Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sözleşme Öncesi Bilgi Formu"

Transkript

1 Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Talebiniz üzerine ekte yer alan ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ve Başvuru Formu.../.../... tarihinde tarafınıza teslim edilmiştir. İşbu sözleşme, genel işlem koşulları ile aleyhinize hükümler içermektedir. İşbu sözleşmede yer alan aleyhe hükümlerden özellikle aşağıda yer alanlara dikkat çekmek isteriz: Başvuru Formu m.3.2 a) Hangi ödeme yöntemini kabul ettiğinizi belirtmezseniz, Blokeli Komisyonsuz Ödeme seçeneğinin geçerli olacağı, b) Peşin ödeme seçilse bile Bankanın dilediği zaman ödeme yöntemini Blokeli Komisyonsuz Ödeme seçeneğine değiştirebileceği. Üye işyeri isminin Advantage Kredi Kartı Programı çerçevesinde kullanılması m.2.2 Banka nın üye işyeri ticaret ünvanını ve/veya amblem, marka, logo ya da sair tanıtıcı işaretini dilediği ebat, şekil, biçimde veya yerde onay almadan ve ücretsiz olarak kullanabileceği ve ilan edebileceği hususunda peşinen onay verilmesi. Advantage Kredi Kartı Programı- m.4.3, m.4.5 a) Üye işyerinin kendisi ve kendisine bağlı işletmeci/bayi tarafından işletilen bütün şube/bayi(ler)inde kart hamillerinin Advantage Kredi Kartı ile Banka nın bu program kapsamına aldığı başka banka/lar ve/veya kart çıkarmaya yetkili kurum/lar tarafından çıkarılmış olan kartlar ile yapılacak mal/hizmet alımlarında da programın ve üye işyeri sözleşme koşullarının uygulanmasını temin etmeyi kabul ettiği, b) işletmeci/bayi(ler)inin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmayı ve işletmeci/bayi(ler)in Banka ile imzalaması gereken sözleşmeleri imzalamalarında Banka ya her türlü yardımı sağlamayı kabul ve taahhüt etmesi, c) Banka nın başka işyerleri ile yaptığı/yapacağı anlaşmalarda, farklı ticari ve mali koşullar uygulayabileceği, d) Kart hamillerinden komisyon alınamayacağı, alınırsa bunun geri isteneceği veya takas mahsup hakkının kullanılacağı, yapılan bildirime rağmen komisyon alınmaya devam edilirse de sözleşmenin fesh edilebileceği, e) Kart kullanımı halinde üye işyerinin normal satış fiyatının üzerinde bir fiyat uygulayamayacağı, uygularsa 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümleri uyarınca Banka nın sözleşmeyi fesh ederek 1 yıl boyunca yeni sözleşme imzalamama hakkına sahip olduğu. Ödül Programı m.5 a) Üye işyerinin kart hamillerine mal/hizmet bedelinin belirli bir yüzdesi oranında "ödül oranı" uygulayacağı, b) Banka nın, Üye İşyeri ne yazılı bildirimde bulunarak Advantage NakitPuan ismini, ödül programı dahilinde ödüllerin kart hamillerine veriliş sistem ve şekli ile kullanılış şartlarını, program isimleri ile içeriklerini, üye işyeri tarafından verilen Advantage NakitPuan oranlarını tek taraflı olarak tesbit edebileceği ve dilediği gibi değiştirebileceği, 1

2 c) Üye işyerinin kart hamillerinin Advantage NakitPuan kullanma taleplerini kabul etme ve Advantage NakitPuan tutarını kullandırma zorunluluğu, d) Kart hamiline usulsüz Advantage NakitPuan kazanım ve/veya kullandırılması durumunda bu tutarın Üye İşyerine borç kaydedileceği, hesabından veya alacaklarından faizi ile birlikte takas mahsup edilebileceği, e) Üye işyerinin Advantage NakitPuan ı kart hamillerine nakit olarak kullandıramayacağı. Advantage Kredi Kartı nın Kullanımına İlişkin Yükümlülükler m.6 a) Üye işyerinin ibraz edilen kartı öngörülen kontrollerden geçirerek kabul etme, b) Kart hamiline ait hiç bir bilginin kaydedilmemesi, saklanmaması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması, aksine davranışlarda sorumluluğun üye işyerinde olduğu, bu durumlarda Banka nın sözleşmeyi derhal fesh edebileceği, c) Üye işyerinin, Banka ve müşterilerine ait olan verilerin aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan tüm sistemlerde Visa ve Mastercard ın öngördüğü ve Kartlı Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenlik Standartlarıyla (PCI/DSS) detayını açıkladığı veri güvenliği kurallarına uyması, bu sistemler üzerinde en az endüstri standartlarında güvenlik kontrolleri sağlaması, Visa ve Mastercard ın öngördüğü tüm denetimleri yaptırması, d) Üye işyerinin Banka nın iç veya dış denetçilerini planlı veya plansız denetim yapmasına izin vermesi, e) Üye işyerinin Banka nın öngördüğü veya önerdiği güvenlik önlemlerini yerine getireceği, f) Üye işyeri tarafından yazılı ve/veya elektronik ortamda tutulan Banka ve Kart Hamili bilgilerine 3.şahısların erişimi, bu bilgilerin kopyalanması ya da kaybedilmesi sebebiyle doğrudan veya dolaylı oluşacak her türlü zararlardan ve düzenleyici kuruluşların vereceği cezalardan üye işyerinin sorumlu olacağı ve Banka nın bu nedenle uğrayacağı zararları tazmin edeceği ve Banka nın bu nedenle takas ve mahsup hakkını kullanabileceği, g) Banka nın üye işyerine verdiği POS cihazlarını dilediği zaman sebep göstermeksizin geçici veya sürekli geri alabileceği, h) Banka nın başka bankalarla ortak POS çalışması yapabileceği ve bu kapsamda yapacağı bildirimlere üye işyerinin uymak zorunda olduğu, i) Üye işyerinin, üye işyeri numaralarına kayıtlı POS Cihazını sözleşme kapsamında belirtilen noktalarında kullanması, aksi takdirde doğabilecek tüm zararı, gecikme faizi ve yasal fer-i leri ile birlikte Banka ya ödemek zorunda olduğu, j) İptal edilmiş, çalınmış veya kaybedilmiş veya her ne sebeple olursa olsun Banka ca kart hamilinden geri alınmak istenen kartların, üye işyerine mal/hizmet alımı sırasında ödeme için ibraz edildiği veya ulaştığı anda almak ve derhal Banka ya iade etme ve bu kartlarla işlem yapmama, k) Satış belgelerinin toplanarak işlem tarihinden itibaren 10 yıl boyunca Banka adına üye işyerinde saklanması ve istenen satış belgelerinin üye işyeri tarafından 5 iş günü içerisinde Banka ya teslim etmesi, teslim edilmezse de ihtilafa konu bedel ve gecikme faizinden üye işyerinin sorumlu olacağı, 2

3 l) Yurt dışında çıkarılmış kartlarla ilgili olarak yapılacak geri ödeme işlemlerinde, kur farkından dolayı kartı veren Banka/kuruluş ile Banka arasında uyuşmazlık çıkması halinde, meydana gelecek kur farkından üye işyerinin sorumlu olacağı ve Banka nın bu tutarı takas ve mahsup edebileceği, m) Kartların sadece mal/hizmet alımında kullanılabileceği, Üye İşyerinin nakit vererek karşılığında mal/hizmet alımı yapılmış gibi göstermesi durumunda bu tutarın Üye İşyerine borç kaydedileceği, hesabından veya alacaklarından faizi ile birlikte takas mahsup edilebileceği ve ayrıca sözleşmenin fesh edilerek Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurunda bulunulacağı. Provizyon limiti-onay - m.7 a) Banka nın, provizyon limitlerini tek taraflı olarak belirleme ve Üye İşyerine bildirimde bulunarak değiştirebilme yetkisine sahip olduğu, b) Şüpheli bir durum halinde üye işyerinin, Banka nın provizyon servisini arayarak KOD 10 bildiriminde bulunması ve işlemin uygunluğunu kontrol etmesi, aksi takdirde her türlü sorumluluğun üye işyerinde olacağı ve Banka nın bu hususlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi belirtilen hususlara aykırı şekilde düzenlenen satış belgesi tutarının, üye işyerine ödenmeyeceği, ödenmişse Banka tarafından alacaklarından re sen takas, mahsup ve rehin yolu ile geri alınacağı. Advantage Kredi Kartı/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödemeleri-Komisyon-Reklam-Gecikme Faizi m.8 a) Banka nın kredi kartları ile üye işyerinden yapılan ödemeleri, üye işyerinin başka bir bankadaki hesabına EFT yapması halinde masraf alınabileceği, b) Yapılan işlemin detaylarıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde ve/veya her hangi bir usulsüz kullanım ve/veya sahtekarlık olayına ilişkin şüphe bulunması halinde Banka'nın üye işyeri hesaplarına bloke koyma ve/veya ödemeyi durdurma hakkı olduğu, tespit edilen usulsüz işlemlerin bedelleri üye işyerine ödenmiş ise bu bedelleri gecikme faizi ile birlikte geri talep etme ve/veya BANKA nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından takas ve mahsup etme hakkının bulunduğu, c) Ödeme gününün Cumartesi veya Pazar gününe veya resmi tatile denk gelmesi halinde ödemenin tatilden sonraki ilk iş gününde yapılacağı, d) Banka nın, Üye işyerinin satış belgeleri üzerinden sözleşmede belirlenen veya Banka nın bildireceği komisyon ve ödül tutarlarını işlem anındaki yasal vergileriyle mahsup edeceği, e) Üye işyerinin sözleşme kapsamındaki borçlarını vadesinde ödememesi halinde, ödemede gecikilen tutar için, Banka nın o tarihte cari kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranının %50 (yüzde elli) fazlası oranında gecikme faizi ve faizin gider vergisi uygulanacağı, Operasyonel Faaliyetler m.9 a) Kart hamillerinin her türlü şahsi bilgileriyle veri tabanındaki verilerin Bankaya ait olduğu ile Sözleşme ve eklerinin gizli olduğu; Üye İşyerinin kanunen yetkili olanlar dışındakilerle bu bilgileri paylaşamayacağı, bu taahhüdüne rağmen paylaşırsa kart hamili ve/veya Bankanın uğrayacağı tüm zararlarının hesabına borç kaydedileceği, hesabından veya alacaklarından faizi ile birlikte takas mahsup edilebileceği, b) Bankanın her türlü bilgi, duyuru ve uygulama değişikliğini üye işyeri ekstreleriyle üyeişyerine bildirebileceği ve bu bildirimden sonra uygulanacağı. 3

4 Diğer Yükümlülükler m.10 a) Üye işyeri nin, istihdam ettiği kişilerin ve yardımcı şahısların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve eylemlerinden, emniyeti suistimal, kartların usulsüz kullanımı ve dolandırıcılık fiillerinden dolayı Banka'ya karşı objektif olarak sorumlu olduğu, b) Banka nın, ödemesi kartla yapılan mal/hizmet alımları nedeni ile kart hamili ile üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara müdahale etmeyeceği ve bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığı, c) Üye işyerinde kartla satılan mal/hizmetlerin satışı, garantisi, ayıbı, geç teslim edilmesi veya teslim edilmemesi vs hususları bakımından bütün sorumluluğun üye işyerine ait olduğu, BANKA nın doğrudan veya birlikte sorumlu gösterilmesi halinde ve/veya BANKA nın bu nedenle herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Banka nın ödemek zorunda kaldığı miktarı, ferileri ile birlikte üye işyerinin derhal Banka ya ödemekle yükümlü olduğu, d) Banka tarafından üye işyerine ödenen satış belgesi bedellerinin, üye işyerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile kart hamilinden tahsil edilememesi halinde, Banka nın bildirimde bulunarak ilgili tutarı gecikme faizi ile birlikte üye işyerinden tahsil etmek ve/veya üye işyerinin nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından tahsil edebileceği ve üye işyerinin, sözleşme ile yüklendiği şartları yerine getirmemesinden doğabilecek her türlü zarar ve kayıplardan sorumlu olduğu, e) Üye işyeri ve çalışanları ile yakınları tarafından gerçek olmayan/nakit/ticari amaçlı ve/veya kart hamilinin kartla yapmak istediği mal/hizmet alımını nakit olarak alıp, kendi, çalışanları ve/veya yakınlarının kartlarını kullanarak işlem gerçekleştirmesi durumunda Banka'nın üye işyeri hesaplarına bloke koyma ve/veya ödemeyi durdurma hakkı olduğu, ödemiş ise bu bedelleri gecikme faizi ile birlikte üye işyerinden tahsil etmek ve/veya üye işyerinin nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından tahsil edebileceği. f) Üye işyerinin Banka ve/veya Visa/MasterCard/BKM tarafından özel izin verilmediği sürece kart hamillerine nakit avans ve/veya ticari amaçlı kullanım yaptırmayacağı, aksi takdirde tüm sorumluluğun üye işyerine ait olduğu ve Banka nın talebi halinde üye işyerinin Banka ya, Visa/Mastercard ve BKM kuralları çerçevesinde uygulanacak cezaları ve yapılan satış bedelinin 3 (üç) katı tutarında tazminatı ödemek zorunda olduğu, g) Üye işyerinin, Banka tarafından kendisine verilecek Üye İşyeri Kılavuzu ve/veya cihazlarla ilgili talimatlara, bunlardaki değişikliklere ve Banka nın bu konuda çıkaracağı dahili talimatlara ve bunlardaki değişikliklere, kendisine bildirim tarihinden itibaren ve ayrıca yürürlükteki ilgili tüm mevzuata (kanun, KHK, talimat, genelge, tebliğ vs.) ve genel bankacılık uygulamalarına, ilgili kanunlar ve bunlarla ilgili değişikliklere derhal ve bir ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren uyacağı ile üye işyerinin Visa, Mastercard, BKM veya Banka nın üyesi olduğu uluslararası kart kuruluşları tarafından kredi kartı uygulamaları ile ilgili yayınlanan/yayınlanacak uygulama talimatı/duyuru/değişiklikleriyle Banka tarafından kendisine gönderilen tüm talimatlara uyacağı, aksi takdirde Banka nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı ödeyeceği. 4

5 a) Banka nın üye işyerinin bulunduğu sektörü ve riskini dikkate alarak ek teminatlar talep edebileceği, bu teminatları dilediği zaman, tutar ve şekillerde değiştirebileceği ve alınan ek teminatların Banka ya olan tüm borç ve/veya zararların tazmininde kullanılabileceği Süre ve Sona Erme m.11 b) Üye İşyerinin bağlı olduğu firma ya da kuruluşlar hakkında Bankaya haciz talimatları tebliğ edilmesi, iflasının talep edilmesi, iflas erteleme talebinde bulunması, konkordato mehli alması, iflas veya konkordato ilan etmesi, aktiflerini devretmesi, borçlarını ödeme güçlüğü içinde olması, tasfiye işlemlerine başlanması, ÜYE İŞYERİ nin marka, unvan veya logosunun 3. şahıslar veya yasal merciler tarafından kısıtlanması, fesholması, veya infisah etmesi, ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri, satılmasını, kiralanmasını, işletmesinin devredilmesi veya her ne suretle olursa olsun el (sahip) değiştirmesi, devredilmesi, mevcut faaliyet alanını değiştirmesi, mevcut faaliyetlerini önemli ölçüde durdurması/durdurulması veya askıya alması/alınması halinde, Bankanın Sözleşmeyi derhal fesh edebileceği, c) Bankanın üye işyerinin belli bir süre ile kartlarla işlem gerçekleştirmeden inaktif kalması halinde sözleşmeyi fesh etmek, POS cihazlarını kullanıma kapatarak, ihbara gerek olmadan verilen POS cihazlarını ve tüm ekipmanlarını tam, çalışır ve eksiksiz olarak geri alabileceği, d) Banka nın sözleşme ve ekleri/değişikleri kapsamında dilediği yetkiyi üye işyerine verme ve vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir sebep göstermeksizin dilediği zaman geri alma hakkının bulunduğu. Muhtelif Hükümler - m.12 a) Üye işyerinin Banka nın yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemeyeceği. b) Üye işyerinin kartlarla yapılan işlemleri Advantage POS cihazları yerine hataen başka POS lardan geçirmesi halinde işlem komisyonunu ödeme yanında kart hamilinin ödül oranını ödeyeceği ve Banka nın bu tutarları tahsile yetkili olduğu, c) Banka nın, üye işyerine vermiş olduğu POS Cihazı, PIN Pad, Temassız reader veya ileride verebileceği tüm ekipmanlar için aylık veya yıllık olarak kira/donanım/işletim ücreti/verimsizlik ücreti/hat bedeli (GPRS POS cihazları için)/sanal POS kurulum ve bakım bedelinin (sanal POS lar için) üye işyerinden talep edebileceği, bu tutarları üye işyerinin Banka nezdindeki hak ve alacaklarından re sen tahsil edebileceği, d) POS ların primi kendisine ait olmak üzere üye işyeri tarafından sigorta edileceği, ettirilmediği takdirde oluşacak zararı üye işyerinin ödeyeceği, e) Banka nın POS ları geri talep ettiğinde, POS ları iade edemezse bedelini Banka ya ödeyeceği veya Banka nın bu tutarları üye işyerinin nezdindeki hak ve alacaklarından mahsup edebileceği, f) Banka nın gönderdiği ekstreler için belirlediği ücreti üye işyerinin nezdindeki hesaplarından veya hak ve alacaklarından mahsup edebileceği, g) Uyuşmazlıklarda Banka nın kayıt ve defterleri ile telefon görüşmesi kayıtları ile elektronik posta gönderilerinin kesin delil olacağı, 5

6 h) Banka nın, üye işyerinin nezdindeki tüm hesap, kıymetli evrak, eşya vb. tüm hak ve alacakları üzerinde doğmuş ve doğacak alacakları için rehin ve hapis hakkı olduğu ve bunları bildirimde bulunmadan alacakları ve fer ileri için resen takas ve mahsup edebileceği, i) Finansal şartların Banka tarafından re sen arttırılıp azaltılabileceği veya değiştirilebileceği ile Banka tarafından bildirilecek bütün uygulama esasları, tamim, sirküler, fiyat listesi, yönetmelik, uygulama değişiklikleri ve bildirilerin sözleşmenin ayrılmaz ekleri sayılacağı ve Banka tarafından değiştirilmedikleri sürece üye işyeri için geçerli/bağlayıcı olacağı ve ayrıca üye işyerinin bunları kendi şube, bayi ve alt şubelerine bildirme yükümlülüğü bulunduğu, j) Banka nın kendisine daha iyi hizmet sunabilmek için üye işyerine ait bilgileri uygun göreceği kişi ve kuruluşlara verebileceği ve üye işyeri hakkında üçüncü kişilerden bilgi talep edebileceği. Bu çerçevede, işbu sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında bir avukat veya hukuk bürosu ya da finans uzmanından yardım almanız ve akabinde Bankamıza başvurmanız önerilmektedir. İşbu sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla görüşmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Tarih: HSBC Bank A.Ş. Üye İşyeri Talebinde Bulunan Firma 6

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Adnan Kahveci Cad. No:139 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer taraftan...adresinde mukim... belirtilen hususlarda

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. I. KONU: İşbu Sözleşme, AKBANK T.A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile... (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında, FİRMA nın Sözleşme nin XI. bölümünde belirtilen iş yerlerinde Sözleşme

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.)

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı