenasý haline gelmiþ, sorunlu ve bakýmsýz bir Ýstanbul semtiydi. Ümraniye, o zaman bir yük gibi görünüyordu, þu anda Ýstanbul'u çeken bir lokomotife dönüþtü. Ýþ adamlarýmýzýn, yerel yönetimin katkýlarýyla, ben buradaki geliþmeyi, Türkiye'deki geliþmenin bir laboratuarý olarak adým adým yaþadým ve þu anda Ümraniye'deki geliþmelerle hepimiz iftihar ediyoruz.' YARIÞMALAR 8 YILDIR KARARLILIKLA SÜRÜDÜRÜLÜYOR Bakan Günay, konuþmasýna þöyle devam etti: 'Þöyle bir bilinç geliþtiriyoruz; kentli olmak sadece köy evinden çýkýp apartmanda yaþamak, sadece evden çýkýp, çamurlu bir sokaktan çýkýp, asfalta basmaktan ibaret deðil. Kentli olmak, ayný zamanda bütün yaþam standartlarýyla, kültürün, sanatýn nimetlerinden yararlanmak ve ortak bir bilinç düzeyini hep beraber geliþtirmektir. Bunun için de belediyelerin bildiðimiz rutin hizmetlerin ötesinde bu alanlar asli görev alanlarýdýr. Bunu en önceden beri idrak edip yoðun çalýþmalar yapan belediyelerden biri Ümraniye Belediyesi'dir. 8 yýldýr ýsrarla, yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüller takdim edildi. Son gün ise KOSGEB kurslarýnda eðitim gören yeni giriþimciler, sertifikalarýný Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin'in elinden aldý. Eðitim ve Kültür Yýlý'na özel çalýþmalar Festivalin tamamýnda gençleri yalnýz býrakmayan Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, ödül törenlerinden önce gençlere hitap ederek SBS ve LYS sýnavlarý öncesi moral verdi. Baþkan Keskin, "Uzun ve yorucu eðitim-öðretim sezonunu geride býraktýnýz. Bazý arkadaþlarýnýz bir yýl boyunca Lisans Yerleþtirme Sýnavý'na, bazýlarý ise Seviye Belirleme Sýnavý'na hazýrlandý. Tüm öðrencilerimize sýnavlarda baþarýlar diliyorum" diyerek gençlerin sýnav stresini üzerlerinden atmalarý için güzel bir festival geçirmeleri dileðinde bulundu. "2012 Eðitim ve Kültür Yýlý" dolayýsýyla Ýlçede yapýlan çalýþmalara deðinen Baþkan Keskin, "Biz Sultanbeyli'nin geleceði olan siz deðerli gençlerimize yeni imkanlar ve fýrsatlar sunabilmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. SBS 1001 Eðitim Destek Projesi, ilçemizde hizmete giren yeni okullar, kültür sanat kurslarýmýz bunlardan sadece bazýlarý" dedi. Göreve geldikten sonra 10 yeni okulun hizmete açýldýðýný ve 7 okulun da inþasýnýn devam ettiðini söyleyen Keskin, kültür kararlýlýkla resim, þiir ve hikâye yarýþmasý sürdürülüyor.' FEVKALADE VASIFLI ESERLER KATILMIÞ Ümraniye Belediyesi'nin burada sadece moderatörlük yaptýðýný ifade eden Günay, 'Bugün de naat konulu dinlediðimiz eser, fevkalade vasýflý eser ve isimlerin bu yarýþmalara katýldýðýnýn güzel örneklerden biridir. Umut ediyorum ki ayný derinlik diðer yarýþmalarda da görülmektedir. Resim yarýþmasýnda 1923'ün bir hayal perspektifi olarak sunulmasý da bence çok isabetli bir seçim' dedi. ÜMRANÝYE BELEDÝYESÝ'NÝ KUTLUYORUM Bakan Ertuðrul Günay, konuþmasýný þöyle sürdürdü: 'Biz 2012 yýlýndayýz ama önümüze bir 12 yýl daha koyuyoruz. 2023, Cumhuriyet'in 100. yýlý. Çocuklarýmýz bunu düþünsün. 'Nasýl kentlerde yaþayacaðýz? Bugünkünden daha yeþil, daha iyi imar edilmiþ kentlerde, bugünkünden daha fazla kiþi baþýna yeþil alan düþen, temiz hava düþen, bugünkünden daha bakýmlý, daha geliþmiþ, kültür altyapýsý, sanat altyapýsý geliþmiþ kentlerde yaþayacaðýz. Bugünkünden daha fazla ekonomisi, demokrasisi geliþmiþ bir Türkiye'de yaþayacaðýz'. Bunlarý hayal etsinler. Böyle bir hedef seçilmesi de son derece ve sanatýn eðitimin bir parçasý olduðunu ifade etti. Son dönemde Sultanbeyli'nin iki kültür merkezine kavuþtuðunu hatýrlatan Keskin, "Sultanbeyli Kültür Merkezi ve Muhsin Yazýcýoðlu Kültür Merkezi üç sezondur birbirinden güzel konser, tiyatro, söyleþi ve konferanslara ev sahipliði yapýyor. Yine bu merkezlerimizde uluslararasý etkinlikler düzenliyoruz. Tüm bu çalýþmalarý siz gençlerimizin geleceðine katký sunabilmek için gerçekleþtirdik" dedi. Belediyenin yürüttüðü ve ilçenin vizyonunu deðiþtirecek çalýþmalara da deðinen Keskin, 23 yýldýr hayali kurulan Gölet Projesi'nin ve 400 yataklý devlet hastanesinin baþladýðýný, Sultanbeyli'ye metro müjdesi verildiðini söyledi. 2B konusunda da vatandaþlarý rahatlatan açýklamalar yapan Baþkan Keskin, "2B yasasýyla ilgili olarak vatandaþlarýmýzýn hissiyatýný ve taleplerini bakanlarýmýza ve konuyla ilgili tüm makamlara sürekli iletiyoruz. TEM otoyolu baðlantýsýnýn açýlmasý ilçemize çok büyük deðer kattý. Sultanbeyli, 3. Köprünün ve Marmaray'ýn kavþaðýnda yer alacak. Bu nedenle tapularýný alan vatandaþlarýmýzýn yerleri eskisine göre çok daha deðerli olacak. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn endiþe etmemesini istiyoruz" dedi. GÜNAY: ÜMRANÝYE, ÝSTANBUL'U ÇEKEN BÝR LOKOMOTÝFE DÖNÜÞTÜ Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediði 8. Geleneksel Resim, Hikâye ve Þiir Yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödüllerinin verildiði gecede konuþan Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, 'Ümraniye, Ýstanbul'u çeken bir lokomotife dönüþtü' dedi. isabetli. Bütün içtenliðimle Ümraniye Belediyesi'ni kutlamak istiyorum.' DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Konuþmalarýn ardýndan, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediði 8. Geleneksel Resim, Hikâye ve Þiir Yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ümraniye Belediye baþkaný Hasan Can, Bakan Ertuðrul Günay'a, Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarýnca yapýlan bir tablo hediye etti. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can ve yarýþmacýlar ile jüri üyeleri toplu halde hatýra fotoðraflarý çektirdi. Daha sonra sergi salonuna geçen konuklar, Geleneksel resim Yarýþmasý'nda dereceye giren eserlerin yer aldýðý sergiyi gezdi. Gerçek, Sultanbeylispor'un Baþkanlýðýna seçildi Sultanbeylispor'un olaðan genel kurulu 9 Haziran Cumartesi günü kulüp binasýnda yapýldý. Gazetemizin imtiyaz sahibi ve Sultanbeylispor kulübü yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Gerçek, yapýlan genel kurulda Sultanbeylispor kulübü baþkanlýðýna seçildi. Sultanbeylispor'un 9 Haziran Cumartesi günü kulüp binasýnda yapýlan genel kurulda Divan baþkanlýðýna üyelerin teklifiyle Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Ýlköðretim Okulu müdürü Ekrem Yýldýrým getirildi. Divan iyeliklerini ise Ali Sait Çolak ve Mustafa Osmanoðlu yaptý. Saygý duruþu ve Ýstiklal marþý'nýn ardýndan baþlayan genel kurulda önce Ali Sait Çolak baþkanlýðýndaki eski yönetim kurulu ibra edildi. Çolak, teþekkür etti Bu sýrada söz alan Ali Sait Çolak, tüm çalýþma arkadaþlarýna ve Teknik direktörlerine ve sporcularýna özverilerinden dolayý teþekkür etti. Geçtiðimiz sezonda yaþanan zorluklara raðmen kendisine destek olanlara teþekkür eden Çolak, yeni dönemde de yönetim kurulu üyesi olarak hizmete devam edeceðini belirterek yeni yönetim kurulu üyelerinin Sultanbeyli markasýný en iyi þekilde temsil edeceðini ve Sultanbeyli gençliðine hizmet edeceðini vurguladý. Divana tek liste geldi Sonrasýnda kulüp tüzüðüne yönelik bazý tadilat ve düzenlemeler görüþülerek kabul edildi. Kongrede divana tek liste geldi. Yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Gerçek'in sunduðu liste yapýlan oylamada kongre üyeleri tarafýndan oybirliði ile kabul edildi. Gerçek, Projelerini anlattý Seçimin ardýndan söz alan ve listesine olan teveccühten dolayý Sultanbeylispor kongre üyelerine teþekkür eden Gerçek, maddi ve manevi zor þartlara raðmen tüm dallarda Sultanbeyli'yi ve Sultanbeylispor'u baþarýyla temsil eden önceki kulüp baþkaný Ali Sait Çolak ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, tüm olumsuzluklara raðmen Sultanbeylispor geçtiðimiz sezon adýndan Ýstanbul'da baþarýyla söz ettirdi, dedi. Yeni döneme iliþkin projelerini de kongre üyelerine aktaran Gerçek, Ülkemize ve Sultanbeyli'ye yakýþýr bir gençlik yetiþtirmek istediklerini belirterek, tüm Sultanbeyli'lileri, gençliði kötülüklerden koruyan bir uðraþ dalý olan çeþitli spor dallarýnda faaliyet gösterecek olan Sultanbeylispor'a maddi ve manevi destek olmaya çaðýrdý. Kendi çocuklarýmýzý korumanýn, aslýnda bölgedeki tüm çocuklarla ilgilenmekten geçtiðini belirten Gerçek, biz yaþadýðýmýz bölgedeki gençleri ne kadar saðlýklý ve doðru yetiþtirirsek kendi çocuðumuzu da o kadar korumuþ oluruz, dedi. Yeni dönemde gençlerle sadece spor dallarýnda deðil, toplumsal davranýþ, eðitim ve öðretimlerinin takibi ve aileleriyle birlikte etkileþim içinde, teknolojiyi de kullanarak komple bir metod üzerinde çalýþmak istediklerini belirtti. Herkes duyarlý olmalý Sultanbeyli'de yöneticileri, STK temsilcilerini ve esnafý da gençliðe hizmet anlamýnda duyarlý olmaya çaðýran Gerçek, bu tür faaliyetlerin, derneklerde veya STK'larda birkaç kiþinin üzerine yýkýlmasý halinde istenilen sonucun alýnamayacaðýný belirten Gerçek "Yaþadýðýmýz yerlerin ve toplumun o bölgede bulunan akil kiþiler üzerinde haklarý vardýr. Bu sorumluluktan kaçamayýz, kaçmamalýyýz. Özellikle genç nüfusu çok fazla olan ve gençlerinin de diðer ilçelere göre daha fazla desteðe ihtiyacý bulunan Sultanbeyli'de hepimiz sorumluluðumuzu yerine getirmeliyiz" dedi. Genel Kurul sonucunda Sultanbeylispor'un yeni yönetim ve denetim kurulu þu isimlerden oluþtu: Ömer Faruk Gerçek, Cengiz Büyükyýlmaz, Hayri Çuvalcý, Ahmet Sadýkoðlu, Ali Sait Çolak, Kadem Türkan, Vecdi Bayraktar, Recep Karakoç, Mustafa Osmanoðlu, Orgay Ural, Ekrem Yýldýrým, Ahmet Çavuþ, Yakup Yýlmaz, Yýldýray Yýldýrým. Denetleme kurulu: Sebahattin Çolak, Sabit Bilici, Sinan Çolak, Göksal Çalýk, Bünyamin Osmanoðlu Ömer Faruk Gerçek, kimdir? 1968 yýlýnda Ýstanbul/Tuzla'da doðdu. Ýlkokula 1974 yýlýnda Fatih, Koca Ragýp Paþa Ýlkokulu'nda baþladý, 1975 yýlýnda Sultanbeyli'ye yerleþti, 1989 yýlýnda Üsküdar Ýmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu yýlýnda, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi (Archives Management) Bölümünü bitirdi yýlýnda Askerlik hizmetini Erzincan 3. Ordu Karargâh Komutanlýðý'nda, Komutanlýk Arþivi'nde tamamladý. Askerlik hizmetinden sonra, baba mesleði olan yayýncýlýða devam etti yýlýnda Ýstanbul Anadolu Yakasý'nda haftalýk yayýn yapan Gerçek Medya ve Gerçek Vizyon adlý gazeteleri kurarak gazeteciliðe baþladý yýlýnda ise Ýstanbul Anadolu yakasýnýn ilk günlük gazetesi olan Haber Takip'i ilçedeki diðer gazeteci arkadaþlarý Recep Karakoç ve Ahmet Iþýkdað ile birlikte kurdu ve yayýncýlýk hayatýna devam ediyor. Ömer Faruk Gerçek, ayrýca, Ýlim Yayma Cemiyeti Sultanbeyli þube baþkan yardýmcýlýðý, Anadolu Yakasý Gazeteciler Cemiyeti AYGAD yönetim kurulu üyeliði görevlerinde de bulunuyor. Ömer Faruk Gerçek, evli ve 2 çocuk babasý.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 14 HAZÝRAN 2012 Çok kýymet verdiðim bir dostum, herkes den farklý bir iþ yaptý mý sorardýn nedir diye, kýsa bir cevap verirdi, benim stilim farklý diye. Ýnsanlar içerisinde uç insanlar var ve bunlara dahi, lider, kahraman vs. vs. gibi isimlerle anýlýrlar. Kimilerine göre kahramanca tavýr, kimilerine göre kaba tabirle (keriz) ya da ahmak ismiyle adlandýrýlýyor. Ne hikmetse de hep ahmak (keriz) görünenler baþarýlý yâda lider oluyor ve yönetiyorlar. Bu yazýnýn baþlangýç amacý birilerini gaza getirmek veya bir tarafa kanalize etmek deðil, bunu baþtan yazayým ki sonrasýnda; kimden bahsediyor, kimleri tarif ediyor denilmesin. Hani baþarýlý birisinden bahsedilirken (babasýndan, atasýndan miras kalmayanlar için) adam sýfýrdan hangi hale gelmiþ, helal olsun, bizim korktuklarýmýzý yaptý, þimdi biz onun yaptýklarýný konuþuyoruz deriz. Hepimizin çevresinde böyle ehli namus, becerikli ve sýfýrdan zirveye çýkmýþlar vardýr. Ben þahsen böyle baþarýlý insanlarý tebrik ediyorum ve Allah sayýlarýný artýrsýn diyorum. Ýnancýmýza göre yaþamaya çalýþýyoruz, çalýþýyoruz diyorum çünkü yaptýklarýmýz, yaþadýðýmýz þekiller ve alýþkanlýklarýmýz inancýmýzla çeliþiyor veya uymuyor. Bir düþünürün dediði gibi; "Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz, bir süre sonra yaþadýklarýnýz inancýnýz oluyor". Her kafadan bir sesin çýktýðý, birbirimizi yerdiðimiz ve dýþardan bakýldýðýnda hiç de ayný þeyleri paylaþmadýðýmýzý belli eden hal, davranýþ sergiliyoruz. Benim þöyle bir yapým yok. Herkes ayný düþünecek, ayný yaþayacak, ayný hizada vs. vs.'ler deðil. Ortak deðerler, insani yaþam biçimleri içerisinde hakka, adalete ve deðerlere saygýlý olmak. Diðer teferruatlar peþinden gelecektir ve pürüzlerinde zaman içerisinde kendiliðinden çözülecektir. Düþüncelerimi, fikirlerimiz, görüþlerimiz ne olursa olsun, karþýmýzdakinin de bir fikri, düþüncesi ve anlayýþý mutlaka vardýr. Kabul etmek zorunda deðiliz, hatta saygý duymak zorunda bile deðiliz, fakat ayný yerde yaþýyorsak tahammül etmek zorundayýz, aksi takdirde adýný koyamadýðýmýz kýyametlerin baþladýðýný görüyor, yaþýyor ve acý içinde izliyoruz. Tahammül eden, sabýr gösteren ve farklýlýklarýmýz zenginliðimiz diyebilen dilek ve temennisiyle, Kalýn huzurla saðlýcakla. KAYA KILIÇ Yaklaþým ya da anlayýþ biçimi Sayýn Erkan DÝNÇ, Yeni görevinizden dolayý sizi tebrik eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Ýsmail KOÇLU Bu nasýl gençleþtirme? Ýstanbul Kartal'da bulunan Aydos ormanlarýnda büyük ölçekli aðaç kesme faaliyetleri baþladýðýna dikkat çeken bölge sakinleri, resmi açýklamalarda "aðaç gençleþtirme çalýþmasý yapýlýyor" denilmesine karþýn, bölgenin "orman vasfýný yitirmiþ 2-B arazisi"ne uygun hale getirilmeye çalýþýldýðýný belirtiyor. Beyler, Düzün suyu mu çýktý? Eðitim dilinin Kürtçe olamayacaðýný bile bile sýrf çýkmaz sokaklardan çýkýlmasýn diye ana dilde eðitim týpký Türkçe gibi olsun isteniyor. Nasýl olacak bu? Ýnanýn nasýl olacaðý konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Öðretmek için önce öðretmenleri yetiþtirecek, kaynaklarý Kürtçeye çevirecek yapý gerekli! Böyle bir ÝSA DOÐAN alt yapý hiç olmadý. Kolay kolay da öyle laf olsun diye de oluþturulamaz. Kürtçe bir eðitim dili olabilir mi? Yerel diller baþkadýr eðitim dilleri baþkadýr. Avustralya yerlileri eðitim dili olarak Ýngilizce öðrenirler. Amerika'da yaþayan bir çok farklý millet eðitim dili olarak Ýngilizce öðrenirler. Almanyada yaþayan milyonlarca yabancý eðitim dili olarak Almanca öðrenir. Neden? Çünkü devletin dili ortak olmalý, tek olmalýdýr. Çeþitlilikler kültürel anlamda güzelliðini korumaya devam ettirmeli ama çeþitlilikler devleti ayrýþtýrýrsa güzellik deðil. Türkiye'de yaþayan Kürt vatandaþlarýn aðýrlýklý eðitim ve de konuþma dili Kürtçe deðil Türkçe'dir. Devletin dilinin Türkçe olduðu bir yerde siyasetçiler istese de halkýn kütçe eðitime talebi marjinal düzeyde olacaktýr. BDP'ye dikkat edin! BDP, ayrýþtýrmak üzerine siyaset yapýyor. Çünkü o kaynaktan besleniyor. Siz "seçmeli olsun" derseniz (daha önce bunu bile hayal edemezlerken) "hayýr zorunlu " olsun derler. Siz "tamam zorunlu olsun" derseniz, bu kez de baþka bir beðenmemezlik argümaný geliþtirirler. Ýnanýn gözlerinden anlarsýnýz bu siyasetçilerin ne kadar samimiyetsiz olduklarýný. Deveye sormuþlar: aþaðý inmek mi güzel, yukarý çýkmak mý? Deve: Düzün suyu mu çýktý demiþ Beyler, Düzün suyu mu çýktý. Biraz insaf! Yýllarca hayal dahi edemediklerinizi bugün elde etmiþken, bu kadar agresif ve de ayrýþtýrýcý olmak neden? Yoksa geçmiþteki kaosu mu özlüyorsunuz? Bugünkü tavýrlarýnýza baktýkça, neden o karanlýk günlerden daha fazla sesiniz çýkýyor diye sormak istiyorum Seçilmiþ bir Cumhurbaþkaný? Hadi gelin içten ve samimi olarak düþünelim ve þu soruyu soralým: Türk siyasi geleneðinde gerçekten tarafsýz bir Cumhurbaþkaný olabilir mi? Kim tarafsýzdý? Demirel mi? Sezer mi? Turgut Özal mý? Abdullah Gül mü tarafsýz? Bu insanlar (Sezer hariç) siyasi bir gelenekten gelen farklý görüþlerin temsilcileriydiler. Cumhurbaþkaný olarak da inanç ve görüþlerini bir kafese koyup hapsetmediler. Þeklen tarafsýz ama aslýnda bal gibi taraflýydýlar! Aslýnda olmasý gereken de bu zaten. Tarafsýzlýk önemli deðil, adil olmasý önemli. Önemli noktalardan biri de þu: seçimle iþ baþýna gelecek olan bir cumhurbaþkaný bugünkü siyasi nüfuzu ile yetinir mi? Halk desteðiyle gelmiþ, siyasal sorumluluðu olan bir Cumhurbaþkaný artýk tarafsýz deðil, taraflý ve de siyasi rengi olan biridir. Seçimle gelmiþ olmasý, ona oy verenlere karþý sorumlu kýlar yýlý ilginç bir yýl olacak gibi. Bir kriz yýlý olmamasý için bugünden konuyu tartýþmak ve de çözüme ulaþtýrmak gerekiyor Ýstanbul Kartal'da bulunan Aydos ormanlarýnda büyük ölçekli aðaç kesme faaliyetleri baþladýðýna dikkat çeken bölge sakinleri, resmi açýklamalarda "aðaç gençleþtirme çalýþmasý yapýlýyor" denilmesine karþýn, bölgenin "orman vasfýný yitirmiþ 2-B arazisi"ne uygun hale getirilmeye çalýþýldýðýný belirtiyor. Aydos ormanlarýnda baþlayan aðaç kesme faaliyetleri üzerine harekete geçen bölge sakinleri, bölgenin 2-B'ye uygun hale getirilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Kaymakamlýða yaptýklarý baþvuruda "aðaç gençleþtirme" çalýþmasý yapýlýyor" yanýtýný aldýklarýný belirten vatandaþlar, bu açýklamanýn gerçeði yansýtmadýðýný ifade etti. Ormanlýk alanýn çeþitli bölgelerinde, özellikle yamaç ve yol kenarlarýnda aðaç kesimi yapýldýðýna dikkat çeken vatandaþlar, yapýlan çalýþmalarýn gençleþtirme deðil ormansýzlaþtýrma olduðuna dikkat çekti. Yalnýzca yaþlý aðaçlar deðil, bütün aðaçlar kesiliyor Aðaç kesimiyle birlikte yeni rant alanlarýnýn açýlacaðýndan kuþkulanan vatandaþlarýn Kartal Kaymakamlýðýna yaptýklarý yazýlý baþvuruya verilen resmi yanýtta, Orman Ýþletmesi ve Belediyeye atýfla, alanda "orman gençleþtirme" yapýldýðý iddia edildi. Oysa vatandaþlarýn verdiði bilgilere ve çektikleri fotoðraflara göre, kesilen aðaçlarýn yaþlarýna bakýlarak ve bölgenin tamamen ormansýzlaþtýrýlmakta olduðuna dayanarak, yapýlan çalýþmanýn bir gençleþtirme olmadýðýna dikkat çekiliyor. Bir baþka ifadeyle, yalnýzca yaþlý aðaçlar deðil, çalýþma yapýlan bölgedeki bütün aðaçlarýn kesildiði belirtiliyor. Konunun Kartal Belediye Meclisinde de gündeme geldiðini ve þiddetli tartýþmalara neden olduðunu belirten bölge sakinleri, özellikle yerleþim bölgeleri arasýnda kalan Aydos ormanýndaki aðaç kesmenin gençleþtirme deðil, alaný aðaç keserek ormansýzlaþtýr- Baþkanlýk sistemi tartýþmalarýnda gözden kaçan nokta ne? Yasal veya çerçevesi çizilmemiþ bir model oluþturulmasa dahi seçilecek olan Cumhurbaþkaný- bu kiþi büyük olasýlýkla Recep Tayyip Erdoðan olacaktýr- siyasal olarak baþbakanlýðý ezecek bir nüfuza sahip olacaktýr. Bu modele görünmeyen Baþkanlýk Sistemi de diyebilirsiniz. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan partisine hükmetmeye devam edecek, altýnda çalýþacak bir baþbakan atayacak. Baþbakan olacak kiþi alttan parti kontrolüyle, üstten Cumhurbaþkaný kontrolüyle etkisizleþtirilecek. Yani yasal çerçevesi olmayan ama Recep Tayyip Erdoðan modeli bir ara dönem olacak. Baþbakanýmýzýn istediði sadece var olacak olanýn yasal çerçeveye de dökülmesi. Yoksa yasal çerçeve olmadan da istediði sitemi uygulayacaktýr. Sistemin bu noktaya gelmesinde en büyük etken 367 krizi sonrasýnda oluþan sistem týkanýklýðýdýr. Madem cumhurbaþkanýnýn seçilmesi parlamenter sistem açýsýndan bu kadar problemli " buyun halk seçsin" dendi. Yani sistemi rayýndan çýkaran CHP'nin uzlaþmaz tutumudur. Demek ki 367 krizi aslýnda bir kapýyý kapatýp diðeri açmýþ. Þimdi o dönem bu krize ortak olanlar ne düþünüyorlardýr acaba? Bence çoktan piþman olmuþlardýr. Bu durum bana bir ayeti hatýrlattý: "Sizin hayýr gördükleriniz þer, þer gördüklerinizde de hayýr olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz!.." {Bakara/ 216} Halk tarafýndan seçilen bir Cumhurbaþkaný sizce siyasi olarak Baþbakandan aþaðý kalýr mý? Saðlýcakla Kalýn. ma olduðunu ifade ediyor. Bu sayede bölgenin "orman vasfýný yitirmiþ 2-B arazisi" yasasýna uygun hale getirilerek birilerine rant alaný olarak yaðmaya sunulabileceðine dikkat çeken vatandaþlar, diðer yandan, ormanlýk alanda tapularýnýn nasýl alýndýðý belli olmayan bazý villalarýn da bulunduðunu da iddia ediyor. Yakacýk- Aydos ormaný, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli'ne sýnýrý olan, Kartal ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan, bölge halkýnýn nefes aldýðý bir alan. Bir yanýnda Yeþil Vadi olarak bilinen alan bulunan ve Samandýra göletinin ve Uður Mumcu Çamlýk gibi mesire alanlarýný da içinde barýndýran orman arazisinde, tarihi Aydos Kalesi de bulunuyor. Abone Olun, Gazeteniz Her Gün Masanýza Gelsin... Tel:

7 HAZİRAN 2012 Sancaktepe de arama kurtarma tatbikatı Sancaktepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği ekiplerince, depremde mahsur kalan ve enkaz altında bulunan yaralıyı kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatın ilk bölümünde yıkılmış bir binadan yaralı kurtarma çalışması oldu Önce sismik dinleme cihazlarla canlı olup olmadığını tespiti yapılması ile başlayan tatbikatta, kameralı görüntü alma, ardından da karotla beton kırılarak yaralıya ulaşıldıktan sonra sağlık ekiplerinin desteği ile sedyeye konulan yaralının ambulansa taşınma uygulaması yapıldı. Tatbikat sırasında üç değişik ekibin koordineli olarak çalışması dikkatleri çekti. Tatbikatın ikinci bölümünde ise, deprem sonrası yıkılan binanın 2. katında bulunan bir yaralıyı pencereden sedye ve iplerle kurtarıp, ambulansa taşıma ardından da sağlık kuruluşuna götürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, yangın veya kaza durumunda ne yapılması gerektiği, itfaiye aracı ile birlikte uygulamalı olarak anlatıldı. Belediye çalışanlarından oluşturulan sivil savunma ekibinin 40 kişilik bir grupla yaptığı tatbikat, mahalle sakinleri tarafından da izlendi Çekmeköy de dilenciler tek tek toplatılıyor Vatandaşın şikayetleri üzerine harekete geçen Çekmeköy Belediye Zabıta ekipleri, sokakta dilenerek vatandaşların hem duygularını hem de cüzdanlarını sömüren dilenciler tek tek toplatıldı Çekmeköy`ün birçok semtini mesken tutan dilencilere karşı Çekmeköy Belediye Başkanlığı`na bağlı zabıta ekipleri, Madenler, Mimarsinan, Taşdelen, Alemdağ ve Ömerli ile Koçulu Köyü`nde aynı anda operasyon için düğmeye bastı. Cadde, Sokak aralarında ve camii kenarlarını mesken tutmuş, vatandaşın duygularını ve aynı zamanda ceplerini sömüren dilenciler kıskıvrak yakalanarak zabıta müdürlüğüne getirtildi. Zabıta Müdürü Zelkif Bal`ın yaptığı açıklamaya göre; İlçemizde son zamanlarda dilenci sayısında büyük artış görüldü. Vatandaşların şikâyetleri de buna eklenince çekmeköylülerin duygularını ve ceplerini sömüren tüm dilenciler toplatıldı. Kanuni işlemleri yapılan ve toplanan paraları sayıldıktan sonra yargıya teslim ediyoruz. Dilencilik yapmak kanuna ceza sayılmadığı için sokaklara tekrar geri dönüyorlar. Zabıta ekibi olarak dilencilere göz açtırmamaya özen gösteriyoruz. Bazı semtlerde dilencileri toplamamıza karşı tepkide gösterenler oluyor. Bu da bizlerin görevlerini yapmakta güçlük çekmemize neden oluyor. Bazı dilenciler kendi çocukları dahi kucağında olmadan para dileniyorlar. Bazıları ise ihtiyacı olmasaa bile bu durum hastalık edinmişler ve para dileniyorlar. Bizler vatandaşları uyarıyoruz. Bu insanlara para vermeyin, toplumu özendirmeyin. Vatandaşlar şikâyetlerini belediyemize yapsınlar dilenciler nerede varsa anında toplatılması sürdürülecektir. Toprak göçtü 1 işçi hayatını kaybetti PENDİK'te bir inşaatın tesfiye çalışmasını yapan Cemal Çiçek meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti. İddiaya göre 4 kadın, Üsküdar'daki Altunizade ve Burhaniye Metrobüs Durakları ve bu duraklara bağlantı sağlayan üst geçitlerde bir kişinin kendilerini taciz ettiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, metrobüs duraklarında pusuya yattı. Güvenlik kameraları da incelenerek, şüphelinin eşkali belirlendi. Çalışmalar yaklaşık bir ay sürdü. Olay, dün akşam akşam saatlerinde Pendik Sülüntepe Mahallesi M.Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yapımına devam edilen inşaatın kanalizasyon çalışmasını yapan Cemal Çiçek, iş makinesi çalışma yaparken meydana gelen göçükte toprağın altında kaldı. İnşatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çicek'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri Çiçek'in cesedi yaklaşık bir saat çöken toprak altından kurtarmaya çalıştı. Çiçek'in cesedi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Taciz şüphelisini tişörtü ele verdi Üsküdar da metrobüs durakları ile duraklara bağlantı sağlayan üst geçitlerde yalnız kadınları elle taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Mağdur kadınların şikayeti üzerine harekete geçen polisin, şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ettiği öğrenildi. Şüpheli, bir kadını taciz ettiği üzerinde bulunan tişörtle metrobüs durağına gelince polis şahsı kıs kıvrak yakaladı. Güven timlerinin bir hafta boyunca nöbet tutarak yakaladığı şüphelinin 22 yaşındaki A. S. olduğu anlaşıldı. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.S. sorguya alındı. Bu arada taciz şikayetiyle polise başvuran 4 kadın da emniyete gelerek zanlıyı teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., daha sonra Üsküdar Adliyesi'ne çıkartıldı. A.S. 'nin taciz olaylarını tenha saatlerde yaptığı ve özellikle yalnız kadınları gözüne kestirdiği belirtildi. Tanınmamak için sürekli tişört değiştirdiği anlaşılan A. S.'nin, daha önce park ve bahçelerde de taciz olaylarına karıştığı öğrenildi. Yaz Kur an kursları, 18 Haziran da başlıyor Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur`an kursları, 18 Haziran`da ders başı yapıyor. Hafta içi her gün her yaştan öğrencinin katılabileceği kurslarda, günde 3 saat eğitim yapılacak. Kur`an-ı Kerim, ibadet, siyer ve ahlak gibi dinî içerikli dersler verilecek. Ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yaz kurslarında Kur`an-ı Kerim ve dinî bilgiler dışında Kur`an kurslarını tanıtmak, Kur`an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimliliği artırmak amacıyla eğitsel, dinî, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek. Kurs dışında yapılacak faaliyetler için ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı yeterli olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz kurslarına katılan çocukların çeşitli eğlencelerle, güzel vakit geçirerek tatil havasında Kur`an öğrenmelerini sağlamak, sporu sevdirmek ve boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir de protokol imzaladı yaş aralığındaki öğrencileri kapsayacak etkinliklerde çocuklara basketbol, güreş, masa tenisi, badminton, taekwondo, judo, wushu, karate gibi spor dalları öğretilecek. Bu kurslar, her ilin spor imkânları ölçüsünde gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz kurslarına katılacak öğrencilere dağıtılmak üzere çeşitli kitaplar da hazırlandı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırılacak kitaplar arasında "Elif- Bâ", "Dinimizi Öğreniyorum" serisi ve "İnteraktif CD Destekli Tecvidli Kur`an-ı Kerim Elif-Bâ"sı da yer alıyor. Kurslarda eğitim, günlük 3 saat olacak. Eğitim-öğretim saatleri, mahalli şartlar, öğretici, öğrenci ve velilerin talepleri doğrultusunda il müftülükleri tarafından da düzenlenebilecek. Müftülükler, ihtiyaç olması halinde, aynı kurs ve camide farklı saatlerde (sabah-öğleden sonra) kurs düzenleyebilecek. Meteoroloji'den 'ciddi' yüksek sıcaklık uyarısı! Meteoroloji, yurt genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Sıcak hava hafta sonuna kadar etkili olacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinde artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. BAKAN'DAN "SICAKLIK" UYARISI!.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli az bulutlu ve açık, Doğu Anadolu'nun kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinde artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. YÜKSEK SICAKLIK UYARISI Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının oluşturacağı olumsuzluklara karşı, başta sağlık problemi olan vatandaşlarımız olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. YURTTA HAVA DURUMU Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin genellikle az bulutlu ve açık, Doğu Anadolu'nun kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinde artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

8 MiRAÇ KANDiLiNiZ MÜBAREK OLSUN

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz HIZLI TREN PROJESÝ TAMAMLANACAK MEKKE-MEDÝNE ARASI 2014 TE 2.5 SAAT OLUYOR HABERÝ SAY FA 12 DE ÝBRAHÝM ABDURRAHMAN: ÝSLÂM HAYATIMI DEÐÝÞTÝRDÝ YAZISI SAY FA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF EKÝMÝZ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı