MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâ,dnzda yazl olan kitapçk türü ile size verilen kitapçk türünün ayn olmasna dikkat ediniz ve kodlaynz. Ayn de,ilse salon ba4kann uyarnz. 2. Size verilen cevap kâ,dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad,n kontrol ediniz. 3. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 4. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten -ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. Anî meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi ço,unlukla mümkün olan; ölüm, yaralanma veya maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne denir? A) Felâket B) Kaza C) Harapla4mak D) Afet 7. Bebeklerin kalp atm says ile ilgili olarak a4a,dakilerden hangisi do,rudur? A) Yeti4kinlerden fazladr. B) Yeti4kinlerden azdr. C) Yeti4kinlerle ayndr. D) Sürekli de,i4im gösterir. 2. Kazalara en çok a4a,dakilerden hangisi neden olur? A) Çevre 4artlar B) klim 4artlar C) nsanlar D) Araçlar 3. A4a,dakilerden hangisi trafik kazas grubuna girer? A) Dönemeci alamayan aracn uçuruma yuvarlanmas B) Duran otomobil üzerine in4aat hâlindeki binadan tu,la dü4mesi C) Kara yolunda park etmi4 olan aracn infilâk (patlama) etmesi D) Demir yolunda iki trenin çarp4mas 8. A4a,daki malzemelerden hangisi araç ilk yardm çantasnda bulundurulur? A) Tentürdiyot B) Yara merhemi C) Üçgen sarg bezi D) Oksijenli su 9. Kazazedeyi araçtan çkarrken dikkat edilmesi gereken en önemli 4ey nedir? A) Dilini srm4 olabilece,i B) Ezik yaras olabilece,i C) Yumu4ak bir zemine yatrlmas gerekti,i D) Omurgasnda krk olabilece,i 4. nsan vücudunun bölünerek ço,alabilen en küçük yap ta4na ne ad verilir? A) Hücre B) Doku C) Organ D) Sistem 5. A4a,dakilerden hangisi ilk yardmn amaçlarndan de,ildir? A) Durumun kötüye gitmesini önlemek B) Mal kayplarn engellemek C) Sakatlklar önlemek D) Hayat kurtarmak 6. A4a,daki organlardan hangisi karn bo4lu,unda bulunmaz? A) Mide B) Karaci,er C) Dalak D) Akci,er 10. Sunî solunum sonucu tekrar solumaya ba4layan kazazedeye a4a,dakilerden hangisi uygulanr? A) ki omuz arasna yumrukla vurulur. B) Yan yat4 pozisyonuna alnr. C) Srt üstü yatrlarak ba4nn altna yüksek yastk konur. D) Yüz üstü yatrlarak karn alt ksmna yüksek yastk konur. 11. A4a,dakilerden hangisi burkulmann tanmdr? A) Eklemlerde görülen 4ekil bozuklu,udur. B) Eklem ba,lar ve yüzeylerinin zedelenmesidir. C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrlmasdr. D) Eklem çevresindeki 4i4medir. -2-

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 12. Vücuttaki kann, kanama sonucu yüzde (%) kaç kaybedilirse hayatî tehlike ortaya çkar? A) 20 B) 15 C) 10 D) A4a,dakilerden hangisi kanamay azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? A) Kanayan yeri oksijenli su ile ykamak B) Kanayan yere scak uygulama yapmak C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarda tutmak D) Kanayan bölgeyi ykayarak phtlar temizlemek 14. Bok pozisyonunda hastann ayaklarnn yukarya kaldrlmasnn amac nedir? A) Sindirimin düzenli olmasn sa,lamak B) Solunumun düzenli olmasn sa,lamak C) Vücut scakl,nn azalmasna yardmc olmak D) Beyne kan gitmesine yardmc olmak 15. Baylan kazazedeye a4a,daki ilk yardm uygulamalarndan hangisi yaplr? A) Vücut scakl, dü4ürülür. B) Duyu organlar uyarlr. C) Bekerli, so,uk içecek verilir. D) Hastahaneye götürülür. 16. Kalp masaj yaplacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasl zemine yatrlr? A) Yan yat4 pozisyonunda, sert zemine B) Yüz üstü, yumu4ak zemine C) Srt üstü, sert zemine D) Yar oturur pozisyonda, yumu4ak zemine A4a,dakilerden hangisi açk yaralarda yaplabilecek genel uygulamalardandr? A) So,uk su içirmek B) Kanama varsa 4oka kar4 önlem almak C) Yaraya merhem sürmek D) Yaral bölge altta kalacak 4ekilde yatrmak 18. Ba4a alnan darbe sonucu kula,ndan kan gelen kazazedeye a4a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Oturtulup, kula,na pamukla tampon yaplr. B) Srt üstü yatrlarak ayaklar yukar kaldrlr. C) Kan akan bölgesi üstte kalacak 4ekilde yan yatrlr ve kula,na pamukla tampon yaplr. D) Kan akan bölgesi altta kalacak 4ekilde yan yatrlr ve kanama engellenmez. 19. Yanklar de,erlendirilirken a4a,dakilerden hangisi en önemlidir? A) Yank yüzeyinin geni4li,i ve yan,n derinli,i B) Yakc maddeyle temas 4ekli C) Yakc etkiyi gösteren maddenin miktar D) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi 20. Ülkemizde en çok ba,4lanarak nakli yaplabilen doku veya organ a4a,dakilerden A) Kemik ili,i B) Kornea C) Karaci,er D) Kan 21. A4a,daki krklardan hangisine atel uygulanamaz? A) Uyluk kemi,i krklarna B) Kaval kemi,i krklarna C) Kafa kemiklerindeki krklara D) Parmak kemiklerindeki krklara

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 22. Ön kol kemi,i krklarnda atel malzemesi bulunmad,nda a4a,dakilerden hangisinin yaplmas uygundur? A) Kazazede, kolu gövdeye paralel olacak 4ekilde srt üstü yatrlr. B) Kazazede yüz üstü yatar pozisyona alnarak ön kol sedyeye tespit edilir. C) Ceket veya gömlek ete,i, ön kol üzerinden kaldrlp tespit yaplr. D) ki kol bilekten birbirine ba,lanarak tespit i4lemi yaplr. 23. A4a,dakilerden hangisi çkk belirtilerinden de,ildir? A) Eklem bölgesinde 4ekil bozuklu,u B) Eklem hareket ettirildi,inde azalan a,r C) Eklemde morarma ve 4i4lik D) Eklemde hareket kstll, veya kayb 24. Çok sayda yaralnn oldu,u kazalarda en son ta4nmas gereken kazazedeler a4a,dakilerden A) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar B) Bilinci yerinde olmayanlar C) Açk karn yaras olanlar D) Ayak kemi,i krk olanlar 25. A4a,daki kazazedelerden hangisi yar oturu4 pozisyonuna alnarak ta4nabilir? A) Gö,üs yaras olan B) Bacak kemi,i krk olan C) Solunum yolu zehirlenmesi olan D) Bilinci yerinde olmayan 26. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile ta4nmaldr? A) Kolunda yara ve krk olan B) Kaburga kr, olan C) Omurga kr, olan D) Birinci derecede yan, olan 27. A4a,daki zehirlenme olaylarnn hangisinde hastaya bol su verilip kusturulmas sa,lanr? A) Egzoz gazyla henüz zehirlenen B) A,z yoluyla ilaç alp henüz zehirlenen C) Deri yolu ile zehirlenen D) Asit-baz gibi kimyasal sv içerek zehirlenen 28. Güne4 çarpmasnda, hastada a4a,daki durumlardan hangisi görülür? A) A4r hareketlilik B) Vücut scakl,nda dü4ü4 C) Deride gerginlik ve kuruluk D) Nabz saysnda azalma 29. A4a,dakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardm önlemlerindendir? A) So,uk ortamdan uzakla4trlr. B) Tuzlu ayran içirilir. C) Vücuda scak ve hzl masaj yaplr. D) Hemen uyutularak dinlenmesi sa,lanr. 30. Motorlu bisiklet, motosiklette bulunan sürücü ve yolcunun koruyucu ba4lk ve gözlük kullanmalar konusundaki hükümlerden hangisi do,rudur? A) Sürücü ile yolcunun gözlük ve ba4lk kullanmas iste,e ba,ldr. B) Sürücü ile yolcu ba4lk ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir. C) Sürücü sadece ba4lk, yolcu gözlük ve ba4lk kullanmaldr. D) Sürücü ba4lk ve gözlük, yolcu sadece ba4lk kullanmaldr. LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -4-

5 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. Belediye snrlar içinde, karayolunu etkileyecek yapm çal4malar için a4a,dakilerin hangisinden izin alnmas gerekir? A) Belediye Ba4kanl,ndan B) Trafik Komisyonundan C) Emniyet Müdürlü,ünden D) Millî E,itim Müdürlü,ünden 2. Trafik, a4a,dakilerden hangisinde do,ru tanmlanm4tr? A) Araçlarn hâl ve hareketleridir. B) Yayalarn ve hayvanlarn yol üzerindeki hareketleridir. C) Araçlarn, yayalarn ve hayvanlarn karayolu üzerindeki hâl ve hareketleridir. D) Araçlarn ve yayalarn yol üzerindeki hâl ve hareketleridir Bekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4 7. Bekildeki trafik i4areti hangi yol bölümüne konulur? 2 A) Virajl B) Kasisli C) Kaygan D) Yapm çal4mas olan A4a,daki yollardan hangisine yaya, hayvan ve motorsuz araçlarn girmesi yasaktr? A) Anayola B) Bölünmü4 karayoluna C) Tali yola D) Otoyola 4. Minibüsün sürücüsü ile birlikte ta4yabilece,i yolcu says hakknda a4a,da verilen bilgilerden hangisi do,rudur? A) En az 9, en çok 15 B) En çok 12 C) En az 16, en çok 23 D) En çok Aksine bir durum yoksa, sürücü ye4il 4kta ne yapmaldr? A) Durmadan geçmelidir. B) lk geçi4 hakkn yayalara vermelidir. C) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. D) Sa,dan gelen araçlarn geçmesini beklemelidir. 8. Bekildeki trafik i4areti neyi bildirir? A) Takip mesafesini B) Azamî a,rl, C) Yerle4im birimine olan uzakl, D) Azamî hz 9. Bekildeki trafik i4aretiyle konulan yasa,, a4a,dakilerden hangisi sona erdirir? A) B) C) D) -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 10. Bekildeki trafik i4aretinin anlam nedir? A) Sa,a zorunlu yön B) Sola zorunlu yön C) Sola tehlikeli viraj D) Sola dönülmez 14. A4a,daki ta4tlarn hangisinde sigara içilmesi yasaktr? A) Özel otomobillerde B) Resmî ta4tlarda C) Toplu ta4ma araçlarnda D) tfaiye araçlarnda 11. A4a,dakilerden hangisi trafik tanzim i4aretidir? A) B) 15. Ticarî amaçla yük ve yolcu ta4macl, yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 C) D) 16. Çok 4eritli yollarda gidi4e ayrlan 4eritlerden hangisi devaml olarak i4gal edilemez? A) En sa,daki B) Ortadaki C) En soldaki D) Orta ile en sa,daki 12. Devaml yol çizgisi neyi belirtir? A) Sa, 4eritten gidilemeyece,ini B) Hiçbir sebeple durulamayaca,n C) Öndeki araçlarn geçilemeyece,ini D) Sa, bankette durulamayaca,n 13. A4a,daki i4aret levhalarndan hangisi anayolda bulunmaz? A) B) 17. Berit de,i4tirmek isteyen sürücü, öncelikle a4a,dakilerden hangisini yapmaldr? A) Girece,i 4eritteki araçlarn geçmesini beklemelidir. B) Önündeki aracn hzn anlamaya çal4maldr. C) Arkasndaki aracn hzn kontrol etmelidir. D) Önündeki aracn geçi4 üstünlü,üne sahip olup olmad,n anlamaldr. C) D) -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 18. Bekildeki karayolu bölümünde a4a,dakilerden hangisinin yaplmas do,rudur? 22. Bekildeki araçlarn a4a,dakilerden hangisini yapmas do,rudur? A) Takip mesafesinin azaltlmas B) Ayn 4eritte uygun hzla seyredilmesi C) Arkadaki aracn öndeki arac geçmesi D) Öndeki aracn kar4 4eride geçmesi 19. A4a,dakilerden hangisi trafi,in düzenlenmesinde önceli,e sahiptir? A) Trafik 4klar B) Trafik levhalar C) Yer i4aretleri D) Trafik zabtas 20. Yerle4im yerleri d4ndaki yollarda aksine bir i4aret bulunmadkça otomobillerin azamî hz saatte kaç kilometredir? A) 70 B) 80 C) 90 D) Tünellere ve dar köprülere yakla4an sürücülerin a4a,dakilerden hangisini yapmalar uygundur? A) Ta4t yolu üzerinde duraklamas B) Önündeki arac geçmesi C) Hzn artrmas D) Hzn azaltmas A) 1 numaral aracn 4erit de,i4tirmesi B) Bütün araçlarn bulunduklar 4eritlerde seyretmesi C) 3 numaral aracn 4erit de,i4tirmesi D) 2 numaral aracn önündeki arac geçmesi 23. Kav4aklara, dönemeçlere, tepe üstlerine yakla4an bir sürücü a4a,dakilerden hangisini yapmak zorunda de,ildir? A) Trafik i4aretlerine uymak B) Aracn hzn azaltmak C) Önündeki arac geçmemek D) Arkadan gelen araçlar uyarmak Geçi4 4eridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönü4 lâmbas ile i4aret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol 4eride geçmek 4- Sa,a dönü4 lâmbas ile i4aret vermek Araç geçme ile ilgili yukardaki davran4lar hangi sra ile izlenmelidir? A) B) C) D) Geçilmekte olan araç sürücüsü a4a,dakilerden hangisini yapmaldr? A) Bulundu,u 4eridi izlemelidir. B) Hzn artrmaldr. C) Dönü4 lâmbalaryla geç i4areti vermelidir. D) Önündeki arac geçmeye çal4maldr. -7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 26. I4ksz kav4a,a giren bir sürücü, sola dönü4e geçti,i srada, geçi4 hakkn kime vermek zorundadr? A) Arkadan gelen ve sa,a dönmek isteyen araçlara B) Soldan gelen araçlara C) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara D) Kar4dan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yakla4m4 araçlara 27. Kav4aklarda, 4kl ok yönündeki dönü4ler ne zaman yaplmaldr? 28. A) I4kl ok söndü,ünde B) I4kl ok ye4il yand,nda C) Ana lâmba ye4il yand,nda D) I4kl ok krmz yand,nda 30. Kav4aklarda ve demiryolu geçitlerinde a4a,dakilerden hangisinin yaplmas do,rudur? 31. A) Öndeki aracn geçilmesi B) Berit de,i4tirilmesi C) Aracn hznn artrlmas D) Geçi4 hakk kuralna uyulmas 2 Bekildeki 1 numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) Geçi4 hakkn kendi kullanmaldr. B) kazda bulunup 2 numaral arac yava4latmaldr. C) Kav4a,a önce girmek için hzlanmaldr. D) 2 numaral aracn geçmesini beklemelidir Geriye dönü4 yapmak isteyen 4ekildeki aracn hangi 4eridi izlemesi gerekir? A) 2 numaral 4eridi B) 1 numaral 4eridi C) 3 numaral 4eridi D) stedi,i 4eridi 29. A4a,dakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktr? 1 2 Bekildeki araçlarn geçi4 hakk sras nasl olmaldr? A) B) C) D) A) Ba,lant yolunda seyrederken B) Tek yönlü yollarda park ederken C) ki yönlü dar yollarda geçi4 kolayl, sa,larken D) Tek yönlü yollarda duraklarken -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 33. A4a,dakilerden hangisinin geçi4 üstünlü,ü yoktur? A) Sahil güvenli,inde kullanlan araçlarn B) Cankurtaran ve yaral ta4yan araçlarn C) Alarm durumunda, sivil savunma hizmeti yapan araçlarn D) Sank veya suçlu takip eden araçlarn 38. Arza nedeniyle yolda kalan araçlarn sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için a4a,dakilerden hangisini yapmaldr? A) Aracn etrafna ta4 dizmeli B) Arac yol d4na veya bankete çkarp i4aretlemeli C) Aracn yerini de,i4tirmeden tamirci ça,rmal D) Eski lâstik yakarak sürücüleri uyarmal 34. Tehlikeli e,imli yollarda kar4la4ma hâlinde; çkan aracn geçi4i zorsa inen araç sürücüsü ne yapmaldr? A) Varsa s,nma cebine girmeli, s,nma cebi yoksa sa,a yana4p durmal B) Çkan araç sürücüsünü ikaz ederek yava4latmal C) Çkan aracn geri gitmesini sa,lamal D) Motoru durdurup, vitesi bo4a almal 35. A4a,dakilerden hangisi duraklamay ifade eder? A) Görevlilerce verilen emirle durmak B) Yolcu indirirken beklemek C) Krmz 4k yanarken beklemek D) 5 dakikadan fazla beklemek 36. Kamu hizmeti yapan yolcu ta4tlarnn duraklarn gösteren i4aret levhalarna her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktr? A) 30 B) 25 C) 20 D) Arzal araçlar a4a,dakilerden hangisi ile çekilir? A) tfaiye B) 4 makinesi C) Kurtarc D) Arazi ta4t 40. A4a,dakilerden hangisi trafik suçudur? A) Yaya ve okul geçitlerinde arac yava4latmak B) Gidi4e ayrlan sa,daki 4eritte seyretmek C) Seyir hâlinde iken telefonla konu4mak D) Öndeki arac güvenli mesafeden izlemek 41. Okul ta4tlarnn arkasndaki DUR i4aretinin yand,n gören di,er sürücüler nasl hareket etmelidirler? A) Hzlarn artrarak uzakla4maldrlar. B) Dikkatli ve yava4 geçmelidirler. C) Di,er sürücüleri 4kl ve sesli i4aretlerle uyarmaldrlar. D) DUR i4areti sönünceye kadar, okul ta4tn geçmemelidirler. 37. Kar4dan gelen araçla kar4la4ld,nda uza, gösteren 4klarn yerine hangisi yaklmaldr? A) Yakn gösteren 4klar B) Park 4klar C) Acil uyar 4klar D) Dönü4 4klar -9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 42. A4a,dakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yakla4an sürücülerin uyacaklar kurallardan biri de,ildir? A) lk geçi4 hakkn yayalara vermek B) Aracn hzn azaltmak C) Kar4dan gelen araçlara geçi4 kolayl, sa,lamak D) Söz konusu geçitlerde durmak 47. A4a,dakilerden hangisi trafik kazasnda aslî kusur saylr? A) Tek yönlü yola ters yönden girmek B) Araçta bulunmas zorunlu gereçleri bulundurmamak C) Alkollü olarak araç kullanmak D) Ta4ma snr üstünde yolcu ta4mak 43. Araçlarn neresinde yolcu ta4nmas uygundur? A) Karoseri kenarnda B) Sürücünün yanndaki koltukta C) Yük üzerinde D) Aracn basama,nda 44. Yaya yolu bulunmayan karayollarnda, yayalarn a4a,dakilerin hangisinde yürümesi zorunludur? A) Trafi,in yo,un olmad, 4eritte B) Gidi4 yönüne göre sa, bankette C) Gidi4 yönüne göre sol bankette D) Ta4t yolunun en sa,ndaki 4eritte 45. Tescilli bir arac satn veya devir alan ki4i, arac kendi adna tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Kamyon a4a,daki sürücü belgelerinden hangisiyle kullanlabilir? A) A1 B) C C) B D) F 48. Trafik kazasna kar4an bir sürücü, yaralanmam4 veya hafif yaral ise, a4a,dakilerden hangisini yerine getirmek zorundadr? A) Yolu hemen trafi,e açmak ve trafi,i düzenlemek B) Trafik için tehlike do,urmayacak 4ekilde durmak, reflektörlerle olay yerini i4aretlemek C) Kaza ile ilgili tespit tutana, düzenlemek D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek 49. Canllarla etkile4im içinde olan do,al ve fiziksel ögelerden olu4an d4 ortama ne denir? A) klim B) Çevre C) Atmosfer D) Erozyon 50. A4a,dakilerden hangisi çevre kirlili,ini önleme açsndan olumlu bir davran4tr? A) Uygun vitesle seyredilmesi B) Araca a4r yük ve yolcu alnmas C) Aracn gereksiz yere rölantide çal4trlmas D) Aracn normalden dü4ük motor devriyle sürülmesi TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -10-

11 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. Yakttan elde etti,i s enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? A) Dinamo B) Vites kutusu C) Motor D) Diferansiyel 6. A4a,dakilerden hangisi ate4leme sisteminin bir parçasdr? A) Dinamo B) Alternatör C) Regülatör D) Distribütör 2. Araçlarda kullanlan motor çe4idi a4a,dakilerden A) D4tan yanmal B) Üstten yanmal C) Alttan yanmal D) çten yanmal 7. Bujinin görevi a4a,dakilerden A) Yüksek gerilim üretmek B) Ate4lemeyi sa,lamak C) Yüksek akm üretmek D) Akümülatörü 4arj etmek 3. Dizel motorlarnda a4a,daki yaktlardan hangisi kullanlr? A) Motorin B) Benzin C) Gazya, D) LPG 4. Akümülatörün görevi a4a,dakilerden A) Yüksek voltaj üretmek B) Karbüratöre yakt göndermek C) Mar4 motoruna ilk hareket için elektrik vermek D) Aracn direksiyon tertibatn çal4trmak 8. Benzinli motorlarda yakt pompasnn görevi a4a,dakilerden A) Karbüratörden silindirlere yakt pompalamak B) Karbüratörden emme manifolduna yakt pompalamak C) Depodan karbüratöre yakt pompalamak D) Silindirlerden karbüratöre yakt pompalamak 9. A4a,dakilerden hangisi motora giren havay temizler? A) Benzin filtresi B) Hava filtresi C) Ya, filtresi D) Su filtresi 5. Motor çal4mazken kontak anahtar ate4leme durumunda açk brakld,nda, a4a,daki parçalardan hangisi yanabilir? A) Buji B) Endüksiyon bobini C) Konjektör D) Fla4ör 10. A4a,dakilerden hangisi enjeksiyonlu araçta yakt sisteminin bir parçasdr? A) Oksijen sondas B) Mar4 selenoidi C) Alternatör D) Diferansiyel -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 11. Aracn fazla yakt tüketimi nasl anla4lr? A) Beyaz egzoz dumanndan B) Sar egzoz dumanndan C) Mavi egzoz dumanndan D) Siyah egzoz dumanndan 12. Dizel motorunu so,uk havalarda kolay çal4trabilmek için a4a,dakilerden hangisi kullanlr? A) Antifriz B) Termostat C) Kzdrma bujisi D) Hava filtresi 13. Mar4 motorunun görevi a4a,dakilerden A) Karbüratöre yakt göndermek B) Motora ilk hareketi vermek C) Alternatöre hareket vermek D) Akümülatörü 4arj etmek 14. Mar4 motoru a4a,daki parçalardan hangisine hareket iletir? A) Eksantrik di4lisine B) Mahruti di4lisine C) Krank di4lisine D) Volan di4lisine 15. Mar4 yapld,nda mar4 motoru çal4myorsa muhtemel arza nedir? A) Akümülatör bo4alm4tr. B) Bujilere akm gelmiyordur. C) Karbüratöre benzin gelmiyordur. D) Vantilatör kay4 kopmu4tur. 16. Motor çal4rken mar4 yaplrsa a4a,dakilerden hangisi meydana gelir? A) Motor daha hzl döner. B) Mar4 di4lisi zarar görür. C) Motor daha yava4 döner. D) Motor daha iyi ya,lama yapar. 17. Motordaki ya,n görevi a4a,dakilerden A) Sürtünmeden dolay olu4an a4nmay önlemek B) Motorun erken snmasn sa,lamak C) Motorda yakt tasarrufu sa,lamak D) Motorda düzgün ate4lemeyi sa,lamak 18. Karterin görevi a4a,dakilerden A) So,utma sistemi suyuna depoluk eder. B) Vites di4lilerine muhafazalk eder. C) Motor ya,lama ya,na depoluk eder. D) Kavramaya muhafazalk eder. 19. Mar4a baslp motor çal4t,nda a4a,dakilerden hangisinin sönmesi gerekir? A) El fren lâmbasnn B) Park lâmbasnn C) Sinyal lâmbasnn D) Ya, lâmbasnn 20. Motor ya,nn kontrolü yaplrken ya, seviyesi, ya, çubu,unun neresinde olmaldr? A) ki çizgi arasnda B) Alt çizgide C) Üst çizgide D) Alt çizgiden a4a,da 21. Vantilatörün görevi a4a,dakilerden A) Radyatördeki suyu stmak B) Radyatördeki suyu so,utmak C) Kalorifer suyunu stmak D) Motor ya,n stmak -12-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 22. Su pompasnn görevi a4a,dakilerden A) Radyatördeki suyu su kanallarna göndermek B) Radyatördeki suyu silindirler içerisine göndermek C) Radyatördeki suyu kartere göndermek D) Radyatördeki suyu ya, kanallarna göndermek 23. So,utma sisteminin parças a4a,dakilerden A) Kondansatör B) Alternatör C) Termostat D) Konjektör 27. A4a,dakilerden hangisi aydnlatma sisteminin bir parçasdr? A) Vantilatör B) Sigorta C) Buji D) Alternatör 28. Fla4örün görevi a4a,dakilerden A) Fren lâmbalarnn yanp sönmesini sa,lar. B) Geri vites lâmbalarnn yanp sönmesini sa,lar. C) Sinyal lâmbalarnn yanp sönmesini sa,lar. D) Park lâmbalarnn yanp sönmesini sa,lar. 24. Vantilatör kay4 kopmu4 ise a4a,daki arzalardan hangisi meydana gelir? A) Motor hemen durur. B) Motor suyu so,ur. C) Motor suyuna ya, kar4r. D) Motor hararet yapar. 29. Motorla vites kutusu arasnda irtibat keserek vites de,i4tirme imkân sa,- layan aktarma organ a4a,dakilerden A) Vites kutusu B) Kavrama C) Baft D) Aks 25. Motor çal4t, sürece aracn elektrik ihtiyacn kar4layan sistem a4a,dakilerden A) Barj sistemi B) Mar4 sistemi C) Yakt sistemi D) So,utma sistemi 30. Vites de,i4tirirken a4a,daki hareketlerden hangisi yaplr? A) Debriyaj pedalna baslr. B) El freni çekilir. C) Gaz pedalna baslr. D) Frene baslr. 26. Vantilatör kay4 çok sk ise a4a,daki arzalardan hangisi meydana gelir? A) Motor hararet yapar. B) Motor ya, yakar. C) Bujiler ate4leme yapamaz. D) Alternatör yataklar bozulur. 31. Aracn hzn ve torkunu ayarlayan sistem a4a,dakilerden A) Kavrama B) Süspansiyon C) Vites kutusu D) Yaylar -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 32. Vites kutusunun bakm yaplrken a4a,dakilerden hangisine baklr? A) Ya,na B) Antifrizine C) Asidine D) Elektrolitine 33. A4a,dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Krank mili B) Kam mili C) Supap D) Baft 34. Araç düz yolda normal hzla seyrederken bir tarafa çekme yapyorsa sebebi a4a,dakilerden A) Vites kutusu arzaldr. B) Baft arzaldr. C) Lâstiklerin hava basnc e4ittir. D) Ön lâstiklerin hava basnc e4it de,ildir. 35. Lâstik, orta ksmndan a4nyorsa sebebi nedir? A) Lâstik hava basnc dü4üktür. B) Lâstik hava basnc fazladr. C) Rot ayar bozuktur. D) Amortisör patlaktr. 36. Araçta el freninin görevi a4a,dakilerden A) Duran araca ilk hareketi vermek B) Aracn emniyetli olarak yava4lamasn sa,lamak C) Duran arac sabitlemek D) Aracn emniyetli olarak hzn artrmak 37. Diskli fren sisteminin avantaj a4a,dakilerden A) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay so,umasdr. B) A4ntnn azalmasdr. C) Sistemde daha az hidrolik kullanlmasdr. D) El freninin daha güçlü olmasdr. 38. Frene basld,nda etkili bir frenleme olmuyorsa sebebi a4a,dakilerden A) Hidrolik ya, seviyesinin yüksek olmasdr. B) Fren pedal bo4lu,unun az olmasdr. C) Balatalarn ve fren sisteminin a4r snmasdr. D) Rot ayarnn bozuk olmasdr. 39. Frenleme srasnda fren pedal yeterince sertle4miyorsa sebebi nedir? A) Hidrolik seviyesi yüksektir. B) Pedal bo4lu,u azdr. C) Lâstik hava basnc dü4üktür. D) Sistemde hava vardr. 40. Rot ayar bozuk olan bir araçta a4a,daki durumlardan hangisi meydana gelir? A) Arka lâstikler ortadan a4nr. B) Ön lâstikler içten veya d4tan a4nr. C) Direksiyon mili e,ilir. D) Direksiyon kovan e,ilir. TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. -14-

15 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn ba4lad, andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav ba4ladktan sonra görevlilerle konu4manz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye te4ebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutana,na yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu ki4iler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerekti,inde oturdu,unuz yerleri de,i4tirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav ba4ladktan sonra adaylarn birbirleriyle konu4malar, kalem, silgi vb. 4eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn ba4lad, belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapç,n ve cevap kâ,dn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapç,n teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal i4lem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba4kan ba4lama ve biti4 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk sakldr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Millî E,itim Bakanl, E,itim Teknolojileri Genel Müdürlü,ünün yazl izni olmadan kopya edilmesi, foto,raflarnn çekilmesi, bilgisayar ortamna alnmas, herhangi bir yolla ço,altlmas, yaymlanmas veya ba4ka bir amaçla kullanlmas yasaktr. Bu yasa,a uymayanlar, do,abilecek cezaî sorumlulu,u ve testlerin hazrlanmasndaki malî külfeti pe4inen kabullenmi4 saylr. BABLAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

16 10 ARALIK 2005 TARHNDE YAPILAN MOTORLU TAIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI B SERTFKA TÜRÜ Y TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI LK YARDIM BLGS 1. B 2. C 3. A 4. A 5. B 6. D 7. A 8. C 9. D 10. B 11. B 12. A 13. C 14. D 15. B 16. C 17. B 18. D 19. A 20. D 21. C 22. C 23. B 24. D 25. A 26. C 27. B 28. C 29. A 30. D TRAFK VE ÇEVRE BLGS 1. A 2. C 3. D 4. B 5. A 6. B 7. C 8. D 9. A 10. D 11. C 12. C 13. D 14. C 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. C 21. D 22. B 23. D 24. B 25. A 26. D 27. B 28. B 29. A 30. D 31. D 32. B 33. A 34. A 35. B 36. D 37. A 38. B 39. C 40. C 41. D 42. C 43. B 44. C 45. A 46. B 47. A 48. B 49. B 50. A 1. C 2. D 3. A 4. C 5. B 6. D 7. B 8. C 9. B 10. A 11. D 12. C 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. C 19. D 20. A 21. B 22. A 23. C 24. D 25. A 26. D 27. B 28. C 29. B 30. A 31. C 32. A 33. D 34. D 35. B 36. C 37. A 38. C 39. D 40. B MOTOR VE ARAÇ TEKN& BLGS

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 080720061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 190420081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 190420081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 251020081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı