Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor"

Transkript

1 Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) kifli sahte belgelerle tutukland! HALKIN OLDU U HER YERDE Adalet ISSN: X 103 Ekmek ve Adalet Demifltik; bir daha kan tlan yor: Susurluk Devlettir! Bucak n gizli belgelerinde generaller, tekelci burjuvalar, faflist katiller, a alar... koyun koyuna! Medya polisin bu pisli ini gizledi

2 ÇA DUYUR I U Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n talebini baflkente tafl mak için Ankara ya Yürüyoruz! stanbul Toplanma Yeri: Pazar Saat:17.00 Sibel Yalç n Park /Okmeydan Ankara Toplanma Yeri: 4 Ekim Pazartesi Saat: Toros Sokak/S hhiye Haklar ve Özgürlükler Cephesi nin Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n Kampanyas sürüyor... Görmeyen gözleri, duymayan kulaklar açmak, suskun dilleri çözmek için Ankara ya Haklar ve Özgürlükler Cephesi 1 Nisan Davas Bafll yor Duruflma Günleri ve Saatleri: 25 Ekim 27 Ekim 1 Kas m 3 Kas m 5 Kas m Yer: stanbul 4 No lu DGM (12. ACM) Saat: AC L MÜDAHALE HATTI Nerede, nas l olursa olsun, bir hak gasp yla karfl laflt n zda bu numaralar aray n! Tel: Cep: Acil Müdahale Hatt, tüm bu bask lar karfl s nda birlikte hareket etmek, birimizin sorununu hepimizin sorunu haline getirmek ve dayan flmay güçlendirmek için kuruluyor. Keyfice bas lan kurum temsilcileri, gözalt na al nan devrimci demokratlar n yak nlar, bu olaylara tan k olanlar, Acil Müdahale Hatt 'n aray n, bilgi verin! Düzene muhalif tüm kurumlar bu yap y geniflletme çal flmalar - m za güç kat n! Dayan flmay ve birlikteli imizi büyütelim. Irak ta flgala Hay r Koordinasyonu Zavall. Biçare. Art k kabuslar ndan kurtulamay p ilaçlarla yafl yor. Art k onu ak l hastanesinden baflka kabul edecek yer yok. Oysa o bir zamanlar Türk polisinin en kahramanlar ndand. Medyan n gözdelerindendi. Biraz fazla deflifre olmufltu, herkes ona yükleniyor du; Ertu rul Özkök, hemen Ayfle Arman görevlendirip Hürriyet sayfalar nda ona kocaman bir yer açm flt kendini aklamas için. Hiçbir fley bana onlar orada öldürmekten daha çok mutluluk veremez. Gözümü k rpmadan öldürürüm... O zamanlar böyle konufluyordu. 10 fiubat 2002 tarihli Hürriyet te yay nlanan röportaj nda bu sözleri söylüyordu Ayhan Çark n... Paranoyan n, psikopatl n tüm izleri o röportaj nda da görülüyordu ama hala kuyru u dik tutmaya çal flan bir kontrac yd o zaman. fiimdi art k ak l hastanesine kapat lmam laz m diye mahkeme kap lar nda yalvar p sürünen bir kontrac. Sadece stanbul da 50 operasyonum (siz 50 infaz m diye okuyun) var diye övünüyordu o zaman. fiimdi paranoyak oldum diye dövünüyor. Öldürdükçe mutlu olmufltu o zaman; flimdi öldürdüklerinin duvarlara kanlar yla yazd imza gözünün önünden, beyninin k vr mlar ndan hiç gitmiyor. Öldüre öldüre bitiririz san yordu Çark n gibi z rcahiller. fiimdi bitmedi ini görüp, korkudan hergün kendisi yüz defa bitiyor. Adalet Ekmek ve Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Serkan Uymaz Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama ISSN: X Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Sizin kabuslar n z ancak musalla tafl nda biter 1 ay önce Siyasi fiube'den Dev-Sol masas arkadafllar m, bana yönelik bir silahl eylem yap laca n söylediler. Sürekli ilaç kullan yorum. Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi'nde yat p tedavi olmam gerekiyor. PARANOYAK OLDUM..." INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Devrimci Sol yaz lm flt kanla duvarlara. O imza, hala tüm halk düflmanlar n n korkusunun ortak ad. Geçen haftaki Aksiyon da bir örne i daha vard bu korkunun. M T çi Yavuz Ataç, Mehmet Eymür ün M T e dönüflünü anlat yordu: Eymür, Beni fienkal önerdi falan diyor. Bunu fienkal Atasagun ile de görüfltüm. Kendisi arac olmufl, ama flu amaçla: Eymür Dev-Sol'un ölüm listesindeyim. Tehdit al yorum diyor. fienkal Atasagun, Biz onu korumak için M T'e ald k dedi... (25 Eylül, Say : 510) Kimisi mahkemeden tahliye edilmek, kimisi M T te koltuk kapmak için Dev-Sol dan korkular n kullan yor olsa da, korku gerçek! Çark nlar, siyasi flubeden komiser Ayd n Bar fl n; Eymürler, M T çi Hiram Abas n bafl na geleni hiç unutmuyorlar... Ayhan Çark n 20 A ustos ta bir çay bahçesinden gözalt na al n p tutukland. Polise mukavemet gerekçesiyle tutuklanm flt hem de. Bak n flu dünyan n haline. Çark n 24 Eylül de ç kar ld stanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruflmas nda yalvar yakard : stanbul Terörle Mücadele fiubesi operasyonlar nda canla baflla görev yapt n... Dev-Sol un peflinde oldu- unu anlatt uzun uzun ve ekledi: Sürekli ilaç kullan - yorum. Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi'nde yat p tedavi olmam gerekiyor... Susurluk sonras nda ruhsatl silah m elimden al nd. Silah m elimden al n nca paronayak oldum..." Gerçe i tersinden ifade ediyor. O ve onun gibiler; as l olarak silah ellerine al nca paranoyak oldular ve daha da o paranoyadan kurtulabilmifl de iller. Silahs z, daha da önemlisi üniformas z kal nca ise, kabuslar görmeye bafllad lar. Kabus, halk düflmanlar için kaç n lmaz bir kader gibidir. Hepsi hayatlar n n flu veya bu aflamas n kabuslar içinde yaflarlar. Kabuslar n dindirmek için bofluna ilaçlardan medet umuyorlar. Onlar n kabuslar na hiçbir psikiyatrist, hiç bir Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi derman olamaz. Onlar n kabuslar ancak imam n kay na binince biter. Kay a biniflleri eceliyle mi olur, cepheliyle mi, art k oras n Allah bilir. Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. Örnekler Apt. No:5 Kat:5 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Sakarya mah. Uluyol cad. Ayd n flhan -2 No: 24 Kat: 2 Daire: 2 Osmangazi/Bursa Tel-faks: Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Bahçe Mah Sk. Tütüncü Apt. Kat: 1/6 Samsun- 19 May s Mah. Talimhane Cad. Albayrak flhan NO:24 Kat:2 Daire:9 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Zemin Kat No:4 Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler FAfi ZM N MEDYASI 3... FAfi ZM N MEDYASI 5... Tokat Da lar nda Çat flma 6... Gençlik Adalet stiyor Hukukcular zliyor Nisan Hukuksuzlu u Sapt r lan Adalet Panelinde Tart fl l yor flte Susurluk Devleti Bu! ktidar Sadaka Oran n Tart flt r yor Hücrede yaflamak Alibeyköy de Tepki Y k m Erteletti Tayyip Erdo an n Kan nda ne var Koordinasyon ntifaday Selamlad AB Türkiye için nas l bir demokrasi istiyor TCK Meclisten geçti Buras Dersim AB - AKP ve Sol Tayyip Biz Türküz Buras Türkiye Hangisi daha Amerikanc nsan Haklar Aldatmacas nda Yeni Taktikler Polis Yalan Üretmeye Devam Ediyor Ulucanlar fiehitleri An ld Bir Savafl Patlad nda Veya Bir Muhalifi Ortakl k Kültürü Televoleye özgürlük, halk kültürüne ceza Tayyip in Brüksel de Gerçekten Kaç fl Gerillan n Genel Grev Ça r s Hayat Durdurdu Kahramanlar Ölmez Burjuvazi ve iflbirlikçi oligarfliler, faflizme, as l olarak kitleleri boyunduruk alt na almak için baflvururlar. Faflist yönetimlerin kitlelere bu boyunduru un vurulmas nda baflvurduklar en önemli araçlardan biri de bas n-yay n araçlar d r. Faflizmin iki aya vard r; terör ve demagoji! Faflizmin ilk kez iktidar oldu u 1920 lerde, 1930 larda da böyleydi bu; faflist Mussolini de, Hitler de bu yüzden propaganda faaliyetlerine ve radyoya, gazetelere büyük önem vermifllerdi. Düflünün ki, medyan n, dolay s yla propagandan n gücü, o zaman bugünküyle k yas kabul etmez ölçüde geriydi. Medyan n kelimenin tam anlam yla herkesin hayatlar n n içine kadar girdi i günümüzde, faflizm, demagojiyi, aldat c propaganday çok daha devasa ölçülerde kullanmaktad r. Burjuvazinin elindeki bas n yay n araçlar da, faflizmin ihtiyac na paralel bir de iflim geçirmifltir. Bas n yay n araçlar, art k emperyalizmin ve iflbirlikçi oligarflilerin halk düflman politikalar n n ayr lmaz bir parças d rlar. Halklara karfl, askeri araçlarla verilen savafltan daha y k c, daha kapsaml bir savafl gazete sayfalar ndan, televizyon ekranlar ndan sürdürülmektedir. Halka karfl gerçeklefltirilen hiçbir operasyon yoktur ki, onun içinde medya yeralmas n. Yak n tarihimizin tüm iflgallerine, katliamlar na, iflkence, infaz, kay p olaylar na bak n, hepsinde burjuva medyan n y k - c bir halk düflman güç olarak yerald n göreceksiniz. Ülkemizde medyan n bu operasyonlarda nas l bir rol oynad n görmek, düzen medyas n n nas l bir gazetecilik yapt n anlamak için iki olaya, Aral k katliam na ve 1 Nisan Operasyonu na bakmak yeter. 1 Nisan da terör operasyonu havas n yaratan esas olarak medyad r. Terör demagojisi medya arac l yla empoze edilmifl, operasyondaki hukuksuzluk bu demagojiyle gizlenmifltir. 1 Nisan operasyonu boyunca gerçeklere tek sat r yer vermeden yalan haberler yapt lar ve polisin pisli ine ortak oldular. Burjuva medya içinde istisnas yoktu bunun. Do an Medya da, islamc medya da ayn yay nlar yapt. D fltan bak ld nda ikisi aras nda bitmek bilmez bir it dalafl vard r. Birbirlerini gazetecili i kullanmakla, gerçekleri çarp tmakla suçlarlar durmadan. Ama devrimcilerin yokedilmesinde ve polis operasyonlar n n desteklenmesinde, gerçeklerin gizlenip yalan n hükmünü kurmakta ortakt rlar. Bas n ahlak ilkelerinden, halk n haber alma hakk ndan, polisin suçlad klar n n suçlar kesinleflinceye kadar masum olarak görülmesi gerekti- inden s k s k sözederler. Ama bütün bunlar devrimciler sözkonusu de- ilse geçerlidir. devrimciler sözkonusu oldu unda gazetecilik ilkelerinin esamesi okunmaz olur. Herfley polise endekslenir. Polisin, M T in dikte ettirdi i kontra haberler gazetecilik ad na halka sunulur. Demokrasiyi, hukuku, bas n özgürlü ünü savunmazlar böyle durumlarda. Gazeteci sendikalar, cemiyetleri, ortadan yok olur. Sinerler, susarlar. ktidarlar neyin sansürlenmesini istiyorsa, onlar hiçbir d fl müdahaleye de gerek b rakmaks z n sansür ederler. nfazlar bu kadar aç k onaylay p alk fllayan bir bas n bulmak zordur. Baflka ülkelerde de infaz katliam politikalar n n savunucusu olan bas n organlar var; ama yine de birço u bas n olmaktan kaynakl bir ihtiyat da gösterirler bu politikalar savunurken. Ülkemizdeki burjuva bas n ise pervas zd r, bana onun kellesini getirin pervas zl yla, infazlara davetiye ç kar r. Polisin canl bomba senaryolar, burjuva bas n tara-

4 f ndan katk larla zenginlefltirilip günlerce bafll klara ç kar l r. Soyguncuyu yakalayabilecekken infaz eden güvenlik memuruna arkanday z diye destek veren, infaz operasyonlar n kahraman polisimize alk fllar bafll yla veren, ruh hali olarak iflkenceciden, infazc dan farks zlaflan bir medya gerçe i var ülkemizde. Kamuoyu, 1 Nisan operasyonunda, polis aç klamalar yla de il, bizzat medya taraf ndan yan lt ld. Avrupa Birli i emperyalizmi iflbirli iyle sürdürülen operasyon, medya taraf ndan say - s z senaryoyla, uydurmayla terör demagojisine uygun hale getirildi. Yani sadece polisin yalanlar n yazmakla kalmad, devlet ad na kendileri yalan uydurdu. Habercilik ad na yoketme operasyonuna gerekçeler yarat ld. Daha operasyonun ilk günkü haberlerinde, iki canl bomba yakaland iddias n bafll klara ç - kard lar. Mant ktan, objektiflikten tümüyle uzak, yakalananlar n DHKP-C nin beyin tak - m oldu unu, bir dergi bürosunun örgüt merkezi oldu unu, onlarca semtte operasyonlar düzenlendi ini yazd lar... Ama sonraki günlerde hiçbiri nerede bu canl bombalar, nerede örgüt üsleri diye sormad polise. Beyin tak - m diye ilan edilenlerin bir ço unun ayn gün serbest b rak lmas karfl s nda ne yalan n düzeltti, ne özür diledi. Gazi Mahallesi ndeki bir evdeki gaz kaça patlamas bile, DHKP-C örgüt üssüne bask n ve bomba patlamas diye sunmaktan utanmad lar. Böylesi aleni yalanlar için de özür dilemediler. Yalanlarla hukuksuzlu a uygun ortam yarat lm flt ya, gerisi önemli de ildi. Faflizm, zulmünü, ordusuyla, polisiyle, F tipleriyle ve medyas yla sürdürüyor. Medyadan halk n üzerine, her gün, her saat, polisin s kt kurflunlardan daha zehirli ve daha öldürücü kurflunlar ya d r l - yor. Emperyalizmin sömürgecili i, faflizmin zulmü, medya arac l yla aklan p paklan - yor. Yoz olan, kirli, pis, yanl fl olan ne varsa, burjuva medya arac l yla flirinlefltirilip halka empoze ediliyor... Ülkemizdeki burjuva gezetecili i, faflizm ad na halk sansür silah yla susturan, oligarfli ad na halka karfl savaflan bir gazeteciliktir. Burjuva medya, faflizmin medyas d r. Bu nedenle burjuva bas nda gazetecilik ilkeleri de il, s n flar mücadelesinin en ç plak ilkeleri geçerlidir. Baflta Hürriyet olmak üzere, onlar n yaz kurullar toplant lar, halka karfl savafl n nas l yürütülece inin tart fl ld toplant lard r. Manfletleri, bir haberi nas l vereceklerini tart fl rken, ölçüleri, hangisinin oligarflinin ve emperyalizmin ç karlar - na uygun olaca d r. Burjuva medyay izleyen herkes, karfl s nda burjuvazi ad na savafl yürüten bir zihniyetin oldu unu bilmek durumundad r. Bu ülkedeki gazeteci derneklerinin, cemiyetlerinin 19 Aral k ve 1 Nisan da bas n n içine düflürüldü ü durumu tart flt n duydunuz mu hiç? Hay r, tart flmam fllard r. Kuflkusuz, mesle i gerçekten gazetecilik olanlar, gazetecilik ahlak diye bir de ere sahip olanlar, halk n haber alma özgürlü üne sayg s olanlar, bu günlerdeki yay nlar na bakt klar nda ancak utanç duyarlar, yüzleri k pk rm z olur. Fakat faflizmin medyas n n yöneticileri ve yazarlar, bu günlerdeki yay nlar na bak nca, devrimcilere karfl ne kadar iyi savaflt klar n düflünüyorlar. Düzenin bas n-yay n kurulufllar, faflizmin bir parças d rlar art k. Özellikle 12 Eylül den itibaren hem ekonomik, hem siyasi anlamda yaflad klar de iflimlerle faflizmin halka karfl do rudan kulland bir silah haline gelmifllerdir ler boyunca bas nda tekelleflme h zland r lm fl, sansür, kapatma, ilan cezalar yla da yola getirilmifllerdir. Evet, burjuva bas n da çok büyük bask lar görmüfltür bu ülkede. Refahyol hükümetinin Sanayi Bakan Yal m Erez Esnafa ceza kesiyorum, bas na neden kesmeyeyim?" derken, düzenin bas na bak fl aç s n da özlü biçimde ifade ediyordu. Türkiye hükümetleri defalarca dünyadaki en az l 10 bas n düflman listesine girmifltir. Ve bu bask lar sonuç vermifl, burjuva medya art k faflizmin üzerinde bask yapmas na fazla gerek olmayan bir duruma getirilmifltir. Patronlar n bas n aç klamalar, toplant lar, tavsiyeleri mutlaka haber yap l r. Ama o gazetelerde grevlere, gecekondu y k mlar na, halk n sorunlar na ve direnifllerine sansür uygulan r. Bunu art k polis flefleri de il, yay n yönetmenleri sa lamaktad r. Faflizm, zulmünü, ordusuyla, polisiyle, F tipleriyle ve medyas yla sürdürüyor. Medyadan halk n üzerine, her gün, her saat, polisin s kt kurflunlardan daha zehirli ve daha öldürücü kurflunlar ya d r l yor. Emperyalizmin sömürgecili i, faflizmin zulmü, medya arac l yla aklan p paklan yor. Yoz olan, kirli, pis, yanl fl olan ne varsa, burjuva medya arac l yla flirinlefltirilip halka empoze ediliyor... Faflizme karfl mücadele edenler, faflizmin medyas na karfl mücadeleyi de bir an bile ihmal etmemek durumundad rlar. Bu ihmal edildi inde, faflizmin medya arac l yla halka karfl s kt kurflunlar, beyinleri yaralamaya, dumura u ratmaya devam edecektir.

5 Tokat Da lar nda Çat flma Niksar, K z ldere yle yaz lm flt r tarihimize. Ve bir daha da ç kmam flt r tarihimizden. Halk kurtulufl savaflç lar Mahirler in ard ndan ilk f rsatta kofltular Karadeniz da lar na. Y l 1979 du... O günden bu yana, o da larda vurdular vuruldular, yendiler yenildiler, umudun k z l y ld zl bayra hep dalgaland o da larda. Niksar n k rsal alan, 29 Eylül de silah sesleriyle yank land yine. Emperyalizmin gizli iflgal ordusunun askerleri, halk kurtulufl cephesinin savaflç lar n katletmek için tüm gücünü y m flt. Befl, on savaflç y katletmek de ildi amaçlar, onlar n nezdinde öldürmek istedikleri kurtulufl umudunun ta kendisiydi. 29 Eylül ün son saatlerinde Tokat ilinin Ya murlu Beldesi k rsal alan nda DHKP-C gerillalar yla oligarflinin askeri güçleri aras nda ç kan çat flma, iflbirlikçi oligarfliyle halk kurtulufl savaflç lar aras nda 1970 den bu yana süren savafl n bir devam yd de partisini, cephesini kurup silaha sar lm flt devrimci hareket. Dünya halklar n n tecrübeleriyle devrimin yolunu netlefltirmifllerdi. Silahl mücadele temel al nmadan halk n kurtuluflu sa lanamazd. O günden bu yana sürüyor halk n silahl savafl. O günden bu yana, emperyalizm ve oligarfli silah b rakt rmak için tüm yollara baflvuruyor. Özellikle de sosyalist sistemin y k lmas n n ard ndan neredeyse tüm karfl -devrim güçleri ve egemenlerin sol içindeki uzant lar n n tek ve de- iflmez amac silah b rakt rmak oldu. Silahlara veda ettirebilirlerse, devrimci hareket emperyalizm ve oligarfli için tehdit ve tehlike olmaktan ç kacakt. Do ruydu; silahlara tövbe eden bir hareket, alternatif olmaktan da ç kard, umudun ad olmaya aday bile olamazd. Devrimci hareket, ony llard r üzerine ya an tüm zehirli oklara, kurflunlara ve bombalara ra men, yüzlerce savaflç s n, kadrosunu, yöneticisini flehit vermesine ra men, halk n silahl mücadelesinin meflrulu unu savunmaktan ve bu mücadeleyi bizzat yürütmekten vazgeçmedi. flte umudun savaflç lar yla, emperyalizmin askerleri bir kez daha karfl karfl yayd lar Karadeniz da lar nda. Karadeniz Recai Dincel K r Silahl Propaganda Birli i nin savaflç lar, kuflat ld klar nda o da larda düflen yoldafllar n n gelene ini sürdürerek bast lar teti e. Teslim olmak yoktu onlar n savafl nda. Da da, flehirde, bir üste ya da zindanda nerede olursa olsun, son kurflununa, son nefesine kadar umudun ad n hayk rarak direnenlerin gelene i yaflat ld Niksar da lar nda. Saat s ralar nda meydana gelen çat flmada dört DHKP-C gerillas ve bir kurye flehit düflerken, jandarmadan da yaral lar ve ölüler oldu u belirtildi. Burjuva bas na yans yan bilgilere göre, oligarflinin katliam birliklerinden Astsubay Ahmet Kurt öldü. Burjuva bas nda Jandarma Komutanl aç klamalar na atfen yeralan haberlerde, katledilen gerillalar n adlar n n Sebahattin Yavuz, Songül Koçyi it, Devrim A rman ve Mustafa fleri oldu u ayr ca yine gerillalarla birlikte bulunan ve kurye oldu u belirtilen Salih Ç nar n de katledilenler aras nda oldu u belirtiliyordu. Dergimiz yay na haz rland s rada henüz çat flmayla ve flehitlerle ilgili Cephe taraf ndan bir aç klama yap lmam flt.

6 sahte belgelerle tutuklananlar serbest b rak ls n Ç karaca z, Adalet stiyoruz" sloganlar n n at ld eylemde, Gençlik Dernekli ö rencilerden Onur Ubay bir bas n aç klamas okudu. 1 Nisan operasyonlar Tükiye tarihin- caklar n biliyorlar" dedi. Aç klaman n ard ndan dernek binas na dönen P nar Çal fl r ve Erhan Bingöl, dernek ç k fl nda Adana Emniyet Müdürlü ü'ne ba l sivil polisler Kampanya sürüyor, sahte belgeler teflhir ediliyor Gençlik Adalet stiyor Hukukçular zliyor 6 Haklar ve Özgürlükler Cephesi nin bafllatt "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n" kampanyas Türkiye genelinde düzenlenen eylemlerle sürüyor. Gençlik Dernekleri Federasyonu, kampanya çerçevesinde yapt eylemlerle, Türkiye de yaflanan hiçbir soruna, adaletsizli e sessiz kalmayacaklar n gösterdiler. Gençlik Adliye Önlerinde Gençlik Dernekleri Federasyonu 27 Eylül günü, stanbul, Ankara, Adana, zmir, Band rma ve Kocaeli de adliye binalar önünde yapt eylemlerle, Türkiye de adaleti sorgulad ve sahte belgelerle tutuklamalar protesto etti. stanbul Gençlik Derne i, saat 13.00'te Sultan Ahmet Adliyesi'nin önünde bas n aç klamas yapt. Aç klamada, "Adalet stiyoruz, Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n" dövizlerinin yan nda "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n - stanbul Gençlik Dernekli Ö renciler" imzal pankart aç ld. "Komplolar Bofla de belki efli benzeri görülmemifl bir hukuksuzluk örne i olarak nitelenirken, 1 Nisan hukuksuzlu unun sahte belgelerle s n rl kalmayarak sokaklara taflt, onlarca insan n diskette ad n ç kt denilerek gözalt na al nd, tutukland dile getirildi. 82 insan n 6 ayd r tutuklu oldu- u vurgulanan aç klamada, savc - lara, hakimlere bu hukuksuzlu a nas l ortak olduklar sorulurken, hukukçulara da neden sessiz kald klar soruldu. Eylem alk fl ve sloganlarla sona erdi. Adana Adliyesi önünde yap - lan eylemde de "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n" yaz l pankart aç larak, aç klama yap ld. Gençlik Dernekleri Federasyonlu ö renciler ad na aç klamay okuyan P nar Çal fl r, Tutuklanan arkadafllar m z için örgüt üyesi, yöneticileri ve beyin tak mlar olduklar söyleniyor. Ayn operasyonda Karadeniz illerinde al nan örgüt üyesi dedikleri kifliler serbest b rak ld. Yine zmir'de al nan kifliler de serbest b rak ld. Ancak 6 ayd r arkadafllar m z hakk nda hiçbir ifllem yap lmad. Çünkü mahkemeye ç kar rlarsa serbest b rak la- taraf ndan gözalt na al nd lar. Gözalt lar üzerine, Gençlik Dernekleri Federasyonlu Ö renciler yeniden Adana Adliyesi önünde bas n aç klamas yapt lar. Aç klamada Gözalt lar Serbest B rak ls n, Bask - lar Bizi Y ld ramaz, Yaflas n meflru Mücadelemiz'' sloganlar at ld. Eylemde yine Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n yaz l pankart ve dövizler aç l rken, Özcan H r bir aç klama yaparak, gözalt lar n yasad fl oldu- unu belirtti ve 1 Nisan hukuksuzlu u sürüyor dedi. Bingöl ve Çal fl r iki gün sonra savc l ktan serbest b rak ld. Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri de, "Sahte belgelerle tutuklananlar serbest b rak ls n" yaz l pankart açarak, "Adalet istiyoruz", "Komplolar bofla ç - karaca z" sloganlar att. Burada bir aç klama yapan Nazl gül Aktafl, "Bu insanlar terörist ilan edildiler, çünkü emperyalist savafla karfl yd lar. F tiplerinde 117 insan n nas l katledildi ini, yoksulluktan üniversite kap lar ndan dönen, depremlerde göçük alt nda kalan, h zland - r lm fl trende kobay olarak kullan - stanbul Adliyesi Adana Adliyesi Kocaeli Adliyesi

7 lan halk n gördü ü zulmü soruyar, anlat yorlard fleklinde konufltu. Aktafl, bir ülkede adaletin olmad durumda, halk n onuru için kendi adaletini kendisinin yarataca na vurgu yaparak, Hep birlikte adalet için mücadele edelim" dedi. Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri Kocaeli Adliyesi önünde de Adalet stiyoruz diye hayk rd lar. "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n" yaz l pankart eflli inde Kocaeli Adliyesi önünde toplanan Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri, "Bask lar Bizi Y ld ramaz", "Halk z Hakl y z Kazanaca z" fleklinde slogan att lar. Kocaeli Gençlik Derne i Baflkan Ekin Günefl Sayg l, Operasyon kapsam nda Kocaeli Temel Haklar yönetim kurulu üyelerinin tutukland n ve derne in kapat ld n hat rlatarak, "Henüz derne in niye kapat ld na, üyelerin neden tutukland na dair somut bir aç klama yok. Dernek üyeleri Y lmaz fien, Ahmet Bozat ve Gökhan Zeka F tipinde tecrit koflullar nda tutulmaktad rlar. Bu hukuksuzlu a derhal son verilmelidir. Sahte belgelerle tutuklananlar derhal serbest b rak lmal d r" diye konufltu. Eyleme Halkevleri, SDP ve Al nteri de destek verdi. zmir Gençlik Dernekleri Federasyonu da ayn gün Bayrakl Adliyesi önündeydi. Yap lan aç klamada, gençli e yönelik sald r lar, F tipleri, muhaliflere yönelik sald r - larla 1 Nisan operasyonu aras ndaki ba gözler önüne serildi. Adliyede bulunan halka, 1 Nisan hukuksuzlu u anlat ld. "Adalet isteyen ç l m za ses kat n diyen ö renciler, aç klama sonunda "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n", "Komplolar Bofla Ç karaca z" sloganlar att lar. Band rma Adliyesi önünde yap lan eylemde, pankart n aç l p, aç klama okundu u s rada, polis sald rarak 8 ö renciyi gözalt na ald. Gözalt na al nanlar 4 saat sonra savc l ktan serbest b rak l rken, polisin sahte belgeleri sahiplenmesine bir kez daha tan k olundu. Bursa Temel Haklar taraf ndan 29 Eylül günü Bursa Adliyesi önünde yap lan eylemde de sahte belgelerle tutuklanan 82 kiflinin serbest b rak lmas istendi. Adalet stiyoruz! Sahte Belgelerle Tutuklanan Arkadafllar m z Serbest B rak ls n pankart n n aç ld eylemde, Nevzat Demir bir aç klama yapt. Devletin bu hukuksuzlu una dur demek için stanbul da yap lacak mahkemelere ça r yapan Demir in konuflmas n n ard ndan, Ne istiyoruz? Adalet. Kim için? Halk için. Yaflas n Halk n Adaleti, Halk z, Hakl y z, Kazanaca z sloganlar at ld. Uflak Gençlik Derne i de, 26 Eylül günü dernek binas nda yapt - bas n aç klamas yla sahte belgelerle tutuklananlar n serbest b rak lmas istedi ve Komplolar Bofla Ç - karaca z dedi. Gençlik AKP Binalar Önünde Gençlik Dernekleri Federasyonu ö rencileri Eylül günü de çeflitli kentlerde AKP il binalar önünde yapt klar eylemlerle adalet iste ini hayk r rken, AKP iktidar n n hukuksuzlu un iktidar oldu unu teflhir ettiler. Dersim Gençlik Derne i Giriflimi ö rencileri, 29 Eylül günü, AK Parti l binas önünde bir araya gelerek, 82 kiflinin serbest b rak lmas n istedi. Federasyon ad na aç klamay okuyan Kaan nanç, 82 kiflinin sahte belgeler ile tutukland - n belirterek, "Demokratik kurumlar bir gecede hücre evi, çal - flanlar ise terörist ilan edildi. Delil disketti. Sözde bu disket örgüt talimatlar içeriyordu ve diskette ad geçen herkes tutukland " dedi. Adalet istiyoruz. 'Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n pankart n n aç ld aç klamada, 82 kiflinin serbest b rak lmas istendi. Eylemde s k s k 'Komplolar Bofla Ç karaca z, Bask lar Bizi Y ld ramaz, F Tipi Üniversite stemiyoruz, Ö renciyiz Hakl y z Kazanaca z' sloganlar at ld. AKP Kocaeli l binas önünde bir araya gelen Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri 'Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n pankart aç ld. Ayn sloganlar n at ld eylemde federasyon ad na bir aç klama yapan Ça dafl Y lmazer, 1 Nisan da yasal kurumlar n bas ld - n hat rlatarak, "O gün yasal kurumlar, dernekleri, kültür merkezlerini bas p çal flanlar n tutuklayanlar, daha sonra sahte belgeler ve disketler üreterek insanlar tutuklamaya devam ettiler. Sahte belgeler ve komplolarla tutuklanan arkadafllar m z 6 ayd r savc ve hakim yüzü görmedi. Yaflananlar gösteriyor ki bu ülkede hukukun 'H'si bile yok" dedi. 7 Ankara Adliyesi Bursa Adliyesi zmir Adliyesi

8 8 Adana da da ayn pankart n aç ld AKP Adana l binas önünde yap lan eylemde federasyon ad na aç klamay okuyan Öner Çelik, 1 Nisan n keyfili i ve hukuksuzlu una vurgu yaparak, AKP flunun fark na varmal d r, 1 Nisan komplosuna göz yummayaca z. Adaletsizlik ortadan kalkana, sahte belgelerle tutuklananlar serbest b - rak lana kadar mücadelemizi sürdürece iz dedi. Aç klama yo un polis ablukas alt nda yap l rken, aç klama sonras polisin Gençlik Derne i binas n n girifline kadar gelerek psikolojik bask oluflturmaya çal flt gözlendi. Sakarya gençli i de AKP il binas önünde adalet talebini hayk rd. Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n", "Komplolar Bofla Ç karaca z", "Adalet stiyoruz" dövizleri aç lan eylemde, federasyon ad na aç klamay Özcan H r okudu. H r, "Demokratikleflmeden, AB'ye uyum yasalar ndan bahseden AKP hükümeti F tiplerinde katletmeye devam ediyor, yetmiyor; polisine sahte belgeler düzenleterek F tiplerini yeni insanlarla dolduruyor. Y llard r keyfi uygulamalarla ve bask larla demokratik mücadelenin önü kesilmeye çal fl l yor. Ama hiç bir keyfiyet mücadelemizin önünde engel olmayacakt r! dedi. Hukuksuzlu un sorumlusunun AKP hükümeti oldu u belirtilen aç klaman n ard ndan "Komplolar Bofla Ç karaca z!" slogan at ld. Ankara gençli i de ayn talepler ve Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n pankart ile AKP il binas önündeydi. Yap lan aç klamada gençli in, polisin ve iktidar n hak hukuk Grup Yorum Gülsuyu Gecekondular nda 3500 Kifliye Seslendi Devrimci sanatç l ö reten Grup Yorum un 'Adalet çin Türkü Söylüyoruz kampanyas n n sonuncusu Gülsuyu Mahallesi ndeydi kiflinin kat ld meydan konserinde 'Adalet çin Türkü Söylüyoruz - Grup Yorum' pankart aç ld. Gülensu Park yan nda gerçeklefltirilen konserde kitlenin görebilmesi için ses düzeni bir dükkan n üzerine kuruldu. Konser an nda sadece dükkan n önündeki alan de il, çevredeki tüm evlerin balkonlar, çat lar dolup taflm flt. Yorum'un sürdürdü ü kampanya ile ilgili yapt konuflman n yan s ra mahalle hakk nda al nan y k m karar ile ilgili de konufltu. Yorumcular n söyledi i türkülerle alan, balkonlar, çat lar dolduran tüm kitle halaylar çekerek efllik etti Grup Yorum kampanyas na bir destek de zmir den geldi. 24 Eylül günü Buca Forbest Caddesi'nde bir dinleti veren Grup Harmanyeli, devrimci sanatç l kta Yorum u takip edecekleri mesaj verirken, konser yerinde "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B - rak ls n" pankart aç ld. Konser halaylarla sona erdi. Grup Harmanyeli nin 27 Eylül gününkü konser yeri ise, Yamanlar gecekondu mahallesiydi. Grup Yorum'un kavga türkülerini seslendiren Harmanyeli, halk n ilgisiyle karfl land. Etkinlik s ras nda "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n/höc" pankart ve dövizler aç ld. tan mamazl karfl s nda sessiz kalmayaca ve daha gür bir sesle sahte belgecilerin karfl s na ç k p direnece i belirtilirek s k s k Adalet stiyoruz, Komplolar Bofla Ç karaca z sloganlar at ld. Erzincan da Gençlik Dernekleri Federasyonlu ö renciler taraf ndan 30 Eylül günü AKP il binas önünde Sahte Belgelerle Tutuklananlar konulu bir bas n aç klamas yap larak, yaflanan hukuksuzluklardan bahsedildi ve tutuklananlar n serbest b rak lmas istendi. Yine ayn pankart n aç ld aç klamada Bask lar Bizi Y ld ramaz, Halk z Hakl y z Kazanaca z sloganlar at ld. AKP stanbul il binas önünde Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n pankart açan Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 20 ö rencinin yapt klar aç klamada; AKP nin açl n ve adaletsizli in iktidar oldu ununun bir kez daha ispatland belirtildi. Polisin yo un güvenlik ald aç klamada AKP iktidar n n bu komplolar n bafl mimar oldu una de inilerek, komplolara son verilmesi ve sorumlular n derhal cezaland r lmas talepleri dile getirildi. zmir Adliyesi Erzincan AKP önü Dersim AKP önü

9 Band rma Savc s ndan Polise: Sizin sahte belgenizi protesto ediyorlar, ne diye gözalt na al yorsunuz? Sahte belgelerin teflhir edilmesinden en çok polisin rahats z oldu u aç k. En demokratik eylemlere dahi tahammül edemeyen polis, Adana da oldu u gibi, bas n aç klamas ndan saatler sonra insanlar yol ortas nda yakapaça gözalt na alabildi i gibi, bu büyük suçtan dolay, Band rma da yafland gibi, sald r p savc n n önüne de ç karabiliyorlar. Bu gözalt lar bile, sahte belgeler kampanyas n n neden önemli oldu unu, daha do rusu hukuksuzlu un nas l do al hale getirilden bir ülkede yaflad m z gösteriyor. Band rma Adliyesi önünde yap lan eyleme polisin sald rarak 8 ö renciyi gözalt na ald n haberimizde okudunuz. Sahte belgeleri protesto etme, Türkiye de hukuksuzluk gerçe ini teflhir etme büyük suçunu iflleyenler savc l a ç kar ld lar. Savc, birazc k hukuka sayg s olan birinin almas gereken tavr alarak, ilk soruyu, tutuklanmas için önüne getirilen insanlara de il, polise sordu. Polislere bu insanlar niye gözalt na ald n z diye soran savc, polisin iki kifliden zorla ifade alm fl olmas na da, siz kim oluyorsunuz da ifade al - yorsunuz fleklinde tav r ald. Gözalt na al rken gözü dönmüfl flekilde sald ran polis, elbette bu tepkinin ne anlama geldi ini de fazlaca anlam fl de ildi. Ne hukuku diye düflünürken, devam etti savc ; Bu insanlar, sahte belgelerle tutuklamay, gözalt n protesto ediyorlar, sizin sahte bege düzenledi inizi söylüyorlar, sizi suçluyorlar. Sizin gözalt na alma hakk n z yok... Kara mizaha bak n; polisin sahte belgelerini protesto ediyorsunuz ve o polis sizi döverek gözalt na al yor ve tutuklay n diye savc l a ç kar - yor. Üstelik gözalt nedeni olan eylem, tamamen demokratik bir eylem. Ama polis devletinde ifller tam da böyle yürüyor, Band rma polisi ö rendiklerini, emredileni yap yor. Savc n n hukukçulu u ise bir istisnay oluflturuyor. Do al görüyor polis devleti bu durumu. Sen nas l bizim sahte belge haz rlad m z teflhir edebilirsin diye düflünüyor. Sen kimsin demeye getiriyor. M T çi Kaflif Kozino lu nun, Biz devletiz demesindeki gibi, polis de biz devletiz, biz yapar z, kimse de bunu protesto edemez diyor. Bu faflist zihniyetin kendi yasalar na da sayg s olmaz. Ve bu kafa için, muhalif biri hakk nda sahte belge düzenlemek, tutuklatmak, yalan ifadeler haz rlamak, s radan ifltir. HUKUKSUZLUK DEVAM ED YOR 1 Nisan sahte belgeleri ile tutuklamalar devam ediyor. Operasyondan bu yana aylard r yasal kurumlarda bulunan insanlar, demokratik kitle örgütleri ve çal flanlar üzerindeki bask y sürekli canl tutmak amaçl olarak parça parça tutuklat l yor. Karanfil Kültür Merkezi'nin bulundu u Ba c lar ilçesi'nde 24 Eylül'de sokakta yürürken, 1 Nisan operasyonu kapsam nda diskette ad n z geçti gerekçesiyle göz alt na al nan 3 kifli, 28 Eylül günü, mahkemeye ç kar ld lar. Serkan Kaçar ile Gülbahar Lütfiye Aygün adl kifliler DHKP/C'ye üye olduklar iddias yla tutuklan rken, Y lmaz Kad - o lu serbest b rak ld. Bir baflka örnek de 26 Eylül'de Marafl - Elbistan'da yafland. 1 Nisan hukuksuzlu unda gözalt na al n p tutuklanan Saadet Çütçü, 29 Temmuz'da ç kar ld Ankara 11.A r Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmiflti. Tahliye karar ulaflt r lmayarak hukuksuzluk devam ettirildi. Memleketi Elbistan'a dönen Saadet Çütçü Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdi i tutuklama karar bahane edilerek tutukland. Mahkemeden faks istenmesi bu davadan tahliye oldu- unun anlat lmas karar de ifltirmedi ve Sütçü nün tutsakl halen Elbistan hapishanesinde devam ediyor. Sahte Belge Davas nda Tahliye 1 Nisan operasyonlar kapsam nda zmir de tutuklanan 4 kiflinin duruflmas, 23 Eylül günü zmir ACM de (DGM) görüldü. Mahkemeyi kalabal k bir HÖC kitlesi de izlerken, duruflma sonunda, 1 nisan komplosu bir darbe daha ald. Mahkemeyi izlemeye gelen kitle, keyfi flekilde salona al nmazken, Nurhan Y lmaz ve Sad k Ero lu'nun tahliyesine karar verildi. Sabahattin Filazo lu ve Ozan Anar ise, psikolojik sorunlar olan ve kendi iradesiyle tecriti protesto için kendisini yakan Yusuf Poyraz davas nedeniyle tutukluluklar n n devam na karar verildi. Mahkeme 19 Kas m 'e ertelendi. Mahkeme ç k fl nda 1 Nisan operasyonlar yla ilgili bir bas n aç klamas yapan HÖC lüler, "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n" yaz l pankart açt lar. Bu arada, Yusuf Poyraz n akrabalar n n polise yalan ihbar nedeniyle Özkan Karatafl 25 Eylül günü Yamanlar daki evinden gözalt na al nd. Karatafl n Yusuf Poyraz ile hiçbir ilgisinin olmad n polis de bilmesine ra men komployu sürdürmek istiyor. Karatafl ç kar ld savc l ktan b rak ld.

10 1 Nisan Hukuksuzlu u Sapt r lan Adalet Panelinde Tart fl ld 10 dil Kültür Merkezi, Tar k Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde Sapt r lan Adalet konulu bir panel düzenledi. "Sahte belgelerle tutuklananlar serbest b rak ls n yaz l pankart n as ld paneli Av. Ali R za Dizdar yönetirken, konuflmac olarak, Av. Gülçin Çayl gil, Cezmi Ersöz, Bilgesu Erenus, Hakan Alak, Ruhan Mavruk ve Hasan Biber kat ld. Çayl gil: Generaller Yerine Uyum Paketleri Panelin aç l fl tiyatro sanatç s Murat fien'in sinevizyon gösterimi ile yap ld. Dreyfus, Rossenbergler, Sacco ve Vanzetti ve Grup Yorum'un yaflad komplolar n ve tutuklamalar n anlat ld gösterimde, Grup Yorum, Türkiye'nin ba ms zl k ve özgürlük isteyen sanatç lar n n oluflturdu u, politik anlamda eflitlikçi, özgürlükçü, sosyalist fleklinde tan t ld. Yaklafl k 130 kiflinin izledi i panelde sinevizyon gösterimi ve Dizdar n aç l fl sunumunun ard ndan ilk sözü Çayl gil ald. Türkiye'nin 40 y la yak n bir süredir darbe, s k yönetim ve ola anüstü hal kanunlar yla yönetilmifl olmas n n adaletin sapt r lmas n n en önemli sebeplerinden biri oldu unu ifade eden Av. Gülçin Çayl gil, 12 Eylül de genarellerin tebli iyle yönlendirilen yasalar n flimdi uyum paketleriyle yönetildi ini belirtti. Haks z tutuklamalara karfl savaflmak gerekti ini söyleyen Çayl gil, Türkiye de yasalar n insan de il, devlet merkezli olarak haz rland na vurgu yapt. Alak: Delil Yoksa Yarat r z Denildi Çayl gil in ard ndan söz alan Bilgesu Erenus, s n fl toplumlarda özgür düflünce söz konusu oldu unda büyük bir ikiyüzlülükle karfl karfl ya oldu umuzu belirterek, yasalarda yaz l özgürlüklerin ama, ancak denilerek, fiili uygulamalarla nas l yokedildi ini söyledi. F tiplerine ve ölüm oruçlar na de inen Erenus'un konuflmas salonda yo un alk fllarla karfl laflt. Daha sonra Grup Yorum eleman Hakan Alak konufltu. Alak, 1 Nisan operasyonunu anlatt konuflmas nda polisin "delil yoksa yarat r z" mant yla hareket etti- ini ve üç elemanlar n n tutuklanmalar n n da böyle bir hukuksuzlu a dayand n belirtti. Dizdar: Ma dur De il Ma ruruz Hakan Alak' n ard ndan söz alan flair Ruhan Mavruk ise F tiplerinden ve buradaki hukuksuzluklardan örnekler verdi. Ayd n ve sanatç - lara seslenen Mavruk, biraz daha kenetlenelim diyorum. Sanatç - lar n ayd nlar n üzerindeki bask da çok fazla. Bugün Dreyfus'u korusak, biz de Emile Zola olsak belki bizi de asacaklar. Ama biraz daha çaba gösterelim" dedi. Mavruk un ard ndan konuflan Ali R za Dizdar, Hiç biz ma dur olmad k, ma dur olan o arkadafllar tutuklayanlar, sapt r lan adaleti sapt ranlar ma durdur. Çünkü san k onlard r, tarih onlar bir sefer mahkum etmifltir. Hep al nlar ndaki leke kalacakt r" fleklinde k sa bir konuflma yaparak Cezmi Ersöz'ü takdim etti. Ersöz: Adaletsiz Bir Ülkede Direnme Hakk Vard r Yazar Cezmi Ersöz bask c sistemin dünyan n her yerinde ayn oldu unu dile getirdi i konuflmas nda, Avrupa da da demokrasi olmad n söyledi ve Anadolu Federasyonu kamp n n bas lmas nda yaflad klar n anlatt. Ersöz, insanlar n ölmesini istemeyen, bu yüzden ölüm oruçlar na karfl ç - kan ayd nlara seslenerek, Tamam ben de ölümlere karfl y m. Ama hadi gelin çözelim o zaman. Elinizi tafl n alt na koyun bakal m. Biz mazoflist miyiz, psikopat m - y z ki, ölümlerden zevk alal m. diyerek ça r yapt. Böyle adaletsiz bir ülkede sonuna kadar direnme hakk oldu unu düflünüyorum ve baflkald rmayanlar da ay pl yorum diyen Ersöz, TAYAD baflkan Tekin Tangün ün komployla tutuklanmas n örnek olarak verdi. Ölüm orucu direnifli tan kl ndan sözeden Ersöz, Armutlu kuflatmas nda orada olmad halde, oradaym fl gibi yazmas n n s rr n da, onlar n yerine koydum kendimi, bunu sa layan tan fl kl md. Zehra hayattayken gitmifltim Armutlu'ya. O zaman Ahmet Kulaks z'la konuflmufl, anlamaya çal flm flt m. Sonra " nan Zehra sizin çocuklar kazanacak" dedim. sözleriyle izah etti. Ersöz den sonra söz alan Hasan Biber ise, 1 Nisan hukuksuzlu uyla Samsun'da tutuklananlardan biriydi. Konuflmas nda meflru zemininde bir demokratik mücadele verilmesi gerikti ine vurgu yaparak, egemen s n flar n yapt klar her türlü sald r y meflru görmesi karfl s nda emekçilerin de kendi s n fsal meflruluklar na dayanarak direnmesinin do al oldu unu, demokratik mücadeleninde ancak böyle geliflip baflar kazanaca n anlatt. ki tur halinde yap lan panel 3 saat sürdü. Sa l k Emekçileri: Sald r lar Ayn Kaynaktan, Birlikte Direnmeliyiz Antakya da, emekçilere sald r lar ile, 1 Nisan operasyonunun ayn hedefe, muhalifleri sindirmeye ve demokra-

11 günü bir panel düzenledi. Hatay tik haklar yok etmeye yönelik oldu u düflüncesinden hareketle 26 Eylül SES Antakya fiubesinde, sa l k ve demokratik alandaki sald r lar panelinin birinci bölümünde, Kamu Personel Rejimi Yasas (KPRY), Sa l kta Dönüflüm Program (SDP) tart fl l rken, ikinci bölümde 1 Nisan hukuksuzlu u tart fl ld. Panele konuflmac olarak SES Antakya fiube Baflkan Kemal Yalç n, SES Sekreteri Dr. Ahmet Aras, Mevlüt Yeflilda ve Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i giriflimi ad na Akil Nergüz kat ld. lk olarak söz alan Kemal Yalç n her alanda sald r lar n oldu unu belirterek, KPRY yi k saca anlatt. Ard ndan söz alan Dr. Ahmet Aras "sa l kta reform ad alt nda yap lan sald r n n as l amac n n sendikal haklara ve halk n sa l k hakk na yönelik sald r oldu unu, hedefin sadece sa l k çal flanlar de il, tüm halk oldu unu belirtti. lk bölüm soru-cevaplarla biterken, verilen aran n ard ndan " Haklar m z, Yasalar ve 1 Nisan Operasyonu" konulu bölüme geçildi. Bu bölümde söz alan Av. Mevlüt Yeflilda, yasal haklara karfl n, yaflanan keyfiyetlere örnekler verdi ve 1 Nisan operasyonundan da "y llard r mücadele eden yasal bir derne in bir günde nas l yasad fl ilan edildi ini" gösteren bir örnek oldu unun alt n çizdi. Son olarak söz alan Hatay Temel Haklar Girifliminden Akil Nergiz, 1 Nisan operasyonunu, bu operasyonda yaflanan hukuksuzluklar örneklerle anlatt, sahte belgeleri aç klad. Operasyonun örgütlenme özgürlü üne yap lm fl bir komplo oldu unu söyleyen Nergiz, "bu operasyon devrimciler nezdinde tüm muhalif kesimi hedef alan bir operasyondur" dedi. Bugün sahte belgelerle insan tutuklama, dernek kapatma komplosuna karfl mücadele etmezsek, polis bu yöntemi örgütlenmek isteyen, muhalif herkese rahatl kla sürdürmeye devam edecektir diyen Nergiz, herkesi suskun kalmamaya, hukuksuzlu a karfl mücadele etmeye ça rd. Soru cevap bölümünün ard ndan 'de yap lacak Ankara yürüyüflüne ve 1 Nisan davas n n mahkemelerine kat l m ça r lar s yap ld. 2 Saat süren panele, SES ve Temel Haklar çal flanlar - n yan s ra, E itim-sen üyeleri ve Mücadele Birli i kat ld. Panel sonunda, SES in Sa l kta Dönüflüm" adl video gösterimi izlendi. Malatya Temel Haklar Paneli Malatya Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i, 25 Eylül günü sahte belgelerle ilgili bir panel düzenledi. 1 Nisan hukuksuzlu unun anlat ld ve dernek binas nda yap lan panele konuflmac olarak, E itim-sen fiube Sekreteri Erdo an Canpolat, Temel Haklar dan Gönül Gül ve Avukat Ebru Timtik kat ld lar. Panelistler yapt klar konuflmalarda, hukuksuzluklara örnekler verdiler. 1 Nisan günü yaflanan operasyonlarda 82 insan n DHKP-C üyesi olduklar gerekçesiyle sahte belgeler düzenlenerek tutuklanmas n n da bu hukuksuzluklar n en kapsaml s oldu u dile getirilen konuflmalar n ard ndan, dinleyiciler söz alarak konuya iliflkin görüfllerini dile getirdiler. Panelin sonunda hukuksuzluk konulu bir de skeç sergilendi. Dersim Temel Haklar Paneli: Hukuka Uygun Hiçbir fiey Yok Dersim Temel Haklar n 25 Eylül günü düzenledi i 1 Nisan hukuksuzlu u ile ilgili panele, konuflmac olarak HÖC ad na Murat Kaymaz, Tunceli Baro Baflkan Av. Hüseyin Aygün ve Tunceli Kültür ve Sanat Derne i Baflkan kat ld. ESP ve Devimci Demokrasi çevrelerinin de destek verdi i panelde Av. Hüseyin Aygün 1 Nisan operasyonunun hukuksal boyutunu de erlendirdi. Konuflmas nda Mafya-M T-Yarg aras ndaki iliflkilere ve Türkiye de hukuk gerçe ine yer veren Aygün, bu olaydaki telefon görüflmelerinin delil olamayaca söylenirken, nedense 1 Nisan operasyonunda disketin delilden say lmas n n hukukd fl oldu unu belirtti. Dersim Temel Haklar Derne i Baflkan Murat Kaymaz ise yap lan sald r n n aç k bir flekilde görüldü ü gibi komplolarla, hukuksuzluklarla dolu oldu unu dile getiren bir konuflma yapt. Tunceli Kültür ve Sanat Derne i Baflkan da yap lan sald r n n sadece Haklar ve Özgürlükler Cephesi'ne de il, bütün muhalif kesimlere yap ld n dile getirdi. Panel öncesi as lan duyurular k sa sürede polis taraf ndan indirilirken, bu tür etkinliklerde belediyeden yap lan anons için baflvuran Temel Haklar n bu talebi DEHAP l belediye taraf ndan geri çevrildi. zmir Temel Haklar Paneli: Hukukçulara Görev Düflüyor "Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n" kampanyas çerçevesinde yap lan bir baflka panel de zmir Temel Haklar taraf ndan 25 Eylül günü düzenlendi. stanbul TAYAD'l Aileler'den Naime Kara, "TAYAD'l Ailelerin hukuksuzlu a, bask lara ve katliamlara karfl mücadelesini anlatt konuflmas nda, adalet isteyen insanlar n sesine ses katmazsak, bir gün sesimizi hiçbir zaman ç karamayaca z" dedi. zmir Temel Haklar Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Algül, M T-Yarg tay iliflkilerindeki hukuksuz mekanizman n 1 Nisan operasyonda, Erdo an Kaldi komplosunda iflletildi- ini belirterek, bu operasyonlara ses ç kar lmad sürece bir gün herkesin bu hukuksuzlukla karfl karfl ya kalaca n söyledi. Av. Gül Kireçkaya ise "hukuksuzlu a karfl durman n tek yolunun ö renmek ve hak aramakta oldu unu belirttikten sonra, bu konuda hukukçulara büyük görevler düfltü- ünü söyledi. 11

12 Bucak n ortaya ç kard belgelerde, generaller, tekelci burjuvalar, toprak a alar, aranan faflist katiller, özel harekatç lar, burjuva politikac lar... koyun koyuna! flte Susurluk Devleti Bu! 12 Bunlar gizli belgelerdir. Okunmas devlete zarar verebilir. Bak n DEVLET, hangi belgelerden zarar görüyormufl? Bak n devlet ne ifller çeviriyormufl, Belge 1-) Özel Harekat Komutan Korkut Eken, Faflist katil Abdullah Çatl ve TBMM üyesi Milletvekili Sedat Bucak, ayn foto raf karesinde. Belge 2-) Sak p Sabanc n n Abdullah Çatl ya Mehmet Özbay ad na imzalay p verdi i kitap. Belge 3-) Abdullah Çatl y orgenerallerle birlikte gösteren foto raf. Belge 4-) Korkut Eken taraf ndan haz rlanm fl 21 sayfal k istihbarat raporu. Eski DYP milletvekili, toprak a as, korucubafl Sedat Bucak, Susurluk tan dolay halen yarg lanmas süren tek kifli. Milletvekili dokunulmazl nedeniyle daha önce yarg lanamayan Bucak, 3 Kas m seçimlerinde dokunulmazl k kazanamay nca stanbul 2. A r Ceza Mahkemesi'nde yarg lanm fl ve beraat ettirilmiflti. Ancak Yarg tay birlikte yarg land kiflilerin ceza ald - n belirterek bozdu ve Bucak n suç ifllemek için teflekkül oluflturmak ve bunun yöneticili ini yapmak tan cezaland r lmas gerekti ini belirtti. flte ne olduysa bundan sonra oldu. Susurlukçu nun Susurluk Devletine fiantaj Yarg tay n bozma karar üzerine Sedat Bucak 29 Eylül de yeniden mahkeme karfl s na ç kt. Ve ç karken de yanda sözünü etti imiz belgeleri ortaya ç kard. Sedat Bucak, mahkemeye sundu u belgelerin Abdullah Çatl n n kazada kaybolan çantas nda bulunan belgeler oldu unu söyledi. Ufak ats n da civcivler yesin: Kazada a r yaralanan Sedat Bucak, o haliyle Çatl n n çantas n al p neresine saklad? Bucak, aç a ç kard belgelerin kayna konusunda yalan söylüyor. Belgeler, zaten Bucak n kendisinde olan belgelerdir. Daha önce mahkemenin ve medyan n sordu u tüm sorulara haf zam yerinde de il, o güne dair hiç bir fley hat rlam yorum... Arabadan kaybolan belgelerle, silahlarla ilgili hiç bilgim yok diyen Bucak, hapislik tehlikesini görünce birden haf zas n canland rm flt r. Bucak, bu belgeleri mahkemeye vererek, belli yerlere, bak n beni daha fazla mahkemelerde süründürürseniz, baflka belgeler de aç klar m diyerek flantaj yapmaktad r. Öyle ya, Susurluk ta aç a ç kan onca pisli e, katliama ra men üç befl polis d fl nda kimseye ceza verilmemifltir. Susurluk Devleti nin politikalar n oluflturan, planlar n uygulayan o kadar burjuva politikac, parti lideri, general, polis flefi dururken Sedat Bucak a ceza verilecek! Bucak günah keçisi yap lmay kabul

13 eder mi? Etmiyor. Ve Susurlukçular n en iyi bildi i yöntemlerden biri olan flantaja baflvuruyor. Bucak ta daha ne bilgiler, belgeler var... Kimsenin kuflkusu olmas n ki, bunlar en hafif leridir. Susurluk mazide mi kald? 3 Kas m 1996'da Susurluk ilçesi yak nlar nda bir kaza meydana gelmifl ve o kaza, DEV- LET in kanl, kirli ifllerini ortaya dökmüfltü. Susurluk olarak çok s k tekrar ediliyor olsa da, kazay yine de hat rlatal m k saca. Bir kamyonun bir Mercedes e çarpt kazan n çarp c yönü, Mercedes in yolcular yd. Mercedes te dört kifli oldu u anlafl lm flt. 1- st. Emniyet Müdür Yard mc s Hüseyin Kocada, 2- DYP Milletvekili Sedat Bucak, 3-Faflist flef Abdullah Çatl. 4- Çatl n n metresi oldu u söylenen bir kad n... Kazada Kocada ve Çatl ölmüfl, Bucak, yaral olarak kurtulmufltu. Bu üç kifli neden ve nas l biraradayd lar? Bu soru o günden bu yana aç k olarak cevaplanm fl de il. Olay n ilk dikkat çeken yan, Abdullah Çatl n n baflta 7 T P linin katledildi i Bahçelievler katliam olmak üzere, say s z katliam ve cinayetten dolay aranan biri olmas yd. Bu nas l bir iliflkiydi ki, aranan biri, yan nda bir Emniyet Müdürü ve bir milletvekiliyle seyahat ediyordu?.. Fakat k sa sürede aç a ç kt ki, Çatl n n üst düzey iliflkileri bunlarla s n rl de- ildi. Generallerden parti liderlerine, M T ten Bakanl klara kadar uzanan bir iliflkiler a sözkonusuydu. Susurluk un üstünü örtmek isteyenler, bu iliflkiler aç a ç kt ndan bugüne, hep evet bunlar oldu, ama geçmiflte kald söylemine sar ld lar. Bucak n aç klad belgeler karfl s nda da ayn söylem tekrarlan yor. Özellikle de AB ciler bunun propagandas n yap yor. Oysa geçmiflte kalan bir fley yok. Çünkü Çatl yla yanyana foto raflar çektiren o generaller, hala bu ülkenin ordusunu yönetiyor. Çatl gibi ama deflifre olmam fl elemanlar, hala devlet görevinde. Mafya-polis iliflkileri, itirafç lar-j - TEM iliflkileri, uyuflturucu trafi i (daha yeni yaflanan Van daki Mustafa Bayram olay n hat rlay n) herfley farkl biçimlerde de olsa sürüyor. Gözalt na al p sorgulay p b rakma gibi Susurluk yöntemleri sürüyor ve dikkat edin fail ler yine yok, yarg lama, soruflturma yine yok... Susurluk sürüyor, kimse aksini iddia edemiyor ve edemez de. Aksini iddia edeni, k sa aral klarla yaflanan olaylar yalanl yor. Susurluk nas l tasfiye edilecek? Bucak n ortaya ç kard belgeler, mahkeme kasas na konuldu. Mesela Çatl n n birlikte foto raf çektirdi i generallerin isimleri belli de il. Bakars n z, flantaj n ciddiyetini göstermek için bu arada o isimler de medyaya s zd r l r. Peki s zd r l rsa ne olur? Baz lar n n söyledi i gibi, kapat lm fl bulunan Susurluk Dosyas yeniden mi aç l r? Bucak n mahkemeye verdi i belgeler, hukukun geçerli oldu u bir ülkede önemli olmakla birlikte, Susurluk hukuksuzlu unun yan nda çok da önemli de ildir. Baflbakanl k Susurluk Raporu nda, TBMM Susurluk Araflt rma Komisyonu nun ortaya ç - kard belgelerde, bunlar gibi onlarca, yüzlerce olay, iliflki vard r. Ama ne oldu? Hangisinden dolay herhangi bir general yarg land? Aranan faflist katillere en üst düzeyde RES- M DEVLET GÖREV veren bir devlet bu. Aranan katillerin milletvekilleriyle, generallerle, polis flefleriyle kucak kuca a oldu u bir devlet bu. Bu devlette hukuk var, mahkemeler var diye halk kand r l yor. Mahkemelerin idam ecezas verdi i, resmen aranan durumdaki katiller, TBMM de, Genelkurmay karargah nda, parti genel merkezlerinde, el üstünde a rlan yor. Bu devlet anlay fl ve yap s temelde de iflmedi i için, Bucak n ortaya ç kard belgelerin ak beti, dünkü belgelerin ak betinden farkl olmayacakt r. Mehmet A ar n dedi i gibi, bu öyle bir fley ki, bir tek tu la çekseniz, duvar y k - l r... O tu lay çekemez bu devlet. E er AB sürecinde oldu umuz için dün yarg lanmayan Susurluk un bugün yarg lanaca n sananlar varsa, aldan yorlar. Susurluk, AB nin ne dün, ne de bugün gündeminde olmam flt r. AB cilerin en aç k sözlü sözcülerinden Ertu rul Özkök ne diyordu: Her devletin Susurluk a derin devlete ihtiyac vard r. Avrupa emperyalistleri de böyle düflünmektedir. Daha birkaç ay önce itirafç J TEM eleman ve onlarca faili meçhul cinayete, kaybetmeye kat lm fl Abdülkadir Aygan n general Necati Özgen le çekilmifl foto raf yay nlanm flt, ne oldu? AB ye uyum sürecindeydik hem de! Susurluk, bu devletin temelindedir; ili ine kadar ifllemifltir. flte bu yüzden, Susurluk u devrimden baflka hiçbir fley tasfiye edemez. Susurluk kazas ndan bu yana geçen 8 y l, art k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak diyen aldat c propaganday de il, devrimcilerin söylediklerini do rulam flt r. 13

14 Emekçiler den ktidar Sadaka Oran n Tart flt r yor 14 Memur sendikalar ile AKP Hükümeti aras ndaki toplu görüflmelerin sonuncusu Baflbakan Tayyip Erdo an ile yap ld. 30 Eylül günü gerçekleflen görüflmede Erdo an n yüzde 10 zam ile, 1991 y l ndan bu yana ifle al nan memurlara bir k dem yükseltme ve memurlar n sicil aff n teklif etti i aç kland. Bu görüflmeden önce de hükümet ad na M. Ali fiahin ile görüflmeler sürdürülmüfl, fiahin in hükümet teklifini kas tl olarak aç klamamas üzerine yol al namam flt. Erdo an n teklifi karfl s nda KESK Genel Baflkan Sami Evren in ilk aç klamas, kabul edilemez fleklinde olurken, Kamu-Sen ve Memur-Sen den bir aç klama henüz yap lmam flt. AKP iktidar iki haftad r oyun oynuyor. 15 günlük yasal toplugörüflme süresinin sonuna gelindi. Bu süre içinde Baflbakan Erdo an, toplugörüflme yasas na ayk r olarak aç klamalar ile görüflmelere müdahil olurken, sendikalar yüzde 168 zam istiyorlar aç klamas ile, memur sendikalar n halk nezdinde y pratma oyununa baflvurdu. ktidar bu pis ve bildik oyuna baflvururken, sendikalar birlikte ve ayr ayr yapt klar aç klamalarla, hükümetin söyledi i gibi, ücret art fl isteklerinin 72 katrilyon lira" olmad n, insanca yaflam için istediklerinin KESK'ten Ülke Çap nda Eylemler KESK li memurlar 25 Eylül günü ülke çap nda eylemdeydiler. stanbul da polis gaz bombalar ile memurlara sald r rken, Ankara daki KESK mitingi ise Abdi pekçi Park 'ndayd. Sami Evren burada yapt konuflmada, AKP hükümetine seslenerek, "Hani demokratt n z, ILO sözleflmelerini uygulayacakt n z? Grevli toplu sözleflme hakk n tan m yorsan, emekçiden,demokrasiden yana de ilsin? Siz demokrat olamazs n z" dedi. KESK Diyarbak r fiubeler Platformu da Sald r, Bütçe, T S ve Demokrasi Taleplerimiz slogan yla bir miting düzenledi. Kocaeli, Bursa, zmir baflta olmak üzere illerde bas n aç klamalar ve mitingler düzenleyen memurlar, "Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Direne Direne Kazanaca z, Yaflas n Grevli-Toplu Sözleflmeli Sendika mücadelemiz sloganlar n meydanlara tafl d lar. KESK in düzenledi i eylemlere çeflitli kentlerde HÖC lüler de k z l bayraklar ve memurlar n taleplerini sahiplenen sloganlar yla kat ld lar. 15 katrilyon lira" tuttu unu aç klad lar. Ölümü gösterip s tmaya raz etme takti i uygulayan iktidar n sonuçta geldi i nokta yüzde Tart flt r lan rakamlar n Türkiye gerçe i ile hiçbir ilgisi yoktur. Enflasyonun üzerinde zam yapaca z yalan yla, memurlar sadakaya raz edilmek isteniyor. Emekçiler sadakalarla avutulamaz. Patronlar n bütün istekleri karfl s nda boynu k ldan ince olan, zenginsever iktidar, memurlara bütçe yetersiz yalan yla, siz de IMF program na uyun, siz de faiz d fl fazla sömürüsünün parças olun diye dayat yor. Sefalat ücreti kabul edilemez. Bütçenin yetersizli i, kayna n nereden bulunaca memur sendikalar n n sorunu olamaz, bu tür yaklafl mlar ve anlay fll l k tavr, emekçiye ihanettir, pespayeliktir, kabul edilemez. Bütçe, iktidar n sorunudur. IMF nin faiz d - fl fazla rakamlar n müzakere konusu bile yapamayan bir iktidar n memurlar karfl s nda varsa veririz, yoksa nereden verece iz demagojisi yapmas na izin verilmemelidir. Patronlara; Hizmetkar n z z Memurlara; Ne Hakla stiyorsunuz! Bu süreç bir yan yla AKP nin kimin iktidar oldu unun bir kez daha görülmesine vesile olmufltur. Memurlar n taleplerini çarp tarak sendikalar bofllu a düflürmeye çal flan Baflbakan 24 Eylül akflam Kanal 7'de skele-sancak program nda memurlar n talepleri konusunda flöyle dedi: "Yüzde 160 zamm sen hangi hakla istiyorsun. Bir defa ülkede enflasyon skalas var. Sen bu paray istedi inde acaba bu ülke bunun bedelini ödeyebilecek mi? Bunlar bir defa tiribünlere oynuyor. Bütçe çöker, iflçimiz de memurumuz da devletini iyi anlamak durumundad r." Her kelimesi burjuva politikac s n n demagoji olan bu azar bir yana yaz n. Bir de Türk fladamlar Kurultay nda 30 Eylül günü yapt flu konuflmay okuyun: fladamlar m z çok iyi anl yorum e yak n d fl geziye hep ifladamlar ile birlikte gittik, paylaflt k. Yat r m yapanlar n bafl m z üstünde yeri var. Hizmetkar y z. Önlerinde ben koflaca m. fladamlar m z n giriflim ruhu bizi de cesaretlendiriyor. fladamlar n n yurt d fl gezilerinde bizimle olmas na özellikle dikkat ediyoruz. Bir yanda 2 milyon memuru senli benli

15 azarlamalar, öte yanda bir avuç patronun kulu kölesi olmalar, siz isteyin biz yapal m tavr. AKP iktidar gerçe i budur iflte. Bu iktidar iflçinin, memurun al nterini nas l çal p patronlar n kasas na ak taca n hesaplayan bir iktidard r. En ç plak halk düflmanl olan IMF cilikle övünen bir iktidardan baflka bir fley de beklenemez. Sendikal, Demokratik Talepler AB ye Havale Ücret konusunda durum bu iken, sendikal ve demokratik haklar konusunda da benzer bir tav r sergileniyor. Sendikalar n bütün açmazlar na, hele hele karfl s nda Kamu-Sen ve Memur-Sen gibi yönetimi iktidar yanl s olan konfederasyonlar n da bulunmas na ra men, AKP iktidar emekçilerin öfkesinden korkmaktad r. Bu nedenle k smi tavizlerle, memurlar n soka a dökülmesini engellemeye çal flmaktad r. As l olarak memurlar n grevli toplu sözleflmeli sendika baflta olmak üzere, temel talepleri geçifltirilmek istenmektedir. Mehmet Ali fiahin in görüflmeler s ras nda, sendikalar n bu tür taleplerine, 17 Aral k'ta AB'den müzakere tarihi al n rsa, taleplerinizin hepsini içeren yasa de- ifliklikleri yap lacak cevab vermesi, tam bir utanmazl kt r. AB yasalar n, AB için de il, halk m z için ç kar yoruz yalan na s kça baflvuran iktidar, memurlar n demokratik taleplerini de AB den müzakere kofluluna ba layarak, gerçekte bütün yasalar n AB için yap ld n itiraf ediyor. Ki, bu durumda zaten AB ye uyum un bir parças olarak çeflitli yasalar yine AB zoruyla ç karmak durumunda kalacak. Yani, ben memuru de il, AB yi dinlerim diyor. Müzakere tarihi yoksa, demokratik talepler de yok! AB cilik ç karlar için her k l fa girmenin öteki ad d r. Umar z, iktidara AB cilikte destek veren sendikac lar ders ç kar r. Memurun Kaleminden mücadeleci KESK 4688 say l yasa gere i bu y l üçüncü kez bafllayan toplu görüflme süreci, iktidar cephesinden bir oyalama, yasal görüflme sürecini doldurma ve sonuçta da kendi dayatt koflullara sendikalar teslim olmaya zorlama fleklinde geçiyor. ktidar memurun taleplerine, bir zûl olarak bak yor. Ne güzel h z n alm fl gidiyorken reel sektör, yükseliyorken, borsa, iflgal edilen Irak halk n n kan üzerinden parsa yar fl ndayken, iflbirlikçi tekellerin s rt n ABD s vazl yorken, IMF yeni standby için gelmiflken, AB bile onbefl senelik müzakere takvimi haz rlam flken ve boyal medya ne güzel allay p pulluyorken icraatlar n, zam, toplu sözleflme, açl k, yoksulluk, hukuk, demokrasi, insan haklar gibi kavramlar duymak bile istemiyorken, nereden ç kt bu hak isteyen insanlar yaklafl m gösteriyor. Bir anlamda hak isteyen herkesten tiksinen bir siyasal anlay fl temsil ediyor bu iktidar. Bunu, Tayyip Erdo an n aç klama ve davran fllar nda çok aç k görebilirsiniz. Sendikalar cephesinden bak ld nda; Kamu-Sen, önceki siyasi iktidarlar eliyle kurulmufl olan bir örgütlenme. fllevi hepimizce malum. Memur-Sen, henüz palazlanamam fl olsa da yedekte tutulabilecek ve di eriyle ayn özellikte bir yap. KESK, memurlar n gerçek temsilcisi olarak, 15 y ll k zorlu mücadeleleri yaratm fl bir konfederasyon ve memurlar n taleplerini sonuna kadar savunma potansiyeli tafl yan tek örgüt. Sürecin bafl nda di er konfederasyonlarla taleplerde ortaklaflma, bir olumluluk olmakla birlikte, KESK in insiyatif koyamamas, bu olumlulu u tam tersine çevirecek, geri ad mlar n bahanesi haline getirecektir. Memurlar 1990 larda bafllad mücadelesi ile, nas l hak al - naca n yaflayarak ö rendiler, biliyorlar. Devrimci sendikal anlay fl n öncülü ünde yarat lan memur sendikalar n n reformistlerin denetimine geçmesiyle birlikte yaflanan sürecin, ayn zamanda KESK in erime, kavga alanlar ndan çekilme süreci olmas da herkes için ö retici bir süreçtir. Sadece flu son sürece bakal m: KYTY, Personel Rejimi, Yerel Yönetimler gibi sald r yasalar karfl s nda KESK kitlesi bilinçlendirilmemifltir. Ve ne yaz k ki, bu bilinçli bir flekilde yap lm flt r. Reformist sendikal anlay fl kitleleri e itmez, e itilmifl kitleler kendilerini zorlayacak güçtür çünkü. EME N S YA- SET ad yla yap lan, Avrupa Birlikçilik kulvar nda sürdürülen bu sendikac l k KESK eylemlerinin giderek daralmas na ve Türkiye genelinde yap lan eylemlerde görüldü ü gibi, sadece yüzlü rakamlarla ifade edilmesi sonucunu yaratm flt r. Direnifllerle, grevlerle, devrimci bir ruhla yarat lan KESK, ya bu özüne geri dönecek ya da memur sendikalar klasi i içindeki yerini sa lamlaflt rarak muhteflem üçlü olarak talihsiz ad mlar n sürdürecektir. Tüm memurlar bu duyarl l k ve bilinçle içinde bulundu umuz durumu de erlendirerek sonuçlar ç kartmal kararl, direngen ve mücadeleci KESK i yeniden yaratma mücadelesini ele almal d r. Grevli toplu sözleflmeli sendika hakk n baflka türlü kazanamay z. Bu kavgaya KESK öncülük edecekse, -ki öyledir- önce mücadeleci, devrimci sendikal anlay flla hareket eden KESK i yaratmal y z. 15

16 16 Sa l kç lar Eylemde Sa l k emekçileri iktidar n Sa lıkta Dönüflüm Programı n (SDP) protesto eylemlerini sürdürüyor. SES Genel Baflkanı smail Tombul, TÜS AD n iktidar n özel sigorta flirketlerine rant kap s n açacak olan program na destek vermek için haz rlad rapora tepki gösterdi. 27 Eylül günü düzenledi i bas n aç klamas nda, SDP nin gerçek amacının SSK yı tasfiye ederek Genel Sa lık Sigortası uygulamasını yaygınlafltırmak oldu unu belirten Tombul, düzenleyecekleri eylemlerin program n da aç klad. Buna göre, 11 Ekim de stanbul'da, iki gün sonra yargılanacak 85 kifli ile ilgili basın toplantısı yap lacak. 1 de tüm kentlerde iflyerleri önünde basın açıklamaları yapılacak. 27 Ekim de ise, Sa lık Bakanlı ı önünde, performansa dayalı döner sermaye uygulamasının sonuçları aç klancak ve yine tüm illerde basın açıklamaları yapılacak. Sa l kç lar 29 Eylül günü de SHÇEK deki ücret adaletsizli i ve AKP nin kadrolaflma politikalar n protesto amaçl olarak de- iflik kentlerden Ankara ya gelerek, SHÇEK Genel Müdürlü ü önünde eylem yapt lar. fl Cinayeti Ölümleri Sürüyor Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan Sundekor Sunta Fabrikası çal flan Hasan Candan, Hüseyin Serttafl ve Süleyman Serttafl isimli iflçiler, reçine talafllarının bulundu u siloya düflerek hayat n kaybetti. Ayn olayda ikisi a ır dokuz iflçi de yaralandı. fl cinayetlerinin yo un yafland yerlerden biri de Tuzla Tersaneleri. Burada yaflananlar, ifl kazas denilen ölümlerin nas l bir cinayet oldu unu da tarife gerek b rakmadan anlat yor. Tuzla da sadece son 7 ayda 9 iflçi ifl kazas nda hayat n kaybetti. flçiler bunun üzerine eylemlere bafllad lar. Yüzde 80'ini kay t d fl çal flt r lan iflçiler, toplad klar 3 bin imzay 23 Eylül günü Cumhurbaflkan, Baflbakan, çiflleri, Çal flma bakanl klar, CHP ve AKP grup baflkanvekilleri ve ilçe örgütlerine gönderdiler. Her ay aras nda kazan n yafland tersanelerde iflçinin güvenli ini sa layacak en temel tedbirler dahi al nm yor. Örgütlenme önündeki engeller nedeniyle ço u sendikas z olan iflçilerin talepleri flöyle: flçilerin tümünün sigorta ve kadrolar n n yap lmas. fl güvenli i önlemleri al nmadan çal flt r lmas n. Eflit ifle eflit ücret verilsin. Tersane havzas na SSK Hastanesi yap ls n. Her tersaneye bir ambulans al ns n. Sendikalaflman n önündeki engeller kald r ls n. Temel Haklar dan Bursa-Ray flçisine Destek Bursa Temel Haklar, E itim Kooperatifi üyeleri 26 Eylül de iflten at lan Bursa-Ray iflçilerini ziyaret etti. Metro istasyonu ç k fl nda "Ekmekle Oynamak Ateflle Oynamakt r" yaz l pankart açan dernek üyeleri ad na bir konuflma yapan Serkan fienol, AKP nin iktidara geldikten sonra ilk icraat n n iflçi k y m, yoksulun evini bafl na y kmak oldu unu belirterek flöyle dedi: Bu icraatlar ndan birisi de Bursa-Ray'da 85 iflçiyi iflten ç kartmak ve yerlerine 114 AKPli'yi ifle almak oldu. AKP flunu bilsin ki Bursa-Ray iflçileri ifllerine geri al nana kadar yanlar nda olaca z". "Bursa-Ray flçisi Yaln z De ildir, flçiyiz Hakl y z Kazanaca z" sloganlar n n at ld eylemde ayr ca bir süre oturma eylemi yap ld. fiç EYLEMLER NDEN... Türk- fl e ba l TÜMT S Sendikası na üye olduklar için 12 iflçinin iflten at lmas n n ard ndan, zmir Ambalaj iflçileri, 28 Eylül gününden itibaren iflyeri önünde direnifl bafllatt - lar. Üç ayd r sendikal ihanete ve patron sald r lar na karfl direnen Castleblair direnifli sona erdi. Castleblair iflçileri yapt klar aç klamada bir kez daha D SK-Tekstil yönetiminin iflçilere ihanetini teflhir ederken, Hiç flüphe duyulmamal d r ki, sendikalar m z n bafl ndaki sermaye ajanlar n iflçi s n f n n örgütlü gücüyle er ya da geç mutlaka yenece- iz. Sendikalar m z n bafl ndan defedece iz dediler. Kocaeli Gebze de kurulu bulunan Bayer laç Fabrikas n n 8 iflçiyi, aspirin bölümünün kapat laca gerekçesiyle iflten atmas n n ard ndan iflçiler fabrika önünde direnifle bafllad. Yeni iflten atmalar n gündemde oldu u belirtilen Bayer de örgütlü bulunan Petrol- fl üyesi 80 iflçi, 27 Eylül günü yapt klar aç klamayla, at lan iflçiler geri al nana kadar direneceklerini duyurdular. stanbul Güneflli de bulunan Dalk - ran Çorap Fabrikas iflçileri, yar m saat yemek molas isteklerinin karfl l nda iflten at ld lar. Kölelik koflullar dayat lan iflçiler sigortas z ve 13 saat çal flt r l yor. Tekstil-Sen de örgütlenen ve iflten at lan 7 iflçi 29 Eylül gününden itibaren fabrika önünde direnifle bafllad. Eylemde, flçiyiz, Hakl y z Tekstil-Sen le Güçlüyüz, flçi K y m na Son sloganlar at ld. Tuzla Deri iflçileri 29 Eylül günü yapt klar yürüyüflle kıdem tazminatının fona devredilmesini protesto ettiler. 600 kiflinin kat ld yürüyüflte, Deri- fl Genel Baflkanı Yener Kaya, sermayenin iflçilerin mücadeleyle elde etti i tüm hakları yok etmek istedi ini belirtti.

17 HÜCRELERDEN emperyalizmin ve oligarflinin hücrelerine karfl direniflte 4. y l Aln k z l bantl lar n yürüyüflü sürüyor; Ölüm Orucundaki Tutsaklar: DHKP/C Davas Tutsaklar Sevgi ERDO AN Ölüm Orucu Ekibi Fehim Horasan Vedat Çelik M. Kemal Eren M. nan Ifl k H. Sergül Albayrak TKEP/L Davas ndan Remzi Ayd n Hücrede Yaflamak! ABD flkence Ma durlar Merkezi ve Helsinki Yurttafllar Derne i taraf ndan düzenlenen nsan Haklar Mücadelesinde Yeni Taktikler adl uluslararas sempozyumun internet sitesinde yeralan belgelerden biri, F tiplerinin hücrelerinde yatan biz özgür tutsaklar da ilgilendiren bir içerik tafl yor. Sözünü etti imiz belge Tecridin Etkileriyle Bafletme bafll n tafl yor ve belirtildi ine göre de hücre hapsinde yaflam sürdürebilmek için stratejik bir k lavuz oluflturmak amac yla kaleme al nm fl. Giriflinde flu gerçek dile getiriliyor: Hücre hapsi, dünyadaki birçok cezaevinde hükümlü ya da tutuklulara karfl kullan lan insanl k d fl tekniklerden biridir. Mahkumlar n direniflini k rmak ya da itaate zorlamak için etkin bir yöntemdir... Ne var ki, bu do ru tesbitin ard ndan önerilen mücadele takti i ayn gerçekçili i tafl m yor. Belgede hücre hapsine karfl flu taktikler öneriliyor: Zihinsel al flt rma, Hapsedenlere karfl yukar dan davranma, Tecrit mekan ndaki varl klarla arkadafll k etme, Kiflisel bak m için fiziksel al flt rmalar n yap lmas, Farkl iletiflim yöntemlerinin keflfedilmesi ve Zaman n kontrol edilmesi... Kendi bafl na ele al nd nda bunlar yüzy llard r hücrelerde tutulan tüm tutsaklar n baflvurdu u yöntemlerdir. Mesela ünlü Kelebek filminin kahraman n hat rlay n; hücresinde bu yöntemlere baflvurur. Fakat bu taktiklerde çarp k, yerine oturmayan bir fley var. Bu çarp kl k, yaflaman n mutlaklaflt r lmas d r. Ne olursa olsun yaflamak ön plana ç kar lm flt r. Böyle ele al nd için de hücrenin F Z K koflullar na karfl direniflten sözedilirken, tutsaklar hücrelere mahkum eden S YAS koflullara karfl bir direniflten sözedilmemektedir. Sorun, sanki insan haklar n ihlal eden siyasi iktidar de il de HÜCRE nin kendisiymifl gibi ele al nmaktad r. Bu bilinçli bir ele al flt r. Hücre hapsine karfl önerilen taktik, sözkonusu sempozyumu düzenleyenlerin genel mant n da yans tmaktad r. Düzen içinde, düzeni rahats z etmeyen mücadele taktikleri. Sözkonusu sempozyumu düzenleyenlerin ABD, ngiltere, Türkiye taraf ndan finanse edilmesi de düzenleyenlerin böyle bir anlay fl savunmalar n n sonucudur. Gerçekten insan haklar ihlallerine karfl ciddi bir mücadeleyi amaçlayanlar, mesela 4 y ld r F Tiplerine karfl sürdürülen direnifli gündemlerine al rlard. Bundan daha kapsaml bir deney tecrübe aktar m prati i bulunamaz. Ama sempozyumu düzenleyenlerin insan haklar ihlallerine karfl mücadele den anlad klar, gerçek anlamda direnifller olmad için 4 y ll k büyük direnifli b rak n inceleme konusu yapmay, görmezden gelmektedirler. kiyüzlülük içindedirler. Bir yandan hücre hapsine karfl mücadele taktikleri nden sözederken, di er yandan da utanmadan, hücre hapsini genel hapishane statüsüne çeviren, hücrelerde öldürmeye devam eden iktidar n D fliflleri Bakan na aç l fl konuflmas yapt rmaktad rlar. nsan haklar ihlallerine karfl mücadele taktikleri konusunda deneyimleri paylaflma ad na da t lan Tecridin Etkileriyle Bafletme bafll kl broflürün içeri ine gelince:;

18 En baflta belirtmeliyiz ki, hücre hapsine karfl mücadelede en temel taktik ne olursa olsun yaflamak de ildir ve olamaz. Ne olursa olsun yaflamak, ne hücrede, ne d flar da hiç bir insan için yaflam n ana gayesi olamaz. Ne pahas na olursa olsun yaflamay esas alanlar, insan soyuna karfl en büyük kötülükleri yapanlard r. En büyük ihanetler, ahlaks zl klar, soysuzluklar, bunlar n içinden ç - kar. Çünkü onlar, ölümle tehdit edildikleri her noktada, ölüm riskinin oldu u her noktada, afla lanmay, düflkünleflmeyi, sömürücülerle, zalimlerle iflbirli ini kabul edeceklerdir. Böyle yaflamak, yaflamak de ildir. Hücrelerde ne olursa olsun yaflamaya bak n diyen bir anlay fl, hücredekine faflizmin zulmüne, dayatmalar na boyun e demifl olur. Yaflamak ad na faflizme bo un e mek, insanl k onuru aç s ndan da, siyasi onur aç - s ndan da kabul edilemez Ölüm Orucu flehidimiz Ayçe dil Erkmen in s k söyledi i bir söz vard : Yaflam fl say lmaz zaten, yurdu için ölmesini bilmeyen. Bizim yaflamaktan anlad - m z budur. nsan Haklar nda Yeni taktikler organizatörleri, F Tiplerinin hücrelerinde dört y ld r süren yaflam ve direnifli inceleme zahmetine katlansalard, da tt klar o broflürde önerilen spordan yeni iletiflim kanallar bulunmas na kadar çok zengin yöntemler gelifltirildi ini, ve bunun ötesine geçilip faflizmin hücre statüsüne karfl y k lmaz bir direnifl duvar örüldü ünü de görürlerdi. Görmek isteyenler için hücreler hala yerinde ve devrimci tutsaklar hala hücrelerde duruyor. Memurlar n Önderlerinden Elmas YALÇIN, 10. Y l nda An ld 28 Eylül 1994 te stanbul Befliktafl ta infaz edilen Memur Hareketinin önderlerinden Elmas Yalç n, 28 Eylül de Helvac Dede Mezarl 'ndaki mezar bafl nda an ld. stanbul Temel Haklar Memur Komisyonu'nun düzenledi i, Tüm Bel-Sen'in de destek verdi i anmada "Elmas Yalç n Mücadelemizde Yafl yor" pankart tafl n rken, mezar da yüzlerce karanfil ve çiçeklerle doluydu. Temel Haklar ad na brahim Sönmez taraf ndan yap lan konuflmada flöyle denildi: Aradan 10 y l geçmifl olsa da bu gün burada hayk ran sesler gerçekte kimin tükenmekte oldu unu kazanan n gerçekte kimin oldu unun ilan olmufltur. Sen rahat uyu Elmas. Sana söz demifltik mücadelen bitmeyecek, sürecek diye. Evet yine alanlarda, yine meydanlarday z. Seni ve mücadeleni hayk rmak için iflte buraday z... Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Ayy ld z n da konuflmas nda Elmas' n bizlere b rakt mücadeyi sürdürece iz. Katiller her zaman oldu u gibi saklan yorlar. Elbet bir gün onlar gün fl na ç karaca z" dedi i anma, Grup Yorum un söyledi i marfllar n ve Elmas Yalç n' n ailesinin helva ve lokma da tmas n n ard ndan bitirildi. Yolunda Yürümeye Devam! stanbul polisi taraf ndan infaz edilen Avukat Fuat Erdo an, meslektafllar taraf ndan an ld. Halk n Hukuk Bürosu Yolunda Yürümeye Devam bafll yla yapt aç klamada, Fuat Erdo an n bir dönem Halk n Hukuk Bürosu avukatlar ndan oldu u hat rlat larak, onun düzenin de il, halk n avukatl n tercih etti i vurguland. Aç klamada ayr ca flöyle denildi: Fuat bunlar gördü- ü, bunlara karfl mücadele etti i için katledildi. Ama sesi susturulabildi mi? Hay r!! Büromuz aynen Fuat n masas n n bafl nda oldu u dönemlerdeki gibi yine üzerine düfleni yap yor... Hukuksuzlu un aç kça siyasi iktidar politikas haline geldi i günümüzde, bizler de Av. Fuat Erdo an n izinde yürümeye devam edece iz. NATO uflaklar yarg lans n! Haziran'da stanbul'da yap lan NATO Zirvesi'ni protesto etmek amac yla düzenlenen eylemlerde bir çok kifli gözalt na al nm fl ve haklar nda davalar aç lm flt. Aç lan davalardan biri de Bursa'da 23 Eylül de 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 23 kiflinin kat ld duruflmada NATO'nun bir katliam örgütü oldu u bir kez daha hayk r ld. As l yarg lanmas gerekenlerin NATO ya karfl ç kanlar de il, ülke topraklar na NA- TO'yu sokanlar n olmas gerekti inin söylendi i duruflma 2 Kas ma ertelendi.

19 Alibeyköy de Tepki Y k m Erteletti ikinci göçe hay r Alibeyköy halk, sorunlar n çözmek, sel basmas na neden olan dereyi slah etme yerine, ranta yer açma hesaplar yapan AKP'li belediyenin y - k m karar n protesto ettiler. Protestolar sonucunda y k m karar flimdilik ertelendi. Ancak bunun geçici oldu u unutulmamal d r, iktidar uygun zaman kollayacakt r. lk eylem, 26 Eylül günü yap lan yürüyüfl oldu. Karadolap Mahallesi halk n n eyleminde, Eyüp Belediye Baflkan Ahmet Genç'in istifas istendi. Kad n, çocuk, genç, yafll yüzlerce kifli, Y k c De il, Yap c Ve Yerinde Çözüm stiyoruz pankart ve kinci Göçe Hay r, 50 Y ll k Mahallemiz Yok Edilemez, Mahallemde Okumak stiyorum yaz l dövizler tafl yarak, Ç rç r Mahallesi'ne kadar yürüdü. Evleri y - k lmak istenenler ad na aç klama yapan Ergin Halat, 50 y ld r Karadolap'ta oturduklar n belirterek belediyenin kendilerini iflgalci gibi göstermek istedi ini söyledi. Yerel yönetimlerin görevinin halka zulmetmek olmad n söyleyen Halat, Koltuklar gelip geçicidir ama halka hizmet kal c d r" dedi. TMMOB'dan geçerli rapor ald klar n hat rlatan Halat, buna ra men belediyenin kendilerini evlerinden zorla ç karmak istedi ini söyledi. Halat, bu eylemin bir uyar oldu unu dile getirerek, Bizi yerlerimizden edemezler. Baba yadigar yerlerimizden ellerini çeksinler. Gazi Davas nda Gizlenen Belgeler Y k m karar n durdursunlar" fleklinde konufltu. Tapu belgelerini tafl yan Alibeyköy Halk, Ahmet Genç'in istifas n istedi. Kepenkler indi 27 Eylül günü de, Alibeyköy esnaf kepenklerini indirerek y k ma karfl direnifle kat ld lar. Esnaflar kepenk indirirken, halk Atatürk Caddesi'nde toplanarak Yerinde Çözüm, stimlaka hay r sloganlar att. Grup ad na Selman Ça lar bir aç klama yaparken, halk n taleplerini dile getirildi i ve üzerinde; Biz iflgalci de iliz. Devletin vermifl oldu u tapu tahsis belgesini para ile al nm fl yerlerinde de bir as rd r oturan Alibeyköy halk n derede bo may n. Dereyi slah edin, ancak Alibeyköy halk n ma dur etmeyin. 15 metre yerinde çözüm istiyoruz! yaz l pankartlar binalara as ld. Gazi davas nda saklanan deliller oldu u ortaya ç kt. Davan n stanbul dan Trabzon a sürülmesi sonras nda, Gaziosmanpafla Baflsavc l 'nca Trabzon Baflsavc l 'na gönderilen fezlekenin, Yusuf Kandemir isimli memur taraf ndan 2 y l sakland ve mahkeme heyetin i n eline geçmedi i belirlendi. Katillerin devlet taraf ndan korundu u Gazi davas n n avukatlar ndan Remzi Kazmaz, böyle bir davada delil gizlemenin s radan bir memur ifli olamayaca na dikkat çekerken, sözkonusu memur hakk nda sadece ''görevi ihmal'' suçundan dava aç lmas n ise elefltirdi. 'Kaybolan fezleke nin davan n esas na iliflkin olabilece i, 4 kiflinin ölümünü ayd nlatacak nitelikte olabilece i belirtilirken, bu durumda davan n yeniden görülmesinin zemini oluflaca dile getiriliyor. Gazi halk n n adaletsiz b rak lmas elbette, bir memurla aç klanamaz, ancak bu örnek bile oligarflinin katilleri korumak için her yola baflvurdu unun kan t d r. 19

20 20 Tayyip Erdo an n Kan nda Ne Var? Zina krizi nin ard ndan Avrupa Birli i ne hangi rüflveti verdi i tart fl l rken, Tayyip Erdo an, Kürtçe nin ikinci dil olarak kabul edilece i sözü verdi i fleklindeki elefltirilere flöyle cevap verdi: Erdo an gitti, Brüksel'de flu sözü verdi: Türkçe'nin yan nda ikinci dil sözü vermiflim çok ay p, bu edebe mugayirdir. Türkçenin yan nda ikinci bir dil, ay p yani. Kusura bakmas nlar, bu tür edepsizliklere prim verecek kadar Türkiye'nin Baflbakan istikametini kaybetmemifltir. nsan n kan - na dokunuyor. (Cumhuriyet 26 Eylül) Edepsizlik, insan n kan na Kapitalizm gençlerimizi uyuflturucuyla teslim almaya devam ederken, uçucu madde kullan m yafl, 10'a kadar düfltü. Çocuklar n uyuflturucuyla zehirleyen, sadece tekellerin ihtiyaçlar n düflünen bir düzen çürümüfl, asalak bir düzendir. Diyarbak r daki araflt rma bunu göstermektedir. Diyarbak r Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi T p Fakültesi nden, Uzman Dr. Aziz Yaflan ile Prof. Dr. Faruk Gürgen, Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde Ergenlerde Uçucu Madde Kullan m Özellikleri bafll kl bir çal flma yapt lar. Çal flma kapsam nda Diyarbak r'da uçucu madde kullanan ergen çocuklar üzerinde yap lan araflt rmayla Güneydo u'da uçucu madde kul- dokunuyor diye sözünü etti i bir halk n dili. Bir halk n dilinin tan nmas n böyle niteliyor. Peki ne var Tayyip in kan nda ki, kan na dokunuyor? Tayyip in kan nda, halklara düflmanl k var, flovenizm var... Bu nedenle Kürtçe yi duydu unda tüyleri diken diken oluyor. Benim eflim Siirtli, bak n ne güzel yafl yoruz deyip, koskoca bir halk aldatmay düflünecek kadar kaba bir demagog, bir halk n dilinin resmi olarak tan nmas n edepsizlik sayacak kadar flovenisttir. O na göre sorunu yok sayarsan, yok olur, öyleyse herkes Türkçe konuflsun, böyle bir sorun da kalmaz. Oligarfli ony llard r bu flovenist politikay dayat yor zaten. Tayyip in demokratl, ç kard AB yasalar n n nas l göstermelik oldu u ortada. Bir yandan Kürtçe yay n, kurs aldatmacas ile AB nin gözünü boyuyor (AB nin de bu göz boyamaya itiraz yoktur, istedi i de Düzenin Zehiri 10 Yafl ndaki Çocuklar m z n Bedeninde bu göstermelik ad mlardan ibarettir), öte yandan bir halk n diline, kültürüne hakaret etmekte sak nca görmüyor. Söyledi i esas olarak flu; kurs verdik, TV yay n verdik, daha ne istiyorsunuz, oturun oturdu- unuz yerde! Tayyip in kan nda halklara, onlar n de erlerine, kültürlerine, yaflam tarz na karfl sayg - s zl k vard r. Tayyip in kan nda despotluk, hak isteyenlere, direnenlere karfl tiksinti duyma derecesine varan bir düflmanl k vard r. Hak isteyenler için adeta nereden ç kt n z, ne verirsek yetineceksiniz demektedir her seferinde. Herkesin kendisi gibi düflünmesini, yaflamas n istiyor, farkl olan hiçbirfleye tahammül edemiyor Tayyip. Zina yasas na karfl ç kan kad n örgütleri için de, ahlaks z pankart tafl yorlar demesi, bunun ürünüydü. Muhaliflerine, terörist, marjinal diye sald rmas ayn. Sorsan z, Türkiye nin bölünmez bütünlü ünden dem vuracakt r. Ekonomiyi IMF ye, siyaseti AB ye, orduyu NA- lan m yafl n n 10'a kadar düfltü ü ve çocuklar m z n tedavi olanaklar ndan tamamen yoksun oldu u belirlendi. Bu çocuklardan 64.8'i para kazanma amac yla çeflitli ifllerde çal fl yor. Çocuklar n yüzde 83.8'inin e itimlerini b rakt, yüzde 86.5'inin aile içi fliddete maruz kald, yüzde 35.1'inin adli sorun yaflad belirlendi. Yap lan araflt rmalar, Türkiye'de uçucu madde kullanma yafl n n genelde yafl aras nda oldu unu ortaya koyuyor. Oligarfli emekçi mahallelerinde ve Güneydo- u da böyle bir tabloyu yaratmak için büyük çaba sarf ediyor; gençler mücadeleye kat lmaktansa bu tür pisliklere teslim olsunlar daha iyidir, diye düflünülüyor. Yaratt sonuçla gurur duyabilir; çocuklar m z uçucu maddelere, gençlerimiz uyuflturucu ve fuhufla ne kadar batarsa, onlar o kadar kendilerini huzurda hissediyorlar.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Adalet. Adaletsizli e Boyun E meyin! Sessiz Kalmay n! y l ay hafta gün. BÜYÜK D REN fi 5. YILINA G R YOR. Bu dava düzenin aynas d r; Adalet.

Adalet. Adaletsizli e Boyun E meyin! Sessiz Kalmay n! y l ay hafta gün. BÜYÜK D REN fi 5. YILINA G R YOR. Bu dava düzenin aynas d r; Adalet. BÜYÜK D REN fi 5. YILINA G R YOR Adalet Ekmek ve Haftal k Dergi / Say : 125 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Direniflin bayra Sevgi Erdo an Ölüm Orucu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Adalet SAHTE BELGELERLE TUTUKLANANLAR SERBEST BIRAKILSIN! Adalet. Adalet AKP R YAKARLI INI OKUYUN: Polis-M T-Yarg flbirli iyle 82 kifli tutukland

Adalet SAHTE BELGELERLE TUTUKLANANLAR SERBEST BIRAKILSIN! Adalet. Adalet AKP R YAKARLI INI OKUYUN: Polis-M T-Yarg flbirli iyle 82 kifli tutukland UNUTMAYIN! F tipi hapishanelerde 117 Ölüm... ve tecrit AKP iktidar taraf ndan sürdürülüyor AKP R YAKARLI INI OKUYUN:... Dünyada hiçbir kuvvet insan onuruna karfl zafer kazanamad, kazanamaz... nsan onurunu

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR.

BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR. BELTAŞ İŞÇİLERİ DİRENDİ VE KAZANDI BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR. DİRENEN BELTAŞ İŞÇİLERİNİ KUTLUYORUZ CHP li belediye başkanının yönetimindeki BELTAŞ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı