ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði"

Transkript

1 Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di. Üm ra ni ye Aða oð lu My Ci ty Otel'de ya pý lan tö re ne Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Üm ra ni ye Kay ma kam lý ðý na ve kâ le ten San cak te pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, Ýþ ada mý Ali Aða oð lu, AK Par ti Üm ra ni ye Ýl çe Baþ ka ný Öz türk Oran, Üm ra ni ye be le di ye Baþ kan yar dým cý la rý, bi - rim mü dür le ri ve çok sa yý da da vet - li ka týl dý. Tö ren de ko nu þan AK Par ti Üm - ra ni ye Ýl çe Baþ ka ný Öz türk Oran, Tür ki ye'de ki de ði þi me dik kat çe - ke rek, 'Ül ke ge liþ tik çe ede bi yat ve sa nat da o oran da ge li þir' de di. 01 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 15 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: BAKAN GÜNAY: ÜMRANÝYE, ÝSTANBUL'U ÇEKEN BÝR LOKOMOTÝFE DÖNÜÞTÜ Üm ra ni ye Be le di ye si'nin dü zen le di ði 8. Ge le nek sel Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rýn da de re ce ye gi ren le re ödül le ri nin ve - ril di ði ge ce de ko nu þan Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, 'Üm ra ni ye, Ýs tan bul'u çe ken bir lo ko mo ti fe dö nüþ tü' de di. Üm ra ni ye Be le di ye si'nin dü zen le - di ði 8. Ge le nek sel Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nýn öne mi ne dik kat çe ken Oran, 8 yýl dýr ya rýþ - ma la rý ay ný ba þa rýy la sür dü ren Üm ra ni ye Be le di ye si'ni kut la dý. HA SAN CAN: 'YA RIÞ MA LA RI - MIZ MAR KA OL DU' Törende bir konuþma yapan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ý aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarýný söyledi. Bu yýl 8.'lerini düzenledikleri Geleneksel Resim, Hikâye ve Þiir Yarýþmalarý'nýn artýk marka haline geldiðini belirten Baþkan Hasan Can, her yýl binlerce yeteneðin bu yarýþmalar vesilesiyle kendilerini kanýtladýklarýný ve bu yolda cesaret kazandýklarýný söyledi. Yarýþmalarý her yýl ayrý bir heyecanla düzenlediklerini vurgulayan baþkan hasan Can, dereceye giren tüm yarýþmacýlarý Sancaktepe'ye 4100 Yataklý Hastane ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði ko nuþ ma sýn da, Ge le nek sek Re - sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la - rý'nýn bü yük bir mis yon üst len di - ði ni söy le di. 05 TE Baþkan Hasan Can Yerel Medya Temsilcileri Ýle Bir Araya Geldi Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! AYDOS GENÇLÝK FESTÝVALÝ SONA ERDÝ Sul tan bey li Be le di ye si'nin yaz ta ti li ne gi ren genç ler için dü zen le di ði Ay dos Kül tür Sa nat ve Genç lik Fes ti va li'nde bin ler ce genç do ya sý ya eð len di. Fes ti val de özel lik le genç le rin sev di ði sa nat çý ve grup lar sah ne al dý. Mus ta - fa Ce ce li, Ge ce Yol cu la rý, Kut si ve Mu rat Gö ðe ba kan gi - bi ün lü sa nat çý la rýn ya ný sý ra, il çe nin genç ye te nek le ri de hü ner le ri ni ser gi le di. Dört gün sü ren fes ti val de se vi - len sa nat çý la rýn kon ser le ri nin ya ný sý ra il çe nin ba þa rý lý genç le ri ne de ödül ler yað dý yý lý ný "Eði tim ve Kül tür Yý lý" ilan eden Sul - tan bey li Be le di ye si, kül tür et kin lik le ri kap sa mýn da bir - bi rin den ün lü sa nat çý la rý Sul tan bey li li genç ler le bu - luþ tur du. Uzun ve yo ru cu eði tim öð re tim se zo nu nu ge - ri de bý ra kan genç ler, fes ti val bo yun ca hem eð len di ler hem de yaz ta ti li ne coþ kuy la 'mer ha ba' de di ler. 05 TE Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Üm - ra ni ye ve çev re il çe ler de fa a li yet gös te ren ye rel ga ze te yö ne ti ci ve mu ha bir le ri ne bir ye mek ver di. Ga ze te ci ler le soh bet eden Baþ kan Ha san Can, çe þit li ko nu lar la il gi li so ru la rý da ya nýt la dý. Baþ kan Er dem, Av ru pa nýn en bü yük has ta ne si San cak te pe'ye ya - pý lý yor. San cak te pe Ýl çe sin de bu lu nan as ke ri böl ge nin Trak ya'ya ta þý na ca ðý ný söy le yen Baþ kan Ýs mail Er dem, 4100 ya tak lý þe hir has ta ne si ge li yor de di. San cak te pe'ye müj de li ha ber San cak te pe Gen co Er kal Kül - tür Mer ke zin de ko nu þan Baþ kan Ýs mail Er dem, Sa man dý ra, Sa rý - ga zi ara sýn da bu lu nan m2'lik ala na sa hip as ke ri böl ge de ya tak lý þe hir has te ne si ola - ca ðý ný söy le di. Baþ kan Er dem bu - nun San cak te pe için bir müj de ol du ðu nu ifa de et ti. Ýs tan bul'un bir çok il çe sin den, Ana do lu nun bir çok ken tin den ve Av ru pa'dan San cak te pe'ye sað lýk has ta ne si ne ge le bi le cek le ri ni ifa de eden Baþ - kan Er dem " Ana do lu ya ka sýn da in san lar San cak te pe'ye ge le cek. Bu is tih dam an la mýn da kat ký sað - la ya cak, en az 'e ya kýn per - so nel ça lý þa cak. Bu da San cak te pe hal ký na önem li bir fýr sat su na cak. Bu nun so nu cun da has ta ne nin çev re sin de önem li ya tý rým lar ola - cak. Çün kü, Av ru pa'nýn en bü yük has ta ne si ola cak. Bu ra da ki ti ca - ret bu gün ol du ðu nun iki ka tý na çý ka cak. San cak te pe'li komþ ula - rý mý za ha yýr lý ol sun di yo ruz."de - di. Tev fik Erk / San cak te pe Çe þit li ve si le ler le ga ze te ci ler le bir ara ya ge len Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Üm ra ni ye ve çev re il çe ler de fa a li yet gös te ren ye rel ga ze te yö ne ti ci ve mu ha bir le ri ne bir ye mek ver di. Üm ra - ni ye Be le di ye si Sos yal Te sis le ri'nde ger çek leþ ti ri - len ye me ðe Üm ra ni ye Baþ kan Ha san Can, Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Kü çük kap dan, Ba sýn Ya yýn ve Halk la Ýliþ ki ler Mü dü rü Fay sal Þan si ile Üm ra ni ye ve çev re il çe ler de fa a li yet gös te ren ye rel ga ze te yö ne ti ci ve mu ha bir le ri ka týl dý. Ye me ðin ar dýn dan ga ze te ci le rin gün cel ko nu - lar la il gi li so ru la rý ný ya nýt la yan Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, yap týk la rý hiz met ler le Üm ra - ni ye'de bü yük bir de ði þim ger çek leþ tir dik le ri ni söy le di. Hiz met le ri nin ilk gün kü he ye can ve sa mi - mi yet le de vam et ti ði ni ifa de eden Baþ kan Ha san Can, ya pý mý de vam eden Üm ra ni ye Be le di ye si ye - ni hiz met bi na sý ve ya rýn te me li atý la cak olan Üm - ra ni ye met ro su ile il gi li ola rak da bil gi ver di. Baþ - kan Ha san Can, Üm ra ni ye'de ki kent sel dö nü þüm ça lýþ ma la rý nýn da de vam et ti ði ni vur gu la dý.

2 HAZİRAN 2012 AYDOS GENÇLiK FESTiVALi SONA ERDi Sultanbeyli Belediyesi nin yaz tatiline giren gençler için düzenlediği Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali nde binlerce genç doyasıya eğlendi. Festivalde özellikle gençlerin sevdiği sanatçı ve gruplar sahne aldı. Mustafa Ceceli, Gece Yolcuları, Kutsi ve Murat Göğebakan gibi ünlü sanatçıların yanı sıra, ilçenin genç yetenekleri de hünerlerini sergiledi. Dört gün süren festivalde sevilen sanatçıların konserlerinin yanı sıra ilçenin başarılı gençlerine de ödüller yağdı yılını Eğitim ve Kültür Yılı ilan eden Sultanbeyli Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Sultanbeylili gençlerle buluşturdu. Uzun ve yorucu eğitim öğretim sezonunu geride bırakan gençler, festival boyunca hem eğlendiler hem de yaz tatiline coşkuyla merhaba dediler. Coşku Dolu Şölen Dört gün süren festival her gün ayrı coşkuya ve heyecana sahne oldu. Festivalin ilk günü gençler, Kutsi, Grup Laçin ve Grup Kumsal la eğlendiler. İkinci gün ise Murat Göğebakan, Grup Maviler ve Grup Künye sahne aldı. Murat Göğebakan sahne performansıyla sevenlerinin kalbinde bir kez daha taht kurdu. Birbirinden güzel şarkılarını Sultanbeylili gençler için seslendiren Göğebakan, hastalığı dolayısıyla yaşadığı zor günleri sevenlerinin duasıyla atlattığını söyledi ve herkese teşekkür etti. Sevilen sanatçı sevenlerine bir de müjde verdi ve son klibinde festival görüntülerinin yer alacağını söyledi. Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali nin üçüncü gün sanatçıları Doğaçlama, Pera Tayfa ve Gece Yolcuları oldu. Alanı dolduran kalabalığı coşturan Sultanbeyli nin genç yeteneği Alpay Şahin ve grubu Doğaçlama, Hoşgeldin Yeni Dünya ve Bensizsin gibi kendilerine ait şarkıları geçler için seslendirdi. Grup Pera nın ardından sahneye çıkan Gece Yolcuları ile coşku zirveye çıktı. Yüzlerce genç sevilen grubun şarkılarına eşlik etti. Son gün ise festival coşkusu Belediye Spor Tesisleri ne sığmadı. Çevre ilçelerden de Sultanbeyli ye akın eden binlerce Mustafa Ceceli hayranı, festival alanını hınca hınç doldurdu. Ceceli den önce sahne alan Grup Silent Room ve Cihan Yıldız ile eğlenen gençler, hayranı oldukları Mustafa Ceceli nin sahneye çıkmasıyla birlikte adeta kendilerinden geçtiler. Sevilen sanatçının şarkılarıyla gönüllerince eğlenen yüzlerce genç, kapanış gününü bayram havasına dönüştürdü. Festivalde dört gün boyunca Sultanbeylili öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri de izleyicilerden tam not aldı. Başarıya ödül yağdı Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali sevilen sanatçıların konserleriyle sınırlı kalmadı. 4 gün boyunca ilçenin okullarında, dershanelerinde, gittikleri sanat kurslarında ve spor müsabakalarında başarı yakalamış gençlerin tamamına ödül yağdı. Sultanbeyli Belediyesi başarıyı ödüllendirerek bu gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İlk gün SBS 1001 Eğitim Destek Projesi kapsamında gittikleri dershanelerde dereceye giren öğrenciler ödüllerin ilk sahibi oldu. Sultanbeyli nin Eğitim ve Kültür Yılı nın en önemli projelerinden olan ve ilçenin SBS başarı çıtasını yükseltmesi hedeflenen SBS 1001 Eğitim Destek Projesi, Belediye, Kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim in koordinasyonu neticesinde hayata geçirilmişti.festivalde ikinci gün, okullarında birinciliği göğüsleyen gençler sahnedeydi. 41okulun birincileri için düzenlenen törende şampiyonlara diz üstü bilgisayar ve çeşitli hediyeler verildi. Üçüncü gün ödülleri, ilçenin kültür, sanat ve sporda başarı yakalamış gençlerine gitti. Aydos Kütüphanesi nde düzenlenen kitap okuma yarışmasında en çok kitap okuyanlara, belediyenin kurslarında Osmanlıca, yazarlık ve kısa film branşlarında eğitim gören başarılı gençlerine ve atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi. Son gün ise KOSGEB kurslarında eğitim Sabri Ülker in cenaze namazı Fatih Camii nde kılınacak. Cenaze namazı öncesi Ülker in dostu, akrabası ve yüzlerce çalışanı camiye akın etti. Sabri Ülker in oğlu Murat Ülker ve ailenin diğer üyeleri cenazeye gelenlerin taziyesini kabul etti. Caminin avlusunda kuyruğa giren yüzlerce insan, Ülker ailesine taziyelerini iletmek için bekledi. Taziye için sıraya girenlerden bazıları Sabri Ülker ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: 18 sene orada çalıştım Biz 'Sabri Baba' derdik kendisine. En büyük sanayicilerden biri. Herkes şükran ve minnetle anıyor. Şükran borcumu ödemek için burada bulunuyorum. Büyük insan kendisi. Ben Sabri beyle 25 sene çalıştım. Allah nur içinde yatırsın. Sabri bey babamızdı her şeyimizdi. Sabri bey bizimle sıraya girer yemek yerdi. Mekanı cennet olsun. gören yeni girişimciler, sertifikalarını Belediye Başkanı Hüseyin Keskin in elinden aldı. Eğitim ve Kültür Yılı na özel çalışmalar Festivalin tamamında gençleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ödül törenlerinden önce gençlere hitap ederek SBS ve LYS sınavları öncesi moral verdi. Başkan Keskin, Uzun ve yorucu eğitim-öğretim sezonunu geride bıraktınız. Bazı arkadaşlarınız bir yıl boyunca Lisans Yerleştirme Sınavı na, bazıları ise Seviye Belirleme Sınavı na hazırlandı. Tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyorum diyerek gençlerin sınav stresini üzerlerinden atmaları için güzel bir festival geçirmeleri dileğinde bulundu Eğitim ve Kültür Yılı dolayısıyla İlçede yapılan çalışmalara değinen Başkan Keskin, Biz Sultanbeyli nin geleceği olan siz değerli gençlerimize yeni imkanlar ve fırsatlar sunabilmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. SBS 1001 Eğitim Destek Projesi, ilçemizde hizmete giren yeni okullar, kültür sanat kurslarımız bunlardan sadece bazıları dedi. Göreve geldikten sonra 10 yeni okulun hizmete açıldığını ve 7 okulun da inşasının devam ettiğini söyleyen Keskin, kültür ve sanatın eğitimin bir parçası olduğunu ifade etti. Son dönemde Sultanbeyli nin iki kültür merkezine kavuştuğunu hatırlatan Keskin, Sultanbeyli Kültür Merkezi ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi üç sezondur birbirinden güzel konser, tiyatro, söyleşi ve konferanslara ev sahipliği yapıyor. Yine bu merkezlerimizde uluslararası etkinlikler düzenliyoruz. Tüm bu çalışmaları siz gençlerimizin geleceğine katkı sunabilmek için gerçekleştirdik dedi. Belediyenin yürüttüğü ve ilçenin vizyonunu değiştirecek çalışmalara da değinen Keskin, 23 yıldır hayali kurulan Gölet Projesi nin ve 400 yataklı devlet hastanesinin başladığını, Sultanbeyli ye metro müjdesi verildiğini söyledi. 2B konusunda da vatandaşları rahatlatan açıklamalar yapan Başkan Keskin, 2B yasasıyla ilgili olarak vatandaşlarımızın hissiyatını ve taleplerini bakanlarımıza ve konuyla ilgili tüm makamlara sürekli iletiyoruz. TEM otoyolu bağlantısının açılması ilçemize çok büyük değer kattı. Sultanbeyli, 3. Köprünün ve Marmaray ın kavşağında yer alacak. Bu nedenle tapularını alan vatandaşlarımızın yerleri eskisine göre çok daha değerli olacak. Bu konuda vatandaşlarımızın endişe etmemesini istiyoruz dedi. Ülker e vefa borcunu ödemek için camiye koştular Ülker Grubu nun kurucusu ve Onursal Başkanı Sabri Ülker in ekmeğini yiyen yüzlerce çalışan vefa borcunu ödemek için Fatih Camii ne akın etti. Ülker ailesine taziyelerini iletmek için kuyruğa giren dostları ve Ülker çalışanları, Sabri Ülker in çok iyi bir insan olduğunu, vatana millete hayırlı işler yaptığını anlattı. Kız Kulesine ok yağdı Türklerin ata sporu olan ve kültürümüzde önemli bir yer tutan okçuluk sporunun tanıtımı ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Festivali" kapsamında sekiz ülkeden yüzden fazla okçu Kız Kulesi'ni ok yağmuruna tuttular. Okçuluk sporuna gönül vermiş olan Hattat Kemankeşlerin son temsilcisi merhum Hezarfen Necmeddin Okyay adına düzenlenen festivale, aralarında dünya şampiyonu Macar okçu Monus Wtaf'ın da yer aldığı Almanya, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Rusya, Macaristan ve KKTC gibi ülkelerden yüzden fazla sporcu katıldı. Festivalin ilk gününde ülkelerinin geleneksel savaşçı kıyafetlerini giymiş okçular, Validebağ Korusu'nda, 10, 15, 20 ve 25 metrelik parkurlarda yumurta, kavun, karpuz ve kalkanları hedef alarak kıyasıya mücadele ettiler. 3 ayrı kategoride dereceye giren sporculara ödülleriüsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından verildi. BOĞAZİÇİ OK YAĞMURUNA TUTULDU Sıcak havaya karşın büyük ilgi toplayan yarışmaların ikinci gününde ise festivale katılan okçular önce mehteran takımı ve Issız Adam filmi ile tanınan Cemal Hünal'ın da bindiği atlar eşliğinde Üsküdar meydanından Kız Kulesi'ne kadar bir gösteri yürüyüşü düzenlediler, ardından da Salacak'tan Boğaziçi'ni Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın işareti sonrası "Ya Hakk" nidalarıyla ok yağmuruna tuttular. Festival kapsamında 9 Haziran Cumartesi günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde çok önemli bir sergi açıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve "Ok-Yay Güzeli" adındaki okçuluk konulu karma sergide, aralarında Hattat Mahmut Şahin, Ebru ve Cilt sanatçısı Melike Kazaz, Hattat Müzehhib Abdullah Aydemir ve yay ustası Ercan Özek gibi sanatçıların Osmanlı tarzında süslenmiş eserleri, yeni yapılmış Osmanlı tarzı yaylar, oklar, zihkir, kandil, siper gibi Türk okçuluğuna özel 100'e yakın metaryal sergilendi. Sergide ayrıca okçulukla ilgili ayet, hadis, beyit ve şiirler ile tezhib, ebru, hat uygulamaları ve ahşap sanatı eserleri de yer aldı. Festivalde ayrıca "Geleneksel Türk Okçuluğu ve Necmettin Okyay" konulu bir de panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Adnan Mehel'in yaptığı panelde, Prof. Dr. Uğur Derman Necmettin Okyay'ın okçuluğu, Prof. Dr. Altan Çetin Memluk okçuluğu, Doç. Dr. Tilla Deniz Baykuzu eski Türklerde okçuluk ve Mahmut Şahin de Hattat Kemankeşler konularında bilgilendirmelerde bulundular.

3 14 HAZÝRAN 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 14 HAZÝRAN 2012 Y l : 9 Say : 267 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 14 HAZÝRAN 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Aydos Gençlik Festivali Sona Erdi Sultanbeyli Belediyesi'nin yaz tatiline giren gençler için düzenlediði Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali'nde binlerce genç doyasýya eðlendi. Festivalde özellikle gençlerin sevdiði sanatçý ve gruplar sahne aldý. Mustafa Ceceli, Gece Yolcularý, Kutsi ve Murat Göðebakan gibi ünlü sanatçýlarýn yaný sýra, ilçenin genç yetenekleri de hünerlerini sergiledi. Dört gün süren festivalde sevilen sanatçýlarýn konserlerinin yaný sýra ilçenin baþarýlý gençlerine de ödüller yaðdý. 1. SAYFADAN DEVAM Coþku Dolu Þölen Dört gün süren festival her gün ayrý coþkuya ve heyecana sahne oldu. Festivalin ilk günü gençler, Kutsi, Grup Laçin ve Grup Kumsal'la eðlendiler. Ýkinci gün ise Murat Göðebakan, Grup Maviler ve Grup Künye sahne aldý. Murat Göðebakan sahne performansýyla sevenlerinin kalbinde bir kez daha taht kurdu. Birbirinden güzel þarkýlarýný Sultanbeylili gençler için seslendiren Göðebakan, hastalýðý dolayýsýyla yaþadýðý zor günleri sevenlerinin duasýyla atlattýðýný söyledi ve herkese teþekkür etti. Sevilen sanatçý sevenlerine bir de müjde verdi ve son klibinde festival görüntülerinin yer alacaðýný söyledi. Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali'nin üçüncü gün sanatçýlarý Doðaçlama, Pera Tayfa ve Gece Yolcularý oldu. Alaný dolduran kalabalýðý coþturan Sultanbeyli'nin genç yeteneði Alpay Þahin ve grubu Doðaçlama, "Hoþgeldin Yeni Dünya ve Bensizsin" gibi kendilerine ait þarkýlarý geçler için seslendirdi. Grup Pera'nýn ardýndan sahneye çýkan Gece Yolcularý ile coþku zirveye çýktý. Yüzlerce genç sevilen grubun þarkýlarýna eþlik etti. Son gün ise festival coþkusu Belediye Spor Tesisleri'ne sýðmadý. Çevre ilçelerden de Sultanbeyli'ye akýn eden binlerce Mustafa Ceceli hayraný, festival alanýný hýnca hýnç doldurdu. Ceceli'den önce sahne alan Grup Silent Room ve Cihan Yýldýz ile eðlenen gençler, hayraný olduklarý Mustafa Ceceli'nin sahneye çýkmasýyla birlikte adeta kendilerinden geçtiler. Sevilen sanatçýnýn þarkýlarýyla gönüllerince eðlenen yüzlerce genç, kapanýþ gününü bayram havasýna dönüþtürdü. Festivalde dört gün boyunca Sultanbeylili öðrencilerin sergilediði halk oyunlarý gösterileri de izleyicilerden tam not aldý. Baþarýya ödül yaðdý Aydos Kültür Sanat ve Gençlik Festivali sevilen sanatçýlarýn konserleriyle sýnýrlý kalmadý. 4 gün boyunca ilçenin okullarýnda, dershanelerinde, gittikleri sanat kurslarýnda ve spor müsabakalarýnda baþarý yakalamýþ gençlerin tamamýna ödül yaðdý. Sultanbeyli Belediyesi baþarýyý ödüllendirerek bu gençlerin yanýnda olduðunu bir kez daha gösterdi. Ýlk gün SBS 1001 Eðitim Destek Projesi kapsamýnda gittikleri dershanelerde dereceye giren öðrenciler ödüllerin ilk sahibi oldu. Sultanbeyli'nin Eðitim ve Kültür Yýlý'nýn en önemli projelerinden olan ve ilçenin SBS baþarý çýtasýný yükseltmesi hedeflenen SBS 1001 Eðitim Destek Projesi, Belediye, Kaymakamlýk ve ilçe Milli Eðitim'in koordinasyonu neticesinde hayata geçirilmiþti.festivalde ikinci gün, okullarýnda birinciliði göðüsleyen gençler sahnedeydi. 41okulun birincileri için düzenlenen törende þampiyonlara diz üstü bilgisayar ve çeþitli hediyeler verildi. Üçüncü gün ödülleri, ilçenin kültür, sanat ve sporda baþarý yakalamýþ gençlerine gitti. Aydos Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap okuma yarýþmasýnda en çok kitap okuyanlara, belediyenin kurslarýnda Osmanlýca, yazarlýk ve kýsa film branþlarýnda eðitim gören baþarýlý gençlerine ve atletizm BAKAN GÜNAY: ÜMRANÝYE, ÝSTANBUL'U ÇEKEN BÝR LOKOMOTÝFE DÖNÜÞTÜ Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, törende yaptýðý konuþansýnda, 'Türkiye'nin bütün yaþam standartlarý demokrasinin sayesinde, milletimizin kendi verdiði oya sahip çýkmasýnýn sayesinde, bizim de milletin verdiði oyu baþýmýzýn üzerinde bir emanet olarak saymamýz sayesinde iyiye ve ileriye doðru gidiyor. Allah yolumuzu açýk ve aydýnlýk etsin' dedi. Bakan Günay, konuþmasýnda þunlarý söyledi: 'Ümraniye son yýllarda geliþen bir Ýstanbul parçasý haline geldi. Eski yýllarda Ümraniye, Anadolu'nun dört bir tarafýndan barýnmaya gelinen, gecekondu yaþamýnýn sürdürüldüðü, siyasi çekiþmelerin arenasý haline gelmiþ, sorunlu ve bakýmsýz bir Ýstanbul semtiydi. Ümraniye, o zaman bir yük gibi görünüyordu, þu anda Ýstanbul'u çeken bir lokomotife dönüþtü. Ýþ adamlarýmýzýn, yerel yönetimin katkýlarýyla, ben buradaki geliþmeyi, Türkiye'deki geliþmenin bir laboratuarý olarak adým adým yaþadým ve þu anda Ümraniye'deki geliþmelerle hepimiz iftihar ediyoruz.' YARIÞMALAR 8 YILDIR KARARLILIKLA SÜRÜDÜRÜLÜYOR Bakan Günay, konuþmasýna þöyle devam etti: 'Þöyle bir bilinç geliþtiriyoruz; kentli olmak sadece köy evinden çýkýp apartmanda yaþamak, sadece evden çýkýp, çamurlu bir sokaktan çýkýp, asfalta basmaktan ibaret deðil. Kentli olmak, ayný zamanda bütün yaþam standartlarýyla, kültürün, sanatýn nimetlerinden yararlanmak ve ortak bir bilinç düzeyini hep beraber geliþtirmektir. Bunun için de belediyelerin bildiðimiz rutin hizmetlerin ötesinde bu alanlar asli görev alanlarýdýr. Bunu en önceden beri idrak edip yoðun çalýþmalar yapan belediyelerden biri Ümraniye Belediyesi'dir. 8 yýldýr ýsrarla, yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüller takdim edildi. Son gün ise KOSGEB kurslarýnda eðitim gören yeni giriþimciler, sertifikalarýný Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin'in elinden aldý. Eðitim ve Kültür Yýlý'na özel çalýþmalar Festivalin tamamýnda gençleri yalnýz býrakmayan Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, ödül törenlerinden önce gençlere hitap ederek SBS ve LYS sýnavlarý öncesi moral verdi. Baþkan Keskin, "Uzun ve yorucu eðitim-öðretim sezonunu geride býraktýnýz. Bazý arkadaþlarýnýz bir yýl boyunca Lisans Yerleþtirme Sýnavý'na, bazýlarý ise Seviye Belirleme Sýnavý'na hazýrlandý. Tüm öðrencilerimize sýnavlarda baþarýlar diliyorum" diyerek gençlerin sýnav stresini üzerlerinden atmalarý için güzel bir festival geçirmeleri dileðinde bulundu. "2012 Eðitim ve Kültür Yýlý" dolayýsýyla Ýlçede yapýlan çalýþmalara deðinen Baþkan Keskin, "Biz Sultanbeyli'nin geleceði olan siz deðerli gençlerimize yeni imkanlar ve fýrsatlar sunabilmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. SBS 1001 Eðitim Destek Projesi, ilçemizde hizmete giren yeni okullar, kültür sanat kurslarýmýz bunlardan sadece bazýlarý" dedi. Göreve geldikten sonra 10 yeni okulun hizmete açýldýðýný ve 7 okulun da inþasýnýn devam ettiðini söyleyen Keskin, kültür kararlýlýkla resim, þiir ve hikâye yarýþmasý sürdürülüyor.' FEVKALADE VASIFLI ESERLER KATILMIÞ Ümraniye Belediyesi'nin burada sadece moderatörlük yaptýðýný ifade eden Günay, 'Bugün de naat konulu dinlediðimiz eser, fevkalade vasýflý eser ve isimlerin bu yarýþmalara katýldýðýnýn güzel örneklerden biridir. Umut ediyorum ki ayný derinlik diðer yarýþmalarda da görülmektedir. Resim yarýþmasýnda 1923'ün bir hayal perspektifi olarak sunulmasý da bence çok isabetli bir seçim' dedi. ÜMRANÝYE BELEDÝYESÝ'NÝ KUTLUYORUM Bakan Ertuðrul Günay, konuþmasýný þöyle sürdürdü: 'Biz 2012 yýlýndayýz ama önümüze bir 12 yýl daha koyuyoruz. 2023, Cumhuriyet'in 100. yýlý. Çocuklarýmýz bunu düþünsün. 'Nasýl kentlerde yaþayacaðýz? Bugünkünden daha yeþil, daha iyi imar edilmiþ kentlerde, bugünkünden daha fazla kiþi baþýna yeþil alan düþen, temiz hava düþen, bugünkünden daha bakýmlý, daha geliþmiþ, kültür altyapýsý, sanat altyapýsý geliþmiþ kentlerde yaþayacaðýz. Bugünkünden daha fazla ekonomisi, demokrasisi geliþmiþ bir Türkiye'de yaþayacaðýz'. Bunlarý hayal etsinler. Böyle bir hedef seçilmesi de son derece ve sanatýn eðitimin bir parçasý olduðunu ifade etti. Son dönemde Sultanbeyli'nin iki kültür merkezine kavuþtuðunu hatýrlatan Keskin, "Sultanbeyli Kültür Merkezi ve Muhsin Yazýcýoðlu Kültür Merkezi üç sezondur birbirinden güzel konser, tiyatro, söyleþi ve konferanslara ev sahipliði yapýyor. Yine bu merkezlerimizde uluslararasý etkinlikler düzenliyoruz. Tüm bu çalýþmalarý siz gençlerimizin geleceðine katký sunabilmek için gerçekleþtirdik" dedi. Belediyenin yürüttüðü ve ilçenin vizyonunu deðiþtirecek çalýþmalara da deðinen Keskin, 23 yýldýr hayali kurulan Gölet Projesi'nin ve 400 yataklý devlet hastanesinin baþladýðýný, Sultanbeyli'ye metro müjdesi verildiðini söyledi. 2B konusunda da vatandaþlarý rahatlatan açýklamalar yapan Baþkan Keskin, "2B yasasýyla ilgili olarak vatandaþlarýmýzýn hissiyatýný ve taleplerini bakanlarýmýza ve konuyla ilgili tüm makamlara sürekli iletiyoruz. TEM otoyolu baðlantýsýnýn açýlmasý ilçemize çok büyük deðer kattý. Sultanbeyli, 3. Köprünün ve Marmaray'ýn kavþaðýnda yer alacak. Bu nedenle tapularýný alan vatandaþlarýmýzýn yerleri eskisine göre çok daha deðerli olacak. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn endiþe etmemesini istiyoruz" dedi. GÜNAY: ÜMRANÝYE, ÝSTANBUL'U ÇEKEN BÝR LOKOMOTÝFE DÖNÜÞTÜ Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediði 8. Geleneksel Resim, Hikâye ve Þiir Yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödüllerinin verildiði gecede konuþan Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, 'Ümraniye, Ýstanbul'u çeken bir lokomotife dönüþtü' dedi. isabetli. Bütün içtenliðimle Ümraniye Belediyesi'ni kutlamak istiyorum.' DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Konuþmalarýn ardýndan, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediði 8. Geleneksel Resim, Hikâye ve Þiir Yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ümraniye Belediye baþkaný Hasan Can, Bakan Ertuðrul Günay'a, Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarýnca yapýlan bir tablo hediye etti. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can ve yarýþmacýlar ile jüri üyeleri toplu halde hatýra fotoðraflarý çektirdi. Daha sonra sergi salonuna geçen konuklar, Geleneksel resim Yarýþmasý'nda dereceye giren eserlerin yer aldýðý sergiyi gezdi. Gerçek, Sultanbeylispor'un Baþkanlýðýna seçildi Sultanbeylispor'un olaðan genel kurulu 9 Haziran Cumartesi günü kulüp binasýnda yapýldý. Gazetemizin imtiyaz sahibi ve Sultanbeylispor kulübü yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Gerçek, yapýlan genel kurulda Sultanbeylispor kulübü baþkanlýðýna seçildi. Sultanbeylispor'un 9 Haziran Cumartesi günü kulüp binasýnda yapýlan genel kurulda Divan baþkanlýðýna üyelerin teklifiyle Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Ýlköðretim Okulu müdürü Ekrem Yýldýrým getirildi. Divan iyeliklerini ise Ali Sait Çolak ve Mustafa Osmanoðlu yaptý. Saygý duruþu ve Ýstiklal marþý'nýn ardýndan baþlayan genel kurulda önce Ali Sait Çolak baþkanlýðýndaki eski yönetim kurulu ibra edildi. Çolak, teþekkür etti Bu sýrada söz alan Ali Sait Çolak, tüm çalýþma arkadaþlarýna ve Teknik direktörlerine ve sporcularýna özverilerinden dolayý teþekkür etti. Geçtiðimiz sezonda yaþanan zorluklara raðmen kendisine destek olanlara teþekkür eden Çolak, yeni dönemde de yönetim kurulu üyesi olarak hizmete devam edeceðini belirterek yeni yönetim kurulu üyelerinin Sultanbeyli markasýný en iyi þekilde temsil edeceðini ve Sultanbeyli gençliðine hizmet edeceðini vurguladý. Divana tek liste geldi Sonrasýnda kulüp tüzüðüne yönelik bazý tadilat ve düzenlemeler görüþülerek kabul edildi. Kongrede divana tek liste geldi. Yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Gerçek'in sunduðu liste yapýlan oylamada kongre üyeleri tarafýndan oybirliði ile kabul edildi. Gerçek, Projelerini anlattý Seçimin ardýndan söz alan ve listesine olan teveccühten dolayý Sultanbeylispor kongre üyelerine teþekkür eden Gerçek, maddi ve manevi zor þartlara raðmen tüm dallarda Sultanbeyli'yi ve Sultanbeylispor'u baþarýyla temsil eden önceki kulüp baþkaný Ali Sait Çolak ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, tüm olumsuzluklara raðmen Sultanbeylispor geçtiðimiz sezon adýndan Ýstanbul'da baþarýyla söz ettirdi, dedi. Yeni döneme iliþkin projelerini de kongre üyelerine aktaran Gerçek, Ülkemize ve Sultanbeyli'ye yakýþýr bir gençlik yetiþtirmek istediklerini belirterek, tüm Sultanbeyli'lileri, gençliði kötülüklerden koruyan bir uðraþ dalý olan çeþitli spor dallarýnda faaliyet gösterecek olan Sultanbeylispor'a maddi ve manevi destek olmaya çaðýrdý. Kendi çocuklarýmýzý korumanýn, aslýnda bölgedeki tüm çocuklarla ilgilenmekten geçtiðini belirten Gerçek, biz yaþadýðýmýz bölgedeki gençleri ne kadar saðlýklý ve doðru yetiþtirirsek kendi çocuðumuzu da o kadar korumuþ oluruz, dedi. Yeni dönemde gençlerle sadece spor dallarýnda deðil, toplumsal davranýþ, eðitim ve öðretimlerinin takibi ve aileleriyle birlikte etkileþim içinde, teknolojiyi de kullanarak komple bir metod üzerinde çalýþmak istediklerini belirtti. Herkes duyarlý olmalý Sultanbeyli'de yöneticileri, STK temsilcilerini ve esnafý da gençliðe hizmet anlamýnda duyarlý olmaya çaðýran Gerçek, bu tür faaliyetlerin, derneklerde veya STK'larda birkaç kiþinin üzerine yýkýlmasý halinde istenilen sonucun alýnamayacaðýný belirten Gerçek "Yaþadýðýmýz yerlerin ve toplumun o bölgede bulunan akil kiþiler üzerinde haklarý vardýr. Bu sorumluluktan kaçamayýz, kaçmamalýyýz. Özellikle genç nüfusu çok fazla olan ve gençlerinin de diðer ilçelere göre daha fazla desteðe ihtiyacý bulunan Sultanbeyli'de hepimiz sorumluluðumuzu yerine getirmeliyiz" dedi. Genel Kurul sonucunda Sultanbeylispor'un yeni yönetim ve denetim kurulu þu isimlerden oluþtu: Ömer Faruk Gerçek, Cengiz Büyükyýlmaz, Hayri Çuvalcý, Ahmet Sadýkoðlu, Ali Sait Çolak, Kadem Türkan, Vecdi Bayraktar, Recep Karakoç, Mustafa Osmanoðlu, Orgay Ural, Ekrem Yýldýrým, Ahmet Çavuþ, Yakup Yýlmaz, Yýldýray Yýldýrým. Denetleme kurulu: Sebahattin Çolak, Sabit Bilici, Sinan Çolak, Göksal Çalýk, Bünyamin Osmanoðlu Ömer Faruk Gerçek, kimdir? 1968 yýlýnda Ýstanbul/Tuzla'da doðdu. Ýlkokula 1974 yýlýnda Fatih, Koca Ragýp Paþa Ýlkokulu'nda baþladý, 1975 yýlýnda Sultanbeyli'ye yerleþti, 1989 yýlýnda Üsküdar Ýmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu yýlýnda, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi (Archives Management) Bölümünü bitirdi yýlýnda Askerlik hizmetini Erzincan 3. Ordu Karargâh Komutanlýðý'nda, Komutanlýk Arþivi'nde tamamladý. Askerlik hizmetinden sonra, baba mesleði olan yayýncýlýða devam etti yýlýnda Ýstanbul Anadolu Yakasý'nda haftalýk yayýn yapan Gerçek Medya ve Gerçek Vizyon adlý gazeteleri kurarak gazeteciliðe baþladý yýlýnda ise Ýstanbul Anadolu yakasýnýn ilk günlük gazetesi olan Haber Takip'i ilçedeki diðer gazeteci arkadaþlarý Recep Karakoç ve Ahmet Iþýkdað ile birlikte kurdu ve yayýncýlýk hayatýna devam ediyor. Ömer Faruk Gerçek, ayrýca, Ýlim Yayma Cemiyeti Sultanbeyli þube baþkan yardýmcýlýðý, Anadolu Yakasý Gazeteciler Cemiyeti AYGAD yönetim kurulu üyeliði görevlerinde de bulunuyor. Ömer Faruk Gerçek, evli ve 2 çocuk babasý.

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ. Validebağ Semt Konağı na Kavuştu

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ. Validebağ Semt Konağı na Kavuştu Başlıyor... Ramazan Ayı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun 27. Sayı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR Validebağ Semt Konağı na Kavuştu A ltunizade ve Acıbadem mahallelerinin kolayca

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı