SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç klanan 2012 Faaliyet Raporu'na göre, son 10 y lda 611'i müstakil hastane ve yeni hastane binas olmak üzere 2 bin 134 yeni sa l k tesisi hizmete sunarken, ayn dönemde, hizmet al m yla birlikte kamu sa l k tesislerinde çal flan personel say s net olarak 229 bin kifli artarak 485 bin kifliye ulaflt. Dar gelirli kesimlere yönelik olarak yeflil kartl vatandafllar n haklar geniflletildi. Yeflil kart sahiplerinin "ayakta tedavi" kapsam nda görecekleri sa l k hizmetleri ile ilaç giderleri devlet taraf ndan karfl lanmaya baflland HABER 16 DA Minik zab talar ifl bafl nda... Yenimahalle ye yeni bir nefes HABER 18 DE HABER 18 DE Sanal alemde çocuklar ciddi tehlikeler bekliyor... fiifre paylaflanlar risk alt nda nternet Gelifltirme Kurulu Baflkan Serhat Özeren, siber güvenli in, internet ve bilgisayar kullan c lar n n alaca bireysel önlemlerle bafllad n belirterek, üçüncü flah slarla flifre paylafl m n n do urabilece i olumsuz sonuçlar konusunda kullan c lar uyard. Özeren, "fiifre paylafl mlar veya flifresiz internet eriflimi siber güvenli in en büyük riskidir dedi. HABER 16 DA Antivirüs yaz l m üreten biliflim flirketi Bitdefender in dünya genelinde 19 bin ebeveyn üzerinde yapt araflt rmaya göre; çocuklar n internette ilgilendi i içeriklerin bafl nda yüzde ile pornografi geliyor. Ayr ca pek çok çocuk, sosyal a larda hesap açabilmek için yafl n oldu undan büyük göstererek yalan söylüyor. KAZAN HALK HAMAMI NIN TEMEL ATILDI HABER 15 DE BELMEK KURS YERLER NDEN YILSONU SERG S HABER 15 DE BAfiKENT MEYVEC L KTE DD ALI HABER 17 DE

2 2 YARIN SineMagazin Beyonce turne zengini NEW YORK -31 yafl ndaki Amerikal ünlü flark c Beyonce, 'Mrs. Carter Show' adl dünya turu kapsam nda 100 milyon dolardan fazla gelir elde edecek ABD li ünlü sanatç Beyonce, Mrs. Carter Show dünya turnesi kapsam nda 6 gece Londra daki City s 02 Arena da sahne ald. Beyonce, buradaki bilet sat fllar nda 9.7 milyon dolar kazand. Billboard un haberine göre, hemen ard ndan Manchester kentine giden flark c Manchester Arena da üç konser daha vererek 4.65 milyon dolar daha kazand. Beyonce konser bafl na sat lan biletlerden ortalama 1.55 ile 1.6 milyon dolar kazanmakta. 65 tur noktas daha olan Beyonce nin turnenin sonunda 100 milyon dolardan fazla gelir elde edece i düflünülüyor. Beyonce nin yaz boyunca devam edecek dünya turnesinin bir sonraki dura 28 Haziran da ABD olacak. Son konseri ise 13 Eylül tarihinde Brezilya n n Rio de Janeiro kentinde gerçekleflecek. Madonna 2012 nin en çok kazanan tur program n yapm flt. Pop müzi inin kraliçesi, Bruce Springsteen & The E Street Grubu, Roger Waters, Coldplay, Lady Gaga, and Jay-Z & Kanye West gibi birçok sanatç y geride b rakarak 72 gösteriden milyon dolar kazand. 18 Haziran 2013 Y ld z Tilbe iflinden oldu STANBUL - fiark c Y ld z Tilbe, Kanal T'de yapt "Y ld z Tilbe Show" isimli program n n yay ndan kald r ld n söyledi. Tilbe, "Gezi olaylar nedeniyle program iptal ettik. Kanal da beni iptal etti. flime son verdiler" dedi. Kanal T Genel Yay n Yönetmeni lker Karaca ise "Y ld z, program n tek tarafl sonland rd, dava aç yoruz" dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Kral Yolu, H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Kimlik H rs z, Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El- Cin Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) H zl ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby, Ko ufl Akademisi, Ç lg n Do umgünü, Kimlik H rs z, Kod Ad Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3, Eski Dostlar, Lanetli Kan, Crood'lar Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) H zl ve Öfkeli, Güllerin Köpü ü, Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Ç lg n Do umgünü, Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Güzelli in On Par' Etmez, Kod Ad : Olympus, Akl m Oynataca m, Iron Man 3 Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Hayat Avc s Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Oblivion, Selam, Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Kral Yolu, Vazgeçemem Senden, H zl ve Öfkeli, Ç lg n Do umgünü, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, El-Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Güzelli in On Par Etmez, Herkes Ölecek, Ko ufl Akademisi, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam

3 18 Haziran 2013 Çulfal kta kilim dokuma sanat tarih oluyor MERS N - Bir zamanlar genç k zlar n çeyizinde olmazsa olmaz olan dokuma el ifllemelerinin yap ld çulfal k dokuma sanat tarih oluyor. Mersin in Silifke ilçesinde evinin bahçesine kurdurdu u Silifke yöresine ait çulfal k ile kilim dokuyarak hem kültürü yaflat p, hem de evinin geçimini sa layan, Ayten Levent isimli 68 yafl ndaki kad n, çulfal kta dokudu u bez ve yün kilimlerin ilçe d fl ndan daha çok talep gördü ünü söyledi. 50 yafl ndan sonra komflusunun srar ile ö rendi i mesle ini kendine ekmek kap s olarak gören Levent, metresini 3 liradan otantik çul, sofra bezi, yolluk, paspas, heybe, otantik divan örtüsü gibi sipariflleri alarak zaman buldukça bunlar dokudu unu söyledi. Levent, Genç k zken annem bize hayvan otlat rd bu nedenle o zamanlar ö renme flans m olmad. Ben bu ifli 50 yafl ndan sonra ö rendim. Bir gün komflum dedi ki sana bu ifli ö reteyim ekmek paran kazan rs n. O günden bu yana y ld r çulfal kta kilim dokurum. Yeni yeni 65 lik maafl almaya bafllad m. Biraz oradan biraz buradan geçinip gidiyorum. Çocuklar m n hepsi bir iflte çal fl yor ama ben onlara yük olmamak için kendi param kendim kazan yorum. dedi. Ayten Levent, Bofl zaman m de erlendirirken parada kazanm fl oluyorum, eskiden genç k zlar m z n çeyizlerinde olmazsa olmaz olan bu H CR RUM msak : kindi : Yaflam 9 fiaban 5 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN dokumalar flimdilerde çok fazla çeyizlere girmiyor. Fakat biz yinede çocuklar m z n çeyizlerine yolluk ve sofra bezi gibi küçük dokumalar koyuyoruz. Bunun yan s ra hediyelik eflya olarak daha çok talep görüyor. Bende ev alan arkadafllar ma komflular ma mutlaka dokudu um bir fleyi götürüp hediye ediyorum. fleklinde konufltu. Daha çok ç rp k denilen eski giysilerden yap lan ve e dirildikten sonra yumak haline getirip dokudu u kilimlerin daha çok talep gördü ünü belirten Levent, dokumalara ilçe d fl ndan Adana, Ankara gibi illerden turistik alanlarda kullan lmak üzere talebin daha çok oldu unu kaydetti. ÇULFALIK NASIL KURULUR VE NASIL DOKUMA YAPILIR E rilmifl yünler yumaklan r. 7 metre ara ile 2 çivi dikilir. Bu yumaklardaki pler çözülür. Bu çiviler aras na pler çulfall a göre yerlefltirilir. Sonra öylece çulfall a tafl n r ve yerlefltirilir. Sonra çulfall kta bir tak m ifllere tabi tutularak dokunur. 7 metre ip üzerine dokuma ifli tamamland ktan sonra kumafl ç kar l r. dokuma esnas nda yedi metre al nan ipler k salm fl ve 6 metreye düflmüfltür. Dokunan kumafl n flimdi ise tepilmesi gerekir. Depme ifli ise flöyle yap l r. 2 tane ekmek açmak için kullan lan senidin aras na top halinde dürülerek konur. Senitlerin aras nda kalan kumafla s cak su dökülür. Bir kifli s cak su dökerken, 2 kifli ayak tabanlar ile senitlerin arkas na karfl l kl oturup, ayak tabanlar karfl l kl gelecek flekilde vurarak kumafl s k flt r rlar. Bu vurufllar kumafl n ipleri birbirleri ile bitiflinceye kadar devam eder. Bu ifllem birkaç saat devam edebilir. Art k flayak dikilmeye haz r kumafl haline gelmifltir. Kumafl ölçüldü ü zaman 5 metre kalm flt r. s cak su kumafla etki etmifl ve onu çektirmifltir. Yap lan bu kumafl tam bir yünlüdür. buna keçe kumafl deseniz de olur. kumafl kurutularak flayakl k pantolon, ceket kumafl olarak kullan l r. Çulfall k 14 ana parçadan meydana gelmektedir. Bunlar s ras ile c rmakan - (2 adet), kücüler - (2 adet), ayakçak - (2 adet), selmin, mekik, trevce, anadirek - (4 adet). (CHA) Miyazaki nin ad Muradiye de yaflayacak VAN - Van da yaflanan depremde Bayram Oteli enkaz nda kalarak hayat n kaybeden Japon yard m gönüllüsü Atsushi Miyazaki nin ad, Muradiye ilçesine ba l Ünseli beldesinde bir caddeye verildi. Kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremden sonra kurtarma faaliyetlerine kat lan ve 9 Kas m 2011'de yaflanan ikinci depremde y k lan Bayram Oteli enkaz nda hayat n kaybeden Japon yard m gönüllüsü Miyazaki'nin ad, kentte yapt r lan okul, sa l k merkezi gibi kurumlarda yaflat l rken, Ünseli Belediyesi de Miyazaki'nin ad n beldedeki bir caddeye verdi. Caddenin isim de iflikli i için düzenlenen törende konuflan Muradiye Kaymakam Erol Tanr kulu, Ünseli beldesinde stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan yapt r lan 18 derslikli okulun Miyazaki'nin ad n tafl d n an msatarak, beldenin giriflindeki caddeye de yine Miyazaki ad n n verildi ini söyledi. UNUTMAYACA IZ " nsanlar m z kurtarmak için hayat n kaybeden kifliyi unutmayaca z" diyen Tanr kulu, caddeyi kullanacak kiflilerin, Miyazaki nin insan sevgisini kendilerine örnek alaca n ifade etti. Ünseli Belediye Baflkan shak Polat ile belediye meclisi üyelerine örnek davran fllar ndan dolay teflekkür eden Tanr kulu, konuflmas n n ard ndan belediye baflkan Polat ile beldenin giriflindeki caddeye Miyazaki'nin isminin bulundu u tabelay çakt. (AA)

4 4 YARIN Turizm 18 Haziran 2013 stanbul un umudu RAMAZAN TUR STLER ZM R - Taksim Gezi Park ndaki olaylar sonras Ramazan ay için Arap ülkelerinden yap lan rezervasyonlarda iptaller yafland ancak h zl bir toparlanman n yaflanabilece i belirtildi. Turistik flletmeciler ve Yat r mc lar Derne i (TUROB) Baflkan Timur Bay nd r, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk iptallerin Arap ülkelerinden geldi ini söyledi. Turizmcilerin olaylar n bir an önce durulmas n umdu unu, seyahat acentelerinin stanbul rezervasyonlar nda baz iptaller yafland n, bunlar içinde Ortado u ülkelerinden acentelerin de bulundu unu anlatan Bay nd r, Ramazan ay için yap lan rezervasyonlar için de benzer durumun söz konusu oldu unu kaydetti. Ramazan ay n n turizmciler için genelde zor geçen bir dönem oldu unu ancak geçen y llarda bafllat lan stanbul da Ramazan - Ramadan in stanbul bafll kl tan t m kampanyalar yla özellikle Arap ülkelerinden çok say da turisti çekmeyi baflard klar n kaydeden Bay nd r, stanbul da oteller aç s ndan zor geçen Ramazan ay nda Arap turistler kurtar c d r. Ancak bu sene Arap turistler için Ramazan in stanbul terimi yerini Ramazan at Home (Evde Ramazan) terimine b rakacak gibi görünüyor. Olaylar sonras rezervasyonlar n ilk iptal edenler Araplar oldu. Yeni rezervasyonlarda flu an için bir hareketlilik yok. Turizmcinin bundan sonras n nas l kurtarabilece ine bakt n, bayram dönemine odaklanmaya çal flt n ifade eden Bay nd r, Olaylar son bulursa neler yapabilece imize bakaca z dedi. TÜROFED Baflkan Osman Ay k ise turist profili itibar yla stanbul un bu tip krizler sonras h zla toparlanabilecek bir turizm merkezi oldu unu ifade etti. Ay k, Olaylar durulursa çok çabuk toparlanabiliriz. stanbul, h zl bir geri dönüfl yapabilir. Buraya gelen turistlerin büyük bölümü paket turlara ba l kalmadan münferit seyahat eder. Tur acenteleri rezervasyonu iptal ederse geri dönmez. Ancak turlar d fl nda seyahat edenler yeni duruma göre kararlar n de ifltirebilir diye konufltu. (AA) 150 y ll k tekne dal fl turizmine kazand r lacak talya, Yunanistan ve Türkiye de olmak üzere dünyada sadece 3 adet kalanpereme cinsi teknenin, Ayval k ta dal fl turizmi için bat r lmas planlan yor Tekne sahibi Sadan: Bu teknenin bat r larak bal k yuvas na dönüfltürülmesi su alt turizmiyle de ba lant l. Böyle bir tarihi teknenin su alt nda korunmas suüstünde korunmas ndan çok daha kolayd r BALIKES R - talya, Yunanistan ve Türkiye de olmak üzere dünyada sadece 3 adet kalan pereme cinsi yaklafl k 150 y ll k teknenin, Ayval k ta bat r larak dal fl turizmine kazand r lmas planlan yor. Tekne sahibi Abidin Sadan, AA muhabirine yapt aç klamada, pereme cinslerinin, Osmanl lar döneminde, Ege ve Akdeniz de tafl mada kullan lan, bafl ve k ç yüksek, gövdesi kavisli bir tekne oldu unu söyledi. Bu teknelerden dünyada sadece 3 adet kald n ifade eden Sadan, biri Ayval k ta olan bu ulafl m araçlar ndan di er ikisinin talya ve Yunanistan da bulundu unu anlatt. Sadan, 16 metre uzunlu undaki eski ahflap teknenin bak m n n, yenisini yapmaktan daha maliyetli oldu unu dile getirerek, tekneyi Ayval k dal fl turizmine kazand rmak istediklerini kaydetti. Yaman 1 ad n tafl yan teknenin yaklafl k 150 yafl nda oldu unu belirten Sadan, flöyle devam etti: Dünyada sadece üç adet bulunan tekneden birine sahip oldu umuz için hem mutlu hem de üzüntülüyüz. Çünkü elimizden bir fley gelmiyor. Gönül onar p bak m n yap p kullanmak ister ancak çok zor. Bu tekne, önce yelkenle daha sonra motorla kullan lm fl. Ama maalesef karadaki, k y daki son günlerini geçiriyor. Bal k yuvas olarak bat rmay planl yoruz. Fakat bunun yap lmas, ilgili prosedürlerin tamamlanmas yüzünden epey bir zaman ve emek istiyor. Bunu ancak el birli iyle yerel yönetimlerin ve idarecilerin katk lar yla gerçeklefltirme imkan na sahip olabiliriz. Dal fl turizmine katk s olacak Bu konuda deste e ihtiyaç duyduklar n anlatan Sadan, Bu teknenin bat r larak bal k yuvas na dönüfltürülmesi su alt turizmiyle de ba lant l. Bal k yuvas olan yerler ayn zamanda dal fl turizmi yönünden büyük bir ilgi oda oluyor. Ayval k çevresinde geliflmekte olan dal fl turizmine katk s olacak. Böyle bir tarihi teknenin su alt nda korunmas su üstünde korunmas ndan çok daha kolayd r dedi. Sadan, dal fl turizmi kapsam nda bölgeyi tercih edenlerin, deniz alt nda tarihle karfl karfl ya gelece ini vurgulayarak, bunun Ayval kí n deniz ve dal fl turizmine çok büyük bir fayda sa layaca n sözlerine ekledi. (AA)

5 18 Haziran 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir ifl üzerinde sürekli olarak durmayan, sebats z. Küçük kanal, kanalet. 2. Ülkücü. 3. Bir fleyi halka tan tmak, be endirmek ve sürümünü sa lamak için denenen her türlü yol. Saniyede 1 jullük ifl yapan bir motorun güç birimi. 4. S cak olarak içilen bir içecek. Ç plak vücut resmi. 5. Hitit. Hayvan n erkekli ini giderme, had m etme. 6. Aylardan biri. Parça, lokma. 7. Malezya halk na özgü öldürücü delilik. Yüz rengi. 8. Daha sonra anlam nda kullan lan sözcük. 9. Sapakl k, ayk r l k. Genifllik. 10. Anane. 11. Ad, flöhret, san. Bir halk saz. Kötü, fena. 12. Uyan k, gözü aç k. Yeniden, tekrar, bir daha. 13. Gelin olacak k za erkek taraf ndan verilen para veya arma an. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. 14. Küçük ve sevimli. Kal c l k, ölmezlik. 15. Biriyle dalga geçme. Tuzak, kapan. 16. Tafl veya mermerden oyma mezar. Seryumun simgesi. 17. Yabani hayvan bar na. Ermifl kimselerin gösterdiklerine inan lan do aüstü ve flaflk nl k uyand r c durum veya davran fl. 18. Uluslararas Gürefl federasyonunun k saltmas. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. 19. Mitoloji. Rutubet. 20. Bütün, tüm. Olta ipi. Yukar dan afla ya: 1. KKTC de bir kent. Say boncu u. Ustal k, hüner. 2. Halk dilinde büyük erkek kardefl, a abey. Sa lama, elde etme. Bir yerden al p baflka bir yere götürme, iletme, aktarma. Eski dilde kad n. 3. Sözlük bilimci. nsan eliyle aç lm fl suyolu. Mikroskop cam. 4. Bir film ya da tiyatro gösterisinin ilk gecesi. Bir yerde oturma, e leflme. Lay k olma, yarafl rl k. 5. Herkes, el gün, yabanc - lar. Odal k, cariye. Helyumun simgesi. Parola. 6. Kendili inden yetiflmifl çim. Bale yapan kad n sanatç. Kaçak. 7. Harmani. Üzerine bas nca çöken çamurlaflm fl toprak. 8. Televizyon kanallar ndan biri. Saat kadran. Düzenli ekilen yer. Engel. 9. Kans zl k hastal. Bafl çoban. lkel silah. Ceylan. 10. stenilen, be enilen nitelikte olmayan, hofla gitmeyen. Namaza ça r. Metin olma, dayan kl l k. Fas n plaka iflareti. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Bakan Y ld r m, ATO Congresium da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba l yurtlarda ücretsiz internet hizmeti verilmesi amac yla bafllat lan Yurdum Evim, Ücretsiz nternetim projesi aç l fl töreninde yapt konuflmada, üniversite ö rencileri için önemli bir hizmeti bafllatt klar n ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanl ile yürüttükleri projeyle 81 ilde söz konusu yurtlarda kalan 300 bini aflk n üniversite ö rencisine, h zl interneti ücretsiz kullanma imkan sunduklar n belirten Y ld r m, 347 yurda h zl internet ba lant s sa layabilmek için 50 milyon liral k bir yat r m yap ld n söyledi. Gençlerin biliflim ça nda yetifltiklerini vurgulayan Y ld r m, biliflimin ticarette, e itimde, turizmde ve sosyal hayat içerisindeki önemine iflaret etti. Göreve geldiklerinde Türkiye de genifl bant internetin bulunmad n, telefon çevirmeli internete girmenin bile çok zor oldu unu dile getiren Y ld r m, biliflim alan nda yapt klar yat r mlarla Afrika seviyesindeki Türkiye'yi, bu alanda Avrupa'n n ilk 5 ülkesinden biri haline getirdiklerini kaydetti. fiu anda Türkiye'nin telefonla konuflmada Avrupa'da birinci s rada yer ald n anlatan Y ld r m, "Sosyal paylafl m sitelerinde 30 milyon bir hacimle yine ilk 4 s rada yer al yoruz" dedi. Bakan Y ld r m, gün geçtikçe hayat n vazgeçilmez unsurlar ndan biri haline gelen internetin ilaca benzetilebilece ini ifade ederek, "E er karar nda al n rsa flifa, karar n aflarsa, yanl fl kullan l rsa bir zehire de dönüflebilir" diye konufltu. nternet kullan rken dikkat edilmesi gereken hususlarda gençleri uyaran Y ld r m, flunlar kaydetti: "Dünyada ne var ne yok bunu an nda ö renmek ve bilgi sahibi olmak temel hakk m z. Zaten biz de iletiflim altyap s na yapt m z yat r mlar sonucu 20 milyonun üzerinde abone ve 60 milyona varan kullan c yla bunu sa lad k. Biz istiyoruz ki; bu ak l yollar n do ru kullanal m, burada baflkalar n n hayat n karartacak,suç teflkil edecek toplumda rahats zl k ve huzursuzluk verecek faaliyetlere bu mecrada yer vermeyelim. Ben inanyorum ki, bu yurtlarda kalan 310 bin gencimiz, internetin verdi i nimetleri toplumda dezenformasyona meydan verecek faaliyetlerde asla ve asla kullanmayacaklar gibi ayn zamanda yanl fl iflleri de düzeltecek, an nda karfl l k verecek çok güzel bir imkan elde ettiler." Bakan Y ld r m, eme i geçen herkese teflekkür ederek, hizmetin ö rencilere ve Türkiye'ye hay rl ve u urlu olmas n diledi. Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n 2 Kas m 2012 de 53 yurdun toplu aç l fl töreninde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba l tüm yurtlarda ö rencilere ücretsiz internet imkan n n sunulmas için talimat verdi ini hat rlatt. K l ç, aradan geçen 7 ayl k sürecin ard ndan 11 Haziran 2013 itibar yla 81 ilde 310 bin ö rencinin kald 347 yurdun tamam nda bu hizmetin verilme aflamas na gelindi ini söyledi. Bu kapsamda yurtlara 21 bin cihaz yerlefltirildi ini, 550 bin metre fiberoptik kablo döflendi ini anlatan K l ç, odalar n tamam nda wi-fi internet erifliminin sa land - n bildirdi. Geçen y l yap lan aç l fl töreninde Baflbakan Erdo an' n, ö rencilerin hayat n kolaylaflt rmak ad - na, yurtlardaki tüm odalara mini 18 Haziran 2013 "Yurdum Evim, Ücretsiz nternetim" projesi aç ld Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba l yurtlarda kalan ö rencilerin, internetin verdi i nimetleri toplumda dezenformasyona meydan verecek faaliyetlerde asla ve asla kullanmayacaklar gibi ayn zamanda yanl fl iflleri de düzeltecek, an nda karfl l k verecek çok güzel bir imkan elde ettiklerini söyledi. buzdolab konulmas talimat verdi- ini an msatan K l ç, onbinlerce odaya buzdolaplar n n ulaflt n, bu yaz buzdolab konulmayan odalardaki kifli say s n azaltarak buzdolaplar için yer açacaklar n kaydetti. K l ç, en k sa sürede tüm yurt odalar na buzdolaplar n n konulmufl olaca n söyledi. Ö rencilere ayda 200 lira yemek paras deste i verdiklerini ifade eden K l ç, bu rakam n 3'te 1'inin kahvalt, geri kalan n ise akflam yemekleri için verildi ini vurgulad. Bakan K l ç, ö rencilerin kendilerinden bu deste in tamam - n akflam yeme i verilmesini talep ettiklerini belirterek, "Evden okula ya da yurttan okula giderken kahvalt yap p yapmad n z düflünen kim vard r? Bir anneniz, iki bababan z vard r, bir de baflbakan n z var. Kahvalt yapmadan okula gitmenize gönlü raz de il. Dolay s yla ben bunun sözünü veremem. Sabah kahvalt n z yapacaks n z, dönüflünde de akflam yeme inizi yiyeceksiniz" dedi. Bakan K l ç, Ankara'da 4 bin kiflilik yurt yap lmas n n yat r m program nda yer ald n belirterek, inflaat na bu y l bafllanaca n bildirdi. Türkiye genelinde 184 adet yurt inflaat n n devam etti ini dile getiren K l ç, flunlar söyledi: "1 milyon 304 bin ö renci ayda 280 lira burs veya kredi al yor. Eskiden burs alan ö renci say s 50 bindi. fiu an 455 bin ö renci bir daha geri ödemeksizin ayda 280 lira burs al yor. Burs, yüksek lisansta 560, doktorada 840 lira. Bu çok s ra d fl bir imkan. Bu sene Polis Okulu ile Harp Okulu ö rencilerini de yüksek ö renim kredi imkanlar ndan yararlanma f rsat na kavuflturuyoruz." (AA)

7 18 Haziran 2013 Ekonomi YARIN Konut fiyatlar geçen y la göre % 8 artt Türkiye genelinde yeni konut fiyatlar geçen y la göre yüzde 7,95 oran nda artt. STANBUL - Garanti Bankas 'ndan yap lan aç klamaya göre, Mortgage Uzman Garanti'nin deste- iyle Reidin.com ve GYODER taraf ndan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, stanbul, zmir ve Kocaeli'deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik haz rlanan emlak endekslerinin 2013 May s ay raporu yay mland. Emlak Endeksine göre, Türkiye Kompozit Sat l k Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,88, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde15,63 oran nda art fl gerçekleflti. Bursa, bir önceki aya göre metrekare bafl na yüzde1,20 de er art fl yla, May s 2013'de ikinci el konut sat fl fiyatlar n n en fazla yükseldi i il oldu. Ayn dönemde metrekare bafl na ikinci el konut sat fl fiyatlar, Antalya'da yüzde1,19, Adana'da yüzde1,16, zmir'de yüzde1,09, stanbul'da yüzde 0,87, Kocaeli'de yüzde 0,52, Ankara'da ise yüzde 0,47 oran nda artt. May s ay nda metrekare bafl na konut kiralar n n en fazla yükseldi i il, yüzde 0,35 art flla stanbul oldu. Ayn dönemde konut kira de erleri, Ankara, Antalya ve Bursa'da yüzde 0,20, zmir'de yüzde 0,16 oran nda artarken Kocaeli'de ayn kald, Adana'da ise yüzde 0,26 oran nda azald. Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin May s 2013 raporuna göre ise, yeni konut fiyatlar geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 0,54 oran nda, geçen y - l n ayn dönemine göre yüzde 7,95 oran nda yükseldi. Geçen ay, yeni konut sat fl fiyatlar, bir önceki aya göre, 1+1 daire yüzde1,87, 2+1 daire yüzde1,42 oran nda artarken, 3+1 daire yüzde 0,16, 4+1 daire yüzde 0,47 oran nda azald. May s ay nda endeks bir önceki aya göre metrekare konutlarda yüzde1,96, metrekare konutlarda yüzde1,99, metrekare konutlarda yüzde 0,84 oran nda artt metrekare konutlarda yüzde 0,63, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde0,16 oran nda azald. - "Bu fiyatlar inflaat malzemeleri ve iflçi ücretlerindeki art fltan kaynaklan yor" 7 Aç klamada görüfllerine yer verilen Garanti Mortgage Genel Müdür Yard mc s Umur Güven, ekonomik büyümeye paralel olarak konut fiyatlar ndaki art fl n devam etti ini belirterek, "Faizlerin de dip seviyeye geldi ini düflünüyoruz. Faizler bu seviyedeyken istedikleri evi bulan müflterilerimizin bu dönemde sat n alma yapmas n tavsiye ediyoruz" ifadelerini kulland Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i (GYODER) Baflkan Aziz Torun ise May s ay sonuçlar n flöyle de erlendirdi: "Bu ayki verilere bakt m zda Yeni Konut Fiyat Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,54 oran nda; geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 7,95 oran nda; endeksin bafllang ç dönemi olan 2010 y l Ocak ay na göre ise yüzde 30,40 oran nda art fl gerçekleflmifltir. Buna göre, gerek bir önceki y l n ayn dönemine, gerekse Ocak 2010'dan bugüne kadar olan enflasyondaki art fllara bak ld nda, yeni konut fiyat endeksindeki art fl n, enflasyonun çok fazla üzerinde olmad görülmektedir. Fiyatlarda yaflanan bu art fl n asl nda reel bir art fl olmad, inflaat malzemeleri ve iflçi ücretlerindeki yaflanan enflasyona paralel fiyat art fllar ndan kaynakland söylenebilir." (AA) Makedonya n n çeltik üretimi Türk tohumuyla artacak ED RNE - Makedonya n n son y llarda düflüfl gösteren çeltik verimlili inin, Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü nün deste iyle gelifltirilecek çeflitlerle art r lmas planlan yor. Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü Müdürü Dr. Necmi Befler, AA muhabirine yapt aç klamada, Makedonya Tar m, Ormanc l k ve Su Yönetimi Bakanl yetkililerinin, çeltik tar m n n gelifltirilmesi amac yla Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl ndan (T KA) yard m talep ettiklerini hat rlatt. Bu talebin ard ndan görevlendirmeyle Makedonya ya gidip incelemelerde bulunduklar n belirten Befler, haz rlanan Makedonya Cumhuriyeti Prinç Kalitesi ve Üretimini Gelifltirme Projesi kapsam nda proje haz rlayarak çal flmalara bafllad klar n ifade etti. Makedonya da çeltik gelifltirme çal flmalar bafllatt klar n belirten Befler, T KA n n gelifltirdi i proje kapsam nda Gala, Halilbey, K z ltan ve Gönen çeltik çeflitlerinin 4 ton orjinal tohumunu 20 çiftçiye da tt k. Proje kapsam nda denemeler ve tohum da t m yap ld. Önümüzdeki y l 30 ton tohum verilecek. Ayr ca çiftçi ve teknik eleman e itimleri yap lacak. Çeltik araflt rma istasyonuna laboratuar ve ekipman deste i sa lanacak dedi. Befler, proje kapsam nda Makedonya dan bakanl k yetkilileri ve çiftçilerden oluflan heyetin, Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü nü ziyaret ederek Türkiye deki çeltik çal flmalar n incelediklerini kaydetti. Proje kapsam nda Makedonya daki çeltik altyap s iyilefltirilerek e itim çal flmalar yap lacak. Makedonya da 15 çeflitlik bir deneme ve 10 çeflitlik bir demonstrasyon alan kurduk. Bu çeflitlerin içinden iyi olanlar Makedonya da tescil ettirip onlara tohum sa lamaya devam edece iz. Ayr ca Makedonya daki çiftçiler Edirne ye gelerek Türkiye deki çeltik ilaç, ekipman, makina ve teçhizatlar n incelediler. Bundan sonra aram zdaki iletiflimin devam ederek ülkelerindeki çeltik altyap lar n gelifltireceklerini tahmin ediyoruz. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 18 Haziran 2013 Bakan Eker: Süt, zeytinya ve organik tar m n destek primleri artt G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, süt, zeytinya ve organik tar ma verilen destek primlerinin art r ld n aç klad. Eker, çi sütte litre bafl na 90 kurufl olan referans fiyat n n yar n itibariyle 95 kurufla ç kar ld n bildirdi. Eker, Litre bafl na 90 kurufl olan referans fiyat, yar n itibar yla litre bafl na 95 kurufla ç kar lm flt r. 9 kuruflluk pirimle birlikte litre bafl na üreticinin eline 1,04 lira geçecek. dedi. Zeytinya destek priminin de 50 kurufltan 70 kurufla ç kar ld n bildiren Bakan Eker, organik tar ma dekar bafl na ödenen 50 liral k deste in de yüzde 40 art r larak 70 liraya yükseltildi ini aç klad. ZM R - zmir de düzenlenen Tar m ve G da Zirvesi ne kat lan G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Eker, çiftçilere müjde verdi. Eker, bu ay sonunda üreticiye 2 milyar lira prim ödemesi yapacaklar n aç klad. Y lbafl ndan bu yana 2 milyonu aflk n çiftçiye 4,5 milyar lira destek ödediklerini kaydeden Eker, Haziran tarihlerinde de 2 milyar 72 milyon lira daha ödeme yapaca z. Böylece çiftçiye ödedi imiz destek miktar 6,5 milyar liraya ç kacak. dedi. Çiftçiye verdikleri destek miktarlar n sürekli art rd klar n dile getiren Bakan Eker, flöyle devam etti: Nakdi hibe destekleri, çiftçi ve hayvan üreticilerinin daha yüksek standartta, verimli ve rekabetçi bir flekilde üretim yapmas n sa layacak. Pamuk, ya l tohum, f nd k, çay, süt tozu, Ar-Ge, k rsal tar m destekleri kapsam nda 2 milyonun üzerinde üreticiye prim ödeyece- iz. Bu ay sonu çiftçinin cebine 2 milyar 72 milyon lira nakit para girecek. May s ay sonu itibariyle ödedi imiz prim 4,5 milyar lira olacak. 2 milyar da flimdi ödüyoruz. Yani 6,5 milyar lira çiftçinin cebine hibe para girecek. Nakdi, karfl l ks z, cash para. Hibe yani. Y lsonuna kadar bu miktar 9 milyar 100 milyon lira olacak. Geçen y l ödedi imiz 7,6 milyar ödemifltik. Bu y l 9 milyar aflacak. nflallah nakdi hibe desteklerle, üretimini daha verimli, daha yüksek standartta, daha kaliteli, daha rekabetçi bir flekilde yapmas n sa layaca- z. Burada yüzde itibariyle yani tar msal destekleme politikam zda en çarp c de ifliklik, hayvanc l kla ilgili oland. On y l önce çiftçiye ödenen miktar 1,8 milyard. Bunun 83 milyon liras hayvanc l ayd. Geçen y l hayvanc l a 2 milyar 200 milyon lira ödedik. Bu y l sadece 2013 May s itibariyle hayvanc l k için ödedi imiz para 1 milyar 750 milyon lira. 'ORGAN ZE SERA BÖLGES KURUN DESTEK BENDEN' Bakan Eker, zmirli üreticilere organize sera bölgesi kurmalar n da önerdi. zmir de organize sera, organize süs bitkileri ve fidan üretim merkezlerinin kurulabilece ini dile getiren Eker, Tar msal arazilerde giriflimde bulunmak isteyen müteflebbislere kap m sonuna kadar aç k. Hemen ben burada söylüyorum. Süreci bafllat n. Arazinizi belirleyin, müteflebbis heyetinizi kurun ve gelin. Ben de size bakan olarak elimden geleni yapaca m. Aç k ve net söylüyorum. Çünkü organize sera bölgeleri, özellikle termal su kaynaklar n n bulu u bölgelerde son derece önemli. zmir in bu alandaki potansiyelini biliyorum. Dikili deki sera bölgelerini gezdim. Bu tür kurufllar ihracat odakl olarak çal flan kurulufllar. Tar mda termal su kaynaklar ndan daha fazla istifade edebilmek için gerekli çal flmalar yapt k. Bu tar m eylem plan m z n bir parças. diye konufltu. Bakan Eker, zmir in hayvanc - l k genetik slah yla ilgili girdilerin ve teknolojilerin gelifltirildi i bir merkez olabilece ine de iflaret etti. zmir in bu konuda Türkiye de öncü olabilece ini dile getiren Eker, zmir de böyle bir kapasitesi var. Hayvanc l kla ilgili birlikleri ve kurulufllar bu alanda çok daha yo un bir flekilde çal flmaya ve zmir i hayvanc l kta bir slah merkezi haline dönüfltürme yönünde çal flmalar n öneriyorum. Çünkü bu birikim var burada. Sadece Türkiye ye de il, bölge ülkelerine teknoloji ihraç edilebilir. fleklinde konufltu. (CHA) Norveç'e 50 milyar dolarl k yat r m daveti ANKARA - Norveç in küresel emlak piyasas na kanalize edece i 50 milyar dolar Türkiye ye çekebilmek amac yla Baflbakanl k Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans koordinatörlü ündeki Türk heyeti, Norveç te temaslarda bulundu. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl ndan (TOK ) yap lan aç klamaya göre, Norveç Petrol Fonu yat - r mlar n n, stanbul emlak piyasas na çekilmesi amac yla TOK Baflkan Ahmet Haluk Karabel, Milli Emlak Genel Müdürü H. Abdullah Kaya, Özellefltirme daresi Grup Baflkan Günden Peker Ç nar, Yat r m Destek ve Tan t m Ajans K demli Proje Direktörü Fatih Altunyuva ve Halk Gayrimenkul Yat r m Ortakl Yat r mc liflkileri Genel Müdürü U ur Güney'in de aralar nda yer ald heyet, Haziran'da Norveç te temaslarda bulundu. Türk heyeti, Norveç Maliye Bakanl ile Ticaret ve Sanayi Bakanl yetkililerin yan s ra Norveç fiirketler Konfederasyonu üyesi firma temsilcileri, finans üyesi kurulufl görevlileriyle de görüfltü. Heyettekiler, Türkiye ekonomisi ve yat r mlar hakk nda Norveç yetkililerine sunum yapt. TO- K Baflkan Karabel de heyetler aras görüflmelerde TOK ile stanbul gayrimenkul piyasas ve potansiyeli hakk nda bilgi verdi. TOK olarak öncelikle ihtiyaç sahibi ve alt gelir grubu vatandafllara, kira öder gibi uzun vadelerde (10, 15 ve 20 y l) ev sahibi olmalar n sa lad klar n ifade eden Karabel, üretilen konutlar n yüzde 85 ine denk gelen 493 bininin sosyal konutlardan olufltu unu belirtti. (AA)

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı