AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1."

Transkript

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.BÖLÜM AMAÇ Madde 1-Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkalığının çalışma Şekli ve prensipleri ile alt birimlerin görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2-Bu Yönerge, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı tüm birimleri kapsar. DAYANAK Madde 3-Bu Yönerge ASKİ Genel Kurulu tarafından.. tarih ve sayı ile kabul edilen ASKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 17.nci ve 40.ncı Maddeleri gereğince hazırlanmış olup, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı birimleri ile bunların görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve çalışma esaslarını belirler. TANIMLAR Madde 4-Bu Yönetmelikte adı geçen; Genel Müdürlük; Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısını Daire Başkanlığı; Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanını Birim; Başkanlığa bağlı Müdürlükler ve diğer alt birimleri, Üst makamlar; silsile yoluyla amir durumunda olan daha üst derecede yetkilileri (şef, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür) ifade eder. TEŞKİLAT Madde 5-Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının teşkilat yapısı su şekildedir Daire Başkanı 5-2- Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü 5-3- Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 5-4- Atıksu Denetim Şube Müdürlüğü 5-6- Muamelat Şefliği 2.BÖLÜM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde 6-1-ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI 6-2- TEMEL GÖREVİ Aydın içme suyu şebekesine sağlık normlarına uygun olarak arıtılmış içme suyunun verilmesini, şehir şebekesine verilen suyun kalitesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili düzenli kontrollerin yapılmasını, endüstriyel atıksu denetimi çalışmalarının ASKİ yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmesini ve Aydın Merkezi Atıksu Arıtma Tesisini işletmek veya işlettirmek ve bu amaçlar doğrultusunda kendisine bağlı tüm birimlerin verimli bir tarzda çalışmalarını temin etmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ Emir alacağı makamlar: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı Emir vereceği makamlar: Başkanlığa bağlı Müdürlükler ve diğer personel

2 6-4 GÖREVLERİ 1-Baskanlıga bağlı arıtma tesislerinin günün şartlarının gerektirdiği tarzda verimli ve düzenli olarak işletilmesini sağlamak; bu amaçla Başkanlığa bağlı bütün Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek. 2-Arıtılan suyun sağlık normlarına uygunluğunu denetlemek ve bu amaçla şehrin muhtelif noktalarından periyodik kontrol numuneleri aldırarak, analiz neticelerine göre hareket etmek; sağlık bakımından ehemmiyet arz eden durumlar vukuunda gerekli tedbirler alınması amacıyla Üst Makamlara bilgilendirmek. 3-Endüstriyel atık suyu olan kuruluşların denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek, bu kuruluşların deşarjlarının ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ne uygun şartları sağlaması için çalışmalarda bulunmak. 4- Atıksu Arıtma Tesislerini işletmek veya işlettirmek. Tesisin planlanan normlarda işletilmesi için gereken düzenlemeleri yaparak denetimini sağlamak. 5-Sehir şebekesine verilen suyun düzenli olarak klorlanması hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak; ASKİ ye ve abonelere ait su depolarının fiziksel temizliği ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 6-Kendisine bağlı tüm personelin, yapılan islerin tabiatının gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek şuuru ile teçhiz edilmesi için gerekli meslek eğitimi planlamaları yaparak, bunların kendisine bağlı Müdürlükler vasıtasıyla yürütülmesini sağlamak. 7-Arıtma teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli hallerde Başkanlık bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışı kapsamlı inceleme, araştırma değerlendirmeler yaparak Üst Makamlar konuyla ilgili öneriler ve raporları sunmak. 8-ASKİ Genel Müdürlüğünü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri yürütmek. 9-Baskanlıga gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak. 10-Baskanlıga bağlı tüm personelin tayin, terfi, atanma, yıllık izin, tezkiye notları, tecziye vb. gibi özlük isleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak, bu konuda ilgili dairelerle yazışmaları yürütmek ve Üst Makamlara öneriler sunmak. 11-Baskanlık bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, Başkanlığa bağlı tüm personelin aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb.. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak. 12-Baskanlık personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. 13-Baskanlıga bağlı tüm Müdürlüklerin çalışmalarıyla ilgili yıllık is planları ve faaliyet raporları hazırlayıp Üst Makamlara sunmak. 14-Üst Makamlar tarafından yönetmelikler dâhilinde verilen diğer görevleri yerine getirmek. 6-5 YETKİLER: Daire Başkanı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı nın en üst amiri olup, görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahiptir. Daire Başkanı yetkilerini, yürürlükteki mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınır ve usuller çerçevesinde kullanır. 6-6 SORUMLULUGU: Daire Başkanı kendisinin ve kendisine bağlı birimlerinin çalışmalarından dolayı Genel Müdür ve bağlı Genel Müdür Yardımcısına karsı sorumludur. Daire Başkanı sorumluluğunu kısmen de olsa başkasına devredemez, yetkilerini devretmiş olması sorumluluğun devri anlamına gelmez. 6-7 İŞ İLİŞKİSİ: Danışma ve uygulama birim başkanlıkları ile ilişkisi kurar.

3 Madde 7-1- MUAMELAT SEFİ 7-2- TEMEL GÖREVİ Başkanlığın tüm evrak yazışmalarının ve evrak akısının aksatılmadan ve gerekli usullere uygun olarak yürütülmesini sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ Emir alacağı makam: Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel 7-4- GÖREVLER : 1-Baskanlıga gelen evrakları tanzim ederek akısının zamanında ve düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak. 2-Baskanlıga ait yazıların yazılıp gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak. 3-Baskanlıgın kırtasiye ve matbu evrak vb.. gereksinimlerini temin ederek, Başkanlığa bağlı birimler arasında dağıtım islerini yürütmek. 4-Tüm yazışmalarda diğer muamelat işlemlerinde gerekli gizlilik kurallarına uyulmasını sağlamak. 5-Seflik personelinin görevlerini yasalar, yönetmeler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak. 6-Basbakanlık tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 7-5 YETKİLERİ: Muamelat Şefi, Madde-7,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirtilen usuller çerçevesinde kullanır. 7-6 SORUMLULUGU: Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı olup, Madde-7,4 de belirtilen görevlerini ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 8-1- MUAMELAT MEMURU 8-2-TEMEL GÖREVİ: Başkanlığa ait her türlü evrakın kayıt işlemlerini yürütmek ve bunların ilgili birimlere zimmetle teslim edilmesini sağlamak. 8-3-KURULUS İÇİNDEKİ YERİ Emir alacağı Makam: Muamelat Şefi Emir vereceği Makam: Yok 4-Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaları korumak. 5-Tüm yazışmalarda gerekli gizlilik kurallarına uymak. 6-Üst makamlar tarafında konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 8-5 YETKİ VE SORUMLULUGU: Muamelat memuru, madde 8,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini üst makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.

4 Madde 9-1-ÜNVANI: DAKTİLOGRAF 9-2-TEMEL GÖREV: Başkanlığa ait tüm yazıları daktilo etmek, 9-3-KURULUS İÇİNDEKYERİ: Emir alacağı makam: Muamelat Şefi Emir vereceği makam: Yok 9-4-GÖREVLERİ: 1-Tüm yazışmaları resmi yazışma kurallarına uyarak yapmak. 2-Tüm yazışmalarda gerekli gizlilik kurallarına uymak. 3-Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı temiz ve bakımlı olarak korumak. 4-Görevi gereği kullandığı daktilo, bilgisayar vb. gibi cihazları usulüne uygun kullanıp gerekli bakımlarını yapmak veya yaptırılması için Şefliğe bilgi vermek. 5-Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 9-5-YETKİ VE SORUMLULUGU: Daktilograf, Madde-9,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller çerçevesinde kullanır. Muamelat Şef ine bağlı olup, Madde-9,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde LABARATUVAR ŞUBE MÜDÜRÜ 3.BÖLÜM LABARATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 10-2-TEMEL GÖREVLER: Daire Başkanlığı nın faaliyet kapsamına giren bütün sahalarda ve özellikle içme suyu, atıksu ve havza koruma konularında gerekli olan analiz, deney ve test hizmetleri ile Aydın şehir şebekesine verilen suyun kalitesini düzenli olarak kontrol edilmesi hizmetlerini yürütmek ve ASKİ nin ihtiyaç duyacağı diğer analiz ve deney hizmetlerini imkânlar dâhilinde yerine getirmek KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir akacağı makam: Daire Başkanı ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı Şefler ve diğer personel, 10-4-GÖREVLERİ: 1-Temizsu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin sağlıklı bir kontrolü için gerekli tesis parametlerinin analizlerini yürütmek. 2-Sehir şebekesine verilen suyun kimyasal ve bakteriyolojik olarak periyodik kontrollerini yürütmek. 3-Endüstriyel atıkların takibi için gerekli analizleri yapmak. 4-Havza koruma faaliyetleri ile ilgili analizleri yürütmek. 5-ASK_ nin ihtiyacı olarak alınacak malzemelerde ilgili kalite kontrol analizlerini yapmak veya uygun yerlerde yaptırılmasını sağlamak. 6-Özel ve Tüzel kişi ve kurumlarca talep baki olduğunda temiz su ve atıksu konusunda gerekli her tür analizlerin yapılarak raporlandırılmasını sağlamak.

5 7-Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine etmek; izlemek ve kontrol etmek. 8-Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak. 9-Dâhili ve harici yazışmaların gerekli evrak düzeninin tutularak yapılması sağlamak. 10-Personelin tayini terfi, atanma, kadro vb. gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanlığı na teklifte bulunmak; konuyla ilgili yazışmaları yürütmek. 11-Personelin sicil raporlarını zamanında hazırlamak ve tezkiye notları vermek. 12-Her mali yılbaşından evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunmak. 13-Müdürlük içi faaliyetlerde uygulamada gözlenen aksaklıkların giderilmesi gerekli tedbirler almak. 14-Sube içi gerekli her türlü satın alımlarda is ve ihtiyaç isteklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak. 15-Personelin, mazeret izni, senelik izin, fazla mesai, hafta sonu ve bayram mesaisi vb. düzenlemelerini yapmak; 16-Şefeler tarafından iletilen her türlü sonuçları, raporları ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip Daire Başkanlığı na iletilmesini sağlamak. 17-Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uymasını temin etmek. 18-Personeli çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak. 19-İzin, hastalık vb. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı takdirde yerine vekâlet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. 20-Laboratuvarlarda çalışmalarını isçi sağlığı ve is güvenliğine uygun yapılmasını temin etmek, yangın ve sivil savunma konularında tedbirler almak. 21-Kendine bağlı Şeflerin çalışmalarını planlamak, koordine etmek, is bölümü yapmak ve denetlemek. 22-Müdürlüge bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetler düzenlemek, eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanlığı na öneriler sunmak. 23-Müdüerlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. 24-Laboratuvarların güncel teknolojilere uyumlu olması için gerekli araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek. 25-Üst Makamlar tarafında verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek YETKİLERİ: Laboratuvarlar Şube Müdürü, biriminin en üst amiridir ve Madde 10.4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Daire Başkanı na bağlı olup Madde 10,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafında kendisine verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü kısmen de olsa sorumluluğunu devredemez. Yetkilerini devretmiş olması sorumluluğunu devri anlamına gelmez. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. ÜNVANI : Madde 11-1-İDARİ İŞLER ŞEFİ: 11-2-TEMEL GÖREVİ: Müdürlüğün tüm yazışma, evrak ve dosyalama işlemlerini, her türlü destek işlemlerini ve santral görevlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel 11-4-GÖREVLERİ:

6 1-Müdürlüge ait tüm yazıları daktilo ettirmek. 2-Müdürlüge ait her türlü evrakın giriş, çıkış kaydı, dağıtımı ve zimmetlenerek teslim işlemlerini yürüterek dosyalama işlemlerini yapmak, bu konuda daktilo, bilgisayar vb. faaliyetlerle gerekli düzenlemeleri yapmak. 3-Müdürlügün yangın ve sivil savunma ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak. 4-Saat ücretli personelin puantajlarını vb.. evrakı kontrol etmek ve Müdürlüğe sunmak. 5-Her türlü yazışma ve işlemlerde gizliliğe uyulmasını sağlamak. 6-Dâhili ve harici yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak. 7-Tabildot hizmetlerinin aksatılamadan yürütülmesini sağlamak. 8-Araçların ve şoförlerin sevk ve idaresinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 9-Sube Müdürlüğü ne ait tüm binaların temizlik, bakım, onarım, ısınma vb. gibi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve bu konuda gerekli işlemleri yürütmek. 10-Malzeme depo hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak. 11-Kendine tevdi edilen demirbaş eşyayı gerektiği gibi korumak. 12-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: İdari İsler Şefi, Madde 11,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 11-4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 12-1-TEMİZ SU LABORATUVAR ŞEFİ 12-2 TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü nün görevleri kapsamında Temiz Su Laboratuvarına düsen deney ve analiz hizmetlerini düzenli olarak yürütmek ve personelin idari ve teknik bakımdan 12-3-KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 12-4-GÖRVLERİ: 1-Temizsu laboratuvarı ile ilgili her türlü numune alımı ile ilgili düzenlemeler yapmak. 2-Laboratuvara gelen su numunelerinin gerekli şekilde kayıt edilmesi, korunması ve Dünya Standartları na uygun olarak analiz edilmesini sağlamak. 3-Analizlerin aksatılmadan zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak; bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak. 4-Laboratuvarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. 5-Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak. 6-Temizsu laboratuvarı personelinin mazeret izni ve senelik izin vb. gibi ihtiyaçları doğrultusunda islerin aksatılmaması için gerekli is ve izin planları hazırlamak. 7-Laboratuvar stoklarını daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak, azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. 8-İçme suyu arıtma tesisleri ile ilgili her türlü analiz ve kontrol faaliyetlerini gerektiği gibi yapılmasını temin etmek; raporların tesise zamanında verilmesini sağlamak.

7 9-Elemanların verimleri, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak. 10-Sefligindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. 11-Kendisine bağlı personelin is bölümünü yapmak, görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapmasını sağlamak; gerekli hallerde aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemlerinde mahsus mesailer düzenlemek. 12-Personelin bilgi ve becerisini artırmak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. 13-Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek YETKİLERİ: Temiz su laboratuvarı Şefi, Madde 12,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup Madde 12,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde ATIKSU LABORATUVARI ŞEFİ 13-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü nün görevleri kapsamında Atıksu Laboratuvarına düsen deney ve analiz hizmetlerini düzenli olarak yürütmek ve personelin idari ve teknik bakımdan verilen hizmetleri yerine getirecek seviyede olmasın sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 13-4-GÖREVLERİ: 1-Atıksu laboratuvarının faaliyeti kapsamına giren konularda her türlü numune alınması ile ilgili düzenlemeler yapmak. 2-Laboratuvara gelen su numunelerinin gerekli şekilde kayıt edilmesi, korunması ve Dünya Standartlarına uygun olarak analiz edilmesini sağlamak. 3-Analizlerin aksatılmadan yapılması için gerekli tedbirleri almak bu amaçla gerekli düzenlemeler yapmak. 4-Laboratuvarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. 5- Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak. 6-Atıksu laboratuvarı personelinin mazeret izni ve senelik izin vb. gibi ihtiyaçları doğrultusunda islerin aksatılmaması için gerekli is ve izin planları hazırlamak. 7-Laboratuvar stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak; azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. 8- Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili her türlü analiz ve kontrol faaliyetlerini gerektiği gibi yapılmasını temin etmek; ilgili raporların tesise zamanında verilmesini sağlamak. 9- Elemanların verimleri, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak; 10- Şefliğindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. 11- Kendisine bağlı personelin is bölümünü yapmak; görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak; gerekli hallerde aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemlerine mahsus mesailer düzenlemek. 12-Personelin mesleki beceri ve gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

8 13- Üst Makamlar tarafından konu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek YETKİLERİ: Atıksu Laboratuvarı Şefi, Madde-13,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 13,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikte sorumludur. Madde-14-1-BAKTERYOLOJİ LABORATUVARI ŞEFİ 14-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü nün görevleri kapsamında Bakteriyoloji Laboratuvarına düsen deney ve analiz hizmetlerini düzenli olarak yürütmek, personelin idari ve teknik bakımdan verilen hizmetleri yerine getirecek seviyede olmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 14-4-GÖREVLERİ: 1-Bakteriyoloji laboratuvarının faaliyet kapsamına giren konularda her türlü numune alımı ile ilgili düzenlemeler yapmak; odak noktalarının listesini hazırlamak, gerekli hallerde tekrar numune alınmasını sağlamak; kamu sağlığına aykırı haller vukuunda Müdürlüğe bilgi vererek gerekli koordinasyonlara yardımcı olmak. 2-Laboratuvara gelen su numunelerinin gerekli şekilde kaydedilmesi, korunması ve Türk ve Dünya Standartlarına uygun olarak analiz edilmesi işlemlerini yürütmek. 3- Analizlerin aksatılmadan yapılması için gerekli tedbirleri almak, 4- Laboratuvarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. 5- Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak. 6- Gerekli hallerde içme suyu arıtma tesislerinin çeşitli ünitelerinde bakteriyolojik kontrol ve araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak. 7- Bakteriyoloji Laboratuvarı personelinin mazeret izni ve senelik izin vb. gibi ihtiyaçları doğrultusunda islerin aksatılmaması için gerekli is ve izin planları hazırlamak. 8- Laboratuvar stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak; azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takibi yapmak. 9- Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak. 10- Şefliğindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. 11- Kendisine bağlı personelin is bölümünü yapmak; görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak; gerekli hallerde aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemleri mahsus mesailer düzenlemek. 12- Personelin mesleki beceri ve gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. 13- Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek YETKİLERİ: Bakteriyoloji Laboratuvarı Şefi, Madde 14,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.

9 14-6-SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 14,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 15-1-KİMYA MÜHENDİSİ VE KİMYAGER 15-2-TEMEL GÖREVİ: Temiz su ve Atıksu Laboratuvarında yapılan deney ve analizlerin Dünya standartlarına uygun bir biçimde zamanında yapılmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Laboratuvar Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Teknisyen ve Laborant, 15-4-GÖREVLERİ: 1-Sehir şebekesinden, araziden ve tesisten numune aldırmak veya gerekli hallerde almak, bununla ilgili gerekli her türlü hazırlığı yapmak veya yapılmasını sağlamak; numunelerin standartlarda öngörüldüğü şekilde korunmasını sağlamak. 2- Laboratuvara gelen numunelerle ilgili her türlü analiz, deney, raporlandırma ve gerekli hallerde değerlendirme islerini yürütmek. 3- Yürütülen analizlerin Türk ve Dünya Standartlarına göre istenen doğruluk ve hassaslıkta yapılması için gerekli her türlü metot ve araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek. 4- laboratuvarda kullanılan metotların, revizyonu yada değişmesi gerektiğinde, konuyla ilgili çalışmalar yapmak ve ilgili dokümanları hazırlamak; bu amaçla gerekli cihaz malzeme ve eczayı tespit edip Şefliğe bildirmek. 5- Analizde kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımlarını yapmak; varsa arızalarını Şefliğe bildirmek, gerekli yedek parçaların zamanında temini için Şefliğe bildirmek. 6- İçmesuyu ve Atıksu Arıtma tesisleri ile ilgili araştırma ve kontrol faaliyetlerini yürütmek; konuyla ilgili raporlar hazırlamak. 7- Laboratuvar numune ve ecza deposunun takibi; ambardan malzeme alınması, azalan malzemenin Şefliğe bildirilmesi ve gerekirse ihtiyaç isteği tanzimi vb. işlemlerini yürütmek. 8- Emirlerinde çalışan teknisyen ve diğer yardımcı teknik elemanların, islerin gerektirdiği şekilde eğitilmesini sağlamak; bu amaçla gerekli seminer, doküman, vb. hazırlamak. 9- Laboratuvarda yapılan analiz faaliyetlerinin laboratuvar personeline, cihazlara ve diğer malzemelere herhangi bir zarar oluşturmayacak şekilde yürütülmesini sağlamak. 10- Kendisine tebliğ edilen her türlü malzeme, cihaz, ecza ve dokümanın en uygun bir tarzda israf ve zayi edilmeden kullanılmasını sağlamak. 11- Gerekli hallerde aksam mesaisini, hafta sonu ve bayram tatilleri mesaisine kalmak. 12- Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Kimya Mühendisi ve Kimyagerler, Madde-15.4 de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar SORUMLULUKLARI: Kimya Mühendisleri ve Kimyagerler, laboratuvarda yardımcı elemanlar tarafından yapılan analiz ve deneylerden birinci derecede sorumludurlar. Kimya Mühendisi ve Kimyagerler, çalıştıkları Laboratuvar Şef ine bağlı olup, Madde 15,4 debelirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından

10 kendilerine verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdürler. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerde sorumludurlar. Madde 16-1-BİYOLOG 16-2-TEMEL GÖREVİ: Bakteriyoloji Laboratuvarında gerekli deney ve analiz hizmetlerinin Dünya Standartlarına uygun bir biçimde zamanında yapılmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Bakteriyoloji Laboratuvarı Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Teknisyen ve Laborant, 16-4-GÖREVLERİ: 1-Sebekeden, araziden ve tesisten numune aldırmak veya gerekli hallerde almak, bununla ilgili gerekli her türlü hazırlığı yapmak veya yapılmasını sağlamak. 2-Yapılan bakteriyolojik analizlerin Türk Standartlarında ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tarzda yürütülmesi için gerekli her türlü hazırlıkları yürütmek; gelen numunelerin gerekirse korunmasını sağlamak ve ekimlerini yapmak. 3-Bakteriyoloji Laboratuvarında kullanılan deney metotlarının gerekli hallerde geliştirilmesi veya değiştirilmesi için çalışmalar yapmak; ilgili dokümanları hazırlamak; bu amaçla gerekli olan cihaz, malzeme ve eczayı tespit edip Şefliğe bildirmek. 4-Analizde kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımlarını yapmak; varsa arızalarını Şefliğe bildirmek, gerekli yedek parçaların zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 5-Laboratuvara gelen numunelerle ilgili analiz, raporlandırma ve değerlendirme islerini yürütmek. 6-Laboratuvar şartlarının sağlıklı bir ekim yapılması için gerekli olan her türlü düzenlemeyi yürütmek. 7-Emirlerinde çalışan Teknisyen ve Laborantların isin gerektirdiği şekilde eğitilmesini sağlamak; bu amaçla gerekli seminer, doküman, vb. hazırlamak. 8- Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, ecza ve dokümanı en uygun bir tarzda israf ve zayi edilmeden kullanılmasını sağlamak. 9- Bakteriyoloji Laboratuvarı ile ilgili haftalık ve aylık faaliyet dökümlerini hazırlayıp Şefliğe sunmak. 10- Arıtma tesisi ile ilgili bakteriyolojik araştırma ve kontrol faaliyetlerini yürütmek; konuyla ilgili raporlar hazırlamak. 11- Bakteriyoloji Laboratuvarı için yeterli stokların muhafazası amacıyla Laboratuvar Şefliğine gerekli bilgiler sunarak anılan malzemenin teminine yardımcı olmak. 12- Gerekli hallerde aksam mesaisine, hafta sonu ve bayram tatilleri mesaisine kalmak. 13- Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Biyologlar Madde 16,4 de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar SORUMLULUGU: Biyologlar, laboratuvarda yardımcı elemanlar tarafından yapılan analiz ve deneylerden birinci derecede sorumludurlar. Biyologlar, Bakteriyoloji Laboratuvar Şefi ne bağlı olup, Madde 16,4 de belirtilen görevlerini ve Üst makamlar tarafından kendilerine verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdürler. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludurlar. Madde 17-1-TEKNİSYEN VE LABORANT:

11 17-2-TEMEL GÖREVLER: Görevlendirildikleri Laboratuvarlarda is amirleri tarafından verilen analiz yardımcılığı hizmetlerini yürütmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makamlar: Biyolog, Kimyager, Kimya Mühendisi ve Üst Makamlar. Emir vereceği makam: Yok 17-4-GÖREVLERİ: 1- Laboratuvarda yürütülen her türlü analiz ve deney faaliyetlerinde is amirine yardımcı olmak. 2- Çalışma tezgâh, dolap, cihaz vb... ortamların analiz sonrası gerekli bakımını ve temizliğini sağlamak. 3- Temel laboratuvar hizmetlerini ( Saf su temini, dağıtımı, cam malzeme temizliği, cam malzeme yerleştirilmesi vb.) yürütmek. 4- Şebekeden, araziden ve tesisten numune almak, numune korunması ve bununla ilgili diğer hizmetleri yürütmek. 5- Gerekli hallerde aksam mesaisine, hafta sonu, resmi tatil ve bayram tatili mesaisine kalmak. 6- Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, ecza ve dokümanın israf ve zayi edilmeden kullanılmasını sağlamak. 7- Yapılan deneylerle ilgili olarak ilgili is amiri tarafından verilen diğer vazifeleri yerine getirmek. 8- üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Teknisyen ve Laborantlar, Madde 17,4 de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar SORUMLULULARI: Teknisyen ve laborantlar, Madde 17,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdürler. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludurlar. Madde 18-1-LABORATUVAR İSÇİSİ: 18-2-TEMEL GÖREVİ: Laboratuvarlarda genel temizlik, bakım ve diğer hizmetleri yürütmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Laboratuvar Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Yok 18-4-GÖREVLER: 1- Laboratuvar içi genel ve çevre temizliğini sağlamak. 2- Laboratuvarda oluşabilecek kazalarda meydana gelen dökülme, saçılma vb. gibi olaylarda gerekli temizlik islerini yapmak. 3- Servisler arası evrak, malzeme vb. tasıma hizmetlerini yürütmek. 4- Gerekli hallerde mesaiye kalıp personelin çalışma ve oturma odalarının rutin temizliğini yapmak, 5- Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak SORUMLULUGU:

12 Laboratuvar isçisi, çalıştığı Laboratuvar Şefi ne bağlı olup, Madde 18,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde19-1- ŞUBE MÜDÜRÜ 4.BÖLÜM ATIKSU DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ 19-2-TEMEL GÖREVİ: Aydın daki sanayi kuruluşlarına ait endüstriyel atıksu deşarjlarının kontrol ve denetimi, deşarj ruhsatları verilmesi ve bunların takibi hizmetlerinin yürütülmesi. Aydın Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesinin kontrolü, 19-3-KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Daire Başkanı Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı şeflik ve diğer personel 19-4-GÖREVLERİ: 1- ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek. 2-Kirlilik oluşturan kuruluşlara gereken arıtma önlemlerini alıncaya kadar veya mevcut arıtma sistemlerini verimli çalıştırmayan kuruluşlara Kirlilik Önlem Payı (KÖP) faturalarının düzenlenmesini sağlamak. 3-Gerekli önlemleri alan kuruluşlara 3 yıl süreli Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatları nın düzenlenmesi ve bu kuruluşların periyodik denetlenmesi hizmetlerini yürütmek. 4-Aydın Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi işletmesini kontrol ederek tesisinde ASKİ personelinin koordinasyonu sağlamak. 5-Müdürlük bünyesinde yürütülen yukarıdaki faaliyetleri koordine etmek. 6-Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak. 7-Dâhili ve harici yazışmaları yürütmek, gerekli evrakların düzenli tutulmasını sağlamak. 8-Müdürlügün yıllık programlarını yapmak ve is akısındaki birikimi önlemek için gerekli önlemleri almak. 9-Müdürlüge bağlı personelin tayin, terfi, atanma vb. gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanı na teklifte bulunmak, konu ile ilgili yazışmaları yürütmek. 10-Personelin sicil raporlarını ve tezkiye notlarını zamanında hazırlamak. 11-Her mali yıl basında evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili örnekler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunulmasını sağlamak. 12-Müdürlügün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 13-Müdürlüge bağlı şefliğin her türlü gereksinimlerini zamanında teminini sağlamak. 14-Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uyulmasını temin etmek 15-Gerektiginde personelin çalışmaları ile ilgili olarak iç sirküler yayınlamak. 16-Elemanların verimliliğini, bilgi ve becerilerini arttırıcı düzenlemeler yapmak. 17-İzin, hastalık vb. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığında yerine vekâlet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. 18-Üst makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek YETKİLERİ:

13 Şube Müdürü, birimin en üst amiridir ve Madde 19,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirtilen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı na bağlı olup Madde 19,4 de belirtilen görevlerini ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü sorumluluğu kısmen de olsa devredemez. Yetkilerini devretmiş olması sorumluluğunun devri anlamına gelmez. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde ENDÜSTRYEL ATIKSU DENETLEME ŞEFİ 20-2-TEMEL GÖREVİ: ASKİ ye ait kanalizasyon şebekesine atıksu deşarj eden endüstriyel kuruluşların tespit edilmesi, periyodik olarak denetlenmesi ve bu konuda gerekli Kirlilik Önlem Payı (KÖP) faturalarının düzenlenmesi ve takibi uygun görülen hallerde deşarj belgelerinin tanzim edilmesi hizmetlerini yürütmek KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel 20-4-GÖREVLERİ: 1-Endüstriyel atıksu oluşturan kuruluşların tespit edilmesi ve bu kuruluşların atıksularından periyodik numuneler alınarak denetlenmesini sağlamak. 2-Kirleticiligi tespit edilen kuruluşların gerekli ön arıtma tesislerini kurmalarını sağlamak. 3-Ön arıtma tesisleri işletmeye alınana kadar veya mevcut tesislerini iyi çalıştırmayan kuruluşlara Kirlilik Önlem Payı (KÖP) faturalarını düzenlemek. 4-Her dönem sonunda KÖP faturalarının tahsilat durumlarını öğrenmek; ödenmeyen faturaları Bütçe ve Mali İsler Dairesi Başkanlığı na bildirerek takiplerinin yürütülmesini sağlamak. 5-Arıtma tesisi mevcut olan veya yeni yaptırarak düzenli olarak işletildiği analiz sonuçları ile belgelenen kuruluşlara 3 yıl süreli Deşarj Kalite Kontrol Belgesi düzenlemek. 6-Yeni kurulacak endüstrilere gerekli incelemeleri yaparak izin belgelerini düzenlemek. 7-Sefligine bağlı olarak yürütülen faaliyetleri koordine ve kontrol etmek. 8-Sefligin yıllık kadro planını hazırlamak. 9-Sefligin yıllık is programlarını yapmak ve is akısındaki birikimi önlemek için gerekli önlemleri almak. 10-Sefligin aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 11-Seflik personelinin mazeret izni, senelik izin vb.. gibi özlük islerini yürütmek, islerin aksamaması için gerekli izin planlarını hazırlamak. 12-Elemanların verimli çalışmalarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı düzenlemeler yapmak. 13-Sefligin faaliyetleri hakkında Şube Müdürlüğüne bilgi vermek. 14-Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Endüstriyel Atıksu Denetim Şefi, Madde 20,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürüne bağlı olup, Madde 20,4 de belirtilen görevleri ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.

14 Madde 21-1-KLORLAMA SUBE MÜDÜRÜ 5.BÖLÜM KLORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21-2-TEMEL GÖREVİ: Müdürlüğe bağlı su arıtma tesislerinin (Aydın ve ileride kurulacak diğer arıtma tesisleri) düzenli ve optimum bir şekilde çalışmasını sağlamak; ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suyun klorlanması ve kontrolü işlemlerini yürütmek ve kamu kurumları ile özel kuruluşlara ait su depolarının temizlik ve Dezenfeksiyon hizmetlerini yerine getirmek KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Daire Başkanı ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı Şefler ve diğer personel, 21-4-GÖREVLERİ: 1-Müdürlüge bağlı arıtma tesislerinde yapılan tüm içme suyu arıtma faaliyetlerinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde yapılması için her türlü teknik ve idari tedbirleri almak; gerekli personel, ekipman, malzeme ve diğer kimyasal maddelerle ilgili planlama, yönetme ve denetim faaliyetlerini yürütmek ve bu konularla ilgili olarak Daire Başkanlığı na düzenli bilgiler sunmak. 2- Şehir şebekesine sunulan içme suyunun düzenli olarak klorlanması ve gerekli kontrollerin, arıza ve bakımların yapılması için her türlü teknik ve idari tedbirleri almak, konuyla ilgili planlama, yönetme ve denetim faaliyetlerini yürütmek ve bu konularla ilgili olarak Daire Başkanlığı na düzenli bilgiler sunmak. 3-ASKİ ye ait ve diğer resmi ve özel kuruluşların su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini yürütmek, yapılan hizmetlerin halk sağlığı bakımından uygunluğunu temin için gerekli her türlü tedbiri alıp uygulamak. 4-Müdürlük bünyesinde yürütülen bütün faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve kontrol etmek; arıtma ve klorlama işlemini sağlıklı yapılmasını temin etmek. 5-İsletmesi yapılan bütün tesislerin, atölyelerin ve cihazların ve gerekli bakım, onarım ve tedarik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 6-Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak. 7-Dâhili ve harici yazışmaları yürütmek, gerekli evrak düzeninin tutulmasını sağlamak. 8-Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. 9-Personelin tayini, terfi, atanma vb. Gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanlığı na teklifte bulunmak ve konuyla ilgili yazışmaları yürütmek. 10-Personeli sicil raporlarını ve tezkiye notlarını zamanında hazırlamak. 11-Her mali yılbaşından evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunmak. 12-Sube için gerekli her türlü satın alımlarda, is ve ihtiyaç dileklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak. 13-Sube içi gerekli tüm faaliyetlerde gizlilik gerektiren hususlarda personelin gizlilik esaslarına uymasını sağlamak. 14-Personelin çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak. 15-İzin, hastalık vb. Gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı taktirde yerine vekalet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. 16-Müdürlügüne bağlı Şeflerin çalışmasını planlamak, koordine etmek, is bölümü yapmak ve denetlemek. 17-Sefler tarafından iletilen her türlü sonuçların, raporların ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip ilgili Üst Makamlara iletilmesini sağlamak.

15 18-Subenin tüm teknik ve idari islerinde personelin gereken hiyerarşi kurallarına riayet etmesini sağlamak; devam durumlarını takip etmek ve bu konuda gerekli kontrolleri yapmak. 19-Bütün personelin çalışmalarını isçi sağlığı ve is güvenliğine uygun yapması için gerekli tedbirleri almak. 20-Müdürlüge bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetleri düzenlemek, eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanı na öneriler sunmak. 21-Su kalitesi ile ilgili hususlarda Laboratuvar Şube Müdürlüğü ile ilgili gerekli temasları yürütmek. 22-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek YETKİLERİ: Şube Müdürü, biriminin en üst amiridir ve Madde 21,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dahilinde kullanır SORUMLULUGU: Daire Başkanı na bağlı olup, Madde 21,4 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü sorumluluğunu kısmen de olsa devredemez. Yetkilerini, devretmesi, sorumluluğun devri anlamına gelmez. Aksine davranışlarından, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE 22-1-KLORLAMA VE DEZENFEKSİYON ŞEFİ 22-2-TEMEL GÖREVİ: Şehir şebekesine verilen suyun klorlama işleminin düzenli yapılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli kimyasal madde ve diğer malzemelerin stok edilmesini, bakımını ve düzenli kullanılmasını sağlamak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 22-4-GÖREVLERİ: 1-Sehir şebekesine verilen suyun klorlanmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmek. 2-Klorlama istasyonlarında ve depolarda kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve kimyasalın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek. 3- Kendine bağlı personelin is bölümünü yapmak, görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak; personelin aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil gibi durumlarda mesaisini hazırlamak. 4-Bakiye klor ölçümlerinin aksatılmadan yapılması için gerekli tedbirleri almak; bu amaçla gerekli malzeme, cihaz ve eleman düzenlemelerini sağlamak. 5-Sefligin faaliyetleri hakkında haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp müdürlüğe sunmak. 6-Konut, kamu ve özel kurumlara ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon islerini yürütmek ve bunlarla ilgili yazışmaları ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek. 7-Personalin mazeret izni, senelik izin vb. Gibi özlük işlemlerini yürütmek, islerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak; mesailerini düzenlemek. 8-Atölye stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak, azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. Satın alınacak cihaz ve malzemeyle ilgili piyasa araştırması yapıp en uygununun temin edilmesi için gerekli işlemleri yürütmek. 9-Personelin verimliliğini ve mesleki gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli eğitim programları hazırlamak. 10-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ:

16 Klorlama ve Dezenfeksiyon Şefi, Madde22.4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde22.4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE 23-1-KLOR ATÖLYESİ TEKNİSYENİ(USTABASISI) 23-2-TEMEL GÖREVİ: Şehir şebekesine verilen suyun klorlanması için gerekli atölye hizmetlerini yürütmek, bu amaçla kullanılan tüm cihaz ve ekipmanların bakımını yapmak ve arızalarını gidermek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şefi ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Atölye personeli 23-4-GÖREVLERİ: 1-Sebeke ve tesislerden klorlamanın kontrolü amacıyla numune aldırmak veya gerekli hallerde almak, bunula ilgili gerekli her türlü hazırlığı yapmak ve yapılmasını sağlamak. 2-Tesislerde klorlama için kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımlarını yapmak, varsa arızalarını gidermek ve gerekli yedek parçanın zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 3-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirler almak. 4-Klor tank ve tüp deposunun ve koltuk ambarının düzenini sağlamak, giren ve çıkan malzemenin kaydını tutmak, gerekli malzemelerin zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 5-Yanında çalışan isçilerin gerektiği şekilde eğitimini sağlamak. 6-Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, kimyasal madde, demirbaş ve dokümanın en uygun tarzda kullanılmasını sağlamak. 7-Gerekli hallerde aksam fazla mesaiye ve hafta sonu mesaisine kalmak. 8-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Klor Atölyesi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde23.4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şef ine bağlı olup Madde23.4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. MADDE 24-1-DEZENFEKSİYON EKİBİ TEKNİSYENİ(USATABAŞISI) 24-2-TEMEL GÖREVI: ASKİ ye ve diğer kamu ve özel kurumlara ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini yürütmek, 24-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şefi ve Üst Makamlar Emir vereceği makam: Ekip personeli

17 24-4-GÖREVLERİ: 1-Su deposunu temizletmek üzere başvuran abonelerinin depolarının zamanında ve özenle temizlenip dezenfekte edilmesini sağlamak; gerektiğinde kontrol için numune almak. 2-Kullanılan alet ve cihazların periyodik bakımını yapmak, varsa arızalarını bildirmek ve gerekli yedek parça temini için Şefliğe bilgi vermek. 3-Kendisine tevdi edilen her türlü malzeme, cihaz, kimyasal madde, demirbaş ve dokümanın en uygun tarzda kullanılmasını sağlamak. 4-Bünyesindeki koltuk ambarının düzenini sağlamak, giren-çıkan malzemenin kaydını tutmak, gerekli malzemelerin zamanında temini için Şefliğe bilgi vermek. 5-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirler almak. 6-Gerekli hallerde aksam fazla mesaiye ve hafta sonu mesaisine kalmak. 7-Üst Makamlar tarafından verilen konuyla ilgili olarak diğer görevlerini yerine getirmek YETKİLERİ: Dezenfeksiyon Ekibi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde 24,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Klorlama ve Dezenfeksiyon Şef ine bağlı olup Madde24.4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. MADDE 25-1-İSLETME ŞEFİ 25-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğüne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesislerinin optimum bir şekilde işletilmesi için gerekli her tür malzeme ve maddenin temini ve işletme şartlarına göre kullanılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli her tür tedbiri almak KURULUS İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel, 25-4-GÖREVLERİ: 1-Sube Müdürlüğü ne bağlı içmesuyu arıtma tesislerinde yürütülen faaliyetleri koordine ve kontrol etmek. 2-Arıtma işleminde kullanılan kimyasal maddelerin dozlama miktarını belirlemek ve çözeltilerin doğru hazırlanmasını kontrol etmek. 3-Filtre ve durultucu ünitelerini kontrol etmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak. 4-Klorlama miktarını belirlemek ve dozlanan kloru devamlı kontrol etmek. 5-Laboratuar sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak. 6-Seflige bağlı personelin vardiyasını hazırlamak ve onaya sunmak. 7-Kimyasal madde stoklarının daima yeterli miktarda bulunmasını sağlamak, azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. 8-İsletme personelinin mazeret izni, sendika izni, senelik izin vb. gibi özlük islerini yürütmek, islerin akmaması için gerekli izin planları hazırlamak; personelin aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil gibi durumlarda mesailerini hazırlamak. 9-Personelin isçi sağlığı ve is güvenliği esaslarına uygun tarzda çalışmasını temin etmek. 10-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak. 11-Sefligin faaliyetleri hakkında haftalık ve aylık raporlar hazırlayıp Müdürlüğe sunmak.

18 Günün şartlarına uygun işletme konuları ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve Üst Makamlara bilgi vermek Üst Makamlar tarafından konu ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLEİ: İşletme Şefi, Madde 25,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanılır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 25,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE 26-1-VARDİYA DENETÇİSİ 26-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü ne bağlı Arıtma Tesislerinin çalışmasını devamlı kontrol ederek su seviyesini ve giriş, çıkış akımlarını ilgili birimlere bildirmek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: İşletme Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: İşletme personeli, 26-4-GÖREVLERİ: 1-İsletme Şef inin talimatları doğrultusunda arıtma işleminde kullanılacak çözeltileri hazırlamak ve dozlama yapmak. 2- Arıtma Tesisi ünitelerinin kontrolünü yapmak, aksayan kısımlar hakkında işletme Şef ine bilgi vermek. 3-Çalısan ekipmanları kontrol etmek varsa arızaları tespit etmek, bu arızaları Şefliğe bildirmek. 4-Arızaların giderilip giderilmediğini takip etmek. 5-Mesai saatleri dışında tesise gelen kimyasal malzemeleri teslim almak. 6-Durultucu, Filtre ve kimya ünitelerinde gerekli denetimleri yaparak aksayan hususlarda tedbirler almak. 7-Giris-çıkıs akımlarını ve temiz su tankı seviyesini kontrol etmek ve her saat bası ilgili birimlere bilgi vermek. 8-Giris akımları değiştiğinde, akımların artış ve eksilmelerini düzenli kontrol etmek, duruma göre durultucu devreye almak veya devreden çıkartmak. 9-İsletme personelinin çalışmalarını kontrol etmek ve aksayan yönlerini Şefliğe bildirmek. 10-İs saatleri dışında yangın, sel, deprem vb. Gibi tabii afetlerde Üst Makamları ve emniyet yetkililerini uyararak gerekli tedbirleri acilen almak. 11-Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ: Vardiya Denetçisi, Madde 26,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Vardiya Denetçisi, İşletme Şef ine bağlı olup, Madde 26,4 de belirtilen görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.

19 MADDE BAKIM ONARIM ŞEFİ 27-2-TEMEL GÖREVİ: Şube Müdürlüğü ne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesislerinde bulunan ekipmanların devamlı çalışır halde bulunmasını sağlamak ve bunun için gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek, gerekli yedek parçaların stokta yeterli miktarda bulunmasını sağlamak KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Şefliğine, 27-4-GÖREVLERİ: 1-Tesislerde bulunan bütün ekipmanların bakımını yaptırmak, arızalı olanların arızalarını gidermek. 2-Çalısan ekipmanlar dışında kalan yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak ve bunların çalışmaya hazır vaziyette bulunmasını sağlamak. 3-Personelin isçi sağlığı ve is güvenliğini esaslarına uygun olarak çalışmasını temin etmek. 4-Bakım Onarım personelinin mazeret izni, sendika izni, senelik izin vb. Gibi özlük islerini yürütme, islerin aksamaması için gerekli izin planları hazırlamak. 5-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler ve gerekli görev dağılımını sağlamak. 6-İsçilerin sendikal ve sosyal yardımlarını (giyim vb.) temin etmek ve dağıtılmalarını sağlamak. 7-Gerekli malzemelerin alınması için piyasa araştırması ve takiplerini yapmak. 8-Günün şartlarına uygun bakım onarım ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve Üst Makamlara bilgi vermek. 9-Çalısan personelin hafta sonu ve bayram mesailerini is durumlarına göre hazırlamak. 10-Sefligin faaliyetleri hakkında Şube Müdürlüğü ne bilgi vermek. 11-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 27-5-YETKİLERİ: Bakım Onarım Şefi, Madde 27,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUGU: Şube Müdürü ne bağlı olup, Madde 27,4 de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur. MADDE MEKANİK ATÖLYESİ TEKNİSYENİ 28-2-TEMEL GÖREVİ: Tesislerde bulunan bütün mekanik ekipmanın bakımını yapmak ve yaptırmak, varsa arızaların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak; ihtiyaç duyulan gerekli malzemeleri tespit etmek ve Bakım Onarım Şenliği ne bildirmek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Bakım Onarım Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Atölye personeli, 28-4-GÖREVLERİ: 1-Bakım Onarım Şef inin talimatları doğrultusunda personeli görevlendirmek.

20 2-Arızaları tespit edilen ekipmanların arızalarını gidermek, konu hakkında Şefliğe bilgi vermek. 3-Çalısan ve yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak. 4-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, aksayan hususları Şefliğe bildirmek. 5-Gerekli hallerde aksam mesaisine ve hafta sonu mesaisine kalmak. 6-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak. 7-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak YETKİLERİ: Mekanik Atölyesi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde 28,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Bakım Onarım Şenliği ne bağlı olup, Madde 28,4 de belirtilen görevlerini düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. MADDE ELEKTRİK ATÖLYESİ TEKNİSYENİ (USTABAŞI) 29-2-TEMEL GÖREVİ: Tesislerde bulunan bütün elektrik ekipmanlarının bakımlarını yapmak ve yaptırmak, arızaların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak. İhtiyaç duyulan yedek malzemeleri tespit etmek KURUM İÇİNDEKİ YERİ: Emir alacağı makam: Bakım Onarım Şefi ve Üst Makamlar, Emir vereceği makam: Atölye personeli, 29-4-GÖREVLERİ: 1-Bakım Onarım Şef inin talimatları doğrultusunda atölye personelini görevlendirmek. 2-Elektrik arızası tespit edilen ekipmanların arızalarının giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve konu hakkında Şefliğe bilgi vermek. 3-Elektrikle çalışan ekipmanların ve yedeklerinin periyodik bakımlarını yapmak. 4-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak. 5-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak. 6-Gerekli elektrik malzemelerinin tespitini yapmak, alımı için Şefliğe bilgi vermek. 7-Gerekli hallerde aksam mesaisine ve hafta sonu mesaisine kalmak. Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak YETKİLER: Elektrik Atölyesi Teknisyeni (Ustabaşısı), Madde 29,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır SORUMLULUĞU: Bakım Onarım Sefligi ne bağlı olup, Madde 29,4 de belirtilen görevlerini düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. 6.BÖLÜM ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MADDE ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

Bu İç Yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı kanunla eklene ek-4madde ve

Bu İç Yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı kanunla eklene ek-4madde ve ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ Temmuz 2000 ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR İÇ YÖNETMELİĞİ Madde 1 AMAÇ : Bu İç Yönetmeliğin amacı Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 1.BÖLÜM

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 1.BÖLÜM AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 1.BÖLÜM AMAÇ: Madde 1- Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ GÖREV YETKİ VE SORUMULULUKLARINI BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK KAPSAM: MADDE 1-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı Kanunla eklenen EK-4. Madde ve Bakanlar Kurulunun

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Toplantı Karar Tutanağı... 3 Su ve Kanal işletme Dairesi Başkanlığı iç Yönetmeliği Kapsamı... 4 Başkanlık Teşkilat

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI SU VE YAPI İŞLERİ PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ 1997 TOPLANTI KARAR TUTANAĞI YÖNETİM KURULU KARAR NO 454 TARİH 09.07.1997 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı