BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF"

Transkript

1 I Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KREDİ TANI- MI KREDİNİN SINIRLARI KREDİLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR o BANKA VE KREDİ KARTLARI KANUNU VE AÇIKLAMALARI o İTİRAZIN İPTALİ MENFİ TESBİT DAVALARI

2 II Yay n No : 1657 Hukuk Dizisi : Bas - May s STANBUL ISBN Copyright Kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUŞ BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ve AKREDİTİF isimli kitabımın ilk baskısı 1995 yılında, 2. basımı da 1996 yılında gerçekleşmiş ve gördüğü büyük ilgi ile kısa sürede bitmesi ve aranır olması, 3. ve 4. baskıları müteakip 5. basımının da yapılmasını gerekli kılmıştır. Bilgimi, okurlarımın yararlaranı sunmak ve bundan yararlanıldığını görmek ve duymak, bana meslek yaşamımın en onurlu hazzını tattırmıştır. Ekonomik kriz döneminde bozulan bankacılık faaliyetinin düzenlenmesi ve bankaların yeniden yapılandırılması bakımından 4389 Sayılı Bankalar Kanunu nun yetersiz kalması nedeniyle T. ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kabul edilerek Bankalar Kanunu ilga edilmiştir. Bankacılık Kanunu ile kredi nin yeniden tanımlaması yapılmış, bankaların mai yönden korunmalarını teminen, kredi kullandırılmasında risk grupları oluşturulmuş ve riskin önlemleriyle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Bu suretle yeni yasa kredi kullanımı ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenleyici hükümlerin tanıtımı kitabımıza alınmıştır. Banka kredilerinin bir türü olan, banka kartları ve kredi kartlarını düzenleyen ve tarihinde yürürlüğe giren 5464 Sayılı Kanun ve bu Kanunun getirdiği yenilikler ile ilgili yaptığımız açıklamalar ve yorumlarımız, kitabımızda yeni bir bölüm olarak yer almış ve Yargıtayın en son emsal nitelikteki kararlarıyla yenilenen kitabımız, değerli okurlarımızın yararına sunulmuştur. Saygılarımla Ankara - Mayıs 2006 Cengiz Kostakoğlu

4 V KISALTMALAR B.K. T.M.K. T.T.K. H.D. İ.İ.K. M.Ü. K.K.D.F. B.S.M.V. B.D.D.K. T.M.S.F. T.B.B. Kurul Borçlar Kanunu Türk Medeni Kanunu Türk Ticaret Kanunu Hukuk Dairesi İcra İflas Kanunu Marmara Üniversitesi Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Banka Sigorta Muamele Vergisi Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Türkiye Bankalar Birliği Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurulu

5 VII İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A Genel Olalarak Bankacılık... 1 B Bankaların Kuruluşu Faaliyeti ve Hukuki Niteliği Bankaların Kuruluşu Bankaların Faaliyeti Bankaların Hukuki Niteliği... 5 C Bankacılık Mevzuatı ile İlgili Yasalar... 5 D Kredi Tanımı Kredinin Açılması Bankacılıkta Risk... 7 a. Kontrol Edilemeyen Riskler... 7 b. Kontrol Edilebilir Riskler Kredi Kullanımında Risk Grupları... 8 a. Risk Grubu... 8 b. Dâhil Olunan Risk Grubu ve Mensuplara Kredi Kredinin Sınırları Kredi Karşılığı Alınacak Teminatlar ve Kredilerin İzlenmesi E Bankalar Nezdindeki Müşteri Hesaplarında Zamanaşımı YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ... 13

6 VIII II. BÖLÜM BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN OLUŞUMU GENEL OLARAK KREDİ SÖZLEŞMELERİ A Yazılı Olmayan Kredi Sözleşmeleri Yazılı olmayan kredi sözleşmelerinin inkârından doğan uyuşmazlıklar a- Yazılı olmayan kredi sözleşmelerinin müşteri yönünden inkârı b- Yazılı olmayan kredi sözleşmesinin banka yönünden inkârı Yazılı olmayan kredi sözleşmesinin koşullarında uyuşmazlık a- Kredi koşullarının sözlü anlaşmada saptandığı iddiasının inkâr edilmesi b- Sözlü anlaşmayla saptandığı kabul edilen kredi koşulları üzerinde doğan uyuşmazlık c- Bankanın zımnî kabulü ile oluşan kredi anlaşması karşılıksız çekin banka tarafından ödenmesi veya bloke şerhi verilmesi d- Banka tarafından hata suretiyle yapılan ödemelerin niteliği B Yazılı Kredi Sözleşmeleri Yazılı sözleşmenin borçlu yönünden önemi a- Sözleşme kapsamını aşan kredi kullanılması b- Ek kredi sözleşmeleri c- Kredi verme yetkisinin aşılması Kredi sözleşmelerine kefalet kefaletin hukuki niteliği ve geçerlik koşulları a- Kefaletin yazılı olması gerektiği b- Kefalet sınırının belirlenmiş olması kefalet limiti c- Kefaletin muteber bir borç için geçerli bulunduğu d- Kadının kocası yararına kefaleti Kefaletin çeşitleri Müteselsil kefalet karinesi a- Süreli Kefalet * Süreli adi kefalet yönünden sorumluluğun sona ermesi * Süreli müteselsil kefalet yönünden sorumluluğun sona ermesi * Kefalet süresi sonunda bir ay içinde kefil hakkında takibat yapılması gerektiği

7 IX * Kefile yapılacak ihtarın takibat olarak kabul edilemiyeceği b- Süresiz kefalet aa- Muaccel alacaklarda süresiz kefalet * Süresiz kefalete konu alacağın muaccel olması halinde bir ay içinde kefil hakkında takibata başlanması gerektiği ab- Muaccel olmayan alacak yönünden süresiz kefalet * Alacaklının ihbarı ile muaccel olan alacaklarda kefalet sorumluluğun sona ermesi koşulları ac- İhbarın hukuki niteliği ve şekli * İhbarın kural olarak şekle tabi olmadığı * Tacirler arasında kefalet ilişkilerinde ihbarın şekle bağlı olduğu * Birden fazla kefilin herbiri için ihbar müstakil bir hak olup yekdiyerinde sirayetinin sözkonusu olmadığı 4 Borcun ödenmesi ile kefaletin son bulması Kefilin ölümü Kefalet borcunu ödeme talebine karşı alacaklının yükümlülüğü Yazılı kredi sözleşmesinin banka yönünden önemi C Kredi Borcuna Müteselsil Kefilin Sorumluluğu Hakkında Yapılacak Takip Kefalet limiti içinde sorumluluk Müteselsil kefilin temerrüdü ve sonuçlarından sorumluluğu * Kefilin temerrüdü kendisine çekilecek ihtar ile veya hakkında yapılacak icra takibi ile gerçekleşir. 3 Borcun müteselsil kefili tarafından verilen rehin hakkında takip a- Kefalet sorumluluğuna karşılık kefil tarafından rehin verilmesi b- Kredi borcunun teminatı olarak kefil tarafından rehin verilmesi D Kollektif Şirketin Kredi Borcundan Ortakların Sorumluluğu E Yabancı Para Borcundan Doğan Sorumluluk * Yabancı para alacağının aynen ödenmesinin sözleşme ile kararlaştırılması * Yabancı para alacağının icra takibi ile talep edilmesi koşulları * Yabancı para borcunun vadesinde veya fiili ödeme günündeki rayiç kur üzerinden Türk Parası olarak ödenmesinin talep edilebileceği F Temerrüde Düşen Kredi Borçlusuna Uygulanacak Temerrüt Faizi... 86

8 X * Kredi sözleşmesinde temerrüt faiz oranının tesbit edilmiş olması * Kredi sözleşmesinde temerrüt faiz oranının tesbit edilmemiş olması ve buna yönelik bir hüküm bulunmaması * Yabancı para borcu ile ilgili temerrüt faiz oranı YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ III. BÖLÜM KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Kredi sözleşmesinde kullandırılan vadesiz kredinin banka tarafından dilediği zamanda kesilmesine ve bankaya iadesini talebe yetki tanıyan hükmün geçerliği ve uygulamasında dürüstlük kuralının gözetilmesi * Vadesiz kredilerin kullanıldığı süreç içinde değişen faiz oranlarının uygulanmasında gözetilmesi gereken koşullar * Vadesiz kredilerin kullanıldığı süreç içinde değişen faiz oranlarının geriye yönelik kullanılamıyacağı * Kredi sözleşmesi koşullarının uygulanmasında, bankanın objektif iyiniyet kurallarına ve kendisine karşı duyulan güvene aykırı davranmaması gerektiği YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ IV. BÖLÜM KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HUKUKA AYKIRI HÜKÜMLERİN GEÇERSİZLİĞİ * Sözleşme özgürlüğü kuralının kapsamı * Sözleşme hükümleri yasaların emredici hukuk kurallarına veya kanunlara aykırı olmamalıdır. * Sözleşme hükümleri ahlak ve adaba aykırı bulunmamalıdır. A Sözleşmelerde Kanuna Aykırı Hükümler Bulunması * Banka görevlilerinin hile veya ağır kusurları sonucu müşterisine verilecek zarardan bankanın sorumlu tutulamayacağına yönelik sözleşme hükümlerinin geçersizliği * Yasa ile tayin edilen yükümlülüğün banka yararına sözleşme ile değiştirilemeyeceği

9 XI * Yasa ile tayin edilen vekalet ücreti oranlarının icra takibinde banka yararına arttırılarak uygulanacağına dair sözleşme hükmünün uygulanma olanağı bulunmadığı * Zamanaşımı sürelerinin sözleşme ile değiştirilmeyeceği * Sözleşme ile zamanaşımından iptidaen feragatın geçersiz olduğu * Kefaletin sıhhatine ilişkin yasal koşulların sözleşme ile değiştirilmeyeceği * Kanunla yasaklanan mürekkep faizin ve istisnası koşullarının sözleşme hükmü ile değiştirilemeyeceği * İpoteğin kanunla saptanan şekil koşulunun, sözleşme hükmü ile değiştirilmeyeceği B Sözleşmede şahsi haklara aykırı hükümler bulunması * Kredi müşterisinin ticari faaliyetini ve ekonomik varlığını ortadan kaldıracak veya bu sonucu sağlayacak sözleşme hükmünün geçersiz sayılması gerektiği. C Kredi sözleşmelerinin uygulanmasında gözetilmesi gereken emredici hukuk kuralları * Sözleşmelerinin uygulanmasında bankanın objektif iyiniyet kurallarına ve kendisine duyulan güvene uygun davranması gerektiği * Sözleşme ile bankanın tek taraflı iradesine bırakılan bir yetkinin kullanılmasında, dürüstlük kuralına uygun davranması gerektiği D Kredi sözleşmelerindeki boşluğun hakim tarafından yorumlanarak doldurulması * Yorumun koşulları * Yorumda tarafların hakiki ve müşterek amaçlarının gözetilmesi * Yorumda, hakimin hak ve nesafetle takdir etmesi gerektiği YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ V. BÖLÜM BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE A Belirli Süreli Kredi Sözleşmeleri B Süresiz Kredi Sözleşmeleri ve Sona Ermesi C Kredi Sözleşmelerinde Feshi İhbarın Şekli Tarafları tacir olan kredi sözleşmelerinin feshi * Feshin belirlenen şekil koşulları ile yapılmasının gerektiği

10 XII 2 Bir tarafı tacir olmayan kredi sözleşmelerinin feshi * Feshin şekil koşuluna bağlı olmadığı, ancak ispat hukuku yönünden şekil koşulunun aranması gerektiği D Kredi Sözleşmelerinin Feshi Veya Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Süreli kredi sözleşmelerinin sona ermesi ve sonuçları Süresiz kredi sözleşmelerinin sona ermesi ve sonuçları YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ VI. BÖLÜM BANKA KREDİLERİNİN ÇEŞİTLERİ A Nakdi Krediler Kullanım alanı sınırlandırılmayan krediler Kullanım alanı belirlenmiş krediler * Yatırım ve Donatım Kredisi * Proje kredisi * İşletme kredisi * İhracat kredisi 3 Ödeme vadesi belirlenmiş krediler * Kullandırılan krediden doğan borcun önceden belirlenen vadesinde veya saptanan taksitler halinde ödenmesi * Kredi kartı ile yapılan harcamalar ve kullanılan kredi 4 Vadesiz cari hesap şeklinde işletilen krediler B Gayrinakdî Krediler * Teminat mektuplarının hukuki niteliği * Kontrgaranti akdi ve hukuki niteliği * Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliğinde bulunmadığı * Teminat mektubu ile faiz yükümlülüğünün doğmayacağı * Teminat mektubu komisyon ve fer ilerinden doğan borcun cari hesaba alınıp dönem faizi uygulanabileceği 1 Vadeli teminat mektupları a- Vadesi içinde ihbar koşullu mektuplar b- Vadeli diğer teminat mektupları

11 XIII c- Vadeli teminat mektuplarında zamanaşımı Vadesiz teminat mektupları a- Vadesiz teminat mektuplarında zamanaşımı b- Teminat mektupları komisyon alacaklarında zamanaşımı Teminat mektuplarının sonuçları a- Riski gerçekleşmeyen mektuplar b- Riski gerçekleşen ve tazmin edilen mektuplar c- Banka tarafından garanti edilen risk bedelinin depo edilmesi talebi YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ VII. BÖLÜM NAKDİ KREDİLERİN KULLANILMASI A Vadeli Nakdi Krediler Senet iskontosu Tüketici kredileri ve benzeri krediler Vadeli cari hesapla işleyen krediler Vadeli kredilerde faiz B Vadesiz Nakdi Krediler Dönem hesap özetleri a- Hesap özetinin kesinleşmesi koşulları * Dönem sonunu takip eden 15 gün içinde hesap özetinin çıkarılıp borçluya noter aracılığı ile tebliğ edilmiş olması gerektiği * Hesap özetinin tebliğinden itibaren l ay içinde borçlu tarafından itiraz edilmemiş olması * Süresinde tebliğ edilip itiraz edilmeyen dönem hesap özetindeki borç miktarı ve cari hesap hareketlerinin dayandığı belgelerdeki imzaların borçlu tarafından kabul ve ikrar edilmiş sayılacağı b- Kesinleşen hesap özetine dayalı takip * Kesinleşen hesap özetine dayanılarak yapılan takibe karşı borçlu tarafından hesap özetinin gerçeğe aykırılığı ancak borcunu ödedikten sonra dava edilebilir. c- Türk Ticaret Kanununun uygulanmasında dönem hesap özetleri

12 XIV d- Kesinleşen hesap özetlerinin kefillere etkisi e- Dönem hesap özetleri kesinleşmeyen cari hesap borçları hakkında takip * Dönem hesap özetleri kesinleşmeyen cari hesap bakiyesi alacak hakkında ilamsız icra yolu ile takip yapılabilir. 2 Kredi cari hesabının kat edilmesi a- Vadeli kredi cari hesapları yönünden hesabın kat edilmesi b- Vadesiz kredi cari hesabının kat edilmesi * Kredi cari hesabının kat edilmesi kredi borcunu muaccel kılar. * Hesabın kat ı ile temerrüt tarihi arasındaki geçen süre için borçlu yönünden akdi faizin uygulanması gerektiği 3 Hesabın kat ı üzerine yapılacak ihtar a- Kredi borçlusunun temerrüdü * Temerrüde düşürülmese dahi kredi sözleşmesinde kararlaştırılmış ise, borçlu hakkında hesabın kat ından sonra temerrüt tarihine kadar geçen süre için oluşan kredi borcuna temerrüt faizi oranında faiz uygulanması hukuken geçerlidir. b- Müteselsil kefillerin temerrüdü * Vadesiz krediler yönünden müteselsil kefilin temerrüdü ancak ihtar keşidesi ile oluşur. Sözleşme hükmü temerrüt sorumluluğu doğurmaz. * Vadeli kredilere kefalette, vadenin sonunda ihtar keşidesine gerek olmaksızın kefalet borcu muaccel olur ve kefil mütemerrit sayılır. YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ VIII. BÖLÜM KREDİ BORCU HAKKINDA YAPILACAK TAKİP A Kredi Borçlusu Hakkında Takip Kesinleşen hesap özetlerine dayalı takip * Kesinleşen hesap özeti yalnız kredi borçlusu yönünden bağlayıcıdır. * Kesinleşen hesap özeti, kredi sözleşmesinin müteselsil kefilini bağlayıcı değildir. * Kesinleşen hesap özetine dayalı takibe karşı borçlunun veya birlikte takip yapılan kefilin 7 günlük süre içinde yapacakları itiraz ile takibin duracağı

13 XV a- İtirazın kaldırılmasının tetkik merciinden talep edilmesi * Kesinleşen dönem hesap özetine dayalı takibe borçlunun itirazı üzerine, alacaklı tarafından itirazın kaldırılması için başvurulan tetkik merciinde borçlu, itirazının haklılığını aynı güçte bir belge ile kanıtlaması gerekir. b- İtirazın iptalinin mahkemeden talep edilmesi * Kesinleşen hesap özetine dayalı takibe yapılan itirazın iptali davasında ispat külfeti davalı borçluya aittir. * Borcun ortadan kalktığına ilişkin itirazın, alacaklı bankanın yetkili imzalarını içeren belge ile kanıtlanması gerektiği 2 Kredi sözleşmesine ve banka defter kayıtlarına dayalı ilamsız takip * Yapılan takibe itiraz üzerine açılan davada alacaklı banka, itirazın haklı olmadığını kanıtlamakla yükümlüdür. * Yapılan takipte, hesabın kat edilmesinden sonraki süre için istenen temerrüt faizinde, mürekkep faiz uygulamasına olanak verilmemesi gerektiği * Yasanın ödemekle yükümlü kıldığı harc a ilişkin borçların sözleşmedeki hükme dayanarak karşı taraftan talebinin nazara alınmaması gerektiği * Takip hukuku yönünden vekalet ücreti ile ilgili sözleşme hükmüne göre yapılan taleplerin nazara alınmaması gerektiği * Ölen kredi borçlusu hakkında icra takibi yapılamayacağı, mirasçıları aleyhine takip yapılması gerektiği * Temsilci hakkında takip yapılamayacağı * İflas eden borçlunun masasına alacağın yazdırılmış olması, iflas etmeyen diğer müşterek borçlu veya müteselsil kefil hakkında takip yapılmasına engel teşkil etmiyeceği B Kredi Borcu İçin Teminat Rehni Veren Borçlu Hakkında Yapılacak Takip * Borcun rehinle temin edilen kısım yönünden borçlu hakkında ancak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılabilir. Rehin limitini aşan kısım için borçlu hakkında ilamsız icra yolu ile takip yapılmasına yasal engel olmadığı C Finansal Kiralama Sözleşmesi-Sözleşmenin Teminatı Olarak Verilen İpoteğin Takip Usulü D Kredi Borcuna Üçüncü Şahıslarca Verilen Teminat Rehni Hakkında Takip

14 XVI * Üçüncü şahsın teminat vermiş olması borca kefalet olmayıp, ancak rehinden dolayı sorumluluk doğurduğu * Rehnin paraya çevrilmesine dair yapılacak takipte, rehin maliki ve borçlunun da birlikte takibi gerektirdiği * Üçüncü şahıs tarafından teminat verilmiş olması, kredi borçlusu ve kefili hakkında borcun tamamı yönünden ilamsız icra takibi yapılmasını engellemeyeceği E Kredi Borcunun Müteselsil Kefilleri Hakkında Yapılacak Takip Müteselsil kefilin sorumluluğu a- Kefalet limiti içinde sorumluluk b- Müteselsil kefilin temerrüdü ve sonuçlarından sorumluluğu Borcun müteselsil kefili tarafından verilen rehin hakkında takip a- Kefalet sorumluluğuna karşılık rehin verilmesi b- Kredi borcunun teminatı olarak kefil tarafından rehin verilmesi * Borca verilen rehin ile kredi sözleşmesine kefaletin ayrı ayrı sorumluluk doğuracağı F Kollektif Şirketin Kredi Borcu İçin Ortakları Hakkında Takip Koşulları G Yabancı Para Borcu Hakkında Yapılacak Takip * Yabancı paranın icra takibi ile tahsili koşulu H Temerrüde Düşen Kredi Borçlusuna Uygulanacak Temerrüt Faizi * Sözleşmede kararlaştırılan faiz oranı tarafları bağlayıcıdır. * Sözleşmede miktarı veya yöntemi kararlaştırılmayan temerrüt faizinin akdi faizden az olamıyacağı YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ IX. BÖLÜM İLAMSIZ TAKİBE DAYALI ÖDEME EMRİNE İTİRAZ * İcra takibine karşı yapılacak itirazın takibi durduracağı * Borçlu tarafından itiraz sebeplerinin açıkca bildirilmemiş olması itirazı geçersiz kılmaz ise de, takip dayanağı belgedeki imzaya itirazın bildirilmesinin zorunlu bulunduğu

15 XVII * Kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takibe karşı itirazın tetkik merciine verilmedikçe takibin durmayacağı * Takipteki borcun bir miktarına itiraz etmek isteyen borçlunun itiraz ettiği borç miktarını açıkca bildirmediği takdirde itirazın geçersiz sayılacağı * Borçlunun takipte yaptığı itiraz sebepleri ile bağlı bulunması YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ X. BÖLÜM İTİRAZIN İPTALİ DAVASI A İtirazın İptali Davasının Açılması Koşulları İlama dayanmayan icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmiş ve takibin durmuş olması * Kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takibe karşı itirazın iptali davasının açılması koşullarının bulunmadığı 2 İtirazın tetkik merciinde kaldırılmamış olması * Takibe itiraz yönünden alacaklının tetkik merciine başvurmuş olması, mahkemede itirazın iptali davası açmasına mani bulunmadığı 3 İtirazın tebliğinden itibaren bir yıl içinde davanın açılması * Dava açma süresinin hakim tarafından re sen gözetilmesi gerektiği B İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme C İtirazın İptali Davasında Yetkili Mahkeme D İtirazın İptali Davasında Uygulanacak Umumi Hükümler E Yargılamada Takip Hukuku İle İlgili Gözetilmesi Gereken Hususlar * Borçlu tarafından verilen rehnin, ancak limiti üzerinde kalan alacak yönünden borçlu hakkında ilamsız takip yapılabilir. * Üçüncü şahıs veya kefili tarafından rehin verilmiş olması kredi borçlusu veya kefili hakkında borcun tamamı yönünden ilamsız icra takibi yapılmasına mani bulunmadığı * Borçlu veya üçüncü şahsın rehin vermiş olması kefil hakkında kefalet limiti kapsamında ilamsız takip yapılmasına mani bulunmadığı

16 XVIII * Kefil tarafından kefaletinin teminatı olarak rehin verilmiş olması halinde, ancak rehin limiti üzerinde kalan kefalet sorumluluğu miktarınca hakkında ilamsız icra takibi yapılabileceği * Kefalet sorumluluğundan ayrı olarak kredi borcuna kefil tarafından teminat rehni verilmiş olması halinde, herbiri için ayrı ayrı takipte bulunulabileceği * Kredinin, teminat mektubu olarak kullandırıldığı hallerde, mektup bedelinin depo edilmesine ilişkin icra takibinde faiz talep edilemeyeceği * Kredi borçlusu, kat edilen cari hesapla doğan borcun faiz ve fer ilerinin tamamından sorumlu olmasına karşın, borcun müteselsil kefili hesabın kat edildiği tarih itibarıyle gerçekleşen borçtan kefalet limiti ve varsa kendi temerrüdünün sonuçlarından sorumlu bulunduğu * Kredi borcu için teminat rehni veren üçüncü şahsın rehin limiti üzerinde kendi temerrüdünden ve sair giderlerden sorumlu tutulamayacağı * Hesabın kat edilmesi tarihi itibariyle gerçekleşen borcun takip tarihine kadar geçen süresi için oluşan temerrüt faizine, takip tarihinden sonrası için faiz uygulanamayacağı * Yasanın taraflar için öngördüğü yükümlülüklerinin gözetilmesi * Takipten sonra ve dava aşamasında borca karşı yapılan ödemelerin, mahkemece gözetilip, bulunacak bakiye borç üzerinden itirazın iptaline karar verilmesi gerektiği * İtirazın iptalı davalarında, dava aşamasındaki borcun son tutarı üzerinden kurulacak hükümde vekalet ücreti yönünden davanın açıldığı tarih itibariyle saptanacak borç miktarının esas alınması gerektiği F İtirazın iptali davasında inkar ve kötüniyet tazminatı İnkar tazminatı a- Takibe konu alacağın likit olması b- Alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davasında inkar tazminatının talep edilmiş olması gerektiği c- İtirazın kısmen veya tamamen haksızlığına hükmedilmesi gerektiği d- Kredi borçlusunun velisi, vasisi veya mirasçıları hakkında açılan itirazın iptali davasında, inkar tazminatına hükmedilebilmesi için itirazın kötü niyetle yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiği e- İnkar tazminatı ile ilgili olarak hakimin, yasanın saptadığı oranın altında veya üzerindeki bir miktara hükmedemiyeceği, ancak alacaklının fazlaya ilişkin zararı yönünden iddia ve kanıtı mevcutsa bu oran üzerindeki zarar miktarının dahil hükmedilebileceği

17 XIX 2 Kötüniyet tazminatı a- Borçlu hakkında yapılan takibin haksız ve kötüniyetli olması b- Borçlu tarafından talepte bulunulması G İtirazın iptaline konu icra takiplerinde yetkili icra dairesi yetki-itirazı YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ XI. BÖLÜM BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI Kredi kartlarının düzenlenmesi Kart çıkaran kuruluşların yükümlülükleri Kart hamillerinin yükümlülükleri Üye işyerinin yükümlülüğü Kredi kartlarında kefaletin hukuki niteliği Kredi kartlarına verilen kefaletin sona ermesi Banka kartları BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ XII. BÖLÜM MENFİ TESPİT DAVALARI A Menfi Tespit Davalarının Hukuki Niteliği B Genel Olarak Menfi Tespit Davalarının Özelliği İcra takibinden önce açılan menfi tespit davaları * Yapılacak takibin durdurulmasına dair verilecek tedbirin koşulları 2 İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davaları a- Menfi tespit davasının açılabileceği haller * İtirazsız kesinleşen icra takibindeki borç hakkında * Takibe yapılan itirazın tetkik mercii tarafından kesin olarak kaldırılması ile kesinleşen takip borcu hakkında * Takibe yapılan itirazın tetkik mercii tarafından geçici olarak kaldırılması üzerine süresinde borçtan kurtulma davası açmayan borçlunun menfi tesbit davası açması

18 XX * Yapılan ve henüz kesinleşmeyen icra takibine konu borç hakkında menfi tesbit davası açılması b- Menfi tesbit davasının açılamayacağı haller * İtirazın iptali davası ile verilen kararın kesinleşmesinden sonra aynı borç için menfi tesbit davasının açılamayacağı * Hakkında iflas kararı verilen borçlunun, iflas kararına neden olan borca yönelik menfi tespit davasının dinlenemiyeceği c- İcra takibinin açılan menfi tesbit davası ile durdurulamayacağı kuralı * İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında tedbir yolu ile takip durdurulamaz. Ancak, icra veznesine göre tahsilatın alacaklıya ödenmesinin teminat karşılığı durdurulması yolunda tedbir kararı verilebileceği * Mahkemeden verilecek ihtiyati tedbirin koşulları 3 Menfi tesbit davasının iflas davasına etkisi * İflas takibinden önce menfi tesbit davasının açılmış olması. * Menfi tesbit davasından sonra yapılan iflas takibinin kesinleşmesinden önce tedbir yoluyla durdurulması. * Menfi tesbit davasından sonra yapılan iflas takibine borçlunun süresinde itiraz etmemesi veya itiraz süresi içinde ihtiyati tedbir talep etmemesi durumunda, iflas takibinin kesinleşmesi sonuçları * Menfi tesbit davasından sonra yapılan iflas takibine süresinde itiraz üzerine alacaklının açacağı itirazın iptali ve iflas davasının önceden açılan menfi tesbit davasını bekletici neden olarak kabul etmesi 4 Senetlerin sahteliğinin iddia edilmesi * Mahkemede açılan davada, sahteliği ileri sürülen senet hakkında inceleme ve araştırma yapılmasına dair verilen ara kararından itibaren, senede dayalı hiçbir işlem yapılamayacağı 5 Kambiyo senetlerine karşı sahtelik iddiası * Sahtelik def i, ciro suretiyle senedin hamiline karşı da ileri sürülebilir. * Sahtelik iddiası ile açılan davada senet hakkında mahkemece inceleme yaptırılmasına dair verilen ara kararın, bu senetle ilgili icra takibindeki işlemleri durduracağı 6 Teminat olarak düzenlenen senedin cirosu ve hukuki sonuçları Üçüncü şahsa çıkarılan haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açılması * Birinci ve ikinci haciz ihbarnamesinin hukuki sonuçları

19 XXI 8 Menfi tespit davasına konu senedin ihdas nedeninin talil edilmesi Menfi tespit davasının alacak yönünden zamanaşımına etkisi * Kural olarak, senet iptali veya menfi tespit davası açılmasının, konusu olan alacak yönünden zamanaşımını kesmiyeceği 10 Menfi tespit davasında tazminat a- Menfi tespit davasının reddedilmesi üzerine alacaklı yararına verilecek tazminatın koşulları b- Menfi tespit davasının kabulü üzerine borçlu yararına verilecek tazminatın koşulları Menfi tespit davasının istirdata dönüşmesi * Borcun, dava aşamasında ödenmiş ve icraen tahsil edilmiş olması halinde, hiçbir işleme gerek olmaksızın davaya istirdat davası olarak devam edilebileceği 12 İstirdat davaları * İstirdat davasının açılması koşulları 13 Menfi tespit ve istirdat davalarında yetkili mahkeme * Menfi tespit ve istirdat davaları için yasanın düzenlediği özel yetki kuralı YARGITAY KARARLARI BÖLÜMÜ H AKREDİTİF ve AKREDİTİFTEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR A Genel Olarak Akreditif Akreditifin tanımı Akreditif sözleşmesinin Borçlar Hukukundaki diğer sözleşmeler ile benzerlikleri Akreditifin Türk kanunlarındaki yeri Akreditifte akit serbestisi Akreditifin tabi olduğu hukuk Akreditifle ilgili uyuşmazlıkta yetkili mahkeme a- Yetki anlaşması ile Türk Mahkemelerinin yetkisinin kabulü b- Yetki anlaşması ile yabancı bir mahkemenin yetkili kılınması c- Taraflar arasında bir yetki anlaşmasının bulunmaması

20 XXII 7 Yabancı ülke mahkemelerinden verilen kararların Türkiye de geçerlik koşulları B Akreditif İşlemine Katılanlar ve Hukuki İlişkileri Akreditif Amiri Akreditif Bankası Akreditif Lehdarı Muhabir Banka Görevli Banka Teyit Bankası Rambursman bankası C Akreditif İşlemine Katılanların Yekdiyeri İle Hukuki İlişkileri Amir ile Lehdar arasındaki hukuki ilişki Amir ile akreditif bankası arasındaki hukuki ilişki Amir ile muhabir banka arasındaki hukuki ilişki Amir ile teyit bankası arasındaki hukuki ilişki D Akreditifin Çeşitleri İthalat akreditifleri Dönülemez (gayri kabili rücu) akreditifler Teyitsiz dönülemez akreditif Dönülebilir akreditifler Teyitli Akreditifler Akreditife teyit verilmesinin hukuki niteliği ve sonuçları Ödemesi ertelemeli akreditif Poliçeli akreditifler Süreye ve tutara bağlı rotatif akreditifler Red Claus akreditifler Green Claus akreditif Karşılıklı akreditif Devredilebilir akreditif Teminat akreditifleri E MTO. Yeknesak Kurallarının Akreditif İşleminde ve Milli Kanunlarımızdaki Uygulama Yeri F Akreditif Sözleşmesinin Oluşumu Akreditifin Açılması G Akreditifin Satım Akdinden Bağımsızlığı H Akreditif Süresi I Akreditif Belgeleri Akreditif belgelerinin ibrazı Akreditif belgelerinin incelenmesi a- Teyit bankasınca yapılacak inceleme

21 XXIII b- Görevli bankanın inceleme yükümlülüğü c- Akreditif bankasının inceleme yükümlülüğü d- Akreditif belgelerini inceleme süresi Akreditif belgelerinin incelenmesi kapsamı a- Belgeler makul derecede özenle incelenecektir b- Belgeler dış görünüşleri itibariyle incelenir Belgelerin kabul edilmesi Ödeme yükümlülüğü Belgelerin reddedilmesinin hukuki sonuçları Belgelerin haksız reddedilmesinin hakkın kötüye kullanılması sayılabileceği Akreditif belgeleri ile ilgili olarak bankaların sorumsuzluğu Lehdarın dürüstlük kurallarına aykırı hareketi ile akreditif bedelinin ödenmemesi Akreditif belgelerinin incelenmesinde hatalı yapılan kabul ve ödeme ile Lehdarın haksız zenginleşmesi Akreditif belgelerinin iştirası Akreditif alacağının temliki Akreditif belgelerinin gönderilmesi sırasında kaybolması K Akreditif Üzerine Konulacak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz L İflas Hukuku Yönünden Akreditif Amirin İflası Lehdarın İflası Akreditif Bankasının İflası AKREDİTİFLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar

Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı TÜRK BORÇLAR KANUNUTÜRK TİCARET KANUNUHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN DEĞİŞEN YENİ HÜKÜMLERİ VE BUNLARA

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TEMINAT, REHIN; KAVRAM VE KAPSAMI 1. REHİN; GENEL BİLGİLER...3 A- Şahsî ve Aynî

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ I İÇTİHATLI İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ CENGİZ KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ONURSAL Başkanı Beta II Yayın No : 2432 Hukuk Dizisi : 1186 9. Baskı - Mart 2015 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ I Herkes İçin Hukuk: 13 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2255 Hukuk Dizisi : 1065 1. Bas Kas m 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-175 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAM Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

Banka Kredilerinde. Av. Ekrem TÖRÜNER*

Banka Kredilerinde. Av. Ekrem TÖRÜNER* Banka Kredilerinde Muacceliyet-Temerrüt Av. Ekrem TÖRÜNER* 1- Giriş: Bankalar ile kredi lehdarları arasındaki, dava ve takip yolu ile mahkemelere intikal eden bazı anlaşmazlıklarda, muacceliyet ve temerrüt

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı