Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Beyan Yönetim Kurulu Üst Yönetim ve Denetçiler Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Genel Müdür ün Mesaj Kurumsal Bankac l k Bireysel Bankac l k Uluslararas Bankac l k Mali Kontrol Denetim ve Risk Operasyon, Bilgi Teknolojileri ve dari Hizmetler nsan Kaynaklar ve Kalite II. BÖLÜM Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu Üst Yönetim ve Denetçiler ç Sistemler Kapsam ndaki Yöneticiler Yönetim Kurulun a Ba l ve Yard mc Komiteler Kuveyt Türk ün Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler Destek Hizmeti Al nan Faaliyet Konular nsan Kaynaklar Uygulamalar Genel Kurul a Sunulacak Özet Yönetim Kurulu Raporu III. BÖLÜM Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Uygulamalar Risk Türleri tibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar Denetçi Raporu ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerinin flleyifline liflkin De erlendirme Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n Verdikleri Notlar Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Ba ms z Denetim Raporu IV. BÖLÜM letiflim Bilgileri Genel Müdürlük fiubeler

4 ÖZET F NANS GÖSTERGELER ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (Bin YTL) 2006 Kâr Pay Gelirleri Kat l m Hesaplar na Ödenen Kâr Pay Giderleri Ücret ve Komisyon Gelirleri (net) Di er Faaliyet Gelirleri Di er Faaliyet Giderleri Dönem Kâr (net) Aktifler Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Rasyosu , %15,01 1

5 OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi nin 29 Mart 2007 tarihinde yapt Yönetim Kurulu nda Ola an Genel Kurul Toplant s n n 02/05/2007 Çarflamba günü saat 15:00 te afla daki gündemi görüflmek üzere Büyükdere Cad. No: 129 Esentepefiiflli, stanbul adresindeki Genel Müdürlük Merkezi nde yap lmas na karar verilmifltir. 1. Baflkanl k Divan Seçimi. 2. Genel Kurul Tutanaklar n n imzalanmas konusunda Baflkanl k Divan na yetki verilmesi y l Faaliyet Raporu nun okunmas, görüflülmesi ve onaylanmas. 4. Denetçi Raporu nun okunmas, görüflülmesi ve onaylanmas y l Bilanço, Kâr Zarar tablolar n n görüflülmesi ve onaylanmas y l kâr n n da t m esaslar hususunda karar al nmas. 7. Yönetim Kurulu nun ibras. 8. Denetim Kurulu nun ibras 9. Esas Mukavelenin 7 nci maddesinde yap lacak de iflikli i içeren tadil metninin görüflülerek karara ba lanmas. 10. Bedelli artt r lacak sermayenin beher hissesinin 1 YTL nominal de er üzerinden de il de, 1,5 YTL de er üzerinden hissedarlara sat lmas hususunun görüflülerek karara ba lanmas. 11. Artan Sermaye ile ilgili rüçhan hakk n verilen sürede kullanmayan ortaklar oldu u takdirde bu paylar n kimlere hangi usulle sat laca n n karara ba lanmas say l Bankac l k Kanunu ve ilgili mevzuat uyar nca Banka Genel Kurulu na ait ba ms z denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim kuruluflunu belirleme yetkisinin Banka Yönetim Kurulu na devredilmesi say l Bankac l k Kanunu ve ilgili mevzuat uyar nca Banka ca ayr lan karfl l klar n kat lma hesaplar na düflen k sm n n Kurum un gider hesaplar na yans t labilmesi hususunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi. 14. Denetçilerin 2007 y l ücretlerinin tespiti. 15. Lüzumlu görülen sair hususlar, dilek ve temenniler. 4 I. BÖLÜM

6 KISACA KUVEYT TÜRK Kurulufl, Hizmet Türü ve Faaliyet Konular, Sektördeki Konum Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Kuveyt Finans Kurumu, T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü, Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kuruluflu ve slam Kalk nma Bankas gibi sayg n hissedarlar n deste i ile 31 Mart 1989 tarihinde bankac l k faaliyetlerine bafllam flt r. Ana faaliyet alan ; Banka n n kendi sermayesine ilave olarak, yurt içinden ve yurt d fl ndan Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Kat lma Hesaplar yolu ile fon toplay p ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmakt r. Bu çerçevede zirai, s nai ve ticari faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kiflilerin yat r m faaliyetleri teflvik edilmekte, bu faaliyetlere ifltirak edilmekte, müflterek teflebbüs ortakl klar teflkil edilerek bütün bu hizmet ve faaliyetler faizsiz bankac l k prensiplerine uygun olarak gerçeklefltirilmektedir. Kuveyt Türk, 31 Aral k 2006 sonu itibariyle 78 kurumsal ve bireysel flubesi, 1 yurt d fl flubesi (Bahreyn) dahil toplamda personelle 2006 faaliyetlerini yürütmüfltür y l nda YTL olan öz kaynaklar, 2006 y l sonunda 247 milyon 238 bin YTL ye ç kar lm fl ve sermaye yeterlili i aç s ndan Türkiye nin önde gelen bankalar aras nda yerini alm flt r. Geçti imiz 17 y l süresince, Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. hem faizsiz hem de klasik bankac l k yapan kurulufllar aras nda rekabet gücünü ve kârl l n baflar l bir flekilde korumufl ve korumaktad r. Kuveyt Türk müflterileri, bireysel ve kurumsal finansmandan kredi kartlar na, vadeli ve vadesiz mevduat hesaplar na, otomatik fatura ödeme talimatlar na, FX al flverifline, ATM ler yoluyla paralar na 24 saat eriflime, internet bankac l na ve ça r merkezi uygulamalar na sahiptir. 17 y l içinde Kuveyt Türk istekli çal flanlar yla birlikte yeni ürünler gelifltirmede lider konumdad r. Gelecek on y lda Kuveyt Türk için büyüme ve gelir alan olacak olan Bireysel Bankac l k alan ndaki geniflleme program gerçeklefltirilecektir. Hesap plan nda yap lan büyük de ifliklikler, yeni ürünlerin gelifltirilmesi ve ortaya ç kan ihtiyaç nedeniyle bilgi ifllem alt yap s yenilenecektir. 17 y ld r istikrarl büyümesinin temelinde, yap lan do ru yat r mlar, yat r mc lara sunulan huzurlu ortam, Türkiye nin potansiyeline duyulan inanç ve müflterilerle kurulan yak n iliflkiler yatmaktad r. Kuruldu u günden beri Türkiye nin geliflimine destek olmufl ve ekonomik büyümeyi teflvik etmek amac yla özel sektörde yer alan önemli flirketlere, uluslararas alanda rekabet edebilir düzeye gelmeleri için ihtiyaç duyduklar finansman deste ini sa lam flt r. Kuveyt Türk, Türkiye nin en iyi finans kurulufllar ndan biri olma hedefine do ru ilerlerken uluslararas finans alan ndaki deneyimlerini ve faizsiz finans sektörünün öncülerinden biri olmas n sa layan yenilikçi ve kaliteli ürünlerini daha genifl kitlelere yaymaya, elde etti i baflar lar sürdürmeye devam edecektir. 5 I. BÖLÜM

7 TAR HÇE Tarihçe Mart ta 15 milyar TL kurulufl sermayesi ve Kuveyt Türk 2003 Türkiye nin her taraf na bankac l k hizmeti götürmek için Evkaf Finans Kurumu A.fi. ticari ünvan yla bankac l k ve bine yak n online flubesi bulunan PTT ile anlafl ld. finans faaliyetlerine bafllad Türkiye de ilk ve tek faizsiz kredi kart Sizcard hizmete 1990 Haz r giyim sanayine katk lar ndan ötürü Alt n Madalya ile sunuldu. ödüllendirildi. Avrupa daki ilk temsilcilik Münih te hizmete aç ld. Sermaye genel kurul karar ile 30 milyar TL ye ç kart ld. 95 milyon YTL olan sermaye 199 milyon YTL ye ç kar ld hracata verilen destek sonucu stanbul Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i taraf ndan alt n madalya 2005 Faizsiz bankac l k sektörüne katk lar ndan ötürü ile ödüllendirildi. stanbul da düzenlenen Uluslararas slami Finans Forumu nda baflar ödülüne lay k görüldü Kuveyt Türk ün bir ifltiraki olarak Körfez Gayrimenkul A.fi. kuruldu Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.fi. olan ünvan Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. olarak de iflti y ll k faaliyet döneminde aç lan flube say s %50 oran nda artarak 24 e ulaflt. GAP Güneydo u Tekstil için 50 milyon USD lik 4 y l vadeli murabaha sendikasyonu körfez ülkelerinden Bireysel Bankac l k Departman kuruldu. bugüne kadar al nm fl olan en uzun vadeli kredi oldu. ISO Kalite Sertifikas na uygun görülen FitchRatings, D/E olan Bireysel notu upgrade ederek Avrupa n n ilk faizsiz finans kurumu oldu. D ye, AA () olan uzun vadeli ulusal notu da AA (tur) seviyesine yükseltti VISA ya do rudan üye olan ilk özel finans kuruluflu oldu. Körfez Bölgesi ndeki ve Avrupa daki bankalar n kat l m yla Genel Müdürlük Merkezi stanbul Mecidiyeköy den 265 milyon USD talep gören ve 2 y l vadeli 200 milyon stanbul Esentepe deki yeni modern binas na tafl nd. USD olarak gerçeklefltirilen murabaha sendikasyonu uluslararas piyasalardaki reytingi vurgulayan önemli bir finansal baflar oldu. 6 BÖLÜM 1

8 ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Ortakl k Ve Sermaye Yap s S ra No. Orta n Ad /Ünvan Hisse Tutarlar (YTL) Pay Oran (%) Kuwait Finance House T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü Kuveyt Sosyal Güvenlik Kuruluflu slam Kalk nma Bankas Komafl Kocatepe Modern Ma azac l k A.fi. Di er TOPLAM ,23 18, ,38 0, Hesap dönemi içinde ortakl k ve sermaye yap s nda de ifliklik olmam flt r. Kuwait Finance House ve T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü yüzde 10 un üzerinde pay sahibi olmalar nedeniyle Bankalar Kanunu kapsam nda nitelikli pay sahibi ortaklard r. Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, Genel Müdür ve yard mc lar n n Banka sermayesindeki pay oran %0,13 tür. Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler 19 Ekim 2005 tarihinde yay mlanan 5411 say l Bankac l k Kanunu çerçevesinde kanunun gereklerine uyum sa lamak amac ile esas mukavele tadil edilmifltir. Bu çerçevede gerçeklefltirilen temel de ifliklikler; Ticari ünvan de iflikli i gerçeklefltirilmifltir. (Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim fiirketi olan ünvan Kuveyt Türk Kat l m Bankas Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifltir.) Denetim Komitesi kurulmufltur. Kanunun öngördü ü yönetimle ilgili düzenlemeler yap lm flt r. 7 BÖLÜM 1

9 Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K: 910, fiiflli stanbul Turkey Phone : (212) Fax : (212) GENEL KURULA SUNULACAK YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Genel Kurulu na: Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin 31 Aral k 2006 tarihi itibaryla haz rlanan y ll k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetiminden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin olarak denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmiytir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetiminden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan n olup olmamas konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla 5411 say l Bankac l k Kanununun 40 nc maddesi gere ince yürülükte bulunan düzenlemelerde belirlenen husus ve esaslara uygun olarak bankan n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet Yönetim Kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. An Affiliated Firm of Ernst & Young International Fatma Ebru Yücel, SMMM Sorumlu Ortak, Bafldenetçi 2 Mart 2007 stanbul, Türkiye 8 Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. is an affiliated firm of Ernst & Young International.

10 Bankac l k ve finans sektöründe her geçen gün kendine daha sa lam bir yer edinen Kuveyt Türk, yaln zca bankac l k faaliyetleri ile de il kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçeklefltirdi i ve destekledi i projeler ile ad ndan söz ettirmektedir.

11 YÖNET M KURULU Mohammad S. A. I. ALOMAR Yönetim Kurulu Baflkan 1959, Kuveyt. California Chapman Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu. Pearl Yat r m fiirketi nde mali analist, inflaatemlak, yat r mlar ve sat n alma müdürü görevlerinde bulunduktan sonra, 1992 y l nda Kuveyt Finans Kurumu bünyesine kat lan Alomar, Uluslararas nflaat Emlak Sektöründe çeflitli görevlerinin ard ndan ayn departman n Genel Müdür Yard mc l görevine vekalet etti y l nda Kuveyt Finans Kurumu Yat r m Sektörü Genel Müdür Yard mc l yla görevlendirilen Alomar 2000 y l ndan beri Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütmektedir. Alomar ayr ca Kuveyt Finans Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapmaktad r. Abdullah T VN KL Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s 1959, Erzurum. stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald. Özel sektörde çeflitli yöneticilik kademelerinde bulunan Tivnikli, y llar aras nda Albaraka Türk Kat l m Bankas nda Proje ve Finansman Bölüm Müdürlü ü nde görev ald y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s görevine atanan Abdullah Tivnikli, halen bu görevine devam etmektedir. Azfar Hussain QARNI Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 1956, KaraçiPakistan. Ned Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Karaçi Üniversitesi flletme ve ktisat Fakültesi flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald. Profesyonel ifl yaflam na Pakistan da Imperial Chemical Industries de Uzman Yard mc s olarak bafllayan Qarni, Pakistan da faaliyetlerini sürdüren National Development Finance Corporation n de iflik kademelerinde görev yapt ktan sonra Baflkan Yard mc l na kadar yükseldi y l nda slam Kalk nma Bankas Proje Sermaye Görevlisi olarak atanan Qarni 2003 y l ndan beri de Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i ni sürdürmektedir. Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 1954, Kuveyt. Kuveyt Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun olmufltur. Kuveyt Ticari Bankas nda ifl hayat na at lan Al Fouzan sonras nda Kuveyt Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluflu nda 6 y l süreyle fltirakler Yönetmeni olarak görev alm flt r y l nda Bankac l k Departman na Müdür olarak atanan Al Fouzan, 2004 y l ndan itibaren ise Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluflu ndaki kariyerine Finans ve Yönetim Genel Müdür Yard mc s olarak devam etmifltir. Al Fouzan, A ustos 2006 tarihinden itibaren Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktad r. Shaheen Hamad Abdulwahab AL GHANEM Yönetim Kurulu Üyesi 1968, Kuveyt. Kuveyt Üniversitesi ktisadi ve Siyasi Bilimler Bölümü nden mezun oldu y l nda Kuveyt Ulusal Petrol fiirketi nde Muhasebe fiefi olarak ifl hayat na at lan Al Ghanem, sonras nda Körfez Bölgesinin önde gelen yat r m flirketlerinde çal flt ktan sonra 2001 de Kuveyt Finans Kurumu nda Mali Kontrol Departman Müdürü olarak görev yapt. Al Ghanem, 2006 itibariyle Kuveyt Türk Kat l m Bankas nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirildi. 10 BÖLÜM 1

12 YÖNET M KURULU Kenan KARADEN Z Yönetim Kurulu Üyesi 1955, Giresun. Trabzon Fatih E itim Enstitüsü FizikKimya Bölümü nden mezun olmufltur. Trabzon Vak flar Bölge Müdürlü ü Emlak Memurlu u nda ifl hayat na bafllayan Karadeniz, sonras nda stanbul Vak flar Bölge Müdürü, stanbul Bölge Emlak ve Gelirler Müdürü olarak görev ald, stanbul Büyükflehir Belediyesi Emlak Müdürlü ü nde görev yapt ktan sonra s ras yla Kiptafl A.fi. ve Halk Ekmek A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi oldu y l ndan bu yana T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü nde Daire Baflkanl Ve Genel Müdür Yard mc l görevini yürüten Kenan Karadeniz, May s 2006 y l ndan itibaren Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktad r. Dr. Adnan ERTEM Yönetim Kurulu Üyesi 1965, Erzincan. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald y l nda Sosyal Yap ve Sosyal De iflim konulu teziyle doktora ünvan n kazand. fl hayat na 1988 y l nda Vak flar Genel Müdürlü ü Teftifl Kurulu Baflkanl nda Müfettifl Yard mc s olarak bafllayan Ertem, ayn kurumda de iflik görevlerde bulunduktan sonra 2002 y l nda stanbul Vak flar Bölge Müdürü olarak atand. Ayn y l Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin Yönetim Kurulu Üyeli i ne de atanan Adnan Ertem halen bu görevini yürütmektedir. Fawaz KH E AL SALEH Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi 1963, Kuveyt. ABD de Macalester College in flletme ktisat Bölümü nden mezun oldu y llar nda Ernst & Young da Denetçi ve Yönetmen olarak çal flt. Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine 1996 y l nda Fon Yönetimi Departman nda görev alarak kat lan Saleh, y llar aras nda Genel Müdür Bafl Yard mc s olarak görev yapt. Kas m 2006 itibariyle Kuveyt Türk Yönetim Kurulu Üyeli i ne atand. Ufuk UYAN Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 1958, Eskiflehir. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesini ald. fl hayat na Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde Araflt rma Asistan olarak bafllayan Uyan, Türkiye S nai Kalk nma Bankas nda Özel Araflt rmalar Müdürlü ü nde araflt rmac ekonomist olarak görev yapt ktan sonra, 1989 da Proje ve Yat r mlar Müdürü olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda Genel Müdür Yard mc l görevine getirilen Uyan, 1999 y l ndan bu yana Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. 11 BÖLÜM 1

13 ÜST YÖNETIM Soldan Sa a Ahmet Süleyman KARAKAYA Genel Müdür Yard mc s, Kurumsal ve Ticari Bankac l k rfan YILMAZ Genel Müdür Yard mc s, Bireysel Bankac l k Ruflen Ahmet ALBAYRAK Genel Müdür Yard mc s, Operasyon, Teknoloji ve dari Hizmetler Ufuk UYAN Genel Müdür Hüseyin Cevdet YILMAZ Denetim ve Risk Baflkan Bilal SAYIN Genel Müdür Yard mc s, Krediler Ahmet KARACA Genel Müdür Yard mc s, Mali Kontrol BÖLÜM 1

14 ÜST YÖNET M VE DENETÇ LER ÜST YÖNET M Ufuk UYAN Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 1958, Eskiflehir. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesini ald. fl hayat na Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde Araflt rma Asistan olarak bafllayan Uyan, Türkiye S nai Kalk nma Bankas nda Özel Araflt rmalar Müdürlü ü nde araflt rmac ekonomist olarak görev yapt ktan sonra, 1989 da Proje ve Yat r mlar Müdürü olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda Genel Müdür Yard mc l görevine getirilen Uyan, 1999 y l ndan bu yana Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Bilal SAYIN Genel Müdür Yard mc s, Krediler 1966, Adapazar. Ortado u Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Bankac l k kariyerine 1990 y l nda Albaraka Türk te bafllayan Say n, Kuveyt Türk bünyesine flef olarak 1995 y l nda kat lm fl ve Proje ve Yat r m Müdürlü ü nde görev yapm flt r da Fon Tahsis Yönetimi Müdürü olan Say n, 2003 y l ndan bu yana Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Ahmet Süleyman KARAKAYA, Genel Müdür Yard mc s, Kurumsal ve Ticari Bankac l k 1953, stanbul. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi flletmemaliye Bölümü nden mezun oldu. Bankac l k kariyerine Garanti Bankas nda müfettifl olarak bafllayan Karakaya, ayn bankada Risk Yönetimi Müdürü, Krediler Müdürü ve Bölge Müdürü olarak görev yapt ten beri Kuveyt Türk te Kurumsal ve Ticari Bankac l k tan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini yürütmektedir. rfan YILMAZ Genel Müdür Yard mc s, Bireysel Bankac l k 1970, Hakkari. stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi flletme Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Bankac l k kariyerine 1990 y l nda Kuveyt Türk te Mali fller Müdürlü ü nde bafllayan Y lmaz, 1998 y l nda Teftifl Kurulu Baflkan, 2000 y l nda da Bireysel Bankac l k Müdürü olarak görev yapm flt r y l nda da Bireysel Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevlendirilmifltir. Ahmet KARACA Genel Müdür Yard mc s, Mali Kontrol 1970, Konya. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. New York State University Ekonomi Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald. Uluslararas Bankac l k ve Sermaye Piyasalar konusunda tez çal flmalar bulunmaktad r. Hazine Müsteflarl nda Bankalar Yeminli Murak p Yard mc l olarak bafllad kariyerini en son Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bankalar Yeminli Baflmurak b olarak sürdüren Karaca, 2006 y l nda Mali Kontrol den Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld. Hüseyin Cevdet YILMAZ Baflkan, Denetim ve Risk 1966, stanbul. Bo aziçi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun oldu. Mart 1991 de Esbank Teftifl Kurulu Baflkanl nda Müfettifl Yard mc s olarak bankac l k kariyerine bafllad. Bu kurumda çeflitli görevlerde bulunduktan sonra, Eylül 2000 de Teftifl Kurulu Baflkan olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri nden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Vekili olarak atanan Y lmaz, 2003 y l ndan beri Kuveyt Türk Denetim ve Risk Baflkan olarak görev yapmaktad r. Ruflen Ahmet ALBAYRAK Genel Müdür Yard mc s, Operasyon, Teknoloji ve dari Hizmetler 1966, stanbul. stanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. North Carolina State University de (ABD) Organizasyonel Liderlik ve flletme üzerine yüksek lisans derecesi ald y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine kat larak 1996 y l na kadar Mali Tahlil ve Pazarlama birimlerinde görev yapt. Kariyerini çeflitli firmalarda dan flman, yönetim kurulu üyeli i ve murahhas aza olarak devam ettiren Albayrak, 2002 y l nda fiubelerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Vekili ünvan yla tekrar Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda Operasyon, Teknoloji ve dari Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak atand. Kashif Saeed KHAN Genel Müdür Yard mc s, nsan Kaynaklar ve Kalite 1969 Lahor, Pakistan. Punjab Üniversitesi (Pakistan) Teknoloji Fakültesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y l nda Coopers & Lybrand firmas nda dan flman olarak ifl hayat na at lan Khan, Citibank N.A. da Müdür Yard mc s, ard ndan da Kuveyt Finans Kurumu nda k demli dan flman olarak görev yapt y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine nsan Kaynaklar ve Kalite Müdürü olarak kat lan Kashif Khan, 2005 y l nda Genel Müdür Yard mc s oldu. DENETÇ LER Prof. Dr. Sabahattin ZA M Denetleme Kurulu Üyesi 1947 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden ve daha sonra ayn üniversitenin Hukuk Fakültesi nden mezun oldu y l nda stanbul Üniversitesi nde doktoras n tamamlad. Yurtiçi ve yurtd fl bir çok üniversitede ö retim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürdü. Sakarya Üniversitesi Dekan ve Yüksek Ö retim Kurulu Üyesi olarak görev yapt. slam Konferans OIC ve slam Kalk nma Bankas gibi uluslararas kurulufllarda da çal flan Prof. Dr. Zaim, mülki idare amirlikleri ile sektöründe öncü bir çok kurulufla üst düzey yönetici ve dan flman olarak hizmet verdi. Yapt hizmetlerden ötürü pek çok ödüle lay k görülen Sabahattin Zaim, bir çok kitap, makale ve akademik çal flman n da müellifidir. Ömer As m ÖZGÖZÜKARA Denetleme Kurulu Üyesi 1942 Gaziantep. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat ve Maliye Bölümü nden mezun oldu. fl hayat na Maliye Bakanl Hesap Uzman Muavini olarak bafllad. ngiltere de sermaye piyasas ve yat r m fonlar konusunda etüd ve incelemelerde bulundu. Hesap Uzmanlar stanbul Grup Baflkan Yard mc l ve Hesap Uzmanlar Kurul Baflkan Yard mc l görevlerinde de bulunan Özgözükara, y llar aras nda da Bo aziçi Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak çal flt. Çeflitli firmalarda Mali fller Müdürü, Yönetim Kurulu Baflkanvekili ve Yönetici olarak görev yapt. Mali Müflavirlik Mesle ini düzenleyen 3568 Say l Kanunun yürürlü e girmesi üzerine Yeminli Mali Müflavir s fat n kazanan Özgözükara, 1988 y l ndan beri Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. de Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Miktad YET M Denetleme Kurulu Üyesi 1953, Erzurum. stanbul Atatürk E itim Enstitüsü Matematik Bölümü nden mezun oldu y l nda T.C. stanbul Vak flar Bölge Müdürlü ü nde ifl hayat na at ld. stanbul Büyükflehir Belediyesi Emlak Müdürlü ü nde yöneticilik yapt y l nda stanbul Vak flar Bölge Müdür Yard mc s olarak görevlendirilen ve halen bu görevini sürdüren Miktad Yetim, 2006 y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine Denetleme Kurulu Üyesi olarak kat ld. 13 BÖLÜM 1

15 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI De erli Hissedarlar m z, Bu y l çok az baflkana nasip olan bir mutlulu u yaflad m. Onurla bildiriyorum ki; Kuveyt Türk Kat l m Bankas (KTKB) On Y ll k Stratejik Geliflme Plan n n beflinci y l için belirledi imiz hedeflere, üçüncü y lda ulaflm fl bulunmaktad r. Bu baflar Türk pazar na olan inanc m z n ve Türkiye de faizsiz bankac l n geliflimine verdi imiz önemin tart flmas z bir kan t. Son üç y lda toplam bilanço de erimizi neredeyse iki kat na ç kard k. Ayn zamanda flube a m z yaklafl k yüzde 50 oran nda genifllettik. Daha da önemlisi, bütün bunlar baflar rken ayn zamanda kârl l m z da tatmin edici düzeylerde tuttuk ve 2006 y l Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n flimdiye kadarki en kârl y l oldu. KTKB neredeyse kuruluflundan beri yenilik aç s ndan Türkiye de faizsiz bankac l k sektöründe lider oldu. Bu yeniliklerin aras nda, ç r açan plastik kartlar, müflteri ihtiyac na göre hizmet ve kâr seviyeleri de iflen farkl dilimlerde hesaplar ve daha birçoklar bulunuyor y l nda yenili e verdi imiz önem do rultusunda KTKB olarak müflterilere ilk düflük maliyetli, konut finansman kredisini sunduk. Banka olarak bu üründen son derece mutluluk duyuyoruz, çünkü düflük finansman maliyetimizi Türk tüketicisi ile paylaflarak onlar n ev sahibi olma hayallerini gerçeklefltiriyoruz. Bir baflka önemli yenili imiz de Esnaf Finans oldu. Küçük iflletmeci ve esnaf için her türlü bankac l k ve finansman çözümünü sa layan bu üründeki amac m z, pazar n göz ard edilmifl bir kesimine geliflmifl bankac l k hizmetlerini götürmekti. Bireysel ve kurumsal bankac l k alanlar nda sundu umuz hizmetlerin çeflitli özelliklerini en mükemmel flekilde bir araya getirerek tasarlanm fl olan bu paket ile, canl ekonomiyi oluflturan Türkiye nin küçük iflyeri sahiplerine, ticaret erbab na, esnaflar na ve giriflimcilerine kendilerine özgü ihtiyaçlar için hizmet sa lad k. Onlar n ihtiyaçlar n ve flartlar n anlayabilmek, onlara kendilerini dev bir holding flirketi gibi hissettiren hizmeti götürmemize de olanak sa l yor ve tahmin edilece i gibi eski ve yeni bütün müflterilerimizin buna tepkisi son derece olumlu. Esnaf Finans, gerçek ekonomi ve yükselen hayat standartlar na katk da bulunma yollar m zdan biri, ama birçoklar daha var. Örne in ticaret finansman alan ndaki hizmetlerimizle Türk ihracatç lar n n dünya pazarlar na ulaflmas na yard mc oluyor ve Türkiye nin uluslararas rekabet gücüne sahip bir ekonomiyi kurmak için ihtiyac olan hammadde ve teçhizat ithal edebilmelerini sa l yoruz. KTKB nin 2007 y l stratejisi, bireysel ve kurumsal bankac l kta eflzamanl büyümeye odaklanman n devam n içeriyor de en az on befl yeni flubenin aç l fl ve Almanya daki temsilcili imizin yat r m bankas na dönüfltürülmesi ile flube a m z n genifllemesini planl yoruz. Uluslararas alanda da, yat r mc lara yüksek gelir sunacak finansman kolayl klar sa lamak ve KTKB müflterilerine uygun ödeme koflullar ve vadeler sa lamak için çal flmaya devam edece iz y l nda KTKB aç s ndan en önemli geliflme, 265 milyon USD taleple karfl lanan ve 200 milyon USD olarak gerçekleflen murabaha sendikasyonu oldu. Yabanc yat r mc lar n Türkiye ye olan ilgisi ve bankam za olan güvenlerinin bir göstergesi olmas aç s ndan ayr bir öneme sahip olan bu ifllem için yüzde 160 n üzerinde fazladan talepte bulunuldu. Üst limiti 200 milyon USD olarak belirlenen sendikasyon hizmeti, imalat ve inflaat gibi bu alanlardaki gerçek sektörel büyümeyi finanse etmek üzere düflük maliyetli fon hizmetidir. Bu tür bir fon kayna n Türkiye ye getirmek, ekonomiye olan katk lar m z art rmam za olanak veriyor, ekonomik büyümeyi teflvik ediyor ve önemli katma de erli sanayilerde istihdam oluflturuyor y l içinde önemli bir geliflme olarak yaklafl k 50 milyon USD yi bulan bir sermaye art fl planlamaktay z. kinci on y l m z n sonuna do ru yaklafl rken Kuveyt Türk Kat l m Bankas, her zamankinden daha güçlü ve dinamik. Uzman kadromuz, deneyimleri ve yapt klar yenilikçi ifllerle sektörde öncü durumundad r. Hem hissedarlar m z hem de Türkiye için güzel sonuçlar elde ederken yeni y lda da yine rekor büyüme ve kârl l k bekliyoruz. Bunu mümkün k lan bütün çal flanlar m za teflekkür etmek ve hem yöneticilerimize hem de yönetim kurulumuza kararl ve vizyon sahibi liderlikleri için flükranlar m ifade etmek istiyorum. Sayg lar mla, Mohammed S. A. I. AL OMAR Yönetim Kurulu Baflkan 14 BÖLÜM 1

16 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Say n Hissedarlar m z, Faaliyetlerimizin ve flube a m z n rekor düzeydeki genifllemesini devam ettirdi imiz ve Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n (KTKB) rekor kâr elde etti i bir y l n ard ndan sizleri selaml yorum. Bu tür çarp c sonuçlar on y ll k stratejimizin etkilili inin ve do ru yarg lar n n yan s ra ayn zamanda Türk ekonomisindeki de iflikliklerin ne kadar genifl kapsaml ve temelden oldu unu da kan tl yor. Uzun zamand r savundu umuz bu de ifliklikler, bizim ve de erli hissedarlar m z n bu dinamik ulusun ekonomisinde her zaman gördü ü potansiyeli aç a ç kard y l süresince hem bireysel hem de kurumsal bankac l a odaklanan çift yönlü bir strateji izledik. Bu, ifl yapt m z alanlar ve riskimizi çeflitlendirmemizi, ama ayn zamanda da Türkiye nin güçlü ekonomik performans ndan maksimum düzeyde yararlanmam z sa layacak bir konumda olmam z sa lad. Gayri safi milli has la (GSMH) y lda tahmini olarak yüzde 6 ve ihracat da neredeyse yüzde 20 oran nda büyürken, bu çift tarafl strateji, kâr hanemizin de gösterdi i gibi, mükemmel sonuçlar verdi. Daha da önemlisi, var olan müflterilerimize verilen kredileri 2006 da yüzde 35 oran nda art rmam za olanak sa layan türde bir ifle odaklanarak bilançomuzda gerçeklefltirdi imiz art fl, 2007 y l nda ve sonras nda gittikçe artacak bir büyümenin yolunu açt. Bu da müflterilerimizin KTKB ye olan derin ba l l n n ve kadromuzun müflteri baz m z n ihtiyaçlar na cevap veren yenilikçi faizsiz ürünler gelifltirebilme kapasitesinin bir göstergesidir. Düflük maliyetli uluslararas fonlara kolayl kla eriflimimiz sayesinde bunlar iç piyasada de erlendiriyor, gayri nakdi krediler ve uzun vadeli faizsiz konut kredileri gibi ürünlerle de müflterilerimizin hizmetine sunuyoruz performans m z ile birlikte Kurumsal Bankac l k sektörümüz müflteri say s n %17 art rm fl olup, 2007 için ayn h zla yüzde 20 lik bir art fl hedef seçmifltir. Bireysel Bankac l k alan nda uygulamakta olunan ürün çeflitlendirmesi sayesinde toplanan fon büyüklü ü milyon USD ye ulaflm flt r. Bu güçlü art fl do al olarak hem 2006 y l sonunda 2,4 milyar YTL yi bulan fonlar m zda, hem de yine y l sonu itibar yla 2,9 milyar YTL yi bulan varl klar m zda önemli art fllara yol açm flt r. Bu da hem müflterilerimizin KTKB ye olan güvenini hem de faizsiz bankac l a olan yenilikçi ve proaktif yaklafl m m z yans tmaktad r. Bankam z n faizsiz finansta yenilik konusunda uzun bir geçmifli bulunmaktad r. Biz de bu konuya odaklanmaya devam ediyoruz, çünkü elde edilen sonuçlar hep flunu gösteriyor ki pazara yeni ürünler sunmak müflteri çekmenin ve elde tutman n en iyi yoludur. KTKB nin faizsiz finans pazar n n en cazip kesimlerindeki pazar pay bunu aç kça gösteriyor ve 2007 nin ilk çeyre inde sunulacak iki önemli ürünle de yenilikler devam ediyor. KTKB sayesinde ilk defa faizsiz tasarruf sahipleri diledikleri flekilde fonlar n n vadesini seçme flans na sahip olacak ve yüksek kazanç, kolayl k ve esneklikten ayn zamanda yararlanabilecektir. KTKB nin stanbul Alt n Borsas nda ruhsatl ilk Kat l m Bankas olmas ile birlikte tasarruf sahipleri tasarruflar n alt na ba l hesaplarda de erlendirebilecektir. Alt n Borsas ndaki faaliyetlerimiz, kurumsal müflterilerimize çeflitli nakit yönetimi ve hedging (risk azaltma) ürünleri sunabilmemizi de sa l yor. Türkiye nin 2006 da ihracattaki çarp c büyümesinin bafl n çeken ve ülke ihracatta 110 milyon USD hedefine do ru ilerlerken daha da zenginleflecek olan üreticiler ve ticaret kesimi, Türk ekonomisinin liderleri konumundad r. Gayri nakdi kredi ifllemlerimiz ile bu tür katma de erli hizmetlerimiz, bu kesimin faizsiz finansta KTKB yi ortak olarak tercih etmelerine neden olmaktad r. Bankam z n bu kiflilerle olan güçlü ba lant lar, faizsiz uluslararas sendikasyon kredisi hizmetimizin hacmini neredeyse iki kat art rd. Önemli hedeflerimizden biri de ürün yelpazemizi ve hizmet kalitemizi Türkiye nin en dinamik üreticilerine ve giriflimcilerine sunmakt r. Böylelikle küçük ve yeni iflletmelerin, büyümeleri ve Türk ekonomisine daha büyük katk larda bulunmalar için ihtiyaç duyduklar fon kaynaklar ve mali ürünlere ulaflmalar n sa lamay planl yoruz. Bu hususta son derece güzel tepkiler ve talepler al yor, bunun ve di er yeni ürünlerimizin 2007 y l için hedefledi imiz yüksek büyüme seviyelerine ulaflmas n bekliyoruz de flube say m z art rarak hem co rafi alan m z geniflletecek hem de kilit pazarlardaki varl m z sa lamlaflt raca z. fiube say m zdaki art flla birlikte ama daha çok sürekli daha iyiye do ru giden hizmet kalitemiz ve yenilikçi ürünlerimizin etkisi ile, y l sonu itibar yla yeni müflteri say m z ciddi oranda art rmay hedefliyoruz. Bunlar iddial hedefler olmakla beraber, befl y ll k büyüme çizgimiz, ayn derecede iddial kârl l k hedefimiz gibi bunlar n da ulafl labilir oldu unun aç k bir göstergesidir. Bu hedeflere ulaflmak için çal fl rken baflar m z n s rr Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n ifline ba l ve profesyonel çal flanlar olacakt r y l nda performanslar için kendilerine teflekkür ediyor, 2007 de yeni baflar lar bekliyorum. Sayg lar mla, Ufuk Uyan, Genel Müdür 15 BÖLÜM 1

17 KURUMSAL BANKACILIK Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal Bankac l k Departman müflterilerinin her türlü bankac l k ihtiyaçlar n karfl lamak için genifl bir ürün yelpazesi ortaya koymaktad r. Sektör seçimi gözetmeksizin, her büyüklükte müflteriye üstün hizmet anlay fl ile yüksek kalitede hizmet sunan Kuveyt Türk, kurumsal müflterilerinin ifl yaflamlar n kolaylaflt racak verimli ve etkin ürünler sunmay kendine amaç edinmifltir. Bu anlamda kurumsal bankac l k Kuveyt Türk ün en güçlü faaliyet alanlar ndan biri olmaya devam edecektir ya müflteri taban n geniflletmek, müflteri bafl na düflen verimlili i art rmak ve koyulan finansal hedeflere ulaflma misyonu ile bafllayan Kuveyt Türk, y la yay lm fl faaliyetler bütünü ile ürünlerini efektif bir flekilde kulland rm flt r. Krediler, gayri nakdi krediler, d fl ticaret finansman hizmetleri ve benzeri ürünler ile kurumlar n farkl etkinliklerinin finansal ihtiyaçlar n karfl lamak ad na, onlara has tasarlanm fl nakit ak fl ve ödeme sistemleri sunulmaktad r. Kurumsal bankac l k ürünleri iflletmelerin üretim sürdürülebilirliklerine hizmet eden, yurtiçi yurtd fl ifl olanaklar n destekleyen, mevcut bankac l k iliflkilerini kolaylaflt ran ürünlerdir. Kurum kârl l na katk s hâlihaz rda oldukça yüksek olan Kurumsal Bankac l k olarak gerçekleflmifl d fl ticaret hacmi 2006 y l nda 2 milyar USD seviyesine ulaflm flt r. Kurumsal çözümler alt nda sürekli yeni ürünler oluflturma çal flmalar alt nda, nakit yönetimi uygulamalar nda 2007 y l içinde Do rudan Tahsilât Sistemi nin hayata geçirilmesi planlanmaktad r. Büyüme hedeflerinde öncelik verilen taahhüt ve d fl ticaret sektörlerine 2007 y l içerisinde de öncelikli olarak e ilinilecektir. Dolay s yla teminat mektuplar ve d fl ticarete a rl k verilecektir. Kurumsal müflterilerin alternatif da t m kanallar n etkili bir flekilde kullanmas hem müflteri memnuniyeti hem de kurum olarak maliyetlerin azalt lmas noktas nda ciddi önem arz etmesinden dolay 2006 y l nda oldu u gibi 2007 y l nda da kurumsal müflterilerin baflta internet bankac l olmak üzere di er alternatif da t m kanallar na yönlendirilmesine önem verilmeye devam edilecektir. Krediler Kurumsal ve Ticari Bankac l k, Bireysel Bankac l k, ilgili di er bankac l k birimleri ve flubelerle iflbirli i halinde çal flmalar n yürüten Krediler Departman, bankac l k sektöründeki en son geliflmelere paralel olarak de erlendirme süreçleri ve flirket puanlama sistemlerindeki ifl yönetim süreçlerini güncellemekte, buna ba l olarak da sektör ad na daha 2006 y l kârl l k hedefini tutturmakla kalmay p %147 lik bir gerçekleflme sa lam flt r. Krediler bir finans kurumu için yüksek kârl l k sa lad gibi ülke ekonomisine de mikro ve makro düzeyde olumlu katk sa lamaktad r. Kuveyt Türk elindeki kurumsal bankac l k nakdi krediler ürünleri ile yeni ifl fikirlerinin gerçeklefltirilmesini sa lamak ve ifl alanlar n n gelifltirilmesini ön ayak olmak, özvarl k ve borçlanma imkân s n rl flirketlerin büyümelerine destek olmak, ister büyük ister küçük, firmalar n finansal etkinliklerinde maliyetlerini düflürmek ve kâr kazand rmak gibi faydalara hizmet etmektedir y l nda bu amaçla gerçeklefltirilen kredi ifllemlerinde hedeflerin %99 una ulafl lm flt r. Kredi kullan m nda gayri nakdi kredilerin pay na bak ld nda ise çok daha ciddi bir baflar görülmektedir, keza 2006 y l hedef de erlerinin %120 nin üzerinde baflar gerçekleflmifltir. Ulafl lan yüksek gerçekleflme hedeflerinde kurumsal müflteri say s nda sa lanan art fla iflaret etmek yanl fl olmayacakt r y l içinde müflteri say s n n %17 art r lm fl olmas y ll k hedeflerin gerçeklefltirilmesine oldu u kadar büyüme hedeflerine de katk da bulunulmufltur. Böyle bir büyüme 2007 y l içinde %20 lik müflteri say s art fl hedefini gerçekçi k lmaktad r. D fl ticaret finansman alt nda akreditif ifllemleri, arac l k, garanti mektubu sa lama gibi hizmetler ile 2006 y l nda bir önceki y la göre kendini ikiye katlayan bir performans ortaya koyulmufltur y l nda 1,1 milyar USD güvenilir veriler elde etmektedir y l nda firmay de erlendiren Kurumsal Krediler Bölümü, baflvuruda bulunan flirketlerin mali durumunu titizlikle de erlendirmifl, bunun yan nda limitin kullan laca yat r m da incelemeye alm flt r. Bütün de erlendirmeler yap lan müflteri ziyaretleri, firman n finansal durumu ve talep edilen limitin kullan laca yat r m çeflidine dayanarak yap lm flt r. De erlendirmelerin yar ya yak n mevcut limitlerin yenileme, yükseltme veya yeni müflterilere limit tahsisi ile sonuçland r lm flt r y l nda yeni müflterilere tahsis edilen krediler 1 milyar USD yi aflarken, mevcut limitlerin yenilenmesi veya art r lmas ndaki limit miktar 3,1 milyar USD yi aflm flt r y l nda yeni fon talebi için firma baflvurmufl ve bu firmalar n %61 inin baflvurusu onaylanm flt r. Kuveyt Türk kredi uzmanlar, inceledikleri projeyi öncelikle geri ödeme ve güvenilirlik aç s ndan de erlendirmekte; müflteri ziyaretleri, mali tahliller, istihbarat toplama ve raporlama gibi uluslararas platformda kabul görmüfl yöntemleri uygulamaktad r. Bu yaklafl m sayesinde, Türkiye deki tüm finans kurulufllar aras nda en yüksek uluslararas reytinglerden birine sahip kurumlardan birisi olmufltur. Krediler departman geliflmifl altyap s ve iyi yetiflmifl personeliyle Kuveyt Türk müflterilerine sundu u hizmetlerin h zl ve yüksek kalitede olmas na devam edecektir. 16 BÖLÜM 1

18 B REYSEL BANKACILIK hizmetlerinde a rl kl olarak ticari kart sektöründe büyümeyi hedeflemektedir. Geniflleyen kredi kart ürün gam ve ifllevlerinin daha iyi yönetilmesini sa lamak amac yla organizasyonel de iflikli e ve ifl ak fllar nda iyilefltirmelere gidilmifltir. Ödeme Sistemleri ad alt nda bir departman kurularak her türlü kredi kart iflleri bir çat alt na toplanm flt r. Söz konusu yap lanma ile kredi kart n n yan s ra ATM ve POS hizmetlerinin de kalitesinin art r lmas hedeflenmifltir. Bireysel bankac l ktaki geliflimini iddial hedefler ve emin ad mlarla sürdüren Kuveyt Türk, altyap yat r mlar, yeni projeleri ve gelifltirilen ürünleri ile ivmeli bir geliflim grafi i çizmektedir. Bireysel bankac l k halen kendini gelifltirmekte olan yap lanmas ile dahi 2006 y l içinde gerçeklefltirilen faaliyetleri ile banka kâr na %28 lik bir katk da bulunmufltur. Bireysel yat r mlar ve tasarruflara de er kat lmas n n ve ülke ekonomisine kazand r lmas n n sosyal sorumlulu u ile tasarlanan ürünler için karfl l kl fayda gözetmek, yüksek kalitede hizmet sunarak müflteri memnuniyetini sa lamak Kuveyt Türk için yegâne hedeftir. Bireysel Bankac l dört ana bafll k alt nda toplayan Kuveyt Türk, ifllemlerini fon toplama, tüketici finansman, kredi kartlar ve alternatif da t m kanallar fleklinde bir grupland rma alt nda yürütmektedir. May s ve Haziran aylar nda Türk Liras nda meydana gelen de er kayb n n ve Merkez Bankas n n s k para politikas n n artan ivmeli geliflmeyi yavafllatmas na ra men, 2006 n n ilk yar s nda fon toplama anlam nda önemli bir baflar gösterildi. Bu baflar n n gerçekleflmesinde Kuveyt Türk ün uygulamakta oldu u ürün çeflitlendirmesi ve müflteri segmentasyonunun etkisi büyüktür. Y l sonu itibariyle Bireysel Bankac l k Sektörü toplanan fon büyüklü ü itibariyle USD ye ulaflarak, USD olan hedefini %91 oran nda gerçeklefltirmifltir e oranla yaklafl k %21 civar nda gerçekleflen fon toplamadaki büyümenin 2007 de de artarak sürdürülmesi hedeflenmektedir. Di er yandan bankac l k hizmet gelirleri alan nda önemli geliflme sa lanm fl ve 2006 y l sonu itibariyle bireysel müflterilerde 5.3 milyon YTL gifle hizmet geliri elde edilmifltir. Daralmas beklenen kâr marjlar n n faaliyet d fl gelirlerdeki art flla telafi edilmesi öngörülmektedir büyüme hedefleri yolunda küçük iflletme ürünlerine a rl k verilmesi planlanmaktad r. EsnafFinans bankac l k paketi ile küçük iflletmelerin ihtiyaç duyabilece i tüm bankac l k ürünlerini üstelik esnaflara özel indirimlerle sunan Kuveyt Türk, çek karneleri, çek tahsilâtlar, POS hizmetleri ve fon kulland rma oranlar nda kolaylaflt r lm fl süreçlerle ve düflürülmüfl ifllem maliyetleriyle hizmet sunmaya bafllam flt r y l sonu itibariyle bireysel fon kulland r m portföyü 500 milyon USD yi aflm flt r y l nda Küçük flletme a rl kl bir fon kulland rma program n n takip edilmesi öngörülmektedir. Bireysel Bankac l k Departman, 2006 y l nda da internet bankac l ve telefon bankac l hizmetlerinin verimlili ini art rmak hedefi ile teknolojik altyap yat r mlar na ve müflterilerini geri kazanma faaliyetlerine e ilmifltir y l nda telefon bankac l n n ifllevselli i ve kapasitesi daha da gelifltirilerek çok daha genifl bir müflteri grubuna kaliteli ve kesintisiz bankac l k hizmeti verilmifltir. May s 2006 da geliflmifl teknoloji ve yeni fonksiyonlara sahip internet flubesi müflterilerin kullan m na aç lm fl, böylece müflterilerin internet bankac l üzerinden daha fazla ifllem yapmalar na olanak sa lan rken, temel amaç olan flubeye duyulan ihtiyac n azalt lmas na da büyük katk da bulunulmufltur. fllem hacimlerinde her ay yaklafl k %6 l k art fl ile istikrarl bir geliflim yakalanm flt r y l nda toplam internet ve telefon bankac l üyeli i kayd e ulaflm flt r da POS terminali say s e ulaflm fl olup, bunun i mobil, kalan ise masaüstü terminaldir. POS ifllemler a n n geniflletilmesi ad na Sanal POS ve GPRS POS hizmetleri devreye al nm flt r. Üye iflyerlerinin artan taleplerini karfl lamak için adet yeni POS terminali al nmas planlanm flt r. Bunun yan nda, kullan mdaki POS terminalinin en etkin flekilde de erlendirilmesine çal fl lmakta ve POS cirosu yüksek iflyerleri hedeflenmektedir da 403 milyon YTL POS cirosu sa lanm fl olup 2007 y l nda POS cirosunun 430 milyon YTL olmas beklenmektedir y l nda ATM say s 75 e ulaflm flt r ve ATM kart ile toplamda adet ifllem gerçeklefltirilmifltir. Yeni aç lan flube say lar na paralel olarak 10 adet yeni ATM terminali kurulmufltur. Yurtiçi ortak nokta uygulamalar, yurtd fl VISA ATM paylafl m hayata geçirilmifl, ATM grafik ekranlar yeniden tasarlanm fl ve yenilenmifltir y l ATM projeleri aras nda zarfs z para yat rma, kredi kart borcu ödeme, fatura tahsilat hizmetleri ve GSM kontör sat fl yer almaktad r. Kuveyt Türk için son derece önemli olan Bireysel Bankac l k faaliyetlerinin artan bir ivmeyle büyümesi öngörülmektedir. Bu anlamda 2007 y l sonu itibariyle Bireysel Bankac l k sektörünün toplam Banka kârl l na katk s n n %44 olarak gerçekleflmesi beklenmektedir. Kredi kartlar nda örnek bir ürün olan SizCard, 2 y ll k bir süreç içerisinde çok ciddi bir geliflim göstermifl ve kurumun stratejik ürünlerinden biri haline gelmifltir. lk y l nda 4 milyon USD gelir sa layan Sizcard, 2006 da 12 milyon USD gelir getirmifltir. Buna ilave olarak 2006 y l içinde Sizcard n KOB lere yönelik Business Sizcard türü uygulamaya geçirilmifltir. Kuveyt Türk, kredi kart 17 BÖLÜM 1

19 ULUSLARARASI BANKACILIK, YATIRIM BANKACILI I VE HAZ NE Uluslararas Bankac l k Kuruldu u y ldan bu yana, kurumsal yap s ve kurulufl köklerinden gelen uluslararas kimli ini onurla tafl yan Kuveyt Türk, uluslararas bankac l k alt nda üretti i baflar l projeleri ile her geçen gün kurumun uluslararas vizyonuna stratejik katk larda bulunmaktad r. Uluslararas bankac l k faaliyetleri Kuveyt Türk ün uluslararas prestijini art rmakla kalmay p Türkiye yi de en iyi flekilde temsil etmekte ve ülkeye d fl Uluslararas iliflkilerinde muhabir banka a ile iyi ba lant lar n öneminin fark nda olan Kuveyt Türk y l boyunca muhabir banka ziyaretlerini hedefler ve ifl talepleri do rultusunda yürütmüfltür. Bu görüflmeler iliflkilerin güçlendirilmesi, yeni anlaflmalar n imzalanmas ve genifllemenin sürdürülmesi ad na olumlu sonuçlar sa lam flt r. Özellikle Katar ve Suudi Arabistan gezileri yeni ba lant lar kurulmas ad na geri dönüfller sa lam flt r. Körfez bölgesi ülkelerinden Birleflik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Türkiye nin finansal iliflkileri aç s ndan stratejik öneme sahip oldu u için gezi ajandas nda üst s ralarda bulunmufltur. Bunlara ilave olarak Avrupa ziyareti çerçevesinde Almanya daki temsilcili iyle birlikte Alman banka ve resmi makamlar yla da görüflmeler gerçeklefltirilmifltir. Körfez ülkeleriyle iflbirlikleri tesis etme ifllevi do rultusunda Bahreyn flubesinin stratejik bir konuma sahip oldu u, rakamsal sonuçlarla da aç kça görülmektedir. Bu anlamda Bahreyn flubesince toplanan mevduatlar 2005 y l nda 132 milyon USD iken, 2006 da 152 milyon USD olmufltur y l nda muhabir banka a nda say sal art fl yerine iliflkilerin derinlefltirilmesi yolunda bir strateji öne ç km flt r. Bu bankalarla hazine ve yat r m bankac l anlam nda yeni anlaflmalara imza at lm flt r. Muhabir bankalardan do rudan temin edilen finansmanda kaynak, yabanc yat r m girmesini sa lamaktad r. Bu anlamda 2006 y l çal flmalar na bak ld nda rakamsal neticeler baflar l bir faaliyet y l n iflaret etmektedir. Kuveyt Türk, 2006 y l faaliyetlerine yön vermek ad na d fl ticaretin finansman alan nda büyüme ve yabanc bankalarla karfl l kl uzun vadeli finansman anlaflmalar n n gelifltirilmesi fleklinde iki ana hedef ile bafllam flt r. Bu anlamda yurt d fl muhabir bankalar ve yat r mc kurulufllarla iliflkilerini do rudan ve yurtd fl flube ve temsilcili i vas tas yla sürdürmüfltür. sa lanan art fl Kuveyt Türk ün uluslararas bankac l k faaliyetlerini güvenilir temeller üzerinde sürdürdü ünü göstermifltir. kili anlaflmalarla sa lanan ve 2005 y l nda 50 milyon USD seviyesinde bulunan krediler y l n dördüncü çeyre inde gerçeklefltirilen sendikasyon borçlanmas na ilaveten 60 milyon USD ye ulaflan kaynak oluflturmufltur. 18 BÖLÜM 1

20 ULUSLARARASI BANKACILIK, YATIRIM BANKACILI I VE HAZ NE yetkilendirilmifl arac lar n iflbirli i ile taahhüt edilen ve düzenlenen 100 milyon USD tutar nda bir talep ile bafllayan sendikasyon kredisi ifllemidir. Sadece bir ay içinde yüzde 165 oran nda ilave talep ile karfl laflan ve 265 milyon USD seviyesini gören sözkonusu murabaha sendikasyonu için, iki y ll k vade ve son derece cazip bir maliyet ile 200 milyon USD üst s n r konmufltur. Yat r m Bankac l Kuveyt Türk Kat l m Bankas, yat r m bankac l alan nda Türkiye deki kat l m bankalar içinde standartlar belirleyen bir finans kuruluflu olmay sürdürmüfltür y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas uluslararas bir üne ve önemli derecede deneyime sahip oldu u yap land r lm fl finansmana yo unlaflm fl, uluslararas bir itibar olan, yat r mc lar ve müflterilerin ihtiyaçlar na uygun flekilde ürün gelifltirebilen piyasadaki önemli oyunculardan biri haline gelmifltir. Kuruluflundan itibaren Yat r m Bankac l Müdürlü ü faaliyetleriyle Türkiye piyasas nda öncü olmufl ve 2006 y l nda da departman n iki önemli ilkine imza at lm flt r. KTKB Yat r m Bankac l Departman n n piyasaya tan tt ve halen sadece KTKB taraf ndan uluslararas yat r mc lara ve KOB lere sunulan Efllefltirilmifl Murabaha (Matched Murabaha) ürünü uluslararas kaynakl fonlara KOB lerin ihtiyaçlar n karfl lar y l nda Yat r m Bankac l Müdürlü ü enerji, imalat ve inflaat gibi dinamik sektörlerdeki müflterileri için 50 milyon USD tutar nda Efllefltirilmifl Murabaha ifllemi gerçeklefltirmifltir. Bunun yan nda KTKB büyük kurumsal müflteriler için de rekabetçi finansal çözümler sunmaktad r. Bunlardan en önemlisi, KTKB nin KFH, Kuveyt ve HSPC Plc. gibi ortak düzenleyiciler ile beraber arac l k etti i 130 milyon USD lik ifllemlerinde dahil oldu u Sendikasyon Kredileridir. Bu tarz büyük ölçekli ifllemler 2006 y l nda Türkiye nin iki büyük holdingine, Çal k ve Ülker gruplar lehine gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan ilki Çal k Grubu için yap lan 50 milyon USD ifllem; GAP Tekstil 4.25 y ll k vadesi ile Türkiye nin kayda geçen en uzun vadeli Murabaha Sendikasyonu olmufltur. Di eri ifllem ise toplamda 80 milyon USD ye ulaflan ve 3 y ll k vadesi ile uzun say labilecek Ülker Grubu flirketi olan Y ld z Holding için yap lan Murabaha Sendikasyonu dur. Kuveyt Türk e duyulan uluslararas güvenin ve Türk pazar na olan yo un ilginin göstergesi olarak her iki ifllemde yo un talep görmüfltür. Sendikasyonun belki de en ilginç yönü, kat l mc lar n neredeyse eflit say da olmak üzere Körfez Bölgesi ve Avrupa daki finansal kurumlardan oluflmas yd. Sendikasyonla sa lanan fonlar n yüzde 43 ünü oluflturan 86 milyon USD nin Avrupal kurumlar taraf ndan sa lanm fl olmas, Kuveyt Türk ün piyasadaki itibar n ve liderli ini Türkiye s n rlar d fl na da tafl d n n bir göstergesidir. Kuveyt Türk ün yenilikçi ve öncü yönünü sergilemesi aç s ndan Yat r m Bankac l Departman n n bu ifllemleri bir Road Show a ihtiyaç duymaks z n gerçeklefltirmesi önemli bir göstergedir. Türkiye deki di er Kat l m Bankalar da KTKB n n ad mlar n takip ederek kendi sendikasyon kredilerini gerçeklefltirmifllerdir. Hazine Hazine Bölümü risk yönetimi sorumlulu unu 2006 y l nda oldukça muhafazakar bir flekilde yerine getirmifltir. Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n döviz pozisyonu s k limitler çerçevesinde yönetilmifltir. Ayn hassasiyet likidite yönetiminde de sergilenmifltir. Hazine Bölümü, bu muhafazakar yaklafl m > sayesinde 2006 y l nda meydana gelen dalgalanmalar n olumsuzluklar ndan etkilenmemifl ve kâr hedefine ulaflmay baflarm flt r. Hazine Pazarlama Birimi nin faaliyetleri sayesinde, do rudan hizmet verilen müflteri taban genifllemifl ve ilgili birimin kurumun kârl l na olan katk s artm flt r. Ürün gelifltirme ile ilgili faaliyetler de giderek h z kazanm fl ve KTKB stanbul Alt n Borsas na üye olmufltur. Yeni ürünlerin sunulmas yla, alt na dayal ifllemler önemli ölçüde artacakt r. Hazine Bölümü, 2007 y l içerisinde hisse senedi al msat m ifllemlerine bafllayarak bölüm kârl l n yükseltmeyi planlamaktad r. fiu anda, kâr amaçl al msat m ifllemleri yabanc para birimleri ile s n rl d r. Y l n en önemli ifllemi ise hiç kuflkusuz, Türkiye de bir Kat l m Bankas taraf ndan gerçeklefltirilmifl ilk sendikasyon olma özelli ini tafl yan Murabaha Sendikasyonu ifllemidir. Bu ifllem ABC Islamic Bank, Gulf International Bank ve Standard Chartered Bank n oluflturdu u y l nda Yat r m Bankac l Müdürlü ü enerji, imalat ve inflaat gibi dinamik sektörlerdeki müflterileri için 50 milyon USD tutar nda Efllefltirilmifl Murabaha ifllemi gerçeklefltirmifltir. BÖLÜM 1

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı