TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ Atatürk Havalimanı, Genel Yönetim Binası, Yeşilköy / İSTANBUL adresinde mukim, TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI bundan böyle işbu sözleşmede THY olarak anılacaktır.. adresinde mukim... bundan böyle işbu sözleşmede Acente olarak anılacaktır. A-Sözleşmenin Konusu Bu sözleşme hüküm ve şartlarına tabi ve bunlarla sınırlı kalarak, THY yolcu biletlerinin, acente tarafından THY web sistemi üzerinden satılması ve bununla ilgili hizmetlerin ifası imkânının sağlanmasından ibarettir. İşbu sözleşme acenteye münhasıran web sistemi üzerinden satış yetkisi vermekte olup, acentenin bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında satış, rezervasyon vs. işlemlerini yapma yetkisi bulunmamaktadır. B-Genel Hükümler İşbu sözleşme, THY web sistemi üzerinden, uçulan noktalara hangi şartlarda rezervasyon yapabilme ve bilet satışı imkânı tanındığına ilişkin şartların belirlenmesi amacıyla.. tarihinde tanzim edilmiştir. 1- Acenteye, THY seferlerine internet üzerinden rezervasyon ve bilet satış uygulaması imkânı sağlanmasına ilişkin her türlü tasarruf hakkı THY ye aittir. THY takdir hakkı tamamen kendisinde olmak üzere, uygulamayı tadil edebilir, kısıtlayabilir, genişletebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir. Acente bu şartları kendi hür iradesi ile kabul etmekte ve ticari mülahazaları ve kullanım amaçları çerçevesinde münferiden ve serbest iradesi ile mezkur sistemi kullanmayı tercih ettiğini, bu kullanımın kendisi bakımından kazanılmış bir hak yaratmayacağını ve sistemde değişikliğe gidilmesi, sisteme erişimin tümüyle veya dönemsel olarak kısıtlanması veya kaldırılması halinde herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını beyan ve kabul eder. 2- Acente, THY nin mevcut ve ileride verilecek talimat ve tarife hükümlerine, ilgili yönetmelik hükümlerine ve THY ile diğer hava taşıyıcıları arasında akdedilecek Sivil Havacılık makamı veya makamlarınca onaylanacak anlaşma hükümlerine uyacağını kabul eder. 3- THY web sistemi kullanım politika ve kuralları ile belirlenen tüm hak ve yetkilerin kullanımı, kullandırılması, tadili, kullanımına son verilmesi, diğer sistemler ile uyumunun sağlanması yetkisi THY ye ait olup, tüm kullanıcılar gibi acente de sisteme girmekle bu kuralları kabul etmiş sayılır. 4- THY web sistemi ve/veya diğer tüm sistemlerdeki kesintiler, teknik arızalar, aksamalar, geç bağlantılar ve sair sebeplerle yaşanabilecek olumsuzluklardan THY sorumlu değildir. 5- Bu sözleşmenin gerektirdiği her türlü harç, vergi ve resimler acenteye aittir 6- İşbu sözleşmenin imzası sırasında acente bürosundaki yetkililerin açık isimlerini belirten noter tasdikli imza sirkülerini, Ticaret Sicil Gazetesindeki tescil ilanını tevdi eder. Acentelik ilişkisinin bir sonraki yılda devam etmesi halinde, belgeler

2 acente tarafından yetkili makamlara yeniden onaylatılmak suretiyle bağlı bulunan THY Satış Müdürlüğüne her takvim yılının ilk haftası içerisinde tevdi edilir. 7- Acente tebligat adresini, acentelik faaliyeti için kabul edilmiş olan büro adresi olduğunu ve bu adresteki her değişikliği, değişikliğin fiilen icra olunduğu iki iş günü içinde yazılı olarak bildirmemesi halinde, THY nin acentesinin son adresine ulaşan bildirilerini (adli bildiriler dâhil) tebellüğ etmiş sayılacağını kabul eder. 8- Acente, işbu sözleşmede yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere THY ye teminat verir. Teminat miktarı TL den az olamaz. THY, verilecek teminatın miktarını tayinde serbest olduğu gibi sözleşmenin akdinden sonra, bu teminatın satış hacmini göz önünde bulundurarak belirteceği miktarda arttırılmasını da isteyebilir. Acente, verilecek süre içinde teminatın belirtilen miktarda arttırılması hakkında THY nin talebini yerine getirmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Hilafına hareket THY ye bu sözleşmeyi derhal feshetme yetkisi verir. Teminat, nakit veya THY ce kabul edilecek bir bankaca tanzim edilmiş ve asgari olarak, süresiz, gayrikabilirücu, müteselsil bir kesin kefalet niteliğinde, kefilin iptal, takas ve ön dava def ilerinden feragatini ve THY nin ilk yazılı talebi üzerine kefalet bedelini nakden ve defaten THY ye derhal ödeneceği taahhüdünü içeren bir banka teminat mektubu olacaktır. 9- THY, bilet satışlarından doğan alacağının herhangi bir sebeple tam olarak ödenmemesi, banka kartı işlemlerinde usulsüzlük sebebiyle THY nin bilet bedelini tahsil edememesi, ve/veya herhangi bir hile/diğer usulsüzlükler/banka kartı kurallarına uygunsuz işlem yapılması vb. sebebiyle cezaya maruz kalması; acentenin eylemleri sebebiyle zarara uğrayan yolculara herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve/veya acentenin herhangi bir şekilde sebep olduğu sair zararlarla ilgili olarak ve bu ilgisi belirtilerek tanzim ve acenteye tebliğ olunan fatura muhtevasını 10 gün içinde ödememesi hallerinde, ayrıca bir ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın alacağını acentenin teminatından tahsil eder. Sözleşme süresince, THY nin alacaklarını, acentenin verdiği teminat/teminatlar toplamından tahsilini müteakip, THY de bulunması gereken teminat mektubu tutarının THY nin işbu sözleşmenin akdi/devamı için talep ettiği asgari teminat mektubu tutarının altında kalması halinde, acente en geç 1 (bir) hafta içinde teminatını en az bu miktara tamamlamayı peşinen kabul eder. Acente, işbu sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda, THY nin Banka Teminat Mektubunu her an paraya çevirme hakkı saklı kalmak üzere, acentenin mevcut, Banka Teminat Mektuplarının %10 u kadar oranını sözleşmenin bitiş ve feshediliş tarihinden itibaren 12 ay süre ile THY tarafından muhafaza edilmesini kabul eder. Acentenin THY ye başkaca ödenmemiş bir borcu olmamasına bağlı olarak, acente, mevcut tüm Banka Teminat Mektuplarını geri almak isterse, söz konusu Banka Teminat Mektuplarının toplam tutarının %10 u kadarlık meblağı peşin olarak nakden veya teminat mektubu olarak THY ye öder ve bu meblağ sözleşmeden doğacak herhangi bir riske, zarara ve kayba karşı 12 ay süre ile THY tarafından muhafaza edilir. Eksilen teminatın tamamına iblağı, teminat şeklinin değiştirilmesi veya THY nin piyasa koşullarına göre teminatın yükseltilmesi için verilecek bir haftalık süre içinde acente bu tamamlama, arttırma veya değiştirmeyi yapmış olacaktır.

3 10- Acente, sözleşmeyle tespit edilen hakları ve/veya yükümlülükleri, THY`nin önceden yazılı mutabakatını almadan 3. şahıs veya tüzel kişilere devredemeyeceği; acentenin şirket ünvanı ve nev`i, malik veya ortaklık durumunda hissedar değişikliği yapmayı planlaması halinde önceden yazılı mutabakat için THY`ye başvuracağı, böyle durumlarda sözleşmenin süresinin/geçerliliğinin devamının THY nin önceden vereceği mutabakata bağlı olacağı, THY nin onayı dışında yazılı devir ve/veya nev`i malik veya hissedarların değişmesi halinde, sözleşmenin THY`ce derhal fesih hakkının mevcut olması yanısıra devreden veya değişiklik yapan gerçek veya tüzel kişinin, devralan ve/veya nev`i, malik veya hissedarları değişen gerçek veya tüzel kişi ile birlikte THY`na karşı müşterek ve müteselsil sorumluluğunun devam edeceğini kabul eder. C- Uygulama ve Esasları 1- Acente, bürosunda harç, vergi, resim ve masrafları kendisine ait olmak üzere, THY nin Yetkili Kolay Bilet Satış Acentesi olduğuna dair, evsafı, konulacak yeri ve muhtevası THY tarafından önceden tespit olunacak bir levhanın asılmasını ve THY tanıtımlarına ait olan ve kullanımı THY ce uygun görülmeyen diğer levha, reklam ve dekorasyonun kullanılmamasını şimdiden kabul eder. 2- Acente, rezervasyon yapmaya yetkili kişilerin listesini sigorta işe giriş bildirim belgeleriyle birlikte, sözleşme ekinde THY ye bildirecektir. Sözleşmenin imzalanıp yürürlüğe girdiği tarih itibariyle iki iş günü içinde, acentenin belirttiği kişiler için kullanıcı adı ve şifre oluşturulup acenteye iletilecektir. 3- Kullanıcılara tanımlanan kullanıcı adı ve şifrenin unutulması veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, acente eski kullanıcı adı ve şifrenin iptali ve yeni kullanıcı adı ve şifrenin tanılanması için THY ye yazılı olarak müracaat edecektir. Eski kullanıcı adı ve şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan acentenin sorumluluğunda olacaktır. 4- Acente, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini 3. şahıslara kullandıramaz. Böyle bir usulsüz kullanımın tespiti halinde THY sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. 5- Kullanılacak ücretler genel belirlenmiş THY ücretleri olup, THY ücret seviyelerini değiştirme hakkını saklı tutar. 6- Acente, elektronik bilette yer alan kayıtların ve yolcunun iletişim bilgilerinin, eksiksiz ve doğru doldurulmasını sağlayacak olup, bu bilgilerin güvenli ve amaca uygun kullanımından sorumludur. Acente, uçuşla ilgili değişiklik durumlarında bilgi eksikliği nedeniyle yolcuya ulaşılamamasından ve uçuş bilgilerinin amacı dışında ya da kötüye kullanımı sebebiyle bu zararlardan doğacak her tür kaybı karşılamayı, üçüncü kişilerin taleplerine karşı THY yi beri kılmayı taahhüt eder. Acente, yolcunun uğramış oldukları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi eksikliği/hatası ve sair nedenlerle yolcuya ulaşılamamasından doğacak her tür zararı karşılamayı, bu

4 zararlardan THY nı beri kılmayı ve işbu madde kapsamında her tür zararların teminat mektubu ve THY nezdindeki alacaklarından tahsilini kabul ve taahhüt eder. 7- Opsiyon süresi içinde biletlenmeyen rezervasyonlar, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. İptal edilen rezervasyonlardan acente/yolcu hak talep edemez. THY nin bu sebeple karşılaşacağı tüm yolcu taleplerinin muhatabı acente olup, THY nin bu sebeple bir zarara uğraması durumunda, acente THY nin ilk talebi üzerine bu zararı derhal tazmin eder. THY nin bu zararlarını herhangi bir yargı kararı olmaksızın acente teminatından tahsil etme hakkı saklıdır. 8- Acentenin, THY web sistemi üzerinden yapacağı rezervasyon kayıtlarında THY tarafından uygulanan opsiyon kuralları geçerlidir. 9- THY web sistemindeki uçuş bilgileri, uçuştan minimum 2 saat, maksimum 355 gün öncesine kadar görüntülenebilir ve elektronik bilet düzenlenebilir. Opsiyonlu Rezervasyon ise sadece uçuşa 48 saat kala ile 355 gün arasında yapılabilir. 10- Acente/yolcu, THY web sistemi üzerinden sadece kendi rezervasyon kayıtlarını görüntüleyebilir. 11- Acente, oluşturduğu opsiyonlu rezervasyonu, rezervasyon biletlenene veya opsiyon süresi bitene kadar iptal edebilir. 12- THY sistemine erişim için gerekli olan THY nin belirleyeceği standartlardaki her türlü donanım, yazılım, veri hattı, erişim ve iletişim teçhizatı ile bu cihazların bakım ve onarım masrafları da kendine ait olmak üzere acente tarafından temin edilir. 13- Yolcunun ödemesini acenteye nakit yaptığı ve acentenin banka kartının kullanıldığı satışlarda, biletlerin iadesi acentenin başvurması durumunda çağrı merkezi tarafından acentenin kullandığı banka kartına yapılacaktır. Acente, iadeyi yolcuya nakit olarak yapacaktır. Ödeme yolcunun banka kartı ile yapıldı ise yolcunun çağrı merkezini araması durumunda iade, yolcunun banka kartına yapılacaktır. 14- Acente tarafından düzenlenen biletlerin yolcu isteği dışında uçuşta gerçekleşen değişiklik (involuntary) durumlarında ve yolcularımızın kolay bilet satış kanalı ile aldığı bilet haricinde, diğer satış kanalları vasıtasıyla aynı yolcu, aynı parkur, aynı uçuş ve aynı tarih için yeni rezervasyon yaptırılabilmekte ve bilet ücreti mükerrer ödenebilmektedir. Bu tür durumlarda acentenin düzenlediği iadeye alınan mükerrer bilet ücreti, Müşteri İlişkileri onayı ile Call Center ya da Satış Ofisi tarafından toplam bilet bedeli (Biletleme Servis Ücreti (DU) dahil olmak üzere) yolcuya iade edilecek ve daha sonra söz konusu Biletleme Servis Ücreti bedeli acenteden debit yoluyla tahsil edilecektir. 15- Acente, indirimli bilet satışlarında linkindeki değişiklikleri izlemek ve buna uygun satış yapmak, buna uygun belgeleri temin etmek, yolcunun beyanı ile istenen belge arasında farklılıklar olduğunda bu farkların yolcudan tahsil edileceğini yolcuya bildirmekle yükümlüdür. Acente, bu kurallara uygun davranmadığının saptanması halinde doğacak her tür müşteri ve THY zararını ödemekten sorumlu olacaktır.

5 16- Acentenin, THY web sisteminden düzenleyeceği biletler için biletleme servis ücreti üst limiti THY tarafından belirlenecek olup, acente yapmış olduğu biletleme işleminde servis ücretini, THY tarafından belirlenen üst limiti geçmeyecek şekilde satış aşamasında belirleyerek satış yapacaktır. Acente, yolcudan THY bilet rezervasyon ve satış işlemleri karşılığında belirlenen servis ücreti dışında hiçbir ücret istemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 17- Acente, THY web sistemi üzerinden yaptığı bilet satışlarının ödemesini biletleme servis ücreti dâhil THY sanal posu aracılığıyla yapacaktır. Ödeme yolcunun banka kartından olacaktır. Yolcunun, ödemesini nakit yapmak istediği durumlarda acente, servis ücreti dâhil bilet ücretini THY nin anlaşmalı olduğu bankalardan temin ettiği ve daha önceden THY ye bildirmiş olduğu tanımlı banka kartları ile ödeyecektir. 18- Acente, hak ettiği biletleme servis ücreti için THY ye fatura düzenleyecektir. Düzenlenen faturada, iç hat biletlerinden dolayı elde ettiği biletleme servis ücreti gelirlerini KDV dahil (iç oran yöntemiyle) hesaplayacaktır. Dış hat bilet satışı için yapılan biletleme servis ücreti hesaplamalarına ise KDV dahil edilmeyecektir. 19- Acenteler, aylık tek fatura düzenleyip, THY nin bildirdiği adrese gönderecektir. İç ve dış hat biletleme servis ücreti tutarı tek faturada kesilmelidir. İlgili ayın son takvim gününü takip eden beş gün içinde fatura gönderimleri tamamlanacaktır. Belirtilen sürede THY nin bildirdiği adrese ulaşmayan faturalardan, THY hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. THY nin adres değişikliği yapma hakkı saklıdır. 20- Ödemeler, takip eden ayın onuncu günü yapılacaktır. Ödeme gününün hafta sonu (Cumartesi-Pazar) veya resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda, takip eden ilk iş günü ödemeler yapılacaktır. 18. Maddede belirtilen süre zarfında THY nin bildirdiği adrese gönderilmeyen faturaların ödemesi, bir sonraki ödeme döneminde yapılacaktır. THY tarafından herhangi bir nedenle ödemesi geciken tutarlar için, acente THY den hiçbir şekilde faiz, ceza vb. talepte bulunmamayı peşinen kabul eder. THY nin her tür alacağını acentenin işbu alacağından veya varsa, bu anlaşma için verdiği teminat dışındaki teminatlarından mahsup etme hakkı saklıdır. 21- Ödemeler, acente namına açılmış olan ve THY ye sözleşme ekinde yazılı bildirimi yapılan acente tüzel kişiliğine ait hesaba yapılacaktır. Hesap değişikli için, acente THY ye yazılı bildirimde bulunacaktır. 22- Banka kartı ödemelerinden doğabilecek mevcut riskleri azaltmak için 3D Secure sistemi kullanılacaktır. 23- Charge back riskini azaltmak için acente yetkilileriyle kan bağı olan kişilerin ve acentede çalışanların banka kartları kullanılamayacaktır. 24- Acente, nakit ödeme için THY ye sözleşme ekinde bildirimde bulunduğu banka kartları ile doğabilecek her türlü fraud/chargeback işlemlerinden dolayı THY ye rücu edilen tutarları ödemeyi gayrikabili rücu ile peşinen kabul eder. 25- Acente, THY nin kendisine sağlayacağı Kullanım Prosedürü ne uymayı ve uygulamalarında, THY nin yapacağı olası güncellemelere uyacağını taahhüt eder.

6 26- THY web sisteminin fonksiyonlarını engelleme amacıyla bilgisayar verilerine veya programlarına girilmesi, yüklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi veya ele geçirilmesi veya bu amaca yönelik sisteme fiziksel yollarla zarar verilmesi, gizlilik maddesinin ihlal edilmesi, THY ye ait verilerin tahrip edilmesi, silinmesi, THY ye ait çalışmaların bozulması, THY internet ağında gereksiz kullanım ve trafik yaratarak sisteminin yavaşlatılmasının tespit edilmesi, THY, web sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen ya da problem oluşturan bir kullanım hali, ya da saldırı tespit ederse veya THY kendi ihtiyarında dilediği zaman acentenin, THY web satış sistemine erişimine kısıtlama getirebilir ya da erişimi durdurabilir. Acentenin bu nevi davranışlarının ceza kanunlarına göre suç teşkil etmesi halinde, acente hakkında suç duyurusu ve/veya ceza davaları açılabileceği gibi acente, bu davranışları neticesinde THY nin uğradığı her türlü doğrudan veya dolaylı zararı tazmin etmekle mükellef olacaktır. 27- Acente, uygulama içerisinde kullanacağı kimlik sorgulama bilgilerinin gizliliğini korumakla ve bu bilgilerin gizlilikleri kaybolduğunda THY ye bildirmekle yükümlüdür. Kimlik sorgulama bilgilerinin başka kişilerle paylaşıldığının tespiti halinde, acentenin THY web sistemine erişimine izin verilmez. 28- THY, sunduğu hizmet için, uygulamada, sistemsel yapıda, güvenlik ve ağ altyapısında gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler uygulamada fonksiyon değişikliğine sebebiyet veriyorsa acenteye ilgili değişiklikler için bilgi verilir. 29- Acente web sistemi üzerinden yapacağı rezervasyonlar ve yolculara satacağı elektronik biletler ile ilgili olarak işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve yükümlülükleri kabul ve taahhüt eder. 30- Acentenin yapacağı hatalı uygulamalar sonucunda, THY ye ticari, hukuki, maddi veya sair doğrudan veya dolaylı bir zarar vermesi durumunda, acente bu zararı derhal karşılamakla yükümlüdür. 31- THY nin yasal gelişmeler ve ticari politikaları kapsamında işbu sözleşmede belirtilen madde ve yükümlülükleri değiştirme hakkı saklıdır. 32- THY, aynı zamanda ve acentenin bulunduğu bölge içinde dilediği kişilerle web üzerinden satış sözleşmesi imzalayabilir. THY nin dilediği kimselere, uçak yolcu biletlerini sattırabilmek ve bu seferlere ait bilgileri kendi ofislerinde, vesair satış kanallarında satabilme hakları saklıdır. THY nin bu haklarını kullanması acenteye hiçbir şekilde komisyon ve/veya herhangi başka bir nam altında talep hakkı vermez. 33- Acente, işbu sözleşme kapsamında bilet satışı yetkisini kullanması karşılığında THY den herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Acente, bilet düzenleme ve rezervasyonu ile ilgili hizmetleri, kendi müşterisi olan yolcu için yapacak, bunun karşılığında yolcudan bilet ücret kurallarına göre belirlenmiş servis ücretini sözleşmenin C/18-C/21 maddelerinde belirtilen usulde alacaktır. Ancak, acente işbu sözleşme kapsamında yapacağı rezervasyon ve düzenleyeceği biletler karşılığında THY den komisyon ya da her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve ödeme talep etmeyecektir.

7 34- THY, acentenin THY ile ilgili tüm faaliyetlerini, bu faaliyetlere ilişkin hesaplarını ve işbu sözleşme hükümlerine riayet edip etmediğini yetkili kılacağı personel ile her zaman denetleyebilir. Acente, THY yetkililerinin denetleme sırasında ilgili denetleme çerçevesinde isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye ve ilgili evrakı ibraz ve imza mukabilinde kendilerine teslim etmeye mecburdur. 35- Taraflar bu anlaşmanın gizlilik esasları dâhilinde muhafazasını taahhüt eder. Acentenin bu sisteme erişim neticesinde elde etmiş olduğu bilgiler de gizlilik kapsamına dahildir. 36- Sözleşmede yapılacak değişikliklerin tümü yazılı şekle bağlı olup; yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. D- Sözleşmenin Süresi Bu sözleşme.../.../201 tarihinde imzalanmış olup, THY tarafından yukarıda bahsedilen Banka Teminat Mektubunun alındığı tarihte yürürlüğe girecektir ve 31/12/201 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu sözleşme; içeriğindeki koşullar uyarınca daha önceden feshedilmedikçe veya yürürlüğünün bitiş tarihinden en geç 45 gün önce karşı tarafa ulaşacak şekilde taraflardan biri diğer tarafa sözleşmeye devam etmek istemediğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, her seferinde aynı şartlarla sadece bir yıl daha uzatılmış sayılır. Bu sözleşmenin süresinin dolması veya feshi, buradaki tarafların işbu sözleşme tahtında karşılıklı kazanılmış veya doğacak haklarını veya kalan tahakkuk etmiş borçlarını haleldar etmeyecektir. E- Sözleşmenin Feshi 1.1. Acentenin, sözleşmenin B.8, C.3, C.16, C.24, C.25, C.34 maddelerine aykırı davranması halinde sözleşme THY tarafından ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın, feshi ihbarda bulunmak suretiyle derhal hüküm ifade etmek üzere feshedilebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır Acentenin 1.1 maddede belirtilen haller dışında sözleşmeye aykırı davranması ve bu aykırılığı THY tarafından yapılacak ihtara rağmen 5 (beş) gün içerisinde gidermemesi halinde, sözleşme THY tarafından feshedilebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır Taraflara isnadı mümkün olmayan haller münasebetiyle sözleşmenin ifasının mümkün olmaması halinde, THY sözleşmeyi feshedebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır. 2- THY nin işbu sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydıyla herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Böyle bir fesih durumunda işbu sözleşme tahtında fesih tarihine kadar gerçekleşen işler bakımından tarafların birbirine karşı sorumlulukları devam edecektir. 3 - İşbu sözleşmenin THY tarafından askıya alınması, kısıtlanması veya feshedilmesi durumunda acente her ne nam altında olursa olsun THY den kendisini tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 F- Sözleşmenin Kendiliğinden Feshi Sözleşmenin kendiliğinden feshi sebepleri şunlardır: Acentenin Turizm ruhsatının iptal edilmesi, acentenin şahsiyetinin zevali, tüzel kişinin iflası, konkordato ilan etmesi, ödemelerinde acze düşmesi. Acentelik sözleşmesinin kendiliğinden feshi hallerinde THY, işbu sözleşmedeki hükümlere uygun olarak alacağını acentenin teminatlarından tahsil eder. Teminatları tecavüz eden alacak, talebe rağmen, ödenmediği takdirde yasal yollarla tahsil olunur. Acentenin borçlu olmadığının anlaşılması halinde teminatlar işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde kendisine, kanuni mümessillerine ya da haleflerine iade edilir. G- Yetkili Merciler Bu sözleşmeden doğacak ihtilaf halinde yetkili merci, Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri dir. H- Sözleşmenin Tefsiri Sözleşmede birbirini nakzedici hükümlerin mevcudiyeti halinde, THY lehinde olanları tatbik olunur. I- İmza Tarafların rızalarına dayanan ve.. Maddeden müteşekkil toplam. sayfa olan işbu sözleşme bir bütündür. Sözleşme, -2- nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası acentede diğer nüshası THY de kalmak üzere././... tarihinde imza ve teati edilmiştir. Bu sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, THY nin hakları, açık yazılı bir değişiklik veya feragat beyanı olmadıkça, değişikliğe uğramış veya feragat edilmiş sayılmaz. Bu haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya kullanmadaki gecikmelerde bu hakların değiştirildiği veya feragat edildiği anlamını taşımaz. ACENTE TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Halil İbrahim POLAT Pazarlama ve Satış Başkanı (Yurtiçi) Ahmet OLMUŞTUR Genel Müdür (Paz. ve Sat.) Yardımcısı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. JETBİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. JETBİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. JETBİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ Atatürk Havalimanı, Genel Yönetim Binası, Yeşilköy / İSTANBUL adresinde mukim, TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI bundan böyle işbu sözleşmede

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

WEBSAGENT PROTOKOLÜ ( İÇ HAT/DIŞ HAT SATIŞ)

WEBSAGENT PROTOKOLÜ ( İÇ HAT/DIŞ HAT SATIŞ) WEBSAGENT PROTOKOLÜ ( İÇ HAT/DIŞ HAT SATIŞ) A- Genel Hükümler: 1- İşbu protokol Atatürk Havalimanı Genel Yönetim Binası Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI nın (bundan

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YURTİÇİ YETKİLİ YOLCU BİLETİ SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YURTİÇİ YETKİLİ YOLCU BİLETİ SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YURTİÇİ YETKİLİ YOLCU BİLETİ SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Atatürk Havalimanı, Genel Yönetim Binası, Yeşilköy / İSTANBUL adresinde olan Türk Hava Yolları A.O.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Bir tarafta Büyük İstanbul Otogarı No: 49 / 50 Bayrampaşa / Esenler / İstanbul adresinde mukim İSTANBUL METRO TURİZM SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ (ki bundan sonra

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMETİ TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.)

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.) SATIŞ SÖZLEŞMESİ AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Miralay Şefikbey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL E-mail: www.aksa.com Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul, 100775

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

WebsAgent Servisleri- Sıkça Sorulan Sorular-

WebsAgent Servisleri- Sıkça Sorulan Sorular- WebsAgent Servisleri- Sıkça Sorulan Sorular- WebsAgent nedir? Hali hazırda THY Rezervasyon ve Biletleme Sistemi Sözleşmesi bulunan acenteler için kendi internet siteleri üzerinden THY ve AJ uçuşlarına

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

INNOVICE TURİZM. Kurumsal Seyahat Hizmetleri Sözleşmesi. 0(212)

INNOVICE TURİZM. Kurumsal Seyahat Hizmetleri Sözleşmesi. 0(212) INNOVICE TURİZM Kurumsal Seyahat Hizmetleri Sözleşmesi bilgi@anatola.com.tr 0(212) 589 40 50 1- TARAFLAR 1-1. Bu sözleşme, bir tarafta faaliyet merkezi Kocatepe Mah. Dolapdere Taksim Cd. No: 27/1 Taksim,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde,

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde, Sözleşme Tarihi:... FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... 1. TARAFLAR _ : 1.1. Faturamnet A.Ş. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul 1.2... adresinde, 2. TANIMLAR

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Tek Yönlü Uzun Numara Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır).. adresinde mukim (bundan böyle Firma olarak anılacaktır) ile Turkcell Plaza

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır.

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır. MUHASEBE BÜRO YÖNETİM SİSTEMİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Muhasebe Bürosu Yönetim Sistemi (MBYS) DATAKONTROL ENF. TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ile, Üye arasında aşağıdaki koşullarla

Detaylı