HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)"

Transkript

1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İş Kuleleri Kule:2 Kat:19 Levent İstanbul Tel Faks: (0212) B. TEMİNATLAR 1. Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminat: Sigorta süresi ve belirlenen şart ve haller içinde sigortalının ölümü durumunda ödenecek tutarı ifade eder. Sigorta süresi içinde ölüm: Sigorta süresi içinde sigortalı ölürse sigortacı tazminatı ilgili kişilere öder. 2. Kredi Kartı Destek Sigortası, sigortalının ölümü, tam ve kalıcı sakatlığı ile sigortalının mesleki statüsüne göre gayri ihtiyari işsizliği veya geçici sakatlığı veya hastaneye yatırılması halinde kredi kartı ödemelerine dair B.4. maddesi uyarınca belirlenmiş olan bedelin ödenmesini sağlar. 3. İş göremezlik teminatı kapsamında sigortalının hasarın gerçekleştiği tarihteki mesleki statüsüne göre; - İstihdam ilişkisi içinde çalışanlara, gayri ihtiyari işsizlik - Serbest meslek sahiplerine veya devlet memurlarına, geçici sakatlık - Emekli olmakla birlikte tam süreli ve aralıksız olarak çalışanlara ise hastaneye yatırılma hallerinde kredi kartı/kartları ödemelerine dair B.4 maddesi uyarınca belirlenmiş olan bedelin ödenmesi teminatı sağlanır. Sigortalının aynı anda birden fazla teminatın kapsamında olması mümkün değildir. 4. Sigorta bedeli, rizikonun ilk meydana geldiği tarihten önceki son kredi kartı/kartları hesap özetindeki/özetlerindeki gecikme faizi ve limit aşımı hariç olmak üzere borç tutarından oluşmakta olup (gelecek aylara ilişkin hesap özetinde bulunan taksitler dahil olmak üzere) kart başına TL yi geçemez. Gecikme faizi ve limit aşımı olması durumlarına karşı, sigorta bedeline 50 TL eklenecektir. Kredi kartı borcu ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan vergi, ceza ve hukuki masraflar teminat kapsamında değildir. C. İŞ GÖREMEZLİK TEMİNATI - TANIMLAR Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. Bekleme süresi: İş göremezlik tazminatının ödemesine hak kazanılabilmesi için rizikonun ilk gerçekleştiği tarihten itibaren aralıksız olarak duruma göre işsizliğin, geçici maluliyetin veya hastanede yatırılmanın sürmesi gereken asgari 30 günlük süre. Devlet memuru: Devlet kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çalışan kişidir. Emekli çalışan: Bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmakla birlikte, bir istihdam ilişkisi çerçevesinde çalışmayı sürdüren kişidir. Geçici sakatlık: Sigortalının kendi kontrolünün ötesindeki bir yaralanma veya bir sağlık sorunu nedeniyle ve bu maluliyetin bir hastane tarafından raporlanması koşuluyla işini geçici olarak yapamaz durumda olması. Hesap kesim günü: Kredi kartı borç, alacak kayıtları ile devreden bakiyesini içeren hesap özetinin düzenlendiği tarih. Bu tarih müşteri tarafından değiştirilmedikçe her ay aynı gün olarak belirlenir. Ancak belirlenen tarihi izleyen günün tatil (haftasonu ya da resmi tatil) olması durumunda, hesap özeti tatilin son günü düzenlenir. İstihdam ilişkisi: Sigortalı ile işveren arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereğince tam zamanlı ve belirsiz süreli iş sözleşmesine dayalı istihdam ilişkisi. İstisna süresi: İş göremezlik teminatının yürürlüğe girmesi için, poliçe başlangıç tarihinden başlamak üzere geçmesi gereken 90 günlük süreyi ifade eder. Poliçenin yenilenmesi halinde bu süre uygulanmaz. Kronik veya tekrarlanan hastalık: Tıbbi bir dikkat gerektirmiş olsun veya olmasın kronik bir durumdan kaynaklanan herhangi bir durum, yaralanma, hastalık, sayrılık, rahatsızlık veya ilgili durum ve veya ilgili semptomları ifade eder. Kronik bir durum aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip bir durumdur:

2 a) Belirsiz bir süre devam eder b) Sabittir ve tedaviden ziyade kontrol edilir c) Tekrarlayan semptomları vardır ve geçmişte konsültasyon, tedavi veya bakım gerektirmiştir; veya d) Uzun süreli izleme veya tedavi, konsültasyonlar, check-up'lar, muayeneler veya testler gerektirir. Önceden Mevcut Durum: Sigortalının poliçe başlangıç tarihinde bildiği veya poliçe başlangıç tarihinden hemen önceki 12 aylık sürede bir doktor ziyaretinde bulunmuş veya görülmüş herhangi bir durum, sakatlık, hastalık, bulaşıcı hastalık veya bunlarla alakalı bir durum veya semptomlar. Serbest meslek sahibi: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 4(b)(1) ve 4(b)(3) maddesi kapsamında sosyal güvenlik primi ödeyen kişiler. D. İSTİSNALAR Ölüm, tam ve kalıcı sakatlık teminatları kapsamı dışında kalan durumlar için Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına bakınız. Bunlara ek olarak iş göremezlik teminatı dışında kalan haller aşağıda açıklanmaktadır: 1. Sigortalının teminat kapsamına alınan riskin gerçekleşmesi tarihinden önce en az 6 ay süreyle aralıksız olarak istihdam ilişkisi içinde çalışmamış olması. 2. Sigortalının ikamet ettiği yerin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C.'den farklı bir yer olarak değişmesi veya Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. sınırları dışındaki istihdam ilişkisinden kaynaklanan işsizlik sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 4. Rizikonun meydana geldiği tarihten önceki son kredi kartı hesap özetinde herhangi bir borç bulunmaması. 5. Sigortalının banka tarafından belirlenen kredi kartı ve/veya müşteri limitinin üzerindeki harcamalarına ilişkin talepleri. 6. İstisna süresinde oluşan veya bekleme süresini doldurmayan işsizlik veya geçici maluliyet veya hastaneye yatırılma. 7. Sigorta poliçesi yapılırken; sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik, mevcut kronik veya tekrarlanan bir hastalığın neden olduğu veya Önceden Mevcut Durum sonucu meydana gelen geçici sakatlık veya hastaneye yatırılma. 8. Sigortalının istihdam ilişkisinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle sona erdirilmesi. 9. Sigortalının işverenle anlaşarak veya ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması. 10. İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen haller dolayısıyla geçirilen veya belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş tarihinden başlayan işsizlik süresi. 11. Ücretli veya ücretsiz izinli olarak çalışılmadan geçirilen süreler. 12. Sigortalının pay sahibi olduğu şirketle olan iş sözleşmesinin sona ermesi/erdirilmesi sonucu oluşan işsizlik. 13. Sigortalının haklı bir sebebe dayanmadan, tıbbi müdahaleyi reddetmesi veya hekim tavsiyelerini takip etmemesi halinde gerçekleşen geçici maluliyet veya hastaneye yatırılma. 14. İsteğe bağlı, kozmetik veya güzelleşme amaçlı olarak yapılan cerrahi müdahalelere bağlı geçici maluliyet veya hastaneye yatırılma. 15. Destekleyen mahiyette tıbbi kanıt yoksa sırt ağrısı veya ilgili durumlardan kaynaklanan geçici sakatlık veya hastaneye yatırılma. Bu gibi kanıt uygun bir uzmandan veya sigortalının doktorundan bir rapor olabilir. Her iki durumda da röntgen veya MRI veya CT taraması veya eşdeğeri istenebilir. 16. Uzman bir doktor tarafından teşhis edilmediği sürece, stres ve stresle ilgili durumlar da dahil psikiyatrik veya ruhsal rahatsızlık. 17. Sigortalının mesleği olması durumunda, her türlü profesyonel spor faaliyetleri. Amatör olarak yapılsa bile tehlikeli sporlar (dağcılık, havacılık, su altı sporları, ralli, motokros) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları yapılması sırasında meydana gelen geçici sakatlık veya hastaneye yatırılma. 18. Tehlikede bulunan şahıslar ve malları kurtarmak hali hariç olmak üzere, sigorta ettiren veya sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması. 19. Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan veya hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici sakatlık veya hastaneye yatırılma.

3 20. Sigortalının analık yardımı aldığı dönemde, analık ile ilişkili bağlantılı gerçekleşen geçici sakatlık veya hastaneye yatırılma. E. ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Türkiye İş Bankası A.Ş. dain-i mürtehin ve dönülemez şekilde lehdar tayin edilmiştir. Sigortalı, lehdarı değiştirme hakkından feragat ederek poliçeyi lehdara teslim etmiştir. 2. Kredi Kartı Destek Sigortası kart bazında yapılır. Sahip olunan tüm Türkiye İş Bankası kartlarının (VISA Şirket Kredi Kartı, VISA Yurtdışı Kredi Kartı, VISA İş te Üniversiteli Kredi Kartı ve Bayi Kart hariç olmak üzere) sigorta kapsamına alınması için, her bir kredi kartı için ayrı poliçe düzenlenmesi gerekir. Bir sigortalı en fazla 5 adet Kredi Kartı Destek Sigortası poliçesi alabilir yaş üzerinde, sağlıklı olan ve Türkiye Cumhuriyetinde veya K.K.T.C. de ikamet edenler bu sigortayı yaptırabilir. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 65 i geçemez. Küçüklerin (reşit-sezgin olmayanların), mahcurların (kısıtlıların) ve mümeyyiz (ergin) olmayanların ölümü üzerine sigorta geçersizdir, bunların yaşama ihtimaline karşı sigorta yapılabilir. 4. Sigorta süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda poliçe, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça kendiliğinden birer yıllık sürelerle yenilenir. Poliçe primi ve sigorta bedeli, ilgili yenileme tarihlerinde değişebilir. Sigortacı poliçeyi yenilememe hakkını saklı tutar. 5. İş göremezlik teminatı, sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önceki altı aylık süre içinde aralıksız istihdam edilmiş olması koşuluyla verilmektedir. 6. Aşağıdaki olaylardan birisi gerçekleştiğinde poliçe sona erer, bundan sonrasında hiçbir talep ödenmez ve geçmiş dönemlere ilişkin primlerin iadesi yapılmaz: a) Herhangi bir tazminat ödemesinin gerçekleşmesi, b) Sigortalıya ait kredi kartlarından herhangi birine ilişkin olarak kanuni takip işlemlerinin başlatılması, c) Tahakkuk eden sigorta priminin sigortalının kredi kartından üç kez üst üste tahsil edilememesi, d) Sigortalının emekli olup da tam süreli ve aralıksız olarak çalışmıyor olması ve/veya 65 yaşına girmesi, e) Sigortalının Bankadaki kredi kartlarından en az birinin ölüm nedeniyle iptal edilmesi, f) Sigortalının sigortalattığı kredi kartının iade edilmesine veya son kullanım tarihinin dolmasına rağmen, kredi kartının yenilenmemesi. 7. Sigorta poliçesinin yapılmasına ilişkin başvuru, sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde ret edilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Başvuru yapılması sırasında alınan para, sözleşme kurulmuşsa prim olarak kabul edilir. Başvuru reddedilmişse ödenen para iade edilir. 8. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz. 9. Sözleşme kurulmadan önce, Kredi Kartı Destek Sigortası Başvuru Formu nda yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir. 10. Sigortalı, sigorta primini aylık olarak öder. Prim tutarı kredi kartı hesap özeti üzerinden hesaplanacağından aydan aya farklılık gösterebilecektir. Sigorta kapsamındaki kredi kartının hesap özetinde borcun bulunmaması halinde, hesap özetine ilişkin olan ayda prim tahsilatı gerçekleşmez. 11. Prim tahsilatı sigortalının sigortalattırdığı kredi kartından tahsil edilir. Sigortalının birden fazla kredi kartının olması durumunda, bu kartların her birinin ayrı ayrı sigortalanması gerekecek olup, riskin ortaya çıkması hâlinde sigortalı bunlar için ayrı ayrı tazminat talebinde bulunabilir. 12. Poliçeye ait ilk prim, talimat tarihini takip eden gün tahsil edilir. Takip eden aylara ilişkin prim tahsilatı her bir kredi kartının hesap kesim tarihini izleyen gün gerçekleştirilir. 13. Tahsil edilecek prim tutarı; sigortalının sigortalattırdığı kredi kartının son hesap özeti bakiyesi (gecikme faizi ve limiti aşımı hariç olmak üzere) ile bekleyen taksit tutarları toplamı (maximum taksitler, maximum fırsat taksitleri ve taksitli nakit avans taksitleri) üzerinden hesaplanır. Prim tutarı en fazla, B.4 maddesinde belirtilen teminat tutarı üzerinden hesaplanan prim kadar olabilir. 14. Sigortalının döviz borçlarından oluşan hesap özeti bakiyeleri Türk Lirasına çevrilerek prim hesaplamasına dahil edilir. 15. Sigortalının sigortalattırdığı kredi kartının kayıp, çalıntı nedeniyle veya son kullanma tarihi dolması nedeniyle yenilenmesi durumunda, sigorta otomatik olarak yeni kredi kartına taşınır. 16. Sigortalının kredi kartı borcunu kapatmak üzere Bankadan kredi kartına özel olarak sunulan tüketici kredisi kullanması durumunda, kredi kapatılana kadar sigortalının hiçbir kredi kartı için prim tahsilatı yapılmaz, poliçe yenileme döneminde yenileme yapılmaz. Model: /2009

4 KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI 17. Sigortalının muacelliyet uyarısı yapılacak/yapılan veya idari takipte herhangi bir kredi kartı olması durumunda, söz konusu durumlar ortadan kalkana kadar sigortalının hiçbir kredi kartı için prim tahsilatı yapılmaz, prim tahsilatının üç kez üst üste yapılamaması durumlarında poliçe iptal edilir. 18. Bir ay veya iki ay üst üste prim tahsilatı gerçekleştirilemeyip, takip eden ay prim tahsilatı gerçekleştirilmesi durumunda, geçmiş döneme/dönemlere ait prim de sigortalının kredi kartına borç kaydedilir. 19. Sigortalının, sigortalı kredi kartının kullanıma kapalı olması, kart limiti veya müşteri limitinin yetersiz olması durumunda da prim tahsilatı yapılır. 20. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de prim tahsilâtı gerçekleştirilir. 21. Sigortalının sigortalı kredi kartlarına ilişkin akdi faiz, komisyon ve/veya aidat borcu bulunması durumunda, prim hesaplama ve tahsilât işlemlerinde söz konusu tutarlar da dikkate alınır. 22. Sigortalı, emekli olması ve istihdam ilişkisi içine girmemesi durumunda sigortayı iptal ettirmekle yükümlüdür. 23. Sigortalı, 5 yıl içerisinde tazminat hakkından sigortalı bütün kredi kartları için en fazla 2 defa faydalanabilir. 24. Sigortalının başvurusu üzerine sigortanın iptal edilmesi durumunda, tahsil edilen son prim tutarı iade edilmeyecek, ancak iptal tarihinden sonra sigortası iptal edilen kredi kartı için prim tahsilatı yapılmayacaktır. 25. Ek kredi kartının sigortalanması durumunda, sigortalı her zaman asıl kredi kartı sahibidir. Asıl ve ek kredi kartı harcamalarının sigorta kapsamında olabilmesi için, Kredi Kartı Destek Sigortası (İşsizlik Sigortası) Başvuru Formu nun ve işbu bilgilendirme formunun asıl kredi kartı sahibi tarafından imzalanması gereklidir. Ek kredi kartı sahibi tarafından imzalanan Kredi Kartı Destek Sigortası (İşsizlik Sigortası) Başvuru Formu ve işbu bilgilendirme formu geçersizdir. 26. Sigortacı, gerektiği ölçüde ve hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etmemek üzere, her zaman ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Tazminat talebinde bulunması durumunda sigortalı, her türlü kurum, kuruluş ve şahıslardaki bilgi, belge ve raporlara ulaşma yetkisini, sigorta poliçesinin konu ve amacıyla sınırlı olmak üzere peşinen sigortacıya verir. 27. Sigortanın iptali için Banka Şubesine başvurulması gerekir. Sigortanın iptal talebi kredi kartı bazında gerçekleştirilir. Her bir kredi kartındaki sigortanın iptali için ayrıca başvuru yapılması gerekir. 28. Sigortalının ikamet ettiği yerin Türkiye Cumhuriyeti nden veya K.K.T.C. den farklı bir yer olarak değişmesi veya Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. sınırları dışında istihdam ilişkisi kurulması durumunda, poliçenin iptal edilmesi için Banka Şubesine başvurunuz. 29. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartlarını, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını ve Hayat Sigortaları Yönetmeliğini dikkatlice okuyunuz. F. VERGİ UYGULAMASI: 1. Ücretli çalışanların kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %5 ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. 2. Yıllık beyanname verenlerin kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta primleri gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %5 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirilebilir. 3. Gelir vergisi matrahından indirim için kredi kartı hesap özeti belge olarak kullanılabilir. G. ÖDEMELERİN YAPILMASI 1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, tazminat talebinde bulunulan sigortalı kredi kartının, rizikonun ilk meydana geldiği tarihten önceki son hesap özetindeki borç tutarı, gecikme faizi ile limit aşımı hariç ve gelecek aylara ilişkin hesap özetinde bulunan taksitler dahil olmak üzere ödenir. Ödenecek tazminat tutarı, kart başına TL yi geçemez. Gecikme faizi ve limit aşımı olması durumları için ödenecek tazminat tutarı ise azami 50 TL dir. Kredi kartı borcu ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan vergi, ceza ve hukuki masraflar teminat kapsamında değildir. Rizikonun gerçekleşme tarihinden sonra oluşan hesap özetleri için ödeme yapılmaz. 2. Rizikonun gerçekleşmesi halinde hak sahiplerinin yükümlülükleri ve tazminatın ödenmesi için istenen belgeler için Hayat Sigortası Genel Şartları B maddesine bakınız. 3. İş göremezlik kapsamında bir talepte bulunulması durumunda sigortalı; a) İşsizlik halinde istihdam ilişkisinin feshedildiğini gösteren belgeler ve işsiz kalınan dönemde ilgili sosyal güvenlik kurumuna adına prim ödenmediğini gösteren belgeyi sunmakla yükümlüdür.

5 b) Geçici maluliyet veya hastaneye yatırılma halinde, bu talebe yol açan olayın gerçekleştiğini ispat eden en az bir uzman doktorun muayene teyidini içeren ve tam teşekküllü bir hastane tarafından düzenlenmiş raporu sunmakla yükümlüdür. 4. Sigortacı, rizikonun meydana geldiği tarihten önceki son kredi kartı hesap özetindeki borç tutarı (gelecek aylara ilişkin hesap özetinde bulunan taksitler de dahil olmak üzere) ve ilaveten sabit olarak belirlenen tutarı: a) Bekleme süresinin dolması b) Sigortalının, poliçede teminat altına alınan hallerin gerçekleşmesinden önceki 6 ay süreyle aralıksız olarak; işsizlik teminatı halinde, istihdam ilişkisi içinde çalışmaya devam ediyor olması; geçici sakatlık halinde, serbest meslek sahibi veya devlet memuru olarak çalışmaya devam ediyor olması; hastaneye yatış halinde, emekli çalışan olarak çalışmaya devam ediyor olması şartıyla, istenen tüm bilgi ve belgelerin sağlanmasından sonra ödemek üzere sigortalının talebini inceler. Talebi kabul etmesi halinde, tazminat tutarını Bankadaki kredi kartı hesabına ödenmek üzere Bankaya öder. Talebin incelenmesi esnasında, sigortacının, son 3 hesap özeti bakiyesinin ortalamasını dikkate alması ve bu ortalama tutarı ödemesi hakkı saklıdır. 5. Azami tazminat bedeli sigortalının sigortalı kartı bazında uygulanır. 6. İstisna süresi, bekleme süresi ve risk değerlendirme süresi içerisindeki kredi kartı sözleşmesine dayalı aylık hesap özetlerinde yer alan ödemeler, sigortalı tarafından yapılmalıdır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket sonucu, kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan her türlü zarar ve ziyandan sigortalı şahsen sorumlu olur. 7. En az 3 yıl devam eden bir sigortada, sigortalı intihar ya da buna teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelinin tamamını öder. 8. Rizikonun gerçekleşmesi ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ye bildirimi arasında geçen sürede tahsil edilecek primler sigortalıya veya ilgili kişilere iade edilir. 9. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile yapacağınız görüşmelerde poliçe bilgilerinize poliçe satışı esnasında size verilen poliçe takip numaranız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 10. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilk sayfada adres ve telefonları yer alan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ye başvuruda bulununuz. H. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin bilgi talepleri ve şikayetler için birinci sayfada yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı