Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu"

Transkript

1 Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete açt. Toplu aç l fl töreninde konuflan Cumhurbaflkan Erdo an, 28 fiubat'ta inflaat durdurulan imam hatip lisesinin Türkiye'nin hikâyesi oldu- unu söyledi. Sayfa te ESDER, ULUSLARARASI 8. OLA AN GENEL KURULU GERÇEKLEfiT! Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ESDER) Genel Merkezi 8. Ola an Genel Kurul toplant s Yurt D fl fiubelerinin de yo un kat l m ile Ankara-Pursaklar ÇASGEM tesislerinde yap ld. Sayfa 31 de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi Abonelik ve Reklam için Say : de bülteni Y l: 5 MAYIS 2015 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 5 TL e-posta: Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli nin himayelerinde stanbul Esnaf Odalar Birli i nin ( STESOB) ev sahipli inde gerçekleflen Türkiye Esnaf Buluflmas Ahi Duas ile bafllad ve Cumhurbaflkan n n esnafa verdi i müjdelerle renkli görüntüler yafland. 25 May s ta stanbul da Sinan Erdem Kapal Spor Salonu nda gerçekleflen buluflmada Esnaf fiuras raporunda yer alan sorunlar ve çözüm konular dile getirildi.büyük buluflmaya Türkiye genelindeki 3 bin 59 oda, 82 il birlikleri ve 13 federasyonun baflkan ve yöneticilerinin yan s ra esnaf sanatkâr üyeler de kat ld lar. Sayfa 20 de Topbafl ve Usta, Spor Salonu ve Gençlik Merkezinin temelini att stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Gazosmanpafla da yap lacak olan Barbaros Hayrettin Pafla Spor Salonu ve Gençlik Merkezi nin temel atma töreni coflkulu bir flekilde gerçeklefltirildi. Sayfa 30 da Selim Temurci, Suriçi nde Yeni Türkiye ve Baflkanl k sistemini anlatt Suriçi Grubu Derne i nin May s ay konu u Ak Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci yapt konuflmada önemli mesajlar verdi ve Yeni Türkiye nin mucidinin eski Türkiye oldu- unu söyledi. Sayfa 4 te Dünya stihdam n, 3 y l fikur yönetecek 28 de Sayfa 29 da Selahattin Erdo an MASKO Yönetim Kurulu Güven Tazeledi

2 2 HABER esnaf bülteni Hamza Akbulut, M s r Cuntas M s r a hapsedilmelidir M s r 2012 y l ndan bu tarafa bat ile ittifak yapan darbecilerin emir komutas na girmifltir. Seçimle gelmifl hükümete karfl askeri darbe yap lm fl, sivil sesler bast r lm fl, insan hak ve özgürlükleri ask ya al nm fl, yarg, yap lacak infazlara bir k l f olarak kullan lm fl ve kullan lmaya devam edilmektedir. Beflbin sivil masumun kan n döken zalimlerin, MURS için ölüm karar almas, hiç de zor olmam flt r. M s rda Mursi için al nan idam karar, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar alt na al nmas d r. Halk na ve inanc na ihanet edenler, fleytani planlar kuranlar yok olmaktan kurtulamayacaklard r. Kardefl M s r halk n n vesayetten kurtulmas, ülkede demokratik sürecin yeniden ifllerlik kazanmas için darbeci cunta tecrit edilmelidir. slam dünyas devletleri, gasp ettikleri milli iradeden el çekene kadar, M s r darbe yönetimi ile iliflkilerini ask ya almal d r. srail in Filistin halk na yapt zulüm ile M - s r daki yaflananlar aras nda bir fark yoktur. Haberi Qr Cod ile dan Ülkemizde de M s r daki darbeci zalim ve katillere imrenen mihraklar, milli iradeyi tehdit etmektedirler. Kan ve zulüm üzerine iktidarlar n yerlefltirmek isteyenlere bu millet izin vermeyecektir. Türkiye Gönüllü Teflekküller Vakf olarak, eli kanl darbecileri lanetliyoruz. Sözde insan haklar ve demokrasi havarisi gözüküp, Ortado u yu ve M s r otoriter rejimlere teslim edip, katliamlara sessiz kalanlar da nefretle k n yoruz. Hamza Akbulut Türkiye Gönüllü Teflekküller Vakf Baflkan Ahmet Çolak Necat Çolak HAK B R SEN; Amerikan, srail mallar tüketenler Sisi taraftar d r Hak Birsen Genel Baflkan Ahmet Berber, M s r Cumhurbaflkan Muhammed Mursi ve Dünya Müslüman Alimler Birli i Baflkan Yusuf El-Karadavi nin de aralar nda bulundu u 106 kifli ad na ç kar - lan idam karar n protesto etmek için bas n aç klamas yapt. Hak Bir Sen Yönetimi olarak darbeci mahkemenin hukuk d fl, faflist ve zalimce karar n tan m yor, karar ve bu karar verenleri k n yor ve lanetliyoruz. Baflkan Berber, Darbecilerin hukuksuzlukta hiçbir s n r tan mad n gösteren bu zalimane kararlar hakk nda sessiz kalmay zulüm kabul ediyor ve zulmü lanetliyoruz. Sisi zorbal n protesto ediyor, en k sa zamanda bu zalimce karar ndan vazgeçmeye davet ediyoruz. dediallah` n izniyle darbelere dur diyecek binlerce Mursi, Hasan Elbennalar oldu unu ifade eden Baflkan Berber, "Firavun tüm bebekleri kesti ama Allah Musa`y gönderdi. Haberi Qr Cod ile dan Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: Ramazan ftar için rezervasyon yapt rabilirsiniz. K LO LE KÖFTE SATILIR IZGARALAR Köfte TL Tavuk fiifl TL Soslu Tavuk TL Köfte Ekmek + Ayran TL ÇORBALAR Süzme Mercimek TL Günün Çorbas TL SULU YEMEKLER Güveçte Kuru Fasulye.... 7TL Günün Yeme i TL Pilav TL SALATALAR Mevsim Salata TL Piyaz TL Çoban Salata TL TATLILAR F r n Sütlaç TL rmik Helvas TL SO UK ÇECEKLER Cola TL Meyve Sular TL Ayran (Küçük) TL Ayran (Büyük) TL Soda ,5 TL Su TL Merkez Mah. Ferah Sokak No: 5 GOP / STANBUL (GOP Merkez Camii Karfl s Gencallar Ma azas yan, Final Dersanesi alt ) Gsm: S PAR fi HATTI

3 Kifliye özel tasar mlar Firmanızın tüm kariyer basamaklarına uygun mobilyalar SUITE OFFICE Mağazalarında... Suite Office Ça layan: Ka thane Cad. No:127 Ça layan - Ka thane / stanbul Tel: Faks: Suite Office MASKO: MASKO Mobilyac lar Sitesi 9/B Blok No: 2 kitelli / stanbul Tel: Faks:

4 4 HABER Selim Temurci; Adnan Menderes in Yeter Söz Milletindir demesi ve bu sözün ve mant n n halk taraf ndan benimsenmesi Yeni Türkiye taleplerinin bir neticesidir. Yeni Türkiye Milletin eski vesayet rejiminden kurtulmak isteme talebidir dedi. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Suriçi Grubu Genel Baflkan Nedim Abi, Türk insan n n organize ve teflkilatl bir flekilde yaflad n ve bu yaflama fleklinin benli ine sirayet ederek adeta onun karakteri haline gelmifltir. Bu özelli imiz, bizi güçlü görmek istemeyenler taraf ndan zaman zaman akamete u rat lmak is- esnafbülteni tenmifl suni rüzgârlar estirilerek da - t lmaya çal fl lm flt r dedi. Baflkan Nedim Abi hükümetin cesur reformlar na ve ekonomideki baflar s Türkiye nin yükseliflini istemeyen d fl güçleri ve kaos ortam ndan beslenen baz güçleri rahats z etmifltir dedi.nedim Abi nin ard ndan selamlama konuflmas için kürsüye davet edilen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Türkiye de art k kavgan n kin ve nefretin yerine sevgi, bar fl ve kardefllik hukukun yerini ald, gücün ve paran n yerini art k ortak akl n ald, k l ç sallamak yerine kalem kullanman n yafland bir dönemde yafl yoruz. Devlet-millet iliflkilerini iyilefltirmek ve güçlendirmek için çaba sarf eden bir grubun içerisine bulunuyoruz. Bizlerinde burada olmas na vesile olan en önemli olan unsur üçüncü parametre olarak devlet-millet iliflkilerini daha iyiye tafl yabilmek e daha güçlü k labilmek. Bu anlamda Suriçi Grubu nun üstlenmifl oldu u misyon gere i bizleri bir araya getirmifl olmas ndan dolay teflekkür ediyorum dedi. Ak Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci Yeni Türkiye, 7 Haziran seçimleri ve Baflkanl k sistemi ile ilgili önemli mesajlar içeren bir konuflma yapt. Yeni anayasa ve baflkanl k sistemi AK Parti stanbul l Baflkan Temurci, bu yeni anlay fl n, sadece Türkiye'de de il, tüm mazlum co rafyalarda bir umudun ad oldu unu vurgulayarak, "Türkiye bu manada bir flahlan fl n ad d r. Yeni, güçlü Türkiye için birinci flart, yeni anayasad r. Avrupa'da, cuntac lar n yapm fl oldu u neredeyse tek anayasa bizimkidir. Askerin darbeyle gelip yapt anayasa ile 30 y ld r idare edilen baflka bir ülke yok" ifadelerini kulland. Temurci, sözlerini flöyle sürdürdü: Bir Kurtulufl Savafl yaflad k ve ondan sonra bir Selim Temurci, Suriçi nde Yeni Türkiye ve Baflkanl k sistemini anlatt Türkiye'de elitler taraf ndan millete büyük haks zl klar yap ld n, bu dönemde yap lanlar anlatmadan, "yeni Türkiye" idealini anlamak mümkün de ildir. Suriçi Grubu Derne- i nin May s ay konu- u Ak Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci yapt konuflmada önemli mesajlar verdi ve Yeni Türkiye nin mucidinin eski Türkiye oldu unu söyledi. nönü dönemi yaflad k. Ve hemen ondan sonra 1961 darbesini görüyoruz, 1971 i görüyoruz, 1980 ni görüyoruz, 28 fiubat görüyoruz, 27 Nisan görüyoruz, Geziyi, 17 Aral k 27 Aral k görüyoruz ve devam nda yarg darbelerini görüyoruz. AK Parti stanbul l Baflkan Selim Temurci, "Yeni Türkiye"nin, "Yeter Söz Milletindir" ve "Milli Görüfl" anlay fllar n n yeni döneme tafl nd, sadece AK Parti'nin de il, bu milletin, sistemli olarak kendisiyle mücadele edenlere gösterdi- i duruflun ad oldu unu belirtti. Haberi Qr Cod ile dan Temurci, eski Türkiye'de baflörtüsü, inanç yasaklar oldu unu, darbeler yap ld n, manfletlerle hükumetler kuruldu unu ifade ederek, "O dönemde, yöneticiler milletle mücadele etmeyi vazife biliyordu. Yeni Türkiye AK Parti'ye ait bir söylemdir. Ancak, bu söylemi sadece AK Parti'nin 13 y ll k dönemine ait bir anlay fl kabul edersek, hata yapm fl oluruz. Bu anlay fl, hak ve bat l mücadelesinde, Hakk müdafaa eden anlay fl n ad d r". Yeni Türkiye'de uzun y llard r devam eden bir mücadele oldu unu aktaran Temurci, flöyle devam etti: "Bu anlay fl için mücadele eden ne ilk partiyiz ne de son olaca z. Rahmetli Menderes, Özal ve Erbakan' da unutmamal y z. Zaman nda bu 3 lidere neler yap ld n iyi biliyoruz. Millet bu kiflilere büyük sevgi duymufl ve sahip ç km flt r. Yeni Türkiye, 'Yeter Söz Milletindir' ve 'Milli Görüfl' anlay fllar n n yeni döneme tafl nd, sadece AK Parti'nin de il, bu milletin, sistemli olarak kendisiyle mücadele edenlere gösterdi i duruflun ad d r. Meseleye böyle bakmak, yeni Türkiye'yi güçlü k lmak, eskiye dönmemek için samimiyetle kadim medeniyetimize sahip ç kmal y z." 7/24 Ç L NG R H ZMET ÖZER ANAHTAR & LOSTRA bahat ÖZER LOSTRA DER MONT BOYAMA ÇANTA AYAKKABI TAM R Tüm dost ve müflterilerimizin Ramazan ay mübarek olsun... Mevlana Mah. 832/1 Sk. No:6/A Su Deposu Küçükköy - Gaziosmanpafla - stanbul Tel:

5 esnafbülteni HABER 5 Burhan Kuzu; Baflkanl k Sisteminde Tiran örne i yok Ak Parti stanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Ak Parti Büyükçekmece ilçe baflkanl taraf ndan 19 May s konferans salonunda düzenlenen "Baflkanl k Sistemi" konferans nda, önemli aç klamalarda bulundu. Konuflmas na baflkanl k sisteminin yönetim alan nda birçok kolayl k sa layaca n ifade ederek bafllayan Burhan Kuzu, "550 milletvekili bugün için Kâ thane Belediyesi nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsam nda geleneksel olarak düzenledi i Bisiklet Yar flmas renkli görüntülere sahne oldu. Yar flma heyecan na kap larak gözyafllar n tutamayan küçük bir ö renciyi Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç teselli etti. Hasbahçe Caddesi nde gerçekleflen Bisiklet Yar flmas öncesi rakiplerinin bisikletlerini inceleyen ö renciler, dostluk mesajlar yla herkese örnek oldu. Bisiklet tutkunu ortaokul ö rencilerinin e lenceli anlara sahne olan yar flmas 2 km parkuruyla Sadabad (Aziziye) Camii arkas nda son buldu. Bisiklet ödülünü kazanmak için pedal çeviren ilk ve ortaö retim ö rencilerinin dostluk ve rekabeti aileleri de heyecanland rd. Yafl gruplar kategorilerinde yar flan ö rencilerden dereceye girenler ödüllerini Kâ thane Belediye Baflkan Fazl K l ç n elinden ald lar. Bisiklet Yar flmas kategori birincileri bisiklet, kupa ve madalya ödüllerini teslim al rken, dereceye giren yar flmac lar kupa ve madalyalar n sahibi oldu. Yar flman n finalinde dereceye giremeyen küçük bir ö renci gözyafllar n tutamad. Gözyafllar içerisinde kalan ö renciyi teselli eden Baflkan K - l ç, ö rencinin yan na giderek bunun bir yar flma oldu unu, çok iyi mücadele etti ini söyledi. Yar flmaya kat lma özgüveni için ö renciyi tebrik eden Baflkan K l ç, önemli olan n yar flmay kazanmak de il, yar flmada yer almak oldu unu söyledi. Baflkan K l ç n start n verdi- i yar flmada rakipleriyle hat ra foto raf çektiren ö renciler, herkese bisiklete binmeyi ve spor yapmay tavsiye ettiler. çok. Bu parlamenter sistemde hiç gerek yok ama baflkanl kta 550 milletvekili say s az gelir. Çünkü bu sistemde bölge küçülecek, her bir bölgeye yak n olarak da l m yap lacak. Dolay s yla siz hesab n z sand kta soracaks n z" diye konufltu. Kuzu, baflkanl k sisteminde merkez sa ve solun yer alaca - na iflaret ederek, yönetime gelmede ise herkesin flans n n eflit oldu unu vurgulad. Göreve gelen kiflinin herkesçe kabul görmesi için halk kucaklamas gerekti ini ifade eden Kuzu, flunlar aktard : "Baflkan n göreve gelmesi için halka önce güven vermesi gerekiyor. Yüzde elli art bir almak o kadar zor ki. Herkese kucak açacaks n. Bu modelin formülü flu; gelecek olan kimse sa ya da sol olsun fark etmez. Mevlana'n n dedi i gibi 'Ne olursan ol yine de gel' demesi laz m. Bunu yapan baflkan olur. Bunu yapan yüzde 51'i al r. Yapamayan da havas n al r. Bu kadar basit. 'Alevisi, Sünnisi hepsi benim kardeflimdir' diye kucaklad n anda seni getirirler. 'Yok' derseniz bafla gelemezsin." Kuzu, baflkanl k modelinde diktatörlü ün olmad n, bu flekilde yap lan yorumlar n baflkanl k sistemini lekelemeye yönelik oldu unu ifade ederek, flunlar kaydetti: "fiimdi bir adam n yetkisini kullan p tiranl k, despotluk yapabilmesi için yetki laz m. O yetkiler de para ve kanundur. Bugünkü modelle bu iki güç baflbakan n elinde. Baflbakan istese bugün tiran olur ama baflkanl k modelindeki baflkan n elinde ne kanun ne de para var. Dolay s yla burada tiranl k falan o kadar uzak bir ihtimal ki kald ki yüzde 51 ile bir memleket tiran seçiyorsa zaten o art k onu hak etmifl demek. Yani bir memlekette yüzde 51 ile hatta 2. turda yüzde 70 ile bir adam gelecek, o memleket art k bizim malum Hazreti Peygamberin de hadisi flerifinde herkes lay k oldu u idareyle yönetilir. Bu kadar nettir. Falan gelirse, falan gelmezse diye bir fley yok. Kendi düflen a lamaz. Bu milletin yüzde 70'i böyle birini seçiyorsa yapacak da çok fazla bir fley yok bana sorarsan z ama sistemin kendi bunu getirmez. Hiçbir zaman baflkanl k modellerinde tiranl k türememifl. Böyle bir örnek yok. Haberi Qr Cod ile dan Dereceye giremeyen yar flmac y Baflkan K l ç teselli etti Haberi Qr Cod ile dan Gaziosmanpaflal Engelli askerler k na gecesinde doyas ya e lendi Engelliler Haftas dolay s yla 1 günlük askerlik yapacak engelliler, Gaziosmanpafla Belediyesi nin kendileri ad na düzenledi i k na gecesinde doyas ya e lendi. Gaziosmanpafla Belediyesi Engelsiz Yaflam ve Dayan flma Merkezi, Engelliler Haftas dolay s yla 1 günlük askerlik yapacak engelliler ad na bir k na gecesi organizasyonu düzenledi. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n da ifltirak etti i k na gecesinde engelli askerler, aileleri ve arkadafllar doyas ya e lendi. Bütün engellilerle tek tek foto raf çektiren Baflkan Usta, programda yapt konuflmada Böylesine bereketli ve mübarek bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler engelli kardefllerimizin her zaman yan nda olmal onlara destek vermeliyiz. Emin olun engelli kardefllerimiz, kendini engelsiz zanneden insanlardan daha yetenekli ve daha baflar l. Gaziosmanpafla Belediyesi olarak bu kardefllerimizin maddi ve manevi olarak her zaman yan nda olduk, olmaya da devam edece iz. Bu kardefllerimizin annelerine, gösterdikleri sab r ve mücadeleden dolay teflekkür ediyor, hepinizi muhabbetle selaml yorum dedi. Haberi Qr Cod ile dan OTO YEDEK PARÇA VE ELEKTR K AKSAMLARI Ürünlerimiz adresinize teslim edilir. Her türlü kredi kart na vade farks z taksit imkan 20 y l aflk n süredir genifl ürün çeflidi ile müflterilerimize hizmet etmekteyiz. Semih K l ç Eski Edirne Asfalt üzeri Cebeci Mah. No:766/A Sultangazi - stanbul Tel: Mobil: Mail:

6 6 HABER esnafbülteni Eyüp Belediye Baflkan n n efli Tülay Ayd n Kürtçe çevirmenlik yapt Do udan Bat ya, Anneler Elele Tülay Ayd n Sultangazi Belediyesi, motivasyonlar n artt rmak amac yla temizlik iflçilerini ödüllendirmeyi sürdürüyor. Temizlik iflçilerini hediyelerini veren Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, Sultangazi yi birlikte güzellefltiriyoruz. lçeye kazand r lan her hizmette sizlerin de pay var dedi. Sultangazi Belediyesi, moral ve motivasyonlar n artt rmak amac yla temizlik iflçilerini ödüllendirmeye devam ediyor. 50. Y l Kültür Merkezinde düzenlenen tören, temizlik iflçilerinden oluflan müzik korosunun gösterisiyle bafllad. Çöp tenekesi, süpürge ve çöp kovalar n müzik aleti olarak kullanan koronun seslendirdi i parçalar be eni toplad. Etkinlikte konuflan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, Sultangazi de yap lan her eserde temizlik iflçilerinin de pay n n oldu unu söyledi. Sultangazi nin binlerce soka- n n temizlik iflçilerinin sayesinde temizlendi ine dikkat çeken Baflkan Altunay, Sultangazi yi temiz tutmak için gayretle çal fl yorsunuz. Sultangazi ye yap lan her hizmette sizlerin de al n teri var dedi. Tüm belediye çal flanlar n n bir aile oldu unu ifade eden Baflkan Altunay, Sultangazi yi beraber Eyüp Belediyesi Kültür Salonu nda gerçeklefltirilen Do udan Bat ya Annelerle Elele program na ilgi büyüktü. AK Parti Eyüp Kad n Kolar n n düzenledi i programa Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n ve efli Tülay Ayd n da kat ld. Bir kad n n yapt Kürtçe konuflmay Tülay Ayd n Türkçeye çevirerek izleyicilere aktard. Eyüp Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi nde düzenlenen etkinli e kad nlar n ilgisi büyük oldu. AK Parti Kad n Kollar taraf ndan düzenlenen etkinlikte, kad nlar n haz rlad yöresel k yafetler ve yemekler, konuklardan tam not ald. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, etkinlikte kad nlara hitaben bir konuflma yapt. Baflkan Ayd n, Do usuyla bat s yla bizim Annelerimiz ellerinden öpüyorum. Anne demek Cennet demektir. Çok flükür dinimizde annelerin de eri büyüktür ve asla onlar yaln z b rakmay z fleklinde konuflarak programa kat lan bütün kad nlara teflekkür etti. Do ulu bir kad n n Kürtçe yapt konuflmay, Eyüp Belediye Altunay, Temizlik iflçilerini ödüllendirdi güzellefltirip, de ifltiriyoruz. Baflka ilçelerde de konuflulur hale getiriyoruz. 6 y lda Sultangazi de yaflanan de iflimlerle hizmet kervan n birlikte sürdürece iz diye konufltu. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Ayd n n efli Tülay Ayd n Türkçeye çevirdi. Program sonunda AK Parti Eyüp Kad n kollar Baflkan Hatice Yücel Baflkan Ayd n'a ve efli Tülay Ayd n a teflekkür etti. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Usta, Gaziosmanpafla Esnaf ile bulufltu Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ilçede hizmet veren esnafla buluflma toplant lar n n ikincisini gerçeklefltirerek Gaziosmanpafla da 40 y l n aflm fl olan esnaflara plaket takdim etti. Esnafla beraber yemekte buluflan Baflkan Usta, Esnafl k vatandafl n derdine koflan, s k nt s n çeken önemli bir meslektir dedi. Gaziosmanpafla da hizmet veren yaklafl k 400 esnaf ve çok say da muhtarla Gopark Grand Salon da bir araya gelerek yemek yedi. Esnaf n derdini, s k nt s n dinleyen Baflkan Usta, esnaflarla sohbet etti. Esnaf n herkesin derdine derman oldu unu belirten Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Her s k nt ya düflen insan, her derdine çare arayan insan mutlaka orada bulunan esnafl k yapan bir kifliye müracaat eder. Bu bizim kültürümüzden gelen bir al flkanl m zd r. Ben özellikle 20 y l, 30 y l, 40 y l ve üzeri bu mesle ini hiçbir flekilde kesintiye u ratmadan sürdürebilen esnaflar m kutluyorum. Biz de dedik ki bölgemizde bu anlamda uzun y llar esnafl k yapan esnaflar - m z tespit edelim. Zaman zaman onlarla bir araya gelelim. Sembolikte olsa birkaç esnaf m z ödüllendirerek onlar n kaynaflmas na, onlar n birbirleriyle hasbihal etmesine, onlar n birlikte olmas na vesile olal m diye düflündük. Haberi Qr Cod ile dan Kâ thane de fliddet ma duru kad nlar sahipsiz de il Kâ thane Belediyesi nin ilçede yap m tamamlanan Kad n S nma Evi, düzenlenen töre törende kurdeleyi kad nlar kesti.kad n S nma Evi nin adres ve resimlerinin kullan lmad programda konuflan Ka- thane Belediye Baflkan Fazl K l ç, Bugün burada ilçemizde hizmet vermeye bafllayacak Kad n S nma Evi nin tan t m n gerçeklefltiriyoruz. Adres ya da binan n görüntüsünü güvenlik sebebiyle sizlerle paylaflam yoruz. Ancak binam z haz rlad k. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl m z, il müdürlü ümüz gördü. Fevkalede güzel bir çal flma oldu. Haberi Qr Cod ile dan

7 esnafbülteni HABER 7 Beyo lu Piyalepafla Mahallesi, 33 Milyonluk yat r mla s n f atl yor Eyüp Belediyesi model oldu Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce ile birlikte kat ld Dönüflüm Devam Ediyor bafll kl programda kentsel dönüflüm aieleleri ile biraraya geldi. Çevre ve fiehircilik Bakanl Altyap ve Kentsel Dönüflüm Hizmetleri Genel Müdürlü- ü taraf ndan düzenlenen program Cevahir Hotel Asia da düzenlendi. Farkl flehirlerde yaflayan ve kentsel dönüflümden ailelerin kat - l m yla düzenlenen Dönüflüm Devam Ediyor program na Bakan dris Güllüce ile birlikte kat lan Baflkan Usta, vatandafllarla sohbet etti. Programda bir konuflma yapan Bakan Eyüp Belediye Baflkanı Remzi Aydın ın bizzat projelendirdi- i vizyon etkinliklerden biri olan Eyüp Sultan dan Mevlana ya Vuslat Yolculu u, 15 Mart tarihinden bu yana yaklaflık 5 bin kifliyi Konya ya götürdü. Bir belediye tarafından Yüksek Hızlı Tren le (YHT) yapılan ilk kültür gezisi olma özelli i de taflıyan Vuslat Yolculu u di er belediyelere de örnek oldu. 15 Mart tarihinde ilk seferini gerçeklefltiren Eyüp Sultan dan Mevlana ya Vuslat Yolculu u için yaklaflık 14 bin Eyüplü ön kayıt yaptırdı. Ocak ayında bafllayan kayıtların ardından Eyüplüler günde 80 kiflilik gruplar halinde Konya da Mevlana ile bulufltu. Eyüp Belediye Baflkanı Remzi Aydın ın bizzat projelendirdi i etkinlik vatandafllardan da tam not aldı. Gezi ile ilgili olarak yapılan anketlerde memnuniyet oranı da yüzde 90 ın üzerinde olarak çıktı.bu önemli ve anlamlı gezi stanbul daki di er belediyelere de örnek oldu. 7 farklı belediye de Konya ya YHT ile kültür gezisi düzenlemek için çalıflmalar bafllattı. Haberi Qr Cod ile dan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Kadir Topbafl Baflkan m z hiçbir zaman Beyo lu nu unutmad. Sesi nefesi arkam zda oldu. Onun deste iyle hizmetler yap lmaya devam ediyoruz stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ve Beyo lu Belediye Güllüce, kay plar telafi etmek için belediye baflkanlar n n, bakanl klar n, hükümetin koflmas gerekti ini belirterek, Deprem gelmeden riskli bina, riskli alan problemi olabildi i kadar aza insin ve Türkiye bu kay plar n kofltu umuz için, daha h zl hareket etti imiz için karfl layabilsin dedi.bakan Güllüce, yapt konuflmada, Daha uzun bir zaman alaca n san yordum. Genç, yeni bir uygulama, kaynak problemi var, baflka problemleri var gibi sorular vard kafam n içinde. Türkiye çok büyük h zla kentsel dönüflüme gidiyor diye konufltu. Güllüce, hangi partiden olursa olsun bütün belediye baflkanlar na kentsel dönüflümde birlikte çal flma ça r s yapt ve Türkiye nin deprem kufla nda yer ald n hat rlatt. Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Piyalepasa Cami Zeminalt Otopark ve Çevre Düzenlemesi nin temelini att lar. Demircan aç l flta yapt konuflmada, otopark ve yeflil alanlar n aç lmas ndan çok mutlu olduklar n ifade ederek, flte baflkan - m z bu iki güzelli i müjdelemenin ötesinde temelini atacak ve Piyalepafla mahallemiz s n f atlayacak dedi. Piyalepafla Mahallesinde bulunan, Piyalepafla Cami Zeminalt Otopark ve Çevre Düzenlemesi nin temeli düzenlenen törenle at ld. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Usta, Bakan Güllüce ile birlikte Kentsel Dönüflüm Aileleri yle bulufltu Haberi Qr Cod ile dan Gaziosmanpafla Belediyesi, stanbul da E- mza ya geçen 6. Belediye oldu uygulanan projede Eyüp ün uygun yerlerine 110 tane konulacak. Yeni konteynerler yerüstü klasik konteynerlerden 3,5 kat daha fazla at k ve çöp toplayabiliyor. Gaziosmanpafla Belediyesi, vatandafllara hizmet aç - s ndan büyük kolayl k ve h z getiren E- mza ya geçen 6. belediye oldu. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n da kat ld bir programla tan t lan E- mza uygulamas belediyecilik hizmetlerine h z ve fleffafl k getiren bir uygulama olarak nitelendiriliyor. Gaziosmanpafla Belediyesi, E- mza ya geçifl ile Ça r Merkezi ve Beyaz Masa n n yeni hizmet birimlerinin aç l fl n törenle gerçeklefltirdi. Törene Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Belediye Baflkan Yard mc - lar ve çok say da vatandafl kat ld. Törende konuflan Baflkan Usta, ilçede bafllayan de iflim ve dönüflümü hizmetin var oldu u her alana tafl maya çal flt klar n kaydetti. fiehirde Dönüflüm ve Yaflamda De iflim slogan yla gerçeklefltirdikleri hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Baflkan Usta, stanbul da E- mza ya geçen 6. belediye olduklar n aç klad. Haberi Qr Cod ile dan Yeni Sistem Yeralt Konteynerleri Eyüplülerin hizmetinde Eyüp Belediyesi çevre temizli i konusunda önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Daha temiz ve hijyenik bir çevre için Yeni Sistem Yeralt Konteynerlerini Eyüp te hizmete alan Temizlik flleri Müdürlü ü nün bu uygulamas vatandafllardan da tam not ald. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n yeni bafllayan bu önemli çal flma ile Eyüp ün daha temiz bir çevreye sahip olaca n belirterek, Bu yeni sistem sayesinde hem depolama hem de toplama daha kolay ve hijyenik olacak dedi. Eyüp Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü mevcut çöp toplama sistemini modern bir flekilde yeralt na alarak, hem ilçe siluetini güzellefltiriyor hem de vatandafllar kokuya maruz b rakmadan çöplere hacim olarak daha fazla yer ay r yor. Eyüp te ilk defa kullan lacak olan Yeni Sistem Yeralt Konteynerleri flehir görüntüsünü bozmayan ve bölgelerin genel yap s n destekleyen modern ve temizlenebilir bir mekanizmaya sahip. Bafllang ç olarak Göktürk te Haberi Qr Cod ile dan

8 8 HABER esnafbülteni Baflkan Usta; Kad nlar art k her alanda baflar l oluyor Gaziosmanpafla Belediyesi Kad n Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin sergilendi i El Sanatlar Sergisi aç ld. Aç l flta konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Han m kardefllerimiz art k siyasetin arac olmaktan ç karak her alanda baflar sa layan bireyler haline geldi diye konufltu. Gaziosmanpafla Belediyesi Kad n Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin yapt ürünlerin sergilendi i El Sanatlar Sergisi bugün genifl bir kat l mla aç ld. Gaziosmanpafla Belediyesi Kültür Merkezi girifl kat nda yer alan sergi alan nda gerçekleflen aç l fla Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ve efli Nezihe Usta, Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz, lçe Müftüsü sa Gürler, lçe Emniyet Müdürü Kadir Y rtar, Belediye Baflkan Yard mc lar, Kad n Koordinasyon Merkezi yöneticileri ve çok say da kursiyer kat ld. K nal Kuzular Eyüp ten dualarla u urland Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, Eyüp te ikamet eden 80 genci, ellerine k na yakarak askere u urlad. Eyüp Belediyesi taraf ndan düzenlen muhteflem bir organizasyonla, Eyüp te ikamet eden 80 genç askere u urland. Gençleri askere u urlamak için Eyüp Sultan Meydan nda düzenlenen 95/2 Tertip Asker U urlama Töreni ne Baflkan Remzi Ayd n n yan s ra efli Tülay Ayd n, AK Parti Eyüp lçe Baflkan Süleyman Aykaç ve Eyüp lçe Milli E itim Müdürü Murat Ö ütçü de kat ld. Tören Mehter Tak m n n marfllar çalmas yla bafllad. Daha sonra Eyüp Sultan Camii Bafl mam Metin Çakar taraf ndan gençler için yüreklere dokunan ve herkesi duyguland ran dualar edildi. Meydan dolduran çok say da vatandafl da dualara efllik etti. Baflkan Usta, sporcu gençler ve aileleriyle bulufltu Gaziosmanpafla Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çal flmalar n sürdüren sporcular ve aileleri iel kahvalt l bir programda bir araya gelen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Bizim amac m z çocuklar m z spora teflvik etmek ve onlara imkân sunmak diye konufltu. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan düzenlenen organizasyonda, aralar nda Olimpiyatlar n da bulundu u pek çok uluslararas müsabakada madalya kazanan baflar l sporcular ve aileleri bir kahvalt l programla biraraya geldi. Haberi Qr Cod ile dan Haberi Qr Cod ile dan Haberi Qr Cod ile dan Gaziosmanpafla Belediyesi, Pazariçi Mahallesi nde oturan vatandafllara yönelik olarak bir Kentsel Dönüflüm Bilgilendirme Toplant - s düzenledi. Toplant da konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Yap lacak kentsel dönüflümde yat r mc n n kar n minimumda, hak sahibinin kar n maksimum seviyede tutacak bir finansman modeli uygulad k dedi. Gaziosmanpafla Belediyesi, Pazariçi Mahallesi sakinlerine yönelik olarak bir Kentsel Dönüflüm Bilgilendirme Toplant - s düzenledi. Gaziosmanpafla Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu nda gerçeklefltirilen toplant ya Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Belediye Baflkan Yard mc lar ve çok say da vatandafl kald. B Z S Z N HAKKINIZI KORUMAK Ç N HER fieye GÖ ÜS GERER Z Vatandafllar n sorular n n al nmas yla bafllayan toplant da konuflan Baflkan Usta, 2 ayd r her hafta kentsel dönüflüm toplant s yap yoruz. Muhaliflerimizin bizlere varsa bir eksi imizi söylemesi üzerine gerekli düzeltmeleri yap - yoruz ve bu bizi daha güçlü hale getiriyor. Ama buna ra men toplant larda provokasyonlarla karfl lafl yoruz. Ama flunu bilin ki, biz sizin hakk n z korumak için her fleye gö üs gereriz. Bizi sizler bu göreve getirdiniz ve sizlerin verdi i yetkiyi kullan yoruz. Hesab n da önce size, sonra hukuka ve tabi ki Allah a veririz. Biz ilçemizin sorunlar na bu hassasiyetle çözüm ar yoruz dedi. Türkiye nin bir deprem kufla Baflkan Usta: Hak sahiplerinin kar n maksimum seviyede tutuyoruz içinde oldu unu belirten Baflkan Usta, Ben 1999 depreminde Avc lar da akrabalar m kaybettim. O kabus gibi günleri yaflayanlar çok iyi hat rlayacakt r. Burada bir deprem olsa hesab n kim verecek? Gaziosmanpafla da zemini sa lam olan yerlerde binalar 1999 y l öncesi yap ld için risk tafl yor. Bu yap lar köhneleflmifl ve statik aç dan risk tafl yor. Burada birçok bina yaflanabilir halde de il diye konufltu. HALKIMIZIN YÜZDE 80 KENTSEL DÖNÜfiÜMÜ ST YOR Kentsel dönüflümün ilçedeki pek çok soruna çözüm getirece- ini kaydeden Baflkan Usta, sözlerini flöyle sürdürdü: lçemizde tapu tahsis belgesi nedeniyle, imar planlar nedeniyle yaflanan birçok sorun var. Kentsel dönüflümün en büyük art lar ndan biri bu sorunlar n çözülmesidir. Çocuklar m z bu sorunlar yaflamak zorunda kalmamal. Haberi Qr Cod ile dan Engelli askerler vatan borcunu ödedi Engelleri dolay s yla vatani görevini yerine getiremeyen yüzlerce vatandafl, bir günlük asker olman n heyecan n yaflad. Asker üniformas giyip e itim alan gönüllü askerler, yemin töreninin ard ndan tezkerelerini ald. Engeliler Haftas etkinlikleri kapsam nda stanbul daki engelli gençler, vatan borçlar n bir günlük askerlik yaparak ödedi. stanbul Avrupa yakas ndaki ilçelerden Hasdal K fllas na askerlik görevini yapmaya gelen askerler, heyecanlar n gizleyemedi. Temsili olarak giydikleri üniformalarla çak gibi birer asker olan engelliler, karavanadan yemek yedi. Askerli in temel kurallar n yerinde tecrübe eden gönüllü askerler komutanlar ndan, uygun ad m yürüme ve selam durma gibi kurallar da ö renme imkan buldu. Törene Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ve 23 üncü Tümen Komutan Tümgeneral Ali Sivri ile yüzlerce engelli yak n da kat ld. Ald klar e itimlerin ard ndan tören alan na gelen yaklafl k 500 engelli asker, yemin etmek ve tezkerelerini almak için alan doldurdu. Türk bayraklar ve silahlar n bulundu u masalara ellerini koyarak yemin eden askerler, bir günlük vatani görevlerini tamamlad. Yemin töreninin ard ndan tezkerelerin verilmesine geçildi. Usta, Gaziosmanpaflal 750 çocu u, sünnet flöleninde buluflturdu Gaziosmanpafla Belediyesi, ücretsiz sünnet ettirece i 750 çocuk ve ailelerini sünnet flöleninde bir Haberi Qr Cod ile dan araya getirdi. Gaziosmanpafla Belediyesi, ilçede yaflayan 750 çocu- u ücretsiz bir flekilde sünnet ettirmeye haz rlan yor. Sünnet olacak çocuklar ve aileleri düzenlenecek sünnet merasimi öncesinde bir araya gelerek gönüllerince e lenme f rsat buldu. Mevlana Mahallesi Recep Tayyip Erdo an Gençlik Park nda gerçeklefltirilen flölene Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Baflbakan Ahmet Davuto lu nun Bafldan flman ve AK Parti stanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Durmufl Ali Sar kaya ve çok say da davetli kat ld. Haberi Qr Cod ile dan

9

10 10 HABER Önceki yaz mda genel bir de erlendirme ve anlat mda bulundum. Özetle finans kurumlar n n da para satt n belirttim. Ülkemizde fazlaca at l paran n olmad n belirterek para satmada büyük bir rekabette yaflanmad görülmektedir. K rk y l n üzerinde, Müfettifllik ve darecilikte finans n içinde bulunan bir kifli olarak kredi alan bir kiflinin bankan n kendisine verdi i taahhütnameyi okuyup, inceledi ini onunla ilgili sual sordu unu görmedim. Hatta sat rlardaki boflluklar bile nedir denmemifltir. Sebebi ise krediyi talep eden kifli veya kuruluflun afl r derecede finansa ihtiyac oldu udur. Finans kurulufllar n n tutum ve davran fllar ndan taviz vermemelerinin sebepleri ise, para talep edenlerin çok fazla, kayna n ise say l olmas d r. Kendisine finansman maliyetinin ne olaca n bilmeyen müflteri alaca paran n, ya çok acil bir aç n kapatma gayretinde ya da ald n ödememe düflüncesinde planlar yapm fl görünmektedir. Ak ll bir banka yetkilisi bu durumlar çok iyi inceler ve istihbarat n yaparsa durum hemen aç a ç - kabilir. Hal böyle oldu unda kredi talep eden kusurlar n kapataca veya düflüncesini iyi tarafa yönlendirece i yerde, Banka yetkililerine kendi yönünde etki edecek kiflilerin kap s n çalmaya bafllar. Bu durum a rl kl olarak Kamu Bankalar nda olagelmifltir ve gelmektedir de. Prensiplerinden taviz vermeyen vazifesini hakk ile yapan yetkili de ço u zaman tuu kaka olmufltur. Özellikle hükümet koalisyonlar zaman nda bu durumlar çok yaflanm flt r. Nitekim IMF in illa Kamuda banka kalmas n srar bunlardan birisidir. Di eri ise Kamunun kendisine ba l bankalar kasas gibi kullanmas ve karfl l n koymadan harcama yap lmas emrini vermesidir y l ndan bu yana hükümet prensiplere sad k kalarak sermayesinin fazlal kamuya ait bankalara yanl fl bir talimat vermemifltir. (vazifede oldu um zamanda bu durumu bizzat yaflad m) her toplant da IMF bu duruma teflekkür etmifltir. Tabi bu durum IMF teflekkür etsin diye yap lmam flt r. Bu bir düflünce ve prensibin tatbikidir. Ekonomik istikrar böyle sa lanm flt r. Bu durum karfl s nda, kifli ve kurulufllarca bankalara anormal srarlar azalm flt r. Ama hala 2003 y l ndan evvel srarla al nan kredilerin tasfiyesi tamamlanamam flt r. Ne gibi kararlar al n rsa al ns n yetkili makam al nan kararlara uymad kça her zaman aksakl klar zuhur edilebilecektir. 20 nin üzerindeki bankan n devletin üzerine geçmesinde herhalde bir kanun eksikli i yoktu. Eksiklik uygulamada, yanl fl uygulamay yapanlar n, yanl fl uygulamada elde edilenlerin paylafl lma gayreti idi. Finans talep edenler nas l davranacak Devam edecek M.ZEK SAYIN Banka ve Müflterilerinin Durumu - 2 Haberi Qr Cod ile dan Çift tarafl trafik kazalar nda kusurlu olan taraf n Zorunlu Trafik Sigortas, kusursuz taraf n maddi zararlar n poliçe limitleri dâhilinde karfl lamakta. Araçta oluflan hasar gidermeye yönelik oluflan maddi zarar n karfl l - ödense de, kusursuz taraf n arac n satmak istemesi durumunda, daha önceden arac n kaza geçirmesi ve tamirat yap lmas sebebiyle sat fl de eri daha düflük olmakta. Bu durumda kusursuz araç sahiplerinin zarar n kim karfl layacak? Bu sorunun cevab n fienel Hukuk Bürosu ndan Avukatlar ndan Necip fienel den ald k. fiimdiye kadar araçlarda oluflan de- er kayb ve kazanç kay plar sigorta flirketlerinin ödemekten çekindikleri alacak kalemleri olarak vatandafl n karfl s na ç kmaktayd. Sigorta flirketleri bu taleplerin teminat kapsam d - fl nda kald n savunmaktayd. Ancak Yarg, vatandafl ma dur eden bu uygulamaya son verdi. Yarg tay Daireleri, Zorunlu trafik Sigortas kapsam nda araçlarda oluflan de er kay plar n n da sigorta flirketlerince karfl lanmas gerekti i yönünde kararlar vermeye bafllad. Bu da tüm araç sürülerine araçlar nda oluflan de er kayb n, sigorta flirketlerinden istemenin yoluna açt. Özellikle kiralama konusu araçlarda ya da ticari esnafbülteni Babacan, yap sal reformlara h z verilecek Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, stanbul Ticaret Odas nda enflasyondan çeklere kadar bir dizi konuda aç klamada bulundu ekonomik verilerinin geçen y la göre daha iyi olaca n belirten Babacan, yap sal reformlara h z verilece inin alt n çizdi. BAfiBAKAN Yard mc s Ali Babacan, 2015 in 2014 e göre pek çok alanda daha baflar l bir y l olaca n belirterek, bu y l daha yüksek büyüme, daha düflük enflasyon ve cari aç k görülece ini söyledi. Babacan, stanbul Ticaret Odas ( TO) Meclisi nin May s ay toplant s nda, ABD ve Avrupa merkez bankalar n n son aylarda izledi i ve bundan sonra izleyece i politikan n, Türkiye ekonomisi üzerinde do rudan etkisi bulunacak ve takip edilmesi gereken önemli konular oldu unu söyledi. Dünyada son derece hareketli ve belirsiz bir finansal konjonktür oldu una iflaret eden Babacan, Türkiye nin d flar dan gelebilecek her türlü etkiye karfl daha haz r olmak ve bunlar n etkisini minimum seviyede tutacak politikalar izlemek zorunda oldu- unu dile getirdi. Türkiye de sa lanan siyasi ve makro ekonomik istikrar ortam n n bu aç - dan son derece önemli oldu unu vurgulayan Babacan, yap sal reformlar alan nda son dönemde aç klanan 25 dönüflüm program nda ifl hayat n yak ndan ilgilendiren pek çok bafll k bulundu unu ifade etti. Demokrasinin iyi ifllemesinin, temel hak ve özgürlükler alan nda iyi uygulamalar olmas n n, yarg konusundaki sorunlar n çözülmesinin ve hukuk güvenli inin sa lanmas n n Türkiye nin gelece inin temelleri oldu unu belirten Babacan, bunun üzerine de sa lam bir ekonomik program uygulad nda Türkiye nin önünün aç k oldu unu kaydetti. Ça lar, Uça kald r p, orta gelir perdesini y rtal m Ekonominin art k take off (kalk fl) noktas nda bulundu unu belirten TO Baflkan brahim Ça lar, Türkiye nin orta gelir perdesini y rt p atarak, geliflmifl ülkeler ligine ç kmas gerekti ini söyledi. Ça lar, Art k bu uça kald raca z dedi. STANBUL Ticaret Odas n n may s ay ola an Meclis toplant s nda konuflan TO Baflkan brahim Ça lar, Türkiye nin orta gelir perdesini y rtmas gerekti ini söyledi. Türkiye nin 12 y lda önemli bir baflar hikayesi yazd n vurgulayan Ça lar, ekonominin art k take off noktas nda bulundu unu belirtti. brahim Ça lar, Baflbakan Yard mc s Babacan n Meclis toplant s na kat l m ndan dolay onur duyduklar n belirterek, 2002 den itibaren tüm kabinelerde yer alan Babacan n her zaman ifl dünyas n n yan nda oldu unu belirtti. Z HN YET DEVR M Ça lar, Hayalperest vaatleri bir kenara itip 13 y ld r oldu u gibi aya yere basan politikalara güvenerek yolumuzda yürüyoruz den itibaren Türkiye ekonomisi, tam anlam yla bir baflar hikâyesi yazd. Bunu ülke olarak baflard k. Rakamlar bir yana en önemlisi de Türkiye bu süreçte, bir zihniyet devrimini yaflad. Uluslararas camiada özgüvenli bir durufl sahibi oldu. Bir zamanlar k rtasiyeden, evraktan, bürokrasiden bafl n kald - ramayan ifl adam flimdi dünyan n her yerindeki pazarlara gözünü dikiyor dedi. TAR H N ÇA RISI Türkiye nin bu geliflme ile tarihi bir dönüm noktas na geldi- ini söyleyen Ça lar Baflkan, Tarih bizleri, orta gelir perdesini y rt p atmaya, geliflmifl ülkeler ligine ç kmaya ça r yor dedi. fiu anda Türkiye nin take off noktas nda oldu unu belirten Ça lar, konuflmas n flöyle sürdürdü: Art k bu uça kald - raca z. Katma de eri yüksek ürünlerle, sürdürülebilir büyümeyle, aç k ve piyasan n beklentilerini karfl layan mevzuatla dünya piyasalar nda daha fazla yer edinecek bir Türkiye hedefi önümüzdedir. Bunun için; üç temel bafll k alt nda köklü bir dönüflüme ihtiyaç var. Bu üç ayaktan ilki; ihracata dayal büyüme modelinin ileri teknolojiyle buluflturulmas d r. Öyle düflünüyorum ki, burada kamu ve özel sektör aras ndaki uyum çok ama çok önemli. Ar-Ge sinden tutun da altyap n n haz rlanmas na kadar geçen sürede maddi aç - dan dayanmak kolay ifl de il. fl dünyas olarak birikimleri tasarruf olan bir yap da de iliz. Uzun soluklu yola nas l dayanabiliriz, bunun gayretleri içindeyiz. Dolay s yla firmalar, teknoloji yat - r m n yaparken önünü görebilmeli. kinci nokta tek tek sektörlerin ihtiyaçlar n n belirlenerek, ona göre mikro çerçevede önlemlerin ve uygulamalar n devreye al nmas. Ekonomide yeni baflar hikâyesinin üçüncü aya finansman ve destek konusu. Haberi Qr Cod ile dan TRAF K KAZASI MA DURLARINA MÜJDE maksatla kullan lan ve ikame araç verilmeyen durumlarda da kusursuz taraf n kusurlu taraftan kazanç kayb - n isteyebilece i de TRAF K KAZASI MA DURLARINA MÜJDE Çift tarafl trafik kazalar nda kusurlu olan taraf n Zorunlu Trafik Sigortas, kusursuz taraf n maddi zararlar n poliçe limitleri dâhilinde karfl lamakta. Araçta oluflan hasar gidermeye yönelik oluflan maddi zarar n karfl l - ödense de, kusursuz taraf n arac n satmak istemesi durumunda, daha önceden arac n kaza geçirmesi ve tamirat yap lmas sebebiyle sat fl de eri daha düflük olmakta. Bu durumda kusursuz araç sahiplerinin zarar n kim karfl layacak? Bu sorunun cevab n fienel Hukuk Bürosu ndan Avukatlar ndan Necip fienel den ald k. fiimdiye kadar araçlarda oluflan de er kayb ve kazanç kay plar sigorta flirketlerinin ödemekten çekindikleri alacak kalemleri olarak vatandafl n karfl s na ç kmaktayd. Sigorta flirketleri bu taleplerin teminat kapsam d fl nda kald n savunmaktayd. Ancak Yarg, vatandafl ma dur eden bu uygulamaya son verdi. Yarg tay Daireleri, Zorunlu trafik Sigortas kapsam nda araçlarda oluflan de er kay plar n n da sigorta flirketlerince karfl lanmas gerekti i yönünde kararlar vermeye bafllad. Bu da tüm araç sürülerine araçlar nda oluflan de er kayb n, sigorta flirketlerinden istemenin yoluna açt. Özellikle kiralama konusu araçlarda ya da ticari maksatla kullan lan ve ikame araç verilmeyen durumlarda da kusursuz taraf n kusurlu taraftan kazanç kayb n isteyebilece i de hukukçular n genel görüflü olarak karfl - m za ç kt. Haberi Qr Cod ile dan

11

12 12 HABER esnafbülteni Almanya da Türk Mal n en çok satan flirketler aras na girdi 1960 l y llarda Mufl a ilk otomobili ve beyaz eflyay getiren, do unun en büyük tedarikçisi olan tüccar bir aileden geliyor. Gayrimenkul, inflaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 4 aile flirketini temsil eden Kals n, yurt içi ve yurt d fl nda 20 y ll k Sivil Toplum Kuruluflu deneyimine de sahip.fiimdi stanbul Ticaret Odas Meclis üyesi ve Genel Baflkan Yard mc s olan Murat Kals n esnaf bülteni okurlar için sorular m z cevaplad. Murat Kals n a sordu umuz sorular ve samimiyetle verdi i cevaplar; Mufl ta ilk Otomotiv Bayisini açan aile fiimdi stanbul Ticaret Odas Meclis üyesi ve Genel Baflkan Yard mc s olan Gökhan Murat Kals n deneyim ve baflar lar n esnaf bülteni okurlar na anlatt. Ana hedefime kilitlenirim, B plan m asla olmad ; nsan ve hizmet odakl. Aktif, enerjisi yüksek, üretken, uzlaflmac, iletiflimi ve sezgileri güçlü, pozitif ve nefleli. Ayr ca ticari hayat mda; Önüme koydu um hedefe do ru kararl ad mlar atan biriyim. Hedefi benimsedikten sonra s k bir çal flma içine girer, iyi analiz ederim. e risiyle do rusuyla ince eler s k dokurum ve sonuca odaklan r m. Hayat mda B plan diye bir fley asla yoktur. Ana hedefime odaklan r peflinde, var gücümle çal fl r m. Bu tutum ve davran fl m bana sürekli baflar - y getirmifltir. Hedef küçültmem veya hedefe giden yolumu de ifltirmem, yolumun üstündeki engeller, dinamik, uyan k, tedbirli, atak ve çal flkan olmam sa lar. Hedefe giderken engelleri k rmam y kmam, ço unlukla engellerime ba fl kl k kazand r r hedefe onlarla beraber benim yan mda yer almalar n sa layarak giderim. Do uda yapt m z ticaretin bat da çok faydas n gördük; Esasen do uda ticarete rahmetli dedem ve babam bafllad. Biz ailemizin do- uda ticarete bafllamas ndan bat da büyük faydalar elde ettik. Ticari anlamda do udaki zor koflullarla mücadele etmeyi ö rendi inizde, do uda ticaret yap p ayakta kal yor hatta ilerleme kaydediyorsan z, bat da ticari hayata at lmakta ta, yükselmek ve baflar l olmak daha kolay oluyor. Zira do- uda ayakta durmay ve zorluklar ile mücadele etmeyi daha iyi ö renmifl oluyorsunuz. Bize aile miras olarak kalan da bu ticari durufl ve tecrübeyi flimdi yeni nesillerimize aktarma gayreti içindeyiz. Bu hayatta fluna inan r m. Büyüklerinizden alaca n z en büyük miras, ne mal ne para ve ne de maddiyatt r. En büyük miras, onlar n deneyimi ve nasihatleridir. Çok flükür ki... Benim de ailemden ald m en önemli zenginlik budur. Mufl ta ilk otomotiv bayisi bizdik; Muflta ilk Otomotiv bayisi bizdik. çinde yüksek riskler bar nd ran ve ilk defa cesaret edilerek Mufl ta hayata geçirilmifl ve herkesin ilgi ile yaklaflt, olumlu ve olumsuz düflünenlerin yüksek sesle düflüncelerini söylemekten çekinmedikleri, büyük bir ticari giriflimdi elbette. Bir kere ilkti. Bu yüzden çok engeli ve aleyhte konuflan çok meflakkatli bir yolculuktu ailem için. Alt ve üst yap yetersizlikleri, co rafi konum ve sosyal çevre büyük risk oluflturuyordu böyle büyük bir ticari giriflim için. Ancak özveri ve sab rla yap lan her ifl baflar ya ulafl r kanaatindeyim. Ailem birçok alanda ilklere imza atm flt ve buda yükseliflimizi ve baflar m z körüklemiflti. Almanya da en çok sat fl yapan Türk flirketleri aras na girdik; Amerika da tekstil ile u raflt m. Yurt d fl nda Made in TURKEY damgal ürünleri satmaktan büyük onur ve guru duydum. Türk mal satmak benim için milli bir onur meselesiydi, bunu yapmak için çok de iflik taktik ve stratejiler uygulad k. Bu çaba ve gayretlerin sonucunda Almanya da en çok sat fl yapan Türk flirketleri aras na girdim. Türk Mal satarken verdi imiz mücadele, çok büyük bir deneyimdi benim için. Çok çeflitli ve ak l almaz zorluklarla karfl laflt k. Demokrasi ve serbest ekonominin befli i bilinen Avrupa ve Amerika da Türk Mal ürün satt - m zdan dolay yaflad klar m z bu gün Türkiye de ticaret yapan ve ülkesinin ürününü satan hiçbir yabanc n n yaflamad na inan yorum. Bu anlamda ülkem ve devletimle gurur duyuyorum. Gerçek demokrasi ve serbest ekonominin yafland ülkem bu davran fl ndan dolay hiç zarar etmiyor. Yabanc lara çok iyi davranan ülkemin 10 y ld r ekonomisi sürekli yükselen dünyadaki birkaç ülkeden birisi olmas do ru yapt n n da en büyük göstergesi. mkânlar m, insan m z için kullanmak istiyorum; Birçok hedef ve plan m var. Ancak özetlemek gerekirse, bütün planlar m n ve hedeflerimin ç kt tüm yollar n sonunda ve hedeflerimin odak noktas nda insan m z var. mkânlar - m, her fleyin en iyisine lay k olan insan m z için kullanmak istiyorum. Her düflünce, çal flma ve belirledi im hedefte insan m z n ne kadar faydalanaca sorusu yeterli karfl l n bulana kadar tüm plan ve hedeflerimi revize ediyorum. nsan n faydalanmad hiçbir fleyden haz duyman n, ülkenin ve ekonominin kazanmas n n mümkün olmad - n gayet iyi biliyorum. TO, 360 Bin üyesiyle Türkiye nin ekonomisine yön veriyor; stanbul Ticaret Odas ( TO) 360 binden fazla üyesi olan bir kurum. 81 meslek komitesiyle Türkiye de ki sektörlerin tümünü temsil ediyor. Komitemiz meclis üyelerimizden ve Ticaret Odas üyelerinden gelen istek ve talepler ile bize ulaflt rd sektörlerindeki sorunlara çözüm üretmek ve yasal düzenlemelerin yeniden oluflturulmas için mücadele ediyor ve takip ediyoruz. Ba l bulundu umuz ve ekonomi ve çal flma hayat ile ilgili bakanl klara, üretim, sat fl, ithalat ve ihracat ta Ticari hayat kolaylaflt racak görüfl ve öneriler de sunuyor bunlar n sonuçlanmas için s k takibi b rakm yoruz. TO nun ilgi alan na girmeyen hiçbir meslek ve ticaret kolu yoktur. Haberi Qr Cod ile dan

13 bülteni HABER 13 Vicdan Mahkemesi nin ilk karar ; Dünya Sessizlik Suçu flliyor Birçok hukuk derne i ve vak f ortaklafla olarak uluslar aras insanl k suçlar n araflt rmak ve cezaland rmak için vicdan mahkemeleri isimli bir platform kurdu. HH, MAZLUMDER, Hukukçular Derne i, Uluslar aras Hukukçular Birli i, Anayasa Hukukçular Derne i, Hukuki Araflt rmalar Derne i, Rabia Platformu, Uluslararas Hukuk Merkezi gibi kurulufllar ülkemizde ve dünyada meydana gelen ve gelebilecek insan haklar ihlallerini incelemek, araflt rmak ve vicdanlarda mahkûm etmek için vicdan mahkemeleri ad n verdikleri oluflumu ilan etmek üzere bugün Milli Türk Talebe Birli i nde (MTTB) bir araya geldiler. Yap lan aç klamada Kamuoyunun malumu oldu u üzere, 2012 y - l nda M s r da ilk demokratik seçim gerçekleflti. Muhammed Mursi M s r halk n n yüzde 52 sinin oyunu alarak iktidara geldi ve M s r n demokratik yollarla seçilmifl ilk cumhurbaflkan oldu. Muhammed Mursi, henüz iktidar n n birinci y l n doldurmuflken, 3 Temmuz 2013 y l nda bir askeri darbe neticesinde hakk gasp edilerek tutukland. Sokaklarda yarg s z bir flekilde infaz edilen yüzlerce kifli darbenin ac mas z ve kanl yüzünü ortaya koyarken; kana doymayan darbeciler flimdi de düzmece mahkemelerde M s r halk n n gerçek temsilcilerini birer birer idama mahkûm etmektedir. Mahkemeler s ras nda Muhammed Mursi nin ve di er yarg lananlar n aylarca hâkim önüne ç kar lmadan, bir müdafi taraf ndan savunulmalar na izin verilmeden al nan kararlar, hukuktan zerre nasibini almam fl olmalar n n yan s ra, bu kararlar M s r n taraf oldu u uluslararas hukuk sözleflmelerine ve Afrika nsan Haklar fiart na da ayk r - d r. Darbenin insanl k onuruna ayk r bir olgu oldu unu söylemeye hacet yokken, bu durum karfl s nda demokrasi havarileri nin suskunlu u, bu güruhun gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermifltir. Baflta demokrasi destekçisi oldu unu iddia eden ülkeler olmak üzere bütün dünya adeta "Sessizlik Suçu" fllemektedir. Haberini Qr Cod ile dan Usta, Belediyeyi özel sektör mant ile yönetiyoruz Meslekte Birlik Gaziosmanpafla ve Sultangazi lçe Temsilcilikleri taraf ndan organize edilerek her ay n ilk Sal günü yap lan kahvalt s Gaziosmanpafla Belediyesi Yemekhanesinde yap ld. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n davetlisi olarak yap lan kahvalt ya stanbul Mali Müflavirler ve Muhasebeciler Derne i Baflkan Kadir Gurbetçi ve yönetim kurulu da kat larak meslektafllar ile tan flm fl oldu. stanbul Mali Müflavirler ve Muhasebeciler Derne i Yönetim Kurulu üyesi ve 2. Bölge Sorumlusu Bülent Çetinkaya n n yapt aç fl konuflmas ile bafllayan kahvalt, Kadir Gurbetçi ve Hasan Tahsin Usta n n konuflmalar ile devam etti. Kahvalt sonunda günün an s na Hasan Tahsin Usta ya bir tablo hediye edilerek teflekkür edilmifl oldu. Bülent Çetinkaya yapt aç fl konuflmas nda Davetimize icabet ederek kahvalt m za kat ld n z için hepinize teflekkür ederim. Geleneksel olarak her ay n ilk Sal günü yapt m z kahvalt y bu kez de belediye baflkan m z Say n Hasan Tahsin Usta n n davetine uyarak burada yap yoruz. Haberini Qr Cod ile dan

14 14 HABER esnafbülteni Baflkan Usta, Bayanlar özel olarak bilgilendirdi Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Fevzi Çakmak Mahallesi nde oturan bayanlarla Kentsel Dönüflüm Bilgilendirme Toplant s nda bir araya geldi. Kentsel dönüflüm alanlar nda oturan vatandafllarla s k s k bilgilendirme toplant lar nda bir araya gelen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, bu kez Fevzi Çakmak Mahallesi nde oturan bayanlara yönelik bir toplant düzenledi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kentsel Dönüflüm Ofisi ni dolduran bayanlara hitap eden Baflkan Usta, Fevzi Çakmak Mahallemizde kentsel dönüflümle ilgili y k mlar y lsonunda bafllayacak. Biz kentsel dönüflümle bir binay ya da parseli de il, bir flehri de ifltiriyoruz. Elektri iyle, suyuyla, enerjisiyle, camisiyle, okuluyla, otopark yla her fleyi planl yor ve yeniliyoruz. stanbul gibi bir flehirde plan yapmak çok zor ve uzun bir ifltir. Fakat biz var gücümüzle çal flarak bu çal flmay 1 y lda bitirdik. Bu konuda 45 farkl kurumla görüflerek olumlu dönüfl ald k dedi. Toplant kat lan bayan vatandafllar n kentsel dönüflümle ilgili sorular na cevap verilmesiyle tamamland. Eyüplü gençlerin size Selam var Eyüp Belediyesi On Yirmi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi ö rencileri Eyüp Sultan Meydan nda oldukça anlaml bir etkinlik düzenlediler. Selamlaflman n din ve toplum aç s ndan önemine dikkat çekmeyi amaçlayan ö renciler ellerindeki pankartlarla vatandafllar selam vermeye davet ettiler. Sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yan s ra çocuklara ve gençlere verdi i hizmetlerle de ön plana ç kan Eyüp Belediyesi birbirinden farkl ve anlaml etkinliklere imza atmay sürdürüyor. Son olarak On Yirmi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi ö rencileri Eyüp Sultan Meydan nda farkl, önemli ve bir o kadar da anlaml bir etkinli e ev sahipli i yapt lar. Eyüp Sultan Meydan nda bir araya gelen ö renciler ellerinde selamlaflman n önemine dikkat çeken yaz lar n bulundu u pankartlar tafl yarak vatandafllar birbirleriyle selamlaflmaya davet ettiler. Eyüp e ziyarete gelen vatandafllar n oldukça ilgisini çeken etkinlikte ö renciler neredeyse herkese tek tek selam verip sohbet ederek konunun din ve toplum aç s ndan önemini anlatt lar. Öte yandan Eyüp Belediyesi On Yirmi Bilgi Evleri ö rencilerinin geçti imiz ay bafllatt klar gönüllü rehberlik faaliyetleri de ara vermeden devam ediyor. Selamlaflma etkinli inin yan s ra bir di er ö renci grubu da Eyüp Sultan ziyaret eden yerli ve yabanc turistlere ilçenin tarihi ve turistik mekanlar n anlatt lar. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n da On Yirmi Bilgi Evleri ne verdi i öneme dikkat çekerek, Arkadafllar m z çok önemli faaliyetlere, dikkat çekici etkinliklere imza at yorlar. Gençlerimiz bu merkezlerimizde ö rendiklerini kendilerine saklamay p yak n çevresiyle, hatta bu tür organizasyonlarla toplumla paylafl yorlar dedi. ESDER e Gaziosmanpafla Kaymakam konuk oldu Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ESDER) Fatih fiubesi bu ayki toplant s n Gaziosmanpafla Necdet Usta sofras nda Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz i de misafir ederek yapt. ESDER Fatih fiubesi çok s cak ve samimi bir havada geçen yönetim kurulu toplant s na Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz, ESDER Fatih fib. Bflk. Eflref Küçükatefl ile yönetim kurulu üyeleri Çetin Deniz (Kiflisel Geliflim Uzman - Profesyonel Koç), Ömer Faruk Gül ( Dentorya Difl Hastanesi), Bilal Karakaya (Mali Müflavir-Sigorta), Muzaffer Çiçek (GOP-Çiçek Kuruyemifl), Mustafa Akp - nar (Mali Müflavir), Koray Biricik (Necdet Usta flletme Müdürü), Y lmaz Çiçek (Fatih- Çiçek Kuruyemifl), fieref Küçükatefl (Tasvir Ajans Organizasyon), Kaya Gündo du (Sandalye- Masa imalat ) kat ld. ESDER Baflkan Eflref Küçükatefl Fatih fiubesi olarak yapt klar etkinliklerden KOSGEB ile iflbirli i yaparak verdikleri giriflimcilik e itimlerinden çeflitli kurum ve kurulufllara sunulan ve sunulmak üzere haz rlanan projelerden ve esnaf birlikte hareket edebilmesi için yapt klar giriflimlerden bahsetti. Baflkan Küçükatefl, AVM lere karfl AVC (Al fl Verifl Caddesi) mant ve konseptinin gelifltirilerek esnaf n yok olmas n n önüne geçilmesi gerekti ini, bu konuda çok ciddi çal flmalar n oldu unu belirtti. Küçükatefl, Fatih Fevzi Pafla Caddesi esnaf isimlerimizi Fevzi Pafla Al fl Verifl Caddesi olarak yayg nlaflt rmalar önerimize 2 sene önce düzenledikleri Gelin Festivalinin ismine Fevzipafla Al fl Verifl Caddesi aç l - fl olarak gerçeklefltirdiklerini söyledi. Haberi Qr Cod ile dan

15

16

17

18 18 esnaf GAMAS ESNAFI: Altunay n hizmetleri, bizi AK Parti ye oy vermeye mecbur ediyor HABER bülteni Seçim Çal flmalar münasebetiyle Sultangazi GAMAS Mobilyac lar Sitesi esnaf ile bir araya gelen Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Ekrem Erdem, Belediye Baflkan Cahit Altunay ve Ak Parti lçe Yönetim Kurulu Üyelerine GAMAS esnaf büyük ilgi gösterdi. Kaliteli ve güvenli al flverifl Helal G da sertifikal ürünler Kahvalt l klarda onlarca ürün ile ailenizin flarkütericisi hizmetinizde 1996 dan beri sizlerleyiz Ba larbafl Mh. Tulumba Cad. No:5 Gaziosmanpafla stanbul Bir GAMAS esnaf n n Ankara ya neden gitmedikleri ile ilgili sözleri güne damgas n vurdu GAMAS konferans salonunda gerçekleflen toplant da üyelerine hitap eden GAMAS Yönetim Kurulu Baflkan Cevat Sar kartal Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ve Ak parti Hükümetinden ald klar hizmetlerden memnun olduklar n ifade ederek Mobilyac lar Sitesi için her istediklerini Belediye Baflkan Cahit Altunay dan ald klar n ifade etti. Daha sonra söz alan Cahit Altunay Sultangazi esnaf ve GAMAS Mobilyac lar Sitesi esnaf için yapt klar hizmetleri anlatt. Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Ekrem GAMAS n kuruluflundan beri orada iflyeri oldu unu belirten bir esnaf Genel baflkan Yard mc s Ekrem Erdem e; Biz GA- MAS yönetimi ve üyeleri olarak Ankara ya gelip sizlere sorunlar m z iletmiyorsak, isteklerimiz beyan etmiyorsak, almak istedi imiz hizmetin gelmedi i flikâyetini yapm - yorsak ve dahas oyumuzu Ak Parti ye veriyorsak bunun tek nedeni var. Belediye Baflkan m z Cahit Altunay n her iste imizi hatta istemedi imizi bile yapmas ve yerine getirmesidir. Ak Parti nin gülen yüzü ve hizmet ehli Cahit Baflkan yapt hizmetler size Ankara ya gitmemize gerek b rakmamaktad r. Cahit Altunay n hizmetleri bizi Ak Parti ye oy vermeye mecbur ediyor dedi. Erdem Hükümet olarak 12 y lda özellikle esnaf için yap lan hizmetleri, yap land rmalar, kald r lan veya miktar düflürülen vergileri, esnafa sa lanan kredi imkânlar ile kald rmak için veya çok aza indirmek için mücadele verdikleri Faiz oranlar ve faize ba l enflasyon oranlar ndan bahsetti. Ekrem Erdem ayr ca yap lan yat r m ve Türkiye ye yaflatt klar ilklerden bahsederek 7 Haziran seçimlerinde GAMAS esnaf ndan oy istedi. Haberi Qr Cod ile dan B Z ÜRET YORUZ B Z SATIYORUZ RENKL B R DÜNYANIN BAfiLADI I YER GAMAS AÇIK HAVA MA AZACILI ININ PARLAYAN YILDIZIDIR TÜRK YE N N MOB LYA VE SANDALYE ÜRET M MERKEZ Hayat n z evinizi ve flyerinizi GAMAS ta renklendirmeye ne dersiniz: Sandalyeden Masaya, Yatak Odas ndan Salon Tak m na, Mutfaktan Mobilya Aksesuarlar na kadar kaliteli fl k ve ekonomik ürünlerin merkezidir. GAMAS Baza, Yatak, Beflik, Genç Odas ve Resim Çerçevesi üretim merkezidir. GAMAS ürünleri özgündür kendisi tasarlar, eflsiz ve tektir, ekonomiktir, güleryüzlü ve s cakt r. Esentepe Mahallesi Yunusemre Bulvar GAMAS Mobilyac lar Sitesi SULTANGAZ - STANBUL

19 esnafbülteni HABER 19 Dünya 2. si Gaziosmanpafla Mavigün Kolejinden URFODU Uluslararas Bilimin Temelleri Bilgi Yar flmas nda biyoloji dal nda DÜNYA K C S olan Mavigün Koleji 6. S n f ö rencisi Zelal O uz URAL için Mavigün Koleji Konferans salonunda bir ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar KA- RADEN Z, Gaziosmanpafla lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet BAKIRCI, nsanl a Hizmet Vakf Baflkan Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Mavigün E itim Kurumlar Genel Müdürü fiahin KARATAfi, ES- DER stanbul Fatih fiube Bflk. Eflref Küçükatefl, Mavigün Okullar n n Müdürleri veli ve ö renciler kat ld.ödül töreninde bir konuflma yapan Kaymakam Yaflar Karadeniz Gaziosmanpafla da en fazla geldi i okulun Mavigün Koleji oldu unu belirterek flunlar söyledi; Gaziosmanpafla da rutin kontrol için hiç gitmedi im tek okul olan Mavigün Koleji ayn zamanda en çok gitti im okul, çünkü ilçemize en çok ödül kazand ran ve sürekli yeni baflar lara imza atan bir okul. Mavigün Koleji yöneticilerini ve ö retmenlerini kutluyorum. Haberi Qr Cod ile dan FURKAN S GORTA MERKEZ: Furkan Sigorta Arac l k Hiz. Ltd. fiti. Cebeci Mah. Atatürk Bulvar No:29 D:1 Sultangazi - ST Tel: Ercan Kuflo lu fiube: B.H.Pafla Mah. Poligon Cad Sk. No:9 G.O.Pafla- ST Tel: Faks: Mehmet ve Hikmet YALTAP Ma aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/ ST. Tel: Fax: GSM: Market: Karadeniz Mah Sk. No: Evler - G.O.Pafla / ST. Tel: AK YAPI NfiAAT AKZORLAR ve AK YAPI inflaat 15 YILDIR huzurla de erlerinizi yaflataca n z konutlar inflaa etmektedir Kat karfl l inflaat ve taahhüt iflleri AK YAPI NIN LEVENT TE YAPIMI DEVAM EDEN 3 PROJES NDEN OF S VEYA DA RE SAH B OLMAK Ç N ACELE ED N Mustafa AKZOR Mevlana Mah. 833 Sokak No: 37/2 Mevlana Mah. Gaziosmanpafla

20 20 HABER esnafbülteni 25 May s ta stanbul da Sinan Erdem Kapal Spor Salonu nda gerçekleflen buluflmada Esnaf fiuras raporunda yer alan sorunlar ve çözüm konular dile getirildi. Büyük buluflmaya Türkiye genelindeki 3 bin 59 oda, 82 il birlikleri ve 13 federasyonun baflkan ve yöneticilerinin yan s ra esnaf sanatkâr üyeler de kat ld lar.ahilik kutlamalar na da rastlayan büyük buluflma esnaf ve sanatkârlar n birlik, beraberlik ve dayan flma sergileyece i toplant ya dönüfltü. Ev sahipli ini stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birli i nin ( S- TESOB) yapt buluflmada konuflan STESOB Baflkan Faik Y lmaz, flehir içinde s k fl p kalan sanatkârlar için yeni sanayi alanlar istedi. 30 y l önce kurulan kitelli Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyac karfl lamad n belirten Y lmaz, O y llar n sanatkârlar art k sanayici oldular. fiimdi ise on binlerce sanatkâr m za yeni sanayi siteleri gerekiyor. Bu büyük ihtiyac n giderilmesi ülkemizi gelece e tafl mak ad na büyük önem tafl yor dedi. Y lmaz, yeni sanayi alanlar ile ilgili talebini Cumhurbaflkan na ileterek bunun gündeme al nmas n n önemi üzerinde durdu. Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an n teflrifleri ile gerçekleflen "Türkiye Esnaf Buluflmas " program na kat ld. "Esnaf ve sanatkârlar m z bu ülkenin ve milletin omurgas d r" Erdo an, bu birlik ve beraberli in Türkiye'nin ve milletin gelece i için kendisine bir kez daha moral, güven ve azim verdi ini ifade ederek, "Hac Bektafl Veli ne diyor? Bir olaca- z, iri olaca z, diri olaca z, kardefl olaca z. lave ediyorum hep birlikte Türkiye olaca z. Bize göre esnaf ve sanatkârlar m z bu ülkenin ve milletin omurgas d r. Bugün bu omurgan n sapasa lam karfl mda durdu unu görüyorum. Biraz önce hep birlikte dinledi imiz Ahilik duas nda ne diyor? nançta sebat, do ru yolda olgunluk, dilde aç kl k, sözde düzgünlük" diye konufltu. Bu s rada bir pankart n aç lmas üzerine Erdo an, "Beni anac mdan hiçbir zaman ay rmad n z. Allah sizlerden raz olsun. Bilesiniz ki bu kardefliniz bu millete efendi olmayacak, sadece hizmetkâr olarak yoluna devam edecek. Ne diyordu Ahilik duas nda, iflte kuvvet, çal flmada dikkat, mal ve r zkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara flefkat. flte bu. Biliyorsunuz bir de kadim Ahilik gelene imizin aç k ve kapal ilkeleri var. Nedir bunlar? Elini aç k tut, kap n aç k tut, sofran aç k tut. Elini ba l tut, dilini ba l tut, belini ba l tut. Bu duaya ve ilkelere ba l kald m z sürece esnaf ve sanatkâr m z n, milletin omurgas olarak varl n güçlü bir flekilde koruyaca- na inan yorum" de erlendirmesinde bulundu. Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: "Hani flu veresiye defteri var ya. O bile tek bafl na muhteflem bir sosyal dayan flma örne idir. Bak çek de il, senet de il. Veresiye defteri, veresiye defteri. Bizim bakkal Emin a a, hemen defterden açard. Orada yazar, Ahmet Erdo an, alt na notlar al r hemen. Çek de il, senet de il. Ne var? Güven var güven. O duada geçiyor ya bak çok önemli bu. Müflteriye güven, sat c ya güven. Nereden nereye... fiimdi bak yorsun çekte de sahtekârlar var, senette de sahtekârlar var. Bu bizim medeniyetimizde var m? Yok. nanc m z da var m? Yok. Aram za bu fitneyi soktular, flimdi yeniden bu millet aya a kalk yor. Esnaf m z n, komflusunun siftah - n düflünme hasletini, sözün senetten k ymetli oldu u anlay fl n, hak edilmeyen kazanc n insan bedbaht edece i kabulünü, yani Ahilik gelene imizin kadim de erlerini mutlaka yaflatmas gerekiyor. Daha da önemlisi bizim tarihimizde esnaf ayn zamanda alptir, alperendir. Yani dükkân ndan, soka ndan, mahallesinden bafllayarak flehrinin, ülkesinin, huzurunu, güvenli ini, gelece ini düflünen, bunun için mücadele eden kiflidir. Esnaf ve sanatkârlar m zdan bu önemli vas flar na da s k s k ya sahip ç kmalar n bekliyorum." "Ne e ride tok gördüm, ne do ruda aç" Erdo an, esnaf ve sanatkârlar n hayata bak fl n, irfan n anlamak için çok lafa gerek olmad n belirterek, "Anadolu'nun, Trakya'n n flehirlerinde, kasabalar nda, esnaf m - z n ekmek teknelerinin duvarlar na ast yaz lar var ya iflte onlar her fleyi çok güzel ifade ediyorlar. Ahili in ne oldu unu ö renmek isteyen gitsin duvarlardaki o yaz lara baks n. Ne diyor esnaf m z. Doland m misli cihan/ Bulamad m bafl ma bir tane taç/ Ne e ride tok gördüm, ne do ruda aç. Esnaf m z ok gibi do ru oldu unda mutlaka eme inin karfl l n alaca- n biliyor. Do ru olsan ok gibi elden atarlar seni / E ri olsan yay gibi elde tutarlar seni / Menzil al r do ru ok, elde kal r e ri yay" fleklinde konufltu. "Esnaf ve sanatkârlara her türlü deste i vermeye devam edece iz" Erdo an, Verin plakay b rakal m sigaray pankart n n dikkatini çekti ini ifade ederek, flöyle devam etti: "fiurada bir pankart daha gördüm fakat o enteresan. Ne diyor orada da? Verin plakay b rakal m sigaray diyor. Do ru söyleyin sigaray b rakmaya var m s n z? Ben biliyorsunuz bu noktada Yeflilayc y m. Sizden bu konuda, bu sözü ald ktan sonra ben flimdi Büyükflehir Belediye Baflkan ma diyorum ki, hadi bakal m bununla ilgili olarak ad mlar siz atacaks n z. Tamam m? Hay rl olsun. Sigaray da b rak yoruz ha. Tamam m? fiimdi sigara b rak lacak ya buradan öyle fley kazanaca- z ki evde yengem de rahat edecek. Çünkü onlar pasif içici. Sa olun, var olun. Büyükflehir Belediye Baflkan m z da 'Tamam, biz de ad m ataca z' dedi. Hadi hay rl olsun. Bizim esnaf m z, sanatkâr m z iflte böyle. Aslanla ceylan dost eden bir sevgi iklimi içinde çal fl r, üretir, hizmet verir. nflallah kardefllerim de gerek servis, taksi floförleri hep Cumhurbaflkan Erdo an n kat l m yla Türkiye Esnaf Buluflmas gerçekleflti Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli nin himayelerinde stanbul Esnaf Odalar Birli i nin ( STESOB) ev sahipli inde gerçekleflen Türkiye Esnaf Buluflmas Ahi Duas ile bafllad ve Cumhurbaflkan n n esnafa verdi i müjdelerle renkli görüntüler yafland. birlikte, el ele, omuz omuza bu dayan flmam z devam ettirece iz"

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı