AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1."

Transkript

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.BÖLÜM AMAÇ Madde 1-Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkalığının çalışma Şekli ve prensipleri ile alt birimlerin görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2-Bu Yönerge, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı tüm birimleri kapsar. DAYANAK Madde 3-Bu Yönerge ASKİ Genel Kurulu tarafından.. tarih ve sayı ile kabul edilen ASKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 17.nci ve 40.ncı Maddeleri gereğince hazırlanmış olup, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı birimleri ile bunların görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve çalışma esaslarını belirler. TANIMLAR Madde 4-Bu Yönetmelikte adı geçen; Genel Müdürlük; Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısını Daire Başkanlığı; Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanını Birim; Başkanlığa bağlı Müdürlükler ve diğer alt birimleri, Üst makamlar; silsile yoluyla amir durumunda olan daha üst derecede yetkilileri (şef, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür) ifade eder. TEŞKİLAT Madde 5-Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının teşkilat yapısı su şekildedir Daire Başkanı 5-2- Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü 5-3- Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 5-4- Atıksu Denetim Şube Müdürlüğü 5-6- Muamelat Şefliği 2.BÖLÜM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde 6-1-ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI 6-2- TEMEL GÖREVİ Aydın içme suyu şebekesine sağlık normlarına uygun olarak arıtılmış içme suyunun verilmesini, şehir şebekesine verilen suyun kalitesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili düzenli kontrollerin yapılmasını, endüstriyel atıksu denetimi çalışmalarının ASKİ yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmesini ve Aydın Merkezi Atıksu Arıtma Tesisini işletmek veya işlettirmek ve bu amaçlar doğrultusunda kendisine bağlı tüm birimlerin verimli bir tarzda çalışmalarını temin etmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ Emir alacağı makamlar: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı Emir vereceği makamlar: Başkanlığa bağlı Müdürlükler ve diğer personel

2 6-4 GÖREVLERİ 1-Baskanlıga bağlı arıtma tesislerinin günün şartlarının gerektirdiği tarzda verimli ve düzenli olarak işletilmesini sağlamak; bu amaçla Başkanlığa bağlı bütün Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek. 2-Arıtılan suyun sağlık normlarına uygunluğunu denetlemek ve bu amaçla şehrin muhtelif noktalarından periyodik kontrol numuneleri aldırarak, analiz neticelerine göre hareket etmek; sağlık bakımından ehemmiyet arz eden durumlar vukuunda gerekli tedbirler alınması amacıyla Üst Makamlara bilgilendirmek. 3-Endüstriyel atık suyu olan kuruluşların denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek, bu kuruluşların deşarjlarının ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ne uygun şartları sağlaması için çalışmalarda bulunmak. 4- Atıksu Arıtma Tesislerini işletmek veya işlettirmek. Tesisin planlanan normlarda işletilmesi için gereken düzenlemeleri yaparak denetimini sağlamak. 5-Sehir şebekesine verilen suyun düzenli olarak klorlanması hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak; ASKİ ye ve abonelere ait su depolarının fiziksel temizliği ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 6-Kendisine bağlı tüm personelin, yapılan islerin tabiatının gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek şuuru ile teçhiz edilmesi için gerekli meslek eğitimi planlamaları yaparak, bunların kendisine bağlı Müdürlükler vasıtasıyla yürütülmesini sağlamak. 7-Arıtma teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli hallerde Başkanlık bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışı kapsamlı inceleme, araştırma değerlendirmeler yaparak Üst Makamlar konuyla ilgili öneriler ve raporları sunmak. 8-ASKİ Genel Müdürlüğünü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri yürütmek. 9-Baskanlıga gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak. 10-Baskanlıga bağlı tüm personelin tayin, terfi, atanma, yıllık izin, tezkiye notları, tecziye vb. gibi özlük isleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak, bu konuda ilgili dairelerle yazışmaları yürütmek ve Üst Makamlara öneriler sunmak. 11-Baskanlık bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, Başkanlığa bağlı tüm personelin aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb.. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak. 12-Baskanlık personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. 13-Baskanlıga bağlı tüm Müdürlüklerin çalışmalarıyla ilgili yıllık is planları ve faaliyet raporları hazırlayıp Üst Makamlara sunmak. 14-Üst Makamlar tarafından yönetmelikler dâhilinde verilen diğer görevleri yerine getirmek. 6-5 YETKİLER: Daire Başkanı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı nın en üst amiri olup, görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahiptir. Daire Başkanı yetkilerini, yürürlükteki mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınır ve usuller çerçevesinde kullanır. 6-6 SORUMLULUGU: Daire Başkanı kendisinin ve kendisine bağlı birimlerinin çalışmalarından dolayı Genel Müdür ve bağlı Genel Müdür Yardımcısına karsı sorumludur. Daire Başkanı sorumluluğunu kısmen de olsa başkasına devredemez, yetkilerini devretmiş olması sorumluluğun devri anlamına gelmez. 6-7 İŞ İLİŞKİSİ: Danışma ve uygulama birim başkanlıkları ile ilişkisi kurar.

3 Madde 7-1- MUAMELAT SEFİ 7-2- TEMEL GÖREVİ Başkanlığın tüm evrak yazışmalarının ve evrak akısının aksatılmadan ve gerekli usullere uygun olarak yürütülmesini sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ Emir alacağı makam: Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel 7-4- GÖREVLER : 1-Baskanlıga gelen evrakları tanzim ederek akısının zamanında ve düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak. 2-Baskanlıga ait yazıların yazılıp gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak. 3-Baskanlıgın kırtasiye ve matbu evrak vb.. gereksinimlerini temin ederek, Başkanlığa bağlı birimler arasında dağıtım islerini yürütmek. 4-Tüm yazışmalarda diğer muamelat işlemlerinde gerekli gizlilik kurallarına uyulmasını sağlamak. 5-Seflik personelinin görevlerini yasalar, yönetmeler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak. 6-Basbakanlık tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 7-5 YETKİLERİ: Muamelat Şefi, Madde-7,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirtilen usuller çerçevesinde kullanır. 7-6 SORUMLULUGU: Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı olup, Madde-7,4 de belirtilen görevlerini ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 8-1- MUAMELAT MEMURU 8-2-TEMEL GÖREVİ: Başkanlığa ait her türlü evrakın kayıt işlemlerini yürütmek ve bunların ilgili birimlere zimmetle teslim edilmesini sağlamak. 8-3-KURULUS İÇİNDEKİ YERİ Emir alacağı Makam: Muamelat Şefi Emir vereceği Makam: Yok 4-Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaları korumak. 5-Tüm yazışmalarda gerekli gizlilik kurallarına uymak. 6-Üst makamlar tarafında konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 8-5 YETKİ VE SORUMLULUGU: Muamelat memuru, madde 8,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini üst makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.

4 Madde 9-1-ÜNVANI: DAKTİLOGRAF 9-2-TEMEL GÖREV: Başkanlığa ait tüm yazıları daktilo etmek, 9-3-KURULUS İÇİNDEKYERİ: Emir alacağı makam: Muamelat Şefi Emir vereceği makam: Yok 9-4-GÖREVLERİ: 1-Tüm yazışmaları resmi yazışma kurallarına uyarak yapmak. 2-Tüm yazışmalarda gerekli gizlilik kurallarına uymak. 3-Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı temiz ve bakımlı olarak korumak. 4-Görevi gereği kullandığı daktilo, bilgisayar vb. gibi cihazları usulüne uygun kullanıp gerekli bakımlarını yapmak veya yaptırılması için Şefliğe bilgi vermek. 5-Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 9-5-YETKİ VE SORUMLULUGU: Daktilograf, Madde-9,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller çerçevesinde kullanır. Muamelat Şef ine bağlı olup, Madde-9,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde LABARATUVAR ŞUBE MÜDÜRÜ 3.BÖLÜM LABARATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 10-2-TEMEL GÖREVLER: Daire Başkanlığı nın faaliyet kapsamına giren bütün sahalarda ve özellikle içme suyu, atıksu ve havza koruma konularında gerekli olan analiz, deney ve test hizmetleri ile Aydın şehir şebekesine verilen suyun kalitesini düzenli olarak kontrol edilmesi hizmetlerini yürütmek ve ASKİ nin ihtiyaç duyacağı diğer analiz ve deney hizmetlerini imkânlar dâhilinde yerine getirmek KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir akacağı makam: Daire Başkanı ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı Şefler ve diğer personel, 10-4-GÖREVLERİ: 1-Temizsu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin sağlıklı bir kontrolü için gerekli tesis parametlerinin analizlerini yürütmek. 2-Sehir şebekesine verilen suyun kimyasal ve bakteriyolojik olarak periyodik kontrollerini yürütmek. 3-Endüstriyel atıkların takibi için gerekli analizleri yapmak. 4-Havza koruma faaliyetleri ile ilgili analizleri yürütmek. 5-ASK_ nin ihtiyacı olarak alınacak malzemelerde ilgili kalite kontrol analizlerini yapmak veya uygun yerlerde yaptırılmasını sağlamak. 6-Özel ve Tüzel kişi ve kurumlarca talep baki olduğunda temiz su ve atıksu konusunda gerekli her tür analizlerin yapılarak raporlandırılmasını sağlamak.

5 7-Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine etmek; izlemek ve kontrol etmek. 8-Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak. 9-Dâhili ve harici yazışmaların gerekli evrak düzeninin tutularak yapılması sağlamak. 10-Personelin tayini terfi, atanma, kadro vb. gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanlığı na teklifte bulunmak; konuyla ilgili yazışmaları yürütmek. 11-Personelin sicil raporlarını zamanında hazırlamak ve tezkiye notları vermek. 12-Her mali yılbaşından evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunmak. 13-Müdürlük içi faaliyetlerde uygulamada gözlenen aksaklıkların giderilmesi gerekli tedbirler almak. 14-Sube içi gerekli her türlü satın alımlarda is ve ihtiyaç isteklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak. 15-Personelin, mazeret izni, senelik izin, fazla mesai, hafta sonu ve bayram mesaisi vb. düzenlemelerini yapmak; 16-Şefeler tarafından iletilen her türlü sonuçları, raporları ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip Daire Başkanlığı na iletilmesini sağlamak. 17-Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uymasını temin etmek. 18-Personeli çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak. 19-İzin, hastalık vb. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı takdirde yerine vekâlet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. 20-Laboratuvarlarda çalışmalarını isçi sağlığı ve is güvenliğine uygun yapılmasını temin etmek, yangın ve sivil savunma konularında tedbirler almak. 21-Kendine bağlı Şeflerin çalışmalarını planlamak, koordine etmek, is bölümü yapmak ve denetlemek. 22-Müdürlüge bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetler düzenlemek, eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanlığı na öneriler sunmak. 23-Müdüerlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. 24-Laboratuvarların güncel teknolojilere uyumlu olması için gerekli araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek. 25-Üst Makamlar tarafında verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek YETKİLERİ: Laboratuvarlar Şube Müdürü, biriminin en üst amiridir ve Madde 10.4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Daire Başkanı na bağlı olup Madde 10,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafında kendisine verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü kısmen de olsa sorumluluğunu devredemez. Yetkilerini devretmiş olması sorumluluğunu devri anlamına gelmez. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. ÜNVANI : Madde 11-1-İDARİ İŞLER ŞEFİ: 11-2-TEMEL GÖREVİ: Müdürlüğün tüm yazışma, evrak ve dosyalama işlemlerini, her türlü destek işlemlerini ve santral görevlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel 11-4-GÖREVLERİ:

6 1-Müdürlüge ait tüm yazıları daktilo ettirmek. 2-Müdürlüge ait her türlü evrakın giriş, çıkış kaydı, dağıtımı ve zimmetlenerek teslim işlemlerini yürüterek dosyalama işlemlerini yapmak, bu konuda daktilo, bilgisayar vb. faaliyetlerle gerekli düzenlemeleri yapmak. 3-Müdürlügün yangın ve sivil savunma ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak. 4-Saat ücretli personelin puantajlarını vb.. evrakı kontrol etmek ve Müdürlüğe sunmak. 5-Her türlü yazışma ve işlemlerde gizliliğe uyulmasını sağlamak. 6-Dâhili ve harici yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak. 7-Tabildot hizmetlerinin aksatılamadan yürütülmesini sağlamak. 8-Araçların ve şoförlerin sevk ve idaresinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 9-Sube Müdürlüğü ne ait tüm binaların temizlik, bakım, onarım, ısınma vb. gibi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve bu konuda gerekli işlemleri yürütmek. 10-Malzeme depo hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak. 11-Kendine tevdi edilen demirbaş eşyayı gerektiği gibi korumak. 12-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: İdari İsler Şefi, Madde 11,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 11-4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 12-1-TEMİZ SU LABORATUVAR ŞEFİ 12-2 TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü nün görevleri kapsamında Temiz Su Laboratuvarına düsen deney ve analiz hizmetlerini düzenli olarak yürütmek ve personelin idari ve teknik bakımdan 12-3-KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 12-4-GÖRVLERİ: 1-Temizsu laboratuvarı ile ilgili her türlü numune alımı ile ilgili düzenlemeler yapmak. 2-Laboratuvara gelen su numunelerinin gerekli şekilde kayıt edilmesi, korunması ve Dünya Standartları na uygun olarak analiz edilmesini sağlamak. 3-Analizlerin aksatılmadan zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak; bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak. 4-Laboratuvarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. 5-Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak. 6-Temizsu laboratuvarı personelinin mazeret izni ve senelik izin vb. gibi ihtiyaçları doğrultusunda islerin aksatılmaması için gerekli is ve izin planları hazırlamak. 7-Laboratuvar stoklarını daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak, azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. 8-İçme suyu arıtma tesisleri ile ilgili her türlü analiz ve kontrol faaliyetlerini gerektiği gibi yapılmasını temin etmek; raporların tesise zamanında verilmesini sağlamak.

7 9-Elemanların verimleri, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak. 10-Sefligindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. 11-Kendisine bağlı personelin is bölümünü yapmak, görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapmasını sağlamak; gerekli hallerde aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemlerinde mahsus mesailer düzenlemek. 12-Personelin bilgi ve becerisini artırmak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. 13-Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek YETKİLERİ: Temiz su laboratuvarı Şefi, Madde 12,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup Madde 12,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde ATIKSU LABORATUVARI ŞEFİ 13-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü nün görevleri kapsamında Atıksu Laboratuvarına düsen deney ve analiz hizmetlerini düzenli olarak yürütmek ve personelin idari ve teknik bakımdan verilen hizmetleri yerine getirecek seviyede olmasın sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 13-4-GÖREVLERİ: 1-Atıksu laboratuvarının faaliyeti kapsamına giren konularda her türlü numune alınması ile ilgili düzenlemeler yapmak. 2-Laboratuvara gelen su numunelerinin gerekli şekilde kayıt edilmesi, korunması ve Dünya Standartlarına uygun olarak analiz edilmesini sağlamak. 3-Analizlerin aksatılmadan yapılması için gerekli tedbirleri almak bu amaçla gerekli düzenlemeler yapmak. 4-Laboratuvarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. 5- Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak. 6-Atıksu laboratuvarı personelinin mazeret izni ve senelik izin vb. gibi ihtiyaçları doğrultusunda islerin aksatılmaması için gerekli is ve izin planları hazırlamak. 7-Laboratuvar stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak; azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. 8- Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili her türlü analiz ve kontrol faaliyetlerini gerektiği gibi yapılmasını temin etmek; ilgili raporların tesise zamanında verilmesini sağlamak. 9- Elemanların verimleri, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak; 10- Şefliğindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. 11- Kendisine bağlı personelin is bölümünü yapmak; görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak; gerekli hallerde aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemlerine mahsus mesailer düzenlemek. 12-Personelin mesleki beceri ve gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

8 13- Üst Makamlar tarafından konu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek YETKİLERİ: Atıksu Laboratuvarı Şefi, Madde-13,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 13,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikte sorumludur. Madde-14-1-BAKTERYOLOJİ LABORATUVARI ŞEFİ 14-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü nün görevleri kapsamında Bakteriyoloji Laboratuvarına düsen deney ve analiz hizmetlerini düzenli olarak yürütmek, personelin idari ve teknik bakımdan verilen hizmetleri yerine getirecek seviyede olmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 14-4-GÖREVLERİ: 1-Bakteriyoloji laboratuvarının faaliyet kapsamına giren konularda her türlü numune alımı ile ilgili düzenlemeler yapmak; odak noktalarının listesini hazırlamak, gerekli hallerde tekrar numune alınmasını sağlamak; kamu sağlığına aykırı haller vukuunda Müdürlüğe bilgi vererek gerekli koordinasyonlara yardımcı olmak. 2-Laboratuvara gelen su numunelerinin gerekli şekilde kaydedilmesi, korunması ve Türk ve Dünya Standartlarına uygun olarak analiz edilmesi işlemlerini yürütmek. 3- Analizlerin aksatılmadan yapılması için gerekli tedbirleri almak, 4- Laboratuvarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. 5- Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak. 6- Gerekli hallerde içme suyu arıtma tesislerinin çeşitli ünitelerinde bakteriyolojik kontrol ve araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak. 7- Bakteriyoloji Laboratuvarı personelinin mazeret izni ve senelik izin vb. gibi ihtiyaçları doğrultusunda islerin aksatılmaması için gerekli is ve izin planları hazırlamak. 8- Laboratuvar stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak; azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takibi yapmak. 9- Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak. 10- Şefliğindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. 11- Kendisine bağlı personelin is bölümünü yapmak; görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak; gerekli hallerde aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemleri mahsus mesailer düzenlemek. 12- Personelin mesleki beceri ve gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. 13- Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek YETKİLERİ: Bakteriyoloji Laboratuvarı Şefi, Madde 14,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.

9 14-6-SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 14,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 15-1-KİMYA MÜHENDİSİ VE KİMYAGER 15-2-TEMEL GÖREVİ: Temiz su ve Atıksu Laboratuvarında yapılan deney ve analizlerin Dünya standartlarına uygun bir biçimde zamanında yapılmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Laboratuvar Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Teknisyen ve Laborant, 15-4-GÖREVLERİ: 1-Sehir şebekesinden, araziden ve tesisten numune aldırmak veya gerekli hallerde almak, bununla ilgili gerekli her türlü hazırlığı yapmak veya yapılmasını sağlamak; numunelerin standartlarda öngörüldüğü şekilde korunmasını sağlamak. 2- Laboratuvara gelen numunelerle ilgili her türlü analiz, deney, raporlandırma ve gerekli hallerde değerlendirme islerini yürütmek. 3- Yürütülen analizlerin Türk ve Dünya Standartlarına göre istenen doğruluk ve hassaslıkta yapılması için gerekli her türlü metot ve araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek. 4- laboratuvarda kullanılan metotların, revizyonu yada değişmesi gerektiğinde, konuyla ilgili çalışmalar yapmak ve ilgili dokümanları hazırlamak; bu amaçla gerekli cihaz malzeme ve eczayı tespit edip Şefliğe bildirmek. 5- Analizde kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımlarını yapmak; varsa arızalarını Şefliğe bildirmek, gerekli yedek parçaların zamanında temini için Şefliğe bildirmek. 6- İçmesuyu ve Atıksu Arıtma tesisleri ile ilgili araştırma ve kontrol faaliyetlerini yürütmek; konuyla ilgili raporlar hazırlamak. 7- Laboratuvar numune ve ecza deposunun takibi; ambardan malzeme alınması, azalan malzemenin Şefliğe bildirilmesi ve gerekirse ihtiyaç isteği tanzimi vb. işlemlerini yürütmek. 8- Emirlerinde çalışan teknisyen ve diğer yardımcı teknik elemanların, islerin gerektirdiği şekilde eğitilmesini sağlamak; bu amaçla gerekli seminer, doküman, vb. hazırlamak. 9- Laboratuvarda yapılan analiz faaliyetlerinin laboratuvar personeline, cihazlara ve diğer malzemelere herhangi bir zarar oluşturmayacak şekilde yürütülmesini sağlamak. 10- Kendisine tebliğ edilen her türlü malzeme, cihaz, ecza ve dokümanın en uygun bir tarzda israf ve zayi edilmeden kullanılmasını sağlamak. 11- Gerekli hallerde aksam mesaisini, hafta sonu ve bayram tatilleri mesaisine kalmak. 12- Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Kimya Mühendisi ve Kimyagerler, Madde-15.4 de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar SORUMLULUKLARI: Kimya Mühendisleri ve Kimyagerler, laboratuvarda yardımcı elemanlar tarafından yapılan analiz ve deneylerden birinci derecede sorumludurlar. Kimya Mühendisi ve Kimyagerler, çalıştıkları Laboratuvar Şef ine bağlı olup, Madde 15,4 debelirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından

10 kendilerine verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdürler. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerde sorumludurlar. Madde 16-1-BİYOLOG 16-2-TEMEL GÖREVİ: Bakteriyoloji Laboratuvarında gerekli deney ve analiz hizmetlerinin Dünya Standartlarına uygun bir biçimde zamanında yapılmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Bakteriyoloji Laboratuvarı Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Teknisyen ve Laborant, 16-4-GÖREVLERİ: 1-Sebekeden, araziden ve tesisten numune aldırmak veya gerekli hallerde almak, bununla ilgili gerekli her türlü hazırlığı yapmak veya yapılmasını sağlamak. 2-Yapılan bakteriyolojik analizlerin Türk Standartlarında ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tarzda yürütülmesi için gerekli her türlü hazırlıkları yürütmek; gelen numunelerin gerekirse korunmasını sağlamak ve ekimlerini yapmak. 3-Bakteriyoloji Laboratuvarında kullanılan deney metotlarının gerekli hallerde geliştirilmesi veya değiştirilmesi için çalışmalar yapmak; ilgili dokümanları hazırlamak; bu amaçla gerekli olan cihaz, malzeme ve eczayı tespit edip Şefliğe bildirmek. 4-Analizde kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımlarını yapmak; varsa arızalarını Şefliğe bildirmek, gerekli yedek parçaların zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 5-Laboratuvara gelen numunelerle ilgili analiz, raporlandırma ve değerlendirme islerini yürütmek. 6-Laboratuvar şartlarının sağlıklı bir ekim yapılması için gerekli olan her türlü düzenlemeyi yürütmek. 7-Emirlerinde çalışan Teknisyen ve Laborantların isin gerektirdiği şekilde eğitilmesini sağlamak; bu amaçla gerekli seminer, doküman, vb. hazırlamak. 8- Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, ecza ve dokümanı en uygun bir tarzda israf ve zayi edilmeden kullanılmasını sağlamak. 9- Bakteriyoloji Laboratuvarı ile ilgili haftalık ve aylık faaliyet dökümlerini hazırlayıp Şefliğe sunmak. 10- Arıtma tesisi ile ilgili bakteriyolojik araştırma ve kontrol faaliyetlerini yürütmek; konuyla ilgili raporlar hazırlamak. 11- Bakteriyoloji Laboratuvarı için yeterli stokların muhafazası amacıyla Laboratuvar Şefliğine gerekli bilgiler sunarak anılan malzemenin teminine yardımcı olmak. 12- Gerekli hallerde aksam mesaisine, hafta sonu ve bayram tatilleri mesaisine kalmak. 13- Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Biyologlar Madde 16,4 de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar SORUMLULUGU: Biyologlar, laboratuvarda yardımcı elemanlar tarafından yapılan analiz ve deneylerden birinci derecede sorumludurlar. Biyologlar, Bakteriyoloji Laboratuvar Şefi ne bağlı olup, Madde 16,4 de belirtilen görevlerini ve Üst makamlar tarafından kendilerine verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdürler. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludurlar. Madde 17-1-TEKNİSYEN VE LABORANT:

11 17-2-TEMEL GÖREVLER: Görevlendirildikleri Laboratuvarlarda is amirleri tarafından verilen analiz yardımcılığı hizmetlerini yürütmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makamlar: Biyolog, Kimyager, Kimya Mühendisi ve Üst Makamlar. Emir vereceği makam: Yok 17-4-GÖREVLERİ: 1- Laboratuvarda yürütülen her türlü analiz ve deney faaliyetlerinde is amirine yardımcı olmak. 2- Çalışma tezgâh, dolap, cihaz vb... ortamların analiz sonrası gerekli bakımını ve temizliğini sağlamak. 3- Temel laboratuvar hizmetlerini ( Saf su temini, dağıtımı, cam malzeme temizliği, cam malzeme yerleştirilmesi vb.) yürütmek. 4- Şebekeden, araziden ve tesisten numune almak, numune korunması ve bununla ilgili diğer hizmetleri yürütmek. 5- Gerekli hallerde aksam mesaisine, hafta sonu, resmi tatil ve bayram tatili mesaisine kalmak. 6- Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, ecza ve dokümanın israf ve zayi edilmeden kullanılmasını sağlamak. 7- Yapılan deneylerle ilgili olarak ilgili is amiri tarafından verilen diğer vazifeleri yerine getirmek. 8- üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Teknisyen ve Laborantlar, Madde 17,4 de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar SORUMLULULARI: Teknisyen ve laborantlar, Madde 17,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdürler. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludurlar. Madde 18-1-LABORATUVAR İSÇİSİ: 18-2-TEMEL GÖREVİ: Laboratuvarlarda genel temizlik, bakım ve diğer hizmetleri yürütmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Laboratuvar Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Yok 18-4-GÖREVLER: 1- Laboratuvar içi genel ve çevre temizliğini sağlamak. 2- Laboratuvarda oluşabilecek kazalarda meydana gelen dökülme, saçılma vb. gibi olaylarda gerekli temizlik islerini yapmak. 3- Servisler arası evrak, malzeme vb. tasıma hizmetlerini yürütmek. 4- Gerekli hallerde mesaiye kalıp personelin çalışma ve oturma odalarının rutin temizliğini yapmak, 5- Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak SORUMLULUGU:

12 Laboratuvar isçisi, çalıştığı Laboratuvar Şefi ne bağlı olup, Madde 18,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde19-1- ŞUBE MÜDÜRÜ 4.BÖLÜM ATIKSU DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ 19-2-TEMEL GÖREVİ: Aydın daki sanayi kuruluşlarına ait endüstriyel atıksu deşarjlarının kontrol ve denetimi, deşarj ruhsatları verilmesi ve bunların takibi hizmetlerinin yürütülmesi. Aydın Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesinin kontrolü, 19-3-KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Daire Başkanı Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı şeflik ve diğer personel 19-4-GÖREVLERİ: 1- ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek. 2-Kirlilik oluşturan kuruluşlara gereken arıtma önlemlerini alıncaya kadar veya mevcut arıtma sistemlerini verimli çalıştırmayan kuruluşlara Kirlilik Önlem Payı (KÖP) faturalarının düzenlenmesini sağlamak. 3-Gerekli önlemleri alan kuruluşlara 3 yıl süreli Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatları nın düzenlenmesi ve bu kuruluşların periyodik denetlenmesi hizmetlerini yürütmek. 4-Aydın Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi işletmesini kontrol ederek tesisinde ASKİ personelinin koordinasyonu sağlamak. 5-Müdürlük bünyesinde yürütülen yukarıdaki faaliyetleri koordine etmek. 6-Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak. 7-Dâhili ve harici yazışmaları yürütmek, gerekli evrakların düzenli tutulmasını sağlamak. 8-Müdürlügün yıllık programlarını yapmak ve is akısındaki birikimi önlemek için gerekli önlemleri almak. 9-Müdürlüge bağlı personelin tayin, terfi, atanma vb. gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanı na teklifte bulunmak, konu ile ilgili yazışmaları yürütmek. 10-Personelin sicil raporlarını ve tezkiye notlarını zamanında hazırlamak. 11-Her mali yıl basında evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili örnekler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunulmasını sağlamak. 12-Müdürlügün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 13-Müdürlüge bağlı şefliğin her türlü gereksinimlerini zamanında teminini sağlamak. 14-Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uyulmasını temin etmek 15-Gerektiginde personelin çalışmaları ile ilgili olarak iç sirküler yayınlamak. 16-Elemanların verimliliğini, bilgi ve becerilerini arttırıcı düzenlemeler yapmak. 17-İzin, hastalık vb. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığında yerine vekâlet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. 18-Üst makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek YETKİLERİ:

13 Şube Müdürü, birimin en üst amiridir ve Madde 19,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirtilen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı na bağlı olup Madde 19,4 de belirtilen görevlerini ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü sorumluluğu kısmen de olsa devredemez. Yetkilerini devretmiş olması sorumluluğunun devri anlamına gelmez. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde ENDÜSTRYEL ATIKSU DENETLEME ŞEFİ 20-2-TEMEL GÖREVİ: ASKİ ye ait kanalizasyon şebekesine atıksu deşarj eden endüstriyel kuruluşların tespit edilmesi, periyodik olarak denetlenmesi ve bu konuda gerekli Kirlilik Önlem Payı (KÖP) faturalarının düzenlenmesi ve takibi uygun görülen hallerde deşarj belgelerinin tanzim edilmesi hizmetlerini yürütmek KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel 20-4-GÖREVLERİ: 1-Endüstriyel atıksu oluşturan kuruluşların tespit edilmesi ve bu kuruluşların atıksularından periyodik numuneler alınarak denetlenmesini sağlamak. 2-Kirleticiligi tespit edilen kuruluşların gerekli ön arıtma tesislerini kurmalarını sağlamak. 3-Ön arıtma tesisleri işletmeye alınana kadar veya mevcut tesislerini iyi çalıştırmayan kuruluşlara Kirlilik Önlem Payı (KÖP) faturalarını düzenlemek. 4-Her dönem sonunda KÖP faturalarının tahsilat durumlarını öğrenmek; ödenmeyen faturaları Bütçe ve Mali İsler Dairesi Başkanlığı na bildirerek takiplerinin yürütülmesini sağlamak. 5-Arıtma tesisi mevcut olan veya yeni yaptırarak düzenli olarak işletildiği analiz sonuçları ile belgelenen kuruluşlara 3 yıl süreli Deşarj Kalite Kontrol Belgesi düzenlemek. 6-Yeni kurulacak endüstrilere gerekli incelemeleri yaparak izin belgelerini düzenlemek. 7-Sefligine bağlı olarak yürütülen faaliyetleri koordine ve kontrol etmek. 8-Sefligin yıllık kadro planını hazırlamak. 9-Sefligin yıllık is programlarını yapmak ve is akısındaki birikimi önlemek için gerekli önlemleri almak. 10-Sefligin aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 11-Seflik personelinin mazeret izni, senelik izin vb.. gibi özlük islerini yürütmek, islerin aksamaması için gerekli izin planlarını hazırlamak. 12-Elemanların verimli çalışmalarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı düzenlemeler yapmak. 13-Sefligin faaliyetleri hakkında Şube Müdürlüğüne bilgi vermek. 14-Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Endüstriyel Atıksu Denetim Şefi, Madde 20,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürüne bağlı olup, Madde 20,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.

14 Madde 21-1-KLORLAMA SUBE MÜDÜRÜ 5.BÖLÜM KLORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21-2-TEMEL GÖREVİ: Müdürlüğe bağlı su arıtma tesislerinin (Aydın ve ileride kurulacak diğer arıtma tesisleri) düzenli ve optimum bir şekilde çalışmasını sağlamak; ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suyun klorlanması ve kontrolü işlemlerini yürütmek ve kamu kurumları ile özel kuruluşlara ait su depolarının temizlik ve Dezenfeksiyon hizmetlerini yerine getirmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Daire Başkanı ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı Şefler ve diğer personel, 21-4-GÖREVLERİ: 1-Müdürlüge bağlı arıtma tesislerinde yapılan tüm içme suyu arıtma faaliyetlerinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde yapılması için her türlü teknik ve idari tedbirleri almak; gerekli personel, ekipman, malzeme ve diğer kimyasal maddelerle ilgili planlama, yönetme ve denetim faaliyetlerini yürütmek ve bu konularla ilgili olarak Daire Başkanlığı na düzenli bilgiler sunmak. 2- Şehir şebekesine sunulan içme suyunun düzenli olarak klorlanması ve gerekli kontrollerin, arıza ve bakımların yapılması için her türlü teknik ve idari tedbirleri almak, konuyla ilgili planlama, yönetme ve denetim faaliyetlerini yürütmek ve bu konularla ilgili olarak Daire Başkanlığı na düzenli bilgiler sunmak. 3-ASKİ ye ait ve diğer resmi ve özel kuruluşların su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini yürütmek, yapılan hizmetlerin halk sağlığı bakımından uygunluğunu temin için gerekli her türlü tedbiri alıp uygulamak. 4-Müdürlük bünyesinde yürütülen bütün faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve kontrol etmek; arıtma ve klorlama işlemini sağlıklı yapılmasını temin etmek. 5-İsletmesi yapılan bütün tesislerin, atölyelerin ve cihazların ve gerekli bakım, onarım ve tedarik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 6-Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak. 7-Dâhili ve harici yazışmaları yürütmek, gerekli evrak düzeninin tutulmasını sağlamak. 8-Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. 9-Personelin tayini, terfi, atanma vb. Gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanlığı na teklifte bulunmak ve konuyla ilgili yazışmaları yürütmek. 10-Personeli sicil raporlarını ve tezkiye notlarını zamanında hazırlamak. 11-Her mali yılbaşından evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunmak. 12-Sube için gerekli her türlü satın alımlarda, is ve ihtiyaç dileklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak. 13-Sube içi gerekli tüm faaliyetlerde gizlilik gerektiren hususlarda personelin gizlilik esaslarına uymasını sağlamak. 14-Personelin çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak. 15-İzin, hastalık vb. Gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı taktirde yerine vekalet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. 16-Müdürlügüne bağlı Şeflerin çalışmasını planlamak, koordine etmek, is bölümü yapmak ve denetlemek. 17-Sefler tarafından iletilen her türlü sonuçların, raporların ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip ilgili Üst Makamlara iletilmesini sağlamak.

15 18-Subenin tüm teknik ve idari islerinde personelin gereken hiyerarşi kurallarına riayet etmesini sağlamak; devam durumlarını takip etmek ve bu konuda gerekli kontrolleri yapmak. 19-Bütün personelin çalışmalarını isçi sağlığı ve is güvenliğine uygun yapması için gerekli tedbirleri almak. 20-Müdürlüge bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetleri düzenlemek, eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanı na öneriler sunmak. 21-Su kalitesi ile ilgili hususlarda Laboratuvar Şube Müdürlüğü ile ilgili gerekli temasları yürütmek. 22-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek YETKİLERİ: Şube Müdürü, biriminin en üst amiridir ve Madde 21,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dahilinde kullanır SORUMLULUGU: Daire Başkanı na bağlı olup, Madde 21,4 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü sorumluluğunu kısmen de olsa devredemez. Yetkilerini, devretmesi, sorumluluğun devri anlamına gelmez. Aksine davranışlarından, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE 22-1-KLORLAMA VE DEZENFEKSİYON ŞEFİ 22-2-TEMEL GÖREVİ: Şehir şebekesine verilen suyun klorlama işleminin düzenli yapılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli kimyasal madde ve diğer malzemelerin stok edilmesini, bakımını ve düzenli kullanılmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 22-4-GÖREVLERİ: 1-Sehir şebekesine verilen suyun klorlanmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmek. 2-Klorlama istasyonlarında ve depolarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve kimyasalın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek. 3- Kendine bağlı personelin is bölümünü yapmak, görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak; personelin aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil gibi durumlarda mesaisini hazırlamak. 4-Bakiye klor ölçümlerinin aksatılmadan yapılması için gerekli tedbirleri almak; bu amaçla gerekli malzeme, cihaz ve eleman düzenlemelerini sağlamak. 5-Sefligin faaliyetleri hakkında haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp müdürlüğe sunmak. 6-Konut, kamu ve özel kurumlara ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon islerini yürütmek ve bunlarla ilgili yazışmaları ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek. 7-Personalin mazeret izni, senelik izin vb. Gibi özlük işlemlerini yürütmek, islerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak; mesailerini düzenlemek. 8-Atölye stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak, azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. Satın alınacak cihaz ve malzemeyle ilgili piyasa araştırması yapıp en uygununun temin edilmesi için gerekli işlemleri yürütmek. 9-Personelin verimliliğini ve mesleki gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak. 10-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ:

16 Klorlama ve Dezenfeksiyon Şefi, Madde22.4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde22.4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE 23-1-KLOR ATÖLYESİ TEKNİSYENİ(USTABASISI) 23-2-TEMEL GÖREVİ: Şehir şebekesine verilen suyun klorlanması için gerekli atölye hizmetlerini yürütmek, bu amaçla kullanılan tüm cihaz ve ekipmanların bakımını yapmak ve arızalarını gidermek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şefi ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Atölye personeli 23-4-GÖREVLERİ: 1-Sebeke ve tesislerden klorlamanın kontrolü amacıyla numune aldırmak veya gerekli hallerde almak, bunula ilgili gerekli her türlü hazırlığı yapmak ve yapılmasını sağlamak. 2-Tesislerde klorlama için kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımlarını yapmak, varsa arızalarını gidermek ve gerekli yedek parçanın zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 3-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirler almak. 4-Klor tank ve tüp deposunun ve koltuk ambarının düzenini sağlamak, giren ve çıkan malzemenin kaydını tutmak, gerekli malzemelerin zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 5-Yanında çalışan isçilerin gerektiği şekilde eğitimini sağlamak. 6-Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, kimyasal madde, demirbaş ve dokümanın en uygun tarzda kullanılmasını sağlamak. 7-Gerekli hallerde aksam fazla mesaiye ve hafta sonu mesaisine kalmak. 8-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Klor Atölyesi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde23.4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şef ine bağlı olup Madde23.4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. MADDE 24-1-DEZENFEKSİYON EKİBİ TEKNİSYENİ(USATABAŞISI) 24-2-TEMEL GÖREVI: ASKİ ye ve diğer kamu ve özel kurumlara ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini yürütmek, 24-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şefi ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Ekip personeli

17 24-4-GÖREVLERİ: 1-Su deposunu temizletmek üzere başvuran abonelerinin depolarının zamanında ve özenle temizlenip dezenfekte edilmesini sağlamak; gerektiğinde kontrol için numune almak. 2-Kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımını yapmak, varsa arızalarını bildirmek ve gerekli yedek parça temini için Şefliğe bilgi vermek. 3-Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, kimyasal madde, demirbaş ve dokümanın en uygun tarzda kullanılmasını sağlamak. 4-Bünyesindeki koltuk ambarının düzenini sağlamak, giren-çıkan malzemenin kaydını tutmak, gerekli malzemelerin zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 5-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirler almak. 6-Gerekli hallerde aksam fazla mesaiye ve hafta sonu mesaisine kalmak. 7-Üst Makamlar tarafından verilen konuyla ilgili olarak diğer görevlerini yerine getirmek YETKİLERİ: Dezenfeksiyon Ekibi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde 24,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şef ine bağlı olup Madde24.4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. MADDE 25-1-İSLETME ŞEFİ 25-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğüne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesislerinin optimum bir şekilde işletilmesi için gerekli her tür malzeme ve maddenin temini ve işletme şartlarına göre kullanılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli her tür tedbiri almak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 25-4-GÖREVLERİ: 1-Sube Müdürlüğü ne bağlı içmesuyu arıtma tesislerinde yürütülen faaliyetleri koordine ve kontrol etmek. 2-Arıtma işleminde kullanılan kimyasal maddelerin dozlama miktarını belirlemek ve çözeltilerin doğru hazırlanmasını kontrol etmek. 3-Filtre ve durultucu ünitelerini kontrol etmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak. 4-Klorlama miktarını belirlemek ve dozlanan kloru devamlı kontrol etmek. 5-Laboratuar sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak. 6-Seflige bağlı personelin vardiyasını hazırlamak ve onaya sunmak. 7-Kimyasal madde stoklarının daima yeterli miktarda bulunmasını sağlamak, azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. 8-İsletme personelinin mazeret izni, sendika izni, senelik izin vb. gibi özlük islerini yürütmek, islerin akmaması için gerekli izin planları hazırlamak; personelin aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil gibi durumlarda mesailerini hazırlamak. 9-Personelin isçi sağlığı ve is güvenliği esaslarına uygun tarzda çalışmasını temin etmek. 10-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak. 11-Sefligin faaliyetleri hakkında haftalık ve aylık raporlar hazırlayıp Müdürlüğe sunmak.

18 Günün şartlarına uygun işletme konuları ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve Üst Makamlara bilgi vermek Üst Makamlar tarafından konu ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLEİ: İşletme Şefi, Madde 25,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanılır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 25,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE 26-1-VARDİYA DENETÇİSİ 26-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü ne bağlı Arıtma Tesislerinin çalışmasını devamlı kontrol ederek su seviyesini ve giriş, çıkış akımlarını ilgili birimlere bildirmek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: İşletme Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: İşletme personeli, 26-4-GÖREVLERİ: 1-İsletme Şef inin talimatları doğrultusunda arıtma işleminde kullanılacak çözeltileri hazırlamak ve dozlama yapmak. 2- Arıtma Tesisi ünitelerinin kontrolünü yapmak, aksayan kısımlar hakkında işletme Şef ine bilgi vermek. 3-Çalısan ekipmanları kontrol etmek varsa arızaları tespit etmek, bu arızaları Şefliğe bildirmek. 4-Arızaların giderilip giderilmediğini takip etmek. 5-Mesai saatleri dışında tesise gelen kimyasal malzemeleri teslim almak. 6-Durultucu, Filtre ve kimya ünitelerinde gerekli denetimleri yaparak aksayan hususlarda tedbirler almak. 7-Giris-çıkıs akımlarını ve temiz su tankı seviyesini kontrol etmek ve her saat bası ilgili birimlere bilgi vermek. 8-Giris akımları değiştiğinde, akımların artış ve eksilmelerini düzenli kontrol etmek, duruma göre durultucu devreye almak veya devreden çıkartmak. 9-İsletme personelinin çalışmalarını kontrol etmek ve aksayan yönlerini Şefliğe bildirmek. 10-İs saatleri dışında yangın, sel, deprem vb. Gibi tabii afetlerde Üst Makamları ve emniyet yetkililerini uyararak gerekli tedbirleri acilen almak. 11-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Vardiya Denetçisi, Madde 26,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Vardiya Denetçisi, İşletme Şef ine bağlı olup, Madde 26,4 de belirtilen görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.

19 MADDE BAKIM ONARIM ŞEFİ 27-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü ne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesislerinde bulunan ekipmanların devamlı çalışır halde bulunmasını sağlamak ve bunun için gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek, gerekli yedek parçaların stokta yeterli miktarda bulunmasını sağlamak KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine, 27-4-GÖREVLERİ: 1-Tesislerde bulunan bütün ekipmanların bakımını yaptırmak, arızalı olanların arızalarını gidermek. 2-Çalısan ekipmanlar dışında kalan yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak ve bunların çalışmaya hazır vaziyette bulunmasını sağlamak. 3-Personelin isçi sağlığı ve is güvenliğini esaslarına uygun olarak çalışmasını temin etmek. 4-Bakım Onarım personelinin mazeret izni, sendika izni, senelik izin vb. Gibi özlük islerini yürütme, islerin aksamaması için gerekli izin planları hazırlamak. 5-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler ve gerekli görev dağılımını sağlamak. 6-İsçilerin sendikal ve sosyal yardımlarını (giyim vb.) temin etmek ve dağıtılmalarını sağlamak. 7-Gerekli malzemelerin alınması için piyasa araştırması ve takiplerini yapmak. 8-Günün şartlarına uygun bakım onarım ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve Üst Makamlara bilgi vermek. 9-Çalısan personelin hafta sonu ve bayram mesailerini is durumlarına göre hazırlamak. 10-Sefligin faaliyetleri hakkında Şube Müdürlüğü ne bilgi vermek. 11-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 27-5-YETKİLERİ: Bakım Onarım Şefi, Madde 27,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 27,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE MEKANİK ATÖLYESİ TEKNİSYENİ 28-2-TEMEL GÖREVİ: Tesislerde bulunan bütün mekanik ekipmanın bakımını yapmak ve yaptırmak, varsa arızaların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak; ihtiyaç duyulan gerekli malzemeleri tespit etmek ve Bakım Onarım Şenliği ne bildirmek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Bakım Onarım Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Atölye personeli, 28-4-GÖREVLERİ: 1-Bakım Onarım Şef inin talimatları doğrultusunda personeli görevlendirmek.

20 2-Arızaları tespit edilen ekipmanların arızalarını gidermek, konu hakkında Şefliğe bilgi vermek. 3-Çalısan ve yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak. 4-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, aksayan hususları Şefliğe bildirmek. 5-Gerekli hallerde aksam mesaisine ve hafta sonu mesaisine kalmak. 6-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak. 7-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak YETKİLERİ: Mekanik Atölyesi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde 28,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Bakım Onarım Şenliği ne bağlı olup, Madde 28,4 de belirtilen görevlerini düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. MADDE ELEKTRİK ATÖLYESİ TEKNİSYENİ (USTABAŞI) 29-2-TEMEL GÖREVİ: Tesislerde bulunan bütün elektrik ekipmanlarının bakımlarını yapmak ve yaptırmak, arızaların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak. İhtiyaç duyulan yedek malzemeleri tespit etmek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Bakım Onarım Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Atölye personeli, 29-4-GÖREVLERİ: 1-Bakım Onarım Şef inin talimatları doğrultusunda atölye personelini görevlendirmek. 2-Elektrik arızası tespit edilen ekipmanların arızalarının giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve konu hakkında Şefliğe bilgi vermek. 3-Elektrikle çalışan ekipmanların ve yedeklerinin periyodik bakımlarını yapmak. 4-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak. 5-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak. 6-Gerekli elektrik malzemelerinin tespitini yapmak, alımı için Şefliğe bilgi vermek. 7-Gerekli hallerde aksam mesaisine ve hafta sonu mesaisine kalmak. Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak YETKİLER: Elektrik Atölyesi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde 29,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Bakım Onarım Sefligi ne bağlı olup, Madde 29,4 de belirtilen görevlerini düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. 6.BÖLÜM ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MADDE ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Su İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:240 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 35 Mustafa ÇİMEN, Tuğba

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı