TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası ( ) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk Bankası A.ġ.) İşletme Merkezi Bilgisi (Ankara) Tescil Edilen İnternet Sitesinin Adresi (www.halkbank.com.tr) FĠRMA Vergi Kimlik Numarası:... Vergi Dairesi Bilgisi:... Ticaret Sicil Numarası:... Ticaret Unvanı:... İşletme Merkezi Bilgisi:... Tescil Edilen İnternet Sitesinin Adresi:... ÜYE İŞYERİ ADI ÜYE İŞYERİ NO MUTA NO HESAP NO Vadesiz: Valörlü:. Taksitli: ÜYE İŞYERİNE VERİLEN POS TİPİ/ADETİ Standart POS IP POS Mobil POS MO/TO POS Sanal POS Web POS Diğer

2 ÜYE ĠġYERĠ BĠLGĠLERĠ Tabela/Mağaza Adı Ticari Unvanı (Ticaret Sicilindeki Kayıtlı Adı) Faaliyet Konusu/Kategori Kodu Potansiyel Ciro ĠĢyerinin KuruluĢ Tarihi Ticaret Sicil Kaydı Tarihi-Numarası ĠĢyeri Adresi (Yönetim Yeri Adresi) Posta Kodu-Semt-ĠI ĠĢyeri Telefonu (Yönetim Yeri Adresi) Muhasebe Telefon No ĠĢyeri Faks No ĠĢyeri E-Posta Adresi ĠĢyeri Sahibinin Adı-Soyadı ĠĢyeri Vergi Dairesi Vergi Kimlik Numarası(VKN) / T.C. Kimlik Numarası (TCKN) Eski Unvan Firmanın, bu unvanla faaliyet süresi 1 yıldan az ise bu bölüm de doldurulacaktır. Unvanın DeğiĢtiği Tarih Eski Adres ĠĢyeri (kira-kendi mülkü) Kira ise kontrat süresi-kira bedeli POS'in Bağlanacağı Adres Posta Kodu-Semt-ĠI ĠĢyeri Telefonu ĠĢyeri Faks No Ekstrenin Gönderileceği Adres ĠĢyeri Ortakları Adı-Soyadı Ev Adresi Telefonu (ev-iģ-cep) Vergi Kimlik Numarası(VKN) / T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ÇalıĢtığı Bankalar/ġartları/Varsa POS Adedi

3 TARAFLAR İşbu sözleşme, 2. Cad. No: 63 Söğütözü-ANKARA adresinde TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile..adresinde mukim.. (bundan böyle ÜYE İŞYERİ olarak anılacaktır) arasında Kredi/Banka Kartları ile yapılacak satışların prensip ve koşullarında aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. TANIMLAR VE KISALTMALAR BANKA: Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ni, ÜYE ĠġYERĠ: BANKA ile KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ nin kural ve düzenlemelerine de tabi olacak şekilde ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ imzalamış olan, kart hamillerine her türlü mal ve hizmeti sunan, faaliyet konusu tek bir "kategori kodu" ile tanımlanmış gerçek veya tüzel kişiyi, KATEGORĠ KODU: ÜYE İŞYERİ'nin faaliyet alanını uluslararası kuruluşların standartlarına göre belirleyen, üye işyerinin, işyeri limitini saptamak ve işlemlerini uluslararası düzeyde kategorize etmek için kullanılan numarayı, BKM (BANKALARARASI KART MERKEZĠ A.ġ.): Kartlı ödeme sistemlerine dahil yurt içi bankaların katılımı ile kurulan ve sistemin yurt içi ve yurt dışı işlemlerine aracılık hizmeti veren, gerekli düzenlemeleri yapan ve kuralları belirleyen Anonim Şirketi KARTLI ÖDEME SĠSTEMLERĠ: BANKA nın üyesi olduğu veya ileride üyesi olabileceği kartlı sistemleri kuran ve bu sistemlere göre kart çıkarma ve kart kabulü konusunda üye işyeri sözleşmesi yapma yetkisi veren Visa, Mastercard gibi uluslararası kuruluşları, KREDĠ KARTI: BANKA ve/veya KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ ne dahil diğer yurt içi ve yurt dışı banka ya da kurumların kişi ve/veya kuruluşlara vermiş oldukları ya da ileride verecekleri, herhangi bir şekilde nakit ödeme yapmadan üye işyerlerinden alışveriş yapma ya da hizmet sağlama olanağını veren kartları, BANKA KARTI (DEBIT KART): BANKA ve/veya KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ ne dahil olan ya da olmayan diğer yurt içi ve yurt dışı bankaların kişi ve/veya kuruluşlara vermiş oldukları ya da ileride verecekleri, herhangi bir şekilde nakit ödeme yapmadan üye işyerlerinden alışveriş yapma ya da hizmet sağlama olanağını veren ve karşılığı işlem anında kartı veren kurumdaki kişi ve/veya kuruluşlara ait hesaba borç kaydedilen kartları, KART: Kredi Kartlarını ve Banka Kartlarını, ÜYE: BANKA nın, ÖDÜL VE TAKSİT PROGRAMI na dahil ettiği/edeceği KART ları kullanan ve bunlarla mal/hizmet satın alan KART HAMİLİ ni, KART HAMĠLĠ: BANKA KARTI nı ve/veya KREDİ KARTI nı doğrudan kullanmaya yetkili olan gerçek ya da tüzel kişiyi, GÜVENLĠK NUMARASI (CVV2-CVC'): Kartın arka yüzünde, imza bandı üzerinde basılı olan, kart numarasının ardında yer alan güvenliği sağlayan 3 haneli numarayı, CHIP/ÇĠP: KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ ne dahil yurt içi ve yurt dışı banka ya da kurumların verdikleri veya verecekleri kartların üzerinde bulunan bilgi saklama, değiştirme ve işleme amaçları ile kart üzerinde bulunan mikro işlemciyi, ġġfre (PIN): Banka kartı veya ÇİP bulunan kredi kartı ile işlem gerçekleştirmek için, kart hamili tarafından girilen, BANKA'nın kart hamiline verdiği gizli tutulması gereken sayısal değeri, POS (Point of Sale) CĠHAZI: Kart üzerindeki ve işlemler ile ilgili tüm bilgileri BANKA sistemine aktaran bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan, yapılan işlerle ilgili BANKA dan otorizasyon/provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış veya alacak belgesi üzerine yazılmasını sağlayan, yapılan işlemleri hesaba geçmek üzere BANKA'ya transfer eden özel elektronik işlem terminalini ve aparatlarını, SATIġ BELGESĠ (SLĠP): KART kullanılarak yapılan işlemlerde POS cihazı tarafından iki nüsha olarak üretilen, şifre girilmeden yapılan işlemlerde kart hamili tarafından imzalanan ve her iki durumda da bir nüshası üye işyeri tarafından saklanması gereken borcu tevşik eden belgeyi, ALACAK BELGESĠ: Kredi kartı kullanılarak alınmış bir mal ya da hizmetin iadesi ya da iptali veya hataen yapılan fazla tahsilat halinde, bedelin geri ödenmesini sağlamak üzere POS cihazı ile 2 nüsha olarak düzenlenip ÜYE İŞYERİ tarafından imzalanan belgeyi, GÜNSONU/MUTABAKAT: ÜYE İŞYERİ'nin, gün içinde POS ile yapılan mal ya da hizmet alışverişlerinin, yine POS kullanılarak BANKA'ya ulaştırılması ve bu işlemlerin BANKA kayıtları ile sayı ve tutar olarak denkliğinin bilgisayar ortamında saptanmasını,

4 ĠġYERĠ LĠMĠTĠ (FLOOR LĠMĠT): BANKA tarafından işyeri koduna göre tespit edilen ve ÜYE İŞYERİ'nce söz konusu limiti aşan tutar için BANKA'dan yetki (otorizasyon) alınmasını gerektiren tutarı, OTORĠZASYON: İşyeri limiti üzerindeki harcamalarda ya da kuşkulu durumlarda BANKA'nın otorizasyon merkezinden alınması gereken işlem yapma iznini, HESAP BĠLDĠRĠM CETVELĠ (ÜYE ĠġYERĠ EKSTRESĠ): ÜYE İŞYERİ'nde bir ay içinde kartla yapılan işlemleri içeren, BANKA tarafından günsonu bazında aylık olarak hazırlanan ve aylık olarak ÜYE İŞYERİ'ne gönderilen fatura niteliği taşıyan dökümü, MOBĠL POS: Kart üzerindeki ve işlemler ile ilgili tüm bilgileri BANKA sistemine GPRS (SİM kart ile destekli, GSM yedekli) üzerinden gönderen, kablosuz, şarj edilebilir POS cihazını, MAIL ORDER/TELEPHONE ORDER POS (MO/TO POS): ÜYE İŞYERİ'nin müşterilerinden mektup, faks, internet veya telefon aracılığı ile aldığı talimat ve taahhütleri doğrultusunda, kredi kartı görülmeksizin, kart bilgilerinin elle girilebildiği POS cihazını, MAIL ORDER/ TELEPHONE ORDER (POSTA/TELEFON ĠLE SĠPARĠġ): Kredi kartı hamillerinin, bu konuda sözleşme imzalanarak yetki verilmiş ÜYE İŞYERLERİ'nden alınan bir mal ya da hizmet bedelini, ödeme noktalarına gitmeden, kredi kartları ile ilgili bilgileri doldurup imzaladıkları başvuru formu, broşür, katalog, internet vb. aracılığı ile ödeme şeklini, SANAL POS: Elektronik ticaret ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde ÜYE İŞYERİ tarafından BANKA'dan kredi kartına otorizasyon/provizyon alınmasını ve yapılan işlemlerin BANKA sistemine aktarımını sağlayan yazılım ve sistem alt yapısını, ELEKTRONĠK TĠCARET SĠSTEMĠ: ÜYE İŞYERİ'nin internet üzerinden yaptıkları mal ve/veya hizmet satışları için, kart hamilleri ile ÜYE İŞYERİ arasındaki muhtelif güvenlik sistemini de içeren, BANKA tarafından geliştirilen sistemi, SANAL MAĞAZA: ÜYE İŞYERİ'nin internet sitesinde bulunan mal, ürün ve hizmetlerin sergilenmesine ve satın alınmasına olanak sağlayan, Sanal POS ile uyumlu sanal ortamı, SERTĠFĠKA: İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılan bilgilerin korunmasını sağlayan, BANKA, ÜYE İŞYERİ ve KART HAMİLİ arasındaki mesajların şifrelenmesini ve doğru adreste deşifre edilmesini sağlayan yöntemi, ÖDÜL (PUAN) VE TAKSĠT PROGRAMI: BANKA nın mevcut veya ileride çıkaracağı KART ile mal ve hizmet alımlarında kart hamilinin mal ve hizmet bedelini taksitle ödemesine imkan veren ayrıca peşin veya taksitli mal alımlarında indirim ve/veya puan kazandıran ve kazanılan puanı harcama imkanı veren programı, İfade etmektedir. MADDE 1- SÖZLEġMENĠN KONUSU, KARTLARIN ÖDEME ARACI NĠTELĠĞĠ 1.1. SÖZLEġME KONUSU ÜYE İŞYERİ, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ nin üyesi olan BANKA'nın çıkarttığı veya çıkartacağı KART ile diğer banka ve kuruluşlarca yurt içinde ve/veya yurt dışında çıkartılan veya çıkartılacak söz konusu sisteme dahil tüm kartları kabul ederek yapılan mal ya da hizmet satış bedellerinin BANKA'nın cihazları aracılığı ile müşterilerden tahsiline ilişkin koşullar ile alışveriş imkanını kart hamillerine sağlamak için BANKA ve ÜYE İŞYERİ arasındaki işleyişe ilişkin esaslardır KARTLARIN ÖDEME ARACI NĠTELĠĞĠ, ÖDÜL VE TAKSĠT PROGRAMINA KATILIM ÜYE İŞYERİ, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ üyesi olan BANKA'nın çıkarttığı veya çıkartacağı KART ile diğer banka ve kuruluşlarca yurt içinde ve/veya yurt dışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil tüm kartların, satacağı mal ya da hizmetlerin karşılığında nakit ödemeksizin peşin veya taksitlendirmek suretiyle ödeme aracı olarak kullanılmasını ve BANKA tarafından uygun görülmesi durumunda yine BANKA ca belirlenen ÖDÜL VE TAKSİT PROGRAMI nı merkez ve şubelerinde uygulayacağını ve BANKA ile işbu sözleşme uyarınca çalışmayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 2- ÜYE ĠġYERĠNE YAZILIM VE DONANIM SAĞLANMASI 2.1. POS (STANDART POS, IP POS, MO/TO (Keyenter) POS, SANAL POS, MOBİL POS) cihazlarının mülkiyeti BANKA'ya ait olup, ÜYE İŞYERİ'ne kullanım amacıyla verilecektir. BANKA, cihazların belli bir süre kullanılmaması, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ kurallarında tanımlanan amaç dışı kullanım yapılması gibi durumların tespit edilmesi halinde, bu cihazları ÜYE İŞYERİ'nden geri alabilir POS cihazları, ÜYE İŞYERİ'ne işbu sözleşme imzalanmasına müteakip kullanılmak üzere teslim edilecek, sözleşmenin feshi durumunda geri alınacaktır. ÜYE İŞYERİ kullandığı POS cihazı için BANKA mülkiyetinde olmasa veya ortak banka uygulamaları kapsamında başka kurumlara ait olsa dahi

5 BANKA ya aylık donanım masrafı ödeyecektir. ÜYE İŞYERİ aylık kartlı satış cirosu, BANKA nın ÜYE İŞYERİ nin çalışma koşuluna göre belirlediği asgari aylık kartlı satış cirosunun altında kaldığı takdirde söz konusu masrafı, masraf üzerinden hesaplanacak BSMV ile birlikte ödeyecektir. ÜYE İŞYERİ bu masrafı, BANKA'nın ilk talebinde ödemezse, BANKA'nın alacağı geçerliliğini koruyarak, sözleşmeyi feshetme, donanımı geri alma ve geri alma masraflarını ÜYE İŞYERİ'nden talep etme hakkına sahiptir. ÜYE İŞYERİ de BANKA'nın bu talebini başka bir bildirime gerek olmaksızın yerine getirmekle yükümlüdür ÜYE İŞYERİ'ne verilecek POS cihazlarının bağlı bulunduğu telefon hattının ya da kiralık hattın her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti vb. ÜYE İŞYERİ'nce ödenecektir. Ayrıca ÜYE İŞYERİ'ne POS cihazları verildikten sonra, ÜYE İŞYERİ bu durumdan ilgili servis sağlayıcı ve/veya iletişim operatörünü yazılı olarak bilgilendirmek ve telefon hattına veya kiralık hatta POS cihazlarının bağlanması ve kullanımı nedeniyle tahakkuk ettireceği diğer ek ücretleri ödemek zorundadır. ÜYE İŞYERİ'ne verilen MOBİL POS cihazlarında takılı olan SİM kartların mülkiyeti BANKA'ya aittir ÜYE İŞYERİ, POS cihazları için gerekli rulo ve tanıtım malzemelerini BANKA'dan temin edecektir ÜYE İŞYERİ'ne BANKA tarafından sağlanan POS cihazları ne amaçla olursa olsun sözleşmede belirtilen İŞYERİ adresi dışında kullanılamaz, başka bir işyeri için ve/veya başka bir işyerinde işlem yapılamaz. ÜYE İŞYERİ'nin işbu sözleşmede belirttiği adresten veya noter aracılığıyla BANKA'ya ileteceği yeni adresten ayrılamaz. BANKA ile ÜYE İŞYERİ anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar hiçbir şekilde kullanılamaz ÜYE İŞYERİ, kendisine verilen tüm yazılım ve donanımı çalışır durumda tutmak ve ÜYE İŞYERİ açık olduğu sürece kart ile mal veya hizmet alımı taleplerini kabul etmekle mükelleftir ÜYE İŞYERİ, POS cihazını kullanırken yaşadığı herhangi bir aksaklığı ve/veya sorunu hemen BANKA'nın POS Destek Servisi ne bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ kusurundan kaynaklanmayan hallerde bakım ve tamir masrafları BANKA'ya aittir. Diğer durumlarda bakım ve tamir ücretleri ÜYE İŞYERİ'ne aittir. ÜYE İŞYERİ, POS cihazlarına ne suretle ve kim tarafından yapılmış olursa olsun verilecek hasar ve zarardan, cihazların çalınma ve kaybolmasından, yanmasından veya hangi nedenle olursa olsun bozulmuş olmasından ya da çalışır durumda olmamasından kayıtsız ve şartsız olarak sorumlu olduğunu ve BANKA'nın oluşacak zararını oluşacak BSMV ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder POS cihazlarının çalışır durumda kurulması, tüm bakım, onarım veya geri alım ve yenileme işlemleri, yalnızca BANKA'nın yetkili teknik servis elemanlarınca ve/veya BANKA'nın yetkilendirip ÜYE İŞYERİ'ne bildireceği bir kuruluşun yetkili teknik servis elemanlarınca yapılacaktır. ÜYE İŞYERİ cihazları, başka hiçbir kişi ya da kuruluşa bakım, onarım, yenileme vs. adı altında müdahale ettirmeyeceğini, buna izin de vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ'nin bu hükme aykırı davranışı durumunda BANKA'nın tazminat hakkı saklıdır POS cihazları, BANKA'nın yetkili teknik servis elemanlarınca ve/veya BANKA'nın yetkilendireceği ve ÜYE İŞYERİ'ne bildireceği bir kuruluşun yetkili teknik servis elemanlarınca ÜYE İŞYERİ'ne teslim edilirken, değiştirilirken veya geri alınırken, ÜYE İŞYERİ'ne 3 nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. ÜYE İŞYERİ, imzaladığı bu tutanağın nüshalarından birini teslim almak ve saklamakla yükümlüdür. BANKA, ÜYE İŞYERİ ile aralarındaki anlaşma devam ettiği sırada geri istemişse veya bu anlaşma herhangi bir nedenle son bulduğunda, ÜYE İŞYERİ, kendisine teslim edilen cihazları ve varsa yazılımı derhal geri vermek zorundadır. Aksi halde ÜYE İŞYERİ, iade ettiğini BANKA tarafından imzalanmış tutanakla kanıtlayamadığı takdirde, söz konusu POS cihazlarının iade edilmemesinden dolayı, BANKA'ca belirlenen POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dahil olmak üzere BANKA'nın oluşacak tüm zararını BSMV ile birlikte tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder POS cihazları bu sözleşmeye istinaden ÜYE İŞYERİ'ne sözleşme süresince kullanılmak üzere teslim edilmesine rağmen, BANKA gerek gördüğü takdirde bunların tamamını ya da bir kısmını hiçbir gerekçe göstermeksizin kendi yetkili elemanları ve/veya kendisinin yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili teknik elemanları aracılığıyla geri alabilir, değiştirebilir, ekleme ya da çıkarmalar yapabilir, dilediği zaman bakım ve onarımını yapabilir, yaptırabilir ÜYE İŞYERİ, işyerinde kurulu POS cihazlarının çalışır durumda olmasından ve KART kabulünden sorumludur. Banka Kartları ile yalnızca POS cihazlarından işlem yapılabilir BANKA nın Üye İşyeri Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesh etmesi durumunda POS cihaz ve diğer ekipmanları ÜYE İŞYERİ tarafından BANKA'ya eksiksiz, tam ve çalışır durumda teslim edilmek

6 zorunda olup, ÜYE İŞYERİ bu konuda itiraz beyan edemez, teslim edilmediği durumlarda, BANKA'nın belirlediği POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dahil olmak üzere BANKA'nın oluşacak tüm zararını BSMV ile birlikte tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 3- CĠHAZ KULLANIMINA ĠLĠġKĠN KURALLAR 3.1. KREDĠ KARTI/BANKA KARTI KABULÜNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, ÜYE İŞYERİ, KART ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada öngörülen yaptırım uygulanacaktır. ÜYE İŞYERİ, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, ÜYE İŞYERİ kartla ödeme için kart hamiline minimum alışveriş tutarı belirleyemez ve nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için geçerli fiyat ve koşulları aynen kart hamiline de uygulamak zorundadır. ÜYE İŞYERİ, BANKA'ya ödeyeceği komisyon ve komisyona ait BSMV tutarını kart hamiline hiçbir şekilde yükleyemez. Aksi takdirde, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada öngörülen yaptırım uygulanacaktır ÜYE İŞYERİ satacağı mal ve/veya hizmet karşılığı olarak tercih yapmadan -kullanılacak kart konusunda tercih hakkı kart hamiline aittir- BANKA'nın çıkarttığı kartlar ile KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ üyesi olan diğer banka ve kuruluşlarca yurt içinde ve yurt dışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil olan ve BANKA'nın kart çıkaran kuruluşlar ile yaptığı özel anlaşma sonucu kullanımını kabul ettiği ve ÜYE İŞYERİ'ne bildirdiği kartları ödeme aracı olarak kabul eder ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmede yer alan her işlem için kartın ön yüzünde kart hamilinin adı, soyadı, kart numarası, geçerlilik süresi bilgilerinin kabartmalı olarak yazılı bulunduğu, kartın arka yüzünde imza hanesinin kart hamili tarafından imzalanmış olduğu (kartın imza hanesinin kart hamili tarafından imzalanmış olması zorunludur. ÜYE İŞYERİ'nin talep etmesi durumunda kart hamili kartın kullanımı sırasında kimlik belgesi ibraz etmek zorundadır) kartın kullanma süresinin dolmadığı, kartın kartlarda bulunması gereken tüm özellikleri taşıdığı ve tüm dünyada geçerli bir kart olduğu hususlarını kontrol edecektir ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmede yer alan her işlem için kartın ön yüzünde yer alan şahıs bilgilerini içeren resimli ve kanunen geçerli bir kimlik kartı isteyerek gerekli kontrolü yapacaktır. Aksi halde BANKA'nın uğrayacağı zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder ÜYE İŞYERİ, POS ile yapılan işlemlerine ait satış belgelerinin 1.nüshasını maddesinde belirtildiği şekilde saklayacak, diğer nüshayı kart hamiline verecektir. Şayet kartın imza paneli boş ise, imza paneli kart hamili tarafından imzalandıktan sonra işlem tamamlanacaktır. Aksi takdirde, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada öngörülen yaptırım uygulanacaktır Kart hamili tarafından ibraz edilen kart ÇİP'Iİ ise, ÜYE İŞYERİ işlemi kartın ÇİP özelliğini kullanarak yapacaktır. Kart ile işlem yaparken şifre bilgisi isteniyorsa, kart hamilinden şifresini girmesi istenecektir. Şifre kart hamiline özeldir, kart hamilinden istenmemeli, kendisinin girmesi sağlanmalıdır ÜYE İŞYERİ, her ne nedenle olursa olsun BANKA tarafından hamilinden geri alınması istenen kartlar kendisine ulaştığında bunlara el koymak ve derhal BANKA'ya teslim etmek hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Bu hak ve yükümlülük POS ile yapılan işlem sırasında sistemden çalıntı veya kayıp olduğu anlaşılan veya hamilinden geri alınması istenen her türlü kart için geçerlidir ÜYE İŞYERİ, kart hamilinden veya kartın sahte olabileceğinden şüphelendiğinde BANKA'nın OTORİZASYON/ PROVİZYON MERKEZİ'ni arayarak KOD 10 PROVİZYONU isteyecektir. Banka güvenlik personeli tarafından yapılacak incelemeler sonuçlanana kadar ve ÜYE İŞYERİ, kart hamili veya kart hakkındaki şüpheleri giderilene kadar mal veya hizmet teslimatı yapmayacaktır.

7 3.2. STANDART, IP, SANAL, MO/TO ve MOBĠL POS CĠHAZLARININ KULLANIMINDA ORTAK KURALLAR ÜYE İŞYERİ, POS cihazları ile işlem yaparken üretilen satış belgesi üzerinde çıkan kart numarası ile kartın ön yüzündeki kart numarasının ve kart hamili isminin aynı olup olmadığını kontrol etmek, değilse karta el koymakla yükümlüdür Üye işyerinin talebine bağlı olarak BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ ne BANKA nın belirleyeceği komisyon ve/veya bloke günü ile BANKA nın belirleyeceği konvertibl olan yabancı para (YP) ile uyumlu POS cihazı verilebilir. Bu halde üye işyeri, YP uyumlu POS cihazından yabancı bankalara ait kartla gerçekleştireceği işlemleri yabancı kart hamilinin tercih edeceği konvertibl yabancı para ile gerçekleştirilebilir. Diğer hallerde ise bu POS cihazlarından yapılan işlemler Türk Lirası olarak gerçekleştirilmek zorundadır.kasıtlı olarak veya yanlışlıkla yabancı para birimi üzerinden düzenlenen işlem belgelerinde sorumluluk tamamen ÜYE İŞYERİ'ne aittir Kart hamillerinin mal ve/veya hizmet taleplerine ilişkin ÜYE İŞYERİ'ne vermiş oldukları imzalı belgeler veya satış belgesi yerine geçen formlar, makbuzlar ve orijinal nüshalar ÜYE İŞYERİ tarafından kanuni süreler içinde (kredi kartları ile ilgili uluslararası uygulamaya göre 3 yıl, Türk Vergi Usul Kanunu'na göre 5 yıl ve Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl) saklanması zorunludur. BANKA'nın talep etmesi halinde bu belgelerin talep tarihini izleyen 5 işgünü içinde BANKA'ya ibrazı şarttır. İbraz edilmediği takdirde ilgili tutar ÜYE İŞYERİ'nin BANKA'daki hesabına borç kaydedilir ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın çıkaracağı uygulama talimatlarına, POS uygulamaları içinde kendisine sunulan bilgilere ve tüm bunlardaki değişikliklere, bildirim tarihinden itibaren; yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm mevzuata (Kanun, KHK, Talimat, Genelge, Tebliğ vs) Genel Bankacılık Uygulamaları ile bunlarla ilgili değişikliklere derhal ve ayrıca ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren uymayı, yabancı uyruklu kart hamilleri için geçerli olan vergi indirimine ilişkin (eğer varsa) kanun ve tebliğleri uygulamayı kabul ve taahhüt eder POS cihazları tarafından üretilen satış belgelerinin yanlışlıkla düzenlenmiş olması durumunda günsonu/ mutabakat alınmadan önce, işlemi iptal etmek için POS cihazı üzerindeki iptal işlemi seçilerek, iptal ÜYE İŞYERİ tarafından yine cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bunun dışında, POS cihazından üretilmiş olan satış belgelerinin, yırtmak veya başka bir yöntem kullanmak suretiyle imha edilmesi mümkün değildir Daha önceden POS cihazları tarafından satış belgesi düzenlenmiş olması durumunda günsonu raporu alınarak ÜYE İŞYERİ hesabına BANKA tarafından otomatik olarak alacak kaydedilmiş işlemlerden; KART HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ, aralarında mutabakata vararak bir iade işlemi gerçekleştirmek istedikleri takdirde; bu işlem POS cihazları vasıtasıyla ÜYE İŞYERİ tarafından gerçekleştirilecek olup, POS cihazlarından üretilen ALACAK BELGESİ de bir nüshası ÜYE İŞYERİ'nde kalmak suretiyle, imzalanarak kart hamiline verilecektir POS cihazları kullanan ÜYE İŞYERİ, her gün cihaz veya birden fazla ise tüm cihazlardan eğitimin verildiği şekilde, günsonu/mutabakat raporu almak ile yükümlüdür. Alınacak bu rapor, cihaz üzerindeki bilgilerin ÜYE İŞYERİ hesabına geçilmek üzere BANKA'nın sistemine transfer edilmesini sağlayacağından, günsonu/mutabakat raporunun alınmaması sonucu doğacak her türlü sorumluluk ve risk ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. Mutabakatsızlık durumunda BANKA sistemine ulaşan işlemler doğru kabul edilecektir KART ile alınmış mal ve/veya hizmetin iadesi durumunda ÜYE İŞYERİ, KART HAMİLİ ne nakit parayla geri ödeme yapamaz. ÜYE İŞYERİ tarafından POS cihazı üzerinden iade işlemi yapılır veya ALACAK BELGESİ düzenlenir. Alacak tutarının satış tutarından fazla olması veya ÜYE İŞYERİ hesabında bulunan kullanılabilir bakiyenin yetersiz olması durumunda, aradaki farkı BANKA'ya derhal ve nakden ödemek zorundadır. Aksi takdirde, SATIŞ BELGESİ tutarının hesabına alacak geçtiği tarihten, bu tutar BANKA'ya tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, BANKA'nın yürürlükte olan en yüksek ticari kredi faiz oranının %50 (yüzde elli) fazlasıyla hesaplanacak faizini bu tutara ilişkin BSMV ve KKDF si,masrafı ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. BANKA bu alacağını, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA'daki herhangi bir hesabından veya sair hak ve alacağından nakden ya da hesaben re sen takas ve mahsuba yetkilidir KART ile alınmış bir malın/hizmetin KART HAMİLİ tarafından ÜYE İŞYERİ ne iade edilmesi halinde; iade tutarı hiçbir şekilde KART ile satın alınmış malın/hizmetin ilk bedelinden fazla olamaz, iade konusu için ÜYE İŞYERİ ve/veya KART HAMİLİ, BANKA'dan hiçbir şekilde faiz ve sair nema talebinde bulunamaz, iade tutarları BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ'ne yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve söz konusu mahsup sırasında ÜYE İŞYERİ'nden o tutar için evvelce tahsil edilmiş olan

8 komisyon tutarı (BSMV hariç) ve varsa aynı tutar için ÜYE İŞYERİ tarafından verilen puan tutarı hesaben mahsup edilir. BANKA, ÜYE İŞYERİ'nin hesabında yeterli para olmaması durumunda, söz konusu tutarı hesaba borç kaydederek tahsil eder. Aksi takdirde, satış belgesi tutarının hesabına alacak geçtiği tarihten, bu tutar BANKA'ya tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, BANKA, maddede belirtilen şekilde tahsile yetkilidir BANKA, ÜYE İŞYERİ hesabına alacak geçtiği halde, ÜYE İŞYERİ'nin malı teslim etmeme vb. kusur ve/veya ihmali veya KART HAMİLİ nin herhangi bir itirazı nedeniyle işlem tutarı kısmen veya tamamen KART HAMİLİ nden BANKA'ca tahsil edilemez veya tahsil edildiği halde, KART HAMİLİ nin hesabına iade edilir ise, BANKA KART HAMİLİ nce ödenmeyen veya KART HAMİLİ ne BANKA'ca geri ödenen veya hesabına alacak geçilen bu tutarı ÜYE İŞYERİ hesabından geri alacaktır. BANKA, ÜYE İŞYERİ hesabında ilgili tutarın yeterli karşılığı olmaması durumunda, nakden ödendiği tarihten, bu tutar BANKA'ya tamamen geri ödeninceye kadar geçecek süre için maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte resen tahsile yetkilidir. ÜYE İŞYERİ işbu sözleşme nedeniyle doğabilecek her türlü borcunun teminatı olmak üzere BANKA'ca uygun görülecek nitelik ve tutarda (banka teminat mektubu, nakit, rehin, vs.) teminat vermeyi kabul ve taahhüt eder POS cihazlarından 2 nüsha olarak çıkacak olan SATIŞ BELGESİ nin 2.nüshası KART HAMİLİ ne verilecek, 1 nüshası ise ÜYE İŞYERİ tarafından muhafaza edilecektir. ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın yazılı olarak (e-posta, faks, mektup ile) talep ettiği belgeleri (satış belgesi, fatura, satış sözleşmesi, rezervasyon kaydı, vb.) talebin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde BANKA'ya ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, ÜYE İŞYERİ, itiraz edilen satış belgesi tutarını hesabına kayıtsız şartsız borç kaydetmesini peşinen kabul eder ÜYE İŞYERİ, BANKA ayrıca yetki vermediği sürece, KART karşılığı nakit para ödemesi yapamaz. ÜYE İŞYERİ, indirim dönemi olduğunu ileri sürerek kart kabulünden imtina edemez, mal ve/veya hizmet bedeline komisyon veya masraf ilavesi yapamaz. Kart hamilinden satış tutarlarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep eden ÜYE İŞYERİ, diğer bankalara da bildirilerek sözleşmesinin feshedileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca komisyon tutarı olarak fark ödediğini kanıtlayan müşterinin talebi üzerine ÜYE İŞYERİ, söz konusu tutarı BANKA'ya nakden veya mahsuben ödemeyi kabul eder BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne her ayın son gününü takip eden 10 gün içinde aylık düzenlenecek Üye işyeri Hesap Bildirim Cetveli yollayacaktır. ÜYE İŞYERİ, bu cetvelin kendisine tebliği için belirtilen 10 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde cetveli almadığını ve/veya içinde borç ve alacak hareketlerine itirazlarını yazılı olarak BANKA'ya bildirmediği sürece Hesap Bildirim Cetveli'ni almış ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder MO/TO (MAILORDER/TELEORDER) VE SANAL POS ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLAVE ÖZEL KURALLAR 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, işlemin niteliği nedeniyle, satış ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir, Ancak, satış belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarındaki hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan zararlardan KART HAMİLİ sorumlu tutulamaz MO/TO (MAILORDER/TELEORDER) ÜYE İŞYERİ, MO/TO sistemi ile işlem yapılması durumunda, kart hamillerini ve kredi kartlarını fiziken görmeksizin, taleplerini kabul ederek mal ve/veya hizmeti sağlar. Ancak, bu işlemleri gerçekleştirirken tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ'nin bu tür işlemlerde BANKA'dan onay alması, BANKA'nın veya KART HAMİLİ nin bu harcamayı kabul ettiği anlamına gelmez. Mal veya hizmeti satın alan kart hamillerinin, herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın söz konusu işlemlere itirazlarını, BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne bildirmekle birlikte, aynı anda itiraz konusu tutarı ÜYE İŞYERİ'nin BANKA nezdindeki hesabından alma, hesapta yeterli para olmaması durumunda söz konusu tutarı hesaba borç kaydederek, madde belirtilen şekilde tahsile yetkilidir ÜYE İŞYERİ, POS olmadan, özel bir anlaşma ile BANKA'nın sistemine (FTP Server) internet/intranet üzerinden kendisine verilen şifre ile bağlanarak işlem yapabilir. Bu tür durumlarda; ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından belirlenen standart dosya deseninde, kart hamillerinin mal ve/veya hizmet taleplerine ilişkin istenilen bilgileri transfer eder. BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne yine dosya transferi ile

9 onay/red bilgilerini gönderir, ÜYE İŞYERİ, BANKA'dan onay aldığı işlemler için kart hamillerine mal veya hizmet teslimatını yapmakla yükümlüdür Kredi kartı hamillerinin kartla yaptıkları ödeme karşılığında satın aldıkları mal ve/veya hizmetlere ilişkin eksiklik, bozukluk, geç teslim, hiç teslim etmeme ve benzeri olgular sebebiyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. Bu çerçevede BANKA 3.şahıslara herhangi bir sebep ve mekanizma ile iradi olarak veya yargı zoruyla ödemede bulunmak zorunda kalırsa, yaptığı ödeme tutarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, işbu sözleşmenin maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden rücuan talep etmeye yetkilidir ÜYE İŞYERİ MO/TO POS cihazından veya dosya transferi ile işlem yaparken, müşterilerinden aldığı talimat ve taahhütlerde belirtilen tarih, kart numarası ve tutarlar üzerinden işlem yapmak zorundadır. Bu sistemde, mal veya hizmet satın alan kredi kartı sahipleri, alım talepleri veya sair surette bir borçları olmadığı şeklinde itirazlarını herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın kredi kartını aldıkları BANKA'ya yazılı olarak bildirdikleri takdirde, BANKA kredi kartı sahiplerinin ilgili beyanlarını ÜYE İŞYERİ'ne bildirmekle beraber aynı anda, uyuşmazlık (itiraz) konusu tutarı, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA nezdindeki hesabından düşme hakkına sahiptir. Hesap veya hesapta yeterli para olmadığı takdirde, BANKA söz konusu tutarı ÜYE İŞYERİ'nin hesabına borç yazarak 3.2.8, maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden resen tahsil edecektir MO/TO işlemlerinde, KART HAMİLİ tarafından verilen ödeme taahhüdündeki bilgilerin hatalı veya eksik olmasından, BANKA'ya gönderilememesinden, liste kayıtlarına yanlış veya eksik yansıtılmasından, onay kodu alınmadan yapılmasından veya MO/TO konusu olmayan işlemlerden dolayı doğacak sorunlardan BANKA'nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle BANKA'nın herhangi bir şekilde ödemede bulunması durumunda, BANKA yaptığı ödeme tutarını maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden resen tahsile yetkilidir KART HAMİLİ nin MO/TO sistemi aracılığıyla satın alacağı ürün ve hizmetle veya ÜYE İŞYERİ'ne yapacağı bağış veya aidat ödemesi ile ilgili olarak KART HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ veya üçüncü şahıslar arasında doğacak ihtilaflarda BANKA'nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE İŞYERİ ile KART HAMİLİ veya üçüncü şahıslar arasında doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai ihtilaflardan münhasıran ÜYE İŞYERİ sorumludur. Söz konusu işlemler nedeniyle BANKA'nın herhangi bir şekilde ödemede bulunması durumunda, BANKA yaptığı ödeme tutarını maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden resen tahsile yetkilidir SANAL POS ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLAVE ÖZEL KURALLAR BANKA, işbu sözleşmeye konu mal ve hizmet alışverişleriyle ilgili olarak ÜYE İŞYERİ'nin Sanal POS yazılımını kullanabilmesi için gerekli tanımları yapar ÜYE İŞYERİ, Sanal POS kurulumu için gerekli altyapı (Sanal POS yüklenecek bilgisayar, ÜYE İŞYERİ internet adresi, Sanal Mağaza vb.) ihtiyacı BANKA tarafından destek verilen durumlar da dahil, ÜYE İŞYERİ'nce karşılanacaktır ÜYE İŞYERİ, BANKA'ca kendisine verilen yazılımı, sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, yazılımın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki yazılımı sileceğini, yazılımın kopyalarını üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yazılımın her türlü telif hakları BANKA ve/veya BANKA'nın anlaşmalı olduğu yazılımı temin eden kuruluşlara ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, tüm mevzuatın, telif haklarının ihlali niteliğindeki suçlara ilişkin hükümleri ve mevzuatın, ihlali için öngördüğü maddi ve manevi tazminat, men, tedbir ve her türlü yaptırımlar ile korunmaktadır. Keza yazılım ekinde verilen basılı materyalin tekrar basımı ve çoğaltılması yasaktır ÜYE İŞYERİ, BANKA izni olmaksızın yazılımda herhangi bir değişiklik yapamaz ve yazılım amacı dışında kullanılamaz ÜYE İŞYERİ'ne BANKA tarafından sağlanan Sanal POS yazılımı, amaç ne olursa olsun başka bir işyerinde ve/veya başka bir yerde kullanılamaz, ÜYE İŞYERİ'nin işbu sözleşmede belirttiği adresinden veya noter aracılığıyla BANKA'ya ileteceği yeni adresinden ayrılamaz. BANKA ile üye işyeri anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar ve yazılımlar hiçbir şekilde kullanılamaz ÜYE İŞYERİ, sanal mağazasında güvenli alışveriş ortamını sağlamak için yetkili kuruluşlardan ilgili sertifikayı almakla mükelleftir.

10 ÜYE İŞYERİ, BANKA'dan kullanım amacıyla aldığı Sanal POS'e direkt telefon hattı sağlamak ve bu telefonun ücretini ödemekle mükelleftir. Sanal POS'e bağlı telefon hattının her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti, vergisi vs. ÜYE İŞYERİ'nce ödenecektir. Bu hususlarda tüm sorumluluk ÜYE İŞYERİ'ne ait olup, BANKA'nın herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir ÜYE İŞYERİ, yazılım çerçevesinde güvenli elektronik işlemleri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine yazılım ile birlikte verilen veya yazılım yoluyla edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına ihmalen dahi olsa izin vermeyeceğini, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamiyle kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder BANKA, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA nezdindeki hesabının kapanması ve ÜYE İŞYERİ'nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde önceden hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın ÜYE İŞYERİ'nin şifresini iptal edebilir, sertifika onayına son verebilir ÜYE İŞYERİ'nin, KART HAMİLİ ne yapacağı bütün mal ve/veya hizmet satışında kart ile ödeme işlemi Sanal POS aracılığı ile elektronik ticaret ortamında(internet) gerçekleşecek olup, internet aracılığı ile yapılan işlemlerde maddi anlamda satış belgesi düzenlenip imzalanmamakta, satış bedellerine ilişkin bilgi yazılım kanalı ile BANKA'ya elektronik ortamda ulaşmaktadır sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, ÜYE İŞYERİ, BANKA'ca ayrıca yazılı biçimde sarih bir yetki verilmediği sürece, hiçbir koşulda BANKA'ya ödeyeceği komisyonları KART HAMİLİ ne yansıtamaz, KART HAMİLİ nden talep edemez. Aksi takdirde, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada yazılı yaptırımlar uygulanacağı gibi, bu hükme aykırı davranılması halinde işbu sözleşme BANKA ca tek taraflı feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz Sanal POS kullanımında oluşan herhangi bir problemde ÜYE İŞYERİ oluşan problemi BANKA'nın anlaşmalı olduğu yazılım firmasının yardım hattına ( ,telefon ve faks) bildirir. BANKA'nın anlaşmalı olduğu yazılım firması, almış olduğu bilgileri ÜYE İŞYERİ tarafındaki yetkili personel ile konuşarak değerlendirir BANKA, her türlü problemin çözümünün olduğunu garanti edemez. Çözüm problemin türüne bağlı olarak belirlenecektir. Ortam koşullarının değişmesi ve/veya başka problemler sebebiyle oluşacak data kaybından BANKA sorumlu değildir. ÜYE İŞYERİ ilgili datanın yedeğini almakla sorumludur ÜYE İŞYERİ, elektronik ticaret yaptığı sanal mağazasına Halkbank E-Ticaret Sistemi ve Halkbank Kredi Kartlarına ilişkin logolarını koymakla yükümlüdür, işbu sözleşme feshi halinde BANKA veya yetkili kişi/kuruluş ÜYE İŞYERİ donanımına yüklenmiş olan Halkbank Sanal POS yazılımını silmekle yetkilidir. MADDE 4- PROVĠZYON LĠMĠTĠ-ONAY 4.1. ÜYE İŞYERİ, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ gibi kartlı ödeme sistemlerinin kuralları ile düzenlenen ÜYE İŞYERİ KATEGORİ KODLARI çerçevesinde, işletme bünyesinde ayrı kod numarası taşıması zorunlu birden fazla ödeme noktası bulunduğu takdirde; her biri ayrı işyeri KATEGORİ KODU na sahip olacaktır. ÜYE İŞYERİ, bu ödeme noktalarında sadece kendilerine verileni kullanmak zorundadır ÜYE İŞYERİ, kart kabul ederken BANKA tarafından belirlenen otorizasyon/provizyon limitlerine uymak zorundadır. Otorizasyon/provizyon işlemleri ve onayları ÜYE İŞYERİ'ne verilen yazılım ve/veya donanım kanalı ile otomatik olarak yapılacaktır. ÜYE İŞYERİ, BANKA'ca belirlenecek limiti aşması halinde, BANKA'dan elektronik ortamda ortorizasyon/provizyon alınacaktır. BANKA'ca bu şekilde verilecek otorizasyon/provizyon sadece limite yönelik olup, kartın yetkili hamil tarafından kabulü anlamına gelmez İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte provizyon limitleri 0 (sıfır) olup, BANKA tarafından gerekli görüldüğü zaman değiştirilecektir. ÜYE İŞYERİ yapılacak bu değişiklikleri peşinen kabul eder ve bu değişikliklere kayıtsız şartsız uymayı taahhüt eder. MADDE 5- BĠLGĠ GÜVENLĠK KURALLARI ÜYE İŞYERİ, ÇİP'Ii KREDİ KARTI'nın POS cihazının ÇİP okuyucusundan okutulamaması ve/veya POS cihazında bir arıza olması halinde, BANKA'yı arayarak, KREDİ KARTI'nın geçerliliği hakkında bilgi alması ve kendisine bildirilen talimatları yerine getirmesi zorunludur. ÜYE İŞYERİ, şifreli işlemlerde, POS üzerinden ve/veya BANKA tarafından ayrıca verilmiş ise şifre klavyesinden KART HAMİLİ'nin şifresini girmesini ve şifreyle işlem yapmasını sağlamakla sorumlu olup, kesinlikle şifreyi

11 atlayarak işlem yaptırmayacaktır. Bu sorumluluklara riayet edilmemesi nedeni ile BANKA'nın/KART HAMİLİ'nin uğrayacağı her türlü zarar ve kayıptan sorumludur. ÜYE İŞYERİ'nin yukarıda yazılı yükümlülüklerine uymaması halinde, BANKA'nın söz konusu satış tutarını ÜYE İŞYERİ hesabına borç kaydederek ÜYE İŞYERİ'ne ödememek ve eğer ödemişse ödediği meblağı ÜYE İŞYERİ hesabına, temerrüt ve gecikme faizi oranında faizi ve vade farkı ve oluşacak BSMV ile birlikte borç kaydederek ÜYE İŞYERİ'nden nakden talep etmek veya ödemelerinden mahsup etmek suretiyle tahsil etmek hakkına haizdir. ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından verilecek POS ile mal/hizmet almak isteyen KART HAMİLLERİ'nin ismini, soyadını, telefon numarasını, KREDİ KARTI numarasını, kartın son kullanma tarihini, CVV1 CVV2/CVC2, CVV3, PVV4 kodlarını (Visa/MasterCard işlemleri için) ve manyetik alan bilgilerini ulusal (BKM-Bankalararası Kart Merkezi) ve uluslararası kuruluşlarca belirlenen kurallar gereği kaydetmemeli, saklamamalı ve ÜYE İŞYERİ dışında 3. şahıslarla paylaşmamalıdır. Datanın saklanması halinde oluşacak tüm cezai uygulamalardan ÜYE İŞYERİ sorumludur. Bu durumun tespiti halinde kredi kartları ile ilgili olarak ulusal (BKM-Bankalararası Kart Merkezi) ve uluslararası kuruluşlarca (Visa-Mastercard) belirlenmiş standart kurallar dahilinde bahsi geçen kurumlarca uygulanacak tüm cezai ödeme ve uygulamalardan ÜYE İŞYERİ sorumludur. BANKA bu gibi durumlarda işlem yapma yetkisini sınırlandırabilir ya da SÖZLEŞME'yi daha önceden ÜYE İŞYERİ'ne bildirmeden feshedebilir. POS ve/veya benzeri ödeme kaydedici cihazlar aktif durumdayken bu cihazların yanına veya bağlı oldukları iletişim ağına herhangi bir kaydedici, veri toplayıcı cihaz bağlanmaması ÜYE İŞYERİ'nin sorumluluğundadır. ÜYE İŞYERİ, BANKA'ya kendi sistemleri veya üçüncü bir firmanın iletişim sistemleri üzerinden veri iletmesi durumunda, iletilen verilerin güvenliğinden sorumludur. ÜYE İŞYERİ, BANKA'ya ve BANKA müşterisine ait olan verilerin aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan tüm sistemlerde Visa ve Mastercard'ın öngördüğü ve Kartlı Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenlik Standartlarıyla (PCI/DSS) detayını açıkladığı veri güvenliği kurallarına uymayı, bu sistemler üzerinde en az endüstri standartlarında güvenlik kontrolleri sağlamayı (örneğin: ISO 17799/BS7799 kalite standartları) ve yine Visa ve Mastercard'ın öngördüğü tüm denetimleri yaptırmayı peşinen kabul eder. BANKA, KREDİ KARTI ve BANKA müşterisine ait olan verilerin aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan sistemleri ve hizmetleri, planlı/periyodik olarak veya ihtiyaç lüzumunda plansız/anlık olarak kendi iç denetçilerine veya yetkili dış denetçilere gözden geçirtebilecektir. Anlık/plansız gözden geçirme, ÜYE İŞYERİ içi ve ÜYE İŞYERİ dışı sebeplerden kaynaklanan ve BANKA verilerini etkileyen herhangi bir güvenlik ihlali ve dolandırıcılık olayı kapsamında, ihtiyaç durumunda yapılabilecektir. Periyodik/planlı gözden geçirme, BANKA verilerini etkileyen herhangi bir güvenlik ihlali ve dolandırıcılık olayı devamında kontrol amaçlı ya da, ÜYE İŞYERİ'nin, BANKA'ya ve BANKA müşterisine ait olan verilerin aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan tüm sistemlerde, Visa ve Mastercard'ın öngördüğü ve Kartlı Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenlik Standartlarıyla (PCI/DSS) detayını açıkladığı veri güvenliği kurallarına uygunluğunu kontrol amaçlı olabilecektir. Söz konusu sistemler ve hizmetler ile ilgili olarak BANKA'nın yapacağı kontrol ve denetimler sonrasında ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın uygun gördüğü ve/veya önerdiği ve ÜYE İŞYERİ ile mutabık kalınan güvenlik önlemlerini, önlemlerin kritiklik düzeyine göre önceliklendirilmiş olarak BANKA ile hemfikir olunan bir plan çerçevesinde yerine getirecektir. ÜYE İŞYERİ, ÜYE İŞYERİ içi veya ÜYE İŞYERİ dışı sebeplerden kaynaklanan ve BANKA verilerini etkileyen herhangi bir güvenlik ihlali ve dolandırıcılık olayı kapsamında, delillerin değiştirilmeden saklanması ve muhafazasına yönelik işleyişin oluşturulmasından ve bu delillerin BANKA ile paylaşılmasından sorumludur. Taraflar; yukarıda yer alan sebeplerden oluşabilecek her türlü zararın ÜYE İŞYERİ tarafından karşılanacağı, bu bilgilerin liste veya disket/elektronik bilgi aktarımı kayıtlarına 3.şahısların erişimi, kayıtların kopyalanması ya da kaybı halinde ilgili datada yer alan kayıtlar aracılığıyla yapılacak her türlü mal ve/veya hizmet alımı işlemlerinden, ÜYE İŞYERİ veya üçüncü şahıslar arasında doğacak ihtilaflardan yapılan mal ve hizmetlerin onaylı ya da onay kodu olmadan yapılan tüm işlem bedellerinin tahsilinden dolayı BANKA'nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığı ÜYE İŞYERİ ile BANKA, KART HAMİLİ veya üçüncü şahıslar arasında doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai ihtilaflardan münhasıran ÜYE İŞYERİ'nin sorumlu olduğu konusunda tamamen mutabık kalmışlardır. ÜYE İŞYERİ, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ/BKM ve sair ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde bulunan Hakemler Komitesi ve diğer merciler tarafından, gerek bu maddede ve bu SÖZLEŞME de bahsedilen kurallara uyulmaması, gerekse herhangi bir başka sebeple ortaya çıkan

12 herhangi bir sorunlu işlem nedeni ile, her ne nam altında olursa olsun tahakkuk ettirilecek değerlendirme ve ceza bedellerinden; Uluslararası Visa kuralları ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince, her türlü ulusal ve uluslararası kuruluş/komite/birlik tarafından ÜYE İŞYERİ aleyhine tahakkuk ettirilebilecek tüm ücret, ceza ve BSMV tutarlarından münhasıran sorumlu olduğunu ve bu bedellerin de kendisinden tahsil edileceğini; BANKA'nın bedelleri, ÜYE İŞYERİ'nin hesaplarından her zaman, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın re'sen almaya/borç kaydetmeye ve takasa yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. MADDE 6- ÖDÜL VE TAKSĠT PROGRAMI 6.1. ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından düzenlenen ÖDÜL VE TAKSİT PROGRAMI na işbu sözleşmede yazılı şartlar ve hükümler çerçevesinde katılmayı ve ÜYE lerin ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden yapacakları mal/hizmet alımlarında tek taksit ve taksitli ödeme yapmalarını veya ÖDÜL PROGRAMI ndan faydalanmalarını kabul etmiştir BANKA işbu sözleşme imzalandığı tarihte var olan kartlarına ek olarak başka bankalara ait kartları da programa dahil edebilir. Bu durumda üye işyerine yeni kartların uygulama koşullarına ait bilgilendirme BANKA ca münhasıran yapılacaktır İşbu sözleşmeye konu olan KART larda uygulama değişikliğine gitmese bile herhangi bir ÜYE ye PUAN uygulaması yapılmasını uygun bulmayabilir. Bu durumda ÜYE İŞYERİ uygun bulunmayan ÜYE ile ilgili puan uygulaması yapamayacaktır ÜYE İŞYERİ, ÜYE ler tarafından yapılacak PUAN kullanım taleplerini kabul etmek ve satılacak mal/hizmet bedellerinden PUAN tutarını indirmek zorundadır. ÜYE nin sahip olduğu PUAN lar hiçbir şekilde ÜYE nin BANKA ya olan borcundan mahsup edilemez veya nakde dönüştürülemez ÜYE İŞYERİ, ÜYE den mal/hizmet satışını nakit olarak tahsil etmesine rağmen PUAN kazanmak amacıyla POS cihazından kart kullandırımı yapması halinde oluşacak PUAN tutarı ÜYE İŞYERİ nin BANKA nezdindeki hesaplarına borç olarak kaydedilir Mal/hizmet alımlarının ÜYE tarafından ÜYE İŞYERİ ne iadesinin ÜYE İŞYERİ tarafından kabulü halinde, mal/hizmet alımından kaynaklanan PUAN tutarının ÜYE İŞYERİ ne iadesi yapılacaktır ÜYE İŞYERİ, ÜYE nin BANKA ya ait KART ile ödeme yapmak istemesi durumunda BANKA nın POS cihazını kullanmak zorundadır. Aksi durumda ÜYE İŞYERİ, ÜYE ye bu mal/hizmet alımı nedeniyle verilmesi gereken PUAN ı, karşılığı katkı payını ve yapılan işlem adedine göre BANKA ca belirlenecek ceza tutarını ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. MADDE 7- TANITICI MATERYAL TEġHĠRĠ, ĠLAN VE REKLAMLAR 7.1. ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından talep edilmesi halinde BANKA ya ve/veya KART lara ait logoları, düzenlenecek kampanyalar hakkında bilgi içeren broşür, afiş vb. görsel materyalleri işyerinin BANKA tarafından uygun görülen yerlerinde, uygun görülen şekilde işbu sözleşme devam ettiği sürece teşhir etmeyi kabul eder ÜYE İŞYERİ, BANKA nın izni olmaksızın BANKA ya veya KART lara ait isim ve logoları kullanamaz, itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunamaz BANKA, ÜYE İŞYERİ olduğunu belirtmek amacıyla tanıtım, reklam, ilan ve duyurularda gerekli gördüğü takdirde ÜYE İŞYERİ nin amblem, logo, ticaret unvanını ya da sair tanıtıcı işaretini kullanabilir Sözleşme sona erdiğinde ÜYE İŞYERİ, BANKA ya ait tanıtıcı metaryelleri işyerinden kaldırmak ve BANKA ya iade etmekle yükümlüdür. MADDE 8- CASHBACK UYGULAMASI ÜYE İŞYERİ, BANKA nın yetki vermesi koşuluyla BANKA KARTI nı POS cihazından geçirmek sureti ile ÜYE ye BANKA nın belirleyeceği alt ve üst limitler dahilinde nakit ödeme (Cashback) yapabilir. İşleme ait tutar ÜYE nin hesabından düşülür. ÜYE İŞYERİ Cashback işlemi sırasında MADDE 3 te belirtilen kontrolleri yapmakla yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından aksi belirtilmediği sürece Cashback işlemi için ÜYE den herhangi bir ad altında ücret talep edemez, ÜYE ye ödeyeceği tutardan kesinti yapamaz. Ayrıca BANKA dan Cashback hizmeti için herhangi bir ücret talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 9- SAĠR HUSUSLAR 9.1. KART HAMĠLĠ/ÜYE ĠġYERĠ ĠHTĠLAFLARI, ÜYE ĠġYERĠ ORTAK VE ÇALIġANLARININ KARTLA ALIġVERĠġ YASAĞI BANKA, ödemesi KART ile yapılan alışveriş nedeniyle KART HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara karışmaz ve bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmez. BANKA, KART

13 HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ arasında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelişecek alışveriş konusu olan mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi, miktarı, nakliyesi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları ve mevcut yahut muhtemel uyuşmazlıkları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir ve bu hususlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Diğer yandan, ÜYE İŞYERİ'nin sahibi olan gerçek kişiler ile ÜYE İŞYERİ tüzel kişiliği haiz bir şirket ise şirketin ortağı olan kişiler, ÜYE İŞYERİ'nde çalışanlar ve bu sayılan kişilerin üçüncü dereceye kadar kan hısımları, kart sahibi olsalar dahi o ÜYE İŞYERİ'nden kendi şahsi kartı/kartları ile hiçbir şekilde alışveriş yapamazlar. Kurala aykırı davranılması durumunda doğacak zararın tazmini dahil tüm sorumluluk, ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. ÜYE İŞYERİ hiçbir ÜYE ye BANKA nın izni olmaksızın nakit avans/ticari amaçlı ve/veya bireysel tüketim niteliğinde olmayan alışverişler için kullanım yaptırmayacaktır. Bu tür işlemlerden kaynaklanan ödül/puan kullanımına izin verilmeyeceği gibi gerek BANKA nın uğradığı/uğrayacağı zararları ve gerekse KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarca uygulanacak cezaları ve/veya tazminatı BANKA ya derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ istihdam ettiği şahışların doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirdiği her türlü eylem ve işlemlerinden sorumludur BĠLGĠ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ VE TEBLĠGAT ADRESĠ ÜYE İŞYERİ, adres değişikliği, işyerinin satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesi ve işbu sözleşmede belirtilen herhangi bir bilginin değişikliğini, anında BANKA'ya noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmedeki adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini, bu adreste söz konusu olacak herhangi bir değişikliği noter aracılığıyla bildirmediği takdirde önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış ve her türlü gönderinin ellerine ulaşmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Aksi halde doğacak her türlü sorumluluk ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. ÜYE İŞYERİ, ikametgâh olarak bu sözleşmede gösterilen veya daha sonra bildirilen adreste bulunmasa bile BANKA'nın, tebligatın iade edilmeyerek Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin uygulanmasını veya bu adresler hakkında Tebligat Kanunu'nun 35. maddesinin uygulanmasını talep etme haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. ÜYE İŞYERİ, işyerini BANKA'ya bilgi vermeksizin devretmek veya kiralamak suretiyle BANKA ile yapmış olduğu sözleşme imkânlarından, işyerinin yeni sahibinin yararlanmasını sağladığı takdirde yeni işletme ile BANKA arasında doğacak her türlü ihtilafta da BANKA'ya karşı birinci derecede ve yeni işletme ile birlikte müşterek borçlu sıfatıyla sorumlu olacağını kabul ve beyan eder BELGELERĠN SAKLANMASI VE ĠBRAZ ZORUNLULUĞU İşbu sözleşme gereğince ÜYE İŞYERİ'ne yapılacak tüm ödemeler POS ile gerçekleşen işlemlerde elektronik ortamda BANKA'ya gelen bilgiler üzerinden yapılacağından, ÜYE İŞYERİ ile BANKA veya KART HAMİLİ ile BANKA veya BANKA ile kart çıkaran diğer bankalar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda BANKA'nın veya resmi merci ve yargı mercilerinin talebi halinde ve talep edilen süre içinde ibraz edilmek üzere satış belgelerinin orijinal imzalı üye işyeri nüshaları ÜYE İŞYERİ tarafından düzenlendikleri tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklanacaklardır. Bu zorunluluğa ÜYE İŞYERİ'nce uyulmaması halinde BANKA'nın ÜYE İŞYERİ'nin hesabına kaydettiği bu tutarlarla beraber maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ilerini ÜYE İŞYERİ'nden geri talep etmeye ve/veya hesabından resen takas veya mahsuba yetkili olduğunu; uyuşmazlık halinde BANKA defter ve sistem kayıtlarının esas olacağını ÜYE İŞYERİ peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca BANKA, gerek gördüğü her zaman satış belgeleri ve alacak belgeleri ile birlikte, bunların dayanağını oluşturan ÜYE İŞYERİ kayıt ve belgelerini ÜYE İŞYERİ'nden talep etme ve bunların ibrazına kadar ödeme yapmama, ödeme yaptıysa da bu ödemeyi geri alma hakkını saklı tutar. ÜYE İŞYERİ, BANKA'ca talep edilen bu bilgi ve belgeleri de en geç 3 (üç) işgünü içinde ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, satış veya iade amaçlı düzenlenmiş belgelerle ilgili olarak kendisi ile KART HAMİLİ veya BANKA ile KART HAMİLİ ile vuku bulan ihtilaflarda, ihtilafın çözümüne kadar adı geçen belgeleri, süre ile bağlı olmaksızın saklamak ve bu süre içinde BANKA'nın talebi halinde fatura, yazar kasa fişi, irsaliye, gümrük çıkış belgesi, PTT alındı belgesi vs. belgelerle birlikte BANKA'ya en geç 3 (üç) işgünü içinde vermek zorundadır. Belgeler BANKA'ya ibraz edilmediği takdirde, BANKA, satış belgesi tutarını ÜYE İŞYERİ hesabından resen tahsil etme hakkına sahiptir. BANKA dilediği takdirde bu belgeye düzenlenme tarihi olarak bildirilen tarihten itibaren maddesinde belirtilen faizi yürütür.

14 9.4. BANKA'NIN BĠLGĠ/BELGE VERME YETKĠSĠ ÜYE İŞYERİ, BANKA ile arasındaki KART ve ÜYE İŞYERİ ilişkisine ait bilgi/belgeleri, uygun göreceği kuruluş ve mercilere, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ve benzer faaliyet gösteren şirketlere aktarmaya ve ÜYE İŞYERİ'ne ait bilgi ve belgeleri talep etmeye ve almaya BANKA'nın yetkili olduğunu, bu hususların Bankacılık Kanunu nun 77/3. maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğini, gayrikabili rücu şekilde kabul ve beyan eder. ÜYE İŞYERİ, kendisine ibraz edilen karta ilişkin bilgileri hiçbir şekilde saklayamaz, başka bir amaçla kullanamaz ve paylaşamaz. Aksi durumda, BANKA'nın uğrayacağı zararları ÜYE İŞYERİ'nden maddesinde belirtilen şekilde tahsil edecektir BANKA'NIN REHĠN, BLOKE, TAKAS, MAHSUP VE VĠRMAN HAKKI ÜYE İŞYERİ, BANKA'ya karşı doğmuş ve doğabilecek her türlü hak ve alacakları ile mevduat hesaplarını, bloke hesaplarını BANKA lehine rehin ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, herhangi bir şekilde BANKA nezdinde bulunan ve bulunabilecek senetleri, çekleri, nama ve hamiline yazılı hisse senetleri, bono ve tahvilleri üzerinde BANKA'nın rehin,takas ve mahsup hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA'nın alacaklarından (muaccel olsun veya olmasın) herhangi birinin veya hepsinin, ihbarda bulunmadan, BANKA'da mevcut her türlü alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları veya tahsil edilen çek bedelleriyle takas ve mahsup hakkının bulunduğunu, ÜYE İŞYERİ tarafından yapılan ödemelerin hangi borcuna, borcun aslına, ferilerine mahsup edileceği hususunda BANKA'nın tek taraflı tayin yetkisi bulunduğunu, BANKA'nın ÜYE İŞYERİ lehine gelmiş olan havaleleri, ihbarda bulunmadan adına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarı üzerinde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, ayrıca BANKA'nın Merkez ve Şubeleri aracılığı ile yapacağı havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ bu sözleşmede doğan borçlarını ödemediği, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde BANKA tarafından aleyhine yasal takibe başvurulması durumunda her türlü icra ve dava masrafları ile birlikte, dava ve takip tutarlarının %10'u (yüzde onu) tutarında vekalet ücretini de BANKA'ya ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Sözleşme maddelerinde belirtilen hususlara ÜYE İŞYERİ tarafından dikkat edilmemesi ve ÜYE İŞYERİ'nden KART la yapılan işleminin onaylanmasına rağmen, sahte olduğunun anlaşılması veya şüpheli işlem görülmesi halinde, BANKA, ÜYE İŞYERİ'nin tüm şubeler nezdindeki mevduatlarını herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın bloke etme hakkına sahiptir. Söz konusu blokaj, ÜYE İŞYERİ'nce yapılan işlemlerin itiraz sürelerinin ( Bankanın hissedarı olduğu ve hukuken uymakla yükümlü bulunduğu VISA ve Master Card Int. isimli kart kuruluşlarının ve genel olarak KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ nin kural ve düzenlemelerinde mevcut olan itiraz süreleri ) dolduğu tarihe kadar, BANKA'ca sürdürülebileceği gibi, kartı çıkaran bankanın haklı konumda olduğu koşullarda, söz konusu para ÜYE İŞYERİ borçlandırılarak ilgili bankaya ödeme yapılabilecektir.itiraz süresi dolduktan sonra, BANKA ca ÜYE İŞYERİ ne yapılması söz konusu olabilecek ödemede, ilgili tutara BANKA ca vadesiz mevduata uygulanan faiz dışında faiz tahakkuk ettirilmeyecek olup, ÜYE İŞYERİ, BANKA dan başkaca faiz, zarar, tazminat v.b. talebinde de bulunmayacak ve dava konusu etmeyecektir. ÜYE İŞYERİ, tüm bu hususları işbu sözleşme kapsamında peşinen gayrı kabili rucu kabul ve taahhüt etmiştir SATIġ BELGESĠ DÜZENLEMEDEN YAPILACAK SATIġLAR/ GERÇEKDIġI VEYA USULSÜZ ĠġLEMLER ÜYE İŞYERİ, KART HAMİLİ nin bilgisi ve onayı dışında olan ya da sahte kart kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gereken alışverişlere ilişkin satış belgelerini BANKA'ya ibraz edemez. Satış belgesi düzenlenmeden yapılan satışlar ya da ÜYE İŞYERİ sahibi, personeli ya da 3. kişilerin ihmal ve suistimali ya da ÜYE İŞYERİ'nce POS'den gerçek bir kart geçirilmeksizin veya BANKA'dan usulünce alınmamış gerçek dışı onay koduyla yapılan işlemler, yapılan sahte ve usulsüz işlemler, taklit, tahrifat nedeniyle BANKA'nın yapacağı ödemelerden ÜYE İŞYERİ sorumlu olup, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın ödediği tutarı ilk ödeme yapıldığı tarihten (mükerrer ödeme veya diğer bir nedenle ÜYE İŞYERİ hesabının borç bakiye dönüşmesi halinde ise hesabın borca dönüştüğü tarihten), tamamen BANKA'ya iade edeceği tarihe kadar geçen günler için maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA'nın herhangi bir işlemle ilgili olarak araştırma yapma gereği duyması halinde,

15 BANKA'nın, araştırma sona erene kadar söz konusu işlemle ilgili ÜYE İŞYERİ'ne ödeme yapmama hakkı saklıdır. ÜYE ĠġYERĠ, bu maddede yer alan iģlemler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan Ģahsen ve sınırsız olarak sorumludur. Gerçeğe aykırı olarak satış belgesi, nakit ödeme belgesi veya alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine vaya başkasına yarar sağlayanlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre cezalandırılırlar. Üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, kanunda belirtilen sürelerle hapis cezasına mahkûm edilirler BANKA KAYITLARININ MÜNHASIR DELĠL NĠTELĠĞĠ ÜYE İŞYERİ bu sözleşmesinin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda BANKA'nın defter, bilgisayar, mikrofiş, mikrofilm kayıtları ve belgelerinin HMK uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini bunlara karşı her türlü itiraz, def i ve BANKA kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. MADDE 10- ÇALIġMA KOġULLARI, ÖDEMELERE ĠLĠġKĠN ESASLAR BANKANIN KOMĠSYON ALACAKLARININ TAHSĠLĠ VE ÜYE ĠġYERĠNE YAPILACAK ÖDEME ÜYE İŞYERİ'nden kartlı işlemlerinden beklenen aylık ciro... TL olup, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA'daki diğer çalışmalarından oluşacak verimin asgari... TL olması ve/veya vadesiz hesabında aylık ortalama... TL tutarında para bırakması koşulu ile BANKA, ÜYE İŞYERİ'nin POS aracılığı ile gerçekleştirip BANKA'ya ulaştıracağı satış belgeleri toplam tutarı (KDV dahil) üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda komisyon tutarını re'sen satış belgeleri bedellerinden mahsup suretiyle tahsile yetkilidir. ÜYE İŞYERİ'nin cirosunda oluşacak değişiklikler bu tutarların değişmesine neden olacak ve bu tutarlar BANKA tarafından belirlenerek, ÜYE İŞYERİ'ne bildirilecektir. ÜYE İŞYERİ bu bildirimlere uyacağını peşinen kabul eder ÜYE İŞYERİ'nin beklenen verimi sağlayamaması ve/veya vadesiz mevduat hesabındaki tutarın belirlenen tutardan az olması durumunda, BANKA oluşan zarar tutarını talep edecektir. Bu durumda BANKA, tahsil edilmesi gereken zarar tutarını ÜYE İŞYERİ'ne herhangi bir bildirim yapmaksızın hesabından tahsil edecektir. Ancak, hesapta yeterli karşılık yoksa ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın alacağını, tahsil etmesi gereken tarihten itibaren geçen günler için maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder BANKA, ÜYE İŞYERİ nde bulunan POS cihazından KART ile yapılan işlemlere ait tutarları SÖZLEŞME ekinde yer alan tablolarda belirtilen vadeler ve şartlarda ÜYE İŞYERİ ne ödeyecektir. BANKA, bu sözleşmede belirtilen komisyon oranını, hizmet komisyonunu ve PUAN ı mahsup ettikten sonra KART ile yapılan işlemlerin bakiyesini ÜYE İŞYERİ ne ödeyecektir. Ödeme işleminin yapılabilmesi için satışın yapıldığı gün günsonu saatine kadar POS cihazı üzerinden günsonu yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde ödemeye esas satış günü günsonu yapılan gün kabul edilir BANKA işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekteki tablolarda yer alan çalışma koşullarında, komisyon oranlarında ve valörlerde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın işbu komisyon oranlarını ve valörlerini günün koşullarına göre tek yanlı olarak ve ÜYE İŞYERİ'ne önceden haber verme gereği olmadan artırıp eksiltmeye yetkili olduğunu ve bu artırım ve eksiltmelere yürürlük tarihinden itibaren uyacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ ayrıca Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) oranlarındaki değişikliklerin veya yeni bir vergi veya fon ihdas edilmesi halinde, bu tutarların da yürürlüklerinden itibaren komisyon oranına ekleneceğini kabulle, bu yeni komisyon oranı üzerinden ödeme yapmayı beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, BANKA ile valörlü çalışıyorsa, valör tarihinden önce alacağını BANKA'dan tahsil etmek isterse, BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne bu tutarı valör tarihinden önce ödemekle yükümlü değildir. Ancak BANKA, valör tarihinden önce, BANKA tarafından belirlenecek komisyon ve masrafı düşmek kaydıyla ÜYE İŞYERİ'ne valör tarihinden önce ödemede bulunabilir. ÜYE İŞYERİ böyle bir durumda BANKA'nın tek taraflı olarak uygulayacağı komisyon oranına ve/veya masraf tutarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder ÜYE İŞYERİ, BANKA nın BANKA ya ait KART ların oluşturduğu kart programı ile genel anlamda tüm üye işyerlerine destek kapsamında verdiği POS servisleri, üye işyeri servisleri, pazarlama ve kampanya fırsatları için tek çekim ve taksitli işlemlerden vade farklı olsun ya da olmasın işlem bazında

16 hizmet komisyonu ile sair ücret ve masrafları uygulayabileceğini BANKA nın alınan ücret ve masrafları ÜYE İŞYERİ ne herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman dilediği oranlarda arttırabileceğini, bu değişikliklerin hemen uygulanmasına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder ÜYE İŞYERİ, BANKA nın uygun görmesi halinde BANKA nın ÖDÜL PROGRAMI na katılmayı ve tüm masrafları karşılamayı kabul eder. ÜYE İŞYERİ nin PUAN vermesi durumunda satış tutarı üzerinden ekli tabloda belirtilen komisyon oranları ile hesaplanacak tutar ÜYE İŞYERİ nin BANKA nezdindeki hesabına borç, işlemlerde kullanılan KART lara ise PUAN olarak alacak kaydedilir. ÜYE nin, ÜYE İŞYERİ nden mevcut PUAN larını kullanarak mal/hizmet alımı yapması durumunda, mal/hizmet bedeli BANKA tarafından ekteki tabloda belirtilen koşullarda ÜYE İŞYERİ ne ödenir DĠĞER AĠDATLAR, FĠYATLANDIRMA KOġULLARI ÜYE İŞYERİ, kullanımındaki POS cihazları için, her bir POS cihazı başına, BANKA'nın belirleyeceği ciro aralığına göre aylık aidat ödeyecektir. BANKA, her zaman ciro aralığına göre alınacak bu aylık aidatta tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın ciro aralığına göre POS cihazı başına belirleyerek her ay üye işyeri ekstresinde bildirdiği ve ilgili vadesiz hesabına yansıttığı bu ücretin BANKA tarafından alınmasını, tahsilat için yeterli bakiye bulunmaması durumunda, bu ücreti nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, BANKA, ÜYE İŞYERİ'nden maddesinde belirtilen şekilde tahsil edecektir ÜYELĠK AĠDATI ÜYE İŞYERİ, aylık/yıllık TL aidat ödeyecektir. ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın belirleyerek her ay üye işyeri ekstresinde bildirdiği ve ilgili vadesiz hesabına yansıttığı bu aidat ve aidata ait BSMV nin BANKA tarafından alınmasını, tahsilat için yeterli bakiye bulunmaması durumunda, bu ücreti nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, BANKA, ÜYE İŞYERİ'nden maddesinde belirtilen şekilde tahsil edecektir SANAL-WEB POS KURULUM VE KULLANIM ÜCRETĠ İnternetten satış gerçekleştirecek olan ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmenin imzalanmasını takiben: Bir kereye mahsus ( )+ KDV TL/USD operasyon bedelini, Yıllık (.. )+ KDV TL/USD üyelik/ kullanım bedelini, Aylık (işlem sayısı x... )+ KDV TL/USD işlem bedelini BANKA'ya ayın ilk beş günü içinde vergileri ile birlikte ödeyecektir. Aksi durumda, BANKA, ÜYE İŞYERİ'nden maddesinde belirtilen şekilde tahsil edecektir. MADDE 11- SÜRE, FESĠH, GEÇERLĠLĠK VE GĠZLĠLĠK DEVĠR-TEMLĠK YASAĞI VE SÖZLEġMENĠN FESHĠ HALĠNDE DONANIMI GERĠ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜYE İŞYERİ işbu sözleşmeyi ve bundan doğan alacak, hak ve yükümlülükleri, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. BANKA, ÜYE İŞYERİ'nden onay alınmasına veya bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, BANKA'nın iştiraki olan üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir veya işbu sözleşmeden doğan alacaklarını üçüncü kişilere rehnedebilir veya işbu sözleşmeye ilişkin operasyonel işlemleri anlaşmalı olduğu teknik kurum/kuruluşlar aracılığıyla yaptırabilir. BANKA, bu sözleşme konusu işlemlerle ilgili olarak açılacak hesapları dilediği zaman ve dilediği şekilde kapatıp, mahsuben yeni hesaplar açabilir. Bu konudaki değişikliğin uygulanmasından sonra ÜYE İŞYERİ'ne bildirilmesi yeterli olacaktır. ÜYE İŞYERİ, işyerini kapatması halinde durumu derhal yazılı olarak belgeleri ile birlikte BANKA'ya bildirecektir. Sözleşmenin sona ermesi ile ilgili olarak 7.4 maddesinde belirtilen esaslar geçerlidir. Sözleşmenin feshi halinde, ÜYE İŞYERİ kendisine BANKA'ca verilmiş tüm matbu evrak, POS ve diğer malzemeleri derhal kullanımdan kaldırarak, tam ve sağlam olarak çalışır durumda 2 gün içinde, BANKA'ya iade etmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, BANKA'nın doğacak tüm zararından sorumlu olduğunu, belirtilen cihaz, evrak, gereç ve malzemeleri anılan süre içinde BANKA'ya iade etmediği takdirde, bunların BANKA'ca saptanacak bedellerini, kendisinden talep tarihinden itibaren bunları BANKA'ya tamamen ödeyeceği tarihe kadar geçecek süre için maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin feshi tarafların sözleşmeye dayalı, önceden doğmuş hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz YETKĠLĠ MAHKEME

17 Taraflar, işbu sözleşmede ÜYE İŞYERİ ile BANKA aralarında doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde Kartal/istanbul ile. Mahkeme ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu peşinen ve itirazsız kabul ederler YASAL TAKĠP GĠDERLERĠ ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmeden doğacak borçlarını ödemediği, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, BANKA'ca aleyhine yasal takibe başvurulması veya dava açılması durumunda, her türlü icra, dava masrafları ve vekâlet ücretini de BANKA'ya ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder GĠZLĠLĠK ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme konusunda işlemlerin yapılması ile ilgili tüm bilgileri bu sözleşme amaçları için kullanmayı beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, sözleşme süresince ve sonrasında, işbu sözleşme konusu işlemlerin yapılması ile ilgili hususlarda üçüncü şahıslara bilgi veremez. ÜYE İŞYERİ bu hususa aykırı davranması halinde yasal olarak doğacak her türlü sorumluluğu üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73. ve 159. maddeleri uyarınca, BANKA'nın ihbar hakkı saklı kalmak kaydıyla, BANKA'nın herhangi bir zarara uğrayıp uğramamasına bakılmaksızın, sözleşmede belirtilen kurallara uyulmaması ve/veya çıkar karşılığında ya da çıkar olmaksızın gizli ve özel bilgi ve belgelerin amacı dışında kullanılması, üçüncü kişilere duyurulması, kamuya yayımlanacak biçimde sözlü ya da yazılı basın organlarına açıklanması, gizliliğin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde BANKA nın doğmuş ve doğacak zararlarını ayrıca talep etme hakkı saklı kalmak kaydı ile... USD/EUR tutarında bedel, Firma tarafından cezai şart olarak BANKA'ya ödenecektir, işbu taahhüt, sözleşmenin feshedilmesi ya da bitimi halinde de geçerlidir. Ayrıca bu hüküm ÜYE İŞYERİ'nin görevlendirdiği tüm çalışanları için de geçerli olacaktır YÜRÜRLÜLÜK SÜRESĠ İşbu sözleşme, tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlülüğe girecek ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacaktır. ÜYE İŞYERİ sözleşme süresi sona ermeden en az 1 (bir) ay önce BANKA'ya yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. ÜYE İŞYERİ sözleşmeyi bu suretle feshetmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla birer yıl süreyle uzamış olur. BANKA ise, hiçbir süreye bağlı olmaksızın ve hiçbir neden göstermeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshetmeye yetkilidir. ÜYE İŞYERİ sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle BANKA'nın sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetmesine veya herhangi bir nedenle iptaline sebebiyet vermesi halinde, BANKA'nın keyfiyeti, ilgili kurumlara duyurma hakkı bulunduğunu ve bu hususu peşinen onayladığını ayrıca hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, ÜYE İŞYERİ'nin kendisine BANKA'ca verilmiş tüm matbu evrak, diğer malzemeler, çalışır durumda POS ile her türlü donanım ve yazılımı BANKA'ya iadesi ile sona erer. İşbu sözleşme 17 sayfa ve 11 maddeden ibaret olup, taraflarca tamamen okunup tam bir mutakabatla kabul ettiklerini beyanla.. tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenmiş ve imza olunmuştur. ÜYE ĠġYERĠ (Kaşe ve Yetkili imzalar) TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ. (Kaşe ve Yetkili imzalar) Model:

18 ÜYE ĠġYERĠ'NĠN SÖZLEġME KAPSAMINDAKĠ MAĞAZALARI ÜYE İŞYERİ NO VE ADI ADRESİ TELEFONU YETKİLİ POS ADETİ Yukarıda açık adresleri belirtilen mağazalar ÜYE İŞYERİ'ne ait olup, iş bu sözleşme kapsamında ÜYE İŞYERİ sorumluluğundadır. ÜYE İŞYERİ (KaĢe ve Yetkili Ġmzalar)

19 . /. /.. tarihinde imzalanan Üye İşyeri Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmeye Ek Tablolar Tablo 1: Peşin Satışlar İçin Üye İşyerine Uygulanacak Komisyon Oranı ve Valörü KART TÜRÜ POS TÜRÜ Halkbank Kredi Kartı Komisyon Valör (%) (gün) Yurtiçi Kredi Kartı Komisyon Valör (%) (gün) Yurtiçi Banka Kartı Komisyon Valör (%) (gün) Yurtdışı Kredi Kartı Komisyon Valör (%) (gün) Yurtdışı Banka Kartı Komisyon Valör (%) (gün) POS MOBİL POS MO/TO POS FTP İşlemler SANAL/ WEB POS Tablo 2: Taksitli Satışlarda Uygulanacak Komisyon Oranı ve Valörü (Seçeneklerden Biri İşaretlenmelidir) ( ) Aylık Ödemeli Taksit Yöntemi Taksit Sayısı Komisyon Oranı (%) Valör (gün) ( ) Peşin Ödemeli Taksit Yöntemi Taksit Sayısı Komisyon Oranı (%) Valör (gün) 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit

20 ( ) Vade Farklı Peşin Ödemeli Taksit Yöntemi Tablo da belirtilen komisyon oranları veya valör günleri kart hamiline yansıtılacak vade farklarını göstermekte olup, alış veriş tutarı üzerinden üye işyerine herhangi bir komisyon yansıtılmayacaktır. (Puan ve hizmet komisyonu hariç) Taksit Sayısı Komisyon Oranı (%) Valör (gün) 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit Tablo 3: Üye İşyerinden Alınacak Ödül Oranı Peşin Satışlarda(%) 2 ve Üzeri Taksitli İşlemlerde(%) 2 ve Üzeri Vade Farklı İşlemlerde(%) Tablo 4: Üye İşyerinden Alınacak Hizmet Komisyonu Oranı Peşin Satışlarda(%) 2 ve Üzeri Taksitli İşlemlerde(%) 2 ve Üzeri Vade Farklı İşlemlerde(%) Tablo 5: Puan Kullanılarak Yapılan İşlemler İçin Uygulanacak Komisyon Oranı ve Valörü Komisyon Oranı (%) Valör (gün) ÜYE İŞYERİ (Kaşe ve Yetkili İmzalar) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (Kaşe ve Yetkili İmzalar)

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan ARTI 1 GARANTİ TEKNİK SERVİS HİZM.VE İLETİŞİM ARAÇLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede kısaca ARTI 1 GARANTİ olarak

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Talebiniz üzerine ekte yer alan ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ve Başvuru Formu.../.../... tarihinde tarafınıza teslim edilmiştir. İşbu sözleşme, genel

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi MADDE:1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, AKBANK T.A.Ş'ye (Bundan böyle kısaca "BANKA" olarak anılacaktır) BANKA nın ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI NDAN giriş yaparak

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan DENİZBANK A. Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan bu sözleşmenin sonunda adı/soyadı, ünvanı ve işletme adı yazılı müşteri (bundan böyle Üye İşyeri olarak

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu İninal Kullanıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ); İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ( İninal )ve Kart Sahibi arasında aşağıda belirlenen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası gereğince kart hamillerine verilmesi gereken bilgiler: -Kart hamilinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 31.12.2015 e kadar geçerli olacak Avea Kurumsal APN Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı