TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda KEFİL(LER) adı altında yer almaktadır." (aşağıda borçlu ve kefiller kısaca "Müşteri" diye anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda KREDİ TOPLAM TUTARI adı altında yer almaktadır." TL lik bir sözleşme imzalanmış ve taraflar, Banka tarafından Müşteri ye bir tüketici kredisi açılması için anlaşmışlardır. MADDE 2 Müşteri, Başvuru Formunda belirttiği bilgilerin doğruluğunu ve Banka nın bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini, bu bilgiler doğru değilse Banka nın kendisine bu krediyi tahsis etmeyeceğini bildiğini beyan eder. MADDE 3 Müşteri, bu Sözleşmeye istinaden Banka dan 1. Maddede belirtilen tutarda kredi aldığını, Banka ya bu kredi nedeniyle ana para, faiz, fon, KKDF, BSMV ve diğer tüm ferileri ile birlikte bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçası hükmünde olan ekteki ödeme plan(lar)ında belirtilen koşullarda ve tutarda toplam "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda KREDİNİN TOPLAM GERİ DÖNÜŞ TUTARI adı altında yer almaktadır." TL borçlu olduğunu, borcunu tamamen ödeyeceğini taahhüt eder. İlgili mevzuat çerçevesinde şartların uygun olması halinde yabancı para cinsinden veya yabancı para cinsine endeksli kredi kullandırılması mümkündür. Böyle bir durumda ilgili taksit tutarının ödenmesi anında geçerli olan Banka satış kuru işleme esas alınacaktır. Müşteri nin bu Sözleşmenin bir örneğini Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde talep etmesi halinde ücretsiz alma hakkı bulunmaktadır. MADDE 4 Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece aylık kredi ödemelerine ilişkin işlemlerin yapılması halinde, hesap işletim ücreti tahsil edilmeyecek, bu hesabın aylık kredi ödemeleri dışında saklama hesabı, eft, havale, fatura ödemesi gibi sair amaçlar ile kullanılması halinde ise adı geçen ücret tahsil edilecektir. Kredi ödemelerine ilişkin açılmış olan hesap Müşteri nin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredi borcunun tamamen ödenmesi ile Banka tarafından herhangi bir ihbar ve bildirimde bulunmaksızın kapatılacaktır. MADDE Müşteri, 3. maddede ve ekli ödeme Planı(lar)'nda belirtilen borcunu bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekteki ödeme planı çerçevesinde belirlenen ödeme tarihlerinde nakden ve defaten ödemeyi kabul eder. 5.2 Müşteri, Banka nezdinde vadesi gelen taksit tutarını, ana para, faiz ve her türlü ücret ve masrafları ile birlikte Banka nezdindeki herhangi bir hesabından veya hak ve alacağından Müşteri nin ayrıca muvafakati veya talimatı olmaksızın tahsil etme hususunda Banka yı yetkilendirmiştir. Kod: SZL [12] 1 / 10 Yayın Tarihi:

2 Taksit ödeme tarihinde Müşteri nin hesaplarında herhangi bir tutar bulunmaması ve taksit tutarının tahsil edilebileceği Müşteri nin herhangi bir hesaba tanımlı bir Ek Hesap ın (kredi limiti tahsis edilmiş olan vadesiz mevduat hesabı) bulunması halinde taksit tutarı Ek Hesap tan tahsil edilebilecektir. Taksit ödemelerinin Ek Hesap limiti kullanılarak yapılması halinde, bu tutarlara Ek Hesap a uygulanan faiz oranı üzerinden günlük olarak faiz işletilecektir. 5.3 Taraflar, kredi taksitlerinden ve/veya faizlerinden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve/veya faizlerin ödendiği anlamına gelmeyeceği hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, Müşteri nin yapacağı kısmi ödemeyi Banka'nın öncelikle masraf ve faizlere daha sonra anaparaya mahsup etmeye yetkili olduğu hususunda mutabık kalmışlardır 5.5 Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olarak ekte yer alan ödeme planında belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda; ilgili ödeme, ödeme gününü izleyen ve tatil olmayan ilk günde gerçekleştirilecektir. MADDE 6 Müşteri, kullandığı krediye yıllık % Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda SABİT FAİZLİ KREDİ YILLIK AKDİ FAİZ ORANI adı altında yer almaktadır. Oranında kredi faizi tahakkuk ettirileceğini, ayrıca kredi faizi üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunu (KKDF), Banka Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV) ödemeyi taahhüt eder. Müşteri, Banka nın da uygun bulması halinde; Sözleşme gereği ödenmesi gereken akdi faizin bir bölümünün veya tamamının, ödeme planında da belirtilen şekilde kredinin kullandırılması esnasında veya sonrasında kendisi ve/veya Banka nın da uygun bulduğu 3. kişi/kuruluşlar tarafından ödenebileceğini, ancak buna rağmen Müşteri açısından akdi faizin Sözleşme nin 20. maddesinde belirtilen oran olduğunu kabul eder. MADDE 7 Müşteri bu Sözleşmeden doğan borçlarını ödeme planında belirtilen taksit ödeme tarihlerinde ödemediği takdirde mevzuatın izin verdiği en yüksek oranda gecikme faizi, ayrıca bu faizin fon ve gider vergisini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 8 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile Müşteri, bakiye borcunu vadelerinden önce ödeyerek hesabı kapatabilir. Müşteri kredinin tamamını vade tarihinden önce ödeyerek kredisini erken kapatabilir. Ayrıca Müşteri vade tarihinden önce herhangi bir taksitini erken ödeyebilir. Müşteri nin bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi halinde ise bu ödeme ara ödeme olarak kabul edilecektir. Yukarıda anılan her durumda, Banka tarafından, mevzuatla belirlenen oranlarda gerekli faiz indirimleri yapılacaktır. Müşteri, kredinin erken kapatılabilmesi için Banka ya yazılı talimat ibraz edeceğini, yazılı talimat vermediği durumda kredi borcunun kapatılmayacağını kabul eder. Kod: SZL [12] 2 / 10 Yayın Tarihi:

3 MADDE 9 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 9.1 Müşteri, Banka tarafından kabul edilen her türlü teminatların tesis, tescil ve Banka ya verilmesinden sonra krediyi kullanabileceğini kabul eder. Bu Sözleşmenin 20.maddesindeki tabloda ve sair maddelerinde bu Sözleşme konusu Müşteri ye tahsis edilen kredi için alınan ve talep edilebilecek olan teminatlar ile bu teminatların türleri, nitelikleri, malik bilgileri vs. teminat bilgisi yer almaktadır. Banka nın, hangi sebeple olursa olsun alacağı bulunduğu sürece teminatlarının bir kısmının ya da tamamının serbest bırakılması konusunda Müşteri nin isteklerini kabul edip etmemekte serbest olduğu hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. Banka tarafından kefil talep edilmesi halinde ise kefilin sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu nun adi kefalet hükümlerine tabi olacaktır. Müşteri nin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. Taraflar, Müşteri nin verdiği teminatların değerinin değişmesi halinde (Müşteri nin üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı ipotek konusu gayrimenkul üzerine konan haczin Bankaca belirlenecek süre içinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından dolayı gayrimenkulün tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması, gayrimenkulde kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, gayrimenkulün istimlaki halinde istimlak bedelinin alacak miktarının altında kalması v.s.), Banka nın, Müşteri den ek teminat veya yeniden teminat isteyebileceği hususunda mutabık kalmışlardır. 9.2 Banka nın bu Sözleşmeden doğan alacağının tasfiyesi için kredinin teminatı olarak rehnedilen menkuller ve/veya ipotek edilen gayrimenkuller üzerindeki alacak hakkının sona ermesi halinde, rehnin ve/veya ipoteğin kaldırılması için gereken masrafların Müşteri tarafından ödeneceğini ve rehnin ve/veya ipoteğin kaldırılması için işlemlerin takip edilmesi sorumluluğunun da Müşteri ye ait olduğunu Müşteri taahhüt eder Müşteri, kendisine kullandırılan kredi dolayısıyla Banka ya verilen ve verilecek teminatlarla ilgili tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç, masraf, sigorta primi, ekspertiz ücreti ve sair masraflar ile bunların gider vergilerini keza ileride konulabilecek bilcümle vergi ve resimleri ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka ya ödemekle yükümlü olduğunu taahhüt eder. Müşteri ayrıca kredinin her ne sebeple olursa olsun kullanılmaması veya cayma gibi hallerde dahi tahakkuk etmiş Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince halinde dahi üçüncü kişilere veya bir kamu kurum veya kuruluşuna ödenen ücretleri Banka ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Kredi sözleşmesine ilişkin noter masrafı doğması halinde ilgili ücretler Müşteri tarafından karşılanacaktır Mevzuat gereği BANKA, kredi kullandırılması esnasında, verdiği kredilerle ilgili olan zorunlu sigortaların yaptırılması hususunu kontrol etmekle ve bu sigortaların yaptırılmamış olması halinde Müşteri den söz konusu sigortaların yaptırılmasını talep etmekle yükümlüdür. Kod: SZL [12] 3 / 10 Yayın Tarihi:

4 Bu nedenle, teminatında taşınmaz ipoteği bulunan kredilerde daini ve mürtehini Banka olacak şekilde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nın, taşıt kredilerinde ve/veya teminatında taşıt rehni bulunan kredilerde ise Zorunlu Trafik Sigortası nın Müşteri tarafından kredi kullandırım öncesinde yaptırılması gerekmektedir. İhtiyari Sigortalar mevzuat gereğince yaptırılması zorunlu olmayan sigortalardır. Ancak Banka kredi tahsis koşulu olarak kredinin teminatını teşkil etmek üzere ihtiyari sigorta (hayat sigortası, konut/işyeri sigortası, ferdi kaza sigortası ve kasko sigortaları gibi) yaptırılması talebinde bulunabilir. İhtiyari sigortalar, Müşterinin Banka ya (Çağrı Merkezi, Şube) açıkça yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla ilettiği bir talebi mevcutsa kredi ile bağlantılı olarak Banka nın acentesi olduğu sigorta şirketine yaptırılır. Müşteri, dilediği sigorta şirketinden de kredi ile bağlantılı ihtiyari sigortaların yaptırılmasını talep edebilir. Müşteri zorunlu ve/veya ihtiyari sigortalarda dain ve mürtehin olarak BANKA nın gösterileceğini ve bu sigortaların kredi süresi ile uyumlu olarak Banka nın uygun göreceği bedel ve şartlarla yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili sigortanın Banka tarafından acente sıfatıyla yapılmış olması durumunda Müşteri prim tutarlarının Müşteri nin Banka nezdindeki hesaplarından re'sen tahsil edilmesi konusunda Banka yı yetkilendirmiştir. Zorunlu ve ihtiyari sigortaların kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğu mevzuat gereğince Müşteriye ait olup, yenileme döneminden önce Banka tarafından, Müşteriye bilgilendirme yapılacaktır. Müşterinin sigorta başlangıcında verdiği talimata istinaden zorunlu veya ihtiyari sigortalar kendiliğinden yenilenebilecektir. Müşteri'nin vefatı halinde sigortadan kaynaklı ödenecek tazminattan vefat eden Müşteri'nin o tarihte Banka'ya olan borcunun mahsubundan sonra kalacak meblağ mirasçılara ödenecektir. Müşteri, kendisi ve/veya 3. kişiler tarafından verilen teminatları Banka nın gerek göreceği her türlü rizikoya karşı, yukarıda yer alan açıklamalar dahilinde Banka lehine ve dain-i mürtehin'i Banka olacak şekilde sigorta ettirecektir. Sigorta tazminatı rehin kapsamında olup, ödemesi doğrudan Banka ya yapılabilecektir. Banka tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsil etmeye yetkilidir. Müşteri yaptıracağı sigortaların prim v.s. giderlerini ödeyeceğini, sigorta ettirilen menkul ve/veya gayrimenkulle ilgili olarak, sigorta şirketine karşı hasarı ihbar gibi yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getireceğini kabul eder Müşteri, ilgili mevzuat çerçevesinde on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri cayma hakkını kullandığına dair bildirimini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla cayma hakkı süresi içerisinde Banka ya (Çağrı Merkezi, Sube) yönelteceğini ve krediden faydalandığı takdirde cayma hakkı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ana parayı geri ödeme tarihine kadar işlemiş olan akdi Kod: SZL [12] 4 / 10 Yayın Tarihi:

5 faizi ile birlikte Banka ya ödeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, gerekli ödemeyi zamanında yapmaması halinde, cayma hakkı kullanılmamış şekilde kredinin aynı şartlarda devam edeceğini kabul eder. Müşteri cayma hakkını kullanmış olsa dahi kullandığı kredi sebebi ile bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafların iadesini Banka dan talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder. MADDE 10 Taraflar, Banka nın bu krediyi belirli marka bir taşınmaz mal veya belirli bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak hukuki işlem ve/veya satış sözleşmesi şartı ile vermediği hallerde, satıcı ile arasında çıkacak uyuşmazlıklardan ve maldaki açık veya gizli ayıplardan, malın teslim edilmemesi, iade edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması veya sair hususlarda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklardan Banka nın hiçbir sorumluluğunun olmadığı ve bu gibi hususların Müşteri nin Banka ya olan borcunu ödemesi bakımından hiçbir etkisinin olmayacağı, kredi konusu mal veya hizmete ilişkin tapu senedi, fatura ve sair belgelerin kullandırılacak kredi tutarının belirlenmesi, tesis edilecek teminatın tespit ve değerlendirilmesi amacıyla ibraz edildiği hususunda mutabık kalmışlardır. Müşteri, bu Sözleşmede krediye konu mal ve hizmet bilgilerine yer verilmiş olmasının kredinin münhasıran belirli bir mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik verilmediğini ve bağlı bir kredi kapsamında değerlendirilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ile satıcı arasında belirli bir mal veya hizmetin satın alınmasına ilişkin bir Sözleşme olmaksızın, Müşteri tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren Banka tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. Taraflar, bu kredinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için kullanması ve bu sözleşme ile kredi Sözleşmesinin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturması durumunda mal veya hizmet tedarikine ilişkin Sözleşmeden Müşterinin cayması halinde buna ilişkin bildirim aynı sürede Müşteri tarafından Banka ya yazılı olarak bildirilecektir. Müşteri bu halde herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın Sözleşmenin sona ereceğini, bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması hallerinde ise Banka nın herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını kabul eder. Bu Sözleşmenin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin kullanılması halinde mal veya hizmet, hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ile birlikte Banka da, Müşteri'nin satış Sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Ancak bu sorumluluk; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış Sözleşmesinde veya Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden; malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda ise, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1 (bir) yıldır. Kod: SZL [12] 5 / 10 Yayın Tarihi:

6 MADDE 11 Müşteri, bu Sözleşmeden doğan borçlarını ödeme planına uygun olarak vadesinde ödemediği, taksitlerden herhangi birini ödemede geciktiği durumda temerrüde düşmüş sayılır ve borca temerrüt faizi uygulanır. Bu halde de Müşteri temerrüdün doğduğu tarihten itibaren borcunu Banka ya ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için temerrüt faizi ve bu faizin fon ve gider vergisini ödemeyi taahhüt eder. Müşterinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde borcun tamamı muaccel hale gelir ve Banka, Müşteriye muacceliyet uyarısında bulunarak, bakiye borcun tümünün 30 (otuz) günlük sürede ödemesini talep eder. Müşteri'nin bu süre içinde borcunu ödenmemesi halinde kredi borcunun tamamını muaccel hale gelir. Kredinin geri ödemelerinde gecikme olması veya temerrüde düşülmesi halinde temerrüt faizi oranı akdi faiz oranının %30 fazlası olarak hesaplanacaktır. Banka, Müşteri'nin temerrüt hali de dahil olmak üzere bu Sözleşmeye dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulamasında bulunmayacaktır. Müşteri nin temerrüde düşmüş olması sebebiyle Banka nın da mutabık kalması halinde ödemenin ertelenmesi veya borcun yeniden yapılandırılması durumunda ödeme planı değişikliği yapılabileceği gibi, bu Sözleşme feshedilmiş sayılarak taraflar arasında yeni koşullara uygun olarak yeni bir kredi Sözleşmesi de akdedilebilir. MADDE Müşteri, birbirini izleyen iki taksiti ödemede gecikmede bulunması ve 11. madde hükümleri çerçevesinde alacağın muaccel hale gelmesi ve kendisine verilen sürede borcunu, tahakkuk eden temerrüt faizleri ve masrafları ile birlikte ifa etmemesi üzerine Banka nın teminat yatırmaksızın tüm alacaklarının tahsili için aleyhine haciz veya iflas yolu ile takibe geçebileceğini ve alınan teminatların nakde çevrilmesi için takipte bulunabileceğini ve bu kanuni takip yollarından dilediğine veya hepsine birlikte başvurma hakkına sahip olduğunu kabul eder Müşteri, bu Sözleşmeden doğan borçların tahsili hususunda Banka nın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu yolda yapılacak bütün masrafları, yargılama giderlerini ve anapara, faiz, gider vergisi ve sair her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden hesaplanacak avukatlık ücretini ve icra dairelerinden yapılan tahsilatla tahakkuk edecek cezaevi yapı harcını Banka ya ödemeyi taahhüt eder Taraflar, Bankanın hangi takip yolunu seçerse seçsin, yapacağı tahsilat sonucunda tahsilatı Müşteri nin bu Sözleşme kapsamındaki borçlarından istediğine mahsup etmeye ve borç tamamen kapanmadan rehin ve ipotekleri kaldırmamaya yetkili olduğu hususunda mutabık kalmışlardır Kredi tahsisi için taşınır rehni veya taşınmaz ipoteği verilmiş olsa bile Banka, alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması halinde, her zaman Müşteri ye karşı haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilir. Kod: SZL [12] 6 / 10 Yayın Tarihi:

7 12.5 Banka, kendisine rehnedilmiş veya ileride rehnedilecek veya üzerinde hapis hakkını kullandığı taşınır mal ve değerleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde paraya çevirmeye ve bedellerini bu Sözleşme ile Müşteri ye açtığı her çeşit krediler dolayısıyla Müşteri nin borçlarına mahsup etmeye ve keza Müşteri nin bu Sözleşme ile olan taahhütlerine karşılık olarak nezdinde tutmaya yetkilidir. MADDE 13 Müşteri, Banka nın merkez ve tüm şubelerinde mevcut ve ileride mevcut olabilecek, vadesi gelmiş veya gelecek mevduat dahil her türlü hak ve alacakları, bloke paraları, nakit, esham ve tahvillerle lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleler ile senet ve konşimentolar ve tahsile verilen çekler, senetler, hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları ve sair her türlü menkul kıymetler adına kayıtlı kiralık kasa muhteviyatı üzerinde Banka nın bu Sözleşmeden muaccel (doğmuş) risk ve alacakları için, virman, takas ve hapis hakkı olduğunu ve bunların Banka ya karşı muaccel (doğmuş) borçlarını karşılayacak miktarının Banka ya rehinli bulunduğunu ve Banka nın, bunları paraya çevirmeye ve bunların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye ve bunları alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkisinin bulunduğunu kabul eder. Banka, Müşteri nin borçlarının, taahhütlerinin, Banka ya verdiği/vereceği teminatların tamamını veya bir kısmını Türkiye veya yurt dışında bulunan 3. kişilere devretmeye, satmaya, iskonto etmeye veya rehnetmeye tamamen yetkilidir. Banka nın söz konusu işlemi Müşteri ye ihbar etmesi halinde, Müşteri, bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm borçlarını, satın alana, iskonto edene, devralana veya rehin alana karşı aynen yerine getirecektir. Müşteri, hakkındaki bilgileri ve belgeleri, anılan üçüncü kişilere vermeye, açıklamaya Banka nın tamamen yetkili olduğunu ve bu hususun Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bir aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul eder. MADDE 14 Müşteri Banka ya ipotekli taşınmaz malın tamamı veya bağımsız bölümlerin yahut ipotek edilen müteaddit taşınmazların tamamı veya biri üçüncü bir kişiye devredildiğinde, yeni malik borcun tamamını veya kendi payına düşen hisseyi şahsen kabul etse dahi, Türk Medeni Kanunu nun ipotekli taşınmazın devri halinde alacaklının borçluya yapması gereken bildirim yükümlülüğüne ilişkin maddeleri gereğince Banka ca Müşteri ye yapılacak ihbara hacet kalmaksızın, Banka nın Müşteri ye karşı olan alacak hakkının saklı olduğunu ve devam edeceğini taahhüt eder. MADDE 15 Müşteri ve Banka, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda Banka nın defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, Banka nın faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının vb. veri, çıktı, data ve sair belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler. MADDE 16 Müşteri, bu Sözleşme gereğince ödeyeceği ana para ve faizleri, fon ve gider vergileriyle birlikte ödemeyi, Sözleşmenin gerektirebileceği her türlü vergi ve resimleri, Kaynak kullanımı destekleme fonu ve sair fon ve eklentileri, ileride konabilecek tüm vergi, resim, harç ve fon tutarları, halen mevcut vergi, resim, harç Kod: SZL [12] 7 / 10 Yayın Tarihi:

8 ve fonlara yapılabilecek zamları ve ilaveleri, ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın, bunların yürürlük tarihlerinden itibaren ödemeyi taahhüt eder. Müşteri, ayrıca kredinin ödeme dekontlarının (ödeme dekontları Müşteri nin talebi üzerine gönderilecektir), vadesinde ödenmeyen taksitlerin gecikme bildirimlerinin telefon, e-posta, SMS ve sair yollarla gönderim masraflarını, kredi taksit tutarlarının gecikmesi halinde gönderilecek ihtarnamenin gönderim masraflarını ve yapılacak sair (hesap işletim ücreti, sigorta prim/masrafları, ekspertiz ücreti, kredi tahsis ücreti, ipotek tesis ücreti v.s.) masraflarını ödemeyi kabul eder. Banka bu masraf ve ücretleri, Müşteri nin ayrı bir talimatına gerek olmaksızın Müşteri nin hesaplarından tahsil edebilir. Gecikme bildirim ücretleri, ödeme planında belirtilen açıklamalar dahilinde tahsil edilecektir. Banka ücretlerde değişiklik yaptığı durumlarda; 30 gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı (e-posta, SMS vb.) yoluyla Müşteri'yi bilgilendirecektir. MADDE 17 Müşteri, bu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Bankaca yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için aşağıda isim ve imzasının yanında yazılı adresin kanuni yerleşim yeri olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, kanuni yerleşim yerini değiştirdiğinde yeni yerleşim yerini 15 gün içinde Noter kanalı ile Banka ya bildirmeyi, aksi takdirde Sözleşmede yazılı yahut usulünce son bildirilen yerleşim yerine yapılacak bildirim ve tebligatın geçerli olacağını, keza Tebligat Kanunu Madde 7/a uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresinin (kayıtlı elektronik posta adresi) olması ve bu adresi de Banka ya bildirmesi durumunda bildirimlerin bu adrese yapılmasının da geçerli tebligat hükmünde olacağını kabul eder. MADDE 18 Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda, H.M.K nın 10. maddesi uyarınca sözleşmenin ifa yeri olarak Banka nın ticari merkezinin bulunduğu İstanbul (Merkez) ve/veya Banka şubesinin bulunduğu yer Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır. Ancak bu hüküm, H.M.K. uyarınca Müşteri nin yerleşim yerinin veya bulunduğu yerin yahut Müşteri ye ait mal ve değerlerin bulunduğu yerin adli mercilerinin yetkilerini kaldırmaz. Müşteri Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir. MADDE 19 Kefil olunan tutar: Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda KEFALET TUTARI adı altında kefilin el yazısı ile yer almaktadır. -TL Bu Sözleşmenin sonunda kefalet tarihini, azami kefalet miktarını ve kefil ibaresini el yazısıyla yazarak imzalayan kefil(ler), Müşteri nin bu Sözleşme ile borçlandığı ve borçlanacağı tüm meblağları, Banka ya karşı kefil olarak üstlenir(ler). Kefil(ler), azami kefalet miktarının ana paradan başka ayrıca bunun Sözleşmede öngörülen Kod: SZL [12] 8 / 10 Yayın Tarihi:

9 şekil ve oranda işlemiş ve işleyecek akdi faizlerini, komisyonlarını, gider vergilerini ve her türlü masraflarını, vekalet ücretlerini ve Sözleşmedeki temerrüt faizlerini, kanuni takip masraflarını kapsadığını ve bunlara kefil sıfatıyla kefil ve zamin olduklarını, bu sıfatla Banka ile Müşteri arasındaki bu Sözleşmenin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini; Türk Borçlar Kanunu nun kefilin sorumluluğunun kapsamına ilişkin maddesinde yer verilen hususlara ilaveten, bu Sözleşmede sayılan hususların tamamından da sorumlu olduklarını taahhüt eder(ler). MADDE 20 Sözleşmenin muhtelif bölümlerinde atıfta bulunulan tablo aşağıdaki gibi olup, atıfta bulunulan hususlarla ilgili aşağıdaki bilgiler geçerlidir: BORÇLU : KREDİNİN TÜRÜ : KREDİ TOPLAM TUTARI : ANAPARA : FAİZ TUTARI : VERGİ, FON, HARÇ VS. : ÜCRET TUTARI KREDİNİN TOPLAM GERİ : DÖNÜŞ TUTARI SABİT FAİZLİ KREDİ AYLIK : AKDİ FAİZ ORANI SABİT FAİZLİ KREDİ YILLIK : AKDİ FAİZ ORANI GECİKME FAİZ ORANI : (AYLIK) GECİKME FAİZ ORANI : (YILLIK) EFEKTİF YILLIK FAİZ : ORANI* TOPLAM KREDİ : * Efektif Yıllık Faiz Oranı ile Yıllık Maliyet Oranı aynı anlama gelmektedir. Kod: SZL [12] 9 / 10 Yayın Tarihi:

10 MADDE 21 - Müşteri, Kefil(ler) ve Banka, "22" maddeden oluşan bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi nin tamamını okuduklarını, içeriğini öğrendiklerini ve anladıklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm Sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını taahhüt eder(ler). MADDE 22 - Bu Sözleşme../ /.. tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Müşteri nin kredi ilişkisi ve kredi ilişkisi ile bağlantılı hukuki ve ticari ilişki devam ettiği sürece Sözleşme yürürlükte kalmaya devam edecektir. EK: Ödeme Planı MÜŞTERİ(LER)NİN AD, SOYAD/UNVANI: ADRESİ: İLETİŞİM BİLGİSİ: İMZASI: KEFİLLER KEFALET TARİHİ:.. KEFALETİN TÜRÜ: KEFALET TUTARI: AD, SOYAD/UNVANI: ADRESİ: İMZASI:. SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASINI ELDEN ALDIM. LÜTFEN YUKARIDA YER ALAN CÜMLENİN AYNISINI YAZARAK YANINA İMZANIZI ATINIZ. İMZA FİNANSBANK A.Ş Kaşe - Yetkili İmzası: Tarih: TCKN/VKN/YKN: Müşteri Adı Soyadı: Müşterinin İmzası: Kod: SZL [12] 10 / 10 Yayın Tarihi:

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI %

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI % İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAFIN ADI Faiz Oranı (Aylık)

Detaylı

KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ MADDE 5

KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ MADDE 5 MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ

KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ÖRNEKTIR KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır. ve müşterek borçlu, müteselsil

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - EK SÖZLEŞME

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - EK SÖZLEŞME Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda "Müşteri" diye anılacaktır), taraflar

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir. I. KULLANDIRIM KOŞULLARI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Anapara : Vade : Kredi Sözleşmesi Süresi Geçerli Aylık Faiz Oranı(Brüt) : Geçerli Yıllık Faiz Oranı(Brüt) : Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi)

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası Kredi türü ihtiyaç ise; Kredi türü taşıt ise; : : : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Tarih :../../.

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda "Müşteri" diye anılacaktır), taraflar

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

Kredi Sözleşmesinin Sonu / Vade Sonu Tarihi 120 ay /

Kredi Sözleşmesinin Sonu / Vade Sonu Tarihi 120 ay / TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi Adresi Büyükdere Cad. Binbir Çiçek Sk. No:134 Levent / İstanbul

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici)

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul Şube Adresi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotek Teminatlı İhtiyaç Kredisi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1/6 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde. 1- KREDİ DETAYI ve ÖDEME PLANI Müşteri İsim ve Soyad: Adresi ve İletişim Bilgileri: Kredi Referansı / Kredi Hesap Numarası : Kredinin Sözleşmesinin Süresi (Vade):

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul Telefonu

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme),

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe / İstanbul Şube Adresi (TEBLİGAT

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici)

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu formda Alternatifbank A.Ş. kısaca BANKA olarak, BANKA ya tüketici kredisi kullanma amacıyla kredi başvurusunda bulunan Mudi kısaca

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı. İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) 24 Ay Kredinin Tutarı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı. İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) 24 Ay Kredinin Tutarı Finansbank 1/16 İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) 24 Ay Kredinin Tutarı 3.147,00 TL TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı