ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL"

Transkript

1 BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL ni as ya.com.tr Anayasa sözünüzü tutun 12 HA ZÝ RAN SE ÇÝM LE RÝN DE SEÇ ME NE VE RÝ LEN YE NÝ A NA YA SA SÖ ZÜ RA FA MI KAL KI YOR? ÇÝ ÇEK VE ÞEN - TOP UN AR DIN DAN BAÞ BA KAN ER DO ÐAN'IN DA U MU DUM A ZA LI YOR DE ME SÝ ENDÝÞEYLE KARÞILANDI. BAÞBAKAN ERDOÐAN: UMUDUM AZALDI nbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yeni anayasa konusundaki çalýþmalarý deðerlendirirken "umudunun her geçen gün azaldýðýný" söylemesi vatandaþlarý hayal kýrýklýðýna uðrattý. Almanya seyahati dönüþü gazetecilere konuþan Erdoðan, bir soru üzerine (anayasa konusunda) Umudum her geçen gün azalýyor diye konuþtu. Daha önce de TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu Baþkaný AKP'li Mustafa Þentop "Þubat'a kadar bitmezse bu iþ kalýr" demiþti. KOMÝSYON, KISIR ÇEKÝÞMELERLE VAKÝT KAYBETTÝ Erdoðan anayasadan ümidini kesti nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Er do ðan Top rak, Baþ ba kan ýn týp ký AB ü ye li ði gi bi ye ni a na ya sa ko nu sun da da 4 par ti li bir uz laþ ma dan u mu du nu kes ti ði ni söy le di ði ni ak tar dý. HABERÝ SAYFA 8 DE RAPOR TAMAMLANMADAN, SÖYLENTÝLER ÇIKTI Özal ýn ölümünde rapor bilmecesi nadlî Týp Kurumu Baþkaný Doç. Dr. Haluk Ýnce, 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal ýn ölümüyle ilgili cenazesine yapýlan otopside zehirlenerek öldürüldüðü yönündeki iddialarla ilgili tamamlanmýþ herhangi bir rapor olmadýðýný söyledi ve ekledi: Çýkan bir takým sonuçlar var, ama bu sonuçlarý hep birkaç defa çalýþarak teyit haline getiriyoruz. HABERÝ SAYFA 8 DE Mül te ci sa yý sý 110 bi ni geç ti n Bilindiði gibi, bütün partilerin seçim beyannamelerinde bu konu yer almýþ, liderler de seçim meydanlarýnda seçmene sivil ve demokratik bir anayasa sözü vermiþlerdi. Kurulan anayasa uzlaþma komisyonu ise gereksiz polemiklerle zaman kaybetti, bizzat Meclis Baþkaný Cemil Çiçek'in itirafýyla takvimin gerisinde kaldý. Þimdiye kadar 45 maddenin pek çoðunda da partilerin þerhi bulunuyor. Komisyon son olarak vatandaþlýk kavramý konusundaki tartýþmalarla gündeme gelmiþti. HABERÝ SAYFA 8 DE Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðýnca Tür ki ye de düni ti ba rýy la 110 bin 649 Su ri ye va tan da þý bu lun du ðu bil di ril di. AFAD tan yapýlan yazýlý açýklamada, Hatay da 5, Þanlýurfa da 2, Gaziantep te 3, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman da 1 er olmak üzere 13 çadýr kentle Kilis te 12 bin kiþilik 1 konteyner kent kurulduðu hatýrlatýldý. HABERÝ SAYFA 9 DA BÝRÇOK HUKUKÇU, POLÝTÝKACI, GAZETECÝ ÝSTANBUL A GELÝYOR Osmanlý mirasýteh li ke de Dün ya, Ma vi Mar ma radâ vâ sý ný iz le ye cek n6 Ka sým da Ýs tan bul Çað la yan Ad li ye sinde baþ la ya cak Ma vi Mar ma ra dâ vâ sý dün ya nýn dört bir ya nýn dan hu kuk çu, po li ti ka cý, ga ze te ci ve ak ti vis ti bu luþ tu ra cak. A me ri ka dan G. Af ri ka ya, Av ru pa nýn pek çok ül ke sin den Çin e ka dar pek çok ül ke ba sýn ku ru lu þu ilk du ruþ ma yý ta kip i çin ÝHH ya baþ vur du. HABERÝ SAYFA9 DA FOTOÐRAF: AA YENÝ ASYA, RESSAM HÜSEYÝN AYÇA'NIN BÜYÜK BÝR ÖZVERÝ VE MAHARETLE TUVALE AKTARDIÐI NUR MENZÝLLERÝNÝN RESÝMLERÝNÝ KALICI BÝR ALBÜM OLARAK BEDÝÜZZAMAN'I SEVENLERLE PAYLAÞIYOR. Demokrasi Ortadoðu nungündeminde n TESEV in Ortadoðu da Türkiye Algýsý 2012 araþtýrmasýna dair bilgilendirmede bulunan TESEV Yönetim Kurulu Baþkaný Can Paker, Ortadoðu ile ilgili þu noktalarý vurguladý: Demokrasi ve daha iyi bir yaþam talebi Ortadoðu daki insanlarýn gündemine girdi. Toplumun taleplerinin göz ardý edilmesi kolay olmayacak. HABERÝ SAYFA 8 DE Medya darbecilerle iþbirliði yaptý nar jan tin Yar gý ta yý ü ye si Ha kim Ra úl E u ge ni o Zaf fa ro ni, dar be ler de ve as ke rî dik ta tör lük dö ne min de med ya nýn oy na dý ðý ro lü sert bir dil le e leþ tir di. Zaf fa ro ni, med ya yý as ker ler le iþ bir li ði ya pa rak top lu ma kor ku a þý la mak ve su n'î gün dem in þa et mek le suç la ya rak, bun la ra kar þý hal ký dik kat li ol ma ya ça ðýr dý. HABERÝ SAYFA 7 DE nme di ne de bu lu nan Mes cid-i Ne be vi nin et ra fý ný ge niþ let me pro je si kap sa mýn da alt ya pý ça lýþ ma la rý na baþ la nýr ken, pro je nin ilk e ta bý na da ir ha zýr la nan a ni mas yon gör se lin de ta ri hî Ga ma me Mes ci di, Hz. E bu be kir ve Hz. A li mes cid le ri a ni mas yon gör se li i çin de yer al mý yor. Mes cid-i Ne be vi nin ge niþ let me ça lýþ ma la rý i le bir lik te et ra fý na 23 o tel in þa e di le cek. 7 DE Aç lýk grev le ri teh li ke li nok ta da nýn san Hak la rý Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Öz türk Türk do ðan, ce za ev le rin de aç lýk gre vi ya pan la rýn sað lýk du ru mu a çý sýn dan kri tik sü re ce gi ril di ði ni söy le di. A da let Ba kan lý ðý da, 67 ce za in faz ku ru mun da aç lýk gre vi ey le mi ya pan 682 hü küm lü ve tu tuk lu bu lun du ðu nu bil dir di. 8 DE Kasýrgada cami de zarar gördü nabd nin do ðu ký yý la rý ný vu ran Sandy ka sýr ga sý ar dýn da en kaz bý rak tý. New York ve New Jer sey e ya let le rin de ha sar gö ren ve e lek trik siz ka lan bir çok ben zin is tas yo nu hâ lâ hiz met ve re mi yor. Ay rý ca Bro oklyn de bu lu nan E yüp Sul tan Ca mii de za rar gör dü. 7 DE ISSN SGK ÝLÂÇ KULLANMAYI ÖÐRETECEK 49 YILLIK TELEFERÝÐÝN SON SEFERÝ 6

2 2 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ LÂHÝKA + Â Y E T İyi bilin ki, yaratmak Allah a aittir, yaratıklarının tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah ın şanı ne yücedir. A raf Sûresi: 54 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H A D Ý S Dört şeyden yapılan dört ameli Allah kabul etmez. Bunlar: Hıya netten, hırsızlıktan, zimmete geçirilen umuma âit maldan ve yetim malından elde edilen para ile yapılan hac, umre, cihad ve sadaka. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 526 / Ha di s-i Þe rif Me â li Muhabbet devam etsin! Þûrâ kuvvet bulsun! Yaþasýn sýdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Þûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne olsun. Müslümanlarýn hayat-ý içtimaiye-i Ýslâmiyedeki saadetlerinin anahtarý, meþveret-i þer iyedir. Onlarýn aralarýndaki iþleri, istiþare iledir. (Þûrâ Sûresi, 42: 38.) âyet-i kerimesi, þûrâyý esas olarak emrediyor. Evet, nasýl ki, nev-i beþerdeki telâhuk-u efkâr ünvaný altýnda asýrlar ve zamanlarýn tarih vasýtasýyla birbiriyle meþvereti, bütün beþeriyetin terakkiyatý ve fünunun esasý olduðu gibi, en büyük kýt a olan Asya nýn en geri kalmasýnýn bir sebebi, o þûrâ-yý hakikiyeyi yapmamasýdýr. Asya kýt asýnýn ve istikbalinin keþþafý ve miftahý þûrâdýr. Yani, nasýl fertler birbiriyle meþveret eder; taifeler, kýt alar dahi o þûrâyý yapmalarý lâzýmdýr ki, üç yüz, belki dört yüz milyon Ýslâmýn ayaklarýna konulmuþ çeþit çeþit istibdatlarýn kayýtlarýný, zincirlerini açacak, daðýtacak, meþveret-i þer iye ile þehamet ve þefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i þer iyedir ki, o hürriyet-i þer iye, âdâb-ý þer iye ile süslenip garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatý atmaktýr. Ýmandan gelen hürriyet-i þer iye iki esasý emreder: Ýman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek... Allah a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Birbirinizi, Allah tan baþka kendinize Rab yapmayýnýz. Yani, Allah ý tanýmayan herþeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, baþýna musallat eder. Evet, hürriyet-i þer iye Cenâb-ý Hakkýn Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanýdýr ve imanýn bir hassasýdýr. Yaþasýn sýdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Þûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmin. Eðer denilse: Neden þûrâya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve beþerin, hususan Asya nýn, hususan Ýslâmiyetin hayatý ve terakkisi nasýl o þûrâ ile olabilir? Elcevap: Nurun Yirmi Birinci Lem a-i Ýhlâsýnda izah edildiði gibi, haklý þûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiðinden, üç elif, yüz on bir olduðu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakikî ile, üç adam, yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamýn hakikî ihlâs ve tesanüd ve meþveretin sýrrýyla, bin adam kadar iþ gördüklerini, çok vukuat-ý tarihiye bize haber veriyor. Madem beþerin ihtiyacatý hadsiz ve düþmanlarý nihayetsiz, ve kuvveti ve sermayesi pek cüz î; hususan dinsizlikle canavarlaþmýþ, tahribatçý, muzýr insanlarýn çoðalmasýyla, elbette ve elbette, o hadsiz düþmanlara ve o nihayetsiz hâcetlere karþý, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-i istimdad ile beraber hayat-ý þahsiye-i insaniyesi dayandýðý gibi, hayat-ý içtimaiyesi de yine imanýn hakaikinden gelen þûrâyý þer î ile yaþayabilir, o düþmanlarý durdurur, o hâcetlerin teminine yol açar. Hutbe-i Þamiye, Altýncý Kelime, s LÛ GAT ÇE: telâhuk-u efkâr: Fikirlerin birbirine eklenmesi, bilgi birikimi. terakkiyât: Terakkîler, ilerlemeler. fünûn: Fenler, bilimler. keþþâf: Keþfedici, ortaya çýkarýcý. miftah: Anahtar. þehâmet: Kahramanlýk, yiðitlik. tevellüd: Doðma. tezlil: Zillet altýnda býrakma. rubûbiyet: Allah ýn terbiye ve idare ediciliði. yeis: Ümitsizlik. levm: Çekiþtirmek. itâb: Azarlamak. Meryem Cemile nin, 1977 de Nur-The Ligt dergisine gönderdiði makalesini, rahmete vesile olmasý niyazýyla yayýnlýyoruz Risale-i Nur, imanýn mutlak zaferi NUR - THE LIGHT dan... Bediüzzaman, Allah tarafýndan gönderilen bir müceddiddir A merikan asýllý tanýnmýþ yazar Meryem Cemile, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat ý hakkýnda Ýngilizce bir risale neþretmiþtir. Dünyada en çok kitaplarý okunan yazarlardan birisi olan Meryem Cemile nin bu neþri, bugünün Müslümanýna çok büyük bir Ýslâm âlimini tanýtmasý bakýmýndan mühim bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Yazar çeþitli zamanlarda Risale-i Nur Institute of America ya yazdýðý mektuplarda Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinden çok istifade ettiðini, yalnýz Ýngilizce bildiði için tercüme edilecek Risale-i Nurlarý sabýrsýzlýkla beklediðini ifade etmekte idi. Meryem Cemile, Risalesinin baþýnda þöyle demektedir: Eðer her asýrda Ýslâmýn yeniden hayatlanmasýna vazifeli büyük zatlarýn geldiði Ýslâm tarihinde gerçekten varsa, elbette Türkiyeli Bediüzzaman Said Nursî de Ýslâmý saran tehlikelerle savaþmasý için Allah tarafýndan gönderilen öylesine bir müceddiddir. (Nur-The Light, Ocak-1977, s. 6) Meryem Cemile den Mektup isale-i Nur un emsâlsiz muvaffakiyeti: RÝmansýzlýk Devrinde Ýmanýn Büyük Zaferi Benim Türkiye de Büyük Bir Ýslâmî Hareket isimli risâlemi aldýðýnýzý bildiren mektubunuz ve onun Nur-Ocak sayýsýndaki ilâný beni son derece memnun etti. Nur-The Light ýn Namazýn hikmeti ve gayesi (Dokuzuncu Söz), Kur ân ýn Ýlâhî kaynaðýnýn ispatý ve Bediüzzaman Hazretlerinin Ýslâm Âleminin ilerlemesine mani sebepler i ihtivâ eden bilhassa bu Ocak sayýsý sanki Allah tarafýndan hususan bana gönderilmiþti ki, son senelerde cevaplarýný bulamayarak ruhen bana çok ýztýrap veren suallerimi tam tamýna hallediyordu. Yani, bu zamanýn insaný; materyalizm, dinsizlik ve imansýzlýðýn sel gibi akan tahribatýna maruzken ve Ýslâm memleketlerinin acýklý durumu da gözler önünde iken nasýl imanýný kurtarabilir ve muhafaza edebilir? Keza bu, bir Müslüman için mecburiyettir ve ümitsizliðe düþmemek, ne olursa olsun cesaretini kaybetmemesi de þarttýr. Bunun ancak söylemesi kolaydýr. Evet, bu þartlarda bir insan nasýl imanýný muhafaza edebilir, nasýl dinî ve uhrevî deðerlerini bu dehþetli hücumlara karþý elinde tutabilir? Bunun bir cevabý, tarihteki büyük Müslümanların ve zamanýmýz dünyasýnda yaþamýþ büyüklerin hayatlarýný örnek almak olabilir. Daha kesin ve þümullü bir cevabý ise, Risale-i Nur un vücuda getirildiði ve çok müþkülâtla yazýldýðý vasatýn þartlarýný gözümüzün önüne getirip ondan ders almaktýr. Ýnsan hayali bu þartlardan daha zor ve mukavemetsûz bir vaziyeti tahayyül edemez. Milletinin maðlûp edildiði ve memleketinin iþgal edildiði I. Dünya Harbi nin büyük talihsizliði hengâmýnda ümitsizliðe kapýlmak, cesaretini kaybetmek için her türlü sebepler mevcuttu Hazreti Bediüzzaman için. Yedi asýrdan fazla Ýslâmýn bayraktarlýðýný yapan Osmanlý Ýmparatorluðu yýkýlmýþtý. Türkler, Ýslâm tarihindeki en acýklý maðlûbiyetlerden birine duçar olmuþlardý. Ýslâm birliðinin sembolü olan Halifelik kaldýrýlmýþtý. Acý maðlûbiyetin halet-i ruhiyesi ve düþmanlarýn iþgalinin sebep olduðu aþaðýlýk kompleksinin tesiri altýnda iken, müstebit idare kurtuluþun tam manasýyla Avrupa yý taklit etmek ve onun bozulmuþ kültürünü rehber kabul etmekle temin olunacaðýna Türkleri ikna etmiþti. Bunu takiben Þeriat kaldýrýldý, bütün dinî okullar kapatýldý; Ýslâmî görünüþün sembolü olan fes, giyenlere ölüm cezasý verilmek sûretiyle yasaklandý. Avrupa tarzýnda elbise giymek kanunla emredildi. Kadýnlar, dininin ve vicdanýnýn gereði elbiseleri giyemez oldular. Kur ân yazýsý yasaklanarak yerine lâtin alfabesi kondu. Ve yapýlan lisan reformu ile tarihin zengin Ýslâm hazinelerine sahip Osmanlýlarýn ilmî ve eserleri, yetiþmekte olan nesillere kapatýlmýþ oldu. Ýslâmî ruhtan mahrum, köksüz bir nesil yetiþtirilmeye böylece baþlandý. Ýþte bu þartlar altýnda Risale-i Nurlarýn yazýldýðýný nazara alýrsak, o Kur ân ýn apaçýk bir mu cizesi ve materyalist felsefe ve dinsizlik fýrtýnalarýna maruz bu asrýn Müslümanlarýna Rahmet-i Ýlâhiyenin bir lütfu idi. Müellifinin muhteþem Ýmaný ve talebelerinin yüksek cesaret ve himmeti de tevfik-i Ýlâhiye mazhardý. O, imanýn bu modern asýrda gerçek bir zaferidir. Ve Nur-The Light, sahifelerinin dünyaya neþredilmesi ile Ýman ve Ýslâm dâvâsýna büyük kuvvet vererek bu zaferi her tarafa duyurmuþ, ne kadar maniler olursa olsun Ý lâ-yý Kelimetullah hizmetinde mü minlere büyük bir ümit ve þevk vermiþ ve vermektedir. Meryem Cemile Pakistan, 11 Mart 1977 (Nur-The Light, Þubat-Mart 1977 sayýsýndan alýnmýþtýr) Meryem Cemile kimdir? 1934 yýlýnda New York ta Margaret Marcus olarak dünyaya geldi. Yahudi asýllý bir Alman ailenin çocuðuydu. New York Üniversitesi nde san at öðrenimi yapan Cemile, Ýngilizce Kur ân mealini ve Yahudi asýllý iken Müslüman olan Muhammed Esad ýn Road to Mecca (Mekke ye Giden Yol) ve Islam at the Crossroads (Yollarýn Ayrýlýþ Noktasýnda Ýslâm) kitaplarýný okuduktan ve New York taki bazý mühtedî Amerikalýlarla temasa geçtikten sonra, Ýslâmiyeti kabul etti den bugüne [vefatýna kadar] Pakistan da yaþayan Cemile, Pakistan daki Cemaat-i Ýslâmî nin önde gelenlerinden Muhammed Yusuf Han la evli ve dört çocuk annesi. (Köprü, Mart-1986 sayýsýndan...) Saygýyý hak etmek Ýnsaný insan olduðu için sevmek, yaratýlandan ötürü sevmek aslýnda Yaratýcýya olan saygýnýn ifadesidir. Sadece kendi gibi düþünenleri sevmek, onlara karþý samimî ve saygýlý olmak kiþinin enaniyetinden ve kendini putlaþtýrmasýndan kaynaklanmaktadýr. Toplumsal problemlerin, ailevî problemlerin, ülkeler arasý problemlerin aþýlamamasýnýn altýnda belki de kiþinin kendini, cemaatini, milletini, ýrkýný putlaþtýrmasý bulunmaktadýr. Her fert, cemaat, millet, ýrk eline aldýðý doðrunun bir parçasý ile baþka doðrularý inkâr ve herkesi kendi doðrusuna ittibâya mecbur saydýðý sürece, problemlerin çözümüne dönük reçetelere ulaþmak mümkün olmayacaktýr. Asýr ikna asrýdýr. Fakat ikna edilmeyenlere de zulüm, tecavüz, tekfir, fiilî saldýrý vs. gibi hak yoktur. Temelinde enaniyet olan ve bir usûl yanlýþlýðý ile yapýlan muamelelerde, günümüzde gelinen nokta çok hazindir. Aile problemleri, toplumsal problemler, millet bazýndaki bütün zulümlerin kaynaðý bu olsa gerektir. Beraberce yýllarýný geçirmiþ, pek çok zorluða katlanmýþ karý koca, yýllarca omuz omuza problemsiz yaþamýþ iki millet, ayný menbadan beslenip, ayný hedefe doðru ilerleyen iki cemaat vs. birbirlerini tanýmaz olmuþ ve hatta düþman olmuþtur. Heva ve heveslerin hakim olduðu, deðiþmez ve doðru kanun ve kurallarýn kaldýrýldýðý, fýtrata zýt temayüllerin olduðu her ortam kargaþaya, anarþiye, huzursuzluða dönüþmüþtür. Kiþi karþýsýndakinin deðerini, doðrularýný görmezden gelir, saygýsýz davranýrsa, bir gün kendi deðerlerine de saygýsýzlýkla karþýlaþacaktýr. Ýslâmî edebde kâfire bile hey kâfir demenin eziyet olduðu ve mealen: Siz onlarýn dinlerine dil uzatmayýn ki, onlar da sizin dininize dil uzatmasýnlar gibi Ýlâhî emirler, sosyal hayatýn intizamý için þarttýr. Kiþi saygýlý olmakla, saygýyý hak edecektir. Ýnandýðý doðrulara ikna etmenin ön þartý da, insana saygý ve güvenini kazanmakla olacaktýr. Ýletiþimin ve diyaloðun önündeki en büyük engel saygýsýzlýktýr. Birbirine saygý duymayanlar, muhabbeti de, sevgiyi de sürdüremeyeceklerdir. Bu, aile içinde de, cemaat ve camialarda da, milletler için de sarsýlmaz bir kuraldýr. Ýnsaný farklýlýklarýyla sevebilmek kâmil ruhlarýn iþidir. Olgunluðun þiârýdýr. Cenâb-ý Hakk ýn ehadiyet mührü olan farklýlýklar bir zenginlik ve kazanýmdýr. Ýnsanlarý, bu ehadiyet sikkesine göre ýrk, cemaat, kadýn, erkek vs. diye ayýrt etmek, ihtilâfýn ve huzursuzluðun baþlangýcý olacaktýr. Ýnsanlarý birbirine baðlayan rabýtalar, ancak kardeþliktir. En büyük ortak payda insan olmaktýr. Hatta mahlûkiyet cihetiyle bütün yaratýlmýþlarla kardeþliktir. Benzerlikler, farklýlýklardan fazladýr. Bu yüzden ortak paydalarda birleþmek ve bunlarý vurgulayarak iletiþim kurmak hakikî dostluklarý, muhabbeti netice verecektir. Farklýlýklar üzerinden siyaset yürüten zalim propaganda ve mimsiz medeniyetin zalimane düsturlarýyla dünya bir kan gölüne dönmektedir. Toplumun en küçük birimi olan ailelerde de, milletlerde de durum aynýdýr. Herkes birbirini deðiþtirmeye veya kendi doðrusunu kabullendirmeye çalýþmaktadýr. Hâsýlý, saygý görmek için saygýya lâyýk olmak gerektir. Saygýya lâyýk olmak da, önce kendimize duyduðumuz saygý ile alâkalýdýr. Kiþiyi, cemaati, milleti deðerli kýlacak þey, önce kendi varlýðýna saygý duymaktýr. Ancak bu þekilde saygý duymak için çok sayýda sebep bulabilecektir. Kiþiyi bir baþkasýna saygýlý yapan þey, aslýnda kendi dünyasýnda deðerli kýldýðý ve önem verdiði þeylerdir. Yani kendi için iman, Ýslâmiyet, müsbet milliyet, fedakârlýk, sevgi, þefkat, makam, vs. ne kadar deðerli ise, karþýsýndaki insana da o deðerleri nispetinde saygý duyacaktýr. Evet iþ, dönüp dolaþýp yine insanýn kendisinde bitmektedir. Kiþi kendine doðru keþifler yaptýkça, kemalât kat ettikçe, saygý duymasý da, saygýyý hak etmesi de artacaktýr.

3 + HABER 3 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez:gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân- Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Zilhicce 1433 Ru mî: 21 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý SGK, ilaç kullanmayý öðretecek SOSyAL Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar, 2013 yýlýnda özellikle akýllý ilâç kullanýmý konusunda vatandaþýn bilinçlendirilmesine çalýþacaklarýný belirterek, Ýlâç kullanýmý konusunda bilgilendirici, yol gösterici bir kitap çalýþmamýz var. Yaklaþýk 2 milyon aileye bu kitabýmýzý göndereceðiz dedi. Acar, Aksaray da valiliði, belediyeyi ve SGK Ýl Müdürlüðü nü ziyaret etti. SGK Ýl Müdürlüðü nde personelle sohbet eden Acar, çalýþmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldý. Acar, daha sonra düzenlediði toplantýda basýn mensuplarýnýn kurumla ilgili sorularýný cevapladý. SGK olarak saðlýkla ilgili son yýllarda yaptýklarý önemli deðiþim ve açýlýmlarla vatandaþa daha iyi hizmet verdiklerini belirten Acar, Saðlýk konusunda yapýlan önemli deðiþimlerle bu süreçte saðlýk harcamalarýmýz 10 milyar liralardan bugün geldiðimiz noktada 47 mil- yar liraya kadar çýktý diye konuþtu. SGK BAÞKANI FATÝH ACAR, 2013 YILINDA ÖZELLÝKLE AKILLI ÝLÂÇ KULLANIMI KONUSUN- DA VATANDAÞLARI BÝLGÝLENDÝRÝCÝ, YOL GÖSTERÝCÝ BÝR KÝTAP ÇALIÞMASI YAPILDIÐINI HATIRLATARAK, "YAKLAÞIK 2 MÝLYON AÝLEYE BU KÝTABIMIZI GÖNDERECEÐÝZ'' DEDÝ. U yuþ tu ru cuya karþý bro þür DÝYARBAKIR DA Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be si nce mad de ba ðým lý lý ðýy la mü ca de le kap sa mýn da yü rü tü len ça lýþ ma lar an la týl dý. U lu ca mi ö nün de ki faaliyet te ko nu þan Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be si nde gö rev li Em ni yet A mi ri Os man U lu san, Sos yal Des tek Pro je le ri (SO DES) çer çe ve sin de, bil gi len dir me kon fe rans la rý, ti yat ro, ki tap çýk ve bro þür da ðý tý mý ya pa rak ko nu ya dik kat çek me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. Di yar ba kýr da 3 yýl bo yun ca, bil gi len dir me kon fe rans la rý kap sa mýn da 186 o tu ru mun dü zen len di ði ni ve bu faaliyeti 17 bin 807 ki þi nin iz le di ði ni be lir ten U lu san, ay ný dö nem de mad de ba ðým lý lý ðý nýn za rar la rý nýn an la týl dý ðý 26 ti yat ro gös te ri mi nin de ya pýl dý ðý ný i fa de et ti. Em ni yet A mi ri Os man U lu san, mad de ba ðým lý lý ðý ko nu sun da bi linç li ve risk fak tör le riy le mü ca de le e den bir top lum o lu þu mu na kat ký sað la mak a ma cýy la sos yal med ya yý da kul lan dýk la rý ný vur gu la dý. A çýk la ma nýn ar dýn dan, ha zýr la nan bro þür ler, va tan daþ la ra da ðý týl dý. Et kin lik te da ha son ra e ði tim li nar ko tik kö pek le ri de bir gös te ri ger çek leþ tir di. Di yar ba kýr / a a Kalp kri zi ne ö zel e kip KOCAELÝ Ü ni ver si te si (KO Ü) Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji A na bi lim Da lý bün ye sin de o luþ tu ru lan Ýn va zif Kar di yo lo ji A raþ týr ma ve Uy gu la ma Bi ri mi nde ki ö zel bir e kip, þe hir de kalp kri zi ge çi ren has ta la ra a ni mü da ha le de bu lu na rak has ta la rýn ha ya tî teh li ke le ri ni at lat ma la rý na yar dým cý o lu yor. Ýn va zif Kar di yo lo ji A raþ týr ma ve Uy gu la ma Bi ri mi nde, Prof. Dr. Er tan U ral, Doç. Dr. Gök sel Kah ra man, Doç. Dr. Te o man Ký lýç ve Doç. Dr. U laþ Bil di ri ci den o lu þan e kip, bu yýl i çe ri sin de kalp kri zi ge çi ren 300 has ta ya mü da ha le et ti. Ko ca e li Va li li ði, KO Ü, Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü ve 112 A cil Hiz met le ri i le yü rü tü len or tak pro je kap sa mýn da, kalp kri zi ge çi ren has ta la rýn tý ka nan da ma rý ný aç mak i çin an ji yo la bo ra tu var la rý na a lý na rak ký sa bir sü re i çe ri sin de kalp ka sýn da ka lý cý ha sar ve ya a ni ö lüm ge liþ me den ha ya tî teh li ke si ni bü yük öl çü de or ta dan kal dý rý lý yor. Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Er tan U ral, ü ni ver si te bün ye sin de ve ri len bu hiz me tin halk sað lý ðý a çý sýn dan ol duk ça ö nem li ol du ðu nu be lir te rek, bu sa ye de bir çok has ta nýn kalp ye ter siz li ði, ö lüm cül ri tim bo zuk luk la rý gi bi kalp kri zi i le i liþ ki li a ni ve cid dî komp li kas yon lar ge liþ me den ba þa rýy la te da vi e dil di ði ni söy le di. Yak la þýk 2 yýl dýr hiz met ve ren ö zel bi ri min, gü nün her sa a tin de ge len kalp kri zi va ka la rý na mü da ha le et ti ði bil di ril di. Ko ca e li / a a U nu tu lan gaz lý beza me li yat la a lýn dý KÜTAHYA'DA yak la þýk 6 yýl ön ce fý týk a me li ya tý o lan ki þi nin kar nýn da u nu tu lan gaz lý bez, ka pa lý a me li yat yön te miy le a lýn dý. Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Rek tör lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, DPÜ Týp Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Þa hin Ka bay, baþ ka bir sað lýk ku ru lu þun da ön ce ki yýl lar da ge çir di ði a me li yat son ra sý kar nýn da gaz lý bez u nu tu lan er kek has ta nýn yýl lar dýr sü ren a cý la rý nýn, la pa ros ko pik (ka pa lý) yön tem le a me li yat e di le rek din di ril di ði ni bil dir di. A me li yat lar son ra sý has ta lar da gaz lý bez, ma kas gi bi a me li yat mal ze me le ri nin u nu tul ma sý na na di ren rast lan dý ðý ný i fa de e den Doç. Dr. Ka bay, yak la þýk 6 yýl ön ce ge çir di ði fý týk a me li ya tý son ra sý sol ka sý ðýn da að rý, hal siz lik ve ça buk yo rul ma þi kâ yet le riy le ken di le ri ne baþ vu ran has ta nýn mu a ye ne ve tet kik le rin de, me sa ne nin sol ta ra fýn da tesbit et tik le ri kit le ye la pa ros ko pik yön tem le gi ri le rek a me li yat e dil di ði ni bil dir di. Doç. Dr. Ka bay, a me li yat ta me sa ne nin sol ke na rýn da yak la þýk 5 x 5 san ti met re lik kit le nin a çýl ma sýy la yo ðun bir ap se bo þal dý. Da ha son ra i se u nu tu lan gaz lý be zi al dýk de di. Kü tah ya / a a Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Fatih Acar Suistimallerle mücadele SAÐLIK alanýnda sýnýrlý sayýda ve münferit de olsa bir takým suistimaller olabildiðini ifade eden Acar, þunlarý kaydetti: Bunlarý 2012 yýlý sonuna kadar tamamen ortadan kaldýracak önemli projelerimiz var. Risk odaklý denetim modeli, avuç içi damar iziyle kimlik doðrulama yöntemi, e-reçete sistemi ile inþallah yýl sonuna kadar bu alanda yaþanan suistimalleri ortadan kaldýrmýþ olacaðýz yýlýnda da özellikle akýllý ilâç kullanýmý konusunda vatandaþýn bilinçlendirilmesine çalýþacaðýz. Çünkü Dünya Saðlýk Örgütü verilerine baktýðýmýz zaman, dünyada ve Türkiye de kullanýlan ilâçlarýn yarýsýnýn doðru kullanýlmadýðýný görüyoruz. Biz olaya sadece tasarruf açýsýndan yaklaþmýyoruz. Ýnsanlarýmýzýn saðlýðý da çok önemli. Ýnsanlarýmýza ilâç kullanýmý konusunda bilgilendirici, yol gösterici bir kitap çalýþmamýz var. Yaklaþýk 2 milyon aileye bu kitabýmýzý göndereceðiz. Saðlýk konusunda halkýmýzý doðru bilgilendireceðiz. Aksaray / aa ir ti ni as ya.com.tr La Turquie Kamâliste Mil li yet ga ze te si nin, 28 E kim de baþ la dý ðý Lüt fi Týnç im za lý Ke mal in Tür ki ye si baþ lýk lý ya zý di zi si nin ilk bö lü mün den pasajlar: Tür ki ye de, de ði þik dö nem le rin fark lý ko þul la rý al týn da, Ke ma lizm söz cü ðü ne fark lý an lam lar yük len miþ tir. Bu gün de, da ha yay gýn bir bi çim de A ta türk çü lük o la rak ta ným la nan Ke ma lizm kav ra mý, as lýn da Kuv va yý Mil li ye yýl la rý nýn mi ra sý dýr. Kur tu luþ Sa va þý dö ne min de, Ýn gi liz is tih ba rat ra por la rýn dan Lord Cur zon un ya zýþ ma la rý na ya da Baþ ba kan Lloyd Ge or ge un Ýn gi liz Par la men to su nda yap tý ðý ko nuþ ma la ra ka dar, Türk ler den hep Ke ma list ler di ye söz e di lir. Kas te di len, An ka ra Hü kü me ti, mil lî güç ler ve Mus ta fa Ke mal in ön der li ðin de ki si ya sî ha re ket tir. Da ha son ra la rý Ang lo sak son dün ya nýn si ya set bi lim ci le ri, dö ne min Ye ni Tür ki ye si ne il gi du yan Av ru pa lý ya zar lar hep Ke ma list Tür ki ye den söz e der ler. U lus la ra ra sý ka mu o yu, Os man lý son ra sý Tür ki ye yi ta rif et mek i çin, ül ke a dý nýn ö nü ne hep bu sý fa tý ek ler. Ye ni ül ke, La Tur qu i e Ke ma lis te (Ke ma list Tür ki ye) ya da Ke mal in Tür ki ye si di ye a ný la cak týr. Ýþ te bu çer çe ve de, genç Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý Mat bu at U mum Mü dür lü ðü, 1934 te ya yý ný na baþ la dý ðý u lus la ra ra sý ta ný tým ve pro pa gan da der gi si nin a dý ný La Tur qu i e Ke ma lis te (Ke ma list Tür ki ye ) ko ya cak týr. Der gi nin ka pak la rý ta ran dý ðýn da i se, La Tur qu i e Ke ma lis te a dýy la baþ la nan ya yý nýn al týn cý sa yý dan yir min ci sa yý ya La Tur qu i e Ka mâ lis te bi çi mi ni al dý ðý; A ra lýk 1937 ta rih li sa yý dan baþ la ya rak, ye ni den La Tur qu i e Ke ma lis te e dö nül dü ðü ve Mart 1948 ta rih li 49. sa yý da hil La Tur qu i e Ke ma lis te a dý nýn mu ha fa za e dil di ði gö rü lür. Ya ni top la mý 38 sa yý dan o lu þan der gi kül li ya tý nýn Ha zi ran 1935 ten A ra lýk 1937 ye ka dar sü ren i ki bu çuk yýl bo yun ca, 14 sa yý sý La Tur qu i e Ka mâ lis te a dýy la ya yým lan mýþ týr. Ne ol muþ tur da, dö ne mi nin dün ya ka mu o yu na ses le nen böy le si bir ya yý nýn a dýy la oy nan mýþ týr? Bu dö nem, Tür ki ye de Dil Dev ri mi nin en a teþ li dö ne mi dir ve bu ne den le, Ka mâ lis te söz cü ðü de, bir çok ya yýn da ol du ðu gi bi, bir sü re La Tur qu i e Ke ma lis te in ka pa ðýn da da hük mü nü sür dü rür. A ta türk 1935 yý lýn da, Dil Bay ra mý ve si le siy le ya yým la dý ðý tel graf ta im za sý ný Mus ta fa Ka mâl o la rak a tar. Dil de öz leþ tir me nin, Öz Türk çe ça ba la rý nýn bu en yo ðun dö ne min de, (...) Ke mal a dý nýn A rap ça dan gel me ol du ðu nu ve Türk çe kar þý lý ðý nýn Ka mâl ol ma sý ge rek ti ði ni sa vu na rak, A ta türk ü ik na et miþ ler dir. (...) Bir dü þün ce sis te mi o la rak da, Ke ma lizm, yi ne Ka mâ lizm ver si yo nuy la ilk kez, CHP nin 1935 te, 9-16 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da top la nan 4. Ku rul tay ýn da kar þý mý za çý kar. Bu ku rul tay da ka bul e di len 1935 Prog ra mý nýn gi riþ bö lü mün de, Al tý Ok il ke le ri ay rýn tý lý bir bi çim de e le a lýn dýk tan son ra, Par ti nin güt tü ðü bü tün bu e sas lar, Ke ma lizm pren sip le ri dir de ni le cek ve Ke ma lizm kav ra mý, A ta türk ün de ka týl dý ðý bu ku rul tay da, ilk kez res mî o la rak ta ným la na cak tý. (...) Ha zi ran 1943 te ki 6. Bü yük Ku rul tay da CHP, Ke ma lizm pren sip le ri kav ra mý ný prog ram dan çý ka ra cak týr. A ma ney se ki, (...) La Tur qu i e Ke ma lis te der gi si nin a dý de ðiþ me ye cek tir! Dað lar tü nel ler le a þý lý yor GÜMÜÞHANE Va li si Yu suf May da, Gü müþ ha ne nin ye ni ya pý lan tü nel ler le ül ke ge ne lin de en çok tü ne li o lan il ko nu mu na ge le ce ði ni söy le di. Va li May da, 2012 yý lý nýn Gü müþ ha ne i çin çok ve rim li bir yýl ol du ðu nu be lirt ti. Gü müþ ha ne nin en ge be li bir a ra zi ya pý sý na sa hip ol ma sýn dan do la yý dað la rýn tü nel ler le ge çil di ði ni, yol la rýn ka ya lar ký rý la rak ya pýl dý ðý ný i fa de e den Va li May da, Trab zon-gü müþ ha ne ka ra yo lu nun Kös te re Kö yü gü zer gâ hýn dan baþ la mak ü ze re 32 ki lo met re u zun lu ðun da ki Kös te re-gü müþ ha ne-kel kit dub le yol ve tü nel ça lýþ ma la rý nýn hýz lý bir þe kil de sür dü ðü nü, yýl so nu i ti ba riy le ta mam la nan bö lüm le rin hiz me te a çý la ca ðý ný söy le di. May da, Gü müþ ha ne de tü nel ya pý mý na 1960 yý lýn da, Zi ga na Da ðý nda ya þa nan çýð fe lâ ke tin den son ra sý 60 met relik çýð tü ne li ya pý mýy la baþ la dý ðý ný an lat tý. Gü müþ ha ne / a a

4 4 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ Beni Kalbime Gömün Beni kalbime gömün... Sonsuzluk mekâný kalbime.. Tabut kefen istemem. Kalbim en güzel makber... Beni kalbime gömün... Ayine-i samed mührüne Alayiþ nümayiþ istemem Bir sûre, bir âyet hepsine deðer... Beni kalbime gömün... Sevda tabyalarýnýn mevzilerine Sahte aðýtlarý istemem Ümmetim desin peygamber... KÜLTÜR SANAT + Mehmet Ýpçioðlu Bu fes ti val i le bir çok dil de þi ir su nu la cak MARDÝN Ar tuk lu Ü ni ver si te si (MA Ü) ta ra fýn dan dü zen le nen 1. U lus la ra ra sý Þi ir Fes ti va li baþ la dý. Zin ci ri ye Þa ir le ri Bu luþ - ma la rý a dý al týn da dü zen le nen fes ti va lin a çý lýþ kok tey lin de ko nu þan MA Ü Rek tör Ve ki li Prof. Dr. Mus ta fa Of laz, fes ti va li ge le nek sel leþ tir me yi a maç la dýk la rý ný be lirt ti. Fes ti va lin, ü ni ver si te for mas yo nu na, de ðer le ri ne uy gun bir þe kil de ha zýr lan dý ðý ný i fa de e den Of laz, Bu yýl ki bu luþ ma yý Ka sým a yýn da yap týk, a ma bun dan son ra ki bu luþ ma la rý Ni san a yýn da ya pa ca ðýz de di. Fes ti val de fark lý me kân lar da, A rap ça, Fars ça, Sür ya ni ce, Ýb ra ni ce, Kürt çe ve Türk çe þi ir le rin su nu la ca ðý ný kay de den Of laz, þun la rý söy le di: Or ta do ðu nun a þa ðý yu ka rý bü tün dil le riy le þi ir ler su nu la cak. Þi ir sa na tý na hiz met e den þa ir ler bu ra da a ðýr la na cak. Ü ni ver si te o la rak çok dil li bir ü ni ver si te o la ca ðýz. A rap ça, Fars ça, Sür ya ni ce, Ýb ra ni ce Kürt çe ve Türk çe þi ir ler su nu la cak. Ay rý ca fes ti val kap sa mýn da þi ir a töl ye le ri o la cak. Mar din / a a Ka zan ýn halk kül tü rü sem poz yum la an la tý la cak KAZAN Be le di ye si, Halk Kül tü rü A raþ týr - ma la rý Ku ru mu (HKAK) i le or tak la þa 1. U lus lar a ra sý An ka ra-ka zan ve Çev re si Halk Kül tü rü Sem poz yu mu dü zen li yor. Sem poz yum da ke çe, hat, tez hip, min ya tür, eb ru ve tez yi nat tan ör nek le rin ol du ðu Türk-Ýs lâm sa nat la rý ve kar ma re sim ser gi si de yer a la cak. An ka ra nýn Ka zan il çe sin de 6-7 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da dü zen le ne cek halk kül tü rü sem poz yu mun da Tür ki ye, A zer bay can, Uy gur Ö zerk Böl ge si, Kýr gý zis tan, Ma ca ris tan, Mol do va-ga ga vuz ya dan top lam 43 a ka de mis yen ve a raþ týr ma cý ka tý lý yor. Halk Kül tü rü A raþ týr ma Ku ru mu (HKAK) Baþ ka ný Prof. Dr. Ýr fan Ü. Nas rat tý noð lu, Ka zan Be le di ye si i le or tak la þa dü zen le ye cek le ri An ka ra-ka zan ve Çev re si Halk Kül tü rü Sem poz yu mu nun hem An ka ra, hem de Ka zan i çin bü yük ö nem ta þý dý ðý ný vur gu la ya rak, Halk kül tü rü ko nu sun da ö nem li ça lýþ ma la rý o lan u lus lar a ra sý i sim ler Ka zan a ge le cek, An ka ra ve Ka zan la il gi li bil di ri ler su na cak lar. Ka zan hal ký nýn gün lük ya þam da ve dü ðün-ký na gi bi ö zel gün ve ge ce ler de yap týk la rý ri tü el ler de bu sem poz yum da ay rýn tý lý bir þe kil de e le a lý na cak de di. Ka zan Be le di ye Baþ ka ný Lok man Er türk de An ka ra nýn en hýz lý bü yü yen ve Baþ þehrin dýþ il çe le ri i çe ri sin de ge liþ miþ lik te bi rin ci sý ra da o lan Ka zan ýn halk kül tü rü nün in ce len me si ve bi lim sel an lam da or ta ya ko nul ma sý ný çok ö nem se di ði ni i fa de et ti. An ka ra / ci han B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. U lus la ra ra sý Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði'nin ký sa sý. - Kim ya sal çö züm le mey le ay rýþ tý rý la ma yan ve ya bi re þim yo luy la el de e di le me yen mad de. 2. Köz len miþ pat lý can, ye me ði. - Sar mak tan e mir. 3. Ak de niz yö re sin de gö rü len a ne mi tü rü. - Hz. Mu sa'nýn so pa sý. 4. Bir ha ber a jan sý mý zýn ký sa sý. - Yön len dir me, yö nelt me. 5. As ya'da bir dað sý ra sý. - Bir ya pým e ki. 6. Yar dým la þa rak ya pý lan iþ. 7. Bir e se ri no ta ya al mak. 8. Gra mýn ký sa ya zý lý þý. - Rüz gâr a lan yer, ha va dar. 9. Kýr mý zý, a cý bi ber. - Mi to lo ji de ilk de fa uç ma yý ba þa ran in san. 10. A rap ça da su. - Ýs pan ya' nýn Türk çe ký sa ya zý lý þý. - Ba ba sý öl müþ o lan (ço cuk), ba ba sýz yýl lýk e ser DO ÐU RO MA ME DE NÝ YE TÝ NÝN DÜN YA ÇA PIN DA KÝ Ö NEM LÝ KÜL TÜR MÝ RAS LA RIN DAN BÝ RÝ O LAN KA RÝ YE MÜ ZE SÝ, 3D Ý LE SA NAL OR TAM DA GE ZÝ LE BÝ LE CEK. 3D i le sa nal or tam da ge zi le cek DOÐU Ro ma Me de ni ye ti nin dün ya ça pýn da ki en ö nem li kül tür mi ras la rýn dan bi ri o lan Ka ri ye Mü ze si, sa nal or tam da ge zi le bi le cek. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ya zý lým þir ke ti iz zapps, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn kat ký la rýy la Ka ri ye Sa nal Mü ze uy gu la ma sý ný ha ya ta ge çir di. App le Sto re da sa tý þa su nu lan uy gu la may la, Ka ri ye Mü ze si ni dün ya ya a ça rak Tür ki ye nin ta ný tý mý na ö nem li kat ký sað la ma sý he def le ni yor. Uy gu la ma da, mü ze nin bütün yön le riy le doð ru an la týl ma sý ve bütün ay rýn tý la rýy la iz le ne bil me si i çin ge rek li ça lýþ ma ti tiz lik le ya pýl dý. Son Yar gý fres ki nin re no vas yo nu da uy gu la ma kap sa mý na a lý na rak, e se rin sa de ce bu gü ne u la þan de ðil, o ri ji nal ha li nin de ha yal e dil me si sað lan dý. O yun tek no lo ji siy le ha zýr la nan uy gu la ma da ki Re ti na Disp - lay (RD) ö zel li ði, gör sel le rin mak si mum ka li te de iz le ne bil me si ni sað lý yor. Sa nal zi ya ret çi si ne 3D ser best tur i le mü ze yi en in ce ay rýn tý la rý na ka dar in ce le me imkâný ve ren uy gu la ma, her bir de ta yýn ya ný ba þýn da a çý lan bil gi pen ce re le riy le do yu ru cu bir bel ge se le dö nü þü yor. Ça nak ka le 1915 Ge zi ci TIR Mü ze si De niz li de DENÝZLÝ Be le di ye si, Ça nak ka le Sa va þý nda kul la ný lan þah sî a raç ge reç ler le sa vaþ mal ze me le ri nin ser gi len di ði Ça - nak ka le 1915 Ge zi ci TIR Mü ze si ni þeh re ge tir di. Top lam 4 bin par ça e se rin ser gi len di ði mü ze, üc ret siz ge ze bi le - cek. Ge zi ci mü ze, ilk o la rak Bay ram ye ri Mey da ný nda zi ya re te a çýl dý ve ilk gün bin ler ce ki þi gel di. De niz li / ci han YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ga la ta sa ray fot bol ta ký mý nýn tek nik di rek tö rü. 2. Di nî te ma lý mü zik. - Saatin kýsaltmasý. 3. Ley lek si ler den, tüy le ri be yaz, pem be, ka nat la rý nýn u cu ka ra, e ti ye nir bir kuþ. 4. Yav ru sa hi bi di þi. - Birden ödenerek faizin iþlemesine son verilen tahvil. 5. Soy lu luk, a sil lik. 6. Er zu rum yö re sin de tey ze. - Sað du yu ya, gö re ne ðe, o la ða na ay ký rý, ga rip, tu haf, ya dýr ga nan, DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI B E R E K E T O M A Ç 2 U T A R Ý T O L A E 3 K Ý L Ý M A N J O R A 4 A K Y M E N A Y Ý 5 L E Ý A T A K 6 E T Ý KOL A 7 M S K L Ý M N A M K A N A R 8 U L AM A K Y A M 9 N A L AT N K I S T 10 V E Ý R E A R A U S K ANMA PROGRAMI DÜZENLENDÝ Süt çü Ý mam ýnru hu gü nü mü ze deý þýk tu ta cak Ta ri hî Ýs ki lip Ka le si nde kiev ler res to re e di le cek ANADOLU DAKÝ en es ki yer le þim yer le rin den bi ri o lan Ço rum un Ýs ki lip il çe sin de; MÖ 700 yý lý na a it ta ri hî Ýs ki lip Ka le si nde yer a lan ev ler res to re e di le rek tu riz me ka zan dý rý la cak. Ka le de ki ev le ri ka mu laþ týr mak i çin kol la rý sý va yan Ýs ki lip Be le di ye si, 100 met re yal çýn ka ya ü ze rin de bu lu nan ka le ev le ri nin ye ri ne il çe ye öz gü mi ma rî i le ko nak lar ya pa rak þe hir e ko no mi si ne kat ký sað la ma yý he def li yor. Ka le sur la rýn da il çe ye te pe den ba kan ö zel þah sa a it 30 ev yer a lý yor. Ço rum / ci han ya ban sý. 7. Kü çük li mon. - Ce ket al tý na gi yi len kol suz ve ký sa giy si. 8. Ý lâ ve si, zey li an lam lý ke li me. - Üç ta bur dan o lu þan as ke rî bir lik. 9. Ye ni di ki len ve he nüz ü züm ver me yen bað. 10. Su ri ye dik ta tö rü Be þar... - Pem be ve ya er gu van ton la rý i le ka rý þýk ko yu kýr mý zý renk te, say dam bir ko rin don tü rü o lan de ðer li taþ. 11. Bir ha re ke tin ya pý lýþ bi çi mi ne du yu lan þaþ kýn lý ðý be lir ten bir söz. - U cu e ðik bas ton, sý rýk. 12. U la þým yol la rý nýn ya ya lar ve her tür lü ta þýt ta ra fýn dan kul la nýl ma sý, gi diþ ge liþ, sey rü se fer. 100 met re yal çýn ka ya ü ze rin de bu lu nan ka le ev le ri - nin ye ri ne il çe ye öz gü mi ma rî i le ko nak lar yapýlacak BÝR DÖ NEM CA MÝ O LA RAK KUL LA NIL DI EDÝRNEKAPI DAKÝ Ka ri ye Mü ze si, Bi zans dö ne min de ki li se, Ýs tan bul un fet hin den son ra i - se ca mi o la rak kul la nýl dý den bu ya na mü ze o la rak hiz met ve ren Ka ri ye Mü ze si, Tür ki - ye de ki es ki ki li se ler a ra sýn da en faz la mo za i ði ba rýn dýr ma ol ma ö zel li ði ne sa hip. Ti pik Bi zans ya pý sýn da ki mü ze de ki, mo za ik ve fresk ler Bi zans re sim sa na tý nýn son dö ne mi ne a it en gü zel ör nek le rin den. Ge rek du var lar da, ge rek se ta van da ki mo za ik be tim le me le ri gü nü mü ze az ha - sar la u la þan mü ze de, mo za ik le rin ya ný sý ra renk li ve de sen li mer mer süs le me ler de dik ka ti çe - ki yor. Dün ya da ki sa nat ta rih çi le ri nin il gi si ni çe ken ya pý, Haz re ti Ý sa ve Haz re ti Mer yem in ha - ya tý ný kro no lo jik o la rak an la tan mo za ik ve fresk le riy le hem di nî, hem ta ri hî, hem de sa nat sal bir ha zi ne ni te li ði ta þý yor. Bi zans Rö ne san sý nýn baþ eserlerinden bi ri o la rak ka bul e di len 1500 yýl lýk e ser, Hris ti yan lýk ta ri hi nin üç bo yut lu bir ma ke ti gi bi a ný lý yor. Kültür Sanat Servisi KAHRAMANMARAÞ Stra te jik Dü þün ce Top lu lu ðu, Süt çü Ý ma mý An ma prog ra mý dü zen le di. Kah ra man ma raþ ta Ýs tik lâl mü ca de le si ni baþ la tan Süt çü Ý mam, Meh met  kif Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen prog ram la a nýl dý. Ö zel bir te le viz yon ka na lý ta ra fýn dan ha zýr la nan Süt çü Ý mam ve Ma raþ ýn kur tu lu þu nu an la tan bel ge sel gös te ri si i le baþ la yan prog ram, Kah ra man ma raþ Stra te jik Dü þün ce Top lu lu ðu Baþ ka ný Dr. Gök han Gök þen in ko nuþ ma sýy la de vam et ti. Süt çü Ý mam ýn maz lû mun ya nýn da du ra rak za lim le kar þý di re ni þin a dý ol du ðu nu be lir ten Gök þen, zul me kar þý dur di yen Süt çü Ý mam ýn ru hu gü nü mü ze ý þýk tu ta cak týr de di. SÜT ÇÜ Ý MAM, BÝ ZÝ KAH RA MAN LIK ÜN VA NI Ý LE ÞE REF LEN DÝR DÝ Ýþ gal ci güç le rin Se ne gal ve Ce za yir li Müs lü man la rý Ýn gi liz ve Fran sýz as ker le ri nin zo ruy la Kah ra man ma raþ'a ge tir - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Gök han Gök þen di ði ni i fa de e den Gök þen, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Bu gün kü a dý i le Þe ker de re, U zu no luk ve Kýþ la a dý i le bi li nen böl ge le ri Fran sýz ve Ýn gi liz as ker le ri iþ gal et miþ ti. Se ne gal ve Ce za yir den ge ti ri len Müs lü man kar deþ le ri miz Fran sýz ü ni for ma sý ný giy mek mec bu ri ye tin de bý ra kýl dý. Ýn gi liz as ker le riy le bir lik te Hint a sýl lý maz lûm Müs lü man lar ken di Müs lü man din kar deþ le ri - ni öl dür me le ri i çin Ýn gi liz ü ni for ma sýy la þeh ri mi ze ge ti ril di. Bi zi kah ra man lýk un va nýy la þe ref len di ren ec da dý mýz Ma raþ bi ze me zar ol ma dan düþ ma na gül - zar ol maz de di. Ken di ni me de ni zan ne den, yap týk la rý i le dün ya zil let ta ri hin de yer a lan bir me de ni ye te en gü zel ce va bý ver di. Süt çü Ý mam ýn bun dan 93 yýl ön ce ko ru du ðu þey hiç ta ný ma dý ðý ka dý nýn na mu su de ðil, be nim bin ler ce yýl lýk ec da dý mýn na mu suy du. Süt çü Ý mam o la yý dün ya ta ri hin de ya þan mýþ bir ka ra man lýk o la yý dýr. Dün ya nýn ne re sin de o lur sa ol sun böy le bir yi ðit var sa o yer kah ra man dýr Kah ra man ma raþ / ci han Su al tý nýn son 60 yý lý ay dýn la ný yor TÜRKÝYE DE su al tý nýn gi zem li dün ya sý ný ilk kez fo toð raf la yan sa nat çý la rýn e ser le ri nin yer al dý ðý Su al tý - na I þýk Tu tan lar ser gi si, 8 Ka sým da Re zan Has Mü ze si nde a çý la cak. 60 yýl lýk bir hi kâ ye nin an la týl dý ðý ser gi de, Tür ki ye de su al týn da ilk kez dek lan þö re ba san Ra sim Di van lý, Mus ta fa Kap kýn, Yal çýn Ha ra çoð lu, Za reh Ma gar, Bas kýn So kul lu oð lu ve To sun Se zen den Tür ki ye nin ö dül lü ve ö nem li su al tý fo toð raf sa nat çý la rý na ka dar ol duk ça u zun bir dö ne mi kap sa yan e ser ler yer a la cak. Sa nat çý la rýn ken di le rin de iz bý ra kan en ö nem li ka re le ri ne yer ve ri len bu pro je, Tür ki ye nin su al tý fo toð raf çý lý ðý ta ri hin den yo la çý ka rak, 1950 ler den gü nü mü ze ka dar Tür ki ye ve dün ya de niz le rin de ki su al tý hayatý ný göz ler ö nü ne se ri yor. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 MAKALE 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ 5 fer sa dog ni as ya.com.tr K ur ân hiz met le ri nin se lâ me ti hak tan, hiz met eh lin den ya na ol mak, ba zý pren sip le ri ö züm se mek, be nim se - mek ve o yön de ça lýþ mak tan ge çer. Her za - man, he pi mi zin muh taç ol du ðu ve ti tiz lik - le uy gu la ma mýz ge re ken te mel pren sip ler var dýr. Ö zel lik le ehl-i dün ya nýn ha fi ye le ri (a jan la rý) ve pro pa gan da cý la rý nýn ka fa la rý Ýþittik ve itaat ettik nidası Na bü dü Mü ta lâ a la rý - 27 Se mi nâ ve a ta nâ i fa de si i le tek rar la nan i þit - tik ve i ta at et tik ni da mýz o lan bu ü çün cü ya zý - mýz da na bü dü mâ nâ sý ný mü ta lâ a ya sý ra gel di. Bu i fa de ler de çok ma na la rýn sak lý ol du ðu nu baþ - lan gýç ta söy le miþ tik. Se mi na ve a ta na guf ra ne ke Rab be nâ ya ni Ý þit - tik ve i ta at et tik ey Rab bi miz, af fý ný di le riz. du â sýn da bu lu nan Rab be nâ da sak lý nâ (biz) za mi ri he - pi mi zi bu du â ya da hil ey le mek te. Ne yi i þit tik ve i ta at et tik? Pey gam ber le re ge len - le re, ya ni Al lâh a, me lek le ri ne, ki tap la rý na, pey - gam ber le ri ne i man et me yi i þit tik ve ka bul et tik. Ý þit tik ve i ta at et tik, â yet te ço ðul ta ký sý i le yer a lýr ken; üm me te böy le de yin ma na - sýn da yol gös ter mek te. Bi zim de, a sýr lar son ra za man sah ne si ne çýk ma sý ra mýz gel di ve u bu di yet sa fýn da, bu sa týr lar a ra sýn da o - ku yu cu la rý mýz la be ra ber Se mi na ve a ta na guf ra ne ke Rab be nâ di yo ruz. Böy le ce Rab be - nâ da ki nâ ya da hil o lu yo ruz. Ey Rab bi miz! der ken üç ta ne ni dâ yük - se li yor. Bi rin ci o la rak, vü cu du muz da ki zer - re ler hep be ra ber hâl dil le riy le; i kin cisi, ehli tev hid o la rak; ü çün cüsü i se kâ i nat ta ki bü - tün mev cu dat hâl dil le ri i le Ey Rab bi miz, biz de em ri ni i þit tik ve i ta at et tik diyor lar. E vet, kâ i nat ve mah lû kat ta i fe sin de ne ler var sa hep be ra ber bin bir li san la rý i le ni da e de rek Se - mi na ve a ta na guf ra ne ke Rab be nâ di yor lar. Ya ben? Vü cu dum da ki zer re ler, ehl-i tev - hid ve kâ i nat bu müþ te rek li ði ve be ra ber li ði i - fa de e der ken ben ne ya pý yo rum? Gün lük, an - lýk hâl le rim le ne ka dar Se mi na ve a ta na guf - ra ne ke Rab be nâ di ye bi li yo rum? Ey Rab bim! Bü tün ku sur, acz ve fak rým la u bu di yet di va ný - na du ra rak ben de ay ný mü na ca ta iþ ti rak e de - rek Se mi na ve a ta na guf ra ne ke Rab be nâ di yo - rum, ka bul ey le Al lâh ým, â min. Bu sü ku tî ka bul ve mem nu ni ye tin hu zu ru nu ya þar ken, ö te ler den â de ta i ti raz vâ rî bir so ru so - ru lur: Ý na nan lar, mü kel le fi yet le ri ni ka bul et tik - ten ve a mel de et tik ten son ra bu mað fi ret ne yin ne si? Ni çin o na ih ti yaç du yul muþ? De mek ki â - min de de nil se ko nu tam an la þýl ma mýþ. Be ri ler den ce vap ge lir ik na e der ce si ne: Her ne ka dar on lar mü kel le fi yet le ri ni ye ri ne ge tir miþ ol - sa lar da bir ku su run sa dýr ol ma sýn dan kork tuk la - rý i çin mað fi ret di le mek te dir ler. Her gün yet miþ de fa mað fi ret di le yen Re sûl-i Ek rem (asm) bu ko - nu da da Reh ber-i Küll ve Mut lak týr (asm). Ay rý ca biz kul lu ðun han gi mer te be sin de o lur sak o la lým, Rab bi mi zi lâ yý kýy la se na e de me dik, e de me yiz; o hal de mað fi ret di le me miz lâ zým dýr. Mað fi ret et me de, af fet me de en mü kem mel o - lan Sen sin, o hal de bi zi af fet. Bu nu da i lân e di yo - ruz Rab bim! Çün kü Sen af fet me yi çok se ver sin. Bu â ye tin ben ze ri mâ nâ sýn da o lan Ey Rab bi - miz! Biz in dir di ðin ki ta ba i nan dýk ve pey gam be re uy duk 1 i le Rab bi miz! Biz, Rab bi ni ze i man e din di ye i ma na ça ðý ran bir da vet çi i þit tik, he - men i man et tik. Rab bi miz! Gü nah la rý mý zý ba - ðýþ la. 2 ve Ya Rab be nâ! der ler: Ý nan dýk i man ge - tir dik, þim di Sen bi zi þe ha det ge ti ren ler le be ra ber yaz 3 ve Rab bi miz! Biz i man et tik; öy le i se bi zi af - fet; 4 ve tes bit e de bil di ði miz bu â yet ler le Rab - bi miz; gön der dik le ri ne i man et ti ði mi zi i lân et - me mi zi, ik rar et me mi zi ve ni ha ye tin de de mað fi ret di le me mi zi ta lim bu yur mak ta dýr. Rab be nâ lý â yet ler den bi zi deh þe te dü þü re - ni de var: O gü nah kâr la rýn, Rab le ri hu zu run da baþ la rý ný ö ne e ðe cek le ri, Rab bi miz! Gör dük duy - duk, þim di bi zi (dün ya ya) ge ri gön der de, i yi iþ ler ya pa lým, ar týk ke sin o la rak i nan dýk di ye cek le ri za - ma ný bir gör sen! 5 â ye tin de ki gü nah kâr lar da Gör dük ve duy duk der ler. A ma ge cik me li o - lan ve i þe ar týk ya ra ma yan bir gör me ve duy - ma dýr bu. Al lâh mu ha fa za ey le sin, â min. Dip not lar: 1- Âl-i Ým ran: Âl-i Ým ran: Ma i de: Mü mi nun: Sec de: 12 Bu ölçülere her zaman muhtacýz ka rýþ týr dý ðý, fit ne ve fe sat sok ma ya ça lýþ tý ðý dev re ler de da ha da muh ta cýz. En ö nem li - le ri ni þöy le sý ra la ya bi li riz: * Bu dün ya ya im ti han ol ma ya gel dik. Al - lah bi zi her þey le im ti han e di yor: An ne miz, ba ba mýz, ço cu ðu muz, kar de þi miz, ak ra ba - mýz, kom þu la rý mýz Ve hiz met eh li ve ya e hil ol ma yan lar la da im ti han e di yor. Te sa - nü dü müz, yek di ðe ri mi ze kar þý mu â me le - miz, de ðer len dir me le ri miz vs. i le * Ýn sa nýz, za af la rý mýz var. Ki þi ve ha di se - le ri his sî, nef sî, in dî, ta raf gir o la rak mý de - ðer len di ri yo ruz? Yok sa, Üs tad ýn Ri sa le-i Nur da or ta ya koy du ðu Kur â nî ve Ne be vî öl çü le ri e sas a la rak mý? * Ri sa le-i Nur a gö re, hiç bir Nur Ta le be si ni ten kit et me hak ký mýz yok. Zi râ, bi lir si niz Üs - tad, en az her on beþ gün de bir o ku ma mý zý tav si ye et ti ði Ýh lâs Ri sa le si nin 2. düs tu run da, Bu hiz met-i Kur â ni ye de bu lu nan kar deþ le ri - ni zi ten kit et me mek ve on la rýn üs tün de fa zi - let fu ruþ luk nev in den gýp ta da ma rý ný tah rik et me mek tir. Çün kü na sýl in sa nýn bir e li di ðer e li ne re ka bet et mez, bir gö zü bir gö zü nü ten - kit et mez, di li ku la ðý na i ti raz et mez, kalb ru - hun a yý bý ný gör mez. Bel ki bir bi ri nin nok sa ný - ný ik mal e der, ku su ru nu ör ter, ih ti ya cý na yar - dým e der, va zi fe si ne mu a ve net e der. Yok sa o vü cud-u in sa nýn ha ya tý sö ner, ru hu ka çar, cis - mi de da ðý lýr. (Lem a lar, s. 164) di ye rek bi zi ten kit ten þid det le men e der. An cak, dün ya ça pýn da Be ni de mi hen ge vu run! þek lin de ki bir öl çü vaz e der. O nun i - çin mi henk, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye dir. Bi zim i çin mi henk i se, Ri sa le-i Nur dur. Ri sa le-i Nur mes le ðin de bir bi ri mi ze, ki þi, ce ma at ve grup la ra, a da let ve hak pe rest lik le yak laþ ma mýz is te nir: A da let ü ze re o lun ve Al lah i çin þâ hit lik e - din. Ken di a ley hi ni ze ve ya an ne ve ba ba nýz la ak ra ba la rý ný zýn a ley hi ne ol sa bi le. Hak kýn da þa hit lik et ti ði niz ki þi, zen gin de ol sa, fa kir de ol sa doð ru luk tan ay rýl ma yýn. Çün kü i ki si ni de Al lah siz den da ha i yi gö ze tir. (Kur ân, Ni sâ Sû - re si, 135.) Ki þi le ri, yö ne ti ci le ri, hiz met eh li ni de ðer len di rir ken â dil ol mak ge rek ti ði gi bi, ce ma at, mes lek ve meþ rep le re de hak ka ni - yet le yak laþ ma lý. Meclis in yetkisi Aliler Çetesi ne verildi D iyarbakır ve çevresinde 11 Şubat 1925 te baş gösteren ayaklanma (kıyam) hareketini bastırmak için, âcilen iki olağanüstü tedbir alındı. Birincisi, operasyonel askerî harekât. Diğeri ise, İstiklâl Mahkemelerinin kurulması. Bu arada, Fethi Okyar kabinesi düşürüldü, yerine sertlik yanlısı İsmet Paşa kabinesi kuruldu. İsmet Paşa kabinesinin isteği üzerine, Meclis'ten iki yerde İstiklâl Mahkemesinin kurulması kararı çıkarıldı. Biri Ankara, diğeri Diyarbakır'da kurulması kararlaştırılan İstiklâl Mahkemelerinin başkan ve üyelerinin tesbitinden sonra, derhal çalışmalara başlandı. (Zabıt Ceridesi, 2. Devre, 15. Cilt, s ) Bu süreçte son derece dikkat çeken bir nokta da şudur: 31 Mart (1925) günü Meclis tarafından alınan bir kararla, İstiklâl Mahkemelerinin vereceği idam cezaları hakkında, ayrıca bir başka onay gerektirmeden bu cezanın derhal infaz edilmesine dair bir özel kànun çıkartıldı. Meclis, böylelikle idam cezalarının infazı hakkında nihaî onay mercii olmaktan da çıkarılmış oldu. Meclis'e yapılan bu baypastan sonra, artık bütün iş "mahkeme çetesi"nin keyfine bırakılmış oldu. Muhalefet susturuldu Ankara'daki mahkeme, ilk iş olarak henüz yeni kurulmuş bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını (TCF) hedef tahtasına koydu. Mahkeme başkanının emriyle, gerek parti merkezinde, gerek şubelerinde Partiler niçin kapatıldı? H alk Fırkasından ayrılan bir grup politikacı/asker, 17 Kasım 1924 te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isimli partiyi kurdu. Kurucu üyeler şunlar: Ali Fuat (Cebesoy), Kâzım Karabekir, Rauf (Orbay), Adnan (Adıvar), Refet (Bele). Bu parti, çeşitli bahanelerle, 5 Haziran 1925'te kapatıldı. İrticaya taviz vermekle suçlanan yönetim kadrosunun çoğu siyasetten dışlandı. Bir kısmı da, İstiklâl Mahkemesinden canını zor kurtardı. Bilâhare, Halk Partisine muhalif olan kişileri ortaya çıkarmak için kurdurulan üç ay ömürlü Serbest Cumhuriyet Fırkası da, 17 Kasım 1930 da ve gerekse parti yöneticilerinin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Üstelik, bu aramalar ânî baskınlar şeklinde gerçekleştirildi. (Hakimiyet i Milliye Gazetesi, ) Şeyh Said Hadisesi bahanesiyle muhalefeti susturmayı, hatta yok etmeyi hedef alan devrin hükûmeti, adâleti emellerine âlet ederek TCF'nin yanı sıra muhalif gördüğü gazeteleri de birer birer kapattırma cihetine gitti. Mahkemenin infaz yetkisi Diyarbakır merkezli kurulan Şark İstiklâl Mahkemesi ise, usûlen yapılan duruşmaların ardından, Şeyh Said ile birlikte 47 kişi hakkında verilen idam cezası, yine aynı mahkemenin kararıyla hemen oracıkta infaz edildi. Ardından, açılan geniş bir çukura toplu halde gömüldüler. Mezarları, hâlâ meçhûl vaziyette. Bu nasıl bir kin, öfke ve husumet halidir ki, orada sergilenen tablo ile gelecek nesillere de sirayet edecek bir fitne rüzgârı estirilmiş. Öyle ki, idam edilenler arasında hadise ile uzaktan yakından alâkası olmayan, hatta ayaklanma esnasında bölgede dahi bulunmayan kimi maznunlar da vardı. kendi kendini feshetti. Üç ay kadar evvel (Ağustos) kurulmuş olan bu partinin kapatılma gerekçesi olarak da şu hususlar ileri sürüldü: Ekonomide liberal görüşü benimseyen bu partinin içine, kısa zamanda gerici, mürteci ve gayr i memnun kimseler sızmıştır. * * * Cumhuriyetin ilk döneminde altı yıl arayla yaşanan şu iki önemli gelişme de gösteriyor ki, adına "demokrasi denemesi" denilen göstermelik bir oyun sergilenmiş. Zira, üst düzey yönetim kademesi tarafından, 27 yıl müddetle (1950'ye kadar) tek Meselâ, Osmanlı Şurâ yı Devlet Reisliği de yapmış olan Seyyid Abdülkadir bunlardan biriydi. Buna mümasil, listede haksız yere idam edilen daha başka şahsiyetler de var. Ve, bu şahsiyetlerin hemen tamamı, hem Dünya Harbi esnasında, hem de Millî Mücadele safhasında Türk kardeşleriyle birlikte hareket etmişlerdir. Üstelik, birçoğu gazi olup, yakınlarını da cephede şehit vermişlerdir. Demek ki, bu kimseler, durduk yere hır çıkarıp ayaklanmış falan değiller. O dönemi iyi tahlil etmek lâzım. Bir de şu tuhaflığa bakın ki: Bugün 40 bin mâsumu öldüren bir tek kişinin dahi idam edilmesinin kabul edilmediği Türkiye Cumhuriyeti'nde, vaktiyle toplu idam ve toplu mezar vak'asına resmen rıza getirilmiş ve bu ajite edici azim hatanın telâfi edilmesi cihetine de bir türlü gidilmiyor, gidilemiyor. Hiç şüphesiz, mücadele metodu itibariyle Şeyh Said'in bir yanlışı, yani içtihadî bir hatasından söz etmek mümkün. Buna mukabil, o devrin rejim anlayışıyla ve bu anlayışın uygulama biçimiyle, insan olarak, bilhassa Müslüman olarak ülfet ve münasebet peydâ etmek mümkün değildir. Neticede, iki yanlıştan bir doğru çıkmamış ve binlerce mâsum insanımızın kanı heder olmuştur. O hadiseden sonra taraflarca sürdürülen din ve unsuriyet düşmanlığı ise, fitnekârlığın daniskası olmuştur. Bazı kesimler tarafından hâlâ körüklenmeye çalışılan bu fitneyi söndürmek, bugün itibariyle en büyük bir hamiyet i diniye ve vataniye vazifesi haline gelmiştir. Demokrasi kandırmacası parti rejimi benimsenmiş, muhalif herhangi bir cereyana ise, en ufak bir tahammül dahi gösterilmemiştir. İşte, 'te yaşananlar ve işte 1930'da sergilenen oyunlar. Oysa, muhalefet boşluğunu doldurmak maksadıyla kurulduğu var sayılan bu iki partinin isminde de Cumhuriyet ibaresi var: Biri Cumhuriyetçi Terakkiperver Fırkası; diğeri ise, Serbest Cumhuriyet Fırkası ismini taşıyor. Ama gelin görün ki, daha evvel kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Fırkası, bunların varlığına dahi tahammül göstermeyerek, her ikisini de türlü bahanelerle kapattırdı. Halbuki, bu partilere teveccüh gösterenler de, en az "tek parti" yöneticileri kadar vatanperver insanlardı. Özellikle de, Terakkiperver Fırkasının yöneticileri... Kâzım Karabekir Paşa başta olmak üzere, partide aktif görev alan diğer kurmayların da tamamı İstiklâl Harbine katılmış, vatan ve millet yolunda canla, başla çalışmış kimselerdi. Ama, ne yazık ki bunların hemen hepsi o dönemde harcanarak siyasetin dışına itildi. Buna göre, 1950 yılına kadar yaşanan kısmî açılımlar, sadece bir göstermelik demokrasi den ibaret kalmış oluyor. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Meþveretin fazileti ve hükmü Ma lat ya dan Ýh san Sa rý: Meþ ve re tin de na - maz gi bi farz ol du ðu söy le ni yor. Bu doð ru mu? Meþ ve ret siz yap tý ðý mýz iþ ler den ne de - re ce so rum lu yuz? MEÞ VE RET, AL LAH IN EM RÝ DÝR Al lah meþ ve ret et mek ten müs tað nî dir. Fa - kat in sa ný, me lek ler le meþ ve ret et tik ten son - ra ya rat tý. Al lah ýn meþ ve re te ih ti ya cý el bet te yok tu. Fa kat Al lah kâ i na ta mey ve o la rak ya ra ta ca - ðý bu ye ni cin sin ha ya týn da, ö nem li bir ka rar mer - ke zi o la rak meþ ve re tin hâ kim ol ma sý ný is ti yor du. Bu nun i çin de em ret mek ye ri ne, ilk ör ne ði biz zat Ken di Zat-ý U lu hi ye ti ver di. Ya ni meþ ve - re ti em ret mek ten ö te, biz zat Ken di si bu na ör - nek lik et ti, ön cü lük et ti, fi i liy le ký la vuz luk et ti. AL LAH, ÝH TÝ YA CI OL MA DI ÐI HAL DE ME LEK LER LE MEÞ VE RET ET TÝ Ýl gi li â yet ler ay nen þöy le dir: Ha ni, Rab bin me lek le re, Ben yer yü zün de bir ha li fe ya ra ta ca ðým de miþ ti. Me lek ler: O ra da boz gun cu luk ya pa cak, kan dö ke cek bi - ri ni mi ya ra ta cak sýn? Oy sa biz sa na ham de de rek da i ma Se ni tes bih ve tak dis e di yo ruz. de di ler. Al lah da: Ben si zin bil me di ði ni zi bi li rim de di. Al lah,  dem e bü tün es ma yý öð ret ti. Son ra on la rý me lek le re gös te re rek, E ðer doð ru söy lü yor sa nýz, hay di ba na bun - la rýn i sim le ri ni söy le yin de di. Me lek ler: Se ni bü tün ek sik lik ler den ten zih e de riz. Se nin bi ze öð ret tik le rin den baþ ka bi zim hiç - bir bil gi miz yok tur. Þüp he siz Sen  lim ve Ha - kîm sin de di ler. 1 Be di üz za man Haz ret le ri de, bu â yet ler le il gi li o la rak,..mü þâ ve re [meþ ve ret] üs lû bu nu in san la - ra öð ret mek i çin dir. Yok sa Ce nâb-ý Hak, mü þâ - ve re den mü nez zeh tir 2 de mek te dir. KUR ÂN, MEÞ VE RE TÝ EM RE DÝ YOR Kur ân i ki â ye tiy le meþ ve re ti em re di yor. Ýþ - te â yet ler: Ve em ru hum þû râ bey ne hum (On la rýn iþ le ri þû râ i le dir.) 3 Ve þâ vir hum fi l-emr (Ýþ ko nu sun da on lar la mü þa ve re et.) 4 Pey gam ber E fen di miz (asm) ken di si ne va - hiy ge lip dur du ðu hal de, hiç ih ti ya cý yok ken, sýrf üm me te ör nek ol mak i çin as ha býy la bir - çok ke re meþ ve ret et ti. Ve meþ ve ret so nu cun - da kar þý gö rü þü uy gun bul du. Me se lâ Be dir Sa va þýn da or du nun ka rar gâ hý - ný meþ ve ret so nu cun da be lir le di. U hud Sa va - þý na ka týl ma ya meþ ve ret so nu cun da ka rar ver - di. Hen dek Sa va þý nýn þek li ni meþ ve ret so nu - cu na gö re tes bit et ti. BE DÝ ÜZ ZA MAN, MEÞ VE RE TÝ TE SÝS ET TÝ Be di üz za man ge ri ye bir ha li fe bý rak ma dý; i - man ve Kur ân hiz me ti ni meþ ve ret te me lin de yü rü tü le cek bi çim de te sis et ti. Me se lâ Be di üz za man, ta le be le ri nin hiz met - te mü na ka þa sýz meþ ve ret et me le ri ni is ti yor ve Ka ra rý ný zý ka bul e de rim. di yor. 5 Meþ ve re tin þahs-ý ma ne vi yi tem sil et ti ði ni 6 i fa de e de rek, Me dar-ý ni za bir me se le var sa meþ ve ret e di - niz 7 di yor. Siz, meþ ve ret le ne lâ zým sa ya par - sý nýz. Fa kat ih ti yat la, te laþ sýz, vel ve le ye ver - me mek lâ zým! 8 di ye de i kaz e di yor. Nakþ-ý i câ zý gös ter mek tar zýn da bir Kur ân yaz ma ya meþ ve ret le ka rar ve ri yor. 9 Ör nek le ri art týr mak müm kün dür. MEÞ VE RE TÝN HÜK MÜ Ý man ve Kur ân hiz me tin de meþ ve ret, þahs-ý mâ ne vî nin iç ti ha dý hük mün de dir. Ma lûm, iç ti - hat ta i sa bet e den i ki se vap a lýr; i sa bet et me yen iç ti hat et me si nin kar þý lý ðý o la rak bir se vap a lýr. Meþ ve ret e den i se i sa bet et me se bi le, hem iç ti hat se va bý, hem meþ ve ret se va bý ol mak ü - ze re i ki se vap a lýr. Ý sa bet et me si du ru mun da i - se üç se vap a lýr. Mün fe rit ha re ket le ri miz de, ya ni meþ ve ret - siz iþ le ri miz de ya nýl ma ris ki çok yük sek tir. Bu - na bað lý o la rak me su li yet de çok yük sek tir. Fa kat meþ ve ret te ya nýl ma ris ki çok dü þük tür. Me su li yet i se hiç yok tur! Ri sa le-i Nur Ta le be si i çin Ri sa le-i Nur hiz me ti farz-ý ayn bir hiz met tir. Çün kü ci had dýr. Ri sa le-i Nur Ta le be si nin, Ri sa le-i Nur hiz me ti i çin ya pa - ca ðý meþ ve ret de farz-ý ayn hük mün de dir. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si: 30, Ý þâ râ - tü l-ý câz, s Þû râ Sû re si: Âl-i Ým - ran Sû re si: Þu â lar, s. 289, Kas ta - mo nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s E mir dað Lâ hi ka sý, s Mek tu bât, s. 394; Bar la Lâ hi ka sý, s. 166.

6 6 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ + YURT HABER Yýl: 43, sa yý: Y e ni As ya nýn sa dýk, fe da kâr ve mü dak kik o ku yu cu la rý nýn ye ri ve hâ li bir baþ ka o lu - yor. On lar 43 se ne dir, bu ga ze te nin þan lý mü ca hid le ri dir. Ýþ te on lar dan bi ri o lan, Bur - sa mý zýn gü zi de in san la rýn dan Meh med Üz - mez kar de þi miz, ge çen ler de bi zi a ra ya rak, Ga ze te ye bak tým da, bir kaç gün son ra yýl: 43, sa yý: o la cak, bu nun la a lâ ka lý bir ya zý ya - za bi lir mi si niz? de di. E vet, baþ ka hiç bir ga ze te ye na sip ol ma yan bir þe yi Ce nâb-ý Hak, Ye ni As ya ya na sip et miþ - tir. O nun o ku yu cu la rý, o nun sa dýk ve sar sýl - maz bir par ça sý o lmuþ lar dýr. Ger çek ten de, 43 se ne dir bi zim de ta kip e de rek i çin de ol du ðu - muz bu gü zi de top lu luk, ga ze te le ri Ye ni As - ya yý her þart ve hal de hiç yal nýz bý rak ma mýþ, o na göz be be ði gi bi ba ka rak bu gün le re ge tir - miþ ler dir. Ni ce u çu rum la rýn ba þý na gel miþ ol sa da, o na u za nýp, o u çu ru mun ba þýn dan kur ta - ran hep o o ku yu cu la rýn sa dýk e li ol muþ tur. On la rýn ço ðu ad sýz kah ra man lar dýr. Geç ti ði miz yýl lar da Ýs tan bul Ye ni As ya mer - ke zi miz de ki ga ze te ar þi vin de ki ek sik le ri mi zi ta mam la mak i çin, An ka ra da ki fe da kâr a ða - be yi miz Ýs ma il Ya man dan 40 se ne lik ga ze te ar þi vi ni al mýþ týk. Bu o ku yu cu lar, ga ze te si ni öy le or ta la ra at ma yýp sak la yan gü zi de in san - lar dýr. Ya ni "ha ným la rý nýn bas ký sý" ol ma sa, her hal de ço ðu ev le ri nin bir kö þe sin de ga ze - te ar þi vi ya par. En son da, bu geç ti ði miz haf - ta lar da bi zim bu ya zý yý yaz ma mý zý is te yen Meh med Üz mez kar de þi miz bi ze, bir kaç se - ne lik ar þi vi ni ver miþ ti. Bu ga ze te her þe ye lâ yýk týr. O ki Be di üz za - man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin, Ri sa le-i Nur la - rýn mat bu at ta ki li sâ ný dýr. O na hiz met et - mek, do la yý sýy la Üs ta dý ve Ri sa le-i Nur la rý na zar la ra tak dim et mek de mek tir. Yi ne böy le bir Ka sým a yý i çe ri sin de rah met li o lan, Üs ta dýn sa dýk hiz met kâr ve ta le be le rin den Bay ram Yük sel A ða be yin, bir ve si le i le (Ye ni As ya ya kar þý ba zý la rý nýn mu a rýz ol du ðu 1974 se ne sin de) bi zim de i çin de ol du ðu muz bir top lu lu ða söy le di ði þu sö zü de ha týr la dým. Ýþ te ya kar de þim, ga ze te de (Ye ni As ya) Üs ta - dý mý zýn ha ya tý neþ ro lu yor. (N. Þa hi ner in hazýrladýðý Bilinmeyen Taraflarýyla Said Nursi kitabýný kastetmiþti.) Ga ze te ye mu a rýz o lan, Üs ta dý mý za mu â rýz o lur. Üs tad a mu â rýz ol - mak, Ri sâ le-i Nur a, Al lah mu ha fa za Ýs lâ mi - yet e kar þý gel mek tir de miþ ti. Ýþ te bu ga ze te, bi zim ga ze te mizdir. Ta biî, da ha ön ce le ri aþk la vecd le bu ga ze te yi o ku - yup da, da ha son ra dan ba zý se bep ler den do - la yý o ku ma yan Nur Ta le be le ri ne de ü zü lü yo - ruz. Bun lar dan kýrk yýl dýr hu ku ku muz o lan, a ma da ha son ra ga ze te yi o ku ma dý ðý ný söy le - yen bir ar ka da þý mýz la, geç ti ði miz yýl ge çir di - ði bir ra hat sýz lýk tan do la yý te le fon a ça rak Geç miþ ol sun de miþ tim. Bu se ne nin ba þýn - da bi zim ge çir di ði miz tra fik ka za sýn dan son ra, o da bi zi a ra ya rak Geç miþ ol sun te men ni sin - de bu lun duk tan son ra, Ka za ge çir di ði ni ga ze - te de ki geç miþ ol sun i lâ nýn dan öð ren dim de - yin ce, ben ta biî bi raz þa þýr dým. Ga ze te al ma dý - ðý ný bi li yor dum. Yi ne bi zim be ra ber ol du ðu - muz bir kar de þi mi zin (o nun da ders ha ne de o da ar ka da þý) ve fat et ti ði ni bir-i ki se ne son ra du yun - ca çok ü zül dü ðü nü söy le di ve Kar de þim, ne o - lur sa ol sun bu ga ze te bi zim ir ti ba tý mýzý sað lý - yor muþ. O gün den be ri üç se ne dir ga ze te yi tek - rar a lý yo rum de miþ ti. Ben de ta biî çok se vi ne - rek o na bir þey ler da ha an lat mýþ tým. Ye ni As ya yý al ma ya baþ la dý ðý mýz za man, kün ye sin de yýl: 1 di ye gö rü yor duk. Ve o za man di ðer ba zý ga ze te le re ba ký yor duk se - ne lik o lan lar var dý. Biz de böy le o la cak mý yýz a ca ba? di ye de dü þü nür düm. Rab bi mi ze þü - kür, þim di o yýl la rý da geç miþ, yýl: 43, sa yý: ol mu þuz bi le. Allah, da ha u zun se ne ler hiz met et me yi na sip et sin. Zü be yir A ða be yin la ha na yap ra ðý ka dar ga ze te sin den, bi zi bu gün le re ge ti rip, mo dern tek no lo ji ler le ne þir ha ya tý na de vam e den Ye ni As ya mý za bin ler se - lâm ve öm rü u zun ol sun Ýn þa al lah! TAZÝYE Ýstanbul Çengelköy okuyucularýndan muhterem aðabeyimiz Tevfik Akbulut'un hanýmý, muhterem kardeþlerimiz Habib, Ziyaeddin, Þemseddin Akbulut ve Hatice Akbulut Doðan'ýn annesi; Av. Halil Doðan'ýn kayýnvalidesi Adile Akbulut' un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Sebahaddin Hundur ve Hundur Ailesi ANKARA 49 yýllýk teleferik son seferini yaptý 1963 YILINDAN BERÝ HÝZMET VEREN BURSA NIN SÝMGESÝ TELEFERÝK SON SEFERÝNÝ YAPTI. ESKÝ TELEFERÝÐÝN YERÝNE YAP-ÝÞLET-DEVRET MODELÝYLE DAHA MODERNÝ YAPILARAK HÝZMETE GÝRECEK. Mev cut 4 bin 600 met re o lan te le fe rik hat tý u zun lu ðu ye ni pro jede 8 bin 500 met re ye çý kar tý lacak. FOTOÐRAF: FATÝH KARAKILIÇ/CÝHAN BURSA DA, U lu dað ý ye ni den bir ca zi be mer ke zi ha li ne ge tir me ça lýþ ma la rý kap sa mýn da þeh re 1963 yý lýn dan be ri hiz met ve ren ya rým a sýr lýk te le fe rik ön ce ki gün son se fe ri ne çýk tý. Es ki te le fe ri ðin ye ri ne yap iþ let dev ret mo de liy le mev cut yol cu ka pa si te si ni 12 ka tý na çý ka ra cak ye ni te le fe rik pro je si dev re ye so ku la cak. Mev cut 4 bin 600 met re o lan te le fe rik hat tý u zun lu ðu ye ni pro jede 8 bin 500 met re ye çý kar tý lýr ken, Te fer rüç ten, O tel ler böl ge sin de ki ka yak pis ti ne ka dar da te le fe rik le gi di le bi le cek. Mev cut hat ta sö küm ça lýþ ma la rý baþ la ma dan es ki te le fe rik le son yol cu lu ðu nu ya pan Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, ye ni te le fe rik hat tý nýn þe hir e ko no mi si ne de ö nem li kat ký lar sað la ya ca ðý ný söy le di. Re cep Al te pe, Bur sa da 1963 yý lýn dan bu ya na hiz met ve ren ve þehrin sim ge le rin den bi ri o lan ya rým a sýr lýk te le fe ri ðin son se fe ri ni Bü yük þe hir Be le di ye si bü rok rat la rý ve ba sýn men sup la rýy la bir lik te ger çek leþ tir di. Baþ kan Al te pe, te le fe ri ðin Ka dý yay la Ýs tas yo nu nda yap tý ðý a çýk la ma da, Bur sa nýn ta ri hî bir gü ne da ha þa hit ol du ðu nu i fa de e de rek, Bur sa nýn ta ri hî te le fe ri ði, 50. yý lýn da. Ar týk bu gü ne ka dar U lu dað a u la þým da Ça dýr kent te yan gýn: 1 ö lü YAYLADAÐI il çe sin de, Tür ki ye ye sý ðý nan Su ri ye li le rin kal dý ðý ça dýr kent te çý kan yan gýn da 1 ço cuk, öl dü. Es ki TE KEL bi na sý i çe ri sin de ku ru lu ça dýr kent te ki bir ça dýr da he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. Yan gýn da du man dan et ki len di ði be lir le nen 5 yaþýndaki çocuk, Yay la da ðý Sað lýk O ca ðý na kal dý rýl dý. Ço cuk, ya pý lan mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Ha tay / a a 19 tek ne kül ol du MENDERES il çe si ne bað lý Öz de re Ma hal le si nde ki ba lýk çý ba rý na ðýn da çý kan yan gýn da 19 tek ne nin yan dý ðý bil di ril di. Men de res Kay ma ka mý Tah sin Kurt be yoð lu, Göz be be ði 3 i sim li ge zi tek ne sin de çý kan yan gý nýn ký sa sü re de bü yü dü ðü nü be lirt ti. Yan gýn da 1 i ge zi, 5 i ö zel, di ðer le ri ba lýk çý tek ne si ol mak ü ze re 19 tek ne nin yan dý ðý ný kay de den Kurt be yoð lu, Yangýna Ýzmir Büyükþehir itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle öldürüldü. Se vin di ri ci kýs mý ö lü ya da ya ra la na nýn ol ma ma sý. Yan gý nýn çý kýþ sebebi i le il gi li ça lýþ ma de vam e di yor di ye ko nuþ tu. yangýnda Bir o to mo bil de za rar gör dü. Ýz mir / a a kul lan dý ðý mýz mev cut te le fe ri ðin iþ let me si ni dur du ru yo ruz. Sis te min komp le dur du rul ma sýy la dün ya nýn en u zun hat lý te le fe ri ði o lan ye ni te le fe rik hat tý nýn in þa a tý da yo ðun la þa cak. 29 E kim 1963 ta ri hin de hiz me te a lý nan te le fe rik, 50. yý lýn da. Ka ra dan U lu dað a u la þým da ka ra yo lu 34 ki lo met re. Bur sa da 4 bin 500 met re hat u zun lu ðun da ki te le fe rik, 1955 de plan lan dý, 1957 de ça lýþ ma la rý na baþ lan dý, 1963 te de hiz met ver me ye baþ la dý. Bur sa o dö nem den bu ya na te le fe ri ðiy le a nýl dý di ye ko nuþ tu. Baþ kan Al te pe, Bur sa ya ge len ve þehir mer ke zin de ko nak la yan tu rist le rin ye ni sis tem le U lu dað a 22 da ki ka da u la þa bi le ce ði ni be lir te rek, U lu dað ýn pa no ro mik man za ra sý eþ li ðin de ký sa za man da gü zel ve zevk li bir yol cu luk su na cak o lan ye ni te le fe rik hat tý, Bur sa ya de ðer ka ta cak ve ken ti mi zin e ko no mi si ne de güç ka zan dý ra cak þek lin de ko nuþ tu. Al te pe, mev cut ka bin le rin 1955 ya pý mý es ki sis tem ka bin ler ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, bu ka bin le rin de mev cut te le fe rik i da re bi na sýy la bir lik te Te le fe rik Mü ze si o la rak Bur sa ya ka zan dý rý la ca ðý ný ve zi ya re te a çý la ca ðý ný be lirt ti. TEÞEKKÜR Ablamýz merhume Naile Tokgöz'ün vefatý münasebetiyle, Eskiþehir'de cenazeye iþtirak ederek, bizzat eve gelerek, telefon ve gazetemiz ilâný ile acýmýzý paylaþan ve taziyede bulunan bütün dost ve kardeþlerimize teþekkür ederiz. Ahmet ZEREY - ÝZMÝT Að rý da tra fikka za sý: 15 ya ra lý U lu dað yer yü zü nüncen net kö þe le rin den BAÞKAN Al te pe, ya rým as ra a dý ný yaz - dý ran te le fe ri ðin ar týk mev cut yü kü kal dýr ma dý ðý ný vur gu la ya rak, U lu - dað a çýk mak is te yen le rin ço ðu nun u - zun kuy ruk la rý bek le mek zo run da kal dý ðý ný ha týr lat tý. Yaz ay la rýn da da - ha çok A rap tu rist le rin U lu dað a u la - þým da ter cih et ti ði te le fe ri ðin, ye ni sis tem le yaz-kýþ kul la ný la bi le ce ði ni i - fa de e den Baþ kan Al te pe, 8 er ki þi lik ka bin le rin yol cu po tan si ye li ni yak la - þýk 12 ka tý na çý ka ra ca ðý ný ve ký sa sü - re de U lu dað O tel ler böl ge si ne u la þý - mýn sað la na ca ðý ný i fa de et ti. Ye ni te - le fe rik hat tý nýn kul la nýl ma sýy la ka ra - yo lu nun da da ha az ter cih e di le ce ði ni be lir ten Baþ kan Al te pe þun la rý kay - det ti: U lu dað kra ter göl le rin den þe - lâ le le ri ne ka dar pek çok gü zel li ði ba - rýn dý ran yer yü zü nün cen net kö þe le - rin den. Bur sa nýn sa hip ol du ðu bu zen gin li ðin yaz kýþ kul la nýl ma sý ný is ti - yo ruz. Mev cut yol cu ka pa si te si nin 12 ka tý na çý ka rý la ca ðý ye ni sis tem de 8 er ki þi ka pa si te li 175 gon dol ti pi ka - bin le, sý ra bek le me der di de ön len - miþ o la cak. Bur sa / ci han Ye zi di ler köy le ri ne dön mek is ti yor BATMAN IN Be þi ri il çe si Kuþ çu ku ru Kö yün den, 1980 yý lýn da Av ru pa nýn fark lý ül ke le ri ne göç e den Ye zi di ler, böl ge de þart la rýn dü zel me siy le köy le ri ne dön mek is te dik le ri ni bil dir di. Av ru pa da ya þa yan ve köy le ri ni zi ya re te ge len bir grup Ye zi di, Bat man da GAP O te li nde ba sýn top lan tý sý yap tý. Top lan tý da Ye zi di ler a dý na ko nu þan Ne dim Er kiþ, 1980 yý lýn da as ke rî dar be den son ra bas ký dolayýsýyla Av ru pa nýn fark lý ül ke le ri ne gö çe zor lan dýk la rý ný söy le di. Be þi ri il çe sin de sa yý la rý yak la þýk 10 bin o lan Ye zi di le rin, göç le 500 ün al tý na düþ tü ðü nü kay de den Er kiþ, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði yo lun da yap tý ðý re form la rýn ken di le ri ni u mut lan dý ra rak, ge ri dö nü þe yö nelt ti ði ni kay det ti. Sü reç i çe ri sin de gü zel ge liþ me le re þahitlik et tik le ri ni bil di ren Er kiþ, þöy le ko nuþ tu: Ýlk kez Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, Va li Yýl maz Ars lan ve Be þi ri Kay ma ka mý Ay þe Çað lar ýn ta zi ye mi ze ka týl ma sý bi ze mo ral ver miþ tir. 30 yý la aþ kýn sü re dir Al man ya da ya þý yo rum. Böl ge de ki o lum lu ge liþ me ler den do la yý kö yü mü ze dön me ka ra rý al dýk yý lýn da kö yün i le ri ge len le ri ne e ma ne ten kö yü tes lim et tik. Ge ri dö nü þü müz de i ti raz sýz bir þe kil de kö yü mü zü bi ze tes lim e de cek le ri ne da ir söz ver di ler. A ra mýz da ki di ya log hiç kop ma dý. Hat ta bütün ö lü le ri mi zi bi le kö yün me zar lý ðý na def net tik. An cak ge ri dö nü þü müz de en gel le me ler le kar þý laþ týk. En gel le me ler bi zi þo ke et ti ði gi bi ge le nek ve gö re nek le ri mi ze de ters düþ müþ tür. Topraklarýný ve evlerini emanet ettikleri bölgenin ileri gelenlerinin, kendilerini engellemeye çalýþtýðýný ileri süren Erkiþ, tapularý ellerinde bulunan evlerini almak için hukukî süreç baþlattýklarýný bildirdi. Bat man / a a DOĞUBEYAZIT il çe sin de yol cu mi ni bü sü i le kam yo nun çar pýþ ma sý so nu cu 6 sý li se öð ren ci si 15 ki þi ya ra lan dý. Üç mu rat Kö yün den þehir mer ke zi ne gi den Mus ta fa Ya vuz yö ne ti min de ki 04 D 3416 plâ ka lý yol cu mi ni bü sü, Çev re yo lu Dev let Has ta ne si ö nün de, yol ya pým ça lýþ ma sýn da gö rev li sü rü cü sü nün kim li ði he nüz be lir le ne me yen 04 D 5609 plâ ka lý haf ri yat kam yo nuy la çar pýþ tý. Ka za da sü rü cü Mus ta fa Ya vuz, öð ren ci ol duk la rý öð re ni len Yap rak Ý nan, Gül den Gü ney, Be ri van Po lat, Be ri van Ya vuz, Maz lum Ya vuz, Söy le mez Po lat i le yol cu lar dan Se dat Ya vuz, Ceb bar Te kin, Ýb ra him Ya vuz, Ce sim Ya vuz, Re sul Go nes, E min Div ren gi, Ah met Ya vuz ve Fer hat Te kin ya ra lan dý. Do ðu ba ya zýt Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lý nan ya ra lý lar dan Ýb ra him Ya vuz, bu ra da ki mü da ha le nin ar dýn dan Að rý Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. Bu a ra da, sü rü cü Mus ta fa Ya vuz, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, kam yo nun yol da dö nüþ yap tý ðý sý ra da ka za nýn mey da na gel di ði ni be lir te rek, kam yon sü rü cü sü nün o lay sý ra sýn da böl ge den u zak laþ tý ðý ný sa vun du. Að rý / a a T. C. BURDUR ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2008/1072 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Tapu Bilgileri : Burdur ili, Merkez ilçesi, Kuruçay köyü, Çukur yer mevkii, 62 parsel, 9.400,00 m 2 yüzölçümlü tarla olarak tapuda kayýtlý olan taþýnmaz. Taþýnmazýn Özellikleri : Burdur ili, Merkez ilçesi, Kuruçay köyü, Çukur yer mevkii, 62 parsel, 9.400,00 m 2 yüzölçüm lü tar la ni te li ðin de o lup tam his se li dir. Su lu ta rým uy - gu lan mak ta dýr. Par sel i çe ri sin de muh te lif çap ve yaþ ta fark lý tür den mey ve a ðaç la rý bu - lun mak ta dýr. Par sel e ðim i ti ba riy le düz sa yý la bi le cek ko num da, top rak ya pý sý i ti ba rýyla killi-kumlu-týnlý bir yapýdadýr. Arazi içerisinden 1 adet artezyen kuyusu bulunmakta olup 8.000,00 TL deðer takdir eldilmiþtir. Parsel içerisinde tahminen yaþlarýnda 10 adet elma, yaþlarýnda 7 adet armut, yaþlarýnda 10 adet kaysý, yaþlarýnda 7 adet þeftali, 3-5 yaþlarýnda 140 adet þeftali, yaþlarýnda 10 adet ceviz aðaçlarý ile yaþlarýnda 100 adet kavak aðacý bulunmaktadýr. Aðaçlara toplam 9.475,00 TL deðer takdir edilmiþtir. Parsel içerisinde du var la rý tuð la du var lý ya pýl mýþ yýð ma ya pý mev cut tur. Ya pý ö nü te ras lý, 3 o da, 1 mut fak tan i ba ret o lup 110 m 2 ci va rýn - da dýr. Pen ce re le ri PVC, ça tý sý ah þap ü ze ri ki re mit kap lý dýr. Ý çi sý va lý dý þý sý va sýz dýr. Gay ri - men ku lün ge niþ ev sa fý dos ya sýn da ve bi lir ki þi raporunda mevcuttur. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % 18 Satýþ saati : 14:00-14:10 Saatleri arasýnda Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ 04/12/2012 Salý günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Burdur Adliyesi Zemin kat Santral Odasý önü-burdur adre sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top - la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - delle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 14/12/2012 Cu ma gü nü Bur dur Ad li ye si Ze min kat San tral O da sý ö nü BUR DUR ad re sin de yu ka rý da be - lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak - lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka - dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa - ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk - maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edecekle rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, Ý ha le Dam ga res mi i le a lý cý ta ra fýn dan ya tý rýl ma sý ge re ken ta pu a lým har cý i le mas - raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Gay ri men ku lun ay nýn dan o lan bi rik - miþ em lak ver gi si tel la li ye bedeli ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2008/1072 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vurma la rý i lan o lu nur. 06/10/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27. (Ýc.Ýf.K.126) B: Resmi Ýlanlar

7 + DÜNYA 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ 7 E bu Ci had ý Ýs ra il öl dür müþ n ÝS raýl, 24 yýl lýk sýr per de si ni a ra la ya - rak Fi lis tin li de ri Ya ser A ra fat ýn yar dým cý - sý Ha lil El Ve zir i 1988 yý lýn da Tu nus ta ki bir bas kýn sý ra sýn da öl dür dü ðü nü ka bul et - ti. Giz li o pe ras yon la rý i le il gi li na di ren bil gi ve ren Ýs ra il in as ke rî de ne tim me ka niz ma - sý, El Ve zir su i kas ti i le il gi li bil gi le ri 12 yýl ön ce e le ge çi ren Ye di ot Ah ro not ga ze te si - ne, su i kas tý ger çek leþ ti ren te tik çi i le 2000 yý lýn da yap tý ðý rö por ta jý ya yým la ma sý na i - zin ver di. Ga ze te ye gö re da ha zi ya de E bu Ci had tak ma a dýy la ta ný nan El Ve zir i öl - dür mek i çin tu rist gi bi dav ra nan bir ka dýn a jan i le çi ko la ta ku tu su na sak lan mýþ bir si - lâh kul la nýl mýþ. Rö por ta jýn ya yým lan ma sý - nýn ar dýn dan Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah - mut Ab bas ýn Fe tih Ha re ke ti nden Ab bas Ze ki, Fi lis tin li ler ve Tu nus hü kü me ti ne Ýs - ra il i a da let kar þý sý na çý kar mak i çin ha re ke - te geç me çað rý sýn da bu lun du. El Ve zir in ha li ha zýr da Fi lis tin Mer kez Ban ka sý nýn baþ kan lý ðý ný yö ne ten oð lu Ci had El Ve zir i se yo rum yap mak tan ka çýn dý. Fi lis tin Kur tu luþ Ör gü tü nün Ba tý Þe ri a ve Gaz ze Þe ri di nde ki yer al tý hüc re le ri ni ör güt le yen El Ve zir, öl dü rül me sin den 4 ay ön ce 1987 A ra lýk a yýn da baþ la yan ilk Fi lis tin in ti fa da - sý ný or ga ni ze et miþ ti. Ku düs / a a Med ya, as ker le iþ bir li ði yap tý n ar jan týn Yar gý ta yý ü ye si Ha kim Ra úl E u ge ni o Zaf fa ro ni, as ke rî dik ta tör lük dö ne min de med ya nýn oy na dý - ðý ro lü sert bir dil le e leþ tir di. Zaf fa ro ni, med ya yý as ker ler le iþ bir li ði ya pa rak top lu - ma kor ku a þý la mak ve su n'î gün dem in þa et mek le suç la dý. Ha kim Zaf fa ro ni, Dar be yap mak i çin ön ce kor ku o luþ tur mak ge re - ki yor. Top lu ma kor ku a þý la ya rak bir gü - nah ke çi si et ra fýn da su n'î gün dem o luþ tu - rul du. Bu med ya yo luy la ya pýl dý di ye ko - nuþ tu. Mad rid / ci han Bos na yý sa vu nan lar ser best n BoS na-her sek Mah ke me si, Bos - na da ki sa vaþ ta ( ) ku þat ma al - týn da ki Sa ray bos na nýn düþ me me sin de bü yük pa ya sa hip o lan ve sa vaþ su çu iþ - le dik le ri id di a sýy la tu tuk la nan Ýg man Da ðý ný sa vu nan 109 un cu Tu gay Ko mu - ta ný Ne zir Ka ziç, Ha ci çi Be le di ye Baþ ka - ný ve Em ni yet Mü dü rü nün de a ra la rýn da bu lun du ðu 8 es ki Boþ nak yet ki li nin tu tuk - suz yar gý lan ma sý ný ka rar laþ týr dý. A vu kat Kad ri ya Ko liç, Boþ nak yet ki li ler den ba zý - la rý nýn, yak la þýk bir yýl dýr ce za e vin de ol - duk la rý ný be lirt ti. Sa ray bos na / a a I rak, E kim de de ka na bu lan dý n I rak Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ya yýn la dý - ðý E kim a yý is ta tis tik ra po run da, ül ke de - ki þid det o lay la rý sý ra sýn da 88 i si vil, 56 sý as ker ve po lis ol mak ü ze re 144 ki þi nin öl dü ðü, 110 u si vil, 154 ü as ker 246 ki þi - nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ra por da, ça týþ ma lar sý ra sýn da 22 sal dýr ga nýn öl dü - ðü ve 77 si nin de tu tuk lan dý ðý kay de dil - di. I rak ta 426 ki þi nin vefat et me siy le en kan lý ay o la rak ka yýt la ra ge çen 2010 A - ðus tos un dan son ra i kin ci sý ra da ge len ge çen Ey lül a yýn da 365 ki þi öl müþ, 683 ki þi ya ra lan mýþ tý. Er bil / a a Ma li de is tik rar sað lan ma lý n al Man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le, Ma li nin is tik ra rý nýn Av ru - pa nýn gü ven li ði i çin bü yük ö nem ta þý dý ðý - ný söy le di. Wes ter wel le, Al man hü kü me ti - nin Ma li de ki ça týþ ma lar dan et ki le nen hal - ka 1 mil yon av ro luk yar dým gön de re ce ði ni a çýk la dý. Wes ter wel le, ül ke de nin ku ze yin de ya þa nan kri ze çö züm bu la bil mek i çin bü - tün grup la rý de mok ra tik bir si ya sî yak la þým çer çe ve sin de bir a ra ya ge ti re cek bir sü re ce ih ti yaç du yul du ðu nu be lirt ti. Ba ma ko / a a Çin, ta ri hî kon gre ye ha zýr la ný yor n ÇÝn de ye ni li der le rin se çi le ce ði Çin Ko mü nist Par ti si nin (ÇKP) 18. U lu sal Kon - gre si i çin baþ þe hir Pe kin de 1,4 mil yon gö nül lü gö rev ya pa cak. Ül ke nin ge le cek 10 yý lý na yön ve re cek li der kad ro su nun de ði þe ce ði kon gre de yüz bin ler ce as ker, po lis, pa ra mi li ter güç ler ve ö zel gü ven lik gö rev li le ri nin de yer a la ca ðý kay de dil di. Çin de ye ni li der le rin be lir le ne ce ði 80 mil yon ü ye li, dün ya nýn en bü yük par ti si ÇKP nin 18. U lu sal Kon gre si 8 Ka - sým da baþ la ya cak. Pe kin / ci han FOTOÐRAF: AA 2040 YI LI NA KA DAR SÜ RE CEK Pro je kap sa mýn da Mes cid-i Ne be vi de ay ný an da 2 mil yon ki þi nin i ba det et me si he def le ni yor. Yak la þýk 6 mil yar do lar büt çe ay rý lan ve 2040 yý lý na ka dar sür me si bek le nen pro je 3 a þa ma lý o la rak uy gu la - na cak. Ýlk a þa ma da 800 bin ki þi lik bir ge niþ let me ger çek leþ ti ri le cek. Ý kin ci ve ü çün cü a þa ma lar da ya pý la cak ge niþ let mey le bir lik te bu ra kam 2 mil yo nu a þa cak. Mes cid-i Ne be vi nin ge niþ let me ça lýþ ma la rý i le bir lik te et ra fý na 23 o tel in þa e di le cek. ME dý ne de bu lu nan Mes cid-i Ne be - vî nin et ra fý ný ge niþ let me pro je si kap sa - mýn da alt ya pý ça lýþ ma la rý na baþ la nýr ken, pro je nin ilk e ta bý na da ir ha zýr la nan a ni - mas yon gör se lin de Mes cid-i Ne be vî nin gü ney ve ba tý kýs mý na in þa e di le cek ye ni bi na lar dik ka ti çe ki yor. Ey lül a yýn da Su u - di A ra bis tan Kra lý Ab dul lah bin Ab dü la - ziz in sem bo lik o la rak ilk ta þý koy ma sýy la baþ la yan Mes cid-i Ne be vî nin ge niþ le til - me si pro je si kap sa mýn da yü rü tü len ça lýþ - ma lar la böl ge de ki ba zý bi na lar is tim lak e - dil di. Ýs tim lak e di len yer ler i çin 6.5 mil yar do lar ci va rýn da bir ö de me ya pý la ca ðý öð - re ni lir ken, yý ký mý ger çek leþ ti ri le cek böl ge - de alt ya pý ça lýþ ma la rý na baþ lan dý. Pro je - nin ilk e ta bý na da ir ha zýr la nan a ni mas - yon da i se Mes cid-i Ne be vî nin gü ney ve ba tý kýs mý na in þa e di le cek ye ni bi na lar dik ka ti çe ki yor. Bu kap sam da ça lýþ ma la - rýn de vam et ti ði a lan i çin de ki ta ri hî üç mes ci din de a ni mas yon gör se li i çin de yer al ma dý ðý gö rü lü yor. Söz ko nu su a lan da yý ký la cak bi na lar a ra sýn da yer al dý ðý bil di - ri len ta ri hî Ga ma me Mes ci di i ba de te a çýk bu lu nur ken, Hz. E bu be kir ve Hz. A li mes cit le ri yýl lar dan be ri ka pa lý. Her üç mes ci din he men ya ný ba þýn da i se ge niþ let - me pro je si ne yö ne lik in þa at ça lýþ ma la rý bü tün hý zýy la sü rü yor. Mes cid-i Ne be - vî nin he men bi ti þi ðin de ki ya pý mý de vam e den 2 bü yük o tel de yý ký la cak bi na lar i - çin de yer a lý yor. Me di ne / a a ABD, en þiddetli kasýrgalar arasýnda gösterilen Sandy'nin etkilerinden uzun süre kurtulamayacak gibi. Sandy en kaz bý rak tý Sandy Ka sýr ga sý nýn et - ki le ri ni hâ lâ ü ze rin den a - ta ma yan New York un dün ya ca ün lü Man hat - tan a da sý, ak þa mýn ol ma - sýy la bir lik te ka ran lýk ta bir si lü et ha li ni al dý. A - da nýn ý þýl tý lý gö rün tü sü ne a lý þýk o lan lar bir da ha Man hat tan ý böy le gö re - me ye cek le ri ni dü þü ne rek ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. Sandy fe lâ ke ti nin 5. gü nün - de New York un Man hat - tan þeh ri nin bir bö lü mü ne e lek trik ve ri le me di. Met - ro is tas yo nu ve tü nel ler - de ki su lar da he nüz çe kil - miþ de ðil. Man hat tan ýn Park Cad de si nde bu lu - nan as ke rî yar dým kon - voy la rý da þe hir de hiç a lý - þýk o lun ma yan bir gö - rün tü ser gi li yor. Þeh rin ka ran lý ða en çok gö mü - len ye ri i se Wall Stre et fi nans mer ke zi ve Bat - tery Park böl ge si. Bro - oklyn Köp rü sü nün kar þý ya ka sýn daki is ke le ve park lar bom boþ kal mýþ du rum da. Ba zý A me ri - ka lý lar, Man hat tan ý bir da ha böy le gö re me ye - cek le ri ni dü þü ne rek ha tý - ra fo toð ra fý çek ti rdi. New York, en son 14 A - ðus tos 2003 ta ri hin de A - me ri ka nýn do ðu e ya let - le ri ve Ka na da nýn bir bö lü mü nü de et ki le yen e lek trik ke sin ti sin de, sa - de ce bir gün ý þýk sýz kal - mýþ tý. new york / a a MES CÝT LER, OS MAN LI ÝZ LE RÝ NÝ TA ÞI YOR Ge niþ le me pro je si kap sa mýn da bü tün dik kat le rin ü ze ri ne çev ril di ði Mes cid-i Ne be vî nin ba tý sýn da ki üç kü çük mes cit Ýs lam ta ri hi nin ö nem li sim ge le ri a ra sýn da yer a lý yor. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med in (asm) bay ram na maz la rý ný kýl dýr dý ðý Mes cid-i Ne be vî ye 305 met re me sa fe de ki boþ a la na E me vî Ha li fe le rin den Ö mer ibni Ab dü la ziz ta ra fýn dan yap tý rý lan Mes cid-i Ga ma me (Mes cid-i Mu sal la) a dý ný ta þý yor. Sul tan 1. Ab dül me cid ta ra fýn dan ye ni den in þa e di len mes cit 1990 KA SIR GA, CA MÝ YÝ DE ET KÝ LE DÝ ABD DE Sandy Ka sýr ga sý nýn en et ki li ol du ðu yer le rin ba þýn da ge len New York un Bro oklyn þeh rin de, Türk va tan daþ lar ve Di ya net Vak fý iþ bir li ði i le yap tý rý lan E yüp Sul tan Ca mi i nin bod rum ka tý ve ar ka bah çe si ta ma men su lar al týn da kal dý. E yüp Sul tan Ca mii ve Kül tür Mer ke zi Der ne ði Baþ ka ný Ke nan Taþ kent in ver di ði bil gi ye gö re, sel su la rý ca mi nin çe lik ka pý sý ný ye rin den sö ke rek bod rum ka tý ný ký sa sü re de dol dur du. Ab dest ha ne ve ga sil ha ne nin bu lun du ðu bö lüm sel bas ký nýn dan cid dî o ran da ha sar gö rür ken, der nek ü ye le ri ve ca mi ce ma a ti su yun bo þal týl ma sý i çin gün bo yun ca ça lýþ tý. Der nek Baþ ka ný Taþ kent, ha sa rýn 100 bin do lar dan faz la ol du ðu nu söy le di. Ca mi nin sel bas ký ný ný en az za rar la at lat ma sý i çin ça lýþ ma la ra ka tý lan böl ge es na fý, sel de ca mi ö nün de ki a raç la rýn su al týn da kal dý ðý ný ba zý la rý nýn i se sü rük len di ði ni ak tar dý. New York / a a yý lýn da kap sam lý bir o na rým dan ge çi ril di. Os man lý mi ma ri si nin ö zel lik le ri ni ta þý yan mes cit ö zel lik le hac dö ne min de Me di ne ye ge len Türk le rin zi ya ret me kan la rýn dan bi ri. Mes cid-i Ga ma me nin he men kar þý sýn da bu lu nan Hz. E bu be kir Mes ci di de Ö mer ibni Ab dü la ziz ta ra fýn dan yap tý rýl dý. Hz. Mu ham med in ve fa týn dan son ra Hz. E bu be kir in bay ram na maz la rý ný kýl dýr dý ðý a la na in þa et ti ri len mes cit, 1839 da I I. Mah mud ta ra fýn dan ye ni len di. Os man lý mi ma ri si tar zýn da ki 292 met re ka re - lik mes cit bir sü re den be ri i ba de te ka pa lý bu lu nu yor. Kü çük bir mi na re si bu lu nan mes ci din gi riþ ka pý sý ü ze rin de ki Os man lý tuð ra sý i le be ra ber ki ta be si i se zi ya ret çi le rin dik ka ti ni çe ki yor. Mes cid-i A li a dýy la bi li nen Hz. A li Mes ci di de Hz. E bu be kir Mes ci di nin yak la þýk 30 met re ku ze yin de yer a lý yor. Hz. Mu ham med in (asm) i ba det et ti ði bu me kân da ki mes ci din ye ri ne 1990 yý lýn da Kral Fahd ta ra fýn dan ye ni bir mes cit in þa e dil di. Mes ci din 26 met re lik mi na re si bu lu nu yor. Osmanlı mirası tehlikede MESCÝD-Ý NEBEVî NÝN ETRAFINI GENÝÞLETME PROJESÝNÝN ÝLK ETABINA DAÝR HAZIRLANAN ANÝMASYONDA OSMANLI ÝZLERÝ TAÞIYAN ÜÇ TARÝHî MESCÝDÝN GÖRSELÝ YER ALMIYOR. T. C. BANDIRMA /BALIKESÝR 3. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/1396 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Balýke sir i li, Ban dýr ma il çe si, Su nul lah Ma hal le si, 736 a da, 388 par sel sa yý lý a na ni te li ði 1.801,00 m 2 ar sa o lan ta þýn ma zýn A2 blok 2. Kat 7 no'lu ba ðým sýz bö lü mü Su nul lah Ma hal le si 905. So kak No: 10 A ta Si te si 2. Ka týn da bu lun mak ta dýr. Mer ke zi ý sýt ma sis te mi kö mür ka lo ri fer li dir. Ta þýn maz 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo, wc, an tre den i ba ret tir. 140,00 m 2 in þa at a la ný na sa hip tir. Gi riþ ka pý sý çe lik, iç ka pý lar ah þap doð ra ma, pen ce re ler PVC'dir. % 10 yýp ran ma mev cut tur, i mar du ru mu i ti ba riy le bi ti þik ni zam 4 (dört) kat lý ko nut ya pý a dasý içerisinde kalmaktadýr. Deðeri : ,00 TL 1. Satýþ Günü : 03/12/2012 Pazartesi 10:00-10:05 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 13/12/2012 Perþembe 10:00-10:05 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve sa at te BAN DIR MA AD LÝ YE SÝ ÝC RA DA Ý RE LE RÝ OR - TAK SA LO NU'nda a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ½ tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/1396 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 01/10/2012 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27. B: Resmi Ýlanlar FOTOÐRAFLAR: AA

8 8 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ HABER + Özal ýn ölümünde rapor bilmecesi ca ni as ya.com.tr Anayasa için bir mani mi var? Ye ni bir a na ya sa ha zýr lan ma sý ko nu sun da ya pý lan ça lýþ ma la rýn i yi git me di ði yo lun da ki sin yal ler en üst per de den du yu rul ma ya baþ lan dý. Baþ ba kan bi le U mu dum a za lý yor di yor sa (Ha ber Turk, 2 Ka sým 2012) ki min u mu du de vam e de bi lir? Baþ ba kan da ha ön ce de ben zer i fa de ler kul lan mýþ, Bu yýl so nu na ka dar bu iþ ol du ol du. Ol ma dý bi zi meþ gul et me yin de yip de vam e de ce ðiz de miþ ti. (Za man, 3 E kim 2012) Ye ni bir a na ya sa ha zýr lan ma sý ko nu sun da mil le tin ta le bi var dýr. Si ya sî par ti ler de se çim mey dan la rýn da bu ko nu da va ad ler de bu lun du lar, ta ah hüt al tý na gir di ler. Za man da ral dýk ça ye ni ve ger çek an lam da si vil bir a na ya sa ha zýr lan ma sýn dan vaz geç me lük sü müz yok. Ta biî ki her de fa sýn da i fa de et me ye ça lýþ tý ðý mýz gi bi, mil let sa de ce ye ni de ðil, 12 Ey lül 1980 dar be a na ya sa sý ný a rat ma ya cak bir a na ya sa ya pýl ma sý ný is ti yor. Ya ni sa de ce ye ni ol ma sý, ha zýr la na cak a na ya sa nýn i yi ol du ðu nu gös ter mez. Tür ki ye ye a yak ba ðý ol ma ya cak, mil le ti bir bi ri ne dü þür me ye cek, key fî ya sak la ra da ya nak nok ta sý ol ma ya cak, ö nü mü zü ve uf ku mu zu a ça cak bir a na ya sa ya ih ti yaç var dýr. Böy le bir a na ya sa yý ha zýr la mak i çin el bet te ma ni ler de o la cak. An cak mil let ten bu ko nu da yet ki a lan si ya set çi ler va ad le ri ni ye ri ne ge tir mek du ru mun da dýr. Ne ya pa lým, bi ze en gel ol du lar de mek le me se le hal le dil miþ ol maz. Mü him o lan en gel le ri a þa bil mek ve mil le tin ta lep le ri ni ye ri ne ge ti re bil mek tir. Mev cut dar be a na ya sa sý yü rür lü ðe gir dik ten bu ya na 17 de fa kýs mî de ði þik li ðe uð ra mýþ a ma dar be iz le ri bir tür lü ü ze rin den si li ne me miþ tir. Si lin me si de bek le ne mez, çün kü 12 Ey lül 1982 a na ya sa sý nýn ruh un da dar be ci iz le ri var. Do la yý sý i le kýs mî de ði þik lik le prob lem çö zül mü yor. Ye ni a na ya sa ha zýr la ma ça lýþ ma la rý es na sýn da kav ga da za ten bu ruh se be biy le çý ký yor. Gö rü nüþ te si vil, a ma an la yýþ o la rak bel ki de dar be ci ler den da ha dar be ci kim se ler var dýr. On lar ye ni ve si vil bir a na ya sa ha zýr lan ma sý ný her za man en gel le mek is te ye cek ler dir. Bu ko nu da ki tar týþ ma lar þef faf bir þe kil de mil le te ak ta rý la bil se, ki min ger çek ten ye ni ve si vil bir a na ya sa is te di ði, ki min bu ça lýþ ma la rý en gel le di ði de an la þý lýr. TBMM bu ko nu da ça lýþ ma baþ lat tý ðýn da ka mu o yu na bir çað rý yap tý ve ar zu e den her kes ten tek lif ler is ten di. Çok hýz lý ha re ket e dil me miþ ol sa da on lar ca, bel ki de yüz ler ce tek lif il gi li ki þi le re u laþ tý rýl dý. Ya pý lan an ket ler de mil le tin bü yük ek se ri yet le (yüz de 70) ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý ný is te ti ði ni or ta ya ko yu yor. A na ya sa ko nu sun da ki tar týþ ma lar dan bi ri ve bel ki de en ö nem li si de ðiþ ti ril mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le mez mad de ler dir. Bu me se le bu gün i ti ba rýy la hal le di le bil miþ de ðil dir. E hil uz man la rýn i fa de si ne gö re böy le mad de ler çað daþ a na ya sa lar da bu lun maz. Ne den se çað daþ lý ðý hiç kim se ye bý rak ma yan çev re ler, uz man la rýn bu ko nu da ki ka na at le ri ni dik ka te al mak is te mi yor lar. Her ko nu da ol du ðu gi bi çað daþ lý ðý da ken di an la yýþ la rý na gö re yo rum la yýp Tür ki ye nin ö nü nü tý ka yan ve uf ku nu ka rar tan ko nu lar da ýs rar e di yor lar. Mil le te zor la ka bul et ti ril di ði gün den i ti ba ren baþ la yan ye ni a na ya sa tar týþ ma sý mut lak su ret te ha yýr lý bir ne ti ce ye var ma lý dýr. El bet te tek ba þý na a na ya sa nýn de ðiþ me siy le bü tün dert ler so na e re cek de ðil. Fa kat mev cut a na ya sa i le yo la de vam et mek, te ker lek le ri pat la mýþ bir a raç la yo la de vam et me ýs ra rýn dan fark sýz dýr. Tür ki ye Bü yük Tür ki ye ol mak is ti yor sa bu ko nu da ge ri a dým a týl ma ma lý. Mil le te ve ri len söz ler ye ri ne ge ti ril me li ve mev cu du a rat ma ya cak ger çek an lam da si vil ve de mok rat bir a na ya sa ha zýr lan ma lý dýr. E vet, ma ni ler var dýr ve o la bi lir; a ma bu ma ni le ri aþ mak da mil let ten yet ki a lan la rýn boy nu na borç týr. Bu nok ta da en bü yük so rum lu lu ðun ik ti da ra düþ tü ðü nü ha týr lat ma ya da her hal de ge rek yok tur. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Eyüp Saraçlar'ýn amcasý Ökkeþ Saraçlar ve eniþtesi Erdal Haser'in ÖZAL'IN ÖLÜMÜNDE ZEHÝRLENME ÝDDÝALARINA ADLÎ TIP KURUMU BAÞKANI DOÇ. DR. HALUK ÝNCE CEVAP VERDÝ: ÞU ANDA BÝTEN, YAYINLANAN BÝR RAPOR YOK. AMA BU KONUDA ÇALIÞMALARIMIZ DEVAM EDÝYOR. AD LÎ Týp Ku ru mu Baþ ka ný Doç. Dr. Ha luk Ýn ce, 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ö lü mü ko nu sun da ya pý lan o top - si ça lýþ ma la rý hak kýn da, çý kan bir ta kým so nuç lar ol du ðu nu, a ma bu so nuç la rý hep bir kaç de fa ça lý þa rak te yit ha li ne ge - tir dik le ri ni söy le di. An tal ya da Türk Plas tik Re kons trük tif ve Es te tik Cer ra hi Der ne ði nin 34. U lu - sal Ku rul ta yý na ka tý lan Ad lî Týp Ku ru - mu Baþ ka ný Doç. Dr. Ha luk Ýn ce, 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ce na ze - si ne ya pý lan o top siy le il gi li ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ça lýþ ma la rý mýz þu an da sü rü yor. Bi ten her han gi bir ra por yok. Çý kan bir ta kým so nuç lar var, a ma bu so nuç la rý hep bir kaç de fa ça lý þa rak te - yit ha li ne ge ti ri yo ruz. Þu an da bi ten, ya - yýn la nan bir ra por yok. A ma bu ko nu da ça lýþ ma la rý mýz de vam e di yor. 2 E kim de dek la re et ti ði miz sü reç ha len sü rü yor. Sa de ce top lu mun bu ça lýþ ma la rý di sip lin - li bir þe kil de yü rüt tü ðü mü zü bil me si ni is - ti yo ruz. Söy le di ðim sü re de de ra po ru - mu zu An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðý na gön de re ce ðiz di ye ko nuþ tu. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan Toprak, Baþbakan ýn týpký AB üyeliði gibi yeni anayasa konusunda da 4 partili bir uzlaþmadan umudunu kestiðini söylediðini aktardý. Toprak, yazýlý açýklamasýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Almanya dönüþü yaptýðý açýklamalarýn Türkiye için büyük bir talihsizlik olduðunu iddia etti. Baþbakan ýn Eurozone yerine TLzone önerisinin, AKP nin Türkiye nin AB ye tam üyelik çabasýný, hayalini ve amacýný ortadan kaldýran bir nitelik taþýdýðýný ileri süren Toprak, Dünyada hiçbir sorumlu baþbakan gerçekliði, anlamý ve önemi olmayan böyle bir öneriyi dile getirmez. Baþbakan ýn bu önerisi aslýnda AKP nin ve onun yöneticilerinin AB nin siyasal, toplumsal, kültürel, tarihsel ve BAþ BA kan Tay yip Er do ðan, ye ni a - na ya sa ko nu sun da ki ça lýþ ma la rý de ðer - len di rir ken u mu du nun her ge çen gün a zal dý ðý ný söy le di. Al man ya dö nü þü u - çak ta ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap lan - dý ran Baþ ba kan Tay yip Er do ðan, ye ni a na ya sa ko nu sun da ki ça lýþ ma la rý de - ðer len dir di. U mu dum her ge çen gün a za lý yor di yen Baþ ba kan Er do ðan, bu - na rað men bu ko nu da ka rar lý ve a zim li bir bi çim de sü re ci de vam et tir mek ge - rek ti ði ni dü þün dü ðü nü söy le di. Er do - ðan, þun la rý kay det ti: Ar ka daþ la rý ma hep bu nu söy lü yo rum. Ma sa dan kaç - mak yok. Ye ni bir a na ya sa ko nu sun da bi zim tav rý mýz net. Bu ra da a za mi müþ te rek sað la ya bil mek ö nem li. Dik - kat e din as ga ri müþ te rek de ðil, a za mi müþ te rek. Ýl la dört par ti bir a ra ya gel - sin di ye bir þey de yok. E ðer CHP ge lir - se CHP i le ya pa rýz; MHP ge lir se o nun - la ya pa rýz. Ö nem li o lan a za mi müþ te - rek. Ye ter ki ya ma lý boh ça ol ma sýn. Ye ni bir a na ya sa ol sun. Va tan ýn ha - be ri ne gö re, Baþ ba kan Er do ðan, Su ri ye ko nu su nu ba þýn dan i ti ba ren dik kat le ta - kip et tik le ri ni i fa de e de rek, bir so ru ü ze - ri ne bu ül ke nin I rak laþ ma sý na, Tür ki - ye sý ný rý nýn gü ne yin de PKK gü dü mün - de bir Kürt ö zerk böl ge si o lu þu mu na as la i zin ve ril me ye ce ði ni söy le di.av ru - pa Bir li ði ko nu sun da da ka fa sýn da bir ta rih ol du ðu an la þý lan Er do ðan, Tür - ki ye 50 yýl dýr ka pý da bek le ti li yor. Son - su za ka dar ka pý da bek le me yiz. AB Tür ki ye yi kay be de bi lir de di. Baþ ba kan Er do ðan, 29 E kim kut la - ÇA LIþ MA nin A RA LIk A YIn DA TA MAM LAn MA SI HE DEF LE ný YOR GAZETECÝLERÝn Bu id di a ne re den çýk tý ve ku ru mu nuz da na sýl bir ka na at o luþ tu? þek lin de ki so ru su ü ze ri ne Ýn ce, þun la rý söy le di: Bir ta kým bul gu la rý mýz var, an cak bu bul gu la rý mý zý mut la ka ra por ha li ne ge tir me miz ge re ki yor. Bu ça lýþ ma - mýz i ki a þa ma lý. Bi rin ci si morg, bi yo lo ji ve kim ya ih ti sas da i re sin de yü rüt tü ðü müz ça lýþ ma lar. Bu ça lýþ ma so nu cu Ad lî Týp Ku ru mu Bi rin ci Ýh ti sas Ku ru lu na gön de ri le cek. Bi rin ci Ýh ti sas Ku ru - lu nda ya pý la cak o lan da Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðý nýn sor du ðu, ö lüm se be bi nin tes pi ti so ru su na ce - vap ver mek. Ar ka daþ lar o ça lýþ ma yý bi ti re cek. Ad lî Týp Ku ru mu nda yü rü tü le cek ça lýþ ma la rýn a ra lýk a yýn da Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de ril me - ma la rýn da U lus ta ki po lis ba ri ka tý nýn kal dý rýl ma sý ko nu sun da ki ta li mat po le - mi ði ve çift baþ lý lýk tar týþ ma la rý i le Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün yap tý ðý a çýk la ma yý da de ðer len dir di: Cum hur baþ ka ný i le ay ný þey le ri söy le - mi þiz. De mek ki bir çift baþ lý lýk yok... Ýs tan bul / Ye ni As ya Demokrasi Ortadoðu nun gündeminde TÜR KÝ YE E ko no mik ve Sos yal E tüd ler Vak fý ýn (TE SEV), a - raþ týr ma sý de mok ra si ve da ha i yi bir ha yat ta le bi nin Or ta - do ðu da ki in san la rýn gün de mi ne gir di ði vur gu lan dý. TE - SEV in Or ta do ðu da Tür ki ye Al gý sý 2012 baþ lýk lý ka mu o yu a raþ týr ma sý nýn ö ne çý kan so nuç la rý dü zen le nen top lan týy la a çýk lan dý. TE SEV Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Can Pa ker, yap tý ðý ko nuþ ma da, ilk o la rak 2009 yý lýn da ya pý lan, bu kez dör dün cü kez ger çek leþ ti ri len a raþ týr ma nýn se ne ler a ra sýn - da kar þý laþ týr ma im kâ ný sun du ðu nu be lirt ti, Pe ker, A raþ - týr ma ya gö re, dü þüþ le re rað men Tür ki ye böl ge sel ak tör ol - ma ya ve mo del o la rak gö rül me ye de vam et mek te ve böl ge Adlî Týp Ku ru mu Baþ ka ný Doç. Dr. Ha luk Ýn ce CHP li Toprak: Erdoðan anayasadan umudunu kesti ekonomik geliþimini anlamadýklarýný ortaya koymaktadýr görüþünü savundu. AKP döneminde AB ye iliþkin hiçbir somut ilerleme kaydedilemediðini savunan Toprak, þunlarý kaydetti: 10 yýldan bu yana AB hedefini sadece siyasî prim ve oy aracý olarak görüp kullanan Baþbakan ve hükümet þimdi artýk bu hedefi geri plana atmýþ bulunmaktadýr. Sayýn Baþbakan týpký AB üyeliði gibi yeni anayasa konusunda da 4 partili bir uzlaþmadan umudunu kestiðini de söylemektedir. Bütün bu açýklamalardan ortaya çýkan sonuç þudur ki AKP ne AB konusunda ne de yeni anayasa konusunda samimi deðildir. Bu konularý siyasî oy malzemesi olarak görmektedir. Bunun için de hiçbir çalýþma, gayret ve istek göstermeyecektir. Ankara / aa Yeni anayasa sözü tutulsun BAÞ BA KAN IN YENÝ ANAYASA ÝÇÝN U MU DUM A ZA LI YOR AÇIKLAMASI SEÇMENE VERÝLEN SÖ Z TUTULMAYACAK MI SORUSUNU AKLA GETÝRDÝ "Umudum her geçen gün azalýyor" diyen Baþbakan Erdoðan, buna raðmen bu konuda kararlý ve azimli bir biçimde süreci devam ettirmek gerektiðini düþündüðünü söyledi. FOTOÐRAF: AA hal ký nýn Tür ki ye den si ya sî ve e ko no mik o la rak bek len ti le - ri var. Bu du rum Tür ki ye de ki si ya set ya pý cý la ra so rum lu - luk ge ti rir de di. Or ta do ðu da ki de ði þim sü re ci nin Tür ki - ye nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sýy la ça kýþ ma sý nýn fýr sat ol - du ðu nu be lir ten Pa ker, Or ta do ðu i le il gi li þu nok ta la rý vur gu la dý: De mok ra si ve da ha i yi bir ya þam ta le bi Or ta - do ðu da ki in san la rýn gün de mi ne gir di. Top lu mun ta lep le - ri nin göz ar dý e dil me si ko lay ol ma ya cak. Or ta do ðu da ha di na mik bir böl ge o la cak. Tür ki ye iç ve dýþ si ya se ti bu de - ði þi me ce vap ve re cek þe kil de ken di ni ko num lan dý rýr sa ka - za ným lar u zun va de de o la cak. Ýs tan bul / bi a si ko nu sun da u mu dum var. Bu ko nu da da e li miz - den ge le ni ya pý yo ruz. A ma þu an da bul gu la rýn so - nuç la rý þu dur de di ði miz hiç bir bul gu yok. Sa de ce bir ta kým so nuç lar var. Bu so nuç la rý ken di i çi miz de de ðer len di rip yan ça lýþ ma lar i le te yit e di yo ruz. Doð ru la tý yo ruz. Ö nü müz de ki ay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, ra por ken di le ri ne u laþ tý ðý za man ge - rek li a çýk la ma yý ya pa cak týr. Ýn ce, ga ze te ci le rin Vü cu dun da ze hir le yi ci mad de var mý yok mu? þek lin de ki so ru su ü ze ri ne i se þöy le ko nuþ tu: Ga ze - te de çý kan ha ber de yer a lan mad de yi biz bul ma - dýk. Bu ha ber na sýl o luþ tu o nu da bil mi yo ruz. Be - nim bu ra da ta ah hüt et ti ðim bir sü reç var. Bu ha - ber na sýl çýk tý, hiç bir fik rim yok. An tal ya / a a Bu ha be rin kay na ðý biz de ði liz Ga ze te ci le rin Na sýl bir a þa ma kal dý so ru su ü ze ri ne Ýn ce, þun la rý kay det ti: Ö nü müz de ki haf ta so nu na doð ru Ýh ti sas Ku ru lu na so nuç la rý mý zý ve re bi le ce ði mi zi dü þü nü yo rum. Bu ku ru lun ça lýþ ma sý ne ka dar sü re cek bil mi yo rum, a ma ge rek li ö zen ve hýz gös te ri le cek tir. A ra lýk a yý i çin de An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de re ce ðiz. Ra po ru biz a çýk la ma ya ca ðýz, a çýk la mak is ter se sav cý lýk a çýk la ya cak týr. Ý þin sa hi bi baþ sav cý lýk týr. Biz on la ra is te dik le ri ko nu lar da bil gi des te ði sað lý yo ruz. ÝHD: Sað lýk du rum la rý kri tik nok ta da ÝN SAN Hak la rý Der ne ði (ÝHD) Ge nel Baþ ka ný Öz türk Türk do ðan, ce za ev le rin de aç lýk gre vi ya pan la rýn sað lýk du ru mu a çý sýn dan kri tik sü re ce gi ril di ði ni söy le di. Türk do ðan, ÝHD Ge nel Mer ke zi nde dü zen le di ði ba - sýn top lan tý sýn da, aç lýk gre vi ne ka tý lan lar la a vu kat lar a - ra cý lý ðýy la yap týk la rý gö rüþ me le re i liþ kin bil gi ver di. Ba zý ce za ev le rin de aç lýk gre vin de ki le rin vi ta min a la ma dýk la - rý ný id di a e den Türk do ðan, sý vý kay bý na bað lý ra hat sýz - lýk lar ya þan dý ðý ný ö ne sür dü. Türk do ðan, aç lýk gre vi nin 52 gün dür sür dü ðü nü ve aç lýk gre vin de ki le rin sað lýk du ru mu a çý sýn dan kri tik sü re ce gi ril di ði ni söy le di. Ö - lüm o ru cu tar týþ ma la rý na de ði nen Türk do ðan, ö lüm o ru cun da ol du ðu nu be yan e den 3 ki þi nin yan lýþ be - yan da bu lun du ðu nu, on la rýn da aç lýk gre vin de ol duk - la rý ný söy le di. Türk Ta bip le ri Bir li ði nin (TTB) aç lýk gre - vin de ki le ri zi ya ret et me si ne i zin ve ril me di ði ni i fa de e - den Türk do ðan, A da let Ba kan lý ðý nýn TTB i le iþ bir li - ði yap ma sý ný is te di. An ka ra / a a vefatýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. 67 ce za e vin de 682 ki þi aç lýk gre vin de A DA LET Ba kan lý ðý, dün i ti ba riy le 67 ce za in faz ku ru mun da aç lýk gre vi ey le mi ya pan 682 hü küm lü ve tu tuk lu bu lun du ðu nu bil dir di. A da let Ba kan lý - ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Ko ca e li 1 No lu F Ti pi Yük sek Gü ven lik li Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu nda aç lýk gre vi ey le - min de o lan 15 ki þi a ra sýn da en faz la ki lo kay bý nýn 7,2 ki log ram ol du ðu, Ko ca e li 2 No lu F Ti pi Yük - sek Gü ven lik li Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu nda aç - lýk gre vi ey le min de o lan 14 ki þi a ra sýn da i se en faz la ki lo kay bý nýn 8 ki log ram ol du ðu dok tor kon trol le - riy le tes pit e dil miþ tir. Bo lu F Ti pi Yük sek Gü ven lik - li Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu nda 19 ki þi nin ka týl - dý ðý aç lýk gre vin de hü küm lü ve tu tuk lu lar ilk mu a - ye ne le rin de ki lo la rý ný ölç tür me dik le ri i çin ki lo ka - yýp la rý tes pit e di le me miþ tir. Tu tuk lu ve hü küm lü le - rin aç lýk gre vi ne baþ la ma dan ön ce A da let Ba kan lý - ðý na ve Baþ ba kan lý ða di lek çe ve re rek i a þe be del le ri - nin ken di le ri ne li mon, þe ker ve su o la rak ve ril me si - ni is te dik le ri an cak bu ta lep le ri nin red de dil di ði ve aç lýk gre vi ya pan la rýn i a þe be del le ri nin Ce za Tev - kif Ev le ri Ge nel Mü dür lü ðün ce ke sil di ði id di a la rý ger çek dý þý dýr. Dü zen li tuz, bal, li mon, þe ker ve vi - ta min le ri ve ri li yor. An ka ra / a a Tür ki ye, AB i çinpo zi tif bir de ðer MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, Tür ki ye nin AB i çin bir yük, bir ek si de ðil tam ak si ne çok ö nem li po - zi tif bir de ðer ol du ðu nu kay det ti. Ýz mir Va li si Ca hit Ký raç ý zi ya ret e den Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, EX PO 2020 ça lýþ ma la rý hak kýn da bri fing al dý. Zi ya - re tin ar dýn dan, ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu nan Þim þek, hü kü met o la rak EX PO 2020 nin Ýz mir de ya pýl ma sý i çin her tür lü des te ði ver dik le ri ni söy le di. Av ru pa nýn, Tür ki ye i çin ö ne mi ne de ði nen Ba kan Þim þek, Av ru pa, ha la bi zim en bü yük ti ca ri part ne - ri miz de di. AB i le i liþ ki le ri ö nem se di ði ni de vur gu la - yan Þim þek, Mü za ke re sü re ci her ne ka dar hýz lý i - ler le me kay det mi yor sa da ö nem si yo ruz. Bi zim i çin ö nem li o lan Tür ki ye nin hýz lý re form dan ge çi yor ol - ma sý. Tür ki ye, bu de ði þi mi ba þa rýy la gö tü rür se za ten AB i çin biz vaz ge çil mez bir de ðer ha li ne ge li riz. Þu an da bi le AB ya vaþ ya vaþ bu nu id rak et me ye baþ la - dý. Tür ki ye, AB i çin bir yük, bir ek si de ðil tam ak si ne çok ö nem li po zi tif bir de ðer dir. Güç ka ta cak bir ül - ke dir. di ye ko nuþ tu. Ýz mir / ci han ZAYÝ n34 THM 16 Plâkalý Ticarî Aracýmýn EM Seri Nolu Fiþ Yapraðým kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Nuri Karapýnar

9 + HABER 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ 9 ür ki ye tam bir gün dem ka ram bo lun - T da. De mok ra tik leþ me, ye ni si vil a na ya sa, AB mü zâ ke re sü re ci gi bi a sýl gün dem ler, nev zu hur gün dem ler le ka rar tý lý yor. Mec lis Baþ ka ný, Plân ve Büt çe Ko mis yo nu nda ki ko nuþ ma sýn da ye ni a na ya sa nýn bir za ru ret ha li ne gel di ði ni be lir te rek, 24. Dö nem Par la men to su o la rak mil le ti mi ze ye ni bir a na ya sa yý ar ma ðan et mek gi bi bir so rum lu lu ðu muz var di yor. Ak si hal de her gün ye ni a na ya sal so run lar la Tür ki ye nin za ma ný ný ve e ner ji si ni bo þa har ca ma, lü zum suz tar týþ ma la rý sür dür me gi bi bir du rum la kar þý kar þý ya ka la ca ðý ný u ya rý yor. Si ya sî par ti ler ve se çim ka nun la rý nýn mut la ka de ðiþ me si ge rek ti ði ne, se çim mev zu a tý nýn ye ni baþ tan göz den ge çi ril me si ne ih ti yaç ol du ðu nu bil di ri yor. Her ha lû kâr da ye ni ih ti yaç la rý dik ka te a lan Mec lis in üst len di ði gö rev le ri et kin ve ve rim li bir þe kil de ye ri ne ge tir me si ne im kân ve re cek bir iç tü zü ðün â ci len an la þa rak çý ka rýl ma sý ge re ði ni; bu nun i çin ön ce lik le di ya lo ða ve uz laþ ma ya ih ti yaç ol du ðu nu, yok sa si ya se tin yol bu - Bur sa da 14 kiþi daha gö zal týnda nbur sa da, bir grup BDP li nin 28 E kim de ce za ev le rin de ki aç lýk grev le ri ne des tek ver mek a ma cýy la AKP Yýl dý rým Ýl çe Baþ kan lý ðý na yü rü me si ü ze ri ne çý kan o lay lar la il gi li 14 ki þi da ha gö zal tý na a lýn dý. Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, þahýslarý i fa de le ri a lýn mak ü ze re em ni ye te ge ti rdi. Bu a ra da ger gin lik le il gi li da ha ön ce gö zal tý na a lý nan 16 ki þi den 11 i nin sav cý lýk ta ra fýn dan ser best bý ra kýl dý ðý öð re nil di. Bur sa / a a 110 bin Su ri ye li var nbaþ Ba kan lik A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý nca (A - FAD), Tür ki ye de 110 bin 649 Su ri ye va tan da þý bu lun du ðu bil di ril di. A FAD tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Su ri ye de ki iç ka rý þýk lýk dolayýsýyla bu gü ne ka dar Tür ki ye ye 155 bin 662 Su ri ye va tan da þý nýn gel di ði bil di ri ldi. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: 45 bin 13 Su ri ye va tan da þý ül ke si ne dön müþ tür. Bu gün (dün) i ti ba rýy la Ha tay da 12 bin 70, Ga zi an tep te 21 bin 613 (8 bin 249 u Ýs la hi ye, 6 bin 756 sý Kar ka mýþ, 6 bin 608 i Ni zip ça dýr kent le rin de), Ki lis te 12 bin 883, Þan lý ur fa da 34 bin 254 (19 bin 414 ü Cey lan pý nar da, 14 bin 840 ý Ak ça ka le ça dýr kent le rin de), Kah ra man ma raþ ta 14 bin 884, Os ma ni ye de 8 bin 269 ve A dý ya man da 5 bin 964 ki þi ba rýn dý rýl mak ta dýr. 108 i re fa kat çi, 537 si has ta ve ya ra lý ol mak ü ze re 645 ki þi has ta ne de bu lun mak ta dýr. Has ta ne de ki ler le ül ke miz de top lam 110 bin 649 Su ri ye va tan da þý bu lun mak ta dýr. an ka ra / a a Ke penk ka pat týr mak suç n dý yar Ba kir'da es na fa zor la ke penk ka pat týr dý ðý i çin 7 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp tý rý lan sa nýk F. K. i le il gi li ge rek çe li ka rar ta mam lan dý. Di yar ba kýr 6. A ðýr Ce za Mah ke me si'nce ha zýr la nan ge rek çe li ka rar da, þun lar kay de dil di: ''Ör gü tün hi ye rar þik ya pý sý i çin de bu ey le min ka rar laþ tý rýl dý ðý, ce bir ve þid det, bas ký, kor kut ma, yýl dýr ma, sin dir me yön te mi kul la ný la rak ger çek leþ ti ri len 'ke penk ka pat týr ma' ey le mi nin ör gü tün top lum ü ze rin de ki faaliyetini, zor la yý cý gü cü nü or ta ya çý kar dý ðý ve bu su ret le ör gü tün pro pa gan da sý nýn da ya pýl dý ðý an la þýl dý ðýn dan, sa ný ðýn ey lem le ri nin iþ le niþ bi çi mi ve ni te li ðin den ha re ket le ör gü tün hi ye rar þik ya pý sý na da hil ör güt ü ye si ol du ðu ve böy le lik le sa ný ðýn te rör ör gü tü nün ü ye si ol mak su çu nu iþ le di ði ka bul e dil miþ tir.'' di yar ba kýr / a a Türkiye nin enerjisini harcatan karambol la ma ya ca ðý ný be lir ti yor. Da ha sý, sis te min iþ le me di ði ni ve tý kan dý ðý ný, par la men ter de mok ra si nin doð ru dü rüst si ya set ü re te me di ði ni, ve - cev ni as ya.com.tr kil le rin ço ðu nun ya sa lar dan ha be ri ol - ma dý ðý ný, si ya se tin gün de mi ni ger gin li ðin kap la dý ðý ný, son ya pay tar týþ ma lar dan ha re ket le kri tik ko nu lar da ça týþ ma ge tir di ði ni i ti raf e di yor. Ye ni a na ya sa nýn ak sa dý ðý na da ir a çýk a çýk, Se çim se ne si ne ka lýr sa ba þa ra ma yýz ik ra rýy la ba þa rý sýz lý ðýn sin yal le ri ni ve ri yor MECLÝS'ÝN GÜNDEMÝNÝ ÝÞGAL Ne var ki baþ ta ik ti dar par ti si ol mak ü ze re si ya set hiç o ra lý de ðil. Da ha ye ni a na ya sa da va tan daþ lýk ta ný mý nda ve te mel hak lar da uz la þý la maz ken, Tür ki ye yi hak ve öz gür lük ler de en ge ri ka te go ri ler de sý nýf ta bý ra kan i fâ de öz gür lü ðü, yar gý re for mu baþ ta ol mak ü ze re ol maz sa ol maz re form lar, si ya sî sis te min de mok ra tik leþ me si a dý na AB ye ta ah hüd e di len de mok ra tik stan dart la ra gö re tâ di li ni e sas a lan â cil ya sa lar du rur ken, ký sa dö nem bek len ti ler le Mec lis meþ gul e di li yor. Oy sa Mec lis in gün de mi za ten ol duk ça yo ðun. Ko mis yon da baþ la yan büt çe ma ra to nu gö rüþ me le ri, a ka bin de Ge nel Ku rul da haf ta lar sü re cek. Ve bu a ra da ye ni a na ya sa bir ta ra fa bý ra ký lýp, gü nü bir lik si ya sî he sap lar la or ta ya a tý lan a na ya sa de ði - Mavi Marmara dâvâsýnýn ilk duruþmasý 6 Kasým 2012 saat 09.30'da Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde baþlayacak ve aralýklý olarak 3 gün devam edecek. Ýsrail yargýlanýyor GAZZE'YE ÝNSANÎ YARDIM GÖTÜREN MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNE ÝSRAÝL TARAFINDAN YAPILAN SALDIRI HAKKINDAKÝ CEZA DÂVÂSININ ÝLK DURUÞMASI, 6 KASIM'DA ÝSTANBUL'DA YAPILACAK. Gaz ze Öz gür lük Fi lo su ve Ma vi Mar ma ra ge mi si ne ya pý lan sal dý rý hak kýn da ki ce za dâ vâ sý nýn ilk du ruþ ma sý 6 Ka sým da Ýs tan bul da ya pý la cak. Gaz ze ye Öz gür lük Fi lo su ve Ma vi Mar ma ra or ga ni za tö rü ÝHH - Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri ve Ýn sa nî Yar dým Vak fý da va i çin yo ðun bir ça lýþ ma sür dü rü yor. Dün ya nýn dört bir ya nýn dan yüz ler ce a vu ka týn mü da hil o la rak ka tý la ca ðý da va ya pek çok ül ke den po li ti ka cý, ga ze te ci ve ak ti vist de göz lem ci o la rak ka tý la cak. A me ri ka dan Gü ney Af ri ka ya, Av ru pa nýn pek çok ül ke sin den Çin e ka dar pek çok ül ke nin ba sýn ku ru luþ la rý Ma vi Mar ma ra da va sý nýn ilk du ruþ ma sý ný ta kip et mek i çin ÝHH ya baþ vur du. Ma vi Mar ma ra da va sý i çin 6 Ka sým da Çað la yan Ad li ye si nde bu lu na ca ðý ný a çýk la yan lar a ra sýn da dün ya ca ün lü i sim ler de bu lu nu yor. A me ri kan or du su es ki al - Ankara, Türkiye nin enerjisini boþa harcatan karambol gündemler anaforundan bir an evvel kurtulmalý þik lik le riy le, si ya set ge ri lim do lu ký sýr tar týþ ma la rýn a re na sý na i ti le cek. Tür ki ye þart la rýn da, e ði ti mi ni ta mam la ma mýþ, he nüz bir i þe ve her han gi bir for mas yo na sa hip o la ma mýþ, hat ta as ker li ði ni yap ma mýþ genç le rin mil let ve ki li se çil me si nin mah zur la rý, si lâh al týn da ki 500 bin as ke rin oy kul lan ma sý nýn si ya se ti kýþ la ya bu laþ tý ra ca ðý nýn va ha me ti dü þü nül me den ký sa dö nem bek len ti ler le or ta ya a tý lan AKP nin se çil me ya þý ný 18 e in di ren tek li fi, bun lar dan bi ri. Ke za re fe ran dum a ra lý ðý na dü þen ve Çan ka ya ta ra fýn dan Mec lis e i a de e di len ye rel se çim le rin al tý ay er ke ne a lýn ma sý ta sa rý sýn da ol du ðu gi bi,13 i li bü yük þe hir kap sa mý na a lan ve bü yük þe hir kap sa mý ný de ðiþ ti ren tar týþ ma lý Bü yük þe hir Be le di ye si Ka nu nu ve bað lý ba zý ka nun lar ve ka rar nâ me ler le Mec lis in ve ka mu o yu nun gün de mi iþ gal e di le cek. Par ti le r a ra sý des tek ba yý Ann Wright, Ma vi Mar ma ra da bu lu nan ve ül ke si ne ge ri dön dü ðün de bü yük bas ký lar gö ren hat ta mil let ve kil li ði dü þü rül mek is te nen Ýs ra il li Mil let ve ki li Ha nin Zu a bi ve 1967 yý lýn da Ýs ra il in sal dý rý sý na uð ra yan A me ri kan ge mi si USS Li berty nin per so nel le rin den bi ri o lan Jo e Me a dors da müþ te ki-mað dur sý fa týy la 6 Ka sým a baþ la ya cak o lan du ruþ ma la ra ka tý la cak. Ma vi Mar ma ra da va sý nýn ilk du ruþ ma sý 6 Ka sým 2012 sa at da Ýs tan bul Çað la yan Ad li ye si nde baþ la ya cak ve a ra lýk lý o la rak 3 gün de vam e de cek. Tür ki ye ve dün ya nýn dört bir ya nýn dan ge le cek Fi lo yol cu la rý, þe hit ya kýn la rý ve a vu kat la rý nýn da ha zýr bu lu na ca ðý du ruþ ma; Tür ki ye ve dün ya nýn bir çok ül ke sin den in san hak la rý göz lem ci le ri, med ya men sup la rý, hu kuk çu lar ve si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri ta ra fýn dan ta kip e di le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýs lâm coð raf ya sýn dan se lâm ve du â lar la dön dü ler Tür kýye de ký ba ðýþ çý la rýn ken di le ri ne e ma net et ti ði kur ban his se le ri ni Ýs lâm coð raf ya sý nýn en yok sul bel de le ri ne, sa vaþ ve kriz le rin tam or ta sý na ka dar u laþ tý ran Sa da ka ta þý Der ne ði e kip le ri, yü rek do lu su se lâm ve du â lar la yur da dön dü ler. Sa da ka ta þý Der ne ði, bu yýl, top lam 3 bin 541 his se kur ba ný, 17 ül ke ve böl ge i le Tür ki ye de yak la þýk 17 bin 500 ih ti yaç sa hi bi a i le ye u laþ týr dý. Sa de ce kur ban de ðil, Tür ki ye li ba ðýþ çý ve ha yýr se ver le rin se lâm la rý ný da i le ten Der nek, bu yýl sa vaþ böl ge le ri, mül te ci kamp la rý, kat li âm ve zul mün ol du ðu her yer de maz lum ve muh taç halk la ra u laþ tý. Der nek Baþ ka ný Ke mal Öz dal, git tik le ri bü tün coð raf ya lar da Sa da ka ta þý Der ne ði ba ðýþ çý la rý na du â lar ve ni yaz lar da bu lu nul du ðu, ken di le ri ne i le ti len bü tün te þek kür ve duâ la rý ba ðýþ çý lar a dý na ka bul et tik le ri ni be lirt ti. Öz dal, bu Kur ban la bir lik te çe þit li böl ge ler de tesbit ler ve pro je ler o luþ tur duk la rý ný, bay ra mýn he men son ra sýn da bü tün Ýs lâm coð raf ya sýn da yar dým fa a li yet le ri ni hýz kes me den sür dü re cek le ri ni be lirt ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya ve uz laþ ma a ra yýþ la rý ye ri ne, ger gin lik ler le Mec lis in i râ de si ve za ma ný tü ke ti le cek ANKARA, ANAFORDAN KURTULMALI Ne ti ce de de mok ra si nin ye rel leþ me si ne ve yay gýn laþ ma sý na hiz met e de me ye ce ði, tam ter si ne bin ler ce bel de be le di ye si ni, muh tar lýk la rý ka pat mak la, köy le ri ma hal le yap mak la mer ke zi leþ ti re ce ði ve taþ ra ya hiz met u la þý mý ný zor laþ tý ra ca ðý kay gý la rý or ta sýn da si ya sî ik ti da rýn sýrf se çi mi ka zan mak i çin or ta ya at tý ðý ta sa rý lar, Tür ki ye nin gün de mi ni ka pa tý yor. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn a ký be ti ni bir ta ra fa bý ra kan Baþ ba kan ýn, ken din den men kul çif te baþ lý lýk tar týþ ma la rý ný dö nüp do laþ tý ra rak, baþ kan, ya rý baþ kan ve ya par ti li bir cum hur baþ ka ný, ül ke de ba zý sý kýn tý la rý ken di li ðin den or ta ya kal dý rýr te zi ne mal ze me yap ma sý, bu nun son bir ör ne ði. Ger çek þu ki, si ya sî ran ta dö nük po pü list po li tik po le mik ler le, giz li a jan da lar la si ya set git tik çe ge ri li yor. Çe kiþ me ve ça týþ ma a lan la rý ço ða lý yor, mu tâ ba kat ze mi ni ber ha va e di li yor. Akl-ý se lim bom ba la ný yor. Kav ga lý ko nu la rýn a ra ya so kuþ tu rul ma sýy la, te mel so run la ra çö züm a ra yý þý zor la þý yor. An ka ra, Tür ki ye nin e ner ji si ni bo þa har ca tan ka ram bol gün dem ler a na for undan bir an ev vel kur tul ma lý ÝSRAÝLLÝ TÜMGENERAL TAL RUSSO HAKKINDA EK SORUÞTURMA GAz ze Öz gür lük Fi lo su na ya pý lan sal dý rý hak kýn da Tür ki ye de Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ta ra fýn dan yü rü tü len so ruþ tur ma i le ta ri hi i ti ba riy le Ýs tan bul 7.A ðýr Ce za Mah ke me sin de 2012/264 E sas nu ma ra sý i le Ýs ra il li 4 üst dü zey ko mu ta na da va a çýl mýþ tý. Kim lik bil gi le ri ne u la þý la ma mýþ o lan di ðer ko mu tan ve as ker ler i çin i se so ruþ tur ma de vam e der ken geç ti ði miz gün ler de Ýs ra il Or du su Gü ney Ko mu ta ný Tüm ge ne ral A luf Tal Rus so hak kýn da Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na ya pý lan þi kâ yet ü ze ri ne ek bir so ruþ tur ma da ha baþ la týl dý. Ma vi Mar ma ra ge mi si ne ya pý lan kan lý o pe ras yo nu ko mu ta mer ke zin den plan la dý ðý ve yü rüt tü ðü id di a e di len Tüm ge ne ral A luf Tal Rus so hak kýn da ki so ruþ tur ma nýn ta mam la nýp ek id di a na me i le 6 Ka sým da ki du ruþ ma nýn sa nýk la rý a ra sý na ek len me si bek le ni yor. 37 ül ke den yol cu ve þe hit ya kýn la rý dâ hil 490 ki þi nin müþ te ki-mað dur o la rak yer al dý ðý da va da ay rý ca dö ne min Ýs ra il Ge nel kur may Baþ ka ný Ra u Ga bi el Ash ke na zi, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný E li e zer Al fred Ma ron, Ha va Kuv vet le ri Ýs tih ba rat So rum lu su A vis hay Le vi ve Ýs ra il Ýs tih ba rat Baþ ka ný A mos Yad lin de fi ra ri sa nýk o la rak yar gý la na cak. Sadakataþý, Suriye'de ihtiyaç sahiplerine et daðýttý. drbat ho o.com Zir ve de ye ni kav ga mý? Bir köy de i ki muh tar ol ma ya ca ðý gi bi i da re de ve bü rok ra si de de i ki baþ lý lýk ol maz, ol ma ma lý. A ma o lun ca da ne den ol du di ye rek dik kat li ce bak mak lâ zým. Ko nu yu bi li yor su nuz. CHP li ler ve da ha ni ce le ri Cum hu ri yet Bay ra mý ný si ya sî bir þov la kut lu yor muþ gi bi yap mak is te di ler, mey dan la ra çýk tý lar. Mey dan lar da bir þey ler ol du: Halk çý lar i le (halk i le de ðil) po li sin a ra sý na ba ri kat gir di, gör dük. Ba ri kat la po li sin a ra sý na va li gir di, duy duk. Va liy le baþ ba ka nýn a ra sý na cum hur baþ ka ný gir di, di yor lar! Keþ ke ol ma say dý. A ma ol du. O hal de ki min hak lý ol du ðu nun da an la þýl ma sý lâ zým. Baþ ba kan ko nu i le il gi li o la rak, her za man ki gi bi, hid det li ve a ðýr ko nuþ tu. De di ki; Be nim her han gi bir ta li ma tým yok. Sa yýn Cum hur baþ ka ný, Sa yýn Va li me böy le bir ta li mat ver di mi ver me di mi, bu ko nu dan da ha be rim yok. Ki ben Cum hur baþ ka ný mý zýn böy le bir ta li mat ve re ce ði ne de i nan mý yo rum. Çün kü bu ül ke yi çift baþ lý bir yö ne tim le bu gü ne ka dar ge tir me dik. Bun dan son ra çift baþ lý bir yö ne tim le bu ül ke bir ye re var maz. E ðer bu ül ke de bir baþ kan lýk sis te mi ar zu e di li yor sa ben bun dan ya na yým. Bir baþ kan lýk sis te mi ge lir, o za man bu a dým la rý çok da ha ra hat a ta rýz. O za man böy le bir sý kýn tý ol maz, a ma bu nun dý þýn da ki min ne ya pa ca ðý bel li dir. Do la yý sýy la bir Baþ ba kan o la rak be nim gö re vim bel li dir, Sa yýn Cum hur baþ ka ný mý zýn da gö rev a la ný bel li dir. Kim se de böy le bir gay re tin i çe ri si ne gi re rek du rum dan va zi fe çý kar ma sýn. Son cüm le de ki kim se ler kim ler di, ön ce tam an la þý la ma dý. A ma Cum hur baþ ka ný nýn sa kin ve a ðýr a ðýr ce va bý ge cik me di. De di ki; Ta biî yan lýþ an la ma la ra fa lan hiç ge rek yok. Her ke sin ga yet dik kat li bir þe kil de ne ko nuþ tu ðu mu za bak ma sý lâ zým. Ön ce ta biî Cum hur baþ ka ný o la rak Cum hu ri yet Bay ra mý nýn bü tün ül ke de ne zih bir þe kil de kut lan ma sýy la il gi li yet ki li le rin dik ka ti ni çek mem den da ha do ðal bir þey ol maz. Ay rý ca çift baþ lý lýk gi bi bir þey de ol maz. Mem le ket i da re sin de, ül ke i da re sin de çift baþ lý lýk doð ru da de ðil dir. Böy le bir þey za ten söz ko nu su da de ðil dir. A na ya sa mýz, mev cut ka nun la rý mýz he pi mi zin yet ki ve gö rev le ri ni, so rum lu luk la rý ný za ten a çýk ça be lirt miþ tir. Bu ba kým dan he pi mi zin yan lýþ an la ma la ra fýr sat ver me me si ge rek ti ði ka na a tin de yim. Böy le ce Baþ ba kan ýn du rum dan va zi fe çý ka ran a dam ý or ta ya çýk mýþ ol du. Üs te lik Cum hur baþ ka ný, ken di ko nuþ ma sý nýn son i ki cüm le sin de he pi miz i le ken di si ni ve baþ ba kan ý kast et ti ði ni a çýk ça be lir te rek Yet ki mi kul lan dým de miþ ol du. Böy le ce bil mem ka çýn cý Çan ka ya sa vaþ la rý i çin peþ rev de baþ la mýþ ol du. Ne den böy le ol du? Sis te mi de ðiþ tir me dik de on dan. A na ya sa, yet ki le ri bol bol da ol sa i yi-kö tü sý nýr lý o lan, a ma so rum suz lu ðu sý nýr sýz bir cum hur baþ ka ný ol ma yý ih ti lâl le hak et miþ Ke nan Ev ren in cum hur baþ kan lý ðý na gö re ya zýl mýþ. Bu, el bet te ül ke mi ze öz gü ve öz gün (!) bir mo del. AKP de bu sis te mi ve ya pý yý de ðiþ tir mek ve ýs lah et mek ye ri ne o ya pý nýn i çin de ki ya da ba þýn da ki ki þi le ri de ðiþ tir me ye yö nel di. Oy sa ki þi ye en deks li si ya set; bir mo del de ðil, ger çek bir çö züm yo lu de ðil, ka lý cý de ðil, üs te lik gü ve ni lir de de ðil. Zi ra dün i yi de di ði niz, yan lýþ yap maz di ye dü þün dü ðü nüz ki þi ya rýn kö tü o la bi lir, yan lýþ da ya pa bi lir. Ni te kim dü nün Ab dul lah A bi si ya rý nýn diþ li ra ki bi ve ya mu ra ký bý ha li ne ge le bi lir, ge ti ri le bi lir. Ýlk ba kýþ ta baþ ba kan hak lý. A ma ha ta nýn bü yü ðü on da: De di ðim de dik çi, tek a dam cý, dar kad ro cu. Bu ö zel lik le ri o nun ka riz ma sý ný art tý rý yor, a ma ay ný za man da yal nýz laþ tý rý yor da. Her yal nýz a dam gi bi o da ha ta yap ma ya da ha a çýk. Ya ni Baþ ba kan ýn þi kâ yet et ti ði çift baþ lý lýk du ru mu nun mü seb bi bi de biz zat ken di si. Du rum dan va zi fe çý ka ran lar bo þu na böy le yap mý yor lar. Du rum, va zi fe çý kar ma ya mü sa it. Tak sim de du rak lar de ðiþ ti ntak sým Mey da ný Dü zen le me Pro je si ça lýþ ma la rý dolayýsýyla mey dan da ki top lu u la þým gü zer gâ hý ye ni den be lir len di. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 5 Ka sým Pa zar te si gü nü baþ la ya cak mey da nýn dü zen le me ça lýþ ma la rý dolayýsýyla Ý ETT o to bü sü ve tak si-dol muþ la rýn bek le me ve yol cu ak tar ma dü ze ni de de ðiþ ti. Bu na gö re, Tak sim Mey da ný nda ki ça lýþ ma lar sý ra sýn da ve son ra sýn da Tak sim de ki Met ro ve Fü ni kü ler in e ri þi min de ve ça lýþ ma sýn da her han gi bir de ði þik lik ol ma ya cak. Ýs tan bul / a a

10 10 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ EKONOMÝ + ÝSLÂM Ül ke le ri Stan dard la rý ve Met ro lo ji Ens ti tü sü (SMI IC) 2012 Fo ru mu i le he lâl gý da ko nu su An tal ya da ma sa ya ya tý rý la cak. 8-9 Ka sým gün le ri ni kap sa ya cak fo ru ma 57 Ýs lâm ül ke sin den 150 ye ya kýn uz man ka tý la cak ve he lal gý da ko nu sun da su num ya pa cak. Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý na (Ý ÝT) bað lý bir ens ti tü o lan ve mer ke zi Ýs tan bul da bu lu nan SMI IC ta ra fýn dan or ga ni ze e di len fo rum; stan dar di zas yon, ak re di tas yon ve met ro lo ji a lan la rýn dan tem sil ci i le uz man la rý bir a ra ya ge ti re cek. Et kin lik te ya pý la cak su num lar da Ý ÝT ye ü ye dev let le rin stan dart la rý nýn ya ný sý ra ak re di tas yon ve met ro lo ji u yu mu nun e ko no mik kal kýn ma i le ti ca ret a dý na ö ne mi an la tý la cak. Sür dü rü le bi lir kal kýn ma i çin alt ya pý ka li te si nin art tý rýl ma sý, u lus la r a ra sý ti ca re te tam ka tý lým ve çok ta raf lý ti ca ret sis te mi nin tek nik ge rek li lik le ri ni ye ri ne ge ti re bil mek i çin a týl ma sý ge re ken a dým lar de ðer len di ri le cek. An ka ra / ci han DUYURU Kayseri Yeni Asya Temsilciliði olarak geçmiþte þehrimizin deðiþik eðitimkurumlarýndan mezun olan ve bir vesile ile burada bulunarak Kayseri ile gönül baþý bulunan okuyucularýmýzla -ileride- hoþ "Mezunlar Günü" yapmayý düþünüyoruz. Ýrtibat kurmak isteyen okuyucularýmýzýnkayseriyeniasya.wordpress.com blokadresimizi ziyaret etmelerini ve aþaðýdaki adresi veya telefonumuzlairtibat kurmalarýný bekleriz. He lâl gý da An tal ya dama sa ya ya tý rý la cak De ri ner Ba ra jýhiz me te a lý ný yor TÜRKÝYE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) ve ri le ri ne gö re, E kim a yýn da ih ra ca tý ný en çok art tý ran il o lan Ko ca e li, en faz la ih ra ca tý 178 mil yon 877 bin do lar la Mý sýr a yap tý. TÝM ve ri le ri ne gö re, Ko ca e li bu yý lýn Ey lül a yýn da 1 mil yar 10 mil yon do lar o lan ih ra cat ra kam la rý ný E kim a yýn da yüz de 19 art tý ra rak 1 mil yar 185 mil yon do la ra yük sel ten Ko ca e li, en faz la ih ra cat ya pan il ler a ra sýn da i kin ci sý ra da ki ye ri ni ko ru du. E kim a yýn da Ko ca e li den 141 fark lý ül ke ye ya pý lan ih ra cat ta ilk üç sý ra da Mý sýr, Mal ta ve ABD yer a lýr ken, Mý sýr a 178 mil yon 877 bin do lar, Mal ta ya 100 mil yon 727 bin do lar, ABD ye i se 85 mil yon 113 bin do lar lýk ih ra cat ya pýl dý. Ge çen yý lýn E kim a yýn da Ko ca e li den Su ri ye ye ya pý lan ih ra cat 1 mil yon 854 bin do lar i ken, bu yý lýn e kim a yýn da bu ra kam 149 bin do lar se vi ye si ne ka dar ge ri le di. Ko ca e li / a a Kim ya sek tö rü ih ra cat ta ilk sý ra ya yer leþ ti KÝmYA sek tö rü, a çýk la nan E kim a yý ih ra cat ra kam la rý i le Tür ki ye ih ra ca tý nýn ye ni li de ri ol du. E kim a yýn da o to mo tiv i le ha zýr gi yim ve kon fek si yon ih ra ca tý ný ge ri de bý ra kan kim ya sek tö rü ge çen ay ih ra ca tý ný yüz de 23,35 o ra nýn da art tý ra rak 1 mil yar 659 mil yon do lar lýk ih ra ca ta im za at tý. Ýs tan bul Kim - ye vî Mad de ler ve Ma mül le ri Ýh ra cat çý la rý Bir li ði nden (ÝK - MÝB) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, sek tö rün O cak-e kim dö ne min de ki ih ra ca tý 14 mil yar 625 mil yon do la ra u laþ tý. Kim ya sek tö rü nün bu dö nem de en çok ih ra cat yap tý ðý ilk üç ül ke Mý sýr, I rak ve Bir le þik A rap E mir lik le ri ol du. Bu ül ke le ri sý ra sýy la Al man ya, Mal ta, Rus ya, Ý ran, Ý tal ya, ABD ve Yu na nis tan iz le di. A çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len ÝK MÝB Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Ak yüz, kim ya sek tö rü nün e kim a yýn da ih ra cat li der li ði ni el de et me sin den do la yý mut lu ol duk la rý ný ve bu ba þa rý nýn te sa düf ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý Dev let Su Ýþ le ri (DSÝ) Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan yap tý rý lan ve 249 met re göv de yük sek li ði i le ke mer ba raj sý ný fýn da Tür ki ye nin bi rin ci, dün ya nýn al týn cý yük sek ba ra jý o lan De ri ner Ba ra jý, 12 A ra lýk 2012 ta ri hin de hiz me te a lý na cak. Tür ki ye de ü re ti len hid ro e lek tri ðin yüz de 6 sý ný kar þý la ya cak ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ta ra fýn dan a çý la cak ba raj, yak la þýk 1 mil yar 400 mil yon do la ra mal ol du. TBMM 75. Yýl Mu rat lý i le Borç ka ba raj la rýn dan son ra Ço ruh Neh ri nin ü çün cü ger dan lý ðý o la cak De ri ner in in þa a tý na 1998 de baþ lan mýþ tý yý lýn dan i ti ba ren her yýl ih ti yaç du yu lan ö de ne ðin sað lan dý ðý ba raj hýz la ta mam lan dý. Top lam göv de hac mi 3 mil yon 400 bin met re küp o lan De ri ner Ba ra jý nda 1 mil yar 920 mil yon met re küp su de po la na cak. Ba ra jýn hid ro e lek trik san tral ü ni te si nin ku ru lu gü cü 670 MW o lup, yýl lýk 2 mil yar 118 mil yon Kwh e ner ji ü re til me si plan la ný yor. Ko ca e li, en faz laih ra ca tý Mý sýr a yap tý Ül ker in 9 ay lýk kâ rý mil yon TL ÜLKEr, 2012 yý lý nýn ilk do kuz a yýn da sa týþ ge lir le ri ni yüz de 57.4 art tý ra rak 1 mil yar 704 mil yon TL ye, fa a li yet kâ rý ný da yüz de art tý ra rak mil yon TL ye yük selt ti. Þir ke tin, bu yý lýn ilk do kuz a yýn da net dö nem kâ rý i se mil yon TL ol du. Ül ker, 2012 yý lý nýn ilk do kuz ay lýk kon so li de ma lî tab lo la rý ný a çýk la dý. Ül ker den, Ka mu yu Ay dýn - lat ma Plat for mu na (KAP) gön de ri len ma li tab lo la ra gö re þir ket, 2012 nin ü çün cü çey rek kon so li de ci ro su nu 1 mil yar 704 mil yon TL ye u laþ týr dý in ay ný dö ne min de 1 mil yar 82 mil yon TL ci ro el de e den þir ket, ci ro su nu yüz de 57.4 art týr mýþ ol du. Ül ker, ge çen yýl A ðus tos a yýn da bis kü vi, çi ko la ta ve kek o pe ras yon la rý ný tek ça tý al týn da top la ma ka ra rý al dý ðý ný a çýk la mýþ, yýl so nu i ti ba riy le de bu ça lýþ ma yý ta mam la mýþ tý. Ül ker CE O su Meh met Tü tün cü, þir ke tin per for man sý i le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, 2011 de baþ lat tý ðý mýz ye ni den ya pý lan ma ça lýþ ma la rý, bu yýl ka zan dý ðý iv me i le 2013 te de de vam e de cek tir. de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 1 KASIM 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ TÜrKÝYE her yýl iþ ka za la rý ve mes lek has ta lýk la rý se be biy le 15 mil yar do lar kay ba uð ru yor. Ýþ gü ven li ði uz ma ný Na bi Ýn ce, 2006 yý lý ve ri le ri ne gö re SSK`ya ka yýt lý iþ çi le rin 79 bi ni nin iþ ka za sý so nu cu öl dü ðü nü be lir te rek, U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Teþ ki - lâ tý (I LO) nýn yap tý ðý a raþ týr ma la ra gö re mes le kî has ta lýk ve iþ ka za la rý, gay ri sa fi mil lî ha sý la yý yüz de 3 i le 6 a ra sýn da kay ba uð ra tý yor. de di. Ba lý ke sir Be le di ye si Te miz lik Ýþ le ri Mü dür lü ðü ta ra fýn dan, iþ gü ven li ði ve iþ çi sað lý ðý ko nu sun da e ði tim dü zen len di. Mü dür lük bün ye sin de ki 165 iþ çi nin ka týl dý ðý e ði tim de iþ gü ven li ði, Ýþ ve ren le rin ge rek li ted bir le ri a lýp ça lý þan la rý ný da ha dik kat li ol ma la rý i çin bil gi len dir me si ni ve e ði tim ve ril me si ni tav si ye e den Ýn ce, mad dî ve ma ne vî ka yýp la rýn as ga ri ye in di ril me si i çin iþ gü ven li ði ne ö nem ve ril me si ni is te di. Sað lýk lý ve gü ven li bir ça lýþ ma or ta mý nýn hem iþ ve re ne hem yö ne ti ci le re hem de ça lý þan la ra mad dî ve ma ne vî bü yük ya rar lar sað la ya ca ðý ný be lir te rek, Ýþ ve ren ler, hiç bir za man iþ let me si nin ve ma ki ne le ri nin ka za lar dan do la yý za rar gör me si ni, iþ kay - Cin si T. C. GAZÝOSMANPAÞA / ÝSTANBUL 5. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/1534 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Ýstanbul ili, Gaziosmanpaþa ilçesi, Yýldýztabya Mahallesi, 1732 ada, 2 parselde kain, zemin kat, 4 baðýmsýz bölüm numaralý konut nitelikli taþýnmaz. Taþýnmazýn Adresi : Yýldýztabya Mahallesi, Ortancalý Sokak, No: 43 Annem Apt. Gaziosmanpaþa / ÝSTANBUL Taþýnmazýn Yüzölçümü : Daire 85 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Söz konusu taþýnmazýn Gaziosmanpaþa ilçesi, Yýldýztabya Mahallesi, 124 pafta, 1732 ada, 2 parsel, Ortancalý So kak, No: 43 ka pý sa yý lý An nem a part ma ný nýnbu lun du ðu yer ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ta ma mý nýn top lam 271 m 2 ol du ðu; ü ze rin de B.A.K. sis tem de in þa e dil miþ bir bi na ol du ðu; bod rum, ze min, üç nor mal kat lý bi na nýn cep he si nin sý va lý bo ya lý ol du ðu; gi riþ a na ka pý sý nýn de mir doð ra ma ol du ðu an la þýl mýþ týr. Borç lu nun ma lik ol du ðu da i re nin Ze min kat, (4) no lu ba ðým sýz bö lüm da i re nin bi na ya cep he den ba kýl dý ðýn da sað ta raf ta ka lan da i re ol du ðu; ke þif es na sýn da ka pa lý o lup bi na sa kin le ri be yan la rý ve em sal da i re ö zel lik le ri ne gö re, sa lon, i ki o da, mut fak, ban yo ve wc'den i ba ret da i re nin sý va lý ba da na lý ol du ðu; pen ce re le ri pvc doð ra ma lý ve de mir kor ku luk lu, iç doð ra ma la rý ah þap, ýs lak ze min le ri se ra mik kap la ma lý ol du ðu; e lek trik, su ve do ðal gaz te si sa tý nýn bu lun du ðu an la þýl mýþ týr. Da i re nin net kul la ným in þa at a la nýnýn 85 m 2 olduðu anlaþýlmýþtýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 07/12/2012 Cuma 14:00-14:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 17/12/2012 Pazartesi 14:00-14:10 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te Ga zi os man pa þa 5. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, i ha le dam ga ver gi si, ½ ta pu har cý i le ta þýn maz tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Be le di ye tel la li ye har cý, ½ ta pu har cý i le ta þýn ma zýn ay nýn dan kay nak la nan ver gi borç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Tebligat yapýlamayan ilgililere ÝÝK 127 mad. uyarýnca iþ bu gazete ilaný teblið yerine sayýlacaktýr. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1534 Tal. sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 19/10/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (Ýc.Ýf.K.126) Yönetmelik Örnek No: 27. B: Resmi Ýlanlar iþ çi sað lý ðý ve iþ ka za la rý nýn ma li ye ti hak kýn da bil gi ve ril di. Na bi Ýn ce ta ra fýn dan Ka re si Top lan tý Sa lo nu'nda ve ri len e ði ti me Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý A li Öz toz lu, Te miz lik Ýþ le ri Mü dü rü Mus ta fa Ak taþ ve Gin tem A.Þ. Ýþ let me Mü dü rü Ba ha dýr Bü yük yö rük de ka týl dý. Ýn ce, I LO nun yap tý ðý a raþ týr ma la ra gö re dün ya da her yýl 120 mil yon iþ ka za sý ya þan dý ðý ný, bu nun so nu cun da 210 bin ki þi nin öl dü ðü nü söy le di. Ýþ ka za sý ma li yet le ri ni buz da ðý na ben ze ten Ýn ce, gö rü nen ma li yet le rin üç te bi ri, gö rün me yen le rin se üç te i ki yi o luþ tur du ðu nu vur gu la dý. bý ný ve iþ ka za sýn dan do la yý taz mi nat ö de me yi ar zu et me mek te dir. Yö ne ti ci ler de ken di so rum lu luk la rýn dan do ða cak iþ ka za sýn dan do la yý mey da na ge le cek hu kuk sal so nuç lar la mu ha tap ol mak is te mez. di ye ko nuþ tu. Ça lý þan la rýn da iþ ka za sý so nu cun da ya ra lan ma yý, sa kat kal ma yý ya da öl me yi is te me ye ce ði ne i þa ret e den Ýn ce, sis tem li ve bi lim sel ça lýþ ma lar sa ye sin de iþ yer le rin de ve ça lý þan lar da iþ gü ven li ði kül tü rü o luþ tu ru la bi le ce ði ni kay det ti. Ba lý ke sir / ci han DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU S. A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ SER BEST PÝ YA SA Tel: (0532) Kayseri Yeni Asya Temsilciliði DO LAR DÜN 1,7910 ÖN CE KÝ GÜN 1,7940 p E U RO DÜN 2,3060 ÖN CE KÝ GÜN 2,3350 p AL TIN C. AL TI NI DÜN 98,35 ÖN CE KÝ GÜN 99,20 p DÜN 660 ÖN CE KÝ GÜN 667 Ýþ ka za la rý nýn za ra rý 15 mil yar do lar ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANI NABÝ ÝNCE, TÜRKÝYE'NÝN HER YIL ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI DOLAYISIYLA 15 MÝLYAR DOLAR KAYBA UÐRADIÐINI BÝLDÝRDÝ. ÝÞ GÜ VEn LÝ ÐÝ ne Ö nem VE rýl me LÝ Son 10 yýlda elektrik üretiminden daðýtýmýna kadar bütün enerji sektöründe 50 milyar dolar harcandý. FOTOÐRAF: AA EnErJÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Tür ki ye de son 10 yýl da e lek trik ü re ti min den da ðý tý mý na, i le ti mi ne ka dar bütün e ner ji sek tö rün de 50 mil yar do lar lýk ya tý rým ya pýl dý ðý ný bil dir di. E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak - lý ðý (TPA O) lo ka lin de, 10. Yýl da Tür ki ye de E ner - ji ko nu lu bir ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Tür ki ye de 2011 yý lýn da u laþ týr ma dan, ev sel kul la ný mý na ka dar e ner ji de 116 mil yon ton eþ de ðer pet ro le denk ge len bir kul la ným o luþ tu ðu nu be lir ten E ner ji Ba ka ný, 2023 yý lý he de fin de 218 mil yon ton eþ de ðer pet ro le denk ge len bir e ner ji ya pý sý nýn o luþ tu ru la ca ðý ný söy le di. Tür ki ye nin e lek trik e ner ji si ü re ti mi nin 229 mil yar ki lo vat sa a te (kwh) ka dar u laþ tý ðý ný be lir ten Yýl dýz, Tür ki ye nin tü ket ti ðin den da ha faz la e ner ji yi ü re te bi le cek bir ya pý ya u laþ tý ðý ný i fa de et ti. E ner ji ü - ÝSTANBUL Ti ca ret O da sý (Ý TO), bu yý lýn E kim a yýn da Ýs tan bul da fi yat la rý en faz la ar tan ve a za lan mad de le re i liþ kin, fi ya tý en faz la ar tan ü rün yüz de 101,89 o ra nýy la ço cuk pal to su o lur ken, av ya sa ðý nýn kalk ma sýy la ü rün faz la lý ðý ya þa nan ba lýk yüz de 25,42 o ra nýy la fi ya tý en faz la a za lan ü rün o la rak gö rül dü. Ý TO a çýk la ma sý na gö re, E kim a yýn da Ýs tan bul Üc ret li ler Ge çin me Ýn dek si ne gö re pe ra ken de fi yat la rý en faz la ar tan ve a za lan mad de ler, fi yat ve de ði þim o ran la rýy la yer al dý. E kim a yýn da Ýs tan bul da pe ra ken de fi yat lar da en faz la ar týþ iz le nen mad de le re ba kýl dý ðýn da 128 mad de nin fi ya týn da ar týþ gö rül dü. p re ti min de ka mu nun pa yý nýn da gi de rek düþ tü ðü nü an la tan Yýl dýz, 2002 yý lýn da ku ru lu güç le yüz de 68 o lan ka mu pa yý nýn bu gün yüz de 46 la ra ka dar düþ tü ðü nü, ö zel sek tö rün pa yý nýn i se yüz de 54 le re çýk tý ðý ný bil dir di. Yýl dýz, ö zel sek tö rün ye ni kur du ðu te sis le rin ka mu nun e lin de ki yýl lýk san tral ler den da ha yük sek o lu du ðu i çin ö zel sek tö rün e lek trik ü re ti min de ki pa yý nýn yüz de 61 le re çýk tý ðý ný da vur gu la dý. Tür ki ye nin e ner ji de ku ru lu gü cü nün þu an da bin Me ga vat (MW) ci va rýn da ol du ðu nu be lir ten Yýl dýz, ha len 60 bin MW lik re a li ze e dil me yi bek le yen li sans mü ra ca a tý bu lun du ðu nu da kay det ti. Son 10 yýl da e lek trik ü re ti min den da ðý tý mý na, i le ti mi ne ka dar bütün e ner ji sek tö rün de 50 mil yar do lar ya tý rým ya pýl dý ðý ný i fa de e den Yýl dýz, Bu nun yüz de 61 i ni ö zel sek tör ger çek leþ tir di de di. An ka ra / a a E ner ji ye 10 yýl da 50 mil yar do lar ya tý rým Ýs tan bul da en çokço cuk pal to su zam lan dý Gi yim har ca ma la rý gru bun da yer a lan ço cuk pal to su E kim a yýn da yüz de 101,89 o ran i le fi ya tý en faz la ar tan mad de ol du. Bu nu, yüz de 74,27 i le ka dýn gi yi mi gru bun da ka zak, yüz de 70,81 i le par de sü, yüz de 67,42 i le Ço cuk Gi yi mi gru bun da göm lek iz le di. E kim a yýn da in deks te 17 mad de nin fi ya tý i se a zal dý. Av ya sa ðý nýn kalk ma sýy la ü rün faz la lý ðý ya þa nan ba lýk yüz de 25,42 o ran i le e kim a yýn da fi ya tý en faz la a za lýþ gös te ren mad de ol du. Fi ya tý en faz la a za lan di ðer mad de ler i se yüz de 17,65 i le ha lý, yüz de 16,46 i le la ha na, yüz de 11,16 i le pý ra sa o la rak sý ra lan dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Hikmet Vapur ile Merve Hanýmýn Zeynep Bera adýný verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya saðlýklý uzun ömürler dileriz. Pursaklar Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA

11 + MEDYA POLÝTÝK 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ 11 Bir gü zel geç ti: Üs tad Mer yem Ce mi le SALI gü nü öð le den son ra bir ha ber düþ tü Pa kis tan dan: Üs tad Mev du di nin ma ne vi ký zým de di ði dü þü nür Mer yem Ce mi le Ha ným, La hor da Rah met-i Rah man a ka vuþ tu. 78 ya þýn day dý alt mýþ ka dar ri sa le si, yir mi ki ta bý var dý Mer yem Ce mi le nin. Biz ler o nu yýl la rý a ra sýn da di li mi ze çev ril miþ ki tap la rý nýn ya ný sý ra fa kül te ler de tek sir le ço ðal tý la rak da ðý tý lan mek tup la rýn dan ta nýr dýk. Üs tad Mev du di i le Ýs lam dü þün ce si nin sey ri ve gün cel mev zu lar hak kýn da ya zýþ týk la rý mek tup laþ ma lar ki tap ha li ne ge ti ril miþ ti. Ba tý Uy gar lý ðý ve Ýn san, Or yan ta lizm, Ken di ni Mah kum E den Ba tý ki tap la rý he men ilk ak lý ma ge len ler. Ýs lam ve Çað daþ Ön cü le ri ad lý si ya sal dü þün ce ler ta ri hi ek se nin de de ðer len di ri le bi le cek e se riy se, de ði þim ve ger çek kav ram la rý ný fel se fi tar týþ ma ya aç ma sýy la ha len gün cel li ði ni ko ru yor. Re for mizm ve mo der niz me yö ne lik so ru la rý, biz le rin bu gün ler de yap tý ðý mýz Ýs lam cý lýk tar týþ ma la rýy la da ya kýn dan il gi li. Mer yem Ce mi le, Sa id Ha lim Pa þa ve Be di üz za man gi bi Os man lý dü þü nür le ri nin bi ri ki mi ni de çok ö nem se yen ve ye ni ne sil le re ak ta ran bir ya zar dý. A me ri ka da Mu se vi bir a i le nin ço cu ðu o la rak dün ya ya gel miþ ti Mar ga ret Mar cus. Ge çir di ði bir ra hat sýz lýk so nu cu 2 yýl ka dar has ta ne de kal dý ðý dö nem ler de Kur a ný Ke rim le ta nýþ mýþ tý. New York ta E de bi yat ve Fel se fe e ði ti mi gö rür ken, 1948/Ýs ra il me se le si di ðer Mu se vi ler gi bi o nun da ya kýn dan ta kip et ti ði bir gün dem di. Fi lis tin li mül te ci Ah met Ha lil le ta nýþ ma sý ha ya tý nýn dö nüm nok ta sý ol du ve Fi lis tin li le rin ya þa dý ðý a da let siz lik ler o nu de rin den et ki le di. Bu a ra da Ýs lam Kasýrganýn sonuçlarý YEDÝ yýl ön ce 2005 yý lý nýn a ðus tos a yýn da ABD nin Lo u i si a na E ya le ti ni vu ran ve ca ným New Or le ans ken ti ni mah ve den Kat ri na Ka sýr ga sý dö ne min baþ ka ný Ge or ge Bush un so nu nu ge tir miþ ti. Bush u sev me yen ler Keþ ke 2004 se çim le rin den ön ce bu ka sýr ga ya þan say dý di ye iç le rin den ge çir miþ ler di. New Or le ans tan ge len gö rün tü ler fa kir bir Af ri ka ül ke sin den ge le bi le cek gö rün tü ler le ben zer di. Ço ðun lu ðu si yah o lan New Or le ans fa kir le rin den yak la þýk 1850 ki þi öl müþ, dün ya dan ha ber siz A me ri kan Baþ ka ný böy le si ne fe la ket ya þa nan bir ken ti zi ya ret et me ye te nez zül bu yur ma mýþ, u çak la Was hing ton a gi der ken te pe den bak mak la ye tin miþ ti. Bush un ABD de a fet iþ le rin den so rum lu ku rum FE - MA nýn ba þý na a ta dý ðý Mic ha el Brown ad lý bi ça re, iþ le ri yü zü ne gö zü ne bu laþ týr dý ðý hal de baþ kan dan A fe rin al mýþ, Bush da 2006 a ra se çim le rin de a ðýr bir to kat ye miþ ti. Bu ta rih çe nin ý þý ðýn da ABD nin do ðu ký yý la rý ný vu ran Sandy Ka sýr ga sý nýn si ya si so nuç la rý nýn ne o la ca ðý da me rak la bek le ni yor du. Ö zel lik le New York ve New Jer sey e ya let le rin de bü yük ha sar ya ra tan Sandy nin ilk et ki si geç tik ten son ra ya pý lan tah lil ler O ba ma nýn kri zi i yi yö net ti ði yö nün dey di. O ba ma nýn yý ký ma uð ra yan e ya let le ri tez el den fe la ket böl ge si i lan e dip kam pan ya sý ný bir ke na ra bý rak ma sý, Was hing ton da ge ce gün düz o lay la rý iz le me si so rum lu dev let a da mý i ma jý ný pe kiþ tir di. Bu ne den le 4 gün son ra ya pý la cak se çim ler de ze min kay bet me ye ce ði bek len ti si yük sek. Ka sýr ga son ra sý si ya se tin bir sür pri zi New Jer sey in Cum hu ri yet çi va li si Chris Chris ti e i le O ba ma a ra sýn da ya þa nan bü yük si ya si aþk tý. Chris ti e, Cum hu ri yet çi le rin ön de ge len þah si yet le rin den, ge le cek te baþ kan a day lý ðý i çin a dý ge çen hat ta Rom ney in baþ kan yar dým cý lý ðý i çin de bir a ra dü þün dü ðü bir i sim di. Bu kriz sý ra sýn da te le viz yon te le viz yon do la þýp i de o lo jik o la rak tam zýt tý o lan O ba ma yý öv me si, baþ kan la ne ka dar i yi an laþ tý ðý ný söy le me si Rom ney ta ra fýn da mu az zam bir i ha net duy gu su ya rat tý. Ger çi bu si ya si tav rý an la mak çok güç de ðil di. New Jer sey in o na rý mý i çin har ca na cak pa ra ya baþ kan ka rar ve re cek ve Chris ti e nin de 2 yýl son ra se çim le ri var. Sandy Ka sýr ga sý nýn ö nem li so nuç la rýn dan bel ki de en ö nem li si A me ri kan top lu mu nun dev let le i liþ ki si ni bir kez da ha pro jek tör ler al tý na al ma sýy dý. Rom ney ve e ki bi dev le tin her ko þul da kö tü ve za rar lý ol du ðu nu sa vu nan, ö zel sek tö rün dev le tin ya pa bi le ce ði her i þi da ha i yi ya pa bi le ce ði ne i na nan ve in san la rý pi ya sa nýn in sa fý na terk et mek ten ya na ki þi ler. Rom ney se çim kam pan ya sýn da FE MA nýn ö zel sek tö re dev re dil me sin den bi le bah set ti. Sandy son ra sýn da dev let ku rum la rý nýn var lý ðý nýn ö ne mi an la þý lýn ca ký výr dýy sa da pek i nan dý rý cý de ðil. O ba ma ve e ki bi i se A me ri kan or ta sý nýf la rý ný kü re sel leþ me nin ve son 30 yý la dam ga sý ný vur muþ ne o-li be ral e ko no mi po li ti ka la rý nýn, ge lir a da let siz li ði ne yol a çan ter cih le ri ne kar þý ko ru ma id di a sý ta þý yor lar. Dev le tin top lum sal a da le tin sað lan ma sýn da bir ro lü ol du ðu nu dü þü ne rek, Rom ney ve yan daþ la rý nýn kar þý çýk týk la rý sað lýk si gor ta sý gi bi prog ram la rý sa vu nu yor lar. Ger çek ten de A me ri kan or ta sý nýf la rý son 30 yýl da a ðýr dar be ler ye di. Üc ret ler ne re dey se sa bit ka lýr ken, ge lir den al dýk la rý pay a zal dý. Sos yal dev le tin za yýf lý ðý ne de niy le ABD de 19 ya þý na gel me den ö len ço cuk la rýn sa yý sý tüm O ECD ül ke le rin den yük sek. Çok da ha faz la sa yý da ço cuk fa kir lik sý ný rý nýn al týn da ve o bez. E ðer Rom ney se çi lir ve söz ver di ði gi bi sað lýk si gor ta sý ka nu nu nu ip tal e der se 45 mil yon A me ri ka lý nýn si gor ta sý ol ma ya cak. A me ri kan e ði tim sis te mi bir fe la ket. Bu te mel so ru la rýn fark lý a na li zi ne de niy le A me ri kan top lu mu i na nýl maz de re ce de ku tup laþ mýþ du rum da. A day lar ba þa baþ. Sandy bu ne den le O ba ma ya i laç gi bi gel mi þe ben zi yor. Ýn þal lah da öy le dir. Soli Özel, Haber Türk, 2 Ka sým 2012 hak kýn da öð ren mek is te di ði ko nu la rý o gün ler de Mý sýr ha pis ha ne le rin de mah kum e dil miþ Prof. Sey yid Ku tup a yaz dý ðý mek tup lar da di le ge ti ri yor du. Üs tad, i da ma mah kum e dil miþ bir fi kir suç lu su ol du ðu i çin ken di si ni ya kýn dos tu Mev du di ye yön len dir miþ ti, 3 yýl ya zýþ tý lar. Mar ga ret Mar cus 1962 yý lýn da Bro oklyn Ca mi i nde müs lü - Çocuklarýma Meryem Cemile Haným ý anlattým bu sabah. Gözlerinin içine dikkatle bakarak. Ýstedim ki; anneleri gibi dünya üzerindeki binlerce kadýna daha öðretmenlik yapmýþ bu muhteþem düþünürü, büyükanneleri gibi sevsinler... man ol du, Mer yem Ce mi le is mi ni a la rak Pa kis tan a geç ti. Bir kaç yýl Mev du di nin hi ma ye sin de ve e vin de mi sa fir kal dýk tan son ra ken di si gi bi Üs tad a ca ný gö nül den bað lý e þiy le ev len di. Bir da ha dön me di ABD ye. *** Mer yem Ce mi le Ha ným la yüz yü ze gö rüþ me bah ti yar lý ðý na e riþ miþ ga ze te ci ar ka da þý mýz Tu ran Kýþ lak çý yý a ra dým ha be ri a lýr al maz. Tu ran a Tür ki ye yi gör mek is te di ðin den bah set miþ son gö rüþ me le rin de Mer yem Ce mi le Ha ným. Bu nu i - þi tin ce kal bim yan dý. Zey nep Ga za li, E mi ne Ku tup, Sa fi naz Ka zým, Be rat Ben na gi bi ka dýn lar bi rer kuy ruk lu yýl dýz gi bi ak tý i çim den... Biz ler on la rý ki tap la rýn dan, kür sü le rin den, di ra yet li ve sa býr lý dað lar gi bi þe ref li du ruþ la rýn dan i ba ret bi li yo ruz. Ya þa dýk la rý bin bir çi le, dök tük le ri göz yaþ la rý ve ya na dir de ol sa ha ya ta gü lüþ le ri, es pri le ri me se la, me rak la rý ne ler di, ö zel hal le riy le bil mi yo ruz. San ki on lar sa de ce yaz dýk la rý ki tap lar dan i ba ret tir. Keþ ke ha yat tay ken bir kez bi le ol sa gö re bil sey mi þim Mer yem Ce mi le Ha ným ý bir kez el le ri ni ö püp al ný ma koy say mý þým di ye yan dý i çim. Tu ran a fo toð ra fý var mý di ye sor dum. O dö ne min i sim le ri Mev du di de da hil, fo toð raf tan çok hoþ lan ma yan, ken di le ri ni or ta ya çý kar mak tan hi cap e den kim se ler di. On la rýn bu has sa si ye ti ne bi na en ter cih et tik le ri meç hu li yet ve yal nýz lý ða da ir o pe çe yi kal dýr ma ya lým de dik Tu ran la. Ço cuk la rý ma Mer yem Ce mi le Ha ným ý an lat tým bu sa bah. Göz le ri nin i çi ne dik kat le ba ka rak. Ýs te dim ki; an ne le ri gi bi dün ya ü ze rin de ki bin ler ce ka dý na da ha öð ret men lik yap mýþ bu muh te þem dü þü nü rü, bü yü kan ne le ri gi bi sev sin ler, ki tap la rý ný o ku yup is ti fa de et tik le ri gi bi ar dýn dan sa mi mi yet le du a et sin ler, is te dim... Ýs la mi ha re ke tin, genç li ðe ver di ði de ðer, Sev gi li Pey gam be ri miz den bu ya na hiç ek sil me di, her dö nem de en sa mi mi a la ka hep genç li ðe tev cih e dil di. 17 ya þýn da Mu se vi bir kýz öð ren ci nin yaz dý ðý mek tup la rý mü te va zi ke li me ler le ce vap la mýþ tý i dam seh pa sýn da ki Sey yid Ku tup. Ya þý kü çük tür de me miþ ti Me vu du di, Mer yem Ce mi le yi ce vap lar ken. He pi mi ze ör nek ol ma lý. Si bel E raslan/ Star, 2 Ka sým 2012 Ro ta yý bul duk da, is ti ka met ne re si? BENDENÝZ, ka dîm te fek kür ge le ne ði miz den bes le nen, ta sav vu fun der ya sýn da yüz me ye ça lý þan, du yar ga la rý in san lý ðýn bü tün dü þün ce u fuk la rý na a çýk, Nur lar dan ve Bü yük Do ðu dan süt e men bir di ri liþ ço cu ðu yum. (...) ÜR KÜ TEN ÜÇ RE SÝM! Bü tün bu cüm le le ri þu nun i çin kur dum: Cum hu ri yet bay ra mý kut la ma la rý do la yý sýy la gör dü ðüm üç re sim ür küt tü be ni. Bi rin ci si, res mî kut la ma la rýn dý þýn da ya pý lan gayr-ý res mî kut la ma la rýn ya sak lan ma sý! Böy le þey o lur mu? Pro vo kas yon lar dan kor ku lu yor i diy se, ön lem le ri a lý na bi lir di. (...) Ý kin ci si, CHP Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný nýn, Tak sim de ki tö ren ler sý ra sýn da as ker le re yö ne le rek, Cum hu ri yet i siz ko ru ya ma dý nýz; biz ko ru yo ruz, ür per ti ci ve kýþ kýr tý cý laf ý. Söz ko nu su la fý e den ki þi nin er te si gün, as ker le ri de ðil, po lis le ri ve vâ li yi he def al dý ðý ný söy le ye rek -ve tas ta mam bir þark kur naz lý ðý ör ne ði ser gi le ye rek-, mil le ti ge ri ze kâ lý ye ri ne koy ma sý da i þin ca ba sý! (...) SÝS TEM E YA MAN MA Ya þa dýk la rý mý zý ne den li ça buk u nut tu ðu mu zu gös te ren ve be ni a sýl ür kü ten þey, dü nün Ýs lâ mî kay gý la ra sa hip ya zar-çi zer le ri nin, e lit le ri nin ve çev re le ri nin Cum hu ri yet Bay ra mý kut la ma la rý do la yý sýy la bir ân da sis tem ha va ri si ke sil me le ri! Ya þa sýn Cum hu run Sis te mi! na ra la rý bi le a ta bil me le ri! Dar gýn lýk lar gi de ril sin, küs ler ba rýþ sýn! u cuz cu lu ðuy la, u nut kan lý ðýy la ve sav rul muþ lu ðuy la bi zi yo kol ma nýn e þi ði ne sü rük le yen ya ký cý ve yý ký cý ger çek le rin ü ze ri ne sün ger çek me mi zi is ter ce si ne, vur pat la sýn, çal oy na sýn trip le ri ne gi re bil me le ri! Bir ül ke nin sis te mi nin as lýn da cum hu run sis te mi ol mak zo run da ol du ðu ger çe ði ni gö zar dý e de rek, Cum hur baþ ka ný nýn ver di ði re sep si yon a ba ka rak ve il lüz yo na ka pý la rak, cum hu run sis te me sa hip çý ka bil di ði ni söy le ye bil me le ri, bay ram ya pa rak gö bek a ta bil me le ri! A yar tý ya ve a yar týl ma ya her za man teþ ne o la bi le ce ði mi zi, ha ki ka ti, hiç bir be del ö de me den, ha raç me zat sa tý þa çý ka ra bi le ce ði mi zi göz ler ö nü ne se re bil me le ri! Bü tün bun lar, bu zih nî sav rul ma, bu per ge li ni þa þýr ma, kut sa lý ný yi tir me, du rum dan va zi fe çý kar ma hâ li pür me lâl le ri ür küt tü be ni. Hâ sýl-ý ke lâm: Or ta lýk, ya la ka dan ge çil mi yor! Her kes ik ti da ra, ik ti dar sa sis te me ya man ma der din de! (...) Na sýl bir sav rul ma dýr bu, an la mak ta zor la ný yo rum doð ru su. Cum hu ri yet fik riy le bir a lýp ve re me di ðim yok be nim. Na sýl ol sun ki! A ma bu ül ke de sis te min, cum hur la, da ha doð ru su, cum hu ru cum hur ký la cak ruh la bir a lýp ve re me di ði var! Bu nu na sýl gö zar dý e de rim? RU HU MU ZU YÝ TÝR DÝK! A ma bu ül ke de, sis te min, sis te ma tik o la rak, bu top rak lar da ya þa yan cum hu run yö nü nü, ro ta sý ný yi tir me ye kal kýþ tý ðý ný, kim li ði ni te pe den top ye kûn ve zor la de ðiþ tir me ye, bu nun i çin de me de ni yet id di a la rý ný yok et me ye ça lýþ tý ðý ný gö zar dý e de mem. Bü tün bu yok e di ci ger çek le rin ü ze ri ne sün ger çe ke mem. (...) Böy le lik le Tür ki ye, be de ni ni kur tar dý; a ma ru hu nu da yi tir di. ÇAÐ DAÞ LAÞ MAK MI? Tür ki ye nin hâ lâ kav ra ya ma dý ðý ve hâl yo lu na ko ya ma dý ðý ný da an la ya ma dý ðý so ru nu, Ba tý lý laþ mak de ðil, çað daþ laþ mak týr; da ha doð ru su çað daþ la þa ma mak. Tür ki ye, çað daþ la þa ma mýþ, ak si ne, bü tün ya pý la rý ný a la þa ðý e de rek se kü ler Ba tý cý bir ni te li ðe bü rün dür müþ ve sa de ce að daþ laþ mýþ týr. (...) Tür ki ye nin so ru nu, Ba tý lý laþ mak de ðil, çað daþ laþ mak tý/r. Bu ya ký cý me se le yi bir tür lü kav ra ya ma dýk hâ lâ. O yüz den ta lih siz ke der ler i çin de kýv ra nýp du ru yo ruz. Çað daþ laþ mak, bir çað rý nýz var sa ve si zin çað rý nýz ken di ça ðý ný ku ra bi li yor sa, baþ ka çað lar la ve çað rý lar la i ma ji na tif bað lan tý lar ger çek leþ ti re bi li yor sa, müm kün o la bi le cek bir þey dir an cak. E ðer siz, baþ ka la rý nýn çað rý la rý nýn kur du ðu bir ça ðýn i çi ne düþ müþ se niz, o ça ðýn að la rý na ve bað la rý na ba ðým lý hâ le gel miþ se niz; iþ te o za man, her ba kým dan ken di ni zi de, ba ðým sýz lý ðý ný zý da, ken di ha ki ka ti ni zi de yi tir miþ si niz de mek tir. Si zin bu hâ li ni ze að la nýr sa de ce; as lâ bel bað la na maz! (...) DÝ KEY/DE A LA BO RA! (...) Sö zün ö zü, is ti ka met i mi zi yi tir me mi ze yol a çan ya ký cý ger çek le rin ü ze ri ne sün ger çe ke rek ve sis te me ek lem le ne rek ha ki kat ten her ge çen gün a dým a dým u zak laþ tý ðý mý zý, ha ki ka ti a þa ma a þa ma a þýn dýr dý ðý mý zý, ev i yer le bir e de rek yer siz yurt suz laþ tý ðý mý zý, ha ki ka tin bek çi li ði ni de, ev in bek çi li ði ni de ya pa ma ya cak ka dar me ta mor foz ye di ði mi zi, pal ya ço la ra dön dü ðü mü zü, bu yüz den fýr tý na lý de ni zin or ta sýn da o ra ya bu ra ya sü rük len di ði mi zi ne za man fark e de ce ðiz, me rak e di yo rum doð ru su. Yu suf Kap lan, Ye ni Þa fak, 2 Ka sým 2012 Si ya set te a radö nem: Ha zi ran 2014 e ka dar böy le BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan i le Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül a ra sýn da ar týk sak lan ma ya bi le ge rek du yul ma yan fark la rýn be lir me si, as lýn da bir sü re den be ri si ya se tin bir ger çe ði. Þim di nin far ký, 2014 te ya pý la cak Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne ve son ra sýn da ki mil let ve ki li ge nel se çi mi ne yö ne lik yý ðý na ðýn ve ya ta tik ha zýr lý ðýn hýz lan mýþ ol ma sý. Bir ke re þu nu tes pit et mek te ya rar var: Tür ki ye de si ya set ik ti dar la mu ha le fet a ra sýn da de ðil ik ti da rýn bir güç lü is miy le bir di ðer güç lü is mi a ra sýn da ya pý lý yor e sas o la rak. Bu a na li zi hem Tay yip Er do ðan hem de Ab dul lah Gül bel li ki ay nen böy le yap mýþ lar, bir bir le ri ne gö re fark la rý nýn al tý çi zi li yor þim di ler de. Da ha doð ru su Tay yip Er do ðan her za man ki Er do ðan da, Ab dul lah Gül bel ki 10 yýl dan be ri ilk kez Er do ðan la a ra sýn da ki fark la rý bel li e di yor. (Yok sa bu fark lar hep var dý a ma kol ký rý lý yor yen i çin de ka lý yor du, kim se ye bel li e dil mi yor du.) Tay yip Er do ðan a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da þu nu söy le mek müm kün: Ar týk sak la na ma ya cak bi çim de a pa çýk ki, Baþ ba kan he men he men her ko nu ya, ö nem li ö nem siz ay rý mý yap mak sý zýn güç mü ca de le si göz lü ðün den ba ký yor. Güç mü ca de le si göz lü ðü nün ya rat tý ðý op tik ký rýl ma ha ya týn ken di si ni ol du ðu gi bi gör me si ne en gel Baþ ba ka nýn. O yüz den baþ ka la rý, Baþ ba kan ger çek ler den kop tu ve ya Es ki den böy le de ðil di, ne ol du o na gi bi þey ler söy lü yor a ma du rum bu: Baþ ba kan her þe yi si yah-be yaz gör me e ði li min de, Cum hur baþ kan lý ðý i çin a day lýk sü re si nin dol ma sý na ka dar da öy le gö re cek; ya ni Ya ben den sin ya düþ man. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da du rum çok da ha na zik. Bu na zik ol ma ha li hem MUHALÝF ba sýn za val lý lý ðýn do ruk la rýn da ge zin me yi se vi yor. Cum hu ri yet bay ra mý kýþ kýrt ma sýy la da is te di ði ni el de e de me yin ce (a ca ba ne u mu yor du, Tah rir Mey da ný a yak lan ma sý mý?), çok in ce ol du ðu na veh met ti ði bir nu ma ra çe ki yor... Su u di A ra bis tan pey gam ber e fen di mi zin e vi ni yýk mak gi bi bir i þe kal kýþ mýþ ya... Ye ri ne, ay ný an da bir bu çuk mil yon dan faz la mü mi ni a ðýr la ya cak (mu ha lif ba sýn ca miy le o te li ka rýþ tý rý yor) dün ya nýn en bü yük ca mi i ni ya pa cak lar mýþ, al tý mil yar do la ra çý ký yor muþ. Te mel dür tü, ken di le ri ni dört yüz yýl yö net miþ o lan Os man lý nýn bý rak tý ðý iz le ri sil mek tir as lýn da. Su u di ler, el le ri ne ge çen a man sýz pa ra nýn ver di ði öz gü ven le Mek ke de de böy le de va sa iþ le re kal ký þýr lar, Me di ne de de... Fa kat pa ra la rý nýn ol ma dý ðý dö nem de de kal ký þýr lar mýþ me ðer yý lýn da da kal kýþ mýþ lar. O za man da Mes cid-i Ne be vi yi yýk ma yý dü þün müþ ler. Kim ön le miþ bi li yor mu su nuz? El bet te A ta türk! Baþ ka kim o la cak tý? O sý ra lar he nüz A ta türk de ðil, Ga zi Mus ta fa Ke mal Pa þa. (Ya ni A rap dün ya sý na he nüz sö zü müz ge çi yor muþ.) De miþ ki: Be ni o ra ya in dir me yin! Bu nun ü ze ri ne Su u di ler çok kork muþ lar, e fen di mi zin me za rý ný yýk mak tan vaz geç miþ ler. Vay be! Ha ni A ta türk dö ne min de Or ta do ðu yla il gi len mi yor duk ya hu? Türk or du su, Ga zi nin ön der li ðin de, Fran sýz sö mür ge yö ne ti mi al tý na gir miþ Su ri ye den ya da Ýn gil te re nin bo yun du ru ðun da bu lu nan I rak tan Gül ün ma ka mýn dan hem de ken di ka rak ter ö zel li ðin den kay nak la ný yor. Bel ki þöy le de de ne bi lir: Ma ka mýn say gýn lý ðý ný ko ru ma kay gý sý i le ka rak ter ö zel lik le ri iç i çe geç miþ du rum da. A tak da o la mý yor Gül, ke sin bir ka rar da a çýk la mý yor. Ör ne ðin çýk sa, A na ya sa Mah ke me si bu im ka ný ver di, 2014 te ye ni den Cum hur baþ ka ný ol mak i çin a da yým de se þim di den, Tür ki ye de tar týþ ma nýn ve mü ca de le nin bi çi mi de ði þe cek. A ma o bu nu de mi yor. Ta bi i, mev cut ka nun, bir ki þi ye i ki kez cum hur baþ ka ný se çil me hak ký ver se da hi, i kin ci de fa se çil mek i çin de a day gös te ril me yi zo run lu ký lý yor. Ya ni gö rev de ki cum hur baþ ka ný i kin ci kez se çi le bil mek i çin ken di ken di ne a day o la mý yor, ya 20 mil let ve ki li ya da se çim de yüz de 10 dan faz la oy al mýþ par ti ler ta ra fýn dan a day gös te ri le bi li yor. Ya ni Gül ün ken di ken di ne a day ol ma sý söz ko nu su de ðil a ma a day ol mak is te di ði ni bel li et me si ha lin de en a zýn dan 20 mil let ve ki li nin o nun i çin im za ver me si çok zor ol ma ya bi lir. Ö te yan dan ay ný Gül, Ha yýr, i kin ci dö nem i çin Çan ka ya yý dü þün mü yo rum da de mi yor. Bu nu de se, Tay yip Er do ðan ý çok ra hat la ta ca ðý ke sin a ma bu nu da söy le mi yor. Ý ki li der a ra sýn da ki bu çe kiþ me 2014 Ha zi ra ný na ka dar de vam e de cek. Cum hur baþ ka ný ol mak i çin a day ol ma sü re si nin dol ma sýy la da çe kiþ me baþ ka bir bo yu ta ge çe cek. O za ma na ka dar Gül i le Er do ðan a ra sýn da bir an laþ ma o la bi lir mi? Ýh ti mal da hi lin de a ma ben ce za yýf bir ih ti mal. O yüz den bu i ki yýl baþ ka bir si ya si tar týþ ma mýz o la ma ya cak. Da ha doð ru su o lan la rýn hiç bi ri bu so ru nu u nut tur ma ya cak. Ýþ te o yüz den a ra dö nem di yo rum, a ra re jim le ka rýþ ma sýn. Ýs met Ber kan, Hür ri yet, 2 Ka sým 2012 Han gi bir saf sa ta yýya za ca ðý mýben de þa þýr dým ge çe cek, ya Fi lis tin ve Ür dün ü ze rin den, ya Ku veyt ve E mir lik ler ta ra fýn dan do la nýp Me di ne ka pý la rý na da ya na cak... Ha va dan bom ba la ya cak ha li miz ol ma dý ðý na gö re. Oy sa çöl kap la ný Fah ret tin Pa þa da ha se kiz se ne ev vel Me di ne yi tes lim et miþ ti... Mi sak-ý Mil li sý nýr la rý i çin de bu lu nan Mu sul u mu zu ve Ker kük ü mü zü bi le Ýn gil te re yle ye ni bir sa va þý gö ze a la ma dý ðý i çin ter ke den Ga zi Pa þa, or du suy la Or ta do ðu yu a þýp Me di ne ye da ya na cak ve Mes cid- i Ne be vi yi kur ta ra cak... Or ta do ðu yla hiç il gi len me yen Ga zi Pa þa... Son ra dö nüp Tür ki ye de ki din dar di re ni þi de kýr mak ü ze re hem de! Ýn gil te re de bu na ses çý kar ma ya cak. Os man lý nýn e lin den al mak i çin yýl lar ca uð raþ tý ðý A ra bis tan a Türk gü cü nün bu se fer cum hu ri yet ur ba sýy la dö nü þü nü sey re de cek... Mu ha lif ba sýn u fak at sýn da civ civ ler de ye sin ler. Da ha kla sik saf sa ta la ra dön sün me se la, o ra lar da ha gü ven li dir, kim se að zý ný aç maz. A ta türk ün Mus so li ni yi na sýl kor kut tu ðu nu ha týr lat sýn. Mus so li ni Ak de niz e ma re nos tra de miþ (bi zim de ni zi miz), ge ne An tal ya ya çýk ma ya ha zýr la ný yor muþ... Hay ret, oy sa Ýs met le i yi an la þýr lar dý. A ta türk de miþ ki, a ya ðý ma çiz me yi ge çirt tir me sin ler ba na... Bu nun ü ze ri ne Mus so li ni kork muþ, vaz geç miþ. Ya za rýn çe mi þi þim di bu ra ya he men bir a çýk la ma ge çer: Bil di ði niz gi bi, Ý tal yan ya rý ma da sý bir çiz me yi an dý rýr... En gin Ar dýç, Sa bah, 2 Ka sým 2012

12

13 + AÝLE-SAÐLIK 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ 13 Kasal, Þýklýk adýna özellikle kadýnlar için yapýlan yüksek topuklu, dar ve sivri burunlu ayakkabýlar, ayak saðlýðý açýsýndan pek çok sakýncayý da beraberinde getiriyor dedi. Þýklýk adýna ayak saðlýðýndan olmayýn Bebekleri mevsim þartlarýna göre banyo yaptýrýn Antalya Manavgat Devlet Hastanesi Baþhekimi ve Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Kuru, bebekleri yaz sýcaðýna göre deðil, mevsim þartlarýnda banyo yaptýralým dedi. DENÝZLÝ DEVLET HASTANESÝ ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ UZ- MANI DR. BAHRÝ KASAL, ÞIKLIK ADINA AYAK SAÐLIÐINDAN OLMAYIN UYARISINDA BULUNDU. ayaðinizin anatomýsýne GÖrE SEÇÝM yapin Kasal, ayakkabý seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda þunlarý söyledi: Öncelikle ayaðýn þekline uygun ayakkabý seçmeye özen göstermek gerekir. Herkesin ayaðýnýn anatomisi farklýdýr. Ayaðýn anatomik yapýsýna uymayan, bol ya da sýký ayakkabý giymek sakýncalýdýr. Bu nedenle ayaða tam uyan numara alýnmalý, kesinlikle sonradan geniþler düþüncesiyle dar ayakkabý alýnmamalýdýr. Ayakkabý, kan dolaþýmýný engellemeyecek rahatlýkta olmalý ve parmakla ucu arasýnda yarým santim boþluk kalmalýdýr. Kiþiye göre ayarlanabilir olmasý nedeniyle baðcýklý ayakkabýlar tercih edilmelidir. Ortopedik DENİZLİ Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Bahri Kasal, ayakkabý seçerken ekonomiklik, dayanýklýlýk ve þýklýk kadar ayak yapýsýna uygunluðunun da gözönüne alýnmasý gerektiðini söyledi. Kasal, insan saðlýðýna uygun üretilmeyen ayakkabýlarýn ayak terlemesi ve kokusunun yaný sýra ayak, topuk, baldýr ve bel aðrýsý, çabuk yorulma gibi iþlevsel bozukluklara yol açtýðýný belirtti. Bu tür ayakkabýlarýn basma bozukluðu, bilek burkulmasý, týrnak batmasý, mantar, nasýr, deri çatlaklarý, damar hastalýðý ve ayakta þekil bozukluðu gibi birçok rahatsýzlýðý beraberinde getirdiðini ifade etti. Ayakkabýnýn gündelik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olduðunu vurgulayan Bahri Kasal, Vücut aðýrlýðýný taþýmakta, kilolarca basýnca maruz kalmaktadýr. Bu durumda ayaklarýmýzý, sakatlanma ve incinmeye karþý ayakkabýlar korur. Oysa ayaklarý korumak bir yana, bazý ayakkabýlarýn kendisi sakatlýklara neden oluyor. Bu bakýmdan çoðunlukla kapalý ve sert malzemeden yapýlan kýþlýk ayakkabý, yazlýk ayakkabýya göre daha önemlidir, alýrken daha dikkatli olmak gerekir diye konuþtu. SÝVrÝ BUrUN ayakkabi kalici ÞEkÝL BOZUkLUÐUNa SEBEP Þýk ve gösteriþli ayakkabýlarýn genellikle pek saðlýklý olmadýðýný öne süren Dr. Kasal, bilinçli ayakkabý seçiminin bazý rahatsýzlýklarýn oluþmasýný engellediðini belirtti. Kasal, Þýklýk adýna özellikle kadýnlar için yapýlan yüksek topuklu, dar ve sivri burunlu ayakkabýlar, ayak saðlýðý açýsýndan pek çok sakýncayý da beraberinde getiriyor. Sivri burunlu ayakkabý, parmaklarý uca doðru toplayarak doðal duruþunu etkiliyor, ayak baþparmaðý bozukluðu, ayak baþparmaðýnda çýkýntý, ayak önü aðrýlarý, týrnak batmalarý, nasýrlar ve kalýcý þekil bozukluklarýna neden oluyor. Ayaklarda oluþacak dengesizlikler de dizleri ve tüm omurga sistemini etkiliyor þeklinde konuþtu. ayakkabýlar, taþýyýcý noktalarý desteklediði için vücudun rahat taþýnmasýný saðlayarak omuriliðin duruþunu destekler, yürüyüþü rahatlatýr ve kiþinin yorulmasýný geciktirir. Bu nedenle sadece ayak deðil, vücut için de faydalýdýr. Yüksek topuklu ve ince burunlu ayakkabý giyildiðinde ise dengede durmak için beden öne eðilir ve yürüyüþ zorlaþýr. Kiþi çabuk yorulur. Ayakkabýnýn ayakla temas eden kýsýmlarýnýn doðal malzemelerden imal edilmiþ olmasý çok önemlidir. Topuklu ayakkabýlar mümkün olduðunca geniþ tabanlý olmalý, topuk yüksekliði de 3 ile 3,5 santimetreden yüksek olmamalýdýr. Denizli / cihan MEVSİM yazdan sonbahara kayýnca yurt genelinde havalar soðumaya baþladý. Antalya Manavgat Devlet Hastanesi Baþhekimi ve Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Kuru, yaptýðý açýklamada, bebek ve çocuklarý banyo yaptýrmada yazdan kalma alýþkanlýklara son verilmesi gerektiðini söyledi. Yazýn sýcak ve nemli havada bebek ve çocuklarýn isilik olmamasý ve rahat bir þekilde uyumasý için günlük ýlýk su ile banyo yaptýrýlmasýný önerdiklerini belirten Kuru, havalarýn soðumasýyla birlikte bebeklerin üþüyüp hasta olmamasý için banyonun haftanýn iki günü yeterli olabileceðini kaydetti. Kuru, Bebek ve çocuk banyolarýnýn da mevsim þartlarýný göz önünde bulundurarak yaptýrmalýyýz. Havalar soðudu, bebekler yazýn haftanýn yedi gününde olduðu gibi deðil iki defa banyo yaptýrmak yeterli. Giysileri de mevsim þartlarýna göre giydirilmeli. Bebekleri yaz sýcaðýna göre deðil, mevsim þartlarýnda banyo yaptýralým diye konuþtu. antalya / cihan ÝSMEK ten evlilik öncesi eðitim İNSaN hayatýnýn en önemli adýmlarýndan biri olan evlilik, ÝSMEK te verilecek eðitim ile saðlam temellere oturtulmak isteniyor dönemine 37 yeni branþla, branþ sayýsýný 218 e çýkaran ÝSMEK te Evlilik Öncesi Eðitim, bu yeni branþlardan biri. Saðlýklý bir evliliðin nasýl yapýlacaðýndan, aile olmaya karar vermenin önemine, aile ekonomisinin nasýl idare edileceðinden kiþisel bakýma kadar pek çok konuda bilgi verecek. Evlilik hazýrlýðýnda olan ya da evli olan, evlilikle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen herkese açýk olan eðitim, ücretsiz olarak veriliyor. ÝSMEK Evlilik Öncesi Eðitim branþýnda; baþtan saðlam temellere oturan bir evlilik yapmak ya da evlilikte var olan sorunlarý çözümlemek adýna önemli bilgiler verilecek. Toplam 152 saat sürecek ve ÝSMEK Üsküdar Baðlarbaþý ve ÝSMEK Eyüp Sultan Center kurs merkezlerinde verilecek eðitimler için kayýtlar baþladý. Evlilik Öncesi Eðitim branþýna kaydolmak için ilköðretim mezunu olmak ya da okuma-yazma bilmek þartý aranýyor. Eðitim almak isteyenlerin kurs merkezlerine yanlarýnda nüfus cüzdaný fotokopileriyle gitmeleri yeterli oluyor. Ýstanbul / Yeni Asya Sakarya da ailelere çocuk geliþimi eðitimi veriliyor Sakarya Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý, çocuk geliþimi konusunda ailelere kurs veriyor. Büyükþehir Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Sosyal Geliþim Merkezi Aile Danýþma Birimi tarafýndan gerçekleþtirilen Aile Eðitimi Programý için kayýtlar devam ediyor. Eðitim programý, aileleri çocuk geliþimi konusunda bilgilendirmek ve çocuklarla saðlýklý bir iletiþim kurabilmek için düzenleniyor. Seminerlere katýlan ailelere, çocuðu ve ergeni tanýmak, çocukla iletiþim kurmak, birlikte büyümek, aile tutumlarý, riski yönetmek, olumlu davranýþ kazandýrmak, çocukla, ergenle uzlaþabilmek ve çocuðun geleceðini planlamak konularýnda eðitimler veriliyor. Kurslar haftanýn 2 günü 0 3 yaþ, 7 11 yaþ yaþ olmak üzere 3 grupta toplandý. 14 hafta sürecek olan kurslarda anne babalara çocuklarýný yetiþtirirken karþýlaþacaklarý sorunlar hakkýnda detaylý bilgiler verilecek. Sakarya / cihan Me me kan se rin de er ken teþ his ö nem li ErkEN ev re de teþ his e di len me me kan se rin de tam te - da vi nin müm kün ol du ðu nu dik kat çe ken uz man lar dan ye ni ge liþ ti ri len i lâç lar sa ye sin de ar týk ka dýn la rýn kor ku lu rü ya sý o lan me me nin a lýn ma sý na ge rek kal ma dý ðý müj de - si gel di. Me me kan se ri bi linç len dir me a yý dolayısıyla Ga zi Ü ni ver si te si Has ta ne si Baþ he ki mi Prof. Dr. Mus ta fa Be - nek li, Tür ki ye Me me Has ta lýk la rý Der nek le ri Fe de ras yo - nu Baþ ka ný Prof. Dr. Va rol Çe lik, Sað lýk ta U mut Vak fý ve Kan se re Kar þý E le le Fe de ras yo nu Ü ye si Doç. Dr. Ne - jat Öz gül, E u ro pa Don na Tür ki ye-me me Has ta lýk la rý Ko a lis yon Der ne ði Baþ ka ný Vi o let A ro yo ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Me me kan se rin de ön ce lik li he def le ri nin, has - ta lý ðýn be lir ti ver me den ya ka lan ma sý ol du ðu nu, bu du - rum da yüz de yüz te da vi þan sý ol du ðu nu di le ge ti ren Va - rol Çe lik, Bu has ta lýk tan de ðil, ta ný da ge cik me den kor - ku yo ruz de di. Kan se ri da ha o luþ ma dan ya ka la mak is te - dik le ri ni be lir ten Çe lik, ta ra ma i çin ya kýn ma sý ol ma yan la - rýn baþ vur ma sý nýn bü yük ö nem ta þý dý ðý na i þa ret et ti. Tür - ki ye de ki te da vi im kân la rý nýn dün ya stan dart la rý nýn ü ze - rin de ol du ðu nu, ka dýn la rýn bu ko nu da bi linç len di ril me si - nin ö nem ta þý dý ðý ný an la tan Çe lik, þu bil gi le ri ver di: Ken di ken di ne el le mu a ye ne ö nem li. Bu nun ya nýn da ma mog ra fi çe kil me si nin de hiç bir sa kýn ca sý ol ma dý ðý nýn bi lin me si lâ zým. Ma mog ra fi çe ki lir ken a lý nan rad yas yon sý nýr ö te si u çak yol cu lu ðu sý ra sýn da a lý nan i le ay ný dü zey - de. Ta ný ko nul duk tan son ra da he ki min te da viy le il gi li ö - ne ri si mut la ka ye ri ne ge ti ril me li. an ka ra / a a Týrnaðýnýzdaki renk deðiþikliðine dikkat HİSar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmaný Dr. Funda Ataman týrnaklardaki deðiþiklikler hastalýk habercisi olabilir dedi. Týrnaktaki renk ve þekil bozukluklarýnýn yaþlýlýða baðlý boyuna çizgilenmeler gibi fizyolojik olabileceðine kesinlikle dikkate alarak bir uzmana baþvurmanýn gerekliliðine dikkat çeken Uzm. Dr. Ataman, Týrnaktaki deðiþiklikler sedef týrnaðý gibi deri hastalýklarýna baðlanabilir. Bazen de sistemik hastalýklar kendini týrnak bozukluklarýyla gösterebilir, ifadesini kullandý. Bunlar hipokrat týrnaðý dediðimiz tambur çomaðýný veya saat camýný andýrýr þekil bozukluðudur diyen Ataman týrnaklardaki deðiþikliklerin þu hastalýklara sebep olabilaceðini söyledi: Akciðerin tümörleri, apseleri veya anfizemi. Doðuþtan kalp hastalýklarýna ve kalp yetmezliðine. Mide-barsak sistemi tümörleri ve kolitis ülserozaya. Siroz, hemokromotoz gibi karaciðer hastalýklarýna baðlý olabilir. Kaþýk týrnak demir eksikliðine baðlý kansýzlýðýn habercisidir. Týrnakta beyazlama, beyaz bantlar, kronik böbrek yetmezliði, hipoalbuminemi ve siroza baðlý olabilir. Ký zýl la rýn de ri kan se ri ne ya ka lan ma ris ki faz la DOĞUŞTaN ký zýl saç lý o lan a çýk ten li le rin, gü ne þe ma - ruz kal ma sa lar bi le de ri kan se ri ne ya ka lan ma ris ki nin da - ha faz la ol du ðu be lir len di. ABD de ki Ya le Ü ni ver si te - si nden Da vid E. Fis her ve e ki bi nin fa re ler ü ze rin de yap - tý ðý a raþ týr ma, ký zýl sa ça ren gi ni ve ren pig men tin ul tra vi - yo le ý þýn la rýn dan ta ma men ba ðým sýz o la rak de ri kan se ri - ne yol a ça bi le ce ði ni gös ter di. A raþ týr ma cý lar, si yah, kah - ve ren gi saç ve de ri ren gin den so rum lu ö me la nin pig men - ti ni ü re te me yen fa re ler, al bi no (ö me la nin ve saç la ra ký zýl renk ve ren fe o me la nin pig men tin den yok sun) fa re ler ve kah ve ren gi tüy lü fa re le ri kar þý laþ týr dý. A raþ týr ma dan bir yýl son ra, ký zýl fa re le rin de ri kan se ri ne ya ka lan ma ris ki nin kah ve ren gi tüy lü ve al bi no fa re ler den yüz de 50 faz la ol du ðu gö rül dü. Fis her, so nuç la ra þa þýr dýk la rý ný çün kü bu gü ne ka dar do - ðuþ tan ký zýl saç lý o lan a çýk ten li le rin de ri kan se ri ne ya ka - lan ma sý nýn gü neþ ten ye te rin ce ko run ma ma la rýn dan kay - nak lan dý ðý nýn sa nýl dý ðý ný vur gu la dý. Bi li m a da mý, an cak ris kin sa de ce ký zýl saç lý lar la mý sý nýr lý ol du ðu yok sa bütün a çýk ten li ler i çin bu ris kin bu lun du ðu nun he nüz bi lin me - di ði ni be lirt ti. Pa ris / a a

14 14 SPOR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ + Saðlam Bursa'da tarihe geçti ERTUÐRUL SAÐLAM 2009'DA BURSASPOR'UN BAÞINA GEÇEN ERTUÐRUL SAÐLAM KULÜPTE EN UZUN ÇALIÞAN 3. TEKNÝK ADAM OLDU. BURSASPOR'DA 2009 yýlýndan bu yana görev yapan Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam, yeþil-beyazlý kulüpte en uzun süre görev yapan üçüncü teknik adam oldu yýlýnýn devre arasýndan bu yana yeþil-beyazlý kulüpte görev yapan Ertuðrul Saðlam, 16 Mayýs 2010 tarihinde Bursapor'u tarihinin en büyük baþarýsýna taþýdý, þampiyonluk elde etti. Bursaspor, birçok ilki baþarýlý teknik adamla birlikte yaþadý. Þampiyonluðun ardýndan devler liginde mücadele eden Bursaspor takýmý, Þampiyonlar Ligi'nde ilk puanýný aldý, o sezonu üçüncü bitirerek tarihinde bir ilke daha imza attý. Ertuðrul Saðlam ile 3 sezon üst üste Avrupa kupalarýna katýlma hakký kazanan Bursaspor, tarihinin en parlak dönemini yaþadý. SAÐLAM BURSA'DA 170 MAÇA ÇIKTI Ertuðrul Saðlam, bu baþarýlarý ile Bursaspor'da en fazla görev yapan teknik direktörler arasýnda üçüncü sýraya yükseldi. Saðlam, yýlýnýn devre arasýndan bu yana Süper Lig, Türkiye Kupasý ve Avrupa kupalarýnda Bursaspor'un baþýnda toplam 170 maça çýktý. Bursaspor'da en fazla görev yapan teknik direktörlerin baþýnda 226 maçla Muhtar Tucaltan yer alýyor. 175 maçla Nejat Biyediç ikinci sýrada bulunuyor. Ertuðrul Saðlam'ýn ardýndan dördüncü sýrada 169 maçla Kemal Ömeragiç, 136 maçla Tomislav Kaleperovic ve 124 maçla Yýlmaz Vural yer alýyor. SÜPER LÝGÝ 10. HAFTA PROGRAMI Bugün: Kayseri-K. Karabük(Kadir Has-Seyircisiz) Eskiþehir-Gaziantep (Eskiþehir Atatürk) Akhisar Bld-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayýs) 4 Kasým Pazar Gençlerbirliði-SB Elazýð (Ankara 19 Mayýs) Beþiktaþ-Mersin ÝY (BJK Ýnönü) Orduspor-Sivasspor (Ordu 19 Eylül) 5 Kasým Pazartesi Antalya-Trabzon (Akdeniz Üniversitesi) Bursaspor-Kasýmpaþa (Bursa Atatürk) BEKO BASKETBOL LÝGÝ Bugün: Banvit-Ankara Kolejliler (Kara Ali Acar) Gaziantep BÞB-Mersin BÞB (Karataþ) Galatasaray MP-Olin Edirne (Abdi Ýpekçi) TOFAÞ-Pýnar Karþýyaka (Bursa Atatürk) 4 Kasým Pazar: Antalya BÞB-Anadolu Efes (Atatürk) 5 Kasým Pazartesi: Hacettepe Üniversitesi-Erdemir (Ankara) Türk Telekom-Aliaða Petkim (Ankara) Fenerbahçe Ülker-Beþiktaþ (Ülker Arena) TV'DE BUGÜN 02:00 New York Knicks-Miami Heat Smart Spor 02:00 Oklahoma City - P. Trail Blazers NBA TV 04:30 Golden S. Warriors - M.Grizzlies NBA TV 13:00 Galatasaray - Ziraat Bankasý NTV Spor 14: Münih - St Pauli Fog TV (Digiturk 69) 14:00 Samsunspor - Karþýyaka TRT 1 14:45 Manchester United - Arsenal Lig TV 3 16:00 Kayserispor - KDÇ Karabükspor Lig TV 16:00 Galatasaray MP - Edirne Olin Lig TV 2. 16:30 Borussia Dortmund-Stuttgart TRT Haber 17:00 Swansea - Chelsea Lig TV 3 17:30 Fenerbahçe - Bursa BÞB Smart Spor 19:00 ÝBarcelona - Celta Vigo NTV Spor 19:00 Akhisar Bld.Spor - Fenerbahçe Lig TV 19:00 Eskiþehirspor - Gaziantepspor Lig TV 2 19:00 Çaykur Rize - Kayseri Erciyesspor TRT 3 19:30 West Ham - Manchester City Lig TV 3 19:30 Hamburg - Bayern Münih TRT Haber 21:00 Real Madrid - Zaragoza NTV Spor 23:00 Valencia - Atletico Madrid NTV Spor Takýmdaki bazý sýkýntýlar yüzünden zor bir dönem geçeren F. Bahçe, ligde bugün deplasmanda oynayacaðý Akhisar Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. F.Bahçe moral arýyor Ligin yeni takýmý Akhisar Belediye'ye konuk olacak olan sarý-lacivertli ekip 3 puan peþinde. FENERBAHÇE, Süper Lig'de bugün deplasmanda oynayacaðý Akhisar Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý.fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basýna kapalý gerçekleþtirilen antrenmanýn, 3 grup halinde yapýlan 5'e 2 top kapma ve pas çalýþmalarýnýn ardýndan gerçek leþtirilen taktiksel ve bireysel çalýþmalarla noktalandýðý bildirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalýþmada, sol bacak ön üst adalesinde aðrý hisseden Volkan Demirel'in, tedbir amaçlý olarak antrenmana çýkmadýðý ve çalýþmalarý ný takýmdan ayrý olarak gerçekleþtirdiði kaydedildi. Bunun yaný sýra, sakatlýklarý bulunan Raul Meireles, Mehmet Topuz ve Egemen Korkmaz'ýn ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eþliðinde özel bir programla çalýþtýðý ifade edildi. Akhisar Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayan sarý-lacivertliler, akþam üzeri Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan hareket eden özel uçakla Ýzmir'e gidip, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçti. Manisa 19 Mayýs Stadýnda bugün saat 19.00'daoynanacak Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçýný tecrübeli hakem Bülent Yýldýrým yönetecek.fenerbahçe geçen hafta evinde Antalyaspor'a 3-1 yenilerek taraftarlarýný hayal kýrýklýðýna uðratmýþtý. KARÞIYAKA KULÜBÜ'NE KUTLAMA Fenerbahçe Kulübü, Karþýyaka Kulübü'nün kuruluþunun 100. yýlýný kutladý. Sarý-lacivertli kulüpten ''Nice 100 yýllara Kaf Kaf'' baþlýðýyla yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: ''100 yaþýný dolduran ve bir asrý devirmenin coþkusunu 1 Kasým 2012'de kentinde düzenlediði törenlerle kutlayan Ýzmir'in köklü spor kulübü Karþýyaka'yý biz de kutluyoruz. Türk sporunun da temel taþlarýndan olan Karþýyaka Spor Kulübü ve tüm Karþýyaka camiasýný, Baþkan Sayýn Cihan Büyükoral nezdinde tebrik ediyor ve 'Nice 100 yýllara Kaf Kaf' diyoruz.''s Trabzon'da Giray Kaçar ve Serkan Balcý geri dönüyor TRABZONSPOR'DA teknik direktör Þenol Güneþ, savunmada deðiþiklikler yapacaðýnýn sinyallerini dünkü çalýþmada verdi. Taktik çalýþmada Mustafa'nýn cezasý nedeniyle stoperde Giray'a görev veren Güneþ, defansýn saðýnda ise genç oyuncu Zeki Yavru'nun yerine Serkan Balcý'yý oynattý. Ligin ilk haftasýndaki Kardemir Karabükspor maçýnýn ardýndan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Videoton ile yapýlan maçta kolu kýrýlan Giray Kaçar, Medical Park Antalyaspor maçýnda forma giymesi halinde ligde 8 hafta sonra formasýna kavuþmuþ olacak. Serkan Balcý ise 2 haftalýk aradan sonra kendine yer bulacak. Öte yandan ''Trabzoncell ayýn futbolcusu'' yarýþmasýnda Ekim ayýnýn kazanan oyuncusu kaleci Onur Recep Kývrak oldu. Onur'un Trabzoncell abonelerinin gönderdiði sms'ler ve facebook kullaný cýlarýnýn oylarýyla ekim ayýnýn oyuncu su seçildiði bildirildi. Daha önce ve sezonunda ayýn futbolcusu seçilen Onur'un, üçüncü kez bu ödülün sahibi olduðu belirtildi. Profesyonel sporu Denizli anlatacak adir Has Üniversitesi Spor Çalýþmalarý Merkezi, akademik yýlý açýlýþý çerçevesinde Türkiye de sporun önemli paydaþlarýný bir araya getiriyor. Türkiye de Spor Yönetimi: Farklý Yaklaþýmlar adlý konferansta eski Futbol Federasyonu BaþkanýDr. Levent Býçakcý, A Milli Takým eski teknik direktörü Mustafa Denizli ve gazeteci Fuat Akdað gibi spor dünyasýnýn tanýnmýþ isimleri Türk sporundaki profesyonel yönetim anlayýþýný tartýþacaklar. Son yýllarda dünya çapýnda giderek önemi artan profesyonel spor yönetimi Türkiye de de bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geldi. UEFA gibi Avrupa çapýndaki spor federasyonlarýnýn ülke federasyonlarýna ve spor kulüplerine uyguladýlarý finansal ve idari kriterler gün geçtikçe aðýrlaþýyor. Bu durumda da spor federasyonlarý ve spor kulüplerinin profesyonel bir yönetim anlayýþýný kabul etmeleri artýk kaçýnýlmaz bir gerçek. (Ta rih : 3 Ka sým 2012, Cu mar te si, Sa at : 10:00-15:00, Yer : Ka dir Has Ü ni ver si te si, Ci ba li Kam pü sü, Ga la ta Sa lo nu) K BU SERGÝ ÝLE SUALTININ SON 60 YILI AYDINLANIYOR Sualtýnýn gizemli dünyasýný ilk kez fotoðraflayan sualtý fotoðraf sanatçýlarýnýn Sualtýna Iþýk Tutanlar Sergisi, 8 Kasým da Rezan Has Müzesi nde açýlýyor. Küratörlüðünü Saygun Dura nýn üstlendiði 90 a yakýn sanatçýnýn çalýþmalarýnýn yaný sýra sualtý belgesellerinin de gösterileceði sergi 28 Þubat a kadar ziyaret edilebilir. 60 yýllýk bir hikayenin anlatýldýðý : Sualtýna Iþýk Tutanlar Sergisi, sualtýnýn gizemli dünyasýnda ilk kez denklanþöre basan Rasim Divanlý, Mustafa Kapkýn, Yalçýn Haraçoðlu, Zareh Magar, Baskýn Sokulluoðlu, Tosun Sezen gibi sanatçýlardan, Türkiye nin ödüllü ve önemli sualtý fotoðraf sanatçýlarýna kadar oldukça uzun bir dönemi kapsýyor. SÝZÝ ASLA UNUTMAYACAÐIZ Türkiye Drag Þampiyonasý nýn 7. Ayaðý Ah met Saðdýç, Türkiye Motokros Þampiyonasý nýn 6. Ayaðý da Doðan Servet Çimþir adýna düzenlenecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Akhisar Belediyesi nin katkýlarýyla ýþýklandýrýlýp, yenilenen Akhisar Drag Pisti bugün ikinci kez ge ce ya rý þý na ev sa hip li ði ya pa cak. TMF nin katkýlarýyla Akhisar Motor Sporlarý Kulübü tarafýndan organize edilecek Türkiye Drag Þampiyonasý'nýn 7. Ayak Yarýþý trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden drag yarýþçýmýz Ahmet Saðdýç anýsýna düzenlenecek. GÝRAY KAÇAR SERKAN BALCI

15 + SPOR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ 15 Nobre'den Trabzon'a yeþil ýþýk MERSÝN ÝDMANYURDU'NUN BAÞARILI GOLCÜSÜ NOBRE, HAKKINDA ÇIKAN TRANSFER HABERLERÝNÝN HOÞUNA GÝTTÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, " TRABZONSPOR BÜYÜK BÝR CAMÝA. AMA KONTRATIM SÜRÜYOR" DEDÝ. SÜPER Lig takýmlarýndan Mersin Ýdmanyurdu'nun golcü oyuncusu Mert Nobre, Trabzonspor'a transfer olacaðý yönündeki haberlere iliþkin, "Böyle haberlerin çýkmasý hoþuma gitmedi deðil. Çünkü Tranzonspor geçmiþi olan, her yýl þampiyonluða oynayan, büyük bir camia" dedi. Macit Özcan Spor Kompleksindeki antrenman öncesi gazetecilerin sorularýný cevaplayan Mert Nobre, Mersin'de iyi bir ekibe sahip olduklarýný ve takýmýnýn her geçen gün kalitesini hissedilir þekilde göstermeye baþladýðýný söyledi. BU HABERLER HOÞUMA GÝDÝYOR Brezilya asýllý Türk golcü Nobre, Trabzonspor'a transfer olacaðý yönündeki haberlerin hatýrlatýlmasý üzerine, "Bu haberleri bende duydum. Böyle haberlerin çýkmasý hoþuma gitmedi deðil. Çünkü Trabzonspor geçmiþi olan, her yýl þampiyonluða oynayan, büyük bir camia. Ama ben halen Mersin Ýdmayurdu'nun oyuncusuyum. Kontratým devam ediyor. Önümüzdeki süreç ne getirir bilemem" diye konuþtu. BEÞÝKTAÞ MAÇI ZOR GEÇECEK Bu hafta deplasmanda Beþiktaþ ile karþýlaþacaklarýný hatýrlatan Nobre, "Zor bir maç olacaðýnýn farkýndayýz. Ben de takým arkadaþlarým gibi elimden geleni yapacaðým. Her maçta gol atmak istiyorum. Ama Beþiktaþ maçýnda gol atarsam ayrý bir mutlu olacaðým. Gollerimle takýma faydalý olacaðým. Bunu hep birlikte göreceðiz" dedi. HE DE FÝ 100'LER KU LÜ BÜ NE GÝRMEK Türkiye'deki futbol kariyerine 97 gol sýðdýran Nobre, sezon baþýnda gol açýsýndan bir hedef belirlemediðine dikkati çekerek, "Sezon baþladýðýnda bir hedefim yoktu. Ama sezon baþlayýnca, gollerde gelmeye baþladý. Öncelikli hedefim 100'ler kulübüne bir an önce girebilmek. Bunu da en kýsa zamanda gerçekleþtirmek istiyorum. Golcü bir oyuncu olarak gol kralý olmayý isterim ama öncelikli hedefim, takýmýmý mevcut durumdan kurtarmak" dedi. SAÐLAM TAKASI YALANLADI Mersin idmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Saðlam da, Trabzonspor'un Nobre'yi takasla alacaðý yönündeki haberlerle ilgili "Takasta oyuncu istemek için önce benim haberimin olmasý lazým. Benim böyle bir þeyden haberim yok. Dolayýsýyla asýlsýz haber" þeklinde konuþtu. Nobre, "Önümüzdeki günler ne getirir bilemem" dedi. Gözde Bayergi Avrupa Þampiyonu DÜNYA Kick Boks Organizasyonlarý Birliði (WAKO) Avrupa Kick Boks Þampiyonasý'nda K1 bayanlar 60 kiloda Gözde Bayergi, Ýsveçli Maria Olsson'u 3-0 yenerek altýn madalya kazandý. Milli kick boksçu Gözde Bayergi, Ankara Spor Salonu'ndaki K1 (Tam temas) bayanlar 60 kilo finalinde Ýsveçli Maria Olsson ile karþýlaþtý. Maça kötü baþlayan milli kick boksçu, ilk rauntu 2-1 geride tamamladý. Ýkinci rauntta toparlanan Gözde Bayergi, etkili tekmeleriyle puanlar toplayarak son raunta 2-1 önde girdi. Ay-yýldýzlý kick boksçu, üçüncü rauntta rahat bir maç çýkarak rakibini 3-0 yendi ve Avrupa þampiyonu oldu. Çakýr, Japonya'da düdük çalacak FUTBOL Fe de ras - yo nu'ndan ya pý lan a - çýk la ma da, Cü neyt Ça kýr'ýn bir il ke im za a ta ca ðý vur gu la nýr - ken, ''Tür ki ye'nin dün ya ha kem li ðin de ki hak lý gu ru ru Ça kýr, 6-16 A ra lýk ta rih le ri a ra - sýn da Ja pon ya'da ya - pý la cak FI FA Ku lüp - ler Dün ya Ku pa sý Cüneyt Çakýr: FIFA davet etti. maç la rýn da dü dük ça la cak. U lus la ra ra sý a re na da yö net ti ði maç lar da ki per for man sý i le ön pla na çý kan Ça kýr, yar dým cý la rý Ba hat tin Du ran ve Ta rýk On - gun i le bir lik te Av ru pa'yý tem sil e den tek üç lü o la rak Ja pon ya'da gö rev ya pa cak'' de nil di. To yo ta ve Yo - ko ha ma stat la rýn da oy na na cak FI FA Ku lüp ler Dün ya Ku pa sý'na U E FA'yý tem si len Þam pi yon lar Li gi Þam pi yo nu Chel se a (Ýn gil te re), Or ta-ku zey A - me ri ka'yý tem si len CF Mon ter rey (Mek si ka), Gü ney A me ri ka'yý tem si len Co pa Li ber te do res ga li bi SC Co rin ti ans Pa u lis ta (Bre zil ya), Ok ya nus ya'yý tem si - len A uck land (Ye ni Zel lan da) e kip le ri ka tý la cak. PTT 1. LÝG PROGRAMI Bugün: Samsunspor-Karþýyaka (Samsun 19 Mayýs) Denizlispor-Torku Konyaspor (Atatürk) Çaykur Rize-Kayseri Erciyes (Yeni Rize Þehir) 4 Kasým Pazar: Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk) Tavþanlý Linyitspor-Þanlýurfaspor (Ýlçe) Göztepe-Manisaspor (Ýzmir Atatürk-Seyircisiz) Adana Demirspor-Ankaragücü (5 Ocak) Trabzon-Kartalspor (H.Avni Aker) 5 Kasým Pazartesi: Gaziantep BÞB-Bucaspor (Kâmil Ocak) SPOR TOTO 2. LÝG BEYAZ GRUP 4 Kasým Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Çamlýdere Þeker-Ýnegölspor (Baðlum Belediye) Kýrklarelispor-Ofspor (Kýrklareli Atatürk) Bayrampaþaspor-Körfez Futbol (Yahya Baþ) Anadolu Selçuklu-Ýskenderun Demir Çelik (Konya) Eyüpspor-Gaziosmanpaþaspor (Eyüp) Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Malatya Ýnönü) Balýkesirspor-Altay (Balýkesir Atatürk) Denizli Belediyespor-Tokatspor (Denizli Atatürk) SPOR TOTO 2. LÝG KIRMIZI GRUP 4 Kasým Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Pendikspor-Nazilli Belediyespor (Pendik) Kahramanmaraþspor-Hatayspor (12 Þubat) Sakaryaspor-Bandýrmaspor (Sakarya Atatürk) Giresunspor-Bozüyükspor (Giresun Atatürk) Sarýyer-Ýstanbul Güngörenspor (Yusuf Ziya Öniþ) Tarsus Ýdmanyurdu-Fethiyespor (Tarsus ) Polatlý BUGSAÞ Spor-Turgutluspor (Polatlý Ýlçe) Ünyespor-Tepecikspor (Ünye Ýlçe)

16 YENÝ ASYA DAN BÝR ÝLK DAHA Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR + 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi YENÝ ASYA, RESSAM HÜSEYÝN AYÇA'NIN BÜYÜK BÝR ÖZVERÝ VE MAHARETLE TUVALE AKTARDIÐI NUR MENZÝLLERÝNÝN RESÝMLERÝNÝ KALICI BÝR ALBÜM OLARAK BEDÝÜZZAMAN'I SEVENLERLE PAYLAÞIYOR. NUR MENZÝLLERÝ'NÝ ÇÝZEN RESSAM HÜSEYÝN AYÇA: ni as ya.com.tr Nur menzilleri Risale-i Nur müellifini misafir eden ve onun neþrettiði Nur ile nurlanan yerler Bediüzzaman Said Nursî nin hayat serüveninde uðradýðý bu yerler onun uðramasýyla Nur menzili hüviyeti kazanan bahtiyar mekânlar. Birçok alanda ilkleri gerçekleþtiren Yeni Asya yine bir ilk olan Nur Menzilleri isimli (12 aylýk, kuþe) takvimi hazýrladý. Yeni Asya, Hüseyin Ayça nýn büyük bir özveri ve maharetle tuvale aktardýðý menzillerin resimlerini kalýcý bir albüm olarak Bediüzzaman ý sevenlerle paylaþtý. Takvimin her yapraðýnda Bediüzzaman ýn kaldýðý bir menzilin resmi bulunuyor. Üstadýn hayat safhalarýna pencereler açarak sizleri o zamana hayalen taþýyacak bu kýymetli eserdeki resimleri hazýrlayan Ressam Hüseyin Ayça ile, ayrýca Yeni Asya Satýþ ve Pazarlama Koordinatörü Faik Altun ile konuþtuk. Takdim ediyoruz Ressam Hüseyin Ayça Nur menzillerini çalýþýrken... Üstad ýn menzillerini çizmek beni çok heyecanlandýrdý Bi ze ken di ni zi ta ný týr mý sý nýz? 1959 Van do ðum lu yum. Ev li ve üç ço cuk ba ba sý yým. Ýlk gra fik ders le ri mi En ver Öz kah ra man, Ze ki Yýl maz dan al dým. Da ha son ra la rý Ýs tan bul da çe þit li rek lâm a töl ye le rin de gra fik ta sa rým cý sý o la rak ça lýþ - tým. Van Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si Re sim-ýþ Öð ret men li ði Bö lü - mün den 1998 de me zun ol dum. Ha len sa hi bi ol du ðum E lif Rek lâm cý - lýk ta rek lâm, gra fik-ta sa rým ve re sim ça - lýþ ma la rý na de vam et mek te yim. Bir çok kar ma re sim ser gi si ne ka týl dým. Bu tak vim de kul la ný lan re sim le ri siz mi çiz di niz? Re sim ler ön ce den çi zil miþ miy di, bu tak vi min ha zýr lan ma sý ka ra rý a lýn dýk tan son ra mý çiz di niz? Bi raz bah se der mi si niz. Tak vim de yer a lan Nurs Kö yü ve Ta hir Pa þa Ko na ðý re sim le ri ni tak vim ha zýr lan ma sý ka ra rý a lýn ma dan ön ce çiz miþ tim. An cak di ðer re sim ler Ka ri - ka tü rist Ýb ra him Öz da bak ta ra fýn dan se çil dik ten son ra çiz dim. Res met ti ði niz men zil le ri biz zat gi dip gör dü nüz mü? Han gi le ri ni biz zat gör dü nüz, han gi le ri ni fo - toð raf lar dan res met ti niz? Han gi le ri ni ha yal gü cü nüz le çiz di niz? Ha yal gü cü nü zü ne ka dar kul lan dý nýz? Yap tý ðým re sim ler a ra sýn da Nurs Kö - yü ve Mar din U lu Ca mi i ni gör düm. Ha yal gü cü mü kul la na rak yap tý ðým tek re sim, E rek Da ðý nýn ol du ðu re sim dir. Di ðer re sim le ri i se, Ýb ra him Öz da bak ýn gön der di ði fo toð raf lar dan res met tim. Re sim le ri ç i z e r k e n ne ler his set ti niz? Üs tad Be di üz za man ýn ya þa dý ðý men - zil le ri çiz mek be ni çok he ye can lan dýr - dý. En faz la he ye can duy du ðum re sim i se Kos tur ma da ki ca mi ol du, çün kü rah met li de dem de Üs tad i le bir lik te e - sa re ti ya þa yan lar dan bi riy miþ. Biz zat gö re rek res met ti ðim Nurs Kö yü ve Mar din U lu Ca mii dý þýn da ki re sim le ri çi zer ken bu mü ba rek men zil le ri gör me - yi çok is te dim. Nur lu men zil le rin res me dil di ði tak vim fik ri ni na sýl bul du nuz? Tak vi mi me rak e den le re baþ ka ne ler söy le mek is ter si niz? Bu mü kem mel tak vim fik - ri Ýb ra him Öz da bak a a it tir. Bu pro je nin or ta ya çýk ma sý i se þöy le ol du: Ýb ra him Öz - da bak Bey be nim bir su lu bo - ya ça lýþ ma mý gör dük ten son - ra be ni a ra dý ve 12 Yap rak Nur Men zil le ri a dý al týn da bir tak vim çý kar ma yý dü þün dük - le ri ni söy le di. Bu nun i çin su lu - bo ya ça lýþ ma la rý ya par mý sý nýz? di ye sor du ðun da bu nu mem - nu ni yet le ka bul et tim. Son ra - sýn da or ta ya gü zel bir e ser mey da na gel miþ ol du. Ü ze rin de ça lýþ tý ðý nýz/ça lýþ mak is te di ði niz baþ ka pro je le ri niz var mý? Bu ça lýþ ma bir ilk ol ma sýy la be ra ber be ni çok he ye can lan dýr dý. Ýn þa al lah bun dan son ra bu ve ben ze ri pro je ler de yer al ma yý ve ça lýþ ma yý çok is te rim. GAZETEMÝZ SATIÞ VE PAZARLAMA KOORDÝNATÖRÜ FAÝK ALTUN: Kam pan yamýz son de re ce ca zip Ye ni As ya ga ze te si yi ne a la nýn da bir ilk o la ný ger çek leþ tir di: Nur Men zil le ri tak vi mi ni çý kar dý. Bu tak vi mi da ha ön ce çýk mýþ o lan Be di üz za man A jan da sý ve Be di üz za man Tak vi mi i le bir lik te bir kam pan ya kap sa mýn da set o la rak ver me yi dü þü nü yor su nuz. Bi raz bil gi ve rir mi si niz? Be di üz za man 2013 tak vim se ti i le il gi li ha zýr lýk la rý mýz ta mam lan - dý. Bu gün den i ti ba ren sa tý þa arz e di yo ruz. Set te ne ler var, o nu söy le ye lim: 3 se ne ön ce çý kan ve bü yük il gi gö ren Be di üz za man A jan da sý i le Be di üz za man Tak vi mi var. Bu i ki e ser de renk li ve re sim li. Bir a jan da ve tak - vim de bu lun ma sý ge re ken ö zel lik le rin ya nýn da bu e ser le rin say fa la rýn da Be di - üz za man ve Ri sa le-i Nur i le il gi li bil gi - ler, ve ci ze ler, ö nem li ta ri hî ha di se le re da ir bil gi ler var. Bu se tin i çin de bu se ne ilk de fa ha zýr - la yýp sa tý þa sun du ðu muz 12 say fa lýk ku - þe kâ ðý da ba sýl mýþ Nur Men zil le ri tak vi mi de var. Her yap ra ðýn da Be di üz za - man ýn kal dý ðý bir ye rin ve me kâ nýn res mi var. Biz bun la ra Nur Men zil le ri di yo ruz. Bil di ði niz gi bi, Nur Men zi li sa - Gazetemiz Satýþ ve Pazarlama Koordinatörü Faik Altun yý sý as lýn da 12 den faz la dýr, o nun i çin biz bun lar dan 12 ta ne si ni seç mek du ru - mun da kal dýk. Tak vim i çin han gi Nur Men zil le ri ni seç ti niz? Tak vim de yer a lan Nur Men zil le ri ni kro - no lo jik sý ray la sý ra la mak ge re kir se: Doð du ðu yer o lan Nurs Kö yü nde ki ev, Mar din de ki U lu Ca mi ve Mi na re - si, Van da ki Ta hir Pa þa Ko na ðý, Þam da ki E me vî Ca mi i, Van da ki Hor hor Med re se si, Kos tur ma da ki Ta - tar Ca mi i, Ýs tan bul Bü yük Çam lý ca Te pe sin de ki Yu suf Ýz zed din Pa þa Köþ - kü, Van da ki E rek Da ðý, Bar la da kal - dý ðý ev ve Çý nar A ða cý, Çam Da - ðý nda ki Kat ran A ða cý, Af yon da kal dý - ðý ev, Es ki þe hir de kal dý ðý ev. Tak vim de bu me kân lar la il gi ký sa ta ný - tý cý bil gi ler de bu lun mak ta. Tak vim, bu tarz da Tür ki ye de bir ilk ma hi ye tin de. Þu nu da söy le mek is ti yo rum ki, bu kam pan ya son de re ce ca zip bir kam - pan ya. Bu 3 e se ri 20 TL. gi bi son de re - ce ma kul bir fi ya ta al mak müm kün. Da ha ön ce sa de ce bir Be di üz za man A - jan da sý ya da Be di üz za man Tak vi mi bu fi - yat ta sa týl mak ta i di. Biz bu gü zel ve her bi ri a la nýn da bir ilk o lan bu e ser le - rin da ha çok ki þi ye u laþ ma sý dü þün ce - siy le ma li yet de ðer le ri ni a þa ðý ya çek tik, kâr o ran la rý ný dü þür dük. Bu kam pan ya i le o ku yu cu la rý mý za sun duk. O ku yu cu - la rý mýz, Ye ni As ya bü ro la rý mýz dan ya da biz zat Gü neþ li de ki mer ke zi miz den bu e ser le ri te min e de bi lir ler, si pa riþ ve - re bi lir ler.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı