Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Beyan Yönetim Kurulu Üst Yönetim ve Denetçiler Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Genel Müdür ün Mesaj Kurumsal Bankac l k Bireysel Bankac l k Uluslararas Bankac l k Mali Kontrol Denetim ve Risk Operasyon, Bilgi Teknolojileri ve dari Hizmetler nsan Kaynaklar ve Kalite II. BÖLÜM Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu Üst Yönetim ve Denetçiler ç Sistemler Kapsam ndaki Yöneticiler Yönetim Kurulun a Ba l ve Yard mc Komiteler Kuveyt Türk ün Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler Destek Hizmeti Al nan Faaliyet Konular nsan Kaynaklar Uygulamalar Genel Kurul a Sunulacak Özet Yönetim Kurulu Raporu III. BÖLÜM Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Uygulamalar Risk Türleri tibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar Denetçi Raporu ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerinin flleyifline liflkin De erlendirme Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n Verdikleri Notlar Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Ba ms z Denetim Raporu IV. BÖLÜM letiflim Bilgileri Genel Müdürlük fiubeler

4 ÖZET F NANS GÖSTERGELER ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (Bin YTL) 2006 Kâr Pay Gelirleri Kat l m Hesaplar na Ödenen Kâr Pay Giderleri Ücret ve Komisyon Gelirleri (net) Di er Faaliyet Gelirleri Di er Faaliyet Giderleri Dönem Kâr (net) Aktifler Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Rasyosu , %15,01 1

5 OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi nin 29 Mart 2007 tarihinde yapt Yönetim Kurulu nda Ola an Genel Kurul Toplant s n n 02/05/2007 Çarflamba günü saat 15:00 te afla daki gündemi görüflmek üzere Büyükdere Cad. No: 129 Esentepefiiflli, stanbul adresindeki Genel Müdürlük Merkezi nde yap lmas na karar verilmifltir. 1. Baflkanl k Divan Seçimi. 2. Genel Kurul Tutanaklar n n imzalanmas konusunda Baflkanl k Divan na yetki verilmesi y l Faaliyet Raporu nun okunmas, görüflülmesi ve onaylanmas. 4. Denetçi Raporu nun okunmas, görüflülmesi ve onaylanmas y l Bilanço, Kâr Zarar tablolar n n görüflülmesi ve onaylanmas y l kâr n n da t m esaslar hususunda karar al nmas. 7. Yönetim Kurulu nun ibras. 8. Denetim Kurulu nun ibras 9. Esas Mukavelenin 7 nci maddesinde yap lacak de iflikli i içeren tadil metninin görüflülerek karara ba lanmas. 10. Bedelli artt r lacak sermayenin beher hissesinin 1 YTL nominal de er üzerinden de il de, 1,5 YTL de er üzerinden hissedarlara sat lmas hususunun görüflülerek karara ba lanmas. 11. Artan Sermaye ile ilgili rüçhan hakk n verilen sürede kullanmayan ortaklar oldu u takdirde bu paylar n kimlere hangi usulle sat laca n n karara ba lanmas say l Bankac l k Kanunu ve ilgili mevzuat uyar nca Banka Genel Kurulu na ait ba ms z denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim kuruluflunu belirleme yetkisinin Banka Yönetim Kurulu na devredilmesi say l Bankac l k Kanunu ve ilgili mevzuat uyar nca Banka ca ayr lan karfl l klar n kat lma hesaplar na düflen k sm n n Kurum un gider hesaplar na yans t labilmesi hususunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi. 14. Denetçilerin 2007 y l ücretlerinin tespiti. 15. Lüzumlu görülen sair hususlar, dilek ve temenniler. 4 I. BÖLÜM

6 KISACA KUVEYT TÜRK Kurulufl, Hizmet Türü ve Faaliyet Konular, Sektördeki Konum Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Kuveyt Finans Kurumu, T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü, Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kuruluflu ve slam Kalk nma Bankas gibi sayg n hissedarlar n deste i ile 31 Mart 1989 tarihinde bankac l k faaliyetlerine bafllam flt r. Ana faaliyet alan ; Banka n n kendi sermayesine ilave olarak, yurt içinden ve yurt d fl ndan Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Kat lma Hesaplar yolu ile fon toplay p ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmakt r. Bu çerçevede zirai, s nai ve ticari faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kiflilerin yat r m faaliyetleri teflvik edilmekte, bu faaliyetlere ifltirak edilmekte, müflterek teflebbüs ortakl klar teflkil edilerek bütün bu hizmet ve faaliyetler faizsiz bankac l k prensiplerine uygun olarak gerçeklefltirilmektedir. Kuveyt Türk, 31 Aral k 2006 sonu itibariyle 78 kurumsal ve bireysel flubesi, 1 yurt d fl flubesi (Bahreyn) dahil toplamda personelle 2006 faaliyetlerini yürütmüfltür y l nda YTL olan öz kaynaklar, 2006 y l sonunda 247 milyon 238 bin YTL ye ç kar lm fl ve sermaye yeterlili i aç s ndan Türkiye nin önde gelen bankalar aras nda yerini alm flt r. Geçti imiz 17 y l süresince, Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. hem faizsiz hem de klasik bankac l k yapan kurulufllar aras nda rekabet gücünü ve kârl l n baflar l bir flekilde korumufl ve korumaktad r. Kuveyt Türk müflterileri, bireysel ve kurumsal finansmandan kredi kartlar na, vadeli ve vadesiz mevduat hesaplar na, otomatik fatura ödeme talimatlar na, FX al flverifline, ATM ler yoluyla paralar na 24 saat eriflime, internet bankac l na ve ça r merkezi uygulamalar na sahiptir. 17 y l içinde Kuveyt Türk istekli çal flanlar yla birlikte yeni ürünler gelifltirmede lider konumdad r. Gelecek on y lda Kuveyt Türk için büyüme ve gelir alan olacak olan Bireysel Bankac l k alan ndaki geniflleme program gerçeklefltirilecektir. Hesap plan nda yap lan büyük de ifliklikler, yeni ürünlerin gelifltirilmesi ve ortaya ç kan ihtiyaç nedeniyle bilgi ifllem alt yap s yenilenecektir. 17 y ld r istikrarl büyümesinin temelinde, yap lan do ru yat r mlar, yat r mc lara sunulan huzurlu ortam, Türkiye nin potansiyeline duyulan inanç ve müflterilerle kurulan yak n iliflkiler yatmaktad r. Kuruldu u günden beri Türkiye nin geliflimine destek olmufl ve ekonomik büyümeyi teflvik etmek amac yla özel sektörde yer alan önemli flirketlere, uluslararas alanda rekabet edebilir düzeye gelmeleri için ihtiyaç duyduklar finansman deste ini sa lam flt r. Kuveyt Türk, Türkiye nin en iyi finans kurulufllar ndan biri olma hedefine do ru ilerlerken uluslararas finans alan ndaki deneyimlerini ve faizsiz finans sektörünün öncülerinden biri olmas n sa layan yenilikçi ve kaliteli ürünlerini daha genifl kitlelere yaymaya, elde etti i baflar lar sürdürmeye devam edecektir. 5 I. BÖLÜM

7 TAR HÇE Tarihçe Mart ta 15 milyar TL kurulufl sermayesi ve Kuveyt Türk 2003 Türkiye nin her taraf na bankac l k hizmeti götürmek için Evkaf Finans Kurumu A.fi. ticari ünvan yla bankac l k ve bine yak n online flubesi bulunan PTT ile anlafl ld. finans faaliyetlerine bafllad Türkiye de ilk ve tek faizsiz kredi kart Sizcard hizmete 1990 Haz r giyim sanayine katk lar ndan ötürü Alt n Madalya ile sunuldu. ödüllendirildi. Avrupa daki ilk temsilcilik Münih te hizmete aç ld. Sermaye genel kurul karar ile 30 milyar TL ye ç kart ld. 95 milyon YTL olan sermaye 199 milyon YTL ye ç kar ld hracata verilen destek sonucu stanbul Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i taraf ndan alt n madalya 2005 Faizsiz bankac l k sektörüne katk lar ndan ötürü ile ödüllendirildi. stanbul da düzenlenen Uluslararas slami Finans Forumu nda baflar ödülüne lay k görüldü Kuveyt Türk ün bir ifltiraki olarak Körfez Gayrimenkul A.fi. kuruldu Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.fi. olan ünvan Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. olarak de iflti y ll k faaliyet döneminde aç lan flube say s %50 oran nda artarak 24 e ulaflt. GAP Güneydo u Tekstil için 50 milyon USD lik 4 y l vadeli murabaha sendikasyonu körfez ülkelerinden Bireysel Bankac l k Departman kuruldu. bugüne kadar al nm fl olan en uzun vadeli kredi oldu. ISO Kalite Sertifikas na uygun görülen FitchRatings, D/E olan Bireysel notu upgrade ederek Avrupa n n ilk faizsiz finans kurumu oldu. D ye, AA () olan uzun vadeli ulusal notu da AA (tur) seviyesine yükseltti VISA ya do rudan üye olan ilk özel finans kuruluflu oldu. Körfez Bölgesi ndeki ve Avrupa daki bankalar n kat l m yla Genel Müdürlük Merkezi stanbul Mecidiyeköy den 265 milyon USD talep gören ve 2 y l vadeli 200 milyon stanbul Esentepe deki yeni modern binas na tafl nd. USD olarak gerçeklefltirilen murabaha sendikasyonu uluslararas piyasalardaki reytingi vurgulayan önemli bir finansal baflar oldu. 6 BÖLÜM 1

8 ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Ortakl k Ve Sermaye Yap s S ra No. Orta n Ad /Ünvan Hisse Tutarlar (YTL) Pay Oran (%) Kuwait Finance House T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü Kuveyt Sosyal Güvenlik Kuruluflu slam Kalk nma Bankas Komafl Kocatepe Modern Ma azac l k A.fi. Di er TOPLAM ,23 18, ,38 0, Hesap dönemi içinde ortakl k ve sermaye yap s nda de ifliklik olmam flt r. Kuwait Finance House ve T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü yüzde 10 un üzerinde pay sahibi olmalar nedeniyle Bankalar Kanunu kapsam nda nitelikli pay sahibi ortaklard r. Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, Genel Müdür ve yard mc lar n n Banka sermayesindeki pay oran %0,13 tür. Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler 19 Ekim 2005 tarihinde yay mlanan 5411 say l Bankac l k Kanunu çerçevesinde kanunun gereklerine uyum sa lamak amac ile esas mukavele tadil edilmifltir. Bu çerçevede gerçeklefltirilen temel de ifliklikler; Ticari ünvan de iflikli i gerçeklefltirilmifltir. (Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim fiirketi olan ünvan Kuveyt Türk Kat l m Bankas Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifltir.) Denetim Komitesi kurulmufltur. Kanunun öngördü ü yönetimle ilgili düzenlemeler yap lm flt r. 7 BÖLÜM 1

9 Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K: 910, fiiflli stanbul Turkey Phone : (212) Fax : (212) GENEL KURULA SUNULACAK YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Genel Kurulu na: Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin 31 Aral k 2006 tarihi itibaryla haz rlanan y ll k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetiminden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin olarak denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmiytir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetiminden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan n olup olmamas konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla 5411 say l Bankac l k Kanununun 40 nc maddesi gere ince yürülükte bulunan düzenlemelerde belirlenen husus ve esaslara uygun olarak bankan n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet Yönetim Kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. An Affiliated Firm of Ernst & Young International Fatma Ebru Yücel, SMMM Sorumlu Ortak, Bafldenetçi 2 Mart 2007 stanbul, Türkiye 8 Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. is an affiliated firm of Ernst & Young International.

10 Bankac l k ve finans sektöründe her geçen gün kendine daha sa lam bir yer edinen Kuveyt Türk, yaln zca bankac l k faaliyetleri ile de il kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçeklefltirdi i ve destekledi i projeler ile ad ndan söz ettirmektedir.

11 YÖNET M KURULU Mohammad S. A. I. ALOMAR Yönetim Kurulu Baflkan 1959, Kuveyt. California Chapman Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu. Pearl Yat r m fiirketi nde mali analist, inflaatemlak, yat r mlar ve sat n alma müdürü görevlerinde bulunduktan sonra, 1992 y l nda Kuveyt Finans Kurumu bünyesine kat lan Alomar, Uluslararas nflaat Emlak Sektöründe çeflitli görevlerinin ard ndan ayn departman n Genel Müdür Yard mc l görevine vekalet etti y l nda Kuveyt Finans Kurumu Yat r m Sektörü Genel Müdür Yard mc l yla görevlendirilen Alomar 2000 y l ndan beri Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütmektedir. Alomar ayr ca Kuveyt Finans Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapmaktad r. Abdullah T VN KL Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s 1959, Erzurum. stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald. Özel sektörde çeflitli yöneticilik kademelerinde bulunan Tivnikli, y llar aras nda Albaraka Türk Kat l m Bankas nda Proje ve Finansman Bölüm Müdürlü ü nde görev ald y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s görevine atanan Abdullah Tivnikli, halen bu görevine devam etmektedir. Azfar Hussain QARNI Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 1956, KaraçiPakistan. Ned Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Karaçi Üniversitesi flletme ve ktisat Fakültesi flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald. Profesyonel ifl yaflam na Pakistan da Imperial Chemical Industries de Uzman Yard mc s olarak bafllayan Qarni, Pakistan da faaliyetlerini sürdüren National Development Finance Corporation n de iflik kademelerinde görev yapt ktan sonra Baflkan Yard mc l na kadar yükseldi y l nda slam Kalk nma Bankas Proje Sermaye Görevlisi olarak atanan Qarni 2003 y l ndan beri de Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i ni sürdürmektedir. Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 1954, Kuveyt. Kuveyt Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun olmufltur. Kuveyt Ticari Bankas nda ifl hayat na at lan Al Fouzan sonras nda Kuveyt Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluflu nda 6 y l süreyle fltirakler Yönetmeni olarak görev alm flt r y l nda Bankac l k Departman na Müdür olarak atanan Al Fouzan, 2004 y l ndan itibaren ise Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluflu ndaki kariyerine Finans ve Yönetim Genel Müdür Yard mc s olarak devam etmifltir. Al Fouzan, A ustos 2006 tarihinden itibaren Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktad r. Shaheen Hamad Abdulwahab AL GHANEM Yönetim Kurulu Üyesi 1968, Kuveyt. Kuveyt Üniversitesi ktisadi ve Siyasi Bilimler Bölümü nden mezun oldu y l nda Kuveyt Ulusal Petrol fiirketi nde Muhasebe fiefi olarak ifl hayat na at lan Al Ghanem, sonras nda Körfez Bölgesinin önde gelen yat r m flirketlerinde çal flt ktan sonra 2001 de Kuveyt Finans Kurumu nda Mali Kontrol Departman Müdürü olarak görev yapt. Al Ghanem, 2006 itibariyle Kuveyt Türk Kat l m Bankas nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirildi. 10 BÖLÜM 1

12 YÖNET M KURULU Kenan KARADEN Z Yönetim Kurulu Üyesi 1955, Giresun. Trabzon Fatih E itim Enstitüsü FizikKimya Bölümü nden mezun olmufltur. Trabzon Vak flar Bölge Müdürlü ü Emlak Memurlu u nda ifl hayat na bafllayan Karadeniz, sonras nda stanbul Vak flar Bölge Müdürü, stanbul Bölge Emlak ve Gelirler Müdürü olarak görev ald, stanbul Büyükflehir Belediyesi Emlak Müdürlü ü nde görev yapt ktan sonra s ras yla Kiptafl A.fi. ve Halk Ekmek A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi oldu y l ndan bu yana T.C. Vak flar Genel Müdürlü ü nde Daire Baflkanl Ve Genel Müdür Yard mc l görevini yürüten Kenan Karadeniz, May s 2006 y l ndan itibaren Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktad r. Dr. Adnan ERTEM Yönetim Kurulu Üyesi 1965, Erzincan. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald y l nda Sosyal Yap ve Sosyal De iflim konulu teziyle doktora ünvan n kazand. fl hayat na 1988 y l nda Vak flar Genel Müdürlü ü Teftifl Kurulu Baflkanl nda Müfettifl Yard mc s olarak bafllayan Ertem, ayn kurumda de iflik görevlerde bulunduktan sonra 2002 y l nda stanbul Vak flar Bölge Müdürü olarak atand. Ayn y l Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. nin Yönetim Kurulu Üyeli i ne de atanan Adnan Ertem halen bu görevini yürütmektedir. Fawaz KH E AL SALEH Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi 1963, Kuveyt. ABD de Macalester College in flletme ktisat Bölümü nden mezun oldu y llar nda Ernst & Young da Denetçi ve Yönetmen olarak çal flt. Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine 1996 y l nda Fon Yönetimi Departman nda görev alarak kat lan Saleh, y llar aras nda Genel Müdür Bafl Yard mc s olarak görev yapt. Kas m 2006 itibariyle Kuveyt Türk Yönetim Kurulu Üyeli i ne atand. Ufuk UYAN Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 1958, Eskiflehir. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesini ald. fl hayat na Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde Araflt rma Asistan olarak bafllayan Uyan, Türkiye S nai Kalk nma Bankas nda Özel Araflt rmalar Müdürlü ü nde araflt rmac ekonomist olarak görev yapt ktan sonra, 1989 da Proje ve Yat r mlar Müdürü olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda Genel Müdür Yard mc l görevine getirilen Uyan, 1999 y l ndan bu yana Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. 11 BÖLÜM 1

13 ÜST YÖNETIM Soldan Sa a Ahmet Süleyman KARAKAYA Genel Müdür Yard mc s, Kurumsal ve Ticari Bankac l k rfan YILMAZ Genel Müdür Yard mc s, Bireysel Bankac l k Ruflen Ahmet ALBAYRAK Genel Müdür Yard mc s, Operasyon, Teknoloji ve dari Hizmetler Ufuk UYAN Genel Müdür Hüseyin Cevdet YILMAZ Denetim ve Risk Baflkan Bilal SAYIN Genel Müdür Yard mc s, Krediler Ahmet KARACA Genel Müdür Yard mc s, Mali Kontrol BÖLÜM 1

14 ÜST YÖNET M VE DENETÇ LER ÜST YÖNET M Ufuk UYAN Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 1958, Eskiflehir. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu. Ayn üniversitenin flletme Bölümü nden yüksek lisans derecesini ald. fl hayat na Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde Araflt rma Asistan olarak bafllayan Uyan, Türkiye S nai Kalk nma Bankas nda Özel Araflt rmalar Müdürlü ü nde araflt rmac ekonomist olarak görev yapt ktan sonra, 1989 da Proje ve Yat r mlar Müdürü olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda Genel Müdür Yard mc l görevine getirilen Uyan, 1999 y l ndan bu yana Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Bilal SAYIN Genel Müdür Yard mc s, Krediler 1966, Adapazar. Ortado u Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Bankac l k kariyerine 1990 y l nda Albaraka Türk te bafllayan Say n, Kuveyt Türk bünyesine flef olarak 1995 y l nda kat lm fl ve Proje ve Yat r m Müdürlü ü nde görev yapm flt r da Fon Tahsis Yönetimi Müdürü olan Say n, 2003 y l ndan bu yana Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Ahmet Süleyman KARAKAYA, Genel Müdür Yard mc s, Kurumsal ve Ticari Bankac l k 1953, stanbul. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi flletmemaliye Bölümü nden mezun oldu. Bankac l k kariyerine Garanti Bankas nda müfettifl olarak bafllayan Karakaya, ayn bankada Risk Yönetimi Müdürü, Krediler Müdürü ve Bölge Müdürü olarak görev yapt ten beri Kuveyt Türk te Kurumsal ve Ticari Bankac l k tan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini yürütmektedir. rfan YILMAZ Genel Müdür Yard mc s, Bireysel Bankac l k 1970, Hakkari. stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi flletme Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Bankac l k kariyerine 1990 y l nda Kuveyt Türk te Mali fller Müdürlü ü nde bafllayan Y lmaz, 1998 y l nda Teftifl Kurulu Baflkan, 2000 y l nda da Bireysel Bankac l k Müdürü olarak görev yapm flt r y l nda da Bireysel Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevlendirilmifltir. Ahmet KARACA Genel Müdür Yard mc s, Mali Kontrol 1970, Konya. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. New York State University Ekonomi Bölümü nden yüksek lisans derecesi ald. Uluslararas Bankac l k ve Sermaye Piyasalar konusunda tez çal flmalar bulunmaktad r. Hazine Müsteflarl nda Bankalar Yeminli Murak p Yard mc l olarak bafllad kariyerini en son Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bankalar Yeminli Baflmurak b olarak sürdüren Karaca, 2006 y l nda Mali Kontrol den Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld. Hüseyin Cevdet YILMAZ Baflkan, Denetim ve Risk 1966, stanbul. Bo aziçi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun oldu. Mart 1991 de Esbank Teftifl Kurulu Baflkanl nda Müfettifl Yard mc s olarak bankac l k kariyerine bafllad. Bu kurumda çeflitli görevlerde bulunduktan sonra, Eylül 2000 de Teftifl Kurulu Baflkan olarak Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri nden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Vekili olarak atanan Y lmaz, 2003 y l ndan beri Kuveyt Türk Denetim ve Risk Baflkan olarak görev yapmaktad r. Ruflen Ahmet ALBAYRAK Genel Müdür Yard mc s, Operasyon, Teknoloji ve dari Hizmetler 1966, stanbul. stanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. North Carolina State University de (ABD) Organizasyonel Liderlik ve flletme üzerine yüksek lisans derecesi ald y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine kat larak 1996 y l na kadar Mali Tahlil ve Pazarlama birimlerinde görev yapt. Kariyerini çeflitli firmalarda dan flman, yönetim kurulu üyeli i ve murahhas aza olarak devam ettiren Albayrak, 2002 y l nda fiubelerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Vekili ünvan yla tekrar Kuveyt Türk bünyesine kat ld y l nda Operasyon, Teknoloji ve dari Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak atand. Kashif Saeed KHAN Genel Müdür Yard mc s, nsan Kaynaklar ve Kalite 1969 Lahor, Pakistan. Punjab Üniversitesi (Pakistan) Teknoloji Fakültesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y l nda Coopers & Lybrand firmas nda dan flman olarak ifl hayat na at lan Khan, Citibank N.A. da Müdür Yard mc s, ard ndan da Kuveyt Finans Kurumu nda k demli dan flman olarak görev yapt y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine nsan Kaynaklar ve Kalite Müdürü olarak kat lan Kashif Khan, 2005 y l nda Genel Müdür Yard mc s oldu. DENETÇ LER Prof. Dr. Sabahattin ZA M Denetleme Kurulu Üyesi 1947 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden ve daha sonra ayn üniversitenin Hukuk Fakültesi nden mezun oldu y l nda stanbul Üniversitesi nde doktoras n tamamlad. Yurtiçi ve yurtd fl bir çok üniversitede ö retim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürdü. Sakarya Üniversitesi Dekan ve Yüksek Ö retim Kurulu Üyesi olarak görev yapt. slam Konferans OIC ve slam Kalk nma Bankas gibi uluslararas kurulufllarda da çal flan Prof. Dr. Zaim, mülki idare amirlikleri ile sektöründe öncü bir çok kurulufla üst düzey yönetici ve dan flman olarak hizmet verdi. Yapt hizmetlerden ötürü pek çok ödüle lay k görülen Sabahattin Zaim, bir çok kitap, makale ve akademik çal flman n da müellifidir. Ömer As m ÖZGÖZÜKARA Denetleme Kurulu Üyesi 1942 Gaziantep. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat ve Maliye Bölümü nden mezun oldu. fl hayat na Maliye Bakanl Hesap Uzman Muavini olarak bafllad. ngiltere de sermaye piyasas ve yat r m fonlar konusunda etüd ve incelemelerde bulundu. Hesap Uzmanlar stanbul Grup Baflkan Yard mc l ve Hesap Uzmanlar Kurul Baflkan Yard mc l görevlerinde de bulunan Özgözükara, y llar aras nda da Bo aziçi Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak çal flt. Çeflitli firmalarda Mali fller Müdürü, Yönetim Kurulu Baflkanvekili ve Yönetici olarak görev yapt. Mali Müflavirlik Mesle ini düzenleyen 3568 Say l Kanunun yürürlü e girmesi üzerine Yeminli Mali Müflavir s fat n kazanan Özgözükara, 1988 y l ndan beri Kuveyt Türk Kat l m Bankas A.fi. de Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Miktad YET M Denetleme Kurulu Üyesi 1953, Erzurum. stanbul Atatürk E itim Enstitüsü Matematik Bölümü nden mezun oldu y l nda T.C. stanbul Vak flar Bölge Müdürlü ü nde ifl hayat na at ld. stanbul Büyükflehir Belediyesi Emlak Müdürlü ü nde yöneticilik yapt y l nda stanbul Vak flar Bölge Müdür Yard mc s olarak görevlendirilen ve halen bu görevini sürdüren Miktad Yetim, 2006 y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas bünyesine Denetleme Kurulu Üyesi olarak kat ld. 13 BÖLÜM 1

15 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI De erli Hissedarlar m z, Bu y l çok az baflkana nasip olan bir mutlulu u yaflad m. Onurla bildiriyorum ki; Kuveyt Türk Kat l m Bankas (KTKB) On Y ll k Stratejik Geliflme Plan n n beflinci y l için belirledi imiz hedeflere, üçüncü y lda ulaflm fl bulunmaktad r. Bu baflar Türk pazar na olan inanc m z n ve Türkiye de faizsiz bankac l n geliflimine verdi imiz önemin tart flmas z bir kan t. Son üç y lda toplam bilanço de erimizi neredeyse iki kat na ç kard k. Ayn zamanda flube a m z yaklafl k yüzde 50 oran nda genifllettik. Daha da önemlisi, bütün bunlar baflar rken ayn zamanda kârl l m z da tatmin edici düzeylerde tuttuk ve 2006 y l Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n flimdiye kadarki en kârl y l oldu. KTKB neredeyse kuruluflundan beri yenilik aç s ndan Türkiye de faizsiz bankac l k sektöründe lider oldu. Bu yeniliklerin aras nda, ç r açan plastik kartlar, müflteri ihtiyac na göre hizmet ve kâr seviyeleri de iflen farkl dilimlerde hesaplar ve daha birçoklar bulunuyor y l nda yenili e verdi imiz önem do rultusunda KTKB olarak müflterilere ilk düflük maliyetli, konut finansman kredisini sunduk. Banka olarak bu üründen son derece mutluluk duyuyoruz, çünkü düflük finansman maliyetimizi Türk tüketicisi ile paylaflarak onlar n ev sahibi olma hayallerini gerçeklefltiriyoruz. Bir baflka önemli yenili imiz de Esnaf Finans oldu. Küçük iflletmeci ve esnaf için her türlü bankac l k ve finansman çözümünü sa layan bu üründeki amac m z, pazar n göz ard edilmifl bir kesimine geliflmifl bankac l k hizmetlerini götürmekti. Bireysel ve kurumsal bankac l k alanlar nda sundu umuz hizmetlerin çeflitli özelliklerini en mükemmel flekilde bir araya getirerek tasarlanm fl olan bu paket ile, canl ekonomiyi oluflturan Türkiye nin küçük iflyeri sahiplerine, ticaret erbab na, esnaflar na ve giriflimcilerine kendilerine özgü ihtiyaçlar için hizmet sa lad k. Onlar n ihtiyaçlar n ve flartlar n anlayabilmek, onlara kendilerini dev bir holding flirketi gibi hissettiren hizmeti götürmemize de olanak sa l yor ve tahmin edilece i gibi eski ve yeni bütün müflterilerimizin buna tepkisi son derece olumlu. Esnaf Finans, gerçek ekonomi ve yükselen hayat standartlar na katk da bulunma yollar m zdan biri, ama birçoklar daha var. Örne in ticaret finansman alan ndaki hizmetlerimizle Türk ihracatç lar n n dünya pazarlar na ulaflmas na yard mc oluyor ve Türkiye nin uluslararas rekabet gücüne sahip bir ekonomiyi kurmak için ihtiyac olan hammadde ve teçhizat ithal edebilmelerini sa l yoruz. KTKB nin 2007 y l stratejisi, bireysel ve kurumsal bankac l kta eflzamanl büyümeye odaklanman n devam n içeriyor de en az on befl yeni flubenin aç l fl ve Almanya daki temsilcili imizin yat r m bankas na dönüfltürülmesi ile flube a m z n genifllemesini planl yoruz. Uluslararas alanda da, yat r mc lara yüksek gelir sunacak finansman kolayl klar sa lamak ve KTKB müflterilerine uygun ödeme koflullar ve vadeler sa lamak için çal flmaya devam edece iz y l nda KTKB aç s ndan en önemli geliflme, 265 milyon USD taleple karfl lanan ve 200 milyon USD olarak gerçekleflen murabaha sendikasyonu oldu. Yabanc yat r mc lar n Türkiye ye olan ilgisi ve bankam za olan güvenlerinin bir göstergesi olmas aç s ndan ayr bir öneme sahip olan bu ifllem için yüzde 160 n üzerinde fazladan talepte bulunuldu. Üst limiti 200 milyon USD olarak belirlenen sendikasyon hizmeti, imalat ve inflaat gibi bu alanlardaki gerçek sektörel büyümeyi finanse etmek üzere düflük maliyetli fon hizmetidir. Bu tür bir fon kayna n Türkiye ye getirmek, ekonomiye olan katk lar m z art rmam za olanak veriyor, ekonomik büyümeyi teflvik ediyor ve önemli katma de erli sanayilerde istihdam oluflturuyor y l içinde önemli bir geliflme olarak yaklafl k 50 milyon USD yi bulan bir sermaye art fl planlamaktay z. kinci on y l m z n sonuna do ru yaklafl rken Kuveyt Türk Kat l m Bankas, her zamankinden daha güçlü ve dinamik. Uzman kadromuz, deneyimleri ve yapt klar yenilikçi ifllerle sektörde öncü durumundad r. Hem hissedarlar m z hem de Türkiye için güzel sonuçlar elde ederken yeni y lda da yine rekor büyüme ve kârl l k bekliyoruz. Bunu mümkün k lan bütün çal flanlar m za teflekkür etmek ve hem yöneticilerimize hem de yönetim kurulumuza kararl ve vizyon sahibi liderlikleri için flükranlar m ifade etmek istiyorum. Sayg lar mla, Mohammed S. A. I. AL OMAR Yönetim Kurulu Baflkan 14 BÖLÜM 1

16 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Say n Hissedarlar m z, Faaliyetlerimizin ve flube a m z n rekor düzeydeki genifllemesini devam ettirdi imiz ve Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n (KTKB) rekor kâr elde etti i bir y l n ard ndan sizleri selaml yorum. Bu tür çarp c sonuçlar on y ll k stratejimizin etkilili inin ve do ru yarg lar n n yan s ra ayn zamanda Türk ekonomisindeki de iflikliklerin ne kadar genifl kapsaml ve temelden oldu unu da kan tl yor. Uzun zamand r savundu umuz bu de ifliklikler, bizim ve de erli hissedarlar m z n bu dinamik ulusun ekonomisinde her zaman gördü ü potansiyeli aç a ç kard y l süresince hem bireysel hem de kurumsal bankac l a odaklanan çift yönlü bir strateji izledik. Bu, ifl yapt m z alanlar ve riskimizi çeflitlendirmemizi, ama ayn zamanda da Türkiye nin güçlü ekonomik performans ndan maksimum düzeyde yararlanmam z sa layacak bir konumda olmam z sa lad. Gayri safi milli has la (GSMH) y lda tahmini olarak yüzde 6 ve ihracat da neredeyse yüzde 20 oran nda büyürken, bu çift tarafl strateji, kâr hanemizin de gösterdi i gibi, mükemmel sonuçlar verdi. Daha da önemlisi, var olan müflterilerimize verilen kredileri 2006 da yüzde 35 oran nda art rmam za olanak sa layan türde bir ifle odaklanarak bilançomuzda gerçeklefltirdi imiz art fl, 2007 y l nda ve sonras nda gittikçe artacak bir büyümenin yolunu açt. Bu da müflterilerimizin KTKB ye olan derin ba l l n n ve kadromuzun müflteri baz m z n ihtiyaçlar na cevap veren yenilikçi faizsiz ürünler gelifltirebilme kapasitesinin bir göstergesidir. Düflük maliyetli uluslararas fonlara kolayl kla eriflimimiz sayesinde bunlar iç piyasada de erlendiriyor, gayri nakdi krediler ve uzun vadeli faizsiz konut kredileri gibi ürünlerle de müflterilerimizin hizmetine sunuyoruz performans m z ile birlikte Kurumsal Bankac l k sektörümüz müflteri say s n %17 art rm fl olup, 2007 için ayn h zla yüzde 20 lik bir art fl hedef seçmifltir. Bireysel Bankac l k alan nda uygulamakta olunan ürün çeflitlendirmesi sayesinde toplanan fon büyüklü ü milyon USD ye ulaflm flt r. Bu güçlü art fl do al olarak hem 2006 y l sonunda 2,4 milyar YTL yi bulan fonlar m zda, hem de yine y l sonu itibar yla 2,9 milyar YTL yi bulan varl klar m zda önemli art fllara yol açm flt r. Bu da hem müflterilerimizin KTKB ye olan güvenini hem de faizsiz bankac l a olan yenilikçi ve proaktif yaklafl m m z yans tmaktad r. Bankam z n faizsiz finansta yenilik konusunda uzun bir geçmifli bulunmaktad r. Biz de bu konuya odaklanmaya devam ediyoruz, çünkü elde edilen sonuçlar hep flunu gösteriyor ki pazara yeni ürünler sunmak müflteri çekmenin ve elde tutman n en iyi yoludur. KTKB nin faizsiz finans pazar n n en cazip kesimlerindeki pazar pay bunu aç kça gösteriyor ve 2007 nin ilk çeyre inde sunulacak iki önemli ürünle de yenilikler devam ediyor. KTKB sayesinde ilk defa faizsiz tasarruf sahipleri diledikleri flekilde fonlar n n vadesini seçme flans na sahip olacak ve yüksek kazanç, kolayl k ve esneklikten ayn zamanda yararlanabilecektir. KTKB nin stanbul Alt n Borsas nda ruhsatl ilk Kat l m Bankas olmas ile birlikte tasarruf sahipleri tasarruflar n alt na ba l hesaplarda de erlendirebilecektir. Alt n Borsas ndaki faaliyetlerimiz, kurumsal müflterilerimize çeflitli nakit yönetimi ve hedging (risk azaltma) ürünleri sunabilmemizi de sa l yor. Türkiye nin 2006 da ihracattaki çarp c büyümesinin bafl n çeken ve ülke ihracatta 110 milyon USD hedefine do ru ilerlerken daha da zenginleflecek olan üreticiler ve ticaret kesimi, Türk ekonomisinin liderleri konumundad r. Gayri nakdi kredi ifllemlerimiz ile bu tür katma de erli hizmetlerimiz, bu kesimin faizsiz finansta KTKB yi ortak olarak tercih etmelerine neden olmaktad r. Bankam z n bu kiflilerle olan güçlü ba lant lar, faizsiz uluslararas sendikasyon kredisi hizmetimizin hacmini neredeyse iki kat art rd. Önemli hedeflerimizden biri de ürün yelpazemizi ve hizmet kalitemizi Türkiye nin en dinamik üreticilerine ve giriflimcilerine sunmakt r. Böylelikle küçük ve yeni iflletmelerin, büyümeleri ve Türk ekonomisine daha büyük katk larda bulunmalar için ihtiyaç duyduklar fon kaynaklar ve mali ürünlere ulaflmalar n sa lamay planl yoruz. Bu hususta son derece güzel tepkiler ve talepler al yor, bunun ve di er yeni ürünlerimizin 2007 y l için hedefledi imiz yüksek büyüme seviyelerine ulaflmas n bekliyoruz de flube say m z art rarak hem co rafi alan m z geniflletecek hem de kilit pazarlardaki varl m z sa lamlaflt raca z. fiube say m zdaki art flla birlikte ama daha çok sürekli daha iyiye do ru giden hizmet kalitemiz ve yenilikçi ürünlerimizin etkisi ile, y l sonu itibar yla yeni müflteri say m z ciddi oranda art rmay hedefliyoruz. Bunlar iddial hedefler olmakla beraber, befl y ll k büyüme çizgimiz, ayn derecede iddial kârl l k hedefimiz gibi bunlar n da ulafl labilir oldu unun aç k bir göstergesidir. Bu hedeflere ulaflmak için çal fl rken baflar m z n s rr Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n ifline ba l ve profesyonel çal flanlar olacakt r y l nda performanslar için kendilerine teflekkür ediyor, 2007 de yeni baflar lar bekliyorum. Sayg lar mla, Ufuk Uyan, Genel Müdür 15 BÖLÜM 1

17 KURUMSAL BANKACILIK Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal Bankac l k Departman müflterilerinin her türlü bankac l k ihtiyaçlar n karfl lamak için genifl bir ürün yelpazesi ortaya koymaktad r. Sektör seçimi gözetmeksizin, her büyüklükte müflteriye üstün hizmet anlay fl ile yüksek kalitede hizmet sunan Kuveyt Türk, kurumsal müflterilerinin ifl yaflamlar n kolaylaflt racak verimli ve etkin ürünler sunmay kendine amaç edinmifltir. Bu anlamda kurumsal bankac l k Kuveyt Türk ün en güçlü faaliyet alanlar ndan biri olmaya devam edecektir ya müflteri taban n geniflletmek, müflteri bafl na düflen verimlili i art rmak ve koyulan finansal hedeflere ulaflma misyonu ile bafllayan Kuveyt Türk, y la yay lm fl faaliyetler bütünü ile ürünlerini efektif bir flekilde kulland rm flt r. Krediler, gayri nakdi krediler, d fl ticaret finansman hizmetleri ve benzeri ürünler ile kurumlar n farkl etkinliklerinin finansal ihtiyaçlar n karfl lamak ad na, onlara has tasarlanm fl nakit ak fl ve ödeme sistemleri sunulmaktad r. Kurumsal bankac l k ürünleri iflletmelerin üretim sürdürülebilirliklerine hizmet eden, yurtiçi yurtd fl ifl olanaklar n destekleyen, mevcut bankac l k iliflkilerini kolaylaflt ran ürünlerdir. Kurum kârl l na katk s hâlihaz rda oldukça yüksek olan Kurumsal Bankac l k olarak gerçekleflmifl d fl ticaret hacmi 2006 y l nda 2 milyar USD seviyesine ulaflm flt r. Kurumsal çözümler alt nda sürekli yeni ürünler oluflturma çal flmalar alt nda, nakit yönetimi uygulamalar nda 2007 y l içinde Do rudan Tahsilât Sistemi nin hayata geçirilmesi planlanmaktad r. Büyüme hedeflerinde öncelik verilen taahhüt ve d fl ticaret sektörlerine 2007 y l içerisinde de öncelikli olarak e ilinilecektir. Dolay s yla teminat mektuplar ve d fl ticarete a rl k verilecektir. Kurumsal müflterilerin alternatif da t m kanallar n etkili bir flekilde kullanmas hem müflteri memnuniyeti hem de kurum olarak maliyetlerin azalt lmas noktas nda ciddi önem arz etmesinden dolay 2006 y l nda oldu u gibi 2007 y l nda da kurumsal müflterilerin baflta internet bankac l olmak üzere di er alternatif da t m kanallar na yönlendirilmesine önem verilmeye devam edilecektir. Krediler Kurumsal ve Ticari Bankac l k, Bireysel Bankac l k, ilgili di er bankac l k birimleri ve flubelerle iflbirli i halinde çal flmalar n yürüten Krediler Departman, bankac l k sektöründeki en son geliflmelere paralel olarak de erlendirme süreçleri ve flirket puanlama sistemlerindeki ifl yönetim süreçlerini güncellemekte, buna ba l olarak da sektör ad na daha 2006 y l kârl l k hedefini tutturmakla kalmay p %147 lik bir gerçekleflme sa lam flt r. Krediler bir finans kurumu için yüksek kârl l k sa lad gibi ülke ekonomisine de mikro ve makro düzeyde olumlu katk sa lamaktad r. Kuveyt Türk elindeki kurumsal bankac l k nakdi krediler ürünleri ile yeni ifl fikirlerinin gerçeklefltirilmesini sa lamak ve ifl alanlar n n gelifltirilmesini ön ayak olmak, özvarl k ve borçlanma imkân s n rl flirketlerin büyümelerine destek olmak, ister büyük ister küçük, firmalar n finansal etkinliklerinde maliyetlerini düflürmek ve kâr kazand rmak gibi faydalara hizmet etmektedir y l nda bu amaçla gerçeklefltirilen kredi ifllemlerinde hedeflerin %99 una ulafl lm flt r. Kredi kullan m nda gayri nakdi kredilerin pay na bak ld nda ise çok daha ciddi bir baflar görülmektedir, keza 2006 y l hedef de erlerinin %120 nin üzerinde baflar gerçekleflmifltir. Ulafl lan yüksek gerçekleflme hedeflerinde kurumsal müflteri say s nda sa lanan art fla iflaret etmek yanl fl olmayacakt r y l içinde müflteri say s n n %17 art r lm fl olmas y ll k hedeflerin gerçeklefltirilmesine oldu u kadar büyüme hedeflerine de katk da bulunulmufltur. Böyle bir büyüme 2007 y l içinde %20 lik müflteri say s art fl hedefini gerçekçi k lmaktad r. D fl ticaret finansman alt nda akreditif ifllemleri, arac l k, garanti mektubu sa lama gibi hizmetler ile 2006 y l nda bir önceki y la göre kendini ikiye katlayan bir performans ortaya koyulmufltur y l nda 1,1 milyar USD güvenilir veriler elde etmektedir y l nda firmay de erlendiren Kurumsal Krediler Bölümü, baflvuruda bulunan flirketlerin mali durumunu titizlikle de erlendirmifl, bunun yan nda limitin kullan laca yat r m da incelemeye alm flt r. Bütün de erlendirmeler yap lan müflteri ziyaretleri, firman n finansal durumu ve talep edilen limitin kullan laca yat r m çeflidine dayanarak yap lm flt r. De erlendirmelerin yar ya yak n mevcut limitlerin yenileme, yükseltme veya yeni müflterilere limit tahsisi ile sonuçland r lm flt r y l nda yeni müflterilere tahsis edilen krediler 1 milyar USD yi aflarken, mevcut limitlerin yenilenmesi veya art r lmas ndaki limit miktar 3,1 milyar USD yi aflm flt r y l nda yeni fon talebi için firma baflvurmufl ve bu firmalar n %61 inin baflvurusu onaylanm flt r. Kuveyt Türk kredi uzmanlar, inceledikleri projeyi öncelikle geri ödeme ve güvenilirlik aç s ndan de erlendirmekte; müflteri ziyaretleri, mali tahliller, istihbarat toplama ve raporlama gibi uluslararas platformda kabul görmüfl yöntemleri uygulamaktad r. Bu yaklafl m sayesinde, Türkiye deki tüm finans kurulufllar aras nda en yüksek uluslararas reytinglerden birine sahip kurumlardan birisi olmufltur. Krediler departman geliflmifl altyap s ve iyi yetiflmifl personeliyle Kuveyt Türk müflterilerine sundu u hizmetlerin h zl ve yüksek kalitede olmas na devam edecektir. 16 BÖLÜM 1

18 B REYSEL BANKACILIK hizmetlerinde a rl kl olarak ticari kart sektöründe büyümeyi hedeflemektedir. Geniflleyen kredi kart ürün gam ve ifllevlerinin daha iyi yönetilmesini sa lamak amac yla organizasyonel de iflikli e ve ifl ak fllar nda iyilefltirmelere gidilmifltir. Ödeme Sistemleri ad alt nda bir departman kurularak her türlü kredi kart iflleri bir çat alt na toplanm flt r. Söz konusu yap lanma ile kredi kart n n yan s ra ATM ve POS hizmetlerinin de kalitesinin art r lmas hedeflenmifltir. Bireysel bankac l ktaki geliflimini iddial hedefler ve emin ad mlarla sürdüren Kuveyt Türk, altyap yat r mlar, yeni projeleri ve gelifltirilen ürünleri ile ivmeli bir geliflim grafi i çizmektedir. Bireysel bankac l k halen kendini gelifltirmekte olan yap lanmas ile dahi 2006 y l içinde gerçeklefltirilen faaliyetleri ile banka kâr na %28 lik bir katk da bulunmufltur. Bireysel yat r mlar ve tasarruflara de er kat lmas n n ve ülke ekonomisine kazand r lmas n n sosyal sorumlulu u ile tasarlanan ürünler için karfl l kl fayda gözetmek, yüksek kalitede hizmet sunarak müflteri memnuniyetini sa lamak Kuveyt Türk için yegâne hedeftir. Bireysel Bankac l dört ana bafll k alt nda toplayan Kuveyt Türk, ifllemlerini fon toplama, tüketici finansman, kredi kartlar ve alternatif da t m kanallar fleklinde bir grupland rma alt nda yürütmektedir. May s ve Haziran aylar nda Türk Liras nda meydana gelen de er kayb n n ve Merkez Bankas n n s k para politikas n n artan ivmeli geliflmeyi yavafllatmas na ra men, 2006 n n ilk yar s nda fon toplama anlam nda önemli bir baflar gösterildi. Bu baflar n n gerçekleflmesinde Kuveyt Türk ün uygulamakta oldu u ürün çeflitlendirmesi ve müflteri segmentasyonunun etkisi büyüktür. Y l sonu itibariyle Bireysel Bankac l k Sektörü toplanan fon büyüklü ü itibariyle USD ye ulaflarak, USD olan hedefini %91 oran nda gerçeklefltirmifltir e oranla yaklafl k %21 civar nda gerçekleflen fon toplamadaki büyümenin 2007 de de artarak sürdürülmesi hedeflenmektedir. Di er yandan bankac l k hizmet gelirleri alan nda önemli geliflme sa lanm fl ve 2006 y l sonu itibariyle bireysel müflterilerde 5.3 milyon YTL gifle hizmet geliri elde edilmifltir. Daralmas beklenen kâr marjlar n n faaliyet d fl gelirlerdeki art flla telafi edilmesi öngörülmektedir büyüme hedefleri yolunda küçük iflletme ürünlerine a rl k verilmesi planlanmaktad r. EsnafFinans bankac l k paketi ile küçük iflletmelerin ihtiyaç duyabilece i tüm bankac l k ürünlerini üstelik esnaflara özel indirimlerle sunan Kuveyt Türk, çek karneleri, çek tahsilâtlar, POS hizmetleri ve fon kulland rma oranlar nda kolaylaflt r lm fl süreçlerle ve düflürülmüfl ifllem maliyetleriyle hizmet sunmaya bafllam flt r y l sonu itibariyle bireysel fon kulland r m portföyü 500 milyon USD yi aflm flt r y l nda Küçük flletme a rl kl bir fon kulland rma program n n takip edilmesi öngörülmektedir. Bireysel Bankac l k Departman, 2006 y l nda da internet bankac l ve telefon bankac l hizmetlerinin verimlili ini art rmak hedefi ile teknolojik altyap yat r mlar na ve müflterilerini geri kazanma faaliyetlerine e ilmifltir y l nda telefon bankac l n n ifllevselli i ve kapasitesi daha da gelifltirilerek çok daha genifl bir müflteri grubuna kaliteli ve kesintisiz bankac l k hizmeti verilmifltir. May s 2006 da geliflmifl teknoloji ve yeni fonksiyonlara sahip internet flubesi müflterilerin kullan m na aç lm fl, böylece müflterilerin internet bankac l üzerinden daha fazla ifllem yapmalar na olanak sa lan rken, temel amaç olan flubeye duyulan ihtiyac n azalt lmas na da büyük katk da bulunulmufltur. fllem hacimlerinde her ay yaklafl k %6 l k art fl ile istikrarl bir geliflim yakalanm flt r y l nda toplam internet ve telefon bankac l üyeli i kayd e ulaflm flt r da POS terminali say s e ulaflm fl olup, bunun i mobil, kalan ise masaüstü terminaldir. POS ifllemler a n n geniflletilmesi ad na Sanal POS ve GPRS POS hizmetleri devreye al nm flt r. Üye iflyerlerinin artan taleplerini karfl lamak için adet yeni POS terminali al nmas planlanm flt r. Bunun yan nda, kullan mdaki POS terminalinin en etkin flekilde de erlendirilmesine çal fl lmakta ve POS cirosu yüksek iflyerleri hedeflenmektedir da 403 milyon YTL POS cirosu sa lanm fl olup 2007 y l nda POS cirosunun 430 milyon YTL olmas beklenmektedir y l nda ATM say s 75 e ulaflm flt r ve ATM kart ile toplamda adet ifllem gerçeklefltirilmifltir. Yeni aç lan flube say lar na paralel olarak 10 adet yeni ATM terminali kurulmufltur. Yurtiçi ortak nokta uygulamalar, yurtd fl VISA ATM paylafl m hayata geçirilmifl, ATM grafik ekranlar yeniden tasarlanm fl ve yenilenmifltir y l ATM projeleri aras nda zarfs z para yat rma, kredi kart borcu ödeme, fatura tahsilat hizmetleri ve GSM kontör sat fl yer almaktad r. Kuveyt Türk için son derece önemli olan Bireysel Bankac l k faaliyetlerinin artan bir ivmeyle büyümesi öngörülmektedir. Bu anlamda 2007 y l sonu itibariyle Bireysel Bankac l k sektörünün toplam Banka kârl l na katk s n n %44 olarak gerçekleflmesi beklenmektedir. Kredi kartlar nda örnek bir ürün olan SizCard, 2 y ll k bir süreç içerisinde çok ciddi bir geliflim göstermifl ve kurumun stratejik ürünlerinden biri haline gelmifltir. lk y l nda 4 milyon USD gelir sa layan Sizcard, 2006 da 12 milyon USD gelir getirmifltir. Buna ilave olarak 2006 y l içinde Sizcard n KOB lere yönelik Business Sizcard türü uygulamaya geçirilmifltir. Kuveyt Türk, kredi kart 17 BÖLÜM 1

19 ULUSLARARASI BANKACILIK, YATIRIM BANKACILI I VE HAZ NE Uluslararas Bankac l k Kuruldu u y ldan bu yana, kurumsal yap s ve kurulufl köklerinden gelen uluslararas kimli ini onurla tafl yan Kuveyt Türk, uluslararas bankac l k alt nda üretti i baflar l projeleri ile her geçen gün kurumun uluslararas vizyonuna stratejik katk larda bulunmaktad r. Uluslararas bankac l k faaliyetleri Kuveyt Türk ün uluslararas prestijini art rmakla kalmay p Türkiye yi de en iyi flekilde temsil etmekte ve ülkeye d fl Uluslararas iliflkilerinde muhabir banka a ile iyi ba lant lar n öneminin fark nda olan Kuveyt Türk y l boyunca muhabir banka ziyaretlerini hedefler ve ifl talepleri do rultusunda yürütmüfltür. Bu görüflmeler iliflkilerin güçlendirilmesi, yeni anlaflmalar n imzalanmas ve genifllemenin sürdürülmesi ad na olumlu sonuçlar sa lam flt r. Özellikle Katar ve Suudi Arabistan gezileri yeni ba lant lar kurulmas ad na geri dönüfller sa lam flt r. Körfez bölgesi ülkelerinden Birleflik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Türkiye nin finansal iliflkileri aç s ndan stratejik öneme sahip oldu u için gezi ajandas nda üst s ralarda bulunmufltur. Bunlara ilave olarak Avrupa ziyareti çerçevesinde Almanya daki temsilcili iyle birlikte Alman banka ve resmi makamlar yla da görüflmeler gerçeklefltirilmifltir. Körfez ülkeleriyle iflbirlikleri tesis etme ifllevi do rultusunda Bahreyn flubesinin stratejik bir konuma sahip oldu u, rakamsal sonuçlarla da aç kça görülmektedir. Bu anlamda Bahreyn flubesince toplanan mevduatlar 2005 y l nda 132 milyon USD iken, 2006 da 152 milyon USD olmufltur y l nda muhabir banka a nda say sal art fl yerine iliflkilerin derinlefltirilmesi yolunda bir strateji öne ç km flt r. Bu bankalarla hazine ve yat r m bankac l anlam nda yeni anlaflmalara imza at lm flt r. Muhabir bankalardan do rudan temin edilen finansmanda kaynak, yabanc yat r m girmesini sa lamaktad r. Bu anlamda 2006 y l çal flmalar na bak ld nda rakamsal neticeler baflar l bir faaliyet y l n iflaret etmektedir. Kuveyt Türk, 2006 y l faaliyetlerine yön vermek ad na d fl ticaretin finansman alan nda büyüme ve yabanc bankalarla karfl l kl uzun vadeli finansman anlaflmalar n n gelifltirilmesi fleklinde iki ana hedef ile bafllam flt r. Bu anlamda yurt d fl muhabir bankalar ve yat r mc kurulufllarla iliflkilerini do rudan ve yurtd fl flube ve temsilcili i vas tas yla sürdürmüfltür. sa lanan art fl Kuveyt Türk ün uluslararas bankac l k faaliyetlerini güvenilir temeller üzerinde sürdürdü ünü göstermifltir. kili anlaflmalarla sa lanan ve 2005 y l nda 50 milyon USD seviyesinde bulunan krediler y l n dördüncü çeyre inde gerçeklefltirilen sendikasyon borçlanmas na ilaveten 60 milyon USD ye ulaflan kaynak oluflturmufltur. 18 BÖLÜM 1

20 ULUSLARARASI BANKACILIK, YATIRIM BANKACILI I VE HAZ NE yetkilendirilmifl arac lar n iflbirli i ile taahhüt edilen ve düzenlenen 100 milyon USD tutar nda bir talep ile bafllayan sendikasyon kredisi ifllemidir. Sadece bir ay içinde yüzde 165 oran nda ilave talep ile karfl laflan ve 265 milyon USD seviyesini gören sözkonusu murabaha sendikasyonu için, iki y ll k vade ve son derece cazip bir maliyet ile 200 milyon USD üst s n r konmufltur. Yat r m Bankac l Kuveyt Türk Kat l m Bankas, yat r m bankac l alan nda Türkiye deki kat l m bankalar içinde standartlar belirleyen bir finans kuruluflu olmay sürdürmüfltür y l nda Kuveyt Türk Kat l m Bankas uluslararas bir üne ve önemli derecede deneyime sahip oldu u yap land r lm fl finansmana yo unlaflm fl, uluslararas bir itibar olan, yat r mc lar ve müflterilerin ihtiyaçlar na uygun flekilde ürün gelifltirebilen piyasadaki önemli oyunculardan biri haline gelmifltir. Kuruluflundan itibaren Yat r m Bankac l Müdürlü ü faaliyetleriyle Türkiye piyasas nda öncü olmufl ve 2006 y l nda da departman n iki önemli ilkine imza at lm flt r. KTKB Yat r m Bankac l Departman n n piyasaya tan tt ve halen sadece KTKB taraf ndan uluslararas yat r mc lara ve KOB lere sunulan Efllefltirilmifl Murabaha (Matched Murabaha) ürünü uluslararas kaynakl fonlara KOB lerin ihtiyaçlar n karfl lar y l nda Yat r m Bankac l Müdürlü ü enerji, imalat ve inflaat gibi dinamik sektörlerdeki müflterileri için 50 milyon USD tutar nda Efllefltirilmifl Murabaha ifllemi gerçeklefltirmifltir. Bunun yan nda KTKB büyük kurumsal müflteriler için de rekabetçi finansal çözümler sunmaktad r. Bunlardan en önemlisi, KTKB nin KFH, Kuveyt ve HSPC Plc. gibi ortak düzenleyiciler ile beraber arac l k etti i 130 milyon USD lik ifllemlerinde dahil oldu u Sendikasyon Kredileridir. Bu tarz büyük ölçekli ifllemler 2006 y l nda Türkiye nin iki büyük holdingine, Çal k ve Ülker gruplar lehine gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan ilki Çal k Grubu için yap lan 50 milyon USD ifllem; GAP Tekstil 4.25 y ll k vadesi ile Türkiye nin kayda geçen en uzun vadeli Murabaha Sendikasyonu olmufltur. Di eri ifllem ise toplamda 80 milyon USD ye ulaflan ve 3 y ll k vadesi ile uzun say labilecek Ülker Grubu flirketi olan Y ld z Holding için yap lan Murabaha Sendikasyonu dur. Kuveyt Türk e duyulan uluslararas güvenin ve Türk pazar na olan yo un ilginin göstergesi olarak her iki ifllemde yo un talep görmüfltür. Sendikasyonun belki de en ilginç yönü, kat l mc lar n neredeyse eflit say da olmak üzere Körfez Bölgesi ve Avrupa daki finansal kurumlardan oluflmas yd. Sendikasyonla sa lanan fonlar n yüzde 43 ünü oluflturan 86 milyon USD nin Avrupal kurumlar taraf ndan sa lanm fl olmas, Kuveyt Türk ün piyasadaki itibar n ve liderli ini Türkiye s n rlar d fl na da tafl d n n bir göstergesidir. Kuveyt Türk ün yenilikçi ve öncü yönünü sergilemesi aç s ndan Yat r m Bankac l Departman n n bu ifllemleri bir Road Show a ihtiyaç duymaks z n gerçeklefltirmesi önemli bir göstergedir. Türkiye deki di er Kat l m Bankalar da KTKB n n ad mlar n takip ederek kendi sendikasyon kredilerini gerçeklefltirmifllerdir. Hazine Hazine Bölümü risk yönetimi sorumlulu unu 2006 y l nda oldukça muhafazakar bir flekilde yerine getirmifltir. Kuveyt Türk Kat l m Bankas n n döviz pozisyonu s k limitler çerçevesinde yönetilmifltir. Ayn hassasiyet likidite yönetiminde de sergilenmifltir. Hazine Bölümü, bu muhafazakar yaklafl m > sayesinde 2006 y l nda meydana gelen dalgalanmalar n olumsuzluklar ndan etkilenmemifl ve kâr hedefine ulaflmay baflarm flt r. Hazine Pazarlama Birimi nin faaliyetleri sayesinde, do rudan hizmet verilen müflteri taban genifllemifl ve ilgili birimin kurumun kârl l na olan katk s artm flt r. Ürün gelifltirme ile ilgili faaliyetler de giderek h z kazanm fl ve KTKB stanbul Alt n Borsas na üye olmufltur. Yeni ürünlerin sunulmas yla, alt na dayal ifllemler önemli ölçüde artacakt r. Hazine Bölümü, 2007 y l içerisinde hisse senedi al msat m ifllemlerine bafllayarak bölüm kârl l n yükseltmeyi planlamaktad r. fiu anda, kâr amaçl al msat m ifllemleri yabanc para birimleri ile s n rl d r. Y l n en önemli ifllemi ise hiç kuflkusuz, Türkiye de bir Kat l m Bankas taraf ndan gerçeklefltirilmifl ilk sendikasyon olma özelli ini tafl yan Murabaha Sendikasyonu ifllemidir. Bu ifllem ABC Islamic Bank, Gulf International Bank ve Standard Chartered Bank n oluflturdu u y l nda Yat r m Bankac l Müdürlü ü enerji, imalat ve inflaat gibi dinamik sektörlerdeki müflterileri için 50 milyon USD tutar nda Efllefltirilmifl Murabaha ifllemi gerçeklefltirmifltir. BÖLÜM 1

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı