AV. OYA ŞAHİN 1. TKHK' 10 uncu maddesinde "Tüketici Kredisi" ve 10/A maddesinde ise "Kredi kartları" nın düzenlenmiģ olduğunu görüyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AV. OYA ŞAHİN 1. TKHK' 10 uncu maddesinde "Tüketici Kredisi" ve 10/A maddesinde ise "Kredi kartları" nın düzenlenmiģ olduğunu görüyoruz."

Transkript

1 AV. OYA ŞAHİN 1 BANKALAR TARAFINDAN "KREDİ KART ÜYELİK ÜCRETİ / KART AİDATI" ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN BEDELLERİN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KARŞISINDAKİ DURUMU Bilindiği üzere, cep telefonları için konuģma bedellerinin dıģında tahsil edilen "sabit ücret" uygulaması ilk baģladığında kitlesel tüketici Ģikayetleri ile karģılaģılmıģ ve gerek hakem heyetlerinden ve gerekse tüketici mahkemelerinden farklı kararlar çıkmıģtı. Bu günlerde de benzeri bir tartıģma bankaların kredi kartları için, ilk yıl uygulamaktan imtina edip devam eden yıllarda tahsil etmek istedikleri " kredi kart üyelik ücreti / kart aidatı" bedelleri için söz konusudur. Yine hakem heyetlerinin birbirinden farklı kararlar verdiğine tanık olmaktayız. Sorun son derece güncel ve hukuki bakımdan da birden fazla yasanın birlikte değerlendirilmesini gerekli kılıyor. Tarafların, yani bankalar ve tüketicilerin ileri sürdükleri argümanları enine boyuna tartıģmak, sağlıklı bir çözüm için Ģart görünüyor. Bu güne kadar rastladığım kararlar da konunun sadece bir boyutundan bakarak çözümler getirilmeye çalıģıldığını gözlemekteyim. Bu nedenle bu makalede elden geldiğince bu konuya iliģkin yasal düzenlemelerin bir çerçevesini çizerek, bunları tek tek ele almak suretiyle sorunun çözümüne iliģkin önerimi ortaya koymaya çalıģacağım. Bunun için de tarafların konumlarına ve ileri sürdükleri hukuki kanıtlara göre bir değerlendirme yapmayı uygun bulmaktayım. ĠĢe önce kredi kartı sözleģmesinin tarafı olarak "Kredi kartı hizmeti alan" kiģinin konumunu belirleyerek baģlayalım. Bu kiģi kimdir? Öncelikle Kredi Kartı Üyelik SözleĢmesini imzalayarak bir sözleģmenin tarafı olmuģ kiģidir. ( Bu sözleģmenin hukuki nitelendirmesi, konuyu ekseninden kaydıracağı için inceleme dıģı bırakılmıģtır.) Kim? sorusuna cevap vermek özellikle konunun tüketici hukuku ile ilgisini ortaya koymak bakımından önemlidir. Bu nedenle iģe Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) dan baģlanacaktır. Bilindiği üzere TKHK birinci maddesinde kanunun amacını tanımladıktan sonra, ikinci maddesinde "Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluģturduğu her türlü (Değişik ibare: / m.2 - Yürürlük m.38) "tüketici iģlemini" kapsar." demektedir. Tüketici iģlemi ile ne anlaģılmak gerektiği de üçüncü maddenin h bendinde Ģöyle tanımlanmaktadır : "Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki iģlem" Aynı Ģekilde TKHK çerçevesini çizebilmek bakımından tüketicinin kim olduğunun da belirlenmesi gerekmektedir ki bunun cevabı da yine üçüncü maddenin e bendinde verilmiģtir. Buna göre tüketici : "Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiģi" dir. TKHK' 10 uncu maddesinde "Tüketici Kredisi" ve 10/A maddesinde ise "Kredi kartları" nın düzenlenmiģ olduğunu görüyoruz. Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde bankaların düzenlediği kredi kartlarını kullanmak üzere Kredi Kartları Üyelik SözleĢmesi imzalayan (Hatta bazen sözleģme imzalamaksızın kartı kullanmaya baģlayan) kiģilerin TKHK çerçevesinde "Tüketici" sayıldıkları, bununla ilgili yapılan sözleģmenin kanunun anladığı anlamda bir "Tüketici ĠĢlemi" olduğu ve ayrıca kanunun ilerleyen maddelerinde kredi kartlarının açıkça düzenlendiği göz önüne alındığında kredi kartı ile ilgili uyuşmazlıkların TKHK'nun kapsamında kaldığı açıkça anlaşılmaktadır. O halde sorunların 1 M.A. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Özel Hukuk

2 halli için bakacağımız yerlerden biri ve en önemlisi TKHK. olacaktır. Nitekim Yargıtay'ın da bu yönde verilmiģ kararları bulunmaktadır. 2 SözleĢmenin diğer tarafı yani banka bakımından olaya bakacak olursak ; Olayımıza konu sözleģmeyi düzenleyen bankalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren tüzel kiģilerdir. KuruluĢ ve faaliyet izinleri, kuruluģ Ģartları, Ģube açmaları, sınır ötesi faaliyetleri, ana sözleģmeleri, pay edinimleri, birleģme, bölünme ve devirleri, denetimleri, uygulayacakları faiz oranları ve diğer menfaatler vb. anılan kanunda düzenlenmiģ bulunmaktadır. Aynı Ģekilde bankalar TTK.12 nci maddesine göre faaliyetde bulunan ticarethanelerdir. Bilindiği üzere TTK.11 nci maddesi ticarethane veya fabrika yahut ticari Ģekilde iģletilen diğer müesseseleri ticari iģletme saymakta ve 14 ncü maddesinde de bir ticari iģletmeyi kısmen dahi kendi adına iģleten kiģinin tacir sayılacağını düzenlemektedir. Dolayısıyla bankalar TTK. çerçevesinde tacir sayılacaklardır. TTK. 22 nci maddesi "Ücret Ġsteme hakkı" nı düzenlemektedir.maddeye göre, Tacir olan veya olmıyan bir kimseye, ticari iģletmesiyle ilgili bir iģ veya hizmet görmüģ olan tacir, münasip bir ücret istiyebilir. Bundan baģka, verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (BKKKK) ile de banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılması, kullanımı, takas ve mahsup iģlemleri düzenlenmiģtir. Kanun, kart çıkaran kuruluģların yükümlülükleri, kart hamilerinin yükümlülükleri, üye iģyerlerinin yükümlükleri yanında sözleģme Ģartları ve genel iģlem Ģartlarını özel olarak düzenlemiģtir. Aslında konumuzu yakından ilgilendiren hükümler bu kanunda yer almaktadır. Zira, BKKK gerek sonraki kanun ve gerekse TKHK göre özel kanun olduğu için kredi kartları bakımından bu kanundaki hükümler TKHK. 10/A maddesine göre öncelikle uygulanacaktır. Konumuz bakımından sözleģme serbestisi prensibi ve genel iģlem Ģartları kavramlarına da biraz yakından bakmak gerekmektedir. Bilindiği üzere irade özerkliği ilkesinin en önemli görünümü sözleģme serbestisidir ve bu bireylere geniģ yetkiler sağlayan bir hukuki müessesedir. SözleĢme özgürlüğü, bireylerin bir sözleģmeyi yapıp yapmama, sözleģmenin diğer tarafını seçme, sözleģmenin tipini ve içeriğini düzenleme ve kural olarak sözleģmenin Ģeklini seçme, sözleģmeyi ortadan kaldırma veya sözleģmenin içeriğini değiģtirme yetkilerini de kapsar. Özel hukukun diğer alanlarında sözleģme serbestisinin sınırlarının daha dar borçlar hukuku alanında daha geniģ olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'yı 18. yüzyılda etkisi altına alan liberal-ferdiyetçi eğilimin açıkça yansıdığı Türk Borçlar Kanunu diyebiliriz ki bireylerin soyut eģitliği ve bağımsızlığını esas almıģtır. Oysa, sosyal ve ekonomik yönden zayıf durumda olanlar için, baģkalarıyla olan hukuki iliģkilerini diledikleri gibi yönlendirme olanağı olmadığı tam tersine iradelerini belli bir yönde kullanma mecburiyetinden bahsedilebileceği inkar edilemez bir gerçekliktir. Taraflardan birinin diğeri karģısında zayıf durumda olduğu her ekonomik iliģkide sözleģme serbestisi prensibi sözleģmeyi tarafların çatıģan çıkarlarının adil biçimde dengelenmesinin hukuki aracı olmaktan çıkarmakta ve deyim yerinde ise kuvvetlinin zayıfı sömürmesi, onun üzerinde hakimiyet kurmasının aracı haline getirebilmektedir. 3 Nitekim, bu gerçeklik karģısında kanun koyucu yaģanan geliģmelere göre zayıf taraf-güçlü taraf 2 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2005/326, K. 2005/4001, T Doç.Dr.Ayşe Havutçu, Açık İçerik Denetimi Yoluyle Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması,İzmir 2003 Sf.26-29

3 iliģkisinin bulunduğu bazı hukuki iģlemleri Anayasada çizilen ilkeler doğrultusunda Borçlar Kanununun genel düzenlemelerinden çıkarıp özel bir kanunla düzenleme gereği duymuģtur. Örneğin; 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun zayıf durumda kabul edilen kiracıları koruyan düzenlemelerle, özel kanun olarak düzenlediği alandaki kiralama iģlemleri için Borçlar Kanunundaki tamamlayıcı hukuk kuralları yerine aksi kararlaģtırılamayacak emredici kurallara yer vermiģ ve ağırlıklı olarak zayıf konumda gördüğü kiracıyı koruyucu hükümler sevketmiģtir. Aynı Ģekilde ĠĢ Kanunu zayıf konumda bulunan iģçi yararına emredici kurallar öngörmüģ, TKHK zayıf konumda olan tüketici yararına emredici kurallara yer vermiģtir. Ancak özellikle kitlelere yönelik seri halde üretilen mal ve hizmetlerin her gün binlerce insana pazarlaandığı günümüz ekonomik yaģamında giriģimcilerin her müģteri ile tek tek bir araya gelip sözleģme koģullarını müzakere ederek belirlemesi iģ hayatına uygun düģmediği için giģimciler çok sayıda kiģi ile aynı içerikte sözleģme yapma yolunu seçmiģler ve belirli bir müģteri ve onun kiģisel özellikleri dikkate alınmaksızın çok sayıda kiģi ile yapılacak aynı türdeki sözleģmede kullanacakları Ģartları bir örnek hale getirerek standart/tip sözleģmeler yaratmıģlardır..tüketicilerin günlük yaģam ihtiyaçlarını karģılamak için peģin para ile yaptığı alıģveriģler dıģında çoğunlukla tüketicinin ihtiyaç duydukları mal ve hizmet giriģimci tarafından genel iģlem Ģartlarına bağlı olarak sunulmaktadır artık. GiriĢimciler, genel iģlem Ģartlarını tek taraflı olarak önceden hazırlarken kendi aleyhine çözümler içeren yasal düzenleyici kuralların içeriğini kendi lehlerine değiģtirme eğilimindedirler ve bu da yasaların ve konumuz bakımından özellikle BK.nun objektif olarak tarafların çatıģan çıkarları arasında hakkaniyete uygun olarak kurmaya çalıģtığı dengeyi de bozmaktadır. Bu nedenle de çeģitli ülkelerde genel iģlem Ģartlarına karģı özellikle tüketicinin korunmasına iliģkin düzenlemeler yapılarak, değiģik yollarla da olsa tüketicileri koruyucu önlemler yasa ile alınmaya baģlanmıģtır. 4 Ülkemizdede TKHK da tarihinde 4822 sayılı kanunla yapılan değiģiklikler sırasında kanunun 6.maddesinde sözleģmedeki haksız Ģartlar baģlığı altında genel iģlem Ģartları düzenlenmiģtir. Maddenin son fıkrasında Bakanlık standart sözleģmelerde yer alan haksız Ģartların tespit edilmesine ve bunların sözleģme metninden çıkartılmasının sağlanmasına iliģkin usul ve esasları belirler denilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarihinde sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan bir yönetmelikle bu yetkisini kullanmıģ ve Tüketici SözleĢmelerindeki Haksız ġartlar hakkında Yönetmelik de yayınlanmıģtır. Yasanın ilk fıkrası incelendiğinde bir düzenlemenin haksız Ģart sayılması için ; 1-Satıcı veya sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleģme maddelerini düzenlemesi 2- Bu düzenlemelerin de tarafların sözleģmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde a- Ġyiniyet kurallarına aykırı düģecek Ģekilde b-tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olması gerekmektedir. Bu düzenlemeye paralel bir düzenleme de BKKK.24.md. de bulunmaktadır. Madde kenar baģlığı SözleĢme ġekli ve Genel ĠĢlem ġartları dır. 25 nci maddesinde de sözleģme değiģikliklerinin nasıl yapılacağı düzenlenmiģtir. ĠĢte kredi kartı aidat/üyelik bedeli ile ilgili olarak taraflar yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler çerçevesinde kendi taleplerine yönelik hukuki kanıtlarını kısaca Ģu Ģekilde dile getirmektedirler. Tüketiciler ; Kendilerine bilgi verilmeksizin ve müzakere olanakları olmadan bankalarca tamamen tek taraflı 4 Doç. Dr. Ayşe Havutçu, age, sf

4 olarak hazırlanıp aleyhlerine hükümler içermekle birlikte baģka seçenekleri olmaması nedeniyle çoğu zaman okumadan imzaladıkları kredi kartı üyelik sözleģmesinde kart aidat bedeline iliģkin bir düzenleme yer almadığını varsa bile bunun haksız Ģart olarak değerlendirilip iptal edilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Talepler daha ziyade TKHK çerçevesinde haksız Ģart hükümlerine dayandırılmaktadır. Ġstenen kart bedelinin aģırı faiģ bir bedel olduğu ileri sürülmektedir. Bankalar; Bankalar ise kar amacı güden iģletmeler olduklarını ve sağladıkları bankacılık hizmetleri karģılığında belirli maliyet ve operasyonel giderlere tabi olduklarını dolayısıyla sundukları hizmetler üzerinden faiz, ücret veya komisyon adı altında gelir elde etmeyi amaçladıklarını TTK. 22 md. nin münasip ücret isteme hakkını düzenlediğini mevcut yasal düzenlemeler içinde bu tür iģlemlerden ücret/ komisyon alınmasını engelleyecek veya azami sınır tespit edecek bir düzenleme bulunmadığını belirterek 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun Faiz oranları ile diğer menfaatler baģlıklı 144 ncü maddesi çerçevesinde bu ücretleri diledikleri gibi belirleme serbestilerinin bulunduğunu belirtmektedirler. 5 Ücret istemeye temel aldıkları bankacılık hizmetlerini de Ģöyle tanımlamaktadırlar: Kartın üzerindeki ileri teknoloji ürünü olan çip, kart hamillerine güvenli alıģveriģ imkanı sağlamak amacıyla yapılan ve geliģen teknolojiye göre sürekli yenilenen milyonlarca dolarlık teknoloji yatırımı, teknolojiyi kullanacak olan vasıflı insan gücü, müģteri iliģkileri ve menuniyeti yönetimi, güvenlik sistemleri ve buna dair yatırımlar, her ay kart hamillerine gönderilen ekstreler, kart hamillerine harcamaları karģılığı verilen ödüller, uluslar arası kredi kartı kuruluģlarına ödenen lisans bedelleri, POS terminalleri için yapılan harcamalar, çağrı merkezi hizmetleri, ATM maliyetleri, araģtırma ve geliģtirme faaliyetleri vb. ile oldukça yüksek maliyetli bir hizmet ürünü sunulduğunu ve kartların basım maliyetleri yanında yazılım, geliģtirme, iletiģim vb.operasyonel maliyetlerinin de bulunduğunu dolayısıyla bankanın talep ettiği kart aidat bedelinin çok üzerindeki maliyetle kıyaslanmayacak bir bedelin tüketicilerden talep edildiğini belirtmektedirler. Yurt dıģında da bu uygulamaların olduğunu ve kar etme gayesi ile kurulmuģ bir ticari iģletme olan bankaların gerek maliyetin bir kısmını kart hamilinden talep etmenin ve gerekse verilen hizmet nedeniyle kart hamillerinden cüz'i bir bedel talep etmenin doğal olduğunu belirtmektedirler. Tüketicilerin haksız Ģartla ilgili iddialarını da bankalar Ģu Ģekilde cevaplandırmaktadır: Bir düzenlemenin haksız Ģart sayılması için müzakere edilememe, iyiniyete aykırılık ve tüketici aleyhine dengesizlik yaratması unsurlarının üçü bir arada olmalıdır. SözleĢmelerde yer alan kart aidat bedellerine iliģkin düzenlemeler ise iyiniyete aykırı olarak tüketici aleyhine dengesizlik yaratan bir düzenleme olamazlar ve bu nedenle de TKHK 6 ncı maddesi uyarınca haksız Ģart sayılmaları mümkün değildir. DEĞERLENDĠRMEMĠZ ; Uygulamada kredi kartı üyelik sözleģmeleri kart aidat bedel bakımından Ģöyle karģımıza çıkmaktadır. Bir kısmı, özellikle eski tarihli sözleģmeler BKKKK düzenlemelerine hiç uymamakta örneğin on 5 Burada hemen belirtmek gerekir ki bu düzenlemenin kart bedelleri ile ilgili uyuģmazlıklara uygulanması kanımca mümkün değildir. Zira madde açıkça ödüç para verme iģlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak faiz oranları ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğunu ve Bakanlar Kurulunun, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebileceğini düzenlemektedir. Kredi kartı ödünç para verme iģi sayılamayacağına göre bu düzenlemenin de bu konuda uygulama yeri olamıyacağını düģünüyorum

5 iki puntoluk harflerle düzenlenmemiģ ve kart aidat bedeli alınacağına iliģkin hiçbir düzenleme bulunmayan sözleģmelerdir. Bu sözleģmelere dayanarak bankanın tüketiciden kart aidat bedeli talep etme olanağı olmadığı aģikardır. Nitekim BKKKK nun 24 / 4 maddesi...kart hamilinin yaptığı iģlemler nedeniyle, sözleģmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir Ģekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. diyerek bu hususu açıkça düzenlemiģtir. Bir kısım sözleģmede bankanın dilediği zaman kartla ilgili masraf vb. taleplerde bulunabileceği ve kart aidat bedelini bankanın tek taraflı olarak belirleyebileceği düzenlenmektedir. Yine baģka bir kısım sözleģmede BKKKK nun aradığı Ģekilde on iki puntoluk harflerle yazılmıģ, kart aidat bedeli açıkça düzenlenmiģ, ilk yıl için bedeli belirtilmiģ ve daha sonraki yıllarda bankanın tek taraflı olarak bu bedeli artıracağına iliģkin düzenlemelere yer verilmiģ olduğu gözlenmektedir. Bu tarz sözleģmelerin olduğu durumlarda da banka ilk yıl kart aidat bedelini sözleģmenin düzenlendiği tarihte tüketiciden tahsil etmemiģ, bu tahsilattan ilk yıl için vazgeçmiģtir. Ancak yenilenme döneminde olayların çoğunda ilk yılki bedelin yaklaģık iki katı oranında kart aidat bedelini hesap ekstresine yansıtarak tüketiciden talep etmiģtir. ĠĢte asıl sorun bu tarz sözleģmelerdeki kart aidat bedellerine iliģkin düzenlemenin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde geçerli olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu sorunun cevabı sözleģmelerin yukarıda belirttiğimiz ilk örneklerinde görüldüğü kadar basitçe verilemeyecek türdedir. Zira kart aidat bedeli açıkça sözleģmede yer almıģ ve tüketici de sözleģmeyi imzalamıģtır. Burada tartıģmanın nereden kaynaklandığına baktığımızda Ģunu gözlemliyoruz. Tüketiciler sözleģmeyi imzalarken bir kart bedeli ödeyeceklerine iliģkin bilgi sahibi olmuyorlar. SözleĢmenin imzalanması sırasında bu husus bankaca da hiç dillendirilmiyor ve ne zamanki yenilenme döneminde hesap ekstresine bu ücret yansıtılıyor, tüketici o zaman durumun farkına varıyor. Buradan hareketle bu düzenlemenin tüketici ile müzakere edilerek düzenlendiğini söylemek pek mümkün görünmüyor. Nitekim bankalar da tartıģmalar sırasında sözleģmelerindeki kart aidat bedeline iliģkin düzenlemenin tüketici ile müzakere edildiğini ve bu müzakere neticesi imzalandığını söylemiyorlar zaten. Bankalar baģlangıçta ulaģabildikleri kadar çok sayıda kiģiyi kredi kartı sahibi yapmayı hedefliyorlar. Bunu anlamak için uzman olmaya da gerek yok. Bir çok banka kapısına koyduğu masalarda bankadan içeri girenlere ve hatta yoldan geçenlere...kartı istermisiniz? diye sorduruyor ve derhal aldığı imzalarla kolayca kredi kartı veriyor. Bu durumda kart bedelini ve diğer genel iģlem Ģartlarına dikkat çekse o sözleģmeyi imzalayan tüketici daha dikkatli olacaktır oysa. Cebinde bilmem kaç bankanın kredi kartı ile dolaģmak istemeyecek, bir maliyet hesabı yaparak gerçek kullanıcısı olacağı tek bir kartla yetinecektir muhtemelen. Ancak sözleģmenin baģlangıcında hiç dillendirilmeyen bir husus daha sonra tüketicinin karģısına çıkartılınca bu defa itirazlar gündeme gelmesi kaçınılmaz oluyor. BKKKK nun 8 / 4 maddesi Kart çıkaran kuruluģlar, kartın verilmesi anında kart hamilini yeteri derecede bilgilendirmek ve talep edilmesi halinde, gerçekleģtirilmiģ iģlemlere ait kayıtları otuz günü geçmemek üzere iģlemin mahiyetine uygun bir süre zarfında sağlamakla yükümlüdür ve yine aynı kanunun 24 / 1 maddesinin son cümlesi...sözleģme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur. demektedir. ĠĢte bu konuda ayrıntılı bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirildiğinden bahsetmek mümkün görünmüyor. Kredi kartı üyelik sözleģmelerinin tip sözleģme olduğu ve banka lehine tek taraflı çokça genel iģlem Ģartı içerdiği dikkate alındığında tüketicinin bunlarla bağlı olduğunu söyleyebilmek için

6 sözleģmenin yapılması sırasında bu Ģartlara dayanan bankanın tüketiciyi sözleģmedeki bu tarz hükümler konusunda uyarması, bu Ģartlara tüketicinin dikkatini çekmesi gerekir. Nitekim BKKKK yukarıda andığımız 8 / 4 ve 24 / 1 maddeleri de bu yorumu güçlendirmektedir. Ayrıca, Güven teorisi uyarınca da bankanın tartıģılmasına, değiģtirilmesine yanaģmadığı kredi kartı üyelik sözleģmelerindeki özellikle kart bedeli vb. yükümlülüklerle ilgili düzenlemelerin varlığından tüketicilerin haberdar edilmesi, onlara bu koģulları öğrenme olanağının sağlanması halinde, bankalar ancak o zaman tüketicilerin sözleģmeyi imzalamakla kabul iradelerinin bu düzenlemeleri de kapsadığına iliģkin haklı bir güven oluģtuğundan bahsedebilirler. Tüketicinin okuma fırsatı dahi elde edemediği çok sayfadan oluģan bir sözleģmedeki bu tarz özellikle ilk yıl için uygulanmayıp ertesi yıl devreye sokulan bir yükümlülüğün tüketicinin bu konuya dikkati çekilmeden ya da onunla müzakere edilerek kabul edildiği ispat edilmeden bağlayıcı olacağını kabul etmek güven kuramına da aykırı olacaktır. Yargıtay da genel iģlem Ģartları ile ilgili olarak bir kararında ; "Somut olayda, paket-tur sözleģmesinin genel iģlem Ģartlarını da içerir Ģekilde davalı tarafından düzenlenen ve standart nitelikte bir sözleģme olduğu anlaģılmaktadır. Tahkim Ģartına iliģkin maddenin davacı tüketici ile müzakere edilerek karģılıklı mutabakatla hüküm altına alındığına iliģkin bir delilin varlığı iddia ve ispat edilememiģtir. Bu nedenle, davacı tüketici ile davalı arasındaki sözleģmeden doğan uyuģmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevini ortadan kaldıran anlaģmanın davacı açısından bağlayıcılığı yoktur." 6 diyerek bu youmumuza paralel bir karar vermiģtir. Sonuç olarak ; Kanaatimce, Bankaların ticari olarak ileri sürdükleri gerekçelerle kaçınılmaz olarak almak istedikleri kart bedellerine iliģkin sözleģme düzenlemeleri, ancak bunun sözleģmenin baģında tüketicilere açıkça bilgi verme ve aydınlatılmıģ bilgi sonucu onay alma yükümlülüğü yerine getirilmek sureti ile yapılması ile mümkündür. Aksi halde yukarıda anlatılan nedenlerle sözleģmelerdeki kart bedellerine iliģkin düzenlemelerin özellikle haksız Ģartlarla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde bağlayıcı olmaması gerekir. Ayrıca kart bedellerinin yenilenme dönemlerindeki artıģ koģullarının da yine önceden hesap edilebilecek belli kriterlere dayandırılması gerekir. Yoksa her yıl bankalarca tek taraflı olarak bu bedellerin dilediğince arttırılacağına iliģkin koģullarda bağlayıcı olmayabilecektir. Bu ancak aynen faiz artıģında olduğu gibi tüketicinin önceden bilgilendirilmesi ve onay vermesi halinde söz konusu olabilmelidir. Tek taraflı artıģa onay vermeyen tüketici sözleģmeyi tek taraflı olarak feshedebilme olanağına da sahip olmalıdır. 6 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E.2006/7789, K.2006/ 12275, T

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN YAPI KOOPERATİFLERİNDE FERDİLEŞME

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN YAPI KOOPERATİFLERİNDE FERDİLEŞME 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN YAPI KOOPERATİFLERİNDE FERDİLEŞME Öğr. Gör. Elvin Kerime Silahtaroğlu Özet: Konut yapı kooperatiflerinde ferdileşme kavramına Kooperatifler Kanununun kooperatiflerin

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013 Esas No: 2013/13792 Karar No: 2013/16661 Karar Tarihi: 18.06.2013 ALACAK DAVASI - DAVALI BANKA TARAFINDAN YENİDEN YAPILANDIRMA KOMİSYONUNUN TARAFLARCA İMZALANAN SÖZLEŞME İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK TAHSİL EDİLDİĞİ

Detaylı

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 6102 SAYILI TÜRK TĠCARET KANUNU UYARINCA BORSAYA KOTE ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE TĠCARET HUKUKU 380H00010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

MEVZUAT, YARGITAY KARARLARI VE DOKTRĠN IġIĞINDA MEVDUATTA ZAMANAġIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

MEVZUAT, YARGITAY KARARLARI VE DOKTRĠN IġIĞINDA MEVDUATTA ZAMANAġIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Av.Yurdagül RÜZGAR T.C. Ziraat Bankası A.ġ. BaĢ Hukuk MüĢaviri MEVZUAT, YARGITAY KARARLARI VE DOKTRĠN IġIĞINDA MEVDUATTA ZAMANAġIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ MEVDUATIN ĠADE EDĠLMEMESĠNĠN HUKUKĠ SONUÇLARI Ankara

Detaylı

GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ

GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi 81 GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ Prof. Dr. Şükran ERTÜRK * GİRİŞ Günümüze birçok alan ve sektörde, tarafların serbest

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

ADİ ORTAKLIKTA VEKÂLET SORUNU

ADİ ORTAKLIKTA VEKÂLET SORUNU 1-ADĠ ORTAKLIK TANIMLAMASI Adi ortaklık iki veya daha fala gerçek ya da tüzel kiģinin bir araya gelerek tüzel kiģiliği haiz olmayan ortaklık Ģirketinin adıdır. Adi ġirketler, diğer ticaret ortaklıklarından

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

BORÇLARIN ĠFASI ĠLE ĠLGĠLĠ YENĠ BORÇLAR KANUNUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

BORÇLARIN ĠFASI ĠLE ĠLGĠLĠ YENĠ BORÇLAR KANUNUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BORÇLARIN ĠFASI ĠLE ĠLGĠLĠ YENĠ BORÇLAR KANUNUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. ġeref ERTAġ Yeni Borçlar Kanunun, borçların ifası ile ilgili 83-126.m.leri, en az deği- Ģiklik yapılan maddelerdir. Faizle

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ. GĠRĠġ

ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ. GĠRĠġ 1 ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2010. GĠRĠġ Bir dönem Türk Bankacılık sektöründe çok yoğun

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup Konu : Tüketici davaları Grup Başkanı : Abdullah TURGUT (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Grup

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı