TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ Atatürk Havalimanı, Genel Yönetim Binası, Yeşilköy / İSTANBUL adresinde mukim, TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI bundan böyle işbu sözleşmede THY olarak anılacaktır.. adresinde mukim... bundan böyle işbu sözleşmede Acente olarak anılacaktır. A-Sözleşmenin Konusu Bu sözleşme hüküm ve şartlarına tabi ve bunlarla sınırlı kalarak, THY yolcu biletlerinin, acente tarafından THY web sistemi üzerinden satılması ve bununla ilgili hizmetlerin ifası imkânının sağlanmasından ibarettir. İşbu sözleşme acenteye münhasıran web sistemi üzerinden satış yetkisi vermekte olup, acentenin bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında satış, rezervasyon vs. işlemlerini yapma yetkisi bulunmamaktadır. B-Genel Hükümler İşbu sözleşme, THY web sistemi üzerinden, uçulan noktalara hangi şartlarda rezervasyon yapabilme ve bilet satışı imkânı tanındığına ilişkin şartların belirlenmesi amacıyla.. tarihinde tanzim edilmiştir. 1- Acenteye, THY seferlerine internet üzerinden rezervasyon ve bilet satış uygulaması imkânı sağlanmasına ilişkin her türlü tasarruf hakkı THY ye aittir. THY takdir hakkı tamamen kendisinde olmak üzere, uygulamayı tadil edebilir, kısıtlayabilir, genişletebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir. Acente bu şartları kendi hür iradesi ile kabul etmekte ve ticari mülahazaları ve kullanım amaçları çerçevesinde münferiden ve serbest iradesi ile mezkur sistemi kullanmayı tercih ettiğini, bu kullanımın kendisi bakımından kazanılmış bir hak yaratmayacağını ve sistemde değişikliğe gidilmesi, sisteme erişimin tümüyle veya dönemsel olarak kısıtlanması veya kaldırılması halinde herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını beyan ve kabul eder. 2- Acente, THY nin mevcut ve ileride verilecek talimat ve tarife hükümlerine, ilgili yönetmelik hükümlerine ve THY ile diğer hava taşıyıcıları arasında akdedilecek Sivil Havacılık makamı veya makamlarınca onaylanacak anlaşma hükümlerine uyacağını kabul eder. 3- THY web sistemi kullanım politika ve kuralları ile belirlenen tüm hak ve yetkilerin kullanımı, kullandırılması, tadili, kullanımına son verilmesi, diğer sistemler ile uyumunun sağlanması yetkisi THY ye ait olup, tüm kullanıcılar gibi acente de sisteme girmekle bu kuralları kabul etmiş sayılır. 4- THY web sistemi ve/veya diğer tüm sistemlerdeki kesintiler, teknik arızalar, aksamalar, geç bağlantılar ve sair sebeplerle yaşanabilecek olumsuzluklardan THY sorumlu değildir. 5- Bu sözleşmenin gerektirdiği her türlü harç, vergi ve resimler acenteye aittir 6- İşbu sözleşmenin imzası sırasında acente bürosundaki yetkililerin açık isimlerini belirten noter tasdikli imza sirkülerini, Ticaret Sicil Gazetesindeki tescil ilanını tevdi eder. Acentelik ilişkisinin bir sonraki yılda devam etmesi halinde, belgeler

2 acente tarafından yetkili makamlara yeniden onaylatılmak suretiyle bağlı bulunan THY Satış Müdürlüğüne her takvim yılının ilk haftası içerisinde tevdi edilir. 7- Acente tebligat adresini, acentelik faaliyeti için kabul edilmiş olan büro adresi olduğunu ve bu adresteki her değişikliği, değişikliğin fiilen icra olunduğu iki iş günü içinde yazılı olarak bildirmemesi halinde, THY nin acentesinin son adresine ulaşan bildirilerini (adli bildiriler dâhil) tebellüğ etmiş sayılacağını kabul eder. 8- Acente, işbu sözleşmede yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere THY ye teminat verir. Teminat miktarı TL den az olamaz. THY, verilecek teminatın miktarını tayinde serbest olduğu gibi sözleşmenin akdinden sonra, bu teminatın satış hacmini göz önünde bulundurarak belirteceği miktarda arttırılmasını da isteyebilir. Acente, verilecek süre içinde teminatın belirtilen miktarda arttırılması hakkında THY nin talebini yerine getirmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Hilafına hareket THY ye bu sözleşmeyi derhal feshetme yetkisi verir. Teminat, nakit veya THY ce kabul edilecek bir bankaca tanzim edilmiş ve asgari olarak, süresiz, gayrikabilirücu, müteselsil bir kesin kefalet niteliğinde, kefilin iptal, takas ve ön dava def ilerinden feragatini ve THY nin ilk yazılı talebi üzerine kefalet bedelini nakden ve defaten THY ye derhal ödeneceği taahhüdünü içeren bir banka teminat mektubu olacaktır. 9- THY, bilet satışlarından doğan alacağının herhangi bir sebeple tam olarak ödenmemesi, banka kartı işlemlerinde usulsüzlük sebebiyle THY nin bilet bedelini tahsil edememesi, ve/veya herhangi bir hile/diğer usulsüzlükler/banka kartı kurallarına uygunsuz işlem yapılması vb. sebebiyle cezaya maruz kalması; acentenin eylemleri sebebiyle zarara uğrayan yolculara herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve/veya acentenin herhangi bir şekilde sebep olduğu sair zararlarla ilgili olarak ve bu ilgisi belirtilerek tanzim ve acenteye tebliğ olunan fatura muhtevasını 10 gün içinde ödememesi hallerinde, ayrıca bir ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın alacağını acentenin teminatından tahsil eder. Sözleşme süresince, THY nin alacaklarını, acentenin verdiği teminat/teminatlar toplamından tahsilini müteakip, THY de bulunması gereken teminat mektubu tutarının THY nin işbu sözleşmenin akdi/devamı için talep ettiği asgari teminat mektubu tutarının altında kalması halinde, acente en geç 1 (bir) hafta içinde teminatını en az bu miktara tamamlamayı peşinen kabul eder. Acente, işbu sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda, THY nin Banka Teminat Mektubunu her an paraya çevirme hakkı saklı kalmak üzere, acentenin mevcut, Banka Teminat Mektuplarının %10 u kadar oranını sözleşmenin bitiş ve feshediliş tarihinden itibaren 12 ay süre ile THY tarafından muhafaza edilmesini kabul eder. Acentenin THY ye başkaca ödenmemiş bir borcu olmamasına bağlı olarak, acente, mevcut tüm Banka Teminat Mektuplarını geri almak isterse, söz konusu Banka Teminat Mektuplarının toplam tutarının %10 u kadarlık meblağı peşin olarak nakden veya teminat mektubu olarak THY ye öder ve bu meblağ sözleşmeden doğacak herhangi bir riske, zarara ve kayba karşı 12 ay süre ile THY tarafından muhafaza edilir. Eksilen teminatın tamamına iblağı, teminat şeklinin değiştirilmesi veya THY nin piyasa koşullarına göre teminatın yükseltilmesi için verilecek bir haftalık süre içinde acente bu tamamlama, arttırma veya değiştirmeyi yapmış olacaktır.

3 10- Acente, sözleşmeyle tespit edilen hakları ve/veya yükümlülükleri, THY`nin önceden yazılı mutabakatını almadan 3. şahıs veya tüzel kişilere devredemeyeceği; acentenin şirket ünvanı ve nev`i, malik veya ortaklık durumunda hissedar değişikliği yapmayı planlaması halinde önceden yazılı mutabakat için THY`ye başvuracağı, böyle durumlarda sözleşmenin süresinin/geçerliliğinin devamının THY nin önceden vereceği mutabakata bağlı olacağı, THY nin onayı dışında yazılı devir ve/veya nev`i malik veya hissedarların değişmesi halinde, sözleşmenin THY`ce derhal fesih hakkının mevcut olması yanısıra devreden veya değişiklik yapan gerçek veya tüzel kişinin, devralan ve/veya nev`i, malik veya hissedarları değişen gerçek veya tüzel kişi ile birlikte THY`na karşı müşterek ve müteselsil sorumluluğunun devam edeceğini kabul eder. C- Uygulama ve Esasları 1- Acente, bürosunda harç, vergi, resim ve masrafları kendisine ait olmak üzere, THY nin Yetkili Kolay Bilet Satış Acentesi olduğuna dair, evsafı, konulacak yeri ve muhtevası THY tarafından önceden tespit olunacak bir levhanın asılmasını ve THY tanıtımlarına ait olan ve kullanımı THY ce uygun görülmeyen diğer levha, reklam ve dekorasyonun kullanılmamasını şimdiden kabul eder. 2- Acente, rezervasyon yapmaya yetkili kişilerin listesini sigorta işe giriş bildirim belgeleriyle birlikte, sözleşme ekinde THY ye bildirecektir. Sözleşmenin imzalanıp yürürlüğe girdiği tarih itibariyle iki iş günü içinde, acentenin belirttiği kişiler için kullanıcı adı ve şifre oluşturulup acenteye iletilecektir. 3- Kullanıcılara tanımlanan kullanıcı adı ve şifrenin unutulması veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, acente eski kullanıcı adı ve şifrenin iptali ve yeni kullanıcı adı ve şifrenin tanılanması için THY ye yazılı olarak müracaat edecektir. Eski kullanıcı adı ve şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan acentenin sorumluluğunda olacaktır. 4- Acente, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini 3. şahıslara kullandıramaz. Böyle bir usulsüz kullanımın tespiti halinde THY sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. 5- Kullanılacak ücretler genel belirlenmiş THY ücretleri olup, THY ücret seviyelerini değiştirme hakkını saklı tutar. 6- Acente, elektronik bilette yer alan kayıtların ve yolcunun iletişim bilgilerinin, eksiksiz ve doğru doldurulmasını sağlayacak olup, bu bilgilerin güvenli ve amaca uygun kullanımından sorumludur. Acente, uçuşla ilgili değişiklik durumlarında bilgi eksikliği nedeniyle yolcuya ulaşılamamasından ve uçuş bilgilerinin amacı dışında ya da kötüye kullanımı sebebiyle bu zararlardan doğacak her tür kaybı karşılamayı, üçüncü kişilerin taleplerine karşı THY yi beri kılmayı taahhüt eder. Acente, yolcunun uğramış oldukları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi eksikliği/hatası ve sair nedenlerle yolcuya ulaşılamamasından doğacak her tür zararı karşılamayı, bu

4 zararlardan THY nı beri kılmayı ve işbu madde kapsamında her tür zararların teminat mektubu ve THY nezdindeki alacaklarından tahsilini kabul ve taahhüt eder. 7- Opsiyon süresi içinde biletlenmeyen rezervasyonlar, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. İptal edilen rezervasyonlardan acente/yolcu hak talep edemez. THY nin bu sebeple karşılaşacağı tüm yolcu taleplerinin muhatabı acente olup, THY nin bu sebeple bir zarara uğraması durumunda, acente THY nin ilk talebi üzerine bu zararı derhal tazmin eder. THY nin bu zararlarını herhangi bir yargı kararı olmaksızın acente teminatından tahsil etme hakkı saklıdır. 8- Acentenin, THY web sistemi üzerinden yapacağı rezervasyon kayıtlarında THY tarafından uygulanan opsiyon kuralları geçerlidir. 9- THY web sistemindeki uçuş bilgileri, uçuştan minimum 2 saat, maksimum 355 gün öncesine kadar görüntülenebilir ve elektronik bilet düzenlenebilir. Opsiyonlu Rezervasyon ise sadece uçuşa 48 saat kala ile 355 gün arasında yapılabilir. 10- Acente/yolcu, THY web sistemi üzerinden sadece kendi rezervasyon kayıtlarını görüntüleyebilir. 11- Acente, oluşturduğu opsiyonlu rezervasyonu, rezervasyon biletlenene veya opsiyon süresi bitene kadar iptal edebilir. 12- THY sistemine erişim için gerekli olan THY nin belirleyeceği standartlardaki her türlü donanım, yazılım, veri hattı, erişim ve iletişim teçhizatı ile bu cihazların bakım ve onarım masrafları da kendine ait olmak üzere acente tarafından temin edilir. 13- Yolcunun ödemesini acenteye nakit yaptığı ve acentenin banka kartının kullanıldığı satışlarda, biletlerin iadesi acentenin başvurması durumunda çağrı merkezi tarafından acentenin kullandığı banka kartına yapılacaktır. Acente, iadeyi yolcuya nakit olarak yapacaktır. Ödeme yolcunun banka kartı ile yapıldı ise yolcunun çağrı merkezini araması durumunda iade, yolcunun banka kartına yapılacaktır. 14- Acente tarafından düzenlenen biletlerin yolcu isteği dışında uçuşta gerçekleşen değişiklik (involuntary) durumlarında ve yolcularımızın kolay bilet satış kanalı ile aldığı bilet haricinde, diğer satış kanalları vasıtasıyla aynı yolcu, aynı parkur, aynı uçuş ve aynı tarih için yeni rezervasyon yaptırılabilmekte ve bilet ücreti mükerrer ödenebilmektedir. Bu tür durumlarda acentenin düzenlediği iadeye alınan mükerrer bilet ücreti, Müşteri İlişkileri onayı ile Call Center ya da Satış Ofisi tarafından toplam bilet bedeli (Biletleme Servis Ücreti (DU) dahil olmak üzere) yolcuya iade edilecek ve daha sonra söz konusu Biletleme Servis Ücreti bedeli acenteden debit yoluyla tahsil edilecektir. 15- Acente, indirimli bilet satışlarında linkindeki değişiklikleri izlemek ve buna uygun satış yapmak, buna uygun belgeleri temin etmek, yolcunun beyanı ile istenen belge arasında farklılıklar olduğunda bu farkların yolcudan tahsil edileceğini yolcuya bildirmekle yükümlüdür. Acente, bu kurallara uygun davranmadığının saptanması halinde doğacak her tür müşteri ve THY zararını ödemekten sorumlu olacaktır.

5 16- Acentenin, THY web sisteminden düzenleyeceği biletler için biletleme servis ücreti üst limiti THY tarafından belirlenecek olup, acente yapmış olduğu biletleme işleminde servis ücretini, THY tarafından belirlenen üst limiti geçmeyecek şekilde satış aşamasında belirleyerek satış yapacaktır. Acente, yolcudan THY bilet rezervasyon ve satış işlemleri karşılığında belirlenen servis ücreti dışında hiçbir ücret istemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 17- Acente, THY web sistemi üzerinden yaptığı bilet satışlarının ödemesini biletleme servis ücreti dâhil THY sanal posu aracılığıyla yapacaktır. Ödeme yolcunun banka kartından olacaktır. Yolcunun, ödemesini nakit yapmak istediği durumlarda acente, servis ücreti dâhil bilet ücretini THY nin anlaşmalı olduğu bankalardan temin ettiği ve daha önceden THY ye bildirmiş olduğu tanımlı banka kartları ile ödeyecektir. 18- Acente, hak ettiği biletleme servis ücreti için THY ye fatura düzenleyecektir. Düzenlenen faturada, iç hat biletlerinden dolayı elde ettiği biletleme servis ücreti gelirlerini KDV dahil (iç oran yöntemiyle) hesaplayacaktır. Dış hat bilet satışı için yapılan biletleme servis ücreti hesaplamalarına ise KDV dahil edilmeyecektir. 19- Acenteler, aylık tek fatura düzenleyip, THY nin bildirdiği adrese gönderecektir. İç ve dış hat biletleme servis ücreti tutarı tek faturada kesilmelidir. İlgili ayın son takvim gününü takip eden beş gün içinde fatura gönderimleri tamamlanacaktır. Belirtilen sürede THY nin bildirdiği adrese ulaşmayan faturalardan, THY hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. THY nin adres değişikliği yapma hakkı saklıdır. 20- Ödemeler, takip eden ayın onuncu günü yapılacaktır. Ödeme gününün hafta sonu (Cumartesi-Pazar) veya resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda, takip eden ilk iş günü ödemeler yapılacaktır. 18. Maddede belirtilen süre zarfında THY nin bildirdiği adrese gönderilmeyen faturaların ödemesi, bir sonraki ödeme döneminde yapılacaktır. THY tarafından herhangi bir nedenle ödemesi geciken tutarlar için, acente THY den hiçbir şekilde faiz, ceza vb. talepte bulunmamayı peşinen kabul eder. THY nin her tür alacağını acentenin işbu alacağından veya varsa, bu anlaşma için verdiği teminat dışındaki teminatlarından mahsup etme hakkı saklıdır. 21- Ödemeler, acente namına açılmış olan ve THY ye sözleşme ekinde yazılı bildirimi yapılan acente tüzel kişiliğine ait hesaba yapılacaktır. Hesap değişikli için, acente THY ye yazılı bildirimde bulunacaktır. 22- Banka kartı ödemelerinden doğabilecek mevcut riskleri azaltmak için 3D Secure sistemi kullanılacaktır. 23- Charge back riskini azaltmak için acente yetkilileriyle kan bağı olan kişilerin ve acentede çalışanların banka kartları kullanılamayacaktır. 24- Acente, nakit ödeme için THY ye sözleşme ekinde bildirimde bulunduğu banka kartları ile doğabilecek her türlü fraud/chargeback işlemlerinden dolayı THY ye rücu edilen tutarları ödemeyi gayrikabili rücu ile peşinen kabul eder. 25- Acente, THY nin kendisine sağlayacağı Kullanım Prosedürü ne uymayı ve uygulamalarında, THY nin yapacağı olası güncellemelere uyacağını taahhüt eder.

6 26- THY web sisteminin fonksiyonlarını engelleme amacıyla bilgisayar verilerine veya programlarına girilmesi, yüklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi veya ele geçirilmesi veya bu amaca yönelik sisteme fiziksel yollarla zarar verilmesi, gizlilik maddesinin ihlal edilmesi, THY ye ait verilerin tahrip edilmesi, silinmesi, THY ye ait çalışmaların bozulması, THY internet ağında gereksiz kullanım ve trafik yaratarak sisteminin yavaşlatılmasının tespit edilmesi, THY, web sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen ya da problem oluşturan bir kullanım hali, ya da saldırı tespit ederse veya THY kendi ihtiyarında dilediği zaman acentenin, THY web satış sistemine erişimine kısıtlama getirebilir ya da erişimi durdurabilir. Acentenin bu nevi davranışlarının ceza kanunlarına göre suç teşkil etmesi halinde, acente hakkında suç duyurusu ve/veya ceza davaları açılabileceği gibi acente, bu davranışları neticesinde THY nin uğradığı her türlü doğrudan veya dolaylı zararı tazmin etmekle mükellef olacaktır. 27- Acente, uygulama içerisinde kullanacağı kimlik sorgulama bilgilerinin gizliliğini korumakla ve bu bilgilerin gizlilikleri kaybolduğunda THY ye bildirmekle yükümlüdür. Kimlik sorgulama bilgilerinin başka kişilerle paylaşıldığının tespiti halinde, acentenin THY web sistemine erişimine izin verilmez. 28- THY, sunduğu hizmet için, uygulamada, sistemsel yapıda, güvenlik ve ağ altyapısında gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler uygulamada fonksiyon değişikliğine sebebiyet veriyorsa acenteye ilgili değişiklikler için bilgi verilir. 29- Acente web sistemi üzerinden yapacağı rezervasyonlar ve yolculara satacağı elektronik biletler ile ilgili olarak işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve yükümlülükleri kabul ve taahhüt eder. 30- Acentenin yapacağı hatalı uygulamalar sonucunda, THY ye ticari, hukuki, maddi veya sair doğrudan veya dolaylı bir zarar vermesi durumunda, acente bu zararı derhal karşılamakla yükümlüdür. 31- THY nin yasal gelişmeler ve ticari politikaları kapsamında işbu sözleşmede belirtilen madde ve yükümlülükleri değiştirme hakkı saklıdır. 32- THY, aynı zamanda ve acentenin bulunduğu bölge içinde dilediği kişilerle web üzerinden satış sözleşmesi imzalayabilir. THY nin dilediği kimselere, uçak yolcu biletlerini sattırabilmek ve bu seferlere ait bilgileri kendi ofislerinde, vesair satış kanallarında satabilme hakları saklıdır. THY nin bu haklarını kullanması acenteye hiçbir şekilde komisyon ve/veya herhangi başka bir nam altında talep hakkı vermez. 33- Acente, işbu sözleşme kapsamında bilet satışı yetkisini kullanması karşılığında THY den herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Acente, bilet düzenleme ve rezervasyonu ile ilgili hizmetleri, kendi müşterisi olan yolcu için yapacak, bunun karşılığında yolcudan bilet ücret kurallarına göre belirlenmiş servis ücretini sözleşmenin C/18-C/21 maddelerinde belirtilen usulde alacaktır. Ancak, acente işbu sözleşme kapsamında yapacağı rezervasyon ve düzenleyeceği biletler karşılığında THY den komisyon ya da her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve ödeme talep etmeyecektir.

7 34- THY, acentenin THY ile ilgili tüm faaliyetlerini, bu faaliyetlere ilişkin hesaplarını ve işbu sözleşme hükümlerine riayet edip etmediğini yetkili kılacağı personel ile her zaman denetleyebilir. Acente, THY yetkililerinin denetleme sırasında ilgili denetleme çerçevesinde isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye ve ilgili evrakı ibraz ve imza mukabilinde kendilerine teslim etmeye mecburdur. 35- Taraflar bu anlaşmanın gizlilik esasları dâhilinde muhafazasını taahhüt eder. Acentenin bu sisteme erişim neticesinde elde etmiş olduğu bilgiler de gizlilik kapsamına dahildir. 36- Sözleşmede yapılacak değişikliklerin tümü yazılı şekle bağlı olup; yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. D- Sözleşmenin Süresi Bu sözleşme.../.../201 tarihinde imzalanmış olup, THY tarafından yukarıda bahsedilen Banka Teminat Mektubunun alındığı tarihte yürürlüğe girecektir ve 31/12/201 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu sözleşme; içeriğindeki koşullar uyarınca daha önceden feshedilmedikçe veya yürürlüğünün bitiş tarihinden en geç 45 gün önce karşı tarafa ulaşacak şekilde taraflardan biri diğer tarafa sözleşmeye devam etmek istemediğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, her seferinde aynı şartlarla sadece bir yıl daha uzatılmış sayılır. Bu sözleşmenin süresinin dolması veya feshi, buradaki tarafların işbu sözleşme tahtında karşılıklı kazanılmış veya doğacak haklarını veya kalan tahakkuk etmiş borçlarını haleldar etmeyecektir. E- Sözleşmenin Feshi 1.1. Acentenin, sözleşmenin B.8, C.3, C.16, C.24, C.25, C.34 maddelerine aykırı davranması halinde sözleşme THY tarafından ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın, feshi ihbarda bulunmak suretiyle derhal hüküm ifade etmek üzere feshedilebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır Acentenin 1.1 maddede belirtilen haller dışında sözleşmeye aykırı davranması ve bu aykırılığı THY tarafından yapılacak ihtara rağmen 5 (beş) gün içerisinde gidermemesi halinde, sözleşme THY tarafından feshedilebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır Taraflara isnadı mümkün olmayan haller münasebetiyle sözleşmenin ifasının mümkün olmaması halinde, THY sözleşmeyi feshedebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır. 2- THY nin işbu sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydıyla herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Böyle bir fesih durumunda işbu sözleşme tahtında fesih tarihine kadar gerçekleşen işler bakımından tarafların birbirine karşı sorumlulukları devam edecektir. 3 - İşbu sözleşmenin THY tarafından askıya alınması, kısıtlanması veya feshedilmesi durumunda acente her ne nam altında olursa olsun THY den kendisini tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 F- Sözleşmenin Kendiliğinden Feshi Sözleşmenin kendiliğinden feshi sebepleri şunlardır: Acentenin Turizm ruhsatının iptal edilmesi, acentenin şahsiyetinin zevali, tüzel kişinin iflası, konkordato ilan etmesi, ödemelerinde acze düşmesi. Acentelik sözleşmesinin kendiliğinden feshi hallerinde THY, işbu sözleşmedeki hükümlere uygun olarak alacağını acentenin teminatlarından tahsil eder. Teminatları tecavüz eden alacak, talebe rağmen, ödenmediği takdirde yasal yollarla tahsil olunur. Acentenin borçlu olmadığının anlaşılması halinde teminatlar işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde kendisine, kanuni mümessillerine ya da haleflerine iade edilir. G- Yetkili Merciler Bu sözleşmeden doğacak ihtilaf halinde yetkili merci, Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri dir. H- Sözleşmenin Tefsiri Sözleşmede birbirini nakzedici hükümlerin mevcudiyeti halinde, THY lehinde olanları tatbik olunur. I- İmza Tarafların rızalarına dayanan ve.. Maddeden müteşekkil toplam. sayfa olan işbu sözleşme bir bütündür. Sözleşme, -2- nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası acentede diğer nüshası THY de kalmak üzere././... tarihinde imza ve teati edilmiştir. Bu sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, THY nin hakları, açık yazılı bir değişiklik veya feragat beyanı olmadıkça, değişikliğe uğramış veya feragat edilmiş sayılmaz. Bu haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya kullanmadaki gecikmelerde bu hakların değiştirildiği veya feragat edildiği anlamını taşımaz. ACENTE TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Halil İbrahim POLAT Pazarlama ve Satış Başkanı (Yurtiçi) Ahmet OLMUŞTUR Genel Müdür (Paz. ve Sat.) Yardımcısı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı