tavır tavır merhaba Dostlukla...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tavır tavır merhaba Dostlukla..."

Transkript

1

2

3 tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi stiklal Cad. Aznavur Psj. No: 212 Kat: 6 Beyo lu/ stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara: dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8.Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap No: (TL): Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. (EURO): Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Ofset Haz rl k: TAVIR YAYINLARI Bask : ASPAfi Da t m: D-B-R kültür sanat yaflam nda tavır Eylül say m zla yine sizlerleyiz. A ustos un sonunda dergimizin sahibi ve Grup Yorum eleman Muharrem Cengiz in duruflmas görüldü. stanbul 11. A r Ceza Mahkemesi nde görülen davaya Muharrem Cengiz getirilmeyerek hukuksuzlu a devam edildi. Muharrem, savunma hakk engellenerek bu duruflmas nda da tahliye edilmedi. Grup Yorum eleman Selma K l, 24 A ustos 2004 tarihinde gece yar s evi bas larak bir bas n davas nedeniyle gözalt na al nd. Bir gün sonra ilgili savc l a ifade verip serbest b rak lan Selma, bu kez de Terörle Mücadele fiubesi ekipleri taraf ndan gözalt na al nd ve bir gün daha gözalt nda kald. Selma n n da flu anda hapishane de bulunan di er Grup Yorum elemanlar gibi suçu sabitti: halk için türkü söylemek... Bu suç gece yar s evi bas larak gözalt na al nmas için yeterliydi bu ülkede. Her ay devrimci sanata yönelik yeni bir gündemi sizlere aktar yoruz. Bütün bunlar bize 50 li y lar n McCarthy li Cad Kazan n hat rlatt. Bir yaz m zla sizlerle paylaflmak istedik düflüncelerimizi. Tav r n sayfalar bir kez daha hayk r yor: Grup Yorum a Özgürlük! Özgürlü e sevdal lar uzun yürüyüfllerine devam ediyor. Selami Kurnaz bu direniflin 117. flehidi oldu... Ve yeni yürüyüflçüler düfltü yine yollara. Kapa m z onlara ay rd k. Sevgi Erdo an n diliyle yaflamay çok sevenlere ithaf ettik ayn bafll kta sizlere sundu umuz yaz m z... Ekim say m zda tekrar buluflmak dile iyle... Dostlukla...

4 tavır Ayl k Sanat Dergisi ISSN bir yan m z yine tutsak 8 yaflamay çok sevenlere 9 koyunun olmad yerde rock, rock a karfl röportaj 16 kufllar sever misiniz? 23 köylü k z süreyya... 20cad kazan

5 güncel grup yorum Hiç yabanc s de ildik tutsakl n ve tutsaklar n. lk türkülerimizden biriydi mahpushane çeflmesi, yandan ak yor. Sömürüye, zulme, adaletsizli e ve onursuzlu a karfl, halk n n özlemlerini gerçek k lmaya, ömrünü adayanlar n ö rencileriydik. Bilimin ve hayat n ö rencileriydik. Ö rendiklerimizi saz m zla, gitar m zla, davulumuzla, kaval m zla türkü türkü söylemeye çal flt k. Sesimize ezilen halk n her kesiminden sesler kat l rken; duvarlar, sansürü, keyfilikleri aflarak önce içeridekiler s ms cak sard lar yürekleriyle, bilinçleriyle bizleri. 12 Eylül buldozerinin izleri evlerde, sokaklarda, okullarda, iflyerlerinde, insanlar n yüzlerinde, bak fllar nda korkuya, tedirginli e, güvensizli e, inançs zl a ve yozlu a dönüflmüflken, bizler türkülere sar lm flt k. En iyiyi, en do ruyu yapmaya çal fl rken bizi de kuflatan bu izlerin etkisini tafl yorduk elbette. Onlar, y llarca süren iflkencelerden geçtiler, bedenlerini açl a sürdüler, canlar verdiler. En zor koflullarda kirletmediler hayata ve insana, bilime ve halka dair inançlar n ve düfllerini Tutsakt lar ama hepimizden daha özgürdüler o yüzden. flkence ç l klar aras nda bir plastik bidon, bozuk bir akordeonla türküler ürettiler üstelik. Yazd lar düflüncelerini bizlere, düflüncelerimizin s n rlar n büyüttüler. Onlar direnmenin ustas yd lar, bizler direnifl türkülerinin ç raklar Demokrasicilik oyununun pespayeli ini gördük türkülerimizden dolay gözalt na al nd m zda. Sanat n ve sanatç n n hak ve özgürlü ünü savunmak, anl flanl sanat erbab n n suskunlu- unda biz ç raklara düflmüfltü. Sözümüzü esirgemedik dilimiz döndü ünce. Mahkemelerde hukuk ad na hukuksuzlu- un en kötü, en kaba örneklerini, hakl ve halktan yana olana tahammülsüzlü ü ile tan flt k. Hiç uzak de ildik tutsakl kta özgürlü ü yaflatanlara. Gün geldi duvarlar n ard n da tan d k. Gördük ki duvarlar n ard ndakiler türkülerimizin de ustas yd lar. Sesleri sesimiz, sözleri sözümüz, yürekleri yüreklerimiz. Her bir türkümüzde yüzlercesinin eme i, düflüncesi, ezgileri, elefltiriler K saca bilinci ve yüre i vard. Türkülerimiz iflçinin, yoksul köylünün, gecekondulunun, ö rencilerin, gençli in oldu u kadar özgür tutsaklar nd r da. Ve bizler sanatç oldu umuz kadar iflçi, yoksul köylü, gecekondulu, ö renci, genç ve özgür tutsa z. 19 y l boyunca kaç kez sak ncal ilan edildik, kaç kez gözalt na al n p iflkencelerden geçirildik. Kaç kez mahkeme kürsülerinde do ruyu ve hakl y savunduk. Kaç yüz kez yasak ilan edildi konserlerimiz. Kaç kez kasetlerimiz, yaz lar - m z, konserlerimiz kendi yasalar n hiçe sayanlarca mahkûm edildi, hükümler giydi. Ve kaç kez o duvarlar n ard na, demir kap lara, maltalara, mazgallara hapsedildi türkülerimiz. Kimi türkülerimizi voltalarda m r ldand k ilk. Bir yoldafl n bak fl nda, di erinin yüre i kabartan öfkesinde bulduk ezgilerimizi. Barikat bafllar nda söyledik marfllar m z. Ölümün koynunda eriyen kahramanlar n vedas z gidifllerindeydi türkülerimiz. Teröriste ç kt ad m z. Bürolar m z bas ld, tutsak edildik, hükümler giydik, mahpuslardayd k. Gecekondu y k mlar na karfl direnifllerdeydik, soka a at lan iflçilerin yürüyüfllerinde, grev çad rlar nda, hak arama eylemlerinde, May s larda Bask ve zulmün oldu u her yerde direnen sesimizi de katt k direnifllerin kavgas - na. Susmad k hiç. Daha yola ç karken koymufltuk ad n : Bu ses hiç susmayacak! Nisan 1992 de Ayfle Nil imizi, Ayfle Gülen imizi de ald lar aram zdan, on yi it devrimciyi kuflat p katlettiklerinde. Sonra dil imizi çalm fllard kültür merkezimizden. Tutsak etmifllerdi ve de ilk celsede teröristli ine hükmetmifllerdi. 96 da içerideki yüreklerimiz tabutluklara konulmak istendi. Bir yan m z mitralyöz oldu, her yan m z boran f rt nas. 19 Aral k ta içeride barikat bafllar nda, gaz bombalar, kurflunlar alt nda halaydayd k, d flar da meydanlarda Sözümüz oldu, birbiri ard na giden yi itler. Feda y ö rettiler bize, türkümüz oldular. Boran kanatl lar birbiri ard na kervanlar dizdiler; 117 ye vard say lar. Ömürlerinin en güzel y llar çal n p sakat b rak lanlar, 600 ü aflt. Her fleyi unuttular belki ama nereyle ve neden yürüdüklerini asla unutmad lar. Umutsuzlu u yasak edip umudun yürüyüflünün türküsünü söyledik yürüyüfl koyduk ad n. fiimdi bir yan m z yine tutsak. Önce hsan ald lar, iyileflemez raporunu iptal edip. 28 insan n can n alan, alt kad n diri diri yakan operasyonun ad na hayata dönüfl diyebilenlerin iyileflemez raporunu bir anda iyileflti ye çevirip hsan tutsak etmeleri flafl rtmad bizi. Ard ndan Muharrem i ald lar. Tan k olarak ifade vermek üzere ça r ld mahkemeden ç - k flta bir anda san k olup tutuklan verdi. Bunca sak ncal üretimin yap ld kültür merkezimizin sahibinin, üstelik de Grup Yorum un gitaristinin iflledi i suç lar için tutuklanmas na da flafl rmad k Sonra efl zamanl büyük operasyon un bir parças oldu kültür merkezimiz. hücre kültür merkezi miz bas ld, bir terörist yakalan verdi. Ali, me erse çoktan beri aranmakta imifl! Düzmece senaryolarla onlarca insan n tutukland - hukuksuzluk örne ine bir de kültür merkezimizden Yorumcu Ali yi kurban ettiler, flafl rt c de il Ve flimdi üç yorumcu tutsak. Art k güvenlik içinde uyuyabilirler. Art k türkülerden f rlayan kurflunlar onlara de mez diye düflünüyorlar. Ezgilerden bombalar ya amaz bu pervas z zulmün bafl na. Üç Yorumcu tutsak art k. Birileri onlara hat rlatmal : Üç Yorumcu yu de il, bütün Yorumcular tutsak edebilirler. Yorumcular n türkülerinin söylendi i bütün dernekleri, dergileri, bürolar, okullar, meydanlar, iflyerlerini, da lar -tafllar talan edip, insanlar tutsak edebilirler ama türküler Birileri onlara söylemeli: Türküler susmaz, halaylar sürer 3

6 tart flma kelimeler kanat r yaray... tav r 4 Kelimeler bir silah gibi yaralar ve düflman n silahlar na sahip olan, onu ma lup edebilir. Dil bilmek silah kullanmay bilmektir. Ernst W. Heine Alamut a Dönüfl nsan akl n n, düflüncelerinin vücuda gelmesinde, dilin ve cümlelerin ne kadar yeri varsa; sistemler için de dil ayn önemini korur. Her düflünce kendi dilini, kendi cümlelerini kurar ve öyle konuflur. Aksi kaç n lmazd r. En basitinden en zoruna dek hayat n bir gerçe idir bu. Dil deyip geçemeyiz. Dil dedi imiz fleyin arkas nda, düflünce sistemi vard r. Dil dedi imiz fleyin arkas nda dünyaya, hayata bak fl vard r. Dil dedi imiz fleyin arkas nda, kültür vard r. Var olman n temel etkenlerindendir dil. Uzun uzad ya anlatmayal m, akademik çözümlemelere de fazla yer vermeyelim; en az ndan bu yaz da. Ancak, flöyle durup bir bakal m. Herkes kendi düflünce sisteminden kendine bir ifade biçimi yarat rken, biz bunun neresinde duruyoruz. Yay n hayat na bafllad günden bu yana, Tav r benzerlerinden ay ran temel özelliklerden biri de dili olmufltur. Dergimizi takip edenler taraf ndan zaman zaman elefltirilse de bu bizim bafl ndan beri oturtmaya çal flt m z bir tavr m zd. Bu derginin yazarlar, bir fleyi söyleyecekse eveleyip gevelemediler. Onu derin akademik tahliller k l f içine sokmad lar. Dosdo ru söylediler. Bunu yaparken de akademik birikimi yads mad lar, ona tümden yüz çevirmediler. Ancak belirli bir dönemden sonra oluflan seçkinci bir anlay fla karfl her fleyi yerli yerine oturtma, bilgiyi ihtiyac olana sunma kayg s yla hareket ettiler. Bilenlerin, birbirlerine defalarca anlatt bir hikaye olmad Tav r. Bilmeyenlere sunulan bir hayat felsefesi olma gayreti içinde oldu. Tav r n sahip oldu u dünya görüflü, bu ülkede kurulacak sosyalist kültürün, ancak bu ülkenin birikiminden, onun ilerici öz tafl yan damarlar ndan hareket edece ini bilerek düflünmekte ve konuflmakta. Bu sadece devrimci hareketin de il, bu ülkenin sosyalist birikimine katk da bulunmufl, mücadele etmifl tüm solun diliydi. Bizimle ayn cümleleri kurmasalar da ayn fleyi konufluyorduk. Fakat bu, bir dönem sürdü. Üzerinden 12 Eylül buldozer gibi geçti cümlelerin. Paletlerin alt ndan do rulanlar, kelimelerini de toplad lar beraberlerinde. Sa kalan kelimelerini s rtlad lar. Sonra di erlerinin de yaralar n temizlediler. Yürüyüfl sürüyordu. 12 Eylül ün erozyonlar n daha kaç y l yazaca z bilemeyiz ama 12 Eylül bu ülkenin solunun sesini de il, dilini de kesti. Sonra da vantrologlar gibi ona baflka bir ses verip konuflturdu. Sol, konuflmaya bafllam flt ama durum fluydu: Hani hep bildi iniz bir oyuncuyu baflka biri seslendirir de flafl r r kal rs n z ya ekran bafl nda. flte öyle flaflk n bir durum yaflan yordu. Hep bildi imiz insanlar, baflka seslerden, baflka cümleler kuruyordu. Bu, böyle gidemezdi. Gitmedi de. Bu doku uyuflmazl n giderecek iki yol vard. Ya sol eski haline, özüne dönecekti ya da yeni sesine ve cümlelerine uygun bir akl tafl yacakt kafas n n içinde. flte o zaman bafllad kirlenme. Masum çözüm aray fllar, düzenin içinde kurumlaflan kafalar yaratt. O zaman, onlar gibi konuflmaya bafllad sol. Bir yanda devrimciler, beylik kelimelerle bildik fleyleri anlat yordu. Bir yanda da yepyeni g c r g c r cümlelerle konuflulanlar vard. Risksiz, bedelsiz ama ayn etiket. Ucuza yan sanayi elektronik eflya sat n almak gibi bir fleydi. Ucuzlu uyla göz kamaflt r r ama prize tak nca elde mi patlar yoksa nerede bilinmez bir durum. Demifl ya flair, Kelimeler kanat r yaray diye. flte öyle kanad k biz, onlar konufltukça. Ad m ad m, damla damla kanatt lar bizi. Ne kendileri bildi kanad m z ne de söyledi imizde dinleyip anlad lar. En eski sözdür, Bu sizin tuttu unuz yol, yol de ildir. Eski ya, kulak asan olmad. Ak llar na fleytan girmiflti bir kez. Dilin kabahati yok ki, ak l ne buyurursa onu söyler dil. Dil bilmek, silah kullanmay bilmektir. demifl ya yazar. Be hey adam, o silah bize mi? lk bizi mi vurmak geldi içinden? Gencecik bir k z. Parça parça olmufl bedeni. Faks makinelerinden ak yor ka tlar. flte bizimkiler! diyoruz. Belki bu sefer anlam fllard r. Yok o lu yok. Bir kere de mi anlamazs n z ac dan? Bir kere bile mi içinizden bir fleyler kopmaz? Kâ tlardan bildik cümleler ak yor. Bildik ama düflmandan duydu umuz cümleler. Nerelerde ö rendiniz ki bunlar? Mamak ta m? Tek s ra halinde koflarken mi ezberlettiler size bunlar? Gencecik bir k z. Belki de k z n z yafl nda. Anlad k! Tabutunda omzunuz yoktu. Anlad k, mezar na bir avuç toprak atmad n z ama bu neyin zehri? Nerede böldünüz de çatal ettiniz dilinizi? Biz de gördük o y - kand n z dereleri ama pis kokma pahas na bas p geçtik yan ndan. Bir kazan suyu odun ateflinde s t p temizlenmek yetti bize. Siz nas l buland n z bunca çamura? Gencecik bir k z, Semiran. Ad belki kalmam flt r akl n zda. Komplolardan yer kalm flsa, belki tutmuflsunuzdur akl n zda. Semiran d ad. Biz bilir, biz tan rd k onu. Hangi yoksulun can n yakmak isterdi ki? Biz bilir biz tan rd k. Siz belki tan mazd n z ama nas l da unuttunuz binlerce Semiran. Nas l da bast n z kemiklerine? Dilinize dolad klar n z, en sevdiklerinizi de yaralard, akl n za bile gelmedi. Semiran ve onun düflünceleri. Bir vuruflta karalamak hangi ahlakta var ki solun ahlak nda olsun. Düzende bu var kabul ama onun ahlak bize k stas m? Elini vicdan na koyan hangi kifli der ki bu düzende ahlak var diye. Me er yüzümüzü kara ç kard lar. Onlar bile, bizim dürüstlü ümüze kara çalamayacaklar n bilip, Bu bomba yanl fl yerde patlad. dedi. Do ru, bomba yanl fl yerde patlad. Amiyane tabirle, sizin demeçlerinizde patlad. Sizin akl n zda patlad. Ondan sonra etrafa da lan Semiran n etleri de ildi. Etrafa, kirlenmifl düflünceler da ld. Birimizin bile e ilip yüzüne bakmayaca düflünceler... K s tl alg lar m zla kavrad m z düflündü- ümüz fleylerin, gerçek yap lar hakk nda acaba ne biliyoruz? Gerçe in tümünü anlad m - za emin miyiz? (a.g.e)

7 deneme Bu, k rm z karanfillerin öyküsüdür... denef demiray Y l 1984, 8 Haziran Cuma. Anlat yor karanfiller, açl n türküsüyle 57. günlerini; Metris ten getirilen ve 50. günde b rakan arkadafllar taburcu edildiler. Bir nevi cezaland rma. De il asker karavanas, perhiz yeme i dahi yiyemeyecek durumdalar. Moralleri iyi. Gittikten 5 6 gün sonra destek açl k grevine bafllayacaklar. Ayr l rken biri a l yor. Hofl bir durum de il. Duygular duygusall a dönüfltürmemek gerek. Ö lene do ru gittiler. Koridor penceresinden Tayfun Özkök ü gördük. Yürüyerek geldi i için sinirlendik. Hiç bir düflman bu kadar alçak olamaz diyen yoldafllar var. Tayfun pürnefle. Tüm neflesini ko ufla yay yor. Ko ufl dü ün evi havas na giriyor. Morali çok yüksek. Kendisi gelmek istememifl, 60. günlerde ölüm olur diye tutuflan cezaevi idaresi getirmifl. Sedyeye ben yatmak istemedim, son enerjim kalana kadar yata a düflmemeye kararl y m diyor. Moral dopingimiz oluyor. Akflam ko ufla saks içinde yap lm fl büyükçe bir çiçek geldi, bugünkü ziyaretçiden. Kartuflunda Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. yaz yor. Duygular m z dalgalan yor... Uzaklara gidip çarp yor, duygular topluyor, getiriyor bize... Evet, ilginç bir paradoks... Hep yaflam en çok sevenler ölüme rahat, kolay gidiyor. Nice direniflçi, özgürlük savaflç s n n ölüme giderken yaflam için söyledikleri bilincimizi dolduruyor. Evet, onlar da bizim gibi yaflamay seviyordu. Bu, insanlar n ölüme direniflinin türküsüdür... Saks içinde çiçek. Karanfil kan k rm z s. Yaflamay çok sevenlere, sevgi. Yaflamay çok seven Sevgi. Sevgi Erdo an. Yaflamay çok seviyorum,u runa ölecek kadar... Nefes al fl zorlaflm flt. Gözleri yar aç k, derin derin nefes al yordu. Bilinci çoktan kapanm flt. Düfller görüyordu. An lardan parça parça görüntüler geliyordu gözlerinin önüne. Uzun dalgal saçlar n örmüfltü. Güneflli bir haziran günüydü. Elinde saks içinde bir demet karanfil vard. Hastaneye yaklafl yordu heyecanla. Birden alevler kaplad gözünün önünü, gözler... Gözler atefl y rtan. Berrin ve Yasemin... stem d fl h r lt l sesler ç kard. Bir ana, slak bir bezle dudaklar n sildi Sevgi Abla n n. Hastanenin önünde dikiliyordu. Elinde karanfil, kap ya yaklaflt. Ziyarete girecek analar sab rs zl kla o ullar n görmek için bekliyorlard. Bir ana yak n yordu; Çok zay flam flt son gördü ümde, aha fluncac k kalm flt dedi Sevgi Abla n n elindeki karanfilin bir dal n gösterip, gülümsedi. Siren sesi böldü görüntüleri. Temmuz un 12 si, ambulansa kanlar içinde tafl yorlar efli, yoldafl, brahim Erdo an. Öfke, ac kol geziyor damarlar nda. Hay r bir tek yafl göremeyecekler gözümde. brahim. S rayla giriyorlard ziyaretçiler hastane kap s ndan. O giremedi. Efline ve tüm direniflçilere selam gönderecekti karanfillerle. Bir kartufla Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. yazd, çiçeklerin aras na yerlefltirdi. Analardan birine verdi iletmesi için. Analar... Taksim an t kapkara dikildi karfl s na. Analar hayk r yordu; Yaflas n Ölüm Orucu Eylemimiz! Cuntaya ra men, bask ya, zulme ra men hayk r yordu analar. Siyah bir çelenk b rak yorlard meydana. Dalgalan yordu duygular... Uzaklara gidip çarp yor, duygular toplay p getiriyordu. lginç bir paradoks... Hep yaflam en çok sevenler ölüme rahat, kolay gidiyordu. Nice direniflçinin, özgürlük savaflç s n n ölüme giderken yaflam için söyledikleri bilincini dolduruyordu. Onlar da bizim gibi yaflamay seviyordu. Saks içinde bir buket karanfil tak ld gözüne. Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. Uzand yavaflça. Gö sünün üzerindeki eli, yata n n yan na düfltü. Gün karanfile kesti. Önce anlamad lar. Önce nefesini, sonra nabz n kontrol ettiler. Art k durmufltu nefes al fl. Bafl m z sa olsun; Sevgi Abla flehit düfltü. Direnifl, ölüm ve yaflam diye m r ldand hafifçe Sergül. 19 Aral k... Ve sald r n n ilk saatleri. Fidan sar l yor, vedalafl yor Sergül Albayrak la. Fidan n gözleri gözlerinde, bo nun, Apo lar n, Haydar lar n... Ölüme yatt lar yine tak p Sevgi Erdo an ismini yakalar na k pk rm z... Ölüme yatt bizimkiler. Saks içinde bir buket karanfil getirdiler bafluçlar na. Kartuflunda Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. yaz yordu. Duygular dalgalan yordu... Uzaklara gidip çarp yor, duygular topluyor, getiriyordu... lginç bir paradoks... Hep yaflam en çok sevenler ölüme rahat, kolay gidiyor. Nice direniflçi, özgürlük savaflç s n n ölüme giderken yaflam için söyledikleri bilinçlerini dolduruyordu. Evet, onlar da bizim gibi yaflamay seviyordu... 5

8 elefltiri köfleli ve yuvarlak ümit zafer Y uvarlak de il, köfleli olmak gerek. Köflelerimiz, köfle tafllar m z olmal. Ve hatta bugünün dünyas nda köflelerimizin uçlar sivri, hassas ve keskin olmal. Yoksa Yuvarlanmak ve yuvarlak olmak kaç n lmaz olur, oluyor Soka n dili, yuvarlak olmaya kötü anlamlar yükler. Anlafl l r; zira hem öyle, hem böyle olmak iyi de ildir. Köfleli olmak ise küçük burjuva reformist çevrelerde negatif bir anlam tafl r. Öyle ki bir tür k - nama ve hakir görme deyimidir bu. Bu deyime negatif bir anlam yükleyenlere ve baflkalar n bu deyimle elefltirilenlerin gerçe ine bakt m zda, bir kez daha köfleli olman n gereklili i görülür. Köfleli olmak, en özet ifadeyle ilkeli olmakt r. lkeleriniz,köflelerinizdir. Yoksa, zaten yuvarlan rs n z. Giderek yuvarlakl k hayat biçiminiz olur ve el att n z her konuya, karaktere dönüflen yuvarlakl n z tafl rs n z. Böylece do ru olabilecek bir ifli dahi yanl fl yapars n z. 8 A ustos tarihli Radikal ki deki Aytekin Y lmaz imzal yaz y okudu umuzda, böyle bir yuvarlakl a daha tan k olduk. lgili yaz dan ö rendi imize göre, kimi yay nevleri (Belge, Metis) Sezai Sar o lu, Aytekin Y lmaz, Müge plikçi nin editörlü- ünde bir proje ye bafll yor. Projenin amac, Aytekin Y lmaz n aktar - m yla Cezaevlerindeki entellektüel alan n kap s n biraz daha açmak, duvarlar n aras na s k flm fl birikimi d flar ya tafl - mak. flte bu amaçla, tutsaklardan fliir, öykü vb. çal flmalar n istiyorlar ki bunlar bir antoloji olarak yay nlayacaklarm fl Yuvarlakl k bunun neresinde de il mi? lkesizlik ve ahlaks zl k, bu projenin neresinde? 6 Öyle ya, duvarlar n aras na s k flm fl oldu u söylenen birikimi d flar ya tafl ma çabas takdire flayan! Keflke bu kadar masum ve do ru olsayd. Dedik ya, ilkeleriniz yoksa do ru olabilecek bir konuda bile yanl fla yuvarlan rs n z. E er yuvarlakl k tercihinizse, bunu bilinçli yapars n z. Yukar da bahsedilen proje sahiplerinin, bunu bilinçli yapt malum. Zira, herhangi bir fleyi bilinçsiz yapamayacak kadar kula kesiktirler O halde sormak gerekiyor; bayram de il seyran de il, bu yuvarlak reformistler, tutsaklar niye öpmeye çal fl r? Halbuki, Sezai Sar o lu nun deyimiyle çoktand r ayr mahallenin çocuklar yla ya da Aytekin Y lmaz n, küfür edebiyat içindeki müstesna yerini bulan Labirent in Sonu isimli kitab nda karalad devrimci, yurtsever tutsaklarla art k ne hebas, ne ifli, ilgisi olabilir ki? Elbette, devrimci tutsaklar n entelektüel üretimleri tecrit alt nda da sürüyor. Tüm engellemelere ra men ve can bedeli hem de. Kuflkusuz, söz konusu projenin sahipleri bunlarla alakadar de ildir. Oysa dört y ld r süren ölüm orucu, yok edilmek istenen düflünce ve idealler içindir. Böyle oldu u içindir ki duvarlar n aras na s k flm fl say lan üretim, can bedeli sürüyor ve savunuluyor. Fakat, bunu de erlendirmek, ayr mahallenin çocuklar olduklar n ilan edenlere ve Labirent in Sonu ndaki düzene kapa atanlara m kal yor? Belki kaba olacak ama bu tiplerin idrar ilaç olsa, hiçbir yaraya iflemezler. O halde nereden ç kt bu içerdeki entellektüel birikime kap aralamalar falan?.. Sorunun cevab n, Aytekin Y lmaz n ayn yaz s nda buluyoruz asl nda: Projeye, Avrupa Kültür Fonu ndan ve Avrupa nsan Haklar ve Demokrasi Program ndan maddi destek sa land Konu anlafl lm flt r! Ne kadar fonland klar n flimdilik bilmiyoruz. Nedense yazmam fllar bunu! Anlafl lan esas dert, duvarlar n aras na s k flm fl entellektüel birikimden çok, AB fonlar na s k flm fl bir miktar euro O entellektüel birikimi, F Tipi duvarlar n n aras nda ezmeye çal flanlar n ak l hocas ve hamisi AB den - ki o AB, 117 insan n kan na girmifltir- fonlan p, böyle bir proje alt na imza atmak, ahlaks zl n dik alas d r. Böyle bir ahlaks zl k için yusyuvarlak olmak gerekir. Ne diyelim çukurun dibi, yuvarlakl n da sonu yok. Ve lakin özgür tutsaklar n köfleleri sivri ve keskindir. Öyle ya da iflte böyle törpülemeye çal fl lanlara batar. Ve dahas, Labirent in Sonu ndaki düzeni keflfedenlerin harc de ildir o birikimi tafl mak. Çaplar, projeleri ve yürekleri yetmez, 117 kez d flar ç kan o birikime

9 elefltiri reklamlar ve cola turka nurcan y ld r m Y aklafl k bir y ld r televizyon ekranlar nda Cola Turka reklamlar ndan geçilmiyor. Elbette bir mal n reklam n n yap lmas nda flafl rt c bir durum yok. Pazar ekonomisinin bir sonucu olarak, reklam art k her gün, her yerde karfl m za ç k yor. Bütün bunlara ra men, bu reklam yapt ran flirket Ülker; reklam n slogan Yurtta Sulh Cihanda Sulh ve reklam n yönetmeni de Sinan Çetin olunca, bu reklam üzerine birkaç söz söylemek de kaç n lmaz oluyor. Reklamlar n neyi hedefledi ini anlatmaya gerek yok. Tüketim kültürünü yaratman n ve bir mal pazarlaman n en önemli araçlar ndan biri olan reklam, art k bütün ülkelerde bir sektör olarak karfl m za ç - k yor. Emperyalist ülkelerdeki reklam pazar n n gücü ve büyüklü ü ile k yasland nda Türkiye deki reklam sektörünün çok yeni ve geri oldu u görülüyor. Buna ra men son y llarda büyük bir pazar yarat ld da ortaya ç k yor. 90 l y llar n bafl nda, özel televizyonlar n bir mantar gibi yay lmas yla reklam sektörü de geliflti. Bu gün bu alanda çal flan birçok ajans-flirket var. Her gün yeni bir reklamla karfl m za ç k yorlar. Baz lar na gülüp geçiyoruz, baz lar na bakm yoruz bile ama Cola Turka reklam nda oldu u gibi baz lar na da bu kadar da olmaz ki! diyoruz. Ülkemizde, kafalarda yer etmifl boykotlar Coca Cola boykotlar d r lar n sonunda, gençli in ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde en çok ses getiren eylemi 6.Filo ya karfl yürüttü ü kampanya ve Coca Cola boykotu olmufltu. Coca Cola, sömürgecili i, iflbirlikçili i ifade eden en önemli araçlardan biri haline geldi. Daha sonraki y llarda da emperyalizme, sömürgecili e karfl mücadelede, dönem dönem Coca Cola boykotlar gündeme geldi. Coca Cola boykotlar henüz haf zalardan silinmedi i için, Cola Turka piyasaya sürüldü ünde, kampanyas n bunun üzerine oturttu. Coca Cola insanlar Amerikan laflt r yorsa, biz de yüzde yüz Türk kolas yla, Amerikal lar Türklefltiririz dercesine insanlar n milliyetçilik duygular n sömürerek piyasaya girdi. Hat rlanaca üzere, Cola Turka n n ilk reklam Amerika da çekilmiflti. Cola Turka içen Amerikal lar, bir anda Türklefliyordu. Amerikal oyuncularla çekilen bu ilk reklam kampanyas nda, Cola Turka içen Amerikal ailede baz de ifliklikler oluyor, baba b y k b rak yor, anne dolma yap yor, sokaktan sat c lar geçiyor, seyahate gidenin ard ndan su dökülüyordu. K sacas Amerikan ailesi evrimleflerek Türk geleneklerine, yaflam biçimine uygun bir aile durumuna geliyordu. Hatta ifl biraz daha ileri götürüldü ve Amerikal aile, Onuncu Y l Marfl n da söyleyerek sonunda Türkleflmeyi baflard! Asl nda, Yüzde Yüz Türk Ürünü slogan yla yola ç k p, Amerikal lar Türklefltirme iddialar yla piyasaya sürülen Cola Turka, hammaddesi Amerika dan getirilip Türkiye de suland r l p, fliflelenerek piyasaya sunulan bir Amerikan kolas ndan baflka bir fley de ildi. Reklamda önemli olan, gerçekler de ildir; mal nas l pazarlayaca d r. Bunun için, her türlü yalan, manipülasyon mübaht r. Cola Turka y piyasaya süren islami sermayenin önemli temsilcilerinden olan Ülker grubudur. Bu islamc çevrelerin büyük ço unlu unda kendisini gösteren takiyyeci anlay fl, islami sermayenin mal n pazarlama yöntemlerinde de kendisini gösteriyor. slami sermayenin sömürgecili e karfl oldu u, yalandan baflka bir fley de ildir. K sa sürede, ABD ile iflbirli ini, IMF politikalar n en az TÜS AD kadar savunur duruma gelmifllerdir. Bu nedenle reklamlar ndaki milliyetçilik vurgusu, takiyyeci anlay fllar n n bir sonucu olarak ortaya ç kan, insanlar n milliyetçilik duygular n sömürmekten baflka bir fley de ildir. Cola Turka n n son reklam kampanyas n n slogan ise yaz n n bafl nda da belirtti imiz gibi Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Reklamda savafl tatbikat n n tam ortas nda olan bir asker Cola Turka içince silahlar n oldu u yerde b rak p bar fl seçiyor. Reklamda Irak ta iflgalci Amerikal askerlere Cola Turka içirtip, bar fl seçmesini istemifller. Herhalde tek dostlar, vazgeçilmez müttefikleri Amerika y fazla k zd rmak istememifl olmal lar. Reklamda tatbikat yapan bir askere Cola Turka içirilip bar fl seçmesi sa lan yor ama çöl görüntüleri ve askerin üniformas n n Amerika askerlerinin elbiselerine benzetilmesi, yine askerin silah, donan m ndaki benzerliklerle bilinçli bir tercihin ürünü olmal. Bu defa da takiyyecili in farkl bir biçimi görülüyor reklamda. Halk n yüzde doksan beflinin emperyalist savafla ve Irak taki iflgale karfl oldu u bir ülkede, halk n bu duygular yine sömürülmek isteniyor. Cola Turka n n da t m flirketinin ortaklar ndan biri Tayyip Erdo an d r. AKP hükümetinin Irak iflgali öncesinde bu iflgale kat lmak için meclisten savafl teskeresi ç karma çabalar n, Irak ta ölecek askerlerin kan karfl l nda yap lan dolar pazarl klar n herkes biliyor. Mecliste kendi milletvekillerine bile zorla savafl karar ald rmak için ç rp n p duran, iflgale kat lmak için Amerika ya yalvaran bir hükümetin ne kadar savafla karfl oldu u, ne kadar bar fl istedi i ortadad r. flgal sonras nda da Irak a asker göndermek için Amerikan yönetimine yalvar p durmaktan geri durmad klar da s r de ildir. Ülker grubu ile hükümetin farkl kulvarlarda olmad, sadece Baflbakan n Cola Turka n n da t m flirketine ortakl ile s n rl de il. AKP yi seçimlerde en çok destekleyen, finanse eden Ülker dir. Yine aralar nda düflünce, inanç, para, ç kar iliflkileri gibi kader ortakl yapmalar n gerektiren ortakl klar vard r. Bu nedenle hükümetin yapt iflgal ç rtkanl klar nda, Müslüman olduklar n söylemelerine ra men, Müslüman Irak halk n n Amerika n n ç karlar için katledilmesinde, Ülker grubunun da iste i ve çabas vard r. Bu nedenle reklamdaki Yurtta Sulh, Cihanda Sulh slogan takiyyeden baflka bir fley de- ildir. Sinan Çetin mi? 12 Eylül sonras bir ara çekti- i Prenses filmiyle devrimcilere küfrederek burjuvazinin, 12 Eylülcüler in kendisinden beklediklerini bofla ç karmayarak, rüfltünü ispat etti. fiimdilerde ara s ra film çekse de daha çok reklam filmlerinde hünerini gösterip, burjuvazinin mal n daha iyi pazarlama telafl nda. Amerikal ama Türk gibi yaflayan, konuflan aile tiplemesini Leman çizerlerinden Soner Günday dan çald da ortaya ç kt. Elle tutulan hiçbir yan kalmam fl bu adam, bundan sonra da -Cola Turka reklam nda oldu u gibi- paray veren oldu- unda (zaten para için kiflili ini çoktan satm flt r) islami sermayeye hizmet etmek için elinden ne gelirse yapmaktan çekinmeyecektir. 7

10 sinema koyunun olmad yerde keçiye michael moore demek... ibrahim köro lu 8 M ichael Moore un, Cannes da Alt n Palmiye kazanan belgesel filmi Fahrenheit 9/11, henüz ülkemize gelmedi ama izleyenlerin övgüye bo mas burada da filme beklentiyi epey artt rm fl durumda. Michael Moore un muhalif kiflili i, bir önceki filmi Bowling For Columbine ile ald Oscar, törende yapt savafl karfl t konuflma, bu film üzerindeki merak da artt ran faktörlerden. Filmin yap m aflamas nda duyduklar m z, Amerikan yönetiminin filmi dolayl olarak engelleme çabalar, tüm bunlar filmi bir anda efsanevi bir havaya soktu. Hal böyleyken biz de merakla bekledik filmi. Kabul etmek gerekir ki karfl m zda etkileyici bir film var. Fakat karfl m zda, sözünü tamamen Bush a söylemek üzere kurgulanm fl, böyle olunca da ekseni konusunda s k nt yaflayan bir film duruyor. Geçti imiz ay, konser vermek için ülkemize gelen ünlü flark c Joan Baez, Michael Moore u günümüzün Bob Dylan ilan etmiflti. Filmi izledikten sonra ilk akl m za gelen bu de erlendirme oldu. Bu de erlendirme karfl s na filmi koyunca, orada biraz durmak gerekti ine kanaat getirdik. fiöyle ki karfl m zda hofl bir film var. Hofl... Bu tabir flöyle zamanlarda çok kullan l r. Fikriniz sorulur da diyecek söz bulamazs n z ya hemen bu söze sar l rs n z. flte öyle bir an vard r. Bizim hofl, birebir böyle olmasa da benzer yanlar tafl - yor. Fahrenheit 9/11, özellikle birinci yar s nda, 11 Eylül e bak fl yla neredeyse sa c, elefltirdi i Bush politikalar yla paralel bir politika yap yor. 11 Eylül ü yaratan sebepler sorgulanm yor. Aksine, 11 Eylül e komplocu bir bak fl at l yor. Bush, Bin Ladin ailesini neden kaç rd? Babas onlarla ne gibi iliflkiler içindeydi? Taliban heyeti olaydan birkaç ay önce Amerika da nas l a rland? Bunlar neredeyse filmin bir saatini al yor. Bunlardan geriye, koyu bir Bush karfl tl, s k bir Demokratç l k kal yor. Yukar da de inilen noktalar, de inilmesinde bir problem olmayan noktalard r kuflkusuz ama burada saplan p kalmak, Bush bir asker kaça m de il mi buna s k flmak, filme yüklenen misyonla uyuflmuyor. Hele ki son günlerde Cumhuriyetçiler in Kerry e karfl yürüttü ü kampanyadaki Vietnam Sendromu düflünüldü- ünde binin bir Amerikan tarz oldu una kanaat getiriyoruz. ktidar veya muhalif olsun farketmiyor, amerikan elefltiri tarz bu. Araflt r, kar flt r, karala... Filmin ikinci bölümü ise k smen daha genifl bir pencereden bakan bir perspektife sahip. Özellikle Irak iflgali, Amerikan ordusunun yap s gibi konularda çarp c noktalara de iniyor. Yaln z, bugün gelinen noktada muhalefet olman n da dili oldukça de iflti i için k staslar oldukça geriye çekilmifl durumda. Gerek Amerika gerekse Avrupa dan ç kan sert muhalif filmleri izleyebilecek döneme yetifltik. Belki yeni kuflaklara oranla biraz daha flansl y z. fiimdi daha yumuflak bir dönem yaflan yor. Emperyalistlerin politikalar ve sald r lar sertlefltikçe muhalefet edenler yumuflama e iliminde. Böyle olunca da zaman nda kendi halinde diye tabir edilecek üretimler, flimdi el üstünde tutuluyor. Fahrenheit 9/11 asla kötü bir film de il ama hayranlar n n yaklaflt gibi, keskin bir Amerikan politikalar karfl t da de il. Bush karfl t? Evet. Yer yer Amerikan politikalar na dokunsa da bunu ne yap p edip Bush a ba l yor. Güncel olmas yan yla dikkatleri üzerinde yo unlaflt rabiliyor ama bir yandan da büyük bir f rsat kaç - r yor. 11 Eylül ve Irak iflgali gibi iki büyük olay sadece Bush üzerinden anlatarak kal c bir film olma flans n yitiriyor. Diyelim ki Bush seçimi kaybetti. Ne olacak? Ne Amerikan politikalar de iflecek, ne iflgal sona erecek. O zaman Michael Moore yeni süreci nas l anlatacak? Bir söz de Fahrenheit in afili hayranlar na! Anlafl lan yeni süreçlerine yeni idoller arayan köfle yazarlar ve bir sürü yorulmufl, kendilerine Michael Moore u bafltac yapm fl. Biliriz. Bunlar her dönem bir idol yarat r. Sonra da ya o idol beklentilerine cevap vermedi diye onu alafla eder ya da kendilerine yeni bir yörünge tutturup yeni hayatlar n n idollerini yarat rlar. Eskisi mi? Eskisi e er kendini bu övgülere kapt rm flsa lök gibi kal r orta yerde. Biz mesafeli bir yerden söylüyoruz. Maalesef koyun yok. Olmay nca ne yapal m keçiye Michael Moore diyor, filminden tat almaya bak yoruz.

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik

Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik Halk Sinifi 2 (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran yayincilik haziran yayincilik Egitim Dizisi -1 Halk Sinifi - 2 Birinci Basim Tarihi : 2003 Baski : Maya Matbaas i Tel : 501 22 99 HAZIRAN

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı