TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası ( ) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk Bankası A.ġ.) İşletme Merkezi Bilgisi (Ankara) Tescil Edilen İnternet Sitesinin Adresi (www.halkbank.com.tr) FĠRMA Vergi Kimlik Numarası:... Vergi Dairesi Bilgisi:... Ticaret Sicil Numarası:... Ticaret Unvanı:... İşletme Merkezi Bilgisi:... Tescil Edilen İnternet Sitesinin Adresi:... ÜYE İŞYERİ ADI ÜYE İŞYERİ NO MUTA NO HESAP NO Vadesiz: Valörlü:. Taksitli: ÜYE İŞYERİNE VERİLEN POS TİPİ/ADETİ Standart POS IP POS Mobil POS MO/TO POS Sanal POS Web POS Diğer

2 ÜYE ĠġYERĠ BĠLGĠLERĠ Tabela/Mağaza Adı Ticari Unvanı (Ticaret Sicilindeki Kayıtlı Adı) Faaliyet Konusu/Kategori Kodu Potansiyel Ciro ĠĢyerinin KuruluĢ Tarihi Ticaret Sicil Kaydı Tarihi-Numarası ĠĢyeri Adresi (Yönetim Yeri Adresi) Posta Kodu-Semt-ĠI ĠĢyeri Telefonu (Yönetim Yeri Adresi) Muhasebe Telefon No ĠĢyeri Faks No ĠĢyeri E-Posta Adresi ĠĢyeri Sahibinin Adı-Soyadı ĠĢyeri Vergi Dairesi Vergi Kimlik Numarası(VKN) / T.C. Kimlik Numarası (TCKN) Eski Unvan Firmanın, bu unvanla faaliyet süresi 1 yıldan az ise bu bölüm de doldurulacaktır. Unvanın DeğiĢtiği Tarih Eski Adres ĠĢyeri (kira-kendi mülkü) Kira ise kontrat süresi-kira bedeli POS'in Bağlanacağı Adres Posta Kodu-Semt-ĠI ĠĢyeri Telefonu ĠĢyeri Faks No Ekstrenin Gönderileceği Adres ĠĢyeri Ortakları Adı-Soyadı Ev Adresi Telefonu (ev-iģ-cep) Vergi Kimlik Numarası(VKN) / T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ÇalıĢtığı Bankalar/ġartları/Varsa POS Adedi

3 TARAFLAR İşbu sözleşme, 2. Cad. No: 63 Söğütözü-ANKARA adresinde TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile..adresinde mukim.. (bundan böyle ÜYE İŞYERİ olarak anılacaktır) arasında Kredi/Banka Kartları ile yapılacak satışların prensip ve koşullarında aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. TANIMLAR VE KISALTMALAR BANKA: Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ni, ÜYE ĠġYERĠ: BANKA ile KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ nin kural ve düzenlemelerine de tabi olacak şekilde ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ imzalamış olan, kart hamillerine her türlü mal ve hizmeti sunan, faaliyet konusu tek bir "kategori kodu" ile tanımlanmış gerçek veya tüzel kişiyi, KATEGORĠ KODU: ÜYE İŞYERİ'nin faaliyet alanını uluslararası kuruluşların standartlarına göre belirleyen, üye işyerinin, işyeri limitini saptamak ve işlemlerini uluslararası düzeyde kategorize etmek için kullanılan numarayı, BKM (BANKALARARASI KART MERKEZĠ A.ġ.): Kartlı ödeme sistemlerine dahil yurt içi bankaların katılımı ile kurulan ve sistemin yurt içi ve yurt dışı işlemlerine aracılık hizmeti veren, gerekli düzenlemeleri yapan ve kuralları belirleyen Anonim Şirketi KARTLI ÖDEME SĠSTEMLERĠ: BANKA nın üyesi olduğu veya ileride üyesi olabileceği kartlı sistemleri kuran ve bu sistemlere göre kart çıkarma ve kart kabulü konusunda üye işyeri sözleşmesi yapma yetkisi veren Visa, Mastercard gibi uluslararası kuruluşları, KREDĠ KARTI: BANKA ve/veya KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ ne dahil diğer yurt içi ve yurt dışı banka ya da kurumların kişi ve/veya kuruluşlara vermiş oldukları ya da ileride verecekleri, herhangi bir şekilde nakit ödeme yapmadan üye işyerlerinden alışveriş yapma ya da hizmet sağlama olanağını veren kartları, BANKA KARTI (DEBIT KART): BANKA ve/veya KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ ne dahil olan ya da olmayan diğer yurt içi ve yurt dışı bankaların kişi ve/veya kuruluşlara vermiş oldukları ya da ileride verecekleri, herhangi bir şekilde nakit ödeme yapmadan üye işyerlerinden alışveriş yapma ya da hizmet sağlama olanağını veren ve karşılığı işlem anında kartı veren kurumdaki kişi ve/veya kuruluşlara ait hesaba borç kaydedilen kartları, KART: Kredi Kartlarını ve Banka Kartlarını, ÜYE: BANKA nın, ÖDÜL VE TAKSİT PROGRAMI na dahil ettiği/edeceği KART ları kullanan ve bunlarla mal/hizmet satın alan KART HAMİLİ ni, KART HAMĠLĠ: BANKA KARTI nı ve/veya KREDİ KARTI nı doğrudan kullanmaya yetkili olan gerçek ya da tüzel kişiyi, GÜVENLĠK NUMARASI (CVV2-CVC'): Kartın arka yüzünde, imza bandı üzerinde basılı olan, kart numarasının ardında yer alan güvenliği sağlayan 3 haneli numarayı, CHIP/ÇĠP: KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ ne dahil yurt içi ve yurt dışı banka ya da kurumların verdikleri veya verecekleri kartların üzerinde bulunan bilgi saklama, değiştirme ve işleme amaçları ile kart üzerinde bulunan mikro işlemciyi, ġġfre (PIN): Banka kartı veya ÇİP bulunan kredi kartı ile işlem gerçekleştirmek için, kart hamili tarafından girilen, BANKA'nın kart hamiline verdiği gizli tutulması gereken sayısal değeri, POS (Point of Sale) CĠHAZI: Kart üzerindeki ve işlemler ile ilgili tüm bilgileri BANKA sistemine aktaran bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan, yapılan işlerle ilgili BANKA dan otorizasyon/provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış veya alacak belgesi üzerine yazılmasını sağlayan, yapılan işlemleri hesaba geçmek üzere BANKA'ya transfer eden özel elektronik işlem terminalini ve aparatlarını, SATIġ BELGESĠ (SLĠP): KART kullanılarak yapılan işlemlerde POS cihazı tarafından iki nüsha olarak üretilen, şifre girilmeden yapılan işlemlerde kart hamili tarafından imzalanan ve her iki durumda da bir nüshası üye işyeri tarafından saklanması gereken borcu tevşik eden belgeyi, ALACAK BELGESĠ: Kredi kartı kullanılarak alınmış bir mal ya da hizmetin iadesi ya da iptali veya hataen yapılan fazla tahsilat halinde, bedelin geri ödenmesini sağlamak üzere POS cihazı ile 2 nüsha olarak düzenlenip ÜYE İŞYERİ tarafından imzalanan belgeyi, GÜNSONU/MUTABAKAT: ÜYE İŞYERİ'nin, gün içinde POS ile yapılan mal ya da hizmet alışverişlerinin, yine POS kullanılarak BANKA'ya ulaştırılması ve bu işlemlerin BANKA kayıtları ile sayı ve tutar olarak denkliğinin bilgisayar ortamında saptanmasını,

4 ĠġYERĠ LĠMĠTĠ (FLOOR LĠMĠT): BANKA tarafından işyeri koduna göre tespit edilen ve ÜYE İŞYERİ'nce söz konusu limiti aşan tutar için BANKA'dan yetki (otorizasyon) alınmasını gerektiren tutarı, OTORĠZASYON: İşyeri limiti üzerindeki harcamalarda ya da kuşkulu durumlarda BANKA'nın otorizasyon merkezinden alınması gereken işlem yapma iznini, HESAP BĠLDĠRĠM CETVELĠ (ÜYE ĠġYERĠ EKSTRESĠ): ÜYE İŞYERİ'nde bir ay içinde kartla yapılan işlemleri içeren, BANKA tarafından günsonu bazında aylık olarak hazırlanan ve aylık olarak ÜYE İŞYERİ'ne gönderilen fatura niteliği taşıyan dökümü, MOBĠL POS: Kart üzerindeki ve işlemler ile ilgili tüm bilgileri BANKA sistemine GPRS (SİM kart ile destekli, GSM yedekli) üzerinden gönderen, kablosuz, şarj edilebilir POS cihazını, MAIL ORDER/TELEPHONE ORDER POS (MO/TO POS): ÜYE İŞYERİ'nin müşterilerinden mektup, faks, internet veya telefon aracılığı ile aldığı talimat ve taahhütleri doğrultusunda, kredi kartı görülmeksizin, kart bilgilerinin elle girilebildiği POS cihazını, MAIL ORDER/ TELEPHONE ORDER (POSTA/TELEFON ĠLE SĠPARĠġ): Kredi kartı hamillerinin, bu konuda sözleşme imzalanarak yetki verilmiş ÜYE İŞYERLERİ'nden alınan bir mal ya da hizmet bedelini, ödeme noktalarına gitmeden, kredi kartları ile ilgili bilgileri doldurup imzaladıkları başvuru formu, broşür, katalog, internet vb. aracılığı ile ödeme şeklini, SANAL POS: Elektronik ticaret ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde ÜYE İŞYERİ tarafından BANKA'dan kredi kartına otorizasyon/provizyon alınmasını ve yapılan işlemlerin BANKA sistemine aktarımını sağlayan yazılım ve sistem alt yapısını, ELEKTRONĠK TĠCARET SĠSTEMĠ: ÜYE İŞYERİ'nin internet üzerinden yaptıkları mal ve/veya hizmet satışları için, kart hamilleri ile ÜYE İŞYERİ arasındaki muhtelif güvenlik sistemini de içeren, BANKA tarafından geliştirilen sistemi, SANAL MAĞAZA: ÜYE İŞYERİ'nin internet sitesinde bulunan mal, ürün ve hizmetlerin sergilenmesine ve satın alınmasına olanak sağlayan, Sanal POS ile uyumlu sanal ortamı, SERTĠFĠKA: İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılan bilgilerin korunmasını sağlayan, BANKA, ÜYE İŞYERİ ve KART HAMİLİ arasındaki mesajların şifrelenmesini ve doğru adreste deşifre edilmesini sağlayan yöntemi, ÖDÜL (PUAN) VE TAKSĠT PROGRAMI: BANKA nın mevcut veya ileride çıkaracağı KART ile mal ve hizmet alımlarında kart hamilinin mal ve hizmet bedelini taksitle ödemesine imkan veren ayrıca peşin veya taksitli mal alımlarında indirim ve/veya puan kazandıran ve kazanılan puanı harcama imkanı veren programı, İfade etmektedir. MADDE 1- SÖZLEġMENĠN KONUSU, KARTLARIN ÖDEME ARACI NĠTELĠĞĠ 1.1. SÖZLEġME KONUSU ÜYE İŞYERİ, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ nin üyesi olan BANKA'nın çıkarttığı veya çıkartacağı KART ile diğer banka ve kuruluşlarca yurt içinde ve/veya yurt dışında çıkartılan veya çıkartılacak söz konusu sisteme dahil tüm kartları kabul ederek yapılan mal ya da hizmet satış bedellerinin BANKA'nın cihazları aracılığı ile müşterilerden tahsiline ilişkin koşullar ile alışveriş imkanını kart hamillerine sağlamak için BANKA ve ÜYE İŞYERİ arasındaki işleyişe ilişkin esaslardır KARTLARIN ÖDEME ARACI NĠTELĠĞĠ, ÖDÜL VE TAKSĠT PROGRAMINA KATILIM ÜYE İŞYERİ, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ üyesi olan BANKA'nın çıkarttığı veya çıkartacağı KART ile diğer banka ve kuruluşlarca yurt içinde ve/veya yurt dışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil tüm kartların, satacağı mal ya da hizmetlerin karşılığında nakit ödemeksizin peşin veya taksitlendirmek suretiyle ödeme aracı olarak kullanılmasını ve BANKA tarafından uygun görülmesi durumunda yine BANKA ca belirlenen ÖDÜL VE TAKSİT PROGRAMI nı merkez ve şubelerinde uygulayacağını ve BANKA ile işbu sözleşme uyarınca çalışmayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 2- ÜYE ĠġYERĠNE YAZILIM VE DONANIM SAĞLANMASI 2.1. POS (STANDART POS, IP POS, MO/TO (Keyenter) POS, SANAL POS, MOBİL POS) cihazlarının mülkiyeti BANKA'ya ait olup, ÜYE İŞYERİ'ne kullanım amacıyla verilecektir. BANKA, cihazların belli bir süre kullanılmaması, KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ kurallarında tanımlanan amaç dışı kullanım yapılması gibi durumların tespit edilmesi halinde, bu cihazları ÜYE İŞYERİ'nden geri alabilir POS cihazları, ÜYE İŞYERİ'ne işbu sözleşme imzalanmasına müteakip kullanılmak üzere teslim edilecek, sözleşmenin feshi durumunda geri alınacaktır. ÜYE İŞYERİ kullandığı POS cihazı için BANKA mülkiyetinde olmasa veya ortak banka uygulamaları kapsamında başka kurumlara ait olsa dahi

5 BANKA ya aylık donanım masrafı ödeyecektir. ÜYE İŞYERİ aylık kartlı satış cirosu, BANKA nın ÜYE İŞYERİ nin çalışma koşuluna göre belirlediği asgari aylık kartlı satış cirosunun altında kaldığı takdirde söz konusu masrafı, masraf üzerinden hesaplanacak BSMV ile birlikte ödeyecektir. ÜYE İŞYERİ bu masrafı, BANKA'nın ilk talebinde ödemezse, BANKA'nın alacağı geçerliliğini koruyarak, sözleşmeyi feshetme, donanımı geri alma ve geri alma masraflarını ÜYE İŞYERİ'nden talep etme hakkına sahiptir. ÜYE İŞYERİ de BANKA'nın bu talebini başka bir bildirime gerek olmaksızın yerine getirmekle yükümlüdür ÜYE İŞYERİ'ne verilecek POS cihazlarının bağlı bulunduğu telefon hattının ya da kiralık hattın her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti vb. ÜYE İŞYERİ'nce ödenecektir. Ayrıca ÜYE İŞYERİ'ne POS cihazları verildikten sonra, ÜYE İŞYERİ bu durumdan ilgili servis sağlayıcı ve/veya iletişim operatörünü yazılı olarak bilgilendirmek ve telefon hattına veya kiralık hatta POS cihazlarının bağlanması ve kullanımı nedeniyle tahakkuk ettireceği diğer ek ücretleri ödemek zorundadır. ÜYE İŞYERİ'ne verilen MOBİL POS cihazlarında takılı olan SİM kartların mülkiyeti BANKA'ya aittir ÜYE İŞYERİ, POS cihazları için gerekli rulo ve tanıtım malzemelerini BANKA'dan temin edecektir ÜYE İŞYERİ'ne BANKA tarafından sağlanan POS cihazları ne amaçla olursa olsun sözleşmede belirtilen İŞYERİ adresi dışında kullanılamaz, başka bir işyeri için ve/veya başka bir işyerinde işlem yapılamaz. ÜYE İŞYERİ'nin işbu sözleşmede belirttiği adresten veya noter aracılığıyla BANKA'ya ileteceği yeni adresten ayrılamaz. BANKA ile ÜYE İŞYERİ anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar hiçbir şekilde kullanılamaz ÜYE İŞYERİ, kendisine verilen tüm yazılım ve donanımı çalışır durumda tutmak ve ÜYE İŞYERİ açık olduğu sürece kart ile mal veya hizmet alımı taleplerini kabul etmekle mükelleftir ÜYE İŞYERİ, POS cihazını kullanırken yaşadığı herhangi bir aksaklığı ve/veya sorunu hemen BANKA'nın POS Destek Servisi ne bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ kusurundan kaynaklanmayan hallerde bakım ve tamir masrafları BANKA'ya aittir. Diğer durumlarda bakım ve tamir ücretleri ÜYE İŞYERİ'ne aittir. ÜYE İŞYERİ, POS cihazlarına ne suretle ve kim tarafından yapılmış olursa olsun verilecek hasar ve zarardan, cihazların çalınma ve kaybolmasından, yanmasından veya hangi nedenle olursa olsun bozulmuş olmasından ya da çalışır durumda olmamasından kayıtsız ve şartsız olarak sorumlu olduğunu ve BANKA'nın oluşacak zararını oluşacak BSMV ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder POS cihazlarının çalışır durumda kurulması, tüm bakım, onarım veya geri alım ve yenileme işlemleri, yalnızca BANKA'nın yetkili teknik servis elemanlarınca ve/veya BANKA'nın yetkilendirip ÜYE İŞYERİ'ne bildireceği bir kuruluşun yetkili teknik servis elemanlarınca yapılacaktır. ÜYE İŞYERİ cihazları, başka hiçbir kişi ya da kuruluşa bakım, onarım, yenileme vs. adı altında müdahale ettirmeyeceğini, buna izin de vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ'nin bu hükme aykırı davranışı durumunda BANKA'nın tazminat hakkı saklıdır POS cihazları, BANKA'nın yetkili teknik servis elemanlarınca ve/veya BANKA'nın yetkilendireceği ve ÜYE İŞYERİ'ne bildireceği bir kuruluşun yetkili teknik servis elemanlarınca ÜYE İŞYERİ'ne teslim edilirken, değiştirilirken veya geri alınırken, ÜYE İŞYERİ'ne 3 nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. ÜYE İŞYERİ, imzaladığı bu tutanağın nüshalarından birini teslim almak ve saklamakla yükümlüdür. BANKA, ÜYE İŞYERİ ile aralarındaki anlaşma devam ettiği sırada geri istemişse veya bu anlaşma herhangi bir nedenle son bulduğunda, ÜYE İŞYERİ, kendisine teslim edilen cihazları ve varsa yazılımı derhal geri vermek zorundadır. Aksi halde ÜYE İŞYERİ, iade ettiğini BANKA tarafından imzalanmış tutanakla kanıtlayamadığı takdirde, söz konusu POS cihazlarının iade edilmemesinden dolayı, BANKA'ca belirlenen POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dahil olmak üzere BANKA'nın oluşacak tüm zararını BSMV ile birlikte tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder POS cihazları bu sözleşmeye istinaden ÜYE İŞYERİ'ne sözleşme süresince kullanılmak üzere teslim edilmesine rağmen, BANKA gerek gördüğü takdirde bunların tamamını ya da bir kısmını hiçbir gerekçe göstermeksizin kendi yetkili elemanları ve/veya kendisinin yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili teknik elemanları aracılığıyla geri alabilir, değiştirebilir, ekleme ya da çıkarmalar yapabilir, dilediği zaman bakım ve onarımını yapabilir, yaptırabilir ÜYE İŞYERİ, işyerinde kurulu POS cihazlarının çalışır durumda olmasından ve KART kabulünden sorumludur. Banka Kartları ile yalnızca POS cihazlarından işlem yapılabilir BANKA nın Üye İşyeri Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesh etmesi durumunda POS cihaz ve diğer ekipmanları ÜYE İŞYERİ tarafından BANKA'ya eksiksiz, tam ve çalışır durumda teslim edilmek

6 zorunda olup, ÜYE İŞYERİ bu konuda itiraz beyan edemez, teslim edilmediği durumlarda, BANKA'nın belirlediği POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dahil olmak üzere BANKA'nın oluşacak tüm zararını BSMV ile birlikte tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 3- CĠHAZ KULLANIMINA ĠLĠġKĠN KURALLAR 3.1. KREDĠ KARTI/BANKA KARTI KABULÜNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, ÜYE İŞYERİ, KART ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada öngörülen yaptırım uygulanacaktır. ÜYE İŞYERİ, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, ÜYE İŞYERİ kartla ödeme için kart hamiline minimum alışveriş tutarı belirleyemez ve nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için geçerli fiyat ve koşulları aynen kart hamiline de uygulamak zorundadır. ÜYE İŞYERİ, BANKA'ya ödeyeceği komisyon ve komisyona ait BSMV tutarını kart hamiline hiçbir şekilde yükleyemez. Aksi takdirde, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada öngörülen yaptırım uygulanacaktır ÜYE İŞYERİ satacağı mal ve/veya hizmet karşılığı olarak tercih yapmadan -kullanılacak kart konusunda tercih hakkı kart hamiline aittir- BANKA'nın çıkarttığı kartlar ile KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ üyesi olan diğer banka ve kuruluşlarca yurt içinde ve yurt dışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil olan ve BANKA'nın kart çıkaran kuruluşlar ile yaptığı özel anlaşma sonucu kullanımını kabul ettiği ve ÜYE İŞYERİ'ne bildirdiği kartları ödeme aracı olarak kabul eder ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmede yer alan her işlem için kartın ön yüzünde kart hamilinin adı, soyadı, kart numarası, geçerlilik süresi bilgilerinin kabartmalı olarak yazılı bulunduğu, kartın arka yüzünde imza hanesinin kart hamili tarafından imzalanmış olduğu (kartın imza hanesinin kart hamili tarafından imzalanmış olması zorunludur. ÜYE İŞYERİ'nin talep etmesi durumunda kart hamili kartın kullanımı sırasında kimlik belgesi ibraz etmek zorundadır) kartın kullanma süresinin dolmadığı, kartın kartlarda bulunması gereken tüm özellikleri taşıdığı ve tüm dünyada geçerli bir kart olduğu hususlarını kontrol edecektir ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmede yer alan her işlem için kartın ön yüzünde yer alan şahıs bilgilerini içeren resimli ve kanunen geçerli bir kimlik kartı isteyerek gerekli kontrolü yapacaktır. Aksi halde BANKA'nın uğrayacağı zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder ÜYE İŞYERİ, POS ile yapılan işlemlerine ait satış belgelerinin 1.nüshasını maddesinde belirtildiği şekilde saklayacak, diğer nüshayı kart hamiline verecektir. Şayet kartın imza paneli boş ise, imza paneli kart hamili tarafından imzalandıktan sonra işlem tamamlanacaktır. Aksi takdirde, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada öngörülen yaptırım uygulanacaktır Kart hamili tarafından ibraz edilen kart ÇİP'Iİ ise, ÜYE İŞYERİ işlemi kartın ÇİP özelliğini kullanarak yapacaktır. Kart ile işlem yaparken şifre bilgisi isteniyorsa, kart hamilinden şifresini girmesi istenecektir. Şifre kart hamiline özeldir, kart hamilinden istenmemeli, kendisinin girmesi sağlanmalıdır ÜYE İŞYERİ, her ne nedenle olursa olsun BANKA tarafından hamilinden geri alınması istenen kartlar kendisine ulaştığında bunlara el koymak ve derhal BANKA'ya teslim etmek hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Bu hak ve yükümlülük POS ile yapılan işlem sırasında sistemden çalıntı veya kayıp olduğu anlaşılan veya hamilinden geri alınması istenen her türlü kart için geçerlidir ÜYE İŞYERİ, kart hamilinden veya kartın sahte olabileceğinden şüphelendiğinde BANKA'nın OTORİZASYON/ PROVİZYON MERKEZİ'ni arayarak KOD 10 PROVİZYONU isteyecektir. Banka güvenlik personeli tarafından yapılacak incelemeler sonuçlanana kadar ve ÜYE İŞYERİ, kart hamili veya kart hakkındaki şüpheleri giderilene kadar mal veya hizmet teslimatı yapmayacaktır.

7 3.2. STANDART, IP, SANAL, MO/TO ve MOBĠL POS CĠHAZLARININ KULLANIMINDA ORTAK KURALLAR ÜYE İŞYERİ, POS cihazları ile işlem yaparken üretilen satış belgesi üzerinde çıkan kart numarası ile kartın ön yüzündeki kart numarasının ve kart hamili isminin aynı olup olmadığını kontrol etmek, değilse karta el koymakla yükümlüdür Üye işyerinin talebine bağlı olarak BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ ne BANKA nın belirleyeceği komisyon ve/veya bloke günü ile BANKA nın belirleyeceği konvertibl olan yabancı para (YP) ile uyumlu POS cihazı verilebilir. Bu halde üye işyeri, YP uyumlu POS cihazından yabancı bankalara ait kartla gerçekleştireceği işlemleri yabancı kart hamilinin tercih edeceği konvertibl yabancı para ile gerçekleştirilebilir. Diğer hallerde ise bu POS cihazlarından yapılan işlemler Türk Lirası olarak gerçekleştirilmek zorundadır.kasıtlı olarak veya yanlışlıkla yabancı para birimi üzerinden düzenlenen işlem belgelerinde sorumluluk tamamen ÜYE İŞYERİ'ne aittir Kart hamillerinin mal ve/veya hizmet taleplerine ilişkin ÜYE İŞYERİ'ne vermiş oldukları imzalı belgeler veya satış belgesi yerine geçen formlar, makbuzlar ve orijinal nüshalar ÜYE İŞYERİ tarafından kanuni süreler içinde (kredi kartları ile ilgili uluslararası uygulamaya göre 3 yıl, Türk Vergi Usul Kanunu'na göre 5 yıl ve Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl) saklanması zorunludur. BANKA'nın talep etmesi halinde bu belgelerin talep tarihini izleyen 5 işgünü içinde BANKA'ya ibrazı şarttır. İbraz edilmediği takdirde ilgili tutar ÜYE İŞYERİ'nin BANKA'daki hesabına borç kaydedilir ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın çıkaracağı uygulama talimatlarına, POS uygulamaları içinde kendisine sunulan bilgilere ve tüm bunlardaki değişikliklere, bildirim tarihinden itibaren; yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm mevzuata (Kanun, KHK, Talimat, Genelge, Tebliğ vs) Genel Bankacılık Uygulamaları ile bunlarla ilgili değişikliklere derhal ve ayrıca ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren uymayı, yabancı uyruklu kart hamilleri için geçerli olan vergi indirimine ilişkin (eğer varsa) kanun ve tebliğleri uygulamayı kabul ve taahhüt eder POS cihazları tarafından üretilen satış belgelerinin yanlışlıkla düzenlenmiş olması durumunda günsonu/ mutabakat alınmadan önce, işlemi iptal etmek için POS cihazı üzerindeki iptal işlemi seçilerek, iptal ÜYE İŞYERİ tarafından yine cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bunun dışında, POS cihazından üretilmiş olan satış belgelerinin, yırtmak veya başka bir yöntem kullanmak suretiyle imha edilmesi mümkün değildir Daha önceden POS cihazları tarafından satış belgesi düzenlenmiş olması durumunda günsonu raporu alınarak ÜYE İŞYERİ hesabına BANKA tarafından otomatik olarak alacak kaydedilmiş işlemlerden; KART HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ, aralarında mutabakata vararak bir iade işlemi gerçekleştirmek istedikleri takdirde; bu işlem POS cihazları vasıtasıyla ÜYE İŞYERİ tarafından gerçekleştirilecek olup, POS cihazlarından üretilen ALACAK BELGESİ de bir nüshası ÜYE İŞYERİ'nde kalmak suretiyle, imzalanarak kart hamiline verilecektir POS cihazları kullanan ÜYE İŞYERİ, her gün cihaz veya birden fazla ise tüm cihazlardan eğitimin verildiği şekilde, günsonu/mutabakat raporu almak ile yükümlüdür. Alınacak bu rapor, cihaz üzerindeki bilgilerin ÜYE İŞYERİ hesabına geçilmek üzere BANKA'nın sistemine transfer edilmesini sağlayacağından, günsonu/mutabakat raporunun alınmaması sonucu doğacak her türlü sorumluluk ve risk ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. Mutabakatsızlık durumunda BANKA sistemine ulaşan işlemler doğru kabul edilecektir KART ile alınmış mal ve/veya hizmetin iadesi durumunda ÜYE İŞYERİ, KART HAMİLİ ne nakit parayla geri ödeme yapamaz. ÜYE İŞYERİ tarafından POS cihazı üzerinden iade işlemi yapılır veya ALACAK BELGESİ düzenlenir. Alacak tutarının satış tutarından fazla olması veya ÜYE İŞYERİ hesabında bulunan kullanılabilir bakiyenin yetersiz olması durumunda, aradaki farkı BANKA'ya derhal ve nakden ödemek zorundadır. Aksi takdirde, SATIŞ BELGESİ tutarının hesabına alacak geçtiği tarihten, bu tutar BANKA'ya tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, BANKA'nın yürürlükte olan en yüksek ticari kredi faiz oranının %50 (yüzde elli) fazlasıyla hesaplanacak faizini bu tutara ilişkin BSMV ve KKDF si,masrafı ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. BANKA bu alacağını, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA'daki herhangi bir hesabından veya sair hak ve alacağından nakden ya da hesaben re sen takas ve mahsuba yetkilidir KART ile alınmış bir malın/hizmetin KART HAMİLİ tarafından ÜYE İŞYERİ ne iade edilmesi halinde; iade tutarı hiçbir şekilde KART ile satın alınmış malın/hizmetin ilk bedelinden fazla olamaz, iade konusu için ÜYE İŞYERİ ve/veya KART HAMİLİ, BANKA'dan hiçbir şekilde faiz ve sair nema talebinde bulunamaz, iade tutarları BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ'ne yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve söz konusu mahsup sırasında ÜYE İŞYERİ'nden o tutar için evvelce tahsil edilmiş olan

8 komisyon tutarı (BSMV hariç) ve varsa aynı tutar için ÜYE İŞYERİ tarafından verilen puan tutarı hesaben mahsup edilir. BANKA, ÜYE İŞYERİ'nin hesabında yeterli para olmaması durumunda, söz konusu tutarı hesaba borç kaydederek tahsil eder. Aksi takdirde, satış belgesi tutarının hesabına alacak geçtiği tarihten, bu tutar BANKA'ya tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, BANKA, maddede belirtilen şekilde tahsile yetkilidir BANKA, ÜYE İŞYERİ hesabına alacak geçtiği halde, ÜYE İŞYERİ'nin malı teslim etmeme vb. kusur ve/veya ihmali veya KART HAMİLİ nin herhangi bir itirazı nedeniyle işlem tutarı kısmen veya tamamen KART HAMİLİ nden BANKA'ca tahsil edilemez veya tahsil edildiği halde, KART HAMİLİ nin hesabına iade edilir ise, BANKA KART HAMİLİ nce ödenmeyen veya KART HAMİLİ ne BANKA'ca geri ödenen veya hesabına alacak geçilen bu tutarı ÜYE İŞYERİ hesabından geri alacaktır. BANKA, ÜYE İŞYERİ hesabında ilgili tutarın yeterli karşılığı olmaması durumunda, nakden ödendiği tarihten, bu tutar BANKA'ya tamamen geri ödeninceye kadar geçecek süre için maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte resen tahsile yetkilidir. ÜYE İŞYERİ işbu sözleşme nedeniyle doğabilecek her türlü borcunun teminatı olmak üzere BANKA'ca uygun görülecek nitelik ve tutarda (banka teminat mektubu, nakit, rehin, vs.) teminat vermeyi kabul ve taahhüt eder POS cihazlarından 2 nüsha olarak çıkacak olan SATIŞ BELGESİ nin 2.nüshası KART HAMİLİ ne verilecek, 1 nüshası ise ÜYE İŞYERİ tarafından muhafaza edilecektir. ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın yazılı olarak (e-posta, faks, mektup ile) talep ettiği belgeleri (satış belgesi, fatura, satış sözleşmesi, rezervasyon kaydı, vb.) talebin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde BANKA'ya ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, ÜYE İŞYERİ, itiraz edilen satış belgesi tutarını hesabına kayıtsız şartsız borç kaydetmesini peşinen kabul eder ÜYE İŞYERİ, BANKA ayrıca yetki vermediği sürece, KART karşılığı nakit para ödemesi yapamaz. ÜYE İŞYERİ, indirim dönemi olduğunu ileri sürerek kart kabulünden imtina edemez, mal ve/veya hizmet bedeline komisyon veya masraf ilavesi yapamaz. Kart hamilinden satış tutarlarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep eden ÜYE İŞYERİ, diğer bankalara da bildirilerek sözleşmesinin feshedileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca komisyon tutarı olarak fark ödediğini kanıtlayan müşterinin talebi üzerine ÜYE İŞYERİ, söz konusu tutarı BANKA'ya nakden veya mahsuben ödemeyi kabul eder BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne her ayın son gününü takip eden 10 gün içinde aylık düzenlenecek Üye işyeri Hesap Bildirim Cetveli yollayacaktır. ÜYE İŞYERİ, bu cetvelin kendisine tebliği için belirtilen 10 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde cetveli almadığını ve/veya içinde borç ve alacak hareketlerine itirazlarını yazılı olarak BANKA'ya bildirmediği sürece Hesap Bildirim Cetveli'ni almış ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder MO/TO (MAILORDER/TELEORDER) VE SANAL POS ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLAVE ÖZEL KURALLAR 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, işlemin niteliği nedeniyle, satış ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir, Ancak, satış belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarındaki hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan zararlardan KART HAMİLİ sorumlu tutulamaz MO/TO (MAILORDER/TELEORDER) ÜYE İŞYERİ, MO/TO sistemi ile işlem yapılması durumunda, kart hamillerini ve kredi kartlarını fiziken görmeksizin, taleplerini kabul ederek mal ve/veya hizmeti sağlar. Ancak, bu işlemleri gerçekleştirirken tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ'nin bu tür işlemlerde BANKA'dan onay alması, BANKA'nın veya KART HAMİLİ nin bu harcamayı kabul ettiği anlamına gelmez. Mal veya hizmeti satın alan kart hamillerinin, herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın söz konusu işlemlere itirazlarını, BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne bildirmekle birlikte, aynı anda itiraz konusu tutarı ÜYE İŞYERİ'nin BANKA nezdindeki hesabından alma, hesapta yeterli para olmaması durumunda söz konusu tutarı hesaba borç kaydederek, madde belirtilen şekilde tahsile yetkilidir ÜYE İŞYERİ, POS olmadan, özel bir anlaşma ile BANKA'nın sistemine (FTP Server) internet/intranet üzerinden kendisine verilen şifre ile bağlanarak işlem yapabilir. Bu tür durumlarda; ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından belirlenen standart dosya deseninde, kart hamillerinin mal ve/veya hizmet taleplerine ilişkin istenilen bilgileri transfer eder. BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne yine dosya transferi ile

9 onay/red bilgilerini gönderir, ÜYE İŞYERİ, BANKA'dan onay aldığı işlemler için kart hamillerine mal veya hizmet teslimatını yapmakla yükümlüdür Kredi kartı hamillerinin kartla yaptıkları ödeme karşılığında satın aldıkları mal ve/veya hizmetlere ilişkin eksiklik, bozukluk, geç teslim, hiç teslim etmeme ve benzeri olgular sebebiyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. Bu çerçevede BANKA 3.şahıslara herhangi bir sebep ve mekanizma ile iradi olarak veya yargı zoruyla ödemede bulunmak zorunda kalırsa, yaptığı ödeme tutarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, işbu sözleşmenin maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden rücuan talep etmeye yetkilidir ÜYE İŞYERİ MO/TO POS cihazından veya dosya transferi ile işlem yaparken, müşterilerinden aldığı talimat ve taahhütlerde belirtilen tarih, kart numarası ve tutarlar üzerinden işlem yapmak zorundadır. Bu sistemde, mal veya hizmet satın alan kredi kartı sahipleri, alım talepleri veya sair surette bir borçları olmadığı şeklinde itirazlarını herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın kredi kartını aldıkları BANKA'ya yazılı olarak bildirdikleri takdirde, BANKA kredi kartı sahiplerinin ilgili beyanlarını ÜYE İŞYERİ'ne bildirmekle beraber aynı anda, uyuşmazlık (itiraz) konusu tutarı, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA nezdindeki hesabından düşme hakkına sahiptir. Hesap veya hesapta yeterli para olmadığı takdirde, BANKA söz konusu tutarı ÜYE İŞYERİ'nin hesabına borç yazarak 3.2.8, maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden resen tahsil edecektir MO/TO işlemlerinde, KART HAMİLİ tarafından verilen ödeme taahhüdündeki bilgilerin hatalı veya eksik olmasından, BANKA'ya gönderilememesinden, liste kayıtlarına yanlış veya eksik yansıtılmasından, onay kodu alınmadan yapılmasından veya MO/TO konusu olmayan işlemlerden dolayı doğacak sorunlardan BANKA'nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle BANKA'nın herhangi bir şekilde ödemede bulunması durumunda, BANKA yaptığı ödeme tutarını maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden resen tahsile yetkilidir KART HAMİLİ nin MO/TO sistemi aracılığıyla satın alacağı ürün ve hizmetle veya ÜYE İŞYERİ'ne yapacağı bağış veya aidat ödemesi ile ilgili olarak KART HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ veya üçüncü şahıslar arasında doğacak ihtilaflarda BANKA'nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE İŞYERİ ile KART HAMİLİ veya üçüncü şahıslar arasında doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai ihtilaflardan münhasıran ÜYE İŞYERİ sorumludur. Söz konusu işlemler nedeniyle BANKA'nın herhangi bir şekilde ödemede bulunması durumunda, BANKA yaptığı ödeme tutarını maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer'ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ'nden resen tahsile yetkilidir SANAL POS ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLAVE ÖZEL KURALLAR BANKA, işbu sözleşmeye konu mal ve hizmet alışverişleriyle ilgili olarak ÜYE İŞYERİ'nin Sanal POS yazılımını kullanabilmesi için gerekli tanımları yapar ÜYE İŞYERİ, Sanal POS kurulumu için gerekli altyapı (Sanal POS yüklenecek bilgisayar, ÜYE İŞYERİ internet adresi, Sanal Mağaza vb.) ihtiyacı BANKA tarafından destek verilen durumlar da dahil, ÜYE İŞYERİ'nce karşılanacaktır ÜYE İŞYERİ, BANKA'ca kendisine verilen yazılımı, sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, yazılımın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki yazılımı sileceğini, yazılımın kopyalarını üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yazılımın her türlü telif hakları BANKA ve/veya BANKA'nın anlaşmalı olduğu yazılımı temin eden kuruluşlara ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, tüm mevzuatın, telif haklarının ihlali niteliğindeki suçlara ilişkin hükümleri ve mevzuatın, ihlali için öngördüğü maddi ve manevi tazminat, men, tedbir ve her türlü yaptırımlar ile korunmaktadır. Keza yazılım ekinde verilen basılı materyalin tekrar basımı ve çoğaltılması yasaktır ÜYE İŞYERİ, BANKA izni olmaksızın yazılımda herhangi bir değişiklik yapamaz ve yazılım amacı dışında kullanılamaz ÜYE İŞYERİ'ne BANKA tarafından sağlanan Sanal POS yazılımı, amaç ne olursa olsun başka bir işyerinde ve/veya başka bir yerde kullanılamaz, ÜYE İŞYERİ'nin işbu sözleşmede belirttiği adresinden veya noter aracılığıyla BANKA'ya ileteceği yeni adresinden ayrılamaz. BANKA ile üye işyeri anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar ve yazılımlar hiçbir şekilde kullanılamaz ÜYE İŞYERİ, sanal mağazasında güvenli alışveriş ortamını sağlamak için yetkili kuruluşlardan ilgili sertifikayı almakla mükelleftir.

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. I. KONU: İşbu Sözleşme, AKBANK T.A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile... (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında, FİRMA nın Sözleşme nin XI. bölümünde belirtilen iş yerlerinde Sözleşme

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Adnan Kahveci Cad. No:139 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer taraftan...adresinde mukim... belirtilen hususlarda

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.)

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri ve Kredi Kartı Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri ve Kredi Kartı Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri ve Kredi Kartı Sözleşmesi Seri No: 3090001 Şube Kodu Şube Adı Müşteri Numarası Müşteri Adı Soyadı Unvanı 1 www.bankasya.com.tr 0850 222 4 888 KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad / Unvan TC

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı