SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç klanan 2012 Faaliyet Raporu'na göre, son 10 y lda 611'i müstakil hastane ve yeni hastane binas olmak üzere 2 bin 134 yeni sa l k tesisi hizmete sunarken, ayn dönemde, hizmet al m yla birlikte kamu sa l k tesislerinde çal flan personel say s net olarak 229 bin kifli artarak 485 bin kifliye ulaflt. Dar gelirli kesimlere yönelik olarak yeflil kartl vatandafllar n haklar geniflletildi. Yeflil kart sahiplerinin "ayakta tedavi" kapsam nda görecekleri sa l k hizmetleri ile ilaç giderleri devlet taraf ndan karfl lanmaya baflland HABER 16 DA Minik zab talar ifl bafl nda... Yenimahalle ye yeni bir nefes HABER 18 DE HABER 18 DE Sanal alemde çocuklar ciddi tehlikeler bekliyor... fiifre paylaflanlar risk alt nda nternet Gelifltirme Kurulu Baflkan Serhat Özeren, siber güvenli in, internet ve bilgisayar kullan c lar n n alaca bireysel önlemlerle bafllad n belirterek, üçüncü flah slarla flifre paylafl m n n do urabilece i olumsuz sonuçlar konusunda kullan c lar uyard. Özeren, "fiifre paylafl mlar veya flifresiz internet eriflimi siber güvenli in en büyük riskidir dedi. HABER 16 DA Antivirüs yaz l m üreten biliflim flirketi Bitdefender in dünya genelinde 19 bin ebeveyn üzerinde yapt araflt rmaya göre; çocuklar n internette ilgilendi i içeriklerin bafl nda yüzde ile pornografi geliyor. Ayr ca pek çok çocuk, sosyal a larda hesap açabilmek için yafl n oldu undan büyük göstererek yalan söylüyor. KAZAN HALK HAMAMI NIN TEMEL ATILDI HABER 15 DE BELMEK KURS YERLER NDEN YILSONU SERG S HABER 15 DE BAfiKENT MEYVEC L KTE DD ALI HABER 17 DE

2 2 YARIN SineMagazin Beyonce turne zengini NEW YORK -31 yafl ndaki Amerikal ünlü flark c Beyonce, 'Mrs. Carter Show' adl dünya turu kapsam nda 100 milyon dolardan fazla gelir elde edecek ABD li ünlü sanatç Beyonce, Mrs. Carter Show dünya turnesi kapsam nda 6 gece Londra daki City s 02 Arena da sahne ald. Beyonce, buradaki bilet sat fllar nda 9.7 milyon dolar kazand. Billboard un haberine göre, hemen ard ndan Manchester kentine giden flark c Manchester Arena da üç konser daha vererek 4.65 milyon dolar daha kazand. Beyonce konser bafl na sat lan biletlerden ortalama 1.55 ile 1.6 milyon dolar kazanmakta. 65 tur noktas daha olan Beyonce nin turnenin sonunda 100 milyon dolardan fazla gelir elde edece i düflünülüyor. Beyonce nin yaz boyunca devam edecek dünya turnesinin bir sonraki dura 28 Haziran da ABD olacak. Son konseri ise 13 Eylül tarihinde Brezilya n n Rio de Janeiro kentinde gerçekleflecek. Madonna 2012 nin en çok kazanan tur program n yapm flt. Pop müzi inin kraliçesi, Bruce Springsteen & The E Street Grubu, Roger Waters, Coldplay, Lady Gaga, and Jay-Z & Kanye West gibi birçok sanatç y geride b rakarak 72 gösteriden milyon dolar kazand. 18 Haziran 2013 Y ld z Tilbe iflinden oldu STANBUL - fiark c Y ld z Tilbe, Kanal T'de yapt "Y ld z Tilbe Show" isimli program n n yay ndan kald r ld n söyledi. Tilbe, "Gezi olaylar nedeniyle program iptal ettik. Kanal da beni iptal etti. flime son verdiler" dedi. Kanal T Genel Yay n Yönetmeni lker Karaca ise "Y ld z, program n tek tarafl sonland rd, dava aç yoruz" dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Kral Yolu, H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Kimlik H rs z, Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El- Cin Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) H zl ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby, Ko ufl Akademisi, Ç lg n Do umgünü, Kimlik H rs z, Kod Ad Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3, Eski Dostlar, Lanetli Kan, Crood'lar Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) H zl ve Öfkeli, Güllerin Köpü ü, Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Ç lg n Do umgünü, Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Güzelli in On Par' Etmez, Kod Ad : Olympus, Akl m Oynataca m, Iron Man 3 Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Hayat Avc s Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Oblivion, Selam, Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Kral Yolu, Vazgeçemem Senden, H zl ve Öfkeli, Ç lg n Do umgünü, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, El-Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Güzelli in On Par Etmez, Herkes Ölecek, Ko ufl Akademisi, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam

3 18 Haziran 2013 Çulfal kta kilim dokuma sanat tarih oluyor MERS N - Bir zamanlar genç k zlar n çeyizinde olmazsa olmaz olan dokuma el ifllemelerinin yap ld çulfal k dokuma sanat tarih oluyor. Mersin in Silifke ilçesinde evinin bahçesine kurdurdu u Silifke yöresine ait çulfal k ile kilim dokuyarak hem kültürü yaflat p, hem de evinin geçimini sa layan, Ayten Levent isimli 68 yafl ndaki kad n, çulfal kta dokudu u bez ve yün kilimlerin ilçe d fl ndan daha çok talep gördü ünü söyledi. 50 yafl ndan sonra komflusunun srar ile ö rendi i mesle ini kendine ekmek kap s olarak gören Levent, metresini 3 liradan otantik çul, sofra bezi, yolluk, paspas, heybe, otantik divan örtüsü gibi sipariflleri alarak zaman buldukça bunlar dokudu unu söyledi. Levent, Genç k zken annem bize hayvan otlat rd bu nedenle o zamanlar ö renme flans m olmad. Ben bu ifli 50 yafl ndan sonra ö rendim. Bir gün komflum dedi ki sana bu ifli ö reteyim ekmek paran kazan rs n. O günden bu yana y ld r çulfal kta kilim dokurum. Yeni yeni 65 lik maafl almaya bafllad m. Biraz oradan biraz buradan geçinip gidiyorum. Çocuklar m n hepsi bir iflte çal fl yor ama ben onlara yük olmamak için kendi param kendim kazan yorum. dedi. Ayten Levent, Bofl zaman m de erlendirirken parada kazanm fl oluyorum, eskiden genç k zlar m z n çeyizlerinde olmazsa olmaz olan bu H CR RUM msak : kindi : Yaflam 9 fiaban 5 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN dokumalar flimdilerde çok fazla çeyizlere girmiyor. Fakat biz yinede çocuklar m z n çeyizlerine yolluk ve sofra bezi gibi küçük dokumalar koyuyoruz. Bunun yan s ra hediyelik eflya olarak daha çok talep görüyor. Bende ev alan arkadafllar ma komflular ma mutlaka dokudu um bir fleyi götürüp hediye ediyorum. fleklinde konufltu. Daha çok ç rp k denilen eski giysilerden yap lan ve e dirildikten sonra yumak haline getirip dokudu u kilimlerin daha çok talep gördü ünü belirten Levent, dokumalara ilçe d fl ndan Adana, Ankara gibi illerden turistik alanlarda kullan lmak üzere talebin daha çok oldu unu kaydetti. ÇULFALIK NASIL KURULUR VE NASIL DOKUMA YAPILIR E rilmifl yünler yumaklan r. 7 metre ara ile 2 çivi dikilir. Bu yumaklardaki pler çözülür. Bu çiviler aras na pler çulfall a göre yerlefltirilir. Sonra öylece çulfall a tafl n r ve yerlefltirilir. Sonra çulfall kta bir tak m ifllere tabi tutularak dokunur. 7 metre ip üzerine dokuma ifli tamamland ktan sonra kumafl ç kar l r. dokuma esnas nda yedi metre al nan ipler k salm fl ve 6 metreye düflmüfltür. Dokunan kumafl n flimdi ise tepilmesi gerekir. Depme ifli ise flöyle yap l r. 2 tane ekmek açmak için kullan lan senidin aras na top halinde dürülerek konur. Senitlerin aras nda kalan kumafla s cak su dökülür. Bir kifli s cak su dökerken, 2 kifli ayak tabanlar ile senitlerin arkas na karfl l kl oturup, ayak tabanlar karfl l kl gelecek flekilde vurarak kumafl s k flt r rlar. Bu vurufllar kumafl n ipleri birbirleri ile bitiflinceye kadar devam eder. Bu ifllem birkaç saat devam edebilir. Art k flayak dikilmeye haz r kumafl haline gelmifltir. Kumafl ölçüldü ü zaman 5 metre kalm flt r. s cak su kumafla etki etmifl ve onu çektirmifltir. Yap lan bu kumafl tam bir yünlüdür. buna keçe kumafl deseniz de olur. kumafl kurutularak flayakl k pantolon, ceket kumafl olarak kullan l r. Çulfall k 14 ana parçadan meydana gelmektedir. Bunlar s ras ile c rmakan - (2 adet), kücüler - (2 adet), ayakçak - (2 adet), selmin, mekik, trevce, anadirek - (4 adet). (CHA) Miyazaki nin ad Muradiye de yaflayacak VAN - Van da yaflanan depremde Bayram Oteli enkaz nda kalarak hayat n kaybeden Japon yard m gönüllüsü Atsushi Miyazaki nin ad, Muradiye ilçesine ba l Ünseli beldesinde bir caddeye verildi. Kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremden sonra kurtarma faaliyetlerine kat lan ve 9 Kas m 2011'de yaflanan ikinci depremde y k lan Bayram Oteli enkaz nda hayat n kaybeden Japon yard m gönüllüsü Miyazaki'nin ad, kentte yapt r lan okul, sa l k merkezi gibi kurumlarda yaflat l rken, Ünseli Belediyesi de Miyazaki'nin ad n beldedeki bir caddeye verdi. Caddenin isim de iflikli i için düzenlenen törende konuflan Muradiye Kaymakam Erol Tanr kulu, Ünseli beldesinde stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan yapt r lan 18 derslikli okulun Miyazaki'nin ad n tafl d n an msatarak, beldenin giriflindeki caddeye de yine Miyazaki ad n n verildi ini söyledi. UNUTMAYACA IZ " nsanlar m z kurtarmak için hayat n kaybeden kifliyi unutmayaca z" diyen Tanr kulu, caddeyi kullanacak kiflilerin, Miyazaki nin insan sevgisini kendilerine örnek alaca n ifade etti. Ünseli Belediye Baflkan shak Polat ile belediye meclisi üyelerine örnek davran fllar ndan dolay teflekkür eden Tanr kulu, konuflmas n n ard ndan belediye baflkan Polat ile beldenin giriflindeki caddeye Miyazaki'nin isminin bulundu u tabelay çakt. (AA)

4 4 YARIN Turizm 18 Haziran 2013 stanbul un umudu RAMAZAN TUR STLER ZM R - Taksim Gezi Park ndaki olaylar sonras Ramazan ay için Arap ülkelerinden yap lan rezervasyonlarda iptaller yafland ancak h zl bir toparlanman n yaflanabilece i belirtildi. Turistik flletmeciler ve Yat r mc lar Derne i (TUROB) Baflkan Timur Bay nd r, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk iptallerin Arap ülkelerinden geldi ini söyledi. Turizmcilerin olaylar n bir an önce durulmas n umdu unu, seyahat acentelerinin stanbul rezervasyonlar nda baz iptaller yafland n, bunlar içinde Ortado u ülkelerinden acentelerin de bulundu unu anlatan Bay nd r, Ramazan ay için yap lan rezervasyonlar için de benzer durumun söz konusu oldu unu kaydetti. Ramazan ay n n turizmciler için genelde zor geçen bir dönem oldu unu ancak geçen y llarda bafllat lan stanbul da Ramazan - Ramadan in stanbul bafll kl tan t m kampanyalar yla özellikle Arap ülkelerinden çok say da turisti çekmeyi baflard klar n kaydeden Bay nd r, stanbul da oteller aç s ndan zor geçen Ramazan ay nda Arap turistler kurtar c d r. Ancak bu sene Arap turistler için Ramazan in stanbul terimi yerini Ramazan at Home (Evde Ramazan) terimine b rakacak gibi görünüyor. Olaylar sonras rezervasyonlar n ilk iptal edenler Araplar oldu. Yeni rezervasyonlarda flu an için bir hareketlilik yok. Turizmcinin bundan sonras n nas l kurtarabilece ine bakt n, bayram dönemine odaklanmaya çal flt n ifade eden Bay nd r, Olaylar son bulursa neler yapabilece imize bakaca z dedi. TÜROFED Baflkan Osman Ay k ise turist profili itibar yla stanbul un bu tip krizler sonras h zla toparlanabilecek bir turizm merkezi oldu unu ifade etti. Ay k, Olaylar durulursa çok çabuk toparlanabiliriz. stanbul, h zl bir geri dönüfl yapabilir. Buraya gelen turistlerin büyük bölümü paket turlara ba l kalmadan münferit seyahat eder. Tur acenteleri rezervasyonu iptal ederse geri dönmez. Ancak turlar d fl nda seyahat edenler yeni duruma göre kararlar n de ifltirebilir diye konufltu. (AA) 150 y ll k tekne dal fl turizmine kazand r lacak talya, Yunanistan ve Türkiye de olmak üzere dünyada sadece 3 adet kalanpereme cinsi teknenin, Ayval k ta dal fl turizmi için bat r lmas planlan yor Tekne sahibi Sadan: Bu teknenin bat r larak bal k yuvas na dönüfltürülmesi su alt turizmiyle de ba lant l. Böyle bir tarihi teknenin su alt nda korunmas suüstünde korunmas ndan çok daha kolayd r BALIKES R - talya, Yunanistan ve Türkiye de olmak üzere dünyada sadece 3 adet kalan pereme cinsi yaklafl k 150 y ll k teknenin, Ayval k ta bat r larak dal fl turizmine kazand r lmas planlan yor. Tekne sahibi Abidin Sadan, AA muhabirine yapt aç klamada, pereme cinslerinin, Osmanl lar döneminde, Ege ve Akdeniz de tafl mada kullan lan, bafl ve k ç yüksek, gövdesi kavisli bir tekne oldu unu söyledi. Bu teknelerden dünyada sadece 3 adet kald n ifade eden Sadan, biri Ayval k ta olan bu ulafl m araçlar ndan di er ikisinin talya ve Yunanistan da bulundu unu anlatt. Sadan, 16 metre uzunlu undaki eski ahflap teknenin bak m n n, yenisini yapmaktan daha maliyetli oldu unu dile getirerek, tekneyi Ayval k dal fl turizmine kazand rmak istediklerini kaydetti. Yaman 1 ad n tafl yan teknenin yaklafl k 150 yafl nda oldu unu belirten Sadan, flöyle devam etti: Dünyada sadece üç adet bulunan tekneden birine sahip oldu umuz için hem mutlu hem de üzüntülüyüz. Çünkü elimizden bir fley gelmiyor. Gönül onar p bak m n yap p kullanmak ister ancak çok zor. Bu tekne, önce yelkenle daha sonra motorla kullan lm fl. Ama maalesef karadaki, k y daki son günlerini geçiriyor. Bal k yuvas olarak bat rmay planl yoruz. Fakat bunun yap lmas, ilgili prosedürlerin tamamlanmas yüzünden epey bir zaman ve emek istiyor. Bunu ancak el birli iyle yerel yönetimlerin ve idarecilerin katk lar yla gerçeklefltirme imkan na sahip olabiliriz. Dal fl turizmine katk s olacak Bu konuda deste e ihtiyaç duyduklar n anlatan Sadan, Bu teknenin bat r larak bal k yuvas na dönüfltürülmesi su alt turizmiyle de ba lant l. Bal k yuvas olan yerler ayn zamanda dal fl turizmi yönünden büyük bir ilgi oda oluyor. Ayval k çevresinde geliflmekte olan dal fl turizmine katk s olacak. Böyle bir tarihi teknenin su alt nda korunmas su üstünde korunmas ndan çok daha kolayd r dedi. Sadan, dal fl turizmi kapsam nda bölgeyi tercih edenlerin, deniz alt nda tarihle karfl karfl ya gelece ini vurgulayarak, bunun Ayval kí n deniz ve dal fl turizmine çok büyük bir fayda sa layaca n sözlerine ekledi. (AA)

5 18 Haziran 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir ifl üzerinde sürekli olarak durmayan, sebats z. Küçük kanal, kanalet. 2. Ülkücü. 3. Bir fleyi halka tan tmak, be endirmek ve sürümünü sa lamak için denenen her türlü yol. Saniyede 1 jullük ifl yapan bir motorun güç birimi. 4. S cak olarak içilen bir içecek. Ç plak vücut resmi. 5. Hitit. Hayvan n erkekli ini giderme, had m etme. 6. Aylardan biri. Parça, lokma. 7. Malezya halk na özgü öldürücü delilik. Yüz rengi. 8. Daha sonra anlam nda kullan lan sözcük. 9. Sapakl k, ayk r l k. Genifllik. 10. Anane. 11. Ad, flöhret, san. Bir halk saz. Kötü, fena. 12. Uyan k, gözü aç k. Yeniden, tekrar, bir daha. 13. Gelin olacak k za erkek taraf ndan verilen para veya arma an. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. 14. Küçük ve sevimli. Kal c l k, ölmezlik. 15. Biriyle dalga geçme. Tuzak, kapan. 16. Tafl veya mermerden oyma mezar. Seryumun simgesi. 17. Yabani hayvan bar na. Ermifl kimselerin gösterdiklerine inan lan do aüstü ve flaflk nl k uyand r c durum veya davran fl. 18. Uluslararas Gürefl federasyonunun k saltmas. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. 19. Mitoloji. Rutubet. 20. Bütün, tüm. Olta ipi. Yukar dan afla ya: 1. KKTC de bir kent. Say boncu u. Ustal k, hüner. 2. Halk dilinde büyük erkek kardefl, a abey. Sa lama, elde etme. Bir yerden al p baflka bir yere götürme, iletme, aktarma. Eski dilde kad n. 3. Sözlük bilimci. nsan eliyle aç lm fl suyolu. Mikroskop cam. 4. Bir film ya da tiyatro gösterisinin ilk gecesi. Bir yerde oturma, e leflme. Lay k olma, yarafl rl k. 5. Herkes, el gün, yabanc - lar. Odal k, cariye. Helyumun simgesi. Parola. 6. Kendili inden yetiflmifl çim. Bale yapan kad n sanatç. Kaçak. 7. Harmani. Üzerine bas nca çöken çamurlaflm fl toprak. 8. Televizyon kanallar ndan biri. Saat kadran. Düzenli ekilen yer. Engel. 9. Kans zl k hastal. Bafl çoban. lkel silah. Ceylan. 10. stenilen, be enilen nitelikte olmayan, hofla gitmeyen. Namaza ça r. Metin olma, dayan kl l k. Fas n plaka iflareti. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Bakan Y ld r m, ATO Congresium da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba l yurtlarda ücretsiz internet hizmeti verilmesi amac yla bafllat lan Yurdum Evim, Ücretsiz nternetim projesi aç l fl töreninde yapt konuflmada, üniversite ö rencileri için önemli bir hizmeti bafllatt klar n ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanl ile yürüttükleri projeyle 81 ilde söz konusu yurtlarda kalan 300 bini aflk n üniversite ö rencisine, h zl interneti ücretsiz kullanma imkan sunduklar n belirten Y ld r m, 347 yurda h zl internet ba lant s sa layabilmek için 50 milyon liral k bir yat r m yap ld n söyledi. Gençlerin biliflim ça nda yetifltiklerini vurgulayan Y ld r m, biliflimin ticarette, e itimde, turizmde ve sosyal hayat içerisindeki önemine iflaret etti. Göreve geldiklerinde Türkiye de genifl bant internetin bulunmad n, telefon çevirmeli internete girmenin bile çok zor oldu unu dile getiren Y ld r m, biliflim alan nda yapt klar yat r mlarla Afrika seviyesindeki Türkiye'yi, bu alanda Avrupa'n n ilk 5 ülkesinden biri haline getirdiklerini kaydetti. fiu anda Türkiye'nin telefonla konuflmada Avrupa'da birinci s rada yer ald n anlatan Y ld r m, "Sosyal paylafl m sitelerinde 30 milyon bir hacimle yine ilk 4 s rada yer al yoruz" dedi. Bakan Y ld r m, gün geçtikçe hayat n vazgeçilmez unsurlar ndan biri haline gelen internetin ilaca benzetilebilece ini ifade ederek, "E er karar nda al n rsa flifa, karar n aflarsa, yanl fl kullan l rsa bir zehire de dönüflebilir" diye konufltu. nternet kullan rken dikkat edilmesi gereken hususlarda gençleri uyaran Y ld r m, flunlar kaydetti: "Dünyada ne var ne yok bunu an nda ö renmek ve bilgi sahibi olmak temel hakk m z. Zaten biz de iletiflim altyap s na yapt m z yat r mlar sonucu 20 milyonun üzerinde abone ve 60 milyona varan kullan c yla bunu sa lad k. Biz istiyoruz ki; bu ak l yollar n do ru kullanal m, burada baflkalar n n hayat n karartacak,suç teflkil edecek toplumda rahats zl k ve huzursuzluk verecek faaliyetlere bu mecrada yer vermeyelim. Ben inanyorum ki, bu yurtlarda kalan 310 bin gencimiz, internetin verdi i nimetleri toplumda dezenformasyona meydan verecek faaliyetlerde asla ve asla kullanmayacaklar gibi ayn zamanda yanl fl iflleri de düzeltecek, an nda karfl l k verecek çok güzel bir imkan elde ettiler." Bakan Y ld r m, eme i geçen herkese teflekkür ederek, hizmetin ö rencilere ve Türkiye'ye hay rl ve u urlu olmas n diledi. Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n 2 Kas m 2012 de 53 yurdun toplu aç l fl töreninde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba l tüm yurtlarda ö rencilere ücretsiz internet imkan n n sunulmas için talimat verdi ini hat rlatt. K l ç, aradan geçen 7 ayl k sürecin ard ndan 11 Haziran 2013 itibar yla 81 ilde 310 bin ö rencinin kald 347 yurdun tamam nda bu hizmetin verilme aflamas na gelindi ini söyledi. Bu kapsamda yurtlara 21 bin cihaz yerlefltirildi ini, 550 bin metre fiberoptik kablo döflendi ini anlatan K l ç, odalar n tamam nda wi-fi internet erifliminin sa land - n bildirdi. Geçen y l yap lan aç l fl töreninde Baflbakan Erdo an' n, ö rencilerin hayat n kolaylaflt rmak ad - na, yurtlardaki tüm odalara mini 18 Haziran 2013 "Yurdum Evim, Ücretsiz nternetim" projesi aç ld Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba l yurtlarda kalan ö rencilerin, internetin verdi i nimetleri toplumda dezenformasyona meydan verecek faaliyetlerde asla ve asla kullanmayacaklar gibi ayn zamanda yanl fl iflleri de düzeltecek, an nda karfl l k verecek çok güzel bir imkan elde ettiklerini söyledi. buzdolab konulmas talimat verdi- ini an msatan K l ç, onbinlerce odaya buzdolaplar n n ulaflt n, bu yaz buzdolab konulmayan odalardaki kifli say s n azaltarak buzdolaplar için yer açacaklar n kaydetti. K l ç, en k sa sürede tüm yurt odalar na buzdolaplar n n konulmufl olaca n söyledi. Ö rencilere ayda 200 lira yemek paras deste i verdiklerini ifade eden K l ç, bu rakam n 3'te 1'inin kahvalt, geri kalan n ise akflam yemekleri için verildi ini vurgulad. Bakan K l ç, ö rencilerin kendilerinden bu deste in tamam - n akflam yeme i verilmesini talep ettiklerini belirterek, "Evden okula ya da yurttan okula giderken kahvalt yap p yapmad n z düflünen kim vard r? Bir anneniz, iki bababan z vard r, bir de baflbakan n z var. Kahvalt yapmadan okula gitmenize gönlü raz de il. Dolay s yla ben bunun sözünü veremem. Sabah kahvalt n z yapacaks n z, dönüflünde de akflam yeme inizi yiyeceksiniz" dedi. Bakan K l ç, Ankara'da 4 bin kiflilik yurt yap lmas n n yat r m program nda yer ald n belirterek, inflaat na bu y l bafllanaca n bildirdi. Türkiye genelinde 184 adet yurt inflaat n n devam etti ini dile getiren K l ç, flunlar söyledi: "1 milyon 304 bin ö renci ayda 280 lira burs veya kredi al yor. Eskiden burs alan ö renci say s 50 bindi. fiu an 455 bin ö renci bir daha geri ödemeksizin ayda 280 lira burs al yor. Burs, yüksek lisansta 560, doktorada 840 lira. Bu çok s ra d fl bir imkan. Bu sene Polis Okulu ile Harp Okulu ö rencilerini de yüksek ö renim kredi imkanlar ndan yararlanma f rsat na kavuflturuyoruz." (AA)

7 18 Haziran 2013 Ekonomi YARIN Konut fiyatlar geçen y la göre % 8 artt Türkiye genelinde yeni konut fiyatlar geçen y la göre yüzde 7,95 oran nda artt. STANBUL - Garanti Bankas 'ndan yap lan aç klamaya göre, Mortgage Uzman Garanti'nin deste- iyle Reidin.com ve GYODER taraf ndan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, stanbul, zmir ve Kocaeli'deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik haz rlanan emlak endekslerinin 2013 May s ay raporu yay mland. Emlak Endeksine göre, Türkiye Kompozit Sat l k Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,88, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde15,63 oran nda art fl gerçekleflti. Bursa, bir önceki aya göre metrekare bafl na yüzde1,20 de er art fl yla, May s 2013'de ikinci el konut sat fl fiyatlar n n en fazla yükseldi i il oldu. Ayn dönemde metrekare bafl na ikinci el konut sat fl fiyatlar, Antalya'da yüzde1,19, Adana'da yüzde1,16, zmir'de yüzde1,09, stanbul'da yüzde 0,87, Kocaeli'de yüzde 0,52, Ankara'da ise yüzde 0,47 oran nda artt. May s ay nda metrekare bafl na konut kiralar n n en fazla yükseldi i il, yüzde 0,35 art flla stanbul oldu. Ayn dönemde konut kira de erleri, Ankara, Antalya ve Bursa'da yüzde 0,20, zmir'de yüzde 0,16 oran nda artarken Kocaeli'de ayn kald, Adana'da ise yüzde 0,26 oran nda azald. Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin May s 2013 raporuna göre ise, yeni konut fiyatlar geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 0,54 oran nda, geçen y - l n ayn dönemine göre yüzde 7,95 oran nda yükseldi. Geçen ay, yeni konut sat fl fiyatlar, bir önceki aya göre, 1+1 daire yüzde1,87, 2+1 daire yüzde1,42 oran nda artarken, 3+1 daire yüzde 0,16, 4+1 daire yüzde 0,47 oran nda azald. May s ay nda endeks bir önceki aya göre metrekare konutlarda yüzde1,96, metrekare konutlarda yüzde1,99, metrekare konutlarda yüzde 0,84 oran nda artt metrekare konutlarda yüzde 0,63, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde0,16 oran nda azald. - "Bu fiyatlar inflaat malzemeleri ve iflçi ücretlerindeki art fltan kaynaklan yor" 7 Aç klamada görüfllerine yer verilen Garanti Mortgage Genel Müdür Yard mc s Umur Güven, ekonomik büyümeye paralel olarak konut fiyatlar ndaki art fl n devam etti ini belirterek, "Faizlerin de dip seviyeye geldi ini düflünüyoruz. Faizler bu seviyedeyken istedikleri evi bulan müflterilerimizin bu dönemde sat n alma yapmas n tavsiye ediyoruz" ifadelerini kulland Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i (GYODER) Baflkan Aziz Torun ise May s ay sonuçlar n flöyle de erlendirdi: "Bu ayki verilere bakt m zda Yeni Konut Fiyat Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,54 oran nda; geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 7,95 oran nda; endeksin bafllang ç dönemi olan 2010 y l Ocak ay na göre ise yüzde 30,40 oran nda art fl gerçekleflmifltir. Buna göre, gerek bir önceki y l n ayn dönemine, gerekse Ocak 2010'dan bugüne kadar olan enflasyondaki art fllara bak ld nda, yeni konut fiyat endeksindeki art fl n, enflasyonun çok fazla üzerinde olmad görülmektedir. Fiyatlarda yaflanan bu art fl n asl nda reel bir art fl olmad, inflaat malzemeleri ve iflçi ücretlerindeki yaflanan enflasyona paralel fiyat art fllar ndan kaynakland söylenebilir." (AA) Makedonya n n çeltik üretimi Türk tohumuyla artacak ED RNE - Makedonya n n son y llarda düflüfl gösteren çeltik verimlili inin, Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü nün deste iyle gelifltirilecek çeflitlerle art r lmas planlan yor. Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü Müdürü Dr. Necmi Befler, AA muhabirine yapt aç klamada, Makedonya Tar m, Ormanc l k ve Su Yönetimi Bakanl yetkililerinin, çeltik tar m n n gelifltirilmesi amac yla Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl ndan (T KA) yard m talep ettiklerini hat rlatt. Bu talebin ard ndan görevlendirmeyle Makedonya ya gidip incelemelerde bulunduklar n belirten Befler, haz rlanan Makedonya Cumhuriyeti Prinç Kalitesi ve Üretimini Gelifltirme Projesi kapsam nda proje haz rlayarak çal flmalara bafllad klar n ifade etti. Makedonya da çeltik gelifltirme çal flmalar bafllatt klar n belirten Befler, T KA n n gelifltirdi i proje kapsam nda Gala, Halilbey, K z ltan ve Gönen çeltik çeflitlerinin 4 ton orjinal tohumunu 20 çiftçiye da tt k. Proje kapsam nda denemeler ve tohum da t m yap ld. Önümüzdeki y l 30 ton tohum verilecek. Ayr ca çiftçi ve teknik eleman e itimleri yap lacak. Çeltik araflt rma istasyonuna laboratuar ve ekipman deste i sa lanacak dedi. Befler, proje kapsam nda Makedonya dan bakanl k yetkilileri ve çiftçilerden oluflan heyetin, Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü nü ziyaret ederek Türkiye deki çeltik çal flmalar n incelediklerini kaydetti. Proje kapsam nda Makedonya daki çeltik altyap s iyilefltirilerek e itim çal flmalar yap lacak. Makedonya da 15 çeflitlik bir deneme ve 10 çeflitlik bir demonstrasyon alan kurduk. Bu çeflitlerin içinden iyi olanlar Makedonya da tescil ettirip onlara tohum sa lamaya devam edece iz. Ayr ca Makedonya daki çiftçiler Edirne ye gelerek Türkiye deki çeltik ilaç, ekipman, makina ve teçhizatlar n incelediler. Bundan sonra aram zdaki iletiflimin devam ederek ülkelerindeki çeltik altyap lar n gelifltireceklerini tahmin ediyoruz. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 18 Haziran 2013 Bakan Eker: Süt, zeytinya ve organik tar m n destek primleri artt G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, süt, zeytinya ve organik tar ma verilen destek primlerinin art r ld n aç klad. Eker, çi sütte litre bafl na 90 kurufl olan referans fiyat n n yar n itibariyle 95 kurufla ç kar ld n bildirdi. Eker, Litre bafl na 90 kurufl olan referans fiyat, yar n itibar yla litre bafl na 95 kurufla ç kar lm flt r. 9 kuruflluk pirimle birlikte litre bafl na üreticinin eline 1,04 lira geçecek. dedi. Zeytinya destek priminin de 50 kurufltan 70 kurufla ç kar ld n bildiren Bakan Eker, organik tar ma dekar bafl na ödenen 50 liral k deste in de yüzde 40 art r larak 70 liraya yükseltildi ini aç klad. ZM R - zmir de düzenlenen Tar m ve G da Zirvesi ne kat lan G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Eker, çiftçilere müjde verdi. Eker, bu ay sonunda üreticiye 2 milyar lira prim ödemesi yapacaklar n aç klad. Y lbafl ndan bu yana 2 milyonu aflk n çiftçiye 4,5 milyar lira destek ödediklerini kaydeden Eker, Haziran tarihlerinde de 2 milyar 72 milyon lira daha ödeme yapaca z. Böylece çiftçiye ödedi imiz destek miktar 6,5 milyar liraya ç kacak. dedi. Çiftçiye verdikleri destek miktarlar n sürekli art rd klar n dile getiren Bakan Eker, flöyle devam etti: Nakdi hibe destekleri, çiftçi ve hayvan üreticilerinin daha yüksek standartta, verimli ve rekabetçi bir flekilde üretim yapmas n sa layacak. Pamuk, ya l tohum, f nd k, çay, süt tozu, Ar-Ge, k rsal tar m destekleri kapsam nda 2 milyonun üzerinde üreticiye prim ödeyece- iz. Bu ay sonu çiftçinin cebine 2 milyar 72 milyon lira nakit para girecek. May s ay sonu itibariyle ödedi imiz prim 4,5 milyar lira olacak. 2 milyar da flimdi ödüyoruz. Yani 6,5 milyar lira çiftçinin cebine hibe para girecek. Nakdi, karfl l ks z, cash para. Hibe yani. Y lsonuna kadar bu miktar 9 milyar 100 milyon lira olacak. Geçen y l ödedi imiz 7,6 milyar ödemifltik. Bu y l 9 milyar aflacak. nflallah nakdi hibe desteklerle, üretimini daha verimli, daha yüksek standartta, daha kaliteli, daha rekabetçi bir flekilde yapmas n sa layaca- z. Burada yüzde itibariyle yani tar msal destekleme politikam zda en çarp c de ifliklik, hayvanc l kla ilgili oland. On y l önce çiftçiye ödenen miktar 1,8 milyard. Bunun 83 milyon liras hayvanc l ayd. Geçen y l hayvanc l a 2 milyar 200 milyon lira ödedik. Bu y l sadece 2013 May s itibariyle hayvanc l k için ödedi imiz para 1 milyar 750 milyon lira. 'ORGAN ZE SERA BÖLGES KURUN DESTEK BENDEN' Bakan Eker, zmirli üreticilere organize sera bölgesi kurmalar n da önerdi. zmir de organize sera, organize süs bitkileri ve fidan üretim merkezlerinin kurulabilece ini dile getiren Eker, Tar msal arazilerde giriflimde bulunmak isteyen müteflebbislere kap m sonuna kadar aç k. Hemen ben burada söylüyorum. Süreci bafllat n. Arazinizi belirleyin, müteflebbis heyetinizi kurun ve gelin. Ben de size bakan olarak elimden geleni yapaca m. Aç k ve net söylüyorum. Çünkü organize sera bölgeleri, özellikle termal su kaynaklar n n bulu u bölgelerde son derece önemli. zmir in bu alandaki potansiyelini biliyorum. Dikili deki sera bölgelerini gezdim. Bu tür kurufllar ihracat odakl olarak çal flan kurulufllar. Tar mda termal su kaynaklar ndan daha fazla istifade edebilmek için gerekli çal flmalar yapt k. Bu tar m eylem plan m z n bir parças. diye konufltu. Bakan Eker, zmir in hayvanc - l k genetik slah yla ilgili girdilerin ve teknolojilerin gelifltirildi i bir merkez olabilece ine de iflaret etti. zmir in bu konuda Türkiye de öncü olabilece ini dile getiren Eker, zmir de böyle bir kapasitesi var. Hayvanc l kla ilgili birlikleri ve kurulufllar bu alanda çok daha yo un bir flekilde çal flmaya ve zmir i hayvanc l kta bir slah merkezi haline dönüfltürme yönünde çal flmalar n öneriyorum. Çünkü bu birikim var burada. Sadece Türkiye ye de il, bölge ülkelerine teknoloji ihraç edilebilir. fleklinde konufltu. (CHA) Norveç'e 50 milyar dolarl k yat r m daveti ANKARA - Norveç in küresel emlak piyasas na kanalize edece i 50 milyar dolar Türkiye ye çekebilmek amac yla Baflbakanl k Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans koordinatörlü ündeki Türk heyeti, Norveç te temaslarda bulundu. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl ndan (TOK ) yap lan aç klamaya göre, Norveç Petrol Fonu yat - r mlar n n, stanbul emlak piyasas na çekilmesi amac yla TOK Baflkan Ahmet Haluk Karabel, Milli Emlak Genel Müdürü H. Abdullah Kaya, Özellefltirme daresi Grup Baflkan Günden Peker Ç nar, Yat r m Destek ve Tan t m Ajans K demli Proje Direktörü Fatih Altunyuva ve Halk Gayrimenkul Yat r m Ortakl Yat r mc liflkileri Genel Müdürü U ur Güney'in de aralar nda yer ald heyet, Haziran'da Norveç te temaslarda bulundu. Türk heyeti, Norveç Maliye Bakanl ile Ticaret ve Sanayi Bakanl yetkililerin yan s ra Norveç fiirketler Konfederasyonu üyesi firma temsilcileri, finans üyesi kurulufl görevlileriyle de görüfltü. Heyettekiler, Türkiye ekonomisi ve yat r mlar hakk nda Norveç yetkililerine sunum yapt. TO- K Baflkan Karabel de heyetler aras görüflmelerde TOK ile stanbul gayrimenkul piyasas ve potansiyeli hakk nda bilgi verdi. TOK olarak öncelikle ihtiyaç sahibi ve alt gelir grubu vatandafllara, kira öder gibi uzun vadelerde (10, 15 ve 20 y l) ev sahibi olmalar n sa lad klar n ifade eden Karabel, üretilen konutlar n yüzde 85 ine denk gelen 493 bininin sosyal konutlardan olufltu unu belirtti. (AA)

9 18 Haziran 2013 Ekonomi YARIN Kamu tasarruf edecek, devletin aç azalacak Onuncu Kalk nma Plan dönemi boyunca Gayri Safi Yurtiçi Has la'ya (GSYH) oran olarak genel devlet gelirlerinin sabit tutulmas, harcamalar n ise bir miktar düflürülerek aç n dönem sonunda yüzde 0,5 e çekilmesi hedefleniyor. Kamu tasarrufunun GSYH'ya oran 2018'de yüzde 3,7'ye, kamu yat r mlar yüzde 4,8'e, genel devlet yat r m harcamalar da yüzde 4,1'e yükselecek. ANKARA - Onuncu Kalk nma Plan dönemi boyunca Gayri Safi Yurtiçi Has la'ya (GSYH) oran olarak genel devlet gelirlerinin sabit tutulmas, harcamalar n ise bir miktar düflürülerek aç n dönem sonunda yüzde 0,5 e çekilmesi hedefleniyor. Kamu tasarrufunun GSYH'ya oran 2018'de yüzde 3,7'ye, kamu yat r mlar yüzde 4,8'e, genel devlet yat r m harcamalar da yüzde 4,1'e yükselecek. Onuncu Kalk nma Plan 'na göre, y llar aras nda maliye politikas, istikrarl yüksek büyüme ortam n n tesis edilebilmesine yönelik, ekonomik istikrar n desteklenmesi, yurtiçi tasarruflar n art r lmas ve cari aç n kontrol alt nda tutulmas na yard mc olacak flekilde para ve gelirler politikalar yla uyumlu biçimde uygulanacak. Bu kapsamda, 2012'de yüzde 11,5 ZM R - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'n n haz rlad "Petrol Piyasas Kanun" tasar s nda, ayn güzergahta flehir içinde 1, flehirleraras yollarda 10 kilometre olarak uygulanan istasyonlar aras asgari mesafe flart - n n (kilometre tahdidi) kald r lmas na istasyon sahipleri tepki gösteriyor. Türkiye Akaryak t Bayileri Petrol ve Gaz fiirketleri flveren Sendikas (TABG S) Baflkan Ferruh Temel Zülfikar, AA muhabirine yapt aç klamada, 5015 say l Petrol Piyasas Kanunu'nda öngörülen düzenlemelerin hayata geçmesi durumunda Türkiye'nin akaryak t istasyonu mezarl haline gelece ini savundu. Enerji Bakanl 'n n haz rlad tasar n n sektörün görüflüne sunuldu unu belirten Zülfikar, istasyonlar aras nda mesafe tahdidinin kald r lmas na sektör olarak karfl olduklar n kaydetti. Türkiye'de 12 bin 890 benzin istasyonunun bulundu unu ifade eden Zülfikar, istasyon bafl na günlük ortalama sat fl n 3 bin litre civar nda oldu- unu dile getirdi. Türkiye'nin istasyon bafl na sat flta dünya ortalamas n n alt nda oldu unu dile getiren Zülfikar, flunlar söyledi: "Türkiye'deki istasyonlar günlük ortalama 3 bin litre yak t satarken, bu ortalama ngiltere'de 17 bin 500, Almanya'da 11 bin litreye ç k yor. stanbul'da istasyon bafl na 8 bin, Ankara'da 6 bin litre olan günlük sat fl miktar, I d r'da 680 lireye düflüyor. I d r'da günde iki kamyon deposu mazot satan bir istasyon nas l para kazanacak. Bu defa para kazanmak için 9 olan kamu tüketiminin GSYH'ya oran 2018'de 11,6'ya, kamu tasarrufu 2,9'dan 3,7'ye, kamu yat r m 4,4'ten 4,8'e, genel devlet gelirleri 37,8'den 37,9'a, genel devlet faiz d fl harcamalar 35,2'den 36,2'ye, genel devlet yat r m harcamalar 3,5'ten 4,1'e, yap sal genel devlet gelirleri 36,5'ten 37,7'ye, yap sal genel devlet harcamalar 34,7'den 36,4'e, vergi yükü 27,6'dan 28,9'a yükselecek.yol trafi e kapat larakcak olup, geçifller,5 olan genel devlet faiz giderlerinin, GSYH'ya oran 2018'de 2,3'e, kamu kesimi borçlanma gere i 0,9'dan 0,5'e düflecek. Dokuzuncu Kalk nma Plan döneminde kamu brüt borç stoku ile faiz harcamalar n n GSYH'ya oran n n düflürülmesi sonucunda elde edilen makroekonomik ve mali kazan mlar n, kamu kesimi borçlanma gere inin kontrol alt nda tutulmas suretiyle kal c hale getirilmesi amaçlan yor. Plan dönemi boyunca GSYH'ya oran olarak genel devlet gelirlerinin sabit tutulmas, genel devlet harcamalar - n n ise bir miktar düflürülerek genel devlet aç n n dönem sonunda yüzde 0,5 e düflürülmesi hedefleniyor. Plan döneminde, vergi yükünün adil da l m n n sa lanmas ve GSYH'ya oranla ortalama yüzde 28,6 seviyesinde olmas öngörülüyor. Onuncu Kalk nma Plan 'na göre, maliye politikas aç s ndan aras nda izlenecek politikalar flöyle: "- sraf n önlenmesi, verimlilik art fl sa lanmas ve harcama programlar n n önceliklendirilmesi suretiyle kamu harcamalar kontrol alt nda tutulacak. Kamu harcamalar n n etkinlefltirilmesiyle elde edilecek tasarruf ve tahsis edilecek ilave kaynaklar; büyümeyi destekleyecek yat r m harcamalar nda, teflviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullan lacak. -Sosyal amaçl programlar ile tar m sektörüne yönelik transferler baflta olmak üzere harcamalar etkinlik art fl n temin etmek amac yla gözden geçirilecek. -Vergiye gönüllü uyumun art r lmas ve kay t d fl ekonominin azalt lmas yla sa lanacak ilave kaynaklar, ifllem vergilerinin düflürülmesi baflta olmak üzere üretim ve istihdam teflvik ederek büyümeye katk sa layacak flekilde de- erlendirilecek. -Vergilemenin daha adil olmas n ve mali fonksiyonunu yerine getirmesini sa layacak flekilde vergi taban geniflletilecek.(aa) Akaryak t istasyonlar, mesafe koflulunun kald r lmas na tepkili baflka yollara gidiliyor. Kilometre tahdidinin kald r larak yan yana istasyon aç lmas na izin vermek intihar olur." zmir Ticaret Odas 58. Meslek Grubu Meclis Üyesi Tibet Foçal ise kilometre tahdidinin kald r lmas durumunda Türkiye'nin akaryak t istasyonu çöplü üne dönüflece ini söyledi. Düzenlemenin ayn güzergahta yan yana istasyonlar n kurulmas na zemin haz rlayaca n vurgulayan Foçal, "Mevcut koflullarda bile akaryak t istasyonu say s çok fazla ve bayi bafl - na sat fllar çok düflük. 6 bine yak n fazla istasyon varken, mesafe flart n n kalkacak olmas yeni istasyonlar n kurulmas n sa layacak. Bu düzenleme, çal flan akaryak t istasyonlar n n yan ndaki arsa sahibine 'arsa senden, pompa bizden' mant ile yeni istasyonlar kurulacakt r. Böyle bir durumda her iki istasyonda zarar edmifl olur. Bundan ana da t m firmas kazançl ç km fl olacak" diye konufltu. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - ABD'de 10 y ll k gösterge tahvilin faizi, ekonominin toparlanma iflaretleri göstermesinin Fed'in parasal geniflleme program n daraltabilece i beklentisini güçlendirmesi sonucu yükseliflini sürdürdü. Son bir y ll k dönemde 10 y ll k ABD tahvilleri 24 Temmuz'da yüzde 1,38 ile bir y ll k dönemdeki en düflük seviyesini gördükten sonra 3 Mart 2013 tarihine kadar kademeli yükseliflini sürdürerek yüzde 2,05 seviyesine ulaflt. Mart-may s aylar aras nda k sa vadeli düzeltme trendine geçerek 1 May s'ta tekrar yüzde 1,62'ye gerileyen 10 y ll k ABD tahvil faizleri, o günden itibaren h zl bir flekilde yükselifle geçti. Fed'in parasal genifllemede beklentilerden daha önce bir s - k laflt rmaya gidebilece i endiflelerinin etkisiyle 10 y ll k ABD tahvil faizleri 11 Haziran'da yüzde 2,29 ile bir y ll k dönemdeki en yüksek seviyesini gördü. ABD d fl ndaki geliflmifl ülke piyasalar nda da ayn dönemde benzer bir flekilde yükselifl e ilimi oldu u görülüyor. Büyük merkez bankalar n n parasal genifllemeyi s n rland raca beklentisinin öne çekilmesiyle ve geliflmifl ekonomilerde 10 y ll k devlet tahvillerinin faizinin yükselmesiyle geliflmekte olan ülke piyasalar ndan fon ç k fllar h zland. Buna paralel olarak Türkiye'den de son bir ayl k dönemde fon ç k fl oldu. 10 y ll k tahvilin faizi may s ay nda yüzde 6,1 iken Haziran ay nda en yüksek yüzde 8,08'e ulaflt. Son bir haftal k dönemde ise 10 y ll k tahvilin faizi yüzde 7,56'dan yüzde 7,11'e geriledi. Analistler, tahvil bono piyasas ndaki son geliflmeleri, Türkiye'deki tahvil faizlerinin seyrini ve küresel piyasalardaki yükselifl e ilimini AA muhabirine de- erlendirdi. fl Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdürü fiant Manukyan, son hareketlerde Fed'in parasal genifllemeyi (QE) yavafllataca korkusu kadar Japonya Merkez Bankas 'n n (BoJ) Japon varl klar nda volatiliteyi kontrol edememesinin de rol oynad n belirtti. Yen'de yaflanan sert dönüflün carry trade, yani düflük faizle kredi alarak daha riskli ülkelere yat r m kaynakl pozisyonlar n kapat lmas nda büyük rol oynad n savunan Manukyan, flunlar kaydetti: "Brezilya gibi pek çok ülke h zl de- er yitiren kurlar n enflasyonist etkisini azaltmak için piyasaya müdahale ederken, yabanc lara uygulanan vergileri düflürüyor veya di er baz ülkelerde gördü ümüz gibi merkez bankalar faiz artt rabiliyor. Fed korkusunun biraz abart ld n ve Fed'in en erken eylülde harekete geçece ini düflünüyorum. Ancak bu durumda bile 10 y ll k tahviller uzun vadeli bir yükselifl trendinde ve para ilk aflamada geliflmekte olan piyasalardan ç kmay sürdürecektir. BoJ'un olas bir müdahalesi de piyasalar rahatlatabilir." fiant Manukyan, ABD'den gelecek her iyi verinin özellikle enflasyondaki yükselifl ve 200 binin üzerinde istihdam verisinin bono faizlerini yükseltece ini belirterek, "1980 de Paul Volcker in Fed in bafl na geçmesinden 2012'ye kadar gerileyen ABD tahvil getirileri art k y llar sürecek bir yükselifl trendine giriyor. Yükseliflin h z, ekonomik veriler 'ki flu anda iddia edildi i kadar kuvvetli olmad n düflünüyorum', portföylerde alokasyonlar n ayarlanmas ve Fed'in politikas na ba l olacakt r" dedi. Garanti Yat r m Stratejisti Tufan Cömert, may s ay ortalar ndan bu yana geliflen ülke piyasalar nda sat fllar n hakim oldu u belirterek, bu sat fllar n en önemli sebebinin Fed in tahvil al m tutar n azaltaca beklentisi oldu unu kaydetti. Fed in piyasaya para enjekte ediyor olmas n n uzun süredir yat r mc lar n daha riskli varl klara sorgusuz sualsiz yat r m yapmalar na neden oldu una iflaret eden Cömert, "Fed in bu program nda art k frene basaca beklentisi bu risklerin yeniden su yüzüne ç kmas - na yol açt. Geliflen ülkelerden bu kayg larla ç k fllar art p para birimleri h zla de er kaybetmeye bafllay nca, merkez bankalar da klasik silahlar na sar l p bir flekilde faizleri art rmaya çal fl yorlar" dedi. Cömert, Fed konusunun netleflmedikçe geliflmekte olan ülkelerden ç k fllar n devam edece ini öngörerek, flunlar anlatt : "Gelecek hafta yap lacak Fed toplant s sonras nda verilecek mesajlar bu anlamda önemli. Ancak gelen verilere bakt m zda henüz Fed in ekonomiden deste ini çekmesi için çok erken oldu- unu düflünüyoruz. Yine de Fed in eylül ya da aral k aylar ndaki toplant s nda bu konuda bir sinyal verme olas l art k göz ard edilemez. Bu da tahvil faizlerinde global ölçekte sat fl bask s n n bir süre daha etkili olaca na iflaret ediyor." Uzun vadeli tahvil faizlerinin de ABD de artan tahvil faizleri nedeniyle bask alt nda oldu unu ifade eden Cömert, bu nedenle faizde bundan sonraki hareketin Fed e yönelik beklentilere oldu u kadar TL nin seyrine de ba l olaca n belirtti. Bu iki konu hakk nda olumlu geliflmeler oldu u taktirde, tahvilde bundan sonra görülecek sat fllar n, kademeli al m yönünde de erlendirilmesi gerekti ini düflünen Cömert, flöyle konufltu: "Özellikle 10 y ll k tahvil faizinin geldi i seviyeleri cazip buluyorum. ABD tahvil faizlerinin artmaya devam etmesi elbette çok büyük bir risk ama enflasyon beklentileri ile birlikte bak ld nda 10 y ll k tahvil yüzde 1,5-2,0 aral nda bir reel getiri sunmaya bafllad. Bu nedenle, mevcut flartlar alt nda, yüzde 8 bileflik civarlar bu vadede al m için cazip. Gösterge tahvilde ise, global piyasalarda bir sakinleflme olmas durumunda, yüzde 6,2-6,3 bilefli e do ru düflüfl bekliyorum." Bo aziçi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Burak Salto lu, Türkiye'de yüzde 4,8'leri gören gösterge faizin bu seviyelerden h zla uzaklaflmas n n nedenini global flartlara ba layarak,, flu anda normale dönüflün oldu unu ve politik belirsizli in azald kça daha da inebilece ini söyledi. Faizlerin temel belirleyicisinin baflta global likidite koflullar ve geliflmifl ülkelerdeki faizler oldu unu anlatan Salto lu, sonras n n Türkiye'nin büyüme, enflasyon ve di er parametreleri oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "fiu an için yön global olarak da afla de il. En az ndan flu flartlarda kal c bir düflüfl çok kolay de il. Ama çok ani ve h zl bir faiz ç k fl da baflta Fed ve ABD ekonomisi için istenen bir durum de il. O yüzden art fl çok çabuk gerçekleflmeyebilir. Nokta tahmini bu belirsizlikte zor. Ama yüzde 4'lü seviyeleri görmek çok mümkün de il. Üst tarafta da yüzde 5,75-7 seviyeler konuflulabilir." (AA) 18 Haziran 2013 Faiz atefli, Fed korkusuyla düflemiyor Küresel piyasalardaki faizlerin yükselifl e ilimi, Fed'in parasal genifllemeyi beklentilerden erken sonland rabilece ine yönelik korkularla devam ettiriyor. Üretici ve besici sigortay sevdi ZM R - Tar m Sigortalar Havuzu'nda (TARS M), sistemin devreye girdi i 2006 y l ndan bu yana 3 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi, 52 milyon dekar alan ve 2 milyona yak n büyükbafl ve küçükbafl hayvan sigortaland. AA muhabirinin TARS M verilerinden derledi i bilgilere göre, sigortalama kapsam nda olan alanlar aras nda baflta Bitkisel Üretim Sigortas olmak üzere serac l k, büyük ve küçükbafl hayvanc l k hayat sigortas, su ürünleri hayat sigortas ve kümes hayvanc l hayat sigortas yer al yor. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ise tar m sigortas yapt rmalar konusunda üreticileri teflvik etmeye ve sigorta priminin yar s n ödemeye devam ediyor. Küresel s nma ve iklimsel de iflimler sebebiyle de, ürünler üzerindeki riskler her geçen y l art yor. Sistemin devreye girmesinde bu yana geçen 7 y lda, TARS M'de 52 milyon dekar alan ve 2 milyona yak n büyükbafl ve küçükbafl hayvan sigortaland. TARS M 7 y ll k sürede 34 milyar lira sigortalama ifllemi yaparken, sistemin bafllang c ndan günümüze 3 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi. Üreticiler TAR- S M'e 826 milyon lira prim ödemesi yaparken, çiftçilere 954 milyon lira hasar tazminat ödendi. Sigortalama ifllemlerinin bölgesel da l m ise bölgelerin hasar görme s kl ile do ru orant l olarak artarken, sigorta türleri aras nda Bitkisel Ürün Sigortas 'n n bafl çekiyor. Üreticiler ise, özellikle kendi ürünlerinin zarar gördü ü durumda, sigortas n yapt rm fl baflka üreticide sistemin ifllerli ine örnek görürse mutlaka sigorta yapt r yor. Devlet deste i ile birlikte TAR- S M'in televizyon kanallar ile radyolarda yay mlad tan t m kampanyalar da sigortalama ifllemlerinin artmas nda etken olarak göze çarp yor. (AA)

11 Ekonomi 18 Haziran ZM R - zmir G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ahmet Güldal, Tar m ve G da Zirvesi kapsam nda oluflturulan çal flma gruplar nda tar m üretimi konusunda 10 y ll k süreçte çözüm önerileri ve yol haritas n n çizildi ini söyledi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker'in de kat l m yla Kaya Termal Otel'de gerçeklefltirilen zirvenin aç l fl nda konuflan Güldal, zmir in, Türkiye nin en önemli tar m üretim ve iflleme merkezlerinden biri oldu unu belirtti. Ahmet Güldal, "Bitkisel, hayvansal, g da ve su ürünleri üretimi alanlar nda oluflturdu umuz 4 çal flma grubu uzun bir haz rl k döneminde hedefler belirlendi. Yo un bir kat l mla gerçeklefltirilen çal flma gruplar nda görüfl dilek ve temenniler ortaya konuldu. zmir de tar m üretiminin 10 y ll k süreçte çözüm önerileri ve yol haritas belirlendi" diye konufltu. Ege hracatç Birlikleri Koordinatör Baflkan Mustafa Türkmeno lu ise zmir in, yüzy llard r üretim ve ihracata konu olan geleneksel tar m ürünlerinin yan s ra son y llarda jeotermal s tmal örtü alt topraks z serac l kla da öne ç kmaya bafllad n kaydetti. zmir'in organik ürünlere kadar uzanan birçok tar msal ürünün ifllenmesi ve ihracat nda hat r say l r bir yere ve güce sahip oldu unu kaydeden Türkmeno lu, "Gerçek potansiyelimizin uza nda olsa da geçen y l Ege'den 163 ülkeye 3,7 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirdik y l nda hedefledi imiz 4 milyar dolarl k tar m ürünleri ihracat na rahatl kla ulaflabilece imizi düflünüyorum" fleklinde konufltu. Türkmeno lu, Ege Bölgesi nden 2023 y l için 12 milyar dolarl k ihracat hedeflerinin bulundu unu kaydetti. Bu hedefe kolayl kla ulafl laca na inand n dile getiren Mustafa Türkmeno lu, hedefin ortak bir stratejinin, inanc n, çal flman n sonucu gerçekleflece ini dile getirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) Yönetim Ender Yorganc lar ise tar m üretiminin dünyada gelece in en stratejik ürünü olaca n belirterek, Türkiye nin tar msal has las yla dünyada 6. s rada bulundu unu söyledi. Tar m n gelece i için bu tür zirvelerin önemli oldu unu dile getiren Yorganc lar, g da sanayindeki at l kapasite bulundu unu belirterek flöyle konufltu: "G da sektöründe at l kapasitesinin de erlendirilmesi gerekiyor. EBSO olarak fabrikalar nda yapt m z araflt rmada kapasitenin yüzde 40 n n kullan ld n gördük. Bu konuda tedbir al nmas gerekiyor. lçe baz nda YARIN Tar m üretiminin 10 y ll k yol haritas belirlendi KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ürün planlanmas yap lmal d r. zmir ekonomisi ve sanayisi aç s ndan stratejik olan pamuk üretimine yönelik stratejiler belirlenmelidir. Türkiye de organik olarak üretilen 136 çeflit tar m ürününden 86 s zmir de üretiliyor. zmir Ticaret Borsas ( TB) Yönetim Kurulu Baflkan Ifl nsu Kestelli ise tar m sektörünün dünyada son 10 y lda y ll k ortalama yüzde 2,1 büyüdü- ünü söyledi. Sektörün büyüme h z - n n gelecek on y l içinde ciddi ölçüde yavafllayarak y ll k yüzde 1,5 e düflmesinin beklendi ini anlatan Kestelli, artan flehirleflme, yaflanan gelir art fl, bioyak t üretiminin artmas gibi etkenlerin tar mda tüketimi art rd n kaydetti. (AA) G E L G E Ç A R K 2 D E A L S T Ö 3 R E K L A M V A T 4 N S A L E P N Ü 5 E T E N E M E 6 E K M L M E 7 A M O K B E N Z 8 B L A H A R E A 9 A N O M A L E N 10 K G E L E N E K 11 Ü N T A R K E M 12 S A K Y N E E 13 K A L I N N O T 14 M N K B E K A 15 A L A Y F A K N 16 R L A H T C E 17 N K E R A M E T 18 F L A A K A R 19 E S A T R N E M 20 T A M M S N A

12 12 YARIN Ekonomi 18 Haziran 2013 "Türkiye % 3 büyüdü, bu rakam hiçbir Avrupa Birli i ülkesi yakalayamad " Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Türkiye'nin y l n ilk çeyre inde yüzde 3 büyüdü ünü, bu rakam hiçbir Avrupa Birli i ülkesinin yakalayamad n söyledi. LONDRA - Bakan Ergün, ngiltere'nin baflkenti Londra'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Türk ifladamlar, akademisyenler ve sivil toplum kurulufllar n n temsilcileriyle bir araya geldi. Toplant ya Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Baflkonsolos Ahmet Demirok ve çok say da davetli kat ld. Türkiye'nin d fl politika, demokratikleflme ve ekonomi gibi temel alanlarda büyük bir de iflim yaflad - n belirten Ergün, yaflanan bu de- iflim nedeniyle Türkiye'nin tüm dünyan n ilgisini çekti ini ve takdirini kazand n kaydetti. Türkiye'nin yükselifl trendinin çok say da insan sevindirdi ini ancak buna sevinmeyenlerin de olabilece ini ifade eden Bakan Ergün, "Uluslararas iliflkilerde maalesef bunlar da görüyoruz. Size dost görünenler arkan zdan sizin yükseliflinizden duyduklar rahats zl söyleyebilirler. Bu gerçekleri de görerek hareket edece- iz. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Türkiye'nin bu yükselifli özellikle stanbul'u bir ekonomik merkez olarak New York gibi, Londra gibi dünya ekonomisinin nabz - n n att önemli noktalardan birisi haline getirecektir" diye konufltu. Ekonominin y l n ilk çeyre inde yüzde 3 büyüdü ünü dile getiren Ergün, bu rakam n Türkiye için mütevazi bir rakam oldu unu bildirdi. Ergün, y l n ilk çeyre indeki büyüme oran n n AB üyesi di er ülkelerle mukayese edildi inde hiçbir AB ülkesinin bu oran yakalayamad na dikkati çekerek, flöyle konufltu: "Yar s ndan fazlas nda küçülme var, bir k sm stabil, bir k sm nda da yüzde 1 ve alt nda büyüme rakamlar var. Geliflmifl ülkelerde krize neden olan ve krizden ç kmay engelleyen husus ayn d r. Bunlardan birisi kamu maliyesindeki bozulma di eri de banka sistemindeki ar zalard r. AB sadece Yunanistan için 500 milyar avroya yak n para harcad. Bizim 500 milyar avromuz olsa uçar z. Ve hala sorunlar devam ediyor. ki gün önce devlet televizyonlar ve radyolar için kapatma karar al nd. Bütün bunlar bankac l k sisteminin ve kamu maliyesinin bozuldu unda nelere yol açaca n ve düzelmesinin ne kadar zor oldu unu gösteriyor." Bakan Ergün, özellikle 2001 krizinden sonra al nan tedbirlerin etkili bir flekilde uyguland n, bu s k tedbirlere ra men de büyümenin devam etti ini söyledi. Milli gelirin 10 y l içinde 230 milyar dolardan 800 milyar dolar seviyesine ç kt n belirten Ergün, " ngiltere'nin milli geliriyle mukayese etti imiz zaman 800 milyar dolar bizi tatmin eden bir rakam de il ama bu rakam 10 y l içinde 3'e katlanm flt r. Dikkat çekici olan taraf bu. Hiçbir ülkenin milli geliri 10 y l içinde 3'e katlanm fl de ildir. Önümüzdeki 10 y l içindeki hedefimiz milli gelirimizi yeniden 2,5 kat art rmakt r. Biz s çraya s çraya ilerlemek durumunday z. Yavafl yavafl ilerlemek bizim için kafi de il" ifadesini kulland. Bakan Ergün, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip oldu unun alt n çizerek, flöyle devam etti: "Düflük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine geldik. Fert bafl na 3 bin 500 dolar milli gelirden 11 bin dolar seviyesine ulaflt k. 11 bin dolar gelir seviyesi orta düzeydir. Toplumlar n ço u bundan tatmin olurlar. Burada da patinaj yapar giderler. Orta gelir tuza diye bir tuzaktan her zaman söz edilir. Ama biz o tuza a düflmeyece iz. Bizim orta gelir tuza na düflmeden bir s çrama yapmam z ve fert bafl na düflen milli gelirimizi 25 bin dolara ç karmam z laz m." Ekonomideki baflar lar n petrol, do algaz ya da alt n rezervleriyle elde edilmedi ini belirten Ergün, "Zaten yok. Bunlar çal flarak, özel sektör eliyle üretim yaparak ve bunlar tüm dünyaya ihraç ederek yapt k" dedi. Ergün, Türkiye'nin enerji ihtiyac - n n gelecek 10 y l içinde çok fazla artaca n dile getirerek, mevcut üretilen enerjinin iki kat na ç kar lmas gerekti ini kaydetti. Ergün, Avrupa'da nükleer yat r mlar n zaman zaman elefltirildi ini ancak ngiltere'nin 40 y l aradan sonra 2 yeni nükleer santral yapmaya karar verdi- ini söyledi. Dünyan n her yerindeki bilim adamlar yla iletiflim a oluflturduklar n aktaran Ergün, daha önce yurtd fl na giden bilim adamlar için "beyin göçü" tabiri kullan ld n ancak kendilerinin yurtd fl ndaki bilim adamlar n "beyin gücü" olarak gördüklerini ifade etti. Ergün, toplant da kendisine yöneltilen sanayileflme ve çevre hassasiyetiyle ilgili soruya, "Türkiye sanayileflme sürecini devam ettiriyor. ngiltere, ABD gibi ülkeler sanayileflirken çevreyle uyumlu olmad. Bugün hala baz ülkeler hiç de çevreyle uyumlu olmayan sanayileflme politikalar n devam ettiriyorlar. Ama biz yeni ve çevreci teknolojileri kullanmak zorunday z. Türkiye'de çevre düflman bir sanayileflme politikas olamaz. 'Sanayileflelim de nas l olursa olsun, üretelim de nas l olursa olsun' demiyoruz" yan t n verdi. (AA) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için son 15 gün ANKARA - Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan KDV mükelleflerinden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihaz kullananlar ile yol kenar otopark hizmeti veren mükellefler, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanmak zorunda olacak. Maliye Bakanl 'n n Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i, Resmi Gazete'nin bugünkü say s nda yay mland. Buna göre, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak basit/bilgisayar ba lant l ve EFT- POS özelli i olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayr l yor. Ayr ca akaryak t pompalar na ba lanan, sinema girifl bileti ve yolcu tafl ma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da tebli kapsam na giriyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar n kullan lmas na iliflkin de kademeli bir geçifl öngörülüyor. Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanun ve ilgili mevzuat na göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihaz kullananlar, 1 Temmuz 2013'ten itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazlar kullanmak zorunda olacak. Kapsama dahil olan mükelleflerin, mezkur tarihten sonra kulland klar tüm seyyar EFT-POS cihazlar n n yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelli i bulunacak. Mükellefler, bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar alarak kullanabilecek. Yol kenar otopark hizmeti veren mükellefler de yine 1 Temmuz 2013'ten itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT- POS özelli i olanlar n kullanmak zorunda olacak. (AA)

13 18 Haziran 2013 D fl Haberler YARIN 13 Bulgaristan ve Romanya aras ndaki ikinci köprü törenle aç ld Bulgaristan ile Romanya aras ndaki kinci Tuna Köprüsü, uzun y llar süren çal flmalar n ard ndan resmi törenle aç ld. Köprünün aç l fl na Bulgaristan Baflbakan Plamen Oreflarski ile Romanyal mevkidafl Viktor Ponta ve Avrupa Bölgesel Gelifltirme Komiseri Johannes Hahn kat ld. Aç l fl kurdelesini köprü inflat n n bafllang c ndan bu yana çal flan iki iflçi taraf ndan kesildi. SOFYA - Johannes Hahn, Avrupa'n n en fakir ülkeri aras nda gösterilen Bulgaristan ile Romanya'n n böyle bir köprüyle ba lanmas ndan memnuniyetini dile getirerek, "Bu köprünün iki ülke halk için refah yükseltme yeri olaca ndan eminim." sözlerini kulland. ki ülke taraf ndan köprünün iflletilmesi için ortak kurulan flirket Bulgaristan Parlamentosu!ndan 30 May s ta onay alm flt. Köprüden geçen araçlardan elde edilecek ücretlerin toplanmas yla görevli olacak olan Vidin-Kalafat Tuna Köprüsü flirketi ise 6 Haziran tarihinde kuruldu. Köprüden geçen binek araçlar 6 Euro veya 12 leva ödeyecek. 9 kiflilik minibüsler için de ayn ücret geçerli olurken, 7,5 tonluk yük tafl tlar n ile 23 kiflilik otobüslerin ise 23 leva veya 12 Euro ödemesi planlan yor. 7,5 ila 12 ton aras ndaki yük araçlar ise 49 leva veya 25 Euro, TIR lar n ise 72 leva veya 37 Euro ödemesi öngörülüyor. Yaklafl k 500 parçadan oluflan köprünün ilk kazmas 5 y l önce vurulmufltu. Temelleri Tuna dibinin 60 MOSKOVA - Rusya n n baflkenti Moskova da, sokak hayvanlar n n say lar n kontrol alt na al nmas yla ilgili bir yasa önerisini protesto etmek için 500 kadar hayvan sever, parlamento önünde bir araya geldi. Hayvan severler St. Petersburg ve di er kentlerde de sokak hayvanlar - n n toplanarak kontrol alt na alma çal flmalar n protesto etti. Yasa tasar s na göre, federal bölge s n rlar içerisinde sahibi olmayan köpek ve kedilerin say lar n kontrol alt na almak için imha ifllemi yap - labilecek. Önümüzdeki dönemde ç kar lmas ve 80 metre alt na yerlefltirilirken, kolonlara gemilerin çarpas ndan meydana gelecek hasarlar önlemek için koruyucu unsurlar monte edilecek. Çift fleritli yol ile bir de demiryolu hatt n n üzerinden geçti i köprünün yap m için yaklafl k 300 milyon Euro harcand. Köprünün toplam uzunlu u 3,5 kilometre olup, sadece düflünülen yasa tasar s n ellerindeki pankartlarla protesto eden eylemciler, Rusya Devlet Duma's Baflkan Sergey Nar flkin e tasar n n geri çekilmesi için dilekçe verdi. Protesto s ras nda Rus bas n na aç klama yapan hayvan haklar savunucusu Yelena Nadyozkina, hayvanlar toplama ve ard ndan imha etmenin barbarl k oldu unu ifade etti. Baz tahminlere göre, baflkent Moskova da 25 bin sokak köpe i oldu unu belirten Nadyozkina, günümüzde bu hayvanlar öldürmenin 2 y la kadar hapis cezas içerdi ini su üstündeki k sm 1,8 kilometreye ulafl yor. Köprünün en yüksek k sm ise 45 metreyi buluyor. Tuna köprüsünün tamamlanmas yla yerel ekonomiye katk sa lamas ve Avrupa n n en yoksul bölgesi olan Kuzeydo u Bulgaristan da ifl piyasas n canl nd rmas ümit ediliyor. (CHA) Rusya da hayvan severlerden kontrol protestosu ancak yasan n çok nadir kullan ld - n kaydetti. Hayvan haklar n n korumak için yeni bir yasaya ihtiyaç duyuldu unu belirten hayvan haklar koruyucusu, Hayvanlar cezaland rmamam z gerekiyor. Hayvanlara zarar verenlere a r para cezas uygulanmas için kampanya bafllat yoruz. Benzer bir dilekçeyi de, Rusya n n 30 ayr flehrindeki milletvekillerine gönderece- iz. fleklinde konufltu. Shakalin haber portal, y l bafl ndan bugüne kadar 563 sokak köpe- inin 539 unun topland n aç klad. (CHA) Sel ma durlar na 8 milyar Euro'luk fon BERL N - Almanya'n n birçok eyaletini vuran sel felaketinin ma durlar için 8 milyar Euro tutar nda yard m fonu oluflturulmas kararlaflt - r ld. Federal çiflleri Bakanl ile Saksonya, Thüringen, Saksonya Anhalt ve Schleswig-Holstein eyaletleri h zl ödemeler konusunda anlaflt. Federal çiflleri Bakan Hans-Peter Friedrich ile Saksonya, Thüringen, Saksonya Anhalt ve Schleswig-Holstein eyaletlerinin baflbakanlar, sel felaketinin ma durlar na h zl bir flekilde yard m edebilmek için bir fon oluflturulmas n kararlaflt rd. Thüringen Baflbakan Christine Lieberknecht, bu fonun 8 milyar Euro tutar nda olaca n duyurdu. Selden hasar gören altyap n n imar ve yeniden yap lanma için kurulan fonun finansman n n nas l sa lanaca konusunda ise henüz aç klama yap lmad. Ancak fonun yar s n n federal hükümetin, di er yar s n n ise eyaletlerin kasas ndan al nan paradan oluflmas öngörülüyor. Anlaflmay flimdilik 4 eyalet imzalarken, di er eyaletlerle de görüflmeler yap ld içiflleri bakanl taraf ndan aç kland. Saksonya-Anhalt Baflkan Reiner Haseloff, dayan flma vergisi'nin yükseltilmesini önermiflti, ancak bu teklif kabul görmedi. Eyaletlerin baflkanlar ile bir araya gelen Federal Baflbakan Angela Merkel ise sel ma durlar na yard m etmek için federal yönetimin yeni borç alaca n duyurdu. Sol Parti ise sel ma durlar na yard m etmek için 10 milyar Euro'luk bir fon oluflturmas n talep etti. Partinin Federal Meclis Grubu Baflkan Yard mc s Dietmar Bartsch, Federal Meclis bir hafta içinde 480 milyar Euro tutar ndaki bankalar kurtarma fonunu' onaylam flt. Ayn h z afet söz konusu oldu unda da mümkün olmal. dedi. (CHA)

14 14 YARIN 18 Haziran 2013 D fl Haberler Hamburg'da Müslümanlarla 'Devlet Anlaflmas ' mecliste kabul edildi Almanya'da ilk kez Hamburg'da 2007 y l nda görüflmeleri bafllayan Müslümanlarla 'Devlet Anlaflmas ' eyalet meclisinde oy ço unlu u ile kabul edildi. Hamburg Baflbakan Olaf Scholz, Anlaflma içinde karfl l kl sayg n n yer ald bir anlaflmad r. dedi. Hamburg Bremen'den sonra Müslümanlarla anlaflma yapan ikinci eyalet olurken, Alevilerle de ayr bir anlaflma imzaland. HAMBURG - Almanya'da ilk kez 2007 y l nda H ristiyan Demokratlar n (CDU) tek bafl na iktidar oldu u dönemde zaman n eyalet Baflbakan Ole von Beust'un iste i üzerine bafllayan Müslümanlarla Devlet Anlaflmas ' görüflmeleri 6 y l aradan sonra sonuçland. Müslümanlar n din ve inançlar n n anayasal olarak koruma alt na al nmas n sa layacak anlaflma geçti imiz y l 13 Kas m'da Sosyal Demokrat Parti hükümeti ile Müslüman kurulufllar aras nda imzaland ktan sonra eyalet meclisine gönderilmiflti. Resmi, sivil kurum ve kurulufllar, uzmanlar, siyasi partiler ve komisyonlarla görüflüldükten sonra oylanmak üzere meclise gelen anlaflma oy ço unlu u ile kabul edilerek resmen yürürlü e girdi. Hamburg, Bremen'den sonra Müslümanlarla yap lan Devlet Anlaflma's n n yürürlü e girdi i ikinci eyalet olurken, Hamburg'da farkl olarak Aleviler ile ayr bir anlaflma imzaland. Sel felaketinden dolay Berlin'de Baflbakan Angela Merkel'in toplant s - na kat ld için oylamada haz r bulunamayan Hamburg Eyalet Baflbakan Olaf Scholz, anlaflman n kabul edilmesinden dolay memnuniyet duydu- unu kaydetti. Scholz, Bu çok önemli bir kilometre tafl. dedi. Anlaflman n ayn zamanda toplumsal birlik ve beraberli i güçlendirece ini kaydeden Scholz, Anlaflma uzun y llard r birlikte dikkatle incelenerek haz rlanan, içinde karfl l kl sayg n n yer ald bir anlaflmad r. diye konufltu. CDU Meclis Grubu Baflkan Dietrich Wersich kendi iktidarlar zaman nda bafllayan görüflmelerin sonuçlanmas ndan duydu u memnuniyeti dile getirerek, fiimdi bu anlaflmay MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakan Sözcüsü Aleksandr Lukafleviç, Suriye hükümetinin kimyasal silah kulland yönünde ABD, ngiltere ve Fransa dan uzmanlar n ortaya koydu- u iddialar n temelsiz oldu unu, Rusya y ikna edemediklerini söyledi. Lukafleviç, Biz ABD, ngiltere ve Fransa dan uzmanlarla bu konu ile ilgili bir dizi görüflme yapt k. Suriye askerlerinin kimyasal silah kulland yönündeki iddialar kabul edilebilir de il. dedi. Rusya Parlamentosu alt kanad Duma D fl Politika Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov da kimyasal silah iddialar n temelsiz olarak tan mlad. Twitter hesab ndan de erlendirmede bulunan Puflkov, Esed neden az miktarda sarin gazi muhalif gruplara karfl kullans n? Bunun dayand gerekçe ne olabilir? D fl müdahale için Esed zemin mi oluflturmak istiyor? Bu iddialar herhangi bir dayanaktan yoksun elefltirisi getirdi. Puflkov, ABD nin muhalefete yönelik askeri yard m karar n n da bölgeye do rudan müdahil olma anlam na geldi ini söyledi. Interfax a konuflan Puflkov, Silah ambargosunun kalkmas ndan belirli bir zaman sonra, ABD den do rudan çat flmaya müdahil olacak bir ad m görebiliriz. iddias - n dile getirdi. Suriye muhalefetine uygulamaya, hayata geçirme zaman. dedi. Yefliller Meclis Grubu Baflkan Jens Kerstan ise anlaflman n kültürel çeflitlili in kabulü için önemli oldu unu belirtti. Alevi kuruluflu HAAK-Bir Baflkan Ali Ay ise anlaflman n Türkiye için de bir mesaj oldu unu ifade ederek, Biz Türkiye'de de buradaki gibi inanc m - z n kabul edilmesini cemevlerimizin tan nmas n istiyoruz. aç klamas n yapt.(cha) ABD, Fransa, ngiltere ve Rusya y kimyasal konusunda ikna edemedi ulaflt r lacak Amerikan silahlar n n bölgede denge aç s ndan önemli bir de iflime neden olmayaca n kaydeden Puflkov, son günlerde dengenin Esed rejiminden yana oldu unu savundu. Muhalefetin Esed rejimini deviremeyece i ortaya ç k nca, ABD nin çat flmaya müdahil olma iste inin artt - n vurgulayan Puflkov, Belirli istihbarat örgütlerine dayand r lan veriler var. Ortada gerçekler yok. E er kimyasal silah kullanm flsa, bunun Esed hükümeti taraf ndan kullan ld n n da kan t yok. Kimyasal silahlar muhalif gruplar taraf ndan d fl müdahaleyi sa lamak için kullan lm fl olabilir. dedi. (CHA) "Polis toplumsal huzuru sa lamak için ne gerekiyorsa yapar" WASHINGTON - ABD nin baflkenti Washington da polis olarak görev yapan Hakan Hüseyin Karaali, Amerika da polisin güvenli inin öncelikleri oldu unu söyledi. Polisin toplumsal huzuru sa lamas için ayakta kalmas gerekti ini ve bunun için ne gerekiyorsa yapaca n vurgulayan Karaali, "Amerika da her fleyden önce benim yani polisin güvenli- i gelir. Ben ayakta de ilsem sana nas l yard m edebilirim?" ifadelerini kulland. Karaali, Washington DC'deki polis akademisini bitiren ve flehirde görev yapan tek Türk polisi. Türkiye deki yaflanan gündemi yak ndan takip eden Karaali, Gezi Park eylemlerinde polisin haz rl ks z yakaland n düflünüyor. ABD de polisin yetkileri ve görev tan - m hakk nda Cihan Haber Ajans na de- erlendirmelerde bulunan Karaali, ABD de polisin bir ifl tan m var. Toplumsal huzuru sa lamak ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak. Bize ö retilen fley: Ayaklanmay bast rmak için ne gerekiyorsa yapacaks n." dedi. Kimin hakl veya haks z oldu unu düflünmenin polislerin ifli olamayaca n belirten Karaali, Ben polisim. Benim iflim kimin hakl veya haks z oldu unu düflünmek de il ayaklanmay bast rmak. Bunun için her türlü hakka sahibim. Benim veya vatandafl n can na kastedecek bir durum varsa bunu bekleyemem. Gerekirse atefl etme hakk m var. fleklinde konufltu. ABD de polise verilen atefl etme hakk na da de inen Karaali, Amerika da belli bir mesafeye yaklaflan, ölüme veya ciddi yaralanmaya sebep olabilecek tehdit oluflan kiflilere polisin direkt atefl etme hakk var. Sald rgan hayat n kaybetse de bu flekilde kendini korumak için atefl eden polisi sorgulanmaz. diye konufltu. (CHA)

15 YARIN 15 Ankara Kazan Halk Hamam n n temeli at ld 18 Haziran 2013 Kazan da belediye taraf ndan yapt r lacak olan Halk Hamam n n temeli düzenlenen törenle at ld. HABER MERKEZ Atatürk Mahallesinde Belediye Fen flleri Müdürlü ünün hemen yan nda yap lacak olan hamam n temel atma törenine Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Belediye ve l Genel Meclis Üyeleri ile vatandafllar kat ld. Kazan Ortaokulu ö rencilerinin halk oyunlar gösterileriyle bafllayan temel atma töreni konuflmalar, kurban kesimi ve dualarla devam etti. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk proje hakk nda bilgiler vererek, Kazan n bir hayali daha gerçeklefliyor. Geleneksel Türk Hamam - n n modern bir biçimde yorumlanmas yla tasarlanm fl, 2660 metrekare inflaat alan na sahip, 2 katl, kad n ve erkeklerin ayn anda yararlanabilece i geleneksel Türk hamam n n yan s ra sauna, soyunma odas, dufl, göbektafl ve vitamin bar yer alacak. dedi. Göreve geldikleri günden bu yana hükümet, Ankara Büyükflehir ve kendilerinin çal flmalar yla Kazan n çehresini de ifltirdiklerini vurgulayan Lokman Ertürk, Kazan n geliflimi üniversitelerin ilgili bölümlerinde tez konusu olacak kadar h zl olmufltur. Biz hizipte de il hizmette yar fl r z. Bizim için esas olan halk m z n yaflamaktan mutlu olaca bir Kazan meydana getirmektir. fleklinde konufltu. Belediye Baflkan Ertürk Kazan n So ulcak Mahallesinde bulunan termal suyun hamamda kullan lmas n n düflünüldü ünü ve hamam inflaat n n bu y l n sonunda bitirilmesinin planland n da sözlerine ekledi. Konuflmalar n ard ndan kurban kesildi, okunan dualar n ard ndan butona bas larak Kazan Halk Hamam n n temeli at ld. BELMEK kursiyerlerinden YILSONU SERG LER HABER MERKEZ Türkiye nin en büyük yerel yönetim okulu Büyükflehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar n n (BELMEK) y l boyunca üretti i el eme i göz nuru eserler, Baflkent in farkl merkezlerinde aç lan sergilerle Ankaral lar n be enisine sunuluyor. BELMEK Çayyolu Bölgesi Y lsonu El Sanatlar Sergisi, Zafer Çarfl - s Sanat Galerisi nde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek in de kat ld törenle aç ld. Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkan Selma Okuro lu, BELMEK ö retmen ve ö rencileriyle serginin aç l fl kurdelesini kesen Nevin Gökçek, BEL- MEK lerin art k meslek edindirme kursu olma niteli inin çok ötesinde ifllevler yüklendi ine dikkat çekti. Nevin Gökçek, flunlar söyledi: Sadece bir e itim merkezi olmayan ayn zamanda bir terapi merkezi haline getirdi iniz BEL- MEK ailesini, ortaya ç kard bu güzel eserler için kutluyorum. Bu güzel eserlere emek verdiniz, gönül verdiniz, sevinçlerinizi, üzüntülerinizi katt n z. Eserlerinizde, gözünüzdeki güzellikler var. Burada çok güzel arkadafll klar kuruyorsunuz, sevinç ve üzüntülerinizi arkadafllar - n zla paylafl yorsunuz ve evinize mutlu dönüyorsunuz. Buradaki terapi sonucu ev ortam nda da iliflkileriniz çok daha olumlu hale geliyor. Son günlerde meydana gelen olaylara da de inen, gördü ü manzara karfl s nda dehflete düfltü ünü ve çok büyük bir üzüntü duydu unu ifade eden Nevin Gökçek, Her yerde söylüyorum sevgi her fleyin anahtar d r. Rabbim bizi sevgisiz insanlardan korusun. Her fleyin bafl olan sevgi, bu güzel eserlerinizin ortaya ç kmas n sa l yor. Bu güzel eserleri ortaya ç karan BELMEK ailesini kutluyorum dedi. Konuflmas n n ard ndan Nevin Gökçek, Çayyolu Bölgesi nde 19 de iflik branflta e itim alan 1600 BELMEK kursiyerini temsilen seçilen çok say da eserin sergilendi i salonu gezerek, eser sahiplerini ve ö retmenleri baflar l çal flmalar ndan dolay kutlad. Nevin Gökçek e karfl her f rsatta sevgilerini gösteren kursiyerler, hat ra foto raflar çektirirken, kendi ürettikleri el nak fl türünde Türk fli tekni iyle yap lm fl yöresel bir masa örtüsü arma an ettiler. Hafta boyunca aç k kalacak y lsonu sergisinde sulu boya ve ya l boya resim, çini, k rkyama (patchwork), seramik, mozaik, el nak fl, tak tasar m, goblen boncuk ifli, mefruflat, i ne oyas, dantel anglez, ahflap boyama, aluminyum rölyef, ka t rölyef, tafl bebek, tel sarma, sim s rma, ipek tentür, flifl dantel branfllar nda kursiyerlerin el eme i göz nuru eserleri yer al yor. Nevin Gökçek, daha sonra Alt nda Gençlik ve Kültür Merkezi nde Alt nda Bölgesi ndeki kursiyerlerin el eme i göz nuru eserlerinin yer ald serginin aç l fl na kat ld. Alt nda Bölgesi nde bulunan 4 BELMEK kurs merkezinde e itim alan 500 ün üzerinde kursiyerin eserlerinin yer ald sergide; i ne oyas, resim, kilim dokuma, mefruflat, tafl bebek, giyim, boncuk ifli tel k rma, el nak fl, makine nak fl gibi branfllarda çok say da el eme i göz nuru eser sergileniyor.

16 18 Haziran YARIN Güncel Sanal alemde çocuklar ciddi tehlikeler bekliyor Antivirüs yaz l m üreten biliflim flirketi Bitdefender in dünya genelinde 19 bin ebeveyn üzerinde yapt araflt rmaya göre; çocuklar n internette ilgilendi i içeriklerin bafl nda yüzde ile pornografi geliyor. Ayr ca pek çok çocuk, sosyal a larda hesap açabilmek için yafl n oldu- undan büyük göstererek yalan söylüyor. Dünyan n önde gelen internet ve içerik güvenli i firmalar ndan Bitdefender in dünya genelinde 19 bin ebeveyn üzerinde yapt araflt rmaya göre çocuklar n internet üzerinden porno içeriklere ulaflma yafl 6 ya, internet üzerinden flört etme yafl n n ise 8 e düfltü ü tespit edildi. ABD, Fransa, Almanya, ngiltere, Avustralya, spanya ve Romanya baflta olmak üzere dünya genelinde pek çok ülkeden ebeveynlerin kat ld araflt rmaya göre çocuklar n anl k mesajlaflma uygulamalar na ve online oyunlara olan ilgisi ise azalma e ilimi gösteriyor. Bitdefender in gerçeklefltirdi i araflt rma, ayn zamanda çocuklar n sosyal a profillerinde de özellikle kay t yafl 13 den bafllayan Facebook ANKARA - Sa l k Bakanl nca aç klanan 2012 Faaliyet Raporu'na göre, son 10 y lda 611'i müstakil hastane ve yeni hastane binas olmak üzere 2 bin 134 yeni sa l k tesisi hizmete sunarken, ayn dönemde, hizmet al m yla birlikte kamu sa l k tesislerinde çal flan personel say s net olarak 229 bin kifli artarak 485 bin kifliye ulaflt. Sa l k Bakanl 2012 Faaliyet Raporu'nda, son 10 y lda 611'i müstakil hastane ve yeni hastane binas olmak üzere 2 bin 134 yeni sa l k tesisinin hizmete sunuldu unu bildirdi. Ayn dönemde, hizmet al m yla birlikte kamu sa l k tesislerinde çal flan personel say - s da net olarak 229 bin kifli artarak 485 bin kifliye ulaflt. Raporda, Sa l k Bakanl n n dünden bugüne sa l k politikas, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve stratejik plan yay mland. profillerinde yalan beyanda bulunduklar n ortaya koyuyor. Araflt rma kapsam nda 12 yafl ndaki çocuklar n yüzde 25 inden fazlas - n n bir sosyal a hesab oldu unu, 10 yafl ndaki çocuklarda ise bu oran n yüzde 17 oldu u aç kland. nternet Gelifltirme Kurulu Baflkan Serhat Özeren, siber güvenli in, internet ve bilgisayar kullan c - lar n n alaca bireysel önlemlerle bafllad n belirterek, üçüncü flah slarla flifre paylafl m n n do urabilece- i olumsuz sonuçlar konusunda kullan c lar uyard. Özeren, fiifre paylafl mlar veya flifresiz internet eriflimi siber güvenli in en büyük riskidir dedi. Özeren, nternet Gelifltirme Kurulu taraf ndan oluflturulan ve 83 kurum ve kuruluflun bir araya geldi i Siber Güvenlik nisiyatifi toplant s sonras nda AA muhabirine yapt aç klamada, bilgisayar ve ak ll telefonlar n n kölelefltirilmifl veya ele geçirilmifl cihazlar haline gelebilece ini söyledi. Kullan c lar n bilgisi olmadan bilgisayar ve internet hatlar n n, Türkiye de ve dünyada önemli kurumlara siber sald r amaçl kullan labildi ini ifade eden Özeren, Bu sald r lar kamu kurulufllar veya nükleer tesisler gibi çok kritik yap lar olabiliyor. nternet hatlar n n kullan m ve bu kullan mdan do an her türlü sonuçtan, bu hatlar sat n alan flah slar ya da iflletmelerin hukuki olarak sorumlu oldu u unutulmamal d r diye konufltu. Rapora göre, 2002 y l sonunda Türk sa l k sisteminin içinde bulundu u durum, hizmet sunumundan finansman na, insan gücünden bilgi sistemine kadar ilgli birçok alanda köklü de ifliklik yap lmas n gerekli k l yordu. Bu amaçla 2003'te Bakanl k, birçok uygulamay hayata geçirmeye bafllad. Bu kapsamda, ilk olarak SSK hastaneleri ve di er kamu hastaneleri Sa l k Bakanl na devredildi. Dar gelirli kesimlere yönelik olarak yeflil kartl vatandafllar n haklar geniflletildi. Yeflil kart sahiplerinin "ayakta tedavi" kapsam nda görecekleri sa l k hizmetleri ile ilaç giderleri devlet taraf ndan karfl lanmaya baflland. laçtaki KDV oran düflürüldü ve ilaç fiyatland rma sistemi de ifltirildi. Böylece ilaç fiyatlar nda önemli oranda indirim elde edildi. ilaç harcamalar n n hem kamu hem de vatandafla olan yükü hafifletildi. Köylerde de "112 acil Sa l k Hizmeti" sunulmaya bafllad, istasyon say s art r l p ambulanslar teknolojiye uygun olarak donat ld. Sisteme, hava ve deniz tafl ma araçlar eklendi. Bunun d fl nda bulafl c olmayan hastal klara ba l olarak sa l n bozulmas n ve erken ölümleri önlemek için kapsaml programlar hayata geçirildi. Bu kapsamda, kalp-damar hastal klar, kanser, diyabet, kronik solunum yolu hastal klar, felç, böbrek yetmezli i baflta olmak üzere belirli hastal klar için ulusal programlar planland ve uygulamaya konuldu. Bulafl c hastal klardaki gösterge, geliflmifl ülkeler düzeyine ulaflt. Bina, ekipman ve sa l k personelinin eksik oldu u bölgeler öncelikli kabul edilerek, bu konudaki dengesizlikler büyük ölçüde ortadan kald r ld. Son 10 y lda 611'i müstakil hastane ve yeni nternet flifrelerinin paylafl lmas - n n siber güvenlik aç s ndan büyük bir risk oluflturdu unu belirten Özeren, flunlar kaydetti: Kablosuz ve benzeri internet a lar n n paylafl lmas nda hukuki bir durum söz konusu oldu unda hat sahibinin IP adresi kay tlara geçiyor. nternet flifreleri paylafl ld nda, hakaret, yalan haber, provokasyon, virüs ve zararl yaz l m paylafl m nda bu hatlar kullan labiliyor. Bir kablosuz a n paylafl m, o kablosuz a a ba l her bilgisayar n güvenli ini ve kiflisel verileri de ciddi ölçüde tehlikeye at yor. Bu sebeple internet hatlar n n kontrolsüz bir flekilde bilinmeyen üçüncü flah slara kulland r lmas, hat sahipleri aç s ndan ciddi tehlike ve risk oluflturuyor. Kullan c lar n bilgisayarlar nda mutlaka orijinal yaz l m, anti virüs program, orijinal iflletim sistemi yaz l m kullanmalar gerekti ini ve bilmedikleri leri açmamalar n vurgulayan Özeren, doland r c l k ma duru olmamalar için hiçbir flekilde kiflisel bilgilerini internet ortam nda paylaflmamalar gerekti inin alt n çizdi. Sa l kta tesis ve hizmet ata hastane binas olmak üzere 2 bin 134 yeni sa l k tesisi hizmete sunuldu. Ayn dönemde, hizmet al m yla birlikte kamu sa l k tesislerinde çal flan personel say s net olarak 229 bin kifli artarak 485 bin kifliye ulaflt. Kamu kaynaklar aç s ndan da 2010, 2011 ve 2012 y llar içine alan orta vadeli mali plan ile birlikte mali sürdürülebilirlik teminat alt na al nd y llar n kapsayan orta vadeli program n esaslar belirlendi. Bu çerçevede belirlenen esaslar flöyle: "Sa l k hizmetlerinin eriflilebilirli i, kalitesi ve etkinli i art r lmaya devam edecek. Bunun için sa l k personeli say s n n art r lmas ve yurt genelinde dengeli da l m na iliflkin çal flamalara devam edilecek. Sa l k tesislerinde, teflhise dayal fiyatland rma yayg nlaflt r lacak. Ulusal Sa l k Bilgi Sistemi ile evde sa l k hizmetleri güçlendirilecek. (AA)

17 18 Haziran 2013 Ankara YARIN Baflkent meyvecilikte iddial Eylemler esnafa zarar veriyor Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB) Baflkan Mehmet Yi iner, Esnaf m z zor durumda b rakan Taksim Gezi Park protesto eylemleri art k son bulmal d r. Bu eylemler neticesinde esnaf m z çok büyük oranda zarar görmüfltür. dedi. HABER MERKEZ Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB) Baflkan Mehmet Yi iner, stanbul da bafllay p birçok l'e yay lan Taksim Gezi Park eylemlerinin Ankara da esnaf ciddi anlamda endiflelendirir boyuta geldi ini söyledi. Yi iner, baflta K z - lay ve Tunal olmak üzere baz bölgelerde gerçeklefltirilen maksad n aflan eylemler için Taksim Gezi Park 'nda bafllayan eylemler k sa sürede Ankara y da içine alan alan ulusal bir mesele haline geldi. Bu eylemlere; esnafa, vatandafla ve devlete zarar veren protesto gösterilerine son verilmelidir. Art k, ülkemize hiç bir fayda sa lamayacak bu protestolar ve eylemler daha fazla uzat lmadan bitmeli. ifadesini kulland. Protesto eylemlerinin ekonomiye olan olumsuz yans malar nedeniyle esnaf n zor günler yaflad n ifade eden Yi iner, Protesto, hak arama ve sorgulama tabii ki do al bir anayasal hakt r. Maalesef bu hakk m z HABER MERKEZ Anadolu nun tah l ambarlar ndan biri olan Ankara farkl ürünlerin yetifltirildi i bir tar m alan olarak da dikkati çekiyor. Farkl iklim ve toprak yap - s n içerisinde bar nd ran Ankara da meyvecilik de buna paralel olarak gelifliyor. Ankara l tar m ve G da Müdürü Muhsin Temel de Haymana ya ba l Balç khisar Köyü nü ziyaret ederek meyve üretiminin yap ld tar m alanlar nda incelemelerde bulundu. Seksen dönüm alan üzerine kurulu damla sulama sistemli elma ve armut bahçelerini ziyaret eden Temel, çiftçilere teknik bilgiler verdi. Meyve bahçesinin örnek bir tesis oldu unu ifade eden Temel, bölge çiftçisine bu iklimle, bu toprak yap s yla meyve yetifltirilebilece ini gösteren örnek çiftçilere teflekkür etti. Haymana daki bu bölgede meyvecili e daha çok yat r m yap larak ileride meyvecilikte söz sahibi olmalar n istediklerini kaydeden Temel, Ankara n n her türlü ürünün yetifltirilebilece i önemli bir tar m flehri oldu unu söyledi. Türkiye de 30 tar m havzas bulundu unu, Ankara n n bu 30 tar m havzas n n dördünün içerisinde yer ald - n vurgulayan l Müdürü Muhsin Temel, Bu bize flunu gösteriyor; Birçok il ayn iklim ve toprak yap s na sahipken Ankara da bir çok farkl iklim ve toprak yap s na sahip bölgeler bulunuyor. Dolay s yla Ankara birçok ürünün yetifltirilmesi aç s ndan uygun flartlara sahip bir il. Zaten Ankaral çiftçiler de bunun en güzel örneklerini gösteriyor. Havuçtan bu daya, viflneden fi e kadar birçok üründe Ankara Türkiye üretiminde ön s ralarda yer al yor fleklinde konufltu. çok do ru bir flekilde kullanmas n bilmiyoruz. ki haftad r devam eden protesto eylemleri, içine provokatörlerin de s zmas ile amac d fl na ç km fl, ülkemizin genel politikalar na ve ekonomisine zarar verecek boyuta tafl nm flt r. Tepkilerimizi k r p dökerek de il medeni bir tav rla ortaya koymal y z. Gösteriler bar flç l yoldan, hukuk kurallar çerçevesinde ölçüyü kaç rmadan yap lmal d r. diye konufltu. Yaflanan eylemlerden dolay esnaf n ekonomik olarak kara bir tablo çizdi ini sözlerine ekleyen Yi iner flöyle devam etti: Eylemlerin devam ile birlikte bekledi i sat fl yapamayan esnaf ekonomik olarak bitme noktas na do ru gelmifltir. Evine ekmek götüremeyecek durumda olan esnaf, kiras n, çal flan n maafl n, vergi, ba kur ve sigortalar n ödeyemeyece i gerçe i ile karfl karfl yad r. Yak n zamanda, esnafa kulland r lan kredinin faiz oran yüzde 4 e düflmüfl, esnaf tam da rahat bir nefes alacak derken, bu eylemler özellikle K z lay ve Tunal bölgesindeki esnaf n siftah yapmadan dükkan kapatmas na sebep olmufltur. Güven Park ta bulunan Minibüs ve Taksi duraklar ile depolama alanlar, eylemcilerin iflgalleri yüzünden günlerdir kullan lamamaktad r. Baflta bu bölge olmak üzere eylemler nedeniyle trafi in durumu kontrol edilir olmaktan ç km flt r. Taksici, Minibüs ve Özel Halk Otobüsü esnaf iflini 17 yapamamas ndan dolay zarar görmüfl, iflten ç k p evine gidemeyen vatandafl da ma dur olmufltur. Bu senaryo hergün yaflanmaktad r. Gezi Park eylemleri bafllad ndan itibaren her görüflten esnaf m z da içine alan bütünlü ümüz ve yaflamsal alanlar m z tam bir tehdit alt ndad r. Yaflanan gerginli in art k son bulmas gerekti ini belirten Yi iner, En k sa zamanda, daha fazla olumsuzlu un yaflanmamas, esnaf ve vatandafl n daha fazla zarar görmemesi için protesto ve eylemler bitmeli. Eylemlere kat lanlar art k akl selim davranmal. Halk m z güven ve huzurun tesisi için so ukkanl olmaya, sa duyuya davet ediyoruz. Günlerdir protesto eylemi ad alt nda sa a sola sald ranlar n oyununa gelmeyelim. Bu eylemlerin devam etmesi ile bafllayan kutuplaflma, ayr flma ve ötekilefltirme iyice derinleflmeden, yaflanan olumsuz sürecin normale dönmesini arzuluyoruz. dedi.

18 18 18 Haziran 2013 YARIN Ankara M N K ZABITALAR fi BAfiINDA Büyükflehir belediyesi çocuk meclisi üyesi bir grup, zab ta k yafetleriyle AfiT de esnaf ve g da büfelerini denetledi. HABER MERKEZ Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi nin üyeleri, zab ta k yafetleriyle, Ankara fiehirleraras Terminal flletmesi nde (AfiT ) denetim yapt, tüm Baflkentli çocuklar ad na iflyerlerini denetledi. AfiT Terminal Zab ta Merkezi ne giden minik zab talar, uygulamal e itim olana da bulacaklar denetime ç kmadan önce zab talara çeflitli sorular yönelterek, zab tan n görev ve sorumluluk alanlar konular nda bilgi sahibi oldular Daha sonra denetime ç kan minik zab talar karfl lar nda gören AfiT esnaf ve firma görevlileri önce olay tebessümlerle karfl lad lar ancak minik zab talar n s k denetimlerini görünce zor anlar yaflad lar. Minik zab talar, AfiT 'de otobüs firmalar n n ruhsatlar n ve görevlilerinin k l k k yafetlerini denetleyerek, bürolar nda bulundurulmas gereken malzemeleri, ilk yard m çantalar n, yang n söndürme tüplerini tek tek kontrol ettiler. -M N K ZABITALAR TAM NOT ALDI AfiT 'deki büfeleri denetleyen çocuk zab talar ürünlerin son kullanma tarihine bakt lar, ürün ve etiket efllefltirmesi yapt lar. AfiT içerisindeki lokanta ve tuvaletlerin temizli ini de kontrol eden minik zab talar büyüklerinden tam not ald. Bir günlü üne zab ta olan miniklerden 12 yafl ndaki Betül Kovayçin, bir büfenin sat fl tezgah n n d flar ya taflm fl oldu unu belirlerken, 10 yafl ndaki Selin Karaçam ise büfeye aç kta simit sat fl ndan dolay Kabahatler Kanunu na göre ceza yaz lmas n sa lad. - POL S KARAKOLUNA HT YAÇ VAR Girdikleri bir lokantan n mutfak bölümünü inceleyen, fiyat listelerini kontrol eden minik zab ta Ayflegül Aydemir, yap lan denetimlerde eksi i olan yerlere gerekli uyar lar n yap ld - n belirtti. Minik zab talar, günde 5 bin kiflinin u rak yeri olan AfiT gibi bir alanda zab ta ekiplerinin çal flmalar nda çok zorluklarla karfl laflt klar na tan k olduklar n belirterek, buradaki en büyük eksikli in ise bir polis karakolu oldu unu kaydettiler. Minik zab talar, denetimlerin ard ndan günün an s na zab ta a abeyleriyle birlikte hat ra foto raf çektirdiler. Yenimahalle ye yeni bir nefes HABER MERKEZ Yenimahalle Belediyesi taraf ndan Demetevler Onkoloji Hastanesi yan nda 40 bin metrekare alan üzerine kurulan ve yap m devam eden park ilçe sakinlerine yeni bir nefes oldu. Park daha aç l fl yap lmadan konuklar n a rlamaya bafllad. Tam teflekküllü park Önümüzdeki günlerde aç l fl yap lacak olan park içerisinde vatandafllar n ihtiyaç duyabilecekleri her ayr nt düflünüldü. 40 bin metrekare alan üzerine projelendirilen ve 8 bin adet fidan dikimi yap lan park içerisinde, 540 metre uzunlu unda 3 kulvarl koflu yolu, toplam 650 metrekare büyüklü ünde 2 adet çocuk oyun alan, 2 adet fitness alan, 28 adet çat l piknik masas ve 11 adet orman tipi piknik masas bulunuyor. Çevreci Baflkan yeflile doymuyor Göreve geldi i günden bu yana Yenimahalle ye 1 milyon metrekare yeni yeflil alan kazand ran Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n yeflile yat r mlar devam ediyor. 4 y l boyunca 104 yeni park ve 178 park tadilat yapan Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde 1 milyon 700 bin adet çiçek dikimi ve 110 bin adet fidan dikimi gerçeklefltirdi. Yeflil alan ve park çal flmalar ile Yenimahalle yi yeflile boyayan Yaflar, Önemli olan devletin kaynaklar n halk n yarar na kullanmak; demokrasinin kurallar n sözle de il eylemle yaflatabilmektir. Gücümüz yetti ince ilçemiz için elimizden gelenin fazlas n yapma gayretindeyiz. Bu park m z n aç l fl - n da önümüzdeki günlerde yapaca- z. fiimdiden vatandafllar m za hay rl olsun dedi.

19 18 Haziran 2013 E itim Alt y lda iki fakülte bitirdi UfiAK - Uflak Üniversitesi'nin akademik y l nda 3,86 not ortalamas yla üniversite birincisi olan Fen Edebiyat Fakültesi Co rafya Bölümü ö rencisi Duygu Çevik, iki fakülteyi üçer y lda bitirmeyi baflard. Çevik, 2010 y l nda girdi i Uflak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Co rafya Bölümü'nü 3 y lda 3,86 not ortalamas yla bitirmeyi baflard. Uflak Üniversitesi akademik y l nda en yüksek not ortalamas na sahip olarak üniversite birincisi olan Duygu Çevik, 2002 y l nda girdi i Dokuz Eylül Üniversitesi S n f Ö retmenli i Bölümü'nü de üç y lda bitirmeyi baflard n, toplam alt y lda iki fakülteyi bitirdi ini söyledi. YARIN flitme engellilerden iflaret diliyle konser 19 Ö rencilerin istedikleri takdirde lisans e itimlerini daha k sa sürelerde bitirebilece ini ifade eden Çevik, "Planl çal flan, derslerine özen gösteren her lisans ö rencisi e itimini çok daha k sa sürede tamamalayabilir " dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi S n f Ö retmenli i Bölümü'nü bitirdikten sonra bir süre ö retmenlik yapt n ifade eden Çevik flunlar söyledi: "Dokuz Eylül Üniversitesi S n f Ö retmenli i Bölümü'nden mezun olduktan sonra s n f ö retmeni olarak atamam yap ld. Köyde görev yaparken evlenince, eflimin ifli gere i mesle imden ayr lmak zorunda kald m y l nda Uflak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Co rafya Bölümü'nü kazand m. kinci s n fta alttan dersiniz yok ise ve not ortalaman z 3'ün üzerinde ise, üst s n f n derslerini alabiliyorsunuz. Bende not ortalamam hep yüksek tutmay baflard m ve üstteki dersleri vererek üç y lda e itimimi tamamlad m. Çok mutluyum." E itimi boyunca kendisine en büyük deste i eflinin verdi ini söyleyen Duygu Çevik, e itimine yüksek lisans ile devam etmeyi arzulad n dile getirdi. (AA) ANTALYA - Kepez flitme Engelliler lkokul ve Ortaokulundan mezun olan 16 ö renci iflaret diliyle konser verdi.kepez flitme Engelliler lkokul ve Ortaokulu mezuniyet töreni Erdem Beyaz t Kültür Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Okul müdürü Niyazi Arfl n, törende yapt konuflmada, e itim ö retim y l n n cuma günü sona erece ini, mezun olacak 16 ö renciye tören düzenlediklerini söyledi. Arfl n, 8 y l önce okula bafllayan ö rencilerin bugün liseye bafllayacak seviyeye geldi ini belirterek, "Engelli çocuklar hayata haz rlamak, gelece e umutla bakabilmeleri için e itim verdik. Annelerin babalar n 'ben öldükten sonra çocu um ne olacak' sorusuna elimizden geldi i kadar çare bulmaya çal flt k" dedi. Engelli ö rencilerin ailelerinin yaln z olmad klar n, bütün toplumun onlara destek verdi ini aktaran Arfl n, 2 y ld r Kepez'de ANKARA - Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünyada okula gidemeyen çocuklar n say s n n 2011'de 57 milyona düfltü ünü aç klad. Bir önceki y l okula gidemeyen çocuklar n say s 61 milyon olarak belirlenmiflti. UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, çocuklar n e itim hakk ile ilgili çal flmalar nda büyük ilerleme "Engeliniz Engelimiz" projesiyle engelli ve engelsiz çocuklar bir araya getirerek bir hafta empati program düzenlediklerini bildirdi. Konuflmalar n ard ndan mezun olan 16 iflitme engelli ö renci ö retmenlerinin yönlendirmesiyle halk oyunlar gösterisi sundu. Ö renciler daha sonra matematik ö retmeni Mustafa Sulubulut yönetiminde iflaret diliyle 5 flark söyledi. Mezuniyet töreni k yafetlerini giyen ö renciler keplerini f rlatarak, aileleriyle doyas ya e lendi. Sulubulut, törenin ard ndan gazetecilere yapt aç klamada Kepez flitme Engelliler Ortaokulunda 2,5 y ld r görev yapt n, iflaret dilini ö rencilerden ö rendi ini kaydetti. Ö rencilerden ayr ld için üzgün ancak ö rencilerinin liseye geçti i için de mutlu oldu unu dile getiren Sulubulut, "Okulda ilk defa böyle bir program düzenledik. flitme engelli ö renciler iflaret diliyle flark söyledi, gurur duyuyoruz" diye konufltu. (AA) Dünyada 57 milyon çocuk okula gidemiyor kaydettiklerini ancak BM'nin Milenyum Hedefleri kapsam nda 2015'te tüm çocuklar n en az ndan ilkokula gitmesi için belirlenen hedefe ulaflmalar n n imkans z oldu unu söyledi. Bokova, sanayileflmifl ülkelerin temel e itim için sa lad yard m n da 2011'de bir önceki y la göre yüzde 6 düfltü üne iflaret etti. 2011'de temel e itime en büyük katk y ngiltere verdi. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 18 Haziran 2013 Straforu çay kafl yla sanat eserine dönüfltürüyorlar Bart n da Bilim Sanat Merkezi ö rencileri, genellikle izolasyonda kullan lan naylon köpüklere çay kafl yla flekil vererek Anadolu medeniyetlerinin figürlerini yans tan rölyefler haz rl yorlar Görsel Sanat Ö retmeni Demir: nflaat malzemelerinin çocuklar n elinde bir sanat eserine dönüflmesi bizleri mutlu ediyor BARTIN - Bart n da Bilim Sanat Merkezi ö rencileri, genellikle izolasyonda kullan lan naylon köpüklere (strafor) çay kafl yla flekil vererek Anadolu medeniyetlerinin figürlerini yans tan rölyefler haz rl yorlar. Okullar ndan arta kalan zamanlar nda Bilim Sanat Merkezine gelen ilkö retim okulu ö rencileri, bina yal t m nda kullan lan strafor, seramik çimentosu, gaz betonu ve tutkal gibi inflaat malzemeleriyle yapt klar rölyef çal flmalar yla Anadolu daki tarihi miras n izlerini yaflat yorlar. Anadolu medeniyetlerinin simgeleri, hayvan figürleri ve savaflç lar n n rölyeflerini strafor üzerine çizen ö rencilerin, çay kafl yla köpü ü oyarak haz rlad klar eserler be eni topluyor. Merkezin Görsel Sanat Ö retmeni Ertu rul Demir, AA muhabirine yapt aç klamada, Bilim Sanat Merkezinde rölyef çal flmalar n ö rencilerle yaklafl k 3 y ld r sürdürdüklerini söyledi. Çal flmalar yaparken Anadolu da yaflam fl medeniyetlerin figürlerini kullanmaya çal flt klar na iflaret eden Demir, Kulland m z ana malzeme ise bina yal t m nda faydalan lan strafordur. Bu malzemeyi çocuklar m z inflaat malzemesi satan yerlerden kolayl kla temin edebiliyor dedi. - Kafl kla haz rlanan sanat eseri Demir, rölyef çal flmalar n n çok e lenceli geçti ini ancak yap m aflamas n n uzun sürdü ünü ve güç istedi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: Strafor ne kadar yumuflak bir malzeme olsa da kafl kla oyma k sm nda bir enerji istiyor. Bu tür çal flmalar çocuklar n el kaslar n n geliflmesine de büyük fayda sa l yor. nflaat malzemelerinin çocuklar n elinde bir sanat eserine dönüflmesi bizleri mutlu ediyor. Kafl kla haz rlanan sanat eserleri, görenlerin de takdirini kazan yor. Çocuklar m z n eserlerini merkezimizde sergiliyoruz. Ö rencilerden Öykü Zerna Özol da merkezdeki derslerin kiflisel geliflimleri aç s ndan büyük önem tafl d n belirterek, fiu anda yapt m z çal flma strafor üzerine rölyef. Baflta resim olmak üzere burada ald m z dersler okuldaki baflar m za da etki ediyor. Sanatla u raflmak insan her aç dan gelifltiriyor ifadesini kulland. Velilerden Neriman Aygün ise k z n n iki y ld r merkeze gitti ini, çocu unun sanat n bir alan nda kendini gelifltirmesinden de mutluluk duyduklar n anlatt. (AA) Seslerle Anadolu Kahramanmarafl ta sahnelenecek MERS N - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Anadolu nun farkl yörelerinden derlenmifl türkülerden oluflan Seslerle Anadolu müzikli oyunu Kahramanmarafl ta sahneleyecek. MDOB dan yap lan yaz l aç klamaya göre, Büyük Güneydo u Anadolu Turnesi kapsam nda sanatseverlerin karfl s na ç kan oyun, yar n Kahramanmarafl Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde izleyiciyle buluflacak. Türkü düzenleme ve müzik uyarlamas n Ali Aykaç n yapt, araflt rma ve metni Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yard mc s fiadi Erdo an a ait eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan a, müzikal sorumlulu u da Mehmet Y lmaz a ait. Dekor tasar m n Tayfun Çebi nin, kostüm tasar m n Sevda Aksako lu nun, fl k tasar m n Tar Deniz in yapt oyunun bafll ca rollerini Kenan Korbek, Sevil Erçak, P nar Olgun Güven, Melahat Yavuz, Baflak Y ld z, Nihan Evren, Neslihan Ulafl, Ali Ulvi Karaca, Deniz Karausta, Onur Polat, Yusuf Ziya Büyükaslan, Mehmet Erkoç ve Serkan Karagöz paylafl yor. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Erdo an fianal, Büyük Güneydo u Anadolu Turnesi kapsam nda Seslerle Anadolu müzikli oyununu Kahramanmarafl ta sahneleyeceklerini ifade etti. Anadolu nun kültürel zenginli inin sahneye tafl nd eserle opera ve bale bulunmayan illere turne yoluyla hizmet ettiklerini belirten fianal, sanatseverleri oyunu izlemeye davet etti. (AA)

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR SABAH BÜLTENİ Piyasalarda Son Sözü Yellen Söyleyecek 27 Mayıs 2016 Saat 08:30 arastirma@destekmenkul.com.tr KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR Petrol fiyatlarının yükselmesinden endekslerin destek bulduğunu

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30. Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ

SABAH BÜLTENİ. Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30. Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ SABAH BÜLTENİ Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30 Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ Fed tutanakları: Bazı üyelere göre faiz kararı 'ucu ucuna' alındı Fed'in para politikalarını

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak.

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik gündemde takip edilecek önemli datalar Avrupa senasında Fransa Tüketici Güven Endeksi, İnigltere Mortgage Onayları ve CBI Dağıtım Kanalları endeksi, ABD seansında ise ABD

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı