Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu"

Transkript

1 Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete açt. Toplu aç l fl töreninde konuflan Cumhurbaflkan Erdo an, 28 fiubat'ta inflaat durdurulan imam hatip lisesinin Türkiye'nin hikâyesi oldu- unu söyledi. Sayfa te ESDER, ULUSLARARASI 8. OLA AN GENEL KURULU GERÇEKLEfiT! Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ESDER) Genel Merkezi 8. Ola an Genel Kurul toplant s Yurt D fl fiubelerinin de yo un kat l m ile Ankara-Pursaklar ÇASGEM tesislerinde yap ld. Sayfa 31 de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi Abonelik ve Reklam için Say : de bülteni Y l: 5 MAYIS 2015 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 5 TL e-posta: Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli nin himayelerinde stanbul Esnaf Odalar Birli i nin ( STESOB) ev sahipli inde gerçekleflen Türkiye Esnaf Buluflmas Ahi Duas ile bafllad ve Cumhurbaflkan n n esnafa verdi i müjdelerle renkli görüntüler yafland. 25 May s ta stanbul da Sinan Erdem Kapal Spor Salonu nda gerçekleflen buluflmada Esnaf fiuras raporunda yer alan sorunlar ve çözüm konular dile getirildi.büyük buluflmaya Türkiye genelindeki 3 bin 59 oda, 82 il birlikleri ve 13 federasyonun baflkan ve yöneticilerinin yan s ra esnaf sanatkâr üyeler de kat ld lar. Sayfa 20 de Topbafl ve Usta, Spor Salonu ve Gençlik Merkezinin temelini att stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Gazosmanpafla da yap lacak olan Barbaros Hayrettin Pafla Spor Salonu ve Gençlik Merkezi nin temel atma töreni coflkulu bir flekilde gerçeklefltirildi. Sayfa 30 da Selim Temurci, Suriçi nde Yeni Türkiye ve Baflkanl k sistemini anlatt Suriçi Grubu Derne i nin May s ay konu u Ak Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci yapt konuflmada önemli mesajlar verdi ve Yeni Türkiye nin mucidinin eski Türkiye oldu- unu söyledi. Sayfa 4 te Dünya stihdam n, 3 y l fikur yönetecek 28 de Sayfa 29 da Selahattin Erdo an MASKO Yönetim Kurulu Güven Tazeledi

2 2 HABER esnaf bülteni Hamza Akbulut, M s r Cuntas M s r a hapsedilmelidir M s r 2012 y l ndan bu tarafa bat ile ittifak yapan darbecilerin emir komutas na girmifltir. Seçimle gelmifl hükümete karfl askeri darbe yap lm fl, sivil sesler bast r lm fl, insan hak ve özgürlükleri ask ya al nm fl, yarg, yap lacak infazlara bir k l f olarak kullan lm fl ve kullan lmaya devam edilmektedir. Beflbin sivil masumun kan n döken zalimlerin, MURS için ölüm karar almas, hiç de zor olmam flt r. M s rda Mursi için al nan idam karar, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar alt na al nmas d r. Halk na ve inanc na ihanet edenler, fleytani planlar kuranlar yok olmaktan kurtulamayacaklard r. Kardefl M s r halk n n vesayetten kurtulmas, ülkede demokratik sürecin yeniden ifllerlik kazanmas için darbeci cunta tecrit edilmelidir. slam dünyas devletleri, gasp ettikleri milli iradeden el çekene kadar, M s r darbe yönetimi ile iliflkilerini ask ya almal d r. srail in Filistin halk na yapt zulüm ile M - s r daki yaflananlar aras nda bir fark yoktur. Haberi Qr Cod ile dan Ülkemizde de M s r daki darbeci zalim ve katillere imrenen mihraklar, milli iradeyi tehdit etmektedirler. Kan ve zulüm üzerine iktidarlar n yerlefltirmek isteyenlere bu millet izin vermeyecektir. Türkiye Gönüllü Teflekküller Vakf olarak, eli kanl darbecileri lanetliyoruz. Sözde insan haklar ve demokrasi havarisi gözüküp, Ortado u yu ve M s r otoriter rejimlere teslim edip, katliamlara sessiz kalanlar da nefretle k n yoruz. Hamza Akbulut Türkiye Gönüllü Teflekküller Vakf Baflkan Ahmet Çolak Necat Çolak HAK B R SEN; Amerikan, srail mallar tüketenler Sisi taraftar d r Hak Birsen Genel Baflkan Ahmet Berber, M s r Cumhurbaflkan Muhammed Mursi ve Dünya Müslüman Alimler Birli i Baflkan Yusuf El-Karadavi nin de aralar nda bulundu u 106 kifli ad na ç kar - lan idam karar n protesto etmek için bas n aç klamas yapt. Hak Bir Sen Yönetimi olarak darbeci mahkemenin hukuk d fl, faflist ve zalimce karar n tan m yor, karar ve bu karar verenleri k n yor ve lanetliyoruz. Baflkan Berber, Darbecilerin hukuksuzlukta hiçbir s n r tan mad n gösteren bu zalimane kararlar hakk nda sessiz kalmay zulüm kabul ediyor ve zulmü lanetliyoruz. Sisi zorbal n protesto ediyor, en k sa zamanda bu zalimce karar ndan vazgeçmeye davet ediyoruz. dediallah` n izniyle darbelere dur diyecek binlerce Mursi, Hasan Elbennalar oldu unu ifade eden Baflkan Berber, "Firavun tüm bebekleri kesti ama Allah Musa`y gönderdi. Haberi Qr Cod ile dan Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: Ramazan ftar için rezervasyon yapt rabilirsiniz. K LO LE KÖFTE SATILIR IZGARALAR Köfte TL Tavuk fiifl TL Soslu Tavuk TL Köfte Ekmek + Ayran TL ÇORBALAR Süzme Mercimek TL Günün Çorbas TL SULU YEMEKLER Güveçte Kuru Fasulye.... 7TL Günün Yeme i TL Pilav TL SALATALAR Mevsim Salata TL Piyaz TL Çoban Salata TL TATLILAR F r n Sütlaç TL rmik Helvas TL SO UK ÇECEKLER Cola TL Meyve Sular TL Ayran (Küçük) TL Ayran (Büyük) TL Soda ,5 TL Su TL Merkez Mah. Ferah Sokak No: 5 GOP / STANBUL (GOP Merkez Camii Karfl s Gencallar Ma azas yan, Final Dersanesi alt ) Gsm: S PAR fi HATTI

3 Kifliye özel tasar mlar Firmanızın tüm kariyer basamaklarına uygun mobilyalar SUITE OFFICE Mağazalarında... Suite Office Ça layan: Ka thane Cad. No:127 Ça layan - Ka thane / stanbul Tel: Faks: Suite Office MASKO: MASKO Mobilyac lar Sitesi 9/B Blok No: 2 kitelli / stanbul Tel: Faks:

4 4 HABER Selim Temurci; Adnan Menderes in Yeter Söz Milletindir demesi ve bu sözün ve mant n n halk taraf ndan benimsenmesi Yeni Türkiye taleplerinin bir neticesidir. Yeni Türkiye Milletin eski vesayet rejiminden kurtulmak isteme talebidir dedi. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Suriçi Grubu Genel Baflkan Nedim Abi, Türk insan n n organize ve teflkilatl bir flekilde yaflad n ve bu yaflama fleklinin benli ine sirayet ederek adeta onun karakteri haline gelmifltir. Bu özelli imiz, bizi güçlü görmek istemeyenler taraf ndan zaman zaman akamete u rat lmak is- esnafbülteni tenmifl suni rüzgârlar estirilerek da - t lmaya çal fl lm flt r dedi. Baflkan Nedim Abi hükümetin cesur reformlar na ve ekonomideki baflar s Türkiye nin yükseliflini istemeyen d fl güçleri ve kaos ortam ndan beslenen baz güçleri rahats z etmifltir dedi.nedim Abi nin ard ndan selamlama konuflmas için kürsüye davet edilen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Türkiye de art k kavgan n kin ve nefretin yerine sevgi, bar fl ve kardefllik hukukun yerini ald, gücün ve paran n yerini art k ortak akl n ald, k l ç sallamak yerine kalem kullanman n yafland bir dönemde yafl yoruz. Devlet-millet iliflkilerini iyilefltirmek ve güçlendirmek için çaba sarf eden bir grubun içerisine bulunuyoruz. Bizlerinde burada olmas na vesile olan en önemli olan unsur üçüncü parametre olarak devlet-millet iliflkilerini daha iyiye tafl yabilmek e daha güçlü k labilmek. Bu anlamda Suriçi Grubu nun üstlenmifl oldu u misyon gere i bizleri bir araya getirmifl olmas ndan dolay teflekkür ediyorum dedi. Ak Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci Yeni Türkiye, 7 Haziran seçimleri ve Baflkanl k sistemi ile ilgili önemli mesajlar içeren bir konuflma yapt. Yeni anayasa ve baflkanl k sistemi AK Parti stanbul l Baflkan Temurci, bu yeni anlay fl n, sadece Türkiye'de de il, tüm mazlum co rafyalarda bir umudun ad oldu unu vurgulayarak, "Türkiye bu manada bir flahlan fl n ad d r. Yeni, güçlü Türkiye için birinci flart, yeni anayasad r. Avrupa'da, cuntac lar n yapm fl oldu u neredeyse tek anayasa bizimkidir. Askerin darbeyle gelip yapt anayasa ile 30 y ld r idare edilen baflka bir ülke yok" ifadelerini kulland. Temurci, sözlerini flöyle sürdürdü: Bir Kurtulufl Savafl yaflad k ve ondan sonra bir Selim Temurci, Suriçi nde Yeni Türkiye ve Baflkanl k sistemini anlatt Türkiye'de elitler taraf ndan millete büyük haks zl klar yap ld n, bu dönemde yap lanlar anlatmadan, "yeni Türkiye" idealini anlamak mümkün de ildir. Suriçi Grubu Derne- i nin May s ay konu- u Ak Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci yapt konuflmada önemli mesajlar verdi ve Yeni Türkiye nin mucidinin eski Türkiye oldu unu söyledi. nönü dönemi yaflad k. Ve hemen ondan sonra 1961 darbesini görüyoruz, 1971 i görüyoruz, 1980 ni görüyoruz, 28 fiubat görüyoruz, 27 Nisan görüyoruz, Geziyi, 17 Aral k 27 Aral k görüyoruz ve devam nda yarg darbelerini görüyoruz. AK Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci, "Yeni Türkiye"nin, "Yeter Söz Milletindir" ve "Milli Görüfl" anlay fllar n n yeni döneme tafl nd, sadece AK Parti'nin de il, bu milletin, sistemli olarak kendisiyle mücadele edenlere gösterdi- i duruflun ad oldu unu belirtti. Haberi Qr Cod ile dan Temurci, eski Türkiye'de baflörtüsü, inanç yasaklar oldu unu, darbeler yap ld n, manfletlerle hükumetler kuruldu unu ifade ederek, "O dönemde, yöneticiler milletle mücadele etmeyi vazife biliyordu. Yeni Türkiye AK Parti'ye ait bir söylemdir. Ancak, bu söylemi sadece AK Parti'nin 13 y ll k dönemine ait bir anlay fl kabul edersek, hata yapm fl oluruz. Bu anlay fl, hak ve bat l mücadelesinde, Hakk müdafaa eden anlay fl n ad d r". Yeni Türkiye'de uzun y llard r devam eden bir mücadele oldu unu aktaran Temurci, flöyle devam etti: "Bu anlay fl için mücadele eden ne ilk partiyiz ne de son olaca z. Rahmetli Menderes, Özal ve Erbakan' da unutmamal y z. Zaman nda bu 3 lidere neler yap ld n iyi biliyoruz. Millet bu kiflilere büyük sevgi duymufl ve sahip ç km flt r. Yeni Türkiye, 'Yeter Söz Milletindir' ve 'Milli Görüfl' anlay fllar n n yeni döneme tafl nd, sadece AK Parti'nin de il, bu milletin, sistemli olarak kendisiyle mücadele edenlere gösterdi i duruflun ad d r. Meseleye böyle bakmak, yeni Türkiye'yi güçlü k lmak, eskiye dönmemek için samimiyetle kadim medeniyetimize sahip ç kmal y z." 7/24 Ç L NG R H ZMET ÖZER ANAHTAR & LOSTRA bahat ÖZER LOSTRA DER MONT BOYAMA ÇANTA AYAKKABI TAM R Tüm dost ve müflterilerimizin Ramazan ay mübarek olsun... Mevlana Mah. 832/1 Sk. No:6/A Su Deposu Küçükköy - Gaziosmanpafla - stanbul Tel:

5 esnafbülteni HABER 5 Burhan Kuzu; Baflkanl k Sisteminde Tiran örne i yok Ak Parti stanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Ak Parti Büyükçekmece ilçe baflkanl taraf ndan 19 May s konferans salonunda düzenlenen "Baflkanl k Sistemi" konferans nda, önemli aç klamalarda bulundu. Konuflmas na baflkanl k sisteminin yönetim alan nda birçok kolayl k sa layaca n ifade ederek bafllayan Burhan Kuzu, "550 milletvekili bugün için Kâ thane Belediyesi nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsam nda geleneksel olarak düzenledi i Bisiklet Yar flmas renkli görüntülere sahne oldu. Yar flma heyecan na kap larak gözyafllar n tutamayan küçük bir ö renciyi Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç teselli etti. Hasbahçe Caddesi nde gerçekleflen Bisiklet Yar flmas öncesi rakiplerinin bisikletlerini inceleyen ö renciler, dostluk mesajlar yla herkese örnek oldu. Bisiklet tutkunu ortaokul ö rencilerinin e lenceli anlara sahne olan yar flmas 2 km parkuruyla Sadabad (Aziziye) Camii arkas nda son buldu. Bisiklet ödülünü kazanmak için pedal çeviren ilk ve ortaö retim ö rencilerinin dostluk ve rekabeti aileleri de heyecanland rd. Yafl gruplar kategorilerinde yar flan ö rencilerden dereceye girenler ödüllerini Kâ thane Belediye Baflkan Fazl K l ç n elinden ald lar. Bisiklet Yar flmas kategori birincileri bisiklet, kupa ve madalya ödüllerini teslim al rken, dereceye giren yar flmac lar kupa ve madalyalar n sahibi oldu. Yar flman n finalinde dereceye giremeyen küçük bir ö renci gözyafllar n tutamad. Gözyafllar içerisinde kalan ö renciyi teselli eden Baflkan K - l ç, ö rencinin yan na giderek bunun bir yar flma oldu unu, çok iyi mücadele etti ini söyledi. Yar flmaya kat lma özgüveni için ö renciyi tebrik eden Baflkan K l ç, önemli olan n yar flmay kazanmak de il, yar flmada yer almak oldu unu söyledi. Baflkan K l ç n start n verdi- i yar flmada rakipleriyle hat ra foto raf çektiren ö renciler, herkese bisiklete binmeyi ve spor yapmay tavsiye ettiler. çok. Bu parlamenter sistemde hiç gerek yok ama baflkanl kta 550 milletvekili say s az gelir. Çünkü bu sistemde bölge küçülecek, her bir bölgeye yak n olarak da l m yap lacak. Dolay s yla siz hesab n z sand kta soracaks n z" diye konufltu. Kuzu, baflkanl k sisteminde merkez sa ve solun yer alaca - na iflaret ederek, yönetime gelmede ise herkesin flans n n eflit oldu unu vurgulad. Göreve gelen kiflinin herkesçe kabul görmesi için halk kucaklamas gerekti ini ifade eden Kuzu, flunlar aktard : "Baflkan n göreve gelmesi için halka önce güven vermesi gerekiyor. Yüzde elli art bir almak o kadar zor ki. Herkese kucak açacaks n. Bu modelin formülü flu; gelecek olan kimse sa ya da sol olsun fark etmez. Mevlana'n n dedi i gibi 'Ne olursan ol yine de gel' demesi laz m. Bunu yapan baflkan olur. Bunu yapan yüzde 51'i al r. Yapamayan da havas n al r. Bu kadar basit. 'Alevisi, Sünnisi hepsi benim kardeflimdir' diye kucaklad n anda seni getirirler. 'Yok' derseniz bafla gelemezsin." Kuzu, baflkanl k modelinde diktatörlü ün olmad n, bu flekilde yap lan yorumlar n baflkanl k sistemini lekelemeye yönelik oldu unu ifade ederek, flunlar kaydetti: "fiimdi bir adam n yetkisini kullan p tiranl k, despotluk yapabilmesi için yetki laz m. O yetkiler de para ve kanundur. Bugünkü modelle bu iki güç baflbakan n elinde. Baflbakan istese bugün tiran olur ama baflkanl k modelindeki baflkan n elinde ne kanun ne de para var. Dolay s yla burada tiranl k falan o kadar uzak bir ihtimal ki kald ki yüzde 51 ile bir memleket tiran seçiyorsa zaten o art k onu hak etmifl demek. Yani bir memlekette yüzde 51 ile hatta 2. turda yüzde 70 ile bir adam gelecek, o memleket art k bizim malum Hazreti Peygamberin de hadisi flerifinde herkes lay k oldu u idareyle yönetilir. Bu kadar nettir. Falan gelirse, falan gelmezse diye bir fley yok. Kendi düflen a lamaz. Bu milletin yüzde 70'i böyle birini seçiyorsa yapacak da çok fazla bir fley yok bana sorarsan z ama sistemin kendi bunu getirmez. Hiçbir zaman baflkanl k modellerinde tiranl k türememifl. Böyle bir örnek yok. Haberi Qr Cod ile dan Dereceye giremeyen yar flmac y Baflkan K l ç teselli etti Haberi Qr Cod ile dan Gaziosmanpaflal Engelli askerler k na gecesinde doyas ya e lendi Engelliler Haftas dolay s yla 1 günlük askerlik yapacak engelliler, Gaziosmanpafla Belediyesi nin kendileri ad na düzenledi i k na gecesinde doyas ya e lendi. Gaziosmanpafla Belediyesi Engelsiz Yaflam ve Dayan flma Merkezi, Engelliler Haftas dolay s yla 1 günlük askerlik yapacak engelliler ad na bir k na gecesi organizasyonu düzenledi. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n da ifltirak etti i k na gecesinde engelli askerler, aileleri ve arkadafllar doyas ya e lendi. Bütün engellilerle tek tek foto raf çektiren Baflkan Usta, programda yapt konuflmada Böylesine bereketli ve mübarek bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler engelli kardefllerimizin her zaman yan nda olmal onlara destek vermeliyiz. Emin olun engelli kardefllerimiz, kendini engelsiz zanneden insanlardan daha yetenekli ve daha baflar l. Gaziosmanpafla Belediyesi olarak bu kardefllerimizin maddi ve manevi olarak her zaman yan nda olduk, olmaya da devam edece iz. Bu kardefllerimizin annelerine, gösterdikleri sab r ve mücadeleden dolay teflekkür ediyor, hepinizi muhabbetle selaml yorum dedi. Haberi Qr Cod ile dan OTO YEDEK PARÇA VE ELEKTR K AKSAMLARI Ürünlerimiz adresinize teslim edilir. Her türlü kredi kart na vade farks z taksit imkan 20 y l aflk n süredir genifl ürün çeflidi ile müflterilerimize hizmet etmekteyiz. Semih K l ç Eski Edirne Asfalt üzeri Cebeci Mah. No:766/A Sultangazi - stanbul Tel: Mobil: Mail:

6 6 HABER esnafbülteni Eyüp Belediye Baflkan n n efli Tülay Ayd n Kürtçe çevirmenlik yapt Do udan Bat ya, Anneler Elele Tülay Ayd n Sultangazi Belediyesi, motivasyonlar n artt rmak amac yla temizlik iflçilerini ödüllendirmeyi sürdürüyor. Temizlik iflçilerini hediyelerini veren Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, Sultangazi yi birlikte güzellefltiriyoruz. lçeye kazand r lan her hizmette sizlerin de pay var dedi. Sultangazi Belediyesi, moral ve motivasyonlar n artt rmak amac yla temizlik iflçilerini ödüllendirmeye devam ediyor. 50. Y l Kültür Merkezinde düzenlenen tören, temizlik iflçilerinden oluflan müzik korosunun gösterisiyle bafllad. Çöp tenekesi, süpürge ve çöp kovalar n müzik aleti olarak kullanan koronun seslendirdi i parçalar be eni toplad. Etkinlikte konuflan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, Sultangazi de yap lan her eserde temizlik iflçilerinin de pay n n oldu unu söyledi. Sultangazi nin binlerce soka- n n temizlik iflçilerinin sayesinde temizlendi ine dikkat çeken Baflkan Altunay, Sultangazi yi temiz tutmak için gayretle çal fl yorsunuz. Sultangazi ye yap lan her hizmette sizlerin de al n teri var dedi. Tüm belediye çal flanlar n n bir aile oldu unu ifade eden Baflkan Altunay, Sultangazi yi beraber Eyüp Belediyesi Kültür Salonu nda gerçeklefltirilen Do udan Bat ya Annelerle Elele program na ilgi büyüktü. AK Parti Eyüp Kad n Kolar n n düzenledi i programa Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n ve efli Tülay Ayd n da kat ld. Bir kad n n yapt Kürtçe konuflmay Tülay Ayd n Türkçeye çevirerek izleyicilere aktard. Eyüp Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi nde düzenlenen etkinli e kad nlar n ilgisi büyük oldu. AK Parti Kad n Kollar taraf ndan düzenlenen etkinlikte, kad nlar n haz rlad yöresel k yafetler ve yemekler, konuklardan tam not ald. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, etkinlikte kad nlara hitaben bir konuflma yapt. Baflkan Ayd n, Do usuyla bat s yla bizim Annelerimiz ellerinden öpüyorum. Anne demek Cennet demektir. Çok flükür dinimizde annelerin de eri büyüktür ve asla onlar yaln z b rakmay z fleklinde konuflarak programa kat lan bütün kad nlara teflekkür etti. Do ulu bir kad n n Kürtçe yapt konuflmay, Eyüp Belediye Altunay, Temizlik iflçilerini ödüllendirdi güzellefltirip, de ifltiriyoruz. Baflka ilçelerde de konuflulur hale getiriyoruz. 6 y lda Sultangazi de yaflanan de iflimlerle hizmet kervan n birlikte sürdürece iz diye konufltu. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Ayd n n efli Tülay Ayd n Türkçeye çevirdi. Program sonunda AK Parti Eyüp Kad n kollar Baflkan Hatice Yücel Baflkan Ayd n'a ve efli Tülay Ayd n a teflekkür etti. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Usta, Gaziosmanpafla Esnaf ile bulufltu Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ilçede hizmet veren esnafla buluflma toplant lar n n ikincisini gerçeklefltirerek Gaziosmanpafla da 40 y l n aflm fl olan esnaflara plaket takdim etti. Esnafla beraber yemekte buluflan Baflkan Usta, Esnafl k vatandafl n derdine koflan, s k nt s n çeken önemli bir meslektir dedi. Gaziosmanpafla da hizmet veren yaklafl k 400 esnaf ve çok say da muhtarla Gopark Grand Salon da bir araya gelerek yemek yedi. Esnaf n derdini, s k nt s n dinleyen Baflkan Usta, esnaflarla sohbet etti. Esnaf n herkesin derdine derman oldu unu belirten Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Her s k nt ya düflen insan, her derdine çare arayan insan mutlaka orada bulunan esnafl k yapan bir kifliye müracaat eder. Bu bizim kültürümüzden gelen bir al flkanl m zd r. Ben özellikle 20 y l, 30 y l, 40 y l ve üzeri bu mesle ini hiçbir flekilde kesintiye u ratmadan sürdürebilen esnaflar m kutluyorum. Biz de dedik ki bölgemizde bu anlamda uzun y llar esnafl k yapan esnaflar - m z tespit edelim. Zaman zaman onlarla bir araya gelelim. Sembolikte olsa birkaç esnaf m z ödüllendirerek onlar n kaynaflmas na, onlar n birbirleriyle hasbihal etmesine, onlar n birlikte olmas na vesile olal m diye düflündük. Haberi Qr Cod ile dan Kâ thane de fliddet ma duru kad nlar sahipsiz de il Kâ thane Belediyesi nin ilçede yap m tamamlanan Kad n S nma Evi, düzenlenen töre törende kurdeleyi kad nlar kesti.kad n S nma Evi nin adres ve resimlerinin kullan lmad programda konuflan Ka- thane Belediye Baflkan Fazl K l ç, Bugün burada ilçemizde hizmet vermeye bafllayacak Kad n S nma Evi nin tan t m n gerçeklefltiriyoruz. Adres ya da binan n görüntüsünü güvenlik sebebiyle sizlerle paylaflam yoruz. Ancak binam z haz rlad k. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl m z, il müdürlü ümüz gördü. Fevkalede güzel bir çal flma oldu. Haberi Qr Cod ile dan

7 esnafbülteni HABER 7 Beyo lu Piyalepafla Mahallesi, 33 Milyonluk yat r mla s n f atl yor Eyüp Belediyesi model oldu Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce ile birlikte kat ld Dönüflüm Devam Ediyor bafll kl programda kentsel dönüflüm aieleleri ile biraraya geldi. Çevre ve fiehircilik Bakanl Altyap ve Kentsel Dönüflüm Hizmetleri Genel Müdürlü- ü taraf ndan düzenlenen program Cevahir Hotel Asia da düzenlendi. Farkl flehirlerde yaflayan ve kentsel dönüflümden ailelerin kat - l m yla düzenlenen Dönüflüm Devam Ediyor program na Bakan dris Güllüce ile birlikte kat lan Baflkan Usta, vatandafllarla sohbet etti. Programda bir konuflma yapan Bakan Eyüp Belediye Baflkanı Remzi Aydın ın bizzat projelendirdi- i vizyon etkinliklerden biri olan Eyüp Sultan dan Mevlana ya Vuslat Yolculu u, 15 Mart tarihinden bu yana yaklaflık 5 bin kifliyi Konya ya götürdü. Bir belediye tarafından Yüksek Hızlı Tren le (YHT) yapılan ilk kültür gezisi olma özelli i de taflıyan Vuslat Yolculu u di er belediyelere de örnek oldu. 15 Mart tarihinde ilk seferini gerçeklefltiren Eyüp Sultan dan Mevlana ya Vuslat Yolculu u için yaklaflık 14 bin Eyüplü ön kayıt yaptırdı. Ocak ayında bafllayan kayıtların ardından Eyüplüler günde 80 kiflilik gruplar halinde Konya da Mevlana ile bulufltu. Eyüp Belediye Baflkanı Remzi Aydın ın bizzat projelendirdi i etkinlik vatandafllardan da tam not aldı. Gezi ile ilgili olarak yapılan anketlerde memnuniyet oranı da yüzde 90 ın üzerinde olarak çıktı.bu önemli ve anlamlı gezi stanbul daki di er belediyelere de örnek oldu. 7 farklı belediye de Konya ya YHT ile kültür gezisi düzenlemek için çalıflmalar bafllattı. Haberi Qr Cod ile dan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Kadir Topbafl Baflkan m z hiçbir zaman Beyo lu nu unutmad. Sesi nefesi arkam zda oldu. Onun deste iyle hizmetler yap lmaya devam ediyoruz stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ve Beyo lu Belediye Güllüce, kay plar telafi etmek için belediye baflkanlar n n, bakanl klar n, hükümetin koflmas gerekti ini belirterek, Deprem gelmeden riskli bina, riskli alan problemi olabildi i kadar aza insin ve Türkiye bu kay plar n kofltu umuz için, daha h zl hareket etti imiz için karfl layabilsin dedi.bakan Güllüce, yapt konuflmada, Daha uzun bir zaman alaca n san yordum. Genç, yeni bir uygulama, kaynak problemi var, baflka problemleri var gibi sorular vard kafam n içinde. Türkiye çok büyük h zla kentsel dönüflüme gidiyor diye konufltu. Güllüce, hangi partiden olursa olsun bütün belediye baflkanlar na kentsel dönüflümde birlikte çal flma ça r s yapt ve Türkiye nin deprem kufla nda yer ald n hat rlatt. Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Piyalepasa Cami Zeminalt Otopark ve Çevre Düzenlemesi nin temelini att lar. Demircan aç l flta yapt konuflmada, otopark ve yeflil alanlar n aç lmas ndan çok mutlu olduklar n ifade ederek, flte baflkan - m z bu iki güzelli i müjdelemenin ötesinde temelini atacak ve Piyalepafla mahallemiz s n f atlayacak dedi. Piyalepafla Mahallesinde bulunan, Piyalepafla Cami Zeminalt Otopark ve Çevre Düzenlemesi nin temeli düzenlenen törenle at ld. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Usta, Bakan Güllüce ile birlikte Kentsel Dönüflüm Aileleri yle bulufltu Haberi Qr Cod ile dan Gaziosmanpafla Belediyesi, stanbul da E- mza ya geçen 6. Belediye oldu uygulanan projede Eyüp ün uygun yerlerine 110 tane konulacak. Yeni konteynerler yerüstü klasik konteynerlerden 3,5 kat daha fazla at k ve çöp toplayabiliyor. Gaziosmanpafla Belediyesi, vatandafllara hizmet aç - s ndan büyük kolayl k ve h z getiren E- mza ya geçen 6. belediye oldu. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n da kat ld bir programla tan t lan E- mza uygulamas belediyecilik hizmetlerine h z ve fleffafl k getiren bir uygulama olarak nitelendiriliyor. Gaziosmanpafla Belediyesi, E- mza ya geçifl ile Ça r Merkezi ve Beyaz Masa n n yeni hizmet birimlerinin aç l fl n törenle gerçeklefltirdi. Törene Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Belediye Baflkan Yard mc - lar ve çok say da vatandafl kat ld. Törende konuflan Baflkan Usta, ilçede bafllayan de iflim ve dönüflümü hizmetin var oldu u her alana tafl maya çal flt klar n kaydetti. fiehirde Dönüflüm ve Yaflamda De iflim slogan yla gerçeklefltirdikleri hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Baflkan Usta, stanbul da E- mza ya geçen 6. belediye olduklar n aç klad. Haberi Qr Cod ile dan Yeni Sistem Yeralt Konteynerleri Eyüplülerin hizmetinde Eyüp Belediyesi çevre temizli i konusunda önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Daha temiz ve hijyenik bir çevre için Yeni Sistem Yeralt Konteynerlerini Eyüp te hizmete alan Temizlik flleri Müdürlü ü nün bu uygulamas vatandafllardan da tam not ald. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n yeni bafllayan bu önemli çal flma ile Eyüp ün daha temiz bir çevreye sahip olaca n belirterek, Bu yeni sistem sayesinde hem depolama hem de toplama daha kolay ve hijyenik olacak dedi. Eyüp Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü mevcut çöp toplama sistemini modern bir flekilde yeralt na alarak, hem ilçe siluetini güzellefltiriyor hem de vatandafllar kokuya maruz b rakmadan çöplere hacim olarak daha fazla yer ay r yor. Eyüp te ilk defa kullan lacak olan Yeni Sistem Yeralt Konteynerleri flehir görüntüsünü bozmayan ve bölgelerin genel yap s n destekleyen modern ve temizlenebilir bir mekanizmaya sahip. Bafllang ç olarak Göktürk te Haberi Qr Cod ile dan

8 8 HABER esnafbülteni Baflkan Usta; Kad nlar art k her alanda baflar l oluyor Gaziosmanpafla Belediyesi Kad n Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin sergilendi i El Sanatlar Sergisi aç ld. Aç l flta konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Han m kardefllerimiz art k siyasetin arac olmaktan ç karak her alanda baflar sa layan bireyler haline geldi diye konufltu. Gaziosmanpafla Belediyesi Kad n Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin yapt ürünlerin sergilendi i El Sanatlar Sergisi bugün genifl bir kat l mla aç ld. Gaziosmanpafla Belediyesi Kültür Merkezi girifl kat nda yer alan sergi alan nda gerçekleflen aç l fla Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ve efli Nezihe Usta, Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz, lçe Müftüsü sa Gürler, lçe Emniyet Müdürü Kadir Y rtar, Belediye Baflkan Yard mc lar, Kad n Koordinasyon Merkezi yöneticileri ve çok say da kursiyer kat ld. K nal Kuzular Eyüp ten dualarla u urland Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, Eyüp te ikamet eden 80 genci, ellerine k na yakarak askere u urlad. Eyüp Belediyesi taraf ndan düzenlen muhteflem bir organizasyonla, Eyüp te ikamet eden 80 genç askere u urland. Gençleri askere u urlamak için Eyüp Sultan Meydan nda düzenlenen 95/2 Tertip Asker U urlama Töreni ne Baflkan Remzi Ayd n n yan s ra efli Tülay Ayd n, AK Parti Eyüp lçe Baflkan Süleyman Aykaç ve Eyüp lçe Milli E itim Müdürü Murat Ö ütçü de kat ld. Tören Mehter Tak m n n marfllar çalmas yla bafllad. Daha sonra Eyüp Sultan Camii Bafl mam Metin Çakar taraf ndan gençler için yüreklere dokunan ve herkesi duyguland ran dualar edildi. Meydan dolduran çok say da vatandafl da dualara efllik etti. Baflkan Usta, sporcu gençler ve aileleriyle bulufltu Gaziosmanpafla Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çal flmalar n sürdüren sporcular ve aileleri iel kahvalt l bir programda bir araya gelen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Bizim amac m z çocuklar m z spora teflvik etmek ve onlara imkân sunmak diye konufltu. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan düzenlenen organizasyonda, aralar nda Olimpiyatlar n da bulundu u pek çok uluslararas müsabakada madalya kazanan baflar l sporcular ve aileleri bir kahvalt l programla biraraya geldi. Haberi Qr Cod ile dan Haberi Qr Cod ile dan Haberi Qr Cod ile dan Gaziosmanpafla Belediyesi, Pazariçi Mahallesi nde oturan vatandafllara yönelik olarak bir Kentsel Dönüflüm Bilgilendirme Toplant - s düzenledi. Toplant da konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Yap lacak kentsel dönüflümde yat r mc n n kar n minimumda, hak sahibinin kar n maksimum seviyede tutacak bir finansman modeli uygulad k dedi. Gaziosmanpafla Belediyesi, Pazariçi Mahallesi sakinlerine yönelik olarak bir Kentsel Dönüflüm Bilgilendirme Toplant - s düzenledi. Gaziosmanpafla Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu nda gerçeklefltirilen toplant ya Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Belediye Baflkan Yard mc lar ve çok say da vatandafl kald. B Z S Z N HAKKINIZI KORUMAK Ç N HER fieye GÖ ÜS GERER Z Vatandafllar n sorular n n al nmas yla bafllayan toplant da konuflan Baflkan Usta, 2 ayd r her hafta kentsel dönüflüm toplant s yap yoruz. Muhaliflerimizin bizlere varsa bir eksi imizi söylemesi üzerine gerekli düzeltmeleri yap - yoruz ve bu bizi daha güçlü hale getiriyor. Ama buna ra men toplant larda provokasyonlarla karfl lafl yoruz. Ama flunu bilin ki, biz sizin hakk n z korumak için her fleye gö üs gereriz. Bizi sizler bu göreve getirdiniz ve sizlerin verdi i yetkiyi kullan yoruz. Hesab n da önce size, sonra hukuka ve tabi ki Allah a veririz. Biz ilçemizin sorunlar na bu hassasiyetle çözüm ar yoruz dedi. Türkiye nin bir deprem kufla Baflkan Usta: Hak sahiplerinin kar n maksimum seviyede tutuyoruz içinde oldu unu belirten Baflkan Usta, Ben 1999 depreminde Avc lar da akrabalar m kaybettim. O kabus gibi günleri yaflayanlar çok iyi hat rlayacakt r. Burada bir deprem olsa hesab n kim verecek? Gaziosmanpafla da zemini sa lam olan yerlerde binalar 1999 y l öncesi yap ld için risk tafl yor. Bu yap lar köhneleflmifl ve statik aç dan risk tafl yor. Burada birçok bina yaflanabilir halde de il diye konufltu. HALKIMIZIN YÜZDE 80 KENTSEL DÖNÜfiÜMÜ ST YOR Kentsel dönüflümün ilçedeki pek çok soruna çözüm getirece- ini kaydeden Baflkan Usta, sözlerini flöyle sürdürdü: lçemizde tapu tahsis belgesi nedeniyle, imar planlar nedeniyle yaflanan birçok sorun var. Kentsel dönüflümün en büyük art lar ndan biri bu sorunlar n çözülmesidir. Çocuklar m z bu sorunlar yaflamak zorunda kalmamal. Haberi Qr Cod ile dan Engelli askerler vatan borcunu ödedi Engelleri dolay s yla vatani görevini yerine getiremeyen yüzlerce vatandafl, bir günlük asker olman n heyecan n yaflad. Asker üniformas giyip e itim alan gönüllü askerler, yemin töreninin ard ndan tezkerelerini ald. Engeliler Haftas etkinlikleri kapsam nda stanbul daki engelli gençler, vatan borçlar n bir günlük askerlik yaparak ödedi. stanbul Avrupa yakas ndaki ilçelerden Hasdal K fllas na askerlik görevini yapmaya gelen askerler, heyecanlar n gizleyemedi. Temsili olarak giydikleri üniformalarla çak gibi birer asker olan engelliler, karavanadan yemek yedi. Askerli in temel kurallar n yerinde tecrübe eden gönüllü askerler komutanlar ndan, uygun ad m yürüme ve selam durma gibi kurallar da ö renme imkan buldu. Törene Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ve 23 üncü Tümen Komutan Tümgeneral Ali Sivri ile yüzlerce engelli yak n da kat ld. Ald klar e itimlerin ard ndan tören alan na gelen yaklafl k 500 engelli asker, yemin etmek ve tezkerelerini almak için alan doldurdu. Türk bayraklar ve silahlar n bulundu u masalara ellerini koyarak yemin eden askerler, bir günlük vatani görevlerini tamamlad. Yemin töreninin ard ndan tezkerelerin verilmesine geçildi. Usta, Gaziosmanpaflal 750 çocu u, sünnet flöleninde buluflturdu Gaziosmanpafla Belediyesi, ücretsiz sünnet ettirece i 750 çocuk ve ailelerini sünnet flöleninde bir Haberi Qr Cod ile dan araya getirdi. Gaziosmanpafla Belediyesi, ilçede yaflayan 750 çocu- u ücretsiz bir flekilde sünnet ettirmeye haz rlan yor. Sünnet olacak çocuklar ve aileleri düzenlenecek sünnet merasimi öncesinde bir araya gelerek gönüllerince e lenme f rsat buldu. Mevlana Mahallesi Recep Tayyip Erdo an Gençlik Park nda gerçeklefltirilen flölene Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Baflbakan Ahmet Davuto lu nun Bafldan flman ve AK Parti stanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Durmufl Ali Sar kaya ve çok say da davetli kat ld. Haberi Qr Cod ile dan

9

10 10 HABER Önceki yaz mda genel bir de erlendirme ve anlat mda bulundum. Özetle finans kurumlar n n da para satt n belirttim. Ülkemizde fazlaca at l paran n olmad n belirterek para satmada büyük bir rekabette yaflanmad görülmektedir. K rk y l n üzerinde, Müfettifllik ve darecilikte finans n içinde bulunan bir kifli olarak kredi alan bir kiflinin bankan n kendisine verdi i taahhütnameyi okuyup, inceledi ini onunla ilgili sual sordu unu görmedim. Hatta sat rlardaki boflluklar bile nedir denmemifltir. Sebebi ise krediyi talep eden kifli veya kuruluflun afl r derecede finansa ihtiyac oldu udur. Finans kurulufllar n n tutum ve davran fllar ndan taviz vermemelerinin sebepleri ise, para talep edenlerin çok fazla, kayna n ise say l olmas d r. Kendisine finansman maliyetinin ne olaca n bilmeyen müflteri alaca paran n, ya çok acil bir aç n kapatma gayretinde ya da ald n ödememe düflüncesinde planlar yapm fl görünmektedir. Ak ll bir banka yetkilisi bu durumlar çok iyi inceler ve istihbarat n yaparsa durum hemen aç a ç - kabilir. Hal böyle oldu unda kredi talep eden kusurlar n kapataca veya düflüncesini iyi tarafa yönlendirece i yerde, Banka yetkililerine kendi yönünde etki edecek kiflilerin kap s n çalmaya bafllar. Bu durum a rl kl olarak Kamu Bankalar nda olagelmifltir ve gelmektedir de. Prensiplerinden taviz vermeyen vazifesini hakk ile yapan yetkili de ço u zaman tuu kaka olmufltur. Özellikle hükümet koalisyonlar zaman nda bu durumlar çok yaflanm flt r. Nitekim IMF in illa Kamuda banka kalmas n srar bunlardan birisidir. Di eri ise Kamunun kendisine ba l bankalar kasas gibi kullanmas ve karfl l n koymadan harcama yap lmas emrini vermesidir y l ndan bu yana hükümet prensiplere sad k kalarak sermayesinin fazlal kamuya ait bankalara yanl fl bir talimat vermemifltir. (vazifede oldu um zamanda bu durumu bizzat yaflad m) her toplant da IMF bu duruma teflekkür etmifltir. Tabi bu durum IMF teflekkür etsin diye yap lmam flt r. Bu bir düflünce ve prensibin tatbikidir. Ekonomik istikrar böyle sa lanm flt r. Bu durum karfl s nda, kifli ve kurulufllarca bankalara anormal srarlar azalm flt r. Ama hala 2003 y l ndan evvel srarla al nan kredilerin tasfiyesi tamamlanamam flt r. Ne gibi kararlar al n rsa al ns n yetkili makam al nan kararlara uymad kça her zaman aksakl klar zuhur edilebilecektir. 20 nin üzerindeki bankan n devletin üzerine geçmesinde herhalde bir kanun eksikli i yoktu. Eksiklik uygulamada, yanl fl uygulamay yapanlar n, yanl fl uygulamada elde edilenlerin paylafl lma gayreti idi. Finans talep edenler nas l davranacak Devam edecek M.ZEK SAYIN Banka ve Müflterilerinin Durumu - 2 Haberi Qr Cod ile dan Çift tarafl trafik kazalar nda kusurlu olan taraf n Zorunlu Trafik Sigortas, kusursuz taraf n maddi zararlar n poliçe limitleri dâhilinde karfl lamakta. Araçta oluflan hasar gidermeye yönelik oluflan maddi zarar n karfl l - ödense de, kusursuz taraf n arac n satmak istemesi durumunda, daha önceden arac n kaza geçirmesi ve tamirat yap lmas sebebiyle sat fl de eri daha düflük olmakta. Bu durumda kusursuz araç sahiplerinin zarar n kim karfl layacak? Bu sorunun cevab n fienel Hukuk Bürosu ndan Avukatlar ndan Necip fienel den ald k. fiimdiye kadar araçlarda oluflan de- er kayb ve kazanç kay plar sigorta flirketlerinin ödemekten çekindikleri alacak kalemleri olarak vatandafl n karfl s na ç kmaktayd. Sigorta flirketleri bu taleplerin teminat kapsam d - fl nda kald n savunmaktayd. Ancak Yarg, vatandafl ma dur eden bu uygulamaya son verdi. Yarg tay Daireleri, Zorunlu trafik Sigortas kapsam nda araçlarda oluflan de er kay plar n n da sigorta flirketlerince karfl lanmas gerekti i yönünde kararlar vermeye bafllad. Bu da tüm araç sürülerine araçlar nda oluflan de er kayb n, sigorta flirketlerinden istemenin yoluna açt. Özellikle kiralama konusu araçlarda ya da ticari esnafbülteni Babacan, yap sal reformlara h z verilecek Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, stanbul Ticaret Odas nda enflasyondan çeklere kadar bir dizi konuda aç klamada bulundu ekonomik verilerinin geçen y la göre daha iyi olaca n belirten Babacan, yap sal reformlara h z verilece inin alt n çizdi. BAfiBAKAN Yard mc s Ali Babacan, 2015 in 2014 e göre pek çok alanda daha baflar l bir y l olaca n belirterek, bu y l daha yüksek büyüme, daha düflük enflasyon ve cari aç k görülece ini söyledi. Babacan, stanbul Ticaret Odas ( TO) Meclisi nin May s ay toplant s nda, ABD ve Avrupa merkez bankalar n n son aylarda izledi i ve bundan sonra izleyece i politikan n, Türkiye ekonomisi üzerinde do rudan etkisi bulunacak ve takip edilmesi gereken önemli konular oldu unu söyledi. Dünyada son derece hareketli ve belirsiz bir finansal konjonktür oldu una iflaret eden Babacan, Türkiye nin d flar dan gelebilecek her türlü etkiye karfl daha haz r olmak ve bunlar n etkisini minimum seviyede tutacak politikalar izlemek zorunda oldu- unu dile getirdi. Türkiye de sa lanan siyasi ve makro ekonomik istikrar ortam n n bu aç - dan son derece önemli oldu unu vurgulayan Babacan, yap sal reformlar alan nda son dönemde aç klanan 25 dönüflüm program nda ifl hayat n yak ndan ilgilendiren pek çok bafll k bulundu unu ifade etti. Demokrasinin iyi ifllemesinin, temel hak ve özgürlükler alan nda iyi uygulamalar olmas n n, yarg konusundaki sorunlar n çözülmesinin ve hukuk güvenli inin sa lanmas n n Türkiye nin gelece inin temelleri oldu unu belirten Babacan, bunun üzerine de sa lam bir ekonomik program uygulad nda Türkiye nin önünün aç k oldu unu kaydetti. Ça lar, Uça kald r p, orta gelir perdesini y rtal m Ekonominin art k take off (kalk fl) noktas nda bulundu unu belirten TO Baflkan brahim Ça lar, Türkiye nin orta gelir perdesini y rt p atarak, geliflmifl ülkeler ligine ç kmas gerekti ini söyledi. Ça lar, Art k bu uça kald raca z dedi. STANBUL Ticaret Odas n n may s ay ola an Meclis toplant s nda konuflan TO Baflkan brahim Ça lar, Türkiye nin orta gelir perdesini y rtmas gerekti ini söyledi. Türkiye nin 12 y lda önemli bir baflar hikayesi yazd n vurgulayan Ça lar, ekonominin art k take off noktas nda bulundu unu belirtti. brahim Ça lar, Baflbakan Yard mc s Babacan n Meclis toplant s na kat l m ndan dolay onur duyduklar n belirterek, 2002 den itibaren tüm kabinelerde yer alan Babacan n her zaman ifl dünyas n n yan nda oldu unu belirtti. Z HN YET DEVR M Ça lar, Hayalperest vaatleri bir kenara itip 13 y ld r oldu u gibi aya yere basan politikalara güvenerek yolumuzda yürüyoruz den itibaren Türkiye ekonomisi, tam anlam yla bir baflar hikâyesi yazd. Bunu ülke olarak baflard k. Rakamlar bir yana en önemlisi de Türkiye bu süreçte, bir zihniyet devrimini yaflad. Uluslararas camiada özgüvenli bir durufl sahibi oldu. Bir zamanlar k rtasiyeden, evraktan, bürokrasiden bafl n kald - ramayan ifl adam flimdi dünyan n her yerindeki pazarlara gözünü dikiyor dedi. TAR H N ÇA RISI Türkiye nin bu geliflme ile tarihi bir dönüm noktas na geldi- ini söyleyen Ça lar Baflkan, Tarih bizleri, orta gelir perdesini y rt p atmaya, geliflmifl ülkeler ligine ç kmaya ça r yor dedi. fiu anda Türkiye nin take off noktas nda oldu unu belirten Ça lar, konuflmas n flöyle sürdürdü: Art k bu uça kald - raca z. Katma de eri yüksek ürünlerle, sürdürülebilir büyümeyle, aç k ve piyasan n beklentilerini karfl layan mevzuatla dünya piyasalar nda daha fazla yer edinecek bir Türkiye hedefi önümüzdedir. Bunun için; üç temel bafll k alt nda köklü bir dönüflüme ihtiyaç var. Bu üç ayaktan ilki; ihracata dayal büyüme modelinin ileri teknolojiyle buluflturulmas d r. Öyle düflünüyorum ki, burada kamu ve özel sektör aras ndaki uyum çok ama çok önemli. Ar-Ge sinden tutun da altyap n n haz rlanmas na kadar geçen sürede maddi aç - dan dayanmak kolay ifl de il. fl dünyas olarak birikimleri tasarruf olan bir yap da de iliz. Uzun soluklu yola nas l dayanabiliriz, bunun gayretleri içindeyiz. Dolay s yla firmalar, teknoloji yat - r m n yaparken önünü görebilmeli. kinci nokta tek tek sektörlerin ihtiyaçlar n n belirlenerek, ona göre mikro çerçevede önlemlerin ve uygulamalar n devreye al nmas. Ekonomide yeni baflar hikâyesinin üçüncü aya finansman ve destek konusu. Haberi Qr Cod ile dan TRAF K KAZASI MA DURLARINA MÜJDE maksatla kullan lan ve ikame araç verilmeyen durumlarda da kusursuz taraf n kusurlu taraftan kazanç kayb - n isteyebilece i de TRAF K KAZASI MA DURLARINA MÜJDE Çift tarafl trafik kazalar nda kusurlu olan taraf n Zorunlu Trafik Sigortas, kusursuz taraf n maddi zararlar n poliçe limitleri dâhilinde karfl lamakta. Araçta oluflan hasar gidermeye yönelik oluflan maddi zarar n karfl l - ödense de, kusursuz taraf n arac n satmak istemesi durumunda, daha önceden arac n kaza geçirmesi ve tamirat yap lmas sebebiyle sat fl de eri daha düflük olmakta. Bu durumda kusursuz araç sahiplerinin zarar n kim karfl layacak? Bu sorunun cevab n fienel Hukuk Bürosu ndan Avukatlar ndan Necip fienel den ald k. fiimdiye kadar araçlarda oluflan de er kayb ve kazanç kay plar sigorta flirketlerinin ödemekten çekindikleri alacak kalemleri olarak vatandafl n karfl s na ç kmaktayd. Sigorta flirketleri bu taleplerin teminat kapsam d fl nda kald n savunmaktayd. Ancak Yarg, vatandafl ma dur eden bu uygulamaya son verdi. Yarg tay Daireleri, Zorunlu trafik Sigortas kapsam nda araçlarda oluflan de er kay plar n n da sigorta flirketlerince karfl lanmas gerekti i yönünde kararlar vermeye bafllad. Bu da tüm araç sürülerine araçlar nda oluflan de er kayb n, sigorta flirketlerinden istemenin yoluna açt. Özellikle kiralama konusu araçlarda ya da ticari maksatla kullan lan ve ikame araç verilmeyen durumlarda da kusursuz taraf n kusurlu taraftan kazanç kayb n isteyebilece i de hukukçular n genel görüflü olarak karfl - m za ç kt. Haberi Qr Cod ile dan

11

12 12 HABER esnafbülteni Almanya da Türk Mal n en çok satan flirketler aras na girdi 1960 l y llarda Mufl a ilk otomobili ve beyaz eflyay getiren, do unun en büyük tedarikçisi olan tüccar bir aileden geliyor. Gayrimenkul, inflaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 4 aile flirketini temsil eden Kals n, yurt içi ve yurt d fl nda 20 y ll k Sivil Toplum Kuruluflu deneyimine de sahip.fiimdi stanbul Ticaret Odas Meclis üyesi ve Genel Baflkan Yard mc s olan Murat Kals n esnaf bülteni okurlar için sorular m z cevaplad. Murat Kals n a sordu umuz sorular ve samimiyetle verdi i cevaplar; Mufl ta ilk Otomotiv Bayisini açan aile fiimdi stanbul Ticaret Odas Meclis üyesi ve Genel Baflkan Yard mc s olan Gökhan Murat Kals n deneyim ve baflar lar n esnaf bülteni okurlar na anlatt. Ana hedefime kilitlenirim, B plan m asla olmad ; nsan ve hizmet odakl. Aktif, enerjisi yüksek, üretken, uzlaflmac, iletiflimi ve sezgileri güçlü, pozitif ve nefleli. Ayr ca ticari hayat mda; Önüme koydu um hedefe do ru kararl ad mlar atan biriyim. Hedefi benimsedikten sonra s k bir çal flma içine girer, iyi analiz ederim. e risiyle do rusuyla ince eler s k dokurum ve sonuca odaklan r m. Hayat mda B plan diye bir fley asla yoktur. Ana hedefime odaklan r peflinde, var gücümle çal fl r m. Bu tutum ve davran fl m bana sürekli baflar - y getirmifltir. Hedef küçültmem veya hedefe giden yolumu de ifltirmem, yolumun üstündeki engeller, dinamik, uyan k, tedbirli, atak ve çal flkan olmam sa lar. Hedefe giderken engelleri k rmam y kmam, ço unlukla engellerime ba fl kl k kazand r r hedefe onlarla beraber benim yan mda yer almalar n sa layarak giderim. Do uda yapt m z ticaretin bat da çok faydas n gördük; Esasen do uda ticarete rahmetli dedem ve babam bafllad. Biz ailemizin do- uda ticarete bafllamas ndan bat da büyük faydalar elde ettik. Ticari anlamda do udaki zor koflullarla mücadele etmeyi ö rendi inizde, do uda ticaret yap p ayakta kal yor hatta ilerleme kaydediyorsan z, bat da ticari hayata at lmakta ta, yükselmek ve baflar l olmak daha kolay oluyor. Zira do- uda ayakta durmay ve zorluklar ile mücadele etmeyi daha iyi ö renmifl oluyorsunuz. Bize aile miras olarak kalan da bu ticari durufl ve tecrübeyi flimdi yeni nesillerimize aktarma gayreti içindeyiz. Bu hayatta fluna inan r m. Büyüklerinizden alaca n z en büyük miras, ne mal ne para ve ne de maddiyatt r. En büyük miras, onlar n deneyimi ve nasihatleridir. Çok flükür ki... Benim de ailemden ald m en önemli zenginlik budur. Mufl ta ilk otomotiv bayisi bizdik; Muflta ilk Otomotiv bayisi bizdik. çinde yüksek riskler bar nd ran ve ilk defa cesaret edilerek Mufl ta hayata geçirilmifl ve herkesin ilgi ile yaklaflt, olumlu ve olumsuz düflünenlerin yüksek sesle düflüncelerini söylemekten çekinmedikleri, büyük bir ticari giriflimdi elbette. Bir kere ilkti. Bu yüzden çok engeli ve aleyhte konuflan çok meflakkatli bir yolculuktu ailem için. Alt ve üst yap yetersizlikleri, co rafi konum ve sosyal çevre büyük risk oluflturuyordu böyle büyük bir ticari giriflim için. Ancak özveri ve sab rla yap lan her ifl baflar ya ulafl r kanaatindeyim. Ailem birçok alanda ilklere imza atm flt ve buda yükseliflimizi ve baflar m z körüklemiflti. Almanya da en çok sat fl yapan Türk flirketleri aras na girdik; Amerika da tekstil ile u raflt m. Yurt d fl nda Made in TURKEY damgal ürünleri satmaktan büyük onur ve guru duydum. Türk mal satmak benim için milli bir onur meselesiydi, bunu yapmak için çok de iflik taktik ve stratejiler uygulad k. Bu çaba ve gayretlerin sonucunda Almanya da en çok sat fl yapan Türk flirketleri aras na girdim. Türk Mal satarken verdi imiz mücadele, çok büyük bir deneyimdi benim için. Çok çeflitli ve ak l almaz zorluklarla karfl laflt k. Demokrasi ve serbest ekonominin befli i bilinen Avrupa ve Amerika da Türk Mal ürün satt - m zdan dolay yaflad klar m z bu gün Türkiye de ticaret yapan ve ülkesinin ürününü satan hiçbir yabanc n n yaflamad na inan yorum. Bu anlamda ülkem ve devletimle gurur duyuyorum. Gerçek demokrasi ve serbest ekonominin yafland ülkem bu davran fl ndan dolay hiç zarar etmiyor. Yabanc lara çok iyi davranan ülkemin 10 y ld r ekonomisi sürekli yükselen dünyadaki birkaç ülkeden birisi olmas do ru yapt n n da en büyük göstergesi. mkânlar m, insan m z için kullanmak istiyorum; Birçok hedef ve plan m var. Ancak özetlemek gerekirse, bütün planlar m n ve hedeflerimin ç kt tüm yollar n sonunda ve hedeflerimin odak noktas nda insan m z var. mkânlar - m, her fleyin en iyisine lay k olan insan m z için kullanmak istiyorum. Her düflünce, çal flma ve belirledi im hedefte insan m z n ne kadar faydalanaca sorusu yeterli karfl l n bulana kadar tüm plan ve hedeflerimi revize ediyorum. nsan n faydalanmad hiçbir fleyden haz duyman n, ülkenin ve ekonominin kazanmas n n mümkün olmad - n gayet iyi biliyorum. TO, 360 Bin üyesiyle Türkiye nin ekonomisine yön veriyor; stanbul Ticaret Odas ( TO) 360 binden fazla üyesi olan bir kurum. 81 meslek komitesiyle Türkiye de ki sektörlerin tümünü temsil ediyor. Komitemiz meclis üyelerimizden ve Ticaret Odas üyelerinden gelen istek ve talepler ile bize ulaflt rd sektörlerindeki sorunlara çözüm üretmek ve yasal düzenlemelerin yeniden oluflturulmas için mücadele ediyor ve takip ediyoruz. Ba l bulundu umuz ve ekonomi ve çal flma hayat ile ilgili bakanl klara, üretim, sat fl, ithalat ve ihracat ta Ticari hayat kolaylaflt racak görüfl ve öneriler de sunuyor bunlar n sonuçlanmas için s k takibi b rakm yoruz. TO nun ilgi alan na girmeyen hiçbir meslek ve ticaret kolu yoktur. Haberi Qr Cod ile dan

13 bülteni HABER 13 Vicdan Mahkemesi nin ilk karar ; Dünya Sessizlik Suçu flliyor Birçok hukuk derne i ve vak f ortaklafla olarak uluslar aras insanl k suçlar n araflt rmak ve cezaland rmak için vicdan mahkemeleri isimli bir platform kurdu. HH, MAZLUMDER, Hukukçular Derne i, Uluslar aras Hukukçular Birli i, Anayasa Hukukçular Derne i, Hukuki Araflt rmalar Derne i, Rabia Platformu, Uluslararas Hukuk Merkezi gibi kurulufllar ülkemizde ve dünyada meydana gelen ve gelebilecek insan haklar ihlallerini incelemek, araflt rmak ve vicdanlarda mahkûm etmek için vicdan mahkemeleri ad n verdikleri oluflumu ilan etmek üzere bugün Milli Türk Talebe Birli i nde (MTTB) bir araya geldiler. Yap lan aç klamada Kamuoyunun malumu oldu u üzere, 2012 y - l nda M s r da ilk demokratik seçim gerçekleflti. Muhammed Mursi M s r halk n n yüzde 52 sinin oyunu alarak iktidara geldi ve M s r n demokratik yollarla seçilmifl ilk cumhurbaflkan oldu. Muhammed Mursi, henüz iktidar n n birinci y l n doldurmuflken, 3 Temmuz 2013 y l nda bir askeri darbe neticesinde hakk gasp edilerek tutukland. Sokaklarda yarg s z bir flekilde infaz edilen yüzlerce kifli darbenin ac mas z ve kanl yüzünü ortaya koyarken; kana doymayan darbeciler flimdi de düzmece mahkemelerde M s r halk n n gerçek temsilcilerini birer birer idama mahkûm etmektedir. Mahkemeler s ras nda Muhammed Mursi nin ve di er yarg lananlar n aylarca hâkim önüne ç kar lmadan, bir müdafi taraf ndan savunulmalar na izin verilmeden al nan kararlar, hukuktan zerre nasibini almam fl olmalar n n yan s ra, bu kararlar M s r n taraf oldu u uluslararas hukuk sözleflmelerine ve Afrika nsan Haklar fiart na da ayk r - d r. Darbenin insanl k onuruna ayk r bir olgu oldu unu söylemeye hacet yokken, bu durum karfl s nda demokrasi havarileri nin suskunlu u, bu güruhun gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermifltir. Baflta demokrasi destekçisi oldu unu iddia eden ülkeler olmak üzere bütün dünya adeta "Sessizlik Suçu" fllemektedir. Haberini Qr Cod ile dan Usta, Belediyeyi özel sektör mant ile yönetiyoruz Meslekte Birlik Gaziosmanpafla ve Sultangazi lçe Temsilcilikleri taraf ndan organize edilerek her ay n ilk Sal günü yap lan kahvalt s Gaziosmanpafla Belediyesi Yemekhanesinde yap ld. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n davetlisi olarak yap lan kahvalt ya stanbul Mali Müflavirler ve Muhasebeciler Derne i Baflkan Kadir Gurbetçi ve yönetim kurulu da kat larak meslektafllar ile tan flm fl oldu. stanbul Mali Müflavirler ve Muhasebeciler Derne i Yönetim Kurulu üyesi ve 2. Bölge Sorumlusu Bülent Çetinkaya n n yapt aç fl konuflmas ile bafllayan kahvalt, Kadir Gurbetçi ve Hasan Tahsin Usta n n konuflmalar ile devam etti. Kahvalt sonunda günün an s na Hasan Tahsin Usta ya bir tablo hediye edilerek teflekkür edilmifl oldu. Bülent Çetinkaya yapt aç fl konuflmas nda Davetimize icabet ederek kahvalt m za kat ld n z için hepinize teflekkür ederim. Geleneksel olarak her ay n ilk Sal günü yapt m z kahvalt y bu kez de belediye baflkan m z Say n Hasan Tahsin Usta n n davetine uyarak burada yap yoruz. Haberini Qr Cod ile dan

14 14 HABER esnafbülteni Baflkan Usta, Bayanlar özel olarak bilgilendirdi Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Fevzi Çakmak Mahallesi nde oturan bayanlarla Kentsel Dönüflüm Bilgilendirme Toplant s nda bir araya geldi. Kentsel dönüflüm alanlar nda oturan vatandafllarla s k s k bilgilendirme toplant lar nda bir araya gelen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, bu kez Fevzi Çakmak Mahallesi nde oturan bayanlara yönelik bir toplant düzenledi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kentsel Dönüflüm Ofisi ni dolduran bayanlara hitap eden Baflkan Usta, Fevzi Çakmak Mahallemizde kentsel dönüflümle ilgili y k mlar y lsonunda bafllayacak. Biz kentsel dönüflümle bir binay ya da parseli de il, bir flehri de ifltiriyoruz. Elektri iyle, suyuyla, enerjisiyle, camisiyle, okuluyla, otopark yla her fleyi planl yor ve yeniliyoruz. stanbul gibi bir flehirde plan yapmak çok zor ve uzun bir ifltir. Fakat biz var gücümüzle çal flarak bu çal flmay 1 y lda bitirdik. Bu konuda 45 farkl kurumla görüflerek olumlu dönüfl ald k dedi. Toplant kat lan bayan vatandafllar n kentsel dönüflümle ilgili sorular na cevap verilmesiyle tamamland. Eyüplü gençlerin size Selam var Eyüp Belediyesi On Yirmi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi ö rencileri Eyüp Sultan Meydan nda oldukça anlaml bir etkinlik düzenlediler. Selamlaflman n din ve toplum aç s ndan önemine dikkat çekmeyi amaçlayan ö renciler ellerindeki pankartlarla vatandafllar selam vermeye davet ettiler. Sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yan s ra çocuklara ve gençlere verdi i hizmetlerle de ön plana ç kan Eyüp Belediyesi birbirinden farkl ve anlaml etkinliklere imza atmay sürdürüyor. Son olarak On Yirmi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi ö rencileri Eyüp Sultan Meydan nda farkl, önemli ve bir o kadar da anlaml bir etkinli e ev sahipli i yapt lar. Eyüp Sultan Meydan nda bir araya gelen ö renciler ellerinde selamlaflman n önemine dikkat çeken yaz lar n bulundu u pankartlar tafl yarak vatandafllar birbirleriyle selamlaflmaya davet ettiler. Eyüp e ziyarete gelen vatandafllar n oldukça ilgisini çeken etkinlikte ö renciler neredeyse herkese tek tek selam verip sohbet ederek konunun din ve toplum aç s ndan önemini anlatt lar. Öte yandan Eyüp Belediyesi On Yirmi Bilgi Evleri ö rencilerinin geçti imiz ay bafllatt klar gönüllü rehberlik faaliyetleri de ara vermeden devam ediyor. Selamlaflma etkinli inin yan s ra bir di er ö renci grubu da Eyüp Sultan ziyaret eden yerli ve yabanc turistlere ilçenin tarihi ve turistik mekanlar n anlatt lar. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n da On Yirmi Bilgi Evleri ne verdi i öneme dikkat çekerek, Arkadafllar m z çok önemli faaliyetlere, dikkat çekici etkinliklere imza at yorlar. Gençlerimiz bu merkezlerimizde ö rendiklerini kendilerine saklamay p yak n çevresiyle, hatta bu tür organizasyonlarla toplumla paylafl yorlar dedi. ESDER e Gaziosmanpafla Kaymakam konuk oldu Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ESDER) Fatih fiubesi bu ayki toplant s n Gaziosmanpafla Necdet Usta sofras nda Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz i de misafir ederek yapt. ESDER Fatih fiubesi çok s cak ve samimi bir havada geçen yönetim kurulu toplant s na Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz, ESDER Fatih fib. Bflk. Eflref Küçükatefl ile yönetim kurulu üyeleri Çetin Deniz (Kiflisel Geliflim Uzman - Profesyonel Koç), Ömer Faruk Gül ( Dentorya Difl Hastanesi), Bilal Karakaya (Mali Müflavir-Sigorta), Muzaffer Çiçek (GOP-Çiçek Kuruyemifl), Mustafa Akp - nar (Mali Müflavir), Koray Biricik (Necdet Usta flletme Müdürü), Y lmaz Çiçek (Fatih- Çiçek Kuruyemifl), fieref Küçükatefl (Tasvir Ajans Organizasyon), Kaya Gündo du (Sandalye- Masa imalat ) kat ld. ESDER Baflkan Eflref Küçükatefl Fatih fiubesi olarak yapt klar etkinliklerden KOSGEB ile iflbirli i yaparak verdikleri giriflimcilik e itimlerinden çeflitli kurum ve kurulufllara sunulan ve sunulmak üzere haz rlanan projelerden ve esnaf birlikte hareket edebilmesi için yapt klar giriflimlerden bahsetti. Baflkan Küçükatefl, AVM lere karfl AVC (Al fl Verifl Caddesi) mant ve konseptinin gelifltirilerek esnaf n yok olmas n n önüne geçilmesi gerekti ini, bu konuda çok ciddi çal flmalar n oldu unu belirtti. Küçükatefl, Fatih Fevzi Pafla Caddesi esnaf isimlerimizi Fevzi Pafla Al fl Verifl Caddesi olarak yayg nlaflt rmalar önerimize 2 sene önce düzenledikleri Gelin Festivalinin ismine Fevzipafla Al fl Verifl Caddesi aç l - fl olarak gerçeklefltirdiklerini söyledi. Haberi Qr Cod ile dan

15

16

17

18 18 esnaf GAMAS ESNAFI: Altunay n hizmetleri, bizi AK Parti ye oy vermeye mecbur ediyor HABER bülteni Seçim Çal flmalar münasebetiyle Sultangazi GAMAS Mobilyac lar Sitesi esnaf ile bir araya gelen Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Ekrem Erdem, Belediye Baflkan Cahit Altunay ve Ak Parti lçe Yönetim Kurulu Üyelerine GAMAS esnaf büyük ilgi gösterdi. Kaliteli ve güvenli al flverifl Helal G da sertifikal ürünler Kahvalt l klarda onlarca ürün ile ailenizin flarkütericisi hizmetinizde 1996 dan beri sizlerleyiz Ba larbafl Mh. Tulumba Cad. No:5 Gaziosmanpafla stanbul Bir GAMAS esnaf n n Ankara ya neden gitmedikleri ile ilgili sözleri güne damgas n vurdu GAMAS konferans salonunda gerçekleflen toplant da üyelerine hitap eden GAMAS Yönetim Kurulu Baflkan Cevat Sar kartal Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ve Ak parti Hükümetinden ald klar hizmetlerden memnun olduklar n ifade ederek Mobilyac lar Sitesi için her istediklerini Belediye Baflkan Cahit Altunay dan ald klar n ifade etti. Daha sonra söz alan Cahit Altunay Sultangazi esnaf ve GAMAS Mobilyac lar Sitesi esnaf için yapt klar hizmetleri anlatt. Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Ekrem GAMAS n kuruluflundan beri orada iflyeri oldu unu belirten bir esnaf Genel baflkan Yard mc s Ekrem Erdem e; Biz GA- MAS yönetimi ve üyeleri olarak Ankara ya gelip sizlere sorunlar m z iletmiyorsak, isteklerimiz beyan etmiyorsak, almak istedi imiz hizmetin gelmedi i flikâyetini yapm - yorsak ve dahas oyumuzu Ak Parti ye veriyorsak bunun tek nedeni var. Belediye Baflkan m z Cahit Altunay n her iste imizi hatta istemedi imizi bile yapmas ve yerine getirmesidir. Ak Parti nin gülen yüzü ve hizmet ehli Cahit Baflkan yapt hizmetler size Ankara ya gitmemize gerek b rakmamaktad r. Cahit Altunay n hizmetleri bizi Ak Parti ye oy vermeye mecbur ediyor dedi. Erdem Hükümet olarak 12 y lda özellikle esnaf için yap lan hizmetleri, yap land rmalar, kald r lan veya miktar düflürülen vergileri, esnafa sa lanan kredi imkânlar ile kald rmak için veya çok aza indirmek için mücadele verdikleri Faiz oranlar ve faize ba l enflasyon oranlar ndan bahsetti. Ekrem Erdem ayr ca yap lan yat r m ve Türkiye ye yaflatt klar ilklerden bahsederek 7 Haziran seçimlerinde GAMAS esnaf ndan oy istedi. Haberi Qr Cod ile dan B Z ÜRET YORUZ B Z SATIYORUZ RENKL B R DÜNYANIN BAfiLADI I YER GAMAS AÇIK HAVA MA AZACILI ININ PARLAYAN YILDIZIDIR TÜRK YE N N MOB LYA VE SANDALYE ÜRET M MERKEZ Hayat n z evinizi ve flyerinizi GAMAS ta renklendirmeye ne dersiniz: Sandalyeden Masaya, Yatak Odas ndan Salon Tak m na, Mutfaktan Mobilya Aksesuarlar na kadar kaliteli fl k ve ekonomik ürünlerin merkezidir. GAMAS Baza, Yatak, Beflik, Genç Odas ve Resim Çerçevesi üretim merkezidir. GAMAS ürünleri özgündür kendisi tasarlar, eflsiz ve tektir, ekonomiktir, güleryüzlü ve s cakt r. Esentepe Mahallesi Yunusemre Bulvar GAMAS Mobilyac lar Sitesi SULTANGAZ - STANBUL

19 esnafbülteni HABER 19 Dünya 2. si Gaziosmanpafla Mavigün Kolejinden URFODU Uluslararas Bilimin Temelleri Bilgi Yar flmas nda biyoloji dal nda DÜNYA K C S olan Mavigün Koleji 6. S n f ö rencisi Zelal O uz URAL için Mavigün Koleji Konferans salonunda bir ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar KA- RADEN Z, Gaziosmanpafla lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet BAKIRCI, nsanl a Hizmet Vakf Baflkan Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Mavigün E itim Kurumlar Genel Müdürü fiahin KARATAfi, ES- DER stanbul Fatih fiube Bflk. Eflref Küçükatefl, Mavigün Okullar n n Müdürleri veli ve ö renciler kat ld.ödül töreninde bir konuflma yapan Kaymakam Yaflar Karadeniz Gaziosmanpafla da en fazla geldi i okulun Mavigün Koleji oldu unu belirterek flunlar söyledi; Gaziosmanpafla da rutin kontrol için hiç gitmedi im tek okul olan Mavigün Koleji ayn zamanda en çok gitti im okul, çünkü ilçemize en çok ödül kazand ran ve sürekli yeni baflar lara imza atan bir okul. Mavigün Koleji yöneticilerini ve ö retmenlerini kutluyorum. Haberi Qr Cod ile dan FURKAN S GORTA MERKEZ: Furkan Sigorta Arac l k Hiz. Ltd. fiti. Cebeci Mah. Atatürk Bulvar No:29 D:1 Sultangazi - ST Tel: Ercan Kuflo lu fiube: B.H.Pafla Mah. Poligon Cad Sk. No:9 G.O.Pafla- ST Tel: Faks: Mehmet ve Hikmet YALTAP Ma aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/ ST. Tel: Fax: GSM: Market: Karadeniz Mah Sk. No: Evler - G.O.Pafla / ST. Tel: AK YAPI NfiAAT AKZORLAR ve AK YAPI inflaat 15 YILDIR huzurla de erlerinizi yaflataca n z konutlar inflaa etmektedir Kat karfl l inflaat ve taahhüt iflleri AK YAPI NIN LEVENT TE YAPIMI DEVAM EDEN 3 PROJES NDEN OF S VEYA DA RE SAH B OLMAK Ç N ACELE ED N Mustafa AKZOR Mevlana Mah. 833 Sokak No: 37/2 Mevlana Mah. Gaziosmanpafla

20 20 HABER esnafbülteni 25 May s ta stanbul da Sinan Erdem Kapal Spor Salonu nda gerçekleflen buluflmada Esnaf fiuras raporunda yer alan sorunlar ve çözüm konular dile getirildi. Büyük buluflmaya Türkiye genelindeki 3 bin 59 oda, 82 il birlikleri ve 13 federasyonun baflkan ve yöneticilerinin yan s ra esnaf sanatkâr üyeler de kat ld lar.ahilik kutlamalar na da rastlayan büyük buluflma esnaf ve sanatkârlar n birlik, beraberlik ve dayan flma sergileyece i toplant ya dönüfltü. Ev sahipli ini stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birli i nin ( S- TESOB) yapt buluflmada konuflan STESOB Baflkan Faik Y lmaz, flehir içinde s k fl p kalan sanatkârlar için yeni sanayi alanlar istedi. 30 y l önce kurulan kitelli Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyac karfl lamad n belirten Y lmaz, O y llar n sanatkârlar art k sanayici oldular. fiimdi ise on binlerce sanatkâr m za yeni sanayi siteleri gerekiyor. Bu büyük ihtiyac n giderilmesi ülkemizi gelece e tafl mak ad na büyük önem tafl yor dedi. Y lmaz, yeni sanayi alanlar ile ilgili talebini Cumhurbaflkan na ileterek bunun gündeme al nmas n n önemi üzerinde durdu. Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an n teflrifleri ile gerçekleflen "Türkiye Esnaf Buluflmas " program na kat ld. "Esnaf ve sanatkârlar m z bu ülkenin ve milletin omurgas d r" Erdo an, bu birlik ve beraberli in Türkiye'nin ve milletin gelece i için kendisine bir kez daha moral, güven ve azim verdi ini ifade ederek, "Hac Bektafl Veli ne diyor? Bir olaca- z, iri olaca z, diri olaca z, kardefl olaca z. lave ediyorum hep birlikte Türkiye olaca z. Bize göre esnaf ve sanatkârlar m z bu ülkenin ve milletin omurgas d r. Bugün bu omurgan n sapasa lam karfl mda durdu unu görüyorum. Biraz önce hep birlikte dinledi imiz Ahilik duas nda ne diyor? nançta sebat, do ru yolda olgunluk, dilde aç kl k, sözde düzgünlük" diye konufltu. Bu s rada bir pankart n aç lmas üzerine Erdo an, "Beni anac mdan hiçbir zaman ay rmad n z. Allah sizlerden raz olsun. Bilesiniz ki bu kardefliniz bu millete efendi olmayacak, sadece hizmetkâr olarak yoluna devam edecek. Ne diyordu Ahilik duas nda, iflte kuvvet, çal flmada dikkat, mal ve r zkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara flefkat. flte bu. Biliyorsunuz bir de kadim Ahilik gelene imizin aç k ve kapal ilkeleri var. Nedir bunlar? Elini aç k tut, kap n aç k tut, sofran aç k tut. Elini ba l tut, dilini ba l tut, belini ba l tut. Bu duaya ve ilkelere ba l kald m z sürece esnaf ve sanatkâr m z n, milletin omurgas olarak varl n güçlü bir flekilde koruyaca- na inan yorum" de erlendirmesinde bulundu. Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: "Hani flu veresiye defteri var ya. O bile tek bafl na muhteflem bir sosyal dayan flma örne idir. Bak çek de il, senet de il. Veresiye defteri, veresiye defteri. Bizim bakkal Emin a a, hemen defterden açard. Orada yazar, Ahmet Erdo an, alt na notlar al r hemen. Çek de il, senet de il. Ne var? Güven var güven. O duada geçiyor ya bak çok önemli bu. Müflteriye güven, sat c ya güven. Nereden nereye... fiimdi bak yorsun çekte de sahtekârlar var, senette de sahtekârlar var. Bu bizim medeniyetimizde var m? Yok. nanc m z da var m? Yok. Aram za bu fitneyi soktular, flimdi yeniden bu millet aya a kalk yor. Esnaf m z n, komflusunun siftah - n düflünme hasletini, sözün senetten k ymetli oldu u anlay fl n, hak edilmeyen kazanc n insan bedbaht edece i kabulünü, yani Ahilik gelene imizin kadim de erlerini mutlaka yaflatmas gerekiyor. Daha da önemlisi bizim tarihimizde esnaf ayn zamanda alptir, alperendir. Yani dükkân ndan, soka ndan, mahallesinden bafllayarak flehrinin, ülkesinin, huzurunu, güvenli ini, gelece ini düflünen, bunun için mücadele eden kiflidir. Esnaf ve sanatkârlar m zdan bu önemli vas flar na da s k s k ya sahip ç kmalar n bekliyorum." "Ne e ride tok gördüm, ne do ruda aç" Erdo an, esnaf ve sanatkârlar n hayata bak fl n, irfan n anlamak için çok lafa gerek olmad n belirterek, "Anadolu'nun, Trakya'n n flehirlerinde, kasabalar nda, esnaf m - z n ekmek teknelerinin duvarlar na ast yaz lar var ya iflte onlar her fleyi çok güzel ifade ediyorlar. Ahili in ne oldu unu ö renmek isteyen gitsin duvarlardaki o yaz lara baks n. Ne diyor esnaf m z. Doland m misli cihan/ Bulamad m bafl ma bir tane taç/ Ne e ride tok gördüm, ne do ruda aç. Esnaf m z ok gibi do ru oldu unda mutlaka eme inin karfl l n alaca- n biliyor. Do ru olsan ok gibi elden atarlar seni / E ri olsan yay gibi elde tutarlar seni / Menzil al r do ru ok, elde kal r e ri yay" fleklinde konufltu. "Esnaf ve sanatkârlara her türlü deste i vermeye devam edece iz" Erdo an, Verin plakay b rakal m sigaray pankart n n dikkatini çekti ini ifade ederek, flöyle devam etti: "fiurada bir pankart daha gördüm fakat o enteresan. Ne diyor orada da? Verin plakay b rakal m sigaray diyor. Do ru söyleyin sigaray b rakmaya var m s n z? Ben biliyorsunuz bu noktada Yeflilayc y m. Sizden bu konuda, bu sözü ald ktan sonra ben flimdi Büyükflehir Belediye Baflkan ma diyorum ki, hadi bakal m bununla ilgili olarak ad mlar siz atacaks n z. Tamam m? Hay rl olsun. Sigaray da b rak yoruz ha. Tamam m? fiimdi sigara b rak lacak ya buradan öyle fley kazanaca- z ki evde yengem de rahat edecek. Çünkü onlar pasif içici. Sa olun, var olun. Büyükflehir Belediye Baflkan m z da 'Tamam, biz de ad m ataca z' dedi. Hadi hay rl olsun. Bizim esnaf m z, sanatkâr m z iflte böyle. Aslanla ceylan dost eden bir sevgi iklimi içinde çal fl r, üretir, hizmet verir. nflallah kardefllerim de gerek servis, taksi floförleri hep Cumhurbaflkan Erdo an n kat l m yla Türkiye Esnaf Buluflmas gerçekleflti Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli nin himayelerinde stanbul Esnaf Odalar Birli i nin ( STESOB) ev sahipli inde gerçekleflen Türkiye Esnaf Buluflmas Ahi Duas ile bafllad ve Cumhurbaflkan n n esnafa verdi i müjdelerle renkli görüntüler yafland. birlikte, el ele, omuz omuza bu dayan flmam z devam ettirece iz"

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı