içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir."

Transkript

1 SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin (e) bendinde; en az iki tam yıl süreyle kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip olunan kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu, bu istisnanın, satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacağı hükmü yer almaktadır. Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında ise, istisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin zıyaa uğramış sayılacağı, aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere Kanunun 5/e maddesinde işletmenin aktifinde iki tam yıl süre veya daha fazla bulunan taşınmazlar ile diğer kıymetlerin satılması durumunda satıştan elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna tutulduğu ve bu kazancın 5 yıl süreyle işletmenin bilançosunda özel bir fon hesabında tutulmasının zorunlu olduğu, bu 5 yıl içinde söz konusu kazancın başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hallerinde ve ayrıca dar mükellef kurumlarca söz konusu kazancın ana merkeze aktarılması durumunda istisna şartlarının ihlal edilmiş sayılacağı ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin zıyaa uğramış sayılacağı, dolayısıyla cezalı olarak geri alınacağı ifade edildikten sonra aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. Açık ve net gibi görünen madde hükmü uygulamada bir kısım farklı yorumlamalara ve tereddütlere yol açmakta ve cevaplandırılması gereken sorulara yol açmaktadır. Yazımızda konu ile ilgili tereddüt ve farklı yorumlamalara yol açan hususlara ve bu konudaki Platform un görüşlerine yer verilecektir; 2. KONUNUN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Takvim Yılının Esas Alınması İle İlgili Hususlar 1

2 Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde, istisna uygulamasının maddede sıralanan kıymetlerin satıldığı tarihe isabet eden dönemde uygulanacağı ifade edildikten sonra, istisna kazancın satışın yapıldığı yılı izleyen 5 nci yılın sonuna kadar pasifte özel bir hesapta tutulacağı ifade edilmektedir. Devam eden fıkrada ise 5 yıl içinde söz konusu kazancın sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması durumunda veyahutta kurumun bu süre içinde tasfiyesi halinde istisna şartlarının ihlal edilmiş sayılarak zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin zıyaa uğramış sayılacağı belirtilmektedir. Söz konusu hükümlerden anlaşılacağı gibi 5 yıllık sürenin hangi tarihte başladığı ve ne zaman bittiği hususu önemli bulunmaktadır. Örneğin taşınmazın yılında satıldığı varsayıldığında yukarıda ifade edilen hüküm gereği satıştan sağlanan kazanç tarihine tekabül eden 2008 yılı döneminde kurumlar vergisinden istisna tutulmakta, diğer yandan istisna tutulan kazancın, yine buna ilişkin hüküm gereği, satış tarihini izleyen 2009 döneminden itibaren 5 nci yılın sonu olan tarihinin bitimine kadar pasifte özel bir hesapta tutulması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda istisna şartlarının ihlali olarak kabul edilen 5 yıllık sürenin başlangıç tarihi istisnanın uygulandığı dönemdeki taşınmazın satış tarihi olarak esas alınırsa tarihinde 5 yıllık süre tamamlanmış olacak ve bu tarihten sonra istisna kazanç bakımından vergi zıyaı doğmamış sayılacaktır. Diğer halde ise, yani 5 yıllık sürenin başlangıç tarihi, istisna kazancın pasifte özel bir hesapta tutulmaya başlanacağı tarihinde başlamış olduğu kabul edildiğinde tarihinde süre tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla varsayalım ki kurum tarihinde tasfiye edildiyse birinci durumda 5 yıllık süre tamamlandığından istisna kazançlar bakımından vergi zıyaı söz konusu olmayacak iken ikinci durumun kabulü halinde ise henüz 5 yıllık süre dolmadığından, diğer bir deyişle 5 yıl içinde kurum tasfiye edilmiş olduğundan vergi zıyaından söz etmek mümkün olacaktır. Çünkü 5 yıllık süre tarihinde tamamlanmış bulunmaktadır. Platformda ortaya çıkan görüşe göre Kurumlar Vergisi Kanununun yukarıda zikredilen 5/e maddesinde ifade edilen, istisna kazancın pasifte özel bir hesapta tutulma süresi ile özdeşleşmesi bakımından madde hükmüne uygun olarak takvim yılı esasının dikkate alınmak suretiyle 5 yıllık sürenin satışın yapıldığı tarihi takibeden takvim yılı başından itibaren başlaması gerekir Maddede Sözü Edilen İşletmenin tasfiyesi halinde İbaresi Tasfiyenin Tamamlanmasını İfade Etmektedir Bilindiği üzere genellikle kurumların tasfiyeye girdiği tarih ile tasfiyenin sonuçlandığı tarih arasında bir takvim yılını aşan bir süreç geçmekte ve bazen bir işletmenin tasfiyesinin sonuçlandırılması birkaç takvim yılını kapsamaktadır. Varsayalım ki işletme tarihinde tasfiyeye girmiş ve tarihinde tasfiye tamamlanmıştır. Bu durumda örneğimizde belirtildiği üzere tarihinde satılan kıymetler açısından, 5 yıllık sürenin hesabında kurumun tasfiyeye girdiği tarih esas 2

3 alındığında istisna kazanç açısından vergi zıyaı oluşmuş, tasfiyenin neticelendiği tarih esas alındığında ise 5 yıllık süre dolmuş olacağından vergi zıyaından söz etmek de mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla maddede ifade edilen işletmenin tasfiye edilmesi halinde ibaresinden neyin anlaşılması gerektiği konusu önem kazanmaktadır. Platformda oluşan görüş, kanun maddesinde yer alan işletmenin tasfiyesi halinin açık olarak işletmenin tasfiyesinin sonuçlanmasını amaçladığı şeklindedir. Bu husus görüşmelerde açık ve net olarak ifade edilmiş, başka türlü düşünmenin maddenin lafzına ve hukuka aykırı olacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla 5 yıllık sürenin hesaplanmasında tasfiyenin sonuçlandığı tarih esas alınmalıdır İstisna Kazancın Sermayeye Eklenmesi Durumunda İşletme 5 Yıl İçinde Tasfiye Edilmiş Olsa Dahi İstisna Şartlarının İhlal Edilmiş Sayılıp Sayılmayacağı Hususu Yukarıda bölümde belirtildiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinin 3 ncü fıkrasında, istisna edilen kazancın beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması durumunda istisnanın ihlal edilmiş sayılacağı ve istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin zıyaa uğramış sayılacağı hüküm altına alınmış ve aynı süre içinde, yani 5 yıl içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmiş bulunmaktadır. Kurumun 5 yıl içinde tasfiye edilmesi durumunda istisna uygulamasının ihlal edilmiş sayılıp sayılmayacağına ilişkin Platformda iki ayrı görüş ortaya çıkmış bulunmaktadır; Birinci görüşe göre; söz konusu istisna kazançların 5 yıl içinde sermayeye ilave edilmiş olması durumunda, kurum bu süre içinde tasfiye edilmiş olsa dahi istisna şartları ihlal edilmiş sayılmaz. Çünkü maddede yer alan, kurumun 5 yıl içinde tasfiyesi halinde de aynı hükmün uygulanacağı ifadesinden anlaşılması gereken, istisna edilen kazancın sermayeye ilave edilmesi dışında başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması durumunda istisnanın ihlal edilmiş sayılacağının ifade edilmiş olmasıdır. Yani istisna kazancın sermayeye ilave edilmesi halinde her halde istisna uygulaması devam etmektedir. İstisna kazancın sermayeye ilave edilmemesi durumunda ise 5 yıl içinde söz konusu kazancın başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması durumunda veya bu süre içinde kurumun tasfiye edilmesi durumunda istisna şartı ihlal edilmiş sayılacak ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler cezalı olarak mükellef kurumdan aranılacaktır. İstisna kazancın sermayeye ilave edilmiş olması durumunda ise kurum bu süre içinde tasfiye edilmiş olsa dahi istisna şartları ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Bu görüşü savunanlara göre 5422 sayılı yürürlükten kaldırılmış bulunan Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 12 nci bendinde yer alan Sermayeye eklenen veya fon 3

4 hesabında tutulan kazançların beş yıl içinde; herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tâbi tutulur. hükmünün 5520 sayılı Kanunla değiştirilmiş olmasının da bu görüşün kanıtı olduğu, çünkü söz konusu kanun maddesinde açık olarak, sermayeye eklense dahi 5 yıl içinde işletmenin tasfiyesi halinde o yılın kazancı sayılarak vergilendirileceği hususu hüküm altına alınmış iken 5520 sayılı Kanunla bu hükmün değiştirilmiş olduğu ve kazancın sermayeye eklenmesi halinde, 5 yıl içinde işletme tasfiye edilse dahi vergi zıyaının doğmayacağı hususunun hüküm altına alınmış bulunduğu ifade edilmektedir. İkinci görüşe göre ise maddede yer alan istisna şartlarının bozulması ile ilgili hükmün iki ayrı kategoride ele alınması gerekmektedir. Birincisi istisna kazancın 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması durumu, ikincisi ise bu süre içinde kurumun tasfiye edilmesi Her iki halde de istisna şartları bozulmuş olmaktadır. Nitekim Kanunun 5/e maddesinin üçüncü paragrafının ilk cümlesinde aynen İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır denildikten sonra ikinci cümlesinde de Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanır. Denilmektedir Görüleceği üzere kanun maddesi istisnanın ihlal edilmiş sayılacağı halleri ikiye ayırmış bulunmaktadır. Birinci hal, istisna kazancın sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması, ikinci hal ise 5 yıllık süre içinde kurumun tasfiye edilmiş olması. Kurumun tasfiye edilmiş olması durumunda artık istisna kazancın sermayeye ilave edilmiş olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan 5422 sayılı kanunda yer alan hükmün 5520 sayılı kanunla değiştirilmiş olması, 5520 sayılı yasa ile aksine bir hüküm getirildiği anlamına gelemeyeceği, kanunların lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiği, dolayısıyla 5520 sayılı Kanunun 5/e maddesi hükmünün açık bulunduğu ve buna göre 5 yıl içinde işletmenin tasfiye edilmiş olması halinde, istisna kazancın sermayeye ilave edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın istisnanın ihlal edilmiş sayılacağı ifade edilmektedir. 3. SONUÇ Platformda yapılan tartışmalarda Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde yer alan, kurumun aktifinde 2 yıldan fazla kalan taşınmazların ve maddede sayılı diğer kıymetlerin satılmasından elde edilen kazançlar dolayısıyla uygulanan istisnanın şartları ve bu şartların ihlal edilmesi ile ilgili yer alan ifadelerin yukarıda açıklanan tereddütlere ve farklı yorumlamalara yol açacak nitelikte olduğu, dolayısıyla idare ile mükellefler arasında söz 4

5 konusu tereddüt ve farklı yorumlamaların yol açabileceği ihtilafların ortadan kaldırılması bakımından madde hükmünün yeniden ele alınarak açık ve net bir şekilde yazılması gerekliliği ortak görüşüne varılmıştır. 5

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI

MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI Memiş KÜRK* I-GİRİŞ : Beyan esasına dayanan vergi sistemimizde mükellefleri doğru beyanda bulunmaya zorlayan idari mekanizma vergi

Detaylı

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Sayfa 1 / 7 AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Yazar: AliTUĞLU (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMA NEDENİ Vergi Usul Kanunu nun 313. maddesi

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı