YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi"

Transkript

1 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan söyleflisi Samanyolu Lisesi Yazarl k Okulu ö rencileriyle söyleflide buluflan, Adalet Bakanl Adli T p Kurumu Daire Baflkan ve T bbi Genetik Uzman Doç. Dr. Kadir Demircan, ö rencilere baflar l yazar olman n püf noktas n söyledi. HABER 3. SAYFADA YEN MAHALLE Yenimahalle ye modern pazaryeri nflaat h zla süren ve tamamland nda Türkiye nin en modern pazar olacak Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesis inflaat n gezen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, çal flmalar yerinde denetledi. HABER 3. SAYFADA TAKSAV dan Yaflar a teflekkür ziyareti 16 DA Baflkan Mustafa Ak a anlaml plaket Yabani ve sokak hayvanlar unutulmad ÇUBUK HABER 2. SAYFADA 16 DA Pursaklarl lar fieb-i Arus törenine kat ld 16 DA YARDIM ELI Filipinler de yaflanan kas rga felaketinin ard ndan, Samanyolu Cemal fiaflmaz Liseleri ö rencileri taraf ndan yard m kampanyas bafllat ld. Yedi binden fazla adadan oluflan Filipinler'de h z saatte 275 kilometreye varan ve 15 metrelik dalgalar oluflturan yüzy l n en büyük kas rga felaketi yaflanm fl, 10 binden fazla kifli hayat n kaybetmifl, yüz binlerce kifli evsiz kalm flt. Filipinliler dünya çap nda toplanan yard mlarla yaralar n sarmaya çal fl yor. B T twitter.com/olaygazetesi06 F H A w A A B i C GAZETEM Z B I E t B E A dan t O R L OLAY GAZETES FACEBOOK TA e O takip edebilirsiniz r K pages/olay-gazetesi/ TSK'da son bir y lda 59 intihar olay yafland Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, 337 rehberlik ve dan flma merkezinde 961 personelle askerlere hizmet verildi ini belirterek, bu tedbirlere ra men ölümle sonuçlanan olaylar oldu unu dile getirdi. Rehberlik ve Dan flma Merkezlerinin askerlere 337 merkez 961 personelle hizmet verdi ini belirten Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, bunlar n art r lmas için çal flmalar n devam etti- ini söyledi. Bu tedbirlere ra men ölümle sonuçlanan olaylar oldu unu dile getiren Y lmaz, bunlarla ilgili adli ve idari soruflturma aç ld n ve en ince ayr nt s na kadar araflt r ld - n vurgulad. fiimdiye kadar bu flekilde araflt r lmam fl hiçbir olay n olmad n ifade etti. Y llar itibariyle intiharlar n azald n belirten Y lmaz, 2000 y - l nda 149 er ve erbafl, 2001 y - l nda 127, 2010 y l nda 80 iken; 2013 y l nda flimdiye kadar 59 intihar hadisesinin yafland n kaydetti. ntihar olaylar n n sadece Türk Silahl Kuvvetlerinde de il toplumun genelinde yafland na dikkat çeken Y lmaz, toplumun bir yans mas olarak Türk Silahl Kuvvetlerinde de yafland n ifade etti. (CHA) Muhammed Aslan GÜNCEL GÜNCEL Sokak hayvanlar yiyeceksiz kalmad Bugün 4 te Yaz mevsiminin bunalt c s ca- nda sokak hayvanlar için ilçenin çeflitli noktalar na su kaplar yerlefltiren Keçiören Belediyesi, k fl mevsiminin zorlu hava flartlar nda da yine hayvanlar n yard m na kofltu. 13 TE Fazl K l nç Bugün 13 te Samanyolu Cemal fiaflmaz Lisesi Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Kulübü ö rencilerinin öncülü ünde Filipinler için düzenlenen kampanyaya ö renciler, ö retmenler, okul çal flanlar yla ö renci velileri katk da bulundu. ki haftal k bir çal flma ile toplanan 6000 liral k yard m Kimse Yok Mu Derne i Ankara fiubesi yetkililerine teslim edildi. KAMPANYAYA DESTEK Felakete u ram fl insanlara yard m etmeyi bir gelenek haline getirdiklerini söyleyen Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Kulübü dan flman ö retmeni Kezban Y lmaz, Ö rencilerimiz çok duyarl bir davran fl sergilediler. Bu davran fllar bizim emeklerimizin bofla gitmedi ini; ahlakl, terbiyeli duyarl insanlar yetifltirme amac m z gerçeklefltirdi- imizi gösteriyor. dedi. Ö rencilerin yard mlar n kabul eden Kimse Yok Mu Derne i Ankara fiubesi yetkilileri yard m kampanyas na destek veren ö rencilere ö retmen ve velilere teflekkür ederek kendilerine verilen bu emaneti en k sa sürede yard ma ihtiyaç duyan Filipinli felaketzedelere ulaflt racaklar - n ifade etti.(cha) Hizmet binas nda ATIK ODASI VAR Belediyesi, hizmet binas içinde at k odas oluflturdu. Evsel at klar n yan s ra t bbi at klar n da kaynaktan ayr lmas n amaçlayan odayla, geri dönüflümün h zl bir flekilde sa lanmas amaçlan - yor. HABER 2. SAYFADA Drogsan dan 500 kitap hediye Drogsan A.fi. çal - flanlar, ald klar 500 kitab sosyal sorumluluk projesi kapsam nda, Atatürk lkokulu na hediye etti. 13 TE ÇANKAYA fiirinler Yenimahalle de Yenimahalle Belediyesi, çocuklar n vazgeçilmezi fiirinler i 4 Mevsim Tiyatro Salonu nda miniklerle buluflturdu. 2 DE 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Belediyesi, hizmet binas içinde at k odas oluflturdu. Evsel at klar n yan s ra t bbi at klar n da kaynaktan ayr lmas n amaçlayan odayla, geri dönüflümün h zl bir flekilde sa lanmas amaçlan yor. ANKARA BUGÜN /2 Hizmet binas nda ATIK ODASI VAR T ürk tasavvuf musiki konseri ve Mevlevi Semazenlerin gösterisinin büyük be eni kazand törene, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Müftüsü Eyyup Demir, Baflkan Yard mc s Erhan Aras, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Sar yar Belediye Baflkan Halil Ünsal, meclis üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld. l lar n tam deste iyle, At k Elektrikli ve Elektronik Eflyalar n Ayr Toplanmas Projesi yle bir y l olmadan 7 bin kilogram elektronik ve elektrikli eflyan n geri dönüflüme gitmesini sa layan Belediyesi flimdi de At k Odas oluflturdu. At klar n toplama veriminin artt r lmas n n amaçland At k Yönetim Plan kapsam nda haz rlanan oda, Belediyesi Hizmet Binas içinde yer al yor. At klar, evsel, geri dönüfltürülebilir ve t bbi olmak üzere üç ayr s n fta toplanmas n n ard ndan, buradan geri dönüflüme gidiyor. At klar n, ambalaj at, bitkisel at k, at k ya, at k pil, t bbi at klar, elektrikli ve elektronik eflyalar gibi s n flamalarla da kutuland odayla, at klar n kaynakta ayr lmas, toplanmas, tafl nmas ve geri kazan m h zl bir flekilde sa lan yor. Ayr flt rma dolay s yla toplama veriminin artt r lmas na katk sa lanmas n n da amaçland odayla, at klar n s n fland r larak ayr toplanma yükümlülü ünün yerine getirilmesi için bir altyap Ankara oluflturmak da amaçlar aras nda yer al yor. Belediye Baflkan Bülent Tan k, Ankara da günde 800 bin ton çöp üretildi ini belirterek, Söz konusu çöpün içinde geri dönüflüme gidebilecek pek çok malzeme bulunuyor" dedi. At klar n do ru yönetilmesinin çok önemli oldu unu vurgulayan Tan k, l lar n elektronik at klarda oldu u gibi, kullan lm fl ya lar, hastane at klar, cam, metal ya da ka tlar ayr toplamada gerekli duyarl l göstereceklerinden emin oldu unu ifade etti. Tan k, toplant da konufltu Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf TEPAV taraf ndan düzenlenen Kentsel Geliflmenin Yönetiflimi- Karar Alma Mekanizmalar ve Türkiye çin Ç kar mlar konulu toplant ya kat ld. S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 16 Safer 1435 RUM 6 Kanun-i Evvel 1429 Oturum baflkanl n TEPAV dan Emin Dedeo lu nun yapt oturuma Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra, Çevre ve fiehircilik Bakanl, çiflleri Bakanl, TMMOB fiehir Planc lar Odas temsilcileri, TODA E, At l m, Bilkent, Hacettepe, Gazi üniversitelerinden akademisyenler ve Radikal Gazetesi nden Ömer Erbil kat ld. Gazeteci Ömer Erbil, gazete haberlerinden haz rlad sunumda stanbul dan örnekler vererek Tarlabafl, Sulukule, stanbul silueti ekseninde kentsel düzenlemelerin geldi i noktaya vurgu yapt. Yeflil alan olarak ayr lmas na ra men baz bölgelerde bakanl k müdahalesiyle konut uygulamas na geçildi ini ve vatandafllar n ma dur edildi ini aktaran Erbil, flehir siluetini bozan gökdelenlere izin verenler taraf ndan trafllanmas ndan söz etti. Kentler için karar alma mekanizmesinde kat l mc l n yanl fl anlafl ld n ifade ederek sözlerine bafllayan Belediye Baflkan Bülent Tan k, Bu kentte 30 y l sonra do acak çocuklar n beklentilerine de cevap veremeyen bir karar kat l mc l yans tamaz dedi. Karar alma süreçlerinde usul ve hukukun yan s ra evrensel de erleri kapsayan bilgi ve birikimi içeren uzmanl a ihtiyaç vard r, diyen Baflkan Bülent Tan k, insan varl n n bilinç düzeyindeki geliflkinli in karar alma mekanizmalar nda yer alacak denli politikleflmifl olmas halinde bilim ve hukukunda tek bafl na yeterli olamayaca n belirtti. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Yaban ve sokak hayvanlar unutulmad Ç ubuk Belediyesi, k fl flartlar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için ilçenin muhtelif yerlerine yem b rakt. Yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlar ve yaban hayvanlar n yemlemek için Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan sokak hayvanlar n n ve av hayvanlar n n yo un olarak yaflad bölgelerde çal flma yap ld. Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan, fenni yem, kemik, sakatat, bu day ve bayat ekmek, yaban hayat n n yo un oldu u ormanl k alanlar ile yüksek alanlar na konuldu. Son bir haftada havalar n so udu unu söyleyen Sa l k flleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, yapt aç klamada özellikle geceleri hava s cakl n n s f r n alt nda 8 dereceye kadar düfltü ünü an msatt. So uk ve karl havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayat için önceki y llarda oldu u gibi do aya yem b rakt klar n anlatan Topçu, vatandafllara da ça r yaparak ekmek ve yemek art klar n do an n uygun yerlerine b rakmalar n veya kendilerine teslim etmelerini istedi. Yaban hayat n n Çubuk için çok önemli oldu unu söyleyen Topçu, bu tür yemleme faaliyetlerinin k fl boyunca devam edece ini belirterek, flunlar söyledi: Sokak ve yaban hayvanlar n yemlemek için ilçedeki firmalarla görüflerek yiyecek temininde bulunduk. Geçti imiz y l bafllad m z uygulamaya Baflkan m z Say n Lokman Özden Beyin talimat yla mevsim itibar yla so uk geçen k fl mevsimi nedeniyle tekrar bafllatt k. Tamamen kar örtüsü ile kaplanan do ada yiyecek bulamayan hayvanlara aç kalmas nlar diye böyle bir giriflimde bulunduk. htiyaca binaen temin etti imiz g dalar ilçemizin yüksek yerlerinde bulunan ormanl k alanlara periyotlar halinde b rakmaya devam edece iz. fiehrimizin kenar nda oluflturdu umuz beslenme odaklar na da biz bu g dalardan b rakarak, sokak hayvanlar n n iniflini de engellemek istiyoruz. Çünkü insanlar m z sokak hayvanlar ndan rahats zl k duyabiliyorlar. Bu uygulamayla aç kalan bu sokak hayvanlar n n flehir merkezine iniflini engelliyoruz dedi. fiirinler Yenimahalle de Y enimahalle Belediyesi, çocuklar n vazgeçilmezi fiirinler i 4 Mevsim Tiyatro Salonu nda miniklerle buluflturdu. Mor Çilek Çocuk Tiyatrosu taraf ndan haz rlanan fiirinler in yönetmenli ini Alper K l ç üstlendi. Temposu hiç düflmeyen fiirinler sayesinde minikler e lenceli dakikalar geçirdi. Trafik kurallar, çevre temizli i, arkadafllarla iyi geçinme konular n n ifllendi i e itici ve ö retici oyunda, çocuklar oyuncular yönlendirme f rsat da buldu. Çocuklar selamlayan tiyatro oyuncular, Bu oyunu sizlere izleme imkan sunan Yenimahalle Belediyesi ve ö retmenlerinize çok teflekkür ediyoruz. Hepinizi seviyoruz dedi. Gösterinin ard ndan oyuncular, Yenimahalle Belediyesi taraf ndan verilen hikaye kitaplar n çocuklara da tt.

3 Samanyolu nda Demircan söyleflisi MULLA NAN S amanyolu Lisesi Yazarl k Okulu ö rencileriyle söyleflide buluflan, Adalet Bakanl Adli T p Kurumu Daire Baflkan ve T bbi Genetik Uzman Doç. Dr. Kadir Demircan, ö rencilere baflar l yazar olman n püf noktas n söyledi. Samanyolu Lisesi Yazarl k Okulu Ö rencileri Doç. Dr. Kadir Demircan ile söyleflide bulufltu. Popüler Bilim Yazarl üzerine Yavrucuk ta kültür merkezi aç l fl G ölbafl Belediyesi nin Her Mahalleye Kültür Merkezi Projesi kapsam nda Yavrucuk Mahallesi de kültür merkezine kavufltu. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, proje kapsam nda yedinci kültür merkezini açman n mutlulu unu yaflad klar n bildirdi. Yavrucuk Kültür Merkezi nin aç l fl nda konuflan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Hizmetle vazifelendirildi imiz günden bu yana, ilçemizin her köflesine hizmet götürebilmek ad na, tüm ekiplerimizle büyük bir gayretin içindeyiz dedi. Kültür merkezinin aç l fl dolay s yla Yavrucuklu vatandafllarla birlikte olman n mutlulu unu yaflad n ifade eden Baflkan Yakup Odabafl, daha sonra flunlar söyledi: Ne mutlu bize ki, y llard r hizmet bekleyen, y llard r ihmal edilen, hak etti i hizmetleri bir türlü alamayan köylerimize ve mahallelerimize, içinizden bir kardefliniz olarak hizmet etme imkan buluyoruz. Ne mutlu bize ki, Gölbafl m z n 47 mahallesinin tümüne öncelikli ihtiyaçlar ndan bafllayarak hizmet ulaflt rd k. Her fleyin en iyisini hak eden ilçemizi, marka kent ölçülerine tafl yabilmek için, gece gündüz demeden çal fl yoruz. Gölbafl m z n h zla geliflimini sa l yoruz. Yavrucuk Mahallemizde de özverili çal flmalara imza att k. Yeni yollar açt k, asfaltlama K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Twitter üzerinden gelen bir yard m ça r s na an nda yan t vererek donmak üzere olan bir yavru kediyi kurtard. Zorlu k fl flartlar nedeniyle sokakta yaflayan hayvanlar donma tehlikesiyle yap lan söyleflide Demircan, ö rencilere okuyucunun dikkatini çekebilmek için, ilk cümlenin çarp c ve ilgi uyand r c olmas gerekti ini söyledi. Yazarl k Okulu ö rencilerine çok güzel bir görev üstlendiklerini ve bu flekilde devam etmelerini söyleyip, ekip çal flmas n da hiçbir zaman elden b rakmamalar n ö ütledi. Hayatta tek bir alana ba l kalmay p çok yönlü olunmas n vurgulayan Demircan, adeta bir sviçre Çak s gibi her türlü ifle yatk n olunmas gerekti ini söyledi. çal flmalar yapt k. Mezarl m z n, camimizin ve okulumuzun bak mlar n gerçeklefltirdik. Baflkente örnek bir kurban alan oluflturduk. Bugün de söz verdi imiz bir hizmetimizi daha gerçeklefltirmek için bir araya geldik. Yavrucuklu hemflehrilerimizin dü ünlerinde, cenazelerinde ve tüm özel günlerinde güvenle kullanacaklar, Yavrucuk a yak fl r bu güzel kültür merkezimizi tamamlad k. Cenab- Allah n izni, sizlerin dua ve deste iyle, bundan sonraki y llarda da Hem Yavrucuk u, hem de tüm Yavru kediye sosyal medya yard m karfl karfl ya kal yor. Siverek te donmak üzere olan efleklerin kaymakam taraf ndan kurtar lmas ndan sonra bir iyi haber de Keçiören den geldi. Sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkanlar aras nda yer alan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Twitter üzerinden gelen bir yard m ça r s na an nda müdahale etti. Gölbafl m z kalk nd rmaya ve gelifltirmeye devam edece iz. Bu arada aç l fl konuflmalar n n ard ndan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl ile törene kat lanlar hep birlikte kültür merkezinin aç l fl kurdelesini kestiler. Aç l fla, Gölbafl MHP lçe Baflkan Mahmut Aksoy, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri, muhtarlar ve vatandafllar kat ld. Davetlilere daha sonra yeni kültür merkezinde yemek ikram edildi. Mahmut Bayraktar adl bir vatandafl Baflkan Ak n Twitter adresine Say n Belediye Baflkan m sokakta donmak üzere olan kediler köpekler için bir çal flman z var m? Benim elimde donmak üzere iken buldu um bir yavru kedi var say n baflkan m. Ekiplerinizi yönlendirebilir misiniz rica etsem? mesaj n gönderdi. Mesaj okuyan Baflkan Ak hemen harekete geçerek vatandafltan kedinin bulundu u adresi yazmas n istedi ve belediye ekiplerini verilen adrese yönlendirdi. Belediye ekipleri yavru kediyi hay rsever vatandafltan teslim alarak Keçiören Belediyesi nin hayvanlar için kurdu u Rehabilitasyon Merkezi ne götürdü. Veteriner hekimlerce tedavi alt na al nan kediye antibiyotik verilerek atefl düzenleyici i ne vuruldu. Donarak ölmekten kurtar lan yavru kedi, afl lamas n n yap lmas ve tedavisinin tamamlanmas amac yla 4 gün müflahede alt nda tutulacak. Daha sonra sahipsiz bir kedi almak için Keçiören Belediyesi nin web sitesi arac l yla baflvuruda bulunan bir hay rsever vatandafla verilecek. Keçiören Belediyesi nin internet sitesinde yer alan Sahiplenmek stiyorum bölümüne giren vatandafllar, sahiplenmek istedikleri sokak hayvanlar n seçebiliyor. Belediye taraf ndan bak m ve afl lamas yap lan hayvanlar böylece internet üzerinden s cak bir yuvaya kavuflturuluyor Gölbafl Belediyesi taraf ndan her mahalleye kültür merkezi projesi kapsam nda Yavrucuk Mahallesi de kültür merkezine kavufltu. Baflkan Yakup Odabafl, marka kent Gölbafl için gece gündüz çal flt klar n söyledi. ANKARA /3 Yenimahalle ye modern pazaryeri nflaat h zla süren ve tamamland nda Türkiye nin en modern pazar olacak Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesis inflaat n gezen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, çal flmalar yerinde denetledi. nceleme gezisinde Yaflar a Baflkan Yard mc lar Baflar Bal, Erhan Aras ve Gürol Karahisarl o lu da efllik etti. 14 bin metrekare alana kurulan, yaklafl k 10 milyon liral k dev yat r m, içerisinde bar nd rd unsurlarla klasik pazar anlay fl na yeni bir boyut kazand racak. Devam eden çal flmalar hakk nda yetkililerden bilgiler alan Yaflar, tesisi bir an önce Yenimahalle halk n n hizmetine sunmak amac yla çal flmalar n h zland r lmas talimat n verdi. çerisinde yer alacak Eskrim, Fitness ve Bowling Salonlar, Gençlik Merkezi, Yenimek Kurslar, kinci Bahar Kültür ve Dayan flma Merkezi, halk pazar inflaatlar n tek tek gezen Yaflar, Yenimahalle halk na en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden koflturuyoruz. Dev projeleri birer birer hizmete sunarken bu projelerimiz aras nda yer alan Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi nde de hummal bir çal flma yürütüyoruz. Hiçbir masraftan kaçmadan her ayr nt y düflünerek haz rlad m z tesisimizde vatandafllar m z n hem oturup sohbet edecekleri, hem al flverifl yapacaklar, hem sosyal aktivitelerde bulunacaklar alanlar yer al yor. Tamamland nda Türkiye nin en modern pazar olacak tesisimizin halk m z n da göz bebe i olaca na inanc m z tamd r dedi. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 Yörtürk Vakf n n, Ankara Kalk nma Ajans n n destekleriyle yap m n tamamlad Yörtürk Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi Yenimahalle de hizmete girdi. Aç l fla kat lan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin 168 kifli kapasiteli kinci Bahar Yafll Yaflam Merkezi nin de yak nda aç laca n n müjdesini verdi. kinci Bahar ANKARA Y örtürk Vakf Baflkan Mustafa Tombulo lu - nun ev sahipli inde Bat kent te hizmete sunulan merkezin aç l fl na Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, MHP Genel Baflkan Yard mc s ve Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, AKP Adana Milletvekili Ali Küçükayd n, MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türko lu, Yörtürk Vakf ve Kalk nma ajans yetkilileri ile davetliler kat ld. Törende k sa bir konuflma yapan Yaflar, Yafll lar na sahip ç kmayan, onlara sayg göstermeyen bir milletin gelece i karanl kt r. Yafll l k dönemi, insan hayat n n zor bir dönemdir. Bu nedenle bu zor dönemlerinde büyüklerimizi yaln z b rakmamak, onlar n bak m n lay k yla üstlenmek hepimizin öncelikli görevi olmal d r. Yar nlar m z kuran yafll lar m z, bizim bafl tac m zd r fleklinde konufltu. Yenimahalle Belediyesi nin bu tür sosyal projeleri hem dikkatle denetledi ini hem de destek verdi ini hat rlatan Yaflar, Yafll lar m z n rahat ve huzur içerisinde kalaca bu tür merkezlerin özellikle büyükflehirlerde say lar n n artmas gerekti ini düflünüyorum dedi. YEN MAHALLE YAfiLILARIN HEP YANINDA Yenimahalle Belediyesi nin bu konudaki hassasiyetine de de inene Yaflar, Yaflamkent te inflaat tamamlanan 168 kifli kapasiteli kinci Bahar Yafll Yaflam Merkezi nin yak nda hizmete girece inin müjdesini de verdi. 12 bin 740 metrekare alana kurulan ve içerisinde yafll lar n konforu için her ayr nt n n 4 düflünüldü ü merkezin, yafll lara dört dörtlük hizmet verece ini anlatan Yaflar, yine belediye çat s alt nda hizmet veren Karfl yaka ve Gazi Semt Birimleri'ndeki kinci Bahar Yafll Dayan flma Merkezlerinin ise emekli olmalar n n ard ndan eve kapanmak istemeyen yafll vatandafllar n buluflma adresleri oldu unu ifade etti. Yörtürk Vakf na ve hizmette aç lan Yafll Bak m Merkezi ne her zaman destek olmaya haz r olduklar n kaydeden Yaflar, Yafll lar m z hizmet edecek bu merkeze bir nebze de olsa katk yaparsak kendimi mutlu sayaca m dedi. 5 y lda çok önemli hizmetler gördük Milletvekilleri Küçükayd n ve Türko lu da aç l flta k sa birer konuflma yaparak Yaflar a sosyal projelere Kazan Belediyesi nde yeni atama K azan Belediye Baflkan Yard mc l na Orhan Yaz c atand. Yeni görevine bafllayan Yaz c amac n n Kazan n baflar l Belediye Baflkan Lokman Ertürk e ve memleketi olan Kazan a hizmet konusunda yard mc olmak oldu unu söyledi. Kazan Belediyesi'ndeki görevine 02 Aral k 2013 tarihi itibariyle bafllayan Orhan Yaz c, Ankara n n en genç ve dinamik belediye baflkan na sahip olan Kazan da göreve getirilmesinden memnuniyet duydu unu belirterek, Kazan son y llarda yap lan yat r m ve hizmetlerle ça atlad. Ben de Kazanl oldu um için bölgeyi iyi biliyorum. Yaflan lan müthifl geliflim ve de iflimin fark nday m. Say n Lokman Ertürk bana bu görevi teklif etti inde memnuniyetle kabul ettim. Tek ve ortak gayemiz memleketim olan Kazan a hizmet etmek, Kazan daha ileri noktalara tafl makt r. dedi. yak nda aç l yor verdi i destekten dolay teflekkür etti. Çayyolu nda oturdu unu ve 5 y lda Yenimahalle Belediyesi nden çok güzel hizmetler gördü ünü ifade eden Küçükayd n, Çayyolu nun Yenimahalle s n rlar ndan ayr lmas nedeniyle yeni dönemde Yenimahalle Belediyesi nden hizmet alamayacak olmaktan üzüntü duydu unu belirtti. Evsahibi Yörtürk Vakf Baflkan Mustafa Tombulo lu ise 35 kifli kapasiteli merkez hakk nda konuklar na bilgiler vererek burada yafll lar n her türlü ihtiyaçlar na en iyi flekilde cevap vereceklerini sözlerine ekledi. Konuflmalar n ard ndan Yaflar ve di er protokol, Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Bir delinin hat ra defteri Yenimahalle de sahnelendi D ünyaca ünlü Yazar Nikolay Gogol un kaleme ald, Bir delinin hat ra defteri Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelendi. Gogol un ayn adl eserinden uyarlanarak sahneye tafl nan oyunda stanbul Tiyatro Toplulu u ndan baflar l oyuncu Sayg n Aflan rol alarak s radan bir adam n her 10 dakikada de iflen psikolojisini ve bu adam n delirme evrelerini canland rd. Tiyatroseverlerin ilgisinin oldukça yo un oldu u oyunda Aflan, performans yla kendisini izlemeye gelenleri büyüledi. Zaman zaman güldüren zaman zaman duygu dolu anlar yaflatarak izleyicisini derinden etkileyen oyun, seyirciden tam not ald. 2 perdeden oluflan komedi ve dram türündeki oyunda çevresi taraf ndan sürekli afla lan p alay edilen s radan bir devlet memurunun soylu bir beyzade, olmaya yönelmesi ve sonuçta delirerek " spanya kral " olmufl bir halde, ak l hastanesine kapat lmas anlat ld. Muhammed ASLAN H ZMET, DEVLET Ç NDE DEVLET M D R? Hizmet ad yla an lan Gönüllüler Hareketi, de iflik zamanlarda de iflik iftiralara maruz kalm fl, halen de kalmaya devam etmektedir. Bu iftiralar, genelde, devleti ele geçirmeye çal flt klar, devlete ve devletin yürütme organ Hükümet e karfl bir güç oluflturduklar, devlet içinde devlet olma istikametinde yol ald klar fleklinde süregelmektedir. Öncelikle, flunu önemle belirtelim ki; bütün bu iftiralar, gerçekten devlet içinde devlet olan derin yap - n n/tek difli kalm fl canavar n, tek difl geçiremedi i slâmî yap olan Hizmet Camias n karalama faaliyetlerinden baflka bir fley de ildir. De ildir diyorum, çünkü Gönüllüler Hareketi nin her ferdi, Anadolu insan n n öz evlad d r ve bu ülkenin öz vatandafl d r. Bir ülkenin vatandafl, devletini ele geçirmeye çal flmaz, onun içine s zmaz, zaten devlet onundur, her kademsinde görev yapmak hakk d r, yapmakla da ona sahip ç kmal d r. Bu bir anayasal hakt r, buna hiç kimse engel olamamal d r, olmaya kalk flanlar da suç ifllemifl say lmal d r. Meseleye bu zaviyeden bak ld nda, anlafl l yor ki, Anadolu insan n n öz evlatlar Gönül Erleri ne bu iftiray atanlar; d fl mihrakl derin yap n n çok ama çok organize çal flmalar sonucu, gerçekten devletimizin çeflitli kademelerine s zarak oluflturduklar güçle milletimizin aleyhine çal flanlar ve onlar n d fl uzant lar d r. fiimdi milletimize gönül vermifl bu yi it o lu yi it Erler, bunlar n karfl lar na dikildi inde, Devlet elden gidiyor!.. ç rtkanl yap lmaktad r. Maalesef meseleyi idrâk edemeyen bir k s m insan m z da, bu karalamalara ortak olmaktad r. Oysaki as l devlet içinde devlet oluflturan, belki de, Anadolu insan n içinde bile bar nd rmayan bu d fl yap d r. Peki, kamuoyunda Gülen Hareketi diye de bilinen Hizmet Camias, devlet ile yürütme organ Hükümet e karfl bir güç oluflturmakta m d r? Böylelikle demokratik iradeye darbe vurmakta m d r? Bu yönde menfi bir faaliyette bulunmakta m d r? Siyasî iktidar n iktidar gücünü zay flatmakta m d r? flte, tam bu noktada, Gönüllüler Camias n n hizmet kalemlerine bir göz at lmal d r. Hüküm ve kararlar ona göre al nmal d r. Camia n yay n organ Zaman Gazetesi, 25 Eylül 2012 tarihinde, Silahlar n Gölgesinde Esrar Tarlalar bafll kl bir haber yay nlad. Haberde flöyle deniliyordu: Diyarbak r ile Bingöl aras ndaki k rsal bölge uçsuz bucaks z kenevir tarlalar yla dolu. Terör örgütü, Siz ekin, biz burada oldukça devlet buraya gelmez. diyor. Uyuflturucu yetifltiricileri de PKK ya hem lojistik destek, hem de gelirden pay veriyor. Bu bölgedeki 80 köy ve mezrada yaklafl k 500 ton esrar yetifltiriliyor. Haberin devam nda ise önemli bir noktaya da dikkat çekiliyordu: Türkiyenin 30 y ld r yaflad, 50 bin kiflinin hayat n kaybetmesine sebep olan terör sorunu, y llarca sadece güvenlik boyutuyla ele al nd. Terörün, kendini besleyen yan alanlar oluflturdu u fark edilemedi. Tedbir al nmad için PKK y beslemeye devam eden en önemli damar uyuflturucu. Daha sonraki günlerde yine Zaman Gazetesi nde, Operasyonda PKK ya Ait 16 Ton Esrar Ele Geçirildi bafll kl, di er bas n organlar na da yans yan flöyle bir haber yay nland : Zaman n gündeme getirdi i PKK n n en büyük finans kaynaklar ndan esrar tarlalar na dün bir operasyon daha düzenlendi. Lice ilçesinin Dibek köyünde piyasa de eri yaklafl k 17 milyon lira olan 13 ton 170 kilo kubar esrar, 2 ton 245 kilogram toz esrar ve 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbak r Jandarma Bölge Komutanl n n düzenledi i operasyona polis Özel Harekât timleri de destek verdi. 200 güvenlik görevlisinin kat ld operasyonda s cak çat flma da yafland. 1 asker yaraland. fiimdi insafl ca karar verilmelidir. Biz burada oldukça devlet buraya gelmez. deyip devlete meydan okuyan ve 50 bin insan n ölümüne sebep olan PKK m ; yoksa devletin güvenlik güçlerine yard m sa layan Hizmet mi devlet içinde devlet? 16 ton esrar n karfl l 17 milyon liray, terör örgütü, nas l kullanacakt? Askerimize kurflun s karak kullanacakt. Devlete karfl kullanacakt. Hükümete karfl kullanacakt. Millete karfl kullanacakt. Belki kaç askerimiz flehit olacakt. Uyuflturucudan zehirlenen evlatlar m z da cabas. Yine insafl ca karar verilmelidir. Askere, millete, devlete, hükümete karfl kurflun s kan PKK ve onun uzant s KCK m ; yoksa gazetesi vas tas yla yapt haberlerle devletin gücüne güç katan Hizmet Camias m devlet içinde devlet? Kimdir Hükümet e karfl güç oluflturan ey millet?.. Burada anti parantez flunu da önemle belirtmeliyim ki, sadece Zaman Gazetesi nin, yapt haberlerle, millet ve devlet yarar na yapt hizmetler, kaleme al nsa, ciltler dolusu kitap eder. Onun için bu gazeteye abonelik, çok büyük önem arz eder. 21 Kas m 2013 te, Zaman Gazetesi yazarlar ndan Ali Bulaç, Dershaneleri Kapatmak! adl yaz s nda, flöyle bir istatistik verdi: Dershaneler bu bölge(do u ve Güneydo u) çocuklar için bir zaruret. Elimizde veriler var. ki tanesi flöyle: Dargeçit ilçesi: 2007 senesi, dershane yok, üniversiteye yerleflen ö renci say s 22; 2013 te iki dershane aç l yor, üniversiteye yerleflen ö renci say s 173 e ç k yor da Batman da dershane yok, üniversiteye yerleflen ö renci say s 35; 2013 te 18 dershane aç l - yor, üniversiteye yerleflen ö renci say s e ç k - yor. Güneydo u da okullar hariç Hizmet in kurumlar nda ders alan ö renci say s Bunlardan ö renci bedava, ö renci de y ll k ortalama 1000 liran n alt nda ödeme yap yor. Özellikle Hizmet in dershaneleri, okuma salonlar ve etüt evleri, büyük katk sa l yor. Bundan baz gruplar n pek mutlu olmad s r de il.

5 Azerbaycan do al gaz n n Avrupa'ya nakli için nihai imzalar at ld BAKÜ (CHA) A zerbaycan' n fiahdeniz 2 havzas ndan ç kar lacak do- al gaz n, Avrupa'ya tafl nmas konusunda yat r m içeren anlaflman n nihai imzalar at ld. Baflkent Bakü'de gerçekleflen imza töreninde Türkiye yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z temsil etti. Karada n cumhurbaflkan, Ayd n ekonomisinin gelir kaynaklar aras nda yer alan zeytin ve zeytinya - n n rekoltesinde, bu y l yüzde 50'ye varan düflüfl bekleniyor. Gürcistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve H rvatistan n baflbakan seviyesinde temsil edildi i törene ngiltere ve talya d fliflleri bakanlar seviyesinde kat ld. mza töreni Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev'in aç l fl konuflmas ile bafllad. Aliyev konuflmas nda fiahdeniz 2 projesinin dünyan n en büyük enerji projelerinden biri oldu unu söyledi. Azeri lider, imzalar n at lmas n n enerji güvenli inin temini ve çeflitlili inin sa lanmas noktas nda çok önemli bir ad m oldu unu ifade etti. Aliyev, Bakü- Tiflis- Ceyhan(BTC) projesini an msatarak söz konusu 20'ci asr n projesi olarak kabul edildi ini fiahdeniz 2'nin ise 21'ci asr n anlaflmas oldu- unu ifade etti AYDIN (CHA) Ö zellikle zeytinde görülen Akdeniz sine i kurdunun çoklu u, zeytinya n n asit oran n n yükselmesine sebep oluyor. Geçen sezon toptan fiyat ortalama 4 TL olan 0,7 dizirem yemeklik zeytinya, sezon bafl nda 6,80 TL ye al c buluyor. Zeytin ticareti yapan Mustafa Apayd n, Rekolte az, zeytin kurtlu. Yemeklik zeytin ve zeytinya da az. Fiyatlar ortalama haftada iki kez yükseliyor. Üretici fiyatlardan flimdilik memnun. Fiyatlar n yükselme beklentisi var. Maddi s - k nt s olmayan satm yor, bu da fiyatlar yükseltiyor. dedi sezonunda 91 bin ton zeytinya ihracat karfl l nda 288 milyon 700 bin dolar gelir elde edilirken Türkiye'nin sezonunda ihraç edebilece i zeytinya - n n, bin ton aral nda kalaca- tahmin ediliyor. Ya rekoltesindeki düflüflün bu y l fiyatlar yükseltti- ini belirten zeytinya fabrikas iflletmecisi Adnan nce, geçen y la oranla yüzde 50'den fazla art fl oldu- unu söyledi. Ya lar n asit oran na gör fiyatlar nda en bariz art fl n, derecesi 1 aside kadar olan yemeklik ya da oldu unu kaydeden nce, Bu y l ovada zeytin yok. Da l k alanlarda da yüzde 40 tan fazla rekolte düflük. Da lardaki zeytinler de az ama ya l. Geçen y l 4 TL olan 1 derece asitli yemeklik ya, flu anda 6,8 TL den toptan al c buluyor. 5 derece asitli olan zeytinya fiyat geçen y l 3,4 TL iken flimdi 5 TL den sat - l yor. Çiftçilerimiz, mecbur kalmad kça yemeklik zeytinya n satm - yor. fiimdiden piyasada zeytinya - n n fiyat n n 10 TL yi bulaca konufluluyor ama bu gerçekleflir mi bilemiyorum. fiimdilik üreticilerimiz fiyatlardan memnun. Zeytinya sat c lar, yemeklik ya bulmakta zorlan yor. Ya az oldu u için üreticiler öncelikle yemeklik ya lar n kendileri için ay r yor. fleklinde konufltu. Geçen y l üretti i zeytinya n n EKONOM /5 Zeytin rekoltesinde düflüfl bekleniyor; fiyatlar t rman flta TESK: Vize k s tlamas n n kald r lmas sevindirici ANKARA (CHA) T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baflkan ve Türkiye AB Karma stiflare Komitesi Efl Baflkan Bendevi Palandöken, Türk vatandafllar na vizesiz Avrupa n n kap - lar n açacak olan Vize Serbestisi Diyalo u ve Geri Kabul Anlaflmas n n Ankara da imzalanmas n n sevindirici oldu unu belirtti. Konuyla alakal yaz l aç klamada yapan Bendevi Palandöken, "Türkiye-AB K K toplant lar nda hep dile getirdi imiz ve AB kanad ndan sorunlar n çözümü için destek istedi imiz bir konu nihayet çözülüyor. Bu çözümlerin at ld süreçte Efl Baflkanl k görevini yürütüyor olmam da benim için ayr bir mutluluk kayna oldu." ifadelerini kulland. Palandöken, aç klamas na flöyle devam etti: "Sloven Efl Baflkan Stantic ile yapt - m z toplant lar m zda onlar n da düflüncesi hep bizlerle paraleldi, konunun çözümüne ellerinden gelen deste i verdiklerine inan yoruz. Vize k s tlamas n n kalkmas ile önemli bir sorun çözüme kavuflacak. Sorunun çözümü ile birlikte genç ve yeni nesil giriflimcilerimizin önü daha da aç lacak. Vize serbestisi Türkiye'nin Avrupa Birli i'nden en önemli beklentileri aras nda yer al yordu. Türk vatandafllar na vize muafiyeti verilmesine iliflkin sürecin bafllamas na yönelik imzalar n at lmas n olumlu buluyoruz. Çünkü Vize k s tlamas n n çözümü ile önemli bir sorun ortadan kalk yor. Karfl - l kl olarak ad mlar at lmaz ise hiçbir sorunun çözülmesine imkân yoktur. fiimdi AB, Avrupa ya seyahat etmek isteyen Türk vatandafllar n n vize zorunlulu unu ortadan kald racak ve vizesiz seyahatin önünü açacak. Ülkemiz ise Avrupa ülkelerinin kâbusu haline gelen yasa d fl göçmenler konusunda bir ad m atacak ve kendi topraklar üzerinden yasad fl yollarla AB ye giren göçmenleri kabul edecek. flte bu karfl l kl ad mlar ve diyalog ile her sorunun üstesinden gelerek Türkiye ve AB birbirine yaklaflacak.1996'da Gümrük Birli i süreci ile bafllayan ve halen devam eden vize sorununun çözümü önemli bir imzad r. Çünkü bugüne kadar Türk sanayicisi ile esnaf ve sanatkârlar n, ifl adamlar n n üretti i mallar Avrupa Ülkelerine serbest bir flekilde giderken, mal satan ve üreten vize alamad sürece gidemiyordu. Yap lan anlaflma ile art k vize kuyruklar kalkacak. Sürecin k salmas Türk sanayisinin önünü açacak ve ticaret h zla artacakt r. En önemlisi böylece Avrupa daha çok Türk vatandafl ndan ve giriflimciden istifa edecek." kilosunu 3,8 TL den satt n, bu y l ise ayn ya n 6 TL oldu unu belirten Mehmet Ökten ise kendisinin ve köylülerin zeytin ve zeytinya fiyatlar ndan memnun olduklar n söyledi. Çiftçinin yüzünün fiyatlar bu flekilde devam ederse gülece ini belirten Ökten, fiyatlarda daha da art fl beklentisi içerisinde olduklar n söyledi. Kifli bafl zeytinya tüketiminin y ll k yaklafl k 1,5 kg. oldu u Türkiye'de, bu sezon 140 bin ton zeytinya- ve 391 bin ton sofral k zeytin rekoltesi bekleniyor sezonunu 76 bin 377 ton ihracatla kapatan zeytincilik sektörünün, bu sezon bin tonda kalaca tahmin ediliyor.iyatlar bu flekilde devam ederse gülece ini belirten Ökten, fiyatlarda daha da art fl beklentisi içerisinde olduklar n söyledi. Kifli bafl zeytinya tüketiminin y ll k yaklafl k 1,5 kg. oldu u Türkiye'de, bu sezon 140 bin ton zeytinya- ve 391 bin ton sofral k zeytin rekoltesi bekleniyor sezonunu 76 bin 377 ton ihracatla kapatan zeytincilik sektörünün, bu sezon bin tonda kalaca tahmin ediliyor. Nar üretimi 24 y lda 7'ye katland ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye de 1988 y l nda 45 bin ton olan nar üretiminin, 2007'de 106 bin 560 tona, 2010'da 208 bin 502 tona, 2012 y l nda da 315 bin 150 tona yükseldi ine dikkat çekti. Üretimde geçen seneki art fl oran n n 44,85 oldu una iflaret eden Bayraktar, bu seneki rekoltenin yüzde 22,13 art flla 384 bin 905 ton civar nda beklendi ini kaydetti. fiemsi Bayraktar, yapt aç klamada, nar üretiminin döneminde 7 ye, döneminde ise 3 e katland n belirterek, Narda, 1988 y l nda 2 milyonun alt nda olan meyve veren a aç say s, 2007 y l nda 3,6 milyona, 2009 y - l nda 5,1 milyona, 2010 y l nda 6,4, 2011 y l nda 7,8 milyon, 2012 y l nda ise 10 milyonu geçti. ifadelerini kulland. Nar üretiminde Türkiye nin, Hindistan ve ran n ard ndan üçüncü s rada geldi ini bildiren Bayraktar, flu bilgileri verdi: 2011/2012 üretim sezonunda, 2011 y l nda üretilen 217 bin 572 ton nardan, 3 bin 699 tonu üretimde kaybedildi. 60 tonluk ithalatla birlikte 213 bin 933 ton nar piyasaya arz edildi. Bu rakam n 148 bin 238 tonu yurtiçi kullan ma sunuldu. Kullan mda kay p 11 bin 859 tonu buldu. Tüketim 136 bin 379 tonda kald. Buna göre kifli bafl na tüketim 1,83 kilogram oldu. Narda yeterlilik oran m z 2011/2012 üretim sezonu için yüzde 144,28. Yani tüketimimizin 1,5 kat kadar üretim yap yoruz. 2011/2012 sezonunda 65 bin 695 ton nar ihraç edildi. Bu rakam n 20 bin 23 tonu Avrupa Birli i ülkelerine yap ld. Nardaki sorunlar m zdan biri üretimdeki art fl n taleple desteklenmemesidir. Narda hem ülke içi tüketim hem de ihracat olanaklar art r lmal d r. Çünkü, 2011/2012 üretim sezonunda bile 15 bin 558 ton nar, üretim ve kullan mda kaybedildi. Kaybedilen ürün miktar, ço u ülkenin toplam üretiminden fazla bir rakama karfl l k geliyor. Ürün iyi korunmal ulusal servet ziyan edilmemelidir. Daha ayr nt l rakamlar belli olmayan 2012/2013 üretim sezonunda, üretimin bir önceki sezona göre yüzde 44,85 art flla 217 bin 572 tondan 315 bin 150 tona ç kt. Bitkisel üretim ikinci tahmin verilerine göre 2013 y l nda da üretimin yüzde 22,13 art flla 384 bin 905 tona ç kaca tahmin ediliyor. Bu kadar h zl üretim art fl n n do ru yönetilmesi gerçekten zor görünüyor. Hem tüketimi çok h zl art rman z hem de ihracatta bütün pazarlar zorlaman z ve yeni pazarlar yaratman z gerekiyor. Üretimin bu kadar artmas, pazarlama s k nt s yaflanmas nedeniyle narda fiyatlar düflürdü y - l nda üretici nar n kilogram kurufltan satt. Hatta baz üreticiler üzerinde mahsulü olan a açlar n sökerek, baflka ürünlere yöneldi. Nar fiyatlar son y llarda sürekli düflüyor. Y ll k ortalama yüzde 20 oran nda fiyat düflüflü yaflan yor. Bundan 4 y l önce kilogram 150 kurufl olan nar fiyat, 2012 y l nda kurufla, 2013 y l nda da kurufla kadar düfltü. Çiftçimiz üretimi bir flekilde yap yor. Yaln z örgütlenme yetersizli i, planlama ve pazarlama sorunlar na neden oluyor. Bu da çiftçimizi zorluyor. Nar üretiminde d fl pazarlar n yeterli olmad aç k... hracat n art r lmas büyük önem tafl - yor. Türkiye çap nda 56 ilde yap lan nar üretiminin 3 te 1 ini tek bafl na Antalya n n gerçeklefltirdi ini bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: Üretimi 104 bin 421 ton olan Antalya y, 47 bin 67 tonla Mu la, 28 bin 182 tonla Denizli, 26 bin 200 tonla Adana, 25 bin 227 tonla Mersin, 15 bin 543 tonla Hatay, 14 bin 87 tonla Gaziantep, 10 bin 351 tonla Ayd n izliyor. zmir 7 bin 508 tonla 9 uncu, fianl urfa 6 bin 255 tonla 10 uncu, Ad yaman 3 bin 804 tonla 11 inci, Siirt 3 bin 516 tonla 12 nci, Mardin 2 bin 656 tonla 13 üncü, Bilecik 2 bin 565 tonla 14 üncü, Osmaniye 2 bin 341 tonla 15 inci, Manisa 1814 tonla 16 nc, Kilis 1506 tonla 17 nci, Karaman 1386 tonla 18 inci, Bal kesir 1379 tonla 19 uncu, Burdur 1292 tonla 20 nci, Kahramanmarafl 1252 tonla 21 inci, Diyarbak r 1020 tonla 22 nci s ray ald. En az üretim ise 4 er tonla Edirne ve Giresun da, 3 tonla Kütahya da, 2 tonla Erzurum da yap ld. Meyve üretiminde fidanlar n n dikimden 3 ile 10 y l sonra meyve vermeye bafllayaca düflünülerek yurt içi talep ve ihracat imkanlar göz önüne al narak çok iyi bir planlama yap lmas gerekti ini bildiren Bayraktar, " yi bir planlama, talebe uygun üretim yap lmas, ancak profesyonel yöneticilerin yer ald aktif olarak çal flan, üretici birliklerinin kurulmas yla mümkündür. yi bir planlama yap lmamas durumda narda oldu u gibi tonlarca ürün de- erlendirilemedi i gibi fiyatlar da maliyetin alt nda kalmaktad r. dedi. Bayraktar, C vitamini aç s ndan son derece zengin bir meyve olan nar n B1 ve B2 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir içeren nar n, kalp ve damarlara, çarp nt ya iyi geldi inin, enerji verdi inin, yorgunlu u giderdi inin, vücudu, difl etlerini güçlendirdi inin, kötü kolesterolü düflürdü ünün, kan flekerini dengeledi inin, harareti önledi- inin uzmanlar taraf ndan söyledi ini vurgulad. Çekirde inde elde edilen ya n cilde ve saçlara iyi geldi ini bildiren Bayraktar, meyve tanelerinin zar n n da ülsere karfl mideyi kuvvetlendirdi ine dikkati çekti. fiemsi Bayraktar, Nar n en büyük özelli inin ise ba fl kl k sistemini güçlendirmesi, kanser riskini azaltan antioksidanlar aç s ndan çok zengin bir meyve olmas d r. diye konufltu. TZOB Genel Baflkan Bayraktar, nar n sadece meyvesinden de il, meyve tanelerinin zar ndan, meyve kabuklar ndan, nar a ac köklerinden, kök kabuklar ndan ve nar a ac dallar ndan da sa l k aç s ndan faydalan ld n belirtti. Sanayiciler kesintilerine isyan etti: Enerjide d fla ba ml l k kabul edilemez ZM R (CHA) E ge Bölgesi Sanayi Odas (EB- SO) Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, Türkiye nin enerjideki gelece inin yenilenebilir enerji ve nükleer santrale ba l oldu unu söyledi. Son günlerde çeflitli flehirlerde yap lan elektrik kesintileri ve bunlar n ekonomiye etkilerini de erlendiren Yorganc lar, dünyada 17. büyük ekonomi olan Türkiye nin ithalat n n dörtte birinin enerji sektöründen kaynakland n hat rlatt : Gelece i flekillendirecek sektörlerin bafl nda gelen enerjideki bu ba ml l m z, 2023 y l nda ilk 10 büyük ekonomi olma hedefimizi de riske sokacak boyuttad r. Günefl enerjisinden rüzgâr enerjisine, jeotermalden maden kaynaklar na kadar zengin bir potansiyele sahip Türkiye nin enerjide ithalata ba ml hale gelmifl olmas n kabul etmemiz mümkün de ildir. Türkiye de yenilenebilir enerji kaynaklar potansiyelinin hidroelektrikte yüzde 36 s n n, rüzgâr enerjisinde yüzde 2,8 inin, jeotermalde ise sadece yüzde 16 s n n iflletildi ine dikkat çeken EBSO Baflkan Yorganc lar, flunlar kaydetti: Yan bafl m zda duran kaynaklar kullan lmazken do algaz ithal etti imiz gibi elektrik üretiminin yüzde 60 n n do algazdan karfl lan yor olmas, dengelerin bozulmas aç s ndan çok kritik bir uygulamad r. Hal böyleyken zmir gibi jeotermal kaynaklar zengin olan, sa l k turizminde ciddi yol alan bir il dahi do algazla s nmaktad r. Son günlerde Türkiye genelinde s k s k meydana gelen elektrik kesintilerinden dolay s k nt lar n baflgösterdi ini aktaran Yorganc lar, fabrikalarda milyon dolarl k makinelerin ani kesintiler yüzünden zarar görme, üretimin de aksama riskiyle karfl karfl ya kald na dikkat çekti. Do algazda Rusya ya ba ml l k da dikkate al nd nda ve hassas dengeler üzerine kurulu d fl politikada yaflanacak bir s - k nt da kesintilerin ciddi sonuçlar do uraca uyar s n yaparak, Belki bugünkü kesintiler kriz anlam na gelmeyebilir ancak talebin arz n çok üstünde oldu unu düflündü ümüzde bir kriz politikas gerekti i, sonuç odakl projelere ihtiyac m z oldu u çok aç k ve nettir. dedi. Türkiye de nükleer santral konusuna önyarg yla yaklafl ld n da dile getiren Ender Yorganc lar, Gerçekçi olunmal. Bugün yumurtay piflirmek için bile elektrikli makine kullan yorsak, bu kaynaklar n sonsuz olmad n da kabul etmek zorunday z. fiunu da ayn gerçeklikle kabul etmeliyiz ki enerji alan nda Türkiye nin gelece i, nükleer santral ve yenilenebilir enerjiye ba l d r.

6 /6 DIfi HABERLER Kuzey Irak ta Bayrak Günü coflkusu MEHMET FER T ERB L (CHA) - bayraklar yla süslendi. K uzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi taraf ndan ilan edilen 17 Aral k Bayrak Güd mc s mat Ahmet'in de kat ld Erbil deki Bölgesel Kürt Yönetimi Baflbakan Yarnü çeflitli etkinliklerle kutlan yor. Bölgenin bütün yerleflim alanlar, Irak Kürt Böl- önemi vurguland. Törende konuflan Ahmet, Bayrak Günü resmi etkinlilerinde bayra n gesi nin bayraklar yla donat ld. "Bu bayrak u runa çok canlar feda oldu. Bu Kürt Bölgesi Parlamentosu 11 Kas m nedenle bu günü daha coflkuyla kutlamam z 1999 tarihinde ald bir kararla, 17 Aral k ve anmam z laz m." dedi. Bayrak Günü ilan etmiflti. Bayrak Günü kutlamalar çerçevesinde baflta Erbil olmak üzere bayra milli marfllar eflli inde göndere çekil- Daha sonra askeri merasimle Kürdistan flehirlerin ifllek caddeleri bölgesel yönetimin di.bu arada bas na konuyla ilgili aç klamada bulunan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü Sefin Dizayi ise herkesin zorluklarla elde edilen bayra n önemini idrak etmesi gerekti ini vurgulad. Bayrak Günü nedeniyle Erbil Kalesi ne dev bir bayrak as ld ve flehrin birçok yeri bayraklarla süslendi. Bölgede Bayrak Günü üniversitelerde de kutland. Ö renciler geleneksel Kürt elbisesi ile okula geldiler. Ö renciler üniversiteler müzik eflli inde halay çekerek e lendi. SMA L ÇEV K BERL N (CHA)- C umhurbaflkan Joachim Gauck, yeni hükümete seslenerek, Euro krizi ve demografik de iflimin yafland bir dönemde iktidara önemli sorumluluklar düfltü ünü söyledi. Baflbakan Angela Merkel ve hükümet üyelerinin Federal Parlamento da yemin etmesiyle birlikte 18. Yasama Dönemi resmen bafllad. Uzun süren koalisyon pazarl klar ndan sonra bir araya gelen Federal Meclis üyeleri ilk olarak H ristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Baflkan Angela Merkel i üçüncü kez baflbakanl a seçti. Baflbakan Merkel in seçiminde 631 milletvekilinin görev yapt Meclis te 621 vekil oy kulland. Merkel, 462 evet oyu ile baflbakan seçildi. H ristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti nin (SPD) kurdu u Büyük Koalisyon un 504 milletvekili olmas na ra men en az 32 milletvekilinin Merkel e karfl oy kullanmas ise dikkat çekti. Federal Meclis te Bakanlar Kurulu nun ilk üyesi olarak Baflbakan Merkel yemin etti ve Cumhurbaflkan Gauck tan baflbakanl k mazbatas n alarak görevine bafllad. Federal Kabine nin yeni üyeleri de cumhurbaflkan ndan bakanl k mazbatalar n alarak yemin etti. Cumhurbaflkan Gauck, Büyük Koalisyon üyelerine, Federal Meclis teki say sal üstünlüklerini hat rlatarak, siyasal hayat flekillendirecek Ünlü Rus müzisyeni Türkiye ye kaçacak diye gözalt na alm fllar E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Baflbakan Angela Merkel, Federal Meclis te milletvekillerinin 462 oyu ile üçüncü kez baflbakan oldu. Merkel in ve bakanlar n yemin etmesiyle Almanya da üçüncü Merkel dönemi de resmen bafllad. Almanya da üçüncü Merkel dönemi bafllad genifl imkânlar n n oldu unu ve bunu kullanmalar gerekti ini ifade etti. Euro krizinin etkilerinin devam etti i ve Almanya daki demografik de iflimin yafland bir zamanda ülkenin güçlü bir iktidara ihtiyac oldu unu vurgulayan Gauck, "Vatandafllar m z, Avrupa ve dünyadaki dostlar m z sizden önemli sorumluluklar bekliyor." dedi. Göreve bafllayan hükümette Merkel, bugün Meclis te Brüksel de gerçekleflecek Avrupa Birli i Zirvesi öncesi ilk hükümet bildiriminde bulunacak. Baflbakan Merkel, hükümetin kurulmas ndan sonraki ilk yurt d fl seyahatini de bugün Paris e gerçeklefltirecek. Merkel e seyahatinde SPD li D fliflleri Bakan Frank-Walter Steinmeier de efllik edecek. Almanya ya en çok s nmac Rusya dan geliyor SMA L KUL BERL N (CHA)- G eçmiflte sürekli insan haklar ihlalleri ile an lan Türkiye, art k Almanya'daki s nmac lar n geldikleri ülkeler s ralamas nda art k ilk 10'da yer alm yor. Almanya'ya en fazla s nmac Rusya'dan geliyor. Sonuna yaklaflt m z 2013 y l nda Almanya'ya gelen s nmac say s nda art fl kaydedildi. Federal çiflleri Bakanl taraf ndan yap lan aç klamaya göre 2013 y l n n ocak ile kas m aylar aras nda s nma talebinde bulunanlar n say s 100 bine dayand. Sadece kas m ay nda 12 bin 130 kifli s nma talebinde bulundu y l nda s nma talebinde bulunanlar n toplam say s n n 100 binin üzerinde ç kaca tahmin ediliyor.. Almanya'ya geçen senenin ocak ile kas m aylar aras nda ise 59 bin 441 kifli s nma talebinde bulunmufltu. Buna göre bu y l s nma talebinde bulunanlar n oran nda yüzde 68,2 oran nda bir art fl kaydedildi. Almanya'ya s nma talebinde bulunanlar n geldi i ülkelerin bafl nda Rusya geliyor. Bu y l Rusya'dan toplam 14 bin 482 kifli geldi. Rusya'y 10 bin 858 ile iç savafl n yafland Suriye izliyor. Üçüncü s rada ise 9 bin 821 ile S rbistan geliyor. Bu ülkeleri daha sonraki s ralarda ise Afganistan (7.050), Makedonya (5.625), ran (5.152), Pakistan (3.844), Irak (3.654), Somali (3.374) ve Kosova (3.085) takip ediyor. TÜRK YE Ç N OLUMLU GEL fime Türkiye'den ise toplam bin 645 kifli s nma talebinde bulundu. Türkiye art k Almanya'ya gelen s nmac lar listesinde ilk on ülke s ralamas nda yer alm yor. Türkiye s nmac lar n en fazla geldi i ilk 10 ülke s ralamas n n d fl na ilk kez 2012 y - l nda ç kt. Türkiye s nmac lar n en fazla geldi i ülkeler s ralamas nda ilk 10 ülke aras na 1986 y l nda girmiflti y l nda Türkiye'den 6 bin 31 s nmac gelirken bu say 2006 y l nda bin 949'a düfltü y l ndan bu yana ise Almanya ya Türkiye den y lda bin 500 civar nda ve alt nda s nmac geliyor. Almanya'ya 2012 y l nda toplam 77 bin kisi s nma baflvurusunda bulundu. Almanya'y 61 bin 455 ile Fransa, 43 bin 943 ile sveç takip etti y l nda sviçre, Belçika ve ngiltere'ye 28'er bin s nmac geldi. Ancak Almanya'ya gelen s nmac lar n çok az bir bölümüne iltica hakk tan n yor. Bu y l n ilk 11 ay nda s nma talebinde bulunan 99 bin 989 kifliden 74 bin 952'sinin baflvurusu karara ba land, sadece 10 bin 237 (13,6%) s nmac n n baflvurusu kabul edildi. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA FUAT SEFEROV MOSKOVA (CHA)- K aradeniz de 1976 y l nda dal fl yapan ünlü Sovyet ve Rus rock y ld z Andrey Makareviç in Türkiye ye kaçacak diye gözalt na al nd ortaya ç kt. Rusya Maflina Vremeni isimli müzik toplulu unun lideri Makareviç in 60. y ldönümünu kutlarken, Rus bas n ünlü sanatç n n ilginç hayat öykülerini anlatt. Bas na konuflan Makareviç denizi delicesine sevdi ini ifade etti. Sanatç, Deniz benim için dal fl sporunun anlam n tafl yor. Okulda 4.s n ftan itibaren bunu ap yorum. Ama o zamanlar dal fl sporuyla ilgili malzeme ve ekipman bulmak mümkün de ildi. Maske ve paletle yüzüyordum. Spor ma azas nda ABM-1M markal dal fl ekipman n n fiyat 137 ruble idi. Bu o zamanlar çok büyük para idi. dedi. SSCB zaman nda dal fl sporuyla u raflman n bir anlam olmad n iddia eden Makareviç, Karadeniz de dal fl yapmak yasakt. Türkiye ye yüzerek kaçacak diye düflünülüyordu. Hatta Sovyet s n r birli i askerleri 1976 y l nda beni gözalt na ald. Perestroyka dan ( Mihail Gorbaçov un 1986 da bafllatt reformlar) sonra dal fl sporuyla ciddi flekilde u raflmaya bafllad m. fleklinde konufltu. Putin den Ukrayna ya sürpriz; do algaz fiyat 268 dolara çekildi FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- etmediklerini söyledi. R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç le gerçeklefltirdi i ortak hüdeki iki y l kapsayacak ikili ticaretin önünü açacak tedbirle- Rusya ve Ukrayna hükümetler aras toplant da önümüzkümetleraras toplant da yapt konuflmada Ukrayna ya verilen do algaz n fiyat n bin metreküp için 268 dola- plan imzalad. rin al nmas konusunda ekonomi bakanlar taraf ndan hareket ra çektiklerini söyledi. Ukrayna halen bin metreküp do algaz ki ülke sanayi bakanlar da Antonov An-24 tip uçaklar n için Rusya ya 400 dolar ödeme yap yordu. Rusya, Ukrayna ya yüzde 33 civar nda indirim yapm fl oldu. konusunda ise sanayi iflbirli i protokolü parafe edildi. seri üretimi ile ilgili anlaflma imzalad. Ürünlerin tafl nmas Ukrayna yönetiminin iki hafta önce Avrupa Birli i iflbirli i anlaflmas n ask ya almas n n ard ndan ülkede meydanlar nin 15 milyar dolar bulaca kaydedildi. ki ülke aras nda imzalanan anlaflmalar n toplam de eri- dolduran muhalif gruplar, hükümetin istifas n talep ediyordu. Yanukoviç in Rusya dan kopard tavizlerin muhalefetin lerde hatalardan kaç nmak için dersini iyi çal flmaya ihtiyac Yanukoviç yapt de erlendirmede, gelecekte ikili iliflki- tepkilerini azaltmas na katk sa lamas bekleniyor. oldu unu söyledi. Yanukoviç konuflmas nda, Gelecekte Putin, Ukrayna yönetimi ile Rusya-Belarus-Kazakistan benzer hatalar tekrarlamamak için dersimize iyi çal flmal - aras nda oluflturulan Gümrük Birli i konusunu da müzakere y z dedi.

7 /6 DIfi HABERLER Kuzey Irak ta Bayrak Günü coflkusu MEHMET FER T ERB L (CHA) - bayraklar yla süslendi. K uzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi taraf ndan ilan edilen 17 Aral k Bayrak Güd mc s mat Ahmet'in de kat ld Erbil deki Bölgesel Kürt Yönetimi Baflbakan Yarnü çeflitli etkinliklerle kutlan yor. Bölgenin bütün yerleflim alanlar, Irak Kürt Böl- önemi vurguland. Törende konuflan Ahmet, Bayrak Günü resmi etkinlilerinde bayra n gesi nin bayraklar yla donat ld. "Bu bayrak u runa çok canlar feda oldu. Bu Kürt Bölgesi Parlamentosu 11 Kas m nedenle bu günü daha coflkuyla kutlamam z 1999 tarihinde ald bir kararla, 17 Aral k ve anmam z laz m." dedi. Bayrak Günü ilan etmiflti. Bayrak Günü kutlamalar çerçevesinde baflta Erbil olmak üzere bayra milli marfllar eflli inde göndere çekil- Daha sonra askeri merasimle Kürdistan flehirlerin ifllek caddeleri bölgesel yönetimin di.bu arada bas na konuyla ilgili aç klamada bulunan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü Sefin Dizayi ise herkesin zorluklarla elde edilen bayra n önemini idrak etmesi gerekti ini vurgulad. Bayrak Günü nedeniyle Erbil Kalesi ne dev bir bayrak as ld ve flehrin birçok yeri bayraklarla süslendi. Bölgede Bayrak Günü üniversitelerde de kutland. Ö renciler geleneksel Kürt elbisesi ile okula geldiler. Ö renciler üniversiteler müzik eflli inde halay çekerek e lendi. SMA L ÇEV K BERL N (CHA)- C umhurbaflkan Joachim Gauck, yeni hükümete seslenerek, Euro krizi ve demografik de iflimin yafland bir dönemde iktidara önemli sorumluluklar düfltü ünü söyledi. Baflbakan Angela Merkel ve hükümet üyelerinin Federal Parlamento da yemin etmesiyle birlikte 18. Yasama Dönemi resmen bafllad. Uzun süren koalisyon pazarl klar ndan sonra bir araya gelen Federal Meclis üyeleri ilk olarak H ristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Baflkan Angela Merkel i üçüncü kez baflbakanl a seçti. Baflbakan Merkel in seçiminde 631 milletvekilinin görev yapt Meclis te 621 vekil oy kulland. Merkel, 462 evet oyu ile baflbakan seçildi. H ristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti nin (SPD) kurdu u Büyük Koalisyon un 504 milletvekili olmas na ra men en az 32 milletvekilinin Merkel e karfl oy kullanmas ise dikkat çekti. Federal Meclis te Bakanlar Kurulu nun ilk üyesi olarak Baflbakan Merkel yemin etti ve Cumhurbaflkan Gauck tan baflbakanl k mazbatas n alarak görevine bafllad. Federal Kabine nin yeni üyeleri de cumhurbaflkan ndan bakanl k mazbatalar n alarak yemin etti. Cumhurbaflkan Gauck, Büyük Koalisyon üyelerine, Federal Meclis teki say sal üstünlüklerini hat rlatarak, siyasal hayat flekillendirecek Ünlü Rus müzisyeni Türkiye ye kaçacak diye gözalt na alm fllar E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Baflbakan Angela Merkel, Federal Meclis te milletvekillerinin 462 oyu ile üçüncü kez baflbakan oldu. Merkel in ve bakanlar n yemin etmesiyle Almanya da üçüncü Merkel dönemi de resmen bafllad. Almanya da üçüncü Merkel dönemi bafllad genifl imkânlar n n oldu unu ve bunu kullanmalar gerekti ini ifade etti. Euro krizinin etkilerinin devam etti i ve Almanya daki demografik de iflimin yafland bir zamanda ülkenin güçlü bir iktidara ihtiyac oldu unu vurgulayan Gauck, "Vatandafllar m z, Avrupa ve dünyadaki dostlar m z sizden önemli sorumluluklar bekliyor." dedi. Göreve bafllayan hükümette Merkel, bugün Meclis te Brüksel de gerçekleflecek Avrupa Birli i Zirvesi öncesi ilk hükümet bildiriminde bulunacak. Baflbakan Merkel, hükümetin kurulmas ndan sonraki ilk yurt d fl seyahatini de bugün Paris e gerçeklefltirecek. Merkel e seyahatinde SPD li D fliflleri Bakan Frank-Walter Steinmeier de efllik edecek. Almanya ya en çok s nmac Rusya dan geliyor SMA L KUL BERL N (CHA)- G eçmiflte sürekli insan haklar ihlalleri ile an lan Türkiye, art k Almanya'daki s nmac lar n geldikleri ülkeler s ralamas nda art k ilk 10'da yer alm yor. Almanya'ya en fazla s nmac Rusya'dan geliyor. Sonuna yaklaflt m z 2013 y l nda Almanya'ya gelen s nmac say s nda art fl kaydedildi. Federal çiflleri Bakanl taraf ndan yap lan aç klamaya göre 2013 y l n n ocak ile kas m aylar aras nda s nma talebinde bulunanlar n say s 100 bine dayand. Sadece kas m ay nda 12 bin 130 kifli s nma talebinde bulundu y l nda s nma talebinde bulunanlar n toplam say s n n 100 binin üzerinde ç kaca tahmin ediliyor.. Almanya'ya geçen senenin ocak ile kas m aylar aras nda ise 59 bin 441 kifli s nma talebinde bulunmufltu. Buna göre bu y l s nma talebinde bulunanlar n oran nda yüzde 68,2 oran nda bir art fl kaydedildi. Almanya'ya s nma talebinde bulunanlar n geldi i ülkelerin bafl nda Rusya geliyor. Bu y l Rusya'dan toplam 14 bin 482 kifli geldi. Rusya'y 10 bin 858 ile iç savafl n yafland Suriye izliyor. Üçüncü s rada ise 9 bin 821 ile S rbistan geliyor. Bu ülkeleri daha sonraki s ralarda ise Afganistan (7.050), Makedonya (5.625), ran (5.152), Pakistan (3.844), Irak (3.654), Somali (3.374) ve Kosova (3.085) takip ediyor. TÜRK YE Ç N OLUMLU GEL fime Türkiye'den ise toplam bin 645 kifli s nma talebinde bulundu. Türkiye art k Almanya'ya gelen s nmac lar listesinde ilk on ülke s ralamas nda yer alm yor. Türkiye s nmac lar n en fazla geldi i ilk 10 ülke s ralamas n n d fl na ilk kez 2012 y - l nda ç kt. Türkiye s nmac lar n en fazla geldi i ülkeler s ralamas nda ilk 10 ülke aras na 1986 y l nda girmiflti y l nda Türkiye'den 6 bin 31 s nmac gelirken bu say 2006 y l nda bin 949'a düfltü y l ndan bu yana ise Almanya ya Türkiye den y lda bin 500 civar nda ve alt nda s nmac geliyor. Almanya'ya 2012 y l nda toplam 77 bin kisi s nma baflvurusunda bulundu. Almanya'y 61 bin 455 ile Fransa, 43 bin 943 ile sveç takip etti y l nda sviçre, Belçika ve ngiltere'ye 28'er bin s nmac geldi. Ancak Almanya'ya gelen s nmac lar n çok az bir bölümüne iltica hakk tan n yor. Bu y l n ilk 11 ay nda s nma talebinde bulunan 99 bin 989 kifliden 74 bin 952'sinin baflvurusu karara ba land, sadece 10 bin 237 (13,6%) s nmac n n baflvurusu kabul edildi. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA FUAT SEFEROV MOSKOVA (CHA)- K aradeniz de 1976 y l nda dal fl yapan ünlü Sovyet ve Rus rock y ld z Andrey Makareviç in Türkiye ye kaçacak diye gözalt na al nd ortaya ç kt. Rusya Maflina Vremeni isimli müzik toplulu unun lideri Makareviç in 60. y ldönümünu kutlarken, Rus bas n ünlü sanatç n n ilginç hayat öykülerini anlatt. Bas na konuflan Makareviç denizi delicesine sevdi ini ifade etti. Sanatç, Deniz benim için dal fl sporunun anlam n tafl yor. Okulda 4.s n ftan itibaren bunu ap yorum. Ama o zamanlar dal fl sporuyla ilgili malzeme ve ekipman bulmak mümkün de ildi. Maske ve paletle yüzüyordum. Spor ma azas nda ABM-1M markal dal fl ekipman n n fiyat 137 ruble idi. Bu o zamanlar çok büyük para idi. dedi. SSCB zaman nda dal fl sporuyla u raflman n bir anlam olmad n iddia eden Makareviç, Karadeniz de dal fl yapmak yasakt. Türkiye ye yüzerek kaçacak diye düflünülüyordu. Hatta Sovyet s n r birli i askerleri 1976 y l nda beni gözalt na ald. Perestroyka dan ( Mihail Gorbaçov un 1986 da bafllatt reformlar) sonra dal fl sporuyla ciddi flekilde u raflmaya bafllad m. fleklinde konufltu. Putin den Ukrayna ya sürpriz; do algaz fiyat 268 dolara çekildi FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- etmediklerini söyledi. R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç le gerçeklefltirdi i ortak hüdeki iki y l kapsayacak ikili ticaretin önünü açacak tedbirle- Rusya ve Ukrayna hükümetler aras toplant da önümüzkümetleraras toplant da yapt konuflmada Ukrayna ya verilen do algaz n fiyat n bin metreküp için 268 dola- plan imzalad. rin al nmas konusunda ekonomi bakanlar taraf ndan hareket ra çektiklerini söyledi. Ukrayna halen bin metreküp do algaz ki ülke sanayi bakanlar da Antonov An-24 tip uçaklar n için Rusya ya 400 dolar ödeme yap yordu. Rusya, Ukrayna ya yüzde 33 civar nda indirim yapm fl oldu. konusunda ise sanayi iflbirli i protokolü parafe edildi. seri üretimi ile ilgili anlaflma imzalad. Ürünlerin tafl nmas Ukrayna yönetiminin iki hafta önce Avrupa Birli i iflbirli i anlaflmas n ask ya almas n n ard ndan ülkede meydanlar nin 15 milyar dolar bulaca kaydedildi. ki ülke aras nda imzalanan anlaflmalar n toplam de eri- dolduran muhalif gruplar, hükümetin istifas n talep ediyordu. Yanukoviç in Rusya dan kopard tavizlerin muhalefetin lerde hatalardan kaç nmak için dersini iyi çal flmaya ihtiyac Yanukoviç yapt de erlendirmede, gelecekte ikili iliflki- tepkilerini azaltmas na katk sa lamas bekleniyor. oldu unu söyledi. Yanukoviç konuflmas nda, Gelecekte Putin, Ukrayna yönetimi ile Rusya-Belarus-Kazakistan benzer hatalar tekrarlamamak için dersimize iyi çal flmal - aras nda oluflturulan Gümrük Birli i konusunu da müzakere y z dedi.

8 SA LIK ED RNE (AA) E stetik Plastik Cerrahi Derne i (EPCD) Baflkan ve Plastik ve Estetik Uzman Prof. Dr. Ak n Yücel, AA muhabirine yapt aç klamada, insan n daha genç ve güzel görünme arzusunun estetik cerrahi yöntemlerin geliflmesine ve çeflitlenmesine neden oldu unu söyledi. Geçmifl senelerdeki abart l isteklerin yerini estetikte do al ve sa l kl görünüm talebine b rakt - n belirten Yücel, art k esteti in belli olmayan n n makbul say ld - n ifade etti. Anlafl lmayan esteti in art k iyi estetik olarak de erlendirildi- ini aktaran Yücel, flöyle devam etti: Estetik ameliyatlarda do all k, sa l k, güzellik ve çabuk iyileflme en önemli unsurlar aras nda yer al yor. Art k eskiden oldu u gibi abart l de ifliklikler yap lm yor. Daha önceki y llarda örnek vermek gerekirse sadece flekil düzeltilmeye çal fl l yordu, fonksiyon gözard /8 ediliyordu. Özellikle burun esteti i olanlar n rahat nefes almalar beklenen bir durum de ildi. fiimdi ise fonksiyona en az görünüm kadar önem veriyoruz. E er burun esteti- inden sonra hastalar eskisinden daha iyi nefes alam yorlarsa bu baflar l bir ameliyat olarak kabul edilmiyor. Yücel, günümüzde estetik cerrahi talep eden hastalar n büyük bölümünün çal flan, sosyal hayat n içerisinde yer alan insanlar oldu unu, bu nedenle ameliyat sonras nda flifllik ve morluklar n çabuk düzelmesi, hastan n k sa sürede normal görünümünü kazanarak ifline ve sosyal hayat na geri dönebilmesinin büyük önem tafl d n vurgulad. Yücel, yeni tekniklerin cerrahi Hamilelikte afl r kusmaya dikkat!.. STANBUL (CHA) D o um Uzman Jin. Op. Dr. Adli fiadi Karaman, hamilelik süresince rahats zl k veren mide bulant s ve kusman n baflka rahats zl n kayna olabilece ini söyledi. Karaman, "Mide bulant s ve kusma flikayetlerinin anne adaylar nda afl r görüldü ü takdirde karaci er, böbrek bozuklu una ve bebe in geliflimine olumsuz etki yapabilir." dedi. Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Jin. Op. Dr. Adli fiadi Karaman, gebelikte afl r kusman n zararlar hakk nda bilgi verdi. Gebelikte görülen mide flikayetlerinden bahseden fiadi Karaman, Gebelikte artan, baflta Progesteron olmak üzere baz hormonlar mide adelesinin yavafl çal flmas na neden operasyon sonras nda daha h zl iyileflmeyi sa lamaya yönelik oldu unu dile getirdi. Yücel, geçmiflte yap lan burun esteti i ameliyatlar nda burnun kald r ld n ve ucunun inceltildi- ini, bunun da hastalar n büyük bölümünün nefes almas n zorlaflt rd n söyledi. Daha önce burun ameliyat sonras nda flifllik ve morluklar n çok uzun sürdü ünü belirten Yücel, flöyle konufltu: fiimdi ise buruna flekil verilirken hastan n yüz yap s, kiflilik özellikleri ve etnik yap s göz önünde tutuluyor. Özellikle kad n ve erkeklerdeki yaklafl m tamamen farkl olmal. Erkeklere kad ns bir burun yapmamaya özen gösteriyoruz. Herkese ayn burunu yapmamaya çal fl yoruz. Ameliyat öncesinde bilgisayar simülasyonlar yaparak burunun son halini belirliyoruz. Amaç hastan n ameliyatl oldu unun anlafl lmamas. Yücel, göz kapaklar n yüzden ba ms z düflünme döneminin de sona erdi ini, üst kapa a yönelik bir ifllem yaparken s kl kla kafl ve al na da bir müdahale yapt klar n dile getirdi. Göz alt yla ilgili bir ifllem yaparken orta yüz ve yanak bölgesinde de bir gençleflme hedeflediklerini ifade eden Yücel, flöyle devam etti: Eskiden amaç fazla ciltte torbalara yol açan ya lar ç kartmakt. Bu da içeri çökük gözlere neden oluyordu. fiimdi ise göz çevresine çok katmanl yaklafl m yap yoruz. Bu da sa l k aç s ndan önemlidir. Cerrahi öncesinde göz küresinin etraf, kemik çat, flakaklar, kafl altlar, orta yüz ve yanak bölgesini ya enjeksiyonlar yla güçlendiriyoruz. Yücel, hastalar n vücudunun birçok yerine estetik yapt rd n ifade ederek, Karn ndaki ya lanmadan rahats z olanlar gerdirme ifllemi yapt rabiliyor. Çok ac çekilece ine dair kötü bir efsaneye sahip. Gayet sa l kl bir yöntemle kar ndaki fazla olan ya lanmay da ortadan kald rabiliyoruz. Ayr ca estetik yöntemle vücuttan ç kar lan ya tekrar vücudun baflka bir yerinde yap lacak estetik operasyonda kullan labiliyor diye konufltu. Yücel, estetik ameliyatlar n ard ndan kiflinin yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gerekti ini kaydetti. olmakta ve 6. aydan sonra mideyi yukar itmesi ve s k flt rmas sonucu gebelikte baz mide flikayetleri ortaya ç kabilmektedir. Bunlar bafll ca; mide yanmas, mide ekflimesi, kar nda gaz hissi, midenin yavafl boflalmas, reflü denen mide üstünde yanma ve a za su ve g dan n geri gelmesi, ülserli hastalarda ülserin alevlenmesi, bulant ve kusmalar. ifadelerini kulland. Estetik ameliyatlarda sa l k ön planda olacak Günümüzde daha genç ve güzel görünme arzusuyla yap lan estetik cerrahi yöntemleri, yerini sa l kl ve do al görünme iste ine b rakt. Maviyemifl flifa deposu TRABZON (AA) D o u Karadeniz e özgü olan ve yöre halk taraf ndan ligarba olarak bilinen, taze meyve olarak tüketilmesinin yan s ra meyve suyu, baharat, marmelat, jel ve konserve sanayisinde, süt ve süt ürünleri ile kuru meyve teknolojisinde, meyveli ekmekte, çörek, kek, pudingde, salatada, reçelde, diyet menülerinde kullan - lan maviyemiflin adeta flifa deposu oldu u bildirildi. Trabzon Orman Bölge Müdürü Mustafa Gedikli, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ü ziyaretinde yapt konuflmada, Trabzon Orman Bölge Müdürlü- ü ile l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünün odun d fl ürünlere yönelik yapt çal flmalar n meyvelerini vermeye bafllad n belirterek, halk taraf ndan Ligarba olarak bilinen maviyemiflin yörede halk taraf ndan k sa sürede benimsendi ini ifade etti. Bu y l yapt klar maviyemifl envanter çal flmas sonucu maviyemiflin Trabzon da 3 bin 323 hektar alana yay ld n, bu alanlarda söz konusu üründen 363 bin kilogram meyve, 520 kilogramdan çay yap labilen yapra oldu unun tespit edildi ini belirten Gedikli, maviyemiflin yörede a rl kl olarak fialpazar, Tonya, Vakf kebir, Of ve Çaykara ilçeleri olmak üzere 500 ile 1800 metre aras nda yayg n oldu unu anlatt. Gedikli, maviyemiflin taze meyve olarak tüketilmesinin d fl nda meyve suyu, baharat, marmelat, jel ve konserve sanayisinde, süt ve süt ürünleri ile kuru meyve teknolojisinde, meyveli ekmekte, çörek, kek, pudingde, salatada, reçelde, diyet menülerinde kullan - labildi ini anlatarak, flöyle devam etti: Maviyemiflin insan sa l ve beslenmedeki rolü üzerine birçok araflt rmas yap lm flt r. Anadolu Üniversitesi Bitki laç ve Bilimsel Araflt rmalar Merkezince haz rlanan rapor ile bu konuda yap lm fl di er araflt rmalarda, bir bardak maviyemifl meyvesinin 145 gram oldu u ve 21 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 0,5 gram ya, 19 miligram C vitamini, A vitamini ve 85 Kalori içerdi i, 100 gram yenilebilir maviyemiflin yüzde 83 ünün su, yüzde 0,7 sinin protein, yüzde 0,5 inin ya, yüzde 15 inin karbonhidrat, yüzde 1,5 unun lif oldu u ve 62 kalori sa lad saptanm flt r. Maviyemiflin yaprak ve kuru meyvelerinden yap lan çay n ishal giderici özellik tafl d, iltihaplar için dezenfektan oldu u, çay n n idrar yolu enfeksiyonlar nda antibiyotik etkisi gösterdi i, kansere karfl vücudu koruyan enzimleri aktive etti i, anti kanserojen ve antioksidan özelli e sahip oldu u, ya l bilefliklerin vücuttan at lmas n sa lad, taze olarak yenildi- inde kan temizledi i, kan flekerini düflürdü ü, besleyici olmas na ra men kalori ve sodyum içeri inin düflük oldu u anlafl lm flt r Madde ba ml l ndan korumak için çocu unuza fazla harçl k vermeyin' BURSA (CHA) B ursa fievket Y lmaz Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Rüstem Aflk n, gençler aras nda yayg nlaflan madde ba- ml l ndan korumak için çocuklara fazla harçl k verilmemesi uyar s nda bulundu. Prof. Dr. Rüstem Aflk n, Birlik Vakf Bursa fiubesi nin toplant s na kat larak madde ba ml l konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Aflk n, ba ml l flöyle ifade etti: En genel tabiriyle kiflinin nesne ve eylem üzerindeki denetimini yitirmesi ve dürtülerinin kontrolünü elinden kaç rmas d r. Ça m z insan nda bir çok ba ml l k türleri oluflmufltur. Afl r iflkoliklik, baz insanlardaki bitmez tükenmez al flverifl hastal, s n rs z TV, bilgisayar, internet ve özellikle gençlerde cep telefonu kullan m hayat m z n ak fl n etkiliyorsa bu ba- ml l n göstergesidir. Ba ml l klar n tamam asl nda patolojik bir durumdur ve neredeyse eroin ba ml l yla eflde erdir. Çevresel faktörler, baflar h rs, flan-flöhret, huzursuzlu u bast rmak, rahatlamak daha fazla haz almak gibi faktörlerin gençleri ba ml l a itti ini ifade eden Dr. Aflk n, flu bilgileri verdi: Genellikle okullarda büyüklük ve ba ms zlaflma kompleksi içerisine giren gençler sigara ve bira ile daha erken tan flmaktad r. nsan n yap s da madde ba ml l - nda önemli rol oynamaktad r. Küçüklü ünden itibaren çok hareketli, dikkatini toparlayamayan, arkadafl iliflkileri sorunlu, kural tan mayan afl r depresif veya duygusal çocuklar, ergenler, genç ve yetiflkin insanlarda ba- ml l k riski daha fazlad r. Gedikli, maviyemiflin kansere karfl iyi geldi ini vurgulayarak, Ba rsak metabolizmas n düzenleyen lifli özelli- i olan maviyemiflin kan kolesterolünü düflürdü ü, kalp krizi riskini azaltt, gece görüfl kabiliyetini art rd, HIV virüsünün tekrarlanmas n azaltt, içerisindeki kansere karfl savaflan Ellagic- Asit içeri inin yüksek oldu u, kab zl k, bulant, mide kramplar n, damar sertli- ini ve ülseri önledi i tespit edilmifltir fleklinde konufltu. Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Baflkent fiehit Te men Kalmaz Cad. No:8/A Ulus Alt nda Gülflen Babür Cad. Bakkal Dura No:77/A Telsizler Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Özgül Bafla aç Mah. Hürkent Sitesi No:8 Beypazar Beypazar Miray Öveçler Mah.Ahmet Haflim Cad. No:80/A Hofldere Cad. No: 180 / A Görkemin EMEK MAH.KIRIM CAD. NO:36/ Aslan Fakülteler Mah. Tellikaya Sok. No:3/B-C Cebeci Ayflegülün Vedat Dalokay Cad. No:61/ Asya Meflrutiyet Cad. No:46/C K z lay Sibel Ersoy Mustafa Kemal Mah.Cepa AVM Eskiflehir Yolu 7.Km. 17. SoK. No: Bodur Cumhuriyet Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Baflak Sok. No:28/A D-1 Çubuk Çubuk Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada Küçükdeniz stasyon Mah.Alparslan Türkefl Sok.No:7/B Etimesgut Etimesgut Zeytin O uzlar Mah Sok. No:7/1 Etimesgut Etimesgut Etap Tunahan Mah Sok. 4.Etap Çarfl s No:4/7 Eryaman Etimesgut Hediye Se menler Mah. Ankara Cad. No:75/A Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Gülenyüz Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/C Kazan Kazan Yeni Seval Seval Cad. No:10/A Ayval Keçiören Habo lu Afla E lence Mah. Giresun Cad. Mestan Sok. No:36/D Etlik Keçiören Erbil P narbafl Mah. Sanatoryum Cad. No: 252/25 Keçiören Keçiören Can n Yefliltepe Mah. Yeflil rmak Cad. No:1/B Keçiören Yeni Bahad r Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:34/A K z lcahamam K z lcahamam Yeni Gamze B.Kayafl Mah. 67. Sok. No:2/B Kayafl Mamak Nar Misket Mah. Anadolu Cad. No:134/A Mamak Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han nanç Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:30 Polatl Polatl Güven Pursaklar Ülker Sitesi G-Blok No: 24 Pursaklar Pursaklar Tanr verdi stasyon Mah. Ayafl Cad. No:50/A Sincan Sincan Özsoy Atatürk Mah. Vatan Cad. Korkmaz Sok. No:1/16 Sincan Sincan

9 Yüksek bor içerikli sular, yapay sulak alanlarla temizleyecekler TEKNOLOJ /9 UU 'de so utma sistemi ar zas Eskiflehir'de bir grup ö retim üyesi taraf ndan haz rlanan ve TÜB TAK taraf ndan desteklenen projeyle Türkiye'deki bor rezerv alan s n rlar içerisinde bulunan do al sulak alanlar n fonksiyonlar n taklit eden yapay sulak alanlar oluflturularak yüksek bor içeri ine sahip sular n temizlenmesi araflt r lacak TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ESK fieh R (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA P roje, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe'nin yürütücülü ünde, AÜ Fen Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Böcük, AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Arzu Çiçek ve Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araflt rma Görevlisi Onur Can Türker taraf ndan haz rland. Prof. Dr. Türe, AA muhabirine yapt - aç klamada, dünyadaki bilinen bor rezerv alanlar n n yaklafl k yüzde 70'inin Türkiye'de bulunmas n n di er konularda oldu u gibi yapay sulak alanlar n bor içeren sular n n iyilefltirilmesi, temizlenmesi ve kontrol alt na al nmas çal flmalar nda araflt rmac lara de erli f rsatlar sa lamak istediklerini kaydetti. "Yaklafl k 5 y l önce bafllatt klar çal flmalar n bir devam olarak tasarlad - m z projeyle dünyan n en büyük bor maden rezerv alan içerisinde ve do al arazi koflullar alt nda farkl bitki kompozisyonuna sahip yapay sulak alanlar oluflturduk" diyen Türe, flunlar ifade etti: "Bu sistemlerin bor içeren sular n iyilefltirilmesindeki etkinliklerini araflt - raca z. Yapay sulak alanlar, temel felsefesini do an n kendi kendili ini yenileme kapasitesinden alan ve do al sulak alanlarda süre gelen do al döngülerin taklit edilerek sular n kalitesinin art r lmas n sa layan eko-teknolojik sistemler olarak tan mlanmaktad r. Projenin en önemli özelli i, çal flmalar n laboratuvar koflullar nda de il de bor rezerv alanlar n n bulundu u ekolojik koflullarda yap lacak olmas d r. Böylece, yapay sulak alanlarda kullan lan ekolojik bileflenlerin gerçek tepkilerini daha objektif olarak de erlendirebilmemiz mümkün olacakt r. Bu da projeyi ve burada yap - lacak çal flmalar ayr cal kl k lmaktad r. Ayr ca son zamanlarda önemi daha da anlafl lan ve daha fazla alanda uygulamas n görmeye bafllad m z ekolojik mant k ve ekoloji mühendisli inin bir ürünü olarak ortaya ç kmaktad r. Yeflil bir teknoloji olarak yapay sulak alanlar, bor giderimi d fl nda daha pek çok konuda insano lunun temel sorunlar na do al çözümler sunabilir." Türe, temel bilime katk sa layacak bilgilerin edinilmesi ve bu bilgilerin teknolojiye aktar m yla projelerini, insanl a ve ekonomiye katk sa layacak biçimde düzenleme çabas nda olduklar n bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Böcük ise proje kapsam nda, yüksek bor içeren ortamlara uyum sa lam fl do al bitki türlerinin, bor ar t m potansiyellerinin araflt r laca n vurgulad. Projenin do al ortamda gerçeklefltirilmesini planlad klar n anlatan Böcük, flunlar söyledi: "Böylece do al bitki türlerinin, do al ortamdaki tepkilerini de erlendirmek mümkün olabilecektir. Bu da sistemin etkinli i ile do rudan iliflkilidir. Ayr ca çal flmalar sonucunda, bünyesinde bor biriktirmifl bitkilerin alandan hasat edilerek toplanmas sonucunda elde edilecek malzeme, bor eksikli i oldu u için verimli bir flekilde tar m yap lamayan alanlar için yeflil gübre olarak kullan labilecektir. Bu da ayr ca bir ekonomik potansiyel anlam na gelmektedir. TÜ- B TAK taraf ndan desteklenmesi kabul edilen projemizin, alanda etkin, verimli ve sürdürülebilir bir sistem oluflturulmas, ülkemizde yap labilecek benzer potansiyel uygulamalar konusunda fikir vermesi ve ekonomik kazan mlar aç - s ndan yararl sonuçlar olaca kan s nday z." Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araflt rma Görevlisi Onur Can Türker de proje kapsam nda elde edilecek sonuçlarla birlikte, bor üzerine yap lacak ekolojik temizleme çal flmalar n n laboratuvar ortam ndan ç k p bor içeren sular n temizlenmesi ve kontrol alt na al - nabilmesi için gerçek boyutlarda sistemlerin uygulanmas na bir ad m daha yaklafl laca na de indi. ANKARA (AA) U luslararas Uzay stasyonunun (UU ) so utma sistemlerinde meydana gelen problem nedeniyle kritik önemi olmayan sistemlerde dün k smi bir güç kayb yafland bildirildi. Amerikan Havac l k ve Uzay Dairesi'nin (NASA) internet sitesinden yap lan aç klamada, dün UU 'nin d fl taraf nda yer alan so utma sisteminde saptanan problem nedeniyle UU 'de bulunan 6 astronot ve kozmonot için hiçbir aflamada tehlikeli bir durumun oluflmad ve mürettebat n uyku programlar nda de ifliklik yapma gere i duyulmad ifade edildi. Aç klamada, UU 'deki elektronik araçlar n yayd s y giderme ifllevini yerine getirmede so utucu s v olarak kullan lan amonya n dolafl m n sa layan iki pompadan birinin, normalin üstünde s düflüflü saptanmas nedeniyle otomatik olarak kapand belirtildi. Ar za nedeniyle UU ''nin iç ve d fl sistemlerdeki s düzenleme yetene inin yar s n yitirdi i bildirilen aç klamada, bu nedenle US Harmony modülü içindeki bilimsel deney donan - m ve di er UU sistemleriyle, Avrupa Columbus laboratuvar ve Japon Kibo laboratuvar nda güç kesintisine gidildi i bildirildi. NASA kapsül iletiflim yetkilisi Lucia McCullough, problemin dün TS 19.00'da saptand - n belirtti. McCullough, problemin ard ndan D fl Termal Kontrol Sistemin'deki A Radyatör Kanal 'n n çal flmas n durdurmad n ancak kanaldaki kontrol süpab n n düzgün çal flmamas n n A Radyatör Kanal 'n n haddinden fazla so- umas na neden oldu unu kaydetti. UU mürettebat na telsiz arac l yla, daha kritik sistemleri so utan B Radyatör Kanal 'n n meydana gelen ar zadan etkilenmeden ifllevini düzgün flekilde yerine getirmeye sürdürdü ünü ve tüm termal kanallar n n aç kapatmakta zorlanan B Radyatör Kanal 'na yönlendirildi ini ileten McCullough, mürettebata, yüksek derecede önemi bulunan malzemelerin yeterince so utuldu undan emin olmak için baflka modüllerde de güç kesintisine gidilmesi konusunun de erlendirildi i konusunda bilgi verdi. NASA'n n internet sitesinde yer alan aç klamada, yer kontrol görevlilerinin soruna çözüm bulmak amac yla gece boyunca çal flt bildirildi. Aç klamada, süpaptaki sorunun bir donan m problemi oldu unun anlafl lmas durumunda pompa modülünün yedek bir birimle de ifltirilmesi için astronotlar n bir noktada UU 'nin d fl na ç - kabilecekleri kaydedildi. Soldan sa a 1.. Bal kesir iline ba l ilçelerden biri... Bir yay yard m yla gergin tutulan ve yata n düzlemine dik olarak yapt gidip gelme hareketiyle bir ak flkan n geçiflini ayarlamaya yarayan kapak, sibop Ordu iline ba l ilçelerden biri... fiakac fiüphe (eski)... Uflak ilinden olan kimse... Yüzy l Örme ifli yap lmak... Çok ak... Türk alfabesinin on alt nc harfinin ad, okunuflu Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtak m a r l fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastal k... Sebep (eski)... S n f Bir kuvvete yükseltilmifl bir say - n n üzerine yaz lan ve kaç nc kuvvete yükseltildi ini gösteren say... Mavi (eski)... Çatk s olmayan Bafltan afla, tamamen, tamam yla, bütünüyle... Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin alkolle mayalanarak dam t lmas yla elde edilen içki, aslansütü Telefon konuflmas na bafllarken kullan lan bir seslenme sözü... Alerjiye sebep olan herhangi bir madde... Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konuldu u dar, uzun cam parças Neptünyum elementinin simgesi... Yasaklama, izin vermeme... Soylu Bir arada, beraberce, hep beraber... Kazaya yol açan, sak ncal, tehlikeli Söz dinleme, boyun e me, buyru a uyma... Aktar n satt fleyler (eski) Lityum elementinin simgesi... Baflka, öteki, di er... Çok say da sat c ya karfl l k s n rl say da al c n n bulundu u, dolay s yla her al c n n sat n alaca miktar ve sat c ya ödeyece i fiyat n, rakip al c lar n miktar ve fiyatlar n etkileyebilece i piyasa türü, oligopson Cemaate namaz k ld ran kimse... Ad yaman iline ba l ilçelerden biri... Kokmufl hayvan ölüsü Malalamak ifli... Yan yana, art arda olan fley veya kimselerin tümü, dizi Özen... Alt flar alt flar s ralanm fl... Yukar dan afla ya 1. Difllerin, kat lgan doku, damar ve sinirlerden oluflmufl iç bölümü... Dil biliminin adlar, özellikle kifli adlar üzerinde duran ve onlar köken bilgisi, tarihsel geliflim, dil ve kültür sorunlar aç s ndan inceleyen dal Erosçu, erotik... Güven, güvenç, emniyet Bir fleyin en güçlü ve sa lam yönü (eski)... Saç kepe i, kafl kona (halk a z )... "Kurnazca ve haince düzen" anlam nda "... Cengiz oyunu", "çok zorba" anlam nda "... k ran bafl kesen", "bir kimse birinden ald n ötekine, ötekinden ald n bir baflkas na vererek iflini yürütmek" anlam nda "... külah n Veli'ye, Veli'nin külah n..." giydirmek deyimlerinde geçen bir söz Kalay elementinin simgesi... Gevifl getirenlerden, Güney Amerika n n da l k bölgelerinde yaflayan, yük hayvan olarak kullan lan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan... Yat r m Bir bütünün parçalar aras nda bulunan uygunluk, ahenk... Çocu u olan kad n, anne... Verme, ödeme (eski)... Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses Neflesiz olma durumu, üzgünlük... yilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi anlam ndaki "... y küstürdü, Muhammed i memnun edemedi" sözünde geçer A abey (halk a z )... Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin ad, okunuflu... Bal k yumurtas ile yap lan bir tür meze Kuzey Avrupa da yaflayan, genifl dall boynuzlar olan, iri bir tür geyik... çine almak, içinde bulundurmak, ihtiva etmek... Bir kimsenin, bir tüzel kiflinin mülkiyeti alt nda bulunan, tafl n r veya tafl nmaz varl klar n bütünü Dalkavuk (halk a z )... Türk alfabesinin on üçüncü harfinin ad, okunuflu... Genellikle içine sulu fleyler konulan metal vb.nden yap lm fl kap Hastal klar iyilefltirmek, hafifletmek veya önlemek amac yla baflvurulan teknik ve bilimsel çal flmalar n tümü, tababet... Demir yolunda meydana gelen kaza Silisyum elementinin simgesi... Lenf... Aratma ifli Ufak olma durumu... Görevden alma... Radyum elementinin simgesi Yenilgiyi kabul etti ini belirtmek için veya birinin flaflk nl k veren davran fllar na karfl l k olarak kullan lan bir söz... S ra veya ülefltirme eki almam fl yal n say lar, temel say lar Ac y and ran, ac ya benzeyen, ac gibi, ac mt rak... Bütün aile birlikte, ailecek Pireler tak m ndan, insan n ve baz hayvanlar n kan n emerek yaflayan, iyi s çrad için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek... Fiyat artt r lm fl, bindirimli... Deri, tahta kaz makta kullan lan, iki ucu sapl e ri b çak (halk a z )

10 YAfiAM KÜBRA KARA STANBUL (CHA)- M etris 2 No lu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu nda düzenlenen fieb-i Arus program nda tutuklu ve hükümlüler sahne ald. Esenler Belediyesi taraf ndan Mevlana n n 740. vuslat y l dönümü dolay s yla düzenlenen programa; Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu, T ve R Tipi Ceza nfaz Kurumu Cumhuriyet Savc s Fuat Ar, Bak rköy Cumhuriyet Baflsavc s Hadi Saliho lu, Metris 2 No lu T ve R Tipi Cezaevi Müdürü Erol Özkulu ve çok say da hükümlü ile yak nlar kat ld. Program Kur an- Kerim in okunmas yla bafllad. Daha sonra tutuklu ve hükümlülerden oluflan tasavvuf müzi i korosu sahne ald. Sahneye ç kan ve tutuklu vatandafllardan oluflan bir grup da sema gösterisi yapt. Tutuklu yak nlar /10 EfiREF AKGÜN MALATYA (CHA)- M alatya nönü Üniversitesi ( Ü) lahiyat Fakültesi ö rencileri, ö retmen olabilmek için gerekli pedagojik formasyon derslerini alma haklar n n iadesi için mahkemeye baflvurdu. lahiyat Fakültesi ö rencileri Mustafa Y lmaz ile Ömer Semi Baflol, 28 fiubat sürecinde 1998 y l nda siyasi nedenlerle ilahiyat fakültelerinin program ndan kald r lan formasyon uygulamas n n geri iade edilmesi için Malatya dare Mahkemesi ne baflvurdu. Kazan lm fl haklar n geri iade edilmesi için baflvurulan mahkeme ald kararla baflvuruyu Ankara 14. dare Mahkemesi'ne sevk etti. Ankara 14. dare Mahkemesi ise yetkisizlik karar vererek dosyas Dan fltay a gönderdi y l nda kald r lan formasyon uygulamas için önceki y llarda lisans döneminde al nabilme imkan sa lanm flt y l nda ise E itim-sen in Dan fltay a açt dava sonucu lahiyat ö rencilerinin dört y ll k ö renimleri s ras nda formasyon almalar kamu zarar gerekçe gösterilerek durduruldu. Bu ö rencilere formasyon alabilmek için mezun olma ve Akademik Personel ve Lisans Üstü E itimi Girifl S nav (ALES) flart getirilmiflti. Yüksek mahkemenin baflvuruyu biran önce görüflmesini bekleyen binlerce ilahiyat ö rencisi, tepkilerinin ALES flart konulmas na yönelik de il lisans döneminde formasyon alabilme hakk n n iadesi için oldu unu belirtiyor. Dolmuflçu, 'ö renciler üflümesin' diye çay ve kahve ikram ediyor Ö RENC LER N FORMASYON TEPK S Malatya nönü Üniversitesi lahiyat Fakültesi ö rencileri, ö retmen olabilmek için gerekli pedagojik formasyon derslerini almalar na engel olan uygulamay protesto etti. Ü lahiyat Fakültesi bahçesinde so uk havaya ra men bir araya gelen ö renciler ad na aç klama yapan ö rencilerden 3. s n f ö rencisi Sümeyye Er, baflta YÖK olmak üzere, 1998 y l na kadar ö renim süresinde verilen pedagojik formasyon program n n siyasi nedenlerle ilahiyat ö rencileri için kald r ld n an msatt. 28 fiubat döneminden kalma uygulaman n her türlü imkan n oldu u günümüzde yürürlükte kalarak insanlar ma dur etmesine hiçbir makul gerekçenin kabul edilemeyece ini söyleyen Er, flöyle devam etti: lahiyat fakültesi ve ö rencileri, her zaman tek bir yürek olarak bu ülkenin vazgeçilmez hizmet alanlar ndan birini temsil etmektedir. Bu süreç içerisinde bizleri avutmaya yönelik öneriler sunmak de il, somut ad mlar atarak hakk m z olan pedagojik formasyonumuzu lisans döneminde geri verilmesi; hem vicdan hem usul hem de sosyal sorumluluk aç s ndan önem arz etmektedir. Tarih haks zl k yapan hiçbir birey veya kurumu affetmemifltir. Yetkili mercilerin bu konuda verece i karar, onlar n gelecek nesillerce nas l an laca n da gösterecektir. Art k ilahiyat ö rencilerinin daha fazla ma dur edilmesine dur demenin zaman gelmifl ve geçmektedir. MEL H SEZER ARDAHAN (CHA)- A rdahan'da ö rencilerin so uktan etkilendi- ini fark eden dolmufl floförü Ziya Kondur, bir ilke imza atarak dolmuflta çay ve kahve servisi ile birlikte battaniye uygulamas n da bafllatt. Ö rencilerin çok üflüdü ünü görerek ikraml uygulamay bafllatt n anlatan dolmuflçu Ziya Kondur, "Hava s cakl klar eksilerin hep alt nda. Buradaki ö rencilerimizin üflümesini bir nebze olsun hafifletmek için çay, kahve ikram bafllatt k. Piknik tüpümüzü adeta bir kalorifer gibi kullanmaya çal fl yoruz. Yak yoruz ki, ö rencilerimiz s ns n. Üflüyene de battaniye de veriyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bu dolmufl, bizim ekmek teknemiz. Kazand m z çocuklar m za, ö rencilerimize harc yoruz. Biz ö rencilerimizi ve Ardahan m z çok seviyoruz.'' dedi. Uygulamadan hayli memnun kalan Ardahan Üniversitesi ö rencilerinden Ufuk Tepe ise eksi 21 derece so ukta kendilerini düflünen ve baba flefkati gösteren Ziya Kondur'a teflekkür etti. Metris'te fieb-i Arus lahiyat ö rencileri formasyon için mahkemeye baflvurdu GENEL KURUL LANI KEKL KPINARI KURS VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE BAfiKANLI I NDAN Derne imizin Ola an Genel Kurul Toplant s 05 Ocak 2014 Pazar günü saat de Keklikp nar Mah. 901 Cadde No: 36 /ANKARA adresinde bulunan dernek merkezinde yap lacakt r. Bu tarihte ekseriyet temin edilmedi i takdirde ikinci toplant 12 Ocak 2014 Pazar günü ayn yer ve saatte afla- daki gündem dahilinde yap lacakt r. Dernek üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM 1- Aç l fl, Kongre Baflkanl k Divan n n teflkili, 2- Yönetim ve denetleme kurulu raporlar n n okunmas ve görüflülmesi, 3- Yönetim Kurulunun ibras, 4- Yönetim Kurulunca haz rlanan Tahmini Bütçelerin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 5- Tüzük tadilat n n görüflülmesi ve karara ba lanmas, 6- Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 7- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, tafl nmazlar üzerine üst hakk tesis etmek, tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek, flerh vermek, flerh almak, intifa ve irtifak hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 8- Dilek ve temenniler, 9- Kapan fl. (Olay -14) Metris Cezaevi ndeki tutuklu ve hükümlülerden oluflan tasavvuf müzi i korosu ve semazenler, cezaevinde düzenlenen fieb-i Arus program nda sahne ald. ise, sahnedeki akrabalar n program n düzenlendi i salonda izledi. Böyle bir program n düzenlenmesinden dolay memnun kald klar n söyleyen mahkum yak nlar, Çok güzel bir duygu. Bunlar keflke hep beraber d flar da yaflasayd k. Adaletin yerini bulaca n temenni ediyoruz. Bu program ile bir özlem de var. Keflke yan m zda olsayd. Güzel bir duygu. Bunu göremeyen de var. Allah herkese sab r versin. ifadelerini kulland. Baflka bir mahkum yak n ise, Çok duyguluyum böyle bir ortamda. O lumun bu programda yer ald için ve dönece i için mutluyum. Ama bu sema gösterisinde oldu umuz için çok mutluyum. diye konufltu. Programda konuflan Esenler Belediye Baflkan Tevfik Göksu da, Bu programda asl nda 3 fley bir araya geldi. Birincisi insan n hayat n n öldükten sonra da devam etti i. z b rakan insanlar n oldu unu ve bu insanlarla beraber duygu dünyam z n yeniden heyecanland n en güzel bize anlatan Mevlana n n ahirete intikal etmifl olmas ve her y l bununla ilgili program yap l yor olmas. Di eri ise bu program n burada hepimiz için düflünce dolu, düflünce iklimi içerisinde her birimizin kendi manevi iklimleri içerisinde, d flar da yapm fl olduklar yanl fllar ndan dolay bugün bir ceza olarak burada bulunan kardefllerimizin o manevi mistik dünyas içerisinde nas l bulufltuklar n gördük. O kardefllerimizin bugün burada nelere baflarabildikleri Hazreti Mevlana ve Hazreti Yusuf ile nas l bulufltuklar n gördük. Bu ortamda kardefllerimizi burada e itilerek bize fieb-i Arus u bizlere bu çat alt nda yaflatt klar na flahit olduk. ifadelerini kulland. Tepe, "Ziya a abey bizim üflümemize gönlü raz olmad. Gerçekten bizi düflünmesi çok güzel bir davran fl. Her gün duraktan okula s cak bir ortamda gidiyoruz. Piknik tüpünü de aç yor ve içerisi gerçekten çok s cak oluyor. Ardahan'da so uklar gerçekten çok etkili oluyor. Ziya a abey bizi okula kadar s cac k bir ortamda götürüyor. lk önce ücretsiz ikram etti ini görünce inanamad m ama sonra gerçekten de bizi sevdi i için bütün bunlar yapm fl. Kendisine çok minnettar z." aç klamas nda bulundu. Türkiye de 13 binden fazla bina riskli MESUT MERCAN AFYONKARAH SAR (CHA)- T ürkiye genelinde 13 binden fazla bina, 60 binden fazla ba ms z bölümün riskli yap oldu u belirtildi. Afyonkarahisar'da ise iki tane riskli alan bulunuyor. Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan Afyon Korel Termal Otelde düzenlenen Kentsel Dönüflüm Çal fltay nda konuflan Çevre ve fiehircilik Bakanl Alt Yap ve Kentsel Dönüflüm Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s Yusuf Koç, Kentsel Dönüflüm Yasas yla deprem veya afet sonras nda yara sarmay de il, deprem ve afet olmadan yara almamay hedeflediklerini söyledi. Koç, 6306 say l Kentsel Dönüflüm Yasas kapsam nda Türkiye genelinde yap lan çal flmalar anlatt. Kentlerde daha dayan kl ve sosyal donat lar yüksek yaflam alanlar oluflturmak istediklerini ifade eden Koç, kanunun ana eksenin afet riskinin ortadan kald r lmas oldu unu anlatt. Koç, kentsel dönüflümün kaçak, ruhsats z, yap m ve projelendirilmesi aflamas nda hiçbir mühendislik hizmeti almam fl yap larda uyguland n dile getirdi. Koç, Türkiye genelinde 104 tane riskli alan ilan edildi ini, bunlardan 2 tanesinin de Afyonkarahisar da oldu unu kaydetti. Koç, Afyonkarahisar daki bu alanlarla ilgili yetkiyi belediyemize verdik. Uygulamalar belediye taraf ndan yürütülecek. Bunun haricinde bütün teknik ve finans konusunda kendilerine her türlü deste i sa layaca z. dedi. Yusuf Koç, yasa kapsam nda riskli alanlar d fl nda vatandafllar n kendi binalar n n risk tespitlerini yapt rarak bu yasada yer alan hükümlerden faydalanacaklar bir sistem daha gelifltirdiklerini kaydetti. Koç, Türkiye genelinde 600 tane kurum ve kurulufla riskli yap lar n tespiti için lisans verdik. Türkiye genelinde 13 binden fazla yap ve 60 binden fazla ba ms z bölüm fluan itibari ile riskli olarak tespit edildi ve bu kanun kapsam ndaki finansal desteklerden faydalanarak dönüflümlerini gerçeklefltiriyorlar. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

11 Erken rezervasyon, yerli turistin maliyetini azalt yor STANBUL (AA) - HAL L BRAH M BAfiER - ç turizme hareketlilik kazand rmay amaçlayan erken rezervasyon sistemi, uygun fiyata tatil yapmak isteyen yerli turiste önemli avantajlar sa l yor. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, 2014 turizm sezonunda uygun fiyata tatil yapmak isteyenler için erken rezervasyon dönemi bafllad. Bu kapsamda rezervasyona bafllayan tur flirketleri, tatilcilere yüzde 50 lere varan indirim, peflin fiyat na 12 ay taksit, son 3 güne kadar iptal f rsatlar sunuyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Osman Ay k, AA muhabirine yapt aç klamada, tur operatörlerinin erken rezervasyon dönemini her y l biraz daha öne ald n ifade ederek, Bu y l biraz daha öne al nd dedi. Ay k, erken rezervasyon uygulamas n yayg nlaflt rmak istediklerini anlatarak, flöyle devam etti: Tüketiciyi, bu konuda bilinçlendirmek ve erken rezervasyonun sa layaca avantajlar hakk nda bilgilendirmek istiyoruz. Ana amac m z ise hem iç pazardaki seyahat hareketini, hem de erken rezervasyonla uygulanan avantajlarla iç pazar pay n büyütmek. Türkiye deki tatilcilerin erken rezervasyon oran yüzde 15 civar nda. Bu oran yüzde 60 lara ç karmak istiyoruz. Bunu yakalarsak çok ciddi baflar olur. TUR ZM /11 Rahmi Koç Müzesi 20 yafl nda Uluda da sezon aç lmadan y lbafl rezervasyonlar patlad BURSA (AA) - HALUK YÜKSEL - K ayak ve k fl turizminin önemli merkezlerinden Uluda da, sezon aç lmad halde otellerde y lbafl tatiline yönelik rezervasyon oran yüzde 80 e ulaflt. Uluda da son günlerde etkili olan yo un kar ya fl n n ard ndan pistler, kayak ve di er k fl sporlar için elveriflli hale getirilirken otellerde sezona yönelik hummal çal flmalar sürüyor. Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Baflkan Mehmet Akkufl, AA muhabirine yapt aç klamada, Bursa n n ve Türkiye nin markas olan Uluda n, kayak sporu ve k fl turizmi için büyük f rsatlar sundu unu söyledi. Akkufl, k fl sezonunun en önemli tatil dönemlerinden olan y lbafl öncesi erken ya an kar n turizmcileri sevindirdi ini dile getirerek, Oradaki yat r mc m z, iflletmecilerimiz, kar ya mas n dört gözle bekliyordu. Uluda da kar duas na ç kt m z zamanlar oldu. Bunlar da hat rl yoruz ama flu anda kar ya d için herkes bayram ediyor, bunun neflesini, mutlulu unu yafl yor. Kar n erken ya mas, bütün turizm sektörünü, Uluda daki yat r mc y neflelendirdi diye konufltu. SEZON AÇILIfiI 20 ARALIK TA Bölgede k fl sezonunun 20 Aral k ta aç laca bilgisini veren Akkufl, bunun ard ndan y lbafl hareketlili i yaflanaca n vurgulad. fiu anda y lbafl için ciddi rezervasyonlar yap lm fl durumda diyen Akkufl, k fl sezonunun iyi geçmesini beklediklerini anlatt. K fl rezervasyonlar ndaki yo unlu a da de inen Akkufl, Otellerin k fl için doluluk oran yüzde 60. Bu oran ilerleyen günlerde yüzde 90, yüzde 95, yüzde 100 lere ulaflacak. Y lbafl için zaten flu anda oteller aç lmadan yüzde 80 dolu. 20 Aral k tan sonra yer bulmam z mümkün olmayabilir ifadesini kulland. HAYATINDA KAR GÖRMEYEN ARAPLAR, ULUDA DA KAR GÖRECEK Mehmet Akkufl, Uluda n, yerli turistlerin yan s ra Rusya ve Arap dünyas baflta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçileri a rlad na iflaret etti. Uluda özellikle Araplara anlatmaya çal flt klar n dile getiren Akkufl, flöyle konufltu: Hayat nda kar görmeyen Araplar, Uluda da kar görecek. Onlar da buraya getirmeye çal fl yoruz. Bursa ve Güney Marmara y Ortado u ile çok güzel endeksledik. Yani Ortado u daki turistlerin çok ilgisini çektik. Bundan dolay belki Uluda da yap lacak yeni planlamada Arap yat r mc lar bile söz konusu olacak. Bunun da altyap s n, çal flmalar n yap yoruz. Belki de Ortado u dan ciddi Arap sermayesini bile buraya yat r mc olarak davet edece iz, getirece iz. Akkufl, Bursa Büyükflehir Belediyesinin yürüttü ü teleferi in Oteller Bölgesine ulaflt r lmas projesinin tamamlanmas yla Uluda da turizmin daha fazla ivme kazanaca n sözlerine ekledi. Koç Holding fieref Baflkan Rahmi Koç, Özel müzeler hem stanbul da hem de di er illerde olmal. stanbul da bir ikon müzesi de olmal. Bat ve Do u medeniyetlerini yüzy llard r kaynaflt ran bu flehirde hal ve kilim müzeleri de olmal dedi. STANBUL (AA) - R ahmi Koç, Türkiye nin ilk sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi nin 2014 y l nda 20. y l n kutlayacak olmas dolay s yla Bizden Haberler Dergisi ne aç klamalarda bulundu. nsanlar n yapt klar yla de il daha çok arkalar nda b rakt klar yla an ld klar n ifade eden Koç, bu do rultuda kendisinin arkamda ne b rakabilirim? diye düflündü ünü ve birkaç kitap yazd n kaydetti. Muhtelif vak flar n kurulmas nda ve Yönetim Kurullar nda rol ald n aktaran Koç, hay r ifllerine katk yapt n ve hep istedi inin topluma katk sa layan, hizmet veren bir eserinin bulunmas oldu unu belirtti. Koç, Bu yüzden Rahmi M. Koç Müzesi ni kurmaya karar verdim. Gözümüz gibi bakt m z müzemizin büyüyerek geliflmesini görmek en büyük arzumdur dedi. Bu 20 y lda Rahmi M. Koç Müzesi ve özel müzecilik ad na neler de iflti? sorusu üzerine Koç, Türkiye de özel müzecilik girifliminde kurumsal nitelikte ilk örne in, annesinin an s na ismiyle bafllatt klar Sadberk Han m Müzesi oldu unu belirterek, Sonra bizim de bu geliflimde pay m z olsa gerek. Ben flimdi memnuniyetle görüyorum ki, kurumsal yap ya sahip özel müzeler, flah slar veya müesseseler eliyle hayata geçmeye devam ediyorlar. Özel müzelerin artmas n can- yürekten isterim diye konufltu. Özel müzelerin hem stanbul da hem de di er illerde olmas gerekti ini vurgulayan Koç, Bizans n befli i olarak nitelendirdi i stanbul da bir ikon müzesinin de olmas gerekti ini söyledi. Bat ve Do u medeniyetlerini yüzy llard r kaynaflt ran bu flehirde hal ve kilim müzelerinin de olmas gerekti ini dile getiren Koç, flunlar ifade etti: Umar m koleksiyonerler bir gün eserlerini birlefltirip farkl müzeler kurarlar. Biz de Sadberk Han m Müzesi ni flehir merkezinde daha merkezi bir binaya tafl mak için epey zamand r gayret ediyoruz. Rahmi M. Koç Müzesi olarak 20 y l içinde hem heyecan m z artt hem de koleksiyonumuz. Bir müzeden bafllad m z serüvenimiz Rahmi M. Koç Müzeleri haline geliyor. Hasköy deki ilk müze binalar m z Lengerhane ve Tersane ye ilave olarak sekiz sene önce Ankara Kale de açt m z Çengelhan Müzemize, ayn büyüklükteki Safran Han ilave oluyor. Cunda da mevcut tarihi fiapel ve Yelde irmeni ndeki kütüphanemize ilaveten yine Cunda daki tarihi Taksiyarhis Binas n onar p müze olarak ülkemizin kültür hayat na arma an edece iz. Koç Ailesi nin sanata, kültüre ve koleksiyonerli e ayr bir ilgisi ve sevgisi var. Rahmetli anneniz Sadberk Han m n bu konuda sizin ve Koç Ailesi nin üzerindeki etkilerinin neler oldu unu düflünüyorsunuz? sorusuna Rahmi Koç, Annemin etkisinin oldu u kuflkusuz. Birlikte haftada bir defa Kapal çarfl ya giderdik. Annem koleksiyonu için parçalar al rd. Kapal çarfl ya giderken annemle pazarl k ederdim. Üç, dört seferde bir, Japon ma azas ndan oyuncak almas n isterdim. Bunlar da genellikle kurmal küçük vapur ve motorlar olurdu. Eve geldi imde lavaboyu doldurur ve onlar yüzdürürdüm fleklinde cevap verdi. Koç, koleksiyonerli inde annesinin rolünün büyük oldu unu belirterek, Gün geldi annemin koleksiyonu Türkiye nin ilk özel müzesini oluflturdu dedi. O lu Ömer Koç un da koleksiyonerlikle ilgili oldu unu ifade eden Koç, o lunun zengin bir kitap koleksiyonu bulundu unu belirtti. Kardeflim Suna, Pera Müzesi ni ve stanbul Araflt rmalar Merkezi ni kurdu. Ailemizin koleksiyonerlik ve müzecilik faaliyetleriyle, kültür hayat m za katk da bulunmaya devam ediyoruz diyen Koç, müzenin do ufl hikayesine iliflkin olarak flunlar anlatt : lk olman n hem zorlu u vard r ve hem de mesuliyeti. Zorlu u, geçilmemifl bir yoldan yürüyorsunuz, sorumlulu u ise iyi bir örnek ortaya koymak ve baflar l olmak zorunlulu unda olman zd r. Koleksiyon merak m küçüklü ümden beri vard r. Henüz 4-5 yafllar ndayken, babam n getirdi i Marklin trenler benim trenlere ve kurmal oyuncaklara olan ilgimi bafllatt. Giderek ilgim buharl makinelere do ru geliflti. Vapura bindi imizde makine dairesini seyretmeye doyamazd m, o ya l buhar n kokusunu içime çekerdim. Ankara dan stanbul a trenle gelirdik. stasyonda buharl lokomotifi seyretmeye bay l rd m. Robert Kolej y llar nda ngiltere ye gittim. ngilizlerin eski eserlere ve sanayi makinelerinin ilk örneklerine, o dönemlere ait alet edevata ne kadar de er verdiklerini ve özenle koruduklar n gördüm. Amerika ya John Hopkins Üniversitesi ne tahsile gitti imde otomobillere olan merak m iyice artt. Daha sonra 1956 y l nda Amerika da Detroit e ifl için gitti imde Henry Ford Müzesi ni gezdim. Tek kelimeyle hayran kald m. Kendi kendime, leride böyle bir müze kurmay Allah bana da nasip etsin dedim. Rahmi Koç, bugün 28 bin metrekare alana yay lm fl 14 bin adetten fazla muhtelif obje bar nd ran koleksiyonuyla zevkle ziyaret edilen bir müze kurmufl olman n bahtiyarl n yaflad n kaydetti. Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakf n n faaliyetlerine de de inen Koç, Hasköy deki müzemiz bu sene 250 bin ziyaretçi bekliyor. Ankara Çengelhan Müzemiz 80 bin ziyaretçi al yor. Ayval k Cunda da yer alan Tarihi fiapel ve Yelde irmeni ni 50 bin kifli geziyor. Ankara Çengelhan Müzemiz hemen komflusu olan Safran Han ile iki misline ç kacak. Tarihi Safran Han ald k, tan nmaz hale gelmifl tahribatlar n giderecek restorasyona baflland. Cunda da mevcut Tarihi fiapel in içinde rahmetli Necdet Kent Bey in kütüphanesini muhafaza ediyoruz. Bu fiapel ve Yelde irmeni ni yine yar virane halde al p bugünkü haline getirdik. Buras Cunda da limana hakim tepenin üstünde bulunur. Bu tepeden Cunda ya inerken tarihi bir bina daha vard r, Taksiyarhis Kilise Binas. Bu binan n içine girdi inizde ikiye yar lan kubbeden gökyüzü görülüyordu. fiimdi buran n restorasyonunu ve restitüsyonunu bitirmek üzereyiz, 2014 yaz bafl nda üçüncü müze binam z olarak açaca z. Müzelerimiz 2014 senesi sonunda y lda yar m milyon ziyaretçi taraf ndan gezilecek ifadelerini kulland. Müzeyi gezdi inde ve ziyaret edenlerin yorumlar n duydu undaki görüfllerini de aktaran Koç, müzeyle ilgili hiç flikayet veya olumsuz bir duyum almad n belirtti. Müzede sergilenen parçalar aras nda sizin için özel hikayesi-an s olan bir eser var m? fleklindeki soruya iliflkin olarak Koç, flunlar anlatt : Takriben 1910 da yap lm fl bir Londra Taksi Modeli... Bu model flimdi Dr. Bülent Bulgurlu kanad nda teflhir edilmektedir. Bu model, nas lsa ngiltere den Yeni Zelanda da bir müzeye gitmifl. Müze, kapanma karar al nca mallar n müzayedeye koymufl. Bizim teklifimizden daha fazla fiyat veren ngiliz bir antikac bu taksiyi alm fl. Biz de di er teklif verdi imiz eserleri ald k. Sevk yat yap laca anda Hükümet müzayedeyi iptal etti.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Cengiz Aytmatov K rg zistan'da an l yor VAN (AA) B fikek (CHA) D ünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov, do umunun 85. y l dönümünde K rg zistan'daki 'Atabeyit' an - t ndaki mezar nda an ld. Anma törenine K rg zistan Baflbakan Cantörö Sat baldiyev, eski Cumhurbaflkan Roza Otunbayeva ve üst düzey yetkililer ile ö renciler kat ld. Aytmatov'un mezar na çiçekler koyan Sat baldiyev, burada yapt konuflmada, bugün sadece vatan olan K rg zistan'da de il, dünya genelinde Cengiz Aytmatov'un an ld n belirtti. K rg z baflbakan, Aytmatov'un yazd eserleri ile milyonlarca okurun kalbini kazand n dile getirdi. Cantörö Sat baldiyev, "Eserleri ile dünya kültür hazinesine büyük bir katk da bulunan Cengiz Aytmatov, daima K rg zistan' n gururu olacakt r." diye konufltu. Yan lt c ve gizli reklamda srar edenin lisans al nacak GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baflkan Prof. Dr. Davut Dursun, Türkiye'de yan lt c nitelikte reklam yay n oran n n yüksek oldu unu belirterek, "Yay nc kurulufl yan lt c reklamdan üst üste ceza al yorsa ve bu konuda srar ediyorsa lisans n iptal etmek istiyoruz" dedi. sinem Bu flte Bir Yaln zl k Var Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaflm fl, boflanm fl bir adamd r. Geçimini özel ders vererek sa lamaktad r. Onu, haftada bir gün görüflebildi i 9 yafl ndaki k z Ezgi, hayata ba lamaktad r. Mehmet, baflka biriyle evlenen eski efli Nazl 'yla k z yüzünden hala görüflmektedir. Mehmet kar s yla evliyken de ailece görüfltükleri Ayfle'nin eflinden ayr lmas üzerine, ona fliddetli bir aflk duymaya bafllar. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk Prömiyeri, 63. Berlin Film Festivali'nde ve Roma Türk Filmleri Festivali'nde yap lan, S rbistan'da Paliç Avrupa Filmleri Ödülleri'nde "En yi Film" ödülü alan filmde, Cenk Alibeyo lu, A. R fat fiungar, fiebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Valeria Skorohodova, Yulia Vaniukova ve Yulia Erenler rol al yor. Çekimleri Kars'ta tamamlanan filmde, k fl mevsimi yaklaflt nda karla kaplanan ve d fl dünyayla iletiflimini kaybeden kasabadaki demiryolu çal flan Balabey'in yaflam ndan bir kesit anlat l yor. RTÜK Baflkan Dursun, vatandafllar n en çok flikayet etti i konular n bafl nda gelen yan lt c reklamlar ve dizi sürelerinin uzunlu u konular nda, AA muhabirine de erlendirmede bulundu. RTÜK yasas n n 9. maddesinde reklam yay nlar n n hangi nitelikte olmas gerekti ine iliflkin düzenlemelerin yer ald n an msatan Dursun, bu düzenlemeler aras nda tüketiciyi yan ltmama hususunda ve yan lt c nitelikte yay nlar n olmamas gerekti i konusunda maddelerin yer ald n söyledi. Dursun, yay nlarda, g da takviyeli ürünlerin bütün hastal klar iyilefltiren mucizevi ilaç gibi gösterildi ine dikkati çekerek, bu tür yay nlar n yan lt c oldu unu ve dolay s yla bu yan lt c ticari iletiflim nedeniyle ilgili kurulufllara para cezas uygulad klar n ifade etti. Yay nc kurulufllara uygulanan cezalar n baz kurulufllarda müessir oldu unu, baz lar nda da müessir olmad n anlatan Dursun, ilaç niteli inde olmayan bir ürünün, belli hastal klar iyilefltiren bir ürün gibi reklam n n yap lmas n n tamamen yan lt c oldu unu dile getirdi. Yan lt c reklamlar n d fl nda bir de "gizli reklam" diye tabir ettikleri bir yay n türünün oldu una iflaret eden Dursun, flöyle konufltu: "Asl nda reklam olmamakla birlikte ürün program içinde reklam gibi sunuluyor. Dolay s yla bu bir gizli reklam. Reklam, bizim mevzuat hükümlerine göre, reklam kufla nda verilmek durumunda. Vatandafl onun reklam oldu unu bilmek zorunda. Reklam oldu- u önceden belli de il ama iflin özü reklamsa ona biz gizli reklam diyoruz ve kanun koyucu bunu yasaklam fl bulunuyor. Gizli reklam niteli inde olan yay nlarda g - da takviyesi ürünlerle ilgili çok say da yay n yap l yor. Bunlara da biz gizli reklamdan dolay müeyyide uyguluyoruz. Bu türdeki yay nlar, genel ihlal içinde önemli bir yere sahip." Dursun, yan lt c ve gizli reklamlarla ilgili uygulad klar müeyyidelerin baz kurumlar üzerinde fazla cayd r c olmad n gördüklerine de inerek, yay n kurulufllar n n ald klar cezalara ra men ihlali yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Yay n kurulufllar n n reklam ve tan t m yaparken bunun karfl l nda para ald klar n belirten Dursun, flunlar kaydetti: "Örne in, yay nc reklam için 5 lira al p reklam yay nl yor. Biz de yan lt c reklamdan bir lira para cezas uyguluyorsak yay nc aradaki fark kar olarak de erlendiriyor. Bu nedenle bir çal flmam z var. Yay nc y l içinde gizli veya yan lt c reklamdan 10 ceza alm flsa, lisans n geri alma imkan olsun diye bir yasal düzenleme çal flmam z var. Türkiye'de yan lt c nitelikte reklam yay n yapma oranlar yüksek. Yay nc kurulufl yan lt c reklamdan üst üste ceza al yorsa ve bu konuda srar ediyorsa lisans n iptal etmek istiyoruz." Türkiye'de dizilerin çok tart fl lan bir konu oldu unu ancak dizi süreleriyle ilgili RTÜK olarak bir düzenleme yapmalar n n söz konusu olamayaca n ve sürenin yay n kuruluflunun editoryal ba- ms zl için belirleyici bir konu oldu unu anlatan Dursun, "Dizi sürelerinin belirlenmesi konusunda bir çal flma yaparsak o zaman editoryal ba ms zl a müdahale anlam na gelecek. Dünyan n hiçbir yerinde de böyle bir düzenleme söz konusu de il" ifadelerini kulland. nkara Hobbit: Smaug'un Çorak Topraklar Yanlar nda Büyücü Gandalf olmadan orman geçmek zorunda olan Hobbitler, insanlar n yaflad bölgeye ulaflt nda Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaflmas da son bulacak. Grup, do uya do ru ilerlemeye devam ederken göl kasabas - na, oradan da Yaln z Da 'a gider. Burada, tüm yarat klar içinde en korkutucu olan ve gruptakilerin cesaretinin boyutunu s - nayacak bir yarat kla, Ejderha Smaug'la yüzleflecekler. Anormal Aktivite Michael Tiddes'in yönetti i "Anormal Aktivite"de, Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins ile David Koechner, izleyici karfl s na ç k yor. Komedi türündeki filmin senaryosunu, izleyicilerin "Scary Movie" serisinden tan d baflrol oyuncusu Marlon Wayans yazd. Filmde, hayallerindeki eve kavuflan Kisha ve Malcolm'un, Kisha'n n bedenine kötü bir ruh musallat olmaya bafllad ktan sonra yaflad klar anlat l yor.

13 Sokak hayvanlar yiyeceksiz kalmad Yaz mevsiminin bunalt c s ca- nda sokak hayvanlar için ilçenin çeflitli noktalar na su kaplar yerlefltiren Keçiören Belediyesi, k fl mevsiminin zorlu hava flartlar nda da yine hayvanlar n yard m na kofltu. Ya an kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için Keçiören in dört bir taraf na kaplar içerisinde kedi ve köpek mamas konuldu. V atandafllar n yaflamlar n kolaylaflt r c tedbir ve düzenlemeleri hayata geçiren Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlar n da unutmuyor. Afl r so uklar n yafland flu günlerde Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Ovac k ve Ba lum bölgesi, parklar, a aç altlar ve bofl arazilere sokak hayvanlar için kaplar içerisinde kedi ve köpek mamas yerlefltirilmesi talimat verdi. Baflkan Ak n talimat ile harekete geçen Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü ekipleri, belirlenen noktalara 520 adet mama kab içerisinde 15 kiloluk 30 paket küçük köpek mamas, 10 kiloluk 10 paket kedi mamas ve 15 kiloluk 40 paket yetiflkin köpek mamas da- D rogsan A.fi. çal flanlar, biriktirdikleri parayla ald klar 500 kitab, Atatürk lkokulu na hediye etti. Drogsan A.fi. çal flanlar sosyal sorumluluk projesi kapsam nda kardefl olarak belirledi i Atatürk lkokulu kütüphanesine kitap hediye etti. Bu y l ilk defa gerçeklefltirilen sosyal sorumluluk çal flmas yla firma çal flanlar ö rencileri sevindirdi. En önemli de erlerimiz olan çocuklar n daha çok okumas ve daha çok ö renebilmesi için firma çal flanlar m z taraf ndan bafllat lan kampanya ile 500 ayr kitab okul kitapl na hediye ettiklerini söyleyen Drogsan A.fi Genel Müdürü Dr. Ersan Küçük, toplumdan ald klar n bir flekilde yine topluma kazand rmak gerekti ini belirtti. Erken yaflta okuma al flkanl kazand rman n çok önemli oldu- unu kaydeden Küçük, Ben bu gün bir fleyler yapabiliyorsam ö retmenimin bize kitap okuma al flkanl kazand rmas ndand r. Bizim bu proje sosyal komitemizin bir projesidir. Arkadafllar m z ilk planda bu projeyi hayata geçirdi. Okuma al flkanl kazand r lmas nda kitap önemli bir araçt r. Bu proje flirket çal flanlar m - Y enimahalle Belediyesi 80. Y l Anaokulu 3 yafl ö rencileri haz rlad klar kuklalarla kendi sanatlar n kendileri yapt. Minikler, kukla sahnesinin önünde hayal dünyalar n konuflturarak kuklalarla kendilerini izleyen arkadafllar na komik skeçler yapt. Kuklalar na flark lar söyletip, hayallerindeki karakterlere büründüren minikler, e lenceli bir etkinlik gerçeklefltirirken yeni flark lar da ö rendi. 90 l y llar n vazgeçilmez program Susam Soka günümüz çocuklar n n da vazgeçilmezi oldu. Okullar nda izledikleri kukla gösteri program olan Susam Soka na özenip kendileri de kukla flov haz rlayan minikler, küçük elleriyle Kurabiye Canavar, Kurba a tt. Belediye ekipleri k fl mevsimi boyunca düzenli aral klarla sokak hayvanlar na mama da tmaya devam edecek. Uygulamay büyük memnuniyetle karfl layan vatandafllar, hayvanlara olan duyarl l - ndan ötürü Baflkan Ak a teflekkürlerini ilettiler. lçede yaflayan insanlar kadar di er canl lar n da yaflam hakk bulundu una dikkat çeken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, so uk k fl günlerinde sokak hayvanlar n n yiyeceksiz kalmamalar için tedbir ald klar n belirterek Keçiören'de flehir yaflant s nda vatandafllar m z için yapt - m z hizmetlerin yan s ra do adaki di er canl lar da unutmuyoruz. Do an n parças olan bu canl lara tüm iklim koflullar nda hangi flartlar sa lamak gerekiyorsa o flartlar sa layarak önlemler al yoruz dedi. Hayvan dostu Keçiören Belediyesi, yaz mevsiminde de sokak hayvanlar için ilçede bulunan parklara su kaplar yerlefltirmifl, esnaflara da su kaplar da tarak yard m çal flmalar n n çap n geniflletmiflti. Sahipsiz sokak hayvanlar na sahip ç kan Keçiören Belediyesi, ayr ca kurdu u Rehabilitasyon Merkezi ile de hem hayvanlar n bak m ve tedavilerini sa l yor hem de onlar yeni s cak yuvalar na kavuflturuyor. Keçiören Belediyesi bünyesinde bulunan evcil hayvan hastanesi ve acil hayvan ambulans da hayvanlar için hizmet veriyor. Yolda yaral halde bulunan bir sokak veya evcil hayvan için haz r olan ambulans ile hayvan n tafl mas yap l rken hayvan hastanesinde tedavisi yap l - yor. Drogsan dan 500 kitap hediye Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz z n bizzat kat ld bir projedir. Onlar n ald 500 kitab bu gün okulumuza bizzat getirdik dedi. Sosyal sorumluluk kampanyalar n n bundan sonrada devem edece ini kaydeden Küçük, okul müdürünün Z kütüphane konusunda ki destek iste ini de yak n bir zamanda de erlendireceklerini sözlerine ekledi. Ö rencilerine okuma bilincini kazand rabilmek için kampanyalar düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Mehmet Çak ro lu, kütüphanelerinin eser bak m ndan zengin olmamas n kendileri ve kitap okumak isteyen ö rencileri aç s ndan büyük bir problem oldu- unu vurgulayarak, Milli E itim Müdürlü ümüz ve okulumuzun yak n takibi ile baz s n flar m zda velilerimizle okuma saatleri yap - yoruz. Kitap say s n n art r lmas zenginlefltirilmesi ve kütüphanelerin daha fazla kullan l r hale getirilmesi için sizin gibi kurulufllar n yapm fl oldu u destekler çok önemlidir. Sizin sayenizde önemli bir ihtiyac m z giderildi. Ben size okulumuz ve ö rencilerimiz ad na çok teflekkür ediyorum diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan personel taraf ndan al nan Türk ve dünya edebiyat ndan seçilen 500 farkl eserden oluflan kitap kütüphaneye teslim edildi. Miniklerden kukla flov Kermit ve Edi ile Büdü oldu. Ö retmenlerinin ö retti- i flark lar kuklalar na söyleten miniklerin kahkahalar havada uçufltu. Kimisi kuklas n doktor yapt, kimisi ö retmen. Usta tiyatrocular aratmayan bir performansla arkadafllar n e lendiren minik oyuncular, kendilerini izleyen minik seyircilerden de büyük al fl ald. ANKARA/13 Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar Cennet a ac n n dünyaya sarkan meyvesi -CÖMERTL K- Hz.Peygamber SAV, "Herkes her gün kendisi için sadaka vermelidir" buyurunca Ebu Zer-i ifari Hazretleri: "Ya Resulallah benim mal m yok ki, nereden bulup da sadaka vereyim?" demesi üzerine Hz.Peygamber Efendimiz flöyle müjde vermifltir; "Tekbir getirmek sadakad r. Suphanallah demek sadakad r. Elhamdülillah demek sadakad r. La ilahe illallah demek sadakad r. Esta firullah demek sadakad r. yili i tavsiye etmek sadakad r. Kötülükten sak nmak sadakad r. Yoldaki tafl kald rman sadakad r. Görmeyene yol göstermen sadakad r. Sa ra, dilsize, seni anlayana kadar anlatmaya çal flman sadakad r. Arad sordu u bir fleyi nerede bulaca n bildi in kimseye yard mc olmak sadakad r. Zor durumda kal p yard m isteyenin bir an önce yard m na koflman sadakad r. Güçsüze arka ç kman sadakad r.(nikah ba yla ortak hayat yaflad n)eflinle zevciyet muamelesinde bulunman sadakad r. flte bütün bunlar senin için hay r çeflitleridir, mal n olmasa da sen sadaka vermeye devam et." Konumuzla ilgili olarak Hz. Ali: " ki nimet vard r ki hangisine sevinece imi bilemiyorum. Biri, bir kimsenin ihtiyac n temin edece imi umarak bana gelmesi ve bütün içtenli iyle benden yard m talep etmesidir. Di eri de Rabbimin o kimsenin dile ini benim vesilemle yerine getirmesi ya da kolaylaflt rmas d r. Her konuda ve her bir adapta mükemmel bir rehber ve yol gösterici olma özelli inden dolay Kur an n Ahzap suresi 21.ayetine göre Hz.Muhammed SAV Usve-i Hasane sahibidir. Yani o zat SAV, insanlara ve cinlere her konuda model flahsiyet ve güzel bir örnektir. Hayat n n her alan nda cömertli in en güzel örneklerini insanl a hediye eden Hz. Muhammed SAV bu konuda söyle buyurmufltur; "Cömertlik, dallar dünyaya uzanan cennet a açlar ndan bir a açt r. Kim onun dallar ndan birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Cimrilikse dallar dünyaya uzanm fl cehennem a açlar ndan bir a açt r. Kim de onun dallar ndan birine tutunursa, bu da onu cehenneme sürükler!" Güzel ahlâk temsil eden en iyi özelliklerden bir tanesi de sehavet yani cömertlik duygusudur.yüce Allah kelam olan Kur'an, muhataplar - na cömert olmay emrederek insan n manevi âlemine güzellikler kazand rm flt r.kendi Zat- Alisini seveni kullar na sevdirten Yüce Allah, Cömertlik vasf n tafl yan n cennete yak n, cehennemden de uzak olaca n dile getirmifltir. nfak edecek mal olmad ndan sadaka veremeyenlere " yili i tavsiye edin" uyar s nda bulunan gönüller sultan efendimiz Hz.Muhammed SAV henüz slamiyetle müfleref olmam fl Safvan ile flu diyalo u pek manidard r: Develer ve çobanlar n yer ald ganimetlerle dolu vadiye hayranl kla bakan Safvan a Hz. Peygamber SAV göz ucuyla bakarak ona hitaben; dünyal klar çok mu hofluna gitti?" diye sorunca Safvan, "Evet" dedi. Hz.Peygamber SAV, O vadi de içindekilerin tümü de senin olsun söyleyince Safvan kendini tutamayarak; "senin gibi bir Peygamber'den baflka hiç kimsenin kalbi böyle cömert olamaz" dedi ve bu durum karfl s nda kelime-i flahadet getirerek Müslümanl kabul etti. Daha Sonra bu zat kavmine giderek "Ey kavmim! Müslüman olunuz. Hz Muhammed SAV öyle cömertlikte bulunuyor ki yokluktan ve yoksulluktan hiç korkmuyor" ikrar nda bulundu. Kendisinden bir fley istendi inde "hay r" demesini bilmeyen Allah resulü SAV, istenen fley kendisinde yoksa bile borçlanma pahas na olsa bile muhtaç olan kifliyi memnun etmeye çal fl rd. Eksilir korkusuyla vermekten çekinenlere Hz.Peygamber SAV; Ver! Arfl n sahibi azalt r diye korkma!" buyurmas cömertli in faziletini beyan sadedinde nebevi a zla söylenmifl üstün bir hakikattir. fieytan n kendisiyle ayn sokakta karfl laflmaktan bile çekindi i zirve insan Hz.Ömer in tevazu yüklü duas yla yaz m z noktal yoruz; Allah' m, ben kaba bir insan m, beni yumuflat; cimriyim, beni cömert eyle; zay f m, beni güçlendir. Allah' m, bizi indirdi in Kur'ân, gönderdi in dininle muhafaza eyle, bizi buyru unda sabit k l. Allah' m, beni gafletle yakalamandan, gaflet içinde b rakmandan, gafillerden eylemenden sana s n r m. Allah' m, yafl m ilerledi, gücüm azald, halk m ço ald. Beni art k yan na al, fakat dininde tefrit edip ne geri kalanlardan, ne de ifrat edip afl r gidenlerden eyle. Allah' m, yolunda flehit olmay, sevgilin olan Hz.Peygamber SAV in flehrinde vefat etmeyi bana nasip eyle.

14 E T M "Yazarlar Okullar ile Bulufluyor" Projesi KAYSER (AA) M üstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Kayseri fiubesi ve Milli E itim Müdürlü ü, ö rencilerde kitap okuma al flkanl n n gelifltirilmesi amac yla haz rlanan "Yazarlar Okullar ile Bulufluyor" Projesi'nin protokolünü imzalad. K L S (AA) A BD D fliflleri Bakanl Göç, Nüfus ve Mülteciler Bürosu ile UNICEF'in organizasyonuyla, Suriyeli ö renciler için yap lacak prefabrik okulun temeli at ld. ABD D fliflleri Bakanl Göç, Nüfus ve Mültecilerden Sorumlu Müsteflar Yard mc s Simon Henshaw, beraberinde UNICEF Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban ve di er yetkililerle Kilis'e geldi. Kilis Valisi Süleyman Taps z' ziyaret eden Henshaw, ABD'nin deste- iyle UNICEF organizasyonunda yap - lacak okulla ilgili bilgi verdi. Vali Taps z da konuklar na Kilis'teki Suriyelilerin durumunu anlatt. Taps z, UNICEF temsilcilerine hizmet ve desteklerinden dolay teflekkür etti. ABD hükümetinin, Suriye krizinde Türk hükümeti ve halk n n yapm fl oldu u fedakarl klar n fark nda oldu unu belirten Henshaw, "Ayn zamanda Suriye çevresinde bulunan ülkeler de inan lmaz ölçüde fedakarl k yap yor. ABD, bu krize katk sa layan ülkelerden biridir. Bu krize yard mc olabilmek için tabi ki hem BM hem UNICEF olarak bizler de elimizden gelen yard mlara ba l olarak çal flmalar m z yürütüyoruz" dedi. Daha sonra temeli at lan okul alan - na gelen Henshaw, UNICEF Temsilcisi Abulaban, Vali Yard mc s Tolga To- an ve l Milli E itim Müdürü Hasan Aslan alanda incelemede bulundu. Henshaw, burada gazetecilere yapt - aç klamada, ABD hükümetinin dünya genelindeki mülteci sorunlar na yard m sa layan birimin içerisinde bulunduklar n belirti. Türkiye'deki mülteci durumuna bakmak üzere geldi ini ifade eden Henshaw, flunlar kaydetti: "Özellikle de flehirlerde yaflayan mültecilerin durumunu inceleyece im. Bu fliddetli krizde Türk hükümeti ve halk n n yapm fl oldu u çal flmalar alk fll yorum. Bütün dünyaya örnek olacak çal flmalar sergilediler. Biz Türkiye'ye bu konuda nas l yard m yapabilece imizin yollar n ar yoruz. Bugün UNICEF'teki arkadafl mla bir okulun temel atma törenine kat lm fl bulunuyoruz. Bu UN CEF taraf ndan yürütülmekte olan çok mükemmel bir proje. Böylece Suriyeli çocuklar kendi e itimlerini yenileyebilecek. Bu kriz sürdükçe biz Birleflmifl Milletler'deki dostlar m zla, UNICEF'le, sivil toplum örgütleriyle ortak çal flmalar m z yürütecek ve bu ac y hafifletmeye çal flaca- z. " Proje kapsam nda lise ve ortaokulda okuyan 10 bin ö renciye 10 yazar n kitaplar n n da t larak, düzenlenen programlarda yazarlar n ö rencilerle buluflturulmas planlan yor. MÜS AD Kayseri fiubesinde düzenlenen programda konuflan MÜS - AD Kayseri fiube Baflkan Ahmet Çolakbayraktar, projeyle ilgili bilgi verdi. "Yazarlar Okullar ile Bulufluyor" Projesi için Milli E itim Müdürlü ü ile ortak çal flma yapt klar n ifade eden Çolakbayraktar, ö rencilere okutulacak yazarlar n MÜS AD E itim Kültür Komisyonu ile Milli E itim Müdür Yard mc lar ndan oluflan ortak bir komisyon taraf ndan belirlenece ini ifade etti. /14 UNICEF'ten Suriyeli ö rencilere prefabrik okul... BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/ Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 STANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), vefat eden eski Güney Afrika Devlet Baflkan Nelson Mandela'y anmak için slogan içeren tiflörtler giymeleri nedeniyle kurula sevk edilen Galatasarayl futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue hakk nda ceza tayinine yer olmad na karar verdi. TFF'den yap lan Drogba ve Eboue'ye ceza yok aç klamada, kurulun bugün yapt toplant da, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Elaz spor aras nda oynanan karfl laflmada, Drogba ve Eboue'nin slogan içeren tiflört giymelerinden dolay talimatlara ayk r l k nedeniyle kurula sevk edildikleri belirtilerek, " snat olunan disiplin ihlalinin unsurlar oluflmad ndan ceza tayinine yer olmad na karar verilmifltir" denildi. T.C. ANKARA 1. ASL YE T CARET MAHKEMES NDEN LAN ESAS NO: 2013/640 Esas Davac HAMD BALTA taraf ndan daval S.S. NAS P KONUT YAPI KOOPERAT F (Ankara Ticaret Sicil Memurlu unda kay tl, ticaret sicil numaral ) aleyhine aç lan iflas ( flas n Aç lmas ) davas nedeniyle; K 177/son maddesi ve K 178/2 maddesi yollamas ile K 166/2. maddesi uyar nca alacakl lar n, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya kat lmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebli olunur. 05/12/2013 (Bas n )95 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar SES VE SAZ SANATÇILARI SOSYAL DAYANIfiMA DERNE NDEN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI LANI Kütük numaral Derne imizin Ola anüstü Genel Kurul toplant s 05/01/2014 tarihinde saat te zmir Caddesi No:13/11 K z lay-/ankara adresinde yap lacakt r. Ço unlu un sa lanamamas halinde ikinci toplant ise 12/01/2014 günü ayn yer ve saatte toplanacakt r. Üyelere duyurulur. GÜNDEM: YÖNET M KURULU 1- Yoklama, Aç l fl ve Sayg duruflu, 2- Divan Baflkanl oluflturulmas, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlar n n okunmas ve görüflülmesi, 4- Gelir ve Gider Hesaplar n n okunmas ve görüflülmesi, 5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibras, 6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 7- Üyelik aidatlar n n görüflülüp karara ba lanmas, 8- Dilek ve öneriler kapan fl. Olay- 17 T.C. ANKARA 5. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/12627 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar, ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 12/12/ hale Tarihi: 16/01/2014 günü, saat 11:58-12:00 aras. 2. hale Tarihi: 03/02/2014 günü, saat 11:58-12:00 aras. hale Yeri: MEZAT No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 06 EY 4222 Plakal, 2012 Model K A Marka SLS tipli Sportage tipli, Beyaz renkli sa ön ve arka kap alt çökük anahtar ruhsat yok. (Bas n ) 97 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Drogba, Spor Toto Süper Lig'de Elaz spor ile yapt klar maçta, 69. dakikada oyundan al n rken formas n ç kar p, üzerinde "Thank you Madiba" (Teflekkürler Madiba) yaz l tiflörtüyle sahadan ayr lm fl, ilk yar n n bitiminde formas n ç karan Eboue'nin tiflörtünde ise "Rest in Peace Nelson Mandela" (Huzur içinde yat Nelson Mandela) mesaj yer alm flt. Gakgofllar' n yüzü, Kad nlar Ligi'nde güldü Spor Toto Süper Lig'deki ve Spor Toto 3. Lig 2. Grup'taki temsilcilerinin son s rada yer almas nedeniyle üzgün olan Elaz l futbolseverlerin yüzü, Kad nlar 2. Ligi 8. Grup'ta flehri temsil eden iki ekipten Bordo Atletik Spor'un liderli iyle bir nebze olsun güldü. T.C. KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü LAN Afla da konusu, mevkii yaz l imar plan de iflikli ine ait onama ifllemleri tamamlanarak Müdürlü ümüz ilan panosunda 11/12/2013 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde ask ya ç kart lm flt r. KONUSU MEVK ONAY TAR H Kanuni Mahallesi ada 1 Kanuni Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi'nin parsele iliflkin 1/1000 ölçekli 01/07/2013 tarih ve 362 say l karar, Uygulama mar Plan De iflikli i Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 21/11/2013 tarih ve 2027 say l karar Resmi lanlar (Bas n ) 96 (www.bik.gov.tr) ELAZI - (AA) S por Toto Süper Lig'deki ve Spor Toto 3. Lig 2. Grup'taki temsilcilerinin son s rada yer almas nedeniyle üzgün olan Elaz l futbolseverlerin yüzü, Kad nlar 2. Ligi 8. Grup'ta flehri temsil eden iki ekipten Bordo Atletik Spor'un liderli iyle bir nebze olsun güldü. Elaz spor ve Elaz Belediyespor'un bu sezon ald kötü sonuçlar nedeniyle yüzü gülmeyen Elaz l futbolseverler, Kad nlar 2. Ligi 8. Grup'ta oynad 6 maç da kazanarak 18 puanla lider durumda bulunan Bordo Atletik Spor'un baflar l performans yla sevinç yaflad. Sergiledi i performansla dikkatleri çeken Bordo Atletik Spor, Elaz l lar n futboldaki gururu oldu. Tak m n antrenörü Y lmaz Dündar, AA muhabirine yapt aç klamada, yeni kurulan bir kulüp olmalar na ra men hedeflerini yüksek tuttuklar n ve hedeflerine emin ad mlarla ilerlediklerini söyledi. Çal flmalar n çok s k bir flekilde devam ettirdiklerini dile getiren Dündar, ''Kad nlar 2. Ligi'ndeyiz ama hedefimiz Kad nlar 1. Ligi'ne yükselmek. Grubu lider olarak tamamlad ktan sonra play-off'ta mücadele edece iz. Orada iki tur var, o iki turu geçtikten sonra 1. Lig'e ç kaca z ve Elaz m z 1. Lig'de en iyi flekilde temsil edece iz'' diye konufltu. Dündar, yeni kurulmalar na ra men tak m olarak iyi bir hava yakalad klar n, 6 maç n 6's n da kazanarak grup lideri olduklar n belirterek, flunlar kaydetti: ''Tesisler konusunda s k nt yafl yoruz, futbolcular m zla haftan n en az 3 günü idman yapmak istiyoruz ama bazen flartlar uymuyor. Bunlar için de çözümler üretmeye çal fl yoruz ama bunlar, daha çok Elaz m z n sahiplerine düflüyor.'' Türkiye Kad n U19 Milli Tak m nda forma giyen orta saha oyuncusu Nursel Özkan ise 6'da 6 yaparak nama lup flekilde hedeflerine do ru ilerlediklerini ifade ederek, ''Yo un bir flekilde, gece gündüz demeden karda k flta idman yap yoruz. Hedefimiz 1. Lig. nflallah iyi yerlere geliriz. Elaz 'a o kupay getirmek istiyoruz. Hocam z da çok istiyor, hedefler öyle, bizim de amac m z bu'' diye konufltu. Bordo Atletik Spor'un stoperi Rabia Erulafl da hedefleri olan 1. Lig'e ç kmay performanslar yla hak ettiklerini dile getirdi. Erulafl, flunlar kaydetti: ''Gördü ünüz gibi karda idman yap yoruz ve gerçekten zor bir ifl yap yoruz. Burada yapt m z iflle futbolun erkek oyunu olmad n kan tl yoruz. Evlerinde oturan han mlara sesleniyorum; futbol erkek oyunu de il, biz bunu burada kan tlad k, siz neden kan tlamayas n z.'' Futbolda erkeklere verilen deste in kad nlara verilmedi ini iddia eden Erulafl, ''Biz, verdi imiz emeklerin karfl l n bulam yoruz. Erkeklere verilen deste in bizlere de verilmesini istiyoruz çünkü biz bunu hak ediyoruz'' ifadesini kulland. SPOR /15 "Haks zl a u rad m z görüyoruz" STANBUL - Befliktafl Kulübü kinci Baflkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazl camiaya haks zl k yap ld konusunda kendilerinde bir alg - n n olufltu unu savundu. Çebi, Ligtv'ye yapt aç klamalarda, özellikle Kas mpafla maç nda yaflanan olaylarla ilgili sorular yan tlad. Yaflanan üst üste olaylar sonras kendilerine haks zl k yap ld yönünde alg n n olufltu unu iddia eden siyah-beyazl kulübün yöneticisi, "Özellikle futbol müsabakalar nda yaflananlar daha yo unlukta. Böyle alg do maya bafllad. Artarak gidiyor" diye konufltu. Haks zl a u rad klar n öne süren Çebi, "Çözüm bulmas gerekenler belli, kurumlar belli" ifadelerini kulland. Yaflad klar son olay n ard ndan baz sonuçlar alacaklar na inand n anlatan kinci Baflkan Çebi, sözlerini flöyle sürdürdü: "Ben flu anda TFF ve MHK baflkan n n Befliktafll olmas ndan dolay böyle bir söylem durumunda de ilim. Hep böyle tedirginlik ve aray fl içindeyiz. Paranoya da oluflmufl olabilir. Bunlar gerçek de olabilir. K sa zaman içinde görece- iz. Bunlar n, Befliktafl baflkan aday olanlar, yöneticilik yapanlar oldu unu görüyoruz. Onlar n yapt klar fleyler oldu unu düflünüyoruz. Befliktafl' n huzura ve sükunete ihtiyac var. Bize sakin ortam sa lamalar gerekiyor. Böyle bir beklenti içindeyiz. Destek görüp görmeyece imiz bu olaylar n akabinde ortaya ç kacak." Çebi, bir organizasyon olup olmad yönündeki soruyu ise "Biz de tedirginlik yafl yoruz. Tespitlerimizi yapabilmifl de iliz. Bir fleylerden flüpheleniyoruz ama ortaya ç karmak bazen mümkün olmuyor" diye yan tlad. Ahmet Nur Çebi, Kas mpafla maç nda kural hatas oldu u gerekçesiyle yapacaklar itiraz haz rlad klar n ve TFF'nin gerekli kurumlar na vereceklerini dile getirdi. Bu yönde resmi haz rl klar n yap ld n kaydeden Çebi, "Bu akflam ya da yar n sabah gerekli kurumlara müracaat yap lm fl olacak. Donk'un olay var. Gerekçemiz bu. Öncelikle centilmenlik d fl hareket gözlemliyorum. Art niyet var. Hakemin de yan ld n düflünüyorum. Futbolcu bir flekilde topu elinde sakl - yor. D flar atmak veya baflka tarafa göndermek yerine oyundaki topun üzerine at yor" ifadelerini kulland. tirazlar nda Almeida ve Motta'n n gördü ü k rm z kartla ilgili çal flma da olaca n anlatan Ahmet Nur Çebi, "Taç at fl ndaki hatadan Befliktafl gol yiyor. kinci golde ofsayt var. Bizim 2-3 santimlik ofsaytlar görülüyor. Burada 15 santimlik ofsayt var" dedi. " tirazdan nas l bir umudunuz var?" sorusunu Befliktafl Kulübü kinci Baflkan Çebi, "Sahadaki ikinci top, sahada olan ikinci top de ildir. Bir futbolcunun ceza sahas na kadar elinde topu getirip oyunun içinde olan topa müdahalesi. Dolay s yla cisim olarak de erlendirilmelidir. Hakem kural hatas yapm flt r. Seyirci sahaya girmifltir, hükmen ma lubiyet de olabilir. Trabzonspor-Sivasspor maç nda bu olay yaflanm flt r. Trabzonspor galipken, 3-0 ma lup olmufltur. O günkü kurallar bugün de iflmemifltir. Zekeriya Alp bir sürü hakem hatalar - n n akabinde konuflmazken, çok acele bir flekilde neden bu aç klamalar yapm flt r? Bu bizi tedirgin etmifltir. Kurullar direkt etki alt na almaya çal fl yorsunuz. Bu flekilde adil yarg lamay etkileyece ini düflünüyorum? Zekeriya Alp, ç ks n 'ben yanl fl anlad m, özür dilerim.

16 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: Yenimahalle yi kültür ve sanat n baflkenti yapan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a Toplumsal Araflt rmalar Kültür ve Sanat için Vak f (TAKSAV) taraf ndan teflekkür plaketi verildi. B aflkan Bülent Tan k n vatandaflla do rudan temas kurmak amac yla da mahalle mahalle bafllatt Mahalle Çal flma Ofisi bu defa gezici bir araçla sürüyor. Bölge sakinlerinin sorun ve taleplerini do rudan dinlemek amac yla yeni tasarlanan Gezici Baflkanl k Ofisi arac ile mahalleleri dolaflmay sürdüren Tan k, Osman Temiz, Mürsel Uluç, Karap nar ve Naci Çak r Mahallelerinin muhtarlar ve sakinleriyle bulufltu. Mahallelilerle bol bol sohbet etme P ursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü ü nün düzenlemifl oldu u Konya gezisinde, 850 kifli fieb-i Arus törenlerine götürüldü. Konya Mevlana Kültür Merkezi nde düzenlenen anma program na Pursaklar Belediyesi nin tahsis etti i otobüslerle kat lan Pursaklarl lar, Mevlana y dualarla and. Konya ile özdeflleflen Hz. Mevlana n n hayat n n anlat ld anma program nda Mevlana n n Konya ile bütünleflti i, burada yaflad, türbesinin burada olup, Mesnevi gibi önemli bir eseri de imkan bulan Tan k, kendisine gösterilen ilgiden memnun oldu. Tan k a göreve devam etmesi ve da ustal k dönemini yaflamas için destekte bulunan mahalle sakinleri, n n çantada keklik görülmesinin yan lt c oldu unu ve ç - rakl k dönemleriyle vakit kaybettirilmemesi gerekti ini, 'n n ustas n buldu unu belirttiler. Bölge sakinleri ile sohbetinde Belediyesi nin Türkiye nin en büyük ilçe belediyesi oldu unu ifade eden Tan k, Belediye Baflkanlar n n Büyükflehir gibi do- al hedefleri oldu unu dile getirdi. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, TAKSAV Genel Baflkan Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kahraman makam nda a rlad. Ziyarette sanata ve sanatç ya desteklerinden dolay Yaflar a teflekkür eden Koramaz, Kas m da gerçeklefltirdi imiz 18. Uluslararas Tiyatro Festivali ne bizlere deste iniz büyük oldu. Salonlar n z bize açarak, birbirinden de erli oyunlara ev sahipli i yapt n z dedi. Ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade eden Yaflar ise Yenimahalle Belediyesi nin kültür sanat etkinliklerinden bahsederek bu etkinlikler aras nda tiyatroya ayr bir önem 2009 y l nda kendisinin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na aday oldu unu, o süreçte partisinin Belediye Baflkanl görevi verdi ini ve bu görevi yerine getirmekten gurur duydu unu belirten Tan k, kariyer h rs olmadan iyi yapabilece ine inand görevini sürdürmeyi istedi ini söyledi. Yap lagelen ifllerin vatandafl n gözünde kaliteli bir ifl izlenimine sahip oldu unu ve ifllerin aksamadan devam etmesi için u rafl verdi ini sözlerine ekleyen Tan k, bu izlenimlerin yeterli seviyeye geldi inde geri dönüflümünü alm fl olaca n vurgulad. ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) TAKSAV dan Yaflar a teflekkür ziyareti GEZ C BAfiKANLIK OF S Pursaklarl lar fieb-i Arus töreninde Yaz YORUM M. Kemal Pilavo lu Mehmet Akif Duman Muhammed Aslan burada yazd ifade edildi. Anma program n n sonunda çok say da kifli Mevlana Türbesini ziyaret etti. Konya ya giden Pursaklar halk daha sonra Pursaklar Belediyesi nin otobüsleri ile tekrar Ankara ya getirildiler. Geziye kat lanlar böyle bir program düzenleyen Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e ve Halkla liflkiler Müdürlü üne teflekkür etti. K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a, Yoksullarla Dayan flma Haftas etkinliklerine yapt katk lardan dolay bir plaket verildi. YOYAV (Yoksullara Yard m ve E itim Vakf ), 21.Yoksullarla Dayan flma Haftas nedeniyle Dedeman Oteli nde bir program düzenledi. Vak f Genel Baflkan Dr. brahim Atefl, bu hafta ayn zamanda YOYAV n 26 nc yafl na giriflini kutlad klar n belirterek, Geride kalan y llarda binlerce ö renci ö renimine devam etti. Binlerce yetiflkin insana ilim, Kamuoyu yoklamalar n n olumlu sonuçlar ve beklentiler do urdu unu kaydeden Tan k, sokakta vatandafllar n endifleyle Aday de il misiniz yoksa? diye sordu unu ve destek telefonlar ald n ifade etti. verdi ini söyledi. Her hafta birbirinden de erli oyuncular n sahne ald yepyeni oyunlar Yenimahallelilerle buluflturduklar n n alt n çizen Yaflar, Bu etkinliklerle vatandafllar m z günlük streslerinden bir nebze de olsa uzaklaflt rabiliyorsak, onlara keyifli saatler yaflatabiliyorsak ne mutlu bizlere dedi. Belediyelerin altyap, üstyap gibi rutin hizmetlerin yan s ra sosyal kültürel hayata renk katacak etkinlikleri de gerçeklefltirmeleri gerekti ini kaydeden Yaflar, nsanlar m z n yaflad yerden her anlam yla memnun kalmas için hizmet üretiyoruz ifadelerini kulland. Ziyarettin sonunda Koramaz, sanata ve sanatç ya verdi i de erden ve TAK- SAV a gösterdi i destekten dolay Yaflar a plaket takdim etti. Hizmetin, eme in, iyi niyetin, kimli in, sergilenen belediyecilik anlay fl n n halk n fark na varmas n n gurur verici oldu unu paylaflan Baflkan Tan k a mahalleliler diren Baflkan diyerek destek verdiler. Baflkan Ak a anlaml plaket irfan ve talim-i Kur an hizmetinde bulunduk. Binlerce evin bacas n n tütmesine neden olduk. Hiçbir zaman siyasetin içerisinde bulunmad k, siyaset yapmad k. Her zaman Hakk n yolunda, yoksulun kolunda olduk. YOYAV davas na hizmet veren dost kurulufllarla birlikte insanl k hizmetini sonuna kadar sürdürecektir mesaj n verdi. YOYAV n yapt çal flmalardan da övgüyle bahseden Gönül, Halk m z n gerçekten güvenini kazanarak onun yapt yard m n yerine ulaflt n gösteren bir Baflkan m z ve ekibi var diye konufltu. HAK- fi Konfederasyonu Baflkan Mahmut Arslan da, YOYAV n birçok kurumun hay r yapmas na vesile oldu unu kaydederek, Bizim temel felsefemiz R - z k evrenseldir deriz. Yoksulluk, adaletsizlik, haks zl k bizim kaderimiz olmamal - d r. Bu küresel emperyalizmin dünyay sömürmesinin bir sonucudur. Bize düflen küreselleflmeyi insanilefltirebilmektir. Bu toplum, bu millet bunu yapabilecek güçtedir ifadelerini kulland. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı