YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi"

Transkript

1 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan söyleflisi Samanyolu Lisesi Yazarl k Okulu ö rencileriyle söyleflide buluflan, Adalet Bakanl Adli T p Kurumu Daire Baflkan ve T bbi Genetik Uzman Doç. Dr. Kadir Demircan, ö rencilere baflar l yazar olman n püf noktas n söyledi. HABER 3. SAYFADA YEN MAHALLE Yenimahalle ye modern pazaryeri nflaat h zla süren ve tamamland nda Türkiye nin en modern pazar olacak Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesis inflaat n gezen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, çal flmalar yerinde denetledi. HABER 3. SAYFADA TAKSAV dan Yaflar a teflekkür ziyareti 16 DA Baflkan Mustafa Ak a anlaml plaket Yabani ve sokak hayvanlar unutulmad ÇUBUK HABER 2. SAYFADA 16 DA Pursaklarl lar fieb-i Arus törenine kat ld 16 DA YARDIM ELI Filipinler de yaflanan kas rga felaketinin ard ndan, Samanyolu Cemal fiaflmaz Liseleri ö rencileri taraf ndan yard m kampanyas bafllat ld. Yedi binden fazla adadan oluflan Filipinler'de h z saatte 275 kilometreye varan ve 15 metrelik dalgalar oluflturan yüzy l n en büyük kas rga felaketi yaflanm fl, 10 binden fazla kifli hayat n kaybetmifl, yüz binlerce kifli evsiz kalm flt. Filipinliler dünya çap nda toplanan yard mlarla yaralar n sarmaya çal fl yor. B T twitter.com/olaygazetesi06 F H A w A A B i C GAZETEM Z B I E t B E A dan t O R L OLAY GAZETES FACEBOOK TA e O takip edebilirsiniz r K pages/olay-gazetesi/ TSK'da son bir y lda 59 intihar olay yafland Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, 337 rehberlik ve dan flma merkezinde 961 personelle askerlere hizmet verildi ini belirterek, bu tedbirlere ra men ölümle sonuçlanan olaylar oldu unu dile getirdi. Rehberlik ve Dan flma Merkezlerinin askerlere 337 merkez 961 personelle hizmet verdi ini belirten Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, bunlar n art r lmas için çal flmalar n devam etti- ini söyledi. Bu tedbirlere ra men ölümle sonuçlanan olaylar oldu unu dile getiren Y lmaz, bunlarla ilgili adli ve idari soruflturma aç ld n ve en ince ayr nt s na kadar araflt r ld - n vurgulad. fiimdiye kadar bu flekilde araflt r lmam fl hiçbir olay n olmad n ifade etti. Y llar itibariyle intiharlar n azald n belirten Y lmaz, 2000 y - l nda 149 er ve erbafl, 2001 y - l nda 127, 2010 y l nda 80 iken; 2013 y l nda flimdiye kadar 59 intihar hadisesinin yafland n kaydetti. ntihar olaylar n n sadece Türk Silahl Kuvvetlerinde de il toplumun genelinde yafland na dikkat çeken Y lmaz, toplumun bir yans mas olarak Türk Silahl Kuvvetlerinde de yafland n ifade etti. (CHA) Muhammed Aslan GÜNCEL GÜNCEL Sokak hayvanlar yiyeceksiz kalmad Bugün 4 te Yaz mevsiminin bunalt c s ca- nda sokak hayvanlar için ilçenin çeflitli noktalar na su kaplar yerlefltiren Keçiören Belediyesi, k fl mevsiminin zorlu hava flartlar nda da yine hayvanlar n yard m na kofltu. 13 TE Fazl K l nç Bugün 13 te Samanyolu Cemal fiaflmaz Lisesi Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Kulübü ö rencilerinin öncülü ünde Filipinler için düzenlenen kampanyaya ö renciler, ö retmenler, okul çal flanlar yla ö renci velileri katk da bulundu. ki haftal k bir çal flma ile toplanan 6000 liral k yard m Kimse Yok Mu Derne i Ankara fiubesi yetkililerine teslim edildi. KAMPANYAYA DESTEK Felakete u ram fl insanlara yard m etmeyi bir gelenek haline getirdiklerini söyleyen Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Kulübü dan flman ö retmeni Kezban Y lmaz, Ö rencilerimiz çok duyarl bir davran fl sergilediler. Bu davran fllar bizim emeklerimizin bofla gitmedi ini; ahlakl, terbiyeli duyarl insanlar yetifltirme amac m z gerçeklefltirdi- imizi gösteriyor. dedi. Ö rencilerin yard mlar n kabul eden Kimse Yok Mu Derne i Ankara fiubesi yetkilileri yard m kampanyas na destek veren ö rencilere ö retmen ve velilere teflekkür ederek kendilerine verilen bu emaneti en k sa sürede yard ma ihtiyaç duyan Filipinli felaketzedelere ulaflt racaklar - n ifade etti.(cha) Hizmet binas nda ATIK ODASI VAR Belediyesi, hizmet binas içinde at k odas oluflturdu. Evsel at klar n yan s ra t bbi at klar n da kaynaktan ayr lmas n amaçlayan odayla, geri dönüflümün h zl bir flekilde sa lanmas amaçlan - yor. HABER 2. SAYFADA Drogsan dan 500 kitap hediye Drogsan A.fi. çal - flanlar, ald klar 500 kitab sosyal sorumluluk projesi kapsam nda, Atatürk lkokulu na hediye etti. 13 TE ÇANKAYA fiirinler Yenimahalle de Yenimahalle Belediyesi, çocuklar n vazgeçilmezi fiirinler i 4 Mevsim Tiyatro Salonu nda miniklerle buluflturdu. 2 DE 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Belediyesi, hizmet binas içinde at k odas oluflturdu. Evsel at klar n yan s ra t bbi at klar n da kaynaktan ayr lmas n amaçlayan odayla, geri dönüflümün h zl bir flekilde sa lanmas amaçlan yor. ANKARA BUGÜN /2 Hizmet binas nda ATIK ODASI VAR T ürk tasavvuf musiki konseri ve Mevlevi Semazenlerin gösterisinin büyük be eni kazand törene, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Müftüsü Eyyup Demir, Baflkan Yard mc s Erhan Aras, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Sar yar Belediye Baflkan Halil Ünsal, meclis üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld. l lar n tam deste iyle, At k Elektrikli ve Elektronik Eflyalar n Ayr Toplanmas Projesi yle bir y l olmadan 7 bin kilogram elektronik ve elektrikli eflyan n geri dönüflüme gitmesini sa layan Belediyesi flimdi de At k Odas oluflturdu. At klar n toplama veriminin artt r lmas n n amaçland At k Yönetim Plan kapsam nda haz rlanan oda, Belediyesi Hizmet Binas içinde yer al yor. At klar, evsel, geri dönüfltürülebilir ve t bbi olmak üzere üç ayr s n fta toplanmas n n ard ndan, buradan geri dönüflüme gidiyor. At klar n, ambalaj at, bitkisel at k, at k ya, at k pil, t bbi at klar, elektrikli ve elektronik eflyalar gibi s n flamalarla da kutuland odayla, at klar n kaynakta ayr lmas, toplanmas, tafl nmas ve geri kazan m h zl bir flekilde sa lan yor. Ayr flt rma dolay s yla toplama veriminin artt r lmas na katk sa lanmas n n da amaçland odayla, at klar n s n fland r larak ayr toplanma yükümlülü ünün yerine getirilmesi için bir altyap Ankara oluflturmak da amaçlar aras nda yer al yor. Belediye Baflkan Bülent Tan k, Ankara da günde 800 bin ton çöp üretildi ini belirterek, Söz konusu çöpün içinde geri dönüflüme gidebilecek pek çok malzeme bulunuyor" dedi. At klar n do ru yönetilmesinin çok önemli oldu unu vurgulayan Tan k, l lar n elektronik at klarda oldu u gibi, kullan lm fl ya lar, hastane at klar, cam, metal ya da ka tlar ayr toplamada gerekli duyarl l göstereceklerinden emin oldu unu ifade etti. Tan k, toplant da konufltu Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf TEPAV taraf ndan düzenlenen Kentsel Geliflmenin Yönetiflimi- Karar Alma Mekanizmalar ve Türkiye çin Ç kar mlar konulu toplant ya kat ld. S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 16 Safer 1435 RUM 6 Kanun-i Evvel 1429 Oturum baflkanl n TEPAV dan Emin Dedeo lu nun yapt oturuma Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra, Çevre ve fiehircilik Bakanl, çiflleri Bakanl, TMMOB fiehir Planc lar Odas temsilcileri, TODA E, At l m, Bilkent, Hacettepe, Gazi üniversitelerinden akademisyenler ve Radikal Gazetesi nden Ömer Erbil kat ld. Gazeteci Ömer Erbil, gazete haberlerinden haz rlad sunumda stanbul dan örnekler vererek Tarlabafl, Sulukule, stanbul silueti ekseninde kentsel düzenlemelerin geldi i noktaya vurgu yapt. Yeflil alan olarak ayr lmas na ra men baz bölgelerde bakanl k müdahalesiyle konut uygulamas na geçildi ini ve vatandafllar n ma dur edildi ini aktaran Erbil, flehir siluetini bozan gökdelenlere izin verenler taraf ndan trafllanmas ndan söz etti. Kentler için karar alma mekanizmesinde kat l mc l n yanl fl anlafl ld n ifade ederek sözlerine bafllayan Belediye Baflkan Bülent Tan k, Bu kentte 30 y l sonra do acak çocuklar n beklentilerine de cevap veremeyen bir karar kat l mc l yans tamaz dedi. Karar alma süreçlerinde usul ve hukukun yan s ra evrensel de erleri kapsayan bilgi ve birikimi içeren uzmanl a ihtiyaç vard r, diyen Baflkan Bülent Tan k, insan varl n n bilinç düzeyindeki geliflkinli in karar alma mekanizmalar nda yer alacak denli politikleflmifl olmas halinde bilim ve hukukunda tek bafl na yeterli olamayaca n belirtti. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Yaban ve sokak hayvanlar unutulmad Ç ubuk Belediyesi, k fl flartlar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için ilçenin muhtelif yerlerine yem b rakt. Yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlar ve yaban hayvanlar n yemlemek için Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan sokak hayvanlar n n ve av hayvanlar n n yo un olarak yaflad bölgelerde çal flma yap ld. Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan, fenni yem, kemik, sakatat, bu day ve bayat ekmek, yaban hayat n n yo un oldu u ormanl k alanlar ile yüksek alanlar na konuldu. Son bir haftada havalar n so udu unu söyleyen Sa l k flleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, yapt aç klamada özellikle geceleri hava s cakl n n s f r n alt nda 8 dereceye kadar düfltü ünü an msatt. So uk ve karl havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayat için önceki y llarda oldu u gibi do aya yem b rakt klar n anlatan Topçu, vatandafllara da ça r yaparak ekmek ve yemek art klar n do an n uygun yerlerine b rakmalar n veya kendilerine teslim etmelerini istedi. Yaban hayat n n Çubuk için çok önemli oldu unu söyleyen Topçu, bu tür yemleme faaliyetlerinin k fl boyunca devam edece ini belirterek, flunlar söyledi: Sokak ve yaban hayvanlar n yemlemek için ilçedeki firmalarla görüflerek yiyecek temininde bulunduk. Geçti imiz y l bafllad m z uygulamaya Baflkan m z Say n Lokman Özden Beyin talimat yla mevsim itibar yla so uk geçen k fl mevsimi nedeniyle tekrar bafllatt k. Tamamen kar örtüsü ile kaplanan do ada yiyecek bulamayan hayvanlara aç kalmas nlar diye böyle bir giriflimde bulunduk. htiyaca binaen temin etti imiz g dalar ilçemizin yüksek yerlerinde bulunan ormanl k alanlara periyotlar halinde b rakmaya devam edece iz. fiehrimizin kenar nda oluflturdu umuz beslenme odaklar na da biz bu g dalardan b rakarak, sokak hayvanlar n n iniflini de engellemek istiyoruz. Çünkü insanlar m z sokak hayvanlar ndan rahats zl k duyabiliyorlar. Bu uygulamayla aç kalan bu sokak hayvanlar n n flehir merkezine iniflini engelliyoruz dedi. fiirinler Yenimahalle de Y enimahalle Belediyesi, çocuklar n vazgeçilmezi fiirinler i 4 Mevsim Tiyatro Salonu nda miniklerle buluflturdu. Mor Çilek Çocuk Tiyatrosu taraf ndan haz rlanan fiirinler in yönetmenli ini Alper K l ç üstlendi. Temposu hiç düflmeyen fiirinler sayesinde minikler e lenceli dakikalar geçirdi. Trafik kurallar, çevre temizli i, arkadafllarla iyi geçinme konular n n ifllendi i e itici ve ö retici oyunda, çocuklar oyuncular yönlendirme f rsat da buldu. Çocuklar selamlayan tiyatro oyuncular, Bu oyunu sizlere izleme imkan sunan Yenimahalle Belediyesi ve ö retmenlerinize çok teflekkür ediyoruz. Hepinizi seviyoruz dedi. Gösterinin ard ndan oyuncular, Yenimahalle Belediyesi taraf ndan verilen hikaye kitaplar n çocuklara da tt.

3 Samanyolu nda Demircan söyleflisi MULLA NAN S amanyolu Lisesi Yazarl k Okulu ö rencileriyle söyleflide buluflan, Adalet Bakanl Adli T p Kurumu Daire Baflkan ve T bbi Genetik Uzman Doç. Dr. Kadir Demircan, ö rencilere baflar l yazar olman n püf noktas n söyledi. Samanyolu Lisesi Yazarl k Okulu Ö rencileri Doç. Dr. Kadir Demircan ile söyleflide bulufltu. Popüler Bilim Yazarl üzerine Yavrucuk ta kültür merkezi aç l fl G ölbafl Belediyesi nin Her Mahalleye Kültür Merkezi Projesi kapsam nda Yavrucuk Mahallesi de kültür merkezine kavufltu. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, proje kapsam nda yedinci kültür merkezini açman n mutlulu unu yaflad klar n bildirdi. Yavrucuk Kültür Merkezi nin aç l fl nda konuflan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Hizmetle vazifelendirildi imiz günden bu yana, ilçemizin her köflesine hizmet götürebilmek ad na, tüm ekiplerimizle büyük bir gayretin içindeyiz dedi. Kültür merkezinin aç l fl dolay s yla Yavrucuklu vatandafllarla birlikte olman n mutlulu unu yaflad n ifade eden Baflkan Yakup Odabafl, daha sonra flunlar söyledi: Ne mutlu bize ki, y llard r hizmet bekleyen, y llard r ihmal edilen, hak etti i hizmetleri bir türlü alamayan köylerimize ve mahallelerimize, içinizden bir kardefliniz olarak hizmet etme imkan buluyoruz. Ne mutlu bize ki, Gölbafl m z n 47 mahallesinin tümüne öncelikli ihtiyaçlar ndan bafllayarak hizmet ulaflt rd k. Her fleyin en iyisini hak eden ilçemizi, marka kent ölçülerine tafl yabilmek için, gece gündüz demeden çal fl yoruz. Gölbafl m z n h zla geliflimini sa l yoruz. Yavrucuk Mahallemizde de özverili çal flmalara imza att k. Yeni yollar açt k, asfaltlama K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Twitter üzerinden gelen bir yard m ça r s na an nda yan t vererek donmak üzere olan bir yavru kediyi kurtard. Zorlu k fl flartlar nedeniyle sokakta yaflayan hayvanlar donma tehlikesiyle yap lan söyleflide Demircan, ö rencilere okuyucunun dikkatini çekebilmek için, ilk cümlenin çarp c ve ilgi uyand r c olmas gerekti ini söyledi. Yazarl k Okulu ö rencilerine çok güzel bir görev üstlendiklerini ve bu flekilde devam etmelerini söyleyip, ekip çal flmas n da hiçbir zaman elden b rakmamalar n ö ütledi. Hayatta tek bir alana ba l kalmay p çok yönlü olunmas n vurgulayan Demircan, adeta bir sviçre Çak s gibi her türlü ifle yatk n olunmas gerekti ini söyledi. çal flmalar yapt k. Mezarl m z n, camimizin ve okulumuzun bak mlar n gerçeklefltirdik. Baflkente örnek bir kurban alan oluflturduk. Bugün de söz verdi imiz bir hizmetimizi daha gerçeklefltirmek için bir araya geldik. Yavrucuklu hemflehrilerimizin dü ünlerinde, cenazelerinde ve tüm özel günlerinde güvenle kullanacaklar, Yavrucuk a yak fl r bu güzel kültür merkezimizi tamamlad k. Cenab- Allah n izni, sizlerin dua ve deste iyle, bundan sonraki y llarda da Hem Yavrucuk u, hem de tüm Yavru kediye sosyal medya yard m karfl karfl ya kal yor. Siverek te donmak üzere olan efleklerin kaymakam taraf ndan kurtar lmas ndan sonra bir iyi haber de Keçiören den geldi. Sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkanlar aras nda yer alan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Twitter üzerinden gelen bir yard m ça r s na an nda müdahale etti. Gölbafl m z kalk nd rmaya ve gelifltirmeye devam edece iz. Bu arada aç l fl konuflmalar n n ard ndan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl ile törene kat lanlar hep birlikte kültür merkezinin aç l fl kurdelesini kestiler. Aç l fla, Gölbafl MHP lçe Baflkan Mahmut Aksoy, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri, muhtarlar ve vatandafllar kat ld. Davetlilere daha sonra yeni kültür merkezinde yemek ikram edildi. Mahmut Bayraktar adl bir vatandafl Baflkan Ak n Twitter adresine Say n Belediye Baflkan m sokakta donmak üzere olan kediler köpekler için bir çal flman z var m? Benim elimde donmak üzere iken buldu um bir yavru kedi var say n baflkan m. Ekiplerinizi yönlendirebilir misiniz rica etsem? mesaj n gönderdi. Mesaj okuyan Baflkan Ak hemen harekete geçerek vatandafltan kedinin bulundu u adresi yazmas n istedi ve belediye ekiplerini verilen adrese yönlendirdi. Belediye ekipleri yavru kediyi hay rsever vatandafltan teslim alarak Keçiören Belediyesi nin hayvanlar için kurdu u Rehabilitasyon Merkezi ne götürdü. Veteriner hekimlerce tedavi alt na al nan kediye antibiyotik verilerek atefl düzenleyici i ne vuruldu. Donarak ölmekten kurtar lan yavru kedi, afl lamas n n yap lmas ve tedavisinin tamamlanmas amac yla 4 gün müflahede alt nda tutulacak. Daha sonra sahipsiz bir kedi almak için Keçiören Belediyesi nin web sitesi arac l yla baflvuruda bulunan bir hay rsever vatandafla verilecek. Keçiören Belediyesi nin internet sitesinde yer alan Sahiplenmek stiyorum bölümüne giren vatandafllar, sahiplenmek istedikleri sokak hayvanlar n seçebiliyor. Belediye taraf ndan bak m ve afl lamas yap lan hayvanlar böylece internet üzerinden s cak bir yuvaya kavuflturuluyor Gölbafl Belediyesi taraf ndan her mahalleye kültür merkezi projesi kapsam nda Yavrucuk Mahallesi de kültür merkezine kavufltu. Baflkan Yakup Odabafl, marka kent Gölbafl için gece gündüz çal flt klar n söyledi. ANKARA /3 Yenimahalle ye modern pazaryeri nflaat h zla süren ve tamamland nda Türkiye nin en modern pazar olacak Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesis inflaat n gezen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, çal flmalar yerinde denetledi. nceleme gezisinde Yaflar a Baflkan Yard mc lar Baflar Bal, Erhan Aras ve Gürol Karahisarl o lu da efllik etti. 14 bin metrekare alana kurulan, yaklafl k 10 milyon liral k dev yat r m, içerisinde bar nd rd unsurlarla klasik pazar anlay fl na yeni bir boyut kazand racak. Devam eden çal flmalar hakk nda yetkililerden bilgiler alan Yaflar, tesisi bir an önce Yenimahalle halk n n hizmetine sunmak amac yla çal flmalar n h zland r lmas talimat n verdi. çerisinde yer alacak Eskrim, Fitness ve Bowling Salonlar, Gençlik Merkezi, Yenimek Kurslar, kinci Bahar Kültür ve Dayan flma Merkezi, halk pazar inflaatlar n tek tek gezen Yaflar, Yenimahalle halk na en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden koflturuyoruz. Dev projeleri birer birer hizmete sunarken bu projelerimiz aras nda yer alan Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi nde de hummal bir çal flma yürütüyoruz. Hiçbir masraftan kaçmadan her ayr nt y düflünerek haz rlad m z tesisimizde vatandafllar m z n hem oturup sohbet edecekleri, hem al flverifl yapacaklar, hem sosyal aktivitelerde bulunacaklar alanlar yer al yor. Tamamland nda Türkiye nin en modern pazar olacak tesisimizin halk m z n da göz bebe i olaca na inanc m z tamd r dedi. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 Yörtürk Vakf n n, Ankara Kalk nma Ajans n n destekleriyle yap m n tamamlad Yörtürk Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi Yenimahalle de hizmete girdi. Aç l fla kat lan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin 168 kifli kapasiteli kinci Bahar Yafll Yaflam Merkezi nin de yak nda aç laca n n müjdesini verdi. kinci Bahar ANKARA Y örtürk Vakf Baflkan Mustafa Tombulo lu - nun ev sahipli inde Bat kent te hizmete sunulan merkezin aç l fl na Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, MHP Genel Baflkan Yard mc s ve Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, AKP Adana Milletvekili Ali Küçükayd n, MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türko lu, Yörtürk Vakf ve Kalk nma ajans yetkilileri ile davetliler kat ld. Törende k sa bir konuflma yapan Yaflar, Yafll lar na sahip ç kmayan, onlara sayg göstermeyen bir milletin gelece i karanl kt r. Yafll l k dönemi, insan hayat n n zor bir dönemdir. Bu nedenle bu zor dönemlerinde büyüklerimizi yaln z b rakmamak, onlar n bak m n lay k yla üstlenmek hepimizin öncelikli görevi olmal d r. Yar nlar m z kuran yafll lar m z, bizim bafl tac m zd r fleklinde konufltu. Yenimahalle Belediyesi nin bu tür sosyal projeleri hem dikkatle denetledi ini hem de destek verdi ini hat rlatan Yaflar, Yafll lar m z n rahat ve huzur içerisinde kalaca bu tür merkezlerin özellikle büyükflehirlerde say lar n n artmas gerekti ini düflünüyorum dedi. YEN MAHALLE YAfiLILARIN HEP YANINDA Yenimahalle Belediyesi nin bu konudaki hassasiyetine de de inene Yaflar, Yaflamkent te inflaat tamamlanan 168 kifli kapasiteli kinci Bahar Yafll Yaflam Merkezi nin yak nda hizmete girece inin müjdesini de verdi. 12 bin 740 metrekare alana kurulan ve içerisinde yafll lar n konforu için her ayr nt n n 4 düflünüldü ü merkezin, yafll lara dört dörtlük hizmet verece ini anlatan Yaflar, yine belediye çat s alt nda hizmet veren Karfl yaka ve Gazi Semt Birimleri'ndeki kinci Bahar Yafll Dayan flma Merkezlerinin ise emekli olmalar n n ard ndan eve kapanmak istemeyen yafll vatandafllar n buluflma adresleri oldu unu ifade etti. Yörtürk Vakf na ve hizmette aç lan Yafll Bak m Merkezi ne her zaman destek olmaya haz r olduklar n kaydeden Yaflar, Yafll lar m z hizmet edecek bu merkeze bir nebze de olsa katk yaparsak kendimi mutlu sayaca m dedi. 5 y lda çok önemli hizmetler gördük Milletvekilleri Küçükayd n ve Türko lu da aç l flta k sa birer konuflma yaparak Yaflar a sosyal projelere Kazan Belediyesi nde yeni atama K azan Belediye Baflkan Yard mc l na Orhan Yaz c atand. Yeni görevine bafllayan Yaz c amac n n Kazan n baflar l Belediye Baflkan Lokman Ertürk e ve memleketi olan Kazan a hizmet konusunda yard mc olmak oldu unu söyledi. Kazan Belediyesi'ndeki görevine 02 Aral k 2013 tarihi itibariyle bafllayan Orhan Yaz c, Ankara n n en genç ve dinamik belediye baflkan na sahip olan Kazan da göreve getirilmesinden memnuniyet duydu unu belirterek, Kazan son y llarda yap lan yat r m ve hizmetlerle ça atlad. Ben de Kazanl oldu um için bölgeyi iyi biliyorum. Yaflan lan müthifl geliflim ve de iflimin fark nday m. Say n Lokman Ertürk bana bu görevi teklif etti inde memnuniyetle kabul ettim. Tek ve ortak gayemiz memleketim olan Kazan a hizmet etmek, Kazan daha ileri noktalara tafl makt r. dedi. yak nda aç l yor verdi i destekten dolay teflekkür etti. Çayyolu nda oturdu unu ve 5 y lda Yenimahalle Belediyesi nden çok güzel hizmetler gördü ünü ifade eden Küçükayd n, Çayyolu nun Yenimahalle s n rlar ndan ayr lmas nedeniyle yeni dönemde Yenimahalle Belediyesi nden hizmet alamayacak olmaktan üzüntü duydu unu belirtti. Evsahibi Yörtürk Vakf Baflkan Mustafa Tombulo lu ise 35 kifli kapasiteli merkez hakk nda konuklar na bilgiler vererek burada yafll lar n her türlü ihtiyaçlar na en iyi flekilde cevap vereceklerini sözlerine ekledi. Konuflmalar n ard ndan Yaflar ve di er protokol, Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Bir delinin hat ra defteri Yenimahalle de sahnelendi D ünyaca ünlü Yazar Nikolay Gogol un kaleme ald, Bir delinin hat ra defteri Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelendi. Gogol un ayn adl eserinden uyarlanarak sahneye tafl nan oyunda stanbul Tiyatro Toplulu u ndan baflar l oyuncu Sayg n Aflan rol alarak s radan bir adam n her 10 dakikada de iflen psikolojisini ve bu adam n delirme evrelerini canland rd. Tiyatroseverlerin ilgisinin oldukça yo un oldu u oyunda Aflan, performans yla kendisini izlemeye gelenleri büyüledi. Zaman zaman güldüren zaman zaman duygu dolu anlar yaflatarak izleyicisini derinden etkileyen oyun, seyirciden tam not ald. 2 perdeden oluflan komedi ve dram türündeki oyunda çevresi taraf ndan sürekli afla lan p alay edilen s radan bir devlet memurunun soylu bir beyzade, olmaya yönelmesi ve sonuçta delirerek " spanya kral " olmufl bir halde, ak l hastanesine kapat lmas anlat ld. Muhammed ASLAN H ZMET, DEVLET Ç NDE DEVLET M D R? Hizmet ad yla an lan Gönüllüler Hareketi, de iflik zamanlarda de iflik iftiralara maruz kalm fl, halen de kalmaya devam etmektedir. Bu iftiralar, genelde, devleti ele geçirmeye çal flt klar, devlete ve devletin yürütme organ Hükümet e karfl bir güç oluflturduklar, devlet içinde devlet olma istikametinde yol ald klar fleklinde süregelmektedir. Öncelikle, flunu önemle belirtelim ki; bütün bu iftiralar, gerçekten devlet içinde devlet olan derin yap - n n/tek difli kalm fl canavar n, tek difl geçiremedi i slâmî yap olan Hizmet Camias n karalama faaliyetlerinden baflka bir fley de ildir. De ildir diyorum, çünkü Gönüllüler Hareketi nin her ferdi, Anadolu insan n n öz evlad d r ve bu ülkenin öz vatandafl d r. Bir ülkenin vatandafl, devletini ele geçirmeye çal flmaz, onun içine s zmaz, zaten devlet onundur, her kademsinde görev yapmak hakk d r, yapmakla da ona sahip ç kmal d r. Bu bir anayasal hakt r, buna hiç kimse engel olamamal d r, olmaya kalk flanlar da suç ifllemifl say lmal d r. Meseleye bu zaviyeden bak ld nda, anlafl l yor ki, Anadolu insan n n öz evlatlar Gönül Erleri ne bu iftiray atanlar; d fl mihrakl derin yap n n çok ama çok organize çal flmalar sonucu, gerçekten devletimizin çeflitli kademelerine s zarak oluflturduklar güçle milletimizin aleyhine çal flanlar ve onlar n d fl uzant lar d r. fiimdi milletimize gönül vermifl bu yi it o lu yi it Erler, bunlar n karfl lar na dikildi inde, Devlet elden gidiyor!.. ç rtkanl yap lmaktad r. Maalesef meseleyi idrâk edemeyen bir k s m insan m z da, bu karalamalara ortak olmaktad r. Oysaki as l devlet içinde devlet oluflturan, belki de, Anadolu insan n içinde bile bar nd rmayan bu d fl yap d r. Peki, kamuoyunda Gülen Hareketi diye de bilinen Hizmet Camias, devlet ile yürütme organ Hükümet e karfl bir güç oluflturmakta m d r? Böylelikle demokratik iradeye darbe vurmakta m d r? Bu yönde menfi bir faaliyette bulunmakta m d r? Siyasî iktidar n iktidar gücünü zay flatmakta m d r? flte, tam bu noktada, Gönüllüler Camias n n hizmet kalemlerine bir göz at lmal d r. Hüküm ve kararlar ona göre al nmal d r. Camia n yay n organ Zaman Gazetesi, 25 Eylül 2012 tarihinde, Silahlar n Gölgesinde Esrar Tarlalar bafll kl bir haber yay nlad. Haberde flöyle deniliyordu: Diyarbak r ile Bingöl aras ndaki k rsal bölge uçsuz bucaks z kenevir tarlalar yla dolu. Terör örgütü, Siz ekin, biz burada oldukça devlet buraya gelmez. diyor. Uyuflturucu yetifltiricileri de PKK ya hem lojistik destek, hem de gelirden pay veriyor. Bu bölgedeki 80 köy ve mezrada yaklafl k 500 ton esrar yetifltiriliyor. Haberin devam nda ise önemli bir noktaya da dikkat çekiliyordu: Türkiyenin 30 y ld r yaflad, 50 bin kiflinin hayat n kaybetmesine sebep olan terör sorunu, y llarca sadece güvenlik boyutuyla ele al nd. Terörün, kendini besleyen yan alanlar oluflturdu u fark edilemedi. Tedbir al nmad için PKK y beslemeye devam eden en önemli damar uyuflturucu. Daha sonraki günlerde yine Zaman Gazetesi nde, Operasyonda PKK ya Ait 16 Ton Esrar Ele Geçirildi bafll kl, di er bas n organlar na da yans yan flöyle bir haber yay nland : Zaman n gündeme getirdi i PKK n n en büyük finans kaynaklar ndan esrar tarlalar na dün bir operasyon daha düzenlendi. Lice ilçesinin Dibek köyünde piyasa de eri yaklafl k 17 milyon lira olan 13 ton 170 kilo kubar esrar, 2 ton 245 kilogram toz esrar ve 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbak r Jandarma Bölge Komutanl n n düzenledi i operasyona polis Özel Harekât timleri de destek verdi. 200 güvenlik görevlisinin kat ld operasyonda s cak çat flma da yafland. 1 asker yaraland. fiimdi insafl ca karar verilmelidir. Biz burada oldukça devlet buraya gelmez. deyip devlete meydan okuyan ve 50 bin insan n ölümüne sebep olan PKK m ; yoksa devletin güvenlik güçlerine yard m sa layan Hizmet mi devlet içinde devlet? 16 ton esrar n karfl l 17 milyon liray, terör örgütü, nas l kullanacakt? Askerimize kurflun s karak kullanacakt. Devlete karfl kullanacakt. Hükümete karfl kullanacakt. Millete karfl kullanacakt. Belki kaç askerimiz flehit olacakt. Uyuflturucudan zehirlenen evlatlar m z da cabas. Yine insafl ca karar verilmelidir. Askere, millete, devlete, hükümete karfl kurflun s kan PKK ve onun uzant s KCK m ; yoksa gazetesi vas tas yla yapt haberlerle devletin gücüne güç katan Hizmet Camias m devlet içinde devlet? Kimdir Hükümet e karfl güç oluflturan ey millet?.. Burada anti parantez flunu da önemle belirtmeliyim ki, sadece Zaman Gazetesi nin, yapt haberlerle, millet ve devlet yarar na yapt hizmetler, kaleme al nsa, ciltler dolusu kitap eder. Onun için bu gazeteye abonelik, çok büyük önem arz eder. 21 Kas m 2013 te, Zaman Gazetesi yazarlar ndan Ali Bulaç, Dershaneleri Kapatmak! adl yaz s nda, flöyle bir istatistik verdi: Dershaneler bu bölge(do u ve Güneydo u) çocuklar için bir zaruret. Elimizde veriler var. ki tanesi flöyle: Dargeçit ilçesi: 2007 senesi, dershane yok, üniversiteye yerleflen ö renci say s 22; 2013 te iki dershane aç l yor, üniversiteye yerleflen ö renci say s 173 e ç k yor da Batman da dershane yok, üniversiteye yerleflen ö renci say s 35; 2013 te 18 dershane aç l - yor, üniversiteye yerleflen ö renci say s e ç k - yor. Güneydo u da okullar hariç Hizmet in kurumlar nda ders alan ö renci say s Bunlardan ö renci bedava, ö renci de y ll k ortalama 1000 liran n alt nda ödeme yap yor. Özellikle Hizmet in dershaneleri, okuma salonlar ve etüt evleri, büyük katk sa l yor. Bundan baz gruplar n pek mutlu olmad s r de il.

5 Azerbaycan do al gaz n n Avrupa'ya nakli için nihai imzalar at ld BAKÜ (CHA) A zerbaycan' n fiahdeniz 2 havzas ndan ç kar lacak do- al gaz n, Avrupa'ya tafl nmas konusunda yat r m içeren anlaflman n nihai imzalar at ld. Baflkent Bakü'de gerçekleflen imza töreninde Türkiye yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z temsil etti. Karada n cumhurbaflkan, Ayd n ekonomisinin gelir kaynaklar aras nda yer alan zeytin ve zeytinya - n n rekoltesinde, bu y l yüzde 50'ye varan düflüfl bekleniyor. Gürcistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve H rvatistan n baflbakan seviyesinde temsil edildi i törene ngiltere ve talya d fliflleri bakanlar seviyesinde kat ld. mza töreni Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev'in aç l fl konuflmas ile bafllad. Aliyev konuflmas nda fiahdeniz 2 projesinin dünyan n en büyük enerji projelerinden biri oldu unu söyledi. Azeri lider, imzalar n at lmas n n enerji güvenli inin temini ve çeflitlili inin sa lanmas noktas nda çok önemli bir ad m oldu unu ifade etti. Aliyev, Bakü- Tiflis- Ceyhan(BTC) projesini an msatarak söz konusu 20'ci asr n projesi olarak kabul edildi ini fiahdeniz 2'nin ise 21'ci asr n anlaflmas oldu- unu ifade etti AYDIN (CHA) Ö zellikle zeytinde görülen Akdeniz sine i kurdunun çoklu u, zeytinya n n asit oran n n yükselmesine sebep oluyor. Geçen sezon toptan fiyat ortalama 4 TL olan 0,7 dizirem yemeklik zeytinya, sezon bafl nda 6,80 TL ye al c buluyor. Zeytin ticareti yapan Mustafa Apayd n, Rekolte az, zeytin kurtlu. Yemeklik zeytin ve zeytinya da az. Fiyatlar ortalama haftada iki kez yükseliyor. Üretici fiyatlardan flimdilik memnun. Fiyatlar n yükselme beklentisi var. Maddi s - k nt s olmayan satm yor, bu da fiyatlar yükseltiyor. dedi sezonunda 91 bin ton zeytinya ihracat karfl l nda 288 milyon 700 bin dolar gelir elde edilirken Türkiye'nin sezonunda ihraç edebilece i zeytinya - n n, bin ton aral nda kalaca- tahmin ediliyor. Ya rekoltesindeki düflüflün bu y l fiyatlar yükseltti- ini belirten zeytinya fabrikas iflletmecisi Adnan nce, geçen y la oranla yüzde 50'den fazla art fl oldu- unu söyledi. Ya lar n asit oran na gör fiyatlar nda en bariz art fl n, derecesi 1 aside kadar olan yemeklik ya da oldu unu kaydeden nce, Bu y l ovada zeytin yok. Da l k alanlarda da yüzde 40 tan fazla rekolte düflük. Da lardaki zeytinler de az ama ya l. Geçen y l 4 TL olan 1 derece asitli yemeklik ya, flu anda 6,8 TL den toptan al c buluyor. 5 derece asitli olan zeytinya fiyat geçen y l 3,4 TL iken flimdi 5 TL den sat - l yor. Çiftçilerimiz, mecbur kalmad kça yemeklik zeytinya n satm - yor. fiimdiden piyasada zeytinya - n n fiyat n n 10 TL yi bulaca konufluluyor ama bu gerçekleflir mi bilemiyorum. fiimdilik üreticilerimiz fiyatlardan memnun. Zeytinya sat c lar, yemeklik ya bulmakta zorlan yor. Ya az oldu u için üreticiler öncelikle yemeklik ya lar n kendileri için ay r yor. fleklinde konufltu. Geçen y l üretti i zeytinya n n EKONOM /5 Zeytin rekoltesinde düflüfl bekleniyor; fiyatlar t rman flta TESK: Vize k s tlamas n n kald r lmas sevindirici ANKARA (CHA) T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baflkan ve Türkiye AB Karma stiflare Komitesi Efl Baflkan Bendevi Palandöken, Türk vatandafllar na vizesiz Avrupa n n kap - lar n açacak olan Vize Serbestisi Diyalo u ve Geri Kabul Anlaflmas n n Ankara da imzalanmas n n sevindirici oldu unu belirtti. Konuyla alakal yaz l aç klamada yapan Bendevi Palandöken, "Türkiye-AB K K toplant lar nda hep dile getirdi imiz ve AB kanad ndan sorunlar n çözümü için destek istedi imiz bir konu nihayet çözülüyor. Bu çözümlerin at ld süreçte Efl Baflkanl k görevini yürütüyor olmam da benim için ayr bir mutluluk kayna oldu." ifadelerini kulland. Palandöken, aç klamas na flöyle devam etti: "Sloven Efl Baflkan Stantic ile yapt - m z toplant lar m zda onlar n da düflüncesi hep bizlerle paraleldi, konunun çözümüne ellerinden gelen deste i verdiklerine inan yoruz. Vize k s tlamas n n kalkmas ile önemli bir sorun çözüme kavuflacak. Sorunun çözümü ile birlikte genç ve yeni nesil giriflimcilerimizin önü daha da aç lacak. Vize serbestisi Türkiye'nin Avrupa Birli i'nden en önemli beklentileri aras nda yer al yordu. Türk vatandafllar na vize muafiyeti verilmesine iliflkin sürecin bafllamas na yönelik imzalar n at lmas n olumlu buluyoruz. Çünkü Vize k s tlamas n n çözümü ile önemli bir sorun ortadan kalk yor. Karfl - l kl olarak ad mlar at lmaz ise hiçbir sorunun çözülmesine imkân yoktur. fiimdi AB, Avrupa ya seyahat etmek isteyen Türk vatandafllar n n vize zorunlulu unu ortadan kald racak ve vizesiz seyahatin önünü açacak. Ülkemiz ise Avrupa ülkelerinin kâbusu haline gelen yasa d fl göçmenler konusunda bir ad m atacak ve kendi topraklar üzerinden yasad fl yollarla AB ye giren göçmenleri kabul edecek. flte bu karfl l kl ad mlar ve diyalog ile her sorunun üstesinden gelerek Türkiye ve AB birbirine yaklaflacak.1996'da Gümrük Birli i süreci ile bafllayan ve halen devam eden vize sorununun çözümü önemli bir imzad r. Çünkü bugüne kadar Türk sanayicisi ile esnaf ve sanatkârlar n, ifl adamlar n n üretti i mallar Avrupa Ülkelerine serbest bir flekilde giderken, mal satan ve üreten vize alamad sürece gidemiyordu. Yap lan anlaflma ile art k vize kuyruklar kalkacak. Sürecin k salmas Türk sanayisinin önünü açacak ve ticaret h zla artacakt r. En önemlisi böylece Avrupa daha çok Türk vatandafl ndan ve giriflimciden istifa edecek." kilosunu 3,8 TL den satt n, bu y l ise ayn ya n 6 TL oldu unu belirten Mehmet Ökten ise kendisinin ve köylülerin zeytin ve zeytinya fiyatlar ndan memnun olduklar n söyledi. Çiftçinin yüzünün fiyatlar bu flekilde devam ederse gülece ini belirten Ökten, fiyatlarda daha da art fl beklentisi içerisinde olduklar n söyledi. Kifli bafl zeytinya tüketiminin y ll k yaklafl k 1,5 kg. oldu u Türkiye'de, bu sezon 140 bin ton zeytinya- ve 391 bin ton sofral k zeytin rekoltesi bekleniyor sezonunu 76 bin 377 ton ihracatla kapatan zeytincilik sektörünün, bu sezon bin tonda kalaca tahmin ediliyor.iyatlar bu flekilde devam ederse gülece ini belirten Ökten, fiyatlarda daha da art fl beklentisi içerisinde olduklar n söyledi. Kifli bafl zeytinya tüketiminin y ll k yaklafl k 1,5 kg. oldu u Türkiye'de, bu sezon 140 bin ton zeytinya- ve 391 bin ton sofral k zeytin rekoltesi bekleniyor sezonunu 76 bin 377 ton ihracatla kapatan zeytincilik sektörünün, bu sezon bin tonda kalaca tahmin ediliyor. Nar üretimi 24 y lda 7'ye katland ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye de 1988 y l nda 45 bin ton olan nar üretiminin, 2007'de 106 bin 560 tona, 2010'da 208 bin 502 tona, 2012 y l nda da 315 bin 150 tona yükseldi ine dikkat çekti. Üretimde geçen seneki art fl oran n n 44,85 oldu una iflaret eden Bayraktar, bu seneki rekoltenin yüzde 22,13 art flla 384 bin 905 ton civar nda beklendi ini kaydetti. fiemsi Bayraktar, yapt aç klamada, nar üretiminin döneminde 7 ye, döneminde ise 3 e katland n belirterek, Narda, 1988 y l nda 2 milyonun alt nda olan meyve veren a aç say s, 2007 y l nda 3,6 milyona, 2009 y - l nda 5,1 milyona, 2010 y l nda 6,4, 2011 y l nda 7,8 milyon, 2012 y l nda ise 10 milyonu geçti. ifadelerini kulland. Nar üretiminde Türkiye nin, Hindistan ve ran n ard ndan üçüncü s rada geldi ini bildiren Bayraktar, flu bilgileri verdi: 2011/2012 üretim sezonunda, 2011 y l nda üretilen 217 bin 572 ton nardan, 3 bin 699 tonu üretimde kaybedildi. 60 tonluk ithalatla birlikte 213 bin 933 ton nar piyasaya arz edildi. Bu rakam n 148 bin 238 tonu yurtiçi kullan ma sunuldu. Kullan mda kay p 11 bin 859 tonu buldu. Tüketim 136 bin 379 tonda kald. Buna göre kifli bafl na tüketim 1,83 kilogram oldu. Narda yeterlilik oran m z 2011/2012 üretim sezonu için yüzde 144,28. Yani tüketimimizin 1,5 kat kadar üretim yap yoruz. 2011/2012 sezonunda 65 bin 695 ton nar ihraç edildi. Bu rakam n 20 bin 23 tonu Avrupa Birli i ülkelerine yap ld. Nardaki sorunlar m zdan biri üretimdeki art fl n taleple desteklenmemesidir. Narda hem ülke içi tüketim hem de ihracat olanaklar art r lmal d r. Çünkü, 2011/2012 üretim sezonunda bile 15 bin 558 ton nar, üretim ve kullan mda kaybedildi. Kaybedilen ürün miktar, ço u ülkenin toplam üretiminden fazla bir rakama karfl l k geliyor. Ürün iyi korunmal ulusal servet ziyan edilmemelidir. Daha ayr nt l rakamlar belli olmayan 2012/2013 üretim sezonunda, üretimin bir önceki sezona göre yüzde 44,85 art flla 217 bin 572 tondan 315 bin 150 tona ç kt. Bitkisel üretim ikinci tahmin verilerine göre 2013 y l nda da üretimin yüzde 22,13 art flla 384 bin 905 tona ç kaca tahmin ediliyor. Bu kadar h zl üretim art fl n n do ru yönetilmesi gerçekten zor görünüyor. Hem tüketimi çok h zl art rman z hem de ihracatta bütün pazarlar zorlaman z ve yeni pazarlar yaratman z gerekiyor. Üretimin bu kadar artmas, pazarlama s k nt s yaflanmas nedeniyle narda fiyatlar düflürdü y - l nda üretici nar n kilogram kurufltan satt. Hatta baz üreticiler üzerinde mahsulü olan a açlar n sökerek, baflka ürünlere yöneldi. Nar fiyatlar son y llarda sürekli düflüyor. Y ll k ortalama yüzde 20 oran nda fiyat düflüflü yaflan yor. Bundan 4 y l önce kilogram 150 kurufl olan nar fiyat, 2012 y l nda kurufla, 2013 y l nda da kurufla kadar düfltü. Çiftçimiz üretimi bir flekilde yap yor. Yaln z örgütlenme yetersizli i, planlama ve pazarlama sorunlar na neden oluyor. Bu da çiftçimizi zorluyor. Nar üretiminde d fl pazarlar n yeterli olmad aç k... hracat n art r lmas büyük önem tafl - yor. Türkiye çap nda 56 ilde yap lan nar üretiminin 3 te 1 ini tek bafl na Antalya n n gerçeklefltirdi ini bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: Üretimi 104 bin 421 ton olan Antalya y, 47 bin 67 tonla Mu la, 28 bin 182 tonla Denizli, 26 bin 200 tonla Adana, 25 bin 227 tonla Mersin, 15 bin 543 tonla Hatay, 14 bin 87 tonla Gaziantep, 10 bin 351 tonla Ayd n izliyor. zmir 7 bin 508 tonla 9 uncu, fianl urfa 6 bin 255 tonla 10 uncu, Ad yaman 3 bin 804 tonla 11 inci, Siirt 3 bin 516 tonla 12 nci, Mardin 2 bin 656 tonla 13 üncü, Bilecik 2 bin 565 tonla 14 üncü, Osmaniye 2 bin 341 tonla 15 inci, Manisa 1814 tonla 16 nc, Kilis 1506 tonla 17 nci, Karaman 1386 tonla 18 inci, Bal kesir 1379 tonla 19 uncu, Burdur 1292 tonla 20 nci, Kahramanmarafl 1252 tonla 21 inci, Diyarbak r 1020 tonla 22 nci s ray ald. En az üretim ise 4 er tonla Edirne ve Giresun da, 3 tonla Kütahya da, 2 tonla Erzurum da yap ld. Meyve üretiminde fidanlar n n dikimden 3 ile 10 y l sonra meyve vermeye bafllayaca düflünülerek yurt içi talep ve ihracat imkanlar göz önüne al narak çok iyi bir planlama yap lmas gerekti ini bildiren Bayraktar, " yi bir planlama, talebe uygun üretim yap lmas, ancak profesyonel yöneticilerin yer ald aktif olarak çal flan, üretici birliklerinin kurulmas yla mümkündür. yi bir planlama yap lmamas durumda narda oldu u gibi tonlarca ürün de- erlendirilemedi i gibi fiyatlar da maliyetin alt nda kalmaktad r. dedi. Bayraktar, C vitamini aç s ndan son derece zengin bir meyve olan nar n B1 ve B2 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir içeren nar n, kalp ve damarlara, çarp nt ya iyi geldi inin, enerji verdi inin, yorgunlu u giderdi inin, vücudu, difl etlerini güçlendirdi inin, kötü kolesterolü düflürdü ünün, kan flekerini dengeledi inin, harareti önledi- inin uzmanlar taraf ndan söyledi ini vurgulad. Çekirde inde elde edilen ya n cilde ve saçlara iyi geldi ini bildiren Bayraktar, meyve tanelerinin zar n n da ülsere karfl mideyi kuvvetlendirdi ine dikkati çekti. fiemsi Bayraktar, Nar n en büyük özelli inin ise ba fl kl k sistemini güçlendirmesi, kanser riskini azaltan antioksidanlar aç s ndan çok zengin bir meyve olmas d r. diye konufltu. TZOB Genel Baflkan Bayraktar, nar n sadece meyvesinden de il, meyve tanelerinin zar ndan, meyve kabuklar ndan, nar a ac köklerinden, kök kabuklar ndan ve nar a ac dallar ndan da sa l k aç s ndan faydalan ld n belirtti. Sanayiciler kesintilerine isyan etti: Enerjide d fla ba ml l k kabul edilemez ZM R (CHA) E ge Bölgesi Sanayi Odas (EB- SO) Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, Türkiye nin enerjideki gelece inin yenilenebilir enerji ve nükleer santrale ba l oldu unu söyledi. Son günlerde çeflitli flehirlerde yap lan elektrik kesintileri ve bunlar n ekonomiye etkilerini de erlendiren Yorganc lar, dünyada 17. büyük ekonomi olan Türkiye nin ithalat n n dörtte birinin enerji sektöründen kaynakland n hat rlatt : Gelece i flekillendirecek sektörlerin bafl nda gelen enerjideki bu ba ml l m z, 2023 y l nda ilk 10 büyük ekonomi olma hedefimizi de riske sokacak boyuttad r. Günefl enerjisinden rüzgâr enerjisine, jeotermalden maden kaynaklar na kadar zengin bir potansiyele sahip Türkiye nin enerjide ithalata ba ml hale gelmifl olmas n kabul etmemiz mümkün de ildir. Türkiye de yenilenebilir enerji kaynaklar potansiyelinin hidroelektrikte yüzde 36 s n n, rüzgâr enerjisinde yüzde 2,8 inin, jeotermalde ise sadece yüzde 16 s n n iflletildi ine dikkat çeken EBSO Baflkan Yorganc lar, flunlar kaydetti: Yan bafl m zda duran kaynaklar kullan lmazken do algaz ithal etti imiz gibi elektrik üretiminin yüzde 60 n n do algazdan karfl lan yor olmas, dengelerin bozulmas aç s ndan çok kritik bir uygulamad r. Hal böyleyken zmir gibi jeotermal kaynaklar zengin olan, sa l k turizminde ciddi yol alan bir il dahi do algazla s nmaktad r. Son günlerde Türkiye genelinde s k s k meydana gelen elektrik kesintilerinden dolay s k nt lar n baflgösterdi ini aktaran Yorganc lar, fabrikalarda milyon dolarl k makinelerin ani kesintiler yüzünden zarar görme, üretimin de aksama riskiyle karfl karfl ya kald na dikkat çekti. Do algazda Rusya ya ba ml l k da dikkate al nd nda ve hassas dengeler üzerine kurulu d fl politikada yaflanacak bir s - k nt da kesintilerin ciddi sonuçlar do uraca uyar s n yaparak, Belki bugünkü kesintiler kriz anlam na gelmeyebilir ancak talebin arz n çok üstünde oldu unu düflündü ümüzde bir kriz politikas gerekti i, sonuç odakl projelere ihtiyac m z oldu u çok aç k ve nettir. dedi. Türkiye de nükleer santral konusuna önyarg yla yaklafl ld n da dile getiren Ender Yorganc lar, Gerçekçi olunmal. Bugün yumurtay piflirmek için bile elektrikli makine kullan yorsak, bu kaynaklar n sonsuz olmad n da kabul etmek zorunday z. fiunu da ayn gerçeklikle kabul etmeliyiz ki enerji alan nda Türkiye nin gelece i, nükleer santral ve yenilenebilir enerjiye ba l d r.

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı