ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL"

Transkript

1 BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL ni as ya.com.tr Anayasa sözünüzü tutun 12 HA ZÝ RAN SE ÇÝM LE RÝN DE SEÇ ME NE VE RÝ LEN YE NÝ A NA YA SA SÖ ZÜ RA FA MI KAL KI YOR? ÇÝ ÇEK VE ÞEN - TOP UN AR DIN DAN BAÞ BA KAN ER DO ÐAN'IN DA U MU DUM A ZA LI YOR DE ME SÝ ENDÝÞEYLE KARÞILANDI. BAÞBAKAN ERDOÐAN: UMUDUM AZALDI nbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yeni anayasa konusundaki çalýþmalarý deðerlendirirken "umudunun her geçen gün azaldýðýný" söylemesi vatandaþlarý hayal kýrýklýðýna uðrattý. Almanya seyahati dönüþü gazetecilere konuþan Erdoðan, bir soru üzerine (anayasa konusunda) Umudum her geçen gün azalýyor diye konuþtu. Daha önce de TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu Baþkaný AKP'li Mustafa Þentop "Þubat'a kadar bitmezse bu iþ kalýr" demiþti. KOMÝSYON, KISIR ÇEKÝÞMELERLE VAKÝT KAYBETTÝ Erdoðan anayasadan ümidini kesti nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Er do ðan Top rak, Baþ ba kan ýn týp ký AB ü ye li ði gi bi ye ni a na ya sa ko nu sun da da 4 par ti li bir uz laþ ma dan u mu du nu kes ti ði ni söy le di ði ni ak tar dý. HABERÝ SAYFA 8 DE RAPOR TAMAMLANMADAN, SÖYLENTÝLER ÇIKTI Özal ýn ölümünde rapor bilmecesi nadlî Týp Kurumu Baþkaný Doç. Dr. Haluk Ýnce, 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal ýn ölümüyle ilgili cenazesine yapýlan otopside zehirlenerek öldürüldüðü yönündeki iddialarla ilgili tamamlanmýþ herhangi bir rapor olmadýðýný söyledi ve ekledi: Çýkan bir takým sonuçlar var, ama bu sonuçlarý hep birkaç defa çalýþarak teyit haline getiriyoruz. HABERÝ SAYFA 8 DE Mül te ci sa yý sý 110 bi ni geç ti n Bilindiði gibi, bütün partilerin seçim beyannamelerinde bu konu yer almýþ, liderler de seçim meydanlarýnda seçmene sivil ve demokratik bir anayasa sözü vermiþlerdi. Kurulan anayasa uzlaþma komisyonu ise gereksiz polemiklerle zaman kaybetti, bizzat Meclis Baþkaný Cemil Çiçek'in itirafýyla takvimin gerisinde kaldý. Þimdiye kadar 45 maddenin pek çoðunda da partilerin þerhi bulunuyor. Komisyon son olarak vatandaþlýk kavramý konusundaki tartýþmalarla gündeme gelmiþti. HABERÝ SAYFA 8 DE Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðýnca Tür ki ye de düni ti ba rýy la 110 bin 649 Su ri ye va tan da þý bu lun du ðu bil di ril di. AFAD tan yapýlan yazýlý açýklamada, Hatay da 5, Þanlýurfa da 2, Gaziantep te 3, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman da 1 er olmak üzere 13 çadýr kentle Kilis te 12 bin kiþilik 1 konteyner kent kurulduðu hatýrlatýldý. HABERÝ SAYFA 9 DA BÝRÇOK HUKUKÇU, POLÝTÝKACI, GAZETECÝ ÝSTANBUL A GELÝYOR Osmanlý mirasýteh li ke de Dün ya, Ma vi Mar ma radâ vâ sý ný iz le ye cek n6 Ka sým da Ýs tan bul Çað la yan Ad li ye sinde baþ la ya cak Ma vi Mar ma ra dâ vâ sý dün ya nýn dört bir ya nýn dan hu kuk çu, po li ti ka cý, ga ze te ci ve ak ti vis ti bu luþ tu ra cak. A me ri ka dan G. Af ri ka ya, Av ru pa nýn pek çok ül ke sin den Çin e ka dar pek çok ül ke ba sýn ku ru lu þu ilk du ruþ ma yý ta kip i çin ÝHH ya baþ vur du. HABERÝ SAYFA9 DA FOTOÐRAF: AA YENÝ ASYA, RESSAM HÜSEYÝN AYÇA'NIN BÜYÜK BÝR ÖZVERÝ VE MAHARETLE TUVALE AKTARDIÐI NUR MENZÝLLERÝNÝN RESÝMLERÝNÝ KALICI BÝR ALBÜM OLARAK BEDÝÜZZAMAN'I SEVENLERLE PAYLAÞIYOR. Demokrasi Ortadoðu nungündeminde n TESEV in Ortadoðu da Türkiye Algýsý 2012 araþtýrmasýna dair bilgilendirmede bulunan TESEV Yönetim Kurulu Baþkaný Can Paker, Ortadoðu ile ilgili þu noktalarý vurguladý: Demokrasi ve daha iyi bir yaþam talebi Ortadoðu daki insanlarýn gündemine girdi. Toplumun taleplerinin göz ardý edilmesi kolay olmayacak. HABERÝ SAYFA 8 DE Medya darbecilerle iþbirliði yaptý nar jan tin Yar gý ta yý ü ye si Ha kim Ra úl E u ge ni o Zaf fa ro ni, dar be ler de ve as ke rî dik ta tör lük dö ne min de med ya nýn oy na dý ðý ro lü sert bir dil le e leþ tir di. Zaf fa ro ni, med ya yý as ker ler le iþ bir li ði ya pa rak top lu ma kor ku a þý la mak ve su n'î gün dem in þa et mek le suç la ya rak, bun la ra kar þý hal ký dik kat li ol ma ya ça ðýr dý. HABERÝ SAYFA 7 DE nme di ne de bu lu nan Mes cid-i Ne be vi nin et ra fý ný ge niþ let me pro je si kap sa mýn da alt ya pý ça lýþ ma la rý na baþ la nýr ken, pro je nin ilk e ta bý na da ir ha zýr la nan a ni mas yon gör se lin de ta ri hî Ga ma me Mes ci di, Hz. E bu be kir ve Hz. A li mes cid le ri a ni mas yon gör se li i çin de yer al mý yor. Mes cid-i Ne be vi nin ge niþ let me ça lýþ ma la rý i le bir lik te et ra fý na 23 o tel in þa e di le cek. 7 DE Aç lýk grev le ri teh li ke li nok ta da nýn san Hak la rý Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Öz türk Türk do ðan, ce za ev le rin de aç lýk gre vi ya pan la rýn sað lýk du ru mu a çý sýn dan kri tik sü re ce gi ril di ði ni söy le di. A da let Ba kan lý ðý da, 67 ce za in faz ku ru mun da aç lýk gre vi ey le mi ya pan 682 hü küm lü ve tu tuk lu bu lun du ðu nu bil dir di. 8 DE Kasýrgada cami de zarar gördü nabd nin do ðu ký yý la rý ný vu ran Sandy ka sýr ga sý ar dýn da en kaz bý rak tý. New York ve New Jer sey e ya let le rin de ha sar gö ren ve e lek trik siz ka lan bir çok ben zin is tas yo nu hâ lâ hiz met ve re mi yor. Ay rý ca Bro oklyn de bu lu nan E yüp Sul tan Ca mii de za rar gör dü. 7 DE ISSN SGK ÝLÂÇ KULLANMAYI ÖÐRETECEK 49 YILLIK TELEFERÝÐÝN SON SEFERÝ 6

2 2 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ LÂHÝKA + Â Y E T İyi bilin ki, yaratmak Allah a aittir, yaratıklarının tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah ın şanı ne yücedir. A raf Sûresi: 54 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H A D Ý S Dört şeyden yapılan dört ameli Allah kabul etmez. Bunlar: Hıya netten, hırsızlıktan, zimmete geçirilen umuma âit maldan ve yetim malından elde edilen para ile yapılan hac, umre, cihad ve sadaka. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 526 / Ha di s-i Þe rif Me â li Muhabbet devam etsin! Þûrâ kuvvet bulsun! Yaþasýn sýdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Þûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne olsun. Müslümanlarýn hayat-ý içtimaiye-i Ýslâmiyedeki saadetlerinin anahtarý, meþveret-i þer iyedir. Onlarýn aralarýndaki iþleri, istiþare iledir. (Þûrâ Sûresi, 42: 38.) âyet-i kerimesi, þûrâyý esas olarak emrediyor. Evet, nasýl ki, nev-i beþerdeki telâhuk-u efkâr ünvaný altýnda asýrlar ve zamanlarýn tarih vasýtasýyla birbiriyle meþvereti, bütün beþeriyetin terakkiyatý ve fünunun esasý olduðu gibi, en büyük kýt a olan Asya nýn en geri kalmasýnýn bir sebebi, o þûrâ-yý hakikiyeyi yapmamasýdýr. Asya kýt asýnýn ve istikbalinin keþþafý ve miftahý þûrâdýr. Yani, nasýl fertler birbiriyle meþveret eder; taifeler, kýt alar dahi o þûrâyý yapmalarý lâzýmdýr ki, üç yüz, belki dört yüz milyon Ýslâmýn ayaklarýna konulmuþ çeþit çeþit istibdatlarýn kayýtlarýný, zincirlerini açacak, daðýtacak, meþveret-i þer iye ile þehamet ve þefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i þer iyedir ki, o hürriyet-i þer iye, âdâb-ý þer iye ile süslenip garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatý atmaktýr. Ýmandan gelen hürriyet-i þer iye iki esasý emreder: Ýman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek... Allah a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Birbirinizi, Allah tan baþka kendinize Rab yapmayýnýz. Yani, Allah ý tanýmayan herþeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, baþýna musallat eder. Evet, hürriyet-i þer iye Cenâb-ý Hakkýn Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanýdýr ve imanýn bir hassasýdýr. Yaþasýn sýdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Þûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmin. Eðer denilse: Neden þûrâya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve beþerin, hususan Asya nýn, hususan Ýslâmiyetin hayatý ve terakkisi nasýl o þûrâ ile olabilir? Elcevap: Nurun Yirmi Birinci Lem a-i Ýhlâsýnda izah edildiði gibi, haklý þûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiðinden, üç elif, yüz on bir olduðu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakikî ile, üç adam, yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamýn hakikî ihlâs ve tesanüd ve meþveretin sýrrýyla, bin adam kadar iþ gördüklerini, çok vukuat-ý tarihiye bize haber veriyor. Madem beþerin ihtiyacatý hadsiz ve düþmanlarý nihayetsiz, ve kuvveti ve sermayesi pek cüz î; hususan dinsizlikle canavarlaþmýþ, tahribatçý, muzýr insanlarýn çoðalmasýyla, elbette ve elbette, o hadsiz düþmanlara ve o nihayetsiz hâcetlere karþý, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-i istimdad ile beraber hayat-ý þahsiye-i insaniyesi dayandýðý gibi, hayat-ý içtimaiyesi de yine imanýn hakaikinden gelen þûrâyý þer î ile yaþayabilir, o düþmanlarý durdurur, o hâcetlerin teminine yol açar. Hutbe-i Þamiye, Altýncý Kelime, s LÛ GAT ÇE: telâhuk-u efkâr: Fikirlerin birbirine eklenmesi, bilgi birikimi. terakkiyât: Terakkîler, ilerlemeler. fünûn: Fenler, bilimler. keþþâf: Keþfedici, ortaya çýkarýcý. miftah: Anahtar. þehâmet: Kahramanlýk, yiðitlik. tevellüd: Doðma. tezlil: Zillet altýnda býrakma. rubûbiyet: Allah ýn terbiye ve idare ediciliði. yeis: Ümitsizlik. levm: Çekiþtirmek. itâb: Azarlamak. Meryem Cemile nin, 1977 de Nur-The Ligt dergisine gönderdiði makalesini, rahmete vesile olmasý niyazýyla yayýnlýyoruz Risale-i Nur, imanýn mutlak zaferi NUR - THE LIGHT dan... Bediüzzaman, Allah tarafýndan gönderilen bir müceddiddir A merikan asýllý tanýnmýþ yazar Meryem Cemile, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat ý hakkýnda Ýngilizce bir risale neþretmiþtir. Dünyada en çok kitaplarý okunan yazarlardan birisi olan Meryem Cemile nin bu neþri, bugünün Müslümanýna çok büyük bir Ýslâm âlimini tanýtmasý bakýmýndan mühim bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Yazar çeþitli zamanlarda Risale-i Nur Institute of America ya yazdýðý mektuplarda Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinden çok istifade ettiðini, yalnýz Ýngilizce bildiði için tercüme edilecek Risale-i Nurlarý sabýrsýzlýkla beklediðini ifade etmekte idi. Meryem Cemile, Risalesinin baþýnda þöyle demektedir: Eðer her asýrda Ýslâmýn yeniden hayatlanmasýna vazifeli büyük zatlarýn geldiði Ýslâm tarihinde gerçekten varsa, elbette Türkiyeli Bediüzzaman Said Nursî de Ýslâmý saran tehlikelerle savaþmasý için Allah tarafýndan gönderilen öylesine bir müceddiddir. (Nur-The Light, Ocak-1977, s. 6) Meryem Cemile den Mektup isale-i Nur un emsâlsiz muvaffakiyeti: RÝmansýzlýk Devrinde Ýmanýn Büyük Zaferi Benim Türkiye de Büyük Bir Ýslâmî Hareket isimli risâlemi aldýðýnýzý bildiren mektubunuz ve onun Nur-Ocak sayýsýndaki ilâný beni son derece memnun etti. Nur-The Light ýn Namazýn hikmeti ve gayesi (Dokuzuncu Söz), Kur ân ýn Ýlâhî kaynaðýnýn ispatý ve Bediüzzaman Hazretlerinin Ýslâm Âleminin ilerlemesine mani sebepler i ihtivâ eden bilhassa bu Ocak sayýsý sanki Allah tarafýndan hususan bana gönderilmiþti ki, son senelerde cevaplarýný bulamayarak ruhen bana çok ýztýrap veren suallerimi tam tamýna hallediyordu. Yani, bu zamanýn insaný; materyalizm, dinsizlik ve imansýzlýðýn sel gibi akan tahribatýna maruzken ve Ýslâm memleketlerinin acýklý durumu da gözler önünde iken nasýl imanýný kurtarabilir ve muhafaza edebilir? Keza bu, bir Müslüman için mecburiyettir ve ümitsizliðe düþmemek, ne olursa olsun cesaretini kaybetmemesi de þarttýr. Bunun ancak söylemesi kolaydýr. Evet, bu þartlarda bir insan nasýl imanýný muhafaza edebilir, nasýl dinî ve uhrevî deðerlerini bu dehþetli hücumlara karþý elinde tutabilir? Bunun bir cevabý, tarihteki büyük Müslümanların ve zamanýmýz dünyasýnda yaþamýþ büyüklerin hayatlarýný örnek almak olabilir. Daha kesin ve þümullü bir cevabý ise, Risale-i Nur un vücuda getirildiði ve çok müþkülâtla yazýldýðý vasatýn þartlarýný gözümüzün önüne getirip ondan ders almaktýr. Ýnsan hayali bu þartlardan daha zor ve mukavemetsûz bir vaziyeti tahayyül edemez. Milletinin maðlûp edildiði ve memleketinin iþgal edildiði I. Dünya Harbi nin büyük talihsizliði hengâmýnda ümitsizliðe kapýlmak, cesaretini kaybetmek için her türlü sebepler mevcuttu Hazreti Bediüzzaman için. Yedi asýrdan fazla Ýslâmýn bayraktarlýðýný yapan Osmanlý Ýmparatorluðu yýkýlmýþtý. Türkler, Ýslâm tarihindeki en acýklý maðlûbiyetlerden birine duçar olmuþlardý. Ýslâm birliðinin sembolü olan Halifelik kaldýrýlmýþtý. Acý maðlûbiyetin halet-i ruhiyesi ve düþmanlarýn iþgalinin sebep olduðu aþaðýlýk kompleksinin tesiri altýnda iken, müstebit idare kurtuluþun tam manasýyla Avrupa yý taklit etmek ve onun bozulmuþ kültürünü rehber kabul etmekle temin olunacaðýna Türkleri ikna etmiþti. Bunu takiben Þeriat kaldýrýldý, bütün dinî okullar kapatýldý; Ýslâmî görünüþün sembolü olan fes, giyenlere ölüm cezasý verilmek sûretiyle yasaklandý. Avrupa tarzýnda elbise giymek kanunla emredildi. Kadýnlar, dininin ve vicdanýnýn gereði elbiseleri giyemez oldular. Kur ân yazýsý yasaklanarak yerine lâtin alfabesi kondu. Ve yapýlan lisan reformu ile tarihin zengin Ýslâm hazinelerine sahip Osmanlýlarýn ilmî ve eserleri, yetiþmekte olan nesillere kapatýlmýþ oldu. Ýslâmî ruhtan mahrum, köksüz bir nesil yetiþtirilmeye böylece baþlandý. Ýþte bu þartlar altýnda Risale-i Nurlarýn yazýldýðýný nazara alýrsak, o Kur ân ýn apaçýk bir mu cizesi ve materyalist felsefe ve dinsizlik fýrtýnalarýna maruz bu asrýn Müslümanlarýna Rahmet-i Ýlâhiyenin bir lütfu idi. Müellifinin muhteþem Ýmaný ve talebelerinin yüksek cesaret ve himmeti de tevfik-i Ýlâhiye mazhardý. O, imanýn bu modern asýrda gerçek bir zaferidir. Ve Nur-The Light, sahifelerinin dünyaya neþredilmesi ile Ýman ve Ýslâm dâvâsýna büyük kuvvet vererek bu zaferi her tarafa duyurmuþ, ne kadar maniler olursa olsun Ý lâ-yý Kelimetullah hizmetinde mü minlere büyük bir ümit ve þevk vermiþ ve vermektedir. Meryem Cemile Pakistan, 11 Mart 1977 (Nur-The Light, Þubat-Mart 1977 sayýsýndan alýnmýþtýr) Meryem Cemile kimdir? 1934 yýlýnda New York ta Margaret Marcus olarak dünyaya geldi. Yahudi asýllý bir Alman ailenin çocuðuydu. New York Üniversitesi nde san at öðrenimi yapan Cemile, Ýngilizce Kur ân mealini ve Yahudi asýllý iken Müslüman olan Muhammed Esad ýn Road to Mecca (Mekke ye Giden Yol) ve Islam at the Crossroads (Yollarýn Ayrýlýþ Noktasýnda Ýslâm) kitaplarýný okuduktan ve New York taki bazý mühtedî Amerikalýlarla temasa geçtikten sonra, Ýslâmiyeti kabul etti den bugüne [vefatýna kadar] Pakistan da yaþayan Cemile, Pakistan daki Cemaat-i Ýslâmî nin önde gelenlerinden Muhammed Yusuf Han la evli ve dört çocuk annesi. (Köprü, Mart-1986 sayýsýndan...) Saygýyý hak etmek Ýnsaný insan olduðu için sevmek, yaratýlandan ötürü sevmek aslýnda Yaratýcýya olan saygýnýn ifadesidir. Sadece kendi gibi düþünenleri sevmek, onlara karþý samimî ve saygýlý olmak kiþinin enaniyetinden ve kendini putlaþtýrmasýndan kaynaklanmaktadýr. Toplumsal problemlerin, ailevî problemlerin, ülkeler arasý problemlerin aþýlamamasýnýn altýnda belki de kiþinin kendini, cemaatini, milletini, ýrkýný putlaþtýrmasý bulunmaktadýr. Her fert, cemaat, millet, ýrk eline aldýðý doðrunun bir parçasý ile baþka doðrularý inkâr ve herkesi kendi doðrusuna ittibâya mecbur saydýðý sürece, problemlerin çözümüne dönük reçetelere ulaþmak mümkün olmayacaktýr. Asýr ikna asrýdýr. Fakat ikna edilmeyenlere de zulüm, tecavüz, tekfir, fiilî saldýrý vs. gibi hak yoktur. Temelinde enaniyet olan ve bir usûl yanlýþlýðý ile yapýlan muamelelerde, günümüzde gelinen nokta çok hazindir. Aile problemleri, toplumsal problemler, millet bazýndaki bütün zulümlerin kaynaðý bu olsa gerektir. Beraberce yýllarýný geçirmiþ, pek çok zorluða katlanmýþ karý koca, yýllarca omuz omuza problemsiz yaþamýþ iki millet, ayný menbadan beslenip, ayný hedefe doðru ilerleyen iki cemaat vs. birbirlerini tanýmaz olmuþ ve hatta düþman olmuþtur. Heva ve heveslerin hakim olduðu, deðiþmez ve doðru kanun ve kurallarýn kaldýrýldýðý, fýtrata zýt temayüllerin olduðu her ortam kargaþaya, anarþiye, huzursuzluða dönüþmüþtür. Kiþi karþýsýndakinin deðerini, doðrularýný görmezden gelir, saygýsýz davranýrsa, bir gün kendi deðerlerine de saygýsýzlýkla karþýlaþacaktýr. Ýslâmî edebde kâfire bile hey kâfir demenin eziyet olduðu ve mealen: Siz onlarýn dinlerine dil uzatmayýn ki, onlar da sizin dininize dil uzatmasýnlar gibi Ýlâhî emirler, sosyal hayatýn intizamý için þarttýr. Kiþi saygýlý olmakla, saygýyý hak edecektir. Ýnandýðý doðrulara ikna etmenin ön þartý da, insana saygý ve güvenini kazanmakla olacaktýr. Ýletiþimin ve diyaloðun önündeki en büyük engel saygýsýzlýktýr. Birbirine saygý duymayanlar, muhabbeti de, sevgiyi de sürdüremeyeceklerdir. Bu, aile içinde de, cemaat ve camialarda da, milletler için de sarsýlmaz bir kuraldýr. Ýnsaný farklýlýklarýyla sevebilmek kâmil ruhlarýn iþidir. Olgunluðun þiârýdýr. Cenâb-ý Hakk ýn ehadiyet mührü olan farklýlýklar bir zenginlik ve kazanýmdýr. Ýnsanlarý, bu ehadiyet sikkesine göre ýrk, cemaat, kadýn, erkek vs. diye ayýrt etmek, ihtilâfýn ve huzursuzluðun baþlangýcý olacaktýr. Ýnsanlarý birbirine baðlayan rabýtalar, ancak kardeþliktir. En büyük ortak payda insan olmaktýr. Hatta mahlûkiyet cihetiyle bütün yaratýlmýþlarla kardeþliktir. Benzerlikler, farklýlýklardan fazladýr. Bu yüzden ortak paydalarda birleþmek ve bunlarý vurgulayarak iletiþim kurmak hakikî dostluklarý, muhabbeti netice verecektir. Farklýlýklar üzerinden siyaset yürüten zalim propaganda ve mimsiz medeniyetin zalimane düsturlarýyla dünya bir kan gölüne dönmektedir. Toplumun en küçük birimi olan ailelerde de, milletlerde de durum aynýdýr. Herkes birbirini deðiþtirmeye veya kendi doðrusunu kabullendirmeye çalýþmaktadýr. Hâsýlý, saygý görmek için saygýya lâyýk olmak gerektir. Saygýya lâyýk olmak da, önce kendimize duyduðumuz saygý ile alâkalýdýr. Kiþiyi, cemaati, milleti deðerli kýlacak þey, önce kendi varlýðýna saygý duymaktýr. Ancak bu þekilde saygý duymak için çok sayýda sebep bulabilecektir. Kiþiyi bir baþkasýna saygýlý yapan þey, aslýnda kendi dünyasýnda deðerli kýldýðý ve önem verdiði þeylerdir. Yani kendi için iman, Ýslâmiyet, müsbet milliyet, fedakârlýk, sevgi, þefkat, makam, vs. ne kadar deðerli ise, karþýsýndaki insana da o deðerleri nispetinde saygý duyacaktýr. Evet iþ, dönüp dolaþýp yine insanýn kendisinde bitmektedir. Kiþi kendine doðru keþifler yaptýkça, kemalât kat ettikçe, saygý duymasý da, saygýyý hak etmesi de artacaktýr.

3 + HABER 3 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez:gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân- Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Zilhicce 1433 Ru mî: 21 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý SGK, ilaç kullanmayý öðretecek SOSyAL Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar, 2013 yýlýnda özellikle akýllý ilâç kullanýmý konusunda vatandaþýn bilinçlendirilmesine çalýþacaklarýný belirterek, Ýlâç kullanýmý konusunda bilgilendirici, yol gösterici bir kitap çalýþmamýz var. Yaklaþýk 2 milyon aileye bu kitabýmýzý göndereceðiz dedi. Acar, Aksaray da valiliði, belediyeyi ve SGK Ýl Müdürlüðü nü ziyaret etti. SGK Ýl Müdürlüðü nde personelle sohbet eden Acar, çalýþmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldý. Acar, daha sonra düzenlediði toplantýda basýn mensuplarýnýn kurumla ilgili sorularýný cevapladý. SGK olarak saðlýkla ilgili son yýllarda yaptýklarý önemli deðiþim ve açýlýmlarla vatandaþa daha iyi hizmet verdiklerini belirten Acar, Saðlýk konusunda yapýlan önemli deðiþimlerle bu süreçte saðlýk harcamalarýmýz 10 milyar liralardan bugün geldiðimiz noktada 47 mil- yar liraya kadar çýktý diye konuþtu. SGK BAÞKANI FATÝH ACAR, 2013 YILINDA ÖZELLÝKLE AKILLI ÝLÂÇ KULLANIMI KONUSUN- DA VATANDAÞLARI BÝLGÝLENDÝRÝCÝ, YOL GÖSTERÝCÝ BÝR KÝTAP ÇALIÞMASI YAPILDIÐINI HATIRLATARAK, "YAKLAÞIK 2 MÝLYON AÝLEYE BU KÝTABIMIZI GÖNDERECEÐÝZ'' DEDÝ. U yuþ tu ru cuya karþý bro þür DÝYARBAKIR DA Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be si nce mad de ba ðým lý lý ðýy la mü ca de le kap sa mýn da yü rü tü len ça lýþ ma lar an la týl dý. U lu ca mi ö nün de ki faaliyet te ko nu þan Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be si nde gö rev li Em ni yet A mi ri Os man U lu san, Sos yal Des tek Pro je le ri (SO DES) çer çe ve sin de, bil gi len dir me kon fe rans la rý, ti yat ro, ki tap çýk ve bro þür da ðý tý mý ya pa rak ko nu ya dik kat çek me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. Di yar ba kýr da 3 yýl bo yun ca, bil gi len dir me kon fe rans la rý kap sa mýn da 186 o tu ru mun dü zen len di ði ni ve bu faaliyeti 17 bin 807 ki þi nin iz le di ði ni be lir ten U lu san, ay ný dö nem de mad de ba ðým lý lý ðý nýn za rar la rý nýn an la týl dý ðý 26 ti yat ro gös te ri mi nin de ya pýl dý ðý ný i fa de et ti. Em ni yet A mi ri Os man U lu san, mad de ba ðým lý lý ðý ko nu sun da bi linç li ve risk fak tör le riy le mü ca de le e den bir top lum o lu þu mu na kat ký sað la mak a ma cýy la sos yal med ya yý da kul lan dýk la rý ný vur gu la dý. A çýk la ma nýn ar dýn dan, ha zýr la nan bro þür ler, va tan daþ la ra da ðý týl dý. Et kin lik te da ha son ra e ði tim li nar ko tik kö pek le ri de bir gös te ri ger çek leþ tir di. Di yar ba kýr / a a Kalp kri zi ne ö zel e kip KOCAELÝ Ü ni ver si te si (KO Ü) Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji A na bi lim Da lý bün ye sin de o luþ tu ru lan Ýn va zif Kar di yo lo ji A raþ týr ma ve Uy gu la ma Bi ri mi nde ki ö zel bir e kip, þe hir de kalp kri zi ge çi ren has ta la ra a ni mü da ha le de bu lu na rak has ta la rýn ha ya tî teh li ke le ri ni at lat ma la rý na yar dým cý o lu yor. Ýn va zif Kar di yo lo ji A raþ týr ma ve Uy gu la ma Bi ri mi nde, Prof. Dr. Er tan U ral, Doç. Dr. Gök sel Kah ra man, Doç. Dr. Te o man Ký lýç ve Doç. Dr. U laþ Bil di ri ci den o lu þan e kip, bu yýl i çe ri sin de kalp kri zi ge çi ren 300 has ta ya mü da ha le et ti. Ko ca e li Va li li ði, KO Ü, Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü ve 112 A cil Hiz met le ri i le yü rü tü len or tak pro je kap sa mýn da, kalp kri zi ge çi ren has ta la rýn tý ka nan da ma rý ný aç mak i çin an ji yo la bo ra tu var la rý na a lý na rak ký sa bir sü re i çe ri sin de kalp ka sýn da ka lý cý ha sar ve ya a ni ö lüm ge liþ me den ha ya tî teh li ke si ni bü yük öl çü de or ta dan kal dý rý lý yor. Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Er tan U ral, ü ni ver si te bün ye sin de ve ri len bu hiz me tin halk sað lý ðý a çý sýn dan ol duk ça ö nem li ol du ðu nu be lir te rek, bu sa ye de bir çok has ta nýn kalp ye ter siz li ði, ö lüm cül ri tim bo zuk luk la rý gi bi kalp kri zi i le i liþ ki li a ni ve cid dî komp li kas yon lar ge liþ me den ba þa rýy la te da vi e dil di ði ni söy le di. Yak la þýk 2 yýl dýr hiz met ve ren ö zel bi ri min, gü nün her sa a tin de ge len kalp kri zi va ka la rý na mü da ha le et ti ði bil di ril di. Ko ca e li / a a U nu tu lan gaz lý beza me li yat la a lýn dý KÜTAHYA'DA yak la þýk 6 yýl ön ce fý týk a me li ya tý o lan ki þi nin kar nýn da u nu tu lan gaz lý bez, ka pa lý a me li yat yön te miy le a lýn dý. Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Rek tör lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, DPÜ Týp Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Þa hin Ka bay, baþ ka bir sað lýk ku ru lu þun da ön ce ki yýl lar da ge çir di ði a me li yat son ra sý kar nýn da gaz lý bez u nu tu lan er kek has ta nýn yýl lar dýr sü ren a cý la rý nýn, la pa ros ko pik (ka pa lý) yön tem le a me li yat e di le rek din di ril di ði ni bil dir di. A me li yat lar son ra sý has ta lar da gaz lý bez, ma kas gi bi a me li yat mal ze me le ri nin u nu tul ma sý na na di ren rast lan dý ðý ný i fa de e den Doç. Dr. Ka bay, yak la þýk 6 yýl ön ce ge çir di ði fý týk a me li ya tý son ra sý sol ka sý ðýn da að rý, hal siz lik ve ça buk yo rul ma þi kâ yet le riy le ken di le ri ne baþ vu ran has ta nýn mu a ye ne ve tet kik le rin de, me sa ne nin sol ta ra fýn da tesbit et tik le ri kit le ye la pa ros ko pik yön tem le gi ri le rek a me li yat e dil di ði ni bil dir di. Doç. Dr. Ka bay, a me li yat ta me sa ne nin sol ke na rýn da yak la þýk 5 x 5 san ti met re lik kit le nin a çýl ma sýy la yo ðun bir ap se bo þal dý. Da ha son ra i se u nu tu lan gaz lý be zi al dýk de di. Kü tah ya / a a Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Fatih Acar Suistimallerle mücadele SAÐLIK alanýnda sýnýrlý sayýda ve münferit de olsa bir takým suistimaller olabildiðini ifade eden Acar, þunlarý kaydetti: Bunlarý 2012 yýlý sonuna kadar tamamen ortadan kaldýracak önemli projelerimiz var. Risk odaklý denetim modeli, avuç içi damar iziyle kimlik doðrulama yöntemi, e-reçete sistemi ile inþallah yýl sonuna kadar bu alanda yaþanan suistimalleri ortadan kaldýrmýþ olacaðýz yýlýnda da özellikle akýllý ilâç kullanýmý konusunda vatandaþýn bilinçlendirilmesine çalýþacaðýz. Çünkü Dünya Saðlýk Örgütü verilerine baktýðýmýz zaman, dünyada ve Türkiye de kullanýlan ilâçlarýn yarýsýnýn doðru kullanýlmadýðýný görüyoruz. Biz olaya sadece tasarruf açýsýndan yaklaþmýyoruz. Ýnsanlarýmýzýn saðlýðý da çok önemli. Ýnsanlarýmýza ilâç kullanýmý konusunda bilgilendirici, yol gösterici bir kitap çalýþmamýz var. Yaklaþýk 2 milyon aileye bu kitabýmýzý göndereceðiz. Saðlýk konusunda halkýmýzý doðru bilgilendireceðiz. Aksaray / aa ir ti ni as ya.com.tr La Turquie Kamâliste Mil li yet ga ze te si nin, 28 E kim de baþ la dý ðý Lüt fi Týnç im za lý Ke mal in Tür ki ye si baþ lýk lý ya zý di zi si nin ilk bö lü mün den pasajlar: Tür ki ye de, de ði þik dö nem le rin fark lý ko þul la rý al týn da, Ke ma lizm söz cü ðü ne fark lý an lam lar yük len miþ tir. Bu gün de, da ha yay gýn bir bi çim de A ta türk çü lük o la rak ta ným la nan Ke ma lizm kav ra mý, as lýn da Kuv va yý Mil li ye yýl la rý nýn mi ra sý dýr. Kur tu luþ Sa va þý dö ne min de, Ýn gi liz is tih ba rat ra por la rýn dan Lord Cur zon un ya zýþ ma la rý na ya da Baþ ba kan Lloyd Ge or ge un Ýn gi liz Par la men to su nda yap tý ðý ko nuþ ma la ra ka dar, Türk ler den hep Ke ma list ler di ye söz e di lir. Kas te di len, An ka ra Hü kü me ti, mil lî güç ler ve Mus ta fa Ke mal in ön der li ðin de ki si ya sî ha re ket tir. Da ha son ra la rý Ang lo sak son dün ya nýn si ya set bi lim ci le ri, dö ne min Ye ni Tür ki ye si ne il gi du yan Av ru pa lý ya zar lar hep Ke ma list Tür ki ye den söz e der ler. U lus la ra ra sý ka mu o yu, Os man lý son ra sý Tür ki ye yi ta rif et mek i çin, ül ke a dý nýn ö nü ne hep bu sý fa tý ek ler. Ye ni ül ke, La Tur qu i e Ke ma lis te (Ke ma list Tür ki ye) ya da Ke mal in Tür ki ye si di ye a ný la cak týr. Ýþ te bu çer çe ve de, genç Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý Mat bu at U mum Mü dür lü ðü, 1934 te ya yý ný na baþ la dý ðý u lus la ra ra sý ta ný tým ve pro pa gan da der gi si nin a dý ný La Tur qu i e Ke ma lis te (Ke ma list Tür ki ye ) ko ya cak týr. Der gi nin ka pak la rý ta ran dý ðýn da i se, La Tur qu i e Ke ma lis te a dýy la baþ la nan ya yý nýn al týn cý sa yý dan yir min ci sa yý ya La Tur qu i e Ka mâ lis te bi çi mi ni al dý ðý; A ra lýk 1937 ta rih li sa yý dan baþ la ya rak, ye ni den La Tur qu i e Ke ma lis te e dö nül dü ðü ve Mart 1948 ta rih li 49. sa yý da hil La Tur qu i e Ke ma lis te a dý nýn mu ha fa za e dil di ði gö rü lür. Ya ni top la mý 38 sa yý dan o lu þan der gi kül li ya tý nýn Ha zi ran 1935 ten A ra lýk 1937 ye ka dar sü ren i ki bu çuk yýl bo yun ca, 14 sa yý sý La Tur qu i e Ka mâ lis te a dýy la ya yým lan mýþ týr. Ne ol muþ tur da, dö ne mi nin dün ya ka mu o yu na ses le nen böy le si bir ya yý nýn a dýy la oy nan mýþ týr? Bu dö nem, Tür ki ye de Dil Dev ri mi nin en a teþ li dö ne mi dir ve bu ne den le, Ka mâ lis te söz cü ðü de, bir çok ya yýn da ol du ðu gi bi, bir sü re La Tur qu i e Ke ma lis te in ka pa ðýn da da hük mü nü sür dü rür. A ta türk 1935 yý lýn da, Dil Bay ra mý ve si le siy le ya yým la dý ðý tel graf ta im za sý ný Mus ta fa Ka mâl o la rak a tar. Dil de öz leþ tir me nin, Öz Türk çe ça ba la rý nýn bu en yo ðun dö ne min de, (...) Ke mal a dý nýn A rap ça dan gel me ol du ðu nu ve Türk çe kar þý lý ðý nýn Ka mâl ol ma sý ge rek ti ði ni sa vu na rak, A ta türk ü ik na et miþ ler dir. (...) Bir dü þün ce sis te mi o la rak da, Ke ma lizm, yi ne Ka mâ lizm ver si yo nuy la ilk kez, CHP nin 1935 te, 9-16 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da top la nan 4. Ku rul tay ýn da kar þý mý za çý kar. Bu ku rul tay da ka bul e di len 1935 Prog ra mý nýn gi riþ bö lü mün de, Al tý Ok il ke le ri ay rýn tý lý bir bi çim de e le a lýn dýk tan son ra, Par ti nin güt tü ðü bü tün bu e sas lar, Ke ma lizm pren sip le ri dir de ni le cek ve Ke ma lizm kav ra mý, A ta türk ün de ka týl dý ðý bu ku rul tay da, ilk kez res mî o la rak ta ným la na cak tý. (...) Ha zi ran 1943 te ki 6. Bü yük Ku rul tay da CHP, Ke ma lizm pren sip le ri kav ra mý ný prog ram dan çý ka ra cak týr. A ma ney se ki, (...) La Tur qu i e Ke ma lis te der gi si nin a dý de ðiþ me ye cek tir! Dað lar tü nel ler le a þý lý yor GÜMÜÞHANE Va li si Yu suf May da, Gü müþ ha ne nin ye ni ya pý lan tü nel ler le ül ke ge ne lin de en çok tü ne li o lan il ko nu mu na ge le ce ði ni söy le di. Va li May da, 2012 yý lý nýn Gü müþ ha ne i çin çok ve rim li bir yýl ol du ðu nu be lirt ti. Gü müþ ha ne nin en ge be li bir a ra zi ya pý sý na sa hip ol ma sýn dan do la yý dað la rýn tü nel ler le ge çil di ði ni, yol la rýn ka ya lar ký rý la rak ya pýl dý ðý ný i fa de e den Va li May da, Trab zon-gü müþ ha ne ka ra yo lu nun Kös te re Kö yü gü zer gâ hýn dan baþ la mak ü ze re 32 ki lo met re u zun lu ðun da ki Kös te re-gü müþ ha ne-kel kit dub le yol ve tü nel ça lýþ ma la rý nýn hýz lý bir þe kil de sür dü ðü nü, yýl so nu i ti ba riy le ta mam la nan bö lüm le rin hiz me te a çý la ca ðý ný söy le di. May da, Gü müþ ha ne de tü nel ya pý mý na 1960 yý lýn da, Zi ga na Da ðý nda ya þa nan çýð fe lâ ke tin den son ra sý 60 met relik çýð tü ne li ya pý mýy la baþ la dý ðý ný an lat tý. Gü müþ ha ne / a a

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı