tavır tavır merhaba Dostlukla...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tavır tavır merhaba Dostlukla..."

Transkript

1

2

3 tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi stiklal Cad. Aznavur Psj. No: 212 Kat: 6 Beyo lu/ stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara: dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8.Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap No: (TL): Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. (EURO): Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Ofset Haz rl k: TAVIR YAYINLARI Bask : ASPAfi Da t m: D-B-R kültür sanat yaflam nda tavır Eylül say m zla yine sizlerleyiz. A ustos un sonunda dergimizin sahibi ve Grup Yorum eleman Muharrem Cengiz in duruflmas görüldü. stanbul 11. A r Ceza Mahkemesi nde görülen davaya Muharrem Cengiz getirilmeyerek hukuksuzlu a devam edildi. Muharrem, savunma hakk engellenerek bu duruflmas nda da tahliye edilmedi. Grup Yorum eleman Selma K l, 24 A ustos 2004 tarihinde gece yar s evi bas larak bir bas n davas nedeniyle gözalt na al nd. Bir gün sonra ilgili savc l a ifade verip serbest b rak lan Selma, bu kez de Terörle Mücadele fiubesi ekipleri taraf ndan gözalt na al nd ve bir gün daha gözalt nda kald. Selma n n da flu anda hapishane de bulunan di er Grup Yorum elemanlar gibi suçu sabitti: halk için türkü söylemek... Bu suç gece yar s evi bas larak gözalt na al nmas için yeterliydi bu ülkede. Her ay devrimci sanata yönelik yeni bir gündemi sizlere aktar yoruz. Bütün bunlar bize 50 li y lar n McCarthy li Cad Kazan n hat rlatt. Bir yaz m zla sizlerle paylaflmak istedik düflüncelerimizi. Tav r n sayfalar bir kez daha hayk r yor: Grup Yorum a Özgürlük! Özgürlü e sevdal lar uzun yürüyüfllerine devam ediyor. Selami Kurnaz bu direniflin 117. flehidi oldu... Ve yeni yürüyüflçüler düfltü yine yollara. Kapa m z onlara ay rd k. Sevgi Erdo an n diliyle yaflamay çok sevenlere ithaf ettik ayn bafll kta sizlere sundu umuz yaz m z... Ekim say m zda tekrar buluflmak dile iyle... Dostlukla...

4 tavır Ayl k Sanat Dergisi ISSN bir yan m z yine tutsak 8 yaflamay çok sevenlere 9 koyunun olmad yerde rock, rock a karfl röportaj 16 kufllar sever misiniz? 23 köylü k z süreyya... 20cad kazan

5 güncel grup yorum Hiç yabanc s de ildik tutsakl n ve tutsaklar n. lk türkülerimizden biriydi mahpushane çeflmesi, yandan ak yor. Sömürüye, zulme, adaletsizli e ve onursuzlu a karfl, halk n n özlemlerini gerçek k lmaya, ömrünü adayanlar n ö rencileriydik. Bilimin ve hayat n ö rencileriydik. Ö rendiklerimizi saz m zla, gitar m zla, davulumuzla, kaval m zla türkü türkü söylemeye çal flt k. Sesimize ezilen halk n her kesiminden sesler kat l rken; duvarlar, sansürü, keyfilikleri aflarak önce içeridekiler s ms cak sard lar yürekleriyle, bilinçleriyle bizleri. 12 Eylül buldozerinin izleri evlerde, sokaklarda, okullarda, iflyerlerinde, insanlar n yüzlerinde, bak fllar nda korkuya, tedirginli e, güvensizli e, inançs zl a ve yozlu a dönüflmüflken, bizler türkülere sar lm flt k. En iyiyi, en do ruyu yapmaya çal fl rken bizi de kuflatan bu izlerin etkisini tafl yorduk elbette. Onlar, y llarca süren iflkencelerden geçtiler, bedenlerini açl a sürdüler, canlar verdiler. En zor koflullarda kirletmediler hayata ve insana, bilime ve halka dair inançlar n ve düfllerini Tutsakt lar ama hepimizden daha özgürdüler o yüzden. flkence ç l klar aras nda bir plastik bidon, bozuk bir akordeonla türküler ürettiler üstelik. Yazd lar düflüncelerini bizlere, düflüncelerimizin s n rlar n büyüttüler. Onlar direnmenin ustas yd lar, bizler direnifl türkülerinin ç raklar Demokrasicilik oyununun pespayeli ini gördük türkülerimizden dolay gözalt na al nd m zda. Sanat n ve sanatç n n hak ve özgürlü ünü savunmak, anl flanl sanat erbab n n suskunlu- unda biz ç raklara düflmüfltü. Sözümüzü esirgemedik dilimiz döndü ünce. Mahkemelerde hukuk ad na hukuksuzlu- un en kötü, en kaba örneklerini, hakl ve halktan yana olana tahammülsüzlü ü ile tan flt k. Hiç uzak de ildik tutsakl kta özgürlü ü yaflatanlara. Gün geldi duvarlar n ard n da tan d k. Gördük ki duvarlar n ard ndakiler türkülerimizin de ustas yd lar. Sesleri sesimiz, sözleri sözümüz, yürekleri yüreklerimiz. Her bir türkümüzde yüzlercesinin eme i, düflüncesi, ezgileri, elefltiriler K saca bilinci ve yüre i vard. Türkülerimiz iflçinin, yoksul köylünün, gecekondulunun, ö rencilerin, gençli in oldu u kadar özgür tutsaklar nd r da. Ve bizler sanatç oldu umuz kadar iflçi, yoksul köylü, gecekondulu, ö renci, genç ve özgür tutsa z. 19 y l boyunca kaç kez sak ncal ilan edildik, kaç kez gözalt na al n p iflkencelerden geçirildik. Kaç kez mahkeme kürsülerinde do ruyu ve hakl y savunduk. Kaç yüz kez yasak ilan edildi konserlerimiz. Kaç kez kasetlerimiz, yaz lar - m z, konserlerimiz kendi yasalar n hiçe sayanlarca mahkûm edildi, hükümler giydi. Ve kaç kez o duvarlar n ard na, demir kap lara, maltalara, mazgallara hapsedildi türkülerimiz. Kimi türkülerimizi voltalarda m r ldand k ilk. Bir yoldafl n bak fl nda, di erinin yüre i kabartan öfkesinde bulduk ezgilerimizi. Barikat bafllar nda söyledik marfllar m z. Ölümün koynunda eriyen kahramanlar n vedas z gidifllerindeydi türkülerimiz. Teröriste ç kt ad m z. Bürolar m z bas ld, tutsak edildik, hükümler giydik, mahpuslardayd k. Gecekondu y k mlar na karfl direnifllerdeydik, soka a at lan iflçilerin yürüyüfllerinde, grev çad rlar nda, hak arama eylemlerinde, May s larda Bask ve zulmün oldu u her yerde direnen sesimizi de katt k direnifllerin kavgas - na. Susmad k hiç. Daha yola ç karken koymufltuk ad n : Bu ses hiç susmayacak! Nisan 1992 de Ayfle Nil imizi, Ayfle Gülen imizi de ald lar aram zdan, on yi it devrimciyi kuflat p katlettiklerinde. Sonra dil imizi çalm fllard kültür merkezimizden. Tutsak etmifllerdi ve de ilk celsede teröristli ine hükmetmifllerdi. 96 da içerideki yüreklerimiz tabutluklara konulmak istendi. Bir yan m z mitralyöz oldu, her yan m z boran f rt nas. 19 Aral k ta içeride barikat bafllar nda, gaz bombalar, kurflunlar alt nda halaydayd k, d flar da meydanlarda Sözümüz oldu, birbiri ard na giden yi itler. Feda y ö rettiler bize, türkümüz oldular. Boran kanatl lar birbiri ard na kervanlar dizdiler; 117 ye vard say lar. Ömürlerinin en güzel y llar çal n p sakat b rak lanlar, 600 ü aflt. Her fleyi unuttular belki ama nereyle ve neden yürüdüklerini asla unutmad lar. Umutsuzlu u yasak edip umudun yürüyüflünün türküsünü söyledik yürüyüfl koyduk ad n. fiimdi bir yan m z yine tutsak. Önce hsan ald lar, iyileflemez raporunu iptal edip. 28 insan n can n alan, alt kad n diri diri yakan operasyonun ad na hayata dönüfl diyebilenlerin iyileflemez raporunu bir anda iyileflti ye çevirip hsan tutsak etmeleri flafl rtmad bizi. Ard ndan Muharrem i ald lar. Tan k olarak ifade vermek üzere ça r ld mahkemeden ç - k flta bir anda san k olup tutuklan verdi. Bunca sak ncal üretimin yap ld kültür merkezimizin sahibinin, üstelik de Grup Yorum un gitaristinin iflledi i suç lar için tutuklanmas na da flafl rmad k Sonra efl zamanl büyük operasyon un bir parças oldu kültür merkezimiz. hücre kültür merkezi miz bas ld, bir terörist yakalan verdi. Ali, me erse çoktan beri aranmakta imifl! Düzmece senaryolarla onlarca insan n tutukland - hukuksuzluk örne ine bir de kültür merkezimizden Yorumcu Ali yi kurban ettiler, flafl rt c de il Ve flimdi üç yorumcu tutsak. Art k güvenlik içinde uyuyabilirler. Art k türkülerden f rlayan kurflunlar onlara de mez diye düflünüyorlar. Ezgilerden bombalar ya amaz bu pervas z zulmün bafl na. Üç Yorumcu tutsak art k. Birileri onlara hat rlatmal : Üç Yorumcu yu de il, bütün Yorumcular tutsak edebilirler. Yorumcular n türkülerinin söylendi i bütün dernekleri, dergileri, bürolar, okullar, meydanlar, iflyerlerini, da lar -tafllar talan edip, insanlar tutsak edebilirler ama türküler Birileri onlara söylemeli: Türküler susmaz, halaylar sürer 3

6 tart flma kelimeler kanat r yaray... tav r 4 Kelimeler bir silah gibi yaralar ve düflman n silahlar na sahip olan, onu ma lup edebilir. Dil bilmek silah kullanmay bilmektir. Ernst W. Heine Alamut a Dönüfl nsan akl n n, düflüncelerinin vücuda gelmesinde, dilin ve cümlelerin ne kadar yeri varsa; sistemler için de dil ayn önemini korur. Her düflünce kendi dilini, kendi cümlelerini kurar ve öyle konuflur. Aksi kaç n lmazd r. En basitinden en zoruna dek hayat n bir gerçe idir bu. Dil deyip geçemeyiz. Dil dedi imiz fleyin arkas nda, düflünce sistemi vard r. Dil dedi imiz fleyin arkas nda dünyaya, hayata bak fl vard r. Dil dedi imiz fleyin arkas nda, kültür vard r. Var olman n temel etkenlerindendir dil. Uzun uzad ya anlatmayal m, akademik çözümlemelere de fazla yer vermeyelim; en az ndan bu yaz da. Ancak, flöyle durup bir bakal m. Herkes kendi düflünce sisteminden kendine bir ifade biçimi yarat rken, biz bunun neresinde duruyoruz. Yay n hayat na bafllad günden bu yana, Tav r benzerlerinden ay ran temel özelliklerden biri de dili olmufltur. Dergimizi takip edenler taraf ndan zaman zaman elefltirilse de bu bizim bafl ndan beri oturtmaya çal flt m z bir tavr m zd. Bu derginin yazarlar, bir fleyi söyleyecekse eveleyip gevelemediler. Onu derin akademik tahliller k l f içine sokmad lar. Dosdo ru söylediler. Bunu yaparken de akademik birikimi yads mad lar, ona tümden yüz çevirmediler. Ancak belirli bir dönemden sonra oluflan seçkinci bir anlay fla karfl her fleyi yerli yerine oturtma, bilgiyi ihtiyac olana sunma kayg s yla hareket ettiler. Bilenlerin, birbirlerine defalarca anlatt bir hikaye olmad Tav r. Bilmeyenlere sunulan bir hayat felsefesi olma gayreti içinde oldu. Tav r n sahip oldu u dünya görüflü, bu ülkede kurulacak sosyalist kültürün, ancak bu ülkenin birikiminden, onun ilerici öz tafl yan damarlar ndan hareket edece ini bilerek düflünmekte ve konuflmakta. Bu sadece devrimci hareketin de il, bu ülkenin sosyalist birikimine katk da bulunmufl, mücadele etmifl tüm solun diliydi. Bizimle ayn cümleleri kurmasalar da ayn fleyi konufluyorduk. Fakat bu, bir dönem sürdü. Üzerinden 12 Eylül buldozer gibi geçti cümlelerin. Paletlerin alt ndan do rulanlar, kelimelerini de toplad lar beraberlerinde. Sa kalan kelimelerini s rtlad lar. Sonra di erlerinin de yaralar n temizlediler. Yürüyüfl sürüyordu. 12 Eylül ün erozyonlar n daha kaç y l yazaca z bilemeyiz ama 12 Eylül bu ülkenin solunun sesini de il, dilini de kesti. Sonra da vantrologlar gibi ona baflka bir ses verip konuflturdu. Sol, konuflmaya bafllam flt ama durum fluydu: Hani hep bildi iniz bir oyuncuyu baflka biri seslendirir de flafl r r kal rs n z ya ekran bafl nda. flte öyle flaflk n bir durum yaflan yordu. Hep bildi imiz insanlar, baflka seslerden, baflka cümleler kuruyordu. Bu, böyle gidemezdi. Gitmedi de. Bu doku uyuflmazl n giderecek iki yol vard. Ya sol eski haline, özüne dönecekti ya da yeni sesine ve cümlelerine uygun bir akl tafl yacakt kafas n n içinde. flte o zaman bafllad kirlenme. Masum çözüm aray fllar, düzenin içinde kurumlaflan kafalar yaratt. O zaman, onlar gibi konuflmaya bafllad sol. Bir yanda devrimciler, beylik kelimelerle bildik fleyleri anlat yordu. Bir yanda da yepyeni g c r g c r cümlelerle konuflulanlar vard. Risksiz, bedelsiz ama ayn etiket. Ucuza yan sanayi elektronik eflya sat n almak gibi bir fleydi. Ucuzlu uyla göz kamaflt r r ama prize tak nca elde mi patlar yoksa nerede bilinmez bir durum. Demifl ya flair, Kelimeler kanat r yaray diye. flte öyle kanad k biz, onlar konufltukça. Ad m ad m, damla damla kanatt lar bizi. Ne kendileri bildi kanad m z ne de söyledi imizde dinleyip anlad lar. En eski sözdür, Bu sizin tuttu unuz yol, yol de ildir. Eski ya, kulak asan olmad. Ak llar na fleytan girmiflti bir kez. Dilin kabahati yok ki, ak l ne buyurursa onu söyler dil. Dil bilmek, silah kullanmay bilmektir. demifl ya yazar. Be hey adam, o silah bize mi? lk bizi mi vurmak geldi içinden? Gencecik bir k z. Parça parça olmufl bedeni. Faks makinelerinden ak yor ka tlar. flte bizimkiler! diyoruz. Belki bu sefer anlam fllard r. Yok o lu yok. Bir kere de mi anlamazs n z ac dan? Bir kere bile mi içinizden bir fleyler kopmaz? Kâ tlardan bildik cümleler ak yor. Bildik ama düflmandan duydu umuz cümleler. Nerelerde ö rendiniz ki bunlar? Mamak ta m? Tek s ra halinde koflarken mi ezberlettiler size bunlar? Gencecik bir k z. Belki de k z n z yafl nda. Anlad k! Tabutunda omzunuz yoktu. Anlad k, mezar na bir avuç toprak atmad n z ama bu neyin zehri? Nerede böldünüz de çatal ettiniz dilinizi? Biz de gördük o y - kand n z dereleri ama pis kokma pahas na bas p geçtik yan ndan. Bir kazan suyu odun ateflinde s t p temizlenmek yetti bize. Siz nas l buland n z bunca çamura? Gencecik bir k z, Semiran. Ad belki kalmam flt r akl n zda. Komplolardan yer kalm flsa, belki tutmuflsunuzdur akl n zda. Semiran d ad. Biz bilir, biz tan rd k onu. Hangi yoksulun can n yakmak isterdi ki? Biz bilir biz tan rd k. Siz belki tan mazd n z ama nas l da unuttunuz binlerce Semiran. Nas l da bast n z kemiklerine? Dilinize dolad klar n z, en sevdiklerinizi de yaralard, akl n za bile gelmedi. Semiran ve onun düflünceleri. Bir vuruflta karalamak hangi ahlakta var ki solun ahlak nda olsun. Düzende bu var kabul ama onun ahlak bize k stas m? Elini vicdan na koyan hangi kifli der ki bu düzende ahlak var diye. Me er yüzümüzü kara ç kard lar. Onlar bile, bizim dürüstlü ümüze kara çalamayacaklar n bilip, Bu bomba yanl fl yerde patlad. dedi. Do ru, bomba yanl fl yerde patlad. Amiyane tabirle, sizin demeçlerinizde patlad. Sizin akl n zda patlad. Ondan sonra etrafa da lan Semiran n etleri de ildi. Etrafa, kirlenmifl düflünceler da ld. Birimizin bile e ilip yüzüne bakmayaca düflünceler... K s tl alg lar m zla kavrad m z düflündü- ümüz fleylerin, gerçek yap lar hakk nda acaba ne biliyoruz? Gerçe in tümünü anlad m - za emin miyiz? (a.g.e)

7 deneme Bu, k rm z karanfillerin öyküsüdür... denef demiray Y l 1984, 8 Haziran Cuma. Anlat yor karanfiller, açl n türküsüyle 57. günlerini; Metris ten getirilen ve 50. günde b rakan arkadafllar taburcu edildiler. Bir nevi cezaland rma. De il asker karavanas, perhiz yeme i dahi yiyemeyecek durumdalar. Moralleri iyi. Gittikten 5 6 gün sonra destek açl k grevine bafllayacaklar. Ayr l rken biri a l yor. Hofl bir durum de il. Duygular duygusall a dönüfltürmemek gerek. Ö lene do ru gittiler. Koridor penceresinden Tayfun Özkök ü gördük. Yürüyerek geldi i için sinirlendik. Hiç bir düflman bu kadar alçak olamaz diyen yoldafllar var. Tayfun pürnefle. Tüm neflesini ko ufla yay yor. Ko ufl dü ün evi havas na giriyor. Morali çok yüksek. Kendisi gelmek istememifl, 60. günlerde ölüm olur diye tutuflan cezaevi idaresi getirmifl. Sedyeye ben yatmak istemedim, son enerjim kalana kadar yata a düflmemeye kararl y m diyor. Moral dopingimiz oluyor. Akflam ko ufla saks içinde yap lm fl büyükçe bir çiçek geldi, bugünkü ziyaretçiden. Kartuflunda Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. yaz yor. Duygular m z dalgalan yor... Uzaklara gidip çarp yor, duygular topluyor, getiriyor bize... Evet, ilginç bir paradoks... Hep yaflam en çok sevenler ölüme rahat, kolay gidiyor. Nice direniflçi, özgürlük savaflç s n n ölüme giderken yaflam için söyledikleri bilincimizi dolduruyor. Evet, onlar da bizim gibi yaflamay seviyordu. Bu, insanlar n ölüme direniflinin türküsüdür... Saks içinde çiçek. Karanfil kan k rm z s. Yaflamay çok sevenlere, sevgi. Yaflamay çok seven Sevgi. Sevgi Erdo an. Yaflamay çok seviyorum,u runa ölecek kadar... Nefes al fl zorlaflm flt. Gözleri yar aç k, derin derin nefes al yordu. Bilinci çoktan kapanm flt. Düfller görüyordu. An lardan parça parça görüntüler geliyordu gözlerinin önüne. Uzun dalgal saçlar n örmüfltü. Güneflli bir haziran günüydü. Elinde saks içinde bir demet karanfil vard. Hastaneye yaklafl yordu heyecanla. Birden alevler kaplad gözünün önünü, gözler... Gözler atefl y rtan. Berrin ve Yasemin... stem d fl h r lt l sesler ç kard. Bir ana, slak bir bezle dudaklar n sildi Sevgi Abla n n. Hastanenin önünde dikiliyordu. Elinde karanfil, kap ya yaklaflt. Ziyarete girecek analar sab rs zl kla o ullar n görmek için bekliyorlard. Bir ana yak n yordu; Çok zay flam flt son gördü ümde, aha fluncac k kalm flt dedi Sevgi Abla n n elindeki karanfilin bir dal n gösterip, gülümsedi. Siren sesi böldü görüntüleri. Temmuz un 12 si, ambulansa kanlar içinde tafl yorlar efli, yoldafl, brahim Erdo an. Öfke, ac kol geziyor damarlar nda. Hay r bir tek yafl göremeyecekler gözümde. brahim. S rayla giriyorlard ziyaretçiler hastane kap s ndan. O giremedi. Efline ve tüm direniflçilere selam gönderecekti karanfillerle. Bir kartufla Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. yazd, çiçeklerin aras na yerlefltirdi. Analardan birine verdi iletmesi için. Analar... Taksim an t kapkara dikildi karfl s na. Analar hayk r yordu; Yaflas n Ölüm Orucu Eylemimiz! Cuntaya ra men, bask ya, zulme ra men hayk r yordu analar. Siyah bir çelenk b rak yorlard meydana. Dalgalan yordu duygular... Uzaklara gidip çarp yor, duygular toplay p getiriyordu. lginç bir paradoks... Hep yaflam en çok sevenler ölüme rahat, kolay gidiyordu. Nice direniflçinin, özgürlük savaflç s n n ölüme giderken yaflam için söyledikleri bilincini dolduruyordu. Onlar da bizim gibi yaflamay seviyordu. Saks içinde bir buket karanfil tak ld gözüne. Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. Uzand yavaflça. Gö sünün üzerindeki eli, yata n n yan na düfltü. Gün karanfile kesti. Önce anlamad lar. Önce nefesini, sonra nabz n kontrol ettiler. Art k durmufltu nefes al fl. Bafl m z sa olsun; Sevgi Abla flehit düfltü. Direnifl, ölüm ve yaflam diye m r ldand hafifçe Sergül. 19 Aral k... Ve sald r n n ilk saatleri. Fidan sar l yor, vedalafl yor Sergül Albayrak la. Fidan n gözleri gözlerinde, bo nun, Apo lar n, Haydar lar n... Ölüme yatt lar yine tak p Sevgi Erdo an ismini yakalar na k pk rm z... Ölüme yatt bizimkiler. Saks içinde bir buket karanfil getirdiler bafluçlar na. Kartuflunda Yaflamay çok sevenlere sevgi ve sayg lar mla. yaz yordu. Duygular dalgalan yordu... Uzaklara gidip çarp yor, duygular topluyor, getiriyordu... lginç bir paradoks... Hep yaflam en çok sevenler ölüme rahat, kolay gidiyor. Nice direniflçi, özgürlük savaflç s n n ölüme giderken yaflam için söyledikleri bilinçlerini dolduruyordu. Evet, onlar da bizim gibi yaflamay seviyordu... 5

8 elefltiri köfleli ve yuvarlak ümit zafer Y uvarlak de il, köfleli olmak gerek. Köflelerimiz, köfle tafllar m z olmal. Ve hatta bugünün dünyas nda köflelerimizin uçlar sivri, hassas ve keskin olmal. Yoksa Yuvarlanmak ve yuvarlak olmak kaç n lmaz olur, oluyor Soka n dili, yuvarlak olmaya kötü anlamlar yükler. Anlafl l r; zira hem öyle, hem böyle olmak iyi de ildir. Köfleli olmak ise küçük burjuva reformist çevrelerde negatif bir anlam tafl r. Öyle ki bir tür k - nama ve hakir görme deyimidir bu. Bu deyime negatif bir anlam yükleyenlere ve baflkalar n bu deyimle elefltirilenlerin gerçe ine bakt m zda, bir kez daha köfleli olman n gereklili i görülür. Köfleli olmak, en özet ifadeyle ilkeli olmakt r. lkeleriniz,köflelerinizdir. Yoksa, zaten yuvarlan rs n z. Giderek yuvarlakl k hayat biçiminiz olur ve el att n z her konuya, karaktere dönüflen yuvarlakl n z tafl rs n z. Böylece do ru olabilecek bir ifli dahi yanl fl yapars n z. 8 A ustos tarihli Radikal ki deki Aytekin Y lmaz imzal yaz y okudu umuzda, böyle bir yuvarlakl a daha tan k olduk. lgili yaz dan ö rendi imize göre, kimi yay nevleri (Belge, Metis) Sezai Sar o lu, Aytekin Y lmaz, Müge plikçi nin editörlü- ünde bir proje ye bafll yor. Projenin amac, Aytekin Y lmaz n aktar - m yla Cezaevlerindeki entellektüel alan n kap s n biraz daha açmak, duvarlar n aras na s k flm fl birikimi d flar ya tafl - mak. flte bu amaçla, tutsaklardan fliir, öykü vb. çal flmalar n istiyorlar ki bunlar bir antoloji olarak yay nlayacaklarm fl Yuvarlakl k bunun neresinde de il mi? lkesizlik ve ahlaks zl k, bu projenin neresinde? 6 Öyle ya, duvarlar n aras na s k flm fl oldu u söylenen birikimi d flar ya tafl ma çabas takdire flayan! Keflke bu kadar masum ve do ru olsayd. Dedik ya, ilkeleriniz yoksa do ru olabilecek bir konuda bile yanl fla yuvarlan rs n z. E er yuvarlakl k tercihinizse, bunu bilinçli yapars n z. Yukar da bahsedilen proje sahiplerinin, bunu bilinçli yapt malum. Zira, herhangi bir fleyi bilinçsiz yapamayacak kadar kula kesiktirler O halde sormak gerekiyor; bayram de il seyran de il, bu yuvarlak reformistler, tutsaklar niye öpmeye çal fl r? Halbuki, Sezai Sar o lu nun deyimiyle çoktand r ayr mahallenin çocuklar yla ya da Aytekin Y lmaz n, küfür edebiyat içindeki müstesna yerini bulan Labirent in Sonu isimli kitab nda karalad devrimci, yurtsever tutsaklarla art k ne hebas, ne ifli, ilgisi olabilir ki? Elbette, devrimci tutsaklar n entelektüel üretimleri tecrit alt nda da sürüyor. Tüm engellemelere ra men ve can bedeli hem de. Kuflkusuz, söz konusu projenin sahipleri bunlarla alakadar de ildir. Oysa dört y ld r süren ölüm orucu, yok edilmek istenen düflünce ve idealler içindir. Böyle oldu u içindir ki duvarlar n aras na s k flm fl say lan üretim, can bedeli sürüyor ve savunuluyor. Fakat, bunu de erlendirmek, ayr mahallenin çocuklar olduklar n ilan edenlere ve Labirent in Sonu ndaki düzene kapa atanlara m kal yor? Belki kaba olacak ama bu tiplerin idrar ilaç olsa, hiçbir yaraya iflemezler. O halde nereden ç kt bu içerdeki entellektüel birikime kap aralamalar falan?.. Sorunun cevab n, Aytekin Y lmaz n ayn yaz s nda buluyoruz asl nda: Projeye, Avrupa Kültür Fonu ndan ve Avrupa nsan Haklar ve Demokrasi Program ndan maddi destek sa land Konu anlafl lm flt r! Ne kadar fonland klar n flimdilik bilmiyoruz. Nedense yazmam fllar bunu! Anlafl lan esas dert, duvarlar n aras na s k flm fl entellektüel birikimden çok, AB fonlar na s k flm fl bir miktar euro O entellektüel birikimi, F Tipi duvarlar n n aras nda ezmeye çal flanlar n ak l hocas ve hamisi AB den - ki o AB, 117 insan n kan na girmifltir- fonlan p, böyle bir proje alt na imza atmak, ahlaks zl n dik alas d r. Böyle bir ahlaks zl k için yusyuvarlak olmak gerekir. Ne diyelim çukurun dibi, yuvarlakl n da sonu yok. Ve lakin özgür tutsaklar n köfleleri sivri ve keskindir. Öyle ya da iflte böyle törpülemeye çal fl lanlara batar. Ve dahas, Labirent in Sonu ndaki düzeni keflfedenlerin harc de ildir o birikimi tafl mak. Çaplar, projeleri ve yürekleri yetmez, 117 kez d flar ç kan o birikime

9 elefltiri reklamlar ve cola turka nurcan y ld r m Y aklafl k bir y ld r televizyon ekranlar nda Cola Turka reklamlar ndan geçilmiyor. Elbette bir mal n reklam n n yap lmas nda flafl rt c bir durum yok. Pazar ekonomisinin bir sonucu olarak, reklam art k her gün, her yerde karfl m za ç k yor. Bütün bunlara ra men, bu reklam yapt ran flirket Ülker; reklam n slogan Yurtta Sulh Cihanda Sulh ve reklam n yönetmeni de Sinan Çetin olunca, bu reklam üzerine birkaç söz söylemek de kaç n lmaz oluyor. Reklamlar n neyi hedefledi ini anlatmaya gerek yok. Tüketim kültürünü yaratman n ve bir mal pazarlaman n en önemli araçlar ndan biri olan reklam, art k bütün ülkelerde bir sektör olarak karfl m za ç - k yor. Emperyalist ülkelerdeki reklam pazar n n gücü ve büyüklü ü ile k yasland nda Türkiye deki reklam sektörünün çok yeni ve geri oldu u görülüyor. Buna ra men son y llarda büyük bir pazar yarat ld da ortaya ç k yor. 90 l y llar n bafl nda, özel televizyonlar n bir mantar gibi yay lmas yla reklam sektörü de geliflti. Bu gün bu alanda çal flan birçok ajans-flirket var. Her gün yeni bir reklamla karfl m za ç k yorlar. Baz lar na gülüp geçiyoruz, baz lar na bakm yoruz bile ama Cola Turka reklam nda oldu u gibi baz lar na da bu kadar da olmaz ki! diyoruz. Ülkemizde, kafalarda yer etmifl boykotlar Coca Cola boykotlar d r lar n sonunda, gençli in ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde en çok ses getiren eylemi 6.Filo ya karfl yürüttü ü kampanya ve Coca Cola boykotu olmufltu. Coca Cola, sömürgecili i, iflbirlikçili i ifade eden en önemli araçlardan biri haline geldi. Daha sonraki y llarda da emperyalizme, sömürgecili e karfl mücadelede, dönem dönem Coca Cola boykotlar gündeme geldi. Coca Cola boykotlar henüz haf zalardan silinmedi i için, Cola Turka piyasaya sürüldü ünde, kampanyas n bunun üzerine oturttu. Coca Cola insanlar Amerikan laflt r yorsa, biz de yüzde yüz Türk kolas yla, Amerikal lar Türklefltiririz dercesine insanlar n milliyetçilik duygular n sömürerek piyasaya girdi. Hat rlanaca üzere, Cola Turka n n ilk reklam Amerika da çekilmiflti. Cola Turka içen Amerikal lar, bir anda Türklefliyordu. Amerikal oyuncularla çekilen bu ilk reklam kampanyas nda, Cola Turka içen Amerikal ailede baz de ifliklikler oluyor, baba b y k b rak yor, anne dolma yap yor, sokaktan sat c lar geçiyor, seyahate gidenin ard ndan su dökülüyordu. K sacas Amerikan ailesi evrimleflerek Türk geleneklerine, yaflam biçimine uygun bir aile durumuna geliyordu. Hatta ifl biraz daha ileri götürüldü ve Amerikal aile, Onuncu Y l Marfl n da söyleyerek sonunda Türkleflmeyi baflard! Asl nda, Yüzde Yüz Türk Ürünü slogan yla yola ç k p, Amerikal lar Türklefltirme iddialar yla piyasaya sürülen Cola Turka, hammaddesi Amerika dan getirilip Türkiye de suland r l p, fliflelenerek piyasaya sunulan bir Amerikan kolas ndan baflka bir fley de ildi. Reklamda önemli olan, gerçekler de ildir; mal nas l pazarlayaca d r. Bunun için, her türlü yalan, manipülasyon mübaht r. Cola Turka y piyasaya süren islami sermayenin önemli temsilcilerinden olan Ülker grubudur. Bu islamc çevrelerin büyük ço unlu unda kendisini gösteren takiyyeci anlay fl, islami sermayenin mal n pazarlama yöntemlerinde de kendisini gösteriyor. slami sermayenin sömürgecili e karfl oldu u, yalandan baflka bir fley de ildir. K sa sürede, ABD ile iflbirli ini, IMF politikalar n en az TÜS AD kadar savunur duruma gelmifllerdir. Bu nedenle reklamlar ndaki milliyetçilik vurgusu, takiyyeci anlay fllar n n bir sonucu olarak ortaya ç kan, insanlar n milliyetçilik duygular n sömürmekten baflka bir fley de ildir. Cola Turka n n son reklam kampanyas n n slogan ise yaz n n bafl nda da belirtti imiz gibi Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Reklamda savafl tatbikat n n tam ortas nda olan bir asker Cola Turka içince silahlar n oldu u yerde b rak p bar fl seçiyor. Reklamda Irak ta iflgalci Amerikal askerlere Cola Turka içirtip, bar fl seçmesini istemifller. Herhalde tek dostlar, vazgeçilmez müttefikleri Amerika y fazla k zd rmak istememifl olmal lar. Reklamda tatbikat yapan bir askere Cola Turka içirilip bar fl seçmesi sa lan yor ama çöl görüntüleri ve askerin üniformas n n Amerika askerlerinin elbiselerine benzetilmesi, yine askerin silah, donan m ndaki benzerliklerle bilinçli bir tercihin ürünü olmal. Bu defa da takiyyecili in farkl bir biçimi görülüyor reklamda. Halk n yüzde doksan beflinin emperyalist savafla ve Irak taki iflgale karfl oldu u bir ülkede, halk n bu duygular yine sömürülmek isteniyor. Cola Turka n n da t m flirketinin ortaklar ndan biri Tayyip Erdo an d r. AKP hükümetinin Irak iflgali öncesinde bu iflgale kat lmak için meclisten savafl teskeresi ç karma çabalar n, Irak ta ölecek askerlerin kan karfl l nda yap lan dolar pazarl klar n herkes biliyor. Mecliste kendi milletvekillerine bile zorla savafl karar ald rmak için ç rp n p duran, iflgale kat lmak için Amerika ya yalvaran bir hükümetin ne kadar savafla karfl oldu u, ne kadar bar fl istedi i ortadad r. flgal sonras nda da Irak a asker göndermek için Amerikan yönetimine yalvar p durmaktan geri durmad klar da s r de ildir. Ülker grubu ile hükümetin farkl kulvarlarda olmad, sadece Baflbakan n Cola Turka n n da t m flirketine ortakl ile s n rl de il. AKP yi seçimlerde en çok destekleyen, finanse eden Ülker dir. Yine aralar nda düflünce, inanç, para, ç kar iliflkileri gibi kader ortakl yapmalar n gerektiren ortakl klar vard r. Bu nedenle hükümetin yapt iflgal ç rtkanl klar nda, Müslüman olduklar n söylemelerine ra men, Müslüman Irak halk n n Amerika n n ç karlar için katledilmesinde, Ülker grubunun da iste i ve çabas vard r. Bu nedenle reklamdaki Yurtta Sulh, Cihanda Sulh slogan takiyyeden baflka bir fley de- ildir. Sinan Çetin mi? 12 Eylül sonras bir ara çekti- i Prenses filmiyle devrimcilere küfrederek burjuvazinin, 12 Eylülcüler in kendisinden beklediklerini bofla ç karmayarak, rüfltünü ispat etti. fiimdilerde ara s ra film çekse de daha çok reklam filmlerinde hünerini gösterip, burjuvazinin mal n daha iyi pazarlama telafl nda. Amerikal ama Türk gibi yaflayan, konuflan aile tiplemesini Leman çizerlerinden Soner Günday dan çald da ortaya ç kt. Elle tutulan hiçbir yan kalmam fl bu adam, bundan sonra da -Cola Turka reklam nda oldu u gibi- paray veren oldu- unda (zaten para için kiflili ini çoktan satm flt r) islami sermayeye hizmet etmek için elinden ne gelirse yapmaktan çekinmeyecektir. 7

10 sinema koyunun olmad yerde keçiye michael moore demek... ibrahim köro lu 8 M ichael Moore un, Cannes da Alt n Palmiye kazanan belgesel filmi Fahrenheit 9/11, henüz ülkemize gelmedi ama izleyenlerin övgüye bo mas burada da filme beklentiyi epey artt rm fl durumda. Michael Moore un muhalif kiflili i, bir önceki filmi Bowling For Columbine ile ald Oscar, törende yapt savafl karfl t konuflma, bu film üzerindeki merak da artt ran faktörlerden. Filmin yap m aflamas nda duyduklar m z, Amerikan yönetiminin filmi dolayl olarak engelleme çabalar, tüm bunlar filmi bir anda efsanevi bir havaya soktu. Hal böyleyken biz de merakla bekledik filmi. Kabul etmek gerekir ki karfl m zda etkileyici bir film var. Fakat karfl m zda, sözünü tamamen Bush a söylemek üzere kurgulanm fl, böyle olunca da ekseni konusunda s k nt yaflayan bir film duruyor. Geçti imiz ay, konser vermek için ülkemize gelen ünlü flark c Joan Baez, Michael Moore u günümüzün Bob Dylan ilan etmiflti. Filmi izledikten sonra ilk akl m za gelen bu de erlendirme oldu. Bu de erlendirme karfl s na filmi koyunca, orada biraz durmak gerekti ine kanaat getirdik. fiöyle ki karfl m zda hofl bir film var. Hofl... Bu tabir flöyle zamanlarda çok kullan l r. Fikriniz sorulur da diyecek söz bulamazs n z ya hemen bu söze sar l rs n z. flte öyle bir an vard r. Bizim hofl, birebir böyle olmasa da benzer yanlar tafl - yor. Fahrenheit 9/11, özellikle birinci yar s nda, 11 Eylül e bak fl yla neredeyse sa c, elefltirdi i Bush politikalar yla paralel bir politika yap yor. 11 Eylül ü yaratan sebepler sorgulanm yor. Aksine, 11 Eylül e komplocu bir bak fl at l yor. Bush, Bin Ladin ailesini neden kaç rd? Babas onlarla ne gibi iliflkiler içindeydi? Taliban heyeti olaydan birkaç ay önce Amerika da nas l a rland? Bunlar neredeyse filmin bir saatini al yor. Bunlardan geriye, koyu bir Bush karfl tl, s k bir Demokratç l k kal yor. Yukar da de inilen noktalar, de inilmesinde bir problem olmayan noktalard r kuflkusuz ama burada saplan p kalmak, Bush bir asker kaça m de il mi buna s k flmak, filme yüklenen misyonla uyuflmuyor. Hele ki son günlerde Cumhuriyetçiler in Kerry e karfl yürüttü ü kampanyadaki Vietnam Sendromu düflünüldü- ünde binin bir Amerikan tarz oldu una kanaat getiriyoruz. ktidar veya muhalif olsun farketmiyor, amerikan elefltiri tarz bu. Araflt r, kar flt r, karala... Filmin ikinci bölümü ise k smen daha genifl bir pencereden bakan bir perspektife sahip. Özellikle Irak iflgali, Amerikan ordusunun yap s gibi konularda çarp c noktalara de iniyor. Yaln z, bugün gelinen noktada muhalefet olman n da dili oldukça de iflti i için k staslar oldukça geriye çekilmifl durumda. Gerek Amerika gerekse Avrupa dan ç kan sert muhalif filmleri izleyebilecek döneme yetifltik. Belki yeni kuflaklara oranla biraz daha flansl y z. fiimdi daha yumuflak bir dönem yaflan yor. Emperyalistlerin politikalar ve sald r lar sertlefltikçe muhalefet edenler yumuflama e iliminde. Böyle olunca da zaman nda kendi halinde diye tabir edilecek üretimler, flimdi el üstünde tutuluyor. Fahrenheit 9/11 asla kötü bir film de il ama hayranlar n n yaklaflt gibi, keskin bir Amerikan politikalar karfl t da de il. Bush karfl t? Evet. Yer yer Amerikan politikalar na dokunsa da bunu ne yap p edip Bush a ba l yor. Güncel olmas yan yla dikkatleri üzerinde yo unlaflt rabiliyor ama bir yandan da büyük bir f rsat kaç - r yor. 11 Eylül ve Irak iflgali gibi iki büyük olay sadece Bush üzerinden anlatarak kal c bir film olma flans n yitiriyor. Diyelim ki Bush seçimi kaybetti. Ne olacak? Ne Amerikan politikalar de iflecek, ne iflgal sona erecek. O zaman Michael Moore yeni süreci nas l anlatacak? Bir söz de Fahrenheit in afili hayranlar na! Anlafl lan yeni süreçlerine yeni idoller arayan köfle yazarlar ve bir sürü yorulmufl, kendilerine Michael Moore u bafltac yapm fl. Biliriz. Bunlar her dönem bir idol yarat r. Sonra da ya o idol beklentilerine cevap vermedi diye onu alafla eder ya da kendilerine yeni bir yörünge tutturup yeni hayatlar n n idollerini yarat rlar. Eskisi mi? Eskisi e er kendini bu övgülere kapt rm flsa lök gibi kal r orta yerde. Biz mesafeli bir yerden söylüyoruz. Maalesef koyun yok. Olmay nca ne yapal m keçiye Michael Moore diyor, filminden tat almaya bak yoruz.

11 an hac bektafl flenlikleri ve 117 insan... mustafa do ru Bu y l 41.si düzenlenen geleneksel Hac bektafl Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri ne kat lmak üzere, aralar nda Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i, Grup Yorum, dil Kültür Merkezi, Ekmek ve Adalet Dergisi, Gençlik Dernekleri Federasyonu, TAYAD ve stanbul un de iflik mahallelerinden arkadafllar - m zla birlikte stanbul la yola ç kt k. Çocuklarla birlikte 54 kifliden oluflan kafilemiz, Anadolu nun dört bir yan ndan Hac bektafl a gelecek olanlarla kavuflman n sab rs zl içerisindeydi. Coflkumuzu, k sa molalarda çekti imiz halaylara da apaç k görebiliyorduk. Sabaha do ru Hac bektafl a ulaflt k. Etkinliklere kat l m n, önceki y llara oranla düflük oldu- unu gözlemledik. Bunda baz alevi derneklerinin, kendilerine platformda söz hakk tan nmamas n protesto ederek, flenliklere kat lmama karar almas n n da pay var. Baz sanatç lar da bu tavr destekleyerek Hac bektafl a gelmedi. Yapt m z ilk ifl; sol yay nlar ve dergiler için haz rlanm fl standlar n bulundu u yere giderek kendi haz rl m z yapmak oldu. Önceki y llara göre çok daha geride ve gözlerden rak bir yer ay rm fllar bize. Hac bektafl flenliklerinde, ilk gün sabah erken devlet erkân gelir, konuflmas n yapar ve Hac bektafl tan kaçarcas na ayr l r. Bu al fl ld k bir durumdur. Her y l kendilerini gösterir, propaganda yapar ve çeker giderler. Bu y l, Ahmet Necdet Sezer ve Tayyip Erdo an n gelmeyece- ini aç klad flenliklere, yaln zca Kültür Bakan Erkan Mumcu kat ld. Erkan Mumcu nun gelifli ve gidifli o kadar h zl oldu ki, bunu takip etmek neredeyse imkans zd. flini bitirdikten sonra kaçarcas na kasabadan ayr ld. Öncesinde resmi programa al nmayan Grup Yorum, daha sonra belediye taraf ndan davet edilmifl, Belediye Meydan nda konser vermek üzere programa al nm flt. Belediye Baflkan, flenliklere boykotlar n ard ndan oluflan bofllu u bir anlamda Grup Yorum u kullanarak doldurmaya çal fl yor. Görünen o ki Grup Yorum da buna izin vermek istemiyor. Belediye Baflkan, Grup Yorum la yapt görüflmelerde bu düflüncesini Ç kaca m televizyon kanallar - na ve röportaj yapaca m gazetelere, flenlikleri kendi ç karlar için boykot edenler de var, fakat bizi sahiplenen Grup Yorum gibi topluluklar da var diyebilir miyim? diyerek aç kça ifade etmifl. Grup Yorum, orada oldu u sürece dikkatli davranarak bu amaçla kullan lmaktan kaç nd. Gün içerisinde TAYAD l analar Bu ülkede 117 insan öldü, duydunuz mu? yaz l önlükler giyerek, Hac bektafl dolaflt. Ölüm orucunda hayat n kaybeden evlatlar n anlatt lar. Kampanyan n çeflitli faaliyetlerine ilgi büyük. Tan flmak, sohbet etmek isteyenler var. Özellikle TAYAD l Ailelerin hapishane katliamlar yla ilgili haz rlam fl oldu u bülten insanlar etkiliyor. Dergi sayfalar nda gördükleri foto raflar, ne Irak a ne de bir Afrika ülkesine ait. Bu katliam görüntüleri kendi ülkesinin hapishanelerinden çekilmiflti. Grup Yorum, konserine K z lc k fierbeti yle bafll yor. F Tipleri ne, ölüm oruçlar na iliflkin bir konuflma yapan grup, konuflmas n Hac Bektafl Veli nin bir sözüyle noktal yor: Bir olal m, iri olal m, diri olal m. Bu konserin ard ndan belediye görevlileri, Grup Yorum u srarla spor salonuna davet etti. fienliklerin baflka bir bölümünün devam etti- i spor salonu izleyicisi de Yorum u istemifl. Yorum bir konser de burada veriyor. Biri Hac bektafl ta kalmak üzere grubu ikiye bölen Yorum, kalanlarla birlikte Ege turnesi kapsam nda Datça, Didim, Gümüldür ve Alt noluk ta yapaca konserler için gece yar s kasabadan ayr ld. Hac bektafl ta kalan gruba Yorum kolektiflerinden Adana da müzik yapan Grup Nisan Günefli nin üç eleman kat ld Çad rlar n haz rlanmas nda yaflanan sorunlar yüzünden geceyi geçirme konusunda sorunlar yaflan yor. Ailelerin bir k sm evlere yerlefltirilerek en az ndan onlar n durumuna çözüm bulunuyor. Biz ise standlar n etraf nda, yerlere serdi imiz bezlerin, battaniyelerin üzerinde geceyi geçiriyoruz. kinci gün Gün boyu, AKP yi, F tiplerini protesto etmek için yap lacak tabut b rakma eyleminin haz rl klar sürüyor. Tabut haz rland, üzerine k rm z bir bez çekildi ve 117. Ölüm 9

12 Orucu fiehidi Selami Kurnaz n foto raf as ld tabutun önüne. Karanfiller, dövizler ve pankart da haz r. Analar, baflörtüleriyle ve al nlar nda k - z l bantlar, üzerlerindeki önlükleriyle haz rland akflamki eyleme. Bas n aç klamas metni de yaz ld ktan sonra, eylem saatini beklemeye geçildi. Standlara ilgi, her türlü engellemeye ra men yo un. Gelen insanlar ne yap p edip standlar bulmay baflar yor. Yabanc konuklar - m z da s k s k ziyaret ediyor standlar m z. Merak ettikleri fleyleri ö renmeye çal fl yorlar. Eylem saati... Standlar n oldu u yerde toplan larak harekete geçiliyor. Standlar n bulundu u soka n bafl nda bir polis noktas var. Polisler telaflla geliyor. Ne yapaca m z soruyorlar. Yürüyüfl yapaca z, tabutu b rakaca - m z ve ard ndan bir bas n aç klamas yapaca- z. Uzunca bir tart flman n ard ndan yürüyüfl bafll yor. Pankart, tabut ve sloganlarla meydan n önüne kadar gelip tabutu b rak yoruz. Karanfilleri de tabutun üzerine koyuyoruz. Bas n aç klamas n n ard ndan sloganlarla stantlar m - za geri döndük. Eylemin ard ndan, sokak konseri için haz rl klar yap ld ve konser stantlar n bulundu u yerde bafllad. Bu alan k sa sürede doldu taflt, kalabal k soka n bafl ndaki alana geniflledi, polis rahats z oldu. Konseri engellemek için minibüsler çal flt r ld, bir davulcu, davul çalarak gürültü yapmas konusunda zorland. Davulcu, amirim dedi diyerek aç klad durumunu! Konser yaklafl k iki saat sürdü ve coflku, meydan konserlerinde yaflanan coflkuyu aratmad. Gece... Yatacak yer konusunda bu kez haz rl kl olman n getirdi i rahatl k var. Birçok aile ve genç evlere yerlefltirildi. Geriye kalanlar da yine bir gün önceden haz rlanan kaba çad rlarda geceyi geçirdi. Üçüncü gün AKP önüne tabut b rakma ve tekrar eylem yapma konusunda karar al nm flt. De iflik kollardan ayn anda AKP önünde bulufluldu ve tabut b rak ld. Ard ndan bas n aç klamas yap ld. Bu ülkede 117 insan öldü, 10 duydunuz mu? yaz l pankart yine en önde. Ölümlerin Sorumlusu AKP ktidar - d r, Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Katil ABD flbirlikçi AKP, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece iz, Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun sloganlar hayk r ld. Polis, bu sefer geç kalman n telafl n yaflad. Eylemin sona ermifl olmas gerginli i bitirmiyor. Polis, provoke etmek için u rafl yor. Karfl l kl itifl-kak fl ve laflaflmalar Polis eflli inde stantlar n bulundu- u yere dönüyoruz. Burada bir saat boyunca halaylar çektik, türküler söyledik. Tekrar toplu bir flekilde dergi da t m na ç kt k. Daha sonra gruplar halinde Hac bektafl n de iflik yerlerine geziler yapt k. Deliklitafl, Çilehane yi gezdik. Anadolu da yüzy llar boyunca analar m z n yaflad ac lar, ak tt klar gözyafllar sanki bu çile yerinde birikmifl. Bu kez ac l yürekli analar m z karfl lad Bektafli topraklar. Grup Yorum ve Ruhan Mavruk, akflam saatlerinde Mahzuni fierif Park nda bir fliir ve müzik dinletisi verdi. fienlikler sona erdi. Yola ç kma vakti Polis in, Hac bektafl ta yapt klar m z içine sindirmedi i kesin. Kasaba ç k fl nda otobüsümüzün önünü kestiler. Sonras bildik bir senaryonun sahneye konmas ndan baflka bir fley de ildi. Kimlik kontrolü yapacaklar n söylediler. Yap lan kimlik kontrolü sonucunda srarla, verilen kimliklerin eksik oldu unu iddia ettiler. Herkesin oturmas gerekti ini, ayakta kalanlar n da rahat bir say m yapmak için afla ya inmesini istediler. Ayakta olup afla inenler toplam 14 kifli. Toplam say m z ise geliflten daha fazla, 69 kifliydik. Afla inen arkadafllar n, yüzlerini otobüse dönmeleri istendi ama arkadafllar buna karfl ç kt. Gazla, copla sald r bafllad. Otobüsün kap lar aniden kapand. D flar ç kmak mümkün de il. D flar daki iki kifli gaz n ve ald klar darbelerin etkisiyle bayg nl k geçirdi. Di er arkadafllar yaraland. Yafll aileler, küçük çocuklar ve ast m rahats zl olanlar var. Durumdan do al olarak etkilendiler. Polis bir süre sonra duruldu! Gözalt olmayaca n, yaflad m z bu olaylar n ard ndan bizleri topluca hastaneye götüreceklerini söylediler. Herhangi bir rapor, flikâyet ihtimaline karfl yapt lar bunu. Biz çevik otobüsüyle de il, kendi otobüsümüzle gidece imizi söyledik. Otobüste de teknik bir ar za ç kt. Uzun bir bekleyifl bafllad. Hava almak için d flar ç kt k. Çevik kordonu alt ndaki bu bekleyifl esnas nda yavafl yavafl türkü m r ldanmalar bafllad. Sesler yükseldi, hep birlikte söylemeye bafllad k. Otobüsün bagaj ndan davul da ç kt geldi, bir arkadafl bafllad davulu çalmaya. De iflik gruplar halinde her tarafta halaylar çektik. Çevik kordonu geniflletilmek zorunda kald. Bir anda kendimizi yolun kenar ndaki tarlada bulduk! Halay çeke çeke, türkülerimizi hayk rd k. Foto raflar çektik. Polis, arkay çekmeyin dedi. Görünmek istemediler. Kimlik fotokopilerimizi istemifller, GBT kontrolü henüz yap lmam fl. Kabul etmedik ve onlar da vazgeçtiler. Siz yolunuza biz yolumuza deyip ayr ld lar. Çevre köylerden ve Hac bektafl tan destek için gelen arkadafllar m z yan m - za ancak o zaman gelebildiler. Bölge tamamen kapat ld için içeri girememifllerdi. Araçlarla bizleri parça parça köye götüreceklerini söylediler. Gidelim bir fleyler yiyelim, dinlenin, yaral lar dinlensin diyorlar. stanbul a dönüfl yolunda köylüleri düflündük. Fedakar, vefal, misafirperver... Yetmifl kiflilik bir kalabal a hiç üflenmeden yemek haz rlamalar ve ellerindeki bütün yiyecekleri paylaflmalar... Anadolu... stanbul a dönünce topluca Sultanahmet Adliyesi ne gittik. Orada bizi bekleyen aileler ve avukatlar m zla birlikte yolda yaflad m z sald - r yla ilgili bir bas n aç klamas yapt k. Hac bektafl flenlikleri de, Munzur festivalinde oldu u gibi analar n hayk r fllar yla yank land. Sansür duvar n bu hayk r fllarla parçalamak için çal flt k. Bedenler yok oluyor, hapishanelerde zulüm sürüyor. Daha ne kadar insan n ölmesini bekleyece iz?

13 ceye kadar. BAK, festivalle ilgili olarak, Türkiye deki ve yurtd fl ndaki yaz flmalar, diyaloglar bir isim alt nda yapma ihtiyac ndan do mufltu. Buna ra men BAK festivali sahiplenmeye çal flm fl, o zamana kadar bu ifle gönül vermifl, koflturmufl kifli ve kurumlar bir yana iterek kendine maletmeye çal flm flt. Yine de bir çok sanatç - y birlikte hareket ettirmek ve bir tepki örgütlemek mümkün olmufltu. Büyük flirketlerin sponsorlu u olmadan yap lan bu festival olanaks zl klar yenmesini de bilmiflti. Bu y l, BAK yerine Akan Prodüksiyon ve Dilek Dündar la yeni bir süreç bafllad. Festivalin öncülü ünü yapan bu gruba Mo ollar, Mor ve Ötesi, Kaz m Koyuncu nun da kat l mlar yla çal flmalar bafllad. Bunun için fiile Belediyesi ile anlafl ld. Belediye, festival için yer, teknik ihtiyaçlar ve sanatç lar n konaklamalar n gibi konular üstlendi. Afifl anlaflmalar, yurt d fl ndan gelmesi düflünülen sanatç lar n an- elefltiri rock, rocka karfl... özgür flen M üzik dünyas nda rock ve festival kelimelerini çok s k duymaya bafllad k. K sa aral klarla büyük konserler düzenleniyor, festivaller yap l - yor. Bu s ra d fl geliflmenin öncülü ünü yapanlar aras nda Rock n Coke da var. Rock un Coke un yan s ra alternatif olma ya da yeni keflfedilen bu piyasadan pay kapma mant yla baflka baflka rock festivalleri de düzenleniyor. Bu festivallere, özellikle Avrupa da bira flirketleri sponsor olurken, ülkemizde bira n n kola ya dönüfltü ünü görüyoruz. Coca Cola, Pepsi Cola, Mekke Cola, Cola Turka... Tabi kola flirketleri ço ald kça isim ve dolay s yla piyasadan pay kapma yar fl da art yor. Coca Cola daha fazla para kazanmak için rock festivaline sponsor olarak bu yar fl n en önünde olmak istiyor. Marjinalleflme tehlikesindeki rock da bu festivallerle büyümeye çal fl yor. Festivaller, müzik ve içecek endüstrilerinin aç k bir iflbirli i sonucu karfl m za ç k yor. Rock n Coke un mant bu flekilde bak ld nda anlamak zor de il. Bir emperyalist flirketin kasas na daha fazla para ak tmak için yap lan bir faaliyet diye özetlenebilir bir durum var. Garip olan yan ise Rock n asi yan ve Coca Cola gibi büyük bir emperyalist kuruluflun yan yana gelmesinde gizli. Kim ne derse desin Rock n Coke, bunu baflarm fl görünüyor. Asl nda buna afl r uçlar törpülenen Rock demek daha do ru olacakt r. Dünya genelinde eski prestijini kaybeden bu müzik türü marjinalleflme tehlikesi ile yüz yüze kalmak üzere. Rock, dünya genelinde emperyalizmin ve müzik endüstrisinin büyük çabalar yla asi, direnen görünümünden h zla uzaklafl yor. Dünyadaki bu geliflim do al olarak ülkemize de yans yor. Durum böyle olunca da bu tür festivallere destek olanlar içinde valilerin, kaymakamlar n, belediyelerin, il emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlar n n ad n görmek flafl rt c olmuyor. Saçlar n uzat p, kafas n deli gibi sallayan serseri imaj, yerini gerçekte de iflen bir fley olmad halde- kimseye zarar olmayan, kola içip müzik dinleyen efendi çocuklar a b rak yor. Rock n Coke u anlamak kolay ama bizi rahats z eden baflka bir festival var. Daha marjinal ve asl n n alternatifi olmak istese de onun etkisinden kopamayan bir festival, Bar fla Rock. Özünde olumlanabilecek bir tepki var. Alternatif olma çabas nda ve Rock a gerçek kimli ini kazand rma çabas peflinde. Rock emperyalizmin boyunduru undan kurtarma çabas nda. Rock hiç bir yere endekslemeden sunmak istiyor. Bar fl ve Adalet Koalisyonu (BAK) iflin içine girin- 11

14 12 laflmalar yap ld. Filistin den Rimbanna, ABD den Jeam Peach, Irak tan ve ran - dan müzik gruplar yla görüflmeler yap ld. Rus turizm flirketleriyle görüflüldü. En az bin kiflilik bir Rus grubun gelmesi hedeflendi. nternette tan t m yap ld. Bütün bu çal flmalarla en az 20 bin kiflinin festivali izlemesi hedefleniyordu. Tarih olarak da A ustos belirlendi. Festivalin alt bafll ise Ortado u da Bar fl olacakt. Geçti imiz y l Coca Cola ya atfen- Rock fiiflede Durmaz olan slogan, bu y l Savafla Rock De il Bar fla Rock diye de- iflmiflti. Bundan sonraki festivallerde de güncellik korunacak, böylece Rock n ve sanat n gere i yerine getirilmifl olacakt. BAK la görüflüldü. BAK, önce bu çal flmaya kat lmayaca n aç klad. Bir süre sonra, bu kez BAK n ça r s yla yeniden toplan ld. BAK, önceden aç klad kat lmama karar n n kiflisel olarak de erlendirilmesini, BAK ba lamad n savunarak kendilerinin olmas gerekti ini hatta, bu festivalin kendileri olmadan olamayaca - n anlatt. Tart flmalar meyvesini verdi ve ilk çal flmalar n yükünü tafl yan kifli ve kurumlar organizasyondan çekildi! Bar fla Rock, art k BAK la yürüyecekti. Örgütsüzlü ü örgütleyen, örgütlenmeleri da tan bu oluflum art k, kendilerini var edebilecek bir alan bulmufl oluyordu. lk tepki çeflitli üniversitelerin Rock kulüplerinden geldi. Ü Rock Kulübü, TÜ Rock Kulübü, YTÜ Rock Kulübü, MÜ Rock Kulübü, MSÜ Rock Kulübü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rock Kulübü yapt klar ortak aç klamada organizasyonun siyasi bir rant haline getirildi ini, bu mant kla yaklafl ld nda içeri ine uygun do ru bir rock organizasyonunun yap lmas n n mümkün olmad n dile getirerek, BAK a olan tepkilerini dile getirdi. Böyle olacaksa neden festivalin ismi Bar fl a BAK de- il sorusunu sorarak flunlar söylüyorlard : Biz Üniversite Rock Kulüpleri ; tüzü- ümüzde bulunan Rock Felsefesini Korumak ilkesine ba l kalarak, bu zihniyetteki festivalleri fliddetle k n yor, karfl s nda durmay, bizi izleyen ve destekleyen tüm rockçular önünde borç biliyoruz.. Geçti imiz y l, birçok sanatç n n bir araya gelmesi, sanatç larda kendine güven duygusu yaratm flt. Hatta baz sanatç lar birli in, kolektivizmin gücünü görmüfl, bir sonraki ad m n hak arama eylemleri, grevler, yürüyüfller olmas gerekti ini savunmufltu. Geçti imiz y l Bar fl a Rock ta yeralan baz sanatç lar, bu y l Rock n Coke dan teklif alm fl ama Cola ya karfl kendilerini bir taraf olarak görmeye bafllad klar ndan dolay bu ça r y reddettiler. Geçen y l birilerine de il bir bütüne mal olan festival düflüncesi bütün kat - l mc larda bir umut yaratm flt. Ancak geçti imiz y lki organizasyonun vard noktay da unutmamak gerekir. Bu y l, fiebnem Ferah, Deniz Arcak, Demir Demirkan gibi sanatç larla da görüflüldü fakat BAK n devreye girmesiyle bu iliflkiler geliflemedi. BAK kendi reklam n, kendi ç karlar n düflünerek, festivalin özünü geri plana itti. Bu yüzden sonuç bir fiyasko oldu. Geçen y l aflamad. Festivalin sanatç lara, izleyenlere, hatta kendilerine bile faydas olmad. Rock n Coke, sistemle bar fl k bir asili i örgütleyip kendisine endeksledi. Coca Cola ismini daha da meflrulaflt rd. Bar fla Rock ise sonuçtan bak ld nda herhangi bir somut gerçe in alt na imza atamad. BAK n festival öncesi tart flmalarda Ben yaparsam politik olur, ben yapmazsam apolitik olur. söylemleri ne yaz k ki havada kald ve durum bundan sonra nas l yapmamal konusunda canl bir örne e dönüfltü. Bar fl a Rock kime seslendi ini unutarak, maddi gerekçeler alt nda insanlar n festival alan na getirdi i yiyecekleri bile ellerinden ald. Sözde politik olma gerekçesiyle, aktivist kazanaca z sözleri alt nda apolitik ya da en çok Rock n Coke kadar politik, sönük, bir festival yafland. Alternatif olmak ad na ç k lan yolda gülünç duruma düflüldü. çerdi i olumlu yanlara ra men sakat do an bir festival fikri sakat yürümeye devam ediyor.

15 röportaj almanya da anadolu federasyonu nun kamp nda gözalt na al nan yazar cezmi ersöz: kimse AB sevdas na kap lmas n tav r Bundan yaklafl k iki hafta önce Almanya'da Anadolu Federasyonu'nun düzenledi i yaz kamp na polisler taraf ndan bask n düzenlendi ve siz de orada bulundu unuz için gözalt na al nd - n z. Bize yaflad klar n z anlat r m s - n z? Anadolu Federasyonu nun davetlisi olarak, 3 A ustos akflam bir arkadafl mla beraber Frankfurt a ulaflt k. Sonra federasyondan iki arkadafl bizi havaalan ndan ald ve Heidelberg kentinin Erbach kasabas na geldik. Kampa kat ld k ve oradaki arkadafllarla tan flt k, tan d m dostlar da vard ; çok hofl bir ortamd, çad rlar kurulmufltu, aileler vard, yemekler haz rlanm flt. Bildi imiz bir yaz kamp yd ve nehrin kenar na kurulmufltu. Sonra, akflamüstü film izlendi ve yat ld, ertesi gün herkes dinlendi ve pedagoji üzerine, çocuklar n ruh sa l üzerine ertesi akflam konuflma yap ld. 4 A ustos u 5 A ustos a ba layan gece ben bir konuflma yapt m ve konuflmam kitaplar m üzerineydi. Edebiyat üzerine, Türkiye deki sosyal yaflam üzerineydi. Yatt k, 5 A ustos sabah alt da telsiz sesleri ve polizei sesleriyle uyand k. Çad rlar m z sar ld ve bize d flar ç kmam z söylendi, baz arkadafllar n çad r na ise uyar yapmadan direk girilmifl. O an tabi ki dehflet verici bir and. Uyku sersemi, herkes pijamalar yla, flortlar yla çad rlar ndan d flar ç kt. Çocuklar n ç l klar n hala unutam yorum; çünkü çok korktular. Kaba ve sertçe bizleri d flar ç kartt lar. Ben k z arkadafl mla beraberdim. Pasaportlar m z al p incelediler.150 ye yak n polis vard, herkese afla -yukar iki ya da üç polis düflüyordu, sivil ve resmi. Bizim kamp alan n bantlarla hemen çevirdiler, ayr ca dehflet bir görüntü daha vard ; polis nehirden de hücum botlar yla bizi sarm flt, sanki bir çat flmaya gelmifllerdi ve çelik yelekleri vard. Polisler çok gergin görünüyordu, bana birkaç belge uzatt lar, k z arkadafl m da ayr yere götürdüler. Ben hemen cep telefonuma sar l p; avukat mla görüflmek istedi imi söyledim. Sertçe telefonumu elimden çekip ald lar ve bu art k bizim dediler. Ben Almanca bilmedi im için ngilizce konuflmaya bafllad m fakat bir türlü anlaflamad k, ben istemedi im fleyleri imzalamayaca m söyledim. O s rada bir polis; belgeyi önüme koyarak, bana zorla imzalamam söyledi. Ben flafl rd m ve Almanca bilen arkadafllardan yard m istedim, bir k z arkadafl bana yard m etmek üzere davrand ama onun da önünü keserek engellediler. Kimsenin kimseyle irtibat kurmas n istemiyorlard. Bu kargaflalar yafland s rada; Almanya da çok izlenen bir televizyon kanal olan RTL de bizi çekiyordu, bu da bir insan hakk ihlali bence. Polis kameralar da vard. Saat dörtten itibaren operasyon haz rl yapm fllar. Almanca bilen baz arkadafllar m z n çocuklar polise Defolun gidin buradan, babalar m z, annelerimizi alamazs n z. dediler ve bu beni çok etkiledi. Yafllar 3 ila 10 aras nda 17 çocuk vard kampta. Onlar aileleri ile birlikte yak n bir karakola götürdüler, bizleri de (yaklafl k 30 kifliydik) Heidelberg Emniyet Müdürlü ü ne götürdüler. Emniyet te bizleri ayr ayr odalara koydular, orada çok incindim. Parmak izlerim al nd ve bu esnada çok kaba, ayn zamanda alayc yd lar. Olay n nereye varaca n bilemiyordum, hesaplayam yordum. Yurtd fl nda ilk kez karfl laflt m bir fleydi bu. Türkiye de olsayd kendimi savunabilirdim. Türkiye de bana bunu yapmalar kolay de il ama Avrupa da kurallar bilmedi im bir yerde, dil problemi ortaya ç k nca, aç kças di er arkadafllar n da durumlar n düflünerek, bir sertlik göstermedim, yap lan ve söylenenlere az çok uymaya çal flt m ama parmak izlerimin al nmas beni gerçekten çok rencide etti. Sonra foto raflar m çekildi. K z arkadafl ma ngilizce Sen terörist misin? dediklerini duydum. O benim çok a r ma gitti. Sonra bana ayr muamele yapt lar. Çünkü Türkiye den gelmifl birisiydim. Kitaplar m bavulumdayd, bir k sm n da arkadafllar ma imzalam flt m, bavulumdan ç kartt lar. Ölüm oruçlar n anlatan kitab m çok dikkatlerini çekti, sayfa sayfa incelediler, foto raflar na bakt lar ve bana bir yönetici gözüyle bakt lar, hem yafl m itibariyle, hem de kitaplar m itibariyle. Birçok arkadafla orada ne iflleri oldu- unu sormufllar, onlar da Cezmi Ersöz ü dinlemeye geldik. Kendisi konu umuzdur demifller. Siz 200 kilometre ileriden bir yazar dinlemeye mi gelirsiniz? diye sormufllar. Onlar n pek anlayamayaca bir fley tabi ki! Çünkü onlar için bir fley ifade etmiyor. Arkadafl, Evet, ben 200 kilometre uzaktan dinlemeye geldim, bir sak ncas var m? diye sormufl. Tabi ki orada yaflayan mülteci (Türkiyeli) arkadafllar daha sertti, haklar n daha iyi savunuyorlard, çünkü kurallar az çok biliyorlard. Biz ikimiz ne olup bitece ini bilmedi imiz için onlar kadar müdahaleci olamad k. Sonra 13

16 14 ben gazeteci-yazar oldu umu söyledim, bas n kart m gösterdim, bütün bunlar onlara daha da ilginç geldi, flüpheleri daha da artt. Bu kitaplar siz mi yazd n z? Bu kitaplarda neler anlat l yor? dediler. Bilgisayarlara kay tlar girildi, sorgular m z iki saate kadar sürdü. Su bile vermediler. Avukat istiyorum! dedim, avukat talebim geri çevrildi. Tercüman istiyorum! dedim, bu talebim de geri çevrildi. Tamam. dediler hiçbir fley bulamad lar, Tamam. dediler. Yani bir t rnak makas dahi bulamad lar, onun verdi i bir hayal k r kl vard, çok fley bulacaklar n tahmin ediyorlard ; bomba, pankart Baz arkadafllar m za yolda, Ya kusura bakmay n, rahats z ettik. demifller. Onlar da Evet rahats z ettiniz diye cevaplam fllar polisleri. Yasal bir derne in, yasal bir yaz kamp oluyor ve internetten aylar öncesinden duyurular yap lm fl bu kamp n yap laca - na dair, izin al nm fl, ilanlar yap lm fl Heidelberg Savc s n n raporuyla, tutana yla giriflilen bir operasyon bu. Sonra ç karken cep telefonumu istedim Vermeyece im. dedi. Niye? dedim. nceleme yapaca z, size en geç dört hafta içinde göndeririz. dedi. Ben, Türkiye ye dönüyorum, cep telefonum benim için çok önemli diye srar ettim. Hay r! dediler. Ayr ca disketlerime, özel yaz lar ma, her kitab mdan bir tanesine, dergilerime, k z arkadafl m n CD lerine ve özel eflyalar na el koydular. Ç kt k, di er arkadafllar bekledik. Otobüslerle bizi ald klar yere b rakt lar ama orada hala birkaç polis bekliyordu. Sonra biz stanbul a dönmek üzere arkadafllardan ayr ld k. Arkadafllar, kalacaklar n, tatile, kampa devam edeceklerini söylediler. Vedalaflt k, Köln üzerinden tekrar Türkiye ye dönerken Heidelberg Emniyeti ne bir kez daha u rad k. Almanca bilen bir arkadafl m z ve benim arkadafl m içeriye girip cep telefonlar m z bir kez daha istediler. Onlara da fiu an mesai bitti (biraz da lakayt ve küstahça) belki veririz, belki vermeyiz gibi, mu lak bir ifade kullanarak, bizi geri gönderdiler. Biz de mecburen cep telefonlar m z ve evraklar m z orada b rakarak geri döndük. Biz dönerken, kampa tekrar bask n olmufl, bu defa 180 polis varm fl. Arkadafllar m z direnmifl ve polis de fliddet kullanm fl. K z arkadafllar saçlar ndan tutarak yerlerde sürüklemifller, bir arkadafl n ald cop darbeleri sonucu a r yaraland n ö rendim, hatta çocuklar n kafalar - n otobüslerde camlara ve öndeki koltuklara vurmufllar. Aç kças olay kabaca böyle geliflti. Ben de olay n üzerine Almanya da bulunan arkadafllar m arac l yla itirazda bulundum ve olay n hukuki boyutunu inceletmeye bafllad m. Bir Alman avukat ve bir Türk avukat devreye girdi. Türkiye ye geldim Türkiye de de Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne baflvuru koflullar n ö rendim. Ancak, Almanya daki hukuki süreç t kand ktan sonra Avrupa nsan Haklar Mahkemesi süreci bafllayacak. Tabi A HM deki süreç için de yüz binlerce euro vermem gerekiyormufl, bu da olay n bir baflka boyutu. Orada ne gördük, bize devaml göklere ç kart lan Avrupa Birli i nin öbür yüzünü ve Almanya demokrasisinin sahteli ini gördük, Alman demokrasisinin maskesi düflmüfltür bence. Yabanc lara, az nl klara, üçüncü dünya ülkesinden gelen insanlara, Türkler e, Kürtler e dönük ayr mc, floven, bask c tutumlar n çok net gösterdiler. Ben bunlar gözümle gördüm. Tamamen rkç bir toplum... Almanca, bizlerle alay ediyor ve gülüyorlard. Küçümseme ve afla lama vard. Konufltu um Alman avukatlar olsun, Türk avukatlar olsun dehflete düfltü. fiöyle ki cep telefonlar na el koymak, tercüman getirmemek, avukat ile görüfltürmemek tamam yla yasalara ayk r ve suçmufl. Ve Ben avukat istiyorum. diye bir madde vard, onu imzalam flt m. Yani, üç dört kez suç iflledi Alman hükümeti. Bu da son zamanlarda Almanya da geliflen yabanc düflmanl - n n bence en aç k kan t yd. Otto Schilly, Alman hükümetinin içiflleri bakan ; mültecileri, siyasi mültecileri, s nmac lar yavafl yavafl ülkeden atmak için planlar yap yormufl. Bence, bu yap - lanlar plan n bir parças, y ld rma politikas. Hani Avrupa Birli i nde düflünce özgürlü ü vard? Hani insanlar n dernek kurma, örgütlenme özgürlü ü vard. Bütün bunlar n bir anda yok say ld n gördük. Ben ve k z arkadafl mla beraber 30 a yak n insan n cep telefonuna el konuldu. Yani oradaki insanlar n haberleflme özgürlükleri ellerinden al nd. Ben sonuna kadar gidece im, hukuki mücadelemi vermeye çal flaca m, Alman hükümetine tepkimi dile getirece im. K sacas, elimdeki tüm imkânlar kullanaca m. Çünkü, bu tip y ld rma politikalar n n ve bask lar n giderek artaca n sezdim ve bire bir buna tan k oldum. Sizi gözalt na alma sebepleri neydi? Gözalt na almalar n n sebebi, Savc n n tutana na ba l. DHKP-C ile ba lant kurmufllar. Onlara göre, Anadolu Federasyonu bu örgütün yan kuruluflu ve kamp da bir e itim kamp olarak gösteriliyor. Nas l bir örgüt e itim kamp ysa, ben de anlam veremedim, 17 tane çocuk var, onlar n aileleri var, insanlar top oynuyor, denize giriyorlar. Maflallah! Ben böyle örgüt e itim kamp görmedim vallahi. Ne güzel örgütmüfl bu! Biz de tam o konuya de inecektik. Yaflad n z olumsuzluklarla kampa ve ortam na iliflkin gözlemleriniz nedir? Nas l vakit geçiriyordunuz?

17 Polisler gelene kadar, kamptaki her fley ola anüstüydü. Fakat polisleri sabah n erken saatlerinde karfl m zda görünce, düfl bitti yani. Her fley çok keyifliydi, dostaneydi, çok güzel düflünce al flveriflleri oluyordu, Seminerler çok doyurucuydu. Hatta benim d fl mda siyasi konuflma yapan dahi olmad diyebilirim. Pedagoji, çocuklar n geliflimi, anne-baba iliflkisi, uyum sorunu, Avrupa toplumu üzerine genel konuflmalar yap ld. Hitler in hayat, nas l bafla geçtiklerine iliflkin, faflizmin Dünya ya nas l yay ld na iliflkin film izledik. Bu bile sorun oldu, oysaki izledi imiz film Almanya da gösterimde olan ve ünlü kiflilerin rol ald bir filmdi. Ayr ca çok komi ime giden bir fley daha oldu. Yemek, bar nma vb. ihtiyaçlar karfl layacak arkadafllar, kendi aralar nda bir görev da l - m yapm fllard ve görev yapacak kiflilerin isimleri bir listeye yaz lm flt. Liste de a aca as lm flt. Bu listeyi uzun bir süre kamerayla çektiler. O listeyi kamptaki silahl e itim alacak kiflilerin listesi oldu unu düflündüler herhalde ama bütün arkadafllar o gerginlikte bile buna çok gülmüfllerdi. Bir de polislerin çok heyecanl olduklar n gördüm. Hemen hepsi sigara yakt lar bir anda, çocuklar karfl lar nda görünce tuhaflaflt lar. Bizi öyle uyku sersemi masum çoluk çocukla görünce, sinirlendiler: Ulan ne oldu! Biz saat dörtten beri operasyon için haz rl k yapt k! demifllerdir herhalde. Afl r bir paranoya geliflmifl bu polislerde, onu gördüm. En ufak bir fley, ilaç, özel fleyler hemen dikkatlerini çekiyor. Benim Aflk Hikayeleri diye bir felsefe kitab m vard, ondan flüphelenip el koydular mesela. Türkiye de yasal olarak yay nlanan dergilerime el koydular. Çantamdan Ekmek ve Adalet dergisi ç kt onu b rakt lar, Leman dergisi ç kt, onu hemen ald lar yani, böyle de bir garip bilgisizlikleri var. Turkish magazine diyorum. Yoo biz buna el koyaca z! diyorlar. Tabi ki çok büyük bir s k nt ya u rad m cep telefonumdaki kay tlar, numaralar, orada kald. Birçok kifliye bu sebepten ulaflamad m. Ben ayn zamanda toplumsal görevi olan bir insan m, bir sürü insanla iliflki halindeyim, telefonumun bana ne zaman geri gelece ini dahi bilmiyorum. K z arkadafl m bir televizyon kanal nda haber müdürü. Onun telefon kay tlar ifli ile ilgili oldu u için çok önemli ama bunun d fl nda en önemli olan fley manevi olarak afla lanmam z, haklar m z n gasp edilmesi bizi çok rencide etti. Oradaki arkadafllar da bas n toplant s yapm fllar, Alman bas n nda bu olay genifl yer ald, tabi sa gazetelerde terör kamp bas ld fleklinde haberler vard, ben kendim de gördüm, Tercüman da okudum. Oradaki arkadafllar da kararl yd lar, daha sonra bir toplant yap ld. Biz bu kamplar her sene iki defa düzenleyece iz, y lmayaca z! dediler. Onlar orada mücadele verirken, biz de burada her türlü hukuki yolu deneyip bas n kullanarak oraya destek vermek zorunday z. Bugün bu arkadafllara, yar n baflka bir gruba yine ayn sald r lar yap labilir, amaç sindirmek; çünkü Alman ekonomisi gittikçe kötülefliyor, iflsizlik yayg nlafl yor, maafllar giderek azal yor, sendikalar çok pasif durumda, sa c hükümetler göreve geliyor, oradaki arkadafllar m - z n durumu giderek kötülefliyor, dolay s yla oradaki muhalefete destek vermek zorunday z. Baz arkadafllar m z n durumlar gerçekten iyi de il. Mültecilik haklar n kazanamayan arkadafllar var, onlar n haklar na el koyabilirler, birço unun yine ifl sorunu var aç kças bunlar beni çok kayg - land rd. Bahsettiklerinizden anlafl ld kadar yla, asl nda ülkemizdeki koflullardan, hak ihlallerinden, bask lardan bir fark yok. Örne in ülkemizde de 1 Nisan 2004 tarihinde birçok demokratik kuruma bask n yap lm fl, dernek çal flanlar, hatta hukuk bürosunda çal flan avukatlar dahi tutuklanm flt... Evet, bir ara kendimi Türkiye'de hissettim. Alman polisiyle Türk polisi aras nda bir fark olmad n gördüm. Dedi iniz gibi ülkemizdeki demokratik kurumlarda birçok insan gözalt na al nd ve düzmece iddialarla tutukland, avukatlar yla görüflmelerine engel olundu. Avrupa demokrasisi nas l oluyor anlam fl de ilim o fark göremedim. Peki kamp tercih etme sebebiniz neydi? O insanlar benim okurlar m, baz lar n da baflka flehirlerde tan m flt m. Beni ça- rd lar, Gelir misiniz? dediler, ben de Seve seve gelirim. dedim, gittim. Bundan sonra da gidece im. Biliyoruz ki, ülkemizde kendine ayd n demokrat diyen insanlar n bir ço- u, bu ve bunun gibi olaylara tepkisiz. Bugün sizin bafl n za gelen, asl nda bir gün onlar n da bafl na gelecek. Peki bu konuda suskun olan meslektafllar n za mesaj n z nedir? Bu olay bas nda pek ç kmad. Sadece Ekmek ve Adalet Dergisi nde ç kt. Bir de Birgün gazetesinde k sa bir haber olarak ç kt. Ayr ca Birgün de genifl bir röportaj m ç kacak, birçok dostum ve meslektafl m olay bilmiyor. Çünkü herkes tatilde ya da konser için turnede. Yapaca m bas n toplant s nda bunu görece iz, henüz bu konuda bir fley söylemek için erken. Çok fazla büyük bir destek de beklemiyorum ama bu gün bana yar n da onlara, birço u yurt d fl nda konser veriyor ve do- al olarak onlar n da bafl na gelecektir böyle fleyler. Bir de flunu gördüm, gazeteciler derne ine üye olmak, bas n kart - n z n olmas, sanatç -yazar olmak Alman hükümeti için hiç bir fley ifade etmiyor. Hatta bir yazar dostum bas n kart n göstermifl Moskova'da, polis de kart n y rtm fl, yani onlar için nereden gelirseniz gelin, hangi iflle u rafl rsan z u rafl n hiç fark etmiyor. "Vur abal ya" diyorlar. Gerçi her fleyde bir hay r vard r, bu sayede birçok gerçe i kendi gözlerimle görmüfl oldum. Kafamda baz soru iflaretleri vard örne in, ama flimdi her fley benim için daha net. Yaflad n z her fleyi ayr nt lar yla bizimle paylaflt n z. Son olarak yaflad klar n zdan da yola ç karak, Avrupa Birli i sevdal lar na, AB'ye bel ba layanlara iletmek istedi iniz bir mesaj var m? fiunu gördüm; bask her yerde bask, polis her yerde polis, ezilen her yerde ezilendir, onu gördüm. Hiç kimse öyle AB sevdas na kap lmas n, yok bu süreci de- erlendirmemiz laz m, ya da bir tak m haklar kazan ld hepsi hikâye, aldatmaca. Topyekûn bir mücadele tüm dünya emekçilerinin, sosyalistlerin dünyan n her yerinde birleflmesi gerekiyor. Yani; enternasyonalizmin tam zaman bence, kapitalizm gittikçe çöküyor, Alman vatandafllar - n n bile sosyal güvencesi yok, önce üçüncü dünya insanlar saf d fl edilecek, ard ndan s ra Alman vatandafllar na gelecek ve böylece yay lacak bu bask lar diye düflünüyorum. Yeni bir döneme bafll yoruz bence; o Avrupa rüyas bitti! Bize zaman ay rd n z ve düflüncelerinizi paylaflt n z için teflekkür ediyoruz. Sa olun, ben de size teflekkür ediyor ve çal flmalar n zda baflar lar diliyorum. 15

18 hapishaneden muharrem karademir H em de çok de il mi? Kufllar özgürlük demek. Mavi gökyüzünde, kanatlar nda bazen dosta selam sal nan bir selam tafl r, bazen hasret, bazen özlem Ulaflmas n diye kirli eller, düflmesin diye suya düfller, hep yüksekte, hep mavide tafl rlar onlar. Yaz geldi iflte. Her yanda saksa an, b ld rc n, s rc k, isteke kufllar. Ne de güzel ötüyorlar. Duyuyorsunuz de il mi? Kand ra da da yaz onlarla bir baflka güzel oluyor. Hele sabahlar bir ötüflleri var ki Sizleri bilmiyorum ama güne kufl sesleriyle bafllaman n güzelli ini burada fark ettim ben. Her sabah saksa anlar, b ld rc nlar, istekeleri dinliyorum. Bir ben miyim sabah n alt s nda kalk p kufl seslerini dinleyen? Bir ben miyim kufllarla buluflman n güzelli ini burada fark eden? 16 Yaln z olmad m biliyorum. Hakan, Yunus A abey, Sezgin Amca, Rasim Dede hemen akl ma geliveren ilk isimler ama eminim ki hemen inkâr edecekler bunu. Ya a abeyler, amcalar, dedeler sabah kalk p kufl sesi dinlemekte ne var ki? Neyse tekrar dönelim bafltaki sorumuza en iyisi. Kufllar sever misiniz? Diyelim seversiniz. Orhan kadar sevebilir misiniz peki? Yani 19 Aral k ta hapishanelere o büyük operasyon düzenlendi inde, gaz bombalar ve kurflunlar alt nda bile kufllar düflünebilir, onlar için kayg - lanabilir misiniz? Peki, onlar için tereddütsüz kan n z ak tabilir misiniz? Evet evet. Yanl fl okumad n z. Ümraniye Hapishanesi ndeyken Orhan n kufllar na dönüp de bakmayan, bakanlara tak lan Muharrem, Levent ve Kaya dan bahsediyorum. Ne kan m? Sahi hala söylemedim de il mi? Yahu b rak Kaya y, Levent i, Muharrem i de flu kan hikâyesini bir anlat hele diyorsunuz Bunu bilmeye hakk n z var. Duyuyorum yükselen Evet, evet! seslerini Peki, anlat yorum o zaman. Kulaklar n z dört aç n Her fley bir istekenin Kaya, Levent ve Muharrem in havaland rma duvar n n köflesine yuva yapmas yla bafllad. Yüreklerindeki kufl sevgisi daha yeflermemiflti. stekenin yuva kurmas nda hiçbir heyecan duymad lar. Dönüp bakmad lar bile. S n f savafl nda kufllara ay racak zaman yoktu! steke bin bir emekle yuvas n yapm flt ki, bir rüzgâr gelip yuvay savurup da tt. Yuvan n bir parças onlar n havaland rmas na düfltü bir ö len vakti. Nas l oldu bilmiyorum. Belki de Cenab- Allah n bir takdiriydi. Havaland rmadaki kufl yuvas n n parças n gören Kaya, Levent ve Muharrem in yüre ine bir hüzün çöktü ve bu hüzünden yavafl yavafl kufl sevgisi yeflermeye bafllad. Kufl, savrulan yuvas n yeniden yapmaya bafllayacak m yd? Biraz hüzün, biraz da heyecanla bu sorunun cevab n n ne olaca n beklemeye koyuldular. Neredeyse her saat bafl kaçamak bak fllar art yordu kuflun yuva kurdu- u yere do ru Fazla uzun sürmedi bekleyifl. Birkaç saat sonra isteke, a z nda bir çöple göründü. Levent, Kaya ve Muharrem ne kadar sevinmifllerdi anlatamam. Çöpler, çöplerin üzerine y ld ve istekenin yuvas olufltu. Kuluçkaya yatt isteke. Onlar da merakla ve heyecanla istekenin do acak yavrular n beklemeye bafllad lar. Tam 14. gündü. Gün daha yeni yeni s n-

19 maya bafllam flt. Rasim Dede Muharrem e; Irak la ilgili yazd öykü üzerine, Tamam, oradakiler için yufka yüre in s zlas n ama o insanlar n öykülerini b rak oran n insanlar yazs n. demiflti. Daha huzurlu huzurlu yat yordu Muharrem. Birden ortal cik cik sesleri kaplad. Evet, yavrular yumurtay k rm fl, hayata merhaba demifllerdi. Sabah n alt s nda pencere demirlerine yap fl p, uzun uzun yavrular izlemeye koyuldular. Bir hafta boyunca üçü de birbirlerine çakt rmadan izlediler yavrular. Annelerinin onlar beslemesini Bir sabah havaland rmaya ç kt lar ki ne görsünler! Yavrunun biri yuvadan düflmüfltü! Önce telafltan ne yapacaklar n flafl rd lar. Yavrucak elden ele dolaflt. nan n bu anlarda ne Kaya y, ne Levent i ne de Muharrem i tan yamazd n z. çlerindeki çocu u aç a ç karm flt isteke yavrusu. lk andaki telafl geride kald ktan sonra anas gelip yavruyu alacak m heyecan sard. Almazsa yavrucak ölürdü. Yavruyu tekrar yuvaya yerlefltirmek için bir beyin f rt - nas yaratt lar hemen. Masalar, sandalyeleri üst üste koymaktan, karfl tarafa ip at p t rmanmaya kadar bir dolu düflünce ortaya ç kt. Önce annesinin gelip al p almayaca n n beklenmesine karar verildi. Annesinin rahatça havaland rmaya inmesi için de bir süre havaland rmaya ç k lmad. Top al flverifli yap lmad. Her fley kufl ve onun yaflamas içindi O da ne? Annesi yiyecekle havaland rmaya indi. Görecek mi yavrusunu? flte gördü ve ona do ru hareketlendi. Aman Allah m! Annesini gören yavru nas l da ötmeye bafllad Nas l da hareketlendi, canland! Kaya, Levent ve Muharrem de böyle bir fleye ilk defa tan kl k ediyorlard. Bu sahneden müthifl etkilenmifllerdi. Kaya n n dudaklar ndan Kardeflim iflte anne sevgisi ve bir annenin yavrusunu koruyup kollamas bu. diye bir fleyler döküldü. Levent ve Muharrem gözlerini yavru ve annesinden ay rmadan Kaya y onaylad lar hemen. Anlafl lm flt. Anne kufl, yavrusunu almayacakt. Onu düfltü ü yerde, havaland rmada besleyecekti. Ancak bu yavru, geceleri d flar - da üflürdü. Onu, akflamlar içeri almaya karar verdiler. K sa bir süre Benim yata m n baflucunda olsun, yok benim baflucumda olsun tart flmas ndan sonra yast klardan elyaflar ç - kar p kufla, afla da güzel bir yatak yap ld. Geceleri k sa aral klarla afla do ru inen ayak sesleri duyulmaya baflland. Önce Levent afla- iniyor, sandalyeyi çekip uzun uzun kuflu izleyip düflüncelere dal yor; ard ndan, Kaya ve Muharrem ayn fleyi yap yordu. Böyle anlarda birbirlerine yakaland klar olsa da ne ses ettiler birbirlerine ne de tak ld lar Sabah alt dedi mi yavru yavru ortal y kmaya bafll yordu. Muharrem hemen kalk p, çek çekli bir operasyonla her sabah yavruyu pencereden annesine kavuflturuyordu. Sonra da anne ile yavrunun kavuflmas n izliyordu uzun uzun. Kaya da üst kat n penceresinden izliyordu olan biteni ama Muharrem bunun fark nda de ildi Kuflla geçirilen bir hafta boyunca havaland rma 08: OO -09: OO ve 19: OO -20: OO saatleri d fl nda gün boyu yavru ve anneye b rak l yordu. Top al flverifli, not trafi i durmufltu. Bunlar bir kenara b rak da flu kan ak tma mevzusuna gel bir an evvel diyorsunuz de il mi? Hay r demeyin bofluna, hepiniz bal gibi bunu merak ediyorsunuz. O zaman sizi daha fazla merakta b rakmayay m. Efendim, kufla o kadar dikkatle bak p, onunla o kadar bütünleflmifllerdi ki, birkaç gün sonra yavrunun aya nda bir sorun oldu- unu fark ettiler hemen. Kufl, yürürken aks - yordu hafiften Belliydi ki yuvadan düflerken olmufltu bu. Üçü çekaptan geçirdiler kuflu ve aya nda oluflan s yr ve fliflli i gördüler. Yaray mikrop kapmamas için selpakla temizlediler. Peflinden de antibiyotik içirdiler. Ancak yara bir türlü iyileflmiyordu. Aksine daha belirgin hale geliyordu. Onun böyle aksayarak yürümesi, iyileflmemesi derin bir zd raba yol aç - yordu onlarda. Öyle bir zd rapt ki yemeden içmeden kesilmifllerdi. Ne mektup, ne not ne de baflka bir fley yazabiliyorlard. Durmadan yavru kuflu düflünüyorlard. Art k çekilen zd rap dayan lmaz boyutlara gelmiflti. Kaya, Zile bas p tendürdiyotlu pamuk isteyelim ve yaray bununla temizleyip saral m, iyileflir... dedi. Bu teklifi tereddütsüzce kabul etti Muharrem ve Levent. Ancak nas l isteyeceklerdi tendürdiyot ve pamu u? Arkadafl n eli kesildi de bir parça tendürdiyotlu pamuk laz m da getirebilir misiniz? deriz dedi Kaya ve zile bast - lar. Gardiyanlar geldi. Arkadafl n eli kesildi bir parça tendürdiyotlu pamuk laz m da getirebilir misiniz? dediler. Revire bir bakal m deyip gitti gardiyanlar. Peki ama ya yaray görmek isterlerse dediler birbirlerine bakarak. Kaya Elimizi jiletle keseriz dedi. Levent ve Muharrem tekrar etti: Elimizi jiletle keseriz O da ne? Hücrenin kap s aç l yordu. Açmadan önce mazgaldan Eli kesilen arkadafl n z revire ç karaca z dedi gardiyan. Muharrem gardiyanla konufluyordu. Kaya ise elinde jiletle, havaland rmada kuflun baflucundayd. eli kesilen arkadafl revire ç karaca z laf n duyan Levent Kaya ya kes! talimat n verdi. Kaya kufla bak p Her fley senin için. dedi ve avuç içini kesti Dönüflte elinde tendürdiyotlu pamuk vard! Tendürdiyotlu pamuk da kuflun aya n kurtaramad Çünkü yuvadan düflerken aya- k r lm flt Bunu Kaya, Levent ve Muharrem fark edememifllerdi. Bir gün sonra bacak koptu ve kufl sakat kald. Çok hazin bir sahneydi gerçekten. Kaya, Levent ve Muharrem daha fazla dayanamad lar ve kuflu çat ya att lar... Size bu yaz y okuyanlara bir kez daha soray m: Kufllar sever misiniz? Ama Kaya Levent ve Muharrem gibi Yani gerekti inde jileti vurup kan n z ak tabilir misiniz onlar için? 17

20 öykü yaflas n paranoya! murat demirci 18 B ilmezlikten de ildir suskunlu umuzun büyük ço unlu u. Yaln zl kt r dilimize kilit. Bir zaman kilit vurabiliriz dilimize, elimize kelepçe. Gözümüzü bir k rp flta engelleyebiliriz gördü ünü görmemifl kabul etsin diye. Kendimizi kirli sulara vurabiliriz susuzlu umuzdan kaçmak için. nsan kimli ine karfl sorumluluklar m zdan kaçmak için etiketlere, apoletlere s nabiliriz. Bir el iflaretiyle, tek bir sözümüzle istedi imizi yapt rabilece imiz birileri varsa, kendi can s k nt s ndan kurtulmak ad na canlar n ç kartabiliriz onlar n. Yine de b rakmaz ne yapsak b rakmaz bizi, bir daha dirilmemek üzere öldürmemiflsek içimizdekini. Vicdand r o. Sol kaburgan n aras nda derler yeri, yata. Bin y ll k gelenekle beslenir. Anam - z n ak sütünü emerken dinledi imiz ninnilerle, a tlarla ilk nak fllar at l r. Eme- iyle yaflam n sürdürmek zorunda olanlar n yoklu a, yoksullu a, ayr l klara, hasrete, ac lara, ölümlere bile direnerek yaratt klar bir kültürden beslenir. yiyi, do ruyu kötüden yanl fltan ay rman n insana özgü ölçüsüdür o. yiyle kötü, do ruyla yanl fl tarihin hiçbir döneminde bu kadar belirsiz, bu kadar karmakar fl k edilmemiflti. Toplumun yaflam n kendi ç karlar na uygun flekilde düzenleyenler halk n iyi, do ru dedikleri ne varsa, bunlara uyuyor görerek sunarlard politikalar n. Bunlara uygun cümlelerle kurarlard kurumlar - n. Yalan söylerlerdi elbette ama yine de vazgeçemezlerdi böyle ifade etmekten. Yalan n aç a ç kt her olay münferit vaka yd. Genellefltirmek yanl flt. Gerçe in yüzü böyle süslü ka tlarla örtülüydü. Ka tlar inceldi, y prand, süsleri döküldü pul pul. Halk n yaflam daha a r bir karabasana dönüflürken, hak ve özgürlük isteyenlerin ölümcül inad yalan n-çirkefin süsünü parçal yordu. flleyifliyle kurallar yla, çark n görünen ve gizlenen resmi her geçen gün daha aç k serilmekteydi orta yere. Tehlikeli olmaktan ç kar labildi i oranda ahlaks zl k, her yol mübah ç - l k, ç karc l k aç kça savunulur, normal, hofl gösterilir olmufltu. Hala var olan de erlere karfl salvo at fllar en tepedekilerden yap l yordu. Benim memurum iflini bilir. diyordu en tepedeki. Memur maafllar n n kufla çevrildi i ve tepkilerin yükseldi i dönemde rüflvet böyle meflrulaflt r l yordu. Soygunun yasallaflt r lmas yla her kentte türedi zenginler ço alm flt. Krediler, ihaleler en büyükleri çark n bafl ndakilerin en yak nlar na ayr larak, rüflvet, tehdit, flantajla ifllemekteydi. Dürüstlük, onur, namus da neydi ki? Birey yarat c olmal, iliflkilerini gelifltirmeli ve karfl l kl ç karlar n belirledi i iliflkileriyle punduna getirebilmeli, köfleyi dönmeliydi. Al flanlar çoktu belki. Çark n iflleyifline uyum sa lay p köfle dönenler Çocuklar n harçl n rüflvetle sa layanlar Mesle i ne olursa olsun as l kazanc n bu çarka uyum yetene iyle elde edenler En tepede deveyi hamuduyla yutanlar vard. En alt düzeyde ise ad bir çorba, bir sigara paras yd. Yaln zl k, dilinde kilitti O nun. Mesle- i trafik polisli iydi. Biliyordu. Ehliyet, ruhsat... dedi inde defter gibi ruhsat n içine s k flt r lan bir çorba, bir sigara paras n. Bu bir fley de ildi k sac k meslek yaflam nda göreceklerinin yan nda. fli, trafi i düzenlemekti belki ama nerede görev yap yorsa oras bir bölge ydi. Bölge de gündüzleri gün fl yla örtülen her türden kirli iliflkiler geceleri neon fl klar yla apaç k meydandayd. Arkadafl demiflti yan ndakilere. Her birinin ailesi, çolu u, çocu u vard. Trafik polisli i meslekleri d fl nda nice yetenekleri geliflmiflti arkadafllar n n. Ama o (Reyhan Emre) nin her gecenin sonunda evine dönerken sol kaburgas - n n aras nda s z yd hissetti i. Gözlerini bir k rp flta kapat yordu görmemifl kabul etmek için. Bir el iflaretiyle yüzlece otoyu sa a çektirebiliyor, ne derse yapt rabiliyordu. Yapmak istemediklerine bugüne dek al flm fl olan oto sahipleri zorluyordu. Sol kaburgas ndaki s z az - yordu. Öyle zamanlarda, k zarak sinirlenerek ama yine de sab rla çamurlu sulara dolmaya karfl direniyordu. arkadafl dediklerini sapland klar çamurun k y s nda her geçen gün içindekinin biraz daha ölmekte oldu unu da biliyor, hissediyordu. Nereye kadar? Birey de il miydi o da ve yaln z? Bir tek kendisiyle savaflabilirdi. Ben diyordu en az ndan. Ben bulaflmayaca- m. Tek mevzisi buydu. Bu mevziiyi yitirirse kendisi kalmayacakt, al flam - yordu bu düflünceye. Her seferinde öfkeyle yeniden yeniden yeminle ben bulaflmayaca m diyordu. Bir gece yar s silahlar patlad. Bir gece yar s kuflat lm fl mevziiden f rlad

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı