fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK de Düzen ve Kitleler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler"

Transkript

1 Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda manfletten verilen haberlere göre önde gelen falc lar m z(!) 2010 y l n n son günleri için flu tahminlerde bulunmufllar: Do al afetler, düflmanca eylemler, aç a ç kan s rlar, istihbarat bilgileri, ortaya ç kan gerçekler, fliddet eylemleri, güvenlik güçlerini ön plana ç karabilecek konular, kad nlarla ilgili sorunlar, yabanc ülkelerle ba lant l problemler, diplomatik iliflkilerde gerilim türünde olaylar n ön plana ç - kabilece i sonunda anlafl lan gaipten haber verenler bile politize olmufl durumda. Ama 2011 y l n n ayn geride b rakt m z y l gibi kapitalizmin hüküm sürdü ü dünyada ve Türkiye nin yukar daki türden önemli geliflmelere sahne olaca n tahmin etmek için müneccim olmaya gerek var m? flçi s n f ad na konuflan çeflitli renklerden kurumlar ve kifliler kadar, politik olarak yeterince uyanmam fl olan iflçilerin büyük kitlesi içinde de son derece yayg n olan bir görüfle göre, iflçiler kendi ekmek kavgalar ndan baflka fleylerle pek fazla ilgilenmez ve ilgilenmemelidir. Bu tür sorunlar tuzu kurular n iflidir. Bu, iflçilerin ekmek kavgalar yla ve onun ötesinde herfleyi üreten bir s - n f olmas na ra men sürekli açl k korkusuyla çal - flan ve yaflayan bir s n f olmaktan, ezilen ve sömürülen bir s n f olmaktan nihai olarak kurtuluflu kavgas yla bütün önemli politik olgu ve olaylar aras ndaki derin ve köklü ba lant y kavrayamayan, iflçi s n f n n kaderini bilinçli ya da bilinçsiz olarak sömürücü s n flar n politikas n n insaf na b rakan son derece darkafal bir görüfltür. flçi s n f içerde burjuvazinin çeflitli kesimleri aras ndaki kavgalardan, Kürt sorununa ve polis devletinin uygulamalar n n bütün görünümlerine kadar, d flarda emperyalizmin yeni savafl planlar na ve bu planlarda Türkiye ye biçilen rollere kadar bütün önemli politik sorunlar kendi nihai s n f ç karlar ve amaçlar do rultusunda de erlendirmeyi ö renmeden kendisini kapitalist sistemin bask ve sömürüsünden kurtulmaya götüren yolu çizmeyi ve hayata geçirmeyi asla baflaramayacakt r y l nda bafllayan kapitalizmin dünya çap ndaki ekonomik krizinin Türkiye deki yans malar emekçi kitleleri onikiden vurmaya devam ederken, tekelci sermaye krizi te et atlatman n da ötesinde servetlerine servet katmaya devam etti. Ekonomist dergisi taraf ndan her sene sonunda yay nlanan En Zengin 100 Aile-Kifli araflt rmas n n bu seneki sonuçlar na göre; en zenginlerimiz servetlerini dolar baz nda yüzde 20 ila yüzde 50 düzeyinde art r m fl. Bu y l da zirveyi kimseye b rakmayan Koç Ailesi ni serveti her geçen y l biraz daha artan fiahenk ailesi izle mifl. Ülker, Karamehmet ve Do an n s ras yla 3, 4. ve 5. s rada bulundu u listede, her biri 5-6 milyar dolarl k servetleriyle bafll bafl na bir dev haline gelmifl durumda olan Sabanc ailesinin dört üyesi ilk onun 7 ila 10. s ralar n paylafl yormufl. Kifli bafl na gelir rakamlar nda yap lan yeni düzenlemelerle dünyan n 15. büyük ekonomisi olmakla övünen Türkiye, Romanya n n 50., Panama n n 54., Jamaica n n bile 80. s rada yer ald Birleflmifl Milletler insani geliflme endeksinde ancak 83. s rada yer almaktad r. Böyle bir tabloda 2011 de de sermayenin en büyük korkusu sosyal patlama olmaya devam edecek. Yukar daki bilgileri aktard m z burjuva ekonomi dergisinin editörü bile flunlar yazmaktan kendisini alam yor: Sonuçta zengilerimiz daha da zenginlefliyor. Ya toplumun geneli için ne demeli? Her kesimi kapsayan bir zenginleflme söz edilebilir mi? Böyle bir fley söylenemez. Bunun için geçici mucizeler yerine, kal c l n, uzun vadenin peflinde koflmal y z. zlanda, Dubai, Yunanistan, spanya, Portekiz ve son olarak da rlanda örne inin iyi incelenmesi gerekiyor. Gerçekte bunlar yazan kifli, Türk sermayesinin kapitalist üretim anarflisinde kaç n lmaz olan krizlerin sonuçlar na karfl an lan geliflmifl ekonomilerin alamad hiçbir uzun vadeli önlemi alamayaca n kendisi de biliyor. Sermayenin sosyal patlama korkusu Türkiye nin do usunda sosyal ve ulusal ayaklanman n birleflmesi korkusuna dönüflüyor. Mustafa Koç un ifadeleriyle yükselen iflsizlikle gelebilecek sosyal sorunlar n, kutuplaflma ile birleflmesi halinde telafisi imkans z zararlara yol açabilece i düflüncesi para torbalar n n uykular n kaç r yor. Kodamanlar kameralar n önünde Kürtçe demokrasi ve bar fl mesajlar verirken sat r aralar nda sokaklarda ifade özgürlü ünün s n rlar n aflan gösteriler, hatta çat flmalara karfl sert önlemler Devam 16. sayfada Yeni CHP Eski Hikâye s. 2 Yüz Y ll k S n f Mücadelesi Tarihimizden - II s. 3 Liberaller ve Demokratik Özerklik s. 4 Dünyada ve Türkiye'de Wikileaks Skandal s. 5 NATO Zirvesi ve AKP'nin Yalanc Pehlivanl s. 5 Avrupa'da flçiler ve Ö renciler Ayakta s. 6 flçilik- flsizlik Güvencesizlik Sorunu s. 8 'Vergi Bar fl ': Sermayeyle Bar fl flçiyle Savafl s. 9 kinci Tekel Direnifli Sona Erdi s. 10 S n f Mücadelesinde Cezaevleri s. 11 Kad na Yönelen fiiddet ve Sömürü s. 11 'Fatih' Projesi - Küresel Sermaye ve Spor s.12 Tabiât 'Koruma' De il 'Kullanma' Kanunu s. 13 Okurlardan s

2 Düzen Cephesinden Yeni CHP Eski Hikâye Muhalefetteki burjuva partilerinde moda tabirle hararetli bir yeniden yap lanma süreci yaflan yor. Saadet Partisi bölünerek Has Parti yi do urdu. MHP de ise benzer bir bölünme korkusuyla küskünler partiye dönmeye ça r l yor. En çalkant l süreç ise, sermayenin AKP ye alternatif olabilecek bir konuma getirmek için teflvik etti i CHP de yafland. CHP deki k ran k rana koltuk çekiflmesi 15. Ola anüstü Kurultay sonucunda flimdilik bast r lm fl görünüyor. Bafl na Che flapkas geçirilen, K l çdaro lu nun delegelere yoldafllar diye seslendi i Kurultay dan, burjuva bas n na bak l rsa, yepyeni bir CHP do du. K l çdaro lu, yeni CHP nin ne oldu unun ipuçlar n daha önce vermiflti: Bihlun Tamayl gil: Sermaye Piyasas Arac Kurumu Genel Müdür Yard mc s ve Genel Müdürü olarak görev yapt. Özel Sektörde Yönetim Kurulu Üyeli i, Yat r m ve Üretim Finansman Dan flmanl görevlerinde bulundu. Özel flirket orta oldu ve flirketin yöneticili ini yapt. 22. Dönem stanbul Milletvekili. 22. Dönem de PAB ve NATO PA Türk Grubu Üyeli i görevlerini üstlendi. Son kurultayda Süheyl Batum un yerine Baykalc lar kontenjan ndan Genel Sekreterli e getirildi. Umut Oran: Koç un tekstil flirketlerinde yöneticilikten gelerek 1990 larda önde gelen tekstil krallar ndan biri konumuna yükseldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i nin Yönetim Kurulu Baflkanl ve Dünya Haz r Giyim Federasyonu Baflkanl yapt. Daha önce Kürt illerinde çal flan iflçilere asgari ücretin yar s n n ödenmesi (bölgesel asgari ücret) önerisiyle gündeme geldi. CHP nin iktidar olmas durumunda ekonomi yönetiminde ve Kürt sorununun ele al nmas nda önde gelen Yeni CHP Yönetiminden Portreler Düzen Partileri Kimden Ak l Al yorlar? Erdo an referandumda 12 Eylül öncesi kuyrukçu sosyalistlerin ünlü ileri demokrasi slogan n kendine maletmifl, yetmez ama evet formülüyle kendisine büyük bir destek sa layan devrimci solcu iflçi partisi ne katk - lar ndan dolay gerici sendikalardan bile önce teflekkür etmeyi de unutmam flt. Sahte sosyalistlerden ak l almak moda olacak ki, K l çdaro lu da günümüzün hür ve kabul edilmifl, Avrupa standartlar na uygun T K P sinin Aya a Kalk n, syan Edin! fleklindeki içi bofl sloganlar n Kurultay n bafl slogan yapt. Ayn flekilde, yeni kurulan Has Parti de flçilerin Kardeflli i Partisi ad alt nda 1960 lar n Türkiye flçi Partisi gibi bir etki yaratmak gibi büyük iddialarla kurulup herhangi bir baflar elde edemeyen partinin sadece sloganlar n de il Genel Baflkan n transfer etti. Sahte kuyrukçu sosyalizm burjuva partilerinin ak l küpü rolünü oynamaktan öteye geçemiyor. Ekonomik olarak özgür olmayan, siyasî olarak da olamaz ilkesi uyar nca yoksulluk ve iflsizlikle mücadele odakl ekonomik program haz rlanacak. Ama Bülent Ecevit ten farkl olarak ekonomik büyümenin motoru olarak devlet sektörü de il, özel sektör, özellikle de sanayici görülecek. Yine -bat ya hep kuflkuyla bakm fl olan- Ecevit ten farkl olarak Bat dan kopmamay, Bat yla iliflkileri gelifltirmeyi esas alacak. (Murat Yetkin in K - l çdaro lu yla Röportaj ndan, Radikal, 15 Kas m 2010) Yetkin in yorumuna göre Yeni CHP Ecevit in 1972 deki ç k fl n n AB ve özel sektör karfl t olmayan 2010 model güncellefltirilmifl hali ydi. Yeni CHP diye sunulan fley bundan ibaretti. Ne var ki, Ecevit in bizzat kendisi bu güncellemeyi (daha do rusu sözde sermaye ve bat karfl tl konusunda bu günah ç karmay ) 12 Eylül den sonra sermayenin TÜS AD gibi mabedlerinde hem de birkaç kere yapm flt de ve 1998 de TÜS AD da yapt tarihi konuflmalar hat rlanabilir. Ne zaman TÜS AD sermayesi seçimlerde CHP nin bafl na kufl kondurmak e ilimini ifade etse, CHP yöneticileri biz çok de ifltik, vallahi billahi devletçi-solcu-komünist de iliz diyerek bülbül kesilmifltir. Nitekim ifl dünyas nda (siz sömürü dünyas anlay n) CHP yönetimine tepeden konuflland r lan isimler de sermayenin ç karlar - na asla zarar vermeyece i, tam tersi daha da gelifltirece i konusunda K l çdaro lu na aç ktan kefil oluyor. Kad n Giriflimciler Derne i baflkanl - ndan CHP yönetimine transfer olan Gülseren Onanç bas na yapt aç klamada CHP nin seçimlerde yüzde oy almas n gerçekçi buluyorum diyor ve ifl dünyas n n CHP ye kuflkuyla bakt n kabul etse de bunlar ekonomiyi yöntemez imaj n de ifltirece iz, CHP mevcut ekonomi politikalar n sürdürüp sosyal politikalar da uygulayacak diye ekliyor. Gerçekten de, yeni oluflturulan CHP yönetiminin uluslararas sermaye kurulufllar yöneticilerinden Kemal Dervifl çi ekonomistlere, tekstil krallar ndan TESEV in süper liberal akademisyenlerine kadar mükemmel bir TÜS AD hükümeti kurabilecek yap ya kavuflturuldu unu görüyoruz. Burjuva düzeninde seçimler bir seçim-toto dur. Büyük sermaye talih kuflunu kimin kafas na kondurursa o kazanacakt r seçim-totosunda paras n Ecevit in partisine yat rmay düflünen bir patronun söyledi i gibi: fl alemi soldan sa a iflaret veren bir partiye daima s cak bakar. karar vericilerden biri olaca belirtilen bu beyefendiye göre, yoksullu un ve iflsizli in çözüm yolu bölgesel yar m asgari ücret, giderek asgari ücretin kald r lmas, Kore, Çin gibi ülkelerde uygulanan afl r sömürü yöntemlerinin uygulanmas ndan geçmektedir. Süheyl Batum: Demokrat Partili bir bakan n o lu olarak düne kadar Cindoruk tan sonra Demokrat Parti sinin Genel Baflkanl için ad geçiyordu. Aniden sosyal-demokrat oldu unu keflfederek Önder Sav dan boflalt lan CHP Genel Sekreterli i ne getirildi. Bülent Tanör ün 1997 deki Türkiye de Demokratikleflme Perspektifleri raporundan sonra 2001 y l nda Türkiye de Demokratikleflme Perspektifleri, Düflünce Özgürlü ü adl raporu yazarak 12 Eylül ün esas sahibi olan TÜS AD n demokrat maskesini takmas na katk da bulundu. Kendisini protesto eden ö rencileri Burhan Kuzu ve benzerlerinden de ileri giderek faflistler diye suçlad ktan sonra birgün içinde çarkedip ö rencilerin eyleminin demokratik tepki oldu unu aç klad. K sa süren Genel Sekreterlik görevinden muhtemelen kongrede ç kan sorunlardan sorumlu tutularak al narak Genel Baflkan yard mc l na getirildi. Gülseren Onanç: Michigan State University de pazarlama ve uluslararas ifl idaresi alan nda yüksek lisans n tamamlad. Eczac bafl, Ferro ve Balsu da çal flt y l nda pazarlama flirketi Go4 Marketing i, 2003 de de Ticketturk flirketlerini kurdu y l nda kurucu üyesi oldu u KA- G DER (Kad n Giriflimciler Derne i) nin baflkanl - na seçildi. Didem Engin: Yat r m dan flmanl, özellefltirme programlar, AB fonlar, s n r ötesi iflbirli i programlar konusunda uzman. Melda Onur: Kad n Eme ini De erlendirme (siz sömürme diye okuyun) Vakf n n Gönüllülerinden. Bu vakf n destekçileri aras nda ABD ve Kanada Konsolosluklar, ABD ve Avrupa Merkezli birçok fon ve sermaye kuruluflu bulunuyor. Sena Kaleli: Kamil Koç un veliaht. Faik Özt rak, Hurflit Günefl (Dervifl çi ekonomistler kontenjan ndan). Binnaz Toprak, Sezgin Tanr kulu (Avrupa Birli i sivil toplumcu liberaller kontenjan ndan) Enver Aysever (yeni ulusalc demagoglar kontenjan ndan) K sacas ; CHP bir düzen partisi olarak TÜ- S AD cumhuriyetinde hükümet olabilmesinin koflulunun sermayeyi ç karlar n AKP den bile daha fazla gerçeklefltirece ine ikna edebilmekten geçti ini çok iyi bilmektedir. K l çdaro lu nun oluflturdu u yeni parti yönetimi de bunu fazla yoruma gerek b rakmayacak flekilde kan tlamaktad r. 2 " flçi s n f n n kurtuluflu, bizzat kendi eseri olacakt r." (Marx)

3 fiÇ B RL Tarih Bilinci 100 Y ll k S n f Mücadelesi Tarihimizden - II ( fiÇ B RL Gazetemiz in 7. Say s ndan devam) II. Dünya Savafl Sonras : 1945 te savafl sonras politik mücadele h zland. lerici Demokratlar Cephesi Program ile iflçi ve emekçi halklar n demokratik talepleri dile getirildi. 14 May s 1946 da Esat Adil Müstecapl o lu baflkanl nda Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) kuruldu. Ard ndan TKP Genel Sekreteri Dr. fiefik Hüsnü De mer baflkanl nda Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP) kuruldu. Ayn dönemlerde TSP ve TSEKP d fl nda flçi Çiftçi Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi, flçi Partisi, Sosyal Adalet Partisi, Liberal Sosyalist Parti gibi partilerin kuruldu u görüldü. 20 fiubat 1947 tarihinde iflçi s n f n n birleflmesini de il da lmas n amaçlayan 5018 say l Sendikalar Yasas kabul edildi. Bu yasa; iflçi s n f n n toplu sözleflme, grev gibi haklar n k s tl yor. Ayr ca sendikalar n siyasetle u raflmas n siyasî partilerle ve uluslararas amaç gütmelerini yasakl yordu. Mahkemelere, çiflleri ve Çal flma bakanl klar na sendikalar kapatmaya varan yetkiler veriyordu. Buna ra men, çok az say da toplu sözleflme imzalanm flt r. Bunlar aras nda; Maden- fl Sendikas ile ktisadî ve S naî Tesisat ve flletmesi Afi aras nda 400 iflçiyi kapsayan sözleflme ile gene Dumex Ticaret TAfi a ait Bal kesir Demir Madenleri flletmesi aras nda 1200 iflçiyi kapsayan ifl sözleflmesi say labilir. CHP güdümünde iflçi s n f n n geliflme ve bilinçlenme mücadelesini denetlemeyi amaçlayan 73 sendika örgütlendi, tüm bask lara karfl iflçi s n f kimi temel taleplerini bu örgütler içinde de gündeme getirmeyi baflaracakt. 24 Mart 1948 de federasyon niteli inde stanbul flçi Sendikalar Birli i kuruldu. Bunu di er flehirlerde kurulan Bölge flçi Sendikalar Federasyonlar izledi. K sa sürede sendikalara kay tl iflçi say s 52 bine ulaflt. CHP nin iflçi s n f hareketini tamamen denetiminde tutma amaçlar bofla ç kar ld. dan (A D-CIA) yararlanmay ve iflçi s n f n n mücadelesini amaçlar ndan sapt rmay hedef alan bir kurulufl oldu unu gösterdi y l nda CHP güdümünde kurdurulan sendikalara karfl stanbul flçi Sendikalar Birli i ile Anadolu daki di er flçi Birlikleri tabandan gelen bask lar n ve iflçi s n f ndaki bilinçlenmenin zoru ile CHP nin kontrolünden ç kmaya ve daha olumlu bir geliflmeye yönelmifllerdi. Ve giderek bunlar, Türk- fl in karfl s nda ve iflçi s n f n n sendikal birli ini gerçeklefltirme mücadelesinde daha gerçekçi bir tutum tak nd lar. Birliklerin bu durumundan çekinen Türk- fl yöneticileri ve onlar yönetenler, sonradan D SK i kuran sendikac lardan baz lar n da etkileyerek 1963 te Ankara da düzenledikleri toplant da Birliklerin la vedilmeleri karar n ç kartmay baflarabildiler. Böylece Birlik temsilcileri olarak görevlendirmeyi sa lad lar. Türk- fl kuruluflundan bu yana ülkemizde Amerikan tipi sar sendikac l n kötü örneklerini vermifl, daima iktidarlar n dümen suyunda yürümüfl, patronlarla anlaflma yoluna girmifl, özetle iflçi s n f n n ekonomik mücadele örgütü olma niteli ini kazanamam flt r. 15/16 Haziran 1970 Direnifli nin ve olaylar n n en önemli nedenlerinden biri de budur. Bu dönemin ilerici siyasî örgütlerinden biri Dr. Hikmet K v lc ml n n öderli inde kurulan Vatan Partisi, di eri ise Avukat Orhan Arsal n kurdu u Demokrat flçi Partisi dir. (Devam edecek) fiÇ B RL * Bu yaz, S rr Öztürk ün kaleme ald, Sorun Yay nlar taraf ndan yay mlanan ve 1976 da 1. Bask s, 2001 de 2. Bask s yap lan fiÇ SINIFI SEND KALAR VE 15/16 HAZ RAN -Olaylar-Nedenleri-Davalar-Belgeler-An lar-yorumlar isimli çal flmas ndan yararlan larak haz rland. 4 Eylül 1949 da stanbul flçi Sendikalar Birli i nin karfl koymas na ra men Mensucat Sanayi flçileri Sendikas ve onu izleyen baz sendikalar bir aç k hava toplant s düzenlediler. Bu miting DP nin 1950 deki baflar s aç s ndan etkili oldu u gibi 1960 sonras na kadar da siyasal nitelikli tek iflçi mitingi olarak kald. Hükümetle sendikalar aras ndaki mücadele, hükümet lehine sonuçland. Kurulan birlikler, an lan yasan n 8/2. maddesine uygun olmad klar gerekçesiyle kapat ld lar. Siyasal-ekonomik bunal m n artmas, iflsizli in giderek ço almas ve 3008 say l yasadaki boflluklardan yararlanarak patronlar kolayca Lokavt yap yor ve toplu iflten ç karma yoluna gidiyor, sendikalara ve iflçilere bask uyguluyorlard. flçiler bu uygulamalara karfl yer yer direnifle geçtiler. Örnek: Zeytinburnu Çimento ve Kireç fabrikas nda, haklar n savunan bir iflçinin iflten at lmas üzerine üç vardiya halinde çal flan fabrikan n iflçileri topluca ifli b rakt lar; iflten ç kar lan iflçinin geri al nmas na kadar çal flmayacaklar n patrona bildirdiler. Bu direnifl fliddetli oldu. Özellikle Lastik- fl, Maden- fl ve Zonguldak Maden flçileri Sendikalar bu yolda fliddetli bir mücadeleye giriflti. 6 Nisan 1952 de kurulacak konfederasyonun Ana Tüzü ünün haz rlanmas için çeflitli iflçi sendikalar n n 28 delegesi Bursa da topland. Bu toplant da 5 kiflilik bir icra komitesi oluflturuldu, haz rlanan Ana Tüzük 31 Temmuz 1952 tarihinde Ankara Valili ine verilerek Türk- fl kurulmufl oldu. Bafllang çta iflçi s n f n n ekonomik mücadelesini daha iyi yürütmek ve CHP vesayetinden kurtarmak gibi parlak iddialarla kurulan Türk- fl in k sa sürede gerçek yüzü ortaya ç kt. D fl yard mdan, özellikle ABD yard mlar n- "S n f bilincinin büyük bölümü tarih bilincidir." (Lenin) Resimler: Tan Oral n Albümünden 3

4 Ulusal Sorun Liberaller Ve Demokratik Özerklik Tart flmas Despotizmin simgesi say lan Frans z kral XIV. Louis flu sözleriyle tarihe geçmiflti: l etat c est moi! ( Devlet benim! ). Bizim sahte demokrasi ve özgürlük flampiyonu liberallerimiz ise flöyle diyorlar: Demokrasi benim!. Öteden beri tutucu hükümetlerin eteklerinde demokrasicilik oynam fl olan liberal bay ve bayanlar kendilerini düflünülecek en ileri demokrasinin temsilcisi say yorlar. Bu durumda emekçi y nlar kendi mevcut ufuklar n aflan herhangi bir taleple ortaya ç kt klar nda tepkileri en tutucu kimlikleriyle tan - nan (bu anlamda kendi içinde tutarl olan) yazarçizer-politikac tak m yla bu afl r taleplere karfl sald r, afla lama ve küfür yar fl na girmek oluyor. Öyle ya, en süper demokrat liberallerimizin ufkunu aflacak talepler demokrasi s n rlar n n ötesinde anarfli say labilir ancak. Liberal süper zekâlar m z n zihninde yaln zca taleplerin belli bir s n r yok, görece kabul edilebilir ya da en az ndan tart fl labilir sayd klar, kitlelerin aflmamas gereken taleplerin gündeme getirilifl yöntemi konusunda da belli s n rlar vard r. Sivil hükümetlere yalvarma yolu d fl ndaki tüm yollar gayri-meflru ve y k c bulmaktad rlar. Özellikle de kitlelerin mevcut anti-demokratik rejime karfl kitlesel ç k fllar ve militan eylemler yoluyla geri ad m att rarak haklar n alma yolunu tutmas na temelden karfl d rlar. Son olarak gündeme gelen iki dillilik ve demokratik özerklik tart flmalar nda bunun örneklerini gördük. BDP Genel Baflkan Demirtafl n bölgede yasalar beklemeden çift dilli yaflam bafllat yoruz aç klamas na karfl burjuva medyada görüfllerine bafl vurulan yazarlar n demeçlerinden birkaç örnek: Ümit F rat: Uzun y llar siyasiler, STK lar iki dili resmî statüye kavuflturmak için mücadele veriyorlar. Ama Demirtafl n dedi i gibi yasay tan m yoruz diyerek olmaz. Mevcut Anayasan n gayri meflru say lmas ona uyulmayaca anlam na gelmiyor Demirtafl n ça r s itaatsizli e ça r d r, ben bildi imi okuyaca m demektir, bu yaklafl mla elbette ki olmaz. Etyen Mahçupyan: Bu iki dilli yaflam eninde sonunda gelinecek olan bir nokta. Bunun içerik olarak yanl fl olu unu söylemek son derece zor. Önemli olan bu geçiflin nas l bir tarzla yap laca-. Do ru bir tarzda yap l rsa ve bir güç gösterisi gibi de il de, olmas gerekenin ad m ad m hayata geçmesi olarak sunulabilirse hükümetin de deste ini alacak bir hava ortaya ç kar labilir ve sonuca daha h zl gidilir Bir güç gösterisi olarak sunulursa hükümet de do al olarak bunun tersine do ru kayma gösterebilir. Devlete, hükümete, hatta 12 Eylül Anayasas na itaatsizlik, liberal baylar için görüldü ü gibi affedilmez bir suçtur. flte liberal tak m n demokrat maskesini kullanmak isteyen tutucu hükümetler için oynad hayati rol tam da burada yatmaktad r. Taleplerinizde ya da bu talepleri gerçeklefltirme yöntemlerinizde liberallerin kafalar ndaki s n rlar afl yorsan z sizler ezilmesi tamamen meflru olan ak l d fl, z vanas ndan ç km fl anarflistlerden baflka bir fley olamazs n z. Liberaller bile bu kadar na olmaz diyor bahanesi, devletin ve hükümetin bask y meflrulaflt rmakta kulland klar, en güzel silahlardan birisidir. Böylece bu baylar gerici rejimin genifl emekçi y - nlar ezmekte ve okumufl kamuoyunu bu bask n n meflruiyetine ikna etmekte kulland en önemli, en büyük ideolojik aletlerden biri rolünü oynuyorlar. Ama ayn zamanda, böyle yaparak politik olarak uyanmakta olan genifl kitlelerin gözünde bütün aldat c parlakl klar n da yitiriyorlar. L BERAL: EVET KÖTÜ B R DURUM, AMA SAKIN fi DDETE BAfiVURAYIM DEME! HAKSIZ DURUMA DÜfiERS N! Bu, kitlelerin daha da radikal, daha da ba ms z bir mücadele çizgisine kaymas na yol aç yor, en demokrat geçinen temsilcileri de dâhil olmak üzere düzen politikas ndan hiçbir fley beklememeyi onlara ö reterek bizim yapabilece imizden çok daha fazla fley yapm fl oluyorlar. Dünyan n Türkiye sinde tutucu hükümetlerin eteklerinde ve emperyalist merkezlerin güvencelerine s rt n dayayarak oynanan ucuz demokrasicilik oyunu, kitlelerin her ba ms z ç k fl nda trajikomik bir soytar l k fleklini almak zorunda kal yor. Yusuf Özçelik Lenin den Uluslar n Kendi Kaderini Tayin Hakk Üzerine Kendi kaderini tayin özgürlü ü, yani ayr lma özgürlü ü yandafllar n, ayr l kç l teflvik etmekle suçlamak, boflanma özgürlü ü yandafllar n, aile birli ini y kmay teflvik etmekle suçlamak kadar aptalca ve riyakârcad r. Nas l burjuva toplumda, burjuva evlili in üzerinde yükseldi i ayr cal klar n ve sat n al - nabilirli in savunucular boflanma özgürlü üne karfl ç k yorsa, yine o flekilde, kapitalist devlette uluslar n kendi kaderini tayin, yani ayr lma özgürlü ünün reddi, sadece, egemen ulusun ayr cal klar n n ve yönetimde demokratik yöntemlere karfl polis yöntemlerinin savunulmas anlam na gelir. Halk kitleleri günlük deneyimleri gere ince co rafi ve ekonomik ba lar n önemini; büyük bir pazar n ve büyük bir devletin avantajlar n mükemmel biliyorlar, ve bir ayr lmaya ancak ulusal bask ve ulusal sürtüflmeler ortak yaflam tamamen katlan lmaz hale getirir ve tüm ve her türlü ekonomik iliflkileri bozarsa yanafl rlar. Uluslar n kendi kaderini siyasî tayin ilkesine karfl liberal düflmanl n bir tek gerçek s n f anlam vard r: ulusal liberalizm, Büyük Rus burjuvazisinin devlet ayr cal klar n n savunulmas. flçi s n f n n ve onun kapitalizme karfl mücadelesinin ç karlar, tüm uluslar n iflçilerinin tam dayan flmas n ve en s k birli ini gerektirir, hangi milliyetten olursa olsun burjuvazinin milliyetçi politikas na karfl direnifli gerektiriyor. Bu yüzden, sosyal-demokratlar n [marksistlerin] gerek kendi kaderini tayin hakk n, yani ezilen uluslar n ayr lma hakk n yads maya kalk flmalar, gerekse de ezilen uluslar n burjuvazisinin her türlü ulusal talebini desteklemeye geçmeleri, proleter politikan n görevlerinden kaçmak ve iflçileri burjuva politikas na tabi k lmak olurdu. Ücretli iflçi için, a rl kl olarak, sömürülmesinde yabanc kökenliye nazaran daha büyük paya sahip olan Büyük Rus burjuvazisi taraf ndan m, yoksa Yahudi burjuvazisine nazaran daha büyük paya sahip olan Leh burjuvazisi taraf ndan m vs. sömürüldü ü, hiç farketmez. S n f ç karlar n n bilincine varm fl ücretli iflçi için, Büyük Rus kapitalistlerinin devlet ayr cal klar gibi, kendileri devlet ayr cal klar kazand klar nda yeryüzünde cennet vaadeden Polonyal veya Ukraynal kapitalistlerin vaadleri kadar önemsizdir. Kapitalizmin geliflimi öyle de, böyle de, ister çok renkli yekpare bir devlette olsun, ister ayr ulusal devletlerde olsun, ilerliyor ve ilerleyecek. Her halükârda ücretli iflçi bir sömürü objesi olarak kal r ve buna karfl baflar l bir mücadele, proletaryan n milliyetçilikten ba ms zl n, deyim yerindeyse, çeflitli uluslar n burjuvazisinin üstünlük mücadelesinde proleterlerin mutlak tarafs zl n gerektirir. Herhangi bir ulusun proletaryas taraf ndan kendi ulusal burjuvazisinin ayr cal klar n n en ufak bir flekilde desteklenmesi, zorunlu olarak, di er ulusun proletaryas nda güvensizlik do uracak, iflçilerin enternasyonal s n f dayan flmas n zay flatacak, onlar kendi aralar nda bölerek burjuvaziyi memnun edecektir. Ancak, kendi kaderini tayin veya ayr lma hakk n n yads nmas, pratikte zorunlu olarak, egemen ulusun ayr cal klar n n desteklenmesi anlam na gelmektedir. Marx n [ulusal soruna iliflkin] bütün bu elefltirel notlar ndan ç kan sonuç aç kt r: flçi s n f ulusal sorunu asla bir fetifl haline getirmemelidir, çünkü kapitalizmin geliflimi mutlaka tüm uluslar ba ms z yaflama uyand rmaz. Fakat ulusal kitle hareketleri bir kez ortaya ç k nca, onlara s rt çevirmek, onlar n içindeki ilerici yan desteklemeyi reddetmek, gerçekte milliyetçi önyarg lara teslimiyet, yani: kendi ulusunda örnek ulusu (ya da, kendimiz ekleyelim, devlet kurma imtiyaz na sahip biricik ulusu) görmek olur. (Lenin, Uluslar n Kendi Kaderini Tayin Hakk Üzerine, Ulusal ve Sömürgesel Ulusal Sorun, nter Yay., çev.:. Yark n, S. Kaya, içinde s ) 4 "Baflka bir ulusu ezen uluslar asla özgür olamaz." (Marx)

5 Dünyadan 20 Kas m 2010 da biten NATO zirvesinin ard ndan patlak veren Wikileaks skandal, özgür dünya n n gerçek yüzünü bir kere daha ortaya koydu. Wikileaks adl internet sitesine s zan (veya s zd r lan) Amerikan diplomatik yaz flmalar, ulusal ve uluslararas düzeyde s n f mücadelesinin, emperyalistler aras çat flman n hangi boyutlara ulaflt n kan tlad. Türkiye deki Yank lar Wikileaks e s zd r lan Amerikan diplomatik belgeleri, Türkiye yi de kar flt rd. Hükümet, bu belgelerde geçen bilgileri yalanlad ve okyanus ötesindeki patronunu hemen suçlamaya cesaret edemedi inden önce srail i suçlad. Hâlbuki bu bilgilerin ABD nin AKP hükümetindeki, Türk ordusundaki ve Türk medyas ndaki ba lant lar ndan, birinci el kaynaklardan derlenip toplanan bilgiler oldu u aç kça ortadayd. Sonradan suçland nda ise ABD, Erdo an hükümetinden elbette özür dilemedi. Sadece herkese yapt gibi üzüntülerini dile getirdi. ABD belgeleri asla yalanlayamad ve diplomatlar n n aynen baflka ülkelerin diplomatlar gibi görevlerini yapt klar n savundu, Erdo an ciddiye almad bile. Belgelerde baz AKP lilerin yaflça küçüklere olan cinsel e ilimlerinden tutun Erdo an ve çevresinin yolsuzluklar na, AKP içindeki menfaat çat flmalar na kadar birçok fley yer ald. Ama en önemlileri kuflkusuz flunlard : Büyükelçi Wilson taraf ndan gönderilen 8 Aral k 2005 tarihli belge, AKP nin çeflitli menfaat gruplar n n bir koalisyonu oldu unu aç kl yor. Bunlar n içinde milliyetçiler (yani rkç faflistler), Türk ve Kürt muhafazakârlar ve son olarak da Erdo an n büründü ü sahte dindarl k kisveleriyle pek ilgisi olmayan pragmatistler vard r. Bu son grup, Erdo an n kaybetmeyi göze alamayaca adamlardan oluflmaktad r. Bunlar Egemen Ba fl ve TÜS AD üyesi ifl adam Cüneyt Zapsu gibi hepsi d flar da e itim görmüfl ve AKP ye ABD ve Avrupa nezdinde ifle yarayan imaj n kazand rma görevini gören, AKP için Ankara ve stanbul seçkinleriyle (yani büyük sermaye sahipleriyle, TÜS AD la) ba lant kuran adamlard r. Bu kadrodan AKP ye kat lan, eski asker ve savunma bakan Vecdi Gönül, 16 fiubat 2010 tarihli belgeye göre, Amerikan savunma bakan Gates ile yapt görüflmede savunma ihaleleri ve Rusya, Çin ve ABD aras ndaki rekabeti konufluyor. Türk bakan, helikopter ihalesinde Amerikan Sikorsky firmas n n flansl oldu unu belirterek Amerikal lara göz k rp yor. K sacas AKP nin esas kadrosu, ulusal ve uluslararas ölçekte avanta ve ihale da t c l yapan her devrin adamlar ndan olufluyor tarihli, James Jeffrey imzal belgede, Türkiye nin Yeni Osmanl politikas ve komflularla s f r sorun politikas n n ekonomik temellerine de iniliyor. Çinliler, Arap, Rus ve ranl larla ticaretinin geliflmesinin Türkiye de Ortado u ve Avrasya ya yönelifl hezeyanlar na neden oldu u belirtiliyor. Bu Yeni Osmanl politikas n n yar alayla karfl land ve ancak ABD ç karlar na (Suriye yle ticareti gelifltirerek onu ran etkisinden koparma giriflimleri gibi) hizmet etti i ölçüde desteklendi i bu belgelerin kaleme al n fl tarz ndan anlafl l yor. Ancak yine de Çin ve Türkiye nin 20 Eylül-4 Ekim 2010 tarihleri aras nda Konya da ortak yapt hava tatbikat gibi olaylar, ABD yi flüphelendiriyor. Çin, Rusya ve ran n Türkiye ile geliflen ticaretinin ABD ve Avrupa y zorlayacak duruma geldi i ve Erdo an n bundan cesaret ald gerçektir. Ama ordusunun yönetmeliklerine varana kadar Amerikan etkisini tafl yan bir ülkenin bu tür ba ms z davran fllar n n, daha çok Türkiye nin Do u yla flört edip Bat karfl s ndaki sat fl fiyat n art rmas n amaçlad da aç kt r. Görülüyor ki Erdo an ve muhafazakârlar çetesi, sadece halk adaml - görüntüsünü kurtarmaya çal flan vitrin elemanlar d r. As l ifli emperyalizmin ve Türk sermayesinin has adamlar yürütmektedir. Osmanl Milletler Dünyada Ve Türkiye de Wikileaks Skandal Toplulu u kurmaya kalkan yi itlerin as l yapt ise, emperyalistleraras pazar kavgas nda Avrupal ve ABD li efendilerinden daha çok bahflifl kazanmak için dansözlük yapmakt r. Emperyalizmin ve beyaz Türk sermayesinin deste i olmadan AKP nin iki gün bile iktidarda kalamayaca aç kt r. Wikileaks Aynas nda Dünya: Emperyalistler Aras Çat flma Derinlefliyor Belgeler, Çin ve ABD ç karlar n n karfl karfl ya geldi ini tüm kan tlar yla gözler önüne seriyor: Almanya y sollayan ve dünya pazarlar nda ciddî bir rakip olan Çin in geliflen sanayisi ve artan enerji tüketimi, askeri teknolojisinin gelecekte alaca durum, ABD yi korkutuyor. ABD Pekin Elçili- i nin tarihli yaz s na göre, Tayvan (Milliyetçi Çin) sorununun ABD-Çin iliflkilerine en büyük tehdit oldu u ve potansiyel olarak silahl çat flmayla sonuçlanabilece i belirtiliyor. Ayn belgede Çin in artan gücünün onu ABD ile karfl karfl ya getirece i öngörüsü yer al yor. Bu öngörü do ru ç k yor. Yaz l m flirketlerinin rekabeti, ihracat ve kur politikalar, karfl l kl korumac l k önlemleri iki ülke aras ndaki gerilimi art r yor. ABD nin ve di er Bat l güçlerin fikri mülkiyet ve ileri teknoloji üzerinden devasa Çin pazar na girerek kolay para kazanma planlar n, Çin hem temel sanayisini gelifltirerek hem de kendi ileri teknolojisini gelifltirerek baltal yor. Afrika ve di er dünya pazarlar nda ABD ve Avrupa flirketleriyle rekabete giriyor. Çin de haklar k s tlanan ve rekabetle karfl laflan Amerikan flirketleri için Amerikan hükümeti üst düzeyde fliddetli giriflimlerde bulunuyor. 26 Ocak 2010 tarihli belgeye göre, Çin bas n, Amerikan ve Çin bilgi sanayilerinin bu rekabetinin bir ticaret savafl na dönüflebilece inden aç kça bahsediyor. ran da Çin e ait Sinopec flirketinin enerji yat r mlar mevcut tarihli bir baflka elçilik belgesinde, Çinli yetkililerin bu flirkete yapt r m uygulanmas halinde sonuçlar n iyi olmayaca konusunda ABD yi üstü kapal bir biçimde tehdit etti i yer al yor. Amerikal lar n Çin tekstil ürünlerine karfl ABD de bafllatt klar giriflimler, ABD nin Tayvan a silah satmas, ran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ne karfl sald rgan tutumu da Çin i korkutuyor. Tayvan ve Kore, Çin ve Amerikan rekabetinin bahanesini teflkil ediyor. Bütün bu kavga dövüfl, diplomaside karfl l kl ortak ç karlar, uluslararas iflbirli i, dostluk, bar fl ve istikrar n korunmas lafazanl klar aras na gizleniyor. Her iki gücün de en büyük korkusunu, Çin de gerçek sosyalizm ve yeni bir kültür devrimi talep eden iflçi ve ö renci hareketleri ile Çin in rekabeti sonucu durumu a rlaflacak olan Amerikan iflçi s n f oluflturuyor. Wikileaks belgeleri bunu itiraf ediyor. Tan d k di er bir emperyalist güç olan Almanya n n yüz y ll k ünlü do u politikas n n de iflmedi i de (bu bilinen gerçek de) aç a ç k yor. ABD nin Berlin Elçili inden Washington a gönderilen tarihli rapora göre, Almanya, Balt k ülkelerini Rusya n n sözde olas sald r lar na karfl koruma bahanesiyle NATO nun savunma planlar yapmas na görünüflte çekinceyle bak yor. Ama di er yandan buradaki NATO faaliyetlerinde öncü rol üstleniyor. Baflka deyiflle kendine en yak n topraklardaki pazarlar güvenceye almak için hareket ediyor. Alman diplomasisinde bu üstü örtülü savafl n ad kibarca Rusya y NATO ile iflbirli ine teflvik oluyor. Örneklerde görüldü ü gibi Amerikal lar, Avrupal lar, Çinliler ve di er büyük devletler, dünyay kapitalistler için nas l daha yaflan r bir yer haline getiririz, nas l daha rahat sömürü ortam yarat r z, iflçi devrimlerini ve halk ayaklanmalar n nas l engeller ve bast r r z, hem de ayn anda birbirimizi nas l kaz klar z? diye aralar nda diplomatik nezaket sergiliyorlar! ordusunun yönetmeliklerine varana kadar Amerikan etkisini tafl yan bir ülkenin bu tür ba ms z davran fllar - n n, daha çok sat fl fiyat n art rmas n amaçlad da aç kt r. NATO Zirvesi Ve Yalanc Pehlivanlar NATO devletlerinin liderleri, Rusya, Japonya ve Dünya Bankas n n da kat l m yla 19 Kas m da Portekiz in baflkenti Lizbon da topland lar. Bu zirve tüm liderlerce imzalanan 20 Kas m tarihli resmî deklarasyonla sona erdi. Deklarasyonda NATO nun kendi s n rlar d fl ndaki kar fl kl klara bunlar do rudan tehdit olabilece i için müdahale edece i aç kça belirtildi. Balistik ve nükleer füzelere karfl mevcut karma savunma sistemlerinin korunaca da belirtildi. Balistik füze tehdidinin artt belirtilerek buna karfl bir füze savunma sisteminin (füze kalkan n n) kurulmas na karar verildi. Üç y l önce ABD, Rusya ya karfl Polonya ve Çek Cumhuriyeti ne bu sistemi kendi bafl na kurmaya çal flt nda, Rusya bu ülkeleri savaflla tehdit etmiflti. Bu sefer NATO çerçevesinde Rusya da iflbirli ine davet edildi. Deklarasyonda Ukrayna, Kafkaslar ve Karadeniz de istikrar ve reformlar n önemine de inilerek Rusya dan iflbirli i iste i dile getirildi. Ayr ca ran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin ad verilerek bu ülkelerin nükleer silaha sahip olmas n n endifle verici oldu u da belirtildi. Oysa NATO nun istikrar temennilerini dile getirdi i Ukrayna, Kafkaslar ve Karadeniz bölgesine ran da eklenirse iyice kuflat laca n Rusya bilmektedir. NATO zirvesinden hemen sonra, daha önce Rusya ve ABD aras nda imzalanan nükleer silah indirimine yönelik Start II anlaflmas, ABD Kongresinden onay almakta gecikti. ABD ve NATO nun bu iflbirli i anlay fl na karfl, Rusya devlet baflkan Medvedev, 30 Kas mda (daha sonra baflbakan Putin in 1 Aral kta teyit etti i) bir aç klama yaparak füze kalkan konusunda bir anlaflmaya var lmazsa silahlanma yar fl n n tekrar bafllayaca n bildirdi. Çin, aral k ay bafl nda ABD donanmas n n savunma baha- Devam 10. sayfada Savafllar n kaç n lmazl n ortadan kald rmak için, emperyalizmi ortadan kald rmak gerekir." (Stalin) 5

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 46 A USTOS 2011 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 46 (2011) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 41 MAYIS 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 41 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 43 KASIM 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 43 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 42 EYLÜL 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 42 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU B LD RGE HALKIN DEVR MC YOLU HALKIN DEVR MC YOLU Özel Say : 1 Bas m Yeri Can Matbaac l k Kas m 2007, stanbul Üç Ayl k, Yerel, Süreli, Türkçe yay nd r Sahibi ve Sorumlu Yaz iflleri Md.: Çi dem Çidaml Tomtom

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı